LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

Godina IX/I
Ponedeqak 20. 6. 2005. godine 

Broj/Broj
39 

Godina IX/I
Ponedjeljak 20. 6. 2005. godine
 

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

11- JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12- JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13- JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova 

2- JANAB 

OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

21- JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22- JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23-JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova 

24- JANAB 

Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku 

3- JANAB 

PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 

31- JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba 

32- JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 

33- JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 

4- JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41- JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja 

5- JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

51- JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52- JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53- JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 

6- JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61- JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62- JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63- JANAB 

Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 

7- JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

71- JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 

72- JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 

73- JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 

8- JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

81- JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 

82- JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 

83- JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 

84- JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

91- JANAB 

Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

10 - JANAB 

OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

101 - JANAB 

Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 

102 - JANAB 

Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije 

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH" je: 

Uplate se vr{e u korist ra~una: 

VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO    160 200 00005746 51 

UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA dd SARAJEVO    338 320 22000052 11 

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO    161 000 00071700 57 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO    552 000 00000017 12 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Primanje oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel./fax: 554-110 i 554-111, e-mail: oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba 

Internet adresa: www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
www.glasila.ba - www.sllist.ba
 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE – OGLASNIK JAVNE NABAVKE izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata na "Slu`beni glasnik BiH", za I polugodi{te iznosi 90,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK). 

Rukopisi (ovjereni i potpisani) dostavljani faksom i e-mailom s dokazom o uplati, primljeni do utorka, bit }e objavljeni u ponedjeljak, a ostali u idu}em broju.  

Grafi~ka oprema i korektorsko ure|enje tekstova u nadle`nosti JP NIO "Slu`beni list BiH".
Rukopisi se ne vra}aju.
 

OBAVJE[TENJE 

Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 02.11.2005. godine) da su od 05.05.2005. godine (~etvrtak) OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva (Naputka) o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05 od 28.03.2005. godine). 

Sve obrasce mo`ete na}i na na{em web siteu pod AKTUELNO. 

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: Savjetnik u Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine Avdo ^ampara - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - v.d. direktor Nino Hasanovi} - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Direktor: 554-150 - Pretplata: 554-570, faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Ra~unovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED - [tampa: UNIONINVESTPLASTIKA dd Semizovac - Za {tampariju Semir Prguda - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Na osnovu odredbi ~lana 13. stav 1. ta~ka 13. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Slu`beni glasnik BiH", broj 62/04) i Mi{ljenja Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje broj UO14-02-05-10/05 od 14.02.2005. godine, "Slu`beni glasnik BiH" je proizvod na ~iji se promet ne pla}a porez na promet proizvoda. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski i porezni broj 4200226120002.
Internet izdanje: http://www.sllist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM.


OGLASNIK JAVNE NABAVKE 

1 - JANAB 

11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INA CENTAR SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Centar Sarajevo 

Kontakt osoba: Sulejman Dreca 

Adresa: Mis Irbina broj 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200650440009, 

Transakcijski ra~un: 1291011000492148, HVB CPB d.d. Sarajevo 

Telefon: 033/562-320 

Fax: 033/562-402 

E-mail: sinfoc@centar.ba 

Internet adresa: www.centar.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1., Op}inski protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1., Op}inski protokol 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Bud`et Op}ine Centar za 2005. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka putni~kog automobila Passat B6 1,9 TDI
        TRENDLINE 

LOT 2    Nabavka putni~kog automobila FABIA Combi
        Ambiente 1,9 SDI 

LOT 3    Nabavka digitalnih fotokopirnih aparata 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

LOT 1 -    komada 1 

LOT 2 -    komada 1 

LOT 3 -    komada 2 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za svaki lot ponaosob. 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do 90 dana od dodjele ugovora, za sve lotove. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju oni ponu|a~i koji putem pismenih dokaza obezbijede da nemaju smetnji za u~e{}e u skladu sa ~lanom 23. Zakona ta~ka a, b, c, e i f, a {to dokazuju izvodom iz sudskog registra, uvjerenjem porezne uprave i zavoda PIO/MIO. Navedena dokumenta ne mogu biti starija od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija Izvoda iz sudskog registra o registraciji sa svim pojedina~nim ovjerenim prilozima, ne starije od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Izjava o ukupnom prometu dobavlja~a koji je predmet ugovora u posljednje tri godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc lista o poslovima iz predmeta lota u posljednje tri godine, s vrijednostima, datumima i primateljima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih ispouka koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan dobavlja~eve kontrole, samo izjavu dobavlja~a o izvr{enim isporukama 

-    izjava o anga`iranom tehni~kom osoblju i tehni~kim organima, bez obzira na to da li neposredno pripadaju dobavlja~u 

-    izjava dobavlja~a o strukturi i prosje~nom godi{njem broju zaposlenih u posljednje tri godine 

-    izjava o tehni~koj osposobljenosti i osposobljenosti dobavlja~a, mjere za osiguranje kvaliteta i njegovu osposobljenost za servisiranje u postprodajnom periodu 

Ponu|a~i koji su u~estvovali u prethodnom obavje{tenju o nabavci nisu du`ni dostavljati dokumentaciju za Odjeljak III. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu dolje navedenih kriterija: 

    1.     cijena    50% 

    2.     na~in pla}anja    15% 

    3.     rok isporuke    15% 

    4.     garantni period    10% 

    5.     obezbje|enje rezervnim dijelovima    10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 18. 7. 2005. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju, LOT 1 - 50 KM, LOT 2 - 50 KM, LOT 3 - 25 KM. 

Ponu|a~i koji su u~esvovali u prethodnom obavje{tenju o nabavci tendersku dokumentaciju mogu preuzeti bez nov~ane naknade. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 7. 2005. godine u 16,00 sati 

Sve ponude koje prispiju nakon navedenog termina (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~ima neotvorene i ne}e se razmatrati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 7. 2005. godine u 10,00 sati 

Velika sala Op}ine Centar Sarajevo 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo uredno opunomo}eni predstavnici ponu|a~a. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u jednoj zatvorenoj koverti s potpisom i pe~atom. 

Na prednjoj strani koverte navesti "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK", "LOT broj ____, naziv _____", "NE OTVARAJ". Na pole|ini koverte navesti punu adresu, naziv, kontakt telefon i kontakt osobu ponu|a~a. 

Sve stranice ponude (s dodacima - prilozima) treba da budu numerirane i uvezane. 

Op}ina Centar Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a. 

(1-11/2808-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
ZDP-RUDNIK I TE UGQEVIK-AD UGQEVIK 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: ZDP-Rudnik i TE Ugqevik - AD Ugqevik 

Kontakt osoba: Jovi~i} Qubica i Mirkovi} Milan 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-600 

Fax: 055/771-183 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Broj 4 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka alata, ra~unara i ra~unarske opreme i osnovnih sredstava (vozila) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Fco Ugqevik 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Registrovana za obavqawe poslova koja su predmet ovog postupka, {to se dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom i rje{enje o upisu u sudski registar sa svakim pojedina~no ovjerenim prilogom, osim subjekata koji su iskqu~eni iz prava sudjelovawa prema planu 23. Zakona o javnim nabavkama 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    naziv i ta~nu adresu i jedinstveni identifikacioni broj, original ili ovjerenu kopiju 

-    ovjerenu izjavu ponu|a~a da nema smetwi u~e{}a prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

-    ovjerenu kopiju rje{ewa o upisu u sudski registar, ne stariju od 60 dana 

-    uvjerewe od suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja, ili likvidacije 

-    uvjerewe o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerewe o izmirenim doprinosima (penzijsko-invalidsko i zdravstveno) 

-    uvjerewe suda da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak, ne starija od tri mjeseca 

-    opcija ponude 60 dana od dana otvarawa ponude 

-    potvrdu o solventnosti od poslovne banke u zadwih 6 mjeseci 

-    ponu|enu cijenu u KM 

-    uslove i na~in pla}awa 

-    dostaviti bilans stawa i bilans uspjeha u 2003. i 2004. godini 

-    dokumenti unutar ponude trebaju biti slo`eni i ozna~eni rednim brojem i svaka stranica numerisana 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    40% 

    2)    mogu}nost isporuke po
        tra`enoj dinamici     u~e{}e    10% 

    3)    uslovi i na~in pla}awa    u~e{}e    20% 

    4)    dosada{wa saradwa    u~e{}e    5% 

    5)    referens lista    u~e{}e    15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 30. 6. 2005. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

18. 7. 2005. godine, 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

2 mjeseca ili 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18.  7. 2005. godine 

RZZP - Rudnika i TE Ugqevik u 12 ~asova 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Otkup po jednom lotu je 50 KM na blagajni preduze}a ili na ‘irora~un preduze}a broj 555-001-000000-7438 kod Nove banke, odnosno na devizni ra~un broj 555-001-0000000066, poziv na broj 541000-000074 Nova banka a.d. Bijeqina. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: ZDP-Rudnik i TE Ugqevik 

Kontakt osoba: Jovi~i} Qubica i Mirkovi} Milan 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-600 lok. 244 i 279 

Faks: 055/771-183 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: ZDP-Rudnik i TE Ugqevik 

Kontakt osoba: Jovi~i} Qubica i Mirkovi} Milan 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-600 lok. 244 i 279 

Faks: 055/771-183 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: ZDP-Rudnik i TE Ugqevik 

Kontakt osoba: Jovi~i} Qubica i Mirkovi} Milan 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-600 lok. 244 i 279 

Faks: 055/771-183 

((1-11/2819-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.P. "KOMUNALAC" BANOVI]I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: J.P. "Komunalac" Banovi}i 

Kontakt osoba: Azra Nurkovi} 

Adresa: Branilaca Banovi}a broj 23 

Po{tanski broj: 75290 

Grad: Banovi}i 

Identifikacioni broj: 4209290730008 

Telefon: +387 35/875-355 

Fax: +387 35/875-354 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Broj protokola: 812-04/2005. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka vozila za prikupljanje i odvoz sme}a za potrebe J.P. "Komunalac" Banovi}i. 

Karakteristike predmeta ugovora mogu se vidjeti u pripremljenoj tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Jedno vozilo 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op}ina Banovi}i 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Krajnji rok za nabavku vozila je 30 dana od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka osim onih koja su isklju~ena iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. ZJP ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), {to dokazuju: 

-    potvrda/uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od 60 dana (original ili ovjerena kopija) 

-    potvrda/uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO, ne starije od 60 dana (original ili ovjerena kopija) 

-    potvrda/uvjerenje o izmirenim obavezama prema Zavodu za zdravstveno osiguranje, ne starije od 60 dana (original ili ovjerena kopija) 

-    potvrda da se ne vodi postupak ste~aja, likvidacije ili da nije objavljeno okon~anje ste~aja ili likvidacije (dokaz registarskog suda, original ili ovjerena kopija, ne starija od 60 dana) 

-    potvrda da odgovorno lice ponu|a~a nije osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu proteklih 5 godina (dokaz nadle`nog suda, original ili ovjerena kopija, ne starija od 60 dana) 

-    potvrda da odgovorno lice ponu|a~a nije progla{eno krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu posljednjih 5 godina (dokaz nadle`nog suda, original ili ovjerena kopija, ne starija od 60 dana) 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    porezni i identifikacijski broj ponu|a~a 

-    rje{enje o upisu u sudski registar (original ili ovjerena kopija - ne starije od 90 dana) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2003.i 2004. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    reference ponu|a~a koje se odnose na sli~ne poslove obavljene u posljednje dvije godine 

2.    lista zaposlenih i njihova kvalifikaciona struktura 

3.    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    a)    cijena    u~e{}e    70% 

    b)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    15% 

    c)    garancija    u~e{}e    10% 

    d)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u periodu od dvadeset osam dana od dana objave oglasa u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Dvadeset osam dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

2 dana od dana zatvaranja obavje{tenja o nabavci u 12,00 sati 

J.P. "Komunalac" Banovi}i, soba broj 3 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se li~no u periodu od dvadeset osam dana od dana objavljivanja obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH", svakog radnog dana u vremenskom periodu od 7,00 do 15,00 sati, na adresu: J.P. "Komunalac" Banovi}i, Branilaca Banovi}a broj 23 sa naznakom PONUDA ZA NABAVKU VOZILA ZA SAKUPLJANJE I ODVOZ SME]A - NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA, gdje }e se izvr{iti komisijsko otvaranje ponuda. 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje jedan predstavnik ponu|a~a. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju mo`e se uplatiti na ra~un preduze}a broj 1321300294400037 kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla, Filijala Banovi}i uz naznaku - Tenderska dokumentacija po javnom nadmetanju - Tender za nabavku vozila za sakupljanje i odvoz sme}a. 

J.P. "Komunalac" Banovi}i ne snosi nikakve tro{kove u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 7,00 do 15,00 sati, svakim radnim danom kod predsjednika komisije za javne nabavke Azre Nurkovi}, tel. 035/875-355. 

(1-11/2828-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KOMUNALNO DRU[TVO BRO]ANAC
^ITLUK 

PONOVNA OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: Komunalno dru{tvo "Bro}anac" d.o.o. ^itluk 

Kontakt osoba: Mirjana Krasi} 

Adresa: Duhanski put bb 

Po{tanski broj: 88260 

Grad: ^itluk 

Identifikacijski broj: 4227057250002 

Telefon: 026/642-507 

Fax: 036/642-617 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

LOT 1    Vodovodni materijal 

LOT 3    Vodomjeri i rezervni dijelovi za vodomjere 

LOT 11    Gorivo i mazivo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora po lotovima iz to~ke II.3. ove obavijesti je nabavka robe i vr{enje usluga za period do kraja 2005. godine, prema ponudi najpovoljnijeg ponuditelja kojem ugovorno tijelo dodijeli ugovor 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

LOT 1, LOT 3 i LOT 11. prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto isporuke roba za LOT 1 i LOT 3 je fco ^itluk, za LOT 11 mjesto to~enja goriva i maziva ponu|a~a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

Ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do 31.12. 2005. godine od dana dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Pravo sudjelovanja u ponovnom javnom nadmetanju imaju: 

-    za LOT 1 i LOT 3 sve doma}e i strane firme registrirane za proizvodnju i/ili promet roba, odnosno pru`anje tra`enih usluga 

-    za LOT 11 (gorivo i mazivo), sve firme registrirane za proiz- vodnju i/ili promet roba, odnosno pru`anje tra`enih usluga, ~ije mjesto to~enja nije udaljenije vi{e od deset kilometara od centra ^itluka 

-    osim onih koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja u javnom nadmetanju u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. Dostaviti dokaze tra`ene u tenderskoj dokumentaciji 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. NPZ) 

Dostaviti dokaze tra`ene u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

1)    cijena    50% 

2)    uvjeti pla}anja    30% 

3)    rok isporuke od momenta narud`be    10% 

4)    referenc lista u posljednje dvije godine    10% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti od dana objavljivanja obavijesti do 10. 7. 2005. godine. Uvjet za preuzimanje je bespovratna uplatnica za tendersku dokumentaciju od 100,00 KM za svaki lot. Uplatu izvr{iti na transakcijski ra~un broj 3381202200003662 kod UniCredit Zagreba~ke banke d.d. ili na blagajni poduze}a. 

Ponuditelji koji su u prethodnom postupku izvr{ili otkup tendera oslobo|eni su obaveza ponovne uplate navedenog iznosa 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zahtjev za u~e{}e mo`e se podnijeti svakim radnim danom od (od 8 do 13 sati) dana objavljivanja do 10. 7. 2005. godine 

Rok za dostavljanje ponuda, bez obzira na na~in dostave je 18. 7. 2005. godine do 12 sati 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

20. 7. 2005. godine u 12 sati u prostorijama Komunalnog dru{tva Bro}anac ^itluk 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorno tijelo zadr`ava pravo da prihvati (u potpunosti ili djelomi~no) ponude, odbije sve ponude prije njihova prihva}anja ili poni{ti nadmetanje u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i pri tome ne snosi nikakve tro{kove u vezi sa sudjelovanjem ponuditelja u postupku nadmetanja. 

(1-11/2831-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
[UMARSTVO "PRENJ" D.D. KONJIC 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: [umarstvo "Prenj" D.D. 

Kontakt osoba: Prevljak Rasim 

Adresa: Sarajevska broj 31 

Po{tanski broj: 88400 

Grad: Konjic 

Identifikacioni broj: 4227243630001 

Telefon: 036/727-515 

Fax: 036/727-127 

E-mail: prenj@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora broj  P-992/05 od  6. 6. 2005. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka polovnog motornog vozila TD 2,5 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

2  komada 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Konjic 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje 15 dana od dana zaklju~ivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vo|en ste~ajni i likvidacioni postupak ili ekvivalentni dokument 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da  odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ekvivalentni dokument 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom progla{eno krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ekvivalentni dokument  

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja PIO/MIO da su izmirene obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje, ne starije od 3 mjeseca 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem poreza, ne starije od tri mjeseca 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, ne starije od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednju poslovnu godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    50% 

    2)    kvalitet    u~e{}e    30% 

    3)    na~in i uslovi pla}anja    u~e{}e    10% 

    4)    na~in i rok isporuke    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 20. 7. 2005. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

20. 7. 2005. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

2 mjeseca nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda  ili 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

20. 7. 2005. godine u 10 sati, Konjic 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dokumenti unutar ponude trebaju biti slo`eni i svaka stranica numerisana. 

Ra~un za uplatu sredstava za otkup tenderske dokumentacije broj 1020080000001377 kod Union banke - svrha doznake javno nadmetanje. 

Preuzimanje tenderske dokumentacije vr{i se u prostorijama [umarstva "Prenj" d.d. Konjic, ulica Sarajevska 31. 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati jedan predstavnik ponu|a~a uz predo~eno pismeno ovla{tenje. 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ne otvaraj" na protokol preduze}a [umarstvo "Prenj" d.d. Konjic, Sarajevska 31 ili ponuda za otvoreni postupak za nabavku roba i usluga na adresu [umarstvo "Prenj" d.d. Konjic, ul. Sarajevska 31, 88400 Konjic, na pole|ini koverte nazna~iti adresu, broj faxa i broj telefona ponu|a~a. 

Nekompletne ponude ne}e se razmatrati, a neblagovremeno prispjele ponude }e se vratiti ponu|a~u neotvorene. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da u potpunosti ili djelimi~no prihvati ili odbije svaku ponudu, poni{ti javno nadmetanje u bilo koje vrijeme prije zaklju~enja ugovora. 

Ugovorni organ ne snosi nikakvu odgovornost, niti je obavezan obavijestiti o razlozima takve odluke. 

(1-11/2840-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
ARBEITER SAMARITER BUND
REGIONALNI URED U SARAJEVU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Arbeiter Samariter Bund, Regionalni ured u Sarajevu 

Kontakt osoba: Ibrahim Smaji} 

Adresa: Stupsko brdo broj 75 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4218274280000 

Telefon: 033/473-619/620 

Fax: 033/452-252 

E-mail: asb.sa@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b na dr`avnom nivou, ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

ASB/ECON-III-2/05/01-10 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ma{ine i oprema 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

LOT 1    Oprema za graversko-filigransku djelatnost 

LOT 2    Set alata i opreme za montiranje centralnog grijanja 

LOT 3    Polovno rabljeno servisno teretno vozilo - 1 komad 

LOT 4    Servisno teretno vozilo 2,0 SDI
        snage 51 kW - 1 komad 

LOT 5    Set ma{ina i opreme za obradu Al profila 

LOT 6    ABKANTPRESA za savijanje lima - 1 komad 

LOT 7    Set ma{ina i opreme za pokretnu stolarsku
        mini radionicu 

LOT 8    Vozilo dostavno tipa kombi sa sandukom za prevoz
        ljudi i plo~a - 1 komad 

LOT 9    Primarni kabl za instalaciju kablovske TV: TC - 540 

LOT 10    Polovni kamion za izvla~enje i prevoz trupaca 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko isporuka u poslovne prostore primaoca donacije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponude moraju sadr`avati: 

1.    naziv i ta~nu adresu ponu|a~a 

2.    ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

3.    porezni i identifikacioni broj 

4.    potvrdu o urednom izmirenju poreskih obaveza za 2004. godinu 

5.    izjavu ponu|a~a da nema smetnji u smislu odredbi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

6.    specifikaciju prilo`enih dokumenata uz prijavu za nadmetanje 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Sudjelovanje na tenderu je otvoreno na jednakim osnovama za sve pravne i fizi~ke osobe koje su registrovane za obavljanje djelatnosti iz predmeta poziva na ponudu osim onih subjekata koji su isklju~eni iz nadmetanja prema ~lanu 24. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponude moraju sadr`avati: 

1.    jedini~ne cijene sa ura~unatim zakonskim obavezama i ukupan iznos ponude, izra`eno u KM, franko naru~ilac 

2.    izjavu o nepromjenjivosti cijena iz ponude 

3.    izjavu ponu|a~a da }e uvijek imati odgovaraju}u koli~inu ma{ina i opreme spremnu za isporuku kao i izjavu o prihvatanju sukcesivne isporuke tra`enih ma{ina i opreme 

4.    uslove pla}anja i rok isporuke 

5.    referentnu listu 

6.    popuste i ostale pogodnosti 

7.    specifikaciju prilo`enih dokumenata uz prijavu za nadmetanje 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponude moraju sadr`avati: 

1.    garantni rok za isporu~ene ma{ine i opremu 

2.    specifikacija prilo`enih dokumenata uz prijavu za nadmetanje 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena predmeta ponude 

    2)    kvalitet ma{ina i opreme 

    3)    rok isporuke 

    4)    popusti i ostale pogodnosti, s tim da najjeftinija nije
        automatski i najpogodnija ponuda 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 21. do 22. 6. 2005. godine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

20. 7. 2005. godine od 09,00 do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

22. 7. 2005. godine od 10,00 do 13,00 sati 

Ured ASB-a u Sarajevu 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

ASB i predstavnici doma}ih vlasti na nivou dr`ave i op}ina zajedni~ki implementiraju projekat pod nazivom CARDS 2003 Integrisani program povratka za Bosnu i Hercegovinu (IRP2). Projekat je finansiran od strane Evropske komisije i implementiran od strane ASB-a kao zajedni~ki projekat sa op{tinama, a podr`an je od strane kantonalnih ministarstava za ljudska prava, izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine. 

Op}ine Stari Grad, Ilid`a, Visoko i Gora`de u ime ASB-a pozivaju sve zainteresovane na dostavljanje zape~a}enih ponuda za javnu nabavku i isporuku ma{ina i opreme u okviru projekta IRP2 u 2005. godini. 

Samo oni ponu|a~i koji preuzmu dokumentaciju (za lotove koje imaju) mo}i }e podnijeti svoje ponude. 

Aneks A 

I.1. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Arbeiter Samariter Bund, Regionalni ured u Sarajevu 

Kontakt osoba: Ibrahim Smaji} 

Adresa: Stupsko brdo broj 75 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4218274280000 

Telefon: 033/473-619/620 

Fax: 033/452-252 

E-mail: asb.sa@bih.net.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Arbeiter Samariter Bund, Regionalni ured u Sarajevu 

Kontakt osoba: Ibrahim Smaji} 

Adresa: Stupsko brdo broj 75 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4218274280000 

Telefon: 033/473-619/620 

Fax: 033/452-252 

E-mail: asb.sa@bih.net.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Arbeiter Samariter Bund, Regionalni ured u Sarajevu 

Kontakt osoba: Ibrahim Smaji} 

Adresa: Stupsko brdo broj 75 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4218274280000 

Telefon: 033/473-619/620 

Fax: 033/452-252 

E-mail: asb.sa@bih.net.ba 

(1-11/2844-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
ARBEITER SAMARITER BUND
REGIONALNI URED U SARAJEVU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Arbeiter Samariter Bund, Regionalni ured u Sarajevu 

Kontakt osoba: Ibrahim Smaji} 

Adresa: Stupsko brdo broj 75 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4218274280000 

Telefon: 033/473-619/620 

Fax: 033/452-252 

E-mail: asb.sa@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b na dr`avnom nivou, ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

ASB/ECON-III-1/05/01-6 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ma{ine i oprema 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

LOT 1    Rashladna komora za meso - 1 komad i ma{ina za
        pakovanje mesa VAKUMIRKA - 1 komad 

LOT 2    Polovna ma{ina za kolor {tampu - OFSETNI STROJ 

LOT 3    Ma{ine i oprema za automehani~arsko-lakirerski
        servis sa polovnom autodizalicom 

LOT 4    Polovno servisno teretno vozilo - 1,9 dizel, snage
        motora 47 kW - 2 komada 

LOT 5    Ma{ine i oprema za automehani~arski servis 

LOT 6    PLOTER za staklo - WIZARD RESIN DISPENZER
        - 1 komad 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko isporuka u poslovne prostore primaoca donacije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponude moraju sadr`avati: 

1.    naziv i ta~nu adresu ponu|a~a 

2.    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

3.    porezni i identifikacioni broj 

4.    potvrda o urednom izmirenju poreskih obaveza za 2004. godinu 

5.    izjava ponu|a~a da nema smetnji u smislu odredbi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

6.    specifikacija prilo`enih dokumenata uz prijavu za nadmetanje 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Sudjelovanje na tenderu je otvoreno na jednakim osnovama za sve pravne i fizi~ke osobe koje su registrovane za obavljanje djelatnosti iz predmeta poziva na ponudu osim onih subjekata koji su isklju~eni iz nadmetanja prema ~lanu 24. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponude moraju sadr`avati: 

1.    jedini~ne cijene sa ura~unatim zakonskim obavezama i ukupan iznos ponude, izra`eno u KM, franko naru~ilac 

2.    izjavu o nepromjenjivosti cijena iz ponude 

3.    izjavu ponu|a~a da }e uvijek imati odgovaraju}u koli~inu ma{ina i opreme spremnu za isporuku kao i izjavu o prihvatanju sukcesivne isporuke tra`enih ma{ina i opreme 

4.    uslovi pla}anja i rok isporuke 

5.    referentna lista 

6.    popusti i ostale pogodnosti 

7.    specifikacija prilo`enih dokumenata uz prijavu za nadmetanje 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponude moraju sadr`avati: 

1.    garantni rok za isporu~ene ma{ine i opremu 

2.    specifikacija prilo`enih dokumenata uz prijavu za nadmetanje 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1)    cijena predmeta ponude 

2)    kvalitet ma{ina i opreme 

3)    rok isporuke 

4)    popusti i ostale pogodnosti, sa tim da najjeftinija nije automatski i najpogodnija 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 21. - 22. 6. 2005. godine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

20. 7. 2005. godine od 09,00 do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

21. 7. 2005. godine od 10,00 do 13,00 sati 

Ured ASB-a u Sarajevu 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

ASB i predstavnici doma}ih vlasti na nivou dr`ave i op}ina zajedni~ki implementiraju projekat pod nazivom CARDS 2003 Integrisani program povratka za Bosnu i Hercegovinu (IRP1). Projekat je finansiran od strane Evropske komisije i implementiran od strane ASB-a kao zajedni~ki projekat sa op{tinama, a podr`an je od strane kantonalnih ministarstava za ljudska prava, izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine. 

Op}ine Novi Grad, Centar i Novo Sarajevo u ime ASB-a pozivaju sve zianteresovane na dostavljanje zape~a}enih ponuda za javnu nabavku i isporuku ma{ina i opreme u okviru projekta IRP1 u 2005. godini. 

Samo oni ponu|a~i koji preuzmu dokumentaciju (za lotove koje imaju) mo}i }e podnijeti svoje ponude. 

Aneks A 

I.1. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Arbeiter Samariter Bund, Regionalni ured u Sarajevu 

Kontakt osoba: Ibrahim Smaji} 

Adresa: Stupsko brdo broj 75 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4218274280000 

Telefon: 033/473-619/620 

Fax: 033/452-252 

E-mail: asb.sa@bih.net.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Arbeiter Samariter Bund, Regionalni ured u Sarajevu 

Kontakt osoba: Ibrahim Smaji} 

Adresa: Stupsko brdo broj 75 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4218274280000 

Telefon: 033/473-619/620 

Fax: 033/452-252 

E-mail: asb.sa@bih.net.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Arbeiter Samariter Bund, Regionalni ured u Sarajevu 

Kontakt osoba: Ibrahim Smaji} 

Adresa: Stupsko brdo broj 75 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4218274280000 

Telefon: 033/473-619/620 

Fax: 033/452-252 

E-mail: asb.sa@bih.net.ba 

(1-11/2845-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU "SREDNJA [KOLA METALSKIH ZANIMANJA"
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

PONOVNI OTVORENI POSTUPAK 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javna ustanova "Srednja {kola metalskih zanimanja" Sarajevo 

Kontakt osoba: Ra{id [ehovi}, dipl. in`. ma{.- direktor 

Adresa: Zmaja od Bosne broj 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200514770003 

Telefon: 033/275-601, 033/275-600, 033/275-603 

Fax: 033/207-369 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku roba i vr{enje usluga 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

A. ROBE 

LOT 1    Nabavka obrazaca, kancelarijskog potro{nog
        materijala i pribora 

LOT 2    Nabavka materijala za prakti~nu nastavu 

LOT 3    Nabavka sitnog alata i inventara za prakti~nu nastavu 

LOT 4    Nabavka materijala za odr`avanje objekta 

LOT 5    Nabavka opreme za tjelesni i zdravstveni odgoj 

B. USLUGE 

LOT 6    Servisiranje, popravka i odr`avanje informati~ke
        opreme i nabavka rezervnih dijelova 

LOT 7    Servisiranje popravka i odr`avanje kopir aparata i
        nabavka rezervnih dijelova 

LOT 8    Teku}e odr`avanje elektro-ma{inskih instalacija i
        izdavanje upotrebnih dozvola 

LOT 9    Teku}e odr`avanje, tehni~ki pregled i registracija
        vozila 

LOT 10    Usluge pregleda i odr`avaja aparata i sistema PPZ-a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JU Srednja {kola metalskih zanimanja, Zmaja od Bosne broj 8 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove iz tenderske dokumentacije 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija nije potrebna 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ostalih zahtjeva nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Garancija za izvr{enje ugovora nije potrebna 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ostalih zahtjeva u vezi sa garancijom za izvr{enje ugovora nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an predo~iti dokaze da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u otvorenom postupku za dodjelu ugovora u smislu odredbi iz ~lana 23. stav 1. ta~ke: 

a)    da ponu|a~ nije pod ste~ajom ili pred likvidacijom 

b)    da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije 

c)    da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje Zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 

d)    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od pet godina 

e)    da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje - PIO/MIO i zdravstveno osiguranje 

f)    da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza 

g)    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

h)    izjava o kompletnosti ponude 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju ga izdati nadle`ni organi u BiH. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije dobavlja~a: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacijski broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

Ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an predo~iti dokaze o finansijskom poslovanju, prema ~lanu 25. stav 1., ta~ka: 

b)    bilans stanja na dan 31. 12. 2004. godine 

d)    bilans uspjeha za period 1. 1. - 31. 12. 2004. godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referenc lista glavnih isporuka ponu|a~a u posljednjoj godini 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda i to: 

Potkriterij za LOT 1, 2, 3, 4 i 5 

-    ponu|ena cijena 

-    kvalitet robe 

-    rok isporuke 

-    dosada{nja iskustva sa ponu|a~em 

-    ukupan prihod od prodaje roba u 2004. godini za pojedini LOT 

Potkriterij za LOT 6, 7, 8, 9 i 10 

-    ponu|ena cijena 

-    kvalitet ponu|enih usluga 

-    rok za izvr{enje usluge 

-    dosada{nja iskustva sa ponu|a~em 

-    garantni rok za izvr{enje usluge 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Nije predvi|ena 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 18. stav 4. ZJN BiH zainteresovani ponu|a~i imaju pravo na uvid tendersku dokumentaciju prije nabavke iste. Uvid u tendersku dokumentaciju zainteresovani ponu|a~i mogu izvr{iti na protokolu {kole od narednog dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH", u vremenu od 8,00 do 15,00 sati, ulica Zmaja od Bosne broj 8, I sprat 

Svi zainteresovani ponu|a~i du`ni su izvr{iti uplatu za tro{kove tenderske dokumentacije u iznosu od po 25,00 KM po lotu, za LOT - 1 do LOT- 5, i od po 20,00 KM po LOT-u za LOT - 6 do LOT - 10 

Uplata se mo`e izvr{iti: 

HVB CPB Sarajevo 

Svrha doznake: Uplata za otkup tenderske dokumentacije za javnu nabavku roba i usluga (za Srednju {kolu metalskih zanimanja) 

Primalac: Depozitni ra~un Kantona Sarajevo 

Ra~un: 1291011000088531 

Vrsta prihoda: 722631 

Bud`etska organizacija: 2103021 

Op}ina Centar: 077 

Poziv na broj: 1600000000 

Uplate ponu|a~a koji su ve} otkupili tendersku dokumentaciju su va`e}e 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od zvani~nih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 18. 7. 2005. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalni vremenski period u kojem ponu|a~ mora osigurati period va`enja ponude je 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda bi}e izvr{eno dana 20. 7. 2005. godine i to za lotove 1, 2, 3, 4 i 5 u 11,00 sati, a za lotove 6, 7, 8, 9 i 10 u 13,00 sati u prostorijama kabineta direktora, u prisustvu predstavnika ponu|a~a uz predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvovanje otvaranju 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u originalu u zape~a}enoj koverti na jednom od zvani~nih jezika u BiH, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Ponude moraju biti dostavljene li~no ili po{tom na adresu Zmaja od Bosne broj 8 sa naznakom "Ponuda sa cijenama - Tender broj 02-594/05 (nazna~iti broj lota) NE OTVARAJ". 

JU Sredja {kola metalskih zanimanja u Sarajevu ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti svaku ponudu, poni{ti postupak ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja okvirnog sporazuma i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

Sve informacije u vezi sa otvorenim postupkom mogu se dobiti u vremenu od 8,00 do 15,00 sati na telefon 033/275-600 (sekretarijat) i 275-603 (ra~unovodstvo). Ovaj oglas je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH". 

(1-11/2848-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU "SREDNJA [KOLA METALSKIH ZANIMANJA"
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Javna ustanova "Srednja {kola metalskih zanimanja" Sarajevo 

Kontakt osoba: Ra{id [ehovi}, dipl. in`.ma{.- direktor 

Adresa: Zmaja od Bosne broj 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200514770003 

Telefon: 033/275-601, 033/275-600, 033/275-603 

Fax: 033/207-369 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku roba. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

A.Robe 

LOT 1    Oprema i alat za automehani~arsku radionicu 

LOT 2    Dvostubna autodizalica minimalne nosivosti
        3000 kg sa ugradnjom 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JU Srednja {kola metalskih zanimanja, Zmaja od Bosne broj 8 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove iz tenderske dokumentacije. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

2 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija nije potrebna. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ostalih zahtjeva nema. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Garancija za izvr{enje ugovora nije potrebna 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ostalih zahtjeva u vezi sa garancijom za izvr{enje ugovora nema. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an predo~iti dokaze da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u otvorenom postupku za dodjelu ugovora u smislu odredbi iz ~lana 23. stav 1. ta~ke: 

a)    da ponu|a~ nije pod ste~ajom ili pred likvidacijom 

b)    da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije 

c)    da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 

d)    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od pet godina 

e)    da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje - PIO/MIO i zdravstveno osiguranje 

f)    da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza 

g)    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

h)    izjava o kompletnosti ponude 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju ga izdati nadle`ni organi u BiH. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije dobavlja~a: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacijski broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

Ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an predo~iti dokaze o finansijskom poslovanju, prema ~lanu 25. stav 1., ta~ka: 

b)    bilans stanja na dan 31. 12. 2004. godine 

d)    bilans uspjeha za period 1. 1. - 31. 12. 2004. godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referenc lista glavnih isporuka ponu|a~a u posljednjoj godini 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriterij za ocjenu ponuda je "ekonomski najpovoljnija ponuda" koji uklju~uje slijede}e potkriterije, i to: 

Potkriterij za LOT 1. i 2. su: 

-    ponu|ena cijena 

-    kvalitet robe 

-    rok isporuke 

-    ukupan prihod od prodaje roba u 2004. godini za pojedini LOT 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Primjena doma}eg preferencijala nije predvi|ena 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 18. stav 4. ZJN BiH zainteresovani ponu|a~i imaju pravo na uvid u tendersku dokumentaciju prije nabavke iste. Uvid u tendersku dokumentaciju zainteresovani ponu|a~i mogu izvr{iti na protokolu {kole od narednog dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH", u vremenu od 08,00 do 15,00 sati, ulica Zmaja od Bosne broj 8, I sprat. 

Svi zainteresovani ponu|a~i du`ni su izvr{iti uplatu za tro{kove tenderske dokumentacije u iznosu od po KM 25,00. 

Uplata se mo`e izvr{iti: 

HVB CPB Sarajevo 

Svrha doznake: Uplata za otkup tenderske dokumentacije za javnu nabavku roba i usluga (za Srednju {kolu metalskih zanimanja) 

Primalac: Depozitni ra~un Kantona Sarajevo 

Ra~un: 1291011000088531 

Vrsta prihoda. 722631 

Bud`etska organizacija: 2103021 

Op}ina Centar: 077 

Poziv na broj: 1600000000 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od zvani~nih jezika Bosne i Hercegovine. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 18. 7. 2005. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Minimalni vremenski period u kojem ponu|a~ mora osigurati period va`enja ponude je 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda bi}e izvr{eno dana 20. 7. 2005. godine u 10,00 sati u prostorijama kabineta direktora, u prisustvu predstavnika ponu|a~a uz predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvovanje otvaranju. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u originalu u zape~a}enoj koverti na jednom od zvani~nih jezika u BiH, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Ponude moraju biti dostavljene li~no ili po{tom na adresu Zmaja od Bosne broj 8 sa naznakom "Ponuda sa cijenama- Tender broj 02-595/05 (nazna~iti broj lota) NE OTVARAJ". 

JU Srednja {kola metalskih zanimanja u Sarajevu ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti svaku ponudu, poni{ti postupak ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja okvirnog sporazuma i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

Sve informacije u vezi sa otvorenim postupkom mogu se dobiti u vremenu od 08,00 do 15,00 sati na telefon 033/275-600 (sekretarijat) i 275-603 (ra~unovodstvo). Ovaj oglas je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH". 

(1-11/2849-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo inostranih poslova BiH 

Kontakt osoba: Odsjek za upravljanje nekretninama MIP BiH Rajka \eri} 

Adresa: Musala broj 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200950590002 

Telefon: 033/281-277 

Fax: 033/472-188 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

09/5-22-50-8798/05 rekonstrukcija dijelova objekta sa nabavkom namje{taja u MIP BiH i ugradnja lifta 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Interijer podruma, rekonstrukcija krova sa limarskim radovima, rekonstrukcija tavanskog prostora, ugradnja lifta, instaliranje slabe i jake struje, rekonstrukcija konzularnog odjeljenja sa {alterom u suterenu i nabavka kancelarijskog namje{taja. Preciznije su opisani radovi i nabavka roba u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema predmjera tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Ministarstvo inostranih poslova BiH, Musala broj 2, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

90 dana (od dodjele ugovora) 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

5% vrijednosti od ponu|enog iznosa. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% vrijednosti od ugovorenog iznosa (sa rokom va`nosti do prijema radova) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Garancija poslovno prihvatljive banke za izvr{enje ugovora, neopoziva, bezuslovna, naplativa na prvi poziv. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem ponude ne vodi niti je vo|en ste~ajni i likvidacioni postupak 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca ponude nije pravosna`nom odlukom osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca ponude nije pravosna`nom odlukom progla{eno krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja PIO/MIO da su izmirene obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje 

-    original ili ovjerena fotokopija poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa porezom 

-    izjava o preuzimanju tenderske dokumentacije i prihva}anju uslova javne nabavke 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotrokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim potrebnim ovjerenim prilozima. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro vr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane Ministarstva inostranih poslova BiH na iznos od 10% od ukupno ugovorene vrijednosti, sa rokom va`enja do prijema radova i roba 

-    cijene su fiksne i moraju biti iskazane sa obavezno ura~unatim porezom na promet usluga i roba 

-    iskazati jedini~ne i ukupnu cijenu ponude 

-    fotokopija poslovnog bilansa stanja uspjeha za posljednje tri godine 

-    izjava izvo|a~a o nepromjenjivosti cijena 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    kao dokaz za tehni~ku profesionalnu sposobnost uz ponudu treba dostaviti izjavu o prosje~nom broju zaposlenih u posljednje tri godine, o tehni~koj opremljenosti i mjerama kojima raspola`e za izvr{enje radova i nabavku roba 

-    referens listu uspje{no izvr{enih radova u posljednje tri do pet godina 

-    obrazovna i profesionalna kvalifikacija izvo|a~a radova kao i kvalifikacije rukovodnog osoblja 

-    detaljne tehni~ke i druge karakteristike i druge dokumente o kvalitetu ponu|ene opreme 

-    original izjava proizvo|a~a opreme o dirketnoj podr{ci ponu|a~a, naslovljena isklju~ivo na ponu|a~a 

-    izjava ponu|a~a o periodu garancije za opremu i radove sa garantnim uslovima 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    30% 

    2)    rok izvr{enja radova, odnosno 

        isporuka    u~e{}e    20% 

    3)    referenc lista    u~e{}e    20% 

    4)    uslovi pla}anja    u~e{}e    15% 

    5)    dokaz o tehni~kim i profesionalnim
        sposobnostima ponu|a~a prema
        ~lanu 26. stav 4, ta~ka a,b i c BiH    u~e{}e    15% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 8. 7. 2005. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 7. 2005. godine do 12 ~asova zadnjeg dana 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do okon~anja radova i nabavke roba. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 7. 2005. godine u 10 sati 

Sarajevo, Ministarstvo inostranih poslova BiH, velika sala u prizemlju. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije se mogu dobiti li~no u Ministarstvu inostranih poslova BiH ili na telefon broj 033/281-277, 033/281-272. 

Nov~ana sredstva predvi|ena za otkup tenderske dokumentacije u iznosu od 100 KM uplatiti na ra~un broj 0000030000000145, otvoren kod Centralne banke Bosne i Hercegovine, poziv na broj 37111. 

Svi dokumenti moraju biti numerisani i pore|ani po redosljedu iz sadr`aja ponude i ne smiju biti stariji od tri mjeseca. 

Nepotpune ponude ne}e se razmatrati. 

Ponu|a~i imaju pravo u~e{}a sa jednom ponudom. 

Ukoliko zajedni~ki ponudu dostavljaju dva ili vi{e ponu|a~a, moraju podnijeti original potpisani primjerak ugovora o saradnji. 

Ponuda se podnosi u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji, sa punom adresom ponu|a~a i dostavlja se  uz naznaku "Ne otvaraj" - ponude za tender. 

Ponuda se podnosi na adresu Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Musala broj 2. 

Zadnji rok za podno{enje ponuda je 18. 7. 2005. godine do 12 sati. 

Javno otvaranje ponuda bi}e odr`ano 19. 7. 2005. godine u 10 sati u Ministarstvu inostranih poslova Bosne i Hercegovine Musala broj 2. u velikoj sali u prizemlju. 

Ponude prispjele nakon isteka roka za podno{enje ne}e biti razmatrane i vrati}e se ponu|a~u neotvorene. 

Javnom otvaranju mo`e prisustvovati jedan ovla{teni predstavnik uz pismeno ovla{tenje ponu|a~a. 

Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu bi}e obavje{teni o rezultatima postupka dodjele ugovora. 

Ponuda sa najni`om cijenom ne zna~i da je i automatski najpovoljnija. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u ovom postupku i zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti bilo koju ponudu, poni{ti postupak ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora bez obrazlo`enja. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Ministarstvo inostranih poslova BiH 

Kontakt osoba: Odsjek za upravljanje nekretninama MIP BiH 

Rajka \eri} 

Adresa: Musala broj 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200950590002 

Telefon: 033/281-272 ili 281-277 

Fax: 033/472-188 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Ministarstvo inostranih poslova BiH 

Kontakt osoba: Odsjek za upravljanje nekretninama 

Rajka \eri} 

Adresa: Musala broj 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200950590002 

Telefon: 033/281-272 ili 281-277 

Fax: 033/472-188 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Ministarstvo vanjskih inostranih poslova BiH 

Kontakt osoba: Odsjek za upravljanje nekretninama MIP BiH Rajka \eri} 

Adresa: Musala broj 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200950590002 

Telefon: 033/281-277 

Fax: 033/472-188 

(1-11/2857-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D.
ELEKTROPRENOS SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

OTVORENI POSTUPAK ZA JAVNU NABAVKU
BROJ 10304-046/05 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. 

Elektroprenos Sarajevo 

Kontakt osoba: Mirjana Babi}, tel. 00387 33/751-211; Ned`ad Ademaj, tel. 00387 33/751-214 

Adresa: ul. Vilsonovo {etali{te broj 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150021 

Telefon: 00387 33/751-101 

Fax: 00387 33/751-109 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

JP Elektroprivreda BiH d.d., Elektroprenos Sarajevo, ul. Vilsonovo {etali{te broj 15, soba broj 131 (Protokol). 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor broj 3EP-046/05 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Komandno siganalni kablovi 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Specifikacija i tehni~ki uslovi sadr`ani su u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo - Centralno skladi{te Reljevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

1 (jedan) lot 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok isporuke: 60 ({ezdeset) dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2.000,00 KM/1.023,00 EUR 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke za osiguranje ponude mora biti prihvatljiva od strane JP Elektroprivreda BiH d.d., sa va`no{}u: opcija ponude plus 30 dana. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ dostavlja izjavu da }e, u slu~aju prihvatanja ponude i ugovaranja isporuke opreme, obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane naru~ioca, na iznos od 5% ugovorene vrijednosti. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Iznos garancije za dobro izvr{enje posla }e biti dovoljan da osigura naknadu {tete i tro{kova ~ije nastajanje ugovorni organ mo`e razumno o~ekivati u slu~aju da dobavlja~ prekr{i konkretan ugovor o javnoj nabavci. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an predo~iti dokaze da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u otvorenom postupku za dodjelu ugovora u smislu odredbi iz ~lana 23. stav (1) ta~ke a), b), c), e) i f) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine; prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini (za doma}e dobavlja~e) ili nadle`nih organa, odnosne dr`ave (za inostrane dobavlja~e). 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije dobavlja~a: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an predo~iti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove ekonomske i finansijske sposobnosti u smislu odredbi iz ~lana 25. stav (1) ta~ke b), c), i d) ZJN Bosne i Hercegovine; potrebno je prilo`iti izjavu o ispunjenju uslova iz ta~ke c). Za ta~ku b) dobavlja~ prila`e ovjerenu kopiju izvoda iz poslovnih bilansa, a za ta~ku d) ovjerenu kopiju obrazaca bilansa uspjeha za period ne du`i od posljednje tri finansijske godine. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an predo~iti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove tehni~ke, odnosno profesionalne sposobnosti u smislu odredbi iz ~lana 26. stav (2) ta~ke a), b), c), d), e) i g) ZJN Bosne i Hercegovine; za ta~ke a), b), c), d) i e) dobavlja~ prila`e odgovaraju}e dokumente - uvjerenje, potvrdu, odnosno drugu javnu ispravu ovla{tenog organa, a za ta~ku g) saop}enje/naznaka elemenata ugovora koje dobavlja~ namjerava podugovarati. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b) Ekonomski najpovoljnija ponuda 

U postupku vrednovanja ugovorni organ }e izvr{iti bodovanje prema va`nosti kriterija za dodjelu ugovora kako slijedi: 

1)    finansijski elementi ponude    u~e{}e    80% 

2)    tehni~ke karakteristiike (tehni~ki
    elementi ponude)     u~e{}e    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa ~lanom 20. stav (1) ta~ke b), c) i d) UPZ. Cjenovni preferencijalni tretman doma}eg se primjenjuje isklju~ivo u svrhu pore|enja ponuda u skladu sa ~lanom 35. ZJN. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki ponu|a~, koji je zainteresiran za u~estvovanje u otvorenom postupku za javnu nabavku roba/radova broj 10304-046/05, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju. Zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju treba dostaviti na ovla{teni fax broj 00387 33/751-109. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti, nakon objavljivanja otvorenog postupka u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d., "Elektroprenos" Sarajevo, ul. Vilsonovo {etali{te broj 15, soba  broj 59, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, uz podno{enje potvrde o uplati tro{kova tendera, a po dostavi pismenog zahtjeva za u~e{}e na javno nadmetanju. 

Nov~ana naknada za uplatu tro{kova tendera iznosi 50,00 KM/25,50 EUR. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko: Raiffeisen Bank, d.d. BiH, Swift RZBABA2S na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije broj 10304-046/05", valuta EUR. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine izvr{iti putem Central Profit Banke d.d. Sarajevo, broj ra~una: 129-106-10001164-16, sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije broj 10304-046/05", valuta KM 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na slu`benim jezicima u BiH; engleski jezik je primjenljiv, uz obavezu ponu|a~a da op{ti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

Rok za dostavu ponuda je: 28 dana od dana objavljivanja Obavje{tenja o javnoj nabavci za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a u "Slu`benom glasniku BiH". 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u 2 primjerka i to 1 original i 1 kopija, u zape~a}enoj koverti, po{tom ili li~no, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Svaki primjerak ponude mora biti ozna~en kao original ili kopija 

Na koverti treba biti napisana puna adresa ponu|a~a. Na koverti nazna~iti: 

"Otvoreni postupak za javnu nabavku broj 10304-046/05 - ponuda sa cijenama", sa naznakom "Ne otvarati". 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 18. 7. 2005. godine, 10,00 sati. 

Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

Adresa prijema ponuda: JP Elektroprivreda BiH d.d.- "Elektropre- nos" Sarajevo, ul. Vilsonovo {etali{te broj 15, soba broj 131 (Protokol). 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Potrebno je osigurati va`nost ponude u trajanju od 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e se izvr{iti dana 18. 7. 2005. godine u 13,00 sati, u prostorijama JP Elektroprivreda BiH d.d. - "Elektroprenos" Sarajevo, ul. Vilsonovo {etali{te broj 15, soba broj 336, III sprat, u prisustvu Komisije za evulaciju ponuda i predstavnika ponu|a~a, koji odlu~e prisustvovati otvaranju ponuda uz predo~enje ovla{tenja ponu|a~a. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dodatane informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9. ZJN, mogu se dobiti od kontakt osobe iz Odjeljka I (ta~ka I.1.). 

(1-11/2859-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
KLINI^KA APOTEKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka 

Kontakt osoba: mr. ph. Dubravka Aleksi} 

Adresa: Bolni~ka broj 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

Internet adresa: www.kcus.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku Medicinskih pomagala IV. za 2005. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanje je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku Medicinskih pomagala IV. - igle, kanile, sistemi, drenovi, kateteri, {price i rukavice za 2005. godinu 

Detaljan opis materijala koji su predmet tendera dati su u tenderskoj dokumentaciji, a navedene koli~ine u tenderskoj dokumentaciji su orijentacione. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Nabavka ukupno 241 stavki razli~itih artikala podijeljenih u lotove: 

LOT 1    Igle, kanile i sistemi 

LOT 2    Drenovi, kateteri, {price i rukavice 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

"Franko skladi{te kupca" 

Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevo, 

Klini~ka apoteka, Bolni~ka broj 25 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova, sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Uz ponudu je obavezno dostavljanje potvrde o gotovinskoj uplati garancije za ozbiljnost ponude u iznosu 3.000,00 KM na ra~un KCUS-a. Garancija za ponudu }e biti realizovana u slu~ajevima navedenim u ~lanu 16. stav 3. UPZ. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Garancija se daje na vrijeme do dodjele ugovora. Poslije dodjele ugovora Ugovorni organ }e u roku od 10 dana vratiti cjelokupni iznos garancije u skladu sa ~lanom 18. UPZ-a. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prije potpisivanja ugovora najpovoljniji ponu|a~ je du`an dostaviti bankarsku garanciju u vrijednosti od 7% iznosa po ugovoru koji se potpisuje. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Povrat iznosa garancije za dobro izvr{enje posla }e se obaviti u skladu sa ~lanom 19. UPZ i odredbama ugovora u kojim }e se detaljnije regulisati prava i obaveze izme|u ponu|a~a i ugovornog organa u vezi date garancije. Povrat garancije }e se izvr{iti u roku od 10 dana nakon isteka roka na koji je zaklju~en ugovor. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponuda sadr`i: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-telefaxa, e-mail-om, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdat od nadle`nog suda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    spisak materijala sa za{ti}enim nazivima, katalo{kim brojem, imenom proizvo|a~a, zemljom porijekla, cijenom u KM po navedenoj jedinici mjere "franko skladi{te kupca" i ukupan iznos, (sve na originalnoj tenderskoj dokumentaciji) 

-    kataloge i uzorke materijala na zahtjev 

-    certifikat o garanciji kvaliteta ponu|enih materijala 

-    referencnu listu isporuka tra`enih materijala u drugim medicinskim centrima 

-    izjava ponu|a~a da rok isporuke tra`enog materijala ne}e biti du`i od 7 dana 

-    izjava ponu|a~a kojom se obavezuje da rok upotrebe ugovorenih materijala u vrijeme isporuke ne}e biti kra}i od 6 mjeseci 

-    izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora, izuzev u slu~ajevima vi{e sile (pove}anje ili smanjenje stopa poreza i carina) 

-    izjava da ponu|a~ pristaje na odgo|eno pla}anje do 210 dana od dana ispostavljanja fakture 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    50% 

    2)    kvalitet - na osnovu certifikata o
        kvalitetu ovla{tenih institucija    u~e{}e    30% 

    3)    dosada{nja iskustva KCUS-a u radu
        sa tra`enim materijalima    u~e{}e    10% 

    4)    dosada{nje iskustvo u upotrebi tra`enih
        materijala u drugim medicinskim
        centrima    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Vrednovanje ponuda }e se vr{iti primjenom preferencijalnog tretmana doma}eg u skladu sa ~lanom 20. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkam ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05) 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 3 dana 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana do 19. 7. 2005. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 17. 9. 2005. godine  ili 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 7. 2005. u 16,00 ~asova 

KCUS-a - TEB - soba broj 14. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u KCUS-a - Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25, u vremenu od 8,00 do 16,00 ~asova, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 50,00 KM po jednom lotu. 

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu broj: 129-101-10000879-49 kod Central Profit Banke Sarajevo u svrhu "otkupa tenderske dokumentacije za nabavku Medicinskih pomagala IV". 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-a, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na Protokol Klini~kog centra, objekat TEB-a, Bolni~ka 25. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

-    naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faxa 

-    "Javno nadmetanje za nabavku medicinskih pomagala IV" 

-    "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA - 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Klini~ka apoteka 

Kontakt osoba: mr. ph. Dubravka Aleksi} 

Adresa: Bolni~ka broj 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

Internet adresa: www.kcus.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Klini~ka apoteka 

Kontakt osoba: mr. ph. Dubravka Aleksi} 

Adresa: Bolni~ka broj 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-840 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

Internet adresa: www.kcus.net 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Klini~ka apoteka 

Kontakt osoba: mr. ph. Dubravka Aleksi} 

Adresa: Bolni~ka broj 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

Internet adresa: www.kcus.net 

(1-11/2861-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
KLINI^KA APOTEKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, 

Klini~ka apoteka 

Kontakt osoba: mr. ph. Dubravka Aleksi} 

Adresa: Bolni~ka broj 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

Internet adresa: www.kcus.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku medicinskih pomagala II za 2005. godinu. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku medicinskih pomagala II. - flastera, medicinskih aparata za dijagnozu i lije~enje, medicinskih pomagala od gume i PVC mase. 

Detaljan opis materijala koji su predmet tendera dati su u tenderskoj dokumentaciji a navedene koli~ine u tenderskoj dokumentaciji su orijentacione. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Nabavka ukupno 76 stavki razli~itih artikala podijeljenih u lotove: 

LOT 1    Flasteri 

LOT 2    Medicinski aparati za dijagnozu i lije~enje 

LOT 3    Medicinska pomagala od gume i PVC mase 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

"Franko skladi{te kupca" 

Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Klini~ka apoteka, Bolni~ka broj 25. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Uz ponudu je obavezno dostavljanje potvrde o gotovinskoj uplati garancija za ozbiljnost ponuda u iznosu 3.000,00 KM na ra~un KCUS-a. Garancija za ponudu }e biti realizovana u slu~ajevima navedenim u  ~lanu 16. stav 3. UPZ. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Garancija se daje na vrijeme do dodjele ugovora. Poslije dodjele ugovora ugovorni organ }e u roku od 10 dana vratiti cjelokupni iznos garancije u skladu sa ~lanom 18. UPZ-a 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prije potpisivanja ugovora najpovoljniji ponu|a~ je du`an dostaviti bankarsku garanciju u vrijednosti od 7% iznosa po ugovoru koji se potpisuje. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Povrat iznosa garancije za dobro izvr{enje posla }e se obaviti u skladu sa ~lanom 19. UPZ i odredbama ugovora u kojim }e se detaljnije regulisati prava i obaveze izme|u ponu|a~a i ugovornog organa u vezi date garancije. Povrat garancije }e se izvr{iti u roku od 10 dana nakon isteka roka na koji je zaklju~en ugovor. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponuda sadr`i: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-telefaxa, e-mail-om, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdat od nadle`nog suda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    spisak materijala sa za{ti}enim nazivima, katalo{kim brojem, imenom proizvo|a~a, zemljom porijekla, cijenom u KM po navedenoj jedinici mjere "franko skladi{te kupca", (sve na originalnoj tenderskoj dokumentaciji) 

-    kataloge i uzorke materijala na zahtjev 

-    certifikat o garanciji kvaliteta ponu|enih materijala 

-    referencnu listu isporuka tra`enih materijala u drugim medicinskim centrima 

-    izjavu ponu|a~a da rok isporuke tra`enog materijala ne}e biti du`i od 7 dana 

-    izjavu ponu|a~a kojom se obavezuje da rok upotrebe ugovorenih materijala u vrijeme isporuke ne}e biti kra}i od 6 mjeseci 

-    izjavu ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena zaa vrijeme trajanja ugovora, izuzev u slu~ajevima vi{e sile (pove}anje ili smanjenje stopa poreza i carina) 

-    izjavu da ponu|a~ pristaje na odgo|eno pla}anje do 210 dana od dana ispostavljanja fakture 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    50% 

    2)    kvalitet - na osnovu certifikata o
        kvalitetu ovla{tenih institucija    u~e{}e    30% 

    3)    dosada{nja iskustva KCUS-a u
        radu sa tra`enim materijalima    u~e{}e    10% 

    4)    dosada{nja iskustva u upotrebi
        tra`enih materijala u drugim
        medicinskim centrima    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Vrednovanje ponuda }e se vr{iti primjenom preferencijalnog tretmana doma}eg u skladu sa ~lanom 20. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH, broj 3/05). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 3 dana 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 120,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana do 20. 7. 2005. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 18. 9. 2005. godine ili 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda  

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

20. 7. 2005. godine u 16,00 sati 

KCUS-a - TEB - soba broj 14 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u KCUS-a - Klini~ka apoteka, Bolni~ka broj 25, u vremenu od 8,00 - 16,00 ~asova, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 40,00 KM po jednom lotu. 

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu broj 129-101-10000879-49 kod Central Profit Banke Sarajevo u svrhu "otkupa tenderske dokumentacije za nabavku medicinskih pomagala II". 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-a, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na Protokol Klini~kog centra, objekat TEB-a, Bolni~ka 25 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

-    naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faxa, 

- "Javno nadmetanje za nabavku medicinskih pomagala II" 

-    "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" 

Neglagovremen i nepotpune ponude se ne}e razmatrati 

Alternativne ponude nisu dozvoljene 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, 

Klini~ka apoteka 

Kontakt osoba: mr. ph. Dubravka Aleksi} 

Adresa: Bolni~ka broj 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

Internet adresa: www.kcus.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, 

Klini~ka apoteka 

Kontakt osoba: mr. ph. Dubravka Aleksi} 

Adresa: Bolni~ka broj 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-840 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

Internet adresa: www.kcus.net 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, 

Protokol KCUS-a objekat TEB-a 

Kontakt osoba: mr. ph. Dubravka Aleksi} 

Adresa: Bolni~ka broj 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

Internet adresa: www.kcus.net 

(1-11/2862-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
KLINI^KA APOTEKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Klini~ka apoteka 

Kontakt osoba: mr. ph. Dubravka Aleksi} 

Adresa: Bolni~ka broj 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

Internet adresa: www.kcus.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku Medicinskih pomagala III - Sanitetski i zavojni materijal za 2005. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku. Medicinska pomagala III. - sanitetski i zavojni materijal. 

Detaljan opis materijala koji su predmet tendera data je u tenderskoj dokumentaciji, a navedene koli~ine u tenderskoj dokumentaciji su orijentacione. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Nabavka ukupno 112 stavki razli~itih artikala sanitetskog materija- la 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

"Franko skladi{te kupca" 

Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka, Bolni~ka broj 25 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Uz ponudu je obavezno dostavljanje potvrde o gotovinskoj uplati garancija za ozbiljnost ponude u iznosu 3.000,00 KM na ra~un KCUS-a. Garancija za ponudu }e biti realizovana u slu~ajevima navedenim u ~lanu 16. stav 3. UPZ 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Garancija se daje na vrijeme do dodjele ugovora. Poslije dodjele ugovora ugovorni organ }e u roku od 10 dana vratiti cjelokupni iznos garancije u skladu sa ~lanom 18. UPZ-a 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prije potpisivanja ugovora najpovoljniji ponu|a~ je du`an dostaviti bankarsku garanciju u vrijednosti od 7% iznosa po ugovoru koji se potpisuje. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Povrat iznosa garancije za dobro izvr{enje posla }e se obaviti u skladu sa ~lanom 19. UPZ i odredbama ugovora u kojim }e se detaljnije regulisati prava i obaveze izme|u ponu|a~a i ugovornog organa u vezi date garancije. Povrat garancije }e se izvr{iti u roku od 10 dana nakon isteka roka na koji je zaklju~en ugovor. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponuda sadr`i: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-telefaxa, e-mailom, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe, 

-    izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdat od nadle`nog suda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    spisak materijala sa za{ti}enim nazivima, katalo{kim brojem, imenom proizvo|a~a, zemljom porijekla, cijenom u KM po navedenoj jedinici mjere "franko skladi{te kupca", (sve na originalnoj tenderskoj dokumentaciji) 

-    kataloge i uzorke materijala na zahtjev 

-    certifikat o garanciji kvaliteta ponu|enih materijala 

-    referencnu listu isporuka tra`enih materijala u drugim medicinskim centrima 

-    izjavu ponu|a~a da rok isporuke tra`enog materijala ne}e biti du`i 7 dana 

-    izjavu ponu|a~a kojom se obavezuje da rok upotrebe ugovornih materijala u vrijeme isporuke ne}e biti kra}i od 6 mjeseci 

-    izjavu ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora, izuzev u slu~ajevima vi{e sile (pove}anje ili smanjenje stopa poreza i carina) 

-    izjava da ponu|a~ pristaje na odgo|eno pla}anje do 210 dana od dana ispostavljanja fakture 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu  ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena     u~e{}e    50% 

    2)    kvalitet - na osnovu certifikata o
        kvalitetu ovla{tenih institucija    u~e{}e     30% 

    3)    dosada{nja iskustva KCUS-a u radu
        sa tra`enim materijalima    u~e{}e    10% 

    4)    dosada{nja iskustva u upotrebi
        tra`enih materijala i drugim
        medicinskim centrima    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Vrednovanje ponuda da }e se vr{iti primjenom preferencijalnog tretmana doma}eg u skladu sa ~lanom 20. Upustva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH" broj 3/05) 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 3 dana 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana do 18. 7. 2005. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 16. 9. 2005. godine ili 60 dana nakon krajnjeg  roka za podno{e- nje ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 7. 2005. godine u 16,00 ~asova 

KCUS-a TEB-soba broj 14 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u KCUS-u - Klini~ka apoteka, Bolni~ka broj 25, u vremenu 8,00 - 16,00 ~asova, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 100,00 KM. 

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu broj 129-101-10000879-49 Central Profit Banke Sarajevo u svrhu "otkupa tenderske dokumentacije za nabavku Medicinskih pomagala III.- Sanitetski i zavojni materijal " 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-a, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na Protokol Klini~kog centra, objekat TEB-a, Bolni~ka broj 25. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

- naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faxa 

"Javno nadmetanje za nabavku Medicinskih pomagala III- Sanitetski i zavojni materijal" 

- "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Klini~ka apoteka 

Kontakt osoba: mr. ph. Dubravka Aleksi} 

Adresa: Bolni~ka broj 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

Internet adresa: www.kcus.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Klini~ka apoteka 

Kontakt osoba: mr. ph. Dubravka Aleksi} 

Adresa: Bolni~ka broj 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-840 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

Internet adresa: www.kcus.net 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Protokol KCUS-a, objekat TEB-a 

Kontakt osoba: mr. ph. Dubravka Aleksi} 

Adresa: Bolni~ka broj 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

Internet adresa: www.kcus.net 


(1-11/2863-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JP "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE"
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e "Putevi Republike Srpske" 

Kontakt osoba: Mihajlovi} Mirjana 

Adresa: Vase Pelagi}a broj 10 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401723780003 

Telefon: +387 51/303-319 

Faks: +387 51/303-319 

Internet adresa: www.putevirs.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka i sukcesivna isporuka goriva za motrorna vozila (EUD-2, BMB-95  i  MB-98) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka za dodjelu ugovora je nabavka i sukcesivna isporuka goriva za motorna vozila (EUD-2, BMB-95  i MB-98) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

Ponude se dostavqaju za jedan lot 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

24 mjeseca ili 730 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an ponuditi dokaze da nema smetwi za wegovo u~e{}e u otvorenom potupku za dodjelu ugovora u smislu ~lana 23. stav (1) ta~ke a, b, c, d, e i f Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni  broj 

-    ovjerena kopija rje{ewa iz sudskog registra sa pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet nadmetawa 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an ponuditi dokaze da su ispuweni minimalni uslovi u pogledu wegove ekonomske i finansijske sposobnosti u smislu odredbi iz ~lana 25. stav (1) ta~ke b, c  i  d  Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Potrebno je prilo`iti: 

-    izjavu o ispuwenosti uslova iz ta~ke c) 

-    za ta~ku b) ponu|a~ prila`e ovjerenu kopiju izvoda iz poslovnih bilansa 

-    za ta~ku d) ovjerenu kopiju obrazaca bilansa uspjeha za period ne du`i od posledwe tri finansijske godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista prodajnih lokacija ( benzinskih stanica) ponu|a~a 

-    izjava o kontinuiranoj isporuci 24 sata dnevno 

-    lista glavnih isporuka ponu|a~a u posledwe 2 (dvije) godine sa vrijednostima isporuka 

-    izjava o tehni~koj opremqenosti i mjera za osigurawe kvaliteta 

-    uvjerewa izdata od strane nadle`nih organa za kontrolu i osigurawe kvaliteta koja potvr|uje podobnost ponu|enih roba 

-    opis anga`ovanog tehni~kog osobqa i tehni~kog organa 

-    izjava ponu|a~a o prosje~nom broju zaposlenih i o broju rukovodnog osobqa u posledwe 2 (dvije) godine 

-    izjava kojom ponu|a~ potvr|uje osigurawe minimalnih zaliha 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    80% 

    2)    uslovi isporuke    u~e{}e    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nema 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se ne napla}uje 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavqaju na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 7. 2005. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 7. 2005. godine u 12,00 ~asova 

Bawa Luka, Vase Pelagi}a broj 10, sjedi{te JP "Putevi RS" 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu do 18. 7. 2005. godine do 12,00 ~asova. 

Ponue koje stignu nakon navedenog roka ne}e se uzeti u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARATI". 

"Ponuda za nabavku i sukcesivnu isporuku goriva za motorna vozila (EYD-2 , BMB-95 I MB-98)". 

Na pole|ini koverte nazna~iti adresu, broj faksa i telefona 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Javno preduze}e "Putevi Republike Srpske" 

Kontakt osoba: Mihajlovi} Mirjana 

Adresa: Vase Pelagi}a broj 10 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401723780003 

Telefon: +387 51/303-319 

Faks: +387 51/303-319 

Internet adresa: www.putevirs.com 

(1-11/2867-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: g|a Zorka Pudar 

Adresa: Trg BiH broj 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200793630003 

Telefon: 033/223-505 

Fax: 033/223-504 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci specijalnih vozila za Sudsku policiju BiH i Pritvorsku jedinicu BiH 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka specijalnog vozila "Kombi" 2,5 TDI PD 

LOT 2    Nabavka specijalnog vozila "Caddy" Furgon 1,9 TDI 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

LOT 1 - 2 vozila 

LOT 2 - 1 vozilo 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kraljice Jelene broj 88 - 71000 Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Maksimalno 120 dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ponu|ene cijene 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Potrebno dostaviti izjavu da }e dostaviti garanciju za izvr{enje ugovora, a rok va`nosti garancije je rok va`nosti ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Po ~lanu 23. ZJN dostaviti dokaze 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ne 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dostaviti dokaze po ~lanu 25. ZJN 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dostaviti dokaze po ~lanu 26. ZJN 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija 

    1)    cijena    60% 

    2)    rok isporuke    10% 

    3)    garantni rok za isporu~enu robu    10% 

    4)    reference ponu|a~a    10% 

    5)    uslovi i na~in pla}anja    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se dobiti po isteku 5 dana od dana objave oglasa, svakim radnim danom od 10 do 16 sati, uz prilo`en dokaz o uplati po svakom lotu u iznosu od 50,00 KM, na transakcijski ra~un Ministarstva finansija i trezora BiH broj: 5620120000084588, otvoren kod razvojne banke AD Banja Luka, Filijala Lukavica, s naznakom "Tro{kovi tendera Ministarstva pravde BiH". 

Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponu|a~u 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o nabavci 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

O mjestu i vremenu otvaranja ponude kandidati }e biti naknadno obavije{teni. 

(1-11/2880-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNIVERZITET U SARAJEVU
JU STOMATOLO[KI FAKULTET SA KLINIKAMA
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU Stomatolo{ki fakultet sa klinikama Sarajevo 

Kontakt osoba: Senad Sladi}, dipl.ecc 

Adresa: Bolni~ka br. 4a 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200542470007 

Telefon: 033/202-268, 033/443-269 

Fax: 033/443-395, 033/442-727 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora broj 08-218-7/05 od 10. 5. 2005. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka stomatolo{kog materijala 

LOT 2    Nabavka stomatolo{ke opreme za sterilizaciju 

LOT 3    Nabavka stomatolo{kih aparata i instrumentarija 

LOT 4    Nabavka kotla i prate}e opreme za kotlovnicu
        centralnog grijanja 

LOT 5    Rekonstrukcija klinike za oralnu hirurgiju
        Stomatolo{kog fakulteta u Sarajevu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JU Stomatolo{ki fakultet sa klinikama, Sarajevo, Bolni~ka 4a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove/ posebna koverta za svaki lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

LOT 1 - 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora 

LOT 2, LOT 3, LOT 4 - 60 dana 

LOT 5 - zapo~inje od dodjele ugovora i uvo|enja u posao i zavr{ava u {to kra}em roku (broj dana) navedenom u ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

LOT 1 - Ne 

LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5 - 

a)    izjava ponu|a~a o garantnom roku 

b)    izjava ponu|a~a o roku u kojem je obavezan otkloniti nedostatke (kvarove) u garantnom i postgarantnom periodu 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

a)    original ili ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra ili ekvivalentnog dokumenta koji je izdao nadle`ni sudski ili upravni organ u BiH, a koji pokazuje da su ispunjeni postavljeni zahtjevi za ta~ke a, b i c iz ~lana 23. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca 

b)    original ili ovjerena kopija potvrde o pla}enim obavezama po osnovu doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje, ne starija od 3 (tri) mjeseca 

c)    original ili ovjerena kopija uvjerneja o pla}enim poreskim obavezama, ne starija od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

a)    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

b)    original ili ovjerena kopija identifikacionog broja 

c)    original ili ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

d)    ostali uslovi predvi|eni u tenderskoj dokumentaciji za pojedine lotove 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Izvje{taj o finansijskom poslovanju ponu|a~a za 2003. i 2004. godinu (bilans stanja i bilans uspjeha) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova za u~e{}e iz ~lana 26. ZJN potrebno je dostaviti: 

-    referenc listu - listu glavnih klijenata i usluga pru`enih u posljednje 3 godine 

-    izjavu o prosje~nom godi{njem broju zaposlenih u posljednje 3 godine 

-    ostalu dokumentaciju koja se tra`i u tenderskoj dokumentaciji za svaki lot pojedina~no 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu kriterija navedenih u tenderskoj dokumentaciji za svaki lot pojedina~no 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tentersku dokumentaciju ponu|a~i mogu dobiti svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati uz predo~enje dokaza o uplati nepovratnog iznosa, i to: 

-    za LOT 1..............................................................    100,00 KM 

-    za LOT 2, LOT 3, LOT 4.......................................    50,00 KM 

-    za LOT 5.............................................................    300,00 KM 

Uplatu izvr{iti na transakcijski ra~un broj 1291011000134121 kod HVB-CPB d.d. Sarajevo uz naznaku "za otkup tenderske dokumentacije LOT br." 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

19. 7. 2005. godine do 12,00 sati 

Sarajevo, Bolni~ka 4a, IV sprat, Protokol 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

21. 7. 2005. godine 

LOT 1 u 9,00 sati 

LOT 2 u 10,00 sati 

LOT 3 u 11,00 sati 

LOT 4 u 12,00 sati 

LOT 5 u 13,00 sati 

JU Stomatolo{ki fakultet sa klinikama, Sarajevo, Bolni~ka 4a, IV sprat, Sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se obavezno podnose u pisanoj formi i moraju biti potpisane od lica koja je ovlastio dobavlja~. Ponude se mogu dostaviti li~no ili preporu~eno putem po{te u zatvorenoj koverti sa potpisom i pe~atom i sa naznakom "ponuda za javno nadmetanje - otvoreni postupak LOT br.". 

Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerisane, a svi dokumenti sadr`ani u rekapitulaciji (popisu) dostavljenih dokumenata /Tabela broj 1/. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi pismeno ovla{teni predstavnici. Neblagovremene ponude i ponude koje ne budu sadr`avale sve tra`ene elemente iz obavje{tenja i tenderske dokumentacije ne}e se razmatrati. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavljanje ponuda, zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu i poni{ti obavje{tenje o nabavci u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 

(1-11/2889-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
KJKP "GRADSKI SAOBRA]AJ" SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: KJKP "Gradski saobra}aj" Sarajevo 

Kontakt osoba: Komneni} Mom~ilo 

Adresa: Velika Drveta broj 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200055640002 

Telefon: 033/293-231 ili 293-108 

Fax: 033/461-052 

Internet adresa: www.gras.co.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Panel rolovana vrata 18 komada i Panel klizna vrata za ulaz i izlaz tramvaja 13 komada 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prikupljanje i izbor najpovoljnije ponude za nabavku roba panel rolovanih vrata (18 komada) i panel kliznih vrata (13 komada) po dimenzijama prema tenderskoj dokumentaciji: 

LOT 1    Panel klizna vrata    13 komada 

LOT 2    Panel rolovana vrata    18 komada 

Radi specifi~nosti predmeta ugovora neophodno je da svaki ponu|a~, osim podataka koje }e dobiti u tenderskoj dokumentaciji, izvr{i obilazak mjesta monta`e svih vrata, a posebno za LOT 1 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

LOT 1    Panel klizna vrata    13 komada 

LOT 2    Panel rolovana vrata    18 komada 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko sjedi{te ugovornog organa sa ugradnjom istih 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do izvr{enja zaklju~enog ugovora sa ponu|a~em 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% vijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uvjerenje ponu|a~a od nadle`nog organa da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbe u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04) 

(Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjernim prilozima sa poreskim i identifikacionim brojem (ne starije od 3 (tri) mjeseca) 

-    izjavu ili referensu kojom se dokazuje pravo za obavljanje predmetne djelatnosti 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja, bilans uspjeha za 2004. godinu 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadnjih 3 (tri) mjeseca prije prijave na javno nadmetanje ra~un nije bio u blokadi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih 2004. godine 

-    opis tehi~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a, mjere za osiguranje kvaliteta i njegove opremljenosti i osposobljenos- ti za servisiranje 

-    opis ili fotografiju proizvoda koji su predmet isporuke, ~iju je vjerodostojnost dobavlja~ obavezan potvrditi 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) kvalitet 

    2) cijena 

    3) uslovi i na~in pla}anja (eventualni popusti) 

    4) funkcionalne i tehni~ke karakteristike 

    5) rok garancije 

    6) rok isporuke 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Specifikacija tenderske dokumentacije mo`e se preuzeti u prostorijama ugovornog organa Slu`be tehni~ko-operativnih poslova u periodu od 9 do 14 sati, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 100 KM. 

Uplatu izvr{iti na ra~un broj 1610000033890065 kod Raiffeisen Bank BiH ili na blagajni ugovornog organa 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jezici koji su slu`beni u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 7. 2005. godine 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do realizacije zaklju~enog ugovora 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 7. 2005. godine u 11,00 sati 

KJKP "Gradski saobra}aj" Sarajevo 

U Sarajevu, ulica Velika drveta broj 1 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tra`ena dokumentacija mora biti u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji. 

Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko nije blagovremena, potpuna, ili je prilo`eni dokument neistinitog sadr`aja. 

Ovaj oglas je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", web stranici KJKP "Gradski saobra}aj" Sarajevo (www.gras.co.ba), i u dnev- nom listu "Dnevni avaz" 

(1-11/2891-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
"TR@NICE-PIJACE" D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU
TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Tr`nice-Pijace" d.o.o. za usluge i trgovinu Tuzla 

Kontakt osoba: Mulaosmanovi} Aida 

Adresa: Ul. Taba{nice broj 12 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209386500003 

Telefon: 035/252-026 i 035/252-027 

Fax: 035/252-026 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javna nabavka objekta monta`no-demonta`nog tipa - kiosk 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka objekata monta`no-demonta`nog tipa - kiosk sa transportom, postavljenjem i centriranjem 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Nabavka 36 (trideset{est) komada objekata monta`no-demon- ta`nog tipa - kiosk 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

"Tr`nice - Pijace" d.o.o. Tuzla 

Centralna gradska pijaca 

ul. Taba{nice broj 12 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

35 dana (od dodjele ugovora) 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ koji bude izabran du`an je dostaviti garanciju poslovne banke za dobro izvr{enje poslova na iznos od 10% od ugovorene cijene, koja }e glasiti na "PRVI POZIV" ili "BEZ PRIGOVORA" za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

-    izjava ponu|a~a da je garantni rok za dobro izvr{enje ugovora 1 (jedna) godina 

-    izjava ponu|a~a da je u roku od 7 (sedam) dana obavezan otkloniti nedostatke (kvarove) u garantnom roku 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. ZJN 

Dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Registracija i identifikacioni broj firme 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i uspjeha za 2003. godinu i 2004. godinu. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~i su obavezni uz ponudu dostaviti certifikate za panel, konstrukciju, pleksiglas i alubravariju definisanu u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se dobiti do 12. 7. 2005. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju 50,00 KM u gotovom ili na ‘irora~un 1321000309082166 kod Tuzlanske banke DD Tuzla 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 18. 7. 2005. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

21. 7. 2005. godine u 10,00 sati 

Tuzla, prostorije dru{tva, ul. Taba{nice broj 12 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Za realizaciju ugovora investitor daje 40% avansa uz obavezu ponu|a~a, koji bude izabran, dostavljanja avansne garancije od poslovne banke u roku od 5 (pet) dana po zaklju~ivanju ugovora, sa rokom va`nosti 50 (pedeset) dana. 

Pla}anje ostatka sredstava po zaklju~enom ugovoru u roku od 15 (petnaest) dana po dostavljanju kona~ne situacije od strane ponu|a~a koji je izabran. 

Zatvorene i zape~a}ene ponude sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se na adresu "TR@NICE - PIJACE" d.o.o. Tuzla, ul. Taba{nice broj 12, sa naznakom "PONUDA - NE OTVARAJ". 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

(1-11/2896-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU "OP]A BOLNICA SARAJEVO"
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javna ustanova "Op}a bolnica Sarajevo" 

Kontakt osoba: prim. mr. ph. Olivera Vaskovi} 

Adresa: Kranj~evi}eva broj 12 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200288400001 

Telefon: 033/285-205 

Fax: 033/285-370 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj: 2535/05 od 24. 5. 2005. godine 

Tender broj 11/05 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka medicinske opreme: 

LOT 1    Krio-mikrotom    1 kom 

LOT 2    Rotacioni mikrotom    1 kom 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Franko skladi{te kupca, Javna ustanova "Op}a bolnica Sarajevo", Sarajevo, Kranj~evi}eva broj 12 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i sve lotove 

Svaki lot je nezavisan za evaluaciju i ugovaranje. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Nema posebnih zahtjeva 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu garancije poslovne banke prihvatljive od strane JU "Op}a bolnica Sarajevo", na iznos 5% od ukupno ugovorenih vrijednosti. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema posebnih zahtjeva 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav 1. ta~ke a, b, c, d, e, f, g Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca i moraju biti originali ili ovjerene fotokopije. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa, porezni i identifikacioni broj ponu|a~a 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima 

Rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za posljednju poslovnu godinu 

-    uvjerenje poslovne banke o aktivnosti transakcijskog ra~una ponu|a~a da nije bio blokiran posljednja 3 (tri) mjeseca 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    ovjerena originalna ponuda pe~atom i potpisom ovla{tenog lica sa fiksnom jedini~nom cijenom u KM, bez porez na na promet proizvoda, franko skladi{te kupca 

-    prospektna dokumentacija 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJ`E TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od dana objave do roka za podno{enje zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM. 

Transakcijski ra~un J.U.  "Op}a bolnica Sarajevo" 

1020500000057616 UNION banka d.d. Sarajevo 

Svrha: Otkup tenderske dokumentacije za nabavku medicinske opreme, tender broj 11/05. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 7. 2005. godine do 12 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18.  7. 2005. godine u 14,00 sati 

Crvena sala, drugi sprat upravne zgrade JU "Op}a bolnica Sarajevo" 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponude dostaviti odvojeno po lotovima ili oba lota zajedno u zatvorenoj koverti, po{tom ili na protokol ugovornog organa u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka ozna~enog u ta~ki IV.6. 

2.    Na koverti iz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti Tender broj 11/05 (navesti odgovarjau}i lot ili lotove)  "ponuda za tender - ne otvarati - otvara komisija" 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Javna ustanova "Op}a bolnica Sarajevo" 

Kontakt osoba: Dr. Jelena [ehovi}, od 2. 7. 2005. godine od 10 do 14 sati 

Adresa: Kranj~evi}eva broj 12 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200288400001 

Telefon: 033/285-183 

Fax: 033/285-370 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Javna ustanova "Op}a bolnica Sarajevo" 

Kontakt osoba: Nisveta ^ampara 

Adresa: Kranj~evi}eva broj 12 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200288400001 

Telefon: 033/285-110 ili 033/285-102 

Fax: 033/285-370 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Javna ustanova "Op}a bolnica Sarajevo" 

Kontakt osoba: Nisveta ^ampara 

Adresa: Kranj~evi}eva broj 12, Protokol, sala broj 380, III sprat upravne zgrade 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200288400001 

Telefon: 033/285-110 

Fax: 033/285-370 

(1-11/2900-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JKP "VARE[" 

OBAVIJEST 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno komunalno preduze}e "Vare{" 

Kontakt osoba: Tihomir Jeli} 

Adresa: Put mira broj 33 

Po{tanski broj: 71330 

Grad: Vare{ 

Identifikacijski broj: 4218084230006 

Telefon: 032/843-054 

Fax: 032/843-014 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora broj 466-03/05 od 11. 3. 2005. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka na lizing novoga putni~kog motornog vozila sljede}ih tehni~kih karakteristika: 

- oblik karoserija limuzina 

- motor dizel 

- zapremina motora 1950 do 2000 ccm 

- snaga 50 do 55 KW 

- broj stepeni prijenosa 5 

- broj vrata 4 

- boja A1 - Ebano crna 

- ABS 

- zra~ni jastuk za voza~a i suvoza~a 

- elektronska blokada motora 

- daljinski upravljano centralno zaklju~avanje 

- elektri~ni podiza~i stakala (naprijed) 

- servo upravlja~ 

- poluautomatski (minimalno) klima ure|aj 

- radio 

- rezervni to~ak 

- izvedba za nepu{a~e 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

1 (jedno) vozilo 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Javno komunalno preduze}e "Vare{", ulica Put mira broj 33, Vare{ 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti dokaze (originale ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju uvjeta iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne starije od tri mjeseca. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija registracije iz koje je vidljivo pravo obavljanja predmetne djelatnosti. 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Izjava o ostvarenom prometu u predmetnom segmentu poslovanja u 2004. godini. Bilans uspjeha za 2004. godinu. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Izjava o anga`iranom tehni~kom osoblju i tehni~kim tijelima 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomskki najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    60% 

    2)    uvjeti lizinga    u~e{}e    20% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e    10% 

    4)    garancija i servisiranje    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Za doma}e ponude (za ponu|a~e koji dostave dokaz da su locirani u BiH, osnovani prema zakonima BiH i da nude robu porijeklom iz BiH), primijenit }e se preferencijalni faktor 15%. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude i prate}a dokumentacija dostavljaju se na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 7. 2005. godine u 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 18. 9. 2005. godine nakon krajnjeg roka za podno{enja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 7. 2005. godine u 12,15 sati 

Prostorije JKP "Vare{" 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Podrazumijeva se nabava putni~kog automobila na lizing. 

Cijene u ponudi moraju biti izra`ene u KM. 

Ponude dostaviti u propisno zatvorenim i zape~a}enim kovertama, po{tom ili osobno, na adresu i u roku u skladu s ovim obavje{tenjem. 

Na koverti jasno nazna~iti: 

-    Naziv i adresu ponu|a~a, s imenom kontakt osobe, brojem telefona i faksa 

-     "Ponuda za isporuku putni~kog motornog vozila" 

-    "Ne otvarati - otvara komisija" 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo prihvatiti ili odbiti svaku ponudu i okon~ati postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama. 

(1-11/2908-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BiH
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Smail ]ori}, dipl. ing. gra|., Kojo Jovanovi}, dipl. ing. gra|. 

Adresa: Put ‘ivota broj 2, Krilo A/III 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200339240004 

Telefon: 033/250-370 

Fax: 033/250-400 

E-mail: fd-ceste@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b na entitetskom nivou, ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka i transport soli do punktova za zimsko odr`avanje cesta na teritoriji Federacije BiH za zimu 2005/06. godine 

LOT 1    Nabavka i transport 11 660 tona soli NaCl 

LOT 2    Nabavka i transport 770 tona soli CaCl2 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i transport soli do punktova za zimsko odr`avanje cesta na teritoriji Federacije BiH za zimu 2005/06. godine 

LOT 1    Nabavka i transport 11 000 tona soli NaCl 

LOT 2    Nabavka i transport 800 tona soli CaCl2 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Prema predmjeru radova iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Punktovi za zimsko odr`avanje magistralnih cesta na teritoriji Federacije BiH 

Raspored potrebnih koli~ina soli po pojedinim lokalitetima je dat u tender dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

2 mjeseca od dodjele ugovora 

zapo~inje 15. 9. 2005. godine i/ili zavr{ava 15. 11. 2005. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

30.000,00 KM za LOT 1 

10.000,00 KM za LOT 2 

40.000,00 KM za oba lota 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Garancija za avans 20% od vrijednosti ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Odgovaraju}a dokumentacija prema ~lanu 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Preferencijalni faktor 15% za doma}eg ponu|a~a, u skladu sa ~lanom 20 stav c), Uputstva o primjeni ZJN 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM u korist DCFBiH na ra~un broj 1540012000213981, vrsta prihoda 722 539 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

1. 8. 2005. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

1. 8. 2005. godine u 14,10 sati 

Sarajevo, u prostorijama DCFBiH 

_________________ 

PROCUREMENT NOTICE 

Volume I: EMPLOYER 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF EMPLOYER 

Company: Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine 

Contact name: Smail ]ori}, Kojo Jovanovi} 

Address: Put `ivota broj 2, Krilo A/III 

Post code: 71000 

City: Sarajevo 

Identification number: 4200339240004 

Telephone: 033/250-370 

Fax: 033/250-400 

e-mail address: fd_ceste@bih.net.ba 

Web site 

Volume II: SUBJECT OF CONTRACT 

II.1 TYPE OF CONTRACT 

Goods 

II.4. DESCRIPTION OF SUBJECT OF CONTRACT 

Purchase and transport of salt to winter maintain location at Federation B&H, for use in 2005/2006 

LOT 1    Purchase and transport 11 000 t NaCI salt 

LOT 2    Purchase and transport 800 t CaCI2 salt 

II.6. LOCATION OF DELIVERY 

Winter maintain location on the main roads at Federation B&H 

II.9 DURATION OF CONTRACT 

2 month (15. 9. 2005 - 15. 11. 2005.) 

Volume IV: PROCEDURE 

IV.1. TYPO OF PROCEDURE 

Open 

IV.4. CONDITION FOR TENDER DOCUMENT PROVISION 

100,00 BAM (NONREFUNDABLE) 

IV.6. DEADLINE FOR BID RECEIVING 

1. 8. 2005. year 14 h 

(1-11/2909-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10407-05/05 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Elektrodistribucija Zenica 

Kontakt osobe: Zuki} Halid - za komercijalna pitanja, 

Kuli} Akif - za tehni~ka pitanja 

Adresa: S. bega Ba{agi}a broj 6 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200225150528 

Telefon: +387 32 449-641, 32 449-522 

Fax: +387 32 449-636 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor broj 10407 - EDZE - 05/05 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

I - Nabavka rezervnih dijelova za putni~ka vozila iz programa GOLF I, II i III; POLO; CADDY i [KODA: 

LOT 1    Za vozila na podru~ju ZE-DO Kantona 

LOT 2    Za vozila na podru~ju Srednjobosanskog
        Kantona 

II - Nabavka rezervnih dijelova za putni~ka vozila iz programa LADA NIVA; RENAULT; NISSAN TERRANO; YUGO; FIAT i PEUGEOT: 

LOT 3    Za vozila na podru~ju ZE-DO kantona 

LOT 4    Za vozila na podru~ju Srednjobosanskog kantona 

III - Nabavka rezervnih dijelova za teretna vozila iz programa TAM 60, 75, 80, 110, 130 i 170: 

LOT 5    Za vozila na podru~ju ZE-DO Kantona 

LOT 6    Za vozila na podru~ju Srednjobosanskog kantona 

IV - Nabavka rezervnih dijelova za teretna vozila iz programa VW SCATOLINI; NISSAN TRADE; IVECO i FAP 14: 

LOT 7    Za vozila na podru~ju ZE-DO kantona 

LOT 8    Za vozila na podru~ju Srednjobosanskog kantona 

V - Nabavka autoguma za putni~ka vozila: 

LOT 9    Za vozila na podru~ju ZE-DO kantona 

LOT 10    Za vozila Srednjobosanskog kantona 

VI - Nabavka autoguma za specijalna vozila i prikolice (PACCA- GNELLA; FIAT HITACHI; Vilju{kar CLARK; Vilju{kar LITO- STROJ; Prikolica NIKOS; Prikolica TEHNOSTROJ): 

LOT 13    Za specijalna vozila i prikolice ED Zenica 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Koli~ina prema tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Isporuka rezervnih dijelova i autoguma za vozila ZE-DO Kantona }e se vr{iti u skladi{te Radakovo u Zenici, a isporuka rezervnih dijelova i autoguma za vozila Srednjobosanskog kantona u skladi{te u Travniku. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci (od dodjele ugovora) 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2.000,00 KM za svaki lot pojedina~no 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2003. i 2004. godinu 

-    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 4. ta~ke a, b, c, d, e i f 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi-cijena    u~e{}e    80% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja
        zadovoljava osnovne tehni~ke
        zahtjeve iz tendera    u~e{}e    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne ve}i od 15%, ako najmanje 50% ponu|enih roba ima porijeklo iz BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki ponu|a~ koji je zainteresovan za u~e{}e u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku roba du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju na ovla{teni fax broj 032/449-636. 

Tenderska dokumentacija se mo`e obezbijediti od 21. 6. 2005. godine na adresi kao pod I.1., u vremenu od 9 do 15 sati u sobi broj 10, uz podno{enje potvrde o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju, do 18. 7. 2005. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo swift RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije za lot___. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem HVB Central Profit Banke dd Sarajevo, filijala Zenica na ra~un broj 1293011001470778 u korist JP EP BiH, Elektrodistribucija Zenica - otkup tenderske dokumentacije za lot____. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

19. 7. 2005. godine do 8,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 7. 2005. godine 

Zenica, S. bega Ba{agi}a broj 6 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda: 

19. 7. 2005. godine 

LOT 1 -     9,00 sati 

LOT 2 -     9,30 sati 

LOT 3 -    10,00 sati 

LOT 4 -    10,30 sati 

LOT 5 -    11,00 sati 

LOT 6 -    11,30 sati 

LOT 7 -    12,00 sati 

LOT 8 -    12,30 sati 

LOT 9 -    13,00 sati 

LOT 10 -    13,30 sati 

LOT 11 -    14,00 sati 

LOT 12 -    14,30 sati 

LOT 13 -    15,00 sati 

(1-11/2910-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM
TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 15-09/05 OD 20. 6. 2005. GODINE 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH TELECOM Telecom In`enjering Sarajevo 

Kontakt osoba: Mahir Kalisi, Odjeljenje nabavke 

Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a broj 18 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100102, 

Transakcijski ra~un 1291041000132519 

Telefon: 033/466-954 

Fax: 033/460-974 

E-mail: mahir.kalisi@bhtelecom 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. - Protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. - Protokol sa naznakom "Ne otvaraj" - Ponuda za otvoreni postupak za dostavu ponuda broj: 15-09/05 od 20. 6. 2005. godine 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a dioni~ko dru{tvo 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Oprema za restoran Telecom In`enjeringa 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Specifikacija opreme za restoran Telecom In`enjeringa 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Detaljni podaci i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Izjavu ponu|a~a da ne postoji zakonska smetnja za u~e{}e na javnom nadmetanju, a sve u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente i svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane: 

1.    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem 

2.    ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca 

3.    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama za tri mjeseca koja prethode objavljivanju otvorenog postupka 

4.    uvjerenje o izmirenim doprinosima za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje za tri mjeseca koja prethode objavljivanju otvorenog postupka 

5.    uvjerenje nadle`nog suda da ne postoje zakonske smetnje, a koje se izdaje na osnovu podataka iz slu`bene evidencije koju vodi sud 

6.    izjavu ponudioca da ne postoji zakonska smetnja za u~e{}e u javnom nadmetanju za slu~ajeve o kojima se ne vodi slu`bena evidencija (izjava ponudioca ima zna~aj dokaznog sredstva) 

7.    izjavu ponu|a~a ovjerena od strane ovla{tenog lica, a koja se odnosi na nepromjenjivost cijena 

8.    izjavu o prihvatanju tenderskih uslova 

9.    referenc listu ponu|a~a koji ima u poslovima sli~nog sadr`aja, a koja je predmet ovog tendera 

10.    rok isporuke/pu{tanja u rad, iskazan u danima 

11.    ovjerenu ponudu na originalnoj tenderskoj dokumentaciji - specifikaciji sa fiksnim jedini~nim cijenama i ukupnom cijenom iskazanom u KM, sa ura~unatim svim zakonskim obavezama na paritetu fco sjedi{te kupca 

12.    uslove i na~in pla}anja iskazan u danima; ukoliko ponu|a~ dio pla}anja zahtijeva avansom, obavezan je dostaviti pismenu izjavu da }e obezbijediti avansnu garanciju u iznosu tra`enog avansa i sa rokom va`nosti garancije rok isporuke opreme plus 15 dana 

13.    izvje{taj o finansijskom poslovanju izra`en u posljednje dvije godine sa ukupnim vrijednostima i klijentima 

14.    potvrdu poslovne banke o bonitetu firme, odnosno potvrdu o solventnosti ponu|a~a 

15.    dostavu odgovaraju}e garancije za ponudu (2% od ponu|ene cijene) ali ne manju od 2.000,00 KM sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana 

16.    izjavu ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, obezbijediti originalnu garanciju poslovne banke za dobro izvr{enje posla u visini 10% od ugovorene vrijednosti sa rokom va`nosti: rok isporuke opreme + 30 dana 

17.    izjavu da }e, ukoliko njegova ponuda bude prihva}ena, osigurati garanciju za period garantnog roka u iznosu 2% ugovorenog posla sa rokom va`nosti do okon~anja garantnog roka 

18.    opciju ponude od minimum 45 od dana otvaranja ponuda 

19.    prospektna dokumentacija, katalozi sa tehni~kim opisom nu|ene opreme, spisak servisa 

20.    garantni rok za isporu~anu opremu iskazan u mjesecima 

21.    kopiju ugovora o zastupni{tvu ili izjava proizvo|a~a ili glavnog distributera da je ponu|a~ ovla{ten da mo`e da ponudi opremu proizvo|a~a 

22.    ovjerenu izjavu ponu|a~a o periodu u kojem se obavezuje da }e otkloniti kvar ili obaviti zamjenu opreme i dijelova u toku garantnog i postgarantnog roka 

23.    alternativne ponude nisu dozvoljene 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu dole navedenih kriterija: 

1.    cijena    60 bodova 

2.    rok isporuke i pu{tanja u rad    10 bodova 

3.    uslovi pla}anja    10 bodova 

4.    garantni rok    15 bodova 

5.    referenc lista    5 bodova 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do roka za podno{enje zahtjeva za u~e{}e u ponovnom otvorenom postupku. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

Na uplatnici navesti "uplata za otkup tendera broj 15-09/05". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude su dozvoljene na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za prijem ponuda je 20. 7. 2005. godine u 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 7. 9. 2005. godine ili 45 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Za sve dodatne informacije zainteresovani ponu|a~i se mogu obratiti na fax 033/460-540. Kontakt osoba: Mahir Kalisi, dipl. ing. 

Ovaj oglas je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH" od 20. 6. 2005. godine, u dnevnim novinama: "Dnevni avaz", "Oslobo|enje", "Jutarnje novine" i na web stranici BH Telecoma d.d. Sarajevo (www.bh.telecom.ba). 

(1-11/2912-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZA[TITU
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/94), Dr`avna agencija za istrage i za{titu objavljuje 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Dr`avana agencije za istrage i za{titu 

Kontakt osoba: Emina Veli} 

Adresa: Adema Bu}e br. 102 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200428000009 

Telefon: 033/702-474 

Fax: 033/702-480 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Putni~ki automobili 4 kom. 

LOT 2    Putni~ki automobili 6 kom. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

LOT 1    Vrijednost do 140.000,00 KM 

LOT 2    Vrijednost do 120.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Ulica Adema Bu}e broj 102, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i nekoliko lotova 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

90 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prije potpisivanja ugovora najpovoljniji ponu|a~ je du`an dostaviti bankovnu garanciju u vrijednosti od 10% iznosa po ugovoru koji se potpisuje 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Povrat garancije za dobro izvr{enje posla }e se obaviti u skladu sa ~l.19. UPZ i odredbama ugovora u kojima }e se detaljnije regulisati prava i obaveze izme|u ponu|a~a i ugovornog organa u vezi date garancije. Povrat garancije }e se izvr{iti u roku od 10 dana nakon isteka ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    potpisana izjava o prihvatanju tenderske dokukmentacije 

-    dostaviti relevantne dokaze ponu|a~a u skladu sa ~lanom 23. stav 1. ta~ka a, b, e, f 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa, porezni i identifikacioni broj ponu|a~a 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima, ne starije od 30 dana 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

- dokaz o solventnosti ra~una transakcijskog (mati~nog) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    dostaviti relevantne dokaze ponu|a~a sa ~lanom 26. stav 4. ta~ke  a, b, c, d 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    jedini~na cijena    u~e{}e    36% 

    2)    kvalitet i garantni rokovi    u~e{}e    18% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e    18% 

    4)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    18% 

    5)    reference ponu|a~a    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 20. 7. 2005. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Nema 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

20. 7. 2005. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 7. 2005. godine u 12,00 sati 

Adema Bu}e broj 102 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Za otkup tenderske dokumentacije uplatu izvr{iti na transakcijski ra~un Razvojna  Banka AD Banja Luka - filijala Lukavica, broj 562-012-0000084588 sa naznakom Dr`avna agencija za istrage i za{titu. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke, zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no ponudu, odbije svaku ponudu, ponovi ili poni{ti javnu nabavku u skladu sa ~lanom 12. ZJN. Ugovorni organ ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. Pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a ugovorni organ }e dostaviti svim ponu|a~ima. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na kojoj treba stajati naziv i adresa ponu|a~a sa naznakom lota, na koju se ponuda odnosi. Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a uz predo~eno pismeno ovla{tenje. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Dr`avana agencije za istrage i za{titu 

Kontakt osoba: Emina Veli} 

Adresa: Adema Bu}e br. 102 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200428000009 

Telefon: 033/702-474 

Fax: 033/702-480 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Dr`avana agencije za istrage i za{titu 

Kontakt osoba: Emina Veli} 

Adresa: Adema Bu}e br. 102 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200428000009 

Telefon: 033/702-474 

Fax: 033/702-480 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Dr`avana agencije za istrage i za{titu 

Kontakt osoba: Emina Veli} 

Adresa: Adema Bu}e br. 102 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200428000009 

Telefon: 033/702-474 

Fax: 033/702-480 

(1-11/2915-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JP[ "SRPSKE [UME" [G MAGLI]
FO^A 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP[ "Srpske {ume" [G Magli} Fo~a 

Kontakt osoba: Vukovi} Milan 

Adresa: Kralja Petra broj 114 

Po{tanski broj: 73300 

Grad: Fo~a 

Identifikacioni broj: 4401411030007 

Telefon: 058/210-096 

Fax: 058/210-301 

E-mail: sgmaglic@teol.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Fotokopirni aparat za ADS i dupleksom - 1 komad 

LOT 2    [umarske torbe (ko`ne) - 60 komada 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

[.G. "Magli}" Fo~a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje 20. 7. 2005. godine i/ili zavr{ava 10. 8. 2005. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    registracija iz sudskog registra 

-    identifikacioni broj 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(a) samo najni`a cijena 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 15. 7. 2005. godine. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 7. 2005. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 25. 7. 2005. godine nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda . 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 7. 2005. godine u 10 h 

Fo~a 

(1-11/2936-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INA NOVO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 02-14-1153/05 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i 

Hercegovine Kanton Sarajevo, Op}ina Novo Sarajevo 

Kontakt osoba: Ivan Grabovac 

Adresa: Zmaja od Bosne broj 55 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200558710008, 

Transakcijski ra~un broj 1610000019280022 

Telefon: tel/fax: 033/294-117/294-338 

E-mail: novosarajevo@novosarajevo.ba 

Internet adresa: www.novosarajevo.ba// link javne nabavke 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. - Op}inski protokol 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

02-14-1153/05 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

I -    Isporuka kancelarijskog materijala i pribora 

II -    Isporuka komponenti ra~unarske opreme (toneri, kertrid`i) 

III -    Isporuka higijenskog materijala i pribora 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Pod I, II i III utvr|ena je u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op}ina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne broj 55, 71000 Sarajevo, fco prostorije naru~ioca 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor se sklapaju na period do 1 (jedne) godine dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

-    ponu|ena cijena     80% 

-    broj uposlenih    10% 

-    lista glavnih isporuka (referens lista)    5% 

-    ocjena dosada{nje suradnje    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Nema 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Slu`bi za privredu i finansije, soba 315/III, do 8. 7. 2005. godine u vremenu od 9,00 do 15,00 sati. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se podnose na jednom od zvani~nih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 7. 2005. godine do 16,00 sati. 

Sve ponude koje prispiju nakon navedenog termina (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~ima neotvorene i ne}e se razmatrati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Za I u 10,00 sati 19. 7. 2005. godine SALA VIJE]A 

Za II u 10,30 sati 19. 7. 2005. godine SALA VIJE]A 

Za III u 11,00 sati 19. 7. 2005. godine SALA VIJE]A 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude predati li~no na protokol Op}ine Novo Sarajevo ili dostaviti putem po{te u zape~a}enoj koverti, koja mora biti propisno zatvorena. Na prednjoj strani koverte navesti "Ponuda za konkurentski postupak" - broj i naziv LOT-a za koji se dostavlja ponuda - "Ne otvaraj". Na pole|ini koverte navesti punu adresu, naziv, kontakt telefon/fax i kontakt osobu ponu|a~a. 

Sve stranice ponude (sa dodacima - prilozima) treba da budu numerisane i uvezane. 

Op}ina Novo Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a. 

Sve dodatne informacije i poja{njenja oko prijave na konkurentski zahtjev za dostavljane ponuda sa objavljivanjem obavje{tenja, mogu se dobiti kao pod I.1. 

(1-11/2940-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
ELEKTROPRENOS BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Elektroprenos Banja Luka 

Kontakt osoba: Cvejanovi} Radmila 

Adresa: Rami}i bb 

Po{tanski broj: 78215 

Grad: Drago~aj, Banja Luka 

Telefon: 051/394-086 

Fax: 051/392/712 

E-mail: radmila.cvejanovi}@elprenos.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka energetskih transformatora sa karakteristikama definisa- nim u tenderskoj dokumentaciji 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka energetskih transformatora i to kako slijedi: 

-    110/2x10,5/10,5kV, 20/20/14MVA; Yy0d5 

-    110/2x10,5/36,75 kV, 20/20/14 MVA; Yy0d5 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

-    110/2x10,5/10,5kV, 20/20/14 MVA; Yy0d5    (2 kom) 

-    11/2x10,5/36,75 kV, 20/20/14 MVA; Yy0d5    (1 kom) 

Detaljni podaci i ostali uslovi ponuda sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto isporuke je definisano u tenderskoj dokumentaciji. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok zavr{enja definisan u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija poslovne banke prihvatljive od strane Elektroprenosa za osiguranje ponude na iznos od 2% od vrijednosti ponude, sa va`no{}u opcija ponude plus 30 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Garancija za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane Elektroprenosa Banja Luka u iznosu od 10% ugovorne vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    potvrda nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom ( ne starija od 3 mjeseca) 

-    potvrda nadle`nog suda da ponu|a~ i odgovorno lice ponu|a~a nije u sudskom postupku osu|en za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja i da nije progla{en krivim za ozbiljan poslovni prekr{aj u zadnjih pet godina ( ne starije od 3 mjeseca) 

-    uvjerenje o pla}enim doprinosima za socijalno osiguranje (penziono-invalidsko i zdrastveno osiguranje (ne starije od 3 mjeseca) 

-    uvjerenje nadle`ne poreske uprave o pla}enim porezima ( ne starije od 3 mjeseca) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

- ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

Ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i uspjeha za 2004. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc listu uz predo~enje dokaza o izvr{enim ugovorima 

-    ponu|a~ mora imati sertifikat ISO 9001 kao i proces kontrole kvaliteta prema ISO 9001 

-    ostali zahtjevi su definisani u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni - otvoren za me|unarodnu konkurenciju. 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija koji su definisani u tenderskoj dokumentaciji: 

1)    osnovne tehni~ke karakteristike i kompletnost
dokumentacije prema zahtjevima iz tenderske
dokumentaije (eliminatoran kriterij)    50 bodova 

2)    kompatibilnost opreme sa postoje}om opremom,
mogu}nost nabavke rezervnih dijelova i tro{kovi
odr`avanja    20 bodova 

3)    referens lista koja potvr|uje da je ponu|a~
zadovoljavaju}e izvr{io najmanje tri sli~na
ugovora za druge kupce kako po vrijednosti,
veli~ini tako i po predmetu isporuke tokom
posljednjih 5 godina    20 bodova 

4)    dosada{nje iskustvo kupca sa ponu|a~em - dokaz
da nije bilo nezadovoljavaju}ih ugovora,
uklju~uju}i isporuku opreme kao i rad opreme
tokom dvije godine    10 bodova 

    Na ukupnu cijenu ponude gore navedeni tehni~ki
kriteriji imaju u~e{}e 20%, a finansijski elementi
ponude (cijena) 80% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera. 

Tro{kovi tendera iznose 100 EUR ili odgovaraju}a vrijednost u KM prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. 

Pla}anje unutar BiH vr{i se preko Zepter Komerc Banke AD, Banja Luka, filijala Banja Luka, na ra~un ELEKTROPRENOS Banja Luka, br. ra~una 567-162-11001266-15, sa naznakom za Elektroprenos Banja Luka i identifikacijom svrhe: Kupovina tenderske dokumentacije br. T-10/05. 

Pla}anje izvan BiH vr{i se preko Zepter Komerc Banke  AD, Banja Luka, SWIFT ZEKBBA22, ra~un br. 936 5503 00, na ra~un ELEKTROPRENOS Banja Luka br. 540100-1752987, preko DEUTCHE BANK AG, Frankfurt/Main Germany, SWIFT DEUTDEFF, sa naznakom: za Elektroprenos Banja Luka i identifikacijom svrhe: Kupovina tenderske dokumentacije br. T-10/05. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Tenderska dokumentacija je na engleskom jeziku i ponude dostaviti na engleskom jeziku. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

19. 7. 2005. godine u 11,30 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 19. 9 . 2005. godine ili 60 dana ra~unaju}i od krajnjeg roka za dostavu ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e biti izvr{eno u Elektroprenosu Banja Luka ili u sali za sastanke dana 19. 7. 2005. godine u 12,00 ~asova 

(M-1-11/2944-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
ELEKTROPRENOS BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Elektroprenos Banja Luka 

Kontakt osoba: Cvejanovi} Radmila 

Adresa: Rami}i bb 

Po{tanski broj: 78215 

Grad: Drago~aj, Banja Luka 

Telefon: 051/394-086 

Fax: 051/392-712 

E-mail: radmila.cvejanovic@elprenos.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka }elija srednjeg napona (38 kV i 24 kV), opreme besprekidnog napajanja i mjernih panela 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT A    Nabavka }elija srednjeg napona (38 kV i 24 kV) za
        trafostanice 110/x kV 

LOT B    Nabavka opreme besprekidnog napajanja (ispravlja~i,
        invertori, ormari istosmjernog i izmjeni~nog napaja-
        nja) za trafostanice 110/x kV 

LOT C    Nabavka mjernih panela za trafostanice 110/x kV 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Detaljni podaci sa brojem jedinica i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto isporuke je definisano u tenderskoj dokumentaciji (Centralno skladi{te Elektroprenosa - TS 400/110/x kV Banja Luka 6). 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i nekoliko lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok zavr{enja definisan u tenderskoj dokumentaciji za pojedine lotove. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija poslovne banke prihvatljive od strane Elektroprenosa za osiguranje ponude na iznos od 2% od vrijednosti ponude, sa va`no{}u opcija ponude plus 30 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane Elektroprenosa Banja Luka u iznosu od 10% ugovorene vrijednosti. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    potvrda nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom (ne starija od 3 mjeseca) 

-    potvrda nadle`nog suda da ponu|a~ i odgovorno lice ponu|a~a nije u sudskom postupku osu|en za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja i da nije progla{en krivim za ozbiljan poslovni prekr{aj u zadnjih pet godine (ne stariji od 3 mjeseca) 

-    uvjerenje o pla}enim doprinosima za socijalno osiguranje (penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje (ne starije od 3 mjeseca) 

-    uvjerenje nadle`ne poreske uprave o pla}enim porezima (ne starije od 3 mjeseca) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

- ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

Ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i uspijeha za 2004. godinu 

-    dokaz o minimalnom prosje~nom godi{njem obrtu od 2 miliona eura, po ponu|enom lotu, za period od tri posljednje finansijske godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc listu uz predo~enje dokaza o izvr{enim ugovorima 

-    ponu|a~ mora imati sertifikat ISO 9001 kao i proces kontrole kvaliteta prema ISO 9001 

-    ostali zahtjevi su definisani u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni - otvoren za me|unarodnu konkurenciju 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija koji su definisani u tenderskoj dokumentaciji: 

1)    osnovne tehni~ke karakteristike i kompletnost
dokumentacije prema zahtjevima iz tenderske
dokumentacije (eliminatoran kriterij)    50 bodova 

2)    kompatibilnost opreme sa postoje}om opremom,
mogu}nost nabavke rezervnih dijelova i
tro{kova odr`avanja    20 bodova 

3)    referens lista koja potvr|uje da je ponu|a~
zadovoljavaju}e izvr{io najmanje tri sli~na
ugovora za druge kupce kako po vrijednosti,
veli~ni tako i po predmetu isporuke tokom
posljednjih 5 godina    20 bodova 

4)    dosada{nje iskustvo kupaca sa ponu|a~em-dokaz
da nije bilo nezadovoljavaju}ih ugovora
uklju~uju}i isporuku opreme kao i rad opreme
tokom dvije godine    10 bodova 

    Na ukupnu cijenu ponude gore navedeni tehni~ki kriteriji imaju u~e{}e 20%, a finansijski elementi ponude (cijena) 80% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera. 

Tro{kovi tendera iznos 100 eura ili odgovaraju}a vrijednost u KM prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. 

Pla}anje unutar BiH vr{i se preko Zepter Komerc Banke AD, Banja Luka filijala Banja Luka na ra~un ELEKTROPRENOS Banja Luka, broj ra~una 567-162-11001266-15, sa naznakom: 

Za Elektroprenos Banja Luka i identifikacijom svrhe: Kupovina tenderske dokumentacije broj T-09/05. 

Pla}anje izvan BiH vr{i se preko Zepter Komerc Banke AD, Banja Luka SWIFT ZEKBBA22 ra~un broj 936 5503 00 na ra~un ELEKTROPRENOSA Banja Luka broj 540100-1752987, preko DEUTCHE BANK AG, Frankfurt/Main Germany, Swift DEUTDEFF, sa naznakom: Za Elektroprenos Banja Luka i identifikacijom svrhe: Kupovina tenderske dokumentacije broj T-09/05. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Tenderska dokumentacija je na engleskom jeziku i ponude dostaviti na engleskom jeziku. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

19. 7. 2005. godine u 10,30 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 19. 9. 2005. godine ili 60 dana ra~unaju}i od krajnjeg roka za dostavu ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e biti izvr{eno u Elektroprenosu Banja Luka u sali za sastanke dana 19. 7. 2005. godine u 11,00 ~asova 

(M-1-11/2945-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
BIHA] 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Kantonalno ministarstvo unutra{njih poslova Biha} 

Kontakt osobe: Jasminka D`ani} ili Sead Kaukovi} 

Adresa: 502. vite{ke brigade broj 2 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Telefon: 227-774 (lokal 17) ili 227-769 

E-mail: mupusk@mupusk.gov.ba 

Internet adresa: www.mupusk.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Ulica 501. slavne bb (zgrada Oslobo|enja, I kat, Odsjek za komercijalne poslove ili 3. sprat zgrade Oslobo|enja) 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Ulica 501. slavne bb (zgrada Oslobo|enja, I kat, Odsjek za komercijalne poslove ili 3. sprat) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka lo` ulja za grijnu sezonu 2005/2006. 

LOT 2    Nabavka drva za grijnu sezonu 2005/2006. 

LOT 3    Nabavka materijala za teku}e odr`avanje 

LOT 4    Usluga odr`avanja i servisiranje radara 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

-    za LOT 1 - sukcesivna isporuka, prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

-    za LOT 2 - sukcesivna isporuka, prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

-    za LOT 3 - sukcesivna isporuka, mogu}nost sa jednim ili vi{e ponudioca odabranih po pozicijama specifikacije tenderske dokumentacije, gdje se svaka pozicija tretira kao zaseban lot 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

K MUP Biha}, 502. vite{ke brigade za LOT 1 - Biha}, Bos. Krupa, Cazin i Bu`im, za LOT 2 - Sanski Most, Bos. Petrovac, Klju~, Biha} i Cazin, za LOT 3 - Biha} 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje od momenta dodjele ugovora do zavr{etka grijne sezone 2006. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom izdato od strane nadle`ne institucije u skladu sa zakonskim odredbama ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u posljednjih pet godine, ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina, ne starije od tri mjeseca 

-    dokaz o izmirenim obavezama prema fondu PIO, izdat od nadle`ne institucije, ne starije od 90 dana 

-    dokaz o izmirenim obavezama zdravstvenog osiguranja izdat od nadle`ne institucije ne starije od 90 dana 

-    uvjerenje o pla}enim porezima izdato od strane nadle`ne poreske uprave, ne starije od 90 dana 

-    certifikat o kvaliteti robe (za LOT 1) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa kandidata 

-    ovjeren izvod iz sudskog registra 

-    uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacijskim brojem 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Izvod iz poslovnog bilansa za 2004. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referens lista u formi izjave ponu|a~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    kvalitet    u~e{}e    10% 

    2)    cijena    u~e{}e    70% 

    3)    uslovi pla}anja    u~e{}e    10% 

    4)    tehni~ka osposobljenost    u~e{}e    10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u ulici 501. slavne bb (zgrada Oslobo|enja), svakim radnim danom od 22. 6. 2005. godine u vremenskom periodu od 11,00 do 14,00 sati, uz prilog pismenog zahtjeva i podno{enje dokaza o uplati tro{kova tenderske dokumentacije na iznosu 10,00 KM za svaki pojedina~ni lot, a u korist depozitnog ra~una Vlade USK broj 3380002200042425 kod UniCredit banke, filijala Biha}. 

Vrsta prihoda 722631, broj bud`etske organizacije 1201001 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 25. 7. 2005. godine (ponedjeljak) u 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Tri mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 7. 2005. godine (~etrvrtak) 

Ulica 502. vite{ke brigade broj 2 (sala za sastanke) 

LOT 1    11,00 sati 

LOT 2    12,00 sati 

LOT 3    13,00 sati 

LOT 4    14,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti za svaki lot posebno, a na kovertu obavezno nazna~iti broj lota (ne otvarati), sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a kako bi se mogla vratiti ako ne stigne u predvi|enom roku. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti postupak ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora bez obrazlo`enja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~u. 

Oglas je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH" i na web stranici 

K MUP-a USK-a. 

(1-11/2947-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INA MAGLAJ
OP]INSKI NA^ELNIK 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Maglaj 

Kontakt osoba: Ramiza [i{i} i Frhat Bradari} 

Adresa: Vite{ka broj 4 

Po{tanski broj: 74250 

Grad: Maglaj 

Identifikacioni broj: 4218294800000 

Telefon: 032/603-719, 032/603-424 

Fax: 032/603-380 

E-mail: magmreza@hotmail.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

01-05-12-925/05 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Klasa limuzina, komforne i prostrane unutra{njosti, godina proizvodnje 2000. do 2002. , da nije pre{lo vi{e od 200 000 km, 2,5 TDI, radne zapremine 2453 ccm, snage KW/KS 110/150, mjenja~ tiptronik, ABS, broj vrata 4, boja metalik, oprema standardna plus automatski klima ure|aj, busines paket, radio kasetofon sa 4 zvu~nika, da posjeduje servisnu knjigu i garanciju ispravnosti. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Komad 1 (jedan) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje potpisivanjem ugovora i zavr{ava maksimalno 15 (petnaest) dana. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponuda ponu|a~a koji ne dostavi dokaze u smislu ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) }e biti odbijena. Ponu|eni dokazi moraju biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji i ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Naziv i ta~na adresa ponu|a~a, ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa prilozima ili drugog registra, ovjerena kopija identifikacionog broja. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ne 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena     u~e{}e    35% 

    2)    ispunjavanje tehni~kih i drugih
        zahtjeva    u~e{}e    30% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e    10% 

    4)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    10% 

    5)    garancija    u~e{}e    10% 

    6)    eventualne pogodnosti    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do roka za podno{enje ponuda. 

Tenderska dokumentacija je besplatna. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o nabavci u 

"Slu`benom glasniku BiH". 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

Nepotpune i neblagovremene ponude se ne}e uzimati u razmatranje. Ponude dostaviti u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti sa naznakom "PONUDA ZA NABAVKU PUTNI^KOG VOZILA - NE OTVARAJ" li~no na protokol Op}ine ili  putem po{te preporu~enom po{iljkom na adresu kao pod I.1. Na koverti obavezno nazna~iti adresu ponu|a~a i broj kontakt telefona/faksa. Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od ovla{tenog lica ponu|a~a. O vremenu i mjestu otvaranja ponuda ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a. 

(1-11/2949-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Bawa Luka 

Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a broj 93 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 1772902 

Telefon: +387 51 240-100 

Faks: +387 51 211-150 

E-mail: ts.office@telekomsrpske.com 

Internet adresa: www.telekomsrpske.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.2. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka rezervnih dijelova i opreme za CLL servis 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka rezervnih dijelova i opreme za CLL servis 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te "Telekomunikacija Republike Srpske" a.d. Bawa Luka, Centralno skladi{te a.d. "Metal", ul. Pilanska bb, 78000 Bawa Luka, Republika Srpska BiH. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

60 dana (od dodjele ugovora) 

Zapo~iwe od datuma obavijesti o prihvatawu ponude, a zavr{ava tehni~kim prijemom u skladi{te kupca. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Sve ponude moraju biti propra}ene osigurawem od minimalno 2 (dva) procenta ukupnog iznosa ponude. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Osigurawe ponude mora biti u obliku bankarske garancije kao {to je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA
(~lan 16. ZJN) 

10 (deset) % od vrijednosti ugovora, a nakon isporuke garancija }e biti smawena na 2 (dva)% od vrijednosti ugovora do isteka garantnog roka. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da pravno lice nema ograni~ewa po ~l. 23. Zakona o javnim nabavkama i ~l. 13. Zakona o javnim preduze}ima. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1)    ovla{tewe proizvo|a~a 

2)    izvod iz sudskog registra sa svim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1)    izjava poslovne banke o pristupu likvidnim sredstvima u iznosu od najmawe 50.000,00 KM 

2)    bilans stawa i bilans uspjeha za 2004. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da dostavi referenc listu izvr{enih ugovora sli~ne prirode i slo`enosti sa prilo`enom vrijedno{}u tih ugovora za protekle tri godine. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a)    Samo najni`a cijena 

    1)    cijena    u~e{}e    100% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa odredbama Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 03/05). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 14. 7. 2005. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 300,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom koje ponu|a~ i ugovorni organ razmijene, bi}e na jednom od slu`benih jezika u BiH. Ponu|a~i registrovani u inostranstvu mogu podnijeti ponude na engleskom jeziku. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

21. 7. 2005. godine u 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

21. 7. 2005. godine 

Na adresi navedenoj pod ta~kom I.2. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. PREUZIMAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u periodu od 20. 6. 2005. godine do 14. 7. 2005. godine od 7,30 do 15,30. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti na navedenoj adresi Naru~ioca nakon pla}awa nepovratnog iznosa od 300,00 KM ili ekvivalentnog iznosa u drugoj konvertibilnoj valuti. 

Uplate u KM se mogu izvr{iti na ra~un broj 56209900004057-60 kod Razvojne Banke Jugoisto~ne Evrope a.d. Bawa Luka, a uplate iz inostranstva u drugoj konvertibilnoj valuti na 

ACCOUNT NO: 540100-4101772902 

WITH BANK: RAZVOJNA BANKA JUGOISTO^NE EVROPE AD, BANJA LUKA 

SWIFT CODE: RAZBBA22 

CORRESPONDENT BANK: DEUTSCHE BANK AG 

FRANKFURT AM MAIN 

SWIFT CODE: DEUTDEFF 

ACCOUNT WITH INSTITUTION: EUR 100-9362807-0000 

USD 100-9362807-0005 

u korist "Telekoma Srpske" a.d. Bawa Luka sa naznakom "Tenderska dokumentacija broj 178 - Nabavka rezervnih dijelova i opreme za CLL servis". 

Dokumentacija }e nakon uplate i na osnovu zahtjeva biti odmah otpremqena kurirskom ili preporu~enom po{tom, ali u tom slu~aju Naru~ilac ne prihvata odgovornost za gubitak ili ka{wewe u dostavi dokumentacije. 

V.2. ROK ZA PRIJEM PONUDA 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu do 11 ~asova 21. 7. 2005. godine 

Ponude koje stignu nakon ovog roka ne}e se uzeti u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

V.3. OSTALE ODREDBE 

"Telekom Srpske" a.d. Bawa Luka ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a koje mogu imati u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no bilo koju ponudu, da bilo koju ponudu odbije, da poni{ti postupak nabavke u bilo kojem trenutku prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Bawa Luka 

Adresa: Projektna implementaciona jedinica, kancelarija broj 8, Vuka Karaxi}a broj 6 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 1772902 

Telefon: +387 51/240-120 

Faks: +387 51/211-227 

E-mail: tenders@telekomsrpske.com 

Internet adresa: www.telekomsrpske.com 

_____________ 

PROCUREMENT NOTICE NO 178 

SUPPLICS 

Section I: CONTRACTING AUTHORITY 

I.1. OFFICIAL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY 

Organization: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Banja Luka 

Address: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 

Postal code: 78000 

Town: Banja Luka 

ID number: 1772902 

Telephone: +387 51 240 100 

Fax: +387 51 211 150 

I.2. ADDRESS FROM WHICH FURTHER INFORMATION CAN BE OBTAINED 

If different, see Annex A 

I.3. ADDRESS FROM WHICH DOCUMENTATION CAN BE OBTAINED 

As in I.2. 

I.4. ADDRESS TO WHICH TENDERS/REQUEST TO PARTICIPATE MUST BE SENT 

As in I.2. 

Section II: SUBJECT OF THE CONTRACT 

II.4. DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT: 

Procurement of spare parts and equipment for CLL services 

Section III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION 

III.1. AMOUNT OF TENDER SECURITY (ART 16 PPL) 

Tender security shall be 2 (two) per cent of the tender amount 

III.3. AMOUNT OF PERFORMANCE SECURITY
(ART.16 PPL) 

Performance Security in the amount of 10 (ten)% of Contract Price, After completion of deliveries amount of Performance Security will be reduced to 2 (two) % of Contract Price. 

III.5. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - PERSONAL SITUATION (ART 23 PPL) 

Legal entity must satisfy conditions stated in Article 23 of Law  on Public Procurement and Article 13 of Law on Public Enterprises. 

III.6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - SUITABILITY TO PURSUE PROFESSIONAL ACTIVITY (ART. 24 PPL) 

1.    Manufacturer Authorisation 

2.    Documents that define organisational and/or legal status, i.c. excerpt from the Register where the place of registration, ownership structure and the activities pursued are shown. 

III.7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - ECONOMIC AND FINANCIAL STANDING (ART. 25 PPL) 

1.    Declaration of the bank that demonstrate access to financial means amounting at least 50.000,00 KM 

2.    Audited reports on the financial standing of the tenderer, such as profit and loss statements and balance sheet from the previous year 

III.8. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL ABILITY (ART. 26 PPL) 

Reference list showing execution of contracts of a similar nature and complexity as well as the value of the contracts listed for the last three years. 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

Open 

IV.6. DEADLINE FOR SUBMISSION OF TENDERS 

Tenders must be received on or before 21. 7. 2005., by 11:00 AM local time. 

The tenders received after the time and date specified above will not be accepted and will be returned unopened to the tenderer. 

Sealed tenders with mark Procurement Notice No 178: "Procurement of spare parts and equipment for CLL services "DO NOT OPEN to deliver at the address: 

"Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Banja Luka, 

Project implementation unit, office No.8 

Vuka Karad`i}a 6 

78000 Banja Luka 

Republika Srpska, Bosna i Hercegovina 

IV.8. DATE AND PLACE OF TENDER OPENING 

Tender opening is public and Tenders will be opened at the address specified in I.2. on 21. 7. 2005. by 11:00 AM in the presence of those tender's representatives who chose to attend. 

Section V: ADDITIONAL INFORMATION 

V.1. TAKING OVER OF THE TENDER DOCUMENTS 

Tender documents may be obtained every working day from 20. 6. 2005. to 21. 7. 2005. from 7:30 to 15:30. Tender documents may be obtained at Project implementation unit of "Telekom Srpske" a.d. Banja Luka (office No 8), Vuka Karad`i}a 6, Banja Luka upon payment of a non-refundable fee of 300,00 KM or equivalent in convertible currency Payment is to be made to the account of Telekom Srpske a.d. Banja Luka at: Razvojna Banka Jugoisto~ne Evrope a.d. Banja Luka, account No. 56209900004057-60 for tenderers registered in the Purchaser's country, and outside the Purchaser's country, 

ACCOUNT NO: 540100-4101772902 

WITH BANK: RAZVOJNA BANKA JUGOISTO^NE EVROPE AD. BANJA LUKA 

SWIFT CODE: RAZBBA22 

CORRESPONDENT BANK: DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN,GERMANY 

SWIFT CODE: DEUTDEFF 

ACCOUNT WITH INSTITUTION: EUR 100-9362807-0000 

USD 100-9362807-0005 

in favour of: "Telekom Srpske" a.d. Banja Luka 

under reference: Tender Package No.178 - Procurement of spare parts and equipment for CLL services. Upen request and payment Tender will be promptly dispatched by courier or registered mail, but no liability dcan be accepted for its loss or late delivery. 

V.2. DEADLINE FOR RECEIVING TENDERS 

Tenders received on or before 21. 7. 2005. godine by 11:00 AM local dtime the latest will be taken in to consideration. The tenders received after the time and date specified above will not be accepted. 

V.3. OTHER 

Telekom Srpske a.d. Banja Luka does not bear any tender expense of the tenderers which may occur in the open procedure and retains the right to accept, in full or partially, any tender, to refuse any tender, to annul the procurement procedure at any time before a warding the contract, and not to be held responsible in any way to wards the tenderers, or have an obligation to explain the reasons for such actions. 

ANNEX A 

I.2. ADDRESS FROM WHICH FURTHER INFORMATION CAN BE OBTAINED 

Organization: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Banja Luka 

Address: Projektno implementaciona jedinica, office No 8 Vuka Karad`i}a 6 

Postal code: 78000 

Town: Banja Luka 

ID number: 1772902 

Telephone+387 51 240 120 

Fax: +387 51 211 227 

Electronic mail (email): tenders@telekomsrpske.com 

Internet address (URL)www.telekomsrpske.com 

(1-11/2952-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Izborna komisija Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Adi Agi}/Milena Bulatovi} 

Adresa: ul. Mula Mustafe Ba{eskije broj 6 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200539410028 

Telefon: 033/251-336 i 033/251-304 

Fax: 033/251-329 

E-mail: nabavka@izbori.ba 

Internet adresa: www.izbori.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o nabavci osnovnih sredstava broj: 01-50-927/05 i 01-16-3-1540/05. 

Nabavka ra~unarsko informati~ke opreme, ostalih kancelarijskih ure|aja i klima ure|aja. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Serverski ure|aji 

LOT 2    Ra~unari - desktop 

LOT 3    Prenosivi/laptop ra~unari 

LOT 4    Grafi~ka i WEB radna stanica 

LOT 5    Laserski {tampa~i/kombinovani ure|aji i ru~ni
        skeneri 

LOT 6    Ure|aji za neprekidno napajanje elektri~nom
        energijom - UPS 

LOT 7    Fotokopir ure|aji i biro oprema 

LOT 8    Rashladni ure|aji/klime za prostoriju 

S obzirom da pojedini lotovi uklju~uju vi{e pozicija, ponuda treba da sadr`i sve pozicije/stavke iz ponu|enog lota, a koje su tra`ene tenderskom dokumentacijom. Svaki lot je nezavisan za evaluaciju i ugovaranje. 

NAPOMENA: Ponude moraju sadr`avati kompletnu dokumentaciju i biti dostavljene u pojedina~nim odvojenim kovertama posebno za svaki lot uz obaveznu naznaku broja lota na koverti. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

LOT 1: Serverski ure|aj - 2 kom, LOT 2: Ra~unari - desktop - 19 kom, LOT 3: Prenosivi/laptop ra~unar - 6 kom, LOT 4: Grafi~ka i WEB radna stanica - po 1 kom, LOT 5: Laserski {tampa~/kombinovani ure|aj - 4 kom, Ru~ni skener DocuPen - 6 kom, LOT 6: Ure|aj za neprekidno napajanje elektri~nom energijom - UPS - 22 kom, LOT 7: Fotokopir ure|aj - 2 kom, Elektri~ni kalkulator s trakom - 3 kom, LOT 8: Rashladni ure|aj/klima za prostoriju - sa ugradnjom - 2 kom. Sve prema tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Izborna komisija BiH, Mula Mustafe Ba{eskije broj 6, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

a)    ugovor zapo~inje danom potpisa ugovora 

b)    ugovor zavr{ava isporukom robe (zajedno sa instalacijom i ugradnjom za LOT 1, 7 i 8) i istekom garantnog perioda isporu~ene opreme, a prema uslovima koji }e biti definisani ugovorom. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    50% 

    2)    tehni~ke karakteristike    u~e{}e    20% 

    3)    garantni rok, postprodajni servis i
        podr{ka korisniku    u~e{}e    20% 

    4)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

    5)    reference ponu|a~a    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Nije predvi|ena primjena preferencijalnih cijena i tretmana za ponude iz BiH 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 11. 7. 2005. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. 

Navedeni iznos treba uplatiti kod banke: 

RAZVOJNA BANKA AD BANJA LUKA, FILIJALA LUKAVICA 

Transakcijski ra~un: 562-012-0000084588 

Svrha uplate "Uplata za tendersku dokumentaciju - Izborna komisija BiH". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se podnose na jednom od jezika u slu`benoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

18. 7. 2005. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Opcija va`enja ponude mora da glasi na period od 45 dana od dana predvi|enog za javno otvaranje ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavi}e se u Sarajevu, ulica Mula Mustafe Ba{eskije broj 6, na II spratu, dana 20. 7. 2005. godine po sljede}em rasporedu po pojedinim lotovima: 

VRIJEME        DATUM  

LOT 1 u 10,00 sati -    20. 7. 2005. godine 

LOT 2 u 10,15 sati -    20. 7. 2005. godine 

LOT 3 u 10,30 sati -    20. 7. 2005. godine 

LOT 4 u 10,45 sati -    20. 7. 2005. godine 

LOT 5 u 11,00 sati -    20. 7. 2005. godine 

LOT 6 u 11,15 sati -    20. 7. 2005. godine 

LOT 7 u 11,30 sati -    20. 7. 2005. godine 

LOT 8 u 11,45 sati -    20. 7. 2005. godine 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ je du`an sastaviti ponudu prema zahtjevima navedenim u tenderskoj dokumentaciji i dostaviti specifikaciju prilo`enih dokumenata. Svi dokumenti u sklopu ponude treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude treba da budu numerisane. Ponude koje ne budu sadr`avale sve tra`ene dokumente bi}e odba~ene kao nepotpune. 

Propisno zatvorene ponude u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku ra~unarsko-informati~ke opreme i kancelarijskih ure|aja putem otvorenog postupka za LOT broj __" i naznakom "NE OTVARAJ" ponu|a~i su du`ni dostaviti li~no na protokol naru~ioca ili preporu~enom po{tom na adresu naru~ioca, Sarajevo, Mula Mustafe Ba{eskije broj 6. 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu na protokol naru~ioca najkasnije do 18. 7. 2005. godine do 15,00 sati. 

Neblagovremeno pristigle ponude, kao i ponude koje nisu prispjele ili predate na protokol se ne}e razmatrati i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

Eventualne zahtjeve za dodatne informacije slati isklju~ivo u pisanoj formi na protokol/pisarnicu Izborne komisije BiH (naru~ilac) ili putem faksa na broj 033/251-329, a najkasnije u periodu do deset (10) dana prije isteka roka za podno{enje ponuda. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku dodjele ugovora, zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost u odnosu na ponu|a~e. 

U toku razmatranja prispjelih ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, ponu|a~i mogu biti pozvani da daju dodatne informacije i poja{njenja u vezi dostavljenih ponuda. 

O rezultatima otvorenog postupka ponu|a~i }e biti obavije{teni u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama. 

(1-11/2955-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
"JP BH PO[TA" D.O.O. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "JP BH PO[TA" D.O.O. Sarajevo 

Kontakt osoba: Ismet Fazli} 

Adresa: Obala Kulina bana broj 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200682210005 

Telefon: 033/252-787 

Fax: 033/252-784 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci extra lahkog lo` ulja 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Extra lahko lo` ulje 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

cca 400.000 litara 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco skladi{ta na vi{e lokaliteta po centrima po{ta: Sarajevu, Tuzli, Biha}u, Mostaru, Zenici i Travniku 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija poslovne banke za ozbiljnost ponude za iznos 5.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Va`enje garancije za ponudu: period va`enja ponude 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Rok va`nosti garancije: period va`enja ugovora, plus 30 dana 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    uvjerenje nadle`nog organa da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije niti da je nad istim obavljen postupak ste~aja ili likvidacije (ne starije od tri mjeseca) 

2.    uvjerenje nadle`nog organa da se nad pravnim licem ili odgovornim licem u pravnom licu - ponu|a~em, ne vodi postupak za privredni prestup, niti je osu|eno u sudskom postupku za privredni prestup u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponude (ne starije od tri mjeseca) 

3.    uvjerenja nadle`nih organa o uredno izmirenim obavezama za penziono i zdravstveno osiguranje (ne starije od tri mjeseca) 

4.    uvjerenje nadle`nog organa o uredno izmirenim poreskim obavezama utvr|enim zakonom (ne starije od tri mjeseca) 

5.    izjava ponu|a~a da mu je poznato da u slu~aju da propusti dostavi pogre{nu informaciju na tra`enje "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, ponuda }e mu biti odbijena 

6.    izjava ponu|a~a da je upoznat da }e ponuda biti odbijena ukoliko ponu|a~ nije bio uspje{an u izvr{avanju bilo kojeg ugovora sklopljenog sa ugovornim organom u protekle tri godine u odnosu na vrijeme objave ovog obavje{tenja 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar, sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovne banke o solventnosti ponu|a~a 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Certifikat o kvalitetu ekstra lahkog lo` ulja, u skladu sa standardima, te obrazac o porijeklu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

19. 7. 2005. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 7. 2005. godine u 12,15 sati 

"JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana broj 8, 71000 Sarajevo, 3. sprat - Velika sala 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti na protokolu "JP BH PO[TA" d.o.o. - Sarajevo, Obala Kulina bana broj 8, Sarajevo uz dokaz o uplati nepovratnog iznosa - 50,00 KM. Pla}anje je potrebno izvr{iti na ra~un broj 1291021000131938 kod HVB CENTRAL PROFIT BANKE Sarajevo, u korist "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, uz naznaku "Tenderska dokumentacija za nabavku lo` ulja". 

Zape~a}enu ponudu, sa punom adresom ponu|a~a, sa naznakom "Ponuda za nabavku lo` ulja - NE OTVARAJ", dostavite na protokol "JP BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo, ulica Obala Kulina bana broj 8, 71000 Sarajevo, najkasnije do roka navedenog u ta~ki IV.6. 

Sve ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka, bez obzira kada su poslane, ne}e biti uzete u razmatranje. 

Po jedan predstavnik ponu|a~a, uz pismeno ovla{tenje, mo`e prisustvovati javnom otvaranju ponuda. 

Samo oni ponu|a~i koji otkupe tendersku dokumentaciju mo}i }e podnijeti svoje ponude. 

O rezultatima otvorenog postupka ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni. 

"JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo zadr`ava pravo naknadnog pismenog tra`enja dodatnih informacija u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda kao i dodatne dokumentacije u tu svrhu. 

Zainteresovani ponu|a~i mogu, u pismenoj formi od "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije, najkasnije deset dana do roka predvi|enog za dostavljanje ponuda, tj. do 9. 7. 2005. godine, putem faksa: 033/252-784, sa naznakom za "Komisiju za nabavku lo` ulja". 

Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena poka`e neprirodno niskom "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo }e od ponu|a~a pismeno zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ako ponu|a~ ne pru`i zadovoljavaju}e opravdanje "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo ima pravo da odbaci ponudu. 

"JP BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovome obavje{tenju o nabavci. 

"JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo zadr`ava pravo da prekine - otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga - slu~ajeva navedenih u Zakona o javnim nabavkama o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

Tekst javnog obavje{tenja objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH" i na web stranici: www.bhp.ba 

(1-11/2956-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INA TUZLA
SLU@BA ZA OP]U UPRAVU I DR. DJELATNOSTI
TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Tuzla, Slu`ba za op}u upravu i dr. djelatnosti 

Kontakt osoba: Tahir Ba{i} 

Adresa:  Ulica ZAVNOBiH-a broj 11 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209382690002 

Telefon: 061/151-992 ili 035/271-070 lokal 212 

Fax: +387(0) 35 250-151 

E-mail: opstinat@tuzla.ba 

Internet adresa: www.tuzla.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o javnoj nabavci roba i usluga broj : 02-14-6514-2005 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabavka roba i vr{enje usluga po lotovima i to: 

LOT 1    Nabavka naftnih derivata 

LOT 2    Nabavka autoguma i akumulatora za motorna vozila 

LOT 3    Nabavka sredstava za higijenu 

LOT 4    Nabavka uglja 

LOT 5    Nabavka usisiva~a 

LOT 6    Usluge servisiranja i odr`avanja motornih vozila 

LOT 7    Usluge vulkanizacije autoguma 

LOT 8    Usluge pranja motornih vozila 

LOT 9    Usluge odr`avanja telefonskih ure|aja i instalacija 

LOT 10    Usluge odr`avanje ra~unara i instalacija za ra~unare 

LOT 11    Usluge odr`avanja aplikativnog softvera 

LOT 12    Usluge /najam GSM softwera za potrebe
        web-stranice Op}ine Tuzla 

LOT 13     Usluge odr`avanja lifta 

LOT 14     Usluge odr`avanja i ~i{}enja kotlova 

LOT 15     Dimnja~arske usluge 

LOT 16    Usluge redovnog i generalnog servisiranja fotokopir
        aparata 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Ukupna koli~ina/obim ugovora po lotovima definisan je u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto isporuke roba i lokacije za izvr{enje usluga po lotovima definisani su u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Trajanje ugovora i rok izvr{enja po lotovima definisani su u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriterij za dodjelu ugovora je "ekonomski najpovoljnija ponuda"koja se utvr|uje primjenom potkriterija posebno za svaki lot i isti su definisani u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija za svaki lot mo`e se bez naknade obezbijediti svakim radnim danom najkasnije do 18. 7. 2005. godine do 12,00 sati 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za prijem ponuda 18. 7. 2005. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalan period va`nosti ponude je 60 dana od krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvranje ponuda obavi}e se u prostorijama Op}ine Tuzla, ulica ZAVNOBiH, broj 11, dana 20, 21. i  22. 7. 2005. godine, prema rasporedu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji za svaki lot. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju odvojeno za svaki lot pojedina~no na originalnom tenderskom obrascu na kojem je iskazana specifikacija (vrsta i koli~ina roba ili usluga), sa svim tra`enim elementima i sa obavezno nazna~enom cijenom sa porezom, iskazanom u konverbitilnim markama. Original obrazac za svaki lot sastavni je dio tenderske dokumentacije. 

Ponuda za svaki lot se smatra potpunom ako je ponu|a~ iskazao sve pozicije sa tra`enim elementima za odnosni lot. 

Ukoliko ponu|a~ konkuri{e odvojeno za vi{e lotova du`an je tra`enu dokumentaciju u jednom primjerku (u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne mo`e biti starija od 3 mjeseca) dostaviti u posebnoj koverti sa naznakom na koje lotove se dokumentacija odnosi, koja }e biti va`e}a dokumentacija za sve lotove za koje je ponu|a~ konkurisao. 

Neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. 

(1-11/2957-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI KOMUTACIONE OPREME PUTEM ME\UNARODNOG OTVORENOG POSTUPKA
BROJ O2-1099/05-lot 4, 5, 6 i 7 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. 

Kontakt osoba: Fuad Kozadra 

Adresa: Obala Kulina bana broj 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Telefon: 033/216-749 

Fax: 033/216-763 

E-mail: fuad.kozadra@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 02.1-2.1-1099/2-05 od 31. 5. 2005. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka komutacione opreme i usluge instalisanje, a prema specifikaciji kako slijedi: 

LOT 4    Nabavka komutacija na podru~ju Distrikta Br~ko 

LOT 5    Nabavka komutacija na podru~ju op{tine Banovi}i 

LOT 6    Nabavka komutacija na podru~ju Nemile 

LOT 7    Nabavka komutacija na podru~ju op{tine Velika
        Kladu{a 

Ponu|a~ je do`an dostaviti: 

-    rok isporuke 

-    specifikaciju ponu|ene opreme i materijala sa jedini~nim cijenama za svaku stavku, ukupnu cijenu, kao i ukupnu vrijednost ponude izra`enu u EUR/KM na paritetu CIP/DDP krajnja destinacija (Incoterms 2000). Konverzija cijene ponude }e se vr{iti na osnovu kursne liste CB BiH na dan otvaranja. Ponudu je potrebno dostaviti na/prema originalnoj tenderskoj dokumentaciji 

-    Uslovi pla}anja: - odgo|eno pla}anje do 30 dana
ukoliko ponu|a~ dio pla}anja zahtijeva avansom, obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da }e obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke u iznosu avansa i sa rokom va`nosti: rok isporuke opreme + 15 dana 

-    ovjerenu izjavu ponu|a~a o periodu garancije kao i ovjerenu izjavu o periodu postgarantnog obezbje|enja rezervnih dijelova za opremu koja se nudi 

-    ovjerenu izjavu ponu|a~a o periodu u kojem se obavezuje da }e otkloniti kvar ili obaviti zamjenu ure|aja i dijelova u toku garanatnog i postgarantnog roka 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Tehni~ka specifikacija je data u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

BH Telecom d.d. Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje momentom potpisivanja 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bankarska garancija za ozbiljnost ponude od 1% od ukupne vrijednosti ponude sa rokom va`nosti (opcija ponude plus 30 dana) odnosno minimalno 1.000,00 EUR ili 2.000,00 KM. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti 15 dana nakon okon~anja ugovornog roka isporuke opreme 

-    ponu|a~ je obavezan dostaviti izjavu kojom se obavezuje da }e obezbijediti garanciju za garantni period u vrijednosti od 5% ugovorenog posla sa rokom va`nosti garancije do kraja garantnog roka plus 30 dana, a koju je du`an dostaviti najkasnije 15 dana prije zavr{etka isporuke 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu obavezno dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. ZJN. Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i uspjeha zaklju~no sa 31. 12. 2004. godine 

Revidirani finansijski izvje{taj od strane vanjskog revizora sa 31. 12. 2004. godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Certifikat da je tra`ena oprema u skladu sa propisanim standardima 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    80% 

    2)    rok isporuke    u~e{}e    15% 

    3)    garantni period    u~e{}e    5 % 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se preuzima na Protokolu BH Telecom-a, Obala Kulina bana broj 8, 71000 Sarajevo 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM na ra~un broj 129102 1000 132 035 kod HVB - Central Profit Banke uz naznaku tenderska dokumentacija. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 1. 8. 2005. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana od dana otvaranja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

1. 8. 2005. godine u 15,15 sati 

Obala Kulina bana broj 8, 71000 Sarajevo, velika sala, III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Ponude koje zadovolje sve tehni~ke zahtjeve bi}e ocjenjivane prema kriterijima iz ta~ke IV.2. ovog postupka. 

Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana broj 8, 71000 Sarajevo sa naznakom: 

"Ponuda za nabavku komutacione opreme BROJ LOTA___- NE OTVARAJ". 

Ponuda mora sadr`avati najmanje jedan lot u cijelosti. Ponude koje ne obuhvataju najmanje jedan kompletan lot ne}e se razmatrati. Ponudu za svaki lot posebno, potrebno je dostaviti zapakovano u posebne koverte. 

Neblagovremeno pristigle ponude i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i biti }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit do 25. 7. 2005. godine na fax: 033/216-763 

(M-1-11/2980-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
KANTONALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI
ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Zeni~ko-Dobojski kanton, Kantonalna direkcija robnih rezervi 

Kontakt osoba: Jasemina Agovi}, dipl. ecc. 

Adresa: Zmaja od Bosne bb 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218343190000 

Telefon: 032/243-126 

Fax: 032/243-126 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Sjedi{te Zeni~ko-dobojskog kantona, Ku~ukovi} broj 2 - Protokol 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Vlade broj 02-14-17317/05. od 1. 6. 2005. godine, o odobravanju sredstava za nabavku roba za ra~un Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

R/b 

Naziv artikla 

Jed. mj. 

Koli~ina 

1. 

Bra{no tip 500 pakovanje 25/1 

kg 

175.000 

2. 

[e}er kristal 1/l 

kg 

21.000 

3. 

Ulje suncokret 1/l 

lit 

21.000 

4. 

So jestiva 1/l 

kg 

7.000 

5. 

Tjestenina (makaroni) 400 gr 

kom 

21.000 

6. 

Sardina u ulju 110-130 gr 

kom 

14.000 

7. 

Sapun toaletni 100 gr 

kom 

14.000 

8. 

Deterd`ent za ve{ 2/l 

kg 

14.000 

9. 

Deterd`ent za su|e 1/l 

kom 

7.000 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Kao u tabeli II.4. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zenica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

6 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz iz ~lana 23. ZJN, ne stariji od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokaz iz ~lana 24. ZJN 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Izvod iz bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2004. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokaz iz ~lana 26. stav 2. pod a, d, e 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    60% 

2)    rok pla}anja    u~e{}e    15% 

3)    rok isporuke    u~e{}e    10% 

4)    kvalitet robe    u~e{}e    10% 

5)    referens lista    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 

-    za LOT 1 - 50 KM 

-    za LOT 2 - 30 KM 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti uz predo~enje dokaza o uplati. Uplata se vr{i na ra~un Kantona broj 1340100000001672, uz naznaku vrste prihoda 722631 i bud`etske organizacije 2501001 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 7. 2005. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Nazna~en o tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kantonalna direkcija robnih rezervi Zenica ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti postupak ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja Ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

Ponude moraju biti dostavljene li~no ili po{tom na adresu Ku~ukovi}i broj 2, Protokol, sa naznakom "Ponuda sa cijenama - Tender broj 17-14-17777/05. - NE OTVARAJ". 

(1-11/2984-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
OBAVJE[TAJNO-SIGURNOSNA AGENCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: OSA-OBA Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Huseinbegovi} Sabina 

Adresa: Mehmeda Spahe broj 7 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200936090005 

Telefon: 667-991 

Fax: 212-730 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka potro{nog materijala 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Potro{ni materijal za potrebe opslu`ivanja informati~ke opreme i birotehni~kih ma{ina (toneri, ketrid`i, trake itd.). 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Ukupna koli~ina bi}e orijentaciono dostavljena u specifikaciji tenderske dokumentacije. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Bi}e navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Okvirni sporazum za bud`etsku 2005. godinu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se garancija za ponudu. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne tra`i se garancija za izvr{enje ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova za u~e{}e po ~lanu 23. ZJN dostaviti:  

-    ovjerenu kopiju uvjerenja nadle`nog suda, ne starije od 3 mjeseca, da odgovorno lice ponu|a~a nije pravomo}nom presudom osu|eno za djelo iz osnove zloupotrebe propisa u posljednjih 5(pet) godina 

-    ovjerenu kopiju uvjerenja nadle`nog suda, ne starije od tri mjeseca, da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili ili izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju 

-    ovjerenu kopiju potvrde nadle`ne porezne uprave, ne starije od tri mjeseca, da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu dospjelih poreza 

-    ovjerenu kopiju potvrde nadle`nog organa, ne stariju od tri mjeseca, da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova po ~lanu 24. ZJN dostaviti: 

-    ovjerenu kopiju identifikacionog broja 

-    dokumenta o registraciji (ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA SPOSOBNOST 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova po ~lanu 25. ZJN dostaviti: 

-    potvrdu o solventnosti izdatu od mati~ne banke 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova po ~lanu 26. ZJN dostaviti: 

-    referens listu 

-    izjavu o tehni~koj opremljenosti i podacima o zaposlenom tehni~kom osoblju, uz napomenu da OSA-OBA BiH zadr`ava pravo provjere navoda sadr`anih u izjavi kandidata 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

-    cijena 

-    kvalitet i garantni rokovi 

-    mogu}nost isporuke 

-    uslovi i na~in pla}anja 

-    reference ponu|a~a 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti do 15. 7. 2005. godine do 15,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od zvani~nih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 7. 2005. do 15, 00 sati 

Ponude se primaju do navedenog roka bez obzira na na~in dostave (li~no na protokol ili po{tom preporu~eno). 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 ( {ezdeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda . 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Komisija za nabavke OSA-OBA BiH izvr{it }e javno otvaranje ponuda u sjedi{tu Agencije u Sarajevu, ulica Mehmeda Spahe broj 7, dana 20. 7. 2005. godine u 12,00 sati. 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a koji svoje ovla{tenje dokazuje u pisanoj formi. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 30,0 KM vr{i se na ‘irora~un broj  5620120000084588 kod Razvojne banke AD Banja Luka, Lukavica - Isto~no Sarajevo, svrha Uplata za tendersku dokumentaciju - OSA-OBA BIH. 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku" na adresu OSA-OBA Sarajevo, ulica Mehmeda Spahe broj 7, li~no na protokol ili po{tom. 

Neblagovremeno pristigle ponude bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke, te pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a ugovorni organ }e dostaviti svim ponu|a~ima. 

(1-11/2990-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BiH
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda BiH, Sarajevo 

Kontakt osobe: 

Komercijalna pitanja: Munevera Avdi}, tel. 033/751-440, 

Tehni~ka pitanja: Izet Skorupan, tel. 033/751-441 

Adresa: Vilsonovo {etali{te broj 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150005 

Telefon: 033/751-440; 751-441 

Fax: 033/751-404; 033/751-407 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 040-GU/05-04 - Isporuka obrazaca ra~una za elektri~nu energiju i drugih obrazaca za potrebe svih elektrodistributivnih dijelova JP Elektroprivreda BiH u 2005/2006. godini. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

[tampanje i isporuka obrazaca ra~una za elektri~nu energiju i drugih obrazaca potrebnih za elektrodistributivnu djelatnost 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Prema tehni~koj specifikaciji iz tendera 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Centralna skladi{ta elektrodistributivnih dijelova JP Elektropriv- reda BiH (Sarajevo - Gora`de; Tuzla, Zenica - Travnik, Biha}, Mostar) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% ponudbene vrijednosti 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama ne stariji od (3) tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i uspjeha za period 2003. i 2004. godina 

-    potvrda banke da ra~un nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostave ponuda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    dokazi (potvrde i uvjerenja) iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2  ta~ke  a, b, c, d  i  e 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi - cijena    u~e{}e     80% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja
        zadovoljava osnovne tehni~ke
        zahtjeve iz tendera    u~e{}e    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

5% (pet posto) 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do  15. 7. 2005. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Bosanski 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 7. 2005. godine  do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 19.10.2005. godine ili 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 7. 2005. godine u 10,00 sati 

Sarajevo, Vilsonovo {etali{te broj 15 

(1-11/2993-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
HIDROELEKTRANE NA NERETVI
JABLANICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, 

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica 

Kontakt osoba: Jusuf Jusi} - rukovodilac komercijalne slu`be HE na Neretvi 

Adresa: Jaroslava ^ernija broj 1 

Po{tanski broj: 88420 

Grad: Jablanica 

Identifikacioni broj: 4200225150072 

Telefon: 036/758-145 

Fax: 036/758-107 

E-mail: m.cosic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

10205-18/05 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Isporuka ormara za 0,4 kV razvod pogona
        HE Jablanica 

LOT 2    Isporuka upravlja~kog i energetskog ormara preljeva
        u tunel za potrebe pogona HE Salakovac 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Detaljni podaci i ostali uslovi ponude sadr`ani su tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavjati za jedan lot i nekoliko lotova. 

NAPOMENA: Ponu|a~i koji se prijave na nekoliko lotova dovoljno je da dokumentaciju iz Odjeljka III ta~ka III.5 - Uslovi za u~e{}e - Li~na situacija (~lan 23. ZJN) ovog Obavje{tenja dostave u jednoj odvojenoj koverti uz naznaku "Uslovi za u~e{}e". 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija poslove banke prihvatljive od strane JP EP BiH d.d. za osiguranje ponude na iznos od 1.500,00 KM, sa va`no{}u - opcija ponude plus 30 dana 

Garancija za ponudu potrebna je samo za LOT 1 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Garancija za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane JP EP BiH d.d. u iznosu od 5% ugovorene vrijednosti 

Garancija za dobro izvr{enje poslova potrebna je samo za LOT 1 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav 1. ta~ke a,b,c,d,e,f Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH, broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju ga izdati nadle`ni organi u BiH. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra. Ovim rje{enjem mora biti ovuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje ra~un nije bio u blokadi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referenc lista glavnih isporuka ponu|a~a (realizovani ugovori i njihova nov~ana vrijednost) u posljednje 3 godine uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o izvr{enim isporukama i kvalitetu isporu~ene opreme izdatih od strane primaoca predmetne opreme 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

-    osnovne tehni~ke karakteristike i kompletnost
dokumentacije prema zahtjevima iz tenderske
dokumentacije (eliminatoran kriterij)    60 bodova 

-    dodatne tehni~ke karakteristike za koje nije
postavljen poseban zahtjev ali koje predstavljaju
dodatne vrijednosti za kupca    10 bodova 

-    reference ponu|a~a (realizovani ugovori i
njihova nov~ana vrijednost u posljednjih
5 godina)    15 bodova 

-    dosada{nje iskustvo kupca sa ponu|a~em    5 bodova 

Na ukupnu ocjenu ponude gore navedeni tehni~ki kriteriji imaju u~e{}e 20%, a finansijski elementi ponude (cijena) 80%. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera (za svaki lot posebno uplata). Tro{kovi tendera (za svaki lot pojedina~no) iznose: 

LOT 1    50,00 KM 

LOT 2    20,00 KM 

ili odgovaraju}a vrijednost u EUR-ima prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko: PBS filijala NERA expozitura Jablanica, ra~un broj 1011510000085468, za JP EP BiH Hidroelektrane na Neretvi Jablanica, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10205-18/05 (nazna~iti LOT broj ____) valuta KM. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko: Raiffeisen bank d.d. BiH, Swift RZBABA2S na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10205-18/05 (nazna~iti LOT broj _____), valuta EUR. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

20. 7. 2005. godine do 9,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 20.10. 2005. godine ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda bit }e izvr{eno u HE na Neretvi Jablanica u Jablanici, Jaroslava ^ernija broj 1, sala za otvaranje ponuda, prema sljede}em rasporedu: 

LOT 1    20. 7. 2005. u 10,30 sati 

LOT 2    20. 7. 2005. u 12,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve potrebne informacije u vezi sa ovim javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 8,00 do 15,30 sati 

Kontakt osobe: 

Za komercijalna pitanja: Jusuf Jusi}, tel. 036/758-145 

Fax 036/758-107 

Za tehni~ka pitanja LOT 1 Mirza D`evlan Tel. 036/758-424 

Fax 036/758-171 

Za tehni~ka pitanja LOT 2 Milenko Bajgori} Tel. 036/758-610 

Fax 036/758-616 

(1-11/3013-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA BR^KO DISTRIKTA
ODJEL ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE 

Na osnovu ~lana 19. i 20. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i na osnovu instrukcije o postupku nabavke roba, obavljanju usluga i ustupanju radova u Br~ko Distriktu BiH broj 01-014-002205/05 od 17. 3. 2005. godine, Vlada Br~ko Distrikta BiH, za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, iz raspolo`ivih sredstava planiranih u kapitalnom bud`etu za 2005. godinu raspisuje 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU URE\AJA ZA [PRICANJE KOMARACA ZA POTREBE JAVNOG ZDRAVSTVA U BR^KO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE 

OPREMA 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

Br~ko Distrikt BiH, Odjel za zdravstvo i ostale usluge 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Zdravstvo Vlada Br~ko Distrikta BiH 

Odjel za zdravstvo i ostale usluge 

Kontakt osoba: Mijatovi} Zorka 

Adresa: Bulevar mira broj 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Telefon: 049/216-048 

Fax: 049/216-048 

E-mail: zdravstvo@.bdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou (Br~ko Distrikt BiH) 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Oprema 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka jednog ure|aja za {pricanje komaraca "MOBILSTAR ER ili ekvivalent ULV/LV plus - raspr{iva~ hladne magle i jednog priklju~ka za obradu kanala. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je prikupljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku jednog ure|aja za {pricanje komaraca "MOBILSTAR ER ili ekvivalent ULV/LV plus - raspr{iva~ hladne magle sa slijede}im karakteristikama:  

1.    Nabavka MOBILSTAR ER ili ekvivalent ULV/LV plus raspr{iva~ hladne magle....kom 1 sa slijede}im karakteristika- ma: 

-    ~etverotaktni motor B&Straton, 16 HP sa elektronskim upravljanjem funkcija izba~aja sredstava lit/sat putem daljinskog upravlja~a iz kabine vozila, i lit/km sinhronizirana putem radara sa standardnim priborom i opremom 

-    spremnik goriva ~eli~ni od 20 l 

-    PE spremnik za ~i{}enje od 5 lit - UV alat 

-    lijevak sa sitom 0,1 mm za sredstvo i gorivo 

-    komplet britvi sa specijalnom opremom 

-    baterija 12 W/36Ah i Kit - set rez.dijelovima prema specifikaciji F Swingtec 

-    PE - spremnik od 80 l UV za{ti}en 

-    za{titno odijelo 

2.    Priklju~ak za obradu kanala sastoji se od priklju~nih cijevi za zrak i sredstvo du`ine po 6 metara, glava za raspr{ivanje i poklopac za kanale sve se montira na MOBILSTAR....kom 1 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Prikazana u II.4. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Javno zdravstvo Br~ko (zgrada Zdravstvenog centra u Br~kom) ulica R. D`. ^au{evi}a broj 1, Br~ko 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

(1 mjesec) 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a o garantnom roku 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Izjava ponu|a~a da }e ukoliko bude izabran kao najpovoljniji dostaviti atesnu i prospektnu dokumentaciju 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da }e biti obezbje|ena bankovna garancija za avans koji ponu|a~ tra`i u svojoj ponudi 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava ponu|a~a u kojem roku je obavezan otkloniti nedostatke (kvar) ili zamijeniti neispravni ure|aj ili dijelove u toku garantnog roka/ 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije (ne starije od 90 dana) 

-    uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije pravomo}nom presudom osu|eno za bilo koje krivi~no djelo iz osnove zloupotrebe propisa u posljednjih 5 (pet) godina (ne starije od 90 dana) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    pravo u~e{}a u javnom otvorenom postupku imaju sve firme u Bosni i Hercegovini i van Bosne i Hercegovine koje su registrovane za obavljanje djelatnosti i koje imaju licencu za navedene poslove koji su predmet otvorenog postupka izuzev subjekata koji su po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH, broj 49/04) isklju~eni iz prava u~e{}a o otvorenom postupku 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ne starije od 90 dana) 

-    ponu|a~i iz inostranstva treba da dostave potvrdu o registraciji firme u relevantnim profesionalnim ili drugim registrima zemalja u kojoj su registrovani za obavljanje te djelatnosti 

-    ovjerena fotokopija identifikacijskog i poreskog broja. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Izvje{taj o finansijskom poslovanju preduze}a u 2004. godini (bilans stanja i bilans uspjeha) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

a)    pismo ponu|a~a sa naznakom naziva firme, ta~ne adrese, broja telefona i telefaksa, e-mail adrese, identifikacionog i poreskog broja te broja ra~una i nazive banaka kod kojih se isti vode 

b)    fotokopija licence ili ovla{tenja od nadle`nog organa ili institucije u zemlji ili iz inostranstva za obavljanje navedenih poslova 

c)    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama izdato od strane nadle`ne institucije u skladu sa zakonskim odredbama, ne starije od tri mjeseca 

d)    uvjerenje o izmirenim doprinosima za PIO ne starije od tri mjeseca 

e)    uvjerenje o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje, ne starije od tri mjeseca 

f)    referenc lista za posljednje dvije godine kojom dokazuje da ima uspje{no iskustvo na istim ili sli~nim poslovima koji su predmet otvorenog postupka 

g)    cijene u KM sa svim ura~unatim porezima, carinom i drugim obavezama po va`e}im zakonskim propisima 

h)    rok isporuke ure|aja od momenta potpisivanja ugovora 

f)    uslovi i na~in pla}anja 

Dostaviti original i fotokopiju ponude koje moraju biti propisno ovjerene i potpisane od ponu|a~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriterij za izbor ponu|a~a je ekonomski najpovoljnija ponuda po ~lanu 34. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Ocjenjivanje i rangiranje dostavljenih ponuda zasniva}e se na sljede}im kriterijima: 

4.1.    cijena ure|aja    50    poena 

4.2.    rok isporuke ure|aja    30    poena 

4.3.    pouzdanost, garancija, servisiranje i
    kvalitet dosada{nje saradnje    20    poena 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zatvorene, zape~a}ene i potpisane koverte sa ponudama sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se preporu~enom po{iljkom ili li~no u zatvorenoj koverti na adresu: Vlada Br~ko Distrikta BiH Odjeljenje za bud`et i finansije, Bulevar mira broj 1, 76100 Br~ko ili li~no na mjesto otvaranja ponude sa naznakom "Ponuda za Ure|aj za {pricanje komaraca - NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA". 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 18. 7. 2005 godine (ponedjeljak) do 12 sati. 

Ponude moraju sti}i do nazna~enog roka i rizik dostave snosi ponu|a~. Naknadno pristigle ponude ne}e se uzeti u razmatranje. U razmatranje }e se uzeti u obzir samo kompletne ponude. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Va`nost ponude }e biti 30 (trideset) dana od datuma otvaranja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se 18. 7. 2005. godine (ponedjeljak) u 12 sati u prostorijama Doma kulture u Br~kom u ulici Mladena Maglova broj 1. 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u otvorenom postupku. 

Ugovorni organa zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti i ponovi otvoreni postupak ili odbije sve ponude u slu~ajevima navedenim u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~u. 

Ugovorni organ }e sa ponu|a~em koji bude izabran kao najpovoljniji zaklju~it ugovor o izvr{enju navedenih poslova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 049/216-048 od 08 do 16 ~asova - kontakt osoba je Mijatovi} Zorka. 

(1-11/3014-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA BR^KO DISTRIKTA
ODJEL ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE 

Na osnovu ~lana 19. i 20. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/05) i na osnovu instrukcije o postupku nabavke roba, obavljanju usluga i ustupanju radova u Br~ko Distriktu BiH broj 01-014-002205/05 od 17. 3. 2005. godine, Vlada Br~ko Distrikta BiH, za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, iz raspolo`ivih sredstava planiranih u kapitalnom bud`etu za 2005. godinu raspisuje 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU DVA SANITETSKA VOZILA ZA PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZA[TITU 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

Br~ko Distrikt BiH, Odjel za zdravstvo i ostale usluge 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Zdravstvo Vlada Br~ko Distrikta BiH, 

Odjel za zdravstvo i ostale usluge 

Kontakt osoba: Prim. dr. Senahid Ibri{imovi} 

Adresa: Bulevar mira broj 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko Distrikt BiH 

Telefon: 049/215-779 

Fax: 049/216-050 

E-mail: zdravstvo@.bdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou (Br~ko Distrikt BiH) 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe - Oprema 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka dva sanitetska vozila za potrebe Pododjela za primarnu zdravstvenu za{titu u Br~ko Distriktu BiH 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

1.    Nabavka 2 sanitetska vozila sa dizel motorom Sx2 OHDI 16 V, 100/138 KW/KS sa slijede}im karakteristikama: 

-    automatska klima sa dva podru~ja djelovanja 

-    regulator grani~ne brzine 

-    ABS sa pomo}nim mehanizmom u nu`nom ko~enju 

-    zra~ni jastuk za voza~a i suvoza~a 

-    svjetlo za maglu u prednjem braniku 

-    varijabilni servo volan podesiv po du`ini i visini 

-    prekida~ (nazad) za pode{avanje visine vozila na zadnjem dijelu 

-    vje{anje hidroaktive III 

-    radiopremjer RDS mono CD sa prekida~ima pri volanu 

-    centralno zaklju~avanje sa daljinskim upravlja~em 

-    dorada za sanitet C5 II break 

-    svjetlosno zvu~na signalizacija na krovu vozila (rotacioni blok cca 1000 mm 2x rotaciono svjetlo), bijelo svjetlo hitne pomo}i, tritonska sirena 110 DB, crvene naljepnice hitne pomo}i: AMBULANCE 

-    nosila za bolesnike - boca od 7 litara 

-    grijanja i ventilacija - dvosmjerni krovni ventilator 

-    pregrada izme|u voza~eve i bolesni~ke kabine sa kliznim plexi staklima 

-    po sredini krova u bolesni~kom prostoru sklopivi nosa~ za bacu infuzije 

-    matirana stakla na bolesni~kom prostoru 70% 

-    pred oprema za ugradnju UKV ure|aja 

-    dva priklju~ka 12 V za napajanje potro{a~a 12 V u vozilu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Nabavka dva (2) sanitetska vozila 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zdravstveni centar Br~ko 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Period u mjesecima (2 mjeseca) 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a o garantnom roku 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Izjava ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, dostaviti atestnu i prospektnu dokumentaciju 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da }e biti obezbije|ena bankovna garancija za avans koji ponu|a~ tra`i u svojoj ponudi 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava ponu|a~a u kojem roku je obavezan otkloniti nedostatke (kvar) ili zamijeniti neispravni ure|aj ili dijelove u toku garantnog roka 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije (ne starije od 90 dana) 

-    uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije pravomo}nom presudom osu|eno za bilo koje krivi~no djelo iz osnove zloupotrebe propisa u posljednjih 5 (pet) godina (ne starije od 90 dana) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    pravo u~e{}a u javnom otvorenom postupku imaju sve firme u Bosni i Hercegovini i van Bosne i Hercegovine koje su registrovane za obavljanje djelatnosti i koje imaju licencu za navedene poslove koji su predmet otvorenog postupka izuzev subjekata koji su po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH, broj 49/04), isklju~eni iz prava u~e{}a o otvorenom postupku 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ne starije od 90 dana) 

-    ponu|a~i iz inostranstva treba da dostave potvrdu o registraciji firme u relevantnim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrovani za obavljanje te djelatnosti 

-    ovjerena fotokopija identifikacijskog i poreskog broja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Izvje{taj o finansijskom poslovanju preduze}a u 2004. godini (bilans stanja i bilans uspjeha) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

a)    pismo ponu|a~a sa naznakom naziva firme, ta~ne adrese, broja telefona i telefaksa, e-mail adrese, identifikacionog i poreskog broja, te broja ra~una i nazive banaka kod kojih se isti vode 

b)    fotokopija licence ili ovla{tenja od nadle`nog organa ili institucije u zemlji ili iz inostranstva za obavljanje navedenih poslova 

c)    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama izdato od strane nadle`ne institucije u skladu sa zakonskim odredbama, ne starije od tri mjeseca 

d)    uvjerenje o izmirenim doprinosima za PIO, ne starije od tri mjeseca 

e)    uvjerenje o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje, ne starije od tri mjeseca 

f)    referenc lista za posljednje dvije godine kojom dokazuje da ima uspje{no iskustvo na istim ili sli~nim poslovima koji su predmet otvorenog postupka 

g)    cijene u KM sa svim ura~unatim porezima i drugim obavezama po va`e}im zakonskim propisima 

h)    rok isporuke ure|aja od momenta potpisivanja ugovora 

i)    uslovi i na~in pla}anja 

Dostaviti original i fotokopiju ponude koji moraju biti propisno ovjereni i potpisani od ponu|a~a. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriterij za izbor ponu|a~a je ekonomski najpovoljnija ponuda po ~lanu 34. Zakona o javnim nabavkama BiH 

Ocjenjivanje i rangiranje dostavljenih ponuda zasniva}e se na sljede}im kriterijima: 

4.1. cijena vozila    50 poena 

4.2.     rok isporuke vozila    30 poena 

4.3. pouzdanost, garancija, servisiranje i
    kvalitet dosada{nje saradnje    20 poena 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zatvorene, zape~a}ene i potpisane koverte sa ponudama sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se preporu~enom po{iljkom ili li~no u zatvorenoj koverti na adresu: Vlada Br~ko Distrikta BiH Odjeljenje za bud`et i finansije, Bulevar mira broj 1, 76100 Br~ko ili li~no na mjesto otvaranja ponude sa naznakom "Ponuda za Sanitetska vozila - NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA". 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 18. 7. 2005. godine (ponedjeljak) do 13 sati. 

Ponude moraju sti}i do nazna~enog roka i rizik dostave snosi ponu|a~. Naknadno pristigle ponude ne}e se uzeti u razmatranje. U razmatranje }e se uzeti u obzir samo kompletne ponude. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Va`nost ponude }e biti 60 ({ezdeset) dana od datuma otvaranja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se 18. 7. 2005. godine (ponedjeljak) u 13 sati u prostorijama Doma kulture u Br~kom u ulici Mladena Maglova broj 1. 

Javnom otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u otvorenom postupku. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti i ponovi otvoreni postupak ili odbije sve ponude u slu~ajevima navedenim u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~u. 

Ugovorni organ }e sa ponu|a~em koji bude izabran kao najpovoljniji zaklju~iti ugovor o izvr{enju navedenih poslova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 049/215-779 ili od 8 do 16 ~asova - kontakt osoba je prim. dr. Senahid Ibri{imovi} 

(1-11/3015-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA BR^KO DISTRIKTA
ODJEL ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE
PODODJEL CENTAR ZA SOCIJALNI RAD 

Na osnovu ~lana 19. i 20. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/05) i na osnovu instrukcije o postupku nabavke roba, obavljanju usluga i ustupanju radova u Br~ko Distriktu BiH broj 01-014-002205/05 od 17. 3. 2005. godine i Odluke gradona~elnika broj 01-014-004763/05 od 3. 6. 2005. godine, Vlada Br~ko Distrikta BiH, za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, iz raspolo`ivih sredstava planiranih po teku}em bud`etu za 2005. godinu raspisuje 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU I ISPORUKU LIJEKOVA ZA KORISNIKE STALNE SOCIJALNE POMO]I - OSIGURANIKE BR^KO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE 

ROBA 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

Br~ko Distrikt BiH, Odjel za zdravstvo i ostale usluge 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Zdravstvo, Vlada Br~ko Distrikta BiH 

Odjel za zdravstvo i ostale usluge 

Pododjel Centar za socijalni rad 

Kontakt osoba: Nata{a Stevanovi} 

Adresa: Klosereska broj 18 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Telefon: 049/217-786, lokal 109 

Fax: 049/215-164 

E-mail: zdravstvo@.bdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou (Br~ko Distrikt BiH) 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka i isporuka lijekova za potrebe osiguranika Br~ko Distrikta BiH - korisnika stalne socijalne pomo}i u skladu sa usvojenom listom lijekova po Odluci gradona~elnika broj 01-014-004763/05 od 3. 6. 2005. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna nabavka lijekova za potrebe sprovo|enja zdravstvene za{tite po vrstama djelovanja u skladu sa usvojenom listom, koja ~ini sastavni dio tenderske dokumentacije. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Koli~ine su orijentacione i zavise od potreba osiguranika Br~ko Distrikta - korisnika stalne socijalne pomo}i. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Br~ko Distrikt BiH, lokacija }e se definisati ugovorom sa apotekama koje budu izabrane kao najpovoljniji ponu|a~i. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Svaki oblik generi~kog lijeka predstavlja LOT. Ponude se mogu dostaviti za 1 ili vi{e lotova po dostupnim veli~inama pakovanja generi~kog lijeka, s tim da svi oblici pakovanja moraju imati odobrenje za promet lijekova u BiH (Entitetima BiH), osim lijekova kojima je potreban interventni uvoz. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor po~inje da traje od dana potpisivanja do kraja 2005. godine uz mogu}nost produ`enja u skladu sa odobrenim bud`etskim sredstvima. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Redovno i kontinuirano dostavljanje lijekova sa liste za korisnike stalne socijalne pomo}i u skladu sa potrebama korisnika, s tim da lijekovi trebaju imati odobrenje za promet lijekova u BiH (entitetima BiH) i lijekovi koji trebaju odobrenje za interventni uvoz od strane nadle`nih institucija BiH. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije (ne starije od 90 dana) 

-    uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije pravomo}nom presudom osu|eno za bilo koje krivi~no djelo iz osnove zloupotrebe propisa u posljednjih 5 (pet) godina (ne starije od 90 dana) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    pravo u~e{}a u javnom otvorenom postupku imaju pravna lica - apoteke sa podru~ja Br~ko Distrikta BiH koje su registrovane za obavljanje poslova farmaceutske djelatnosti, a koje zadovoljavaju op{te i posebne uslove kvalifikacija datih na tenderu, izuzev subjekata koji su po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku javne nabavke 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ne starije od 90 dana) 

-    ovjerena fotokopija identifikacijskog i poreskog broja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Izvje{taj o finansijskom poslovanju preduze}a u 2004. godini (bilans stanja i bilans uspjeha) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

a)    pismo ponu|a~a sa naznakom naziva firme, ta~ne adrese, broja telefona i telefaksa, e-mail adrese, identifikacionog i poreskog broja te broja ra~una i nazive banaka kod kojih se isti vode 

b)    lista opreme i ure|aja neophodne za obavljanje djelatnosti po tenderu 

c)    spisak zaposlenih po kvalifikacionoj strukturi koji }e biti anga`ovani na poslovima iz predmeta javnog nadmetanja 

d)    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama izdato od strane nadle`ne institucije u skladu sa zakonskim odredbama, ne starije od tri mjeseca 

e)    uvjerenje o izmirenim doprinosima za PIO, ne starije od tri mjeseca 

f)    uvjerenje o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje, ne starije od tri mjeseca 

g)    dokaz o izmirenim obavezama za vodu, sme}e, zakupninu i struju, ne starije od tri mjeseca (samo za dobavlja~e sa podru~ja Br~ko Distrikta) 

h)    cijene u KM sa svim ura~unatim porezima i drugim obavezama po va`e}im zakonskim propisima 

i)    uslovi i na~in pla}anja 

Dostaviti original i fotokopiju ponude koje moraju biti propisno ovjerene i potpisane od ponu|a~a. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriterij za izbor ponu|a~a je ekonomski najpovoljnija ponuda po ~lanu 34. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i od dana objave obavje{tenja do dana otvaranja ponuda svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Pododjelu Centar za socijalni rad, ulica Kloserska broj 18, 76100 Br~ko Distrikt BiH. 

Prije preuzimanja dokumentacije donijeti dokaz o uplati naknade za tendersku dokumentaciju u visini 30,00 KM na JRD 1542012000122410, vrsta prihoda 721124, svrha uplate: uplata naknade za tender. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zatvorene, zape~a}ene i potpisane koverte sa ponudama sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se preporu~enom po{iljkom ili li~no u zatvorenoj koverti na adresu: Vlada Br~ko Distrikta BiH Odjeljenje za bud`et i finansije, Bulevar mira broj 1, 76100 Br~ko ili li~no na mjesto otvaranja ponude sa naznakom: "Ponuda lijekova za korisnike stalne socijalne pomo}i - NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA". 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 19. 7. 2005 godine (utorak) do 13 sati. 

Ponude moraju sti}i do nazna~enog roka i rizik dostave snosi ponu|a~. Naknadno pristigle ponude ne}e se uzeti u razmatranje. U razmatranje }e se uzeti u obzir samo kompletne ponude. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Va`nost ponude }e biti 60 ({ezdeset) dana od datuma otvaranja ponude. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se 19. 7. 2005. godine (utorak) do 13 sati u prostorijama Doma kulture u Br~kom u ulici Mladena Maglova broj 1. 

Javnom otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ dne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u otvorenom postupku. 

Ugovorni organa zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti i ponovi otvoreni postupak ili odbije sve ponude u slu~ajevima navedenim u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~u. 

Ugovorni organ }e sa ponu|a~em koji bude izabran kao najpovoljniji zaklju~it ugovor o izvr{enju navedenih poslova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 049/217-786, lokal 109, od 8 do 16 ~asova - kontakt osoba je Nata{a Stevanovi}. 

(1-11/3018-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA BR^KO DISTRIKTA
ODJEQEWE ZA KOMUNALNE POSLOVE 

Na osnovu ~lana 19. i 20. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i na osnovu instrukcije o postupku nabavke roba, obavqawu usluga i ustupawu radova u Br~ko Distriktu BiH broj 01-014-002205705 od 17. 3. 2005. godine, Vlada Br~ko Distrikta BiH, za potrebe Odjeqewa za komunalne poslove, iz raspolo`ivih sredstava planiranih po operativnom buxetu za 2005. godinu raspisuje 

OBAVJE[TEWE O NABAVCI 

ZA NABAVKU POTRO[NOG MATERIJALA ZA 2005. GODINU 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine, Odjeqewe za komunalne poslove 

Kontakt osoba: Zoranovi} Stevan, dipl. in`. el. 

Adresa: Bulevar mira broj 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Telefon: 049/214-969 

Faks: 049/214-969 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Vidi Aneks A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Vidi Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Vidi Aneks A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka potro{nog materijala za teku}u 2005. godinu 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Br~ko skladi{te vodovoda 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

30 kalendarskih dana (od dodjele ugovora) 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava ponu|a~a o garantnom periodu kao i izjava o postgarantnom obezbje|ewu rezervnih dijelova 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1)    uvjerewe nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije (ne starije od 90 dana) 

2)    uvjerewe nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije pravomo}nom sudskom presudom osu|eno za bilo koje krivi~no djelo iz osnove zloupotrebe propisa u posqedwih pet godina (ne starije od 90 dana) 

3)    ovjerena fotokopija uvjerewa o uredno izmirenim doprinosima za penziono osigurawe (ne starija od 90 dana) 

4)    ovjerena fotokopija uvjerewa o uredno izmirenim doprinosima za zdravstveno osigurawe (ne starija od 90 dana) 

5)    ovjerena fotokopija uvjerewa o uredno izmirenim poreskim obavezama (ne starija od 90 dana) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1)    pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja imaju sjedi{te i koja su registrovana na podru~ju BiH za djelatnost koja je predmet ovog tendera, osim onih subjekata koji su iskqu~eni iz u~e{}a prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04) 

2)    naziv i ta~na adresa ponu|a~a: broj telefona, faksa, e-maila 

3)    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

4)    ovjerena fotokopija identifikacionog i poreskog broja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stawa i bilans uspjeha za 2004. godinu (31.12.2004.godina) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1)    referenc lista za posqedwe tri godine iz oblasti koja je predmet javnog nadmetawa 

2)    lista opreme, ure|aja i mehanizacije za obavqawe djelatnosti 

3)    spisak zaposlenika po imenima i kvalifikacionoj strukturi koji }e biti anga`ovani 

4)    prospektna dokumetancija i certifikati kvaliteta za robu koja se nudi 

5)    izjava o prihvatawu na~ina pla}awa po isporuci robe 

6)    rok isporuke robe 

7)    fiksne, jedini~ne i kumulativne cijene prema predmjeru ponude sa ukqu~enim svim tro{kovima i porezima, iskqu~ivo  na originalnoj tenderskoj  dokumentaciji koja mora biti potpisana i ovjerena od strane ponu|a~a 

8)    dostaviti original i fotokopiju ponude 

NOPOMENA: Sva gore predvi|ena - tra`ena dokumentacija je obavezna i eliminatorna 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    55% 

    2)    kvalitet ponu|ene opreme i
        materijala    u~e{}e    25% 

    3)    tehni~ka i profesionalna
        oppremqenost    u~e{}e    5% 

    4)    reference    u~e{}e    7% 

    5)    rok izvo|ewa radova    u~e{}e    8% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 15. 7. 2005. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30 KM po podignutom lotu. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

19. 7. 2005. godine 11,30 sati (vidi dio V) 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

100 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 7. 2005. godine do 12,00 sati 

Br~ko, Bescarinska zona bb, Pododjeqewe vodovod i 

kanalizacija 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija predmjer radova mo`e se podi}i u Vladi Br~ko Distrikta, Odjeqewe za komunalne poslove, Pododjeqewe vodovod i kanalizacija, Bescarinska zona bb, Br~ko. Uplata sredstava za podizawe tenderske dokumentacije na JR Br~ko Distrikta broj 1542012000122410, vrsta prihoda 723139, {ifa 099. 

Blagovremeno prispjelom ponudom smatra}e se ponuda koja je dostavqena na adresu Vlada Br~ko Distrikta, Odjeqewe za buxet i finansije, Bulevar mira broj 1. Br~ko ili li~no predati na Prijemni {alter Vlade Br~ko Distrikta, Bulevar mira broj 1. Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Ponuda za nabavku potro{nog materijala za teku}u 2005. godinu, za potrebe Pododjeqewa vodovod i kanalizacija Br~ko Distrikta - ne otvaraj" (dostaviti originalnu tendersku dokumentaciju i jednu fotokopiju, ukoliko ponu|a~ ‘eli zadr`ati tajnost komercijal- ne ponude do ispuwewa uslova tehni~ke ponude, mora je upakovati u poseban koverat) 

Ponuda treba da sadr`i: 

1)    fiksne, jedini~ne i kumulativne cijene, a prema predmjeru ponude, sa ukqu~enim svim tro{kovima i porezima, iskqu~ivo na originalnoj tenderskoj dokumentaciji koja mora biti potpisana i ovjerena od strane ponu|a~a tj. obavezno dostaviti original i kopiju popuwene, potpisane i ovjerene tenderske dokumentacije 

2)    uslovi pla}awa: po tenderu da se prihvataju 

3)    rok isporuke robe 

4)    zape~a}enu kovertu sa ponudom i naznakom "Ponuda za nabavku potro{nog materijala za teku}u 2005. godinu" za potrebe Odjeqewa za komunalne poslove - Pododjeqewe vodovod i kanalizacija Br~ko Distrikta BiH - "NE OTVARAJ" - predati na prijemni {alter "Vlade Br~ko Distrikta - Odjeqewe za Buxet i finansije, Bulevar mira broj 1", odnosno dostaviti putem po{te preoporu~eno na adresu: Vlada Br~ko Distrikta, Odjeqewe buxet i finansije, Bulevar mira broj 1. Br~ko Distrikt BiH 

U obzir se uzimaju samo one ponude koje stignu najkasnije do 19. 7. 2005. godine do 11,30 sati, a otvarawe ponuda }e se obaviti isti dan u 12,00 sati u sali Pododjeqewa vodovoda i kanalizacije u Br~ko Distriktu BiH, Bescarinska zona bb. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u otvorenom postupku i zadr`ava pravo neprihvatawa niti jedne ponude ili poni{tewe oglasa u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatrawe. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Vlada Br~ko Distrikta, Odjeqewe za komunalne poslove, Pododjeqewe vodovod i kanalizacija 

Kontakt osoba: Lovri} Mijo, in`. gra|. 

Adresa: Bescarinska zona bb. 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Telefon: 049/216-266, lokal 112 

Faks: 049/216-993 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Vlada Br~ko Distrikta, Odjeqewe za komunalne poslove, Pododjeqewe vodovod i kanalizacija 

Kontakt osoba: Lovri} Mijo, in`. gra|. 

Adresa: Bescarinska zona bb. 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Telefon: 049/216-266, lokal 112 

Faks: 049/216-993 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Vlada Br~ko Distrikta, Odjeqewe za komunalne poslove, Pododjeqewe vodovod i kanalizacija 

Kontakt osoba: Alma Pamuk~i}, dipl. ecc. 

Adresa: Bulevar mira broj 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Telefon: 049/216-011 lokal, 211 i 242 

Faks: 049/216-326 

(1-11/3020-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO 

PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo Podru`nica "Elektroprivreda", Sarajevo 

Kontakt osoba: Asim Novi} 

Adresa: Zmaja od Bosne broj 49 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Telefon: +387 33/751-000 

Fax: +387 33/751-575 

E-mail: a.novic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javno nadmetanje broj 10404-OP-005/05 

Broj protokola: 01-44-4483-11146/05 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka materijala za {tampa~e i kopiranje, kancelarijskog materijala, papira i {tampanih obrazaca za potrebe Elektrodistribucije Sarajevo, kako slijedi: 

LOT 1    Materijal za {tampa~e, kopir i fax aparate 

LOT 2    Kancelarijski materijal i sitni inventar 

LOT 3    Papir za kopiranje i {tampanje 

LOT 4    [tampani obrasci 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Prema specifikacijama u prilogu za svaki lot. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Za sve lotove po sukcesivnim isporukama: skladi{te u glavnoj poslovnoj zgradi - UIC, Zmaja od Bosne broj 49. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci ili 364 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Za efikasnost (ozbiljnost) ponude obezbijediti bankovnu garanciju od prvoklasne poslovne banke sa validno{}u od najmanje 90 (devedeset) dana za LOT 1: 

LOT 1 2.000,00 (dvijehiljade) KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Uz ponudu prilo`iti izjavu da }e u slu~aju izbora kao najpovoljnijeg ponu|a~a dostaviti bankovnu garanciju na iznos 10 (deset) % (procenata) vrijednosti ponude. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa periodom va`enja 30 (trideset) dana du`e od roka trajanja ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da se nad ponu|a~em ne vodi niti je vo|en ste~ajni ili likvidacioni postupak 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije pravosna`nom odlukom osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih 5 (pet) godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije pravosna`nom odlukom progla{eno krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5 (pet) godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja da su izmirene obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem poreza 

-    gore navedeni dokumenti ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2003. i 2004. godinu 

-    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije blokiran u zadnjih 6 ({est) mjeseci 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava o sukcesivnoj isporuci 24 (dvadeset~etiri) sata nakon zahtjeva ugovornog organa 

-    lista glavnih isporuka dobavlja~a u posljednje 3 (tri) godine 

-    opis opremljenosti osposobljenosti u tra`enoj djelatnosti 

-    uvjerenje o kontroli i osiguranju kvaliteta ponu|enih roba, zemlji porijekla proizvoda kao i originalnosti repro materijala i opreme 

-    izjava ponu|a~a o prosje~nom broju zaposlenih i o broju rukovodnog osoblja posljednje 3 (tri) godine 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena ponu|ene robe    u~e{}e    70% 

    2)    ponu|eni tehni~ki uslovi    u~e{}e    30% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu. 

Ra~un za uplatu 129-106-10001164-16 HVB Central Profit Banka d.d. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

20. 7. 2005. godine LOT 1 do 12,00 sati 

20. 7. 2005. godine LOT 2 do 13,00 sati 

20. 7. 2005. godine LOT 3 do 14,00 sati 

20. 7. 2005. godine LOT 4 do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

20. 7. 2005. godine u 12,00 sati LOT 1 

20. 7. 2005. godine u 13,00 sati LOT 2 

20. 7. 2005. godine u 14,00 sati LOT 3 

20. 7. 2005. godine u 15,00 sati LOT 4 

Sarajevo, Zmaja od Bosne broj 49, Zgrada Elektrodistribucije Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a 

2.    Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena po oznakama navedenim u tenderskoj dokumentaciji 

3.    Ponude dostaviti odvojeno po lotovima u zapa~e}enoj koverti po{tom ili na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ci IV.6. 

4.    Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti "Javno nadmetanje broj 10404-OP-005/05" (navesti odgovaraju}i lot) "Ponuda sa cijenama" "Ne otvarati". 

5.    Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo Podru`nica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

Kontakt osoba: Asim Novi}, telefon +387 33/751-495, 

fax + 387 33/751-499 

Adresa: Zmaja od Bosne broj 49 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Telefon: +387 33/751-000 

Fax: +387 33/751-575 

E-mail: a.novic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo Podru`nica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

Kontakt osoba: Asim Novi}, telefon +387 33/751-495, 

fax + 387 33/751-499 

Adresa: Zmaja od Bosne broj 49 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Telefon: +387 33/751-000 

Fax: +387 33/751-575 

E-mail: a.novic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo Podru`nica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

Kontakt osoba: Protokol, I sprat, soba broj 39 

Adresa: Zmaja od Bosne broj 49 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Telefon: +387 33/751-000 

Fax: +387 33/751-575 

(1-11/3025-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.P. ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. MOSTAR 

OBAVIJEST O NABAVI
ODLUKA BROJ I-2347/05 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: J.P. Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Slaven Azinovi} 

Adresa: Zagreba~ka broj 1 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/317-156 

Fax: 036/317-156 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Prema Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA SUDJELOVANJE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini. 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Skupina 15 A - alati za gra|evinarstvo i transport 

Skupina 15 B - ru~ni alat: rezni, brusni, stezni mjerni 

Skupina 15 C - elektri~ni strojevi, alati i instrumenti 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka alata za potrebe javnog poduze}a u 2005. godini 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA 

Kao u to~ki II.3. prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{ta direkcije za distribuciju elektri~ne energije 

Skladi{ta direkcije za prijenos elektri~ne energije 

Skladi{ta direkcije za proizvodnju elektri~ne energije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

4 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

2% vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U SVEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

U iznosu 5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U SVEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Ponu|a~ }e biti odbijen ukoliko ne predo~i dokaze u smislu ~lana 23. ZJN. 

-    uvjerenja ne strija od tri mjesesca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose, da je ponu|a~ ispunio sve obveze u svezi s pla}anjima doprinosa za socijalna osiguranja, sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

-    uvjerenje, ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose, da je ponu|a~ ispunio sve obveze u svezi s pla}anjima poreza, sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

III.6. UVJETI ZA SUDJELOVANJE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uvjeta po ~lanku 24 ZJN dostaviti: 

-    ovjerenu kopiju identifikacijskog broja dokumenta o regis- traciji (ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra) 

III.7. UVJETI ZA SUDJELOVANJE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uvjeta po ~lanku 25 ZJN dostaviti: 

-    poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran za posljednje tri financijske godine za koje se raspola`e s podacima ili od datuma registracije ponu|a~a, odnosno po~etka poslovanja ukoliko je ponu|a~ registriran odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uvjeta dostaviti: 

-    listu glavnih isporuka ponu|a~a izvr{enih u posljednje tri godine s nazna~enim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja isporuka, uz osiguranje dokumenata u obliku potvrda izvr{enih isporuka, koje su izdali primatelji. Ukoliko takve potvrde ponu|a~i ne mogu osigurati potrebno je da dostave svoje izjave o izvr{enim isporukama uz obja{njenje iz kojeg razloga nije prilo`ena potvrda primatelja isporuka 

-    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenost dobavlja~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1)    tehni~ke karakteristike    u~e{}e    50% 

    2)    cijena     u~e{}e    40% 

    3)    rokovi pla}anja    u~e{}e    5% 

    4)    reference    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 18. 7. 2005. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju 100 KM 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

21. 7. 2005. godine do 10 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

21. 7. 2005. godine u 10 sati 

Poslovna zgrada Ugovornog tijela: Zagreba~ka broj 1, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za sudjelovanje na javnom nadmetanju sa naznakom za koju skupinu se nadme}u. 

Zahtjev za sudjelovanje treba dostaviti na fax: ++387 36 317 156 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u poslovnom prostoru naru~itelja - Zagreba~ka 1, Mostar - Komercijalna slu`ba, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00 sati uz prethodnu najavu na tel/fax: 036 317 156, a najkasnije od 18. 7. 2005. godine 

Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 100 KM za svaku skupinu, na ime naknade tro{kova na ra~un naru~itelja broj Uni Credit Zagreba~ka banka broj 3381002200811294 i za firme izvan BiH na ‘iro ra~un broj 7100-978-48-06-003539 s naznakom "JN - ISPORUKA SKUPINA............" 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: J.P. Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Gordana Ivi} 

Adresa: Zagreba~ka broj 1 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/322-311 

Fax: 036/317-156 

Internet adresa (web): www.ephzhb.ba 

(1-11/3033-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI
ODLUKA BROJ I-2348/05 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: J.P. Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Gordana Ivi} 

Adresa: Zagreba~ka broj 1 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/317-156 

Fax: 036/317-156 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Skupina 30 - protupo`arna za{tita 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka opreme za PPZ 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG
UGOVORA 

Kao u to~ki II.3. prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Direkcija za proizvodnju elektri~ne energije 

Direkcija za distribuciju elektri~ne energije 

Direkcija za prijenos elektri~ne energije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

2% vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. UPZ) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

U iznosu 5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Dokumenti navedeni u ~lanku 23. Zakona o javnim nabavama ne stariji od 3 mjeseca od dana otvaranja ponuda 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Izvod iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca od dana otvaranja ponuda  

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Ne 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uvjeta po ~lanu 26 ZJN dostaviti: 

-     lista glavnih isporuka ponu|a~a izvr{enih u posljednje tri godine s nazna~enim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja isporuka, uz osiguranje dokumenata u obliku potvrda izvr{enih isporuka, koje su izdali primatelji. Ukoliko takve potvrde ponu|a~i ne mogu osigurati potrebno je da dostave svoje izjave o izvr{enim isporukama uz obja{njenje iz kojeg razloga nije prilo`ena potvrda primatelji isporuka 

-    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenost dobavlja~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 18. 7. 2005. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

21. 7. 2005. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 21. 10. 2005. godine ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

21. 7. 2005. godine u 12,00 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela, ulica Zagreba~ka broj 1, Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Zahtjev se dostavlja na fax: 036/317-156 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 9 do 14 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/317-156, a najkasnije do 18. 7. 2005. godine 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 100 KM na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog tijela: 

UniCredit Zagreba~ka banka broj 3381002200811294 i 

za firme izvan BiH na ‘irora~un broj 7100-978-48-06-003539 s naznakom JN - SKUPINA......... 

(1-11/3034-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. MOSTAR 

OBAVIJEST O NABAVI 

ODLUKA BROJ I-2362/05 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: J.P. Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Gordana Ivi} 

Adresa: Zagreba~ka broj 1 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/317-156 

Fax: 036/317-156 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Javna nabava roba u 2005. godini evidencijski broj I-2362/05 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabava dijelova za{tite i signalizacije 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA 

Kao u to~ki II.3. prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Direkcija za prijenos elektri~ne energije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

2 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Dokumenti navedeni u ~lanku 23. Zakona o javnim nabavama ne stariji od 3 mjeseca od dana otvaranja ponuda 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Izvod iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca od dana otvaranja ponuda  

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 18. 7. 2005. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

19. 7. 2005. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 19. 10. 2005. godine ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda  

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

19. 7. 2005. godine u 10 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela, ulica Zagreba~ka broj 1 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Zahtjev se dostavlja na fax: 036/317-156. 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 9 do 14 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/317-156, a najkasnije do 18. 7. 2005. godine. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 100 KM na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog tijela: 

UniCredit Zagreba~ka banka broj 3381002200811294 i 

za firme izvan BiH na ‘irora~un broj 7100-978-48-06-003539 s naznakom 

JN - Dijelovi za{tite i signalizacije 

(1-11/3035-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D.
DIREKCIJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRI^NE ENERGIJE
MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP "Elektroprivreda HZ HB d.d., Direkcija za proizvodnju el. energije, Mostar 

Kontakt osoba: Juri} Stipe, dipl.ing.str. 

Adresa: Mile Budaka 106-a 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350023 

Telefon: 036/326-010, 326-007 

Fax: 036/314-354 

E-mail: ephzhb-sek.izgradnje@tel.net.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini. 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

LOT 1 

Zamjena brtvi preljeva broj 1 i broj 2 na HE Mostar, Ugradnja usmjeriva~a mlaza vode na preljevu broj 2 na HE Mostar, Sanacija revizione opreme na preljevima HE Mostar 

LOT 2 

Zamjena brtvi predturbinskih zatvara~a HE Jajce II/isporuka 4 komada brtvi - 3 za zamjenu postoje}ih i 1 komad za rezervu, te nadzor nad ugradnjom 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

-    nabava i ugradnja brtvi preljeva broj 1 i broj 2 na HE Mostar; Nabava i ugradnja usmjeriva~a mlaza vode na preljevu broj 2 na HE Mostar; Sanacija revizione opreme na HE Mostar 

-    zamjena brtvi predturbinskih zatvara~a u HE Jajce II/isporuka 4 komada brtvi - 3 za zamjenu postoje}ih i 1 komad za rezervu, te nadzor nad ugradnjom 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

HE Mostar, Mostar, BiH 

He Jajce II, Jajce, BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

45 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

2% 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Bezuvjetna bankarska garancija 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

10% 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Bezuvjetna bankarska garancija 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Dokazi o ispunjenju uvjeta iz ~lanka 23. ZJN. Prilo`eni dokazi ne smiju biti stariji od tri mjeseca, moraju biti izdani od nadle`nih organa i ovjereni 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

- ovjeren preslik rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

- ovjeren preslik uvjerenja o poreznoj registraciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Izvje{}e o financijskom poslovanju za 2004. godinu  sa ukupnim vrijednostima 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Dokazi u skladu sa ~lankom 26. stavak 2. to~ke a., b., c., d., e. i g ZJN 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    50% 

    2)    reference isporu~itelja opreme    u~e{}e    20% 

    3)    reference klju~nog osoblja    u~e{}e    10% 

    4)    tehni~ka osposobljenost    u~e{}e    10% 

    5)    vremenski plan    u~e{}e    5% 

    6)    dosada{nja suradnja    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 14. 7. 2005. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju 100 KM 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

19. 7. 2005. godine do 10,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

19. 7. 2005. godine u 10,30 sati 

Mostar, Mile Budaka 106-a, Sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za sudjelovanje na javnom nadmetanju na fax naveden u Odjeljku I, to~ka I.1. ove obavijesti. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi iz istog Odjeljka, to~ka 1.3. svakim radnim danom u vremenu od 9 do 13 sati, uz prethodnu telefonsku najavu. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji su du`ni dostaviti dokaz o izvr{enoj nepovratnoj uplati nov~ane naknade u iznosu od 100 KM na ‘irora~un 3381002200811294 (za uplate u KM) kod UniCredit Zagreba~ke banke d.d., na ‘irora~un broj 7100-978-48-06-00353-9 (za uplate u EUR), s naznakom "Tenderska dokumentacija broj 0106-HEM i HEJ 2". 

(1-11/3036-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Ivica Azinovi} dipl. in`. stroj. 

Adresa: Mile Budaka 106-a 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/326-007, 326-085 

Fax: 036/314-354 

E-mail: ephzhb-sek.izgradnje@tel.net.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Prema Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini. 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

CHE ^apljina: Nabava, zamjena novim i odvoz starog hidrauli~nog ulja u uljotla~nim napravama hidromehani~ke opreme Ustave Krupa, Ulazne gra|evine i Donjeg vodostana, te turbinskog ulja na kombiniranom le`aju oba agregata CHE ^apljina 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

- crpanje i odvoz starog turbinskog ulja 

- nabava novog turbinskog ulja u cisterni 

- nabava novog turbinskog ulja u ba~vama 

- dovoz i sipanje novog turbinskog ulja u kombiniranim le`ajevima 

- nabava hidrauli~nog ulja 

- odvoz starog hidrauli~nog ulja 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA 

turbinsko ulje - 23 000 litara 

hidrauli~no ulje - 9 000 litara 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

CHE ^apljina, Svitava 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1 mjesec ili 30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

2% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

U obliku bezuvjetnog bankarskog jamstva 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

U obliku bezuvjetnog bankarskog jamstva 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Dokazi da ponuditelj nema ograni~enja za sudjelovanje u postupku, prema ~lanku 23. ZJN 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

-    izvadak iz sudskog registra sa opisom poslovne djelatnosti - ovjeren preslik 

-    ovjeren preslik uvjerenja o poreznoj registraciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Dokazi ponuditelja, u skladu s ~lankom 25. stavak 1. to~ke c. i d. ZJN 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

-    izjavu o tehni~koj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspola`e pru`atelj usluga za izvr{enje konkretnih usluga i osiguranje kvalitete 

-    izjavu o svakoj namjeri i predmetu podugovaranja 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    60% 

    2)    tehni~ki kriterij    u~e{}e    40% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 13. 7. 2005. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju 200 KM 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 7. 2005. godine do 09,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

18. 7. 2005. godine u 09,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi: JP "Elektroprivreda HZ Herceg Bosna" d.d. Mostar, Direkcija za proizvodnju elektri~ne energije Mostar, Dr. Mile Budaka 106-a, Mostar, uz obaveznu prethodnu najavu na telefon broj 036/326-007 i 326-009 i predo~enje dokaza o uplati nepovratne naknade od 200 KM na ‘irora~un Naru~itelja broj  3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 7100-978-48-06-00353-9 (za uplate u EUR) kod UniCredit Zagreba~ke banke Mostar, s naznakom "Ponudbena dokumentacija broj HE^ 03/05. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, CHE ^apljina 

Kontakt osoba: Ivica Azinovi}, dipl.ing.stroj. 

Adresa: CHE ^apljina, Svitava, ^apljina 

Po{tanski broj: 88300 

Grad: ^apljina 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/807-212 

Fax: 036/807-212 

(1-11/3037-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Sre}ko Vu~ina 

Adresa: Mile Budaka 106a 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/326-007 

Fax: 036/314-354 

E-mail: srecko.vucina1@tel.net.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Isporuka i kalibriranje mjernih ure|aja i stupova, monta`a, ispitivanje i probni rad mjernih postaja u projektu "Mogu}nosti kori{tenja energije vjetra u proizvodnji elektri~ne energije" 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA 

Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto mjerne postaje - gdje }e oprema biti montirana, ispitana i pu{tena u rad, a prema pravodobnom pisanom nalogu Naru~itelja 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Originalno jamstvo poslovne banke na iznos od 1% visine ponude, s rokom valjanosti opcija ponude plus 30 dana 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Bezuvjetno bankovno jamstvo 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

-    ovjerena izjava ponuditelja da }e, ukoliko njegova ponuda bude prihva}ena, osigurati jamstvo za dobro izvr{enje ugovora u iznosu 10% vrijednosti ponude, s rokom valjanosti: rok isporuke, monta`e i pu{tanja u probni rad + 30 dana 

-    ovjerena izjava kojom se ponuditelj obvezuje da }e osigurati jamstvo za jamstveni period u vrijednosti od 5% ugovora, s rokom valjanosti: jamstveni rok + 30 dana 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Bezuvjetno bankovno jamstvo 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

-    dokazi o ispunjenju uvjeta iz ~lanka 23. to~ke a, b, c, d, e i f  ZJN 

-    prilo`eni dokazi ne smiju biti stariji od tri mjeseca, moraju biti izdani od nadle`nih organa u BiH i ovjereni 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

-    ovjeren preslik rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

-    ovjeren preslik uvjerenja o poreznoj registraciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Izvje{}e o financijskom poslovanju u posljednje dvije godine sa ukupnim vrijednostima 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Dokazi u skladu sa ~lankom 26. stavak 2. to~ke a, b, c, d, e, f i g  ZJN 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    35% 

    2)    kvaliteta mjerne opreme i softvera    u~e{}e    25% 

    3)    reference proizvo|a~a opreme    u~e{}e    15% 

    4)    reference isporu~itelja opreme    u~e{}e    10% 

    5)    reference klju~nog osoblja    u~e{}e    10% 

    6)    jamstveni period    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 13. 7. 2005. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju 

-    u tiskanoj i uvezanoj formi iznosi 200 KM 

-    u elektronskom obliku s WEB stranice pod 1.1 - 100 KM 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

hrvatski ili engleski jezik 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 7. 2005. godine do 10,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

18. 7. 2005. godine u 10,30 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za sudjelovanje na javnom nadmetanju na fax naveden u odjeljku I, to~ka I.3. ove obavijesti. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi iz istog odjeljka, svakim radnim danom u vremenu od 9 do 13 sati, uz prethodnu telefonsku najavu. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji su du`ni dostaviti dokaz o izvr{enoj nepovratnoj uplati nov~ane naknade u iznosu od 200 ili 100 KM na ‘irora~un 3381002200811294 (za uplate u KM) kod UniCredit Zagreba~ke banke d.d., na ‘irora~un broj 7100-978-48-06-00353-9 (za uplate u EUR), s naznakom "Tenderska dokumentacija broj 0106-Sektor za razvoj". 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Marko Ivankovi} 

Adresa: Bleibur{kih ‘rtava bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/325-923 

Fax: 036/325-921 

E-mail: marko.ivankovic@tel.net.ba 

Internet adresa: Kao u I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Danijela Zadro 

Adresa: Bleibur{kih ‘rtava bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/325-923 

Fax: 036/325-921 

E-mail: danijela.zadro@tel.net.ba 

Internet adresa: Kao u I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Direkcija za proizvodnju  

Kontakt osoba: Danijela Zadro 

Adresa: Mile Budaka 106-a 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/325-923 

Fax: 036/325-921 

E-mail: danijela.zadro@tel.net.ba 

Internet adresa: Kao u I.1. 

(1-11/3038-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP "Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Sanja Jelavi} 

Adresa: Mile Budaka 106-a 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/326-007 

Fax: 036/314-354 

E-mail: sanja.jelavic@tel.net.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Prema Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Prema Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Isporuka i monta`a opreme, funkcionalna ispitivanja, probni pogon i probni rad mjernih hidrolo{kih postaja u projektu "Hidrolo{ki sustav JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar" 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je isporuka i monta`a opreme za automatske hidrolo{ke postaje na kojima }e se mjeriti vodostaj, protok i kakvo}a vode, te provesti funkcionalna ispitivanja, probni pogon i probni rad ugra|ene opreme 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA 

Prema specifikaciji iz natje~ajne dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto mjerne postaje - gdje }e oprema biti montirana, ispitana i pu{tena u rad, a prema specifikaciji iz natje~ajne dokumentacije. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Originalno jamstvo poslovne banke na iznos od 1% visine ponude, s rokom valjanosti opcija ponude plus 30 dana 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. NPZ) 

Bezuvjetno bankovno jamstvo 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

-    ovjerena izjava ponuditelja da }e, ukoliko njegova ponuda bude prihva}ena, osigurati jamstvo za dobro izvr{enje ugovora u iznosu 10% vrijednosti ponude, s rokom valjanosti: rok isporuke, monta`e i pu{tanja u probni rad + 30 dana 

-    ovjerena izjava kojom se ponuditelj obvezuje da }e osigurati jamstvo za jamstveni period u vrijednosti od 5% ugovora, s rokom valjanosti: jamstveni rok + 30 dana 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Bezuvjetno bankovno jamstvo 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

-    dokazi o ispunjenju uvjeta iz ~lanka 23. to~ke a, b, c, d, e i f  ZJN 

-    prilo`eni dokazi ne smiju biti stariji od tri mjeseca, moraju biti izdani od nadle`nih organa u BiH i ovjereni 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

-    ovjeren preslik rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

-    ovjeren preslik uvjerenja o poreznoj registraciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Izvje{}e o financijskom poslovanju u posljednje dvije godine sa ukupnim vrijednostima 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Dokazi u skladu sa ~lankom 26. stavak 2. to~ke a, b, c, d, e i g  ZJN 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    30% 

    2)    kvaliteta mjerne opreme    u~e{}e    25% 

    3)    reference proizvo|a~a opreme    u~e{}e    20% 

    4)    reference isporu~itelja opreme    u~e{}e    10% 

    5)    reference klju~nog osoblja    u~e{}e    10% 

    6)    vlastiti program i mjere osiguranja
        kvalitete tijekom izrade i monta`e    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 13. 7. 2005. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju 

-    u tiskanoj i uvezanoj formi iznosi 200 KM 

-    u elektronskom obliku s WEB stranice pod 1.1 iznosi 100 KM 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Hrvatski 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 7. 2005. godine do 12,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

18. 7. 2005. godine u 12,30 sati 

Mile Budaka 106a 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za sudjelovanje na javnom nadmetanju na fax naveden u odjeljku I, to~ka I.3. ove obavijesti. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi iz istog Odjeljka, svakim radnim danom u vremenu od 9 do 13 sati, uz prethodnu telefonsku najavu. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji su du`ni dostaviti dokaz o izvr{enoj nepovratnoj uplati nov~ane naknade u iznosu od 200 ili 100 KM na ‘irora~un 3381002200811294 (za uplate u KM) kod UniCredit Zagreba~ke banke d.d., na ‘irora~un broj 7100-978-48-06-00353-9 (za uplate u EUR), s naznakom "Tenderska dokumentacija broj 0105-Sektor za razvoj". 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Sanja Jelavi} 

Adresa: Blajbur{kih ‘rtava bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: +036/325-923 

Fax: 036/325-921 

E-mail: sanja.jelavic@tel.net.ba 

Internet adresa: Kao u I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Danijela Zadro 

Adresa: Blajbur{kih ‘rtava bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/325-923 

Fax: 036/325-921 

E-mail: danijela.zadro@tel.net.ba 

Internet adresa: Kao u I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Direkcija za proizvodnju  

Kontakt osoba: Danijela Zadro 

Adresa: Mile Budaka 106a 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/325-923 

Fax: 036/325-921 

E-mail: danijela.zadro@tel.net.ba 

Internet adresa: Kao u I.1. 

(1-11/3039-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BiH SARAJEVO
TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP"Elektroprivreda BiH" Sarajevo, Termoelektrana "Tuzla" Tuzla 

Kontakt osoba: Amir Nuki}, dipl.ecc 

Adresa: Vjekoslava Tunji}a broj 1 

Po{tanski broj: 75203 Bukinje 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4200225150048 

Telefon: 035/305-131 

Fax: 035/305-099 

E-mail: a.nukic@elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

08-008/05 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je isporuka materijala i pru`anje usluga po lotovima kako slijedi: 

LOT 1    Specifikacija op{teg sitnog potro{nog materijala 

LOT 2    Sitni potro{ni materijal za ~i{}enje i podmazivanje 

LOT 3    Sitni potro{ni materijal za zavarivanje 

LOT 4    Sitni potro{ni materijal za gra|evinsko odr`avanje 

LOT 5    Sitni potro{ni materijal za termi~ku obradu
        o`arivanjem 

LOT 6    Izmje{tanje ulaznog signala "D" industrijske stanice
        TE "Tuzla" 

LOT 7    Anga`ovanje specijalnih ma{ina
        VOMA SLIVNI^AR 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

7 lotova 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Isporuka na paritetu DDP Kupac - JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Termoelektrana "Tuzla" 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Po sepcifikacijama i tehni~kim opisima iz lotova 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke na iznos 10% od ukupno ugovorenog iznosa 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva prana i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka uz pru`anje dokaza o ispunjavanju uslova iz ~lana 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokaz o ispunjavanju uslova iz ~lana 24. Zakona o javnim nabavkama 

1.    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

2.    porezni i identifikacioni broj ponu|a~a 

3.    rje{enje o upisu u sudski registar (orginal ili ovjerena kopija ne starija od 90 dana ) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1) Ta~ke  a), b) i d) ~lana 25. ZJN 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    dokazi o tehni~kim i profesionalnim sposobnostima ponu|a~a prema ~lanu 26. ta~ka a) ZJN 

-    kompletnost tehni~kih uslova i specifikacija iz tendera 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a)    Ekonomski najpovoljnija ponuda 

    - ekonomski uslovi - cijena    80% 

    - tehni~ki uslovi    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

10% u skladu sa ~l. 20. stav (1), ta~ke b), c) i d); cjenovni preferencijalni tretman doma}eg se primjenjuje isklju~ivo u svrhu pore|enja ponuda u skladu sa ~lanom 35. ZJN BiH 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Zahtjev za u~e{}e u otvorenom postupku i nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju u iznosu od 50,00 KM po svakom lotu 

IV.5. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Broj LOT-a 

Rok dostavljanja ponude 

Datum otvaranja 

LOT 1 

18. 7. 2005. (ponedjeljak) do 9,00 sati 

18. 7. 2005. (ponedjeljak) do 9,30 sati 

LOT 2 

18. 7. 2005. (ponedjeljak) do 9,30 sati 

18. 7. 2005. (ponedjeljak) do 10,00 sati 

LOT 3 

18. 7. 2005. (ponedjeljak) do 11,00 sati 

18. 7. 2005. (ponedjeljak) do 11,30 sati 

LOT 4 

18. 7. 2005. (ponedjeljak) do 11,30 sati 

18. 7. 2005. (ponedjeljak) do 12,00 sati 

LOT 5 

18. 7. 2005. (ponedjeljak) do 12,00 sati 

18. 7. 2005. (ponedjeljak) do 12,30 sati 

LOT 6 

18. 7. 2005. (ponedjeljak) do 12,30 sati 

18. 7. 2005. (ponedjeljak) do 13,00 sati 

LOT 7 

18. 7. 2005. (ponedjeljak) do 13,00 sati 

18. 7. 2005. (ponedjeljak) do 13,30 sati 

IV.6. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.7. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Mjesto otvaranja ponude je JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli, ul. Vjekoslava Tunji}a 1, 75203 Bukinje, a datum i vrijeme otvaranja ponuda su navedeni pod ta~kom IV.5. 

IV.8. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA 

Ponuda mora biti sastavljena na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a 

2.    Prilo`ena dokumentacija  uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena po prethodno datim oznakama 

3.    Ponude dostaviti odvojeno po lotovima u dva primjerka ( jedan original i jedna kopija) u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ki IV.5. 

4.    Na koverti uz punu adrsu ponu|a~a obavezno nazna~iti "javno nadmetanje broj 08-008/05" (navesti broj lota) "ponuda sa cijenama" "ne otvaraj" 

5.    Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje 

6.    Prihvatljiv rok pla}anja je 30 (trideset)dana ili vi{e od dana isporuke/zavr{etka radova 

7.    Navesti rok isporuke/zavr{etka radova 

8.    Cijene su fiksne i moraju biti iskazane na paritetu DDP za doma}e ponu|a~e, odnsno DDU za ino ponu|a~e, a kod lotova koji se odnose na usluge u cijenu obavezno mora biti uklju~en PPU. 

9.    Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovra, te zadr`ava pravo prihvatiti ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u  skladu sa ~lanom 12. ZJN 

    Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji blagovremeno dostave ponudu, biti }e blagovremeno obavije{teni o rezultatima postupka, dodjele ugovora u skladu sa odredbama ~lana 38. i ~lana 40. Zakona o javnim nabavkama BiH 

    Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9. ZJN BiH, mogu se dobiti od kontakt osobe iz Odjeljka I (ta~ka I.1) 

Aneks A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, 

Termoelektrana "Tuzla" 

Kontakt telefon: ++387 35/305-131 

Adresa: Vjekoslava Tunji}a broj 1 

Po{tanski broj: 75203 

Grad: Tuzla 

Ra~un broj: 1321000108050151 (Tuzlanska banka) 

Telefon: ++387 35/305-131 

Fax: ++387 35/305-009 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, 

Termoelektrana "Tuzla" 

Kontakt telefon: ++387 35/305-131 

Adresa: Vjekoslava Tunji}a broj 1 

Po{tanski broj: 75203 

Grad: Tuzla 

Telefon: ++387 35/305-131 

Fax: ++387 35/305-009 

(1-11/3042-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JKP "KOMB" BU@IM 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JKP"KOMB"BU@IM 

Kontakt osoba: Skenderovi} Hazema 

Adresa: 505 VMbbr 

Po{tanski broj: 77245 

Grad: Bu`im 

Identifikacioni broj: 4263340470007 

Telefon: 037/410-086 

Fax: 037/410-086 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

- 99/10062005 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Gorivo i mazivo 

LOT 2    Vodomaterijal 

LOT 3    Hlor 

LOT 4    Vodomjeri 

LOT 5    Kancelarijski materijal 

LOT 6    Kolektivno osiguranje 

LOT 8    Tehni~ki pregled motornih vozila 

LOT 9    Osiguranje motornih vozila 

LOT 10    HTZ oprema 

LOT 11    Alati 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Detaljna specifikacija i opis radova koji su predmet javne nabavke, sadr`ini su u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod 1.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

18 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se : ZJN 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne primjenjuje se ~lan 16. i 17. ZJN 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema dodatnih zahtjeva 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da ispunjava uslove iz ~lana 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Registracija i identifikacijski broj firme (nije potrebno ovjeravati) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednji obra~unski period (kopija ovjerena od javnog ra~unovo|e) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka dobavlja~a u posljednjoj godini 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa ~lanom 20. UPZ 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 8 (osam) dana po objavljivanju 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 50 KM 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

2 mjeseca ili 60 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

21. juli 2005.  godine u 12,00 sati prostorije JKP KOMB BU@IM  na adresi kao pod . 1.1. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9. ZJN BiH, mogu se dobiti od kontakt osobe iz odjeljka I (ta~ka I.1.) 

(1-11/3043-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
GRAD SARAJEVO
OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Novi Grad Sarajevo 

Kontakt osoba: Katana Amna 

Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a broj 97 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200422060000 

Telefon: +387 33 291-100 

Fax: +387 33 291-170 

E-mail: ngsa@bih.net.ba 

Internet adresa: www.novigradsarajevo.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Realizacija "Projekta pomo}i u sjemenskom i drugom
        repromaterijalu za provo|enje jesenje sjetve na
        teritoriji Op}ine Novi Grad Sarajevo" 

LOT 4    Realizacija "Projekat organizovanja edukacije iz
        oblasti hortikulture" 

LOT 5    Realizacija "Projekat organizovanja edukacije iz
        oblasti vo}arstva" 

LOT 6    Realizacija "Projekat organizovanja edukacije iz
        oblasti plasteni~ke proizvodnje" 

LOT 7    Realizacija "Projekat organizovanja edukacije iz
        oblasti proizvodnje ljekobilja" 

LOT 8    Realizacija "Projekat hortikulturnog predavanja
        zelenih povr{ina pred{kolskih ustanova i O.[. Novi
        Grad Sarajevo" 

LOT 9    Realizacija "Projekat izrade farmakognozijske karte
        na teritoriji op}ine Novi Grad Sarajevo" 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ovim otvorenim postupkom vr{i se odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku roba i pru`anje usluga, koje su svrstane u devet lotova. 

LOT 1    Nabavka sjemenskog luka i mineralnih |ubriva 

LOT 4    Pru`anje usluga organizovanja edukacije iz oblasti
        hortikulture 

LOT 5    Pru`anje usluga organizovanja edukacije iz oblasti
        vo}arstva 

LOT 6    Pru`anje usluga organizovanja edukacije iz oblasti
        plasteni~ke proizvodnje 

LOT 7    Pru`anje usluga organizovanja edukacije iz oblasti
        proizvodnje ljekobilja 

LOT 8    Izrada Projekta hortikulturnog ure|enja dvije O.[.
        sa podru~ja op}ine Novi Grad Sarajevo 

LOT 9    Izrada faramkognozijske karte Op}ine Novi Grad
        Sarajevo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Za LOT 1 ponu|ena cijena podruzumijeva isporuku roba na vi{e lokacija na podru~ju Op}ine Novi Grad Sarajevo 

Za LOT 4,5,6 i 7 Lokacija odr`avanja edukacije }e se naknadno utvrditi ugovorom o pru`anju usluga 

Za LOT 8 i 9 Lokacija vr{enja usluga date u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i nekoliko  lotova 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

6 ({est) mjeseci (od dodjele ugovora) 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U~e{}e u otvorenom postupku mo`e biti dozvoljeno onim ponu|a~ima koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka i koji obezbijede pismene dokaze da nemaju smetnje za u~e{}e u skladu sa ~lanom 23. Zakona ta~ka a,b,c,e,f a {to dokazuju izvodom iz sudskog registra i uvjerenjem porezne uprave i zavoda PIO i MIO. Navedena dokumenta ne mogu bit starija od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

2.    porezni i identifikacioni broj ponu|a~a 

3.    rje{enje o upisu u sudski registar 

Navedena dokumenta ne mogu biti starija od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Uvjerenje poslovne banke da u posljednja 3 mjeseca nije imao blokadu transakcijskog ra~una (za LOT,1, 2  i 3) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Za LOT 1 

1)    referenc lista glavnih isporuka u posljednje 3 (tri) godine s vrijednostima, datumima i primaocima uz izjavu o izvr{enim isporukama 

2)    izjavu o tehni~koj opremljenosti i osposobljenosti sa voznim parkom za dostavu robe 

3)    uzorke, opise i fotografije proizvoda koji su predmet isporuke 

4)    propisana uvjerenja o kvalitetu roba i standardu roba koja izdaju nadle`ni organi 

Za LOT 4, 5, 6, 7, 8 i 9: 

1)    lista ovakvih ili sli~nih usluga pru`anih u posljednje 3 (tri) godine uz izjavu o izvr{enim uslugama 

2)    prikaz obrazovnih i profesionalnih kvalifikacija pru`aoca konkretnih usluga 

3)    izjava o tehni~koj opremljenosti i osposobljenosti pru`aoca usluga za izvr{enje konkretnih usluga i osiguranje kvaliteta 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

Za LOT 1 

1)    ponu|ena cijena    u~e{}e 40% 

2)    kvalitet    u~e{}e 30% 

3)    rok isporuke    u~e{}e 20% 

4)    na~in pla}anja    u~e{}e 10% 

Za LOT 4, 5, 6 i 7 

1)    referenc lista    u~e{}e 35% 

2)    stru~na kvalifikacija vr{ioca usluga    u~e{}e 30% 

3)    ponu|ena cijena    u~e{}e 25% 

4)    uslovi pla}anja    u~e{}e 10% 

Za LOT 8 i 9 

1)    referenc lista    u~e{}e 35% 

2)    kvalitet projekta    u~e{}e 30% 

3)    ponu|ena cijena    u~e{}e 25% 

4)    uslovi pla}anja    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Za LOT 1 primjena preferencijalnog tretmana doma}eg za preferencijalni faktor u skladu sa ~lanom 20. stav 1. UPZ 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 8. 7. 2005. godine 

Nov~ana nakanda za tenderskku dokumentaciju iznosi 20 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 7. 2005. godine u 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 15. 9. 2005. godine ili 2 mjeseca ili 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 7. 2005. godine 

Op}ina Novi Grad Sarajevo, soba 242/II 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom ponu|a~a, numerisanim stranicama ponude, dostavljaju se li~no dana 15. 7. 2005. godine na adresu Op}ina Novi Grad Bulevar Me{e Selimovi}a broj 97, soba 242/II u 13 sati sa naznakom "Ponuda za LOT____ (NAVESTI BROJ LOTA), kada }e se izvr{iti javno komisijsko otvaranje ponuda. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prusustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakim radnim danom od 8. 7. 2005. godine u sobi 323, uz pismeni zahtjev ponu|a~a i uplatu na transakcijski ra~un Op}ine broj 1291041000202747 kod HVB CPB u Sarajevu, {ifra prihoda je 722631, {ifra Op}ine 108. 

Ponu|a~i koi su ve} prethodno otkupili tendersku dokumentaciju po Tenderu objavljenom u "Slu`benom glasniku BiH broj 26/05 od 2. 5. 2005. godine i dnevnom listu "Oslobo|enje" od 2. 5. 2005. godine oslobo|eni su ponovnog pla}anja tenderske dokumentacije. 

(1-11/3046-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU UNIVERZITET U TUZLI 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU UNIVERZITET U TUZLI 

Kontakt osobe: Selma Razi}, dipl. iur., Jasmina Had`i}, dipl. ecc. 

Adresa: Ul. Muharema Fizovi}a - Fiska broj 6 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209444710005 

Telefon: 035/300-548 

Fax: 035/300-544 

E-mail: selma.razic@untz.ba, jasmina.hadzic@untz.ba 

Internet adresa: www.untz.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b ostali na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci HTZ opreme za potrebe zaposlenika JU Univerzitet u Tuzli  

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka HTZ opreme za zaposlenike JU Univerzitet u Tuzli 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Okvirne koli~ine utvr|ene su u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Objekti JU Univerzitet u Tuzli 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi da ponu|a~ nije subjekt iz ~lana 23. ZJN BiH, specifirani u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima, za pravna lica ili rje{enje o obavljanju samostalne djelatnosti, za fizi~ka lica 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dokazi o ekonomsko finansijskoj podobnosti ponu|a~a u skladu sa ~lanom 25. ZJN BiH BiH, specificirani u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi o tehni~koj i profesionalnoj sposobnosti ponu|a~a, u skladu sa ~lanom 26. ZJN BiH, specificirani u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    80% 

    2)    kvalitet robe    u~e{}e    10% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e    6% 

    4)    uslovi pla}anja    u~e{}e    4% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 18. 7. 2005. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20 KM 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 7. 2005. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana od dana podno{enja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda izvr{it }e se dana 19. 7. 2005. godine u 10,00 sati u prostorijama Rektorata Univerziteta na adresu Muharema Fizovi}a - Fiska broj 6 (II sprat) 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude moraju biti dostavljene li~no ili po{tom na adresu Muharema Fizovi}a - Fiska broj 6, sa naznakom "Ponuda sa cijenama - Tender broj 01-3775/05 - NE OTVARAJ" 

(1-11/3056-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
MUP KANTONA SARAJEVO
UPRAVA ADMINISTRACIJE I PODR[KE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: MUP Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: Me{i} Amela 

Adresa: La Benevolencija broj 16 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200220350006 

Telefon: 033/442-808 za komercijalne elemente 

Fax: 033/655-917 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Zmaja od Bosne broj 9, soba broj 14 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Zmaja od Bosne broj 9, soba broj 14 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Zmaja od Bosne broj 9, soba broj 7 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

Javni subjekt iz ~lana 3. stav 1. pod a. Zakona o javnim nabavkama BiH 

Upravni organ - kantonalni nivo 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka municije, hemijskih sredstava, alata i sitnog inventara 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka municije, hemijskih sredstava, alata i sitnog inventara 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Objekat MUP-a Kantona Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok iz ponude 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

1. Dokazi ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ke a,b,c,d,e,f i g Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. Detaljno poja{njeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1. ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Izbor dobavlja~a i dodjela ugovora vr{it }e se kao ekonomski najpovoljnija ponuda uz primjenu potkriterija: 

1)    cijena    40% 

2)    kvalitet    25% 

3)    rok isporuke    25% 

4)    uslovi i na~in pla}anja    10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju za izradu ponude ponudioci mogu podi}i u MUP-u Kantona Sarajevo, Sektor za podr{ku, soba broj 14 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jezici koji su slu`beni u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zape~a}enu kovertu sa ponudom i naznakom "Ne otvaraj - ponuda za nabavku municije, hemijskih sredstava, alata i sitnog inventara" dostavljati na adresu Zmaja od Bosne broj 9, Sektor za podr{ku, soba broj 7. U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 18. 7. 2005. godine do 13,00 sati na navedenu adresu (li~no ili po{tom) 

Ponuda mora biti zape~a}ena sa nazna~enom adresom ponu|a~a, kako bi se mogla vratiti ukoliko ne stigne u predvi|enom roku 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 7. 2005. godine u 14,00 sati 

Zmaja od Bosne broj 9, sala Jedinice za saobra}aj. Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a, samo na osnovu pismenog ovla{tenja. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na ra~un broj 

129-101-10000885-31, depozitni ra~un Kantona Sarajevo 

(vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 1701001, op}ina 077) 

(1-11/3067-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
"SARAJEVO-[UME" D.O.O. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI broj 01-739-6/05 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Aljovi} Sulejman, ecc 

Adresa: Mar{ala Tita br. 7/II 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200630090001 

Telefon: 033/219-172 

Fax: 033/219-172 

E-mail: ssume@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o javnoj nabavci roba puatem otvorenog postupka: 

LOT 1    Sredstva i materijal za za{titu {uma ( po specifikaciji) 

LOT 2    Za{titna oprema HTZ (po specifikaciji) 

LOT 3    Ru~na radio stanica 

LOT 4    Dvogled 

LOT 5    [i{a~ ‘ive ograde 

LOT 6    Motokultivator sa kardanskom prikolicom 

LOT 7    Kompaktni sjeka~ 

LOT 8    Motorna bu{ilica 

LOT 9    Pera~ pod visokim pritiskom za pranje sredstava rada 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izbor najpovoljnije ponude za nabavku roba prema slijede}im lotovima: 

LOT 1    Sredstva i materijal za za{titu {uma ( po specifikaciji) 

LOT 2    Za{titna oprema HTZ (po specifikaciji) 

LOT 3    Ru~na radio stanica 

LOT 4    Dvogled 

LOT 5    [i{a~ ‘ive ograde 

LOT 6    Motokultivator sa kardanskom prikolicom 

LOT 7    Kompaktni sjeka~ 

LOT 8    Motorna bu{ilica 

LOT 9    Pera~ pod visokim pritiskom za pranje sredstava rada 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM
UGOVORA 

LOT 1    Sredstva i materijal za za{titu {uma
        (po specifikaciji) 

LOT 2    Za{titna oprema HTZ (po specifikaciji) 

LOT 3    Ru~na radio stanica 

LOT 4    Dvogled 

LOT 5    [i{a~ ‘ive ograde 

LOT 6    Motokultivator sa kardanskom prikolicom 

LOT 7    Kompaktni sjeka~ 

LOT 8    Motorna bu{ilica 

LOT 9    Pera~ pod visokim pritiskom za pranje sredstava rada 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Centralni magacin ugovornog organa u Had`i}ima 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove u odvojenim kovertama 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od dana potpisivanja ugovora do 31.12. 2005. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi o nepostojanju smetnji za sudjelovanje u postupku javne nabavke u smislu odredbi ~lana 23., stav (1) ta~ke od a) do f). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3(tri) mjeseca i moraju biti izdati od nadle`nih organa u BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

^lan 26. ZJN, stav (2) ta~ke d) i e). 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    50% 

2)    rok isporuke    u~e{}e    30% 

3)    uslovi pla}anja    u~e{}e    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti za vrijeme trajanja obavje{tenja u Slu`bi za komercijalne poslove 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosu 

LOT 1.                   30,00 KM 

LOT 2 .                  20,00 KM 

LOT 3.,4.,5., i  8    10,00 KM 

LOT 6.                   15,00 KM 

LOT 7. i 9.               5,00 KM 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti ponudu na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini, obra|enu u skladu sa tenderskom dokumentacijom 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

ponedjeljak, 18. 7. 2005. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana od krajnjeg roka za podno{enje 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

srijeda, 20. 7. 2005. godine 

ulica Mar{ala Tita broj 7/II Sarajevo, prema terminima za pojedine lotove datim u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude sa naznakom"Ponuda za javnu nabavku roba broj 01-739-6/05 (nazna~iti broj Lota) - ne otvaraj ", dostavljaju se na adresu "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo, ulica Mar{ala Tita br. 7/II 

(1-11/3068-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JKP "GRADSKA GROBLJA"
VISOKO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE  <