LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

Godina IX
Ponedjeljak 7. 2. 2005.
godine 

Broj/Broj
5 

Godina IX
Ponedeqak 7. 2. 2005. godine
 

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

11- JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12- JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13- JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova 

2- JANAB 

OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b) 

21- JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22- JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23- JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova 

3- JANAB 

PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 

31- JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba 

32- JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 

33- JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 

4- JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41- JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja 

5- JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

51- JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52- JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53- JANAB 

Obavijest  o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 

6- JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61- JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62- JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63- JANAB 

Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 

7- JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

71- JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 

72- JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 

73- JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 

8- JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

81- JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 

82- JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 

83- JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 

84- JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

91- JANAB 

Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 


Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH" je: Uplate se vr{e u korist ra~una: 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Primanje  oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel./fax:  554-110 i 554-111, e-mail:  oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba 

Internet  adresa:    www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
                                        www.glasila.ba - www.sllist.ba
 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE – OGLASNIK JAVNE NABAVKE izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata  na "Slu`beni glasnik BiH", za I polugodi{te iznosi 90,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK) 

Rukopisi (ovjereni i potpisani) dostavljani faksom i e-mailom s dokazom o uplati, primljeni do utorka, bit }e objavljeni u ponedjeljak, a ostali u idu}em broju.  

Grafi~ka oprema i korektorsko ure|enje tekstova u nadle`nosti JP NIO "Slu`beni list BiH".
Rukopisi se ne vra}aju.
 

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: Savjetnik u Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine Avdo ^ampara - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - V.d. direktor Nino Hasanovi} - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Direktor: 554-150 - Pretplata:  554-570, faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Ra~unovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED  - [tampa: "OKO" dd sa p.o. Sarajevo - Za {tampariju Bajro [aban - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Na osnovu odredaba ~lana 18. stav 1. ta~ka 10. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/02 - pre~i{}eni tekst, 37/03,  14/04 i 39/04) i Mi{ljenja Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta broj 03-15-2767/01 od 1. 6. 2001. godine, "Slu`beni glasnik BiH" je proizvod na ~iji se promet ne pla}a porez na promet proizvoda. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski i porezni broj 4200226120002.
Web izdanje: http://www.sllist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM 

OGLASNIK JAVNE NABAVE 


1 - OTVORENI POSTUPAK 

11 - JAVNA NABAVKA ROBA 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDI[NJA BOSNA/
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INA JAJCE
OP]INSKI NA^ELNIK 

Na temelju ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), op}inski na~elnik objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA 

ZA NABAVU MATERIJALA I USLUGA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

je prikupljanje ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku materijala (roba) i usluga u 2005. god., a prema orijentacionoj potro{nji za 2004. god. po lotovima kako slijedi: 

    Lot 1.    kancelarijski materijal 

    Lot 2.    sredstva za ~i{}enje i odr`avanje zgrade 

    Lot 3.    robe za napitke 

    Lot 4.    energenti (benzin, nafta) 

    Lol 5.    {tamparske usluge 

2. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet "otvorenog postupka" izuzev subjekata koji su po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavama isklju~eni iz prava sudjelovanja u otvorenom postupku. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba sadr`avati: 

Ponuditelji mogu prilo`ili i druga dokumenta za koja smatraju da su bitna. 

4. KRITERIJI ZA NADMETANJE I OCJENU PONUDE 

Kod izbora najpovoljnije ponude naro~ito }e se cijeniti: kvalitet robe, na~in pla}anja, ponu|ena cijena, rok isporuke, reference ponuditelja, dosada{nja suradnja i dr. 

Posebni kriteriji su navedeni u tenderskom materijalu. 

5. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u zgradi Op}ine - ured br. 56 (referent za informiranje) u vremenu od 08 - 15 sati u roku od tri dana nakon objavljivanja "otvorenog postupka" u "Slu`benom glasniku BiH". 

6. PODNO[ENJE PONUDA 

Ponuditelji ponudu trebaju dati za svaki lot posebno (posebna kuverta s nazna~enim lotom) 

Ponude se predaju putem po{te ili na {alter pisarnice Op}ine u zape~a}enoj koverti s naznakom: 

Ponuda za isporuku materijala i usluga ( NAVESTI NA KOJI LOT SE PONUDA ODNOSI) "NE OTVARAJ" na adresu: 

OP]INA JAJCE 

Zagreba~ka b.b. 

70101 JAJCE 

Tel 658 - 013 

Na pole|ini koverte nazna~iti adresu ponuditelja. Op}ina Jajce zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u potpunosti ili djelomi~no, poni{ti nadmetanje u cijelosti ili po lotovima ili odgodi pojedine ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima, niti je du`na objasniti razloge takve odluke. 

Op}ina Jajce zadr`ava prava da ugovore o nabavi sklapa pojedina~no po lotovima ili s vi{e ponuditelja unutar jednog lota, ukoliko je to za nju povoljnije. 

Otvoreni postupak ostaje otvoren 28 (dvadesetosam) dana nakon objavljivanja. 

Javno otvaranje ponuda je u maloj dvorani Op}ine tre}eg radnog dana nakon isteka roka predvi|enog za podno{enje ponuda, s po~etkom u 12 sati. 

Neblagovremeno prispjele ponude i ponude koje nisu date kako je tra`eno ne}e se razmatrati. 

O rezultatima otvorenog postupka ponuditelji }e biti obavije{teni. 

(1-11/189-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDI[NJA BOSNA/SREDNJOBOSANKI KANTON
OP]INA JAJCE
OP]INSKI NA^ELNIK 

Na temelju ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04), op}inski na~elnik objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA NABAVU STALNIH SREDSTAVA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

je prikupljanje ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku stalnih sredstava: 

1. Putni~kog vozila 

        Marka: VOLKSWAGEN 

        Model: Passat 1.9 TDI Comfortline 

        Zapremina ccm: 1896 

        Ja~ina motora KW/KS: 96/130 

        Broj stepena prenosa: 6 

        Broj vrata: 4 

        Boja: 2T crna metalik 

2. Terenskog vozila 

        Marka: LADA 

        Tip: 21214 Niva l,7i 

        Zapremina ccm: 1690 

        Snaga KW: 59 

        Vrata: 3 

        Mjesta za sjedenje: 5 

2. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet "otvorenog postupka" izuzev subjekata koji su po ~l. 23. Zakona o javnim nabavama isklju~eni iz prava sudjelovanja u otvorenom postupku. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba sadr`avati: 

Ponuditelji mogu prilo`iti i druga dokumentu za koja smatraju da su bitna. 

4. KRITERIJI ZA NADMETANJE I OCJENU PONUDA 

Kod izbora najpovoljnije ponude naro~ito }e se cijeniti: kvalitet vozila sa serijskom i dodatnom opremom, na~in pla}anja, ponu|ena cijena, rok isporuke, reference ponuditelja, dosada{nja suradnja i dr. 

Posebni kriteriji su navedeni u tenderskom materijalu. 

5. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tendersku dokumentacija mo`e se preuzeti u zgradi Op}ine - ured br. 56 (Referent za informiranje) u vremenu od 08 - 15 sati u roku od tri dana nakon objavljivanja "otvorenog postupka" u "Slu`benom glasniku BiH". 

6. PODNO[ENJE PONUDA 

Ponuditelji ponudu trebaju dati za svako vozilo posebno. 

Ponude se predaju putem po{te ili na {alter pisarnice Op}ine u zape~a}enoj koverti s naznakom: 

Ponuda za isporuku stalnih sredstava - vozila (navesti na koje se vozilo odnosi) "NE OTVARAJ" na adresu: 

OP]INA JAJCE 

Zagreba~ka b.b. 

70101 JAJCE 

Tel. 658 - 013 

Na pole|ini kuverte nazna~iti adresu ponuditelja. Op}ina Jajce zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u potpunosti ili djelomi~no, poni{ti nadmetanje u cijelosti ili djelomi~no, ili odgodi pojedine ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima, niti je du`na objasniti razloge takve odluke. 

Otvoreni postupak ostaje otvoren 28 (dvadesetosam) dana nakon objavljivanja. 

Javno otvaranje ponuda je u maloj dvorani Op}ine tre}eg radnog dana nakon isteka roka predvi|enog za podno{enje ponuda, s po~etkom u 12 sati. 

Neblagovremeno prispjele ponude i ponude koje nisu date kako je tra`eno ne}e se razmatrati. 

O rezultatima otvorenog postupka ponuditelji }e biti obavije{teni. 

(1-11/194-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KAZNENO - POPRAVNI ZAVOD
POLUOTVORENOG TIPA
TUZLA 

Na osnovu ~l. 19 i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH ", br. 49/04), Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla objavljuje poziv za u~estvovanje u 

OTVORENOM POSTUPKU ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
ZA NABAVKU ROBA I USLUGA ZA 2005. GODINU 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

je nabavka roba i usluga i to: 

LOT 1.    Alkoholna i bezalkoholna pi}a 

LOT 2.    Svje`e meso 

LOT 3.    Pile}e meso, suhomesnati proizvodi, mesne             prera|evine i ribe 

LOT 4.    Tjestenine i konzervirana hrana 

LOT 5.    Vo}e i povr}e, ostali prehrambeni proizvodi, za~ini i             mlije~ni proizvodi 

LOT 6.    Hljeb i ostali pekarski proizvodi 

LOT 7.    Kancelarijski materijal 

LTO 8.    Elektromaterijal 

LOT 9.    Vodoinstalacioni materijal 

LOT 10.    Materijal za bravariju 

LOT 11.    Materijal za kre~enje i farbanje 

LOT 12.    Osiguranje slu`benika i namje{tenika zavoda, osoba             na izdr`avanju kazne zatvora, imovine i             opreme, sto~nog fonda i voznog parka zavoda 

LOT 13.    Isporuka tovne junadi, tovnih }urana, sto~ne hrane,             koncentrata i sto~nog bra{na 

LOT 14.    Cigarete 

LOT 15.    Isporuka rezervnih dijelova, ulja i maziva za vozni             park zavoda 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku javne nabavke imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti. 

Pravo u~e{}a nemaju ponu|a~i koji su isklju~eni iz u~e{}a u otvorenom postupku javne nabavke roba i usluga, shodno ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH ", br. 49/04). 

3. SADR@AJ PONUDE 

1.    Naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

2.    Ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra ili ovjerena fotokopija odobrenja nadle`nog organa uprave 

3.    Potvrda nadle`ne poreske uprave o izmirenim obavezama (original ili ovjerena fotokopija) 

4.    Ponu|ene jedini~ne cijene izra`ene u KM 

5.    Uslovi i na~in pla}anja, rok isporuke, garantni rokovi 

6.    Referenc lista 

7.    Potpisana i ovjerena izjava ponu|a~a da nema ostalih smetnji u smislu ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama za u~estvovanje u otvorenom postupku nabavke roba i usluga 

8.    Period va`enja ponude, ne kra}i od 30 dana 

Dokumentacija iz ta~aka 2 i 3 sadr`aja ponude ne mo`e biti starija od 3 mjeseca. 

4. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA 

Odabir najpovoljnijih ponuda izvr{it }e se na osnovu pravila o na~inu vrednovanja bodovanja kriterija za ocjenu ponuda u javnom nadmetanju. 

5. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama KPZ - Tuzla u vremenu od 8,00 do 16,00 sati svakog radnog dana, odmah nakon objavljivanja otvorenog postupka u "Slu`benom glasniku BiH ". 

Tenderska dokumentacija preuzima se uz uplatu 20, 00 KM direktno na blagajni zavoda ili na ra~un KPZ - Tuzla, P.J. "Kozlovac" broj 1321000308994963 kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla. 

6. PODNO[ENJE PONUDA 

Pismene ponude dostavljati u zape~a}enim kovertama sa nazna~enom adresom ponu|a~a i naznakom "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU - LOT -ovi br._____- , ne otvaraj", na adresu : Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla, ul. Mirze Deliba{i}a br. 1, li~no ili preporu~enom po{tom u roku od 28 dana od dana objave poziva u "Slu`benom glasniku BiH ". 

Nepotpune ponude ne}e se razmatrati, a ponude primljene nakon isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti prihva}ene i vratit }e se ponu|a~u neotvorene. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Otvaranje ponuda izvr{it }e se drugog radnog dana nakon isteka roka predvi|enog za podno{enje ponuda u prostorijama KPZ - Tuzla, sa po~etkom u 9, 00 sati. Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati, uz pismeno ovla{tenje, predstavnik ponu|a~a. 

8. OSTALE ODREDBE 

KPZ poluotvorenog tipa Tuzla ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja, a zadr`ava pravo da djelimi~no ili u cijelosti prihvati ili odbije ponudu kao i da u bilo koje vrijeme prije zaklju~ivanja ugovora prihvati javno nadmetanje ili odbaci sve ponude a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

Sa ponu|a~em koji bude predlo`en kao najpovoljniji, zaklju~it }e se ugovor, a o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a, ugovorni organ }e obavijestiti ostale ponu|a~e. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 035/ 274- 512. 

(1-11/196-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO OBRAZOVANJE/NAORAZBE,
NAUKE/ZNANOSTI, KULTURE I SPORTA/[PORTA 

Na osnovu ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Ministarstvo obrazovanja/naobrazbe, nauke/znanosti, kulture i sporta/{porta, raspisuje 

 OBAVIJEST O JAVNOJ NABAVCI 

I - PREDMET 

Predmet otvorenog javnog nadmetanja je odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku po lotovima kako slijedi: 

LOT 1    nabavka i isporuka: 

        a) kancelarijskog materijala 

        b) potro{nog materijala i materijala za ~i{}enje 

LOT 2    nabavka i isporuka materijala za tople i hladne napitke 

LOT 3    nabavka i isporuka rezervnih i potro{nih dijelova za             PC opreme 

LOT 4    servisiranje monitora, {tampa~a PC-a i punjenje             ketrid`a 

LOT 5    odr`avanje i servisiranje fotokopir aparata i isporuka             rezervnih dijelova i potro{nih materijala za iste 

LOT 6    isporuka goriva i maziva 

LOT 7    nabavka i isporuka autoguma, rezervnih dijelova i             potro{nog materijala 

LOT 8    vulkanizerski poslovi i pranje vozila 

LOT 9    mehani~arski poslovi servisiranje: 

        a) automehani~arski poslovi 

        b) limarsko-farbarski poslovi 

LOT 10-    osiguranje imovine i lica 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku javne nabavke imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti, {to dokazuju ovjerenom kopijom rje{enja o registraciji i ostalim dokumentima zahtijevanim u tenderskoj dokumentaciji u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH (u daljem tekstu: Zakon). 

Ponude ne}e biti uzete u razmatranje ako su u suprotnosti sa odredbama ~lana 23. Zakona. 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sar`i sljede}e elemente: 

Ponude se smatraju va`e}im ako su u skladu sa uputstvima u tenderskoj dokumentaciji. 

Tra`eni dokumenti od dobavlja~a se podnose u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne smiju biti stariji od 90 (devedeset) dana. 

IV - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u Ministarstvu obrazovanja/naobrazbe, nauke/znanosti, kulture i sporta/{porta, zgrada Vlade Tuzlanskog kantona, Slatina 2, Tuzla, I/III sprat, Komisija za javne nabavke (u daljem tekstu Komisija), telefon 035 281-296, fax. 035 281 340, svakim radnim danom od 10 do 15 sati od dana objavljivanja javnog poziva u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nepovratna uplata za tendersku dokumentaciju po svakom lotu pojedina~no iznosi 30,00 KM. 

Uplate vr{iti na bankovni ra~un broj: 132110000256000080, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 2401001 Bud`eta Tuzlanskog kantona kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla, na ime "Prijava na javni poziv 01/05". 

V - PODNO[ENJE PONUDA 

Krajnji rok za podno{enje ponuda je 28 (dvadeset osam) dana od dana objavljivanja u " Slu`benom glasniku BiH". 

Ukoliko ponudilac dostavlja ponude za vi{e razli~itih lotova, obavezan je za svaki lot dostaviti posebnu ponudu, pod istim uslovima tra`enom tenderskom dokumentacijom. 

Pismene ponude dostaviti u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti sa naznakom "PONUDA- NE OTVARAJ". Na koverti nazna~iti na koji lot se ponuda odnosi. Ponude dostaviti na adresu Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ulica Slatina 2, 75000 Tuzla. 

VI - KRITERIJI ZA PROCJENU PONUDE 

Odabir najpovoljnijeg ponu|a~a vr{it }e se prema kriteriju "ekonomski najpovoljnije ponude", uz kriterije iz tenderske dokumentacije. 

VII - OTVARANJE PONUDA 

Otvaranje ponuda je javno i otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a, koji svoja ovla{tenja dokazuju u pismenom obliku. 

Ponude }e se otvarati drugog radnog dana od dana isticanja roka za podno{enje ponude, po slijede}em rasporedu: 

    - u 9,30 sati    LOT 1 

    - u 10 sati     LOT 2 

    - u 10,30 sati    LOT 3 

    - u 11 sati        LOT 4 

    - u 11,30 sati    LOT 5 

    - u 12 sati        LOT 6 

    - u 12,30 sati    LOT 7 

    - u 13 sati     LOT 8 

    - u 13,30 sati    LOT 9 

    - u 14 sati     LOT 10 

VIII - TRO[KOVI PONUDE 

Ministarstvo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja. Ministarstvo zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no odbije svaku ponudu, poni{ti javno nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme. 

Pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a naru~ilac }e dostaviti svim ponu|a~ima. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e biti razmatrane. 

IX - OSTALE NAPOMENE 

Naru~ilac zadr`ava pravo obustaviti postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama. 

Dodatne informacije u vezi s predmetom nadmetanja se mogu dobiti na kontakt telefon 035-281 296. 

(1-11/199-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON GORA@DE
OP]INA PALE
OP]INSKI NA^ELNIK 

Na osnovu ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), op}inski na~elnik objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MATERIJALA I USLUGA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

je nabavka materijala i usluga, i to: 

Lot 1.    Kancelarijski i potro{ni materijal 

Lot 2.    Sredstva za ~i{}enje 

Lot 3.    Nafta i naftni derivati i autogume 

Lot 4.    Usluge servisiranja, odr`avanja i tehni~kog pregleda             vozila marke [koda, Nisan, Toyota i Mercedes 

Lot 5.    Servisiranje ra~unarske opreme i fotokopir aparata 

Lot 6.    Nabavka potrebnog repromaterijala i odr`avanje             poslovnih prostorija Op}ine i kancelarija mjesnih             zajednica 

Lot 7.    Odr`avanje lokalnih makadamskih puteva (nasipanje             frakcijom) 

Lot 8.    Kolektivno osiguranje lica, osiguranje imovine i             vozila 

Lot 9.    Pru`anje ugostiteljskih usluga 

Lot 10.    Servisiranje telefonske centrale i telefonskih aparata 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet  "Otvorenog postupka", izuzev subjekata koji su po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama isklju~eni iz prava sudjelovanja u otvorenom postupku. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora sadr`avati: 

Ponudioci mogu prilo`iti i druga dokumenta za koja smatraju da su bitna.  

4. KRITERIJI ZA NADMETANJE I OCJENE PONUDE 

Kod izbora najpovoljnije ponude naro~ito }e se cijeniti; 

Najjeftinija ponuda ne zna~i automatski i da je najpovoljnija. 

5. PODNO[ENJE PONUDA I ROKOVI 

OP]INA PALE
UL. HIMZE SABLJE 33
73290 PRA^A
TEL. 038/799-100 

Na pole|ini koverte napisati adresu ponudioca. 

(1-11/201-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO - SANSKI KANTON
ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
BIHA] 

Na osnovu ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04 od 02.11.2004. god.), Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Biha} objavljuje 

JAVNO NADMETANJE 

ZA NABAVKU ROBA I PRU@ANJE USLUGA ZA 2005. GODINU 

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

je prikupljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijih ponu|a~a za nabavku robe i pru`anje usluga za 2005. godinu: 

LOT 1    Kancelarijski potro{ni materijal 

LOT 2    [tampanje medicinskih obrazaca 

LOT 3    Potro{ni medicinski materijal (trake za EKG, sijalice             za medicinske aparate, sitan inventar) 

LOT 4    Dijagnosti~ki materijal (RTG filmovi, razvija~ i             fiksir) 

LOT 5    Reagensi i drugi laboratorijski materijal 

LOT 6    Sanitetski i medicinski potro{ni materijal 

LOT 7    Stomatolo{ki materijal 

LOT 8    Ampulirani lijekovi, otopine , vakcine i ostali lijekovi 

LOT 9    Sredstva za odr`avanje ~isto}e i higijene 

LOT 10    Nafta i naftni derivati (dizel D2, motorni benzin MB             98, lo` - ulje - (LU-EL), rashladna te~nost za  sistem             vozila i motorno ulje) 

LOT 11    Autogume i akumulatori 

LOT 12    Usluge servisiranja, opravke, pranja i podmazivanja             vozila 

LOT 13    Elektro, vodo, stolarski, molerski. bravarski i materijal             za grijanje 

LOT 14    Usluge osiguranja zaposlenika od nesretnog             slu~aja-kolektivno osiguranje 

LOT 15    Usluge obaveznog osiguranja i registracije vozila i             osiguranja objekata 

II - PRAVO U^E[]A 

Imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude i koja dostave svu tra`enu dokumentaciju, u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

III - SADR@AJ PONUDE 

NAPOMENA: Dokumentacija ne smije biti starija od 60 dana, a mo`e se dostaviti i ona dokumentacija za koju ponu|a~ smatra da je bitna za predmet nadmetanja. 

IV - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Dokumentacija se mo`e preuzeti u Zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Biha} svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati, uz dokaz o uplati tro{kova na ra~un broj 1020220000018345 kod Union banke Biha}, kontakt osoba je Bebi} Nihada, tel. 037/ 312-424. Nepovratne uplate za LOT-ove su slijede}e: 

LOT - 1 

50 KM 

LOT - 2 

50 KM 

LOT - 3 

50 KM 

LOT  -4 

100 KM 

LOT - 5 

150 KM 

LOT - 6 

80 KM 

LOT - 7 

150 KM 

LOT - 8 

150 KM 

LOT - 9 

30 KM 

LOT - 10 

100 KM 

LOT - 11 

30 KM 

LOT - 12 

30 KM 

LOT - 13 

30 KM 

LOT - 14 

150 KM 

LOT - 15 

150 KM 

V - PODNO[ENJE PONUDA 

Kovertirane ponude predaju se li~no ili preporu~eno na protokol ZU Dom zdravlja Biha}, Put V korpusa bb., sa naznakom da je ponuda za tender - NE OTVARAJ -. 

VI - KRITERIJI ZA ODRE\IVANJE NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

1.    Cijena (jedini~na i zbirna) 

2.    Kvalitit i garancija - dokaz 

3.    Uslovi pla}anja 

4.    Rok isporuke 

5.    Rabat 

6.    Ostali sadr`aji iz ponude 

Za LOT 14 i 15 cijenit }e se posebno: 

1.    Visina premije 

2.    Visina osigurane sume 

3.    Op{ti i posebni uslovi osiguranja 

4.    Rok i isplata osigurane sume 

5.    Na~in pla}anja premije 

VII - OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda je 08.03.2005. godine u prostorijama ZU Dom zdravlja Biha} - Uprava. 

LOT 1 do LOT   7 u 10,00 sati. 

LOT 8 do LOT 15 u 12,00 sati. 

VIII - TRO[KOVI PONUDE 

ZU Dom zdravlja Biha} ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja. Naru~ilac zadr`ava pravo da prihvati u cijelosti ili djelomi~no svaku ponudu i o tome donosi odluku sa obrazlo`enjem. 

IX - OSTALE ODREDBE 

O rezultatima nadmetanja ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. Sa odabranim najpovoljnijim ponu|a~em sklopit }e se ugovor o nabavci robe. 

(1-11/206-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
OBAVJE[TAJNO - SIGURNOSNA
AGENCIJA BiH  SARAJEVO
KABINET GENERALNOG DIREKTORA 

Na osnovu ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ( "Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Obavje{tajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine objavljuje da 

PONI[TAVA JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU PUTNI^KOG VOZILA 

radi nedovoljnog broja prihvatljivih ponuda u javnom nadmetanju, a za koji je javni poziv objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", broj 57/04 od 16.12.2004. godine, te ujedno objavljuje 

PONOVNI OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PUTNI^KOG VOZILA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

je prikupljanje ponuda radi odabira najpovoljnijeg dobavlja~a za isporuku jednog putni~kog vozila marke " PASSAT" 1,9 TDI Tehni~ke karakteristike vozila: 

Model 

Comfortline 

Ja~ina motora 

96/130 

Zapremina 

1896 

Brzina 

6 

Broj vrata 

4 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku javne nabavke imaju sve pravne i fizi~ke osobe koje su registrovane za obavljanje djelatnosti u predmetu otvorenog postupka, a koji su ovla{teni trgovci i serviseri za navedeni tip vozila. 

Pravo u~e{}a nemaju ponu|a~i koji su isklju~eni iz u~e{}a u otvorenom postupku javne nabavke roba i usluga prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora sadr`avati: 

4. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDE 

5. PODNO[ENJE PONUDA 

Pismene ponude dostavljati u zape~a}enim kovertama sa nazna~enom adresom ponu|a~a, kao i sa naznakom "PONUDA" NE OTVARATI, na protokol Obavje{tajno sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, Mehmeda Spahe br.7, Sarajevo, li~no ili preporu~enom po{tom. 

Rok za podno{enje ponuda je 28 (dvadesetosam) dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH" do 12,00 sati. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

6. OTVARANJE PONUDA 

Otvaranje ponuda je javno i otvaranju mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a koji svoje ovla{tenje dokazuje u pismenom obliku. Ponude }e se otvoriti 3 (tri) dana nakon isteka zakonskog roka objave u "Slu`benom glasniku BiH" u 13,00 sati u zgradi Obavje{tajno sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, Mehmeda Spahe 7, Sarajevo. 

7. TRO[KOVI PONUDE 

Obavje{tajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja. Agencija zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no ponudu, odbije svaku ponudu, ponovi ili poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme. Agencija ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezna objasniti razloge takve odluke. 

Pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a naru~ilac }e dostaviti svim ponu|a~ima. Kontakt telefon: 033/667-991. 

(1-11/207-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O.
BREZA 

Na osnovu ~l. 19, 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04.), Rudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o. Breza 

PONI[TAVA 

DIO JAVNOG NADMETANJA-TENDERA BROJ 01 OPK 5984/04 

objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 61/04 od 06.11.2004. godine i to LOT br. R001, R003, R005, R008, R009, R010, R011, R012, R013, R014 i R015 iz razloga {to nije bilo dovoljno pristiglih ponuda, a na osnovu ~l.19-20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) 

i istovremeno objavljuje 

POZIV ZA PONOVNO JAVNO NADMETANJE 

1. PREDMET NADMETANJA 

Predmet ponovnog javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda po sljede}im LOT-ovima: 

1.    Br. LOT-a A1: Nabavka dizel goriva D-2. 

2.    Br. LOT-a A2: Nabavka i prevoz jamskog drveta (jela i         smr~a). 

3.    Br. LOT-a A3: Nabavka autobusa za prevoz putnika od         40 do 50 sjedi{ta, starost do 10 godina, marke Mercedes         ili Man, registrovan ili ne registrovan, u ispravnom stanju. 

4.    Br. LOT-a A4: Nabavka rezervnih dijelova za rudarske         lampe "HAWKER-Ener Sys" Manchester England. 

5.    Br. LOT-a A5: Nabavka rezervnih elektrodijelova za         kombajn "EICKHOFF" u paketu. 

6.    Br. LOT-a A6: Nabavka rezervnih dijelova za instrument         INEP-CH, TE VE VARNOST Elektronika Slovenija. 

7.    Br. LOT-a A7: Nabavka mjerne garniture za primarno i         sekundarno ispitivanje releja sa {topericom. 

8.    Br. LOT-a A8: Nabavka rezervnih dijelova za         metanometrijsku centralu CTT 63/40 U "OLDHAM"         Francuska i rezervni dijelovi za instrument VM-1         "OLDHAM" Francuska. 

9.    Br. LOT-a A9: Nabavka dijelova za razvodnicu. 

10.    Br. LOT-a A10: Nabavka kontrolnika srednjeg napona. 

11.    Br. LOT-a A11: Dijelovi za "Hauhinko" pumpu. 

  i POZIV ZA JAVNO NADMETANJE 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda po sljede}im LOT-ovima: 

12.    Br. LOT-a A12: 34 - milisekundni metanski elektri~ni         detonatori 

13.    Br. LOT-a A13: Metanski eksploziv 

14.    Br. LOT-a A14: Kop~e za spajanje gumene transportne         trake 

15.    Br. LOT-a A15: Magnetit 

16.    Br. LOT-a A16: Hidrauli~ni stupci 

2. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju imaju svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja u javnom nadmetanju prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) 

3. SADR@AJ PONUDE 

1.    Naziv i ta~na  adresa ponu|a~a. 

2.    Ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar iz predmeta nadmetanja, ne starije od 60 dana. 

3.    Porezni i identifikacioni broj ponu|a~a. 

4.    Potvrda da se ne vodi postupak ste~aja, likvidacije ili da nije objavljeno okon~anje ste~aja ili likvidacije (dokaz registarskog suda). 

5.    Uvjerenje o neka`njavanju da odgovorno lice u pravnom licu nije pravomo}nom presudom osu|eno na bilo koje kazneno djelo zloupotrebe propisa. 

6.    Uvjerenje nadle`ne porezne uprave o podmirenju obaveza poreznog obveznika (ne starije od 60 dana), potvrda da odgovorno lice ponudioca nije u zadnje tri godine radilo kao uposlena osoba na odgovornom mjestu kod naru~ioca (dokaz: izjava ponudioca). 

7.    Ponu|ena cijena sa paritetom RMU "Breza". 

8.    Ispunjenje tehni~kih uvjeta, kvalitet-garancija, BH certifikati. 

9.    Uvjeti i na~in pla}anja. 

10.    Vremenski rok realizacije ponude. 

11.    Rok opcije va`enja ponude ali ne kra}i od 30 dana 

12.    Referenc lista ponu|a~a i proizvo|a~a. 

Sadr`aj ponude detaljnije obra|en u uputama ponu|a~ima u tenderskoj dokumentaciji. 

NAPOMENA: Tra`enu dokumentaciju potrebno je prilo`iti u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne stariju od 30 dana. 

4. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDE 

Kupac }e procjenu najpovoljnije ponude vr{iti po principu "ekonomski najpovoljnija ponuda", koje ispunjavaju formalne uvjete po redosljedu sljede}ih kriterija: 

1.    Cijena ponude obavezno izra`ena u KM 

2.    Rokovi pla}anja (uvjeti i na~ini pla}anja) 

3.    Kvaliteta - (tehni~ki uvjeti) 

4.    Rok isporuke 

5.    Referenc lista 

6.    Ostale pojedinosti 

5. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDE 

Propisno zatvorenu i zape~a}enu ponudu napisanu na jednom od slu`benih jezika u F BiH sa dokumentacijom dostaviti li~no ili preporu~eno po{tanskom po{iljkom na adresu: RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O. BREZA, ul. Branilaca grada b.b., 71 370 Breza, za komercijalnu slu`bu. 

Uz nazna~enu punu adresu ponudioca sa naznakom "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE-NE OTVARAJ, br. LOT-a_____, i naziv LOT-a__________. 

U slu~aju da jedan ponu|a~ konkuri{e na vi{e LOT-ova mora upakovati pojedina~nu dokumentaciju za svaki LOT posebno, a zatim sve upakovati u kovertu sa zajedni~kom dokumentacijom. 

Poziv za javno nadmetanje ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nepotpune i neblagovremeno primljene ponude ne}e se razmatrati. 

Javno otvaranje ponuda }e se obaviti komisijski, u sali Nadzornog odbora RMU " Breza" d.o.o. Breza, i to: 

Po LOT-u A1, A2, A3, A4, A5, A6, dana: 28.02.2005. god. u 10,00 

Po LOT-u A7 A8, A9, A10, A11, A12, dana: 28.02.2005. god. u 11,00 

Po LOT-u A13, A14, A15, A16, dana: 28.02. 2005. god. u 12,00 sati. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi pismeno ovla{teni zastupnici. 

O rezultatima nadmetanja ponudioci }e biti pismeno obavije{teni. 

RMU "Breza" d.o.o. zadr`ava pravo da zbog tehnolo{kih zahtjeva i trenutnog stanja proizvodnog procesa izvr{i parcijalnu realizaciju odabranih najpovoljnijih ponuda, bez obaveza kompletne realizacije navedenih koli~ina. 

6. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti po objavi poziva za javno nadmetanje, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati u prostorijama nabavne slu`be Rudnika "Breza", uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera u iznosu od 100.00 KM za vi{e od jednog LOT-a ili kompletnu dokumentaciju ili 50,00 KM za jedan LOT. Sredstva su nepovratna. 

Uplata se vr{i na ra~un broj: 1340100000149306- kod IK banka Zenica ili na blagajni Rudnika sa naznakom za otkup tendera. 

Uplate iz inostransva se vr{e na INVESTICIONO KOMERCIJALNA BANKA D.D. ZENICA, broj 936172610 kod DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT, korisnik RMU "BREZA" DOO BREZA 501012-1092804 

7. TRO[KOVI PONUDE 

RMU "Breza" d.o.o. Breza ne snosi nikakve tro{kove ponudioca u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo ponudu prihvatiti u potpunosti ili djelimi~no odbiti ponudu, poni{titi nadmetanje ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora bez odgovornosti ili obja{njenja razloga takve odluke. 

8. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati na telefon 032/ 784-300 lok. 441 Hajdukovi} Zakir dipl.ing.ma{. i lok. 140 D`ambi} Nehrudin dipl.ing.el. za tehni~ka pitanja kao i na tel. 032/ 783-586 Sabi} Sead i Frljak Nermin za komercijalna pitanja. 

Naru~ilac zadr`ava pravo da u okviru svakog LOT-a koji sadr`i vi{e stavki izabere najpovoljnijeg ponu|a~a za sve stavke ili vi{e ponu|a~a za pojedine stavke. 

(1-11/208-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDI[NJA BOSNA
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INA KISELJAK
NA^ELNIK OP]INE KISELJAK 

Na temelju ~l. 10,19. i 20. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04/ i ~lanka 30. Statuta Op}ine Kiseljak broj 01-02-254/99 od 17. 5. 1999. godine, na~elnik Op}ine objavljuje 

OBAVJE[TENJE O OTVORENOM POSTUPKU O JAVNOJ NABAVCI 

ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU PUTNI^KIH AUTOMOBILA  

I - PREDMET JAVNE NABAVKE 

Predmet javne nabavke je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnije ponude za nabavku putni~kih automobila i to: 

1. Dva putni~ka automobila 

    Marka vozila    - "[koda Fabia Classic" 

    Tip vozila    - 1,9 SDI 47 KW 5G 

    Model        - 6Y 2124 

    Boja        - metalik siva 

    Godina proizvodnje    - 2004. god. 

    Snaga motora    - 47 KW 

    Radna zapremnina    - do 1900 cm3 

Sa standardnom opremom za BiH 

2. Jedan putni~ki automobil 

    - Marka vozila     - "[koda Fabia Elegance" 

    - Tip vozila     - 1,4 T DI 55 KW 5 G 

    - Model         - 6Y 2344 

    - Boja         - metalik siva 

    - Godina proizvodnje     - 2004. g. 

    - Snaga motora     - 55 KW 

    - Radna zapremina     - do 1900 cm3 

Sa standardnom opremom za BiH 

3. Jedno terensko putni~ko vozilo 

    - Marka vozila    -  "Lada Niva" 

    - Tip vozila    -  4 x 4 1,6 I (direktno ubrizgavanje) 

    - Model        -  2124 

    - Radna zapremina     - 1690 cm3 

    - Snaga motora     - 59 KW 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrirana za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke, izuzev onih subjekata koji su isklju~eni iz nadmetanja prema ~lanku 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora da sadr`i: 

1.    Pismo ponude na memorandumu ponudioca sa nazna~enim punim nazivom i kompletnom adresom, imenom i prezimenom odgovornog lica ponudioca, imenom i prezimenom kontakt osobe. 

2.    Rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima. 

3.    Potvrdu poslovnih banaka o valutnosti u zadnjih {est mjeseci. 

4.    Potvrdu nadle`ne poreske uprave o izmirenju obaveze, ne stariju od 60 dana. 

5.    Potvrdu nadle`nih slu`bi penzijsko-invalidskog osiguranja o izmirenju obveza, ne stariju od 60 dana. 

6.    Izjavu ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbe ~lanka 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

7.    Referenc listu ponudioca. 

8.    Certifikat proizvo|a~a za autorizovanog distributera ili dilera. 

9.    Cijenu vozila sa dad`binama i cijena bez dad`bina. 

10.    Uvjete i na~in pla}anja, eventualni neiskazani popusti. 

11.    Rok isporuke. 

12.    Ovla{teni servis i rezervni dijelovi u i van garantnog roka. 

13.    Gratis oprema. 

14.    Garanciju ispravnosti vozila sa garantnim rokom. 

IV - KRITERIJI ZA VREDNOVANJE 

Odabir najpovoljnije ponude izvr{it }e se po sljede}im kriterijima 

V - DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA 

Ponude se predaju osobno na Protokol Op}ine Kiseljak ili preporu~enom po{iljkom u zape~a}enoj kuverti sa naznakom ponuda "Ne otvaraj" na adresu Op}ine Kiseljak ul. Josipa bana Jela~i}a b.b. 71250 Kiseljak. 

Na pole|ini kuverte napisati naziv i adresu ponudioca, kontakt osobu i telefon. 

Ponude dostaviti do 09. 03.2005. godine zaklju~no do 12,00 sati. 

Javno otvaranje ponuda je 09.03.2005. godine u 12,30 sati u maloj sali za sastanke u Op}ini Kiseljak (II sprat br. 3). 

Pismeno ovla{teni zastupnici ponu|a~a imaju pravo da prisustvuju otvaranju ponuda. 

Prilikom predaje ponude li~no ili u zatvorenoj kuverti ponu|a~i su du`ni dostaviti dokaz o izvr{enoj uplati nepovratnog iznosa od 100,00 KM na ime naknade za u~e{}e u javnom nadmetanju na ra~un naru~ioca br. 3383402200045068, kod Uni Credit Zagreba~ka banka Kiseljak, sa naznakom "U~e{}a u javnom nadmetanju - putni~ki automobili". 

Nepotpune i neblagovremene pristigle ponude ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene ponudiocu. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni. 

VI - POSEBNA OBAVIJEST 

Op}ina Kiseljak zadr`ava pravo, kod odabira najpovoljnije ponude, odbiti sve ponude prije zvani~nog odabira i poni{titi nadmetanje, a da pri tom ne snosi bilo kavu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obvezi obavijestiti o razlozima takve odluke. 

(1-11-213-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
KAKANJ 

Na osnovu ~l. 19. i 20., Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

ROBA I VR[ENJU USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku materijala, opreme i rezervnih dijelova - ELEKTRO DIO - potrebe za 2005. godinu, po lotovima kako slijedi: 

Lot 1 - Elektroure|aji 

Lot 2 - Kablovi 

Lot 3 - Rasvjetna tijela 

Lot 4 - Repromaterijal za premotavanje i remont el. motora 

Lot 5 - Sklopnici, bimetalni releji, osigura~i 

Lot 6 - Rezervni dijelovi za el. ure|aje 

Lot 7 - Repromaterijal i alat 

Lot 8 - Elektrooprema za povr{insku eksploataciju: 

        a) el.ure|aji, rezervni dijelovi, repromaterijal 

        b) rezervni dijelovi za bagere EKG 5A, E[ 6/45, E[ 10/70 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo sudjelovanja u otvorenom postupku imaju sva pravna lica sa podru~ja BiH koja: 

2.1.    su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, {to se dokazuju ovjerenom validnom dokumentacijom - rje{enje o upisu u sudski registar sa svakim pojedina~no ovjerenim prilogom, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04), 

2.2.    dostave ponudu u dva primjerka (original i kopija), prema uslovima navedenim u: 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora da sadr`i: 

3.1.    naziv i ta~nu adresu, porezni i identifikacioni broj ponu|a~a, 

3.2.    ovjerenu kopiju rje{enja o upisu u sudski registar, ne stariju od 90 dana, 

3.3.    ovjerenu izjavu ponu|a~a da nema smetnji sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, 

3.4.    uvjerenje suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, 

3.5.    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od tri mjeseca, 

3.6.    uvjerenje o izmirenim doprinosima (PIO/MIO, zdravstvo), ne starije od tri mjeseca, 

3.7.    uvjerenje suda da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od tri mjeseca, 

3.8.    uvjerenje da odgovorno lice u pravnom ili fizi~kom licu nije ka`njavano za privredni prijestup, ne starije od tri mjeseca, 

3.9.    opciju ponude minimum 60 dana od otvaranja ponude, 

3.10.    potvrdu o solventnosti od poslovne banke u zadnjih 6 mjeseci, 

3.11.    izjavu o obezbje|enju nepromjenjivosti cijena u toku sukcesivne isporuke u 2005. godini, 

3.12.    specifikaciju roba po va`e}im standardima, 

3.13.    ponu|enu cijenu u KM sa paritetom, FCO Kakanj, 

3.14.    ispunjenje tehni~kih uvjeta, certifikat o kvalitetu robe, 

3.15.    uvjete i na~in pla}anja, 

3.16.    vremenski rok isporuke u skladi{te ugovornog organa robe, sukcesivna isporuka prema dinamici ugovornog organa u roku od 30 dana od izdavanja narud`benice, istovremeno koli~ina robe nije fiksna i ugovorni organ zadr`ava pravo korekcije u odnosu na koli~ine navedene u tenderskoj dokumentaciji, 

3.17.    referenc listu u zadnje 2 godine iz oblasti predmeta ovog postupka, 

3.18.    alternativne ponude su dozvoljene 

3.19.    ponude se mogu dostaviti za jedan ili vi{e lotova. 

Dokumenti unutar ponude trebaju biti slo`eni i ozna~eni rednim brojem i svaka stranica treba biti numerisana. 

Kopije dokumenata moraju biti ovjerene i ne starije od 90 dana. 

4. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE 

Procjenu ponuda koje ispunjavaju formalne uslove iz ta~ke 3. (sadr`aj ponude) naru~ilac }e izvr{iti po sljede}im kriterijima (ekonomski najpovoljnija ponuda): 

4.1.    ponu|ena cijena - sa paritetom, FCO Kakanj, 

4.2.    ispunjenje tehni~kih uvjeta, 

4.3.    uvjeti i na~in pla}anja, 

4.4.    vremenski rok isporuke robe (obzirom da se radi o godi{njim potrebama, isporuka robe }e se vr{iti u skladu s dinamikom koju defini{e naru~ilac, putem narud`benice), 

4.5.    dosada{nja saradnja naru~ilac - ponu|a~, 

4.6.    referenc lista. 

Bodovanje }e se vr{iti pojedina~no za svaku stavku. 

5. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija po ovom otvorenom postupku dostupna je odmah nakon objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" i na web stranici ugovornog organa, radnim danom od 8 do 14 sati u Komercijalnoj slu`bi Rudnika, uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera u iznosu od 100,00 KM. Sredstva su nepovratna. 

 Uplata se vr{i na ra~un broj 

ili na blagajni Rudnika sa naznakom: "Za izuzimanje tenderske dokumentacije po otvorenom postupku za izbor napovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku materijala, opreme i rezervnih dijelova - ELEKTRO DIO - potrebe za 2005. godinu". 

6. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu: 

Rudnik mrkog ugla "Kakanj" d.o.o. Kakanj 

ul. Zgo{}anska 17 

72240 Kakanj, Bosna i Hercegovina sa naznakom: 

Ponuda za otvoreni postupak ZA SUKCESIVNU ISPORUKU MATERIJALA, OPREME I REZERVNIH DIJELOVA - ELEKTRO DIO - POTREBE ZA 2005. GODINU. 

Obavezno na koverti nazna~iti lot broj:____________/NE OTVARAJ/ 

U razmatranje }e se uzeti ponude koje stignu na Protokol Rudnika najkasnije do 14.03.2005. godine do 14,00 sati. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama Komercijalne slu`be dana 15.03.2005. godine u 11,00 sati. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi pismeno ovla{teni zastupnici. 

O rezultatima javnog nadmetanja svi ponu|a~i bit }e pismeno obavije{teni. 

7. TRO[KOVI PONUDE 

Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja. 

Tako|er, zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili da djelimi~no odbije svaku ponudu, poni{ti otvoreni postupak u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan objasniti razloge takvog postupka. 

8. NAKNADNA POJA[NJENJA PONUDE 

Naru~ilac mo`e u toku razmatranja ponuda, prije dono{enja odluke o izboru napovoljnije ponude, tra`iti dodatne informacije od ponu|a~a u cilju razja{njenja nejasno}a iz iste. 

9. UGOVOR 

Sa ponu|a~em ~ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija zaklju~it }e se ugovor o nabavci robe u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. 

10. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Komercijalnoj slu`bi ili na telefon broj: 

032 553 494 i 032 554 972. 

Kontakt osobe: Kari} Adnan, telefon broj 032/ 77 74 17 

Alajbegovi} Nedim, telefon broj 032/ 55 48 70. 


(1-11/214-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
KAKANJ 

Na osnovu ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj (u daljnjem tekstu: ugovorni organ) objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijih ponu|a~a za sukcesivnu isporuku roba - nabavka materijala, opreme i rezervnih dijelova za proizvodnju i ventilaciju potrebnih u 2005. godini, po lotovima kako slijedi; 

A) PROIZVODNJA 

Lot 1.    ^eli~na lu~na podgrada, 

Lot 2.    Klasi~ni frikcioni stupci, 

Lot 3.    Segment ({ina) za trasu JV@ u jami, 

Lot 4.    Vezice za lu~nu podgradu, 

Lot 5.    Spojnice za lu~nu podgradu, 

Lot 6.    Krune za bu{enje, 

Lot 7.    Bu{a~a {ipka (svider), 

Lot 8.    Minerski kabal, 

Lot 9.    Pocin~ana `ica, 

Lot 10.    Sinteti~ka vrpca (kanapa) 

B) VENTILACIJA 

Lot 1.    Mjerni instrumenti, 

Lot 2.    Rezervni dijelovi za mjerne instrumente, 

Lot 3.    Cijevi za provjetravanje, "T" komadi i koljena za             cijevi, 

Lot 4.    Repromaterijal 

C) BU[A^A GARNITURA 

Lot 1.    Pribor i rezervni dijelovi za bu{a~u garnituru tip         "GKR 15 0J-GZ" GEOMA[INA AD Zemun. 

2. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u otvorenom postupku imaju sva pravna lica sa podru~ja BiH koja: 

2.1.    su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, {to se dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom - rje{enje o upisu u sudski registar sa svakim pojedina~no ovjerenim prilogom, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04), 

2.2.    dostave ponudu u dva primjerka (original i kopija), prema uslovima navedenim u: 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora da sadr`i: 

3.1.    naziv i ta~nu adresu, porezni i identifikacioni broj ponu|a~a, 

3.2.    ovjerenu kopiju rje{enja o upisu u sudski registar, ne stariju od tri mjeseca 

3.3.    ovjerenu izjavu ponu|a~a da nema smetnji sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, 

3.4.    uvjerenje suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije 

3.5.    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ne starije od tri mjeseca 

3.6.    uvjerenje o izmirenim doprinosima (PIO/MIO, zdravstvo), ne starije od tri mjeseca, 

3.7.    uvjerenje suda da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od tri mjeseca, 

3.8.    uvjerenje da odgovorno lice u pravnom ili fizi~kom licu nije ka`njavano za privredni prijestup, ne starije od tri mjeseca, 

3.9.    opcija va`enja ponude minimum 60 dana od otvaranja ponude, 

3.10.    potvrdu o solventnosti od poslovne banke u zadnjih 6 mjeseci, odgovaraju}a bankovna pisma, 

3.11.    specifikaciju roba po va`e}im standardima (tehni~ke i koli~inske), 

3.12.    ponu|enu cijenu u KM sa paritetom, FCO Kakanj, 

3.13.    ispunjenje tehni~kih uvjeta, certifikat o kvalitetu robe, 

3.14.    uvjete i na~in pla}anja, 

3.15.    vremenski rok isporuke robe, sukcesivna isporuka prema dinamici ugovornog organa u roku od 30 dana od izdavanja narud`benice, istovremeno koli~ina robe nije fiksna i ugovorni organ zadr`ava pravo korekcije u odnosu na koli~ine navedene u tenderskoj dokumentaciji, 

3.16.    referenc listu u zadnje 2 godine iz oblasti predmeta ovog postupka, ponu|a~-ugovorni organ. 

3.17.    alternativne ponude su dozvoljene, 

3.18.    ponude se mogu dostaviti za jedan ili vi{e lotova - ponude trebaju sadr`avati pojedina~ne lotove u cijelosti po tra`enim stavkama odnosnog lota. 

Dokumenti unutar ponude trebaju biti slo`eni i ozna~eni rednim brojem i svaka stranica treba biti numerisana. 

4. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE 

Procjenu ponuda koje ispunjavaju formalne uslove iz ta~ke 3. (sadr`aj ponude), ugovorni organ }e izvr{iti po sljede}em kriteriju: 

4.1.     ekonomski najpovoljnija ponuda, 

Bodovanje }e se vr{iti pojedina~no za svaki lot. 

5. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu: 

Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj 

ul. Zgo{~anska 17, 

72240 Kakanj, Bosna i Hercegovina sa naznakom: 

Ponuda za otvoreni postupak SUKCESIVNA ISPORUKA ZA NABAVKU MATERIJALA, OPREME I REZERVNIH DIJELOVA ZA PROIZVODNJU I VENTILACIJU U 2005. GODINI. 

Obavezno na koverti nazna~iti poglavlje (A,B,C) - lot broj:____________. /NE OTVARAJ/ 

U razmatranje }e se uzeti ponude koje stignu na Protokol Rudnika najkasnije do 09.03.2005. godine do 14,00 sati. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama Komercijalne slu`be dana 10.03.2005. godine u 11,00 sati. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi pismeno ovla{teni zastupnici. 

O rezultatima javnog nadmetanja svi ponu|a~i bit }e pismeno obavije{teni. 

6. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponu|a~a u Komercijalnoj slu`bi, a ugovorni organ je du`an u roku od tri dana po prijemu zahtjeva dostaviti tendersku dokumentaciju ponu|a~u, uz podno{enje zahtjeva dostaviti i primjerak uplate tro{kova tendera u iznosu od 50,00 KM. Sredstva su nepovratna. Uplata se vr{i na ra~un broj 

ili na blagajni Rudnika sa naznakom:  Za izuzimanje tenderske dokumentacije 

SUKCESIVNA ISPORUKA ZA NABAVKU MATERIJALA, OPREME I REZERVNIH DIJELOVA ZA PROIZVODNJU I VENTILACIJU U 2005. GODINI 

7. TRO[KOVI PONUDE 

Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. 

Tako|er, zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili da djelimi~no odbije svaku ponudu, poni{ti otvoreni postupak u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan objasniti razloge takvog postupka. 

8. NAKNADNA POJA[NJENJA PONUDE 

Ugovorni organ mo`e u toku razmatranja ponuda, prije dono{enja odluke o izboru napovoljnije ponude, tra`iti dodatne informacije od ponu|a~a u cilju razja{njenja nejasno}a iz iste. 

9. UGOVOR 

Sa ponu|a~em ~ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija zaklju~it }e se ugovor o nabavci robe, odnosno vr{enju usluga. 

10. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Komercijalnoj slu`bi ili na telefon broj 032 553 494 i 032 554 972, kontakt osoba [ehagi} Mensud, ecc. Kontak osoba za tehni~ka pitanja: Berbi} Akif, dipl.ing.rud., telefon broj 032/ 553-348 

\oki} Nijaz, dipl.ing.rud. telefon broj 032/777-417 

11. NA^IN OBJAVE 

Otvoreni postupak bit }e objavljen u Slu`benom glasniku BiH, kao i na www.rmukakanj.com. 

(1-11/215-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O. KAKANJ
KAKANJ 

Na osnovu ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04.), RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj (u daljnjem tekstu: ugovorni organ) objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijih ponu|a~a za sukcesivnu isporuku roba putem otvorenog postupka do kraja 2005. godine po lotovima kako slijedi: 

Lot 1.    Nabavka ra~unara 

Lot 2.    Nabavka tonera za {tampa~e i filmova za telefakse 

Lot 3.    Nabavka kancelarijskog/uredskog namje{taja i itisona 

2. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u otvorenom postupku imaju sva pravna lica sa podru~ja BiH koja: 

2.1.    su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, {to se dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom - rje{enje o upisu u sudski registar sa svakim pojedina~no ovjerenim prilogom, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04), 

2.2.    dostave ponudu u dva primjerka (original i kopija), prema uslovima navedenim u: 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora da sadr`i: 

3.1.    naziv i ta~nu adresu, porezni i identifikacioni broj ponu|a~a, 

3.2.    ovjerenu kopiju rje{enja o upisu u sudski registar, ne stariju od 60 dana, 

3.3.    ovjerenu izjavu ponu|a~a da nema smetnji sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, 

3.4.    uvjerenje suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, 

3.5.    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od tri mjeseca, 

3.6.    uvjerenje o izmirenim doprinosima (PIO/MIO, zdravstvo), ne starije od tri mjeseca, 

3.7.    uvjerenje suda da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od tri mjeseca, 

3.8.    uvjerenje da odgovorno lice u pravnom ili fizi~kom licu nije ka`njavano za privredni prijestup, ne starije od tri mjeseca, 

3.9.    opcija ponude minimum 60 dana od otvaranja ponude, 

3.10.    potvrdu o solventnosti od poslovne banke u zadnjih 6 mjeseci, 

3.11.    specifikaciju roba po va`e}im standardima, 

3.12.    ponu|enu cijenu u KM sa paritetom, FCO Kakanj, 

3.13.    ispunjenje tehni~kih uvjeta, certifikat o kvalitetu robe, 

3.14.    uvjete i na~in pla}anja, 

3.15.    vremenski rok isporuke robe, sukcesivna isporuka prema dinamici ugovornog organa u roku od 30 dana od izdavanja narud`benice, istovremeno koli~ina robe nije fiksna i ugovorni organ zadr`ava pravo korekcije u odnosu na koli~ine navedene u tenderskoj dokumentaciji, 

3.16.    referenc listu u zadnje 2 godine iz oblasti predmeta ovog postupka, ponu|a~-ugovorni organ 

3.17.    alternativne ponude nisu dozvoljene, 

3.18.    ponude se mogu dostaviti za jedan ili vi{e lotova. 

Dokumenti unutar ponude trebaju biti slo`eni i ozna~eni rednim brojem i svaka stranaca treba biti numerisana. 

4. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE 

Procjenu ponuda koje ispunjavaju formalne uslove iz ta~ke 3. (sadr`aj ponude), ugovorni organ }e izvr{iti po sljede}em kriteriju: 

4.1.    najni`a cijena, 

Procjena ponuda }e se vr{iti pojedina~nu za svaki lot, a prednost prilikom odabira }e imati ponu|a~i koji ne budu tra`ili avansne uplate. 

5. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu: Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj 

ul. Zgo{}anska 17, 72240 Kakanj, Bosna i Hercegovina sa naznakom: 

Ponuda za otvoreni postupak- sukcesivnu isporuku roba putem otvorenog postupka do kraja  2005. godine, ra~unari, toneri i kancelarijski namje{taj. 

Obavezno na koverti nazna~iti lot broj:____________/NE OTVARAJ/ 

U razmatranje }e se uzeti ponude koje stignu na Protokol Rudnika najkasnije do 14.03.2005. godine do 10,00 sati. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama Komercijalne slu`be dana 14.03.2005. godine u 11,00 sati. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi pismeno ovla{teni zastupnici. 

O rezultatima javnog nadmetanja svi ponu|a~i bit }e pismeno obavije{teni. 

6. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tendcrska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponu|a~a, a ugovorni organ je du`an u roku od tri dana po prijemu zahtjeva dostaviti tendersku dokumentaciju ponu|a~u, uz podno{enje zahtjeva dostaviti i primjerak uplate tro{kova tendera u iznosu od 50,00 KM. Sredstva su nepovratna. Uplata se vr{i na ra~un broj 

ili na blagajni Rudnika sa naznakom: "Za izuzimanje tenderske dokumentacije otvoreni postupak za sukcesivnu isporuku roba do kraja 2005. godine-ra~unari toneri i kancelarijski namje{taj. 

7. TRO[KOVI PONUDE 

Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. 

Tako|er, zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili da djelimi~no odbije svaku ponudu, poni{ti otvoreni postupak u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan objasniti razloge takvog postupka. 

8. NAKNADNA POJA[NJENJA PONUDE 

Ugovorni organ mo`e u toku razmatranja ponuda, prije dono{enja odluke o izboru napovoljnije ponude, tra`iti dodatne informacije od ponu|a~a u cilju razja{njenja nejasno}a iz iste. 

9. UGOVOR 

Sa ponu|a~em ~ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija zaklju~it }e se ugovor o nabavci robe, odnosno vr{enju usluga. 

10. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Komercijalnoj slu`bi ili na telefon broj 032 553 494 i 032 554 972, kontakt osoba mr.Kasim Bajramovi}, dipl.ing.rud. 

Kontak osoba za tehni~ka pitanja: mr. D`emal Had`i}, dipl.ing.rud. telefon broj 032/ 55 3855 

11. NA^IN OBJAVE 

Otvoreni postupak bit }e objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", kao i www.rmukakanj.com. 

(1-11/216-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO - DOBOJSKI KANTON
OP]INA KAKANJ 

Na osnovu ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), op}inski na~elnik op}ine Kakanj objavljuje 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A 

ZA JAVNU NABAVKU I ISPORUKU ROBA ZA 2005. GODINU 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA 

Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku roba u 2005.godini, po LOT-ovima kako slijedi: 

LOT 1    Nabavka kancelarijskog materijala i pribora 

LOT 2    Nabavka te~nih goriva i maziva za motorna vozila 

LOT 3    Nabavka higijensko - potro{nog materijala za ~i{}enje 

LOT 4    Nabavka artikala za potrebe ~ajne kuhinje 

LOT 5    Nabavka materijala za teku}e odr`avanje zgrade 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog javnog nadmetanja, a koja nemaju smetnje za sudjelovanje u javnom nadmetanju, odnosno nisu isklju~ena iz prava sudjelovanja u javnim nabavkama shodno ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora sadr`avati: 

4. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDA 

ZA LOT 1, LOT 3, LOT 4, LOT 5 

ZA LOT 2 

5. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na prijemnoj slu`bi Op}ine Kakanj (prizemlje zgrade op}ine, ul Zgo{}anska broj 123, Kakanj, svakim radnim danom od 7 - 15 sati. 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu pla}ati u zgradi op}ine - na prijemnoj kancelariji (prizemlje op}ine - informacioni centar), od 07-15 sati, ili uplatu izvr{iti na ra~un Bud`eta op}ine u IK banci u Kaknju broj 1340200000009136 vrsta prihoda 722439, {ifra op}ina 043. 

Za tendersku dokumentaciju LOT 1 i LOT 2 ponu|a~ je du`an platiti 40,00 KM po LOT-u, a za LOT 3, LOT 4 i LOT 5 30,00 KM po jednom LOT-u. 

Pravo u~e{}a na nadmetanju imaju samo ponu|a~i koji dostave dokaz o uplati. 

6. PODNO[ENJE I ROKOVI 

Zape}e}enu kovertu sa ponudom za isporuku roba i naznakom "NE OTVARAJ" sa pozivom na LOT za koji se ponuda odnosi dostaviti preporu~eno na adresu: OP]INA KAKANJ, ulica Zgo{}anska 123, ili direktno na protokol op}ine Kakanj (prizemlje zgrade). Ponu|a~i ponudu trebaju dati za svaki LOT - posebna koverta sa ozna~enim LOT-om. 

Jedan ponu|a~ mo`e se prijaviti na vi{e LOT-ova. 

Na pole|ini koverte napisati adresu ponu|a~a i broj telefona. 

Krajnji rok za podno{enje ponuda je 28 dana (dvadesetosam dana) od dana objavljivanja javnog poziva u "Slu`benom glasniku BiH". 

Neblagovremeno prispjele ponude i ponude koje nisu date kako je tra`eno u javnom pozivu Komisija ne}e razmatrati i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a. 

7. JAVNO OTVARANJE 

Javno otvaranje ponuda izvr{it }e se tre}eg dana naknon isteka roka predvi|enog za podno{enje ponuda u sali Op}ine Kakanj prvi sprat soba broj jedan. 

LOT 1 u - 9,00 sati LOT 2 u - 9,30 sati LOT 3 u - 10,00 sati LOT 4 u - 10,30 sati LOT 5 u -11,00 sati 

Zainteresovani predstavnici ponu|a~a koji `ele prisustvovati otvaranju ponuda moraju prilo`iti originalno ovla{tenje za prisustvovanje otvaranju javnih ponuda izdato od ponu|a~a. 

O rezultatima javnog nadmetanja svi u~esnici }e biti pismeno obavije{teni u skladu sa zakonom. 

8. TRO[KOVI PONUDE 

Op}ina Kakanj ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja. 

Op}ina Kakanj zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu poni{ti ili ponovi nadmetanje javne nabavke, ili odbije sve ponude u slu~ajevima navedenim u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

9. OSTALE ODREDBE 

Sve dodatne informacije vezano za javni poziv mogu se dobiti putem telefona 032 - 554-159, a kontakt osoba je [ehagi} Elvedin. 

(1-11/217-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D.
SARAJEVO 

Na osnovu ~l. 19 i 20 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI
BROJ 102-004/05 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZVO\ENJE RADOVA I NABAVKU ROBE ZA TERMOELEKTRANU "KAKANJ" U KAKNJU 

 i ovim putem poziva sve zainteresovane dobavlja~e da zatra`e tendersku dokumentaciju i u~estvuju u otvorenom postupku o javnoj nabavci za izbor najpovoljnije ponude za izvo|enje  radova i nabavku robe za Termoelektranu "Kakanj" , prema slijede}im lotovima: 

- LOT 1    Materijal (~eli~ni limovi) za remont mlinskih linija i             transportnog sistema bloka 7 

- LOT 2    Cijevne za{tite zagrija~a zraka kotla 7 

- LOT 3    Rezervni dijelovi za transportere sa gumenim             transportnom trakom (VO[IP I UO[IP); 

- LOT 4    Nabavka i ugradnja sistema za mjerenje O2 u dimnim             plinovima na bloku 5 

- LOT 5    Rezervni dijelovi za 6 kV postrojenja vlastite             potro{nje 

- LOT 6    Remont elektropostrojenja na vanjskoj i unutra{njoj             dopremi uglja (VDU i UDU) 

- LOT 7    Gra|evinsko - zanatski radovi na pro{irenju VN             kabine bloka 7 

- LOT 8    Remont servopogona na bloku 7 

Svaki LOT je nezavisan paket za evaluaciju ponuda i ugovaranje. 

Detaljne specifikacije i opis radova koji su predmet tendera, sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. 

I - SADR@AJ PONUDE 

1.    Naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj; 

2.    Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; 

3.    Izvje{taj o finansijskom poslovanju ponu|a~a prema ~lanu 25 stav (1) ta~ke a,b i d Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04); 

4.    Originalna garancija poslovne banke prihvatljiva od strane JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. za ozbiljnost i osiguranje ponude data na iznos od 1.000,00 KM ili odgovaraju}a vrijednost u EUR-ima prera~unata po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana. 

5.    Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo na iznos 5% od ukupno ugovorene vrijednosti; 

6.    Dokaze ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ke a, b, c, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju ga izdati nadle`ni organi u Bosni i Hercegovini; 

7.    Iskazati jedini~ne i ukupnu cijenu ponude; 

8.    Cijene su fiksne i moraju biti iskazane sa obavezno ura~unatim porezom na promet usluga za doma}e ponu|a~e a za robu na paritetu DDU/DDP Termoelektrana "Kakanj"; 

9.    Na~in pla}anja - odgo|eno pla}anje, 30 (trideset) dana od dana zavr{etka radova i tehni~kog prijema; 

10.    Rok zavr{etka radova odnosno isporuke; 

11.    Opcija ponude je 90 dana od dana dostave ponude; 

12.    Ponu|a~ ima pravo dostaviti samo jednu ponudu po lotovima bez davanja alternativnih ponuda; 

Ponuda treba biti sastavljena po hronolo{kom redoslijedu, navedenom u sadr`aju ponude od rednog broja 1 do rednog broja 12, ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

II - KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDE 

Investitor }e procjenu najpovoljnije ponude vr{iti po principu bodovanja ponuda koje ispunjavaju formalne uslove po redoslijedu sljede}ih kriterija: 

III - TENDER 

Svaki dobavlja~ koji je zainteresovan za u~estvovanje na javnom nadmetanju 102-004/05, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju sa naznakom za koji LOT. Zahtjev za u~e{}e treba dostaviti na fax: ++387-33/751-756. 

Tenderska dokumentacija za izbor najpovoljnije ponude za izvo|enje radova i nabavku robe za Termoelektranu "Kakanj" mo`e se preuzeti u prostorijama JP EP BiH - Poslovno tehni~ka zgrada, Vilsonovo {etali{te 15 Sarajevo, kancelarija broj 104 ili 105 od 08. 02. 2005. godine u vremenu od 09,00 do 15,00 sati uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera za svaki lot. 

Tro{kovi tendera za svaki lot iznose 50,00 KM ili odgovaraju}a vrijednost u EUR-ima prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko: Raiffeisen bank, d.d BiH, Swift RZBABA2S na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 102-004/05 (nazna~iti lot broj ….) , valuta EUR. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko: Central profit banka Sarajevo, ra~un broj 129-106-10001164-16, za JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 102-004/05 (nazna~iti lot broj …..), valuta KM. 

IV - PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u 2 primjerka, i to 1 original i 1 kopija, u zape~a}enoj koverti, na jednom od slu`benih jezika u Federaciji BiH, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Svaki primjerak ponude mora biti ozna~en kao original ili kopija. Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do dolje navedenih rokova sa terminima otvaranja kako slijedi:  

Broj LOT-a 

Rok dostavljanja ponude 

Datum otvaranja 

LOT 1 

07.03.2005. (ponedjeljak) do 10,00 sati 

07.03.2005. (ponedjeljak) u 10,30 sati 

LOT 2 

07.03.2005. (ponedjeljak) do 10,00 sati 

07.03.2005. (ponedjeljak) u 12,00 sati 

LOT 3 

07.03.2005. (ponedjeljak) do 10,00 sati 

07.03.2005. (ponedjeljak) u 13,00 sati 

LOT 4 

07.03.2005. (ponedjeljak) do 10,00 sati 

07.03.2005. (ponedjeljak) u 14,00 sati 

LOT 5 

09.03.2005. (srijeda) do 10,00 sati 

09.03.2005. (srijeda) u 10,30 sati 

LOT 6 

09.03.2005. (srijeda) do 10,00 sati 

09.03.2005. (srijeda) u 12,00 sati 

LOT 7 

09.03.2005. (srijeda) do 10,00 sati 

09. 03. 2005. (srijeda) u 13,00 sati 

LOT 8 

09.03.2005. (srijeda) do 10,00 sati 

09.03.2005. (srijeda) u 14,00 sati 

Adresa prijema 

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, kancelarija - Protokol, sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku broj 102-004/05 (nazna~iti broj LOT-a) NE OTVARAJ" 

Bilo koja ponuda primljena poslije navedenog vremena podno{enja bit }e vra}ena neotvorena. 

Javno otvaranje ponuda bit }e izvr{eno u Poslovno tehni~koj zgradi JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vilsonovo {etali{te 15, sala 111, u prisustvu predstavnika ponu|a~a (ukoliko se odlu~e) uz predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvovanje otvaranju. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

V - TRO[KOVI PONUDE 

Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema dobavlja~ima. 

VI - OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 09,00 do 15,00 sati: 

                                                      telefon                     fax 

Za komercijalna pitanja (u Sarajevu)  033 751 753             033 751 756 

Ovaj oglas je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", dnevnom listu i na web stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (www.elektroprivreda.ba). 

(1-11/226-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE
ODJELJENJE/ODJEL ZA RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA 

Na osnovu ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH". broj 49/04) i usvojenog kapitalnog Bud`eta Br~ko Distrikta za 2004. godinu za potrebe Odjeljenja / Odjela za raseljena lica - osobe, izbjeglice i stambena pitanja, Vlada Br~ko Disirikta BiH objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA ISPORUKU MATERIJALA I IZVO\ENJE RADOVA IZ PROGRAMA REKONSTRUKCIJE KU]A VLADE BR^KO DISTRIKTA BiH 

1) PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

a)    Isporuka materijala za gra|evinske, gra|evinsko-zanatske         i instalaterske radove na ku}ne adrese u mjesnim         zajednicama: 

        Paket I (29 ku}a): Ivici (9 ku}a), Ulice (3 ku}e),             Dubrave (1 ku}a), Klanac (9 ku}a), 

        Vu~ilovac (5 ku}a) i Lani{ta (2 ku}e). 

        Paket II (30 ku}a): Dizdaru{a (13 ku}a), Rijeke             (6 ku}a), Gr~ica (l ku}a). 4. juli 

        (9 ku}a) i Srpska Varo{ (1 ku}a) 

        Rok isporuke: 30 radnih dana. 

b)    Isporuka materijala i izvo|enje gra|evinskih,         gra|evinsko-zanatskih i instalaterskih radova: 

    Paket III (8 ku}a): 

    a)    Brodu{a (1 ku}a), Ivici (2 ku}e), Ili~ka (1 ku}a),         Bijeljinska cesta (1 ku}a) i Bukvik (2 ku}e) - isporuka i         izvo|enje materijala 

    b)    Gorice (1 ku}a) - materijal isporu~en potrebno         izvo|enje radova. 

    Paket IV (1 ku}a): Ivici (1 ku}a) 

    Rok izvo|enja: 60 radnih dana. 

2) PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u javnom otvorenom postupku imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za nabavku, odnosno izvo|enje radova koji su predmet otvorenog postupka izuzev subjekata koji su po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) isklju~eni iz prava sudjelovanja u otvorenom postupku. 

3) SADR@AJ PONUDE 

3.1.    Pismo ponu|a~a sa naznakom naziva firme, ta~ne adrese, broja telefona i telefaxa, e-mail adrese, identifikacionog broja te broja ra~una i naziva banaka kod kojih se isti vode, 

3.2.    Ovjerena  fotokopija  rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca, 

3.3.    Povrda suda da ponu|a~ nije u postupka ste~aja i likvidacije, niti da je nad istim objavljen postupak ste~aja ili likvidacije, ne starija od tri mjeseca, 

3.4.    Dokaz nadle`ne uprave prihoda da se protiv ponu|a~a ne vodi postupak prisilne naplate zbog nepla}anja obaveza po osnovu javnih prihoda, 

3.5.    Potvrda suda da ugovorno lice ponu|a~a nije pravomo}nom presudom osu|eno na bilo koje kazneno djelo iz osnova zloupotrebe propisa, 

3.6.    Potvrda suda da odgovorno lice ponu|a~a nije ka`njavano za privredni prijestup, zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticanja dobiti, 

3.7.    Potvrda svih poslovnih banaka kod kojih ponu|a~ ima ra~une da isti nisu blokirani u posljednih {est mjeseci, 

3.8.    Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ne starije od tri mjeseca, 

3.9.    Uvjerenje o izmirenim doprinosima (PIO/MIO i zdravstveno, ne starije od tri mjeseca). 

3.10.    Uvjerenje suda da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak, niti da je osu|ivan u zadnjih pet godina, ne starije od tri mjeseca. 

3.11.    Izjava ponu|a~a da ne postoji zakonska smetnja za u~e{}e u otvorenom postupku za slu~ajeve o kojima se ne vodi slu`bena evidencija. Izjava ponu|a~a ima zna~aj dokaznog sredstva, 

3.12.    Reference ponu|a~a u posljednje dvije godine kojima dokazuje da ima uspje{no iskustvo na istim ili sli~nim poslovima koji su predmet otvorenog postupka, 

3.13.    Ovjeren spisak zaposlenika po imenima i kvalifikacionoj strukturi, 

3.14.    Ovjeren tender sa jedini~nim cijenama i ukupnim cijenama prema datoj dokumentaciji, sa ura~unatim porezima po va`e}im zakonskim propisima o porezu na promet proizvoda i usluga, 

3.15.    Uslovi i na~in pla}anja, 

3.16.    Izjava ponu|a~a da je obi{ao pojedina~ne lokacije isporuke, odnosno izvo|enja, 

3.17.    Garancija-osiguranje banke za uredno izvr{enje poslova {to dokazuje uvjerenjem banke-pismom namjere da }e banka izdati tra`enu garanciju za posao koje je predmet otvorenog postupka sa nazna~enom MZ i brojem ku}a u svakoj MZ kako je navedeno u otvorenom postupku, 

3.18.    Spisak stru~nog kadra i radnika u stalnom radnom odnosu ovjeren od nadle`ne institucije, ne stariji od tri mjeseca, 

3.19.    Spisak mehanizacije u vlasni{tvu ponu|a~a koja }e biti anga`ovana na poslovima koji su predmet otvorenog postupka. 

Ponuda ne mo`e sadr`avati alternativne opcije niti se mogu podnositi alternativne ponude. 

Ponude uz koje budu dostavljene alternativne ponude, ponude koje budu sadr`avale alternativne opcije, neblagovremene ponude, kao i ponude uz koje ne budu prilo`eni tra`eni dokazi, ne}e se razmatrati. 

4) KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

1.    ponu|ena cijena, 

2.    referense i posebno dosada{nja iskustva, 

3.    na~in pla}anja, 

4.    uslovi pla}anja 

U postupku vrednovanja prispjelih ponuda, prema navedenim kriterijima, cijena }e biti najva`niji ali ne i jedini i odlu~uju}i kriterij kod izbora najpovoljnije ponude. 

5) TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija po ovom otvorenom postupku dostupna je odmah nakon objavljivanja u  "Slu`benom glasniku BiH ". 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Odjeljenju/ Odjelu za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Vlade Br~ko Distrikta BiH Br~ko, Br~ko, ulica Islahijet br.7, u kancelariji broj 7, svakim radnim danom od 8 do 16,30 ~asova, sa dokazom o izvr{enoj uplati nepovratnog iznosa tro{kova tendera za Paket I, Paket II i Paket III u iznosima od po 100 KM po paketu, odnosno za Paket IV u iznosu od 20 KM, 

Korisnik: Jedinstveni ra~un Br~ko Distrikta 1542012000122410 

U svrhu: Otkup tenderske dokumentacije za Paket I (29 ku}a) ili Paket II (30 ku}a), ili Paket III (8 ku}a) ili Paket IV (I ku}a). 

Vrsta prohoda: 723139. 

6) PODNO[ENJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji ugovornog organa sa jednom kopijom i propisno potpisana od lica ovla{tenog od strane ponu|a~a. Zatvorene, zape~a}ene i potpisane koverte sa ponudama, sa punom adresom ponu|a~a, dostavljaju se preporu~enom po{iljkom ili li~no u zatvorenoj koverti na adresu: Vlada Br~ko Distrikta BiH, Bulevar mira br. l, 76100 Br~ko ili li~no na mjesto otvaranja ponuda sa naznakom "Ponuda za isporuku materijala i izvo|enje radova iz Programa za rekonstrukciju ku}a (nazna~iti broj paketa) - NE OTVARAJ -OTVARA KOMISIJA". 

Krajnji rok za dostavljanje ponude je 07.03.2005. godine (ponedjeljak) do 12,00 sati, u roku od 28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Ponude moraju sti}i do nazna~enog roka i rizik dostave snosi ponu|a~. Na zahtjev ponu|a~a, ugovorni organ osigurava potvrdu o prijemu uz navo|enje datuma i vremena prijema. 

(1-11/227-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO SIGURNOSTI
DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZA[TITU 

Na osnovu ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Dr`avna agencija za istrage i za{titu objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA NABAVKU KANCELARIJSKOG NAMJE[TAJA U 2005. GODINI 

I - PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Dr`avna agencija za istrage i za{titu (u daljnjem tekstu: Ugovorni organ) poziva zainteresovane ponu|a~e, registrovane za obavljanje predmetne djelatnosti da dostave ponude za kancelarijski namje{taj u 2005. godini, kako slijedi: 

LOT 1:    Kancelarijski stolovi sa radnim kasetama   80 komada 

        Arhivski ormari                                           20 komada 

LOT 2:    Kancelarijske stolice sa visokim naslonom 80 komada 

        Kancelarijske stolice bez rukohvata            60 komada 

        Samostoje}e kancelarijske vje{alice            30 komada 

LOT 3:    Metalni ormar                                             20 komada 

LOT 4:    Konferencijski sto                                         8 komada 

        Konferencijska stolica sa rukohvatom (crvena) 60 komada 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku javne nabavke kancelarijskog namje{taja imaju sva pravna lica i fizi~ke osobe registrovane za obavljanje predmetne djelatnosti, izuzev onih koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora sadr`avati: 

1.    Naziv i ta~nu adresu ponu|a~a, ID broj i porezni broj, 

2.    Jedini~nu cijenu namje{taja sa ura~unatim porezom na promet, prevozom, istovarom, uno{enjem i monta`om, 

3.    Rok isporuke, 

4.    Uslove i na~in pla}anja, 

5.    Izvod iz sudskog registra sa prilozima i ovjerom (ne stariji od 30 dana), 

6.    Potvrdu o uredno pla}enim porezima (ne stariju od 30 dana), 

7.    Potvrdu o uredno pla}enim PIO doprinosima sa 31.12.2004. godine, 

8.    Reference ponu|a~a, 

9.    Potvrdu o solventnosti ra~una. 

IV - KRITERIJI ZA OCJENU PONUDA 

Prema uslovima koje predvi|a "najpovoljnija ponuda", smatrat }e se ona ponuda koja u cijelosti zadovoljava kriterije iz ~lana 34. Zakona o javnim nabavkama BiH, kako slijedi: 

1.    Jedini~na cijena, 

2.    Kvalitet i garantni rokovi, 

3.    Rok isporuke, 

4.    Uslovi i na~in pla}anja, 

5.    Reference ponu|a~a. 

V - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Preuzimanje tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti kod Ugovornog organa, ulica Adema Bu}e br. 102 i to u roku od 3 dana od dana objave ovog oglasa u "Slu`benom glasniku BiH", u vremenu od 09 do 17 ~asova (prostorija 107). 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije potrebno je predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati nov~ane naknade za u~e{}e na javnom oglasu u iznosu od 50,00 KM. 

Uplata se vr{i kod Centralne banke transakcijski broj ra~una 0000030000000145. Nov~ana naknada koja se upla}uje za u~e{}e na javnom pozivu je nepovratna. 

VI - PODNO[ENJE PONUDA 

Propisano zatvorene i kovertirane ponude dostaviti pisarnici Ugovornog organa, Adema Bu}e br. 102. Na omotu obavezno nazna~iti naziv i adresu ponu|a~a sa napomenom: "ponuda za nabavku kancelarijskog namje{taja - ne otvarati". Tako|e naglasiti i LOT na koji se ponuda odnosi. Rok za podno{enje ponuda je 10.03.2005. godine do 12,00 sati (li~no ili putem po{te). Ponude prispjele nakon datog roka smatrat }e se neva`e}im i bit }e vra}ene po{iljaocu neotpakovane. 

VII - OTVARANJE PONUDA 

Komisija za nabavke Ugovornog organa izvr{it }e javno otvaranje prispjelih ponuda u prostorijama Ugovornog organa, Adema Bu}e br. 102 dana 15.03.2005. godine u 12,00 sati. Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik svakog ponu|a~a, uz predo~eno pismeno ovla{tenje. 

VIII - OSTALO 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke, zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no ponudu, odbije svaku ponudu, ponovi ili poni{ti javnu nabavku ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme. Ugovorni organ ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan objaviti razloge takve odluke. Pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a Ugovorni organ }e dostaviti svim ponu|a~ima. 

Kontakt telefon 033/702-474, kontakt osoba Emina Veli}. 

(1-11/231-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "RAD" SARAJEVO 

Na osnovu ~l. 19. i 20. Zakona o javnima nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/09), Javno komunalno preduze}e "RAD" Sarajevo objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA ISPORUKU [TAMPANOG I KANCELARIJSKOG MATERIJALA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

je isporuka {tampanog i kancelarijskog materijala i to: 

Lot 1.    Toneri, riboni i ketri|i za fax, kopir i {tampa~; 

Lot 2.    Kancelarijski materijal i sitni inventar; 

Lot 3.    [tampani kancelarijski i potro{ni materijal; 

Lot 4.    [tampanje parking karata, naljepnica, upozorenja i             propusnica; 

Lot 5.    [tampanje priznanica za naplatu. 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju sva pravna lica koja su registrovana za nabavku {tampanog i kancelarijskog materijala koja je predmet "otvorenog postupka", uzev subjekata koji su po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) isklju~eni iz prava sudjelovanja u otvorenom postupku. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

3.1.    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem; 

3.2.    ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, koje nije starije od tri mjeseca; 

3.3.    potvrdu banke o aktivnosti transakcijskog ra~una; 

3.4.    uvjerenje suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, niti da je nad istim obavljen postupak ste~aja ili likvidacije, ne starije od tri mjeseca; 

3.5.    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od tri mjeseca; 

3.6.    uvjerenje o izmirenim doprinosima (PIO/MIO, zdravstveno) ne starije od tri mjeseca; 

3.7.    uvjerenje suda da se protiv odgovornog lica nije vodio krivi~ni postupak u periodu od pet godina - ne starije od tri mjeseca; 

3.8.    uvjerenje da odgovorno i pravno lice nije ka`njavano za privredni prestup, zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticanja dobiti u periodu od pet godina - ne starije od tri mjeseca; 

3.9.    izjavu ponudioca da ne postoji zakonska smetnja za u~e{}a u javnom nadmetanju za slu~ajeve o kojima se ne vodi slu`bena evidencija - izjava ponudioca ima zna~aj dokazanog sredstva; 

3.10.    izjavu ponu|a~a ovjerena od strane ovla{tenog lica a koje se odnosi na nepromjenivost cijena; 

3.11.    izjavu o prihvatanju tenderskih uslova; 

3.12.    referenc listu ponu|a~a koji ima u poslovima sli~nog sadr`aja, a koja je predmet ovog otvorenog postupka; 

3.13.    ovla{tenje ili ugovor zastupanja proizvo|a~a za prodaju robe iz predmeta otvorenog postupka, ukoliko ponu|a~ nije direktni proizvo|a~; 

3.14.    izjavu o obezbje|enju nepromjenjivosti cijena u toku sukcesivne isporuke u 2005. godini; 

3.15.    rok  isporuke u skladi{te kupca; 

3.16.    uslove i na~in pla}anja; 

3.17.    cijenu za ponu|enu robu i to: 

3.18    garantni rok za LOT 1. 

Kopije dokumenata moraju biti ovjerene i ne starije od tri mjeseca. 

4 . KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Kriteriji  za izbor najpovoljnije ponude su ekonomski kriteriji i to: 

1.    ponu|ena cijena; 

2.    uslovi i na~in pla}anja; 

3.    rok isporuke; 

4.    referensa i posebno dosada{nja saradnja. 

Naru~ilac }e razmatrati samo one ponude koje ispunjavaju formalnopravne uslove navedene u Otvorenom postupku u ta~kama 2. i 3. 

5. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija po ovom otvorenom postupku dostupna je odmah nakon objavljivanja u Dnevnom avazu i "Slu`benom glasniku BiH". 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u sjedi{tu Javnog komunalnog preduze}a "RAD" Sarajevo, ulica Paromlinska 57, u sobi broj 23, sa dokazom o izvr{enoj uplati nepovratnog iznosa tro{kova tendera od 20 KM, kompletna tenderska dokumentacija 100,00 KM, na `irora~un broj 129-104-10000009-87 kod HVB Cental Profit Banke dd Sarajevo, 154-001-1100043893 UPI Banka dd Sarajevo ili na blagajni Javnog komunalnog preduze}a "RAD" Sarajevo uz naznaku - Tenderska dokumentacija po otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku {tampanog i kancelarijskog materijala. 

6. PODNO[ENJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju po originalnoj dokumentaciji ugovornog organa sa jednom kopijom i propisno potpisana od strane ovla{tenog ponu|a~a. 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se na Protokol JKP "RAD", soba 23, uz naznaku "Ponuda za otvoreni postupak za isporuku {tampanog i kancelarijskog materijala - ne otvaraj", u roku od 28 dana od dana objavljivanja u "Slu`enom glasniku BiH". 

Dokumente iz sadr`aja ponude razvrstati u dvije odvojene koverte sa naznakom za LOT, a sve to u jednu zajedni~ku kovertu: 

4.    koverta 1 - tehni~ki dio ponude (3.1. - 3.14.) 

6.    koverta 2 - finansijski dio ponude (3.15 - 3.18) 

Nepotpune i neblagovremeno prispjele ponude ne}e se razmatrati. 

Ugovorni organ }e izdati potvrdu o prijemu uz navo|enje datuma i vremena prijema. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama JKP "RAD" dana 07.03.2005. godine, ponedjeljak u 12 sati. 

Za LOT 1 i LOT 2 obavezno dostaviti uzorke na dan otvaranja ponuda do 12 sati. 

Svaki ponu|a~ mo`e uputiti po jednog ovla{tenog predstavnika (pismeno ovla{tenje) da prisustvuje javnom otvaranju ponuda. 

Ponude primljene nakon isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti prihva}ene i vratit }e se ponu|a~u neotvorene. 

8. OSTALO 

JKP "RAD" Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove u otvorenom postupku, a u cilju eventualnih razja{njenja iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 

Sa ponu|a~em koji bude predlo`en kao najpovoljniji zaklju~it }e se ugovor o nabavci u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

O rezulatima otvorenog postupka ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni, a za sve informacije u vezi obavje{tenja o javnoj nabavci mo`e se kontaktirati Kukavica Haris na telefon 654-480. 

(1-11/233-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INA ILIJA[
OP]INSKI NA^ELNIK 

Na osnovu ~l. 19, 20, i 28. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), op}inski na~elnik objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU I SUKCESIVNU ISPORUKU ROBA I MATERIJALA 

I - PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Prikupljanje i odabir najpovoljnijih ponuda za nabavku i sukcesivNnu isporuku roba i  materijala za potrebe Op}ine Ilija{ u 2005 godini, a prema orijentacionoj potro{nji za 2004.godinu istih roba i usluga, i to: 

II- PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju sve pravne i fizi~ke osobe koje su registrovane za obavljanje predmetne djelatnosti. 

III- SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora sadr`avati: 

IV - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Dokumentacija za ponudu mo`e se preuzeti u Slu`bi za privredu i finansije Op}ine Ilija{, soba broj 13, 126. Ilija{ke brigade 6. Ilija{, svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Kontakt telefon 033 400 - 205 lokal 207. 

Uplatu za tendersku dokumentaciju izvr{iti kod Vakufske banke dd Sarajevo, na ime Tro{kovi tenderske dokumentacije-Bud`et, na ra~un broj 1602000000710645 u iznosu od 50,00KM. Potvrdu o uplati prezentirati prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije (ovjeren tre}i primjerak virmana). 

V - PODNO[ENJE PONUDA 

Propisno kovertirane i zatvorene ponude dostaviti na protokol Op}ine Ilija{, Ulica 126. Ilija{ke brigade br. 6 Ilija{, u roku od 28 (dvadeset osam) dana, od datuma objave obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH", do 16.00 sati, li~no ili preporu~eno po{tom. 

Na omotu koverte obavezno nazna~iti naziv i adresu ponu|a~a, sa napomenom "PONUDA-ZA NABAVKU MATERIJALA I USLUGA - NE OTVARATI, OTVARA KOMISIJA". 

Ponude primljene poslije vremena odre|enog za podno{enje ponuda bit }e vra}ene neotvorene. 

VI - PERIOD VA@ENJA PONUDE 

Va{e ponude smatrat }e se validnim za period najmanje 30 (trideset) dana od dana podno{enja ponuda. 

VII - KRITERIJI VREDNOVANJA PONUDE 

Prema uslovima koje predvi|a "najpovoljnija ponuda", najpovoljnija ponuda smatrat }e se ona ponuda koja u cijelosti ispunjava uslove bli`e precizirane ~lanom 34. Zakona o javnim nabavkama BiH, ("Slu`beni glasnik BiH", br.49/04) i utvr|enim kriterijima navedenim u tenderskoj  dokumentaciji. 

VIII - OTVARANJE PONUDA 

Otvaranje ponuda je javno i otvaranju mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a, koji svoje ovla{tenje dokazuje u pismenom obliku. 

Ponude }e se otvarati 09.03.2005.godine u zgradi Op}ine Ilija{ (Sala za sastanke), ulica: 126. Ilija{ke brigade br. 6, u 9,00 sati. 

IX - TRO[KOVI PONUDE 

Ugovorni organ, u otvorenom postupku, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a, zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no ponudu, odbije svaku ponudu, ponovi ili poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme. 

Pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a ugovorni organ }e dostaviti svim ponu|a~ima. Tako|er, ista }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" i na web stranici Javnih nabavki. 

(1-11/235-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
"VODOVOD I KANALIZACIJA" BIHA] 

Na osnovu ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), JP "Vodovod i kanalizacija" Biha} objavljuje  

JAVNO NADMETANJE 

ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA ZA 2005. GODINU 

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku roba i vr{enje usluga do kraja 2005 godine. 

Roba/usluge }e se nabavljati sukcesivno tokom perioda va`enja ugovora, zavisno od potreba, a {to }e se definisati pojedina~nim narud`bama. Zadr`avamo pravo korekcije roba/usluga na vi{e ili manje u odnosu na koli~ine navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

Robe/usluge su svrstane u sljede}e grupe: 

1 - 1        VODOVODNI MATERIJAL 

3 - 1        VODOMJERI I REZERVNI DIJELOVI ZA             VODOMJERE 

4 - 1        REZERVNI DIJELOVI ZA VAKUMSKE KLOR             APARATE 

9 - 1        HEMIJSKA SREDSTVA ZA LABORATORIJU I             TEHNOLOGIJU VODE 

13 - 1    GORIVO I MAZIVO 

15 - 1    KANCELARIJSKI MATERIJAL 

19 - 1    REZERVNI DIJELOVI ZA PUMPNE AGREGATE 

20 - 1    GASNI HLOR 

22 - 1    KONTROLNO MJERNA I ISPITNA OPREMA 

27 - 1    BA@DARENJE VODOMJERA 

28 - 1    KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIKA 

31 - 1    SERVISIRANJE, REMONT I POPRAVKA             PUMPNIH AGREGATA 

32 - 1    SERVIS VAKUMSKIH APARATA 

Ponude se mogu podnositi za jednu ili vi{e grupa ili podgrupa roba/usluga, s tim da podgrupa mora biti ponu|ena u cijelosti, po svim stavkama. 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u javnom nadmetanju imaju sve doma}e i strane firme registrovane za proizvodnju i/ili promet roba, odnosno za pru`anje tra`enih usluga, osim onih koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja u javnom nadmetanju u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

III - SADR@AJ PONUDE 

Sadr`aj ponude: 

a)    Popunjen obrazac "Osnovni elementi ponude" potpisan i ovjeren od strane ponu|a~a (dostavljen u tenderskoj dokumentaciji); 

b)    Popunjene tabele sa specifikacijom roba, odnosno usluga, sa cijenama za svaku stavku koja se nudi, ukoliko je data tabela sa rubrikom jedina~ne cijene; 

c)    Dokumentacija uz ponudu: 

1.    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili druga validna dokumentacija o registraciji; 

2.    izjava da nema smetnji za u~e{}e u javnom nadmetanju u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04); 

3.    potvrda nadle`ne poreske uprave o izmirenim obavezama, ne starija od 30 dana; 

4.    potvrda zavoda PIO/MIO o pla}anju doprinosa za posljednju isplatu; 

5.    izjava o nepromjenjivosti cijena; 

6.    izjava o prihvatanju tenderskih uslova; 

7.    ovjerena kopija obrasca bilanca stanja i uspjeha za period I - VI 2004 godine; 

8.    izjava kojom se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko tra`i avans ve}i od 5.000,00 KM po pojedina~noj narud`bi, u roku od 7 dana po dobijanju pojedina~ne narud`be obezbijediti avansnu garanciju na iznos avansa (sa rokom va`nosti: rok isporuke robe/usluga + 15 dana) 

Dokumentacija uz ponudu treba da bude slo`ena i ozna~ena rednim brojem. 

Razmatrat }e se samo ponude koje sadr`e kompletnu dokumentaciju iz ta~aka a.) b,) c,). 

Ponu|a~ treba da dostavi i dokumentaciju o kvalitetu robe (katalozi, prospekti, certifikati i sl. - izvodi za ponu|ene robe). 

Ponuda mora da bude ura|ena na originalnoj tenderskoj dokumentaciji i po navedenim uslovima. 

Tenderska dokumentacija za izradu ponude mo`e se podi}i u JP "Vodovod i kanalizacija" Biha}, ul. I. F. Juki}a bb -Vedro Polje, uz prethodnu najavu na telefon 037/350-614 u periodu od 8,00 do 15,00 sati. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije potrebno je predo~iti uplatnicu na iznos kako slijedi: 

1-1 

150 KM 

22-1 

100 KM 

3-1 

100 KM 

27-1 

  50 KM 

4-1 

100 KM 

28-1 

  50 KM 

9-1 

100 KM 

31-1 

100 KM 

13-1 

100 KM 

32-1 

100 KM 

15-1 

100 KM 

 

 

19-1 

100 KM 

 

 

20-1 

100 KM 

   

Uplatu izvr{iti na `iro ra~un JP "Vodovod i kanalizacija" Biha}, ul. I. F. Juki}a bb, Vedro Polje, broj 1020220000044147 kod Union banke d.d. Sarajevo sa naznakom za tender dokumentaciju za robe i usluge, ili na blagajni preduze}a u ul. I. F. Juki}a bb, Vedro Polje. 

IV - PODNO[ENJE PONUDE 

Krajnji rok za prijem ponuda je 05.03.2005. godine u 12:00 h. 

Ponuda upakovana na na~in opisan u tenderskoj dokumentaciji sa naznakom "NE OTVARAJ - PONUDA ZA GRUPU/PODGRUPU: (navesti broj i naziv) dostavljaju se na adresu JP "Vodovod i kanalizacija" Biha}, ul. I. F. Juki}a bb. Vedro Polje. 

NAPOMENA:"Dokumentacija uz ponudu" iz sadr`aja ponude da bude posebno kovertirana. 

V - OTVARANJE PONUDA 

Ponude }e se javno otvarati 07.03. 2005. godine sa po~etkom u 12,30 u prostorijama JP"Vodovod i kanalizacija"Biha} na naprijed nazna~enoj adresi. 

VI - KRITERIJI ZA PROCJENU PONUDA 

Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude su : 

Navedeni kriteriji su okvirni za sve lotove, detaljniji kriteriji za ocjenu ponuda nazna~eni su u tenderskoj dokumentaciji. 

Napomena: Najni`a cijena za bilo koji LOT ne mora biti najpovoljnija. 

Ukoliko ponu|a~ bude u nedoumici o pravilnom zna~enju bilo koje pozicije naziva ili podatka ili uo~i o~iglednu gre{ku, du`an je da o tome odmah pismeno obavijesti naru~ioca da bi se odredilo pravilno zna~enje ili otklonila gre{ka prije njegove predaje ponude. Naru~ilac ne}e prihvatiti odgovornost za napred navedene slu~ajeve, ukoliko ponu|a~ na njih nije reagovao prije podno{enja ponude. 

VII - TRO[KOVI PONUDE 

JP "Vodovod i kanalizacija "Biha} ne snosi bilo kakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja. Zadr`avamo pravo prihvatiti ili odbiti svaku ponudu, poni{titi nadmetanje ili odbaciti sve ponude u bilo koje vrijeme prije zaklju~enja ugovora i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~u niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

(1-11/236-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
JAVNO PREDUZE]E ZA IZGRADNJU I URE\ENJE GRADA "EKOGRADNJA"KAKANJ 

Na osnovu ~lana 55. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04) i na osnovu ~l. 31. i 32. Uredbe o postupku nabavke robe, uslugama i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) Javno preduze}e za izgradnju i ure|enje grada "Ekogradnja" iz Kaknja objavljuje da 

PONI[TAVA JAVNI POZIV 

ZA ^I[]ENJE JAVNIH SAOBRA]AJNIH POVR[INA I ODR@AVANJE ZELENIH POVR[INA U GRADU KAKNJU U 2005. GODINI 

koji je objavljen u u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 08. 12.2004. godine i "Slu`benim novinama Federacije BiH", br. 70/04 od 04.12.2004. godine. 

i objavljuje 

PONOVNI JAVNI POZIV 

ZA ^I[]ENJE JAVNIH SAOBRA]AJNIH POVR[INA I ODR@AVANJE ZELENIH POVR[INA U GRADU KAKNJU U 2005. GODINI 

1. PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Javno preduze}e za izgradnju i ure|enje grada "Ekogradnja" Kakanj (u daljnjem tekstu: J.P. "Ekogradnja" Kakanj) `eli da odabere pravno lice koje }e u 2005. godini vr{iti ~i{}enje javnih saobra}ajnih povr{ina (metenjem i pranjem) i odr`avanje zelenih povr{ina u gradu Kaknju. Pravno lice treba da osigura da se radovi izvode prema va`e}im zakonima i standardima struke. Detaljniji uslovi o javnom nadmetanju su navedeni u tenderskoj dokumentaciji. 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju pravna lica koja su registrovana u Bosni i Hercegovini, izuzev ponu|a~a koji su po ~lanu 35. Uredbe o postupku nabavke robe, uslugama i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 34/04) isklju~eni iz prava sudjelovanja na javnom nadmetanju i izuzev ponu|a~a koji imaju sklopljene ugovore ili }e sklopiti ugovor o odr`avanju javnih saobra}ajnih povr{ina i odr`avanja zelenih povr{ina sa drugim subjektima u op}inama u Bosni i Hercegovini. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Samo kompletne i na vrijeme dostavljene ponude }e biti razmatrane. Detaljniji uslovi o sadr`aju ponude su navedeni u tenderskoj dokumentaciji. 

4. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Svaki zainteresovani ponu|a~ mo`e preuzeti tendersku dokumentaciju iz javnog poziva u prostorijama J.P. "Ekogradnja" Kakanj, ul. Zgo{}anska br. 51/1, Kakanj, soba br. 1., uz predo~eni primjerak uplatnice od 200,00 KM (Slovima: DvijestotineKM). 

Korisnik uplate je: J.P. "Ekogradnja" Kakanj 

Svrha uplate: za tendersku dokumentaciju i tro{kove javnog nadmetanja 

@iro ra~un 1340200000023104 - IKB Zenica, Filijala Kakanj. 

5. PODNO[ENJE PONUDE 

Ponude se dostavljaju li~no ili putem po{te u zape~a}enoj koverti, na kojoj }e pisati naznaka: "Ponuda za odr`avanje saobra}ajnica u gradu Kaknju br. 109/05, NE OTVARATI!", najkasnije 8 (osam) dana od posljednjeg objavljivanja, na sljede}u adresu: J.P. "Ekogradnja" Kakanj, ul. Zgo{}anska br. 51/I, 72240 KAKANJ. 

6. OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDA 

Otvaranje ponuda }e se izvr{iti javno, u prisustvu ovla{tenog predstavnika ponu|a~a (koji svoje ovla{tenje dokazuje u pisanoj formi) 3 (tri) dana po isteku roka, sa po~etkom u 10,00, u prostorijama J.P. "Ekogradnja" Kakanj, ul. Zgo{}anska br. 51/1. 

Detaljniji uslovi o otvaranju i vrednovanju ponuda su navedeni u tenderskoj dokumentaciji. 

J.P. "Ekogradnja" Kakanj ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelimi~no ponudu, odbiti ponudu, poni{titi nadmetanje ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

Izbor najpovoljnije ponude izvr{it }e Komisija u roku i na na~in kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji i o tome obavijestiti ponu|a~e. 

Kontakt osoba je Abdulah Deliba{i}, dipl. ing. gra|. li~no ili na tel. 032 / 552 -012 i 554 - 960. 

(1-11/241-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
UNIVERZITET U TUZLI 

Na osnovu ~l. 19. i 28. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`bene glasnik BiH", broj 49/04), Univerzitet u Tuzli objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA 

[TAMPANJA I OPREMANJA [TANDOVA 

Pozivaju se svi zainteresirani dobavlja~i usluga {tampanja i opremanja {tandova da zatra`e tendersku dokumentaciju, te da pripreme i podnesu ponude koje ispunjavaju uvjete navedene u tenderskoj dokumentaciji za nabavku sljede}ih usluga: 

LOT 1.    [tampanje materijala po sljede}im grupama: 

    1.1.    [tampanje materijala za manifestaciju Otvoreni             univerzitet 

    1.2.    [tampanje materijala za manifestaciju Ljetni             univerzitet 

    1.3.    [tampanje Akademskog planera 

    1.4.    [tampanje Kataloga Univerziteta 

    1.5.    [tampanje ostalog materijala 

        Isporuka od{tampanog materijala je fco Univerzitet,             rokovi isporuke od{tampanog materijala pobli`e             su ozna~eni u tenderskoj dokumentaciji. 

        Poseban }e se ugovor dodjeljivati zu svaku             grupu ovoga lota, ali ponu|a~i mogu jednom             dokumentacijom o podobnosti ponu|a~a             nastupati na svim grupama iz ovoga lota. 

LOT 2.    Postavljanje i opremanje {tandova za manifestaciju 

        Otvoreni univerzitet koja se odr`ava u univerzitetskoj             sportskoj dvorani u Tuzli 14. 5. 2005. godine 

Ugovori se posebno dodjeljuju za lotove, s tim {to se za lot 1 dodjeljuju za svaku grupu. Ponu|a~i mogu podnositi prijave na jedan ili na oba lota. 

Tenderska dokumentacija s informacijama o ugovoru, tehni~kim specifikacijama i na~inu evaluiranja ponuda se mo`e dobiti na pisarnici Univerziteta u Tuzli, Tuzla, M. Fizovi}a 6/II, kancelarija broj 24, mo`e se zahtijevati njezino dostavljanje putem e-maila (zahtjev podnijeti na gore ozna~eni telefon ili putem e-maila: boris.curkovic@untz.ba), ili se mo`e downloadirati s web stranice Univerziteta u Tuzli gdje }e biti aplicirana nakon objave ove obavijesti u "Slu`benom glasniku BiH". 

Ponude se mogu predati na pisarnicu Univerziteta (M.- Fizovi}a 6/II, kancelarija br. 24) svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati 28 dana od dana objavljivanja ovoga obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Javno otvaranje dostavljenih ponuda se zakazuje za 28. 2. 2005. godine u 12.00 sati na Univerzitetu u Tuzli, M. Fizovi}a 6/II. 

Ugovor }e u otvorenom postupku bez prethodnog zaklju~ivanja sporazuma biti dodijeljen ponu|a~u koji je podoban u smislu ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (nadalje u tekstu Zakona), koji doka`e tehni~ku i profesionalnu sposobnost (~lan 26. Zakona), te koji ponudi ekonomski najpovoljniju ponudu (~lan 34. Zakona). Kriterij za evaluaciju }e biti ponu|ena cijena (70%), kvalitet (20%) i na~in pla}anja (10%). 

Podno{enje alternativnih ponuda nije dozvoljeno. 

Dodatne informacije kod Radmira @ili}a na telefon broj (035) 300 537. 

Univerzitet u Tuzli ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~ima i zadr`ava pravo da u skladu s ~lanom 12. Zakona ne dodijeli ugovor niti jednom od ponu|a~a. 

(1-12/176-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO - DOBOJSKI KANTON
OP]INA KAKANJ
OP]INSKI NA^ELNIK 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Op}ina Kakanj objavljuje 

JAVNI POZIV 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NADZOR NAD UGRADNJOM VODOVODA I KANALIZACIJA  

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

je prikupljanje ponuda za usluge nadzora nad izvo|enjem slijede}ih radova: 

LOT 1    izgradnja vodovoda za naselje V.Trnovci 

LOT 2    izgradnja vodovoda za naselje Na`bilj 

LOT 3    izgradnja vodovoda za naselje Zgo{}a 

LOT 4    izgradnja vodovoda za naselje Halinovi}i 

LOT 5    izgradnja kanalizacije u naselju Brnjic 

II - PRAVO U^E[]A 

imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz predmeta javnog nadmetanja koja ispunjavaju uvjete iz Zakona o gra|enju, osim pravnih lica iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

III - TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu podi}i u zgradi Op}ine Kakanj, III sprat kancelarija broj 19. 

Za tendersku dokumentaciju ponu|a~ je du`an uplatiti iznos 100,00 KM. Uplate izvr{iti na ra~un bud`eta Op}ine Kakanj u IK banci broj 1340200000009136 vrsta prihoda 722439, {ifra Op}ine 043. 

Pravo u~e{}a na nadmetanju imaju samo ponu|a~i koji dostave dokaz o uplati. 

IV - PODNO[ENJE PONUDA 

Tehni~ki dio ponude je zajedni~ki za sve lotove i prila`e se u jednoj koverti. Finansijski dio ponude prila`e se u odvojenoj koverti i nude se cijene razvrstane po LOT-ovima. 

Kovertu sa tehni~kom ponudom i kovertu sa finansijskom ponudom upakovati u jednu kovertu. 

V - SADR@AJ PONUDE 

TEHNI^KA PONUDA 

1.    Podaci o ponu|a~u 

2.    Izvod iz sudskog registra, sa identifikacionim brojem. 

3.    Izjava da ponu|a~ ne spada u kategoriju nesposobnih ponu|a~u iz ~lana 23. Zakona. 1 (u slu~aju da ponu|a~ ne ispunjava neke od uvjeta iz ~lana 23. njegova ponuda }e biti odbijena ) 

4.    Izjava da ponu|a~ prihvata opciju ponude minimalno 90 dana. 

5.    Referenc lista (popis istih ili sli~nih poslova koje je ponu|a~ nadzirao, podaci o kvalificiranim stru~nim licima koja }e voditi nadzor). 

FINANSIJSKA PONUDA 

1.    Podaci o ponu|a~u 

2.    Cijena nadzora po LOT-ovima 

Sve cijene su sa ura~unatim porezom na promet usluga. 

VI - KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Od ponu|a~a koji ispune tehni~ke uvjete propisane u javnom pozivu najpovoljniji za nadzor bit }e izabran ponu|a~ koji ponudi najni`u cijenu nadzora. 

VII - ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 

Ponude dostaviti u zape~a}enim kovertama na protokol Op}ine Kakanj, ulica Zgo{}anska br. 123, sa krajnjim rokom dvadeset dana od dana objavljivanja u dnevnim ili sedmi~nim novinama, odnosno u "Slu`benom glasniku BiH" (rok te~e od zadnjeg dana objavljivanja), sa naznakom "PONUDA PO JAVNOM POZIVU ZA NADMETANJE za nadzor u Op}ini Kakanj", i obaveznom napomenom " NE OTVARAJ". Na pole|ini koverte dati podatke o ponu|a~u sa brojem faxa na koji }e se uputili saop{tenje o vremenu otvaranja ponuda. Ponu|a~i koji ne dostave blagovremeno ponudu smatrat }e se da nisu podobni i njihova ponuda ne}e biti predmet razmatranja, od strane Komisije za prihvatanje ponuda. 

Ponu|a~i mogu prisustvovati otvaranju ponuda, s tim da }e o datumu i vremenu otvaranja biti obavije{teni. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

VII - OSTALO 

Op}ina Kakanj zadr`ava pravo da ponude prihvati u potpunosti ili djelimi~no, odbije svaku ponudu ili poni{ti nadmetanje u bilo koje vrijeme i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~u. 

Tro{kove ponude snosi ponu|a~. 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na tel. 032/553-824, lokal 24 (Slu`ba za privredu, urbanizam i inspekcije Op}ine Kakanj). 

(1-12/190-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JP  "KANTONALNA VETERINARSKA STANICA SARAJEVO" 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik", broj 49/04), JP"Kantonalna veterinarska stanica Sarajevo" raspisuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA IZBOR OVLA[TENOG REVIZORA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za obavljanje poslova revizije finansijskog izvje{taja poslovanja JP "KantonaIna veterinarska stanica Sarajevo" u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2004.g., koju ~ine veterinarske ambulante na podru~ju 9 op}ina Kantona Sarajevo, a ima ukupno 13 organizacionih jedinica. 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti i imaju certifikat o ispunjavanju uslova u predmetu otvorenog postupka. Pravo u~e{}a nemaju ponu|a~i koji su isklju~eni iz u~e{}a u otvorenom postupku prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

3. SADR@AJ I DOSTAVLJANJE PONUDE 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "Ponuda za izbor ovla{tenog revizora - ne otvaraj", na adresu: JP "Kantonalna veterinarska stanica Sarajevo", Alipa{ina 37/1, u roku od 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

4. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA 

Odabir i procjena najpovoljnije ponude vr{it }e se po slijede}im kriterijima navedenim po redosljedu va`nosti: 

5. OTVARANJE PONUDA 

Otvaranje ponuda je javno i otvaranju mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a. 

Otvaranje ponuda }e se obaviti 9.03.2005. g.,u prostorijama JP "Kantonalna veterinarska stanica Sarajevo", ul. Nikole [opa 41, sa po~etkom u 12 sati. 

6. OSTALE NAPOMENE 

JP "Kantonalna veterinarska stanica Sarajevo" ne snosi nikakve tro{kove ponudioca u postupku otvorenog postupka a zadr`ava pravo da djelomi~no ili u cjelini prihvati ili odbije ponudu, odbije u potpunosti ili djelomi~no ponudu, poni{ti javno nadmetanje, a pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponudiocima, niti je obavezna objasniti razloge takve odluke. 

O rezultatima otvorenog postupka svi ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. Kontakt tel. 033/442-303. 

(1-12-200-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
RMU "KAKANJ" D.O.O. KAKANJ 

Na osnovu ~l. 19. i 20. Zakona o j avnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH, broj 49/04), RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj (u daljnjem tekstu: ugovorni organ) objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

ROBA I VR[ENJU USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijih ponu|a~u za sukcesivnu isporuku rezervnih dijelova i usluga do kraja 2005. godine po lotovima kako slijedi: 

Lot 1.    Servisiranje i popravka putni~kih i teretnih vozila iz             programa MERCEDES 

Lot 2.    Servisiranje i popravka putni~kih vozila iz programa             [KODA - AUDI 

Lot 3.    Servisiranje i popravka putni~kih vozila iz programa             RENO 

Lot 4.    Servisiranje i popravka putni~kih vozila iz programa             OPEL 

Lot 5.    Servisiranje i popravka putni~kih vozila iz programa             NISAN 

Lot 6.    Pranje vozila i vulkanizerske usluge 

Lot 7.    Gume za putni~ka i teretna vozila 

Lot 8.    Rezervni dijelovi za bu{a}e garniture ROC 860 HC i             ROC L8 

Lot 9.    Rezervni dijelovi za bagere EKG i E[ 6/45 i 10/70 

Lot 10.    Rezervni dijelovi za kamion kiper MERCEDES 2631             i MAN 32321 

Lot 11.    Rezervni dijelovi za hidrauli~ni bager CAT 350 i             damper CAT 777D 

Lot 12.    Rezervni dijelovi za hidrauli~ni bager DEMAG H55 

Lot 13.    Rezervni dijelovi za 14. oktobar ULT160, ULT200,             TG140 i TG170 

Lot 14.    Elektromaterijal za vozila 

Lot 15.    Rezervni dijelovi za vozila IVECO 

Lot 16.    Rezervni dijelovi za dampere PERLINI 366 

Lot 17.    Rezervni dijelovi za LADA NIVA 1600 i l,7i, TAM             80, ZASTAVA 80 AD-12 

Lot 18.    Rezervni dijelovi za dizel lokomotive "VALENTE" -             Italija 

2. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u otvorenom postupku imaju sva pravna lica sa podru~ja BiH koja: 

2.1.    su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, {to se dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom - rje{enje o upisu u sudski registar sa svakim pojedina~no ovjerenim prilogom, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), 

2.2.    dostave ponudu u dva primjerka (original i kopija), prema uslovima navedenim u: 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora da sadr`i: 

3.1.    naziv i ta~nu adresu, porezni i identifikacioni broj ponu|a~a, 

3.2.    ovjerenu kopiju rje{enja o upisu u sudski registar, ne stariju od 60 dana, 

3.3.    ovjerenu izjavu ponu|a~a da nema smetnji sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, 

3.4.    uvjerenje suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, 

3.5.    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od tri mjeseca, 

3.6.    uvjerenje o izmirenim doprinosima (PIO/MIO, zdravstvo), ne starije od tri mjeseca, 

3.7.    uvjerenje suda da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od tri mjeseca, 

3.8.    uvjerenje da odgovorno lice u pravnom ili fizi~kom licu nije ka`njavano za privredni prijestup, ne starije od tri mjeseca, 

3.9.    opcija ponude minimum 60 dana od otvaranja ponude, 

3.10.    potvrdu o solventnosti od poslovne banke u zadnjih 6 mjeseci. 

3.11.    potvrdu od importera da je ovla{teni serviser ( LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4 i LOT 5 ). 

3.12.    specifikacija roba po va`e}im standardima, 

3.13.    ponu|enu cijenu u KM sa paritetom, FCO Kakanj, 

3.14.    ispunjenje tehni~kih uvjeta, certifikat o kvalitetu robe, 

3.15.    uvjete i na~in pla}anja, 

3.16.    vremenski rok isporuke robe, sukcesivna isporuka prema dinamici ugovornog organa u roku od 30 dana od izdavanja narud`benice, istovremeno koli~ina robe nije fiksna i ugovorni organ zadr`ava pravo korekcije u odnosu na koli~ine navedenu u tenderskoj dokumentaciji. 

3.17.    referenc listu u zadnje 2 godine iz oblasti predmeta ovog postupka, ponuda~-ugovorni organ. 

3.18.    alternativne ponude nisu dozvoljene, 

3.19.    ponude se mogu dostaviti za jedan ili vi{e lotova. 

Dokumenti unutar ponude trebaju biti slo`eni i ozna~eni rednim brojem i svaka stranica treba biti numerisana. 

4. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE 

Procjenu ponuda koje ispunjavaju formalne uslove iz ta~ke 3. (sadr`aj ponude), ugovorni organ }e izvr{iti po sljede}em kriteriju: 

4.1.    najni`a cijena, 

Bodovanje }e se vr{iti pojedina~no za svaki lot. 

5. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu: 

Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj 

ul. Zgo{}anska 17, 

72240 Kakanj, 

Bosna i Hercegovina sa naznakom: 

Ponuda za otvoreni postupak SUKCESIVNA ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I VR[ENJE USLUGA ZA VOZILA, KAMIONE, GRA\EVINSKE MA[INE I DIZEL LOKOMOTIVE ZA 2005. GODINU. 

Obavezno na koverti nazna~iti Lot broj:____________/NE OTVARAJ/ 

U razmatranje }e se uzeti ponude koje stignu na Protokol Rudnika najkasnije do 04.03.2005. godine do 14,00 sati. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama Komercijalne slu`be dana 07.03.2005. godine u 11,00 sati. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi pismeno ovla{teni zastupnici. 

O rezultatima javnog nadmetanja svi ponu|a~i bit }e pismeno obavije{teni. 

6. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponu|a~a, a ugovorni organ je du`an u roku od tri dana po prijemu zahtjeva dostaviti tendersku dokumentaciju ponu|a~u, uz podno{enje zahtjeva dostaviti i primjerak uplate tro{kova tendera u iznosu od 50,00 KM. Sredstva su nepovratna. Uplata se vr{i na ra~un broj 

ili na blagajni Rudnika sa naznakom: "Za izuzimanje tenderske dokumentacije  

SUKCESIVNA ISPORUKA REZERVNIH DIJELOVA I VR[ENJE USLUGA ZA VOZILA, KAMIONE, GRA\EVINSKE MA[INE I DIZEL LOKOMOTIVE ". 

7. TRO[KOVI PONUDE 

Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. 

Takoder, zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili da djelimi~no odbije svaku ponudu, poni{ti otvoreni postupak u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan objasniti razloge takvog postupka. 

8. NAKNADNA POJA[NJENJA PONUDE 

Ugovorni organ mo`e u toku razmatranja ponuda, prije dono{enja odluke o izboru napovoljnije ponude, tra`iti dodatne informacije od ponu|a~a u cilju razja{njenja nejasno}a iz iste. 

9. UGOVOR 

Sa ponu|a~em ~ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija zaklju~it }e se ugovor o nabavci robe, odnosno vr{enju usluga. 

10. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Komercijalnoj slu`bi ili na telefon broj 032 553 494 i 032 554 972 kontak osoba mr. Kasim Bajramovi}, dipl. ing. rud. Kontak osoba za tehni~ka pitanja: Kulovi} Jasmin telefon broj 032/ 55 46 38 

11. NA^IN OBJAVE 

Otvoreni postupak bit }e objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", kao i na www.rmukakanj.com 

(1-12/202-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
ZENICA 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), ministar Ministarstva unutra{njih poslova Zeni~ko-dobojskog kantona objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA U^E[]E U KAMPANJI "BORBA PROTIV ZLOUPOTREBE DROGA" 

I - PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

LOT 1:    Izrada video spota do 30 sekundi (scenario); 

        Izrada audio spota do 15 sekundi (scenario); 

        Izrada plakata (grafi~ko rje{enje na CD-u). 

LOT 2:    Brzi testovi na prisustvo droge u organizmu za             jednokratnu upotrebu. 

II - PRAVO U^E[]A IMAJU 

sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja, izuzev onih subjekata koji su po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni list BiH", broj 49/04) isklju~eni iz prava u~e{}a u otvorenom postupku. 

III - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u zgradi MUP-a, III sprat, Odjel komercijalnih poslova, svakim radnim danom od 08,00 sati do 14,00 sati, uz predaju dokaza o izvr{enoj uplati u iznosu od 100,00 KM za LOT 1, odnosno 30,00 KM za LOT 2. 

Uplatu izvr{iti kod IK Banka Zenica, na transakcijski ra~un 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722429, op}ina 103, svrha doznake: uplata tenderske dokumentacije (za MUP ZE-DO kantona). 

IV - SADR@AJ PONUDE 

1.    Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem; 

2.    Ovjereno fco rje{enje o upisu u sudski registar; 

3.    Uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama izdato od nadle`ne porezne uprave (ne starije od 3 mjeseca); 

4.    Uvjerenje o izmirenim doprinosima Zavodu za zdravstveno i PIO/MIO, ne starije od 3 mjeseca; 

5.    Potvrda/uvjerenje suda da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak; 

6.    Referenc lista ponu|a~a koji ima u poslovima sli~nog sadr`aja, a koja je predmet ovog otvorenog postupka; 

7.    Jedini~na cijena izra`ena u KM; 

8.    Uslovi i na~in pla}anja; 

9.    Ponu|a~i mogu prilo`iti i druga dokumenta za koja smatraju da su bitna. 

V - KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA 

 Kriterij za vrednovanje ponuda jeste ekonomski najpovoljnija ponuda (70% tehni~ki, 30% finansijski). 

VI - VALIDNOST PONUDE 

 Ponude moraju biti validne u periodu od 30 dana nakon isteka roka za podno{enje ponuda. 

 VII - PODNO[ENJE PONUDA 

 Zatvorenu ponudu sa naznakom "Ponuda za javno nadmetanje (za LOT broj)- ne otvarati", dostaviti u roku od 28 dana od datuma objave otvorenog postupka u "Slu`benom glasniku BiH" do 15,00 sati, li~no na Protokol na IV spratu MUP-a u sjedi{tu ili putem po{te na adresu: MUP ZE-DO kantona, ulica Trg BiH broj 6, Zenica. Sve ponude koje do|u izvan ovog roka i nepotpune, ne}e se razmatrati. 

VIII - OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda odr`at }e se u zgradi MUP-a Ze-Do kantona, prizemlje, sala za sastanke dana 10.03.2005.godine u 11,00 sati. Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a, uz prezentaciju ovla{tenja. 

IX - OSTALI ELEMENTI PONUDE 

ALTERNATIVNA PONUDA: Nije dozvoljena. 

OKVIRNI SPORAZUM: Ne predvi|a se zaklju~ivanje okvirnog sporazuma 

PODUGOVARANJE: Dobavlja~ ne mo`e vr{iti podugovaranje bez pismene saglasnosti ugovornog organa. 

DODATNA POJA[NJENJA: Ponu|a~i koji imaju pitanja u vezi s ovim tenderom, trebaju pitanja u pismenoj formi poslati gospodinu @eljku Kara~u, na adresu Trg BiH broj 6, Zenica, kontakt tel. 032/419-031, najkasnije deset dana prije krajnjeg roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora odgovoriti na sva pitanja ponu|a~a najkasnije pet dana prije krajnjeg roka za dostavljanje ponuda. 

X - PRAVA UGOVORNOG ORGANA 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u otvorenom postupku javne nabavke, te zadr`ava pravo da prihvati bilo koju ponudu u cijelosti ili djelimi~no (svaki lot posebno), izmijeni i dopuni tendersku dokumentaciju u skladu sa ~lanom 13. ta~ka 6. Zakona, poni{ti ili ponovi otvoreni postupak javne nabavke ili odbije sve ponude u slu~ajevima navedenim u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a ugovorni organ }e dostaviti svim ponu|a~ima. 

(1-12/218-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" D.D.
BANOVI]I 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA VR[ENJE USLUGA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

je vr{enje usluga i to: 

1.1. Naziv lota: Sistematski pregled radnika             broj lota U 10/05 

2. PRAVO U^E[]A 

imaju zdravstvene ustanove koje su 

- otkupe tendersku dokumentaciju. 

3. SADR@AJ PONUDE 

3.1.    Ponuda treba da sadr`i: 

3.2. Tehni~ka opremljenost 

4. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A 

5. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti radnim danom u vremenu od 08 do 14 sati u prostorijama direkcije Rudnika - komercijalni sektor - kancelarija br. 59, uz podno{enje dokaza o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju. 

Iznos po lotu = 100,00 KM. Sredstva su nepovratna. 

6. PODNO[ENJE PONUDA 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom 

Navesti LOT za koji se podnosi ponuda. 

Ponude dostaviti li~no ili na adresu: 

Rudnici mrkog uglja "Banovi}i" d.d. Banovi}i 

ul. Branilaca Banovi}a br. 36, 

75290 Banovi}i, Bosna i Hercegovina 

za komercijalni sektor 

Ponude se mogu podnositi od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" do 07.03.2005.godine do 14 sati, bez obzira na na~in slanja. 

Ponude dostigle izvan navedenog roka ne}e biti razmatrane. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama direkcije Rudnika, i to: 

1.1.    lot broj U 10/05, u sali br. 34, dana 10.03.2005.godine u 12 sati. 

8. OSTALO 

- Ugovorni organ zadr`ava pravo da postupi shodno ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama. 

(1-12/221-G-05) 


12 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
RMU "KAKANJ" D.O.O. KAKANJ 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04.), RMU "Kakanj"d.o.o. Kakanj ( u daljnjem tekstu: ugovorni organ) objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

ROBA I VR[ENJU USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijih ponu|a~a za osiguranje vozila, putni~kih, teretnih, specijalnih, kolektivnog osiguranja zaposlenika, osiguranja ~ete za spasavanje i tehni~ki pregled vozila za 2005. godinu po lotovima kako slijedi: 

Lot 1.    Osiguranje vozila putni~kih, teretnih, specijalnih             (obavezno osiguranje), 

        Obavezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika             motornih vozila za {tete pri~injene tre}im licima             (automobilska odgovornost). 

Lot 2.    Kolektivno osiguranje zaposlenika 

        Osiguranje ~ete za spasavanje 

Lot 3.    Tehni~ki pregled vozila 

2. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u otvorenom postupku imaju sva pravna lica sa podru~ja BiH koja: 

2.1    su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, {to se dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom-rje{enje o upisu u sudski registar sa svakim pojedina~no ovjerenim prilogom, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ( Slu`beni glasnik BiH broj 49/04), 

2.2     dostave ponudu u dva primjerka (original i kopiju ), prema uslovima navedenim u: 

3. SADR@AJ PONUDE 

 Ponuda mora da sadr`i: 

3.1    naziv i ta~nu adresu, porezni i identifikacioni broj ponu|a~a, 

3.2    ovjerenu kopiju rje{enja o upisu u sudski registar, ne stariju od tri mjeseca 

3.3    ovjerenu izjavu ponu|a~a da nema smetnji sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BIH 

3.4    uvjerenje suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije 

3.5    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od tri mjeseca  

3.6    ujerenje o izmirenim doprinosima (PIO/MIO, zdravstvo) ne starije od tri mjeseca 

3.7    uvjerenje suda da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od tri mjeseca, 

3.8    uvjerenje da odgovorno lice u pravnom ili fizi~kom licu nije ka`njavano za privredni prijestup, ne starije od tri mjeseca, 

3.9    opcija ponude minimum 60 dana od otvaranja ponude, 

3.10    potvrdu o solventnosti od poslovne banke u zadnjih 6 mjeseci, 

3.11    specifikaciju usluga po va`e}im standardima 

3.12    ponu|enu cijenu u KM sa paritetom 

3.13    ispunjenje tehni~kih uvjeta, certifikat za obavljanje usluga, 

3.14    uvjete i na~in pla}anja, 

3.15    referenc listu u zadnje 2 godine iz oblasti predmeta ovog postupka, ponu|a~-ugovorni organ, 

3.16    alternativne ponude nisu dozvoljene, 

3.17    ponude se mogu dostaviti za jedan ili vi{e lotova, 

3.18    odobrenje za rad nadle`nog Ureda za nadzor za poslovanje nad dru{tvima za osiguranje u BiH, 

3.19    dokaz da imaju kapital i rezerve sigurnosti ve}e od 10 miliona KM na dan 31.12.2003. godine, 

3.20    izjavu o nepromjenjivosti cijena u toku 2005.godine. 

3.21    kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2003.godinu. 

3.22    kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2003.godinu. 

Dokumenti unutar ponude trebaju biti slo`eni i ozna~eni rednim brojem i svaka stranica treba biti numerisana. 

4. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE 

Procjenu ponuda koje ispunjavaju formalne uslove iz ta~ke 3. (sadr`aj ponude), ugovorni organ }e izvr{iti po sljede}em kriteriju: 

4.1.    najni`a cijena, osiguravaju}a suma i premijska stopa, 

4.2.    prednost }e se dati ponu|a~ima koji ponude sve stavke po specifikaciji LOT-a 1. i 3. 

Bodovanje }e se vr{iti pojedina~no za svaki lot. 

5. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu: 

Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj 

ul. Zgo{}anska 17, 

72240 Kakanj, Bosna i Hercegovina sa naznakom: 

Ponuda za otvoreni postupak OSIGURANJE VOZILA, ZAPOSLENIKA I TEHNI^KI PREGLED VOZILA ZA 2005. GODINU. 

Obavezno na koverti nazna~iti lot broj: __________/NE OTVARAJ/ 

U razmatranje }e se uzeti ponude koje stignu na Protokol Rudnika najkasnije do 7.3. 2005. godine do 14,00 sati. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama Komercijalne slu`be dana 08.03. 2005. godine u 11,00 sati. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi pismeno ovla{teni predstavnici. 

O rezulatatima javnog nadmetanja svi ponu|a~i bit }e pismeno obavije{teni. 

6. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponu|a~a, a ugovorni organ je du`an da u roku od tri dana po prijemu zahtjeva dostavi tendersku dokumentaciju ponu|a~u. Uz podno{enje zahtjeva dostaviti i primjerak uplate tro{kova tendera u iznosu od 120,00 KM. Sredstva su nepovratna. Uplata se vr{i na ra~un broj 

ili na blagajni Rudnika sa naznakom "Za izuzimanje tenderske dokumentacije OSIGURANJE VOZILA, ZAPOSLENIKA I TEHNI^KI PREGLED VOZILA ZA 2005. GODINU." 

7. TRO[KOVI PONUDE 

Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. 

Tako|er, zadr`ava pravo da prihvati ponudu u potpunosti ili djelimi~no, odbije svaku ponudu, poni{ti otvoreni postupak u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan objasniti razloge takvog postupka. 

8. NAKNADNA POJA[NJENJA PONUDE 

Ugovorni organ mo`e u toku razmatranja ponuda, prije dono{enja odluke o izboru najpovoljnije ponude, tra`iti dodatne informacije u cilju razja{njenja nejasno}e iz iste. 

9. UGOVOR 

Sa ponu|a~em ~ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija zaklju~it }e se ugovor o nabavci robe, odnosno vr{enju usluga. 

10. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Finansijskoj slu`bi ili na telefon broj: 

032/553-525 i 554-010 

Kontakt osobe: [ehi} Senad i Ali~kovi} Ismet. 

11. NA^IN OBJAVE 

Otvoreni postupak bit }e objavljen u Slu`benom glasniku BiH, kao i na www.rmukakanj.com 

(1-12/223-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INA SREBRENIK
OP]INSKI NA^ELNIK 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), op}inski na~elnik objavljuje, 

OTVORENI POSTUPAK ZA JAVNO NADMETANJE 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU ROBA I USLUGA 

1. PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za : 

Lot 1.    Obavljanje usluga zajedni~ke komunalne potro{nje u             2005. godini 

Lot 2.    Nabavka dijelova i odr`avanje uli~ne rasvjete tokom             2005. godine 

Lot 3.    Nabavka posipnog materijala za 2005. godinu 

Lot 4.    Usluge prevoza posipnog materijala i odr`avanje             puteva za 2005. godinu 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

4. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude se nalaze u tenderskoj dokumentaciji. 

5. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija po ovom javnom nadmetanju dostupna je odmah nakon objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", a nakon objavljivanja u ovom glasilu obavje{tenje o javnoj nabavci objavi}e se na web stranici http/www.srebrenik.ba. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim danom od 8,00 do 16,00 sati na adresi op}inski na~elnik - {alter sala u ulici 211. oslobodila~ke brigade bb. 75350 Srebrenik. 

6. PODNO[ENJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji propisno potpisane od strane ponu|a~a ili od njega ovla{tenog lica. 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se uz naznaku: "Ponuda za javno nadmetanje /Lot broj ___) NE OTVARAJ" na adresu op}inski na~elnik, 211. oslobodila~ke brigade bb. 75350 Srebrenik. 

Rok za dostavljanje ponuda je 28 dana od dana objavljivanja obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nepotpune ponude ne}e se razmatrati. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Vrijeme otvaranja ponuda }e se naknadno odrediti o ~emu }e se ponu|a~i blagovremeno obavijestiti. 

Svaki od ponu|a~a mo`e uputiti po jednog ovla{tenog predstavnika, (pismeno ovla{tenje), da prisustvuje javnom otvaranju ponuda. 

Ponude primljene nakon isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti prihva}ene i vrati}e se ponu|a~u neotvorene. 

8. OSTALO 

Op}inski na~elnik ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetanja, a u cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 

Sa ponu|a~em koji bude predlo`en kao najpovoljniji zaklju~it }e se ugovor o nabavci u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~ }e biti pismeno obavije{ten, a sve informacije u vezi obavje{tenja o javnoj nabavci mogu se dobiti na telefon 035/640-204  u vremenu od 7,30 do 16,00 sati. 

(1-12-242-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), ugovorni organ, Kantonalna direkcija za ceste, u postupku dodjele ugovora o vr{enju usluge redovnog odr`avanja regionalnih cesta, objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI
(0105) 

1.    Dodjela ugovora izvr{i}e se u otvorenom postupku, bez mogu}nosti zaklju~ivanja okvirnog sporazuma. 

2.    Pribli`an opis poslova: redovno ljetno odr`avanje regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona za period 15.03. - 15.11.2005. godine. Ponude }e se podnositi po lotovima odnosno za svaku regionalnu cestu zasebno. 

3.    Pravo sudjelovanja imaju svi privredni subjekti koji pored uvjeta propisanih Zakonom o javnim nabavkama ispunjavaju i uvjete iz tenderske dokumentacije. 

4.    Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije podnosi se li~no ili na fax (037) 223-451 uz dokaz o uplati iznosa od 50,00 KM na ra~un br. 3380002200042425, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 1502001. Dostava dokumentacije vr{i se li~nim preuzimanjem na adresi Direkcije ili elektronskom po{tom. 

5.    Krajnji rok za dostavu ponuda je 08. 03. 2005. godine. 

6.    Svi ostali detalji o predmetnoj javnoj nabavci bi}e objavljeni u tenderskoj dokumentaciji. 

(1-12/229-G-05) 


13 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO 

Na osnovu ~l. 19 i 20 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" br. 49/04) Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI  
BROJ 102-003/05 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZVO\ENJE RADOVA I NABAVKU ROBE ZA TERMOELEKTRANU "TUZLA" U TUZLI 

Ovim putem poziva sve zainteresovane dobavlja~e da zatra`e tendersku dokumentaciju i u~estvuju u otvorenom postupku o javnoj nabavci za izbor najpovoljnije ponude za izvo|enje radova i nabavku robe za Termoelektranu "Tuzla", prema slijede}im LOT-ovima: 

- LOT 1    anga`ovanje radnika na izvo|enju bravarskih i             zavariva~kih radova odr`avanja na kotlovskim             postrojenjima u visini 20.000 norma sati; 

 - LOT 2    anga`ovanje radnika za remonte postrojenja blokova             3,4,5,6 i godi{nje redovno odr`avanje postrojenja             blokova i zajedni~kih postrojenja; 

- LOT 3    anga`ovanje pomo}nih radnika u kotlovnici; 

- LOT 4    anga`ovanje radnika na ~i{}enju kotlova, podova,             postrojenja, turbosala, el.postrojenja; 

- LOT 5    energetska mjerenja turbinskog ciklusa bloka 5; 

- LOT 6    gumene transportne trake i ljepila za toplu i hladnu             vulkanizaciju transportnih traka; 

- LOT 7    godi{nja nabavka mazuta; 

Svaki LOT je nezavisan paket za evaluaciju ponuda i ugovaranje. 

Detaljne specifikacije i opis radova koji su predmet tendera, sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. 

I - SADR@AJ PONUDE 

1.    Naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj; 

2.    Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, 

3.    Izvje{taj o finansijskom poslovanju ponu|a~a prema ~lanu 25 stav (1) ta~ke a,b i d Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04); 

4.    Originalna garancija poslovne banke - samo za LOT broj 6 i 7 - prihvatljiva od strane poslovne banke JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. za ozbiljnost i osiguranje ponude data na iznos od 10.000,00 KM ili odgovaraju}a vrijednost u EUR-ima prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine, sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana; 

5.    Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo na iznos 10% od ukupno ugovorene vrijednosti. 

6.    Dokazi ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ke a, b, c, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" br. 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju ga izdati nadle`ni organi u Bosni i Hercegovini; 

7.    Iskazati jedini~ne i ukupnu cijenu ponude; 

8.    Cijene su fiksne i moraju biti iskazane sa obavezno ura~unatim porezom na promet usluga za doma}e ponu|a~e a za robu na paritetu DDU/DDP Termoelektrana "Tuzla"; 

9.    Na~in pla}anja - odgo|eno pla}anje, 30 (trideset) dana od dana zavr{etka radova i tehni~kog prijema; 

10.    Rok zavr{etka radova odnosno isporuke; 

11.    Opcija ponude je 90 dana od dana dostave ponude; 

12.    Ponu|a~ ima pravo dostaviti samo jednu ponudu po LOT-ovima bez davanja alternativnih ponuda; 

Ponuda treba biti sastavljena po hronolo{kom redoslijedu, navedenom u sadr`aju ponude od rednog broja 1 do rednog broja 12. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente, bit }e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

II - KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDE 

Investitor }e procjenu najpovoljnije ponude vr{iti po principu bodovanja ponuda koje ispunjavaju formalne uslove po redoslijedu sljede}ih kriterija:  

III - TENDER 

Svaki dobavlja~, koji je zainteresovan za u~estvovanje na javnom nadmetanju 102-003/05, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju sa naznakom za koji LOT. Zahtjev za u~e{}e treba dostaviti na fax: ++387-35-305-007. 

Tenderska dokumentacija za izbor najpovoljnije ponude za izvo|enje radova i nabavku robe za Termoelektranu "Tuzla" mo`e se preuzeti u prostorijama TE "TUZLA", Bukinje b.b. Tuzla, Slu`ba za komercijalne poslove od 08.02.2005.godine u vremenu od 09,00 do 15,00 sati, uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera za svaki LOT. 

Tro{kovi tendera sa svaki LOT iznose 100,00 KM ili odgovaraju}a vrijednost u EUR-ima prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko: Raiffeisen bank, d.d. BiH, Swift RZBABA2S na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 102-003/05 (nazna~iti LOT broj ....), valuta EUR. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko: Central profit banka Sarajevo, ra~un broj 129-106-10001164-16, za JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 102-003/05 (nazna~iti LOT broj.....), valuta KM. 

IV - PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u 2 primjerka i to 1 orginal i 1 kopija, u zape~a}enoj koverti na jednom od slu`benih, jezika u Federaciji BiH, obra|ene u skladu sa Tenderskom dokumentacijom. Svaki primjerak ponude mora biti ozna~en kao original ili kopija. Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do dole navedenih rokova sa terminima otvaranja kako slijedi: 

Broj LOT-a 

Rok dostavljanja ponude 

 Datum otvaranja 

LOT 1 

10.03.2005. (~etvrtak) do 10,30 sati 

10.03.2005. (~etvrtak) u 11,00 sati 

LOT 2 

10.03.2005. (~etvrtak) do 11,00 sati 

10.03.2005. (~etvrtak) u 11,30 sati 

LOT 3 

10.03.2005. (~etvrtak) do 11,30 sati 

10.03.2005. (~etvrtak) u 12,00 sati 

LOT 4 

10.03.2005. (~etvrtak) do 12,00 sati 

10.03.2005. (~etvrtak) u 12,30 sati 

LOT 5 

10.03.2005. (~etvrtak) do 13,00 sati 

10.03.2005. (~etvrtak) u 13,30 sati 

LOT 6 

10.03.2005. (~etvrtak) do 13,30 sati 

10.03.2005. (~etvrtak) u 14,15 sati 

LOT 7 

10.03.2005. (~etvrtak) do 14,00 sati  

10.03.2005. (~etvrtak) u 14,30 sati 

Adresa prijema: 

Termoelektrana "TUZLA" Bukinje b.b. Tuzla, kancelarija - Protokol, sa naznakom "Ponuda sa cijenama-Tender broj 102-003/05 (nazna~iti broj LOT-a) NE OTVARAJ". Bilo koja ponuda primljena poslije navedenog vremena podno{enja bit }e vra}ena neotvorena. Javno otvaranje ponuda bit }e izvr{eno u TE "Tuzla" u Tuzli, sala za otvaranje ponuda, u prisustvu predstavnika ponu|a~a (ukoliko se odlu~e) uz predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvovanje otvaranju. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

V - TRO[KOVI PONUDE 

Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djclimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema dobavlja~ima. 

VI - OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 09,00 do 15,00 sati: 

                                                          telefon              fax 

Za komercijalna pitanja ( u Sarajevu)   033 751 751        033 751 756 

Za komercijalna pitanja ( u TE Tuzla)  035 305 131         035 305 007 

Ovaj oglas je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", dnevnom listu i na web stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, (www. elektroprivreda.ba). 

(1-13/209-G-05) 


13 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
K.J.K.P. "POKOP" SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/ 04) i ~lana 4. Pravilnika o postupku nabavke roba, vr{enju usluga i ustupanju radova K.J.K.P. "Pokop" Sarajevo objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA JAVNO USTUPANJE RADOVA IZGRADNJE OGRADE OKO GROBLJA "SV. MARKO" SARAJEVO,
U VRIJEDNOSTI DO 200.000,00 KM 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka javnog ustupanja radova je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za izgradnju ograde oko groblja "Sv. Marko" Sarajevo u du`ini cca 200 m. Predmet radova je konstrukcija novog potpornog- ogradnog zida koji razdvaja Ulicu patriotske lige i groblja "Sv. Marko". Predmetni zid slu`i za prijem potiska zemlje i saobra}ajnog -pje{a~kog optere}enja sa trotoara saobra}ajnice, a ujedno je zid ograde jer se u njega na razmaku od 3,10 m ugra|uju nosivi AB stubovi dimenzija 27x27 cm, koji nose profilisanu `eljeznu ogradu. To zna~i da konstrukcija zida prima uticaje od potiska zemlje, pje{a~ko-saobra}ajnog optere}enja, te`inu ograde i uticaj vjetra koji prima ograda. 

Novoprojektovani zid se izvodi na mjestu starog postoje}eg zida koji je gra|en od raznog materijala (kamen, opeka i dr.) i u veoma je lo{em stanju, te se kao takav mora u potpunosti uklonuti. Geomehani~ka ispitivanja nisu ra|ena, te u stati~ki prora~un ulazimo sa raznim pretpostavkama da }e se iza zida nalaziti kameni nasip ({ljunak ili drobina) odnosno tampon saobra}ajnice sa elementima y=20,0kn/m2 i s=30. S obzirom da je ispod postoje}eg potpornog zida izvr{ena konsolidacija tla, mo`emo ra~unati da je nosivost tla do 250,00kn/m2 Zid se izvodi od betona MB 25, a armira sa rebrastom armaturom RA 400/500 i mre`om mga500/560. Projekat ograde zainteresovani ponu|a~i mogu pregledati svakim radnim danom od 9 - 13 sati u prostorijama preduze}a, Sarajevo, ulica Mula Mustafe Ba{eskije broj 38. 

Ostali podaci kao i predmjer radova u tenderskoj dokumentaciji. 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet "otvorenog postupka" izuzev subjekata koji su po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) isklju~eni iz prava u~e{}a u otvorenom postupku. 

3. SADR@AJ PONUDE 

4. KRITERIJI ZA NADMETANJE I OCJENU PONUDE 

Kod ocjene najpovoljnije ponude cijenit }e se kriteriji: 

5. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom u prostorijama K.J.K.P. "Pokop" Sarajevo, ulica Mula Mustafe Ba{eskije br. 38 od 9 do 13 sati, bez nov~ane nadoknade 

6. PODNO[ENJE PONUDA I ROKOVI 

7. OTVARANJE PONUDA 

Otvaranje ponuda je javno i otvaranju mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a koji svoje ovla{tenje dokazuje u pismenom obliku. 

Otvaranje ponuda }e se obaviti u 12 sati drugi radni dan od isteka roka za podno{enje ponuda u prostorijama preduze}a, ulica Mula Mustafe Ba{eskije br. 38 Sarajevo. 

O rezultatima otvorenog postupka javnog ustupanja radova ponu|a~i }e biti obavije{teni u skladu sa zakonom. 

8. OSTALE NAPOMENE 

K.J.K.P "Pokop" ne prihvata nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku javnog ustupanja radova, zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u potpunosti ili djelimi~no, poni{ti otvoreni postupak, odgodi pojedine ponude, odbije sve ponude u slu~ajevima navedenim u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~u niti je obavezan objasniti razloge takve odluke. 

- Sve zahtjeve za dodatne informacije slati isklju~ivo u pismenoj formi na fax; 033 535 -164. 

(1-13-178-G-05) 


13 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
RUDNIK MRKOG UGLJA "BANOVI]I" D.D.
BANOVI]I 

Na osnovu ~lana 19.20. i 28. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i, objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA VR[ENJE USLUGA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPAK 

je vr{enje usluga opravke i servisiranja elektri~nih ma{ina i ure|aja i to: 

1.1.    Naziv lota: Opravka i sevisiranje VN             ELEKTROMOTORA         broj lota U-01/05 

1.2.    Naziv lota: Opravka i servisiranje NN             ELEKTROMOTORA        broj lota U-02/05 

1.3.    Naziv lota: Opravka i servisiranje
    ALATNIH MA[INA         broj lota U-03/05 

1.4.    Naziv lota: Opravka i servisiranje
    TRANSFORMATORA         broj lota U-04/05 

1.5.    Naziv lota: Opravka i servisiranje
    PUMPI          broj lota U-05/05 

1.6.    Naziv lota: Opravka i servisiranje
    Ex URE\AJA         broj lota U-06/05 

1.7.    Naziv lota: Opravka i servisiranje
    ELEKTRI^NIH MA[INA
    DAMPERA         broj lota U-07/05 

1.8.    Naziv lota: Opravka i servisiranje
    ISTOSMJERNIH MA[INA
    BAGERA          broj lota U-08/05 

1.9.    Naziv lota: Opravka i servisiranje
    ZAVOJNICA         broj lota U-09/05 

2. PRAVO U^ESTVOVANJA 

Imaju sva pravna lica koja: 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

3.1. Op{ti dio 

3.2. Tehni~ka i kadrovska osposobljenost 

3.3. Uslovi i cijene 

4. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A 

5. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti radnim danom u vremenu od 8,oo-14,oo sati u prostorijama direkcije Rudnika, komercijalni sektor-soba 59, uz podno{enje dokaza o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju 

Uplata se vr{i na ra~un broj 

6. PODNO[ENJE PONUDA 

Ponude dostaviti u zape~a~enoj koverti (za svaki LOT posebno), sa naznakom, 

Ponuda za javno nadmetanje "Ne otvarati" 

Navesti LOT za koji se podnosi ponuda 

Iste dostaviti li~no ili na adresu: 

Rudnici mrkog uglja "Banovi}i" d.d. Banovi}i 

ul. branilaca Banovi}a br. 36, 

75290 Banovi}i, Bosna i Hercegovina 

za komercijalni sektor 

Ukoliko ponuda~ daje ponudu za vi{e lotova dokumentaciju iz ta~ke 3.1 mo`e dostaviti samo uz ponudu za lot sa najmanjim rednim brojem. 

Ponude se mogu podnositi od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" do 07.03.2005. godine do 14 sati, bez obzira na na~in slanja. 

Ponuda dostavljena iza navedenog roka bit }e vra}ena ponu|a~u neotvorena. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se za sve lotove istovremeno u prostorijama direkcije Rudnika u sali broj 34. dana 09.03.2005. godine u 12,00 sati. 

8. OSTALO 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da postupi shodno ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama. 

Ugovorni organ }e po provedenoj proceduri izbora najpovoljnijih vr{ilaca sa istim zaklju~iti OKVIRNI SPORAZUM. 

(1-13/220-G-05) 


13 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO - DOBOJSKI KANTON
OP]INA ZENICA
JAVNO PREDUZE]E ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URE\ENJE GRADA "ZENICA"
ZENICA 

Na osnovu ~l. 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04) ugovorni organ, Op}ina Zenica, putem Javnog preduze}a za prostorno planiranje i ure|enje grada Zenica , objavljuje 

JAVNO NADMETANJE - TENDER 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA IZVO\ENJE RADOVA NA MOSTU "KANAL", PREKO RIJEKE BOSNE 

1. PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

je izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za izvo|enje radova na mostu "Kanal ", preko rijeke Bosne. 

2.  PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u javnom nadmetanju imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude. 

Prijave ponu|a~a na koje se odnose odredbe ~l. 23. Zakona o javnim nabavkama, bi}e odbijene ako su ponu|a~i: 

3.SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

4. KRITERIJI NARU^IOCA KOD OCJENE IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A 

Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude: 

U postupku vrednovanja prispjelih ponuda, prema navedenim kriterijima, cijena }e biti najva`nija, ali ne i jedini i odlu~uju}i kriterij kod izbora najpovoljnije ponude. 

5. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija, po ovom javnom nadmetanju, dostupna je odmah nakon objavljivanja u "Slu`benom  glasniku BiH", a nakon objavljivanja u ovom glasilu obavje{tenje o javnoj nabavci objavi}e se na webstranici javnih nabavki dostupnoj putem interneta. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti  u poslovnoj zgradi Javnog preduze}a za prostorno planiranje i ure|enje grada "Zenica" Zenica, ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, kat I, kancelarija br. 201, sa dokazom o izvr{enoj uplati nepovratnog iznosa tro{kova tendera od 200,00 KM, na transakcijski ra~un  Preduze}a br. 134-010-0000-139-121, otvoren kod IK Banke Zenica, uz naznaku-Tenderska dokumentacija po javnom nadmetanju - Tender za izvo|enja radova na mostu "Kanal", preko rijeke Bosne. 

6. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji ugovornog organa sa jednom kopijom i propisno potpisana od strane ponu|a~a ili od njega ovla{tenog lica. 

Zatvorene i zape~e}ene ponude (koverte) sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se uz naznaku "Ponuda za javno nadmetanje - Tender - ne otvaraj" na adresu ul. Mehmedalija Tarabara br. 15, kat I, kancelarija 110. 

Dostavljanje ponuda je od 15.00 sati, dana 07.03.2005. godine (prijem ponude ne mo`e biti kra}i od 28 dana od dana objavljivanja obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nepotpune i neblagovremene prispjele ponude ne}e se razmatrati. 

Ugovorni organ }e izdati potvrdu o prijemu ponuda uz navo|enje datuma  i vremena prijema. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 11.03.2005. godine u 10 sati i 30 minuta u prostorijama Javnog preduze}a za prostorno planiranje i ure|enje grada "Zenica" Zenica u ul. M. Tarabara broj 15, kat II, kancelarija broj 202, na sastanku Komisije za nabavke. 

Svaki od ponu|a~a mo`e uputiti po jednog ovla{tenog predstavnika da prisustvuje javnom otvaranju ponuda. 

Ponude primljenje nakon isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti prihva}ene i vrati}e se ponu|a~u neotvorene. 

8. OSTALO 

Javno preduze}e za prostorno planiranje i ure|enje grada "Zenica" Zenica ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetanja, a u cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 

Sa ponu|a~em koji bude predlo`en kao najpovoljniji zaklju~i}e se ugovor, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni, a za sve informacije u vezi obavje{tenja o javnoj nabavci mo`e se kontaktirati lice ^abaravdi} Ibrahim, na telefon 032/241-262. 

(1-13/234-G-05) 


13 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA MODRI^A
 

Na osnovu ~lana 19. i ~lana 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/0 ) i ~lana 43. stav 1. ta~ka 18. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik RS", broj 101/04), na~elnik Op{tine Modri~a raspisuje 

JAVNI OGLAS  

ZA PRIKUPQAWE PONUDA I IZBOR NAJPOVOQNIJEG PONU\A^A 

1. PREDMET PONUDE  

Izvo|ewe radova na sanaciji odvodnih kanala u nasequ Vi{wik u Modri~i.  

2. PRAVO U^ESTVOVAWA  

Pravo u~estvovawa imaju sva fizi~ka i pravna lica koja ispuwavaju zakonske uslove za izvo|ewe ove vrste radova. 

Uz ponudu dostaviti: 

3. PREUZIMAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE  

Tenderska dokumentacija za radove navedene u Predmetu ponude mo`e se preuzeti svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 ~asova u Odjeqewu za prostorno ure|ewe i stambeno - komunalne poslove na Trgu Nemawi}a (zgrada Op{tine u parku). 

Prije preuzimawa tenderske dokumentacije potrebno je izvr{iti uplatu od 50, 00 KM nepovratno, u korist Op{tine Modri~a, na `iro ra~un broj 562-011-00000-70475. Vrsta prihoda 722521. 

4. KRITERIJI ODABIRA  

5. ROK ZA PREDAJU PONUDA  

Rok za predaju ponuda je 02. 03. 2005. godine do 14,00 ~asova. Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a na adresu: Op{tina Modri~a, ul. Kneza Milo{a b.b., Modri~a, ili li~no u {alter sali Op{tine Modri~a na Trgu Nemawi}a (nova zgrada Op{tine) sa naznakom "PONUDA - IZVO\EWE RADOVA U NASEQU VI[WIK - NE OTVARAJ" 

6. OTVARAWE PONUDA  

Ponude }e biti javno otvorene 04. 03. 2005. godine u 12,00 ~asova u zgradi Op{tine Modri~a u ul. Kneza Milo{a bb. 

Sve informacije u vezi sa javnim oglasom mogu se dobiti u Odjeqewu za prostorno ure|ewe i stambeno - komunalne poslove svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 ~asova na telefon 053/810-870. 

(1-13/237-G-05)  


13 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO - NERETVANSKI KANTON/@UPANIJA
JP ''ELEKTROPRIVREDA  HZ HB'' D.D. MOSTAR 

Temeljem Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), objavljuje 

OBAVIJEST O JAVNOJ NABAVI RADOVA 

S CILJEM UTVR\IVANJA SPOSOBNIH I PRIHVATLJIVIH KANDIDATA ZA IZVO\ENJE RADOVA: HE PE] MLINI - PRISTUPNA CESTA STROJARNICA - RAVLI]I 

1.    Predmetna obavijest slu`i u svrhu provedbe ograni~enog postupka  s pretkvalifikacijom, na temelju kojega }e se izvr{iti odabir sposobnih i prihvatljivih kandidata kojima }e se uputiti poziv za dostavljanje ponuda, ~ija }e se ocjena izvr{iti u drugoj fazi postupka.  Pozivaju se svi zainteresirani kandidati da zatra`e pretkvalifikacijsku dokumentaciju te podnesu zahtjev za pretkvalifikacijsko sudjelovanje uz koji }e prilo`iti potrebne informacije i dokumente. 

2.    Predmet ovog ograni~enog postupka je odabir najpovoljnije ponude za ustupanje radova na dogradnji postoje}e prometnice Strojarnica-Ravli}i u sklopu izgradnje HE Pe} Mlini. Izvo|enje radova }e se sastojati od: 

3.    Pravo sudjelovanja u predmetnom postupku imaju sva doma}a poduze}a s potrebnim referencama za ovakvu vrstu radova. 

4.    Pretkvalifikacijsku dokumentaciju zainteresirani kandidati mogu, uz prethodnu najavu na telefon 036/326-085 i podno{enje zahtjeva za njeno izdavanje, preuzeti  na adresi navedenoj u to~ki 5. ove obavijesti.  Kandidati su du`ni dostaviti potvrdu o izvr{enoj nepovratnoj uplati u iznosu od 300,00 KM na `iro ra~un 3381002200811294 kod UniCredit Zagreba~ke banke d.d., s naznakom ''Otkup pretkvalifikacijske dokumentacije za ustupanje radova na dogradnji postoje}e prometnice Strojarnica-Ravli}i''. 

5.    Najkasnije do 16.02.2005. godine kandidati mogu u pismenom obliku zatra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije, a odgovor }e biti otpremljen do 21.02.2005. godine. 

6.    Zainteresirani kandidati su du`ni dostaviti zahtjev za pretkvalifikacijsko sudjelovanje uz koji }e biti prilo`eni svi pretkvalifikacijskom dokumentacijom zatra`eni dokumenti s potrebnim informacijama, na adresu : 

JP ''ELEKTROPRIVREDA HZ HERCEG BOSNE'' d.d.
MOSTAR
Dr. Mile Budaka 106a
88 000 MOSTAR 

    Bez obzira na na~in dostave, u obzir }e se uzeti samo oni zahtjevi koji stignu na gore navedenu adresu i to najkasnije do 12,00 sati  dana  25.02.2005. godine. 

7.    Povjerenstvo za nabave }e provesti otvaranje prispjele dokumentacije, te }e na temelju njene usporedbe sa selekcionim kriterijima definiranim pretkvalifikacijskom dokumentacijom, izvr{iti odabir sposobnih i prihvatljivih kandidata koji }e biti pozvani da podnesu ponude u roku i na mjestu koji }e se navesti u zahtjevu za dostavljanje istih. Informiranje kandidata o odlukama donesenim u svezi  pretkvalifikacije provest }e se u isto vrijeme kada se oni budu pozivali da podnesu ponude, odnosno kroz zahtjev za dostavljanje ponuda. 

8.    Sve potrebne informacije u svezi provedbe ovog postupka mogu se dobiti u vremenu od 08,00 do 14,00 sati svakog radnog dana na telefon 036 326 085. 

9.    Naru~itelj ne snosi nikakve tro{kove podnositeljima zahtjeva za pretkvalifikaciju te zadr`ava pravo da poni{ti postupak ili da odbije bilo koji zahtjev i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima. 

(1-13/240-G-05) 


13 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
K.J.K.P "POKOP" SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i ~lana 4. Pravilnika o postupku nabavke roba, vr{enju usluga i ustupanju radova K.J.K.P "POKOP" Sarajevo objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA JAVNO USTUPANJE RADOVA SADNJE U SARAJEVU NA GROBLJIMA "BARE", "LAV", "SV. JOSIP", "SV. MARKO", "SV. ARHAN\ELI GEORGIJE I GAVRILO", "SV. MIHOVIL" U VRIJEDNOSTI OD 139.000,00 KM. 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet "otvorenog postupka" izuzev subjekata koji su po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) isklju~en iz prava u~e{}a u otvorenom postupku. 

3. SADR@AJ PONUDE 

4. KRITERIJI ZA NADMETANJE I OCJENU PONUDE 

Kod ocjene najpovoljnije ponude cijenit }e se kriteriji: 

5. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom u prostorijama K.J.K.P. "POKOP" Sarajevo, ulica Mule Mustafe Ba{eskije br. 38, od 09 do 13 sati bez nov~ane naknade. 

6. PODNO[ENJE PONUDA I ROKOVI 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "PONUDA ZA SADNJU - NE OTVARAJ, OTVARA KOMISIJA" 

Ponude se predaju putem po{te ili li~no na protokolu preduze}a na adresu K.J.K.P. "POKOP" Sarajevo, ulica Mula Mustafe Ba{eskije br. 38, svakim radnom danom od 08 do 15 sati. 

Na pole|ini koverte napisati naziv i adresu ponu|a~a. 

Krajnji rok za podno{enje ponuda je 28 (dvadesetosam) dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Neblagovremeno prispjele ponude, i ponude koje nisu date kako je tra`eno, komisija ne}e razmatrati, i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Otvaranje ponuda je javno i otvaranju mo`e pristupiti po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a koji svoje ovla{tenje dokazuje u pismenom obliku. 

Otvaranje ponuda }e se obaviti u 11 sati drugi radni dan od isteka roka za podno{enje ponuda u prostorijama preduze}a, ulica Mula Mustafe Ba{eskije br. 38 Sarajevo. 

O rezultatima otvorenog postupka za javno ustupanje radova ponu|a~i }e biti obavije{teni u skladu sa zakonom. 

8. OSTALE NAPOMENE 

K.J.K.P."POKOP" Sarajevo ne prihvata nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku javnog ustupanja radova, zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u potpunosti ili djelimi~no, poni{ti otvoreni postupak, odgodi pojedine ponude, odbije sve ponude u slu~ajevima navedenim u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~u, niti je obavezan objasniti razloge takve odluke. 

Sve zahtjeve za dodatne informacije slati isklju~ivo u pisanoj formi na fax, 033/ 535-164. 

(1-13/250-G-05) 


61 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO INDUSTRIJE,
ENERGETIKE I RUDARSTVA 

U skladu sa odredbama ~lana 46. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", 49/04), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona objavljuje 

DODATNA OBJAVA POZIVA ZA NABAVKU ROBA I USLUGA U 2005. GODINI ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA 

- KONKURENTSKI ZAHTJEV- 

I - PREDMET OBJAVE POZIVA 

isporuka kancelarijskog materijala i drugog potro{nog materijala, 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet poziva, shodno Zakonu o javnim nabavkama. 

III - SADR@AJ PONUDE 

Prema uslovima definisanim u Zakonu o javnim nabavkama i obrascima koji se mogu preuzeti u Ministarstvu. 

IV - PODNO[ENJE PONUDE 

Rok za podno{enje ponude je 07. 03. 2005. godine, na adresu Ministarstva industrije, energetike i rudarstva TK, Slatina broj 2, Tuzla. 

V - KRITERIJI ZA PROCJENU PONUDA 

Odabir najpovoljnije ponude vr{it }e se prema kriteriju "najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude". 

VI - PREUZIMANJE OBRAZACA 

Obrasci za dostavljanje ponuda mogu se preuzeti u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva TK, Slatina broj 2. Tuzla, sprat IV, soba 37, svakim radnim danom u periodu od 07. 02. 2005. godine do 07. 03. 2005. godine od 11,00 - 14,00 sati. 

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona broj 035 280 389, fax broj 035 281 071. 

(6-61/205-G-05) 


61 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INA ILIJA[
OP]INSKI NA^ELNIK 

Na osnovu ~lana 45. stav l. ta~ka b, Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04), op}inski na~elnik objavljuje: 

POSTUPAK KONKURENTSKOG ZAHTJEVA 

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU  ROBA I USLUGA 

I - PREDMET POSTUPKA KONKURENTSKOG ZAHTJEVA 

Predmet postupka konkurentnog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javne nabavke je 

prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku roba i usluga ~ija vrijednost na godi{njem nivou ne prelazi iznos od 30.000,00 KM po lotu i to : 

LOT-l 

LOT -2 

LOT - 3 

LOT- 4 

LOT - 5 

Napomena: Ponu|a~i mogu dostaviti punude posebno za svaki LOT i mogu dostaviti ponude za sve LOT-ove. 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u postupku konkurentskog zahtjeva imaju sve pravne i fizi~ke osobe koje su registovane za obavljanje predmetne djelatnosti. 

III - SADR@AJ KONKURENTSKOG ZAHTJEVA 

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda treba da sadr`i sljede}e elemente: 

IV - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Dokumentacija za konkurentski zahtjev mo`e se preuzeti u Slu`bi za privredu i finansije, Op}ine Ilija{, soba broj 13, 126. ilija{ke brigade 6. Ilija{, svakim radnim danom od 8-16 sati. Kontakt telefon 033 400 205 lokal 207. 

Za preuzimanje tenderske dokumentacije potrebno je izvr{iti uplatu u iznosu od 20,00 KM pojedina~no za svaki LOT. Uplatu izvr{iti: Vakufska banka dd Sarajevo, uplata tenderske dokumentacije, primalac: Bud`et Op}ine Ilija{, ra~un broj: 1602000000710645. 

Potvrdu o uplati prezentirati prilikom preuzimanja tenderske dokumatacije (ovjeren tre}i primjerak virmana). 

V - PODNO[ENJE KONKURENTSKOG ZAHTJEVA 

Propisno kovertirane i zatvorene konkurentske zahtjeve dostaviti na protokol Op}ine Ilija{, ulica 126. ilija{ke brigade br.6 Ilija{, u roku od 28 (dvadesetosam) dana od datuma objave postupka konkurentskog zahtjeva u "Slu`benom glasniku BiH", do 16,00 sati, li~no ili preporu~eno po{tom. 

Na omotu koverte obavezno nazna~iti naziv i adresu ponu|a~a, sa napomenom 

"KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA NABAVKU MATERIJALA I USLUGA - ZA KOJI SE LOT PONUDA ODNOSI - NE OTVARATI, OTVARA KOMISIJA." 

Konkurenstki zahtjevi primljeni poslije vremena odre|enog za podno{enje zahtjeva bit }e vra}eni neotvoreni. 

VI - PERIOD VA@ENJA KONKURENTSKOG ZAHTJEVA 

Va{i konkurenzski zahtjevi smatrat }e se validnim- najmanje za perod od 30 (trideset) dana, od dana podno{enja zahtjeva. 

VII - KRITERIJI VREDNOVANJA KONKURENTSKOG ZAHTJEVA 

Odabir najpovoljnijeg ponu|a~a izvr{it }e se u skladu sa ~lanom 34. Zakona o javnim nabavkama BiH, ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude. 

VIII -OTVARANJE KONKURENTSKOG ZAHTJEVA 

Otvaranje konkurentskog zahtjeva je javno i otvaranju mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a, koji svoje ovla{tenje dokazuje u pismenom obliku. 

Konkurentski zahtjevi }e se otvarati 9.03.2005. godine u zgradi Op}ine Ilija{ (Sala za sastanke), ulica 126. ilija{ke brigade br. 6 i to: za LOT-1 u 11,00 sati;  za LOT-2 u 11,30 sati;  za LOT-3 u 12,00 sati; za LOT-4 u 12,30 sati; za LOT-5 u 13,00. 

IX - TRO[KOVI KONKURENTSKOG ZAHTJEVA 

Ugovorni organ, u postupku konkurentskog zahtjeva ne snosi nikakve to{kove ponu|a~a, zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelomi~no zahtjev, odbije svaki zahtjev, ponovi ili poni{ti postupak konkurentskog zahtjeva ili odbije sve zahtejeve u bilo koje vrijeme. 

Pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a Ugovorni organ }e dostaviti svim ponu|a~ima. Tako|e, ista }e biti obajvljena u "Slu`benom glasniku BiH" i na web stranici javnih nabavki. 

(6-61/230-G-05). 


61 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
JAVNA USTANOVA APOTEKA "ZDRAVLJE" ZENICA 

Na osnovu ~lana 46. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04), Javna ustanova Apoteka "Zdravlje" Zenica objavljuje dodatno 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI ROBA
I VR[ENJU USLUGA 

PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 

I - PREDMET POSTUPKA 

je nabavka roba i vr{enje usluga za potrebe JU Apoteka "Zdravlje" Zenica u 2005. godini po sljede}im lotovima: 

LOT 1:    Alarmni ure|aji 

LOT 2:    [tampani materijal 

LOT 3:    Plasti~ne vre}ice sa {tampanjem 

LOT 4:    Sredstva za ~i{}enje 

LOT 5:    Kartonska ambala`a, signature i uputstva 

LOT 6:    Gorivo i maziva 

LOT 7:    Oprema za apoteke (inventar) 

LOT 8:    Odr`avanje voznog parka 

LOT 9:    Odr`avanje ra~unarske opreme 

LOT 10:    Odr`avanje software 

LOT 11:    Odr`avanje gra|evina i opreme 

II - PRAVO U^E[]A 

Imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti, izuzev subjekata koji imaju smetnji za u~e{}e u postupku javnog nadmetanja iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

Pozivaju se svi zainteresovani dobavlja~i i pru`aoci usluga koji ispunjavaju navedene uvjete da u roku od 15 dana, od dana objavljivanja ovog obavje{tenja, pismenim putem izvijeste JU Apoteke "Zdravlje" Zenica o svojoj namjeri za u~e{}e u ovom postupku, nakon ~ega }e svakom od njih biti upu}en zahtjev za dostavljanje ponuda u kojem }e biti sadr`ane sve informacije na osnovu kojih }e mo}i pripremiti svoje ponude. 

Dodjela ugovora }e se zasnivati isklju~ivo na najni`oj ponu|enoj cijeni. 

Sva pisma namjere sa nazivom jednog ili vi{e lotova {alju se na slijede}u adresu: JU Apoteka "Zdravlje" Zenica, Crkvice, Anex B, 72000 Zenica, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 032/418-275. 

Kontakt osoba je Sadmir Hed`i}, dipl. pravnik. 

(6-61/239-G-05) 


novi_oglasi2003.JPG
SLU@BENE OBJAVE 


UDRU@ENJA - FONDACIJE 

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO PRAVDE 

Ministarstvo pravde, rje{avaju}i po zahtjevu Ekolo{kog udru`enja "JEZERO", 75275 [eri}i, @ivinice, Dru{tveni dom [eri}i, za upis u Registar udru`enja, na osnova ~lana 33., a u vezi sa ~lanom 28. st. 1., 2. i 5. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01), donosi 

RJE[ENJE 

O UPISU U REGISTAR UDRU@ENJA 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde upisuje se udru`enje pod nazivom: 

    Ekolo{ko udru`enje "JEZERO" 

    Ekolo{ko udru`ewe "JEZERO" 

    Ekolo{ka udruga "JEZERO" 

    Skra}eni naziv  udru`enja je: 

    EU "JEZERO "; 

    EU "JEZERO "; 

    EU "JEZERO". 

 Sjedi{te Udru`enja je: 75275 [eri}i, @ivinice, Dru{tveni dom [eri}i. 

2.    Udru`enje je upisano pod registarskim brojem RU-194/04, knjiga registra I, dana 16.9.2004. godine. 

3.    Udru`enje ima svoj znak. Znak Udru`enja je u obliku pravougaonika, u njegovom gornjem lijevom uglu se nalazi stilizovana slika jezera. Na stilizovanoj slici jezera se nalazi i sunce, kao simbol ~iste prirode i izvor energije. U donjem desnom uglu upisan je skra}eni naziv Udru`enja. Znak je crne boje na bijeloj podlozi. 

4.    Danom izdavanja ovog rje{enja registrovano udru`enje ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

5.    Ciljevi odnosno djelatnosti za koje je Udru`enje osnovano su: 

6.    Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica danom upisa u registar ovog ministarstva, a lice ovla{teno za zastupanje Udru`enja je: Amir Tursunovi}, @ivinice, [eri}i bb. 

(Fu-244-G-05) NATJE^AJI
KONKURSI
OGLASI 

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO SIGURNOSTI 

Temeljem ~lanka 61. stavka 2. Zakona o upravi ("Slu`beni glasnik BiH" broj 32/02) ministar sigurnosti Bosne  i Hercegovine donosi 

ODLUKU 

O PONI[TAVANJU OGLASA 

Poni{tava se oglas za popunu upra`njenih radnih mjesta rukovode}ih policijskih slu`benika u Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu raspisan 23.11. 2004. godine u dnevnim novinama "San"; dana 24.11.2004. godine u "Slu`benom glasniku BiH" i dana 19.11.2004. godine u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH". 

(so-61-a-G-05) LIKVIDACIJE 

Osnovni sud Br~ko Distrikta objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-202/04 od 29.11.2004. god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Privatno preduze}e "DONI" za trgovinu, transport i usluge sa potpunom odgovorno{}u Br~ko, ul. Br. Vuji}a 4/b, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli rje{enjem br. U/I-921/92 od 14.04.1992. god, reg. ul. 1-4248. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". 

Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

(so-104-a/G/05) 


Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-148/04 od 03. 12. 2004. god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Uslu`no trgova~ko preduze}e "FALCO" p.o.Br~ko, ul. Bra}e Ribar broj 12/c, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-778/92 od 08. 05. 1992. god, reg. ul. 1-4562. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". 

Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

(so-114-a/G-05) 


Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-149/04 od 03. 12. 2004. god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Privatno preduze}e "SERGIO" p.o. Br~ko, ul. Ice Volvskog broj 7/E, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1911/92 od 08. 05. 1992. god. reg. ul. 1-1911. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". 

Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

(so-114-a-1/G-05) 


Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-150/04 od 29. 11. 2004. god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Privatno uslu`no trgova~ko preduze}e "GORI^KI]" sa p.o.Br~ko, ul. Ivana Ice Volovskog broj 40/3, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1423/92 od 13. 4. 1992. god, reg. ul. 1-4215. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". 

Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

(so-114-a-2/G-05) 


Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-151/04 od 03. 12. 2004. god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom "SULJO" Privatno preduze}e za proizvodnju i promet sa potpunom odgovorno{}u, Br~ko, ul. Zaima Mu{anovi}a broj 38, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1555/92 od 21. 04. 1992. god. reg.  ul. 1-4596. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". 

Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

(so-114-a-3/G-05) 


Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-154/04 od 29. 11. 2004. god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Privatno  trgova~ko preduze}e "TRGOVED" sa potpunom odgovorno{}u, Br~ko, ul. Samida D`ebe bb, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1070/92 od 28. 4. 1992. god, reg. ul. 1-4262. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". 

Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

(so-114-4/G-05) 


Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-156/04 od 29. 11. 2004. god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Privatno  preduze}e "SG co" p.o. Br~ko, Brezovo Polje bb, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-864/92 od 28. 4. 1992. god. reg. ul. 1-4397. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". 

Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

(so-114-a-5/G-05) 


Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-157/04 od 03. 12. 2004. god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Privatno preduze}e za unutra{nju i spoljnu trgovinu "SEVOM" export-import sa p.o.Br~ko, ul. VI Proleterske broj 3, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1698/92 od 28. 04. 1992. god. reg. ul. 1-4410. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". 

Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

(so-114-a-6/G-05) 


Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-174/04 od 03. 12. 2004. god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom "MEJO" Privatno preduze}e za proizvodnju promet i usluge sa p.o. Br~ko, ul. N. Kova~evi} bb, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1663/92 od 28. 04.1 992. god, reg. ul. 1-1663. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". 

Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

(so-114-a-7/G-05) 


Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-177/04 od 03. 12. 2004. god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Privatno proizvodno i trgova~ko preduze}e na veliko i malo "LIGNAPRODUKT" sa p.o., Br~ko, ul. I. Majevi~kog partizanskog odreda broj 34, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-3539/91 od 13. 1. 1992. god. reg. ul. 1-3087. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". 

Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

(so-114-a-8/G-05) 


Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-178/04 od 03. 12. 2004. god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom "GOPEX" Privatno prometno uslu`no preduze}e p.o., Br~ko, ul. Bra}e ]uski}a bb, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-3570/91 od 28. 1. 1992. god. reg. ul. 1-3236. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". 

Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

(so-114-a-9/G-05) 


Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-185/04 od 03. 12. 2004. god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Privatno preduze}e "MISAONE IGRE" sa p.o., Br~ko, ul. 16. Muslimanske brigade broj 13,  upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-3714/91 od 27. 01. 1992. god. reg. ul. 1-3208. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". 

Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

(so-114-a-10/G-05) 


Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-186/04 od 03. 12. 2004. god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Privatno trgova~ko preduze}e "KONTINENTAL" p.o.,Br~ko, ul. Emina Bubi}a broj 2, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1295/92 od 11. 05. 1992. god, reg. ul. 1-4581. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". 

Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

(so-114-a-11/G-05) 


Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-193/04 od 26. 11. 2004. god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Dru{tvo jednog lica "ZIMEN KOMERC" Gornji Rahi}, Br~ko, sa p.o., upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1531/95 od 04. 03. 1996. god. reg. ul. 1-4277. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". 

Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

(so-114-a-12/G-05) 


Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-194/04 od 26. 11. 2004. god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Privatno preduze}e za unutra{nji i spoljnu trgovinu "FI]O" sa p.o., Br~ko, ul. Bra}e Kaurinovi} broj 14, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1684/92 od 28. 04. 1992. god. reg. ul. 1-4407. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". 

Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

(so-114-a-13/G-05) 


Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-226/04 od 29. 11. 2004. god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "^ANS-EURO" trgovinsko preduze}e, Gornji Rahi} bb, Br~ko, upisano je u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1386/00 od 31. 07. 2000. god. reg. ul. 1-11223. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". 

Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

(so-114-a-14/G-05) 


Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-229/04 od 29. 11. 2004. god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom "RAFO" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za usluge, proizvodnju, trgovinu i zastupanje, Bosanska Bijela bb, upisano je u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-4546/00 od 05. 07. 2000. god., reg. ul. 1-11771. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". 

Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

(so-114-a-15/G-05) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-207/04 od 08.12.2004.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom "MEDIS co" Privatno preduze}e za spoljnu i unutra{nju trgovinu sa p.o. Br~ko, ul. Bra}e Suljagi}a br. 25, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem br. U/I-1062/92 od 15.04.1992. god, reg. ul. 1-3013. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". 

Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

____________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-257/04 od 22.12.2004. god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Privatno preduze}e za promet roba i usluga na veliko i malo, uvoz-izvoz sa p.o. "IVANA" Br~ko, Vukosava~ka br. 23, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli , Rje{enjem br. U/I-1253/92 od 31.03.1992.god. reg. ul. 1-4099. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od danu objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

____________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-254/04 od 22.12.2004. god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom D.O.O. "SB SAPROM" za trgovinu na veliko i malo sa p.o. Br~ko, ul. Banovi}ka br. 37a , upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem br. U/I-1342/92 od 16.04.1992.god, reg. ul. 1-4279. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

____________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-256/04 od 22.12.2004.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom "DOMI" TRADE privatno preduze}e za unutra{nji, spoljnotrgovinski promet i vr{enje usluga sa p.o. Br~ko, ul. Branka Kisi}a bb , upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli Rje{enjem br. U/I-1611/92 od 24.04.l992.god. reg. ul. 1-4349. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

____________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-287/04 od 17.12.2004.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Dru{tvo jednog lica "BOSMAK" za proizvodnju, trgovinu i usluge sa p.o. Brka bb, Br~ko, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem br. U/I-0597/98 od 03.12.1998.god, reg.ul. 1-7442 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

____________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-219/04 od 08.12.2004.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Privatno preduze}e "AGRO-MIX" sa p.o. Br~ko, ul. Himzije Jerkovi}a br. 59/A, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli , Rje{enjem br. U/I-1392/92 od 13.05.1992.god, reg. ul. 1-4618. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

____________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-217/04 od 08.12.2004.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Preduze}e za prevoz, trgovinu uvoz-izvoz "DALICO" p.o. Br~ko. ul. N. Kova~evi}a bb, Br~ko, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem br. U/I-1210/92 od 12.05.1992.god, reg. ul. 1-4605 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

____________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-236/04 od 14.12.2004.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom "MARVEL" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge, Mao~a bb, Br~ko, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem br. U/I-425/2000 od 05.02.2000.god, reg. ul. 1-8117. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH", Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

____________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-285/04 od 17.12.2004.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Dru{tvo jednog lica "AUTO-PIDA" za prevoz, trgovinu i usluge sa p.o. Gornji Rahi}, Ogra|enovac bb, Br~ko, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem br. U/I-1299/96 od 06.05.1996.gud, reg. ul. 1-7027 . 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

____________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-343/04 od 17.12.2004.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Preduze}e za trgovinu, usluge u oblasti prometa i poslovne usluge "ALMER" p.o. Br~ko, F. Jahi}a [panca br. 10, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem br. U/I-818/92 od 05.03.1992. god. reg. ul. 1-3753. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra 

____________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-209/04 od 08.12.2004.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Preduze}e za trgovinu na veliko i malo, export-import "ZMAJ" p.o. Br~ko, ul. Jusufa ^ampare bb, Br~ko, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem br. U/I-3097/91 od 30.12.1991.god, reg. ul. 1-3014. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

____________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-218/04 od 08.12.2004.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom "BEGO VO]E" Privatno proizvodno trgova~ko preduze}e sa p.o. [atorovi}i bb , upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem br. U/I-2005/92 od 13.05.1992. god, reg. ul. 1-4607. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

____________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-216/04 od 08.12.2004.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom "SASTA" Privatno proizvodno trgova~ko preduze}e sa p.o. Br~ko, B. Simiki}a br. 3, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem br. U/I-1942/92 od 12.05.1992. god, reg. ul. 1-4601. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

____________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-211/04 od 08.12.2004.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Preduze}e za unutra{nju i vanjsku trgovinu "FEROTEX" p.o. Br~ko, ul. J. ^ampare bb, Br~ko , upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem br. U/I-1188/92 od 14.04.1992.god, reg. ul. 1-3025. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

____________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-208/04 od O8.12.2004.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Privatno preduze}e za unutra{nju i spoljnu trgovinu "SEUTA" sa p.o. Br~ko, ul. Bra}e Ribara br.39 , upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem br. U/I-3760/91 od 27.01.1992.god, reg. ul. 1-3219. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

____________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-245/04 od 22. l2. 2004. god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom A.D.O."HALILKOVI]" D.o.o. za gra|evinarstvo, trgovinu i usluge Gornji Rahi} bb, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem br. U/1-2597/00 od 12.10.2000.god, reg. ul. 1-7943. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

____________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-340/04 od 17.12.2004.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom "GANA-MERC" Privatno preduze}e za turizam, transport, komunalne poslove, izvoz, uvoz i promet sa p.o. Br~ko ul. Rajfeta Ahmetba{i}a bb, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli  Rje{enjem br. U/I-289/92 od 05.03.1992.god, reg. ul. 1-3741. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

____________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-241/04 od 14.l2.2004.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom "LIPA 1. EM SALIHOVI]" d.o.o. uslu`no-trgovinsko preduze}e , upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem br. U/1-4061/00 od 25.04.2001.god, reg. ul. 1-10331. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

____________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-338/04 od 17.12.2004.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Privatno preduze}e "JEZERINA" p.o. Br~ko, ul. Zije Dizdarevi}a 40/2B , upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem br. U/I-479/92 od 18.03.1992.god, reg. ul. 1-3841. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

____________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-288/04 od 17.12.2004.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom "TRAST" DOO za unutra{nju i vanjsku trgovinu i me|unarodni transport Br~ko- Mao~a, Mao~a bb , upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem br. U/I-2995/00 od 22.03.2000.god, reg. ul.  1-7029. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

____________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-344/04 od 17.12.2004.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Privatno preduze}e za trgovinu i ugostiteljstvo "GLIBANOVI]" p.o. Br~ko, ul. V. Karad`i}a -Kula br. 3 , upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem br. U/I-702/92 od 11.03.1992.god. reg.ul. 1-3796. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeli `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

____________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-215/04 od 08.12.2004.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom "ZOB" Privatno preduze}e za proizvodnju i promet sa p.o. Br~ko, O. Gojkovi} 1 , upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem br. U/I-1201/92 od 11.05.l992.god, reg. ul. 1-4585. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

____________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-206/04 od 08.12.2004.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Privatno preduze}e "CRNOGOR^EVI]" za unutra{nji i spoljnotrgovinski promet sa p.o. Br~ko, ul. H. Jerkovi}a br. 58, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem br. U/I-3229/91 od 26.12.199l.god, reg. ul. 1-2969. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

____________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-295/04 od 17.12.2004.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom "KAMENJA[EVI]" DOO za proizvodnju,  saobra}aj i trgovinu Br~ko-Mao~a, Mao~a bb , upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem br. U/I-1931/2000 od 31.03.2000.god. reg.ul. 1-6659 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

____________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-338/04 od 17.12.2004. god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Privatno preduze}e "JEZERINA" p.o. Br~ko ul. Zije Dizdarevi}a 40/2B , upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tizli, Rje{enjem br. U/I-479/92 od 18.03.1992.god, reg. ul. 1-3841. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

____________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-288/04 od 17.12.2004. god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom "TRAST" DOO za unutra{nju i vanjsku trgovinu i me|unarodni transport Br~ko-Mao~a, Mao~a bb, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem br. U/I-2995/00 od 22.03.2000.god, reg. ul. 1-7029. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

____________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-344/04 od 17.12.2004.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Privatno preduze}e za trgovinu i ugostiteljstvo "GLIBANOVI]" p.o. Br~ko, ul. V. Karad`i}a -Kula br. 3 , upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem br. U/I-702/92 od 11.03.1992.god, reg. ul. 1-3796. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

____________________________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-215/04 od 08.12.2004.god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom "ZOB" Privatno preduze}e za proizvodnju i promet sa p.o. Br~ko, O. Gojkovi} 1 , upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli, Rje{enjem br. U/I-1201/92 od 11.05.1992.god, reg. ul. 1-4585 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

(so-9-138-a/G/05) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-155/04 od 29.11.2004. god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Privatno preduze}e za proizvodnju, trgovinu i usluge "SIMBI-COMERC" sa potpunom odgovorno{}u Br~ko, ul. Steve Stevi}a broj 1, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli rje{enjem broj U/I-1395/92 od 13.04.1992. godine, reg. ul. 1-4183. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". 

Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

(so-105-a/G/05) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-153/04 od 29.11.2004. god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom "TAXUS" Privatno preduze}e za proizvodnju i promet sa potpunom odgovorno{}u Br~ko, ul.Steve Stevi}a br.32, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli rje{enjem br. U/I-1331/91 od 03.04.1992. god, reg. ul. 1-4134. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". 

Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

(so-107-a/G/05) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta br. L-181/04 od 29.11.2004. god. otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Privatno preduze}e "GENERAL-PROM" sa potpunom odgovorno{}u Br~ko, ul. Zije Dizdarevi}a broj 40/ 2, upisano je u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Tuzli rje{enjem br. U/I-886/92 od 9.04.1992. god, reg. ul. 1-3073. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH' i "Slu`benom glasniku BiH". 

Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

(so-108-a/G/05) PRIVREMENI ZASTUPNICI 

Osnovni sud Br~ko Distrikt BiH objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Kod Osnovnog suda Br~ko Distrikta u toku je parni~ni postupak po tu`bi mldb. tu`itelja Todi} Ru`ice i Todi} Danijela, protiv tu`ene Todi} ro|. ^akal Jasmine, a radi povi{enja doprinosa za izdr`avanje mldb. djece pod brojem gornjim. 

Tu`enoj Todi} ro|. ^akal Jasmina, ~ije je prebivali{te i boravi{te sada nepoznato, postavlja se privremeni zastupnik Mulahalilovi} Osman, advokat iz Br~kog, koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`enu kao zakonski zastupnik sve dok se tu`ena ne pojavi pred Sudom ili joj organ starateljstva ne postavi staraoca. 

(so-201/05)