novi_oglasi2003.JPG

Godina IX
Utorak, 16. kolovoza/augusta 2005. godine
 

Broj/Broj
56 

Godina IX
Utorak, 16. avgusta 2005. godine 


SLU@BENE OBJAVE 

UPIS U REGISTAR UDRU@ENJA 

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO PRAVDE 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja Ekolo{ka koalicija unskog sliva "EKUS", Biha}, ulica Kostelski put bb, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 33., a u vezi sa ~lanom 28. st. 1., 2. i 5. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01), donosi 

RJE[ENJE 

O UPISU U REGISTAR UDRU@ENJA 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje Ekolo{ka koalicija unskog sliva "EKUS" 

    Udru`ewe Ekolo{ka koalicija unskog sliva "EKUS" 

    Udruga Ekolo{ka koalicija unskog sliva "EKUS" 

    Skra}eni naziv Udru`enja je: Udru`enje "EKUS"; Udru`ewe "EKUS"; Udruga "EKUS". 

    Sjedi{te Udru`enje je Biha}, ulica Kostelski put bb. 

2.    Udru`enje je upisano pod registarskim brojem RU-250/05, knjiga I registra dana 17. 2. 2005. godine. 

3.    Danom izdavanja ovog rje{enja registrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

4.    Ciljevi odnosno djelatnosti za koje je Udru`enje osnovano su: 

5.    Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica danom upisa u registar ovog Ministarstva, a lice ovla{teno za zastupanje Udru`enja je: 

    Vildana Alibabi}, Biha}, ul. Nurije Pozderca B. 11 - predsjednik. 

Obrazlo`enje 

Udru`enje Ekolo{ka koalicija unskog sliva "EKUS" podnijelo je zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju: Odluka o osnivanju udru`enja, Statut udru`enja, Odluka o imenovanju upravnog odbora, Odluka o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje udru`enja, te drugih potrebnih dokumenata, utvr|ena je njena usagla{enost sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i da su ispunjeni zakonski uslovi za upis u Registar te je na osnovu toga rije{eno kao u dispozitivu ovog rje{enja. 

U smislu ~lana 29. stav a. Pravilnika o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasni BiH", broj 9/02), podnosilac zahtjeva du`an je platiti administrativnu taksu u iznosu od 50,00 KM. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe, u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 

Broj RU-250/05
17. februara 2005. godine
Sarajevo 


Ministar
Slobodan Kova~, s.r. 

(FU-330/G/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO PRAVDE 

Ministarstvo pravde, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja gra|ana "Pravi put muslimana", Sarajevo, ulica Rafaela Gaona broj 71, za promjenu upisa u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 43 i Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01), donosi 

RJE[ENJE 

1.    Prihvata se i upisuje u Registar promjena u pogledu sjedi{ta Udru`enja gra|ana "Pravi put muslimana". 

2.    Promjena je upisana pod registarskim brojem: RU-141/04-1, knjiga I Registra udru`enja dana 9. 2. 2005. godine, tako {to se umjesto dosada{njeg sjedi{ta: "Sarajevo, ulica Rafaela Gaona broj 71" upisuje: 

    "Sarajevo, ulica Lukavi~ka broj 15" 

3.    Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja. 

Obrazlo`enje 

Udru`enje gra|ana "Pravi put muslimana", Sarajevo, ulica Rafaela Gaona broj 71, upisano u Registar udru`enja kod ovog Ministarstva, pod brojem RU-141/04 knjiga I Registra udru`enja dana 5. 3. 2004. godine, podnijelo je zahtjev za upis promjena u Registru u pogledu sjedi{ta Udru`enja. Uvidom u Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Udru`enja od 10. 12. 2004. godine, Ministarstvo je utvrdilo da je zahtjev osnovan; stoga je odlu~eno kao u dispozitivu Rje{enja. 

Pravna pouka: Protiv ovog rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 

Broj RU-141/04-1
9. februara 2005. godine
Sarajevo 


Ministar
Slobodan Kova~, s.r. 

(FU-336-G/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO PRAVDE 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu UDRU@ENJA ZA TERAPIJU BOLA U BOSNI I HERCEGOVINI, Sarajevo, ulica Juki}eva, broj 51-a, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 33., a u vezi sa ~lanom 28. st. 1., 2. i 5. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01, 42/03), donosi 

RJE[ENJE 

O UPISU U REGISTAR UDRU@ENJA 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se udru`enje pod nazivom: 

    UDRU@ENJE ZA TERAPIJU BOLA U BOSNI I HERCEGOVINI 

    UDRU@EWE ZA TERAPIJU BOLA U BOSNI I HERCEGOVINI 

    UDRUGA ZA TERAPIJU BOLA U BOSNI I HERCEGOVINI 

    Skra}eni naziv je: UTBBiH, YTBBIH, UTBBiH 

    Naziv Udru`enja na engleskom jeziku je: 

    ASSOCIATION FOR PAIN THERAPY BOSNIA AND HERZEGOVINA 

    Skra}eni naziv na engleskom je: APT BH. 

    Sjedi{te Udru`enja je: Sarajevo, Ulica Juki}eva 51-a 

2.    Udru`enje je upisano pod registarskim brojem RU-278/05, knjiga registra I, dana 28. 4. 2005. godine. 

3.    Udru`enje ima svoj znak. Znak udru`enja je okruglog oblika sa kru`no ispisanim punim nazivom Udru`enja, latini~nim i }irili~nim pismom, koji predstavlja globus unutar kojeg je ucrtana geografska karta Bosne i Hercegovine i Hercegovine, tamno-plave boje, i sa medicinskim znakom - eskalupova zmija - preko kojeg je upisan skra}eni naziv Udru`enja - UTBBIH -, crveno - svijetloplavom bojom. 

4.    Danom izdavanja ovog rje{enja registrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

5.    Ciljevi odnosno djelatnosti za koje je Udru`enje osnovano su: 

6.    Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica danom upisa u Registar ovog Ministarstva, a lica ovla{tena za zastupanje Udru`enja su: 

    Dr. Amira Karkin-Taiss, Sarajevo, ulica Alekse [anti}a br. 1, predsjednik Upravnog odbora, i Sanja ^ustovi}, Sarajevo, ulica [anti}a broj 5, predsjednik skup{tine 

Obrazlo`enje 

Udru`enje za terapiju bola u Bosni i Hercegovini podnijelo je zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju: Odluka o osnivanju udru`enja, Statut udru`enja, Odluka o imenovanju lica ovla{tenih za zastupanje udru`enja, Odluka o imenovanju upravnog odbora, te drugih potrebnih dokumenata, utvr|ena je njena usagla{enost sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i da su ispunjeni zakonski uslovi za upis u Registar, te je na osnovu toga rije{eno kao u dispozitivu ovog rje{enja. 

U smislu ~lana 29. stav a. Pravilnika o na~inu vo|enja registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02), podnosilac zahtjeva du`an je platiti administrativnu taksu u iznosu od 50,00 KM. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe, u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 

Broj RU-278/05
28. aprila 2005. godine
Sarajevo 


Ministar
Slobodan Kova~, s. r. 

(FU-425/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO PRAVDE 

Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe Sv. Ante Padovanskoga, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA SV. ANTE PADOVANSKOGA u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 8/05 knjiga broj II, s danom 20. 4. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te @upe Sv. Ante Padovanskoga je: Gra~ac, ul. Gra~ac. 

3.    @upi Sv. Ante Padovanskoga se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe Sv. Ante Padovanskoga je Zvonko Ze~evi}, `upnik. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 

Obrazlo`enje 

@upa Sv. Ante Padovanskoga je Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine podnijela prijavu za upis u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini. 

Uz prijavu je prilo`ila sva dokumenta predvi|ena Zakonom o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini i Pravilnikom. 

Uvidom u prijavu i prilo`ena dokumenta, konstatira se da je @upa Sv. Ante Padovanskoga podnijela sva potrebita dokumenta i da je njezino djelovanje sukladno Zakonu o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. 

Stoga je odlu~eno kao u dispozitivu rje{enja. 

Naknada za upis u Registar se temelji na ~lanku 20.a) navedenog pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku 

Protiv ovoga rje{enja mo`e se izjaviti priziv Povjerenstvu za prizive Vije}a ministara Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja, putem ovog ministarstva. 

Broj 08-50.2-11-1/05
20. travnja 2005. godine
Sarajevo 


Ministar
Slobodan Kova~, v.r. 

(FU-459/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO PRAVDE 

Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe Presvetog Trojstva, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA PRESVETOG TROJSTVA u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 5/05 knjiga broj II s danom 20. 4. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te @upe Presvetog Trojstva je u Novom Travniku, ul. Ivana Me{trovi}a bb. 

3.    @upi Presvetog Trojstva se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe Presvetog Trojstva je @arko Vujica, `upnik. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 

Obrazlo`enje 

@upa Presvetog Trojstva je Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine podnijela prijavu za upis u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini. 

Uz prijavu je prilo`ila sva dokumenta predvi|ena Zakonom o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini i Pravilnikom. 

Uvidom u prijavu i prilo`ena dokumenta, konstatira se da je @upa Presvetog Trojstva podnijela sva potrebita dokumenta i da je njezino djelovanje sukladno Zakonu o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. 

Stoga je odlu~eno kao u dispozitivu rje{enja. 

Naknada za upis u Registar se temelji na ~lanku 20.a) navedenog pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovoga rje{enja mo`e se izjaviti priziv Povjerenstvu za prizive Vije}a ministara Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja putem ovog ministarstva. 

Broj 08-50.2-7-1/05
20. travnja 2005. godine
Sarajevo 


Ministar
Slobodan Kova~, v.r. 

(Fu-463/05) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe svetog Josipa, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA SVETOG JOSIPA u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 42/05 knjiga broj II s danom 14. 6. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te @upe svetog Josipa je u Turbetu, Varo{lu~ki put bb. 

3.    @upi svetog Josipa se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe svetog Josipa je Nikola Lovri}, `upnik. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 

Obrazlo`enje 

@upa svetog Josipa je Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine podnijela prijavu za upis u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini. 

Uz prijavu je prilo`ila sva dokumenta predvi|ena Zakonom o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini i Pravilnikom. 

Uvidom u prijavu i prilo`ena dokumenta, konstatira se da je @upa svetog Josipa podnijela sva potrebita dokumenta i da je njezino djelovanje sukladno Zakonu o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. 

Stoga je odlu~eno kao u dispozitivu rje{enja. 

Naknada za upis u Registar se temelji na ~lanku 20.a) navedenog pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovoga rje{enja mo`e se izjaviti priziv Povjerenstvu za prizive Vije}a ministara Bosne i Hercegovine, u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja, putem ovog ministarstva. 

Broj 08-50.2-48-1/05
14. lipnja 2005. godine
Sarajevo 


Ministar
Slobodan Kova~, v. r. 

(FU-482/05) 


NATJE^AJI
OGLASI
KONKURSI 

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 45 stav 1 Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 16/02, 62/02, 38/03 i 42/04) i ~lana 3 Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri provo|ewa javne konkurencije za zapo{qavawe, imenovawe i postavqewe dr`avnih slu`benika ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 84/03), Agencija za dr`avnu upravu raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA UPRA@WENO RADNO MJESTO 

1. Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivede 

1.1.    pomo}nik ministra za
veterinarstvo - 1 izvr{ilac 

2. Ministarstvo saobra}aja i veza 

2.1.    pomo}nik ministra za po{tanski saobra}aj i telekomunikacije - 1 izvr{ilac 

3. Ministarstvo pravde 

3.1.    inspektor nadzora nad ostvarewem procesa prevaspitawa -1 izvr{ilac 

3.2.    rukovodilac Grupe za finansijsko
ra~unovodstvene i analiti~ke
poslove - 1 izvr{ilac 

4. Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite 

4.1.    direktor Agencije za akreditaciju i unapre|ewe kvaliteta zdravstvene za{tite RS - 1 izvr{ilac 

5. Ministarstvo nauke i tehnologije 

5.1.    pomo}nik ministra za nauku - 1 izvr{ilac 

6. Agencija za lijekove Republike Srpske 

6.1.    vi{i stru~ni saradnik za poslove izdavawa odobrewa - 1 izvr{ilac 

7. Poreska uprava 

7.1.    pomo}nik direktora u Sektoru za istrage i kontrolu velikih poreskih obveznika - 1 izvr{ilac 

7.2.    vi{i stru~ni saradnik za pravne poslove u Stru~nom savjetu direktora - 2 izvr{ioca 

7.3.    vi{i stru~ni saradnik za posebne postupke u Stru~nom savjetu direktora - 1 izvr{ilac 

7.4.    inspektor istra`iteq u Sektoru za istrage i kontrolu velikih poreskih obveznika - 2 izvr{ioca 

7.5.    inspektor za kontrolu velikih poreskih obveznika u Sektoru za istrage i kontrolu velikih poreskih obveznika - 3 izvr{ioca 

7.6.    vi{i stru~ni saradnik za poreske prijave u Sektoru za poreske obveznike i javno informisawe - 1 izvr{ilac 

7.7.    inspektor za terensku kontrolu u PC Bawaluka - 2 izvr{ioca 

7.8.    inspektor za kancelarijsku kontrolu pravnih lica u PC Bawaluka - 2 izvr{ioca 

7.9.    inspektor-vo|a tima za prinudnu naplatu u PC Bawaluka - 1 izvr{ilac 

7.10. vi{i stru~ni saradnik za poreske obveznike u PJ Bawaluka - 1 izvr{ilac 

7.11. koordinator za prinudnu naplatu u PC Prijedor - 1 izvr{ilac 

7.12. inspektor za terensku kontrolu u PC Prijedor - 1 izvr{ilac 

7.13. vi{i stru~ni saradnik za poreske obveznike u PJ Prijedor - 1 izvr{ilac 

7.14. stru~ni saradnik za prijem i obradu poreskih prijava u PJ Novi Grad, - 1 izvr{ilac 

8. Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove 

8.1.    rukovodilac Odsjeka za normativno- analiti~ke i inspekcijske poslove u Sektoru za imovinsko-pravne poslove - 1 izvr{ilac 

8.2. na~elnik Odjeqewa za informacioni sistem i digitalizaciju u Sektoru za premjer i geodetske poslove - 1 izvr{ilac 

8.3. inspektor za premjer nepokretnosti i kartografiju u Sektoru za premjer i geodetske poslove - 1 izvr{ilac 

8.4. vi{i stru~ni saradnik za geodetske poslove u PC Bawaluka - 1 izvr{ilac 

8.5. {ef Podru~ne jedinice Bawaluka - 1 izvr{ilac 

8.6. {ef Podru~ne jedinice Srbac - 1 izvr{ilac 

8.7. {ef Podru~ne jedinice Kne`evo - 1 izvr{ilac 

8.8. vi{i stru~ni saradnik za imovinsko pravne poslove u PJ [ipovo - 1 izvr{ilac 

8.9. vi{i stru~ni saradnik za imovinsko pravne poslove u PJ Bawaluka - 3 izvr{ioca 

8.10. vi{i stru~ni saradnik za geodetske poslove u PC Bijeqina - 1 izvr{ilac 

8.11. {ef Podru~ne jedinice Modri~a - 1 izvr{ilac 

8.12. {ef Podru~ne jedinice Ugqevik - 1 izvr{ilac 

8.13. vi{i stru~ni saradnik za imovinsko pravne poslove u PJ Doboj 1 izvr{ilac 

8.14. {ef Podru~ne jedinice Sokolac - 1 izvr{ilac 

8.15. {ef Podru~ne jedinice Bratunac - 1 izvr{ilac 

8.16. {ef Podru~ne jedinice Srebrenica - 1 izvr{ilac 

8.17. {ef Podru~ne jedinice Mili}i - 1 izvr{ilac 

8.18. vi{i stru~ni saradnik za imovinsko pravne poslove u PJ Pale - 1 izvr{ilac 

9. Agencija za pru`awe stru~nih usluga u poqoprivredi 

9.1. vi{i stru~ni saradnik za medije - 1 izvr{ilac 

9.2.    vi{i stru~ni saradnik za op{te, administrativne i finansijske poslove - 1 izvr{ilac 

9.3. rukovodioci osnovnih podru~nih jedinica Bawaluka, Doboj, Bijeqina, Sokolac, Trebiwe - 5 izvr{ilaca 

II. Opis poslova 

1.1. Pomo}nik ministra za veterinarstvo organizuje, koordinira i rukovodi resorom veterinarske slu`be, odnosno zaposlenih u tom resoru, odgovara za zakonito i pravilno obavqawe poslova iz djelokruga resora, pru`a neophodnu stru~nu pomo} i obavqa najslo`enije poslove iz djelokruga resora veterinarske slu`be. Odgovara za kori{tewe finansijskih, materijalnih i qudskih resursa resora, prati i analizira stawe u resoru, u~estvuje u pripremi zakona i podzakonskih akata iz tog resora, predla`e dono{ewe odre|enih mjera u resoru veterinarstva. Za svoj rad odgovoran je ministru; 

2.1. Pomo}nik ministra za po{tanski saobra}aj i telekomunikacije neposredno upravqa resorom i odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno obavqawe poslova u istom, raspore|uje poslove na saradnike i koordinira rad sa drugim subjektima iz nadle`nosti resora, supotpisuje akte iz nadle`nosti resora, organizuje i odgovara za kori{tewe finansijskih, materijalnih i qudskih resursa u resoru kojim rukovodi. Za svoj rad odgovara ministru; 

3.1. Inspektor nadzora nad ostvarewem procesa prevaspitawa obavqa poslove nadzora nad primjenom propisa koji se ti~u sprovo|ewa procesa prevaspitawa osu|enih lica, nadzire zakonitost prijema i otpusta osu|enih lica, kori{tewe pogodnosti sa utvr|enim na~elima i kriterijima, kori{tewe odre|enih prava po osnovu rada, zdravstvene za{tite, procesa obrazovawa i dr., nadzire rad prijemno otpusnih odjeqewa i predla`e mjere za programe postupawa, u~estvuje u izradi kriterija za klasifikaciju i reklasifikaciju osu|enih lica, ostvaruje neposredan razgovor sa osu|enim i drugim licima prilikom inspekcijskog nadzora, predla`e program za stru~no osposobqavawe i u~estvuje u sprovo|ewu stru~ne odluke zaposlenih u prevaspitnoj slu`bi, u~estvuje u predlagawu i drugih propisa u oblasti izvr{ewa, obavqa i druge poslove koje mu povjeri pomo}nik ministra ili ministar; 

3.2. Rukovodilac Grupe za finansijsko ra~unovodstvene i analiti~ke poslove stara se o zakonitom namjenskom i planskom tro{ewu raspolo`ivih finansijskih sredstava ministarstva i institucija pravosu|a, analizira tro{kove ministarstva, kontaktira Ministarstvo finansija - Trezor u vezi sa realizacijim buxeta, organizuje neposredno sprovo|ewe propisa iz oblasti finansijskog poslovawa ministarstva, vr{i kontrolu - likvidirawe finansijske dokumentacije prije isplate, sa~iwava nacrte prijedloga predra~una sredstava, organizuje izvr{ewe slo`enih finansijsko materijalnih poslova u vezi sa obezbje|ewem i raspolagawem buxetskih sredstava, daje naloge za kwi`ewe sve finansijsko i materijalno kwigovodstvene dokumentacije, daje naloge za kwi`ewe utvr|enih razlika po popisu sredstava, vr{i obra~un amortizacije i revalorizacije, vr{i kontrolu i sravwewe sa pomo}nim evidencijama, stara se o izradi periodi~nih obra~una i zavr{nog ra~una za ministarstvo i konsolidovanih obra~una za institucije pravosu|a, obavqa i ostale poslove po nalogu sekretara ministarstva; 

4.1. Direktor Agencije za akreditaciju i unapre|ewe kvaliteta zdravstvene za{tite RS odgovoran je za sveukupno rukovo|ewe radom Agencije ukqu~uju}i i odgovornost za zakonitost rada, pravilno i zakonito vo|ewe materijalnog i finansijskog poslovawa Agencije, izdaje, oduzima i potpisuje akreditaciju na osnovu izvje{taja komisije za akreditovawe, izdaje akreditaciju za period od tri godine, imenuje ~lanove Komisije za akreditaciju, donosi op{te akte o organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka Agencije, zastupa i predstavqa Agenciju, predla`e odluke, zakqu~ke i informacije i druge op{te i pojedina~ne akte nadle`nom ministarstvu, izvr{ava odluke, zakqu~ke, uputstva i druge akte koje donosi nadle`no ministarstvo, propisuje sadr`aj izvje{taja o ocjewivawu Komisije za akreditaciju, organizuje redovan i vanredan nadzor akreditovanih zdravstvenih ustanova, donosi odluke o osnivawu komisija i drugih radnih tijela za stru~nu obradu pojedinih pitawa iz djelokruga rada Agencije i odre|uje wihov stav, donosi pojedina~ne i druge pravne akte o poslovawu Agencije u skladu sa zakonom, obavqa i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima; 

5.1. Pomo}nik ministra za nauku rukovodi radom Sektora za nauku, koordinira rad na izradi strategije nau~nog razvoja, priprema nacrt plana i programa rada Sektora, priprema nacrte zakona i drugih propisa iz oblasti rada Sektora, predla`e nacrt buxeta za Sektor, priprema informativno analiti~ke materijale iz oblasti rada Sektora, raspore|uje poslove na neposredne izvr{ioce, pru`a stru~nu pomo} neposrednim izvr{iocima, obezbje|uje blagovremeno, zakonito i stru~no vr{ewe svih poslova iz nadle`nosti Sektora, izra|uje izvje{taj o radu Sektora, utvr|uje mjere razvoja - unapre|ewe rada Sektora, odgovara za kori{tewe finansijskih, materijalnih i qudskih resursa Sektora, obavqa i druge poslove koje mu povjeri ministar, supotpisuje akte iz djelokruga Sektora, a za svoj rad odgovara ministru; 

6.1. Vi{i stru~ni saradnik za poslove izdavawa odobrewa prima zahtjeve od pravnih i fizi~kih lica za izdavawe odobrewa, provjerava ispravnost i zakonitu vaqanost dokumenata prilo`enih uz zahtjev, prije nego {to izda tra`eno odobrewe provjerava da li je upla}ena propisana naknada za odobrewe, izra|uje odobrewe za plasirawe lijekova i medicinskih sredstava na tr`i{te, za proizvodwu, promet, ispitivawe i kontrolu lijekova i medicinskih sredstava, za klini~ka ispitivawa, za uvoz i izvoz, izdaje odgovaraju}e certifikate, o svim zahtjevima i odobrewima vodi ta~nu, preglednu, sistematizovanu i a`urnu evidenciju, obavqa i druge poslove koje odredi direktor ili rukovodilac Odsjeka. 

7.1. Pomo}nik direktora u Sektoru za istrage i kontrolu velikih poreskih obveznika upravqa, organizuje i koordinira rad u Sektoru, predla`e kriterije za utvr|ivawe "velikih poreskih obveznika", priprema godi{wi plan kontrole VPO, brine o wegovom sprovo|ewu, priprema periodi~ne izvje{taje o rezultatima kontrole, daje naloge za kontrole, priprema godi{wi plan aktivnosti Odjeqewa za istra`ne i obavje{tajne poslove, odobrava operativne planove rada ovog Odjeqewa i obavqa i druge poslove i zadatke koje mu dodijeli direktor i zamjenik direktora; 

7.2. Vi{i stru~ni saradnik za pravne poslove u~estvuje u pripremi nacrta odluka i drugih akata za rad Odbora za `albe, daje pravna mi{qewa iz oblasti poreza te obavqa i druge poslove ~ije izvr{ewe mu povjeri direktor, zamjenik direktora i stru~ni savjetnik direktora za `albe i pravna pitawa. 

7.3. Vi{i stru~ni saradnik za posebne postupke zastupa Poresku upravu u ste~ajnim i likvidacionim postupcima, priprema prijedloge sporazuma o produ`ewu roka pla}awa, stara se o wihovom evidentirawu i koordinira nadzor nad wihovim izvr{ewem. Obavqa i druge poslove ~ije izvr{ewe mu povjeri stru~ni savjetnik direktora za `albe i pravna pitawa. 

7.4. Inspektor-istra`iteq otkriva i istra`uje, uz po{tivawe na~ela akuzatornosti, slo`enije slu~ajeve nezakonitih radwi koje rezultiraju te`im povredama odredbi Zakona o Poreskoj upravi i drugih zakona ~ije sprovo|ewe je u nadle`nosti Poreske uprave, analizira trendove i pojavne oblike vezane za takve slu~ajeve a u ciqu predlagawa mjera za wihovo spre~avawe, otkrivawe i sankcionisawe; sprovodi istrage i u saradwi sa odgovaraju}im slu`bama unutar Ministarstva finansija, ostalih organa u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, te me|unarodnim organizacijama i agencijama i po zahtjevima nadle`nih pravosudnih organa; na osnovu dokaza prikupqenih u postupku istrage, predla`e direktoru Poreske uprave podno{ewe krivi~ne prijave; a u slu~aju potrebe utvr|ivawa neobuhva}ene poreske obaveze donosi rje{ewe za pla}awe ili sara|uje sa inspektorima iz nadle`ne organizacione jedinice Poreske uprave radi dono{ewa rje{ewa za pla}awe poreskih obaveza, u slu~aju samostalnog dono{ewa ovog rje{ewa i po wegovoj kona~nosti u skladu sa propisanim uputstvom sa~iwava nalog za korigovawe podataka u poreskom kwigovodstvu, i dostavqa ga Sektoru za poresku obradu, registraciju i informacione tehnologije, prikupqa i analizira podatke koji su od zna~aja za obavqawe poslova u okviru nadla`nosti Poreske uprave, te obavqa i druge poslove koje mu dodijeli na~elnik Odjeqewa. 

7.5. Inspektor za kontrolu velikih poreskih obveznika kontroli{e poslovne kwige i sredstva velikih poreskih obveznika i primjenu zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti poreza, kontroli{e ispravnost svih poreskih prijava kao i pla}awe obaveza iskazanih u prijavama, u toku inspekcijskog nadzora, po potrebi sara|uje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih. Informacije i ~iwenice o nepravilnostima iz nadle`nosti drugih organa koje su uo~ene u postupku inspekcijskog nadzora du`an je dostaviti na~elniku Odjeqewa. Po okon~awu inspekcijskog nadzora sa~iwava zapisnik i donosi rje{ewe za pla}awe utvr|enih a neizmirenih obaveza, a po kona~nosti rje{ewa u skladu sa propisanim uputstvom sa~iwava nalog za korigovawe podataka u poreskom kwigovodstvu i dostavqa ga Sektoru za poresku obradu, registraciju i informacione tehnologije. Podnosi prekr{ajnu prijavu a u slu~aju sumwe da je obveznik po~inio krivi~na djela iz oblasti poreza du`an je o tome obavijestiti na~elnika Odjeqewa. O svakoj pojedina~noj kontroli izra|uje izvje{taje. U~estvuje u pripremi prijedloga godi{weg i operativnih planova rada Odjeqewa i predla`e na~elniku odre|ena rje{ewa u ciqu efikasnijeg obavqawa inspekcijskog nadzora, obavqa i druge poslove. 

7.6. Vi{i stru~ni saradnik za poreske prijave radi na kreirawu i izradi svih vrsta poreskih prijava propisanih iz oblasti poreskih zakona, na izradi uputstava za popuwavawe poreskih prijava. U~estvuje u izradi javnih poziva gra|anima i ostalim poreskim obveznicima (pravnim licima i preduzetnicima) o na~inu i rokovima podno{ewa poreskih prijava i druge poslove koje mu dodijeli pomo}nik direktora. 

7.7., 7.12., Inspektor za terensku kontrolu kontroli{e poslovne kwige i sredstva OPO i primjenu zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti poreza, kontroli{e ispravnost svih poreskih prijava kao i pla}awe obaveza iskazanih u prijavama, u toku inspekcijskog nadzora, po potrebi sara|uje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih. Informacije i ~iwenice o nepravilnostima iz nadle`nosti drugih organa koje su uo~ene u postupku inspekcijskog nadzora dostavqa na~elniku Odjeqewa. Po okon~awu inspekcijskog nadzora sa~iwava zapisnik i donosi rje{ewe za pla}awe utvr|enih a neizmirenih obaveza, a po kona~nosti rje{ewa u skladu sa propisanim uputstvom sa~iwava nalog za korigovawe podataka u poreskom kwigovodstvu i dostavqa ga Sektoru za Poresku obradu, registraciju i informacione tehnologije. Podnosi prekr{ajne prijave, a u slu~aju sumwe da je obveznik po~inio neko poresko krivi~no djelo obavje{tava o tome na~elnika Odjeqewa. O svakoj pojedina~noj kontroli izra|uje izvje{taje. U~estvuje u pripremi prijedloga godi{weg i operativnih planova rada Odjeqewa i predla`e na~elniku odre|ena rje{ewa u ciqu efikasnijeg obavqawa inspekcijskog nadzora, obavqa i druge poslove koje mu dodjeli na~elnik Odjeqewa. 

7.8. Inspektor za kancelarijsku kontrolu pravnih lica kontroli{e poslovne kwige OPO - pravnih lica i primjenu zakonskih i podzakonskih akata iz obaveza iskazanih u prijavama, u toku inspekcijskog nadzora, po potrebi, sara|uje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih. Informacije i ~iwenice o nepravilnostima iz nadle`nosti drugih organa koje su uo~ene u postupku inspekcijskog nadzora dostavqa na~elniku Odjeqewa. Po okon~awu inspekcijskog nadzora sa~iwava zapisnik i donosi rje{ewe za pla}awe utvr|enih a neizmirenih obaveza, a po kona~nosti rje{ewa u skladu sa propisanim uputstvom sa~iwava nalog za korigovawe podataka u poreskom kwigovodstvu i dostavqa ga Sektoru za poresku obradu, registraciju i informacione tehnologije. Podnosi prekr{ajne prijave, a u slu~aju sumwe da je obveznik po~inio neko poresko krivi~no djelo obavje{tava o tome na~elnika Odjeqewa. O svakoj pojedina~noj kontroli izra|uje izvje{taje. U~estvuje u pripremi prijedloga godi{weg i operativnih planova rada Odjeqewa i predla`e na~elniku odre|ena rje{ewa u ciqu efikasnijeg obavqawa inspekcijskog nadzora, obavqa i druge poslove koje mu dodijeli na~elnik Odjeqewa. 

7.9. Inspektor - vo|a tima za prinudnu naplatu vodi postupak prinudne naplate od prijema predmeta na izvr{ewe do okon~awa postupka i odgovoran je za zakonitost cjelokupne procedure i kompletnost spisa predmeta. Priprema potrebnu dokumentaciju o pokretnoj i nepokretnoj imovini du`nika i s wim povezanih lica, izdaje i du`niku uru~uje rje{ewe o preduzimawu svih mjera prinudne naplate kojima se uz najmawe tro{kove mo`e naplatiti cjelokupna obaveza, odnosno poreski dug. Organizuje procjenu zaplijewene imovine prema propisanim procedurama. Daje prijedlog za odlagawe ili produ`ewe roka pla}awa duga, priprema predmet za sprovo|ewe postupka ste~aja i likvidacije. U~estvuje u pripremi planova prinudne naplate, podnosi izvje{taj o svakom predmetu na~elniku Odjeqewa i obavqa i druge poslove koje mu da u zadatak na~elnik Odjeqewa. 

7.10.,7.13. Vi{i stru~ni saradnik za poreske obveznike prati propise i odgovara na postavqena pitawa poreskih obveznika. Daje obrasce i uputstva obveznicima. Prima zahtjeve i kontroli{e dokumentaciju za izdavawe JIB-ova, vodi protokol JIB-ova, dodjequje poreskim obveznicima JIB-ove i uru~uje potvrde o registraciji i potvrde o odjavi poreskih obveznika. Daje prijedlog za podno{ewe zahtjeva za pokretawe prekr{ajnog postupka protiv obveznika koji su po~inili prekr{aj u postupku registracije. Poreska uprava vr{i prijem i formalnu kontrolu svih poreskih prijava. Izra|uje izvje{taje i obavqa i druge poslove koje mu u zadatak da na~elnik Podru~ne jedinice. 

7.11. Koordinator za naplatu prati cjelokupno stawe naplate - redovne i prinudne u Podru~nom centru. U dijelu redovne naplate prati stawe prijavqenih i upla}enih poreza i informi{e na~elnika Odjeqewa za kontrolu i naplatu o potrebi dono{ewa rje{ewa za pla}awe prijavqenih poreskih obaveza koje nisu pla}ene u zakonom propisanim rokovima. Predla`e na~elniku Odjeqewa plan prinudne naplate, nadzire rad timova za prinudnu naplatu i drugih slu`benika koji obavqaju poslove naplate, prati i koordinira postupke prinudne naplate i pravovremenost preduzimawa mjera i radwi u postupku prinudne naplate (dono{ewa rje{ewa o pqenidbi, procjene zaplijewene imovine, ogla{avawa licitacije, direktne prodaje, progla{ewa nesolventnosti, predaje imovine Republici Srpskoj i dr.), te obavqa i druge poslove koje mu nalo`i neposredni rukovodilac. 

7.14. Stru~ni saradnik za prijem i obradu poreskih prijava prima, obra|uje i, prema procedurama propisanim u Sjedi{tu, u informacioni sistem Poreske uprave unosi sve vrste poreskih prijava. Provjerava tr`i{nu i nabavnu vrijednost nepokretnosti i prava i motornih vozila, kao i obra~un poreza i kapitalnog dobitka. Izra|uje rje{ewa o utvr|enoj vrijednosti - osnovici za obra~un poreza u svim slu~ajevima u kojima utvr|ena tr`i{na vrijednost odstupa od one koju je obveznik prijavio i kada se obveznik na saglasi sa visinom utvr|ene tr`i{ne vrijednosti. Ovjerava ugovore o pla}enom porezu na promet nepokretnosti, na nasqe|e i poklon i na motorna vozila. Priprema i kompletira spise po `albama. Obra|uje zahtjeve za poreska uvjerewa i izlistava karticu poreskog obveznika za izdavawe uvjerewa gra|anima. Izra|uje izvje{taje i obavqa i druge poslove koje mu u zadatak da na~elnik Podru~ne jedinice. 

8.1. Rukovodilac odsjeka rukovodi i organizuje rad u odsjeku, obavqa najslo`enije poslove koji se odnose na: normativno-pravne poslove u vezi pripremawa sistemskih zakona iz imovinsko-pravne oblasti i sara|uje pri izradi nacrta prijedloga zakona iz geodetske oblasti i katastra nepokretnosti, izra|uje najslo`enije analiti~ke materijale iz imovinsko-pravne oblasti, organizuje pru`awe stru~ne pomo}i na poslovima prvostepenog postupka, predla`e program rada odsjeka i sastavqa izvje{taje o izvr{ewu poslova i zadataka u odsjeku, obavqa i druge poslove koje mu odredi pomo}nik direktora. 

8.2. Na~elnik odjeqewa rukovodi radom Odjeqewa za informacioni sistem i digitalizaciju, obavqa samostalno najslo`enije poslove iz djelokruga rada odjeqewa, koordinira i organizuje rad u odjeqewu, prati aktivnosti na realizaciji projekata i saradwa sa odjeqewima unutar sektora, ostvaruje saradwu sa drugim organizacionim jedinicama Uprave i ostalim stru~nim i nau~no-tehnolo{kim ustanovama po nalogu pomo}nika direktora, odgovoran je za unapre|ewe i razvoj platformi informacionog sistema, tehnologije i automatizacije poslova, specificira standarde potrebnih hardverskih i softverskih resursa na osnovu zahtjeva projekta, predla`e prilago|avawe sistemskog i aplikativnog softvera u organizacionim jedinicama shodno potrebama Uprave, organizuje obuku kadrova i odr`avawe ra~unarske opreme, mre`a, komunikacija, sistemskog i aplikativnog softvera, prati stawe radova iz djelokruga rada odjeqewa, priprema izvje{taje o radu odjeqewa, vr{i kontrolu izvr{ewa radova iz djelokruga rada odjeqewa, obavqa i druge poslove po nalogu i ovla{}ewu pomo}nika direktora. 

8.3. Inspektor za premjer nepokretnosti i kartografiju vr{i stru~ni nadzor nad projektovawem i realizacijom geodetsko-tehni~kih radova na premjeru nepokretnosti i ure|ewu zemqi{ne teritorije u postupku komasacije, izradi karata (u analognom i digitalnom obliku), mjerewem, prikupqawem, utvr|ivawem i obradom podataka o nepokretnostima, obradom katastarskih planova (u analognom i digitalnom obliku), izradom digitalnih ortofotoa, geodetskim radovima u in`ewersko-tehni~kim oblastima. Daje stru~na mi{qewa i obja{wewa, izvr{ioca radova. Vr{i izradu zapisnika o izvr{enom nadzoru sa prijedlogom mjera za otklawawe uo~enih nepravilnosti, pregled i prijem izvr{enih radova, u~estvuje u pripremi predloga zakonskih i podzakonskih akata iz djelokruga rada odjeqewa, podnosi izvje{taje o svom radu, obavqa i druge poslove po nalogu na~elnika odjeqewa. 

8.4., 8.10. Vi{i stru~ni saradnik za geodetske poslove obavqa najslo`enije poslove iz djelokruga rada podru~nog centra, a koji se odnose na: pregled radova prilikom izrade i odr`avawa premjera i katastra nepokretnosti, katastra komunalnih ure|aja i rada PJ, prati savremena dostignu}a u ovoj oblasti, vr{i neposredni nadzor na provo|ewu zakona, drugih propisa, i akata iz geodetske oblasti, u~estvuje u izradi propisa iz geodetske oblasti, daje upute i vr{i instrukta`u neposrednih izvo|a~a, predla`e mjere u ciqu efikasnijeg rada PJ, na~in kori{tewa, ~uvawa i za{tite geodetskih elaborata, katastarskog operata i prate}e dokumentacije, kao i izradu i ~uvawe kopija podataka. Za svoj rad odgovoran je {efu podru~nog centra. 

8.5.,8.6.,8.7.,8.11.,8.12.,8.14.,8.15.,8.16.,8.17., [ef podru~ne jedinice organizuje, objediwava i rukovodi radom podru~ne jedinice, obavqa najslo`enije poslove iz djelokruga rada PJ, odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno obavqawe poslova iz nadle`nosti podru~ne jedinice, odgovoran je za pravilno kancelarijsko poslovawe, obra~un i naplatu naknada za kori{tewe podataka premjera i katastra nepokretnosti i komunalnih ure|aja i naknada za pravilnom vo|ewu kwige ulo`enih ugovora i razmjenu dokumenata sa gruntovnicom, po{tovawe Kodeksa dr`avnih slu`benika, raspore|uje poslove koje mu odrede pomo}nici direktora i {ef PC. 

8.8., 8.9.,8.13.,8.18. Vi{i stru~ni saradnik za imovinsko-pravne poslove samostalno obavqa slo`ene poslove koji se odnose na svojinsko-pravne odnose na nepokretnostima, raspravqawe imovinsko-pravnih odnosa na gra|evinskom zemqi{tu, priprema nacrte i prijedloge rje{ewa za skup{tine op{tina, utvr|ivawe slu`nosti, pravni re`im prometa nepokretnosti, eksproprijacija, uzurpacija zemqi{ta, nacionalizacija, kmetsko zemqi{te, beglu~ki odnosi, komasacija, obligacioni odnosi, upravqawe na nepokretnostima u dr`avnoj svojini, poslovi koji se odnose na nadzi|ivawe zgrada i pretvarawe zajedni~kih prostorija u stanove, vr{i nadzor nad vo|ewem kwige ulo`enih ugovora i razmjenu dokumenata sa gruntovnicom, davawe stru~nih mi{qewa pravnim licima, organizacijama i gra|anima, dono{ewe prvostepenih rje{ewa iz imovinsko-pravne oblasti, obavqa i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. 

9.1. Vi{i stru~ni saradnik za medije organizuje, dizajnira, proizvodi, distribuira, prati i ocjewuje relevantnost, prakti~nost, pravovremenost i nepristrasnost informativnih materijala i materijala za obuku na odgovaraju}i na~in za osobqe Agencije i tre}ih strana koje su vezane za razli~ite aktivnosti, preduzima istra`ivawa na nivou cijele RS o prihvatqivosti razli~itih mas medija za ruralne ciqne grupe, uspostavqa mre`u konktakata u relevantnim medijima, prikupqa informacije o aktivnostima Agencije na redovnoj osnovi i daqe ih distribuira razli~itim medijima u profesionalnom i korisnom formatu, izvje{taja o doprinosu Agencije na produktivnosti korisni~kih grupa, blisko sara|uje sa koordinatorom za obuku i rukovodiocima osnovnih podru~nih jedinica te specijalistima Agencije radi identifikovawa potreba za novi vid materijala za obuku, dizajnira, testira i organizuje publikovawe {tampanog stru~nog materijala, priprema i distribuira nove materijale za obuku, nadgleda wihovu prihvatqivost od strane ciqnih grupa i analizira wihovu vrijednost u cjelokupnim stru~nim aktivnostima, istra`uje potrebe edukativnih, donatorskih i humanitarnih organizacija za informisawe o radu Agencije, u~estvuje u razvoju Agencije za svoju inicijativu i na zahtjev direktora Agencije i ostalog osobqa, priprema izvje{taje i u~estvuje na sastancima na zahtjev direktora Agencije, obavqa i sve druge poslove po nalogu direktora Agencije, za svoj rad odogovara direktoru Agencije. 

9.2. Vi{i stru~ni saradnik za op{te, administrativne i finansijske poslove obavqa stru~ne poslove podr{ke u neposrednom rukovo|ewu Agencijom, obavqa administrativne i tehni~ke poslove za potrebe rada Agencije, obavqa poslove protokola i poslvne korespondencije, vr{i evidentirawe i ukwi`bu osnovnih sredstava, stara se o prijemu, raspore|ivawu i otpremi po{te, vodi djelovodni protokol i dostavne kwige, rukovodi prikupqa i kompletira dokumentaciju za ra~unovodstvo, pravilni primjewuje kontni plan, obra~unava i vr{i uplatu obaveza, vr{i prijem izvoda iz banaka i kontroli{e ta~nost podataka u izvodima sa dokumentacijom, fakturi{e i vr{i prijem faktura, ispostavqa virmanske naloge za pla}awe faktura sa `iro ra~una, kwi`i sve promjene u materijalnom kwigovodstvu na osnovu dokumenata o ulazu i izlazu, izra|uje platne liste zaposlenih radnika, izra|uje izvje{taje za PIO i statistiku, vodi blagajnu i blagajni~ku evidenciju, vodi poslove podizawa i uplate gotovine sa `iro ra~una, zadu`uje, vodi evidenciju i razdu`uje bonove za gorivo, vr`i kwi`ewe finansijske dokumentacije kao i svih poslovnih promjena u kwigovodstvu Agencije, sravwuje stawe materijalnog kwigovodstva sa finansijskim kwigovodstvom, vr{i prijem i evidentirawe finansijske dokumentacije iz osnovnih podru~nih jedinica Agencije, obavqa i sve durge poslove po nalogu direktora, za svoj rad odgovara direktoru Agencije. 

9.3. Rukovodilac osnovne podru~ne jedinice odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno obavqawe poslova iz nadle`nosti podru~ne jedinice, raspore|uje poslove unutar organizacione jedinice, odnosno neposredne izvr{ioce, pru`a neophodnu stru~nu i tehni~ku pomo} u planirawu i organizovawu poslova iz nadle`nosti podru~ne jedinice, obavqa i druge poslove po nalogu direktora Agencije, za svoj rad odgovoran je direktoru Agencije. 

III    Izvr{ioci posla na radnim mjestima ozna~enim brojem 1,2,3,4,5,6,7,8 i 9 imaju status dr`avnog slu`benika. Izvr{ioci posla na radnom mjestu ozna~enom brojem 7.1.-7.14. prije postavqewa u dr`avnu slu`bu na navedena radna mjesta prove{}e 60 dana na probnom radu po planu koji donosi Agencija. Prilikom prijema na probni rad kandidati }e se upoznati sa sadr`ajem poslova i zadataka radnog mjesta kao i na~inom pra}ewa i ocjewivawa rezultata wihovog rada. Ukoliko ocjena rada kandidata bude zadovoqavaju}a Agencija }e potvrditi postavqewe dr`avnog slu`benika, a ukoliko ocjena rada bude nazadovoqavaju}a Agencija }e razrije{iti du`nosti dr`avnog slu`benika koji time gubi svoj status bez primawa naknade. Izvr{ioci posla na radnom mjestu ozna~enom brojem 8.9. zasnivaju radni odnos na odre|eno vrijeme do povratka izvr{ilaca sa bolovawa. 

Op{ti uslovi za prijem dr`avnog slu`benika u radni odnos 

1.    da je dr`avqanin Republike Srpske ili BiH i da ima prebivali{te u Republici Srpskoj; 

2.    da je stariji od 18 godina; 

3.    da ima op{tu zdravstvenu sposobnost; 

4.    da je po svojim radnim i qudskim kvalitetima dostojan ugleda dr`avnog slu`benika; 

5.    da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u organu dr`avne uprave. 

Posebni uslovi: 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.1. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.1. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 3.1. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 3.2. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 4.1. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 5.1. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 6.1. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 7.1. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 7.2., 7.3. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 7.4., 7.5.,7.6.,7.7.,7.8.,7.9.,7.10.,7.11.,7.12.,7.13. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 7.14. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 8.1., 8.8.,8.9.,8.13.,8.18. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 8.2., 8.4.,8.10. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 8.3. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 8.5.,8.6.,8.7.,8.11.,8.12.,8.14.,8.15.,8.16.,8.17. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 9.1. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 9.2. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 9.3. 

IV. Svi kandidati koji ispuwavaju op{te i posebne uslove podlije`u javnom testirawu. Javno testirawe podrazumijeva razgovor-intervju sa ~lanovima izborne komisije. O vremenu i mjestu javnog testirawa svi kandidati bi}e blagovremeno obavije{teni. Rezultati javne konkurencije, u smislu ~lana 43 stav 2 Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske bi}e objavqeni na web sajtu Agencije. 

V.    Prijava na konkurs dostavqa se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na  web sajtu Agencije, www.adu.vladars.net, a mo`e se dobiti i u Agenciji. Uz prijavu na konkurs, kandidati su obavezni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova. Prijave se mogu dostavqati li~no ili putem po{te na adresu: Agencija za dr`avnu upravu, ulica Kraqa Petra I Kara|or|evi}a broj 103. Prijave se mogu dostavqati i na e-mail: aduprs@blic.net sa naznakom ta~nog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem e-mail adrese obavezan je dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova u roku od 7 dana od dana prijave. 

    Rok za podno{ewe prijava je 30 dana od dana objavqivawa javnog konkursa. 

    Rok za podno{ewe prijave te~e od dana objavqivawa u Dnevnom listu "Glas Srpske". 

    Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe u smislu obavqawa razgovora-intervjua sa kandidatima. 

VI.    Javni konkurs }e se objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i   "Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine". 

(so-1141-a-G-05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANCIJA/FINANSIJA I TREZORA 

Na temelju ~lanka 8. stavak 1 Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ( "Slu`beni glasnik BiH " br. 37/03) , Ministarstvo financija i trezora , u ime Vije}a ministara BIH, raspisuje 

NATJE^AJ 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE U BOSNI I HERCEGOVINI 

I.    U Upravni odbor Agencije za osiguranje Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija), sa sjedi{tem u Sarajevu, Vije}e ministara Bosne i Hercegovine imenovati }e 3 (tri ) ~lana od ukupno 7 (sedam) ~lanova koliko }e brojati Upravni odbor Agencije. Jedan od tri ~lana je predsjednik Upravnog odbora, drugi je iz Ministarstva financija i trezora, a tre}i ~lan je iz oblasti osiguranja. 

II. NADLE@NOST UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Nadle`nosti Upravnog odbora Agencije su: donosi sve neophodne akte kojima }e se regulirati obna{anje administrativnih funkcija, ovlasti za dono{enje odluka i radnopravni status uposlenih u Agenciji, odgovoran je za predlaganje zakona i drugih akata na nivou entiteta, kao i izmjenu i dopunu postoje}ih zakona iz ove oblasti, davanje suglasnosti na nacrte, odnosno prijedloge zakona i drugih akata, koje predlo`i jedan ili oba entiteta (zakonodavna uloga Agencije); rje{ava sporove izme|u entitetskih agencija za nadzor, vr{i tuma~enje propisa iz oblasti osiguranja, bira direktora Agencije sukladno Zakonu o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine, razmatra godi{nja izvje{}a koja se podnose Vije}u ministara BiH kao provo|enje i drugih aktivnosti propisanih Zakonom o Agenciji za osiguranje u BiH. 

III. MANDAT 

^lanovi Upravnog odbora Agencije se imenuju na period od 3 (tri) godine, s tim da prva imenovanja mogu biti na period od jedne do tri godine, tako da se imenovanje po dva ~lana Upravnog odbora iz entiteta mo`e obnavljati svake godine. 

Imenovanje ~lanova Upravnog odbora Agencije mo`e biti obnavljano vi{e puta, sukladno va`e}im propisima. 

IV. STATUS 

^lanovi Upravnog odbora ne zasnivaju radni odnos u Agenciji, a ostvaruju pravo na naknadu sukladno aktima Agencije. 

V. UVJETI I ZA KANDIDATE 

A ) Op}i uvjeti: 

B) Posebni uvjeti: 

C) Ostali uvjeti: 

VI. SUKOB INTERESA 

Kandidati ne mogu obna{ati du`nost, aktivnost ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovne. 

VII. POTREBITA DOKUMENTA 

Uz prijavu na natje~aj, kandidati su du`ni da dostave dokaze o ispunjenju op}ih i posebnih uvjeta i to: 

1.    @ivotopis sa podacima o kretanju u slu`bi 

2.    Ovjereni preslik univerzitetske diplome (za ~lanove) 

3.    Ovjereni preslik diplome o magisteriju (za poziciju predsjednika Upravnog odbora) 

4.    Ovjerenu preslik osobne iskaznice 

5.    Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (uvjerenje koje nije starije od 3 mjeseca) 

6.    Uvjerenje o dr`avljanstvu (uvjerenje koje nije starije od 6 mjeseci) 

7.    Uvjerenje o znanju engleskog jezika 

Kao dokaz za V to~ka A) op}i uvjeti, alineje 3, 4 i 5 kandidati su du`ni dostaviti pismenu izjavu u smislu da zadovoljavaju postavljene uvjete . 

Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor obavit }e se intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. 

Prije intervjua kandidati }e popuniti obrazac izjave u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa za slu~aj njegovog ili njenog imenovanja. 

VIII. ROK ZA PODNO[ENJE PRIJAVA 

Rok za podno{enje prijave je 14 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati. 

Prijave se mogu dostaviti osobno ili preporu~eno putem po{te na sljede}u adresu: 

Ministarstvo finansija i trezora
Trg Bosne i Hercegovine br. 1
71000 Sarajevo
sa naznakom: "Komisiji za izbor ~lanova Upravnog odbora Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini". 

_________________________
 

Na osnovu ~lana 8. stav 1 Zakona o ministarskim imenovawima, imenovawima Savjeta ministara i drugim imenovawima Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 37/03), Ministarstvo finansija i trezora, u ime Savjeta ministara BiH, raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVAWE ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURAWE U BOSNI I HERCEGOVINI 

I.    U Upravni odbor Agencije za osigurawe Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Agencija), sa sjedi{tem u Sarajevu, Savjet ministara Bosne i Hercegovine }e imenovati 3 (tri) ~lana od ukupno 7 (sedam) ~lanova koliko }e brojati Upravni odbor Agencije. Jedan od tri ~lana je predsjednik Upravnog odbora, drugi je iz Ministarstva finansija i trezora, a tre}i ~lan iz oblasti osigurawa. 

II. NADLE@NOST UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURAWE BOSNE I HERCEGOVINE 

Nadle`nosti Upravnog odbora Agencije su: donosi sve neophodne akte kojima }e se regulisati obavqawe administrativnih funkcija, ovla{tewa za dono{ewe odluka i radnopravni status zaposlenih u Agenciji, odgovoran je za predlagawe zakona i drugih akata na nivou entiteta, kao i izmjenu i dopunu postoje}ih zakona iz ove oblasti, davawe saglasnosti na nacrte, odnosno prijedloge zakona i drugih akata, koje predlo`i jedan ili oba entiteta (zakonodavna uloga Agencije); rje{ava sporove izme|u entitetskih agencija za nadzor, vr{i tuma~ewe propisa iz oblasti osigurawa, bira direktora Agencije u skladu sa Zakonom o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine, razmatra godi{we izvje{taje koje se podnose Savjetu ministara BiH kao provo|ewe i drugih aktivnosti propisanih Zakonom o Agenciji za osigurawe u BiH . 

III. MANDAT 

^lanovi Upravnog odbora Agencije se imenuju na period od 3 (tri) godine, s tim da prva imenovawa mogu biti na period od jedne do tri godine, tako da se imenovawe po dva ~lana Upravnog odbora iz entiteta mo`e obnavqati svake godine. 

Imenovawe ~lanova Upravnog odbora Agencije mo`e biti obnavqano vi{e puta, a u skladu sa va`e}im propisima. 

IV. STATUS 

^lanovi Upravnog odbora ne zasnivaju radni odnos u Agenciji, a ostvaruju pravo na naknadu u skladu sa aktima Agencije. 

V. USLOVI ZA KANDIDATE 

A) Op{ti uslovi: 

B) Posebni uslovi: 

C) Ostali uslovi : 

VI. SUKOB INTERESA 

Kandidati ne mogu obavqati du`nost, aktivnost ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano Zakonom o ministarskim imenovawima, imenovawima Savjeta ministara i drugim imenovawima Bosne i Hercegovne. 

VII. POTREBNA DOKUMENTA 

Uz prijavu na konkurs, kandidati su du`ni da dostave dokaze o ispuwewu op{tih i posebnih uslova i to: 

1.    Biografiju sa podacima o kretawu u slu`bi 

2.    Ovjerenu kopiju univerzitetske diplome (za ~lanove) 

3.    Ovjerenu kopiju diplome o magisteriju (za poziciju predsjednika Upravnog odbora) 

4.    Ovjerenu kopiju li~ne karte 

5.    Uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak (uvjerewe koje nije starije od 3 mjeseca) 

6.    Uvjerewe o dr`avqanstvu (uvjerewe koje nije starije od 6 mjeseci) 

7.    Uvjerewe o znawu engleskog jezika 

Kao dokaz za V ta~ka A) op{ti uslovi, alineje 3, 4 i 5 kandidati su du`ni dostaviti pismenu izjavu u smislu da zadovoqavaju postavqene uslove. 

Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor }e se obaviti intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. 

Prije intervjua kandidati }e popuniti obrazac izjave u kojem }e iznijeti bilo koje pitawe koje bi moglo dovesti do sukoba interesa za slu~aj wegovog ili wenog imenovawa. 

VIII. ROK ZA PODNO[EWE PRIJAVA 

Rok za podno{ewe prijave je 14 dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". 

Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati. 

Prijave se mogu dostaviti li~no ili preporu~eno putem po{te na sqede}u adresu: 

Ministarstvo finansija i trezora
Trg Bosne i Hercegovine br. 1
71000 Sarajevo
sa naznakom: "Komisiji za izbor ~lanova Upravnog odbora Agencije za osigurawe u Bosni i Hercegovni". 

_________________________
 

Na osnovu ~lana 8. stav 1 Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 37/03), Ministarstvo finansija i trezora, u ime Vije}a ministara BiH, raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE U BOSNI I HERCEGOVINI 

I.    U Upravni odbor Agencije za osiguranje Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija), sa sjedi{tem u Sarajevu, Vije}e ministara Bosne i Hercegovine }e imenovati 3 (tri) ~lana od ukupno 7 (sedam) ~lanova koliko }e brojati Upravni odbor Agencije. Jedan od tri ~lana je predsjednik Upravnog odbora, drugi je iz Ministarstva finansija i trezora, a tre}i iz oblasti osiguranja. 

II. NADLE@NOST UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Nadle`nosti Upravnog odbora Agencije su: donosi sve neophodne akte kojima }e se regulirati obavljanje administrativnih funkcija, ovla{tenja za dono{enje odluka i radnopravni status zaposlenih u Agenciji, odgovoran je za predlaganje zakona i drugih akata na nivou entiteta, kao i izmjenu i dopunu postoje}ih zakona iz ove oblasti, davanje saglasnosti na nacrte, odnosno prijedloge zakona i drugih akata, koje predlo`i jedan ili oba entiteta (zakonodavna uloga Agencije); rje{ava sporove izme|u entitetskih agencija za nadzor, vr{i tuma~enje propisa iz oblasti osiguranja, bira direktora Agencije u skladu sa Zakonom o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine, razmatra godi{nje izvje{taje koje se podnose Vije}u ministara BiH kao provo|enje i drugih aktivnosti propisanih  Zakonom o Agenciji za osiguranje u BiH. 

III. MANDAT 

^lanovi Upravnog odbora Agencije se imenuju na period od 3 (tri) godine, s tim da prva imenovanja mogu biti na period od jedne do tri godine, tako da se imenovanje po dva ~lana Upravnog odbora iz entiteta mo`e obnavljati svake godine. 

Imenovanje ~lanova Upravnog odbora Agencije mo`e biti obnavljano vi{e puta, a u skladu sa va`e}im propisima. 

IV. STATUS 

^lanovi Upravnog odbora ne zasnivaju radni odnos u Agenciji, a ostvaruju pravo na naknadu u skladu sa aktima Agencije. 

V. USLOVI ZA KANDIDATE 

A) Op}i uvjeti: 

B) Posebni uvjeti: 

C) Ostali uvjeti: 

VI. SUKOB INTERESA 

Kandidati ne mogu obavljati du`nost, aktivnost ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine. 

VII. POTREBNA DOKUMENTA 

Uz prijavu na konkurs, kandidati su du`ni da dostave dokaze o ispunjenju op{tih i posebnih uslova i to: 

1.    Biografiju sa podacima o kretanju u slu`bi 

2.    Ovjerenu kopiju diplome (za ~lanove) 

3.    Ovjerenu kopiju diplome o magisteriju (za poziciju predsjednika Upravnog odbora) 

4.    Ovjerenu kopiju li~ne karte 

5.    Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (uvjerenje koje nije starije od 3 mjeseca) 

6.    Uvjerenje o dr`avljanstvu (uvjerenje koje nije starije od 6 mjeseci) 

7.    Uvjerenje o znanju engleskog jezika 

Kao dokaz za V ta~ka A) op{ti uslovi, alineje 3, 4 i 5 kandidati su du`ni dostaviti pismenu izjavu u smislu da zadovoljavaju postavljene uvjete. 

Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor }e se obaviti intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. 

Prije intervjua kandidati }e popuniti obrazac izjave u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa za slu~aj njegovog ili njenog imenovanja. 

VIII. ROK ZA PODNO[ENJE PRIJAVA 

Rok za podno{enje prijave je 14 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati. 

Prijave se mogu dostaviti li~no ili preporu~eno putem po{te na sljede}u adresu: 

Ministarstvo finansija i trezora
Trg Bosne i Hercegovine br. 1
71000 Sarajevo
sa naznakom: "Komisiji za izbor ~lanova Upravnog odbora Agenciije za osiguranje u Bosni i Hercegovni". 

(so-1143-a-G/05) LIKVIDACIJE 

Osnovni sud Br~ko Distrikt objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br.L-347/04 od 27.05.2005.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom "AMMA" Privatno preduze}e za proizvodnju i promet sa potpunom odgovorno{}u, Br~ko, ul. Smederevske palanke br.49, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem br. U/I-500/92 od 6. 3.1992god, reg. ul. 1-3766. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

________________________
 

Osnovni sud Br~ko Distrikt objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-356/04 od 27.05.2005.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Privatno preduze}e za unutra{nju i spoljnu trgovinu "VESKOM" p.o. Br~ko, ul. Zmaj Jovina broj 15, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-679/92 od 16. 03. 1992. godine, reg. ul. 1-3782. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

________________________
 

Osnovni sud Br~ko Distrikt objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-375/04 od 27.05.2005.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom D.o.o. [tedno kreditna organizacija "IKO-[KO" p.o. Br~ko, Trg ORB bb, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-328/92 od 11. 02. 1992. godine, reg. ul. 1-3432. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

________________________
 

Osnovni sud Br~ko Distrikt objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-421/04 od 27.05.2005.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom "ELLMA" Privatno preduze}e za preradu, monta`u i usluge staklom, trgovinu na veliko i malo sa p.o. Br~ko - Brka bb, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-358/92 od 14. 02. 1992. godine reg. ul. 1-3479. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

________________________
 

Osnovni sud Br~ko Distrikt objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-470/04 od 27. 5. 2005.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Trgovinsko preduze}e "BR^KOPROMET" Br~ko sa p.o. Bulevar ORB broj 20/2 upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1529/91 od 22. 7. 1991. godine, reg. ul. 1-2256. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

________________________
 

Osnovni sud Br~ko Distrikt objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-515/04 od 27. 5.2005.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom "AURUM" Privatno trgova~ko - uslu`no preduze}e sa potpunom odgovorno{}u Br~ko, ul. Jove Gaji}a broj 7, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-499/92 od 2. 3. 1993. godine, reg. ul. 1-3669. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikt objavljuje sljede}i 

OGLAS
 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-521/04 od 27. 5.2005.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Privatno preduze}e za trgovinu na veliko i malo export-import "P.D. FACTORY" sa p.o. Br~ko, ul. Ante Juri}a broj 36, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1137/92 od 27. 3. 1992. godine, reg. ul. -1-4022. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikt objavljuje sljede}i 

OGLAS
 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-522/04 od 27.05.2005.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Privatno preduze}e na veliko i malo "BAJI]" Br~ko sa p.o. ul. Blagoja Simiki}a broj 2, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli Rje{enjem broj U/I-1154/92 od 4. 3. 1992. godine, reg. ul. 1-4031. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

(so-1112-a-G/05) PUTNE ISPRAVE 

Objavljuju se neva`e}im polise "BOSNA OSIGURANJA" D.D. SARAJEVO, kako slijedi: 

1.    Polisu o osiguranju od automobilske odgovornosti br. 11-0434251. 

2.    Polisu o osiguranju od automobilske odgovornosti br, 11-0434252 

3.    Polisu o osiguranju od automobilske odgovornosti br. 11-0434253 

4.    Polisu o osiguranju od automobilske odgovornosti br. 11-0434254 

5.    Polisu o osiguranju od automobilske odgovornosti br. 11-0434256 

6.    Polisu o osiguranju od automobilske odgovornosti br. 11-0434258 

7.    Polisu o osiguranju od automobilske odgovornosti br. 11-0434259 

(so-1162-a-G/05) OSTALE OBJAVE 

Na osnovu ~lana 63. i 64. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`beni glasnik RS", broj 67/03 i 46/04), Osnovni sud u Derventi najavljuje 

USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NO-KNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{no-knji`nom predmetu broj Dn. 53/05 po zahtjevu Arseni} Du{ana, sina Vasilija iz Rijeke, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{no- knji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 629 katastarska op{tina Polje, op{tina Derventa i ozna~ene sa: k.~. broj 181 {uma "Donji Kraj" 3 klase pov. 1050 m2 k.~. broj 380/2 dvori{te "Urija" pov. 548 m2, ku}a i zgrade "Urija" pov.71m2, k.~. broj 1742 {uma "Gornji Kraj" 3 klase pov.1547 m2. 

Prema podacima iz Katastra posjednik navedenih nekretnina je Arseni} Du{an, sin Vasilija iz Rijeke, ul. \uzepe Karadina broj 7. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{no-knji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da prbave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

(so-1085-a-G/05) 


Na osnovu ~lana 63. i 64. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`beni glasnik RS", broj 67/03 i 46/04), Osnovni sud u Derventi najavljuje 

USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NO-KNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{no-knji`nom predmetu broj Dn.52/05 po zahtjevu Arseni} Save, sina Vasilja iz Rijeke, zastupan po Arseni} Koviljki iz Rijeke, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{no-knji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 29 katastarska op{tina Polje, op{tina Derventa i ozna~ene sa: k-~. broj 380/1 vo}njak "Urija" 5 klase pov. 1569 m2, k.~. broj 381 dvori{te "Urija" pov. 500 m2, njiva "Urija" 5 klase pov. 339 m2, ku}a i zgrade "Urija" pov. 101 m2, k.~. 382 njiva "Urija" 5 klase pov. 3189 m2, njiva "Urija"6 klase pov- 10685 m2, k.~. broj 383 {uma "Urija" 2 klase pov. 8396 m2 i k.~. broj 384 njiva "Brijeg" klase pov. 12395 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Arseni} Savo, sin Vasilja iz Rijeke. Re{etari broj 1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje, pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{no-knji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{no-knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


(so-1086-a-G/05) 


Na osnovu ~lanova 63 i 67 Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`beni glasnik RS", broj 67/03) Osnovni sud u Gradi{ci najavljuje 

USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NO-KNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{no-knji`nom predmetu broj Dn-1198/05, a po zahtjevu LAZI] (Luke) PETAR, iz Mra~aja bb u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{no-knji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{no-knji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 677 K.O. ROVINE parcela br. 659/11 OKU]NICA njiva pov. 803 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Lazi} (Luke) Petar iz Mra~aja. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{no- knji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok za zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze (~lan 67 stav 4 ZZK). Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{no - knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza (~lan 64 ZZK) i (~lan 67 stav 5 ZZK). 

(so-1102-a-G/05) 


Na osnovu ~lanova 63 i 67 Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`beni glasnik RS", broj 67/03) Osnovni sud u Gradi{ci najavljuje 

USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NO-KNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{no-knji`nom predmetu broj Dn-1202/05, a po zahtjevu BRAJI] (Milana) @IVKE r. Novakovi} iz Gradi{ke u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{no-knji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{no- knji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 726 K.O. Gradi{ka Grad parcele br. 262/4 OGRADA dvori{te pov. 409 m2, k.~.br.262/4 OGRADA ku}a i zgrade pov. 23m2, k.~. br. 262/128 OGRADA dvori{te pov. 494m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Braji} @ivka r. Novakovi}. 

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{no-knji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok za zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze (~lan 67 stav 4 ZZK). Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{no - knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza (~lan 64 ZZK) i (~lan 67 stav 5 ZZK). 

(so-1103-a-G/05) 


Na osnovu ~lanova 63 i 67 zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`beni glasnik RS", broj 67/03) Osnovni sud u Gradi{ci najavljuje 

USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NO-KNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{no-knji`nom predmetu broj Dn-1196/05, a po zahtjevu "PRIMA IMPEX" D.O.O. GRADI[KA u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{no-knji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{no- knji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 2470 K.O. GRADI[KA SELO parcela br. 1862/108 TRKALI[TE, ekonomsko dvori{te pov. 3171 m2, k.~.1861/108 TRKALI[TE privredna zgrada pov. 659m2 ukupne pov. 3839 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je "PRIMA IMPEX" GRADI[KA. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{no-knji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok za zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze (~lan 67 stav 4 ZZK). Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{no - knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza (~lan 64 ZZK) i (~lan 67 stav 5 ZZK). 

(so- 1104-a-G/05) 


Na osnovu ~lanova 63 i 67 zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`beni glasnik RS", broj 67/03) Osnovni sud u Gradi{ci najavljuje 

USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NO-KNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{no-knji`nom predmetu broj Dn-1210/05, a po zahtjevu "GRADID IN@ENJERING" D.O.O. GRADI[KA u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{no-knji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{no- knji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 2619 K.O.GRADI[KA GRAD parcele br. 1615/41 ul. KARA\OR\EVA, ekonomsko dvori{te pov. 507m2, k.~.br.1615/41 ul.KARA\OR\EVA, privredna zgrada pov. 312m2 pov. 819m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je "GRADID IN@ENJERING" GRADI[KA. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{no- knji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok za zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze (~l. 67 st.4 ZZK). Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{no-knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza (~lan 64 ZZK) i (~lan 67 stav 5 ZZK). 

(so-1105-a-G/05) 


Na osnovu ~lanova 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`beni glasnik RS" br. 67/03) Osnovni sud u Gradi{ci najavljuje 

USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NO-KNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{no-knji`nom predmetu broj Dn-1200/05 a po zahtjevu DRA[KOVI] (Veljka) DESANKA i DRA[KOVI] (Danila) @elimir oboje iz Isto~nog Sarajeva, Vu~ja Luka bb u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{no-knji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{no knji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 564 K.O. Rovine, k.5. br. 425/6 OKU]NICA ekonomsko dvori{te pov. 3914 m2, k.~.425/6 OKU]NICA privredna zgrada pov. 562 m2, k.~. br. 425/7 PUT njiva pov. 380 m2, k.~. br. 425/11 OKU]NICA njiva pov. 1612 m2 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je DRA[KOVI] (Veljka) DESANKA i DRA[KOVI] (Danila) @ELIMIR oboje iz Isto~nog Sarajeva 

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{no-knji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze (~l.67 st.4 ZZK). Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{no - knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza (~lan 64 ZZK) i (~lan 67 stav 5 ZZK). 

(so-1106-a-G/05) 


Na osnovu ~lanova 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`beni glasnik RS", broj 67/03), Osnovni sud u Gradi{ci najavljuje 

USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NO-KNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{no-knji`nom predmetu broj Dn-1.212/05 a po zahtjevu LAZI] (Rade) MILO[ iz Laminaca Dubrava u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{no-knji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{no- knji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 146 K.O. Liskovac, k.~. broj 8/19 POTKU]NICA dvori{te pov. 500 m2, k.~. 8/19 POTKU]NICA njiva pov. 363 m2, POTKU]NICA ku}a i zgrada pov. 191 m2, ukupne pov. 1054 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je LAZI] (Rade) MILO[ iz Laminaca Dubrava. 

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{no-knji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da  pribave sve potrebne dokaze (~l. 67 st. 4 ZZK). Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{no-knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza (~l. 64 ZZK) i (~l. 67 st.5 ZZK). 

(so-1107-a-G/05) 


Na osnovu ~lanova 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`beni glasnik RS", broj 67/03) Osnovni sud u Gradi{ci najavljuje 

USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NO-KNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{no-knji`nom predmetu broj Dn-1062/05 a po zahtjevu ZEMLJORADNI^KA ZADRUGA "GRADI[KA" u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{no-knji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{no- knji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 299 K.O. Nova Topola i ozna~ene sa k.~. 197/3 MA[INSKI PARK, ekonomsko dvori{te pov. 102m2, k.~. 197/3 MA[INSKI PARK, privredna zgrada pov. 551m2, k.~. 197/4 MA[INSKI PARK, privredna zgrada pov. 500 m2 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je ZZ "GRADI[KA" GRADI[KA. 

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{no-knji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze (~l. 67 st. 4 ZZK). Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{no - knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza  (~l. 64 ZZK) i (~l. 67 st. 5 @ZK). 

(so-1108-a-G/05) 


Na osnovu ~lanova 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`beni glasnik RS", broj 67/03) Osnovni sud u Gradi{ci najavljuje 

USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NO-KNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{no-knji`nom predmetu broj: Dn-1056/05 po zahtjevu NOVKOVI] (Stanka) RADE iz Lili}a  u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{no- knji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{no- knji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 207 K.O. Lili}a i ozna~ene sa k.~. 500/3 NJIVICA, Ekonomsko dvori{te. pov "1065m2, k.~. 500/3 NJIVICA, Privredna zgrada pov. 892m2, k.~. 525 BALABANOVA NJIVA Ekonomsko dvori{te pov. 2517 m2, k.~. 525 BALABANOVA NJIVA, zgrada za tov stoke pov. 1232m2 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je NOVKOVI] (Stanka) RADE iz Lili}a. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{no- knji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze (~l. 67 st. 4. ZZK). Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{no- knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza (~lan 64. ZZK) i (~l. 67. stav 5. ZZK). 

(so-1109-a-G/05) 


Osnovni sud Gradi{ka na osnovu ~lana 63.  i ~l. 67. stav 2 ZZK ("Slu`beni  glasnik RS", broj 67 od 15. avgusta 2003. godine, vr{i 

NAJAVU 

U zemlji{no-knji`nom predmetu Pavlovi} Dragana  iz Gradi{ke ul. Cara Nikolaja  II br.5 , koji se odnosi na zemlji{te  upisano u p.l.br: 335 k.o. ^atrnja parcele k~.br. 638/15 Kru{kik dvori{te u povr{ini od 482m2, parcela k~. br. 638/15 Kru{kik ku}a i zgrada u povr{ini od 69 m2. 

Zemlji{no-knji`ni sud namjerava po zahtjevu Pavlovi} Dragana iz Gradi{ke u skladu sa ~l. 63 i narednim Zakonima  o zemlji{nim knjigama uspostaviti zemlji{no-knji`ni ulo`ak, koji je uni{ten u Drugom svjetskom ratu. 

Kao vlasnika navedene nekretnine sud namjerava u  zemlji{no-knji`ni ulo`ak koji treba da se uspostavi upisati Pavlovi} Dragana iz Gradi{ke. 

Lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neka druga prava na toj nekretnini pozivaju se da svoje pravo prijave u roku od 60 ({ezdeset) dana od dana najave putem podneska u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave ZK-ulo{ka. 

Lica koja pola`u neko pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje jo{ slijede}ih 90 (devedeset) dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze (~l. 67 st. 4 ZZK). Ukoliko u ovom produ`enom roku ne uslijedi prijava, sud }e izvr{iti uspostavu ZK-ulo{ka na osnovu postoje}ih dokaza (~l. 64.ZZK) (~l. 67 st.5 ZZK). 

(so-1121-a-G/05) 


Osnovni sud u Gradi{ci na osnovu ~l. 63 i ~l. 67 stav 2 ZZK ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 67/03 od 15. avgusta 2003. god.  najavljuje 

USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NO - KNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{no-knji`nom predmetu DN - 1055/05 a po zahtjevu SARAJLI] MIRKA, sin Ignjatije iz Brestov~ine, Gradi{ka, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{no-knji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{no- knji`ni ulo`ak su upisane u p.l.br. 379 k.o. Ma~kovac parcele k.~. br. 106 Pajevi njiva u povr. od 1053 m2, k.~. broj 106 Pajevi njiva u pov. 1000m2, k.~. broj 140 Pajevi livada u povr. od 4368 m2 i k.~. broj 548 Barum livada u pov. od 4317 m2, nekretnine upisane u p.l. br. 2536 k.o. Gradi{ka selo parcele k.~. br. 1862/123 Trkali{te ekonomsko dvori{te u pov. od 2441 k.~. broj 1862/123 Trkali{te ku}a i zg. u povr. od 539 m2, nekretnine upisane u p.l..br. 109, k.o. Brestov~ina parcele k.~. broj 351 [ikara {uma u povr. od 2015 m2, k.~. br. 486/2 Duga greda {uma u pov. od 290 m2, k.~. broj 486/3 Duga greda {uma u pov. 1050m2, k.~. broj 486/4 Duga greda {uma u pov. od 380m2, k.~. broj 487 Duga greda {uma u pov. 270 m2, k.~. broj 488/2 Duga greda njiva u pov. od 2070 m2, k.~. br. 488/3 Duga greda njiva u pov. od 5020 m2, k.~. br. 488/4 Juga Greda njiva u pov. od 5269 m2, k.~. br. 493/1 Gaji{te njiva u pov. od 5098 m2, k.~. broj 522/2 Kr~evina njiva u pov. od 514 m2, k.~. br. 523 Kr~evina njiva u pov. od 300 m2, k.~. br. 524 kr~evina dvori{te u pov. od 299 m2, k.~. br. 524 Kr~evina ku}a i zg. u pov. 166 m2, k.~. br. 525 Kr~evina njiva u pov. od 710 m2, k.~. br. 526 Kr~evina ekonomsko dvori{te u pov. 906 m2, k.~. br. 526 Kr~evina ku}a i zg. u pov. od 271 m2, k.~. br. 528/3 Kr~evina njiva u pov. od 872 m2 k.~. br. 528/3 Kr~evina ku}a i zgrada u pov. 577 m2, prema podacima iz katastra posjednik nekretnina Sarajli} Mirko sin Ignjatije iz Brestov~ina. 

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{no - knji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave dokaze (~l. 67. st. 4 ZZK). Ukoliko u predlo`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{no-knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza (~l. 64 ZZK) i (~l. 67 st. 5 ZZK). 

(so-1122-a-G/05) 


Osnovni sud Gradi{ka na osnovu ~1. 63 i ~l. 67 stav 2 ZZK ("Slu`beni glasnik RS", br. 67/03 od 15 avgusta 2003. godine najavljuje 

USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NO-KNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{no - knji`nom predmetu DN-908/05, a po zahtjevu Topi} Momira, sin Srbobrana, Vidovdanska br. 5 Gradi{ka, u toku je postupak za uspostavljenje zemlji{no-knji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{no-knji`ni ulo`ak su upisane u p.l.br. 2586, k.o. Gradi{ka Grad parcele k.~, br. 57/22 ul. Kulina dvori{te u povr{ini od 340 m2, k.~.br. 57/22 ku}a i zgrada u povr{ini od 90m2, prema podacima iz katastra posjednik nekretnina Topi} Momir sin Srbobrana iz Gradi{ke. 

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{no-knji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave dokaze (~l.67 st.4 ZZK). Ukoliko u predlo`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{no-knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza (~l. 64 ZZK) i (~l. 67 st. 5 ZZK) 

(so-1123-a-G/05) 


Osnovni sud Gradi{ka na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. stav 2. ZZK "Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 67 od 15. avgusta 2003. godine vr{i 

NAJAVU 

U zemlji{no-knji`nom predmetu Hrva~evi} @ivka, sin Radovana, ul. Branka Vidovi}a, Gradi{ka, koji se odnosi na zemlji{te upisano u p.l. broj 1168 k.o. Gradi{ka selo, parcele k.~. broj 1935/9 me|u kanalima dvori{te u povr{ini od 500 m2, k.~. broj 1935/9 me|u kanalima livada u povr{ini od 72m2, k.~. broj 1935/9 me|u kanalima ku}a i zgrada u povr{ini od 205 m2, k.~. broj 2305/13 ^aira njiva u povr{ni od 390 m2. 

Zemlji{no - knji`ni sud namjerava po zahtjevu Hrva~evi} @ivka sin Radovana, Gradi{ka u skladu sa ~l. 63 i narednim zakonima o zemlji{nim knjigama uspostaviti zemlji{no-knji`ni ulo`ak, koji je uni{ten u Drugom svjetskom ratu. 

Kao vlasnika navedene nekretnine sud namjerava u zemlji{no-knji`ni ulo`ak koji treba da se uspostavi upisati Hrva~evi} @ivka, sin Radovana iz Gradi{ke. 

Lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neka druga prava na toj nekretnini pozivaju se da svoje pravo prijave u roku od 60 ({ezdeset) dana od dana najave putem podneska u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave @K-ulo{ka. 

Lica koja pola`u neko pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje jo{ slijede}ih 90 (devedeset) dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze (~1.67 st. 4 ZZK). Ukoliko u ovom produ`enom roku ne uslijedi prijava, sud }e izvr{iti uspostavu ZK-ulo{ka na osnovu postoje}ih dokaza (~l. 64. ZZK ) (~l. 67 st.5 ZZK). 

(so-1145-a-G/05) 


Osnovni sud Gradi{ka na osnovu ~lana 62. i ~lana. 67 stav 2 ZZK ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 67/03) od 15. 8. 2003. godine, najavljuje 

USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NO-KNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{no-knji`nom predmetu DN-1252/2005 a po zahtjevu AD@I] ZORANA sin Branka iz Gradi{ke ul. M.G. Nikolajevi}a 20 i Ili} Milovana, sin Ilije, iz Nove Topole 96 u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{no-knji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{no-knji`ni ulo`ak su upisane u p.l. br. 1134 k.o. Gornji Podgradci parcele k.~. br. 3114 Jaruga {uma u povr{ini od 2770m2, k.~. br. 3123/1 Jo{ik {uma u povr{ini od 6350m2, k.~.br. 3123/2 Jo{ik kamenolom u povr{ini od 200m2 prema podacima katastra posjednik Ad`i} Zoran iz Gradi{ke i Ili} Milovan iz Nove Topole. 

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{no-knji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave dokaze (~l. 67 st. 4 ZZK). Ukoliko u predlo`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{no-knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza (~l. 64 ZZK) i (~l.67 st.5 ZZK) 

(so-1147/05) 


Na osnovu ~lanova 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`beni glasnik RS", broj 67/03) Osnovni sud u Gradi{ci najavljuje 

USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NO-KNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{no-knji`nom predmetu broj Dn-1240/05, a po zahtjevu GAJI] BO@IDARA, sin Save,GAJI] STOJE r. Goli}, GAJI] RANKA, sin Save, i GAJI] BRANISLAVA, sin Save, svi iz Gradi{ke u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{no-knji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{no-knji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 2295 K.O. Gradi{ka grad parcele br.688/1 ul. Vladete Radi}a dvori{te pov. 182m2, k.~. 688/2 ul. Vladete Radi}a, dvori{te pov. 71m2, k.~. 688/2 ul. Vladete Radi}a, ku}a i zgrade pov.81m2, k.~. 688/05 ul. Vladete Radi}a, gradili{te pov. 40m2, k.~. 688/6 ul. Vladete Radi}a gradili{te pov. 148 m2, ukupne pov. 522m2. 

Prema podacima iz katastra posjednici navedenih nekretnina su Gaji} Save Bo`idar, Gaji} Stoja r. Goli}, Gaji} Save Ranko, Gaji} Save Branislav,  svi iz Gradi{ke. 

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{no-knji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze (~l. 67 st. 4 ZZK). Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{no knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza (~l.64 ZZK) i (~l. 67 st. 5 ZZK), 

(so-1155-a-G/05) 


Na osnovu ~lanova 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`beni glasnik RS", broj 67/03) Osnovni sud u Gradi{ci najavljuje 

USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NO-KNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{no-knji`nom predmetu broj Dn-1222/05, a po zahtjevu LATINOVI] SNE@ANE r. Luki} iz Milo{eva Brda, Gradi{ka u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{no-knji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{no- knji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 68 K.O. ^atrnja parcele br. 611/1 KRU[KIK dvori{te pov 500 m2, k.~. 611/1 KRU[KIK njiva pov. 394 m2, k.~. 611/1 KRU[KIK ku}a i zgrade pov. 121 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Latinovi} Sne`ana r. Luki} iz Milo{eva Brda. 

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{no-knji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze (~l. 67 st. 4 ZZK). 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{no-knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza (~l. 64 ZZK) i (~l. 67 st. 5 ZZK). 

(so-1156-a/G/05) 


Na osnovu ~lanova 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`beni glasnik RS" broj 67/03) Osnovni sud u Gradi{ci najavljuje 

USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NO-KNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{no-knji`nom predmetu broj Dn-1235/05, a po zahtjevu [UKALO DRAGOJA, sin Du{ana, iz Nove Topole u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{no-knji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{no- knji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 803 K.O. Nova Topola parcele br.167/2 Polje dvori{te pov. 500 m2, k.~. broj 167/2 Polje njiva pov. 1149 m2, k.~. broj 167/2 Polje ku}a i zgrade pov. 96m2, Posjedovni list broj 305 K.O. Tro{elji k.~. broj 898/2 KOD KRU[KE ost. nepl. zemlji{ta pov. 3870 m2, k.~. broj 1119/2 OKU]NICA njiva pov. 260 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je [ukalo (Du{ana) Dragoja iz Nove Topole. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{no- knji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze (~l.67 st.4 ZZK). Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{no-knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada prijavljenih dokaza (~l. 64 ZZK) i (~l. 67 st. 5 ZZK). 

(so-1157-a/G/05) 


Osnovni sud Gradi{ka na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. stav 2 ZZK "Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 67/03 od 15. avgusta 2003. godine najavljuje 

USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NO - KNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{no-knji`nom predmetu DN-1257/05 a po zahtjevu HUSEINOVI] (Edhema) IBRAHIM iz Gradi{ke ul. Savska 1, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{no-knji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{no- knji`ni ulo`ak su upisane u p.l. broj 649 k.o. Gradi{ka grad parcele k.~. broj 989 ul. Savska, dvori{te u povr{ini od 200m2, k.~. broj 989 ul. Savska ku}a i zgrada u povr{ni od 94 m2, prema podacima katastra posjednik Huseinovi} (Edhema) Ibrahim iz Gradi{ke. 

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{no-knji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave dokaze (~lan 67 stav 4 ZZK). Ukoliko u predlo`enom roku ne uslijedi prijava zemlji{no - knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza (~lan 64 ZZK) i (~lan 67 stav 55 ZZK). 

(so-1158-a-G/05) 


Osnovni sud Gradi{ka na osnovu ~lanova 63. i 67 stav 2 ZZK ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 67/03 od 15. 8. 2003. godine najavljuje 

USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NO-KNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{no - knji`nom predmetu DN-1260/05 a po zahtjevu SERDAR SLAVI[E, sin Janka, KOZINIC - GRADI[KA u toku je postupak za uspostavljenje zemlji{no-knji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{no- knji`ni ulo`ak su upisane u p.l.br.843 k.o. Kozinci parcele k.~. 225/1 Abajno polje, njiva u povr{ini od 667m prema podacima katastra posjednik Serdar Slavi{a, sin Janka, iz Kozinaca. 

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{no-knji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave dokaze (~l. 67 st. 4 ZZK). Ukoliko u predlo`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{no- knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza (~l.  64  ZZK) i (~l. 67  st. 5 ZZK). 

(so-1159-a-G/05) 


Osnovni sud Gradi{ka na osnovu ~lanova 63. i 67. stav 2 ZZK ("Slu`beni glasnik RS" broj67/03)od 15. avgusta 2003. godine najavljuje 

USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NO-KNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{no - knji`nom predmetu DN 1261/05 a po zahtjevu [OBOTA r. Paukovi} ZORKE, k}i \ur|a, LAMINCI JARU@ANI u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{no-knji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{no- knji`ni ulo`ak su upisane u p.l.br.163 k.o. Laminci Jaru`ani parcele k.~. br-1350 Oku}nica dvori{te u pov. od. 500m2, k.~.br. 1350 Oku}nica njiva u pov. od 924m2, k.~.br.1350 Oku}nica ku}a izg. u pov. od 197m2, k.~br. 1351 Oku}nica vo}njak u pov. od 1161m2 prema podacima Katastra posjednik je [OBOTA ZORKA, k}i \ur|a. 

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{no-knji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave dokaze (~l.67 st.4 ZZK). Ukoliko u predlo`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{no- knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza (~l. 64 ZZK) i (~l.67 st. 5 ZZK) 

(so-1160-a-G/05) 


Osnovni sud Gradi{ka na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. stav 2 ZZK ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 67/03 od 15. 8. 2003. godine najavljuje 

USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NO-KNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{no - knji`nom predmetu DN-1275/05, a po zahtjevu [URLAN DANICE, r. Radivojac, ul. M. Crnjanskog 44/3 Gradi{ka u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{no-knji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{no- knji`ni ulo`ak su upisane u p.l. 2355 k.o. Gradi{ka grad parcele k.~. broj 508/5 ul. V. Sladojevi}, privredna zgrada u povr{ini od 22 m2 prema podacima Katastra posjednik [urlan Danica, r. Radivojac, iz Gradi{ke. 

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{no-knji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave dokaze (~lana 67 st. 4 ZZK). 

Ukoliko u predlo`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{no-knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza (~l. 64 ZZK) i (~l. 67 st. 5 ZZK) 

(so-1183-a-G/05) 


Osnovni sud Gradi{ka na osnovu ~lanova 63. i 67. stav 2 ZZK ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 67/03) od 15. avgusta 2003. godine najavljuje 

USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NO-KNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{no-knji`nom predmetu DN-1277/05, a po zahtjevu TODOROVI] MILO[A, sin Ilije i TODOROVI] BOSE, r. Sablji}, Omladinska 13, Gradi{ka, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{no-knji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{no- knji`ni ulo`ak su upisane u p.l. broj 2216 k.o. Gradi{ka selo parcele k.~. broj 1839/218 \uri~ka dvori{te u povr{ini od 394 m2, k.~. broj 1839/218 \uri~ka ku}a i zgrada u povr{ini od 116 m2. 

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{no-knji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave dokaze (~lana 67 st. 4 ZZK). 

Ukoliko u predlo`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{no-knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza (~l. 64 ZZK) i (~l.67 st. 5 ZZK) 

(so-1184-a-G/05) 


Osnovni sud Gradi{ka na osnovu ~lanova 63. i 67. stav 2 ZZK ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 67/03) od 15. avgusta 2003. godine najavljuje 

USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NO-KNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{no-knji`nom predmetu DN-1278/05 a po zahtjevu A.D. POTKOZARJE Gradi{ka iz Gradi{ke, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{no-knji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{no- knji`ni ulo`ak su upisane u p.l. broj 955 k.o. Gradi{ka grad parcele k.~. broj 920, ul. Danila Borkovi}a, ekonomsko dvori{te u povr{ini od 175 m2, k.~. broj 920, ul. Danila Borkovi}a, privredna zgrada u povr{ini od 211m2, k.~. broj 924 ul. Petra Me}ave ekonomsko dvori{te u povr{ini od 189 m2, k.~. broj 924 ul. Petra Me}ave privredna zgrada u povr{ini od 664 m2, k.~. broj 925/2 ul. Petra Me}ave ekonomsko dvori{te u povr{ini 638 m2, k.~. broj 925/2 ul. Petra Me}ave privredna zgrada u povr{ini 403m2, k.~. br. 938/2 ul. Mala pijaca ekonomsko dvori{te u povr{ini od 6 m2, k.~. broj 933/2 ul. Mala pijaca pivredna zgrada u povr{ini od 63m2. 

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{no-knji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave dokaze (~l. 67 st.4 ZZK). 

Ukoliko u predlo`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{no-knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza (~l.  64  ZZK) i (~l. 67 st. 5 ZZK) 

(so-1185-a-G/05) 


Osnovni sud Gradi{ka na osnovu ~lanova 63. i 67. stav 2. ZZK ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 67/03 od 15. avgusta 2003. godine) najavljuje 

USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NO-KNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{no-knji`nom predmetu DN-1266/2005, a po zahtjevu "PRODEKS AGRO" D.O.O. GRADI[KA po direktoru Duki} Davorki iz Rogolja u toku je postupak za uspostavljenje zemlji{no-knji`nog ulo{ka, 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{no-knji`ni ulo`ak su upisane u p. l. br. 1108  k. o. Nova Topola parcele k.~. br. 252 Mlin ekonomsko dvori{te u povr{ini od 8040 m2, k.~. br. 252 Mlin privredna zgrada u povr{ini od 2773 m2, k.~. br. 492/1 Direkcija ekonomsko dvori{te u povr{ini od 4205m2, k. ~. br. 492/1 Direkcija privredna zgrada u povr{ini od 1156 m2, k.~.br.492/2 Direkcija ekonomsko dvori{te u povr{ini od 365m2, k. ~. br. 492/2 Direkcija privredna zgrada u povr{ini od 74m2 prema podacima katastra posjednik je "PRODEKS AGRO" D.O. GRADI[KA iz GRADI[KE. 

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{no-knji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave dokaze (~l. 67 st. 4 ZZK). Ukoliko u predlo`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{no-knji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza (~l.  64 ZZK) i (~l. 67 st. 5 ZZK) 

(so-1187-a-G/05) UPISI U SUDSKI REGISTAR 


BR^KO DISTRIKT BiH 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-3/05 od 27. 1. 2005. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva se udru`enje "Fudbalski klub Sloboda", Mujki}i, Br~ko. Skra}eni naziv udru`enja glasi: "FK SLOBODA", Mujki}i, Br~ko. Sjedi{te udru`enja je u Br~kom, Mujki}i, ul. Ciglana bb, Br~ko. Osniva~i udru`enja su: Ba{i} Slavoljub sin Mile iz Br~kog, ul. Banjalu~ka bb, JMBG 2907958181518, l.k. broj 2014/96 Br~ko, Milo{evi} Goran iz Br~kog, ul. Banjalu~ka bb, JMBG 1003962181530, l.k. broj 03FZB3100 Br~ko Distrikt BiH i Kadri} Admir sin Hajrudina iz Br~kog, ul. Dejtonska br. 84, JMBG 2206965183315, l.k. broj 04FZD6763 Br~ko Distrikt BiH. Zastupnici udru`enja su: Ba{i} Slavoljub - predsjednik izvr{nog odbora - bez ograni~enja, Milo{evi} Goran - sekretar udru`enja i Kadri} Admir - predsjednik skup{tine udru`enja - bez ograni~enja, koji su ovla{teni i za prijem sudskih i drugih slu`benih pismena. Osnovni ciljevi i zadaci udru`enja su: 

Udru`enje obavlja sljede}e djelatnosti: 91.330 - Djelatnost ostalih ~lanskih organizacija, na drugom mjestu nespomenuto, 92.610 - Rad sportskih objekata, 92.623 - Ostale sportske djelatnosti. 

(Sr-2/05) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-26/05 od 27. 1. 2005. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva se trgovinska radnja "[EMI" Ra{ljani bb, Br~ko Distrikt, vl. Avdi} Amir, s.p. Skra}eni naziv je: "[EMI" Ra{ljani, Br~ko Distrikt, vl. Avdi} Amir, s.p. Sjedi{te je: Ra{ljani bb, Br~ko Distrikt. Osniva~ je: Avdi} (Saliha) Amir iz Ra{ljana bb, Br~ko Distrikt, JMBG 2008974181515. Odluka o osnivanju od 5. 1. 2005. godine. Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Djelatnost je: 15. 860 Prerada ~aja i kafe, 45.211 Visokogradnja, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.441 Farbarski radovi, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima,  52. 220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.420  Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52. 430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52. 450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima. Lice ovla{teno za zastupanje je: Avdi} (Saliha) Amir iz Ra{ljana bb, Br~ko Distrikt, JMBG 2008974181515, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(Sr-3/05) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-80/05 od 25. 1. 2005. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Samostalni poduzetnik za trgovinu "JASMIN-NM" Br~ko, Dubrave, vl. Mustafi} Nevzeta s.p. obavje{tava svoje povjerioce da je zbog ekonomske neopravdanosti prestao sa radom dana 18. 1. 2005. godine. 

(Sr-4/05) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-52/05 od 18. 1. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se preduzetnik pod nazivom: Uslu`na radnja "Ar~i" vl. Hamzi} Ned`ad s.p. Sjedi{te je u Br~kom, ul. J. Ignjatovi}a 1. Osniva~ je Hamzi} Ned`ad iz Br~kog, JMB 0201956181505. Djelatnost je: 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hla|enje. Preduzetnik za obaveze odgovara svom svojom imovinom Lice ovla{}eno za zastupanje je Hamzi} Ned`ad, bez ograni~enja. 


(Sr-7/05) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-90/05 od 26. 1. 2005.  godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

U skladu sa odredbama Zakona o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH [imi} Ilija iz mjesta Donji Rahi} bb Br~ko Distrikt BiH, donosi Odluku o registraciji Samostalnog preduzetnika. Samostalni preduzetnik }e ubudu}e poslovati pod punim nazivom "PETROVA KOLIBA" Restoran-Motel, Grbavica bb. Br~ko Distnkt BiH vl. [imi} Ilija s.p. Osniva~ i zastupnik Samostalnog preduzetnika je [imi} (Petra) Ilija iz mjesta Donji Rahi} bb. Br~ko Distrikt BiH JMBG 0105961181549 posjeduje LK.04FZE1440 izdatu u Br~kom.  Sjedi{te Samostalnog preduzetnika je umjestu Grbavica bb, Br~ko Distrikt BiH. a djelatnost je: 55.110 Hoteli i moteli, 55.220 Kampovi i kampirali{ta, 55.230 Ostali smje{taj za kra}i boravak, 55.300 Restorani, 55.401 Bar 55.402 Bife, 55.403 Kafana, 55.510 Kantine (menze), 55.520 Snabdijevanje pripremljenom hranom (catering). 

Za svoje obaveze u pravnom prometu preduzetnik odgovara cjelokupnom imovinom. 

(SR-9/05) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-14/05 od 12. 1. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se Trgovinska radnja "ALINA-JEANS" vl. Hazim Dori} s.p.Br~ko, skra}eni naziv "ALINA- JEANS" vl. Hazim Dori} s.p.Br~ko sa sjedi{tem u Br~kom, Tr`nica Arizona k.o.Dubrave. Osniva~ je Hazim Dori}, JMBG: 0203950183312 iz Srebrenika, Seona br. 4, koji zastupa istu u pravnom prometu, bez ograni~enja a za preuzete obaveze u pravnom prometu odgovara svom svojom imovinom. Samostalni preduzetnik }e obavljati slijede}e djelatnosti: 52.410 Trgovina na malo tekstilom 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama 

(SR-23/05) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-13/05 od 12. 1. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se preduzetnik pod nazivom TRGOVINSKA RADNJA "MIRETEX" BR^KO DISTRIKT, Dubrave, vl. Be{i} Salmina,s.p.Skra}eni naziv je: "MIRETEX" BR^KO DISTRIKT, DUBRAVE, vl.Be{i} Salmina, s.p. Sjedi{te preduzetnika je: Br~ko Distrikt, Dubrave Tr`nica "Arizona".Osniva~ preduzetnika je: Be{i} (Bege) Salmina iz Srebrenika, Fale{i} JMBG 2509981127142 odluka o osnivanju od 5. 1. 2005 osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Djelatnost je: 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima. Lice ovla{teno za zastupanje preduzetnika je: Be{i} (Bege) Salmina iz Srebrenika, Fale{i} JMBG 2509981127142 bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-22/05) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-39/05 od 13. 1. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se Samostlani preduzetnik trgovinom na malo "HS COMPANY" Br~ko, vl. Edvin [abi}, sa skra}enim nazivom:"HS COMPANY" Br~ko, vl. Edvin [abi}, s.p. i sjedi{tem u Br~kom, Dubrave Tr`nica "Arizona" Poslovna zgrada broj 12. Osniva~ i zastupnik Preduzenika je: EDVIN [ABI], JMBG 1407980183307 iz Srebenika, Rapatnica bb, sa neograni~nim ovla{tenjima. Preduzenik za svoje obaveze u pravnom prometu odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Djelatnost Preduzetnika je: 52310 Trgovina na malo tekstilom; 52420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima. 

(SR-21/05) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-19/05 od 12. 1. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

osniva~ "Global security" d.o.o. za za{titarske poslove Br~ko vr{i pro{irenje postoje}e djelatnosti tako {to je odredio da pored postoje}e djelatnosti preduze}e obavlja i slijede}u djelatnost: 45.450 Ostlai zavr{ni radovi; 74.700 ^i{}enje svih vrsta objekata; 95.00 Privatna ku}anstva sa zaposlenim osobljem. 

(SR-20/05) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-7/05 od 12. 1. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Kafe bar "stella Maris" Br~ko, ul. Zaima Mu{anovi}a 1, vl. Iki} Petar s.p. dopunjava svoju djelatnost sa 92.340 Ostale zabavne djelatnosti d.n. (igre na automatima za igre na sre}u). 

(SR-19/05) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-10/05 od 12. 1. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se preduzetnik pod nazivom: TRGOVINSKA RADNJA "MOTOPROM" Br~ko Distrikt, Dubrave, vl. Duri} - Vujasin Danijela, s.p. Skra}eni naziv je: "MOTOPROM" Br~ko Distrikt, Dubrave, vl. Duri} - Vujasin Danijela, s.p. Sjedi{te preduzetnika je: Br~ko Distrikt, Dubrave Tr`nica "Arizona". Preduzetnik je: Duri} - Vujasin (Save) Danijela iz Br~kog, lli}ka br. 7/C JMBG 1110979178984, odluka o osnivanju od 4. 1. 2005. godine. Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Djelatnost je: 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom. Lice ovla{teno za zastupanje je Duri} - Vujasin (Save) Danijela iz Br~kog, lli}ka br. 7/C JMBG 1110979178984, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-13/05) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-84/05 od 26. 1. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

"KKB ^IN^ILA" d.o.o. Br~ko, vr{i imenovanje novog zamjenika direktora u osobi Cvijetinovi} (Nenad) Borislav iz Lopara, Lopare Selo 140, jmb 3101973182503, sa danom 18. 1. 2005. godine, bez ograni~enja, a sa istim danom razrje{ava Tomi} Milu iz Br~kog. 

(SR-12/05) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-33/05 od 26. 1. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Preduzetnik "Osmanba{i} Refail" s.p. Br~ko, vr{i pro{irenje djelatnosti tako da }e pored registrovane djelatnosti obavljati i slijede}u djelatnost: 55401 Bar i automati za igre na sre}u. 

(SR-11/05) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-64/05 od 19. 1. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se preduzetni~ka djelatnost pod nazivom: Trgovina "MED" vi. Cviko Mirsad, s.p., ul. Sarajevska 11, Br~ko Distrikt BiH. Skra}eni naziv je: "MED" v.l. Cviko Mirsad, s.p., Br~ko. Sjedi{te preduzetni~ke djelatnosti je: ulica Sarajevska 11, Br~ko Distrikt BiH. Osniva~ preduzetni~ke djelatnosti je Cviko Mirsad sin Salke iz Br~kog, ul. Suljagi}a Sokak 19, Br~ko Distrikt BiH. Preduzetnik }e obavljati slijede}e djelatnosti: 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama ( osim specijalizirane trgovine na malo oru`jem i streljivom). Osoba ovla{tena za zastupanje preduzetni~ke djelatnosti je Cviko Mirsad - preduzetnik bez ograni~enja ovla{tenja. Preduzetnik za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

(SR-25/05) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-97/05 od 31. 1. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

"TELEFONIJA" d.o.o. Br~ko vr{i pro{irenje djelatnosti, tako da }e pored registrovane djelatnosti obavljati i slijede}e djelatnosti: 30.010 Proizvodnja uredskih ma{ina; 30.020 Proizvodnja ra~unala (kompjutera) i druge opreme za obradu podataka; 45.110 Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi, 45.310 Elektroinstalacijski radovi. Iste }e se obavljati u unutra{njem i spoljnotrgovinskom prometu. 

(SR-55/05) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-40/05 od 13. 1. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge "MG-PROMET" BR^KO sa sjedi{tem u Br~kom, ul. Ljubomira Krsmanovi}a broj 318, }e pored do sada upisanih djelatnosti obavljati i djelatnost: 01240 Uzgoj peradi. 

(SR-56/05) BRISANJE IZ SUDSKOG REGISTRA 


BR^KO DISTRIKT BiH 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-29/05 od 17. 1. 2005. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Prestaje sa radom i bri{e se iz sudskog registra Samostalni poduzetnik "VRETENO" Gril, Vase Pelagi}a bb, Br~ko Distrikt, vl. Svrdlan Ru`ica, s.p., sa danom 17. 12. 2004. godine. 

(Sr-1/05) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-38/05 od 13. 1. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Trgovinska radnja "SALTEX" Br~ko, vl. Fejzi} Osman, s.p. prestaje sa radom i bri{e se iz registra Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH sa danom 28. 12. 2004. godine. 

(SR-57/05) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-57/05 od 18. 1. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Prestaje sa radom i bri{e se iz registra samostalni preduzetnik pod nazivom Trgovinska radnja "HERCEGOVINA" Br~ko, vl. \ogo Rajka s.p. Br~ko sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Tr`nica Arizona sa 13. 1. 2005. godine. 

(SR-67/05) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-96/05 od 27. 1. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Prestaje sa radom i bri{e se iz sudskog registra Trgovina-komision "MUZI^KA KUTIJA" Br~ko, Trg mladih bb, vl. Tanasi} Dejan, s.p. sa danom 17. 1. 2005. godine. 

(SR-53/05) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-9/05 od 12. 1. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Trgovinska radnja "Aldi" Br~ko, vl. Sio~i} [evket s.p. Tr`nica Arizona bb, prestaje sa radom od 28. 12. 2004. godine zbog ekonomskih pote{ko}a u poslovanju. 

(SR-26/05) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-63/05 od 25. 1. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Bri{e se iz sudskog registra Trgovinska radnja "MEBL2003" Br~o Distrikt Dubrave bb, vl. Ibri{imovi} Nevresa s.p., sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Dubrave bb, pijaca "Arizona" a na osnovu Odluke osniva~a o prestanku sa radom od 11. 1. 2005. godine. Preduzetnika zastupa i predstavlja Ibri{imovi} (D`emal) Nevresa, Srebrenik, ul. M. Zeki}a bb, JMBG 0408962188302. 

(SR-51/05)