LOGO-FED_2003-oglasni.JPG

Godina XII - Broj 69 

Srijeda, 14. 12. 2005. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 


SLU@BENE OBJAVE 

SMANJENJE KAPITALA 

Na osnovu ~lana 169. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03), Zakona o vrijednosnim papirima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 39/98) i ~lana 99. Statuta Dru{tva, Skup{tina privrednog dru{tva "Zenicatrans" dd Zenica, odr`ana dana 30. 6. 2005. godine, donosi 

ODLUKU 

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVA ZBOG POKRI]A GUBITKA ZA POSLOVNU 2000., 2001., 2002., 2003. i 2004. GODINU 

^lan 1. 

Ovom Odlukom vr{i se smanjenje osnovnog kapitala zbog pokri}a gubitka dioni~kog dru{tva: 

 • naziv: "Zenicatrans" dd Zenica (u daljnjem tekstu Dru{tvo) 
 • sjedi{te: ulica @eljezarska 7 
 • mati~ni broj Dru{tva:
  4218025730003 
 • broj Rje{enja kod Komisije za vrijednosne papire: 03-19-190/04 od 26. 3. 2004. godine 
 • registarski broj emitenta:
  01-656-1564 
 • registarski sud: Kantonalni sud u Zenici, po Rje{enju broj
  U/I-502/04 od 8. 4. 2004.godine 
 • ^lan 2. 

  Smanjenje osnovnog kapitala vr{i se radi   pokri}a gubitka iz poslovanja nastalih u visini i u periodu utvr|enom u izvje{taju za poslovnu godinu 2000., 2001., 2002., 2003. i 2004. godinu i u izvje{tajima neovisnog  vanjskog  revizora  za 2003. i 2004. godinu,  u  ukupnom  iznosu od 2.241.769,19 KM. 

  ^lan 3. 

  Nastali gubitak u poslovanju }e se pokriti smanjenjem nominalne vrijednosti dionice i to na sljede}i na~in: 

  Osnovni kapital Dru{tva u iznosu od 99.212 dionica, nominalne vrijednosti po dionici 40 KM i ukupne nominalne vrijednosti 3.968.480 KM, smanjuje se za iznos gubitka od 2.241.769,19 KM. 

  Osnovni kapital nakon pokri}a gubitka i zaokru`ivanja vrijednosti po dionici je podijeljen u 99.212 dionica, ukupne nominalne vrijednosti 1.686.604 KM i nominalne vrijednosti po dionici 17 KM. 

  Razlika u iznosu od 40.106,81 KM nastala je po osnovu zaokru`ivanja nominalne vrijednosti po dionici sa 17,4042536 KM na 17 KM i potrebno ju je knji`iti na rezerve Dru{tva. 

  ^lan 4. 

  U skladu sa ovom Odlukom Uprava Dru{tva }e podnijeti zahtjev Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH za odobravanje smanjenja osnovnog kapitala, prijavu registarskom sudu za upis u sudski registar i upis promjene u Registar vrijednosnih papira. 

  ^lan 5. 

  Za sprovo|enje ove Odluke zadu`uje se direktor i ra~unovodstvo Dru{tva. 

  ^lan 6. 

  Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja, a bit }e objavljena na oglasnoj plo~i Dru{tva i u jednom dnevnom listu koji izlazi na podru~ju Bosne i Hercegovine. 

  Broj 1128/1
  4. jula 2005. godine
  Zenica 


  (so-2358/05) 


  NATJE^AJI
  KONKURSI
  OGLASI 


  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
  OP]INA ZENICA 

  Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministar- skim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) i Zaklju~ka o standardima i kriterijima za imenovanja u reguliranim tijelima Op}ine Zenica ("Slu`bene novine Op}ine Zenica", broj 6/03), u postupku imenovanja za pozicije u reguliranim tijelima iz nadle`nosti na~elnika Op}ine Zenica, na~elnik Op}ine Zenica objavljuje 

  OGLAS 

   ZA POZICIJE U REGULIRANIM TIJELIMA OP]INE ZENICA 

  1. Upravni i Nadzorni odbor JU "Dom porodica" Zenica 

  1.1.a) Predsjednik Upravnog odbora 

  JU "Dom porodica" Zenica 1 

 • ~lan Upravnog odbora JU "Dom porodica" Zenica 4
  (jedna tre}ina ~lanova UO imenuje se iz reda stru~nih radnika Doma) 
 • 1.1.b) Predsjednik Nadzornog odbora 

  JU "Dom porodica" Zenica 1 

 • ~lan Nadzornog odbora "Dom porodica" Zenica 2
  (jedan ~lan NO je iz reda stru~nih radnika Doma) 
 • 2. Upravni i Nadzorni odbor JU "Centar za socijalni rad" Zenica 

  2.2.a) Predsjednik Upravnog odbora
       JU "Centar za socijalni rad" Zenica 1 

 • ~lan Upravnog odbora JU "Centar
  za socijalni rad" Zenica 5
  (dva ~lana UO su iz reda stru~nih radnika Centra) 
 • 2.2.b) Predsjednik Nadzornog odbora JU
     "Centar za socijalni rad" Zenica 1 

 • ~lan Nadzornog odbora JU "Centar
  za socijalni rad" Zenica 4
  (jedan ~lan NO je iz reda stru~nih radnika Centra) 
 • 1. Opis pozicija: 

  1.1.a) Upravni odbor Doma: 

 • donosi Pravila Javne ustanove Dom porodica Zenica 
 • imenuje i razrije{ava direktora 
 • odlu~uje o statusnim promjenama i promjenama djelatnosti uz saglasnost osniva~a 
 • utvr|uje planove rada i razvoja 
 •  

 • utvr|uje godi{nji program rada 
 • usvaja Program vaspitno-obrazov- nog rada 
 • usvaja finansijski plan i godi{nji obra~un poslovanja 
 • odlu~uje o obrazovanju cijene usluga u Domu 
 • odlu~uje o svim pitanjima obavljanja osnovne djelatnosti radi koje je Dom osnovan ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ Doma 
 • donosi na prijedlog direktora Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druge op{te akte u skladu sa zakonom i ovim Pravilima 
 • usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora 
 • rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em 
 • odlu~uje o kori{}enju sredstava iznad iznosa od 20.000 KM 
 • odgovara osniva~u za rezultate rada u Domu 
 • odlu~uje o prigovoru radnika na rje{enje kojim je prvostepeni organ odlu~io o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa 
 • podnosi osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taj o poslovanju Doma 
 • vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima 
 • Mandat predsjednika i ~lanova Upravnog odbora je ~etiri godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom. 

  Naknada za rad ~lanova Upravnog odbora utvr|ena je op}im aktom Ustanove i iznosi za: 

  Pod 1.1.a) naknada za: 

 • predsjednika UO iznosi 120 KM 
 • ~lana UO iznosi 80 KM 
 • 1.1.b) Nadzorni odbor Doma: 

 • analizira izvje{taje o poslovanju Ustanove 
 • obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za rad 
 • pregleda godi{nji izvje{taj o poslovanju i godi{nji obra~un 
 • pregleda i provjerava urednost i zakonitost vo|enja poslovnih knjiga 
 • izvje{tava osniva~a, Upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora 
 • Mandat predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora je ~etiri godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom. 

  Naknada za rad predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora utvr|ena je op}im aktom Ustanove i iznosi za: 

  Pod 1.1.b) naknada za: 

 • predsjednika NO iznosi 100 KM 
 • ~lana NO iznosi 50 KM 
 • 2. Opis pozicija 

  2.2.a) Upravni odbor Centra: 

 • donosi Pravila Centra 
 • imenuje i razrje{ava direktora 
 • utvr|uje planove rada i razvoja 
 • utvr|uje godi{nji program rada 
 • donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un 
 • donosi op{ti akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge op{te akte u skladu sa zakonom i Pravilima Centra 
 • odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je Centar osnovan, ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ Centra 
 • usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora 
 • rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em 
 • odlu~uje o kori{tenju sredstava 
 • odgovara osniva~u za rezultate rada Centra 
 • odlu~uje o prigovoru radnika na rje{enje kojim je drugi organ odre|en Pravilima Centra odlu~io o pravu, obavezi odgovornosti radnika iz radnog odnosa 
 • podnosi osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taj o poslovanju Centra 
 • vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Centra 
 • Mandat predsjednika i ~lanova Upravnog odbora je ~etiri godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom. 

  Naknada za rad ~lanova Upravnog odbora utvr|ena je op}im aktom Javne ustanove i iznosi za: 

  Pod 2.2.a) naknada za: 

 • predsjednika UO iznosi 50 KM 
 • ~lana UO iznosi 40 KM 
 • 2.2.b) Nadzorni odbor Centra: 

 • analizira izvje{taje o poslovanju Centra 
 • obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za rad 
 • pregleda godi{nji izvje{taj o poslovanju i godi{nji obra~un 
 • pregleda i provjerava urednost i zakonitost vo|enja poslovnih knjiga 
 • izvje{tava osniva~a, Upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora 
 • Mandat predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora je ~etiri godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom. 

  Naknada za rad predsjednika i ~lanove Nadzornog odbora utvr|ena je op}im aktom Ustanove i iznosi za: 

  Pod 2.2.b) naknada za: 

 • predsjednika i ~lanove NO nije predvi|ena 
 • Kandidati za imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima Op}ine Zenica (na~elnika Op}ine) moraju ispunjavati: 

 • op}e i 
 • posebne uslove. 
 • Op}i uslovi za imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima Op}ine Zenica pod 1.1.a, 1.1.b, 2.2.a. i 2.2.b su: 

 • da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine 
 • da je stariji od 18 godina 
 • da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije 
 • da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine) 
 • da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) 
 • da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02) 
 • da nema privatni/finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje 
 • da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u instituciji u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne 
 • da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandiduje 
 • da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja 
 • Posebni uslovi za imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima Op}ine Zenica pod 1.1.a, 1.1.b, 2.2.a. i 2.2.b su: 

 • VSS (VII/1), izuzetno V[S (VI/1) dru{tvenog smjera 
 • pet godina radnog iskustva 
 • u`ivanje ugleda u lokalnoj zajednici 
 • da nije ~lan vi{e od jednog upravnog ili nadzornog odbora 
 • sposobnost za savjesno, odgovorno i odlu~no obavljanje upra`njene pozicije 
 • sposobnost nepristrasnog dono{e- nja odluka 
 • komunikacijske i organizatorske sposobnosti 
 • rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere 
 • preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca, naro~ito u oblasti odgoja i obrazovanja djece i omladine 
 • preporuke nevladinih organizacija vezanih za oblast rada, odgoja i obrazovanja djece i omladine 
 • Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja. 

  Potrebni dokumenti 

  Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu stana i kontakt telefon. 

  Uz prijavu treba dostaviti: 

 • kopiju dokumenta - dokaz o stru~noj spremi 
 • dokaz o radnom iskustvu 
 • uvjerenje o neka`njavanju, ne starije od tri mjeseca 
 • druge dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova iz oglasa 
 • Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja 

  Oglas }e se objaviti u: 

 • "Slu`benim novinama Federacije BiH" 
 • "Slu`benim novinama op}ine Zenica" 
 • "Oslobo|enje" Sarajevo. 
 • Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom sa naznakom: 

  "PRIJAVA NA JAVNI OGLAS - NE OTVARATI" OP]INA ZENICA 

  Stru~na slu`ba Vije}a i na~elnika 

  - Komisija za izbor na pozicije u 

  reguliranim tijelima Op}ine Zenica 

  Trg Bosne i Hercegovine broj 6, 

  72000 Zenica 

  uz naznaku: Prijava na oglas za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora u JU "Dom porodica" Zenica, odnosno predsjednika i ~lanova Upravnog odbora i Nadzornog odbora u JU "Centar za socijalni rad" Zenica. 

  Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. 

  (so-1796-a-F/05) 


  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  HERCEGBOSANSKA @UPANIJA
  MINISTARSTVO RADA, ZDRAVSTVA, SOCIJALNE SKRBI I PROGNANIH
  TOMISLAVGRAD 

  Na temelju ~lanka 8., a u svezi sa ~lan- kom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) i ~lanka 50. stavak 8. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine FBiH", broj 29/97), ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske `upanije objavljuje 

  JAVNI OGLAS 

  ZA IZBOR I IMENOVANJE (1) ^LANA UPRAVNOG VIJE]A @UPANIJSKE BOLNICE "DR. FRA MIHOVIL SU^I]" LIVNO I (1) ^LANA UPRAVNOG VIJE]A DOMA ZDRAVLJA GLAMO^ 

  1. Ovaj oglas odnosi se na izbor i imenovanje: 

 • ^lana Upravnog vije}a @upanijske bolnice "Dr. fra Mihovil Su~i}" u Livnu - 1 ~lan; 
 • ^lana Upravnog vije}a Doma zdravlja Glamo~ -1 ~lan 
 • 2. OPIS UPRA@NJENE POZICIJE 

  Zajedno s ostalim ~lanovima Upravnog vije}a donosi i predla`e izmjene Statuta zdravstvene ustanove; imenuje i razrje{ava ravnatelja i prije isteka mandata na koji je imenovan, pod uvjetima iz ~lanka 54. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine FBiH", broj 29/97); utvr|uje program rada i razvoja zdravstvene ustanove i na~in njihova izvr{enja; donosi op}i akt o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i druge op}e akte, sukladno zakonu i statutu zdravstvene ustanove; odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi koje je ustanova osnovana, ako zakonom nije druk~ije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ ustanove; usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad ravnatelja; odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog u Statutu; vr{i i druge poslove sukladno zakonu i Statutu zdravstvene ustanove. 

  3.   MANDAT 

  Mandat ~lanova Upravnog vije}a @upanijske bolnice i Doma zdravlja Glamo~ traje ~etiri (4) godine, uz mogu}nost ponovnog imenovanja. 

  4. OP]I UVJETI 

  Kandidati za poziciju u Upravno vije}e @upanijske bolnice i Doma zdravlja Glamo~, sukladno ~lanku 7. stavak 1. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) trebaju ispunjavati sljede}e op}e uvjete: 

 • da su dr`avljani Bosne i Hercegovine 
 • da su stariji od 18 godina 
 • da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog oglasa 
 • da se na njih ne odnosi ~lanak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine 
 • 5. POSEBNI UVJETI 

  Pored op}ih uvjeta, kandidati za navedene pozicije trebaju ispunjavati i posebne uvjete: 

 • da imaju zavr{en VI ili VII stupanj stru~ne spreme 
 • da imaju najmanje tri godine radnog iskustva 
 • 6. OSTALI UVJETI 

  Prilikom vrednovanja referenci kandidata uzet }e se u obzir i znanje iz okvira djelatnosti zdravstvene ustanove, komunikacijske i organizacijske sposobnosti, te ~lanstvo kandidata u upravnim (nadzornim) odborima, odnosno upravnim vije}ima reguliranih organa (ove okolnosti vrednovat }e se negativno). 

  7. POTREBNI DOKUMENTI 

  Uz prijavu sa kra}im `ivotopisom (navesti adresu i kontakt telefon) kandidati su du`ni prilo`iti i dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, i to: 

 • dokaz o stru~noj spremi (original ili ovjerena preslika) 
 • uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 
 • uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca) 
 • dokaz o radnom iskustvu 
 • ovjerenu izjavu da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog natje~aja, i 
 • ovjerenu izjavu da se na njih ne odnosi ~lanak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine 
 • 8. PODNO[ENJE PRIJAVA 

  Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. 

  Prijave slati na adresu: Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HB@, Kralja Zvonimira bb, Tomislavgrad, ili osobno dostaviti u Pisarnicu Vlade Hercegbosanske `upanije svakim radnim danom od 8 do16 sati, uz naznaku: "Prijava na javni oglas - ne otvarati" uz obveznu naznaku pozicije za koju se kandidat prijavljuje "za poziciju ~lana Upravnog vije}a @upanijske bolnice Dr. fra Mihovil Su~i} Livno i/ili za poziciju ~lana Upravnog vije}a Doma zdravlja Glamo~". 

  Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

  Rezultati natje~aja bit }e objavljeni u roku od 15 dana od dana okon~anja procedure natje~aja. 

  Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e se uzimati u razmatranje u daljnjem procesu kandidiranja. 

  Svaki kandidat koji bude stavljen na listu s u`im izborom bit }e pozvan na intervju pred Povjerenstvom za izbor ~lana Upravnog vije}a @upanijske bolnice i ~lana Upravnog vije}a Doma zdravlja Glamo~ (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za izbor), koje imenuje, u ime Vlade Hercegbosanske `upanije, ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih. 

  Prije intervjua kandidati }e popuniti obrazac u kojem }e se iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja i da se ne radi o "kandidatu koji se ne kvalificira". 

  Nakon intervjua, a na temelju dokumentiranih odluka svakog ~lana Povjerenstva za izbor, Povjerenstvo za izbor }e utvrditi rang-listu s najboljim kandidatima, te istu dostaviti ministru i Vladi Hercegbosanske `upanije u ~ijoj je mjerodavnosti kona~no imenovanje. 

  (so-1799-a-F/05) 


  Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}ine Novi Grad, raspisuje 

  JAVNI KONKURS 

  ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INI NOVI GRAD SARAJEVO 

  01. [ef Odsjeka za rad i socijalna pitanja u Op}inskoj slu`bi za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica -1 (jedan) izvr{ilac 

  02. Stru~ni saradnik za subvenciju obdani{ta i nov~ane pomo}i u Op}inskoj slu`bi za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica -1 (jedan) izvr{ilac 

  03. Stru~ni saradnik za ostvarivanje prava na li~nu i porodi~nu invalidninu i zdravstvenu za{titu u Op}inskoj slu`bi za bora~ka pitanja - 1 (jedan) izvr{ilac 

  01. [ef odsjeka za rad i socijalna pitanja u Op}inskoj slu`bi za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica 

  Opis poslova: neposredno rukovodi radom Odsjeka, koordinira i raspore|uje sve poslove u okviru rada Odsjeka na slu`benike i namje{tenike i daje bli`e upute o na~inu vr{enja tih poslova, prati primjenu zakonskih popisa, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vr{enje poslova u Odsjeku, obavlja najslo`enije poslove i odgovoran je za kori{tenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Odsjeku, redovno usmeno ili pismeno upoznaje pomo}nika op}inskog na~elnika o stanju vr{enja poslova iz svoje nadle`nosti, problemima koji postoje u vr{enju tih poslova i predla`e mjere za njihovo rje{avanje, pos- tupa po nalozima pomo}nika op}inskog na~elnika i prati realizaciju zaklju~aka i preporuka op}inskog na~elnika i Op}inskog vije}a iz nadle`nosti Odsjeka, izra|uje operativne programe i planove rada Odsjeka i priprema redovne izvje{taje i informacije o stanju i radu Odsjeka. Obavlja i druge poslove koje mu odredi pomo}nik op}inskog na~elnika. 

  02. Stru~ni saradnik za subvenciju obdani{ta i nov~anu pomo} u Op}inskoj slu`bi za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica 

  Opis poslova: rje{ava jednostavne upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku vezano za poslove subvencije obdani{ta, nov~ane naknade za zaposlene porodilje, nov~ane pomo}i za nezaposlene porodilje, jednokratne nov~ane pomo}i za porodilje i dodatnu ishranu za majku odnosno dijete, vodi postupak radi utvr|ivanja ~injenica o kojima se ne vodi slu`bena evidencija i izdaje uvjerenje o tim ~injenicama, izdaje uvjerenja o ~injenica- ma o kojima se vodi slu`bena evidencija, izra|uje nacrte rje{enja, pru`a pravnu i stru~nu pomo} licima prilikom ostvari- vanja prava iz oblasti za{tite porodice sa djecom, prati primjenu Zakona i druge propise vezano za predmetnu oblast, ostvaruje saradnju sa nadle`nim ministar- stvom, sa~injava redovne tipske izvje{taje i informacije o svom radu; vodi i odr`ava potrebne evidencije vezane za predmetnu oblast; izvje{taj o svom radu podnosi {efu Odsjeka, odgovara za efikasno stru~no, kvalitetno i blagovremeno obavljanje poslova i obavlja druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i pomo}nik op}inskog na~elnika. 

  03. Stru~ni saradnik za ostvarivanje prava na li~nu i porodi~nu invalidninu i zdravstvenu za{titu u Op}inskoj slu`bi za bora~ka pitanja 

  Opis poslova: prati primjene propisa, zakone i druge podzakonske akte iz oblasti bora~ke za{tite, priprema rje{enja i vodi upravni postupak za rje{avanje upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku za ostvarivanje osnovnih prava RVI, {ehidskih porodica i porodica poginulih boraca, utvr|uje uskla|enost nalaza i ocjene ljekarske komisije u skladu sa Pravilnikom o radu ljekarske komisije i drugim pravilnicima koji reguli{u navedeno pravo, prati rokove ograni~enih rje{enja i nakon pribavljanja novog nalaza i mi{ljenja izra|uje nacrt rje{enja kojim se odlu~uje o daljnjem statusu RVI, koordi- nira sa ljekarskom komisijom, Federalnim ministarstvom odbrane i Federalnim ministarstvom za bora~ka pitanja, obavlja poslove upravnog rje{avanja osnovnih prava po Federalnom zakonu koja se odnose na porodi~nu invalidninu, obavlja poslove upravnog postupka na priprema- nju i dono{enju rje{enja o pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica, prati promjene koje uti~u na dalje kori{tenje i prestanak prava na porodi~nu invalidninu i izra|uje i donosi izmjene rje{enja, radi na pripremanju i izradi nacrta rje{enja po slu`benoj du`nosti, vodi prethodni postupak za pribavljanje dokaza o statusu u OS RBiH, o imovinskom cenzusu, odnosno utvr|uje visinu prihoda od kojih zavisi visina prava na porodi~nu invalidninu i obavlja i druge poslove po nalogu pomo}nika op}inskog na~elnika odnosno {efa Odsjeka. 

  Uvjeti: pored op}ih uvjeta predvi|enih u ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX. 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

  za poziciju 01 

 • VSS - zavr{en pravni fakultet VII stepen 
 • najmanje 4 (~etiri) godine radnog sta`a u struci 
 • poznavanje rada na ra~unaru 
 • za poziciju 02 

 • VSS - zavr{en pravni fakultet VII stepen 
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci 
 • poznavanje rada na ra~unaru 
 • za poziciju 03 

 • VSS - zavr{en pravni fakultet VII stepen 
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci 
 • poznavanje rada na ra~unaru. 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

 • fakultetska diploma 
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 
 • uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili kopija CIPS-ove li~ne karte 
 • potvrda o radnom sta`u u struci nakon zavr{ene VSS 
 • dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 
 • popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, u ulici Avde Hume br.15 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 
 • Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti dr`avnog slu`benika. 

  Napomena: kandidati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu ili drugi dokaz o ispunjavanju uvjeta iz ~l. 16. Uredbe o uslovima, na~inu i programu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za dr`avne slu`benike u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 3/05 i 10/05), izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

  Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 30 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

  Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton
  Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
  sa naznakom
  "Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini Novi Grad Sarajevo" 

  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

  (so-1806-a-F/05) 


  Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}ine Had`i}i, raspisuje 

  JAVNI KONKURS 

  ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA I PRIJEMA PRIPRAVNIKA 

  I. Dr`avni slu`benici 

  01. Pomo}nik op}inskog na~elnika u Op}inskoj slu`bi za razvoj, investicije i stambeno-komunalne poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 

  II. Pripravnici 

  01. Pripravnik sa zavr{enim pravnim fakultetom - 3 (tri) izvr{ioca 

  02. Pripravnik sa zavr{enim ekonomskim fakultetom - 1 (jedan) izvr{ilac 

  I/01 Pomo}nik op}inskog na~elnika u Op}inskoj slu`bi za razvoj, investicije i stambeno-komunalne poslove 

  Opis poslova: neposredno rukovodi Slu`bom; obavlja najslo`enije poslove iz djelokruga Slu`be; organizuje vr{enje poslova iz nadle`nosti Slu`be; odgovoran je za kori{tenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Slu`bi; organizira rad iz nadle`nosti Slu`be, raspore|uje poslove na slu`benike i namje{tenike i daje im upute o na~inu vr{enja poslova iz nadle`nosti Slu`be; organizira i koordinira rad na pripremanju i izradi op}inskih propisa, odluka, zaklju~aka, informacija, nacrta Bud`eta, Programa rada; donosi odgovaraju}e akte iz nadle`nosti Slu`be, a po ovla{tenju op}inskog na~elnika; stara se i odgovoran je za odr`avanje i pobolj{anje kvaliteta Slu`be; redovno upoznaje op}inskog na~elnika o stanju i problemima u vezi vr{enja poslova iz nadle`nosti Slu`be, predla`e preduzimanje potrebnih mjera, vr{i najslo`enije poslove iz nadle`nosti Slu`be; izvr{ava poslove po nalogu na~elnika i odlu~uje o pitanjima za koja je ovla{ten posebnim rje{enjem op}inskog na~elnika; prati realizaciju zaklju~aka i preporuka op}inskog na~elnika i Op}inskog vije}a, obavlja i druge poslove po nalogu op}inskog na~elnika, za svoj rad neposredno je odgovoran op}inskom na~elniku. 

  Uvjeti: pored op}ih uvjeta predvi|enih u ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX. 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete, i to: 

  za poziciju I/01: 

 • VSS - gra|evinski, saobra}ajni ili ekonomski fakultet - VII stepen 
 • najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci 
 • poznavanje rada na ra~unaru 
 • Potrebni dokumenti za poziciju I/01 (originali ili ovjerene kopije): 

 • fakultetska diploma 
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 
 • uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili kopija CIPS-ove li~ne karte 
 • potvrda o radnom sta`u u struci nakon zavr{ene VSS 
 • dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 
 • popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, u ulici Avde Hume 15 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 
 • Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti dr`avnog slu`benika 

  Napomena: kandidati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu ili drugi dokaz o ispunjavanju uvjeta iz ~l. 16. Uredbe o uslovima, na~inu i programu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za dr`avne slu`benike u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 3/05, 10/05 i 65/05), izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

  II. Pripravnici 

  Uvjeti: pored op}ih uvjeta predvi|enih u ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da nije obuhva}en ~lanom IX. 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete, i to: 

  za poziciju II/01 

 • VSS - pravni fakultet, VII stepen 
 • za poziciju II/02 

 • VSS - ekonomski fakultet, VII stepen 
 • Kriteriji za izbor pripravnika 

  Izbor i prijem pripravnika izvr{iti }e se na osnovu ~lana 5. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`be- ne novine Federacije BiH", br. 49/05), kako slijedi: 

 • trajanje nezaposlenosti 
 • prosjek ocjena zavr{enog studija 
 • dijete bez jednog ili oba roditelja 
 • invalidnost 
 • Napomena: radni odnos se zasniva na jednu godinu 

  Potrebni dokumenti za pozicije II/01 i II/02 (originali ili ovjerene kopije): 

 • fakultetska diploma 
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 
 • uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili kopija CIPS-ove li~ne karte 
 • uvjerenje zavoda za zapo{ljavanje o du`ini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena stru~ne spreme (ukoliko se nalazi na evidenciji zavoda za zapo{lja- vanje) 
 • uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon zavr{etka studija ukoliko je prosjek ocjena "9" i vi{e, odnosno "4" i vi{e 
 • izvod iz mati~ne knjige umrlih (ako je kandidat dijete bez jednog ili oba roditelja) 
 • rje{enje o utvr|enom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvr|en stepen invalidnosti) 
 • popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, u ulici Avde Hume 15 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 
 • Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije po~etka obavljanja pripravni~kog sta`a. 

  Sve tra`ene dokumente za pozicije I/01 (dr`avni slu`benik) potrebno je dostaviti najkasnije 30 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a za II/01 i II/02 (pripravnici) u roku od 15 dana od dana objave u dnevnim listovima (ra~unaju}i posljednju objavu), putem po{te, preporu~eno na adresu: 

  Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton
  Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
  sa naznakom
  "Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika i prijema pripravnika u Op}ini Had`i}i" 

  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

  (so-1807-a-F/05) 


  Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine u ime Federalnog ministarstva za pitanja boraca/branitelja i invalida odbrambeno- oslobodila~kog/domovinskog rata, raspi- suje 

  JAVNI KONKURS 

  ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA/ BRANITELJA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILA^KO/DOMOVINSKOG RATA 

  01. Pomo}nik ministra - rukovodilac Sektora za normativno-pravne i op}e poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 

  02. Vi{i stru~ni saradnik za vo|enje prvostepenog upravnog postupka i rje{avanje u postupku zakonske revizije - 1 (jedan) izvr{ilac 

  03. Vi{i stru~ni saradnik za pravne poslove i radne odnose - 1 (jedan) izvr{ilac 

  04. Stru~ni saradnik za internu kontrolu - 1 (jedan) izvr{ilac 

  01. Pomo}nik ministra - rukovodilac Sektora za normativno-pravne i op}e poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 

  Opis poslova: daje op}e smjernice, uputstva i teze za izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i op}ih akata, priprema izmjene i dopune tih pro- pisa iz nadle`nosti Ministarstva; daje mi{- ljenja o prednacrtima, nacrtima i prijed- lozima zakona, op}ih akata, ugovora i drugih akata; priprema i izra|uje pred- nacrte, nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i op}ih akata, priprema izmjene i dopune tih propisa iz nadle`nosti Minis- tarstva; priprema nacrte odgovora na poslani~ka pitanja i pitanja federalnih organa uprave i organizacija; vr{i izradu izvje{taja o radu Ministarstva i godi{njeg plana i programa rada Ministarstva; pod- nosi ministru informacije, izvje{taje, analize iz djelokruga rada Sektora; sara|uje sa Federalnim pravobranila{tvom; daje upute u oblasti javnih nabavki i stara se o pravilnoj primjeni tih propisa; prati propise iz oblasti kancelarijskog poslovanja i daje upute za rad izvr{iocima; obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar. 

  02. Vi{i stru~ni saradnik za vo|enje prvostepenog upravnog postupka i rje{avanje u postupku zakonske revizije 

  Opis poslova: vr{i zakonsku reviziju prvostepenih rje{enja u skladu sa ~lanom 42. Zakona o pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica ("Sl. novine Federacije BiH", br. 33/04), vr{i zakonsku reviziju i druge poslove vezane za prava korisnika koji su to pravo ostvarili po propisima koji su se primjenjivali do 6. 4. 1992. godine (~lan 69. stav 2. Zakona o pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica); radi poslove upravnog rje{avanja u prvo- stepenom postupku (skra}eni upravni postupak) po federalnim propisima kojima su regulisana prava na mjese~ne nov~ane naknade dobitnika najve}ih ratnih priznanja i ~lanova njihovih porodica; pru`a stru~nu pomo} i ostvaruje saradnju sa nadle`nim prvostepenim i kantonalnim organima; pru`a stru~nu pomo} i ostvaruje saradnju sa nadle`nim ljekarskim komisi- jama za ocjenu procenta vojnog invali- diteta; daje odgovore na tu`be u upravnim sporovima izjavljenim protiv rje{enja do- nesenih u postupku revizije u prvoste- penom upravnom postupku; priprema i daje odgovore na upite gra|ana, organa i institucija, vodi propisane evidencije iz djelokruga svog rada; podnosi ruko- vodiocu sektora mjese~ni i godi{nji izvje{- taj o radu; u~estvuje u pripremi izvje{taja, analiza, instrukcija i uputstava iz djelokru- ga rada Sektora; obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovodilac Sektora. 

  03. Vi{i stru~ni saradnik za pravne poslove i radne odnose 

  Opis poslova: vr{i stru~nu obradu sistemskih i drugih pitanja koja slu`e za izradu zakona, drugih propisa i op}ih akata; priprema i daje stru~na mi{ljenja na upite prvostepenih i kantonalnih organa i gra|ana u vezi sa primjenom propisa iz djelokruga rada Sektora; prati federalne i kantonalne propise iz oblasti bora~ko- invalidske za{tite; izra|uje nacrte rje{enja o pitanjima iz radnog odnosa dr`avnih slu`benika i namje{tenika Ministarstva i vr{i druge poslove iz oblasti radnih od- nosa; vodi personalnu evidenciju i obez- bje|uje za{titu podataka zaposlenih; sara- |uje sa Agencijom za dr`avnu slu`bu Federacije BiH i sa Odborom dr`avne slu`be za `albe Federacije BiH; u~estvuje u izradi izvje{taja o radu ministarstva i godi{njeg plana i programa rada Minis- tarstva; podnosi mjese~ni i godi{nji iz- vje{taj o radu rukovodiocu Sektora, u~estvuje u izradi informacija, izvje{taja i analiza iz djelokruga rada Sektora; obavlja i druge poslove koje mu odredi ruko- vodilac Sektora. 

  04. Stru~ni saradnik za internu kontrolu 

  Opis poslova: vr{i sljede}e poslove: da li su ra~unovodstvene transakcije izvr{ene u skladu sa propisima, da li postoji adekvatna ra~unovodstvena dokumentacija, da li finansijski izvje{taji pru`aju kompletne, pouzdane i vjerodostojne informacije o rezultatima finansijskih operacija; da li je usluga obavljena, odnosno da li je isporu~ena roba u skladu sa narud`bom ili ugovorom; vr{i primjenu postupka pri nabavci robe i usluga i ustupanju radova u skladu sa propisima koji ure|uju ovu materiju; bruto pla}e i naknade, naknade tro{kova zaposlenim, doprinosi poslodavca; izdatke za materijal i usluge, putne tro{kove, izdatke za energiju; izdatke za komunalne i PTT tro{kove; nabavka materijala (kancelarijski materijal); usluge prijevoza i goriva; odr`avanje vozila, opreme, bankovske usluge, stru~ne usluge, ~asopisi, dnevne novine, {tampanje i uvezivanje; putni tro{kovi i upotreba automobila; izra|uje i dostavlja ministru informacije, izvje{taje i analize o utvr|enim nepravilnostima i predla`e mjere za otklanjanje utvr|enih nepravilnosti iz djelokruga svoga rada; popis imovine, obaveza i potra`ivanja. 

  Uvjeti: pored op}ih uvjeta predvi|enih u ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX. 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, i to: 

  za poziciju 01: 

 • VSS - zavr{en pravni fakultet VII stepen 
 • najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci 
 • za poziciju 02: 

 • VSS - zavr{en pravni fakultet VII stepen 
 • najmanje 2 (dvije) godine radnog sta`a u struci 
 • za poziciju 03: 

 • VSS - zavr{en pravni fakultet VII stepen 
 • najmanje 2 (dvije) godine radnog sta`a u struci 
 • za poziciju 04: 

 • VSS - zavr{en ekonomski fakultet VII stepen 
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

  1.    fakultetska diploma (ovjerena kopija) 

  2.    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 

  3.    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili kopija CIPS-ove li~ne karte 

  4.    potvrda o radnom sta`u u struci nakon zavr{ene VSS 

  5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, u ulici Avde Hume 15 ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba). 

  Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti dr`avnog slu`benika. 

  Napomena: kandidati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu ili drugi dokaz o ispunjavanju uvjeta iz ~l. 16. Uredbe o uslovima, na~inu i programu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za dr`avne slu`benike u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 3/05, 10/05, 65/05), izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

  Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 30 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

  Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton
  Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
  sa naznakom
  "Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata" 

  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

  (so-1808-a-F/05) 


  Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Op}ine Jablanica, raspisuje 

  JAVNI KONKURS 

  ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA I PRIJEMA PRIPRAVNIKA U OP]INI JABLANICA 

  I Dr`avni slu`benik 

  01. Stru~ni saradnik za poslove urba- nizma u Slu`bi za upravu za prostorno ure|enje, gra|enje, za{titu okoline, stambeno-komunalne, geodetske, imo- vinsko-pravne poslove i katastar nekretnina, Odjeljenje za prostorno ure|enje, gra|enje, za{titu okoline i stambeno-komunalne poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 

  II Pripravnici 

  01. Pripravnik - diplomirani pravnik - 1 (jedan) izvr{ilac 

  02. Pripravnik - diplomirani in`injer arhitekture - 1 (jedan) izvr{ilac 

  1/01. Stru~ni saradnik za poslove urbanizma 

  Opis poslova: propisuje urbanisti~ko- tehni~ke i druge uslove; obilazi teren, sa~i- njava izvje{taje, te daje stru~no mi{ljenje po predmetima u upravnom i vanuprav- nom postupku iz oblasti urbanizma, gra- |enja i stambeno-komunalnih poslova; od- govoran je za posljedice u prostoru nastale odobrenim intervencijama na osnovu datog stru~nog mi{ljenja; u~estvuje u izradi op}inskih propisa, te daje primjedbe i prijedloge o nacrtu propisa; izra|uje informacije, analize i izvje{taje o radu za potrebe Op}inskog vije}a i op}inskog na~elnika; daje prijedloge za izradu urbanisti~kih- planskih i provedbenih akata i radi na njima, te izra|uje projektna rje{enja; inicira mjere za unapre|enje stanja u ovoj oblasti; odgovara za zakonito i a`urno i uredno izvr{avanje poslova koje mu povjeri {ef odjeljenja ili pomo}nik op}inskog na~elnika; prati zakonske propise i o tome obavje{tava {efa odjeljenja; podnosi izvje{taje o svom radu; obavlja i druge poslove po nalogu {efa odjeljenja ili pomo}nika op}inskog na~elnika. 

  Uslovi: pored op}ih uslova predvi|enih u ~lanu 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FBiH (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX.1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove i to: 

  za poziciju 01: 

 • VSS - VII/1 stepen, zavr{en arhi- tektonski ili gra|evinski fakultet 
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci 
 • poznavanje rada na ra~unaru 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

 • fakultetska diploma 
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 
 • uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili kopija CIPS-ove li~ne karte 
 • potvrda o radnom sta`u u struci nakon zavr{ene visoke stru~ne spreme 
 • dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 
 • popunjen prijavni obrazac Agenci- je za dr`avnu slu`bu (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neret- vanski i Zapadnohercegova~ki kanton, Stjepana Radi}a br.3 Mostar, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba) 
 • Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti dr`avnog slu`benika. 

  Napomena za poziciju I/01: kandi- dati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu ili drugi dokaz iz ~lana 16. Uredbe o uvjetima, na~inu i programu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za dr`avne slu`benike u organima dr`avne slu`be u FBiH ("Slu`bene novine FBiH", broj 3/05, 10/05 i 65/05) izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

  II. Pripravnici 

  Uvjeti: pored op}ih uvjeta predvi|enih u ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da nije obuhva}en ~lanom IX. 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete, i to: 

  za poziciju 01: 

 • VSS - pravni fakultet, VII stepen 
 • za poziciju 02: 

 • VSS - arhitektonski fakultet, VII stepen 
 • Kriteriji za izbor pripravnika 

  Izbor i prijem pripravnika }e se izvr{iti u skladu sa kriterijima za izbor pripravnika utvr|enim odredbom ~lana 5. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u organe dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/05), kako slijedi: 

 • trajanje nezaposlenosti nakon sti- canja diplome VII stepena stru~ne spreme 
 • prosjek ocjena zavr{enog studija 
 • dijete bez jednog ili oba roditelja 
 • invalidnost 
 • Napomena: radni odnos se zasniva na jednu godinu 

  Potrebni dokumenti za poziciju II/01 i II/02 (originali ili ovjerene kopije): 

 • fakultetska diploma 
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 
 • uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili kopija CIPS-ove li~ne karte 
 • uvjerenje zavoda za zapo{ljavanje o du`ini trajanja nezaposlenosti nakon ste~ene diplome VII stepena stru~ne spreme (ukoliko se nalazi na evidenciji zavoda za zapo{ljavanje) 
 • uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon zavr{etka studija ukoliko je prosjek ocjena "9" i vi{e, odnosno "4" i vi{e 
 • izvod iz mati~ne knjige umrlih (ako je kandidat dijete bez jednog ili oba roditelja) 
 • rje{enje o utvr|enom stepenu invalidnosti (ukoliko kod kandidata postoji utvr|en stepen invalidnosti) 
 • popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, Stjepana Radi}a br. 3 Mostar, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba) 
 • Izabrani kandidati-pripravnici }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije po~etka obavljanja pripravni~kog sta`a. 

  Sve tra`ene dokumente za poziciju I/01 (dr`avni slu`benik) treba dostaviti najkasnije 30 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama FBiH", a za pozicije II/01 i II/02 (pripravnici) najkasnije 15 dana od dana objave u dnevnim novinama (ra~unaju}i od posljednje objave), putem po{te, preporu~eno na adresu: 

  Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton
  Stjepana Radi}a 3, 88000 Mostar
  sa naznakom
  "Javni konkurs za popunjavanje radnog mjesta dr`avnog slu`benika i prijem pripravnika u Op}ini Jablanica" 

  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

  (so-1812-a-F/05) 


  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

  Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Ministarstva poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, raspisuje 

  JAVNI KONKURS 

  ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA I PRIJEMA PRIPRAVNIKA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, [UMARSTVA I VODOPRIVREDE TUZLANSKOG KANTONA 

  I. Dr`avni slu`benici 

  01. Kantonalni veterinarski inspektor u Odjeljenju poljoprivrede, prehrambene industrije i veterinarstva - 1 (jedan) izvr{ilac 

  02. Stru~ni saradnik za prvostepeni upravni postupak u Kantonalnoj upra- vi za {umarstvo - 1 (jedan) izvr{ilac 

  03. Stru~ni saradnik za prvostepeni upravni postupak u Odjeljenju za vodoprivredu, {umarstvo i drvnu industriju - 1 (jedan) izvr{ilac 

  II. Pripravnik 

  01. Pripravnik, diplomirani pravnik - 1 (jedan) izvr{ilac 

  I/01. Kantonalni veterinarski inspektor u Odjeljenju poljoprivrede, prehrambene industrije i veterinarstva 

  Opis poslova: vr{enje neposrednog inspekcijskog nadzora nad provo|enjem zakona i drugih propisa iz oblasti veterinarstva; vr{enje neposrednog inspekcijskog nadzora nad provo|enjem federalnih zakona i drugih federalnih propisa, u dijelu koji je prenesen u nadle`nost Kantona, iz oblasti veterinarstva; preduzimanje upravnih i drugih mjera, po izvr{enom inspekcijskom nadzoru, u skladu sa zakonom; izrada analiza, izvje{taja i informacija o obavljenim inspekcijskim pregledima iz oblasti veterinarstva; davanje informacija i podataka, neophodnih za izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i op}ih akata iz oblasti veterinarstva; izrada odgovaraju}ih materijala kojima se vr{i informiranje nadle`nih organa o stanju i problemima u oblasti veterinarstva i predlaganje mjera za rje{avanje utvr|enih problema; uspostavljanje, izrada i vo|enje propisanih evidencija o inspekcijskom nadzoru; obavljanje i drugih poslova po nalogu pomo}nika za poljoprivredu, prehrambenu industriju i veterinarstvo; za svoj rad odgovoran je pomo}niku ministra za poljoprivredu, prehrambenu industriju i veterinarstvo. 

  I/02. Stru~ni saradnik za prvostepeni upravni postupak u Kantonalnoj upravi za {umarstvo 

  Opis poslova: vo|enje prvostepenog upravnog postupka u oblasti {umarstva i lovstva; u~estvovanje u izradi teksta prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i op}ih akata iz oblasti {umarstva i lovstva, te u pripremi izmjena i dopuna tih propisa; pripremanje akata u postupku dodjele koncesije iz oblasti {umarstva i lovstva; obavljanje drugih poslova po nalogu pomo}nika ministra za vodoprivredu, {umarstvo i drvnu industriju; za svoj rad odgovoran je pomo}niku ministra za vodoprivredu, {umarstvo i drvnu industriju. 

  I/03. Stru~ni saradnik za prvostepeni upravni postupak u Odjeljenju za vodoprivredu, {umarstvo i drvnu industriju 

  Opis poslova: vo|enje prvostepenog upravnog postupka u oblasti vodoprivrede, {umarstva i drvne industrije; u~estvovanje u izradi teksta prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i op}ih akata iz oblasti vodoprivrede, {umarstva i drvne industrije, te u~estvovanje u pripremi izmjena i dopuna tih propisa, te pripremanje izmjena i dopuna tih propisa; pripremanje akata u postupku dodjele koncesije iz oblasti vodoprivrede i {umarstva; obavljanje drugih poslova po nalogu pomo}nika ministra za vodoprivredu, {umarstvo i drvnu industriju; za svoj rad odgovoran je pomo}niku ministra za vodoprivredu, {umarstvo i drvnu industriju. 

  Uvjeti: pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX. I. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to: 

  Za poziciju I/01 

 • VSS - VII/1 stepen stru~ne spreme (veterinarski fakultet) 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci 
 • Za poziciju I/02 

 •  VSS - VII/1 stepen stru~ne spreme (pravni fakultet) 
 •  najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci 
 • Za poziciju I/03 

 •  VSS - VII/1 stepen stru~ne spreme (pravni fakultet) 
 •  najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci 
 • Potrebni dokumenti za pozicije I/01, I/02 i I/03 (originali ili ovjerene fotokopije): 

  1.    fakultetska diploma 

  2.    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 

  3.    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte 

  4.    potvrda o radnom sta`u nakon sticanja visoke stru~ne spreme 

  5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, ulica Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba) 

  Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti dr`avnog slu`benika. 

  Napomena za pozicije I/01, I/02 i I/03: kandidati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu ili dokaz iz ~lana 16. Uredbe o uslovima, na~inu i programu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za dr`avne slu`benike u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 3/05, 10/05 i 65/05), izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

  II. Pripravnik 

  Uvjeti: pored op}ih uvjeta predvi|enih u ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da nije obuhva}en ~lanom IX. 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete, i to: 

  za poziciju II/01 

 • VSS - pravni fakultet, VII stepen 
 • Kriteriji za izbor pripravnika 

  Izbor i prijem pripravnika izvr{it }e se na osnovu ~lana 5. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u organe dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/05), kako slijedi: 

  1.    trajanje nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena stru~ne spreme 

  2.    prosjek ocjena zavr{enog studija 

  3.    dijete bez jednog ili oba roditelja 

  4.    invalidnost 

  Napomena: radni odnos se zasniva na jednu godinu. 

  Potrebni dokumenti za poziciju II/01 (ovjerene fotokopije): 

  1.    fakultetska diploma 

  2.    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 

  3.    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte 

  4.    uvjerenje zavoda za zapo{ljavanje o du`ini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena stru~ne spreme (ukoliko se nalazi na evidenciji zavoda za zapo{ljavanje) 

  5.    uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon zavr{etka studija ukoliko je prosjek ocjena "9" i vi{e, odnosno "4" i vi{e 

  6.    izvod iz mati~ne knjige umrlih (ukoliko je kandidat dijete bez jednog ili oba roditelja) 

  7.    rje{enje o utvr|enom stepenu invalidnosti (ukoliko kod kandidata postoji utvr|en stepen invalidnosti) 

  8.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, ulica Slatina, broj 2, 75000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba ) 

  Izabrani kandidat-pripravnik }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije po~etka obavljanja pripravni~kog sta`a. 

  Dokumentacija prilo`ena uz konkurs ne podlije`e vra}anju. 

  Sve tra`ene dokumente za pozicije I/01, I/02 i I/03 (dr`avni slu`benici) treba dostaviti najkasnije 30 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a za poziciju II/1 (pripravnik) najkasnije 15 dana od dana objave u dnevnim listovima (ra~unaju}i od posljednje objave), putem po{te, preporu~eno na adresu: 

  Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
  Slatina broj 2, 75 000 Tuzla
  sa naznakom 

  "Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika i prijema pripravnika u Ministarstvu poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona". 

  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.  

  (so-1813-a-F/05) 


  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

  Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine u ime Op}ine Ilid`a, raspisuje 

  JAVNI KONKURS 

  ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INI ILID@A 

  Stru~ni saradnik za poslove informisanja u Slu`bi za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje - 1 (jedan) izvr{ilac 

  Opis poslova: prati zakone i druge propise od zna~aja za oblast informisanja; izra|uje bilten Op}ine Ilid`a i druge informativne materijale; kontrolira i vr{i izbor dostavljenih tekstova za {tampu; kontroli{e sve vrste i kvalitet fotografija koje se `ele objaviti, radi prelom materijala za izradu pripreme za {tampu, kontrolira realizaciju mjese~nog izdanja biltena i njegovu distribuciju; rediguje sve vijesti, informacije, obavijesti, pozive i sli~no koje se dostavljaju medijima; radi na dogradnji postoje}ih materijala, bro{ura i {tampanju novih materijala i bro{ura, te letaka iz raznih oblasti; radi na realizaciji i razvoju sistema informisanja Op}ine Ilid`a; kontaktira sa informativnim medijima, unapre|uje postoje}u saradnju i ostvaruje kontakte sa medijskim ku}ama; prati rad na~elnika, Op}inskog vije}a i slu`bi, te priprema informacije, izvje{taje, saop}enja, obavje{tenja i druge vrste materijala, sara|uje i prikuplja podatke i informacije od javnih institucija op}ine Ilid`a, udru`enja, kulturnih, sportskih i drugih organizacija, daje prijedloge za unapre|enje i razvoj likalnih medija; prati doga|aje i izvje{tava o obilje`avanju zna~ajnih datuma na podru~ju op}ine; kontaktira sa medijima i drugim institucijama u vezi sa objavljivanjem konkursa, javnih poziva i sli~no; prikuplja dokumentaciju i pravi arhivu objavljenih tekstova u {tampi i drugih materijala. 

  Uvjeti: pored op}ih uvjeta predvi|enih u ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX. 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to: 

 • VSS - zavr{en fakultet politi~kih nauka VII stepen 
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci 
 • poznavanje rada na ra~unaru 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

  1.    fakultetska diploma 

  2.    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 

  3.    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili li~na karta CIPS 

  4.    potvrda o radnom sta`u nakon zavr{ene VSS 

  5.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 

  6.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, u ulici Avde Hume 15 ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

  Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti dr`avnog slu`benika 

  Napomena: kandidati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu ili drugi dokaz o ispunjavanju uvjeta iz ~l. 16. Uredbe o uslovima, na~inu i programu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za dr`avne slu`benike u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 3/05, 10/05 i 65/05), izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

  Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 30 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

  Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton
  Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
  sa naznakom
  "Javni konkurs za popunjavanje radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Op}ini Ilid`a Sarajevo" 

  Nepotpune, neuredne i neblagovreme- ne prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

  (so-1814-a-F/05) 


  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

  Na temelju ~lanka 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Kantona 10, raspisuje 

  JAVNI NATJE^AJ 

  ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I [UMARSTVA KANTONA 10 

  01 Kantonalni {umarski inspektor - 2 (dva) izvr{itelja 

  02 Stru~ni suradnik za uzgoj i integralnu za{titu {uma - 1 (jedan) izvr{itelj 

  01 Kantonalni {umarski inspektor 

  Opis poslova: pregleda {umskogospodarske osnove, godi{nje planove gospodarenja, {umsko-razvojne planove i programe, izvedbene projekte, planove proste i pro{irene reprodukcije {uma i planove za{tite {uma, njihovo izvr{enje, poslovne knjige i ostalu dokumentaciju; tra`i da mu se stavi na raspolaganje i pregleda svu dokumentaciju i informacije potrebne za inspekcijski pregled; pregleda sve {umske radove, objekte, ure|aje, pilane, kao i sva mjesta gdje se drvo sje~e, smje{ta, prera|uje, izvozi iz {ume ili stavlja u promet; kontrolira i prati primjenu standarda iz oblasti {umarstva; privremeno obustavi sje~e i sve druge radnje koje nisu sukladne sa odredbama ovoga zakona i drugih propisa iz oblasti {umarstva do kona~ne odluke nadle`nog organa; pregleda odabiranje i doznaku stabala za sje~u; zaustavlja transportna sredstva i pregleda prate}u dokumentaciju za transport {umskih sortimenata; pregleda izvr{enje svih radova koji su predvi|eni {umskogospodarskim osnovama, {umskim planovima i programima i projektima za izvo|enje; u hitnim slu~ajevima u kojima bi nastupila {teta po op}i interes, na licu mjesta rje{enjem nare|uje obustavu rada i provo|enja mjera za spre~avanje {teta; privremeno oduzima bespravno posje~eno drvo i nezakonito stavljeno u promet drvo i sekundarne {umske proizvode, kao i predmete kojima su izvr{ene nezakonite radnje; pregleda kako se provodi utvr|ivanje zdravstvenog stanja {uma i mjera za suzbijanje biljnih bolesti i {teto~ina i naredi otklanjanje nedostataka i provo|enje mjera, ako utvrdi da se pravne osobe koje gospodare dr`avnim {umama i vlasnici {uma ne pridr`avaju propisa i mjera zdravstvene za{tite; pregleda planove za{tite {uma od po`ara i provo|enje predvi|enih mjera i naredi otklanjanje nedostataka; pregleda provo|enje mjera na za{titi {uma i {umskih zemlji{ta od protupravnog prisvajanja i kori{tenja i bespravne izgradnje objekata; vr{i nadzor nad provo|enjem propisa o proizvodnji i prometu {umskog sjemena i {umskog materijala; vr{i nadzor provo|enja drugih mjera za za{titu {uma i propisnoga uspostavljanja i odr`avanja {umskog reda i vr{enja neposrednog ~uvanja {uma;  prikuplja potrebne podatke i obavje{tenja od odgovornih osoba, svjedoka, vje{taka i drugih osoba kada je to potrebno za vr{enje nadzora; pokre}e i vodi inspekcijski nadzor po slu`benoj du`nosti kao i po zahtjevu svih pravnih i fizi~kih osoba i da o konstatiranom stanju i poduzetim mjerama pismeno obavijesti podnosioca zahtjeva; upoznaje javnost sa konstatiranim stanjem {uma i o poduzetim mjerama na otklanjanju nedostataka; sura|uje sa inspekcijskim organima iz drugih oblasti, pravosudnim organima i organima policije; vr{i nadzor nad izvr{avanjem zakona i propisa iz oblasti lovstva; poduzima i druge mjere i radnje za koje je ovla{ten zakonom i drugim propisima; vr{i i druge poslove koje mu odredi ministar i pomo}nik ministra; za svoj rad odgovoran je pomo}niku ministra. 

  02 Stru~ni suradnik za uzgoj i integralnu za{titu {uma 

  Opis poslova: du`an je da provodi zakonske i podzakonske propise iz oblasti {umarstva i one koje doti~u oblast {umarstva; prikuplja podatke i vodi bazu podataka vezanih za uzgajanje i integralnu za{titu {uma; priprema podatke iz za{tite {uma koji su sastavni dio `upanijskog razvojnog plana; u~estvuje u izradi {umskog razvojnog plana koji se podnosi Ministarstvu; u~estvuje u pra}enju ekonomskog stanja {umarstva na podru~ju Kantona i podatke dostavlja Federalnoj upravi za {umarstvo; u~estvuje u izradi mi{ljenja na {umsko gospodarske osnove; u~estvuje u pripremi i davanju mi{ljenja za progla{enje za{titnih {uma sa posebnom namjenom na na~in propisan zakonom; u~estvuje u izradi planova za izgradnju i odr`avanje {umskih cesta i za{titu izvori{ta i vodotoka unutar {umskih resursa uz saglasnost nadle`nog organa za poslove vodoprivrede; u~estvuje u izradi ugovora o ustupanju poslova kantonalnom {umskogospodarskom dru{tvu koji se prenose na gospodarenje {umama i {umskim zemlji{tem u dr`avnom vlasni{tvu i prati izvr{enje ugovorenih obveza; prati zdravstveno stanje svih {uma i obavlja poslove izvje{tajno prognozne slu`be o stanju i stupnju o{te}enosti {uma i izvje{}uje Federalnu upravu za {umarstvo; izra|uje programe integralne za{tite {uma i planove protiv po`arne za{tite {uma; prati dono{enje zakona i podzakonskih  akata i drugih propisa koji reguliraju za{titu {uma; u~estvuje u izradi financijskog plana i godi{njih izvje{}a o poslovanju i utro{ku sredstava iz Prora~una Kantona; vodi evidenciju objekata za proizvodnju i doradu {umskog sjemena i proizvo|a~a {umskog i ukrasnog drve}a i grmlja; prikuplja podatke o izvr{enim {umsko uzgojnim radovima, izvr{enom godi{njem obimu sje~a i rasadni~koj proizvodnji; priprema i izra|uje programe iz oblasti {umarstva koji se financiraju ili sufinanciraju iz sredstava Prora~una Kantona i prati realizaciju istih; obavlja i druge poslove i zadatke koji proizilaze iz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu direktora; za svoj rad odgovoran je direktoru. 

  Uvjeti: pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lankom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, sveu~ili{na diploma ili druge akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i da nije obuhva}en ~lankom IX. 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete, i to: 

  za poziciju 01: 

 • VSS - {umarski fakultet 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci 
 • polo`en stru~ni {umarski ispit 
 • za poziciju 02: 

 • VSS - {umarski fakultet 
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci 
 • poznavanje rada na ra~unalu 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

  1.    fakultetska diploma 

  2.    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca) 

  3.    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili kopija CIPS-ove osobne iskaznice 

  4.    potvrda o radnom sta`u u struci  nakon zavr{ene visoke stru~ne spreme 

  5.    uvjerenje o polo`enom {umarskom ispitu (za poziciju 01) 

  6.    dokaz o poznavanju rada na ra~unalu (za poziciju 02) 

  7.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg kralja Tomislava bb ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ) 

  Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti lije~ni~ko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti dr`avnog slu`benika. 

  Napomena: kandidati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu ili drugi dokaz o ispunjavanju uvjeta iz ~lanka 16. Uredbe o uvjetima, na~inu i programu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za dr`avne slu`benike u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", 3/05, 10/05 i 65/05), izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

  U skladu sa ~l. 53. Zakona o {umama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 20/02, 29/03, 37/04), {umarski in`injeri sa vi{e od deset godina radnog iskustva, specijalisti, magistri i doktori {umarskih nauka, oslobo|eni su polaganja stru~nog {umarskog ispita. 

  Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 30 dana od dana objave javnog natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

  Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
  Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
  Trg kralja Tomislava bb
  80101 Livno
  sa naznakom
  "Javni natje~aj za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Kantona 10" 

  Nepotpune, neuredne  i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

  (so-1815-a-F/05) 


  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

  Na osnovu ~lana 24. i ~lana 37. stav 1. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Kantonalne uprave za {umarstvo Zeni~ko-dobojskog kantona, raspisuje 

  JAVNI KONKURS 

  ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA I PRIJEMA PRIPRAVNIKA U KANTONALNOJ UPRAVI ZA [UMARSTVO ZENI^KO- DOBOJSKOG KANTONA 

  I. Dr`avni slu`benici 

  01 [ef Odjeljenja (za Op}ine Vare{ i Kakanj) - 2 (dva) izvr{ioca 

  02 Stru~ni savjetnik za upravno-pravne poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 

  II. Pripravnik 

  01 Pripravnik, diplomirani in`injer {umarstva - 1 (jedan) izvr{ilac 

  I/01 [ef Odjeljenja 

  Opis poslova: rukovodi i nadzire rad u Odjeljenju, po potrebi daje stru~na mi{ljenja i uputstva po svim pitanjima koja su u domenu nadle`nosti rada Odjeljenja; prati realizaciju odredaba iz {umsko-gospodarskih osnova, kako za dr`avne {ume tako i za privatne {ume; organizuje i daje neposredna zadu`enja na izvr{avanju poslova integralne za{tite {uma i gospodarenja privatnim {umama; stara se o izvr{avanju zakona i podzakonskih propisa koji se odnose na za{titu {uma i planova gospodarenja privatnim {umama; prati i provodi sve radnje po prijavama o bespravnim sje~ama; vodi upravni postupak po zahtjevima za sje~u; rje{ava u upravnom postupku i potpisuje upravna akta; odgovoran je za obavljanje poslova u skladu sa procedurama propisanim ISO standardom; za svoj rad odgovara direktoru. 

  I/02 Stru~ni savjetnik za upravno-pravne poslove 

  Opis poslova: daje stru~no mi{ljenje o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona, drugih propisa i op{tih akata; priprema stru~nu obradu sistemskih i drugih pitanja koja slu`e za izradu zakona, drugih propisa i op{tih akata; priprema stru~no-pravna mi{ljenja i obja{njenja za primjenu zakona, drugih propisa i op{tih akata; daje stru~na mi{ljenja i uputstva po svim pitanjima koja su u domenu nadle`nosti Kantonalne uprave za {umarstvo; neposredno poma`e rukovodiocima organizacionih jedinica Kantonalne uprave za {umarstvo po svim pravnim pitanjima; po potrebi zastupa Kantonalnu upravu za {umarstvo u prekr{ajnom i krivi~nom postupku - po prijavama za bespravne sje~e i zauzimanje zemlji{ta; u~estvuje u izradi mi{ljenja kod zamjene, kupovine i prodaje zemlji{ta; u~estvuje u izradi ugovora o ustupanju poslova gospodarenja dr`avnim {umama, Kantonalnom {umsko-gospodarskom dru{tvu; obavlja poslove upravnog postupka; odgovoran je za obavljanje poslova u skladu sa procedurama propisanim ISO standardom; za svoj rad odgovara direktoru. 

  Uvjeti: pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX. ta~ka 1. Ustava BiH) kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to: 

  za poziciju I/01 

 • VSS/ VII stepen, {umarski fakultet 
 • najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci 
 • poznavanje rada na ra~unaru 
 • za poziciju I/02 

 • VSS/ VII stepen, pravni fakultet 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci 
 • poznavanje rada na ra~unaru 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

 • fakultetska diploma 
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 
 • uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili kopija CIPS-ove li~ne karte 
 • potvrda o radnom sta`u u struci nakon zavr{ene VSS 
 • dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 
 • popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2, Zenica ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 
 • Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti dr`avnog slu`benika. 

  Napomena: kandidati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu ili drugi dokaz iz ~lana 16. Uredbe o uslovima, na~inu i programu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za dr`avne slu`benike u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH, broj 3/05, 10/05 i 65/05) izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

  II. Pripravnik 

  Uvjeti: pored op}ih uvjeta predvi|enih u ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da nije obuhva}en ~lanom IX. 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete, i to: 

 • VSS/VII stepen, {umarski fakultet 
 • Kriteriji za izbor pripravnika 

  Izbor i prijem pripravnika na poziciji II/01 izvr{it }e se na osnovu ~lana 5. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u organe dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/05). Kriteriji za izbor pripravnika: 

  1.    trajanje nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena stru~ne spreme 

  2.    prosjek ocjena zavr{nog studija 

  3.    dijete bez jednog roditelja 

  4.    invalidnost 

  Napomena: radni odnos se zasniva na jednu godinu. 

  Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

  1.    fakultetska diploma 

  2.    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 

  3.    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili kopija CIPS-ove li~ne karte 

  4.    uvjerenje zavoda za zapo{ljavanje o du`ini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena stru~ne spreme (ukoliko se nalazi na evidenciji zavoda za zapo{ljavanje) 

  5.    uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon zavr{etka studija ukoliko je prosjek ocjena "9" i vi{e, odnosno "4" i vi{e 

  6.    izvod iz mati~ne knjige umrlih (ako je kandidat dijete bez jednog ili oba roditelja) 

  7.    rje{enje o utvr|enom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvr|en stepen invalidnosti) 

  8.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2, Zenica ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (www.adsfbih.gov.ba). 

  Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije po~etka obavljanja pripravni~kog sta`a. 

  Sve tra`ene dokumente za pozicije I/01 i I/02 (dr`avni slu`benici) treba dostaviti najkasnije 30 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama FBiH", a za poziciju II/01 (pripravnik) najkasnije 15 dana od dana objave u dnevnim listovima (ra~unaju}i od posljednje objave), putem po{te, preporu~eno na adresu: 

  Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton
  Ku~ukovi}i broj 2, 72000 Zenica
  sa naznakom
  "Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika i prijema pripravnika u Kantonalnoj upravi za {umarstvo Zeni~ko-dobojskog kantona " 

  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

  (so-1816-a-F/05) 


  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

  Na osnovu ~lanka 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH ", broj 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Kantonalnog tu`iteljstva ZHK, raspisuje 

  JAVNI NATJE^AJ 

  ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U KANTONALNOM TU@ITELJSTVU  ZAPADNOHERCEGOVA^KOG KANTONA 

  Arhivar - tajnik - 1 (jedan) izvr{ilac 

  Opis poslova: rukovodi, nadgleda, koordinira pod rukovodstvom glavnog tu`itelja svim djelatnicima raspore|enim na poslove i radne zadatke u Tu`iteljstvu. U tu svrhu arhivar mo`e davati interne upute i naredbe, te utvrditi mehanizme kontrole koje smatra neophodnim; poma`e glavnom tu`itelju u obavljanju njegovih poslova; izra|uje nacrte i prijedloge op}ih akata Tu`iteljstva, kao i nacrte rje{enja u svezi sa radom djelatnika Tu`iteljstva; pru`a zamjeniku glavnog tu`itelja i drugim tu`iteljima administrativnu pomo} koju tra`e u cilju obavljanja svojih du`nosti; dostavlja ~lanovima Kolegija pismene pozive za sjednice, uklju~uju}i i dnevni red i odgovaraju}u dokumentaciju; nazo~i sjednicama Kolegija u svojstvu zapisni~ara; ~uva knjige zapisnika Kolegija i sastavlja nacrt odluka Kolegija; sukladno zakonu dostavlja Vije}u dokumentaciju koja se odnosi na profesionalni status tu`itelja u Tu`iteljstvu; upu}uje tre}im osobama dopise neophodne za izvr{avanje naloga i uputa glavnog tu`itelja i Kolegija; osigurava ~uvanje pe~ata i knjiga Tu`iteljstva, ovjerava akte Tu`iteljstva i registarske knjige, usvaja mjere koje osiguravaju povjerljivost rada uprave tu`iteljstva; poma`e glavnom tu`itelju kod pripreme i izvr{enja prora~una Tu`iteljstva; odobrava ra~unovodstvenu i blagajnu dokumentaciju, priprema i poma`e glavnom tu`itelju pri sklapanju ugovora sa tre}im osobama; stara se da se poslovi uprave, a posebno tu`iteljske pisarnice, izvr{avaju na vrijeme; prati potrebe za kadrovima Tu`iteljstva; organizira i brine se za pravilno registriranje svih dokumenata, informacija, stvari i predmeta koje primi Tu`iteljstvo, te za uredno klasificiranje, slaganje, odr`avanje i ~uvanje arhiva, dosjea, i predmeta Tu`iteljstva; izra|uje priop}enja za tisak i druge medije; sukladno uputama i uz prethodno dopu{tenje glavnog tu`itelja; pru`a pomo} glavnom tu`itelju pri utvr|ivanju programa rada, izvje{}a o radu, te godi{njeg rasporeda rada; vodi mati~nu knjigu evidencije uposlenih, te osobnu dokumentaciju i stara se o blagovremenoj prijavi-odjavi djelatnika, izra|uje sva rje{enja u svezi sa radnim odnosima djelatnika u Tu`iteljstvu, te obavlja i ostale poslove iz oblasti radnih odnosa; izvr{ava i druge naloge glavnog tu`itelja. 

  Uvjeti: pored op}ih uvjeta predvi|enih u ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FBiH (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i da nije obuhva}en ~lankom IX.1. Ustava BiH) kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to: 

 • VSS/VII stupanj, zavr{en pravni fakultet 
 • najmanje 2 (dvije) godine radnog sta`a u struci 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

 • fakultetska diploma 
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 
 • uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili kopija CIPS-ove li~ne karte 
 • potvrda o radnom sta`u u struci nakon zavr{ene VSS 
 • popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, Stjepana Radi}a br. 3, Mostar, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ) 
 • Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti dr`avnog slu`benika 

  Napomena: kandidati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom, pravosudnom ispitu ili drugi dokaz iz ~lanka 16. Uredbe o uvjetima, na~inu i programu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za dr`avne slu`benike u organima dr`avne slu`be u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 3/05, 10/05 i 65/05) izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

  Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 30 dana od dana objave javnog natje~aja u "Slu`benim novinama FBiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

  Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton
  Stjepana Radi}a 3, 88000 Mostar
  sa naznakom
  "Javni natje~aj za popunjavanje radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Kantonalnom tu`iteljstvu Zapadnohercegova~kog kantona " 

  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

  (so-1817-a-F/05) 


  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
  GRA^ANICA 

  Na osnovu ~lana 51. stav 1. Zakona o zdravstvenoj za{titi FBiH i Odluke Upravnog odbora br. 02-01/05 od 21. 11. 2005. godine, Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Gra~anica raspisuje 

  KONKURS 

  ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JZU DOM ZDRAVLJA GRA^ANICA 

  Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom, kandidat treba da ispunjava posebne uslove predvi|ene ~lanom 39. i 40. Statuta JZU Dom zdravlja Gra~anica i ~lanom 52. Zakona o zdravstvenoj za{titi, i to: 

 • da je zdravstveni radnik sa visokom stru~nom spremom i odgovaraju- }om specijalizacijom iz djelatnosti ustanove 
 • da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci 
 • da posjeduje organizacione spo- sobnosti - dosada{nje reference 
 • da ne postoje zakonom propisane smetnje u pogledu obavljanja poslova rukovo|enja. 
 • Uz prijavu na konkurs kandidat je obavezan dostaviti: 

 • diplomu o zavr{enom fakultetu zdravstvenog  usmjerenja 
 • uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 
 • uvjerenje o polo`enom specijalis- ti~kom ispitu 
 • dokaz o radnom iskustvu 
 • uvjerenje o neka`njavanju ne starije od 6 mjeseci 
 • program rada u ~etverogodi{njem mandatnom periodu. 
 • Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 

  Prijave kandidata sa tra`enim dokumentima u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dostavljaju se na adresu: 

  Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Gra~anica, ul. Mehmeda Ahmetbegovi}a broj 40, sa naznakom: "Prijava na konkurs". 

  Nepotpune i nablagovremene prijave ne}e se razmatrati. 

  Svi prijavljeni kandidati bi}e obavije{teni o rezultatima konkursa u roku od 15 dana od dana zatvaranja konkursa. 

  (so-1818-a-F/05) 


  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

  Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Kantonalnog ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona, raspisuje 

  JAVNI KONKURS 

  ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U KANTONALNOM MINISTARSTVU FINANSIJA UNSKO-SANSKOG KANTONA 

  [ef Odsjeka za ra~unovodstvo i izvje{tavanje - 1 (jedan) izvr{ilac 

  Opis poslova: Organizuje rad slu`be ra~unovodstva i izvje{tavanja, vr{i pripremanje i poduzimanje mjera i radnji radi izvr{enja poslova ra~unovodstva i izvje{tavanja, programskog rje{enja za AOP, te predla`e nova rje{enja; prou~ava i primjenjuje propise u oblasti ra~unovodstva i izvje{tavanja, finansijskih planova i odgovara za zakonitost rada Odsjeka; izra|uje eleborate i programe u oblasti ra~unovodstva kao i potrebne metodologije i metodolo{ka rje{enja; izra|uje zavr{ni ra~un; priprema akte iz oblasti ra~unovodstveno-izvje{tajnih poslova; odgovara za zakonito i blagovremeno sastavljanje i predaju periodi~nih i zavr{nih izvje{taja; prati blagovremenu naplatu potra`ivanja; prati zakonitost, blagovremenost i ekonomi~nost u obavljanju poslova Odsjeka; obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca sektora i ministra. 

  Uvjeti: pored op}ih uvjeta predvi|enih u ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX. 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to: 

 • VSS - zavr{en ekonomski fakultet 
 • najmanje 4 (~etiri) godine radnog sta`a u struci 
 • Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije): 

  1.    fakultetska diploma 

  2.    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 

  3.    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili kopija CIPS-ove li~ne karte 

  4.    potvrda o radnom sta`u u struci nakon zavr{ene visoke stru~ne spreme 

  5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg kralja Tomislava bb ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba). 

  Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti dr`avnog slu`benika. 

  Napomena: kandidati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu ili drugi dokaz o ispunjavanju uvjeta iz ~l. 16. Uredbe o uslovima, na~inu i programu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za dr`avne slu`benike u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", 3/05, 10/05 i 65/05), izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

  Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 30 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

  Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
  Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
  Trg kralja Tomislava bb
  80101 Livno
  sa naznakom
  "Javni konkurs za popunjavanje radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Kantonalnom ministarstvu finansija Unsko-sanskog kantona " 

  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

  (so-1819-a-F/05) 


  Temeljem ~lanka 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine HN@", broj 5/00) i ~lanka 64. Statuta Osnovne {kole "Ivan Ma`urani}" Gra~ac, [kolski odbor O[ "Ivan Ma`urani}" Gra~ac na sjednici odr`anoj 5. prosinca 2005. godine donio je 

  ODLUKU 

  da se raspi{e natje~aj za izbor ravnatelja {kole na period od 4 (~etiri) godine. 

  Obrazlo`enje 

  Temeljem danih ovlasti [kolski odbor je pokrenuo proceduru izbora ravnatelja {kole na period od 4 (~etiri) godine. Natje~aj }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", te na radio postaji Rama. 


  Broj 36-316-3/05
  6. prosinca
  2005. godine 


  Predsjednik
  [kolskog odbora
  Katica Soldo, v. r. 

  __________________ 

  Temeljem ~lanka 8. Zakona o vladi- nim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), ~lanka 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine HN@", broj 5/00), ~lanka 51. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine HN@", broj 4/04), te ~lanka 64. Statuta Osnovne {kole "Ivan Ma`urani}" Gra~ac, [kolski odbor O[ "Ivan Ma`urani}" Gra~ac, na sjednici odr`anoj 5. prosinca 2005. godine, donio je odluku o raspisivanju 

  NATJE^AJA 

  ZA IZBOR RAVNATELJA [KOLE 

  Kandidati moraju ispunjavati op}e uvjete propisane zakonom i to: 

 • da je punoljetan 
 • da je dr`avljanin BiH 
 • da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini dr`ave ili entiteta) u razdoblju od tri godine prije dana objave upra`njenog radnog mjesta 
 • da se na njih ne odnosi ~lanak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine 
 • da nije u funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lanka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, br. 34/03. 
 • Pored op}ih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i to: 

  Za u~itelja ili pedagoga {kole najmanje vi{a stru~na sprema i najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obra- zovnim poslovima u osnovnoj {koli. 

  Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti sljede}u dokumentaciju: 

 • diplomu o zavr{enoj stru~noj spremi 
 • uvjerenje o radnom sta`u 
 • uvjerenje o dr`avljanstvu 
 • uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka 
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposob- nosti 
 • izvod iz mati~ne knjige ro|enih 
 • Izbor ravnatelja vr{i se na period od ~etiri (4) godine. 

  Imenovanje se vr{i nakon dobivene suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i {porta HN@. Natje~aj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 

  Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

  Kandidati koji se prijave na natje~aj bit }e blagovremeno obavije{teni o razultatima natje~aja. 

  Prijave s potpunom dokumentacijom slati na adresu: Osnovna {kola "Ivan Ma`urani}" Gra~ac (za natje~ajno povjerenstvo), 88443 Gra~ac. 

  (so-1821-a-F/05) 


  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  @UPANIJA POSAVSKA
  OP]INA ORA[JE 

  Na temelju ~lanka. 8. Zakona o minis- tarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), te Zaklju~ka Op}inskog vije}a od 14. 7. 2005. godine, na~elnik Op}ine ponovno raspisuje 

  PONOVNI JAVNI  NATJE^AJ 

  ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA "ORA[JE TRANS" d.o.o. ORA[JE 

  1.  Raspisuje se javni natje~aj za izbor kandidata za imenovanje predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora "Ora{je-Trans" d.o.o. Ora{je, ~iji je utemeljitelj Op}ina Ora{je, i to u dijelu 

  1.    predsjednik Nadzornog odbora - 1 

  2.    ~lan Nadzornog odbora ispred osniva~a - 2 

  2. Opis pozicije 

  Predsjednik Nadzornog odbora rukovodi sjednicama Nadzornog odbora, stara se o pripremi materijala za sjednice Nadzornog odbora i o izvr{enju akata Nadzornog odbora i obveza prema Op}ini Ora{je. Predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora nadziru poslovanje i rad Poduze}a, upravljaju imovinom i kapitalom, pripremaju eti~ki kodeks i predla`u ga Skup{tini,  utvr|uju strategiju razvoja poduze}a, razmatraju i usvajaju izvje{}e o poslovanju, predla`u raspodjelu i na~in uporabe vi{ka prihoda i na~in pokri}a gubitka, imenuje i razrje{ava ~lanove uprave sukladno postupcima utvr|enim u poslovanju, te va`e}im propisima, obavija i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Poduze}a. Mandat predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora je 4 godine. 

  Visinu naknade za rad predsjednika  i ~lanova Nadzornog odbora utvr|uje utemeljitelj, rje{enjem i imenovanjem Nadzornog odbora i ista }e se ispla}ivati iz sredstava Poduze}a. 

  3. Kriteriji za imenovanje 

  a) Op}i uvjeti za kandidate: 

 • da su dr`avljani BiH 
 • da su stariji od 18 godina 
 • da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini BiH u vremenu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije 
 • da nisu ~lanovi upravnog, izvr{nog ili drugog tijela politi~ke stranke 
 • da nisu izabrani du`nosnici, nositelji izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02) 
 • da nisu osu|ivani za krivi~na djela i da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak 
 • da nemaju osobni financijski interes u Poduze}u 
 • b) Posebni uvjeti: 

 • zavr{ena vi{a {kolska sprema ili srednja {kolska sprema - V[S ili SSS 
 • da nije ~lan vi{e od jednog nadzornog ili upravnog odbora 
 • da ima najmanje 3 godine radnog iskustva. 
 • 4. Uz prijavu za natje~aj kandidati su du`ni dostaviti dokaz o ispunjavanju uvjeta oglasa: 

 • uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci 
 • ovjeren preslik diplome 
 • uvjerenje o radnom iskustvu 
 • `ivotopis, adresu i kontakt telefon 
 • Povjerenstvo za utvr|ivanje prijedloga utvrdit }e rang-listu sa najboljim kandidatima, te istu dostaviti op}inskom na~elniku. 

  Op}inski na~elnik }e rje{enje o imenovanju predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora dostaviti na suglasnost op}inskom vije}u. 

  5. Bilo koji kandidat slobodan je podnijeti prigovor na kona~na imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu po{tivani uvjeti utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH. 

  6.   Javni natje~aj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Ve~ernjem listu-izdanje BiH, Radio postaji Ora{je i na oglasnoj plo~i Op}ine Ora{je. 

  Prijave sa svim tra`enim podacima dostaviti osobno ili putem po{te na adresu: 

  Op}ina Ora{je
  III ul. br. 45
  Ora{je 

  Sa naznakom: Prijava na natje~aj - Ne otvarati 

  Uz prijavu kandidati su du`ni navesti na koju se poziciju kandidiraju. 

  Neprilago|ene i nepotpune prijave ne}e se uzeti na razmatranje. 

  (so-1822-a-F/05) 


  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE 

  Na osnovu ~lana 8. Zakona o minis- tarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`be- ne novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), ~lana 4.a Zakona o posredovanju u zapo{ljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/01 i 22/05) i Zaklju~ka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 594/2005 od 17. novembra 2005. godine, a u postupku imenovanja na poziciju direktora Federalnog zavoda za zapo{ljavanje, federalni ministar rada i socijalne politike objavljuje 

  PONOVNI JAVNI OGLAS 

  ZA POPUNU UPRA@NJENE POZICIJE DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPO[LJAVANJE 

  1. Opis upra`njene pozicije 

 • organizuje i rukovodi radom i poslovanjem Federalnog zavoda 
 • preduzima sve pravne radnje u ime i za ra~un Federalnog zavoda 
 • osigurava provo|enje Zakona o posredovanju u zapo{ljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, Statuta Federalnog zavoda za zapo{ljavanje, finansijskog plana i programa rada, te drugih op{tih akata Federalnog zavoda 
 • osigurava namjensko tro{enje sredstava Federalnog zavoda 
 • donosi drugostepena rje{enja o pravima nezaposlenih osoba saglasno Zakonu i op{tim aktima 
 • organizuje pripremu za rad Upravnog odbora i predla`e dono{enje op{tih akata i odluka iz nadle`nosti Upravnog odbora 
 • zaklju~uje ugovore o radu s radnicima Federalnog zavoda i odlu~uje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa 
 • odre|uje osobe ovla{tene za potpisivanje 
 • osniva komisije i druga radna tijela 
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim op{tim aktima Federalnog zavoda. 
 • 2. Svaki kandidat za upra`njenu poziciju mora ispunjavati slijede}e op{te uslove: 

 • da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine 
 • da je stariji od 18 godina 
 •  da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije 
 • da nije pod optu`nicom Me|unarodnog tribunala za biv{u Jugoslaviju (~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine). 
 • 3. Pored navedenih op{tih uslova, kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove: 

 • da ima visoku stru~nu spremu pravnog, ekonomskog ili drugog dru{tvenog smjera 
 • da ima pet godina radnog iskustva u struci 
 • da nije izabrani strana~ki zvani~nik, nosilac javnih funkcija, savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02 i 12/04) 
 • da nije lice kojem je zabranjeno obavljane javne funkcije 
 • da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup 
 • da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak. 
 • 4. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzet }e se u obzir i slijede}i kriteriji: 

 • rezultati ostvareni u dosada{njem radu 
 • sposobnost upravljanja finansij- skim sredstvima i ljudskim resursima kao i sklonost timskom radu 
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti. 
 • 5. Direktor Federalnog zavoda za zapo{ljavanje imenuje se na period od ~etiri godine, sa mogu}no{}u imenovanja na jo{ jedan mandatni period. 

  6. Svi kandidati koju su u{li u u`i izbor bit }e pozvani na intervju i popunit }e obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. 

  7. Sve informacije o toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). 

  8. Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. Federalni ministar rada i socijalne politike osigurat }e da Vlada Federacije BiH izvr{i kona~no imenovanje kandidata koji je prvi na rang-listi. 

  Ukoliko se ne mo`e izvr{iti kona~no imenovanje kandidata koji je prvi na listi, kandidati koji su rangirani kao slijede}i na listi sa u`im izborom bit }e predlo`eni za imenovanje. 

  Kona~no imenovanje na upra`njenu poziciju objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

  9. Podnosilac prijave sa kojim se ne stupi u kontakt u roku od sedam (7) dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzet u razmatranje u daljnjem postupku kandidiranja. 

  10. Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - ~lan javnosti, mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom. Prigovor se podnosi federalnom ministru rada i socijalne politike, a kopija se dostavlja ombudsmenima Federacije BiH. 

  11. Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. 

  Uz prijavu potrebno je dostaviti: 

 • uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 
 • dokaz o stepenu {kolske spreme, radnom iskustvu i stru~nom znanju 
 • dokaz da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup (ne starije od {est mjeseci) 
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od {est mjeseci) 
 • ovjerenu izjavu kandidata (ta~ka 2. alineje 3. i 4. i ta~ka 3. alineje 3. i 4.) 
 • 12. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. 

  13. Ovaj oglas objavljen je u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Oslobo|enje". 

  Oglas ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. 

  14. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno, sa naznakom "prijava na ponovni javni oglas - ne otvaraj", na sljede}u adresu: 

  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Sarajevo,
  Vilsonovo {etali{te br. 10 

  ______________ 

  Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), ~lana 4.a Zakona o posredovanju u zapo{ljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/01 i 22/05) i Zaklju~ka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj: 594/2005 od 17. novembra 2005. godine, a u postupku imenovanja ~lanova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapo{ljavanje, federalni ministar rada i socijalne politike objavljuje 

  PONOVNI JAVNI OGLAS 

  ZA POPUNU UPRA@NJENIH POZICIJA ^LANOVA UPRAVNOG ODOBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPO[LJAVANJE 

  U Upravni odbor Federalnog zavoda za zapo{ljavanje bira se jedanest ~lanova:  

  1. Upravni odbor Federalnog zavoda za zapo{ljavanja obavlja slijede}e poslove: 

 • donosi Statut Federalnog zavoda 
 • donosi godi{nji program rada Federalnog zavoda 
 • donosi godi{nji finansijski plan, usvaja godi{nji i periodi~ne obra~une i izvje{taj o radu Federalnog zavoda 
 • prati stanje o osiguranju sredstava po osnovu uplate doprinosa za slu~aj nezaposlenosti 
 • upravlja sredstvima Federalnog zavoda i odlu~uje o njihovom kori{tenju 
 • donosi op{ti akt o osnovama unutra{nje organizacije Federalnog zavoda i druge op{te akte u skladu sa Zakonom i Statutom 
 • utvr|uje mjere aktivne politike zapo{ljavanja, uslove za njihovo provo|enje, potrebna finansijska sredstva 
 • razmatra stanje i kretanje na tr`i{tu rada 
 • razmatra ostvarivanje obaveza koje proizilaze iz federalnih propisa u vezi sa oblasti zapo{ljavanja 
 • daje uputstva, smjernice i preporuke, te mi{ljenja o pojedinim pitanjima 
 • osniva komisije i druga radna tijela, odre|uje njihov djelokrug i druga pitanja u vezi s njihovim radom 
 • sara|uje sa me|unarodnim i drugim organizacijama 
 • donosi poslovnik o svom radu 
 • odlu~uje o drugim pitanjima od interesa za obavljane djelatnosti zapo{ljavanja. 
 • 2. Svaki kandidat za upra`njenu poziciju mora ispunjavati slijede}e op{te uslove: 

 • da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine 
 • da je stariji od 18 godina 
 • da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije 
 • da nije pod optu`nicom Me|unarodnog tribunala za biv{u Jugoslaviju (~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine). 
 • 3. Pored navedenih op{tih uslova, kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove: 

 • da ima visoku stru~nu spremu 
 • da posjeduje radno iskustvo u oblasti rada i zapo{ljavanja 
 • da nije izabrani strana~ki zvani~nik, nosilac javnih funkcija, savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02 i 12/04) 
 • da nije lice kojem je zabranjeno obavljane javne funkcije 
 • da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup 
 • da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak. 
 • 4. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzet }e se u obzir i slijede}i kriteriji: 

 • rezultati ostvareni u dosada{njem radu 
 • sposobnost upravljanja finansij- skim sredstvima i ljudskim resur- sima kao i sklonost timskom radu 
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti. 
 • 5. ^lanovi Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapo{ljavanje imenuju se na period od ~etiri godine, sa mogu}no{}u imenovanja na jo{ jedan mandatni period. 

  6. Svi kandidati koji su u{li u u`i izbor bit }e pozvani na intervju i popunit }e obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njihovog imenovanja. 

  7. Sve informacije o toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). 

  8. Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. Federalni ministar rada i socijalne politike osigurat }e da Vlada Federacije BiH izvr{i kona~no imenovanje onih kandidata koji su ostvarili najve}i broj bodova. 

  Ukoliko se ne mo`e izvr{iti kona~no imenovanje kandidata koji je prvi na listi, kandidati koju su rangirani kao sljede}i na listi sa u`im izborom, bit }e predlo`eni za imenovanje. 

  Kona~no imenovanje na upra`njenu poziciju objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

  9. Podnosilac prijave sa kojim se ne stupi u kontakt u roku od sedam (7) dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzet u razmatranje u daljnjem postupku kandidiranja. 

  10. Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - ~lan javnosti, mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom. Prigovor se podnosi federalnom ministru rada i socijalne poltike, a kopija se dostavlja Ombudsmenima Federacije BiH. 

  11. Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. 

  Uz prijavu potrebno je dostaviti: 

 • uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 
 • dokaz o stepenu {kolske spreme 
 • dokaz o radnom iskustvu i stru~nom znanju 
 • dokaz da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup (ne starije od {est mjeseci) 
 • uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od {est mjeseci) 
 • ovjerenu izjavu kandidata (ta~ka 2. alineje 3. i 4. i ta~ka 3. alineje 3. i 4.). Svi prilo`eni dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji. 
 • 12. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. 

  13. Ovaj oglas objavljen je u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Oslobo|enje". 

  Oglas ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. 

  14. Prijave sa svim tra`enim dokumen- tima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno, sa naznakom "prijava na ponovni javni oglas - ne otvaraj", na sljede}u adresu: 

  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Sarajevo, Vilsonovo {etali{te br. 10. 

  (so-1824-a-F/05) 


  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
  SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE 

  Na osnovu ~lana 8. Zakona o minis- tarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), i ta~ke 1. Zaklju~ka o ogla{a- vanju upra`njene pozicije predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeni~ko-dobojskog kantona broj 02-34-27364/05 od 21. 9. 2005. godine, a u postupku imenovanja, odnosno nominacije na upra`njene pozicije u reguliranim tijelima u kojima kantonalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojima, prema va`e}im zakonima, pravima i propisima imaju zakonito pravo da vr{e nominiranje, Vlada Zeni~ko-do- bojskog kantona, objavljuje 

  OGLAS 

  ZA POPUNU UPRA@NJENIH POZICIJA PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA 

  1.   Predsjednik Upravnog odbora - 1 

  2.   ^lan Upravnog odbora - 4 

  Opis pozicije predsjednika i ~lana Upravnog odbora 

  Predsjednik Upravnog odbora rukovodi sjednicama Upravnog odbora Agencije, stara se o blagovremenom pripremanju materijala za sjednice Upravnog odbora i blagovremenom dostavljanju istih svim ~lanovima Upravnog odbora, te o izvr{avanju svih obaveza prema Vladi Zeni~ko-dobojskog kantona. Obavlja i sve druge poslove u nadle`nosti Upravnog odbora utvr|ene Statutom i drugim op}im aktima Agencije. 

  ^lan Upravnog odbora prisustvuje sjednicama Upravnog odbora, u~estvuje u razmatranju dostavljenih materijala koji se odnose na dnevni red sjednice Upravnog odbora, u~estvuje u izvr{avanju svih obaveza prema Vladi Zeni~ko-dobojskog kantona i obavlja sve druge poslove u nadle`nosti Upravnog odbora utvr|ene Statutom i drugim op}im aktima Agencije. 

  Mandat predsjednika i ~lana Upravnog odbora je 4 godine s mogu}no{}u ponovnog imenovanja. 

  Kona~no imenovana lica ostvarit }e pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru Agencije za privatizaciju. 

  Kandidati za imenovanja/nominiranja na upra`njene pozicije u Agenciji za privatizaciju Zeni~ko-dobojskog kantona moraju ispunjavati op}e i posebne uvjete. 

  Op}i uvjeti: 

 • da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine 
 • da je stariji od 18 godina 
 •  da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije 
 • da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX.1. Ustava BiH) 
 •  da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03) 
 • da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02) 
 • da nema pravni/finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje 
 •  da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojiv s du`no{}u u instituciji u kojoj se kandiduje, 5 godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~u- ju}i vrijeme zatvorske kazne 
 • da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandiduje 
 • da nije stariji od 70 godna na dan imenovanja 
 • Posebni uvjeti: 

 • VSS (VII/I) 
 • 5 godina radnog iskustva 
 •  da nije ~lan nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju u vi{e od jednog privrednog dru{tva 
 • da posjeduje stru~no znanje iz oblasti dru{tvenih ili tehni~kih nauka, vezanih za oblast privatiza- cije 
 • da posjeduje znanje iz oblasti rada i organizacije komunalnih preduze- }a 
 • da je objavljivao radove iz oblasti privatizacije 
 • sposobnost kreativnog doprinosa reformi, privatizaciji i tranziciji dr`avne imovine 
 • sposobnost za savjesno, odgovorno i odlu~no obavljanje upra`njene pozicije 
 • sposobnost nepristrasnog dono{e- nja odluka 
 • komunikacijske i organizatorske sposobnosti 
 • sposobnost tuma~enja ekonom- skih, tehnolo{kih i pravnih analiza i propisa 
 • rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere 
 • preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca 
 • Kandidiranje: 

  Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja. 

  (Posljednji dan podno{enja prijava ra~una se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas). 

  Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor na upra`njene pozicije u reguliranim tijelima. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do njegovog imenovanja. Obrasci se mogu dobiti u Stru~noj slu`bi Vlade Zeni~ko-dobojskog kantona ili preuzeti i popuniti neposredno prilikom intervjua. Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). 

  Kandidati za predsjednika i ~lanove Upravnog odbora Agencije za privatizaciju koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju i izvr{it }e se javna objava kona~nog imenovanja. 

  Kona~an izbor predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju vr{it }e Vlada Kantona. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje. Prigovor se podnosi "Vladi" - premijeru Zeni~ko-dobojskog kantona, a kopija se dostavlja ombudsmenu Federacije Bosne i Hercegovine. 

  Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu treba dostaviti kopiju dokaza o stru~noj spremi, radnom iskustvu, uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 3 mjeseca), kao i druge dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta iz oglasa. Kandidati koji budu pozvani na intervju du`ni su dostaviti ovjerene kopije tra`enih dokumenata. 

  Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", i listu "Dnevni avaz" Sarajevo. 

  Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 

  Prijave sa tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom sa naznakom 

  "PRIJAVA NA OGLAS - NE OTVARATI" 

  na adresu: Zeni~ko-dobojski kanton 

  Stru~na slu`ba Vlade 

  Komisija za izbor na upra`njene pozicije u reguliranim tijelima 

  Vlade Zeni~ko-dobojskog kantona 

  Ku~ukovi}i br. 2 

  72 000 Zenica 

  Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

  (so-1825-a-F/05) 


  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  UNSKO-SANSKI KANTON
  JP RTV USK-a Biha} 

  Na osnovu ~lana 37. Statuta JP RTV Unsko-sanskog kantona Biha}, Upravni odbor JP RTV Unsko-sanskog kantona raspisuje 

  KONKURS 

  ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JP RTV UNSKO - SANSKOG KANTONA 

  Za direktora Preduze}a mogu se javiti kandidati koji pored Zakonom propisanih op}ih uvijeta ispunjavaju i slijede}e uvijete: 

  1. OP]I USLOVI 

  1.    da nisu osu|ivani za krivi~na djela ili privredni prestup 

  2.    da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou Bosne i Hercegovine 

  3.    da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. 

  2. POSEBNI USLOVI 

  1.    da posjeduje VSS - fakultet dru{- tvenih nauka 

  2.    da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima i zadacima rukovo|enja u medijima ili srodnim djelatnostima 

  3.    da posjeduje dobro poznavanje sadr`aja i na~ina rada elektronskih medija 

  4.    da posjeduje dobre organizacione i menad`erske sposobnosti 

  Kandidati su uz prijavu du`ni dostaviti Program rada i razvoja Preduze}a za mandatni period za koji se vr{i imenovanje direktora, te slijede}u dokumentaciju: 

  1.    dokaz o {kolskoj spremi 

  2.    dokaz o potrebnom iskustvu u djelatnostima elektronskih medija 

  3.    uvjerenje da nisu osu|ivani za krivi~no djelo 

  4.    izjavu kandidata da nije rukovodilac i u nekoj drugoj firmi 

  5.    biografija kandidata sa opisom radnih i organizacijskih referenci 

  Izbor direktora vr{i se na vrijeme od 4 godine. 

  Prijave sa dokazima dostaviti na adresu: JP RTV Unsko-sanskog kantona 

  Biha}, Ul. 502.v. br.11 

  Rok za podno{enje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. 

  Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

  (so-1826-a-F/05) 


  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  KANTON SARAJEVO
  SKUP[TINA KANTONA 

  Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03 i ~lana 21. Zakona o pravobranila{tvu ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 12/01-Pre~i{}eni tekst, 20/02 i 15/05) i Odluke o standardima i kriterijima sa izbor pravobranioca i zamjenika pravobranioca Pravobranila{tva Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 36/05), Komisija za izbor i imenovanje i administrativna pitanja Skup{tine Kantona Sarajevo objavljuje 

  OGLAS 

  za upra`njenu poziciju: 

 • Pravobranioca Pravobranila{tva Kantona Sarajevo - 1 izvr{ilac 
 • Pravobranilac Pravobranila{tva Kanto- na Sarajevo predstavlja Pravobranila{tvo, rukovodi njegovim radom i vr{i prava i du`nosti utvr|ene kantonalnim zakonom, drugim kantonalnim propisom i op}im aktom. 

  Pravobranilac se imenuje na period od ~etiri godine i mo`e biti ponovo imenovan. 

  Plata pravobranioca iznosi 1275,75 KM (bez toplog obroka i minulog sta`a). 

  Kandidat za imenovanje mora ispunjavati op}e i posebne uvjete: 

  OP]I UVJETI: 

  1.    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine 

  2.    da je stariji od 18 godina 

  3.    op}a zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova pravobranioca 

  4.    da se protiv tog lica ne vodi krivi~ni postupak, odnosno da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje po zakonu predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa u organima uprave 

  5.    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije 

  6.    da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine. 

  Posebni uvjeti utvr|eni u "Odluci o standardima i kriterijima za izbor pravobranioca i zamjenika pravobranioca Pravobranila{tva Kantona Sarajevo" za imenovanje su: 

  1.    zavr{en pravni fakultet 

  2.    polo`en pravosudni ispit 

  3.    iskustvo u radu na imovinskopravnim poslovima u pravobranila{tvu, pravosudnim organima ili pravnim poslovima u drugim dr`avnim organima, preduze}ima i drugim pravnim licima, u trajanju od najmanje pet godina, koji je stekao ugled pravnog stru~njaka i koji posjeduje najvi{e moralne osobine za obavljanje slu`be pravobranioca. 

  Kandidati su du`ni uz prijavu prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata i to: 

  1.    izvod iz mati~ne knjige ro|enih 

  2.    uvjerenje o dr`avljanstvu Bosne i Hercegovine 

  3.    uvjerenje o zdravstvenoj sposob- nosti 

  4.    dokaz za kandidata koji je radio u dr`avnoj slu`bi (za ta~ke 5. op}ih uslova 1.) 

  5.    diploma o zavr{enom pravnom fakultetu 

  6.    uvjerenje o polo`enom pravosud- nom ispitu 

  7.    uvjerenje o radnom sta`u 

  8.    uvjerenje da se protiv lica ne vodi krivi~ni postupak 

  9.    izjava da se na lice ne odnosi ~lan IX.1. Ustava BiH 

  10.    izjava za lice koje je na funkciji u politi~koj stranci da }e odstupiti sa funkcije ukoliko bude izabran na ovu poziciju u skladu sa odredbama ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH. 

  Rok za podno{enje prijave na oglas je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Oglas }e se objaviti i u dnevnom listu "Dnevni avaz". 

  Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 

  Prijave se podnose Skup{tini Kantona Sarajevo, Komisiji za izbor i imenovanje i administrativna pitanja, na adresu: ulica Reisa D`emaludina ^au{evi}a broj 1, soba broj 2/prizemlje (Pisarnica), uz naknadu: "U^E[]E NA OGLASU". 

  Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 30 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja. 

  (so-1827-a-F/05) 


  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

  Na temelju ~lanka 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Kantona 10, raspisuje 

  JAVNI NATJE^AJ 

  ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU GRADITELJSTVA, OBNOVE, PROSTORNOG URE\ENJA I ZA[TITE OKOLI[A KANTONA 10 

  01. Pomo}nik ministra za graditeljstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i obnovu - 1 (jedan) izvr{telj 

  02. Kantonalni gra|evinsko-urbanis- ti~ki inspektor - 1 (jedan) izvr{itelj 

  03. Vi{i stru~ni suradnik za za{titu prirode i okoli{a - 1 (jedan) izvr{itelj 

  01. Pomo}nik ministra za graditeljstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i obnovu 

  Opis poslova: priprema godi{nji plan rada Sektora i brine se o njegovoj realizaciji; prati primjenu zakona i drugih propisa u oblasti graditeljstva, stambene i komunalne djelatnosti; predla`e izradu i poduzima aktivnosti na izradi kantonalnih zakona iz oblasti gra|enju, stanovanja i komunalnih djelatnosti ~ija provedba je u nadle`nosti Sektora i podzakonskih akata koje je po tim zakonima du`an donijeti ministar, odnosno Ministarstvo, te na izradi i drugih propisa za efikasno izvr{avanje poslova iz nadle`nosti Sektora, prati stanje i ostvaruje suradnju s gra|evinskim i projektnim poduze}ima na pobolj{anju stanja u tim oblastima koja ovise o kantonalnoj zakonskoj regulativi predlaganjem dono{enja novih ili izmje- nama i dopunama postoje}ih propisa, priprema i brine o realizaciji svih aktivnosti vezanih za gradnju svih javnih i drugih objekata od kantonalnog zna~aja, prati kompletnu stambenu i komunalnu problematiku na podru~ju Kantona, inicira i poduzima mjere i aktivnosti u oblasti obnove ratom razru{ene i o{te}ene stambene i komunalne infrastrukture i drugih javnih i gospodarskih objekata, sura|uje s nevladinim sektorom i stranim organima i organizacijama u oblasti gra|enja i obnove, daje stru~no mi{ljenje o dodjelama koncesija za koje Ministarstvo daje prijedlog Koncesoru, podnosi ministru redovito godi{nje izvje{}e o radu Sektora, a po potrebi i na tra`enje ministra i ~e{}e, daje inicijative i sudjeluje u izradi propisa, analiti~kih i drugih stru~nih materijala iz djelokrugu Ministarstva, poduzima, odnosno predla`e poduzimanje mjera za rje{avanje pitanja iz djelokruga Sektora, osigurava suradnju s drugim organizacijskim jedinicama u Ministar- stvu, rje{ava u upravnom postupku kada je za to ovla{ten od strane ministra, obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar. 

  02. Kantonalni gra|evinsko- urbanisti~ki inspektor 

  Opis poslova: obavlja kontrolu kvalitete gra|enja objekata od zna~aja za Kanton, vr{i nadzor nad zakonito{}u va`e}ih prostornih planova, a u njihovoj izradi, po potrebi donosi naredbe za otklanjanje nedostatka tih prostornih planova, obavlja kontrolu gra|evnih dozvola koje izdaje Ministarstvo, vr{i nadzor nad zakonito{}u gra|evnih dozvola u odnosu na njihovu uskla|enost sa prostornim planovima, vr{i nadzor nad izvo|enjem radova kojima se mijenja stanje u prostoru protivno utvr|enim uvjetima ure|enja prostora i poduzima mjere obustave tih radova, te prijave prekr{aja, sura|uje s tijelima uprave i poduze}ima koja sudjeluju kod dono{enja posebnih uvjeta ure|enja prostora, te koji daju suglasnost i mi{ljenja na prostorne planove, sura|uje kod izrade propisa, naputaka i drugog iz svoje nadle`nosti, izra|uje izvje{taje o va`nijim problemima prostornog planiranja koji su utvr|eni nadzorom gra|evno-urbanisti~ke inspek- cije, postupa po predstavkama za rad gra|evno-urbanisti~kog inspektora op}i- ne, kontrolira zakonitost rada gra|evno- urbanisti~kog inspektora op}ine, rje{ava po `albama na rje{enja op}inskog gra- |evno-urbanisti~kog inspektora, obavlja i druge poslove po nalogu ministra i pomo}nika ministra za graditeljstvo i stambeno-komunalnu djelatnost, vr{i inspekcijski nadzor nad radom op}inskih tijela iz stambeno-komunalne djelatnosti, postupa po predstavkama u vezi ne postupanja tijela iz stambeno-komunalne djelatnosti, pru`a stru~nu pomo} op}in- skom stambeno-komunalnom inspektoru, izra|uje izvje{taje o provedenom nadzoru s prijedlogom za poduzimanje mjera, poduzima mjere po usvojenom izvje{taju, rje{ava po `albama na rje{enja op}inskog stambeno-komunalnog inspektora, obav- lja i druge poslove po nalogu ministra i pomo}nika ministra za graditeljstvo i stambeno-komunalnu djelatnost. 

  03. Vi{i stru~ni suradnik za za{titu prirode okoli{a 

  Opis poslova: sudjeluje u izradi prog- rama za{tite okoli{a, izra|uje periodi~ne izvje{taje o stanju okoli{a, osmi{ljava preventivnu za{titu okoli{a kroz usugla- {avanje razvojnih strategija s problemati- kom za{tite resursa, izra|uje izvje{}a i analize o provo|enju propisa iz oblasti za{tite okoli{a, izra|uje i prati provo|enje propisa o za{titi i kori{tenju prirode ({ume, vode, faune itd.), stru~no pokriva op}u problematiku za{tite prirode, izra|uje prijedloge od{tetnih cjenika za {tetu nad za{ti}enim biljnim i `ivotinjskim vrstama; obavlja i druge poslove koje mu povjeri rukovoditelj Sektora. 

  Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi- |enih ~lankom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, sveu~ili{na diploma ili druge akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i da nije obuhva}en ~lankom IX. 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete, i to: 

  za poziciju 01 

 • VSS,VII/1 stupanj stru~ne spreme, zavr{en gra|evinski ili arhitekton- ski fakultet 
 • najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci 
 • za poziciju 02 

 • VSS,VII/1 stupanj stru~ne spreme, zavr{en gra|evinski ili arhitekton- ski fakultet 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci 
 •  za poziciju 03 

 • VSS,VII/1 stupanj stru~ne spreme, zavr{en tehnolo{ki fakultet-smjer za{tita okoli{a ili fakultet prirodnih ili tehni~kih znanosti 
 • najmanje 2 (dvije) godine radnog sta`u u struci 
 • Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije): 

  1.    fakultetska diploma 

  2.    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca) 

  3.    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili kopija CIPS-ove osobne iskaznice 

  4.    potvrda o radnom iskustvu u struci nakon zavr{ene visoke stru~ne spreme 

  5.    popunjen prijavni obrazac Agen- cije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu, Odjeljenje Agen- cije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg kralja Tomislava bb ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Fede- racije BiH www.adsfbib.gov.ba). 

  Izabrani kandidati }e biti du`ni dosta- viti lije~ni~ko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti dr`avnog slu`benika. 

  Napomena: Kandidati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom uprav- nom ispitu, pravosudnom ispitu ili drugi dokaz o ispunjavanju uvjeta iz ~lanka 16. Uredbe o uvjetima, na~inu i programu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za dr`avne slu`benike u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 3/05,10/05 i 65/05), izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 30 dana od dana objave javnog natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

  Agencija za dr`avnu slu`bu
  Federacije BiH
  Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
  Trg kralja Tomislava bb
  80101 Livno
  sa naznakom 

  "Javni natje~aj za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu graditeljska, obnove, prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Kantona 10" 

  Nepotpune, neuredne i neblagovre- mene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

  (so-1839-a-F/05) 


  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

  Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, raspisuje 

  JAVNI KONKURS 

  ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVA PRIVREDE KANTONA SARAJEVO 

  01.  Stru~ni savjetnik za uzgoj i za{titu {uma u Kantonalnoj upravi za {umarstvo - 2 (dva) izvr{ioca 

  02.  [ef Odjeljenja za podru~je op}ine Trnovo u Kantonalnoj upravi za {umarstvo - 1 (jedan) izvr{ilac 

  03.   [ef Odjeljenja za podru~je op}ina Had`i}i i Ilid`a u Kantonalnoj upravi za {umarstvo - 1 (jedan) izvr{ilac 

  04.  [ef Odjeljenja za podru~je op}ine Ilija{ u Kantonalnoj upravi za {umarstvo -1 (jedan) izvr{ilac 

  05.  [ef Odjeljenja za podru~je op}ina Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Vogo{}a u Kantonalnoj upravi za {umarstvo - 1 (jedan) izvr{ilac 

  06.  Stru~ni saradnik za vo}arstvo i ratarstvo u Odjeljenju za poljoprivredne stru~ne poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 

  07. Veterinarski inspektor - 2 (dva) izvr{ioca 

  08. Stru~ni saradnik za normativ- no-pravne poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 

  09. Stru~ni saradnik za ekonomsko-fi- nansijske poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 

  01. Stru~ni savjetnik za uzgoj i za{titu {uma u Kantonalnoj upravi za {umarstvo 

  Opis poslova: prati zakone i primjenu zakonskih propisa iz oblasti {umarstva i drugih propisa i akata koji se odnose ili doti~u oblast {umarstva; prikuplja podatke i vodi bazu podataka vezanih za uzgajanje i integralnu za{titu {uma; u~estvuje u izradi Kantonalnog {umsko-razvojnog plana; prati zdravstveno stanje i stepen o{te}e- nosti {uma i obavlja poslove izvje{tajno- dojavne slu`be; izra|uje programe za{tite {uma i planove protivpo`arne za{tite {uma i prati realizaciju istih; usagla{ava {umsko- gospodarske osnove sa prostornim plano- vima, vodoprivrednim osnovama, lovno- privrednim osnovama, evidencijama koje se vode u Zavodu za za{titu kulturno- historijskog i prirodnog naslije|a i federalnim programom upravljanja mine- ralnim sirovinama i planovima upravljanja s pojedinim mineralnim sirovinama; prati dono{enje zakona i podzakonskih akata i drugih propisa koji reguli{u za{titu {uma; u~estvuje u izradi godi{njeg plana rada, finansijskog plana i godi{njih izvje{taja, vodi evidenciju objekata za proizvodnju i doradu {umskog sjemena i proizvo|a~a {umskog { ukrasnog drve}a i grmlja; prikuplja podatke o izvr{enim {umsko-uz- gojnim radovima i rasadni~koj proiz- vodnji; priprema i izra|uje programe iz oblasti {umarstva koji se finansiraju ili sufinansiiaju iz bud`eta Kantona; u~estvuje u primopredaji ~uvarskih rejona; obavlja i druge poslove i zadatke koji proizilaze iz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu direktora. 

  02. [ef Odjeljenja za podru~je op}ine Trnovo u Kantonalnoj upravi za {umarstvo 

  Opis  poslova:   neposredno  rukovodi   Odjeljenjem;  koordinira rad  Odjeljenja;   utvr|uje prioritet u radu; daje upute i pru`a neposrednu stru~nu pomo} izvr{iocima; utvr|uje prijedlog izvje{taja o radu iz djelokruga rada Odjeljenja; prati izvr{ava- nje programa i planova rada; organizuje i daje neposredna zadu`enja na izvr{avanju poslova za{tite {uma i {umskog zemlji{ta; predla`e raspodjelu {umskogospodarskih podru~ja na ~uvarske rejone, prati zakone i primjenu zakonskih propisa iz oblasti {umarstva; rukovodi, nadzire ili obavlja stru~ne poslove po pitanju gospodarenja u privatnim {umama, izradu projekta za izvo|enje i doznaku stabala za sje~u i prati realizaciju sje~e {ume u privatnom vlasni{tvu, izdavanje otpremnog iskaza i vo|enja knjiga doznake, primjedbe i dr.; nadzire i kontrolira primopredaju ~uvarskih rejona; obavlja uvid u slu`bene knjige ~uvara {uma; vr{i kontrolu i ovjeru prijava za {umsku {tetu; prati izvr{avanje zakona i podzakonskih propisa koji se odnose na za{titu {uma i planova gospodarenja privatnim {umama; obavlja i druge poslove i zadatke koji proizilaze iz zakona ili po nalogu direktora. 

  03.   [ef Odjeljenja za podru~je op}ina Had`i}i i Ilid`a u Kantonalnoj  upravi za {umarstvo 

  Opis poslova: neposredno rukovodi Odjeljenjem; koordinira rad Odjeljenja; utvr|uje prioritet u radu; daje upute i pru`a neposrednu stru~nu pomo} izvr{iocima; utvr|uje prijedlog izvje{taja o radu iz djelokruga rada Odjeljenja; prati izvr{avanje programa i planova rada; organizuje j daje neposredna zadu`enja na izvr{avanju poslova za{tite {uma i {umskog zemlji{ta; predla`e raspodjelu {umskogospodarskih podru~ja na ~uvarske rejone, prati zakone i primjenu zakonskih propisa iz oblasti {umarstva; rukovodi, nadzire ili obavlja stru~ne poslove po pitanju gospodarenja u privatnim {umama, izradu projekta za izvo|enje i doznaku stabala za sje~u i prati realizaciju sje~e {ume u privatnom vlasni{tvu, izdavanje otpremnog iskaza i vo|enja knjiga doznake, primjedbe i dr.; nadzire i kontrolira primopredaju ~uvarskih rejona; obavlja uvid u slu`bene knjige ~uvara {uma; vr{i kontrolu i ovjeru prijava za {umsku {tetu; prati izvr{avanje zakona i podzakonskih propisa koji se odnose na za{titu {uma i planova gospodarenja privatnim {umama; obavlja i druge poslove i zadatke koji proizilaze iz zakona ili po nalogu direktora. 

  04. [ef Odjeljenja za za podru~je op}ine Ilija{ u Kantonalnoj upravi za {umarstvo 

  Opis poslova: koji neposredno ruko- vodi Odjeljenjem; koordinira rad Odje- ljenja;  utvr|uje prioritet u radu; daje upute i pru`a neposrednu stru~nu pomo} izvr{iocima; utvr|uje prijedlog izvje{taja o radu iz djelokruga rada Odjeljenja; prati izvr{avanje programa i planova rada; organizuje i daje neposredna zadu`enja na izvr{avanju poslova za{tite {uma i {umskog zemlji{ta; predla`e raspodjelu {umskogospodarskih podru~ja na ~uvarske rejone, prati zakone i primjenu zakonskih propisa iz oblasti {umarstva; rukovodi, nadzire ili obavlja stru~ne poslove po pitanju gospodarenja u privatnim {umama, izradu projekta za izvo|enje i doznaku stabala za sje~u i prati realizaciju sje~e {ume u privatnom vlasni{tvu, izdavanje otpremnog iskaza i vo|enja knjiga doznake, primjedbe i dr.; nadzire i kontrolira primopredaju ~uvarskih rejona; obavlja uvid u slu`bene knjige ~uvara {uma; vr{i kontrolu i ovjeru prijava za {umsku {tetu; prati izvr{avanje zakona i podzakonskih propisa koji se odnose na za{titu {uma i planova gospodarenja privatnim {umama; obavlja i druge poslove i zadatke koji proizilaze iz zakona ili po nalogu direktora. 

  05. [ef Odjeljenja za podru~je op}ina Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Vogo{}a u Kantonalnoj upravi za {umarstvo 

  Opis poslova: neposredno rukovodi Odjeljenjem; koordinira rad Odjeljenja; utvr|uje prioritet u radu; daje upute i pru`a neposrednu stru~nu pomo} izvr{iocima; utvr|uje prijedlog izvje{taja o radu iz djelokruga rada Odjeljenja; prati izvr{avanje programa i planova rada; organizuje i daje neposredna zadu`enja na izvr{avanju poslova za{tite {uma i {umskog zemlji{ta; predla`e raspodjelu {umskogospodarskih podru~ja na ~uvarske rejone, prati zakone i primjenu zakonskih propisa iz oblasti {umarstva; rukovodi, nadzire ili obavlja stru~ne poslove po pitanju gospodarenja u privatnim {umama, izradu projekta za izvo|enje i doznaku stabala za sje~u i prati realizaciju sje~e {ume u privatnom vlasni{tvu, izdavanje otpremnog iskaza i vo|enja knjiga doznake, primjedbe i dr.; nadzire i kontrolira primopredaju ~uvarskih rejona; obavlja uvid u slu`bene knjige ~uvara {uma; vr{i kontrolu i ovjeru prijava za {umsku {tetu; prati izvr{avanje zakona i podzakonskih propisa koji se odnose na za{titu {uma i planova gospodarenja privatnim {umama; obavlja i druge poslove i zadatke koji proizilaze iz zakona ili po nalogu direktora. 

  06.  Stru~ni saradnik za vo}arstvo i ratarstvo u Odjeljenju za poljoprivredne stru~ne poslove 

  Opis poslova: vodi evidenciju poljoprivrednih proizvo|a~a iz oblasti vo}arstva i ratarstva; analizira, evidentira i prati promjene na terenu u oblasti ratarstva i vo}arstva; u~estvuje u realizaciji podsticaja u vo}arstvu i ratarstvu, izra|uje rje{enja u prvom stepenu; izra|uje izvje{taj o obavljenim poslovima; obavlja i druge poslove i zadatke koji proizilaze iz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu {efa odjeljenja i pomo}nika ministra. 

  07. Veterinarski inspektor 

  Opis poslova: vr{i inspekcijski nadzor nad izvr{avanjem zakona, drugih propisa i op}ih akata, poduzima upravne mjere kojima nare|uje otklanjanje utvr|enih nedostataka i nepravilnosti, poduzima druge upravne mjere i radnje; donosi rje{enja u prvom stepenu; sara|uje sa federalnim inspektorima u pitanjima koja su od zajedni~kog interesa za vr{enje inspekcijskog nadzora; vr{i i druge poslove po nalogu {efa odjeljenja. 

  08. Stru~ni saradnik za normativno-pravne poslove 

  Opis poslova: u~estvuje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i op}ih akata i priprema izmjene i dopune tih propisa; u~estvuje u stru~noj obradi sistemskih i drugih pitanja koja slu`e za izradu zakona, drugih propisa i op}ih akata; u~estvuje u pripremanju stru~nih pravnih mi{ljenja i obja{njenja za primjenu zakona, drugih propisa i op}ih akata, povodom upita gra|ana i pravnih lica, ili po slu`benoj du`nosti; izra|uje informacije, izvje{taje i analize i obavlja druge poslove i zadatke koji proizilaze iz zakona i podzakonskih akata ili po naloga ministra i sekretara. 

  09. Stru~ni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove 

  Opis poslova: u~estvuje u izradi analiza i izvje{taja iz oblasti finansiranja programa Ministarstva; vr{i stru~nu obradu sistemskih rje{enja vezanih za ekonomsko-finansijske poslove Ministar- stva, izra|uje analiti~ke, informativne i druge materijale po propisanoj metodolo- giji (tipski izvje{taji, redovni ili periodi~ni izvje{taji i sl.); radi na izradi prijedloga bud`eta iz djelokruga Ministarstva; prati izvr{enje bud`eta iz djelokruga Ministar- stva; radi na izradi odluka putnih naloga vezano za slu`bena putovanja u zemlji i inostranstvu; obavlja poslove vezano za trezor; obavlja i druge poslove i zadatke koji proizilaze iz zakona i podzakonskih akata ili po nalogu ministra i sekretara. 

  Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih u ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX. 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

  za poziciju 01: 

 • VSS - zavr{en {umarski fakultet, VII stepen 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci 
 • za poziciju 02: 

 • VSS - zavr{en {umarski fakultet, VII stepen 
 • najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci 
 • za poziciju 03: 

 • VSS - zavr{en {umarski fakultet, VII stepen 
 • najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci 
 • za poziciju 04: 

 • VSS - zavr{en {umarski fakultet, VII stepen 
 • najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci 
 • za poziciju 05: 

 • VSS - zavr{en {umarski fakultet, VII stepen 
 • najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci 
 • za poziciju 06: 

 • VSS - zavr{en poljoprivredni fakultet-smjer vo}arstvo, ratarstvo ili op}i smjer-usmjerenje biljna proizvodnja, VII stepen 
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci 
 • za poziciju 07: 

 • VSS - zavr{en veterinarski fakultet, VII stepen 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci 
 • za poziciju 08: 

 • VSS - zavr{en pravni fakultet, VII stepen 
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci 
 • za poziciju 09: 

 • VSS - zavr{en ekonomski fakultet, VH stepen  
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

  1.    fakultetska diploma 

  2.    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 

  3.    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili kopija CIPS-ove li~ne karte 

  4.    potvrda o radnom sta`u u struci nakon zavr{ene VSS 

  5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, u ulici Avde Hume 15 ili na web stranici www.adsfbih.gov.ba) 

  Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti dr`avnog slu`benika. 

  Napomena: Kandidati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu ili drugi dokaz o ispunjavanju uvjeta iz ~l. 16. Uredbe o uvjetima, na~inu i programu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za dr`avne slu`benike u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 3/05, 10/05 i 65/05), izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

  Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 30 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

  Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton
  Avde Hunte broj 15, 71000 Sarajevo
  sa naznakom
  "Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo" 

  Nepotpune, neuredne i neblagovreme- ne prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

  (so-1844-a-F/05)   PROGLA[ENJE UMRLIM 

  Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  Pred Op}inskim sudom u Ljubu{kom pokrenut je vanparni~ni postupak pod brojem R. 111/05 predlagatelja Vlade Mikuli}a iz Borajne, radi progla{enja umrlim predlo`enika MLADENA MIKULI]A, sina Vlade, koji je ro|en 4. 1. 1962. godine u Borajni, op}ina Grude, a koji je nestao tijekom Domovinskog rata u BiH u travnju 1992. godine kao pripadnik HVO-a. 

  Predlo`eniku je postavljen privremeni zastupnik u osobi Veselka Pezera, djelatnika Slu`be za socijalni rad i obitelj Op}ine Grude, a ovim oglasom poziva se predlo`enik kao i svatko drugi tko ima neke podatke o `ivotu ili smrti predlo`enika da to javi ovom Sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa. 

  (so-2329/05) 


  Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  Pred Op}inskim sudom u Ljubu{kom pokrenut je vanparni~ni postupak pod brojem R.112/05 predlagateljice Matije Zadro iz Donjih Mami}a, radi progla{enja umrlim predlo`enika BRANKA ZADRE, sina Rajka, koji je ro|en 21. 4. 1967. godine u Donjim Mami}ima, op}ina Grude, a koji je nestao tijekom Domovinskog rata u BiH u travnju 1992. godine kao pripadnik HVO-a. 

  Predlo`eniku je postavljen privremeni zastupnik u osobi Veselka Pezera, djelatnika Slu`be za socijalni rad i obitelj Op}ine Grude, a ovim oglasom poziva se predlo`enik kao i svatko drugi tko ima neke podatke o `ivotu ili smrti predlo`enika da to javi ovom Sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa. 

  (so-2330/05) 


  Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  Pred Op}inskim sudom u Ljubu{kom pokrenut je vanparni~ni postupak pod brojem R.113/05 predlagateljice Sonje Milo{ iz Donjih Mami}a, radi progla{enja umrlim predlo`enika SLOBODANA MILO[A, sina Marka, koji je ro|en 1. 9. 1968. godine u Grudama, a koji je nestao tijekom Domovinskog rata u BiH u travnju 1992. godine kao pripadnik HVO-a. 

  Predlo`eniku je postavljen privremeni zastupnik u osobi Veselka Pezera, djelatnika Slu`be za socijalni rad i obitelj Op}ine Grude, a ovim oglasom poziva se predlo`enik kao i svatko drugi tko ima neke podatke o `ivotu ili smrti predlo`enika da to javi ovom Sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa. 

  (so-2331/05) 


  Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  Pred Op}inskim sudom u Ljubu{kom pokrenut je vanparni~ni postupak pod brojem R.114/05 predlagatelja Ive Sosa iz Gruda, radi progla{enja umrlim predlo`enika ZDRAVKA SOSE, sina Slavka, koji je ro|en 13. 11. 1971. godine u Imotskom, a koji je nestao tijekom Domovinskog rata u BiH u travnju 1992. godine kao pripadnik HVO-a. 

  Predlo`eniku je postavljen privremeni zastupnik u osobi Veselka Pezera, djelatnika Slu`be za socijalni rad i obitelj, Op}ine Grude, a ovim oglasom poziva se predlo`enik kao i svatko drugi tko ima neke podatke o `ivotu ili smrti predlo`enika da to javi ovom Sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa. 

  (so-2332/05) 


  Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  Pred Op}inskim sudom u Ljubu{kom pokrenut je vanparni~ni postupak pod brojem R.115/05 predlagatelja Milenka Majstorovi}a iz Drinovaca, op}ina Grude, radi progla{enja umrlim predlo`enika @ELJKA MAJSTOROVI]A, sina Ante iz Drinovaca, koji je ro|en 12. 5. 1971. godine u Drinovcima, op}ina Grude, a koji je nestao tijekom Domovinskog rata u BiH u travnju 1992. godine kao pripadnik HVO-a. 

  Prelo`eniku je postavljen privremeni zastupnik u osobi Veselka Pezera, djelatnika Slu`be za socijalni rad i obitelj Op}ine Grude, a ovim oglasom poziva se predlo`enik kao i svatko drugi tko ima neke podatke o `ivotu ili smrti predlo`enika da to javi ovom Sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa. 

  (so-2333/05) 


  Op}inski sud u @ivinicama, Odjeljenje u Kladnju, po sudiji Selimba{i} Vehidu, u vanparni~nom predmetu predlagateljice Manji} Sadike, k}eri Ibrahima, Avdage Hasi}a bb, Kladanj, radi progla{enja nestalog lica za umrlo MANJI] NIJAZA, sina Ahme iz Gornje Kamenice, op{tina Zvornik, na osnovu ~lana 62. i 65. Zakona o vanparni~nom postupku BiH, izdaje slijede}i 

  OGLAS 

  Manji} Nijaz, sin Ahme i majke Manji} Sadike, ro|. Manji}, ro|en je 15. 10. 1971. godine u Gornjoj Kamenici, op{tina Zvornik, gdje je i `ivio, navodno je poginuo dana 2. 7. 1992. godine u mjestu Mehi}i, Gornja Kamenica, op{tina Zvornik. 

  Poziva se sam Manji} Nijaz, kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o njegovom `ivotu ili smrti da se u roku od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja oglasa javi Op}inskom sudu @ivinice, Odjeljenju u Kladnju. 

  Po isteku roka od 3 (tri) mjeseca Sud }e donijeti odluku po prijedlogu. 

  (so-2336/05) 


  Op}inski sud u @ivinicama, Odjeljenje u Kladnju, po sudiji Selimba{i} Vehidu, u vanparni~nom predmetu predlagateljice Manji} Sadike, k}eri Ibrahima, Avdage Hasi}a bb, Kladanj, radi progla{enja nestalog lica za umrlo MANJI] ZIJADA, sina Ahme iz Gornje Kamenice, op{tina Zvornik, na osnovu ~lana 62. i 65. Zakona o vanparni~nom postupku BiH, izdaje slijede}i 

  OGLAS 

  Manji} Zijad, sin Ahme i majke Manji} Sadike, ro|. Manji}, ro|en je 15. 4. 1968. godine u Gornjoj Kamenici, op{tina Zvornik, gdje je i `ivio, navodno je poginuo dana 2. 7. 1992. godine u mjestu Mehi}i, Gornja Kamenica, op{tina Zvornik. 

  Poziva se sam Manji} Zijad, kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o njegovom `ivotu ili smrti da se u roku od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja oglasa javi Op}inskom sudu @ivinice, Odjeljenje u Kladnju. 

  Po isteku roka od 3 (tri) mjeseca Sud }e donijeti odluku po prijedlogu. 

  (so-2337/05) 


  Op}inski sud u @ivinicama, Odjeljenje u Kladnju, po sudiji Selimba{i} Vehidu, u vanparni~nom predmetu predlagateljice Manji} Sadike, k}eri Ibrahima, Avdage Hasi}a bb, Kladanj, radi progla{enja nestalog lica za umrlo MANJI] AHMETA, sina Ahme iz Gornje Kamenice, op{tina Zvornik, na osnovu ~lana 62. i 65. Zakona o vanparni~nom postupku BiH, izdaje slijede}i 

  OGLAS 

  Manji} Ahmet, sin Ahme i majke Manji} Sadike, ro|. Manji}, ro|en je 24. 10. 1962. godine u Gornjoj Kamenici, op{tina Zvornik, gdje je i `ivio, navodno je poginuo dana 2. 7. 1992. godine u mjestu Mehi}i, Gornja Kamenica, op{tina Zvornik. 

  Poziva se sam Manji} Ahmet, kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o njegovom `ivotu ili smrti da se u roku od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja oglasa javi Op}inskom sudu @ivinice, Odjeljenje u Kladnju. 

  Po isteku roka od 3 (tri) mjeseca Sud }e donijeti odluku po prijedlogu. 

  (so-2338/05) 


  Op}inski sud u Kalesiji, postupaju}i po sudiji Omerovi} Ibrahimu, u vanparni~nom postupku, po prijedlogu Memi{evi} Habibe iz Slavnovi}a - Novo naselje Cvje}ara, op}ina Tuzla, radi dokazivanja smrti protivnika predlaga~a MEMI[EVI] MIRSADA, sina Edhema iz Blje~eva, op}ina Bratunac, zastupan po staratelju Karabegovi} Nihadu, radniku CZSR Sapna, shodno ~lanu 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje slijede}i 

  OGLAS 

  Memi{evi} Mirsad, sin Edhema i majke Habibe, ro|en dana 12. 2. 1979. godine u mjestu Blje~eva, op}ina Bratunac, gdje je imao i posljednje prebivali{te, navodno je umro dana 12. 7. 1995. godine u mjestu Kamenicama, op}ina Bratunac. 

  Poziva se Memi{evi} Mirsad, kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o njegovom `ivotu ili smrti da se javi ovom Sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa. 

  Nakon isteka roka Sud }e odlu~iti po prijedlogu za dokazivanje smrti Memi{evi} Mirsada. 

  (so-2345/05) 


  Op}inski sud u Kalesiji, postupaju}i po sudiji Omerovi} Ibrahimu, u vanparni~nom postupku, po prijedlogu Fejzi} Avde, sina Huseina iz D. Snagova, op}ina Zvornik, radi progla{enja nestalog lica umrlim FEJZI] SEADA, sina Avde iz Snagova, op}ina Zvornik, zastupan po staratelju Karabegovi} Nihadu, radniku CZSR Sapna, shodno ~lanu 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje slijede}i 

  OGLAS 

  Poziva se Fejzi} Sead, sin Avde i majke Fazile, ro|ene Selimovi}, ro|en dana 2. 3. 1959. godine u mjestu Snagovo, op}ina Zvornik, gdje je imao i posljednje prebivali{te, posljednji put vi|en dana 26. 4. 1992. godine u mjestu Crni Vrh, op}ina Zvornik, da se javi ovom Sudu, kao i sva lica koja bilo {ta znaju o njegovom `ivotu ili smrti, u roku od 3 (tri) mjeseca od objavljivanja oglasa, nakon ~ega }e Sud odlu~iti o prijedlogu. 

  (so-2352/05) 


  Op}inski sud u Sarajevu, po sudiji Esmi Jusi}, kao sudiji pojedincu, u vanparni~nom predmetu predlaga~a Gabri} Mevlide iz Sarajeva, Behd`eta Muteveli}a 55, radi progla{enja nestalog lica za umrlog GABRI] JADRANKA iz Sarajeva, zastupan po posebnom staratelju Ibrulj Sa{i, advokatu iz Sarajeva, na osnovu ~l. 65. Zakona o vanparni~nom postupku, dana 24. 11. 2005. godine, van ro~i{ta, izdaje 

  OGLAS 

  Nestali Gabri} Jadranko, sin Nedeljka i majke Ljeposave ro|. Musi}, ro|en 1. 5. 1956. godine u Mostaru, stalno nastanjen u Sarajevu, Behd`eta Muteveli}a 55, nestao 19. 11. 1999. godine u Sarajevu, tako {to se udaljio u nepoznatom pravcu od kada mu se gubi svaki trag. 

  Poziva se sam Gabri} Jadranko, kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o `ivotu ili smrti nestalog da javi ovom Sudu i dostavi raspolo`ive dokaze u roku od 90 dana od dana objave oglasa, svakog radnog dana, soba 330/III, u protivnom Sud }e donijeti odluku po prijedlogu. 

  (so-2353/05) 


  Op}inski sud u Kalesiji, postupaju}i po sudiji Omerovi} Ibrahimu, u vanparni~nom postupku, po prijedlogu Pjani} Izete iz Janje, Drinska 3, radi dokazivanja smrti protivnika predlaga~a PJANI] SADIKA, sina Fadila iz Gornjih Rainaca, op}ina Kalesija, zastupan postaratelju Izetu Had`i}u, radniku CZSR Kalesija, shodno ~lanu 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje slijede}i 

  OGLAS 

  Pjani} Sadik, sin Fadila i majke Emine, ro|ene Mujanovi}, ro|en dana 2. 11. 1968. godine u mjestu Gornji Rainci, op}ina Kalesija, gdje je imao i posljednje prebivali{te, navodno je umro dana 14. 6. 1995. godine na Visu, op}ina Kalesija. 

  Poziva se Pjani} Sadik, kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o njegovom `ivotu ili smrti, da se javi ovom Sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa. 

  Nakon isteka roka Sud }e odlu~iti po prijedlogu za dokazivanje smrti Pjani} Sadika. 

  (so-2357/05) 


  Op}inski sud Sarajevo, po sudiji [iljak Behiji, u vanparni~nom predmetu predlagatelja Pali} Esme, radi progla{enja nestalog lica umrlim Pali} Avde, zastupan po posebnom staratelju Kuluglija D`enani, po Rje{enju Slu`be socijalne za{tite Op}ine Novo Sarajevo, od dana 26. 10.  2005.g., na osnovu ~l. 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje sljede}i 

  OGLAS 

  Nestali PALI] AVDO, sin Murata i majke Mu{ke, ro|ene Budi}, ro|. 4. 4. 1958. godine u mjestu Kriva~a, op}ina Han-Pijesak, sa posljednjim prebivali{tem u Rogatici, Mar{ala Tita 157, koji je nestao dana 27. 7. 1995. g. u @epi, od kada mu se gubi svaki trag. 

  Poziva se nestali Pali} Avdo, kao i svako drugo lice koje zna bilo {ta o `ivotu i kretanju nestalog poslije navedenog datuma nestanka, da se javi u Op}inski sud u Sarajevu, [enoina 1 soba 129/1. 

  Ukoliko se ne javi Pali} Avdo, kao i svako drugo lice koje zna bilo {ta o kretanju nestalog poslije datuma nestanka, a po isteku roka od 90 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Sud }e donijeti odluku po prijedlogu. 

  (so-2359/05) 


  Op}inski sud u @ivinicama, po sudiji Gurda Mini, u vanparni~nom predmetu predlagateljice Husejinovi} Hurme, k}eri [abana, nastanjena u NPA Karaula, Ulaz 9, @ivinice, radi progla{enja nestalog Husejinovi} Ahmeta za umrlog, na osnovu ~l. 62. i 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje 

  OGLAS 

  HUSEJINOVI] AHMET, sin Huse i majke Hurme, ro|en 20. 10. 1950. godine u Hran~i, op}ina Bratunac, sa posljednjim prebivali{tem u mjestu Hran~a, op}ina Bratunac, koji je nestao dana 11. 5. 1992. godine u Bratuncu. 

  Poziva se sam Husejinovi} Ahmet, kao i druga lica koja bilo {ta znaju o njegovom `ivotu ili smrti da se u roku od 3 mjeseca od objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije  BiH" jave ovom Sudu. 

  Po proteku navedenog roka, Sud }e donijeti odluku po prijedlogu za progla{enje nestalog Husejinovi} Ahmeta za umrlog. 

  (so-2361-A/05) 


  Op}inski sud Mostar objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  Kod Op}inskog suda Mostar u toku je izvanparni~ni postupak za progla{enje nestalog   umrlim, po prijedlogu predlagatelja Le`aja Todora iz Mostara, protiv predlo`enika KAPETANOVI] DAMIRA, sina Mustafe, ro|enog 02. 4. 1960. godine u Mostaru, sa posljednjim prebivali{tem ulica Stjepana Radi}a 60/6, za koga se smatra da je nestao dana 21. 9. 1993. godine, usljed ratnih dejstava. 

  Poziva se nestali Kapetanovi} Damir, sin Mustafe, kao i sve osobe kojima su poznati bilo kakvi podaci o `ivotu i smrti nestalog da to jave Op}inskom sudu Mostar, Adema Bu}a 20, u roku od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja ovog oglasa. 

  (so-2364/05) 


  Op}inski sud Mostar objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  Kod Op}inskog suda Mostar u toku je izvanparni~ni postupak za dokazivanje smrti po prijedlogu predlagatelja Matrak Danila, sina \or|a iz Mostara, zastupanog po pun. ]upina Faruku, advokatu iz Mostara, protiv predlo`enika MATRAK DANICE, k}eri Du{ana, ro|ene 26. 9. 1908. godine u Gnojnicama, op}ina Mostar, sa posljednjim prebivali{tem u Gnojnicama, op}ina Mostar, za koju se smatra da je umrla u mjesecu srpnju 1993. godine. 

  Poziva se umrla Matrak Danica, k}i Du{ana, kao i sve osobe kojima su poznati bilo kakvi podaci o `ivotu i smrti nestale, da to jave Op}inskom sudu Mostar, Adema Bu}a 20, u roku od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja ovog oglasa. 

  (so-2365/05)   POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA 

  Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Brki} Emini, u pravnoj svari tu`itelja \ulovi} Salke, sina Husejna iz D. Petrovica 63, zastupan po punomo}niku Bijedi} Enveru, advokatu iz Tuzle, protiv tu`enih: Pjevi} Salka, sina Osmana, Pjevi} Munire, k}eri Osmana, \ulovi} Zaima, sina Husejna, Pjevi} Mehmeda, sina [ahima, Pjevi} Damira, sina [ahima, Pjevi} Amira, sina [ahima, Pjevi} ]azima, sina Mehmeda, Pjevi} Melihe, k}eri D`eme, Pjevi} D`emila, sina Hasana, \ulovi} Sinana, sina Mustafe, Pjevi} Mustafe, sina Mustafe, Hod`i} Nezire ro|ene Pjevi} i Pjevi} Zlatke ro|. \ulovi}, nepoznatog boravi{ta, zastupanih po privremenom zastupniku Pjevi} ]azimu, sinu Mehmeda iz D. Petrovica 65, radi utvr|enja, izdao je dana 30. 11. 2005. godine slijede}i 

  OGLAS
  O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

  Tu`enima: \ulovi} Sinanu, sinu Emina, Pjevi} Omeru, sinu Mustafe, \ulovi} Zejru, sinu Mehmeda, Pjevi} Mustafi, sinu Mustafe, Hod`i} Neziri r. Pjevi} i Pjevi} Zlatki r. \ulovi}, nepoznatog boravi{ta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Pjevi} ]azimu, sinu Mehmeda koji }e ih zastupati u predmetnoj pravnoj stvari, a po Rje{enju ovog Suda broj P-1279/05 od 30. 11. 2005. godine. 

  Privremeni zastupnik ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika koja }e obavljati dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je istima postavio staraoca. 

  (so-2328/05) 


  Op}inski sud u Kaknju objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  Op}inski sud u Kaknju, u pravnoj stvari tu`itelja Terzi} Nenada, sina Mitra iz Kaknja, zastupan po advokatu Mesudu Obraliji iz Kaknja, protiv tu`enih: 1. Toki} Du{ka, sina Ljubosava, iz Kaknja, trenutno nepoznatog boravi{ta, i 2. Toki} Du{ke, k}eri Ljubosave, iz Kaknja, trenutno nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja vlasni{tva v. s. 2.000,00 KM, Rje{enjem broj P-140/2005 od 21. 9. 2005. godine na prijedlog tu`itelja, tu`enim Toki} Du{ku i Toki} Du{ki postavio je privremenog zastupnika u li~nosti advokata [ljuka Hamdije iz Kaknja, jer je prebivali{te tu`enih nepoznato i nema punomo}nika u ovoj pravnoj stvari, tako da bi redovni postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, te bi mogle nastati {tetne posljedice za stranke. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`ene sve dok se oni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja. 

  Ovaj oglas objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benim novinama ZE-DO kantona" i preko oglasne table ovog Suda. 

  (so-2351/05) 


  Op}inski sud u Livnu, po sutkinji Sofiji Vrdoljak, u pravnoj stvari tu`itelja Sime Karana, sina Bo`e iz Ra{}ana, sa boravkom u Aran|enovcu, Branislava Mi{i}a 5, zastupanog po punomo}niku Predragu Kelavi, odvjetniku iz Tomislavgrada, protiv tu`enika 1. Karan Pere pok. Tome iz Ra{}ana, Karan Ljube pok. Sime iz Ra{}ana, 3. Karan Milana pok. Sime iz Ra{}ana, 4. Karan Marka pok. Bo`e iz Tomislavgrada, 5. Karan Milana pok. Mije iz Novog Sada, svi sada nepoznatog mjesta boravi{ta, radi utvr|enja i dr., dana 8. 12. 2005. godine izdaje sljede}i 

  OGLAS
  O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

  Rje{enjem ovog Suda broj P-238/03-T od 8. 12. 2005. godine, a na temelju ~1. 296. st. 1. i 2. to~. 4. ZPP, tu`enima: 1. Karan Peri pok. Tome iz Ra{}ana, Karan Ljubi pok. Sime iz Ra{}ana, 3. Karan Milanu pok. Sime iz Ra{}ana, 4. Karan Marku pok. Bo`e iz Tomislav grada, 5. Karan Milanu pok. Mije iz Novog Sada, sada nepoznatog mjesta boravi{ta postavljen je zakonski zastupnik u osobi Sanje Kraljevi}, odvjetnice iz Tomislavgrada, jer bi redovit postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enima trajao dugo, usljed ~ega bi mogle nastati {tetne posljedice za tu`itelja. 

  Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enike u postupku sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enima postavio skrbnika. 

  (so-2366/05)   LIKVIDACIJE 

  Op}inski sud u Ora{ju objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  ZAKLJU^UJE SE likvidacioni postupak nad tvrtkom "Slobodna zona Ora{je" d.o.o. Ora{je, Zona poduzetni{tva B/2, upisana u registarski ulo`ak Kantonalnog suda u Od`aku, broj I-1070, na osnovu Rje{enja o upisu broj U/I-170/02 od 20. 11. 2002. godine. 

  Likvidator Ru`ica @ivkovi} iz Donje Mahale, Bana Jela~i}a 91, razrje{ava se slu`be likvidatora. 

  Imovina pravnog lica bli`e navedena u popisu imovine, nakon prestanka tvrtke ostaje osniva~u "Mix" d.o.o. Ora{je, Zona poduzetni{tva B/2. 

  Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti izvr{it }e se brisanje tvrtke u Registru pravnog lica kod Op}inskog suda u Ora{ju i u svim javnim registrima. 

  Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

  (so-2318/05) 


  Op}inski sud u Ora{ju objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  ZAKLJU^UJE SE likvidacioni postupak nad pravnim licem "Trend Rapid" d.o.o. za promet i usluge Ora{je, ul. 14. broj 72,  upisane u registarski ulo`ak Kantonalnog suda Od`ak, broj I-1249, na osnovu Rje{enja o upisu broj U/I-141/01 od 17. 10. 2001. godine. 

  Likvidator Parad`ikovi} Ivo iz mjesta Hrgovi Donji, op}ina Grada~ac, razrje{ava se slu`be likvidatora. 

  Imovina pravnog lica bli`e navedena u popisu imovine, nakon prestanka tvrtke ostaje osniva~u Ivici ]a}i}u, Dubrave 92, Br~ko Distrikt. 

  Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti izvr{it }e se brisanje tvrtke u Registru pravnog lica kod Op}inskog suda u Ora{ju i u svim javnim registrima. 

  Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

  (so-2319/05) 


  Op}inski sud Mostar objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  Zaklju~uje se postupak likvidacije nad Gospodarskim dru{tvom "MO BYTE" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u mostaru, M. Tita 98, upisanog u registarski ulo`ak @upanijskog-Kantonalnog suda Mostar, broj 1-1348, na temelju Rje{enja o upisu broj UF/I-192/2000 od 21. 6. 2000. godine. 

  Likvidator Dru{tva Zijo Veledar iz Mostara, razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

  Nov~ana sredstva u iznosu od 80,83 KM, te osnovna sredstva: stala`a pol. metalna, kompjuter sa {tamp., telefax Panasonic, stol kancelarijski, stolica, Celeron II, VaS KX-FL 501 EE, pobli`e opisana u popisu imovine kao prilog izvije{}u od 24. 11. 2005. godine, u vrijednosti od 3.435,05 KM nakon prestanka prane osobe ravnopravno se dijeli i vra}a osniva~ima Vahidi Jaki} i Salki Krpi u omjeru 50% : 50%. 

  Po pravomo}nosti ovog Rje{enja po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje gore ozna~enog Dru{tva iz svih javnih registara, odnosno iz Registra @upanijskog-Kantonalnog suda Mostar, upisanog po Rje{enju broj UF/I-191/2000 od 21. 6. 2000. godine, a izvod iz ovog Rje{enja objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i ovog Suda. 

  Tro{kovi postupka padaju na teret Dru{tva. 

  (so-2320/05) 


  Op}inski sud u Biha}u objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom DOO "Asy-comerc" Biha}, sa sjedi{tem u Biha}u, Ozimice I, TO-13, osniva~a Salihod`i} Elvisa, upisanog u registarski ulo`ak Kantonalnog suda Biha}, broj 1-2330-00, na osnovu Rje{enja o upisu u sudski registar subjekta upisa broj U/I-1058/2000 od 24. 2. 2000. godine. 

  Razrje{ava se du`nosti likvidator navedene firme Salihod`i} Elvis iz Biha}a, Mimara Hajredina 38. 

  Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, DOO "Asy-comerc" Biha} brisat }e se iz Registra Op}inskog suda Biha} i iz svih javnih registara, a izvod iz ovog Rje{enja objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj tabli ovog Suda. 

  (so-2321/05) 


  Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Jusi~i} Samiru, u postupku predlaga~a Fo~i} Nusreta iz @ivinica, Prva ulica broj 3, radi likvidacije pravnog lica "FONUS-PROM" d.o.o. @ivinice, donio je dana 28. 10. 2005. godine, 

  RJE[ENJE 

  ZAKLJU^UJE SE likvidacaioni postupak nad pravnim licem "FONUS-PROM" d.o.o. @ivinice, upisan u registarski ulo`ak Op}inskog suda u Tuzli, broj 1-9385, na osnovu Rje{enja o upisu broj U/I-79/00 od 12. 1. 2000. godine. 

  Likvidator Fo~i} Nusret iz @ivinica, Prva ulica broj 3, razrje{ava se slu`be likvidatora. 

  Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

  Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

  (so-2322/05) 


  Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a Juki} Jurice i Juki} Svjetlane, oboje iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "SLEJ" Tuzla, donio je dana 21. 11. 2005. godine slijede}e 

  RJE[ENJE 

  ZAKLJU^UJE SE likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "SLEJ" Tuzla, upisanog u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli, broj U/I-521/2000, reg. broja 1-10868 od 2. 2. 2000. godine. 

  Likvidator Juki} Svjetlana, k}i Du{ana iz Tuzle, Veljka Luki}a 80, razrje{ava se slu`be likvidatora. 

  Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti izvr{it }e se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. 

  Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

  (so-2323/05) 


  Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a Bahi} Damira i Mehi} Denise, oboje iz Grada~ca, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "Bahi}" Grada~ac, donio je dana 23. 11. 2005. godine slijede}e 

  RJE[ENJE 

  ZAKLJU^UJE SE likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. Bahi}" Grada~ac, upisanog Rje{enjem Kantonalnog suda u Tuzli, upisa subjekta u sudski registar reg. mat. broja 1-1520, broj Rje{enja U/I-190/96 od 15. 4. 1996. godine. 

  Likvidator Bahi} Damir, sin Ibrahima, iz Sarajeva,  razrje{ava se slu`be likvidatora. 

  Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti izvr{it }e se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. 

  Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

  (so-2324/05) 


  Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a Muminhod`i} Kasima iz Tuzle, zastupanog po punomo}niku Telalovi} Mirzi, advokatu iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica d.j.l. "MEDICINA I TEHNIKA"  Lukavac, donio je dana 23. 11. 2005. godine slijede}e 

  RJE[ENJE 

  POKRE]E SE postupak likvidacije nad pravnim licem d.j.l. "MEDICINA I TEHNIKA"  Lukavac, upisanog Rje{enjem Vi{eg suda u Tuzli broj U/I-2655/96, reg. broj 1-7894 od 10. 10. 1996. godine. 

  Za likvidatora se postavlja Muminhod`i} Kasim, sin Red`epa, iz Tuzle, Stupine B-11/02. 

  Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj tabli Suda. 

  Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

  Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz Registra Kantonalnog suda Tuzla kao i u svim javnim registrima. 

  Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

  (so-2325/05) 


  Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a Bojad`ija Mirsada iz Srebrenika, zastupanog po punomo}niku Suljagi} Emiru, advokatu iz Srebrenika, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "Mirad`" Srebrenik, donio je dana 24. 11. 2005. godine slijede}e 

  RJE[ENJE 

  POKRE]E SE postupak likvidacije nad pravnim licem d.o.o. Mirad`" Srebrenik, upisanog u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli broj U/I-1491/01, mat. reg. broja 1-12243 od 30. 7. 2001. godine. 

  Za likvidatora se postavlja Bojad`ija Mirsad, sin Sulje iz Srebrenika, Maka Dizdara bb. 

  Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj tabli Suda. 

  Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

  Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz Registra Kantonalnog suda Tuzla kao i u svim javnim registrima. 

  Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

  (so-2326/05) 


  Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a Halilovi} Abdulaha iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "Autotehna" Tuzla, donio je dana 17. 11. 2005. godine slijede}e 

  RJE[ENJE 

  POKRE]E SE postupak likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "Autotehna" Tuzla, upisanog u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli broj U/I-652/97, mat. reg. broja 1-9049 od 16. 6. 1997. godine. 

  Za likvidatora se postavlja Halilovi} Abdulah, sin Zaima iz Tuzle, Ismeta Mujezinovi}a 26. 

  Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj tabli Suda. 

  Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

  Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz Registra Kantonalnog suda Tuzla kao i u svim javnim registrima. 

  Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

  (so-2327/05) 


  Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a Josipovi} An|e iz Grada~ca, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "ANNI" Grada~ac, donio je dana 16. 11. 2005. godine slijede}e 

  RJE[ENJE 

  ZAKLJU^UJE SE likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "ANNI" Grada~ac, upisanog u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli broj U/I-3575/00, reg. broj 1-11622 od 4. 4. 2000. godine. 

  Likvidator Josipovi} An|a, k}i Ive iz Grada~ca, Reufa Huseinagi}a bb, razrje{ava se slu`be likvidatora. 

  Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. 

  Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

  (so-2334/05) 


  Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  Zaklju~uje se likvidacioni  postupak nad pravnim licem Trgovinsko-uslu`no dru{tvo "GAJ - EXPORT - IMPORT" D.O.O. BUGOJNO, Vrbanja bb, upisano u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici broj U/I-953/90 od 23. 10. 1990. godine, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-169, na osnovu Rje{enja o upisu broj U/I-953/90 od 23. 10. 1990. godine. 

  Likvidator Musi} Mujo, sin Tahira iz Bugojna, Donje Karad`e bb, razrje{ava se slu`be likvidatora. 

  Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, a po slu`benoj du`nosti izvr{it }e se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. 

  Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

  (so-2335/05) 


  Op}inski sud u Sarajevu objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "SANSE SOUCI" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u, Marka Maruli}a 2, Sarajevo. 

  2.    Za likvidatora se imenuje Amra Gurda, advokat iz Sarajeva. 

  3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i obaveza pravnog lica. 

  4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

  5.    Rje{enje se ima dostaviti Kantonalnom sudu Sarajevo - Odjeljenje za registar, na broj Rje{enja UF/I-2257/04 od 23. 12. 2004. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-24939, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

  6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

  7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

  (so-2339/05)   Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "BH TRADING" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu na valiko i malo i posredni{tvo, Sarajevo, Urijan dedina 127-A. 

  2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Amila Eterovi}, advokat iz Sarajeva. 

  3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-24203, a po Rje{enju broj UF/I-670/03 od 13. 6. 2003. godine i UF/I-2407/03 od 5. 1. 2004. godine. 

  4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

  5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

  (so-2340/05) 


  Op}inski sud u Sarajevu objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "EVERBIH" Dru{tvo za hidroizolacione i zavr{ne radove u gra|evinarstvu d.o.o. Sarajevo, Olimpijska 42. 

  2.    Za likvidatora se imenuje Aida Kadribegovi} iz Sarajeva, Olimpijska 42. 

  3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i obaveza pravnog lica. 

  4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

  5.    Rje{enje se ima dostaviti Kantonalnom sudu Sarajevo - Odjeljenje za registar, na Rje{enje broj UF/I-2206/00 od 25. 7. 2001. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-21314, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

  6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

  7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

  (so-2342/05) 


  Op}inski sud u Biha}u, po ste~ajnom sudiji [ahinovi} Gari, povodom prijedloga privrednog dru{tva kao du`nika "H-S ANITA" DOO BOSANSKA KRUPA, zastupanog po zz Hafizovi} Huseinu, a ovaj po punomo}niku advokatu Tatarevi} Mirsadu, za otvaranje ste~ajnog postupka nad imovinom du`nika, dana 28. 11. 2005. godine, donio je slijede}e 

  RJE[ENJE 

  1.    Pokre}e se prethodni postupak radi utvr|ivanja uslova za otvaranje ste~ajnog postupka nad du`nikom "H-S ANITA" DOO BOSANSKA KRUPA, Hod`inac 74. 

  1.    Za privremenog ste~ajnog upravnika u privrednom dru{tvu "H-S ANITA" DOO BOSANSKA KRUPA, imenuje se Sivi} Rasim iz Bosanske Krupe, Me|umostovi 30. 

      Privremeni ste~ajni upravnik je du`an: 

  -    izvr{iti pregled du`nikovih poslovnih prostorija i izvr{iti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju du`nika 

  -    utvrditi da li postoji razlog za otvaranje ste~ajnog postupka 

  -    ispitati da li }e imovina ste~ajnog du`nika pokriti tro{kove ste~ajnog postupka 

  -    utvrditi da li se poslovanje ste~ajnog du`nika mo`e u cjelini ili djelimi~no nastaviti u toku prethodnog postupka (~lan 16 st.) 

      Privremeni ste~ajni upravnik je du`an podnijeti svoj izvje{taj ovom Sudu u roku od 30 dana od dana dono{enja ovog Rje{enja, u kojem }e izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju. 

  2.    Ovo se Rje{enje objavljuje u "Slu`benim novinama Federacije BiH" te se povjerioci pozivaju da privremenom  ste~ajnom upravniku bez odlaganja saop{te koje }e mjere osiguranja na predmetima ste~ajnog du`nika oni zahtijevati. 

  (so-2343/05) 


   Op}inski sud Zenica objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  Otvara se dana 1. 12. 2005. godine u 15,00 sati ste~ajni postupak nad firmom Dru{tvo za trgovinu naftom i naftnim derivatima "Europuls" d.o.o. Usora, @abljak. 

  Za ste~ajnog upravnika imenuje se [kapur Hazim, dipl. oec. iz Te{nja, Krndija TKB 4/6. 

  Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana prijave svoja potra`ivanja kod Op}inskog suda Zenica, na broj St-16/04, uz uplatu sudske takse na prijavu u iznosu od 30,00 KM na `irora~un broj 134-010-00000016-72, vrsta prihoda 722221, primalac ZE-DO kanton, kod IKB DD Zenica, sa naznakom svrha doznake "prijava potra`ivanja u St-16/04". 

  Podnosioci prijave u prijavi trebaju nazna~iti svoju firmu, sjedi{te (boravi{te), pravni osnov i iznos potra`ivanja kao i broj svog `irora~una. 

  Pozivaju se povjerioci da ste~ajnog upravnika u roku od 30 dana obavijeste koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika navo|enjem predmeta na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osigurano potra`ivanje. 

  Pozivaju se du`nici ste~ajnog du`nika da svoje obaveze bez odlaganja izmire. 

  Ujedno se odre|uje ro~i{te za Skup{tinu povjerilaca na kome se ispituju prijave potra`ivanja, na kom }e se odr`ati Skup{tina povjerilaca i donijeti odluka o daljnjem toku ste~ajnog postupka za dan 7. 2. 2006. godine u 11,00 sati, te se o istom povjerioci obavje{tavaju. 

  Ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

  (so-2344/05 


  Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "IGODAR ART KOMERC" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, Patriotske lige 22. 

  2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora [ili} Dario, Patriotske lige 22. 

  3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-23462, a po Rje{enju broj UF/I-75/02 od 8. 2. 2002. godine. 

  4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

  5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

  (so-2346/05) 


  Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "MINNET" Dru{tvo za unutra{nju i vanjsku trgovinu d.o.o. Sarajevo, Gora`danska 3. 

  2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Pjani} Emir iz Sarajeva, Gora`danska 3. 

  3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-20443, a po Rje{enju broj UF/I-290/00 od 6. 11. 2000. godine. 

  4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

  5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

  (so-2347/05) 


  Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Dru{tvo jednog lica za proizvodnju, trgovinu i usluge "DENTISTRY TRADE" Sarajevo, Avde Smailovi}a 3/D. 

  2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Hraba~ Bori{a iz Sarajeva, Avde Smailovi}a 3/D. 

  3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-17604, a po Rje{enju broj UF/I-3957/96 od 18. 11. 1996. godine. 

  4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

  5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

  (so-2348/05) 


  Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "IMPECO" Dru{tvo za prozvodnju, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, Vogo{}a - p.o. Zvijezda 20. 

  2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Saliha Re`i}, advokat iz Sarajeva. 

  3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-24997, a po Rje{enju broj UF/I-167/05 od 27. 1. 2005. godine. 

  4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

  5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

  (so-2356/05) 


  Op}inski sud Travnik objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  Op}inski sud Travnik, po sucu Jasni Sofovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Proizvodnog, transportnog, prometnog dru{tva "Jedinstvo" d.o.o. Vitez, koga zastupa Vi{nja Miku{, advokat iz Travnika, Antuna Mavraka 20, protiv tu`ene Hanife Arnaut, udate [ehovi}, iz Oglavaka, nepoznatog boravi{ta, radi priznavanja prava vlasni{tva v. s. 2.000,00 KM, 

  je postavio Marka Vujinovi}a, advokata iz Travnika, Centar I Lamela, kao privremenog zastupnika tu`enog, a na osnovu ~lana 296. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 53/03). 

  Privremeni zastupnik }e tu`enog zastupati u navedenoj pravnoj stvari dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne postavi staraoca. 

  (so-2362/05) 


  Op}inski Sud u Travniku objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  Provest }e se postupak likvidacije nad Proizvodno, prometnim i uslu`nim dru{tvom "BISSKORTI" D.O.O. TRAVNIK - TURBE, [aki}i 1, upisan u sudski registar Kantonalnog suda Travnik, broj U/I- 730/00 od 5. 5. 2000. godine , registarski broj subjekta upisa 1-1441. 

  Za likvidatora se postavlja [aki} Samir, sin Hajdera iz Turbeta, [aki}i 1. 

  Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH"  i na oglasnoj plo~i Suda. 

  Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja, smatrat }e se da je likvidacioni postupak zaklju~en. 

  Po proteku navedenog roka i nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravosna`no, PPUD "BISSKOTI" D.O.O. Travnik - Turbe, brisat }e se iz sudskog registra kao i iz drugih javnih registara. 

  Imovina koja je preostala pripada osniva~u Dru{tva, kojom on odgovara za obaveze prema tre}im licima koje bi eventualno nakon pravosna`nosti Rje{enja imala imovinsko-pravne zahtjeve prema subjektu koji se likvidira. 

  Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

  (so-2363/05) 


  Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a [ehovi} Ibrahima iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "Mont-Commerce" Tuzla, donio je dana 12. 12. 2005. godine slijede}e 

  RJE[ENJE 

  POKRE]E SE postupak likvidacije nad pravnim licem "Mont-Commerce" d.o.o. Tuzla, upisanog u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli, broj U/I-551/2000, reg. ulo{ka 1-11522 od 4. 2. 2000. godine. 

  Za likvidatora se postavlja [ehovi} Ibrahim, sin Mahmuta, iz Tuzle, Bosne srebrene 87. 

  Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj tabli Suda. 

  Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

  Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz Registra Kantonalnog suda Tuzla, kao i u svim javnim registrima. 

  Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

  (so-2376/05) 


  Op}inski sud u Zenici objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  Zajklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Elektro-MN" d.o.o. Dru{tvo za projektovanje i elektroinstalacione radove, @abljak bb, Usora, osniva~a Mulali} Narcisa, a koje je upisano u Registar pravnih subjekata u Registru koji se vodi kod Op}inskog suda u Zenici, u registarskom ulo{ku broj 1-8909, po Rje{enju broj U/I-1753/03 od 28. 12. 2003. godine. 

  Likvidator se razrje{ava  du`nosti likvidatora nad pravnim licem "Elektro-MN" d.o.o. Dru{tvo za projektovanje i elektroinstalacione radove @abaljak bb, Usora, osniva~a Mulali} Narcisa. 

  Po pravosna`nosti Rje{enja broj L-62/05 od 17. 11. 2005. godine kojim je zaklju~en likvidacioni postupak, navedeno pravno lice brisat }e se iz registarskog ulo{ka koji se vodi kod Op}inskog suda u Zenici i svih drugih javnih registara. 

  Imovina pravnog lica predaje se osniva~u koji je preuzeo obavezu izmirenja eventualnih obaveza pravnog lica. 

  (so-1786-a-F/05) 


  Op}inski sud u Zenici, sudija Selim Brki}, objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem Dru{tvo za prozvodnju, in`injering, promet, unutra{nju i vanjsku trgovinu i usluge "KFS" d.j.l. Breza, kojeg zastupa Kova~evi} Fahrudin, direktor Dru{tva, ul. 6. aprila bb. 

  Za likvidatora se postavlja Kova~evi} Fahrudin, 6. aprila bb, Breza. 

  Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja prema Dru{tvu, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti i Dru{tvo }e se brisati iz Registra koji se vodi kod Op}inskog suda u Zenici. 

  Prijave potra`ivanja podnesene po proteku roka od 30 dana ne}e se uzimati u obzir u ovom likvidacionom postupku. 

  Po pravosna`nosti Rje{enja o zaklju~enju likvidacionog postupka likvidator }e biti razrije{en du`nosti, Dru{tvo }e se brisati iz Registra koji se vodi kod Op}inskog suda u Zenici, registarski broj 1-7555, po Rje{enju broj U/I-1356/00 od 27. 4. 2001. godine. 

  Predlaga~ se obavezuje da snosi sve tro{kove i obaveze nastale tokom likvidacionog postupka. 

  (so-1787-a-F/05) 


  Op}inski sud Zenica Rje{enjem, broj U/I-1995/05 od 7. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

  Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici, broj L-22/05 od 22. 9. 2005. godine, koje Rje{enje je pravosna`no na dan 28. 10. 2005. godine, zaklju~en je likvidacioni postupak nad firmom "ORD CENTRUM" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam Olovo, pa se ista bri{e iz sudskog registra. 

  (so-1797-a-F/05) 


  Op}inski sud u Sarajevu objavljuje sljede}i 

  OGLAS 

  Stavlja se van snage Rje{enje ovog Suda, broj St. 4/05 od 15. 11. 2005. godine i ro~i{te za raspravljanje i glasanje o ste~ajnom planu zakazano za dan ~etvrtak, 15. decembra 2005. godine, u 11,00 sati ne}e se odr`ati. 

  Ujedno se odre|uje da }e se dana 15. decembra 2005. godine,  ~etvrtak, u 11,00 sati odr`ati drugo ispitno ro~i{te na kojem }e se ste~ajni upravnik izjasniti o prijavama potra`ivanja o kojima se do sada nije izjasnio. 

  (so-1820-a-F/05) 


  Op}inski sud u Zenici, sudija Selim Brki}, objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem Privredno dru{tvo za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge "[UMI]-COMEREC" export-import d.o.o. @ep~e, Radovlje bb, koju zastupa [umi} Franjo, direktor Dru{tva. 

  Za likvidatora se postavlja [abi} Ibrahim, advokat iz Zavidovi}a, ul. Zlatnih ljiljana bb. 

  Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja prema Dru{tvu, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti i Dru{tvo }e se brisati iz Registra koji se vodi kod Op}inskog suda u Zenici. 

  Prijave potra`ivanja podnesene po proteku roka od 30 dana ne}e se uzimati u obzir u ovom likvidacionom postupku. 

  Po pravosna`nosti Rje{enja o zaklju~enju likvidacionog postupka likvidator }e biti razrije{en du`nosti, Dru{tvo }e se brisati iz Registra koji se vodi kod Op}inskog suda u Zenici, registarski broj  1-7629, po Rje{enju broj U/I-738/04 od 5. 7. 2004.godine. 

  Predlaga~ se obavezuje da snosi sve tro{kove i obaveze nastale tokom likvidacionog postupka. 

  (so-1832-a-F/05) 


  Op}inski sud u Zenici, sudija Selim Brki}, objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem Izdava~ko, proizvodno, prometno i uslu`no preduze}e "TESA PRINT TRADE" Zenica, d.j.l., Dobrovoljnih davalaca krvi - Radakovo VI, kojeg zastupa Terzi} Sabahudin, direktor Dru{tva. 

  Za likvidatora se postavlja Dragolji} Nina, advokat iz Zenice. 

  Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja prema Dru{tvu, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti i Dru{tvo }e se brisati iz Registra koji se vodi kod Op}inskog suda u Zenici. 

  Prijave potra`ivanja podnesene po proteku roka od 30 dana ne}e se uzimati u obzir u ovom likvidacionom postupku. 

  Po pravosna`nosti Rje{enja o zaklju~enju likvidacionog postupka likvidator }e biti razrije{en du`nosti, Dru{tvo }e se brisati iz registra koji se vodi kod Op}inskog suda u Zenici registarski broj 1-941, po Rje{enju broj U/I-l012/00 od 12. 2. 2001.godine. 

  Predlaga~ se obavezuje da snosi sve tro{kove i obaveze nastale tokom likvidacionog postupka. 

  (so-1833-a-F/05) 


  Op}inski sud u Zenici, sudija Selim Brki}, objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem Trgova~ko preduze}e ,,VEMIX" d.o.o. Kakanj p.o., sa sjedi{tem Stjepana Kova~evi}a 2, Kakanj, osniva~a Trgova~ko preduze}e "Mladost" d.o.o. Kakanj, Veispahi} Belma. 

  Za likvidatora se postavlja Dragolji} Nina, advokat iz Zenice. 

  Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja prema Dru{tvu, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti i Dru{tvo }e se brisati iz Registra koji se vodi kod Op}inskog suda u Zenici. 

  Prijave potra`ivanja podnesene po proteku roka od 30 dana ne}e se uzimati u obzir u ovom likvidacionom postupku. 

  Po pravosna`nosti Rje{enja o zaklju~enju likvidacionog postupka likvidator }e biti razrije{en du`nosti, Dru{tvo }e se brisati iz Registra koji se vodi kod Op}inskog suda u Zenici, registarski broj  1-1798, po Rje{enju broj U/I-1530/91 od 3. 1. 1991.godine. 

  Predlaga~ se obavezuje da snosi sve tro{kove i obaveze nastale tokom likvidacionog postupka. 

  (so-1834-a-F/05) 


  Op}inski sud u Zenici, sudija Selim Brki}, objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem Dru{tvo za transport, trgovinu i otkup sekundarnih sirovina ,,\ANGO-[PED"d.o.o. Kakanj, Papratnica 95, Kakanj, koju zastupa Sejdi} Adis, direktor. 

  Za likvidatora se postavlja Plasto [efkija, advokat iz Kaknja, Zgo{}anska 37. 

  Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja prema Dru{tvu, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti i Dru{tvo }e se brisati iz Registra koji se vodi kod Op}inskog suda u Zenici. 

  Prijave potra`ivanja podnesene po proteku roka od 30 dana ne}e se uzimati u obzir u ovom likvidacionom postupku. 

  Po pravosna`nosti Rje{enja o zaklju~enju likvidacionog postupka likvidator }e biti razrije{en du`nosti, Dru{tvo }e se brisati iz Registra koji se vodi kod Op}inskog suda u Zenici, registarski broj  1-8094, po Rje{enju broj U/I-1665/2000 od 14. 4. 2001. godine. 

  Predlaga~ se obavezuje da snosi sve tro{kove i obaveze nastale tokom likvidacionog postupka. 

  (so-1835-a-F/05) 


  Op}inski sud u Zenici, sudija Selim Brki}, objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem Proizvodno-trgovinskog i uslu`nog preduze}a "ABA - TRADE" Zenica, d.j.l., sa sjedi{tem u Zenici, Zije Dizdarevi}a 30, koju zastupa Berberovi} Pa{ana, direktor Dru{tva. 

  Za likvidatora se postavlja Daji} Ferida iz Zenice, Gora`danska 66. 

  Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja prema Dru{tvu, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti i Dru{tvo }e se brisati iz Registra koji se vodi kod Op}inskog suda u Zenici. 

  Prijave potra`ivanja podnesene po proteku roka od 30 dana ne}e se uzimati u obzir u ovom likvidacionom postupku. 

  Po pravosna`nosti Rje{enja o zaklju~enju likvidacionog postupka likvidator }e biti razrije{en du`nosti, Dru{tvo }e se brisati iz Registra koji se vodi kod Op}inskog suda u Zenici, registarski broj  l-7246, po Rje{enju broj U/I-1107/99 od 9. 12. 1999. godine. 

  Predlaga~ se obavezuje da snosi sve tro{kove i obaveze nastale tokom likvidacionog postupka. 

  (so-1836-a-F/05 


  Op}inski sud u Gora`du objavljuje slijede}i 

  OGLAS 

  1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad privrednim subjektom "Makol" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za vanjsku i unutra{nju trgovinu Gora`de, sa sjedi{tem u Gora`du, Ferida Dizdarevi}a broj 2. 

  2.    Likvidator Ma{ala Ibrahim iz Gora`da, Ferida Dizdarevi}a 2, razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

  3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice }e se brisati iz Registra Op}inskog suda Gora`de, upisano po Rje{enju broj UF/I-68/00 od 25. 2. 2000. godine, i svih javnih registara. 

  4.     Imovina pravnog lica koju ~ine nepokretnosti, poslovni prostor u ul. Kulina Bana broj 2, ranije ulica Proleterskih brigada, povr{ine 57 m2, po Rje{enju Op}inskog suda u Gora`du, broj Dn:II-18/2000 od 26. 4. 2000. godine, u dijelu od 1/1 i dvosoban stan u Sarajevu, ul. Grbavi~ka broj 101, u dijelu od 43/100, po Rje{enju Op}inskog suda u Sarajevu, broj DN 8203/2002 od 26. 7. 2002. godine, nakon prestanka pravne osobe vra}a se osniva~ima Ma{ala Ibrahimu i Ma{ala Arifu. 

  5.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

  6.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

  (so-1840-a-F/05)   PE^ATI - [TAMBILJI 

  Ogla{ava se neva`e}im pe~at sa faksimilom pravougaonog izgleda, dimenzija 2x6 cm, na kojem {tampanim slovima stoji Rasema [ehovi} doktor medicine. 

  (so-2349/05)   OSTALE OBJAVE 

  UNITRADE d.o.o. LJUBU[KI 

  UNICAR d.o.o. LJUBU[KI 

  UNIHYDRAULIC d.o.o. LJUBU[KI 

  OBAVIJEST 

  Obavje{tavaju se ~lanovi navedenih dru{tava kao i njihovi vjerovnici da su Odluke o namjeravanoj reorganizaciji dru{tava UNITRADE d.o.o. LJUBU[KI, UNICAR d.o.o. LJUBU[KI i UNIHYDRAULIC d.o.o. LJUBU[KI, objavljene u "Slu`benim novinama Federacije BiH" (Oglasni dio), broj 65/05 i u dnevnim novinama "San", od 18. 11. 2005. godine, te da su na taj na~in ispunjene pravne pretpostavke o obavje{tavanju ~lanova dru{tva i njegovih vjerovnika, propisane pravnom normom iz ~lanka 64. Zakona o gospodarskim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03). 

  Uprave dru{tava: 

      UNITRADE d.o.o. LjUBU[KI - Marinko Planini} 

      UNICAR d.o.o. LJUBU[KI - Miro Boras 

      UNIHYDRAULIC d.o.o. LJUBU[KI - Branka Vu~i} 

  (so-1850-a-F/05) 


  B-M commerce d.o.o. Kiseljak ogla{ava neva`e}om prometnu dozvolu, serijski broj BH 1855003, izdatu od PS Kiseljak, za vozilo marke TOYOTA LAND CRUISER 120, registarski broj 842-K-317, broj {asije JTEBZ29J300069573. 

  (so-2316/05) 


  Federalno ministarstvo odbrane, Zajedni~ka komanda Vojske Federacije, VJ 2602, Tuzla, ogla{ava neva`e}im registarske tablice, ukupno jedan komad, za specijalno m/v MERCEDES, registarske oznake 775-M-702, broj {asije WDB67132615383128, broj motora 42190510468449. 

  (so-2317/05) 


  SPANISH MARKET d.o.o. Sarajevo, Azi}i 139, ogla{ava neva`e}om saobra}ajnu dozvolu broj BH 1815781, za automobil marke Fiat Doblo, registarske oznake 995-A-074, sa brojem {asije ZFA22300005207412 i brojem motora 1779873. Saobra}ajna dozvola je izdata od strane PU Ilid`a, a vlasnik je SPANISH MARKET d.o.o. 

  (so-2341/05) 


  Firma "FIMF 2001 DOO" ogla{ava neva`e}om saobra}ajnu dozvolu broj BH 2047269, marke vozila DAIMLER-BENZ 207 D, broj {asije 60132818030252, broj motora 61693410012389, godina proizvodnje 1978. 

  (so-2355/05) 


  Federalno ministarstvo odbrane, Zajedni~ka komanda Vojske Federacije, V.J. 2201 Sarajevo, ogla{ava neva`e}im registarske tablice za motorno vozilo TAM 150, registarskih oznaka 170-K-913. 

  (so-2361/05) 


  Op}inski sud u Zenici objavljuje slijede}u 

  ISPRAVKU OGLASA 

  U oglasu objavljenom u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 55/05 od 14. 9. 2005. godine - strana XXIV - rije~ "CENTROTRANS" u prvom pasusu oglasa zamjenjuje se rije~ju  "CENTROTURS". 

  U ostalom dijelu oglas ostaje neizmijenjen. 

  (so-1785-a-F-05)   BRISANJE IZ SUDSKOG REGISTRA 

  Op}inski sud u Zenici Rje{enjem broj U/I-1966/05 od 28. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

  Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici, broj U/I-1966/05 od 28. 10. 2005. godine, bri{e se po slu`benoj du`nosti "RAZVITAK" Poduze}e za proizvodnju, trgovinu i ugostiteljstvo, @ep~e, potpuna odgovornost, sa sjedi{tem u @ep~u, Globarica bb, nakon zaklju~enog likvidacionog postupka, a na osnovu pravosna`nog Rje{enja Op}inskog suda u Zenici, broj L-173/04 od 21. 7. 2005. godine. Rje{enje je pravosna`no 24. 8. 2005. godine, upisano na registarskom ulo{ku broj 1-7636. 

  (so-1798-a-F/05)   UPISI U SUDSKI REGISTAR 


  BIHA] 

  Kantonalni sud Biha} Rje{enjem broj U/I-401/05 upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

  Odlukom o osnivanju od 20. 4. 2005. god. osniva se Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "SEDEX" sa sjedi{tem u Biha}u, Zaklopac 43, skra}eni naziv d.o.o. "SEDEX" sa osniva~kim kapitalom od 2.000,00 KM osniva~em i direktorom [abanovi} [efketa. 

  Djelatnost firme je: 02.0 [umarstvo i {umarske usluge, 02.01 [umarstvo, 02.011 Uzgoj i za{tita {uma, 02.012 Iskori{tavanje {uma, 02.02 02.020 [umarske usluge, 51.1 Trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovorenoj osnovi (posredni~ka prodaja), 51.3 Trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.4 Trgovina na veliko ku}anskim proizvoda, osim, 51.46 51.460 51.5 Trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima, ostacima i otpacima 51.53 Trgovina na veliko drvetom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.6 Trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom, 51.7 Ostala trgovina na veliko, 52.1 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama,52.2 Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.4 Ostala trgovina na malo novom robom, 52.5 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.6 Trgovina na malo izvan prodavnica, 52.7 Popravak predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, 74.8 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. Spoljna trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisanih djelatnosti. Posredovanje u spoljnotrgovinskom prometu u okviru upisanih djelatnosti. 

  (1/05-B) 


  Kantonalni sud Biha} Rje{enjem broj U/I-467/05 od 31. 5. 2005. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

  Osniva~i dru{tva su Ponjevi} Omer Gornji Puri}i bb, Velika Kladu{a i Ponjevi} Izet Donja Slapnica bb, Velika Kladu{a osnovali su D.o.o za proizvodnju, trgovinu, export-import i usluge "PONJO - COMMPANY" Velika Kladu{a Gornji Puri}i bb.Osniva~ki ulog osniva~a iznosi 2.000 KM, od ~ega Ponjevi} Omer u novcu 1.000,00 KM i Ponjevi} Izet u novcu 1.000,00 KM. Direktor dru{tva je Ponjevi} Omer Velika Kladu{a, koji dru{tvo prestavlja samostalno bez ograni~enja, za svoje obaveze odgovara cjelokupnom imovinom. Sjedi{te dru{tva je: Gornji Puri}i bb, Velika Kladu{a. Skra}eni naziv dru{tva je: D.o.o "PONJO-COMMPANY" Velika Kladu{a. 

  Djelatnost dru{tva je: 20.1 Proizvodnja piljene gra|e i impregnacija drva, 20.3 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.4 Proizvodnja drvene ambala`e, 20.5 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, predmeta od pluta, slame i pletarskih materijal, 25.1 Proizvodnja gumenih proizvoda, 25.2 Proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa, 26.6 Proizvodnja proizvoda od betona, cementa, gipsa i umjetnog kamena, 26.7 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena, 26.8 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, 36.1 Proizvodnja namje{taja, 37.1 Recikla`a metalnih ostataka i otpadaka, 37.2 Recikla`a nemetalnih ostataka i otpadaka, 45.1 Pripremni radovi na gradili{tu, 45.2 Visokogradnja i niskogradnja, izgradnja kompletnih objekata ili njihovih dijelova, 45.3 Instalacijski radovi, 45.4 Zavr{ni gra|evinski radovi, 45.5 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gradnju ili ru{enje sa rukovateljem, 50.1 Trgovina motornim vozilima, 50.2 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.3 Trgovina djelovima i priborom za motorna vozila, 50.4 Trgovina motociklima, odr`avanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora, 50.5 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.1 Trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovorenoj osnovi (posredni~ka prodaja), 51.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i `ivom stokom, 51.3 Trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, 51.4 Trgovina na veliko proizvodima za doma}instvo osim {ifre 51.46 51.460, 51.5 Trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima ostacima i otpacima, 51.6 Trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom, 51.7 Ostala trgovina na veliko, 52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.2 Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.4 Ostala trgovina na malo novom robom (nerabljenom) u specijaliziranim prodavnicama, 52.5 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, 52.6 Trgovina na malo izvan prodavnica, 52.7 Popravak predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo, 55.1 Hoteli, 55.2 Kampovi i druge vrste smje{taja za kra}i boravak, 55.3 Restorani, 55.4 Barovi, 55.5 Kantina (menze) i opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering), 60.2 Ostali kopneni prevoz, 60.21 Ostali kopneni putni~ki promet, redoviti (linijski), 60.22 60.220 Taksi slu`ba, 60.2360.230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.24 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 70.1 Poslovanje vlastitim nekretninama, 70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina,70.3 Poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru. 

  (3/05-B) 


  Kantonalni sud Biha} Rje{enjem broj U/I-404/05 od 29. 4. 2005. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

  Odlukom osniva~a Keserovi} Muhameda, iz Velike Kladu{e ul. Milana Pilipovi}a broj 5, dana 31. 3. 2005. godine osnovano je "FAUNA MK"  d.o.o. Velika Kladu{a. Osniva~ firme je ujedno i direktor Keserovi} Muhamed iz Velike Kladu{e, neograni~eno. Djelatnost dru{tva je: 01.12 01.120.Uzgoj povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog materijala, 01.50. 01.500. Lov, stupi~arenje (traperstvo) i briga o divlja~i i odgovaraju}e usluge, 45. Gra|evinarstvo, 45. 3 Instalacijski radovi, 45.4 Zavr{ni gra|evinski radovi, 50. Trgovina motornim vozilima i motociklima, 50.1 Trgovina motornim vozilima, 50.2. Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.3 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila, 51.Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima, 51.1.Trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovorenoj osnovi (posredni~ka prodaja), 51.2. Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i `ivom stokom, 51.3. Trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, 51.4. Trgovina na veliko proizvodima za doma}instvo osim {ifre 51.46 51.51.460.51.5. Trgovina na veliko nepoljoprivrednim proizvodima ostacima i otpacima, 51.6. Trgovina na veliko ma{inama, opremom i priborom, 51.7. Ostala trgovina na veliko, 52 Trgovina na malo, 52.1 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.2 Trgovina na malo hranom, pi}ima, duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.4. Ostala trgovina na malo novom robom (nerabljenom) u specijalizovanim prodavnicama, 52.5. Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, 52.6. Trgovina na malo izvan prodavnica, 52.7 Popravak predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, 55. Ugostiteljstvo, 55.3. Restorani, 55.4 Barovi, 60. Kopneni prevoz, 60.24. 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 63.1. Pretovar tereta i skladi{tenje robe, 63.20 Ostale prate}e djelatnosti u saobra}aju, 63.4. Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju. 

  U vanjskotrgovinskom poslovanju dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti: 

  Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti' Me|unarodni drumski transport roba; Usluge u okviru upisane djelatnosti' Zastupanje stranih firmi i posredovanje; Unutra{nja i me|unarodna {pedicija; Instalacijski radovi; Zavr{ni gra|evinski radovi; Ugostiteljske i turisti~ke usluge; Druge usluge iz strukture registrirane djelatnosti. 

  (2/05-B)   TUZLA 

  Kantonalni sud u Tuzli Rje{enjem broj U/I-1840/04 od 22. 12. 2004. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

  "EDAXA" d.o.o. za prevoz i usluge Tuzla, pristupio je novi osniva~, Piri} Adnan, tako da su sada osniva~i Dru{tva: Dervi{evi} Suad (dosada{nji osniva~) i Piri} Adnan, oba iz Tuzle, sa ukupnim osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. Osniva~, Dervi{evi} Suad, prenio je dio svog udjela na osniva~a koji pristupa Dru{tvu, tako da u osnovnom kapitalu osniva~i u~estvuju sa udjelima: 

  1. Dervi{evi} Suad - 1.900,00 KM u novcu ili 95,00 %. 2. Piri} Adnan - 100,00 KM u novcu ili 5,00 %. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

  (1243-T/04) 
   

  LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI 


  DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
  SLIJEDE]A DOKUMENTA SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM 


  KANTON SARAJEVO 

  Kr{o/Selim/Emir, Li~nu karu broj 04BTG3628 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

  237/1 

  Kr{o/Selim/Emir, Voza~ku dozvolu broj 04BTB8506 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

  237/2 

  Ivazovi}/Adil/Samira, Svjedo~anstvo III /tre}eg/ razreda Trgova~ke {kole u Sarajevu 

  237/5 

  Krili}/]amil/Igbala, Li~nu kartu broj 03BSA3502 izdata PU Novo Sarajevo 

  237/6 

  Gotovu{a/Uzeir/Lejla, Bankovne kartice broj 090003632-8, 100000777-1.,130002317-1 i 190000777-2 Raiffeis. bank Sarajevo 

  237/8 

  Star~evi}/Vlado/Vera, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novi Grad Sarajevo 

  237/9 

  Beganovi}/Jusuf/Ekrem, Voza~ku dozvolu broj 04BQA5161 izdata PU Ilid`a 

  237/11 

  Beganovi}/Atif/Elvir, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita Srednjo{kolskog centra Had`i}i 

  237/12 

  Sulejmanovi}/Mujo/Halida, Li~nu kartu broj 03BQA2562 izdata PU Ilid`a 

  237/14 

  Sejdovi}/Mehmed/Halida, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Ilid`a 

  237/16 

  Mandra/Kasim/Denis, Li~nu kartu broj 04BPA3949 izdata PU Ilija{ 

  237/17 

  [ahovi}/[a}ir /[efko, Svjedo~anstva I, II i III razreda Trgova~ke {kole u Sarajevu 

  237/18 

  Tatli}/Ibro/Mehmed, Li~nu kartu broj 03BMA2163 izdata PU Stari Grad Sarajevo 

  237/19 

  Tatli}/Ibro/Mehmed, Voza~ku dozvolu broj 03BMA0250 izdata PU Stari Grad Sarajevo 

  237/20 

  Karali}/Hilmija/Fahrudin, Voza~ku dozvolu broj 05DPA6624 izdata PU Kiseljak 

  237/22 

  [ehovi}/Galib/Azra, Li~nu kartu broj 03BTB7499 izdata u Pol.upravi Novi Grad 

  237/25 

  Kuna Edim, Voza~ka dozvola broj 04BSB2515 izdata u PU Novo Sarajevo 

  237/26 

  Muratovi}/Ahmed/Edina, Li~nu kartu broj 04BQB7349 izdata u PU Ilid`a 

  237/27 

  Muratovi}/Ahmed/Edina, Voza~ka dozvola broj 05BQB7409 izdata u PU Ilid`a 

  237/28 

  Muratovi}/Ahmed/Edina, Bankovna kartica broj 090030119-3 izdata kod Raiffeisen Bank Sarajevo 

  237/29 

  Tomi}/Milivoje/Slavi{a, Svjedo~anstva od I do IV razreda Ma{inske tehni~ke {kole u Sarajevu 

  237/30 

  Mehanovi}/Salih/Suvada, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novo Sarajevo 

  237/31 

  Karamehmedovi}/Salih/Ragib, Rje{enje broj 03/2-351-135/89 SZR Autoprevoznik "Ado" izdato Op}ina Novo Sarajevo 

  237/33 

  Behlil/Vahid/Mirela, Li~nu kartu broj 04BOA2335 izdata PU Had`i}i 

  237/34 

  Grozdani}/Nasko/Emir, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Prijedor 

  237/35 

  [kalji}/Velija/Avdo, Bankovnu karticu broj 19-0004794-3 Raiffeisen bank Sarajevo 

  237/37 

  ]ehaja/Jakub/Merhanisa, Li~nu kartu broj 04BSF5840 izdata PU Novo Sarajevo 

  237/38 

  [eta/Mehmed/Galib, Li~nu kartu broj 03BRC1727 izdata PU Centar Sarajevo 

  237/40 

  Zorni}/Fejzo/Fahrudin, Li~nu kartu broj 04BTH8880 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

  237/42 

  Fejzi}/Dedo/Ramiz, Voza~ku dozvolu broj 19066 izdata PU Stari Grad Sarajevo 

  237/44 

  Parad`ik/Himzo/Aner, Voza~ku dozvolu broj 04BSB7697 izdata PU Novo Sarajevo 

  238/2 

  Bogdanovi}/Slobodan/Rade, Svjedo~anstvo III /tre}eg/ razreda Elektrotehni~kog {kolskog centra "J. ^erni " Sarajevo 

  238/3 

  Ibrica/Alija/Sabina, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Stari Grad Sarajevo 

  238/5 

  Joki}/Petar/Nedeljka, Diploma Vi{e Upravne {kole u Sarajevu 

  238/6 

  Bajramovi}/Ibrahim/Nad`ija, Li~nu kartu broj 04BSF8222 izdata PU Novo Sarajevo 

  238/7 

  Islam/Osman/E{ef, Li~nu kartu broj 04BSF5627 izdata PU Novo Sarajevo 

  238/10 

  Islam/Osman/E{ef, Voza~ku dozvolu broj 04BSB7335 izdata PU Novo Sarajevo 

  238/11 

  Smajlovi}/Asif/Eldar, Li~nu kartu broj 04DEA6994 izdata PU Visoko 

  238/12 

  Musi}/Ramo/Mirsada, Iskaznica za prevoz GSP-a broj 03648 izdata Op}ina Stari Grad Sarajevo 

  238/14 

  Zorni}/Alija/Ned`ad, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novi Grad Sarajevo 

  238/15 

  Suljevi}/Alija/Pemba, Li~nu kartu broj 04BMC1062 izdata PU Stari Grad Sarajevo 

  238/16 

  D`igal/Bajram/Azra, LI~nu kartu broj 03BTB8834 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

  238/17 

  D`igal/Bajram/Azra, Voza~ku dozvolu broj 03BTA4124 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

  238/18 

  Cucak/Ham~o/Aziz, Voza~ku dozvolu broj 5598/96  ser. broj BH0548745 izdata PU Ilid`a 

  238/19 

  Germi}/Ismet/Ismeta, Li~nu kartu broj 04BQB8908 izdata PU Ilid`a 

  238/21 

  He}o/[aban/Fahra, Li~nu kartu broj 04BTG3579 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

  238/23 

  Vida~kovi}/-/Ivanka, Bankovnu karticu broj 618880-21-2171 Gospodarske nanke Sarajevo 

  238/25 

  Kala~a/Be}ir/Jusuf, Li~nu kartu broj 04BSF6833 izdata PU Novo Sarajevo 

  238/26 

  Ljutovi}/Ibrahim/Edib, Paso{ broj 4353247 od 24.05.2003. izdat MUP Kantona Sarajevo 

  238/27 

  Ceri}/Hamo/Amira, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita Eletktoener. {kole "J. ^erni" Sarajevo 

  238/28 

  Rizvanbegovi}/D`emal/Edina, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Stolac 

  238/30 

  Bandi}/Salko/Midhad, Svjedo~anstva od I do III razreda Ma{inskog {kolskog centra Had`i}i 

  238/31 

  Bandi}/Duran/Adnan, Voza~ku dozvolu broj 2088 izdata PU Had`i}i 

  238/32 

  Goli}/Nikola/Nenad, Li~nu kartu broj 04BTG6970 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

  238/37 

  Grgi}/Stani{a/Veljko, Diploma broj 1073/77 Gra|evinskog fakulteta u Sarajevu 

  238/39 

  Halilovi}/Murat/MIdhat, Svjedo~anstva od I do III razreda Ma{inske tehni~ke {kole u Sarajevu 

  238/42 

  Delali}/Himzo/Refik, Li~nu kartu broj 04BTE5225 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

  238/44 

  Krni}/Hasan/Admir, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Centar Sarajevo 

  238/45 

  Telegraf~i}/Ismet/Sead, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novo Sarajevo 

  238/46 

  Karali}/-/Fahrudin, Li~nu kartu broj 05DPB2692 izdata PU Kiseljak 

  238/48 

  Zupur/Janko/Luca, Saobra}ajnu dozvolu BH BH 0225902 za vozilo reg. broja 384-A-402 izdata PU Kiseljak 

  238/49 

  Hasovi}/Musa/Armin, Li~na karta broj 03BRB9462 izdata u PU Centar Sarajevo 

  238/52 

  Hasovi}/Musa/Armin, Voza~ka dozvola broj 03BRA4759 izdata u PU Centar Sarajevo 

  238/53 

  Mahovi}/Hamdija/Amer, Li~na karta broj 04BSE9363 izdata u PU Novo Sarajevo 

  238/55 

  Pra{ovi}/Ra{o/Edib, Diploma broj 371 magistra ekonomskih nauka, Ekonomski fakultet Sarajevo 

  239/2 

  Softi}/Ibro/Ibrahim, Legitimacija mirnodopskog RVI broj 718/99 izdata Op}ina Stari Grad Sarajevo 

  239/4 

  Tali}/Enver/Jasmin, Li~nu kartu broj 03BRA1502 izdata PU Centar Sarajevo 

  239/5 

  Tali}/Enver/Jasmin, Voza~ku dozvolu broj 05BRC3172 izdata PU Centar Sarajevo 

  239/6 

  Muraja/Salih/[aban, Legitimacija {ehid. porodice broj 01468 izdata Op}ina Ilid`a 

  239/7 

  Krieger Yulia Privalova, Slu`bena legitimacija iskaznica broj S 002038 izdata od Ministarstva inostranih poslova BiH Sarajevo 

  239/8 

  Red`epagi}/Amir/]amil, Voza~ku dozvolu broj 03BTA0872 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

  239/10 

  Elek/\or|e/Tijana, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita Trgova~ke {kole u Sarajevo 

  239/12 

  [atara/Osman/Kada, Rje{enje beoj 03 -326 -120/98 rad na pijaci izdato Op}ina Novi Grad Sarajevo 

  239/13 

  Ka~evi}/Hamid/Mevlida, Li~nu kartu broj 03BTC3705 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

  239/15 

  Be}irovi}/Mirsad/Vedad, Li~nu kartu broj 04BRE6363 izdata PU Centar Sarajevo 

  239/16 

  Pribi{i}/Hajro/Halil, Li~nu kartu broj 03BSC4038 izdata PU Novo Sarajevo 

  239/17 

  Hodaj/Ejub/Ne|medin, Voza~ku dozvolu broj 60812 ser. broj BH 0486619 izdata PU Centar Sarajevo 

  239/18 

  Omanovi}/Kasim/Maida, Li~nu kartu broj 03BSA9380 izdata PU Novo Sarajevo 

  239/19 

  Kolja/Ramiz/Nusret, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Stari Grad Sarajevo 

  239/20 

  Karahasanovi}/Zahid/Naila, Li~nu kartu broj 05BTJ8014 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

  239/22 

  Kasapovi}/Hamed/Haris, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novo Sarajevo 

  239/23 

  Bajramovi}/Halid/Aida, Li~nu kartu broj 04BRD4038 izdata PU Centar Sarajevo 

  239/24 

  Ceccarelli Loredana, Diplomataska akreditacija iskaznica  CD No-004175 izdata od Ministarstva inostranih poslova BiH Sarajevo 

  239/25 

  Durmo/D`evad/Haris, Li~nu kartu broj 05BMD4699 izdata PU Stari Grad Sarajevo 

  239/26 

  Durmo/D`evad/Haris, Voza~ku dozvolu broj 05BMB3715 izdata PU tari Grad Sarajevo 

  239/27 

  Markovi}/Krsto/Ljubica, Li~nu kartu broj 03BSC0126 izdata PU Novo Sarajevo 

  239/28 

  Odoba{i}/Bajro/Jasmin, Svjedo~anstvo II/drugog/ razreda Ma{inske tehni~ke {kole u Sarajevu 

  239/29 

  Novi}/Hasan/Salem, Li~nu kartu broj 04BSE5439 izdata PU Novo Sarajevo 

  239/31 

  [uljak/Stjepan/Edis, Radnu knji`icu reg. broja 437 izdata Op}ina Novi Grad Sarajevo 

  239/33 

  Muminovi}/Nazif/ Anela, Li~nu kartu broj 05BTK1330 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

  239/34 

  Had`ired`a/Ali/Namik, Li~nu kartu broj 03BSB1078 izdata PU Novo Sarajevo 

  239/35 

  Ad`em/Fahrudin/Admir, Li~nu kartu broj 04BSF6549 izdata PU Novo Sarajevo 

  239/36 

  Ad`em /Fahrudin/ Admir, Voza~ku dozvolu broj 04BSB8598 izdata PU Novo Sarajevo 

  239/37 

  Logo/[a}ir/Asim, Li~nu kartu broj 04BOA4462 izdata PU Had`i}i 

  239/38 

  Hod`i}/Avdo/Vahdeta, Svjedo~anstva I-III razreda Elektoenergetske {kole u Sarajevu 

  239/39 

  Nasti}/Radivoje/Sanja, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novo Sarajevo 

  239/40 

  Ademovi}/Red`o/Alija, Li~nu kartu broj 04BQC6905 izdata PU Ilid`a 

  239/41 

  Avdagi}/Haso/Muharem, Li~nu kartu broj 03BQA2791 izdata PU Ilid`a 

  239/43 

  Hamzi}/-/Velida, LI~nu kartu broj 03BMB4030 izdata PU Stari Grad Sarajevo 

  239/44 

  Kapid`i}-Osmanagi} Hanifa, Li~nu kartu broj 04BRD3658 izdata PU Centar Sarajevo 

  239/45 

  Kapid`i}-Osmanagi} Hanifa, Voza~ku dozvolu broj 04BRB4896 izdata PU Centar Sarajevo 

  239/46 

  Bi~o/Mustafa/Sulejman, Vojnu knji`icu broj 3466125 izdata Min. odbrane odjelj. Novi Grad Sarajevo 

  239/48 

  Be}irspahi}/Adem/Tarik, Voza~ku dozvolu broj 05DEA8861 izdata PU Visoko 

  239/49 

  Ibi{evi}/Abdulah/[evkija, Li~nu kartu broj 05BSG3128 izdata PU Novo Sarajevo 

  239/50 

  Be}a/Murat/[erifa, Li~nu kartu broj 04BMC7128 izdata PU Stari Grad Sarajevo 

  239/53 

  Rami}/Rasim/Ibrica, Voza~ku dozvolu broj 04BTB4520 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

  240/2 

  ]iri}/Esad/Ned`ad, Voza~ku dozvolu broj 05BTD2423 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

  240/3 

  Ali}/Salih/Ibro, Li~nu kartu broj 04BRF1499 izdata PU CEntar Sarajevo 

  240/4 

  Had`ihasanovi}/[ukrija/Suad, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita M [ C, [kole metalskih zanimanja u Sarajevu 

  240/6 

  Begi}/Alija/Faruk, [tednu knji`icu broj 090010868-9 Raiffeisen bank Sarajevo 

  240/7 

  Rai~kovi}/Blagota/Ljiljana, Diplomu broj 1321/87 Filozofskog fakulteta u Sarajevu 

  240/8 

  Milini}/Jo{ko/Damir, Indeks Pravnog fakulteta u Sarajevu 

  240/9 

  ^i{ija/Avdo/Ferida, Li~nu kartu broj 04BNA7160 izdata PU Vogo{}a 

  240/10 

  Aliba{i}/Hasan/Hatid`a, Iskaznicu za prevoz {ehid. porodice broj 04108 izdata Op}ina Had`i}i 

  240/11 

  Nikitovi}/Aleksa/Du{an, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita M[C [kole metalskih zanimanja Sarajevo 

  240/12 

  Mili}/Huso/Behija, Li~nu kartu broj 04BPA6179 izdata PU Ilija{ 

  240/13 

  Ramovi}/Alija/Adis, Radnu knji`icu izdatu Op}iba Ilid`a 

  240/14 

  Jarovi}/Ismail/\ula, Svjedo~ansvo zavr{nog ispita TRgova~ke {kole u Sarajevu 

  240/15 

  Merd`ani}/Enver/Edin, Li~nu kartu broj 04BRE8139 izdata PU Centar Sarajevo 

  240/17 

  Mujezinovi}/Haso/Mersada, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita TRgova~ke {kole u Sarajevu 

  240/19 

  Be~irdo|i}/Fuad/Emina, Li~nu kartu broj 04CUA7007 izdata PU Kakanj 

  240/20 

  @uni}/D`email/Sabira, Li~nu kartu broj 04BSD0418 izdata PU Novo Sarajevo 

  240/21 

  Maglajli}/Hazim/Sead, [tednu knji`icu broj 19-0016571-1 Raiffeisen bank Sarajevo 

  240/22 

  Predojevi}/Slavko/Mile, Rje{enje broj 03/2-347-10/91 Auto {kola "Grme~" idato Op}ina Novo Sarajevo 

  240/23 

  Dautovi}/Asim/Emira, [tednu knji`icu broj 190023336-0 Raiffeisen bank Sarajevo 

  240/24 

  Aliba{i}/Selim/Esma, LI~nu kartu broj 04BTH0515 izdata PU Npvi Grad Sarajevo 

  240/26 

  Eminagi}/Meho/Tarik, Li~nu kartu broj 04BRE9409 izdata PU Centar Sarajevo 

  240/27 

  Brdari}/Rifet/Adnan, Li~nu kartu broj 03BMA5552 izdata PU Stari Grad Sarajevo 

  240/28 

  Brdari}/Rifet/Adnan, Voza~ku dozvolu broj 24426 ser. broj BH 0468726 izdata PU Stari Grad Sarajevo 

  240/29 

  Papi}/Hamza/Sanel, Indeks broj 173 Fakulteta politi~kih nauka u Sarajevu 

  240/30 

  Radan/Grujo/Branko, Bankovnu karticu broj 190032689-1 Raiffeisen bank Sarajevo 

  240/31 

  Durakovi}/Jusuf/Suljo, Li~nu kartu broj 04BOA8564 izdata PU Had`i}i 

  240/32 

  Durakovi}/Jusuf/Suljo, Voza~ku dozvolu broj 04BOA2380 izdata PU Had`i}i 

  240/33 

  Rozi}/Zvonko/Ton~i, Voza~ku dozvolu broj 03BRA3604 izdata PU Centar Sarajevo 

  240/34 

  Vidakovi}/-/Milka, Deviznu bankovnu karticu broj 190013380-0 Raiffeisen bank Sarajevo 

  240/35 

  Smaji}/Mustafa/Muhidin, Svjedo~anstva od I-III razreda i svjed. zavr{nog ispita M[C [kola met. zanimanja u Sarajevu 

  240/37 

  D`igal/[aban/Aldina, Paso{ broj 4510026 od 05.11.2003. izdat MUP Kantona Sarajevo 

  240/38 

  Ibri~evi}/Muhamed/Amra, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novo Sarajevo 

  240/39 

  Vukovi}/Mirzo/Vildana, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Stari Grad Sarajevo 

  240/40 

  Deli}/Bori{a/Igor, Li~nu kartu broj 05BMD5551 izdata PU Stari Grad Sarajevo 

  240/41 

  Deli}/Bori{a/Igor, Voza~ku dozvolu broj 05BMB4332 izdata PU Stari Grad Sarajevo 

  240/42 

  Divljan/Ma{o/Munib, Li~nu kartu broj 04BQD8793 izdata PU Ilid`a 

  240/44 

  Avdi}/Abaz/Nevzet, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Ilid`a 

  240/45 

  Emki}/Hamid/Vahid, Voza~ku dozvolu broj 05BTD3008 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

  240/46 

  [urkovi}/Himzo/Elvir, Rje{enje broj 03/2-352-2/97 izdata Op}ina Had`i}i 

  240/47 

  Mehmedbegovi}/Pa{aga/D`evad, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita Ma{inskog {kolskog centra u Sarajevu 

  240/49 

  Meki}/[erif/Sabit, Li~nu kartu broj 04BMB9686 izdata PU Stari Grad Sarajevo 

  240/50 

  Mahovi}/Hamdija/Amer, Voza~ku dozvolu broj 04BSB4702 izdata PU Novo Sarajevo 

  240/51 

  \ogi}/Bajro/Asif, Rje{enje broj 03-351-316/89 izdatao Op}ina Novi Grad Sarajevo 

  240/52 

  Mckevitt Donna Louise, Bankovnu karticu broj 040004059-8 Raiffeisen bank Sarajevo 

  240/53 

  Me{i}/Rasim/Jasmin, Vojnu knji`icu broj 3471318 izdata Ministarstvo odbrane, Odjeljenje Novi Grad Sarajevo 

  240/58 

  Kuduzovi}/Ibrahim/Mirsada, Uvjerenje o polo`enim ispitima broj 32827/96 Filozofskog fakulteta u Sarajevu 

  240/60 

  Bajri}/Hazim/Amila, Li~nu kartu broj 04DEA9949 izdata PU Visoko 

  241/2 

  Kari}/Zijo/Emir, Svjedo~anstvo VIII /osmog/ razreda Osnovne {kole "Hasan Kaimija" Sarajevo 

  241/3 

  Efendi}/Zulfo/Alisa, Voza~ku dozvolu broj 04BRB8371 izdata PU Centar Sarajevo 

  241/4 

  Neziraj/Had`ija/Red`ep, Li~nu kartu broj 04BNA4679 izdata PU Vogo{}a 

  241/5 

  \eko/Ibrahim/Rusmir, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Had`i}i 

  241/7 

  Zuki}-Huseinovi} Amela, Li~nu kartu broj 04BSF7437 izdata PU Novo Sarajevo 

  241/8 

  [aboti}/Bilal/D`evad, Rje{enje broj 03-21-309/04 SR Vidoteka "Elbeg" izdato Op}ina Novo Sarajevo 

  241/9 

  Hasanbegovi}/Muhamed/Armin, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Centar Sarajevo 

  241/12 

  Aliefendi}/Be}ir/Edin, Li~nu kartu broj 04CUA5245 izdata PU Kakanj 

  241/13 

  Be}irovi}/Ramo/Muaz, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Centar Sarajevo 

  241/14 

  Pamuk/Mustafa /Mustafa, Li~nu kartu broj 04BRE3977 izdata PU Centar Sarajevo 

  241/16 

  Pamuk/Mustafa/Mustafa, Voza~ku dozvolu broj 04BRB4309 izdata Pol.Uprava Centar Sarajevo 

  241/17 

  D`uho/Sead/Adnan, Li~nu kartu broj 03BMA7292 izdata PU Stari Grad Sarajevo 

  241/18 

  Osmanovi}/Hasib/Haso, Rje{enje broj 03-27-187/00 autoprev. djelatnost izdato Op}ina Novi Grad Sarajevo 

  241/19 

  Popadi}/Novak/Milan, Li~nu kartu broj 03BTC0725 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

  241/20 

  ^ehaji}/Agan/Mirsad, Potvrda za servisiranje T V broj 035863 izdata od "Robota" Sarajevo 

  241/21 

  Borovi}/Ra{id/Mustafa, Diploma Fakulteta politi~kih nauka u Sarajevu 

  241/22 

  Veli}/Fehim/Zamira, Li~nu kartu broj 03BSA9722 izdata PU Novo Sarajevo 

  241/24 

  Veli}/Fehim/Zamira, Voza~ku dozvolu broj 04BSB3497 izdata PU Novo Sarajevo 

  241/25 

  ^omor/Avdo/Meho, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita Trgova~ke {kole u Sarajevu 

  241/27 

  D`uho/Sead/Adnan, Voza~ku dozvolu broj 04BMA4403 izdata PU Stari Grad Sarajevo 

  241/28 

  Durakovi}/Re{ad/Kemal, Svjedo~anstva od I-IV razreda i svjed. zavr{nog ispita Elektr. teh. {kole "Jaroslav ^erni" Sarajevo 

  241/33 

  Maksimovi}/Predrag/Sr|an, Voza~ku dozvolu broj 64852 ser. broj BH 0603626 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

  241/35 

  Ke~o/Salko/Sead, Saobra}ajnu dozvolu BH 2028622 izdata PU Ilid`a 

  241/36 

  Memi}/Mirsad/Lejla, Li~nu kartu broj 04BQD3154 izdata PU Ilid`a 

  241/37 

  Memi}/Mirsad/Lejla, Voza~ku dozvolu broj 04BQB1304 izdata PU Ilid`a 

  241/38 

  Durak/Haso/[e}a, Li~nu kartu broj 04BTI2792 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

  241/40 

  Vojnovi}/Slavko/Vesna, Svjedo~anstvo I/prvog/ razreda [kole za med. sestre i tehni~are u Sarajevu 

  241/41 

  Sokoli}/Muradif/Zumreta, Deviznu {tednu knji`icu broj 190035686-4 Raiffeisen bank Sarajevo 

  241/42 

  Bi}o/Mustafa/Sulejman, Li~nu kartu broj 03BTC0489 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

  241/43 

  Bi}o/Mustafa/Sulejman, Voza~ku dozvolu broj 03BTA4543 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

  241/44 

  Beridan/Huso/Zlatan, Li~nu kartu broj 03BTB5305 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

  241/45 

  Beridan/Huso/Zlatan, Voza~ku dozvolu broj 04BTD1850 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

  241/46 

  Hod`i}/Selim/Adil, Li~nu kartu broj 04BMB5694 izdata PU Stari Grad Sarajevo 

  241/48 

  Kulenovi}/Fejzal/Tiana, Uvjerenje o polo`enim ispitima broj 03-33146/96  Filozofskog fakulteta u Sarajevu 

  241/49 

  Damjanovi}/ /@eljko, Saobra}ajnu dozvolu BH 1813128 za voz. reg. broja 030-M-787 izdata PU Mostar 

  241/50 

  Lepi}/Mujo/Muhamed, Paso{ broj 3596958 od 27.01.2003. izdat MUP Kantona Sarajevo 

  241/51 

  Ostoji}/Ostoja/Biljana, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita Gra|evinske teh. {kole Sarajevo 

  241/54 

  Kasum/Izet/Albina, Li~nu kartu broj 04BOB1430 izdata PU Had`i}i 

  241/55 

  ^ardakovi}/Mehmed/Masija, Li~nu kartu broj 05BTJ9266 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

  241/57 

  Taran~i}/Kemal/Kenan, Li~nu kartu broj 04BQE0976 izdata PU Ilid`a 

  241/58 

  Mulahmetovi}/Selim/Omer, Li~nu kartu broj 03BTD4262 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

  241/59 

  Mulahmetovi}/Selim/Omer, Voza~ku dozvolu broj 04BTA9483 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

  241/60 

  [imi}/Marko/Ivica, Diploma Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 

  241/62 

  Gigolaj/-/Sadrija, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Ilid`a 

  241/63 

  Ibrahimovi}/Fadil/Nadina, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Ilija{ 

  241/64 

  Keketovi}/Ibrahim/Aladin, Voza~ku dozvolu broj 23172 ser. broj BH  0428725 izdata PU Stari Grad Sarajevo 

  241/65 

  Zuki}/[a}ir/Edina, Paso{ broj 3590684 od 05.02.2003 izdata PU Visoko 

  241/66 

  Kurtagi}-Pepi} Emina, Li~nu kartu broj 04BRD8978 izdata PU Centar Sarajevo 

  241/68 

  Abazovi}/-/Lejla, Bankovnu karticu broj 190021807-2 Raiffeisen bank Sarajevo 

  241/70 

  Cigoj/Stanislav/ Krunoslav, Diplomatska akreditacija-iskaznica CD No 005525 izdata od Ministarstvo inostranih poslova BiH 

  241/72