LOGO-glas_2005-oglasni.JPG  

Godina IX
Ponedjeljak, 2. svibnja/maja 2005. godine
 

Broj/Broj
26 

Godina IX
Ponedeqak, 2. maja 2005. godine 

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

11- JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12- JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13- JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova 

2- JANAB 

OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

21- JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22- JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23-JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova 

24- JANAB 

Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku 

3- JANAB 

PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 

31- JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba 

32- JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 

33- JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 

4- JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41- JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja 

5- JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

51- JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52- JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53- JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 

6- JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61- JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62- JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63- JANAB 

Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 

7- JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

71- JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 

72- JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 

73- JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 

8- JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

81- JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 

82- JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 

83- JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 

84- JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

91- JANAB 

Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

10 - JANAB 

OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

101 - JANAB 

Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 

102 - JANAB 

Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije 

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH" je: 

Uplate se vr{e u korist ra~una: 

VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO    160 200 00005746 51 

UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA dd SARAJEVO    338 320 22000052 11 

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO    161 000 00071700 57 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO    552 000 00000017 12 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Primanje oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel./fax: 554-110 i 554-111, e-mail: oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba 

Internet adresa: www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
www.glasila.ba - www.sllist.ba
 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE – OGLASNIK JAVNE NABAVKE izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata na "Slu`beni glasnik BiH", za I polugodi{te iznosi 90,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK). 

Rukopisi (ovjereni i potpisani) dostavljani faksom i e-mailom s dokazom o uplati, primljeni do utorka, bit }e objavljeni u ponedjeljak, a ostali u idu}em broju.  

Grafi~ka oprema i korektorsko ure|enje tekstova u nadle`nosti JP NIO "Slu`beni list BiH".
Rukopisi se ne vra}aju.
 

OBAVJE[TENJE 

Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 02.11.2005. godine) da su od 05.05.2005. godine (~etvrtak) OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva (Naputka) o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05 od 28.03.2005. godine). 

Sve obrasce mo`ete na}i na na{em web siteu pod AKTUELNO. 


Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: Savjetnik u Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine Avdo ^ampara - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - v.d. direktor Nino Hasanovi} - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Direktor: 554-150 - Pretplata: 554-570, faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Ra~unovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED - [tampa: "OKO" dd sa p.o. Sarajevo - Za {tampariju Bajro [aban - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Na osnovu odredbi ~lana 13. stav 1. ta~ka 13. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Slu`beni glasnik BiH", broj 62/04) i Mi{ljenja Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje broj UO14-02-05-10/05 od 14.02.2005. godine, "Slu`beni glasnik BiH" je proizvod na ~iji se promet ne pla}a porez na promet proizvoda. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski i porezni broj 4200226120002.
Web izdanje: http://www.sllist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM. 

 

OGLASNIK JAVNE NABAVE 


1 - JANAB 

11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
RUDNIK KRE^NJAKA "VIJENAC" D.O.O.
LUKAVAC 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

    Organizacija: Rudnik kre~njaka "Vijenac" d.o.o. 

    Kontakt osoba: Avdi} Amira 

    Adresa: Ulica Prva broj 1 

    Po{tanski broj: 75300 

    Grad: Lukavac 

    Identifikacioni broj: 4209342470000 

    Telefon: ++ 387-550-380 

    Faks ++387-550-381 

    Elektronska po{ta (e-mail) 

    Internet adresa (web) 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

    Isto kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

    Isto kao pod I.1. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU
PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Isto kao pod I.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA 

    Javni subjekt ~l. 3 stav 2. pod c) Zakona o javnim nabavkama 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA 

    + Nabavka roba 

    + Vr{enje usluga 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM (~lan 32 ZJN) 

    Ne - za robe 

    Da - za usluge (LOT 4) 

II.3.    NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRE- TAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVOR- NOG ORGANA 

    Odluka Upravnog odbora o nabavkama roba i naru~iva- nju usluga u 2005. godini broj 01-223/05 od 18. 2. 2005. godine 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

    Po tenderskoj dokumentaciji za nabavku roba i pru`anje usluga po lotovima: 

    LOT 1.    Nabavka repromaterijala, alata i opreme 

    LOT 2.    Nabavka elektro-materijala 

    LOT 3.    Nabavka rezervnih dijelova i potro{nog
        materijala 

    LOT 4.    Usluge izrade-obrade dijelova `i~are i
        remonta elektro-opreme 

II.6.    MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

    Rudnik kre~njaka "Vijenac" kamenolom Vijenac 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Da: Ponude se mogu dostavljati za jedan LOT i za sve lotove 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA 

    Da 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do 31. 12. 2005. godine 

    Rok izvr{enja po tenderskoj dokumentaciji ili po ponudi. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1.    IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, AKO JE POTREBNA (~lan 16. ZJN) 

    Ne 

III.3.    IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA 

    (~lan 16. ZJN) 

    U skladu sa va`e}im propisima. 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

    Dokazi o ispunjenju uslova iz ~l. 23. ta~ke a, b, c, d, e, f ZJN 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAV- LJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

    U skladu sa va`e}im propisima 

III.8.    USLOVI ZA U^E[CE-TEHNI^KA I/ILI PROFE- SIONALNA PODOBNOST (~l. 26. ZJN) 

    U skladu sa va`e}im propisima, zavisno od ugovora 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

    Otvoreni postupak 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA 

    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija 

            LOT 1    LOT 2    LOT 4 

            LOT 3 

    1.    cijena - u~e{}e sa    30%    40%    30% 

    2.    na~in pla}anja - u~e{}e sa    30%    30%    30% 

    3.    kvalitet - u~e{}e sa    30%    20%    10% 

    4.    dosada{nja poslov. saradnja
        i referense ponu|.- u~e{}e    10%    10%    10% 

    5.    rok izvr{enja - u~e{}e            20% 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKU- MENTACIJE (~lan 18 ZJN) 

    Tenderska dokumentacija mo`e se podi}i od momenta objavljivanja ovog obavje{tenja do roka za podno{enje zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku 

    Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE 

    Ponude su dozvoljene samo na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda u BiH (bosanski, hrvatski i srpski) 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA 

    Datum: 30. 5. 2005. god. do 12 sati 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBI- JEDITI 

    Do 90 dana (po tenderskoj dokumentaciji) nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA 

    Javno otvaranje ponuda }e se odr`ati 31. 5. 2005.god. u 12 sati u prostorijama RK"Vijenac" u Lukavcu. (1-11/1365-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
RUDNICI UGLJENA "TU[NICA" D.O.O.
LIVNO 

Na temelju ~lanka 19. i 20. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 i 19/05), Rudnici ugljena "Tu{nica" d.o.o. Livno objavljuje da 

PONI[TAVA 

nadmetanje za nabavu roba i obavljanje usluga za 2005. godinu, objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", broj 14/05 od 14.3.2005. godine, iz razloga nedovoljno pristiglih ponuda koje ne osiguravaju stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor. 

Rudnici ugljena "Tu{nica" d.o.o. Livno objavljuje 

PONOVNI OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVU ROBA I OBAVLJANJE USLUGA U 2005. GODINI 

1. PREDMET PONUDE 

Isporuka roba i obavljanje usluga: 

LOT- 1. Nafte 

LOT- 2. Eksploziva 

LOT- 3. Mesa 

LOT- 4. Prijevoz ugljena za "Termoelektranu "Kakanj" 

LOT- 5. Minsko bu{enje 

2. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe koje su registrirane u Bosni i Hercegovini za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog nadmetanja, osim subjekata na koje se odnose odredbe ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 i 19/05). 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda obvezno sadr`ava: 

3.1. Op}i dio 

3.2. Posebni dio 

4. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 

je ekonomski najpovoljnija ponuda 

5. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu: Rudnici ugljena "Tu{nica" d.o.o. Livno, S.S. Kranj~evi}a broj 3, 80101 Livno, sa naznakom prijava na otvoreni postupak "NE OTVA- RAJ - OTVARA POVJERENSTVO". 

Rok za podno{enje ponuda je 28 dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". 

U razmatranje }e se uzeti ponude koje stignu na protokol Rudnika do dvadeset osmog dana od dana objave do 15 sati, bez obzira na na~in dostave. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se slijede}i dan nakon isteka roka za podno{enje ponuda u 11 sati u prostorijama Rudnika u Livnu. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi pismeno ovla{teni predstavnici. 

6. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumetacija se izdaje na zahtjev ponu|a~a, a ugovorno tijelo je du`no u roku od tri dana po prijemu zahtjeva dostaviti tendersku dokumentaciju ponu|a~u. 

Uz podno{enje zahtjeva dostaviti i primjerak uplate tro{kova tendera u iznosu od 30,00 KM. Sredstva su nepovratna. Uplate se vr{e na transakcijski ra~un dru{tva broj 1610200019250039 kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, ili na blagajni Dru{tva sa naznakom "Za izuzimanje tenderske dokumentacije, otvoren postupak za nabavu roba i usluga". 

7. TRO[KOVI PONUDE 

Rudnici ugljena "Tu{nica" d.o.o. Livno ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku i zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili da djelomi~no odbije svaku ponudu, poni{ti otvoreni postupak u bilo koje vrijeme prije sklapanju ugovora, a pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obvezi objasniti razloge takve odluke. 

8. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Komercijalnoj i Tehni~koj slu`bi, tel. broj 034/203-658 i 034/202-424. (1-11/1375-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E RTV
ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

    Organizacija: Javno preduze}e RTV Zenica 

    Kontakt-osoba: Spahija Kozli} 

    Adresa: Bulevar Kralja Tvrtka I bb 

    Po{tanski broj 72000 

    Grad: Zenica 

    Identifikacioni broj 4218049160003 

    Telefon 032/449-203 

    Faks 032/449-212 

    Elektronska po{ta (e-mail) info@rtvze.com 

    Internet adresa (web) www.rtvze.com 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

    Kao pod I.1. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU 

    PONUDE / ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Kao pod I.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN) 

    javno preduze}e 

    na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA 

    Robe 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN) 

    Ne 

II.3.    NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRE- TAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVOR- NOG ORGANA 

    Ugovor o nabavci tv opreme 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

    Studijska i emisiona oprema za televiziju 

    1. Video mikser 4-8 ulaza, 

    2. Video kamera DVCAM 

    Stativ za Video kameru 

    Punja~ Li-lon 

    Baterije Li-lon 

    3. MPEG-2 Player, 

    4. DV/mini DV video rekorder, 

    5. Be`i~ni mikrofon (buba), 

    6. Ure|aj za CHROMA KEY, 

    7. 10'' (inch) trinitron ili LCD color TV monitor 

    8. UHF TV predajnik 50 W, 

    9. Audio distribuciono poja~alo 1x4 stereo, 

    10. Video distribuciono poja~alo 1x3, 

    11. Prenosni instrument za mjerenje radio,
TV i SAT signala, 

    12. Ra~unar za nelinearnu monta`u 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

    Kao pod II.4. 

II.6.    MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

    Zenica 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Ne 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA? (~lan 17 ZJN) 

    Ne 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    3 mjeseca 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) 

    Da ponu|a~: 

a)    nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man s povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran; 

b)    nije predmet postupaka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma/aran`mana s povjeriocima ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran. 

c)    nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude; 

d)    nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda i u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude, 

e)    nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osigiranje u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran, 

f)    nije ispunio obaveze u vezi sa pla}enjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran, 

g)    nije propustio da dostavi ili dostavio pogre{nu informaciju na tra`enje prema ~lanu 23. do 26. ovog zakona. 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAV- LJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24 ZJN) 

    Ponu|a~ je obavezan uz ponudu prilo`iti dokaze da ima pravo obavljati djelatnost koja je predmet nadmetanja. 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFE- SIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN) 

a)    lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje dvije do tri godine s vrijednostima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci ili ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan dobavlja~ke kontrole, samo uz izjavu dobavlja~a o izvr{enim isporukama; 

b)    opis i fotografije proizvoda koji su predmet isporuke a ~iju je vjerodostojnost dobavlja~ obavezan potvrditi ukoliko to ugovorni organ zahtijeva. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

    Otvoreni 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34 ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija 

    1)    Cijena    u~e{}e 60 % 

    2)    Na~in pla}anja    u~e{}e 30 % 

    3)    Kvalitet    u~e{}e 3 % 

    4)    Rok isporuke    u~e{}e 3 % 

    5)    Garancija    u~e{}e 3 % 

    6)    Certifikat za servisiranje    u~e{}e 1 % 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18 ZJN) 

    Mo`e se obezbijediti do 3 dana od dostavljanja zahtjeva 

    Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju, ukoliko se ista napla}uje 100 KM 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZ- BIJEDITI 

    6 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33 ZJN, ~lan 13 UPZ) 

    Mjesto Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka I bb 

Aneks A 

I.2.    ADRESA NA KOJU SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

    Organizacija: Javno preduze}e RTV Zenica 

    Kontakt-osoba: Spahija Kozli} 

    Adresa: Bulevar Kralja Tvrtka I bb 

    Po{tanski broj 72000 

    Grad: Zenica 

    Identifikacioni broj 4218049160003 

    Telefon 032/449-203 

    Faks 032/449-212 

    Elektronska po{ta (e-mail) info@rtvze.com 

    Internet adresa (web) www.rtvze.com 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

    Organizacija: Javno preduze}e RTV Zenica 

    Kontakt-osoba: Gordana Obradovi} 

    Adresa: Bulevar Kralja Tvrtka I bb 

    Po{tanski broj 72000 

    Grad: Zenica 

    Identifikacioni broj 4218049160003 

    Telefon 032/449-203 

    Faks 032/449-212 

    Elektronska po{ta (e-mail) info@rtvze.com 

    Internet adresa (web) www.rtvze.com 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU
PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Organizacija: Javno preduze}e RTV Zenica 

    Kontakt-osoba: Gordana Obradovi} 

    Adresa: Bulevar Kralja Tvrtka I bb 

    Po{tanski broj 72000 

    Grad: Zenica 

    Identifikacioni broj 4218049160003 

    Telefon 032/449-203 

    Faks 032/449-212 

    Elektronska po{ta (e-mail) info@rtvze.com 

    Internet adresa (web) www.rtvze.com 


(1-11-1376-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INA ILIJA[
SLU@BA ZA PROSTORNO URE\ENJE, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I POSLOVE OBNOVE 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), na~elnik Op}ine Ilija{ objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK NADMETANJA 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU I ISPORUKU MATERIJALA ZA POTREBE OBNOVE I IZGRADNJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA U MJESNIM ZAJEDNICAMA 

1. PREDMET NADMETANJA 

Predmet otvorenog postupka nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku i isporuku materijala potrebnog za sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju infrastrukturnih objekata u mjesnim zajednicama, sa sukcesivnom isporukom u 2005. godini. 

Materijal koji je predmet otvorenog postupka nadmetanja je svrstan tako da je potrebno u pojedina~nu cijenu za svaku stavku ura~unati porez i prevoz.  

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku nadmetanja imaju pravna lica koja su: 

Pravo u~e{}a nemaju ponudioci iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH",broj 49/04). 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

4. KRITERIJI ZA OCJENU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Kriteriji za nadmetanje i ocjenu izbora najpovoljnije ponude su: 

Nepotpune ponude kao i ponude koje ne budu sadr`avale pojedina~ne cijene za svaku stavku u tenderskoj dokumentaciji, ne}e se uzeti u razmatranje. 

5. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti u Slu`bi za prostorno ure|enje, stambeno-komunalne poslove i poslove obnove Op}ine Ilija{, u ulici126. ilija{ke brigade broj 6, II sprat, soba broj 16, svakim radnim danom od 09,00-15,00 sati uz dokaz "uplatnica za tendersku dokumentaciju-materijal za MZ". Tro{kovi tendera iznose 50,00 KM i upla}uju se na `irora~un broj 1602000000710645 "Vakufska banka DD Sarajevo-Op}ina Ilija{-Bud`et". 

6. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponudu kompletirati isklju~ivo po ta~kama iz 3. i sa naz- nakom na zatvorenoj i zape~a}enoj koverti "Ponuda materijala za MZ - ne otvaraj" treba li~no dostaviti na adresu: Op}ina Ilija{, ulica 126. ilija{ke brigade broj 6, na protokol Op}ine Ilija{ ({alter broj 4), u roku od 28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" i na oglasnoj plo~i Op}ine Ilija{". 

Rok za dostavu ponuda je 30. 05. 2005. godine do 11,30 sati. Sve ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka ne}e se uzeti u razmatranje i biti }e vra}ene ponu|a~u neotvorene na adresu sa koverte. Javno otvaranja ponuda }e se obaviti 30. 05. 2005. godine u 11,45 sati u velikoj sali u suterenu zgrade Op}ine Ilija{. Nadmetanju mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a uz pismeno ovla{tenje odgovorne osobe ponudioca. 

Otvaranje ponuda }e izvr{iti Komisija i o rezultatu nadmetanja ponu|a~i }e biti obavije{teni putem faxa. 

7. TRO[KOVI I PROCJENA PONUDE 

Op}ina Ilija{ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora sa najpovoljnijim ponu|a~em i pritom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezna da objasni razloge takvog postupka. 

8. DODATNE INFORMACIJE 

Sve dodatne informacije mo`ete uputiti putem faxa 033/400-505 sa naznakom ("za Komisiju-nabavka i isporuka materijala za MZ"). 

(1-11/1378-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 19 i 20 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, objavljuje 

OBAVJE[TENJE 

O JAVNOJ NABAVCI BROJ 107-34-ZO/05 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU ZA[TITNE OPREME ZA POTREBE JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO 

i ovim putem poziva sve zainteresovane dobavlja~e da zatra`e tendersku dokumentaciju i u~estvuju u otvorenom postupku o javnoj nabavci za izbor najpovoljnije ponude za nabavku za{titne opreme za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, a kako slijedi: 

Detaljne specifikacije i opis opreme po lotovima koji su predmet javne nabavke sa koli~inama i tehni~kim zahtjevima, sadr`ane su u tenderskoj dokumentaciji. 

Svaki lot je nezavisan paket za evaluaciju i ugovaranje Ponu|a~ je obavezan ponuditi sve pozicije u okviru jednog lota. 

Ponu|a~ mo`e ponuditi jedan ili vi{e lotova. 

I - SADR@AJ PONUDE 

1.    Naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski broj i identifikacioni broj; 

2.    Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; 

3.    Izvje{taj o finansijskom poslovanju ponu|a~a za 2003. i 2004. godinu; 

4.    Potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadnjih 6 mjeseci prije prijave na javno nadmetanje ra~un nije bio u blokadi; 

5.    Originalne garancije poslovnih banaka prihvatljive od strane JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d - za ozbiljnost i osiguranje ponude date na slijede}e iznose: za LOT 1 i 2 po 2.500,00 KM/LOT, a za LOTOVE : 3, 4, 5 i 6 po 2.000,00 KM/LOT. Garancije mogu biti izdate i na odgovaraju}u vrijednost u EUR-ima prera~unatu po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana; 

6.    Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prih- vatljive od strane JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo na iznos 10% od ukupno ugovorene vrijednosti; 

7.    Dokaze ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ke a, b, c, d, e, f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca; 

8.    Specifikacija opreme po lotovima sa opisom, koli~inom zemljom porijekla, jedini~nom i ukupnom cijenom na paritetu DDP za doma}e ponu|a~e; DDU za ino ponu|a~e-prema destinacijama u Prilogu (Incoterms 2000) uklju~uju}i sve relevantne tro{kove do krajnje destinacije, a sve prema tenderskoj dokumentaciji; 

9.    Autorizacija proizvo|a~a; 

10.    Referenc lista za posljednje 3 godine; 

11.    Na~in pla}anja; 

12.    Rok isporuke; 

13.    Opcija ponude je 90 dana od dana dostave ponude; 

14.    Ponudilac mo`e dostaviti samo jednu ponudu bez davanja alternativnih ponuda; 

15.    Certifikat o ispunjavanju propisanih standarda
(JUS.EN.IEC.BAS. i dr.); 

16.    Certifikat o sastavu materijala za li~nu i za{titnu opremu; 

17.    Za visokonaponsku i drugu za{titnu opremu, koja bude odabrana, isporu~ilac opreme prije isporuke obavezan je izvr{iti ispitivanje i uz opremu prilo`iti potvrdu o izvr{enom ispitivanju; 

18.    Za svu ponu|enu za{titnu opremu obavezna je prezentacija u dan i vrijeme, koje }e biti naknadno zakazano. Za{titna oprema, koja ne bude prezentirana, ne}e biti razmatrana pri kona~nom izboru. 

Ponuda treba biti sastavljena po hronolo{kom redoslijedu, navedenom u sadr`aju ponude od rednog broja 1 do rednog broja 18. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane, 

II. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDE 

Ocjena ponuda }e se vr{iti prema va`e}im internim procedurama i na~inu vrednovanja ponuda JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, a po kriteriju "ekonomski najpovoljnija ponuda" i principu bodovanja ponuda koje ispunjavaju osnovne tehni~ke kriterije i koje su dostavljene kompletne, a na osnovu slijede}ih potkriterija: 

III. TENDER 

Svaki dobavlja~, koji je zainteresovan za u~estvovanje na javnom nadmetanju broj 107-34-ZO/05, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju. 

Zahtjev za u~e{}e treba dostaviti na fax: ++387 33 751 787 

Tenderska dokumentacija za izbor najpovoljnije ponude za nabavku za{titne opreme za potrebe JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo, mo`e se preuzeti u prostorijama Sektora za komercijalne poslove, Slu`ba za nabavke, Vilsonovo {etali{te 15 Sarajevo, kancelarija broj 313 u vremenu od 09,00 do 15,00 sati, uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera. 

Tro{kovi tendera iznose 100,00 KM ili odgovaraju}a vrijednost u EUR prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko Raiffeisen bank d.d BiH, Swift RZBABA2S na ra~un 501012000-978-000- -13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 107-34-ZO/05, valuta KM. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko HVB Central profit banka Sarajevo, ra~un broj 129-106-10001164-16, za JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 107-34-ZO/05, valuta KM. 

IV. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju u 2 primjerka (1 original i jedna kopija) u odvojenim zape~a}enim kovertama po lotovima na jednom od slu`benih jezika u Federaciji BiH, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Svaki primjerak ponude mora biti ozna~en kao original ili kopija, te se dostavljaju u jednoj zatvorenoj koverti s potpisom i pe~atom, u skladu sa ~lanom 19. stav 10. Zakona o javnim nabavkama BiH. Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do 3l.05.2005. (utorak) do 10,00 sati na slijede}u adresu: 

Adresa prijema 

JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo Vilsonovo {etali{te 15, kancelarija - Protokol, sa naznakom "Ponuda po obavje{tenju o javnoj nabavci broj l07-34-ZO/05-za{titna oprema LOT broj. NE OTVARAJ". Bilo koja ponuda primljena poslije navedenog vremena podno{enja bit }e vra}ena neotvorena. 

Javno otvaranje ponuda bit }e izvr{eno dana 31.05.2005. godine (utorak) u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Vilsonovo {etali{te 15, sala 340, IV sprat, u prisustvu predstavnika ponu|a~a (ukoliko se odlu~e) uz predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvovanje otvaranju, a prema sljede}em rasporedu: 

Broj LOT-a 

Datum prijema ponude 

Datum otvaranja ponude 

LOT 1 

31.05.2005. (utorak) 12,00 sati 

31.05.2005. (utorak) 13,30 sati 

LOT 2 

31.05.2005. (utorak) 12,30 sati 

31.05.2005. (utorak) 14,00 sati 

LOT 3 

31.05.2005. (utorak) 13,00 sati 

31.05.2005. (utorak) 14,30 sati 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

V. TRO[KOVI PONUDE 

Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema dobavlja~ima. 

VI. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 09,00 do 15,00 sati: 

Ovaj oglas je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", dnev- nom listu "Dnevni avaz" i na web stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, (www. elektroprivreda.ba). 


(1-11/1379-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA"
TUZLA 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Javno komunalno preduze}e "Vodovod i kanalizacija" Tuzla objavljuje 

OBAVJE[TENJE 

O JAVNOJ NABAVCI ROBA I VR[ENJU USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA BROJ 1/05 

I. KUPAC/NARU^ILAC 

JKP "Vodovod i kanalizacija" 

Ul. Kulina bana 2 

Tuzla 75 000 

Telefon: 035/318-380 , 396-648 

Fax: 035/250-402, 318-380 

E-mail: vodovodad@bih.net.ba 

Identifikacioni broj 4209042590003 

Kontakt osoba: Amir Deli} 

Entitet: Federacija BiH 

Kanton: Tuzlanski 

II. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijih ponu|a~a za sukcesivnu isporuku roba i vr{enje usluga do kraja 2005. godine, kako slijedi: 

Grupa 1 Vodovodni materijal 

    LOT - 1    Vodovodne cijevi 

    LOT - 2    Vodovodne armature 

    LOT - 3    Fazonski komadi za lijevano `eljezne, azbest -
        cementne i plasti~ne cijevi, za spajanje PE,
        lijevano `eljeznih, ~eli~nih i azbest - cementnih
        cijevi 

    LOT - 4    Fiting 

    LOT - 5    Vijci sa maticom i matice 

    LOT - 6    Dihtunzi (brtve), gumeni prstenovi i guma u
        plo~i, olovo i kudjelja  

Grupa 2 

    LOT - 10    Kanalizacioni materijal 

Grupa 3 

    LOT - 11    Vodomjeri, rezervni dijelovi za "ABB", "SPX",
        "IKOM" i "INSA" vodomjere, materijal za
        monta`u vodomjera 

Grupa 4 

    LOT - 12    Materijal za bravarske radove i tehni~ki plinovi 

Grupa 6 Gra|evinski materijal 

    LOT - 8    Kameni agregat 0 - 60 mm 

    LOT - 9    Ostali gra|evinski materijal 

Grupa 7 

    LOT - 14    Boje, lakovi, razre|iva~i, premazi i ljepila 

Grupa 8 

    LOT - 15    Hemijska sredstva za laboratoriju i tehnologiju
        vode (fizi~ko - hemijske i mikrobiolo{ke
        analize) 

    Grupa 10     Gorivo, ulja i maziva 

    LOT - 19    Te~na goriva, ulja i maziva 

Grupa 12 

    LOT - 21    Kancelarijski materijal i sredstva za ~i{}enje i
        odr`avanje prostorija i li~nu higijenu 

Grupa 21 

    LOT - 33    Godi{nji i preventivni tehni~ki pregled vozila,
        ba`darenje tahografa  

Grupa 24 

    LOT - 36    Nabavka laboratorijske opreme 

Grupa 33 

    LOT - 44    Higijensko - tehni~ka za{titna sredstva i oprema 

Za LOT - ove broj 19 i 21 postoji mogu}nost zaklju~enja okvirnog sporazuma. 

Potpuni opisi, koli~inske i tehni~ke specifikacije tra`enih roba i usluga navedeni su u tenderskoj dokumentaciji. 

III. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koje su predmet nabavke. 

Pravo u~e{}a ne mogu ostvariti ponu|a~i koji ne ispunjavaju uslove navedene u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama. 

Ponu|a~ ima pravo u~e{}a u javnom nadmetanju samo sa jednom ponudom za svaki od navedenih lotova, bez davanja alternativnih ponuda. 

IV. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora sadr`avati: 

1.    Naziv i ta~nu adresu ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj; 

2.    Ovjerenu fotokopiju rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; 

3.    Izvje{taj o finansijskom poslovanju ponu|a~a prema ~lanu 25. stav ( 1 ) ta~ke b) c) i d) Zakona o javnim nabavkama BiH (" Slu`beni glasnik BiH" , broj 49/04 ); 

4.    Dokaze ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi navedenih u ~lanu 23. stav (1) i (2) Zakona o javnim nabavkama BiH (" Slu`beni glasnik BiH" , broj 49/04); 

5.    Izjavu ponu|a~a da je pregledao tendersku dokumentaciju sa svim prilozima i da istu prihvata bez primjedbi; 

6.    Specifikaciju roba i usluga sa pojedina~nim i ukupnim cijenama; 

7.    Izjavu ponu|a~a ovjerenu od strane ovla{tenog lica a koja se odnosi na nepromjenljivost cijena (za sve LOT -ove osim za LOT - 19) ; 

8.    Cijene su fiksne i moraju biti iskazane sa obavezno ura~unatim porezom na promet usluga na paritetu mjesto izvr{enja usluga, a za robu na paritetu fco skladi{te JKP "Vodovod i kanalizacija" Tuzla, ul. Husinskih rudara b.b. bez pla}ene carine i bez pla}enog poreza na promet proizvoda (za sve LOT - ove osim za LOT - 19); 

9.    Referenc listu ponu|a~a za poslove sli~nog sadr`aja za sve LOT - ove; 

10.    Potvrdu poslovne banke o bonitetu firme, odnosno o solventnosti ponu|a~a u periodu od godinu dana prije podno{enja ponude; 

11.    Listu najve}ih poslova ponu|a~a u posljednje dvije godine sa ukupnim vrijednostima i klijentima; 

12.    Podatke o broju zaposlenih i kvalifikacionoj strukturi u posljednje tri godine, kao i podatke o osoblju koje }e biti anga`ovano pri isporuci roba, odnosno, vr{enju usluga; 

13.    Podatke o raspolo`ivoj tehni~koj opremljenosti ponu|a~a za isporuku roba, odnosno, za vr{enje usluga; 

14.    Rokove, uslove i na~in pla}anja - ( rok ne mo`e biti kra}i: za usluge od 15 dana, odnosno, za robu od 30 dana od dana izvr{enja/isporuke, odnosno, od dana ispostavljanja fakture); 

15.    Rok isporuke, odnosno, izvr{enja usluge; 

16.    Garantne uslove i uslove servisiranja; 

17.    Dokaze o kvalitetu (za LOT - ove/specifikacije u kojima to bude tra`eno); 

18.    Opcija ponude je____dana od dana dostave ponude ali ne manje od 60 dana; 

V. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA 

Odabir najpovoljnijeg ponu|a~a vr{it }e se prema kriteriju "ekonomski najpovoljnije ponude" bodovanjem ponuda koje ispunjavaju formalne uslove po redoslijedu slijede}ih kriterija 

R. br.    Kriterij    Procenat (%) 

1.    cijena (najni`a cijena nije odlu~uju}a pri
        izboru ponu|a~a)        30 

2    tra`eni kvalitet roba, odnosno, ponu|enih usluga    25 

3.    rokovi pla}anja        15 

4.    uslovi i na~in pla}anja (kompenzacije, cesije i sl.)    5 

5.    rokovi isporuke robe, odnosno, vr{enja usluga    5 

6.    garantni rokovi        5 

7.    reference na istim i/ili sli~nima poslovima    5 

8.    bonitet ponu|a~a        5 

9.    dosada{nja saradnja        5 

VI. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti odmah po objavljivanju obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH" u prostorijama JKP "Vodovod i kanalizacija" Tuzla 75 000, u ulici Kulina bana 2, svakim radnim danom u vremenu od 08,00 do 15,00 sati i to uz predaju dokaza o uplati iznosa od 50,00 KM za svaki LOT posebno. 

Uplata se mo`e izvr{iti na transakcijski ra~un broj 338-300-22500471-33 kod UniCredit zagreba~ke banke Filijala Tuzla ( svrha doznake: tro{kovi tenderske dokumentacije) ili na blagajni preduze}a. 

VII. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti ponudu za svaki LOT posebno na jednom od slu`benih jezika u Federaciji BiH, obra|enu u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Ponude se predaju li~no ili putem po{te (preporu~eno) na adresu JKP "Vodovod i kanalizacija" Tuzla 75000, Kulina bana 2 u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak za LOT ____; ne otvaraj - za Komisiju". Na koverti treba biti nazna~ena puna adresa, telefon i faks ponu|a~a. 

Ponude moraju biti dostavljene u roku od 28 dana od datuma objave obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH". Ponude }e biti otvorene dana 03. 06. 2005. godine kako slijedi: 

LOT    Sati    LOT    Sati 

1    08,00    11    10,30 

2    08,15    12    10,45 

3    08,30    14    11,00 

4    08,45    15    11,15 

5    09,00    19    11,30 

6    09,15    21    11,45 

8    09,30    33    12,00 

9    09,45    36    12,15 

10    10,00    44    12,30 

Javno otvaranje ponuda bi}e izvr{eno u prostorijama JKP "Vodovod i kanalizacija" Tuzla 75 000, Ul. Franjeva~ka broj 30, u prisustvu predstavnika ponu|a~a (ukoliko se odlu~e) uz predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvovanje otvaranju. 

VIII. TRO[KOVI PONUDE 

JKP "Vodovod i kanalizacija" Tuzla ne snosi nikakve tro{- kove dobavlja~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakavu odgovornost prema dobavlja~ima. 

(1-11/1380-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM
SARAJEVO 

Na osnovu ~lanova 19. i 28. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), BH Telecom d.d. Sarajevo, objavljuje 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O JAVNOJ NABAVCI BROJ 01.3.1-7.1-8657/05 

I. NARU^ILAC/KUPAC 

Datum: Sarajevo, 20.4.2005. 

Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Mati~ni broj: 4200211100005 

Internet: www.bhtelecom.ba 

Fax: 033 21 67 63 

Kontakt e-mail adresa: dzenan.sahovic@bhtelecom.ba 

II. PREDMET NABAVKE 

Predmet ponovnog otvorenog postupka dodjele ugovora je nabavka i isporuka robe kako slijedi: 

LOT I 

Notebook    16 kom. 

Desktop PC    2 kom. 

LOT II 

Printer    3 kom. 

UPS    10 kom. 

Digitalni skener    3 kom. 

USB memory stick    30 kom. 

Digitalni kopir aparat    1 kom. 

Potpuni opisi, koli~inske i tehni~ke specifikacije tra`ene opreme navedeni su u tenderskoj dokumentaciji. Nisu dozvoljene alternativne ponude. 

III. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi ponu|a~i iz BiH koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN-a ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), {to isti dokazuju ovjerenom validnom dokumentacijom. 

IV. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente i svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. 

1)    Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem; 

2)    Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca; 

3)    Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ne starije od tri mjeseca; 

4)    Uvjerenje o izmirenim doprinosima koje nije starije od tri mjeseca; 

5)    Garancija poslovne banke za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000 KM, sa rokom va`nosti do 1. 9. 2005. godine; 

6)    Izjava da }e, ukoliko njegova ponuda bude prihva}ena, osigurati garanciju za dobro izvr{enje posla u iznosu 10% sa rokom va`nosti (rok isporuke + 30 dana); 

7)    Izjava da }e, ukoliko njegova ponuda bude prihva}ena, osigurati garanciju za period garantnog roka u iznosu 5% ugovorenog posla sa rokom va`nosti do okon~anja garantnog roka + 15 dana; 

8)    Jedini~ne cijene za svaku stavku i ukupnu cijenu na paritetu DDP Sarajevo izra`enu u KM; 

9)    Uslovi pla}anja: odgo|eno pla}anje do 30 dana; 

10)    Rok isporuke; 

11)    Izjava kojom ponu|a~ garantuje nepromjenljivost ponu|enih jedini~nih cijena u slu~aju naknadne korekcije u vrijednosti od max ±20%; 

12)    Izjava ponu|a~a o periodu garancije i periodu post-garantnog obezbje|enja rezervnih dijelova za opremu koja se nudi; 

13)    Opcija ponude treba biti najmanje 90 dana od dana otvaranja ponude. 

V. KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A 

Ekonomski najpovoljnija ponuda prema sljede}im potkriterijima: 

VI. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Kompletnu tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti u prostorijama BH Telecoma d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana br. 8 - Protokol, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 20,00 KM, svakim radnim danom od 8,00 do 15,30 sati. Uplatu izvr{iti na ra~un broj 1291021000132035 kod HVB-Central Profit banke uz naznaku: Tenderska dokumentacija. Tenderska dokumentacija }e, na osnovu zahtjeva i dokaza o uplati, biti otpremljena (DHL-om), ali se ne prihvata odgovornost za njen gubitak ili zaka{njelu isporuku. 

VII. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d., Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, najkasnije do 30.5.2005. god. do 12,00 h sa naznakom: 

"Ponuda za nabavku informati~ke opreme - NE OTVARAJ - broj lota koji se nudi". 

VIII. OTVARANJE PONUDA 

Ponovno javno otvaranje ponuda obavit }e se 30. 5. 2005. god. u 12,15 h u prostorijama BH Telecoma d.d., Sarajevo, Obala Kulina bana 8, kat III, banket sala. 

Neblagovremeno pristigle ponude i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

IX. OSTALE ODREDBE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa dostavljanjem ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit do 20. 5. 2005. godine na fax broj 033/ 216 -763. 

(1-11/1383-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
TERMOELEKTRANA TUZLA - TUZLA 

Na osnovu ~lanu 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Termoelektrana "Tuzla" Tuzla,Vjekoslava Tunji}a 1, objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

BROJ 08-001/05
ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZVO\ENJE RADOVA I IZRADU REZERVNIH DIJELOVA ZA POTREBE TERMOELEKTRANE "TUZLA" TUZLA 

i ovim putem poziva sve zainteresovane dobavlja~e da zatra`e tendersku dokumentaciju i u~estvuju u otvorenom postupku o javnoj nabavci za izbor najpovoljnije ponude za izvo|enje radova i izradu rezervnih dijelova za potrebe u TE "Tuzla", prema slijede}im lotovima: 

    - LOT 1    molerski materijal za 2005. godinu; 

    - LOT 2    rezervni dijelovi za bager pumpe; 

    - LOT 3    zamjena pogona kalotnih ventila postrojenja
        pneumatskog transporta pepela bloka 4; 

    - LOT 4    odr`avanje rashladnih ure|aja u TE "Tuzla"; 

Svaki LOT je nezavisan paket za evaluaciju ponuda i ugovaranje. 

Detaljne specifikacije i opis radova koji su predmet tendera, sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. 

I. SADR@AJ PONUDE 

1.    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj, 

2.    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, 

3.    izvje{taj o finansijskom poslovanju ponu|a~a prema ~lanu 25. stav (1) ta~ke a, b i d Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04); 

4.    izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo na iznos 10% od ukupno ugovorene vrijednosti. 

5.    dokaze ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ke a, b, c, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju ga izdati nadle`ni organi u Bosni i Hercegovini; 

6.    iskazati jedini~ne i ukupnu cijenu ponude, 

7.    cijene su fiksne i moraju biti iskazane za LOT 1 i 2 na paritetu DDP za doma}e ponu|a~e, odnosno DDU za ino ponu|a~e; Za LOT broj 3 i 4 , kod doma}ih ponu|a~a, mora biti uklju~en porez na promet usluga; 

8.    na~in pla}anja, 

9.    rok zavr{etka radova, odnosno isporuke dijelova; 

10.    opcija ponude je 90 dana od dana dostave ponude, 

11.    ponu|a~ ima pravo dostaviti samo jednu ponudu po lotovima bez davanja alternativnih ponuda; 

12.    kompletnost tehni~kih uslova iz tendera za LOT broj 3 i 4; 

13.    kompletnost tehni~ke specifikacije za lotove 1 i 2; 

Ponuda treba biti sastavljena po hronolo{kom redoslijedu, navedenom u sadr`aju ponude od rednog broja 1 do rednog broja 10. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

II. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDE 

Investitor }e procjenu najpovoljnije ponude vr{iti po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, uz primjenu slijede}ih potkriterija: 

III. TENDER 

Svaki dobavlja~, koji je zainteresovan za u~estvovanje na javnom nadmetanju 08-001/05, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju sa naznakom za koji LOT. Zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju treba dostaviti na fax: ++387-35-305-007. 

Tenderska dokumentacija za izbor najpovoljnije ponude za izvo|enje radova i izradu rezervnih dijelova za potrebe Termoelektrane "Tuzla" mo`e se preuzeti u prostorijama TE "TUZLA", Vjekoslava Tunji}a 1, Bukinje, Tuzla, Slu`ba za komercijalne poslove od 05. 5. 2005. godine u vremenu od 09,00 do 15,00 sati, uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera 50,00 KM (za svaki LOT posebno uplata), ili odgovaraju}a vrijednost u eurima prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko: 

Raiffeisen bank, d.d BiH, Swift RZBABA2S na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 102-022/05 (nazna~iti LOT broj ...), valuta EUR. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko: Tuzlanska banka, Tuzla, ra~un broj 1321000108050151, za JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Termoelektrana "Tuzla" Tuzla, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 08-001/05 (nazna~iti LOT broj ....), valuta KM. 

IV. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u 2 primjerka i to 1 original i 1 kopija, u jednoj zape~a}enoj koverti na jednom od slu`benih jezika u Federaciji BiH, obra|ene u skladu sa Tenderskom dokumentacijom. Svaki primjerak ponude mora biti ozna~en kao original ili kopija. Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do dolje navedenih rokova sa terminima otvaranja kako slijedi: 

Broj lota 

Rok dostavljanja ponude 

Datum otvaranja 

LOT 1 

01.06.2005. (srijeda) do 10,30 sati 

01.06.2005. (srijeda) do 11,15 sati 

LOT 2 

01.06.2005. (srijeda) do 11,00 sati 

01.06.2005. (srijeda) do 12,00 sati 

LOT 3 

01.06.2005. (srijeda) do 11,30 sati 

01.06.2005. (srijeda) do 12,30 sati 

LOT 4 

01.06.2005. (srijeda) do 12,00 sati 

01.06.2005. (srijeda) do 13,00 sati 

Adresa prijema: 

Termoelektrana "TUZLA", Vjekoslava Tunji}a 1, 75203 Bukinje, Tuzla, kancelarija - Protokol, sa naznakom -Tender broj 08-001/05 (nazna~iti broj LOT-a) "NE - OTVARAJ" . 

Bilo koja ponuda primljena poslije navedenog vremena podno{enja bit }e vra}ena neotvorena. 

Javno otvaranje ponuda bit }e izvr{eno u TE "Tuzla" u Tuzli, sala za otvaranje ponuda, u prisustvu predstavnika ponu|a~a (ukoliko se odlu~e) uz predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvovanje otvaranju. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

V. TRO[KOVI PONUDE 

Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.Termoelektrana "Tuzla" Tuzla ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema dobavlja~ima. 

VI. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 09,00 do 15,00 sati; 


(1-11/1384-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA
TUZLA 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 i 19/05), Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla objavljuje poziv za u~estvovanje u 

OTVORENOM POSTUPKU 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je nabavka roba i to: motorno putni~ko vozilo marke Volkswagen Golf A5 doma}e proizvodnje, model 2,0 TDI Comfortline zapremine 1968 ccm snage 103/140 KW/KS, mjenja~ 6, crne metalik boje sa automatskim klima ure|ajem i lakometalnim livenim to~kovima. 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku javne nabavke imaju pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude. 

Pravo u~e{}a ne mogu ostvariti ponu|a~i koji su islju~eni iz u~e{}a u otvorenom postupku javne nabavke roba i usluga, shodno ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

3. SADR@AJ PONUDE 

4. KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude su: 

U postupku vrednovanja prispjelih ponuda, a prema navedenim kriterijima, cijena }e biti najva`niji ali ne i jedini odlu~uju}i kriterij kod izbora najpovoljnije ponude. 

5. PODNO[ENJE PONUDA 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se sa naznakom: "Ponuda za javno nadmetanje - tender-ne otvaraj" na adresu: Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla, ul. Mirze Deliba{i}a broj 1. 

Ponude dostavljati u roku od 28 dana od dana objavljivanja tendera u "Slu`benom glasniku BiH", li~no svakog radnog dana do 16,00 sati ili po{tom na ozna~enu adresu. 

Nepotpune i neblagovremeno prispjele ponude ne}e se razmatrati. 

Na zahtjev ponu|a~a, ugovorni organ }e izdati potvrdu o prijemu ponude. 

6. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se drugog radnog dana, ra~unaju}i od posljednjeg dana za dostavljanje ponuda, u prostorijama ugovornog organa u ulici Mirze Deliba{i}a broj 1 sa po~etkom u 9,00 sati na sastanku Komisije za nabavke. 

Svaki od ponu|a~a mo`e uputiti po jednog ovla{tenog predstavnika (pismeno ovla{tenje) da prisustvuje javnom otvaranju ponuda. 

Neblagovremene ponude vratit }e se ponu|a~u neotvorene. 

7. OSTALO 

Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetanja, a u cilju eventualnog razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Sa ponu|a~em koji bude predlo`en kao najpovoljniji zaklju~it }e se ugovor o nabavci. Ugovorni organ zadr`ava pravo da djelimi~no ili u cijelosti prihvati ili odbije ponudu kao i da u bilo koje vrijeme prije zaklju~enja ugovora odbaci sve ponude, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 035/274-512. 

(1-11/1385-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP "KOMRAD" ZENICA 

Na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), direktor JP "Komrad" Zenica objavljuje 

OBAVIJEST O PONI[TENJU 

OTVORENOG POSTUPKA ZA NABAVKU ROBA 

koji je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", broj 14/05 

S obzirom da do datuma odre|enog za prijem ponuda nisu pristigle najmanje tri prihvatljive ponude, poni{tava se otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za nabavku roba i to: 

    Grupa 1    CEMENT U RINFUZI 

    Grupa 2    BITUMEN 60 

    Grupa 3    NAFTA I NAFTNI DERIVATI 

        - Euro dizel 

        - Lo` - ulje 

    Grupa 4    AGREGAT-PIJESAK 

        4-1 granulacija 0-4 

        4-2 granulacija 4-8 

        4-3 granulacija 8-16 

        4-4 granulacija 16-31 

        4-5 negranulirana mje{avina 

    Grupa 5    REZERVNI DIJELOVI I OPREMA ZA
        TERETNA MOTORNA VOZILA IZ
        POGRAMA "FAP" I "TAM" (Crijeva goriva,
        akumulatori, filteri goriva ulja i zraka, sijalice,
        vanjske gume, klinasti remenovi, ko~ione
        obloge ventil kipe, ko~ioni cilindri, glava
        volana) 

te se istovremeno objavljuje 

PONOVNI OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijih ponu|a~a za isporuku roba do kraja 2005. godine. 

Ugovorni organ }e robe nabavljati sukcesivno tokom perioda va`enja ugovora, zavisno od potreba, a {to }e se definisati pojedina~nim narud`bama. Istovremeno ugovorni organ zadr`ava pravo korekcije koli~ina roba na vi{e ili manje u odnosu na koli~ine navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

Robe su svrstane u sljede}e grupe i podgrupe: 

    Grupa 1    CEMENT U RINFUZI 

    Grupa 2    BITUMEN 60 

    Grupa 3    NAFTA I NAFTNI DERIVATI 

        - Euro dizel 

        - Lo` - ulje 

    Grupa 4    AGREGAT - PIJESAK 

        4-1 granulacija 0-4 

        4-2 granulacija 4-8 

        4-3 granulacija 8-16 

        4-4 granulacija 16-31 

        4-5 negranulirana mje{avina 

    Grupa 5    REZERVNI DIJELOVI I OPREMA ZA
        TERETNA MOTORNA VOZILA IZ
        POGRAMA "FAP" I "TAM" (Crijeva goriva,
        akumulatori, filteri goriva ulja i zraka, sijalice,
        vanjske gume, klinasti remenovi, ko~ione
        obloge ventil kipe, ko~ioni cilindri, glava
        volana) 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u javnom nadmetanju imaju sve doma}e i strane firme, koje imaju predstavni{tvo ili zastupnika u BiH, regis- trovane za proizvodnju i/ili promet roba, odnosno za pru`anje tra`enih usluga, osim onih koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja u javnom nadmetanju u skladu sa ~lanom 23. Zakona. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora sadr`avati: 

a) 

b)    Dokumentacija uz ponudu 

Dokumentacija uz ponudu treba da bude slo`ena i ozna~ena rednim brojem. Ugovorni organ }e razmatrati samo ponude koje sadr`e kompletnu dokumentaciju iz ta~aka a i b. 

Po`eljno je da ponu|a~ dostavi dokumentaciju o kvalitetu robe (katalozi, prospekti, certifikati i sli~no - izvodi za ponu|ene robe). Ponuda mora biti ura|ena na originalnoj tenderskoj dokumentaciji i po navedenim uslovima, 

4. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

a detaljnije su razra|eni za svaku grupu roba/usluga u tenderskoj dokumentaciji. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

5. ZAHTJEV ZA DOSTAVU TENDERSKE DOKUMENTA- CIJE uz uplatnicu na 10,00 KM ponu|a~i mogu dostaviti na adresu JP "Komrad" Zenica, Bistua Nuova broj 17, 72 000 Zenica. Uplatu izvr{iti na `irora~un JP "Komrad" Zenica broj 134-010-0000008850 IK banka d.d. Zenica, ili na blagajni JP "Komrad" Zenica sa naznakom "za tender dokumentaciju za robe i usluge za grupu_____". 

Zahtjevi za dostavu tenderske dokumentacije mogu biti upu}eni u pismenoj formi putem faksa ili putem telefona uz obavezu ponu|a~a da u roku od 24 sata dostave zahtjev u pismenoj formi. 

6. ROK ZA PREDAJU PONUDA je 23. 05. 2005. godine do 15,00 sati - minimalno 28 dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". 

Ponude upakovane na na~in opisan u tenderskoj dokumentaciji, sa naznakom "NE OTVARAJ - PONUDA ZA GRUPU/PODGRUPU" (navesti broj i puni naziv), dostavljaju se na adresu JP "Komrad" Zenica, ul. Bistua Nuova broj 17 - Glavni protokol. 

7. PONUDE ]E SE JAVNO OTVARATI dana 25. 05.2005. g. u sjedi{tu preduze}a, u ul. Bistua Nuova br, 17, prema sljede}em rasporedu; 

dana 25.05.2005. g. 

    Grupa 1    u 10,30 sati 

    Grupa 2    u 11,30 sati 

    Grupa 3    u 12,30 sati 

    Grupa 4    u 13,30 sati 

    Grupa 5    u 14,30 sati 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponu|a~a uz predo~enje pismene punomo}i. Ponude koje ne pristignu u datom roku, koje nepravilno pristignu ili nisu ura|ene u skladu sa uputama datim u tenderskoj dokumentaciji, ne}e se uzeti u razmatranje. 

8. JP "Komrad" Zenica ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja i zadr`ava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ili sve ponude, kao i da poni{ti postupak javnog nadmetanja, bilo kada prije zaklju~enja ugovora, a da nema odgovornost prema ponu|a~u ili ponu|a~ima na koje se to odnosi, ili obavezu da obavijesti ponu|a~a ili ponu|a~e, na koje se to odnosi, o razlozima preduzimanja ove radnje. 

(1-11/1386-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D. D. SARAJEVO
DIREKCIJA TRAVNIK 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik, objavljuje 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O JAVNOJ NABAVCI/POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
BROJ 001-O/05 

I. NARU^ILAC/KUPAC 

Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik 

Adresa: Prnjavor 11 

Mati~ni broj: 4200211100064 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba/travnik.html 

Kontakt osoba: Almadin Isakovi} 

Kontakt telefon: 030 519 845, fax: 030 519 813 

Kontakt e-mail adresa: almadin. isakovic@telecom.ba 

II. PREDMET NABAVKE 

Predmet nabavke je otvoreni postupak za robu, Nabavka aparata za po~etno ga{enje po`ara za 2005. godinu u Direkciji Travnik, kako slijedi: 

Opis, koli~inska i tehni~ka specifikacija tra`ene robe: 

R/B 

Vrsta - Tip 

Jedinica mjere 

Koli~ina 

1. 

Aparat za po~etno ga{enje po`ara 

CO 2-5 

Kom. 34 

2. 

Aparat za po~etno ga{enje po`ara 

S-6 

Kom. 9 

1.    Aparat za po~etno ga{enje po`ara Tip CO2 - 5 treba da zadovoljava sljede}e karakteristike: 

2.    Aparat za po~etno ga{enje po`ara Tip S - 6 treba da zadovoljava sljede}e karakteristike: 

III. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju ponu|a~i iz BiH koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupcima dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN-a ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), {to ponu|a~ dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom. 

IV. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

1.    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i kopijom identifikacionog i poreznog broja; 

2.    ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, koje nije starije od tri mjeseca; 

3.    uvjerenje o uredno izmirenim poreskim obavezama za 2004. godinu, ne starije od tri mjeseca; 

4.    uvjerenje o uredno izmirenim doprinosima za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje za 2004. godinu, koje nije starije od tri mjeseca; 

5.    uvjerenje nadle`nog suda da ne postoje zakonske smetnje za u~e{}e u javnom pozivu, a koje se izdaje na osnovu podataka iz slu`bene evidencije koju vodi sud, a odnose se na ~l. 23 ZJN; 

6.    izjavu ponudioca da ne postoji zakonska smetnja za u~e{}e u javnom pozivu za slu~ajeve o kojima se ne vodi slu`bena evidencija, a odnose se na ~l. 27 ZJN, diskvalifikacija po osnovu konflikta interesa ili korupcije (izjava ponudioca ima zna~aj dokaznog sredstva); 

7.    izjavu ponu|a~a ovjerenu od strane odgovornog lica, a koja se odnosi na nepromjenjivost cijena; 

8.    izjavu o prihvatanju tenderskih uslova; 

9.    ponudu sa~injenu na specifikaciji, ispunjenu i ovjerenu sa fiksnim jedina~nim i ukupnim cijenama robe, izra`eno u KM, bez poreza. Ponuda mora sa~injavati sve tra`ene pojedina~ne stavke; 

10.    rokove isporuke robe, fco. Direkcija Travnik; 

11.    uslove, rokove i na~in pla}anja, bez avansa, po isporuci; 

12.    garantni rok za isporu~enu robu; 

13. referenc listu ponu|a~a sa popisom izvr{enih istih ili sli~nih isporuka roba koje su predmet javnog poziva za posljednje 2 (dvije) godine; 

14.    opciju ponude (ne kra}a od 60 dana); 

15.    proizvo|a~ki certifikat za tra`ene tipove aparata za po~etno ga{enje po`ara; 

Sva tra`ena dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili od nadle`nog organa ovjerenoj kopiji. Svi prilozi u ponudi moraju biti numerisani prema redosljedu dokumenata iz sadr`aja ponude. Naru~ilac }e odbiti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje, ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. 

V. KRITERIJI 

Komisija }e izvr{iti procjenu ponuda uz obavezni uslov ispunjenja formalnih uslova iz ta~ke 4 "Sadr`aj ponude", prema: 

a)    Ekonomski najpovoljnijoj ponudi, prema slijede}im potkriterijima: 

1.    cijena, 

2.    rok isporuke robe, 

3.    uslovi, rokovi i na~in pla}anja, 

4.    garantni rok, 

5.    referenc lista, 

VI. PODNO[ENJE PONUDA 

Zatvorene i zape~a}ene ponude s naznakom "Ponuda za isporuku aparata za po~etno ga{enje po`ara, broj 001-O/05, - NE OTVARAJ", dostavljaju se po{tom ili li~no na adresu: BH TELECOM d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik, Prnjavor 11. Travnik, II sprat, kancelarija broj 84, najkasnije do 30.05.2005. godine do 12,00 sati, 

VII. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavi}e se 30.05.2005. godine u 12,30 u Direkciji Travnik, Prnjavor 11. Travnik, II sprat, sala broj 79. Neblagovremeno pristigle ponude ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ponu|a~ ili njegovo ovla{teno lice uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

VIII. OSTALE ODREDBE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Ovaj oglas objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH" i na web stranici javnih nabavki na internetu, kao i u listu "Dnevni avaz", 02. 05. 2005. (1-11/1388-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i ~lana 11. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05) objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

PUTEM OTVORENOG POSTUPKA
ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA 

1. PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku roba i vr{enje usluga sa sukcesivnom isporukom i pla}anjem, za potrebe Ministarstva unutra{njih poslova Hercegova~ko-neretvanskog kantona, po lotovima roba i usluga kako slijedi: 

    LOT 1    Zna~ka policije 

    LOT 2    Policijska iskaznica - legitimacija 

    LOT 3    Plo~ica sa natpisom "POLICIJA" 

    LOT 4    Rezervni autodijelovi i autogume 

    LOT 5    Maziva za vozila 

    LOT 6    Gorivo po op}inama: Konjic, Jablanica,
        Prozor-Rama, ^apljina, Neum, Stolac i ^itluk 

    LOT 7    Vulkaniziranje i pranje vozila po op}inama,
        Konjic, Jablanica, Prozor - Rama, ^apljina,
        Neum, Stolac i ^itluk 

    LOT 8    Fotografske usluge 

    LOT 9    Pi{toljska municija - kalibar 9 mm 

    LOT 10    Odr`avanje instalacije centralnog grijanja i
        kotlovnice 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u javnom nadmetanju imaju pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja osim onih subjekata koji su isklju~eni iz nadmetanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda iz predmeta javnog nadmetanja treba da sadr`i: 

Sva tra`ena dokumentacija ne mo`e biti starija od tri mjeseca u momentu otvaranja ponuda. 

Naru~ilac mo`e odbiti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da je naki predo~eni dokument neistinit ili nepotpunog sadr`aja. Ponuda ponu|a~a treba da sadr`i sve naprijed pobrojane dokumente. U ponudi svi tra`eni dokumenti treba da budu slo`eni, ovjereni i ozna~eni rednim brojem, kako je to navedeno u sadr`aju ponude. Ako se ponu|a~ javlja na vi{e lotova mo`e originalnu dokumentaciju prilo`iti uz jedan lot, a u ostalim lotovima kopije, s tim da u ponudi navede u kojem je lotu originalna dokumentacija. 

4. KRITERIJI ZA OCJENU PONUDA 

Kriterij za ocjenu ponuda je "ekonomski najpovoljnija ponuda" koja uklju~uje slijede}e potkriterije i to: 

-    ponu|ena cijena        30% 

-    kvalitet robe i usluga         25% 

-    dosada{nje iskustvo sa ponu|a~em    15% 

-    garantni rok        10% 

-    na~in i uslovi pla}anja i druge
        finansijske pogodnosti        10% 

-    reference ponu|a~a         10% 

5. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti u Ministarstvu unut- ra{njih poslova Hercegova~ko-neretvanskog kantona Mostar, ul. Brune Bu{i}a bb, narednog dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH", svakim radnim danom od 9 do 13 sati. Kontakt osoba Vojinovi} Edin, telefon 036/383-320. 

6. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Propisno zatvorene ponude dostaviti na adresu Ministarstva unutra{njih poslova Hercegova~ko-neretvanskog kantona Mostar, ul. Brune Bu{i}a bb, na koverti nazna~iti "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA LOT BROJ ___NE OTVARAJ". 

Ponude dostaviti najkasnije do 30.05.2005. godine u 14 sati. 

Sve ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka ne}e se uzeti u razmatranje i iste }e biti vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama Ministarstva unutra{njih poslova Mostar, ul. Brune Bu{i}a bb, dana 31.5.2005. godine prema slijede}em rasporedu: 

    LOT 1, 2, i 3    od 9,00 - 10,00 sati 

    LOT 4, 5, 6 i 7    od 10,00 - 11,00 sati 

    LOT 8, 9 i 10    od 11,00 - 12,00 sati 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati jedan predstavnik ponu|a~a uz predo~eno pismeno ovla{tenje. 

7. OSTALO 

Ministarstvo unutra{njih poslova Hercegova~ko-neretvan- skog kantona ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~u u postupku nadmetanja te zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no odbije svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme. Sa ponu|a~ima ~ija ponuda bude prihva}ena Ministarstvo unutra{njih poslova Hercegova~ko- -neretvanskog kantona zadr`ava pravo sklapanja ugovora. (1-11-1390/G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
VELIKA KLADU[A 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04), direktor ustanove objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

OTVORENI POSTUPAK 

I. PREDMET 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje pismenih ponuda i odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku robe i vr{enja usluga za potrebe Zdravstvene ustanove Doma zdravlja Velika Kladu{a po slijede}im lotovima: 

LOT 1 

Nabavka i isporuka motornog vozila marke [KODA FABIJA, COMBI CLASSIC 1,9 SDI; 

LOT 2 

Nabavka i isporuka laboratorijskog materijala; 

LOT 3 

Osiguranje objekata, opreme i motornih vozila; 

LOT 4 

Nabavka i isporuka goriva i maziva za grijanje i motorna vozila. 

Robe i usluge }e se nabavljati/vr{iti sukcesivno tokom perioda va`enja ugovora, ovisno od potreba a {to }e se definirati posebnim narud`bama. Naru~ilac zadr`ava pravo korekcije roba i usluga na vi{e ili manje u odnosu na koli~ine navedne u tenderskoj dokumentaciji. 

II. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja imaju sva pravna i fizi~ka lica registrirana za obavljanje predmetne djelatnosti, osim onih koji su isklju~eni iz nadmetanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama. 

III. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

1.    Specifikaciju numerisanih dokumenata prilo`enih uz prijavu, 

2.    Naziv i ta~nu adresu ponudioca sa identifikacijskim i poreskim brojem, 

3.    Ovjerenu kopiju rje{enja o upisu u sudski registar, 

4.    Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, 

5.    Uvjerenje o izmirenim PIO/MIO doprinosima, 

6.    Uvjerenje suda da ne postoji zakonska smetnja za u~e{}e u javnom pozivu iz ~lana 23. ZJN, 

7.    Uvjerenje suda da se protiv ponu|a~a ne vodi ste~ajni ili postupak likvidacije, 

8.    Izjavu o prihvatanju tenderskih uslova, 

9.    Izjavu o nepromjenjenosti cijena (ukoliko je mogu}e), 

10.    Jedini~ne i ukupne cijene, 

11.    Uslove, na~in i rokove pla}anja, 

12.    Rok isporuke, 

13.    Referens listu 

14.    Posebne pogodnosti. 

Sva zahtijevana dokumentacija mora biti originalna ili ovjerena, numerisana po redoslijedu iz sadr`aja ponude. 

Naru~ilac }e odbiti ponudu u slu~aju nedostatka, neistinitosti ili nepotpunog sadr`aja dokumenta ponu|a~a. 

Dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca. 

IV. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponudu treba dostaviti u zape~a}enoj koverti (za svaki LOT posebno) na jednom od zvani~nih jezika BiH, na adresu Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladu{a, Sulejmana Topi}a broj 1, 77230 Velika Kladu{a, sa naznakom "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA" sa nazna~enim lotom "NE OTVARAJ". 

Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana od dana objave obavje{tenja o javnoj nabavci u "Slu`benom glasniku BiH". 

Neblagovremene ponude vratit }e se neotvorene ponu|a~ima. 

Otvaranje ponuda }e se naknadno odrediti o ~emu }e se ponu|a~i blagovremeno obavijestiti. 

Otvaranju mogu prisustvovati samo ovla{teni predstavnici ponu|a~a (pismeno ovla{tenje). 

V. KRITERIJ ZA OCJENU PONUDA 

1.    Cijena 

2.    Kvalitet 

3.    Na~in i uslovi pla}anja 

4.    Na~in i rok isporuke 

5.    Garantni rok 

6.    Ranija saradnja 

7.    Popust i druge pogodnosti 

8.    Referens lista 

VI. TRO[KOVI PONUDE 

Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladu{a ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, okon~a postupak u skladu sa ~lanom 12 ZJN. 

VII. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponu|a~a uz podno{enje dokaza o uplati tro{kova tendera u iznosu od 50,00 KM po lotu, na ra~un 1610350014070086 Raiffeisen banka, poslovnica Velika Kladu{a, sa naznakom otkup tenderske dokumentacije. 

O preuzimanju tenderske dokumentacije izdaje se potvrda i ista se mo`e odmah podi}i. 

VIII. NAKNADNA POJA[NJENJA PONUDE 

Zdravstvena ustanova Dom zdravlja u toku razmatranja ponuda prije dono{enja odluke o izboru najpovoljnije ponude, mo`e tra`iti dodatne informacije od ponu|a~a u cilju razja{njenja nejasno}a iz dostavljenih ponuda. 

IX. DODATNE INFORMACIJE 

Sve dodatne informacije u vezi sa postupkom, tenderskom dokumentacijom, lotom i sl. mogu se dobiti svakim radnim danom od 07,00 do 14,30 ~asova na telefon broj 037/770-010, fax.v 037/770-021, kontakt osoba Bahrudin Arnaut dipl. pravnik - sekretar ustanove. 

(1-11/1391-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZATVORENOG TIPA
ZENICA 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 i 18/05), Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa Zenica objavljuje 

OBAVJE[TENJE 

O JAVNOJ NABAVCI BROJ 1 

I - NARU^ILAC/KUPAC 

Naziv: Federacija Bosne i Hercegovine 

Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa Zenica 

Adresa: Sarajevska br. 36. 

Identifikacioni broj: 4218101340007 

Kontakt telefon: 032/404-393 

Kontakt osoba: Tali} Rabija 

II. PREDMET NABAVKE 

Predmet otvorenog postupka dodjele ugovora je isporuka robe za potrebe KPZ ZT Zenica kako slijedi: 

    LOT 1    Mlijeko i mlije~ne prera|evine 

    LOT 2    Svje`e meso 

    LOT 3    Mesne prera|evine 

    LOT 4    Svje`e svinjsko meso i prera|evine 

    LOT 5    Bra{no 

    LOT 6    Vo}e i povr}e 

    LOT 7    Prera|evine od vo}a i povr}a 

    LOT 8    Ostali prehrambeni proizvodi 

    LOT 9    Sredstva za higijenu 

    LOT 10    Kancelarijski materijal i pribor 

    LOT 11    Lijekovi 

    LOT 12    Boje, lakovi i pribor za kre~enje 

    LOT 13    Bravarski materijal, okovi za stolariju i crna
        metalurgija 

    LOT 14    Materijal za stolariju 

    LOT 15    Materijal za centralno grijanje 

    LOT 16    Materijal za vodovod i kanalizaciju 

    LOT 17    Alati 

    LOT 18    Gra|evinski materijal 

    LOT 19    Elektro materijal 

    LOT 20    Materijal za odr`avanje kuhinjskih aparata 

    LOT 21    Lo` ulje 

    LOT 22    Gorivo 

Potpuni opisi i koli~inske specifikacije tra`enih roba navedeni su u tenderskoj dokumentaciji. 

III. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupcima dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 i 18/05). 

IV. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

1.    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem, 

2.    ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca, 

3.    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ne starije od tri mjeseca, 

4.    uvjerenje o izmirenim doprinosima koje nije starije od tri mjeseca, 

5.    uvjerenje nadle`nog suda da ne postoje zakonske smetnje, a koje se izdaje na osnovu podataka iz slu`bene evidencije koju vodi sud, 

6.    izjavu ponudioca da ne postoji zakonska smetnja za u~e{}e u javnom nadmetanju za slu~ajeve o kojima se ne vodi slu`bena evidencija (izjava ponudioca ima zna~aj dokaznog sredstva), 

7.    jedini~nu cijenu FCO skladi{te naru~itelja bez poreza na promet, 

8.    uslove i na~in pla}anja, 

9.    rok isporuke, 

10.    referenc listu ponu|a~a, 

11.    bilans uspjeha i bilans stanja za 2003. i 2004. godinu, 

12.    potvrdu poslovne banke o bonitetu firme, odnosno potvrdu o solventnosti ponu|a~a, 

13.    alternativne ponude nisu dozvoljene. 

V. KRITERIJI 

Kriterij za izbor kvalificiranih ponu|a~a je ekonomski najpovoljnija ponuda prema slijede}im kriterijima: 

    1. cijena        u~e{}e 70% 

    2. na~in i uslovi pla}anja    u~e{}e 10% 

    3. rok isporuke    u~e{}e 10% 

    4. kvalitet i garancijski uslovi    u~e{}e 5% 

    5. tehni~ka sposobnost    u~e{}e 5% 

Bodovanje }e se vr{iti pojedina~no po lotovima. 

VI. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti po podno{enju pismenog zahtjeva u prostorijama upravne zgrade KPZZT Zenica - kancelarija protokola, svakog radnog dana, u vremenu od 07,00 do 15,00 sati. 

VII - PODNO[ENJE PONUDA 

Zatvorene ponude se dostavljaju po{tom ili li~no i to pojedina~no po LOTOVIMA sa naznakom "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK ZA LOT BROJ___ - NE OTVARAJ" na adresu: 

Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa Zenica, ul. Sarajevska 36, Zenica, najkasnije do 14.06.2005. godine do 15,00 sati. 

VIII - OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavi}e se u prostorijama KPZZT Zenica dana 15. 06. 2005. godine i to: 

    Za LOT 1 - LOT 9    u 08,00 sati 

    Za LOT 10, 11, 21 i 22    u 10,00 sati 

    Za LOT 12 - LOT 20    u 11,00 sati 

IX - OSTALE ODREDBE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora/okvirnog sporazuma. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi sa dostavljanjem ponude. 

_________________ 

In accordance with the article 19. of the Law on public procurements in Bosnia and Hercegovina ("Official gazette of Bosnia and Herzegovina", No: 49/04 and 18/05 ), Penal and correctional institution of closed type Zenica announces 

NOTIFICATION OF PUBLIC PROCUREMENT 

No. 1 

I. ORDER BY / BUYER 

Title: Federation of Bosnia and Herzegovina 

Penal and correctional institution of closed type Zenica 

Address: Sarajevska 36,72000 Zenica, 

Bosnia and Herzegovina 

Identification number: 4218101340007 

Contact phone: + 387 32 404 393 

Contact person: Mrs. Rabija Talic 

II. SUBJECT OF PUBLIC PROCUREMENT 

Subject of assign contract open procedure is procurement of goods needed for PCICT Zenica as follow. 

    LOT 1    Milk and dairy products 

    LOT 2    Fresh meat 

    LOT 3    Meat products 

    LOT 4    Fresh pork meat and pork products 

    LOT 5    Flour 

    LOT 6    Fruit and vegetable 

    LOT 7    Fruit and vegetable products 

    LOT 8    Other food products 

    LOT 9    Hygienic supplies 

    LOT 10    Office materials and accessories 

    LOT 11    Medicines 

    LOT 12    Paints, lacquers and whitewashing accessories 

    LOT 13    Locksmith's materials, joiner's metal parts and
        black metallurgy 

    LOT 14    Joiner's materials 

    LOT 15    Central heating materials 

    LOT 16    Running water and sewage piping materials 

    LOT 17    Tools 

    LOT 18    Civil construction materials 

    LOT 19    Electric materials 

    LOT 20    Kitchen appliances maintaining materials 

    LOT 21    Heating oil 

    LOT 22    Vehicle fuels 

Full description and quantity specifications of needed goods are given in bidding documentation. 

III. RIGHT OF PARTICIPATION 

Right of participation in assign contract open procedure has each entity with the registration for the relevant activities which is subject of offer, except bidders who are excluded from right of participation in assign contract procedure in accordance with the article 23. of the Law on public procurements in Bosnia and Herzegovina ("Official gazette of Bosnia and Herzegovina", No: 49/04 and 18/05). 

IV. BID CONTENT 

Bid shall content next: 

1.    Title of bidder with proper address and identification number, 

2.    Verified copy of register decision in court evidence with all separately verified enclosed documents not older than three months, 

3.    Paid tax obligations certificate not older than three months, 

4.    Paid social security tax certificate not older than three months, 

5.    Certificate from relevant court about absence any legal obstruction issued on the official court evidence data base, 

6.    Bidder statement about absence any legal obstruction concerning participation in public contest in non court evidence cases (bidder statement has the court proof meaning), 

7.    Price per unit of good on buyer warehouse site without turnover tax, 

8.    Conditions and payment terms, 

9.    Delivery term, 

10.    Bidder reference list, 

11.    Balance sheet and profit and loss account for the 2003 and 2004 year. 

12.    Commercial bank reference report about firm turnover, means solvency report, 

13.    Alternative bids are not allowed. 

V. CRITERIA 

A criterion for choosing qualified bidders is commercial best bid according to next criteria: 

1. price        participation 70% 

2. payment conditions and terms    participation 10% 

3. delivery time-limit        participation 10% 

4. quality and warranty conditions    participation 5% 

5. technical ability        participation 5% 

Points shall be count separately on each lot. 

VI - TAKING OVER BID DOCUMENTATION 

Bid documentation can be taken over after giving a request in writing at head building of PCICT Zenica -protocol office, every working day from 7 AM to 3 PM. 

VII - SUBMITTING OF THE BIDS 

Bids shall be in closed envelopes submitted by mail or personally separately for each LOT, with the notice on " BID FOR OPEN PROCEDURE LOT No____- DO NOT OPEN - NE OTVARAJ" on address: Kazneno popravni zavod zatvorenog tipa Zenica , ul Sarajevska 36,72000 Zenica, before June the 14th 2005 till 3 PM. 

VIII- OPENING OF THE BIDS 

Public opening of the bids shall be in room spaces of PCICT Zenica on June the 15th per schedule 

    For LOT 1 - LOT 9    at 8 AM 

    For LOT 10, 11, 21 and 22    at 10 AM 

    For LOT 12 - LOT 20    at 11 AM 

IX - OTHER CLAUSES 

No costs shall be overtaken by buyer in assign contract/frame agreement procedure. In order to eventual undefined details from bid making clear it will be possible some bidders to be called during the bids evaluating time , but before making final decision about choosing best bid, and to give some additional information concerning submitting the bid. 

(1-11/1393-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZATVORENOG TIPA
P.J. "NOVI @IVOT" ZENICA 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 i 18/05), P. J. "Novi `ivot" Zenica, objavljuje 

OBAVJE[TENJE 

O JAVNOJ NABAVCI BROJ 1 

I. NARU^ILAC/KUPAC 

Naziv: P. J. "Novi `ivot" Zenica, 

Adresa: Sarajevska br. 36. 

Identifikacioni broj: 4218100880008 

Kontakt telefon: 032/404-393 

Kontakt osoba: Tali} Rabija 

II. PREDMET NABAVKE 

Predmet otvorenog postupka dodjele ugovora je isporuka robe za potrebe P. J. "Novi `ivot" Zenica kako slijedi: 

    LOT 1    Mlijeko i mlije~ne prera|evine 

    LOT 2    Svje`e meso 

    LOT 3    Mesne prera|evine 

    LOT 4    Vo}e, povr}e i prera|evine 

    LOT 5    Ostali prehrambeni proizvodi 

    LOT 6    Kafa 

    LOT 7    Cigarete 

    LOT 8    Alkoholna pi}a 

    LOT 9    Bezalkoholna pi}a 

    LOT 10    Sredstva za higijenu 

    LOT 11    Kancelarijski materijal i pribor 

    LOT 12    Elektro materijal 

    LOT 13    Bravarski materijal 

    LOT 14    Vodomaterijal 

    LOT 15    Elektrode, alat i vij~ana roba 

    LOT 16    Brusne i rezne plo~e 

    LOT 17    Boje i lakovi 

    LOT 18    Crna metalurgija 

    LOT 19    Propan butan - plin 

    LOT 20    Gorivo 

Potpuni opisi i koli~inske specifikacije tra`enih roba navedeni su u tenderskoj dokumentaciji. 

III. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupcima dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 i 18/05). 

IV. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

1.    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i i|entifikacionim brojem, 

2.    ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca, 

3.    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ne starije od tri mjeseca, 

4.    uvjerenje o izmirenim doprinosima koje nije starije od tri mjeseca, 

5.    uvjerenje nadle`nog suda da ne postoje zakonske smetnje, a koje se izdaje na osnovu podataka iz slu`bene evidencije koju vodi sud, 

6.    izjavu ponudioca da ne postoji zakonska smetnja za u~e{}e u javnom nadmetanju za slu~ajeve o kojima se ne vodi slu`bena evidencija (izjava ponudioca ima zna~aj dokaznog sredstva), 

7.    jedini~nu cijenu FCO skladi{te naru~itelja bez poreza na promet, 

8.    uslove i na~in pla}anja, 

9.    rok isporuke, 

10.    refercne listu ponu|a~a, 

11.    bilans uspjeha i bilans stanja za I-XII 2004. godinue, 

12.    potvrdu poslovne banke o bonitetu firme, odnosno potvrdu o solventnosti ponu|a~a, 

13.    alternativne ponude nisu dozvoljene. 

V. KRITERIJI 

Kriterij za izbor kvalificiranih ponu|a~a je ekonomski najpovoljnija ponuda prema slijede}im kriterijima: 

    1. cijena        u~e{}e 70% 

    2. na~in i uslovi pla}anja    u~e{}e 10% 

    3. rok isporuke    u~e{}e 10% 

    4. kvalitet i garancijski uslovi    u~e{}e 5% 

    5. tehni~ka sposobnost    u~e{}e 5% 

Bodovanje }e se vr{iti pojedina~no po lotovima. 

VI. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti po podno{enju pismenog zahtjeva u prostorijama upravne zgrade KPZZT Zenica - kancelarija protokola, svakog radnog dana, u vremenu od 7,00 do 15,00 sati. 

VII . PODNO[ENJE PONUDA 

Zatvorene ponude se dostavljaju po{tom ili li~no i to pojedina~no po lotovima sa naznakom "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK ZA LOT BROJ___- NE OTVARAJ" na adresu: 

P.J. "Novi `ivot" Zenica, ul. Sarajevska 36. Zenica, najkasnije do 14.6.2005. godine do 15,00 sati. 

VIII. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavi}e se u prostorijama KPZZT Zenica dana 16.6.2005. godine i to: 

Za LOT 1 - LOT 10    u 08,00 sati 

Za LOT 11,19 i 20    u 10,00 sati 

Za LOT 12 - LOT 18    u 11,00 sati 

IX. OSTALE ODREDBE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora/okvirnog sporazuma. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi sa dostavljanjem ponude. 

___________________ 

In accordance with the article 19. of the Law on public procuretments in Bosnia and Hercegovina ("Official gazette of Bosnia and Hercegovina", No: 49/04 and 18/05), P.J. "Novi `ivot" Zenica announces 

NOTIFICATION OF PUBLIC PROCUREMENT 

No. 1 

I. ORDER BY / BUYER 

Title: P. J. "Novi `ivot" Zenica 

Address: Sarajevska 36, 72000 Zenica, 

Bosnia and Herzegovina 

Identification number: 4218100880008 

Contact phone: + 387 32 404 393 

Contact person: Mrs. Rabija Talic 

II. SUBJECT OF PUBLIC PROCUREMENT 

Subject of assign contract open procedure is procurement of goods needed for P. J. " Novi `ivot" Zenica as follow: 

    LOT 1    Milk and dairy products 

    LOT 2    Fresh meat 

    LOT 3    Meat products 

    LOT 4    Fruit, vegetable and products 

    LOT 5    Other food products 

    LOT 6    Coffee 

    LOT 7    Cigarettes 

    LOT 8    Spirit drinks 

    LOT 9    Nonspirit drinks 

    LOT 10    Hygienic supplies 

    LOT 11    Office materials and accessories 

    LOT 12    Electric materials 

    LOT 13    Locksmith's materials 

    LOT 14    Water piping materials 

    LOT 15    Electrode, tool and screw goods 

    LOT 16    Grinding and cutting plates 

    LOT 17    Paints and lacquers 

    LOT 18    Black metallurgy 

    LOT 19    Propane-butane gas 

    LOT 20    Vehicle fuels 

Full description and quantity specifications of needed goods are given in bidding documentation. 

III. RIGHT OF PARTICIPATION 

Right of participation in assign contract open procedure has each entity with the registration for the relevant activities which is subject of offer, except bidders who are excluded from right of participation in assign contract procedure in accordance with the article 23. of the Law on public procurements in Bosnia and Herzegovina ("Official gazette of Bosnia and Herzegovina", No: 49/04 and 18/05). 

IV. BID CONTENT 

Bid shall content next: 

1.    Title of bidder with proper address and identification number, 

2.    Verified copy of register decision in court evidence with all separately verified enclosed documents not older than three months, 

3.    Paid tax obligations certificate not older than three months, 

4.    Paid social security tax certificate not older than three months, 

5.    Certificate from relevant court about absence any legal obstruction issued on the official court evidence data base, 

6.    Bidder statement about absence any legal obstruction concerning participation in public contest in non court evidence cases (bidder statement has the court proof meaning), 

7.    Price per unit of good on buyer warehouse site without turnover tax, 

8.    Conditions and payment terms, 

9.    Delivery term, 

10.    Bidder reference list, 

11.    Balance sheet and profit and loss account for the 2003 and 2004 year, 

12.    Commercial bank reference report about firm turnover, means solvency report, 

13.    Alternative bids are not allowed. 

V. CRITERIA 

A criterion for choosing qualified bidders is commercial best bid according to next criteria: 

1. price        participation 70% 

2. payment conditions and terms    participation 10% 

3. delivery time-limit        participation 10% 

4. quality and warranty conditions    participation 5% 

5. technical ability        participation 5% 

Points shall be count separately on each lot. 

VI. TAKING OVER BID DOCUMENTATION 

Bid documentation can be taken over after giving a request in writing at head building of Penal and correctional institution of closed type Zenica - protocol office, every working day from 7 AM to 3 PM. 

VII. SUBMITTING OF THE BIDS 

Bids shall be in closed envelopes submitted by mail or personally separately for each LOT, with the notice on "BID FOR OPEN PROCEDURE LOT No____- DO NOT OPEN - NE OTVARAJ" on address: P J. "Novi `ivot" Zenica, ul. Sarajevska 36, 72000 Zenica, before June the 14th 2005 till 3 PM. 

VIII. OPENING OF THE BIDS 

Public opening of the bids shall be in room spaces of PCICT Zenica on June the 16th per schedule 

    For LOT 1 - LOT 10    at 8 AM 

    For LOT 11, 19 and 20    at 10 AM 

    For LOT 12 - LOT 18    at 11 AM 

IX. OTHER CLAUSES 

No costs shall be overtaken by buyer in assign contract/frame agreement procedure. In order to eventual undefined details from bid making clear it will be possible some bidders to be called during the bids evaluating time, but before making final decision about choosing best bid, and to give some additional information concerning submitting the bid. 

(1-11/1394-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04), Kantonalna uprava civilne za{tite objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA 

I - PREDMET JAVNE NABAVKE 

Predmet javne nabavke je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku tehni~ke opreme (opreme veze): 

    LOT 1 -    Nabavka komunikacijske opreme 

    LOT 2 -    Nabavka ru~nog GPS za o~itavanje geografskih
        koordinata uz pomo} satelitskog sistema po
        WGS - 84. 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti iz predmeta otvorenog postupka, izuzev dobavlja~a koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i priloge po redoslijedu kako je navedeno u ovoj ta~ki. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente - dokumente, bit }e odba~ene kao nepotpune i ne}e se razmatrati. 

1.    Specifikacija numerisanih dokumenata prilo`enih uz tenderski materijal 

2.    Rje{enje o upisu u sudski registar (ovjerena kopija) 

3.    Naziv i ta~na adresa ponu|a~a sa identifikacionim brojem (ovjerena kopija) 

4.    Potvrda o broju zaposlenih ovjerena od nadle`nog zavoda PIO i potvrda o uplati doprinosa PIO 

5.    Potvrda nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja i likvidacije ili da nije objavljeno okon~anje postupka ste~aja ili likvidacije 

6.    Potvrda nadle`ne institucije da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak 

7.    Uvjerenje odgovornog u pravnom ili fizi~kom licu da nije ka`njavano za privredni prestup, zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticanja dobiti 

8.    Potvrda poreske uprave da se ne vodi postupak zbog nepla}anja obaveza po osnovi javnih prihoda 

9.    Potvrda ZZO o uplati doprinosa za zdravstveno osiguranje 

10.    Potvrda poslovne banke o solventnosti 

11.    Listu glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednjoj godini dana 

12.    Ovjerena originalna ponuda (svaka stranica ponude) sa fiksnim jedini~nim cijenama u KM, bez poreza na promet proizvoda. 

13.    Prospektna dokumentacija. 

NAPOMENA: 

1.    Prilo`eni dokazi (original ili ovjerena kopija) ne mogu biti stariji od 60 ({ezdeset) dana, osim rje{enja o upisu u sudski registar, od dana objavljivanja oglasa 

2.    Ponu|a~ ima pravo dostaviti samo jednu ponudu po ovom pozivu, bez davanja alternativnih ponuda 

3.    Ponude se mogu dostaviti za jedan ili vi{e lotova 

4.    Uslove pla}anja navesti u dokumentaciji. 

IV - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama zgrade Kantonalne uprave civilne za{tite u Biha}u, ulica 501. slavne brigade broj 6, radnim danom od 1l,00 do 14,00 sati uz dokaz da ste uplatili iznos od 100,00 (sto) KM na depozitni ra~un 338 0002200042425, vrsta prihoda 722631, KUCZ 27010001 u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. Sve informacije vezane za javno nadmetanje mogu se dobiti na broj telefona 037/228380, kontakt osoba Kurtagi} Alija. 

V - PERIOD VA@ENJA PONUDE 

Period va`enja ponude je 90 (devedeset) dana od dana otvaranja ponuda. 

VI - PODNO[ENJE PONUDE 

Kovertirane ponude se predaju na protokol li~no ili kovertiranom po{tom na adresu: Kantonalna uprava civilne za{tite Biha}, ulica 501. slavne brigade broj 6, a na koverti je obavezno nazna~iti: 

Rok za podno{enje ponuda je 30 (trideseti) dan od dana objavljivanja do 14,00 sati. Nepotpune i neblagovremeno prispjele ponude ne}e se uzimati u razmatranje. 

VII - OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda }e se obaviti tri dana nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u zgradi Vlade Unsko-sanskog kantona u 10,00 sati. Javnom otvaranju mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. 

VIII - KRITERIJI ODRE\IVANJA NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Komisija za odabir najpovoljnije ponude }e procjenu najpovoljnije ponude vr{iti po principu bodovanja ponuda, koje ispunjavaju formalno-pravne uslove. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude po lotovima je "ekonomski najpovoljnija ponuda" uz kriterije iz tenderske dokumentacije. 

IX -TRO[KOVI PONUDE 

Kantonalna uprava civilne za{tite ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema dobavlja~ima. 

X - OSTALE ODREDBE 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. 

(1-11/1398-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.OO. MOSTAR 

Na temelju ~lanka 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVI 

KU]NE TELEFONSKE CENTRALE
PUTEM OTVORENOG POSTUPKA 

1. NARU^ITELJ 

HT d.o.o. Mostar 

Kneza Branimira b.b. 

88000 Mostar 

Kontakt osoba: Zdenko ^arapina 

(tel: + 387 36 328223; faks: + 387 36 328160) 

Internet adresa: www.ht.ba 

2. PREDMET 

Predmet otvorenog postupka za dodjelu ugovora je nabava i monta`a ku}ne telefonske centrale za zgradu Uprave HT d.o.o. Mostar. 

Potpuni opisi, tehni~ke i koli~inske specifikacije navedeni su u tenderskoj dokumentaciji. 

Ponuda mora sadr`avati sve stavke navedene u zahtjevima Naru~itelja. Cijene je potrebno izraziti u konvertibilnim markama (KM) na paritetu DDP HT d.o.o. Mostar - Centralno skladi{te, Trn [iroki Brijeg. 

Alternativne ponude nisu dopu{tene. Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne mo`e istodobno sudjelovati u zajedni~koj ponudi. 

3. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u postupku dodjele ugovora imaju svi doma}i ponuditelji koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz predmeta nadmetanja, izuzev ponuditelja koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja u postupcima dodjele ugovora o javnim nabavama sukladno ~lanku 23. Zakona o javnim nabavama. 

4. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

Naru~itelj }e isklju~iti ponuditelje koji ne mogu osigurati naprijed navedene dokaze o kvalificiranosti. 

Uvjerenja koja se tra`e sukladno ovoj to~ki predmetnog nadmetanja ne smiju biti starija od devedeset (90) dana. 

5. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE 

Dokumentaciju za nadmetanje ponuditelji mogu preuzeti u sljede}em uredu: 

HT d.o.o. Mostar 

Protokol 

Kneza Branimira bb, 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina 

uz prethodnu najavu, te predo~en dokaz o uplati otkupnine u iznosu 100 KM na ra~un broj 3381002202007207 kod Zagreba~ke banke BH d.d. u korist HT d.o.o. Mostar pod nazivom: isporuka i monta`a ku}ne telefonske centrale za zgradu uprave HT d.o.o Mostar. Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. 

6. MJERILA ZA PROCJENU I USPOREDBU PONUDA 

Kriterij za izbor kvalificiranih ponuditelja je ekonomski najpovoljnija ponuda prema slijede}im potkriterijima: 

7. DOSTAVLJANJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju u dvostrukim zape~a}enim omotnica- ma na jednom od slu`benih jezika u F BiH. Tiskana dokumen- tacija (prospektni materijal), koja je u sklopu ponude mo`e biti i na stranom jeziku, s tim da va`niji dijelovi moraju biti prevedeni na jedan od slu`benih jezika u F BiH. 

Na vanjskoj i unutarnjoj omotnici treba ~itko ispisati naziv i adresu ponuditelja i adresu naru~itelja: 

HT d.o.o. Mostar 

Protokol 

Kneza Branimira bb, 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina, 

s naznakom "PONUDA ZA NABAVU KU]NE TELEFON- SKE CENTRALE ZA ZGRADU UPRAVE HT D.O.O MOS- TAR DO 02. lipnja 2005. GODINE, 11.00 SATI" 

Zatvorene i zape~a}ene ponude je potrebno dostaviti najkasnije do 02. lipnja 2005. godine, 11,00 sati, kada }e ponude biti otvorene uz nazo~nost predstavnika ponuditelja koji `ele sudjelovati. Ponude pristigle nakon datuma i vremena navedenog naprijed ne}e se razmatrati, te }e se ponuditeljima vratiti neotvorene. 

8. DODJELA UGOVORA 

Naru~itelj }e dodijeliti ugovor ponuditelju koji je dostavio najpovoljniju ponudu i za kojeg je utvr|eno da je kvalificiran za uspje{no izvr{enje ugovora. O rezultatima javnog nadmetanja ponuditelji }e biti blagovremeno obavije{teni. 

9. TRO[KOVI PONUDE I ZA[TITA PRAVA PONUDITELJA 

HT d.o.o. Mostar ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavi, te zadr`ava pravo da otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga predvi|enih Zakonom o javnim nabavama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

(1-11/1402-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA CENTAR SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

    Organizacija: Op}ina Centar Sarajevo 

    Sulejman Dreca 

    Adresa: Mis Irbina 1 

    Po{tanski broj: 71000 

    Grad: Sarajevo 

     Transakcijski ra~un:1291011000492148 

    Telefon: 033/562-320 

    Fax. 033/562-402 

    E-mail: sinfoc@centar.ba 

    WEB. www.centar.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODAT- NE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

    Kao pod I.1., Op}inski protokol 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE ZA U^E[]E 

    Kao pod I.1., Op}inski protokol 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN) 

    Upravni organ, Na lokalnom nivou 

Odjeljak II. PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA 

    Robe 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZM) 

    Ne 

II.3.    NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

    Bud`et Op}ine Centar za 2005. godinu 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

    LOT 1.    Nabavka putni~kih automobila 

    LOT 2.    Nabavka digitalnih fotokopirnih aparata 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

    LOT 1. - komada 2 

    LOT 2. - komada 2 

II.6.    MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

    Kao pod I.1. 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Da, ponude se mogu dostavljati za svaki LOT ponaosob. 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA 

    Ne 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    Do 90 dana od dodjele ugovora, za sve lotove. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5.    UVJETI ZA U^E[]E-LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) 

    Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju oni ponu|a~i koji putem pismenih dokaza obezbijede da nemaju smetnji za u~e{}e u skladu sa ~lanom 23. Zakona ta~ka a, b, c, e i f, a {to dokazuju Izvodom iz sudskog registra, uvjerenjem porezne uprave i Zavoda PIO/MIO. Navedena dokumenta ne mogu biti starija od 3 mjeseca. 

III.6.    UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAV- LJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 2-1 ZJN) 

    Ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra o registraciji sa svim pojedina~nim ovjerenim prilozima, ne starije od tri mjeseca. 

III.7.    UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINAN- SIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

    Izjava o ukupnom prometu dobavlja~a koji je predmet ugovora u posljednje tri godine. 

III.8.    UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I / ILI PROFE- SIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

    Otvoreni postupak 

IV.2.    KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34 ZJN) 

    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu dole navedenih kriterija 

    1.    Cijena        50% 

    2.    Na~in pla}anja        12% 

    3.    Rok isporuke        12% 

    4.    Garantni period        11% 

    5.    Obezbje|enje rezervnim dijelovima    10% 

IV.3.    PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMA- NA DOMA]EG (~lan 20 UPZ) 

    Da, 15% 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKU- MENTACIJE (~lan 18 ZJN) 

    Mo`e se osigurati do roka za podno{enje zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku. 

    Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju, LOT 1. - 50 KM, LOT 2. - 25 KM. 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE 

    Ne 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

    30.05.2005. godine u 16,00 sati. 

    Sve ponude koje prispiju nakon navedenog termina (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~ima neotvo- rene i ne}e se razmatrati. 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OSIGU- RATI 

    90 dana nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA 

    Datum: 31.05.2004. u 10,00 sati. 

    Velika sala Op}ine Centar Sarajevo. 

V.    DODATNE INFORMACIJE 

    Ponude se dostavljaju u jednoj zatvorenoj koverti s potpisom i pe~atom. 

    Na prednjoj strani koverte navesti "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK", LOT br,___, naziv_ "NE OTVARAJ". Na pole|ini koverte navesti punu adresu, naziv, kontakt telefon i kontakt osobu ponu|a~a. Sve stranice ponude (s dodacima - prilozima) treba da budu numerisane. Op}ina Centar Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a. 

(1-11/1404-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 12 stav 1 ta~ka b. 4 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, objavljuje 

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU JAVNE NABAVKE 

BROJ 102-013/05-LOT 2
IZ RAZLOGA [TO JE BROJ PRIMLJENIH PONUDA MANJI OD TRI I NE OSIGURAVA STVARNU KONKURENCIJU ZA KONKRETNE UGOVORE 

i ponovo objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

BROJ 102-013-1/05 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU MATERIJALA ZA TERMOELEKTRANU "TUZLA" U TUZLI, TERMOELEKTRANU "KAKANJ" U KAKNJU I HE NA NERETVI-JABLANICA 

prema slijede}im lotovima: 

Svaki LOT je nezavisan paket za evaluaciju ponuda i ugovaranje. 

Detaljne specifikacije koje su predmet tendera, sadr`ane su u tenderskoj dokumentaciji. 

I. SADR@AJ PONUDE 

1.    Naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj, 

2.    Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, 

3.    Izvje{taj o finansijskom poslovanju ponu|a~a prema ~lanu 25 stav (1) ta~ke a, b i d Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04); 

4.    Originalna garancija poslovne banke prihvatljiva od strane poslovne banke JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. za ozbiljnost i osiguranje ponude data na iznos od 5.000,00 KM ili odgovaraju}a vrijednost u EUR-ima prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana, 

5.    Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo na iznos 10% od ukupno ugovorene vrijednosti. 

6.    Dokaze ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ke a, b, c, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju ga izdati nadle`ni organi u Bosni i Hercegovini; 

7.    Iskazati jedini~ne i ukupnu cijenu ponude; 

8.    Cijene su fiksne i moraju biti iskazane na paritetu DDU/DDP Termoelektrana "Tuzla"i Termoelektrana "Kakanj", DDP HE na Neretvi-Jablanica; 

9.    Na~in pla}anja - odgo|eno pla}anje, 30 (trideset) dana od dana prijema robe; 

10.    Rok isporuke materijala, 

11.    Opcija ponude je 90 dana od dana dostave ponude, 

12.    Ponu|a~ ima pravo dostaviti samo jednu ponudu po lotovima bez davanja alternativnih ponuda; 

13.    Kompletnost tehni~ke specifikacije; 

Ponuda treba biti sastavljena po hronolo{kom redoslijedu, navedenom u sadr`aju ponude od rednog broja 1 do rednog broja 13. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

II. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDE 

Investitor }e procjenu najpovoljnije ponude vr{iti po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, uz primjenu slijede}ih potkriterija: 

III. TENDER 

 Svaki dobavlja~, koji je zainteresovan za u~estvovanje na javnom nadmetanju 102-013-1/05, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju sa naznakom LOT-a. 

Zahtjev za u~e{}e treba dostaviti na fax: ++387-33-751-756 . 

Tenderska dokumentacija za izbor najpovoljnije ponude za nabavku materijala za Termoelektranu "Tuzla", Termoelektranu "Kakanj" i HE na Neretvi-Jablanica mo`e se preuzeti u prosto- rijama JP EPBiH - Sarajevo,Vilsonovo [etali{te 15, komercijalni sektor - slu`ba ugovaranja - soba 105, od 5. 5. 2005. godine u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera za LOT 1. 

Tro{kovi tendera za LOT iznose 100,00 KM ili odgovaraju}a vrijednost u eurima prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko: 

Raiffeisen bank, d.d BiH, Swift RZBABA2S na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 102-013-1/05 (nazna~iti LOT broj....), valuta EUR. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko: Central profit banke Sarajevo, ra~un broj 129-106-10001164-16, za JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 102-013-1/05 (nazna~iti LOT broj.....), valuta KM. 

IV. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u 2 primjerka i to original i kopija u zape~a}enoj koverti na jednom od slu`benih jezika u Federaciji BiH, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Svaki primjerak ponude mora biti ozna~en kao original ili kopija. Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do dole navedenih rokova sa terminima otvaranja kako slijedi: 

Broj lota 

Rok dostavljanja ponude 

Datum otvaranja 

LOT 1 

18.05.2005. (srijeda) do 14,00 sati 

18.05.2005. (srijeda) do 15,00 sati 

Adresa prijema 

JP EPBiH Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, kancelarija - Protokol, sa naznakom "Tender broj 102-013-1/05 (nazna~iti broj LOT-a) NE OTVARAJ". 

Bilo koja ponuda primljena poslije navedenog vremena podno{enja bit }e vra}ena neotvorena. Javno otvaranje ponuda bit }e izvr{eno u JP EPBiH Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala za otvaranje ponuda 111, u prisustvu predstavnika ponu|a~a (ukoliko se odlu~e) uz predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvovanje otvaranju. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

V. TRO[KOVI PONUDE 

Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema dobavlja~ima. 

VI. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 09,00 do 15,00 sati: 

Ovaj oglas je objavljen u Slu`benom glasniku BiH, dnevnom listu i na web stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, (www. elektroprivreda.ba). 

(1-11/1405-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 12. stav 1. ta~ka b.4. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, objavljuje 

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU 

JAVNE NABAVKE BROJ 102-014/05 -lot 1, 2 i 3 

iz razloga {to je broj primljenih ponuda manji od tri i ne osigurava stvarnu konkurenciju za konkretne ugovore i ponovo objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

BROJ 102-014-1/05 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU MATERIJALA ZA TERMOELEKTRANU "TUZLA" U TUZLI, TERMOELEKTRANU "KAKANJ" U KAKNJU I HE NA NERETVI-JABLANICA 

prema slijede}im lotovima: 

    - LOT 1    le`ajevi 

    - LOT 2    cijevi i cijevni elementi 

    - LOT 3    materijal za zavarivanje i lemljenje 

Svaki LOT je nezavisan paket za evaluaciju ponuda i ugovaranje. 

Detaljne specifikacije koje su predmet tendera, sadr`ane su u tenderskoj dokumentaciji. 

I - SADR@AJ PONUDE 

1.    Naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj; 

2.    Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; 

3.    Izvje{taj o finansijskom poslovanju ponu|a~a prema ~lanu 25 stav (1) ta~ke a,b i d Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04); 

4.    Originalna garancija poslovne banke prihvatljiva od strane poslovne banke JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. za ozbiljnost i osiguranje ponude data na iznos od 5.000,00 KM ili odgovaraju}a vrijednost u EUR-ima prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine) sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana; 

5.    Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo na iznos 10% od ukupno ugovorene vrijednosti; 

6.    Dokaze ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ke a,b,c,e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine br. 49/04).Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju ga izdati nadle`ni organi u Bosni i Hercegovini; 

7.    Iskazati jedini~ne i ukupnu cijenu ponude; 

8.    Cijene su fiksne i moraju biti iskazane na paritetu DDU/DDP Termoelektrana "Tuzla"i Termoelektrana "Kakanj", DDP HE na Neretvi-Jablanica; 

9.    Na~in pla}anja - odgo|eno pla}anje, 30 (trideset) dana od dana prijema robe; 

10.    Rok isporuke materijala; 

11.    Opcija ponude je 90 dana od dana dostave ponude; 

12.    Ponu|a~ ima pravo dostaviti samo jednu ponudu po lotovima bez davanja alternativnih ponuda; 

13.    Kompletnost tehni~ke specifikacije. 

Ponuda treba biti sastavljena po hronolo{kom redoslijedu navedenom u sadr`aju ponude od rednog broja 1 do rednog broja 13, ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

II. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDE 

Investitor }e procjenu najpovoljnije ponude vr{iti po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, uz primjenu slijede}ih potkriterija: 

III. TENDER 

Svaki dobavlja~ koji je zainteresovan za u~estvovanje na javnom nadmetanju 102-014-1/05, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju sa naznakom za koji LOT. 

Zahtjev za u~e{}e treba dostaviti na fax: ++387-33-751-756. 

Tenderska dokumentacija za izbor najpovoljnije ponude za nabavku materijala za Termoelektranu "Tuzla", Termoelektranu "Kakanj" i HE na Neretvi-Jablanica mo`e se preuzeti u prosto- rijama JP EPBiH - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, komercijalni sektor - slu`ba ugovaranja - soba 105,od 05.05.2005.godine u vremenu od 09,00 do 15,00 sati, uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera za svaki LOT. 

Tro{kovi tendera za svaki LOT iznose 100,00 KM ili odgovaraju}a vrijednost u EUR-ima prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko Raiffeisen bank, d.d BiH, Swift RZBABA2S na ra~un 501012000-978-000- -13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 102-014-1/05 (nazna~iti LOT broj ….) , valuta EUR. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko Central profit banka Sarajevo, ra~un broj 129-106-10001164-16, za JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 102-014-1/05 (nazna~iti LOT broj …..), valuta KM. 

IV. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u 2 primjerka i to 1 original i 1 kopija, u zape~a}enoj koverti na jednom od slu`benih jezika u Federaciji BiH, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Svaki primjerak ponude mora biti ozna~en kao original ili kopija. Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do dole navedenih rokova sa terminima otvaranja kako slijedi:  

Broj lota 

Rok dostavljanja ponude 

Datum otvaranja 

LOT 1 

18.05.2005. (srijeda) do 11,30 sati 

18.05.2005. (srijeda) u 12,15 sati 

LOT 2 

18.05.2005. (srijeda) do 12,30 sati 

18.05.2005. (srijeda) u 13,15 sati 

LOT 3 

18.05.2005. (srijeda) do 13,30 sati 

18.05.2005. (srijeda) u 14,15 sati 

Adresa prijema 

JP EPBiH Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, kancelarija - Protokol, sa naznakom "Tender broj 102-014-1/05 (nazna~iti broj lota) NE OTVARAJ" . 

Bilo koja ponuda primljena poslije navedenog vremena podno{enja bit }e vra}ena neotvorena. 

Javno otvaranje ponuda bit }e izvr{eno u JP EPBiH Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15,sala za otvaranje ponuda 111, u prisustvu predstavnika ponu|a~a (ukoliko se odlu~e) uz predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvovanje otvaranju. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

V. TRO[KOVI PONUDE 

Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema dobavlja~ima. 

VI. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 09,00 do 15,00 sati: 

Ovaj oglas je objavljen u Slu`beni glasnik BiH, dnevnom listu i na web stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, (www. elektroprivreda.ba). 

(1-11/1406-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.O.O. MOSTAR 

Na temelju Zakona o javnim nabavama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), ~lanka 36. i 37. Statuta Hrvatskih telekomu- nikacija d.o.o. Mostar i Odluke Uprave Dru{tva Dj.br.: D-195-10-7/05 od 31. marta 2005. godine, objavljuje 

 OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE 

ZA NABAVU AKU BATERIJA 

1. NARU^ITELJ 

HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. Mostar 

Kneza Branimira b.b. 

88000 Mostar 

Kontakt osoba: dipl. ing. @eljko Kri{to 

(tel: + 387 39 683 030; faks: + 387 39 683 048). 

2. PREDMET 

Predmet ovog otvorenog postupka javne nabave je isporuka sljede}e opreme: 

LOT 1. 

LOT 2. 

Ponuda mora sadr`avati sve stavke navedene u zahtjevima naru~itelja. 

Nepotpune ponude ne}e se razmatrati. 

Alternativne ponude nisu dopu{tene. 

Ponuditelj koji sudjeluje u nadmetanju kao izravni ponuditelj mo`e dostaviti samo jednu ponudu, te ne mo`e sudjelovati u zajedni~koj ponudi s drugim ponuditeljima. Me|utim ukoliko neki ponuditelj sudjeluje u nadmetanju isklju~ivo kao podizvoditelj (proizvo|a~, dobavlja~), odnosno nije izravni ponuditelj, mo`e sudjelovati u nadmetanju u vi{e ponuda. 

Cijene je potrebno izraziti u konvertibilnim markama (KM) za opremu na paritetu DDP Skladi{te naru~itelja. Mjesto isporuke HT d.o.o. Mostar - Centralno skladi{te Trn [iroki Brijeg. 

Ne postoji mogu}nost zaklju~ivanja okvirnog sporazuma. 

3. PRAVO NA SUDJELOVANJE I UTVR\IVANJE SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 

Pravo na sudjelovanje u nadmetanju imaju ponuditelji koji su registrirani u BiH za obavljanje djelatnosti iz predmeta nadmetanja, izuzev ponuditelja ~ije sudjelovanje nije dopu{teno sukladno ~lanku 23. Zakona o javnim nabavama ("Slu`beni glasnik BiH", br.49/04). Uvjeti ponuditelja za sudjelovanje i sposobnost ponuditelja (pravna, poslovna, ekonomska i financijska) provjerit }e se na temelju dokaza odnosno dokumentacije koju ponuditelji dostavljaju sukladno uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje naru~itelja. 

4. SADR@AJ PONUDE 

Sadr`aj ponude treba biti u skladu sa uvjetima nadmetanja u tenderskoj dokumentaciji. 

5. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE 

Dokumentaciju za nadmetanje na hrvatskom jeziku ponuditelji mogu preuzeti u sljede}em uredu: 

HT d.o.o. Mostar 

Protokol 

Kneza Branimira b.b. 

88 000 Mostar 

Bosna i Hercegovina 

Tel. 036 395-201; fax 036 395-279 

uz predo~enje dokaza o uplati otkupnine u iznosu od 100,00 KM na ra~un broj 3381002202007207 kod UniCredit Zagreba~ke banke BH d.d. Mostar u korist HT d.o.o. Mostar pod nazivom: Dokumentacija za nabavu AKU baterija. Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. 

6. DOSTAVLJANJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika FBiH. Zatvorene i zape~a}ene ponude potrebno je dostaviti na slijede}u adresu: 

HT d.o.o. Mostar 

Protokol 

Kneza Branimira b.b. 

88 000 Mostar 

Bosna i Hercegovina 

Tel. 036 395-201; fax 036 395-279 

Najkasnije do 01.06.2005. godine do 13 sati kada }e ponude biti otvorene uz nazo~nost onih predstavnika ponuditelja koji `ele sudjelovati. Ponude pristigle nakon datuma i vremena navedenog naprijed ne}e biti prihva}ene te }e se ponuditeljima vratiti neotvorene. 

7. MJERILA ZA PROCJENU I USPOREDBU PONUDA 

Kriterij za dodjelu ugovora je ekonomski najprihvatljivija ponuda. Ponude dostavljene sukladno uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje Naru~itelja }e se vrednovati na temelju slijede}ih potkriterija: cijena ponude (80%), tehni~ke karakteristike - kvaliteta opreme (10%) i jamstvo (10%). 

8. TRO[KOVI PONUDE 

Naru~itelj zadr`ava pravo odbijanja svih ponuda i ne snosi nikakve tro{kove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u nadmetanju. 

(1-11/1408-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E "KOMUNALNO" P.O.
BOSANSKI PETROVAC 

Javno preduze}e "Komunalno" p.o. Bosanski Petrovac u svojstvu ugovornog organa, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 ), objavljuje 

JAVNO NADMETANJE 

ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA 

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku roba i vr{enje usluga do kraja 2005. godine. 

Ugovorni organ }e robe/usluge nabavljati sukcesivno tokom perioda va`enja ugovora, zavisno od potreba, a {to }e se definisati pojedina~nim narud`bama. Istovremeno, Ugovorni organ zadr`ava pravo korekcije roba/usluga na vi{e ili manje u odnosu na koli~ine navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

Robe/usluge su svrstane u slijede}e lotove: 

    LOT 1    VODOVODNI MATERIJAL 

    LOT 2    VODOMJERI 

    LOT 3    HLOR 

    LOT 4    GORIVO I MAZIVO 

    LOT 5    KANCELARIJSKI MATERIJAL 

    LOT 6    SERVISIRANJE, OPRAVKA I
        ODR@AVANJE VOZNOG PARKA I
        MEHANIZACIJE SA VULKANIZERSKIM
        USLUGAMA 

    LOT 7    OSIGURANJE PUMPNIH POSTROJENJA,
        NEPOKRETNE IMOVINE I KOLEKTIVNO
        OSIGURANJE RADNIKA 

    LOT 8    OSIGURANJE VOZILA 

    LOT 9    SERVISIRANJE, REMONT I OPRAVAK
        PUMPI I PUMPNIH AGREGATA 

    LOT 10    ^VRSTO GORIVO-OGRJEV 

Ponu|a~i se pozivaju da podnesu ponudu za jedan ili vi{e lotova roba/usluga, s tim da LOT mora biti ponu|en u cijelosti po svim stavkama. 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u javnom nadmetanju imaju sve doma}e i strane firme registrovane za proizvodnju i/ili promet roba, odnosno za pru`anje tra`enih usluga, osim onih koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja u javnom nadmetanju u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04). 

III - SADR@AJ PONUDE 

Sadr`aj ponude: 

a)    Popunjen obrazac "Osnovni elementi ponude" potpisan i ovjeren od strane ponu|a~a, (dostavljen u tenderskoj dokumentaciji); 

b)    Popunjene tabele sa specifikacijom roba, odnosno usluga, sa cijenama za svaku stavku koja se nudi, ukoliko je data tabela sa rubrikom jedini~ne cijene; 

c)    Dokumentacija uz ponudu mora da sadr`i: 

1.    Ovjerenu fotokopiju rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili druga validna dokumentacija o registraciji, 

2.    Izjavu da nema smetnji za. u~e{}e u javnom nadmetanju u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04 ), 

3.    Potvrdu nadle`ne poreske uprave o izmirenim obavezama, ne stariju od 30 dana, 

4.    Potvrdu zavoda PIO /MIO o pla}anju doprinosa za posljednju isplatu, 

5.    Izjavu o nepromjenljivosti cijena, 

6.    Izjavu o prihvatanju tenderskih uslova, 

7.    Ovjerenu kopiju obrasca bilansa stanja i uspjeha na dan 31.12.2004. godine, 

8.    Izjavu, kojom se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko tra`i avans ve}i od 5.000,00 KM po pojedina~noj narud`bi, u roku od 7 dana po dobijanju pojedina~ne narud`be, obezbijediti avansnu garanciju na iznos avansa (sa rokom va`nosti: rok isporuke robe/usluge + 15 dana). 

Dokumentacija uz ponudu treba da bude slo`ena i ozna~ena rednim brojem. 

Razmatra}e se samo ponude koje sadr`e kompletnu dokumentaciju iz ta~aka a, b, i c. 

Ponu|a~ treba da dostavi i dokumentaciju o kvalitetu robe (katalozi, prospekti, certifikati i si.- izvodi za ponu|ene robe). 

Ponuda mora da bude ura|ena na originalnoj tenderskoj dokumentaciji i po navedenim uslovima. 

Tenderska dokumentacija za izradu ponude mo`e se podi}i u J.P. " KOMUNALNO " p.o. Bosanski Petrovac, ul. Bosanska bb, u periodu od 07,00 - 15,00 sati. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije potrebno je predo~iti uplatnicu na iznos kako slijedi: 

LOT 1    50,00 KM    LOT 6    50,00 KM 

LOT 2    50,00 KM    LOT 7    50,00 KM 

LOT 3    50,00 KM    LOT 8    50,00 KM 

LOT 4    50,00 KM    LOT 9    50,00 KM 

LOT 5    50,00 KM    LOT 10    50,00 KM 

Uplatu izvr{iti na `irora~un J.P. "KOMUNALNO "p.o. Bosanski Petrovac, broj 1990450002075170 kod ABS BANKE Exp. BOSANSKI PETROVAC, sa naznakom za tendersku dokumentaciju za robe i usluge, ili na blagajni preduze}a u ulici Bosanska bb. 

IV - PODNO[ENJE PONUDE 

Krajnji rok za prijem ponuda je 23.05.2005.godine do 12. 00 sati. 

Ponude upakovane na na~in opisan u tenderskoj dokumen- taciji sa naznakom NE OTVARAJ - PONUDA ZA TEN- DER-LOT, (navesti broj i naziv lota), dostavljaju se na adresu J.P. "KOMUNALNO" p.o. ul. Bosanska bb 77250 Bosanski Petrovac.  

NAPOMENA: "Dokumentacija uz ponudu" iz sadr`aja ponude da bude posebno kovertirana. 

V - OTVARANJE PONUDA 

Ponude }e se javno otvarati dana 25.05.2005. godine u 11.00 sati, na adresi preduze}a. 

VI - KRITERIJI ZA IZBOR PONUDA 

Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude su: 

Navedeni kriteriji su okvirni za sve lotove, a detaljniji kriteriji za ocjenu ponuda nazna~eni su u tenderskoj dokumentaciji. 

NAPOMENA: Najni`a cijena za bilo koji lot ne mora biti i najpovoljnija. 

Ukoliko ponu|a~ bude u nedoumici o pravilnom zna~enju bilo koje pozicije naziva ili podataka ili uo~i o~iglednu gre{ku, du`an je da o tome odmah pismeno obavijesti ugovorni organ, da bi se odredilo pravilno zna~enje ili otklonila gre{ka prije njegove predaje ponude. Ugovorni organ ne}e prihvatiti odgovornost za naprijed navedene slu~ajeve, ukoliko ponu|a~ na njih nije reagovao prije podno{enja ponude, 

VII - TRO[KOVI PONUDE 

J.P. " Komunalno " p.o. Bosanski Petrovac ne snosi bilo kakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja. Zadr`avamo pravo prihvatiti ili odbaciti svaku ponudu, poni{titi nadmetanje ili odbaciti sve ponude u bilo koje vrijeme prije zaklju~ivanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~u, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 


(1-11/1410-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA-FINANCIJA
POREZNA UPRAVA/KANTONALNI POREZNI URED
ZENICA 

Na osnovu ~lanova 19. i 20. stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i ~lana 19. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), Porezna uprava - Kantonalni porezni ured Zenica, ogla{ava 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA, USLUGA ILI IZVR[ENJE RADOVA  

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za odre|ivanje i izbor najpovoljnije ponude za javnu nabavku robe, usluga i izvr{enje radova za potrebe Porezne uprave - Kantonalnog poreznog ureda Zenica u bud`etskoj 2005. godini, kako slijedi: 

    LOT 1    Gorivo za putni~ke automobile
        (EUD-2 i BMB-98) 

    LOT 2    Osiguranje motornih vozila po osnovu
        autoodgovornosti prema tre}im licima i
        registracija vozila 

    LOT 3    Servisiranje, popravka i odr`avanje ra~unarske
        opreme 

    LOT 4    Servisiranje, popravka i odr`avanje fotokopir i
        fax aparata 

    LOT 5    Servisiranje i popravka putni~kih motornih
        vozila iz programa VW - Volkswagen, [koda i
        Renault. 

    LOT 6    Pranje putni~kih motornih vozila 

    LOT 7    Vulkanizerske usluge, nabavka i isporuka
        autoguma 

    LOT 8    Poslovi teku}eg i investicionog odr`avanja
        objekata i instalacija u sjedi{tu PU - KPU Zenica
        kao i u ispostavama: Zenica, Breza, Visoko,
        Kakanj, Olovo, Zavidovi}i, @ep~e, Usora,
        Te{anj, Maglaj, Doboj-Jug i Vare{ 

    LOT 9    Iznajmljivanje skladi{nog prostora 

    LOT 10    Servisiranje, popravka i odr`avanje telefonskih
        aparata 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju sva pravna i fizi~ka lica registrovana za obavljanje predmetnih djelatnosti, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama. 

3. TENDER 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti nakon objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama Kantonalnog poreznog ureda Zenica, ul. Zmaja od Bosne broj 57 i to u roku od 3 dana od dana prijema zahtjeva dobavlja~a za dostavu tenderske dokumentacije. 

Obavje{tenje }e biti objavljeno na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, adresa www.Pufbih.ba 

4. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

5. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA 

Kriterij za dodjelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda. 

Ponuda treba da sadr`i slijede}e podatke koji su ujedno i kriteriji za vrednovanje i odre|ivanje najpovoljnije ponude po lotovima. 

LOT 1 

LOT 2 

LOT 3, LOT 4 i LOT 10 

LOT 5 

LOT 6 

LOT 7 

LOT 8 

LOT 9 

Sva tra`ena dokumentacija ne mo`e biti starija od 3 (tri) mjeseca (original ili ovjerena kopija), u momentu dostavljanja na protokol Porezne uprave - Kantonalnog ureda Zenica. 

Dokumentacija treba biti u takvom obimu da pru`i kvalitetnu osnovu za ocjenu ponuda. 

Naru~itelj nije obavezan dodijeliti ugovor ponu|a~u sa najni`om cijenom ponude. 

6. PODNO[ENJE PONUDA 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ - PONUDE ZA JAVNU NABAVKU ROBE, USLUGA I IZVR[ENJE RADOVA U 2005. GODINI LOT BROJ na adresu, Porezna uprava - Kantonalni porezni ured Zenica, ul. Zmaja od Bosne br. 57, Zenica, li~no ili preporu~eno po{tom. 

Rok za podno{enje ponuda je 28 dana, od dana objavljivanja obavje{tenja o nabavci roba, usluga i izvr{enju radova u "Slu`benom glasniku BiH" do 16,00 sati. 

Ponude koje stignu nakon navedenog roka, bit }e vra}ene neotvorene. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se 06. 06. 2005. godine u prostorijama Porezne uprave Kantonalnog poreznog ureda Zenica sa po~etkom u 12,00 sati. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a koji svoje ovlasti dokazuju u pismenom obliku. 

Ponudioci }e biti pismeno obavije{teni o rezultatima izbora. 

8. PERIOD VA@ENJA PONUDE 

Ponude }e se smatrati validnim za period od 30 dana od dana dono{enja ponude. 

9. TRO[KOVI PONUDA 

Kantonalni porezni ured ne snosi nikakve tro{kove ponudiocirna u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ponudu u potpunosti ili djelimi~no {to podrazumijeva parcijalno ugovaranje, kao i poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponudiocima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 032/402-175, kontakt osoba Sarajli} Asaf. 


(1-11/1411-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
GRAD SARAJEVO
OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
OP]INSKI NA^ELNIK 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

    Organizacija: Op}ina Novi Grad Sarajevo 

    Kontakt-osoba: Katana Amna 

    Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 97 

    Po{tanski broj: 71000 

    Grad: Sarajevo 

    Identifikacioni broj : 4200422060000 

    Telefon: ++ 387 33 291 100 

    Faks: ++ 387 33 291 170 

    Elektronska po{ta (e-mail): ugsa@bih.net.ba 

    Inernet adresa (web): www.novigradsarajevo.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

    Kao pod I.1. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU
PONUDE / ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Kao pod I.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA 

    Robe 

    Usluge 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN 

    Ne 

II.3.    NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRE- TAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVOR- NOG ORGANA 

    LOT 1 -    Realizacija "Projekat pomo}i u sjemenskom i
        drugom repromaterijalu za provo|enje
        jesenje sjetve na teritoriji op}ine Novi Grad
        Sarajevo" 

    LOT 2 -    Realizacija "Pilot projekat proizvodnje
         povr}a u plastenicima na podru~ju op}ine
         Novi Grad Sarajevo" 

    LOT 3 -    Realizacija projekta "Nastavak projekta
         proizvodnje jagodastog vo}a u vlastitim
         ba{tama" 

    LOT 4 -    Realizacija "Projekta organizovanje
         edukacije iz oblasti hortikulture" 

    LOT 5 -    Realizacija "Projekta organizovanja
         edukacije iz oblasti vo}arstva" 

    LOT 6 -    Realizacija "Projekta organizovanje
         edukacije iz oblasti plasteni~ke proizvodnje 

    LOT 7 -    Realizacija "Projekta organizovanje
         edukacije iz oblasti proizvodnje ljekobilja" 

    LOT 8 -    Realizacija Projekta hortikulturnog
         ure|ivanje z"elenih povr{ina pred{kolskih
         ustanova i O[ Novi Grad Sarajevo" 

    LOT 9 -    Realizacija "Projekta izrade farmakognezij-
         ske karte na teritoriji op}ine Novi Grad
         Sarajevo. 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

    Ovim otvorenim postupkom vr{i se odabir najpovol- jnijeg ponu|a~a za nabavku roba i pru`anje usluga, koje su svrstane u devet lotova. 

    LOT 1 -    Nabavka sjemenskog luka i mineralnih
         |ubriva 

    LOT 2 -    Nabavka plastenika p=100 m2 

    LOT 3 -    Nabavka sadinca jagodastog vo}a 

    LOT 4 -    Pru`anje usluga oganizovanja edukacije iz
         oblasti hortikulture 

    LOT 5 -    Pru`anje usluga oganizovanja edukacije iz
         oblasti vo}arstva 

    LOT 6 -    Pru`anje usluga oganizovanja edukacije iz
         oblasti plasteni~ke proizvodnje 

    LOT 7 -    Pru`anje usluga oganizovanja edukacije iz
         oblasti proizvodnje ljekobilja  

    LOT 8 -    Izrada Projekta hortikulturnog ure|enja
         dvije O.[. sa podru~ja op}ine Novi Grad
         Sarajevo 

    LOT 9 -    Izrada farmakognozijske karte Op}ine Novi
         Grad Sarajevo. 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

    Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6.    MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

    Za LOT 1, 2 i 3 ponu|ena cijena podrazumijeva isporuku roba na vi{e lokacija na podru~ju op}ine Novi Grad Sarajevo. 

    Za LOT 4, 5, 6, i 7 lokacija odr`avanja edukacije }e se naknadno utvrditi ugovorom o pru`anju usluga 

    Za LOT 8 i 9 lokacije vr{enja usluga date u tenderskoj dokumentaciji 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Da 

    Ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17 ZJN) 

    Ne 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    period u mjesecima: 6 od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) 

    U~e{}e u otvorenom postupku mo`e biti dozvoljeno onim ponu|a~ima koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka i koji obezbijede pismene dokaze da nemaju smetnje za u~e{}e u skladu sa ~lanom 23. Zakona ta~ka a, b, c, e, f, a {to dokazuju izvodom iz sudskog registra i uvjerenjem Porezne uprave i Zavoda PIO i MIO. Navedena dokumenta ne mogu biti starija od 3 mjeseca. 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAV- LJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24 ZJN) 

1.    Naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

2.    Porezni i identifikacioni broj ponu|a~a 

3.    Rje{enje o upisu u sudski registar
Navedena dokumenta ne mogu biti starija od 3 mjeseca 

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

1.    Uvjerenje poslovne banke da u posljednja 3 mjeseca nije imao blokadu transakcijskog ra~una (za LOT 1, 2, i 3) 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFE- SIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN) 

Za LOT 1, 2 i 3 

1)    Referenc lista glavnih isporuka u posljednje 3 (tri) godine s vrijednostima, datumima i primaocima uz izjavu o izvr{enim isporukama 

2)    Izjavu o tehni~koj opremljenosti i osposoljenosti sa voznim parkom za dostavu robe 

3)    Uzorke, opise i fotografije proizvoda koji su predmet isporuke 

4)    Propisana uvjerenja o kvalitetu roba i standardu roba koja izdaju nale`ni organi 

    Za LOT 4, 5, 6, 7, 8 i 9 

1)    Lista ovakvih ili sli~nih usluga pru`anih u posljednje 3 (tri) godine uz izjavu o izvr{enim uslugama 

2)    Prikaz obrazovnih i profesionalnih kvalifikacija pru`aoca konkretnih usluga 

3)    Izjavu o tehni~koj opremljenosti i osposobljenosti pru`aoca usluga za izvr{enje konkretnih usluga i osiguranje kvaliteta. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

    Otvoreni 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34 ZJN): 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija 

    Za LOT 1, 2 i 3 

    1. Ponu|ena cijena     u~e{}e 40% 

    2. Kvalitet     u~e{}e 30% 

    3. Rok isporuke     u~e{}e 20% 

    4. Na~in pla}anja    u~e{}e 10% 

    Za LOT 4, 5, 6, i 7 

    1. Referenc lista    u~e{}e 35% 

    2. Stru~na kvalifikacija
     vr{ioca usluga    u~e{}e 30% 

    3. Ponu|ena cijena    u~e{}e 25% 

    4. Uslovi pla}anja    u~e{}e 10% 

    Za LOT 8 i 9 

    1. Referenc lista    u~e{}e 35% 

    2. Kvalitet projekta    u~e{}e 30% 

    3. Ponu|ena cijena    u~e{}e 25% 

    4. Uslovi pla}anja    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20 UPZ) 

    Za LOT 1, 2, i 3 primjena preferencijalnog tretmana doma}eg za preferencijalni faktor u skladu sa ~lanom 20. stav 1. UPZ. 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKU- MENTACIJE (~lan 18 ZJN): 

    Mo`e se obezbijediti do 23.5.2005. 

    Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju, ukoliko se ista napla}uje 20 KM po lotu 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8 ZJN) 

    Na jednom od zvani~nih jezika BiH. 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

    31.05.2005. godine u 13,00 sati 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBI- JEDITI 

    do 31.7.2005. 

    ili 2 mjeseca ili 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33 ZJN, ~lan 13 UPZ) 

    31.5.2005. godine 

    Op}ina Novi Grad Sarajevo, soba 242/II 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

    Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom ponu|a~a, numerisanim stranicama ponude, dostavljaju se li~no dana 31.5.2005. godine na adresu Op}ina Novi Grad, Bulevar Me{e Selimovi}a broj 97, soba 242/II u 13 sati sa naznakom "Ponuda za LOT___ (Navesti broj lota)" kada }e se izvr{iti javno komisijsko otvaranje ponuda. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakom radnim danom do 23.5.2005. godine u sobi 232, uz pismeni zahtjev ponu|a~a i uplatu na transakcijski ra~un Op}ine broj 1291041000 02747 kod HVB CPB u Sarajevu {ifra prihoda je 722631, {ifra Op}ine 108. 

 (1-11/1412-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
TERMOELEKTRANA TUZLA - TUZLA 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Termoelektrana "Tuzla" Tuzla, Vjekoslava Tunji}a 1, objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

BROJ 08-002/05
ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE "ZA ISPORUKU PREHRAMBENIH PROIZVODA" ZA POTREBE TERMOELEKTRANE "TUZLA" TUZLA 

i ovim putem poziva sve zaitnersovane dobavlja~e da zatra`e tendersku dokumentaciju i u~estvuju u otvorenom postupku o javnoj nabavci za izbor najpovoljnije ponude "za isporuku prehrambenih proizvoda" za potrebe TE "Tuzla" prema slijede}im lotovima 

    - LOT 1    hljeb i peciva, 

    - LOT 2    mlijeko i mlije~ni proizvodi 

    - LOT 3    meso pile}e 

    - LOT 4    meso june}e 

    - LOT 5    mesne prera|evine 

    - LOT 6    prehrambeni proizvodi 

    - LOT 7    mineralna voda i pivo 

    - LOT 8    riba 

    - LOT 9    vo}e i povr}e (okvirni sporazum zbog ~estih
        promjena cijena na tr`i{tu) 

    - LOT 10    higijenski potro{ni materijal 

Svaki lot je nezavisan paket za evaluaciju ponuda i ugovaranje. 

Detaljne specifikacije koje su predmet tendera sadr`ane su u tenderskoj dokumentaciji. 

I. SADR@AJ PONUDE 

1.    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj, 

2.    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

3.    izvje{taj o finansijskom poslovanju ponu|a~a prema ~lanu 25 stav (1) ta~ke a, b i d Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04); 

4.    izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d . - Sarajevo na iznos 10% od ukupno ugovorene vrijednosti 

5.    dokazi ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ke a, b, c, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju ga izdati nadle`ni organi Bosne i Hercegovine 

6.    iskazati jedini~ne i ukupnu cijenu ponude 

7.    cijene su fiksne i moraju biti iskazane za LOT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 na paritetu DDP za doma}e ponu|a~e odnosno DDU za ino ponu|a~e. Cijene za LOT 9 su fiksne za prvu i naredne isporuke do promjene cijena na tr`i{tu, 

8.    na~in pla}anja 

9.    rok isporuke 

10.    opcija ponude je 90 dana od dana dostave ponude, 

11.    ponu|a~ ima pravo dostaviti samo jednu ponudu po lotovima bez davanja alternativnih ponuda 

12.    kompletnost tehni~ke specifikacije 

Ponuda treba biti sastavljena po hronolo{kom redoslijedu, navedenom u sadr`aju ponude od rednog broja 1 do rednog broja 10. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`eno elemente-dokumente, bit }e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

II. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDE 

Kupac }e procjenu najpovoljnije ponude vr{iti po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, uz primjenu slijede}ih potkriterija: 

III. TENDER 

Svaki dobavlja~, koji je za interesovan za u~estvovanje na javnom nadmetanju 08-002/05, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju sa naznakom za koji lot. Zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju treba dostaviti na fax ++387-35-305-007. 

Tenderska dokumentacija za izbor najpovoljnije ponude "za isporuku prehrambenih proizvoda" za potrebe Termoelektrane "Tuzla" mo`e se preuzeti u prostorijama TE "TUZLA" Vjekoslava Tunji}a 1, Bukinje, Tuzla, Slu`ba za komercijalne poslove od 05.05.2005.godine u vremenu od 09,00 do 15,00 sati, uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera 50,00 KM za LOT 1, 4, 5, 6, i 9 (za svaki lot posebno uplata) ili odgovaraju}a vrijednost u EUR-ima prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko Raiffeisen bank, d.d BiH, Swift RZBABA2S na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 08-002/05 (nazna~iti LOT broj ...), valuta EUR. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko Tuzlanska banka, Tuzla, ra~un broj 1321000108050151, za JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Termoelektrana "Tuzla" Tuzla, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 08-002/05 (nazna~iti LOT broj ....), valuta KM. 

IV. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u 2 primjerka i to 1 original i 1 kopija, u jednoj zape~a}enoj koverti najednom od slu`benih jezika u Federaciji BiH obra|enu u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Svaki primjerak ponude mora biti ozna~en kao original ili kopija. Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do dole navedenih rokova sa terminima otvaranja kako slijedi: 

Broj LOT-a 

Rok dostavljanja ponude 

Datum otvaranja 

LOT 1 

02.06.2005. (~etvrtak) do 10,30 sati 

02.06.2005. (~etvrtak) u 11,15 sati 

LOT 2 

02.06.2005. (~etvrtak) do 11,00 sati 

02.06.2005. (~etvrtak) u 12,00 sati 

LOT 3 

02.06.2005. (~etvrtak) do 11,30 sati 

02.06.2005. (~etvrtak) u 12,30 sati 

LOT 4 

02.06.2005. (~etvrtak) do 12,00 sati 

02.06.2005. (~etvrtak) u 13,00 sati 

LOT 5 

02.06.2005. (~etvrtak) do 13,00 sati 

02.06.2005. (~etvrtak) u 14,00 sati 

LOT 6 

03.06.2005. (petak) do 10,30 sati 

03.06.2005. (petak) u 11,15 sati 

LOT 7 

03.06.2005. (petak) do 11,00 sati 

03.06.2005. (petak) u 12,00 sati 

LOT 8 

03.06.2005. (petak) do 11,30 sati 

03.06.2005. (petak) u 12,30 sati 

LOT 9 

03.06.2005. (petak) do 12,30 sati 

03.06.2005. (petak) u 13,00 sati 

LOT 10 

03.06.2005. (petak) do 13,00 sati 

03.06.2005. (petak) u 14,00 sati 

ADRESA PRIJEMA 

Termoelektrana "TUZLA", Vjekoslava Tunji}a 1, 75203 Bukinje, Tuzla , kancelariju - Protokol, sa naznakom - Tender broj 08-002/05 (nazna~iti broj LOT-a) NE OTVARAJ" . 

Bilo koja ponuda primljena poslije navedenog vremena podno{enja bit }e vra}ena neotvorena. 

Javno otvaranje ponude bit }e izvr{eno u TE "Tuzla" u Tuzli, sala za otvaranje ponuda, u prisustvu predstavnika ponu|a~a (ukoliko se odlu~e) uz predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvovanje otvaranju. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

V. TRO[KOVI PONUDE 

Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo,Termoelektrana "Tuzla" Tuzla ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema dobavlja~ima. 

VI. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 09,00 do 15,00 sati: 


(1-11/1420-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO
PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

    Organizacija: J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo 

    Podru`nica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

    Kontakt-osoba: Asim Novi} 

    telefon +387 33 75 14 95, fax 387 33 75 14 99 

    Adresa: Zmaja od Bosne 49 

    Po{tanski broj: 71000 

    Grad: Sarajevo 

    Identifikacioni broj : 4200225150030 

    Telefon: ++ 387 33 75 10 00 

    Faks: ++ 387 33 75 15 75 

    Elektronska po{ta (e-mail): a.novic@elektroprivreda.ba 

    Inernet adresa (web): elektroprivreda.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

    Kao u Aneksu A 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Kao u Aneksu A 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA 

    Robe 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN) (ukoliko je primjenjivo) 

    Ne 

II.3.    NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRE- TAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVOR- NOG ORGANA 

    10404-OP-001/05 

    Broj protokola: 044-4473-7244/05 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

    Kontinuirano snabdijevanje te~nim gorivima i mazivima za potrebe Elektrodistribucije Sarajevo, kako slijedi: 

    LOT 1    Snabdijevanje te~nim gorivima i mazivima
        vozila Elektrodistribucije Sarajevo u mjestu
        djelovanja ugovornog organa 

    LOT 2    Snabdijevanje te~nim gorivima i mazivima
        vozila Poslovne jedinice Gora`de u mjestu
        sjedi{ta Poslovne jedinice 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

    Prema tehni~kim specifikacijama u prilogu za svaki LOT. 

II.6.    MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

    Za LOT 1 - prodajne lokacije (benzinske stanice) u blizini sjedi{ta ugovornog organa 

    Za LOT 2 - prodajne lokacije (benzinske stanice) u mjestu sjedi{ta poslovne jedinice Gora`de 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Da 

    Ponude se mogu dostavljati za jedan lot ili za sve lotove. 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA? (~lan 17 ZJN) (ukoliko je primjenjivo) 

    Ne 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    Ili: period u mjesecima: 12 

    i/ili danima 364 (od dodjele ugovora) 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1.    IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16 ZJN) 

    Za efikasnost (ozbiljnost) ponude obezbijediti bankovnu garanciju od prvoklasne poslovne banke sa validno{}u od najmanje 90 (devedeset) dana po lotovima: 

    LOT 1 - 4.500,00 (~etirihiljadepetstotina) KM 

    LOT 2 - 700,00 (sedamstotina) KM 

III.2.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16-17. UPZ) 

    Uz ponudu prilo`iti izjavu da }e u slu~aju izbora kao najpovoljnijeg ponu|a~a dostaviti bankovnu garanciju na iznos 10 (deset) % (procenata) vrijednosti ponude. 

III.3.    IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16 ZJN) 

    Bankovna garancija za efikasnost izvr{enja ugovora treba da je izdata od prvoklasne poslovne banke i sa periodom validnosti 30 (trideset) dana du`e od roka trajanja ugovora. 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAV- LJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24 ZJN) 

    Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFE- SIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

    Otvoreni 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34 ZJN): 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija 

    1. Cijena ponu|ene robe    u~e{}e 80% 

    2. Ponu|eni tehni~ki uslovi    u~e{}e 20% 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKU- MENTACIJE (~lan 18 ZJN): 

    Mo`e se obezbijediti odmah. 

    Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju, ukoliko se ista napla}uje 50,00 KM po lotu 

    Ra~un za uplatu 129-106-10001164-16 HVB Central profit banka dd 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE 

    ukoliko su osim slu`benih jezika BiH prihvatljivi i drugi jezici (~lan 8 ZJN) 

    Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

    31. 05. 2005. LOT 1 do 13,00 sati 

    31. 05. 2005. LOT 2 do 14,00 sati 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBI- JEDITI 

    Do 90 dana 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA 

    (u slu~aju otvorenog postupka) (~lan 33 ZJN, ~lan 13 UZP) 

    31. 05. 2005. godine u 13,00 sati LOT 1 

    31. 05. 2005. godine u 14,00 sati LOT 2 

    Mjesto: Sarajevo 

    Zmaja od Bosne 49 

    Zgrada Elektrodistribucije Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a 

2.    Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena po prethodno datim oznakama 

3.    Ponude dostaviti odvojeno po lotovima u dva primjerka (jedan original i jedna kopija) u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ci IV.6. 

4.    Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno naz- na~iti "Javno nadmetanje broj 10404-OP-001/05" (navesti odgovaraju}i LOT) "ponuda sa cijenama" "ne otvarati". 

5.    Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

6.    Obavje{tenje ponu|a~a o rezultatima. 

    Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu }e biti blagovremeno obavije{teni o rezultatima postupka dodjele ugovora u skladu sa odredbama ~lana 38. i ~lana 40. Zakona o javnim nabavkama BiH. 


Aneks A 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

    Organizacija: J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo 

    Podru`nica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

    Kontakt-osoba: Asim Novi} 

    telefon +387 33 75 14 95, fax + 387 33 75 14 99 

    Adresa: Zmaja od Bosne 49 

    Po{tanski broj: 71000 

    Grad: Sarajevo 

    Identifikacioni broj : 4200225150030 

    Telefon: ++ 387 33 75 10 00 

    Faks: ++ 387 33 75 15 75 

    Elektronska po{ta (e-mail): a.novic@elektroprivreda.ba 

    Inernet adresa (web): elektroprivreda.ba 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

    Organizacija: J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo 

    Podru`nica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

    Kontakt-osoba: Asim Novi}, III sprat, soba 305 

    telefon +387 33 75 14 95, Fax + 387 33 75 14 99 

    Adresa: Zmaja od Bosne 49 

    Po{tanski broj: 71000 

    Grad: Sarajevo 

    Identifikacioni broj : 4200225150030 

    Telefon: ++ 387 33 75 10 00 

    Faks: ++ 387 33 75 15 75 

    Elektronska po{ta (e-mail): a.novic@elektroprivreda.ba 

    Inernet adresa (web): elektroprivreda.ba 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONU- DE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Organizacija: J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo 

    Podru`nica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

    Kontakt-osoba: Protokol, I-sprat, soba broj 39 

    Adresa: Zmaja od Bosne 49 

    Po{tanski broj: 71000 

    Grad: Sarajevo 

    Identifikacioni broj : 4200225150030 

    Telefon: ++ 387 33 75 10 00 

    Faks: ++ 387 33 75 15 75 (1-11/1421-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA VOGO[]A 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

    Organizacija: OP]INA VOGO[]A 

    Kontakt-osoba: JURETA ANTO 

    Adresa: ul. Jo{ani~ka 80 

    Po{tanski broj: 71320 

    Grad: Vogo{}a 

    Identifikacioni broj: 4200321460007 

    Telefon: 033/430-805 lok.118 

    Faks: 033/433-900 

    Elektronska po{ta (e-mail): opcina@vogosca.ba 

    Internet adresa (web): www.vogosca.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

    Kao pod I.1. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU
PONUDE / ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Kao pod I.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN) 

    I.5.a upravni organ 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA: 

    Robe 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN) 

    Da 

II.3.    NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRE- TAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGO- VORNOG ORGANA 

    Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

    LOT 1.    Kancelarijski materijal 

    LOT 2.    Toneri, riboni i kertrid`i za fax, kopir i
        {tampa~ 

    LOT 3.    Obrasci 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA 

    cca 65.000,00 KM 

II.6.    MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

    fco skladi{te Op}ine Vogo{}a 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17 ZJN) 

    Ne 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    Zapo~inje potpisivanjem ugovora i zavr{ava 31. 12. 2005. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1.    IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16 ZJN) 

    1% od ponu|ene cijene 

III.2.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16-17. UPZ) 

    Ne 

III.3.    IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16 ZJN) 

    10% od vrijednosti ugovora 

III.4.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19 UPZ) 

    Ne 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) 

    Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, osim onih koja su isklju~ena iz prava sudjelovanje u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAV- LJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24 ZJN) 

    Naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

    Poreski i identifikacijski broj ponu|a~a 

    Rje{enje o upisu u sudski registar 

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINAN- SIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

    Uvjerenje poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama (ne starije od 90 dana) 

    Uvjerenje o izmirenim doprinosima penzionog i zdravstvenog osiguranja 

    Uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije (ne starije od 90 dana) 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN) 

    Lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje dvije do tri godine, vrijednostima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan dobavlja~eve kontrole, samo uz izjavu dobavlja~a o izvr{enim isporukama. 

    Saop}enje/naznaka elemenata ugovora koje dobavlja~ ima namjeru podugovarati. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

    Otvoreni 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34 ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija 

    1)    Kvalitet    u~e{}e 50 % 

    2)    Ponu|ena cijena    u~e{}e 25 % 

    3)    Rok isporuke    u~e{}e 10 % 

    4)    Rok i na~in pla}anja    u~e{}e 10 % 

    5)    Referens lista    u~e{}e 5 % 

IV.3.    PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMA- NA DOMA]EG (~lan 20 UPZ) 

    Ne 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKU- MENTACIJE (~lan 18 ZJN): 

    Mo`e se obezbijediti do 2. 6. 2005. godine. 

    Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju 100,00 KM. 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8 ZJN) 

    Slu`beni jezici u BiH 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

    2. 6. 2005. godine u 16, 00 sati 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBI- JEDITI 

    7 (sedam) mjeseci ili 210 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33 ZJN, ~lan 13 UPZ) 

    6. 6. 2005. godine 

    Op}ina Vogo{}a (1-11-1425-G/05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA BIHA] 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

    Organizacija: Op}ina Biha} 

    Kontakt osoba: Ljubica Blagovi}, dipl. ecc. 

    Adresa: Bosanska 4 

    Po{tanski broj: 77000 

    Grad: Biha} 

    Identifikacioni broj: 4263145340000 

    Telefon: 037/222-144 

    Faks:037/222-220 

    Elektronska po{ta (e-mail): op.bihac@bih.net.ba 

    Internet adresa (web):wwwbihac.org 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

    Kao pod I.1. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Kao pod I.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN) 

    javni subjekt 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA 

    Robe 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN) 

    Ne 

II.3.    NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRE- TAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVOR- NOG ORGANA 

    Nabavka osnovnih sredstava - 4 putni~ka automobila 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

    Putni~ki automobili: 

1.    Audi A6 3,0 TDI Quatro 

    2967 ccm 

    165 KW/225 KS 

    6 brzina, boja crna 

2.    Volkswagen Touareng R5 2,5 TDI 

    2460 ccm 

    128 KW/174 KS 

    6 brzina, boja crna 

3.    Lada Niva 1,7i 

    1690 ccm 

    BMB 95 

    59 KW 

    5 vrata 

    5 mjesta za sjedenje 

4.    Lada Niva 1,7i 

    1690 ccm 

    BMB 95 

    59 KW 

    3 vrata 

    5 mjesta za sjedenje 

Ostali podaci (dodatna oprema i dr.) u tenderskoj dokumentaciji 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA 

    4 putni~ka automobila, cca 200.000 KM 

II.6.    MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

    Sjedi{te ugovornog organa-Bosanska 4, Biha} 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Ne 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17 ZJN) 

    Ne 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    3 mjeseca 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1.    IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16 ZJN) 

    Ne 

III.2.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16-17. UPZ) 

    Ne 

III.3.    IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16 ZJN) 

    Ne 

III.4.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19 UPZ) 

    Ne 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) 

    Dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav 1. ta~ke: a, b, c, d, e, f. Zakona o javnim nabavkama, ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAV- LJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24 ZJN) 

    Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~nim ovjerenim prilozima, ovjera ne mo`e biti starija od 3 (tri) mjeseca. 

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

    Potvrda poslovnih banaka o bonitetu firme da u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje ra~un nije bio u blokadi. 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

    Otvoreni 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34 ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija 

    1)    cijena    u~e{}e 65 % 

    2)    rok isporuke    u~e{}e 5 % 

    3)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e 5 % 

    4)    sadr`aj i vrijeme trajanja
        garancije    u~e{}e 10 % 

    5)    referense ponuditelja    u~e{}e 5 % 

    6)    servis i odr`avanje    u~e{}e 10 % 

IV.3.    PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMA- NA DOMA]EG (~lan 20 UPZ) 

    Ne 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18 ZJN) 

    Mo`e se obezbijediti do 30. 5. 2005. 

    Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju, ukoliko se ista napla}uje 20,00 KM 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8 ZJN) 

    Ne 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

    31. 5. 2005. do 15, 00 sati 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

    90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33 ZJN, ~lan 13 UPZ) 

    Datum 3. 6. 2005. godine u 12,00 sati 

    Mjesto Biha}, Bosanska 4 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

    Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na `irora~un Op}ine Biha} broj 1403010005116489 kod Volksbank BiH, Filijala Biha}, uz naknadu: vrsta prihoda 723139, poziv na broj 0000000000. 

    Op}ina Biha} ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

(1-11/1426-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D.-SARAJEVO
TERMOELEKTRANA "KAKANJ"- KAKANJ 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

BROJ 10209-008/05 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU ROBE ZA POTREBE TE "KAKANJ" KAKANJ 

i ovim putem poziva sve zainteresovane dobavlja~e da zatra`e tendersku dokumentaciju i u~estvuju u otvorenom postupku o javnoj nabavci za izbor najpovoljnije ponude za nabavku robe za TE "Kakanj" Kakanj, prema sljede}im lotovima: 

    - LOT 1    Nabavka pancir za{tite za pregrija~ke i
        me|upregrija~ke cijevi kotla 5 

    - LOT 2    Nabavka potro{nog materijala za higijenu za
        2005.god. 

    - LOT 3    Nabavka proizvoda od gume i ljepila sa
        u~vr{}iva~em 

    - LOT 4    Nabavka rezervnih dijelova regulacionog
        ventila DN 300; PN 400 napojne glave kotla 7 

Svaki LOT je nezavisan paket za evaluaciju ponuda i ugovaranje. 

Detaljne specifikacije koje su predmet javne nabavke, sadr`ane su u tenderskoj dokumentaciji. 

I. SADR@AJ PONUDE 

1.    Naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

2.    Rje{enje iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima  

3.    Originalna garancija poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje ponude data na iznos 2.000,00 KM ili odgovaraju}a vrijednost u EUR-ima prera~unata po srednjem kursu Centralne banke BiH sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana 

4.    Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije poslovne banke, na iznos 5% od ukupno ugovorene vrijednosti 

5.    Dokaze ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23; stav 1., ta~ke a, b, c, d, e i f, Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

a.    da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

b.    da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije 

c.    da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 

d.    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 godina 

e.    da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje-PIO/MIO i zdravstveno osiguranje 

f.    da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza 

    Prilo`eni dokazi ne slogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju ga izdati nadle`ni organi u BiH. 

6.    Izvje{taj o finansijskom poslovanju ponu|a~a prema ~lanu 25. stav 1. ta~ke a, b i d Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

a.    Potvrda banke o bonitetu 

b.    Bilans stanja 

c.    Bilans uspjeha (za period ne du`i od tri posljednje finansijske godine) 

7.    Dokazi o tehni~kim i profesionalnim sposobnostima ponu|a~a prema ~lanu 26. stav 2. ta~ke a, d i e, Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

a.    lista glavnih isporuka 

d.    opise i/ili fotografije proizvoda koji su predmet isporuke 

e.    uvjerenja koja su izdata od agencija za kontrolu kvaliteta 

8.    Iskazati jedini~nu i ukupnu cijenu ponude. Cijene su fiksne i moraju biti iskazane na paritetu DDP TE Kakanj za doma}e ponu|a~e, odnosno DDU za ino ponu|a~e. Eventualni popust treba biti naveden u ponudi. 

9.    Na~in pla}anja - odgo|eno pla}anje, 30 (trideset) dana od dana isporuke 

10.    Rok isporuke 

11.    Opcija ponude je 90 dana od dana dostave ponude 

12.    Ovjerena specifikacija iz tenderske dokumentacije 

II. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDE 

Procjena najpovoljnije ponude vr{i}e se po sljede}em kriteriju: - Najni`e cijene tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

III. TENDER 

Svaki dobavlja~, koji je zainteresovan za u~estvovanje na javnom nadmetanju 10209-008/05, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju sa naznakom za koji LOT. 

Zahtjev za u~e{}e treba dostaviti na fax:++387 32 771 025. 

Tenderska dokumentacija za izbor najpovoljnije ponude za nabavku robe za potrebe TE "Kakanj" Kakanj mo`e se preuzeti u prostorijama JP Elektroprivreda BiH d.d. Termoelektrana "Kakanj" Kakanj. 

Slu`ba za komercijalne poslove, u vremenu od 08,00 do 15,00 sati, uz podno{enje primjerka uplate tro{kova - tendera za svaki LOT. 

Tro{kovi tendera za svaki LOT iznose 50,00 KM ili odgovaraju}a vrijednost u EUR-ima prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke BiH. Pla}anje izvan BiH vr{i se preko: Raiffeisen bank, d.d. BiH, Swift RZBABA2S, na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10209-008/05 (nazna~iti LOT broj __ ), valuta EUR. 

Pla}anje unutar BiH vr{i se preko: HVB Central profit banka Sarajevo, ra~un broj 

129-401-10001609-37, za JP Elektroprivreda BiH d.d. Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10209-008/05 (nazna~iti LOT broj____), valuta KM. 

IV. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u 2 primjerka i to 1 original i 1 kopija, u zape~a}enoj koverti, na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Svaki primjerak ponude mora biti ozna~en kao original ili kopija. 

Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do rokova sa terminima otvaranja kako slijedi: 

Broj lota 

Rok dostavljanja ponude 

Datum otvaranja 

LOT 1 

01.06.2005. (srijeda) do 10,00 sati 

01.06.2005. (srijeda) do 10,30 sati 

LOT 2 

01.06.2005. (srijeda) do 10,00 sati 

01.06.2005. (srijeda) do 11,15 sati 

LOT 3 

01.06.2005. (srijeda) do 10,00 sati 

01.06.2005. (srijeda) do 12,00 sati 

LOT 4 

01.06.2005. (srijeda) do 10,00 sati 

01.06.2005. (srijeda) do 12,45 sati 

Adresa prijema: 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, Protokol TE, sa naznakom "Ponuda za Javnu nabavku broj 10209-008/05 (nazna~iti broj LOT-a) NE OTVARAJ". 

Svaka ponuda primljena poslije navedenog roka podno{enja bit }e vra}ena neotvorena. 

Javno otvaranje ponuda bit }e izvr{eno na istoj adresi, sala SPKOP, soba broj 42, u prisustvu ponu|a~a (ukoliko se odlu~e) uz predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvovanje otvaranju. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

V. TRO[KOVI PONUDE 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele Ugovora u skladu sa ~l. 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

VI. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetanjem, mogu se dobiti u vremenu od 08,00 do 15,00 sati: 

Ovaj oglas je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", broj 25/05. 

(1-11/1431-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

broj 102-020/05
ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU ROBA I IZVO\ENJE RADOVA ZA POTREBE TE KAKANJ 

i ovim putem poziva sve zainteresovane dobavlja~e da zatra`e tendersku dokumentaciju i u~estvuju u otvorenom postupku o javnoj nabavci za izbor najpovoljnije ponude za nabavku robe i izvo|enje radova za potrebe TE Kakanj, prema slijede}im lotovima: 

    - LOT 1    Isporuka rezervnih dijelova za gorionike
        ugljene pra{ine kotla 5 

    - LOT 2    Projekat za izradu jonoizmjenjiva~ke linije za
        proizvodnju demineralizirane vode 

Svaki LOT je nezavisan paket za evaluaciju ponuda i ugovaranje. 

Detaljne specifikacije roba koje su predmet javne nabavke sadr`ane su u tenderskoj dokumentaciji. 

I - SADR@AJ PONUDE 

1.    Naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski broj i identifikacioni broj, 

2.    Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, 

3.    Izvje{taj o finansijskom poslovanju ponu|a~a prema ~lanu 25 stav (1) ta~ke a, b i d Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), 

4.    Originalna garancija poslovne banke prihvatljiva od strane JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. za ozbiljnost i osiguranje ponude data na iznos od 2.000,00 KM za svaki LOT posebno ili odgovaraju}a vrijednost u EUR-ima prera~unatu po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana, 

5.    Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko budi izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo na iznos 5% od ukupno ugovorene vrijednosti, 

6.    Dokaze ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ke a, b, c, e, f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, 

7.    Navesti jedini~ne cijene i ukupnu cijenu ponude. Cijene su fiksne i moraju biti iskazane na paritetu DDP krajnja destinacija za doma}e ponu|a~e, odnosno DDU za strane ponu|a~e. Ponude doma}ih ponu|a~a treba da obuhvate i porez na promet usluga (za lotove gdje je to slu~aj). Eventualni popust treba biti naveden u ponudi. Popust koji nije naveden ne}e se razmatrati pri ocjeni ponuda, 

8.    Dokazi o tehni~kim i profesionalnim sposobnostima ponu|a~a prema ~lanu 26. stav (2) ta~ka a Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04); 

9.    Na~in pla}anja - odgo|eno pla}anje, 30 (trideset) dana od dana isporuke, mogu}e sukcesivno pla}anje. 

10.    Rok isporuke robe odnosno zavr{etka radova, 

11.    Opcija ponude je 90 dana od dana dostave ponude, 

12.    Specifikacija robe sa prate}om tehni~kom dokumentaci- jom (za LOT 1 ) 

Ponu|a~ ima pravo dostaviti samo jednu ponudu po lotovima bez davanja alternativnih ponuda. Ponuda treba biti sastavljena po hronolo{kom redoslijedu navedenom u sadr`aju ponude od rednog broja 1 do rednog broja 12, ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju imaju svi doma}i i strani ponu|a~i registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nadmetanja. 

II. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDE 

Ugovorni organ }e procjenu najpovoljnije ponude vr{iti po principu bodovanja ponuda koje ispunjavaju uslove po redoslijedu sljede}ih kriterija: 

III. TENDER 

Svaki dobavlja~, koji je zainteresovan za u~estvovanje na javnom nadmetanju 102-020/05, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju sa naznakom za koji LOT. 

Zahtjev za u~e{}e treba dostaviti na fax: ++387-33 751 756. 

Tenderska dokumentacija za izbor najpovoljnije ponude za nabavku robe mo`e se preuzeti u prostorijama JP EP BiH - Poslovno tehni~ka zgrada Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo, kancelarija broj 104 ili 105, od 03.05.2005.godine u vremenu od 09,00 do 15,00 sati, uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera za svaki LOT. 

Tro{kovi tendera za svaki LOT iznose 50,00 KM ili odgovaraju}a vrijednost u EUR-ima prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko Raiffeisen bank, d.d BiH, Swift RZBABA2S na ra~un 501012000-978- 000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d - Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 102-020/05 (nazna~iti LOT broj ....), valuta EUR. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko HVB Central profit banka Sarajevo, ra~un broj 129-106-10001164-16, za JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 102-020/05 (nazna~iti LOT broj.....), valuta KM. 

IV. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u 2 primjerka i to 1 original i 1 kopija, u zape~a}enoj koverti na jednom od slu`benih jezika u Federaciji BiH, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Svaki primjerak ponude mora biti ozna~en kao orginal ili kopija. Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do dolje navedenih rokova sa terminima otvaranja kako slijedi: 

Broj lota 

Rok dostavljanja ponude 

Datum otvaranja 

LOT 1 

30.05.2005. (ponedjeljak) do 10,00 sati 

30.05.2005. (ponedjeljak) 10,15 sati 

LOT 2 

30.05.2005. (ponedjeljak) do 10,00 sati 

30.05.2005. (ponedjeljak) 11,00 sati 

Adresa prijema: 

JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo Vilsonovo {etali{te 15, kancelarija - Protokol, sa naznakom "Ponuda za Javnu nabavku broj 102-020/05 (nazna~iti broj LOT- a) NE OTVARAJ" . 

Bilo koja ponuda primljena poslije navedenog vremena podno{enja bit }e vra}ena neotvorena. 

Javno otvaranje ponuda bit }e izvr{eno u poslovno tehni~koj zgradi JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala III, u prisustvu predstavnika ponu|a~a (ukoliko se odlu~e) uz predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvovanje otvaranju. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

V. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 09,00 do 15,00 sati: 

Ovaj oglas je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH" i na web stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, (www.elektroprivreda.ba). 

(1-11/1432-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O. 

SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 28. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), direktor Me- |unarodnog aerodroma "Sarajevo" d.o.o. - Sarajevo objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU BORDING KARTICA I NALJEPNICA ZA PUTNI^KI PRTLJAG 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku bording kartica i naljepnica za putni~ki prtljag, a sve prema tenderskoj dokumentaciji. Tenderska dokumentacija je objavljena na/web siteu: www.sarajevo-airport.ba. 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u javnom nadmetanju imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

1.    Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem; 

2.    Ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; 

3.    Uvjerenje nadle`nog organa da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran; 

4.    Izjavu da }e se u potpunosti ispo{tovati zahtjevi prema tenderskoj dokumentaciji; 

5.    Cijenu u EUR ili KM na paritetu CIP Sarajevo; 

6.    Referenc listu kupaca, 

7.    Rok isporuke; 

8.    Uslove i na~in pla}anja; 

9.    Opciju ponude najmanje 90 dana od dana otvaranja ponude. 

Dokumentacija iz sadr`aja ponude mora biti prilo`ena po redosljedu i numerisana. 

4. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a vr{it }e se prema kriteriju "ekonomski najpovoljnije ponude" uz primjenu sljede}ih kriterija: 

1.    Ponu|ena cijena, 

2.    Reference, 

3.    Rok isporuke, 

4.    Uslovi i na~in pla}anja. 

5. UGOVOR 

Sa ponu|a~em ~ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija sklopit }e se okvirni sporazum u trajanju od 3 godine u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.  

6. PODNO[ENJE PONUDA 

Zatvorene i zape~a}ene ponude ( koverte) sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se uz naznaku "Ponuda za otvoreni postupak za nabavku bording kartica i naljepnica za putni~ki prtljag - ne otvaraj" na adresu: Me|unarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. - Sarajevo, ulica Kurta Schorka 36. 

Dostavljanje ponuda je do 12 sati, dana 06.06.2005. 

Nepotpune i neblagovremeno prispjele ponude ne}e se razmatrati. 

Ugovorni organ }e izdati potvrdu o prijemu ponude uz navo|enje datuma i vremena prijema. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavi}e se dana 06.06. 2005, u 12 sati i 30 minuta, u prostorijama ugovornog organa u ulici Kurta Schorka 36, Terminal A/sprat prvi, soba 071, na sastanku Komisije za nabavke. 

Svaki od ponu|a~a mo`e uputiti po jednog ovla{tenog predstavnika (pismeno ovla{tenje) da prisustvuje otvaranju ponuda. 

Ponude primljene nakon isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti prihva}ene - i vrati}e se ponu|a~u neotvorene na njegovu nazna~enu adresa na omotu koverte neotvorene. 

8. OSTALO 

Me|unarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. - Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetanja , a u cilju eventualnog razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljene ponude. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~ }e biti pismeno obavije{ten, a za sve informacije u vezi obavje{tenja o javnoj nabavci mo`ete se informisati na telefon 289 143. 

_______________ 

Pursuant to the, Article 28 of the Law on Public Purchases of B&H ("Official Gazette of B&H NO.49/04), general manager of Sarajevo International Airport Ltd. Sarajevo hereby invites 

OPEN PROCEDURE 

FOR SELECTION OF MOST FAVOURABLE TENDERER SUPPLYING BOARDING PASSES AND PASSENGER LUGGAGE TAGS 

1. SUBJECT OF OPEN PROCEDURE 

Subject of open procedure is a collection of written tenders for selection of the most favourable supplier of boarding passes and passenger luggage tags, all in accordance with the tender documentation. The tender documentation is annaounced on the web site: www.sarajevo-airport.ba 

(1-11/1433-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM
TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom In`enjering objavljuje 

OBAVJE[TENJE 

O PONOVNOJ JAVNOJ NABAVCI BROJ 15-04/05 

I. NARU^ILAC/KUPAC 

Naziv: BH Telecom - Telecom In`enjering 

Adresa: Sarajevo, Bulevar Me{e Selimovi}a 18 

Mati~ni broj: 4200211100102 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

Kontakt osoba: I|riz Pa{i} 

Kontakt telefon: 033/460-540 fax 460 974 

Kontakt e-mail adresa: idriz.pasic@bhtelecom.ba 

II. PREDMET NABAVKE 

Predmet ponovnog otvorenog postupka dodjele ugovora je sukcesivna isporuka rezervnih dijelova za putni~ki teretni program kako slijedi: 

    LOT 1    Isporuka rezervnih dijelova za VW 

    LOT 2    Isporuka rezervnih dijelova za [kodu Feliciu 

    LOT 3    Isporuka rezervnih dijelova za teretni program
        Mercedes 

Ponuda treba da obuhvati najmanje jedan kompletan LOT. Potpuni opisi, koli~inske i tehni~ke specifikacije tra`enih rezervnih dijelova navedeni su u tenderskoj dokumentaciji. 

III. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi ponu|a~i iz BiH koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupcima dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN-a ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

IV. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

1)    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem; 

2)    ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca; 

3)    uvjerenje o izmirenirn poreskim obavezama za tri mjeseca koja prethode objavljivanju otvorenog postupka; 

4)    uvjerenje o iznurenim doprinosima za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje za tri mjeseca koja prethode objavljivanju otvorenog postupka; 

5)    uvjerenje nadle`nog suda da ne postoje zakonske smetnje, a koje se izdaje na osnovu podataka iz slu`bene evidencije koju vodi sud; 

6)    izjavu ponudioca da ne postoji zakonska smetnja za u~e{}e u javnom nadmetanju za slu~ajeve o kojima se ne vodi slu`bena evidencija (izjava ponu|a~a ima zna~aj dokaznog sredstva); 

7)    izjavu ponu|a~a ovjerenu od strane ovla{tenog lica, a koja se odnosi na nepromjenjivost cijena; 

8)    izjavu o prihvatanju tenderskih uslova; 

9)    referenc listu ponu|a~a koju ima u poslovima sli~nog sadr`aja, a koja je predmet ovog tendera; 

10)    rok isporuke iskazan u danima; 

11)    specifikaciju rezervnih dijelova sa pojedina~nim i ukupnim cijenama na originalnoj tenderskoj dokumentaciji sa ura~unatim zakonskim obavezama; 

12)    uslove i na~in pla}anja iskazan u danima; 

13)    izvje{taj o finansijskom poslovanju izra`en u posljednje dvije godine sa ukupnim vrijednostima i klijentima; 

14)    potvrdu poslovne banke o bonitetu firme, odnosno potvrdu o solventnosi ponu|a~a; 

15)    dostavi odgovaraju}e garancije za ponudu (2% od ponu|ene cijene) ali ne manju od 2.000,00 KM 

16)    opciju ponude od minimum 45 dana; 

17)    garantni rok za isporu~ene rezervne dijelove; 

18)    alternativne ponude nisu dozvoljene. 

V. KRITERIJI 

Kriterij za izbor kvalificiranih ponu|a~a ili kandidata je ekonomski najpovoljnija ponuda prema slijede}im kriterijima; 

VI. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti u prostorijama DD BH TELECOMA - Telecom In`enjeringa - Sarajevo, Bulevar Me{e Selimovi}a broj 18 - protokol uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 50 KM. 

Uplatu izvr{iti na ra~un broj 1291041000132519 koji se vodi kod-Central Profit banke d.d. Sarajevo, sa naznakom "uplata za otkup tendera broj 15-04/05". 

Ponu|a~i koji su izvr{ili uplatu po ranije objavljenom javnom nadmetanju broj 15 -01/05 koji je objavljen u "Dnevnom avazu" 21. 1. 2005. godine, nisu obavezni vr{iti novu uplatu s tim da su du`ni dostaviti dokaz o ranijoj uplati. 

VII. PODNO[ENJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju po{tom ili li~no na adresu: u prostorijama D.D. BH TELECOMA -Telecom In`enjeringa -Sarajevo, Bulevar Me{e Selimovi}a broj 18- protokol najkasnije do 31.05.2005. godine do 12,00 sati. 

VIII. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda oba vi~e se 31. 5. 2005. godine u 12,10 sati u prostorijama Telecom In`enjeringa - sala 100. 

IX. OSTALE ODREDBE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi sa dostavljanjem ponude. 


(1-11/1437-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO PRAVDE 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

    Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, 

    Trg BiH broj 1, 71000 Sarajevo 

    Identifikacioni broj 4200793630003 

    Porezni broj 01075319 

    Kontakt osobe 

    @elimir Bo{njak, tel./fax 033 707-292 

    Zorka Pudar, tel.033 223-505, 223-507 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I. l. i Odjeljenje Sudske policije BiH, Kraljice Jelene broj 88, 71 000 Sarajevo 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

    Kao pod I. l. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE [ALJU PONUDE/ZAH- TJEVI ZA U^E[]E 

    Kao pod I. l. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN1) 

    Upravni organ na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA 

    Robe 

II.2.    DA LI JE TO OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN) 

    Ne 

II.3.    NAZIV/REFERENCU TOG UGOVORA KOD UGOVORNOG ORGANA 

    Ugovor o nabavci specijalnih vozila za Sudsku policiju BiH i Pritvorsku jedinicu BiH i Ugovor o nabavci uniformi za policajce Pritvorske jedinice BiH 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

    LOT 1 -    Nabavka specijalnog vozila "Kombi"
        2,5 TDI PD 

    LOT 2 -    Nabavka specijalnog vozila "Caddy"
        Furgon 1,9 TDI 

    LOT 3 -    Nabavka uniformi za opremanje policajaca
        Pritvorske jedinice BiH 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA 

    LOT 1 - 2 vozila 

    LOT 2 - 1 vozilo 

    LOT 3 - Maksimalno za 36 policajaca 

II.6.    MJESTO (LOKACIJA) ISPORUKE ROBA 

    Kraljice Jelene br. 88, 71000 Sarajevo 

II.7.    PODJELA PO LOTOVIMA 

    Da 

II.8.    DA LI SE PRIHVATAJU ALTERNATIVNE PONUDE? 

    Ne 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK PREDVI\EN ZA IZVR[ENJE/ ISPORUKU 

    LOT 1 i LOT 2 -Maksimalno 120 dana 

    LOT 3 - Maksimalno 30 dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1.    IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16.ZJN) 

    Ne 

III.2.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16-17. UPZ) 

    Ne 

III.3.    IZNOS GARANCIJE ZA IZVR{ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

    10 % ponu|ene cijene 

III.4.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19 UPZ) 

    Potrebno dostaviti izjavu da }e dostaviti garanciju za izvr{enje ugovora, a rok va`nosti garancije je rok va`nosti ugovora. 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E- LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) 

    Po ~lanu 23. ZJN dostaviti dokaze 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - PRIKLADAN ZA OBAV- LJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

    Ne 

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANCIJSKA PODOBNOST (~lan 25.ZJN) 

    Dostaviti dokaze po ~lanu 25. ZJN 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PRO- FESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dostaviti dokaze po ~lanu 26. ZJN 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTE POSTUPKA 

    Otvoreni 

IV.2    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    - cijena        60% 

    - rok isporuke    10% 

    - garantni rok za isporu~enu robu    10% 

    - reference ponu|a~a    10% 

    - uslovi i na~in pla}anja    10% 

IV.3.    PRIMJENA DOMA]EG PREFERENCIJALA
(~lan 20. UPZ) 

    Ne 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKU- MENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

    Mo`e se dobiti po isteku 5 dana od dana objave oglasa, svakim radnim od 10 do 16 sati, uz prilo`en dokaz o uplati po svakom LOT-u u iznosu od 50,00 KM, na transakcijski ra~un Ministarstva finansija i trezora BiH broj 5620120000084588, otvoren kod RAZVOJNE BANKE AD BANJA LUKA, filijala LUKAVICA, s naznakom "Tro{kovi tendera Ministarstva pravde BiH". Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponu|a~u. 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU UPOTREBE JEZIKA U VEZI PONUDE 

    Jedan od zvani~nih jezika u BiH (~lan 8.ZJN) 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

    28 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o nabavci. 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD U KOJEM PONU\A^ MORA OBEZBIJEDITI PERIOD
VA@ENJA PONUDE 

    30 dana nakon roka za podno{enje ponuda. 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33.ZJN, ~lan 13.UPZ) 

    O vremenu i mjestu otvaranja ponuda kandidati }e biti blagovremeno obavije{teni. 

(1-11/1438-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
DD "BH TELECOM" SARAJEVO
DIREKCIJA ZENICA 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

    Organizacija: DD "BH TELECOM" SARAJEVO, DIREKCIJA ZENICA 

    Kontakt-osoba: IBRAHIM KRVAVAC, dipl. ing. ma{. 

    Adresa: MASARYKOVA br. 46 

    Po{tanski broj: 72000 

    Grad: Zenica 

    Identifikacioni broj: 4200211100030 

    Telefon: 032/404-000 

    Faks: 032/414-217 

    Elektronska po{ta 

    (e-mail): ifeta.salihagic@bhtelecom.ba 

    Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

    Kao Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN) 

    I.5.a. javno poduze}e 

    I.5.b. na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA: 

    Robe 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN) 

    Da 

II.3.    NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRE- TAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGO- VORNOG ORGANA 

    Otvoreni postupak sa okvirnim sporazumom broj OP-OS-02/05 od 2.5. 2005. godine. 

    Nabavka rezervnih auto-dijelova za 2005. godinu. 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

    Predmet Ugovora je isporuka rezervnih autodijelova u 2005. godini po lotovima kako slijedi: 

    LOT 1.    auto-dijelovi za vozila [koda Octavia
        1.9.TD - godina proizvodnje 1999. 

    LOT 2.    auto-dijelovi za vozila [koda Fabia 1.9.
        SDI-godina proizvodnje 2003. 

    LOT 3.    auto-dijelovi za vozila [koda Felicija 1.9
         combi-godina proizvodnje 2000. 

    LOT 4.    auto-dijelovi za vozila VW Golf III 1.9.
        D-godina proizvodnje 1996. 

    LOT 5.    auto-dijelovi za vozila VW Golf II 1.6
        D-godina proizvodnje 1991. 

    LOT 6.    auto-dijelovi za vozila Lada Niva 1.7.-
        godina proizvodnje 2003. 

    LOT 7.    auto-dijelovi za vozila VWT 4 2.4.
        SD-godina proizvodnje 2000. 

    LOT 8.    auto-dijelovi za vozila VW Caddy 1.9
        D-godina proizvodnje 1998. 

    LOT 9.    auto-dijelovi za vozila VW LT 46 2.8
        TDI-godina proizvodnje 2000. 

    LOT 10.    auto-dijelovi za vozila VW LT 35. 2.5
        TDI-godina proizvodnje 2000. 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

    deset lotova 

II.6.    MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

    Isporuka na paritetu FCO Kupac-DD "BH TELECOM" Direkcija Zenica, Masarykova 46.-72000 Zenica 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Da 

    Ponude se mogu dostavljati za: 

    jedan lot 

    nekoliko lotova 

    sve lotove 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA? (~lan 17 ZJN) 

    Ne 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    12 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) 

    Uvjerenje nadle`nog suda da ne postoje zakonske smetnje, a koje se izdaje na osnovu podataka iz slu`bene evidencije koju vodi sud. 

    Izjava ponu|a~a da ne postoji zakonska smetnja za u~e{}e u nadmetanju za slu~ajeve o kojima se ne vodi slu`bena evidencija. 

    Izjava ponu|a~a ima zna~aj dokaznog sredstva. 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAV- LJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24 ZJN) 

    Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojevima telefona i telefaxa i sa identifikacionim brojem. 

    Mjesto i broj upisa u sudski registar. 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFE- SIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN) 

    Ponu|a~ dostavlja uvjerenja izdata od agencije za kontrolu kvaliteta-ateste za ponu|ene auto-rezervne dijelove (~lan 26. pod e. ZJN) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA: 

    Otvoreni 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34 ZJN): 

    (a) Samo najni`a cijena: 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18 ZJN) 

    Mo`e se obezbijediti do 22. 5. 2005. godine 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

    2. 6. 2005. godine do 15 sati 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZ- BIJEDITI 

    30 dana 

    nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV. 8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33 ZJN, ~lan 13 UPZ) 

    7. 6. 2005. godine 

    DD "BH TELECOM" DIREKCIJA ZENICA, Masarykova 46 

    72000 Zenica, sala br. 17 na I spratu 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

    Ponuda treba da sadr`i: 

1.    Izjavu ponu|a~a ovjerenu od strane odgovornog lica, a koja se odnosi na nepromjenjivost cijena; 

2.    Izjavu o prihvatanju tenderskih uslova; 

3.    Ponuda sa~injena na originalnoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije, ispunjena i ovjerena sa fiksnim jedini~nim cijenama i ukupnim vrijednos- tima po stavkama i ukupnom vrijednosti za svaki lot posebno, izra`enim u konvertibilnim markama (KM), sa ura~unatim porezom na promet. Ponuda mora sadr`avati sve pojedina~ne stavke za lot ili lotove koji se nude; 

4.    Dostaviti certifikate o originalnosti ponu|enih rezervnih auto-dijelova; 

5.    Izjavu ponu|a~a o preuzimanju obaveza za kon- tinuirano snabdijevanje sa definisanim najkra}im rokom isporuke u kalendarskim danima, 

6.    Izjavu za uslove i na~in pla}anja (bez avansa, po isporuci); 

    Kriterij za izbor je najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude. 

    Ponude koje ne budu sadr`avale sve tra`ene elemente iz obavje{tenja i tenderske dokumentacije koja je ponu|a~ima dostupna odmah po objavi, ne}e se razmatrati. 

    Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele okvirnog sporazuma. 

    U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 

Aneks A 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

    Organizacija 

    DD "BH TELECOM" SARAJEVO 

    DIREKCIJA ZENICA 

    Kontakt osoba: NASIHA HAMUR, PROTOKOL 

    Adresa: Masarykova br. 46 

    Po{tanski broj: 72000 

    Grad: Zenica 

    Identifikacioni broj: 4200211100030 

    Telefon: 032/240 940 

    Faks: 032/414 217 

    Elektronska po{ta (e-mail): ze@bhtelecom.ba 

    Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONU- DE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Organizacija 

    DD "BH TELECOM" SARAJEVO 

    DIREKCIJA ZENICA 

    Kontakt osoba: NASIHA HAMUR, PROTOKOL 

    Adresa: Masarykova br. 46 

    Po{tanski broj: 72000 

    Grad: Zenica 

    Identifikacioni broj: 4200211100030 

    Telefon: 032/240 940 

    Faks: 032/414 217 

    Elektronska po{ta (e-mail): ze@bhtelecom.ba 

    Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba (1-11/1441-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "BREZA"
BREZA 

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i odluke Upravnog odbora preduze}a broj 536-02-3103.7.3/05 Javno komunalno preduze}e "Breza" objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU ROBA I USLUGA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku sljede}ih roba i usluga 

    LOT I    Vodomjeri 

    LOT II    Ba`darenje i opravka vodomjera 

Napomena: Ponu|a~i mogu dostaviti ponude za vi{e lotova, cjelokupni lot ili grupe unutar lota. 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti, {to dokazuju rje{enjem o upisu u sudski registar, osim pravnih lica koja su isklju~ena iz prava sudjelovanja u javnim nabavkama shodno ~lanu 23. navedenog zakona. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i sljede}e elemente: 

a)    naziv i adresu ponu|a~a, 

b)    specifikaciju roba ili usluga shodno tenderskoj dokumentaciji sa navedenim jedini~nim cijenama svake robe ili usluge pojedina~no, vrijednost svake robe unutar lota, kao i lota u cjelini, 

c)    proizvo|a~a za svaku robu pojedina~no, 

d)    rok isporuke, 

e)    uslove pla}anja, 

f)    garantni rok, 

g)    period va`enja ponude, 

h)    reference ponu|a~a, 

i)    specifikaciju prilo`enih dokumenata uz prijavu za nadmetanje. 

Uz ponudu neophodno je prilo`iti i sljede}e dokumente: 

a)    ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra 

b)    fotokopiju identifikacionog broja 

c)    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, niti da je nad istim obavljen postupak ste~aja ili likvidacije 

d)    uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije pravomo}nom sudskom presudom osu|eno za bilo koje kazneno djelo iz osnova zloupotrebe propisa 

e)    potvrdu nadle`ne poreske uprave da nema neizmirenih obaveza po osnovu dosjelih poreza i doprinosa za socijalno osiguranje. 

Ovjera fotokopija, uvjerenja nadle`nog suda kao i potvrda od nadle`ne porezne uprave ne mogu biti starija od tri mjeseca. 

4. KRITERIJ ZA VREDNOVANJE PONUDA 

Odabir najpovoljnije ponude izvr{it }e se na osnovu Odluke o kriterijima za ocjenu ponude i dodjelu ugovora koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. 

5. MJESTO I VRIJEME ZA PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumantacija se mo`e preuzeti u prostorijama JKP "Breza" Breza, ulica Hasana Kafije 2, u sobi broj 6, u vremenu od 7,00 do 15,00 sati uz predo~enje dokaza o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM. 

Uplata se mo`e izvr{iti na blagajni ili na jedan od transakcijskih ra~una. 

6. MJESTO I VRIJEME ZA PODNO[ENJE PONUDA 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku - LOT broj...- ne otvaraj" na adersu JKP "Breza" Breza, ulica Hasana Kafije 2, na protokol preduze}a ili preporu~enom po{tom. 

U obzir }e se uzeti ponude za izbor koje stignu u roku od dvadeset dana od dana objavljivanja otvorenog postupka zaklju~no sa 15 sati. 

Ponude koje stignu nakon navedenog roka, odnosno ponude koje budu upu}ene na nazna~enu adresu preporu~enom po{tom od utvr|enog roka ne}e se razmatrati. 

7. MJESTO I VRIJEME ZA OTVARANJE PONUDA 

Komisija ugovornog organa izvr{it }e otvaranje ponuda u prostorijama JKP "Breza" Breza ul. Hasana Kafije 2, drugog radnog dana nakon isteka roka za podno{enje ponuda u 12 sati. 

8. OBAVEZE I ODGOVORNOST PONU\A^A 

Obaveza u~esnika javne nabavke je da svoje ponude podnese u roku, vremenu i mjestu utvr|enom u pozivu za otvoreni postupak, te da se pri izradi ponude obavezno pridr`ava propisanih uslova. 

Odabrani ponu|a~ je du`an nakon pismene obavijesti naru~ioca o odabiru i prihvatanju najpovoljnije ponude u roku od 20 dana zaklju~iti ugovor. 

9. OSTALE NAPOMENE 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no ponudu, odbije svaku ponudu, poni{ti ili ponovi postupak javne nabavke ili odbije sve ponude u slu~ajevima navedenim u ~lanu 12. navedenog zakona. 

Nov~ana naknada koja se upla}uje kao uvjet za sudjelovanje na javnom nadmetanju je nepovratna. 

Za sve informaicije zainteresovani ponu|a~i mogu se obratiti na telefon 032 783 491. Kontak osoba Nefi} Alija. (1-11/1442-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNA USTANOVA "STRU^NA ORGANIZACIJA
CENTAR ZA VOZILA"
[IROKI BRIJEG 

Na temelju ~lanka 19 i 20. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Javna ustano- va "Stru~na organizacija CENTAR ZA VOZILA" [iroki Brijeg objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU RABLJENOG TERENSKOG VOZILA 

I - PREDMET JAVNE NABAVE 

Predmet javne nabave je rabljeno terensko vozilo registrirano u BiH, radnog obujma od 2 500 do 3 000 ccm, s automatskim klima ure|ajem, godine proizvodnje od 2001. do 2004. pogonsko gorivo-dizel, snage od 80 do 110 KW, do 80.000 kilometara prije|enih, metalic boja i elektri~ni podiza~i stakala. 

II - PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u otvorenom postupku imaju svi ponuditelji registrirani za obavljanje djelatnosti iz predmeta javne nabave, osim ponuditelja koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja u javnim nabavama prema ~lanku 23. Zakona o javnim nabavama "Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

IV- KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. Kriteriji su sljede}i: 

V - PODNO[ENJE PONUDE 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom ponuditelja dostavljaju se na adresu Javna ustanova "Stru~na organizacija CENTAR ZA VOZILA", Obilaznica bb, 882/20, [iroki Brijeg uz naznaku, "Ponuda za javno nadmetanje - ne otvaraj", u roku od 28 dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH" do 16 sati, osobno ili preporu~enom po{tom. 

Nepotpune ponude ne}e se razmatrati, a ponude primljene nakon isteka roka predvi|enog za podno{enje ponude ne}e biti prihva}ene i vratit }e se ponuditelju neotvorene. 

Alternativne ponude nisu dopu{tene. 

VI - OTVARANJE PONUDE 

Otvaranje ponude je javno i otvaranju mogu prisustvovati po dva ovla{tena predstavnika ponuditelja, koji svoja ovla{tenja dokazuju u pismenom obliku. 

Ponude }e se otvoriti dva dana nakon isteka roka za podno{enje ponuda u 12 sati u prostorijama Javne ustanove "Stru~na organizacije CENTAR ZA VOZILA", Obilaznica bb, [iroki Brijeg. 

VII - OSTALE ODREDBE 

Naru~itelj ne snosi nikakve tro{kove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u postupku javnog nadmetanja. Za dodatne informacije mo`ete se obratiti na telefon 039/703-047, kontakt osoba je Mario Raspudi}. 

(1-11/1452-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA
MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA,
OBNOVE I POVRATKA 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

    Organizacija: SBK/KSB Ministarstvo prostornog ure|enja, obnove i povratka 

    Kontakt osoba: Kaknjo Fuad 

    Adresa: Prnjavor 16 Travnik 

    Po{tanski broj: 72 270 

    Grad: Travnik 

    Identifikacioni broj: 4236329000000 

    Telefon: 030/511 159 

    Faks: 030/540 291 

    Elektronska po{ta (e-mail): minor@bih.net.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

    Kao pod I.1. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONU- DE/ ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Kao pod I.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN) 

    I.5.a upravni organ 

    I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

    Nabavka ra~unarske opreme 

II.1.    VRSTA UGOVORA 

    Robe 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN) 

    Ne 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

    Dat je u tenderu. 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

    Data je u tenderu 

II.6.    MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

    Ministarstvo prostornog ure|enja, obnove i povrat- ka-Travnik 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA? (~lan 17 ZJN) 

    Da 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    30 dana (od dodjele ugovora) 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFE- SIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

    Otvoreni 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA
(~lan 34 ZJN): 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija 

    1.    Cijena    u~e{}e 55% 

    2.    Kvalitet opreme    u~e{}e 25% 

    3.    Garancije, servisiranje opreme    u~e{}e 20% 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKU- MENTACIJE (~lan 18 ZJN) 

    Mo`e se obezbijediti do kraja trajanja konkursa 

    Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju 50 KM 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

    31.05.2005. (datum) 11,00 sati (vrijeme) 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBI- JEDITI 

    2 mjeseca ili 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV. 8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33 ZJN, ~lan 13 UPZ) 

    Datum 31.05.2005. 

    Mjesto Travnik, Prnjavor 16. 


(1-11/1456-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@ELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Javno preduze}e @eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo objavljuje 

DJELIMI^NO PONI[TENJE 

OTVORENOG POSTUPKA BROJ 50/05 

za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku roba u 2005. godini koji je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", broj 16 od 2l.03.2005. godine, te istovremeno objavljuje 

PONOVNI OTVORENI POSTUPAK BROJ 50/05 

 ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU ROBA U 2005. GODINI 

I. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku autodijelova i opreme, repromaterijala i to: 

    LOT - 1.    AUTODIJELOVI I OPREMA 

    LOT - 2.    REPROMATERIJAL 

        A) GRA\EVINSKI MATERIJAL 

        B) VODOVODNI MATERIJAL 

        C) ELEKTROMATERIJAL 

II. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja dostave ponudu na jedan ili oba lota a registrovana su kod nadle`ne institucije za obavljanje djelatnosti koje su predmet otvorenog postupka, osim pravnih subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama. 

III. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i specifikaciju dokumenata koji su sastavni dio ponude. 

IV. KRITERIJ ZA VREDNOVANJE PONUDE 

Ugovorni organ }e, po{to utvrdi ispunjenje formalno obavezuju}ih uslova (iz ta~ke III - SADR@AJ PONUDE) izvr{iti bodovanje ponuda prema redoslijedu kriterija kako slijedi: 

V - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama @FBiH, Servisa za nabavke i prodaju, soba broj 1, ulica Musala broj 2, Sarajevo, u terminu od 8,00 - 12,00 sati, uz dokaz o izvr{enoj uplati koja je odre|ena na osnovu stvarnih tro{kova, a koja iznosi 50,00 KM za svaki lot pojedina~no. 

Uplata se vr{i na `irora~un 1291011000951152 HVB - Central profit banka Sarajevo, a za inoponu|a~e na `irora~un 1291011000951152-EUR HVB - Central profit banka Sarajevo u korist @FBiH sa naznakom "Uplata tenderske dokumentacije po tenderu 50/05 i odgovaraju}em lotu". 

VI - PODNO[ENJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK br. 50/05 LOT____- NE OTVARAJ", na adresu: @eljeznice Federacije BiH, Sarajevo, Musala 2, Servis za nabavke i prodaju, protokol soba broj 15, prizemlje. 

Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. 

Krajnji rok za dostavljanje ponude je 28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", odnosno do 31.05.2005. godine do 15 sati na protokolu @FBiH. 

Neblagovremeno pristigle, kao i nepotpune ponude, ne}e se razmatrati. 

VII - OTVARANJE PONUDA 

Otvaranje ponuda obavit }e se 01.06.2005. godine u 11,00 sati u Generalnoj direkciji @FBiH, Musala 2, mala sala, prvi sprat. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a. O rezultatima otvorenog postupka ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

VIII - TRO[KOVI PONUDE 

@eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine ne snose nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku i zadr`avaju pravo da prihvate pojedina~no svaku ponudu u potpunosti ili da odbiju svaku ponudu ili poni{te otvoreni postupak ili odbiju sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snose nikakvu odgovornost prema dobavlja~ima. 

Ponu|a~i koji sa otkupili LOT-1 i LOT-2 u prethodno objav- ljenom otvorenom postupku broj 50/05, objavljenom u "Slu`- benom glasniku BiH" i "Oslobo|enju" dana 21.03.2005.godine, obavezni su preuzeti tendersku dokumentaciju za LOT-1 i LOT-2 bez ponovnog otkupa lotova. 

IX - OSTALI USLOVI 

Naru~ilac zadr`ava pravo da zatra`i od ponu|a~a dodatna poja{njenja ili dokumentaciju kojom se utvr|uje validnost ponude. 

Za LOT-1 (autodijelovi i oprema) obavezno navesti za svaku poziciju naziv proizvo|a~a. 

Naru~ilac zadr`ava pravo da ugovore o nabavi sklopi pojedina~no po lotovima. 

Odabrani ponu|a~ je du`an nakon pismene obavijesti naru~ioca o odabiru i prihvatanju najpovoljnije ponude zaklju~iti ugovor u predvi|enom zakonskom roku. 

Za sve dodatne informacije mo`e se obratiti na telefon 033/ 22 33 80, kontakt osoba za LOT-1 Had`i} Suad, a za LOT-2 ^elebi} Fehim. 

(1-11/1457-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
RUDNICI "KREKA" D.O.O.
TUZLA 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

    Organizacija: Rudnici "Kreka" u Tuzli d.o.o. 

    Kontakt-osoba: Borislav Radoj~i}, dipl. ing. rud. (za LOT 1 i LOT 2) 

    Mulaga Fazli}, dipl. ing. rud. (za LOT 3) 

    Mr. Enver @igi} dipl. ing. rud. (za LOT 4) 

    Adresa: ul. Mije Kero{evi}a-Guje broj 1 

    Po{tanski broj: 75000 

    Grad: Tuzla 

    Identifikacioni broj : 4209020780003 

    Telefon: +387 (0) 35 282 111 

    Faks: + 387 (0) 35 282 087 

    Elektronska po{ta (e-mail): krekakom@inet.ba 

    Internet adresa (web):     www.kreka.inet.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

    Organizacija: Rudnici "Kreka" u Tuzli d.o.o. 

    Kontakt-osoba: Selma Pozderovi}, dipl. ecc. 

    Adresa: ul. Mije Kero{evi}a-Guje broj 1 

    Po{tanski broj: 75000 

    Grad: Tuzla 

    Identifikacioni broj : 4209020780003 

    Telefon: +387 (0) 35 286-883 

    Faks: + 387 (0) 35 286-883 

    Elektronska po{ta (e-mail): krekakom@inet.ba 

    Internet adresa (web) 

    www.kreka.inet.ba 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONU- DE/ ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Kao pod I.3. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA 

    Robe 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN) 

    Da 

II.3.    NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRE- TAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVOR- NOG ORGANA 

    Odluka generalnog direktora broj 584/05 od 26.04.2005. godine 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

    LOT 1 Eksploziv 

    LOT 2 El. detonatori 

    LOT 3 ^eli~na podgrada 

    LOT 4 Dizel gorivo 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

    LOT 1     1.500.000 kg (za tri godine) 

    LOT 2     3.765.000 kom (za tri godine) 

    LOT 3     2.700.000 kg (za tri godine) 

    LOT 4    9.300.000 litara (za tri godine) 

II.6.    MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

    Rudnici: Mramor, Bukinje, Dubrave i [ikulje 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Da 

    Ponude se mogu dostavljati za jedan lot, ili za sve lotove. 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA? (~lan 17 ZJN) 

    Ne 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    Okvirni sporazum na tri godine, a periodi~ni ugovori ne du`i od jedne godine (od dodjele ugovora) 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1.    IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16 ZJN) 

    1% od ponu|ene cijene za godi{nje koli~ine 

III.2.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU, (~lan 16-17 UPZ) 

    Period va`enja garancije je 90 dana. 

    Garancija se dostavlja uz ponudu. 

    Realizaciji garancije se pristupa u slu~aju ispunjenja uslova navedenih u ~lanu 16. ta~ka 3. UPZ. 

III.3.    IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16 ZJN) 

    5% od vrijednosti godi{njeg ugovora. 

III.4.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19 UPZ). 

    Period va`enja garancije je za period va`enja ugovora. 

    Garancija se dostavlja neposedno prije zaklju~ivanja ugovora. 

    Realizaciji garancije se pristupa u slu~aju ispunjenja uslova navedenih u ~lanu 16. ta~ka 3. UPZ. 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) 

    Dokazi o ispunjenju uslova iz ~lana 23, ta~ke a, b, c, d, e, f, ZJN. 

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINAN- SIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

    Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednju poslovnu godinu. 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFE- SIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN) 

    Lista glavnih isporuka ponu|a~a ili prizvo|a~a u posljednje dvije godine, tehni~ka opremljenost ponu|a~a odnosno proizvo|a~a ~iju robu nudi. 

    Ostali elementi navedeni u ~lanu 26. stav 2. ZJN mogu se dostaviti ali nisu eliminatorni. Isti }e se bodovati u okviru referens liste (detaljnije u tenderskoj dokumentaciji). 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

    Otvoreni 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34 ZJN): 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija 

    1. Cijena    u~e{}e 80% 

    2. Referens lista    u~e{}e 7% 

    3. Garancija kvaliteta     u~e{}e 5% 

    4. Rokovi pla}anja     u~e{}e 8% 

IV.3.    PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMA- NA DOMA]EG (~lan 20 UPZ) 

    12% 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18 ZJN): 

    Mo`e se obezbijediti do 20.6.2005. u 10,00 sati 

    Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju, 40 KM (za jedan lot) 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE 

    (~lan 8 ZJN) 

    Slu`beni jezici u BiH i engleski jezik 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

    20.06.2005. 10,00 sati 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

    90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33 ZJN, ~lan 13 UPZ) 

    20.06.2005. godine 

    Generalna direkcija Rudnika "Kreka" u Tuzli d.o.o. ul. Mije Kero{evi}a-Guje broj 1, Tuzla. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

    Tra`ena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne starija od tri mjeseca. 

    Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerisane a garantni dokumenti (iz ta~ke III.1-III.4 ovog obavje{tenja) mogu biti neuvezani i bez numerisanih stranica. 

    Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. 

______________ 

SUMMARY OF ANNOUNCEMENT 

a)    NAME AND ADDRESS OF CONTRACTING ORGAN 

    Company: Rudnici "Kreka" u Tuzli d.o.o. 

    Contact persons: Borislav Radoj~i}, dipl. ing. rud. (For Package 1 and Package 2) 

    Mulaga Fazli}, dipl. ing. rud. (For Package 3) 

    Mr. Enver @igi} dipl. ing. rud. (For Package 4) 

    Address: ul. Mije Kero{evi}a-Guje broj 1 

    Postage number: 75000 

    City: Tuzla 

    Identification number : 4209020780003 

    Phone: +387 (0) 35 282 111 

    Fax: + 387 (0) 35 282 087 

    (e-mail): krekakom@inet.ba 

    (web): www.kreka.inet.ba 

b)    TYPE OF CONTRACT 

    Goods 

    Is it possible to conclude the general agreement 

    Yes 

c)    SHORTEN DESCRIPTION OF SUBJECT THE CONTRACT 

    Package 1 - Explosive 

    Package 2 - Elektric detonators 

    Package 3 - Steel arches 

    Package 4 - Disel fuel 

d)    TOTAL QUANTITY 

Package 1 - 1.500.000 kilos (For three years) 

Package 2 - 3.765.000 picces (For three years) 

Package 3 - 2.700.000 kilos (For three years) 

Package 4 - 9.300.000 liters (For three years) 

C)    TYPE OF PROCEDURE 

    Opened 

f)    CONDITIONS FOR RECEIVING THE TENDER DOCUMENTATION 

    Tender documentation can be provided by June 20, 2005 at 10 o'clock 

    Charges for tender documenttion 40 KM (For one Package) 

g)    DEADLINE FOR BID SUBMISSION 

    June 20, 2005 at 10 o'clock 

(1-11/1459-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDI[NJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON
MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA,
OBNOVE I POVRATKA
TRAVNIK 

OBAVIJEST O NABAVI 

01 OTVORENI POSTUPAK 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1.     PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

    Organizacija 

    MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA, OBNOVE I POVRATKA 

    Kontakt-osoba: @eljka Buzuk 

    Adresa: Prnjavor 16 

    Po{tanski broj: 72250 

    Grad: Travnik 

    Identifikacioni broj: 4236329000000 

    Telefon: 030 511 215, 030 511 159 

    Faks: 030 540 291 

    Elektronska po{ta (e-mail): minor@bih.net.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

    Kao pod I.1. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONU- DE/ ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Kao pod I.1. 

    ako se {alje po{tom ili osobno na adresu: 

    KSB/SBK Stani~na 43, Travnik (na protokol) sa nazna- kom PONUDA-NE OTVARATI 

I.5.     VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3 ZJN ) 

    I.5.a tijelo uprave 

    I.5 b na kantonalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1    VRSTA UGOVORA 

    Robe 

II.2.     DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32 ZJN) 

     Ne 

II.3.    NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRE- TAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVOR- NOG ORGANA 

    Integrirani program povratka za op}ine Jajce, Dobreti}i i Donji Vakuf 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

    Nabava i isporuka gra|evinskog materijala za 15 korisnika u naseljenim mjestima op}ina Jajce, Dobreti}i i Donji Vakuf. 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OPSEG UGOVORA 

    Nalaze se u tenderu koji se mo`e preuzeti na navedenoj adresi. 

II.6.    MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

    Naseljena mjesta op}ina Jajce, Dobreti}i i Donji Vakuf. 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Ne 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA? (~lanak 17 ZJN) 

    Ne 

II.9    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    period u mjesecima 1 ili danima 30 od dodjele ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1.    IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16 ZJN) 

    Ne 

III.5.    UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23 ZJN) 

    Dokaz o ispunjenju uvjeta iz ~lanka 23, to~ke a, b, c, d, e, f Zakona o javnim nabavkama 

III.6.    UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAV- LJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24 ZJN) 

III.7.    UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINAN- SIJSKA PODOBNOST (~lanak 25 ZJN) 

III.8.    UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFE- SIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26 ZJN) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

    Otvoreni 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34 ZJN): 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija 

    1)    cijena    u~e{}e 70 % 

    2)    rok isporuke    u~e{}e 10 % 

    3)    reference    u~e{}e 10 % 

    4)    na~in pla}anja    u~e{}e 10 % 

IV.3.    PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMA- NA DOMA]EG (~lanak 20 NPZ) 

    Ne 

IV.4.    UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKU- MENTACIJE (~lanak 18 ZJN) 

    Mo`e se preuzeti nakon objave obavje{tenja o nabavci. 

    Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju 50 KM 

    Uplatom na depozitni ra~un Vlade KSB/SBK broj 1299011001116234, Central profit banka Sarajevo, Filijala Travnik (vrsta prihoda 721119) 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

    30.05.2005. do 11,00 sati 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUDITELJ DU@AN OBEZBIJEDITI 

    do 30.07.2005. godine 

IV.8.    NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA 

    (~lanak 33 ZJN, ~lanak 13 UPZ) 

    Nadnevak 30.05.2005. 

    Mjesto 

    Kao pod I.1. u 12 sati. 


(1-11-1460-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ODBRANE
FEDERALNO MINISTARSTVO OBRANE
SARAJEVO 

Temeljem odredbi Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), FMO objavljuje 

DOPUNU OBAVIJESTI 

O PROVO\ENJU OTVORENOG POSTUPKA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU MOTORNIH VOZILA ZA POTREBE VF BiH 

PREDMET DOPUNE 

Predmet dopune je sukladno odredbama ~lanka 14. (Tehni~ke specifikacije) Zakona o javnim nabavama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), te }e FMO (kao ugovorno tijelo) prihvatiti ponude za motorna vozila koja su ekvivalent glede njihovih osobina. 

I. Specijalno sanitetsko motorno vozilo - komada ^ETIRI (4) 

Dodatna oprema: Po tenderskoj dokumentaciji - LOTA I 

Rok za dostavu ponuda se produljuje za sedam (7) dana sukladno odredbama ~lanka 13. stavak 6. Zakona o javnim nabavama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Rok za dostavljanje ponuda je 18. 5. 2005. godine. Javno otvaranje ponuda obavit }e se u ~etvrtak 19. 5. 2005. godine u 10,00 sati u uredu 226 Federalnog ministarstva obrane Sarajevo, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 98. 

Ostali elementi obavijesti o provo|enju otvorenog postupka ogla{eni dana 11. 4. 2005. godine u ("Slu`benom glasniku BiH", broj 20/05), ostaju nepromijenjeni. 

(1-11/1461-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
"ELEKTROPRIVREDA HZ HERCEG BOSNA, D.D.
MOSTAR 

Na temelju ~lanka 19. i 20. to~ka 1. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i Naputka o primjeni zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH" 03/05) na temelju Odluke br. 1-1455/05 od 26.4.2005. godine JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PONOVNU JAVNU NABAVKU ROBA U 2005. GODINI 

1. PREDMET JAVNE NABAVKE 

Predmet javne nabavke je zaklju~ivanje okvirnog sporazuma i isporuka sljede}eg: 

LOT 1A - SAMONOSIVI KABELSKI SNOPOVI 

2. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u javnoj nabavci imaju svi ponuditelji registrirani za obavljanje djelatnosti iz predmeta javne nabavke bez obzira na sjedi{te ili prebivali{te, osim ponuditelja koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja u javnim nabavkama prema ~lanku 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

3. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA 

Nakon izbora kvalificiranih ponuditelja, kako je propisano cl. 22. do 26. Zakona o javnim nabavkama ugovorni organ predvi|a zaklju~ivanje okvirnog sporazuma na period od godinu dana prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude i kori{tenje preferencijalnog tretmana doma}eg. 

Potkriteriji koji se primjenjuju prilikom ocjene ponuda: 

1.    tehni~ke karakteristike i kvaliteta        45% 

2.    ponu|ena cijena        35% 

3.    rokovi pla}anja        10% 

4.    reference        5% 

4. MJESTO I VRIJEME PREUZIMANJA NATJE^AJNE DOKUMENTACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za sudjelovanje na javnom nadmetanju sa naznakom za koji Lot. 

Zahtjev za u~e{}e treba dostaviti na fax: ++387 36 317 156. 

Zainteresirani ponuditelji natje~ajnu dokumentaciju mogu preuzeti u poslovnom prostoru Naru~itelja - Zagreba~ka l, Mostar - Komercijalna slu`ba, svakim radnim danom u vremenu od 9,00do 13,00 sati uz prethodnu najavu na tel/fax: 036317 156, a najkasnije 10 dana prije otvaranja ponuda. 

Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 200 KM za LOT. ... Ponuditelji koji su otkupili prvi put dokumentaciju nisu du`ni ponovno upla}ivati. 

Uplate izvr{iti na ime naknade tro{kova na ra~un naru~itelja br. Uni Credit Zagreba~ka banka broj 3381002200811294 i za firme izvan BiH na `iro ra~un broj 7100-978-48-06-003539 s naznakom "JN - ISPORUKA LOT ............ " 

5. MJESTO I VRIJEME PODNO[ENJA PONUDA 

Ponude se dostavljaju u zatvorenom omotu preporu~enom po{tom ili se predaju osobno na adresu naru~itelja: JP "Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar, Zagreba~ka 1, Mostar - PROTOKOL sa naznakom ("NE OTVARAJ JN -LOT-"). 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 14.6.2005. do 13 sati -PROTOKOL JP. 

Nepravodobno pristigle ponude vratit }e se neotvorene ponuditelju. 

Alternativne ponude u kojima ponu|a~i nude druga~ije karakteristike predmeta nadmetanja u odnosu na zahtijevane u tenderskoj dokumentaciji nisu dopu{tene. 

Nisu dopu{tene ni varijante u dostavljanju ponuda, odnosno ponu|a~i mogu dostaviti za svaki LOT samo po jednu ponudu. 

Ponuda se dostavlja na jednom od slu`benih jezika Federacije BiH, a za strane ponuditelje na engleskom jeziku sa obveznim prijevodom na jedan od slu`benih jezika u Federaciji. 

6. MJESTO I VRIJEME OTVARANJA PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 14.6.2005. godine u 13 sati u sali za sastanke u JP "Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar Zagreba~ka 1. 

Otvaranju ponuda mogu biti nazo~ne ovla{tene ili opunomo}ene osobe ponuditelja uz uvjet predo~enja pisanog dokaza o ovlasti i dokaza osobnog identiteta. 

7. OBVEZE I ODGOVORNOSTI PONUDITELJA 

Obveze ponuditelja koji sudjeluju u javnoj nabavci je da ponude podnesu u roku, vremenu i mjestu utvr|enom u ovom pozivu, te da se pri izradi ponude obvezno pridr`avaju uvjeta i obveza koje proizlaze iz tenderske dokumentacije. 

Ponuditelj snosi odgovornost za to~nost, istinitost i vjerodostojnost predo~enih dokaza i dokumentacije u svojoj ponudi. 

8. OSTALE NAPOMENE 

Ponuditelji }e o rezultatima javne nabavke biti obavije{teni sukladno ~lanku 38. Zakona o javnim nabavama BiH. Naru~itelj zadr`ava pravo obustaviti postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u ~lanku 12. Zakona o javnim nabavama. 

Dodatne informacije u svezi s predmetom nadmetanja se mogu dobiti na kontakt tel. 036 / 317 156 kontakt osoba Gordana Ivi}. 

JP "Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosna" d.d. Mostar 

Mile Budaka 106A 

88000 Mostar 

tel. 387 36 317 156. 

(1-11/1463-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje 

OBAVJE[TENJE 

O JAVNOJ NABAVCI AUTOMOBILSKOG GORIVA
BR. DCFBIH/05-06-N/05 

I. UGOVORNI ORGAN 

Naziv: 

Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine (DCFBiH) 

Adresa: Put `ivota 2, Krilo A/III, 71000 Sarajevo 

Mati~ni broj: 4200339240004 

Internet adresa: fd_ceste@bih.net.ba 

Kontakt osoba: Emir Kasumagi}, dipl. ecc. 

Kontakt telefon: (033) 250 375 

Kontakt e-mail adresa: fdc_stud@bih.net.ba 

II. PREDMET NABAVKE 

Predmet ovog otvorenog postupka, kojim nije predvi|en okvirni sporazum niti su dozvoljene alternativne ponude, je dodjela: 

Ugovora o javnoj nabavci automobilskog goriva DCFBiH, br. DCFBiH/05-06-N/05 

Automobilsko gorivo sa strukturom ponu|enih koli~ina, cijenom i destinacijom preuzimanja navedeno je u tenderskoj dokumentaciji. 

III. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi ponu|a~i iz BiH koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupcima dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN-a ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

IV. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

V. KRITERIJI 

Kriterij za izbor kvalificiranih ponu|a~a ili kandidata je ekonomski najpovoljnija ponuda prema slijede}im kriterijima: 

VI. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti u uredu ekonomsko-finansijskog sektora DCFBiH, III sprat od 4.5.2005 godine od 9,00 do 14,00 sati, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 50 KM u korist DCFBiH na ra~un br. 1610000028440120 kod Raiffeisen banke DD Sarajevo, sa pozivom na "Tenderska dokumentacija broj DCFBiH/05-06- -N/05". 

VII. PODNO[ENJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju po{tom ili li~no na protokol DCFBiH, III sprat, najkasnije do 1.6.2005. godine do 12,00 sati. 

VIII. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavi}e se u uredu ekonomsko- -finansijskog sektora DCFBiH, III sprat, 1.6.2005. godine u 12,15 sati. 

IX. OSTALE ODREDBE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi sa dostavljanjem ponude. (1-11/1468-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BiH 

Na osnovu ~lana 10. stav 1. ta~ka a i ~lana 28, stav 1 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (u daljnjem tekstu - Ugovorni organ) objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU, ISPORUKU I INSTALACIJU ROBA I OPREME 

I. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Izbor najpovoljnije ponude za nabavku, isporuku i instalaciju roba i opreme po lotovima kako slijedi: 

    LOT- 1:    NOTEBOOK RA^UNARI - komada 7 (sedam) 

    LOT- 2:    Printer laserski - Color - komada 1 (jedan) 

    LOT- 3:    Klima ure|aji - komada 5 (pet) 

    LOT - 4:    Postavljanje pasivne ra~unarske mre`e sa
        komponentama 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti, osim onih koja su isklju~ena iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke, prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 19/05 - u daljnjem tekstu: ZJN). 

3. SADR@AJ PONUDE 

Sva tra`ena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca (originali, ovjerene fotokopije) u momentu otvaranja ponuda. 

4. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA - EVALUACIJU PONUDE 

Prema uslovima koje predvi|a "najpovoljnija ponuda", smatrat }e se ona koja u cijelosti ispunjava uslove, bli`e precizirane ~lanom 34. ZJN i utvr|enim kriterijima i to ekonomski najpovoljnija ponuda (po opadaju}em redosljedu): 

Napomena: NO NAME oprema ne}e biti razmatrana 

Na~in vrednovanja ponuda utvrdit }e Komisija za otvaranje i prihvatanje ponuda. 

5. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija se isklju~ivo preuzima u sjedi{tu Ugovornog organa, Sarajevo, Dola 15 (Mejta{). Dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u periodu od 10,00 do 14,00 sati, i to od 09.05.2005 do isteka roka za podno{enje dokumentacije. 

Za preuzimanje tenderske dokumentacije potrebno je izvr{iti uplatu u iznosu od 25,00 KM, za svaki LOT pojedina~no na koji se vr{i prijava po javnom pozivu, i to na: 

Dokaz o uplati dostaviti prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije. 

6. PODNO[ENJE PONUDE 

Pismene ponude dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom i to u zape~a}enoj koverti sa naznakom: 

"Ponuda po otvorenom postupku za nabavku, isporuku i instalaciju opreme - NE OTVARAJ" dostaviti na adresu; 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH, 71000 Sarajevo, Dola broj 15, (Mejta{) 

Rok za podno{enje ponude je 28 dana od dana objavljivanja otvorenog postupka o nabavci, isporuci i instalaciji opreme u "Slu`benom glasniku BiH". Ponude koje stignu nakon ovog roka ne}e se uzeti u razmatranje. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Komisija Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH otvaranje ponuda za predmetnu nabavku po objavljenom otvorenom postupku u skladu sa ~lanom 33. ZJN, izvr{it }e dana 01.06.005 godine u Sarajevu, ul. Danijela Ozme br. 7 u 11 sati. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi ovla{teni predstavnici uz predo~enje ovla{tenja, odnosno punomo}i o zastupanju. 

8. OSTALO 

Ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni o rezultatima izbora, a sa najpovoljnijim ponu|a~em zaklju~it }e se ugovor. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~ima u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti ili djelimi~no, {to podrazumjeva i parcijalno ugovaranje, kao i poni{titi zapo~eti postupak ili odbiti sve ponude ili poni{titi odluku o izboru najpovoljnije ponude, prije sklapanja ugovora. Pri tome, Ugovorni organ ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi navesti razloge takve odluke. 

Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena poka`e neprirodno niskom, u odnosu na opremu, usluge ili radove, Ugovorni organ }e od ponu|a~a pismeno zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ukoliko ponu|a~ ne pru`i zadovoljavaju}e obja{njenje, Ugovorni organ ima pravo odbaciti ponudu. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da od odabranog ponu|a~a sa kojim zaklju~i ugovor izvr{i sukcesivnu nabavku opreme, kao i onu koli~inu koliko je to omogu}eno finansijskim sredstvima. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti isklju~ivo pisanim putem, a kontakt osobe su Fuad @ivojevi} i Mirsad Ba{i}. (1-11/1470-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
HIDROELEKTRANE NA NERETVI
JABLANICA 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

BROJ 10205-06/05 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

    Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica 

    Kontakt-osoba: Jusuf Jusi} - Rukovodilac komercijalne slu`be HE na Neretvi 

    Adresa: Jaroslava ^ernija 1 

    Po{tanski broj: 88420 

    Grad: Jablanica 

    Identifikacioni broj: 4200225150072 

    Telefon: 036 758 145 

    Faks: 036 758 107 

    Elektronska po{ta (e-mail) m.cosic@elektroprivreda.ba 

    Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

    Kao pod I.1. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONU- DE/ ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Kao pod I.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN) 

    1.5.a javno preduze}e 

    1.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA 

    Robe 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN) 

    Ne 

II.3.    NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KON- KRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGO- VORNOG ORGANA 

    Isporuka izolacionog tepiha za potrebe HE Jablanica. 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

    Isporuka elektroizolacionih tepiha za potrebe HE Jablanica. 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

    Detaljni podaci i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Ne 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA? (~lan 17 ZJN) (ukoliko je primjenjivo) 

    Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAV- LJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24 ZJN) 

    Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima. Ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera. 

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

    Potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje ra~un nije bio u blokadi. 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN) 

    Referenc lista glavnih isporuka ponu|a~a sa iskazanim vrijednostima i datumima. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

    Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34 ZJN): 

(a)    Samo najni`a cijena 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE 

    ukoliko su osim slu`benih jezika BiH prihvatljivi i drugi jezici (~lan 8 ZJN) 

    Ponude su dozvoljene na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda u BiH. 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

    Rok za prijem zahtjeva za u~e{}e je do 13. 05. 2005. godine, 12,00 sati.  

    Rok za prijem ponuda je 20. 05. 2005. godine, 12,00 sati. 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A] DU@AN     OBEZBIJEDITI 

    Do 20.08.2005. ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 


(1-11/1471-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
HIDROELEKTRANE NA NERETVI
JABLANICA 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

BROJ 10205-07/05 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

    Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica 

    Kontakt-osoba: Jusuf Jusi} - rukovodilac komercijalne slu`be HE na Neretvi 

    Adresa: Jaroslava ^ernija 1 

    Po{tanski broj: 88420 

    Grad: Jablanica 

    Identifikacioni broj: 4200225150072 

    Telefon: 036 758 145 

    Faks: 036 758 107 

    Elektronska po{ta (e-mail) m.cosic@elektroprivreda.ba 

    Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

    Kao pod I.1. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Kao pod I.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN) 

    1.5.a javno preduze}e 

    1.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA 

    Robe 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN) 

    Ne 

II.3.    NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KOKRE- TAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVOR- NOG ORGANA 

    Isporuka aparata za po~etno ga{enje po`ara za potrebe HE Jablanica. 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

    Isporuka aparata za po~etno ga{enje po`ara za potrebe HE Jablanica. 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

    Detaljni podaci i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Ne 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA? (~lan 17 ZJN) 

    Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAV- LJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24 ZJN) 

    Ovjerena fotokopija Rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima. Ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera. 

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

    Potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje ra~un nije bio u blokadi. 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFE- SIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN) 

    Referenc lista glavnih isporuka ponu|a~a sa iskazanim vrijednostima i datumima. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

    Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34 ZJN): 

(a)    Samo najni`a cijena 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8 ZJN) 

    Ponude su dozvoljene na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda u BiH. 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

    Rok za prijem zahtjeva za u~e{}e je do 13. 05. 2005. godine, 12,00 sati.  

    Rok za prijem ponuda je 20.05.2005.godine, 12,00 sati. 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A] DU@AN OBEZ- BIJEDITI 

    Do 20. 08. 2005. ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

(1-11/1473-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04) Federalni meteorolo{ki zavod (u daljem tekstu: ugovorni organ) donio je odluku da se 

PONI[TAVA DIO OTVORENOG POSTUPKA 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA U 2005. GODINI 

LOT 2: pogonsko gorivo za putni~ka motorna vozila 

objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH" broj 11/05 od 7. 3. 2005. godine, a na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04) objavljuje 

PONOVNI OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA U 2005. GODINI 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku roba - pogonsko gorivo za putni~ka motorna vozila u 2005. godini, po lotu, kako slijedi: 

LOT 1: - pogonsko gorivo za putni~ka motorna vozila 

2. PRAVO U^E[]A u otvorenom postupku imaju pravna lica registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti, osim onih koja su isklju~ena iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Sva tra`ena dokumentacija ne mo`e biti starija od {est mjeseci i mora biti ovjerena. 

4. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Kriterij: ekonomski najpovoljnija ponuda. 

Procjenu ponuda koje ispunjavaju formalne uslove iz ta~ke 3. (sadr`aj ponude) ugovorni organ }e izvr{iti po slijede}im potkriterijima: 

Ponu|ena cijena, uslovi (rok) pla}anja, i ranija saradnja sa naru~iocem. 

5. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti na protokolu Zavoda, na adresi: ul. Bardak~ije broj 12, Sarajevo, uz prethodnu najavu na telefon 033/276-705 u periodu od 10,00 do 15,00 sati. 

6. PODNO[ENJE PONUDA 

Zape~a}ene ponude sa nazna~enom punom adresom, brojem telefona i faxa ponu|a~a dostavljati na adresu: Federalni meteorolo{ki zavod, Sarajevo, ul. Bardak~ije broj 12, sa naznakom: "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK ( LOT-1) NE OTVARAJ". 

Rok za podno{enje ponuda je 30 dana od dana objave javnog nadmetanja u "Slu`benom glasniku BiH" 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Ponu|a~i ili njihovi ovla{teni predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda koje }e se odr`ati u prostorijama Zavoda. O ta~nom terminu otvaranja ponuda ponu|a~i }e biti obavije{teni na telefonski broj i fax nazna~en na zape~a}enoj ponudi. 

8. OSTALO 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, odnosno da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije zaklju~enja ugovora i da pri tome ne snosi odgovornost prema ponu|a~ima. 

Tro{kove ponuda snosi ponu|a~. 

Za sve informacije mo`ete se obratiti na telefon 033/276-725 i 276-705, kontakt osoba Mufid Garibija. 

(1-11/1482-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
HIDROELEKTRANE NA NERETVI
JABLANICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

BROJ 10205-08/05 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
RGANA 

    Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Hidroelektrane na Neretvi Jablanica 

    Kontakt-osoba: Jusuf Jusi} - rukovodilac komercijalne slu`be HE na Neretvi 

    Adresa: Jaroslava ^ernija 1 

    Po{tanski broj: 88420 

    Grad: Jablanica 

    Identifikacioni broj: 4200225150072 

    Telefon: 036 758 145 

    Faks: 036 758 107 

    Elektronska po{ta (e-mail) m.cosic@elektroprivreda.ba 

    Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

    Kao pod I.1. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Kao pod I.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN) 

    1.5.a javno preduze}e 

    1.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA 

    Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN) 

    Ne 

II.3.    NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRE- TAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVOR- NOG ORGANA 

    Isporuka roba za potrebe Hidroelektrana na Neretvi Jablanica. 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

    LOT 1 -    Telekomunikacijski materijal 

    LOT 2 -    Grafitne ~etkice 

    LOT 3 -    Ru~ni zasun sa prirubnicama za pra`njenje
        difuzora HE Salakovac 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

    Detaljni podaci i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Da 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA? (~lan 17 ZJN) 

    Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAV- LJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24 ZJN) 

    Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima. Ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera. 

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

    Potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje ra~un nije bio u blokadi. 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFE- SIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN) 

    Referenc lista glavnih isporuka ponu|a~a sa iskazanim vrijednostima i datumima. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

    Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34 ZJN) 

    (a) Samo najni`a cijena 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8 ZJN) 

    Ponude su dozvoljene na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda u BiH. 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

    Rok za prijem zahtjeva za u~e{}e je do 13.05.2005.godine, 12,00 sati. 

    Rok za prijem ponuda je 20.05.2005.godine, 12,00 sati. 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A] DU@AN OBEZBI- JEDITI 

    Do 20.08.2005. 

    ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda (1-11/1484-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
HIDROELEKTRANE NA NERETVI
JABLANICA 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

BROJ 10205-09/05 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

    Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Hidroelektrane na Neretvi Jablanica 

    Kontaki osoba: Jusuf Jusi} - rukovodilac komercijalne slu`be HE na Neretvi 

    Adresa: Jaroslava ^ernija 1     

    Po{tanski broj: 88420 

    Grad: Jablanica 

    Identifikacioni broj: 4200225150072 

    Telefon: 036 758 145 

    Faks: 036 758 107 

    Elektronska po{ta (e-mail) m.cosic@elektroprivreda.ba 

    Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba 

     

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

    Kao pod I.1 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONU- DE/ ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Kao pod I.1 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN) 

    I.5.a javno preduze}e 

    I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA 

    Robe 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN) 

    Ne 

II.3.    NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRE- TAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVOR- NOG ORGANA 

    Isporuka roba za potrebe Hidroelektrane na Neretvi Jablanica. 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA : 

    LOT 1 -    Materijal za odr`avanje ~isto}e 

    LOT 2 -    Rezervni dijelovi za PC ra~unare i
         ra~unarsku mre`u 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

    Detaljni podaci i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Da 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA? (~lan 17 ZJN) 

    Ne 

ODJELJAK III. PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAV- LJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24 ZJN) 

    Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima. Ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera. 

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINAN- SIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

    Potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje ra~un nije bio u blokadi 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFE- SIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN) 

    Referenc lista glavnih isporuka ponu|a~a sa iskazanim vrijednostima i datumima. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

    Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34 ZJN): 

    a) Samo najni`a cijena 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8 ZJN) 

    Ponude su dozvoljene na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda u BiH 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

    Rok za prijem zahtjeva za u~e{}e je do 13.5.2005.godine, 12,00 sati. 

    Rok za prijem ponuda je 20.5.2005.godine, 12,00 sati. 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZ- BIJEDITI 

    Do 20.8.2005. ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

(1-11/1485-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INA LUKAVAC
RWS-FILIJALA BiH
RUDOLF-WALTHER-STIFUNG
FILIJALA BiH
DJE^IJE "SELO MIRA" TURIJA 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Fondacija Rudolf Walther Stiftung, "Selo mira" Turija objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR PONUDA ZA JAVNU NABAVKU I ISPORUKU ROBA I VR[ENJE USLUGA ZA 2005. GODINU 

I - PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku robe i vr{enje usluga za potrebe Rudolf Walther Fondacije "Selo mira" Turija u 2005. godini. 

Za 35.000 kg propan-butana u jednoj teku}oj godini u ponudi ura~unati i isporuke istog. 

II - ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 

Rok za dostavljanje ponuda je 30.5.2005. godine, a otvaranje ponuda izvr{it }e se 2. 6. 2005. godine u 12,00 sati u prostorijama ugovornog organa, na sljede}oj adresi: 

Ulica Rudolf Walther, Fondacije bb, a sve informacije mo`ete dobiti na na tel./fax 00387(0)35/564-191. 


(1-11/1488-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O.
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 28. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), direktor Me|unarodnog aerodroma "Sarajevo" d.o.o. - Sarajevo, objav- ljuje 

PONOVNI OTVORENI POSTUPAK 

ZA IZBOR NAJPOVLJNIJEG PONU\A^A ZA ISPORUKU PROCESORA 

1. PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku 40 kom. procesora sljede}ih karakteristika: 

    Procesor: Intel Pentium 4 with Hiper-Threading Techno- logy 520 (2.8 GHz, 1 MB cache, 800 MHz FSB) 

    OS: Microsoft Windows XP Professional (Servis Pack 1) WITH Media using NTFS Flopppy: 3.5" 1.44 MB Floppy Drive (Removable ModularBay Device) 

    CD-ROM: 24 x CD-ROM Media Bay Module 

    Memorija: 256 MB 400 MHz Non -ECC DDR2 SDRAM (1* 256 MB DIMM) 

    Memory 

    Mre`a: Integrated Broadcom 10/100/1000 Gigabit networkong with Alert Standard  

    Format (ASF) 

    Grafika: Intel Graphics Media Accelerator 900 (utilizing up to 128MB of system memory) 

    Ku}i{te: Ultra Small Form Factor 

    (263mmx89mmx252mm) with 1 Swappabable 

    Media Bay & 1 Internal Bay 

    Ostalo: 7 USB 2.0 Ports (2 Front, 5 rear). 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u javnom nadmetanju imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude. 

Pravo u~e{}a ne mogu ostvariti ponu|a~i koji ne mogu dostaviti dokaze da ispunjavaju uslove iz ~l. 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a koji se odnose na pravno-formalnu sposobnost kandidata: 

1.    koji su pod ste~ajem ili pred likvidacijom ili u postupku progla{enja ste~aja ili bilo kojem sli~nom postupku; 

2.    koji su obustavili ili ograni~ili poslovne aktivnosti ili u{li u aran`mane sa povjeriocima na osnovu instituta koji se primjenjuju u: ste~ajnom, odnosno likvidacionom postup- ku; 

3.    koji su osu|eni u sudskom postupku za djela koja se odnose na poslovanje u privredi u roku manjem od 5 godina od dana dostavljanja ponuda; 

4.    koji su ogla{eni krivim za te`i profesionalni prekr{aj u roku manjem od 5 godina od dana dostavljanja ponude; 

5.    koji nisu ispunili zakonske obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa iz oblasti penzijsko- invalidskog, zdravstvenog i drugih doprinosa; 

6.    koji nisu ispunili zakonske obaveze iz oblasti pla}anja poreza; 

7.    koji su dali la`ne podatke prilikom dostavljanja informacija u postupku kvalifikacije i selekcije ponu|a~a ili nisu dostavili informacije, a zbog ovih radnji su ogla{eni krivim. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

1.    Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem; 

2.    Ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od 3 mjeseca; 

3.    Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ne starije od 5 mjeseca; 

4.    Uvjerenje o izmirenim doprinosima koje nije starije od 3 mjeseca: 

5.    Uvjerenje nadle`nog suda da ne postoje zakonske smetnje, a koje se izdaje na osnovu podataka iz slu`bene evidencije koju vodi sud; 

6.    Izjavu ponudioca da ne postoji zakonska smetnja za u~e{}e u javnom nadmetanju za slu~ajeve o kojima se ne vodi slu`bena evidencija (izjava ponudioca ima zna~aj dokaznog sredstva); 

7.    Cijena u KM na paritetu FCO Aerodrom Sarajevo, bez ura~unatog poreza na promet proizvoda; 

8.    Rok isporuke; 

9.    Garancija na kvalitet; 

10.    Obezbije|en servis i rezervni dijelovi; 

11.    Uslovi i na~in pla}anja, izabrani ponu|a~ }e morati dostaviti bankovnu garanciju u visini tra`enog avansa; 

12.    Referenc lista ponu|a~a koju ima u poslovima sli~nog sadr`aja, a koja je predmet ovog tendera; 

13.    Potvrdu poslovne banke o bonitetu firme, odnosno potvrdu o solventnosti ponu|a~a; 

14.    Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

4. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude su: 

    1. ponu|ena cijena tehni~ki prihvatljive
     ponude        bodova: 30 

    2. rok isporuke    bodova: 25 

    3. garancija na kvalite     bodova: 20 

    4. obezbije|en servis i rezervni
     dijelovi        bodova: 15 

    5. uslovi i na~in pla}anja    bodova: 10 

5. PODNO[ENJE PONUDA 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se uz naznaku "Ponuda za javno nadmetanje za isporuku procesora - ne otvaraj" na adresu: Me|unarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, ulica Kurta Schorka 36. 

Dostavljanje ponuda je do 12 sati, dana 30.5. 2005. 

Nepotpune i neblagovremeno prispjele ponude ne}e se razmatrati. 

Ugovorni organ }e izdati potvrdu o prijemu ponude uz navo|enje datuma i vremena prijema. 

6. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavi}e se dana 30.05.200.5. u 12 sati i 30 minuta, u prostorijama ugovornog organa u ulici Kurta Schorka 36, Terminal A, sprat prvi, soba 071, na sastanku Komisije za nabavke. 

Svaki od ponu|a~a mo`e uputiti po jednog ovla{tenog predstavnika (pismeno ovla{tenje) da prisustvuje otvaranju ponuda. 

Ponude primljene nakon isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti prihva}ene i vrati}e se ponu|a~u neotvorene na njegovu nazna~enu adresu na omotu koverte. 

7. OSTALO 

Me|unarodni aerodrom " Sarajevo" d.o.o. - Sarajevo, ne snosi nikakve tro{kova u postupku javnog nadmetanja, a u cilju eventualnog razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi sa dostavljenom ponudom. 

Sa ponu|a~em koji bude predlo`en kao najpovoljniji zaklju~it }e se ugovor o nabavci u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~ }e biti pismeno obavije{ten, a za sve informacije u vezi sa obavje{tenjem o javnoj nabavci mo`e se kontaktirati lice Baji} Alan na telefon 289 192. (1-11/1496-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.P. "ZENICA-STAN" ZENICA 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 ) i Odluke Upravnog odbora J.P." Zenica-stan" Zenica, broj 02-746/05 od 24.3.2005. god., J.P. "Zenica-stan" Zenica objavljuje 

OBAVJE[TENJE 

O JAVNOJ NABAVCI PUTEM OTVORENOG POSTUPKA ZA PRIKUPLJANJE I IZBOR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA ZA NABAVKU I ISPORUKU GRA\EVINSKOG I DRUGOG MATERIJALA 

1. PREMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet javne nabavke je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku i isporuku gra|evinskog i drugog materijala za 2005. god. 

    LOT 1 -    Gra|evinski materijal 

    LOT 2 -    Vodoinstalaterski materijal 

    LOT 3 -    Elektro materijal 

    LOT 4 -    Gorivo i mazivo 

    LOT 5 -    Staklarija 

    LOT 6 -    Limarija 

        a) materijali 

        b) poluproizvodi 

        c) okovi 

    LOT 7 -    Boje i lakovi 

    LOT 8 -    Kancelarijski materijal 

Koli~ine izkazane specifikacijom za lotove u tenderskoj dokumentaciji su orijentacione za teku}u godinu. 

J.P. "Zenica-stan" Zenica zadr`ava pravo da od odabranog ponu|a~a sa kojim zaklju~i okvirni sporazum izvr{i sukcesivnu nabavku roba u 2005. god., kao i da izvr{i nabavku onoliko robe koliko je to u skladu sa potrebama i raspolo`ivim finansijskim sredstvima. 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku nadmetanja imaju sva pravna i fizi~ka lica iz Bosne i Hercegovine koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet otvorenog postupka, osim onih koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

3. SADR@AJ PONUDE 

Na zahtjev naru~ioca, potrebno je dostaviti ponu|ene artikle na uvid (osim za LOT 4) 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente koji treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, kako je navedeno u javnom obavje{tenju i tenderskoj dokumentaciji. Dokumenti koje izdaje sam ponu|a~ moraju biti potpisani od ovla{tene osobe i ovjereni pe~atom ponu|a~a. 

Ponuda koja ne sadr`i sve dokumente mo`e biti eliminisana zbog formalno-pravnih nedostataka. 

4. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA 

Kriterij za ocjenu ponuda je "ekomomski najpovoljnija ponuda", za LOT 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8, koja uklju~uje sljede}e potkriterije: 

5. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija po ovom javnom nadmetanju dostupna je odmah nakon objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH ". 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u sjedi{tu J.P. "Zenica-stan" Zenica u ul. Fra Ivana Juki}a br. l u sobi broj 5 (prizemno) sa dokazom o izvr{enoj uplati nepovratnog iznosa tro{kova tendera od 20,00 KM na `irora~un J.P. "Zenica-stan" Zenica broj 1610550003410067 kod Raiffeisen banke uz naznaku - Tenderska dokumentacija po javnom nadmetanju - Tender za nabavku i isporuku materijala ili na blagajni Preduze}a. 

Tenderska dokumentacija se preuzima svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati u sobi br. 5. Kontakt telefon 032 / 449-305 

6. PODNO[ENJE PONUDA 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) dostaviti na adresu J.P. "Zenica-stan" Zenica, ul. Fra Ivana Juki}a 1. 

Na koverti nazna~iti Ponuda za javno nadmetanje za LOT broj______NE OTVARAJ, li~no ili putem po{te-preporu~enom po{iljkom. 

Ponude dostaviti najkasnije u roku od 28 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku BiH", do 15,30 ~asova. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. 

Primalac ponude }e izdati potvrdu o prijemu ponuda uz navo|enje datuma i vremena prijema. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda }e se odr`ati drugi dan po isteku roka od 28 dana od dana objavljivanja obavje{tenja, sa po~etkom u 10,00 ~asova u upravnoj zgradi J.P. "Zenica-stan" Zenica u ul. Fra Ivana Juki}a br. l, II sprat, sala. Ukoliko taj dan bude neradni otvaranje ponuda }e se odr`ati prvog narednog radnog dana tako|e sa po~etkom u 10,00 ~asova. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi ovla{teni predstavnici uz pismeno ovla{tenje. 

O rezultatima otvorenog postupka naru~ilac }e u skladu sa ovim zakonom izvr{iti obavje{tavanje ponu|a~a. 

8. OSTALO 

J.P. "Zenica-stan" Zenica ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

Sa ponu|a~ima ~ije ponude budu prihva}ene naru~ilac }e sklopiti okvirni sporazum. 

Naru~ilac zadr`ava pravo da ugovore o nabavci i isporuci gra|evinskog i drugog materijala zaklju~i pojedina~no po lotovima ili sa vi{e ponu|a~a unutar jednog lota. 


(1-11/1497-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@UPANIJA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKA
NA^ELNIK OP]INE
^APLJINA 

Na temelju ~lanka 19. i 20. Zakona o javnim nabavama BiH ("Slu`beni glasnik BiH, broj 49/04), na~elnik Op}ine ^apljina objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVU ROBA 

I - UGOVORNI ORGAN 

Naziv: Op}ina ^apljina 

Adresa: Trg kralja Tomislava l 

Identifikacijski 

broj: 4227113340001 

Kontakt osoba: ANICA [KIPINA 

Kontakt telefon: 805-052/805-681 

II - PREDMET NABAVE 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu: 

    LOT 1.    Goriva za potrebe slu`benih vozila 

    LOT 2.    Ra~unalne opreme 

    LOT 3.    Materijala za odr`avanje javne rasvjete
        (ponovljeni natje~aj). 

III - VRSTA POSTUPKA DODJELE UGOVORA 

Otvoreni postupak, bez mogu}nosti alternativnih ponuda. Ugovori se posebno dodjeljuju za svaki LOT. 

IV - PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja imaju svi ponuditelji u BiH koji su registrirani za obavljanje djelatnosti za koju se objavljuje javna nabava, osim onih koji su isklju~eni ~lankom 23. Zakona. 

V - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u sobi broj 5 u zgradi Op}ine ^apljina svakim radnim danom u vremenu od 08,00 -15,00 sati po~ev{i od dana objave obavijesti u "Slu`benom glasniku BiH" uz dokaz o uplati 50,00 KM po LOT-u na depozitni ra~un Op}ine ^apljina broj 3380002200015750 otvoren kod UniCredit Zagreba~ke banke d.d. u ^apljini, s naznakom za tender. 

VI - SADR@AJ PONUDE 

1.    to~an naziv i adresa ponuditelja, 

2.    dokaz o registraciji, odnosno upis u sudski registar, 

3.    poreski i identifikacijski broj, 

4.    popunjenu i ovjerenu ponudu sa cijenama po mjernoj jedinici iskazanim u KM sa ura~unatim porezom na promet i usluge (u dva primjerka), 

5.    uvjerenje o uredno iznurenim poreznim obvezama (ne starijim od 60 dana), 

6.    uvjeti pla}anja. 

VII - KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDE 

Ponuda mo`e glasiti za sve ili samo za odre|enu vrstu LOT-a iz to~ke 1. ovog javnog nadmetanja. 

VIII - ROK ZA PODNO[ENJE PONUDE 

Rok za podno{enje ponude je 28 (dvadesetosam) dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". 

Ponudu dostaviti na adresu: Op}ina ^apljina - Na~elnik 

88300 ^apljina Trg kralja Tomislava 

s naznakom "PONUDA (navesti LOT broj...), NE OTVARAJ". 

Otvaranju ponuda mogu nazo~iti ovla{teni predstavnici ponuditelja koji su du`ni svoje pismene ovlasti predati predsjedniku Povjerenstva prije otvaranja ponuda. 

O vremenu i mjestu otvaranja ponuda ponuditelj }e biti obavije{ten telefonom. 

O rezultatima nadmetanja ponuditelji }e biti pismeno izvije{teni, u roku od 7 dana od dana dono{enja odluke. 

IX - TRO[KOVI PONUDE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja u postupku dodjele ugovora o javnoj nabavi u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, a sukladno uvjetima utvr|enim u Zakonu. 

(1-11/1500-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
POREZNA UPRAVA
KANTONALNI - @UPANIJSKI POREZNI URED
LJUBU[KI 

Na temelju ~lanka 12. stavak 1, to~ka b. pod to~ka 4. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 i 19/05), rukovoditelj Kantonalnog- @upanij- skog poreznog ureda Ljubu{ki 

PONI[TAVA 

OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA, USLUGA ILI IZVR[ENJE RADOVA 

objavljenog u Slu`benom glasniku BiH", broj 11/05 od 7. 3. 2005. godine, i na temeljti ~lanka 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i ogla{ava 

PONOVNI OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA, USLUGA ILI IZVR[ENJE RADOVA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za odre|ivanje i izbor najpovoljnije ponude za javnu nabavku robe, usluga i izvr{enje radova za potrebe Kantonalnog - @upanijskog poreznog ureda Ljubu{ki u prora~unskoj 2005. godini, kako slijedi: 

    LOT 1 -    Gorivo za putni~ke automobile
        (EUD-2, MB98, MB 95) 

    LOT 2 -    Servisiranje i odr`avanje putni~kih vozila marke
        (volkswagen, opel), pranje vozila i sitne usluge
        vulkaniziranja, 

    LOT 3 -    Servisiranje i odr`avanje uredske opreme
        (kompjutera, pisa~a, fotokopir aparata, telefaksa
        i klima ure|aja); 

    LOT 4 -    Osiguranje i registracija vozila, 

    LOT 5 -    Nabavka sredstava za ~i{}enje i odr`avanje
        higijene, 

    LOT 6 -    Poslovi teku}eg investicionog odr`avanja
        prostorija Kantonalnog - @upanijskog poreznog
        ureda Ljubu{ki i Ispostava (gra|evinske,
        stolarske, elektro i sli~ne manje opravke) 

    LOT 7 -    Iznajmljivanje skladi{nog prostora u povr{ini
        od 60 m2 

2. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u otvorenom postupku imaju sve pravne i fizi~ke osobe registrirane za obavljanje predmetnih djelatnosti, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja prema ~lanku 23. Zakona o javnim nabavkama. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

4. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA 

Kriterij za dodjelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda. Ponuda treba da sadr`i i slijede}e podatke koji su ujedno i kriteriji za vrednovanje i odre|ivanje najpovoljnije ponude, kako slijedi: 

Sva tra`ena dokumentacija ne mo`e biti starija od 3 mjeseca (original ili ovjerena kopija) u momentu dostavljanja na protokol Kantonalnog - @upanijskog poreznog ureda Ljubu{ki. 

Dokumentacija treba biti u takvom obimu da pru`i kvalitetnu osnovu, za ocjenu ponude. 

Naru~itelj nije obvezan dodijeliti ugovor ponu|a~u sa najni`om cijenom ponude. 

5. PODNO[ENJE PONUDA 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ" - ponude za javnu nabavku robe, usluga i izvr{enje radova u 2005. godini LOT broj, na adresu Kantonalni-@upanijski porezni ured Ljubu{ki, Stjepana Radi}a bb 88320 Ljubu{ki, osobno ili preporu~eno po{tom. 

Rok za podno{enje ponuda je 28 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o nabavci roba, usluga i izvr{enju radova u "Slu`benom glasniku BiH" . 

Ponude koje stignu nakon navedenog roka bit }e vra}ene neotvorene. 

6. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 3. 6.2005. godine u prostorijama Kantonalnog-@upanijskog poreznog ureda Ljubu{ki sa po~etkom u 10 sati LOT-1, 10,30 sati LOT-2, 11 sati LOT-3, 11,30 sati LOT-4, 12 sati LOT-5, 12,30 sati LOT-6 i 13 sati LOT-7. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a koji svoje ovlasti dokazuju u pismenom obliku. Ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni o rezultatima izbora najpovoljnijeg ponu|a~a. 

7. TRO[KOVI PONUDA 

Kantonalni-@upanijski porezni ured Ljubu{ki ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~ima u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ponudu u potpunosti ili djelomi~no {to podrazumijeva parcijalno ugovaranje, kao i da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obvezi objasniti razloge takve odluke. 

Za sve informacije mo`e te se obratiti na telefon 039/832-625 kontakt osoba Milorad Grbe{i}. 

(1-11/1501-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@UPANIJA SREDI[NJA BOSNA
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INA KISELJAK
NA^ELNIK OP]INE KISELJAK 

Na temelju ~lanka 12. stavak 1. to~ka (b) alineja 4. i ~l. 20. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i ~lanka 30. Statuta Op}ine Kiseljak broj 01-02-254/99 od 17. svibnja 1999. godine, na~elnik Op}ine Kiseljak, 

PONI[TAVA 

Obavje{tenje o otvorenom postupku za prikupljanje i odabir najpovoljnijih ponuda pru`anja usluga projekta razvoja, uspostave, certifikacije sustava upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima norme ISO 9001 : 2000 u jedinstvenom op}inskom organu uprave i to LOT 1. i 2., koji je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH" broj 11/2005 od 7.3.2005. godine, iz razloga {to nije bio dovoljan broj primljenih prihvatljivih ponuda i objavljuje 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O OTVORENOM POSTUPKU U JAVNOJ NABAVCI 

Za prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude pru`anja usluga Projekt razvoja, uspostave, certifikacija sustava upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima norme ISO 9001 : 2000 u jedinstvenom op}inskom organu uprave. 

I - PREDMET JAVNE NABAVKE 

Predmet javne nabavke je prikupljanje ponuda i izbora najpovoljnije ponude za pru`anje usluga na Projektu razvoja, uspostave i certifikacije sustava upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima norme ISO 9001 : 2000 u jedinstvenom op}inskom organu uprave i to; 

LOT 1: 

LOT 2: 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrirana za obavljanje ove vrste djelatnosti, kao i fizi~ka lica sa odgovaraju}im certifikatom za obavljanje ove vrste djelatnosti, a koja nemaju smetnji za sudjelovanje u javnom nadmetanju, odnosno nisu isklju~ene iz prava sudjelovanja u javnim nabavkama shodno ~lanku 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

1.    Naziv i to~nu adresu ponu|a~a, 

2.    Rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima i rje{enje za obavljanje samostalne djelatnosti za fizi~ka lica, 

3.    Ovjerenu fotokopiju identifikacionog i poreznog broja, 

4.    Potvrdu nadle`ne poreske uprave o uredno izmirenim poreskim obvezama (ne stariju od 60 dana), 

5.    Potvrdu nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije (ne stariju od 60 dana), 

6.    Uvjerenje nadle`nog organa da odgovorno lice ponu|a~ nije pravomo}nom sudskom presudom osu|ivano za bilo koje kazneno djelo iz osnove zloupotrebe propisa u posljednjih pet godina (ne starije od 60 dana), 

7.    Referenc liste za posljednje tri (3) godine iz oblasti koja je predmet javnog nadmetanja, 

8.    Ponudu danu na originalnoj tenderskoj dokumentaciji za svaki ponu|eni LOT, sa svim jedini~nim i ukupnim cijenama sa ura~unatim pripadaju}im porezima, 

9.    Izjavu o nepromjenljivosti cijene, 

10.    Rok izrade projekta, 

11.    Uslove pla}anja 

12.    Izjavu o opciji ponude - najmanje 30 dana. 

IV - KRITERIJI ZA VREDOVANJE PONUDE 

Odabir najpovoljnije ponude izvr{it }e se po sljede}im kriterijima: 

V - DOSTAVA I OTVARANJE PONUDE 

Ponude se predaju osobno na protokol Op}ine Kiseljak ili preporu~enom po{iljkom u zape~a}enoj kuverti sa naznakom ponude "Ne otvaraj", na adresu Op}ina Kiseljak, ul. Josipa Bana Jela~i}a, bb. 71250 Kiseljak. 

Na pole|ini ponude napisati naziv i adresu ponudioca, kontakt osobu i telefon. 

Ponudu dostaviti do 8. 6.2005. godine zaklju~no do 10,00 sati. 

Javno otvaranje ponuda je 8.6.2005. u 12,30 sati u Op}ini Kiseljak. 

Pismeno ovla{teni zastupnici ponu|a~a imaju pravo da prisustvuju otvaranju ponuda. 

Prilikom predaje ponude li~no ili u zatvorenoj kuverti ponudioci su du`ni dostaviti dokaz o izvr{enoj uplati nepovratnog iznosa od 100,00 KM na ime naknade za u~e{}e u javnom nadmetanju na ra~un naru~ioca br: 3383402200045068 kod Uni Credit Zagreba~ke banke Kiseljak, sa naznakom "u~e{}e u javnom nadmetanju". 

Nepotpune i neblagovremeno pristigle ponude ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene ponudiocu. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponudioci }e biti naknadno obavije{teni. 

Za dodatne informacije kontakt telefon 030/879-551. 


(1-12/1372-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
JP RADIO TELEVIZIJA TUZLANSKOG KANTONA
TUZLA 

Na osnovu odredaba ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), JP Radio Televizija Tuzlanskog kantona - Tuzla, objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A
ZA VR[ENJE USLUGA 

I - PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za vr{enje usluga (osiguranje zaposlenika RTV TK od nesretnog slu~aja - kolektivno osiguranje) 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet "otvorenog postupka", izuzev subjekata koji su po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), isklju~eni iz prava sudjelovanja u otvorenom postupku. 

III - SADR@AJ PONUDE 

 Ponuda treba da sadr`i: 

IV - KRITERIJ ZA NADMETANJE I OCJENU PONUDA 

Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude su: 

1.    ponu|ena cijena, 

2.    uslovi i na~in pla}anja 

3.    dosada{nje iskustvo sa ponu|a~em 

V - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 09 - 13.00 sati u RTV domu, ul. Mije Kero{evi}a 20, 75000 Tuzla. 

VI - PODNO[ENJE PONUDA 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom ponu|a~a i naznakom "NE OTVARATI"- ponuda za "otvoreni postupak" - javne nabavke, dostaviti li~no ili po{tom u JP RTV TK (ul. Mije Kero{evi}a 20, 75 000 Tuzla), najkasnije do 30.05. 2005. godine do 12.00 sati. 

VII - OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda }e se obaviti u prostorijama JP RTV TK 30.05. 2005. godine u 12.00 sati. Javnom otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja, mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. O rezultatima "otvorenog postupka", ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

VIII - OSTALE NAPOMENE 

JP RTV TK ne prihvata nikakve tro{kove ponu|a~a u "otvorenom postupku" javne nabavke, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, poni{ti otvoreni postupak, odgodi pojedine ponude, odbije sve ponude u slu~ajevima predvi|enim u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~u niti je obavezan objasniti razloge takve odluke. 

Za sve dodatne informacije mo`ete se javiti na telefon broj 035/320-028 od 8,00 - 15,00 sati. 

(1-12/1381-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E ZA "VODNO PODRU^JE SLIVOVA RIJEKE SAVE"
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), ugovorni organ Javno preduze}e za "Vodno podru~je slivova rijeke Save" Sarajevo objavljuje 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

OTVORENI POSTUPAK 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

1.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

    Organizacija JAVNO PREDUZE]E ZA "VODNO PODRU^JE SLIVOVA RIJEKE SAVE" 

    Kontakt-osoba Selma Merdan 

    Adresa: Grbavi~ka 4/III 

    Po{tanski broj 71000 

    Grad: Sarajevo 

    Identifikacioni broj 4200486620009 

    Telefon 033 209 903 

    Faks 033 209 993 

    Elektronska po{ta (e-mail) info@voda.ba 

    Internet adresa (web) www.voda.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DOKUMENTACIJA 

    Kao pod I.1. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE 

    Kao pod I.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

    Javno preduze}e na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA 

    Usluge 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN) 

    Ne 

II.3.    NAZIV POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

    A. Geolo{ko kartiranje akumulacije brane Crna Rijeka 

    B. Geolo{ko kartiranje pregradnog mjesta brane Crna Rijeka 

II.4.    UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

    Jedan objekat 

II.5.    MJESTO ILI LOKACIJA IZVR[ENJA RADOVA 

    Crna Rijeka, op}ina Trnovo 

II.6.    PODJELA NA LOTOVE 

    Ne 

II.7.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA? (~lan 17. ZJN) 

    Ne 

II.8.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    Prema ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1.    IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, (~lan 16 ZJN) 

    Nema 

III.2.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU, (~lan 16-17. UPZ) 

    Nema 

III.3.    IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVO- RA, (~lan 16. ZJN) 

    Nema 

III.4.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA, (~lan 19. UPZ) 

    Nema 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

    Ponu|a~ }e biti odbijen ukoliko ne predo~i dokaze u smislu ~lana 23. ZJN. Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, i moraju biti izdati od nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini. 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAV- LJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

    Naziv i ta~na adresa, porezni i identifikacioni broj ponu|a~a 

    Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima. Ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja.  

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

    Dostaviti relevantne dokaze ponu|a~a u skladu sa ~lanom 25. stav (1) ta~ke b, d 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFE- SIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26.ZJN) 

    Dostaviti relevantne dokaze ponu|a~a u skladu sa ~lanom 26. stav (3) ta~ke a, b, c, d, e, f, g 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

    Otvoreni 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN): 

    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija 

1.    podobnost ponu|a~a 

2.    cijena 

3.    dinamika realizacije 

IV.3.    PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMA- NA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

    Nema 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN): 

    Pregled tenderske dokumentacije sa dobijanjem potrebnih informacija se mo`e izvr{iti u prostorijama ugovornog organa u Sektoru za upravljanje vodama i razvoj (soba 2) u periodu 04.05. - 20.05. 2005. u vremenu od 08-12 ~asova. 

    Krajnji rok za preuzimanje tenderske dokumentacije je do 20.05.2005. do 14 ~asova Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

    Nema 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

    31. 05. 2005. do 12:00 ~asova 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBI- JEDITI 

    60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

    Datum: 31.05.2005. u 12:15 ~asova 

    Mjesto: Javno preduze}e za "Vodno podru~je slivova rijeke Save" Sarajevo, Grbavi~ka 4/III 

    Ovaj oglas je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", web stranici javnih nabavki (www.javnenabavke.ba), web stranici Javnog preduze}a za "Vodno podru~je slivova rijeke Save" Sarajevo (www.voda.ba). (1-12/1399-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO
DIREKCIJA SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

BROJ 08.3.7.5.- 4723/04 

I. NARU^ILAC/KUPAC 

Naziv: BH Telecom d.d. Direkcija Sarajevo 

Adresa: Zmaja od Bosne 88 

Mati~ni broj; 4200211100021 

Internet adresa: 

Kontakt osoba: Tomo Pr{a 

Kontakt telefon: 033/661-712 

Kontakt e-mail adresa: Tomo.prsa@telecom.ba 

II. PREDMET NABAVKE 

Predmet otvorenog postupka dodjele ugovora je sukcesivno izvo|enje radova i pru`anje usluga u 2005. godini kako slijedi: 

    LOT 1    Odr`avanje i opravka motornih vozila Program
        [koda 

    LOT 2    Odr`avanje i opravka motornih vozila Program
        VW 

    LOT 3    Odr`avanje i opravka motornih vozila Program
        Lada 

    LOT 4    Odr`avanje i opravka motornih vozila Program
        Mercedes 

    LOT 5    Odr`avanje i opravka motornih vozila Program
        Tam 

Specifikacije tra`enih radova navedene su u tenderskoj dokumentaciji. 

III. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi ponu|a~i iz BiH koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupcima dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN-a ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

IV. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

V. KRITERIJI 

Kriterij za izbor kvalificiranih ponu|a~a 

Ekonomski najpovoljnija ponuda prema slijede}im potkriterijima: 

Naru~ilac }e smatrati neprihvatljivim ponude koje predvi|aju rok prijema vozila u rad du`i od 24 sata, garanciju za ugra|ene dijelove kra}u od 12 mjeseci, te avansno pla}anje. 

VI. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti bez naknade u sobi 103, BH Telecom d.d. Direkcije Sarajevo Zmaja od Bosne 88, Sarajevo. 

VII. PODNO[ENJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju po{tom ili li~no na adresu: Protokol-BH Telecom d.d. Direkcije Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Sarajevo, najkasnije do 30.5.2005. g. do 12,00 sati 

VIII. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavi}e se 30.5.2005.g. u 12,15 sati, u sali na II spratu BH Telecom d.d. Direkcije Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Sarajevo 

IX. OSTALE ODREDBE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora/okvirnog sporazuma. Krajnji rok za dobivanje informacija od kontakt osobe je 10 dana prije otvaranja ponuda. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi sa dostavljanjem ponude. 


(1-12-1400-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), DCFBiH objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

USLUGA IZRADE PROJEKTA 

PREDMET NABAVKE je prikupljanje ponuda za pru`anje usluga: 

Izrada Glavnog projekta novogradnje ceste M6.1 [iroki Brijeg-Mostar-Nevesinje "Ju`na obilaznica Mostara" 

Dionica: Me|ine - Miljkovi}i, do veze sa R 424 Mostar-^itluk u naselju Varda 

Du`ina: cca 7,00 km. 

Ugovor o javnoj nabavci usluga dodjeljuje se putem otvorenog postupka bez potpisivanja okvirnog sporazuma. 

DCFBiH (Ugovorni organ) obavje{tava sve kvalificirane konsultante da mogu dostaviti svoje ponude za izradu naprijed navedenog projekta. 

Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine (Ugovorni organ) je Planom i programom za 2005. osigurala financijska sredstva za pokri}e procijenjenjh tro{kova izrade predmetnog projekta. 

PRAVO U^E[]A imaju sva pravna lica koja, pored ostalih zakonom utvr|enih kriterija, zadovoljavaju i slijede}e minimalne uvjete: 

Postupak odabira najpovoljnijeg ponu|a~a prove{}e se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i tenderskom dokumentacijom. 

Dodjela ugovora zasniva}e se na kriteriju "ekonomski najpovoljnije ponude", na sljede}i na~in: 

Prije otvaranja financijskih ponuda, bit }e procijenjene tehni~ke ponude na temelju sljede}ih kriterija: 

(a)    kvalificiranost i kompetentnost predlo`enih projektanata; 

(b)    op}e iskustvo firme u poslovima predmetne djelatnosti; 

(c)    predlo`eni plan rada, pristupa i metodologija. 

Svaki od ovih kriterija se ocjenjuje u rasponu od 1 do 100 bodova, a kona~ni bodovi neke tehni~ke ponude T(n) se odre|uju zbrajanjem bodova po navedenim kriterijima na sljede}i na~in: 

T(n)=(a)x60% + (b)x20% + (c)x20% 

Financijske ponude }e se otvarati samo ponu|a~ima koji postignu minimalno 75 bodova na tehni~koj ponudi i bi}e procijenjene na sljede}i na~in: 

Najni`oj financijskoj ponudi (Fo) bi}e dodijeljeno 100 bodova (So), a bodovi neke ponude (n) bi}e izra~unati: 

S(n)=100xFo/Fn, gdje je Fn ponu|ena cijena neke ponude (n) 

Ponude }e biti kona~no rangirane kombinacijom bodova dobivenih procjenom tehni~kih ponuda i bodova dobivenih procjenom financijskih ponuda, pri ~emu }e se koristiti ponderisane te`ine: t=0,70 za tehni~ku ponudu T(n) i f=0,30 za financijsku ponudu S(n), pa }e kona~an broj bodova biti 

S=T(n) xt + S(n)xf, pri ~emu je T(n) broj bodova ostvarenih na tehni~koj ponudi. 

Tenderska dokumentacija je na raspolaganju za uvid i/ili kupovinu po~ev od 4.5.2005. godine svaki radni dan od 9,00 do 15,00 sati uz prethodnu najavu, na ni`e navedenoj adresi i mo`e se preuzeti samo uz potvrdu banke o uplati nepovratnog iznosa od 200,00 KM. Pla}anje treba izvr{iti u korist DCFBiH na ra~un broj 1540012000213884, UPI banka d-d. Sarajevo, sa pozivom na "Tenderska dokumentacija za izradu Glavnog projekta M6.l, Me|ine-Miljkovi}i". Samo stranke koje kupe tendersku dokumentaciju smatra}e se kvalificiranim za podno{enje ponuda. Ponude (tehni~ka i finansijska) podnose se u zape~a}enim kovertama, na adresu Ugovornog organa. 

Ponude }e biti va`e}e za period od 90 dana, ra~unaju}i od dana otvaranja i moraju biti pra}ene sa garancijom uz ponudu, na iznos od 4.000,00 KM. 

Krajnji rok za dostavu ponuda u ured DCFBiH je 30.5.2005. godine do 12,00 sati, kada }e se i otvoriti tehni~ki dio ponuda u prisustvu zainteresiranih predstavnika ponu|a~a. 

Adresa: Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine 

Put `ivota 2, Krilo A/III 

71000 Sarajevo, faks 33 250 400 

Bosna i Hercegovina, e-mail: fd-ceste@bih.net.ba 

Kontakt osoba: Maida Konjhod`i}, dipl. ing. gra|. 

tel. (033) 250 374 

(1-12/1407-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INA DOBOJ ISTOK
NA^ELNIK OP]INE 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i ~lana 13. Pravilnika o postupku nabavke roba, vr{enju usluga i ustupanju radova, na~elnik Op}ine Doboj Istok objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PROJEKAT "SANACIJA I ASFALTIRANJE LOKALNIH PUTEVA NA PODRU^JU OP]INE DOBOJ ISTOK" 

1. PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za projekat "Sanacija i asfaltiranje lokalnih puteva na podru~ju op}ine Doboj Istok" i to: 

1.    Sanacija i asfaltiranje lokalnog puta
"Varo{" Lukavica Rijeka----------------------------L = 328m 

2.    Sanacija i asfaltiranje lokalnog puta
"Dizdari" Klokotnica--------------------------------L = 900m 

3.    Sanacija i asfaltiranje lokalnog puta
"Salki}i" Klokotnica----------------------------------L = 730m 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u javnom nadmetanju imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, izuzev ponu|a~a koji nemaju pravo u~e{}a u nadmetanju prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

3. SADR@AJ PONUDE 

4. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

5. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija po ovom javnom nadmetanju dostupna je odmah nakon objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", a nakon objavljivanja u ovom glasilu obavje{tenje o javnoj nabavci objavi}e se na web stranici javnih nabavki dostupnoj putem interneta. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u sjedi{tu op}ine Doboj Istok u Klokotnici u sobi broj 15 sa dokazom o izvr{enoj uplati nepovratnog iznosa tro{kova tendera od 50 KM na `iro ra~un broj 1322800309230874 kod Tuzlanske banke ili direktno na blagajni Op}ine uz naznaku - Tenderska dokumentacija po javnom nadmetanju - Tender za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za projekat "Sanacija i asfaltiranje lokalnih puteva na podru~ju op}ine Doboj Istok". 

6. PODNO[ENJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju sa jednom kopijom propisno potpisanom od strane ponu|a~a, ili od njega ovla{tenog lica. 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se uz naznaku: "Ponuda za javno nadmetanje - tender - ne otvaraj" na adresu: Op}ina Doboj Istok - 74207 Klokotnica - Komisija za nabavke. 

Dostavljanje ponuda je do 12 sati dana 01.06.2005.godine. 

Nepotpune i neblagovremeno prispjele ponude ne}e se razmatrati. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 01.06.2005. godine u 12,00 sati u zgradi Op}ine Doboj Istok u Klokotnici, soba broj 17, na sastanku Komisije za nabavke. 

Svaki od ponu|a~a mo`e uputiti po jednog ovla{tenog predstavnika (pismeno ovla{tenje) da prisustvuje javnom otvaranju ponuda. 

Ponude primljene nakon isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti prihva}ene i vrati}e se ponu|a~u neotvorene. 

8. OSTALO 

Op}ina Doboj Istok ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetanja, a u cilju eventualnih razrje{enja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi sa dostavljanjem ponude. 

Sa ponu|a~em koji bude predlo`en kao najpovoljniji zaklju~it }e se ugovor o projektu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~ }e biti pismeno obavije{ten, a za sve informacije u vezi sa obavje{tenjem o javnoj nabavci mo`e se kontaktirati Muradifa Buljuba{i}a na telefon 035/720-623. 

(1-12/1409-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

    Organizacija: 

    J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo 

    Podru`nica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

    Kontakt-osoba: JUSUF OMANOVI] 

    Telefon +387 33 241 015 , Fax +387 33 751 499 

    Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 

    Po{tanski broj: 71000 

    Grad: SARAJEVO 

    Identifikacioni broj: 4200225150030 

    Telefon: +387 33 751 000 

    Faks: +387 33 751 575 

    Elektronska po{ta (e-mail) 

    juomanovic@elektroprivreda.ba 

    Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

    Kao u Aneksu A 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONU- DE/ ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Kao u Aneksu A 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN1) 

    1.5.a javno preduze}e 

    I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA 

    Usluge 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN) 

    Ne 

II.3.    NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRE- TAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVOR- NOG ORGANA 

    10404-OP-002/05 

    BROJ PROTOKOLA: 044-4473-7258/05 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

    USLUGE SERVISIRANJA I ODR@AVANJA VOZI- LA "ELEKTRODISTRIBUCIJE"SARAJEVO KAKO SLIJEDI: 

    LOT 1    Usluge servisiranja i odr`avanja vozila iz
        programa VOLKSWAGEN 

    LOT 2    Usluge servisiranja i odr`avanja vozila iz
        programa [KODA 

    LOT 3    Usluge servisiranja i odr`avanja vozila iz
        programa LADA 

    LOT 4    Usluge servisiranja i odr`avanja vozila iz
        programa RENAULT 

    LOT 5    Usluge servisiranja i odr`avanja vozila iz
        programa IVECO 

    LOT 6    Usluge servisiranja i odr`avanja vozila iz
        programa NISSAN 

    LOT 7    Usluge servisiranja i odr`avanja vozila iz
        programa ostalih vozila 

    LOT 8    Usluge pranja vozila i vulkanizerske usluge 

    LOT 9    Usluge tehni~kog pregleda i registracije
        vozila 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

    Prema tehni~kim specifikacijama u prilogu za svaki lot 

II.6.    MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

    Lokacije servisa pru`aoca usluge u mjestu djelovanja ugovornog organa 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Da 

    Ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.  

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA? (~lan 17 ZJN) 

    Ne 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    12 mjeseci ili 364 dana (od dodjele ugovora) 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1.    IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16 ZJN) 

    Za efikasnost (ozbiljnost) ponude obezbijediti bankovnu garanciju od prvoklasne poslovne banke sa validno{}u od najmanje 90 (devedeset) dana po lotovima: 

    LOT 1    2.000,00 KM (dvijehiljade KM) 

    LOT 2    2.000,00 KM (dvijehiljade KM) 

    LOT 3    2.000,00 KM (dvijehiljade KM) 

    LOT 4    2.000,00 KM (dvijehiljade KM) 

    LOT 5    2.000,00 KM (dvijehiljade KM) 

    LOT 6    2.000,00 KM (dvijehiljade KM) 

    LOT 7    2.000,00 KM (dvijehiljade KM) 

    LOT 8    2.000,00 KM (dvijehiljade KM) 

    LOT 9    2.000,00 KM (dvijehiljade KM) 

III.2.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16-17. UPZ2) 

    Uz ponudu prilo`iti izjavu da }e u slu~aju izbora kao najpovoljnijeg ponu|a~a dostaviti bankovnu garanciju na iznos 10 (deset) % (procenata) vrijednosti ponude. 

III.3.    IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVO- RA (~lan 16 ZJN) 

    Bankovna garancija za efikasnost izvr{enja ugovora treba da je izdata od prvoklasne poslovne banke i sa periodom validnosti 30 (trideset) dana du`e od roka trajanja ugovora. 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAV- LJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24 ZJN) 

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINAN- SIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFE- SIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

    Otvoreni 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34 ZJN): 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija 

1)    CIJENA PONU\ENE USLUGE u~e{}e 80% 

2)    PONU\ENI TEHNI^KI USLOVI u~e{}e 20% 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18 ZJN) 

    Mo`e se obezbijediti ODMAH. 

    Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju, ukoliko se ista napla}uje 50,00 KM po lotu. 

    RA^UN ZA UPLATU 129-106-10001164-16 HVB CENTRAL PROFIT BANKA d.d. 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8 ZJN) 

    Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine. 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

    01.06.2005. LOT 1    09,00 SATI 

    01.06.2005. LOT 2    10,00 SATI 

    01.06.2005. LOT 3    11,00 SATI 

    01.06.2005. LOT 4    12,00 SATI 

    01.06.2005. LOT 5    13,00 SATI 

    01.06.2005. LOT 6    14,00 SATI 

    01.06.2005. LOT 7    15,00 SATI 

    01.06.2005. LOT 8    16,00 SATI 

    01.06.2005. LOT 9    17,00 SATI 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBI- JEDITI 

    Do 90 DANA 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA 

        01.06.2005. u 09,00 sati LOT 1 

    01.06.2005. u 10,00 sati LOT 2 

    01.06.2005. u 11,00 sati LOT 3 

    01.06.2005. u 12,00 sati LOT 4 

    01.06.2005. u 13,00 sati LOT 5 

    01.06.2005. u 14,00 sati LOT 6 

    01.06.2005. u 15,00 sati LOT 7 

    01.06.2005. u 16,00 sati LOT 8 

    01.06.2005. u 17,00 sati LOT 9 

    Mjesto 

    SARAJEVO 

    ZMAJA OD BOSNE 49 

    ZGRADA ELEKTRODISTRIBUCIJE SARAJEVO 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 

2.    Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena po prethodno datim oznakama. 

3.    Ponude dostaviti odvojeno po lotovima u dva prim- jerka (jedan original i jedna kopija) u zape~a~enoj koverti po{tom ili na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ci IV.6. 

4.    Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno naz- na~iti "javno nadmetanje broj 10404-OP-002/05" (navesti odgovaraju}i lot), "ponuda sa cijenama" "ne otvarati". 

5.    Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

6.    Obavje{tenje ponu|a~a o rezultatima. 

    Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu }e biti blagovremeno obavije{teni o rezultatima postupka dodjele ugovora u skladu sa odredbama ~lana 38. i ~lana 40. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Aneks A 

I.1.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

    Organizacija: 

    J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo Podru`nica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

    Kontakt-osoba: JUSUF OMANOVI] 

    Telefon +387 33 241 015 

    Fax +387 33 751 499 

    Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 

    Po{tanski broj: 71000 

    Grad: SARAJEVO 

    Identifikacioni broj: 4200225150030 

    Telefon +387 33 751 000 

    Faks + 387 33 751 575 

    Elektronska po{ta (e-mail) 

    a. novic@elektroprivreda.ba     

    Internet adresa (web) 

    www.elektroprivreda.ba 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

    Organizacija 

    J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo Podru`nica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

    Kontakt-osoba: ASIM NOVI], III - SPRAT, SOBA 305 

    Telefon +387 33 751 495 , Fax +387 33 751 499 

    Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 

    Po{tanski broj: 71000 

    Grad: SARAJEVO 

    Identifikacioni broj: 4200225150030 

    Telefon: +387 33 751 000 

    Faks: +38733 751 575 

    Elektronska po{ta (e-mail) 

    a.novic@elektroprivreda.ba     

    Internet adresa (web) 

    www.elektroprivreda.ba 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Organizacija 

    J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo Podru`nica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

    Kontakt-osoba: PROTOKOL, I-SPRAT, SOBA BR. 39 

    Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49 

    Po{tanski broj: 71000 

    Grad: SARAJEVO 

    Identifikacioni broj: 4200225150030 

    Telefon: +387 33 751 000 

    Faks: +38733 751 575 

     


(1-12/1422-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ 

Na osnovu ~lana 19 i 20 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04) JP Elektropriv- reda BiH d.d. Sarajevo, Termoelektrana "Kakanj" Kakanj objav- ljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

BROJ 10209-009/05
ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA VR[ENJE USLUGA ZA POTREBE TE "KAKANJ" KAKANJ 

i ovim putem poziva sve zainteresovane dobavlja~e da zatra`e tendersku dokumentaciju i u~estvuju u otvorenom postupku o javnoj nabavci za izbor najpovoljnije ponude za vr{enje usluga za TE "Kakanj" Kakanj, prema sljede}im lotovima: 


    LOT 1    Usluge anga`ovanja radnika profila voza~a
        putni~kog i teretnog vozila, radnika profila
        kuhara KV i radnika profila PK 

    LOT 2    Asfaltiranje saobra}ajnice za izvla~enje {ljake
        preko deponije {ljake i pepela u TE Kakanj 

    LOT 3    Popravak el. motora pumpe rashladne vode
        snage 1250 kW 

    LOT 4    Usluge godi{njeg odr`avanja monitoring sistema
        u TE "Kakanj" 

    LOT 5    Rekonstrukcija regulacije pritiska u sistemu
        komprimiranog zraka za otpremu pepela 

Svaki LOT je nezavisan paket za evaluaciju ponuda i ugovaranje. 

Detaljne specifikacije i opis radova koji su predmet javne nabavke sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. 

I - SADR@AJ PONUDE 

1.    Naziv i ta~na adresa-ponuda~a, poreski i identifikacioni broj 

2.    Rje{enje iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

3.    Originalna garancija poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje ponude data na iznos 2.000,00 KM ili odgovaraju}a vrijednost u EUR-ima prera~unata po srednjem kursu Centralne banke BiH sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana 

4.    Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije poslovne banke, na iznos 5% od ukupno ugovorene vrijednosti 

5.    Dokaze ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23, stav 1, ta~ke a, b, c, d, e i f, Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

a.    da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

b.    da ponu|a~ niije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije 

c.    da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 

d.    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 godina 

e.    da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje-PIO/MIO i zdravstveno osiguranje 

f.    da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza 

    Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju ga izdati nadle`ni organi u BiH. 

6.    Izvje{taj o finansijskom poslovanju ponu|a~a prema ~lanu 25, stav 1, ta~ke a, b i d Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br.49/04) 

a.    potvrda banke o bonitetu 

b.    bilans stanja 

c.    bilans uspjeha (za period ne du`i od tri posljednje finansijske godine) 

7.    Dokazi o tehni~kim i profesionalnim sposobnostima ponu|a~a prema ~lanu 26, stav 3, ta~ke a, b i e, Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) 

a.    lista glavnih usluga 

b.    obrazovne i profesionalne kvalifikacije pru`aoca usluga 

c.    izjava o tehni~koj opremljenosti i osposobljenosti pru`aoca 

8.    Iskazati jedini~nu i ukupnu cijenu ponude.
Cijene su fiksne i moraju biti iskazane sa obavezno ura~unatim porezom na promet usluga za doma}e ponu|a~e. Eventualni popust treba biti naveden u ponudi. 

9.    Na~in pla}anja - odgo|eno pla}anje, 30 (trideset) dana od dana zavr{etka radova 

10.    Rok zavr{etka radova 

11.    Opcija ponude je 90 dana od dana dostave ponude 

12.    Ovjerena specifikacija iz tenderske dokumentacije 

II - KRITERIJ ZA VREDNOVANJE PONUDE 

Procjena najpovoljnije ponude vr{it }e se po slijede}em kriteriju: 

III - TENDER 

Svaki dobavlja~, koji je zainteresovan za u~estvovanje na javnom nadmetanju 10209-009/05 du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju sa naznakom za koji LOT. 

Zahtjev za u~e{}e treba dostaviti na fax: ++387 32 771 025. 

Tenderska dokumentacija za izbor najpovoljnije ponude za vr{enje usluga za potrebe TE "Kakanj" Kakanj mo`e se preuzeti u prostorijama JP Elektroprivreda BiH d.d. 

Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, Slu`ba za komercijalne poslove, u vremenu od 08,00 do 15,00 sati, uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera za svaki LOT. 

Tro{kovi tendera za svaki lot iznose 50,00 KM ili odgovaraju}a vrijednost u EUR-ima prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke BiH. 

Pla}anje izvan BiH vr{i se preko: Raiffeisen bank, d.d. BiH, Swift RZBABA2S, na ra~un 501012000-978-000-13 za JP-Elektroprivreda BiH d.d. Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10209-009/05 (nazna~iti LOT broj___), valuta EUR. 

Pla}anje unutar BiH vr{i se preko HVB Central profit banka Sarajevo, ra~un broj 129-401-10001609-37, za JP Elektroprivreda BiH d.d. Termoelektrana Kakanj Kakanj, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10209-009/05 (nazna~iti LOT broj____), valuta KM. 

IV - PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u 2 primjerka i to 1 original i 1 kopija, u zape~a}enoj koverti, na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Svaki primjerak ponude mora biti ozna~en kao original ili kopija. Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do rokova sa terminima otvaranja kako slijedi: 

Broj lota 

Rok dostavljanja ponude 

Datum otvaranja 

LOT 1 

02.06.2005. (~etvrtak) do 10,00 h 

02.06.2005. (~etvrtak) do 10,30 h 

LOT 2 

02.06.2005. (~etvrtak) do 10,00 h 

02.06.2005. (~etvrtak) do 11,15 h 

LOT 3 

02.06.2005. (~etvrtak) do 10,00 h 

02.06.2005. (~etvrtak) do 12,00 h 

LOT 4 

02.06.2005. (~etvrtak) do 10,00 h 

02.06.2005. (~etvrtak) do 12,45 h 

LOT 5 

02.06.2005. (~etvrtak) do 10,00 h 

02.06.2005. (~etvrtak) do 13,30 h 

Adresa prijema 

JP Elektroprivreda BiH d.d Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, Protokol TE, sa naznakom "Ponuda za Javnu nabavku broj 10209-009/05 (nazna~iti broj LOT-a) NE OTVARAJ". 

Svaka ponuda primljena poslije navedenog roka podno{enja bit }e vra}ena neotvorena. 

Javno otvaranje ponuda bit }e izvr{eno na istoj adresi, sala SPKOP, soba broj 42, u prisustvu ponu|a~a (ukoliko se odlu~e) uz predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvovanje otvaranju. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

V - TRO[KOVI PONUDE 

JP Elektroprivreda BiH d.d, Termoelektrana "Kakanj" Kakanj ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~l. 12, Zakona o javnim nabavkama BiH. 

VI - OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 08,00 do 15,00 sati: 

Ovaj oglas je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH" broj 26/05 i dnevnom listu. 

(1-12/1429-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" d.o.o. KAKANJ 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

VR[ENJE USLUGA PUTEM
OTVORENOG POSTUPKA 22/05 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a vr{enja usluga izrade projektno-teh- ni~ke dokumentacije i to: 

    LOT-1.    Aerofotogrametrijsko snimanje i izrada
        digitalnog modela terena povr{ina koje su u
        svojini Rudnika Kakanj u mjerilu 1: 2500, te
        avio snimanje i izrada digitalnog modela terena
        op}ine Kakanj u mjerilu 1 : 10000 i u`eg
        gradskog podru~ja Kaknja u razmjeri 1 : 2500 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju sva pravna lica sa podru~ja BiH koja: 

2.1.    su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, {to se dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom - rje{enje o upisu u sudski registar sa svakim pojedina~no ovjerenim prilogom, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava u~e{}a prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), 

2.2.    dostave ponudu u dva primjerka (original i kopija), prema uslovima navedenim u: 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora da sadr`i: 

3.1.    Naziv i ta~nu adresu, porezni i identifikacioni broj ponu|a~a 

3.2.    Ovjerenu kopiju rje{enja o upisu u sudski registar, ne stariju od 90 dana 

3.3.    Ovjerena fotokopija odobrenja za obavljanje predmetne djelatnosti izdata od nadle`nog ministarstva 

3.4.    Ovjerenu izjavu ponu|a~a da nema smetnji u~e{}a prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, 

3.5.    Uvjerenje suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, 

3.6.    Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od tri mjeseca 

3.7.    Uvjerenje o izmirenim doprinosima (PIO/MIO, zdravstvo), ne starije od tri mjeseca, 

3.8.    Uvjerenje suda da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od tri mjeseca 

3.9.    Uvjerenje da odgovorno lice nije ka`njavano za privredni prestup, ne starije od tri mjeseca 

3.10.    Opciju ponude minimum 60 dana od otvaranja ponude 

3.11.    Potvrdu o solventnosti od poslovne banke u zadnjih {est mjeseci 

3.12.    Ponu|enu cijenu u KM 

3.13.    Uvjete i na~in pla}anja 

3.14.    Vremenski rok izrade 

3.15.    Referenc listu u zadnje dvije godine iz oblasti predmeta ovog postupka 

Dokumenti unutar ponude trebaju biti slo`eni i ozna~eni rednim brojem i svaka stranica treba biti numerisana. 

Kopije dokumenata moraju biti ovjerene i ne starije od 90 dana. 

4. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE 

Procjenu ponuda koje ispunjavaju formalne uslove iz ta~ke 3 (sadr`aj ponude) ugovorni organ }e izvr{iti po sljede}im kriterijima (ekonomski najpovoljnija ponuda): 

4.1.    Ispunjenje tehni~kih uvjeta 

4.2.    Ponu|ena cijena 

4.3.    Uvjeti i na~in pla}anja 

4.4.    Vremenski rok izrade projekta 

Bodovanje }e se vr{iti pojedina~no za svaku stavku. 

5. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija po ovom otvorenom postupku dostupna je odmah nakon objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" i na web stranici ugovornog organa, radnim danom od 8 - 14 sati u Sektoru za razvoj, investicije i projektovanje, uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera u iznosu od 100,00 KM. Sredstva su nepovratna. Uplata se vr{i na ra~un broj: 

ili na blagajni Rudnika sa naznakom: "Izuzimanje tenderske dokumentacije po otvorenom postupku vr{enja usluga izrade projektno-tehni~ke dokumentacije aerofotogrametrijsko snimanje i izrada digitalnog modela terena. 

6. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu: 

Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj 

ul. Zgo{}anska 17 

72240 Kakanj, sa naznakom: 

Ponuda za otvoreni postupak "IZRADA PROJEKTA AEROFOTOGRAMETRIJSKO SNIMANJE I IZRADA DIGITALNOG MODELA TERENA. 

U razmatranje }e se uzeti ponude koje stignu na protokol Rudnika najkasnije do 01.06.2005 godine do 14 sati. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama Sektora za razvoj, investicije i projektovanje dana 02.06.2005. godine u 11 sati. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi pismeno ovla{teni zastupnici. 

O rezultatima javnog nadmetanja svi ponu|a~i bit }e pismeno obavije{teni. 

7. TRO[KOVI PONUDE 

Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja. 

Tako|er, zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili da djelimi~no odbije svaku ponudu, poni{ti otvoreni postupak u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan objasniti razloge takvog postupka. 

8. NAKNADNA POJA[NJENJA PONUDE 

Naru~ilac mo`e u toku razmatranja ponuda, prije dono{enja odluke o izboru najpovoljnije ponude, tra`iti dodatne informacije od ponu|a~a u cilju razja{njenja nejasno}a iz iste. 

9. UGOVOR 

Sa ponu|a~em ~ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija zaklju~it }e se ugovor o vr{enju usluga u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. 

10. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Sektoru za razvoj, investicije i projektovanje RMU "Kakanj", ili na telefon broj 032 / 553 - 855. Kontakt osoba Abdulah Karahod`i}, dipl.ing.rud. (01-12/1440-G-05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@UPANIJA ZAPADNO-HERCEGOVA^KA
OP]INA POSU[JE
JAVNA USTANOVA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI URBIKOM
POSU[JE 

Na temelju ~lanka 45. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), URBIKOM javna ustanova za komunalne djelatnosti op}ine Posu{je objavljuje 

POSTUPAK NATJE^AJNOG ZAHTJEVA 

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZRADU I POSTAVLJANJE PLO^ICA S KU]NIM BROJEVIMA I IMENIMA ULICA 

1. PREDMET POSTUPKA NATJE^AJNOG ZAHTJEVA 

Predmet postupka natje~ajnog zahtjeva je prikupljanje ponuda u cilju izbora najpovoljnijeg ponu|a~a za izradu plo~ica s brojevima i nazivima ulica te njihovo postavljanje na licu mjesta i to: 

    lot 1.    Izrada plo~ica od aluminijskog lima s nazivom
        ulica i ku}nim brojem dimenzija 200 x 150 mm,
        debljina 2mm, 

    lot 2.    Izrada plo~ica od aluminijskog lima s imenom
        ulica dimenzija 490 x 290 mm, debljina 2 mm. 

     lot 3.    Postavljanje plo~ica na fasadi objekta na
        odgovaraju}e vidno mjesto. 

2. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrirana za obavljanje navedene djelatnosti. 

3. SADR@AJ NATJE^AJNOG ZAHTJEVA 

Natje~ajni zahtjev za dostavljanje ponuda treba sadr`avati slijede}e: 

4. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Najpovoljnija ponuda, odnosno dodjela ugovora zasniva se na najni`oj ponu|enoj cijeni tehni~ki zadovoljavaju}e ponude. 

5. TENDERSKA DOKUMENTACJJA 

Dokumentacija za izradu ponude mo`e se preuzeti u prostorijama URBIKOM-a, Meljaku{a II b.b. u Posu{ju, svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati. Za preuzetu dokumentaciju ponu|a~ }e uplatiti 100 KM, a uplatu }e izvr{iti na `irora~un URBIKOM-a broj 3382002200-744314 kod UniCredit Zagreba~ke banke ili na blagajni URBIKOM-a. 

6. ROK ZA DOSTAVU I OTVARANJE PONUDA 

Zatvorenu i zape~a}enu kovertu s naznakom "PONUDA ZA IZRADU PLO^ICA S KU]NIM BROJEVIMA I IMENIMA ULICA" treba dostaviti na adresu: URBIKOM Javna ustanova za komunalne djelatnosti op}ine Posu{je, Meljaku{a II b.b, 88240 Posu{je, preporu~eno po{tom ili neposrednom predajom u prostorijama URBIKOM-a. Rok za dostavljanje ponuda je 18 dana od dana objave u "Slu`benom glasniku B i H". Javno otvaranje }e se obaviti 3 (tri) dana nakon isteka roka dostavljanja ponuda u prostorijama URBIKOM-a, s po~etkom u 12 sati, a ako pada u neradni dan onda prvog narednog radnog dana u isto vrijeme. 

Na javnom otvaranju mogu biti prisutni ponu|a~i ili ovla{teni zastupnici. O rezultatima javnog natje~aja ponu|a~i }e biti blagovremeno izvije{}eni. 

7. TRO[KOVI PONUDE 

URBIKOM javna ustanova za komunalne djelatnosti op}ine Posu{je ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog natje~aja, a ponu|a~ snosi rizik gubitka po{iljke s ponudom do momenta predaje u "URBIKOM". 

Dodatne informacije ponu|a~i mogu dobiti u URBIKOM-u kod kontakt osobe Branko [iri} dip.in`.gra|, kontakt telefon 039-681-203, ili mobitel 063-326-423. 


(1-12-1443/G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SVEU^ILI[TE U MOSTARU 

Na temelju ~lanka 19 i 20 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04), Sveu~ili{te u Mostaru objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA PRU@ANJE USLUGA FIZI^KE I TEHNI^KE ZA[TITE OBJEKATA U 2005. GODINI 

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je izbor najpovoljnije ponude za: 

II - PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u otvorenom postupku imaju sve pravne i fizi~ke osobe u Bosni i Hercegovini registrirane za predmetnu djelatnost, osim subjekata koji su temeljem ~lanka 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04) isklju~eni iz prava u~e{}a u otvorenom postupku. 

III - SADR@AJ PONUDE 

Obveze o izmirenim porezima, zdravstvenom osiguranju i doprinosima za MIO, moraju biti izmireni zaklju~no s 31. 1. 2005. godine. 

IV - KRITERIJI ZA NADMETANJE I OCJENA PONUDE 

Izbor najpovoljnijih ponu|a~a vr{it }e se prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, koja se sastoji od: 

V - TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija o otvorenom postupku nadmetanja mo`e se preuzeti u prostorijama Rektorata Sveu~ili{ta u Mostaru, Trg hrvatskih velikana 1. (u tajni{tvu) svakim radnim danom od 8.00 do 12.00 sati uz predo~enje dokaza o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 100.00 KM na ra~un br 3381002200519712 kod Uni Credit Zagreba~ke banke d.d. Mostar s naznakom: 

 Tro{kovi tenderske dokumentacije za Ponudu pru`anja usluga fizi~ke i tehni~ke za{tite objekata sveu~ili{ta. 

VI - PODNO[ENJE PONUDA 

Propisno zatvorenu kuvertu ponude dostaviti na adresu: Rektorat Sveu~ili{ta u Mostaru, Trg hrvatskih velikana 1. 

Na omotu obvezno nazna~iti: 

"NE OTVARAJ - PONUDA ZA PRU@ANJE USLUGA FI- ZI^KE I TEHNI^KE ZA[TITE OBJEKATA SVEU^ILI[TA". 

Rok za podno{enje ponude je 28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim glasniku BiH" do 12,00 sati. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

VII - OTVARANJE PONUDA 

Otvaranje ponuda je javno i otvaranju mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a koji svoje ovla{tenje dokazuje u pismenom obliku. Javno otvaranje ponuda }e se izvr{iti drugi radni dan od isteka roka za podno{enje ponuda, u 10,00 sati u prostorijama Rektorata Sveu~ili{ta u Mostaru, Trg hrvatskih velikana 1. 

VIII - TRO[KOVI PONUDE 

Sveu~ili{te u Mostaru ne snosi nikakve tro{kove u otvorenom postupku nadmetanja, a istovremeno zadr`ava pravo da poni{ti otvoreni postupak u bilo koje vrijeme ali prije dono{enja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Odluku o poni{tenju otvorenog postupka Sveu~ili{te u Mostaru nije obvezno obrazlo`iti. 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 

036/ 310-778 i 036/ 327-815 u Rektoratu Sveu~ili{ta u Mostaru. 

(1-12/1458-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 10/05 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

    Organizacija: Kantonalna direkcija za ceste 

    Kontakt-osoba: Nurudin Osmanovi} 

    Adresa: ul. Miroslava Krle`e bb 

    Po{tanski broj: 77000 

    Grad: Biha} 

    Identifikacioni broj : 4263413700006 

    Telefon: 037/223-451 

    Faks: 037/223-451 

    Elektronska po{ta (e-mail): cesteusk@bih.net.ba 

    Internet adresa 

    www.ceste-usk.com.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

    Kao pod I.1. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Kao pod I.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN) 

    I.5.a upravni organ 

    I.5.b ostali (kantonalni nivo) 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA 

    Usluge 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN) 

    Da 

II.3.    NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRE- TAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVOR- NOG ORGANA 

    Izrada glavnog projekta rekonstrukcije regionalne ceste R-401: Velika Kladu{a - Radi}a Most (1005) 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

    Prema projektnom zadatku i tenderskoj dokumentaciji 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Ne 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA? (~lan 17 ZJN) 

    Da 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    45 dana od potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1.     IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, (~lan 16 ZJN) 

    Ne zahtijeva se. 

III.2.     OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU, (~lan 16-17. UPZ ) 

    Nema posebnih zahtjeva 

III.3.    IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVO- RA, (~lan 16 ZJN) 

    10% od vrijednosti ugovora 

III.4.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA, (~lan 19 UPZ) 

    Nema posebnih zahtjeva 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) 

    Radi dokazivanja prava na sudjelovanje u postupku javne nabavke, ponu|a~ je du`an prilo`iti: 

5.1.    dokaz da nije pod ste~ajem (op}inski sud) 

5.2.    dokaz da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja (izdaje op}inski sud) 

5.3.    dokaz da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za PIO u skladu s relevantnim zakonima u BiH (zajednica PIO-a) 

5.4.    dokaz da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za zdravstveno osiguranje (zajednica zdravstvenog osiguranja) 

5.5.    dokaz da nema dospjelih a neizmirnih poreskih obaveza (poreska ispostava) 

    Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i ne smije biti stariji od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda. 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAV- LJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24 ZJN) 

6.1.    Da ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova projektovanja 

6.2.    Da imaju uposlene diplomirane in`enjere sa polo`enim stru~nim ispitom.  

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINAN- SIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

    Nema posebnih uslova 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFE- SIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN) 

    Radi vrednovanja ponuda, ponu|a~i su du`ni dostaviti: 

8.1.    listu glavnih usluga projektovanja objekata nisko- gradnje u posljednje tri godine (min. ukupna vrijed- nost 100.000,00 KM) 

8.2.    obrazovne i profesionalne kvalifikacije uposlenih (min. jedan samostalni projektant za predmet nabavke) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

    Otvoreni 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34 ZJN): 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija 

    1.    tehni~ki dio    u~e{}e 65% 

    2.    finansijski dio     u~e{}e 35% 

IV.3.    PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMA- NA DOMA]EG (~lan 20 UPZ) 

    Ne 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKU- MENTACIJE (~lan 18 ZJN) 

    Mo`e se obezbijediti u roku od tri dana od podno{enja zahtjeva. 

    Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju 50 KM. 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDA 

    Nema posebnih zahtjeva. 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

    31.05.2005 11,00 sati 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBI- JEDITI 

    je 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33 ZJN, ~lan 13 UPZ) 

    31.05.2005. godine u 13,30 

    ul. Miroslava Krle`e bb, Biha}. 

Odjeljak V. DODATNE INFORMACIJE 

    Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije podnosi se li~no ili na fax (037) 223-451 uz dokaz o uplati iznosa od 50,00 KM na ra~un broj 3380002200042425, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 2901001. 

(1-12/1466-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 11/05 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

    Organizacija: Kantonalna direkcija za ceste 

    Kontakt-osoba: Nurudin Osmanovi} 

    Adresa: ul. Miroslava Krle`e bb 

    Po{tanski broj: 77000 

    Grad: Biha} 

    Identifikacioni broj : 4263413700006 

    Telefon: 037/223-451 

    Faks: 037/223-451 

    Elektronska po{ta (e-mail): cesteusk@bih.net.ba 

    Internet adresa 

    www.ceste-usk.com.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

    Kao pod I.1. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONU- DE/ ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Kao pod I.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN) 

    I.5.a upravni organ 

    I.5.b ostali (kantonalni nivo) 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA 

    Usluge 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN) 

    Da 

II.3.    NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRE- TAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVOR- NOG ORGANA 

    Izrada glavnih projekata i revizija 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA: (ako je potrebno, koristiti dodatni list papira) 

    Izrada glavnih projekata i revizija: 

1.    izgradnje i modernizacije regionalnih cesta 

2.    sanacije odrona i klizi{ta 

3.    rje{enja raskrsnica 

4.    mostova i propusta 

5.    modernizacije dionica regionalnih cesta 

    (Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji) 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

    Navedeni u tenderskoj dokumentaciji. 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Da 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA? (~lan 17 ZJN) 

    Da 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    Navedeno u projektnom zadatku. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1.    IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, (clan 16 ZJN) 

    Ne zahtijeva se 

III.2.     OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU, (clan 16-17. UPZ ) 

    Nema posebnih zahtjeva 

III.3.    IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE
UGOVORA, (~lan 16 ZJN) 

    10% od vrijednosti ugovora 

III.4.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA, ako je primjenjivo (~lan 19 UPZ) 

    Nema posebnih zahtjeva 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (clan 23 ZJN) 

    Radi dokazivanja prava na sudjelovanje u postupku javne nabavke, ponu|a~ je du`an prilo`iti: 

5.1.    dokaz da nije pod ste~ajem (op}inski sud) 

5.2.    dokaz da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja (izdaje op}inski sud) 

5.3.    dokaz da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za PIO u skladu s relevantnim zakonima u BiH (zajednica PIO-a) 

5.4.    dokaz da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za zdravstveno osiguranje (zajednica zdravstvenog osiguranja) 

5.5.    dokaz da nema dospjelih a neizmirnih poreskih obaveza (poreska ispostava) 

    Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i ne smije biti stariji od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda. 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAV- LJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24 ZJN) 

6.1.    Da ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova projektovanja 

6.2.    Da imaju uposlene diplomirane in`enjere sa polo`enim stru~nim ispitom.  

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINAN- SIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

    Nema posebnih uslova 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PRO- FESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN) 

    Radi vrednovanja ponuda, ponu|a~i su du`ni dostaviti: 

8.1.    listu glavnih usluga projektovanja objekata niskogradnje u posljednje tri godine 

8.2.    obrazovne i profesionalne kvalifikacije uposlenih (min. jedan samostalni projektant za predmet nabavke) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

    Otvoreni 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34 ZJN): 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija 

    1.    tehni~ki dio    u~e{}e 65% 

    2.    finansijski dio     u~e{}e 35% 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKU- MENTACIJE (~lan 18 ZJN): 

    Mo`e se obezbijediti u roku od tri dana od podno{enja zahtjeva. 

    Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju, 50 KM 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDA 

    Nema posebnih zahtjeva 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

    31.05.2005, 13,00 sati 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBI- JEDITI 

    je 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33 ZJN, ~lan 13 UPZ) 

    31.05.2005. godine u 13,30 

    ul. Miroslava Krle`e bb, Biha}. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

    Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije pod- nosi se li~no ili na fax (037) 223-451 uz dokaz o uplati iznosa od 50,00 KM na ra~un broj 3380002200042425, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 2901001. (1-12/1467-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA BR^KO DISTRIKTA 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA JAVNU NABAVKU USLUGA 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

1.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

    VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH 

    ODJEL ZA JAVNE POSLOVE 

    PODODJEL ZA ODR@AVANJE VOZILA 

    Kontakt osoba: Zild`ovi} Abdulah i Kurtovi} [efkija 

    Adresa: CIGLANSKA BB (kod servisa PSC BABI]) 

    Po{tanski broj: 76100 

    Grad: BR^KO DISTRIKT 

    Telefon: 

    +387 (0) 49 214 097 

    +387(0)49 218 038 

    Fax: +387 (0) 49 214 097 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

    Isto kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

    Isto kao pod I.1. 

1.4.    ADRESA NA KOJU SE [ALJU PONUDE/ZAH- TJEVI ZA U^E[]E 

    VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH 

    ODJEL ZA BUD@ET I FINANSIJE 

    PODODJEL ZA JAVNE NABAVKE 

    BULEVAR MIRA 1 

    BR^KO DISTRIKT 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA 

    I.5.a Upravni organ 

    I.5.b Na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA 

    Usluge 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM 

    Ne 

II.3.    NAZIV/REFERENCA PO KOJIM JE KONKRE- TAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVOR- NOG ORGANA 

    Otvoreni postupak 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

    Ugovor o auto osiguranju prema lotovima kako slijedi: 

    LOT I 

    LOT II 

    LOT III 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA I OBIM UGOVORA 

    Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6.    MJESTO ISPORUKE ILI LOKACIJA IZVR[E- NJA USLUGA ILI RADOVA 

    Na podru~ju Br~ko Distrika 

II.7.    PODJELA PO LOTOVIMA 

    Ponu|a~i mogu dostaviti ponude za sve lotove, ili pojedina~ne lotove. 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA 

    Alternativne ponude nisu dozvoljene 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5.    USLOVl ZA U^E[]E-LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN ) 

    Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju sva pravna lica sa podru~ja BiH koja: 

    Pravo u~e{}a nemaju ponu|a~i koji su isklju~eni iz u~e{}a u otvorenom postupku prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04). 

    Ponuda mora da sadr`i: 

    Sva uvjerenja moraju biti ovjerene kopije ili originali 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E-SPOSOBNOST ZA OBAV- LJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24 ZJN ) 

    Ponuda mora da sadr`i: 

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E-EKONOMSKA I FINAN- SIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

    Ponuda mora da sadr`i: 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E-TEHNI^KA I/ILI PROFE- SIONALNA SPOSOBNOST ( ~lan 26 ZJN ) 

    Ponuda mora da sadr`i: 

    Navedena dokumentacija je eliminatorna, {to zna~i da ako neko od ponu|a~a ne dostavi bilo koji prethodno navedeni dokument, njegova se ponuda ne}e razmatrati. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

    Otvoreni 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA 

    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navede- nih kriterija 

    1.    dosada{nja poslovna suradnja i
        referense ponu|a~a            20% 

    2.    ostvarena ukupna premija na podru~ju
        Br~ko Distrikta BiH sa stanjem na dan
        31. 12. 2004.            20% 

    3.    ukupna aktiva na dan
        31. 12. 2004. godine            20% 

    4.    kvalitet ponu|a~a, u smislu da posjeduje
        ugovore o poslovno tehni~koj suradnji sa
        nekim od servisa licenciranih za tehni~ki
        pregled kao i ugovora o poslovno tehni~koj
        suradnji sa nekom od servisnih radionica u
        smislu saniranja {teta po zapisniku o nastaloj
        {teti, iste ili neke druge (uslu`ni zapisnik)
        osiguravaju}e ku}e            40% 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKU- MENTACIJE 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE 

    Ne 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEV ZA
U^E[]E 

    datum i vrijeme podno{enja ponuda: do 01.06.2005. godine do 12,00 sati 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBJEDITI 

    Do 45 dana 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA 

    Javno otvaranje ponuda }e se odr`ati 01.06.2005.godine u 13,00 sati u prostorijama Pododjela za odr`avanje vozila ulica Ciglanska bb, Br~ko Distrikt (kod servisa PSC BABI] ) 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

    Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom"Ponuda za osiguranje vozila, radnih strojeva i motocikla u vlasni{tvu Br~ko Distrikta BiH, od auto odgovornosti"/ne otvaraj/, sa pozivom na LOT za koji se ponuda odnosi, dostaviti preporu~eno na adresu: Vlada Br~ko Distrikta BiH- Odjel za bud`et i finansije, Br~ko, Bulevar mira 1, ili li~no na prijemni {alter, u zgradi Vlade Br~ko Distrikta BiH. 

    Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi pismeno ovla{teni predstavnici 

    Vlada Br~ko Distrikta BiH mo`e u toku razmatranja ponude, prije dono{enja odluke o izboru najpovoljnije ponude, tra`iti dodatne informacije i provjere u cilju {to kvalitetnijeg odabira najpovoljnijeg ponu|a~a. 

    O rezultatima javnog nadmetanja svi ponu|a~i bit }e pismeno obavije{teni. 

    Vlada Br~ko Distrikta BiH ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~u u postupku javnog ogla{avanja 

    Vlada Br~ko Distrikta BiH zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelomi~no svaku ponudu, poni{ti ili ponovi postupak javne nabavke ili odbije sve ponude u slu~ajevima navedenim u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH ", broj 49/04 ). 


(1-12/1480-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP BH PO[TA D.O.O. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 06.1.-2.2-3494-7/05 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

    Organizacija: "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo 

    Kontakt-osoba: Brankica Sumeni}-Baji} 

    Adresa: Obala Kulina bana broj 8 

    Po{tanski broj: 71000 

    Grad: Sarajevo 

    Identifikacioni broj : 4200682210005 

    Telefon: 033/252 708 

    Faks: 033/252 702 

    Elektronska po{ta (e-mail): branka@bhp.ba 

    Internet adresa (web):     www.bhp.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

    Kao pod I.1. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Kao pod I.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN) 

    I.5.a javno preduze}e 

    I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA 

    Usluge 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN) 

    Ne 

II.3.    NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRE- TAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVOR- NOG ORGANA 

    Ugovor o {tampi prigodnih po{tanskih maraka za II, III i IV kvartal 2005. godine i redovnih po{tanskih maraka za 2005. godinu. 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA: 

    [tampa prigodnih po{tanskih maraka za II, III i IV kvartal 2005. godine i redovnih po{tanskih maraka za 2005. godinu po specifikaciji koja je data u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

    Ukupna koli~ina 1.080.000 kom. prigodnih po{tanskih maraka, 90.000 kom. blokova-prigodnih po{tanskih maraka, 3.950.000 kom. redovnih po{tanskih maraka i 2.000 kom. suvenir listova po specifikaciji koja je data u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6.    MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

    "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana broj 8, 71000 Sarajevo 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Ne 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA? (~lan 17 ZJN) 

    Ne 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    zapo~inje juni 2005. i zavr{ava decembar 2005. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1     IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, (~lan 16 ZJN) 

    1% od ukupne vrijednosti ponude 

III.2.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU, (~lan 16-17 UPZ) 

    Rok va`nosti: 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda. 

III.3.    IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVO- RA, (~lan 16 ZJN) 

    10% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla. 

III.4.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA, (~lan 19 UPZ) 

    Rok va`nosti: Rok va`nosti ugovora plus 30 dana. 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E-LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) 

1.    Uvjerenje nadle`nog organa da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, niti da je nad istim obavljen postupak ste~aja ili likvidacije, 

2.    Uvjerenje nadle`nog organa da se nad pravnim licem, ili odgovornim licem u pravnom licu - ponu|a~u ne vodi postupak niti je osu|en u sudskom postupku za privredni prestup u periodu od 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja ponude, 

3.    Uvjerenje nadle`nog organa o uredno izmirenim obavezama za penziono-zdravstveno osiguranje, 

4.    Uvjerenje nadle`nog organa o uredno izmirenim zakonskim poreskim obavezama; 

5.    Izjava ponu|a~a da je upoznat da u slu~aju da propusti da dostavi informaciju ili dostavi pogre{nu informaciju na tra`enje "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, ponuda }e biti odbijena. 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAV- LJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24 ZJN) 

    Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima (svaki list ovjeren) 

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINAN- SIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

    Potvrda poslovne banke o bonitetu firme, odnosno pismo potvrde da u zadnjih 3 mjeseca prije prijave na ovo javno nadmetanje ra~un firme ponu|a~a nije bio u blokadi. 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFE- SIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN) 

    Dostaviti: 

    od{tampane uzorke po{tanskih maraka u {tampariji ponu|a~a i to: 

    Uzorci moraju odgovarati tehni~kim karakteristikama navedenim u tenderskoj dokumentaciji, s obaveznim tekstualnim dijelom. 

    Motive uzoraka i tekstualni dio bira ponu|a~, s tim da na njima ne smije biti logotip "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo. 

    Izjava ponu|a~a: 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

    Otvoreni 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34 ZJN): 

    a) najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKU- MENTACIJE (~lan 18 ZJN): 

    Mo`e se obezbijediti do 01.6.2005. 

    Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju, ukoliko se ista napla}uje 50 KM 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

    01. 06. 2005. 13,00 sati 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

    90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33 ZJN, ~lan 13 UPZ) 

    01. 06. 2005. godine u 13,10 sati 

    "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana broj 8, 71000 Sarajevo, III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

    Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

    Ukoliko postoje uslovi navedeni u ~lanu 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH, broj 3/05), "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, zadr`ava pravo na naknadno pismeno tra`enja dodatnih informacija u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda kao i dodatne dokumentacije u tu svrhu. 

    Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na nazna~enoj adresi uz, dokaz o uplati 50 KM ili odgovaraju}e protuvrijednosti u valuti EUR na ra~un BH PO[TA d.o.o. Sarajevo, broj: 1291021000131938 kod HVB-Central profit banke, Sarajevo. 

    Zainteresovani ponu|a~i mogu u pismeno formi od "JP BH PO[TA" d,o,o. Sarajevo tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije nakasnije 10 dana prije isteka roka za podno{enje ponude tj. do 20.05.2005.g. ili dostavljanjem pisma na faks br. 033/25 27 02 

    Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena poka`e neprirodno niskom u odnosu na robu,usluge ili radove, "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, }e od ponu|a~a pismeno zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ako ponu|a~ ne pru`i zadovoljavaju}e opravdanje, "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, ima pravo da odbaci ponudu. 

    "JP BH PO[TA"d.o.o. Sarajevo, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 

    "JP BH PO[TA"d.o.o. Sarajevo, zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

    Tekst javnog nadmetanja objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH" i na web stranici; www bhp.ba. 


(1-12/1483-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BiH 

Na osnovu ~lana 10. stav 1. ta~ka a. i ~lana 20. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04 i 19/05), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA PRU@ANJE USLUGA 

I. PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za pru`anje usluge: 

    LOT 1:    "EDUKACIJA DR@AVNIH SLU@BENIKA ZA
        RAD NA RA^UNARU" 

II. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju pravna i fizi~ka lica registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti, osim onih koja su isklju~ena iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke, prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 i 19/05 - u daljem tekstu: ZJN). 

III. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

IV. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude su: 

V. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija po ovom javnom pozivu mo`e se preuzeti u sjedi{tu Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Dola 15, svakim radnim danom od 10,00 do l4,00 sati u periodu od 9.5.2005. do 13.5.2005. godine 

Za preuzimanje tenderske dokumentacije potrebno je izvr{iti uplatu u iznosu od 25,00 KM za lot, i to na 

Dokaz o uplati dostaviti prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije. 

VI. PODNO[ENJE PONUDA 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se na adresu; Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, Dola 15., 71 000 Sarajevo, uz naznaku "Ponuda za javno nadmetanje - ne otvaraj" ili predati na protokol Agencije li~no ili preporu~enom po{tom. 

Rok za podno{enje ponuda je 28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Ponude koje stignu nakon ovog roka ne}e se uzeti u razmatranje. 

VII. OTVARANJE PONUDA 

Komisija Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH otvaranje ponuda za predmetno nadmetanje za vr{enje usluga, po obavljenom otvorenom postupku u skladu sa ~lanom 33. ZJN izvr{it }e dana 2.6.2005. godine u Sarajevu, ulica Danijela Ozme br. 7 u 14,00 sati. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi ovla{teni predstavnici uz pismeno ovla{}enje 

VIII. OSTALO 

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetanja, te zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti ili djelimi~no, {to podrazumijeva i parcijalno ugovaranje, kao i poni{titi zapo~eti postupak ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

Naru~ilac zadr`ava pravo da od odabranog ponu|a~a sa kojim zaklju~i ugovor izvr{i sukcesivnu obuku u periodu 2005. godine, kao i to da izvr{i onoliko obuke koliko mu je omogu}eno finansijskim sredstvima. 

Za sve informacije mo`ete se obratiti na adresu ugovornog organa pisanim putem. 

(1-12/1498-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO
HIDROELEKTRANE NA NERETVI
JABLANICA 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

    Organizacija: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo 

    Hidroelekrane na Neretvi, Jablanica 

    Kontakt-osoba: Jusuf Jusi} - Rukovodilac komercijalne slu`be HE na Neretvi 

    Adresa: Jaroslava ^ernija 1 

    Po{tanski broj: 88420 

    Grad: Jablanica 

    Identifikacioni broj: 4200225150072 

    Telefon: 036/758 - 145 

    Faks: 036/758 - 107 

    Elektronska po{ta (e-mail): m.cosic@elektroprivreda.ba 

    Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

    Kao pod I.1. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONU- DE/ ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Kao pod I.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN) 

    I.5.a javno preduze}e 

    I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA 

    Usluge 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN) 

    Ne 

II.3.    NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRE- TAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVOR- NOG ORGANA 

    Nabavka usluga za potrebe Hidroelektrana na Neretvi Jablanica. 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

    LOT 1 - Sanacija fasade prostorije dizel agregata i ulaza u strojaru HE Grabovica 

    LOT 2 - ^i{}enje plutaju}eg nanosa u akumulacijama i pritokama rijeke Neretve 

    LOT 3 - Ispitivanje kvaliteta betona brane HE Grabovica u toku totalnog pra`njenja akumulacije 

    LOT 4 - ^i{}enje ekrana brane sa uzvodne strane od zaostale oplate i ankera u toku totalnog pra`enjenja HE Grabovica 

    LOT 5 - Sanacija potpornih zidova i platoa ulazne gra|e- vine HE Jablanica 

    LOT 6 - Pjeskarenje i antikoroziona za{tita re{etki ulaz- nih gra|evina HE Grabovica 

    LOT 7 - Pjeskarenje i antrikoroziona za{tita glavnog tab- lastog zatvara~a ulazne gra|evine br. 2 HE Salakovac 

    LOT 8 - Pjeskarenje i antikoroziona za{tita posude pod pritiskom postrojenja PPZ energetskih blok transfor- matora 75 MVA HE Salakovac 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA 

    Detaljni podaci i ostali uslovi ponude sadr`ani suu tenderskoj dokumentaciji. 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Da 

    Ponude se mogu dostavljati za: 

    jedan lot 

    nekoliko lotova 

    Napomena: Ponude moraju sadr`avati kompletnu dokumentaciju i biti dostavljene u pojedina~nim odvojenim kovertama po lotu uz naznakom boja lota na koverti. 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA?(~lan 17 ZJN) 

    Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1.    IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16 ZJN) 

    Originalna garancija poslovne banke prihvatljive od strane JP EP BiH d.d. za osiguranje ponude na iznos od 2% od vrijednosti ponude, sa va`no{}u opcija ponude plus 30 dana. 

    Garancija za ponudu potrebna je za lotove 3, 4. 5. i 6. 

III.3.    IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16 ZJN) 

    Garancija za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane JP EP BiH d.d. u iznosu od 5% ugovorene vrijednosti (samo za lot 3, 4, 5, 6). 

    Garancija za dobro izvr{enje posla potrebna je za lotove 3, 4, 5, i 6. 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) 

    Dokaze ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav1. ta~ke a, b, c, d, e, f, g Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

    Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju ga izdati nadle`ni organi u BiH. 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAV- LJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24 ZJN) 

    Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima. Ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera. 

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINAN- SIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

    Bilans stanja i bilans uspjeha za 2004. godinu. 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFE- SIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN) 

    Referenc lista glavnih usluga ponu|a~a uz predo~enje dokaza o izvr{enim poslovima. 

    Izjava o tehni~koj opremljenosti i osposobljenosti ponu|a~a za izvr{enje predmetnih usluga. 

    Izjava o osposobljenosti stru~nog kadra ponu|a~a, odnosno lica koja }e biti anga`ovana na izvr{enju predmetnih usluga. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

    Otvoreni 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34 ZJN): 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija 

    1)    Cijena    u~e{}e 40 % 

    2)    Rok izvr{enja usluge    u~e{}e 20 % 

    3)    Referenc lista    u~e{}e 10 % 

    4)    Garancija za izvr{enu uslugu    u~e{}e 10 % 

    5)    Na~in i uslovi pla}anja    u~e{}e 10 % 

    6)    Spisak mehanizacije
        anga`ovane na izvr{enju
        predmetnih usluga    u~e{}e 5 % 

    7)    Spisak stru~nog kadra
        anga`ovanog na izvr{enju
        predmetnih usluga    u~e{}e 5% 

    Napomena: 

IV.3.    PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMA- NA DOMA]EG (~lan 20 UPZ) 

    Da 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKU- MENTACIJE (~lan 18 ZJN): 

    Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera (za svaki lot posebna uplata). Tro{kovi tendera (za svaki lot pojedina~no) iznose: 

    LOT 1    20,00 KM 

    LOT 2    20,00 KM 

    LOT 3    25,00 KM 

    LOT 4    25,00 KM 

    LOT 5    50,00 KM 

    LOT 6    50,00 KM 

    LOT 7    20,00 KM 

    LOT 8    10,00 KM 

    ili odgovaraju}a vrijednost u eurima prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. 

    Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko: PBS filijala NERA expozitura Jablanica, ra~un broj 1011510000085468, za JP EP BiH Hidroelektrana na Neretvi Jablanica, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10205-10/05 (nazna~iti lot broj...), valuta KM. 

    Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko Raiffeisen banke d.d. BiH, Swift RZBABA2S na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10205-10/05 (nazna~iti lot broj...), valuta EUR. 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8 ZJN) 

    Ponude su dozvoljene na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda u BiH. 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

    31. 5. 2005. godine, 9,30 sati 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZ- BIJEDITI 

    Do 31. 8. 2005. ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA(~lan 33 ZJN, ~lan 13 UPZ) 

    Javno otvaranje ponuda bit }e izvr{eno u HE na Neretvi Jablanica u Jablanici, Jaroslava ^ernija 1, sala za otvaranje ponuda, prema sljede}em rasporedu: 

    LOT 1 - 31.5.2005.    u 10,00 sati 

    LOT 2 - 31.5.2005.    u 10,30 sati 

    LOT 3 - 31.5.2005.    u 11,00 sati 

    LOT 4 - 31.5.2005.    u 12,00 sati 

    LOT 5 - 31.5.2005.    u 12,30 sati 

    LOT 6 - 31.5.2005.    u 13,00 sati 

    LOT 7 - 31.5.2005.    u 13,30 sati 

    LOT 8 - 31.5.2005.    u 14,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osobe za pojedine lotove su: 

Lot 1 - Munevera Delali} telefon 036 758 511 

Lot 2 - Nijaz Ivkovi} telefon 036 758 105 

Lotovi 3, 4 - Muhamed Prevljak telefon 036 758 114 

Lot 5 - Emir Fejzagi} telefon 036 758 412 

Lot 6 - B. Imamovi} i N. Pozder telefon 036 758 514 

Lotovi 7, 8 - Alem [uta telefon 036 758 614 (1-12/1486-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HE" D.D.
DIREKCIJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRI^NE ENERGIJE
MOSTAR
RJ HE JAJCE 

OBAVIJEST O NABAVI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

    Organizacija 

    JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HE" d.d. 

    Direkcija za proizvodnju el. energije Mostar 

    RJ HE Jajce, Ba{~eluci br. 3, Jajce 

    Kontakt-osoba: Ivo Jake{evi} dipl. ing. str. 

    Adresa: Ba{~eluci 3 

    Po{tanski broj: 70101 

    Grad: Jajce 

    Identifikacioni broj: 4227248350775 

    Telefon +387 30 658 727 

    Faks + 387 30 659 599 

    Elektronska po{ta (e-mail):     ivo.ivic@tel.net.ba 

    Internet adresa (web) 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

    Kao pod I.1. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONU- DE/ ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Kao pod I.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3 ZJN ) 

    javno poduze}e 

    na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1    VRSTA UGOVORA 

    Usluge 

II.2.     DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32 ZJN) 

    Ne 

II.3.    NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRE- TAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVOR- NOG ORGANA 

    Kapitalni remont generatora br. 2 HE Jajce I i generatora br. 2 HE Jajce II 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

    Kapitalni remont generatora br. 2 HE Jajce I i generatora br. 2 HE Jajce II 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA 

    dva generatora 

II.6.    MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

    Strojarnica HE Jajce I i strojarnica HE Jajce II, Jajce 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Da 

    Ponude se mogu dostavljati za jedan lot i za sve lotove 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA? (~lanak 17 ZJN) 

    Ne 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    45 dana 

    (od dodjele ugovora) 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1.     IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16 ZJN) 

    2% 

III.2.     OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16-17. NPZ ) 

    Bankovna garancija 

III.3.    IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16 ZJN) 

    10% 

III.4.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19 NPZ) 

    Bankovna garancija 

III.5.    UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23 ZJN) 

    Dokazi prema ~lanku 23 ZJN 

III.6.    UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lanak 24 ZJN) 

    Ponuditelj je registrirani izvo|a~ remonta generatora i ima odgovaraju}e tehni~ko znanje 

III.7.    UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lanak 25 ZJN) 

    Financijski izvje{taj tvrtke za 2004. godinu. 

III.8.    UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFE- SIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26 ZJN 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34 ZJN): 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija 

    1)    najni`a cijena    u~e{}e 70 % 

    2)    tehni~ka mjerila-reference    u~e{}e 20 % 

    3)    certifikat ISO 9001    u~e{}e 5 % 

    4)    vremenski plan    u~e{}e 5 % 

IV.4.    UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18 ZJN) 

    Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju     200 KM. 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

    30. 5. 2005. godine 12,00 sati 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUDITELJ DU@AN OBEZBIJEDITI 

    90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8.    NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA 

    (~lanak 33 ZJN, ~lanak 13 UPZ) 

    30. 5. 2005. godine 

    Jajce 


Procurement Notice 

Services 

Volume I: EMPLOYER 

I.1.    FULL NAME AND ADDRESS OF EMPLOYER 

    Company 

    JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d. 

    Power Generation Division Mostar 

    WU HPP Jajce, Ba{~eluci br. 3, Jajce 

    Contact name 

    Ivo Jaka{evi} dipl. ing. str. 

    Address 

    Ba{~eluci 3 

    Post code 

    70101 

    City 

    Jajce 

    Identification number 

    4227248350775 

    Telephone 

    +387 30 658 727 

    Fax +387 30 659 599 

    e-mail address 

    ivo.ivic@tel.net.ba 

    Web site 

    www.ephzhb.ba 

Volume II: SUBJECT OF CONTRACT 

II.1.    TYPE OF CONTRACT 

    Services 

    General Overhaul of Generator No2 HE Jajce I and Generator No 2 HE Jajce II 

II.4.    DESCRIPTION OF SUBJECT OF CONTRACT 

    General Overhaul of Generator No 2 HE Jajce I and Generator NO2 HEJajce II 

II.5.    TOTAL QUANTITY AND/OR SCOPE OF CONTRACT 

    Two Generators 

Volume IV: PROCEDURE 

IV.1.    TYPE OF PROCEDURE 

    Open 

IV.4.    CONDITIONS FOR TENDER DOCUMENTS PROVISION 

    Nonrefundable fcc 200,00 BAM 

VI.6.    DEADLINE FOR BID RECEIVING 

    May 30, 2005 

    12,00 hours 

(1-12/1491-G-05 


13 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
DIREKCIJA ZA PUTEVE 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04), i ~lana 11. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", br.3/05), Kanton Sarajevo Ministarstvo prometa i komunikacija - Direkcija za puteve, objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

ME\UNARODNI OTVORENI POSTUPAK
ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZVO\ENJE RADOVA NA POPLO^AVANJU TROTOARA I PJE[A^KIH STAZA NA DIONICI SKENDERIJA-VIJE]NICA-HIGIJENSKI ZAVOD 

Pozivamo sve zainteresovane ponu|a~e da zatra`e tendersku dokumentaciju i u~estvuju u me|unarodnom otvorenom postupku o javnoj nabavci za izbor najpovoljnije ponude za izvo|enje radova koji su svrstani u slijede}e lotove: 

    LOT: I -    nabavka i ugradnja plo~a od eruptivnog kamena,
        ivi~    njaka od eruptivnog kamena, kocke od
        eruptivnog kamena, 

    LOT: II -    nabavka i ugradnja plo~a od sedimentnog
        kamena (kre~njaka), betonske plo~e za
        poplo~avanje, betonski elementi za poplo~avanje
        i betonskih ivi~njaka. 

Detaljne specifikacije i opis radova koji su predmet javne nabavke sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. 

I. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica iz BiH i inostranstva koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja, osim pravnih i fizi~kih lica koja su isklju~ena iz prava sudjelovanja u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04). 

II. SADR@AJ PONUDE 

II.1.    Naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj; 

II.2.    Po ~lanu 16.stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH",broj 49/04) ponu|a~ se obavezuje da }e uz ponudu dostaviti neopozivu, bezuslovnu bankovnu garanciju za ozbiljnost ponude na iznos od 2% od ponu|ene cijene, plativa na prvi poziv; 

II.3.    Po ~lanu 16. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br.49/04) ponu|a~ se obavezuje da }e ukoliko bude izabran obezbijediti bankovnu garanciju za dobro izvr{enje posla na iznos 10% od ukupno ugovorene vrijednosti (izjava); 

II.4.    Uslovi za u~e{}e-dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23.Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04). Dostaviti dokaze tra`ene uputstvima ponudiocima iz tenderske dokumentacije, ta~ka A. 

II.5.    Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti ~lan 24. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Rje{enje iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima. 

II.6.    Uslovi za u~e{}e-ekonomska i finansijska podobnost ~lan 25. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Dostaviti dokaze tra`ene uputstvima ponudiocima iz tenderske dokumentacije, ta~ka C. 

II.7.    Uslovi za u~e{}e-tehni~ka i profesionalna sposobnost po ~lanu 26. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Dostaviti dokaze tra`ene uputstvima ponudiocima iz tenderske dokumentacije, ta~ka D. Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. 

II.8.    Da ponu|a~ posjeduje kadrovsku strukturu i mehanizaciju potrebnu za izvo|enje ovakvih radova, koja garantuje da sa istom mo`e kvalitetno i na vrijeme zavr{iti predmetne radove (pismena izjava) pregled minimalno potrebne mehanizacije dat u tenderskoj dokumentaciji. 

II.9.    Listu podataka o porijeklu materijala (izvori{tima) za sedimentni kamen (kre~njak) i eruptivni kamen i ostalih materijala koji }e se koristiti u ovom poslu (prilog lista u tenderskoj dokumentaciji) 

III. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDE 

III.1.    Procjena najpovoljnije ponude vr{it }e se po kriteriju "ekonomski najpovoljnija ponuda" prema slijede}im kriterijima: 

Ugovorni organ }e prilikom procjene ponuda koristiti preferencijal za doma}u proizvodnju u skladu sa ~lanom 20. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 03/05). 

IV. TENDER 

Svaki ponu|a~ koji je zainteresovan za u~estvovanje na javnom nadmetanju za predmetne radove, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju. Zahtjev za u~e{}e treba dostaviti na fax 00387 33 562-059. 

Tenderska dokumentacija za izbor najpovoljnije ponude za izvo|enje radova na poplo~avanju trotoara i pje{a~kih staza na dionici Skenderija-Vije}nica-Higijenski zavod mo`e se preuzeti u prostorijama Direkcije za puteve, ul.Reisa D`emaludina ^au{evi}a broj l, soba 211, svakim radnim danom od 10,00 do 14,00 sati, odmah nakon objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci u "Slu`benom glasniku BiH", uz prilaganje pismenog zahtjeva i podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera na iznos od 200,00 KM, na ra~un Direkcije za puteve Kantona Sarajevo br. 129-101-10006926-47 kod HVB-Central Profit banke Sarajevo identifikacioni broj:4200792820003. 

V. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponu|a~i su du`ni svoju ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini, obra|enu u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Ponude se mogu dostaviti za sve lotove.Alternativne ponude nisu dozvoljene. Rok za podno{enje ponude iznosi 40 (~etrdeset) dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH" odnosno najkasnije do 13.06.2005 godine (ponedjeljak) do 12,00 sati na adresu: Kanton Sarajevo Ministarstvo prometa i komunikacija-Direkcija za puteve, ul. Reisa D`emaludina ^au{evi}a br.l, sa naznakom: "Ponuda za izbor najpovoljnije ponude za izvo|enje radova na poplo~avanju trotoara na dionici Skenderija - Vije}nica Higijenski zavod" - NE OTVARAJ. 

Svaka ponuda primljena poslije navedenog roka podno{enja bit }e vra}ena neotvorena. Javno otvaranje ponuda bit }e izvr{eno istog dana,13.06.2005 godine, u 12, 15 sati, u prostorijama Direkcije za puteve Kantona Sarajevo ( soba 211) u prisustvu ponu|a~a (ukoliko se odlu~e) uz predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvo otvaranju ponuda. O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

VI. TRO[KOVI PONUDE 

Kanton Sarajevo Ministarstvo prometa i komunikaci- ja-Direkcija za puteve ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

VII. OSTALE ODREDBE 

Investitor zadr`ava pravo da mo`e anga`ovati vi{e (dva) izvo|a~a na realizaciji radova koji su predmet ovog javnog obavje{tavanja u skladu sa ekonomski najpovoljnijom ponudom Tako|er investitor zadr`ava pravo da izabrane izvo|a~e na ovom me|unarodnom otvorenom postupku mo`e anga`ovati i za naredne ulice gdje je potrebno izvr{iti poplo~avanje trotoara, a prema cijenama koje su date u ponudi. 

Uvid u projektnu dokumentaciju i ostale potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 08,00 do 15,00 sati, svakim radnim danom ili na telefon 00387 33 562-217, 562-130, fax 00387 33 562-059. 

Ovaj oglas objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH", WEB stranici Kantona Sarajevo www.ks.gov.ba. (aktuelnosti), a obavje{tenje o javnoj nabavci na engleskom jeziku i u listu "Dnevni avaz" i WEB stranici javnenabavke.ba. (M-1-13/1401-G-05) 


13 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E ZA "VODNO PODRU^JE SLIVOVA RIJEKE SAVE"
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i ~lana 2. (A. 1.1.2.) Pravilnika o prioritetima, kriterijima i uslovima za usmjeravanje sredstava, ugovorni organ Javno preduze}e za "Vodno podru~je slivova rijeke Save" Sarajevo objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOM NADMETANJU 

ZA OTVORENI POSTUPAK NA DODJELI UGOVORA O VR[ENJU RADOVA 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

1.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

    Organizacija: JAVNO PREDUZE]E ZA "VODNO PODRU^JE SLIVOVA RIJEKE SAVE" 

    Kontakt-osoba: MIRSAD LON^AREVI], NED@AD VILI] 

    Adresa: GRBAVI^KA 4 / III 

    Po{tanski broj: 71000 

    Grad: SARAJEVO 

    Identifikacioni broj: 4200486620009 

    Telefon: 033 209 854; 209 827 

    Faks: 033 209 993 

    Elektronska po{ta (e-mail): info@voda.ba 

    Internet adresa (web):______www.voda.ba 

1.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1 

1.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

    Kao pod I.1. 

1.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Kao pod I.1. 

1.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA 

    Javno preduze}e na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA 

    Geotehni~ki radovi 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN) 

    Ne 

II.3.    NAZIV POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

    Vr{enje geotehni~kih radova i istra`ivanja u svrhu utvr|ivanja uzroka pojava procurivanja i slijeganja nasutih brana "Hazna "i "Vidara" na podru~ju op}ine Grada~ac sa projektom sanacije