SADR@AJ

UPIS U REGISTAR UDRU@ENJA

RJE[ENJE

RJE[ENJE

RJE[ENJE

SMANJENJE KAPITALA

ODLUKA O SMANJENJU KAPITALA DRU[TVA

ODLUKA O SMANJENJU VRIJEDNOSTI ULOGA ZADRUGARA PZ "KOKOVITA" P.O. GRA^ANICA

ODLUKA O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVA

ODLUKA O SMANJENJU TEMELJNOG KAPITALA "PUTNIK" d.o.o. PROZOR - RAMA RADI POKRI]A GUBITKA

KONKURSI NATJE^AJI OGLASI

OGLAS ZA UPRA@NJENU POZICIJU

JAVNI OGLAS ZA POPUNU UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA NAMJE[TENIKA U MINISTARSTVU PRIVREDE- KANTONALNOJ UPRAVI ZA [UMARSTVO

JAVNI OGLAS ZA IZBOR OP]INSKOG PRAVOBRANIOCA

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA I PRIJEMA PRIPRAVNIKA U MINISTARSTVU [UMARSTVA, POLJOPRIVREDE I VODOPRIVREDE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU FINANCIJA ZAPADNOHERCEGOVA^KOG KANTONA

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU ZA BORA^KA PITANJA KANTONA SARAJEVO

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INSKOM SUDU BOSANSKA KRUPA

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA STRU^NOG SURADNIKA ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE U ODJELU PROSTORNOG URE\ENJA I GRADITELJSTVA U OP]INI ^APLJINA

PONI[TENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA/ BRANITELJA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILA^KOG/ DOMOVINSKOG RATA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA RUKOVODE]EG DR@AVNOG SLU@BENIKA U POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BiH

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JKUP "KOMUNALIJE" D.O.O. VELIKA KLADU[A

KONKURS - NATJE^AJ ZA IZBOR KANDIDATA ZA NOMINIRANJE ZA ^LANA UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

JAVNI OGLAS ZA POPUNU UPRA@NJENIH POZICIJA ^LANOVA NADZORNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA RUKOVODE]IH DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INI PROZOR-RAMA