SADR@AJ

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ENERGENATA (LO@-ULJA I OGRJEVNOG DRVETA) ZA 2005. GODINU

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MATERIJALA

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU ROBA I OBAVLJANJE USLUGA U 2005. GODINI

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA ISPORUKU MAZUTA SNS LOT 22/05

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA, USLUGA ILI IZVR[ENJE RADOVA

OBAVJE[TENJE O PRU@ANJU USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

OTVORENI POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU TV PROGRAMA

TENDERSKA PROCEDURA ZA NABAVKU OPREME U CILJU POVE]ANJA OPREMLJENOSTI OP[TINA CARDS2003 PROGRAM INTEGRIRANOG POVRATKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU TRANSFER ODGOVORNOSTI ZA PROCES POVRATKA NA LOKALNE VLASTI (TRANSFER IRP-03-EB)  LOKACIJA PROJEKTA - OP[TINE BRATUNAC, SREBRENICA, VLASENICA I ZVORNIK TENDER BR. TRANSFER IRP - 03 - EB - LCB01

TENDERSKA PROCEDURA ZA NABAVKU OPREME U CILJU POVE]ANJA OPREMLJENOSTI OP[TINA CARDS2003 PROGRAM INTEGRIRANOG POVRATKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU TRANSFER ODGOVORNOSTI ZA PROCES POVRATKA NA LOKALNE VLASTI (TRANSFER IRP-06-PO)  LOKACIJA PROJEKTA - OP[TINE GRADA^AC, MODRI^A, OD@AK TENDER BR. TRANSFER IRP - 06 - PO - LCB01

ISPRAVKU JAVNOG NADMETANJA BROJ 15-01/05 ZA SUKCESIVNU ISPORUKU REZERVNIH DIJELOVA I VR[ENJE USLUGA ZA MOTORNA VOZILA ZA 2005. GODINU

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA ZAKLJU^IVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA ZA JAVNU NABAVKU ROBA Broj 15-03-2/4-16-479/05

PONOVNO JAVNO NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA ZA NABAVKU ROBA, VR[ENJE USLUGA I USTUPANJE RADOVA ZA 2005. GODINU

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI

ISPRAVKU TEKSTA OGLASA

JAVNO NADMETANJE ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA ZA 2005. GODINU

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJIH PONU\A^A ZA NABAVKU ROBA, USLUGA I RADOVA

ME\UNARODNO JAVNO NADMETANJE ZA ISPORUKU OPREME ZA ZABAVNI PARK, DENDRO MATERIJALA, LON^ANICA, SEZONSKOG CVIJE]A, @ARDINJERA I VRTNE OPREME

JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU ASFALTA, PARKOVSKOG MOBILIJARA, OPREME ZA NAVODNJAVANJE, GRA\EVINSKOG MATERIJALA, BETONA I BETONSKE GALANTERIJE, USLUGA PLATNOG PROMETA, UVOZA, IZVOZA, [PEDICIJE I REVIZIJE FINANSIJSKOG POSLOVANJA

JAVNI POZIV  O JAVNOM NADMETANJU ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU ROBA I OPREME

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA ISPORUKU I MONTA@U OPREME ZA UMRE@AVANJE RA^UNARA U OBJEKTIMA ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI ROBA, USLUGA I RADOVA, PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

OTVORENI POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA ISPORUKU I MONTA@U OPREME ZA ^I[]ENJE ULICA ^ISTILICE NA SPECIJALNO VOZILO MULTICAR "FUMO" M30 CARRIER HYDROSTAT

JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU ROBA I PRU@ANJE USLUGA ZA 2005. GOD.

OBAVJE[TENJE O OTVORENOM POSTUPKU ZA JAVNU NABAVKU ROBA

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA VR[ENJE USLUGA OBAVEZNOG OSIGURANJA, KASKO OSIGURANJA, SERVISIRANJA I POPRAVKE, REGISTRACIJE I TEHNI^KOG PREGLEDA, PRANJA MOTORNIH VOZILA I NABAVKE I ISPORUKE AUTOGUMA ZA 2005. GODINU

OBAVJE[TENJE O PRU@ANJU USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA IZRADE PROJEKATA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA UVO\ENJE INTEGRALNOG SISTEMA BUD@ETSKOG RA^UNOVODSTVA U OP]INI DOBOJ ISTOK

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA REVIZIJE PROJEKTA

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE KORESPONDENTNE BANKE ZA VO\ENJE RA^UNA VLADE BR^KO DISTRIKTA BiH

OTVORENI POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA URBANISTI^KOG PLANA GRADA BR^KO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO OTVORENOM POSTUPKU

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI BROJ 102-006/05 ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA GODI[NJE ANGA@OVANJE RADNIKA NA IZVO\ENJU RADOVA U TERMOELEKTRANI "KAKANJ"

OBAVJE[TENJE O JAVNOM POZIVU PUTEM OTVORENOG POSTUPKA ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA

JAVNO NADMETANJE - TENDER  ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA SERVISIRANJE BIRO OPREME U KCUS-U

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJIH PONU\A^A ZA PRU@ANJE USLUGA [TAMPANJA I ISPORUKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA, ZA PERIOD OD GODINU DANA

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA PRU@ANJE USLUGA OSIGURANJA OD AUTO ODGOVORNOSTI  I KASKO OSIGURANJA ZA VOZILA ZENI^KO - DOBOJSKOG KANTONA, ZA GODINU DANA

PONI[TAVA JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE PONUDA ZA IZRADU STUDIJE "VALORIZACIJA I SANACIJA BESPRAVNO IZGRA\ENIH OBJEKATA"

JAVNO NADMETANJE - TENDER ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA IZRADU STUDIJE "VALORIZACIJA I SANACIJA BESPRAVNO IZGRA\ENIH OBJEKATA" za potrebe izrade Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. godine do 2023. godine

OBAVIJEST O JAVNOJ NABAVI

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA IZRADE PROJEKTA

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA IZRADE PROJEKTA

JAVNO NADMETANJE ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA USTUPANJE RADOVA

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI broj 102-005/05 ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZVO\ENJE RADOVA I NABAVKU ROBE ZA POTREBE BLOKA 7 U TERMOELEKTRANI "KAKANJ"

OTVORENI POSTUPAK

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA GRA\EVINSKE RADOVE NA OBJEKTU SPORTSKE DVORANE SREDNJE EKONOMSKE [KOLE U LIVNU

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZVO\ENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE I SANACIJE DIJELA POSLOVNE ZGRADE FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPO[LJAVANJE SARAJEVO

JAVNI POZIV NA NADMETANJE KROZ UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (Tender br. 018-05)

OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO OGRANI^ENOM POSTUPKU - prva faza za prikupljanje ponuda o kvalifikaciji firmi za izvo|enje radova:

JAVNI POZIV O JAVNOM NADMETANJU ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA DOPUNU I IZMJENU REGULACIONOG PLANA VIKEND - NASELJA "^AJU[A 1" (ODNOSNO "RUSTINE 1" I "RUSTINE 2" - [EMENOVA DOLINA)

OBAVJE[TENJE O KONKURENTSKOM ZAHTJEVU ZA DOSTAVLJANJE PONUDA TENDER BROJ 017-05

DODATNU OBJAVU POZIVA ZA OBAVLJANJE USLUGA - KONKURENTSKI ZAHTJEV

OBAVJE[TENJE O PRIKUPLJANJU PONUDA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVO\ENJE RADOVA TEKU]EG ODR@AVANJA LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA, JAVNE RASVJETE I GRADSKIH SEMAFORA KAO I NABAVKE I ISPORUKE GRA\EVINSKOG MATERIJALA ZA SANACIJU PUTEVA I DRUGIH OBJEKATA NA PODRU^JU OP]INE MAGLAJ U 2005. GODINI

OBAVIJEST O PONI[TENJU JAVNOG OGLASA