LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

Godina IX/I
Ponedeqak 14. 2. 2005. godine 

Broj/Broj
6 

Godina IX/I
Ponedjeljak 14. 2. 2005. godine
 

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

11- JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12- JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13- JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova 

2- JANAB 

OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b) 

21- JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22- JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23- JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova 

3- JANAB 

PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 

31- JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba 

32- JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 

33- JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 

4- JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41- JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja 

5- JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

51- JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52- JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53- JANAB 

Obavijest  o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 

6- JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61- JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62- JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63- JANAB 

Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 

7- JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

71- JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 

72- JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 

73- JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 

8- JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

81- JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 

82- JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 

83- JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 

84- JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

91- JANAB 

Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH" je: 

Uplate se vr{e u korist ra~una: 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Primanje  oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel./fax:  554-110 i 554-111, e-mail:  oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba 

Internet  adresa:    www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
                                        www.glasila.ba - www.sllist.ba
 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE – OGLASNIK JAVNE NABAVKE izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata  na "Slu`beni glasnik BiH", za I polugodi{te iznosi 90,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK) 

Rukopisi (ovjereni i potpisani) dostavljani faksom i e-mailom s dokazom o uplati, primljeni do utorka, bit }e objavljeni u ponedjeljak, a ostali u idu}em broju.  

Grafi~ka oprema i korektorsko ure|enje tekstova u nadle`nosti JP NIO "Slu`beni list BiH".
Rukopisi se ne vra}aju.
 

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: Savjetnik u Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine Avdo ^ampara - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - V.d. direktor Nino Hasanovi} - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Direktor: 554-150 - Pretplata:  554-570, faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Ra~unovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED  - [tampa: "OKO" dd sa p.o. Sarajevo - Za {tampariju Bajro [aban - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Na osnovu odredaba ~lana 18. stav 1. ta~ka 10. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/02 - pre~i{}eni tekst, 37/03,  14/04 i 39/04) i Mi{ljenja Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta broj 03-15-2767/01 od 1. 6. 2001. godine, "Slu`beni glasnik BiH" je proizvod na ~iji se promet ne pla}a porez na promet proizvoda. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski i porezni broj 4200226120002.
Web izdanje: http://www.sllist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE 

1 - JANAB 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
JU O[ "12. SEPTEMBAR" BU@IM 

Na osnovu ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), O[ "12. septembar" Bu`im objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA 

ZA NABAVKU ENERGENATA (LO@-ULJA I OGRJEVNOG DRVETA) ZA 2005. GODINU 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA je nabavka i to: 

Lot 1. lo`-ulje 

Lot 2. ogrjevno drvo 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet "Otvorenog postupka", izuzev subjekata koji su po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) isklju~eni iz prava sudjelovanja u otvorenom postupku. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora sadr`avati: 

4. KRITERIJI ZA NADMETANJE I OCJENE PONUDE 

Kod izbora najpovoljnije ponude naro~ito }e se cijeniti: na~in pla}anja, dosada{nja suradnja, rok isporuke i dr. Najjeftinija ponuda ne zna~i automatski i da je najpovoljnija. 

5. PODNO[ENJE PONUDE I ROKOVI 

(1-11/249-G-05) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCERGOVINE
RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O. Kakanj 

Na osnovu ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj (u daljnjem tekstu: ugovorni organ) objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijih ponu|a~a za sukcesivnu isporuku roba do kraja 2005. godine po lotovima kako slijedi: 

Lot 1.    Dijelovi kombajna EDW200/340L i EW170 L 

Lot 2.    Zup~asta roba 

Lot 3.    Repromaterijal 

Lot 4.    Potro{ni materijal 

Lot 5.    Le`ajevi 

Lot 6.    Vij~ana roba i klinasto remenje 

Lot 7.    Zaptivke 

Lot 8.    Hidrauli~na i pneumatska crijeva sa priborom 

Lot 9.    Cilindri SHP 

Lot 10.    Transportna traka 

Lot 11.    Rezervni dijelovi grabuljastih transportera 

Lot 12.    Rezervni dijelovi trakastih transportera 

Lot 13.    Rezervni dijelovi JV@, DIZALICE i LOKOMOTIVE 

Lot 14.    Hidrodinami~ke spojnice, centr. i zup~aste pumpe 

Lot 15.    ^eli~na u`ad 

2. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u otvorenom postupku imaju sva pravna lica sa podru~ja BiH koja: 

2.1.    su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, {to se dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom - rje{enje o upisu u sudski registar sa svakim pojedina~no ovjerenim prilogom, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), 

2.2.    dostave ponudu u dva primjerka (original i kopija), prema uvjetima navedenim u: 

    - otvorenom postupku i 

    - tenderskoj dokumentaciji koju su izuzeli. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora da sadr`i: 

3.1.    naziv i ta~nu adresu, porezni i identifikacioni broj ponu|a~a, 

3.2.    ovjerenu kopiju rje{enja o upisu u sudski registar, ne stariju od 60 dana, 

3.3.    ovjerenu izjavu ponu|a~a da nema smetnji sudjelo- vanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, 

3.4.    uvjerenje suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, 

3.5.    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od tri mjeseca, 

3.6.    uvjerenje o izmirenim doprinosima (PIO/MIO, zdravstvo), ne starije od tri mjeseca, 

3.7.    uvjerenje suda da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od tri mjeseca, 

3.8.    uvjerenje da odgovorno lice u pravnom ili fizi~kom licu nije ka`njavano za privredni prijestup, ne starije od tri mjeseca, 

3.9.    opcija ponude minimum 60 dana od otvaranja ponude, 

3.10.    potvrdu o solventnosti od poslovne banke u zadnjih 6 mjeseci, 

3.11.    specifikaciju roba po va`e}im standardima, 

3.12.    ponu|enu cijenu u KM sa paritetom, FCO Kakanj, 

3.13.    ispunjenje tehni~kih uvjeta, certifikat o kvalitetu robe, 

3.14.    uvjete i na~in pla}anja, 

3.15.    vremenski rok isporuke robe, sukcesivna isporuka prema dinamici ugovornog organa u roku od 30 dana od izdavanja narud`benice, istovremeno koli~ina robe nije fiksna i ugovorni organ zadr`ava pravo korekcije u odnosu na koli~ine navedene u tenderskoj dokumentaciji, 

3.16.    referenc listu u zadnje 2 godine iz oblasti predmeta ovog postupka, ponuda~-ugovorni organ, 

3.17.    alternativne ponude su dozvoljene, 

3.18.    ponude se mogu dostaviti za jedan ili vi{e lotova. 

Dokumenti unutar ponude trebaju biti slo`eni i ozna~eni rednim brojem i svaka stranica treba biti numerisana. 

4. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE 

Procjenu ponuda koje ispunjavaju formalne uvjete iz ta~ke 3. (sadr`aj ponude), ugovorni organ }e izvr{iti po sljede}im kriterijima: 

4.1.    ponu|ena cijena - sa paritetom, 

4.2.    ispunjenje tehni~kih uvjeta, 

4.3.    uvjeti i na~in pla}anja, 

4.4.    vremenski rok isporuke robe, sukcesivna isporuka prema dinamici ugovornog organa, 

4.5.    dosada{nja saradnja naru~ilac - ponu|a~, 

4.6.    referenc lista. 

Bodovanje }e se vr{iti pojedina~no za svaki lot. 

5. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu: Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj ul. Zgo{}anska 17, 72240 Kakanj, Bosna i Hercegovina, sa naznakom: 

Ponuda za otvoreni postupak SUKCESIVNA ISPORUKA ROBA ZA 2005. GODINU-MA[INSKI DIO 

Obavezno na koverti nazna~iti Lot broj___/NE OTVARAJ/ 

U razmatranje }e se uzeti ponude koje stignu na Protokol Rudnika najkasnije do 15.03.2005. godine do 14.00 sati. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama Komercijalne slu`be dana 16.03.2005. godine u 11.00 sati. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi pismeno ovla{teni zastupnici. 

O rezultatima otvorenog postupka svi ponu|a~i bit }e pismeno obavije{teni. 

6. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponu|a~a, a ugovorni organ je du`an u roku od tri dana po prijemu zahtjeva dostaviti tendersku dokumentaciju ponu|a~u, uz podno{enje zahtjeva dostaviti i primjerak uplate tro{kova tendera u iznosu od 50,00 KM. Sredstva su nepovratna. Uplata se vr{i na ra~un broj: 

ili na blagajni Rudnika sa naznakom: "Za izuzimanje tenderske dokumentacije SUKCESIVNA ISPORUKA ZA 2005. godinu - MA[INSKI DIO". 

7. TRO[KOVI PONUDE 

Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. 

Tako|er, zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili da djelimi~no odbije svaku ponudu, poni{ti otvoreni postupak u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan objasniti razloge takvog postupka. 

8. NAKNADNA POJA[NJENJA PONUDE 

Ugovorni organ mo`e u toku razmatranja ponuda, prije dono{enja odluke o izboru najpovoljnije ponude, tra`iti dodatne informacije od ponu|a~a u cilju razja{njenja nejasno}a iz iste. 

9. UGOVOR 

Sa ponu|a~em ~ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija zaklju~it }e se ugovor o nabavci robe. 

10. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon broj 032/ 55 46 38, kontakt osoba ^elebi} Almir, dipl.ing.ma{. 

11. NA^IN OBJAVE 

Otvoreni postupak bit }e objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", kao i na www.rmukakanj.com. 

(1-11/253-G-05) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
GRAD SARAJEVO
OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
OP]INSKI NA^ELNIK 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04), op}inski na~elnik Op}ine Novi Grad Sarajevo, objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MATERIJALA 

PREDMET POZIVA 

Prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnije ponude za sklapanje godi{njeg ugovora o nabavci materijala za potrebe Op}ine Novi Grad i to: 

LOT - 1 Kancelarijski materijal i pribor 

LOT - 2 Materijal i pribor za ~i{}enje prostorija 

LOT - 3 Materijal za tehni~ko odr`avanje objekta 

LOT - 4 Materijal - roba za reprezentaciju 

PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica registrovana za obavljanje djelatnosti koje su predmet javnog poziva u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. Ponuda se podnosi posebno za svaki LOT. 

SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora sadr`avati: 

KRITERIJI ZA IZBOR PONUDE 

Procjena najpovoljnije ponude vr{it }e se po slijede}im kriterijima: 

Prilikom vrednovanja ponuda primijenit }e se kriterij ekonomski najpovoljnije ponude. 

PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Zatvorena ponuda sa naznakon "Ne otvaraj" - Ponuda za LOT broj" podnosi se li~no komisiji za otvaranje i analizu ponuda u Op}ini Novi Grad, Bulevar Me{e Selimovi}a broj 97, dana 14.03.2005. godine, sala 242/II u 13,00 ~asova, kada }e se izvr{iti javno otvaranje ponuda u prisustvu predstavnika ponu|a~a. Sve ponude donesene poslije 13,00 ~asova navedenog dana ne}e se uzimati u obzir za razmatranje. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti obavije{teni u skladu sa zakonom. 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderi se uz prezentaciju dokaza o uplati naknade za tender preuzimaju u Op}ini Novi Grad, kancelarija 209/II sprat u roku od 10 dana od dana objave javnog poziva u "Slu`benom glasniku BiH". 

Uplata naknade vr{i se po lotovima i iznosi: 

    Za LOT-1    150,00 KM 

    Za LOT-2    50,00 KM 

    Za LOT-3    50,00 KM 

    Za LOT 4    50,00 KM 

a upla}uje se na transakcijski ra~un Op}ine broj 1291041000202747 kod Central Profit Banke u Sarajevu, {ifra prihoda je 722 631, {ifra Op}ine 108. 

Kontakt telefon je 291-150, a kontakt osoba je Mujo Herenda. 

(1-11/257-G-05) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@UPANIJA ZAPADNOHERCEGOVA^KA
MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI,
KULTURE I [PORTA
[IROKI BRIJEG 

Na temelju ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i {porta @upanije Zapadnohercegova~ke u [irokom Brijegu objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU ROBA I OBAVLJANJE USLUGA U 2005. GODINI 

I. PREDMET PONUDE 

Isporuka roba i obavljanje usluga: 

    Lot 1.    Goriva i maziva (nafta, naftni derivati, ulja), 

    Lot 2.    Roba {iroke potro{nje i 

    Lot 3.    Servisiranje, odr`avanje, pranje automobila i
            nabavka rezervnih dijelova 

    Lot 4.    Osiguranje vozila 

    Lot 5.    Odr`avanje ra~unalne opreme. 

II. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe koje su registrirane u Bosni i Hercegovini za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog nadmetanja. 

III. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

- naziv i to~nu adresu ponu|a~a, broj telefona i broj faxa; 

- ovjerena preslika rje{enja iz sudskog registra sa ovjerenim svim prilozima; 

- ovjerena preslika identifikacijskog i poreznog broja; 

- uvjerenje porezne uprave da se ne vodi postupak zbog nepla}anja poreza, ne starije od 60 dana; 

- uvjerenje izdano od zavoda za zdravstveno osiguranje i zavoda PIO/MIO o izmirenim doprinosima za uposlene, ne starije od 60 dana; 

- ispunjen i ovjeren tender sa cijenama u KM na originalnom preuzetom materijalu sa ura~unatim porezima; 

- uvjeti i na~in pla}anja te rokovi beskamatnog pla}anja; 

- sposobnost organiziranja pravodobne i kontinuirane usluge, odnosno isporuke robe; 

- reference ponuditelja; 

- izjava ponu|a~a o jamstvenom razdoblju; 

- ostale pogodnosti koje ponuditelj nudi naru~itelju i 

- dokaz da prema ~lanu 23. Zakona na osnovu kojeg se raspisuje javni poziv, nema smetnji da ponu|a~ sudjeluje u javnom nadmetanju. 

IV. ROK ZA PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Rok za podno{enje ponuda je dvadeset osam dana od dana posljednje objave otvorenog postupka. 

Ponude dostavljene poslije ovog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

Svi ponuditelji bit }e obavije{teni o danu, satu i mjestu otvaranja ponuda. 

Javno otvaranje ponuda odr`at }e se u zgradi @upanije Zapadnohercegova~ke, ul. Stjepana Radi}a br. 3, prvi kat, prostorija br. l10. 

Otvaranju ponuda mo`e biti nazo~an ponuditelj ili njegov pismeno ovla{teni zastupnik. 

O rezultatima izbora najpovoljnijeg ponu|a~a svi sudionici }e biti pismeno izvje{teni, sukladno Zakonu o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Propisano zatvorene ponude treba dostaviti na adresu: 

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i {porta @upanije Zapadnohercegova~ke, 88220 [iroki Brijeg, Ulica Stjepana Radi}a br. 3., "za Povjerenstvo". 

Na zape~a}enoj omotnici sa naznakom grupe za koju se dostavlja ponuda, obvezno napisati: "ponuda za javno nadme- tanje, ne otvaraj-otvara Povjerenstvo za nabavke", te naziv i to~nu adresu ponuditelja. 

Otvaranje ponuda obavit }e Povjerenstvo. Usporednom analizom odredit }e se najpovoljnija ponuda. 

V. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDA 

VI. PRAVO I OBVEZE 

Naru~itelj ima pravo prije izbora dobavlja~a od istog zatra`iti poja{njenje svih elemenata koji se odnose na ponudu. 

Odabrani ponu|a~ je du`an, nakon pismene obavijesti naru~itelja o odabiru i prihva}anju najpovoljnije ponude, u roku osam dana zaklju~iti ugovor. 

Ugovor }e se sklapati za razdoblje od dana potpisivanja do 31. prosinca 2005. godine. 

VII. TRO[KOVI PONUDE I TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu podignuti u sjedi{tu @upanije Zapadnohercegova~ke, ul. Stjepana Radi}a br. 3., prvi kat, ured br. 113., od ponedjeljka do petka od 10-12 sati, uz predo~enje uplate od 150,00 KM za svaku grupu roba, odnosno usluga, na depozitni ra~un @upanije Zapadnohercegova~ke kod Zagreba~ke banke broj 3380002200004013, vrsta prihoda broj 72263l, prora~unska organizacija broj 2101001 s naznakom "za Otvoreni postupak". 

Vlada @upanije Zapadnohercegova~ke ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja u postupku javnog nadmetanja. 

Naru~itelj zadr`ava pravo da kod odabira prihvati u potpunosti ili djelomi~no ponudu, odbije svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme, a pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obvezi objasniti razloge takve odluke. 

Potrebne informacije se mogu dobiti na broj telefona 039/703-230 i 039/703-235. 

(1-11/266-G-05) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TOPLANE SARAJEVO 

Na osnovu ~l. 19 i 20 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), KJKP Top- lane Sarajevo objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA ISPORUKU MAZUTA SNS LOT 22/05 

1. PREDMET NADMETANJA - Nabavka i prevoz 500 t SNS mazuta 

2. PRAVO U^E[]A imaju sva pravna i fizi~ka lica iz BiH koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog poziva izuzev subjekata koji su po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama isklju~eni iz prava sudjelovanja na javnom nadmetanju. 

3. SADR@AJ PONUDE 

2.1.    Op}a izjava (obrazac 1) 

2.2.    Op}i podaci o kompaniji (obrazac br. 2) i ovjerena kopija registracije firme 

2.3.    Referenca ponu|a~a za iste poslove (obrazac br. 3) 

2.4.    Ukupna cijena, uslovi pla}anja, rok isporuke, i opcija ponude (obrazac br. 4) 

2.5.    Kopiju dokumentacije o kvaliteti mazuta ("Slu`beni glasnik BiH", broj 27/02 i 01/03) 

2.6.    Izjavu o prihvatanju prijedloga ugovora ( obrazac br. 5) 

2.7.    Originalna garancija banke za ozbiljnost i osiguranje ponude na iznos od 4.000 KM
Garancija treba da va`i za period opcije ponude produ`ena za 15 dana 

2.8.    Izjavu poslovne banke da }e izdati garanciju za kvalitetno i brzo izvr{enje posla u visini ponu|ene vrijednosti robe. 

2.9.    Izvje{taj o finansijskom poslovanju za 2003. godinu. 

Ponuda treba da je uvezana u jedan registar i sve stranice ponude treba da su numerisane, 

Navedeni obrasci nalaze se u tenderskoj dokumentaciji. 

Ponuda treba da je ura|ena na originalnoj tenderskoj dokumentaciji. 

4. KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

5. TENDER 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti na protokolu KJKP "Toplane-Sarajevo", ulica Semira Fra{te 22, svakim radnim danom od 9,00 do 16,00, nakon pla}anja nepovratnog iznosa od 50,00 KM. 

Pla}anje izvr{iti na ra~un broj 1291041000051912 - Central Profit banka dd Sarajevo u korist KJKP "Toplane-Sarajevo" ili direktno na blagajni preduze}a, uz naznaku "za tendersku dokumentaciju", 

6. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Zatvorene i zape~a}ene ponude sa nazna~enom adresom ponu|a~a dostaviti sa naznakom "Tenderska dokumentacija za nabavku, za LOT 22/05, "NE OTVARAJ", na adresu KJKP "Toplane Sarajevo" Semira Fra{te 22, Sarajevo, do 14.03.2005.god., bez obzira na na~in dostave. Javno otvaranje ponuda obavit }e se 15.03.2005. godine u 10 sati u prostorijama KJKP "Toplane-Sarajevo" u ulici Semira Fra{te 22. Otvaranju ponuda imaju pravo prisustvovati ponudioci ili njihovi pismeno ovla{teni zastupnici. Samo oni ponudioci koji kupe tendersku dokumentaciju, mo}i }e podnijeti svoje ponude. Nepotpune i neblagovremeno pristigle ponude ne}e se uzimati u razmatranje. O kona~nom rezultatu javnog nadmetanja svi u~esnici }e biti pismeno obavije{teni. 

7. TRO[KOVI PONUDE 

U postupku javnog nadmetanja KJKP "Toplane-Sarajevo" ne snosi nikakve tro{kove pou|a~a. Tako|er zadr`ava pravo da ponudu prihvati u cijelosti ili djelimi~no ili odbije ponudu, poni{ti javno nadmetanje ili odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponudiocima niti je u obavezi obrazlagati razloge takve odluke. 

8. OSTALO 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem faxa: 450-527, ili telefona 450-030, 450-047. Kontakt osoba je Hindija Ahmed. 

(1-11/267-G-05) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA - FINANSIJA
POREZNA UPRAVA - KANTONALNI URED
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 20. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), Porezna uprava - Kantonalni ured Sarajevo, ogla{ava 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA, USLUGA ILI IZVR[ENJE RADOVA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za odre|ivanje i izbor najpovoljnije ponude za javnu nabavku robe, usluga i izvr{enje radova za potrebe Porezne uprave - Kantonalnog ureda Sarajevo u bud`etskoj 2005.godini, kako slijedi: 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupka imaju sva pravna i fizi~ka lica registrovana za obavljanje predmetnih djelatnosti, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama. 

3. TENDER 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti nakon objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo, ul. ]emalu{a 2/3 i to u roku od 3 dana od dana prijema zahtjeva dobavlja~a za dostavu tenderske dokumentacije. 

Obavje{tenje }e biti objavljeno na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, adresa www.pufbih.ba 

4. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

5. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA 

Kriteriji za dodjelu ugovora su "ekonomski najpovoljna ponuda". 

Ponuda treba da sadr`i i slijede}e podatke koji su ujedno i kriteriji za vrednovanje i odre|ivanje najpovoljnije ponude po LOT-ovima. 

LOT 1 

LOT 2 

LOT 3, LOT 4 i LOT 11 

LOT 5 

LOT 6 

LOT 7 

LOT 8 

LOT 9 

LOT 10 

Sva tra`ena dokumentacija ne mo`e biti starija od 3 (tri) mjeseca (original ili ovjerena kopija), u momentu dostavljanja na protokol Porezne uprave - Kantonalnog ureda Sarajevo. 

Dokumentacija treba biti u takvom obimu da pru`i kvalitetnu osnovu za ocjenu ponuda. 

Naru~itelj nije obavezan dodijeliti ugovor ponu|a~u sa najni`om cijenom ponude. 

6. PODNO[ENJE PONUDA 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ -PONUDE ZA JAVNU NABAVKU ROBE, USLUGA I IZVR[ENJE RADOVA U 2005. GODINI LOT BROJ ", na adresu Porezna uprava - Kantonalni ured Sarajevo, ]emalu{a br. 2/3, Sarajevo, li~no ili preporu~eno po{tom. 

Rok za podno{enje ponuda je 28 dana, od dana objavljivanja obavje{taja o nabavci roba, usluga i izvr{avanju radova u "Slu`benom glasniku BiH" do 16.00 sati. 

Ponude koje stignu nakon navedenog roka, bit }e vra}ene neotvorene. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 25.03.2005.godine u prostorijama Porezne uprave - Kantonalnog ureda Sarajevo sa po~etkom u 12.00 sati. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a koji svoje ovlasti dokazuju u pismenom obliku. Ponudioci }e biti pismeno obavije{teni o rezultatima izbora. 

8. PERIOD VA@ENJA PONUDE 

Ponude }e se smatrati validnim za period od 30 dana od dana podno{enja ponude. 

9. TRO[KOVI PONUDA 

Kantonalni porezni ured ne snosi nikakve tro{kove ponudiocima u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ponudu u potpunosti ili djelimi~no {to podrazumijeva parcijalno ugovaranje, kao i poni{ti nadmetanje ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponudiocima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

Za sve informacije mo`ete se obratiti na telefon 033/555-130, kontakt osoba Lelo Emina. 

(1-11/268-G-05) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O. KAKANJ 

Na osnovu ~l. 19 i 20 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj (u daljnjem tekstu: ugovorni organ) objavljuje 

OBAVJE[TENJE O 

PRU@ANJU USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijih ponu|a~a za sukcesivnu isporuku roba za 2005. godinu, po lotovima kako slijedi: 

    Lot 1.    Li~na za{titna sredstva i li~na za{titna oprema 

    Lot 2.    Sredstva za odr`avanje higijene u objektima i
            sredstva za li~nu higijenu 

    Lot 3.    Pribor za dru{tvenu ishranu 

    Lot 4.    Farmaceutski proizvodi 

    Lot 5.    Kancelarijski materijal i kancelarijski potro{ni
            materijal 

    Lot 6.    Alat i sitni inventar 

2. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u otvorenom postupku imaju sva pravna lica sa podru~ja BiH koja: 

2.1.    su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, {to se dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom - rje{enje o upisu u sudski registar sa svakim pojedina~no ovjerenim prilogom, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04), 

2.2.    dostave ponudu u dva primjerka (original i kopija), prema uslovima navedenim u: 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora da sadr`i: 

3.1.    naziv i ta~nu adresu, porezni i identifikacioni broj ponu|a~a, 

3.2.    ovjerenu kopiju rje{enja o upisu u sudski registar, ne stariju od 60 dana, 

3.3.    ovjerenu izjavu ponu|a~a da nema smetnji sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, 

3.4.    uvjerenje suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, 

3.5.    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od tri mjeseca, 

3.6.    uvjerenje o izmirenim doprinosima (PIO/MIO, zdravstvo), ne starije od tri mjeseca, 

3.7.    uvjerenje suda da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od tri mjeseca, 

3.8.    uvjerenje da odgovorno lice u pravnom ili fizi~kom licu nije ka`njavano za privredni prijestup, ne starije od tri mjeseca, 

3.9.    opcija ponude minimum 60 dana od otvaranja ponude, 

3.10.    potvrdu o solventnosti od poslovne banke u zadnjih 6 mjeseci, 

3.11.    specifikacija roba po va`e}im standardima, 

3.12.    ponu|enu cijenu sa paritetom, FCO Kakanj, 

3.13.    ispunjenje tehni~kih uvjeta, certifikat o kvalitetu roba, 

3.14.    uvjete i na~in pla}anja, 

3.15.    vremenski rok isporuke robe, sukcesivna isporuka prema dinamici ugovornog organa (narud`benicama), istovremeno koli~ina robe nije fiksna i ugovorni organ zadr`ava pravo korekcije u odnosu na koli~ine navedene u tenderskoj dokumentaciji, 

3.16.    referenc listu u zadnje 2 godine iz oblasti predmeta ovog postupka, ponuda~-ugovorni organ, 

3.17.    alternativne ponude su dozvoljene, 

3.18.    ponude se mogu davati za jedan ili vi{e lotova. 

 Dokumenti unutar ponude trebaju biti slo`eni i ozna~eni rednim brojem i svaka stranica treba biti numerisana. 

4. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE 

Procjene ponuda ponu|a~a koje ispunjavaju uslove iz ta~ke 3. (sadr`aj ponude), ugovorni organ }e izvr{iti po sljede}im kriterijima: 

4.1.    ponu|ena cijena - sa paritetom, 

4.2.    ispunjenje tehni~kih uvjeta, 

4.3.    uvjeti i na~in pla}anja, 

4.4.    dosada{nja saradnja ugovorni organ - ponu|a~, 

4.5.    referenc lista. 

Bodovanje }e se vr{iti pojedina~no za svaki LOT. 

5. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu: 

 Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj 

ul. Zgo{}anska 17, 

72240 Kakanj, 

 Bosna i Hercegovina 

sa naznakom: 

Ponuda za otvoreni postupak SUKCESIVNE ISPORUKE ROBA ZA 2005. GODINU ZA LOTOVE NAVEDENE U PREDMETU OTVORENOG POSTUPKA. 

Obavezno na koverti nazna~iti broj LOT-a i naziv lota /NE OTVARAJ/. 

U razmatranje }e se uzeti ponude koje stignu na Protokol Rudnika najkasnije do 15.03.2005. godine do 14,00 sati. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama Komercijalne slu`be dana 17.03.2005. godine u 11,00 sati. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi pismeno ovla{teni zastupnici. 

O rezultatima javnog nadmetanja svi ponu|a~i bit }e pismeno obavije{teni. 

6. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponu|a~a, a ugovoreni organ je du`an da u roku od tri dana po prijemu zahtjeva dostavi tendersku dokumentaciju ponu|a~u. Uz podno{enje zahtjeva ponu|a~ je du`an dostaviti primjerak uplate tro{kova tendera u iznosu od 50,00 KM. Sredstva su nepovratna. Uplata se vr{i na ra~un broj: 

ili na blagajni Rudnika sa naznakom: "Za izuzimanje tenderske dokumentacije ZA SUKCESIVNE ISPORUKE ROBA ZA 2005. GODINU. NAZNA^ITI NAZIV LOTA I BROJ LOTA. 

Osobe zadu`ene za izdavanje tenderske dokumentacije i specifikacije: 

1. Neimarlija Haris, dipl.ing.rud., mob. 061/ 79 36 50 

2. Hara~i} Kemal, Komercijalna slu`ba, tel. 032/ 55 34 94 

7. TRO[KOVI PONUDE 

Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku, 

Tako|er, zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili da djelimi~no odbije svaku ponudu, poni{ti otvoreni postupak u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan objasniti razloge takvog postupka. 

8. NAKNADNA POJA[NJENJA PONUDE 

Ugovorni organ mo`e u toku razmatranja ponuda, prije dono{enja odluke o izboru napovoljnijc ponude, tra`iti dodatne informacije od ponu|a~a u cilju razja{njenja nejasno}a iz iste. 

9. UGOVOR 

Sa ponu|a~em ~ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija zaklju~it }e se ugovor o nabavci robe, odnosno vr{enju usluga. 

10. OSTALE ODREDBE 

Kontakt osobe: 

1. Neimarlija Haris, dipl.ing.rud., mob. 061/ 79 36 50 

2. Hara~i} Kemal, Komercijalna slu`ba, tel. 032/ 55 34 94 

11. NA^IN OBJAVE 

Otvoreni postupak bit }e objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", kao i na www.rmukakanj.com. 

(1-11/269-G-05) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP RADIO TELEVIZIJA
TUZLANSKOG KANTONA
TUZLA 

Na osnovu odredaba ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), JP Radio Televizija Tuzlanskog kantona - Tuzla objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU TV PROGRAMA 

I - PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku TV programa po lotovima 

LOT 1 - igrani filmovi 

LOT 2 - igrane serije 

LOT 3 - telenovele (sapunice) 

LOT 4 - obrazovni program 

LOT 5 - strani dokumentarni program 

LOT 6 - zabavni program 

LOT 7 - dje~iji program 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju sva pravna lica, koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet "otvorenog postupka", izuzev subjekata koja su po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) isklju~eni iz prava sudjelovanja u otvorenom postupku. 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

IV - KRITERIJI ZA NADMETANJE I OCJENU PONUDA 

Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude su: 

1.    ponu|ena cijena, 

2.    kvalitet programa, 

3.    uslovi i na~in pla}anja i druge finansijske pogodnosti (kompenzacija i rabat) 

4.    rok isporuke, 

5.    dosada{nje iskustvo sa ponu|a~em. 

Napomena: 

JP RTV TK zadr`ava pravo da ugovore o nabavci sklapa pojedina~no po lotovima ili sa vi{e ponu|a~a unutar jednog lota, ukoliko je to za njega povoljnije. 

V - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 09 - 13.00 sati u RTV domu, ul. Mije Kero{evi}a 20, 75000 Tuzla. 

VI - PODNO[ENJE PONUDA 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom ponu|a~a i naznakom "NE OTVARATI"- ponuda za "otvoreni postupak" - javne nabavke TV programa, LOT br____. dostaviti li~no ili po{tom u JP RTV TK (ul. Mije Kero{evi}a 20, 75 000 Tuzla), najkasnije do 15.03. 2005. godine do 12.00 sati. 

VII - OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda }e se obaviti u prostorijama JP RTV TK 15.03. 2005. godine u 12.00 sati. Javnom otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja, mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

O rezultatima "otvorenog postupka", ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

VIII - OSTALE NAPOMENE 

JP RTV TK ne prihvata nikakve tro{kove ponu|a~a u "otvorenom postupku" javne nabavke, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u potpunosti ili djelimi~no, poni{ti otvoreni postupak, odgodi pojedine ponude, odbije sve ponude u slu~ajevima predvi|enim u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~u, niti je obavezan objasniti razloge takve odluke. Za sve dodatne informacije mo`ete se javiti na telefon broj 035 320 028 od 08.00 -15.00 sati. 

(1-11/271-G-05) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINE BRATUNAC, SREBRENICA, VLASENICA I ZVORNIK 

Op{tine Bratunac, Srebrenica, Vlasenica i Zvornik objavljuju poziv za u~estovanje: 

TENDERSKA PROCEDURA 

ZA NABAVKU OPREME U CILJU POVE]ANJA OPREMLJENOSTI OP[TINA
CARDS2003 PROGRAM INTEGRIRANOG POVRATKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
TRANSFER ODGOVORNOSTI ZA PROCES POVRATKA NA LOKALNE VLASTI (TRANSFER IRP-03-EB)  LOKACIJA PROJEKTA - OP[TINE BRATUNAC, SREBRENICA, VLASENICA I ZVORNIK
TENDER BR. TRANSFER IRP - 03 - EB - LCB01 

1. Broj objave        Transfer IRP-03-EB-LCB01 

2. Procedura        Lokalni otvoreni tender
                (za ugovore od 15.000 Eura). 

3. Program        CARDS 2003 

4. Finansiranje    Ugovor broj 2003/090-141
                (donacija za spoljnu pomo})
                potpisan izme|u delegacije
                Evropske komisije u BiH i Mercy
                Corps Scotland (MCS), dana
                21.oktobar 2004. god. 

5. Ovla{teni predstavnici za potpisivanje ugovora  

Op{tina Bratunac, Svetog Save bb Bratunac tel. 056 881 176 

Op{tina Srebrenica, Srebreni~kog odreda bb. tel 056 385 081 

Op{tina Vlasenica, Svetosavska 14 , tel 056 731 710 

Op{tina Zvornik, Sveti Sava 134, tel 056 210 091 

Mercy Corps Tuzla, \or|a Mihajlovi}a 2 

(Vladikin dvor), 75000 Tuzla, 

tel. +387 35 274 116, 251 674, 276 467, 253 161, 261 011 

fax: +387 35 251 395 

        admin@mercycorps.org.ba 

SPECIFIKACIJA UGOVORA 

6. Opis ugovora 

Ugovor pokriva proizvodnju, dobavku, transport, dostavu, istovar, instalaciju i obuku u kori{tenju slijede}eg: 

uredska ra~unarska oprema 

za op{tine Bratunac, Srebrenica, Vlasenica i Zvornik, DDU (isporu~ena carina nije pla}ena) u roku do max. 15 dana. 

7. Broj i naziv lotova 

Lot 1 - Uredska ra~unarska oprema     

USLOVI U^ESTVOVANJA 

8. Kvalifikacije i uslovi 

U~estvovanje je otvoreno u jednakim terminima za sva fizi~ka i pravna lica (u~estvovanje mo`e biti individualno ili grupa (konzorcijum ponu|a~a) ~lanica zemalja i teritorija koje su pokrivene zakonskim regulativama ili nekim drugim instrumentima vezanim za Program finansiran od strane ovog ugovora. (provjeriti stavku 21). Sva roba koja se isporu~i pod ovim ugovorom mora da dolazi iz zemalja koje su pokrivene ovim Programom. 

9. Osnove za isklju~enje 

Ponu|a~i moraju dostaviti deklaraciju da se ne nalaze ni u jednoj situaciji, izlistanim u stavci 2.3 u Priru~niku vodi~ za procedure sklapanja ugovora koji se finansiraju iz op}eg bud`eta Evropskih zajednica u kontekstu vanjskih aktivnosti. (Priru~nik se mo`e prona}i na www.javnenabavke.ba .) 

10. Broj ponuda 

Ponu|a~i (uklju~uju}i firme koje spadaju pod istu zakonsku grupu, ili ~lanove istog konzorcijuma i podugovara~i) mogu dostaviti samo jednu ponudu za jedan lot. Ponuda za samo jedan dio lota ne}e u}i u razmatranje. Svaki ponu|a~ mo`e staviti u svoju ponudu prijedlog o spu{tanju cijene u slu~aju da njegova ponuda bude prihva}ena. Ponu|a~i mogu dostaviti ponudu sa vi{e varijanti, kao dodatak njihove ponude za materijal na tenderskoj proceduri. 

11. Garancija na ponudu 

Garancija na ponudu se ne zahtijeva. 

12. Garancija za izvedbu 

Uspje{an ponu|a~ }e morati dostaviti garanciju za izvedbu, i to 10% od ukupne vrijednosti ugovora, izra`eno u EUR-ima, kao podr{ka ugovoru. Garancija mora biti dostavljena u roku od 10 dana nakon primitka ugovora za potpisivanje od strane ovla{tenog predstavnika za potpisivanje ugovora. Ako izabrani ponu|a~ ne dostavi garanciju u roku, ponuda }e se smatrati odbijenom i novi ugovor }e se sklopiti sa sljede}im ponu|a~em ~ija je ponuda najprihvatljivija. 

13. Informativni sastanak i/ili posjeta terenu 

Nijedan informativni sastanak i/ili posjeta terenu nije planiran. 

14. Validnost ponude 

Ponude moraju biti validne u periodu od 90 dana nakon isteka roka za podno{enje ponuda. 

15. Period izvr{enja (isporuke)  

Kompletna oprema mora biti dostavljeni u maksimalnom roku od 15 dana. Po~etak isporuke materijala je planiran u martu 2005. god. 

SELEKCIJA I KRITERIJ ODRE\IVANJA USPJE[NIH 

16. Kriterij odabira 

Kriterij odabira se zasniva na ustanovljenju minimalnih uvjeta za kvalifikaciju ponu|a~a i informacija za vr{enje takvih procjena koji su definirani u tenderskoj dokumentaciji. 

17. Kriterij dodjeljivanja 

Cijena. 

TENDERSKA PROCEDURA 

18. Kako preuzeti tendersku dokumentaciju 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti kod ovla{tenih predstavnika za potpisivanje ugovora. Na tenderu mo`e u~estvovati samo firma koja je preuzela originalni tender. 

Ponude se moraju dostaviti u standardnom formatu koji se nalazi u tenderskoj dokumentaciji, i mora se striktno pridr`avati navedenih formata i instrukcija.  

Ponu|a~i koji imaju pitanja, ista mogu poslati u pisanoj formi na gore navedene adrese i to (uklju~uju}i broj objave, vidi stavku 1.) ne kasnije od 10 dana prije isteka roka za podno{enje ponuda, stavka 19. Ovla{teni predstavnici za potpisivanje ugovora moraju odgovoriti na pitanja, ne kasnije od 5 dana prije isteka roka za podno{enje ponuda. 

Tenderska dokumentacija mo`e biti poslata potencijalnim ponu|a~ima kurirom - brza po{ta na njihov zahtjev (koji se {alje faxom ili e-mailom) na njihov tro{ak. 

19. Krajnji rok za predaju ponuda 

Sve ponude moraju biti predate ne kasnije od 15:00 (CET) sati 15.03.2005. god. na gore navedene adrese. 

20. Otvaranje ponuda 

Ponude }e biti javno otvorene dana 16.03.2005. god. u 15:00 (CET) u zgradi Vladikin dvor, \or|a Mihajlovi}a 2, 75000 Tuzla, BiH. 

21. Pravna osnova 

Odredba Vije}a br. 2666/2000 od 5. decembra 2000. koja ukida Odredbu (EC) br. 1628/96 i dopunjuje Odredbe (EEC) br. 3906/89 i (EEC) br. 1360/90 i Odluke 97/256/Ec i 1999/311/EC, dopunjena odredbom Vije}a br. 2415/2001 od 10. decembar 2001. 

Ugovor o finansiranju izme|u Vije}a ministara Bosne i Hercegovine i Komisije Europske Zajednice za CARDS 2003 potpisan je 14/07/2003. 

(1-11/276-G-05) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BIH            REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINE GRADA^AC, MODRI^A I OD@AK 

Op{tine Grada~ac, Modri~a i Od`ak objavljuju poziv za u~estvovanje: 

TENDERSKA PROCEDURA 

ZA NABAVKU OPREME U CILJU POVE]ANJA OPREMLJENOSTI OP[TINA
CARDS2003 PROGRAM INTEGRIRANOG POVRATKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
TRANSFER ODGOVORNOSTI ZA PROCES POVRATKA NA LOKALNE VLASTI (TRANSFER IRP-06-PO)  LOKACIJA PROJEKTA - OP[TINE GRADA^AC, MODRI^A, OD@AK
TENDER BR. TRANSFER IRP - 06 - PO - LCB01 

1. Broj objave        Transfer IRP-06-PO-LCB01 

2. Procedura        Lokalni otvoreni tender
                (za ugovore od 15.000 Eura). 

3. Program        CARDS 2003 

4. Finansiranje     Ugovor broj 2003/090-142
                (donacija za spoljnu pomo})
                potpisan izme|u delegacije
                Evropske komisije u BiH i Mercy
                Corps Scotland (MCS), dana 21.
                oktobar 2004. god. 

5.    Ovla{teni predstavnici za potpisivanje ugovora  

Op{tina Grada~ac, H.K.Grada{~evi}a bb Grada~ac 

tel. 035 817 322 

Op{tina Modri~a, Kneza Milo{a 1 Modri~a tel 053 810 511 

Op{tina Od`ak, Trg br. 3 Od`ak, tel 031 761 027 

Mercy Corps Tuzla \or|a Mihajlovi}a 2 (Vladikin dvor), 

75000 Tuzla, 

tel. +387 35 274 116, 251 674, 276 467, 253 161, 261 011 

fax: +387 35 251 395 

e-mail: admin@mercycorps.org.ba 

SPECIFIKACIJA UGOVORA 

6. Opis ugovora      

Ugovor pokriva proizvodnju, dobavku, transport, dostavu, istovar, instalaciju i obuku u kori{tenju slijede}eg: 

uredska ra~unarska oprema 

za op{tine Bratunac, Srebrenica, Vlasenica i Zvornik, DDU (isporu~ena carina nije pla}ena) u roku do max. 15 dana. 

7. Broj i naziv LOT-ova 

Lot 1 - Uredska ra~unarska oprema 

USLOVI U^ESTVOVANJA 

8. Kvalifikacije i uslovi 

U~estvovanje je otvoreno u jednakim terminima za sva fizi~ka i pravna lica (u~estvovanje mo`e biti individualno ili grupa (konzorcijum) ponu|a~a), ~lanica zemalja i teritorija koje su pokrivene zakonskim regulativama ili nekim drugim instrumentima vezanim za Program finansiran od strane ovog ugovora, (provjeriti stavku 21). Sva roba koja se isporu~i pod ovim ugovorom mora da dolazi iz zemalja koje su pokrivene ovim Programom. 

9. Osnove za isklju~enje 

Ponu|a~i moraju dostaviti deklaraciju da se ne nalaze ni u jednoj situaciji, izlistanim u stavci 2.3 u Prakti~ni vodi~ za procedure sklapanja ugovora koji se finansiraju iz op}eg bud`eta Evropskih zajednica u kontekstu vanjskih aktivnosti. (Priru~nik se mo`e prona}i na www.javnenabavke.ba .) 

10. Broj ponuda 

Ponu|a~i (uklju~uju}i firme koje spadaju pod istu zakonsku grupu, ili ~lanove istog konzorcijuma i podugovara~i) mogu dostaviti samo jednu ponudu za jedan LOT. Ponuda za samo jedan dio LOT-a ne}e u}i u razmatranje. Svaki ponu|a~ mo`e staviti u svoju ponudu prijedlog o spu{tanju cijene u slu~aju da njegova ponuda bude prihva}ena. Ponu|a~i mogu dostaviti ponudu sa vi{e varijanti, kao dodatak njihove ponude za materijal na tenderskoj proceduri 

11. Garancija na ponudu 

 Garancija za ponudu se ne zahtijeva. 

12. Garancija na izvedbu 

Uspje{an ponu|a~ }e morati dostaviti garanciju za izvedbu, i to 10% od ukupne vrijednosti ugovora, izra`eno u EUR-ima, kao podr{ka ugovoru. Garancija mora biti dostavljena u roku od 10 dana nakon primitka ugovora za potpisivanje od strane ovla{tenog predstavnika za potpisivanje ugovora. Ako izabrani ponu|a~ ne dostavi garanciju u roku, ponuda }e se smatrati odbijenom i novi ugovor }e se sklopiti sa sljede}im ponu|a~em ~ija je ponuda najprihvatljivija. 

13. Informativni sastanak i/ili posjeta terenu 

Nijedan informatini sastanak i/ili posjeta terenu nije planiran. 

14. Validnost ponude 

Ponude moraju biti validne u periodu od 90 dana nakon isteka roka za podno{enje ponuda. 

15. Period izvr{enja (isporuke) 

Kompletna oprema mora biti dostavljeni u maksimalnom roku od 15 dana. Po~etak isporuke materijala je planiran u martu 2005. god. 

SELEKCIJA I KRITERIJ ODRE\IVANJA USPJE[NIH 

16. Kriterij odabira 

Kriterij odabira se zasniva na ustanovljenju minimalnih uvjeta za kvalifikaciju ponu|a~a i informacija za vr{enje takvih procjena koji su definirani u tenderskoj dokumentaciji. 

17. Kriterij dodjeljivanja 

Cijena. 

TENDERSKA PROCEDURA 

18. Kako preuzeti tendersku dokumentaciju 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti kod ovla{tenih predstavnika za potpisivanje ugovora. Na tenderu mo`e u~estvovati samo firma koja je preuzela originalni tender. 

Ponude se moraju dostaviti u standardnom formatu koji se nalazi u tenderskoj dokumentaciji, i mora se striktno pridr`avati navedenih formata i instrukcija.  

Ponu|a~i koji imaju pitanja, ista mogu poslati u pisanoj formi na gore navedene adrese i to (uklju~uju}i broj objave, vidi stavku 1.) ne kasnije od 10 dana prije isteka roka za podno{enje ponuda, stavka 19. Ovla{teni predstavnici za potpisivanje ugovora moraju odgovoriti na pitanja, ne kasnije od 5 dana prije isteka roka za podno{enje ponuda. 

Tenderska dokumentacija mo`e biti poslata potencijalnim ponu|a~ima kurirom - brza po{ta na njihov zahtjev (koji se {alje faxom ili e-mailom) na njihov tro{ak. 

19. Krajnji rok za predaju ponuda 

Sve ponude moraju biti predate ne kasnije od 15:00 (CET) sati 15.03.2005. god. na gore navedene adrese. 

20. Otvaranje ponuda 

Ponude }e biti javno otvorene dana 16.03.2005. god. u 15:30 (CET) u zgradi Vladikin dvor, \or|a Mihajlovi}a 2, 75000 Tuzla, BiH. 

21. Pravna osnova 

Odredba Vije}a br. 2666/2000 od 5. decembra 2000. koja ukida Odredbu (EC) br 1628/96 i dopunjuje Odredbe (EEC) br. 3906/89 i (EEC) br. 1360/90 i Odluke 97/256/Ec i 1999/311/EC, dopunjena odredbom Vije}a br. 2415/2001 od 10. decembar 2001. 

Ugovor o finansiranju izme|u Vije}a ministara Bosne i Hercegovine i Komisije Europske Zajednice za CARDS 2003 potpisan je 14/07/2003. 

(1-11/277-G-05) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM SARAJEVO 

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), BH Telecom d.d. Telecom In`enjering iz Sarajeva objavljuje 

ISPRAVKU JAVNOG NADMETANJA 

BROJ 15-01/05 

 ZA SUKCESIVNU ISPORUKU REZERVNIH DIJELOVA I VR[ENJE USLUGA ZA MOTORNA VOZILA ZA
2005. GODINU 

objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH" i u dnevnim novinama "Dnevni Avaz", za prvi dio ta~ke: 

IV. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE (glasio je) 

Naru~ilac }e procjenu najpovoljnije ponude vr{iti po redoslijedu slijede}ih kriterija: 

Za lotove od 21 do 26. 

1. Cijena - 70 bodova 

2. Rok isporuke roba/pru`anje usluga - 15 bodova 

3. Uslovi pla}anja - 10 bodova 

4. Garantni rok - 5 bodova 

IV. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE (treba da glasi) 

Naru~ilac }e procjenu najpovoljnije ponude vr{iti po redoslijedu slijede}ih kriterija: 

Za lotove od 1 do 20 

1. Cijena - 70 bodova 

2. Rok isporuke roba/pru`anje usluga - 15 bodova 

3. Uslovi pla}anja - 10 bodova 

4. Garantni rok - 5 bodova 

Ostali uslovi po javnom nadmetanju objavljenom 18.01.2005.godine ostaju isti. Kontakt telefon: 033 466 954. 

(1-11/280-G-05) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO SIGURNOSTI
DR@AVNA GRANI^NA SLU@BA BOSNE I HERCEGOVINE 

 Na osnovu ~lana 20. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Dr`avna grani~na slu`ba BiH ogla{ava 

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZBOR 

NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA ZAKLJU^IVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA ZA
JAVNU NABAVKU ROBA
Broj 15-03-2/4-16-479/05 

I - PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za u~e{}e u postupku izbora najpovoljnijeg ponu|a~a za zaklju~ivanje okvirnog sporazuma za sukcesivnu isporuku roba za: 

Lot 1. Kancelarijski materijal 

Lot 2. Toneri i ketrid`i 

Lot 3. Sredstva za odr`avanje higijene 

Lot 4. Evidencije i {tampani materijal 

Lot 5. Materijal za odr`avanje objekata i sitni inventar 

Lot 6. Hrana za slu`bene pse 

Napomena: Ponu|a~i mogu dostaviti prijave za jedan ili vi{e lotova. Alternativne ponude nisu dozvoljene. Cijene se izra`avaju u konvertibilnim markama. 

II - MJESTO ISPORUKE I TRAJANJE OKVIRNOG SPORAZUMA 

Mjesto isporuke je sjedi{te ugovornog organa franko skladi{te. 

Okvirni sporazum zaklju~uje se na period od 12 mjeseci i njime se defini{e okvir za ugovore koji }e se zaklju~ivati u tom periodu, naro~ito u pogledu predmeta ugovora, vrijednosti, koli~ine i cijene. 

Odredbe zaklju~enog okvirnog sporazuma ne mogu se mijenjati. 

III - PRAVO U^E[]A 

Pravo prijave za u~e{}e u otvorenom postupku imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti osim pravnih lica na koja se odnose odredbe ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

IV - KRITERIJI ZA IZBOR PONU\A^A 

Odabir najpovoljnije ponude vr{i se po kriteriju "isklju~ivo najni`a cijena" tehni~ki zadovoljavaju}e ponude. 

V - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i sve elemente za ocjenu kvalificiranosti ponu|a~a i to: 

VI - MJESTO I VRIJEME ZA PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u Glavnom uredu DGS BiH, Sarajevo-Lukavica ul. Vuka Karad`i}a bb (zgrada Elektrotehni~kog fakulteta) soba broj 18 u vremenu od 9,00 do 17,00 sati,uz predo~enje dokaza o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju. 

Uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 50,00 KM po lotu vr{i se na `iro ra~un broj 0000030000000145 CENTRALNA BANKA BiH, poziv na broj 3711 za Ministarstvo za finansije i trezor BiH, svrha: tenderska dokumentacija DGS BiH. Naknada za tendersku dokumentaciju je nepovratna. 

VII - MJESTO I VRIJEME ZA PODNO[ENJE PONUDA 

Pismene ponude na jednom od zvani~nih jezika u BiH, dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku broj 15-03-2/4-16-479/05, lot broj _____ ne otvaraj" na adresu: DR@AVNA GRANI^NA SLU@BA BOSNE I HERCE- GOVINE, ulica Vuka Karad`i}a bb,71123 Sarajevo-Lu- kavica, li~no na protokol DGS BiH ili preporu~enom po{tom. 

Rok za prijem ponuda za u~estvovanje u javnoj nabavci je 30 dana od dana objavljivanja obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH", zaklju~no sa 17,00 sati, bez obzira na na~in dostave ponuda. 

VIII - MJESTO I VRIJEME ZA OTVARANJE PONUDA 

Komisija za nabavke DGS BiH izvr{it }e otvaranje ponuda u sali za sastanke (drugi sprat) u Glavnom uredu DGS BiH, Sarajevo-Lukavica, ul.Vuka Karad`i}a bb, drugog radnog dana nakon isteka roka za prijem ponuda u 13,00 sati. Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a koji svoje ovla{tenje dokazuje u pismenoj formi. 

IX - OSTALE NAPOMENE 

Ugovorni organ }e istovremeno, u roku od sedam (7) dana od datuma kona~ne odluke ugovornog organa, obavijestiti ponu|a~e o izabranom dobavlja~u sa kojim }e se zaklju~iti okvirni sporazum. Okvirni sporazum zaklju~uje se po isteku 15 dana od datuma kada su ponu|a~i obavije{teni o izabranom dobavlja~u. 

Svaki u~esnik u postupku dodjele ugovora za javne nabavke ima pravo ugovornom organu ulo`iti prigovor na postupak u pisanoj formi, u skladu sa ~lanom 51. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Dr`avna grani~na slu`ba BiH zadr`ava pravo da,u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH, prihvati u potpunosti ili djelomi~no ponude pristigle po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci, odbije svaku ponudu, poni{ti ili ponovi otvoreni postupak javne nabavke. 

Kontakti za informacije po ovoj javnoj nabavci: tel. 057/320-371 i 057/320-347;  e-mail:dgs.adm@paleol.net 

(1-11/281-G-05) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA @UPANIJA
OP]INA TOMISLAVGRAD
OP]INSKI NA^ELNIK 

Na temelju Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za javno nadmetanje za nabavku roba i vr{enje usluga, op}inski na~elnik Tomislavgrada objavljuje 

Poni{tava se natje~aj Javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za nabavku roba, vr{enje usluga i ustupanje radova objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 01/05 pod brojem ( 01- 11/3406 -04 ) te objavljuje  

PONOVNO JAVNO NADMETANJE 

ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA ZA NABAVKU ROBA, VR[ENJE USLUGA I USTUPANJE RADOVA ZA 2005. GODINU 

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Prikupljanje pismenih ponuda i odabir najpovoljnijih ponu|a~a za isporuku roba, pru`anje usluga i ustupanje radova u 2005. godini sukcesivnom isporukom za potrebe tijela uprave Op}ine Tomislavgrad i to: 

Grupa 1.    Sukcesivna isporuka uredskog materijala 

Grupa 2.    Sukcesivna isporuka materijala za odr`avanje
        higijene i materijala za pripremu toplih i hladnih             napitaka 

Grupa 3.    Odr`avanje i isporuka ra~unalne opreme - hardvera i
        fotokopirnih aparata, isporuka dijelova i potro{nog
        materijala za tu opremu 

Grupa 4.    Opskrba gorivom vozila u vlasni{tvu op}ine i lo`ivim
        uljem za zagrijavanje prostorija 

Grupa 5.    Osiguranje vozila AOP i kolektivno osiguranje
        djelatnika 

Grupa 6.    Isporuka guma, vulkanizerske usluge i pranje vozila 

Grupa 7.    Servisiranje i popravka vozila, ( VolksWagen Golf II,
        Audi 80, Opel Vectra 16 i i Mercedes 220 C ), 

Grupa 8.    Tiskarske i knjigoveza~ke usluge 

Grupa 9.    Sukcesivna isporuka elektro, bravarskog, vodo i
        materijala za kre~enje 

II - PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizi~ke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja, izuzev onih subjekata koji su po ~lanku 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 ). 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda iz predmeta javnog nadmetanja treba sadr`avati: 

IV - KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Naru~itelj }e razmatrati samo ponude koje ispunjavaju formalne uvjete navedene u javnom nadmetanju u to~kama II i III, prema kriterijima iz Pravila o postupku, procjeni, proceduri i na~inu vrednovanja - bodovanja kriterija za ocjenu ponuda u javnom nadmetanju Op}ine Tomislavgrad. 

V - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Odgovaraju}a ponudbena dokumentacija kao i eventualna dodatna obja{njenja mogu se dobiti u Zajedni~koj slu`bi Op}ine Tomislavgrad, Mijata Tomi}a 108, ured broj 46, svakim radnim danom od 08 do 14 sati ili na tel/fax 034 352 - 947. 

VI - PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponuditelji ponudu trebaju dati za svaku grupu ponaosob (omotnica s nazna~enim nazivom grupe). Zatvorenu omotnicu s naznakom "Ponuda za javno nadmetanje ne otvarati" dostaviti osobno u op}insku pisarnicu u Tomislavgradu ili po{tom na adresu: Op}ina Tomislavgrad, Mijata Tomi}a 108, 80240 Tomislavgrad do 14. o`ujka 2005. godine u 10 sati. 

Ponude koje do|u izvan ostavljenog roka ne}e se razmatrati i iste }e se vratiti ponuditelju neotvorene. 

Javno otvaranje ponuda odr`at }e se u zgradi Op}ine Tomislavgrad 14. o`ujka 2005. godine u prostorijama Op}ine Tomislavgrad u 12 sati redoslijedom po grupama od 1 do 8. 

Javnom otvranju ponuda mo`e biti nazo~an po jedan ovla{teni predstavnik ponuditelja uz predo~enje ovla{tenja. 

VII 

Naru~itelj ne snosi nikakve tro{kove sudjelovanja ponuditelja u postupku javnog nadmetanju, te zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u cijelosti ili njen dio, odbiti ponudu, poni{titi nadmetanje u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora bez odgovornosti i obrazlaganja odluke ponuditelju. 

(1-11/282-G-05) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@ELJEZNI^KI [KOLSKI CENTAR SARAJEVO 

Na osnovu ~l. 19., 20. i 28. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Upravni odbor @eljezni~kog {kolskog centra Sarajevo objavljuje 

OBAVJE[TENJE 

O JAVNOJ NABAVCI 

1. PREDMET NABAVKE 

Prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku i sukcesivnu isporuku roba za bud`etsku 2005. godinu po lotovima kako slijedi: 

1. 

LOT 1 

SREDSTVA ZA ^I[]ENJE 

2. 

LOT 2 

REDSTVA I MATERIJAL ZA ODR@AVANJE 

3. 

LOT 3 

KANCELARIJSKI MATERIJAL I PEDAGO[KA DOKUMENTACIJA 

4. 

LOT 4 

SREDSTVA I MATERIJAL ZA ODR@AVANJE PRAKTI^NE NASTAVE ELEKTRO STRUKE 

5. 

LOT 5 

SREDSTVA I MATERIJAL ZA ODR@AVANJE PRAKTI^NE NASTAVE MA[INSKE STRUKE 

6. 

LOT 6 

ZA[TITNA OPREMA 

7. 

LOT 7 

NAMIRNICE ZA ISHRANU U DOMU U^ENIKA 

8. 

LOT 8 

NASTAVNA OPREMA I U^ILA 

2. PRAVO U^E[]A u otvorenom postupku imaju privredna dru{tva registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti, osim onih koja su isklju~ena iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke, prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 - u daljnjem tekstu: ZJN) 

3. SADR@AJ PONUDE 

4. KRITERIJI ZA EVALUACIJU PONUDE 

Prema uslovirna koje predvi|a "najpovoljnija ponuda" najpovoljnija ponuda smatrat }e se ona ponuda koja u cijelosti ispunjava uslove bli`e precizirane ~lanom 34. ZJN i utvr|enim kriterijima: 

5. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti tri dana po objavi javnog poziva svakim radnim danom od 10,00 do 12,00 sati. 

Za preuzimanje tenderske dokumentacije potrebno je izvr{iti uplatu u iznosu od 25,00 KM (nepovratno) pojedina~no za svaki lot. Dokaz o uplati dostaviti prilikom preuzimanja dokumenta- cije. 

Uplatu izvr{iti: 

6. PODNO[ENJE PONUDA 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa nazivom, adresom i kontakt telefonom ponu|a~a i oznakom 

1. PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ("NE OTVARAJ") i 

2. lota za koji se nadme}e 

na adresu @eljezni~ki {kolski centar Sarajevo, ulica Lo`ioni~- ka broj 8 ili predati na protokol Centra. U obzir }e se uzeti ponude koje stignu na adresu do 14.03. 2005. godine do 14.00 sati. Nepotpune ponude ne}e se razmatrati a neblagovremene ponude ne}e se prihvatiti i vratit }e se ponu|a~u neotvorene. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Komisija za otvaranje ponuda za predmetnu nabavku, po objavljenom otvorenom postupku u skladu sa ~lanom 33. ZJN izvr{it }e javno otvaranje ponuda dana 15. marta 2005. godine u Sarajevu, ulica Lo`ioni~ka broj 8, u 10,00 sati. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi ovla{teni predstavnici uz pismeno ovla{tenje. O rezultatima nadmetanja ponu|a~i }e biti obavije{teni u roku od tri dana od dana dono{enja odluke, pismenim putem. 

8. OSTALO 

@eljezni~ki {kolski centar Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti ili djelimi~no, {to podrazumijeva i parcijalno ugovaranje, kao i poni{titi zapo~eti postupak ili odbiti sve ponude prije zaklju~ivanja sporazuma i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

Sa ponu|a~em ~ije ponude budu prihva}ene, naru~ilac }e zaklju~iti okvirni sporazum. 

Koli~ine specificirane u dokumentaciji nisu obavezuju}e. 

Svi eventualni zahtjevi za dodatnim poja{njenjima mogu se dostaviti isklju~ivo u pismenoj formi na adresu naru~ioca ili putem faxa broj 033 722 941, u roku osam dana od dana objavljivanja javnog poziva. 

(1-11/286-G-05) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

objavljuje 

ISPRAVKU TEKSTA OGLASA 

objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 4/05,  od 31. 01. 2005. godine. U dostavljenom Obavje{tenju o javnoj nabavci putem otvorenog postupka za prikupljanje i odabir najpovoljnijih ponuda za nabavku i isporuku kancelarijskog i potro{nog materijala za potrebe Slu`be za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine,  izostavljen je tekst u stavu 3. Sadr`aja ponude koji treba da glasi: "Naru~ilac zadr`ava pravo parcijalnog odabira roba". Tako|er, rok podno{enja ponuda se produ`ava za 15 dana. 

(1-11/289-G-05) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INA GRADA^AC
OP]INSKI NA^ELNIK 

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), na~elnik Op}ine Grada~ac raspisuje 

JAVNO NADMETANJE 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA ZA 2005. GODINU 

I - PREDMET NADMETANJA je nabavka potro{nog materija- la i vr{enje usluga za potrebe Op}inske uprave u 2005. godini, po slijede}im lotovima: 

Lot 1. Kancelarijskog i potro{nog materijala, 

Lot 2. Sredstava za ~i{}enje i odr`avanje higijene, 

Lot 3. Napitaka za bife, 

Lot 4. Pogonskog goriva, 

Lot 5. Materijal za tehni~ko odr`avanje objekta i opreme
                (elektro, vodo, bravarski i materijal za kre~enje), 

Lot 6. Osiguranje vozila u 2004. godini, 

Lot 7. Servisiranje, odr`avanje i pranje vozila, 

Lot 8. Servisiranje birotehni~ke opreme, 

Lot 9. [tamparske usluge, 

Lot 10. Odr`avanje ra~unarske opreme sa rezervnim
                 dijelovima, 

Lot 11. Obavljanje poslova mrtvozorstva na osnovu ~l. 146.
                  Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine
                  Federacije BiH", br. 29/97). 

Informacije se mogu dobiti u zgradi Op}ine, svakim radnim danom, u vremenu od 7,30 do 16,00 sati ili na telefon 035/817-322, lokal 208. 

II - NA JAVNOM NADMETANJU PRAVO SUDJELOVA- NJA imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti, {to se dokazuje rje{enjem o registraciji. 

III - DOKUMENTACIJU ZA IZRADU PONUDE, ponu|a~i mogu preuzeti u prostorijama Op}ine Grada~ac, soba broj 19, po objavljivanju oglasa u "Slu`benom glasniku BiH" svakog radnog dana u vremenu od 7,30 do 16,00 sati, uz dokaz o uplati otkupnine u iznosu 30,00 KM za svaki Lot posebno, na `iro-ra~un Op}ine Grada~ac, broj 132-19002900000-87 kod Tuzlanske banke, Gra- da~ac, vrsta prihoda 722131, identifikacioni broj 4209156840000 ili na blagajni Op}ine Grada~ac. 

IV- PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE za sve lotove od 1-10 treba da sadr`i: 

1.    Naziv i ta~nu adresu ponu|a~a, 

2.    Izvod iz sudskog registra, 

3.    Ponu|ene jedini~ne cijene izra`ene u KM sa ura~unatim va`e}im stopama poreza, 

4.    Rok isporuke i izvr{enje usluge, 

5.    Uslove i na~in pla}anja, 

6.    Referens listu, 

7.    Potvrdu o pla}enom porezu izdata od poreske uprave (ne starija od 60 dana). 

Ponuda za Lot 11. treba da sadr`i: adresu ponu|a~a, dokaz o zavr{enoj VSS spremi - doktor medicine, cijenu usluge izra`enu u KM i uslove pla}anja. 

Neblagovremene i nepotpune prijave bez navedenog sadr`aja ne}e se uzimati u razmatranje. 

V - KRITERIJI za odabir ponude su: cijena, odgovaraju}i kvali- tet, na~in pla}anja, rok isporuke od momenta narud`be i referense ponu|a~a. 

Kriteriji za Lot. 11. su cijena i uslovi pla}anja. 

VI - Zape~a}ene ponude sa naznakom Komisiji za odabir- "PO- NUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA ZA LOT (navesti broj lota) - NE OTVA- RAJ", dostaviti na adresu Op}ine Grada~ac, ulica H. K. Grada{~evi}a bb, 76250 Grada~ac, ili neposredno soba 9. zgrada Op}ine, najkasnije do 13 sati, 24. (~etvrtak) februara 2005. godine. 

Alternativne i dopunske ponude se ne prihvataju. 

Na koverti (ponudi) obavezno je nazna~iti ta~nu adresu ponu|a~a. 

VII - Op}ina Grada~ac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja, a zadr`ava pravo da prihvati, djelimi~no ili u cjelini prihvati ili odbije ponudu, poni{ti javno nadmetanje u cijelosti ili po lotovima ili odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan objasniti razloge takvog postupka. 

Op}ina Grada~ac zadr`ava pravo da ugovore o nabavi sklapa pojedina~no po lotovima. 

(1-11/291-G-05) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO - DOBOJSKI KANTON
OP]INA MAGLAJ
OP]INSKI NA^ELNIK 

Na osnovu ~l. 19 i 20 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), op}inski na~elnik objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJIH PONU\A^A ZA NABAVKU ROBA, USLUGA I RADOVA 

I - PREDMET NADMETANJA 

Prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku roba, usluga i radova sukcesivno u 2005. godini, za potrebe Op}ine Maglaj i to: 

LOT 1 - Kancelarijski materijal i sitni inventar 

LOT 2 - Toneri i ketrid`i 

LOT 3 - [tamparske i knjigoveza~ke usluge 

LOT 4 - Pogonsko gorivo i lo` - ulje 

LOT 5 - Rezervni dijelovi i potro{ni materijal za slu`bena
                   vozila 

LOT 6 - Sredstva za ~i{}enje i odr`avanje higijene 

LOT 7 - Robe za teku}e odr`avanje zgrade 

LOT 8 - Osvje`avaju}i napitci i robe za pripremu toplih
                    napitaka 

LOT 9 - Odr`avanje, tehni~ki pregled i pranje vozila 

LOT 10 - Odr`avanje fotokopirnih aparata 

LOT 11 - Punjenje/recikliranje tonera i ketrid`a 

LOT 12 - Ra~unarska oprema 

LOT 13 - Teku}e odr`avanje zgrade Op}ine 

LOT 14 - Nabavka kancelarijskog namje{taja i opreme 

LOT 15 - Nabavka putni~kog automobila 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet otvorenog postupka, osim onih koja su isklju~ena iz tog prava prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Napomena: Ponu|a~i mogu konkurisati za 1 (jedan) LOT, dio LOT-a ili odvojeno za vi{e LOT-ova. Ponu|a~i koji konkuri{u za vi{e LOT-ova mogu originale, odnosno ovjerene kopije dokumentacije iz Sadr`aja ponude pod brojem: 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 dostaviti u samo jednom LOT-u, a u ostalim LOT-ovima kopije tih dokumenata uz navo|enje gdje se nalaze originali odnosno ovjerene kopije. 

III - DOKUMENTACIJA - SADR@AJ PONUDE 

1.    Naziv i ta~na adresa sjedi{ta ponu|a~a, broj telefona i telefaksa, e-mail, 

2.    Ovjerena kopija rje{enja iz sudskog registra (za pravna lica), odnosno rje{enja nadle`nog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja (za fizi~ka lica) sa svim prilozima, 

3.    Ovjerena kopija identifikacijskog i poreznog broja (ne starija od 90 dana), 

4.    Uvjerenje o uredno izmirenim poreskim obavezama (ne starije od 90 dana), 

5.    Uvjerenja o uredno izmirenim doprinosima za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje (ne starije od 90 dana), 

6.    Uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije (ne starije od 90 dana), 

7.    Uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije pravosna`nom sudskom presudom osu|eno za bilo koje ka`njivo djelo po osnovu zloupotrebe propisa u smislu poslovnog pona{anja u posljednjih pet godina (ne starije od 90 dana), 

8.    Uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije pravosna`nom odlukom progla{eno krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u posljednjih pet godina (ne starije od 90 dana), 

9.    Referenc lista za posljednje 3 (tri) godine iz oblasti koja je predmet javnog nadmetanja (uz osiguranje potvrda o izvr{enim: isporukama, uslugama i radovima koje su izdali primaoci ukoliko je to mogu}e), 

10.    Bilans stanja i uspjeha sa 31.12.2003. godine i 30.06.2004. godine, 

11.    Fiksne cijene jedini~ne i ukupna cijena, izra`eno u KM (konvertibilna marka), obavezno sa ura~unatim porezima, a za LOT 15 sa ura~unatom carinom, na paritetu kako je to predvi|eno u tenderskoj dokumentaciji, 

12.    Uslovi, rokovi i na~in pla}anja, 

13.    Rokovi isporuke robe, vr{enja usluga ili izvr{enja radova, uz pismenu izjavu kojom ponu|a~ garantuje blagovremenu i redovnu isporuku, vr{enje usluga i radova po zahtjevu naru~ioca, 

14.    Garantni rok za isporu~enu robu, izvr{ene usluge ili izvedene radove, 

15.    Certifikat kvaliteta za robe iz LOT-a 4, garancija ispravnosti i kvaliteta za robu iz LOT-a 15, 

16.    Opcija ponude (ne kra}a od 30 dana), 

17.    Izjava o nepromjenljivosti cijena, 

18.    Rabat i druge pogodnosti, 

19.     I ostale elemente iz tenderske dokumentacije. 

Ponu|a~ mo`e dostaviti i drugu dokumentaciju za koju smatra da je bitna. 

Sva tra`ena dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili od nadle`nog organa ovjerenoj kopiji. 

Svi prilozi moraju biti numerisani prema redoslijedu dokumenata iz sadr`aja ponude. 

Napomena: Navedeni dokazi i elementi se smatraju sastavnim dijelom ponude i nedostatkom bilo kojeg od istih ponuda }e se smatrati nepotpunom. 

IV - TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u Slu`bi za zajedni~ke poslove Op}ine Maglaj uz prethodnu najavu na tel. 032/603-719 i uz predo~enje dokaza o uplati nadoknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 50,00 KM po pojedinom LOT-u. Uplata nadoknade vr{i se kod ABS banke DD Sarajevo na ra~un bud`eta Op}ine Maglaj br. 1990460003251634, vrsta prihoda 722439, {ifra Op}ine 060, svrha doznake: otkup tenderske dokumentacije za LOT broj....., ili na blagajni Op}ine Maglaj. 

V - PODNO[ENJE PONUDA I ROKOVI 

Ponude u zatvorenoj zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ - PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ZA LOT....." (obavezno navesti odgovaraju}i LOT odnosno LOT i grupu iz istog, za koje se podnosi ponuda), dostaviti direktno na protokol Op}ine ili putem po{te preporu~enom po{iljkom na adresu: Op}ina Maglaj, ulica Vite{ka broj 4, najkasnije 28 (dvadeset osam) dana od dana objavljivanja poziva u "Slu`benom glasniku BiH". 

Na koverti obavezno nazna~iti adresu ponu|a~a i broj kontakt telefona/faksa. 

Naknadno pristigle i nepotpune ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

O vremenu i mjestu otvaranja ponuda ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz predo~enje ovla{tenja u pisanoj formi. 

VI - KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA 

Izbor najpovoljnijih ponu|a~a vr{it }e se prema kriteriju "ekonomski najpovojnije ponude" uz kriterije iz tenderske dokumentacije. 

VII - ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A 

Odabir najpovoljnijih ponuda izvr{it }e Komisija za nabavke u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04) i predlo`iti op}inskom na~elniku zaklju~ivanje ugovora sa odabranim ponu|a~ima. Komisija }e prilikom odabira najpovoljnije ponude internim aktom utvrditi procedure i bli`e upute na~ina vrednovanja. 

Op}ina Maglaj zadr`ava pravo da ugovore o nabavci sklapa pojedina~no po lotovima ili sa vi{e ponu|a~a unutar jednog LOT-a. 

VIII - OSTALE NAPOMENE 

Op}ina Maglaj ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja, te zadr`ava pravo prihvatiti u cijelosti ili djelimi~no ponudu, poni{titi otvoreni poziv, ne izvr{iti izbor najpovoljnijeg ponu|a~a ili odbiti sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

Sve dodatne informacije vezane za javni oglas mogu se dobiti na tel. 032/603-719, u vremenu od 09 do 15 sati svakog radnog dana. 

(1-11/295-G-05) 

M - 11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KJKP "PARK"
SARAJEVO 

Na osnovu odredaba Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), KJKP "PARK" Sarajevo objavljuje 

ME\UNARODNO JAVNO NADMETANJE 

ZA ISPORUKU OPREME ZA ZABAVNI PARK, DENDRO MATERIJALA, LON^ANICA, SEZONSKOG CVIJE]A, @ARDINJERA I VRTNE OPREME 

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijih ponu|a~a za isporuku opreme i roba za 2005. godini, prema lotovima kako slijedi: 

1. LOT 1 - Isporuka opreme za dje~iji zabavni park 

a)    mini voz snage motora 2 x 0,5 KW, du`ine
{ina 120 ml                                                        komada 1 

b)    Karusel na automatski i ru~ni pogon baznog
pre~nika 6-8 m, visine 5-7m , 20-30 mjesta.      komada 1 

c)    Vrte{ka za djecu na automatski i ru~ni pogon
pre~nika 5-7 m, visine 3-4 m, 20-30 mjesta       komada 1 

d)    zra~ni jastuk-gumeni grad povr{ine 120-150m2,
napajanje 220V                                                 komada 1 

e)    zra~ni balon sa motornim napajanjem               komada 2 

f)    skuteri automatski nosivosti 20, 40 i 50 kg ,
napajanje 6-12 V                                           komada 30 

Napomena: Ponu|a~i za opremu iz LOT-a 1 mogu ponuditi i alternativna rije{enja u dijelu tehni~kih karakteristika. 

2. LOT 2 - Isporuka dendro materijala, lon~anica, sezonskog cvije}a, trajnica, lukovica, ru`a i vo}a 

a)    dendro materijal (drve}e i ukrasno bilje) 

b)    lon~anice 

c)    sezonsko i balkonsko cvije}e 

d)    trajnice - perene 

e)    lukovice 

f)    sadnice ru`a 

g)    sadnice vo}a 

3. LOT 3 - Isporuka `ardinjera, saksija, vrtnih makaza i druge vrtne opreme 

II - PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju imaju sva pravna lica iz BiH i inostranstva koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja, osim pravnih lica koja su isklju~eni iz prava sudjelovanja u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama. 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i 

A. Za ponu|a~e iz Bosne i Hercegovine 

1.    Specifikacija prilo`enih dokumenata 

2.    Pismo ponude na memorandumu ponu|a~a sa nazna~enim nazivom i adresom ponu|a~a , identifikacionim i poreznim brojem, brojem telefona, fax-a i e-mail, imenom i prezimenom ovla{tenih kontakt osoba, 

3.    Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

4.    Potvrda ili ovjerena fotokopija potvrde, ne starije od 60 dana, kojom se dokazuje da nema smetnji za u~e{}e na javnom nadmetanju prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

5.    Potvrda nadle`nog organa, ne starija od 60 dana, da su izmirene poreske obaveze 

6.    Potvrda od PIO/MIO i Zavoda za zdravstveno osiguranje, ne starija od 60 dana, da su pla}eni doprinosi 

7.    Potvrda poslovne banke o solventnosti, ne starija od 30 dana 

8.    Ovjerena ponuda na orginalnoj tenderskoj dokumentaciji za svaki ponu|eni LOT sa fiksnim jedini~nim cijenama i ukupnom cijenom iskazanom na paritetu DDP fco sjedi{te ugovornog organa KJKP "Park" 

9.    Uslovi i rok pla}anja iskazani u danima 

10.    Rok isporuke iskazan u danima 

11.    Garantni rok za opremu iz LOT-a 1 

12.    Obezbije|enost servisa za opremu iz LOT-a 1 

13.    Opcija ponude-minimalno 45 dana 

14.    Bilans stanja i bilans uspjeha sa stanjem 31.12.2004.godine 

15.    Izjava ponu|a~a da }e, ukoliko budu izabrani kao najpovoljniji, obezbijediti bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla u visini od 5% od ugovorene vrijednosti (minimalno 3000 KM), sa rokom va`nosti 30 dana poslije roka isporuke 

16.    Referens liste ponu|a~a 

17.    Izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

B. Za ponu|a~e iz inostranstva 

1.    Specifikacija prilo`enih dokumenata 

3.    Ovjerena fotokopija rje{enja i upisa u sudski registar 

8.    Ovjerena ponuda na originalnoj tenderskoj dokumentaciji za svaki ponu|eni LOT sa fiksnim jedini~nim cijenama i ukupnom cijenom iskazanom na paritetu DDP fco sjedi{te ugovornog organa KJKP "Park" 

9.    Uslovi i rok pla}anja iskazan u danima 

10.    Rok isporuke iskazan u danima 

11.    Garantni rok za opremu iz LOT-a 1 

12.    Obezbije|enost servisa za opremu iz LOT-a 1 

13.    Opcija ponude-minimalno 45 dana 

15.    Izjava ponu|a~a da }e, ukoliko budu izabrani kao najpovoljniji, obezbijediti bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla u visini od 5% od ugovorene vrijednosti (minimalno 3000 KM) sa rokom va`nosti 30 dana poslije roka isporuke 

16.    Referens liste ponu|a~a 

17.    Izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

IV - KRITERIJI ZA OCJENU I ODABIR PONUDE 

Ugovorni organ }e procjenu ponuda i odabir najpovoljnije ponude izvr{ili na osnovu slijede}ih kriterija: 

Kriteriji za evaluaciju ponuda bit }e uru~eni ovla{tenim predstavnicima ponu|a~a. Evaluacija ponuda }e se vr{iti na osnovu "ekonomski najpovoljnije ponude". 

Ugovorni organ }e prilikom evaluacije ponuda koristiti mogu}nost preferencijala za doma}u proizvodnju. 

V - TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija se mo`e pregledati i preuzeti od 15.02.2005.godine do 05.03.2005.godine u prostorijama KJKP "PARK" Sarajevo, ul. Podgaj br. 6 - protokol uz dokaz o uplati 100,00 KM ili 50,00 EURA na transakcijski ra~un broj 1610000008150048 kod Raiffeisen banke Sarajevo ili na blagajni ugovornog organa za uplatu u KM, odnosno Raiffeisen banka Sarajevo broj 1610000000000011, poziv na broj 50101200044 u korist KJKP "Park" za uplate u eurima. 

VI - PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponu|a~i ponudu predaju za svaki lot posebno. Ponu|a~i mogu ponuditi samo dio stavki u okviru jednog lota. 

Ponude se predaju putem po{te ili li~no na adresu KJKP "PARK" Sarajevo, ulica Podgaj broj 6 u zape~a}enoj koverti sa naznakom "ponuda za isporuku lota broj (navesti broj lota) - ne otvaraj-za komisiju" . Na koverti treba biti nazna~ena puna adresa ponu|a~a i broj faxa. 

Krajnji rok za podno{enje ponuda je 14.03.2005.godine do 15,00 sati. Za predate ponude ponu|a~i }e dobiti potvrdu o izvr{enoj predaji. 

Javno otvaranje ponuda }e se izvr{iti 16.03.2005.godine u slijede}im terminima:  

    1. LOT 1    16. 03. 2005. godine u 10 sati 

    2. LOT 2    16. 03. 2005. godine u 11 sati 

    3. LOT 3    16. 03. 2005. godine u 12 sati 

Na javnom otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja, mo`e prisustvovati jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a. 

VII - TRO[KOVI PONUDE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja. Ugovorni organ zadr`ava pravo da u potpunosti ili djelimi~no prihvati ili odbije svaku ponudu, poni{ti javno nadmetanje u bilo koje vrijeme prije zaklju~enja ugovora. Ugovorni organ ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. Ugovorni organ zadr`ava pravo da ugovore o nabavci zaklju~uje pojedina~no za svaki LOT ili sa vi{e ponu|a~a u okviru jednog LOT-a . 

VIII - NAKNADNA POJA[NJENJA PONUDE 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da tra`i od ponu|a~a dodatna poja{njenja ili dokumentaciju kojom se utvr|uje i procjenjuje validnost ponude. 

IX - OSTALE ODREDBE 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona ++387 33 471 176,  Re{ad Pa{i}. 

Upiti se mogu dostaviti do 10.03.2005.godine na fax ++387 33 471 176. 

 Ovaj oglas objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH" i u listu "Dnevni avaz". 

(M-1-11/300-G-05) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KJKP "PARK"
SARAJEVO 

Na osnovu Odredaba Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), KJKP "PARK" Sarajevo objavljuje 

JAVNO NADMETANJE 

ZA NABAVKU ASFALTA, PARKOVSKOG MOBILIJARA, OPREME ZA NAVODNJAVANJE, GRA\EVINSKOG MATERIJALA, BETONA I BETONSKE GALANTERIJE, USLUGA PLATNOG PROMETA, UVOZA, IZVOZA, [PEDICIJE I REVIZIJE FINANSIJSKOG POSLOVANJA 

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijih ponu|a~a za isporuku opreme i roba za 2005.godinu, prema lotovima kako slijedi: 

1. LOT 1        Usluge platnog prometa i drugih bankarskih                 usluga 

2. LOT 2        Isporuka raznih gra|evinskih materijala                 (`eljezo, cement, gra|a i dr.) 

3. LOT 3        Isporuka i ugradnja asfalta sa markiranjem                 igrali{ta 

4. LOT 4        Isporuka betona i betonske galanterije 

5. LOT 5        Isporuka parkovskog mobilijara i opreme za                 sportska igrali{ta 

6. LOT 6        Tehni~ko rje{enje, isporuka i monta`a opreme                 za sistem navodnjavanja cca 2 ha 

7. LOT 7        Usluge {pedicije, uvoza i izvoza 

8. LOT 8        Usluge revizije finansijskog poslovanja za                 2004. i 2005. godinu 

9. LOT 9        Rezervni dijelovi (nabavka sitnog inventara i
            rezervnih dijelova za vozila: TAM, Reno,
            Golf, Iveco, Scania, Fap,
            traktori: TT 830, universal, IMT, FIAT, AGT,
            kosilice: SRK, Lombardini, roto kosilica SIP,
            agregate: Honda, Lombardini,
            motorne pile: huskvarna, stihl.) 

10. LOT 10    HTZ oprema (odje}a, obu}a, itd.) 

11. LOT 11    Vulkanizerske usluge i usluge pranja vozila 

12. LOT 12    Advokatske usluge 

13. LOT 13    Fotografske usluge 

14. LOT 14    Usluge odr`avanja ra~unarske opreme,
            fotokopir aparata, telefaxa i dr. 

15. LOT 15    Nabavka sredstava za odr`avanje higijene i
            toplih napitaka 

16. LOT 16    Usluge servisiranja vozila [koda, Pasat, Iveco,
            FAP, Scania, Reno i traktora 

II - PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju imaju sva pravna lica iz BiH i koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja osim pravnih lica koja su isklju~ena iz prava sudjelovanja u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama. 

III - SADR@AJ PONUDE 

1.    Specifikacija prilo`enih dokumenata 

2.    Pismo ponude na memorandumu ponu|a~a sa nazna~enim nazivom i adresom ponu|a~a , identifikacionim i poreznim brojem, brojem telefona, fax-a i e-mail, imenom i prezimenom ovla{tenih kontakt osoba, 

3.    Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

4.    Potvrda ili ovjerena fotokopija potvrde ne starije od 60 dana kojom se dokazuje da nema smetnji za u~e{}e na javnom nadmetanju prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

5.    Potvrda nadle`nog organa ne starija od 60 dana, da su izmirene poreske obaveze 

6.    Potvrda od PIO/MIO i Zavoda za zdravstveno osiguranje , ne starija od 60 dana da su pla}eni doprinosi 

7.    Potvrda poslovne banke o solventnosti ne starija od 30 dana 

8.    Ovjerena ponuda na originalnoj tenderskoj dokumentaciji za svaki ponu|eni LOT sa fiksnim jedini~nim cijenama i ukupnom cijenom iskazanom na paritetu DDP fco sjedi{te ugovornog organa KJKP "Park" 

9.    Uslovi i rok pla}anja iskazan u danima 

10.    Rok isporuke iskazan u danima 

11.    Garantni rok za opremu iz LOT-a 1 

12.    Obezbje|enost servisa za opremu iz LOT-a 1 

13.    Opcija ponude-minimalno 45 dana 

14.    Bilans stanja i bilans uspjeha sa stanjem 31.12.2004.godine 

15.    Izjava ponu|a~a da }e, ukoliko budu izabrani kao najpovoljniji obezbijediti bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla u visini od 5% od ugovorene vrijednosti (minimalno 3000 KM) sa rokom va`nosti 30 dana poslije roka isporuke 

16.    Referens liste ponu|a~a 

17.    Izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

IV - KRITERIJI ZA OCJENU I ODABIR PONUDE 

Ugovorni organ }e procjenu ponuda i odabir najpovoljnije ponude izvr{iti na osnovu slijede}ih kriterija: 

Kriteriji za evaluaciju ponuda bit }e uru~eni ovla{tenim predstavnicima ponu|a~a. Evaluacija ponuda }e se vr{iti na osnovu "ekonomski najpovoljnije ponude". 

Ugovorni organ }e prilikom evaluacije ponuda koristiti mogu}nost preferencijala za doma}u proizvodnju. 

V - TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija se mo`e pregledati i preuzeti od 15.02.2005. godine do 05.03.2005.godine u prostorijama KJKP "PARK" Sarajevo, ul. Podgaj br. 6 - protokol uz dokaz o uplati 100,00 KM za lotove 1, 2, 3, 4,6 i 7 i 50,00 KM za lotove 5 i 8 na transakcijski ra~un broj 1610000008150048 kod Raiffeisen banke Sarajevo ili na blagajni ugovornog organa. Ponu|a~i koji su u~estvovali na javnom oglasu od 30.12.2004. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 77/04 ) nisu du`ni izvr{iti uplatu za lotove koji se obnavljaju. 

VI - PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponu|a~i ponudu predaju za svaki LOT posebno. Ponu|a~i mogu ponuditi samo dio stavki u okviru jednog LOT-a. 

Ponude se predaju putem po{te ili li~no na adresu KJKP "PARK" Sarajevo, ulica Podgaj broj 6, u zape~a}enoj koverti sa naznakom "ponuda za isporuku lota broj (navesti broj lota); ne otvaraj-za komisiju" . Na koverti treba biti nazna~ena puna adresa ponu|a~a i broj faxa. 

Krajnji rok za podno{enje ponuda je 14.03.2005. godine do 15,00 sati. Za predate ponude ponu|a~i }e dobiti potvrdu o izvr{enoj predaji. 

Javno otvaranje ponuda }e se izvr{iti 16. i 17.03.2005. godine u slijede}im terminima 

1. LOT 1 16.03.2005. godine u 13 sati 

2. LOT 2 16.03.2005. godine u 14 sati 

3. LOT 3 17.03.2005. godine u 10 sati 

4. LOT 4 17.03.2005. godine u 11 sati 

5. LOT 5 17.03.2005. godine u 12 sati 

6. LOT 6 17.03.2005. godine u 13 sati 

7. LOT 7 17.03.2005. godine u l4 sati 

8. LOT 8 17.03.2005. godine u 15 sati 

Na javnom otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja, mo`e prisustvovati jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a. 

VII - TRO[KOVI PONUDE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja. Ugovorni organ zadr`ava pravo da u potpunosti ili djelimi~no prihvati ili odbije svaku ponudu, poni{ti javno nadmetanje u bilo koje vrijeme prije zaklju~enja ugovora. Ugovorni organ ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. Ugovorni organ zadr`ava pravo da ugovore o nabavci zaklju~uje pojedina~no za svaki lot ili sa vi{e ponu|a~a u okviru jednog lota . 

VIII - NAKNADNA POJA[NJENJA PONUDE 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da tra`i od ponu|a~a dodatna poja{njenja ili dokumentaciju kojom se utvr|uje i procjenjuje validnost ponude. 

IX - OSTALE ODREDBE 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona ++387 33 471 176, Re{ad Pa{i}. Upiti se mogu dostaviti do 10.03.2005.godine na fax ++387 33 471 176. 

Ovaj oglas objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH" i u listu "Dnevni avaz". 

(1-11/301-G-05) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FAKULTET STROJARSTVA I RA^UNARSTVA
SVEU^ILI[TA U MOSTARU 

Na temelju ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), a u sklopu provo|enja Institucionalnog plana razvitka Fakulteta strojarstva i ra~unarstva Sveu~ili{ta u Mostaru koji se realizira u sukladnosti sa Ugovorom o financijskoj potpori razvitku novootvorenog studija ra~unarstva sa Ministarstvom znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Fakultet strojarstva i ra~unarstva Sveu~ili{ta u Mostaru raspisuje 

JAVNI POZIV 

 O JAVNOM NADMETANJU ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU ROBA I OPREME 

1. PREDMET JAVNOG NADMETANJA je prikupljanje ponuda u cilju izbora najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku; 

2. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u javnom nadmetanju imaju sve pravne osobe registrirane za djelatnost koja je predmet ovog javnog nadmetanja, a koje kadrovski i tehni~ki zadovoljavaju tra`ene uvjete i da imaju reference u istim ili sli~nim poslovima. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora sadr`avati 

Formalni dio: 

Tehni~ki dio 

Komercijalni dio 

Ostalo 

4. KRITERIJ ZA VREDNOVANJE PONUDA 

5. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE JAVNOG NADMETANJA 

6. PODNO[ENJE PONUDA 

Zatvorene i zape~a}ene ponude sa naznakom "NE OTVARAJ", uz poziv na broj (na{ izlazni protokol!) i oznaku LOT-a dostaviti na Fakultet strojarstva i ra~unarstva, ul.Matice hrvatske b.b. ili preporu~eno po{tom najkasnije do 14.3.2005. do 12.00 sati. Ponude moraju sti}i do nazna~enog roka i rizik dostave snosi ponu|a~. Ponude prispjele nakon tog roka ne}e se uzimati u obzir. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama Fakulteta strojarstva i ra~unarstva Sveu~ili{ta u Mostaru, 14.3.2005. u 12.00 sati. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz predo~enje ovla{tenja u pisanoj formi. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 00 387 36 322 358. 

(1-11/307-G-05) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
SLU@BA ZA LOGISTIKU 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), direktor Slu`be za logistiku Zeni~ko-dobojskog kantona objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA ISPORUKU I MONTA@U OPREME ZA UMRE@AVANJE RA^UNARA U OBJEKTIMA ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA je izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku i monta`u opreme za umre`avanje ra~unara u objektima Zeni~ko-dobojskog kantona, po lotovima, kako slijedi: 

na osnovu tenderske dokumentacije, bez mogu}nosti dostav- ljanja alternativne ponude. Ponuda se mo`e dati za svaki lot pojedina~no. 

2. PRAVO U^E[]A imaju sva pravna i fizi~ka lica koja imaju sjedi{te i koja su registrovana na podru~ju Bosne i Hercegovine za djelatnost koja je predmet ovog nadmetanja, osim onih subjekata koji su isklju~eni iz u~e{}a prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04).  

3. SADR@AJ PONUDE 

4. TENDERSKA DOKUMENTACIJA se mo`e preuzeti svakim danom u kancelariji broj 007 sjedi{ta Zeni~ko-dobojskog kantona, u vremenu od 09,00 do 15,00 sati, uz predaju dokaza o izvr{enoj uplati od 80,00 KM na `iro ra~un broj 134-010- -0000001672 kod IK banke u Zenici uz naznaku - vrsta prihoda 722631-prihodi od pru`anja usluga ostalima (komisije), bud`etska organizacija 13 01 001. 

5. KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA je "ekonomski najpovoljnija ponuda", a potkriteriji su: cijena, uslovi i na~in pla}anja, rok isporuke i monta`e opreme, garantni rok opreme i referens lista. 

6. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA. Pismene ponude dostaviti u propisano zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za isporuku i monta`u opreme za umre`avanje-ne otvaraj", li~no na protokol ili putem po{te na adresu: Zeni~ko-dobojski kanton-Slu`ba za logistiku, ul. Ku~ukovi}i br. 2, 72000 Zenica, najkasnije do 11.03.2005. godine do 15,30 sati. Ponude koje do|u izvan ovog roka ne}e se uzeti u razmatranje. Otvaranje ponuda }e biti javno 16.03.2005. godine u sali broj 109 sjedi{ta Kantona u ulici Ku~ukovi}i broj 2. u Zenici, sa po~etkom u 13,00 sati, uz mogu}nost prisustva njihovih pismeno ovla{tenih predstavnika. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u otvorenom postupku i zadr`ava pravo neprihvatanja niti jedne ponude, prihvatiti ponudu u cijelosti ili njen dio, poni{titi oglas u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama. Sve potrebne informacije se mogu dobiti putem telefona 032-416-195. 

(1-11/309-G-05) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
RUDNIK MRKOG UGLJA "ZENICA" D.O.O. ZENICA 

Na osnovu ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), RMU "Zenica" d.o.o. Zenica objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

ROBA, USLUGA I RADOVA, PUTEM OTVORENOG POSTUPKA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijih ponu|a~a za nabavku, sa sukcesivnom isporukom, roba, usluga i radova, putem otvorenog postupka, po lotovima kako slijedi: 

ROBE 

    LOT-1    Eksplozivna sredstva, 

    LOT-2    Podgra|ivanje jamskih prostorija, 

    LOT-3    Li~na za{titna sredstva, 

    LOT-4    ^eli~na u`ad. 

    LOT-5    Gumeno-tehni~ka roba, 

    LOT-6    Vij~ana roba, 

    LOT-7    Le`ajevi i semerinzi, 

    LOT-8    Nafta, ulja i maziva, 

    LOT-9    Ru~ne lan~ane dizalice, 

    LOT-10    Repromaterijal za ma{insku djelatnost, 

    LOT-11    Repromaterijal za rudarsku djelatnost, 

    LOT-12    Repro materijal za elektrodjelatnost, 

    LOT-13    Rudarski kablovi tip EpN, 

    LOT-14    Kancelarijski materijal, 

    LOT-15    Gra|evinski materijal, 

    LOT-16    Materijal za sanitarnu i li~nu ~isto}u. 

OPREMA I REZERVNI DIJELOVI ZA: 

    LOT-17    trakaste transportere, 

    LOT-18    grabuljaste transportere, 

    LOT-19    hidrauli~ni sistem, 

    LOT-20    pneumatski sistem, 

    LOT-21    jamski lokomotivski transport, 

    LOT-22    odvodnjavanje, 

    LOT-23    preradu uglja, 

    LOT-24    niski napon, u Ex izvedbi, 

    LOT-25    visoki napon, u Ex izvedbi, 

    LOT-26    rudarske naglavne lampe, 

    LOT-27    otkopnu ma{inu tip EDW-150 2L, 

    LOT-28    jamsko bu{enje, 

    LOT-29    trafo stanice 35 KV, 12 KV i 5 KV, 

    LOT-30    govorno sporazumijevanje za metanski re`im, i 

    LOT-31    metanometrijsku centralu tip CTT 63/40. 

USLUGE 

    LOT-32    Prevoz uglja, pepela i zaposlenika, 

    LOT-33    Izrada izvoznih posuda i ovjesnog pribora, 

    LOT-34    Generalna opravka parne lokomotive. 

    LOT-35    Izrada projektne dokumentacije, 

    LOT-36    [tampanje knjiga i obrazaca, 

    LOT-37    Specifi~na zdravstvena za{tita, 

    LOT-38    Ma{inske radionice i 

    LOT-39    Elektroradionice. 

RADOVI 

    LOT-40    Izrada jamskih prostorija 

2. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Ponude se podnose na jednom od slu`benih jezika u Federaciji, a za strane ponudioce sa obaveznim prevodom na jednom od slu`benih jezika u Federaciji. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora da sadr`i: 

3.1.    naziv i ta~nu adresu, identifikacioni broj ponu|a~a. 

3.2.    ovjerenu kopiju rje{enja o upisu u sudski registar, sa svim prilozima, ne stariju od 60 dana, 

3.3.    dokaze iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, 

3.4.    opciju ponude minimum 60 dana od otvaranja ponude, 

3.5.    specifikaciju roba po va`e}im standardima, 

3.6.    ponu|enu cijenu u KM sa paritetom, FCO Zenica, 

3.7.    ispunjenje tehni~kih uslova, certifikat o kvalitetu robe, 

3.8.    uslove i na~in pla}anja, 

3.9.    alternativne ponude nisu dozvoljene, 

3.10.    ponude se mogu dostaviti za jedan ili vi{e lotova. 

Dokumenti unutar ponude trebaju biti slo`eni i ozna~eni rednim brojem i svaka stranica treba biti numerisana. 

4. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE 

1.    najni`a cijena 

Procjena ponuda }e se vr{iti pojedina~no za svaki lot, a prednost prilikom odabira }e imati ponuda sa odgo|enim na~inom pla}anja. 

5. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu: 

Rudnik mrkog uglja "Zenica" d.o.o. Zenica, ul. Stjepana Radi}a broj 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina sa naznakom: 

 Ponuda za otvoreni postupak - nabavku roba, usluga i radova, putem otvorenog postupka. 

 Obavezno na koverti ozna~iti broj lota za koji se prijavljuje, sa naznakom NE OTVARAJ. 

 U razmatranje }e se uzeti ponude koje stignu na protokol Rudnika najkasnije do 14.03.2005.godine, do 15,00 sati. 

 Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama Dru{tva (mala sala "Doma rudara"), kako slijedi: 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi pismeno ovla{teni zastupnici. 

6. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tcnderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponu|a~a, a ugovorni organ je du`an u roku od tri dana po prijemu zahtjeva dostaviti tendersku dokumentaciju ponu|a~u. 

Uz podno{enje zahtjeva dostaviti i primjerak uplate tro{kova tendera u iznosu od 30 KM. Sredstva su nepovratna. Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Dru{tva broj 1340100000171519 kod IK banka d.d. Zenica, ili na blagajni Dru{tva, sa naznakom: "Za izuzimanje tenderske dokumentacije otvoreni postupak za nabavku roba, usluga i radova. 

7. TRO[KOVI PONUDE 

Rudnik mrkog uglja "Zenica" d.o.o. Zenica ne snosi tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku i zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili da djelimi~no odbije svaku ponudu, poni{ti otvoreni postupak u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan objasniti razloge takvog postupka. 

8. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Komercijalnoj slu`bi ili na telefon broj 0321/401-144, lok. 725, kontakt osoba Mustafa Kaknjo, ecc. 

Kontakt osobe za tehni~ka pitanja: 

1. Merhun Arnaut, dipl.ing.rud. tel. broj 032/410-876 

2. Zakir Imamovi}, ing. tel. broj 032/410-876 

3. Medirhan Kofrc, dipl.ing.ma{. tel. broj 032-410-876 

(1-11/312-G-05) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "RAD"
SARAJEVO 

Na osnovu ~l. 19 i 20 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Javno komunalno preduze}e "RAD" Sarajevo objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA ISPORUKU I MONTA@U OPREME ZA
^I[]ENJE ULICA
^ISTILICE NA SPECIJALNO VOZILO MULTICAR "FUMO" M30 CARRIER HYDROSTAT 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

je isporuka i monta`a opreme za ~i{}enje ulica, ~istilice na SPECIJALNOM VOZILU MULTICAR "FUMO" M30 Carrier hydrostat 2 KOM 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u javnom nadmetanju imaju sva pravna lica koja su registrovana za proizvodnju i prodaju opreme koja je predmet "Otvorenog postupka" izuzev subjekata koji su po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) isklju~eni iz prava sudjelovanja u otvorenom postupku. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

3.1.    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem; 

3.2.    ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca; 

3.3.    potvrdu banke o aktivnosti transakcijskog ra~una; 

3.4.    uvjerenje suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, niti da je nad istim obavljen postupak ste~aja ili likvidacije, ne starije od tri mjeseca; (za doma}e ponudioce); 

3.5.    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ne starije od tri mjeseca; (za doma}e ponudioce); 

3.6.    uvjerenje o izmirenim doprinosima (PIO/MIO, zdravstveno) ne starije od tri mjeseca; (za doma}e ponudioce); 

3.7.    uvjerenje suda da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od tri mjeseca; (za doma}e ponudioce); 

3.8.    uvjerenje da odgovorno lice u pravnom i fizi~kom licu nije ka`njavano za privredni prestup, zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticanja dobiti, ne starije od tri mjeseca; (za doma}e ponudioce); 

3.9.    izjava ponudioca da ne postoji zakonska smetnja za u~e{}e u javnom nadmetanju za slu~ajeve o kojima se ne vodi slu`bena evidencija - izjava ponudioca ima zna~aj dokaznog sredstva; (za doma}e ponudioce); 

3.10.    izjava ponu|a~a ovjerena od strane ovla{tenog lica a koja se odnosi na nepromjenljivost cijena; 

3.11.    izjava o prihvatanju tenderskih uslova; 

3.12.    referenc lista ponu|a~a koji ima u poslovima sli~nog sadr`aja, a koja je predmet ovog tendera; 

3.13.    ovla{tenje ili ugovor o zastupanju proizvo|a~a za prodaju robe iz predmeta nadmetanja ukoliko ponu|a~ nije direktni proizvo|a~; 

3.14.    rok isporuke u skladi{te kupca; 

3.15.    uslovi i na~in pla}anja; 

3.16.    cijenu za ponu|enu opremu sa monta`om ~istilica na postoje}e vozilo od strane stru~nih ljudi proizvo|a~a opreme u tvornici proizvo|a~a ili u SARAJEVU na lokaciji naru~ioca i to: 

4. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski krtiterij i to: 

1.    tehni~ke karakteristike i kvalitet zahtijevan tenderom; 

2.    ponu|ena cijena; 

3.    uslovi i na~in pla}anja; 

4.    rok isporuke; 

5.    referense, obuka za odr`avanje i rukovanje na lokaciji naru~ioca i posebno dosada{nja saradnja. 

U postupku vrednovanja prispjelih ponuda, prema navedenim kriterijima tehni~ke karakteristike i kvalitet prema zahtjevu }e biti najva`niji kriteriji kod izbora najpovoljnije ponude. 

5. TEHNI^KI OPIS I KARAKTERISTIKE ^ISTILICE ZA MONTA@U NA SPECIJALNO VOZILO MULTICAR "FUMO" M30 CARRIER HYDROSTAT 

^istilica kao nadogradnja na postoje}a specijalna vozila MULTICAR "FUMO" M30 Carrier Hydrostat slu`i}e za odr`avanje puteva u ljetnom periodu. Navedena vozila sada se upotrebljavaju u zimskoj slu`bi i to sa priklju~cima plugom za snijeg i posipa~em za mokro i suho posipanjc materijala protiv smrzavanja povr{ine puteva. Op{te tehni~ke karakteristike vozila svi slijede}e: me|uosovinski razmak 2.300 mm pogon 4x4 hidrostatski, ukupna nosivost 5,4 tone. Pri zimskoj upotrebi, na vozilo sprijeda je montiran plug za snijeg a posipa~ za mokro i suho posipanje na kugli~na mjesta sanduka ({asije). 

Tako|e ~istilica }e biti montirana kao nadogradnja na kugli~na mjesta {asije postoje}ih vozila. 

^istilica se sastoji od: spremnika za sme}e (materijal koji se usisava sa ulice), rezervoara za vodu, dvije tanjiraste ~etke na stra`njoj strani, prednje ~etke, usisnog agregata, ure|aja za upravljanje radom ~etke iz kabine i ostalih ure|aja potrebnih za monta`u i rad. 

Vozila na koja }e se montirati ~istilice mogu se pregledati na adresi naru~ioca a komplet tehni~ki podaci mogu se dobiti (karta tehni~kih podataka) u R.J. Pogon odr`avanja- Tehni~ka slu`ba. 

^istilice trebaju da zadovolje minimalne tehni~ke karakteristike i radne zahtjeve kako su navedeni u tabeli i to kako slijedi: 

Red. br. 

Tra`ene tehni~ke karakteristike 

Ponu|ene tehni~ke karakteristike 

01 

Monta`a na postoje}e sp. vozilo Multicar "Fumo" M30 Carrier Hydrostat 

 

02 

Namjena ~istilice: ~i{}enje ulica i javnih povr{ina pomo}u ~etki za metenje i ure|aja za usisavanje 

 

03 

Zapremina spremnika: 2,00 m3 

 

04 

Pra`njenje spremnika: kipanjem 

 

05 

Posebni rezervoar za vodu: 370-450 l 

 

06 

Ure|aj za kupljenje otpada (prljav{tine): 

6.1. Dvije tanjiraste ~etke na stra`njoj strani pre~nika 900 mm, 

6.2. prednja ~etka pre~nika 800 mm, sa mogu}no{}u skretanja u desno pomo}u hidraulike, 

6.3 Usisni agregat 

 

07 

[irina ~i{}enja (metenja): cca 2.000,00 mm 

 

08 

Ure|aj za prskanje sa el. pumpom, magnetnim ventilom i diznama postavljenim na tanjiraste ~etke 

 

09 

Crijevo i priklju~ak za crijevo sa ru~nom prskalicom za pranje ma{ine 

 

10 

Automatsko podizanje glavnog agregata za usisivanje prilikom ubacivanja u rikverc 

 

11 

Regulacija broja obrtaja ~etki na priklju~ku za ~i{}enje 

 

12 

Dodatno crijevo za skupljanje li{}a pre~nika 130 mm, du`ine 3-4 m, sa udarnom cijevi od PVC sa ru~kom i diznom, montirana na stra`njem poklopcu spremnika 

 

13 

Rukovanje i upravljane radom: sa komandnog pulta iz kabine vozila 

 

14 

Kontrola ~i{}enja: pomo}u kamere na zadnjem dijelu i monitora u kabini 

 

15 

Sistem cirkulacije prljave vode treba da omogu}i filtriranje i ponovno kori{tenje prikupljene prljave vode iz spremnika za sme}e 

 

16 

Nogari za demonta`u (4-djelni) 

 

17 

Spremnik za sme}e i vodu od plemenitog ~elika a svi usisni otvori i kanali trebaju bti za{ti}eni od korozije i habanja 

 

NAPOMENA: 

Ponu|a~ treba da obezbijedi: 

Sve ovo treba navesti u ponudi i prilo`iti validne dokaze. 

6. PODNO[ENJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju ugovornom organu propisno potpisane od strane ovla{tenog ponu|a~a. 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se na Protokol JKP "RAD", soba 23, uz naznaku: "Ponuda za otvoreni postupak za isporuku i monta`u opreme za ~i{}enje ulica u ljetnom periodu na SPECIJALNOM VOZILU MULTICAR "FUMO" Carrier hydrostat - ne otvaraj", u roku od 28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Dokumenta iz sadr`aja ponude razvrstati u dvije odvojene koverte sa naznakom za: 

koverta 1 - tehni~ki dio ponude (3.1. - 3.13.) 

koverta 2 - finansijski dio ponude (3.14.-3.16.) a sve to u jednu zajedni~ku kovertu. 

 Nepotpune i neblagovremeno prispjele ponude ne}e se razmatrati. Ugovorni organ }e izdati potvrdu o prijemu ponuda uz navo|enje datuma i vremena prijema. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama JKP "RAD" dana 14.03.2005. godine, ponedjeljak u 12 sati. 

Svaki od ponu|a~a mo`e uputiti po jednog ovla{tenog predstavnika (pismeno ovla{tenje) da prisustvuje javnom otvaranju ponuda. 

Ponude primljene nakon isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti prihva}ene i vratit }e se ponu|a~u neotvorene. 

8. OSTALO 

JKP "RAD" Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove u otvorenom postupku, a u cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 

Sa ponu|a~em koji bude predlo`en kao najpovoljniji, zaklju~it }e se ugovor o nabavci u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

O rezultatima otvorenog postupka ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni, a za sve informacije u vezi obavje{tenja o javnoj nabavci mo`e se kontaktirati Haris Kukavica na telefon 654-480. 

(1-11/314-G-05) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZU "DOM ZDRAVLJA"
BOSANSKI PETROVAC 

Na osnovu ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04 od 02.11.2004 god.), Zdravstvena ustanova "Dom zdravlja" Bosanski Petrovac objavljuje 

JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU ROBA I PRU@ANJE USLUGA ZA 2005. GOD. 

1. PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet nadmetanja je kako slijedi: 

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku roba i opreme, vr{enje usluga na period od 12 mjeseci po lotovima: 

Lot 1 

Nabavka materijala za zdravstvenu za{titu `ena-ginekologija 

Lot 2 

Nabavka materijala za laboratorijsku dijagnostiku-reagensi 

Lot 3 

Nabavka ampuliranih lijekova, infuzionih otopina, alkohola 

Lot 4 

Nabavka kancelarijskog materijala 

Lot 5 

[tamparske usluge 

Lot 6 

Nabavka materijala za stomatolo{ku slu`bu 

Lot 7 

Nabavka zavojnog i drugog materijala 

Lot 8 

Nabavka lo` - ulja, goriva za sanitetska i putni~ka vozila (nabavke sukcesivno). 

Lot 9 

Servisiranje i odr`avanje sanitetskih i putni~kih vozila, nabavka rezervnih dijelova i auto guma za ista 

Lot 10 

Pranje vozila, mijenjanje filtera i vulkanizerske usluge 

Lot 11 

Nabavka medicinskih uniformi 

Lot 12 

Usluge odr`avanja i servisiranja kancelarijskih aparata i odr`avanje ra~unarske opreme (fotokopir) 

Lot 13 

Usluge osiguranja motornih vozila (sanitetska i putni~ka) 

Lot 14 

Usluge odr`avanja i servisiranja medicinskih aparata (EKG, RTG, spirometar, defibrilator, UZV, aspirator, spektrofotometri, mikroskopi, hematolo{ki broja~-analajzer, destilator, analiti~ka vaga, stomatolo{ki stroj, centrifuge) 

Lot 15 

Usluge sezonskog i vansezonskog servisiranja kotlova i plamenika 

Lot 16 

Usluge servisiranja postrojenja liftova 

2. PRAVO U^E[]A NA JAVNOM NADMETANJU 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet nadmetanja. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

4. KRITERIJI KOD VREDNOVANJA PONUDA 

1.    ponu|ena cijena 

2.    na~in pla}anja 

3.    rok izvr{enja 

4.    garantni rok 

5.    dosada{nje iskustvo. 

Komisija }e analizom svih ponuda i ocjenom svake ponude po svakom zadanom elementu u skladu sa utvr|enim kriterijima odrediti najpovoljniju i utvrditi redosljed ostalih ponuda u ovisnosti od ispunjavanja uslova javnog nadmetanja i propisanih kriterija. 

5. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u toku javnog nadmetanja svakim radnim danom od 8,00-14,00 sati u prostorijama slu`be za op}e poslove uz predo~enje dokaza o uplati iznosa i to: lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, lot 6 i lot 7 = 50,00 KM, a lot 5, lot 8, lot 9, lot 10, lot l1, lot 12, lot 13, lot 14, lot 15 i lot 16 = 30,00 KM. 

Uplatu izvr{iti na ra~un l990450002048495 kod ABS banka Bosanski Petrovac uz naznaku "za otkup tenderske dokumentacije, lot broj". 

6. PODNO[ENJE PONUDA 

Ponude se mogu dostaviti li~no na adresu: ZU"Dom zdravlja" Bosanski Petrovac, V korpusa 41,77250 Bosanski Petrovac. Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a sa naznakom: Ponuda za javno nadmetanje -"NE OTVARAJ" i naznakom lota na koji se ponuda odnosi. Rok za podno{enje ponude je 28 dana od dana objave javnog nadmetanja do 13,00 sati na protokol ZU "Dom zdravlja" Bosanski Petrovac. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e biti razmatrane. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u kancelariji direktora sa po~etkom u 12,00 sati. O rezultatima izbora najpovoljnjije ponude, ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

8. TRO[KOVI PONUDE 

ZU "Dom zdravlja" Bosanski Petrovac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u potpunosti ili djelimi~no, poni{ti javno nadmetanje u cijelosti ili po lotovima u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora o isporuci i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. Sa ponu|a~ima ~ije ponude budu prihva}ene, ZU "Dom zdravlja" Bosanski Petrovac }e sklopiti ugovor na 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora. ZU "Dom zdravlja" Bosanski Petrovac zadr`ava pravo da ugovore o isporuci sklapa pojedina~no po lotovima ili sa vi{e ponu|a~a unutar jednog lota. 

9. OSTALE ODREDBE 

Sve dopunske informacije vezane za javno nadmetanje mogu se dobiti na telefon 037-881-504. 

(1-11/318-G-05) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU UNIVERZITET U TUZLI 

Na osnovu ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 ) JU Univerzitet u Tuzli objavljuje 

OBAVJE[TENJE O OTVORENOM POSTUPKU ZA JAVNU NABAVKU ROBA 

I - PREDMET OTVORENOG POSTUPKA je prikupljanje ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponu|a~a za jednogodi{nju nabavku roba putem sukcesivne isporuke, po lotovima kako slijedi: 

II - PRAVO U^E[]A u otvorenom postupku imaju svu pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog otvorenog postupka, osim ponu|a~a koji su po ~lanu 23. ZJN BiH isklju~eni iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke. 

III - SADR@AJ PONUDE 

1.    Naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj, te broj ra~una i naziv banke kod koje se isti vodi; 

2.    Rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima za pravna lica ili rje{enje o obavljanju samostalne djelatnosti za fizi~ka lica; 

3.    Dokazi da ponu|a~ nije subjekt iz ~lana 23. ZJN BiH, specificirani u tenderskoj dokumentaciji; 

4.    Dokazi o ekonomskoj i finansijskoj podobnosti ponu|a~a u skladu sa ~lanom 25. ZJN BiH, specificirani u tenderskoj dokumentaciji; 

5.    Dokazi o tehni~koj i profesionalnoj sposobnosti ponu|a~a u skladu sa ~lanom 26. ZJN BiH, specificirani u tenderskoj dokumentaciji; 

6.    Izjava ponu|a~a za koje vrijeme, po pozivu naru~ioca, mo`e izvr{iti isporuku robe iz predmeta ponude. 

Ponu|a~ ima pravo dostaviti samo jednu ponudu po lotovima, odnosno alternativne ponude nisu dozvoljene. 

Dokazi iz prethodnog stava dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne mogu biti stariji od 90 dana. Ponude uz koje budu dostavljene alternativne ponude, neblagovremene ponude, kao i ponude uz koje ne budu prilo`eni tra`eni dokazi ne}e se razmatrati. 

IV - KRITERIJ ZA OCJENU PONUDA 

Kriterij za ocjenu ponuda je "ekonomski najpovoljnija ponuda" koji uklju~uje slijede}e potkriterije, i to: 

Za LOT 1 i LOT 2 potkriteriji su: 

Potkriterij za LOT 3 su: 

V - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Svaki ponu|a~, koji je zainterosovan za u~e{}e u javnom nadmetanju uz poziv na broj 01-740/05, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije sa naznakom za koji lot. Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije treba dostaviti na fax ++387-35-300-544, ili na pisarnicu JU Univerzitet u Tuzli u vremenu od 08,00 do 16,00 sati, II sprat, ul. Muharema Fizovi}a Fiska br. 6. 

U skladu sa ~lanom 18. stav 4. ZJN BiH, zainteresirani ponu|a~i imaju pravo na uvid u tendersku dokumentaciju prije nabavke iste. 

Svi ponu|a~i kojima je dostavljena tenderska dokumentacija, na osnovu njihovog zahtjeva, du`ni su izvr{iti uplatu za tro{kove tenderske dokumentacije i dostavljanja iste do  14.03.2005.godine u iznosu od 50,00 KM za svaki lot pojedina~no. 

Informacije o otkupu tenderske dokumentacije mogu se dobiti na broj 035/300-548. 

VI - PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u zape~a}enoj koverti na jednom od slu`benih jezika u BiH, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Ponude moraju biti dostavljene li~no ili po{tom na adresu Muharema Fizovi}a Fiska br. 6, najkasnije do 14.03.2005. godine do 12,00 sati, sa naznakom "Ponuda sa cijenama - Tender broj 01-740/05 ( nazna~iti broj lota) NE OTVARAJ". 

Javno otvaranje ponuda bi}e izvr{eno dana 15.03.2005. godine i to: za lot 1 u 13,00 sati; za LOT 2 u 14,00 sati ; za LOT 3 u 15,00 sati u prostorijama Rektorata JU Univerziteta u Tuzli, u prisustvu predstavnika ponu|a~a uz predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvovanje otvaranju. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. Sa ponu|a~ima ~ije ponude budu prihva}ene JU Univerzitet u Tuzli }e zaklju~iti okvirni sporazum. 

VII - TRO[KOVI PONUDE 

JU Univerzitet u Tuzli ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

VIII - OSTALE ODREDBE 

Sve informacije u vezi sa javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 8,00 do 16,00 sati na telefon broj 035/ 300 -548, kontakt osobe Selma Razi} i Jasmina Had`i}. 

Ovaj oglas je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH" i na web stranici JU Univerziteta u Tuzli www.untz.ba. 

(1-11/325-G-05) 

12 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
UPRAVA ZA INDIREKTNO-NEIZRAVNO OPOREZIVANJE
BANJA LUKA 

Na osnovu ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA VR[ENJE USLUGA OBAVEZNOG OSIGURANJA, KASKO OSIGURANJA, SERVISIRANJA I POPRAVKE, REGISTRACIJE I TEHNI^KOG PREGLEDA, PRANJA MOTORNIH VOZILA I NABAVKE I ISPORUKE AUTOGUMA ZA 2005. GODINU 

I - PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Uprava za indirektno oporezivanje BiH (u daljnjem tekstu: Ugovorni organ) poziva zainteresovane ponu|a~e, registrovane za obavljanje predmetne djelatnosti da dostave ponude za vr{enje usluga obaveznog osiguranja, kasko osiguranja, servisiranja i popravke, registracije i tehni~kog pregleda, pranja motornih vozila i nabavke i isporuke autoguma za 2005. godinu, za potrebe Sredi{njeg ureda UIO BiH, Regionalnog centra Banja Luka, Regionalnog centra Sarajevo, Regionalnog centra Mostar, Regionalnog centra Tuzla i njihovih organizacionih jedinica. 

LOT- I 

Usluge obaveznog osiguranja motornih vozila 

LOT- II 

Usluge kasko osiguranja motornih vozila 

LOT - III 

Usluge servisiranja i popravke motornih vozila 

LOT - IV 

Usluge registracije i tehni~kog pregleda motornih vozila 

LOT - V 

Usluge pranja motornih vozila 

LOT - VI 

Nabavka i isporuka autoguma 

Napomena: Ponu|a~i moraju dostaviti ponudu posebno za svaki LOT. 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku vr{enja usluga imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti. 

III - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti nakon prijema zahtjeva ponu|a~a za preuzimanjem iste po objavi obavje{tenja za prikupljanje ponuda za vr{enje usluga obaveznog osiguranja, kasko osiguranja, servisiranja i popravke, registracije i tehni~kog pregleda, pranja motornih vozila, nabavke i isporuke autoguma za 2005. godinu u "Slu`benom glasniku BiH", u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, ulica Bana Lazarevi}a bb, Banja Luka, II sprat. 

Naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

Uplata se mo`e izvr{iti na `irora~un broj 1291011001004987, kod "Central Profit banke", sa naznakom "uplata za otkup tender- ske dokumentacije za vr{enje usluga obaveznog osiguranja, kasko osiguranja, servisiranja i popravke, registracije i tehni~kog pregleda, pranja motornih vozila i nabavke i isporuke autoguma za 2005. godinu. 

Ovaj iznos je nerefundiraju}i. 

IV - SADR@AJ PONUDE 

Ponude moraju sadr`avati: 

Kopije tra`enih dokumenata moraju biti propisno ovjerene. 

Ponu|a~i mogu prilo`iti i druga dokumenta za koja smatraju da su bitna.  

Pravo u~e{}a nemaju ponu|a~i koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u otvorenom postupku za vr{enje usluga obaveznog osiguranja, kasko osiguranja, servisiranja i popravke, registracije i tehni~kog pregleda, pranja motornih vozila i nabavke i isporuke autoguma za 2005. godinu, prema ~lanu 23. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Ponu|a~i koji dostave nekompletnu dokumentaciju ne}e imati pravo sudjelovanja u otvorenom postupku vr{enja usluga. 

V - PODNO[ENJE PONUDE 

Propisno kovertirane i zatvorene ponude dostaviti na protokol Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Banja Luka, ulica Bana Lazarevi}a bb, u roku od 28 (dvadeset osam) dana, od datuma objave obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH", do 16,00 sati, li~no ili preporu~eno po{tom. 

Na omotu koverte obavezno je nazna~iti naziv i adresu ponu|a~a, sa napomenom:  

"Ponuda za vr{enje usluga obaveznog osiguranja, kasko osiguranja, servisiranja i popravke, registracije i tehni~kog pregleda, pranja motornih vozila i nabavke i isporuke autoguma za 2005. godinu-Ne otvaraj, otvara komisija". 

Ponude primljene poslije vremena odre|enog za podno{enje ponuda bi}e vra}ene neotvorene. 

VI - KONTAKT OSOBA 

Za sve dodatne informacije mo`ete kontaktirati gospodina Hajrudina Sara~a, na telefon: 051/335-319 i 051/335-320. 

VII - PERIOD VA@ENJA PONUDE 

Va{e ponude smatra}e se validnim za period od 60 ({ezdeset) dana od dana podno{enja ponude. 

VIII - OSIGURANJE PONUDE 

Svi ponu|a~i su du`ni polo`iti odgovaraju}u bankarsku garanciju za obezbje|enje ponude, na iznos od 1 % od vrijednosti ponude. 

IX - OTVARANJE PONUDA 

Otvaranje ponuda je javno i otvaranju mo`e prisustvovati po jedan ovla{}eni predstavnik ponu|a~a, koji svoje ovla{}enje dokazuje u pismenom obliku. 

O otvaranju ponuda ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

Evaluacija (odre|ivanje vrijednosti ponuda) vr{i}e se po LOT-ovima. 

Kriterije za vrednovanje ponuda utvrdi}e Komisija za otvaranje i prihvatanje ponuda. 

X - TRO[KOVI PONUDE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za vr{enje usluga obaveznog osiguranja, kasko osiguranja, servisiranja i popravke, registracije i tehni~kog pregleda, pranja motornih vozila i nabavke i isporuke autoguma za 2005. godinu. 

Pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a, Ugovorni organ }e dostaviti svim ponu|a~ima. 

(1-12/248-G-05) 

12 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O. KAKANJ 

Na osnovu ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj (u daljnjem tekstu: ugovorni organ) objavljuje 

OBAVJE[TENJE O PRU@ANJU USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijih ponu|a~a za pru`anje usluga za prevoz radnika Rudnika na posao i sa posla do kraja 2005. godine, po lotovima kako slijedi: 

Lot 1. - Haljini}i - Lipnica - Brigadni sistem 

Lot 2. - Haljini}i - Bi{trani - Brigadni sistem 

Lot 3. - Haljini}i - Veliki Trnovci - Brigadni sistem 

Lot 4. - Tr{}e - Zagra|e - Kakanj - Haljini}i - Brigadni sistem 

Lot 5. - Brnjic - Kakanj - u sve tri smjene 

Lot 6. - Kakanj - P.K. "Vrtli{te" - u tri smjene 

Lot 7. - Vanredni prevoz radnika 

2. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u otvorenom postupku imaju sva pravna lica sa podru~ja BiH koja: 

2.1.    su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, {to se dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom - rje{enje o upisu u sudski registar sa svakim pojedina~no ovjerenim prilogom, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), 

2.2.    dostave ponudu u dva primjerka (original i kopija), prema uslovima navedenim u: 

    - otvorenom postupku i 

    - tenderskoj dokumentaciji koju su izuzeli. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora da sadr`i: 

3.1.    naziv i ta~nu adresu, porezni i identifikacioni broj ponu|a~a, 

3.2.    ovjerenu kopiju rje{enja o upisu u sudski registar, ne stariju od 90 dana, 

3.3.    ovjerenu izjavu ponu|a~a da nema smetnji u sudjelovanju prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, 

3.4.    uvjerenje suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, 

3.5.    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od tri mjeseca, 

3.6.    uvjerenje o izmirenim doprinosima (PIO/MIO, zdravstvo), ne starije od tri mjeseca, 

3.7.    uvjerenje suda da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od tri mjeseca, 

3.8.    uvjerenje da odgovorno lice u pravnom ili fizi~kom licu nije ka`njavano za privredni prijestup, ne starije od tri mjeseca, 

3.9.    opciju ponude minimum 60 dana od otvaranja ponude, 

3.10.    specifikaciju prevoznih jedinica sa dokazom o vlasni{tvu, 

3.11.    rje{enje nadle`nog ministarstva za vr{enje usluga javnog prevoza lica, 

3.12.    potvrdu o solventnosti od poslovne banke u zadnjih 6 mjeseci. 

3.13.    ponu|enu cijenu sa paritetom, 

3.14.    ispunjenje tehni~kih uvjeta, podaci o starosti vozila, 

3.15.    uvjete i na~in pla}anja, 

3.16.    referenc listu u zadnje 2 godine iz oblasti predmeta ovog postupka, ponu|a~-ugovorni organ, 

3.17.    alternativne ponude su dozvoljene, 

3.18.    ponude se mogu davati za jedan ili vi{e lotova. 

Dokumenti unutar ponude trebaju biti slo`eni i ozna~eni rednim brojem i svaka stranica treba biti numerisana. 

4. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE 

Procjenu ponuda koje ispunjavaju formalne uslove iz ta~ke 3. (sadr`aj ponude), ugovorni organ }e izvr{iti po sljede}im kriterijima: 

4.1.    ponu|ena cijena-sa paritetom, 

4.2.    ispunjenje tehni~kih uvjeta, 

4.3.    uvjeti i na~in pla}anja, 

4.4.    dosada{nja saradnja ugovorni organ - ponu|a~, 

4.5.    referenc lista. 

Bodovanje }e se vr{iti pojedina~no za svaki lot. 

5. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu: 

Rudnik mrkog ugija "Kakanj" do.o. Kakanj ul. Zgo{}anska 17, 72240 Kakanj, Bosna i Hercegovina, sa naznakom: 

Ponuda za otvoreni postupak za prevoz radnika 

Obavezno na koverti nazna~iti Lot broj:____/NE OTVARAJ/ 

U razmatranje }e se uzeti ponude koje stignu na Protokol Rudnika najkasnije do 15.03.2005. godine do 14,00 sati. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama Komercijalne slu`be dana 18.03.2005. godine u 11,00 sati. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi pismeno ovla{teni zastupnici. 

O rezultatima javnog nadmetanja svi ponu|a~i bit }e pismeno obavije{teni. 

6. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponu|a~a, a ugovorni organ je du`an u roku od tri dana po prijemu zahtjeva dostaviti tendersku dokumentaciju ponu|a~u. Uz podno{enje zahtjeva dostaviti i primjerak uplate tro{kova tendera u iznosu od 50,00 KM. Sredstva su nepovratna. Uplata se vr{i na ra~un broj 

- IK banka d.d. Zenica.......................... 1340200000009427 

- Centralprofit banka d.d. Sarajevo......... 1294011000218070 

ili na blagajni Rudnika sa naznakom: "Za izuzimanje tenderske dokumentacije za prevoz radnika". 

Osoba zadu`ena za izdavanje tenderske dokumentacije: Gasal Muharem, mob. 061/16 68 79. 

7. TRO[KOVI PONUDE 

Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. 

Tako|er, zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili da djelimi~no odbije svaku ponudu, poni{ti otvoreni postupak u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan objasniti razloge takvog postupka. 

8. NAKNADNA POJA[NJENJA PONUDE 

Ugovorni organ mo`e u toku razmatranja ponuda, prije dono{enja odluke o izboru napovoljnije ponude, tra`iti dodatne informacije od ponu|a~a u cilju razja{njenja nejasno}a iz iste. 

9. UGOVOR 

Sa ponu|a~em ~ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija zaklju~it }e se ugovor o vr{enju usluga. 

10. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti kod: 

1. Vikalo Slobodan, pravnik, mob. 061/59 51 51 

2. Gasal Muharem, mob. 061/16 68 79 

11. NA^IN OBJAVE 

Otvoreni postupak bit }e objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", kao i na www.rmukakanj.com. 

(1-12/263-G-05) 

12 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), DCFBiH objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

USLUGA IZRADE PROJEKATA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA 

PREDMET NABAVKE je prikupljanje ponuda za pru`anje usluga izrade projekata: 

1.    Izrada Glavnog projekta obnove mosta preko Podhranjen- skog potoka u Gora`du na cesti M 20.0-3, Ustikolina-Go- ra`de-Fo~a, 35+650. 

2.    Izrada Glavnog projekta obnove mosta preko potoka Stulija u Kaoniku na cesti M 05.0-3 Vitez-La{va, km 87+940. 

3.    Izrada Glavnog projekta obnove mosta preko potoka Masanica kod Biha}a na cesti M 14.0-1 Biha}-Bosanska Krupa, km 4+545. 

DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGO- VINE (DCFBiH) je Planom i programom za 2005. osigurala financijska sredstva za pokri}e procijenjenih tro{kova izrade projekta. 

Ovim obavje{tenjem DCFBiH (Ugovorni organ) obavje{tava sve kvalificirane ponu|a~e da mogu dostaviti svoje ponude za izradu naprijed navedenih projekata. 

PRAVO U^E[]A imaju sva pravna lica koja, pored ostalih zakonom utvr|enih kriterija, zadovoljavaju i slijede}e minimalne uvjete: 

Cilj projektiranja je izrada potrebne tehni~ke dokumentacije na temelju koje }e se izvr{iti obnova i popravka o{te}ene konstrukcije mosta. 

Postupak odabira najpovoljnijeg ponu|a~a prove{}e se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i dokumentima ponude. Dodjela ugovora zasniva}e se na kriteriju "ekonomski najpovoljnije ponude", na sljede}i na~in: 

Prije otvaranja financijskih ponuda, bit }e procijenjene tehni~ke ponude na temelju sljede}ih kriterija: 

(a)    op}e iskustvo firme u poslovima predmetne
djelatnosti................................................max. 20 bodova; 

(b)    predlo`eni plan rada, pristupa i
metodologija............................................max. 20 bodova 

(c)    kvalificiranost i kompetentnost predlo`enih
projektanata.............................................max. 60 bodova 

Financijske ponude }e se otvarati samo ponu|a~ima koji postignu minimalno 75 bodova na tehni~koj ponudi i bi}e procijenjene na sljede}i na~in: 

Najni`oj financijskoj ponudi (Fo) bi}e dodijeljeno 100 bodova (So), a bodovi neke ponude (n) bi}e izra~unati S(n)=100xFo/Fn, gdje je Fn ponu|ena cijena neke ponude (n). 

Ponude }e biti kona~no rangirane kombinacijom bodova dobiveni procjenom tehni~kih ponuda i bodova dobivenih procjenom financijskih ponuda, pri ~emu }e se koristiti ponderisane te`ine: t=0,65 za tehni~ku ponudu T(n) i f=0,35 za financijsku ponudu S(n), pa }e kona~an broj bodova biti S=T(n)xt + S(n)xf, pri ~emu je T(n) broj bodova ostvarenih na tehni~koj ponudi. 

Dokumenti ponude su na raspolaganju za uvid i/ili kupovinu po~ev od 14.02.2005. godine svaki radni dan od 9.00 do 15.00 sati uz prethodnu najavu, na ni`e navedenoj adresi. Dokumenti ponude mogu se preuzeti samo uz potvrdu banke o uplati nepovratnog iznosa od 100,00 KM, za svaki objekat posebno. Pla}anje treba izvr{iti u korist DCFBiH na ra~un broj 1540012000213884, UPI banka d.d. Sarajevo, sa pozivom na "Dokumenta ponude za izradu Glavnog projekta obnove (navesti predmetni objekat)". Samo stranke koje kupe dokumenta ponude smatra}e se kvalificiranim za podno{enje ponuda. 

Ponude (tehni~ka i finansijska) podnose se u zape~a}enim kovertama, za svaki objekat posebno, na adresu Ugovornog organa. 

Krajnji rok za dostavu ponuda u ured DCFBiH je 14.03.2005. godine do 12.00 sati, kada }e se i otvoriti tehni~ki dio ponuda u prisustvu zainteresiranih predstavnika ponu|a~a. 

Adresa: Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine 

Put `ivota 2, Krilo A/III 

71000 Sarajevo faks: 33 250 400 

Bosna i Hercegovina e-mail: fd-ceste@bih.net.b 

Kontakt osoba: Muhamed Halepovi} (033) 250 373 


(1-12/272-G-05) 

12 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INA DOBOJ ISTOK 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i ~lana 13. Pravilnika o postupku nabavke roba, vr{enju usluga i ustupanju radova, na~elnik op}ine Doboj Istok objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA 

 IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA UVO\ENJE INTEGRALNOG SISTEMA BUD@ETSKOG RA^UNOVODSTVA U OP]INI DOBOJ ISTOK 

1. PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za uvo|enje integralnog sistema bud`etskog ra~unovodstva u op}ini Doboj Istok, koji podrazumijeva instalaciju sistema, obuku osoblja za bud`et i finansije u kori{tenju programa, odr`avanje programa i podr{ku u trajanju od jedne godine. 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u javnom nadmetanju imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, izuzev ponu|a~a koji nemaju pravo u~e{}a u nadmetanju prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04). 

3. SADR@AJ PONUDE 

4. SOFTVERSKO RJE[ENJE 

Ponu|eno softversko rje{enje treba da zadovolji minimalnu funkcionalnost slijede}ih zahtjeva: 

5. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

6. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija po ovom javnom nadmetanju dostupna je odma    `h nakon objavljivanja u " "Slu`benom glasniku BiH", a nakon objavljivanja u ovom glasilu obavje{tenje o javnoj nabavci objavi}e se na web stranici javnih nabavki dostupnoj putem interneta. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u sjedi{tu op}ine Doboj Istok u Klokotnici u sobi broj 15 sa dokazom o izvr{enoj uplati nepovratnog iznosa tro{kova tendera od 50 KM na `iro- ra~un broj 1322800309230874 kod Tuzlanske banke ili direktno na blagajni Op}ine uz naznaku-Tenderska dokumentacija po javnom nadmetanju - tender za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za uvo|enje integralnog sistema bud`etskog ra~unovodstva u op}ini Doboj Istok. 

7. PODNO[ENJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju sa jednom kopijom i propisno potpisana od strane ponu|a~a ili od njega ovla{tenog lica. 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se uz naznaku: "ponuda za javno nadmetanje - tender - ne otvaraj" na adresu: Op}ina Doboj Istok - 74207 Klokotnica -Komisija za nabavke. 

Dostavljanje ponuda je do 12 sati dana 07.03. 2005. godine. Nepotpune i neblagovremeno prispjele ponude ne}e se razmatrati. 

8. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 07.03.2005. godine u 12,00 sati u zgradi Op}ine Doboj Istok u Klokotnici, soba broj 17, na sastanku Komisije za nabavke. 

Svaki od ponu|a~a mo`e uputiti po jednog ovla{tenog predstavnika (pismeno ovla{tenje) da prisustvuje javnom otvaranju ponuda. 

Ponude primljene nakon isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti prihva}ene i vratit }e se ponu|a~u neotvorene. 

9. OSTALO 

Op}ina Doboj Istok ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetanja, a u cilju eventualnih razrje{enja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljene ponude. 

Sa ponu|a~em koji bude predlo`en kao najpovoljniji, zaklju~it }e se ugovor o projektu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~ }e biti pismeno obavije{ten, a za sve informacije u vezi obavje{tenja o javnoj nabavci mo`e se kontaktirati Hasib Batalevi} na telefon 035-720-623. 

(1-12/275-G-05) 

12 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BiH 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), DCFBiH objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

USLUGA REVIZIJE PROJEKTA 

PREDMET NABAVKE je prikupljanje ponuda za pru`anje usluga revizije Glavnog projekta autoceste Zenica-Sarajevo, dionica Kakanj-Visoko du`ine 16,5 km, koji je u fazi izrade od strane projektanta DIVEL d.o.o. Sarajevo, sa kojim je DCFBiH zaklju~ila Ugovor o izradi predmetne dokumentacije, broj 01-02-5251/04 od 17.12.2004. godine, sa periodom izrade od 57 (pedeset sedam) sedmica. 

Ugovor o javnoj nabavci usluga dodjeljuje se putem otvorenog postupka bez potpisivanja okvirnog sporazuma. 

Direkcija cesta Federacije BiH (DCFBiH) osigurala je sredstva za pokri}e procjenjenih tro{kova revizije projektne dokumentacije. 

Ovim obavje{tenjem DCFBiH (Ugovorni organ) obavje{tava sve kvalificirane ponu|a~e da mogu dostaviti svoje ponude za usluge revizije gore navedenog projekta. 

PRAVO U^E[]A imaju sva pravna lica koja, pored ostalih zakonom utvr|enih kriterija, zadovoljavaju i slijede}e minimalne uvjete: 

Cilj revizije je pra}enje izrade i kontrola navedenog projekta, kojom se provjerava uskla|enost svih faza projekta sa projektnim zadatkom, tehni~kim normama, standardima i va`e}im zakonima. 

Postupak odabira najpovoljnijeg ponu|a~a prove{}e se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i dokumentima ponude. Dodjela ugovora zasniva}e se na kriteriju "ekonomski najpovoljnije ponude", na sljede}i na~in: 

Prije otvaranja financijskih ponuda, bit }e procjenjene tehni~ke ponude na temelju sljede}ih kriterija: 

(a)    op}e iskustvo firme u poslovima predmetne
djelatnosti..............................................max. 20 bodova; 

(b)    predlo`eni plan rada, pristupa i
metodologija........................................ max. 20 bodova: 

(c)    kvalificiranost i kompetentnost predlo`enih
projektanata............................................max. 60 bodova; 

Financijske ponude }e se otvarati samo ponu|a~ima koji postignu minimalno 70 bodova na tehni~koj ponudi i bi}e procjenjene na sljede}i na~in: 

Najni`oj financijskoj ponudi (Fo) bi}e dodijeljeno 100 bodova (So), a bodovi neke ponude (n) bi}e izra~unati: 

S(n)=100xFo/Fn, gdje je Fn ponu|ena cijena neke ponude (n). 

Ponude }e biti kona~no rangirane kombinacijom bodova dobivenih procjenom tehni~kih ponuda i bodova dobivenih procjenom financijskih ponuda, pri ~emu }e se koristiti ponderisane te`ine: T=0,70 za tehni~ku ponudu T(n) i F=0,30 za financijsku ponudu S(n) pa }e kona~an broj bodova biti: 

S=T(n)xT + S (n) xF pri ~emu je T(n) broj bodova ostvarenih na tehni~koj ponudi. 

Dokumenti ponude su na raspolaganju za uvid i/ili kupovinu po~ev od 14.02.2005 , godine svaki radni dan od 9.00 do 15.00 sati uz prethodnu najavu, na ni`e navedenoj adresi. Dokumenti ponude mogu se preuzeti samo uz potvrdu banke o uplati nepovratnog iznosa od 100,00 KM. Pla}anje treba izvr{iti u korist DC FBiH na ra~un broj 1610000028440120 kod Raiffeisen banke DD Sarajevo, sa pozivom na "dokumenta ponude za usluge revizije Glavnog projekta autoceste". Samo stranke koje kupe ponudbena dokumenta smatra}e se kvalificiranim za podno{enje ponuda. 

Ponude (tehni~ka i finansijska) podnose se posebno u zape~a}enim kovertama na dolje navedenu adresu; 

Krajnji rok za dostavu ponuda u ured DC FBiH je 14.03.2005. godine do 12,00 sati, kada }e se i otvoriti tehni~ki dio ponuda u prisustvu zainteresiranih predstavnika ponu|a~a. 

Adresa: Direkcija cesta Federacije BiH 

Put `ivota 2, Krilo A/III 

71000 Sarajevo                        Faks; 33 250 400 

                                                 E-mail: fd-ceste@bih.net.ba 

Kontakt osoba: Muhamed Halepovi}, dipl. ing. gra|. 

Tel: 33 250 373 

(1-12/288-G-05) 

12 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE
UPRAVA PRIHODA 

Na osnovu ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), gradona~elnik Br~ko Distrikta BiH objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE KORESPONDENTNE BANKE ZA VO\ENJE RA^UNA VLADE BR^KO DISTRIKTA BiH 

I - PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijih korespondentnih banaka, koje }e voditi ra~une Vlade Br~ko Distrikta BiH za period fiskalne 2005. godine. 

II - PRAVO U^ESTVOVANJA 

Pravo u~estvovanja u otvorenom postupku imaju sve poslovne banke na podru~ju Br~ko Distrikta BiH i entiteta, koje su od strane nadle`nih agencija za bankarstvo dobile dozvole za obavljanje poslova platnih transakcija. 

III - SADR@AJ PONUDE 

Banke-u~esnice, koje `ele u~estvovati u otvorenom postupku, obavezne su da dostave: 

1.    Ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima. 

2.    Ovjerenu fotokopiju finansijskog izvje{taja za period 01.01 -31.12.2004 godine: 

a) bilans stanja, 

b) ra~un dobitka i gubitka, 

c) izvje{taj o nov~anim tokovima, 

d) izvje{taj o promjenama dioni~ke glavnice, 

3.    Ovjerenu fotokopiju nezavisnog revizorskog mi{ljenja za poslovnu 2003. godinu 

4.    Izjavu banke o mogu}nosti obezbje|enja gotovog novca za isplatu plata i drugih primanja za zaposlene u Distriktu, 

5.    Izjavu banke o efikasnosti u izvje{tavanju i pru`anju informacija o stanju i prometu na ra~unima, kao i 

6.    Izjavu banke o elektronskom prenosu podataka u nadle`ni sektor Uprave prihoda Br~ko Distrikt BiH - modemska veza (E-MAIL), 

7.    Izjavu banke o elektronskom pla}anju i uvidu u stanja po zahtjevu, 

8.    Visinu cijene usluga za obavljanje odgovaraju}ih transakcija, 

9.    Visinu kamate na depozite po vi|enju, 

10.    Re`im rada - odnosno radno vrijeme rad u smjenama, re`im rada blagajne i sl., 

11.    Razvijenost mre`e i mogu}nost komunikacija na {irem prostoru i s okru`enjem, 

12.    Korespondentne banke u okru`enju i inostranstvu; rejting banke u inostranstvu i sl., 

13.    Mogu}nost anga`ovanja ve}eg broja radnika kod isplate plata i obezbje|enje uslova za isplate u kratkom roku i u smjenskom radu, 

14.    Kvalitet usluga po evropskim standardima (ISO 9001 i dr.), 

15.    Mogu}nost daljeg razvoja banke i pru`anje novih usluga klijentima, 

16.    Mogu}nost ulaganja za podsticanje br`eg privrednog razvoja Distrikta, 

17.    Ukoliko je banka u~esnica u otvorenom postupku izvan podru~ja Distrikta, obavezna je da ima organizacionu jedinicu u Distriktu. 

IV - KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA 

1.    Dioni~ki kapital, maksimalno 25 bodova 

2.    Aktiva, maksimalno 20 bodova 

3.    Kreditni plasmani, maksimalno 15 bodova 

4.    Kamatne stope na depozite po vi|enju, maksimalno 10 bodova 

5.    Dobit nakon oporezivanja, maksimalno 10 bodova 

6.    Visina cijene usluga, maksimalno 10 bodova 

7.    Sredstva rezervi, maksimalno 10 bodova 

V - PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Zape~a}ene koverte sa ponudama sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom, sa naznakom: 

Javno otvaranje ponuda bit }e izvr{eno 14. marta 2005. godine u 12 ~asova, sala 59, Vlada Br~ko Distrikta BiH. 

O rezultatima oglasa ponu|a~i }e biti obavije{teni pismenim putem. 

VI - KONTAKT OSOBA 

Za sve dodatne informacije mo`ete kontaktirati g. Muhameda Imamovi}a, na telefon 049/231-761. 

(1-12/290-G-05) 

12 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA BR^KO DISTRIKTA
ODJELJENJE - ODJEL ZA URBANIZAM I IMOVINSKE ODNOSE I PRIVREDNI RAZVOJ 

Na osnovu ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH". broj 49/04 ), za potrebe Odjeljenja za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj, Vlada Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine objavljuje  

OTVORENI POSTUPAK 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA URBANISTI^KOG PLANA GRADA BR^KO 

1. PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

a)    Izrada izmjena i dopuna Urbanisti~kog plana grada Br~ko - izmjene i dopune 1996-2006. godine. 

b)    Izmjene i dopune Urbanisti~kog plana grada Br~ko donose se u cilju odre|ivanja lokacije nove gradske deponije, ucrtavanja planirane gradske zaobilaznice i legalizacije bespravno izgra|enih gra|evina na lokalitetima ucrtanim na karti M 1 :25000. 

c)    Ukupna povr{ina zemlji{ta koje mijenja namjenu izmjenama i dopunama Urbanisti~kog plana grada Br~ko definisana je u tenderskoj dokumentaciji. 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju sva pravna lica koja su registrovana za izradu prostorno planske dokumentacije osim pravnih subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

3.1.    Naziv i adresu ponu|a~a sa identifikacionim brojem, brojem telefona, ime i prezime kontakt osobe, 

3.2.    Ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima i ovla{tenjem za izradu prostorno planske dokumentacije, 

3.3.    Uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, niti da je nad istim obavljen postupak ste~aja ili likvidacije, 

3.4.    Uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije pravomo}nom sudskom presudom osu|eno za bilo koje kazneno djelo iz osnova zloupotrebe propisa u poslednjih pet godina, 

3.5.    Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama izdato od strane nadle`ne institucije, 

3.6.    Uvjerenja od PIO i zavoda za zdravstveno osiguranje o pla}enim doprinosima, 

3.7.    Reference ponu|a~a u posljednje dvije godine kojima dokazuje da ima uspje{no iskustvo na istim ili sli~nim poslovima koji su predmet otvorenog postupka, 

3.8.    Ovjerenu kopiju obrasca bilansa stanja i bilansa uspjeha za prethodne dvije godine, 

3.9.    Spisak zaposlenika po imenima i kvalifikacionoj strukturi koji }e biti anga`ovani na izradi planske dokumentacije, 

3.10.    Kona~nu cijenu izrade planske dokumentacije, sa uklju~enim svim tro{kovima i porezom na promet proizvoda i usluga. 

3.11.    Uslove pla}anja. 

3.12.    Dinamiku izrade i rok zavr{etka izrade Urbanisti~kog plana, 

3.13.    Navesti priloge koje }e sadr`avati Urbanisti~ki plan u skladu sa Zakonom o prostornom ure|enju Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta BiH", br. 9/03, 23/03 i 15/04), 

3.14.    Izjavu o periodu va`enja ponude - najmanje 60 dana od datuma otvaranja ponuda. 

Napomena: Uvjerenja pod st. 3.3; 3.4; 3.5; i 3.6; ne mogu biti starija od tri mjeseca. Neblagovremene i nepotpune ponude ne}e se razmatrati. 

4. KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude su: 

U postupku vrednovanja prispjelih ponuda, prema navedenim kriterijima cijena }e biti najva`niji ali ne i jedini i odlu~uju}i kriterij kod izbora najpovoljnije ponude. 

5. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija po ovom otvorenom postupku dostupna je odmah nakon objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" . 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Odjeljenju za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj Vlade Br~ko Distrikta BiH, ulica Bulevar mira broj 1, Br~ko, u kancelariji broj 22, svakim radnim danom od 9,00 - 15,00 sati  uz prilo`en dokaz o izvr{enoj uplati nepovratnog iznosa tro{kova tendera u iznosu od 30,00 KM. 

Korisnik: Jedinstveni ra~un Br~ko Distrikta 

1542012000122410 

U svrhu: Otkup tenderske dokumentacije 

Vrsta prihoda 721124 

[ifra op{tine: 099 

(1-12/293-G-05) 

12 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE
GRADONA^ELNIK 

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) Kancelarija gradona~elnika Vlade Br~ko Distrikta BiH objavljuje 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO 

OTVORENOM POSTUPKU 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Lot 1: hotelske usluge smje{taja 

Lot 2: restoranske usluge 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u javnom otvorenom postupku imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti, {to dokazuju rje{enjem o upisu u sudski registar, osim pravnih lica koja su isklju~ena iz prava sudjelovanja u javnim nabavkama, shodno ~lanu 23. navedenog zakona. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Svi ponu|a~i moraju ispuniti kriterije za selekciju, a koji se odnose na polo`aj ponu|a~a a u skladu sa ~lanom 23. Zakona. 

Ponuda ne mo`e sadr`avati alternativne opcije niti se mogu podnositi alternativne ponude. 

Ponude uz koje budu dostavljene alternativne ponude, ponude koje budu sadr`avale alternativne opcije, neblagovreme- ne ponude, kao i ponude uz koje ne budu prilo`eni tra`eni dokazi ne}e se razmatrati. 

4. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE ZAHTJEVA 

Odabir najpovoljnijeg ponu|a~a izvr{it }e se u skladu sa ta~kom ~lana 34. stav (1) pod a) Zakona, kriteriji- ekonomski najpovoljnija ponuda i to za: 

LOT 1 

LOT 2 

5. MJESTO I VRIJEME ZA PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija po ovom otvorenom postupku dostupna je odmah nakon objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Vladi Br~ko Distrikta BiH, Bulevar mira 1, kancelarija 42 svakim radnim danom od 8 do 16,00 sati, uz predo~enje dokaza o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 10,00 KM na jedinstveni ra~un Br~ko Distrikta BiH broj: 1542012000122410 Upi banka, sa naznakom za 

6. PODNO[ENJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji ugovornog organa sa jednom kopijom i propisno potpisane od strane lica ovla{tenog od strane ponu|a~a. 

Zatvorene, zape~a}ene i potpisane koverte sa ponudama, sa punom adresom ponu|a~a, dostavljaju se preporu~eno po{iljkom ili li~no u zatvorenoj koverti na adresu: 

Krajnji rok za dostavljanje ponude je 7.3.2005. do 12,00 sati, u roku od 28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Ponude moraju sti}i do nazna~enog roka i rizik dostave snosi ponu|a~. 

Na zahtjev ponu|a~a, ugovorni organ osigurava potvrdu o prijemu uz navo|enje datuma i vremena prijema. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Otvaranje ponuda je javno i izvr{it }e se dana 7.3.2005. u 12,00 sati u prostorijama Doma kulture. 

Javnom otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja, mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. Va`nost ponude }e biti 60 ({ezdeset) dana od datuma otvaranja ponude. 

8. OSTALE NAPOMENE 

Vlada Br~ko Distrikta BiH ne snosi nikakve tro{kove u otvorenom postupku, a u cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 

Sve eventualni zahtjeve za dodatnim poja{njenjima mogu se dostaviti isklju~ivo u pismenoj formi na adresu Vlade Br~ko Distrikta-odjeljenje za bud`et i finansije, Bulevar mira 1 ili putem faxa na broj 049/216-775 u roku od 8 dana od dana objavljivanja otvorenog poziva, sa naznakom "Otvoreni postupak za isporuku hotelskih usluga smje{taja i i restoranskih usluga." 

O rezultatima otvorenog postupka ponu|a~i }e biti naknadno pismeno obavije{teni. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 049/216-775. 


(1-12/294-G-05) 

12 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E
ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE d.d. SARAJEVO 

Na osnovu ~l. 19 i 20 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" br. 49/04), Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

BROJ 102-006/05 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA GODI[NJE ANGA@OVANJE RADNIKA NA IZVO\ENJU RADOVA U TERMOELEKTRANI "KAKANJ" 

i ovim putem poziva sve zainteresovane dobavlja~e da zatra`e tendersku dokumentaciju i u~estvuju u otvorenom postupku o javnoj nabavci za izbor najpovoljnije ponude za godi{nje anga`ovanje radnika na izvo|enju radova u Termoelektrani "Kakanj" prema slijede}im lotovima: 

Svaki LOT je nezavisan paket za evaluaciju ponuda i ugovaranje. 

Detaljne specifikacije i opis radova koji su predmet javne nabavke, sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. 

I - SADR@AJ PONUDE 

1.    Naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj, 

2.    Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, 

3.    Izvje{taj o finansijskom poslovanju ponu|a~a prema ~lanu 25 stav (1) ta~. a, b i d Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04), 

4.    Originalna garancija poslovne banke prihvatljiva od strane JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. za ozbiljnost i osiguranje ponude data na iznos od 2.000,00 KM za svaki LOT. Garancija mo`e biti izdata i na odgovaraju}u vrijednost u EUR-ima prera~unatu po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana, 

5.    Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo na iznos 5% od ukupno ugovorene vrijednosti. 

6.    Dokaze ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~. a, b, c, d, e, f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" br. 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, 

7.    Iskazati jedini~ne cijene norma sata i ukupnu cijenu ponude. Cijene su fiksne i moraju biti iskazane sa obavezno ura~unatim porezom na promet usluga za doma}e ponu|a~e. Paritet fco Termoelektrana "Kakanj", 

8.    Dokazi o tehni~kim i profesionalnim sposobnostima ponu|a~a prema ~lanu 26, stav (4) ta~ka a i b Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04); 

9.    Na~in pla}anja-odgo|eno pla}anje, 30 (trideset) dana od dana zavr{etka radova, mogu}a sukcesivna pla}anja, 

10.    Rok zavr{etka radova, 

11.    Opcija ponude je 90 dana od dana dostave ponude 

Ponu|a~ ima pravo dostaviti samo jednu ponudu po lotovima bez davanja alternativnih ponuda. Ponuda treba biti sastavljena po hronolo{kom redoslijedu, navedenom u sadr`aju ponude od rednog broja 1 do rednog broja 11, ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju imaju svi doma}i i strani ponu|a~i registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nadmetanja koji su homologirani u JP Elektroprivreda BiH. Firme koje nisu homologirane mogu podi}i obrasce za homologaciju dobavlja~a na adresi: JP Elektroprivreda BiH, Sarajevo, ul.Vilsonovo {etali{te 15, Grupa za komercijalne poslove, kancelarija br. 104 i 105. Rok za dostavu kompletiranih obrazaca je 7 (sedam) dana od dana preuzimanja. 

II. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDE 

Ugovorni organ }e procjenu najpovoljnije ponude vr{iti po principu bodovanja ponuda koje ispunjavaju uslove po redoslijedu sljede}ih kriterija: 

III. TENDER 

Svaki dobavlja~, koji je zainteresovan za u~estvovanje na javnom nadmetanju 102-006/05, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju sa naznakom za koji LOT. 

Zahtjev za u~e{}e treba dostaviti na fax: ++387-33 751 756. 

Tenderska dokumentacija za izbor najpovoljnije ponude za izvo|enje radova i nabavku robe za Termoelektranu "Kakanj" mo`e se preuzeti u prostorijama JP EP BiH- Poslovno tehni~ka zgrada Vilsonovo {etali{te 15 Sarajevo, kancelarija broj 104 ili 105, od 15.02.2005. godine, u vremenu od 09,00 do 15,00 sati, uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera za svaki LOT. 

Tro{kovi tendera za svaki LOT iznose 50,00 KM ili odgovaraju}a vrijednost u EUR-ima prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko: Raiffeisen bank, d.d BiH, Swift RZBABA2S na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 102-006/05 (nazna~iti LOT broj....), valuta EUR. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko: HVB Central profit banka Sarajevo, ra~un broj 129-106-10001164-16, za JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 102-006/05 (nazna~iti LOT broj.....), valuta KM. 

IV. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u 2 primjerka i to 1 original i 1 kopija, u zape~a}enoj koverti na jednom od slu`benih jezika u Federaciji BiH, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Svaki primjerak ponude mora biti ozna~en kao original ili kopija. Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do dolje navedenih rokova sa terminima otvaranja kako slijedi: 

Broj LOT-a 

Rok dostavljanja    ponuda 

Datum otvaranja 

LOT 1 

15.03.2005. (utorak) do 10,00 sati 

15.03.2005. (utorak) u 10,15 sati 

LOT 2 

15.03.2005. (utorak) do 10,00 sati 

15.03.2005. (utorak) do 11,00 sati 

LOT 3 

15.03.2005. (utorak) do 10,00 sati 

15.03.2005. (utorak) do 12,00 sati 

LOT 4 

15.03.2005. (utorak) do 10,00 sati 

15.03.2005. (utorak) do 13,00 sati 

LOT 5 

15.03.2005. (utorak) do 10,00 sati 

15.03.2005. (utorak) do 13,45 sati 

LOT 6 

15.03.2005. (utorak) do 10,00 sati 

15.03.2005. (utorak) do 14,30 sati 

ADRESA PRIJEMA 

JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo Vilsonovo {etali{te 15, kancelarija - Protokol, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku broj 102-006/05 (nazna~iti broj LOT-a) NE OTVARAJ" . 

Bilo koja ponuda primljena poslije navedenog vremena podno{enja bit }e vra}ena neotvorena. 

Javno otvaranje ponuda bit }e izvr{eno u Poslovno tehni~koj zgradi JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo Vilsonovo {etali{te 15, sala 111, u prisustvu predstavnika ponu|a~a (ukoliko se odlu~e) uz predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvovanje otvaranju. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

V. TRO[KOVI PONUDE 

Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema dobavlja~ima. 

VI. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 09,00 do 15,00 sati: 

Za komercijalna pitanja (u Sarajevu) 

telefon 033 751 753  fax 033 751 756 

Ovaj oglas je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", dnevnom listu i na web stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, (www. elektroprivreda.ba). 


(1-12/296-G-05) 

12 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INA SAPNA 

Na osnovu ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), op}inski na~elnik objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOM POZIVU 

PUTEM OTVORENOG POSTUPKA ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA 

I - PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Izrada glavnog projekta snabdijevanja pitkom vodom dijela op}ine Sapna. 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju sva pravna lica iz BiH registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti i koja ispunjavaju uslove iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BIH", broj 49/04). 

III - KRITERIJI VREDNOVANJA PONUDE 

IV - SADR@AJ PONUDE 

1.    Pismo ponude (naziv i ta~na adresa, cijena usluga, na~in pla}anja rok izrade, opcija ponude), 

2.    Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra, 

3.    Referenc lista za iste i sli~ne poslove, 

4.    Potvrda poslovne banke da ra~un ponu|a~a nije blokiran u poslednja tri mjeseca, 

5.    Izjava o obilasku terena, 

6.    Program radova, 

7.    Uvjerenje nadle`ne poreske uprave o izmirenju poreza, 

8.    Potvrda od nadle`nog suda da ponu|a~ nije u ste~aju ili likvidaciji, 

9.    Izjava ponu|a~a da nema smetnji za sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

V - TRAJANJE OGLASA I TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Oglas ostaje otvoren 28 dana od dana objavljivanja u Slu`benom glasniku BiH. Zainteresovani subjekti Projektni zadatak sa uputstvom ponu|a~ima, uz naknadu od 50,00 KM mogu podi}i u prostorijama Op}ine Sapna, soba broj 11, u periodu trajanja oglasa, svakim radnim danom od 8 do 15 sati. 

Uplata naknade se vr{i na ra~un Op}ine Sapna broj 132-29003092085-59 koji se vodi kod Tuzlanske banke DD Tuzla, filijala Sapna. 

VI - PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Propisno zatvorene ponude sa naznakom "PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA SNABDIJEVANJA PITKOM VODOM DIJELA OP]INE SAPNA " -NE OTVARAJ, dostaviti na adresu Op}ina Sapna, ulica 206. vite{ke brigade bb. Na pole|ini omota obavezno nazna~iti: ta~an naziv ponu|a~a, adresu i kontakt telefon. 

Ponu|a~i su du`ni u jednoj zajedni~koj koverti razdvojiti finansijski od tehni~kog dijela ponude, staviti ih u posebne koverte sa naznakom "FINANSIJSKI" odnosno "TEHNI^KI DIO". 

Krajnji rok za dostavu ponude je posljednji dan isteka oglasa do 15 sati. Sve ponude dostavljene nakon isteka roka ne}e se uzeti u razmatranje. 

Otvaranje ponuda bit }e javno i obavit }e ga posebno imenovana Komisija, uz prisustvo ponu|a~a, dana 15.03.2005.godine u 11,00 sati u prostorijama Op}ine Sapna. 

Komisija zadr`ava pravo zatra`iti od ponu|a~a dodatna obja{njenja u vezi ponude. O rezultatima nadmetanja u~esnici }e biti blagovremeno obavije{teni. Sa izabranim ponu|a~em bit }e sklopljen ugovor, kojim }e biti precizirani svi detalji u vezi me|usobnih prava i obaveza. 

VII - OSTALE ODREDBE 

Op}ina Sapna ne snosi nikakve tro{kove ponuda u postupku nad- metanja, te zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no ili da odbije svaku ponudu, ili poni{ti nadmetanje u bilo koje vrijeme do sklapanja ugovora, bez ikakve odgovornosti ili obaveze navo|enja razloga takve odluke. 

Ovaj oglas je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH". 

Za dodatne informacije obratiti se u Op}inu Sapna, na telefon: 035/597-108, lokal 107, a kontakt osoba je Sulji} Sejfudin. 


(01-12/303-G-05) 

12 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Klini~ki centar Unvierziteta u Sarajevu objavljuje  

JAVNO NADMETANJE - TENDER 

 ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA SERVISIRANJE BIRO OPREME U KCUS-U 

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za servisiranje biro opreme. 

Zbog specifi~nosti opreme poslovi servisiranja se dijele u slijede}e lotove: 

1. LOT 1: Servisiranje ra~unarske i mre`ne opreme 

2. LOT 2: Servisiranje pisa}ih ma{ina 

3. LOT 3: Servisiranje fotokopir aparata 

Ponu|a~i mogu dostaviti ponudu za jedan ili dva ili za sva tri lota. 

Ugovor se zaklju~uje na godinu dana. 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u nadmetanju imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz predmeta nadmetanja a nemaju ponu|a~i koji imaju ograni~enje prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda se dostavlja na jednom od zvani~nih jezika BiH a treba da sadr`i: 

1.    Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacijskim brojem; 

2.    Rje{enje upisa u sudski registar, 

3.    Uvjerenje nadle`ne poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama; 

4.    Uvjerenje nadle`nog zavoda PIO/MIO o izmirenim doprinosima; 

5.    Uvjerenje nadle`nog zavoda zdravstvenog osiguranja o izmirenim doprinosima; 

6.    Uvjerenje nadle`nog suda da ne postoje zakonske smetnje; 

7.    Izjava ponu|a~a da ne postoji zakonska smetanja u~e{}a u javnom nadmetanju za slu~ajeve o kojima se ne vodi slu`bena evidencija; 

8.    Izjavu ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena; 

9.    Izjavu prihvatanja tenderskih uslova, odnosno uslova prilo`enog prijedloga ugovora; 

10.    Referenc listu ponu|a~a u poslovima sli~nog sadr`aja iz predmeta tendera; 

11.    Jedini~ne cijene rada (cijena norma sata i broja norma sati) i cijene rezervnih dijelova na originalnom obrascu ponude iz tenderske dokumentacije; 

12.    Izvje{taj o finansijskom poslovanju ponu|a~a u 2003. i 2004. godini (bilans stanja i bilans uspjeha), 

13.    Listu najve}ih poslova ponu|a~a u posljednje dvije godine sa ukupnim vrijednostima po klijentima kao i listu aktuelnih ugovora; 

14.    Certifikat ponu|a~a o ovla{tenom servisiranju; 

15.    Broj, kvalifikaciona struktura i certifikat servisera koji }e biti anga`ovani na servisiranju: 

16.    Potvrdu poslovne banke o solventnosti ponu|a~a, ne starija od 3 dana; 

Dokumenta iz ta~. 2, 3, 4, 5 sadr`aja ne mogu biti starija od 3 mjeseca, a ostala (izuzev ta~ke 16) 60 dana (original ili ovjerena kopija) od krajnjeg datuma odre|enog za dostavljanje ponuda. 

Dokumente ozna~iti brojevima iz sadr`aja i prilo`iti specifikaciju prilo`enih dokumenata. 

IV - KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

 Kriterij za izbor najpovoljnije ponude bit }e ekonomski najpovoljnija ponuda sa slijede}im potkriterijima: 

V - TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija dostupna je nakon objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Preuzima se u KCUS-u - Tehni~ki sektor, ulica S.Tomi}a bb, sa dokazom o uplati nepovratnog iznosa od 30 KM na ra~un kod HVB Central Profit banke. br 121011000087949, na ime otkupa tendera. Obavje{tenje o javnoj nabavci objavit }e se na web stranici javnih nabavki. 

VI - PODNO[ENJE PONUDA 

Ponuda se dostavlja na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-a sa jednom kopijom, ovjerena i potpisana od strane ponu|a~a ili ovla{tenog lica. 

Kovertirane i zape~a}ene ponude sa adresom ponu|a~a dostavljaju se uz naznaku: "Ponuda za servisiranje biro opreme - ne otvaraj" u KCUS-a, ul. Asima Ferhatovi}a 1. Protokol, do 14h dana, 17. 3. 2005. god. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

Period va`enja ponude je 60 dana. 

VII - OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje obavi}e se komisijski dana 17.3. 2005. god. u 15h u KCUS-u, ulica Asima Ferhatovi}a 1, soba br. 14. 

Po jedan pismeno ovla{teni predstavnik ponu|a~a mo`e prisustvovati otvaranju ponuda. 

Neblagovremene ponude vrati}e se ponu|a~u neotvorene. 

VIII - OSTALO 

KCUS ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetanja. U cilju razja{njenja nejasno}a iz ponude, prije dono{enja odluke o izboru najpovoljnije ponude, mogu se pozvati ponu|a~i radi dodatnih informacija. 

O rezultatima tendera ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. 

Informacije u vezi tendera, kontakt: dipl. ing. Naida Hod`i}, 

telefon 033/264 461, fax 033/264 460, 

e-mail: techsect@bih.net.ba., KCUS - Tehni~ki sektor. 


(1-12/308-G-05) 

12 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
SLU@BA ZA LOGISTIKU 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), direktor Slu`be za logistiku Zeni~ko-dobojskog kantona, objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJIH PONU\A^A ZA PRU@ANJE USLUGA [TAMPANJA I ISPORUKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA, ZA PERIOD OD GODINU DANA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA je izbor najpovoljnijih ponu|a~a za pru`anje usluga {tampanja obrazaca i"Slu`benih novina Kantona" i isporuku kancelarijskog materijala i drugog pribora za potrebe Zeni~ko-dobojskog kantona, po lotovima, kako slijedi: 

Ponuda se mo`e dati za svaki lot pojedina~no, bez mogu}nosti dostavljanja alternativne ponude. 

2. PRAVO U^E[]A imaju sva pravna i fizi~ka lica koja imaju sjedi{te i koja su registrovana na podru~ju Bosne i Hercegovine za djelatnost koja je predmet ovog nadmetanja, osim onih subjekata koji su isklju~eni iz u~e{}a prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

3. SADR@AJ PONUDE 

4. TENDERSKA DOKUMENTACIJA se mo`e preuzeti svakim danom u kancelariji broj 007 sjedi{ta Zeni~ko-dobojskog kantona, u vremenu od 09,00-15,00 sati, uz predaju dokaza o izvr{enoj uplati od 80,00 KM na `irora~un broj 134-010-0000001672 kod IK banke u Zenici uz naznaku - vrsta prihoda 722631-prihodi od pru`anja usluga ostalima (komisije), bud`etska organizacija 13 01001. 

5. KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA je "ekonomski najpovoljnija ponuda"", a podkriteriji su cijena, uslovi i na~in pla}anja, rok isporuke, tehni~ke mogu}nosti sukcesivne isporuke (za LOT-2), ocjena dosada{nje saradnje i referens lista. 

6. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

 Pismene ponude dostaviti u propisano zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za LOT-1 ili LOT-2" - ne otvaraj", li~no na protokol ili putem po{te na adresu: Zeni~ko-dobojski kanton-Slu`ba za logistiku, ul. Ku~ukovi}i br. 2. 72000 Zenica, najkasnije do 11.03.2005. godine do 15,30 sati. Ponude koje do|u izvan ovog roka ne}e se uzeti u razmatranje. Otvaranje ponuda }e biti javno 16.03.2005. godine u sali broj 109 sjedi{ta Kantona u ulici Ku~ukovi}i broj 2. u Zenici, sa po~etkom u 11,00 sati, uz mogu}nost prisustva njihovih pismeno ovla{tenih predstavnika. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u otvorenom postupku i zadr`ava pravo neprihvatanja niti jedne ponude, prihvatiti ponudu u cijelosti ili njen dio, poni{titi oglas u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama. 

Sve potrebne informacije se mogu dobiti putem telefona 032-416-195. 

(1-12/310-G-05) 

12 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
SLU@BA ZA LOGISTIKU 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), direktor Slu`be za logistiku Zeni~ko-dobojskog kantona objavljuje  

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA PRU@ANJE USLUGA OSIGURANJA OD AUTO ODGOVORNOSTI  I KASKO OSIGURANJA ZA VOZILA ZENI^KO - DOBOJSKOG KANTONA, ZA GODINU DANA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA je izbor najpovolj- nijeg ponu|a~a za pru`anje usluga osiguranja od auto odgovornosti i kasko osiguranja za putni~ka motorna vozila Zeni~ko-dobojskog kantona, za period od godinu dana, na osnovu tenderske dokumentacije, bez mogu}nosti dostavljanja alternativne ponude. 

2. PRAVO U^E[]A imaju sva pravna i fizi~ka lica koja imaju sjedi{te i koja su registrovana na podru~ju Bosne i Hercegovine za djelatnost koja je predmet ovog nadmetanja, osim onih subjekata koji su isklju~eni iz u~e{}a prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

3. SADR@AJ PONUDE 

4. TENDERSKA DOKUMENTACIJA se mo`e preuzeti svakim danom u kancelariji broj 007 sjedi{ta Zeni~ko-dobojskog kantona, u vremenu od 09,00-15,00 sati, uz predaju dokaza o izvr{enoj uplati od 100,00 KM. Uplatu za tendersku dokumentaciju izvr{iti na `irora~un broj 134-010-0000001672 kod IK banice u Zenici uz naznaku - vrsta prihoda 722631 -  prihodi od pru`anja usluga ostalima (komisije), bud`etska organizacija 13 01 001. 

5. KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA je "ekonomski najpovoljnija ponuda", a podkriteriji su: iznos premije osiguranja (AO + kasko), uslovi i na~in pla}anja premije osiguranja, rok za isplatu {tete, kompletnost usluge u jednom mjestu i referens lista. 

6. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA. Pismene ponude dostaviti u propisano zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za usluge osiguranja vozila-ne otvaraj", li~no na protokol ili putem po{te na adresu: Zeni~ko-dobojski kanton-Slu`ba za logistiku, ul. Ku~ukovi}i br.2, 72000 Zenica, najkasnije do 11.03.2005. godine do 15,30 sati. Ponude koje do|u izvan ovog roka ne}e se uzeti u razmatranje. Otvaranje ponuda }e biti javno 17.03.2005.godine u sali broj 109, sjedi{ta Kantona u ulici Ku~ukovi}i broj 2, u Zenici, sa po~etkom u 13,00 sati, uz mogu}nost prisustva njihovih pismeno ovla{tenih predstavnika. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u otvorenom postupku i zadr`ava pravo neprihvatanja niti jedne ponude, prihvatiti ponudu u cijelosti ili njen dio, poni{titi oglas u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, u skladu sa ~lanom 12 Zakona o javnim nabavkama. Sve potrebne informacije se mogu dobiti putem telefona 032-415-274. 


(1-12/311-G-05) 

12 - JANAB 

KANTON SARAJEVO
ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA
KANTONA SARAJEVO 

PONI[TAVA JAVNO NADMETANJE 

ZA DAVANJE PONUDA ZA IZRADU STUDIJE "VALORIZACIJA I SANACIJA BESPRAVNO IZGRA\ENIH OBJEKATA" 

objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 64/04 od 20. 11. 2004. godine i dnevnom listu "Dnevni avaz" dana 15. 11. 2004. godine 

i ujedno 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo objavljuje 

JAVNO NADMETANJE - TENDER 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA IZRADU STUDIJE "VALORIZACIJA I SANACIJA BESPRAVNO IZGRA\ENIH OBJEKATA"
za potrebe izrade Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. godine do 2023. godine 

NAZIV UGOVORNOG ORGANA 

Naru~ilac: 

Kanton Sarajevo, Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a, 71000 Sarajevo, ul. Reisa D`emaludina ef. ^au{evi}a broj 1. 

Koordinator: 

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, 71000 Sarjevo, ul. Branilaca Sarajeva broj 26. 

Tel. 664-638, fax. 209-543, e-mail: tenderi@zavodzpr-sa.ba. 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA SE MO@E DOBITI 

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo 

Sektor za tehni~ku pripremu 

71000 Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva, broj 26 

Tel. 670-585, fax. 209-543, e-mail: tenderi@zavodzpr-sa.ba. 

VRSTA POSTUPKA - Otvoreni postupak 

PLANIRANA NABAVKA USLUGA 

Predmet javnog nadmetanja je da se obezbijedi ekonomski najpovoljnija ponuda za izradu Studije "Valorizacija i sanacija bespravno izgra|enih objekata" za potrebe izrade Prostornog plana Kantona Sarajevo. 

Cilj Studije "Valorizacija i sanacija bespravno izgra|enih objekata" je utvrditi stanje i uzroke nastanka bespravne izgradnje (prostorni, socio-ekonomski i pravni aspekt), posljedica koje ona prouzrokuje, mogu}e na~ine sanacije podru~ja napadnutih bespravnom izgradnjom i njihove integracije u urbano tkivo, procijeniti tro{kove sanacije i dati prijedlog mogu}ih na~ina finansiranja i izvora, prijedlog mjera za sprje~avanje ovakvog na~ina gradnje na kompletnom podru~ju Kantona Sarajevo. 

PREDMET UGOVORA NIJE PODIJELJEN U LOTOVE. 

OGRANI^ENJE U POGLEDU MJESTA I VREMENA ISPORUKE USLUGE 

Studija "Valorizacija i sanacija bespravno izgra|enih objekata" treba biti isporu~ena u Sarajevu u roku od 5 (pet) mjeseci od zaklju~ivanja ugovora. 

ALTERNATIVNE PONUDE 

Alternativne ponude su dozvoljene na na~in da ponu|a~ prvo ponudi izradu studije na bazi datog sadr`aja projektnog zadatka, a zatim da eventualno predlo`i dopunu sadr`aja sa posebno utvr|enom cijenom za predlo`enu dopunu.  

PRIJEM I OTVARANJE PISMENIH PONUDA 

Adresa i vrijeme za prijem ponuda: 

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, 

71000 Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva broj 26. 

Ponude se predaju li~no, putem po{te ili bilo kog drugog na~ina dostavljanja (brza po{ta i sl.) 

Ponude se primaju do 14. 03. 2005. godine u 10,00 sati. 

DATUM I VRIJEME OTVARANJA PONUDA 

Javno otvaranja ponuda }e se obaviti dana 14. 03. 2005. godine u 12,00 sati u velikoj sali Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, 71000 Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva broj 26. 

Ponu|a~i su du`ni u ponudi prezentirati dokaze kojima se dokazuju da ispunjavaju uslove tendera bazirane na odredbama ~l. 22. do 26. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) kako bi se mogla izvr{iti kvalifikacija, selekcija ili diskvalifikacija kandidata, s tim da dokazi ne smiju biti stariji od mjesec dana. 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enim kovertama sa naznakom ponu|a~a, njegovom adresom i naznakom da se radi o ponudi za izradu Studije "Valorizacija i sanacija bespravno izgra|enih objekata". 

PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a na nadmetanju imaju ponu|a~i koji dokumentuju da su kvalifikovani za izradu Studije "Valorizacija i sanacija bespravno izgra|enih objekata". 

KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA je ekonomski naj- povoljnija ponuda: 

IZBOR NAJPOVOLJNIJEG KVALIFIKOVANOG PONU\A^A 

Izbor najpovoljnijeg kvalifikovanog ponu|a~a }e se vr{iti na bazi slijede}ih kriterija: 

1. referentnost 2. popis anga`ovanog osoblja, 3. prijedlog metodolo{kog pristupa, 4. prijedlozi za mogu}u dopunu sadr`aja, 5. cijena i 6. rok. 

Svaki od kriterija se ocjenjuje brojem bodova opadaju}im redoslijedom tako da }e se najpovoljnija ponuda ocijeniti najmanjim brojem bodova. 

Lista kriterija sa bodovnom ocjenom je sastavni dio tenderske dokumentacije. 

GARANCIJA OSIGURANJA PONUDE 

Ponu|a~i moraju obezbijediti garanciju poslovne banke za osiguranje ponude na iznos od 2.000,00 KM za vrijeme do zaklju~ivanja ugovora. 

GARANCIJA ZA DOBRO IZVR[ENJE POSLA 

Ponu|a~i moraju obezbijediti garanciju poslovne banke za dobro izvr{enje posla u visini od 10% od ponu|ene cijene za svo vrijeme ugovorenog odnosa.  

JEZIK PONUDE 

Ponude se daju na jezicima koji su u zvani~noj upotrebi u Bosni i Hercegovini (bosanski, hrvatski i srpski). 

TRO[KOVI U^E[]A NA NADMETANJU 

Ponu|a~i nisu obavezni pla}ati bilo kakvu naknadu za tendersku dokumentaciju.  

Bilo kakvi tro{kovi koje imaju ponu|a~i za u~e{}e na nadmetanju ili povodom u~e{}a na nadmetanju ne obavezuju Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo ili Kanton Sarajevo da snose bilo kakvu odgovornost ili obavezu naknade ili eventualne {tete. 

(1-12/313-G-05) 

12 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE MOSTAR 

Na temelju ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavama ("Slu`beni glasnik Bi H", broj: 49/04) i Odluka Upravnog odbora Federalnog zavoda br. 52/04, 114/05 i 116/05 raspisuje 

OBAVIJEST O JAVNOJ NABAVI 

I - PREDMET NABAVE 

Predmet otvorenog postupka dodjele ugovora je odabir najpovoljnijih ponuda za nabavu roba i vr{enje usluga po: 

II - PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja imaju svi ponuditelji iz Bosne i Hercegovine, koji su registrirani za obavljanje djelatnosti za koju se objavljuje javna nabava. 

Pravo sudjelovanja u postupku dodjele ugovora o javnoj nabavi nema ponuditelj koji je isklju~en sukladno ~lanku 23. Zakona o javnim nabavama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

III - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti u sjedi{tu Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Dubrova~ka b.b. Mostar, u periodu od 15. velja~e do 15. o`ujka 2005. godine u vremenu od 9,00 do 14,00 sati uz dokaz o uplati za LOT 2. i LOT 4. 50,00 KM, za LOT 3. 100,00 KM na transakcijski ra~un broj: 3381002201739972 kod UniCredit Zagreba~ka banka sa naznakom: "UPLATA ZA TENDER BROJ 01-320/05", dok za LOT 1. ne treba ni{ta upla}ivati. 

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan ili vi{e LOT-ova. 

Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

IV - SADR@AJ PONUDE 

Pored dokumenata kojima ponuditelj dokazuje svoje pravo sudjelovanja u postupku, ponuda treba sadr`avati: 

1.    Naziv i to~nu adresu ponuditelja, potpis i funkciju ovla{tene osobe ponuditelja; 

2.    Vrijednost ponude, jedini~na i ukupno-iskazana cijena na tenderskoj dokumentaciji; 

3.    Izvod ili ovjerenu kopiju izvoda iz registra nadle`nog registarskog suda sa svim prilozima, ne stariji od tri (3) mjeseca; 

4.    Potvrdu poslovnih banaka da ra~un ponuditelja nije bio blokiran u posljednja tri mjeseca, te da ni trenutno nije blokiran; 

5.    Potvrdu nadle`ne institucije da je ponuditelj izmirio sve poreske obveze, ne stariju od tri (3) mjeseca; 

6.    Potvrdu od Zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje i Zavoda za zdravstveno osiguranje o svim pla}enim doprinosima ne stariju od tri (3) mjeseca; 

7.    Odgovaraju}e dokaze ponuditelja da nema smetnji po javnom nadmetanju, ~lanak 23. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04); 

8.    Drugu dokumentaciju koja je tra`ena po tenderskoj dokumentaciji; 

9.    Ponuditelj mo`e dostaviti drugu dokumentaciji za koju smatra da je bitna. 

Ponuda ponuditelja koja ne sadr`i tra`enu dokumentaciju ne}e se razmatrati. 

V - KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA 

Izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvr{it }e se na temelju slijede}ih kriterija: 

1.    Cijena 

2.    Uvjeti pla}anja 

3.    Garancijski uvjeti i rok 

4.    Kvalitet 

5.    Mogu}nost instaliranja i servisiranja 

6.    Iskustvo i reference ponuditelja 

7.    Ostale pogodnosti 

Navedeni kriteriji su okvirni, a konkretni su razvrstani po LOT-ovima u tenderskoj dokumentaciji i po njima }e se izvr{iti odabir najpovoljnijeg ponuditelja. 

VI - PODNO[ENJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za javnu nabavu", "NE OTVARAJ" na adresu: 

FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO/PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE - MOSTAR
Dubrova~ka b.b., Mostar 

osobno ili preporu~enom po{tom do 16. o`ujka 2005. do 12,00 sati. 

Ponude pristigle nakon navedenog roka ne}e se uzeti u razmatranje. 

Tendersku dokumentaciju sa iskazanom ponudom upakirati u zasebnu omotnicu, a zatim staviti u zajedni~ku omotnicu gdje se nalazi op}a dokumentacija. 

VII - OTVARANJE PONUDA I DOSTAVLJANJE OBAVIJESTI O  IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 18. o`ujka 2005. godine u 12,00 sati u prostorijama Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Dubrova~ka b.b., Mostar. 

Na javnom otvaranju ponuda, uz prezentiranje pismenog ovla{tenja, mo`e nazo~iti po jedan predstavnik ponuditelja. 

Nakon otvaranja ponuda od strane posebno imenovanog Povjerenstva Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje provest }e se Zakonom predvi|ena procedura odabira najpovoljnijeg ponuditelja. 

Najpovoljniji ponuditelj i ostali sudionici bit }e pismeno obavije{teni o odabiru najkasnije sedam (7) dana od dana dono{enja odluke. 

VIII - TRO[KOVI PONUDE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja u postupku dodjele ugovora o javnoj nabavi. 

IX - OSTALE ODREDBE 

Ugovorni organ zadr`ava pravo prihvatiti u potpunosti ponudu, odbiti ponudu, poni{titi postupak dodjele ugovora o javnoj nabavi ili odbiti sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima, niti je obavezan objasniti razlog takvog postupka. 

Kontakt osoba: Mile Bradi}, telefon: 036 / 317 - 761 i 317 - 762. 

(1-12/316-G-05) 

12 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 19 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 49/04), DCFBiH objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA IZRADE PROJEKTA 

PREDMET NABAVKE je prikupljanje ponuda za pru`anje usluga: 

Izrada idejnog rje{enja i glavnog projekta denivelisane raskrsnice, u dva nivoa na ukr{tanju ceste M17 Mos- tar-Opuzen i ceste M6 ^apljina-Stolac. 

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI usluga dodjeljuje se putem otvorenog postupka bez potpisivanja okvirnog sporazuma. 

Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine (DCFBiH) je Planom i programom za 2005. osigurala financijska sredstva za pokri}e procijenjenih tro{kova izrade projekta. 

Ovim obavje{tenjem DCFBiH (Ugovorni organ) obavje{tava sve kvalificirane ponu|a~e da mogu dostaviti svoje ponude za izradu naprijed navedenih projekata. 

PRAVO U^E[]A imaju sva pravna lica koja, pored ostalih zakonom utvr|enih kriterija, zadovoljavaju i slijede}e minimalne uvjete: 

Postupak odabira najpovoljnijeg ponu|a~a provest }e se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i dokumentima ponude. Dodjela ugovora zasnivat }e se na kriteriju "ekonomski najpovoljnije ponude", na slijede}i na~in: Prije otvaranja financijskih ponuda, bit }e procijenjene tehni~ke ponude na temelju sljede}ih kriterija: 

(a)    op}e iskustvo firme u poslovima predmetne
djelatnosti............................................... max. 20 bodova; 

(b)    predlo`eni plan rada, pristupa i
metodologija............................................ max. 20 bodova; 

(c)    kvalificiranost i kompetentnost predlo`enih
projektanata..............................................max. 60 bodova. 

Financijske ponude }e se otvarati samo ponu|a~ima koji postignu minimalno 75 bodova na tehni~koj ponudi i bi}e procijenjene na sljede}i na~in: 

Najni`oj financijskoj ponudi (Fo) bi}e dodijeljeno 100 bodova (So), a bodovi neke ponude (n) bi}e izra~unati: 

S(n)= 100xFo/Fn, gdje je Fn ponu|ena cijena neke ponude (n). 

Ponude }e biti kona~no rangirane kombinacijom bodova dobivenih procjenom tehni~kih ponuda i bodova dobivenih procjenom financijskih ponuda, pri ~emu }e se koristiti ponderisane te`ine: t=0,65 za tehni~ku ponudu T(n) i f=0,35 za financijsku ponudu S(n), pa }e kona~an broj bodova biti S=T(n)xt + S(n)xf, pri ~emu je T(n) broj bodova ostvarenih na tehni~koj ponudi. 

Dokumenti ponude su na raspolaganju za uvid i/ili kupovinu po~ev od 14. 02. 2005. godine  svaki radni dan od 9,00 do 15.00 sati uz prethodnu najavu, na ni`e navedenoj adresi. 

 Dokumenti ponude mogu se preuzeti samo uz potvrdu banke o uplati nepovratnog iznosa od 100,00 KM, za svaki objekat posebno. 

Pla}anje treba izvr{iti u korist DCFBiH na ra~un broj 1540012000213884, UPI banka d.d. Sarajevo, sa pozivom na "Dokumenta ponude za izradu projektne dokumentacije za ukr{taj u dva nivoa M17 i M6". 

 Samo stranke koje kupe dokumenta ponude smatra}e se kvalificiranim za podno{enje ponuda. 

Ponude (tehni~ka i finansijska) podnose se u zape~a}enim kovertama, za svaki objekat posebno, na adresu Ugovornog organa. 

Ponude }e biti va`e}e za period od 90 dana, ra~unaju}i od dana otvaranja i moraju biti pra}ene sa garancijom uz ponudu, na iznos od 4.000,00 KM. 

Krajnji rok za dostavu ponuda u ured DCFBiH je 15.03.2005. godine do 12.00 sati, kada }e se i otvoriti Tehni~ki dio ponuda u prisustvu zainteresiranih predstavnika ponu|a~a. 

Adresa: Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine 

Put `ivota 2, Krilo A/III 

71000 Sarajevo                          Faks: 33 250 400 

Bosna i Hercegovina                  E-mail: fd-cestef@bih.net.b 

Kontakt osoba: Muhamed Halepovi} (033) 250 373 


(1-12/319-G-05) 

12 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), DCFBiH objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA IZRADE PROJEKTA 

PREDMET NABAVKE je prikupljanje ponuda za pru`anje usluga: 

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije ceste M14 Bi- ha}-Grmu{a, dionica ^avki}i-Spahi}i-Jezero-Grmu{ki plato du`ine cca 16,00 km 

Ugovor o javnoj nabavci usluga dodjeljuje se putem otvorenog postupka bez potpisivanja okvirnog sporazuma. 

Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine (DCFBiH) je Planom i programom za 2005. osigurala financijska sredstva za pokri}e procijenjenih tro{kova izrade projekta. 

Ovim obavje{tenjem DCFBiH (Ugovorni organ) obavje{tava sve kvalificirane ponu|a~e da mogu dostaviti svoje ponude za izradu naprijed navedenih projekata. 

PRAVO U^E[]A imaju sva pravna lica koja, pored ostalih zakonom utvr|enih kriterija, zadovoljavaju slijede}e minimalne uvjete: 

Postupak odabira najpovoljnijeg ponu|a~a prove{}e se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i dokumentima ponude. Dodjela ugovora zasniva}e se na kriteriju "ekonomski najpovoljnije ponude", na sljede}i na~in: 

 Prije otvaranja financijskih ponuda, bit }e procijenjene tehni~ke ponude na temelju sljede}ih kriterija: 

(a)    op}e iskustvo firme u poslovima predmetne
djelatnosti................................................. max. 20 bodova; 

(b)    predlo`eni plan rada, pristupa i
metodologija............................................ max. 20 bodova; 

(c)    kvalificiranost i kompetentnost predlo`enih
projektanata............................................. max. 60 bodova. 

Financijske ponude }e se otvarati samo ponu|a~ima koji postignu minimalno 75 bodova na tehni~koj ponudi i bi}e procijenjene na sljede}i na~in: 

Najni`oj financijskoj ponudi (Fo) bi}e dodijeljeno 100 bodova (So), a bodovi neke ponude (n) bi}e izra~unati: 

S(n)=100xFo/Fn, gdje je Fn ponu|ena cijena neke ponude (n). 

Ponude }e biti kona~no rangirane kombinacijom bodova dobivenih procjenom tehni~kih ponuda i bodova dobivenih procjenom financijskih ponuda, pri ~emu }e se koristiti ponderisane te`ine: t=0,65 za tehni~ku ponudu T(n) i f=0,35 za financijsku ponudu S(n), pa }e kona~an broj bodova biti S=T(n)xt + S(n)xf, pri ~emu je T(n) broj bodova ostvarenih na tehni~koj ponudi. 

Dokumenti ponude su na raspolaganju za uvid i/ili kupovinu po~ev od 14.02.2005. godine svaki radni dan od 9.00 do 15,00 sati uz prethodnu najavu, na ni`e navedenoj adresi. Dokumenti ponude mogu se preuzeti samo uz potvrdu banke o uplati nepovratnog iznosa od 100,00 KM. Pla}anje treba izvr{iti u korist DCFBiH na ra~un broj 1540012000213884, UPI banka d.d. Sarajevo, sa pozivom na "Dokumenta ponude za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije ceste M14". Samo stranke koje kupe dokumenta ponude smatrat }e se kvalificiranim za podno{enje ponuda. 

Ponude (tehni~ka i finansijska) podnose se u zape~a}enim kovertama, na navedenu adresu Ugovornog organa. 

Ponude }e biti va`e}e za period od 90 dana, ra~unaju}i od dana otvaranja i moraju biti pra}ene sa garancijom uz ponudu, na iznos od 8.000,00 KM. 

Krajnji rok za dostavu ponuda u ured DCFBiH je 15.03.2005. godine do 12.00 sati, kada }e se i otvoriti. Tehni~ki dio ponuda u prisustvu zainteresiranih predstavnika ponu|a~a. 

Adresa: Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine 

Put `ivota 2, Krilo A/III 

71000 Sarajevo                        Faks: 33 250 400 

Bosna i Hercegovina                E-mail: fd-cestef@bih.net.ba 

Kontakt osoba: Maida Konjhod`i} (033) 250 374 


(1-12/320-G-05) 

13 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INA CAZIN 

Na osnovu ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i Zaklju~ka na~elnika Op}ine Cazin broj 01/N-14-199/04 od 23.12.2004. godine, Komunalno - stambeni fond op}ine Cazin objavljuje 

JAVNO NADMETANJE 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA USTUPANJE RADOVA 

I. PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je izvo|enje radova na sanaciji javne rasvjete Mjesnih zajednica op}ine Cazin, po slijede}im lotovima: 

    Lot 1.    javna rasvjeta ]orali}i, 

    Lot 2.    " " Liskovac, 

    Lot 3.    " " Pjani}i, 

    Lot 4.    " " Stijena, 

    Lot 5.    " " Tr`. Ra{tela, 

    Lot 6.    " " Ostro`ac, 

    Lot 7.    " " Slatina, 

    Lot 8.    " " Pe}igrad, 

    Lot 9.    javna rasvjeta Cazin (ul. M. Brigada, I. Pjani} i
            dijela Bolni~ke). 

II. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju sva fizi~ka i pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti koje su predmet ovog nadmetanja i zadovoljavaju uslove iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

III. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba sadr`avati slijede}e elemente: 

Sva tra`ena dokumentacija ne mo`e biti starija od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija) u momentu dostavljanja. 

IV. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA 

Ugovorni organ }e procjenu najpovoljnije ponude vr{iti sukladno ~lanu 34. stav 1 pod a) Zakona, kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude. 

Kriteriji za dodjelu ugovora su: 

1.    cijena vr{enja usluga, 

2.    kadrovska i tehni~ka opremljenost, 

3.    uslovi pla}anja, 

4.    garantni rok na izvedene radove (ispravnost i kvaliteta). 

V. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Ponude se dostavljaju isklju~ivo na originalnoj tenderskoj dokumentaciji, koja se mo`e preuzeti u prostorijama Komunalno stambenog fonda op}ine Cazin, Trg zlatnih ljiljana bb, svakim radnim danom od 9 do 15 sati od dana objavljivanja javnog nadmetanja, zaklju~no do 07. marta 2005. godine, uz dokaz o uplati nepovratnog iznosa 15,00 KM pojedina~no za svaki lot za otkup tenderske dokumentacije, na blagajni Fonda ili na `.r. broj 1296021001534405 kod HVB Central profit banke Cazin. 

VI. PODNO[ENJE PONUDA 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ - PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA IZBOR PONU\A^A ZA SANACIJU JAVNE RASVJETE, ZA LOT BROJ:_____", na adresu Komunalno stambeni fond Op}ine Cazin, Trg zlatnih ljiljana bb. 

Ponu|a~i koji se prijavljuju na vi{e lotova, du`ni su za svaki lot dostaviti pismenu ponudu posebno na naprijed opisani na~in. 

Rok za podno{enje ponuda je 10. mart 2005. godine do 12,00 sati. 

VII. OTVARANJE PONUDA 

Otvaranje ponuda }e se izvr{iti komisijski, dana 10. marta 2005. godine u 12,15 sati u prostorijama Komunalno stambenog fonda, Trg zlatnih ljiljana bb. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi ovla{teni predstavnici. 

VIII. OSTALE ODREDBE 

Komunalno stambeni fond ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo neprihvatanja niti jedne ponude, da prihvati ponude u potpunosti ili djelomi~no, kao i poni{ti javno nadmetanje ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

Sa ponu|a~ima koje komisija predlo`i kao najpovoljnije, a naru~ilac odlu~i da jesu najpovoljnije, zaklju~it }e se ugovori. 

Naru~ilac zadr`ava pravo odabira vi{e ponu|a~a sa kojima }e zaklju~iti ugovore po svakom lotu javnog poziva. 

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 037/514-452. 


(1-13/264-G-05) 

13 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E
ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE d.d. SARAJEVO 

Na osnovu ~l. 19 i 20 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" br. 49/04), Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI
broj 102-005/05 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZVO\ENJE RADOVA I NABAVKU ROBE ZA POTREBE BLOKA 7 U TERMOELEKTRANI "KAKANJ" 

 i ovim putem poziva sve zainteresovane dobavlja~e da zatra`e tendersku dokumentaciju i u~estvuju u otvorenom postupku o javnoj nabavci za izbor najpovoljnije ponude za izvo|enje radova i nabavku robe za potrebe bloka 7 u Termoelektrani "Kakanj", prema slijede}im lotovima: 

    LOT 1    Zamjena sistema upravljanja na postrojenju
            demineralizacije bloka 7 

    LOT 2    Zamjena sistema upravljanja na postrojenju
            dekarbonizacije bloka 7 

    LOT 3    Isporuka rezervnih dijelova za postrojenja u
            hemijskoj pripremi vode bloka 7 

Svaki lot je nezavisan paket za evaluaciju ponuda i ugovaranje. 

Detaljne specifikacije i opis radova koji su predmet javne nabavke, sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. 

I - SADR@AJ PONUDE 

1.    Naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj, 

2.    Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, 

3.    Izvje{taj o finansijskom poslovanju ponu|a~a prema ~lanu 25 stav (1) ta~ke a, b i d  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), 

4.    Originalna garancija poslovne banke prihvatljiva od strane JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. za ozbiljnost i osiguranje ponude data na iznos od 5.000,00 KM (za lotove 1 i 2) odnosno 2.000,00 KM za Lot 3. Garancija mo`e biti izdata i na odgovaraju}u vrijednost u EUR-ima prera~unatu po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine, sa rokom va`nosti - opcija ponude plus 30 dana, 

5.    Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, na iznos 5% od ukupno ugovorene vrijednosti. 

6.    Dokaze ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ke a, b, c, d, e, f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, 

7.    Navesti ukupnu cijenu ponude sa posebno iskazanom cijenom opreme i radova.
Cijene su fiksne i moraju biti iskazane sa obavezno ura~unatim porezom na promet usluga za doma}e ponu|a~e a za robu na paritetu DDU/DDP Termoelektrana "Kakanj", 

8.    Dokazi o tehni~kim i profesionalnim sposobnostima ponu|a~a prema ~lanu 26, stav (2) ta~ka a, c i d odnosno stav (4) ta~ka a i b Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), 

9.    Na~in pla}anja - odgo|eno pla}anje, 30 (trideset) dana od dana isporuke odnosno zavr{etka radova, mogu}a sukcesivna pla}anja, 

10.    Rok zavr{etka isporuke, odnosno radova, 

11.    Opcija ponude je 90 dana od dana dostave ponude, 

12.    Specifikacija opreme i radova sa prate}om tehni~kom dokumentacijom. 

Ponu|a~ ima pravo dostaviti samo jednu ponudu po lotovima, bez davanja alternativnih ponuda. Ponuda treba biti sastavljena po hronolo{kom redoslijedu, navedenom u sadr`aju ponude od rednog broja 1 do rednog broja 12; ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju imaju svi doma}i i strani ponu|a~i registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nadmetanja, a koji su homologirani u JP Elektroprivreda BiH. Firme koje nisu homologirane mogu podi}i obrasce za homologaciju dobavlja~a na adresi: JP Elektroprivreda BiH, Sarajevo, ul. Vilsonovo {etali{te 15, Grupa za komercijalne poslove, kancelarije br. 104 i 105. Rok za dostavu kompletiranih obrazaca je 7 (sedam) dana od dana preuzimanja. 

II. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDE 

Ugovorni organ }e procjenu najpovoljnije ponude vr{iti po principu bodovanja ponuda koje ispunjavaju uslove po redoslijedu sljede}ih kriterija: 

III. TENDER 

Svaki dobavlja~, koji je zainteresovan za u~estvovanje na javnom nadmetanju 102-005/05, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju sa naznakom za koji lot. 

Zahtjev za u~e{}e treba dostaviti na fax: ++387-33 751 756. 

Tenderska dokumentacija za izbor najpovoljnije ponude za izvo|enje radova i nabavku robe za Termoelektranu "Kakanj" mo`e se preuzeti u prostorijama JP EP BiH - Poslovno tehni~ka zgrada Vilsonovo {etali{te 15 Sarajevo, kancelarija broj 104 ili 105, od 15.02.2005. godine u vremenu od 09,00 do 15,00 sati, uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera za svaki lot. 

Tro{kovi tendera za svaki lot iznose 100,00 KM ili odgovaraju}a vrijednost u EUR-ima prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko: Raiffeisen bank, d.d BiH, Swift RZBABA2S na ra~un 501012000-978- -000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 102-005/05 (nazna~iti LOT broj ....) , valuta EUR. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko: HVB Central profit banka Sarajevo, ra~un broj 129-106-10001164-16, za JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 102-005/05 (nazna~iti lot broj.....), valuta KM. 

IV. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u 2 primjerka i to 1 original i 1 kopija, u zape~a}enoj koverti na jednom od slu`benih jezika u Federaciji BiH, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Svaki primjerak ponude mora biti ozna~en kao original ili kopija. Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do dolje navedenih rokova sa terminima otvaranja kako slijedi: 

Broj LOT-a 

Rok dostavljanja ponude 

Datum otvaranja 

LOT 1 

14.03.2005. (ponedjeljak) do 10,00 sati 

14.03.2005. (ponedjeljak) do 10,30 sati 

LOT 2 

14.03.2005. (ponedjeljak) do 10,00 sati 

14.03.2005. (ponedjeljak) do 12,00 sati 

LOT 3 

14.03.2005. (ponedjeljak) do 10,00 sati 

14.03.2005. (ponedjeljak) do 13,00 sati 

ADRESA PRIJEMA 

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, kancelarija - Protokol, sa naznakom 

"Ponuda za javnu nabavku broj 102-005/05 (nazna~iti broj lota) NE OTVARAJ" . 

Bilo koja ponuda primljena poslije navedenog vremena podno{enja bit }e vra}ena neotvorena. 

Javno otvaranje ponuda bit }e izvr{eno u Poslovno tehni~koj zgradi JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala 111, u prisustvu predstavnika ponu|a~a (ukoliko se odlu~e) uz predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvovanje otvaranju. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

V. TRO[KOVI PONUDE 

Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema dobavlja~ima. 

VI. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 09,00 do 15,00 sati: 

Za komercijalna pitanja (u Sarajevu) 

telefon 033 751 753 fax 033 751 756 

Ovaj oglas je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", dnevnom listu i na web stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, (www. elektroprivreda.ba). 


(1-13/274-G-05) 

13 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA @UPANIJA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE, KULTURE I [PORTA LIVNO 

Na temelju ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04.) i Odluke o odobravanju sporazuma o razvojnom kreditu izme|u Federacije Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za me|unarodni razvoj ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/01), Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i {porta Hercegbosanske `upanije objavljuju 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA GRA\EVINSKE RADOVE NA OBJEKTU SPORTSKE DVORANE SREDNJE EKONOMSKE [KOLE U LIVNU 

I. OPIS PROJEKTA 

Izgradnja objekta {portske dvorane Srednje ekonomske {kole u Livnu. Temelji objekta i me|ukatne plo~e aneksa su armiranobetonske, dok su nosivi stubovi, serkla`i i grede armiranobetonski monta`ni elementi. 

II. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja imaju pravna lica koja su registrirana u Bosni i Hercegovini za obavljanje djelatnosti koja je predmet oglasa /prilo`iti izjavu). Pravo sudjelovanja nemaju ponuditelji koji su isklju~eni iz sudjelovanja u otvorenom postupku prema ~lanku 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04.). 

III. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora sadr`avati: 

1.    Naziv i to~nu adresu 

2.    Ovjerenu kopiju rje{enja iz sudskog registra firme sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

3.    Potvrdu o pla}enom doprinosu za mirovinsko-invalidsko osiguranje i doprinosu zdravstvenog osiguranja za zaposlene (ne stariju od tri mjeseca) 

4.    Potvrdu poslovne banke o solventnosti firme za posljednja 3 mjeseca od dana objavljivanja 

5.    Potvrdu nadle`ne porezne uprave o izmirenim obvezama poreza za 2004. godinu 

6.    Kopiju financijskog izvje{}a za prethodni obra~unski period ovjeren od ovla{tene institucije 

7.    Opcija ponuda je 80 dana od dana otvaranja 

8.    Izjavu da su ponu|ene cijene nepromjenljive, te da je na temelju istih i ukupne cijene ponuditelj spreman ugovoriti predmetne radove 

9.    Izjavu kojom potvr|uje posjetu lokaciji na kojoj }e se izvoditi radovi 

10.    Potvrdu o broju uposlenih djelatnika ovjerenu od MIO (ne stariju od 3 mjeseca) 

11.    Popis uposlenih djelatnika iskazan po djelatnostima i kvalifikacijama i izjavu od ponuditelja o prosje~nom godi{njem broju uposlenih i broju rukovodnog osoblja 

12.    Popis radnika koji }e raditi na objektu (ime, prezime, kvalifikacija) 

13.    Popis in`enjersko-tehni~kog kadra s osobnim referencijama bez obzira pripadaju li neposredno ponuditelju. 

14.    Popis mehanizacije i tehni~kih kapaciteta koje posjeduje ponuditelj 

15.    Referentnu listu na poslovima koji su predmet oglasa u posljednje tri godine (navesti opis radova, vrijednost ugovora, naziv i telefon investitora) 

16.    Predmjer radova s jedini~nim i ukupnim cijenama. 

Ukoliko netko od ponuditelja ne dostavi tra`enu dokumentaciju, njegova }e se ponuda odbaciti i ne}e se razmatrati. 

IV. PREUZIMANJE PONUDA 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti uz predo~eni primjerak uplatnice u iznosu od 200,00 KM (dvije stotine KM). Na uplatnici nazna~iti kako slijedi: 

Primatelj: Prora~un Hercegbosanske `upanije, 

Ra~un primatelja: 1610200033560061, Raiffeisen bank 

Vrsta prihoda: 722611 

Broj prora~unske organizacije: 16010001 

Svrha uplate: Uplata za tendersku dokumentaciju, izbor izvo|a~a 

Ponude se preuzimaju u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i {porta Hercegbosanske `upanije, Stjepana II. Kotromani}a bb, 80101 Livno, soba broj 40. radnim danom od 9,00 - 15,00 sati. 

V. PODNO[ENJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju putem po{te ili osobno, u zape~a}enoj kuverti, na kojoj }e biti napisana naznaka: "Ponuda za izvo|enje gra|evinskih radova {portske dvorane Srednje ekonomske {kole u Livnu", najkasnije do ponedjeljka, 14.3.2005. godine do 12,00 sati na sljede}u adresu: Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i {porta Hercegbosanske `upanije Livno. 

Na omotu obvezno nazna~iti: 

VI. OTVARANJE PONUDA 

Otvaranje ponuda }e se izvr{iti javno, u prisutnosti ovla{tenih predstavnika ponuditelja, koji svoje ovlasti dokazuju u pisanoj formi, dana 14.3.2005. godine (ponedjeljak), u 12,00 sati, u prostorijama Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i {porta Hercegbosanske `upanije Livno. 

VII. VRJEDNOVANJE PONUDA 

Kriteriji za vrjednovanje su dani u dakumentima ponude. Vrednovat }e se stavke od 11. do 16. to~ke Sadr`aja ponude. 

VIII. TRO[KOVI PONUDE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja, te zadr`ava pravo da kod odabiranja najpovoljnije ponude odbije sve ponude prije kona~nog odabira i poni{ti nadmetanje, a da pri tom ne snosi bilo kakvu odgovornost prema ponuditeljima, niti je u obvezi objasniti razloge takve odluke. 

Izbor najpovoljnije ponude izvr{it }e Komisija koju imenuje Vlada Hercegbosanske `upanije, u roku i na na~in kako je navedeno u dokumentima ponude i o tome obavijestiti ponuditelje. 

Kontakt osobe: Ivan Spaji} (039/705 324) ispred konzultanta, te Velida Gale{i} i Alma Berkovi} (tel: 033/ 254 145; 033/ 254 193) i Filip Zrno (034/ 200 900) ispred naru~itelja. 


(1-13/287-G-05) 

13 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPO[LJAVANJE
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 20. uz primjenu ~l. 10. stav (1), ta~ka a), 11. stav (1), 21. stav (5)  i 28. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04) i ~lana 11. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), objavljuje se 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZVO\ENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE I SANACIJE DIJELA POSLOVNE ZGRADE FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPO[LJAVANJE SARAJEVO 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    BOSNA I HERCEGOVINA 

    FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

    Federalni zavod za zapo{ljavanje Sarajevo, 

    \oke Mazali}a 3 - Sarajevo 

    Identifikacioni broj: 4200161590006 

I.2.     Adresa na kojoj se mogu dobiti dodatne informacije: 

    - Federalni zavod za zapo{ljavanje Sarajevo 

    - kontakt osoba: Halid Galija{evi}, 

    - tel. 208-256 lok. 222 ili 061/140-442 

    - fax: 208-257 

I.3.    Adresa i rok do kojeg se mo`e podi}i tenderska doku- mentacija:
\oke Mazali}a 3, I sprat, soba br. 25a do 04.03.2005. godine svakim radnim danom od 10,00 do 12,00 ~asova, po~ev od narednog dana od dana objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci u "Slu`benom glasniku BiH". 

I.4.    Adresa na koju se {alje ponuda:
Zatvorene ponude sa naznakom "Ponuda za javni poziv za rekonstrukciju i sanaciju dijela poslovne zgrade", original i kopiju dostaviti u jedinstvenoj omotnici po{tom ili neposredno na protokol naru~ioca na adresu:
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Federalni zavod za zapo{ljavanje Sarajevo,
\oke Mazali}a 3 - Sarajevo 

I.5.    Vrsta ugovornog organa: 

    Javni subjekt iz ~lana 3. stav 2. pod b) Zakona o javnim nabavkama  Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    Vrsta ugovora: 

    O javnoj nabavci radova. 

II.2.    Naziv/referenca ugovora: Ugovor o rekonstrukciji i sanaciji dijela poslovne zgrade u ulici \oke Mazali}a 3, Sarajevo. 

II.3.    Opis predmeta ugovora: 

    Po tenderskoj dokumentaciji: 

    A/ gra|evinsko-zanatski radovi, 

    B/ elektroinstalaterski radovi, 

    C/ ma{inske instalacije, 

    D/ vodovod i kanalizacija. 

II.4.    Ukupna koli~ina (broj jedinica) izvo|enja radova (opseg ugovora): 

    - kao u tenderskoj dokumentaciji za rekonstrukciju i sanaciju II, III sprata i potkrovlja poslovne zgrade ukupne povr{ine 602 m2

II.5.    Rok predvi|en za izvr{enje ugovora: 

    - 90 dana od potpisa ugovora. 

Odjeljak III. PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
                      INFORMACIJE 

Sadr`aj ponude: 

III.1.    Iznos garancije za ponudu: 

     - Po ~lanu 16. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i
      Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04) dostaviti
      originalnu garanciju poslovne banke za ozbiljnost i sigurnost
   ponude data na iznos od 1% od ponu|ene cijena. 

III.2.    Iznos garancije za izvr{enje radova: 

    - Po ~lanu 16. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i
   Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04) ponu|a~ se
   obavezuje da }e ukoliko bude izabran obezbijediti bankovnu
 garanciju za dobro izvr{enje posla na iznos 5% od ukupno
 ugovorene vrijednosti. 

III.3.    Uslovi za u~e{}e - dokaz ponu|a~a da nema smetnje za
 njegovo  sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi
 u ~lanu 23. pod a), e) i f) Zakona o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

III.4.    Rje{enje iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim
 prilozima. 

III.5.    Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti: 

    - Sve po ~lanu 24. Zakona o javnim nabavkama Bosne i
   Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04). 

III.6.    Uslovi za u~e{}e - ekonomska i finansijska podobnost: 

             -  Po ~lanu 25. stav 1. pod a) i pod d) za 2004. godinu, Zakona o
   javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik
  BiH", broj 49/04). 

III.7.    Uslovi za u~e{}e - tehni~ka i profesionalna sposobnost: 

    - Po ~lanu 26. stav 4. pod a), b), c) i e) Zakona o javnim
    nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH",
  broj 49/04). 

III.8.    Na~in i uslovi pla}anja: 

             - Iskazati jedini~ne cijene i ukupnu cijenu ponude. Cijene su
 fiksne i moraju biti iskazane sa obavezno ura~unatim
 porezom na promet usluga. 

            - Iskazati uslove i na~in obra~una izvedenih radova i garantni  
 rok za izvr{ene radova. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. Vrsta postupka: OTVORENI 

IV.2. Kriteriji za dodjelu ugovora u relativnom pore|enju: 

1.    cijena, uslovi i na~in pla}anja, 45% 

2.    rok zavr{etka radova, 20% 

3.    reference i poslovna sposobnost ponu|a~a, 20% 

4.    finansijski pokazatelji poslovanja ponu|a~a, 10% 

5. garantni rok za izvedene radove, 5% 

IV.3. Uslovi za dobijanje tenderske dokumentacije: 

          - Uplata u iznosu od 300,00 KM na `iro ra~un broj:
   1610000028570197 kod Raiffeisen bank dd Sarajevo. 

IV.4. Zahtjevi u pogledu upotrebe jezika: 

         - Samo jezici koji su slu`beni u Bosni i Hercegovini. 

IV.5. Rok za prijem ponuda: 

          -  28 dana od dana objavljivanja Obavje{tenja o javnoj
       nabavci za izbor ponude za izvo|enje radova rekonstruk-
    cije i sanacije dijela poslovne zgrade Federalnog zavoda
    za zapo{ljavanje Sarajevo u "Slu`benom glasniku BiH". 

IV.6. Minimalni vremenski period u kojem ponu|a~ mora
obezbijediti va`enje ponude: 

         - 90 dana od dana dostave ponude. 

IV.7. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda: 

               - 21.3.2005. godine u 10,00 (deset) sati u zgradi Federalnog
    zavoda za zapo{ljavanje u ulici \oke Mazali}a 3, u sali za
  sastanke na I spratu, uz prisustvo predstavnika ponu|a~a
   (ukoliko se odlu~e) uz predo~enje ovla{tenja u pisanoj formi
  za prisustvovanje otvaranju. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. Obaveze i odgovornost ponu|a~a: 

            - Ponu|a~i su obavezni da svoje ponude podnesu u roku, vre-
 vremenu i mjestu utvr|enom ovom obavije{}u o javnoj
 nabavci, te da postupaju u skladu sa Zakonom o javnim
 nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH",
 broj 49/04 od 10.11.2004. godine) i u tom smislu preuzmu
 sve obaveze i odgovornosti utvr|ene pomenutim aktima. 

V.2. Ostale odredbe: 

      - Federalni zavod za zapo{ljavanje ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na osnovu odredaba ~lana 12. stav 2. ta~ka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je obavezan pojasniti razloge svog postupka. 

V.3.     Ovaj oglas je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", listu "Oslobo|enje", "Ve~ernjem listu" i na WEB stranici Federalnog zavoda za zapo{ljavanje (www.fzzz.ba). 


(1-13/329-G-05) 

2 - JANAB 

21 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA SARAJEVO 

Na osnovu ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu objavljuje 

JAVNI POZIV NA NADMETANJE KROZ 

UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK 

(Tender br. 018-05) 

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

je prikupljanje ponuda za nabavku opreme i namje{taja za potrebe Instituta za klini~ku patologiju i citologiju, prema tenderskoj dokumentaciji. 

1. LOT 1 - sto za autopsiju 

2. LOT 2 - vaga za organe 

3. LOT 3 - mobilna hirur{ka lampa 

4. LOT 4 - kolica za instrumente 

5. LOT 5 - autoklav (parni sterilizator) 

6. LOT 6 - laboratorijski radni namje{taj 

7. LOT 7 - oprema za prenos le{eva 

8. LOT 8 - mikrovalna pe}nica sa vo|enim kupatilom 

II - PRAVO U^E[]A 

Na javnom nadmetanju pravo u~e{}a imaju sva zainteresirana pravna lica registrovana za nabavku tra`enih roba i koja otkupe tendersku dokumentaciju. U~esnici tendera }e biti obavezni uz ponudu dostaviti i dokaze da ispunjavaju uslove iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a koji se odnose na pravno-formalnu sposobnost kandidata. 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i popis priloga iz ove ta~ke i to obavezno po redoslijedu navedenom u ovoj ta~ki. 

1.    Rje{enje o upisu u sudski registar (ovjerena kopija) 

2.    Naziv i ta~na adresa ponu|a~a sa identifikacionim brojem (ovjerena kopija) 

3.    Potvrda nadle`nog suda da nije pokrenut postupak ste~aja i likvidacije 

4.    Potvrda poreske uprave da se ne vodi postupak zbog nepla}anja obaveza po osnovu javnih prihoda 

5.    Potvrda o broju zaposlenih ovjerena od nadle`nog zavoda PIO i uplati doprinosa za PIO 

6.    Potvrda ZZO o uplati doprinosa za zdravstveno osiguranje za sve zaposlene 

7.    Potvrda nadle`ne institucije (suda) da odgovorno lice u fizi~kom i pravnom licu nije pravomo}nom presudom osu|eno za bilo koje kazneno djelo po osnovu zloupotrebe propisa 

8.    Potvrda nadle`ne institucije (suda) da se ne radi o odgovornom licu u pravnom licu i fizi~kom licu koje je ka`njavano za privredni prestup, zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticanja dobiti 

9.    Potvrda banke o solventnosti 

10.    Ovjerena originalna ponuda sa jedini~nim cijenama u KM, bez poreza na promet proizvoda, fco KCUS 

11.    Prospektna dokumentacija 

NAPOMENA 

IV - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Postupak javne nabavke se zbog hitnosti potrebe obavlja po ubrzanoj proceduri u skladu sa ~l. 21. Zakona o javnim nabav- kama. Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i u prostorijama KCUS-zgrada TEB-a, Bolni~ka br. 25, soba 7, radnim danom od 11:00 do 15:00 sati, uz dokaz da ste uplatili iznos od 50,00 KM na ra~un KCUS (ra~un br. 129-101-10000879-49 kod Central Profit banke, u svrhu otkupa tenderske dokumentacije). Krajnji rok za otkup tenderske dokumentacije je 23.02.2005. do 15:00 sati. Zainteresirani ponu|a~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije otkupa. Sve informacije vezano za ovo javno nadmetanja mogu se dobiti na tel/fax (033) 268-491, kontakt osoba je Hasanbegovi} Ismet. 

V - PODNO[ENJE PONUDA 

Kovertirane ponude se predaju na protokol li~no ili preporu~enom po{tom: KCUS, objekat TEB-a, Bolni~ka br. 25, a na koverti obavezno nazna~iti 

Rok za podno{enje ponuda je 04. 03. 2005. do 15,00 sati. 

Nepotpune i neblagovremeno prispjele ponude ne}e se uzimati u razmatranje. 

VI - OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda je dana 04. 03. 2005. u 16,00 sati u prostorijama KCUS, Bolni~ka br. 25, objekat TEB-a, soba br. 14. 

Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a uz prezentiranje pismenog ovla{tenja. 

VII - KRITERIJI ODRE\IVANJA NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

KCUS }e procijeniti i uporediti samo ponude onih ponu|a~a koji otkupe tendersku dokumentaciju i na vrijeme dostave ponudu zajedno sa kompletnom popratnom dokumentacijom koja je tra`ena u tenderskoj dokumentaciji. Kriterij odabira najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda koja se sastoji od: 

VIII - TRO[KOVI PONUDE 

KCUS ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja. Naru~ilac zadr`ava pravo da prihvati, u cijelosti ili djelimi~no, svaku ponudu, i o tome donosi odluku sa obrazlo`enjem. 

IX - OSTALE ODREDBE 

(2-21/315-G-05) 

23 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA BR^KO DISTRIKTA
ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE
PODODJELJENJE ZA PUTEVE I PARKOVE 

Na osnovu ~l. 19 i 20 Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`benu glasnik BiH", broj 49/04) kapitalnog i operativnog bud`eta Br~ko Distrikta BiH, a za potrebe Odjeljenja za javne poslove, Vlada Br~ko Distrikta BiH objavljuje  

OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO OGRANI^ENOM POSTUPKU 

- prva faza za prikupljanje ponuda o kvalifikaciji firmi za izvo|enje radova: 

1.    Kamenopolaga~ki radovi i mobilijar pje{a~ke zone grada Br~ko 

2.    Usluge kontrolnih ispitivanja putnih materijala i konstrukcija 

3.    Radovi izgradnje i rekonstrukcije puteva i ulica visoke slo`enosti......(slo`enost "A") 

4.    Radovi rekonstrukcije i odr`avanja puteva i ulica srednje slo`enosti....(slo`enost "B" ) 

5.    Radovi na odr`avanju i rekonstrukciji makadamskih puteva.....(slo`enost "C" ) 

Komercijalne ponude - izbor izvo|a~a, vr{it }e se u drugoj fazi izme|u firmi kvalifikovanih u ovoj fazi. Na gradskoj pje{a~koj zoni }e se posebno ugovarati gra|evinski radovi i instalacije zavr{no sa asfaltom (poslovi po kvalifikaciji pod 3.), a posebno kamenopolaga~ki radovi i mobilijar (poslovi po kvalifikaciji pod 1.). 

Finansiranje radova vr{it }e se iz odobrenih sredstava kapitalnog i operativnog bud`eta. 

1. Pravo u~e{}a imaju sve firme koje zadovoljavaju op{te uslove jednog od entiteta BiH, te posebne uslove kvalifikacije date u kvalifikacionom tenderu. 

2. Najva`niji posebni uslovi su prete`na (osnovna) djelatnost ili licenca za radove ~ija se kvalifikacija tra`i, te struktura opreme, kadrova, referens lista izvedenih sli~nih radova - usluga. Tra`it }e se i podaci o registraciji, ekonomskom stanju, pla}enim porezima i drugi podaci prema kvalifikacionom tenderu. 

3. Kvalifikacioni tenderi se mogu podi}i u zgradi Vlade Br~ko Distrikta BiH - biv{i zavod za izgradnju, ul. Bosne Srebrene 12 , radnim danom od 9 do 15 sati po~ev sa 14.02.2005. zaklju~no sa 11.03.2005. godine, uz prethodnu uplatu naknade za tender u iznosu od 50,00 KM na JRBD broj 1542012000122410, vrsta prihoda: 721124. 

4. Zape~a}ene ponude, sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti sa naznakom 

- Ponuda za kvalifikaciju firmi niskogradnje -" NE OTVARAJ "- na adresu: Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjel za bud`et i finansije, Br~ko, ul. Bulevar mira br. 1, ili donijeti na mjesto i termin otvaranja ponuda. 

5. Otvaranje ponuda }e se komisijski izvr{iti dana 15.03.2005. godine, u prostorijama navedenim pod 3, u 13 sati. 

6. Nakon izbora kvalifikovani ponu|a~i }e bili pozivani da preuzmu svoju tendersku dokumentaciju za poslove koji nastupaju. 

7. Za sve dodatne informacije obratiti se na broj 049/216-698 g|ici Kablarevi} Almi. 

(2-23/292-G-05) 

4 - JANAB 

41 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA @UPANIJA
OP]INA KUPRES
OP]INSKI NA^ELNIK 

Na temelju to~ke 1. ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), op}inski na~elnik objavljuje 

JAVNI POZIV 

O JAVNOM NADMETANJU ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA DOPUNU I IZMJENU REGULACIONOG PLANA VIKEND - NASELJA "^AJU[A 1" (ODNOSNO "RUSTINE 1" I "RUSTINE 2" - [EMENOVA DOLINA) 

1. PREDMET NADMETANJA je prikupljanje ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponu|a~a za izradu projektne dokumen- tacije po projektnim zadacima na vikend - naselju "^aju{a 1". 

Projektni zadaci: 

2. PRAVO SUDJELOVANJA imaju pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti i za koje je naru~ilac utvrdio da su kvalificirane i podobne za obavljanje predmetnih radova. 

3. SADR@AJ PONUDE 

A) Dokumenti o pravu sudjelovanja na javnom nadmetanju: 

a)    naziv i to~na adresa ponuditelja, 

b)    izvod iz sudskog registra, 

c)    ovjerene pojedina~ne cijene za sve radove po tro{kovniku 

d)    rok izrade, 

e)    reference ponuditelja, 

f)    uvjeti i na~in pla}anja, 

g)    ponuditelji mogu dostaviti i drugu dokumentaciju koju smatraju potrebnom. 

B) Dokumenti na temelju kojih }e biti izvr{eno vrednovanje ponuda: 

4. PRIJAVU ZA SUDJELOVANJE NA NADMETANJU ponu|a~i podnose u zatvorenoj koverti po{tom na adresu Op}ina Kupres, ul. Vukovarska broj 2 ili osobnom dostavom na glavni protokol Op}ine Kupres s naznakom Ponuda za javno nadmetanje radi izbora najpovoljnije ponude za radove na izradi projektne dokumentacije za vikend naselje "^aju{a-1" "NE OTVARAJ". 

5. KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PONUDA je 18 dana od dana objave u slu`benim glasilima, tisku. 

Ponude koje budu dostavljene nakon navedenog roka vra}aju se neotvorene. 

Razmatranje i odabir najpovoljnije ponude izvr{it }e Komisija za odabir slijede}i dan u prostorijama Op}ine Kupres soba broj 28 sa po~etkom rada u 12 sati. 

6. Adresa na kojoj se mogu zatra`iti projektni zadaci (op}i podaci, tehni~ki podaci i ostali uvjeti) za nadmetanje je: Odjel graditeljstva i prostornog ure|enja-Kupres, ul. Vukovarska 2 ili kontakt osoba pomo}nik na~elnika tel. 034-274-085 lok.114. 

(Mo`e se pogledati: popis dijela parcela sa povr{inama, regulacioni plan za dio naselja kopija katastarskog plana za dio naselja) 

7. Naru~itelj ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja u postupku javnog nadmetanja, te zadr`ava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelimi~no ponudu, odbiti ponudu, poni{titi nadmetanje ili odbiti sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima, niti je obvezan objasniti razlog takvog postupka. 

(4-41/247-G-05) 

 6  - JANAB 

61 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA SARAJEVO 

Na osnova ~lana 6. ta~ka 2/b i ~lana 46. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Klini~ki centar univerziteta u Sarajevu, Slu`ba nabavke i skladi{tenja, tel. 26 84 91 i tel. 44 47 12, ul. Bolni~ka 25, Sarajevo, objavljuje 

OBAVJE[TENJE O KONKURENTSKOM ZAHTJEVU 

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
TENDER BROJ 017-05 

I - PREDMET NABAVKE 

su rezervni dijelovi za: 

Ponu|a~i zainteresovani za sudjelovanje u postupku "Zahtjev za sudjelovanje po konkurentskom zahtjevu ; TENDER. broj 017-05 ", mogu dostaviti pismeno na fax broj 26 84 91 ili na protokol KCU Sarajevo, ulica Bolni~ka 25, objekat TEB-a. Rok za podno{enje zahtjeva je 23.02.2005. godine do 15,oo sati. Rok za podno{enje ponuda je 02.03.2005. godine do 15,00 sati. Otvaranje ponuda je 02.03.2005. godine u 16.00 sati. (6-61/302-G-05) 

62 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 46. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 ), Izborna komisija Bosne i Hercegovine objavljuje 

DODATNU OBJAVU POZIVA ZA OBAVLJANJE USLUGA - KONKURENTSKI ZAHTJEV 

1. PREDMET POZIVA 

Usluge pristupa na mre`u interneta prema prilo`enoj specifikaciji: 

Uz svaku stavku zahtjeva potrebno je navesti pojedina~ne cijene po pozicijama i ukupnu cijenu ponude za tra`ene usluge na mjese~nom i godi{njem nivou. Potrebno je navesti i sve dodatne uslove ponude koji se odnose na: potrebno vrijeme za obezbje|enje priklju~ka sa instalacijom opreme i testiranjem, na~in i uslove pla}anja za predmetne usluge (pretplata i sli~no), uslove vezane za dodatne servise i podr{ku korisniku (odr`avanje), servisiranje prekida veze i sigurnost podataka. Ponuda treba da sadr`i posebno iskazanu vrijednost poreza na promet usluga. 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u podno{enju ponuda po osnovu konkurentskog zahtjeva imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponude moraju sadr`avati: 

Kopije tra`enih dokumenta moraju biti propisno ovjerene. 

4. NA^IN VREDNOVANJA I OCJENJIVANJA PONUDA 

Sve ponude }e biti razmotrene od strane komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, koju imenuje naru~ilac i njihova evaluacija ura|ena u skladu sa sljede}im kriterijumima: cijena usluga, kvalitet usluga sa stanovi{ta servisa i tehni~ke podr{ke korisniku, podobnost tehni~kog rje{enja prema zahtjevima naru~ioca, te na~in pla}anja za usluge. Ponudioci }e pismenim putem biti obavije{teni o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a. 

5. ROK ZA PODNO[ENJE PONUDA 

Propisno zatvorene i kovertirane ponude treba dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom, na protokol/pisarnicu Sekretarijata Izborne komisije BiH, Mula Mustafe Ba{eskije broj 6, Sarajevo, sa naznakom "PONUDA ZA USLUGE PRIKLJU^KA NA MRE@U INTERNET - NE OTVARAJ". Rok za podno{enje ponuda je do 22.02.2005. godine do 15:00 ~asova. 

6. MJESTO I VRIJEME OTVARANJA PONUDA 

Ponude }e biti otvorene javno, dana 23.02.2005. godine u prostorijama Sekretarijata Izborne komisije BiH, M.M. Ba{eskije 6 u Sarajevu, u 10:00 ~asova. 

7. KONTAKT OSOBA 

Za sva dodatna pitanja mo`ete kontaktirati Sekretarijat Izborne komisije na telefon 251-300 ili 251 341, kontakt osoba Mirsad D`afo. 

8. TRO[KOVI PONUDE I OSTALI USLOVI 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku konkurentskog zahtjeva za podno{enje ponuda. Ugovorni organ zadr`ava pravo da: odustane od naru~ivanja pojedinih stavki iz osnovnog zahtjeva za dostavljanje ponude, bilo u cijelosti ili djelimi~no, da prihvati u potpunosti ili djelimi~no ponudu, da odbije svaku ponudu, ponovi ili poni{ti konkurentski postupak za podno{enje ponuda u bilo koje vrijeme, kao i da naknadno zatra`i dodatne informacije u pogledu pojedinih elemenata ponude. 


(6-62/270-G-05) 

62 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO PRAVDE
BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 46. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine objavljuje 


OBAVJE[TENJE O PRIKUPLJANJU PONUDA 

PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA 

I - PREDMET KONKURENTSKOG ZAHTJEVA 

 je nabavka usluga odr`avanja te~aja engleskog jezika za zaposlene u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine za prora~unsku 2005. godinu (do 30 zaposlenih) 

II - VRSTA UGOVORA 

III- PRAVO U^E[]A 

IV- SADR@AJ PONUDE 

V - MJESTO ODR@AVANJA TE^AJA 

VI - PODNO[ENJE PONUDE 

VII - KONTAKT OSOBA 

VIII - OTVARANJE PONUDA 

IX - KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA 

Kriterij za vrednovanje ponuda je isklju~ivo najni`a cijena. 

X - TRO[KOVI PONUDE 

Ministarstvo pravde BiH ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dostave ponuda. 


(6-62/326-G-05) 

63 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INA MAGLAJ 

Na osnovu ~lana 46. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), op}inski na~elnik upu}uje 

 KONKURENTSKI ZAHTJEV 

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVO\ENJE RADOVA TEKU]EG ODR@AVANJA LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA, JAVNE RASVJETE I GRADSKIH SEMAFORA KAO I NABAVKE I ISPORUKE GRA\EVINSKOG MATERIJALA ZA SANACIJU PUTEVA I DRUGIH OBJEKATA NA PODRU^JU OP]INE MAGLAJ U 2005. GODINI 

 I - PREDMET PONUDE 

Upu}ujemo konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda i to: 

LOT 1 - Izvo|enje radova na teku}em odr`avanju lokalnih i nekategorisanih puteva na podru~ju op}ine Maglaj u 2005. godini. Radovi }e se vr{iti u okviru mjese~nih planova rada. 

LOT 2 - Izvo|enje radova na teku}em odr`avanju javne rasvjete i gradskih semafora na podru~ju op}ine Maglaj u 2005. godini. Radovi }e se izvoditi u okviru mjese~nih planova rada. 

LOT 3 - Nabavka i isporuka gra|evinskog materijala za potrebe sanacije puteva i drugih objekata na podru~ju op}ine Maglaj u 2005. godini. Gra|evinski materijal }e se isporu~ivati sukcesivno na osnovu posebnih narud`benica. 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti iz predmeta ponude. 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

IV - KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Najpovoljnija ponuda odnosno dodjela ugovora se zasniva na najni`im jedina~nim cijenama tehni~ki zadovoljavaju}e ponude. 

V - TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Dokumentacija za izradu ponuda mo`e se preuzeti u zgradi Op}ine Maglaj, ulica Vite{ka 4, soba broj 42, svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati. 

Za preuzetu dokumentaciju ponu|a~i }e uplatiti 50,00 KM, a uplatu }e izvr{iti na ra~un bud`eta Op}ine Maglaj broj 1990460003251634 , vrsta prihoda 722439, {ifra Op}ine 060, koji se vodi kod ABS banke-sa naznakom uplata za tendersku dokumentaciju. 

VI - ROK DOSTAVE I OTVARANJE PONUDA 

Zatvorenu i zape~a}enu kovertu sa naznakom "Ponuda sa nazna~enim lotom" treba dostaviti na adresu: Op}ina Maglaj, ulica Vite{ka 4, Maglaj, osobno ili preporu~enom po{tom. 

Rok za dostavljanje ponuda je 18 dana od datuma objave obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Javno otvaranje }e se obaviti tri dana nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u zgradi Op}ine Maglaj u 12,00 sati. 

Na javnom otvaranju mogu biti prisutni ponuditelji ili ovla{teni zastupnici.  

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

VII - TRO[KOVI PONUDE I DODATNE INFORMACIJE 

Op}ina Maglaj ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja. 

Dodatne informacije ponu|a~i mogu dobiti u Slu`bi za urbanizam, obnovu, stambene i komunalne poslove Maglaj, kontakt telefon je 032/603-233. 


(6-63/259-G-05) 


9 - JANAB 

91 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

Na temelju ~lanka 20. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Odluke Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine broj  04-50-6657-1/04 od 31.01.2005. godine i to~ke VII teksta javnog nadmetanja za prikupljanje ponuda za unajmljivanje poslovnog prostora za potrebe Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine od 23.09.2004. godine, Slu`ba za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine  objavljuje 

OBAVIJEST 

O PONI[TENJU JAVNOG OGLASA 

za zakup poslovnog prostora za potrebe Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, objavljenog dana 23.09.2004. godine u sljede}im dnevnim novinama: 

"San" Sarajevo, "Dnevni list" Mostar i "Glas Srpske" Banja Luka. 

(9-91-254-G-05) SLU@BENE OBJAVE 

OGLASI
KONKURSI
NATJE^AJI 

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
AGENCIJA ZA DR@AVNU UPRAVU 

Na osnovu ~lana 45 stav 1 Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 16/02, 62/02, 38/03 i 42/04) i ~lana 3 Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri provo|ewa javne konkurencije za zapo{qavawe, imenovawe i postavqewe dr`avnih slu`benika ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 84/03), Agencija za dr`avnu upravu, raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA UPRA@WENO RADNO MJESTO 

1. Ministarstvo finansija 

1.a. na~elnik Odjeqewa za buxet i javne finansije - 1 izvr{ilac 

1.b. na~elnik Odjeqewa za infor- macione tehnologije - 1 izvr{ilac 

1.v. na~elnik Odjeqewa za izvr{ewe buxeta - 1 izvr{ilac 

1.g. na~elnik Odjeqewa za direktne poreze, ra~unovodstvo i reviziju - 1 izvr{ilac 

1.d. stru~ni saradnik- glavni kwigovo|a - 1 izvr{ilac 

1.|. vi{i stru~ni saradnik za porez na dohodak, porez na dobit, doprinose, porez na imovinu i ostale poreze - 1 izvr{ilac 

1.e. vi{i stru~ni saradnik za PDV - 1 izvr{ilac 

1.`. vi{i stru~ni saradnik za analize prihoda - 1 izvr{ilac 

2. Ministarstvo trgovine i turizma 

2.a. Stru~ni savjetnik - 1 izvr{ilac 

2.b. Vi{i stru~ni saradnik za regionalnu saradwu i evropske integracije - 1 izvr{ilac 

3. Ministarstvo prosvjete i kulture 

3.a. vi{i stru~ni saradnik za pred{kolsko vaspitawe i obrazovawe - 1 izvr{ilac 

4. Poreska uprava 

4.a. Vi{i stru~ni saradnik za pravne poslove - 2 izvr{ioca 

4.b. Inspektor istra`iteq u Sektoru za istrage i kontrolu velikih poreskih obveznika - 2 izvr{ioca 

4.v. Vi{i stru~ni saradnik za poreske obveznike u Sektoru za poreske obveznike - 2 izvr{ioca 

4.g. Vi{i stru~ni saradnik za koordinaciju rada PC i PJ - 1 izvr{ilac 

4.d. Vi{i stru~ni saradnik za poresko kwigovodstvo, registraciju i analize - 1 izvr{ilac 

5. Republi~ki pedago{ki zavod 

5.a. inspektor-{kolski nadzornik za ma{instvo i obradu metala - 1 izvr{ilac 

5.b. na~elnik Odjeqewa pravnih, kadrovskih i op{tih poslova - 1 izvr{ilac 

6. Republi~ka direkcija za vode 

6.a. pomo}nik direktora za Tehni~ki sektor - 1 izvr{ilac 

6.b. pomo}nik direktora za Administrativni sektor - 1 izvr{ilac 

6.v. na~elnik Odjeqewa za za{titu i kori{tewe voda - 1 izvr{ilac 

6.g. na~elnik Odjeqewa za finansijsko- ra~unovodstvene poslove - 1 izvr{ilac 

II - Opis poslova 

1.a. Na~elnik Odjeqewa za buxet i javne finansije rukovodi radom odjeqewa, obavqa najslo`enije poslove iz djelokruga rada odjeqewa, usmjerava rad izvr{ilaca, ostvaruje saradwu sa ostalim odjeqewima i sektorima u Ministarstvu, u~estvuje u izradi normativnih akata iz svoje oblasti i obavqa druge poslove po nalogu pomo}nika ministra i/ili ministra; 

1.b.,1.v.1.g. Na~elnik Odjeqewa za informacione tehnologije, na~elnik Odjeqewa za izvr{ewe buxeta i na~elnik Odjeqewa za direktne poreze, ra~unovodstvo i reviziju rukovidi radom odjeqewa, obavqa najslo`enije poslove iz djelokruga Odjeqewa, usmjerava rad izvr{ilaca, za svoj rad i rad unutra{we organizacione jedinice kao i za zakonito i pravovremeno obavqawe poslova i racionalno kori{tewe sredstava rada odgovoran je pomo}niku odgovaraju}eg sektora i ministru; 

1.d. Stru~ni saradnik-glavni kwigovo|a vr{i obradu podataka u Glavnoj kwizi Trezora, a`urirawe u kwi`ewe po datumu, mjesecu i godini, pohrawivawe dokumentacije, kontrolu unesenih promjena i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca; 

1.|. Vi{i stru~ni saradnik za porez na dohodak, porez na dobit, doprinose, porez na imovinu i ostale poreze u~estvuje u pripremi nacrta i prijedloga propisa iz oblasti oporezivawa dohotka, dobiti preduze}a, imovine fizi~kih i pravnih lica, ostale poreze i doprinose, obavqa studijsko analiti~ke poslove iz navedenih oblasti, daje mi{qewe u pripremi drugih propisa, izra|uje analize, izvje{taje iz ove oblasti, obavqa i druge poslove vezane za politiku i sistem iz navedenih oblasti; 

1.e. Vi{i stru~ni saradnik za PDV u~estuvuje u pripremi nacrta i prijedloga propisa iz oblasti oporezivawa i usluga porezom na dodatnu vrijednost, obavqa studijsko analiti~ke poslove iz navedenih oblasti, daje mi{qewa u pripremi drugih propisa, izra|uje analize, izvje{taje iz ove oblasti, obavqa i druge pospove vezane za politiku i sistem iz navedenih oblasti;  

1.`. Vi{i stru~ni saradnik za analize prihoda vr{i analizu prikupqawa i raspodjele indirektnih poreza, usag- la{ava prikupqene podatke sa podacima dobijenim od Poreske uprave RS, Sektora za trezor i Uprave za indirektno oporezivawe BiH, kao i usagla{avawe podataka o prikupqenim indirektnim porezima u Federaciji Bih i Br~ko Distriktu BiH, priprema neophodne podatke o indirektnim porezima za potrebe ministra finansija i Upravnog odbora UIO BiH kao i druge poslove iz navedene oblasti; 

2.a. Stru~ni savjetnik prati kretawa u oblasti trgovine i prometa usluga, turizma i ugostiteqstva, savjetuje ministra i obavqa druge poslove po ovla{tewu ministra; 

2.b. Vi{i stru~ni saradnik za regionalnu saradwu i evropske integracije obavqa poslove analizirawa robnih tokova prvenstveno spoqnotrgovinskih, sastavqa izvje{taje o robnoj razmjeni Republike Srpske, Bosne i Hercegovine sa okru`ewem, u~estvuje u procesu ukqu~ewa Republike Srpske, Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i WTO, obavqa i druge poslove koji mu se stave u nadle`nost; 

3.a. Vi{i stru~ni saradnik za pred{kolsko vaspitawe i obrazovawe u~estvuje u izradi propisa, zakona i op{tih akata, prati stawe u djelatnosti pred{kolskog vaspitawa i obrazovawa, priprema odgovaraju}e podatke, studijske i informativne sa prijedlogom mjera za unapre|ewe djelatnosti i prevazila`ewe odre|enih nedostataka, vr{i i druge studijsko analiti~ke poslove i upravno nadzorne poslove u djelatnosti pred{kolskog vaspitawa i obrazovawa, obavqa i druge poslove po nalogu na~elnika Odjeqewa i ministra, za svoj rad odgovara na~elniku Odjeqewa i ministru; 

4.a. Vi{i stru~ni saradnik za pravne poslove u~estvuje u pripremi nacrta odluka i drugih akata za rad Odbora za `albe, daje pravna mi{qewa iz oblasti poreza te obavqa i druge poslove ~ije izvr{ewe mu povjeri direktor, zamjenik direktora i stru~ni savjetnik direktora za `albe i pravna pitawa; 

4.b. Inspektor istra`iteq otkriva i istra`uje, uz po{tivawe na~ela akuzatornosti, slo`enije slu~ajeve nezakonitih radwi koje rezultiraju te`im povredama odredbi Zakona o Poreskoj upravi i drugih zakona ~ije sprovo|ewe je u nadle`nosti Poreske uprave, analizira trendove i pojavne oblike vezane za takve spu~ajeve a u ciqu predlagawa mjera za wihovo spre~avawe, otkvirawe i sankcionisawe, sprovodi istrage i u saradwi sa odgovaraju}im slu`bama unutar Ministarstva finansija, ostalih organa u RS i BiH te me|unarodnim organizacijama i agencijama i po zahtjevima nadle`nih pravosudnih organa, na osnovu dokaza prikupqenih u postupku istrage, predla`e direktoru PU podno{ewe krivi~ne prijave, u slu~aju potrebe utvr|ivawa neobuhva}ene poreske obaveze donosi rje{ewe za pla}awe ili sara|uje sa inspektorima iz nadle`ne organizacione jedinice PU radi dono{ewa rje{ewa za pla}awe poreskih obaveza, u slu~aju samosatalnog dono{ewa ovog rje{ewa i po wegovoj kona~nosti u skladu sa propisanim uputstvom sa~iwava nalog za korigovawe podataka u poreskom kwigovodstvu i dostavqa ga Sektoru za poresku obradu, registraciju i informacione tehnologije, prikupqa i analizira podatke koji su od zna~aja za obavqawe poslova u okrivu nadle`nosti PU te obavqa i druge poslove koje mu dodijeli na~elnik Odjeqewa; 

4.v. Vi{i stru~ni saradnik za poreske obveznike radi na edukaciji poreskih obveznika, na izradi stru~nih mi{qewa i obavje{tewa na zahtjev poreskih obveznika, odgovara na upite poreskih obveznika putem telefonskog poziva i neposredno u kontaktu sa istima daje tuma~ewa iz svih zakonskih propisa koji se odnose na javne prihode iz oblasti poreza, pru`a stru~nu pomo}u u vezi sa edukacijom ostalih organizacionih jedinica PU, radi na izradi informacija, godi{weg poreskog kalendara za poreske obveznike, izvje{taja, uputstava i potrebnih zakonskih i podzakonskih akata vezanih za edukaciju poreskih obveznika i druge poslove koje mu dodijeli pomo}nik direktora za poreske obveznike i javno informisawe; 

4.g. Vi{i stru~ni saradnik za koordinaciju rada PC i PJ radi na edukaciji radnika zaposlenih u PC i PJ iz oblasti poreskih zakona, radi na izradi uputstava, obavje{tewa i drugih informacija o na~inu popuwavawa i podno{ewa poreskih prijava kao i druge stru~ne poslove koje mu dodijeli na~elnik za koordinaciju rada PC i PJ i pomo}nik direktora za poreske obveznike i javno informisawe; 

4.d. Vi{i stru~ni saradnik za poresko kwigovodstvo, registraciju i analize organizuje prijem i obradu poreskih prijava, vo|ewe poreskog kwigovodstva, kontroli{e podatke koji se unose u poresko kwigovodstvo, kon- troli{e dokumentaciju u postupcima prekwi`avawa javnih prihoda kao i usmjeravawe javnih prihoda sa ra~una prinudne naplate na odgovaraju}e ra~une javnih prihoda, organizuje poslove registracije poreskih obveznika, koordinira proces registracije izme|u Sjedi{ta i PJ, po potrebi predla`e izmjene obrazaca za registraciju te daje prijedloge za dono{ewe Pravilnika i uputstava za registraciju i identifikaciju poreskih obveznika kao i izmjenu tih akata, analizira uplate javnih prihoda i stawe i kretawe poreskih obaveza nadgleda kvalitet prikupqawa podataka o obavezama i naplati javnih prihoda kao i kvalitet evidencija poreskog kwigovodstva i daje prijedloge za poboq{awe istih, organizuje izradu izvje{taja iz ove oblasti te obavqa i druge poslove koje mu odredi na~elnik Odjeqewa. 

5.a. Inspektor {kolski nadzornik za ma{instvo i obradu metala obavqa nadzor u pred{kolskim ustanovama, osnovnim {kolama, sredwim {kolama i |a~kim domovima u skladu sa odgovaraju}im propisima i Pravil- nikom o stru~nom nadzoru ("Slu`beni glasnik RS" broj 4/04) i radi na najslo`enijim poslovima; 

5.b. Na~elnik Odjeqewa pravnih, kadrovskih i op{tih poslova organizuje, objediwava i usmjerava rad Odjeqewa odnosno radnika u wemu, odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno obavqawe poslova iz djelokruga Odjeqewa. 

6.a. Pomo}nik direktora za Tehni~ki sektor rukovodi Tehni~kim sektorom, obavqa najslo`enije poslove iz djelokruga rada sektora, u~estvuje u pripremi izvje{taja, planova i programa rada Direkcije, tako|e u~estvuje u izradi propisa u sjedi{tu i podru~nim jedinicama Direkcije, vr{i nadzor nad radom odjeqewa u okrivu sektora, odgovara za svoj rad i rad organizacionih jedinica kojim rukovodi kao i rukovodilaca i neposrednih izrvr{ilaca, sprovodi ocjewivawe, vr{i i druge poslove utvr|ene zakonom iz djelokruga rada sektora i poslove koje mu odredi direktor odnosno zamjenik direktora; 

6.b. Pomo}nik direktora za Administrativni sektor rukovodi Administrativnim sektorom, obavqa najlo`enije poslove iz djelokruga rada sektora, u~estvuje u pripremi izvje{taja, planova i programa rada Direkcije, tako|e u~estvuje u izradi propisa u sjedi{tu i podru~nim jedinicama Direkcije, vr{i nadzor nad radom Odjeqewa u okruvu sektora, odgovara za svoj rad i rad organizacio- nih jedinica kojim rukovodi, kao i rukovodilaca i neposrenih izvr{ilaca, sprovodi ocjewivawe, vr{i i druge poslove utvr|ene zakonom iz djelokruga rada sektora i poslove koje mu odredi direktor, odnosno zamjenik direktora; 

6.v. Na~elnik Odjeqewa za za{titu i kori{tewe voda rukovodi radom Odjeqewa za za{titu od voda i su{e, rukovodi poslovima sagledavawa i upravqawa aktivnostima, obavqa najslo`enije poslove iz djelokruga rada odjeqewa, u~estvuje u pripremi izvje{taja, planova i programa rada Direkcije kako u sjedi{tu tako i u Podru~nim jedinicama direkcije, vr{i nadzor nad radom neposrednih izvr{i- laca, prati rad i sprovodi ocjewivawe, tako|e u~estuvje u izradi propisa, vr{i i druge poslove utvr|ene zakonom, obavqa i druge poslove iz djelokruga rada Odjeqewa i poslove koje mu odredi pomo}nih direktora odnosno direktor; 

6.g. Na~elnik Odjeqewa za finansijsko ra~unovodstvene poslove rukovodi radom Odjeqewa, organizje, objediwava, usmjerava rad Odjeqewa, radi najslo`enije poslove iz djelokruga rada Odjeqewa, utvr|uje politiku rada Odjeqewa, stara se za pravilno obavqawe fijansijsko ra~unovodsgve- nih pospova u sjedi{tu i podru~nim jedinica Direkcije, odgovara za svoj rad i rad Odjeqewa, vr{i nadzor nad radom neposrenih izvr{ilaca, prati rad i sprovodi ocjewivawe, kontroli{e primjenu propisa administrativnog postupawa, po{tovawa kodeksa u radu i stru~nog izvr{avawa poslova, daje prijedloge i u~estvuje u pripremi i izradi propisa i akata, obavqa i druge poslove koje mu odredi direktor odnosno zamjenik direktora Direkcije. 

III 

Izvr{ioci posla na radnim mjestima ozna~enim brojem 1, 2, 3, 4, 5 i 6 imaju status dr`avnog slu`benika. 

Op{ti uslovi za prijem dr`avnog slu`benika u radni odnos 

1.    da je dr`avqanin Republike Srpske ili BiH i da ima prebivali{te u Republici Srpskoj; 

2.    da je stariji od 18 godina; 

3.    da ima op{tu zdravstvenu sposobnost; 

4.    da je po svojim radnim i qudskim kvalitetima dostojan ugleda dr`avnog slu`benika; 

5.    da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u organu dr`avne uprave. 

Posebni uslovi: 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.a.,1.`. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.b. 

- Visoka stru~na sprema, zavr{en elektrotehni~ki fakultet ili drugi fakultet informati~kog smjera, iskustvo u radu sa Oracle alatima (SQL, Oracle Report, Oracle DBA studio), najmawe tri godine radnog iskustva u struci ili dvije godine u organima dr`avne uprave, polo`en stru~ni ispit za rad rad u organima uprave i poznavawe engleskog jezika; 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.v. 

- Visoka stru~na sprema, zavr{en ekonomski fakultet, zvawe ovla{tenog ra~unovo|e, najmawe tri godine radnog iskustva u struci ili dvije godine u organima dr`avne uprave, polo`en stru~ni ispit za rad u organima uprave i poznavawe rada na ra~unaru; 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.g.,1.|.,1.e. 

- Visoka stru~na sprema, zavr{en ekonomski ili pravni fakultet, najmawe tri godine radnog iskustva u struci ili dvije godine u organima dr`avne uprave, polo`en stru~ni ispit za rad u organima uprave i poznavawe rada na ra~unaru; 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.d. 

- Vi{a stru~na sprema ekonomskog smjera, zvawe samostalnog ra~unovo|e, jedna godina radnog iskustva i polo`en stru~ni ispit za rad u organima uprave; 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.a. 

- Visoka stru~na sprema, ekonomski, pravni ili tehni~ki fakultet, najmawe osam godina radnog iskustva u struci ili pet godina radnog iskustva u organima dr`avne uprave, polo`en stru~ni ispit za rad u organima dr`avne uprave; 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.b. 

- Visoka stru~na sprema, ekonomski fakultet, tri godine radnog iskustva u struci ili dvije godine radnog iskustva u organima dr`avne uprave, polo`en stru~ni ispit za rad u organima dr`avne uprave, poznavawe rada na ra~unaru, poznavawe jednog stranog jezika; 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 3.a. 

- Visoka stru~na sprema prirodnog ili dru{tvenog smjera, najmawe tri godine radnog iskustva u struci ili dvije godine radnog iskustva u organima dr`avne uprave i polo`en stru~ni ispit za rad u organima dr`avne uprave; 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 4.a. 

- Visoka stru~a sprema, zavr{en pravni fakultet, najmawe tri godine radnog iskustva u struci ili dvije godine radnog iskustva u organima dr`avne uprave, polo`en stru~ni ispit i poznavawe rada na ra~unaru; 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 4.b.,4.v.,4.g.4.d. 

- Visoka stru~a sprema, zavr{en pravni ili ekonomski fakultet, najmawe tri godine radnog iskustva u struci ili dvije godine radnog iskustva u organima dr`avne uprave, polo`en stru~ni ispit i poznavawe rada na ra~unaru; 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 5.a. 

- Visoka stru~na sprema, profesor ma{inske grupe predmeta, najmawe tri godine radnog iskustva u struci ili dvije godine radnog iskustva u organima dr`avne uprave, polo`en stru~ni ispit za obavqawe vaspitnoobrazovnog rada kao i stru~ni ispit za rad u organima dr`avne uprave i poznavawe rada na ra~unaru; 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 5.b. 

- Visoka stru~na sprema, zavr{en pravni fakultet, najmawe tri godine radnog iskustva u struci ili dvije godine radnog iskustva u organima dr`avne uprave, polo`en stru~ni ispit za rad u organima dr`avne uprave i poznavawe rada na ra~unaru; 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 6.a. 

- Visoka stru~na sprema, gra|evinski fakultet-hidrosmjer, najmawe osam godina radnog iskustva u struci ili pet godina radnog iskustva u organima dr`avne uprave, polo`en stru~ni ispit za rad u organima dr`avne uprave; 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 6.b. 

- Visoka stru~na sprema, pravni ili ekonomski fakultet, najmawe osam godina radnog iskustva u struci ili pet godina radnog iskustva u organima dr`avne uprave, polo`en stru~ni ispit za rad u organima dr`avne uprave; 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 6.v 

- Visoka stru~na sprema, tehnolo{- ki ili gra|evinski fakultet, najmawe tri godine radnog iskustva u struci ili dvije godine radnog iskustva u organima dr`avne uprave, polo`en stru~ni ispit za rad u organima dr`avne uprave; 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 6.g. 

- Visoka stru~na sprema, diplomirani ekonomista, najmawe tri godine radnog iskustva u struci ili dvije godine radnog iskustva u organima dr`avne uprave, polo`en stru~ni ispit za rad u organima dr`avne uprave; 

IV 

Svi kandidati koji ispuwavaju op{te i posebne uslove podlije`u javnom testirawu. Javno testirawe podrazumijeva razgovor-intervju sa ~lanovima izborne komisije. O vremenu i mjestu javnog testirawa svi kandidati bi}e blagovremeno obavije{teni. Rezultati javne konkurencije, u smislu ~lana 43 stav 2 Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske bi}e objavqeni na Veb sajtu Agencije. 

Prijava na konkurs dostavqa se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na Veb sajtu Agencije, www.adu.vladars.net a mo`e se dobiti i u Agenciji. Uz prijavu na konkurs, kandidati su obavezni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova. Prijave se mogu dostavqati li~no ili putem po{te na adresu: Agencija za dr`avnu upravu, ulica Kraqa Petra I Kara|or|evi}a broj 103. 

Prijave se mogu dostavqati i na e-mail: aduprs@blic.net sa naznakom ta~nog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem e-mail adrese obavezan je dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova u roku od 7 dana od dana prijave. 

Rok za podno{ewe prijava je 30 dana od dana objavqivawa javnog konkursa. 

Rok za podno{ewe prijave te~e od dana objavqivawa u Dnevnom listu "Glas Srpske". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe u smislu obavqawa razgovora- intervjua sa kandidatima. 

VI 

Javni konkurs }e se objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske", "Slu`benom glas- niku Republike Srpske" i "Slu`benom glasniku BiH". 

(so-9-132-a/G/05) 

PRIVREMENI ZASTUPNICI 

Osnovni sud Br~ko Distrikt BiH objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod Osnovnog suda Br~ko Distrikta u toku je parni~ni postupak po tu`bi mldb. tu`itelja Todi} Ru`ice i Todi} Danijela, protiv tu`ene Todi} ro|. ^akal Jasmine, a radi povi{enja doprinosa za izdr`avanje mldb. djece pod brojem gornjim. 

Tu`enoj Todi} ro|. ^akal Jasmini, ~ije je prebivali{te i boravi{te sada nepoznato, postavlja se privremeni zastupnik Mulahalilovi} Osman, advokat iz Br~kog, koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`enu kao zakonski zastupnik sve dok se tu`ena ne pojavi pred Sudom ili joj organ starateljstva ne postavi staraoca. 

(so-201/05) 

Kod Osnovnog suda Br~ko Distrikta pod brojem Mal-143/04 vodi se parni~ni postupak po tu`bi tu`ioca Jovanovi} Zorana, zastupanog po punomo}niku Marjanovi} Milenku, advokatu iz Br~kog, protiv tu`enog Alji} Izudina, sada nepoznatog boravi{ta, a radi nalaganja i isplate, pod brojem gornjim. 

Tu`enom Alji} Izudinu, sinu Muhidina, ~ije je prebivali{te i boravi{te nepoznato, postavlja se privremeni zastupnik, Peranovi} Bo`o, advokat iz Br~kog, koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`enog kao zakonski zastupnik sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojavi pred sudom ili mu organ starateljstva ne postavi staraoca. 

(so-280/05) 

PUTNE ISPRAVE 

Ministarstvo vanjskih poslova ogla{ava neva`e}im slijede}e putne isprave: 

1. Ambasada Bosne i Hercegovine Be~ 

a)    BOGDANI] STOJANKA, Paso{ broj 3998558 izdat 25.07.2002. godine u Doboju 

b)    VUGDALI] JASMINA, Paso{ broj 3356987 izdat 19.07.2001. godine u Be~u 

c)    BOROVAC ALISA, Paso{ broj 4470566 izdat 18.07.2003. godine u Be~u 

2. Ambasada Bosne i Hercegovine [tokholm 

a)    MITROVI] BO@ICA, Paso{ broj 3699037 izdat 03.09.2002. godine u Bijeljini 

b)    VELI] MIRNES, Paso{ broj 3809614 izdat 22.08.2001. godine u Biha}u 

c)    PARA[ EDINA, Paso{ broj 3716028 izdat 06.12.2002. godine u Prijedoru 

3. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u [tutgartu 

a)    SARVAN IZUDIN, Paso{ broj 3827388 izdat 17.01.2001. godine u Sarajevu 

b)    [ILJI] OMER, Paso{ broj 4271187 izdat 18.06.2002. godine u [tutgartu 

c)    [IMUNOVI] FAHIRA, Paso{ broj 4107277 izdat 09.12.2002. godine u [tutgartu 

d)    IMAMOVI] MESUD, Paso{ broj 3725005 izdat 16.09.2002. godine u Sarajevu 

4. Ambasada Bosne i Hercegovine u Berlinu 

a)    HAVI] NAFIJA, Paso{ broj 3722934 izdat 27.05.2002. godine u Doboju 

b)    OSMANOVI] AMELA, Paso{ broj 3375606 izdat 11.12.2001. godine u Berlinu 

c)    TURUDIJA NERMIN, Paso{ broj 4477523 izdat 04.07.2003. godine u Berlinu 

d)    OMEROVI] SELIM, Paso{ broj 4145622 izdat 18.03.2003. godine u Berlinu 

e)    KOMOSAR MARINKO, Paso{ broj 0404050 izdat 23.04.1999. godine u Prijedoru 

f)    ZORANI] NUSRET, Paso{ broj 1196312 izdat 12.05.1999. godine u Sarajevu 

g)    ZORANI] FARUK, Paso{ broj 1196375 izdat 12.05.1999. godine u Sarajevu 

h)    KORA] MERSIM, Paso{ broj 3379826 izdat 28.10.2002. godine u Berlinu 

i)    SEFEROVI] ELVIR, Paso{ broj 1549824 izdat 20.10.1999. godine u Bonu 

j)    HASANOVI] MUJESIRA, Paso{ broj 1096578 izdat 13.08.1999. godine u Zenici 

5. Ambasada Bosne i Hercegovine u Rimu 

a)    [ILJEGOVI] SMILJKA, Paso{ broj 1154724 izdat 05.05.2000. godine u Milanu 

6. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Milanu 

a)    RO[I] MERSIHA, Paso{ broj 3766987 izdat 08.08.2002. godine u Zenici 

b)    GOSTIMIROVI] DIJANA, Paso{ broj 4574032 izdat 25.03.2004. godine u Doboju 

c)    SELIMOVI] BAHRUDIN, Paso{ broj 0390319 izdat 05.07.1999. godine u Milanu 

7. Ambasada Bosne i Hercegovine u Kanberi 

a)    KADU[I] EDIN, Paso{ broj 4169898 izdat 25.09.2002. godine u Zenici 

8. Ambasada Bosne i Hercegovine u Moskvi 

a)    TOMI] MIROSLAV, Paso{ broj 3964149 izdat 22.01.2003. godine u Zvorniku 

b)    SELIMANOVI] SEAD, Paso{ broj 4260168 izdat 15.11.2002. godine u Be~u 

9. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Minhenu 

a)    TUZLAK SELMA, Paso{ broj 4235496 izdat 26.02.2003. godine u Minhenu 

b)    HALILOVI] VASVA, Paso{ broj 4463666 izdat 30.06.2003. godine u Minhenu 

10. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Istanbulu 

a)    ARIFOVI] EMIN, Paso{ broj 3562625 izdat 16.12.2002. godine u Sarajevu 

b)    KASUMAGI] AZIJADA, Paso{ broj 3574730 izdat 04.02.2003. godine u Sarajevu 

c)    KOVA^ IBRAHIM, Paso{ broj 0984076 izdat 20.12.1998. godine u Sanskom Mostu 

11. Ambasada Bosne i Hercegovine u Ljubljani 

a)    BO[TRUNI] SVJETLANA, Paso{ broj 3637965 izdat 15.08.2001. godine u Doboju 

b)    GLIGOREVI] GORAN, Paso{ broj 3522057 izdat 06.09.2002. godine u Sarajevu 

c)    GORJUP DALIBORKA, Paso{ broj 3400676 izdat 04.10.2002. godine u Ljubljani 

12. Ambasada Bosne i Hercegovine u Londonu 

a)    PAJI] ZIFAD, Paso{ broj 3449785 izdat 27.09.2001. godine u Londonu 

b)    PAJI] AMELA, paso{ broj 3449264 izdat 01.06.2001. godine u Londonu 

c)    D@AFEROVI] SALKO, Paso{ broj 3989799 izdat 25.08.2002. godine u Srebreniku 

13. Ambasada Bosne i Hercegovine u Parizu 

a)    TRAVLJANIN VAHUDIN, Paso{ broj 3417361 izdat 26.06.2001. godine u Parizu 

b)    VELI] ALMIRA, Paso{ broj 3616277 izdat 20.03.2002. godine u Biha}u 

c)    SELMAN VAHIDA, Paso{ broj 3855076 izdat 03.09.2002. godine u Travniku 

14. Ambasada Bosne i Hercegovine u Bernu 

a)    TODI] @IVKO, Paso{ broj 3661407 izdat 09.05.2002. godine u Loparama 

b)    HUSI] SADIK, Paso{ broj 3981656 izdat 12.08.2002. godine u @ivinicama 

c)    HUSI] BIDA, Paso{ broj 3981646 izdat 12.08.2002. godine u @ivinicama 

d)    BOJKOVI] NATA[A, paso{ broj 3962175 izdat 18.02.2003. godine u Zvorniku 

e)    ^OLI] DU[AN, Paso{ broj 3954245 izdat 23.08.2002. godine u Prijedoru 

g)    OMEROVI] HANIJA, paso{ broj 3407391 izdat 13.12.2001. godine u Bernu. 

(so-173a-G/05) 

ZELENE KARTE 

Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini ogla{ava neva`e}om slijede}u zelenu kartu: 

BIH /07/ 0145160 

(so-266-G/05)