KAZALO

OBAVJE[TENJE

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

PONI[TAVA PONOVNI OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVU ROBA I OBAVLJANJE USLUGA U 2005. GODINI

O NABAVCI

Aneks A

OTVORENI POSTUPAK NADMETANJA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU I ISPORUKU MATERIJALA ZA POTREBE OBNOVE I IZGRADNJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA U MJESNIM ZAJEDNICAMA O JAVNOJ NABAVCI BROJ 107-34-ZO/05 ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU ZA[TITNE OPREME ZA POTREBE JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI ROBA I VR[ENJU USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA BROJ 1/05

PONOVNO OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI BROJ 01.3.1-7.1-8657/05

BROJ 08-001/05 ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZVO\ENJE RADOVA I IZRADU REZERVNIH DIJELOVA ZA POTREBE TERMOELEKTRANE "TUZLA" TUZLA

OTVORENOM POSTUPKU ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA

OBAVIJEST O PONI[TENJU OTVORENOG POSTUPKA ZA NABAVKU ROBA koji je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", broj 14/05

PONOVNI OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA

PONOVNO OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI/POZIV ZA DOSTAVU PONUDA BROJ 001-O/05

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI PUTEM OTVORENOG POSTUPKA ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA

OTVORENI POSTUPAK

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI BROJ 1

NOTIFICATION OF PUBLIC PROCUREMENT

No. 1

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI BROJ 1

NOTIFICATION OF PUBLIC PROCUREMENT

No. 1

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA KU]NE TELEFONSKE CENTRALE PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 102-013/05-LOT 2 IZ RAZLOGA [TO JE BROJ PRIMLJENIH PONUDA MANJI OD TRI I NE OSIGURAVA STVARNU KONKURENCIJU ZA KONKRETNE UGOVORE BROJ 102-013-1/05 ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU MATERIJALA ZA TERMOELEKTRANU "TUZLA" U TUZLI, TERMOELEKTRANU "KAKANJ" U KAKNJU I HE NA NERETVI-JABLANICA

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU JAVNE NABAVKE BROJ 102-014/05 -lot 1, 2 i 3

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI BROJ 102-014-1/05 ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU MATERIJALA ZA TERMOELEKTRANU "TUZLA" U TUZLI, TERMOELEKTRANU "KAKANJ" U KAKNJU I HE NA NERETVI-JABLANICA ZA NABAVU AKU BATERIJA

JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA, USLUGA ILI IZVR[ENJE RADOVA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 08-002/05 ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE "ZA ISPORUKU PREHRAMBENIH PROIZVODA" ZA POTREBE TERMOELEKTRANE "TUZLA" TUZLA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

Aneks A

O NABAVCI

O NABAVCI

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI BROJ 10209-008/05 ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU ROBE ZA POTREBE TE "KAKANJ" KAKANJ

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI broj 102-020/05 ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU ROBA I IZVO\ENJE RADOVA ZA POTREBE TE KAKANJ

OTVORENI POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU BORDING KARTICA I NALJEPNICA ZA PUTNI^KI PRTLJAG

OPEN PROCEDURE FOR SELECTION OF MOST FAVOURABLE TENDERER SUPPLYING BOARDING PASSES AND PASSENGER LUGGAGE TAGS

OBAVJE[TENJE O PONOVNOJ JAVNOJ NABAVCI BROJ 15-04/05

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

Aneks A

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU ROBA I USLUGA

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU RABLJENOG TERENSKOG VOZILA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

OTVORENOG POSTUPKA BROJ 50/05 PONOVNI OTVORENI POSTUPAK BROJ 50/05 ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU ROBA U 2005. GODINI

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

OBAVIJEST O NABAVI

01 OTVORENI POSTUPAK

DOPUNU OBAVIJESTI O PROVO\ENJU OTVORENOG POSTUPKA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU MOTORNIH VOZILA ZA POTREBE VF BiH

ZA PONOVNU JAVNU NABAVKU ROBA U 2005. GODINI

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI AUTOMOBILSKOG GORIVA BR. DCFBIH/05-06-N/05

OTVORENI POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU, ISPORUKU I INSTALACIJU ROBA I OPREME

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 10205-06/05 BROJ 10205-07/05 ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA U 2005. GODINI ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA U 2005. GODINI

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 10205-08/05

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 10205-09/05

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR PONUDA ZA JAVNU NABAVKU I ISPORUKU ROBA I VR[ENJE USLUGA ZA 2005. GODINU

PONOVNI OTVORENI POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVLJNIJEG PONU\A^A ZA ISPORUKU PROCESORA

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI PUTEM OTVORENOG POSTUPKA ZA PRIKUPLJANJE I IZBOR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA ZA NABAVKU I ISPORUKU GRA\EVINSKOG I DRUGOG MATERIJALA

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVU ROBA

PONI[TAVA OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA, USLUGA ILI IZVR[ENJE RADOVA

PONOVNI OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA, USLUGA ILI IZVR[ENJE RADOVA

PONI[TAVA

PONOVNO OBAVJE[TENJE O OTVORENOM POSTUPKU U JAVNOJ NABAVCI

OTVORENI POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA VR[ENJE USLUGA

OTVORENI POSTUPAK OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI BROJ 08.3.7.5.- 4723/04

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA IZRADE PROJEKTA

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PROJEKAT "SANACIJA I ASFALTIRANJE LOKALNIH PUTEVA NA PODRU^JU OP]INE DOBOJ ISTOK"

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

Aneks A

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI BROJ 10209-009/05 ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA VR[ENJE USLUGA ZA POTREBE TE "KAKANJ" KAKANJ

VR[ENJE USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA 22/05

POSTUPAK NATJE^AJNOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZRADU I POSTAVLJANJE PLO^ICA S KU]NIM BROJEVIMA I IMENIMA ULICA

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA PRU@ANJE USLUGA FIZI^KE I TEHNI^KE ZA[TITE OBJEKATA U 2005. GODINI ZA PRIKUPLJANJE I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA JAVNU NABAVKU USLUGA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 06.1.-2.2-3494-7/05

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA PRU@ANJE USLUGA

Procurement Notice

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI

ME\UNARODNI OTVORENI POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZVO\ENJE RADOVA NA POPLO^AVANJU TROTOARA I PJE[A^KIH STAZA NA DIONICI SKENDERIJA-VIJE]NICA-HIGIJENSKI ZAVOD

ZA OTVORENI POSTUPAK NA DODJELI UGOVORA O VR[ENJU RADOVA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

Aneks A

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

Aneks A

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI broj 102-021/05  ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZVO\ENJE RADOVA NA REGULACIJI POTOKA SUHAVE U GLOGO[NICI - II FAZA ZA POTREBE HE NA NERETVI

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI RADOVA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

JAVNO NADMETANJE ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZVO\ENJE RADOVA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI ZA RADOVE PUTOGRADNJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU ROBA,VR[ENJE USLUGA I IZVO\ENJE RADOVA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

Aneks A

KONKURS ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNI^KE DOKUMENTACIJE, KONKURENTSKO NADMETANJE BROJ 03-23-1466/05

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA URBANISTI^KOG PLANA GRADA ZENICA O NABAVCI

O DODJELI UGOVORA

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

O DODJELI UGOVORA

O DODJELI UGOVORA

OBAVJE[TENJE O KONKURENTSKOM ZAHTJEVU ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA, VR[ENJE USLUGA I USTUPANJE RADOVA

OBAVJE[TENJE O KONKURENTSKOM ZAHTJEVU ZA NABAVKU ROBA

DODATNA OBJAVA KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA DODJELU UGOVORA

ZA DODJELU UGOVORA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA

OBAVJE[TENJE O KONKURENTSKOM ZAHTJEVU ZA DOSTAVLJANJE PONUDA TENDER BROJ: 043-05

OBAVJE[TENJE O KONKURENTSKOM ZAHTJEVU ZA DOSTAVLJANJE PONUDA TENDER BROJ 044-05

OBAVJE[TENJE O PRIKUPLJANJU PONUDA ZA NABAVKU ROBA I USLUGA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA

OBAVJE[TENJE ZA NABAVKU ROBA I USLUGA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU ROBA I USLUGA

PONOVNO JAVNO NADMETANJE METODOM KONKURENTSKI ZAHTJEV

OBAVJE[TENJE O KONKURENTSKOM ZAHTJEVU ZA DOSTAVLJANJE PONUDA TENDER BROJ 01-II-14-1176/05

OBAVJE[TENJE O KONKURENTSKOM ZAHTJEVU ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRU@ANJE USLUGA IZRADE PROJEKTA URE\ENJA SPORTSKO-REKREACIONOG KOMPLEKSA "RUDA GLAVA"

OBAVJE[TENJE O PRIKUPLJANJU PONUDA ZA ORGANIZOVANJE EKSKURZIJE U^ENIKA VIII RAZREDA U [KOLSKOJ 2004/05 GODINI PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA

OBAVJE[TENJE O PRIKUPLJANJU PONUDA ZA ORGANIZOVANJE [KOLSKE EKSKURZIJE U^ENIKA VIII RAZREDA U [KOLSKOJ 2004/05. GODINI PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA, U MAJU 2005. GODINE

OBAVJE[TENJE O PRIKUPLJANJU PONUDA ZA ORGANIZOVANJE EKSKURZIJE U^ENIKA VIII RAZREDA U [KOLSKOJ 2004/2005. GODINI PUTEM KONKURENTNOG ZAHTJEVA U MAJU 2005. GODINE

NATJE^AJ O PRIKUPLJANJU PONUDA ZA ORGANIZOVANJE EKSKURZIJE ZA U^ENIKE ^ETVRTIH RAZREDA U [KOLSKOJ 2004/2005 GODINI PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA

OBAVJE[TENJE ZA VR[ENJE USLUGA I NABAVKU ROBA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA BROJ 10209-21/05 ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA VR[ENJE USLUGA I NABAVKU ROBA ZA POTREBE TE "KAKANJ" KAKANJ

OBAVJE[TENJE O KONKURENTSKOM ZAHTJEVU ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU I ISPORUKU METALNIH CARINSKIH PLOMBI ZA 2005. GODINU ZA POTREBE UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI ZA DODJELU UGOVORA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA SA OBJAVOM ZA OKVIRNI SPORAZUM BROJ - 02/05 OD 2.5.2005. GODINE

OBAVJE[TENJE O NABAVCI ROBA I VR[ENJU USLUGA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

OBAVJE[TENJE ZA VR[ENJE USLUGA I NABAVKU ROBA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA broj 10209-22/05

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA VR[ENJE USLUGA I NABAVKU ROBA ZA POTREBE TE "KAKANJ" KAKANJ O KONKURENTSKOM ZAHTJEVU ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

OBAVJE[TENJE O KONKURENTSKOM ZAHTJEVU ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VR[ENJE NADZORA

OBAVJE[TENJE ZA VR[ENJE USLUGA PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZRADU IZVEDBENOG PROJEKTA IZMJE[TANJA POSTOJE]EG CJEVOVODA Ø 300 mm I POSTOJE]EG ^ELI^NOG GASOVODA Ø 323,90 mm U DU@INI OD 100 m U ZONI VANJSKOG URE\ENJA "BOSMAL CITY CENTAR" UZ ul. SAFETA HAD@I]A U SARAJEVU

OBAVJE[TENJE O KONKURENTSKOM ZAHTJEVU ZA DOSTAVLJANJE PONUDA TENDER BROJ 01-II-14-1564/05

OBAVJE[TENJE O KONKURENTSKOM ZAHTJEVU ZA DOSTAVLJANJE PONUDA TENDER BROJ 01-II-14-331.4/05

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

O DODJELI UGOVORA

O DODJELI UGOVORA

O DODJELI UGOVORA

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

OBAVIJESTI

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE /POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA BROJ 001/05

O OTKAZU POSTUPKA

O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

O PONI[TENJU JAVNE NABAVKE BROJ 102-004/05 LOT broj 5 102-007/05 LOT broj 5 i 6

O PONI[TENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

ISPRAVKU OBAVJE[TENJA O OTVORENOM POSTUPKU ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ROBA U 2005. GODINI ZA SKUPINU 24 - OPREMA ZA TS (NN RAZVOD I NN PREKIDA^I)

O OTVORENOM POSTUPKU ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ROBA U 2005. GODINI ZA SKUPINE 25 - RASTAVLJA^I ZA VANJSKU MONTA@U, UNUTRA[NJU MONTA@U I PODNO@JA OSIGURA^A 26 - IZOLATORI

O OTVORENOM POSTUPKU ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU ROBA U 2005. GOD. ZA SKUPINU 23 - OPREMA ZA TS (SN RAZVOD)

ISPRAVKU OBAVJE[TENJA O OTVORENOM POSTUPKU ZA JAVNU NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA

IZMJENU OBAVJE[TENJA O JAVNOJ NABAVCI

UDRU@ENJA - FONDACIJE

O UPISU U REGISTAR UDRU@ENJA

NATJE^AJI OGLASI KONKURSI

PONI[TAVA

DIO JAVNOG OGLASA ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PRAVNOG SAVJETNIKA SUCA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE