SADR@AJ

ODLUKA O SMANJENJU TEMELJNOG KAPITALA DRU[TVA SJEMENARNA D.O.O. [IROKI BRIJEG

ODLUKA O SMANJENJU KAPITALA "[EJKER" D.O.O. GRA^ANICA

NATJE^AJI OGLASI KONKURSI

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVNOG ODBORA JU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KONJIC

JAVNI NATJE^AJ ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I ^LANOVA ODBORA ZA REVIZIJU JP "KOMUNALAC" D.O.O. OD@AK

PONI[TAVA JAVNI OGLAS ZA IZBOR ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA "FAHIRA ^IRI]" ^ELI], OBJAVLJEN DANA 14. JANUARA 2005. GODINE

JAVNI OGLAS ZA IZBOR ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA "FAHIRA ^IRI]" ^ELI]

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA UPRA@NJENE POZICIJE ^LANA UPRAVNOG ODBORA JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

PONI[TENJE

PONOVNI JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE ^LANA NADZORNOG ODBORA IZ REDA UPOSLENIKA J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO

PONI[TAVA

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA UPRA@NJENU POZICIJU PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JU UNIVERZITET U TUZLI

JAVNI POZIV STRU^NIM OSOBAMA ZA PRIJAVU U^E[]A ZA POVREMENI RAD U POVJERENSTVIMA/KOMISIJAMA ZA TEHNI^KI PREGLED GRA\EVINA

JAVNI OGLAS ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA I ^LANA NADZORNOG ODBORA STAMBENOG PREDUZE]A "TUZLA STAN" D.O.O. U TUZLI, PREDSTAVNIKA DR@AVNOG KAPITALA I IMENOVANJE UPRAVNOG ODBORA JP "RADIO TUZLA"

PONI[TENJE JAVNOG OGLASA ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ^LANOVE NADZORNOG ODBORA U J.P. “HORIZONTALA - @IVINICE” DOO @IVINICE

PONOVNI JAVNI OGLAS ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ^LANOVE NADZORNOG ODBORA U J.P. “HORIZONTALA - @IVINICE” DOO @IVINICE