SADR@AJ

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU MATERIJALA I USLUGA

OTVORENI POSTUPAK ZA NABAVU STALNIH SREDSTAVA

OTVORENOM POSTUPKU ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA I USLUGA ZA 2005. GODINU

 OBAVIJEST O JAVNOJ NABAVCI

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MATERIJALA I USLUGA

JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU ROBA I PRU@ANJE USLUGA ZA 2005. GODINU

PONI[TAVA JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU PUTNI^KOG VOZILA

PONOVNI OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PUTNI^KOG VOZILA

PONI[TAVA DIO JAVNOG NADMETANJA-TENDERA BROJ 01 OPK 5984/04

POZIV ZA PONOVNO JAVNO NADMETANJE

OBAVJE[TENJE O OTVORENOM POSTUPKU O JAVNOJ NABAVCI ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU PUTNI^KIH AUTOMOBILA

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI ROBA I VR[ENJU USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA JAVNU NABAVKU I ISPORUKU ROBA ZA 2005. GODINU

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI BROJ 102-004/05 ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZVO\ENJE RADOVA I NABAVKU ROBE ZA TERMOELEKTRANU "KAKANJ" U KAKNJU

OTVORENI POSTUPAK ZA ISPORUKU MATERIJALA I IZVO\ENJE RADOVA IZ PROGRAMA REKONSTRUKCIJE KU]A VLADE BR^KO DISTRIKTA BiH

OTVORENI POSTUPAK ZA NABAVKU KANCELARIJSKOG NAMJE[TAJA U 2005. GODINI

OTVORENI POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA ISPORUKU [TAMPANOG I KANCELARIJSKOG MATERIJALA

OTVORENI POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU I SUKCESIVNU ISPORUKU ROBA I MATERIJALA

JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA ZA 2005. GODINU

PONI[TAVA JAVNI POZIV ZA ^I[]ENJE JAVNIH SAOBRA]AJNIH POVR[INA I ODR@AVANJE ZELENIH POVR[INA U GRADU KAKNJU U 2005. GODINI

PONOVNI JAVNI POZIV ZA ^I[]ENJE JAVNIH SAOBRA]AJNIH POVR[INA I ODR@AVANJE ZELENIH POVR[INA U GRADU KAKNJU U 2005. GODINI

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA [TAMPANJA I OPREMANJA [TANDOVA

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NADZOR NAD UGRADNJOM VODOVODA I KANALIZACIJA

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA IZBOR OVLA[TENOG REVIZORA

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI ROBA I VR[ENJU USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA U^E[]E U KAMPANJI "BORBA PROTIV ZLOUPOTREBE DROGA"

OTVORENI POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA VR[ENJE USLUGA

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI ROBA I VR[ENJU USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

OTVORENI POSTUPAK ZA JAVNO NADMETANJE ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU ROBA I USLUGA

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI (0105)

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI   BROJ 102-003/05 ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZVO\ENJE RADOVA I NABAVKU ROBE ZA TERMOELEKTRANU "TUZLA" U TUZLI

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA JAVNO USTUPANJE RADOVA IZGRADNJE OGRADE OKO GROBLJA "SV. MARKO" SARAJEVO, U VRIJEDNOSTI DO 200.000,00 KM

OTVORENI POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA VR[ENJE USLUGA

JAVNO NADMETANJE - TENDER ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA IZVO\ENJE RADOVA NA MOSTU "KANAL", PREKO RIJEKE BOSNE

JAVNI OGLAS ZA PRIKUPQAWE PONUDA I IZBOR NAJPOVOQNIJEG PONU\A^A

OBAVIJEST O JAVNOJ NABAVI RADOVA S CILJEM UTVR\IVANJA SPOSOBNIH I PRIHVATLJIVIH KANDIDATA ZA IZVO\ENJE RADOVA: HE PE] MLINI - PRISTUPNA CESTA STROJARNICA - RAVLI]I

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA JAVNO USTUPANJE RADOVA SADNJE U SARAJEVU NA GROBLJIMA "BARE", "LAV", "SV. JOSIP", "SV. MARKO", "SV. ARHAN\ELI GEORGIJE I GAVRILO", "SV. MIHOVIL" U VRIJEDNOSTI OD 139.000,00 KM.

DODATNA OBJAVA POZIVA ZA NABAVKU ROBA I USLUGA U 2005. GODINI ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA

 KONKURENTSKI ZAHTJEV-

POSTUPAK KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU  ROBA I USLUGA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI ROBA I VR[ENJU USLUGA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

UDRU@ENJA - FONDACIJE

RJE[ENJE O UPISU U REGISTAR UDRU@ENJA

NATJE^AJI KONKURSI OGLASI

ODLUKU O PONI[TAVANJU OGLASA