LOGO-glas_2005-oglasni.JPG  

Godina IX
Ponedjeljak, 11. travnja/aprila 2005. godine
 

Broj/Broj
20 

Godina IX
Ponedeqak, 11. aprila 2005. godine 

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

11- JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12- JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13- JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova 

2- JANAB 

OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

21- JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22- JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23-JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova 

24- JANAB 

Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku 

3- JANAB 

PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 

31- JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba 

32- JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 

33- JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 

4- JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41- JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja 

5- JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

51- JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52- JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53- JANAB 

Obavijest  o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 

6- JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61- JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62- JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63- JANAB 

Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 

7- JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

71- JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 

72- JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 

73- JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 

8- JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

81- JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 

82- JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 

83- JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 

84- JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

91- JANAB 

Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

10 - JANAB 

OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

101 - JANAB 

Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 

102 - JANAB 

Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije 

 Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH" je: 

Uplate se vr{e u korist ra~una: 

VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO    160 200 00005746 51 

UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA dd SARAJEVO    338 320 22000052 11 

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO    161 000 00071700 57 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO    552 000 00000017 12 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Primanje oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel./fax: 554-110 i 554-111, e-mail: oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba 

Internet adresa: www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
www.glasila.ba - www.sllist.ba
 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE – OGLASNIK JAVNE NABAVKE izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata na "Slu`beni glasnik BiH", za I polugodi{te iznosi 90,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK) 

Rukopisi (ovjereni i potpisani) dostavljani faksom i e-mailom s dokazom o uplati, primljeni do utorka, bit }e objavljeni u ponedjeljak, a ostali u idu}em broju.  

Grafi~ka oprema i korektorsko ure|enje tekstova u nadle`nosti JP NIO "Slu`beni list BiH".

Rukopisi se ne vra}aju.
 

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: Savjetnik u Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine Avdo ^ampara - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - V.d. direktor Nino Hasanovi} - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Direktor: 554-150 - Pretplata: 554-570, faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Ra~unovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED - [tampa: "OKO" dd sa p.o. Sarajevo - Za {tampariju Bajro [aban - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Na osnovu odredaba ~lana 18. stav 1. ta~ka 10. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/02 - pre~i{}eni tekst, 37/03, 14/04 i 39/04) i Mi{ljenja Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta broj 03-15-2767/01 od 1. 6. 2001. godine, "Slu`beni glasnik BiH" je proizvod na ~iji se promet ne pla}a porez na promet proizvoda. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski i porezni broj 4200226120002.
Web izdanje: http://www.sllist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM 

 

OGLASNIK JAVNE NABAVE 


1 - JANAB 

11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E "VODOVOD I KANALIZACIJA"
ZENICA 

 U Obavijesti o otvorenom postupku za nabavku roba i vr{enje usluga Javnog preduze}a "Vodovod i kanalizacija" Zenica, objavljenoj u "Slu`benom glasniku BiH", broj 18/05 potkrala se tehni~ka gre{ka, pa tekst oglasa treba da glasi: 

________________ 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Javno preduze}e "Vodovod i kanalizacija" Zenica objavljuje 

OBAVIJEST O OTVORENOM POSTUPKU 

ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA 

I - PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

je prikupljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku roba i vr{enje usluga do kraja 2005. godine, po grupama kako slijedi: 

Grupa 1-3 - Vodovodni materijal 

1.1-3    Vodovodne armature, romacon spojnice,
        multi-joint spojnice za reparaturu cijevi i materijal za
        priklju~ke 

1.2-3    Pocin~ane cijevi, fitinzi i ventili 

1.3-3    PE cijevi 

1.4-3    Vijci i dihtunzi 

1.5-3    Liveno `eljezne cijevi 

1.6-3    Daktilne cijevi 

1.7-3    Fazonski komadi sa zaptivim materijalom 

1.8-3    Manösmann cijevi i hambur{ka koljena 

1.9-3    Spojni materijal 

Grupa 2-3 - Kanalizacioni materijal 

2.1-3    Poklopci i re{etke 

2.2-3    PVC cijevi i koljena 

Grupa 3-3 - Vodomjeri i materijal za monta`u vodomjera 

Grupa 4-3 - Materijal za bravarske radove i tehni~ki plinovi 

4.1-3    Brave, okovi i spojni materijal 

4.2-3    Kvadratni, kutni, ravni limovi, okrugla i rebrasta
        armatura 

4.3-3    Tehni~ki plinovi 

Grupa 5-3 - Elektroinstalacioni materijal 

5.1-3    Elektroinstalacioni materijal 

5.2-3    Naponski upravljan ispravlja~ 

Grupa 6-3 - Gra|evinski materijal 

6.1-3    Beton 

6.2-3    Ostali gra|evinski i izolacioni materijal 

6.3-3    Poluproizvodi od drveta 

6.4-3    Pijesak i {ljunak 

Grupa 7-3 - Boje i lakovi 

Grupa 8-3 - Hemijska sredstva za laboratoriju i tehnologiju vode 

8.1-3    Reagensi za DR/2000 HACH portabl laboratorij 

8.2-3    Mikrobiolo{ke podloge 

8.3-3    Potrebna oprema i dijelovi nekompletirane opreme i
        rezervnih dijelova 

Grupa 9-3 - Rezervni dijelovi, oprema i pribor za vozila i         mehanizaciju 

9.1-3    Putni~ka vozila [KODA FELICIA i OPEL OMEGA 

9.2-3    Putni~ko vozilo LADA NIVA 

9.3-3    Teretna i terenska vozila 

9.4-3    Specijalna kombinovana vozila 

9.5-3    Rovokopa~i, kompresori, vilju{kar 

9.6-3    Prate}a oprema i pribor za vozila 

Grupa 10-3 - Alati 

10.1-3    Alati sa pripadaju}im priborom 

10.2-3    Muljna pumpa TET 50H TIP GX 120 

10.3-3    Reza~ica "Husquarna" 371 K 

10.4-3    Pilni listovi, brusni papir i rezne plo~e 

Grupa 11-3 - Gorivo i mazivo 

Grupa 12-3 - LZS i protivpo`arna oprema 

12.1-3    LZS 

12.2-3    Protivpo`arna oprema 

Grupa 13-3 Kancelarijski materijal 

13.1-3    Obrasci 

13.2-3    Grafi~ka {tampa 

13.3-3    Pribor 

13.4-3    Cartridge 

Grupa 14-3 - Sredstva za odr`avanje prostora i li~nu higijenu 

Grupa 15-3 - Osvje`avaju}i napici 

Grupa 16-3 - Rezervni dijelovi za pumpne agregate tipa "ELEKTROKOVINA" 

Grupa 17-3 - Ra~unari i ra~unarska oprema 

Grupa 18-3 - Nabavka hlora, ba`darenje hlornih boca, nabavka natrijevog hipoklorida i aluminij sulfata 

18.1-3    Nabavka hlora, ba`darenje hlornih boca, nabavka             natrijevog hipoklorida 

18.2-3    Nabavka aluminij sulfata 

Grupa 19-3 - Osiguranje 

19.1-3    Osiguranje imovine 

19.2-3    Osiguranje od autoodgovornosti 

19.3-3    Kolektivno osiguranje zaposlenika 

Grupa 20-3 - Nabavka vozila 

20.1-3    Nabavka putni~kog vozila - FABIA COMBI 1,9 SDI 

20.2-3    Nabavka kamioneta sa dvostrukom kabinom
        model VW LT 35 2,5 TDI 

20.3-3    Nabavka vozila - LADA NIVA model 21214 

II - SADR@AJ OBAVJE[TENJA 

1)    Javno preduze}e "Vodovod i kanalizacija" Zenica, ulica Bistua Nuova broj 17, 72000 Zenica, tel: 032/241-439, fax: 032/410-402, web stranica: www.vikze.ba, e-mail: info@vikze.ba. 

2)    Tenderska dokumentacija i sva dodatna poja{njenja mogu se dobiti u Pravnoj slu`bi pozivom na broj 032/241-439 (lokal 109). 

3)    Ugovor se dodjeljuje po okon~anju otvorenog postupka. 

4)    Ponu|a~i se pozivaju da podnesu ponudu za jednu ili vi{e grupa ili podgrupa, s tim da podgrupa mora biti ponu|ena u cijelosti - po svim stavkama. 

5)    Sve cijene moraju biti date na paritetu FCO skladi{te kupca. 

6)    Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

7)    Krajnji rok za podno{enje ponuda je 05.05.2005. godine u 15,00 sati. 

    Ponude upakovane na na~in opisan u tenderskoj dokumentaciji, dostavljaju se na adresu J.P. "Vodovod i kanalizacija" Zenica, Bistua Nuova broj 17 - Glavni protokol, 72000 Zenica. 

    Ponude }e se javno otvarati dana 06.05.2005. godine, u sali preduze}a, u ulici Bistua Nuova broj 17, prema slijede}em rasporedu: 

    Grupa 1-3    u 10,00 

    Grupa 2-3    u 10,30 

    Grupa 3-3    u 10,40 

    Grupa 4-3    u 10,50 

    Grupa 5-3    u 11,10 

    Grupa 6-3    u 11,20 

    Grupa 7-3    u 11,40 

    Grupa 8-3    u 11,50 

    Grupa 9-3    u 12,00 

    Grupa 10-3    u 12,20 

    Grupa 11-3    u 12,40 

    Grupa 12-3    u 12,50 

    Grupa 13-3    u 13,10 

    Grupa 14-3    u 13,30 

    Grupa 15-3    u 13,40 

    Grupa 16-3    u 13,50 

    Grupa 17-3    u 14,00 

    Grupa 18-3    u 14,10 

    Grupa 19-3    u 14,20 

    Grupa 20-3    u 14,40 

8)    Kriterij za ocjenu ponuda je "ekonomski najpovoljnija ponuda", sa potkriterijima kako slijedi: 

    Za grupe: 1-3, 2-3, 3-3, 10-3 i 12-3 potkriteriji su: 

            1. tra`eni kvalitet    33%, 

            2. cijena    28%, 

            3. rok isporuke    22%, 

            4. uslovi i na~in pla}anja    17%. 

    Za grupe 4-3, 5-3, 6-3, 7-3, 8-3, 9-3, 11-3, 13-3, 14-3, 15-3, 16-3, 17-3, 18-3 i 20-3 potkriteriji su: 

            1. cijena    50%, 

            2. rok isporuke    33%, 

            3. uslovi i na~in pla}anja    17%. 

    Za grupu 19-3 potkriteriji su: 

            1. iznos premije/osigurane sume    33%, 

            2. karakteristike firme 

            2.1. obuhvat premije    11%, 

            2.2. tehni~ke rezerve    11%, 

            2.3. broj radno anga`ovanih
             zaposlenika    6%, 

            3. uslovi i na~in pla}anja premije    22%, 

            4. rok isplate osigurane sume    17%. 

9)    Ponude se sa~injavaju na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini. 

10)    Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije potrebno je predo~iti uplatnicu na iznos kako slijedi: 

        - za grupe: 1-3, 6-3, 8-3, 9-3, 11-3, 13-3,
         17-3, 18-3, 19-3 i 20-3    50,00 KM; 

        - za grupe: 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 7-3, 10-3,
         12-3, 14-3, 15-3 i 16-3    30,00 KM. 

Uplatu izvr{iti na `irora~un J.P. "Vodovod i kanalizacija" Zenica broj  

338-580-22000397-10 kod UniCredit Zagreba~ke banke, odnosno 

134-010-00000111-78 kod IKB Zenica, ili na blagajni J.P. "Vodovod i kanalizacija" Zenica. 

Svrha doznake: "Uplata za tendersku dokumentaciju za grupu____". 

(1-11/860-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
ZDRAVSTVENA USTANOVA
"ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK-a"
BIHA] 

Na osnovu ~lana 12, 19. i 20. Zakona o javnim nabavama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i Odluke direktora Zdravstvene ustanove "Zavod za javno zdravstvo USK-a" broj 590/05 od 29.03.2005. godine 

PONI[TAVA 

OTVORENI POSTUPAK 

Za prikupljanje ponuda, objavljen 21.02.2005.godine u "Slu`benom glasniku BiH", i to za slijede}e lotove: 

    LOT 2    Oprema za za{titu hemijskog laboratorija od
            elementarnih nepogoda 

    LOT 5    Kancelarijski materijal 

    LOT 6    Gorivo za vozni park
            (euro dizel - mjese~no cca 600) 

i objavljuje 

PONOVLJENI 

OTVORENI POSTUPAK
ZA JAVNU NABAVKU ROBA ZA 2005. GODINU 

1. PREDMET JAVNE NABAVE 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku slijede}ih roba: 

    LOT 2    Oprema za za{titu hemijskog laboratorija od
            elementarnih nepogoda (metalne `aluzine) 

    LOT 5    Kancelarijski materijal i usluge {tampanja 

    LOT 6    Gorivo za vozni park
            (euro dizel - mjese~no cca 600) 

Roba }e se nabavljati sukcesivno tokom perioda va`enja ugovora, zavisno od potreba, a {to }e se definisati pojedina~nim narud`bama. Zadr`avamo pravo korekcije roba na vi{e ili manje u odnosu na koli~ine navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u javnoj nabavi je otvoreno na jednakim osnovama za sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti iz predmeta poziva na ponudu, osim ponu|a~a ~ije u~e{}e nije dopu{teno prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

1.    Popunjen obrazac "Osnovni elementi ponude" potpisan i ovjeren od strane ponu|a~a (dostavljen u tenderskoj dokumentacij); 

2.    Popunjene tabele sa specifikacijom roba sa cijenama za svaku stavku koja se nudi, ukoliko je data tabela sa rubrikom jadini~ne cijene; 

3.    Dokumentacija uz ponudu; 

a)    Naziv i ta~na adresa ponu|a~a, 

b)    Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili druga validna dokumentacija o registraciji, 

c)    Ovjerena fotokopija identifikacijskog i poreskog broja, 

d)    Ovjerena fotokopija uvjerenja o uredno izmirenim doprinosima za penziono i zdravstveno osiguranje, (ne starije od 60 dana) 

e)    Ovjerena fotokopija uvjerenja o uredno izmirenim poreskim obavezama, (ne starije od 60 dana) 

f)    Uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije (ne stanje od 60 dana) 

g)    Uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije pravomo}nom sudskom presudom osu|eno za bilo koje krivi~no djelo iz osnove zloupotrebe propisa u posljednjih 5 (pet) godina, (ne starije od 60 dana) 

h)    Referenc lista za posljednje 3 (tri) godine iz oblasti koja je predmet javnog nadmetanja, 

i)    Izjava o opciji ponude, 

j)    Ponuda data na orginalnoj tenderskoj dokumentaciji za svaki ponu|eni LOT, sa fiksnim jedini~nim i ukupnim cijenama sa ura~unatim pripadaju}im porezima, 

k)    izjava o nepromjenljivosti cijena, 

l)    Rok isporuke roba, 

m)    Uslovi pla}anja. 

Dokumentacija uz ponudu treba da bude slo`ena i ozna~ena rednim brojem. 

4. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDA 

Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a izvr{it }e se na temelju slijede}ih kriterija 

Navedeni kriteriji su okvirni za sve LOT- ove, a konkretni kriterij za svaki LOT posebno su regulisani tenderskom dokumentacijom. 

NAPOMENA: Najni`a cijena za bilo koji lot ne mora biti najpovoljnija. 

Ukoliko ponu|a~ bude u nedoumici o pravilnom zna~enju bilo koje pozicije naziva ili podatka ili uo~i o~iglednu gre{ku, du`an je da o tome odmah pismeno obavjesti naru~ioca da bi se odredilo pravilno zna~enje ili otklonila gre{ka prije njegove ponude. Naru~ilac ne}e prihvatiti odgovornost za naprijed navedene slu~ajeve, ukoliko ponu|a~ na njih nije reagovao prije podno{enja ponude. 

5. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tendersku dokumentaciju za navedene LOT-ove ponu|a~i mogu preuzeti u prostorijama Zdravstvene ustanove "Zavod za javno zdravstvo USK-a", Biha} ul. Repu{ine bb, od 09-14,00 sati uz predo~enje potvrde o otkupu tendera za svaki LOT posebno. Tro{kovi tendera za svaki LOT posebni iznose 50.00 KM- Otkup tendera se upla}uje na ra~un Zdravstvene ustanove "Zavod za javno zdravstvo USK-a", Biha} broj 1020220000002437 kod UNION BANKE filijala Biha}, sa naznakom za otkup tendera ovisno o kojem LOT-u se radi. 

6. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Zape~a}enu kovertu sa ponudom i naznakom "NE OTVARAJ" sa pozivom na LOT za koji se ponuda odnosi, dostaviti preporu~eno na adresu Zdravstvene ustanova "Zavod za javno zdravstvo USK-a", ul. Repu{ine bb, Biha} ili direktno na protokol Zavoda. U obzir }e se uzeti ponude koje stignu u Zavod do 15,00 sati (li~no ili po{tom), u roku od 28 dana od dana objavljivanja poziva u "Slu`benom glasniku BiH". Kranji rok za prijem ponuda je 04.05.2005. godine, odnosno prema objavljivanju ponovljenog otvorenog postupka u " Slu`benom glasniku BiH", s tim da mora biti ispo{tovan rok od najmanje 28 dana. Ukoliko rok za podno{enje ponuda bude produ`en ponu|a~i }e biti blagovremeno obavje{teni. Isto tako, o ta~nom danu i satu otvaranja ponuda ponu|a~i }e se blagovremeno obavijestiti te pozvati da prisustvuju istom. 

Ponude pristigle nakon zatvaranja otvorenog postupka ne}e se uzeti u razmatranje. Predstavnici ponu|a~a koji `ele prisustvovati otvaranju ponuda moraju prilo`iti ovla{tenje za prisustvo. O rezultatima ponovljanog otvorenog postupka svi u~esnici }e biti pismeno obavije{teni. 

7. TRO[KOVI PONUDE 

Zdravstvena ustanova "Zavod za javno zdravstvo USK.-a", Biha} ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja. Zavod zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelomi~no svaku ponudu, poni{ti ili ponovi otvoreni postupak javne nabave, ili odbije sve ponude, u slu~ajevima navedenim u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost za naprijed navedene slu~ajeve. Za dodatne informacije kontakt - telefon 037/351-799, 351-800; (1-11/964-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO OBRANE-FEDERALNO MINISTARSTVO ODBRANE 

Temeljem ~lanka 32. Uredbe o postupku nabave robe, vr{enja usluga i ustupanja radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04 od 26.06.2004. godine), naru~itelj za provo|enje tendera i izbor najpovoljnijeg ponuditelja 

PONI[TAVA POZIV ZA JAVNO NADMETANJE 

Za lot: Nabava specijalnih sanitetskih motornih vozila, broj 10-03-39-74-3/04, objavljeno dana 30.12.2004. "Slu`benim novinama Federacije BiH" i 31.12.2004.godine u "Dnevnom listu" i odredbi Zakona o javnim nabavama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) raspisuje: 

OBAVIJEST 

O PROVO\ENJU OTVORENOG POSTUPKA 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU MOTORNIH VOZILA ZA POTREBE VF BiH 

PREDMET PONOVNOG OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet ponovljenog javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za isporuku motornih vozila za potrebe Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu. 

I. Specijalno sanitetsko motorno vozilo - komada ~etiri (4) 

II. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju sve pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet otvorenog postupka osim onih koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja u postupku javne nabave prema ~lanku 23. Zakona o javnim nabavama BiH. 

III. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

1.    Naziv i to~na adresa ponuditelja , kontakt telefon i fax, identifikacijski broj, ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa prilozima; 

2.    Jedini~na i ukupna fiksna cijena, ukupna vrijednost ponude na paritetu skladi{te VF BiH u Sarajevu, sa ura~unatim porezom izra`enu u KM; 

3.    Uvjeti pla}anja prihvatljivi za FMO: 

4.    Rok isporuke; 

5.    Garantni rok; 

6.    Ovjerena kopija ugovora sa ovla{tenim servisima za odr`avanje ponu|enih vozila na podru~ju Federacije BiH i ovjeren spisak istih; 

7.    Ovjerena kopija ugovora sa proizvo|a~em ili ovla{tenim generalnim zastupnikom o prometu ponu|enih vozila; 

8.    Referentna lista poslova u oblasti koja je predmet javnog nadmetanja u posljednjoj godini; 

9.    Prospektna dokumentacija na hrvatskom jeziku za vozila koja se nude; 

10.    Izjava proizvo|a~a motornih vozila o periodu post-garantnog osiguranja pri~uvnih dijelova za ponu|ena motorna vozila; 

11.    Izjava ponuditelja o periodu u kome se obvezuje da }e izvr{iti zamjenu vozila i/ili dijelova ili otkloniti kvar u tijeku garantnog roka; 

12.    Ovjerena izjava ponuditelja da su ponu|ena motorna vozila proizvedena 2005. godine; 

13.    Opcija ponude najmanje do kolovoza 2005.godine; 

14.    Uvjerenje o izmirenim poreskim obvezama; 

15.    Uvjerenje suda da ponuditelj nije u postupku ste~aja ili likvidacije, niti da je nad istim obavljen postupak ste~aja ili likvidacije; 

16.    Uvjerenje suda da se protiv odgovorne osobe ne vodi krivi~ni postupak;  

17.    Uvjerenje da odgovorna i pravna osoba nije ka`njavana za privredni prijestup;  

18.    Izjava ponuditelja da ne postoji zakonska smetnja za u~e{}e u javnom nadmetanju za slu~ajeve u kojima se ne vodi slu`bena evidencija (Izjava ponuditelja ima zna~aj dokaznog sredstva); 

(svi dokumenti ne stariji od tri mjeseca) 

IV. KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski kriterij i to:- iskazana cijena, - rokovi pla}anja, - avans, - zemlja proizvodnje m/v, - rok isporuke m/v, - garancija za isporu~ena m/v, - servisna mre`a na prostoru F BiH, - mogu}nost TTZ prepravki i dorada, - opcija ponude. Bodovanje se vr{i prema internoj proceduri o na~inu vrednovanja kriterija u postupku procjene ponuda iz otvorenog postupka. 

V. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija po ovom otvorenom postupku dostupna je odmah nakon objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" i "Dnevnom listu". Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svaki radni dan od 09-15 sati u prostoriji 167 Federalnog ministarstva obrane, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 98. Sarajevo. 

VI. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Zatvorenu i zape~a}enu kovertu sa ponudom, uz naznaku "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK-NE OTVARAJ" dostaviti na adresu: FEDERALNO MINISTARSTVO OBRANE, Hamdije Kre{evljakovi}a 98, (ured broj 81 - protokol) Sarajevo. Na koverti obvezno nazna~iti adresu ponuditelja. Rok za dostavljanje ponuda je 10.05.2005.godine. Javno otvaranje ponuda obaviti }e se u srijedu 11.05.2005.godine u 10,00 sati u uredu 226 Federalnog ministarstva obrane. Nekompletne i neblagovremeno prispjele ponude ne}e biti razmatrane. Alternativne ponude ne}e biti razmatrane. Zajedni~ke ponude nisu dozvoljene. Javnom otvaranju ponuda, uz predo~enje pismenog ovla{tenja, mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponuditelja. O rezultatima javnog nadmetanja ponuditelji }e biti blagovremeno obavije{teni. 

VII. NAKNADNA POJA[NJENJA PONUDE 

Federalno ministarstvo obrane ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja u postupku ponude, te zadr`ava pravo prije sklapanja ugovora poni{titi tender bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima, niti je u obvezi objasniti razloge takve odluke. 

Sve eventualno potrebne informacije mogu se dobiti u sjedi{tu naru~itelja ili na telefon + + 387(033) 65 06 77 lokal: 15-30. 

(1-11/974-G-05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O. KAKANJ 

Na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj (u daljnjem tekstu: ugovorni organ) je donio odluku da se 

PONI[TAVA DIO OBAVJE[TENJA 

O JAVNOJ NABAVCI ROBA
PUTEM OTVORENOG POSTUPKA 

Lot 1.        Dijelovi kombajna EDW200/340L i EDW170L. 

Dio Lot 2.    Zup~asta roba, 

            - kombajna EDW 200/340 

            - kombajna EDW 170 L 

            - reduktora NKB - 360 

Lot 4.    Potro{ni materijal 

Lot 10.    Transportna traka 

Lot 11.    Rezervni dijelovi grabuljastih transportera 

Lot 13.    Rezervni dijelovi JV@, DIZALICE i LOKOMOTIVE 

Lot 14.    Hidrodinami~ke spojnice, centr. i zup~aste pumpe 

objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 6/05 od 14. 02. 2005. godine, a na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama BiH ( "Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI ROBA 

 PUTEM OTVORENOG POSTUPKU 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijih ponu|a~a za sukcesivnu isporuku roba do kraja 2005. godine po lotovima kako slijedi: 

Lot 1.    Dijelovi kombajna EDW200/340L i EDW170L. 

Lot 2.    Zup~asta roba, 

        a) kombajna EDW 200/340 

        b) kombajna EDW 170L 

        c) Reduktora NKB - 360 

Lot 3.    Potro{ni materijal 

Lot 4.    Transportna traka 

Lot 5.    Rezervni dijelovi grabuljastih transportera 

Lot 6.    Rezervni dijelovi JV@, DIZALICE i LOKOMOTIVE 

Lot 7.    Hidrodinami~ke spojnice, centr. i zup~aste pumpe 

2. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u otvorenom postupku imaju sva pravna i fizi~ka lica koja: 

2.1.    su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, {to se dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom - rje{enje o upisu u sudski registar sa svakim pojedina~no ovjerenim prilogom, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

2.2.    dostave ponudu u dva primjerka (original i kopija), prema uslovima navedenim u 

- otvorenom postupku i 

- tenderskoj dokumentaciji koju su izuzeli. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora da sadr`i: 

3.1.    naziv i ta~nu adresu, porezni i identifikacioni broj ponu|a~a, 

3.2.    ovjerenu kopiju rje{enja o upisu u sudski registar, ne stariju od 60 danu, 

3.3.    Ovjerenu izjavu ponu|a~a da nema smetnji sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, 

3.4.    uvjerenje suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije. 

3.5.    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od tri mjeseca, 

3.6.    uvjerenje o izmirenim doprinosima (PIO/MIO, zdravstvo), ne starije od tri mjeseca, 

3.7.    uvjerenje suda da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od tri mjeseca, 

3.8.    uvjerenje da odgovorno lice u pravnom ili fizi~kom licu nije ka`njavano za privredni prijestup, ne starije od tri mjeseca, 

3.9.    opciju ponude minimum 60 dana od otvaranju ponude, 

3.10.    potvrdu o solventnosti od poslovne banke u zadnjih 6 mjeseci, 

3.11.    specifikaciju roba po va`e}im standardima, 

3.12.    ponu|enu cijenu u KM sa paritetom, FCO Kakanj, 

3.13.    ispunjenje tehni~kih uvjeta, certifikat o kvalitetu robe, 

3.14.    uvjete i na~in pla}anja, 

3.15.    vremenski rok isporuke robe, sukcesivna isporuka prema dinamici ugovornog organa u roku od 30 dana od izdavanja narud`benice, istovremeno koli~ina robe nije fiksna i ugovorni organ zadr`ava pravo korekcije u odnosu na koli~ine navedene u tenderskoj dokumentaciji, 

3.16.    referenc listu u zadnje 2 godine iz oblasti predmeta ovog postupka, ponu|a~-ugovorni organ, 

3.17.    alternativne ponude su dozvoljene, 

3.18.    ponude se mogu dostaviti za jedan ili vi{e lotova. 

Dokumenti unutar ponude trebaju biti slo`eni i ozna~eni rednim brojem i svaka stranica treba biti numerisana. 

4. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE 

Procjenu ponuda koje ispunjavaju formalne uslove iz ta~ke 3. (sadr`aj ponude), ugovorni organ }e izvr{iti po sljede}im kriterijima: 

4.1.    ponu|ena cijena - sa paritetom. 

4.2.    ispunjenje tehni~kih uvjeta, 

4.3.    uvjeti i na~in pla}anja, 

4.4.    vremenski rok isporuke robe, sukcesivna isporuka prema dinamici ugovornog organa. 

4.5.    dosada{nja sara|nja naru~ilac - ponu|a~, 

4.6.    referenc lista. 

Bodovanje }e se vr{iti po stavkama odre|enog lota. 

5. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu: 

Rudnik mrkog uglja "Kakanj"d.o.o. Kakanj 

ul. Zgo{}anska 17, 

72240 Kakanj, Bosna i Hercegovina sa naznakom: 

Ponuda za otvoreni postupak SUKCESIVNA ISPORUKA ROBA ZA 2005. (GODINU-MA[lNSKI DIO- 

Obavezno na koverti nazna~ili Lot broj:___/NE OTVARAJ/ 

U razmatranje }e se uzeti ponude koje stignu na Protokol Rudnika najkasnije do 09.05.2005. godine do 14,00 sati. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama Komercijalne slu`be dana 10.05.2005. godine u 11,00 sati. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi pismeno ovla{teni zastupnici. 

O rezultatima otvorenog postupka svi ponu|a~i bit }e pismeno obavije{teni. 

6. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponu|a~a, a ugovorni organ je du`an u roku od tri dana po prijemu zahtjeva dostaviti tendersku dokumentaciju ponu|a~u, uz podno{enje zahtjeva dostaviti i primjerak uplate tro{kova tendera u iznosu od 50.00 KM. Sredstva su nepovratna. Uplata se vr{i na ra~un broj: 

ili na blagajni Rudnika sa naznakom: "Za izuzimanje tenderske dokumentacije - sukcesivna isporuka roba za 2005. godinu - MA[INSKI DIO". 

NAPOMENA: Ponu|a~i koji su u~estvovali u neuspjelom nadmetanja u slu~aju sudjelovanja u ponovnom nadmetanju nisu du`ni upla}ivati izuzimanje tenderske dokumentacije. 

7. TRO[KOVI PONUDE 

Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. 

Takode, zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili da djelimi~no odbije svaku ponudu, poni{ti otvoreni postupak u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan objasniti razloge takvog postupka. 

8. NAKNADNA POJA[NJENJA PONUDE 

Ugovorni organ mo`e u toku razmatranja ponuda, prije dono{enja odluke o izboru napovoljnije ponude, tra`iti dodatne informacije od ponu|a~a u cilju razja{njenja nejasno}a iz iste. 

9. UGOVOR 

Sa ponu|a~em ~ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija zaklju~it }e se ugovor o nabavci robe. 

10. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije mogu se dobili na telefon broj 032/ 55 46 38 kontak osoba 

^elebi} Almir. dipl. ing. ma{. 

11. NA^IN OBJAVE 

Otvoreni postupak bit }e objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", kao i na www.rmukakanj.com 

(1-11/975-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INA SANSKI MOST
OP]INSKI NA^ELNIK 

Na osnovu ~l.19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH ", broj 49/04), op}inski na~elnik Op}ine Sanskt Most objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA JAVNU NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA
ZA 2005. GODINU 

I. PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet nadmetanja je prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku roba i pru`anje usluga za 2005. godinu, po lotovima; 

LOT. 1. VIDEO KAMERA - 1/2 "3 - CCD DV Camcorder sa opremom 

 Lithium - Ion Accu set 

 AC Adapter /Charget JL - 2 PLUS 

 2 x 2,3 AH Batteries NP - L50 

 Cables, Li- Ion Battery 

 Tripod, SHoulder Case, Camera Case, 

 DV Tape 124 min., mikrofon be`i~ni i 

 rasvjeta za kameru. 

LOT. 2. TEHNI^KA OPREMA ZA SALU OP]INSKOG VIJE]A (monta`a opreme) 

 1. ZVU^NA KUTIJA bas -18 in~a 600/1200 W 

 2. ZVU^NA KUTIJA 12 in~a 350/700 W 

 3. POWERED MIXER 2X500W 

 4. POJA^ALO 2X1100W 

 5. SKRETNICA 

 6. STALCI ZA ZVU^NE KUTIJE-ZIDNI 

 7. STALCI ZA MIKROFON @IRAFA 

 8. STALCI ZA MIKROFON STOLNI 

 9. MIKROFON SHURE SM-58- BETA 

 10. odgovaraju}i kablovi za zvu~nike 

 11. odgovaraju}i kablovi za mikrofone 

 12. MONTA@A OPREME 

LOT. 3. TEHNI^KI PREGLED VOZILA 

LOT. 4. UGALJ ( 50 tona ) 

II. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju sva pravna i fizi~ka lica registrirana za obavljanje navedene djelatnosti, koja je predmet otvorenog postupka, izuzev subjekta ~ije je pravo na u~e{}e ograni~eno u skladu sa ~l. 23. ZJN BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

III. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

3.1.    Naziv i ta~nu adresu ponu|a~a, sa identifikacionim brojem, poreskim brojem 

3.2.    Ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar i ovjerenu fotokopiju op}inskog odobrenja za obavljanje djelatnosti, ne starije od 60 dana. 

3.3.    Originalno uvjerenje od nadle`ne poreske uprave o izmirenim obavezama ne starije od 60 dana, 

3.4.    Uvjerenje o izmirenim doprinosima ( PIO / MIO, zdravstvo ), ne starije od 60 dana, 

3.5.    Uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, niti da je nad istim obavljen postupak ste~aja ili likvidacije, ne starije od 60 dana, 

3.6.    Uvjerenje nadle`nog suda da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od 60 dana, 

3.7.    Ovjerenu izjavu ponu|a~a da nema smetnji u sudjelovanju prema ~l. 23. ZJN BiH, 

3.8.    Uvjerenje o solventnosti od poslovne banke u zadnja 3 mjeseca, 

3.9.    Ponu|ene jedini~ne cijene izra`ene u KM (sa ura~unatim porezima ), franco Sanski Most, 

3.10.    Uslove i na~in pla}anja, 

3.11.    Rok isporuke i opciju ponude, 

3.12.    Izjavu ponu|a~a za kontinuirano snabdijevanje po primljenim narud`bama, 

3.13.    Izjavu o fiksnim cijenama ili uslovima koji }e uticati na promjenu cijena, 

3.14.    Referenc listu, 

3.15.    Uslove odr`avanja i servisiranja opreme. 

Dokumenti ponude trebaju biti slo`eni i numerisani (ozna~eni rednim brojem). 

IV. KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Kriteriji za dodjelu ugovora su ekonomski najpovoljnija ponuda. Ponuda treba da sadr`i i slijede}e podatke koji su ujedno i kriterij za vrednovanje i odre|ivanje najpovoljnije ponude, kako slijedi 

- cijena 

- kvalitet 

- na~in pla}anja i rokovi 

- rok isporuke roba i izvr{enja usluga 

- du`ina garantnog roka 

- referenca ponu|a~a 

- ranija suradnja 

- broj zaposlenih prijavljenih PIO/MIO 

Sva tra`ena dokumentacija ne mo`e biti starija od 60 dana (original ili ovjerena fotokopija ). Dokumentacija treba biti u takvom obimu da pru`i kvalitetnu osnovu za ocjenu ponude. 

V. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svaki radni dan u toku javnog nadmetanja od 08,00-14,00 u prostorijama Op}ine Sanski Most kod Komisije za javne nabavke (kancelarija br. 5). Pri preuzimanju tenderske dokumentacije neophodno je predo~iti dokaz o uplati za istu. Iznos uplate je 50,00 KM po LOT-u. Uplatu izvr{iti na `iro ra~un Op}ine broj 1990440001962796 ABS banka Sarajevo; vrsta prihoda 722439; ostale op}inske naknade. 

VI. PODNO[ENJE PONUDA 

Pismene ponude (na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini) dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak za javnu nabavku roba i vr{enje usluge broj LOT-a, "NE OTVARAJ", na adresu Op}ina Sanski Most, Banjalu~ka broj 3, protokol - kancelarija broj 1. li~no ili preporu~eno putem po{te. U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 03.05.2005. godine. Nepotpune ponude kao i ponude koje stignu nakon ovog roka ne}e se razmatrati. 

VII. OTVARANJE PONUDA 

Komisija za javne nabavke ugovornog organa, otvaranje ponuda po objavljenom otvorenom postupku izvr{it }e dana 04.05.2005. godine u Op}ini Sanski Most, ul. Banjalu~ka br. 3 (plava sala) po slijede}em redoslijedu: 

    LOT-1    11:00 sati 

    LOT-2    12:00 sati 

    LOT-3    13:00 sati 

    LOT-4    14:00 sati 

VIII. OSTALE NAPOMENE 

Op}ina Sanski Most ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja. Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u potpunosti ili djelimi~no, poni{ti nadmetanje u cijelosti ili djelimi~no ili odgodi pojedine ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je du`an objasniti razloge takve odluke. Za sve informacije mo`e se obratiti na broj telefona 037/685-408. 

(1-11/976-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INA SANSKI MOST
OP]INSKI NA^ELNIK 

Na osnovu ~lana 19. i 20 . Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) op}inski na~elnik Op}ine Sanski Most objavljuje 

PONOVLJENI OTVORENI POSTUPAK 

ZA JAVNU NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA 

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet nadmetanja je prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku roba i pru`anje usluga po lotovima: 

    LOT - 1    nabavka kancelarijskog materijala 

    LOT - 2    nabavka {tampanog materijala, obrazaca i
            {tamparske usluge 

    LOT - 3    nabavka toplih, hladnih napitaka, odre|enih
            prehrambenih proizvoda za kafe kuhinju 

    LOT - 4    nabavka roba za odr`avanje higijene 

    LOT - 5    nabavka energenata (gorivo, mazivo i lo`-ulje) 

    LOT - 6    nabavka rezervnih dijelova za vozila organa
            uprave, Vatrogasne jedinice i Civilne za{tite
            Op}ine Sanski Most 

    LOT - 7    usluge servisiranja, odr`avanja, opravke vozila
            organa uprave, Vatrogasne jedinice i Civilne
            za{tite Op}ine Sanski Most 

    LOT - 8    pranje vozila i vulkanizerske usluge 

    LOT - 9    nabavka dijelova, opravka i servisiranje kopir
            aparata 

    LOT - 10    nabavka cvije}a i cvijetnih aran`mana 

    LOT - 11    nabavka kancelarijskog namje{taja 

    LOT - 12    nabavka materijala za teku}e odr`avanje zgrade
            Op}ine Sanski Most  

    LOT - 13    nabavka kompjutera i kompjuterske opreme 

    LOT - 14    nabavka rezervnih dijelova i servisiranje
            kompjutera 

II. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju sva pravna i fizi~ka lica registrirana za obavljanje navedene djelatnosti, koja je predmet otvorenog postupka, izuzev subjekta ~ije je pravo na u~e{}e ograni~eno u skladu sa ~l. 23. ZJN BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

III. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

3.1.    Naziv i ta~nu adresu ponu|a~a, sa identifikacionim brojem, poreskim brojem, 

3.2.    Ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar i ovjerenu fotokopiju op}inskog odobrenja za obavljanje djelatnosti, ne starije od 60 dana. 

3.3.    Originalno uvjerenje od nadle`ne poreske uprave o izmirenim obavezama ne starije od 60 dana, 

3.4.    Uvjerenje o izmirenim doprinosima (PIO/MIO, zdravstvo), ne starije od 60 dana, 

3.5.    Uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, niti da je nad istim obavljen postupak ste~aja ili likvidacije, ne starije od 60 dana, 

3.6.    Uvjerenje nadle`nog suda da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od 60 dana, 

3.7.    Ovjerenu izjavu ponu|a~a da nema smetnji sudjelovanja prema ~l. 23. ZJN BiH, 

3.8.    Uvjerenje o solventnosti od poslovne banke u zadnja 3 mjeseca, 

3.9.    Ponu|ene jedini~ne cijene izra`ene u KM (sa ura~unarim porezima), franco Sanski Most, 

3.10.    Uslove i na~in pla}anja, 

3.11.    Rok isporuke i opciju ponude, 

3.12.    Izjavu ponu|a~a za kontinuirano snabdijevanje po primljenim narud`bama, 

3.13.    Izjavu o fiksnim cijenama ili uslovima koji }e uticati na promjenu cijena, 

3.14.    Referenc listu, 

3.15.    Uslove odr`avanja i servisiranja opreme. 

Dokumenti ponude trebaju biti slo`eni i numerisani (ozna~eni rednim brojem). 

IV - KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Kriteriji za dodjelu ugovora su ekonomski najpovoljnija ponuda. Ponuda treba da sadr`i i slijede}e podatke koji su ujedno i kriterij za vrednovanje i odre|ivanje najpovoljnije ponude, kako slijedi 

Sva tra`ena dokumentacija ne mo`e biti starija od 60 dana (original ili ovjerena fotokopija). Dokumentacija treba biti u takvom obimu da pru`i kvalitetnu osnovu za ocjenu ponude. 

V - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svaki radni dan u toku javnog nadmetanja od 08:00-14:00 u prostorijama Op}ine Sanski Most kod Komisije za javne nabavke (kancelarija br. 5). Pri preuzimanju tenderske dokumentacije neophodno je predo~iti dokaz o uplati za istu. Iznos uplate je 50,00 KM po LOT-u. Uplatu izvr{iti na `iro ra~un Op}ine broj 1990440001962796 ABS banka Sarajevo; vrsta prihoda 722439; ostale op}inske naknade. 

VI - PODNO[ENJE PONUDA 

Pismene ponude (na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini) dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak za javnu nabavku roba i vr{enja usluge broj LOT-a, "NE OTVARAJ", na adresu Op}ina Sanski Most, Banjalu~ka broj 3, protokol - kancelarija broj 1. li~no ili preporu~eno putem po{te. U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 03.05.2005. godine. Nepotpune ponude kao i ponude koje stignu nakon ovog roka ne}e se razmatrati. 

VII - OTVARANJE PONUDA 

Komisija za javne nabavke ugovornog organa, otvaranje ponuda po objavljenom otvorenom postupku izvr{it }e u Op}ini Sanski Most, ul. Banjalu~ka br. 3 (plava sala) po slijede}em redoslijedu: 

06.05.2005. godine 

    LOT-1    10:30 sati 

    LOT-2    12:00 sati 

    LOT-3    13:00 sati 

    LOT-4    14:00 sati 

    LOT-5    15:00 sati 

07.05.2005. godine 

    LOT-6    10:30 sati 

    LOT-7    11:30 sati 

    LOT-8    12:30 sati 

    LOT-9    13:30 sati 

    LOT-10    14:30 sati 

08.05.2005. godine 

    LOT-11    10:30 sati 

    LOT-12    11:30 sati 

    LOT-13    12:30 sati 

    LOT-14    13:30 sati 

VIII - OSTALE NAPOMENE 

Op}ina Sanski Most ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja. Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u potpunosti ili djelimi~no, poni{ti nadmetanje u cijelosti ili djelimi~no ili odgodi pojedine ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je du`an objasniti razloge takve odluke. Za sve informacije mo`e se obratiti na broj telefona 037/685-408. 

(1-11/977-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODBOR DR@AVNE SLU@BE ZA @ALBE 

Na osnovu ~luna 10. stav 1. ta~ka a) i ~lana 28. stav 1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), a u vezi sa Zaklju~kom broj 01-49-19/05 od 29.03. 2005. godine o pokretanju otvorenog postupka, Odbor dr`avne slu`be za `albe Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje 

JAVNI POZIV 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU I SUKCESIVNU ISPORUKU ROBA, ZA BUD@ETSKU 2005. GODINU
/OTVORENI POSTUPAK/ 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Nabavka i sukcesivna isporuka roba, iz LOT-ova, za potrebe Odbora dr`avne slu`be za `albe Federacije Bosne i Hercegovine u daljnjem tekstu: Ugovorni organ, kako slijedi: 

    LOT 1 -    KANCELARIJSKI MATERIJAL I PRIBOR 

    LOT 2 -    RA^UNARSKA OPREMA 

    LOT 3 -    KANCELARIJSKI NAMJE[TAJ I OPREMA 

2. PRAVO U^E[]A u otvorenom postupku imaju sva pravna i fizi~ka lica, doma}a i strana, registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti, osim onih koja su isklju~ena iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke, prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), u daljnjem tekstu: Zakon. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ugovorni organ mo`e odbiti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da je neki predo~eni dokument neistinit ili nepotpunog sadr`aja. Ponuda ponu|a~a treba da sadr`i sve naprijed pobrojane dokumente. U ponudi svi tra`eni dokumenti treba da budu slo`eni, ovjereni i ozna~eni rednim brojem kako je navedeno u sadr`aju ponude. Ako se ponu|a~ javlja na vi{e LOT-ova, mo`e originalnu dokumentaciju dostaviti u jodnom LOT-u, s tim da u ponudi navede u kojem je LOT-u originalna dokumentacija, (ne prihvataju se alternativne ponude). 

4. KRITERIJ ZA EVALUACIJU PONUDA 

Ugovorni organ }e razmatrati i vrednovati samo ponude koje ispunjavaju formalno-pravne uslove iz teksta javnog poziva ta~ka 2. i 3, a prema uslovima koje predvi|a "najpovoljnija ponuda", najpovoljnija ponuda smatrat }e se ona ponuda koja u cijelosti ispunjava uslove bli`e precizirane ~lanom 34. Zakona i utvr|enim kriterijima. 

 ZA LOT-2     ZA LOT-1 i 3 

- Ponu|ena cijena - 60%    - Ponu|ena cijena - 80% 

- Rok pla}anja - 10%    - Rok pla}anja - 10% 

- Rok isporuke - 20%    - Rok isporuke - 10% 

- Garantni rok - 20% 

5. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u zgradi Ugovornog organa, ul. Dola br. 15, kancelarija na I spratu od 09,00 - 13,00 sati svakim danom od 12.04.2005. do 10.05.2005. godine. 

6. PODNO[ENJE PONUDA 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom: 

PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK (za nabavku i sukcesivnu isporuku roba, za 2005. godinu) sa navedenim LOT-om za koji se dostavlja ponuda, i upozorenjem "NE OTVARAJ", na adresu, Odbor dr`avne slu`be za `albe Federacije Bosne i Hercegovine ul. Dola br. 15, Sarajevo ili predati ditrektno u kancelariju Ugovornog urgana na I prvom spratu li~no ili preporu~eno po{tom. 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu na adresu najkasnije do 11. 05. 2005. godine. 

Neuredne ponude kao i ponude koje stignu nakon ovog roka, odnosno ponude koje ne budu upu}ene na adresu Ugovornog organa preporu~enom po{tom zaklju~no sa 11.05. 2005. godine do 16 sati, ne}e se razmatrati. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Komisija Ugovornog organa otvaranje ponuda za predmetnu nabavku, po objavljenom otvorenom postupku, izvr{it }e dana 13.05.2005. godine u Sarajevu, ul. Dola br. 15, I sprat i to: 

    LOT- l i 3 u    10,00 sati. 

    LOT - 2 u    12,00 sati. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi ovla{teni predstavnici uz pismeno ovla{tenje. 

8. OSTALO 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti ili djelomi~no, {to podrazumijeva i parcijalno ugovaranje, kao i poni{titi zapo~eti postupak ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. Trajanje ugovora je za bud`etsku 2005. godinu. 

Za sve informacije mo`ete se obratiti na adresu Ugovornog organa isklju~ivo pisanim putem, kontakt osoba: Ba{i} Mirsad 033/552-040. 

(1-11-978-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INA ILIJA[
JU O[ "HA[IM SPAHI]" ILIJA[ 

U skladu sa odredbama ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), JU O[."Ha{im Spahi}" Ilija{ objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA I USLUGA ZA 2005. GODINU 

I. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku roba i usluga za 2005. godinu za potrebe Javne ustanove Osnovna {kola "Ha{im Spahi}" Ilija{ to: 

    1. grupa -    kancelarijski materijal 

    2. grupa -    materijal za ~i{}enje i odr`avanje higijene 

    3. grupa -    obrazovna pomagala i materijal za obrazovni
            proces 

    4. grupa -    ogrevno drvo i ugalj 

    5. grupa -    servisiranje ra~unarske opreme i ostalih                 nastavnih sredstava 

    6. grupa -     potro{ni materijal za potrebe odr`avanja                 objekata i instalacija 

    7. grupa -    servisiranje i punjenje aparata za ga{enje po`ara             i ispitivanje hidrantske i gromobranske mre`e u
            objektima {kole i edukacija uposlenika iz
            oblasti PP za{tite 

    8. grupa -    usluge redovnog ljekarskog pregleda uposlenika
            {kole 

    9. grupa -    usluge deratizacije i dezinfekcije objekata {kole 

    10. grupa - osiguranje uposlenika od nesretnog slu~aja 

II. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude i koja prilo`e sve tra`ene informacije i dokumentaciju. Pravo u~e{}a nemaju ponu|a~i koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupcima javne nabavke roba i usluga, prema ~lanu 23. stav 1. Zakona. 

III. SADR@AJ PONUDE 

1.    specifikacija prilo`enih dokumenata ponude 

2.    naziv, ta~na adresa i broj telefona ponu|a~a, ovjereno potpisom ovla{}enog lica i pe~atom firme 

3.    izvod o registraciji iz sudskog registra za pravna lica, ovjeren sa prilozima ili rje{enje za obavljanje samostalne djelatnosti za fizi~ka lica, ne starije od tri mjeseca 

4.    porezni i indentifikacioni broj 

5.    uvjerenje o iznurenim doprinosima za PIO/MIO osiguranje i zdravstveno osiguranje ne starije od tri mjeseca 

6.    uvjerenje o izmirenim doprinosima ne starije od tri mjeseca 

7.    ispunjen originalan primjerak ponude sa jedini~nim cijenama u KM, sa ura~unatim va`e}im stopama poreza na promet i proizvoda i usluga 

8.    rok isporuke 

9.    uvjerenje od nadle`nog suda da se protiv ponu|a~a ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od tri mjeseca 

10.    izjava ovla{}enog lica o nepromjenjivosti ponu|enih cijena i kvaliteta roba do kraja 2005. godine 

IV. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDA 

Kod izbora najpovoljnije ponude naro~ito }e se cijeniti: kvalitet robe, na~in pla}anja, dosada{nja saradnja, rok isporuke, reference i dr. Specifi~ni kriteriji su navedeni u tenderskom materijalu. Najjeftinija ponuda ne zna~i i da je najpovoljnija. 

V. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponu|a~i ponudu trebaju dati za svaku grupu posebno (posebna koverta sa nazna~enom grupom). 

Ponude se predaju putem po{te ili li~no na protokolu {kole u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda za isporuku materijala/usluga. Navesti ta~no na koju se grupu ponude odnose - "NE OTVARAJ". 

Na pole|ini koverte napisati adresu ponu|a~a. 

Specifikacija za davanje ponude za svaku grupu posebno mo`e se podi}i na protokolu {kole bez nov~ane naknade. 

[kola zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no ponudu, odbije svaku ponudu u potpunosti ili djelimi~no, poni{ti ili ponovi otvoreni postupak javne nabavke ili odbije sve ponude u slu~ajevima navedenim u ~lanu 12. navedenog Zakona, prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuda~u, niti je obavezna objasniti razloge takve odluke. 

[kola zadr`ava pravo da ugovore o nabavci roba i vr{enju usluga sklapa pojedina~no po grupama ili sa vi{e ponu|a~a unutar jedne grupe ukoliko je to za nju povoljnije. 

Otvoreni postupak ostaje otvoren 30 dana nakon objavljivanja. Javno otvaranje ponuda je u prostorijama {kole, peti dan nakon isteka roka za podno{enje ponuda sa po~etkom u 12 sati. 

Neblagovremeno prispjele ponude i ponude koje nisu date kako je tra`eno ne}e se razmatrati. 

O rezultatima otvorenog postupka ponu|a~i }e biti obavije{teni. 

(1-11/983-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO SIGURNOSTI
DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZA[TITU 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Dr`avna agencija za istrage i za{titu objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

PUTEM
OTVORENOG POSTUPKA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ZVU^NO-SVJETLOSNE SIGNALIZACIJE U 2005. GODINI 

I - PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Dr`avna agencija za istrage i za{titu (u daljnjem tekstu: Ugovorni organ) poziva zainteresovane ponu|a~e, registrovane za obavljanje predmetne djelatnosti da dostave ponude za zvu~no-svjetlosnu signalizaciju u 2005. godini, kako slijedi: 

    1.    Magnetna rotacija
        (za neobilje`ena vozila)    20 komada 

    2.    Bljeskalice    20 komada 

    3.    Krovna rotacija
        (za obilje`ena vozila)    20 komada 

        VW i [KODA 

Nabavka }e se vr{iti sukcesivno prema potrebama. 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku javne nabavke zvu~no-svjetlosne signalizaciju imaju sva pravna lica i fizi~ke osobe registrovane za obavljanje predmetne djelatnosti, izuzev onih koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora sadr`avati: 

1.    Naziv i ta~nu adresu ponu|a~a, ID broj i porezni broj, 

2.    Jedini~nu cijenu sa monta`om bez ura~unatog poreza na promet proizvoda, 

3.    Garantni rokovi, 

4.    Rok isporuke, 

5.    Uslove i na~in pla}anja, 

6.    Izvod iz sudskog registra sa prilozima i ovjerom pojedina~nih priloga (ne stariji od 30 dana), 

7.    Potvrdu o uredno pla}enim porezima (ne stariju od 30 dana), 

8.    Potvrdu o uredno pla}enim PIO i zdravstvenim doprinosima sa 31.03.2005. godine, 

9.    Reference ponu|a~a, 

10.    Potvrda o solventnosti ra~una (mati~nog), 

11.    Izjavu o prihvatanju tenderske dokumentacije. 

IV - KRITERIJI ZA OCJENU PONUDA 

Prema uslovima koje predvi|a "najpovoljnija ponuda", smatrat }e se ona ponuda koja u cijelosti zadovoljava kriterije iz ~lana 34. Zakona o javnim nabavkama BiH i utvr|enim potkriterijima: 

    1.    Jedini~na cijena do    36% 

    2.    Kvalitet i garantni rokovi do    18% 

    3.    Rok isporuke do    18% 

    4.    Uslovi i na~in pla}anja do    18% 

    5.    Reference ponu|a~a do    10% 

V - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Preuzimanje tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti kod Ugovornog organa, ulica Adema Bu}e br. 102. i to po isteku 3 (tri) dana od dana objave oglasa u "Slu`benom glasniku BiH", u vremenu od 09,00 do 17,00 ~asova (prostorija br. 107). 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije potrebno je predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati nov~ane naknade za preuzimanje tenderske dokumentacije u iznosu od 50,00 KM. 

Uplata se vr{i kod Centralne banke, transakcijski ra~un broj 0000030000000145, sa naznakom Ministarstvo finansija i trezora. Nov~ana naknada koja se upla}uje za preuzetu tendersku dokumentaciju je nepovratna. 

VI - PODNO[ENJE PONUDA 

Propisno zatvorene i kovertirane ponude dostaviti pisarnici Ugovornog organa, Adema Bu}e br. 102. 

Na omotu obavezno nazna~iti naziv i adresu ponu|a~a sa napomenom: "PONUDA ZA NABAVKU ZVU^NO-SVJET- LOSNE SIGNALIZACIJE - NE OTVARATI". 

Rok za podno{enje ponuda je 13.05.2005. godine do 12,00 ~asova (li~no ili putem po{te). Ponude prispjele nakon datog roka smatrat }e se neva`e}im i bit }e vra}ene po{iljaocu neotpakovane. 

VII - OTVARANJE PONUDA 

Komisija za nabavke Ugovornog organa izvr{it }e javno otvaranje prispjelih ponuda u prostorijama Ugovornog organa, Adema Bu}e br. 102, dana 18.05.2005. godine u 12,00 ~asova. 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik svakog ponu|a~a uz predo~eno pismeno ovla{tenje. 

VIII - OSTALO 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke, zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no ponudu, odbije svaku ponudu, ponovi ili poni{ti javnu nabavku ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme. Ugovorni organ ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan objaviti razloge takve odluke. Pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a Ugovorni organ }e dostaviti svim ponu|a~ima. 

(1-11/985-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br.49/04), Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu objavljuje 

JAVNI POZIV NA NADMETANJE KROZ 

OTVORENI POSTUPAK 

(TENDER BR. 035-05) 

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

je prikupljanje ponuda za nabavku opreme za potrebe vi{e OJ, a prema specifikacijama koje su sastavni dio tenderske dokumentacije. Nabavlja se sljede}a oprema: 

1. acidobazni analizator 

2. omek{iva~ vode (2 komada) 

3. bronhoskop 

4. timpanometar 

II - PRAVO U^E[]A 

na javnom nadmetanju imaju sva zainteresirana pravna lica registrovana za nabavku tra`enih roba i koja otkupe tendersku dokumentaciju. U~esnici tendera }e biti obavezni uz ponudu dostaviti i dokaze iz "Sadr`aja ponude"(ta~ka III). 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i priloge iz ove ta~ke i to obavezno po redoslijedu navedenom u ovoj ta~ci. 

1.    Specifikacija prilo`enih dokumenata (prilo`enih i numerisanih prema tra`enom redoslijedu). 

2.    Rje{enje o upisu u sudski registar (ovjerena kopija) 

3.    Naziv i ta~na adresa ponu|a~a sa identifikacionim brojem (ovjerena kopija) 

4.    Potvrda nadle`nog suda da nije pokrenut postupak ste~aja i likvidacije 

5.    Potvrda poreske uprave da se ne vodi postupak zbog nepla}anja obaveza po osnovu javnih prihoda 

6.    Potvrda o broju zaposlenih ovjerena od nadle`nog Zavoda PIO i uplati doprinosa za PIO 

7.    Potvrda ZZO o uplati doprinosa za zdravstveno osiguranje za sve zaposlene 

8.    Potvrda nadle`ne institucije (suda) da odgovorno lice u fizi~kom i pravnom licu nije pravomo}nom presudom osu|eno za bilo koje kazneno djelo po osnovu zlouptrebe propisa 

9.    Potvrda nadle`ne institucije (suda) da se ne radi o odgovornom licu u pravnom licu i fizi~kom licu koje je ka`njavano za privredni prestup, zlouptrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticanja dobiti 

10.    Potvrda banke o solventnosti 

11.    Izjava ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran, dostaviti bankovnu garanciju u visini tra`enog avansa, od strane poslovne banke prihvatljive za KCUS 

12.    Ovjerena originalna ponuda (svaka stranica ponude) sa jedini~nim cijenama u KM, bez poreza na promet proizvoda, fco KCUS. 

13.    Prospektna dokumentacija 

NAPOMENA 

IV - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i u prostorijama KCUS-zgrada TEB-a, Bolni~ka br.25,soba 7, radnim danom od 11,00 do 15:00 sati,uz dokaz da ste uplatili iznos od 50,00 KM na ra~un KCUS (ra~un br.129-101-10000879-49 kod Central profit banke, u svrhu otkupa tenderske dokumentacije za tender broj 035-05). Zainteresirani ponu|a~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije otkupa. Sve informacije vezano za ovo javno nadmetanja mogu se dobiti na tel/fax (033) 268-491, kontakt osoba je Hasanbegovi} Ismet. 

V - PERIOD VA@ENJA PONUDE 

Period va`enja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda 

VI - PODNO[ENJE PONUDA 

Kovertirane ponude se predaju na protokol li~no ili preporu~enom po{tom: KCUS, objekat TEB-a, Bolni~ka br. 25, a na koverti obavezno nazna~iti 

Rok za podno{enje ponuda je 10.05.2005. do 15,00 sati. 

Nepotpune i neblagovremeno prispjele ponude ne}e se uzimati u razmatranje. 

VII - OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda je dana 10.05.2005. u 16:00 sati u prostorijama KCUS, Bolni~ka br.25, objekat TEB-a, soba br.14. 

Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a uz prezentiranje pismenog ovla{tenja. 

VIII - KRITERIJI ODRE\IVANJA NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

KCUS }e procijenu najpovoljnije ponude vr{iti po principu bodovanja ponuda koje ispunjavaju formalne uslove. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude po lotovima je ekonomski najpovoljnija ponuda koja se sastoji od: 

IX - TRO[KOVI PONUDE 

KCUS ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja. Naru~ilac zadr`ava pravo da prihvati ili odbije, u cijelosti ili djelimi~no, svaku ponudu, i o tome donosi odluku sa obrazlo`enjem. 

X - OSTALE ODREDBE 

O rezultatima nadmetanja ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. 

(1-11/988-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 19 i 20 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04) Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Bolni~ka 25, objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
ZA JAVNU NABAVKU ROBA
TENDER BROJ 034-05 

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijih ponu|a~a za isporuku opreme za potrebe: 

A. "OP blok NPO i OP blok-Stara hirurgija" 

    Lot 1 -    Operaciona lampa - stropna kom 2 

    Lot 2 -    Rasvjetna armatura komplet 

            - Fluo cijevi komplet 

B. "Institut za mikrobiologiju" 

    Lot 3 -    Laboratorijski mikroskop kom 1 

C. "Institut za radiologiju" 

    Lot 4 -    RTG spiralna rentgen cijev 

            (rezervni dio sa ugradnjom) 

            za CT Sistem Prospeed S Fast - proizvo|a~a GE 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti iz predmeta nadmetanja, te koja prilo`e svu tra`enu dokumentaciju iz sadr`aja ponude. 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i sljede}e priloge i to po redoslijedu kako je navedeno u ovoj ta~ki. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente bit }e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane: 

1.    Specifikacija numerisanih dokumenata prilo`enih uz tenderski materijal 

2.    Rje{enje o upisu u sudski registar (ovjerena kopija) 

3.    Naziv i ta~na adresa ponu|a~a sa identifikacionim brojem (ovjerena kopija) 

4.    Potvrda o broju zaposlenih ovjerena od nadle`nog Zavoda PIO i uplati doprinosa za PIO 

5.    Potvrda nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja i likvidacije ili da nije objavljeno okon~anje postupka ste~aja i likvidacije 

6.    Potvrda nadle`ne institucije da odgovorno lice u fizi~kom i pravnom licu nije pravomo}nom presudom osu|eno za bilo koje kazneno djelo po osnovu zloupotrebe propisa 

7.    Potvrda nadle`ne institucije da se ne radi o odgovornom licu u pravnom licu i fizi~kom licu koje je ka`njavano za privredni prestup, zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticanja dobiti 

8.    Potvrda poreske uprave da se ne vodi postupak zbog nepla}anja obaveza po osnovu javnih prihoda 

9.    Potvrda ZZO o uplati doprinosa za zdravstveno osiguranje 

10.    Potvrda banke o solventnosti 

11.    Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za tra`eno avansno pla}anje u vidu bankovne garancije poslovne banke prihvatljive od strane KCU - Sarajevo 

    NAPOMENA: 

1.    Prilo`eni dokazi (original ili ovjerena kopija) ne mogu biti stariji od 90 dana od dana objavljivanja oglasa, osim za "Rje{enje o upisu u sudski registar" i "Naziv i ta~na adresa ponu|a~a sa identifikacionim brojem (III/2.,III/3.) 

2.    Ponu|a~ ima pravo dostaviti samo jednu ponudu po ovom pozivu bez davanja alternativnih ponuda 

3.    Uslovi pla}anja -najvi{e 30% avans , ostalo u vi{e mjese~nih rata navesti u tenderskoj dokumentaciji 

12.    Ovjerena originalna ponuda (svaka stranica ponude) sa fiksnim jedini~nim cijenama u KM, bez poreza na promet proizvoda, na paritetu fco KCUS 

13.    Prospektna dokumentacija 

IV - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama KCU Sarajevo - TEB ulica Bolni~ka 25, soba broj 7, radnim danom, od 11 ,00 do 15,00 sati uz dokaz da ste uplatili iznos od 50 (pedeset) KM na ra~un Central Profit Banke 129 -101-10000879-49 u svrhu otkupa tenderske dokumentaciji; za tender broj 034-05. Sve informacije vezane za javno nadmetanje mogu se dobiti putem tel/fax broj (033) 26 84 91, kontakt osoba je Hasanbegovi} Ismet. 

V - PERIOD VA@ENJA PONUDE 

Period va`enja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda 

VI - PODNO[ENJE PONUDE 

Kovertirane ponude se predaju na protokol li~no ili preporu~enom po{tom: KCU Sarajevo objekat TEB-A. ulica Bolni~ka 25, a na koverti obavezno nazna~iti: 

Rok za podno{enje ponuda je 09.05.2005 do 15.00 sati. 

Nepotpune i neblagovremeno prispjele ponude ne}e se uzimati u razmatranje. 

VII - OTVARANJE PONUDE 

Javno otvaranje ponuda je dana 09.05.2005 godine u 16,00 sati u prostorijama Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu, Bolni~ka 25, objekat TEB-a, soba broj 14. 

Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a uz prezentiranje pismenog ovla{tenja. 

VIII - KRITERIJI ODRE\IVANJA NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

KCUS }e procjenu najpovoljnije ponude vr{iti po principu bodovanja ponuda koje ispunjavaju formalne uslove. Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude po Lot-ovima je ekonomski najpovoljnija ponuda koja se sastoji od: 

1.    Ponu|ene jedini~na cijena    75% 

2.    Kvalitet    15% 

3.    Uslovi pla}anja    10% 

IX - TRO[KOVI PONUDE 

KCU Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja. Naru~ilac zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i o tome donosi odluku sa obrazlo`enjem. 

X - OSTALE ODREDBE 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. 

(1-11/989-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) ministar za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo, kao Ugovorni organ, objavljuje 

OBAVJE[TENJE 

O JAVNOJ NABAVCI ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA (NABAVKA I ISPORUKA PREHRAMBENIH ARTIKALA I SREDSTAVA ZA LI^NU HIGIJENU) 

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo Programom rada za teku}u godinu, predvidjelo je dodjelu jednokratne pomo}i u iznosu od 100.- KM u vidu prehrambenog bona za nabavku prehrambenih artikala i sredstava za li~nu higijenu socijalno najugro`enijim borcima-braniteljima, a koji bi se isklju~ivo koristio za kupovinu najosnovnijih `ivotnih namirnica i sredstava za li~nu higijenu. 

Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku prehrambenih artikala i sredstava za li~nu higijenu, a koja }e se realizovati kroz projekat jednokratnih nov~anih pomo}i u vidu prehrambenog bona, zaklju~no sa 31.12.2005.godine. 

Vrijednost projekta iznosi cca 150.000 KM. 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju ponu|a~i koji: 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

1.    Specifikaciju prilo`enih dokumenata u prijavi za oglas, 

2.    Naziv i ta~nu adresu ponu|a~a, broj i datum ponude, identifikacijski broj, poreski broj, te broj transakcijskog ra~una kod poslovne banke, 

3.    Ovjerenu kopiju rje{enja iz sudskog registra, odnosno akta nadle`nog organa da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti iz predmeta ponude sa ovjerenim prilozima, 

4.    Ovjerenu kopiju uvjerenja o poreznoj registraciji, 

5.    Uvjerenje nadle`ne porezne ispostave, sa poreskim brojem, da ponu|a~ nema dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda, 

6.    Dokaze da shodno ~lanu 23. ta~ke a do f (za svaku ta~ku posebno) Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) ne postoje smetnje da ponu|a~ u~estvuje u javnom nadmetanju, a {to se dokazuje na na~in propisan u ~lanu 23. stav 2. navedenog Zakona; 

7.    Uvjerenje o pla}enim doprinosima za zdravstveno osiguranje zaposlenika; 

8.    Uvjerenje o pla}enim doprinosima za penziono osiguranje zaposlenika; 

9.    Maloprodajne cijene po pojedina~nim artiklima navedenim u tenderskoj dokumentaciji izra`ene u KM, 

10.    Pismenu izjavu o nepromjenjivosti cijena u toku 2005. godine, 

11.    Broj i adrese maloprodajnih objekata na podru~ju Kantona Sarajevo, a {to dokazuju ovjerenim spiskom maloprodajnih objekata i kopijama odobrenja za rad za svaki objekat pojedina~no izdatih od strane nadle`nog organa, 

12.    Specifikaciju sa pojedina~nim maloprodajnim cijenama prehrambenih proizvoda i artikala za li~nu higijenu sadr`anih u paketu u vrijednosti od 100 KM na paritetu fco maloprodajni objekat ponu|a~a, 

13.    Uslove pla}anja, rok isporuke, popuste i ostale pogodnosti, 

14.    Ostale dokaze i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji 

NAPOMENA: Sva tra`ena dokumentacija (ovjerene kopije) ne mo`e biti starija od 3 mjeseca u momentu predaje ponude. 

IV - KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Vrednovanje i odabir najpovoljnije ponude vr{it }e se komparativnom analizom svih ponuda me|usobno, kao i vrednovanje svake ponude pojedina~no. 

Sve ponude moraju imati tra`eni sadr`aj ponude. Ukoliko neko od ponu|a~a nije dostavio tra`enu dokumentaciju, njegova ponuda }e se odbaciti i ne}e se razmatrati. 

Ugovorni organ }e zasnivati dodjelu ugovora po ovom javnom pozivu na osnovu ekonomski najpovoljnije ponude, a koja }e se utvrditi na osnovu sljede}ih kriterija : 

V - TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tendersku dokumentaciju zainteresovani ponu|a~i mogu dobiti li~nim preuzimanjem u prostorijama Ministarstva za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo, ulica Reisa D`emaludina ^au{evi}a broj 1, 71000 Sarajevo, kancelarija broj 11 ili na osnovu pismenog zahtjeva upu}enog putem faksa na broj ++ 387 33 562-251. Kontakt osoba Dra`en Ba~i}. 

VI - PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDE 

Zape~a}ene ponude dostaviti na adresu: Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo, ulica Reisa D`emaludina ^au{evi}a broj 1, 71000 Sarajevo, sa naznakom "Komisiji za vrednovanje i odabir ponuda"," Ponuda na javni poziv - ne otvaraj", najkasnije 28 dana od dana objave ovog Poziva u "Slu`benom glasniku BiH". Sve ponude moraju biti zaprimljene do 16 sati zadnjeg dana za prijem ponuda, a otvaranja pristiglih ponuda obavi}e se drugog dana od zadnjeg dana za prijem ponuda u 15 sati u prostorijama Ministarstva za bora~ka pitanja. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponu|a~a uz predo~enje pismenog ovla{tenja. 

Neblagovremene i nepotpune ponude, kao i ponude ponu|a~a koje ne sadr`e priloge iz " Sadr`aja ponude " ne}e se razmatrati, a ponu|a~i ne mogu sudjelovati u daljnjem postupku nadmetanja. 

Ponude moraju biti zape~a}ene sa nazna~enom adresom ponu|a~a da bi se u slu~aju neblagovremenog prispije}a ili nepotpunosti mogle vratiti ponu|a~u. 

VI - OSTALE ODREDBE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, a zadr`ava pravo da djelimi~no ili u cjelini prihvati ili odbije ponudu, poni{ti nadmetanje prije sklapanja ugovora, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je obavezan objasniti razloge takvog postupka. (1-11/990-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@ELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) Javno preduze}e @eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo objavljuju 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDIOCA ZA NABAVKU ROBA U 2005. GODINI BROJ 212/05 

I - PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Prikupljanje pismenih ponuda za izbor najpovoljnije ponude za odabir najpovoljnijeg ponudioca za izradu i isporuku uniformi i dijelova uniformi, ko{ulja K.R. i D.R. i kravata za potrebe @eljeznica Federacije Bosne i Hercegovine za 12 mjeseci od zaklju~enja ugovora i to: 

    LOT-1    SPECIFIKACIJA UNIFORMI I DIJELOVA
            UNIFORMI 

    LOT-2    SPECIFIKACIJA KO[ULJA D.R, K.R. I
            KRAVATA 

Svaki LOT je nezavisan paket za slanje ponuda i ugovaranje. 

II - PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u otvorenom postupku imaju sva pravna i fizi~ka lica sa podru~ja Bosne i Hercegovine, koja dostave ponudu na jedan ili vi{e LOT-ova, a registrovana su kod nadle`ne institucije za obavljanje djelatnosti koje su predmet otvorenog postupka, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i specifikaciju dokumenata koji su sastavni dio ponude. 

1.    Pismo na memorandumu ponudioca sa nazivom firme, adresom, identifikacionim i poreznim brojem, brojem telefona/faksa, ime i prezime ovla{tene osobe za kontakte i potpisivanje ugovora; 

2.    Ovjerenu fotokopiju identifikacijskog i poreznog broja; 

3.    Ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u Sudski registar sa svim prilozima, a za fizi~ka lica ovjerena kopija odobrenja za rad izdata od nadle`nog organa; 

4.    Izjava ponudioca da nrjma smetnji za sudjelovanje prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH; 

5.    Uvjerenje suda da ponudioc nije u postupku ste~aja ili likvidacije; 

6.    Uvjerenje - potvrda od nadle`ne institucije da je ponudioc izmirio sve porezne obaveze; 

7.    Uvjerenje o izmirenim doprinosima od nadle`nih slu`bi penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja; 

8.    Bilans stanja i uspjeha u 2004.godini; 

9.    Potvrdu o solventnosti od poslovne banke u zadnjih {est mjeseci; 

10.    Izjavu ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora; 

11.    Izjavu da je ponu|a~ pregledao tendersku dokumentaciju i da istu prihvata bez primjedbi; 

12.    Ispunjenu i ovjerenu orginalnu tendersku dokumentaciju sa jedini~nim cijenama izra`enim u KM sa ura~unatim pripadaju}im porezima (FCO kupac); 

13.    Opciju ponude maksimum 90 dana od dana otvaranja ponude; 

14.    Izjave ponudioca o prhvatanju uslova pla}anja - minimalni uslovi pla}anja su: za LOT-1 i LOT-2 odgo|eno pla}anje 90 dana od dana ispostavljanja ra~una; 

15.    Rok isporuke roba i opreme; 

16.    Dokaz o tehni~kim i profesionalnim sposobnostima: uzorak uniforme i djelova uniforme, ko{ulja D.R. i K.R. i kravata (uzorci u potpunosti moraju odgovarati zahtjevima iz tehni~kog opisa koji je sastavni dio ovog tendera, ATEST za materijal, kao i ta~an naziv proizvo|a~a tkanine sa deklaracijom), uvjerenje-potvrda o kontroli kvaliteta uzorka (Euro INSPEKST ili neki drugi ovla{teni organ). Saglasnost ponu|a~a sa mogu}no{}u provjere uzorka od strane naru~ioca u bilo kojem dijelu proizvodnje, a prije isporuke uz mogu}nost anga`ovanja vlastitog kontrolno prijemnog organa ili odgovaraju}e ovla{tene institucije za kontrolu kvaliteta, a sve u skladu sa tenderskom dokumentacijom; 

17.    Reference ponu|a~a - lista glavnih isporuka u posljednje tri godine; 

18.    Izjavu o ranijoj saradnji; 

19.    Dokaz o uplati naknade za tendersku dokumentaciju. 

Sva tra`ena dokumentacija ne mo`e biti starija od tri (3) mjeseca (orginal ili ovjerena kopija u momentu dostavljanja) i mora biti numerisana po hronolo{kom redosljedu navedenom u sadr`aju ponude od rednog broja 1. do broja 19. 

Svi dokumenti koje izdaje sam ponu|a~ moraju biti potpisani od ovla{tene osobe i ovjereni pe~atom ponudioca. 

Mjenjanje ponude nije dopu{teno nakon roka za dostavu ponuda navedenog u obavje{tenju. 

Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

IV - KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDE 

Odabir najpovoljnijeg ponudioca vr{iti }e se prema kriteriju "ekonomski najpovoljnije ponude" uz kriterije iz tenderske dokumentacije za svaki LOT posebno, u skladu s ~lanom 34. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

V - TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama Servisa za nabavke i prodaju @FBiH, soba broj 1, ulica Musala broj 2, Sarajevo, u terminu od 8 - 12 sati uz dokaz o izvr{enoj uplati za preuzimanje tenderske dokumentacije od dana objave otvorenog postupka u "Slu`benom glasniku BiH". Naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije iznosi za LOT-1 100 KM, a za LOT-2 100 KM, a uplata se vr{i na `iro ra~un broj 1291011000951152 HVB-Central profit banka Sarajevo, u korist @FBiH, sa naznakom "Uplata tenderske dokumentacije po otvorenom postupku broj 212/05. 

VI - PODNO[ENJE PONUDA 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK" broj 212/05 - NE OTVARAJ" na adresu @eljeznice Federacije BiH, Sarajevo, Musala 2, Servis za nabavke i prodaju, protokol soba broj 15. 

Ponuda mora biti zape~a}ena sa nazna~enom adresom ponu|a~a. Otvoreni postupak ostaje otvoren 28 (dvadesetosam) dana nakon objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Krajnji rok za prijem ponude 09.05.2005. godine do 10,00 sati na protokolu @FBiH. 

Neblagovremeno pristigle i nepotpune ponude ne}e se razmatrati. 

VII - OTVARANJE PONUDA 

Otvaranje ponude obavi}e se 10.05.2005. u 11,00 sati u Generalnoj direkciji @FBiH, mala sala I sprat. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponudioca. O rezultatima otvaranja ponuda svi ponudioci }e biti pismeno abavije{teni. 

VIII - TRO[KOVI PONUDE 

@eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine ne snose nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku otvorenog postupka i zadr`ava pravo du prihvate pojedina~no svaku ponudu u potpunosti ili djelimi~no ili da odbije svaku ponudu ili poni{ti otvoreni postupak ili odgode sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez ikakve odgovornosti ili obaveze navo|enja razloga takve odluke. 

IX - OSTALI USLOVI 

Naru~ilac zadr`ava pravo da zatra`i od ponu|a~a dodatna poja{njenja ili dokumentaciju kojom se utvr|uje validnost ponude. Naru~ilac zadr`ava pravo da ugovore o nabavi sklapa pojedina~no po LOT-ovima. 

Odabrani ponudioc je du`an nakon pismene obavijesti naru~itelja o odabiru i prihva}anju najpovoljnije ponude u roku predvi|enom Zakonom zaklju~iti ugovor. 

Ugovor }e se sklopiti za razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci od dana potpisivanja ugovora. 

Za sve dodatne informacije mo`ete se obratiti na telefon 033/657-313 lok. 143 ili 033/22 33 80, kontakt osoba Husein}ehaji} Ismail. 

(1-11/998-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO-OP]INA HAD@I]I
JU O[ "HILMI EF. [ARI]" TAR^IN 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnoj nabavci Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Javna ustanova osnovna {kola "Hilmi ef. [ari}" Tar~in objavljuje 

OBAVJE[TENJE O OTVORENOM POSTUPKU 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU I ISPORUKU ROBA KAO I VR[ENJE USLUGA
U 2005. GODINI 

l. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Prikupljane i odabir najpovoljnijih pismenih ponuda za nabavku i isporuku roba,vr{enje usluga i izvo|enje radova do kraja 2005.godine. 

Roba/usluge }e se nabavljati / vr{iti sukcesivno tokom perioda va`enja ugovora,zavisno od potreba, a {to }e se definisati pojedina~nim narud`bama.Zadr`avamo pravo korekcije roba /usluga na vi{e ili manje u odnosu na koli~ine navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

Robe/usluge svrstani su u slijede}e grupe: 

    LOT 1.    Kancelarijski materijal i pribor, 

    LOT 2.    Nabavka tonera, 

    LOT 3.    Sredstva za odr`avanje higijene, 

    LOT 4.    Potro{ni materijal za potrebe odr`avanja
            instalacija i objekata, 

    LOT 5.    Nabavka ogrijevnog drveta, 

    LOT 6.    Nabavka HTZ opreme, mantila za osoblje, 

    LOT 7.    Nabavka materijala za u~ionicu-zavjese, 

    LOT 8.    Odr`avanje i popravka tehni~ke opreme
            (fotokopir aparata, faks aparata, nastavnih
            sredstava i sl.), 

    LOT 9.    Odr`avanje i popravka kompjuterske opreme, 

    LOT 10.    Obavljanje sistematskog ljekarskog pregleda
            radnika, 

    LOT 11.    Usluge dezinfekcije, 

    LOT 12.    Usluge deratizacije, 

    LOT 13.    Dimnja~arske usluge, 

    LOT 14.    Pregled vatrogasnih aparata, 

    LOT 15.    Usluge prevoza. 

Molimo ponudu dostaviti za svaki lot posebno. 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku javne nabavke roba, vr{enju usluga imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti {to se dokazuje rje{enjem o registraciji osim onih subjekata koji su isklju~eni iz nadmetanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponude moraju sadr`avati: 

1.    Naziv i ta~nu adresu ponuda~a, propisno ovjerenu potpisom odgovornog lica i pe~atom firme; 

2.    Ovjerena kopija rje{enja iz sudskog registra ; 

3.    Identifikacioni broj; 

3.    Potvrdu/uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama od nadle`ne poreske uprave, ne stariju od 60 dana; 

4.    Potvrdu od nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije ne stariju od 60 dana. 

5.    Izjavu ponu|a~a da nema smetnji u smislu odredbi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama; 

6.    Jedina~ne i ukupne cijene za robe i usluge iz otvorenog postupka; 

7.    Rok isporuke roba,vr{enja usluga od trenutka narud`be; 

8.    Uslovi i na~in pla~anja; 

9.    Garancija kvaliteta i osigurani rezervni dijelovi za (LOT 8 i 9) 

10.    Certifikat ovla{tenog servisa ili ponu|a~a za (LOT 8 i 9) 

11.    Certifikat za obavljanje usluga navedenih u (LOT-u 13 i 14) 

4. KRITERIJ VREDNOVANJA PONUDA 

Naru~ilac }e razmatrati ponude koje ispunjavaju formalne uslove otvorenog postupka u ta~kama 2 . i 3. i prema utvr|enim kriterijima. Najpovoljnija ponuda bit }e ona koja je "ekonomski najpovoljnija ponuda" te zadovoljava sve kriterije iz objavljenog obavje{tenja o otvorenom postupku,a koji su definisani u tenderskoj dokumentaciji. 

5. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tendersku dokumenaciju ponu|a~i mogu peuzeti u prostorijama JU O[ "Hilmi ef.[ari}" Tar~in ul.Bratstva i jedinstva 19-Tar~in - Had`i}i, po objavljivanju obavje{tenja o otvorenom postupku u "Slu`benom glasniku BiH" i to svakog radnog dana u vremenu od 9,00 - 14,00 sati. 

6. PODNO[NJE I OTVARANJE PONUDA 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ-PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK ZA NABAVKU ROBA, VR[ENJE USLUGA U 2005. GODINI, LOT BROJ:_______________"na adresu: JU O[ "Hilmi ef.[ari}" Tar~in,op}ina Had`i}i, Kanton Sarajevo. 

Li~no ili putem po{te. 

Rok za podno{enje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja otvorenog postupka. 

Sve ponude koje pristignu nakon nazna~enog roka,ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

Na pole|ini koverte sa ponudom potrebno je nazna~iti ta~nu adresu ponudioca i broj telefona. 

Otvaranje ponuda }e se obaviti javno u prostorijama {kole u srijedu 11.05.2005.godine u 8,30 sati za LOT 1 i 2 ; u 9,30 sati za LOT 3 i 4;, u 11,00 sati za LOT 5, 6 i 7; u 12,00 sati za LOT 8, 9 i 10 ; u 13,00 sati za LOT 11,12,13, 14 i 15. 

Zainteresovani predstavnici ponu|a~a koji `ele prisustvovati otvaranju ponuda moraju prilo`iti originalno ovla{tenje za prisustvovanje otvaranju javnih ponuda izdato od ponu|a~a. 

Otvaranje ponuda }e biti objavljeno javno u prisustvu Komisije za nabavke o ~emu }e biti sa~injen zapisnik koji }e potpisati svi prisutni. 

7. TRO[KOVI PONUDE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku te zadr`ava pravo da prihvati ponudu u potpnosti ili djelimi~no {to podrazumjeva parcijalno ugovaranje, kao i da poni{ti postupak,odbije sve ponude prije sklapanja ugovora,a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponudiocima niti je obavezan objasniti razloge takve odluke. 

8. Sve potrebne informacije se mogu dobiti u JU O[ "Hilmi ef.[ari}" Tar~in, svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 sati, neposredno ili na telefon 033/ 418-811. Kontakt osobe su: Tufo Mirsad i Kalem Mediha. 

(1-11/1000-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO
DIREKCIJA GORA@DE 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Gora`de objavljuje 


OBAVJE[TENJE 

O JAVNOJ NABAVCI broj 14.3.7.1-1048/05 ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE METODOM OTVORENOG POSTUPKA 

I. NARU^ILAC /KUPAC 

Naziv: BH Telecom d.d. Direkcija Gora`de 

Adresa: F.Dizdarevi}a broj 3 Gora`de 

Mati~ni reg. broj: 1-23391-04 

Identifikacioni broj 4200211100099 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

Kontakt osoba: Zorlak Sabaheta 

Kontakt telefon: 038 221 700 

Kontakt e-mail adresa: sabaheta, zorlak@bhtelecom.ba 

II. PREDMET NABAVKE 

Predmet otvorenog postupka dodjele ugovora je: 

Potpuni opisi, koli~inske i tehni~ke specifikacije tra`enih roba navedeni su u tenderskoj dokumentaciji-specifikaciji. 

III. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi ponu|a~i iz BiH koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupcima dodjele ugovora o Javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN-a ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

IV. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

V. KRITERIJI 

Kriterij za izbor kvalificiranih ponu|a~a ili kandidata je: 

VI. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Svaki ponu|a~ du`an je dostaviti pismeni zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije na adresu BH Telecom d.d. Direkcija Gora`de, F.Dizdarevi}a broj 3, Gora`de, radnim danom od 08,00 do 16,00 ili na faks 038 226-963. 

Uz zahtjev je neophodno prilo`iti dokaz o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 50,00 KM. 

Uplatu izvr{iti na ra~un broj 1610300003800063 otvoren kod Raiffeisen bank uz naznaku -Tenderska dokumentacija po obavje{tenju 14.3-7.1-1048/05. 

VII. PODNO[ENJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d. Direkcija Gora`de, F.Dizdarevi}a broj 3 Gora`de, kancelarija broj 216, najkasnije do 10.05.2005. godine do 16 sati, u jednoj koverti (original i kopija), ozna~ene sa "PONUDA ZA 14.3.7.1-1048/05 - NE OTVARAJ". 

VIII. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se 11.05.2005.godine u 12 sati, u prostorijama Direkcije Gora`de u Gora`du. 

Ostale odredbe 

Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

Sa izabranim ponu|a~ima zaklju~it }e se okvirni sporazum, sa va`no{}u godinu dana od dana potpisivanja Ugovora. 

Mjesto isporuke je na benzinskim pumpama u Gora`du, odnosno skladi{te kupca i to u sukcesivnim isporukama, prema zahtjevima kupca. 

Opcija ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda. 

Sva korespodencija razmijenjena izme|u ponu|a~a i Direkcije Gora`de bit }e na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora-okvirnog sporazuma. 

U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 


(1-11/1002-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INA MAGLAJ 

AMBASADA KRALJEVINE NIZOZEMSKE, 

Op}ina Maglaj i 

MERCY CORPS SCOTLAND objavljuju poziv 

za u~estvovanje 

TENDERSKA PROCEDURA 

ZA IZVO\ENJE RADOVA NA SANACIJI PUTNIH PRAVACA U NASELJIMA GDJE SE VR[I MANJINSKI POVRAT U OP]INI MAGLAJ 

TENDER SAR0021824 

1. BROJ OBJAVE: SAR0021824 

2. PROCEDURA: Otvoreni tender 

3. PROGRAM: Dvosmjerni manjinski povrat u Op}ini Doboj i Maglaj. 

4. FINANSIRANJE: Ugovor o implementaciji projekta SAR0021824 finansiranog od strane Ambasade Kraljevine Nizozemske od 18. 6. 2004. godine. 

5. OVLA[TENI PREDSTAVNIK ZA POTPISIVANJE UGOVORA: Mercy Corps Tuzla, \or|a Mihalovi}a 2 (Vladikin dvor), 75000 Tuzla, tel. +387 35 274 116, 251 674, 276 467, 253 161, 261 011, fax:+ 387 35 251 395, admin@mercycorps.org.ba i Op}inski na~elnik Maglaj, Vite{ka 2, 74250 Maglaj, tel. + 387 32 603-529, fax: +387 32 603-380, op}ina maglaj@yahoo.com. 

SPECIFIKACIJA UGOVORA 

6. OPIS UGOVORA 

Ugovor pokriva sanaciju makademskih putnih pravaca i mostova na njima u naseljima gdje se vr{i manjinski povratak u Op}ini Maglaj i to: 


    LOT 1    Jablanica-Gornji Rakovac 

    LOT 2    Donja Bo~inja-Gornja Bo~inja
            Donja Bo~inja-Jo{evac 

    LOT 3    Jablanica -Donji Rakovac
            Jablanica-Brusnica 

USLOVI U^ESTVOVANJA 

7. KVALIFIKACIJE I USLOVI 

U~estvovanje je otvoreno za sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje radova iz ta~ke 6. (opis Ugovora). 

8. OSNOVE ZA ISKLJU^ENJE 

Ponu|a~i moraju dostaviti deklaraciju da se ne nalaze ni u jednoj situaciji, izlistanim u ~lanu 23. u Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", broj 49/04) od 2. 11. 2004. godine. 

9. BROJ PONUDA 

Ponu|a~i mogu dostaviti svoje ponude za jedan ili vi{e LOT-ova ali za izvo|enje radova kao najpovoljniji ponu|a~ mo`e biti odabran samo jedan LOT. 

10. GARANCIJA ZA PONUDU 

Ponu|a~ mora dostaviti garanciju na ponudu od 2.000,00 KM pri predaji ponude. 

Ova garancija }e biti vra}ena neuspje{nim ponu|a~ima nakon {to se zavr{i tenderska procedura, a za uspje{ne ponu|a~e poslije potpisivanja ugovora od obje strane. Ova garancija }e biti upotrijebljena u slu~aju da ponu|a~ nije ispunio sve obaveze propisane u tenderskim procedurama. 

11. GARANCIJA NA IZVEDBU 

Uspje{an ponu|a~ }e morati dostaviti garanciju za izvedbu, i to 10% od ukupne vrijednosti Ugovora, izra`eno u KM, kao podr{ku Ugovoru. Garancija mora biti dostavljena u roku od 10 dana nakon primitka Ugovora za potpisivanje od strane ovla{tenog predstavnika za potpisivanje Ugovora. Ako izabrani ponu|a~ ne dostavi garanciju u roku, ponuda }e se smatrati odbijenom i novi Ugovor }e se sklopiti sa slijede}im ponu|a~em ~ija je ponuda najprihvatljivija. 

12. INFORMATIVNI SASTANAK I/ILI POSJETA TERENA 

Nijedan informativni sastanak ili posjeta terena nije planiran. 

13. VALIDNOST PONUDE 

Ponude moraju biti validne u periodu od 90 dana nakon isteka roka za podno{enje ponuda. 

14. PERIOD IZVR[ENJA 

Rok zavr{etka radova iz tenderske dokumentacije je 40 dana od dana potpisivanja Ugovora o izvo|enju radova. 

SELEKCIJA I KRITERIJ ODRE\IVANJA USPJE[NIH 

15. KRITERIJ ODABIRA 

Kriterij odabira se zasniva na ustanovljenju minimalnih uvjeta za kvalifikaciju ponu|a~a i informacija za vr{enje takvih procjena koji su definirani u tenderskoj dokumentaciji. 

16. KRITERIJI DODJELJIVANJA 

TENDERSKA PROCEDURA 

17. KAKO PREUZETI TENDERSKU DOKUMENTACIJU 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti kod Op}ine Maglaj, ulica Vite{ka 2, 74250 Maglaj, kancelarija broj 42. 

Tenderska dokumentacija se otkupljuje u iznosu od 200,00 KM i na tenderu mo`e u~estvovati samo firma koja otkupi tender. Ponude se moraju dostaviti u standardnom formatu koji se nalazi u tenderskoj dokumentaciji. 

Ponu|a~i koji imaju pitanja mogu se obratiti u kancelariju broj 42, tel. 032 603-233. 

18. KRAJNI ROK ZA PREDAJU PONUDA 

Sve ponude trebaju biti dostavljene na pisarnicu op}ine Maglaj do 9. 5. 2005. godine (ponedjeljak) do 12,00 sati, na gore ozna~enu adresu. 

19. OTVARANJE PONUDA 

Ponude }e biti javno otvorene i to dana 9. 5. 2005. godine u 13,00 sati u zgradi op}ine Maglaj, Vite{ka broj 2. 


(1-11/1005-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA TUZLA
SLU@BA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGA- NA 

Organizacija:
Op}ina Tuzla
Slu`ba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica 

Kontakt osoba: 

Adresa:
Muharema Fizovi}a 11 

Po{tanski broj:
35000 

Grad:
Tuzla 

Identifikacioni broj: 

Telefon:
+387 (0)35 251 243 

Faks:
+387 (0)35 251 240 

Elektronska po{ta (e-mail): komunalnas@tuzla.ba 

Internet adresa (web): www.tuzla.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DO- DATNE INFORMACIJE 

    Isto kao pod 1.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

    Isto kao pod 1.1. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE [ALJU PONUDE/ZAH- TJEVI ZA U^E[]E 

    Isto kao pod 1.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA 

    Upravni organ na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA 

    Robe - stanovi 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM (~lan 32 ZJN) 

    Ne 

II.3.    NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KON- KRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGO- VORNOG ORGANA 

    Otvoreni postupak 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

    Kupovina 3 (tri) useljiva stana na gradskom podru~ju op}ine Tuzla 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA I OBIM UGOVORA 

    120.000 KM (stodvadesethiljada KM) 

II.6.    MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

    Op}ina Tuzla 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Ne, ali ponu|a~i mogu dostaviti i ponude za 1 ili vi{e stanova 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA 

    Ne 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    Po tenderskoj dokumentaciji ili ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, AKO JE POTREBNA (^LAN 16. ZJN) 

    Ne 

III.2.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU, (~lan 16-17. UPZ) 

    Ne 

III.3.    IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVO- RA, (~lan 16 ZJN) 

    Ne 

III.4.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA, (~lan 19. UPZ) 

    Ne 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) 

    Ponu|a~i mogu biti pravna i fizi~ka lica 

    Za fizi~ka lica obavezno navesti : Prezime i ime vlasnika stana, adresu stana, kontakt telefon 

    Za pravna lica u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24 ZJN) 

    Ne 

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E-EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

    Ne 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E-TEHNI^KA I/ILI PROFE- SIONALNA PODOBNOST (~lan 26 ZJN) 

    Ne 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

    Otvoreni 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA 

    ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija (prema padaju}em redoslijedu) 

        1.    cijena stana po m2 u~e{}e u odabiru
         ponude sa    90% 

        2.    uslova pla}anja u~e{}e u odabiru
         ponude sa    10% 

IV.3.    PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMA- NA DOMA]EG (~lan 20 UPZ) 

    Ne 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKU- MENTACIJE (~lan 18 ZJN) 

    Mo`e se obezbijediti do roka za podno{enje zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku 

    Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20 KM 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE 

    Ne 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOS- TI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZ- BIJEDITI 

    do 45 dana 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA 

    Javno otvaranje ponuda }e se odr`ati 12.05.2005. godine u 10:00 u prostorijama Slu`be za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, M. Fizovi}a 11, Tuzla. 

(1-11/1009-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 28. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" , broj 49/04), direktor Me|unarodnog aerodroma "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo objavljuje 

JAVNO NADMETANJE - OTVORENI POSTUPAK 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA ISPORUKU APARATA I MA[INA ZA POTREBE UGOSTITELJSTVA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku aparata i ma{ina za potrebe ugostiteljstva i to: 

LOT 1:    Kafe aparat - 3 grupe................................    2 kom 

        - poluautomatski 

        - el. mo} 3800 KW 

        - kazan 20 lit 

        - kapacitet: 300-360 kafa / h 

        - sa mlinom za kafu i deporatorom (omek{iva~em) 

LOT 2:    Ma{ina za pranje posu|a .........................    1 kom 

        - trofazni priklju~ak 

        - deporator (omek{iva~) 

        - kapacitet: 800-1.000 tanjira/h 

        - bez tu{eva i pomo}nih stolova 

        - temperatura 80o

        - vanjski pokazatelj temperature - termostat 

LOT 3:    Ma{ina za rezanje suhomesnatih proizvoda,
        fi 300..........................................................    1 kom
 

LOT 4:    Ma{ina za rezanje povr}a.........................    1 kom 

        - skuter sa 5-6 no`eva 

        - sa fiksnom zdjelom za povr}e 

LOT 5:    Ma{ina za pala~inke...................................     1 kom 

        - sa spremnikom za tijesto 

        - cjelokupan proces pravljenja pala~inke traje 30 sek. 

        - pala~inka se pe~e samo sa jedne strane 

        - monofazni priklju~ak 220 V 

        - dimenzije: du`ina: 95 cm, {irina: 26 cm,
        - visina: 48 cm 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u javnom nadmetanju imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude. 

Pravo u~e{}a ne mogu ostvariti ponu|a~i koji ne mogu dostaviti dokaze da ispunjavaju uslove iz ~l. 23 Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Ponu|a~ mo`e dati ponudu za jedan ili vi{e navedenih LOT-ova, s tim da dokumentacija iz sadr`aja ponude od br. 1-6 je ista za sve lotove. Na koverti koja se predaje treba navesti broj/ brojeve LOT-a. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

1.    Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem; 

2.    Ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; 

3.    Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ne starije od 3 mjeseca; 

4.    Uvjerenje o izmirenim doprinosima za socijalno osiguranje koje nije starije od 3 mjeseca; 

5.    Izjava ponudioca da ne postoji zakonska smetnja iz ~lana 23. Zakom o javnim nabavkama za u~e{}e u javnom nadmetanju; 

6.    Cijena u KM na paritetu FCO Aerodrom Sarajevo (instalirano i pu{teno u probni rad ), bez ura~unatog poreza na promet proizvoda; 

7.    Rok isporuke; 

8.    Garancija na kvalitet; 

9.    Obezbije|en servis i rezervni dijelovi; 

10.    Cijena redovnog i interventnog servisa za LOT 1. i LOT 2, 

11.    Uslovi i na~in pla}anja (po izvr{enoj isporuci u roku od___ dana); 

12.    Prospektna dokumentacija; 

13.    Opcija ponude 90 dana. 

Dokumentacija iz sadr`aja ponude mora biti prilo`ena po redoslijedu i numerisana. 

4. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a vr{it }e se prema kriteriju "ekonomski najpovoljnije ponude" uz primjenu sljede}ih kriterija: 

1.    Kvalitet i funkcionalnost, 

2.    Cijena, 

3.    Obezbije|en servis i rezervni dijelovi, 

4.    Garancija na kvalitet, 

5.    Rok isporuke, 

6.    Uslovi i na~in pla}anja. 

5. UGOVOR 

Sa ponu|a~em ~ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija sklopit }e se ugovor u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. 

6. PODNO[ENJE PONUDA 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se uz naznaku "Ponuda za javno nadmetanje za isporuku ......(navesti po br. lota-ne otvaraj" na adresu: Me|unarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. - Sarajevo, ulica Kurta Schorka 36. 

 Dostavljanje ponuda je do 12 sati, dana 11. 05. 2005. 

Nepotpune i neblagovremeno prispjele ponude ne}e se razmatrati. 

Ugovorni organ }e izdati potvrdu o prijemu ponude uz navo|enje datuma i vremena prijema. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 11.05.2005. u 12 sati i 30 minuta, u prostorijama ugovornog organa u ulici Kurta Schorka 36.,Terminal A sprat prvi, soba 071, na sastanku Komisije za nabavke. 

Svaki od ponu|a~a mo`e uputiti po jednog ovla{tenog predstavnika, (pismeno ovla{tenje) da prisustvuje otvaranju ponuda. 

Ponude primljene nakon isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti prihva}ene i vratit }e se ponu|a~u neotvorene na njegovu nazna~enu adresu na omotu koverte, neotvorene. 

8. OSTALO 

Me|unarodni aerodorm "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetanja, a u cilju eventualnog razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljene ponude. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~ }e biti pismeno obavije{ten a za sve informacije u vezi obavje{tenja o javnoj nabavci mo`ete se informisati na telefon 289-147. 


(1-11/1015-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 28. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), direktor Me|unarodnog aerodroma "Sarajevo" d.o.o. - Sarajevo objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA SUKCESIVNU ISPORUKU ZEMLJE, ANGA@OVANJE BULDO@ERA I SUKCESIVNU ISPORUKU SJEMENA TRAVE 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

2. Predmet otvorenog postupka je prikupljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za: 

LOT 1:    Isporuka zemlje............................    cca 40.000 m3 

LOT 2:    Anga`ovanje buldo`era gusjeni~ara
        (TG 220 ili Caterpilar 7) sa riperom i obu~enim
        ma{inistom.....................    cca 500 radnih sati. 

        - za planiranje isporu~ene zemlje u terminima
         isporuke zemlje 

LOT 3:    Sukcesivna isporuka sjemena trave - mje{avina
        (engleski ljulj 30%, talijanski ljulj 30%,
        crvena vlasulja 25%, prava livadarka 10%,
        bijela djetelina 5%)..................cca    3000 KG 

        - u skladu sa dinamikom radova na ravnanju terena za
         travljenje. 

3. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u javnom nadmetanju imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude. 

Pravo u~e{}a ne mogu ostvariti ponu|a~i koji ne mogu dostaviti dokaze da ispunjavaju uslove iz ~l. 23 Zakona o javnim nabavkama BiH. 

4. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

1.    Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem; 

2.    Ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; 

3.    Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ne starije od 3 mjeseca; 

4.    Uvjerenje o izmirenim doprinosima za socijalno osiguranje koje nije starije od 3 mjeseca; 

5.    Izjavu ponudioca da ne postoji zakonska smetnja, iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama za u~e{}e u javnom nadmetanju; 

6.    Cijena za LOT 1. u KM po m3 na paritetu FCO Aerodrom Sarajevo sa ura~unatim svim da`binama, na dan otvaranja. Za LOT 2 u KM cijena efektivnog rada po satu i cijena sata ~ekanja sa uklju~enim porezom na promet usluga na paritetu FCO Aerodrom Sarajevo, na dan otvaranja. Za LOT 3 u KM po kg na paritetu FCO Aerodrom Sarajevo sa ura~unatim svim da`binama na dan otvaranja;  

7.    Uslovi i na~in pla}anja (po izvr{enoj isporuci u roku od______dana); 

8.    Izjava o prihva}anju termina isporuke, bezbjedonosnih mjera i termina za rad na aerodromu; 

9.    Opcija ponude: 90 dana od dana javnog otvaranja ponude. 

Dokumentacija iz sadr`aja ponude mora biti prilo`ena po redosljedu i numerirana. 

5. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a vr{it }e se prema kriteriju "ekonomski najpovoljnije ponude" uz primjenu sljede}ih kriterija: 

1.    Kvalitet zemlje (LOT 1), tehni~ke karakteristike buldo`era (LOT 2 ), kvalitet i rok upotrebe sjemena (LOT 3), 

2.    Ponu|ena cijena, 

3.    Uslovi i na~in pla}anja. 

6. PODNO[ENJE PONUDA 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se uz naznaku "Ponuda za javno nadmetanje za isporuku .......... (navesti br. LOT-a) ne otvaraj" na adresu: Me|unarodni aerodrom" Sarajevo" d.o.o. - Sarajevo, ulica Kurta Schorka 36. 

Dostavljanje ponuda je do 12 sati, dana 10.05.2005. 

Nepotpune i neblagovremeno prispjele ponude ne}e se razmatrati. 

Ugovorni organ }e izdati potvrdu o prijemu ponude uz navo|enje datuma i vremena prijema. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 10.05.2005. u 12 sati i 30, minuta, u prostorijama ugovornog organa u ulici Kurta Schorka 36.,.Terminal A, sprat prvi, soba 071, na sastanku Komisije za nabavke. 

Svaki od ponu|a~a mo`e uputiti po jednog ovla{tenog predstavnika (pismeno ovla{tenje) da prisustvuje otvaranju ponuda. 

Ponude primljene nakon isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti prihva}ene i vratit }e se ponu|a~u neotvorene na njegovu nazna~enu adresu na omotu koverte, neotvorene. 

8. OSTALO 

Me|unarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. - Sarajevo, ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetanja, a zadr`ava pravo da djelimi~no ili u cijelosti prihvati ili odbije ponudu, poni{ti nadmetanje prije sklapanja ugovora, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je obavezan objasniti razloge takvog postupka. U cilju eventualnog razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljene ponude. 

O rezultatima javnog nadmetnaja ponu|a~ }e biti pismeno obavije{ten, a za sve informacije u vezi obavje{tenja o javnoj nabavci mo`ete se informisati na telefon 289 147. 


(1-11/1016-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINER
ZAPADNOHERCEGOVA^KI AUTO-MOTO KLUB
[IROKI BRIJEG 

Na temelju ~lanka 19 i 20 Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04), ZAPADNOHERCEGOVA^KI AUTO-MOTO KLUB objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA 

I - PREDMET JAVNE NABAVE 

Predmet javne nabave su rabljena motorna vozila: 

1)    specijalne namjene-vu~no vozilo (originalna izvedba), `ute boje, snage minimalno 50 KW. obujam minimalno 2400 ccm. obvezno elektro upravljanje vitlom, pogonsko gorivo-dizel, 

2)    osobno vozilo snage minimalno 50 KW, obujma minimalno 1400 ccm i maksimalne starosti do ~etiri godine. 

II - PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u otvorenom postupku imaju svi ponuditelji registrirani za obavljanje djelatnosti iz predmeta javne nabave, osim ponuditelja koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja u javnim nabavama prema ~lanku 23. Zakona o javnim nabavama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

Alternativne ponude nisu dopu{tene. 

IV - KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude su: 

V- PODNO[ENJE PONUDE 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom ponuditelja dostavljaju se na adresu ZAPADNOHERCEGO- VA^KI AUTO-MOTO KLUB, Obilaznica bb, 88220 [iroki Brijeg uz naznaku, "Ponuda za javno nadmetanje - ne otvaraj", u roku od 28 dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH" do 16 sati, osobno ili preporu~enom po{tom. 

Nepotpune ponude ne}e se razmatrati, a ponude primljene nakon isteka roka predvi|enog za podno{enje ponude ne}e biti prihva}ene i vratit }e se ponuditelju neotvorene. 

VI - OTVARANJE PONUDE 

Otvaranje ponude je javno i otvaranju mogu prisustvovati po dva ovla{tena predstavnika ponuditelja, koji svoje ovla{tenja dokazuju u pismenom obliku. 

Ponude }e se otvoriti dva dana nakon isteka roka za podno{enje ponuda u 12 sati u prostorijama ZAPADNOHERCEGOVA^KOG AUTO-MOTO KLUBA, Obilaznica bb, [iroki Brijeg. 

VII - OSTALE ODREDBE 

Naru~itelj ne snosi nikakve tro{kove u svezi sudjelovanja ponuditelja u postupku javnog nadmetanja. Naru~itelj zadr`ava pravo prihvatiti ili odbiti svaku ponudu, poni{titi javno nadmetanje ili odbiti sve ponude bez obzira na ponu|ene uvjete, u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, te pri takvom postupku ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima niti je u obvezi objasniti razloge takve odluke. Za dodatne informacije mo`ete se obratiti na telefon 039/706-937. 


(1-11/1018-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@UPANIJA ZAPADNOHERCEGOVA^KA
GRUDE 

Na temelju ~lanka 5. i 18. Uredbe o postupku nabave roba, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi @upanije Zapadnohercegova~ke Grude objavljuje 

JAVNI POZIV 

ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU ROBA I OBAVLJANJE USLUGA U 2005. GODINI. 

I. PREDMET PONUDE 

Isporuka roba i obavljanje usluga: 

1.    Goriva i maziva (nafta, naftni derivati, ulja); 

2.    Uredski materijal; 

3.    Robe {iroke potro{nje; 

4.     Teku}e odr`avanje vozila. 

II. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe koje su registrirane u Bosni i Hercegovini za obavljanje djelatnosti, koja je predmet ovog nadmetanja. 

III. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

1.    Naziv i to~na adresa ponu|a~a, broj telefona i fax-a; 

2.    Ovjeren preslik Rje{enja iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima; 

3.    Ovjeren preslik identifikacijskog i poreznog broja; 

4.    Uvjerenje porezne uprave da se ne vodi postupak zbog nepla}anja poreza, ne starije od 60 dana ; 

5.    Uvjerenje Zavoda za zdravstveno osiguranje i Zavoda PIO/MIO o izmirenim doprinosima za uposlene, ne starije od 60 dana; 

6.    Ispunjen i ovjeren tender sa cijenama u KM, na originalnom preuzetom materijalu, sa ura~unatim porezima; 

7.    Uvjeti i na~in pla}anja, te rokovi beskamatnog pla}anja; 

8.    Sposobnost organiziranja pravodobne i kontinuirane usluge, odnosno isporuke robe; 

9.    Reference ponuditelja; 

10.    Izjava ponu|a~a o jamstvenom razdoblju; 

11.    Dokaz da prema ~lanku 35. Uredbe o postupku nabave roba, vr{enju usluga i ustupanju radova("SIu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), nema smetnji da ponu|a~ sudjeluje u nadmetanju; 

12.    Ostale pogodnosti, koje ponuditelj nudi naru~itelju 

IV. ROK ZA PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Rok za podno{enje ponuda je osam dana od dana posljednje objave javnog poziva. 

Ponude dostavljene poslije ovog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

Javno otvaranje ponuda odr`ati }e se u petak 29. travnja u 10,00 sati u prostorijama Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi u Grudama, ulica Stjepana Radi}a bb. 

Otvaranju ponuda mo`e biti nazo~an ponuditelj ili njegov pismeno ovla{teni zastupnik. 

O rezultatima izbora najpovoljnijeg ponuditelja svi sudionici }e biti pismeno izvije{teni, sukladno Uredbi o postupku nabave roba,vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04). 

Propisno zatvorene ponude treba dostaviti na adresu: 

"Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi
@upanije Zapadnohercegova~ke,
ulica Stjepana Radi}a b.b.
88340 Grude,
za Povjerenstvo" ili osobno dostaviti. 

Na zape~a}enoj omotnici sa naznakom grupe za koju se dostavlja ponuda, obvezno napisati "ponuda za javno nadmetanje, ne otvaraj - otvara Povjerenstvo" te naziv i to~nu adresu ponuditelja. 

Otvaranje ponuda obavit }e Povjerenstvo, te usporednom analizom odrediti najpovoljniju ponudu. 

V. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDA 

1.    Cijena; 

2.    Kvaliteta robe, odnosno usluge; 

3.    Rokovi za isporuku robe, odnosno obavljanje usluge; 

4.    Na~in, uvjeti i rokovi fakturiranja i pla}anja; 

5.    Ostali uvjeti. 

VI. PRAVO I OBVEZE 

Naru~itelj ima pravo, prije izbora najpovoljnijeg ponuditelja, od istog zatra`iti poja{njenje svih elemenata koji se odnose na ponudu. 

Odabrani ponuditelj je du`an, nakon pismene obavijesti naru~itelja o odabiru i prihva}anju najpovoljnije ponude, u roku od osam dana zaklju~iti ugovor. 

Ugovor }e se sklopiti za razdoblje od dana potpisivanja do 31. prosinca 2005. godine. 

VII. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu podi}i u prostorijama Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi @upanije Zapadnohercegova~ke, ulica Stjepana Radi}a b.b. u Grudama, u vremenu od 9-13 sati, uz predo~enu uplatu od 150 KM za svaku grupu roba, odnosno usluga, na Depozitni ra~un Prora~una @ZH kod Zabe broj 3380002200004013,vrsta prihoda 722631, prora~unska organizacija 1601000l, s naznakom za "Javni poziv". 

VIII. OSTALE ODREDBE 

Naru~itelj ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u cijelosti ili djelomi~no, odbiti ponudu u cijelosti ili poni{titi nadmetanje prije zaklju~enja ugovora,a da pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. Naru~itelj }e s ponuditeljem ~ija je ponuda odabrana kao najpovoljnije sklopiti ugovor o nabavci u roku petnaest (15) dana kad su ponuditelji obavije{teni o ishodu odabira. 

Ovaj poziv bit }e objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

(1-11/1019-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"VODOVOD" CAZIN 

JKP "Vodovod" Cazin u svojstvo naru~ioca, a u skladu sa ~lanovima 12, 19, 20 i 21. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), poni{tava 

JAVNO NADMETANJE 

ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA 

objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", broj 3/05 od 24.01.2005. god i web stranici J.K.P. "Vodovod" Cazin i to za grupe III, IV, V i IX i istovremeno objavljuje 

PONOVNO JAVNO NADMETANJE 

ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA 

I. PREDMET JAVNOG NADMETANJA je prikupljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku roba i vr{enje usluga do kraja 2005. godine. Naru~ilac }e robe/usluge nabavljati sukcesivno tokom perioda va`enja ugovora, zavisno od potreba, a {to }e se definisati pojedina~nim narud`bama. Istovremeno ima pravo korekcije roba/usluga na vi{e ili manje u odnosu na koli~ine navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

Robe/usluge su svrstane u slijede}e grupe: 

    Grupa 3    HLOR 

    Grupa 4    GORIVO I MAZIVO 

    Grupa 5    KANCELARIJSKI MATERIJAL 

    Grupa 9    SERVISIRANJE, REMONT I POPRAVKA
            PUMPNIH AGREGATA 

Ponu|a~i se pozivaju da podnesu ponudu za jednu ili vi{e grupa ili podgrupa roba/usluga, s tim da podgrupa mora biti ponu|ena u cijelosti, po svim stavkama. 

II. PRAVO U^E[]A U JAVNOM NADMETANJU imaju sve doma}e i strane firme registrovane za proizvodnju i/ili promet roba, odnosno za pru`anje tra`enih usluga, osim onih koji su isklju~ene iz prava sudjelovanja u javnom nadmetanju u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

III. SADR@AJ PONUDE 

a)    Popunjen obrazac "Osnovni elementi ponude" potpisan i ovjeren od strane ponu|a~a (dostavljen u tenderskoj dokumentaciji); 

b)    Popunjene tabele sa specifikacijom roba, odnosno usluga, sa cijenama za svaku stavku koja se nudi, ukoliko je data tabela sa rubrikom jedina~ne cijena; 

c)    Dokumentacija uz ponudu; 

1.    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili druga validna dokumentacija o registraciji; 

2.    izjava da nema smetnji za u~e{}e u javnom nadmetanju u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama BiH; 

3.    potvrda nadle`ne poreske uprave o izmirenim obavezama, ne starija od 90 dana; 

4.    potvrda Zavoda PIO/MIO o pla}anju doprinosa za posljednju isplatu; 

5.    izjava o nepromjenjivosti cijena; 

6.    izjava o prihvatanju tenderskih uslova; 

7.    ovjerena kopija obrasca bilanca stanja i uspjeha za period I - VI mjesec 2004. godine; 

8.    izjava kojom se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko tra`i avans ve}i od 5.000,00 KM po pojedina~noj narud`bi, u roku od 7 dana po dobijanju pojedina~ne narud`be, obezbijediti avansnu garanciju na iznos avansa (sa rokom va`nosti: rok isporoke robe/usluga + 15 dana) 

Dokumentacija uz ponudu treba da bude slo`ena i ozna~ena rednim brojem. 

Naru~ilac }e razmatrati samo ponude koje sadr`e kompletnu dokumentaciju iz ta~aka a), b) i c). 

Ponu|a~ treba da dostavi i dokumentaciju o kvalitetu robe (katalozi, prospekti, certifikati i sl. izvodi za ponu|ene robe). 

Ponuda mora da bude ura|ena na originalnoj tenderskoj dokumentaciji i po navedenim uslovima. 

IV. TENDERSKA DOKUMENTACIJA za izradu ponude mo`e se podi}i u J.K.P. "Vodovod" Cazin, ul. Izeta Nani}a bb. ili putem maila, uz prethodnu najavu na telefon 037/514-500 u periodu od 07,30 - 15,00 sati. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije potrebno je predo~iti uplatnicu na iznos kako slijedi: 

    Grupa 3 - 50 KM    Grupa 5 - 50 KM 

    Grupa 4 - 50 KM    Grupa 9 - 50 KM 

Uplatu izvr{iti na `iro ra~un J.K.J.P. - "Vodovod" Cazin kod RAIFFEISEN BANK 1610350006890049, sa naznakom za tender dokumentaciju za robe i usluge, ili na blagajni preduze}a J.K.P. "Vodovod" Cazin, ul. Izeta Nani}a bb. Uplatu vr{e samo oni ponu|a~i koji nisu u~estvovali na prvom nadmetanju. 

V. KRAJNJI ROK ZA PRIJEM PONUDA je 10. maj do 12 sati. 

Ponude upakovane na na~in opisan u tenderskoj dokumentaciji sa naznakom NE OTVARAJ-PONUDA ZA GRUPU/PODGRUPU: (navesti broj i naziv), dostavljaju se na adresu JKP- "Vodovod" Cazin, ul. Izeta Nani}a bb. 

NAPOMENA: "Dokumentacija uz ponudu" iz sadr`aja ponude da bude posebno kovertirana. 

VI. PONUDE ]E SE JAVNO OTVARATI na dan 10. maj u 12.15 h 

VII. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE su nazna~eni u tenderskoj dokumentaciji. 

VIII. Ukoliko ponu|a~ bude u nedoumici o pravilnom zna~enju bilo koje pozicije, naziva ili broj~anog podatka ili uo~i o~iglednu gre{ku, du`an je da o tome odmah pismeno obavijesti naru~ioca da bi se odredilo pravilno zna~enje ili otklonila gre{ka prije njegove predaje ponude. 

Naru~ilac ne}e prihvatiti odgovornost za naprijed navedene slu~ajeve, ukoliko ponu|a~ na njih nije reagovao prije predaje svoje ponude. 

IX. Naru~ilac zadr`ava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ili sve ponude, kao i da poni{ti postupak javnog nadmetanja, bilo kada prije zaklju~ivanja ugovora, a da nema odgovornost prema ponu|a~u ili ponu|a~ima, na koje se to odnosi, ili obavezu da obavijesti ponu|a~a ili ponu|a~e na koje se to odnosi o razlozima naru~io~evog poduzimanja ove radnje. 

(1-11/1024-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO
DIREKCIJA ZENICA 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica objavljuje  

OBAVJE[TENJE 

O JAVNOJ NABAVCI
BROJ OP- OS -01/05 OD 11.04.2005. GODINE
ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU ROBA I USLUGA METODOM OTVORENOG POSTUPKA SA OKVIRNIM SPORAZUMOM 

I. NARU^ILAC/KUPAC 

Naziv: BH TELECOM d.d. SARAJEVO, 

DIREKCIJA ZENICA 

Adresa: Masarykova br. 46, Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

Kontakt osoba: Selim Salihagi}, ekonomist 

Kontakt telefon: 032 441140 

Kontakt e-mail adresa: Selim.salihagic@bhtelecom.ba 

II. PREDMET NABAVKE 

Predmet otvorenog postupka uz kori{tenje okvirnog sporazuma za dodjelu ugovora je isporuka kancelarijskog materijala, kako slijedi: 

    LOT 1.    TONERI I CARTRIDGEA (Potro{ni materijal
            za biro opremu) 

    LOT 2.    PAPIR - FOTOKOPIR I TABULIR 

    LOT 3.    REGISTRATORI, FASCIKLE, TEKE I
            KOVERTE 

    LOT 4.    MATERIJAL I PRIBOR ZA RA^UNARE,
            AUDIO I VIDEO KASETE, MAGNETNI
            MEDIJI 

    LOT 5.    KANCELARIJSKI PRIBOR 

    LOT 6.    OSTALI KANCELARIJSKI MATERIJAL 

Potpuni opisi, koli~inske i tehni~ke specifikacije tra`enih roba, usluga ili radova navedeni su u tenderskoj dokumentaciji. 

III. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi (ponu|a~i iz BiH ili inostranstva) koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupcima dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN-a ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

IV. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

1.    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem; 

2.    ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca; 

3.    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ne starije od tri mjeseca; 

4.    uvjerenje o izmirenim doprinosima koje nije starije od tri mjeseca; 

5.    uvjerenje nadle`nog suda da ne postoje zakonske smetnje, a koje se izdaje na osnovu podataka iz slu`bene evidencije koju vodi sud; 

6.    izjavu ponudioca da ne postoji zakonska smetnja za u~e{}e u javnom nadmetanju za slu~ajeve o kojima se ne vodi slu`bena evidencija (izjava ponudioca ima zna~aj dokaznog sredstva); 

7.    izjavu ponu|a~a ovjerenu od strane ovla{tenog lica, a koja se odnosi na nepromjenjivost cijena; 

8.    izjavu o prihvatanju tenderskih uslova; 

9.    referenc listu ponu|a~a koju ima u poslovima sli~nog sadr`aja sa popisom isporuka u posljednje dvije godine; 

10.    ponuda sa~injena na originalnoj tenderskoj dokumentaciji materijala ispunjena i ovjerena sa fiksnim jedini~nim cijenama i ukupnim vrijednostima, izra`enim u KM, sa ura~unatim porezima, za svaki LOT posebno. Ponuda mora sadr`avati sve pojedina~ne stavke za LOT ili lotove koji se nude; 

11.    tehni~ki dio ponude sastavljen u skladu sa tenderskom dokumentacijom, a koji daje informacije o karakteristikama ponu|enog kancelarijskog materijala; 

12.    izjavu kojom se ponu|a~ obavezuje dostaviti uzorke ponu|enog materijala po lotovima koje nudi, te da }e ukoliko bude izabran deponovati iste u skladi{tu Ugovornog organa na period na koji se zaklju~uke Okvirni sporazum; 

13.    dostaviti certifikat o originalnosti ponu|enih materijala za LOT 2. 

14.    izjavu ponu|a~a o preuzimanju obaveze za kontinuirano snabdijevanje sa definisanim najkra}im rokom isporuke u kalendarskim danima; 

15.    izjavu ponu|a~a o paritetu isporuke FCO Kupac DD "BH TELECOM" Direkcija Zenica, Masarykova 46; 

16.    izjavu za uslove i na~in pla}anja, bez avansa, po isporuci; 

17.    izvje{taj o finansijskom poslovanju izra`en u posljednje dvije godine sa ukupnim vrijednostima i klijentima; 

18.    potvrdu poslovne banke o bonitetu firme, odnosno potvrdu o solventnosti ponu|a~a; 

19.    ponu|a~ ima pravo dostaviti ponudu za samo jedan LOT, vi{e ili sve LOT-ove; 

20.    alternativne ponude nisu dozvoljene; 

21.    dostava garancije za ozbiljnost ponude ponudu (2% od ponu|ene cijene). 

22.    opcija ponude minimum 60 dana 

Sva tra`ena dokumenta moraju biti dostavljena u originalu ili od nadle`nog organa ovjerenoj kopiji. 

Svi prilozi u ponudi moraju biti numerisani prema redoslijedu dokumenata iz sadr`aja ponude. 

Ponude koje ne sadr`e naprijed tra`ene elemente ne}e biti prihva}ene. 

V. KRITERIJI 

Kriterij za izbor kvalificiranih ponu|a~a ili kandidata za dodjelu i zaklju~enje OKVIRNOG SPORAZUMA je najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude. 

VI. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti u sjedi{tu "BH TELECOM" Direkcije Zenica, ul. Masarykova 46, na Protokolu ( u prizemlju - radnim danom od 08 do 11,00 sati), ili uputiti poziv za dostavu tenderske dokumentacije po{tom, od momenta objave javne nabavke u "Slu`benom glasniku BiH" dana 11.04.2005. godine do 27.04.2005. godine. 

VII. PODNO[ENJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju po{tom ili li~no na adresu: 

    DD "BH TELECOM" DIREKCIJA ZENICA, 

Masarykova 46, 72000 ZENICA 

Rok za dostavu ponuda je 10.05.2005.godine do 14 sati. 

VIII. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavi}e se 12.05.2005. godine u 12 sati u prostorijama Direkcije Zenica, Masarykova 46, 72000 Zenica - kancelarija broj 17, na prvom spratu. 

Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ponu|a~ ili njegovo ovla{teno lice uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni o rezultatima izbora. 

IX. OSTALE ODREDBE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele okvirnog sporazuma. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 

(1-11/1028-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA TRNOVO 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

ROBA I VR[ENJU USLUGA
BROJ 01/05 

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. 

Organizacija:
OP]INA TRNOVO 

Kontakt osoba: KADRISPAHI] HAMZA 

Adresa:
Trnovo bb 

Po{tanski broj
71223 Delija{ 

Grad:
Trnovo 

Identifikacioni broj
4200308790006 

Telefon:
033 439-008 i 033 439-113 

Faks:
033 439-113 

E-mail: trnovo@trnovo.org 

WEB: www.trnovo.org 

Transakcijski ra~un broj: 1602000000511610 kod Vakufske banke Sarajevo 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DO- DATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

    Kao pod I.1. 

    I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PO- NUDE / ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Kao pod I.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN) 

    I.5.a upravni organ 

    I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1    VRSTA UGOVORA: 

    Nabavka roba 

    Vr{enje usluga 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN) (ukoliko je prim- jenjivo) 

    Da. Samo za lotove: 3 (tri), 8 (osam), 9 (devet) i 10 (deset) 

II.3.    NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KON- KRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN OD UGO- VORNOG ORGANA 

    Odluka o nabavkama u 2005. godini i Plan nabavki za 2005. godinu 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA: (ako je potrebno, koristiti dodatni list papira) 

    LOT 1: Nabavka i isporuka gra|evinskog materijala za izgradnju stambenih objekata 

    LOT 3: Nabavka goriva i maziva 

    LOT 4: Nabavka sredstava za odr`avanje higijene 

    LOT 8: Vr{enje usluga opravke i odr`avanje motornih vozila: 

a)    VW Golf IV i VWPolo Clasic (oba dizel) 

b)    Hyndai ACCENT CRDi 

c)    LAND ROVER Defender (kratki-dizel) 

    LOT 9: Vr{enje usluga osiguranja imovine 

    LOT 10: Vr{enje bankarskih usluga 

    LOT 11: Vr{enje usluga reprezentacije (hotelsko-res- toranske usluge): 

    a) na podru~ju op}ine Trnovo 

    b) na podru~ju grada Sarajevo 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA 

II.6.    MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

    LOT 1: podru~je op}ine 

    LOT 3: minimalno dvije pumpe u Kantonu Sarajevu 

    LOT 4: Kanton Sarajevo 

    LOT 8: Kanton Sarajevo 

    LOT 9: Kanton Sarajevo 

    LOT 10: Kanton Sarajevo 

    LOT 11: podlot a) podru~je op}ine Trnovo 

    podlot b) podru~je Kantona Sarajevo 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove i podlotove 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA? (~lan 17 ZJN) (ukoliko je primjenjivo) 

    Samo za LOT 4. 

II.9    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    Za lotove 1, 4 i 11 godina dana od momenta zakju~enja ugovora, a za lotove 3, 8, 9 i 10 do 3 godine (okvirni sporazum) sa svim pripadaju}im podlotovima u oba slu~aja. 

    Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1.    IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, ukoliko se zahtijeva (~lan 16 ZJN) 

III.2.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU, ako je primjenjivo (~lan 16-17. UPZ) 

III.3.    IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVO- RA, ukoliko se zahtijeva (~lan 16 ZJN) 

III.4.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA, ako je primjenjivo (~lan 19 UPZ) 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) 

a)    da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvi- dacijom, ili da nije u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima, ili da nije obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka. 

b)    da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude. 

c)    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina prije podno{enja zahtjeva ili ponude, 

d)    da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu s relevatnim zakonom u BiH, 

e)    da ponu|a~ nema neizmirenih poreskih obaveza. 

    Kao dokaz navedenog dostaviti: Izvod iz sudskog registra o registracij preduze}a (ne stariji od 3 mjeseca), uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (ne starije od 3 mjeseca), uvjerenje iz Zavoda za PIO o izmirenim obavezama iz PIO-a (ne starije od 3 mjeseca) i referenc listu. 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELAT- NOSTI (~lan 24 ZJN) 

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINAN- SIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

    Dostaviti bilans uspjeha u 2003. i u 2004. godini. 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PRO- FESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN) 

    Kao dokaz za tehni~ku i profesionalnu sposobnost ponu|a~ treba da dostavi izjavu: o prosje~nom broju zaposlenih u toku posljednje tri godine, o tehni~koj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspola`e, a za izvr{enje tra`enih usluga, te listu glavnih isporuka u posljednje dvije godine (za LOT 1). 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA: 

    Otvoreni: (za sve lotove i podlotove) 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA: 

    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

- cijena u~e{}e (80 %) 

- rok isporuke (brzina usluge) u~e{}e (10 %) 

- na~in i uslovi pla}anja u~e{}e (5 %) 

- referenc lista (5 %) 

IV.3.    PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMA- NA DOMA]EG: 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKU- MENTACIJE: 

    Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti od momenta objavljivanja ovog Obavje{tenja.  

    Za lotove 1 (jedan) i 3 (tri) obavezno je dostaviti dokaz o uplati 10 (deset) KM po lotu, dok su specifikacije za ostale lotove besplatne (Primalac-Bud`et Op}ine Trnovo, svrha doznake-uplata za tendersku dokumentaciju za LOT____) 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONU\A^A: 

    Ponude su dozvoljene samo na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda u BiH (bosanski, hrvatski i srpski) 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA: 

    Krajnji rok za dostavljanje ponude je 28 dana (ra~una se dan objave do 16,00 h 28. dana) od dana objavljivanja ovog obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH". Sve ponude koje prispiju nakon tog termina (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene i ne}e se razmatrati. 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOS- TI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZ- BIJEDITI: 

    Za sve lotove 12 (dvanaest) mjeseci, osim za LOT-4 gdje }e se cijene uskla|ivati sa cijenama na tr`i{tu. 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (u slu~aju otvorenog postupka) (~lan 33 ZJN, ~lan 13 UPZ) 

    Otvaranje ponuda }e se obaviti 42 h nakon zakju~enja roka za dostavu ponuda, u Sali za sjednici Op}ine Trnovo za prvi LOT te 30 minuta kasnije za svaki slijede}i LOT, respektivno. 

(1-11/1036-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU OP]A BOLNICA SARAJEVO 

Na osnovu ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), JU Op}a bolnica Sarajevo, Kranj~evi}eva 12, Sarajevo, objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA
JAVNU NABAVKU ROBA
TENDER 03/05 

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku i monta`u ure|aja za sterilizaciju infektivnog medicinskog otpada: 

    LOT 1 -    ure|aj koji obezbje|uje sterilizaciju na minimum
            134oC sa redukcijom mikroorganizama najmanje
            10(exp - 6), kapaciteta 24 sata dnevno, uz
            tehnologiju mikrovalova i zasi}ene vodene
            pare u vakuumu, a prema tenderskoj
            dokumentaciji........................................    1 komad 

    LOT 2 -    drobilica koja }e kompletan infektivni otpad
            samljeti i usitniti, u~initi neprepoznatljivim i
            reducirati volumen za minimum 75% kako bi
            se mehani~ki i higijenski ne{kodljiv mogao
            odlo`iti na komunalnu deponiju............ 1 komad 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti iz predmeta otvorenog postupka, izuzev dobavlja~a koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ~l. 23 Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i priloge po redosljedu kako je navedeno u ovoj ta~ki. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente - dokumente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

1.    Specifikacija numerisanih dokumenata prilo`enih uz tenderski materijal 

2.    Rje{enje o upisu u sudski registar (ovjerena kopija) 

3.    Naziv i ta~na adresa ponu|a~a sa identifikacionim brojem (ovjerena kopija) 

4.    Potvrda o broju zaposlenih ovjerena od nadle`nog zavoda PIO i potvrda o uplati doprinosa za PIO 

5.    Potvrda nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja i likvidacije ili da nije objavljeno okon~anje postupka ste~aja ili likvidacije 

6.    Potvrda nadle`ne institucije da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak 

7.    Uvjerenje odgovornog lica u pravnom ili fizi~kom licu da nije ka`njavano za privredni prestup, te zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticanja dobiti 

8.    Potvrda poreske uprave da se ne vodi postupak zbog nepla}anja obaveza po osnovi javnih prihoda 

9.    Potvrda ZZO o uplati doprinosa za zdravstveno osiguranje 

10.    Potvrda poslovne banke o solventnosti 

11.    Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu garancije poslovne banke prihvatljive od strane JU Op}a bolnica Sarajevo, na iznos 5% od ukupno ugovorenih vrijednosti 

12.    Ovjerena originalna ponuda (svaka stranica ponude) sa fiksnim jedini~nim cijenama u KM, bez poreza na promet proizvoda, na paritetu fco JU OBS 

13.    Prospektna dokumentacija 

NAPOMENA 

1.    Prilo`eni dokazi (original ili ovjerena kopija) ne mogu biti stariji od 60 ({ezdeset) dana, osim rje{enja o upisu u sudski registar, od dana objavljivanja oglasa. 

2.    Ponu|a~ ima pravo dostaviti samo jednu ponudu po ovom pozivu, bez davanja alternativnih ponuda. 

3.    Ponude se mogu dostaviti za jedan ili vi{e lotova. 

4.    Uslove pla}anja navesti u tenderskoj dokumentaciji. 

IV - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama JU Op}a bolnica Sarajevo, soba 389 ili soba 390, radnim danom od 11.00 do 14.00 sati uz dokaz da ste uplatili iznos od 100 KM (sto) na ra~un 1020500000057616 UNION BANKA SARAJEVO u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. Sve informacije vezane za javno nadmetanje mogu se dobiti na broj telefona 562-106, kontakt osoba Eldina Stevi}. 

V - PERIOD VA@ENJA PONUDE 

Period va`enja ponude je 90 (devedeset) dana od dana otvaranja ponuda. 

VI - PODNO[ENJE PONUDE 

Kovertirane ponude se predaju na protokol li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: JU Op}a bolnica Sarajevo, ulica Kranj~evi}eva 12, a na koverti je obavezno nazna~iti: 

 Rok za podno{enje ponuda je 13.05.2005. godine do 14.00 sati. Nepotpune i neblagovremeno prispjele ponude ne}e se uzimati u razmatranje. 

VII - OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda je dana 16.05.2005. godine u 12.00 sati u prostorijama JU Op}e bolnice Sarajevo, Kranj~evi}eva 12, Upravna zgrada - crvena sala. Javnom otvaranju mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. 

VIII - KRITERIJI ODRE\IVANJA NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

JU Op}a bolnica Sarajevo }e procjenu najpovoljnije ponude vr{iti po principu bodovanja ponuda koje ispunjavaju formalne uslove. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude po lotovima je "ekonomski najpovoljnija ponuda" uz kriterije iz tenderske dokumentacije. 

IX - TRO[KOVI PONUDE 

JU Op}a bolnica Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema dobavlja~ima. 

X - OSTALE ODREDBE 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. 

(1-11/1040-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU OP]A BOLNICA SARAJEVO
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), JU Op}a bolnica Sarajevo, Kranj~evi}eva 12, Sarajevo, objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
ZA JAVNU NABAVKU ROBA
BROJ 02/05 

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku prioritetne medicinske opreme: 

    LOT 1 -    RTG aparat za snimanje dojke
            - mamograf -    1 komad 

    LOT 2 -    Aparat za automatiziranu
            imunohistohemiju -    1 komad 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti iz predmeta otvorenog postupka, izuzev dobavlja~a koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i priloge po redosljedu kako je navedeno u ovoj ta~ki. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente - dokumente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

1.    Specifikacija numerisanih dokumenata prilo`enih uz tenderski materijal 

2.    Naziv i ta~na adresa ponu|a~a sa identifikacionim brojem, poreznim brojem, brojem telefona/faksa, ime i prezime ovla{tene osobe za kontakte i potpisivanje ugovora 

3.    Ovjerena fotokopija identifikacijskog i poreznog broja 

4.    Rje{enje o upisu u sudski registar (ovjerena kopija) 

5.    Potvrda o broju zaposlenih ovjerena od nadle`nog zavoda PIO i potvrda o uplati doprinosa za PIO 

6.    Potvrda ZZO o uplati doprinosa za zdravstveno osiguranje 

7.    Potvrda nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja i likvidacije ili da nije objavljeno okon~anje postupka ste~aja ili likvidacije 

8.    Potvrda nadle`ne institucije da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak 

9.    Uvjerenje odgovornog lica u pravnom ili fizi~kom licu da nije ka`njavano za privredni prestup, te zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticanja dobiti 

10.    Potvrda poreske uprave da se ne vodi postupak zbog nepla}anja obaveza po osnovi javnih prihoda 

11.    Potvrda poslovne banke o solventnosti 

12.    Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu garancije poslovne banke prihvatljive od strane JU "Op}a bolnica Sarajevo", na iznos 5% od ukupno ugovorenih vrijednosti 

13.    Ovjerena originalna ponuda (svaka stranica ponude) sa fiksnim jedini~nim cijenama u KM, bez poreza na promet proizvoda, na paritetu fco JU OBS 

14.    Prospektna dokumentacija 

NAPOMENA 

1.    Prilo`eni dokazi (original ili ovjerena kopija) ne mogu biti stariji od 60 ({ezdeset) dana, osim rje{enja o upisu u sudski registar, od dana objavljivanja oglasa. 

2.    Ponu|a~ ima pravo dostaviti samo jednu ponudu po ovom pozivu, bez davanja alternativnih ponuda. 

3.    Ponude se mogu dostaviti za jedan ili vi{e lotova. 

4.    Uslove pla}anja navesti u tenderskoj dokumentaciji. 

IV - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama JU "Op}a bolnica Sarajevo", soba 380, III sprat, radnim danom od 9.00 do 14.00 sati uz dokaz da ste uplatili iznos od 30,00 KM (trideset) po LOT-u na ra~un 1020500000057616 UNION BANKA SARAJEVO u svrhu otkupa tenderske dokumentacije - nabavka medicinske opreme broj 02/05. Sve informacije vezane za javno nadmetanje mogu se dobiti na broj telefona (033) 285-183, kontakt osoba dr. Jelena [ehovi} ili (033) 285-151, kontakt osoba dr. Ibrahim Fazlagi}. 

V - PERIOD VA@ENJA PONUDE 

Period va`enja ponude je 90 (devedeset) dana od dana otvaranja ponuda. 

VI - PODNO[ENJE PONUDE 

Kovertirane ponude se predaju na protokol li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: JU "Op}a bolnica Sarajevo", ulica Kranj~evi}eva 12, a na koverti je obavezno nazna~iti: 

Rok za podno{enje ponuda je 10.05.2005.godine do 14.00 sati. Nepotpune i neblagovremeno prispjele ponude ne}e se uzimati u razmatranje. 

VII - OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda je dana 11.05.2005. godine u 12.00 sati u prostorijama JU Op}e bolnice Sarajevo, Kranj~evi}eva 12, Upravna zgrada - Crvena sala. Javnom otvaranju mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. 

VIII - KRITERIJI ODRE\IVANJA NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

JU "Op}a bolnica Sarajevo" }e procjenu najpovoljnije ponude vr{iti po principu bodovanja ponuda koje ispunjavaju formalne uslove. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude po lotovima je "ekonomski najpovoljnija ponuda" uz kriterije iz tenderske dokumentacije. 

IX - TRO[KOVI PONUDE 

JU Op}a bolnica Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema dobavlja~ima. 

X - OSTALE ODREDBE 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. 

(1-11/1041-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
RMU "BANOVI]I" D.D. BANOVI]I 

Na osnovu ~lana 19., 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI ROBA 

PUTEM OTVORENOG POSTUPKA 

1. PREDMET POSTUPKA 

je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku robe za 

    LOT 1:    EKSPLOZIV ..................    broj lota C-R 45/05 

    LOT 2:    INICIJALNA
            SREDSTVA....................    broj lota C-R 46/05 

2. PRAVO U^E[]A 

imaju ponu|a~i koji: 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora sadr`avati: 

3.1. Op{ti dio 

NAPOMENA: Kopije dokumenata moraju biti ovjerene i ne starije od tri mjeseca. Obaveze o izmirenim porezima, zdravstvenom osiguranju i doprinosima za PIO moraju biti izmirene zaklju~no sa 31.01.2005. godine. 

3.2. Ponuda 

-    ispunjen i ovjeren originalan primjerak ponude shodno specifikaciji i obrascu ponude i plana cijena navedenim u tenderskoj dokumentaciji. 

3.3. Posebni dio 

NAPOMENA: 

4. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA 

Procjena ponuda se vr{i po principu "Ekonomski najpovoljnija ponuda". 

5. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

se mo`e preuzeti radnim danom u vremenu od 8,00 - 14,00 sati u prostorijama Rudnika Komercijalni sektor - soba 62, uz podno{enje dokaza o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju. 

Iznos po LOT-u: 100,00 KM. 

Sredstva su nepovratna. 

Uplata se vr{i na ra~un broj: 

6. PODNO[ENJE PONUDA 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom, Ponuda za javno nadmetanje "NE OTVARATI". 

Navesti LOT za koji se podnosi ponuda. 

Iste dostaviti li~no ili na adresu: 

RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i 

Ul. Branilaca Banovi}a br. 36 

75290 Banovi}i BiH 

Za Komercijalni sektor 

Ponude se mogu podnositi od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" do 0.05.2005. godine do 14,00 sati, bez obzira na na~in slanja. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

Ponuda dostavljena iza navedenog roka bit }e vra}ena ponu|a~u neotvorena. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Obavit }e se u prostorijama Rudnika u Sali 34, dana 11. 05.2005. godine u 12.00 sati. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi pismeno ovla{teni zastupnici. 

8. OSTALO 

Sve potrebne informacije u vezi s javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 08 do 14 sati na telefon 00387 35 870 404, kontakt osoba: Muji} Nermina, dipl.oec. 

Isporuka robe je sukcesivna, prema potrebama ugovornog organa. 

Obavje{tenje o javnoj nabavci bit }e objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", na web stranici www.rmub.ba i u "Dnevnom avazu". 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da postupi shodno ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. 

__________________ 

Pursuant to Articles 19. and 20. of the Law on Public Purchase (Official Journal of Bosnia and Hercegovina number 49/04), Rudnici mrkog uglja " Banovi}i " d.d. Banovi}i in the procedure of contract award for services hereby announce 


INVITATION TO TENDER 

1.    Contracts will be awarded in an open procedure, without a possibility to sign a draft agreement. 

2.    Subject of the tender for purchase: 

    LOT1: Explosive........……………Lot number: C-R 45/05 

    LOT2: Detonators….....…………..Lot number: C-R 46/05 

3.    Bidders eligible for this tender are all companies registered for the above mentioned activity and which, in addition to the conditions prescribed by the Law on Tendering also fulfil the conditions listed in tender documentation. 

4.    Tender documentation (with the request) is submitted directly in the Direction of the Mine (Direkcija Rudnika), together with evidence of payment of 100 KM per LOT. 

    Payments are to be made to the account number 1321300309179179345 - at Tuzlanska banka d.d. Tuzla Branch Office Banovi}i, or the account number 1610250007190075- at Reiffaisen bank Tuzla or at the counter of the Mine (Rudnik mrkog uglja "Banovici " d.d. Banovici) with the notice: for the purchase of tender documentation. 

5.    Deadline for submission of bids is 03.05.2005 at 14,00h. 

6.    For more information regarding this tender please call the phone number 0038735 870404 betweem 08-14,00h Contact person: Nermina Muji}, B.A.Econ. (1-11/1044-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
RUDNICI "KREKA" TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija
Rudnici "Kreka" u Tuzli, d.o.o. 

Kontakt-osoba
Trgov~evi} Nedim, ecc. 

Adresa
Mije Kero{evi}a - Guje br. 1 

Po{tanski broj
75000 

Grad
Tuzla 

Identifikacioni broj 4209020780003 

Telefon
+387 (0) 35 286 883 

Faks
+387 (0) 35 286 883 

Elektronska po{ta (e-mail)
krekakom@inet.ba 

Internet adresa (web)
www.kreka.inet.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DO- DATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

    Kao pod I.1. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONU- DE / ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Kao pod I.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN) 

I.5.a    javno preduze}e 

I.5.b.    na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1    VRSTA UGOVORA: 

    Robe 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN) (ukoliko je primjenjivo) 

    Da 

II.3.    NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KON- KRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

    Odluka generalnog direktora br. 455/05 od 04.04.2005. godine 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA: (ako je potrebno, koristiti dodatni list papira) 

LOT 1    Rudno drvo (tvrdi li{}ari i ~etinari) 

LOT 2    Kovani zubi za bager 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1    5.273 m3 (tvrdi li{}ari 4.500 m3 i ~etinari 773 m3) za jednu godinu, odnosno 15.000 m3 za tri godine 

LOT 2    4.330 komada za jednu godinu, odnosno 13.000 komada za tri godine 

II.6.    MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

LOT 1    Rudnici " Mramor " u Mramoru i " Bukinje " u Bukinju 

LOT 2    Rudnici " [ikulje " i " Dubrave " 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Da 

    Ponude se mogu dostavljati za: jedan lot 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA? (~lan 17 ZJN) (ukoliko je primjenjivo) 

    Ne 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    zapo~inje juni 2005. 

    zavr{ava juni 2006. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1.    IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, ukoliko se zahtijeva (~lan 16 ZJN) 

    1% od ponu|ene cijene za godi{nje koli~ine. 

III.2.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU, ako je primjenjivo (~lan 16-17. UPZ) 

    Period va`enja garancije je 90 dana. 

    Garancija se dostavlja uz ponudu. 

    Realizaciji garancije se pristupa u slu~aju ispunjenja uslova navedenih u ~lanu 16. ta~ka 3. UPZ. 

III.3.    IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVO- RA, ukoliko se zahtijeva (~lan 16 ZJN) 

    5% od vrijednosti godi{njeg ugovora. 

III.4.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA, ako je primjenjivo (~lan 19 UPZ) 

    Period va`enja garancije je za period va`enja ugovora. 

    Garancija se dostavlja neposredno prije zaklju~ivanja ugovora. 

    Realizaciji garancije se pristupa u slu~aju ispunjenja uslova navedenih u ~lanu 16. ta~ka 3. UPZ. 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) 

    Dokazi o ispunjenju uslova iz ~lana 23., ta~ke a, b, c, d, e, f ZJN. 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24 ZJN) 

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

    Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednju poslovnu godinu. 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ ILI PRO- FESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN) 

    Lista glavnih isporuka ponu|a~a ili proizvo|a~a u pos- ljednje dvije godine, tehni~ka opremljenost ponu|a~a, odnosno proizvo|a~a ~iju robu nudi. 

    Ostali elementi navedeni u ~lanu 26., stav 2 ZJN mogu se dostaviti ali nisu eliminatorni. Isti }e se bodovati u okviru referens liste (detaljnije u tenderskoj dokumentaciji). 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA: 

    Otvoreni 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34 ZJN): 

    (b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija (prema opadaju}em redoslijedu) 

LOT 1 

        1)    Cijena    u~e{}e 76 % 

        2)    Referens lista    u~e{}e 10 % 

        3)    Kvalitet    u~e{}e 6 % 

        4)    Rokovi pla}anja    u~e{}e 4 % 

        5)    Na~in pla}anja    u~e{}e 4 % 

LOT 2 

        1)    Cijena    u~e{}e 76 % 

        2)    Referens lista    u~e{}e 12 % 

        3)    Kvalitet    u~e{}e 6 % 

        4)    Rokovi pla}anja    u~e{}e 6 % 

IV.3.    PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMA- NA DOMA]EG (~lan 20 UPZ) 

    LOT 1    4 % 

    LOT 2    15 % 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKU- MENTACIJE (~lan 18 ZJN): 

    Mo`e se obezbijediti do 16.05.2005. godine u 10 sati 

    Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju, ukoliko se ista napla}uje - 40,00 KM (za jedan lot) 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE, 

    ukoliko su osim slu`benih jezika BiH prihvatljivi i drugi jezici (~lan 8 ZJN) 

    Slu`beni jezici BiH i engleski jezik 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

    16.05.2005. godine (datum), 10 sati (vrijeme) 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOS- TI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZ- BIJEDITI 

    90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA 

    (u slu~aju otvorenog postupka) (~lan 33 ZJN, ~lan 13 UPZ) 

    Datum: 16.05.2005. godine u 10 sati 

    Mjesto: Generalna direkcija Rudnika " Kreka " u Tuzli, d.o.o., ul. Mije Kero{evi}a - Guje br. 1, Tuzla 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Okvirni sporazum }e se zaklju~iti na period od tri godine. 

Kada je u pitanju LOT 1 Rudno drvo, ponude se mogu dostaviti za kompletan lot, samo za tvrde li{}are ili samo za ~etinare. 

Tra`ena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne starija od tri mjeseca. 

Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerisane, a garantni dokumenti (iz ta~ke III.1 - III.4 ovog obavje{tenja) mogu biti neuvezani i bez numerisanih stranica. 

Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. 

_______________ 

SUMMARY OF ANNOUNCEMENT 

Comany
Rudnici "Kreka" u Tuzli, d.o.o. 

Contact person
Trgov~evi} Nedim, ecc. 

Address
Mije Kero{evi}a - Guje br. 1 

Postage number
75000 

City
Tuzla 

Identification number
4209020780003 

Phone
+387 (0) 35 286 883 

Fax
+387 (0) 35 286 883 

e-mail
krekakom@inet.ba 

web
www.kreka.inet.ba 

b)    Type of contract 

    Goods 

    Is it possible to conclude the general agreement 

    Yes 

c)    Shorten description of subject of the contract 

Package 1 Timber (hard deciduous timber and conifer) 

Package 2 Forged excavator teeth 

d)    Total quantity 

    Package 1 5723 m3 (hard deciduous timber 4500 m3 and conifer 773 m3) for one year, that is 15000 m3 for three years 

    Package 2 4.330 pieces for one year, that is 13000 pieces for three years 

e)    Type of procedure 

    Opened 

f)    Conditions for receiving the tender documentation 

    Tender documentation can be provided by May 16,2005 at 10 o'clock 

    Charges for tender documentation 40 KM 

g)    Deadline for bid submission 

    May 16, 2005 (date) 10 o'clock (time ) (1-11/1048-G-05) 


11 - JANAB BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
KANTONA SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Ministarstvo unutra{njih poslova Kantona Sarajevo objavljuje 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

OTVORENI POSTUPAK
ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU MOTORNOG VOZILA 

1. UGOVORNI ORGAN 

2. PREDMET UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka je izbor najpovoljnijeg dobavlja~a za nabavku motornog vozila kako slijedi: 

    POLICIJSKI KOMBI-FURGON 

    SA DORADOM - kom. 1
uz opis dorade na vozilu i sadr`aju policijske opreme kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

3. PRAVO U^E[]A IMAJU 

Sva pravna lica u zemlji koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja osim onih koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja u javnom nadmetanju {to je regulisano ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), u daljnjem tekstu ZJN. 

4. SADR@AJ PONUDE 

Sadr`aj svih dokumenata detaljno poja{njen u tenderskoj dokumentaciji 

5. POSTUPAK DODJELE UGOVORA 

Ugovor o javnoj nabavci dodjeljuje se putem otvorenog postupka 

6. KRITERIJI ZA OCJENU PONUDA 

Izbor dobavlja~a i dodjele ugovora vr{i se kao ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju dalje navedenih kriterija (po opadaju}em redoslijedu) 

Na~in vrednovanja ponuda utvrdit }e Komisija za otvaranje i prihvatanje ponuda 

7. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tendersku dokumentaciju za izradu ponude ponu|a~i mogu podi}i u MUP-u Kantona Sarajevo, Sektor za podr{ku, ul. Zmaja od Bosne br. 9, soba br. 14, uz predo~enje uplate: 

na ra~un broj 129-101-10000885-31 depozitni ra~un Kantona Sarajevo (vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 1701001, op}ina 077). Dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u periodu od 11.04. do 08.05.2005. godine. 

8. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Zape~a}enu kovertu sa ponudom i naznakom "Ne otvaraj - Ponude za nabavku motornog vozila " dostavljati na adresu Zmaja od Bosne br. 9, Sektor za podr{ku, soba br. 7. 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije 09.05.2005. godine do 13 sati, na navedenu adresu (li~no ili po{tom). 

Ponuda mora biti zape~a}ena sa nazna~enom adresom ponu|a~a, kako bi se mogla vratiti ukoliko ne stigne u predvi|enom roku. 

Javno otvaranje i zavo|enje ponuda odr`at }e se dana 09.05.2005. godine u sali Jedinice za saobra}aj, ul. Zmaja od Bosne br. 9 u 14.00 sati. 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a samo na osnovu pismenog ovla{tenja. 

O rezultatima javnog nadmetanja - otvorenog postupka ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. 

9. OSTALO 

MUP Kantona Sarajevo-ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelimi~no ponudu, {to podrazumijeva parcijalno ugovaranje, kao i poni{titi obavje{tenje o nabavci prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

(1-11/1052-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR 


Na temelju Zakona o javnim nabavama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), ~lanka 36. i 37. Statuta Hrvatskih telekomunikacija d.o.o. Mostar i Odluke Uprave dru{tva br. D-195-8-6/05 od 4. o`ujka 2005. godine objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE 

ZA NABAVU OSOBNIH, TERENSKIH I DOSTAVNIH MOTORNIH VOZILA 

1. NARU^ITELJ 

HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. MOSTAR 

Kneza Branimira b.b., 88000 Mostar 

Kontakt osoba: g. Berislav Maru{i} (tel: 063 328 834; 

faks: 036 395 456) 

Internet adresa: www.ht.ba 

2. PREDMET 

Predmet ovog otvorenog postupka javne nabave su sljede}a vozila: 

    Lot 1:    Osobno motorno vozilo AUDI A6 ili     ekvivalent uz
        uvjet "staro za novo"
        Koli~ina: 1 kom 

    Lot 2:    Osobno motorno vozilo VW PASSAT ili ekvivalent
        Koli~ina: 5 kom 

    Lot 3:    Terensko motorno vozilo LADA NIVA ili
        ekvivalent
        Koli~ina: 11 kom 

    Lot 4:    Teretno - dostavno motorno vozilo
        RENAULT KANGOO ili ekvivalent
        Koli~ina: 4 kom 

Mjesto isporuke je HT d.o.o. Mostar - Autopromet, Bi{}e Polje, Mostar. 

Ponude se mogu dostaviti za jedan ili vi{e lotova koji su predmet nadmetanja. Nepotpune ponude ne}e se razmatrati. Alternativne ponude nisu dopu{tene. 

Ne postoji mogu}nost zaklju~ivanja okvirnog sporazuma. 

3. PRAVO SUDJELOVANJA I UTVR\IVANJE SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 

Pravo na sudjelovanje u nadmetanju imaju ponuditelji koji su registrirani u Bosni i Hercegovini za obavljanje djelatnosti iz predmeta nadmetanja. 

Uvjeti za sudjelovanje i sposobnost ponuditelja (pravna, poslovna, ekonomska i financijska) provjerit }e se na temelju dokaza odnosno dokumentacije koju ponuditelji dostavljaju sukladno uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje Naru~itelja. 

4. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE 

Dokumentaciju za nadmetanje na hrvatskom jeziku ponuditelji mogu preuzeti u sljede}em uredu: 

HT d.o.o. Mostar 

Protokol 

Kneza Branimira b.b. 

88 000 Mostar, 

tel: 036 / 395 201: faks: 036 / 395 279, 

uz predo~enje dokaza o uplati otkupnine u iznosu od 200,00 KM na ra~un broj 3381002202007207 kod UniCredit Zagreba~ke banke BH d.d. u korist HT d.o.o. Mostar pod nazivom: Dokumen- tacija za nadmetanje za nabavu motornih vozila. 

Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. 

5. JAMSTVO ZA PONUDU 

Sve ponude moraju biti popra}ene jamstvom za ponudu u iznosu od 4.000,00 KM za Lot 1, 5.000,00 KM za Lot 2, 3.000,00 KM za Lot 3, te 2.000,00 KM za Lot 4. Ukoliko ponuda uklju~uje vi{e lotova iznos jamstva za ponudu odgovara zbroju ovdje dodijeljenih vrijednosti za lotove koji se nude. Jamstvo za ponudu mora biti u obliku bankovne garancije sukladno obrascu iz dokumentacije za nadmetanje. Ponuda dostavljena bez prihvatljivog jamstva za ponudu ne}e se razmatrati za dodjelu ugovora. 

6. DOSTAVLJANJE PONUDA 

Ponude se podnose na jednom od slu`benih jezika u Federaciji BiH. Zatvorene i zape~a}ene ponude potrebno je dostaviti na sljede}u adresu: 

HT d.o.o. Mostar 

Protokol 

Kneza Branimira b.b. 

88 000 Mostar, 

najkasnije do 09. svibanj 2005. godine, do 12.00 sati kada }e ponude biti otvorene uz nazo~nost onih predstavnika ponuditelja koji `ele sudjelovati. Ponude pristigle nakon datuma i vremena navedenog naprijed ne}e biti prihva}ene te }e se ponuditeljima vratiti neotvorene. 

7. MJERILA ZA PROCJENU I USPOREDBU PONUDA 

Kriterij za dodjelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda. Ponude dostavljene sukladno uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje Naru~itelja }e se vrednovati na temelju sljede}ih potkriterija: iznos ponude (60%), jamstveni rok i uvjeti servisiranja (20%), rok isporuke (10%), kvaliteta - tehni~ke karakteristike (10%). 

8. TRO[KOVI PONUDE 

Naru~itelj zadr`ava pravo odbijanja svih ponuda i ne snosi nikakve tro{kove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u nadmetanju. 

Napomena (Lot 1): Staro vozilo AUDI A6 zainteresirani ponuditelji mogu uz prethodnu najavu pogledati na adresi Naru~itelja navedenoj u to~ki 1. ove obavijesti svakim radnim danom od 8.00 do 15.00 sati, prije isteka krajnjeg roka za dostavljanje ponuda. Kontakt osoba: g. Berislav Maru{i}, tel: 063 328 834. 

(1-11/1054-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E ZA "VODNO PODRU^JE SLIVOVA RIJEKE SAVE"
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), ugovorni organ Javno preduze}e za "Vodno podru~je slivova rijeke Save" Sarajevo objavljuje 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

OTVORENI POSTUPAK
- ROBE - 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

    Organizacija: Javno preduze}e za "Vodno podru~je slivova rijeke Save" 

    Kontakt-osoba: Enes Alagi} 

    Adresa: Grbavi~ka 4/III 

    Po{tanski broj : 71000 

    Grad: Sarajevo 

    Identifikacioni broj : 4200486620009 

    Telefon: 033 209 903 

    Faks: 033 209 993 

    Elektronska po{ta (e-mail): info@voda.ba 

    Internet adresa (web): www.voda.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DO- DATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

    Kao pod I.1. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONU- DE / ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Kao pod I.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN) 

    javno preduze}e na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA: 

    Robe: 

II. 2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN) (ukoliko je primjenjivo) 

    Ne 

II.3.    NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KON- KRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

    Nabavka laboratorijskog namje{taja 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA: (ako je potrebno, koristiti dodatni list papira) 

    Izrada, nabavka i monta`a laboratorijskog namje{taja (laboratorijski stolovi raznih dimenzija, ormari, laboratorijske stolice, kuhinjski namje{taj, kancelarijski namje{taj) 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA 

    Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6.    MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

    Vodoprivredna laboratorija "Butile" u op}ini Novi Grad 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Ne 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA? (~lan 17 ZJN) (ukoliko je primjenjivo) 

    Ne 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    45 radnih dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1.    IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, ukoliko se zahtijeva (~lan 16 ZJN) 

    2.000,00 KM 

III.2.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU, ako je primjenjivo (~lan 16-17. UPZ) 

    Nema 

III.3.    IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGO- VORA, ukoliko se zahtijeva (~lan 16 ZJN) 

    10% od vrijednosti ugovora 

III. 4.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA, ako je primjenjivo (~lan 19 UPZ) 

    Nema 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) 

    Ponu|a~ }e biti odbijen ukoliko ne predo~i dokaze u smislu ~lana 23 ZJN. 

    Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, i morjau biti izdati od nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini. 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELAT- NOSTI (~lan 24 ZJN) 

    Naziv i ta~na adresa, porezni i identifikacioni broj ponu|a~a. 

    Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima. Ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja.  

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FI- NANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

    Dostaviti relevantne dokaze ponu|a~a u skladu sa ~lanom 25. stav (1) ta~ke b, d, 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ ILI PRO- FESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN) 

    Dostaviti relevantne dokaze ponu|a~a u skladu sa ~lanom 26. stav 2, ta~ke a, b, c, d. 

    Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA: 

    Otvoreni: 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34 ZJN): 

    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija (prema opadaju}em redoslijedu): 

        1)    Cijena    u~e{}e 70 % 

        2)    Dinamika realizacije    u~e{}e 20 % 

        3)    Podobnost ponu|a~a    u~e{}e 10 % 

IV.3.    PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMA- NA DOMA]EG (~lan 20 UPZ) 

    Nema 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKU- MENTACIJE (~lan 18 ZJN): 

    Pregled tenderske dokumentacije sa dobijanjem potrebnih informacija se mo`e izvr{iti u prostorijama ugovornog organa u Sektoru za kori{tenje voda (soba 8) u periodu 12.04-15.04. 2005. godine u vremenu od 08-10 ~asova. 

    Zahtjev za u~estvovanje upostupku javne nabavke (preuzimanje tendera) se dostavlja putem faxa ili preporu~ene po{te ugovornom organu najkasnije do 29.04.2005. do 14 ~asova. 

    Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE, ukoliko su osim slu`benih jezika BiH prihvatljivi i drugi jezici (~lan 8 ZJN) 

    Nema 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

    12.05.2005. (datum), do 11,00 ~asova (vrijeme) 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOS- TI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZ- BIJEDITI 

    60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (u slu~aju otvorenog postupka) (~lan 33 ZJN, ~lan 13 UPZ) 

    Datum, 12.05.2005. godine u 11,15 ~asova 

    Mjesto: Javno preduze}e za "Vodno podru~je slivova rijeke Save" Sarajevo, Grbavi~ka 4/III 

Ovaj oglas je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", web stranici Javnih nabavki (www.javnenabavke.ba), web stranici Javnog preduze}a za "Vodno podru~je slivova rijeke Save" Sarajevo (www.voda.ba). 

(1-11/1060-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O. KAKANJ 

Na osnovu ~lana 19., i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04.), RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj (u daljnjem tekstu: ugovorni organ) objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA BROJ 18/05 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku roba - nabavka REDUKTORA NKB-360 I MAGNETITA, kako slijedi: 

    Lot 1.    REDUKTOR NKB-360 

    Lot 2.    MAGNETIT 

2. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u otvorenom postupku imaju sva pravna i fizi~ka lica koja: 

2.1.    su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, {to se dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom - rje{enje o upisu u sudski registar sa svakim pojedina~no ovjerenim prilogom, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), 

2.2.    dostave ponudu u dva primjerka (original i kopija), prema uslovima navedenim u: 

    - otvorenom postupku i 

    - tenderskoj dokumentaciji koju su izuzeli. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora da sadr`i: 

3.1.    naziv i ta~nu adresu, porezni i identifikacioni broj ponu|a~a, 

3.2.    ovjerenu kopiju rje{enja o upisu u sudski registar, ne stariju od tri mjeseca 

3.3.    ovjerenu izjavu ponu|a~a da nema smetnji sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, 

3.4.    uvjerenje suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, 

3.5.    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od tri mjeseca, 

3.6.    uvjerenje o izmirenim doprinosima (PIO/MIO, zdravstvo), ne starije od tri mjeseca, 

3.7.    uvjerenje suda da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od tri mjeseca, 

3.8.    uvjerenje da odgovorno lice u pravnom ili fizi~kom licu nije ka`njavano za privredni prijestup, ne starije od tri mjeseca, 

3.9.    opciju va`enja ponude minimum 60 dana od otvaranja ponude, 

3.10.    potvrdu o solventnosti od poslovne banke u zadnjih 6 mjeseci, odgovaraju}a bankovna pisma, 

3.11.    specifikaciju roba po va`e}im standardima (tehni~ke i koli~inske), 

3.12.    ponu|enu cijenu u KM sa paritetom, FCO Kakanj, 

3.13.    ispunjenje tehni~kih uvjeta, certifikat o kvalitetu robe, 

3.14.    uvjete i na~in pla}anja, 

3.15.    vremenski rok isporuke robe, sukcesivna isporuka prema dinamici ugovornog organa u roku od 30 dana od izdavanja narud`benice, istovremeno koli~ina robe nije fiksna i ugovorni organ zadr`ava pravo korekcije u odnosu na koli~ine navedene u tenderskoj dokumentaciji, 

3.16.    referenc listu u zadnje 2 godine iz oblasti predmeta ovog postupka, ponu|a~-ugovorni organ. 

3.17.    alternativne ponude su dozvoljene, 

3.18.    ponude se mogu dostaviti za jedan ili vi{e lotova. 

Dokumenti unutar ponude trebaju biti slo`eni i ozna~eni rednim brojem i svaka stranica treba biti numerisana. 

4. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE 

Procjenu ponuda koje ispunjavaju formalne uslove iz ta~ke 3. (sadr`aj ponude), ugovorni organ }e izvr{iti po slijede}em kriteriju: 

4.1. ekonomski najpovoljnija ponuda, 

5. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu: 

Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o Kakanj 

ul. Zgo{}anska 17, 

72240 Kakanj, Bosna i Hercegovina sa naznakom: 

Ponuda za otvoreni postupak SUKCESIVNA ISPORUKA ZA NABAVKU ROBE - REDUKTORA NKB-360 I MAGNETITA. 

Obavezno na koverti nazna~iti nabavka REDUKTORA NKB-360 I MAGNETITA Lot broj: ______/NE OTVARAJ/ 

U razmatranje }e se uzeti ponude koje stignu na Protokol Rudnika najkasnije do 11.05.2005. godine do 14,00 sati. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama Komercijalne slu`be dana 12.05.2005. godine u 11,00 sati. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi pismeno ovla{teni zastupnici. 

O rezultatima javnog nadmetanja svi ponu|a~i bit }e pismeno obavije{teni. 

6. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponu|a~a u Komercijalnoj slu`bi, a ugovorni organ je du`an u roku od tri dana po prijemu zahtjeva dostaviti tendersku dokumentaciju ponu|a~u, uz podno{enje zahtjeva dostaviti i primjerak uplate tro{kova tendera u iznosu od 50,00 KM. Sredstva su nepovratna. Uplata se vr{i na ra~un broj IK banka d.d. Zenica 1340200000009427 i Central profit banka d.d. Sarajevo 1294011000218070 ili na blagajni Rudnika sa naznakom: "Za izuzimanje tenderske dokumentacije SUKCESIVNA ISPORUKA ZA NABAVKU ROBE-REDUKTOR NKB-360 I MAGNETITA. 

7. TRO[KOVI PONUDE 

Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. 

Tako|er, zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili da djelimi~no odbije svaku ponudu, poni{ti otvoreni postupak u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan objasniti razloge takvog postupka. 

8. NAKNADNA POJA[NJENJA PONUDE 

Ugovorni organ mo`e u toku razmatranja ponuda, prije dono{enja odluke o izboru napovoljnije ponude, tra`iti dodatne informacije od ponu|a~a u cilju razja{njenja nejasno}a iz iste. 

9. UGOVOR 

Sa ponu|a~em ~ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija zaklju~it }e se ugovor o nabavci robe, odnosno vr{enju usluga. 

10. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Komercijalnoj slu`bi ili na telefon broj: 032/553-494 i 553-281, kontakt osoba za tehni~ka pitanja Merdi} Enver, dipl. ing. ma{., tel.broj 061/230-592. 

11. NA^IN OBJAVE 

Otvoreni postupak bit }e objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", kao i na www.rmukakanj.com 

(1-11/1066-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INA ZENICA
JAVNO PREDUZE]E ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URE\ENJE GRADA "ZENICA" ZENICA 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 te akta br. 06/23-2883/05-1 od 22. 03.2005. Op}ine Zenica, ~l.20. Pravilnika Javnog preduze}a za prostorno planiranje i ure|enje grada "Zenica"-Zenica, Op}ina Zenica putem Javnog preduze}a za prostorno planiranje i ure|enje grada "Zenica" Zenica objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK O JAVNOJ NABAVCI 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU I ISPORUKU GRA\EVINSKOG MATERIJALA I RAD GRA\EVINSKIH MA[INA ZA REALIZACIJU PROGRAMA URE\ENJA GRADA I ODR@AVANJA PUTEVA NA TERITORIJI OP]INE ZENICA
ZA 2005. GODINU 

I. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnije ponude za: 

    LOT 1.    Nabavku i isporuku gra|evinskog materijala za
            realizaciju Programa ure|enja grada i odr`avanja
            puteva na teritoriji op}ine Zenica za 2005. godinu 

    LOT 2.    Rad gra|evinskih ma{ina za realizaciju Programa
            ure|enja grada i odr`avanja puteva na teritoriji
            op}ine Zenica za 2005. godinu 

Orijentaciona predra~unska vrijednost oba LOT-a iznosi 100.000,00 KM 

II. PRAVO U^E[]A 

imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) 

III. SADR@AJ PONUDE 

IV. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

ZA LOT 1 

Izbor najpovoljnije ponude vr{it }e se po kriteriju "ekonomski najpovoljnija ponuda" 

ZA LOT 2 

Izbor najpovpljnije ponude vr{it }e se po kriteriju "Ekonomski najpovoljnija ponuda" 

V. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMEMENTACIJE 

Tendersku dokumentaciju za ponude ponu|a~i mogu podi}i u poslovnoj zgradi Javnog preduze}a za prostorno planiranje i ure|enje grada "Zenica" Zenica, Ulica Mehmedalije Tarabara br. 15 u Zenici, I sprat zgrade preduze}a kancelarija br.110, Zenica, nakon objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" svakim radnim danom u peridu od 10 -15 sati. 

Za preuzetu tendersku dokumentaciju za LOT 1 ponu|a~ je du`an uplatiti 150,00 KM, za LOT 2 uplata od 100,00 KM. Uplate }e se vr{iti na transakcijski ra~un Preduze}a br. 1340100000l39121 otvoren kod IK Banke -Zenica ili na blagajni preduze}a. 

VI. PODNO[ENJE PONUDA I ROKOVI 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumen- taciji ugovornog organa a podnose se li~no ili preporu~enom po{iljkom na adresu: Javno preduze}e za prostorno planiranje i ure|enje grada "Zenica" Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, protokol preduze}a I sprat kancelarija 109, najkasnije do 10.05.2005. godine u 15,00 sati, u zape~a}enoj koverti sa naznakom "PONUDA ZA ISPORUKU MATERIJALA I RAD GRA\EVINSKIH MA[INA -po Programu ure|enja grada i odr`avanja puteva na teritoriji op}ine Zenica za 2005. godinu, s napomenom "NE OTVARAJ " naznaka za koji lot se ponuda odnosi. Otvaranje ponuda je javno i izvr{i}e se 13.05. 2005. godi- ne u 11,00 Sala za sastanke II sprat Javnog preduze}a za prostorno planiranje i ure|enje grada "Zenica" Zenica ul. Mehmedalije Tarabara br. l5. Otvaranju mogu prisustvovati ponu|a~i koji prethodno predo~e ovla{tenje. 

Ponude se podnose na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini. Nepotpune ponude i ponude prispjele nakon zadanog roka ne}e biti razmatrane.  

VII. OSTALO 

Javno preduze}e za prostorno planiranje i ure|enje grada "Zenica" Zenica ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku, te zadr`ava pravo da ponudu prihvati u cijelosti ili djelimi~no, {to podrazumijeva i parcijalno ugovaranje, kao i da poni{ti postupak u cijelosti ili djelimi~no, prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. Finansiranje }e se izvr{iti prema dinamici doznake sredstava iz Bud`eta Op}ine. Sa ponu|a~em koji bude predlo`en kao najbolji, za svaki lot zaklju~it }e se okvirni sporazum u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Nakon objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" isti tekst oglasa objavit }e se na web stranici Javne nabavke i na na{oj web stranici www. jpzenica.co.ba 

(1-11/1073-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "RAD" SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 19 i 20 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Javno komunalno preduze}e "RAD" Sarajevo objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

za izbor najpovoljnijih ponu|a~a za isporuku rezervnih dijelova i potro{nog materijala za teku}e i investiciono odr`avanje voznog parka i mehanizacije prema specifikacijama iz tenderske dokumentacije za period 20.05.2005. do 30.05.2006. sa zaklju~ivanjem OKVIRNOG SPORAZUMA kako slijedi: 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijih ponu|a~a za isporuku rezervnih dijelova i potro{nog materijala za teku}e i investiciono odr`avanje voznog parka i mehanizacije prema specifikacijama iz tenderske dokumentacije kako slijedi: 

    LOT 1.    Rezervni dijelovi za motorna vozila
            Mercedes Benz 

    LOT 2.    Rezervni dijelovi za sp.vozila MB-UNIMOG, 

    LOT 3.    Rezervni dijelovi za motorna vozila "MAN" 

    LOT 4.    Rezervni dijelovi za motorna vozila FAP "TAM" 

    LOT 5.    Rezervni dijelovi za vozila VW i "[koda" 

    LOT 6.    Rezervni dijelovi za plugove, freze, ~istilice i
            posipa~e "SCHMIDT" 

    LOT 7.    Rezervni dijelovi za gra|evinsku mehanizaciju
            Bitelli Fiat Hitachi, CMCi Fas Verdin 

    LOT 8.    Rezervni dijelovi za gra|evinsku mehanizaciju
            "Caterpillar" 

    LOT 9.    Rezervni dijelovi za gra|evinsku mehanizaciju
            "Bomag" 

    LOT 10.    Rezervni dijelovi za gra|evinsku mehanizaciju
            "Vögele" i "HAMM" 

    LOT 11.    Rezervni dijelovi za gra|evinsku mehanizaciju
            "ATLAS COPCO" "PINJOAR" "MANESMAN" 

    LOT 12.    Rezervni dijelovi za kosilice "STIHL"za puha~e i
            odbaciva~e snijega "HUCQUVARNA" 

    LOT 13.    Nove gume vanjske za putni~ka vozila, laka
            teretna vozila, teretna vozila gra|evinske ma{ine,
            zra~nice i repromaterijal za vulkaniziranje i
            opravku guma 

    LOT 14.    Protektirane gume 

    LOT 15.    Autoelektrika za motorna vozila 

    LOT 16.    Filteri za motorna vozila gra|evinske ma{ine 

    LOT 17.    Le`ajevi za motorna vozila i gra|evinske ma{ine 

    LOT 18.    Spojnice za motorna vozila
            (potisne plo~e, lamele, le`aji) 

    LOT 19.    Crijeva za hidrauliku, vodu, zrak, kisik i gorivo,
            plin. cijevi hidraulike i ko~nica 

    LOT 20.    Pneumatski i elektronski ure|aji za
            "Mercedes-Benz", "MAN", FAP, VOLVO,
            IVECO, RENAULT, STEYR, OAEF 

    LOT 21.    Rezervni dijelovi za hidrauliku, hidr. pumpe,
            cilindri i ventili za gra|evinske ma{ine i
            komunalne nadogradnje 

    LOT 22.    ^eli~ne trake za gibnjeve i gibnjevi teretnih
            vozila 

    LOT 23.    Potro{ni materijal za odr`avanje vozila i
            mehanizacije, elektrode, rezne i brusne plo~e za
            varenje, tokarski no`evi, burgije, vijci- matice i
            podlo{ke, stare krpe, sprejovi, ljepila, silikoni 

    LOT 24.    Razni metalni materijali za odr`avanje
            mehanizacije: cijevi, {ipke, limovi (razni profili),
            obojeni metali, ~elici 

    LOT 25.    Materijal za autolakirerske i molerske radove 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u javnom nadmetanju imaju sva pravna lica iz zemlje i inostranstva koja su registrovana za prodaju rezervnih dijelova koja je predmet "Otvorenog postupka" izuzev subjekata koji su po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), isklju~eni iz prava sudjelovanja u otvorenom postupku. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

3.1.    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem; 

3.2.    ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca; 

3.3.    potvrda banke o aktivnosti transakcijskog ra~una; 

3.4.    uvjerenje suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, niti da je nad istim obavljen postupka ste~aja ili likvidacije ne starije od tri mjeseca (za doma}e ponu|a~e); 

3.5.    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ne starije od tri mjeseca (za doma}e ponu|a~e); 

3.6.    uvjerenje o izmirenim doprinosima (PIO/MIO, zdravstveno) no starije od tri mjeseca (za doma}e ponu|a~e); 

3.7.    uvjerenje suda da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od tri mjeseca (za doma}e ponu|a~e); 

3.8.    uvjerenje da odgovorno lice u pravnom i fizi~kom licu nije ka`njavano za privredni prestup, zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticanja dobiti, ne starije od tri mjeseca (za doma}e ponu|a~e); 

3.9.    izjava ponudioca da ne postoji zakonska smetnja za u~e{}e u javnom nadmetanju za slu~ajeve o kojima se ne vodi slu`bena evidencija - izjava ponudioca ima zna~aj dokaznog sredstva (za doma}e ponu|a~e); 

3.10.    izjava ponu|a~a ovjerena od strane ovla{tenog lica, a koja se odnosi na nepromjenljivost cijena; 

3.11.    izjava o prihvatanju tenderskih uslova; 

3.12.    referenc lista ponu|a~a koji ima u poslovima sli~nog sadr`aja, a koja je predmet ovog tendera; 

3.13.    ovla{tenje ili ugovor o zastupanju proizvo|a~a i/ili kopiju ugovora izme|u ponu|a~a i generalnog zastupnika/distributera (u ovom slu~aju mora se prilo`iti i ugovor izme|u principala i zastupnika kao prilog ugovoru ponu|a~a i generalnog zastupnika/distributera) za prodaju robe iz predmeta nadmetanja ukoliko ponu|a~ nije direktni proizvo|a~ ili generalni zastupnik u zemlji naru~ioca; 

3.14.    pismenu izjavu da posjeduje skladi{te za ponu|enu robu, lager listu sa jedini~nim cijenama; 

3.15.    pismenu izjavu da }e isporu~ivati samo originalne rezervne dijelove sa katalo{kim brojevima proizvo|a~a motornih vozila i mehanizacije ili proizvo|a~a rezervnih dijelova za drugu ugradnju koji su homologirani sa uporednim katalo{kim brojem originalnog RD-a; 

3.16.    izjava da }e obezbijediti kataloge za rezervne dijelove ili "Katalog elektronskih dijelova" - sistem EPC ili drugi vid koji omogu}ava poluautomatski pristup katalo{kim brojevima sa odgovaraju}im vremenskim izmjenama CD-a zbog dodatnih informacija u izmjeni podataka za rezervne dijelove, bez dodatne nov~ane naknade; 

3.17.    homologacioni atesti proizvo|a~a RD-a; 

3.18.    ponu|ena cijena bez poreza ispunjene u specifikacijama, po komadu i ukupna cijena po svakoj specifikaciji i to:
za doma}e isporu~ioce u valuti u KM, DDP skladi{te naru~ioca-ocarinjeno
za ino isporu~ioce u valuti EURO, DDU naru~ilac 

3.19.    rok isporuke u skladi{te kupca; 

3.20.    uslovi i na~in pla}anja; 

3.21.    opcija ponude 60 dana; 

3.22.    pisana izjava o preuzimanju solidarne odgovornosti svih obaveza i ko je nosilac ugovora ako ponudu dostavlja grupa dobavlja~a. 

Kopije dokumenata moraju bili ovjerene i ne starije od tri mjeseca. 

4. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski kriterij i to: 

1.    ponu|ena cijena: 3.18 

2.    uslovi i na~in pla}anja: 3,20 

3.    rok isponike: 3,19 

4.    kvalilet robe (originalni rez. dijelovi)
- eliminatorno: 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 i 3.17 

5.    referensa i posebno dosada{nja saradnja 

6.    obezbjedenje tehni~ke dokumentacije za identifikaciju rez dijelova po kat. brojevima: 3.16 

U postupku vrednovanja prispjelih ponuda, prema navedenim kriterijima cijena }e biti najva`niji, ali ne i jedini i odlu~uju}i kriteriji kod izbora najpovoljnije ponude. 

5. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija po ovom javnom nadmetanju dostupna je nakon objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", 11.04.2005. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u sjedi{tu Javnog komunalnog preduze}a "RAD" Sarajevo ulica Paromlinska 57, u sobi broj 23, sa dokazom o izvr{enoj uplati nepovratnog iznosa tro{kova tendera za LOT 1 200,00 KM (100 EURO), ostali lotovi po 50,00 KM (25,00 EURO) 

a)    za uplale u KM na `irora~un broj
129-104-10000009-87 kod HVB Central Profit Banka dd Sarajevo
154-001-1 100043893 UPI Banka dd Sarajevo 

b)    za uplate u EURO
HVB Central Profit Banka dd Sarajevo
SWIFT:BACXBA 22
Rn.br. 129-104-10000009-87 CONTO:5010120
banka posrednik COMMERZ BANK AG FRANKFURT (SWIFT:COBADEFF) Rn.br. 400876832700 u korist HVB CENTRAL PROFIT BANKA D.D. SARAJEVO, ili na blagajni Javnog komunalnog preduze}a "RAD" Sarajevo uz naznaku - Tenderska dokumentacija po otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku rezervnih dijelova. 

6. PODNO[ENJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji ugovornog organa (specifikacija, nacrt ugovora i tra`ena dokumentacija) sa jednom kopijom i propisno potpisana od strane ovla{tenog ponu|a~a. 

Zatvorene i zape~a}ene ponude(koverte) sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se na Protokol JKP"RAD", soba 23, uz naznaku: "Ponuda za otvoreni postupak za isporuku rezervnih dijelova - ne otvaraj", u roku od 28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

LOT     1 -   LOT -   12 09.05.2005. godine, ponedjeljak do 12 sati. 

LOT 13 - LOT -  25 10.05.2005. godine, utorak do 12 sati. 

Dokumenta iz sadr`aja ponude razvrstati u dvije odvojene koverte, kopiju i original sa naznakom za LOT, a sve to u jednu zajedni~ku kovertu. 

Nepotpune i neblagovremeno prispjele ponude ne}e se razmatrati. 

Ugovorni organ }e izdati potvrdu o prijemu ponuda uz navo|enje datuma i vremena prijema. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama JKP "RAD" dana 

    LOT 1 - LOT 12 - 09.05.2005. godine, ponedeljak u 12,15 sati. 

LOT13 - LOT 25 - 10.05.2005. godine utorak u 12,15 sati. 

Svaki od ponu|a~a mo`e uputiti po jednog ovla{tenog predstavnika (pismeno ovla{tenje) da prisustvuje javnom otvaranju ponuda. 

Ponude primljene nakon isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti prihva}ene i vrati}e se ponu|a~u neotvorene. 

8. OSTALO 

JKP "RAD" Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove u otvorenom postupku, a u cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude, mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 

Sa ponu|a~em koji bude predlo`en kao najpovoljniji zaklju~it }e se OKVIRNI SPORAZUM o nabavci u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Koli~ine rezervnih dijelova i ostalog materijala su date u specifikacijama prema iskustvenim pra}enjima i orijentacionoj godi{njoj potro{nji i bi}e nabavljani samo prema incidentnim situacijama, tj. trenutnim potrebama u toku vremenskog perioda snabdijevanja, tako da naru~ilac daje sebi za pravo da koli~ine robe mo`e smanjivati i pove}avati. 

Naru~ilac mo`e prekinuti saradnju sa svakim odabranim isporu~iocima ukoliko ne bude ispunjavao ponu|ene uslove iz otvorenog postupka u toku saradnje. 

O rezultatima otvorenog postupka ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni, a za sve informacije u vezi obavje{tenja o javnoj nabavci mo`e se kontaktirati Haris Kukavica na telefon 654-480. 


(1-11/1074-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/@UPANIJA SREDI[NJA BOSNA
OP]INA NOVI TRAVNIK 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnom nabavkama ("Slu`beni glasnik", broj 49/04) na~elnik Op}ine Novi Travnik objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU ROBA, PRU@ANJE USLUGA I IZVO\ENJE RADOVA 

I - PREDMET NADMETANJA 

Prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku roba, pru`anje usluga i vr{enje radova u 2005.godini, za potrebe Op}ine Novi Travnik i to: 

LOT 1 - kancelarijski materijal i sitni inventar 

LOT 2 - {tamparske usluge 

LOT 3 - isporuka goriva za vozila Op}ine 

LOT 4 - odr`avanje vozila Op}ine 

LOT 5 - sredstva za ~i{}enje i odr`avanje higijene 

LOT 6 - osiguranje imovine op}inske zgrade 

LOT 7 - odr`avanje ra~unarske opreme 

LOT 8 - asfaltiranje udarnih rupa gradskih ulica 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti, koja je predmet otvorenog postupka, osim onih koja su isklju~ena prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

III - DOKUMENTACIJA- SADR@AJ PONUDE 

1.    Naziv, adresa sjedi{ta ponu|a~a, broj telefona i telefaksa 

2.    Ovjerena kopija rje{enja sudskog registra (pravna lica), odnosno rje{enja nadle`nog organa za obavljanje djelatnosti, koja je predmet javnog nadmetanja, sa svim prilozima (za fizi~ka lica) 

3.    Ovjerena kopija identifikacijskog i poreznog broja (ne starija od 90 dana) 

4.    Uvjerenje o uredno izmirenim poreznim obavezama (ne starije od 90 dana) 

5.    Uvjerenje o uredno izmirenim doprinosima za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje (ne starije od 90 dana) 

6.    Uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije (ne starije od 90 dana) 

7.    Uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije pravosna`nom sudskom presudom osu|eno za bilo koje ka`njivo djelo po osnovu zloupotrebe propisa u smislu poslovnog pona{anja u posljednjih pet godina (ne starije od 90 dana). 

8.    Uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije pravosna`nom odlukom progla{eno krivim za ozbiljan profesionalan prekr{aj u posljednjih pet godina (ne starije od 90 dana) 

9.    Referenc lista za posljednje tri godine iz oblasti iz koje je predmet javnog nadmetanja. 

10.    Fiksne cijene, jedini~ne i ukupne, izra`ene u KM, sa ura~unatim porezima 

11.    Uslovi, rokovi, na~in pla}anja. 

12.    Rokovi isporuke robe, vr{enja usluga ili izvo|enje radova, uz pismenu izjavu kojom ponu|a~ garantuje blagovremenu i redovnu isporuku, vr{enje usluga i radova, po zahtjevu naru~ioca. 

13.    Garantni rok za isporu~enu robu, izvr{ene usluge ili izvedene radove. 

14.    Rabat i druge pogodnosti. 

15.    Ostali elementi iz tenderske dokumentacije. 

Ponu|a~ mo`e dostaviti i drugu dokumentaciju za koju smatra da je bitna. Tra`ena dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili od nadle`nog organa ovjerenoj kopiji. Prilozi moraju biti numerisani prema redosljedu dokumenata iz sadr`aja ponude. 

Navedeni dokazi i elementi su sastavni dio ponude i nedostatkom bilo kojeg od istih, ponuda }e se smatrati nepotpunom. 

IV - TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Slu`bi za privredu/gospodarstvo, finansije i obnovu, kancelarija broj 12, zgrada Op}ine radnim danom od 8,00 - 16,00. Napomena: dokumentacija besplatna. 

V - KRITERIJI VREDNOVANJA PONUDA 

1.    Ponu|ena cijena 

2.    Uslovi pla}anja, financijske pogodnosti 

3.    Rok isporuke (izvo|enja radova) 

4.    Garantni rok 

5.    Reference ponu|a~a 

VI - PODNO[ENJE PONUDE I ROKOVA 

Ponude u zatvorenoj zape~a}enoj koverti, sa naznakom "NE OTVARAJ PONUDA ZA LOT" br. (navesti broj naziva LOT-a), dostaviti na protokol Op}ine na adresi: Op}ina Novi Travnik ulica Kralja Tvrtka, br. l, 72 290 Novi Travnik, najkasnije 28 (dvadesetosam) dana od dana objavljivanja poziva u "Slu`benom glasniku BiH". Na koverti obavezno nazna~iti adresu ponu|a~a, broj telefona/faksa. 

VII - OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama zgrade Op}ine, sala op}inskog vije}a dana 10.05.2005. godine (utorak) sa po~etkom u 12,00 sati, redoslijedom po LOT-ovima. Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a. 

VIII - ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A 

Odabir najpovoljnijeg ponu|a~a }e izvr{ili Komisija u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i predlo`iti op}inskom na~elniku zaklju~ivanje ugovora sa odabranim najpovoljnijim ponu|a~ima. 

IX - OSTALE NAPOMENE 

Op}ina Novi Travnik ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupka javnog nadmetanja, zadr`ava pravo prihvatiti u cijelosti ili djelimi~no ponudu, poni{titi otvoreni poziv ili odbiti ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razlog takve odluke. 

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 030-792-447, u vremenu od 8,00-16,00, svakog radnog dana. 


(1-11/1075-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HERCEG BOSNE" D.D. MOSTAR 

Na temelju ~lanka 19. i 20. to~ka 1. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i na temelju Odluke br. I - 1147/05 od 05.04.2005. godine, JP"Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA JAVNU NABAVU ROBA U 2005. GODINI 

1. PREDMET JAVNE NABAVKE 

Predmet javne nabavke je isporuka sljede}eg: 

    LOT 65 -    BROJILA ELEKTRI^NE ENERGIJE 

    LOT 66 -    UKLOPNI SATOVI     

    LOT 67 -    ORMARI ZA UGRADNJU BROJILA SA
            PRIBOROM 

2. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u javnoj nabavci imaju svi ponuditelji registrirani za obavljanje djelatnosti iz predmeta javne nabavke bez obzira na sjedi{te ili prebivali{te, osim ponuditelja koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja u javnim nabavkama prema ~lanku 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

3. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA 

Nakon izbora kvalificiranih ponuditelja, kako je propisano ~l. 22 do 26. Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ predvi|a zaklju~ivanje okvirnog sporazuma na period od godinu dana prema kriteriju najni`e cijene tehni~ki zadovoljavaju}e ponude. 

4. MJESTO I VRIJEME PREUZIMANJA NATJE^AJNE DOKUMENTACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju sa naznakom za koju skupinu se nadme}u. 

Zahtjev za u~e{}e treba dostaviti na fax: ++387 36 317 156. 

Zainteresirani ponuditelji natje~ajnu dokumentaciju mogu preuzeti u poslovnom prostoru Naru~itelja - Zagreba~ka 1, Mostar - Komercijalna slu`ba, svakim radnim danom u vremenu od 09,00 do 13,00 sati uz prethodnu najavu na tel/fax: 036 317 156, a najkasnije 10 dana prije otvaranja ponuda. 

Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 100 KM za svaki LOT, na ime naknade tro{kova na ra~un Naru~itelja br. UniCredit Zagreba~ka banka broj 3381002200811294 i za firme izvan BiH na `irora~un broj 7100-978-48-06-003539 s naznakom 

"JN - ISPORUKA LOT............" 

5. MJESTO I VRIJEME PODNO[ENJA PONUDA 

Ponude se dostavljaju u zatvorenom omotu preporu~enom po{tom ili se predaju osobno na adresu naru~itelja: JP "Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar, Zagreba~ka 1, Mostar - PROTOKOL sa naznakom ("NE OTVARAJ JN - LOT...") Krajnji rok za dostavu ponuda je 11.05.2005. do 13 sati -PROTOKOL JP Nepravodobno pristigle ponude vratit }e se neotvorene ponuditelju. 

Alternativne ponude u kojima ponu|a~i nude druga~ije karakteristike predmeta nadmetanja u odnosu na zahtijevane u tenderskoj dokumentaciji nisu dopu{tene. 

Nisu dopu{tene ni varijante u dostavljanju ponuda, odnosno ponu|a~i mogu dostaviti za svaki LOT samo po jednu ponudu. 

Ponuda se dostavlja na jednom od slu`benih jezika Federacije BiH, a za strane ponuditelje na engleskom jeziku sa obveznim prijevodom na jedan od slu`benih jezika u Federaciji. 

6. MJESTO I VRIJEME OTVARANJA PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 11.05.2005.godine u 13 sati u sali za sastanke u JP "Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d- Mostar, Zagreba~ka 1. 

Otvaranju ponuda mogu biti nazo~ne ovla{tene ili opunomo}ene osobe ponuditelja uz uvjet predo~enja pisanog dokaza o ovlasti i dokaza osobnog identiteta. 

7. OBVEZE I ODGOVORNOSTI PONUDITELJA 

Obveze ponuditelja koji sudjeluju u javnoj nabavci je da ponude podnesu u roku, vremenu i mjestu utvr|enom u ovom pozivu, te da se pri izradi ponude obvezno pridr`avaju uvjeta i obveza koje proizlaze iz tenderske dokumentacije. 

Ponuditelj snosi odgovornost za to~nost, istinitost i vjerodostojnost predo~enih dokaza i dokumentacije u svojoj ponudi. 

8. OSTALE NAPOMENE 

Ponuditelji }e o rezultatima javne nabavke biti obavije{teni sukladno ~lanku 38. Zakona o javnim nabavama BiH. Naru~itelj zadr`ava pravo obustaviti postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u ~lanku 12. Zakona o javnim nabavama. 

Dodatne informacije u svezi s predmetom nadmetanja se mogu dobiti na kontakt tel. 036 -317 156 

JP "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna "d.d. Mostar, Mile Budaka 106A, 88000 Mostar, tel. 387 36 317 156 


(1-11/1077-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO
DIREKCIJA MOSTAR 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Mostar 

PONI[TAVA 

Dio otvorenog postupka po obavje{tenju o javnoj nabavci broj 13.3.7.5-702/05, i to : 

    LOT-2:    nabavka i isporuka potro{nog materijala -
            materijala za odr`avanje higijene 

objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", broj 10 od 28.02.2005. godine jer nije pristigla niti jedna ponuda. 

_______________ 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar objavljuje 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O JAVNOJ NABAVCI BROJ 13.3.7.5-702-6/05 

I. NARU^ILAC/KUPAC 

Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Mostar 

Adresa: Br. Feji}a bb Mostar 

Mati~ni broj: 4200211100056 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

Kontakt osoba: Rok{a Muharem 

Kontakt telefon: 036 510 329 

Kontakt e-mail adresa: Roksa.muharem@telecom.ba 

II. PREDMET NABAVKE 

Predmet otvorenog postupka dodjele ugovora, koriste}i okvirni sporazum je: 

nabavka i isporuka potro{nog materijala-materijala za odr`avanje higijene. 

Potpuni opisi, koli~inske i tehni~ke specifikacije tra`enih roba navedeni su u tenderskoj dokumentaciji. 

III. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi (ponu|a~i iz BiH ) koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupcima dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN-a ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

IV. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

V. KRITERIJI 

Kriterij za izbor kvalificiranih ponu|a~a ili kandidata je 

b) najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude. 

VI. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Svaki ponu|a~ du`an je dostaviti pismeni zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije na protokol BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Mostar, Br. Feji}a bb, Mostar, radnim danom od 08,00 do 16,00 ili na faks 036 551 006. Uz zahtjev je neophodno prilo`iti dokaz o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 30,00 KM. 

Uplatu izvr{iti na ra~un broj 161020000070332 otvoren kod Raiffeisen bank uz naznaku - Tenderska dokumentacija po obavje{tenju 13.3.7.5-702-6/05. 

VII. PODNO[ENJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Mostar, Br. Feji}a bb Mostar, kancelarija broj 8, najkasnije do 10.05.2005.godine do 12.00 sati. 

VIII. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se 10.05.2005.godine u 12 sati i 15 minuta u BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Mostar, Br. Feji}a bb. Mostar, velika sala, I sprat. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a, na osnovu pismenog ovla{tenja. 

Neblagovremene ponude ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene ponudiocu neotvorene.  

IX. OSTALE ODREDBE 

Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

Sa izabranim ponu|a~em zaklju~it }e se okvirni sporazum. 

Mjesto isporuke je fco skladi{e kupca i to u sukcesivnim isporukama u roku od 72 sata od dostavljanja narud`benice dobavlja~u. 

Opcija ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda. 

Sva korespodencija razmijenjena izme|u ponu|a~a i Direkcije Mostar bit }e na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora-okvirnog sporazuma. 

U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 


(1-11/1082-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA BR^KO DISTRIKTA 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Vlada Br~ko Distrikta BiH za potrebe svojih Odjeljenja i Institucija objavljuje obavje{tenje za 

NABAVKU ROBA PO LOTOVIMA 

OTVORENI POSTUPAK 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda i odabir napovoljnijeg ponu|a~a za isporuku sljede}ih roba po lotovima: 

    Lot I:    Kancelarijski materijal - potro{ni materijal; 

    Lot II:    Kancelarijski materijal - toneri i ketrid`i; 

    Lot III:    Prehrambeni artikli - nabavka hrane
            ( za potrebe bolnice i obdani{ta); 

    Lot IV:    Prehrambeni artikli -nabavka mesa; 

    Lot V:    Prehrambeni artikli - nabavka mlijeka; 

    Lot VI:    Prehrambeni artikli - nabavka hljeba; 

    Lot VII:    Sredstva za odr`avanje higijene; 

    Lot VIII:    Restoranske usluge i usluge smje{taja i 

    Lot IX:    Servisiranje kopir i faks aparata. 

NAPOMENA: Ponu|a~i mogu dostaviti ponudu za jedan ili vi{e lotova. 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica registrovana za obavljanje navedene djelatnosti i koja nisu isklju~ena iz u~e{}a u otvorenom postupku prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

3. SADR@AJ PONUDE 

Sadr`aj ponude treba biti u skladu sa uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji. Cijene trebaju biti navedene na original tenderskoj dokumentaciji koju ponu|a~i preuzmu od naru~ioca. 

4. KRITERIJ ZA VREDNOVANJE PONUDE 

Kriterij za vrednovanje ponuda je "ekonomski najpovoljnija ponuda". 

5. MJESTO PREUZIMANJA TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Vlade Br~ko Distrikta BiH, Odjeljenje za bud`et i finansije, Bulevar Mira br. 1., soba br. 68. uz predo~enje dokaza o uplati naknade u iznosu od 10,00 KM po jednom lotu na Jedinstveni ra~un Br~ko Distrikta BiH broj 1542012000122410, vrsta prihoda: 721124, {ifra op{tine: 099. 

6. DOSTAVA PONUDA 

Ponude se primaju do momenta otvaranja ponuda, a mogu se donijeti li~no na mjesto otvaranja ponuda ili poslati po{tom u zatvorenoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ-Ponuda za nabavku.....................Lot..... na adresu: Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjeljenje za bud`et i finansije, Bulevar Mira br. 1., 76102 Br~ko. 

Otvaranje ponuda }e se odr`ati u prostorijama Vlade Br~ko Distrikta BiH, Mladena Maglova i to kako slijedi: 

Lot I i II: Kancelarijski materijal, dana 10.05.2005. godine u 14 sati; 

Lot III, IV, V i VI: prehrambeni artikli, dana 11.05.2005. godine u 14 sati; 

Lot VII: Sredstva za odr`avanje higijene, dana 12.05.2005. godine u 14 sati; 

Lot VIII: Restoranske usluge i smje{taj, dana 13.05.2005. godine u 13 sati; 

Lot IX: Usluge servisiranja kopir i faks aparata, dana 13.05.2005. godine u 14 sati. 

Otvaranju ponuda mogu prisustovati svi zainteresovani ponu|a~i. 

7. OSTALE NAPOMENE 

Vlada Br~ko Distrikta BiH ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog ogla{avanja, te zadr`ava pravo prihvatiti ponudu po lotovima, kao i poni{titi zapo~eti postupak ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

Za sve informacije zainteresovani ponu|a~i se mogu obratiti u pismenoj formi na telefon 049/217-753. 


(1-11/1083-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"SARAJEVOGAS" SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04) i ~lana 13. Pravilnika o postupku nabavke roba, vr{enju usluga i izvo|enju radova ugovorni organ KJKP "Sarajevogas" Sarajevo objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI ROBA 

BROJ 05- 03/05
- OTVORENI POSTUPAK- 

1.1 - PREDMET POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka za dodjelu ugovora je odabir najpovoljnije ponude za nabavku roba po lotovima kako slijedi: 

    LOT 1 -    Specifikacija OP - 01 - Plinomjeri
            "Kromschoder", 

    LOT 2 -    Specifikacija OP - 02 - Mjerni i regulaciono
            mjerni setovi, 

    LOT 3 -    Specifikacija OP - 03 - Regulaciono mjerne
            stanice, 

    LOT 4 -    Specifikacija OP - 04 - Plinomjeri "Singer" i
            rezervni dijelovi za iste, 

    LOT 5 -    Specifikacija OP - 05 - Rezervni dijelovi za
            regulaciono-sigurnosnu opremu. 

Ponuda treba da obuhvati najmanje jedan kompletan Lot. Ponudu sa~initi na jednom od zvani~nih jezika u BiH. Nije predvi|eno sklapanje okvirnog sporazuma. 

1.2 PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti, koja je predmet javnog nadmetanja. 

Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju ne mogu ostvariti ponu|a~i koji ne zadovoljavaju uslove iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

1.3 SADR@AJ PONUDE 

Ponuda iz predmeta javnog nadmetanja treba da sadr`i: 

1.    Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, indetifikacionim i poreznim brojem, 

2.    Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ne stariju od tri mjeseca, 

3.    Uvjerenje od nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom ne starije od tri mjeseca, 

4.    Uvjerenje da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ne starije od tri mjeseca, 

5.    Uvjerenje da u periodu od pet godina nije osu|ivan u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja ne starije od tri mjeseca, 

6.    Uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO ne starije od tri mjeseca, 

7.    Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ne starije od tri mjeseca, 

8.    Ispunjen i ovjeren primjerak ponudbenog lista i ponude na originalnoj tenderskoj dokumentaciji sa fiksnom jedini~nom i ukupnom cijenom izra`enom u KM na paritetu fco kupac, 

9.    Rok isporuke robe iskazan u danima, 

10.    Garantni rok, 

11.    Uvjerenje izdato od Agencije za kontrolu kvaliteta ~ija je kompetentnost priznata, a kojim se, jasno utvr|enim referentnim navo|enjem odgovaraju}ih specifikacija ili standarda, potvr|uje podobnost proizvoda (za Lot-1, Lot-2, Lot-3 i Lot-4), 

12.    [ematski prikaz sa tehni~kim rje{enjem opreme ugra|ene u proizvod (samo za Lot-2 i Lot-3), 

13.    Atestnu dokumentaciju i certifikate, 

14.    Uslove i na~in pla}anja, 

15.    Opciju ponude najmanje 60 dana od otvaranja ponuda, 

16.    Izjavu kojom se ponu|a~ obavezuje da }e, u periodu trajanja ugovora od jedne godine, robu isporu~ivati u kontinuitetu prema potrebama KJKP "Sarajevogas", 

17.    Referenc listu, 

18.    Originalnu garanciju poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje ponude u iznosu od 1% od ukupne vrijednosti ponude za Lot-2 i Lot-3, s tim da iznos garancije ne mo`e biti manji od 2.000 KM, sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana, 

19.    Izjavu ponu|a~a da }e ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, obezbijediti bezuslovnu garanciju poslovne banke za dobro izvr{enje posla u visini od 5% od ugovorene vrijednosti za Lot-2 i Lot-3, sa rokom va`nosti od godinu dana ra~unaju}i od dana potpisivanja ugovora. 

20.    Alternativne ponude nisu dozvoljene, 

21.    Izjavu o prihvatanju svih uslova iz tendera. 

Naru~ilac mo`e odbiti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da je neki predo~eni dokument neistinit ili nepotpunog sadr`aja. Svi tra`eni dokumenti u ponudi treba da budu slo`eni, ovjereni i ozna~eni rednim brojem kako je navedeno u sadr`aju ponude. 

1.4 KRITERIJI ZA IZBOR PONU\A^A 

Procjena ponuda za Lot-1, Lot-4 i Lot-5 }e se vr{iti po principu "Ekonomski najpovoljnija ponuda" na osnovu slijede}ih kriterija: 

    1.    Cijena ------------------------------    35 bodova 

    2.    Kvalitet robe ----------------------    30 bodova, 

    3.    Rok isporuke ----------------------     15 bodova, 

    4.    Garantni rok -----------------------     10 bodova, 

    5.    Uslovi pla}anja--------------------     10 bodova. 

Procjena ponuda za Lot-2 i Lot-3 }e se vr{iti po principu "Ekonomski najpovoljnija ponuda" na osnovu slijede}ih kriterija: 

    1.    Cijena--------------------------------    35 bodova, 

    2.    Kvalitet ponu|enog tehni~kog
        rje{enja i opreme--------------------    30 bodova, 

    3.    Garantni rok-------------------------    15 bodova, 

    4.    Uslovi pla}anja----------------------    10 bodova, 

    5.    Refernc lista ------------------------    10 bodova. 

1.5 PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Odgovaraju}a tenderska dokumentacija sa dokazom o izvr{enoj uplati nepovratnog iznosa tro{kova tendera od 100 KM/Lot, mo`e se dobiti u KJKP Sarajevogas, Sarajevo, u ul. Muhameda ef. Pand`e 4, svakim radnim danom u vremenu od 9 - 12 sati. Pla}anje izvr{iti na ra~un KJKP Sarajevogas br. 129-106-10001367-86 kod HVB Central profit banke, Sarajevo sa naznakom "Uplata tenderske dokumentacije TD 05 - 03/05, Lot ___." 

1.6 PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Zatvorenu ponudu sa naznakom: 

"NE OTVARAJ" "Ponuda za javno nadmetanje - Tender br. 05 - 03 /05, Lot - __ " , dostaviti na adresu: KJKP SARAJEVOGAS, ul. Muhameda ef. Pand`e 4. 71000 Sarajevo. Svaki Lot dostaviti u zasebno zape~a}enoj koverti. 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 10. maja 2005 godine do 16 sati. Ponuda mora biti zape~a}ena sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a. Ponude primljene nakon gore navedenog datuma i vremena ne}e biti razmatrane i bi}e vra}ene neotvorene na adresu ponu|a~a. 

Javno otvaranje ponuda }e se obaviti dana 12. maja 2005. godine u objektu KJKP Sarajevogasa, ul. Muhameda ef. Pand`e 4, Sarajevo, sa po~etkom: 

Lot 1 u 10,00 sati, 

Lot 2 u 11,00 sati, 

Lot 3 u 12,00 sati, 

Lot 4 u 13,00 sati, 

Lot 5 u 14,00 sati. 

Po jedan predstavnik ponu|a~a, uz pismeno ovla{}enje, mo`e prisustvovati otvaranju ponuda. O rezultatima javnog nadmetanja svi ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. 

1.7 OSTALO 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo poni{titi zapo~eti postupak ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora, a u skladu sa ~lanom 12 ZJN. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da zatra`i od ponu|a~a dodatna poja{njenja ili dokumentaciju kojom se utvr|uje validnost ponude. 

1.8 INFORMACIJE 

Zainteresovani ponu|a~i dodatne informacije mogu dobiti na: 

Telefon: +387 (0)33 445 -120, lok. 202. 

Fax: +387 (0)33 445-525, 

E-mail: sarajevogas@sarajevogas.ba ili 

info@sarajevogas.ba. (1-11/1084-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTONALNA BOLNICA ZENICA 

Na osnovu ~lana 20. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), Javna ustanova Kantonalna bolnica Zenica ogla{ava 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU SANITETSKOG VOZILA 

I - PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

je prikupljanje ponuda za nabavku sanitetskog vozila za hitnu medicinsku pomo} i prevoz bolesnika za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica 

II - PRAVO U^E[]A 

Imaju sva pravna lica registrovana za prodaju robe koja je predmet otvorenog postupka nabavke, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama. 

III - TENDER 

Zainteresirani ponu|a~ za javno nadmetanje du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju. 

Zahtjev za u~e{}e treba dostaviti na fax 032-405-534. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Slu`bi za zajedni~ke poslove Kantonalne bolnice Zenica, Crkvice 67 (zgrada Direkcije) soba 44 , svakim radnim danom od 8,00 - 14,30 sati uz dokaz da ste uplatili iznos od 50,00 KM, na ra~un Bolnice broj 1340100000013894 IKB Zenica ili na blagajni Bolnice. 

Zainteresirani ponu|a~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije otkupa. 

Sve informacije vezane za ovo javno nadmetanje mogu se dobiti na telefon 032-409-247 (kontakt osoba je [imi} Hrvoje, dipl. ecc). 

IV - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

Napomena: 

V - KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA 

Kriteriji za dodjelu ugovora su "ekonomski najpovoljnija ponuda" koja se sastoji od: 

VI - PODNO[ENJE PONUDA 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE-OTVARAJ- PONUDA ZA TENDER BROJ ll-5/05" na protokol li~no ili na adresu: Kantonalna bolnica Zenica, Zenica, Crkvice 67. 

Rok za podno{enje ponuda je 28 dana od dana objavljivanja obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH" do 14,30 sati. 

Nepotpune i neblagovremeno prispjele ponude ne}e se uzimati u razmatranje. 

Alternativne ponude u kojima ponu|a~i nude druga~ije karakteristike predmeta nadmetanja u odnosu na zahtijevane u tenderskoj dokumentaciji nisu dopu{tene. 

VII - OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 12.05.2005.god. u 12,00 sati, u prostorijama Direkcije Kantonalne bolnice Zenica (sala za sastanke). 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a uz prezentiranje pismenog ovla{tenja. 

VIII - TRO[KOVI PONUDE 

Kantonalna bolnica Zenica ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja te zadr`ava pravo da prihvati ponudu u cijelosti ili djelomi~no {to podrazumijeva parcijalno ugovaranje, kao i poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

IX - OSTALE ODREDBE 

Ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni o rezultatima izbora. 


(1-11/1088-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTONALNA BOLNICA ZENICA 

Na osnovu ~lana 20. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), Javna ustanova Kantonalna bolnica Zenica ogla{ava 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SUKCESIVNU NABAVKU ROBA 

I - PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

je prikupljanje ponuda za nabavku robe za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica 

    LOT-1.    svje`e meso, suhomesnati proizvodi i prera|evine
            od mesa 

    LOT-2.    mlijeko i mlije~ni proizvodi 

    LOT-3.    bra{no i pekarski proizvodi 

    LOT-4.    bezalkoholna pi}a i konditorski proizvodi 

    LOT-5.    kafa 

    LOT-6.    za~ini i ~ajevi 

    LOT-7.    vo}e i povr}e 

    LOT-8.     konzervirani i smrznuti proizvodi od vo}a i
            povr}a 

II - PRAVO U^E[]A 

imaju sva pravna lica registrovana za prodaju robe koja je predmet otvorenog postupka nabavke, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama. 

III - TENDER 

Zainteresirani ponu|a~ za javno nadmetanje du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju sa naznakom za koji LOT. 

Zahtjev za u~e{}e treba dostavili na fax 032-405-534. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Slu`bi za zajedni~ke poslove Kantonalne bolnice Zenica, Crkvice 67 (zgrada Direkcije) soba 44 , svakim radnim danom od 

8,00 - 14,30 sati uz dokaz da ste uplatili iznos od 50,00 KM po LOT-u , na ra~un Bolnice broj 1340100000013894 IKB Zenica ili na blagajni Bolnice. 

Zainteresirani ponu|a~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije otkupa. 

Sve informacije vezane za ovo javno nadmetanje mogu se dobiti na telefon 032-409-247 (kontakt osoba je [imi} Hrvoje, dipl. ecc). 

IV - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

Napomena: 

V - KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA 

Kriteriji za dodjelu ugovora su "ekonomski najpovoljnija ponuda" koja se sastoji od: 

VI - PODNO[ENJE PONUDA 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE-OTVARAJ- PONUDA ZA TENDER BROJ 11 - 4/05, LOT BROJ_____" na protokol li~no ili na adresu: Kantonalna bolnica Zenica, Zenica, Crkvice 67. 

Rok za podno{enje ponuda je 28 dana od dana objavljivanja obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH" do 14,30 sati. 

Nepotpune i neblagovremeno prispjele ponude ne}e se uzimati u razmatranje. 

Alternativne ponude u kojima ponu|a~i nude druga~ije karakteristike predmeta nadmetanja u odnosu na zahtijevane u tenderskoj dokumentaciji nisu dopu{tene. 

VII - OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 11.05.2005.god. 

    za LOT 1,2 i 3 u    10,00 sati 

    za LOT 4, 5 i 6 u    11,00 sati 

    za LOT 7 i 8 u    12,00 sati 

u prostorijama Direkcije Kantonalne bolnice Zenica (sala za sastanke). 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a uz prezentiranje pismenog ovla{tenja. 

VIII - TRO[KOVI PONUDE 

Kantonalna bolnica Zenica ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja te zadr`ava pravo da prihvati ponudu u cijelosti ili djelomi~no {to podrazumijeva parcijalno ugovaranje, kao i poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

IX - OSTALE ODREDBE 

Ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni o rezultatima izbora. 


(1-11/1089-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
TU@ILA[TVO/TU@ITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE 

Na temelju ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Tu`ila{tvo/Tu`iteljstvo BiH donosi 

OBAVIJEST 

O JAVNOJ NABAVI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG DOBAVLJA^A ZA SUKCESIVNU NABAVU ROBA I VR[ENJE USLUGA U 2005. GODINI 

I - PREDMET OBAVIJESTI 

Predmet obavijesti je javna nabava roba i vr{enje usluga za potrebe Tu`ila{tva - Tu`iteljstva BiH u 2005. godini, po slijede}im lotovima: 

    LOT 1 -    nabava uredskog materijala, 

    LOT 2 -    nabava tiskanog materijala, 

    LOT 3 -    pru`anje usluga kopiranja i uvezivanja, 

    LOT 4 -    nabava higijenskog materijala, 

    LOT 5 -    nabava prehrambenog materijala, 

    LOT 6 -    pru`anje usluga ogla{avanja, 

    LOT 7-    pru`anje usluga organiziranog putovanja i
            kupovine avio karata. 

    LOT 8 -    nabava, odr`avanje i servisiranje ra~unalne
            opreme, 

    LOT 9 -    pru`anje usluga registracije, servisiranja vozila, te
            opravki, 

    LOT 10 -    nabava guma, akumulatora i pranje motornih
            vozila, 

    LOT 11 -    nabava goriva, 

    LOT 12 -    pru`anje usluga osiguranja imovine i lica, 

    LOT 13 -    nabava uredskog namje{taja, 

    LOT 14 -    nabava opreme za prenos podataka i glasa, 

    LOT 15 -    nabava elektronske i fotografske opreme. 

II - PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizi~ke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet obavijesti o javnoj nabavi izuzev onih subjekata koji su po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine isklju~eni iz prava sudjelovanja u obavijesti o javnoj nabavi. 

III - SADR@AJ PONUDE 

IV - KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Tu`ila{tvo/Tu`iteljstvo BiH }e ponuditi ugovor onome kvalicficiranom dobavlja~u koji je dostavio ekonomski najpo- voljniju ponudu, a sukladno odredbama ~lana 39. Zakona o javnim nabavama BiH. 

V - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija (dostupna je odmah nakon objavljivanja) mo`e se preuzeti u Tu`ila{tvu/Tu`iteljstvu BiH, Kraljice Jelene 88, u vremenu od 8 -15 sati, od dana objavljivanja u Slu`benom glasniku BiH. 

VI - PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Dobavlja~i ponude moraju dati za svaki LOT ponaosob (omotnica s nazna~enim nazivom LOT-a). 

Zatvorenu omotnicu s naznakom: obavijest o javnoj nabavi "ne otvarati" i naznakom za LOT na koji se ponuda odnosi, dostaviti osobno na protokol ili po{tom na adresu; Tu`ila{tvo/Tu`iteljstvo BiH, Kraljice Jelene 88, u roku od 28 dana od dana objavljivanja (ra~unaju}i naredni dan) u "Slu`benom glasniku BiH", nakon ~ega }e se tre}i dan od isteka roka u 14 sati otvarati ponude. 

Ponude koje do|u izvan ostavljenog roka, ili budu nepotpune ne}e se razmatrati. 

Otvaranju ponuda mogu nazo~iti dobavlja~i ili njihovi zastupnici uz predo~enje pismene ovlasti. 

Ugovorno tijelo ne snosi nikakve tro{kove sudjelovanja dobavlja~a u postupku obavijesti o javnoj nabavi, te zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u cijelosti ili njen dio, odbiti ponudu, poni{titi obavijest o javnoj nabavi u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema dobavlja~ima. 

Za dodatne informacije kontakt telefon je 033/707-421. 


(1-11/1090-G-05) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SERDA D.O.O. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE: 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGA- NA 

Organizacija:
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba:
Haris Bori}
Amela Iki} 

Adresa
Hamdije ]emerli}a 2/11 

Po{tanski broj
71000 

Grad
Sarajevo 

Identifikacioni broj
4200816600000 

Telefon
033 703 - 548 

Faks
033 663 923 

Elektronska po{ta (e-mail) serda@serda.ba 

Internet adresa (web) www.serda.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DO- DATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKU- MENTACIJA 

    Kao pod I.1. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONU- DE / ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Kao pod I.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN) 

    Javni subjekt iz ~lana 3. stav 2. pod Zakona o javnim nabavkama BiH 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA: 

    Ugovor o javnoj nabavci roba 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN) 

    Ne 

II.3.    NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KON- KRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

    Nabavka osnovnog sredstva - jednog putni~kog automobila u slu`bene svrhe na LIZING aran`man 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

    Prikupljanje i izbor najpovoljnije ponude za nabavku jednog putni~kog automobila u slu`bene svrhe na principu LIZING aran`mana na tri godine, slijede}ih karakteristika: 

     1. Snaga motora: 77 KW/105 KS 

     2. Vrsta goriva: Dizel 

     3. Automatski klima ure|aj 

     4. Ko`ni volan 

     5. Broj vrata: 4 

     7. Godina proizvodnje: 2004/2005 

     8. Radio sa MP 3 playerom 

     9. Srednji naslon za ruku naprijed 

    10. Informacijski sistem za voza~a 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA 

    Jedan putni~ki automobil 

II.6.    MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

    Sjedi{te ugovornog organa 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Ne 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (~lan 17 ZJN) 

    Da 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    Na 36 mjeseci Lizing aran`man 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1.    IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, (~lan 16 ZJN) 

    Da 

III.2.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU, (~lan 16-17. UPZ) 

    Da 

III.3.    IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGO- VORA, (~lan 16 ZJN) 

    2% ponu|ene cijene 

III.4.    USLOVI ZA U^E[]E-LI^NA SITUACIJA, (~lan 23 ZJN) 

    Dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ke a, b, c, d, e, f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELAT- NOSTI (~lan 24 ZJN) 

    - Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca, 

    - dokaz o registraciji u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje u kojoj su registrirani ili da osiguraju 

    -    izjavu ili referensu kojom se dokazuje pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost. 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINAN- SIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

    - bilans stanja, bilans uspjeha za 2004. godinu, 

    - potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadnjih 6 mjeseci prije prijave na javno nadmetanje ra~un nije bio u blokadi. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFE- SIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN) 

    - lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih 2-3 godine, s vrijednostima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan dobavlja~eve kontrole, samo uz izjavu dobavlja~a o izvr{enim isporukama, 

    - opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobav- lja~a, mjere za osiguranje kvaliteta i njegove oprem- ljenosti i osposobljenosti za ispitivanja i istra`ivanja, 

    - navode o anga`iranom tehni~kom osoblju i tehni~kim organima, bez obzira na to da li neposredno pripadaju dobavlja~u, 

    - uzorke, opise i/ili fotografiju proizvoda koji su pred- met isporuke, a ~iju je vjerodostojnost dobavlja~ obavezan potvrditi, 

    - saop}enje/naznake elemenata ugovora koje dobavlja~ namjerava podugovarati. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA: 

    Otvoreni: 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34 ZJN): 

    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija (prema opadaju}em redoslijedu): 

        1)    Cijena    u~e{}e 30 % 

        2)    Uslovi lizing aran`mana    u~e{}e 15 % 

        3)    Kvalitet    u~e{}e 10 % 

        4)    Funkcionalne i ekonomske
            karakteristike    u~e{}e 10 % 

        5)    Rok garancije    u~e{}e 15 % 

        6)    Rok isporuke    u~e{}e 5 % 

        7)    Servis i odr`avanje    u~e{}e 15 % 

IV.3.    PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMA- NA DOMA]EG (~lan 20 UPZ) 

    Da 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKU- MENTACIJE (~lan 18 ZJN): 

    Mo`e se obezbijediti do 18. 4. 2005. godine. 

    Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8 ZJN) 

    Ne 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA 

    Do 9. 5. 2005. godine do 16,30 sati 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOS- TI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZ- BIJEDITI 

    90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33 ZJN, ~lan 13 UPZ) 

    Datum: 10. 5. 2005. u 10,00 sati 

    Mjesto: sjedi{te ugovornog organa 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

    Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na ra~un SERDA doo Sarajevo broj 1291011001465446 otvoren kod HVB Centra profit banke. 


(1-11/1094-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@UPANIJA POSAVSKA
OP]INA OD@AK
OP]INSKI NA^ELNIK 

Na temelju ~lanka 19. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i ~lanka 44. Statuta Op}ine Od`ak ("Slu`beni glasnik Op}ine Od`ak", broj 10/01), op}inski na~elnik objavljuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG STRATE[KOG PARTNERA ZA PROJEKT "SKELA NA MALOGRANI^NOM PRELAZU DONJI SVILAJ"
PPPP3/FPPP 33 

1. PREDMET JAVNOG NATJE^AJA 

Prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg strate{kog partnera za projekt "SKELA NA MALOGRANI^NOM PRELAZU DONJI SVILAJ" - Projekt PPPP3/FPPP 33 

2. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Zainteresirani strate{ki partneri mogu preuzeti tendersku dokumentaciju u prostorijama Op}ine Od`ak do 20.04.2005. godine do 16,00 sati gdje mogu dobiti i sve druge potrebne informacije vezane za ovaj Projekt. 

3. UVJET ZA PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Svi zainteresirani strate{ki partneri mogu dobiti tendersku dokumentaciju uz uvjet da na blagajni Op}ine uplate iznos od 100,00 KM te da potvrdu o uplati predo~e prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije od kontakt osobe. 

Tenderska dokumentacija sadr`i sve pripremljene obrasce u kojima partneri trebaju dati sve obvezno tra`ene podatke za relevantno mjerenje i evaluaciju pri kona~nom izboru najpovoljnijeg partnera. 

4. ROK PREDAJE PONUDBENIH DOKUMENATA 

Zainteresirani strate{ki partneri su obvezni svoja ponudbena dokumenta predati do 25.04.2005.godine do 13.00 sati u [ALTER SALI OP]INE ili preporu~enom po{tom, sa naznakom "PONUDA ZA PROJEKT SKELA NA MALOGRANI^NOM PRELAZU DONJI SVILAJ - NE OTVARAJ", sa svim potrebnim dokumentima sukladno obvezama koje proisti~u iz tendera. 

5. KRITERIJI KOJI ]E SE VREDNOVATI PRI ODABIRU STRATE[KOG PARTNERA 

6. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda bit }e odr`ano 25. 04. 2005. godine u 14.00 sati u prostorijama Op}ine Od`ak. Javnom otvaranju prispjelih ponuda mogu prisustvovati svi zainteresirani strate{ki partneri. 

7. OBAVJE[TAVANJE STRATE[KIH PARTNERA 

Svi strate{ki partneri koji budu u~estvovali na Natje~aju biti }e pismeno obavije{teni o ishodu i rang listi evaluacionog postupka u roku od sedam dana od dana javnog otvaranja ponuda. 

Kontakt osobe: Nadir Porobi} - tel. 762-346, 761-027 

Senija Ahmetovi} - tel. 761-027 

Op}ina Od`ak 

Ul. Omera D`ananovi}a 4. 

76290- OD@AK 

(1-12/967-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INA ZAVIDOVI]I
OP]INSKI NA^ELNIK 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Op}inski na~elnik Zavidovi}i objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

I - PODACI O UGOVORNOM ORGANU 

II - PREDMET NABAVKE 

Predmet ove javne nabavke podijeljen je u lotove kako slijedi: 

Dobavlja~ mo`e dostaviti ponudu za jedan ili vi{e lotova posebno u odvojenim kovertama sa nazna~enim lotom. 

Podno{enje alternativnih ponuda nije dozvoljeno. 

III - PRAVO U^E[]A 

IV - TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija po ovom predmetu javne nabavke dostupna je odmah nakon objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", a nakon objavljivanja u ovom glasilu obavje{etenje o javnoj nabavci objavit }e se na web stranici ugovornog organa. 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti na zahtjev dobavlja~a u zgradi Op}ine Zavidovi}i, kancelarija 313, tre}i sprat, svakim radnim danom od 7,00 do 15,30 sati uz podno{enje dokaza uplate naknade za tendersku dokumentaciju u iznosi u od 50,00 KM za lot 1 i lot 2 sa obaveznom naznakom naziva javne nabavke na uplatnici. Uplata se vr{i na ra~un broj 1340300000007385 kod IK banke, 1293021000943340 kod HVB Central profit banke i 1020320000002626 kod Union banke. Sredstva su nepovratna. 

V - VRSTA POSTUPKA 

Postupak dodjele predmeta ove javne nabavke provest }e se kroz otvoreni postupak. 

Nakon provedenog postupka predvi|eno je zaklju~ivanje okvirnog sporazuma za javne nabavke ozna~ene sa lot 1 i lot 2. 

VI - KRITERIJ ZA OCJENU PONUDA 

Odabir najpovoljnije ponude dobavlja~a vr{it }e se prema kriteriju "ekonomski najpovoljnije ponude" za sve lotove koja uklju~uje ostale potkriterije kako slijedi: 

VII - PODNO[ENJE PONUDA I ROKOVI 

VIII - OSTALE ODREDBE 


(1-12/968-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INA TE[ANJ
OP]INSKI NA^ELNIK 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 i 03/05 ), ~lana 28. Statuta Op}ine Te{anj ("Slu`beni glasnik Op}ine Te{anj", broj 1/03 i 08/04), op}inski na~elnik objavljuje 

OGLAS O JAVNOJ NABAVCI 

(OTVORENI POSTUPAK) 

I - PREDMET NADMETANJA 

Realizacija prinudnog izvr{enja rje{enja Gra|evinskog inspektora 

II - PRAVO U^E[]A NA JAVNOM NADMETANJU 

Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna lica koja: 

III - SADR@AJ PONUDE 

1.    Sadr`aj prilo`ene dokumentacije; 

2.    Naziv i ta~na adresa sjedi{ta ponudioca, broj telefona i telefaksa, e-mail; 

3.    Ovjerena kopija rje{enja iz sudskog registra za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja sa svim prilozima (ne starija od sedam dana); 

4.    Ovjerena kopija identifikacijskog i poreznog broja (ne stanja od 30 dana); 

5.    Izjava potpisana od ovla{tene osobe ponu|a~a da ponu|a~ nije subjekt iz ~lana 36. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju u radova; 

6.    Potvrda nadle`ne poreske uprave o izmirenim obavezama (ne starija od 90 dana); 

7.    Potvrda poslovne banke da ra~un ponu|a~a nije blokiran u posljednja 3 mjeseca; 

8.    Spisak kadrova u radnom odnosu ovjeren od nadle`nog odjeljenja PIO (ne stariji od 30 dana); 

9.    Spisak mehanizacije; 

10.    Dokaz o iskustvu u radu na ovim poslovima (referens lista); 

11.    Fiksna jedini~na cijena, izra`ena u KM, sa utvr|enim svim tro{kovima: 

12.    Uvjeti, rokovi i na~in pla}anja: 

13.    Opcija ponude (ne kra}a od 30 dana); 

14.    Dokaz o uplati nadoknade za u~e{}e u javnom nadmetanju; 

15.    Ponu|a~ mo`e dostaviti i drugu dokumentaciju za koju smatra da je bitna. 

Ponu|a~i su du`ni prilo`iti dokumentaciju prema navedenom redoslijedu i izvr{iti numeraciju dokumentacije. 

Sadr`aj ponude mora biti na jednom od slu`benih jezika u Federaciji BiH. Dokumenta koja su na stranom jeziku moraju biti prevedena i ovjerena od ovla{tenog sudskog tuma~a. 

Alternativna ponuda nije dozvoljena. 

IV - KRITERIJI ZA OCJENU PONUDE 

V - TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti, odmah po objavljivanju Oglasa o javnoj nabavci u "Slu`benom glasniku BiH" Sarajevo, u Slu`bi za prostorno ure|enje, razvoj i inpekcijske poslove, Op}ina Te{anj, Trg 1. marta broj 11, Te{anj. 

VI - PODNO[ENJE PONUDE 

Zatvorenu ponudu sa naznakom "NE OTVARAJ - PONUDA ZA REALIZACIJA PRINUDNOG IZVR[ENJA RJE[ENJA GRA\EVINSKOG INSPEKTORA", dostaviti direktno na protokol (kancelarija broj 8, prizemlje stare zgrade) ili putem po{te na adresu: Op}ina Te{anj, Trg 1. marta broj 11, Te{anj, najkasnije 28 (dvadesetosam dana) dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa u "Slu`benom glasniku BiH", Sarajevo. 

Naknadno pristigle i nepotpune ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

Ponuda mora biti zape~a}ena sa nazna~enom adresom ponu|a~a. 

Otvaranje ponuda }e se obaviti u sali za sastanke, nova zgrada Op}ine Te{anj, drugi sprat, dana 09.05.2005.godine u 13,00 sati. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz predo~enje ovla{tenja u pisanoj formi. 

VII - TRO[KOVI PONUDE 

Op}ina Te{anj ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja, te zadr`ava pravo prihvatiti u cijelosti ili djelimi~no ponudu, poni{titi javno nadmetanje, ne izvr{iti izbor najpovoljnijeg ponu|a~a ili odbiti sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke 

VIII - ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A 

Na osnovu ~lana 33., 34., 35. i 36. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Komisija }e prilikom odabira najpovoljnije ponude izvr{iti vrednovanja i selekciju. Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje odre|enih elemenata ponude od ponu|a~a, s tim da to ne smije uticati na predlo`enu ponudu u smislu ostvarenja prednosti u odnosu na ostale ponudioce. 

IX - OSTALO 

Ovaj oglas bit }e objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", Sarajevo, web-stranici Op}ine Te{anj: 

http:www.opcina-tesanj.ba i oglasnoj plo~i Op}ine Te{anj. 

Sve informacije o javnom nadmetanju mogu se dobiti od kontakt osobe svakim radnim danom od 08 do 15 sati, 

Kontakt osoba: Sedad Ali}ehaji} (kancelarija broj 2. nova zgrada, prvi sprat), tel. 032 650-503. 

(1-12/969-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA LIVNO
NA^ELNIK 

Na temelju ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 ), na~elnik Op}ine Livno objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

JAVNE NABAVE ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE KORESPONDENTNE BANKE ZA VO\ENJE RA^UNA PRORA^UNA OV LIVNO 

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnije depozitne i banke za obavljanje platnih transakcija Prora~una OV Livno na period od godinu dana s mogu}no{}u produ`enja. 

II - PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u otvorenom postupku javne nabave imaju sve poslovne banke na podru~ju op}ine Livno i Federacije BiH, koje su od strane nadle`nih agencija za bankarstvo dobile dozvole za obavljanje poslova platnih transakcija. 

III - SADR@AJ PONUDE 

1.    Naziv i to~na adresa banke 

2.    Ovjeren preslik rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

3.    Dozvola za obavljanje platnog prometa i ocjena banke od Agencije za bankarstvo FBiH 

4.    Ovjeren preslik financijskog izvije{}a za period od 01.01.- 31.12.2004. godine: 

a)    bilanca stanja, 

b)    ra~un dobitka i gubitka, 

c)    izvije{}e o nov~anom tijeku, 

d)    izvije{}e o promjenama dioni~ke glavnice, 

5.    Ovjeren preslik neovisnog revizorskog mi{ljenja za poslovnu 2003. godinu, 

6.    Izjava banke o mogu}nosti osiguranja gotovog novca za isplatu pla}a i drugih primanja za uposlene u Op}ini Livno 

7.    Izjava o mogu}nostima banke o efikasnosti u izvje{}ivanju i pru`anju informacija o stanju i prometu na ra~unima, kao i 

8. Ponuda o mogu}nostima i pogodnostima banke kod obavljanja slijede}ih transakcija: 

9.    Cijene usluga za obavljanje odgovaraju}ih transakcija i pogodnosti pla}anja, 

10.    Visina kamate za depozite po vi|enju, 

11.    Informacije o materijalno-tehni~koj opremljenosti, razvijenost mre`e filijala, korespodentne banke u okru`enju, 

12.    Mogu}nosti daljnjeg razvoja banke i pru`anje novih usluga klijentima, 

13.    Mogu}nosti ulaganja za poticanje br`eg privrednog razvoja op}ine Livno, 

14.    Ukoliko banka sudionica u otvorenom postupku nije s podru~ja op}ine Livno, obvezna je da ima organizacionu jedinicu u op}ini Livno, 

15.    Potvrda nadle`ne porezne uprave o izmirenim obvezama, ne stariju od 60 dana, 

16.    Drugi dokumenti, mogu}nosti i pogodnosti koje se nude i smatraju bitnima a nisu navedeni u prethodnim to~kama, 

17.    Izjava o istinitosti i to~nosti podataka potpisana od strane direktora, 

18.    Zainteresirani ponuditelj mo`e dostaviti i alternativnu ponudu koja zadovoljava minimalno navedene zahtjeve. 

IV - KRITERIJI ZA OCJENU PONUDA 

1.    Licenca za osiguranje depozita i obavljanje platnog prometa 

2.    Aktiva banke 

3.    Adekvatnost kapitala 

4.    Mre`a poslovnih jedinica i pogodnosti za klijente 

5.    Ocjena FBA 

6.    Procjena cjenovne ponude, visina naknada za obavljanje platnog prometa i uvjeti pla}anja 

7.    Kamatne stope za depozite po vi|enju 

8.    Razne druge ponu|ene pogodnosti 

9.    Alternativna ponuda 

V - PODNO[ENJE PONUDA 

Pismene ponude dostaviti u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti sa naznakom "PONUDA-NE OTVARAJ". 

Ponude dostaviti osobno ili na adresu: Op}ina Livno, op}inski na~elnik, Trg branitelja 1, 80101 Livno. 

Ponude se primaju 15 dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". 

Ponude pristigle nakon danog roka smatrat }e se neva`e}im i bit }e vra}ene po{iljatelju neotvorene. 

VI - OTVARANJE PONUDA 

Op}inski na~elnik }e imenovati Povjerenstvo od 3 (tri) ~lana u otvorenom postupku javne nabave za odabir najpovoljnije korespondentne banke. Ponuditelji }e naknadno biti obavije{teni o danu otvaranja ponuda. Otvaranju ponuda mo`e biti nazo~an po jedan predstavnik svakog ponuditelja. 

VII - OSTALE NAPOMENE 

Povjerenstvo za javne nabave ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetanja. Tako|er, Povjerenstvo zadr`ava pravo da mo`e prije sklapanja ugovora djelomi~no ili u potpunosti prihvatiti ili odbiti ponudu. Povjerenstvo }e nakon obavljenog postupka javne nabave s najpovoljnijim ponu|a~em zaklju~iti ugovor na period od godinu dana s mogu}no{}u produ`enja ugovora nakon isteka navedenog perioda. 

Za sve informacije zainteresirani ponuditelji mogu kontaktirati Slu`bu za financije na telefon broj 034/200-543. 


(1-12/980-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

HERCEGOVA^KO-NERETVANSKA @UPANIJA/KANTON 

SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE HN@-HNK
MOSTAR 

Temeljem ~lanka 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Slu`- ba za zapo{ljavanje Hercegova~ko-neretvanske `upanije/kantona objavljuje 

JAVNO NADMETANJE 

ZA PRIKUPLJANJE I IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA VR[ENJE USLUGE 

I. PREDMET JAVNOG NADMETANJA JE VR[ENJE USLUGA SERVISIRANJA I ODR@AVANJA 

II. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja imaju pravne osobe koje su registrirane u F BiH za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja, osim onih koji su isklju~eni iz nadmetanja sukladno ~lanku 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

III. SADR@AJ PONUDE 

1.    naziv i ta~na adresa ponuditelja, br. telefona i faxa, 

2.    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima i ovjerena fotokopija uvjerenja o poreskoj registraciji,  

3.    uvjerenje o broju prijavljenih zaposlenika i pla}enim svim obaveznim doprinosima i porezima, 

4.    bilansa poslovanja u prethodnom polugodi{tu, 

5.    referenca poslovanja; 

6.    ovjerene pojedina~ne cijene za svaku uslugu, 

7.    uslovi pla}anja - ovjerena izjava, 

8.    rok servisiranja nakon prijave kvara - ovjerena izjava, 

9.    ponuditelj mo`e prilo`iti i ostale dokumente koje smatra bitnim, a nisu obuhva}eni u prethodnim ta~kama. 

IV. IZBOR PONUDE 

Kod izbora najpovoljnije ponude naro~ito }e se cijenit: kvalitet ponu|enih usluga, cijena, rokovi servisiranja, iskustvo u dosada{njoj praksi u okviru svoje djelatnosti, odnosno ekonomski najpovoljnija ponuda. 

V. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Zatvorene ponude s naznakom "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA VR[ENJE USLUGA" dostaviti na adresu Slu`ba za zapo{ljavanje NHK 

Mostar, ul. Kralja Tvrtka br. 19 s naznakom "NE OTVARAJ PONUDA". 

Ponuda mora biti zape~a}ena. 

Rok za podno{enje ponuda je 28 (dvadesetosam) dana od dana objavljivanja ovog nadmetanja. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 27. svibnja 2005. u 12 sati u prostorijama Slu`be. 

O tezultatima javnog nadmetanja ponuditelji }e biti obavije{teni u roku od 7 (sedam) dana od dana otvaranja ponude, a s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti }e se ugovor na godinu dana. 

Slu`ba za zapo{ljavanje HNK ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti ili djelomi~no, kao i poni{titi javni poziv ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora i pri tomu ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. 

Za sve informacije ponuditelji se mogu obratiti na telefon 321-824, 311-157 - kontakt osoba gosp. Viktor ]ori}. 


(1-12/991-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA
KANTONALNO DIREKCIJA ZA PUTEVE/KANTONALNO RAVNATELJSTVO ZA CESTE BUSOVA^A 

Na osnovu ~lana 19, 20 i 28 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49 /04) i ~lana 11. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), Kantonalna direkcija za puteve SBK objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA JAVNU NABAVKU USLUGA 

I. UGOVORNI ORGAN 

I.1.    Bosna i Hercegovina 

    Federacija Bosne i Hercegovine 

    Srednjobosanski Kanton/Kanton Sredi{nja Bosna 

    Kantonalna direkcija za puteve SBK 

    Ul. 16. august, 72260 Busova~a 

    Telefon 030 733-278 

    Fax 030 732-873 

II. PREDMET UGOVORA 

II.I.    VRSTA UGOVORA 

    O javnoj nabavci usluga 

II.2.    NAZIV UGOVORA 

    Ugovor o osiguranju po Lotovima kako slijedi: 

LOT I 

    - osiguranje putni~kih vozila (obavezno osiguranje) 

    - obavezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika
 motornih vozila za {tete pri~injene tre}im licima
 (automobilska odgovornost) 

LOT II 

    Kolektivno osiguranje zaposlenika 

LOT III 

    Osiguranje imovine 

II.3.    Opis predmeta ugovora 

    Po tenderskoj dokumentaciji za pru`anje usluga osiguranja 

II.4.    Podjela po lotovima 

    Ponu|a~i mogu dostaviti ponude za sve Lotove, ili pojedina~ne Lotove 

II.5.    Alernativne ponude 

    Alternativne ponude nisu dozvoljene 

III. PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE ZA SVE LOTOVE 

III.1.    Kvalifikacioni kriteriji 

    Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti, izuzev ponu|a~a definiranih ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

III.2.    SADR@AJ PONUDE 

    Sadr`aj ponude za sve Lotove je slijede}i: 

1.1.    naziv i ta~na adresa 

1.2.    ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

1.3.    porezni i identifikacijski broj ponu|a~a 

1.4.    ovjerena izjava ponu|a~a da nema smetnji za sudjelovanje prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

1.5.    uvjerenje o uredno izmirenim poreskim obavezama 

1.6.    uvjerenje o uredno izmirenim doprinosima za penzijsko i zdravstveno osiguranje 

1.7.    opcija ponude minimum 60 dana od dana otvaranja ponude 

1.8.    potvrda o solventnosti od poslovne banke u zadnjih {est mjeseci 

1.9.    referenc lista za posljednje dvije (2) godine iz oblasti koja je predmet otvorenog postupka 

1.10.    odobrenje za rad nadle`nog Ureda za nadzor za poslovanje nad dru{tvima za osiguranje u BiH 

1.11.    visina premije osiguranja 

1.12.    visina osigurane sume 

1.13.    op}i i posebni uvjeti osiguranja 

1.14.    na~in pla}anja premija 

1.15.    rok naplate osigurane sume 

Napomena: ovjerene fotokopije ne mogu biti starije od 90 dana. 

IV. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDA 

V. TENDER 

Tendersku dokumentacija ponu|a~i mogu preuzeti u prostorijama Direkcije za puteve, ul. 16. august, Busova~a, od 9-15 sati uz predo~enje potvrde o otkupu tendera u iznosu od 50,00 KM. 

Otkup tendera se upla}uje na ra~un Kantonalne direkcije za puteve SBK broj 3060480000001886 kod Hypo Alpe - Adria Bank Busova~a, sa naznakom za otkup tendera. 

VI. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDE 

Zape~a}enu kovertu sa ponudom i naznakom "NE OTVARAJ", sa pozivom na LOT za koji se ponuda odnosi, dostaviti preporu~eno na adresu Kantonalne direkcije za puteve SBK, ul. 16 august, Busova~a, ili direktno na protokol direkcije. U obzir }e se uzeti ponude koje stignu u ured Kantonalne direkcije za puteve do 15 sati, (li~no ili po{tom) u roku od 28 dana od dana objavljivanja poziva u "Slu`benom glasniku BiH". 

Naknadno pristigle ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

Javno otvaranje ponuda izvr{it }e se prvog radnog dana nakon proteka roka za podno{enje ponuda u 11,15 sati u sali Op}ine Busova~a, ul. 16. august. 

Predstavnici ponu|a~a koji `ele prisustvovati otvaranju ponuda moraju prilo`iti ovla{tenje za prisustvo, o rezultatima javnog nadmetanja svi u~esnici }e biti pismeno obavije{teni. 

VII - TRO[KOVI PONUDE 

Kantonalna direkcija za puteve ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja. Kantonalna direkcija zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelomi~no svaku ponudu, poni{ti ili ponovi otvoreni postupak javne nabavke, ili odbije sve ponude, u slu~ajevima navedenim u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). (1-12/992-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSK1 KANTON
ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BIHA] 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Biha} objavljuje da 


PONI[TAVA 

dio javnog nadmetanja za nabavku roba i pru`anje usluga za 2005. godinu objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", broj 5/05 od 07.01.2005. godine i to za: LOT 2, LOT 3, LOT 6, LOT 7, LOT 9, LOT 10, LOT 11, LOT 12 i LOT 13, iz razloga nedovoljno pristiglih ponuda koje ne osiguravaju stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor. 

_______________ 

Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Biha} objavljuje 

PONOVNI OTVORENI POSTUPAK 

ZA NABAVKU ROBA I PRU@ANJE USLUGA ZA 2005. GODINU 

I - PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

je prikupljanje pismenih ponuda radi odabira najpovoljnije ponude za: 

    LOT 2 -    [tampanje medicinskih obrazaca 

    LOT 3 -    Potro{ni medicinski materijal 

    LOT 6 -    Sanitetski medicinski potro{ni materijal 

    LOT 7 -    Stomatolo{ki materijal 

    LOT 9 -    Sredstva za odr`avanje ~isto}e i higijene 

    LOT 10 -    Nafta i naftni derivati (dizel D2, motorni
            benzin - MB 98, lo`-ulje, rashladna te~nost za
            sistem vozila, motorno ulje) 

    LOT 11 -    Autogume i akumulatori 

    LOT 12 -    Usluge servisiranja, opravke, pranje i
            podmazivanje vozila 

    LOT 13 -    Elektro, vodo, stolarski, molerski, bravarski i
            materijal za grijanje 

II - PRAVO U^E[]A 

Imaju sve pravne i fizi~ke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude. 

Pravo u~e{}a nemaju ponu|a~i koji su isklju~eni iz u~e{}a u otvorenom postupku, prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

III - SADR@AJ PONUDE 

NAPOMENA: 

Ponudilac mo`e dostaviti i onu dokumentaciju za koju smatra da je bitna za predmet nadmetanja. 

IV - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Preuzima se u Zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Biha} svaki radni dan od 8 - 14 sati uz dokaz o uplati tro{kova na ra~un broj 1020220000018345 kod "Union" banke Biha}. 

Kontakt telefon 037/312-424. 

Nepovratne uplate za LOT-ove su slijede}e: 

    LOT - 2 -     50 KM 

    LOT - 3 -     50 KM 

    LOT - 6 -     50 KM 

    LOT - 7-     100 KM 

    LOT - 9 -     30 KM 

    LOT - 10 -     50 KM 

    LOT - 11 -     30 KM 

    LOT - 12 -     30 KM 

    LOT - 13 -     30 KM 

V - PODNO[ENJE PONUDA 

Kovertirane ponude predaju se li~no ili preporu~eno na protokol ZU Dom zdravlja Biha}, Put V korpusa bb, sa naznakom da je ponuda za tender - NE OTVARAJ - . 

VI - KRITERIJI ZA ODRE\IVANJE NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

1.    Cijena, 

2.    Kvaliteta, 

3.    Uslovi pla}anja, 

4.    Rok isporuke, 

5.    Rabat, 

6.    Ostale pogodnosti. 

VII - OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda je 10.05.2005. god. u prostorijama Doma zdravlja - Uprava u 10,00 sati. 

VIII - OSTALE ODREDBE 

Dom zdravlja Biha} ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u nadmetanju. 

Zadr`avamo pravo prihvata ponuda u cijelosti ili djelimi~no i o tome donosimo odluku sa obrazlo`enjem. 

Pismenu obavijest o izboru ekonomski najpovoljnije ponude dostavit }emo svim ponu|a~ima. 

(1-12/995-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
JAVNO PREDUZE]E
SLU@BENI LIST BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

Na osnovu ~l. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i Odluke Upravnog odbora broj 01-5/7-05 od 04.01.2005. godine objavljuje se 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

PUTEM 

OTVORENOG POSTUPKA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA OSIGURANJE IMOVINE I LICA 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

        JAVNO PREDUZE]E NIO SLU@BENI LIST 

    BOSNE I HERCEGOVINE 

    Magribija br. 3 

    Sarajevo 

    Tel: 00387 33 55 41 11 

    Fax: 00387 33 55 41 10 

    Internet adresa: slist@bih.net.ba 

    Kontakt osoba: Ibrahim Sari} i Edisa Zorni} 

    ID: 4200226120002 

I.5.    Vrsta ugovornog organa: 

    Javni subjekt iz ~lana 3. stav 2. pod b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    Vrsta ugovora: 

    O javnoj nabavci usluga. 

II.2.    Da li je to okvirni sporazum? 

    Ne 

II.3.    Naziv/referenca ugovora: 

    Ugovor o osiguranju imovine i lica. 

II.4.    Opis predmeta ugovora: 

    - LOT 1 osiguranje imovine; 

    - LOT 2 osiguranje vozila; 

    - LOT 3 osiguranje odgovornosti iz djelatnosti; 

    - LOT 4 kolektivno osiguranje uposlenika. 

II.7.    Podjela po lotovima 

    Ponude se mogu dostavljati za jedan ili vi{e lotova. 

II.8.    Da li se prihvataju alternativne ponude, ~lan 17. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 

    Ne. 

II.9.    Trajanje ugovora ili rok predvi|en za izvr{e- nje/isporuku 

    Godinu dana od dana zaklju~ivanja ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5.    Uslovi za u~e{}e - li~na situacija, ~lan 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 

    Ponuda za u~e{}e }e biti odbijena ako se ne dostavi slijede}a dokumentacija: 

    - da nije pod ste~ajem ili likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man s povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti; 

    - da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma s povjeriocima; 

    - da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja; 

    - da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda; 

    - da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje;  

    - da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza. 

III.6.    Uslovi za u~e{}e - prikladan za obavljanje profesionalne djelatnosti, ~lan 24. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

    Ponuda za u~e{}e }e biti odbijena ako se ne dostavi slijede}a dokumentacija: 

    Rje{enje o registraciji kojim dokazuje da obavlja profesionalnu djelatnost. 

III.7.    Uslovi za u~e{}e - ekonomska i finansijska podobnost, ~lan 25. stav (1) ta~ke b) i d) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 

    Ponuda za u~e{}e }e biti odbijena ako se ne dostavi slijede}a dokumentacija:  

    - Bilans stanja za 2003. i 2004. godinu; 

    - Bilans uspjeha za 2003. i 2004. godinu. 

II.8.    Uslovi za u~e{}e - tehni~ka i/ili profesionalna sposobnost, ~lan 26. stav (3), ta~ke a), b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 

    Ponuda za u~e{}e }e biti odbijena ako se ne dostavi slijede}a dokumentacija: 

    - lista glavnih usluga pru`enih u posljednje dvije godine, s ukupnim vrijednostima, datumima i primaocima; dokaz - potvrda o izvr{enim uslugama koju su izdali primaoci, ili uz izjavu pru`aoca usluga o izvr{enim uslugama; 

    - obrazovne i profesionalne kvalifikacije pru`aoca usluga i/ili kvalifikacije njegovog rukovodnog osoblja i naro~ito kvalifikacije lica koja su odgovorna za pru`anje usluga. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    Vrsta postupka: OTVORENI 

IV.2.    Kriteriji za dodjelu ugovora, ~lan 34. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 

    Ekonomski najpovoljnija ponuda, ~lan 34 stav (1) ta~ka a), prema slijede}im kriterijima: 

        - Cijena    60%; 

        - Period izvr{enja    15%; 

        - Reosiguravaju}e pokri}e    25%. 

IV.3.    Primjena preferencijalnog tretmana
doma}eg (~lan 18 ZJN) 

    Ne. 

IV.6.    Rok za prijem ponuda 09.05.2005. godine do 12,00 sati 

IV.7.    Minimalan vremenski period u kojem ponu|a~ mora obezbijediti va`nost ponude 

    30 dana nakon roka za podno{enje ponuda. 

IV.8.    Datum i mjesto otvaranja ponuda 

    11.05.2005. godine u 10,00 sati 

    JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija br. 3, sala 14/III. 

(1-12/1006-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

Usluge 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija
Op}ina Tuzla Slu`ba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica 

Kontakt osoba 

Adresa
Muharema Fizovi}a 11 

Po{tanski broj
35000 

Grad
Tuzla 

Identifikacioni broj 

Telefon
+387 (0)35 251 243 

Faks
+387 (0)35 251 240 

Elektronska po{ta (e-mail) komunalnas@tuzla.ba 

Internet adresa (web) www.tuzla.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DO- DATNE INFORMACIJE 

    Isto kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKU- MENTACIJA 

    Isto kao pod I.1. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE [ALJU PONUDE/ZAH- TJEVI ZA U^E[]E 

    Isto kao pod I.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA 

    Upravni organ na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA 

    Usluge 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM (~lan 32 ZJN) 

    Ne 

II.3.    NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

    Otvoreni postupak 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

     Ustupanje izrade Studije saobra}aja na podru~ju op}ine Tuzla sa aspekta stanja dinami~kog i stacionarnog saobra}aja 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA I OBIM UGOVORA 

    50.000 KM (pedesethiljada KM) 

II.6.    MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

    Op}ina Tuzla 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Ne 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA 

    Ne 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    Po tenderskoj dokumentaciji ili po ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1.    IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, AKO JE POTREBNA (^LAN 16. ZJN) 

    Da u skladu sa va`e}im propisima 

III.2.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU, (~lan 16-17. UPZ) 

    Ne 

III.3.    IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGO- VORA, (~lan 16 ZJN) 

    Da u skladu sa va`e}im propisima 

III.4.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA, (~lan 19. UPZ) 

    Ne 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) 

    U skladu sa va`e}im propisima 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELAT- NOSTI (~lan 24 ZJN) 

    U skladu sa va`e}im propisima 

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E-EKONOMSKA I FINAN- SIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

     U skladu sa va`e}im propisima 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E-TEHNI^KA I/ILI PROFE- SIONALNA PODOBNOST (~lan 26 ZJN) 

    U skladu sa va`e}im propisima 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

    Otvoreni 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA 

    ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija (prema padaju}em redoslijedu) 

          1.    cijena -    u~e{}e u odabiru ponude sa 40% 

            2.    stru~na osposobljenost - u~e{}e u odabiru ponude
            sa 30% 

          3.    rok izrade Studije - u~e{}e u odabiru     ponude
            sa 20% 

          4.    uslova pla}anja - u~e{}e u odabiru     ponude
            sa 10% 

IV.3.    PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMA- NA DOMA]EG (~lan 20 UPZ) 

    Da 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKU- MENTACIJE (~lan 18 ZJN) 

    Mo`e se obezbijediti do roka za podno{enje zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku 

    Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE 

    Ne 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOS- TI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZ- BIJEDITI 

    Do 45 dana 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA 

    Javno otvaranje ponuda }e se odr`ati 13.05.2005. godine u 12:00 u prostorijama Slu`be za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, M. Fizovi}a 11, Tuzla. 

(1-12/1012-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HERCEG BOSNE" D.D. MOSTAR 

Na temelju ~lanka 19. i 20. to~ka 1. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i na temelju Odluke broj I-859/05 od 16. 3. 2005. godine JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA JAVNO USTUPANJE USLUGA U 2005. GODINI 

1. PREDMET JAVNE NABAVKE 

Predmet javne nabavke je isporuka sljede}ih usluga: 

Izrada reklamnog materijala za 

    LOT 1    Sport i sportske manifestacije 

    LOT 2    Kulturne i zabavne manifestacije 

2. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u javnoj nabavci imaju svi ponuditelji registrirani za obavljanje djelatnosti iz predmeta javne nabavke bez obzira na sjedi{te ili prebivali{te osim ponuditelja koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja u javnim nabavkama prema ~lanku 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora sadr`avati sljede}e: 

4. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA 

Nakon izbora kvalificiranih ponuditelja, kako je propisano ~lanovima 22. do 26. Zakona o javnim nabavkama ugovorni organ dodjelu ugovora zasniva na kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude koja tehni~ki zadovoljava uvjete iz tenderske dokumentacije. 

Potkriteriji koji se primjenjuju prilikom ocjene ponuda su: 

    1. idejno rje{enje reklame    50% 

    2. ponu|ena cijena izrade reklame    40% 

    3. rok isporuke    5% 

    4. rok i uvjeti pla}anja    5% 

5. MJESTO I VRIJEME PREUZIMANJA NATJE^AJNE DOKUMENTACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za sudjelovanje na javnom nadmetanju sa naznakom za koju skupinu (LOT) se nadme}u. 

Zahtjev za sudjelovanje treba dostaviti na fax: ++387 36 317 157. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u poslovnom prostoru Naru~itelja-Zagreba~ka 1, Mostar, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00 sati uz prethodnu najavu na tel/fax: 036 317 157, a najkasnije 10 dana prije otvranja ponuda. 

Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 100 KM, na ime naknade tro{kova na ra~un Naru~itelja UniCredit Zagreba~ka banka broj 3381002200811294 i za firme izvan BiH na `iro ra~un broj 7100-978-48-06-003539 s naznakom "JN - USLUGE REKLAMIRANJA U 2005. godini......." 

6. MJESTO I VRIJEME PODNO[ENJA PONUDA 

Ponude se dostavljaju u zatvorenom omotu preporu~enom po{tom ili se predaju osobno na adresu naru~itelja: JP "Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar, Zagreba~ka 1, Mostar - PROTOKOL sa naznakom ("NE OTVARAJ JN-USLUGE REKLAMIRANJA...") 

Krajni rok za dostavu ponuda je 10. 5. 2005. godine do 13 sati - PROTOKOL JP 

Nepravodobno pristigle ponude vratit }e se neotvorene ponuditelju. 

Alternativne ponude nisu dopu{tene. 

Ponuditelji mogu dostaviti za svaku SKUPINU samo jednu ponudu. 

Ponuda se dostavlja na jednom od slu`benih jezika Federacije BiH, a za strane ponuditelje na engleskom jeziku sa obaveznim prijevodom na jedan od slu`benih jezika u Federaciji. 

7. MJESTO I VRIJEME OTVARANJA PONUDA 

Javno otvaranje ponuda pbavit }e se dana 10. 5. 2005. godine u 13 sati u sali za sastanke u JP "Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar, Zagreba~ka 1. 

Otvaranje ponuda mogu biti nazo~ne ovla{tene ili opunomo}ne osobe ponuditelja uz uvjet predo~enja pisanog dokaza o ovlasti i dokaza osobnog identiteta. 

8. OBVEZE I ODGOVORNOSTI PONUDITELJA 

Obveze ponuditelja koji sudjeluju u javnoj nabavci su da ponude podnose u roku, vremenu i mjestu utvr|enom u ovom pozivu, te da se pri izradi ponude obvezno pridr`avaju uvjeta i obveza koje proizilaze iz tenderske dokumentacije. 

Ponuditelj snosi odgovornost za to~nost, istinitost i vjerodostojnost predo~enih dokaza i dokumentacija u svojoj ponudi. 

9. OSTALE NAPOMENE 

Ponuditelji }e o rezltatima javne nabavke biti obavije{teni sukladno ~lanku 38. Zakona o javnim nabavkama BiH. Naru~itelj zadr`ava pravo obustaviti postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama. 

Dodatne informacije u svezi s predmetom nadmetanja se mogu dobiti na kontakt tel. 036 310-847. Kontakt osoba: Gordana Boras, prof. 

JP"Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna" d.d. Mostar, Mile Budaka 106A, 88000 Mostar, tel. 387 36 310-847. 


(1-12/1023-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 19 i 20. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i ~lana 11. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH" broj 4/05), objavljuje se 

OBAVJE[TENJE 

ZA JAVNU NABAVKU USLUGA U
OTVORENOM POSTUPKU
BROJ 4/2005 

Za ugovorni organ: 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog javnog postupka je nabavka usluga, po lotovima kako slijedi: 

    LOT-1    Program za izradu Osnovne hidrogeolo{ke
            karte BiH 1:100.000 

    LOT-2    Program za izradu Osnovne in`enjersko-geolo{ke
            karte BiH 1:100.000 

2. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u javnoj nabavci imaju sva pravna i fizi~ka lica registrirana za obavljanje predmetne djelatnosti za koju se objavljuje ovaj otvoreni postupak, osim ponu|a~a koji su isklju~eni shodno ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

3. SADR@AJ PONUDE 

Pored dokumenata kojima ponu|a~ dokazuje svoje pravo u~e{}a - sudjelovanja u postupku, ponuda treba da sadr`i, pored zahtjeva iz tenderske dokumentacije i: 

4. KRITERIJ ZA OCJENU I ODABIR PONUDE 

Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a izvr{i}e se na osnovu kriterija koji }e se precizirati u tenderskoj dokumentaciji. 

5. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija odnosno svaki LOT kao nezavisan paket za evaluaciju, se mo`e li~no preuzeti u prostorijama Agencije za rad i zapo{ljavanje Bosne i Hercegovine, ulica \oke Mazali}a broj 3/1, soba broj 3, Sarajevo, u terminu 09,00 - 15,00 sati svakim radnim danom, uz dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 100,00 KM, po svakom LOTU, na ra~un broj 

0000030000000145
kod Centralne banke BiH
CBBIH SWIFT CODECBBSBA 22
Poziv 37111
(ZA TENDER BROJ 4/2005) 

6. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

a) Podno{enje ponude 

Zatvorenu i zape~a}enu ponudu dostaviti li~no, sa punom adresom ponu|a~a i naznakom "NE OTVARAJ". "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE - TENDER (broj 4/2005), za LOT -_____" dostaviti na adresu: 

Agencija za rad i zapo{ljavanje Bosne i Hercegovine
\oke Mazali}a broj 3/1, soba 3
Sarajevo 

Rok za dostavljanje ponuda je 10. 05. 2005. god. u 10.00 sati. 

Neblagovremene ponude se ne}e uzeti u razmatranje. 

b) Otvaranje ponude 

Javno otvaranje ponuda }e se obaviti u prostorijama Agencije za rad i zapo{ljavanje Bosne i Hercegovine, Sarajevo, \oke Mazali}a broj 3/1, i to dana 10.05.2005. godine u 12.00 sati. 

Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati ovla{teni predstavnik ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

7. TRO[KOVI PONUDE I NAKNADNA POJA[NJENJA 

Ugovorni organi ne snose nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja, te zadr`avaju pravo da prihvate u potpunosti ponudu, u potpunosti ili djelimi~no odbiju svaku ponudu, poni{te otvoreni postupak ili odbiju ponudu u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora. Ugovorni organi zadr`avaju pravo da zatra`e od ponu|a~a naknadna poja{njenja ponuda u skladu sa Zakonom. 

8. OSTALE ODREDBE 

Sve dodatne informacije ili pitanja mogu se dostaviti u pisanoj formi najkasnije 10 dana prije isteka roka za dostavu ponuda, i to na e-mail adresu tender@mcp.gov.ba sa naznakom "TENDER BROJ 4/2005". 

Odgovori }e se nalaziti na 

web stranici: www.cips.gov.ba/tender. 


(1-12/1025-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU "SARAJEVO ART" SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), JU "Sarajevo art" objavljuje 

PONOVLJENI OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

I - PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a i to: 

    LOT 2 -    {tamparske i firmopisa~ke usluge za festivale
            (Ba{~ar{ijske no}i i Me|unarodni festival
            folklora), 

    LOT 3 -    razglas i rasvjeta za Festival "Ba{~ar{ijske no}i", 

    LOT 4 -    smje{taj i ishrana za u~esnike VIII
            Me|unarodnog festivala folklora
            "Sarajevo 2005". 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica registrovana za obavljanje djelatnosti koje su predmet otvorenog postupka u skladu sa Zakonom o javnim nbavkama BiH. Ponuda se podnosi posebno za svaki LOT. 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

1.    Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, 

2.    Rje{enje upisa u sudski registar, 

3.    Uvjerenje nadle`ne poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama, 

4.    Uvjerenje nadle`nog zavoda PIO/MIO o izmirenim doprinosima, 

5.    Uvjerenje nadle`nog zavoda zdravstvenog osiguranja o izmirenim doprinosima, 

6.    Uvjerenje nadle`nog suda da ne postoje zakonske smetnje, a koje se izdaje na osnovu podataka iz slu`bene evidencije koju vodi sud, 

7.    Izjava ponu|a~a da ne postoji zakonska smetnja u~e{}a u javnom nadmetanju za slu~ajeve o kojima se ne vodi slu`bena evidencija, 

8.    Izjava prihvatanja tenderskih uslova. 

Dokumenta iz ta~ke 2.-6. sadr`aja ne mogu biti starija od 3 mjeseca od krajnjeg datuma odre|enog za dostavljanje ponuda. 

IV - KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a }e biti izvr{en na osnovu sljede}ih elemenata: 

V - TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija je dostupna nakon objavljivanja otvorenog postupka u "Slu`benom glasniku BiH", a mo`e se preuzeti u JU "Sarajevo art", Dalmatinska 2/I, svakim radnim danom od 10 do 14 sati, sa dokazom o izvr{enoj uplati nepovratnog iznosa tro{kova tendera od 50 KM za LOT-ove 2 i 3. - pojedina~no za svaki LOT, osim onih koji su u~estvovali na prethodnom nadmetanju. Uplate se vr{e na: 

`irora~un JU "Sarajevo art": 1291011000088531 

(HVB Central Profit banka - Trezor Kantona Sarajevo) 

Vrsta prihoda: 722631, Op{tina: 077 

Bud`etska organizacija: 2202013 sa naznakom "ZA TENDERSKU DOKUMENTACIJU". 

Eventualne dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 207 921. 

VI - PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji sa jednom kopijom, ovjerene i potpisane od ponu|a~a ili od njega ovla{tenog lica. 

Zatvorene ponude sa adresom ponu|a~a dostavljaju se uz naznaku "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK - LOT br. __" u JU "Sarajevo art", Dalmatinska 2/I, najkasnije do 11.05.2005. godine. Neblagovremene ponude ne}e se razmatrati i vrati}e se ponu|a~u neotvorene. 

Javno otvaranje ponuda obavi}e se komisijski, 13.05.2005. godine, i to: LOT 2 - u 13 sati, LOT 3 - u 14 sati, LOT 4 - u 15 sati, u prostorijama JU "Sarajevo art". 

Svaki od ponu|a~a mo`e uputiti jednog pismeno ovla{tenog predstavnika da prisustvuje javnom otvaranju ponuda. 

VII - OSTALO 

JU "Sarajevo art" ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku, a zadr`ava pravo da u cijelosti ili djelimi~no prihvati ili odbije ponudu, poni{ti dio ili u cjelini postupak, a da pritom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima i bez obaveze obrazlo`enja takve odluke. 

O rezultatima postupka ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. 

(1-12-1029-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
ELEKTROPRENOS - SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), objavljuje 

OBAVJE[TENJE 

O JAVNOM NADMETANJU-TENDER
BROJ 10304-025/05
OTVORENI POSTUPAK
ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA TRANSPORT TRANSFORMATORA - RADOVI/USLUGA 

Istovremeno, Javno preduze}e Elektroprivreda B i H d.d., Elektroprenos Sarajevo u daljnjem tekstu ugovorni organ, ovim putem poziva sve zainteresirane ponu|a~e da zatra`e tendersku dokumentaciju i u~estvuju u otvorenom postupku o javnoj nabavci za dodjelu ugovora ponu|a~u koji dostavi najbolju prihvatljivu ponudu za transport transformatora. 

I - PREDMET OTVORENOG POSTUPKA/PONUDE 

Predmet javnog nadmetanja je transport transformatora Kon~ar D&ST 20 MVA, unutar TS Velika Kladu{a, sa mjesta uskladi{tenja u ni{u. 

Opis radova sadr`an je u tenderskoj dokumentaciji (Poziv za ponude), a mjerna skica transformatora, transportna skica transformatora, natpisna tablica transformatora i situacija terena (ucrtano mjesto uskladi{tenja i mjesto gdje transformator treba prevu}i), su sastavni dio tenderske dokumentacije. 

II - PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju imaju svi doma}i i strani ponu|a~i koji su homologirani u JP Elektroprivreda BiH d.d. i ~ije kvalifikacije odgovaraju onima koje zahtijeva ugovorni organ u skladu sa ~l. 22. do 26. (kvalifikacija i selekcija ponu|a~a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Ponu|a~i koji nisu homologirani mogu podi}i obrasce za homologaciju dobavlja~a na adresi: JP "Elektroprivreda Bosne i Hercegovine" - "Elektroprenos" Sarajevo, ul. Vilsonovo {etali{te br. 15, soba broj 59, u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja obavje{tenja o javnom nadmetanju. 

Rok za dostavu kompletiranih obrazaca je 5 (pet) dana od dana preuzimanja. 

Napomena: Firme koje dostave nekompletnu i neprihvatljivu dokumentaciju za homologaciju dobavlja~a ne}e imati pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju. 

III - SADR@AJ PONUDE (PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE) 

Dokumentacija propisana u tenderskoj dokumentaciji za svrhu kvalifikacije, selekcije i evaluacije. 

1.    Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti (~lan 24. ZJN) 

2.    Ograni~enje za u~e{}e dobavlja~a u postupku javne nabavke (~lan 23. ZJN) 

3.    Ekonomska i finansijska podobnost ponu|a~a (~lan 25. ZJN) 

4.    Tehni~ka i profesionalna sposobnost (~lan 26. ZJN) 

5.    Originalna garancija poslovne banke prihvatljive od strane JP Elektroprivreda BiH d.d. za osiguranje ponude, na iznos od 2.000,00 KM /1.023,00 EUR, sa va`no{}u: opcija ponude plus 30 dana (~lan 16. stav (1) ZJN); 

6.    Izjavu da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane JP EP BiH d.d. u iznosu od 5% ugovorene vrijednosti (~lan 16. stav (2) ZJN); 

7.    U ponudi iskazati jedini~ne cijene i ukupan iznos ponude, uklju~uju}i sve relevantne tro{kove; 

8.    Ovla{tenje za potpis ponude; 

9.    Ovla{tenje za predstavnika ponu|a~a za u~e{}e na javnom otvaranju ponuda; 

    Ponuda (sva prilo`ena dokumentacija) treba biti sastavljena po kronolo{kom redoslijedu, navedenom u sadr`aju ponude od rednog broja 1. do rednog broja 9. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente - dokumente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

IV - KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Nakon izbora kvalificiranih ponu|a~a, u skladu sa ~l. 22. do 26. ZJN, kriteriji za dodjelu ugovora su "ekonomski najpovoljnija ponuda", u skladu sa ~l. 34. do 37. ZJN. 

Ponuda treba da sadr`i i slijede}e podatke koji su ujedno i kriteriji za vrednovanje i odre|ivanje najpovoljnije ponude. 

1.    Cijena; 

2.    Kompletnost tehni~kog dijela ponude iz tenderske dokumentacije (eliminatoran zahtjev); 

3.    Dodatne karakteristike za koje nije postavljen poseban zahtjev u tenderskoj dokumentaciji (na~in transporta i sl.); 

4.    Reference ponu|a~a radova/usluga (za period od posljednje 3 godine); dostaviti dokaze ponu|a~a prema ~lanu 26. ZJN stav (4) ta~ke a), b), i e); 

5.    Postoje}e iskustvo naru~ioca u kori{tenju radova/usluga ponu|a~a; 

6.    Kori{tenje preferencijalnog tretmana doma}eg u skladu sa ~lanom 37. ZJN i ~lanu 20. stav (1) ta~ka b) i d) Uputstva o primjeni Zakona o javnoj nabavci Bosne i Hercegovine. Preferencijalni tretman se primjenjuje isklju~ivo u svrhu pore|enja ponuda u skladu sa ~lanom 35. ZJN. 

V - TENDER 

Svaki ponu|a~, koji je zainteresiran za u~estvovanje na javnom nadmetanju - Tenderu br. 10304 - 025/05, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju. Zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju treba dostaviti na ovla{teni fax br. 00387 33 75 11 09. 

Tenderska dokumentacija za izvo|enje radova/usluge mo`e se preuzeti u prostorijama JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d., "Elektroprenos"Sarajevo, ul. Vilsonovo {etali{te broj 15, soba broj 59, u vremenu od 09,00 do 15,00 sati, uz podno{enje potvrde o uplati tro{kova tendera. 

Tro{kovi tendera iznose 50,00 KM / 25,50 EUR. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko: Raiffeisen bank, d.d. BiH, Swift RZBABA2S na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije br. 10304-025/05, valuta EUR. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine izvr{iti putem Central profit banke d.d. Sarajevo, broj ra~una: 129-106-10001164-16, sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije br.10304-025/05, valuta KM. 

VI - PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

VII - OBAVJE[TENJE PONU\A^A O REZULTATIMA 

Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. u daljnjem tekstu ugovorni organ }e dostaviti odluku o rezultatima ponu|a~ima koji su blagovremeno dostavili ponudu (u skladu sa ~lanom 38. ZJN). 

VIII - OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA 

Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. u daljnjem tekstu ugovorni organ }e objaviti obavje{tenje o dodjeli ugovora u skladu sa ~lanom 40. stav (1) ZJN. 

IX - PRESTANAK POSTUPKA DODJELE UGOVORA I TRO[KOVI PONUDE 

Prestanak postupka dodjele ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN, a da pri tome Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. u daljnjem tekstu ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja. 

X - DODATNE INFORMACIJE 

Sve dodatne informacije u vezi sa javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 09,00 do 15,00 sati na telefon i to: 

Za tehni~ka pitanja: + 387 33 75 11 22 

Za komercijalna pitanja: + 387 33 75 12 11 i 75 12 14. 

Ovaj oglas objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH" i na WEB stranici "Slu`benog glasnika BiH", te na WEB stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (www.elektroprivreda.ba). 


(1-12/1030-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INA GRADA^AC
OP]INSKI NA^ELNIK 

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`bene glasnik BiH", broj 49/04), na~elnik p}ine Grada~ac raspisuje 

JAVNO NADMETANJE 

ZA VR[ENJE USLUGE OBAVLJANJE POSLOVA NADZORNOG ORGANA 

I. PREDMET NADMETANJA je prikupljanje ponuda za obavljanje poslova nadzornog organa na izradi bunara BV-2 u izvori{noj zoni Doma`i} op}ina Grada~ac. 

II. NA JAVNOM NADMETANJU pravo sudjelovanja imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti, {to se dokazuje rje{enjem o registraciji. 

III. INFORMACIJE vezane za predmet nadmetanja se mogu dobiti u prostorijama Op}ine Grada~ac, soba broj 9. ili na telefon 035/817-322, lokal 208; po objavljivanju Oglasa u "Slu`benom glasniku BiH" svakog radnog dana u vremenu od 7,30 do 16,00 sati. 

IV. PONUDA za javno nadmetanje treba da sadr`i: 

1.    Naziv i ta~nu adresu ponu|a~a, 

2.    Izvod iz sudskog registra. 

3.    Cijenu obavljanja usluge, 

4.    Uslove i na~in pla}anja, 

5.    Referens listu obavljenih nadzornih usluga na istim ili sli~nim poslovima.  

Neblagovremene i nepotpune prijave bez navedenog sadr`aja ne}e se uzimati u razmatranje. 

V. KRITERIJI za odabir ponude su: cijena usluge, uslovi pla}anja i referens lista. 

VI. ZAPE^A]ENE PONUDE sa naznakom Komisiji za odabir - "Ponuda za javno nadmetanje obavljanje nadzora - NE OTVARAJ", dostaviti na adresu Op}ine Grada~ac. ulica H. K. Grada{~evi}a bb, 76250 Grada~ac, ili neposredno soba 9. zgrada Op}ine, najkasnije do 13 sati 21.aprila 2005. godine. 

Alternativne i dopunske ponude se ne prihvataju. 

VII. OP]INA GRADA^AC NE SNOSI NIKAKVE TRO[KOVE ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja, a zadr`ava pravo da djelimi~no ili u cjelini prihvati ili odbije ponudu, poni{ti javno nadmetanje u cijelosti, ili odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezna objasniti razloge takvog postupka. (1-12/1035-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA TRNOVO 

OBAVJE[TENJE 

O JAVNOJ NABAVCI ROBA I VR[ENJU USLUGA
BROJ 02/05 

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN 

Organizacija: OP]INA TRNOVO 

Kontakt osoba: KADRISPAHI] HAMZA 

Adresa: Trnovo bb 

Po{tanski broj: 71223 Delija{ 

Grad: Trnovo 

Identifikacioni broj: 4200308790006 

Telefon: 033 439-008 i
033 439-113 

Faks: 033 439-113 

E-mail: trnovo@trnovo.org 

WEB: www.trnovo.org 

Transakcijski ra~un broj: 1602000000511610 kod Vakufske banke Sarajevo 

I.2.    Adresa na kojoj se mogu dobiti dodatne informacije: Kao pod I.1. 

I.3.    Adresa na kojoj se mo`e dobiti dokumentacija: 

    Kao pod I.1. 

I.4.    Adresa na koju se dostavljaju ponude: 

    Kao pod I.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGNA 

    I.5.a. Upravni organ 

    I.5.b. Na lokalnom nivou 

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA: - Vr{enje usluga 

II.3.    NAZIV POD KOJIM JE UGOVOR EVIDEN- TIRAN: Odluka o nabavkama u 2005.g. i Plan nabavki za 2005.g. 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA: LOT 13 Izrada provedbeno planske dokumentacije 

    PODLOT a: Izrada a`urnih geodetskih karata R 1:500 za potrebe izrade Urbanisti~kog projekta "Gornja Grkarica" 

    PODLOT b: Izrada elaborata o in`injerijsko-geolo{kim i geomehani~kim osobinama terena za potrebe izrade Urbanisti~kog projekta "Gornja Grkarica". 

    PODLOT c: Izrada Urbanisti~kog projekta "Gornja Grkarica"-Prednacrt(u okviru PODLOT-a c potrebno je izraditi urbanisti~ki projekat sa svim fazama saglasno va`e}im propisima). 

II.6.    MJESTO ISPORUKE ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA: 

    LOT 13 - PODLOT a,b,c: Isporuka u Op}inu Trnovo,71223 Delija{, ul. Trnovo bb, 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE: Ponude se mogu dostav- ljati za sve podlotove. 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA: 

    Alternativne ponude nisu dozvoljene 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA: LOT 13 

    - PODLOT a: Rok izvr{enja 15. juli 2005.godine, 

    - PODLOT b: Rok izvr{enja 25. juli 2005.godine, 

    - PODLOT c: Rok izvr{enja 15. septembar
                      2005. godine. 

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1.    IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU: 

    Ponu|a~i moraju obezbijediti garanciju poslovne banke za osiguranje ponude na iznos od 2.000,00 KM za ponude za pojedina~ne PODLOT-ove za vrijeme do isteka opcije ponude ili 2% od ponu|ene cijene za ponude koja obuhvata PODLOT-ove a,b i c do isteka opcije ponude. 

III.3.    IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA: 

    Ponu|a~i moraju obezbijediti garanciju poslovne banke za dobro izvr{enje posla u visini od 10% od ponu|ene cijene za sve vrijeme ugovornog odnosa. 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E-LI^NA SITUACIJA: 

a)    da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili da nije u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima, ili da nije obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka, 

b)    da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude, 

c)    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina prije podno{enja zahtjeva ili ponude, 

d)    da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu s relevantnim zakonom u BiH, 

e)    da ponu|a~ nema neizmirenih poreskih obaveza. 

    Kao dokaz navedenog dostaviti: Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (ne starije od 3 mjeseca), Uvjerenje iz Zavoda za PIO o izmirenim obavezama iz PIO-a (ne starije od 3 mjeseca) i Referenc listu. 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E-SPOSOBNOST ZA OBAV- LJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI: LOT 13 

    - PODLOT a: Izvod iz sudskog registra o registraciji preduze}a za vr{enje usluga koje su predmet PODLOT-a a (ne stariji od 3 mjeseca), 

    - PODLOT b: Izvod iz sudskog registra o registraciji preduze}a za vr{enje usluga koje su predmet PODLOT-a b (ne stariji od 3 mjeseca), 

    - PODLOT c: Izvod iz sudskog registra o registraciji preduze}a za vr{enje usluga koje su predmet PODLOT-a c (ne stariji od 3 mjeseca), 

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E-EKONOMSKA I FINAN- SIJSKA SPOSOBNOST: 

    Dostaviti bilans uspjeha u 2003. i u 2004.godini. 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E-TEHNI^KA I PROFESIO- NALNA SPOSOBNOST: LOT 13 

    - Za PODLOT a: Referenc listu o poslovima iz predmeta ovog tendera u zadnje tri (3) godine, 

    - PODLOT b: Referenc listu o poslovima iz predmeta ovog tendera u zadnje tri (3) godine, uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu radnika geolo{kih istra`ivanja za osobe koje }e biti stru~no anga`ovane na izradi elaborata, Rje{enje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kojim se pravnom subjektu odobrava obavljanje djelatnosti iz oblasti geologije, 

    - PODLOT c: Referenc listu o poslovima iz predmeta ovog tendera u zadnje tri (3) godine, da su obezbijedili stru~ni tim od najmanje dva diplomirana in`enjera arhitekture, dva diplomirana in`enjera gra|evinarstva za oblast saobra}aja, dva diplomirana in`enjera gra|evinarstva iz oblasti vodoprivrede, svi sa dvije godine prakse i polo`enim stru~nim ispitom, te diplomiranog in`enjera poljoprivrede odgovaraju}eg smjera i diplomiranog ekonomistu. 

    Svi prezentirani dokazi ne smiju biti stariji od tri mjeseca. 

ODJELJAK IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA: Otvoreni postupak. 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA: Najni`a cijena kvalifikovanih ponu|a~a. 

IV.3.    PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG: 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKU- MENTACIJE: Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti od momenta objavljivanja ovog Obavje{tenja. 

    Za svaki PODLOT posebno obavezno je dostaviti dokaz o uplati 20 (dvadeset) KM po PODLOT-u. 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONU\A^A: Ponude su dozvoljene samo na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda u BiH (bosanski, hrvatski i srpski). 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA: Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 28 dana (ra~una se dan objave do 16,00h 28. dana) od dana objavljivanja ovog obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH". Sve ponude koje prispiju nakon tog termina (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene i ne}e se razmatrati. 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA: Otvaranje ponuda }e se obaviti 42 sata poslije zaklju~enja roka za podno{enje prijava, u sali za sjednice op}ine Trnovo, za prvi PODLOT, te 30 minuta kasnije za svaki sljede}i PODLOT, respektivno. (1-12/1037-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA 

ZA USLUGE IZRADE PROJEKTA REHABILITACIJE RASVJETE U TUNELU "KARAULA" NA MAGISTRALNOJ CESTI M-I7 

1.    Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine (DCFBH) osigurala je sredstva za pokri}e procijenjenih tro{kova rehabilitacije rasvjete u tunelu "Karaula" na magistralnoj cesti M-l 7. 

2.    Ovim oglasom DCFBH (Naru~ilac) poziva sve kvalificirane ponu|a~e da dostave svoje ponude za usluge projektiranja Rehabilitacije rasvjete u tunelu "Karaula" na magistralnoj cesti M-l 7. 

3.    Cilj projektiranja je izrada potrebne tehni~ke dokumentacije za rehabilitaciju i pripremu ponudbenih dokumenata za izbor izvo|a~a radova. 

4.    Postupak odabira najpovoljnijeg ponu|a~a prove{}e se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i otvoren je za sve kvalificirane ponu|a~e koji, pored ostalih zakonom utvr|enih kriterija, zadovoljavaju i slijede}e uvjete: 

5.    Dokumenti ponude su na raspolaganju za uvid i/ili kupovinu po~ev od 12.4.2005 godine svaki radni dan od 9.00 do 15.00 sati uz prethodnu najavu, na ni`e navedenoj adresi. Dokumenti ponude mogu se preuzeti samo uz potvrdu banke o uplati nepovratnog iznosa od 50,00 KM. Pla}anje treba izvr{iti u korist DC FBH na ra~un broj 1610000028440120 kod Raiffeisen banke DD Sarajevo, sa pozivom na "Ponudbena dokumenta za izradu projekata rehabilitacije rasvjete u tunelu Karaula". Samo stranke koje kupe ponudbena dokumenta smatra}e se kvalificiranim za podno{enje ponuda. 

6.    Ponude (tehni~ka i fmansijska) podnose se u zape~a}enoj koverti na slijede}u adresu: 

    Direkcija cesta Federacije BiH 

    Put `ivota 2, Krilo A/III 

    71000 Sarajevo 

Krajnji rok za dostavu ponuda u ured DCFBH je 10.05.2005. godine do 13.00 sati, kada }e se i otvoriti Tehni~ki dio ponuda u prisustvu zainteresiranih predstavnika ponu|a~a. 

Adresa: Direkcija cesta FBH 

Put `ivota 2, Krilo A/III 

71000 Sarajevo tel: +33 250 377 

fax: +33 250 400 

e-mail: fdc_proj@bih.net.ba 

Kontakt: Branislav Petrovi}, dipl.ing.gra|. (1-12/1043-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
RUDNICI "KREKA" TUZLA 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

Organizacija:
Rudnici "Kreka" u Tuzli d.o.o. 

Kontakt-osoba:
Red`epagi} [u}rija, dipl.ing.rud.,
Piri} Mirsad, dipl.ing.rud.  

Adresa:
Mije Kero{evi}a - Guje broj 1 

Po{tanski broj
75000 

Grad
Tuzla 

Identifikacioni broj:
4209020780003 

Telefon
+387 (0) 35 282 111 lokal 521;
+ 387 (0) 61 164 158 

Faks:
+387 (0) 35 282 087 

Elektronska po{ta (e-mail)
krekakom@inet.ba 

Internet adresa (web):
www.kreka.inet.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija:
Rudnici "Kreka" u Tuzli d.o.o. 

Kontakt-osoba:
Red`epagi} [u}rija, dipl.ing.rud. 

Adresa:
Mije Kero{evi}a - Guje broj 1 

Po{tanski broj
75000 

Grad
Tuzla 

Identifikacioni broj:
4209020780003 

Telefon
+387 (0) 35 282 111 lokal 521;
+ 387 (0) 61 164 158 

Faks:
+387 (0) 35 282 087 

Elektronska po{ta (e-mail)
krekakom@inet.ba 

Internet adresa (web):
www.kreka.inet.ba 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

    Kao pod I.2. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PO- NUDE / ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Kao pod I.2. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN)* 

I.5. a.    javno preduze}e 

I.5.b.    na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA: 

    Usluge 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN) (ukoliko je primjenjivo) 

    Ne 

II.3.    NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KON- KRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

    Odluka Generalnog direktora br. 457/05 od 04.04.2005. godine 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA: (ako je potrebno, koristiti dodatni list papira) 

    Dobijanje otkrivke sa tehnolo{kim fazama kopanja, transporta i odlaganja otkrivke na odlagali{te. 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA 

    Koli~ina otkrivke za obradu iznosi 200.000 m3 ~vrste mase. 

II.6.    MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

    Rudnik "Dubrave" lokacija PK "Dubrave" 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Ne 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA? (~lan 17 ZJN) (ukoliko je primjenjivo) 

    Ne 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    90 dana (od dodjele ugovora) 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1.    IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, ukoliko se zahtijeva (~lan 16 ZJN) 

    1% od ponu|ene cijene 

III.2.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU, ako je primjenjivo (~lan 16-17. UPZ)* 

    Period va`enja garancije je 90 dana. 

    Garancija se dostavlja uz ponudu 

    Realizaciji garancije se pristupa u slu~aju ispunjenja uslova navedenih u ~lanu 16. ta~ka 3. UPZ. 

III.3.    IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA, ukoliko se zahtijeva (~lan 16 ZJN) 

    5% od vrijednosti ugovora 

III.4.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA, ako je primjenjivo (~lan 19 UPZ) 

    Period va`enja garancije je za period va`enja ugovora. 

    Garancija se dostavlja neposredno prije zaklju~ivanja ugovora. 

    Realizaciji garancije se pristupa u slu~aju ispunjenja uslova navedenih u ~lanu 16. ta~ka 3. UPZ. 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) 

    Dokazi o ispunjenju uslova iz ~lana 23 ta~ke a, b, c, d, e, f, ZJN 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELAT- NOSTI (~lan 24 ZJN) 

    Rje{enje nadle`nog ministarstva za izvo|enje predmetnih usluga. 

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINAN- SIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

    Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednju poslovnu godinu. 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN) 

    - Referens lista do sada izvedenih radova na poslovima iz predmeta otvorenog postupka u zadnje tri godine, 

    - Spisak opreme sa izjavama o tehni~koj opremljenosti i kadrovskoj osposobljenosti 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA: 

    Otvoreni: 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34 ZJN): 

    (b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija (prema opadaju}em redoslijedu) 

        1)    cijena u~e{}e    76 % 

        2)    uslovi pla}anja u~e{}e    10 % 

        3)    referens lista u~e{}e    8 % 

        4)    tehni~ka opremljenost i kadrovska
            osposobljenost u~e{}e    6 % 

IV.3.    PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMA- NA DOMA]EG (~lan 20 UPZ) 

    12% 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKU- MENTACIJE (~lan 18 ZJN): 

    Mo`e se obezbijediti do 16.05.2005. u 12,00 sati 

    Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju, ukoliko se ista napla}uje, 40,00 KM 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE, ukoliko su osim slu`benih jezika BiH prihvatljivi i drugi jezici (~lan 8 ZJN)     

    Slu`beni jezici BiH i engleski jezik 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

    16.05.2005. (datum), 12,00 (vrijeme) 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI     

    90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (u slu~aju otvorenog postupka) (~lan 33 ZJN, ~lan 13 UPZ) 

    Datum 16.05.2005. u 12,00 sati 

    Mjesto: Generalna direkcija Rudnika "Kreka" u Tuzli d.o.o. ul. Mije Kero{evi}a - Guje broj 1, Tuzla 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tra`ena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne starija od tri mjeseca. 

Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerisane, a garantni dokumenti (iz ta~ke III.1 - III.4 ovog obavje{tenja) mogu biti neuvezani i bez numerisanih stranica. 

Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. 

____________________ 

SUMMARY OF ANNOUNCEMENT 

a) Name and address of contracting organ 

Company:
Rudnici "Kreka" u Tuzli d.o.o. 

Contact persons:
Red`epagi} [u}rija, dipl.ing.rud.,
Piri} Mirsad, dipl.ing.rud.  

Address:
Mije Kero{evi}a - Guje broj 1 

Postage number
75000 

City
Tuzla 

Identification number
4209020780003 

Phone
+387 (0) 35 282 111 extension 521;
+ 387 (0) 61 164 158 

Fax
+387 (0) 35 282 087 

e-mail
krekakom@inet.ba 

web:
www.kreka.inet.ba 

b)    Type of contract 

    Services 

    Is it possible to conclude the general agreement 

    No 

c)    Shorten description of subject of the contract 

    Services for excavating, transport and stacking the overburden on the open pit Dubrave 

d)    Total quantity 

    200000 m3of hard mass 

e)    Type of procedure 

    Opened 

f)    Conditions for receiving the tender documentation 

    Tender documentation can be provided by May 16,2005 at 12 o'clock 

     Charges for tender documentation 40 KM 

g)    Deadline for bid submission 

    May 16,2005 (date) 12 o'clock (time ) 


(1-12/1049-G-05|) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Ministarstvo unutra{njih poslova Kantona Sarajevo objavljuje  

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

OTVORENI POSTUPAK - PONOVLJENI 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZDAVANJE PROSTORA ZA INSTALIRANJE APARATA ZA DISTRIBUCIJU CIGARETA, TOPLIH I HLADNIH NAPITAKA U PROSTORIMA MUP-A KANTONA SARAJEVO 

1. UGOVORNI ORGAN 

2. PREDMET PONUDE 

Prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za izdavanje prostora za instaliranje aparata za distribuciju cigareta, toplih i hladnih napitaka u prostorima MUP-a Kantona Sarajevo, prema tenderskoj dokumentaciji. 

3. PRAVO U^E[]A U OTVORENOM POSTUPKU IMAJU 

Sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet otvorenog postupka osim onih koja su isklju~ena iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke, prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 u daljem tekstu - ZJN). 

4. SADR@AJ PONUDE 

5. KRITERIJI ZA EVALUACIJU PONUDE 

Prema uslovima koje predvi|a "najpovoljnija ponuda", najpovoljnija ponuda smatrat }e se ona ponuda koja u cijelosti ispunjava uslove bli`e precizirane ~lanom 34. ZJN i utvr|enim kriterijima kako slijedi: 

6. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tendersku dokumentaciju za izradu ponude ponudioci mogu podi}i u MUP-u Kantona Sarajevo, Sektor za podr{ku, ulica Zmaja od Bosne broj 9, soba br. 14. Prilikom podizanja tenderske dokumentacije ponudioci su du`ni predo~iti dokaz o uplati na ime " Tro{kova tenderske dokumentacije" kako slijedi: 

Od uplate su izuzeti ponu|a~i koji su u prethodnom nadmetanju otkupili tendersku dokumentaciju, te istu bez nov~ane naknade mogu preuzeti u navedenom roku. 

7. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDE 

Zape~a}ene ponude sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak (ponovljeni) -izdavanje prostora za instaliranje aparata za distribuciju cigareta, toplih i hladnih napitaka - Ne otvaraj", dostaviti na adresu Zmaja od Bosne broj 9, Sektor za podr{ku, soba broj 7. 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 10.05.2005.godine do 12 sati na navedenu adresu (li~no ili po{tom). Ponuda mora biti zape~a}ena sa nazna~enom adresom ponu|a~a, kako bi se mogla vratiti ukoliko ne stigne u predvi|enom roku. 

Komisija MUP-a Kantona Sarajevo }e (u skladu sa ~lanom 33. ZJN) javno otvaranje i zavo|enje ponuda odr`ati dana 10.05.2005.godine u 14 sati u sobi broj 7, MUP Kantona Sarajevo, Zmaja od Bosne broj 9, Sektor za podr{ku. 

Otvaranju mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a samo na osnovu pismenog ovla{tenja. 

O rezultatima otvorenog postupka, ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni.  

8. TRO[KOVI 

MUP Kantona Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja te zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti ili djelimi~no, {to podrazumijeva i parcijalno ugovaranje, kao i poni{titi zapo~eti postupak ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

(1-12-1050-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E ZA "VODNO PODRU^JE SLIVOVA RIJEKE SAVE" 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), ugovorni organ Javno preduze}e za "Vodno podru~je slivova rijeke Save" Sarajevo objavljuje 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

    Organizacija: JAVNO PREDUZE]E ZA "VODNO PODRU^JE SLIVOVA RIJEKE SAVE" 

    Kontakt-osoba: SELMA MERDAN 

    Adresa: GRBAVI^KA 4/III 

    Po{tanski broj: 71000 

    Grad: SARAJEVO 

    Identifikacioni broj : 4200486620009 

    Telefon: 033 209 903 

    Faks: 033 209 993 

    Elektronska po{ta (e-mail): info@voda.ba 

    Internet adresa (web): www.voda ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

    Kao pod I.1. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Kao pod I.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN)* 

    javno preduze}e na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1    VRSTA UGOVORA: 

    Konsultantske usluge 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32 ZJN) 

    Ne 

II.3.    NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KON- KRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGO- VORNOG ORGANA 

    Glavni projekat brane Crna Rijeka-Dio prora~una za izradu glavnog projekta brane- 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

    Dio prora~una za izradu glavnog projekta brane 

II.5.    MJESTO ILI LOKACIJA IZVR[ENJA RADOVA 

    Crna Rijeka, op}ina Trnovo 

II.6.    PODJELA NA LOTOVE 

    Ne 

II.7.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA (~lan 17 ZJN) 

    Ne 

II.8.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    Prema ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1.    IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU(~lan 16 ZJN) 

    2.000,00 KM 

III.2.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16-17. UPZ)** 

    Nema 

III.3.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19 UPZ) 

    Nema 

III.4.    USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) 

    Ponu|a~ }e biti odbijen ukoliko ne predo~i dokaze u smislu ~lana 23 ZJN. 

    Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELAT- NOSTI (~lan 24 ZJN) 

    Naziv i ta~na adresa, porezni i identifikacioni broj ponu|a~a 

    Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima. Ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

    Dostaviti relevantne dokaze ponu|a~a u skladu sa ~lanom 25. stav (1) ta~ke b, d 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN) 

    Dostaviti relevantne dokaze ponu|a~a u skladu sa ~lanom 26. stav (3) ta~ke a, b, c, d, e, f, g 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA: 

    Otvoreni: 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34 ZJN): 

    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija (prema opadaju}em redoslijedu): 

1) podobnost ponu|a~a 

2) cijena 

3) dinamika realizacije 

IV.3.    PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMA- NA DOMA]EG (~lan 20 UPZ) 

    Nema 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKU- MENTACIJE (~lan 18 ZJN): 

    Pregled tenderske dokumentacije sa dobijanjem potrebnih informacija se mo`e izvr{iti u prostorijama ugovornog organa u Sektoru za upravljanje vodama i razvoj (soba 2) u periodu 12. 4. - 15. 4. 2005. u vremenu od 08 do 10 ~asova. 

    Zahtjev za u~estvovanje u postupku javne nabavke (preuzimanje tendera se dostavlja putem faxa ili preporu~ene po{te ugovornom organu najkasnije do 29. 4. 2005. godine do 14 ~asova 

    Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8 ZJN) 

    Nema 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

    13. 5. 2005. (datum), do 12,00 ~asova (vrijeme) 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

    60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33 ZJN, ~lan 13 UPZ) 

    Datum: 13. 5. 2005. u 12,15 ~asova 

    Mjesto: Javno preduze}e za "Vodno podru~je slivova rijeke Save" Sarajevo, Grbavi~ka 4/III 

Ovaj oglas je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", web stranici javnih nabavki (www.javnenabavke.ba), web stranici Javnog preduze}a za "Vodno podru~je slivova rijeke Save" Sarajevo (www.voda.ba). 

(1-12/1059-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNIS "GINEX" D.D.
GORA@DE 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI
USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija:
UNIS "GINEX" d.d. 

Kontakt-osoba:
Munevera Fo~o, dipl. ecc. - izvr{ni direktor za marketing i komercijalne poslove 

Adresa:
Vi{egradska bb 

Po{tanski broj
73000 

Grad
Gora`de 

Identifikacioni broj:
4245006750009 

Telefon
038 221 251/228 870 

Faks
038 221 402 

Elektronska po{ta (e-mail)
ginexdd@bih.net.ba 

Internet adresa (web)
www.ginex.com.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

    Kao pod I.1 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE 

    Kao pod I.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN*

    javni subjekt 

    javno preduze}e 

    na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA: 

    Usluge 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA (ukoliko je primjenljivo) ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM (~lan 32 ZJN 

    Ne 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA (ako je potrebno, koristiti dodatni list papira) 

    Vr{enje usluga po sljede}im LOT-ovima: 

    LOT 1. Osiguranje imovine/sredstava namjenske proiz- vodnje (~lan 5. ta~ka d. Zakona o javnim nabavkama BiH, "Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) od: 

    1a) Osiguranje od po`ara i nekih drugih opasnosti 

    1b) Osiguranje elektro i ma{inske opreme od loma/kvarova 

     LOT 2. Obavezno osiguranje radnika od nezgode za mjese~nu premiju za jednog radnika od 2 KM. 

II.6.    LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA 

    UNIS "GINEX" d.d. 

    Vi{egradska bb, 73000 Gora`de 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Da 

    Ponude se mogu dostavljati za: 

    jedan lot 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA ? (~lan 17 ZJN (ukoliko je primjenjivo)  

    Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    12 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) 

    Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet obavje{tenja o nabavci putem otvorenog postupka, izuzev subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama. 

    Ponuda mora da sudr`i: 

    - Naziv i adresa ponu|a~a, porezni i identifikacioni broj, broj telefona, faks, kontakt osoba. 

    - Ovjerena i potpisana izjava ponu|a~a o nepostojanju smetnji iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, ne starija od 30 dana. 

    - Uvjerenje o neka`njavanju za odgovorno lice od nadle`nog suda - original. 

    - Uvjerenje o poreskoj registraciji, ovjerena fotokopija. 

    - Potvrda o izmirenim poreskim obavezama (ne starija od 30 dana) - original. 

    - Dokaz o izmirenim obavezama prema PIO/MIO za posljednju isplatu - original. 

    - Cijena izra`ena u KM sa ura~unatim porezom na promet usluga. 

    - Uslovi i rok pla}anja. 

    - Izjava o nepromjenjivosti cijena. 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELAT- NOSTI (~lan 24 ZJN) 

    Ponuda mora da sadr`i: 

    - Izvod iz sudskog registra, ovjerena fotokopija sa prilozima (ne starija od tri mjeseca) 

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINAN- SIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

    Ponuda mora da sadr`i: 

    - Potvrdu banke o solventnosti i likvidnosti ponu|a~a usluga (ne starija d 30 dana) - original. 

    - Ovjerenu kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2004.godinu. 

    - Dokaz o ostvarenoj ukupnoj premiji na podru~ju FBiH za 2004.godinu 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ ILI PRO- FESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN) 

    Ponuda mora da sadr`i: 

    - Referens lista u formi izjave ponu|a~a usluga 

    - Izjava ponu|a~a usluga o izvr{enim uslugama za posljednju godinu dana. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.I.    VRSTA POSTUPKA: 

    Otvoreni 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34 ZJN): 

    (b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija (prema opadaju}am redoslijedu) 

        1)    kvalitet    u~e{}e 30% 

        2)    cijena    u~e{}e 20% 

        3)    dosada{nja poslovna saradnja i referense
            ponu|a~a    u~e{}e 20% 

        4)    ostvarena ukupna premija na podru~ju
            FBiH sa stanjem na dan
            31. 12. 2004. godine    u~e{}e 10% 

        5)    ukupna aktiva na dan
            31. 12. 2004. godine    u~e{}e 10% 

        6)    uslovi i rok pla}anja    u~e{}e 10% 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE, 

    ukoliko su osim slu`benih jezika BiH prihvatljivi i drugi jezici (~lan 8 ZJN) Slu`beni jezici BiH 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

    09.05.2005.godine (datum), do 13.00 ~asova (vrijeme) 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOS- TI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZ- BIJEDITI 

    30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enja ponuda 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA 

    (u slu~aju otvorenog postupka) (~lan 33 ZJN, ~lan 13 UPZ) 

    Datum 09.05. 2005. godine u 13,15 ~asova 

    Mjesto UNIS "GINEX" d.d. Gora`de, Vi{egradska bb, sala za sastanke u Upravnoj zgradi 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se predaju li~no ili putem po{te na adresu ugovornog organa u zape~a}enoj koverti sa naznakom LOT-a, te naznakom "PONUDA-NE OTVARAJ!" 

Na koverti treba biti nazna~ena punu adresa ponu|a~a, broj telefona i broj faksa. 

Otvaranju ponuda ako `ele mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a. 

Nepotpune i neblagovremene ponude se ne}e uzimati u razmatranje. 

(1-12/1065-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOB0SANSKI KANTON/@UPANIJA SREDI[NJA BOSNA
OP]INA NOVI TRAVNIK 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnom nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), na~elnik Op}ine Novi Travnik objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZRADU REGULACIONOG PLANA INDUSTRIJSKO-USLU@NE ZONE NEOBARJE 

I - PREDMET NADMETANJA 

Prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za izradu regulacionog plana industrijsko-uslu`ne zone Neobarje. 

Projektni zadatak: 

I    Izrada prostorne koncepcije plana (plan parcelacije), sa idejnim rje{enjem kompletne infrastrukture industrij- sko-uslu`ne zone. 

II    Na temelju usvojenog idejnog koncepta plana izraditi Regulacioni plan industrijsko - uslu`ne zone sa tekstualnim i grafi~kim dijelom. 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna lica, koja su registrovana za obavljanje djelatnosti, koja je predmet otvorenog postupka, osim onih koja su isklju~ena prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

III - DOKUMENTACIJA - SADR@AJ PONUDE 

1.    Naziv, adresa sjedi{ta ponu|a~a, broj telefona i telefaksa 

2.    Ovjerena kopija rje{enja iz sudskog registra 

3.    Ovjerena kopija identifikacijskog i poreznog broja (ne starija od 90 dana) 

4.    Uvjerenje o uredno izmirenim poreznim obavezama (ne starije od 90 dana) 

5.    Uvjerenje o uredno izmirenim doprinosima za penzij- sko-invalidsko i zdravstveno osiguranje (ne starije od 90 dana) 

6.    Uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije (ne starije od 90 dana) 

7.    Popis zaposlenika po kvalifikaciji 

8.    Uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije pravosna`nom sudskom presudom osu|eno za bilo koje ka`njivo djelo po osnovu zloupotrebe propisa u smislu poslovnog pona{anja u posljednjih pet godina (ne starije od 90 dana). 

9.    Uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije pravosna`nom odlukom progla{eno krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u posljednjih pet godina (ne starije od 90 dana) 

10.    Referenc lista za posljednje tri godine iz oblasti iz koje je predmet javnog nadmetanja. 

11.    Ostali elementi iz tenderske dokumentacije. 

Ponu|a~ mo`e dostaviti i drugu dokumentaciju, za koju smatra da je bitna. Tra`ena dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili od nadle`nog organa ovjerenoj kopiji. Prilozi moraju biti numerisani prema redosljedu dokumenata iz sadr`aja ponude. 

Navedeni dokazi i elementi su sastavni dio ponude i nedostatkom bilo kojeg od istih, ponuda }e se smatrati nepotpunom. 

IV - TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Slu`bi za privredu/gospodarstvo, finansije i obnovu, kancelarija br.12, zgrada Op}ine radnim danom od 8,00-16,00 sati uz predo~enje uplate naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 70.00 KM. Uplata naknade se vr{i kod HVB Central Profit banka D.D. Sarajevo, na ra~un Op}ine Novi Travnik br.1299021001241121, vrsta prihoda 722131, {ifra Op}ine 065, svrha doznake uplata tenderske dokumentacije. 

V - KRITERIJ VREDNOVANJA PONUDA 

Najpovoljnija ponuda se zasniva na najni`oj ponu|enoj cijeni, tehni~ki zadovoljavaju}e ponude. 

VI - PODNO[ENJE PONUDE I ROKOVA 

Ponude u zatvorenoj zape~a}enoj koverti, sa naznakom "NE OTVARAJ PONUDA ZA IZRADU REGULACIONOG PLANA - NEOBARJE dostaviti na protokol Op}ine na adresi: Op}ina Novi Travnik ulica Kralja Tvrtka, br. l, 72 290 Novi Travnik, najkasnije 28 (dvadesetosam) dana od dana objavljivanja poziva u "Slu`benom glasniku BiH". Na koverti obavezno nazna~iti adresu ponu|a~a, broj telefona/faksa. 

VII - OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama zgrade Op}ine, sala op}inskog vije}a dana 10.05.2005.godine (utorak) sa po~etkom u 10,00 sati. 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a. 

VIII - ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A 

Odabir najpovoljnijeg ponu|a~a }e izvr{iti Komisija u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i predlo`iti Op}inskom na~elniku zaklju~ivanje ugovora sa odabranim najpovoljnijim ponu|a~em. 

IX - OSTALE NAPOMENE 

Op}ina Novi Travnik ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja, zadr`ava pravo prihvatiti u cijelosti ili djelimi~no ponudu, poni{titi otvoreni poziv ili odbiti ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razlog takve odluke. 

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 030-792-447, u vremenu od 8,00 -16,00 sati, svakog radnog dana. 


(1-12/1076-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INA BOSANSKA KRUPA 

Na osnovu ta~ke III 5. Uputstva o provo|enju procedura za odabir korisnika programa pomo}i u obnovi stambenih jedinica u svrhu povratka ("Slu`beni glasnik BiH", broj 25/04) Op}ina Bosanska Krupa raspisuje 

JAVNI POZIV 

ZA PODNO[ENJE PRIJAVA ZA DODJELU DONACIJE-POMO]I U GRA\EVINSKOM MATERIJALU I ZA IZGRADNJU I SANACIJU STAMBENIH JEDINICA 

Na osnovu programa humanitarne organizaciju LUTERANSKI SVJETSKI SAVEZ - LWF - sa sjedi{tem u Sanskom Mostu, Op}ina Bosanska Krupa raspisuje javni poziv za doniranje gra|evinskog materijala, definiranom IMG standardima za obnovu: 

Pravo podno{enja prijava za dodjelu donacije (pomo}i) imaju povratnici i interno raseljena lica u op}ini Bosanska Krupa, kojim nije do sada saniran prijeratni dom. 

Uslovi na osnovu kojih }e se vr{iti odabir prioritetnih korisnika pomo}i su: 

Op}i kriteriji 

za utvr|ivanje potencijalnih korisnika pomo}i za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica su: 

Dokumenti koji su potrebni dostaviti uz prijavu za oglas vezano za op}e kriterije: 

1. Potvrda nadle`nog organa o statusu (za sve ~lanove povratni~ke porodice prijavljene za pomo} u rekonstrukciji) 

a)    Izbjeglice iz BiH 

    Odgovaraju}a potvrda ( izbjegli~ka legitimacija/karton) o statusu izbjeglice iz BiH 

b)     Raseljene osobe BiH 

    Potvrda nadle`nog organa Op}ine privremenog boravka o statusu raseljene osobe 

c)    Povratnici 

    Potvrda nadle`nog organa Op}ine povratka 

d)     Interno raseljene osobe 

    Potvrda nadle`nog organa Op}ine 

2. Prijava za dobrovoljni povratak 

a)    Izbjeglice iz BiH 

    Prijava za dobrovoljni podatak/ovjeren obrazac prijave ili zahtjev za povratak imovine/ stanarskog prava 

b)     Raseljene osobe koje se vra}aju na podru~je Federacije BiH i interno raseljene osobe. 

    Prijava za dobrovoljni povratak/ovjeren obrazac prijave ili zahtjev za povrat imovine/stanarskog prava 

3. Dokaz o vlasni{tvu/stanarskom pravu 

a)    Status o vlasni{tvu ili stanarskom pravu nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije dokazuje se sljede}im dokumentima: 

    - ZK (zemlji{no-knji`ni) izvodak; 

    - Izvod iz katastarske evidencije, ne stariji od 6 mjeseci 

    - CRPC odluka 

    - Rje{enje o povratu imovine/stanarskog prava 

4. Uvjerenje o kretanju 

    Uvjerenje o kretanju podnosioca prijave za dodjelu donacije pomo}i za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica koje izdaje nadle`ni organ unutra{njih poslova kojim se dokazuje da je korisnik pomo}i na dan 30.04.1991.godine imao prebivali{te u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije. Potrebno je prilo`iti original uvjerenje o kretanju ili ovjerenu kopiju. 

5. Potpisana i ovjerena izjava korisnika pomo}i 

    Izjava da korisnik pomo}i/nosilac doma}instva ili ~lanovi njegovog doma}instva od 1991.godine prijavljen za dobijanje pomo}i u rekonstrukciji nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje u skladu sa utvr|enim standardima o minimumu stambenih uslova (IMG standardi), te da korisnik pomo}i nije primio pomo} u rekonstrukciji dovoljno da zadovolji utvr|ene standarde. 

Posebni kriteriji 

Ispunjavanje dolje navedenih posebnih kriterija slu`i Komisiji za odabir korisnika kao osnov za procjenu potreba potencijalnih korisnika pomo}i po prioritetima. Vrednovanje se vr{i na osnovu sljede}ih kriterija: 

Korisnik pomo}i se vratio na svoje prijeratno prebivali{te (spontani povratnik) i `ivi u uslovima koji su ispod utvr|enog stambenog minimuma, uklju~uju}i i one koji privremeno borave u {atorskim naseljima, kontejnerima i sli~no; 

Korisnik pomo}i pripada odre|enim skupinama kao {to su: 

a)    socijalne kategorije; 

b)    osobe sa invaliditetom; 

c)    nezaposlene osobe; 

d)    deficitarni kadrovi; 

c)    samohrani roditelji; 

f)    maloljetna djeca bez roditeljskog staranja; 

g)    penzioneri; 

h)    porodice poginulih borca; 

i)    porodice nestalih osoba i biv{i logora{i. 

Dokumenti koji su potrebni dostaviti uz prijavu za oglas vezano za posebne kriterije: 

1. Korisnici koji su se vratili na svoje prijeratno prebivali{te i porodice u procesu povratka: 

Uvjerenjem o kretanju ve} pomenutom na listi dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih kriterija, dokazuje se da korisnik pomo}i ima prijavljeno mjesto prebivali{ta na adresi na kojoj se nalazi objekat koji je predmet rekonstrukcije, a potvrdom mjesne zajednice/Op}ine da se korisnik pomo}i/porodica vratila. 

2. Korisnik pomo}i pripada odre|enim skupinama 

Svi validni dokumenti kojima se potvr|uje pripadnost odre|enim skupinama. Pod validnim dokumentima podrazumijevaju se ovjereni dokumenti izdati od strane nadle`nih organa/institucija. 

3. Korisnik se nalazi u kolektivnim oblicima zbrinjavanja (tranzitno-prihvatni i kolektivni centri), alternativnom smje{taju ili zadovoljava uslove i ima/ostvaruje pravo na alternativni smje{taj; 

Boravak u kolektivnim oblicima zbrinjavanja- potvrda tranzitno-prihvatnog ili kolektivnog centra; osobe koje se nalaze u alternativnom smje{taju ili zadovoljavaju uslove i imaju pravo na alternativni smje{taj - potvrda nadle`nog organa za stambena pitanja Op}ine privremenog boravka, a za interno raseljene op}ine Bosanska Krupa. 

4. Porodice koje imaju vi{e ~lanova zajedni~kog doma}instva i njihova starosna dob 

Ku}na lista korisnika pomo}i ovjerena u Op}ini prebivali{ta/privremenog boravka, ne starija od 6 mjeseci; izvod iz mati~ne knjige ro|enih za maloljetne ~lanove doma}instva. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u obzir na razmatranje i rangiranje. 

Prijave uz propisanu dokumentaciju iz ovog poziva se predaju na adresu: Op}ina Bosanska Krupa -Komisija za odabir korisnika pomo}i rekonstrukcije. 

Zainteresovani mogu dobiti sve informacije u Odjelu za stambeno komunalne poslove i obnovu-kontakt telefon broj 037/471-087. 

Prijava se, skupa sa dokazima o ispunjavanju kriterija iz javnog poziva, preporu~enom pismenom po{iljkom ili li~no dostavlja Op}ini u zape~a}enoj koverti sa naznakom "ZA JAVNI POZIV -NE OTVARAJ!" 

Oglas ostaje orvoren 30 dana od dana objavljivanja. 

Prijedlog rang liste o izboru potencijalnih korisnika pomo}i }e biti objavljen na oglasnoj plo~i Op}ine Bosanska Krupa. 


(1-12/1085-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SERDA D.O.O. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

    Organizacija:     

    Sarajevska regionalna razvojna agencija 

    SERDA d.o.o. Sarajevo 

    Adresa: Hamdije ^emerli}a 2/11 

    Grad: Sarajevo 

    Telefon: 033 703-545, 033 652-935 

    Elektronska po{ta (e-mail): 

    serda@serda.ba 

    Kontakt osoba: Amela Iki} i Naza Kokot 

    Po{tanski broj: 71000 

    Identifikacioni broj: 4200816600000 

    Faks: 033 663-923 

    Internet adresa (web) 

    www.serda.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

    Kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

    Kao pod I.1. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Kao pod I.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN) 

    Javni subjekt iz ~lana 3. stav 2. pod c) Zakona o javnim nabavkama BiH 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA: 

    O javnoj nabavci usluga 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM (~lan 32 ZJN) 

    Da 

II.3.    NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KON- KRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

    Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA: (ako je potrebno, koristiti dodatni list papira) 

    Pru`anje konsultativnih usluga za potrebe realizacije projekata koje SERDA podr`ava 

1.    Konsultativne usluge za projekat "Efikasnog deponovanja otpada u regionu". 

2.    Konsultativne usluge za projekat "Izrade studije za definisanje aktivnosti programa i sredstava za eleminisanje divljih deponija koje uti~u na kvalitet okoli{a na podru~ju regije i Kantona Sarajevo". 

3.    Konsultativne usluge za projekat "Izrade studije kojom bi se definisale aktivnosti, programi i sredstva za iskori{tenje prirodnih izvori{ta voda na podru~ju regiona i Kantona Sarajevo". 

4.    Konsultativne usluge za projekat "Izrade studije koja bi definisala sredstva, aktivnosti i programe iskori{tenje samoniklog ljekovitog bilja i gljiva na podru~ju regiona po vrstama i koli~inama" 

5.    Konsultativne usluge za projekat "Izrade predstudije sveobuhvatne analize, definisanja aktivnosti programa i sredstva za razvoj ruralnih podru~ju regiona i Kantona Sarajevo". 

6.    Konsultativne usluge za projekat "Izrada Feasibility studija u cilju formiranja industrijskih zona". 

7.    Konsultativne usluge za WEB portal. 

8.    Konsultativne pravne usluge za Projekte koje SERDA podr`ava. 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA 

    Pru`anje konsultativnih usluga do kraja realizacije projekata, po potrebi, ali ne du`e od 6 mjeseci. Tako|e }e se zaklju~iti okvirni sporazum sa izabranim konsultantom (pravnim ili fizi~kim licem) i zaklju~ivat }e se konkretni ugovori. 

II.6.    MJESTO IZVR[ENJA USLUGA 

    Sarajevska regija, a izvje{taji o izvr{enim uslugama se podnose u sjedi{tu ugovornog organa. 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Da, aplikacije se mogu dostaviti za jedan ili nekoliko lotova 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA? (~lan 17 ZJN) 

    Da 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    Anga`man konsultanta (pravnog ili fizi~kog lica) bit }e do zavr{etka realizacije konkretnog projekta ali ne du`e od 6 mjeseci, po tenderskoj dokumentaciji. 

    Anga`man zapo~inje: od dana dodjele ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1.    USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

    Dokazi ponu|a~a (fizi~kih i pravnih lica) da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ke a, b, c,d, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji do 3 mjeseca. 

III.2.    USLOVI ZA U^E[]E-SPOSOBNOST ZA OBAV- LJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

    - Za pravna lica: 

    - Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca, 

    - dokaz o registraciji u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje u kojoj su registrirani ili da osiguraju 

    - Izjavu ili referensu kojom se dokazuje pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost (za fizi~ka lica) 

III.3.    USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINAN- SIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) Za pravna lica 

    - Bilan stanja, bilans uspjeha za 2004. godinu 

    - Izjavu o ukupnom prometu pru`aoca usluga za 2004. godinu 

    - Potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadnjih 6 mjeseci prije prijave na javno nadmetanje ra~un nije bio u blokadi 

III.4.    USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PRO- FESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) Za pravna i fizi~ka lica 

     - Listu glavnih usluga pru`enih u posljednje 2 godine, s ukupnim vrijednosnim iznosima 

    - Obrazovne i profesionalne kvalifikacije pru`aoca usluga i/ili kvalifikacije njegovog rukovode}eg osoblja i naro~ito kvalifikacije lica, odnosno lica koja su odgovorna za pru`anje konkretnih usluga 

    - navode o anga`iranom tehni~ko osoblju ili tehni~kim organima, bez obzira na to da li neposredno pripadaju pru`aocu usluga 

    - izjavu pru`aoca usluga o prosje~nom godi{njem broju zaposlenih i o broju rukovodnog osoblja u posljednje tri godine 

    - izjavu o tehni~koj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspola`e pru`alac usluga za izvr{enje konkretnih usluga i osiguranje kvaliteta 

    - saop}enje/naznaka elemenata ugovora koje pru`alac usluga namjerava podugovarati 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA: 

Ograni~eni s pretkvalifikacijom 

IV.2.    KRITERIJI ZA PRETKVALIFIKACIJU 

    - da posjeduje visoku stru~nu spremu iz oblasti djelatnosti projekta, za fizi~ka lica; 

    - da je, eventualno, magistar ili doktor nauka, ili specijalista u odre|enoj oblasti potrebnoj za realizaciju projekta, za fizi~ka lica; 

    - da prilikom uzimanja u~e{}a na konkursu prezentira reference za sli~ne poslove koje je obavio/la; 

    - da prilikom uzimanja u~e{}a na konkursu prezentira Resume/CV koji daje opis prethodnih profesionalnih anga`mana za poslove za koje aplicira; 

    - pri aplikaciji, aplikant mora informirati SERDA-u o svojim radnim aktivnostima van SERDA-a. (ova informacija je va`na kako bi se utvrdila realna sposobnost aplikanta da projekat/posao zavr{i kvalitetno, na vrijeme, i u okviru predvi|enog bud`eta te eventulani sukob interesa). 

    Da bi pravno lice bilo prihva}eno kao konsultant, mora biti registrovano kod nadle`nih institucija i organizacija za obavljanje konsultativnih usluga koji su predmet ove javne nabavke i prilo`iti referense zaposlenih koji pru`aju konsultativne usluge. 

IV.3.    PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMA- NA DOMA]EG (~lan 20 UPZ) 

    Da 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKU- MENTACIJE (~lan 18 ZJN): 

    Selektovanim kandidatima }e biti upu}en poziv za dostavljanje ponuda i bit }e dostupna tenderska dokumentacija. 

    Pretkvalifikaciona dokumentacija mo`e se dobiti do 18. 4. 2005. godine do 16,30 sati. 

    Nov~ana naknada za pretkvalifikacionu dokumentaciju: NE 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE, (~lan 8 ZJN) 

    Ne 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

     (datum) do 28. 4. 2005. godine do 16,30 sati 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

    Do 90 dana (po tenderskoj dokumentaciji) nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

    Fizi~ka lica koja apliciraju za ovu javnu nabavku, ne podnose dokumentaciju koja se odnosi na pravna lica. 


(1-12/1093-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TOPLANE SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i ~lana 17. Pravilnika o nabavci robe, vr{enju usluga i ustupanju radova, KJKP Toplane Sarajevo, kao Ugovorni organ objavljuje  

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI RADOVA 

PUTEM OTVORENOG POSTUPKA G-T-03/2005 

I - UGOVORNI ORGAN 

Naziv: KJKP Toplane Sarajevo 

Adresa: Semira Fra{te 22 

Tel: ++ 387 33 45 00 30, 45 00 47 

Fax: ++ 387 33 45 05 27 

II - PREDMET UGOVORA 

Predmet ugovora je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za izvo|enje gra|evinskih radova na hitnim sanacijama {ahtova i to: 

LOT 1: ^. Vila I i II (cca 62 {ahta) 

LOT 2: Otoka, Lenjinova i B. Bla`ek (cca 60 {ahtova) 

LOT 3. A. Polje, Zetra, Bjelave i Grbavica II (cca 48 {ahtova) 

III - VRSTA POSTUPKA DODJELE UGOVORA 

Ugovor o javnoj nabavci radova dodjeljuje se putem otvorenog postupka.  

Postupkom nije predvi|eno zaklju~ivanje okvirnog sporazuma. 

IV - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica iz BiH koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, izuzev subjekata koji su po ~lanu 23. Zakona isklju~eni iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke. 

V - TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tendersku dokumentaciju za izradu ponude ponu|a~i mogu podi}i u prostorijama KJKP "Toplane - Sarajevo" Sektor za marketing i razvoj, ulica Topal Osman pa{e broj 22a, uz pismeno ovla{tenje firme i dokaz o uplati od po 100,00 KM za svaki LOT, na ra~un KJKP "Toplane Sarajevo" broj 1291041000051912 ili direktno na blagajni preduze}a, ulica Semira Fra{te 22. 

Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije: 

g|ica [emsa ]emo         tel/fax. ++387 33 61 23 38; 61 23 42 

Fax. ++387 33 71 45 70 

Kontakt osoba za dodatne informacije je: 

g|a Milada [imi} tel./fax. ++387 33 61 23 38; 61 23 42 

Fax. ++387 33 71 45 70 

VI - SADR@AJ PONUDE 

1.    Krovna izjava (obrazac broj 1); 

2.    Op}i podaci o kompaniji (obrazac broj 2); 

3.    Referenc lista vezano za iste ili sli~ne radove sa detaljnim podacima popunjenim u obrascu broj 3; 

4.    Ukupna ponu|ena cijena radova i uslovi pla}anja i opcija ponuda (obrazac broj 4); 

5.    Rok izvo|enja radova i termin plan (obrazac broj 5); 

6.    Izjava o prihvatanju prijedloga ugovora (obrazac broj 6); 

7.    Spisak kadrova (obrazac broj 7); 

8.    Spisak opreme i ure|aja sa kojima }e obavljati radove sa svim potrebnim dozvolama za kori{tenje (obrazac broj 8); 

9.    Spisak potencijalnih kooperanata na izvo|enju radova (obrazac broj 9); 

10.    Izjava da }e se u toku izvo|enja radova pridr`avati svih va`e}ih zakonskih propisa iz oblasti za{tite na radu i za{tite okoli{a (obrazac broj 10); 

11.    Izjava o uspje{nosti u izvr{avanju ugovora sklopljenih po izboru za najuspje{nijeg ponudioca na javnom nadmetanju u protekle tri godine (obrazac broj 11); 

12.    Izjava da odgovorna lica ponudioca nisu u krvnoj vezi do drugog koljena niti su vezana usvajanjem i starateljstvom sa odgovornim licima naru~icoa (obrazac broj 12); 

13.    Izjava da odgovorna lica ponudioca u posjednje tri godine nisu bila zaposlena na odgovornim poslovima kod naru~ioca (obrazac broj 13); 

14.    Originalan predmjer i predra~un radova sa upisanim jedini~nim cijenama, ukupnim vrijednostima i sveukupnim rekapitulacionim iznosom; 

15.    Uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ovla{tenih organa; 

15.1.    Ovjeren izvod iz sudskog registra 

15.2.    Originalna garancija poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje ponude na iznos od 2% vrijednosti ponude sa va`no{}u: opcija ponude plus 15 dana; 

15.3    Izjava poslovne banke da }e izdati garanciju za kvalitetno i dobro izvr{enje posla u visini 10% od vrijednosti ponude; 

15.4.    Spisak uposlenih u stalnom radnom odnosu ovjeren od strane Zavoda za socijalno osiguranje; 

15.5.    Izvje{taj o finansijskom poslovanju za 2004. godinu; 

15.6.    Potvrda nadle`nog organa da ponudilac nije u postupku ste~aja i likvidacije ili je objavljeno okon~anje postupka ste~aja i likvidacije; 

15.7.    Potvrda nadle`nog organa o pla}enim obavezama po osnovu javnih prihoda,  

15.8.    Potvrda o neka`njavanju iz osnova zloupotrebe propisa i privrednog prijestupa. 

Dokumenti ponude se sa~injavaju na jadenom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini. 

Dokumenti ponude moraju biti kompletirani prema redosljedu iz ta~ke "VI". Sve strane ponude moraju biti numerisane i uvezane u jedan registar, a svi dokumenti od rednog broja 1 do 15 moraju biti potpisani i ovjereni. Ponuda ne mo`e sadr`avati alternativne opcije niti se mogu podnositi alernativne ponude. Elementi ponude koji nisu jasni i konkretni ne}e se razmatrati, a ponuda }e se odbaciti. 

Ponu|a~ svoju ponudu mo`e dostaviti za sve lotove, date u ovom obavje{tenju ili samo na neki od ponu|enih lotova, sa obavezom da nazna~i na koji ili koje se lotove prijavljuje. 

Ponuda se podnosi u dva primjerka original + kopija. 

VII - KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA 

Kriterij za dodjelu ugovora je "Ekonomski najpovoljnija ponuda" po pitanju dolje navedenih kriterija, prema opadaju}em redosljedu: 

1.    referenc lista vezana za iste ili sli~ne poslove, 

2.    cijene upisane u originalne tabele, potpisane i ovjerene, 

3.    uslovi pla}anja, 

4.    rok izvo|enja radova 

5.    oprema i ma{ine potrebni za izvo|enje radova 

6.    uskla|enost poslovanja firme sa ISO standardima 9001 i 14001 

7.    garantni i postgarantni period na izvedene radove. 

VIII. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Zape~a}enu i kovertiranu ponudu sa nazna~enim imenom i adresom ponu|a~a, i posebnom naznakom "Ponuda - ne otvaraj" za javnu nabavku radova za izvo|enje gra|evinskih radova na hitnim sanacijama {ahtova - G-T-03/2005" za LOT_____dostaviti li~no ili po{tom na adresu: 

KJKP "Toplane - Sarajevo" Semira Fra{te 22
(kancelarija protokola) 

U razmatranje se uzimaju ponude koje stignu na navedenu adresu do 10 maja 2005. godine (utorak) do 10 sati. 

 Javno otvaranje ponuda odr`at }e se 10 maja 2005. godine (utorak) u 13 sati u sali KJKP "Toplane Sarajevo", adresa Topal Osman pa{e 22a, uz mogu}nost prisustva ovla{tenih predstavnika firmi: 

LOT 1 - 13,00 

LOT 2 - 13,30 

LOT 3 - 14,00 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno pismeno obavije{teni.  

IX. ZAVR[NE ODREDBE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kvoe ponu|a~a u otvorenom postupku te zadr`ava pravo poni{titi zapo~eti postupak ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora, a sve u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama.  (1-13/965-G-05) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INA BANOVI]I
OP]INSKI NA^ELNIK 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i ~lana 36. Statuta Op}ine Banovi}i ("Slu`beni glasnik Op}ine Banovi}i", broj 3/00 i 9/02) i teku}eg Bud`eta za 2005. godinu, Op}ina Banovi}i objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA JAVNO NADMETANJE - TENDER
ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A 

1. PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za izvo|enje radova na ure|enju zelenih povr{ina grada Banovi}a. 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude. 

Pravo u~e{}a ne mogu ostvariti ponu|a~i koji: 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

4. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude su: 

U postupku vrednovanja prispjelih ponuda, a prema navedenim kriterijima cijena }e biti najva`niji, ali ne i jedini i odlu~uju}i kriterij kod izbora najpovoljnije ponude. 

5. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija po ovom javnom nadmetanju dostupna je odmah nakon objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", a nakon objavljivanja u ovom glasilu obavje{tenje o javnoj nabavci objavit }e se na slu`benoj web stranici Op}ine Banovi}i (www.opcina-banovici.com.ba). 

 Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u sjedi{tu op}ine Banovi}i, ulica Branilaca Banovi}a broj 29. u sobi broj 20 sa dokazom o izvr{enoj uplati nepovratnog iznosa tro{kova tendera od 50,00 KM na `iro ra~un Op}ine Banovi}i broj 1321300296100059 vrsta prihoda 722131, kod Tuzlanske banke d.d, Tuzla Filijala Banovi}i uz naznaku -Tenderska dokumentacija po javnom nadmetanju - tender za izvo|enje radova, na ure|enju zelenih povr{ina. 

6. PODNO[ENJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji ugovornog organa sa jednom kopijom i propisno potpisane od strane ponu|a~a ili od njega ovla{tenog lica. 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se uz naznaku: "Ponuda za javno nadmetanje za izvo|enje radova na ure|enju zelenih povr{ina grada Banovi}a -tender-ne otvaraj" na adresu Op}ina Banovi}i, Branilaca Banovi}a broj 29- putem po{te ili op}inske pisarnice. 

Dostavljanje ponuda je u roku od 28 dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nepotpune i neblagovremeno prispjele ponude ne}e se razmatrati. 

Ugovorni organ }e izdati potvrdu o prijemu ponuda uz navo|enje datuma i vremena prijema. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Otvaranje ponuda }e se obaviti drugi radni dan od isteka roka za podno{enje ponuda u prostorijama Op}ine Banovi}i kancelarija broj 25. sa po~etkom u 11 sati, na sastanku komisije za nabavke. 

Svaki od ponu|a~a mo`e uputiti po jednog ovla{tenog predstavnika (pismeno ovla{tenje) da prisustvuje javnom otvaranju ponuda. 

Ponude primljene nakon isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti prihva}ene i vratit }e se ponu|a~u neotvorene s toga je potrebno da ponu|a~i na pole|ini ponude nazna~e puno ime i adresu. 

8. OSTALO 

Op}ina Banovi}i ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetanja, a u cilju eventualnih razja{njenja, nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmanja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 

Sa ponu|a~em koji bude predlo`en kao najpovoljniji zaklju~it }e se ugovor o nabavci u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~ }e biti pismeno obavije{ten, a za sve informacije u vezi obavje{tenja o javnoj nabavci mo`e se kontaktirati lice Amir Mrkonji} na broj telefon 035/875-825. 

(1-13/966-G-05) 


13 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD ZA PREKR[AJE
BOSANSKI PETROVAC 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Op}inski sud za prekr{aje Bosanski Petrovac raspisuje 

JAVNI POZIV 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA, ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE RADOVA NA ADAPTACIJI I REKONSTRUKCIJI PROSTORIJA 

I - PREDMET POZIVA 

Prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za sklapanje godi{njeg ugovora za nabavku robe i izvr{enje radova na adaptaciji i rekonstrukciji prostorija Suda i to: 

    LOT 1.    Nabavka kancelarijskog i {tampanog materijala i
            tonera 

    LOT 2.    Nabavka kopir aparata 

    LOT 3.    Nabavka ra~unara sa laserskim printerom 

    LOT 4.    Izvo|enje radova na adaptaciji i rekonstrukciji
            prostorija 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti koje su predmet javnog poziva, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.  

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora sadr`avati: 

1.    naziv i ta~nu adresu ponuditelja, 

2.    vrijednost ponude (jedini~na i ukupna), 

3.    specifikaciju ponu|ene robe i radova, 

4.    izvod ili ovjerena kupija izvoda iz registra nadle`nog suda, 

5.    ovjerena kopija bilance stanja i bilance uspjeha po zavr{nom ra~unu iz 2004.godine 

IV - KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvr{i}e se na osnovu slijede}ih kriterija: 

1.    ponu|ene kona~ne cijene, 

2.    kvaliteta, 

3.    garancijski rok i uvjeti, 

4.    uvjeti pla}anja. 

V - TENDER 

Svaki ponu|a~ koji je zainteresovan za u~e{}e u javnom nadmetanju mo`e preuzeti tendersku dokumentaciju za izbor najpovoljnije ponude za izvo|enje radova i nabavku robe u prostorijama Op}inskog suda za prekr{aje Bosanski Petrovac ul. Didovi}i bb, Bosanski Petrovac, svakim radnim danom od 08,00 - 14,00 sati. 

VI - PODNO[ENJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom Ponuda - za javnu nabavku za LOT broj_____ ne otvaraj na adresu: Op}inski sud za prekr{aje Bosanski Petrovac, Didovi}i bb i to osobno ili preporu~enom po{iljkom u roku od 28 dana od dana objavljivanja poziva. 

VII - OTVARANJE PONUDA 

Otvaranje ponuda }e vr{iti Komisija za otvaranje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a u prostorijama Op}inskog suda za prekr{aje Bosanski Petrovac, a o danu otvaranja ponuda ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni te isti imaju pravo da prisustvuju otvaranju ponuda, a Komisija }e u odre|enom roku obavijestiti ponu|a~e o rezultatima nadmetanja. 

VIII - TRO[KOVI PONUDE 

Op}inski sud za prekr{aje Bosanski Petrovac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja. 


(1-13/971-G-05) 


13 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
FOND KANTONA SARAJEVO ZA ZA[TITU I ODR@AVANJE GROBALJA [EHIDA I POGINULIH BORACA 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Fond Kantonu Sarajevo za za{titu i odr`avanje grobalja {ehida i poginulih boraca objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA FARBANJE BETONSKIH OGRADA I BETONSKIH ULAZNIH KAPIJA NA [EHIDSKIM MEZARJIMA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnije ponude za izvo|enje radova farbanja betonskih ograda i betonskih ulaznih kapija na {ehidskim mezarjima. Predmet otvorenog postupka je razvrstan u slijede}e lotove: 

    LOT 1. -    {ehidska mezarja: Kova~i - Hrasnica,
            Butmir - Ilid`a, Kahrimani -Pazari},
            Veliko polje - Igman, Mrazi{te - Igman,
            Dej~i}i - Trnovo. 

    LOT 2 -    {ehidska mezarja: Kobilja glava I,
            Kobilja glava II, Grivi}i - Had`i}i,
            Mokrine - Had`i}i, Budmoli}i - Had`i}i,
            Miso~a - Ilija{, Tihovi}i - Vogo{}a. 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica registrovana za obavljanje ponu|ene predmetne djelatnosti, osim onih koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja u otvorenom postupku prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

3.1.    Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, poreskim i identikacionim brojem; 

3.2.    Neopozivu i bezuslovnu bankovnu garanciju za ozbiljnost ponude na iznos od 2% od ponu|ene cijene plativa na prvi poziv; 

3.3.    Bankovnu garanciju za dobro izvr{enje posla na iznos od 5% od ukupno ugovorene vrijednosti (izjava); 

3.4.    Uslovi za u~e{}e - dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04). Dostaviti dokaze tra`ene uputstvima ponu|a~ima iz tenderske dokumentacije, ta~ka A; 

3.5.    Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti ~lan 24. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04). Rje{enje iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima. Dostaviti dokaze tra`ene uputstvima ponu|a~ima iz tenderske dokumentacije, ta~ka B; 

3.6.    Uslovi za u~e{}e - ekonomska i finansijska podobnost ~lan 25. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Dostaviti dokaze tra`ene uputstvima ponu|a~ima iz tenderske dokumentacije, ta~ka C. 

3.7.    Uslovi za u~e{}e - tehni~ka i profesionalna sposobnost po ~lanu 26. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04). Dostaviti dokaze tra`ene uputstvima ponu|a~ima iz tenderske dokumentacije, ta~ka D; 

3.8.    Pismo ponude 

3.9.    Ispunjen i ovjeren tro{kovnik za sve radove 

Ponude se mogu dostaviti za jedan ili oba lota. 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. 

4. KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Procjena najpovoljnije ponude vr{it }e se po kriteriju "Ekonomski najpovoljnija ponuda", a na osnovu pravilu Fonda za dodjelu ugovora o javnim nabavkama roba, usluga i radova po Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i propisima za njihovo sprovo|enje. 

5. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Svaki ponu|a~, koji je zainteresovan za u~estvovanje na javnom nadmetanju za predmetne radove, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju. Zahtjev za u~e{}e treba dostaviti na fax 033 252 218. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Fonda, ulica [irokac 22, 71000 Sarajevo kod sekretara, svakim radnim danom od 10,00 do 14,00 sati, odmah nakon objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" uz prilog pismenog zahtjeva i podno{enja primjerka uplate tro{kova tendera na iznos od od 50 KM za svaki pojedina~ni lot, na `iro ra~un broj 129 - 101 - 10000885 - 31 kod Central Pratit Banke, vrsta prihoda 72263 i, bud`etska organizacija 1302001. 

6. PODNO[ENJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji ugovornog organa sa jednom kopijom i propisno potpisana od strane ovla{tenog ponu|a~a. Zatvorene i zape~a}ene ponude 

(koverte) sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se na Protokol Fonda uz naznaku: " Ponuda za otvoreni postupak za farbanje betonskih ograda i betonskih ulaznih kapija {ehidskih mezarja LOT - - ne otvaraj" u roku od 28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", odnosno najkasnije do 09.05. 2005.godine do 12,00 sati. Dokumenta iz sadr`aja ponude razvrstati u dvije odvojene koverte sa naznakom za LOT 1. ili LOT 2. 

Nepotpune i neblagovremene prispjele ponude ne}e se razmatrati. 

Ugovorni organ }e izdati potvrdu o prijemu ponuda uz navo|enje datuma i vremena prijema. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama Fonda dana 09.05.2005.god, i to 

LOT 1 u 12,15 sati, a LOT 2 u 13,00 sati. 

Svaki od ponu|a~a mo`e uputiti po jednog ovla{tenog predstavnika (pismeno ovla{tenje) da prisustvuje javnom otvaranju ponuda. 

Ponude primljene nakon isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti prihva}ene i vratit }e se ponu|a~u neotvorene. 

8. TRO[KOVI PONUDE 

Fond Kantona Sarajevo za za{titu i odr`avanje grobalja {ehida i poginulih boraca ne snosi nikakve tro{kove u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. O rezultatima otvorenog postupka ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

9. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 10,00 do 15,00 sati, svakim radnim danom kod sekretara komisije Ibrahima Had`ibajri}a, tel. 033 / 252 - 210, 033/252 - 216. 

(1-13/972-G-05) BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
KANTONALNI ZAVOD ZA ZA[TITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJE\A SARAJEVO 

U skladu sa ~lanom 20 uz primjenu ~lana 10 stav 1 ta~ka (a), ~lana 11 stav 1 i ~lana 28 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Kantonalni zavod za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a Sarajevo objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA IZVO\ENJE RADOVA NA VILI KOSTE HERMANA 

UGOVORNI ORGAN 

U svojstvu naru~ioca: Kantonalni zavod za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a Sarajevo 

Adresa: Sarajevo, ulica Kaptol broj 16 

Identifikacioni broj: 

Broj tel/fax: (++387 33) 663 298; tel: 260 980, 981, 982 

E-mail: heritsa@bih.net.ba 

PREDMET NADMETANJA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje pismenih ponuda i odabir najpovoljnije ponude tj. dodjela ugovora izabranom ponu|a~u za sanaciju i funkcionalnu rekonstrukciju vile Koste Hermana - III faza predvi|enih Glavnim projektom i to: 

PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku javne nabavke radova imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti, izuzev onih koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u javnom nadmetanju prema ~lanu 23 Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

PRAVA NARU^IOCA 

Zavod zadr`ava pravo prihvatiti ili odbiti svaku ponudu, poni{titi ili odbaciti sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, i pri tome ne snosi nikakvu materijalnu ni drugu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

Zavod zadr`ava pravo smanjenja obima radova radi uskla|ivanja sa planiranom investicijom odnosno, podjelu realizacije ugovora u dvije vremenske etape. 

SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora sadr`avati: 

Sva tra`ena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne mo`e biti starija od tri mjeseca. Prilo`ena dokumentacija u formi izjave ima va`nost dokaza. 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Preuzimanje tenderske dokumentacije sa neophodnom projektnom dokumentacijom vr{i}e se u prostorijama Zavoda svakim radnim danom od 10,00 do 14,00 sati, uz predo~enje uplatnice od 150,00 KM upla}ene na depozitni ra~un Kantona Sarajevo kod H.V.B Centiral Profit banka d.d, br. 1291011000088531. Napomena: Uplatu izvr{iti isklju~ivo uplatnicom sa popunjenim sljede}im poljima Identifikacioni broj 4200004140005, Vrsta prihoda 722631, Op}ina Centar 077, Bud`etska organizacija 22020008. 

KRITERIJI ZA OCJENU PONUDE 

Ocjenu ponude iz reda kvalificiranih ponu|a~a vr{i Komisija po principima ekonomski najpovoljnije ponude. 

Kriteriji ekonomsko najpovoljnije ponude su: 

1.    iskustvo i referense na predmetnim poslovima 

2.    ponu|ena cijena 

3.    vrijeme realizacije 

4.    uslovi i na~in pla}anja 

ROKOVI NADMETANJA 

Ponude se podnose na protokol Zavoda, do 12.5.2005. godine u 12,00 sati. Istoga dana u 13,00 sati, u prostorijama Zavoda izvr{it }e se otvaranje ponuda. 

Otvaranju ponuda mogu biti prisutni ponu|a~i ili njihovi ovla{teni predstavnici koji svoje ovla{tenje dokazuju u pismenom obliku. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e biti razmatrane. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponudioci }e biti obavije{teni pismenim putem. 

(1-13/979-G-05) 


13 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO - SANSKI KANTON
OP]INA VELIKA KLADU[A
-ODF ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURU- 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04/ ODF za komunalne djelatnosti i infrastrukturu Velika Kladu{a, objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA, VR[ENJE USLUGA I USTUPANJE RADOVA 

I - PREDMET POZIVA 

Prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku roba, vr{enje usluga i izvo|enje radova za potrebe ODF sa komunalne djelatnosti i infrastrukturu Velika Kladu{a i to: 

"REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MOSTA NA LOKALNOM PUTU CRVAREVAC- ^AGLICA" 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica registrirana za obavljanje djelatnosti koje su predmet javnog poziva osim subjekata koji su po ~lanu 23 Zakona o javnim nabavkama isklju~eni iz javnog nadmetanja. 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora sadr`avati: 

1.    Naziv i ta~nu adresu ponu|a~a 

2.    Ovjerenu fotokopiju registracije ponu|a~a sa svim potrebnim prilozima 

3.    Potvrdu od nadle`ne ispostave porezne uprave da nema dospjelih a nepokrivenih poreskih obaveza 

4.    Ovjerenu izjavu ponu|a~a da ne spada u kategoriju nesposobnih ponu|a~a iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama 

5.    Uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u poslednjih pet godina 

6.    Uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom te da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju 

7.    Specifikaciju sa jedini~nim cijenama i ukupnu cijenu sa porezom 

8.    Opcije ponude 45 dana 

9.    Referenc listu 

10.    Uslove pla}anja 

11.    Izjavu o prihvatanju tenderskih uvjeta. 

IV - PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju isklju~ivo na originalnoj tenderskoj dokumentaciji koja se mo`e preuzeti u ODF za komunalne djelatnosti i infrastrukturu Velika Kladu{a, (kancelarija broj 6) li~no ili putem po{te uz predo~eni dokaz o uplati takse za otkup dokumentacije u iznosu od 100,00 KM. 

Taksa za otkup tenderske dokumentacije upla}uje se li~no na blagajni ODF-a za komunalne djelatnosti i infrastrukturu Velika Kladu{a ili na ra~un ODF broj 33851 02200029463 kod UNI -CREDIT BANKE Zagreba~ka banka Filijala Velika Kladu{a. Ponude moraju biti propisno zatvorene-kovertirane a dostavljaju se na adresu ODF za komunalne djelatnosti i infrastrukturu Velika Kladu{a ul. 7. augusta/ Hamdije Pozderca zg. Op}ine soba br. 6 sa naznakom "PONUDA NE OTVARAJ" . Rok za podno{enje prijava je 28 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Otvaranje ponuda }e izvr{iti komisija u roku od tri dana od dana zaklju~ivanja javnog poziva o ~emu }e ponu|a~i biti posebno obavije{teni. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e biti razmatrane. 

V - KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A 

VI - ODABIR PONUDE 

O rezultatima otvorenog postupka ponu|a~i }e biti obavije{teni. 

VII - OSTALO 

Naru~ilac ODF Velika Kladu{a ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja i zadr`ava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ponudu u cijelosti ili njen dio, poni{ti javni poziv ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora o nabavci robe, materijala i usluge bez obaveze da objasni razloge takve odluke. 

VII - DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 037/772-892. 


(1/13-999-G-05) 


13 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

Radovi 

Odjeljak I:     UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija
Op}ina Tuzla Slu`ba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica 

Kontakt osoba 

Adresa
Muharema Fizovi}a 11 

Po{tanski broj
35000 

Grad
Tuzla 

Identifikacioni broj 

Telefon
+387 (0)35 251 243 

Faks
+387 (0)35 251 240 

Elektronska po{ta (e-mail) komunalnas@tuzla.ba 

Internet adresa (web) www.tuzla.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

    Isto kao pod 1.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

    Isto kao pod 1.1. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE [ALJU PONU- DE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Isto kao pod 1.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA 

    Upravni organ na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA 

    Radovi 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM (~lan 32 ZJN) 

    Ne 

II.3.    NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KON- KRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

    Otvoreni postupak 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

    Izvo|enje radova izrade i postavljanja tabli sa oznakama ulica i brojeva na podru~ju op}ine Tuzla 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA I OBIM UGOVORA 

    50.000 KM (pedesethiljada KM) 

II.6.    MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

    Op}ina Tuzla 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Ne 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA 

    Ne 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    Po tenderskoj dokumentaciji ili po ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1.    IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, AKO JE POTREBNA (^LAN 16. ZJN) 

    Da u skladu sa va`e}im propisima 

III.2.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU, (~lan 16-17. UPZ) 

    Ne 

III.3.    IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA, (~lan 16 ZJN) 

    Da u skladu sa va`e}im propisima 

III.4.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA, (~lan 19. UPZ) 

    Ne 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) 

    U skladu sa va`e}im propisima 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24 ZJN) 

    U skladu sa va`e}im propisima 

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E-EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

    U skladu sa va`e}im propisima 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E-TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA PODOBNOST (~lan 26 ZJN) 

    U skladu sa va`e}im propisima 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

    Otvoreni 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA 

    ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija (prema opadaju}em redoslijedu) 

         1.    cijena - u~e{}e u odabiru ponude sa    60% 

         2.    uslova pla}anja - u~e{}e u odabiru
            ponude sa    10% 

        3.    rok izvo|enja radova - u~e{}e u
            odabiru ponude sa    10% 

        4.    dosada{nja iskustva u radu sa Op}inom
            Tuzla - u~e{}e u odabiru ponude sa    10% 

        5.    garantni rok na izvedene radove - u~e{}e
            u odabiru ponude sa    10% 

IV.3.    PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMA- NA DOMA]EG (~lan 20 UPZ) 

    Da 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKU- MENTACIJE (~lan 18 ZJN) 

    Mo`e se obezbijediti do roka za podno{enje zahtijeva za u~e{}e u otvorenom postupku 

    Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE 

    Ne 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

-    datum i vrijeme za podno{enje zahtjeva za u~e{}e: svaki radni dan od 08 do 15 sati od dana objavljivanja oglasa do 27.04.2005. godine u kancelariji broj 8 (prizemlje) na adresi Op}ina Tuzla, Slu`ba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, M. Fizovi}a 11, Tuzla 

-    datum i vrijeme podno{enja ponuda: do 13.05.2005. godine do 10,00 sati 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

     Do 45 dana 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA 

    Javno otvaranje ponuda }e se odr`ati 13.05.2005. godine u 10,00 u prostorijama Slu`be za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, M. Fizovi}a 11, Tuzla. 

(1-13/1007-G-05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

Radovi 

Odjeljak I:     UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija
Op}ina Tuzla
Slu`ba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica 

Kontakt osoba 

Adresa
Muharema Fizovi}a 11 

Po{tanski broj
35000 

Grad
Tuzla 

Identifikacioni broj 

Telefon
+387 (0)35 251 243 

Faks
+387 (0)35 251 240 

Elektronska po{ta (e-mail) komunalnas@tuzla.ba 

Internet adresa (web) www.tuzla.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

    Isto kao pod 1.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

    Isto kao pod 1.1. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE [ALJU PONU- DE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Isto kao pod 1.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA 

    Upravni organ na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA 

    Radovi 

 II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM (~lan 32 ZJN) 

    Ne 

II.3.    NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

    Otvoreni postupak 

 II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

    Izvo|enje radova obilje`avanja horizontalne signalizacije na saobra}ajnicama u op}ini Tuzla 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA I OBIM UGOVORA 

    70.000 KM (sedamdesethiljada KM) 

II.6.    MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

    Op}ina Tuzla 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Ne 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA 

    Ne 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    Po tenderskoj dokumentaciji ili ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1.    IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, AKO JE POTREBNA (^LAN 16. ZJN) 

    Da u skladu sa va`e}im propisima 

III.2.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU, (~lan 16-17. UPZ) 

    Ne 

III.3.    IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVO- RA, (~lan 16 ZJN) 

    Da u skladu sa va`e}im propisima 

III.4.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA, (~lan 19. UPZ) 

    Ne 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) 

    U skladu sa va`e}im propisima 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAV- LJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24 ZJN) 

    U skladu sa va`e}im propisima 

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E-EKONOMSKA I FINAN- SIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

    U skladu sa va`e}im propisima 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E-TEHNI^KA I/ILI PRO- FESIONALNA PODOBNOST (~lan 26 ZJN) 

    U skladu sa va`e}im propisima 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

    Otvoreni 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA 

    ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija (prema padaju}em redoslijedu) 

        1.    cijena - u~e{}e u odabiru ponude sa    60% 

        2.    uslova pla}anja - u~e{}e u odabiru
            ponude sa    10% 

        3.    rok izvo|enja radova - u~e{}e u
            odabiru ponude sa    10% 

        4.    dosada{nja iskustva u radu sa Op}inom
            Tuzla - u~e{}e u odabiru ponude sa    10% 

        5.    garantni rok na izvedene radove - u~e{}e u
            odabiru ponude sa    10% 

IV.3.    PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMA- NA DOMA]EG (~lan 20 UPZ) 

    Da 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKU- MENTACIJE (~lan 18 ZJN) 

     Mo`e se obezbijediti do roka za podno{enje zahtijeva za u~e{}e u otvorenom postupku 

     Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE 

    Ne 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

-    datum i vrijeme za podno{enje zahtjeva za u~e{}e: svaki radni dan od 08 do 15 sati od dana objavljivanja oglasa do 27.04.2005. godine u kancelariji broj 8 (prizemlje) na adresi Op}ina Tuzla, Slu`ba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, M. Fizovi}a 11, Tuzla 

-    datum i vrijeme podno{enja ponuda: do 12.05.2005. godine do 11:00 sati 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@- NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

    Do 45 dana 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA 

    Javno otvaranje ponuda }e se odr`ati 12.05.2005. godine u 11:00 u prostorijama Slu`be za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, M. Fizovi}a 11, Tuzla 

(1-13/1008-G-05) 


13 - JANAB BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

Radovi 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija
Op}ina Tuzla Slu`ba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica 

Kontakt osoba 

Adresa
Muharema Fizovi}a 11 

Po{tanski broj
35000 

Grad
Tuzla 

Identifikacioni broj 

Telefon
+387 (0)35 251 243 

Faks
+387 (0)35 251 240 

Elektronska po{ta (e-mail) komunalnas@tuzla.ba 

Internet adresa (web) www.tuzla.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

    Isto kao pod I.1. 


I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

    Isto kao pod I.1. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE [ALJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Isto kao pod I.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA 

    Upravni organ na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA 

    Radovi 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM (~lan 32 ZJN) 

    Ne 

II.3.    NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

    Otvoreni postupak 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

    Izvo|enje radova odr`avanja semaforske signalizacije na podru~ju op}ine Tuzla 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA I OBIM UGOVORA 

    50.000 KM (pedesethiljada KM) 

II.6.    MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

    Op}ina Tuzla 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Ne 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA 

    Ne 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    Do godinu dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1.    IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, AKO JE POTREBNA (^LAN 16. ZJN) 

    Da, u skladu sa va`e}im propisima 

III.2.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU, (~lan 16-17. UPZ) 

    Ne 

III.3.    IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGO- VORA, (~lan 16 ZJN) 

    Da u skladu sa va`e}im propisima 

III.4.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA, (~lan 19. UPZ) 

    Ne 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) 

    U skladu sa va`e}im propisima 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELAT- NOSTI (~lan 24 ZJN) 

    U skladu sa va`e}im propisima 

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E-EKONOMSKA I FINAN- SIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

    U skladu sa va`e}im propisima 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E-TEHNI^KA I/ILI PRO- FESIONALNA PODOBNOST (~lan 26 ZJN) 

    U skladu sa va`e}im propisima 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

    Otvoreni 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA 

    ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija (prema opadaju}em redoslijedu) 

        1.    cijena - u~e{}e u odabiru ponude sa    50% 

        2.    stru~na i tehni~ka opremljenost - u~e{}e u
            odabiru ponude sa    30% 

        3.    dosada{nja iskustva u radu sa Op}inom
            Tuzla - u~e{}e u odabiru ponude sa    20% 

IV.3.    PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMA- NA DOMA]EG (~lan 20 UPZ) 

    Da 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKU- MENTACIJE (~lan 18 ZJN) 

     Mo`e se obezbijediti do roka za podno{enje zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku 

     Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE 

    Ne 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

-    datum i vrijeme za podno{enje zahtjeva za u~e{}e: svaki radni dan od 08 do 15 sati od dana objavljivanja oglasa do 27.04.2005. godine u kancelariji broj 8 (prizemlje) na adresi Op}ina Tuzla, Slu`ba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, M. Fizovi}a 11, Tuzla 

-    datum i vrijeme podno{enja ponuda: do 13.05.2005. godine do 11:00 sati 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

    Do 45 dana 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA 

    Javno otvaranje ponuda }e se odr`ati 13.05.2005. godine u 11:00 u prostorijama Slu`be za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, M. Fizovi}a 11, Tuzla 

(1-13/1010-G-05) 


13 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

Radovi 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.    PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG OR- GANA 

Organizacija
Op}ina Tuzla Slu`ba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica 

Kontakt osoba 

Adresa
Muharema Fizovi}a 11 

Po{tanski broj
35000 

Grad
Tuzla 

Identifikacioni broj 

Telefon
+387 (0)35 251 243 

Faks
+387 (0)35 251 240 

Elektronska po{ta (e-mail) komunalnas@tuzla.ba 

Internet adresa (web) www.tuzla.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

    Isto kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKU- MENTACIJA 

    Isto kao pod I.1. 


I.4.    ADRESA NA KOJU SE [ALJU PONU- DE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Isto kao pod I.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA 

    Upravni organ na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA 

    Radovi 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM (~lan 32 ZJN) 

    Ne 

II.3.    NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKR- ETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGO- VORNOG ORGANA 

    Otvoreni postupak 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

    Izvo|enje radova izrade i postavljanja tabli sa oznakama naselja na podru~ju op}ine Tuzla 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA I OBIM UGOVORA 

    50.000 KM (pedesethiljada KM) 

II.6.    MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

    Op}ina Tuzla 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Ne 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA 

    Ne 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    Po tenderskoj dokumentaciji ili po ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1.    IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, AKO JE POTREBNA (^LAN 16. ZJN) 

    Da u skladu sa va`e}im propisima 

III.2.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU, (~lan 16-17. UPZ) 

    Ne 

III.3.    IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA, (~lan 16 ZJN) 

    Da, u skladu sa va`e}im propisima 

III.4.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA, (~lan 19. UPZ) 

    Ne 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) 

    U skladu sa va`e}im propisima 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELAT- NOSTI (~lan 24 ZJN) 

    U skladu sa va`e}im propisima 

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E-EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

    U skladu sa va`e}im propisima 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E-TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA PODOBNOST (~lan 26 ZJN) 

    U skladu sa va`e}im propisima 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

    Otvoreni 

IV.2.    KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA 

    ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija (prema opadaju}em redoslijedu) 

    1.    cijena - u~e{}e u odabiru ponude sa    60% 

    2.    uslova pla}anja - u~e{}e u odabiru ponude sa    10% 

    3.    rok izvo|enja radova - u~e{}e u odabiru
        ponude sa    10% 

    4.    dosada{nja iskustva u radu sa Op}inom
        Tuzla - u~e{}e u odabiru ponude sa    10% 

    5.    garantni rok na izvedene radove - u~e{}e u
        odabiru ponude sa    10% 

IV.3.    PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMA- NA DOMA]EG (~lan 20 UPZ) 

    Da 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18 ZJN) 

    Mo`e se obezbijediti do roka za podno{enje zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku 

    Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE 

    Ne 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

-    datum i vrijeme za podno{enje zahtjeva za u~e{}e: svaki radni dan od 08 do 15 sati od dana objavljivanja oglasa do 27.04.2005. godine u kancelariji broj 8 (prizemlje) na adresi Op}ina Tuzla, Slu`ba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, M. Fizovi}a 11, Tuzla 

-    datum i vrijeme podno{enja ponuda: do 12.05.2005. godine do 13:00 sati 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

    Do 45 dana 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA 

    Javno otvaranje ponuda }e se odr`ati 12.05.2005. godine u 13:00 u prostorijama Slu`be za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, M. Fizovi}a 11, Tuzla. 


(1-13/1011-G-05) 


13 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA TUZLA
SLU@BA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

Radovi 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1.PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija
Op}ina Tuzla Slu`ba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica 

Kontakt osoba 

Adresa
Muharema Fizovi}a 11 

Po{tanski broj
35000 

Grad
Tuzla 

Identifikacioni broj 

Telefon
+387 (0)35 251 243 

Faks
+387 (0)35 251 240 

Elektronska po{ta (e-mail) komunalnas@tuzla.ba 

Internet adresa (web) www.tuzla.ba 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

    Isto kao pod I.1. 

I.3.    ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

    Isto kao pod I.1. 

I.4.    ADRESA NA KOJU SE [ALJU PONU- DE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

    Isto kao pod I.1. 

I.5.    VRSTA UGOVORNOG ORGANA 

    Upravni organ na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA 

    Radovi 

II.2.    DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM (~lan 32 ZJN) 

    Ne 

II.3.    NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

    Otvoreni postupak 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA 

    Izvo|enje radova odr`avanja vertikalne signalizacije na saobra}ajnicama u op}ini Tuzla 

II.5.    UKUPNA KOLI^INA I OBIM UGOVORA 

    50.000 KM (pedesethiljada KM) 

II.6.    MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

    Op}ina Tuzla 

II.7.    PODJELA NA LOTOVE 

    Ne 

II.8.    PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONU- DA 

    Ne 

II.9.    TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

    Do godinu dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1.    IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, AKO JE POTREBNA (^LAN 16. ZJN) 

    Da, u skladu sa va`e}im propisima 

III.2.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU, (~lan 16-17. UPZ) 

    Ne 

III.3.    IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVO- RA, (~lan 16 ZJN) 

    Da u skladu sa va`e}im propisima 

III.4.    OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA, (~lan 19. UPZ) 

    Ne 

III.5.    USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) 

    U skladu sa va`e}im propisima 

III.6.    USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24 ZJN) 

    U skladu sa va`e}im propisima 

III.7.    USLOVI ZA U^E[]E-EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) 

    U skladu sa va`e}im propisima 

III.8.    USLOVI ZA U^E[]E-TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA PODOBNOST (~lan 26 ZJN) 

    U skladu sa va`e}im propisima 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1.    VRSTA POSTUPKA 

    Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA 

    ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija (prema padaju}em redoslijedu) 

        1.    cijena - u~e{}e u odabiru ponude sa    70% 

        2.    stru~na i tehni~ka opremljenost - u~e{}e u
            odabiru ponude sa    10% 

        3.    dosada{nja iskustva u radu sa Op}inom
            Tuzla - u~e{}e u odabiru ponude sa    10% 

        4.    garantni rok na izvedene radove - u~e{}e u
            odabiru ponude sa    10% 

IV.3.    PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMA- NA DOMA]EG (~lan 20 UPZ) 

    Da 

IV.4.    USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKU- MENTACIJE (~lan 18 ZJN) 

    Mo`e se obezbijediti do roka za podno{enje zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku 

    Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM 

IV.5.    ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE 

    Ne 

IV.6.    ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

-    datum i vrijeme za podno{enje zahtjeva za u~e{}e: svaki radni dan od 08 do 15 sati od dana objavljivanja oglasa do 27.04.2005. godine u kancelariji broj 8 (prizemlje) na adresi Op}ina Tuzla, Slu`ba za komunalne poslove, izgrdanju i poslove mejsnih zajednica, M. Fizovi}a 11, Tuzla 

-    datum i vrijeme podno{enja ponuda: do 12.05.2005. godine do 12:00 sati 

IV.7.    MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOS- TI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

    Do 45 dana 

IV.8.    DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA 

    Javno otvaranje ponuda }e se odr`ati 12.05.2005. godine u 12:00 u prostorijama Slu`be za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, M. Fizovi}a 11, Tuzla. 
(1-13/1013-G-05) 


13 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 19. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04), Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje 

OBAVJE[TENJE 

O JAVNOJ NABAVCI RADOVA br. DCFBiH/02-1-I/05 

I. UGOVORNI ORGAN 

Naziv:    Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine (DCFBiH) 

    Adresa: Put `ivota 2, Krilo A/III, 71000 Sarajevo 

    Mati~ni broj: 4200339240004 

    Internet adresa: fd-ceste@bih.net.ba 

    Kontakt osoba: Munir Tojaga, dipl.ing.gra|. 

    Kontakt telefon: (033) 250 384 

    Kontakt e-mail adresa: fdc-stud@bih.net.ba 

II. POSTUPAK NABAVKE 

U ovom otvorenom postupku javnih nabavki nije predvi|eno dostavljanje ponuda po lotovima, niti zaklju~ivanje okvirnog sporazuma. Nije dozvoljeno dostavljanje alternativnih ponuda. 

III. PREDMET NABAVKE 

Predmet nabavke je "Ugovor za izvo|enje radova na unutra{njem ure|enju i instalacijama poslovne zgrade DCFBiH", br. DCFBiH/02-1-I/05. Unutra{nji radovi }e se izvoditi na kompletnoj zgradi ~ija je spratnost Po+P+5 eta`a. 

Planirani period za okon~anje kompletnog izvo|enja radova na unutra{njem ure|enju i instalacijama je 16 ({esnaest) sedmica od datuma po~etka radova. 

Puni opisi, koli~inske i tehni~ke specifikacije tra`enih radova i opreme navedeni su u tenderskoj dokumentaciji, Knjiga II. Svi radovi }e se izvoditi prema ura|enim i usvojenim glavnim projektima. 

Unutra{nji radovi su: 

1.    gra|evinsko-zanatski radovi (zidarski, hidroinstalaterski, stolarski, kerami~arski, kamenopolaga~ki. parketarski, gipsarski, tapetarski, molersko-farbarski i dr.), 

2.    vodovodne i kanalizacione instalacije, 

3.    ma{inske instalacije (grijanje, ventilacija i klimatizacija), i 

4.    elektro instalacije (instalacije i ure|aji jake i slabe struje), 

Radovi uklju~uju i nabavku materijala i opreme, ugradnju, monta`u i pu{tanje u pogon. Tako|e se predvi|a hortikulturno ure|enje enterijera i povr{ine ispred ulaza u objekat. 

IV. KVALIFICIRANI PONU\A^I 

Kvalificirana za dodjelu ugovora su ona doma}a pravna lica ili grupa takvih lica (zajedni~ko poduzetni{tvo) koja na tr`i{tu nude radove i koja pored zakonom utvr|enih uvjeta zadovoljavaju i sljede}e minimalne kvalifikacione kriterije, i to: 

(a)    da nisu nepodobni po bilo kojoj ta~ki ~lana 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04), 

(b)    da imaju pristup ili da posjeduju likvidna sredstva i/ili kreditne olak{ice u vrijednosti od najmanje jedan (1) milion KM, ne uzimaju}i u obzir druge ugovorne obaveze; 

(c)    da im je najmanja prosje~na godi{nju nov~anu vrijednost ostvarena na izvo|enju srodnih radova u visini od ~etiri (4) miliona KM, pojedina~ni ponu|a~ ili zajedni~ko poduzetni{tvo obra~unata na osnovu ukupno ovjerenih faktura za ugovore koji su u izvo|enju ili su okon~ani u posljednje tri (3) godine, ili od datuma registracije ako je ponu|a~ registriran prije manje od tri godine; 

(d)    da imaju uspje{no iskustvo u onom svojstvu u kom se pojavljuju u ponudi (glavni izvo|a~, partner u zajedni~kom poduzetni{tvu, podizvo|a~, dobavlja~ opreme) u izvo|enju najmanje tri ugovora sli~ne prirode i slo`enosti u posljednjih pet godina (navedeni radovi moraju biti okon~ani najmanje 70%); 

(e)    da su u mogu}nosti da ponude kvalificirana lica odgovorna za izvo|enje radova iz predmeta nabavki, a naro~ito voditelja gra|enja (i koordinatora ukoliko je ponu|a~ grupa izvo|a~a) sa najmanje pet godina radnog iskustva i tri godine u klju~nom timu na izvo|enju ili nadzoru sli~nih radova, i voditelje pojedinih radova s tri godine radnog iskustva na poslovima gra|enja; 

f)    da posjeduje tehni~ku opremu za izvo|enje predvi|enih radova. 

V. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA 

Nakon {to je izvr{en izbor kvalificiranih ponu|a~a, dodjela ugovora }e se zasnivati na kriteriju najni`e cijene tehni~ki zadovoljavaju}e ponude. 

VI. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti na adresi Ugovornog organa u uredu kontakt osobe po~ev od 12.4.2005. godine svaki radni dan od 9.00 do 15.00 sati uz potvrdu banke o uplati nepovratnog iznosa od 100,00 KM u korist DCFBiH na ra~un br. 1610000028440120 kod Raiffeisen banke DD Sarajevo, sa pozivom na "Tenderska dokumentacija br. DCFBiH/02-1 -I/05". Samo stranke koje preuzmu tendersku dokumentaciju smatra}e se kvalificiranim za podno{enje ponuda. 

VII. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju po{tom ili li~no na protokol DCFBiH na adresu navedenoj u ta~ki I. najkasnije do 9.5.2005. godine do 12,00 sati, kada }e se izvr{iti i otvaranje ponuda u prisustvu zainteresiranih predstavnika ponu|a~a, u uredu kontakt osobe. 

VIII. OSTALE ODREDBE 

Uzimaju}i u obzir da predmet nabavke pretpostavlja anga`iranje specijalisti~kih firmi za odre|ene vrste radova, u cilju efikasnije organizacije i kontrole izvo|enja radova, Ugovorni organ preporu~uje podno{enje ponuda od strane grupe kvalificiranih ponu|a~a (zajedni~kog poduzetni{tva). 

Ponu|a~ je obavezan u svojoj ponudi dati izjavu o namjeri sklapanja podugovora za bilo koji element ugovora (radova ili opreme) ~ija vrijednost prema{uje 10% ukupno ponu|ene (ugovorne) cijene, navesti elemente ugovora koji se podugovaraju i identitet podugovara~a, i dostaviti svu dokumentaciju kojom se dokazuje kvalificiranost podugovara~a. 

Ugovori }e se sklopiti na ukupnu vrijednost radova koji su predmet ugovora. 

Va`enje ponude treba biti 90 dana, ra~unaju}i od datuma otvaranja ponuda. 

Osiguranje za ponudu: Sve ponude moraju biti popra}ene osiguranjem ponude u formi bankovne garancije i u iznosu od 20.000 KM sa periodom va`enja od 118 dana od datuma otvaranja ponuda. 

Osiguranje izvo|enja: Od najuspje{nijeg ponu|a~a }e se, kao preduvjet za potpisivanje i stupanje na snagu ugovora, tra`iti podno{enje garancije za dobro izvo|enje radova u visini od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora. 

Ponu|a~ima }e se uz prethodnu najavu, u periodu do sedam dana prije roka za predaju ponuda, omogu}iti obilazak lokacije radova i uvid u projektnu i ostalu raspolo`ivu dokumentaciju. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. 

 (1-13/1020-G-05) 


13 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
ELEKTROPRENOS SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 19, 20 i 28. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA JAVNO NADMETANJE-TENDER BROJ 10304-027 /05
ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZVO\ENJE GRA\EVINSKIH RADOVA 

Istovremeno, Javno preduze}e Elektroprivreda BiH, Elektroprenos Sarajevo ovim putem poziva sve zainteresirane dobavlja~e da zatra`e tendersku dokumentaciju i u~estvuju u otvorenom postupku o javnoj nabavci radova za izbor najpovoljnije ponude za predmetne radove. 

I- PREDMET OTVORENOG POSTUPKA/PONUDE 

Predmet javnog nadmetanja je: 

Predmjer radova je sadr`an u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije. 

II - PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju imaju svi doma}i i strani dobavlja~i koji su registrovani za obavljanje poslova iz predmeta tendera, a koji su homologirani u JP Elektroprivreda BiH, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja na javnom nadmetanju prema ~lanu 23 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Firme koje nisu homologirane mogu podi}i obrasce za homologaciju dobavlja~a na adresi: 

JP "Elektroprivreda Bosne i Hercegovine" - "Elektroprenos" Sarajevo, ul. Vilsonovo {etali{te br. 15, soba broj 59, u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja javnog nadmetanja. 

Rok za dostavu kompletiranih obrazaca je 5 (pet) dana od dana preuzimanja. 

Napomena: Firme koje dostave nekompletnu i neprihvatljivu dokumentaciju za homologaciju dobavlja~a ne}e imati pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju. 

IlI - SADR@AJ PONUDE 

Dokumentacija propisana u tenderskoj dokumentaciji za svrhu evaluacije 

1.    Naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj; 

2.    Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera; 

3.    Izvje{taj o finansijskom poslovanju ponu|a~a (bilans stanja i bilans uspjeha za 2004. godinu); 

4.    Originalna garancija poslovne banke prihvatljive od strane JP Elektroprivreda BiH za osiguranje ponude, na iznos od 2.000,00 KM / 1.023,00 EUR, sa va`no{}u: (opcija ponude plus 30 dana; 

5.    Izjavu da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane JP EP BiH u iznosu od 5% ugovorene vrijednosti; 

6.    Ponu|a~ je du`an predo~iti dokaze da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi iz ~l. 23 stav (1) ta~ke a, b, c. e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine; prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini; 

7.    Iskazati jedini~ne cijene i ukupan iznos ponude, uklju~uju}i sve relevantne tro{kove; 

8.    Cijene su fiksne i moraju biti iskazane kako slijedi: 

9.    Ponu|a~ ima pravo dostaviti samo jednu ponudu, bez davanja alternativnih ponuda; 

10.    Referenc lista izvo|a~a radova, realizovani ugovori i njihova nov~ana vrijednost u posljednje 3 godine; 

11.    Ovla{tenje za potpis ponude; 

12.    Ovla{tenje za predstavnika ponu|a~a za u~e{}e na javnom otvaranju ponuda; 

Ponuda (sva prilo`ena dokumentacija) treba biti sastavljena po hronolo{kom redoslijedu, navedenom u sadr`aju ponude od rednog broja 1. do rednog broja 12. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente - dokumente, bit }e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

IV - KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

1.    Cijena (ekonomski najpovoljnija ponuda); 

2.    Osnovne tehni~ke karakteristike rada/robe prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije; 

3.    Dodatne tehni~ke karakteristike rada/robe za koje nije postavljen poseban zahtjev, a koje predstavljaju dodatnu vrijednost za naru~ioca (pobolj{ane performanse, rok izvo|enja radova, jednostavnija monta`a), 

4.    Reference izvo|a~a radova, realizovani ugovori i njihova nov~ana vrijednost u posljednje 3 godine; 

5.    Dosada{nja saradnja izvo|a~a radova sa JP EP BiH. 

V - TENDER 

Svaki dobavlja~, koji je zainteresiran za u~estvovanje na Javnom, nadmetanju - Tenderu br. 10304 - 027/05, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju. Zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju treba dostaviti na ovla{teni fax br. 00387 33 75 11 09. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, "Elektroprenos"Sarajevo; ul. Vilsonovo {etali{te broj 15, soba broj 59, u vremenu od 09,00 do 15,00 sati, uz podno{enje potvrde o uplati tro{kova tendera. Tro{kovi tendera iznose 50,00 KM / 25,50 EUR. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko: Raiffeisen bank, dd BiH, Swift RZBABA2S na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije br. 10304-027/05, valuta EUR. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine izvr{iti putem Central profit banke d.d. Sarajevo, broj ra~una: 129-106-10001164-16, sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije br. 10304-027/05, valuta KM. 

VI - PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Adresa prijema: JP Elektroprivreda BiH - "Elektroprenos" Sarajevo, BiH, ul. Vilsonovo {etali{te broj 15, soba prijema Protokol broj 131. 

VII - TRO[KOVI PONUDE 

Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine dd ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

VIII - OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 09,00 do 15,00 sati na telefon, i to: 

Ovaj oglas objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH", te na WEB stranici JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo (www.elektroprivreda.ba). 

(1-13/1031-G-05) 


13 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO
REGIONALNA DIREKCIJA TUZLA 

Na osnovu ~lana 19, 20 i 28. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), BH Telecom dd Sarajevo, Regionalna Direkcija Tuzla, ogla{ava 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

BROJ: 09.5 - 126/05
ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
ZA IZVO\ENJE RADOVA 

I. NARU^ILAC/KUPAC 

BH TELECOM dd SARAJEVO 

REGIONALNA DIREKCIJA TUZLA 

Aleja bosanskih vladara br.29 

75 000 Tuzla 

Mati~ni broj: 4200211100048 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

Kontakt osoba: Ramo Jahi} 

Kontakt telefon: 035-251-201 

Kontakt e-mail adresa: ramo.jahic@bhtelecom.ba 

II. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za odre|ivanje i izbor najpovoljnije ponude za izradu tt priklju~aka prema lotovima kako slijedi: 

    LOT 1 -    izrada tt priklju~ka za hotel Slavinovi}i 

    LOT 2 - izrada tt priklju~ka objekta F1-F2 u Lukavcu 

    LOT 3 -    izrada tt priklju~ka za Goleti}e \ur|evik 

    LOT 4 -    izrada tt priklju~ka tr`nog centra
            "Giprom" @ivinice 

Obaveza ponu|a~a je da prema tehni~kim specifikacijama obezbijedi materijal potreban za izvo|enje radova. 

III - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupka imaju sva pravna i fizi~ka lica - registrovana za obavljanje predmetnih djelatnosti, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04). 

IV - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

1.     Specifikaciju numerisanih dokumenata prilo`enih uz prijavu za otvoreni postupak. 

2.     Dokaz o sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu sa ~l.24 ZJN BiH- specificirano u tenderskoj dokumentaciji, 

3.     Dokaz da ponu|a~ nije subjekat iz ~lana 23. ZJN BiH - specificirani u tenderskoj dokumentaciji, 

4.    Dokaz o ekonomskoj i finansijskoj podobnosti ponu|a~a u skladu sa ~lanom 25. ZJN BiH specificirani u tenderskoj dokumentaciji, 

5.    Dokaz o tehni~koj i profesionalnoj sposobnosti ponu|a~a u skladu sa ~lanom 26. ZJN BiH, specificirani u tenderskoj dokumentaciji,
Dokaz iz prethodne ta~ke ne mo`e biti stariji od 90 dana, 

6.    Izjava ponu|a~a za koje vrijeme, po pozivu naru~ioca, mo`e izvr{iti uslugu iz predmeta ponude. 

Ponu|a~ ima pravo dostaviti samo jednu ponudu po lotovima, odnosno alternativne ponude nisu dozvoljene. 

Ponude uz koje ne budu prilo`eni tra`eni dokazi ne}e se razmatrati. Opcija ponude je 60 dana od dana dostave ponude. 

V - KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA 

Kriterij za dodjelu ugovora je "ekonomski najpovoljna ponuda". 

Ponuda treba da sadr`i i slijede}e podatke koji su ujedno i kriteriji za vrednovanje i odre|ivanje najpovoljnije ponude. 

Naru~itelj nije obavezan dodijeliti ugovor ponu|a~u sa najni`om cijenom ponude. 

VI - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti nakon objavljivanja Obavje{tenja o javnoj nabavci u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama BH Telecoma dd Sarajevo, Regionalna Direkcija Tuzla, ul. Aleja bosanskih vladara br. 29, I sprat kancelarija br. 50, svakim radnim danom od 7,30 do 16,00 sati uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od KM 30,00 po LOT-u . Uplatu izvr{iti na ra~un br: 1321000311634139 kod Tuzlanske banke dd Tuzla, uz naznaku za tendersku dokumentaciju po obavje{tenju broj 09.5-10-1726/05 

VII - PODNO[ENJE PONUDA 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ - PONUDE ZA JAVNU NABAVKU", IZRADA TT PRIKLJU^KA ZA LOT BR.............................", na adresu, BH Telecoma dd Sarajevo, Regionalna Direkcija Tuzla, ul. Aleja bosanskih vladara br. 29, I sprat kancelarija br. 50, li~no ili preporu~eno po{tom. 

Rok za podno{enje ponuda je 28 dana, od dana objavljivanja obavje{taja o nabavci roba, usluga i izvr{avanju radova u "Slu`benom glasniku BiH" do 09.05.2005. godine do 12 sati. 

Ponude koje stignu nakon navedenog roka, bi}e vra}ene neotvorene. 

VIII - OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 10.05.2005.godine u prostorijama Regionalne Direkcija Tuzla, ul. Aleja bosanskih vladara br. 29 sa po~etkom u 10 sati. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a koji svoje ovlasti dokazuju u pismenom obliku. Ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni o rezultatima izbora. 

IX - OSTALE ODREDBE 

BH Telecom dd Sarajevo, Regionalna Direkcija Tuzla ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 

Obavje{tenje }e biti objavljeno na web stranici BH Telecom dd Sarajevo, Regionalna Direkcija Tuzla, adresa www.bhtelecom.ba 

(1-13/1038-G-05) 


13 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORA@DE
OP]INA GORA@DE
NA^ELNIK OP]INE 

Na osnovu ~lana 20. uz primjenu ~l. 10 stav (1), ta~ka a), 11. stav (1), 21. stav (5) i 28. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i ~lana 11. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), na~elnik Op}ine Gora`de objavljuje 

OBAVJE[TENJE O JAVNOJ NABAVCI 

ZA USTUPANJE RADOVA NA IZGRADNJI ZGRADE "DOM" U GORA@DU 

I- UGOVORNI ORGAN 

I.1.    BOSNA I HERCEGOVINA 

    FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

    OP]INA GORA@DE 

I.2.    ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE: 

    Op}ina Gora`de 

    kontakt osoba: Ad`em Enver 

    tel.228-551 lok mob. 061-226-914 

    fax: 038-221-332 

I.3.    VRSTA UGOVORENOG ORGANA: 

    Javni subjekt iz ~lana 3, stav 2. pod b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

II- PREDMET UGOVORA 

II.1.    VRSTA UGOVORA: 

    O javnoj nabavci radova. 

II.3.    NAZIV/REFERENCA UGOVORA 

    Ugovor o ustupanju radova na izgradnji zgrade "DOM" u ul. Salih bega Kuljuha u Gora`du, 

II.4.    OPIS PREDMETA UGOVORA: 

    Po tenderskoj dokumentaciji: grubi gra|evinski radovi do nivoa odre|eni u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5.    Ugovorna koli~ina ( broj jedinica) izvo|enja radova (opsteg ugovora): 

    - kao u tenderskoj dokumentaciji za izgradnju 

II.9.    Rok predvi|en za izvr{enje ugovora: 

    - 90 dana od potpisa ugovora. 

III - PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

Sadr`aj ponude: 

III.1.    Ovjerena fotokopija rje{enja o sudskoj registraciji sa svim pojedina~nim ovjerama priloga. 

III.2.    Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti: 

    Rje{enje o ispunjavanju minimalnih tehni~kih i drugih uslova za obavljanje djelatnosti visokogradnje izdato od nadle`nog organa. 

III.3.    Uslovi za u~e{}e-dokaz ponu|a~a da nema smetnje za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. pod a), e) i f) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

    - uvjerenje suda u mjestu registracije pravnog lica da se protiv istog ne vodi ste~ajni i likvidacioni postupak, 

    - uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ne starije od 60 dana izdaje, nadle`na porezna uprava, 

    - uvjerenje o izmirenim doprinosima za penzijsko-invalidsko i zdravstvenog osiguranja ne starije od 30 dana, izdaju nadle`ni zavodi. 

III.4.    Iznos garancije za ponudu: 

    - Po ~lanu 16. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), dostaviti originalnu garanciju poslovne banke za ozbiljnost, sigurnost ponude data na iznos od 2% od ponu|ene cijene. 

III.5.    Ekonomska i finansijska podobnost ponu|a~a: 

    - Po ~lanu 25. stav 1. pod a) i pod d) za 2004 godinu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

    - bankovna garancija, 

    - bilans uspjeha za period od posljednje 3 (tri) godine za koje se raspola`e podacima ako je pravno lice registrovano u periodu od 3 ( tri) godine, a ako je registrovano poslije, od dana registracije. 

III.6.    Tehni~ka i profesionalna sposobnost: 

    - Po ~lanu 26. stav 4. pod a), b), c) i e) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

    - lista radova koji su izvedeni u posljednjih 3 do 5 godina uz prilog potvrde o zadovoljavaju}oj izvedbi za najva`nije radove, 

    - ovjeren popis zaposlenih radnika sa obrazovnom i profesionalnom kvalifikacijom, odnosno lica koja su odgovorna za izvo|enje konkretnih radova/izdat od nadle`ne PIO/MIO, 

    - navode o anga`iranom tehni~kom osoblju ili tehni~kim organima naro~ito onim zadu`enim za kontrolu kvaliteta bez obzira na to da li neposredno pripadaju izvo|a~u radova, 

    - izjavu popis o tehni~koj opremi koju izvo|a~ ima na raspolaganju za izvo|enje konkretnih radova. 

III.7.    Na~in i uslovi pla}anja: 

    - Iskazati jedini~ne cijene i ukupnu cijenu ponude. Cijene su fiksne i moraju biti iskazane sa obavezno ura~unatim porezom na promet usluga. 

    - Iskazati uslove i na~in obra~una izvedenih radova i garantni rok za izvr{ene radove. 

III.8.    Iznos garancije za izvr{enje radova: 

    - Po ~lanu 16. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), ponu|a~ se obavezuje da }e ukoliko bude izabran obezbijediti bankovnu garanciju za dobro izvr{enje posla na iznos 10% od ukupno ugovorene vrijednosti. 

IV - POSTUPAK 

IV.1.    Vrsta postupka: OTVORENI. 

IV.2.    Kriterij za dodjelu ugovora je "ekonomski najpovoljnija ponuda "u relativnom pore|enju: 

        1.    cijena, uslovi i na~in pla}anja    45%, 

        2.    rok zavr{etka radova    20%, 

        3.    reference i poslovna sposobnost ponu|a~a    20%, 

        4.    finansijski pokazatelji poslovanja
            ponu|a~a    10%, 

        5.    garantni rok za izvedene radove    5%. 

IV.3.    Uslovi za dobijanje tenderske dokumentacije: 

    - Uplata u iznosu od 200,00 KM na `irora~un broj 101140000041290 kod PBS - Filijala Gora`de. 

IV.4.    Zahtjevi u pogledu upotrebe jezika: 

    - Samo jezici koji su slu`beni u Bosni i Hercegovini. 

IV.5.    Rok za prijem ponuda: 

    - 28 dana od dana objavljivanja Obavje{tenja o javnoj nabavci za ustupanje radova na izgradnji zgrade "DOM" u Gora`du ("Slu`benom glasniku BiH"). 

IV.6.    Minimalni vremenski period u kojem ponu|a~ mora obezbijediti va`enje ponude: 

    - 90 dana od dana dostave ponude. 

IV.7.    Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda: 

    - otvaranje ponuda izvr{it }e se dana 10.05.2005. godine sa po~etkom u 12,00 ~asova u sobi br. 34 zgrade Op}ine Gora`de. 

IV.8.    Mjesto preuzimanja tenderske dokumentacije: 

    - tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u zgradi Op}ine Gora`de u ul. Mar{ala Tita br. 2, soba br, 36 svakim radnim danom od 8 do 16,00 ~asova, 

    - na javnom otvaranju mogu prisustvovati ponuditelji ili ovla{teni zastupnici. 

IV.9.    Adresa na koju se {alje ponuda: 

    - zatvorenu i zape~a}enu kovertu sa naznakom ponuda za ustupanje radova za izgradnju zgrade "DOM" treba dostaviti na adresu Op}ina Gora`de ul. Mar{ala Tita br. 2, preporu~eno po{tom ili neposrednom predajom u kancelariji br. 12 zgrade Op}ine Gora`de, 

    - rok za dostavljanje ponuda je 28 dana od dana objave ovog obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH". 

V- DODATNE INFORMACIJE. 

V.1.    Obaveze i odgovornost ponu|a~a: 

    - Ponu|a~i su obavezni da svoje ponude podnesu u roku, vremenu i mjestu utvr|enom ovom obavije{}u o javnoj nabavci, te da postupaju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 10.11.2004. godine) i u tom smislu preuzmu sve obaveze i odgovornosti utvr|ene pomenutim aktima. 

V.2.    Ostale odredbe 

    - Op}ina Gora`de ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na osnovu odredaba ~lana 12. stav 2. ta~ka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je obavezan pojasniti razloge svog postupka. 

V.3.    Ovaj oglas je objavljen u " Slu`benom glasniku BiH", i WEB stranici Op}ine www.gorazde.com). 


(1-13/1039-G-05) 


13 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT BiH
VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Vlade Br~ko Distrikta BiH objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA IZVO\ENJE RADOVA NA ADAPTACIJI PROSTORA ZA SMJE[TAJ CT APARATA U BOLNICI BR^KO DISTRIKTA BiH 

    LOT 1 -    IZVO\ENJE RADOVA NA ADAPTACIJI
            PROSTORA ZA SMJE[TAJ CT APARATA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za izvo|enje radova na adaptaciji prostora za smje{taj kompjuterizovanog tomografa (CT aparata) u Bolnici Br~ko Distrikta BiH po projektnoj dokumentaciji i predmjeru radova sa~injenom od Odjeljenja za javne poslove. 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u javnom otvorenom postupku imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za izvo|enje radova koji su predmet otvorenog postupka izuzev subjekata koji su po ~l.23 Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br.49/04) isklju~eni iz prava u~e{}a u otvorenom postupku. 

3. SADR@AJ PONUDE 

3.1. Dokumentacija uz ponudu: 

a)    Pismo ponu|a~a sa naznakom naziva firme, ta~ne adrese, broja telefona i telefaksa, e-mail adrese, identifikacionog i poreskog broja te broja ra~una i naziva banaka kod kojih se isti vode, 

b)    Ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, 

c)     U potpunosti ispunjeni uslovi iz ~lana 76. i 77. Zakona o prostornom ure|enju Br~ko Distrikta ("Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta", broj 9/03). 

d)    Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama izdato od strane nadle`ne institucije u skladu sa zakonskim odredbama, ne starije od tri mjeseca, 

e)    Uvjerenje o izmirenim doprinosima za PIO, ne starije od tri mjeseca, 

f)    Uvjerenje o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje, ne starije od tri mjeseca, 

g)    Dokaz o izmirenim obavezama za vodu, sme}e, zakupninu i struju, ne starije od tri mjeseca (samo za dobavlja~e sa podru~ja Br~ko Distrikta), 

h)    Referenc lista za posljednje dvije godine kojom dokazuje da ima uspje{no iskustvo na istim ili sli~nim poslovima koji su predmet otvorenog postupka, 

i)    Ovjeren tender sa fiksnim jedina~nim cijenama i ukupnim cijenama prema datoj dokumentaciji sa svim ura~unatim porezima i drugim obavezama po va`e}im zakonskim propisima, 

j)    Izvje{taj o finansijskom poslovanju preduze}a u 2004. godini (bilans stanja i bilans uspjeha), 

k)    Rok zavr{etka radova, 

l)    Uslovi i na~in pla}anja. 

lj)    Dokaz o uplati za u~e{}e na javnom nadmetanju. 

m)    Izvod iz sudskog registra da se ne vodi ste~ajni postupak ili postupak likvidacije, ne starije od tri mjeseca. 

Dokumentacija uz ponudu treba da bude slo`ena i ozna~ena rednim brojem. 

Ponuda ne mo`e sadr`avati alternativne opcije niti se mogu podnositi alternativne ponude. 

4. KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Kriterij za izbor ponu|a~a je ekonomski najpovoljnija ponuda po ~l. 34. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Ocjenjivanje i rangiranje dostavljenih ponuda zasniva}e se na sljede}im kriterijima: 

    4.1.    Cijena izvr{enih radova    45 poena, 

    4.2.    Rok zavr{etka radova.    45 poena, 

    4.3.     Pouzdanost dobavlja~a i kvalitet
        dosada{nje saradnje    10 poena. 

5. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija po ovom otvorenom postupku dostupna je odmah nakon objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Bolnici Br~ko Distrikta u ul. Banjalu~ka 2 u kancelariji glavnog administratora svakim radnim danom od 8 do 16 ~asova sa dokazom o izvr{enoj uplati nepovratnog iznosa tro{kova tendera od 100,00 KM na jedinstven ra~un Vlade Br~ko Distrikta 1542012000122410 u svrhu: Otkup tenderske dokumentacije - CT, vrsta prihoda: 723139. 

6. PODNO[ENJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju na originalnoj ovjerenoj tenderskoj dokumentaciji ugovornog organa sa jednom kopijom i propisno potpisana od strane ponu|a~a. 

Zatvorene, zape~a}ene i potpisane koverte sa ponudama sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se preporu~enom po{iljkom ili li~no u zatvorenoj koverti na adresu: Vlada Br~ko Distrikta BiH Odjeljenje za bud`et i finansije, Bulevar Mira 1, 76100 Br~ko ili li~no na mjesto otvaranja ponude sa naznakom: "Ponuda za adaptaciju prostora za CT - NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA". 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 09.05.2005. godine do 13 sati. 

Ponude moraju sti}i do nazna~enog roka i rizik dostave snosi ponu|a~. Naknadno pristigle ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

U razmatranje }e se uzeti u obzir samo kompletne ponude. Na zahtjev ponu|a~a, ugovorni organ osigurava potvrdu o prijemu uz navo|enje datuma i vremena prijema. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se 09.05.2005. godine u 13 sati u prostorijama Doma kulture u Br~kom u ul.Mladena Maglova br.1. 

Javnom otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja, mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Va`nost ponude }e biti 60 ({ezdeset) dana od datuma otvaranja ponude. 

8. OSTALO 

Vlada Br~ko Distrikta BiH ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku nadmetanja. 

Vlada Br~ko Distrikta zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti i ponovi otvoreni postupak ili odbije sve ponude u slu~ajevima navedenim u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~u. Sa ponu|a~em koji bude izabran kao najpovoljniji zaklju~it }e se ugovor o izvo|enju radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 049/220-082 ili 049/211-195 od 08 do 16 ~asova - kontakt osoba Bo{ko Tomi} ili dr. Milorad Te{i}. 


(1-13/1046-G-05) 


13 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
FOND KANTONA SARAJEVO ZA ZA[TITU I ODR@AVANJE GROBALJA [EHIDA I POGINULIH BORACA 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Fond Kantona Sarajevo za za{titu i odr`avanje grobalja {ehida i poginulih boraca objavljuje 

OTVORENI POSTUPAK 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZGRADNJU [EHIDSKIH MEZARJA 

1. PREDMET OTVORENOG POSTUPKA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnije ponude za izvo|enje radova na izgradnji {ehidskih mezarja. Predmet otvorenog postupka je razvrstan u slijede}e lotove: 

    LOT 1. -    mezarje "Pod taki{om" - op}ina Stari Grad
            Sarajevo; 

    LOT 2. -    mezarje "Velika drveta" - op}ina Ilid`a; 

    LOT 3. -    mezarje "Stari Grad" - op}ina Srebrenica (RS);