SADR@AJ

SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH OSOBA I OBRTNIKA

SMAWEWE KAPITALA

ODLUKU O SMAWEWU OSNOVNOG KAPITALA RADI POKRI]A GUBITKA U 2004. GODINI

ODLUKU O SMAWEWU TEMEQNOG-OSNOVNOG KAPITALA

ODLUKU O SMAWEWU VRIJEDNOSTI OSNOVNOG KAPITALA (UMAWEWEM NOMINALNE VRIJEDNOSTI DIONICE)

OGLAS ZA POPUNU UPRA@WENOG RADNOG MJESTA MLA\I REFERENT ZA PRIKUPQAWE I ANALIZU PODATAKA I INFORMACIJA

PONOVNI JAVNI NATJE^AJ ZA IMENOVAWE OP]INSKOG JAVNOG PRAVOBRANITEQA

JAVNI OGLAS ZA IMENOVAWE NA POZICIJU U NADZORNI ODBOR REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

OGLAS ZA IMENOVAWE NA POZICIJE ^LANOVA NADZORNIH ODBORA

JAVNI KONKURS ZA POPUWAVAWE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU FINANSIJA TUZLANSKOG KANTONA

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVAWE ^LANOVA UPRAVNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA I JAVNIH PREDUZE]A KOJIMA JE OP]INA ZAVIDOVI]I OSNIVA^

PRODU@EWE JAVNOG OGLASA

PONOVNI JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVAWE ^LANOVA UPRAVNIH I NADZORNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA KOJIMA JE OP]INA KQU^ OSNIVA^

NATJE^AJ ZA IZBOR I IMENOVAWE RAVNATEQA JU DOM ZDRAVQA RAVNO

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVAWE DIREKTORA JZU BRC "AQUATERM" OLOVO NA MANDATNI PERIOD OD 4 GODINE

JAVNI NATJE^AJ ZA IZBOR I IMENOVAWE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA "ORA[JE-TRANS" D.O.O. ORA[JE

JAVNI KONKURS ZA POPUWAVAWE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U UREDU ZA INTERNU REVIZIJU VLADE TUZLANSKOG KANTONA

JAVNI KONKURS ZA POPUWAVAWE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U FEDERALNOJ UPRAVI ZA GEODETSKE I IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE

KONKURS ZA POPUNU UPRA@WENIH RADNIH MJESTA

OBAVIJEST O PRODAJI SEKUNDARNIH SIROVINA VF BIH BROJ 10-SI-66-4/05

KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

PONI[TAVA DIO JAVNOG OGLASA ZA POPUWAVAWE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU VAWSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE