LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

Godina IX/I
Ponedjeljak 18. 7. 2005. godine
 

Broj/Broj
47 

Godina IX/I
Ponedeqak 18. 7. 2005. godine 

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

11- JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12- JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13- JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova 

2- JANAB 

OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

21- JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22- JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23-JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova 

24- JANAB 

Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku 

3- JANAB 

PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 

31- JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba 

32- JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 

33- JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 

4- JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41- JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja 

5- JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

51- JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52- JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53- JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 

6- JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61- JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62- JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63- JANAB 

Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 

7- JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

71- JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 

72- JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 

73- JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 

8- JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

81- JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 

82- JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 

83- JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 

84- JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

91- JANAB 

Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

10 - JANAB 

OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

101 - JANAB 

Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 

102 - JANAB 

Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije 

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH" je: 

Uplate se vr{e u korist ra~una: 

VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO    160 200 00005746 51 

UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA dd SARAJEVO    338 320 22000052 11 

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO    161 000 00071700 57 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO    552 000 00000017 12 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Primanje oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel./fax: 554-110 i 554-111, e-mail: oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba 

Internet adresa: www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
www.glasila.ba - www.sllist.ba
 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE – OGLASNIK JAVNE NABAVKE izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata na "Slu`beni glasnik BiH", za I polugodi{te iznosi 90,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK). 

Rukopisi (ovjereni i potpisani) dostavljani faksom i e-mailom s dokazom o uplati, primljeni do utorka, bit }e objavljeni u ponedjeljak, a ostali u idu}em broju.  

Grafi~ka oprema i korektorsko ure|enje tekstova u nadle`nosti JP NIO "Slu`beni list BiH".
Rukopisi se ne vra}aju.
 

OBAVJE[TENJE 

Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 02.11.2005. godine) da su od 05.05.2005. godine (~etvrtak) OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva (Naputka) o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05 od 28.03.2005. godine). 

Sve obrasce mo`ete na}i na na{em web siteu pod AKTUELNO. 

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: Savjetnik u Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine Avdo ^ampara - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - v.d. direktor Nino Hasanovi} - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Direktor: 554-150 - Pretplata: 554-570, faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Ra~unovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED - [tampa: UNIONINVESTPLASTIKA dd Semizovac - Za {tampariju Semir Prguda - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Na osnovu odredbi ~lana 13. stav 1. ta~ka 13. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Slu`beni glasnik BiH", broj 62/04) i Mi{ljenja Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje broj UO14-02-05-10/05 od 14.02.2005. godine, "Slu`beni glasnik BiH" je proizvod na ~iji se promet ne pla}a porez na promet proizvoda. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski i porezni broj 4200226120002.
Internet izdanje: http://www.sllist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM.

OGLASNIK JAVNE NABAVE 


1 - JANAB 

11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU OSNOVNA [KOLA "6. MART"
HAD@I]I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU Osnovna {kola "6. MART" Had`i}i 

Kontakt osoba: [ehovi} Hanifa - sekretar 

Adresa: A. La`eti}a 5 

Po{tanski broj: 71240 

Grad: Had`i}i 

Identifikacioni broj: 4200212170007 

Telefon: 420-120 

Fax: 420-120 

E-mail: O[6mart @bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka [kolskog odbora od 8. 7. 2005. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Kancelarijski materijal i pribor 

LOT 2    Materijal za ~i{}enje 

LOT 3    Potro{ni materijal za inves. odr`avanje 

LOT 4    Usluge invest. odr`avanja/zamjena podova u
        u~ionicama 

LOT 5    Odr`avanje, popravka tehni~ke opreme 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

55.000 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JU Osnovna {kola "6. mart" Had`i}i 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom potpisivanja, a zavr{ava 12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponudioca sa identifikacijskim brojem 

-    izvod iz registra nadle`nog suda 

-    potvrda da se ne vodi ste~ajni postupak 

-    uvjerenje poreske uprave o izmirenju obaveza, ne starije od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

III.1. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Nema posebnih uslova 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: LOT 4 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 7 dana 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

7. 8. 2005. godine 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 14. 8. 2005. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 8. 2005. godine u 11,00 sati 

Had`i}i 

(1-11/3921-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D.
ELEKTROPRENOS SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
BROJ 10304-030/05 LOT 3 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH dd, Elektroprenos Sarajevo 

Kontakt osobe: 

Mirjana Babi}, tel. +387 33/751-211, 

Enisa Sa~i}, tel. +387 33/751-213, 

Aida Kaltak, tel. +387 33/775-910 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150021 

Telefon: 00387 33/751-101 

Fax: 00387 33/751-109 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

JP Elektroprivreda BiH dd, Elektroprenos Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba broj 131 (protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 3    3EP-030C/05 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 3    Isporuka materijala za odr`avanje ~isto}e 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Specifikacija robe/materijala je sadr`ana u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te kupca Reljevo i Bla`uj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

LOT 3    3 (tri) mjeseca od stupanja ugovora na snagu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

LOT 4    1.000,00 KM/511,00 EUR 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke za osiguranje ponude mora biti prihvatljiva od strane JP Elektroprivreda BiH, sa va`no{}u: opcija ponude plus 30 dana. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ dostavlja izjavu da }e u slu~aju prihvatanja ponude i ugovaranja isporuke opreme obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane naru~ioca, na iznos od 5% ugovorene vrijednosti. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Iznos garancije za dobro izvr{enje posla }e biti dovoljan da osigura naknadu svake {tete i tro{kova ~ije nastajanje ugovorni organ mo`e razumno o~ekivati u slu~aju da dobavlja~ prekr{i konkretan ugovor o javnoj nabavci. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u otvorenom postupku za dodjelu ugovora u smislu odredbi iz ~lana 23. stav (1) ta~ke a, b, c, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini (za doma}e dobavlja~e) ili nadle`nih organa odnosno dr`ave (za inostrane dobavlja~e). 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije dobavlja~a: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koje je predmet javnog nadmetanja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove ekonomske i finansijske sposobnosti u smislu odredbi iz ~l. 25 stav (1) ta~ke b i d Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, za ta~ku b) ponu|a~ prila`e ovjerenu kopiju izvoda iz poslovnih bilansa, a za ta~ku d) ovjerenu kopiju obrasca bilansa uspjeha za period ne du`i od posljednje tri finansijske godine. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove tehni~ke odnosno profesionalne sposobnosti u smislu odredbi iz ~lana 26. stav (2) ta~ke a, b, c, d Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, dobavlja~ prila`e odgovaraju}e dokumente - uvjerenje, potvrdu, odnosno drugu javnu ispravu ovla{tenog organa. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda: 

U postupku vrednovanja ugovorni organ }e izvr{iti bodovanje prema va`nosti kriterija za dodjelu ugovora kako slijedi: 

1)    finansijski elementi ponude    u~e{}e    70% 

2)    tehni~ke karakteristike
    (tehi~ki elementi ponude)    u~e{}e    30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa ~lanom 20. stav (1), ta~ke b i d cjenovni preferencijalni tretman doma}eg se primjenjuje isklju~ivo u svrhu pore|enja ponude u skladu sa ~lanom 35. ZJN. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki dobavlja~, koji je zainteresiran za u~estvovanje u otvorenom postupku za javnu nabavku roba broj 10304-030/05 LOT 3, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e u otvorenom postupku. Zahtjev za u~e{}e u otvorenom postupku treba dostaviti na ovla{teni fax broj 387 33/751-109. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti, nakon objavljivanja otvorenog postupka u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama JP Elektroprivreda BiH, Elektroprenos Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15., soba broj 59, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, uz podno{enje potvrde o uplati tro{kova tendera, a po dostavi pismenog zahtjeva za u~e{}e na javnom nadmetanju. 

Nov~ana naknada za uplatu tro{kova tendera iznosi 

50,00 KM/25,50 EUR. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko HVB Central Profit Banke dd Sarajevo, broj ra~una 129-106-1000116416, sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije broj 10304-030/05, LOT 3", valuta KM. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko Raiffeisen Bank, dd BiH, SWIFT RZBABA2S, broj ra~una 501012000-978-000-12 za JP Elektroprivreda BiH sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije broj 10304-030/05, LOT 3" 

Ponu|a~i koji su otkupili tendersku dokumentaciju u prvom nadmetanju ne snose tro{kove tendera. 

Isti su du`ni (ukoliko ‘ele u~estvovati na ponovnom otvorenom postupku) preuzeti tendersku dokumentaciju. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na slu`benim jezicima u BiH, engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu ponu|a~a da op{ti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za dostavu ponude je 28 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a u "Slu`benom glasniku BiH". 

-    Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u 2 primjerka i to 1 original i 1 kopija, u zape~a}enoj koverti, po{tom ili li~no, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

-    Svaki primjerak ponude mora biti ozna~en kao original ili kopija 

-    Na koverti treba biti napisana puna adresa ponu|a~a. Na koverti nazna~iti:
"Tender broj 10304-030/05 (LOT 3) - ponuda sa cijenama, sa naznakom "Ne otvarati" 

-    U obzir }e se uzeti ponude koje stignu nakasnije do 17. 8. 2005. godine, 10,00 sati 

-    Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje 

Adresa prijema ponuda: JP Elektroprivreda BiH dd, Elektroprenos Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba 131 (protokol) 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Potrebno je osigurati va`nost ponude u skladu sa ~lanom 15. ZJN, period va`enja ne mo`e biti kra}i od navedenog u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e se izvr{iti dana 17. 8. 2005. godine u 13,00 sati u prostorijama JP Elektroprivreda BiH dd, "Elektroprenos" Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba broj 336/III sprat, u prisustvu Komisije za evaluaciju ponuda i predstavnika ponu|a~a, uz prethodno predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvo otvaranju. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9. ZJN BiH, mogu se dobiti od kontakt osoba iz Odjeljka I (ta~ka I.1.). 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

(1-11/3922-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
JZU DOM ZDRAVLJA BANOVI]I
BANOVI]I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JZU Dom zdravlja Banovi}i 

Kontakt osoba: Hasanbegovi} D`evad, pomo}nik direktora 

Adresa: Branilaca Banovi}a 25 

Po{tanski broj: 75290 

Grad: Banovi}i 

Identifikacioni broj: 4209215100007 

Telefon: 035 875-525, 876-488 

Fax: 035 871-011 

E-mail: domzdban@inet.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javna ustanova 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o proizvodnim uslugama zamjene stolarije 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka, isporuka i zamjena stolarije u prizemlju objekta JZU Dom zdravlja Banovi}i i to 36 kom. prozora i 26. kom. vrata prema vrsti, dimenzijama i {emi stolarije ure|ene od strane ovla{}enog projektanta. 

Prozori moraju biti ura|eni od ~etinara (jela i smr~a) maksimalne vla`nosti do 10%; zastakljena termoizolacionim staklom, za{ti}ena, obojena i rije{ena okapnicama i okovima u svemu kao u projektnoj dokumentaciji, a vrata izra|ena od bukve, maks. vla`nosti do 10% u svemu prema projektnoj dokumentaciji i opredijeljenoj varijanti. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

a) prozori (dimenzija po {emi) 36 komada 

b) vrata (dimenzija po {emi) 26 komada 

Obim ugovora je cca 27.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Banovi}i, Branilaca Banovi}a 25, centralni objekat JZU Dom zdravlja Banovi}i 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

60 dana (od dodjele ugovora) 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi o ispunjenju uslova iz ~lana 23. ta~ke a, b, c, d, e, f. ZJN. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra o registraciji sa svim pojedina~nim prilozima, ne starije od 3 mjeseca. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda porezne uprave o evidentiranim i pla}enim porezima 

-    uvjerenje od zajednice PIO o pla}enim doprinosima 

-    uvjerenje od ZZO o pla}enim doprinosima 

-    uvjerenje od poslovne banke o solventnosti ponu|a~a 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ne 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    50% 

    2)    na~in pla}anja    u~e{}e    15% 

    3)    rok za izvr{enje usluga    u~e{}e    10% 

    4)    garancija    u~e{}e    10% 

    5)    kvalitet    u~e{}e    10% 

    6)    referens lista ponu|a~a    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 15 dana od dana objave. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15 dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH" 

svaki dan od 7,00 - 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 8. 2005. godine u 12,00 sati 

Banovi}i, Pravna slu`ba JZU DZ Banovi}i 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ" ponuda za nabavku broj:_________/05. adresirano kao pod I. ta~ka 1. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ponudu, da odbije sve ponude prije njihovog prihva}anja ili poni{ti nadmetanje u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponu|a~ima i pri tome ne snosi nikakve tro{kove u vezi sa sudjelovanjem ponu|a~a u postupku nadmetanja. 

Ugovorni organ - naru~ilac usluga zadr`ava pravo da izvr{i uvid u asortiman i kvalitet uzoraka stolarije u toku njene izrade kod ponu|a~a; da daje svoje sugestije, prijedloge i primjedbe u cilju postizanja neophodnog kvaliteta roba. 

(1-11/3937-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
AKCIONARSKO DRU[TVO "VODOVOD I KANALIZACIJA" BIJEQINA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Akcionarsko dru{tvo "Vodovod i kanalizacija" Bijeqina 

Kontakt osoba: Dragica Tanasi} 

Adresa: Milo{a Crwanskog 16 

Po{tanski broj: 76300 

Grad: Bijeqina 

Identifikacioni broj: 4400307860000 

Telefon: 055/209-259 

Faks: 055/209-983 

E-mail: vodovod@rstel.net. 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci laboratorijske opreme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prikupqawe ponuda radi odabira najpovoqnijeg ponu|a~a za isporuku laboratorijske opreme za ispitivawe kvaliteta vode za pi}e. Detaqan opis opreme dat je u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Zgrada laboratorije u Bijeqini, Hajduk Stanka 10 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

10 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetwe iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    katalozi i uzorci na zahtjev 

-    certifikat o garanciji kvaliteta 

-    izjava ponu|a~a da rok isporuke ne}e biti du`i od 10 dana 

-    izjava ponu|a~a o nepromjenqivosti cijena i izjava o odlo`enom pla}awu 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Obavezno dostaviti fotokopije bilansa stawa i bilansa uspjeha za posqedwe dvije godine - ovjerene od nadle`nog organa 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je obavezan dostaviti  listu glavnih isporuka u posqedwe dvije godine 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    uslovi i na~in pla}awa
        (odlo`eno)    u~e{}e    50% 

    2)    cijena    u~e{}e    30% 

    3)    referenc lista    u~e{}e    10% 

    4)    ekonomska i finansijska
        podobnost    u~e{}e    10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 3 dana. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 500,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 8. 2005. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 8. 2005. godine do 12,00 sati 

Bijeqina, Hajduk Stanka 10 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Akcionarsko dru{tvo "Vodovod i kanalizacija" Bijeqina 

Kontakt osoba: Dragica Tanasi} 

Adresa: Milo{a Crwanskog 16 

Po{tanski broj: 76300 

Grad: Bijeqina 

Identifikacioni broj: 4400307860000 

Telefon: 055/209-259 

Faks: 055/209-983 

E-mail: vodovod@rstel.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Akcionarsko dru{tvo "Vodovod i kanalizacija" Bijeqina 

Kontakt osoba: Dragica Tanasi} 

Adresa: Milo{a Crwanskog 16 

Po{tanski broj: 76300 

Grad: Bijeqina 

Identifikacioni broj: 4400307860000 

Telefon: 055/209-259 

Faks: 055/209-983 

E-mail: vodovod@rstel.net 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Akcionarsko dru{tvo "Vodovod i kanalizacija" Bijeqina 

Kontakt osoba: Dragica Tanasi} 

Adresa: Milo{a Crwanskog 16 

Po{tanski broj: 76300 

Grad: Bijeqina 

Identifikacioni broj: 4400307860000 

Telefon: 055/209-259 

Faks: 055/209-983 

E-mail: vodovod@rstel.net. 

(1-11/3954-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA LOPARE 

Na osnovu Ugovora o dodjeli granta GAP-A-S-004 o sufinansiranju, koje su osigurali Op{tina Lopare i [vedska agencija za me|unarodni razvoj i saradnju (Sida), u saradnji sa Ameri~kom agencijom za me|unarodni razvoj (USAID), putem Projekta upravne odgovornosti (GAP), na~elnik Op{tine Lopare objavljuje 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 02/1-271/05 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Lopare, Op{tinska uprava 

Kontakt osoba: Slavko Vasili} 

Adresa: Cara Du{ana 61 

Po{tanski broj: 75240 

Grad: Lopare 

Telefon: 055/650-245 

Fax: 055/650-304 

E-mail: oulopare@teol.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

LOT 1    Robe 

LOT 2    Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Djelovodnik na~elnika op{tine 02/1-271/05 od 4. 7. 2005. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka kompjuterske opreme za op{tinsku administraciju 

Nabavka telefonske centrale sa 32 priklju~ka 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op{tina Lopare, Op{tinska administrativna slu`ba, ulica Cara Du{ana broj 61 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za: 

LOT 1     Kompjuterska oprema za {alter salu 

LOT 2     Telefonska centrala sa ugradnjom 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Na osnovu roka iz ponude najpovoljnijeg ponu|a~a 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uvjerenje da nema smetnji za u~e{}e u postupku javne nabavke pod ta~kama: a, b, c, d, e, f shodno ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokaz o registraciji subjekta kod ovla{tenog organa za registraciju za obavljanje djelatnosti koja je predmet otvorenog postupka 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans uspjeha u 2004. godini 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    listu ve}ih kupaca u 2004. i 2005. godini 

-    izjavu da }e dozvoliti kupcu ili predstvniku GAP-a pregled asortimana i kvaliteta robe u poslovnim prostorijama prodavca 

-    spisak stru~nog osoblja kao poslodavca 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a)    Ekonomski najpovoljnija ponuda prema sljede}em redoslijedu: 

LOT 1  i  LOT 2: 

1.    cijena robe    60 

2.    kvalitet robe    20 

3.    rok isporuke    10 

4.    du`ina garancije    10 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Nema 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju za LOT 1 iznosi 20 KM, a za LOT 2 iznosi 10 KM, koja se upla}uje na ra~un Bud`eta Op{tine Lopare ‘irora~un broj 555 001-00028147-15 sa pozivom na broj 722-521, prihodi organa uprave "Nova banka". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se podnose na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Od 18. 7. do 22. 8. 2005. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalan rok opcije za LOT 1  i za LOT 2  je 60 dana nakon roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Za LOT 1        24. 8. 2005.godine u 10,00 sati u sali Skup{tine
            op{tine Lopare 

Za LOT 2        24. 8. 2005. godine u 10,00 sati u sali Skup{tine
            op{tine Lopare  

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda za LOT 1  i  LOT 2  razmatraju se odvojeno, a mo`e biti izabran isti ponu|a~. 

(1-11/3966-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP TV KANTONA SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e TV Kantona Sarajevo 

Kontakt osobe: Bakir Makarevi}, Muhamed Hod`i} 

Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 12 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200556770003 

Telefon: 033/776-777 

Fax: 033/776-796 

E-mail: tvsa@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponude za javnu nabavku robe za potrebe javnog preduze}a 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prilog 1 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

5 lotova 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo - Bulevar Me{e Selimovi}a 12 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za nekoliko lotova 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Da 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da, ~lan 24. Zakona o javnim nabavkama 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da, ~lan 25. Zakona o javnim nabavkama 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da, ~lan 26. Zakona o javnim nabavkama 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    kvalitet    u~e{}e    50% 

    2)    cijena    u~e{}e    30% 

    3)    uslovi pla}anja    u~e{}e    15% 

    4)    referens lista    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, ~lan 20 UPZ 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Prema ~lanu 18. ZJN 

Bez naknade za tendersku dokumentaciju 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Bosanski jezik 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana, do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7 dana nakon isteka roka od 28 dana 

Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Prilog 1 

NABAVKA IGRANIH FILMOVA, SERIJSKIH PROGRAMA, DOKUMENTARNIH PROGRAMA, ZABAVNIH PROGRA- MA, DJE^IJEG PROGRAMA, CRTANIH FILMOVA I REZER- VNIH DIJELOVA I POTRO[NOG MATERIJALA OPREME ZA EMITOVANJE PROGRAMA, PREVOZNIH SREDSTAVA I RA^UNARSKE OPREME 

Predmet otvorenog postupka je prikljupljanje ponuda za odre|ivanje i izbor najpovoljnije ponude za javnu nabavku robe za potrebe JP Televizija Kantona Sarajevo u bud`etskoj 2005. godini, kako slijedi: 

LOT 1 - Igrani program 

-    Crtani filmovi, 50 filmova trajanja od 5 do 7 minuta 

-    Dje~iji igrani program, 190 epizoda trajanja od 30 minuta 

-    Dje~iji igrani program, 24 epizoda trajanja od 60 minuta 

-    Program za mlade, 88 epizoda trajanja od 30 minuta 

-    Igrane serije, 70 epizoda trajanja od 60 minuta 

-    Igrani filmovi, 38 filmova trajanja od 120 minuta 

-    Strani dokumentarni program, 72 epizode trajanja od 60 minuta 

-    Strani dokumentarni program, 48 epizoda trajanja od 30 minuta 

-    Zabavni program, 24 emisije trajanja od 30 minuta 

-    Muzi~ki program, 24 emisije trajanja od 30 minuta 

-    Sportski program, 24 emisije trajanja od 30 minuta 

LOT 2 - Rezervni dijelovi za studijsko-re`ijsku i emisionu opremu 

-    Analog component board za JVC KM-5000E
    video mikser    3 kom. 

-    SDI board za JVC KM-5000E video mikser    2 kom. 

-    Karakter generator sa SDI i analog composite out    1 kom. 

-    Analog video distributor NETWORK sa EQ    2 kom. 

-    Lavalier mikrofon    15 kom. 

-    Be`i~ni mikrofon    3 kom. 

-    Napojna jedinica za link 905033-1 MICROWARE
    RADIO COMMUNICATIONS    2 kom. 

-    MC 14515p2 IC    2 kom. 

-    MC 33072 IC    2 kom. 

-    MATROX Editing sistem    2 kom. 

LOT 3 - Oprema za emitovanje programa putem satelita 

-    Dsng UP-link Ku band (fixed SAT antena,
    digital Processing)    1 komplet 

LOT 4 - Prevozna sredstva 

-    Putni~ko vozilo, dizel izvedbe, karavan karoserija    2 kom. 

LOT 5 - Ra~unarska oprema 

-    Laptop, Intel Celeron M370 1,5GHz/1MB/400,
    15" TFT XGA, 40GB, 512 MB    7 kom.  

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Javno preduze}e Televizija Kantona Sarajevo 

Kontakt osobe: Bakir Makarevi}, Muhamed Hod`i} 

Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 12 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200556770003 

Telefon: 033/776-777 

Fax: 033/776-796 

E-mail: tvsa@bih.net.ba 

(1-11/3975-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
SARAJEVO 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Federalno ministarstvo pravde 

Kontakt osoba: ^avar Anto, kontakt telefon 033/213-151, lok. 360 

Adresa: Valtera Peri}a 15/III 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacijski broj: 4200785450004 

Telefon: 033/213-151, 213-152, 213-153, 213-154 

Fax: 033/213-151, 213-152, 213-153, 213 - 154, lok. 358 

E-mail: sadas@pris.gov.ba, aidak@pris.gov.ba 

Internet adresa: www.pris.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka broj: 01-76/05 od 6. 7. 2005. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Kancelarijski materijal 

LOT 2    Toneri 

LOT 3    Usluga tiskanja ~asopisa "Pravna misao" 

LOT 4    Usluge servisiranja ra~unarske mre`e, internet
        ~vori{ta, ra~unarske opreme (HW+SW), {tampa~a,
        skenera i kopir aparata 

LOT 5    Kopir aparat "Canon" 6050 proizveden 1995. godine
        zamjena staro za novo ili nabavka novog aparata;
        laser {tampa~ HP A3 format 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Federalno ministarstvo pravde 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Definirano u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku dodjele ugovora imaju sve pravne i fizi~ke osobe registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti osim onih koje su isklju~ene iz prava sudjelovanja prema ~lanku 23. Zakona o javnim nabavkama. Dokazi o ispunjavanju uvjeta ne smiju biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima sa poreskim identifikacij- skim brojem ne starije od tri mjeseca  

-    bilans uspjeha i bilans stanja za 2003. i 2004. godini 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu poduze}a, odnosno o solventnosti ponu|a~a 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Navedeni u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Navedeni u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena     u~e{}e    70% 

    2)    na~ini i uvjeti pla}anja    u~e{}e    10% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e    10% 

    4)    kvalitet i garancijski uvjeti    u~e{}e    5% 

    5)    tehni~ka sposobnost    u~e{}e    5% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 20. 7. 2005. godine 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Svi dokumenti se podnose na jednom od tri zvani~na jezika u Bosni i Hercegovini, obra|eni sukladno tenderskoj dokumentaciji. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o nabavci. 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

Do okon~anja izbora najpovoljnijeg ponu|a~a, odnosno do sklapanja ugovora sa najpovoljnijim ponu|a~em. 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

15. 9.2005.godne 

Federalno ministarstvo pravde, sala broj 329/III, sa po~etkom u: 

LOT 1    10,00 sati 

LOT 2    10,30 sati 

LOT 3    11,00 sati 

LOT 4    11,30 sati 

LOT 5    12,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Za preuzimanje tenderske dokumentacije potreban je pismeni zahtjev ponu|a~a podnesen na ovjerenom memorandumu. 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ne otvaraj - ponuda!" i sa naznakom "LOT br. ___", neposredno na Protokol (ured broj 304) ili preporu~enom po{tom. 

Ponuda se obavezno dostavlja na obrascima (specifikacijama) iz tenderske dokumentacije za LOT 1, LOT 2 i LOT 3, a za LOT 4 i LOT 5 mo`e i na originalnoj ponudi ponu|a~a. 

Cijene u ponudi izra`avaju se u KM, a ukoliko su cijene izra`ene u stranoj valuti, iste }e biti pretvorene u KM po kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine va`e}im na dan otvaranja ponuda. 

Komisija za nabavke izvijestit }e ponu|a~e u roku od 7 dana, ra~unaju}i od dana dono{enja odluke o izboru najpovoljnije ponude, o odlukama u postupku nabavke. 

Naru~itelj zadr`ava pravo da ugovore o isporuci sklapa pojedina~no po lotovima (jedan LOT - jedan isporu~itelj robe ili pru`atelj usluge) i da od odabranog ponu|a~a sa kojim zaklju~i ugovor mo`e zahtijevati sukcesivnu nabavku odabrane robe (izuzev LOT-a 5 gdje }e se isporuka izvr{iti odjednom), kao i da izvr{i nabavku onoliko robe koliko je omogu}eno financijskim sredstvima. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Federalno ministarstvo pravde 

Kontakt osoba: ^avar Anto 

Adresa: Valtera Peri}a 15/III 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacijski broj: 4200785450004 

Telefon: 033/213-151, 213-152, 213-153, 213-154 

Fax: 033/213-151, 213-152, 213-153, 213 - 154, lok. 358 

E-mail: sadas@pris.gov.ba, aidak@pris.gov.ba 

Internet adresa: www.pris.gov.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Federalno ministarstvo pravde 

Kontakt osoba: Ured protokola, soba broj 324, svakim radnim danom od 8 do 15 ~asova 

Adresa: Valtera Peri}a 15/III 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacijski broj: 4200785450004 

Telefon: 033/213-151, 213-152, 213-153, 213-154 

Fax: 033/213-151, 213-152, 213-153, 213 - 154, lok. 358 

E-mail: sadas@pris.gov.ba, aidak@pris.gov.ba 

Internet adresa: www.pris.gov.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Federalno ministarstvo pravde 

Kontakt osoba: Ured protokola, soba broj 324, svakim radnim danom od 8 do 15 ~asova 

Adresa: Valtera Peri}a 15/III 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacijski broj: 4200785450004 

Telefon: 033/213-151, 213-152, 213-153, 213-154 

Fax: 033/213-151, 213-152, 213-153, 213 - 154, lok. 358 

(1-11/3976-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
OBAVJE[TAJNO-SIGURNOSNA AGENCIJA BiH
SARAJEVO
KABINET GENERALNOG DIREKTORA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: OSA-OBA Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Huseinbegovi} Sabina 

Adresa: Mehmeda Spahe broj 7 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200936090005 

Telefon: 667-991 

Fax: 212-730 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka sredstava 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Kancelarijski namje{taj 

LOT 2    Telefonska oprema 

LOT 3    Audio i video oprema 

LOT 4    Ra~unarska oprema 

LOT 5    Fotokopir aparat 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Ukupna koli~ina bi}e orijentaciono dostavljena u specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Bi}e navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

31. 12. 2005. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se garancija za ponudu 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se garancija za izvr{enje ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova za u~e{}e po ~lanu 23. ZJN dostaviti: 

-    ovjerenu kopiju uvjerenja nadle`nog suda, ne stariju od 3 mjeseca, da odgovorno lice ponu|a~a nije pravomo}nom presudom osu|eno za djelo iz osnove zloupotrebe propisa u posljednjih 5 (pet) godina 

-    ovjerenu kopiju uvjerenja nadle`nog suda, ne stariju od tri mjeseca, da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju 

-    ovjerenu kopiju potvrde nadle`ne porezne uprave, ne stariju od tri mjeseca, da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu dospjelih poreza 

-    ovjerenu kopiju potvrde nadle`nog organa, ne stariju od tri mjeseca, da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova po ~lanu 24. ZJN dostaviti: 

-    ovjerenu kopiju identifikacionog broja 

-    dokumenta o registraciji (ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova po ~lanu 25. ZJN dostaviti: 

-    potvrdu o solventnosti izdatu od mati~ne banke 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova po ~lanu 26. ZJN dostaviti: 

-    referenc listu 

-    izjavu o tehni~koj opremljenosti i podacima o zaposlenom tehni~kom osoblju, uz napomenu da OSA-OBA BiH zadr`ava pravo provjere navoda sadr`anih u izjavi kandidata 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

- cijena 

- kvalitet i garantni rokovi 

- mogu}nost isporuke 

- uslovi i na~in pla}anja 

- reference ponu|a~a 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti do 15. 8. 2005. godine do 15 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM po lotovima. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 8. 2005. godine do 15 sati 

Ponude se primaju do navedenog roka bez obzira na na~in dostave (li~no na protokol ili po{tom preporu~eno). 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 ({ezdeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Komisija za nabavke OSA-OBA BiH, izvr{it }e javno otvaranje ponuda u sjedi{tu Agencije u Sarajevu, ulica Mehmeda Spahe broj 7, dana 19. 8. 2005. godine i to: 

LOT 1 u 12 sati 

LOT 2 u 13 sati 

LOT 3 u 14 sati 

LOT 4 u 15 sati 

LOT 5 u 16 sati 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a koji svoje ovla{tenje dokazuje u pisanoj formi. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 30,00 KM vr{i se na ‘irora~un broj 5620120000084588 kod Razvojne banke AD Banja Luka Lukavica - Isto~no Sarajevo, svrha - Uplata za tendersku dokumentaciju - OSA-OBA BiH. 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku" na adresu OSA-OBA Sarajevo, ulica Mehmeda Spahe broj 7, li~no na protokol ili po{tom. 

Neblagovremeno pristigle ponude bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke, te pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a ugovorni organ }e dostaviti svim ponu|a~ima. 

(1-11/3978-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KOMUNALNO PREDUZE]E "^ISTO" D.O.O. DOBOJ ISTOK 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: K.P. "^ISTO" doo Doboj Istok 

Kontakt osoba: Refik [uvali} 

Adresa: Brijesnica Velika 

Po{tanski broj: 74206 

Grad: Doboj Istok 

Identifikacioni broj: 4209446250001 

Telefon: 035/722-697 

Fax: 035/722-697 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Broj protokola: 02-10-116/05 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka vozila za prikupljanje i odvoz sme}a za potrebe K.P. "^ISTO" doo Doboj Istok. 

Karakteristike predmeta ugovora mogu se vidjeti u pripremljenoj tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Jedno vozilo 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op}ina Doboj Istok 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Krajnji rok za nabavku vozila je 60 dana od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka osim onih koja su isklju~ena iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. ZJP ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), {to dokazuju: 

-    potvrda/uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od 60 dana (original ili ovjerena kopija) 

-    povrda/uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO, ne starije od 60 dana (original ili ovjerena kopija) 

-    potvrda/uvjerenje o izmirenim obavezama prema Zavodu za zdravstveno osiguranje, ne starije od 60 dana (original ili ovjerena kopija) 

-    potvrda da se ne vodi postupak ste~aja, likvidacije ili da nije objavljeno okon~anje ste~aja ili likvidacije (dokaz registarskog suda, original ili ovjerena kopija, ne starija od 60 dana) 

-    potvrda da odgovorno lice ponu|a~a nije osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog pona{anja u periodu od proteklih 5 godina (dokaz nadle`nog suda, original ili ovjerena kopija, ne starija od 60 dana) 

-    potvrda da odgovorno lice ponu|a~a nije progla{eno krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu posljednjih 5 godina (dokaz nadle`nog suda, original ili ovjerena kopija, ne starija od 60 dana) 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    porezni i identifikacijski broj ponu|a~a 

-    rje{enje o upisu u sudski registar (original ili ovjerena kopija, ne starije od 90 dana) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2003. i 2004. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1)    reference ponu|a~a koja se odnose na sli~ne poslove obavljene u posljednje dvije godine 

2)    lista zaposlenih i njihova kvalifikaciona struktura 

3)    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    a)    cijena    u~e{}e    60% 

    b)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    20% 

    c)    garancija    u~e{}e    10% 

    d)    rok isporuke    u~e{}e    10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u periodu od dvadeset osam dana od dana objave oglasa u "Slu`benom glasniku BiH" 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom o slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Dvadeset osam dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

2 dana od dana zatvaranja obavje{tenja o nabavci u 12,00 sati u prostorijama KP "^ISTO" doo u Brijesnici Velikoj, Plava zgrada, I sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se li~no u periodu od dvaset osam dana od dana objavljivanja obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH" svakog radnog dana u vremenskom periodu od 7,00 do 15,00 sati, na adresu: K.P. "^ISTO" DOBOJ ISTOK sa naznakom PONUDA ZA NABAVKU VOZILA ZA SAKUPLJANJE I ODVOZ SME]A - NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA, gdje }e se izvr{iti komisijsko otvaranje ponuda. 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje jedan predstavnik ponu|a~a. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju mo`e se uplatiti na ra~un preduze}a broj 13228003093425 kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla, Filijala Doboj Istok uz naznaku - Tenderska dokumentacija po javnom nadmetanju - Tender za nabavku vozila za sakupljanje i odvoz sme}a. 

K.P. "^ISTO" d.o.o. Doboj Istok ne snosi nikakve tro{kove u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 7,30 do 15,00 sati svakim radnim danom kod Refika [uvali}a na tel. 035/722-697 ili na mob. 061/154-727. 

(1-11/3992-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
AGENCIJA ZA STANDARDE I OCJENJIVANJE
U OBRAZOVANJU ZA
FEDERACIJU BiH I REPUBLIKU SRPSKU 

OBAVJE[TENJE 

O PONOVNOM OTVORENOM POSTUPKU ZA DOSTAVU PONUDA 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Agencija za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju za Federaciju BiH i Republiku Srpsku 

Kontakt osoba: Du{an Sarajli} 

Adresa: Tvorni~ka 3 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200179960005 

Telefon: 766-150 

Fax: 766-151 

E-mail: saa@bih.net.ba 

Internet adresa: www.asoo.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

Me|uentitetska institucija 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o snabdijevanju gorivom 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Snabdijevanje gorivom vozila Agencije: 

1.    Vozilo SSANGYONG Musso 2.9. TDDLK, terenski, koji koristi gorivo DG EURO. 

Potrebna mjese~na prosje~na koli~ina je 200 litara. 

2.    [koda Fabia 2 vozila, putni~ka, koja koriste gorivo BMB 95. 

Potrebna mjese~na prosje~na koli~ina je 600 litara. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Kao pod II.4. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Godinu od dana potpisivanja 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    rje{enje o upisu u sudski registar - ovjerena fotokopija sa svim prilozima, ne starije od tri mjeseca 

-    naziv i adresa ponu|a~a sa uvjerenjem o poreznoj registraciji i identifikacionim brojem 

-    jedini~ne cijene sa obra~unatim porezom izra`ene u KM 

-    rokovi i na~in pla}anja 

-    opcija ponude 30 dana 

-    ostali dokumenti koje ponu|a~ smatra bitnim i 

-    specifikacija prilo`enih dokumenata 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena izjava ponu|a~a da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona ne starija od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima, ne starije od tri mjeseca 

-    potvrda banke o solventnosti, ne starija od tri mjeseca 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Agencija ne}e razmatrati nepotpune ponude kao ni ponude u kojima je dostavljen neistinit ili nepotpun dokument. Ponuda mora sadr`avati sve elemente i to ozna~ene rednim brojem kako je navedeno u pozivu. Vrednovanje i odabir najpovoljnije ponude vr{it }e se komparativnom analizom svih ponuda. 

Prilikom razmatranja ponuda komisija }e cijeniti rasprostranjenost prodajnih mjesta u BiH, mogu}nost karti~nog pla}anja, rokove pla}anja i cijene goriva. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 18. 8. 2005. godine do 12,00 sati 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju - Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 8. 2005. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Trideset dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 8. 2005. godine u 13,00 sati na adresi kao u I.1. 

(1-11/3997-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
DD "BH TELECOM" SARAJEVO
DIREKCIJA ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: DD "BH Telecom" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Ulvija Tarabar, dipl. ecc. 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Telefon: 032/242-333 

Fax: 032/242-902 

E-mail: ulvija.tarabar@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za dodjelu ugovora broj OP 05/05 od 18. 7. 2005. godine za NABAVKU ALATA I SITNOG INVENTARA 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmetna nabavka ima karakter redovnog odr`avanja telekomunikacionih kapaciteta i predvi|ena je Planom poslovanja za 2005. godinu 

Potrebne informacije i detaljne specifikacije materijala daju se u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

^etiri lota: 

LOT 1    Elektri~ni alat i pribor 

LOT 2    Alat mehani~ki 

LOT 3    Alat za zemljane radove 

LOT 4    Alat ostali 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco - skladi{te kupca - DD "BH Telecom" Direkcija Zenica, Masarykova 46, Zenica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zavr{ava najkasnije do 15. 10. 2005. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija jedne od poslovnih banaka za ozbiljnost ponude u iznosu od 1% od ukupne vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke za ozbiljnost ponude mora biti prihvatljiva za DD "BH Telecom" Direkciju Zenica, sa rokom va`nosti 60 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjavu ponu|a~a da }e ukoliko bude izabran za isporu~ioca dostaviti ugovornom organu garanciju za dobro izvr{enje posla u visini 10% od ugovorene vrijednosti, sa rokom va`enja 15 dana nakon okon~anja ugovorenog roka isporuke 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ne postoje zakonske smetnje, a koje se izdaje na osnovu podataka iz slu`bene evidencije koju vodi sud 

-    izjava ponu|a~a da ne postoji zakonska smetnja za u~e{}e u nadmetanju za slu~ajeve o kojima se ne vodi slu`bena evidencija 

-    izjava ponu|a~a ima zna~aj dokaznog sredstva 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a - broj telefona/telefaxa, identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o registraciji preduze}a sa ovjerenim svim prilozima 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreznoj registraciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ovjerena kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2004. godinu sa izvje{tajem o gotovinskim tokovima 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 90,00% 

    2)    rok isporuke u kalendarskim danima    u~e{}e 5,00% 

    3)    na~in i uslovi pla}anja    u~e{}e 5,00% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 5. 8. 2005. godine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 8. 2005. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 8. 2005. godine u 12,00 sati 

Direkcija Zenica, Masarykova 46 - 72000 Zenica, sala broj 17, na I spratu 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Osim elemenata iz ovog obavje{tenja koji su navedeni u prethodnim ta~kama, ponuda treba da sadr`i i: 

1.    izjavu ponu|a~a ovjerenu od strane odgovornog lica, a koja se odnosi na nepromjenljivost cijena 

2.    izjavu o prihvatanju tenderskih uslova 

3.    predra~un isklju~ivo na originalnim specifikacijama materijala, sa fiksnim jedini~nim cijenama i vrijednostima za svaku stavku posebno i ukupnom vrijednosti za svaki ponu|eni lot posebno, odnosno ukupnu cijenu za sve ponu|ene lotove izra`enim u konvertibilnim markama (KM), sa ura~unatim porezom na promet proizvoda.
Ponuda mora sadr`avati sve pojedina~ne stavke za lot ili lotove koji se nude.
Svaka stranica-specifikacija ponude mora biti potpisana od strane ovla{tene osobe i ovjerena pe~atom firme ponu|a~a 

4.    izjavu o na~inu i uslovima pla}anja (isklju~ena mogu}nost avansiranja) 

5.    izjavu ponu|a~a sa definisanim rokom isporuke u kalendarskim danima, za svaki lot posebno 

Kriterij za izbor je EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA prema KRITERIJIMA iz ta~ke IV. 2. Obavje{tenja 

Ponude koje ne budu sadr`avale sve tra`ene elemente iz obavje{tenja i tenderske dokumentacije koja je ponu|a~ima dostupna odmah, po objavi, ne}e se razmatrati. 

Naru~ilac ne snosni nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

U cilju eventualnih razja{njenja, nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enje kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: DD "BH Telecom" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osobe: Hamdija [abi}, dipl. ing. el. 

Nijaz Hrusti}, ing. telekom 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Telefon: 032/416-390 

Fax: 032/414-217 

E-mail: Hamdija.sabic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: DD "BH Telecom" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Nasiha Hamur, protokol 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Telefon: 032/240-940 

Fax: 032/242-902 

E-mail: ze@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: DD "BH Telecom" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Nasiha Hamur, protokol 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Telefon: 032/240-940 

Fax: 032/242-902 

E-mail: ze@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

(1-11/4009-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
RUDNICI "KREKA" U TUZLI, D.O.O. 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Rudnici "Kreka" u Tuzli, d.o.o. 

Kontakt osoba: Hamdija ]ati}, dipl. ing. ma{. 

Adresa: Mije Kero{evi}a - Guje broj 1 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209020780003 

Telefon: +387 (0) 35/281-679 i 061/164-249 

Fax: +387 (0) 35/282-087 

E-mail: krekakom@inet.ba 

Internet adresa: www.kreka.inet.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka generalnog direktora broj 1094/05 od 6. 7. 2005. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Hidrauli~ne komponente 

LOT 2    Hidrauli~ni cilindri 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Koli~ine i specifikacije su date u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

LOT 1    Rudnici "[ikulje", "Dubrave", "Mramor", "Bukinje" 

LOT 2    Rudnici "Mramor", "Bukinje" 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% za LOT 1 - 4.350 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Period va`enja garancije je 90 dana. 

Garancija se dostavlja uz ponudu. 

Realizaciji garancije se pristupa u slu~aju ispunjenja uslova navedenih u ~lanu 16. ta~ka 3. UPZ. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od vrijednosti godi{njeg ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Period va`enja garancije je za period va`enja ugovora. 

Garancija se dostavlja neposredno prije zaklju~ivanja ugovora. 

Realizaciji garancije se pristupa u slu~aju ispunjenja uslova navedenih u ~lanu 16. ta~ka 3. UPZ. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi o ispunjenju uslova iz ~lana 23. ta~ke a, b, c, d, e, f ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Rje{enje o registraciji za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednju poslovnu godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referens lista za posljednje dvije godine iz predmeta otvorenog postupka 

-    izjava o dostavljanju ispitnih protokola 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    cijena    u~e{}e    76% 

    2.    garancija    u~e{}e    12% 

    3.    referens lista    u~e{}e    6% 

    4.    rokovi pla}anja    u~e{}e    6% 

Bodovi se odre|uju prema slijede}im kriterijima: 

1. Broj bodova za ponu|enu cijenu u KM/kom 

_VP_EQN_0.GIF    max. 76 

gdje je NPc - najni`a ponu|ena cijena 

Pc - ponu|ena cijena 

2. Garancija 

Broj bodova po osnovu garancije: 

_VP_EQN_1.GIF    max. 12 

Pgr - ponu|eni garantni rok u mjesecima 

Max. gr. - max. ponu|eni garantni rok u mjesecima 

3.    Referens lista    max. 6 

(dosada{nja saradnja, bilansi stanja i uspjeha, lista glavnih isporuka u posljednje dvije godine) 

4.    Rokovi pla}anja    max. 6 

    -    odlo`eno pla}anje na 30 dana    2 

    -    odlo`eno pla}anje na 60 dana    4 

    -    odlo`eno pla}anje na 90 dana    6 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

LOT 1    15% 

LOT 2    15% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 30. 8. 2005. godine u 12 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20 KM (za jedan lot). 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH i engleski jezik 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30. 8. 2005. godine u 12 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

30. 8. 2005. godine u 12 sati 

Generalna direkcija Rudnika "Kreka" u Tuzli, d.o.o., ul. Mije Kero{evi}a - Guje broj 1, Tuzla 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za LOT 1 Hidrauli~ne komponente ili LOT 2 Hidrauli~ni cilindri" 

Tra`ena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji od strane nadle`nog organa i ne starija od tri mjeseca. 

Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerisane, a garantni dokumenti (iz ta~ke III.1 - III.4. ovog obavje{tenja) mogu biti neuvezani i bez numerisanih stranica. 

Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. 

SUMMARY OF ANNOUNCEMENT 

a) Name and address of contracting organ 

Company: Rudnici "Kreka" u Tuzli, d.o.o. 

Contact persons: Hamdija ]ati}, dipl. ing. ma{. 

Address: Mije Kero{evi}a - Guje broj 1 

Postage number: 75000 

City: Tuzla 

Identification number: 4209020780003 

Phone: +387 (0) 35-281-679, +387 (0) 61/164-249 

Fax: +387 (0) 35/282-087 

e-mail: krekakom@inet.ba 

web: www.kreka.inet.ba 

b) Type of concract 

Goods 

Is it possible to conclude the agreement? 

No 

c) Shorten description of subject of the contract 

Package 1 Hydraulic components 

Package 2 Hydraulic cylinders 

d) Estimated value 

Package 1 Hydraulic components 435.000 KM 

Package 2 Hydraulic cylinders 30.000 KM 

e) Type of procedure 

Opened 

f) Conditions for receiving the tender documentation 

Tender documentation can be taken till August 30, 2005 at 12 o'clock 

Charges for tender documentation 20 KM (for one package) 

g) Deadline for bid submission 

August 30, 2005 at 12 o'clock 

(1-11/4019-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU O.[. "ZAIM KOLAR" TRNOVO 

OBAVJE[TENJE 

O JAVNOJ NABAVCI ROBA I VR[ENJU USLUGA
BROJ 1/05 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU O.[. "Zaim Kolar" 

Kontakt osoba: Lindov Kimeta 

Adresa: Dej~i}i bb 

Po{tanski broj: 71223 Delija{ 

Grad: Trnovo 

Identifikacioni broj: 4200169140000 

Telefon: 033/438-000 

Fax: 033/438-000 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Nabavka roba 

Vr{enje usluga 

Ustupanje radova 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

-    Za nabavku roba: LOT 1, LOT 2 sa podlotovima, LOT 3, LOT 4, LOT 5 i LOT 7 

-    Za vr{enje usluga: LOT 1, LOT 3, LOT 4, LOT 7, LOT 8 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o nabavkama u 2005. godini i plan nabavki za 2005. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka roba: 

LOT 1    Nabavka kancelarijskog materijala i obrazovnih
        pomagala 

LOT 2    Nabavka hrane za potrebe "{kole u prirodi" - [abi}i 

LOT 2a    Prehrambeni proizvod 

LOT 2b    Svje`e meso i mesni proizvodi 

LOT 2c    Mlijeko i mlije~ni proizvodi 

LOT 2d    Bezalkoholna pi}a 

LOT 2e    Vo}e, povr}e i prera|evine 

LOT 3    Nabavka materijala za ~i{}enje i odr`avanje higijene 

LOT 4    Nabavka ogreva za {kolu 

LOT 4a    Drva 

LOT 4b    Uglja 

LOT 4c    Lo` ulja 

LOT 5    Nabavka goriva i maziva 

LOT 6    Nabavka opreme 

LOT 7    Nabavka sitnog inventara 

Vr{enje usluga: 

LOT 1    Vr{enje usluga prevoza (po kilometru) u~enika na
        relaciji Sarajevo - [abi}i i obratno 

LOT 2    Usluge opravke i odr`avanja {kolskih zgrada 

LOT 2a    Vodoinstalaterski radovi 

LOT 2b    Elektroinstalaterski radovi 

LOT 2c    Limarsko-bravarski radovi 

LOT 2d    Molersko-kerami~ki radovi 

LOT 2e    Stolarski radovi 

LOT 3    Usluge opravke i odr`avanja opreme 

LOT 4    Usluge javnog informisanja 

LOT 5    Usluge opravke i odr`avanja vozila 

LOT 6    Usluge vr{enja reprezentacije 

LOT 7    Usluge registracije vozila 

LOT 8    Usluge vr{enja sistematskog pregleda radnika 

LOT 9    Usluge vr{enja sanitacije, dezinfekcije i deratizacije
        {kola 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto isporuke za sve lotove i podlotove i vr{enje usluga je u centralnoj i podru~nim {kolama 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ponude se mogu dostavljati za sve lotove i podlotove zajedno i pojedina~no 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Godinu dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava ponu|a~a da se obavezuje da }e, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponu|a~, obezbijediti garanciju za izvr{enje ugovora u vrijednosti 10% od vrijednosti ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo u~e{}e u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1.) ta~ke a), b), c), d) i f) Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, a kopije moraju biti ovjerene. 

a)    da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili da nije u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima, ili da nije obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka 

b)    da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godine, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

c)    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina prije podno{enja zahtjeva ili ponude 

d)    da ponu|a~a nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu s relevantnim zakonom u BiH 

e)    da ponu|a~ nema neizmirenih poreskih obaveza 

Kao dokaz navedenog dostaviti: 

-    izvod iz sudskog registra o registarciji preduze}a (ne stariji od 3 mjeseca) 

-    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (ne starije od 3 mjeseca) 

-    uvjerenje iz Zavoda za PIO o izmirenim obavezama iz PIO (ne starije od 3 mjeseca) i 

-    referenc listu 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    registracija i identifikacijski broj firme 

-    rje{enje o upisu u sudski registar (original ili ovjerena kopija, ne starije od 90 dana) 

-    izjava ili referensa kojom se dokazuje pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i uspjeha za 2004. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    lista izvr{enih usluga u 2004. godini 

2.    izjava o prosje~nom broju zaposlenih, tehni~koj opremljenosti i osposobljenosti za izvr{enje tra`ene usluge 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriteriji: 

    -     cijena    50% 

    -     rok isporuke (brzina usluge)    10% 

    -     kvalitet i garancijski uslovi    15% 

    -     na~in i uslovi pla}anja    5% 

    -     referenc lista    10% 

    -     tehni~ka sposobnost    5% 

    -     dosada{nja saradnja    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti 3 dana po zahtjevu. 

Tenderska dokumentacija se ne pla}a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude su dozvoljene samo na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda BiH (bosanski, hrvatski i srpski). 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 28 dana (ra~una se od dana dostave do 12,00 sati 28. dana) od dana objavljivanja ovog obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH" ____. Sve ponude koje prispiju nakon tog termina bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene i ne}e se razmatrati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Za sve lotove 12 (dvanaest) mjeseci 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda }e se obaviti 24 sata nakon zaklju~enja roka za dostavu ponuda u prostorijama centralne {kole u Dej~i}ima za LOT 1, te 15 minuta kasnije za svaki slijede}i lot, respektivno. 

(1-11/4020-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDI[NJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON
SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE TIJELA KANTONA
TRAVNIK 

Na temelju ~lanka 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Slu`ba za zajedni~ke poslove tijela Kantona objavljuje 

OBAVIJEST 

O OTVORENOM POSTUPKU ZA JAVNU NABAVKU I VR[ENJE USLUGA 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Vlada srednjobosanskog kantona 

Adresa: Stani~na br. 43 

Po{tanski broj: 72270 

Grad: Travnik 

@irora~un 129 901 100 111 62 34 (Depozitni HVB Central Por. bank) 

Poziv na broj: 090011420 

Vrsta prihoda: 722631 

Op}ina Travnik: 091 

Telefon: 030/518-091 ili 511-316 cent. (Slu`ba) 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

Upravni organ - kantonalni nivo 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Ugovor o provo|enju obavezne preventivne sistematske deratizacije za podru~je Srednjobosanskog kantona za 2005. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za provo|enje obavezne preventivne sistematske deratizacije na podru~ju KSB/SBK za 2005. godinu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Podru~je Srednjobosanskog kantona 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. NPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA SUDJELOVANJE - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u javnom nadmetanju ne mogu ostvariti sljede}i ponuditelji: 

-    koji su neuspje{ni u izvr{avanju bilo kojeg ugovora u protekle tri godine 

-    koji su u krvnom srodstvu s naru~iocem posla 

-    fizi~ka lica koja su u posljednje tri godine radila kao zaposlena lica na odgovornim poslovima naru~ioca 

-    dokaz da ni ponu|a~ ni odgovorno lice nije osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja za period od 5 godina 

-    dokaz da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije 

-    dokaz da je ponu|a~ izmirio poreske obveze 

-    dokaz da je ponu|a~ izmirio obveze prema PIO/MIO 

-    dokaz da je ponu|a~ izmirio obveze prema socijalnom i zdravstvenom osiguranju 

Dokazi (stavak 1, 2, 3 - izjave, ostalo ovjereni dokazi od nadle`nih institucija) i ne mogu biti stariji od 3 mjeseca 

III.6. UVJETI ZA SUDJELOVANJE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

U skladu sa va`e}im propisima 

-    rje{enje o upisu u sudski registar (ovjerena kopija) 

-    ovjerena kopija identifikacijskog i poreznog broja 

III.7. UVJETI ZA SUDJELOVANJE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

-    dokaz poslovne banke da ra~un ponu|a~a nije blokiran u zadnjih godinu dana 

-    dokaz i garancije o mogu}nosti nabavke potrebnih koli~ina sredstava za deratizaciju licencne firme, prema vrsti i koli~ini utvr|enoj u Programu za 2005. godinu 

III.8. UVJETI ZA SUDJELOVANJE - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

-    referenc lista 

-    certifikat o kvalitetu sredstava za deratizaciju koja zadovoljavaju vrstu i uslove utvr|ene Programom obavezne preventivne sistematske deratizacije na podru~ju SBK u 2005. godini 

-    dokaz o kadrovskoj osposobljenosti za obavljanje preventivne sistematske deratizacije 

-    operativni program izvo|enja uz primjenu europskih standarda po HACCP sistemu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    operativni program izvo|enja uz primjenu
        europskih standarda po HACCP sistemu    30 bodova 

    2.    cijena    25 bodova 

    3.    kadrovska osposobljenost    20 bodova 

    4.    rok i na~in pla}anja    15 bodova 

    5.    referenc lista    10 bodova 

Najve}i mogu}i broj bodova je 100 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju u iznosu od 100 KM upla}ena na adresu i ‘irora~un kao pod I.1. od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH" je uvjet za dobivanje tenderske dokumentacije, svaki radni dan od 8 do 15 sati. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Ponuda se daje na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se primaju u roku od 28 dana od dana objave obavje{tenja. Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom "ponuda - za preventivnu deratizaciju - ne otvaraj, na adresu ugovornog organa (pisarnica - protokol). 

Dokumentaciju obavezno slo`iti prema numeraciji iz obavje{tenja. 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

Javno otvaranje ponuda odr`at }e se dana 16. 8. (utorak) u 12 sati u zgradi Vlade kantona (sala na II katu) 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a koji svoje ovla{tenje dokazuje u pismenoj formi 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

O rezultatima otvorenog postupka ponuditelji }e biti pismeno obavije{teni, a za sve informacije u svezi obavje{tenja o javnoj nabavci mo`e se kontaktirati na kontakt telefon 518-091. 

(1-11/4035-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
KJKP "GRADSKI SAOBRA]AJ" SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: KJKP "Gradski saobra}aj" Sarajevo 

Kontakt osoba: Mujagi} Zamira 

Adresa: Velika Drveta broj 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200055640002 

Telefon: 033/293-203 

Fax: 033/461-052 

Internet adresa: www.gras.co.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Ugovor o javnoj nabavci roba 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka energetskog kabla i betonskih kanalica 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prikupljanje i izbor najpovoljnije ponude za nabavku roba i to: 

LOT 1    Energetskog kabla Tipa PPOO 1x500 mm2 nazivni
        napon 1 KV 

LOT 2    Betonske kanalice sa poklopcima dimenzija
        40 cm x 25 cm, du`ine 1=1 m 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

LOT 1    Date u tenderskoj dokumentaciji 

LOT 2    Date u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do isporuke robe 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje ponu|a~a od nadle`nog organa da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbe u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). (Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima sa poreskim i identifikacionim brojem (ne starijeg od 3 (tri) mjeseca) 

-    izjavu ili referensu kojom se dokazuje pravo za obavljanje predmetne djelatnosti 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja, bilans uspjeha za 2004. godinu 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadnjih 3 (tri) mjeseca prije prijave na javno nadmetanje ra~un nije bio u blokadi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih 2004. godine 

-    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a, mjere za osiguranje kvaliteta i njegove opremljenosti i osposobljenos- ti za servisiranje 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1.    cijena 

2.    kvalitet 

3.    uslovi i na~in pla}anja (eventualni popusti) 

4.    rok isporuke 

5.    rok garancije 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Specifikacija tenderske dokumentacije se mo`e preuzeti u prostorijama ugovornog organa u Slu`bi za komercijalne poslove u periodu od 09 do 14 sati, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 100 KM. 

Uplatu izvr{iti na ra~un broj 1610000033890065 kod Raiffeisen bank BiH ili na blagajni ugovornog organa.   

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 8. 2005. godine 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do realizacije zaklju~enog ugovora 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

22. 8. 2005. godine u 11 sati 

KJKP "Gradski saobra}aj" Sarajevo 

U Sarajevu, ulica Velika Drveta broj 1 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tra`ena dokumentacija mora biti u originalu ili u ovjerenoj foto-kopiji. 

Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko nije blagovremena, potpuna, ili je prilo`eni dokument neistinitog sadr`aja. 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a uz naznaku "LOT 1 - Energetski kabal" ili "LOT 2 - Betonske kanalice"  na adresu ugovornog organa li~no na Protokol ili putem po{te. 

Ovaj oglas je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", web stranici KJKP "Gradski saobra}aj" Sarajevo (www.gras.co.ba) i u dnevnom listu "Dnevni avaz". 

(1-11/4040-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNA KOMISIJA ZA NESTALE OSOBE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Federalna komisija za nestale osobe 

Kontakt osoba: Samir [abanija 

Adresa: Musala 9/2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200771310005 

Telefon: 033/664-951 

Fax: 033/664-951 

E-mail: compbih@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka i sukcesivna isporuka putni~kih automobila u 2005. i 2006. bud`etskoj godini i to: 

-    3 (tri) terenska automobila srednje klase I 

-    2 (dvije) limuzine automobila srednje klase 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i sukcesivna isporuka putni~kih automobila u 2005. i 2006. bud`etskoj godini i to: 

-    3 (tri) terenska automobila srednje klase I 

-    2 (dvije) limuzine automobili srednje klase 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

cca 70.000 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

17 mjeseci od dodjele ugovora 

Zapo~inje od dodjele i zavr{ava 31. 12. 2006. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Za doma}a i strana fizi~ka lica i pravna lica dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo u~e{}e u otvorenom postupku u smislu odredbi iz ~lana 23. stav 1. ta~ke a), b), c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 i 19/05) i to: 

-    naziv i puna adresa ponu|a~a, broj telefona i faxa 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar ne starije od 3 mjeseca 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreskoj registraciji i identifikacionom broju, ne starije od 3 mjeseca 

-    dokaz banke o solventnosti preduze}a ne starije od 3 mjeseca 

-    dokaz o izmirenim PIO i MIO doprinosima, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog poreskog organa u BiH o izmirenim poreznim obavezama, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja i izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje o neka`njavanju nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije osu|ivano za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od pet godina, ne starije od 3 mjeseca 

-    referenc lista 

-    rok pla}anja 

-    rok isporuke 

-    garantni rok na motor i {asiju 

-    cijena bez poreza 

Fizi~ka lica dostavljaju iste dokumente koje posjeduju i pravna lica, dokumente koje ne posjeduju dostavljaju supstidijarne dokumente tj. koji zamjenjuju tra`ene. 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, a kopije moraju biti ovjerene. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena     u~e{}e    90% 

    2)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

    3)    rok pla}anja    u~e{}e    5% 

    4)    garantni rok na motor i {asiju    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa ~lanom 20 UPZ 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 16. 8. 2005. godine 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 8. 2005. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do minimalno 60 dana ili 2 mjeseca ili 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 8. 2005. godine u 10 sati 

Drugi sprat kancelarija broj 6 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Mogu se dobiti na adresi ugovornog organa pisanim upitima. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Federalna komisija za nestale osobe 

Kontakt osoba: Samir [abanija 

Adresa: Musala 9/2, kancelarija broj 6 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200771310005 

Telefon: 033/664-951 

Fax: 033/664-951 

E-mail: compbih@bih.net.ba 

(1-11/4043-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
RUDNICI "KREKA" U TUZLI D.O.O. 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Rudnici "Kreka" u Tuzli d.o.o. 

Kontakt osoba: Sreten Stan~i}, dipl. ing. ma{. 

Adresa: Mije Kero{evi}a Guje 1 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209020780003 

Telefon: +387(0)35/282-081,+387(0) 61/146-869 

Fax: +387(0) 35/282-081 

E-mail: krekakom@inet.ba 

Internet adresa: www.kreka.inet.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Rudnici "Kreka" u Tuzli d.o.o. 

Kontakt osoba: Selma Pozderovi}, dipl. ecc 

Adresa: Mije Kero{evi}a Guje 1 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209020780003 

Telefon: +387(0)35/286-883 

Fax: +387(0) 35/286-883 

E-mail: krekakom@inet.ba 

Internet adresa: www.kreka.inet.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.3. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka generalnog direktora br. 961/05 od 20. 6. 2005. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Okrugli ~elici 

LOT 2    ^eli~ni limovi 

LOT 3    ^eli~ne cijevi 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Vrsta i koli~ina repromaterijala date su u Prilogu 1 tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Pogon Radionice [i}ki Brod 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, za nekoliko lotova ili za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

4 mjeseca, a isporuka sukcesivna po potrebama ugovornog organa od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% od ponu|ene cijene za tra`ene koli~ine 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Period va`enja garancije je 90 dana. 

Garancija se dostavlja uz ponudu. 

Realizaciji garancije se pristupa u slu~aju ispunjenja uslova navedenih u ~lanu 16. ta~ka 3. UPZ. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Period va`enja garancije je za period va`enja ugovora. 

Garancija se dostavlja neposredno prije zaklju~ivanja ugovora. 

Realizaciji garancije se pristupa u slu~aju ispunjenja uslova navedenih u ~lanu 16. ta~ka 3. UPZ. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi o ispunjenju uslova iz ~lana 23.,ta~ke a, b, c, d, e, f  ZJN 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednju poslovnu godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka ponu|a~a ili proizvo|a~a u posljednje dvije godine. 

Ostali elementi navedeni u ~lanu 26., stav 2. ZJN mogu se dostaviti, ali nisu eliminatorni. Isti }e se bodovati u okviru referens liste (detaljnije u tenderskoj dokumentaciji). 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1)    cijena    u~e{}e    80% 

2)    rokovi pla}anja    u~e{}e    10% 

3)    kvalitet    u~e{}e    6% 

4)    referens lista    u~e{}e    4% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 18. 8. 2005. godine u 12,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20 KM za jedan lot. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 8. 2005. godine u 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 8. 2005. godine u 12,00 sati 

Generalna direkcija Rudnika "Kreka" u Tuzli, d.o.o. ul. Mije Kero{evi}a Guje broj 1, Tuzla 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tra`ena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne starija od tri mjeseca. 

Stranice ponude ( s dodacima) treba da budu numerisane, a garantni dokumenti (iz ta~ke III.1.- III.4. ovog obavje{tenja) mogu biti neuvezani i bez numerisanih stranica. 

Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. 

(1-11/4048-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI
TENDER BROJ 072-05 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Saajevu 

Kontakt osoba: Hasanbegovi} Ismet, dipl. ecc 

Adresa: Bolni~a 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/268-491 

Fax: 033/268-491 

E-mail: kcunab@bih.net.ba 

Internet adresa: www.kcus.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku roba Tender  broj 072-05 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku medicinske opreme za potrebe: 

A.    "Institut za patologiju i citologiju" 

LOT 1    Laboratorijski mikroskop 

B.    "Institut za klini~ku imunologiju" 

LOT 2    Fluorescentni mikroskop za imunofluorescenciju 

LOT 3    Centrifuga bez hla|enja 

Detaljan opis predmeta nadmetanja dat je u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Ukupno 3  lota 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

"Franko skladi{te kupca" Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Bolni~ka 25 

Monta`a na navedenim institutima 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da se obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za tra`eno avansno pla}anje u vidu bankovne garancije poslovne banke prihvatljive od strane KCUS-a. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. Dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana, a specifikacija istih bit }e evidentirana u tenderskoj dokumentaciji. 

Uslovi pla}anja - najvi{e 20% avans, ostalo u 6 (ili vi{e) jednakih mjese~nih rata 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponuda sadr`i: 

Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-telefaxa, e-mailom, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe, izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdat od nadle`nog suda, dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, a specifikacija istih bit }e evidentirana u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

- referencnu listu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija 

    1)    cijena    u~e{}e    80% 

    2)    kvalitet    u~e{}e    20% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 8. 2005.godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 8. 2005.godine u 16,00 sati 

KCUS-a - TEB- soba broj 14 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u KCUS-a - TEB, soba broj 7, ulica Bolni~ka 25, u vremenu od 11,00 do 15,00 ~asova, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 50,00 KM. 

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu broj: 129-101-10000879-49 kod Central Profit Banke Sarajevo u svrhu "otkupa tenderske dokumentacije za Tender broj 072-05" 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-a , propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na Protokol Klini~kog centra, objekat TEB-a, Bolni~ka 25. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

-    naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faxa 

-    "Javno nadmetanje za Tender broj 072-05" 

-    "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

(1-11/4050-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI
TENDER BROJ 074-05 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Kontakt osoba: Hasanbegovi} Ismet, dipl. oec. 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajervo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/268-491 

Fax: 033/268-491 

E-mail: kcunab@bih.net.ba 

Internet adresa: www.kcus.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ubrzani ograni~eni postupak za prikupljanje  ponuda i odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku roba Tender broj 074-05 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku medicinske opreme za potrebe: 

A. "OP blok NPO i OP  blok - Stara hirurgija" 

LOT 1    Operaciona lampa - stropna    kom. 2 

B. "Institut za mikrobiologiju" 

LOT 2    Rezervni sastavni dio za elektronski
        mikroskop 

        "Institut za nuklearnu medicinu"    1 stavka 

LOT 3    Rezervni- sastavni dijelovi aparata
        Technegas generator    2 stavke 

Detaljan opis predmeta nadmetanja dat je u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Ukupno 3 lota 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

"Franko skladi{te kupca" Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Bolni~ka 25 

Monta`a za LOT 1 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da se obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za tra`eno avansno pla}anje u vidu bankovne garancije poslovne banke prihvatljive od strane KCUS-a 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. Dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana, a specifikacija istih bit }e evidentirana u tenderskoj dokumentaciji. 

Uslovi pla}anja: 

-    za LOT 1 najvi{e 20% avans, ostalo u 6 (ili vi{e) jednakih mjese~nih rata 

-    za LOTOVE 2 i 3 najvi{e 30% avans, ostatak u vi{e jednakih mjese~nih rata  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponuda sadr`i: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-telefaxa, e-mailom, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe, 

-    izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdat od nadle`nog suda, dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, a specifikacija istih bit }e evidentirana u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    referencnu listu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Ubrzani ograni~eni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija pnuda u smislu ni`e navedenih kriterija 

    1.    cijena    u~e{}e    80% 

    2.    kvalitet    u~e{}e    20% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

8. 8. 2005. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

8. 8. 2005. godine u 16,00 sati 

KCUS-a TEB - soba broj 14 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u KCUS-a - TEB, soba broj 7, ulica Bolni~ka 25, u vremenu od 11,00 do 15,00 ~asova, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefudiraju}eg iznosa od 50,00 KM. 

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu broj 129-101-10000879-49 kod Central Profit Banke Sarajevo u svrhu "otkupa tenderske dokumentacije za Tender broj 074-05". 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-a, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na Protokol Klini~kog centra, objekat TEB-a, Bolni~ka 25. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

-    naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faxa 

-    "Javno nadmetanje za Tender broj 074-05" 

-    "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

(1-11/4051-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
RAFINERIJA ULJA AD MODRI^A 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Rafinerija ulja AD Modri~a 

Kontakt osoba: @ari} Irena 

Adresa: Vojvode Stepe 49 

Po{tanski broj: 74480 

Grad: Modri~a 

Identifikacioni broj: 4400194130000 

Telefon: 053/810-962 

Fax: 053/812-541 

E-mail: irena@modricaoil.com 

Internet adresa: www.modricaoil.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javna nabavka roba 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Vilju{kar 

LOT 2    Kombi 

LOT 3    Monoetilen glikol 

LOT 4    Inhibitor za rashladne te~nosti za motorna vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Detaljni podaci i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Rafinerija ulja AD Modri~a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Detaljni podaci dati su u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    potvrda od nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije - ne starija od tri mjeseca 

-    potvrda poreske prijave o izmirenim porezima - ne starija od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena kopija registracije 

-    uvjerenje o identifikacionom broju 

-    ovjerena kopija ugovora sa proizvo|a~em ili ovla{tenim zastupnikom o prometu ponu|enih roba 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovnih banaka o bonitetu firme da u zadnja tri mjeseca prije prijave na javno nadmetanje ra~un nije bio u blokadi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

- lista glavnih isporuka u 2004. godini 

- potvrde izdate od agencije za kontrolu kvaliteta 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    kvalitet i primjena odg. standarda    u~e{}e    40% 

    2)    ponu|ena cijena    u~e{}e    30% 

    3)    na~in pla}anja    u~e{}e    10% 

    4)    rok i na~in isporuke    u~e{}e    10% 

    5)    tehni~ke i tehnolo{ke prednosti    u~e{}e    10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do roka za prispije}e ponuda 15. 8. 2005. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 200 KM 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 8. 2005. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 8. 2005. godine u 12,00 ~asova 

Rafinerija ulja Modri~a 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Za preuzimanje tenderske dokumentacije ponu|a~ je du`an uplatiti nepovratnu naknadu u iznosu 200 KM za svaki lot na sljede}i ‘irora~un 562-011-00002370-24 sa naznakom "za u~e{}e na tenderu" 

-    ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku - ne otvaraj" i navesti broj lota sa ta~nom adresom ponu|a~a 

-    ponude se mogu dostaviti li~no ili po{tom na adresu ugovornog organa 

-    ponude koje stignu poslije utvr|enog roka ne}e se razmatrati i vrati}e se ponu|a~u neotvorene 

-    ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, a zadr`ava pravo da u cijelosti prihvati ili odbije ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je obavezan objasniti razloge takvog postupka 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Rafinerija ulja AD Modri~a 

Kontakt osoba: @ari} Irena 

Adresa: Vojvode Stepe 49 

Po{tanski broj: 74480 

Grad: Modri~a 

Identifikacioni broj: 4400194130000 

Telefon: 053/810-962 

Fax: 053/812-541 

E-mail: irena@modricaoil.com 

Internet adresa: www.modricaoil.com 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Rafinerija ulja AD Modri~a 

Kontakt osoba: @ari} Irena 

Adresa: Vojvode Stepe 49 

Po{tanski broj: 74480 

Grad: Modri~a 

Identifikacioni broj: 4400194130000 

Telefon: 053/810-962 

Fax: 053/812-541 

E-mail: irena@modricaoil.com 

Internet adresa: www.modricaoil.com 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Rafinerija ulja AD Modri~a 

Kontakt osoba: @ari} Irena 

Adresa: Vojvode Stepe 49 

Po{tanski broj: 74480 

Grad: Modri~a 

Identifikacioni broj: 4400194130000 

Telefon: 053/810-962 

Fax: 053/812-541 

E-mail: irena@modricaoil.com 

Internet adresa: www.modricaoil.com 

(1-11/4071-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JZU DOM ZDRAVLJA MRKONJI] GRAD 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JZU Dom zdravlja "Dr. Jovan Ra{kovi}" Mrkonji} Grad 

Kontakt osoba: Jelena Radulovi} 

Adresa: Jovana Ra{kovi}a bb 

Po{tanski broj: 70260 

Grad: Mrkonji} Grad 

Identifikacioni broj: 4401192050005 

Telefon: 050/211-319 

Fax: 050/211-286 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora broj 175/05 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1.1.    Nabavka vrelovodnog tipskog kotla od 400 kW 

LOT 1.2.    Nabavka dva aparata za terapiju kiseonikom i jednog
        reducira za aparat sa kiseonikom 

LOT 1.3.    Nabavka jednog ultrazvu~nog inhalatora 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Kao pod II.4 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Pod. 1.1.    FCO Kotlovnica Doma zdravlja Mrkonji} Grad,
        postavljeno 

Ostalo FCO magacin korisnika, istovareno 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za svaki lot ponaosob 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugvor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjavanja obaveze iz predmeta ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uvjerenje da nema smetnji za u~e{}e u postupku javne nabavke po ta~kama  a, b, c, d, e  i  f ~lana 23. ZJN. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

U skladu sa zakonskim propisima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

-    cijena    u~e{}e    50% 

-    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    20% 

-    garantni rok i obezbije|en servis    u~e{}e    10% 

-    mogu}nost isporuke u kra}em roku    u~e{}e    10% 

-    referenc lista    u~e{}e    10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku od 3 dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. Otkup tenderske dokumentacije iznosi 50 KM za svaki lot. 

Uplate se vr{e na ‘iro ra~un 562 099 00003429 04 Razvojna banka. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Datum i vrijeme podno{enja ponuda: 28 dana nakon objave obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH", do 11,00  ~asova. Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu po{tom ili li~no, u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e se odr`ati 28. dan nakon objave obavje{tenja o nabavci, u 12,00 ~asova u sali za sastanke Doma zdravlja u Mrkonji} Gradu 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije date u tenderskoj dokumentaciji, kontakt osoba iz Odjeljka I ( ta~ka I.1.) 

(1-11/4072-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE A.D. BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 191 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Bawa Luka 

Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 93 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 1772902 

Telefon: +387 51/240-100 

Fax: +387 51/211-150 

E-mail: ts.office@telekomsrpske.com 

Internet adresa: www.telekomsrpske.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.2. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka hardvera za pro{irewe bilinga fiksne telefonije. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka hardvera za pro{irewe bilinga fiksne telefonije. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

DDU, Skladi{te "Telekomunikacija Republike Srpske" a.d. Bawa Luka, Centralno skladi{te a.d. "Metal", ul. Pilanska bb, Bawa Luka, Republika Srpska, BiH. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

45 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija za ponudu treba biti 2% od vrijednosti ponude, a najmawe 2.000,00 KM. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16-17. UPZ) 

Osigurawe ponude mora biti u obliku bankarske garancije kao {to je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10 (deset) % od vrijednosti ugovora, a nakon isporuke garancija }e biti smawena na 2 (dva) % od vrijednosti ugovora do isteka garantnog roka. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da pravno lice nema ograni~ewa po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama i ~lanu 13. Zakona o javnim preduze}ima. Potrebni dokazi navedeni su u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1)    izvod iz sudskog registra sa svim prilozima 

2)    izjava da preduze}u ili licu ovla{tenom za zastupawe i predstavqawe preduze}a nije izre~ena bilo koja mjera zbog povrede: 

a)    poslovnih obi~aja 

b)    ugovornih obaveza 

c)    nelojalne konkurencije 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1)    da doka`e pristup ili raspolo`ivost likvidnim sredstvima, neoptere}enim nekretninama ili drugim finansijskim sredstvima u iznosu od najmawe 50.000,00 KM 

2)    da dostavi izvje{taje o finansijskoj situaciji ponu|a~a, kao {to su bilans stawa i bilans uspjeha za prethodnu godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1)    da dostavi referenc listu projekta sli~ne prirode i slo`enosti, kao i vrijednost prikazanih projekata za protekle tri godine 

2)    da prilo`i ovla{tewe proizvo|a~a robe, ako ponu|a~ nudi isporuku robe koju ne proizvodi 

3)    da prilo`i pismeno ovla{tewe za lica koja su ovla{tena da potpi{u ponudu 

4)    da prilo`i spisak zaposlenih radnika ovjeren od strane PIO 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    80% 

    2)    podr{ka u garantnom i
        postgarantnom periodu    u~e{}e    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Nije primjenqivo 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 15. 8. 2005. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 300,00 KM 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom koje ponu|a~ i ugovorni organ razmijene bi}e na jednom od slu`benih jezika u BiH. Ponu|a~i registrovani u inostranstvu mogu podnijeti ponude na engleskom jeziku. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 8. 2005. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 8. 2005. godine 

Na adresi navedenoj pod ta~kom I.2

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. PREUZIMAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom do 15. 8. 2005. godine od 7,30 do 15,30 sati. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti na navedenoj adresi Ugovornog organa nakon pla}awa nepovratnog iznosa od 300,00 KM ili ekvivalentnog iznosa u drugoj konvertibilnoj valuti. 

Uplate u KM se mogu izvr{iti na ra~un broj: 56209900004057-60 kod Razvojne Banke Jugoisto~ne Evrope a.d. Bawa Luka, a uplate iz inostranstva u drugoj konvertibilnoj valuti na 

ACCOUNT NO: 540100-4101772902 

WITH BANK: RAZVOJNA BANKA JUGOISTO^NE EVROPE AD, BANJA LUKA 

SWIFT CODE: RAZBBA22 

CORRESPONDENT BANK: DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN, GERMANY 

SWIFT CODE: DEUTDEFF 

ACCOUNT WITH INSTITUTION:    EUR 100-9362807-0000 

            USD 100-9362807-0005 

u korist "Telekoma Srpske" a.d. Bawa Luka sa naznakom "Tenderska dokumentacija broj 191 - Nabavka hardvera za pro{irewe bilinga fiksne telefonije" 

Dokumentacija }e nakon uplate i na osnovu zahtjeva biti odmah otpremqena kurirskom ili preporu~enom po{tom, ali u tom slu~aju ugovorni organ ne prihvata odgovornost za gubitak ili ka{wewe u dostavi dokumentacije. 

V.2. ROK ZA PRIJEM PONUDA 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu do 11 ~asova 23. 8. 2005. godine. 

Ponude koje stignu nakon ovog roka ne}e se uzeti u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

V.3. OSTALE ODREDBE 

"Telekom Srpske" a.d. Bawa Luka ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a koje mogu imati u otvorenom postupku. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Bawa Luka 

Adresa: Projektna implementaciona jedinica, kancelarija broj 8, Vuka Karaxi}a 6 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 1772902 

Telefon: +387 51/240-100 

Fax: +387 51/211-227 

E-mail: tenders@telekomsrpske.com 

Internet adresa: www.telekomsrpske.com 

(1-11/4073-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
SREDWO[KOLSKI CENTAR "PERO SLIJEP^EVI]"
GACKO 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

RADOVI 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Sredwo{kolski centar "Pero Slijep~evi}" Gacko 

Kontakt osoba: Mileta Davidovi} 

Adresa: Solunskih dobrovoqaca 24 

Po{tanski broj: 89240 

Grad: Gacko 

Identifikacioni broj: 4401385520009 

Telefon: 059/464-932, 059/464-933 

Faks: 059/464-932 

E-mail: gimgacko@teol.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 01/05 

Nabavka i postavqawe prozora 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i izvo|ewe gra|evinskih radova na uklawawu dotrajalih i postavqawu novih prozora na zgradi {kole u ulici Solunskih dobrovoqaca 24 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Kao u predmjeru radova iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Gacko, Solunskih dobrovoqaca 24, Gacko 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Prema ponudi izvo|a~a 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, ne stariji od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar 

-    dokaz o posjedovawu licence o izvo|ewu ove vrste radova 

-    izjava o nepromjewivosti cijena 

-    referens lista iz poslova sli~nog sadr`aja u posqedwe tri godine 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posqedwih 6 ({est) mjeseci prije dostavqawa ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama BiH stav 2. 

ta~ke b. c. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi - cijena    u~e{}e    50% 

    2)    uslov i na~in pla}awa    u~e{}e    20% 

    3)    rok zavr{etka radova    u~e{}e    15% 

    4)    garancija za izvedene radove    u~e{}e    10% 

    5)    reference    u~e{}e    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti 8 (osam) dana nakon objavqivawa obavje{tewa u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajwi rok za dostavqawe ponuda je 28 dana od dana objavqivawa ovog obavje{tewa u "Slu`benom glasniku BiH" na protokolu {kole (sekretarijat) do 15 ~asova. 

Sve ponude koje prispiju nakon tog termina (bilo po{tom, li~no ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene, ne}e se razmatrati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvarawe ponuda obavi}e se narednog radnog dana nakon isteka roka odre|enog za dostavu ponuda u {koli u kancelariji direktora sa po~etkom u 10 ~asova. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Kod ugovornog organa 

(1-11/4077-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA HZ HERCEG-BOSNE D.D. MOSTAR 

Na temelju ~lanka 19. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) objavljuje 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Dalibor Jarak, dipl. in`. el. 

Adresa: Zagreba~ka 1 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 00 387 36 32 60 05 

Fax: 00 387 36 32 60 06 

E-mail: dalibor.jarak@ephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Bleibur{kih `rtava bb 

Prema Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Bleibur{kih `rtava bb 

Prema Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Zagreba~ka 1 

Prema Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Sukladno Odluci generalnog direktora br. I-2604/05 od 17. 6. 2005. godine "Kupnja elektri~ne energije za 2006. godinu" 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabava nedostaju}ih koli~ina elektri~ne energije za potrebe EP HZHB u 2006. godini 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA 

             band (00-24 sata) 

mjesec        MW    MWh 

sije~anj        125    93000 

velja~a        125    84000 

o`ujak        125     92875 

travanj        125     90000 

svibanj        125    93000 

lipanj        125    90000 

srpanj        125    93000 

kolovoz        125     93000 

rujan        125    90000 

listopad        125    93125 

studeni        125    90000 

prosinac        125    93000 

ukupno            1095000 

Ponuda mora biti izra`ena u bandu za ~itavo razdoblje isporuke (sije~anj-prosinac 2006.) s tim da se ista mo`e ponuditi na ukupnu koli~inu (snaga i energija) ili na dio koli~ina (snaga i energija) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Granica BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci i/ili 365 dana 

Zapo~inje 1. 1. 2006. godine i zavr{ava 31. 12. 2006. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

1,0% 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. NPZ) 

Bezuvjetna bankarska garancija 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

10% 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Bezuvjetna bankarska garancija 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Dokazi o ispunjenju uvjeta iz ~lanka 23. ZJN. Prilo`eni dokazi ne smiju biti stariji od tri mjeseca, moraju biti izdani od nadle`nih organa i ovjereni. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

-    ovjeren preslik rje{enja o upisu u sudski registar, sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

-    ovjeren preslik uvjerenja o poreznoj registraciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Izvje{}e o financijskom poslovanju za 2004. godinu sa svim ukupnim vrijednostima  

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Dokaz u skladu sa ~lankom 26. stavak 2. to~ke a, b, c, d, e, g ZJN 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija 

    1)    cijena    u~e{}e    70% 

    2)    uvjeti pla}anja    u~e{}e    15% 

    3)    koli~ina isporu~ene energije    u~e{}e    10% 

    4)    reference    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 20. 7. 2006. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 200 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Ponuda treba biti na jednom od slu`benih jezika u BiH. Za strane ponuditelje mo`e na engleskom jeziku s obvezatnim prijevodom na jedan od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30. 8. 2005. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 28. 11. 2005. godine ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda  

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

30. 8. 2005. godine 

Mostar, Zagreba~ka 1, sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za sudjelovanje na javnom nadmetanju na fax naveden u Odjeljku I, to~ka I.1. ove obavijesti. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi iz istog odjeljka, to~ka I.3., svakim radnim danom u vremenu od 9 do 13 sati, uz prethodnu telefonsku najavu. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji su du`ni dostaviti dokaz o izvr{enoj nepovratnoj uplati nov~ane naknade u izosu 200 KM (ili odgovaraju}i iznos u valuti EUR, 1 EUR=1,95583) na ‘irora~un 3381002200811294 (za uplate u KM) kod UniCredit Zagreba~ke banke d.d. na ‘irora~un broj 7100-978-48-06-00353-9 (za uplate u EUR) s naznakom "Tenderska dokumentacija za kupnju elektri~ne energije za 2006. godinu". 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Dalibor Jarak, dipl. in`. el. 

Adresa: Bleibur{kih ‘rtava bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 00 387 36 32 60 05 

Fax: 00 387 36 32 60 06 

E-mail: dalibor.jarak@ephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Dalibor Jarak, dipl. in`. el. 

Adresa: Bleibur{kih ‘rtava bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 00 387 36 32 60 05 

Fax: 00 387 36 32 60 06 

E-mail: dalibor.jarak@ephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Dalibor Jarak, dipl. in`. el. 

Adresa: Zagreba~ka 1 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 00 387 36 32 60 05 

Fax: 00 387 36 32 60 06 

E-mail: dalibor.jarak@ephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

(1-11/4093-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP BH PO[TA D.O.O. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 07.1-2.2-1221/14-05 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Sadmir Krehi} 

Adresa: Obala Kulina bana 8 (za ten.dokumentaciju-Protokol) 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200682210005 

Telefon: 033/616-349 

Fax: 033/723-444 

E-mail: sadmirk@bhp.ba 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci obrazaca za potrebe Hibridne po{te i to: 

LOT 1    Obrasci na beskona~nom i kona~nom papiru prema
        tehni~koj specifikaciji navedenoj u tenderskoj
        dokumentaciji 

LOT 2    Obrasci sa ljepilom pred{tampani i bianko na
        beskona~nom papiru prema tehni~koj specifikaciji
        navedenoj u tenderskoj dokumentaciji 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka obrazaca, prema specifikaciji i uslovima kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Precizirano u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo, Glavni po{tanski centar, Hibridna po{ta 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan ili oba lota 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 (dvanaest) mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bankovna garancija za ozbiljnost ponude u visini 1% od vrijednosti ponude, sa rokom va`nosti, opcija ponude + 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da }e ukoliko bude izabran, obezbijediti bankovnu garanciju za dobro izvr{enje posla u visini 10% ukupne ugovorene vrijednosti, sa rokom va`nosti: rok va`nosti ugovora + 30 dana 

-    garancija pokriva naknadu svake {tete i tro{kove koje mo`e imati ugovorni organ u slu~aju da izabrani ponu|a~ prekr{i ugovor o nabavci za vrijeme njegovog trajanja + 30 dana, sa naznakom lota na koji ponu|a~ podnosi ponudu 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokument nadle`nog organa (uvjerenje, potvrda) shodno ~lanu 23. stav 1., ta~ka a), b), c), d), e), f) i g) Zakona o javnim nabavkama i to: 

5.1.    uvjerenje nadle`nog organa da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije niti da je nad istim obavljen postupak ste~aja ili likvidacije 

5.2.    uvjerenje nadle`nog organa da se nad pravnim licima ili odgovornim licem u pravnom licu - ponu|a~u ne vodi postupak niti je osu|en u sudskom postupku za privredni prestup u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponude 

5.3.    uvjerenje nadle`nog organa o uredno izmirenim obavezama za penziono-zdravstveno osiguranje 

5.4.    uvjerenje nadle`nog organa o uredno izmirenim zakonskim poreskim obavezama 

5.5.    izjava ponu|a~a da je upoznat da u slu~aju da propusti da dostavi ili dostavi pogre{nu informaciju na tra`enje "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, ponuda }e biti odbijena 

5.6.    izjava ponu|a~a da je upoznat da }e ponuda biti odbijena ukoliko ponu|a~ nije bio uspje{an u izvr{avanju bilo kojeg ugovora sklopljenog sa naru~iocem u protekle tri godine u odnosu na vrijeme objave ovog obavje{tenja 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra, sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima (svaki list ovjeren) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda poslovne banke kojom dokazuje da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci od podno{enja ponude 

-    ostali ekonomski uslovi koji se odnose na samu ponudu prema zahtjevima ugovornog organa kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    50% 

    2)    kvalitet    u~e{}e    50% 

    2.1.    potkriterij kvaliteta-kvalitet izrade    u~e{}e    25% 

    2.2.    potkriterij kvaliteta-kvalitet {tampe    u~e{}e    25% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah pod uslovima navedenim u Odjeljku V. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 8. 2005. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 8. 2005. godine u 12,15 sati 

Obala Kulina bana 8, Banket sala, III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji, na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

Ukoliko postoje uslovi navedeni u ~lanu 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo zadr`ava pravo na naknadno pismeno tra`enje dodatnih informacija u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda kao i dodatne dokumentacije u tu svrhu. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na nazna~enoj adresi uz dokaz o uplati 50,00 KM po jednom lotu ili odgovaraju}e protuvrijednosti u valuti EUR na ra~un BH PO[TA d.o.o. Sarajevo, broj 1291021000131938 kod HVB-Central Profit Banke, Sarajevo. 

Zainteresovani ponu|a~i mogu, u pismenoj formi, od "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije, najkasnije 10 dana prije isteka roka za podno{enje ponude, tj. do 8. 8. 2005. godine ili dostavljanjem pisma na faks, naveden u I.1. obavje{tenja o nabavci. 

Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena poka`e neprirodno niskom, u odnosu na robu, usluge ili radove, "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo }e od ponu|a~a pismeno zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ako ponu|a~ ne pru`i zadovoljavaju}e opravdanje, "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, ima pravo da odbaci ponudu. 

"JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale u ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 

"JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

Tekst javnog nadmetanja objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH" i na web stranici: www.bhp.ba. 

(1-11/4097-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS 

Kontakt osoba: Stoja Vuleta 

Adresa: Jug Bogdanova 108 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401630930005 

Telefon: ++387 51/334-364 

Fax: ++387 51/334-395 

E-mail: mup@mup.vladars.com 

Internet adresa: www.mup.vladars.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Vidi Aneks A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Vidi Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Vidi Aneks A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka ra~unarske opreme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka ra~unara 

LOT 2    Nabavka {tampa~a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1        40 (~etrdeset) komada 

LOT 2        35 (trideset pet) komada 

LOT 1 i 2    cca 60.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Ul. Desanke Maksimovi} bb, 78000, Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za sve lotove, kao i pojedina~no. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

30 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    rje{ewe o upisu u sudski registar iz predmeta nadmetawa/original ili ovjerena kopija 

-    jedinstveni identifikacioni broj/original ili ovjerena kopija 

-    dokaz o pla}enim porezima/uvjerewe uprave za oporezivawe, ne starije od 60 dana, original ili ovjerena kopija 

-    dokaz o pla}enom zdravstvenom osigurawu zaposlenih/zavod za zdravstveno osigurawe i potvrda o uplati sa 12. mjesecom 2004. godine, original ili ovjerena kopija 

-    dokaz o pla}enim doprinosima za penziono osigurawe/Zavod za PIO, uplata sa 12. mjesecom 2004. godine, original ili ovjerena kopija 

-    potvrda da se ne vodi postupak ste~aja ili likvidacije ili da nije objavqeno okon~awe ste~aja ili likvidacije/dokaz registarskog suda, original ili ovjerena kopija, ne starija od 60 dana 

-    uvjerewe da odgovorno lice nije pravosna`nom presudom osu|eno na bilo koje kazneno djelo iz osnova zloupotrebe propisa/dokaz nadle`nog suda, original ili ovjerena kopija, ne starije od 60 dana 

-    uvjerewe da odgovorno lice nije ka`weno za privredni prestup, zloupotrebu potpisanih ugovora radi nazakonitog sticawa dobiti/dokaz nadle`nog suda, original ili ovjerena kopija, ne starije od 60 dana 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stawa i uspjeha po uslovima iz tenderske dokumentacije 

-    izjava o cijenama prema uslovima it tenderske dokumentacije 

-    izjava o prihvatawu pla}awa u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavqa~a izvr{enih u posqedwoj godini dana s vrijednostima, datumima i primaocima uz osigurawe dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci, ili izjava dobavqa~a o izvr{enim isporukama 

-    certifikat proizvo|a~a za autorizovanog distributera 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    50% 

    2)    brand     25% 

    3)    vrijeme trajawa garancije    10% 

    4)    rok isporuke    10% 

    5)    uslovi pla}awa    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku od 3 dana od prijema zahtjeva za dostavqawe tenderske dokumentacije 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 20,00 KM 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH (~lan 8. ZJN) 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 8. 2005. godine 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 8. 2005. godine 

Bawa Luka, ul. Desanke Maksimovi} bb 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplata za tendersku dokumentaciju vr{i se na ra~un Javnih prihoda RS, broj 5620990000055687, vrsta prihoda 722115, buxetska oragnizacija 9999999, JIB 4401630930005, nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju. Sredstva upla}ena za tro{kove tenderske dokumentacije se ne vra}aju ponu|a~u. 

Ministarstvo unutra{wih poslova Bawa Luka ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. 

Naru~ilac zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetawe ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS, Uprava za materijalno finansijske i imovinske poslove 

Kontakt osoba: Jasna Kova~evi} 

Adresa: D. Maksimovi} bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401630930005 

Telefon: ++387 51/334-394 

Faks: ++387 51/334-395, 334-394 

E-mail: mup@mup.vladars.com 

Internet adresa: www.mup.vladars.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS, Uprava za materijalno finansijske i imovinske poslove 

Kontakt osoba: Jasna Kova~evi} 

Adresa: D. Maksimovi} bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401630930005 

Telefon: ++387 51/334-394 

Faks: ++387 51/334-395, 334-394 

E-mail: mup@mup.vladars.com 

Internet adresa: www.mup.vladars.net 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS, Uprava za materijalno finansijske i imovinske poslove 

Adresa: D. Maksimovi} bb, Jug Bogdanova 108 (protokol) 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Telefon: ++387 51/334-394 

Faks: ++387 51/334-395, 334-394 

(1-11/4104-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
ZENICA 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

OTVORENI POSTUPAK ZA JAVNU NABAVKU 

ROBE 

USLUGE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo unutra{njih poslova Zeni~ko-dobojskog kantona  

Kontakt osoba: Gordana Rimac 

Adresa: Trg BiH 6 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218294630007 

Telefon: 032/418-364 

Fax: 032/406-218 

E-mail: mupzdk@mupzdk.gov.ba 

Internet adresa: www.mupzdk.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Kapitalni izdaci za 2005. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka motornih vozila po sistemu "Zamjena staro
        za novo" 

LOT 2    Nabavka kompjuterske opreme 

LOT 3    Nabavka opreme za prenos poruka (sredstva veze) 

LOT 4    Nabavka radara i alkohometara 

LOT 5    Nabavka krim tehni~ke opreme 

LOT 6    Nabavka ronila~ke opreme 

LOT 7    Nabavka policijskih uniformi (obavezan uzorak) 

LOT 8    Nabavka zimske obu}e (obavezan uzorak) 

LOT 9    Nabavka kancelarijskog namje{taja 

LOT 10    Nabavka pisa}ih ma{ina, ma{ina za uni{tavanje
        papira i kopir aparata 

LOT 11    Nabavka ostale opreme (TV aparati, ve{ ma{ine,
        fri`ideri, ususiva~i, agregati...) 

LOT 12    Rekonstrukcija video nadzora i nabavka
        rampe - MUP sjedi{te 

LOT 13     Rekonstrukcija i adaptacija objekata MUP ZE-DO
        kantona 

LOT 14    Ure|aj za otkrivanje tragova droga u ljudskoj
        pljuva~ci (slini) sa {tampa~em i test plo~icama 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Na adresi kao pod 1.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ponude se mogu dostavljati za jedan lot 

NAPOMENA: Ponude moraju sadr`avati kompletnu dokumenta- ciju i biti dostavljene u pojedina~nim odvojenim kovertama po lotu, uz oznaku broja lota na koverti 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zavr{ava 31.12. 2005. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi ~lana 23. stav 1. ta~ke a, b, c, d, e, f i g Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski  registar - ne starija od tri mjeseca 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referens lista ponu|a~a koji ima u poslovima sli~nog sadr`aja, a koja je predmet ovog postupka 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    70% 

    2)    uslovi pla}anja    u~e{}e    10% 

    3)    garantni rok    u~e{}e    10% 

    4)    referens lista    u~e{}e    10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 22. 8. 2005. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju: 

Za LOT 1, 2, 5, 7, 8 i 13 uplata iznosi 100,00 KM 

Za LOT 3 uplata iznosi 50,00 KM 

Za LOT 4, 6, 9, 10, 11, 12 i 14 uplata iznosi 30,00 KM 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 8. 2005. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 (tri) mjeseca ili 90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 8. 2005. godine u 10,00 sati 

Trg BiH 6, Zenica 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Za prisustvovanje otvaranju ponuda predstavnici ponu|a~a moraju imati pismeno ovla{tenje. 

Uplata tenderske dokumentacije vr{i se kod IK banka Zenica, na transakcijski ra~un broj 134-010-0000001672, vrsta prihoda, 722429, op}ina 103, svrha doznake: uplata tenderske dokumentacije (za MUP ZE-DO kantona). 

Zatvorene ponude sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak - Kapitalni izdaci za 2005. godinu - LOT broj ____" se dostavljaju li~no na protokol, na IV spratu MUP-a u sjedi{tu, ili putem po{te na adresu MUP ZE-DO KANTONA,  Trg BiH 6. Zenica. 

(1-11/4105-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Tuzlanski kanton 

Ministarstvo unutra{njih poslova 

Kontakt osobe: D`ambi} Ajid, Ivanovi} Stjepan 

Adresa: Turalibegova bb 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209515160001 

Telefon: 035/250-672, 250-463 

Fax: 035/250-672 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b kantonalni nivo 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Plan nabavki za 2005 godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabavka: 

LOT 1    Putni~ko vozilo 

LOT 2    Specijalno vozilo zaprivo|enje lica 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

LOT 1    Putni~ko vozilo    kom. 17 

LOT 2    Specijalno vozilo za privo|enje lica    kom. 1 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

MUP TK-a Tuzla 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot ili za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Po ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi prema ~lanu 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1. naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

2. ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovne banke da transakcijski ra~uni ponu|a~a nisu bili blokirani u zadnja tri mjeseca prije prijave na javno nadmetanje 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    izjava o glavnim isporukama dobavlja~a izvr{enih u posljednje dvije godine s vrijednostima 

2.    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a, njegova opremljenost i osposobljenost za servisiranje vozila 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1) cijena 

2) uslovi pla}anja 

3) rok isporuke 

4) garantni rok 

5) dosada{nje iskustvo 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa ~lanom 20. UPZ 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama MUP-a TK-a, Sektor za podr{ku, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati uz predo~enje uplatnice. 

Tro{kovi tendera iznose 100,00 KM i upla}uju se na bud`etski ra~un TK broj 132-100-02560000-80, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 1701001, op}ina 094, otvorenog kod Tuzlanske banke dd Tuzla. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostavljati na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zape~a}enu kovertu sa ponudom i naznakom "Ne otvaraj" - Ponuda za javno nadmetanje za nabavku (navesti za koji od lotova se dostavlja ponuda) dostaviti na adresu: MUP TK Tuzla, Turalibegova bb - Sektor za podr{ku. 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 15. 8. 2005. godine do 16,00 sati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnejg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 8. 2005. godine u 10,00 sati u prostorijama MUP-a TK-a 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstvnik ponu|a~a. 

(1-11/4108-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JP[ "SRPSKE [UME " RS SOKOLAC
[UMSKO GAZDINSTVO "VISO^NIK" HAN-PIJESAK 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP[ "Srpske {ume" RS Sokolac, [umsko 

gazdinstvo "Viso~nik", Han-Pijesak 

Kontakt osoba: Mitra{inovi} Vitomir 

Adresa: Solunskih dobrovoqaca bb 

Po{tanski broj: 71360 

Grad: Han-Pijesak 

Identifikacioni broj: 4400652880005 

Telefon: 057/557-227 

Faks: 057/557-020 

E-mail: visocnik@teol.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka robe za potrebe ~ajne kuhiwe i sredstava za ~i{}ewe - sanitarije za 2005/2006 godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka prehrambenih proizvoda i sredstava za ~i{~ewe - sanitarija 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupna koli~ina robe utvr|ena je u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Han-Pijesak, ul. Solunskih dobrovoqaca bb 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Zapo~iwe potpisivawem ugovora i zavr{ava u roku od jedne godine. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Iznos garancije ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16-17. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Sva pravna lica registrovana za obavqawe predmetne djelatnosti, osim onih koja su iskqu~ena iz prava u~estvovawa u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama u BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, propisno ovjerena potpisom odgovornog lica 

-    JIB 

-    ovjerena fotokopija registracije 

-    izjava ponu|a~a da nema smetwi za wegovo u~estvovawe na javnom nadmetawu u smislu ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    uvjerewe o izmirenim poreskim obavezama 

-    bilans stawa i uspjeha za 2004. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavqa~a izvr{enih u posqedwe dvije godine 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu navedenih kriterijuma: 

    1.    ponu|ena cijena    30% 

    2.    kvalitet robe    20% 

    3.    dosada{we iskustvo sa
        ponu|a~em     10% 

    4.    rokovi isporuke    10% 

    5.    uslovi i na~in pla}awa i druge
        finansijske pogodnosti    10% 

    6.    kompletnost ponude    10% 

    7.    reference ponu|a~a    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 12. 8. 2005. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 8. 2005. godine do 15 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 8. 2005. godine u 9 ~asova 

Upravna zgrada Gazdinstva 

(1-11/4110-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
ZENICA 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Zeni~ko-dobojski kanton, Ministarstvo za 

obrazovanje, nauku, kulturu i sport 

Kontakt osoba: Lokmi} Samka 

Adresa: Ku~ukovi}i 2 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218335330005 

Telefon: 032/243-120 

Fax: 032/243-123 

Internet adresa: www.zdk.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Zeni~ko-dobojski kanton, Slu`ba za zajedni~ke poslove, ul, Ku~ukovi}i broj 2, Zenica, kancelarija broj 007 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.3. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o isporuci lo` ulja za zagrijavanje {kola za {kolsku 2005/2006. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Lo` ulje za zagrijavanje {kola na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona za {kolsku 2005/2006. godinu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

350.000 litara lo` ulja 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Osnovne i srednje {kole na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od dodjele ugovora, prema dinamici koju utvrdi ugovorni organ 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Bankovna garancija u iznosu od 1% od ukupnog iznosa iz ponude 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Bankovna garancija u iznosu od 5% od vrijednosti zaklju~enog ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponuda }e biti odbijena ako ponu|a~ u postupku ste~aja i likvidacije 

Ponuda }e biti odbijena ako ponu|a~ nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje, u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama 

Ponuda }e biti odbijena ako ponu|a~ nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza, u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~nim prilozima 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referens lista izvr{enih isporuka tra`enih roba u toku prethodnih 12 mjeseci 

Izjava o posjedovanju vlastitog voznog parka ili ugovora sa prevozni~kom firmom 

Uvjerenje - certifikat o kontroli kvaliteta kojim se dokazuje kvalitet proizvoda 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

-    cijena    45% 

-    uslovi i na~in pla}anja    25% 

-    tehni~ka opremljenost za transport    15% 

-    rok isporuke    10% 

-    referense ponu|a~a    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za izuzimanje tenderske dokumentacije iznosi 400,00 KM  

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zaklju~no sa 15. 8. 2005. godine do 19,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 8. 2005. godine 

Sjedi{te Zeni~ko-dobojskog kantona, ulica Ku~ukovi}i broj 2 u Zenici, sala broj 109, sa po~etkom u 13,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplatu za preuzimanje tenderske dokumentacije u iznosu od 400,00 KM izvr{iti na depozitni ra~un Zeni~ko-dobojskog kantona, broj 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722631 - prihodi od pru`anja usluga ostalima, bud`etska organizacija broj 2201001, op}ina 103. 

(1-11/4116-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
ZENICA 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Zeni~ko-dobojski kanton, Ministarstvo za 

obrazovanje, nauku, kulturu i sport 

Kontakt osoba: Hod`i} Sefedin 

Adresa: Ku~ukovi}i 2 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218335330005 

Telefon: 032/243-120 

Fax: 032/243-123 

Internet adresa: www.zdk.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Zeni~ko-dobojski kanton, Slu`ba za zajedni~ke poslove, 

Ku~ukovi}i broj 2, Zenica, kancelarija broj 007 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.3. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

1. Ugovor o isporuci ogrjevnog drveta za zagrijavanje {kola za {kolsku 2005/2006. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

1. Ogrjevno drvo u cjepanicama i drvo za potpalu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

1. Ogrjevno drvo ukupne koli~ine 1.480 m3 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Osnovne i srednje {kole na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od dodjele ugovora, prema dinamici koju utvrdi ugovorni organ 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Bankovna garancija u iznosu od 1% od ukupnog iznosa iz ponude 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Bankovna garancija u iznosu od 5% od vrijednosti zaklju~enog ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponuda }e biti odbijena ako ponu|a~ nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje, u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama. 

Ponuda }e biti odbijena ako ponu|a~ nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza, u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~nim prilozima 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referens lista izvr{enih isporuka tra`enih roba u toku prethodnih 12 mjeseci 

Izjava o posjedovanju vlastitog voznog parka ili ugovora sa prevozni~kom organizacijom 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

-    cijena    40% 

-    uslovi i na~in pla}anja    20% 

-    kvalitet    15% 

-    tehni~ka opremljenost za transport    10% 

-    rok isporuke    10% 

-    referense ponu|a~a    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U svrhu pore|enja ponuda u skladu sa ~lanom 35. Zakona o javnim nabavkama BiH umanjit }e se cijene doma}ih ponuda za preferencijalni faktor u vrijednosti od 15% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za izuzimanje tenderske dokumentacije iznosi 200,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zaklju~no sa 15. 8. 2005. godine do 19,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 8. 2005. godine 

Sjedi{te Zeni~ko-dobojskog kantona, ulica Ku~ukovi}i broj 2 u Zenici, sala broj 109, sa po~etkom u 10,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplatu za preuzimanje tenderske dokumentacije u iznosu od 200,00 KM izvr{iti na depozitni ra~un Zeni~ko-dobojskog kantona, broj 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722631 - prihodi od pru`anja usluga ostalima, bud`etska organizacija broj 2201001, op}ina 103. 

(1-11/4118-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO 

ZAHTJEV 

ZA NABAVKU MOTORNIH I PRIKLJU^NIH VOZILA, GRA\EVINSKE I DRUGE MEHANIZACIJE PUTEM OTVORENOG POSTUPKA BROJ 07-9477 f.h. 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. 

Kontakt osoba: Fahrudin Hasanovi} 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Telefon: 033/224-553 

Fax: 033/224-536 

E-mail: fahrudin.hasanovic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Oprema vozila 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 07-6.7-9477/05 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka motornih i priklju~nih, gra|evinske i druge mehanizacije za potrebe BH Telecoma. Detaljni opisi tehni~ke specifikacije date u tenderskoj dokumentaciji. 

Specifikacija ponu|ene opreme - vozila sa jedini~nim cijenama za svaku stavku, ukupnu cijenu, kao i ukupna vrijednost ponude izra`ena u EUR za ino ponu|a~e na paritetu CIP BH Telecom Sarajevo, Skladi{te Azi}i (Incoterms 2000), a za doma}e ponu|a~e DDP skladi{te kupca. 

Uslovi pla}anja: odgo|eno pla}anje do 30 dana, a ukoliko ponu|a~ dio pla}anja zahtjeva avansom, obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da }e obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke u iznosu avansa i sa rokom va`nosti (rok isporuke plus 15 dana) 

- rok isporuke za sva vozila 

- izjava o garantnom i postgarantnom periodu za opremu - vozila 

- izjava o zemlji proizvo|a~a opreme - vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Koli~ine date u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

BH Telecom, Skladi{te Azi}i - Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1    Putni~ka motorna vozila    broj vozila 47 

LOT 2    Teretna (kombi) motorna vozila    broj vozila 7 

LOT 3    Putni~ka-terenska motorna
        vozila    broj vozila 21 

LOT 4    Terenska pikap (pick-up) motorna
        vozila    broj vozila 5 

LOT 5    Laka dostavna motorna vozila    broj vozila 11 

LOT 6    Laka terenska motorna
        vozila-kamioneti    broj vozila 4 

LOT 7    Te{ka teretna motorna vozila    broj vozila 3 

LOT 8    Priklju~na vozila    broj vozila 3 

LOT 9    Motorne saonice (snowmobil)    broj vozila 1 

LOT 10 Bicikl sa pomo}nim
         motorom-mopedi    broj vozila 15 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Momentom obostranog potpisivanja 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bankarska garancija za ozbiljnost ponude od 2% od vrijednosti ponude izra`enu u KM/EUR sa rokom va`nosti (opcija ponude plus 30 dana) 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla sa rokom va`nosti 15 dana nakon okon~anja ugovornog roka realizacije posla 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava kojom se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garanciju za garantni period u vrijednosti od 5% ugovorenog posla sa rokom va`nosti do kraja garantnog roka plus 15 dana 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. ZJN. Dokaz ne mogu biti stariji od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

- bilans stanja i uspjeha zaklju~no sa 31.12. 2004. godine 

- revidirani finansijski izvje{taj od strane vanjskog revizora sa 31. 12. 2004. godine, ukoliko je isti ura|en 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    validna dokumentacija kojom ponu|a~ dokazuje da je proizvo|a~ ili generalni zastupnik proizvo|a~a ili ovla{teni distributer vozila 

-    ovjerene kopije ugovora sa ovla{tenim servisima za odr`avanje vozila na podru~ju Federacije BiH kao i ovjeren spisak svih ovla{tenih servisa 

-    prospektna dokumentacija za ponu|ena vozila (fotografije sa tehni~kim karakteristikama vozila) 

-    ponuda mora biti sa~injena na/prema originalnoj tenderskoj dokumentaciji kupca sa jedini~nom i ukupnom fiksnom cijenom po lotovima. Ponude koje ne ispunjavaju uslove iz tehni~ke dokumentacije ne}e se razmatrati 

-    ovjerena izjava ponu|a~a da }e ponuditi vozila proizvedena u 2005. godini 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak za doma}e i ino ponu|a~e 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    80% 

    2)    broj ovla{tenih servisa na podru~ju
        Federacije BiH    u~e{}e    10% 

    3)    garantni i postgarantni period    u~e{}e    5% 

    4)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

Napomena: prilikom vrednovanja ponuda, kona~na vrijednost ponude utvrdit }e se dodavanjem pripadaju}eg poreza na promet proizvoda 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Preferencijalni tretman u iznosu od 15,00 % na ukupan broj bodova prilikom bodovanja }e dobiti doma}i ponu|a~i koji budu dokazali validnom dokumentacijom da je oprema-vozila porijeklom iz BiH, a u skladu sa uputstvom o primjeni Zakona o javnim nabavkama ~lan 20. Kori{tenje preferencijalnog tretmana doma}eg. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti na zahtjev ponu|a~a 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju za ponu|a~e iz BiH iznosi 50,00 KM. 

Nov~ani iznos od 50,00 KM za tendersku dokumentaciju. 

TRN: 1610 0000 3095 0092 Raiffeisen Bank d.d., Sarajevo 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju za ponu|a~e iz inostranstva 25,00 EUR. 

Nov~ani iznos od 25,00 EUR za tendersku dokumentaciju TRN 501012000-35886 Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 7. 9. 2005. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana od dana otvaranja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7. 9. 2005. godine u 10,15 sati 

Sarajevo, Obala Kulina bana 8, soba broj 214 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo sa naznakom: 

"Ponuda za motorna i priklju~na vozila, gra|evinsku i drugu mehanizaciju broj 07-9477 f. h. - NE OTVARAJ". 

Neblagovremeno pristigle ponude i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i biti }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne inoformacije u vezi dostavljanja ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit do 26. 8. 2005. godine na fax: 033/224-536. 

(1-11/4120-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO 

Na osnovu ~lanova 19. i 28. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) objavljujemo 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI UNIX SERVERA I PRIPADNIH DIJELOVA
BROJ 04-10282/05 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom D.D. Sarajevo 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Fax: 033/224-536 

E-mail: nermina.hodzic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 04-2.1-6.7-10282/05 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Unix Serveri i pripadni dijelovi 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    jedini~nu i ukupnu cijenu ponude iskazanu u EUR na paritetu CIP BH Telecom dd Sarajevo za inostrane ponu|a~e, a u KM na paritetu DDP BH Telecom dd Sarajevo za doma}e ponu|a~e 

-    uslovi pla}anja - odgo|eno pla}anje do 30 dana 

-    ukoliko ponu|a~ dio pla}anja zatijeva avansom, obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da }e obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke u iznosu avansa i sa rokom va`nosti: rok isporuke opreme + 15 dana 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Koli~inske i tehni~ke specifikacije tra`ene robe navedene su u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Krajnja destinacija/Skladi{te BH Telecom d.d. Azi}i/Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude, prihvatljive za kupca, u iznosu od 1%, sa rokom va`nosti do 28.11. 2005. godine 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-    ovjerena izjava da }e, ukoliko njegova ponuda bude prihva}ena, osigurati garanciju za dobro izvr{enje posla u iznosu 10% vrijednosti ponude, sa rokom va`nosti (rok isporuke + 30 dana) 

-    ovjerenu izjavu kojom se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garanciju za garantni period vrijednosti od 5% ugovorenog posla sa rokom va`nosti (garantni rok + 30 dana) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi ponu|a~i iz BiH i inozemstva koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04), {to ponu|a~i dokazuju ovjerenom validnom dokumentacijom. Kandidat je du`an pru`iti dokaze da se niti jedan slu~aj iz ~lana 23. ZJN-a ne odnosi na njega i ukoliko ponuda u svom sadr`aju ne bude imala tra`ene dokumente bi}e odba~ena kao nepotpuna. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

- naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem 

- ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koji nisu stariji od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Izvje{taj o financijskom poslovanju izra`en u posljednje dvije godine sa ukupnim vrijednostima 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

- rok isporuke 

- ponu|a~ je du`an dostaviti ponudu za sve zahtijevane servere i pripadne dijelove 

- ovjerena izjava ponu|a~a o periodu garancije i ovjerena izjava (od strane proizvo|a~a opreme) o periodu postgarantnog obezbje|enja rezervnih dijelova za opremu koja se nudi 

- ovjerenu izjavu ponu|a~a opreme o periodu odziva na reklamaciju i periodu otklona kvara/zamjena ure|aja/ili dijelova u toku garantnog roka za lokaciji gdje oprema bude instalisana 

- ponu|a~ mora dostaviti ovjerenu izjavu da su serveri koje je ponudio cluster testirani i da podr`avaju rad u clusteru 

- ponudu dostaviti sa~injenu na/prema originalnoj tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni me|unarodni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda prema sljede}im potkriterijima: 

    1)    cijena    55 bodova 

    2)    tehni~ke karakteristike    25 bodova 

    3)    rok isporuke    15 bodova 

    4)    garantni period    5  bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti dokumentacija do 29. 8. 2005. godine. 

Kompletnu tendersku dokumentaciju kandidati mogu preuzeti u prostorijama BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 8.- Protokol, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 40,00 KM ili 20 EUR svakim radnim danom od 8,00 do 15,30 sati. Uplatu izvr{iti na ra~un broj 1291021000132035 kod HVB-Central Profit Banke uz naznaku tenderske dokumentacije. Tenderska dokumentacija }e, na osnovu zahtjeva i dokaza o uplati biti otpremljena, ali se ne prihvata odgovornost za njen gubitak ili zaka{njelu isporuku. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda mora biti pisana na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 29. 8. 2005. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 28.11. 2005. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

29. 8. 2005. godine u 13,15 sati 

Obala Kulina bana 8, Sarajevo, Mala sala, kat III 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Otvaranju mo`e prisustvovati ovla{teni predstavnik uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. 

Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom kandidata dostaviti po{tom ili li~no na adresu BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo sa naznakom: 

"Ponuda za nabavku Unix servera i pripadnih dijelova za - NE OTVARAJ - ". 

Neblagovremeno pristigle ponude i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatati i bit }e vra}ene na adresu kandidata neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni kandidati da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente/dokumente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit do 19. 8. 2005. godine na fax. 033/224-536. 

(M-1-11/4126-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Me|unarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Armin Kajmakovi}, Samra Pehilj 

Adresa: Kurta Schorka 36 

Po{tanski broj: 71210 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200068970001 

Telefon: +387 33/289-200, 289-143 

Fax: +387 33/289-201 

E-mail: direkcija@sarajevo-airport.ba 

Internet adresa: www.sarajevo-airport.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1., a sva pitanja vezana za predmetno nadmetanje se moraju dostaviti pismenim putem (faxom) i to najkasnije 10 (deset) dana prije dana otvaranja ponuda 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Web site: www.sarajevo-airport.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka medija za odle|ivanje 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka fluida za odle|ivanje aviona tip IV prema
        AMS 1428 i ISO 11078 

        a) pakovanje u ISO kontejner - cisterna 

        b) pakovanje IBC kontejner od 1000 litara 

LOT 2    Nabavka fluida za odle|ivanje piste i manevarskih
        povr{ina, potasium format, prema AMS 1435,
        nekorozivan 

        a) pakovanje u ISO kontejner - cisterna 

        b) pakovanje IBC kontejner od 1000 litara 

LOT 3    Nabavka ~vrstog sredstva za odle|ivanje piste i
        manevarskih povr{ina, sodium format, prema AMS
        1431A, nekorozivan, pakovan u vre}e 25 kg 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Koli~ine, okvirno za 3 (tri) godine: 

LOT 1    240.000 litara 

LOT 2    120.000 kg 

LOT 3    40.000 kg 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Me|unarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o.Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od dodjele ugovora, uz mogu}nost zaklju~enja okvirnog sporazuma na 3 (tri) godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje specifi~ne djelatnosti koja je predmet ovog postupka osim onih koja su isklju~ena iz sudjelovanja u postupku javne nabavke, vezano za ~lan 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) {to dokazuju potvrdama/uvjerenjima izdatim u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj su registrirana, ne starije od 90 dana, original ili ovjerena kopija i to: 

1.    potvrda/uvjerenje da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

2.    potvrda/uvjerenje o izmirenim obavezama za socijalno osiguranje za svoje zaposlenike (PIO  i zdravstveno osiguranje) 

3.    potvrda/uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama 

4.    potvrda/ uvjerenje da odgovorno lice ponu|a~a nije osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponude 

5.    potvrda/uvjerenje da odgovorno lice ponu|a~a nije progla{eno krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 (pet) godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponude 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

6.    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

7.    rje{enje o upisu u sudski registar ili neki drugi dokaz za registraciju u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje u kojoj su registrirani ili da osiguraju posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost (ovjerena kopija ne starija od 90 dana) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

8.    ponudbena cijena na paritetu CIP Aerodrom Sarajevo 

9.    izjava o konzistentnosti hemijske formule robe 

10.    izjava kojom se garantuje da roba nikad nije izazvala incident ili nesre}u 

11.    popunjena i ovjerena tenderska dokumentacija 

12.    kopije certifikata proizvoda izdate od relevantnih institucija. 

Napomena: tra`enu dokumentaciju prilo`iti hronolo{kim redom od 1 do 12. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Za LOT 1, 2, 3 - Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1)    cijena    u~e{}e    40% 

2)    referenc lista kupaca u zadnje tri godine
    (navesti telefon kontakt osoba)    u~e{}e    35% 

3)    tehni~ka podr{ka i druge pogodnosti    u~e{}e    17% 

4)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

5)    uslovi pla}anja    u~e{}e    3% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija je objavljena na web sajtu: 

www.sarajevo-airport.ba 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 31. 8. 2005. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Ne kra}i od 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

31. 8. 2005.godine u 12,30 sati u prostorijama Me|unarodnog aerodroma "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, Terminal A 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U slu~aju zahtjeva za avansnim pla}anjem izabrani ponu|a~ je du`an pribaviti bezuslovnu bankovnu garanciju na ukupan iznos tra`enog avansa. 

Ukupna cijena roba u ponudi bit }e izra`ena u EUR ili KM. 

Prera~unavanje cijena iz ponude vr{it }e se prema srednjem kursu Centralne banke BiH na dan otvaranja ponuda. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja, zadr`ava pravo da djelimi~no ili u cijelini prihvati ili odbije ponudu, kao i da poni{ti nadmetanje prije sklapanja ugovora, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je obavezan objasniti razloge takvog postupka. 

NOTICE ON PROCUREMENT 

Goods 

Section I: CONTRACT BODY 

I.1. NAME AND ADDRESS OF CONTRACT BODY 

Organization: Sarajevo International Airport Ltd. Sarajevo 

Contact person: Armin Kajmakovi}, Samra Pehilj 

Address: 36 Kurt Schork Str. 

Post code: 71210 

City: Sarajevo 

Identification number: 4200068970001 

Telephone: +387 33 289 200 or 289 143 

Fax: +387 33 289 201 

E-mail: Direkcija@sarajevo-airport.ba 

Internet address (web) www.sarajevo-airport.ba 

I.2. ADDRESS FOR FURTHER INFORMATION 

As stated in 1.1., all questions related to the bidding must be sent in written (by fax) not later than 10 (ten) days before the date of opening the tenders 

I.3. DOCUMENTATION CAN BE OBTAINED AT THE FOLLOWING ADDRESS 

As stated above 

I.4. BIDS/ REQUESTS FOR PARTICIPATION TO BE SUBMITTED TO THE FOLLOWING ADDRESS 

As stated above 

I.5. TYPE OF CONTRACT BODY (Article 3 of LPP) 

Public company on entity level 

Section II: SUBJECT OF THE CONTRACT 

II.1 TYPE OF CONTRACT 

Goods 

II.2 IS THERE AN INTENTION TO CONCLUDE FRAME AGREEMENT? (Article 32 of LPP) 

No 

II.3 NAME/REFERENCE UNDER WHICH THE CONTRACT IS REGISTERED AT THE CONTRACT BODY 

LOT 1    Purchase of de-icing fluid for aircraft type IV
        according to AMS 1428 and ISO 11078 

        a) package in ISO container - cistern 

        b) package in IBC container of 1000 l 

LOT 2    Purchase of fluid for de-icing of the runway and
        maneuvering surfaces, potasium format, according to
        AMS 1435, corrosion proof 

        a) package in ISO container - cistern 

        b) package in IBC container of 1000 l 

LOT 3    Purchase of solid de-icer for the runway and
        maneuvering surfaces, sodium format, according to
        AMS 1431A, corrosion proof, packed in bags of 25
        kg each 

II.4 TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT 

Approximate quantities for 3 (three) years: 

LOT 1    240,000 liters 

LOT 2    120,000 kg 

LOT 3    40,000 kg 

II.5 PLACE OF DELIVERY OF GOODS OR LOCATION OF PERFORMANCE OF SERVICES OR WORKS 

Sarajevo International Airport Ltd., Sarajevo 

II.6. DIVISION ON LOTS 

Yes. 

Tenders can be submitted per a lot, several lots or all of them. 

NOTE: Name and number of a lot being the subject of a tender to be marked on the envelope. 

II.7 ACCEPTANCE OF ALTERNATIVE BIDS (Article 17 of LPP) 

No 

II.8 PERIOD OF VALIDITY OF THE CONTRACT OR TIME OF PERFORMANCE 

From the moment of signing the contract, with a possibility of concluding a frame agreement for three years 

Section III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION 

III.5 PARTICIPATION RIGHTS - PERSONAL POSITION (Article 23 of LPP) 

- right of participation is granted to all legal entities which are registered for performance of specific works being the subject of this procedure except those being excluded from participation in public bidding procedure according to the Article 23 of the Law on Public Procurement ("Official Gazette of B&H", No. 49/04), what is to be proved by certificates/attestations issued in accordance with relevant regulations in Bosnia and Herzegovina or the country of registration not older than 90 days, original or certified copy as follows: 

1.    tax clearance certificate 

2.    certificate on social insurance paid for its employees (pension and health) 

3.    certificate confirming that bidder is not in bankruptcy proceedings or liquidation 

4.    certificate confirming that bidder's responsible person has not been convicted in court proceedings for any violation of law in sense of his business conduct in the last 5 years preceding the date of submitting a bid 

5.    certificate confirming that the bidder's responsible person has not been found guilty of any serious professional misconduct in the last 5 years preceding the date of submitting a bid 

III.6 PARTICIPATION RIGHTS - ABILITY TO PERFORM BUSINESS ACITIVITIES (Article 24 of LPP) 

6. bidder's name and address (certified copy not older than 90 days) 

7. valid copy of decision on entry in court registry or any other proof of being registered in relevant professional registries in their countries, or a special statement or reference confirming their right to perform relevant professional activity (original or verified copy not older than 90 days) 

III.7 PARTICIPATION RIGHTS - ECONOMIC AND FINANCIAL SUITABILITY (Article 25 of LPP) 

8.    tender price on parity CIP Sarajevo 

9.    statement on consistency of the chemical formula of the product 

10.    statement guaranteeing that the product has never caused any incident or accident 

11.    filled in and certified tender documents 

12.    copies of the product's certificates being verified by relevant institutions 

NOTE: Requested documents to be enclosed in chronological order from 1 to 12 

Section IV: PROCEEDING 

IV.1 TYPE OF PROCEEDING 

Open 

IV.2 CRITERIA FOR CONTRACT AWARD (Article 34 of LPP) 

For LOT 1, 2, 3 - From economic aspect the most favourable bid according to the following criteria (decline sequence): 

1.    Price    participation 40% 

2.    Reference list of buyers in the last three
    years (tel of the contact person)    participation 35% 

3.    Tech. support and other advantages    participation 17% 

4.    Term of delivery    participation 5% 

5.    Payment conditions    participation 3% 

IV.3 PREFERENTIAL TREATMENT OF LOCAL BIDDER (Article 20 of IEL) 

No 

IV. 4 CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTATION (Article 18 of LPP) 

Tender documentation available on SIA web site 

www.sarajevo-airport.ba 

IV.5 REQUIRED LANGUAGES FOR TENDER
(Article 8 of LPP) 

In one of official languages of Bosnia and Herzegovina (official documents i.e. III.1., III.2. 1-7 do not have to be translated) 

IV.6 DEADLINE FOR SUBMITTING THE BIDS/ REQUESTS FOR PARTICIPATION 

Till 31. 8. 2005. at 12:00 o'clock 

IV.7 MINIMAL PERIOD OF BID VALIDITY 

90 days from the date of bids opening 

IV.8 TIME AND PLACE OF BIDS OPENING (Article 33 of LPP, Article 13 of IEL) 

Date/time: 31. 8. 2005. at 12:30 o'clock in the Administration building of Sarajevo International Airport 

Section V: ADDITIONAL INFORMATION 

In case a selected bidder requires an advance payment, he is obliged to provide for unreserved bank guarantee in the amount of the advance payment, valid for 60 days. 

Total price of a bid is to be expressed either in KM or EUR, converted in accordance with the exchange rate of the Central Bank of B&H on the day of bids opening. 

(1-11/4127-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH
ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,
[UMARSTVO I VODOPRIVREDU 

Na temelju ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i sredstava redovnog bud`eta za fiskalnu 2005. godinu, Vlada Br~ko Distrikta BiH za potrebe Odjela za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu objavljuje 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjel za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu 

Kontakt osoba: Stevan Radi} 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Telefon: 049/217-521 

Fax: 049/217-591 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Isto kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Propisno zatvorene i pe~atom ovjerene ponude na jednom od slu`benih jezika BiH mogu se dostaviti putem po{te ili li~no na protokol Vlade Br~ko Distrikta BiH, Odjel za bud`et i financije, Pododjel za nabavku, Bulevar mira 1, 76100 Br~ko ili na mjestu komisijskog otvaranja. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

-    naziv i adresa ponu|a~a sa brojem tel/faxa 

-    "Tender za nabavku robe za potrebe Odjela za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu Vlade Br~ko Distrikta BiH broj 09-052-001031/05, LOT broj ____ (navesti vrstu robe na koju se LOT odnosi) - NE OTVARAJ" 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor za nabavku automobila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka putni~kog motornog vozila 

LOT 2    Nabavka putni~kog motornog vozila 

Detaljnije karakteristike navedenih roba nalaze se u ta~ki 1. tenderske dokumentacije broj 09-052-001031-1/05 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

LOT 1    dva putni~ka vozila 

LOT 2    jedno putni~ko vozilo 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

60 dana od dana prihvatanja ponude 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova iz ~lanova 23., 24. i 26. ZJN potrebna dokumentacija je navedena u tenderskoj dokumentaciji broj 09-052-001031-1/05 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Preuzimanje tenderske dokumentacije se mo`e izvr{iti u prostorijama Odjela za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu, Bulevar mira 1, Br~ko, kancelarija broj 37, u periodu od momenta objavljivanja obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH" do 10. 8. 2005. godine, u vremenu od 8,00 do 16,00 sati, bez nadoknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 16. 8. 2005. godine do 12,00 sati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon otvaranja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 8. 2005. godine 

LOT 1 - 12 sati i 15 minuta 

LOT 2 - 12 sati i  45 minuta 

Br~ko, Bulevar mira 1, zgrada Vlade Br~ko Distrikta BiH, sala 59, II sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Za sve eventualne dodatne informacije zainteresirani ponu|a~i  se mogu obratiti na adresu i telefone navedene kao pod I.1. 

Vlada Br~ko Distrikta BiH zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti bilo koju ponudu, poni{ti proces postupka otvorenog zahtjeva ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na temelju ~lana 12. Zakona o javnim nabavkama i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti snosi ikakve tro{kove. 

(1-11/4145-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 211380/05-OP 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Vlada Br~ko Distrikta BiH 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko Distrikt 

I.1.2. Policija Br~ko Distrikta 

Kontakt osoba: Stevi} Bogdanka i Bijedi} Nermin (tehni~ki dio) 

Adresa: Trg mladih broj  10 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Tel: 049/233-200, lok 205 i 218; 

Fax: 049/216-779 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1.2. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1.2. - radnim danom od 9 do 16,30 sati - dva dana nakon objave 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Propisno zatvorene i pe~atom ovjerene ponude na jednom od slu`benih jezika BiH mogu se dostaviti putem po{te ili li~no na protokol Vlade Distrikta na adresu: Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjeljenje za bud`et i finansije, ulica Bulevar mira broj 1, 76100 Br~ko Distrikt BiH 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

- naziv i adresa ponu|a~a sa brojem tel/fax 

- "Tender za nabavku robe za potrebe policije Br~ko Distrikta BiH broj 211380/05-OP - LOT br:____ (navesti vrstu robe na koju se lot odnosi) - NE OTVARAJ" 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 211380/05 - OP (BKP za 2005.) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Lot broj 1 - Putni~ki automobil (1 komad) 

Lot broj 2 - Putni~ki automobil (3 komada) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Lot broj 1 - 1 komad 

Lot broj 2 - 3 komada 

Ukupan bud`et za oba lota je: 126.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod: I.1.2. (Policija Br~ko Distrikta) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot ili oba lota 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

90  dana od dana dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    potpisana izjava o prihvatanju tenderske dokumentacije 

-    pismeni dokaz od nadle`nih organa da ponu|a~ ispunjava uslove po ~lanu 23. ZJN. st.1. pod a, b, c, d (uvjerenje da nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom; da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju; da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja u periodu od pet godina; da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude) 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o uredno izmirenim doprinosima za PIO/MIO (datum izmirenja obaveza ne mo`e biti stariji od 90 dana) 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje (datum izmirenja obaveza ne mo`e biti stariji od 90 dana) 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o uredno izmirenim poreskim obavezama (datum izmirenja poreskih obaveza ne mo`e biti stariji od 90 dana) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

- ovjerena kopija upisa u sudski registar sa svim prilozima 

- ovjerena kopija identifikacionog i poreskog broja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

- referens lista za prethodne dvije godine 

- izjava o tehni~koj i kadrovskoj osposobljenosti za poslove koji su predmet nabave 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    jedini~na cijena    36% 

    2.    kvalitet i garantni rokovi    18% 

    3.    rok isporuke    18% 

    4.    uslovi i na~in pla}anja    18% 

    5.    servisna mre`a    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Policiji Br~ko Distrikta svakim radnim danom od 9,00 do 16,30 sati dva dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH", pa do momenta otvaranja. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 8. 2005. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

22. 8. 2005. godine u 14,00 sati 

Policija Br~ko Distrikta BiH, Trg mladih 10 - Restoran dru{tvene ishrane 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Za sve eventualne dodatne informacije zainteresovani ponu|a~i se mogu obratiti na adresu i telefone navedene kao pod I.1.2. 

Informacije koje se odnose na tehni~ki dio ponude mogu se dobiti na telefon 049/233-200 lok. 218 Bijedi} Nermin. 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti u kojoj treba stajati: naziv i adresa pon u|a~a sa naznakom lota na koju se ponuda odnosi sa obavezom razdvajanja tehni~ke i komercijalne ponude (u posebnim kovertama). 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a, zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, ponovi ili poni{ti javnu nabavku u skladu sa ~lanom 12. ZJN. Javnom otvaranju ponuda mo`e prisutvovati po jedan predstavnik ponu|a~a uz predo~eno pismeno ovla{tenje. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

(1-11/4146-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JP[ "SRPSKE [UME " RS
GENERALNA DIREKCIJA SOKOLAC 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP[ "Srpske {ume" RS, Generalna direkcija Sokolac 

Kontakt osoba: Brankica Mari} i Dubravka \eri} 

Adresa: Romanijska 1/III 

Po{tanski broj: 71350 

Grad: Sokolac 

Identifikacioni broj: 4400632340004 

Telefon: 057/448-339, 448-041 

Fax: 057/448-339 

E-mail: srsumers@teol.net 

Internet adresa: www.srpskesume.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Plan investicija za 2005. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Terensko vozilo: 

-    sa troja vrata 

-    pogon 4x4 

-    karoserija samonose}a 

-    du`ina 3740 mm 

-    {irina 1680 mm 

-    visina 1640 mm 

-    masa 1210 kg 

-    nosivost 400 kg 

-    rezervoar 42 l 

-    gorivo BMB 95 

-    motor tip  21214 

-    radna zapremina 1690 cm3 

LOT 2    Terensko vozilo: 

-    sa pet vrata 

-    pogon 4x4 

-    karoserija samonose}a 

-    du`ina 4240 mm 

-    {irina 1680 mm 

-    visina 1640 mm 

-    masa 1370 kg 

-    nosivost 400 kg 

-    rezervoar 65 l 

-    gorivo BMB 95 

-    motor tip 21214 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

LOT 1 - 6 komada 

LOT 2 - 4 komada 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te najpovoljnijeg ponu|a~a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje dodjelom ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ mora uz ponudu da dostavi sljede}e potvrde: 

1)    potvrdu da nije pod ste~ajem ili likvidacijom (od registarskog suda) 

2)    potvrdu da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju (od registarskog suda) 

3)    potvrdu da odgovorno lice nije osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 

4)    potvrdu da odgovorno lice nije progla{eno krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina 

5)    potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje 

6)    potvrdu da je ispunio obavezu u vezi sa pla}anjem poreza 

Dostaviti original povrde ili ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1)    dostaviti ovjerenu kopiju identifikacionog broja (iz poreske uprave) 

2)    dostaviti ovjerenu kopiju rje{enja o upisu u sudski registar, ne stariju od tri mjeseca (kod registarskog suda) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ne 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

Kriterijumi su navedeni u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti tokom otvorenog postupka. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20 KM po lotu. 

Dostaviti dokaz o uplati kod Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope, filijala Sokolac, na ‘iro ra~un 562-001-00000330-38. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 8. 2005. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 8. 2005. godine u 12,00 ~asova 

U prostorijama Generalne direkcije u Sokocu 

(1-11/4153-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. MOSTAR 

OBAVIJEST O NABAVI 

ODLUKA BROJ I-2283/05 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: J.P. ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d. Mostar 

Adresa: Mile Budaka 106 A 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/310-847 

Fax: 036/317-157 

E-mail: ephzhb@ephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Prema Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Prema Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Prema Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Informati~ka oprema 

LOT 1    Strojna oprema 

LOT 2    Programska oprema - autocad 

LOT 3    Programska oprema - electra 1.1. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka informati~ke opreme za potrebe javnog poduze}a u 2005. godini. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA 

Kao u to~ki II.3. prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{ta Direkcije za distribuciju elektri~ne energije 

Skladi{ta Direkcije za prijenos elektri~ne energije 

Skladi{ta Direkcije za proizvodnju elektri~ne energije 

Ured generalnog direktora 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

120 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

2% vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16-17. NPZ) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

U iznosu 5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Ponuda }e biti odbijena ukoliko ponuditelj ne predo~i dokaze da se niti jedan slu~aj iz stavka (1) ~lanka 23. ZJN ne odnosi na njega, odnosno propusti dostaviti ili dostavi pogre{ne informacije na tra`enje prema ~lanu 23. do ~lana 26. ZJN. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Ponuditelj mora dokazati da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je nu`na za predmet ponude, a ako nije proizvo|a~ opreme koju nudi, mora za ra~unala i perifernu opremu imati i propisano ovla{tenje proizvo|a~a opreme da mo`e isporu~ivati tu opremu u zemlji naru~itelja. 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Ponuditelj mora ispunjavati minimalne uvjete u pogledu ekonomske i financijske podobnosti, odnosno mora dokazati da je ostvario dobit u poslovanju u prethodnoj godini i da je u prethodne tri godine, ili od po~etka poslovanja, ako je to razdoblje kra}e od tri godine, ostvario ukupni prihod koji je ve}i od vrijednosti ponude. Za dokazivanje ispunjavanja ovog uvjeta mora dostaviti: 

Poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je ponuditelj registriran, za posljednje tri financijske godine za koje se raspola`e s podacima ili od datuma registracije ponuditelja, odnosno po~etka poslovanja, ukoliko je ponuditelj registriran odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Ponuditelj mora ispunjavati minimalne zahtjeve glede tehni~ke, odnosno profesionalne sposobnosti koji se iskazuju u najmanje pet realiziranih isporuka informati~ke opreme, najmanje dvije anga`irane tehni~ke osobe za servisiranje robe koja je predmet ponude ili sporazum sa drugom firmom, na podru~ju Bosne i Hercegovine, koja }e u njegovo ime obavljati servisiranje informati~ke opreme, a osposobljena je za servisiranje te opreme. 

Za dokazivanje ispunjavanja navedenih uvjeta treba dostaviti: 

- listu glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje tri godine s nazna~enim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja isporuka, uz osiguranje dokumentata u obliku potvrda izvr{enih isporuka, koje su izdali primatelji. Ukoliko takve potvrde ponuditelji ne mogu osigurati, potrebno je da dostave svoje izjave o izvr{enim isporukama uz obja{njenje iz kojeg razloga nije prilo`ena potvrda primatelja isporuka 

- navode o anga`iranome tehni~kom osoblju (ime i prezime, kvalifikacija, iskustvo i certifikati) 

- priop}enje/naznaka elemenata ugovora koje dobavlja~ namjerava podugovarati i dokaze o tehni~koj osposobljenosti podugovara~a. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

(a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 18. 8. 2005. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 8. 2005. godine, 10 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

23. 8. 2005. godine u 10 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela: Zagreba~ka 1, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pisani zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije za javno nadmetanje sa naznakom za koji lot se nadme}u. 

Zahtjev za sudjelovanje treba dostaviti na fax: ++387 36/317-156. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u poslovnom prostoru naru~itelja - Zagreba~ka 1, Mostar - Komercijalna slu`ba, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00 sati uz prethodnu najavu na tel/fax: 036/317-156, a najkasnije od 18. 8. 2005. godine. 

Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 100 KM za svaki lot, na ime naknade tro{kova na ra~un naru~itelja broj 

UniCredit Zagreba~ka banka broj 3381002200811294 i 

za firme izvan BiH na ‘irora~un broj 7100-978-48-06-003539 

s naznakom 

"JN - ISPORUKA INFORMATI^KE OPREME LOT ......" 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: J.P. ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Marko Grbe{i} 

Adresa: Blajbur{kih ‘rtava bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/333-265 

Fax: 036/333-265 

E-mail: marko.grbesic@ephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: J.P. ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Gordana Ivi} 

Adresa: Zagreba~ka 1 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/322-311 

Fax: 036/317-156 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: J.P. ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Gordana Ivi} 

Adresa: Zagreba~ka 1 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/322-311 

Fax: 036/317-156 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

(1-11/4156-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE" A.D. BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 192 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Bawa Luka 

Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 93 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 1772902 

Telefon: +387 51 240-100 

Fax: +387 51 211-150 

E-mail: ts.office@telekomsrpske.com 

Internet adresa: www.telekomsrpske.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.2. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka i ugradwa klima opreme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i ugradwa klima opreme 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

DDU, lokacija ugradwe 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i za sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

75 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija za ponudu treba biti 2% od vrijednosti ponude, a najmawe 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Osigurawe ponude mora biti u obliku bankarske garancije kao {to je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10 (deset)% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nakon isporuke i tehni~kog prijema robe garancija }e biti smawena na 2% od vrijednosti ugovora do isteka garantnog roka 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da pravno lice nema ograni~ewa po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama i ~lanu 13. Zakona o javnim preduze}ima. Potrebni dokazi navedeni su u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1)    izvod iz sudskog registra sa svim prilozima 

2)    izjava da preduze}u ili licu ovla{tenom za zastupawe i predstavqawe preduze}a nije izre~ena bilo koja mjera zbog povrede: 

a)    poslovnih obija~a 

b    ugovornih obaveza 

v)    nelojalne konkurencije 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1)    da doka`e pristup ili raspolo`ivost likvidnim sredstvima, neoptere}enim nekretninama ili drugim finansijskim sredstvima  u iznosu od najmawe 10.000,00 KM 

2)    da dostavi izvje{taje o finansijskoj situaciji ponu|a~a, kao {to su bilans stawa i bilans uspjeha za prethodnu godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1)    da dostavi referenc listu projekata sli~ne prirode i slo`enosti, kao i vrijednost prikazanih projekata za protekle tri godine 

2)    da dostavi ovjerenu kopiju licenci za obavqawe tra`enih poslova ili odgovarjau}u licencu podizvo|a~a radova uz ovjeren ugovor o poslovno-tehni~koj saradwi 

3)    da prilo`i ovla{tewe proizvo|a~a robe, ako ponu|a~ nudi robu koju ne proizvodi 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Nije primjenqivo 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 17. 8. 2005. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 200,00 KM 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom koje ponu|a~ i ugovorni organ razmijene bi}e na jednom od slu`benih jezika u BiH. Ponu|a~i registrovani u inostranstvu mogu podnijeti ponude na engleskom jeziku 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 8. 2005. godine u 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 8. 2005. godine 

Na adresi navedenoj pod ta~kom I.2. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom do 17. 8. 2005. godine od 7,30 do 15,30 ~asova. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti na navedenoj adresi ugovornog organa nakon pla}awa nepovratnog iznosa od 200,00 KM ili ekvivalentnog iznosa u drugoj konvertibilnoj valuti 

Uplate u KM se mogu izvr{iti na ra~un broj 56209900004057-60 kod Razvojne Banke Jugoisto~ne Evrope a.d. Bawa Luka, a uplate iz inostranstva u drugoj konvertibilnoj valuti na 

ACCOUNT NO:    540100-4101772902 

WITH BANK: RAZVOJNA BANKA JUGOISTO^NE EVROPE AD, BANJA LUKA 

SWIFT CODE:    RAZBBA 22 

CORRESPONDENT BANK:    DEUTSCHE BANK AG 

            FRANKFURT AM MAIN, 

            GERMANY 

SWIFT CODE:    DEUTDEFF 

ACCOUNT WITH INSTITUTION:    EUR 100-9362807-0000 

            USD 100-9362807-0005 

u korist "Telekoma Srpske" a.d. Bawa Luka sa naznakom "Tenderska dokumentacija broj 192 - Nabavka i ugradwa klima opreme" 

Dokumentacija }e nakon uplate i na osnovu zahtjeva biti odmah otpremqena kurirskom ili preporu~enom po{tom, ali u tom slu~aju ugovorni organ ne prihvata odgovornost za gubitak ili ka{wewe u dostavi dokumentacije. 

V.2. ROK ZA PRIJEM PONUDA 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu do 11,00 ~asova 24. 8. 2005. godine. 

Ponude koje stignu nakon ovog roka ne}e se uzeti u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

V.3. OSTALE ODREDBE 

"Telekom Srpske" a.d. Bawa Luka ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a koje mogu imati u otvorenom postupku. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Bawa Luka 

Adresa: Projektna implementaciona jedinica, kancelarija broj 8, Vuka Karaxi}a 6 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 1772902 

Telefon: + 387 51 240-120 

Fax: + 387 51 211-227 

E-mail: tenders@telekomsrpske.com 

Internet adresa: www.telkomsrpske.com 

(1-11/4159-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP BH PO[TA D.O.O. SARAJEVO
CENTAR PO[TA GORA@DE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10.8-5.7-679/3-05 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, 

Centar po{ta Gora`de 

Kontakt osoba: Sead Dardagan 

Adresa: Ferida Dizdarevi}a 3 

Po{tanski broj: 73000 

Grad: Gora`de 

Identifikacioni broj: 42000682211524 

Telefon: +387 38 241-179 

Fax: +387 38 241-183 

E-mail: seadd@bhp.ba 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou i na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovori o sukcesivnoj isporuci prehrambenih proizvoda, alkoholnih i bezalkoholnih pi}a za restoran 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna isporuka prehrambenih proizvoda, alkoholnih i bezalkoholnih pi}a za restoran po lotovima koji su dati u trenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Ukupna vrijednost 70.000,00 KM. Ukupne koli~ine i uslovi sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji datoj po lotovima. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Centar po{ta Gora`de, Ferida Dizdarevi}a 3, 73000 Gora`de 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

6 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija se ne tra`i 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1)    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem 

2)    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, koji nisu stariji od tri mjeseca 

3)    uvjerenje nadle`nog organa o uredno izmirenim zakonskim poreskim obavezama, ne starije od tri mjeseca 

4)    uvjerenje o izmirenim doprinosima, koje nije starije od tri mjeseca 

5)    uvjerenje nadle`nog suda da ne postoje zakonske smetnje, a koje se izdaje na osnovu podataka iz slu`bene evidencije koju vodi sud 

6)    izjava ponu|a~a da ne postoji zakonska smetnja za u~e{}e u otvorenom postupku za slu~ajeve o kojima se ne vodi slu`bena evidencija (izjava ponu|a~a ima zna~aj dokaznog sredstva) 

7)    lista najve}ih korisnika koje je ponu|a~ snabdijevao u prethodne dvije godine sa ukupnim vrijednostima obavljenih poslova, a koja je predmet ovog postupka 

8)    specifikacija proizvoda sa opisom, jedini~nom i ukupnim cijenama sa ura~unatim porezom na promet 

9)    izjava ponu|a~a ovjerena od strane ovla{tenog lica o nepromjenjivosti cijena 

10)    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

11)    rok isporuke proizvoda 

12)    izjava o prihvatanju isporuke po pozivu naru~ioca u roku od 24 sata 

13)    uslovi i na~in pla}anja 

14)    potvrda poslovnih banaka o bonitetu firme, odnosno potvrda o solventnosti ponu|a~a 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, ne starije od 3 mjeseca. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovne banke o bonitetu firme, odnosno pismo potvrde da u zadnjih 3 mjeseca prije prijave na ovo javno nadmetanje ra~uni firme ponu|a~a nisu bili u blokadi. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e u roku od 24 sata po pozivu naru~ioca vr{iti isporuku proizvoda. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 15. 8. 2005. godine 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 8. 2005. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 8. 2005. godine u 10,00 sati 

Centar po{ta Gora`de, Ferida Dizdarevi}a 3, 73000 Gora`de 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno-pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

Ukoliko postoje uslovi navedeni u ~lanu 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), Centar po{ta Gora`de zadr`ava pravo na naknadno pismeno tra`enje dodatnih informacija u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda kao i dodatne dokumentacije u tu svrhu. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na nazna~enoj adresi. 

Zainteresovani ponu|a~i mogu, u pismenoj formi, od Centra po{ta Gora`de, tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije najkasnije 10 dana prije isteka roka za podno{enje ponude, tj. do 25. 7. 2005. godine ili dostavljanjem pisma na faks broj 038/241-183. 

Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena poka`e neprirodno niskom u odnosu na robu, usluge ili radove, Centar po{ta Gora`de }e od ponu|a~a pismeno zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ako ponu|a~ ne pru`i zadovoljavaju}e opravdanje, Centar po{ta Gora`de ima pravo da odbaci ponudu. 

Centar po{ta Gora`de ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 

Centar po{ta Gora`de zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

Tekst ovog obavje{tenja objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH" i 

na web stranici: www.bhp.ba. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, 

Centar po{ta Gora`de 

Kontakt osoba: Sead Dardagan 

Adresa: Ferida Dizdarevi}a 3 

Po{tanski broj: 73000 

Grad: Gora`de 

Identifikacioni broj: 42000682211524 

Telefon: +387 38 241-179 

Fax: +387 38 241-183 

E-mail: seadd@bhp.ba 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, 

Centar po{ta Gora`de 

Kontakt osoba: Sead Dardagan 

Adresa: Ferida Dizdarevi}a 3 

Po{tanski broj: 73000 

Grad: Gora`de 

Identifikacioni broj: 42000682211524 

Telefon: +387 38 241-179 

Fax: +387 38 241-183 

E-mail: seadd@bhp.ba 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, 

Centar po{ta Gora`de 

Kontakt osoba: Sead Dardagan 

Adresa: Ferida Dizdarevi}a 3 

Po{tanski broj: 73000 

Grad: Gora`de 

Identifikacioni broj: 42000682211524 

Telefon: +387 38 241-179 

Fax: +387 38 241-183 

E-mail: seadd@bhp.ba 

Internet adresa: www.bhp.ba 

(1-11/4161-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKA @UPANIJA
JP VETERINARSKA STANICA PROZOR-RAMA 

OBAVIJEST 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP Veterinarska stanica Prozor/Rama 

Kontakt osobe: Pavo Radi} i Ante Bare{i} 

Adresa: Kralja Tomislava bb 

Po{tanski broj: 88440 

Grad: Prozor 

Identifikacijski broj: 4227310330000 

Telefon: 036/771-079 

Fax: 036/771-243 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka rabljenog terenskog motornog vozila, vrsta goriva - dizel . 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA 

Jedan (1) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JP Veterinarska stanica Prozor - Rama 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

2 mjeseca ili 60 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sve pravne i fizi~ke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka uz pru`anje dokaza o ispunjavanju uvjeta iz ~lanka 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH, 49/04); 

-    potvrda o izmirenim poreznim obvezama, ne starije od 90 dana 

-    potvrda o izmirenim obvezama prema zavodu MIO/PIO 

-    potvrda o izmirenim obvezama prema zavodu za zdravstveno osiguranje 

-    potvrda da se ne vodi postupak ste~aja ili likvidacije 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Dokaz o ispunjenju uvjeta iz ~l. 24. ZJN: 

-    naziv i to~na adresa ponu|a~a 

-    porezni i identifikacioni broj ponu|a~a 

-    rje{enje o upisu u sudski registar (original ili ovjerena kopija, ne starija od 90 dana) 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

-    potvrda banke o solventnosti poduze}a 

-    izvje{}e o financijskom poslovanju za prethodno financijsko razdoblje 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    -    cijena    u~e{}e    30% 

    -    kvaliteta    u~e{}e    20% 

    -    uvjeti i na~in pla}anja    u~e{}e    20% 

    -    rok isporuke    u~e{}e    15% 

    -    rok garancije    u~e{}e    15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Nema 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Nema 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 8. 2005. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

16. 8. 2005. godine u 14,00 sati u prostorijama JP Veterinarska stanica u Prozoru/Rama. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tene osobe ponu|a~a. 

2.    Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obvezno nazna~iti "JAVNO NADMETANJE, PONUDA SA CIJENAMA - NE OTVARAJ". 

3.    Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

JP Veterinarska stanica Prozor/Rama ne snosi nikakve tro{kove po ovom obavje{tenju, te zadr`ava pravo da prihvati i odbije bilo koju ili sve ponude kao i da poni{ti postupak javnog nadmetanja prije zaklju~ivanja ugovora u skladu s Zakonom o javnim nabavkama. 

(1-11/4162-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KOMUNALNO ZANATSKO PREDUZE]E "[]ONA" FOJNICA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA ZA 2005/2006. GODINU 

ROBE 

USLUGE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Komunalno zanatsko preduze}e "[}ona" Fojnica 

Kontakt osoba: Buljina Selma, dipl.prav. 

Adresa: Hadrovi}i broj 15 

Po{tanski broj: 71270 

Grad: Fojnica 

Identifikacioni broj: 4236041590007 

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine 

Kanton: Srednjobosanski kanton/@SB 

Telefon: 030/837-239 

Fax: 030/544-172 

E-mail: scona@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovori o nabavci materijala i usluga 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku roba i vr{enje usluga za 2005/2006. godinu prema lotovima kako slijedi: 

LOT 1    - Materijal za izvo|enje grubih gra|evinskih radova 

    - Elektromaterijal 

    - Usluge izvo|enja i odr`avanja elektroinstalacija 

LOT 2    - Kre~nja~ki i idolomitni agregati 

LOT 3    - Materijal za usluge stolarske radionice 

    - Boje i lakovi 

    - Materijal za stakloreza~ke radove 

LOT 4    - Materijal za usluge bravarske radionice 

LOT 5    - Alati 

    - Gra|evinska oprema 

    - Usluge odr`avanja i nabavke elektri~nih ru~nih
          alata i aparata 

    - Usluge izrade saobra}ajnih znakova 

LOT 6    - HTZ oprema 

LOT 7    - Goriva i maziva 

LOT 8    - Autodijelovi i oprema 

    - Automehani~arske usluge 

    - Usluge tokarenja elemenata 

    - Izrada hidrauli~kih crijeva 

    - Autodijelovi oprema za vozilo TAM 110 i 13a 

    - Autodijelovi i oprema za vozilo FIAT DUCATO 

    - Autodijelovi i oprema za vozilo DAF (SME]AR) 

    - Autodijelovi i oprema za nadgradnju vozila DAF
      GESINK 

    - Autodijelovi i oprema za vozilo VOLVO 

LOT 9    - Industrijska so za posipanje puteva 

    - Usluge gra|evinskih ma{ina 

    - Usluge za izvo|enje asfalterskih radova 

LOT 10    - Sanitarni pregled radnika 

LOT 11    - Hemijska i bakteriolo{ka analiza vode 

LOT 12    - Usluge rezanja trupaca     

    - Nabavka trupaca J/S i hrast ogrevnog drveta 

LOT 13    - Usluge odr`avanja vatrogasnih aparata 

    - Pregled elektroinstalacija i gromobrana 

LOT 14    - Opravka motornih pila 

LOT 15    - Limarske usluge 

LOT 16    - Kancelarijski materijal i pribor 

LOT 17    - Odr`avanje programa (finansijsko knjigovodstvo,
        pla}e i materijalno knjigovodstvo)     

    - Odr`avanje programa komunalija 

    - Odr`avanje programa elektronskog pla}anja 

    - Odr`avanje kompjuterske opreme 

LOT 18    - Nabavka kompjuterske opreme 

LOT 19    - Usluge banaka provizije 

LOT 20    - Usluge prevoza radnika 

        1. Fojnica - Prokos 

        2. Fojnica - Dusina 

        3. Fojnica - Plo~ari polje 

LOT 21    - O{trenje alata 

LOT 22    - Prevoz tereta 

LOT 23    - Objavljivanje oglasa i konkursa 

LOT 24    - Sredstva za odr`avanje higijene prostorija i artikli za
        potrebe cafe kuhinje 

Naru~ilac }e robe nabavljati i koristiti usluge sukcesivno tokom perioda va`enja ugovora zavisno od potrebe, {to }e se definisati pojedina~nim narud`bama, a koli~ine mogu biti i manje u odnosu na koli~ine u lotu, s napomenom da se zainteresovani mogu prijaviti za vi{e lotova ili dijelove jednog lota. 

Pojedina~ni opisi materijala, opreme i usluga, koji su predmet javnog nadmetanja, sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Koli~ina i cijene prema po satu, za usluge prema podacima iz lotova 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

KZP "[}ona" Fojnica u Fojnici, ul. Hadrovi}i broj 15 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ponude se mogu dostavljati za jedan lot i za nekoliko lotova, kao i za dio lota 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Po~inje 27. 5. 2005. i zavr{ava 10. 6. 2006. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne tra`i se garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, osim onih koja su isklju~ena iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) 

Ponu|a~ treba dostaviti kako slijedi: 

1.    uvjerenje od nadle`nog suda da nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ne starije od tri mjeseca 

2.    uvjerenje da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja, ne starije od tri mjeseca 

3.    uvjerenje da odgovorno lice u periodu od pet godina nije osu|ivano u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja, ne starije od tri mjeseca 

4.    uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO, ne starije od tri mjeseca 

5.    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ne starija od tri mjeseca (samo za doma}e ponu|a~e) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, identifikacionim i poreznim brojem, brojem telefona, faksa i imenom i prezimenom ovla{tenih kontakt osoba 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjarenim prilozima, ne starije od tri mjeseca 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovne banke o solventnosti, ne starija od 30 dana 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referenc lista glavnih isporuka izvr{enih u posljednje dvije godine sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i kupcima 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    relativno pore|enje 40% 

    2)    kvalitet opreme i
        materijala    relativno pore|enje 30% 

    3)    uslovi pla}anja    relativno pore|enje 15% 

    4)    rok isporuke    relativno pore|enje 15% 

    5)    reference    relativno pore|enje 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za tendersku doumentaciju i to: 

50,00 KM  za lotove 1, 2, 3 i 7, te 

20,00 KM za lotove 4, 6, 8, 9, 10 - 24 i 

za lot 13 bez naknade 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 8. 2005. godine u 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

28 dana od dana objavljivanja 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

LOTOVI 1-12        18. 8. 2005. sa po~etkom u 11,00 sati 

LOTOVI 13-24    19. 8. 2005. sa po~etkom u 11,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Nov~anu naknadu za tendersku dokumentaciju platiti na ra~un broj 1990470004017885 kod ABS banke Visoko, filijala Fojnica. 

Ponu|a~i koji su u~estvovali u prvom postupku nadmetanja su oslobo|eni pla}anja nov~ane naknade za preuzimanje tenderske dokumentacije. 

Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ", putem po{te ili li~no na adresu naru~ioca. Na koverti treba biti nazna~ena puna adresa ponu|a~a i broj faksa. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 030/837-239, a kontakt osoba je Buljina Selma, dipl. pravnik. 

(1-11/4168-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, [UMARSTVO I VODOPRIVREDU ZE-DO KANTONA I
OP]INA ZAVIDOVI]I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu ZE-DO Kantona i Op}ina Zavidovi}i 

Kontakt osoba: Nali} Ned`ad 

Adresa: Safvet-bega Ba{agi}a bb 

Po{tanski broj: 72220 

Grad: Zavidovi}i 

Identifikacioni broj: 4218234570005 

Telefon: 032/878-314, 878-318 ili 878-327 

Fax: 032/868-327 ili 878-318 

E-mail: opzdici@bih.net.ba 

Internet adresa: www.zavidovici.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

PROJEKTI KAPITALNIH ULAGANJA U OBLASTI VODOPRIVREDNIH OBJEKATA 

1.    Ugovor o nabavci i isporuci instalaterskog materijala za vodovod "Stanica Kova~i - Donji Mustajba{i}i - O[ Kova~i - Ambulanta" MZ "Kova~i" 

2.    Ugovor o nabavci i isporuci instalaterskog materijala za vodovod "Biljevina - Borovnica" MZ "Gostovi}" 

3.    Ugovor o nabavci i isporuci instalaterskog materijala za kanalizaciju "Me}evi}i - Grab" MZ "Me}evi}i" 

4.    Ugovor o izvo|enju radova na izgradnji rezervoara za vodovod "Klobu~ara - Laz" MZ "Pa{in Konak" 

5.    Ugovor o izvo|enju radova na izgradnji rezervoara za vodovod "[adi}i - Smailba{i}i" MZ "Krivaja - Smailba{i}i" 

6.    Ugovor o izvo|enju radova na izgradnji rezervoara za vodovod "Gosovo - Ribnica" MZ "Ribnica" 

7.    Ugovor o izvo|enju radova na izgradnji kanalizacije "Brijeg" MZ "Kova~i" 

8.    Ugovor o izvo|enju radova na uvo|enju novih koli~ina vode zahvatanjem voda sa potoka Taja{nica-vodovod grada Zavidovi}a - II FAZA 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izvo|enje radova na izgradnji i rekonstrukciji vodoprivrednih objekata - Projekti kapitalnih ulaganja u oblasti vodoprivrednih objekata: 

LOT 1    Nabavka i isporuka instalaterskog materijala za
        vodovod "Stanica Kova~i - Donji Mustajba{i}i - O[
        Kova~i - Ambulanta MZ "Kova~i" 

LOT 2    Nabavka i isporuka instalaterskog materijala za
        vodovod "Biljevina - Borovnica" MZ "Gostovi}" 

LOT 3    Nabavka i isporuka instalaterskog materijala za
        kanalizaciju "Me}evi}i-Grab" MZ "Me}evi}i" 

LOT 4    Izvo|enje radova na izgradnji reezrvoara za vodovod
        "Klobu~ara - Laz" MZ "Pa{in Konak" 

LOT 5    Izvo|enje radova na izgradnji rezervoara za vodovod
        "[adi}i-Smailba{i}i" MZ "Krivaja - Smailba{i}i" 

LOT 6    Izvo|enje radova na izgradnji rezervoara za vodovod
        "Gosovo - Ribnica" MZ "Ribnica" 

LOT 7    Izvo|enje radova na izgradnji kanalizacije "Brijeg"
        MZ "Kova~i" 

LOT 8    Izvo|enje radova na uvo|enju novih koli~ina vode
        zahvatanjem voda sa potoka Taja{nica - vodovod
        grada Zavidovi}a - II FAZA (nastavak radova) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

LOT 1 MZ "Kova~i", LOT 2 MZ "Gostovi}",  LOT 3 MZ "Me}evi}i", LOT 4 MZ "Pa{in Konak", LOT 5  MZ "Krivaja - Smailba{i}i", LOT 6 MZ "Ribnica", LOT 7 MZ "Kova~i", LOT 8 Kamenica, na podru~ju op}ine Zavidovi}i 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Jedan do tri kalendarska mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a ne mogu ostvariti ponu|a~i koji su po ~lanu 23. ZJN isklju~eni iz prava ugovaranja o javnim nabavkama. Ponu|a~ }e biti odbijen ukoliko ne predo~i sljede}e dokaze: 

-    uvjerenje od nadle`nog suda da dobavlja~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom i da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju, koje nije starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da dobavlja~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponude, koje nije starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalan prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja ponude, koje nije starije do tri mjeseca 

-    uvjerenje nadle`ne porezne uprave o podmirenju obaveza poreznog obveznika, koje nije starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog organa da je dobavlja~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje, koje nije starije od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a mogu ostvariti ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti iz predmeta nabavke. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a, ovjerena od strane ovla{tenog lica, a koja se odnosi na nepromjenljivost cijena 

-    uslovi i na~in pla}anja 

-    pismena izjava ponu|a~a da }e obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za izvr{enje posla 

Sva prilo`ena dokumentacija mora biti original ili ovjerena fotokopija. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Za LOT 1 do LOT 8 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacijskim brojem 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~nim prilozima, koje nije starije od tri mjeseca 

-    izjava ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova 

-    izjava o namjeri da se anga`uju podizvo|a~i i obim poslova koji bi se dali podizvo|a~u (va`i za ponu|a~e koji imaju namjeru anga`ovati podizvo|a~a) 

-    specifikacija materijala, odnosno radova sa svim jedini~nim cijenama i ukupnim cijenama 

-    rok izvo|enja radova, odnosno rok isporuke robe 

Za LOT 4 do LOT 8 

-    podaci o obrazovnoj i profesionalnoj kvalifikaciji zaposlenika i broj i kvalifikacije rukovodnog osoblja 

-    lista radova koji su izvedeni u posljednje tri godine, sa naznakom ukupne vrijednosti, vremena i lokacije izvo|enja za pojedine radove 

-    podaci o tehni~koj opremi ponu|a~a koja mu je na raspolaganju za izvo|enje konkretnih radova 

-    podaci o broju zaposlenih, kvalifikacionoj strukturi zaposlenika i broj rukovode}ih zaposlenika koji }e biti anga`ovani na izvo|enju radova 

-    garancija za izvedene radove 

Za LOT 1 do LOT 3 

-    lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje dvije godine (2003. i 2004. godina), sa ukupnim vrijednosnim iznosom za robe 

-    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    60% 

    2)    tehni~ka i profesionalna sposobnost    u~e{}e    40% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i uz prethodno dostavljanje dokaza o uplati 100,00 KM na ra~un bud`eta Op}ine Zavidovi}i broj 1293021000943340, vrsta prihoda 722439, Op}ina Zavidovi}i, koji se vodi kod Central Profit Banke, sa naznakom - uplata za tendersku dokumentaciju (vodoprivredni objekti). 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 28 dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH", na protokol Op}ine Zavidovi}i do 15,30 sati. Sve ponude koje prispiju nakon tog termina (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene i ne}e se razmatrati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se prvog narednog radnog dana nakon isteka roka odre|enog za dostavu ponuda u zgradi Op}ine Zavidovi}i, prvi sprat, velika sala za sastanke sa po~etkom u 9,00 sati. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Op}ina Zavidovi}i ne snosi nikakve tro{kove u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

O rezultatima otvorenog postupka ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

(1-11/4172-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA ZAVIDOVI]I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Zavidovi}i 

Kontakt osoba: Nali} Ned`ad 

Adresa: Safvet-bega Ba{agi}a bb 

Po{tanski broj: 72220 

Grad: Zavidovi}i 

Identifikacioni broj: 4218234570005 

Telefon: 032/878-314, 032/878-318 ili 032/878-327 

Fax: 032/868-327 ili 032/878-318 

E-mail: opzdici@bih.net.ba 

Internet adresa: www.zavidovici.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

PROJEKTI KAPITALNIH ULAGANJA IZ OBLASTI PUTNE INFRASTRUKTURE, VODOPRIVREDNIH OBJEKATA I JAVNE RASVJETE 

1)    Ugovor o izvo|enju radova na djelimi~noj rekonstrukciji nekategorisanog puta Mlin-Mo~ila MZ "Dubravica" 

2)    Ugovor o izvo|enju radova na projektu-Javna rasvjeta, ul. ]umurana, MZ "Branioci grada" 

3)    Ugovor o izvo|enju radova na projektu-Javna rasvjeta podru~je 2 km i 3 km uz rijeku Gostovi}, MZ "Klek" 

4)    Ugovor o nabavci i isporuci instalaterskog materijala za kanalizaciju "Podubravlje" MZ "Branioci grada" 

5)    Ugovor o nabavci i isporuci cement-betona marke MB30, na mjesto ugradnje za betoniranje puta Majdan-Ome}ak MZ "Branioci grada" 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Projekti kapitalnih ulaganja iz oblasti putne infrastrukture, vodoprivrednih objekata i javne rasvjete: 

LOT 1    Djelimi~na rekonstrukcija nekategorisanog puta
        Mlin-Mo~ila MZ "Dubravica" 

LOT 2    Izvo|enje radova na projektu-Javna rasvjeta
        ul. ]umurana MZ "Branioci grada" 

LOT 3    Izvo|enje radova na projektu-Javna rasvjeta podru~je
        2 km i 3 km uz rijeku Gostovi} MZ "Klek" 

LOT 4    Nabavka i isporuka instalaterskog materijala za
        kanalizaciju "Podubravlje" MZ "Branioci grada" 

LOT 5    Nabavka i isporuka cement-betona marke MB30 na
        mjesto ugradnje, za betoniranje puta Majdan-Ome}ak
        MZ "Branioci grada" 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

- prema tenderskoj dokumentaciji za LOT 1 do LOT 4 

- procijenjeni obim ugovora za LOT 5 cca 5.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

MZ "Dubravica", MZ "Branioci grada", MZ "Klek" op}ina Zavidovi}i 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i za sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Jedan do tri kalendarska mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a ne mogu ostvariti ponu|a~i koji su po ~lanu 23. ZJN isklju~eni iz prava ugovaranja o javnim nabavkama. Ponu|a~ }e biti odbijen ukoliko ne predo~i sljede}e dokaze: 

-    uvjerenje od nadle`nog suda da dobavlja~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom i da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju, koje nije starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da dobavlja~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datum podno{enja ponude, koje nije starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalan prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja ponude, koje nije starije do tri mjeseca 

-    uvjerenje nadle`ne porezne uprave o podmirenju obaveza poreznog obveznika, koje nije starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog organa da je dobavlja~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje, koje nije starije od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a mogu ostvariti ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti iz predmeta nabavke. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a ovjerena od strane ovla{tenog lica, a koje se odnosi na nepromjenljivost cijena 

-    uslovi i na~in pla}anja 

Sva prilo`ena dokumentacija mora biti original ili ovjerena fotokopija. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Za LOT 1 do LOT 5 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacijskim brojem 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~nim prilozima, koje nije starije od tri mjeseca 

-    izjava ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova 

-    izjava o namjeri da se anga`uju podizvo|a~i i obim poslova koji bi se dali podizvo|a~u (va`i za ponu|a~e koji imaju namjeru anga`ovati podizvo|a~e) 

Za LOT 1 do LOT 3 

-    specifikacija materijala, odnosno radova sa svim jedini~nim cijenama i ukupnim cijenama 

-    referens lista ponu|a~a na poslovima sli~nog sadr`aja koji je predmet ovog tendera, za posljednjih 5 godina 

-    lista najve}ih poslova izra`enih u posljednje 2 godine sa ukupnim vrijednostima i klijentima 

-    podaci o tehni~koj opremi ponu|a~a koja mu je na raspolaganju za izvo|enje radova 

-    podaci o broju zaposlenih, kvalifikacionoj strukturi zaposlenika i broj rukovode}ih zaposlenika koji }e biti anga`ovani na izvo|enju radova 

-    rok izvo|enja radova 

-    garancija za izvedene radove 

Za LOT 4 i LOT 5 

-    jedini~nu cijenu i ukupnu cijenu za nabavku i isporuku materijala na mjesto ugradnje (LOT 4), odnosno jedini~nu cijenu za nabavku i isporuku materijala na mjesto ugradnje (LOT 5) 

-    lista glavnih isporuka dobavlja~a, izvr{enih u posljednje dvije godine (2003. i 2004. godina), sa ukupnim vrijednosnim iznosom za robe 

-    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a 

-    navode o anga`iranom tehni~kom osoblju (podaci o broju tehni~kog osoblja, kvalifikacionoj strukturi i broj rukovode}ih zaposlenika) i tehni~kim organima, bez obzira na to da li neposredno pripadaju dobavlja~u 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    60% 

    2)    tehni~ka i profesionalna sposobnost    u~e{}e    40% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i uz prethodno dostavljanje dokaza o uplati 30,00 KM na ra~un bud`eta Op}ine Zavidovi}i broj 1293021000943340, vrsta prihoda 722439, Op}ina Zavidovi}i, koji se vodi kod Central Profit Banke, sa naznakom - uplata za tendersku dokumentaciju. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 28 dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH", na protokol Op}ine Zavidovi}i do 15,30 sati. Sve ponude koje prispiju nakon tog termina (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene i ne}e se razmatrati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se prvog narednog radnog dana nakon isteka roka odre|enog za dostavu ponuda u zgradi Op}ine Zavidovi}i, prvi sprat, velika sala za sastanke sa po~etkom u 9,00 sati. 

Datum: prvi naredni radni dan nakon krajnjeg roka odre|enog za dostavu ponuda. 

Mjesto: zgrada Op}ine Zavidovi}i, prvi sprat, velika sala za sastanke. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Op}ina Zavidovi}i ne snosi nikakve tro{kove u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

O rezultatima otvorenog postupka ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

(1-11/4173-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: J.P. Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo 

Kontakt osobe: 

Asim Novi}, za komercijalna pitanja 

Tel. +387 33/751-495, fax + 387 33/751-499 

Alaudin Alihod`i}, za tehni~ka pitanja 

Tel. 387 33/751-601, fax + 387 33/751-499 

Adresa: Zmaja od Bosne 49 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Telefon: + 387 33/751-000 

Fax: +387 33/751-575 

E-mail: a.novic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javno nadmetanje broj 10404-OP-006/05 

Broj protokola 01-44-4483-12923/05 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka univerzalnog kabla (24 kV) sa pripadaju}om spojnom i ovijesnom opremom 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Prema specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te Elektrodistribucije Sarajevo i Elektrodistribucije Zenica, prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1-2 mjeseca ili 30-60 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava o obezbje|enju bezuslovne bankarske garancije na 10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri mjeseca) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enje o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2003. i 2004. godinu 

-    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije blokiran u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2 ta~ke a, b, c, d i e. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi-cijena ponu|ene
        robe    u~e{}e    70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja
        zadovoljava osnovne tehni~ke zahtjeve
        iz tendera    u~e{}e    30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 18. 7. 2005. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA 2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem HVB Central Profit Banke d.d. Sarajevo na ra~un broj 1291061000116416 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 8. 2005. godine u 9,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 8. 2005. godine u 10,00 sati 

Sarajevo, Zmaja od Bosne 49 

Zgrada Elektrodistribucije Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1)    Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a 

2)    prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena po oznakama navedenim u tenderskoj dokumentaciji 

3)    na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti "Javno nadmetanje broj 10404-OP-006/05" "Ponuda sa cijenama" "NE OTVARATI" 

4)    ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: J.P. Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, 

Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo 

Kontakt osobe: Asim Novi}, za komercijalna pitanja 

Tel. +387 33 751-495, fax + 387 33/751-499, 

Alaudin Alihod`i}, za tehni~ka pitanja, 

tel. 387 33/751-601, fax + 387 33/751-499 

Adresa: Zmaja od Bosne 49 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Telefon: + 387 33 751-000 

Fax: +387 33 751-575 

E-mail: a.novic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: J.P. Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, 

Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo 

Kontakt osoba: Asim Novi}, II sprat, soba 305, 

tel. +387 33/751-495, fax + 387 33/751-499 

Adresa: Zmaja od Bosne 49 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Telefon: + 387 33/751-000 

Fax: +387 33/751-575 

E-mail: a.novic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: J.P. Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo 

Kontakt osoba: Protokol, I. prat, soba broj 39 

Adresa: Zmaja od Bosne 49 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Telefon: + 387 33/751-000 

Fax: +387 33/751-575 

(1-11/4176-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE 

PONOVNO OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske 

Kontakt osoba: Stoja Vuleta 

Adresa: Jug Bogdana 108 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401630930005 

Telefon: 051/331-100 

Faks: 051/334-395 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACI 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji fotoaparata i pripadaju}eg pribora u 2005. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka fotoaparata i pripadaju}eg pribora 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Fotoaparati - 45 komada 

Fotoblicevi - 15 komada 

Objektivi - 28 komada 

Digitalni fotoaparat - 7 komada 

Reproure|aji - 4 komada 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Bawa Luka - Trg Desanke Maksimovi} bb 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

4 mjeseca od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nije predvi|eno 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Nije predvi|eno 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Nije predvi|eno 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nije predvi|eno 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

^lan 23. pod: a, b, c, d, f 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Rje{ewe suda o registraciji sa prilozima/ovjereno 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

^lan 25. pod: c, d 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

^lan 26. pod: a, d 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    kvalitet i garantni rok    u~e{}e    50% 

    2)    cijena    u~e{}e    30% 

    3)    postprodajni servis    u~e{}e    10% 

    4)    rok isporuke    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa ~lanom 20. UPZ 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 3 dana. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju ne napla}uje se. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 8. 2005. godine do 16,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 8. 2005. godine u 10,00 ~asova 

Bawa Luka 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: MUP RS 

Kontakt osoba: Mirjana Dragoqi} 

Adresa: Trg Desanke Maksimovi} bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Telefon: 051/334-350 

Faks: 051/334-350 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: MUP RS 

Kontakt osobe: Milica Koprena, Zdravko Kosi} 

Adresa: Trg Desanke Maksimovi} bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Telefon: 051/334-370 

Faks: 051/334-370 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: MUP RS 

Kontakt osoba: Zdravko Kosi} 

Adresa: Jug Bogdana 108 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Telefon: 051/334-370 

Faks: 051/334-370 

(1-11/4177-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.O.O. MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar 

Kontakt osoba: Miho Ivankovi} 

Adresa: Kneza Branimira bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227270100006 

Telefon: +387 36 395-278 

Fax: +387 36 395-279 

E-mail: miho.ivankovic@ht.ba 

Internet adresa: www.ht.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Materijal za izgradnju TK mre`e 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka materiala za izgrandju TK mre`a 

LOT 1    TK kabeli 

LOT 2    PVC i PEHD cijevi 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA 

Utvr|eno je u dijelu III. I dokumentacije za nadmetanje - tehni~ki zahtjevi i predmjer radova 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod II.4. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan ili vi{e lotova 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Sukladno dokumentaciji za nadmetanje i ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. NPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Da, ponuditelj dostavlja izjavu da }e u slu~aju prihva}anja njegove ponude i ugovaranja izgradnje, osigurati jamstvo za dobro izvr{enje ugovora, na iznos 10% ugovorene vrijednosti. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Ponuditelj je du`an dostaviti dokaze da nema smetnje za njegovo sudjelovanje u otvorenom postupku za dodjelu ugovora u smislu odredbi iz ~lanka 23. ZJN 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Ponuditelj je du`an dostaviti ovjerenu kopiju rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima. Pravo na sudjelovanje imaju ponuditelji koji su registrirani u Bosni i Hercegovini za obavljanje djelatnosti iz predmeta nadmetanja. 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Ponuditelj je du`an dostaviti dokumentaciju koja dokazuje ekonomsku i financijsku sposobnost za posljednje dvije godine, bilanca stanja i uspjeha, izjava poslovne banke o solventnosti. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Da (lista radova koji su izvedeni u posljednje tri godine sa prilogom potvrde o zadovoljavaju}oj izvedbi za najva`nije radove, potvrde uklju~uju vrijednost, vrijeme, i lokaciju, kvalifikacijsku strukturu ponuditelja, tehni~ku opremljenost, izjavu o prosje~nom godi{njem broju uposlenih u posljednje tri godine). 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po dolje navedenim kriterijima: 

    1)    ponu|ena cijena    60% 

    2)    reference ponuditelja    20% 

    3)    rok izgradnje    10% 

    4)    uvjeti pla}anja    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama HT d.o.o. Mostar, Kneza Branimira b.b., protokol (prizemlje) uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje 100,00 KM na ra~un 3381002202007207 kod UniCredit Zagreba~ke banke u korist HT d.o.o. Mostar s naznakom: "Dokumentacija za nadmetanje - Izgradnja pristupnih TK mre`a". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Najkasnije do 23. 8. 2005. godine, 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

23. 8. 2005. godine u 12,10 sati 

Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, Kneza Branimira bb 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kod ugovornog tijela 

(1-11/4179-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA
SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 

Kontakt osobe: Re{itovi} Jasmin, Dori} Emir 

Adresa: Kaptol 3 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200141480000 

Telefon: 033/254-941 i 664-346 

Fax: 033/658-426 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor za nabavku i isporuku kompjutera i kompjuterske opreme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Server 1 kom., Business Notebook, 3 kom., Workstation 2 kom., ostala prate}a hardware-ska oprema 

Detaljne specifikacije u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Maksimalno 50.000,00 KM (slovima: pedesethiljada KM) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo, Branilaca Grada 3. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Po ponudi najpovoljnijeg ponu|a~a 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da }e odabrani ponu|a~ dostaviti garanciju 10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Odabrani ponu|a~ je du`an obezbijediti bankovnu garanciju na iznos od 10% od ukupno ugovorene vrijednosti sa rokom va`nosti garancije 30 dana po isteku garantnog roka 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Izjava odgovornog lica ponu|a~a da nema smetnji za njegovo u~e{}e u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~l. 23. stav (1), ta~ke a), b), c), d), e), f) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1)    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

2)    porezni identifikacioni broj ponu|a~a 

3)    rje{enje o upisu u sudski registar (original ili ovjerena kopija, ne starije od 90 dana) 

4)    izjava ili referensa kojom se dokazuje pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1)    bilans stanja, bilans uspjeha za 2004. godinu 

2)    potvrda poslovnih banaka o bonitetu firme da u zadnjih tri mjeseca prije prijave na javno nadmetanje ra~un nije bio u blokadi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1)    lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u 2004. godini sa vrijednostima isporuke roba, ili ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati, samo izjava dobavlja~a o izvr{enim isporukama 

2)    opis tehni~ke opremljenosti dobavlja~a, osposobljenost, mjere za osiguranje kvaliteta i njegove osposobljenosti za servisiranje 

3)    izjava ponu|a~a o nepromjenljivosti cijena 

4)    finansijska ponuda 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    najni`e ponu|ena cijena    u~e{}e    70% 

    2)    za najbolju tehni~ku i personalnu
        sposobnost    u~e{}e    10% 

    3)    za najbolju ekonomsku i finansijsku
        podobnost    u~e{}e    10% 

    4)    za sposobnost obavljanja profesionale
        djelatnosti    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama Zavoda za izgradnju Kantona, Kaptol 3, soba 401, svakim danom od 10,00 do 14,00 sati, odmah nakon objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci u "Slu`benom glasniku BiH", do 22. 7. 2005. godine, uz prilog pismenog zahtjeva i uplatnice na iznos od 50 KM upla}en na depozitni ra~un Kantona ZIK broj 1291011000088531, vrsta prihoda 722631, Op}ina 077 bud`etska organizacija 2601001, koji se vodi kod HVB-Central profit banke Sarajevo 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji, u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ- PONUDA ZA KOMPJUTERSKU OPREMU" na adresu Protokol Zavoda za izgradnju Kantona, Kaptol 3, najkasnije do 16. 8. 2005. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 8. 2005. godine u 13,15 ~asova, Sarajevo, Kaptol 3, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo (mala sala) 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a, koji svoje ovlasti dokazuju u pismenom obliku 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ zadr`ava pravo obustaviti postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u ~lanu 12. ZJN, te ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja. 

Ugovorni organ }e u skladu sa ~lanom 38. i 40. ZJN dostaviti ponu|a~ima odluku o rezultatima i objaviti obavje{tenje o dodjeli ugovora. 

Ovaj oglas objavljuje se i na WEB stranici Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo www.ziksar-com.ba. 

(1-11/4180-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 102-028 LOT 1 i LOT 2 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Alen Kulenovi} 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150005 

Telefon: 00387 33 751 753 

Fax: 00387 33 751 756 

E-mail: a.kulenovic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 14, soba broj 19 (protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 102-028/05 LOT 1 i LOT 2 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Rekonstrukcija pumpnih stanica TOV-a u TE Kakanj 

LOT 2    Zamjena pregradnih ventila ispred turbine bloka
        110 MW u TE Kakanj 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Detaljni podaci i ostali uvjeti ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentciji  

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

TE Kakanj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje ponude na iznos od 2.000,00 KM (za svaki lot pojedina~no) ili odgovaraju}a vrijednost u EUR prera~unata po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine, sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava o obezbje|enju bankovne garancije za dobro izvr{enje posla na iznos 5% od ukupno ogovorene vrijednosti (za svaki lot pojedina~no) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. stav (1) a, b, c, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ne stariji od 3 (tri) mjeseca, original ili ovjerena fotokopija 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije ponu|a~a: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar. Ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javne nabavke 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stanja i bilans uspjeha za 2003. i 2004. godinu 

2.    potvrda poslovne banke da ra~un nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, stav 2, ta~ke a i d 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(a)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    finansijski elementi ponude    u~e{}e    80% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude    u~e{}e    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama JP EP BiH - Poslovno tehni~ka zgrada Vilsonovo {etali{te 15 Sarajevo, kancelarija broj 104 ili 105 u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera 

Tro{kovi tendera iznose 50,00 KM (za svaki lot pojedina~no) ili odgovaraju}a vrijednost u EUR prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko Raiffeisen bank , d.d. BiH, Swift RZBABA2S na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 102-028/05 navesti broj lota, valuta EUR. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko HVB Central profit banka Sarajevo, ra~un broj 129-106-10001164-16, za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 102-028/05 navesti broj  lota, valuta KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od zvani~nih jezika Bosne i Hercegovine. Engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu ponu|a~a da op{ti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od zvani~nih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za prijem ponuda je 31. 8. 2005. godine do 10,00 sati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e biti izvr{eno dana 31. 8. 2005. godine u PTZ Elektroprivreda BiH Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala 111, prema slijede}em rasporedu: 

LOT 1    10,15 sati 

LOT 2    13,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba u TE Kakanj 

Elvedina Sikira - LOT 1 telefon 00 387 32 771 015 

Enis Kamenja{ - LOT 2 telefon 00 387 32 771 023 

(1-11/4185-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
BROJ 102-018 LOT 1 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i 

Hercegovine d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Alen Kulenovi} 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150005 

Telefon: 00387 33/751-753 

Fax: 00387 33/751-756 

E-mail: a.kulenovic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 14, soba broj 19 (protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 102-018/05 LOT 1 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka armature i ventila za potrebe TE Tuzla i HE na Neretvi 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Detaljni podaci i ostali uvjeti ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji  

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

TE Tuzla odnosno HE na Neretvi 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje ponude na iznos od 3.000,00 KM ili odgovaraju}a vrijednost u eurima prera~unata po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine, sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava o obezbje|enju bankovne garancije za dobro izvr{enje posla na iznos 5% od ukupno  ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. stav (1) a, b, c, e i f Zakona o javnom nabavkama Bosne i Hercegovine ne stariji od 3 (tri) mjeseca, original ili ovjerena fotokopija 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije ponu|a~a: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar, ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javne nabavke 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1. bilans stanja i bilans uspjeha za 2003. i 2004. godinu 

2. potvrda poslovne banke da ra~un nije bio blokiran u posljednjh 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, stav 2, ta~ke a i d 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(a)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    finansijski elementi ponude    u~e{}e    80% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude    u~e{}e    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama JP EP BiH - Poslovno tehni~ka zgrada Vilsonovo {etali{te 15 Sarajevo, kancelarija broj 104 ili 105 u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera 

Tro{kovi tendera iznose 50,00 KM (za svaki lot pojedina~no) ili odgovaraju}a vrijednost u eurima prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko Raiffeisen bank , d.d. BiH, Swift RZBABA2S na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 102-018/05 LOT 1, valuta EUR 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko HVB Central profit banke Sarajevo, ra~un broj 129-106-10001164-16, za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 102-018/05 LOT 1, valuta KM. 

Uplate ponu|a~a koji su otkupili tender su va`e}e. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od zvani~nih jezika Bosne i Hercegovine. 

Engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu ponu|a~a da op{ti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od zvani~nih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za prijem ponuda je 30. 8. 2005. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e biti izvr{eno dana 30. 8. 2005. godine u 10,15  u PTZ Elektroprivreda BiH Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala 111 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba u TE Tuzla 

Fadil ^aji},  telefon 00 387 35/305-271 

Kontakt osoba u HE na Neretvi 

Jusuf Jusi},  telefon 00 387 36/758-145 

(1-11/4186-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP BH PO[TA D.O.O. SARAJEVO
CENTAR PO[TA BIHA] 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10.5.4-2.1-3103/05-1 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP BH Po{ta d.o.o. Sarajevo, Centar po{ta Biha} 

Kontakt osoba: Jasmin Selmanovi} 

Adresa: Bosanska broj 3, Protokol 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4200682211885 

Telefon: +387 37/224-073 

Fax: +387 37/224-073 

E-mail: jasminse@posta.ba 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom i na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci sredstava i opreme za li~nu za{titu na radu zaposlenika u Centru po{ta Biha} 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka sredstava i opreme za li~nu za{titu na radu zaposlenika u Centru po{ta Biha} 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Koli~ina prema tehni~kim specifikacijama tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te Centra po{ta Biha} 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje od potpisivanja ugovora i zavr{ava do isporuke ugovorene koli~ine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    uvjerenje nadle`nog organa da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije niti da je nad istim obavljen postupak ste~aja ili likvidacije (ne starije od tri mjeseca) 

2.    uvjerenje nadle`nog organa da se nad pravnim licem ili odgovornim licem u pravnom licu - ponu|a~em, ne vodi postupak za privredni prestup u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponude (ne starije od tri mjeseca) 

3.    uvjerenje nadle`nih organa o uredno izmirenim obavezama za penziono i zdravstveno osiguranje (ne starije od tri mjeseca) 

4.    izjava ponu|a~a da mu je poznato da }e mu ponuda biti odbijena u slu~aju da propusti dostaviti ili dostavi pogre{nu informaciju na tra`enje "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo 

5.    izjava ponu|a~a da je upoznat da }e ponuda biti odbijena ukoliko ponu|a~ nije bio uspje{an u izvr{avanju bilo kojeg ugovora sklopljenog sa ugovornim organom u protekle tri godine, u odnosu na vrijeme objave ovog obavje{tenja 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovne banke o solventnosti ponu|a~a 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 4. ta~ke a, b, c, d, e i f 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(a) Samo najni`a cijena ponude koja zadovoljava kvalitet iz specifikacije, {to dokazuje deklaracijom o svojstvima robe 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 15. 8. 2005. godine 

Dokumentacija je besplatna. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 8. 2005. godine, 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 8. 2005. godine 

Centar po{ta Biha}, ul. Bosanska broj 3, 77000 Biha} 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda: 

18. 8. 2005. godine u 10,00 sati u prostorijama Centra po{ta Biha}. 

Tendreska dokumentacija se mo`e dobiti na protokolu Centra po{ta Biha}, ulica Bosanska broj 3, 77000 Biha}. 

Zape~a}enu ponudu, sa punom adresom ponu|a~a, sa naznakom "PONUDA - NE OTVARAJ", dostaviti na protokol Centra po{ta Biha}, ulica Bosanska broj 3, 77000 Biha}, najkasnije do roka navedenog u ta~ki IV.6. 

Sve ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka, bez obzira kada su poslane, ne}e biti uzete u razmatranje. 

Po jedan predstavnik ponu|a~a, uz pismeno ovla{tenje, mo`e prisustvovati javnom otvaranju ponuda. 

O rezultatima konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni. 

"JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Centar po{ta Biha} zadr`ava pravo naknadnog pismenog tra`enja dodatnih informacija u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda kao i dodatne dokumentacije u tu svrhu. 

Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena poka`e neprirodno niskom, Centar po{ta Biha} }e od ponu|a~a pismeno zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ako ponu|a~ ne pru`i zadovoljavaju}e opravdanje, Centar po{ta Biha} ima pravo odbaciti ponudu. 

"JP PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Centar po{ta Biha}, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o nabavci. 

"JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Centar po{ta Biha}, zadr`ava pravo da prekine - otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga - slu~ajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavkama o ~emu }e biti informisani u obavje{tenju o otkazivanju. 

Tekst javnog obavje{tenja objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH" i na web stranici: www.bhp.ba 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: JP BH Po{ta d.o.o. Sarajevo, Centar po{ta Biha} 

Kontakt osoba: Jasmin Selmanovi} 

Adresa: Bosanska broj 3 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4200682211885 

Telefon: +387 37/224-073 

Fax: +387 37/224-073 

E-mail: jasminse@posta.ba 

Internet adresa (web): www.bhp.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JP BH Po{ta d.o.o. Sarajevo Centar po{ta Biha} 

Kontakt osoba: Jasmin Selmanovi} 

Adresa: Bosanska broj 3, Protokol 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4200682211885 

Telefon: +387 37/224-073 

Fax: +387 37/224-073 

E-mail: jasminse@posta.ba 

Internet adresa (web): www.bhp.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: JP BH Po{ta d.o.o. Sarajevo Centar po{ta Biha} 

Kontakt osoba: Jasmin Selmanovi} 

Adresa: Bosanska broj 3, Protokol 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4200682211885 

Telefon: +387 37/224-073 

Fax: +387 37/224-073 

E-mail: jasminse@posta.ba 

Internet adresa (web): www.bhp.ba 

(1-11/4197-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

OTVORENI POSTUPAK 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 

Kontakt osobe: gosp. Ivan Tanji}, gosp. Mirza ^izmi} 

Adresa: Bistrik broj 5 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200745400004 

Telefon: +387 33/286-500 

Fax: (+387 33/206-094 

E-mail: mo@mod.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka kancelarijskog materijala prema specifikaciji 1. iz tenderske dokumentacije  

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Jedinica mjere x 1 komad, prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije  

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo, ulica Bistrik broj 5 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zavr{ava 31. 12. 2005. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama ne stariji od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, broj i datum ponude, identifikacijski broj, poreski broj, te broj transakcijskog ra~una 

-    ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar 

-    uvjerenje PIO/MIO o broju uposlenih osoba 

-    potvrda o izmirenju poreznih obaveza 

-    potvrda o bonitetu i solventnosti poslovne banke 

-    referenc listu 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2004. godinu 

-    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostave ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

- dokaz iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. ta~ka a, b i d 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e do    50% 

    2)    kvalitet kompletnog asortimana    u~e{}e do    10% 

    3)    kompletnost asortimana    u~e{}e do    10% 

    4)    originalnost pojedinih komponenti    u~e{}e do    10% 

    5)    uvjeti pla}anja    u~e{}e do    10% 

    6)    visina rabata    u~e{}e do    5% 

    7)    rok isporuke    u~e{}e do    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti 25 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

31 (tridesetjedan) dan od dana objavljivanja obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH" do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Tre}eg radnog dana nakon isteka roka za blagovremenu dostavu ponuda u 12,00 sati 

Sarajevo, Bistrik broj 5 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude dostavljati zatvorene sa naznakom "Ponuda za nabavku kancelarijskog materijala - Otvoreni postupak - Ne otvaraj". 

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja. Ministarstvo odbrane ima pravo da prihvati u potpunosti ili djelomi~no ponudu, odbije svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine (MO BiH, soba br. 302, svaki radni dan od 09,30 - 16,00) 

Kontakt osoba: Lenka Kova~evi} 

Adresa: Bistrik broj 5 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200745400004 

Telefon: +387 33/286-581 

Fax: +387 33/206-094 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, Protokol MO BiH, soba br. 102, svaki radni dan od 09,30 - 16,00) 

Kontakt osoba: gosp. Muriz ^elik 

Adresa: Bistrik broj 5 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200745400004 

Telefon: +387 33/286-609 

Fax: +387 33/286-094 

(1-11/4200-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA 

Kontakt osoba: [imi} Hrvoje, dipl.ecc 

Adresa: Crkvice 67 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218136720007 

Telefon: +387 32/405-133 

Fax: +387 32/405-534 

E-mail: kbzenica@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Sukcesivna nabavka roba 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Svje`e meso i suhomesnati proizvodi 

LOT 2    Prera|evine od mesa 

LOT 3    Pile}e meso i koko{ija jaja 

LOT 4    Smrznuta i konzervirana riba 

LOT 5    Bezalkoholna pi}a i konditorski proizvodi 

LOT 6    Kafa 

LOT 7    Za~ini i ~ajevi 

LOT 8    Konzervirani i smrznuti proizvodi od vo}a i povr}a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Utvr|ena po lotovima u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kantonalna bolnica Zenica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema posebnih zahtjeva 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina prije podno{enja ponude 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 (pet) godina prije podno{enja ponude 

-    potvrda o izmirenim doprinosima za penziono-invalidsko osiguranje 

-    potvrda o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje 

-    uvjerenje porezne uprave da nema neizmirenih poreznih obaveza 

Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i ne smije biti stariji od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena kopija) 

-    uvjerenje o poreznoj regostraciji (ovjerena kopija) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    potvrdu banke o solventnosti 

-    bilans uspjeha za 2003. i 2004. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    lista glavnih isporuka izvr{ena u 2003. i 2004. godini sa izjavom ponu|a~a o vrijednostima, datumima i primaocima 

-    izjava ponu|a~a o nepromjenljivosti ponu|enih cijena izuzev u slu~ajevima vi{e sile (pove}anje ili smanjenje stopa poreza ili carina) 

-    izjava ponu|a~a o mogu}nostima kontinuiranog dr`anja tromjese~nih zaliha na svojim skladi{tima 

-    izjava ponu|a~a da rok isporuke ne}e biti du`i od 2 dana 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    50% 

    2)    kvalitet    u~e{}e    20% 

    3)    uslovi pla}anja    u~e{}e    15% 

    4)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

    5)    druge pogodnosti    u~e{}e    5% 

    6)    dosada{nje iskustvo sa ponu|a~em    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 15% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 20 dana od objave obavje{tenja. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana, do 14. 8. 2005. godine do 14,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 8. 2005. godine u 12,00 sati 

Kantonalna bolnica Zenica, sala Direkcije 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi Direkcije, soba 44, svaki radni dan od 8,00 do 14,30 sati uz dokaz o uplati na ra~un Bolnice broj 1340100000013894 IKB Zenica ili na blagajni Bolnice. 

2.    Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti, a na koverti uz punu adresu ponu|a~a nazna~iti "Ne otvaraj - ponuda za tender broj 11-4-P/05". 

(1-11/4207-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Kazneno-popravni zavod Bawa Luka 

Kontakt osoba: Bjelajac Zdenka, Majki} Bogdanka 

Adresa: Blagoja Parovi}a 139 B 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4400924980004 

Telefon: 051/316-099 

Faks: 051/370-497 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Plan nabavki za 2005. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Ugaq mrki 

LOT 2    Euro dizel, mot. benzin MB-98 i mot. uqe 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

LOT 1    mrki ugaq - 300 t 

LOT 2    euro dizel - 24.000 l, mot. benzin 3.000 l,
        mot. uqe 450 l 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Kazneno-popravni zavod Bawa Luka, Blagoja Parovi}a 239 B 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Do 31. 12. 2006. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca (original ili ovjerena kopija) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena kopija registracije u sudu, ne starija od tri mjeseca 

-    ovjerena kopija identifikacionog broja, ne starija od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stawa i bilans uspjeha za 2004. godinu 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    70% 

    2)    rok pla}awa    u~e{}e    10% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e    10% 

    4)    reference    u~e{}e    10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku od 28 dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM na blagajni Ustanove. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 30 dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

30. 8. 2005. godine u 12,00 ~asova 

KPZ Bawa Luka, Blagoja Parovi}a 139 B 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "PONUDA za javnu nabavku" li~no na protokol ili preporu~eno po{tom. Neblagovremene ponude bit }e neotvorene vra}ene ponu|a~u. 

(1-11/4212-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP]INA/OP[TINA SREBRENICA 

Na osnovu Ugovora o dodjeli granta GAP-A-S-004 o sufinansiranju, koje su osigurali Op}ina Srebrenica, [vedska agencija za me|unarodni razvoj i saradnju (Sida), u saradnji sa Ameri~kom agencijom za me|unarodni razvoj (USAID), putem Projekta upravne odgovornosti (GAP), na~elnik Op}ine Srebrenica objavljuje 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI broj 01-014-45/05 

Nabavka opreme za {alter salu u skladu sa tehni~kom specifikacijom 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Srebrenica 

Kontakt osoba: Mustafi} Enver 

Adresa: Srebreni~kog odreda bb 

Grad: Srebrenica 

Telefon: 061-738-309 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Op}ina Srebrenica, ul. Srebreni~kog odreda bb, kontakt osoba Dobrisav Jovanovi}, kancelarija br. 35, kontakt telefon ++ 38756-385-081 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Op}ina Srebrenica, ul. Srebreni~kog odreda bb, kontakt osoba Dobrisav Jovanovi}, kancelarija br. 35, kontakt telefon ++ 38756-385-081 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Op}ina Srebrenica, ul. Srebreni~kog odreda bb, kancelarija broj 28 (Pisarnica) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Nabavka opreme za {alter salu 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

01-014-45/05 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka opreme za {alter salu u skladu sa tehni~kom specifikacijom 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op}ina Srebrenica, ulica Srebreni~kog odreda bb 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne. Ponude se mogu dostavljati za: 

Nabavku opreme za {alter salu u skladu sa tehni~kom specifikacijom 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Na osnovu roka iz ponude najpovoljnijeg ponu|a~a. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dati izjavu da }e ukoliko bude izabran obezbijediti bankovnu garanciju za: 

-    nabavka opreme za {alter salu u skladu sa tehni~kom specifikacijom, u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, prije potpisivanja ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a)    Ekonomski najpovoljnija ponuda 

    1.    cijena posla    60% 

    2.    referenca srodnih poslova    20% 

    3.    rok zavr{etka posla    12% 

    4.    broj zaposlenih    8% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG 

Nema 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju, za nabavku opreme za {alter salu u skladu sa tehni~kom specifikacijom u iznosu 50 KM, koja se upla}uje na ra~un Op}ine broj 551015-00011210-51, vrsta prihoda 722521, Nova Banjalu~ka Banka, Filijala Srebrenica. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se podnose na jednom od zvani~nih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 8. 2005.godine (odnosno 28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH") do 16,00 sati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalni rok opcije za nabavku opreme za {alter salu u skladu sa tehni~kom specifikacijom je 60 dana nakon roka za podno{enje ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 8. 2005.godine u 12,00 sati 

Op}ina Srebrenica, kancelarija broj 13 

(1-11/4213-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
"SARAJEVO-[UME" D.O.O. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 01-739-3/05 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Odoba{i} Samir 

Adresa: Mar{ala Tita 7/II 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200630090001 

Telefon: 033/219-172 

Fax: 033/219-172 

E-mail: ssume@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o javnoj nabavci roba putem otvorenog postupka: 

LOT 1    Gra|evinski materijal 

LOT 2    Supstrat za punjenje kontejnera-treset 

LOT 3    Kontejneri od tvrde plastike 

LOT 4    Mineralno |ubrivo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izbor najpovoljnije ponude za nabavku roba kako slijedi: 

Ugovor o javnoj nabavci roba putem otvorenog postupka: 

LOT 1    Gra|evinski materijal 

LOT 2    Supstrat za punjenje kontejnera-treset 

LOT 3    Kontejneri od tvrde plastike 

LOT 4    Mineralno |ubrivo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

LOT 1    Gra|evinski materijal 

LOT 2    Supstrat za punjenje kontejnera-treset 

LOT 3    Kontejneri od tvrde plastike 

LOT 4    Mineralno |ubrivo 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fcco rasadnik Tar~in i rasadnik Sedrenik 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od dana potpisivanja ugovora do 31. 12. 2005. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi o nepostojanju smetnji za sudjelovanje u postupku javne nabavke u smislu odredbi ~lana 23. stav (1) ta~ke od a) do f). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca i moraju biti izdati od nadle`nih organa u BiH. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Zahtijeva se kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

^lan 26. ZJN, stav (2) ta~ke e). 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    50% 

    2)    rok isporuke    u~e{}e    30% 

    3)    uslovi pla}anja    u~e{}e    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti za vrijeme trajanja obavje{tenja u Slu`bi za komercijalne poslove. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi: 

Za Lot 1          30,00 KM 

Za Lot 2 i 3     20,00 KM 

Za Lot 4          10,00 KM, a ista se mo`e uplatiti na transakcijski ra~un broj 161-000-00367200-40 kod Raiffeisen Bank Sarajevo 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti ponudu na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini obra|enu u skladu sa tenderskom dokumen- tacijom. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponedjeljak, 15. 8. 2005. godine, do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana od krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Srijeda, 17. 8. 2005. godine 

Sarajevo, Mar{ala Tita broj 7/II, prema terminima za pojedine lotove datim u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku roba broj  01-739-3/05 (navesti broj lota) - ne otvaraj", dostavljaju se na adresu: "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo, ulica Mar{ala Tita broj 7/II 

(1-11/4214-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
"SARAJEVO-[UME" D.O.O. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 01-3810-3/05 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: O`egovi} Aida, dipl. ing. {um. 

Adresa: Mar{ala Tita 7/II 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200630090001 

Telefon: 033/219-172 

Fax: 033/219-172 

E-mail: ssume@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o javnoj nabavci roba putem otvorenog postupka 

SJEME: 

Red. broj 

Naziv artikla 

Starost 

Jed. mjere 

Koli~ina (cca) 

1. 

jela 

 

kg 

10 

2. 

c. bor 

 

kg 

10 

3. 

smr~a 

 

kg 

10 

4. 

jasen bijeli 

 

kg 

10 

5. 

bagrem 

 

kg 

6. 

hrast kitnjak 

 

kg 

100 

7. 

javor gorski 

 

kg 

10 

SADNI MATERIJAL ^ETINARA: 

Red. broj 

Naziv artikla 

Starost 

Jed. mjere 

Koli~ina (cca) 

1. 

jela 

2+1 ili 2+2 

kom. 

50.000 

2. 

smr~a 

2+1 ili 2+2 

kom. 

450.000 

3. 

bijeli bor 

2+0 

kom. 

200.000 

4. 

crni bor 

2+0 

kom. 

50.00 

SADNI MATERIJAL LI[]ARA: 

Red. broj 

Naziv artikla 

Starost 

Jed. mjere 

Koli~ina (cca) 

1. 

bagrem 

1+0 

kom. 

7.500 

2. 

vo}karice (divlja tre{nja) 

1+0 

kom. 

3.000 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izbor najpovoljnije ponude za nabavku roba kako slijedi: 

Ugovor o javnoj nabavci roba putem otvorenog postupka 

SJEME: 

Red. broj 

Naziv artikla 

Starost 

Jed. mjere 

Koli~ina (cca) 

1. 

jela 

 

kg 

10 

2. 

c. bor 

 

kg 

10 

3. 

smr~a 

 

kg 

10 

4. 

jasen bijeli 

 

kg 

10 

5. 

bagrem 

 

kg 

6. 

hrast kitnjak 

 

kg 

100 

7. 

javor gorski 

 

kg 

10 

SADNI MATERIJAL ^ETINARA: 

Red. broj 

Naziv artikla 

Starost 

Jed. mjere 

Koli~ina (cca) 

1. 

jela 

2+1 ili 2+2 

kom. 

50.000 

2. 

smr~a 

2+1 ili 2+2 

kom. 

450.000 

3. 

bijeli bor 

2+0 

kom. 

200.000 

4. 

crni bor 

2+0 

kom. 

50.00 

SADNI MATERIJAL LI[]ARA: 

Red. broj 

Naziv artikla 

Starost 

Jed. mjere 

Koli~ina (cca) 

1. 

bagrem 

1+0 

kom. 

7.500 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

SJEME 

Red. broj 

Naziv artikla 

Starost 

Jed. mjere 

Koli~ina (cca) 

1. 

jela 

 

kg 

10 

2. 

c. bor 

 

kg 

10 

3. 

smr~a 

 

kg 

10 

4. 

jasen bijeli 

 

kg 

10 

5. 

bagrem 

 

kg 

6. 

hrast kitnjak 

 

kg 

100 

7. 

javor gorski 

 

kg 

10 

SADNI MATERIJAL ^ETINARA: 

Red. broj 

Naziv artikla 

Starost 

Jed. mjere 

Koli~ina (cca) 

1. 

jela 

2+1 ili 2+2 

kom. 

50.000 

2. 

smr~a 

2+1 ili 2+2 

kom. 

450.000 

3. 

bijeli bor 

2+0 

kom. 

200.000 

4. 

crni bor 

2+0 

kom. 

50.00 

SADNI MATERIJAL LI[]ARA: 

Red. broj 

Naziv artikla 

Starost 

Jed. mjere 

Koli~ina (cca) 

1. 

bagrem 

1+0 

kom. 

7.500 

2. 

vo}karice (divlja tre{nja) 

1+0 

kom. 

3.000 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Rasadnik ponu|a~a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od dana potpisivanja ugovora do 31. 12. 2005. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN)