LOGO-FED_2003-oglasni.JPG

Godina XII - Broj 49 

Ponedeqak, 8. 8. 2005. godine
S A R A J E V O
 


ISSN 1512-7079
 

SLU@BENE OBJAVE 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK DD
88 000 MOSTAR 

SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH OSOBA I OBRTNIKA
NA DAN 30.06.2005. (15 DO 30 DANA)
 

 

@IRO RA^UN 

NAZIV 

MJESTO 

ADRESA 

3060240000015284 

NATIONAL HOLDING DOO 

LJUBU[KI 

RADI[I]I BB 

3060210000018244 

HRVATSKE PO[TE I TELEKOMUNIKAC 

BUSOVA^A 

ANTUNA BRANKA [IMI]A 

3060210000065386 

PROMOS DOO MOSTAR ARHITEK I IN 

MOSTAR 

ZAGREBA^KA 10 

3060220000015479 

HELENAS [PORT D.O.O. TRGOVINA 

^ITLUK 

K.TOMISLAVA 48 

3060230000027361 

TOMI GROUP DOO OSTALA TRGOVINA 

GRUDE 

DRINOVCI-SREDI[TE BR.194 

3060260000003061 

AUTOCENTAR BA[I] DOO POSU[JE Z 

POSU[JE 

VRANI] B.B. 

3060260000023237 

NOGOMETNI KLUB POSU[JE 

POSU[JE 

BATIN BB 

3060260000012276 

MAGNUM DOO POSU[JE GRADITELJST 

POSU[JE 

MELJAKU[A BB 

3060260000003837 

BUDIMIR LTD DOO POSU[JE TRG.NA 

POSU[JE 

KRANJ^EVI]EVA BB 

10 

3060260000011015 

JIM BENZ DOO POSU[JE TRGOVINA 

POSU[JE 

JUKI]A NJIVE BB 

11 

3060280000026631 

RUDNICI BOKSITA DOO ZA EKSPLOA 

[IROKI BRIJEG 

FRA DIDAKA BUNTI]A BB 

12 

3060280000032257 

BORAK HRVATSKI RUKOMETNI KLUB 

[IROKI BRIJEG 

MATIJE GUPCA BR.2, 

13 

3060350000009507 

RAMAPROMET DOO K.TOMISLAVA BB 

PROZOR-RAMA 

KRALJA TOMISLAVA BB 

14 

3060350000027840 

CENTAR CAFFE BAR VL.ADNAN KULA 

PROZOR-RAMA 

K.TOMISLAVA BB 

15 

3060350000031817 

MALI RAJ STR VL.ANKICA BAKETAR 

PROZOR-RAMA 

K.TOMISLAVA BB 

16 

3060190000097979 

EURO-TRADE CO EXPORT IMPORT DO 

MOSTAR - DOSTAVA 

BRA]E BRKI]A BR.5 

17 

3060400000018865 

ECOPLAST DOO VITEZ PODUZE]E ZA 

VITEZ 

TVORNI]KA BR.1 

18 

3060410000008437 

MIRIND DOO VITEZ PROIZVODNO,PR 

VITEZ 

POSLOVNI CENTAR 96 ZONA 

19 

3060410000008534 

ECOPLAST DOO VITEZ PODUZE]E ZA 

VITEZ 

TVORNI]KA BR.1 

20 

3060410000024830 

ECOPLAST DOO VITEZ PODUZE]E ZA 

VITEZ 

TVORNI]KA BR.1 

21 

3060420000010813 

KRE[EVOTRANS DOO KRE[EVO 

KRE[EVO 

VOLUJAK BB 

22 

3060450000011248 

PIZZERIJA CAFFE-BAR 

JAJCE 

ZAGREBA^KA B.B. 

23 

3060460000012169 

ELEKTRON DOO 

NOVI TRAVNIK 

STOJKOVI]I B.B. 

24 

3060470000059262 

KS SUR KAFFE BAR KISELJAK 

KISELJAK 

GROMILJAK BB 

25 

3060480000005863 

HRVATSKA PO[TA DOO MOSTAR CENT 

BUSOVA^A 

ANTE STAR^EVI]A 

26 

3060480000003341 

VIK DOO PROMETNO USLU@NO DRU[TVO 

BUSOVA^A 

GUDELJI BB 

27 

3060510000006589 

^OLATEX DOO ILID@A 

ILID@A 

HRASNI^KA CESTA BB 

28 

3060510000013379 

SUR BARON VL.BU^O MUSTAFA SARA 

SARAJEVO 

S.H. MUVEKITA 10 

29 

3060530000001447 

GAS&METAL DOO DRU[TVO ZA PROJE 

VISOKO 

OZRAKOVI]I BB 

30 

3060510000040442 

SINIT INTERMAR S.R.L.NEREZIDEN 

ROVIGO 

VIA CHIARUGI 76/T CAP 45 

31 

3060640000004885 

FERING-SERVIS DOO GRA^ANICA TR 

GRA^ANICA 

ZLATNIH LJILJANA 24 

32 

3060340000021196 

LIDOREX DOO TUZLA TRGOVINA,TRA 

TUZLA 

STUPINE B/VI 

33 

3060340000061936 

SIPOREX DD TUZLA; ZA PROIZVODN 

TUZLA 

MIHAJLA POPOVI]A \URINA 

34 

3060430000021143 

POINT CAFFE BAR VL.JOSIP VOLI 

TRAVNIK 

NOVA BILA 10 A 

SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH OSOBA I OBRTNIKA
NA DAN 30.06.2005. (30 DO 90  DANA) 

 

@IRO RA^UN 

NAZIV 

MJESTO 

ADRESA 

3060210000027362 

M-ROZI] DOO MOSTAR VISOKOGRADN 

MOSTAR 

ZAGREBA^KA 8 

3060210000047732 

NERFIL D.O.O. MOSTAR PRIPREMA 

MOSTAR 

VRAP^I]I BB 

3060210000036383 

BRANA-COMMERCE D.O.O. MOSTAR O 

MOSTAR 

SPLITSKA BB 

3060210000028332 

SIMBA DOO MOSTAR NESPECIJALIZI 

MOSTAR 

SPLITSKA BB 

3060210000068296 

IGUANA CAFFE SUR MOSTAR MOSTAR 

MOSTAR 

KRALJA PETRA KRE[IMIRA 

3060210000051418 

PRO ADRIATIC D.O.O. OSTALA TRG 

MOSTAR 

KRU[EVO-KRIVODOL BB 

3060210000038323 

EUROBET II DOO HAD@I]I KOCKARN 

HAD@I]I 

HAD@ELI 104 

3060220000006458 

JURI] DRVO PROIZV.FURNIRA [PER 

^ITLUK 

MARKOVAC BB 

3060220000007622 

PANSION GRGO VL.MARINA&GRGO VA 

^ITLUK 

MEDJUGORJE 

10 

3060230000008155 

AUTOLAKIRERSKA RADNJA PRALAS R 

GRUDE 

RU@I]I BB 

11 

3060250000008057 

ADAPROMET DOO TRGOVINA NA VELI 

TOMISLAVGRAD 

[UJICA BB 

12 

3060250000001364 

GIFIKS DOO TRG. NA VEL. GRA\.M 

TOMISLAVGRAD 

MIJATA TOMI]A 219 

13 

3060260000004516 

SANDRA DOO POSU[JE OSTALA TRGO 

POSU[JE 

FRA GRGE MARTI]A BB 

14 

3060260000003352 

KETTELE-IVA DOO POSU[JE 

POSU[JE 

PUT ZA JUKI]E BB 

15 

3060270000030754 

BEST SUR KAFE BAR ^APLJINA VL. 

^APLJINA 

MATE BOBANA BB 

16 

3060280000009365 

AUTOKU]A MATIJEVI] DOO ZA TRGO 

[IROKI BRIJEG 

TRN 

17 

3060280000027504 

PAPIR TRADE D.O.O.PROIZVODNO T 

[IROKI BRIJEG 

TRN BB 

18 

3060280000007716 

LABODERA-I.O.S.DOO ZA TRGOVINU 

[IROKI BRIJEG 

SPLITSKA BB 

19 

3060280000025855 

BRAMANT D.O.O. ZA TRGOVINU I U 

[IROKI BRIJEG 

DU@ICE BB 

20 

3060280000009171 

MLJEKOPRERADA D.O.O. ZA PROIZV 

[IROKI BRIJEG 

MOKRO 

21 

3060280000003448 

A C G DOO TRN BB 

[IROKI BRIJEG 

TRN BB 

22 

3060280000012857 

BALDI D.O.O.ZA TRGOVINU 

[IROKI BRIJRG 

TRN BB 

23 

3060280000003060 

AUREA-INVEST DOO ZA GRADITELJS 

KO^ERIN 

KO^ERIN 7 

24 

3060290000014457 

MATKOVI] D.O.O. LIVNO 

LIVNO 

SPLITSKA BB 

25 

3060290000021344 

MATKOVI] D.O.O. LIVNO 

LIVNO 

SPLITSKA BB 

26 

3060290000012032 

FOTO MARIN D.O.O. LIVNO 

LIVNO 

KNEZA MUTIMIRA BB 

27 

3060290000005533 

HOTEL DINARA UGOSTITELJSTVO-T 

LIVNO 

TRG BRANITELJA BB LIVNO 

28 

3060350000025027 

STIL STR VL.MARI] MUHIDIN 

PROZOR-RAMA 

K TOMISLAVA BB 

29 

3060150000094489 

PUTNIKTOURS-PROZOR DOO AUTO-TR 

JABLANICA 

TRG OSLOBO\ENJA BB 

30 

3060380000006256 

OSKAR CAFE PIZZERIA 

STOLAC 

H.BRANITELJA 

31 

3060210000066938 

GOSPODARSKO DRU[TVO "PALMA MOS 

MOSTAR 

ZAGREBA^KA 24, 

32 

3060400000009650 

ODMOR,REKREACIJA,SPORTI KULTUR 

NOVI TRAVNIK 

UL.KRALJA TVRTKA BB 

33 

3060410000047916 

LOGOS II DOO KAKANJ DRU[TVO ZA 

KAKANJ 

@ELJEZNI^KA 45 

34 

3060410000046655 

PERADARSTVO AVDI] VL.HUSEJIN A 

VITEZ 

D.DUBRAVICA 39 

35 

3060410000048013 

UDRUGA HRVATSKIH INVALIDA DOMO 

VITEZ 

VITEZ B.B. 

36 

3060410000034045 

TRANS PROMET DOO VITEZ PROIZVO 

VITEZ 

\URE PUCARA 8 

37 

3060410000043163 

KERAMIKA INTERIJERI D.O.O. VIT 

VITEZ 

STJEPANA RADI]A BB 

38 

3060410000046461 

MEN D.O.O. TRAVNIK PROIZVODNO 

TRAVNIK 

PIROTA BB 

39 

3060420000003344 

PILANA TOMI]I SGD VL.NEVENKO T 

KRE[EVO 

RAKOVA NOGA BB 

40 

3060440000013625 

HOZI]-TURIST PREDUZE]E ZA SAOB 

DONJI VAKUF 

GUVNA BB 

41 

3060240000104718 

PRIVATNO DRU[TVO KOMPANIJA REG 

G.VAKUF-USKOPLJE 

KRALJA TOMISLAVA BB 

42 

3060450000012606 

DES DOO PREVOZNI^KO,TRG.I USL. 

JAJCE 

VINAC 625 

43 

3060450000000384 

VRBAS DD AUTOTRANSPORTNO PODUZ 

JAJCE 

TRE]E GARDIJSKE BRIGADE 

44 

3060460000009938 

ODMOR,REKREACIJA,SPORTI KULTUR 

NOVI TRAVNIK 

UL.KRALJA TVRTKA BB 

45 

3060470000059456 

ATM ZABAVNI KLUB KISELJAK 

KISELJAK 

BRESTOVSKO BB 

46 

3060470000029483 

SONG SUR KISELJAK KISELJAK 

KISELJAK 

KRE[EVSKA CESTA BB 

47 

3060470000029580 

ZLATARNA MIHALJEVI] KISELJAK K 

KISELJAK 

SARAJEVSKI PUT 22. 

48 

3060470000066828 

MU[INBEGOVI] DOO VISOKO VISOKO 

VISOKO 

KOLA[I]I 26 

49 

3060480000004214 

OPTIKA ^ONDRA SOR 

BUSOVA^A 

UL. KRALJA TVRTKA 

50 

3060520000001302 

]U]A DOO KLJU^ 

KLJU^ 

VELAGI]I BB 

51 

3060520000001690 

SEKVOA DOO SEKVOA DOO ZA PROIZ 

CAZIN 

SLATINA 143 

52 

3060340000024688 

ROYAL TRAVEL DOO TUZLA PRIJEVO 

TUZLA 

BOSNE SREBRENE BB 

53 

3060340000041372 

IMBISS SUR RESTORAN TRG BREMEN 

LUKAVAC 

TRG BREMENA BB 

54 

3060640000004885 

FERING-SERVIS DOO GRA^ANICA TR 

GRA^ANICA 

ZLATNIH LJILJANA 24 

55 

3060340000062421 

AGROZEM GRA^ANICA POLJ.ZADRUGA 

GRA^ANICA 

UL.KORI]A HAN BB 

56 

3060340000047774 

MAPEX DD MAGLAJ PROIZVODNJA,P 

MAGLAJ 

PETA 24 

57 

3060340000064167 

TOST DOO TUZLA ZA PROIZVODNJU, 

TUZLA 

VUKOSAVSKA 1 

58 

3060440000013334 

MIGRA AUTO DIJELOVI-SERVIS EXP 

BUGOJNO 

ALIBEGOVI]I III 

59 

3060430000026284 

NOGOMETNI KLUB "TRAVNIK" 

TRAVNIK 

SPORTSKI CENTAR PIROTA 

60 

11129978 

AUTOCENTAR GA[PAR PRODAJA ODR@ 

[IROKI BRIJEG 

TRN 

61 

20096241 

AUREA INVEST DOO ZA GRADITELJS 

[IROKI BRIJEG 

KO^ERIN 7 

SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH OSOBA I OBRTNIKA
NA DAN 30.06.2005. (90  DANA I VI[E) 

 

@IRO RA^UN 

NAZIV 

MJESTO 

ADRESA 

 

3060210000005246 

DEBORA EXPORT-IMPORT MOSTAR D 

MOSTAR 

BLEIBUR[KIH @RTAVA BB 

3060210000016692 

PROJEKTANT D.O.O. MOSTAR ARHIT 

MOSTAR 

STJEPANA RADI]A 33 

3060210000024646 

SANDI D O O MOSTAR DR ZA PROIZ 

MOSTAR 

CARINA BR 15 

3060210000019020 

COMPANY MARK PROIZ DETERD@E 

MOSTAR 

VUKOVARSKA 32 

3060210000028429 

MEGACOMM DOO MOSTAR TRG NA VEL 

MOSTAR 

MILE BUDAKA 106C 

3060210000027944 

AUTOPREVOZ TERETNI PROMET CEST 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA 20 

3060210000018147 

HERAS DOO MOSTAR 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA 

3060210000022803 

REDINA D O O MOSTAR KOCKARNIC 

MOSTAR 

S RADI]A BR 64 

3060210000029302 

DRU[TVO HERMIS DOO MOSTAR 

MOSTAR 

ILI^KA 169 

3060210000020475 

BLUE PRESS D.O.O.MOSTAR BLAJBU 

MOSTAR 

BLAJBUR[KIH @RTAVA 140 

10 

3060210000031921 

JARANKA PP PROIZVODNJA STO]NE 

MOSTAR 

BISKUPA BUCONJI]A 4 

11 

3060210000034249 

SUZA VL.GAKOVI] SNJE@ANA AUTOP 

MOSTAR 

LACINA BR.50 

12 

3060210000025907 

RIMA D.O.O. MOSTAR DRU[ ZA PRO 

MOSTAR 

VUKOVARSKA BR 47 

13 

3060210000018923 

MARC & CO D.O.O. MOSTAR TRGOV 

MOSTAR 

VUKOVARSKA 32 

14 

3060210000017565 

@ANA STR MOSTAR 

MOSTAR 

KNEZA DOMAGOJA 

15 

3060210000012812 

SOFFLINE D.J.O. MOSTAR 

MOSTAR 

DUBROVA^KA 

16 

3060210000028623 

EUROBUS -SOKO D.O.O. MOSTAR 

MOSTAR 

RODO^ BB 

17 

3060210000017662 

MAESTRAL TRGOVINA 

MOSTAR 

 

18 

3060210000026877 

EHO OPREMANJE OBJEK KLIMA OPRE 

MOSTAR 

STJEPANA RADU]A 33 

19 

3060210000026974 

MI-LESNINA DOO MOSTAR 

MOSTAR 

ZAGREBA^KA 15 

20 

3060210000033667 

ZGO D.O.O. MOSTAR PROIZ.VANJSK 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA 6 L 

21 

3060210000005052 

DIGITATA DOO POSREDNI[TVO U T 

MOSTAR 

KNEZA MISLAVA 

22 

3060210000063349 

MAKAENA PROIZ TRG. I USL. DRU 

MOSTAR 

VUKODOLSKA 1 

23 

3060210000046665 

POINT DOO ZA TRGOVINU I USL 

MOSTAR 

VUKOVARSKA 31 

24 

3060210000015334 

MILJKOVI]I DOO VADJENJE KAMENA 

MOSTAR 

KNEZA DOMAGOJA BR 12 

25 

3060210000051612 

GARANT D O O OSTALA TRGOVINA N 

MOSTAR 

ANTE ZUANI]A 15A 

26 

3060210000013394 

SOLDEX DOO OBRADA I PRESVLA^ 

MOSTAR 

POTOCI BB 

27 

3060210000021445 

SLAVONIJA-TRGOVINA DD MOSTAR B 

MOSTAR 

BLAJBUR[KIH @RTAVA 16A 

28 

3060210000061797 

IVANA-A STR MOSTAR TRGOVINA NA 

MOSTAR 

RUDARSKA BB 

29 

3060210000060439 

POD JELOM RESTORAN SUR GORANCI 

MOSTAR 

GORANCI BB 

30 

3060210000006992 

ELEKTROCOMMERCE PO TRGOVINA N 

MOSTAR 

CIM 16 

31 

3060210000011842 

ING CUBUS FASADNI RADOVI 

MOSTAR 

BISKUPA ^ULE BB 

32 

3060210000034928 

GRAFI^AR DOO MOSTAR TISKANJE 

MOSTAR 

PUT ZA [IROKI BRIJEG 3 

33 

3060220000003160 

AQUARELLE-PILGRIMAGE D.O.O. 

^ITLUK 

BIJAKOVI]I BB 

34 

3060220000008010 

MESNA INDUSTRIJA "G.I.P.I" D.O 

^ITLUK 

BLIZNE GOMILE BB 

35 

3060220000007331 

TAJM D.O.O. ^ITLUK OSTALA TRGO 

^ITLUK 

BIJAKOVI]I 

36 

3060220000004033 

DOMITT EXPORT-IMPORT ^ITLUK 

^ITLUK 

BRO]ANSKI TRG BB 

37 

3060220000005197 

LAFRRA TRGOVINA NA VELIKO I MA 

^ITLUK 

KRSTINE BB 

38 

3060220000009174 

DOMINO RESTORAN VL-MARINA VIDOVI] 

^ITLUK 

BLIZANCI BB 

39 

3060220000008592 

MARKA-LABUD M.P. OSTALA TRGOVI 

^ITLUK 

ME\UGORJE BB 

40 

3060220000007428 

TELEBUTIK D.O.O. ^ITLUK TELEKO 

^ITLUK 

SPORTSKI CENTAR 

41 

3060220000005876 

SU[AC TRANS TRANS.PODUZE]E SPO 

^ITLUK 

G.V.OGRA\ENIK 

42 

3060220000010241 

LS KERATERM D.O.O. ^ITLUK 

^ITLUK 

KRALJA TOMISLAVA 100 

43 

3060220000012472 

PANSION VERA SUR UGOSTITELJSTV 

^ITLUK 

BIJAKOVI]I 

44 

3060220000016158 

IVANDA STR ^ITLUK 

^ITLUK 

G.M.OGRA\ENIK 

45 

3060220000005585 

GRGO VASILJ ME\UGORJE-^ITLUK 

^ITLUK 

ME\UGORJE 

46 

3060220000010047 

LIN[A D.O.O. ME\UGORJE-^ITLUK 

^ITLUK 

BIJAKOVI]I - METAL BB 

47 

3060220000014315 

O R O D.O.O. ^ITLUK 

^ITLUK 

BRO]ANSKI TRG BB 

48 

3060220000014703 

ZODEKS D.O.O. ^ITLUK 

^ITLUK 

BLATNICA BB 

49 

3060220000012763 

HOTEL PAX D.O.O ME\UGORJE 

^ITLUK 

BIJAKOVI]I BB 

50 

3060220000009950 

KAKTUS D.O.O. ^ITLUK 

^ITLUK 

NERETVANSKA BB 

51 

3060230000017370 

PLESNO D.O.O. ZA TRGOVINU I US 

GRUDE 

PUT KR[TELICE BB 

52 

3060230000017079 

SAVIO DOO NOVI TRAVNIK TRGOVIN 

NOVI TRAVNIK 

BU^I]I BB 

53 

3060230000017176 

TRANSPORT-KOMERC D.O.O. BANJA 

BANJA LUKA 

BORE STANKOVI]A 7 

54 

3060230000017467 

MENAGER DJO ZA TRGOVINU 

GRUDE 

DRINOVCI-METILJEVAC BB 

55 

3060230000017952 

COBEX GROUP DRU[TVO SA OGRANI^ 

BIJELJINA 

RAJE BANI^I]A 157 

56 

3060230000018146 

KOKOT COM DOO ZA TRGOVINU I US 

LJUBU[KI 

VOJNI]I BB 

57 

3060230000018243 

KRLJI] KOMERC D.O.O. ZA TRGOVI 

BANJA LUKA 

MILOVANA HRVA^ANINA 88 

58 

3060230000018534 

GLITEX DRU[TVO ZA TRGOVINU I U 

^ITLUK 

DONJI VELIKI OGRA\ENIK BB 

59 

3060230000019019 

VIDOVI] TRGOVINA NA VELIKO VO] 

POSU[JE 

VIR BB 

60 

3060230000019504 

DINARA SA P O 

BANJA LUKA 

I.G.KOVA^I]A 127 

61 

3060230000019795 

LINA KOMPANY BJELJINA 

BJELJINA 

RAJE BANI^I]A 83 

62 

3060230000020183 

FLAROPROM D00 ZA TRGOVINU I US 

BANJA LUKA 

\URE \AKOVI]A 51 

63 

3060230000021929 

STJEPREP PRIVREDNO DRU[TVO ZA 

SARAJEVO 

^EKALU[A 26 

64 

3060230000022026 

JOKI]-COMMERCE TRGOVINA MJE[OV 

BANJA LUKA 

NIKOLE TESLE BB 

65 

3060230000022220 

MONA-TRADE D.O.O.TRGOVINA NA V 

BANJA LUKA 

ULICA ILIJE GARASANINA 47 

66 

3060230000022317 

RSDA DOO ZA TRGOVINU I USLUGE 

MOSTAR 

PETRA KRE[IMIRA IV BB 

67 

3060230000022608 

SCS DOO ZA TRGOVINU GRUDE 

GRUDE 

BOBO[KA BB 

68 

3060230000022705 

^OP DOO ZA TRGOVINU I USLUGE [ 

[IROKI BRIJEG 

AUGUSTA [ENOE BB 

69 

3060230000022802 

BAM COMPANI D.O.O.ZA TRGOVINU 

MOSTAR 

SPLITSKA BB 

70 

3060230000023093 

BONTA DOO ZA TRGOVINU I USLUGE 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA 11A 

71 

3060230000023287 

CD DIKON D.O.O.ZA TRGOVINU I U 

MOSTAR 

FRA DIDAKA BUNTI]A BB 

72 

3060230000023772 

DADA KOMERC DOO 

BIJELJINA 

IVE ANDRI]A 63 

73 

3060230000011453 

GRA\A STR SOVI]I 

GRUDE 

SOVI]I BB 

74 

3060230000026876 

LUKA-PROM DRU[TVO SA OGRANI^EN 

TRAVNIK 

RATANJSKA BB 

75 

3060230000013975 

BAGATELA SATER 

GRUDE 

GRUDE BB 

76 

3060230000010677 

TDB DOO 

GRUDE 

DONJI MAMI]I 296 

77 

3060230000007088 

VIPEX TRADE TRGOVINA NA VELIKO 

GRUDE 

H.V.HRVATINI]A B.B. 

78 

3060230000009707 

DOM STR 

GRUDE 

SOVI]I BB 

79 

3060230000011550 

ZIPPO STR GRUDE 

GRUDE 

GRUDE BB 

80 

3060230000027652 

K.P.TRID D.O.O.MOSTAR OSTALA T 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA 16 

81 

3060230000006506 

RAJKA PAND@I] TRGOVINA NA VELI 

GRUDE 

DRINOVCI BB 

82 

3060230000008834 

VITORIA TRADE D.J.O. GRUDE PRE 

GRUDE 

PRLI]I 348 SOVI]I 

83 

3060230000012035 

SCHENKER STR 

GRUDE 

SOVI]I BB 

84 

3060230000019892 

KONKURENT DOO PODUZE]E ZA PROI 

GRUDE 

H.V.HRVATINI]A 18 

85 

3060230000001850 

GA GI DOO OSTALA TRGOVINA NA V 

GRUDE 

GORICA BB 

86 

3060230000010580 

VI@ DOO ZA TRGOVINU I USLUGE 

GRUDE 

H.V.HRVATINI]A BB 

87 

3060230000011647 

STR MAKSI] TRGOVINA NA MALO U 

GRUDE 

DRINOVCI BB 

88 

3060230000027555 

BIFE CONDOR SAMOSTALNA UGOSTIT 

GRUDE 

H.V.HRVATINI]A BB 

89 

3060230000019310 

ROBE DI KAPPA DOO ZA TRGOVINU 

GRUDE 

SOVI]I BR.526 

90 

3060230000026197 

CAFFE BAR ZAGREB VL.JOZO JASAK 

GRUDE 

PODKRSTINA 2,SOVI]I 

91 

3060230000012617 

BRACO STR 

GRUDE 

SOVI]I BB 

92 

3060230000010095 

HUGO STR SOVI]I 

GRUDE 

SOVI]I BB 

93 

3060230000020280 

AUTO KU]A KAMO DOO TRGOVINA MO 

GRUDE 

RU@I]I BB 

94 

3060230000028622 

STR SANJA VL.SANJA MISIR 

GRUDE 

SOVI]I BB 

95 

3060240000012277 

KOJI] PROMET D.O.O. BANJA LUKA 

LJUBU[KI 

JOVANA RA[KOVI]A 22 

96 

3060240000015769 

KON DRU[TVO S OGRANI^ENOM ODGO 

BANJA LUKA 

NIKOLE TESLE 5 

97 

3060240000010725 

OLDBEST DOO 

LJUBU[LI 

HUMAC BB 

98 

3060240000012859 

@ACC DOO 

LJUBU[KI 

J.B.JELA^I]A BB 

99 

3060240000016351 

TICIJANUS"DRU[TVO SA OGRANI^EN 

NOVI TRAVNIK 

RASTOVCI BB 

100 

3060240000008785 

MAGIS 

LJUBU[KI 

H K GRADA]EVI]A BB 

101 

3060240000013732 

GS 84-KOMERC D.O.O. ZA TRGOVIN 

LAKTA[I 

CARA DU[ANA 

102 

3060240000012568 

ZELENA GORA DOO 

TRAVNIK 

OV^AREVO B B 

103 

3060240000012762 

TIFFANY DOO LJUBU[KI 

LJUBU[KI 

J.B.JELA^I]A BB 

104 

3060240000014508 

DON DOO 

BANJA LUKA 

UL.VELJKA MLA\ENOVI]A BB 

105 

3060240000015187 

BERO-TRADE D.O.O.BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

STAR^EVICA 8 

106 

3060240000016060 

N-S TRADE DOO BANJALUKA 

BANJA LUKA 

PARTIZANSKA 41 

107 

3060240000016642 

DANA TRADE DRU[TVO SA OGRANI^E 

BANJA LUKA 

PARTE BB 

108 

3060240000002771 

MAKED EXPORT-IMPORT PODUZE]E Z 

LJUBU[KI 

LEOPOLDA MANDI]A 88320 LJ 

109 

3060240000014896 

VESNA STR 

LJUBU[KI 

ALOJZIJA STEPINCA 2 

110 

3060240000018873 

FERA-TERM ZA TRGOVINU I USLUGE 

BANJA LUKA 

V MLA\ENOVI]A BB 

111 

3060240000019940 

GMBIH PODUZE]E ZA TRGOVINU D O 

BANJA LUKA 

VELJKA MLA\ENOVI]A 

112 

3060240000019746 

P.P. CENTAR D.O.O.MOSTAR 

MOSTAR 

KNEZA VI[ESLAVA 12 

113 

3060240000018485 

VENDO D.O.O.ZA TRGOVINU I USLU 

LJUBU[KI 

RADI[I]I 

114 

3060240000013053 

EZ GROSS COMMERCE TRGOVINA NA 

LJUBU[KI 

ZRINSKO-FRANKOPANSKA 

115 

3060240000019455 

TWIK TRADE DRU[TVO S OGRANI^EN 

BANJA LUKA 

PILANSKA BB 

116 

3060240000013441 

ABACUS DOO 

LJUBU[KI 

TRAVANJSKA BR 37 

117 

3060240000017612 

MARAS D O O ZA TRGOVINU I USLU 

GRUDE 

SOVI]I BB 

118 

3060240000003256 

BS STR AUTO DIJELOVI LJUBU[KI 

LJUBU[KI 

STJEPANA RADI]A 25 

119 

3060240000014120 

DRVO TRADE TRGOVINA NA VELIKO 

LJUBU[KI 

OTOK BB 

120 

3060240000012665 

[IMAR"DRU[TVO ZA TRGOVINU D.O. 

LJUBU[KI 

PROBOJ BB 

121 

3060240000006845 

LIJE^NI^A ORDINACIJA ZDENKA RA 

LJUBU[KI 

A [IMI]A BB 

122 

3060240000013635 

EURUBAT D.O.O.LJUBU[KI 

LJUBU[KI 

D. RADI[I]I BB 

123 

3060240000003450 

GLUMINA LEASING D.O.O. LJUBU[K 

LJUBU[KI 

A.[IMI]A B.B. 

124 

3060240000010628 

XL BOUTIQUE VL.KRE[O VUJEVI] 

LJUBU[KI 

TR@NI CENTAR 

125 

3060240000007039 

AGRO-TRADE D.O.O. VITINA-LJUBU 

LJUBU[KI 

VITINA BB 

126 

3060240000010337 

FIRA DOO 

LJUBU[KI 

ANDRIJCE [IMI]A BB 

127 

3060240000006651 

BEBEK GRA\EVINSKA DJELATNOST 

LJUBU[KI 

[IPOVA^A 

128 

3060240000027991 

KOLEX DOO 

LJUBU[KI 

BANA JELA^I]A BB 

129 

3060240000017806 

MERLIN DOO 

LJUBU[KI 

BANA JELA^I]A BB 

130 

3060240000025663 

VD 2000 DOO ZA TRGOVINU I USLU 

LJUBU[KI 

VELJACI BB 

131 

3060240000015381 

KOD I@I]A SUR VL.IVICA PETROVI 

LJUBU[KI 

KLOBUK 

132 

3060240000004032 

HAMBURG UGOSTITELJSKA RADNJA 

LJUBU[KI 

PROBOJ 

133 

3060240000011113 

DODIG GRA\EVINSKA DJELATNOST V 

LJUBU[KI 

PROLOG 

134 

3060240000003062 

ZLATKO RA[I] TRGOVINA I USLUGE 

LJUBU[KI 

KLOBUK 

135 

3060240000034878 

DANIJEL DOO 

LJUBU[KI 

HUMAC I 

136 

3060240000024208 

LJUBU[KA TKAONICA DOO 

LJUBU[KI 

STJEPANA RADI]A BB 

137 

3060240000022268 

ELLIS EXPORT-IMPORT D.O.O.LJUB 

LJUBU[KI 

LISICE BB 

138 

3060240000004420 

COMPANY MEDEX DOO 

LJUBU[KI 

MOSTARSKA VRATA BB 

139 

3060250000002625 

INSTALOPLAST DJO TRGOVINA NA V 

TOMISLAVGRAD 

MALOG MARIJANA 4 

140 

3060250000008736 

MARGO-PROM DOO MARGETI]I BB 

NOVI TRAVNIK 

MARGETI]I BB 

141 

3060250000009997 

NAV DOO ZA TRGOVINU I USLUGE 

MOSTAR 

SPLITSKA 40 

142 

3060250000009803 

KOKOT COM DOO ZA TRGOVINU I US 

LJUBU[KI 

VOJNI]I BB 

143 

3060250000010482 

BONTA DOO ZA TRGOVINU I USLUGE 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA 11A 

144 

3060250000008833 

SANTA DOO 

NOVI TRAVNIK 

PRIBILOVI]I BB 

145 

3060250000008542 

[ARAC DOO TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

MIJATA TOMI]A BB 

146 

3060250000008251 

EDITA-PROM DOO 

NOVI TRAVNIK 

RANKOVI]I BB 

147 

3060250000011549 

SLAK DOO ZA TRGONINU I USLUGE 

LJUBU[KI 

TESKERA BB 

148 

3060250000009027 

MAGNUM DOO 

T.GRAD 

EMINOVO SELO BB T.GRAD 

149 

3060250000010870 

SANITER 2000 DELA]-JUR^EVI] DO 

T.GRAD 

STIPANI]I 

150 

3060250000013489 

DATA DOO 

TOMISLAVGRAD 

MANDINO SELO BB 

151 

3060250000011258 

DOMICOM DOO PROIZVODNJA OSTALI 

TOMISLAVGRAD 

CRVENICE BB 

152 

3060250000001655 

PLASTIKSERVIS PO PR. PLO^A.LIS 

TOMISLAVGRAD 

BOR^ANI BB 

153 

3060250000011452 

HUMOFERTIL MONTA@NO TRGOVINSKO 

T.GRAD 

BUKOVICA BB 

154 

3060250000006311 

^ISTO]A-STOJKI] DOO 

TOMISLAVGRAD 

BOR^ANE BB 

155 

3060250000010773 

MANDA EXPRESS DOO POSU[JE 

POSU[JE 

ZAVELIMSKA BB 

156 

3060250000012131 

DN-TOPTRADE DOO BR^KO 

BR^KO 

ALEKSE [ANTI]A 3 

157 

3060250000011937 

STACON DOO TOMISLAVGRAD 

T.GRAD 

LUG BB 

158 

3060250000016011 

CROATIA SZR VL.SULEJMAN ME[TRO 

TOMISLAVGRAD 

MALOG MARIJANA 3 

159 

3060250000018145 

JAPAN DOO 

TOMISLAVGRAD 

KRALJA ZVONIMIRA BB 

160 

3060250000012713 

I.B.M.POLY-PLAST DOO TOMISLAVG 

T.GRAD 

MIJATA TOMI]A BB 

161 

3060250000007184 

KOVIL DOO 

TOMISLAVGRAD 

KRTALJA ZVONIMIRA BB 

162 

3060250000015914 

SLOBODNA ZONA TOMISLAVGRAD DOO 

TOMISLAVGRAD 

KRALJA ZVONIMIRA BB 

163 

3060250000009706 

SIGMA-PROMET DOO 

BANJA LUKA 

KOZARSKA 71 

164 

3060250000000879 

MARIN STR TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

MIJATA TOMI]A BB 

165 

3060250000018824 

]OKULOVI]-TRANS DOO 

TOMISLAVGRAD 

VEDA[I] BB 

166 

3060250000002916 

MARIJAN EXPRESS DOO TOMISLAVGR 

TOMISLAVGRAD 

BUKOVICA BB 

167 

3060250000023286 

GALE & CO DOO TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

MESIHOVINA BB 

168 

3060260000003740 

GLOBAL DJO POSU[JE TRGOVINA I 

POSU[JE 

D. JUKI]I BB 

169 

3060260000010821 

[AR-GAN DOO N.TRAVNIK 

NOVI TRAVNIK 

RANKOVI]I BB 

170 

3060260000004128 

NARONAPLAST DOO POSU[JE PROIZ 

POSU[JE 

MILE BO[NJAKA BB 

171 

3060260000010239 

KDM GRADAC POSU[JE 

POSU[JE 

GRADAC BB 

172 

3060260000001412 

SHOPPING MALDI STR POSU[JE VL. 

POSU[JE 

PUT ZA BATIN BB 

173 

3060260000001606 

METRO STR POSU[JE 

POSU[JE 

ZAGREBA^KA BB 

174 

3060260000009851 

LENTINI DOO POSU[JE TRGOVINA I 

POSU[JE 

VINJANI BB 

175 

3060260000012858 

TOBEX DOO POSU[JE 

POSU[JE 

VRANI] BB 

176 

3060260000015380 

LOTO SHOP STR POSU[JE VL. MATE 

POSU[JE 

ZAGREBA^KA BB 

177 

3060260000012179 

]UK SA PO POSU[JE 

POSU[JE 

VRANI] BB 

178 

3060260000012664 

ATOLI DOO NOVI TRAVNIK 

NOVI TRAVNIK 

RATANJSKA BB 

179 

3060260000012470 

GRENLAND - NOVI TRAVNIK TRGOVI 

NOVI TRAVNIK 

BU^I]I BB. 

180 

3060260000017514 

VAP-TRADE DOO BR^KO 

BR^KO 

PERE KITI]A 1. 

181 

3060260000014022 

TROPIKANA SUR POSU[JE VL. ZVON 

POSU[JE 

I.ANDRI]A BB 

182 

3060260000015574 

]UBI] DOO RAKITNO POSU[JE 

POSU[JE 

RAKITNO, TRG.FRA RUFINA [ 

183 

3060260000001509 

UZOR DOO POSU[JE NESPECIJALIZI 

POSU[JE 

TRG FRA RUFINA [ILI]A BB 

184 

3060260000017320 

OPERATIVA DOO POSU[JE ZA GRADI 

POSU[JE 

BARTOLA KA[I]A BB 

185 

3060260000002770 

NELA SPORT POSU[JE 

POSU[JE 

FRA G. MARTI]A BB TPC FEN 

186 

3060260000016932 

GIK DOO POSU[JE ZA GRADITELJST 

POSU[JE 

GRADAC BB 

187 

3060260000018969 

LAKATU[ DOO POSU[JE ZA GRA\EVI 

POSU[JE 

SUTINA BB 

188 

3060260000020909 

PELIN DOO POSU[JE VRPOLJE BB 

POSU[JE 

VRPOLJE BB 

189 

3060260000015089 

KNAUF-VRANI] SOR POSU[JE 

POSU[JE 

VRANI] BB 

190 

3060260000010530 

MIKROKREDITNA ORG.AMK POSU[JE 

POSU[JE 

KA^I]EVA BB 

191 

3060260000010627 

MIKROKREDITNA ORG.AMK POSU[JE 

POSU[JE 

KA^I]EVA BB 

192 

3060260000010724 

MIKROKREDITNA ORG.AMK POSU[JE 

POSU[JE 

KA^I]EVA BB 

193 

3060260000019066 

[AFAR DOO POSU[JE ZA TRGOVINU 

POSU[JE 

POKLE^ANI BB 

194 

3060260000018678 

ANDRI] DOO POSU[JE 

POSU[JE 

RAKITNO, BB 

195 

3060260000019357 

MUVARNICA DOO POSU[JE ZA POLJO 

POSU[JE 

POKLE^ANI BB 

196 

3060260000013537 

TARABA KOMERC DOO POSU[JE 

POSU[JE 

ZAGREBA^KA BB 

197 

3060260000014507 

BALTIC DOO TRAVNIK 

TRAVNIK 

PAKLAREVO BB 

198 

3060260000013634 

]IRO STR POSU[JE VL.STANKO IVA 

POSU[JE 

MELJAKU[A 2 BB 

199 

3060260000017223 

KUK STR POSU[JE VL.DAMIR ^AMBE 

POSU[JE 

ZAGREBA^KA BB 

200 

3060260000001897 

EURO-OIL DOO POSU[JE 

POSU[JE 

^ITLUK BB 

201 

3060260000005777 

UL COMPANY POSU[JE 

POSU[JE 

MARASOV BRIJEG BB 

202 

3060260000015477 

LIDIJA STR POSU[JE VL.LIDIJA P 

POSU[JE 

^ITLUK BB 

203 

3060260000017126 

NOKO STR POSU[JE VL. ANA MARKO 

POSU[JE 

KENEDIJEVA BB 

204 

3060260000020036 

SAPPIT MLJEKARA DOO POSU[JE 

POSU[JE 

GORNJI JUKI]I BB 

205 

3060260000007814 

KAT & DOL PO POSU[JE VL.ZDRAVK 

POSU[JE 

RAKITNO BB 

206 

3060260000005486 

GRA\EV.LIMARIJA ]ORI] POSU[JE 

POSU[JE 

MELJAKU[A II BB 

207 

3060260000009075 

PERAD.FARMA OSOJE POSU[JE 

POSU[JE 

OSOJE BB 

208 

3060260000004225 

CMA DOO POSU[JE PROIZVODNJA, 

POSU[JE 

VIR BB 

209 

3060260000002867 

INTER-GRADNJA DOO POSU[JE 

POSU[JE 

^ITLUK BB 

210 

3060260000008881 

PICKART DOO POSU[JE GRADITELJS 

POSU[JE 

VOJU[A BB 

211 

3060260000007329 

MEDIA LAND DOO POSU[JE ZA TRGO 

POSU[JE 

BRO]ANAC BB 

212 

3060260000007717 

BALERA DOO POSU[JE ZA TRGOVINU 

POSU[JE 

POKLE^ANI RAKITNO BB 

213 

3060260000006262 

M&D STR POSU[JE VL. LJUBICA JU 

POSU[JE 

ZAVELIMSKA BB 

214 

3060260000018872 

BOSILJNA STR POSU[JE VL.ANTE M 

POSU[JE 

POKLE^ANI BB 

215 

3060260000019260 

AIBO[ DOO POSU[JE 

POSU[JE 

ZAVELIMSKA 9 

216 

3060260000017611 

AJAX DOO POSU[JE ZA PROIZVODNJ 

POSU[JE 

RASTOVA^A BB 

217 

3060260000023043 

SAPOLI DOO POSU[JE MESNA INDUS 

POSU[JE 

BATIN - KAMENICA 1 

218 

3060260000020424 

DUBRAVE STR POSU[JE VL.ANICA ^ 

POSU[JE 

VIR BB 

219 

3060260000012955 

JOSKULOVI] - POSU[JE VL.IVAN M 

POSU[JE 

^ITLUK BB 

220 

3060260000009269 

]UK TRADE DOO POSU[JE 

POSU[JE 

VRANI] BB 

221 

3060260000013052 

BABY SHOP STR POSU[JE VL.GORDA 

POSU[JE 

DALMATINSKA BB 

222 

3060260000010433 

EURODOM DOO POSU[JE PROIZVODNJ 

POSU[JE 

PUT MOSTARA BB 

223 

3060260000013149 

MADEX DOO POSU[JE 

POSU[JE 

BRO]ANAC BB 

224 

3060260000009657 

STAR-ELEKTRONIC DOO POSU[JE 

POSU[JE 

DALMATINSKA BB 

225 

3060260000004710 

NEON DOO POSU[JE TRGOVA^KO PRO 

POSU[JE 

VOJU[A BB 

226 

3060260000013828 

BASKET DOO POSU[JE 

POSU[JE 

B.KA[I]A BB 

227 

3060260000004419 

SAMOSTALNA IZOLATERSKA RADNJA 

POSU[JE 

BATIN BB 

228 

3060270000010481 

GOLDEN STR ^APLJINA VL.STANKO 

^APLJINA 

ZAGREBA^KA 

229 

3060270000011548 

DRAGI^EVI] TRADE DJO ^APLJINA 

^APLJINA 

HRVATSKIH BRANITELJA BB 

230 

3060270000015234 

TVORNICA DUHANA ^APLJINA PROIZ 

^APLJINA 

BRA]E RADI]A 1 

231 

3060270000015040 

AUTO KU]A ^APLJINA TRGOVINA MO 

^APLJINA 

TASOV^I]I BB 

232 

3060270000003982 

JUMBO SUR VL.MATO SOLDO ^APLJINA 

^APLJINA 

GOJKA [U[KA BB 

233 

3060270000012033 

THE BEST SUR CAFFE BAR ^APLJINA 

^APLJINA 

MATE BOBANA 

234 

3060270000013585 

MARINA SZR KEMIJSKA ^ISTIONA ^APLJINA 

^APLJINA 

M.BOBANA 

235 

3060270000013682 

[KORPION SUR ^APLJINA VL.LJUBO 

^APLJINA 

MATE BOBANA BB 

236 

3060270000006989 

BRIJA^KO FRIZERSKO PODUZE]E NE 

^APLJINA 

KRALJA ZVONIMIRA BB 

237 

3060270000014458 

PINDA SUR ^APLJINA VL.D.KORDI] 

^APLJINA 

ZRINSKO FRANKOPANSKA 

238 

3060270000003109 

KOTAPROMET DOO ^APLJINA 

^APLJINA 

ANTE STAR^EVI]A BB 

239 

3060270000005534 

NASELJENO MJESTO TASOV^I]I ^APLJINA 

^APLJINA 

TASOV^I]I 

240 

3060270000025613 

VODOPRIVREDA VODOP.DR.DOO ^APLJINA 

^APLJINA 

TASOV^I]I BB 

241 

3060270000006698 

OAZA STR VL.RU@A BOROVAC ^APLJINA 

^APLJINA 

ZRINSKO-FRANKOPANSKA 

242 

3060270000012518 

DENIS PEKARNICA ^APLJINA VL.LJ 

^APLJINA 

ZRINSKOFRANKOPANSKA 

243 

3060270000002430 

IGM DOO ^APLJINA 

^APLJINA 

^ELJEVO BB 

244 

3060270000006213 

POINT STR ^APLJINA VL.V.PULJI] 

^APLJINA 

MATE BOBANA BB 

245 

3060270000017174 

HARD ROCK CAFFE KAFE BAR ^APLJINA 

^APLJINA 

MATE BOBANA 

246 

3060270000017756 

NERETVA SUR CAFFE BAR ^APLJINA 

^APLJINA 

GOJKA [U[KA BB 

247 

3060270000020569 

NINO SUR KAFE BAR VL.MIRO SU[I 

^APLJINA 

GOJKA [U[KA 

248 

3060270000007280 

WECOM DJO ^APLJINA RESTORANI 

^APLJINA 

ZRINSKO-FRANKOPANSKA 

249 

3060270000022897 

TABAK-COMMERCE DOO GABELA-^APLJINA 

^APLJINA 

GABELA BB 

250 

3060270000030269 

SCORPION SUR KAFE BAR ^APLJINA 

^APLJINA 

MATE BOBANA BB 

251 

3060270000003885 

ZELENJAVA DOO ^APLJINA 

^APLJINA 

VI[I]I BB 

252 

3060280000009656 

DUBINT D.D.ZA GRADITELJSTVO,TR 

[IROKI BRIJEG 

IVANKOVI]A DOLAC BB 

253 

3060280000016834 

APOLO DOO ZA TRGOVINU I USLUGE 

NOVI TRAVNIK 

KASAPOVI]I BB 

254 

3060280000018580 

ALKA D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUG 

NOVI TRAVNIK 

KALINSKA 21 

255 

3060280000016543 

CAPY D.O.O. 

NOVI TRAVNIK 

NEVI] POLJE 38 

256 

3060280000019550 

PERTY D O O ZA TRGOVINU I USLU 

VITEZ 

MAHALA 10 

257 

3060280000021296 

FRANKVAS DOO NOVI TRAVNIK 

NOVI TRAVNIK 

PRVOG MAJA BB 

258 

3060280000020811 

NATA[A-PROM DOO NOVI TRAVNIK 

NOVI TRAVNIK 

PRVOG MAJA 20/1 

259 

3060280000020908 

SOSI-PROM DOO NOVI TRAVNIK 

NOVI TRAVNIK 

KASAPOVI]I BB 

260 

3060280000021005 

JOKI]-PROMET DOO NOVI TRAVNIK 

NOVI TRAVNIK 

1 MAJA 20 

261 

3060280000006940 

KRALJICA VL.MIRJANA ^OLAK PRIV 

[IROKI BRIJEG 

PRIVALJ BB 

262 

3060280000015573 

NAV DOO ZA TRGOVINU I USLUGE 

MOSTAR 

SPLITSKA 40 

263 

3060280000013148 

NE@DI-KOMERC D.O.O. 

BIJELJINA 

STEFANA DE^ANSKOG BR.162 

264 

3060280000013245 

ALOX-IMPEX DVOROVI D.O.O. 

DVOROVI-BIJEL 

JINA UL.SRPSKIH VLADARA BR. 33 

265 

3060280000008104 

SAJMI[TE T. P. PROIZVODNJA I O 

[IROKI BRIJEG 

KO^ERIN MAMI]I 

266 

3060280000013439 

PANE-KOMERC PRNJAVOR, 

PRNJAVOR 

CARA DU[ANA 8 

267 

3060280000020035 

AUTO [KOLA IVO VL.IVAN SKOKO 

[IROKI BRIJEG 

DR. JURE GRUBI[I]A 

268 

3060280000007425 

KI-KO D.O.O. ZA PROIZVODNJU KI 

[IROKI BRIJEG 

KO^ERIN BB 

269 

3060280000002478 

DERMORAD D.O.O. 

[IROKI BRIJEG 

GORNJI MAMI]I BB 

270 

3060280000007134 

ZORI]EVINA STR VL.GORDANA HRKA 

[IROKI BRIJEG 

ZORI]EVINA BB 

271 

3060280000010917 

KOD PENAVI]A SAMOSTALNA UGOSTI 

[IROKI BRIJEG 

JURE GRUBI[I]A BB 

272 

3060280000019938 

START S.U.R. CAFFE-BAR 

[IROKI BRIJEG 

KARDINALA A.STEPINCA 9. 

273 

3060280000011693 

SNEET-COMMERCE D.O.O. ZA TRGOV 

[IROKI BRIJEG 

FRA.DIDAKA BUNTI]A BR.5 

274 

3060280000005582 

ZDENKA STR VL.ZDENKA GLAVINA 

[IROKI BRIJEG 

KNE[POLJE 

275 

3060280000023236 

JATO DOO ZA TRGOVINU I USLUGE 

MOSTAR 

PETRA KRE[IMIRA IV B.B. 

276 

3060280000010529 

COMMERCE-DBM DJO [.B. 11300-60 

[IROKI BRIJEG 

DOBRI^ 

277 

3060280000014409 

SRD PRIVATNI BAGERIST VL.GOJKO 

[IROKI BRIJEG 

KNE[POLJE BB 

278 

3060280000010141 

BO[KOVI] SR-VIDEOTEKA VL. BO@O 

[IROKI BRIJEG 

KRALJICE JELENE 

279 

3060280000023915 

BOMI TRADE DOO ZA TRGOVINU I U 

BANJA LUKA 

KRAJI[KIH BRIGADA 19 

280 

3060280000003836 

^ULINA DOO ZA TRGOVINU I USLU 

[IROKI BRIJEG 

OBILAZNICA BB 

281 

3060280000003157 

PORT D.O.O. [IROKI BRIJEG 

[IROKI BRIJEG 

FRA D. BUNTI]A BR.27 

282 

3060280000011402 

LIJANOVI]I MESNA INDUSTRIJA DR 

[IROKI BRIJEG 

VISOKA GLAVICA B.B. 

283 

3060280000019647 

ZZ FRAN D.O.O. ZA TRGOVINU I U 

MOSTAR 

FRANJEVA^KA BB 

284 

3060280000016155 

BIVAL D.O.O. ZA PROIZVODNJU I 

[IROKI BRIJEG 

TRN BB 

285 

3060280000014991 

PITOMCIJA D.O.O. TRGOVINA NA V 

LJUBU[KI 

S.RADI]A BB 

286 

3060280000013051 

DUBRAVAL D.O.O. ZA PROIZVODNJU 

[IROKI BRIJEG 

LJUBOTI]I BB 

287 

3060280000005679 

BBM DISKONT S.T.R.VL.IVANKA MA 

[IROKI BRIJEG 

FRA. DIDAKA BUNTI]A 97 

288 

3060280000029153 

UNION 2000 D.O.O. [.BRIJEG 

[IROKI BRIJEG 

TRN VAGAN BB 

289 

3060280000019065 

JAGAN DOO ZA TRGOVINU I USLUGE 

[IROKI BRIJEG 

KO^ERIN BB 

290 

3060280000016252 

BALKAN GRIL S.U.R. VL.RADOSLA 

[IROKI BRIJEG 

STJEPANA RADI]A BR.4 

291 

3060280000025564 

TIFANI S.T.R. VL. @ELJKA BARBA 

[IROKI BRIJEG 

FRA. D. BUNTI]A BR.36 

292 

3060280000023042 

NOVOGRADNJA GRA\EVINSKO PODUZE 

[IROKI BRIJEG 

TRG G. [U[KA BB 

293 

3060280000005873 

POKER DOO ZA PRIRE\IVANJE IGAR 

[IROKI BRIJEG 

STJPANA RADI]A BR.62 

294 

3060280000019453 

DIL-INVEST DOO ZA PROIZVODNJU 

[IROKI BRIJEG 

KNE[POLJE B.B. 

295 

3060280000027116 

BONINI STR VL. MARKO MANDI] 

[IROKI BRIJEG 

FRA. D. BUNTI]A 14 

296 

3060280000020326 

DAN^O SAMOSTALNA ZIDARSKA DJEL 

[IROKI BRIJEG 

LJUBOTI]I 157 

297 

3060280000021975 

KALIMERO D.O.O. ZA TRGOVINU I 

BANJA LUKA 

IVE ANDRI]A BR.56 

298 

3060280000022169 

PALMA IMPEX DOO 

BANJA LUKA 

@ARKA ZGONJANINA BR.12 

299 

3060280000021587 

VUPEKS-TRADE DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

KARA\OR\EVA 38 

300 

3060280000009559 

KATRAN DOO ZA PROZVODNJU CESTO 

[IROKI BRIJEG 

PUT ZA MOSTAR BB 

301 

3060280000006164 

IVANTINI S.T.R. VL. GORDANA LA 

[IROKI BRIJEG 

FRA D. BUNTI]A 24 

302 

3060280000016058 

VULHERC D.O.O. ZA TRGOVINU I U 

[IROKI BRIJEG 

OKLAJI BB 

303 

3060280000014312 

SU[AC SAMOSTALNA ZANATSKO-TRGO 

[IROKI BRIJEG 

KRALJICE JELENE 16 A 

304 

3060280000035070 

ADRIA SUR CAFFE BAR VL. ZLATAN 

[IROKI BRIJEG 

TRN BB, 

305 

3060280000026243 

TOMO SZD VL.TOMISLAV JURILJ 

[IROKI BRIJEG 

TRN 

306 

3060280000014506 

CORONA ELEKTRO D.O.ZA PROIZV.I 

[IROKI BRIJEG 

FRA.DOMINIKA MANDI]A BB 

307 

3060280000006649 

PVC-ZOVKO D.O.O. ZA PROIZVODNJ 

[IROKI BRIJEG 

OKLAJI 

308 

3060280000011208 

PIPI] SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA 

[IROKI BRIJEG 

FRA DIDAKA BUNTI]A BR.18 

309 

3060280000012275 

MARKET S SAMOSTALNA TRGOVINSKA 

[IROKI BRIJEG 

FRA DIDAKA BUNTI]A 24 

310 

3060280000001896 

BOTA D.O.O. ZA TRGOVINU 

[IROKI BRIJEG 

FRA. G.MARTI]A BR. 2 

311 

3060280000036428 

BOTA D.O.O. ZA TRGOVINU 

[IROKI BRIJEG 

FRA. G.MARTI]A BR. 2 

312 

3060280000026534 

IMD S.Z.D. VL.MILENKO CRNJAC 

[IROKI BRIJEG 

IZBI^NO BB 

313 

3060280000010820 

FOLIPLAST DOO ZA PROIZVODNJU I 

[IROKI BRIJEG 

SPLITSKA 41 

314 

3060280000005485 

[EMBRUN SUR KAFE BAR VL. BRIGI 

[IROKI BRIJEG 

FRA DIDAKA BUNTI]A 114 

315 

3060280000004127 

KIBO KOMERC DOO ZA PRIJEVOZ RO 

[IROKI BRIJEG 

VAGAN BB 

316 

3060280000031384 

CARRARA DOO. ZA PROIZVODNJU I 

[IROKI BRIJEG 

TRN BB 

317 

3060280000002866 

VATROGASNO DRU[TVO [IROKI BRIJ 

[IROKI BRIJEG 

TRG B.JELA^I]A BB 

318 

3060280000001508 

MUSTAPI] FRIGO DOO ZA ME\UNARO 

[IROKI BRIJEG 

KNEZA DOMAGOJA BR.7 

319 

3060290000003690 

AUTOBANOVINA D.J.O. TRGOVINA N 

LIVNO 

PODGRADINA LIVNO 

320 

3060290000006212 

PLAZENICAPROMET TP TRGOVINA NA 

KUPRES 

KUPRES 

321 

3060290000005921 

PERLA D.O.O. LIVNO TRGOVINA I 

LIVNO 

 

322 

3060290000002138 

PP MIHA LIVNO 

LIVNO 

SPLITSKA BB LIVNO 

323 

3060290000005436 

VIR TRADE P.O.LIVNO PROIZVODNJ 

LIVNO 

]AI] BB 

324 

3060290000003884 

A&M LIVNO 

LIVNO 

GUBER BB LIVNO 

325 

3060290000003593 

ADMIRAL D.J.O. OSTALA TRGOVINA 

LIVNO 

SPLITSKA BB 

326 

3060290000004272 

DENI LIVNO 

LIVNO 

 

327 

3060290000005630 

SILKA D.J.O. LIVNO LI[TANI TRG 

LIVNO 

LI[TANI 

328 

3060290000003011 

STR MESNICA VL.D. PERKOVI] TRG 

LIVNO 

PODHUM 

329 

3060290000007279 

STURBA DD TRGOVINA NA MALO 

LIVNO 

SPLITSKA BB 

330 

3060290000013875 

TURALIJA -COMMERCE D.O.O. KUPR 

KUPRES 

BEGOVIO SELO 

331 

3060290000010868 

ZICER DRU[TVO SA OGRANI^ENOM O 

LIVNO 

BRINA BB LIVNO 

332 

3060290000013002 

DUBRAVA D.O.O. GLAMO^ 

GLAMO^ 

KRALJA TOMISLAVA BR.3 

333 

3060290000007376 

HEATING LIVNO 

LIVNO 

VUKOVARSKA 20 

334 

3060290000008831 

2-A D.O.O. MI[I LIVNO 

LIVNO 

MI[I LIVNO 

335 

3060290000012808 

SZR PALMA PRODUKT GLAMO^ 

GLAMO^ 

PETRAKRE[IMIRA IV BB 

336 

3060290000017270 

CAFFE BAR BURZINA BA[TA 

LIVNO 

KALAJD@INICA 1 

337 

3060290000004078 

DIVA D.O.O. LIVNO 

LIVNO 

MI[I LIVNO 

338 

3060290000022896 

BU[KO BLATO COMMERCE D.O.O. 

LIVNO 

LIVNO 

339 

3060290000009995 

BILIKOM D.O.O. V.KABLI]I 

LIVNO 

V.KABLI]I LIVNO 

340 

3060300000007909 

ABN DOO DRU[TVO ZA TRGOVINU 

NEUM 

TIHA OBALA BB 

341 

3060300000011110 

BONINA DOO UGOSTITELJSTVO,TRGO 

NEUM 

PRIMORSKA 58 

342 

3060300000001798 

JABUKA DOO IZNAJMLJIVANJE PLOV 

NEUM 

KARDINALA STEPINCA 1 

343 

3060350000003881 

@UTI] - DRU[TVO JEDNE OSOBE, R 

PROZOR-RAMA 

RUMBOCI 213 

344 

3060350000002232 

VRAN-RADI] D.J.O. TRGOVINA NA 

PROZOR-RAMA 

ORA[AC BB 

345 

3060350000020759 

BRANIX - D I K DOO STUPSKA BB 

SARAJEVO NOVI 

GRAD STUPSKA BB 

346 

3060350000020856 

BRAGA DOO FOJNICA 

FOJNICA 

GOJEVI]I BB 

347 

3060350000003687 

ZELKOM SAMOSTALNA TRGOVA^KA RA 

PROZOR-RAMA 

K.TOMISLAVA 

348 

3060350000008925 

SUR " D U B R O V N I K " VL. 

PROZOR-RAMA 

K. TOMISLAVA BB 

349 

3060350000003493 

FORTUNA AUTO [KOLA PROZOR-RAMA 

PROZOR-RAMA 

K.TOMISLAVA 

350 

3060350000016976 

BADEN SUR JABLANICA 

JABLANICA 

BOKULJA BR 3 

351 

3060350000011932 

STR " M A J A " VL. MARIJA ]UR 

PROZOR-RAMA 

SPLITSKA BB 

352 

3060350000008440 

SAMOSTALNA TRGOVA^KA RADNJA "A 

PROZOR-RAMA 

SPLITSKA BB 

353 

3060350000023087 

C A N G E D O O LAPSUNJ 60 

PROZOR-RAMA 

LAPSUNJ 60 

354 

3060350000007664 

CAFE "LIFE" VL.LJUBAN BRIZAR 

PROZOR-RAMA 

K.TOMISLAVA BB 

355 

3060350000020080 

K A M E L SALON ZABAVNIH IGARA 

PROZOR RAMA 

NIKOLE [OPA BB 

356 

3060350000016879 

] I [ K O D O O UZGOJ GOVEDA 

PROZOR-RAMA 

OMETALE BB 

357 

3060350000026773 

VI[NJANI DOO PROZOR-RAMA 

PROZOR-RAMA 

GORNJI VI[NJANI BB 

358 

3060350000023281 

IZGRADNJA GP KONJIC 

KONJIC 

KOLONIJA BB 

359 

3060350000004657 

PELE PROMET 98 DOO K.TOMISLAVA 

PROZOR-RAMA 

K.TOMISLAVA 55 

360 

3060350000009022 

^IMBA DOO PODUZE]E ZA GRA\EVIN 

PROZOR-RAMA 

HRVOJA VUK[I]A HRVATINI]A 

361 

3060350000027355 

HENY DOO PROZOR RAMA 

PROZOR-RAMA 

BLACE BB 

362 

3060350000003978 

AUTOPRIJEVOZNIK IVAN JURI] 

PROZOR-RAMA 

RUMBOCI BB 

363 

3060350000017946 

IZBOR STR VL. AMELA ZE^I] 

PROZOR-RAMA 

H.V.HRVATINI]A BB 

364 

3060350000027161 

RADI] STR VL.IVAN RADI] 

PROZOR-RAMA 

K.TOMISLAVA BB 

365 

3060380000001503 

P O P L A [ I ] I S T R VL. 

STOLAC 

S.KRANJ^EVI]A 

366 

3060380000001115 

DVA AN\ELA GRILL CAFFE 

STOLAC 

CRNI]I 

367 

3060210000041330 

MOBITEL SHOP SONY TRGOVINA NA 

MOSTAR 

M TITA 34 

368 

3060210000058693 

ACCOM D O O MOSTAR 

MOSTAR 

BI[]E POLJE BB 

369 

3060210000032891 

ODVJETNIK DRAGUTIN BO[NJAK MOS 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA 19 

370 

3060210000046568 

AUTO KU]A KAMO DOO TRGOVINA MO 

GRUDE 

RU@I]I BB 

371 

3060210000028914 

B M T PROIZVODNJA GRADJEV. STO 

MOSTAR 

II RUDNI^KA BOJNA BB 

372 

3060210000063543 

BEMIX AQUARIUS DOO MOSTAR OST 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA 8 

373 

3060400000018283 

VITEZIT-CROMEN DOO 

VITEZ 

 

374 

3060400000019059 

ECO-VITEZIT DOO 

VITEZ 

TVORNI]KA BR. 1 

375 

3060400000011105 

T.P.T.P. GAMA TRGOVINA NA VELI 

VITEZ 

PETRA ME]AVE BB 

376 

3060400000022454 

PALAVRA-TRANS DOO 

TRAVNIK 

GLADNIK BB 

377 

3060400000020805 

CONTRAST PPTU 

NOVI TRAVNIK 

STOJKOVI]I 

378 

3060400000018768 

VITOPLAST DOO VITEZ PROIZVODNJ 

VITEZ 

TVORNI]KA BR.1 

379 

3060400000006352 

VIKTORIJA DOO VITEZ 

VITEZ 

STARA BILA BB 

380 

3060400000020708 

ANTONIO AD DOO NOVA BILA 

TRAVNIK 

PILANA-SEBE[I] NOVA BILA 

381 

3060410000006594 

INVESTPROMET DOO BUSOVA^A 

BUSOVA^A 

16 KOLOVOZA BB 

382 

3060410000022308 

TAXUS DOO BUSOVA^A DRU[TVO ZA 

BUSOVA^A 

TISOVA]KA BB 

383 

3060410000025509 

ABRAMOVI] COMMERCE DOO VITEZ 

VITEZ 

POSLOVNI CENTAR 96 

384 

3060410000030068 

MAX-PROM DOO VITEZ TRGOVINSKO 

VITEZ 

KAMENJA^E BB 

385 

3060410000004654 

TITANIK DOO VITEZ GOSPODARSKO 

VITEZ 

STARA BILA BB 

386 

3060410000015809 

GRANA P.T.U. 

VITEZ 

fra MARIJANA [UNJI]A 6 

387 

3060410000030165 

ADRIA MERC DOO BUSOVA^A 

BUSOVA^A 

KAONIK BB 

388 

3060410000006982 

TUSCH DOO 

VITEZ 

 

389 

3060410000013772 

AUTOTREF SZR VITEZ 

VITEZ 

 

390 

3060410000017458 

TINA STR TRAVNIK 

TRAVNIK 

UL.BOSANSKA 

391 

3060410000013384 

PEKARNA "VIDOVI]" 

VITEZ 

PODGRADINA B.B. 

392 

3060410000016973 

MARINKA FRIZERSKI SALON ZA @EN 

VITEZ 

 

393 

3060410000030553 

AUTO SERVIS VREBAC VITEZ 

VITEZ 

HRVATSKE MLADE@I 

394 

3060410000010377 

FONTANA GRILL - VITEZ 

VITEZ 

 

395 

3060410000011832 

DAMBI STR -SALON NAMJE[TAJA 

VITEZ 

 

396 

3060410000007952 

EURO BUZUK DOO GOSPODARSKO DRU 

VITEZ 

VITEZ,@ELJEZNI^KA BB 

397 

3060410000010571 

STOLAR SZR VITEZ 

VITEZ 

 

398 

3060410000011250 

GOGA GRILL VITEZ 

VITEZ 

VITEZ 

399 

3060410000014257 

FOTO @ELJKO VITEZ 

VITEZ 

 

400 

3060410000017555 

SUR SEBASTIJAN,VL.BRANKO MARKO 

VITEZ 

 

401 

3060410000019689 

CHARLIE CAFFE BAR VITEZ 

VITEZ 

 

402 

3060410000022211 

[UTRA EXPORT IMPORT DOO,VITEZ 

VITEZ 

KRALJA P.KRE[IMIRA IV BB 

403 

3060410000024539 

LET DOO VITEZ GOSPODARSKO DRU[ 

VITEZ 

PODGRADINA BB 

404 

3060410000031329 

VESNA PROMET DOO VITEZ DRU[TVO 

VITEZ 

KAMENJA^E BR.10 

405 

3060410000018234 

ZUBNA ORDINACIJA VL.ZORAN 

VITEZ 

 

406 

3060410000001162 

MAT DOO VITEZ TRGOVA^KO-USLU@N 

VITEZ 

DIVJAK BB VITEZ 

407 

3060410000004945 

VITEZTISAK 

VITEZ 

TVORNI^KA 1 

408 

3060410000009310 

UNIKAT VITEZ 

VITEZ 

 

409 

3060410000017070 

MAESTRAL SUR VITEZ 

VITEZ 

 

410 

3060410000022017 

VEGES D.O.O. VITEZ GOSPODARSKO 

VITEZ 

STJEPANA RADI]A BB 

411 

3060410000028807 

BAJADERA STR VL.SLA\ANA KRI@AN 

VITEZ 

HRVATSKIH BRANITELJA 

412 

3060410000011735 

VJEKO LUKS DOO VITEZ 

VITEZ 

KRALJA TVRTKA BB 

413 

3060410000014645 

LOTOS STR VITEZ VL. KATA [ARI] 

VITEZ 

 

414 

3060410000031911 

PAM NAM DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

AZIZA [A]IRBEGOVI] 98 

415 

3060410000011638 

BOSNA-DRVO DOO VITEZ 

VITEZ 

DIVJAK BB 

416 

3060410000007855 

UNI RAD DOO VITEZ PODUZE]E ZA 

VITEZ 

KRALJA TVRTKA 131 

417 

3060410000030650 

ATLANTIK DOO PALE 

PALE 

KALOVITA BRDA BB 

418 

3060410000036470 

TANGA DOO SARAJEVO PRIVREDNO D 

SARAJEVO 

RU[IDA PRGUDE 12 

419 

3060410000024636 

STARA TRADE DOO GRUDE 

GRUDE 

DRAGI]INA BB 

420 

3060410000018428 

PORIN RESTURAN VITEZ 

VITEZ 

 

421 

3060410000024248 

BAT GRAFIKA DG GRAFI^KE USLUGE 

VITEZ 

KR^EVINE 

422 

3060410000015033 

AM & D AUTORADIONICA VITEZ SAM 

VITEZ 

STARA BILA BB 

423 

3060410000036567 

LATICA DOO GRUDE TRGOVINA NA V 

GRUDE 

DONJI MAMI]I-LEDINAC 191 

424 

3060410000035694 

GTU DOO BUSOVA^A GRA\EVINSKO P 

BUSOVA^A 

KA]UNI BB 

425 

3060410000041320 

KALEN DOO ZENICA PROMETNO USLU 

ZENICA 

KAMBEROVI]A ^IKMA BB 

426 

3060410000022502 

BABI] SZR VITEZ 

VITEZ 

KR^EVINE 73 

427 

3060410000022114 

VITOPLAST DOO VITEZ PROIZVODNJ 

VITEZ 

TVORNI]KA BR.1 

428 

3060410000006788 

ZENEX EXPORT-IMPORT PROIZVODNO 

BUSOVA^A 

 

429 

3060430000012898 

AQUAVIT DOO PROIZVODNO PROMETN 

VITEZ 

ILIJE PETROVI]A BB 

430 

3060410000012608 

VENERA CAFFE - VITEZ 

VITEZ 

 

431 

3060410000012996 

NEWS FASHION STR-VITEZ 

VITEZ 

 

432 

3060410000005527 

MOLTALCINO DOO VITEZ PROIZVODN 

VITEZ 

MALI MO[UNJ 59 

433 

3060410000043454 

KIIL COMERCE D.O.O. VITEZ GOSP 

VITEZ 

POSLOVNI CENTAR 96 

434 

3060410000033269 

TECHNIC WORLD DOO VITEZ GOSPOD 

VITEZ 

POSLOVNI CENTAR 96 BB 

435 

3060410000042484 

CITRUS DOO BIHA] 

BIHA] 

OMERA NOVLJANINA 1 

436 

3060410000036082 

START DOO BUSOVA^A DRU[TVO ZA 

BUSOVA^A 

18.STUDENOG BB 

437 

3060410000045006 

RUDNIK MRKOG UGLJA ZENICA D.O. 

ZENICA 

STJEPANA RADI]A 2 

438 

3060410000037052 

SAMOSTALNA STOLARSKA RADNJA,VL 

VITEZ 

ULICA [O[E MA@ARA 13 

439 

3060410000040253 

PREMIK NET DOO TRAVNIK 

TRAVNIK 

BOSANSKA BB 

440 

3060410000004266 

VJETRENICA VITEZ TRGOVINSKO US 

VITEZ 

HRVATSKIH BRANITELJA 1 

441 

3060410000028904 

SIG-KOMERC DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

MILANA TEPI]A BR.42 

442 

3060410000037925 

RAKI] PROM DOO BIJELJINA DRU[T 

BIJELJINA 

NEZNANIH JUNAKA BB 

443 

3060410000027255 

BRIX KOMERC DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

IVE ANDRI]A 117 

444 

3060410000003393 

HER-EX DOO VITEZ GOSPODARSKO D 

VITEZ 

POSLOVNI CENTAR 96 BB 

445 

3060410000036179 

SUR DINO VL.MEHRID@A IBRAKOVI] 

VITEZ 

H.BRANITELJA BB 

446 

3060410000003102 

TISATURIST DD BUSOVA^A 

BUSOVA^A 

TIHOMIRA JOVICA 3 

447 

3060410000022890 

TISATURIST DD BUSOVA^A 

BUSOVA^A 

TIHOMIRA JOVICA 3 

448 

3060410000021338 

PAVLOVI] DOO VITEZ PROIZVODNO 

VITEZ 

[O[E MA@ARA BR.79 

449 

3060410000033948 

PRENO^I[TE BOR VL.MARINA BA[K 

VITEZ 

S.RADI]A BB 

450 

3060410000043939 

BILETI] DOO VITEZ TRGOVINSKO U 

VITEZ 

NADIOCI BB 

451 

3060410000044036 

STR VERONA VITEZ VL.DARIO RAJI 

VITEZ 

UL.ILIJE PETROVI]A BB 

452 

3060420000014014 

RADAT STD KRE[EVO RAKOVA NOGA 

KRE[EVO 

RAKOVA NOGA BB 

453 

3060420000015663 

TOMI] & AT SZR KRE[EVO VL.AFR 

KRE[EVO 

RAKOVA NOGA 

454 

3060420000004411 

CIGELJ STR VL.EMILIJA CIGELJ 

KRE[EVO 

[IRI[NJAK 4 

455 

3060420000005575 

PRIJEVOZNIK FRANJO TOMI] 

KRE[EVO 

 

456 

3060420000005381 

TUNJO SGD VL.ANTO TADI] KRE[EV 

KRE[EVO 

 

457 

3060420000006060 

TOMI] SGD KRE[EVO 

KRE[EVO 

 

458 

3060420000006254 

GRIJANJE SGD VL.TOMA ^ELAN 

KRE[EVO 

ALAGI]I 

459 

3060420000007030 

RIBNJAK RESTORAN KRE[EVO 

KRE[EVO 

 

460 

3060420000008388 

INA^ SGD KRE[EVO VL.MARIJAN KO 

KRE[EVO 

BJELOVI]I BB 

461 

3060420000009940 

OBZOR STD KRE[EVO VL.VERA TAVR 

KRE[EVO 

FRA.GRGE MARTI]A 

462 

3060420000011298 

MJE[OVITA ROBA STR VL.IVICA ^I 

KRE[EVO 

ALAGI]I 

463 

3060420000011686 

MF TREND SZR KRE[EVO VL.BRANKI 

KRE[EVO 

FRA.GRGE MARTI]A 

464 

3060420000011977 

EGG-COMMERCE UZGOJ PERADI 

KRE[EVO 

FRA.GRGE MARTI]A 23 

465 

3060420000011783 

BEDEM DD KRE[EVO DIONI^ARSKO 

KRE[EVO 

OBALA 29 

466 

3060420000007515 

IVE-TEX D.O.O. 

KRE[EVO 

POLJE B B 

467 

3060420000014693 

JUNKO D O O 

KRE[EVO 

RUDARSKA BR. 2 

468 

3060420000003926 

INA^-COMPANY D.O.O. SPORTSKO-R 

KRE[EVO 

ZID BB 

469 

3060420000013529 

KOVA^NICA SGD KOJSINA, KRE[EVO 

KRE[EVO 

KOJSINA BB 

470 

3060420000001695 

MESNA INDUSTRIJA STANI] DOO DR 

KRE[EVO 

VELEGO[]E 20 

471 

3060420000012074 

RIVA GRUPA TRGOVINA NA MALO MO 

KRE[EVO 

POLJE BB 

472 

3060420000005478 

GEN D.O.O. KRE[EVO 

KRE[EVO 

 

473 

3060420000002568 

T-TRANS D.O.O. KRE[EVO 

KRE[EVO 

FRA GRGE MARTI]A BB 

474 

3060420000016536 

GRILL SUR KRE[EVO 

KRE[EVO 

FRA GRGE MARTI]A BB 

475 

3060420000025072 

KOOPERACJA ZZ KISELJAK 

KISELJAK 

\.\AKOVI]A 22 

476 

3060420000000434 

JURIN DESIGN D.O.O DRU[TVO SA 

KRE[EVO 

RAKOVA NOGA BB 

477 

3060420000019640 

LION SUR VL.DALIBOR TROGRLI] 

KRE[EVO 

FRA.GRGE MARTI]A BB 

478 

3060440000002955 

BUGOJNO-BUS DOO 

BUGOJNO 

UL.SLOBODE 163 

479 

3060440000004022 

PEKARA PIDRI[NICA VL. ZDRAVKO 

USKOPLJE 

PIDRI[ 

480 

3060440000002470 

ROSE DOO PPIUD 

GORNJI VAKUF 

317.SLBR. B.B. 

481 

3060440000007126 

ADLER COMPANY DOO BUGOJNO 

BUGOJNO 

BOSANSKA BB 

482 

3060440000004216 

VRANICATRANS DOO 

G.VAKUF-
USKOPLJE 

TRNOVA^A BB 

483 

3060440000013722 

PUTNIK-DO DOO BUGOJNO PRIVREDN 

BUGOJNO 

BOSANSKA 2 

484 

3060440000002858 

TR ORHIDEJA VL. LJUPKO BANDI] 

USKOPLJE 

KRALJA TOMISLAVA B.B. 

485 

3060440000010424 

SUR CLEO VL. ILIJA BO[NJAK 

G.VAKUF-USKOPLJE 

BANA JELA^I]A 

486 

3060440000005089 

MESIH COMPANI DOO 

BUGOJNO 

POLJE,3/2 

487 

3060440000006156 

TR BUTIK FRANCO VL.FRANJO ZEKO 

G.VAKUF-
USKOPLJE 

KRALJA TOMISLAVA BB 

488 

3060440000011685 

SZR TIRI] VL. ZVONKO TIRI] 

G.VAKUF-
USKOPLJE 

USKOPALJSKA BB 

489 

3060440000012170 

SZR CICA VL. IVICA [KORO 

G.VAKUF-
USKOPLJE 

FRA GRGE MARTI]A BB 

490 

3060440000007029 

SPEKTAR VL. MIDHAT ^ALKI] 

G.VAKUF-
USKOPLJE 

B.JEDINSTVA BB 

491 

3060440000015565 

EL & DI OBRTNI^KA RADNJA-AUTOP 

BUGOJNO 

VRBANJA BB 

492 

3060440000010715 

KARALI] DOO 

GORNJI VAKUF 

VRBASKA BR. 5 

493 

3060450000011151 

AMADEUS SUR CAFFE BAR 

JAJCE 

H.V.HRVATINI]A BB 

494 

3060450000001160 

GRADNJA-TRGOVINA 

JAJCE 

 

495 

3060450000002324 

NINA STR 

JAJCE 

FRA ANTUNA KNE@EVI]A 

496 

3060450000002712 

BAJA STR 

JAJCE 

H.V.HRVATINI]A 53 

497 

3060450000005040 

PLIVA GRADNJA D.O.O. 

JAJCE 

SKELA B.B. 

498 

3060450000011733 

BORAC R TVORNICA KONFEKCIJE DO 

JAJCE 

SPLITSKA BB 

499 

3060450000005331 

TISKARA-AUTOMATICA DOO GRAFI^K 

JAJCE 

ZAGREBA^KA BB 

500 

3060450000010181 

RESTORAN 

JAJCE 

JOSIPA BANA JELA^I]A 

501 

3060450000010084 

CAFY STR 

JAJCE 

J.B.JELA^I]A 

502 

3060450000010957 

HERBA BILJNA LJEKARNA 

JAJCE 

H.V.HRVATINI]A B.B. 

503 

3060450000005137 

[EDINAC-LAB DOO 

JAJCE 

BAGE BB 

504 

3060450000003682 

ELEKTROBOSNA DP D.O.O. 

JAJCE 

B.BU[I]A B.B. 

505 

3060450000006204 

MITRAS DOO 

JAJCE 

CAREVO POLJE 277 

506 

3060450000006495 

ELEKTROBOSNA NOGOMETNI KLUB 

JAJCE 

MRA^AJ BB 

507 

3060450000001257 

PELVA UTP D.D. 

JAJCE 

TRGOVA^KI CENTAR B.B. 

508 

3060450000012218 

TURIST 98 DOO 

JAJCE 

KRALJICE KATARINE BB 

509 

3060450000003488 

ELBOKOMERC DOO 

JAJCE 

BRUNA BU[I]A BB 

510 

3060450000010278 

ELEKTROBOSNA-N D.O.O. 

JAJCE 

BRUNE BU[I]A B.B. 

511 

3060460000007416 

FRAMAPROM PTTP 

N.TRAVNIK 

STOJKOVI]I BR.45 

512 

3060460000003633 

PANIS POD.ZA USL.DJELAT. NOVI 

NOVI TRAVNIK 

 

513 

3060460000002566 

GAMIN DOO 

NOVI TRAVNIK 

LJUDEVITA GAJA 52 

514 

3060460000013527 

MARGO-PROM DOO MARGETI]I BB 

NOVI TRAVNIK 

MARGETI]I BB 

515 

3060460000001596 

MESNICA FRANJI]  STR 

NOVI TRAVNIK 

STJEPANA RADI]A 

516 

3060460000012072 

FANTAZIJA STR IVANA ME[TROVI] 

NOVI TRAVNIK 

IVANA ME[TROVI]A 

517 

3060460000009550 

FENIX 72-[U[E SUR LJUDEVITA G 

NOVI TRAVNIK 

LJUDEVITA GAJA 

518 

3060460000006446 

ONLY ONE NOVI TRAVNIK 

NOVI TRAVNIK 

 

519 

3060460000009162 

MARCONNI CAFFE SUR NOVI TRAVNIK 

NOVI TRAVNIK 

IVE ANDRI]A 

520 

3060460000014788 

NT IZVOZ-UVOZ DOO NOVI TRAVNIK 

NOVI TRAVNIK 

TRENICA BB 

521 

3060460000002760 

WINNER DOO NOVI TRAVNIK 

NOVI TRAVNIK 

LJUDEVITA GAJA 49/7 

522 

3060460000014594 

EUROMARKETI DOO NOVI TRAVNIK 

NOVI TRAVNIK 

KRALJA TVRTKA 2/4 

523 

3060460000007513 

BNT POSLOVNI SUSTAV DOO 

NOVI TRAVNIK 

KRALJ TVRTKA BB 

524 

3060460000014109 

AUTO-DELTA STR 

NOVI TRAVNIK 

K.K.KOTROMANI] 

525 

3060460000007222 

BIROSERVIS NOVI TRAVNIK STJEPA 

NOVI TRAVNIK 

STJEPANA RADI]A 15 

526 

3060460000019056 

JAGLENICA DOO OPARA BB NOVI T 

NOVI TRAVNIK 

OPARA BB 

527 

3060460000008580 

CONTRAST PPTU 

NOVI TRAVNIK 

STOJKOVI]I 

528 

3060460000010714 

AVDO-PROM DOO 

NOVI TRAVNIK 

V.PELAGI]A BR.11 

529 

3060460000011781 

STAR SUR CAFFE-BAR 

NOVI TRAVNIK 

IVE ANDRI]A BB 

530 

3060430000009988 

TI[KO UTP DOO 

VITEZ 

STARA BILA BB 

531 

3060460000000141 

NOVOTEHNA 

NOVI TRAVNIK 

KRALJA TVRTKA BR.40 

532 

3060460000010423 

MATICA HRVATSKA NOVI TRAVNIK 

NOVI TRAVNIK 

KRALJA TVRTKA 46 

533 

3060460000010617 

MATICA HRVATSKA NOVI TRAVNIK 

NOVI TRAVNIK 

KRALJA TVRTKA 46 

534 

3060430000025605 

VITEZIT CROMEN DOO DRU[TVO ZA 

VITEZ 

TVORNI^KA 1 

535 

3060460000025167 

TE[GRAD DOO NOVI TRAVNIK 

NOVI TRAVNIK 

KALINSKA B.B. 

536 

3060470000023954 

MARTINA STR KISELJAK KISELJAK 

KISELJAK 

KISELJAK 

537 

3060470000043354 

MERKUR STR BRNJACI-KISELJAK 

KISELJAK 

BRNJACI 

538 

3060470000031520 

OPEKO SZR KISELJAK KISELJAK 

KISELJAK 

POLJE VI[NJICA 

539 

3060470000029192 

PRAVDI]-KOMERC DJO KISELJAK KI 

KISELJAK 

GROMILJAK 

540 

3060470000001547 

GRAFO PAPIR KISELJAK 

KISELJAK 

VI[NJICA POLJE 

541 

3060470000019395 

HUGO STR KISELJAK KISELJAK 

KISELJAK 

KISELJAK 

542 

3060470000007658 

VIGMA FOJNICA 

FOJNICA 

PIONIRSKO PARTIZANSKA BB 

543 

3060470000029968 

NORGISTAN DOO KISELJAK KISELJAK 

KISELJAK 

TRG BANA JELA]I]A B B 

544 

3060470000002323 

KNJI@ARA STR VL. ANTO VUJICA K 

KISELJAK 

ZANATSKI CENTAR 

545 

3060470000041802 

DEM NAP DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

NOVOPAZARSKA 62 

546 

3060470000045197 

JABOLCI KOMPANI DOO SARAJEVO-N 

SARAJEVO-
NOVI GRAD 

STUPSKO BRDO BB 

547 

3060470000048786 

TIKET PROMET DOO SARAJEVO 

ILID@A 

STUPSKO BRDO BB 

548 

3060470000048883 

VRELA KOMERC DOO SARAJEVO 

ILID@A 

STUPSKO BRDO BB 

549 

3060470000048980 

MORANKA KOMERC DOO SARAJEVO 

ILID@A 

STUPSKO BRDO BB 

550 

3060470000013866 

STUDENAC SUR KISELJAK KISELJAK 

KISELJAK 

 

551 

3060470000017746 

LPS RAJI] STR KISELJAK KISELJAK 

KISELJAK 

KISELJAK 

552 

3060470000039668 

KAR-KOMERC DOO FOJNICA 

FOJNICA 

BAKOVI]I BB 

553 

3060470000046070 

JAHI]-PROMET DOO KRE[EVO 

KRE[EVO 

GUNJANI BB 

554 

3060470000046167 

KERON DOO DOBOJ 

DOBOJ 

MILANARAKI]A 32 

555 

3060470000046264 

CEZAR-PROM DOO GRADI[KA 

GRADI[KA 

VIDOVDANSKA 76 

556 

3060470000046361 

FOX-TRADE DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

ILANA TOMI]A 69 

557 

3060470000048495 

IVO[EVI] DOO FOJNICA 

FOJNICA 

GOJEVI]I BB 

558 

3060470000048592 

ELMONT-COMERC DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

BRANKA POPOVI]A 131 

559 

3060470000050241 

SIGMA PROMET DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

KOZARSKA BR.71 

560 

3060470000050338 

PELEX PROM DOO TUZLA 

TUZLA 

TURALIBEGOVA 

561 

3060470000050629 

ARTI-COM DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

MILANA SRDI]A 30. 

562 

3060470000050823 

LENOX DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

SIMI]EVA 40 

563 

3060470000044033 

PARKEM SZR KISELJAK KISELJAK 

KISELJAK 

VLADIMIRA NAZORA 

564 

3060470000051987 

GRO[O-STIV DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ME[E SELIMOVI]A BR.10 

565 

3060470000034818 

SAMOSTALNA ZANATSKA FRIZERSKA 

KISELJAK 

JOSIPA BANA JELA^I]A 

566 

3060470000052375 

LUCIANA-TOURS DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

BULEVAR ME[E SELIMOVI]A B 

567 

3060470000038795 

KMK DOO KISELJAK 

KISELJAK 

DRA@EVI]I 48 

568 

3060470000035885 

MARTINA STR KISELJAK 

KISELJAK 

KRE[EVSKA CESTA BB 

569 

3060470000020462 

DADO MINI MARKET KISELJAK KISELJAK 

KISELJAK 

KISELJAK 

570 

3060470000040153 

PIKANT SUR KISELJAK 

KISELJAK 

@RTAVA DOMOVINSKOG RATA 1 

571 

3060470000049756 

ROBIT DOO GRUDE GRUDE 

GRUDE 

SOVI]I BB 

572 

3060470000014545 

NOGOMETNI KLUB KISELJAK KISELJAK 

KISELJAK 

J.B.JELA^I]A 

573 

3060470000051405 

RAGIPROM DOO FOJNICA GOJEVI]I 

FOJNICA 

GOJEVI]I BB 

574 

3060470000027155 

ARIBO STR KISELJAK KISELJAK 

KISELJAK 

J.B. JELA^I]A 

575 

3060470000023566 

M&S SUR KISELJAK KISELJAK 

KISELJAK 

KISELJAK 

576 

3060470000008822 

MATEA PP 

KISELJAK 

BRESTOVSKO,MEDOVI]I 4 

577 

3060470000028707 

STANKOV TRADE DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

 

578 

3060470000049950 

KUSI TREJD DOO SARAJEVO 

SARAJEVO-
ILID@A 

STUPSKO BRDO BB 

579 

3060470000025797 

GAS SHOP KISELJAK KISELJAK 

KISELJAK 

JOSIPA BANA JELA^I]A 

580 

3060470000032587 

GABRIEL & CO DOO FOJNICA 

FOJNICA 

GOJEVI]I BB 

581 

3060470000034527 

LAMINAT-PROMET KISELJAK KISELJAK 

KISELJAK 

BRNJACI 38. 

582 

3060470000009210 

IB-PROMET FOJNICA 

FOJNICA 

BAKOVI]I BB 

583 

3060470000040347 

MAKSUMI]-KOMERC DOO FOJNICA 

FOJNICA 

[EHIDSKA BB 

584 

3060470000049077 

KOD VESELOG SUR RESTORAN KISELAK 

KISELJAK 

SARAJEVSKA CESTA 56 

585 

3060470000008337 

KISELJAK TURS KISELJAK 

KISELJAK 

ZENI^KI PUT BB 

586 

3060470000053733 

VO]E I POVR]E STR KISELJAK KIS 

KISELJAK 

PALE[KA ]UPRIJA BB 

587 

3060470000034333 

STR"DISKONT"-DALIBOR VREBAC KI 

KISELJAK 

\URE \AKOVI]A BB 

588 

3060470000055964 

SMAJI]-COMMERCE"DOO FOJNICA 

FOJNICA 

NADBARE 

589 

3060470000061008 

CIELAKI DOO KISELJAK 

KISELJAK 

VLADIMIRA NAZORA BR.10 

590 

3060470000034139 

KIKO STR KISELJAK KISELJAK 

KISELJAK 

FOJNI^KO RASKRI@JE 

591 

3060470000052666 

AGROKO@A DOO KISELJAK KISELJAK 

KISELJAK 

VISO^KI PUT BB 

592 

3060470000011829 

FRENKI DOO KISELJAK KISELJAK 

KISELJAK 

HOMOLJ BB 

593 

3060470000059068 

ONIX STR KISELJAK 

KISELJAK 

JOSIPA BANA JELA^I]A 

594 

3060470000024827 

KOD VELE SUR KISELJAK KISELJAK 

KISELJAK 

JEHOVAC BB 

595 

3060470000010665 

VANSA DOO KISELJAK KISELJAK 

KISELJAK 

UL.8 TRAVNJ 16 

596 

3060470000059553 

JERUZALEM KAFFE BAR KISELJAK 

KISELJAK 

VLADIMIRA NAZORA BB 

597 

3060480000007706 

MEDIAPAN DD 

BUSOVA^A 

KAONIK BB 

598 

3060480000005572 

SUR "PAPILON" VL.JOZO ^ONDRA 

BUSOVA^A 

N.[.ZRINSKI 

599 

3060480000007027 

R-PROMET DOO DRU[TVO ZA PROIZV 

BUSOVA^A 

GRANICE BB 

600 

3060480000004117 

B-C-M DOO 

BUSOVA^A 

POLJE BB 

601 

3060480000009355 

PATRICIJA STR 

BUSOVA^A 

BRANITELJA DOMOVINE I 

602 

3060480000004602 

PGM DOO PROIZVODNJA GRA\EVINSK 

BUSOVA^A 

SILVIJA STRAHIMIRA KRANJ^ 

603 

3060480000005766 

RED LAJN SUR CAFFE 

BUSOVA^A 

MATICE HRVATSKA 

604 

3060510000001448 

SAGRO D.O.O. SARAJEVO TRGOVINA 

SARAJEVO 

STUPSKA ULICA BB 

605 

3060510000007559 

NAPREDAK OSIGURANJE DD SARAJEV 

SARAJEVO 

TE[ANJSKA 11 

606 

3060510000013670 

BASS D.O.O SARAJEVO 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA 12 

607 

3060510000003194 

[IPAD-KOMERC D.D. SARAJEVO 

SARAJEVO 

TRAMPINA BR.12 

608 

3060510000002127 

NECKAR CO SARAJEVO PREDUZE]E Z 

SARAJEVO 

MAR[ALA TITA 50 

609 

3060510000024243 

ARTSOFT D.O.O.SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE BR. 6 

610 

3060510000028705 

BE BE DOO - SARAJEVO DRU[TVO Z 

SARAJEVO 

TRG MERHEMI]A-DO BROJA A 

611 

3060510000015513 

LUFTHANSA CITY CENTAR DOO-SARA 

SARAJEVO 

ALIPA[INA BB 

612 

3060520000001593 

AJAX DOO POSU[JE ZA PROIZVODNJ 

POSU[JE 

RASTOVA^A BB 

613 

3060520000000623 

NECKAR DOO MAGLAJ PROIZVODNO P 

MAGLAJ 

VITE[KA 20/2 

614 

3060510000007462 

SARABON DD SARAJEVO 

SARAJEVO 

D@EMALA BJEDI^A 180 

615 

3060510000026183 

BERINEX D.O.O SARAJEVO 

ILID@A 

BUTMIRSKA CESTA 1 

616 

3060340000014309 

M&Z DOO DOMALJEVAC PROIZVODNJA 

DOMALJEVAC 

POSAVSKIH BRANITELJA 136 

617 

3060340000011593 

WORLD TRADE DOO TUZLA PROIZVOD 

TUZLA 

SLATINA 12/74 

618 

3060340000010138 

KACIGO DOO TUZLA PROIZVODNJA,T 

TUZLA 

M.SELIMOVI]A 12 

619 

3060340000012951 

STILING DOO LUKAVAC TRGOVINE,U 

LUKAVAC 

RATKA PERI]A BB 

620 

3060340000019935 

BOMAN-NT DOO TUZLA TRGOVINA,US 

TUZLA 

ALEJA BOSANSKIH VLADARA 1 

621 

3060340000019450 

DOBOJ 109 DOO DOBOJ ISTOK AGEN 

DOBOJ ISTOK 

KLOKOTNICA BB 

622 

3060340000023330 

PUPI PROM DOO TUZLA TRGOVINA I 

TUZLA 

TURALIBEGOVA 42 

623 

3060340000016249 

CADING TE[I] LJUBI[A TUZLA FIR 

TUZLA 

PERE KOSORI]A 10 

624 

3060340000019644 

J&H COMPANY DOO TUZLA GRA\EVIN 

TUZLA 

STUPINE B-5,L-2 

625 

3060340000021778 

NARCIS.Z.C.R.VL.MARI] V.@IVINI 

@IVINICE 

MAR[ALA TITA 

626 

3060340000025561 

ZAHITI-PROM DOO TE[ANJ VANJSKI 

TE[ANJ 

JELAH BB 

627 

3060340000022166 

UGOSTITELJ DOO OLOVO UGOSTITEL 

OLOVO 

BANILACA BB 

628 

3060340000027889 

RD-COMPACT DOO BR^KO PROIZVODN 

BR^KO 

STANOVI BB 

629 

3060340000018286 

FRIZER DOO TUZLA 

TUZLA 

JEVREJSKA BR.2 

630 

3060340000023718 

[AMP TRADE DOO BR^KO SPOLJNOTR 

BR^KO 

ALEKSE [ANTI]A BR.9 

631 

3060340000028180 

CALL TRADE DOO TUZLA TRGOVINA 

TUZLA 

TURALIBEGOVA TR@NICENTAR 

632 

3060340000024591 

O-D@EJLAN & COMPANY DOO TUZLA 

TUZLA 

RUDARSKA 71 

633 

3060340000009556 

NIMFA SOUND DOO TUZLA TRGOVINA 

TUZLA 

TUZLANSKOG ODREDA 151 

634 

3060340000008877 

GG GRAFOTISAK DOO TUZLA IZDAVA 

TUZLA 

BOSANSKA BR 7 

635 

3060340000023427 

VROGA DOO TUZLA PROIZVODNJA,P 

TUZLA 

GOSTE LAZAREVI]A 42 

636 

3060340000021972 

ESKORT INVEST DOO TUZLA TRGOVI 

TUZLA 

TURALIBEGOVA 20 

637 

3060340000021293 

LUIGI PROM DOO TUZLA PROIZVODN 

TUZLA 

TURALIBEGOVA DO 42 

638 

3060340000008974 

MARI] SPEC.PRODAVNICA TUZLA VL 

TUZLA 

KULINA BANA 13 

639 

3060340000037395 

TEHNIKA DOO LUKAVAC GRADEVINAS 

LUKAVAC 

PARTIZANSKI PUT BB 

640 

3060340000011302 

HAD@I-TRADE DOO TUZLA PROIZVOD 

TUZLA 

RUDARSKA 400 

641 

3060340000010526 

PRIJATELJI H.O. @IVINICE HUMAN 

@IVINICE 

OMLADINSKIH RADNIH BRIGAD 

642 

3060340000015570 

EKO-ING DOO @IVINICE PROIZVODN 

@IVINICE 

OMLADINSKIH RADNIH BRIGAD 

643 

3060340000035649 

EKO-ING DOO @IVINICE PROIZVODN 

@IVINICE 

OMLADINSKIH RADNIH BRIGAD 

644 

3060340000040014 

PLASTIKA MUFTI] DOO GRA^ANICA 

TUZLA 

PRIBAVA BB 

645 

3060340000010817 

UNIDO DOO TUZLA TRGOVINA,PROIZ 

TUZLA 

[I^KI BROD BB 

646 

3060340000031478 

MTV-KOMERC DOO BIJELJINA TRGOV 

BIJELJINA 

[ABA^KIH \AKA BB 

647 

3060340000037104 

ALTUM D.O.O TUZLA TRGOVINA,PRO 

TUZLA 

FO^ANSKA BB (IZA BR.54) 

648 

3060340000028859 

CHEK-TRADE DOO TUZLA EXPORT I 

TUZLA 

ISMETA MUJEZINOVI]A 45 

649 

3060340000044379 

ZI-NIK PROM DOO LUKAVAC PROIZV 

LUKAVAC 

BISTARAC DONJI BB 

650 

3060340000006937 

ENND@ CO DOO TUZLA PROMET I US 

TUZLA 

TR@I[NI CENTAR SIPOREX BB 

651 

3060340000015764 

NIVEX DOO TUZLA PROIZVODNJA IT 

TUZLA 

SLANI BUNAR 7 

652 

3060340000046804 

AGROKOMERC DD VELIKA KLADU[A 

VELIKA KLADU[A 

AHMETA MR@LJAKA 1 

653 

3060340000032836 

TAKSI PRIJEVOZ KOVAL ALEKSANDA 

TUZLA 

KOJ[INA 136 

654 

3060340000010720 

ETOS PROMET 2 DOO BR^KO-MAO^A 

BR^KO 

MAO^A BB 

655 

3060340000011690 

MOCCA DOO TUZLA UNUTRA[NJA I V 

TUZLA 

@ARKA VUKOVI]A 3 

656 

3060340000036813 

SHKENDIJA DOO TUZLA PROIZVODNJ 

TUZLA 

TUNJE MILJANOVI]A BB 

657 

3060340000011787 

BRAVO DOO TUZLA PROIZVODNJA,ZR 

TUZLA 

TR@NI CENTAR SIPOREX BB 

658 

3060340000027986 

ECO-PLUS DOO TUZLA PROIZVODNJA 

TUZLA 

STUPINE B-5 

659 

3060340000041275 

[IPAD DD SINEKS SREBRENIK INDU 

SREBRENIK 

MAR[ALA TITA BR.BB 

660 

3060340000043991 

[IPAD KOMERC IN@INJERING DOO S 

SARAJEVO 

TRAMPINA 12/III 

661 

3060340000032351 

OPEL DOO LUKAVAC TRGOVINA 

LUKAVAC 

SARAJEVSKA 5 

662 

3060340000018480 

ALERGY-COMPANY DOO @IVINICE PR 

@IVINICE 

MLINI[TE BB 

663 

3060340000051266 

TOZ DOO TUZLA TVORNICA OLOVAKA 

TUZLA 

TR@NI CENTAR BR^ANSKA MAL 

664 

3060340000018092 

BELMIN-COMMERCE DOO @IVINICE-P 

@IVINICE 

PODGAJEVI 44 

665 

3060340000034582 

HUMERC DOO SREBRENIK-SPIONICA 

SREBRENIK 

SPIONICA BB 

666 

3060340000027792 

ROBERT WOOD DOO TUZLA UNUTRA[N 

TUZLA 

F.LEDERA 2/1 

667 

3060340000041857 

SUPERETA TR MINIMARKET TUZLA V 

TUZLA 

MAHMUTA BU[ATLIJE BR.7 

668 

3060340000043797 

NIZ DOO TUZLA TRGOVINA NA VEL 

TUZLA 

HUSINSKI RUDARA 141 

669 

3060340000058444 

BOSNAEXPRES DD DOBOJ-JUG MATUZ 

DOBOJ-JUG 

MATUZI]I BB 

670 

3060340000040887 

TEREZIJE DOO TUZLA PROIZVODNJA 

TUZLA 

BUKINJE TC SIPREX BB 

671 

3060340000045931 

SOJKI] D.O.O ZAVIDOVI]I PROIZ. 

ZAVIDOVI]I 

H.K. GRADA[]EVI]A 15/2 

672 

3060340000052236 

TUZLAPUTEVI DD TUZLA 

TUZLA 

PETRA KO^I]A 7 

673 

3060340000024203 

UNIONINVEST-HIDROMONTA@A DOO T 

TUZLA 

MAR[ALA TITA 139 

674 

3060340000039917 

LIVNICA CELIKA DOO TUZLA LIJEV 

TUZLA 

BOSNE SREBRENE 14 

675 

3060340000009847 

PSD COMMERCE DOO TUZLA ^ANI]I 

TUZLA 

^ANI]I BB 

676 

3060340000029926 

BH.TLT DOO TUZLA PRERADA METAL 

TUZLA 

18 HRVATSKE BRIGADE 25 

677 

3060340000054176 

SIKOSAN DOO TUZLA PROMET I TRG 

TUZLA 

STPINE B-5 

678 

3060340000044185 

GAMADEUS DOO KALESIJA TRGOVINA 

KALESIJA 

OSLOBODILACA 21 

679 

3060340000059608 

[UMORAD DOO KLADANJ PROIZVODNJ 

KLADANJ 

BRANILACA KLADNJA BB 

680 

3060360000001989 

TRGO LUKAS SPO 

BR^KO 

BO]E BB 

681 

3060360000002183 

MARTINA TRGOVINSKA RADNJA BO]E 

BR^KO 

BO]E 115 

682 

3060360000000243 

EURO STIL DOO BR^KO 

BR^KO 

STEVANA SIN\ELI]A 3 

683 

3060360000006354 

OKTAN OIL DOO, BIJELJINA TRGOV 

BIJELJINA 

KNEZA IVE OD SEMBERIJE 6 

684 

3060360000000825 

UNICO DOO BR^KO PROIZVODNO,PRO 

BR^KO 

V.@.MI[I]A BR.9 

685 

3060360000006063 

RANI-COM DOO, KLADANJ TRG.NA V 

KLADANJ 

STARA BB 

686 

3060360000004802 

SADA & MI DOO KLADANJ TRGOVINA 

KLADANJ 

HOTEL BOSNA BB 

687 

3060360000012174 

EVROPA PROJEKT DOO, BR^KO GRA\ 

BR^KO 

KREP[I] 140 

688 

3060360000003929 

MILI]EVI]-KOMERC DOO BIJELJIN 

BIJELJINA 

NIKOLE SPASOJEVI]A 37 

689 

3060360000005772 

JEKI DOO,BIJELJINA TRG NA MALO 

BIJELJINA 

STEFANA DE^ANSKOG BB 

690 

3060360000007227 

R & S DOO, OD@AK TRG.NA VELIKO 

OD@AK 

ZANATSKI CENTAR BB 

691 

3060360000008585 

GRADING-IN@ENJERING DOO BR^KO 

BR^KO 

BIJELJINSKA 35 

692 

3060340000014212 

MDM DOO ORA[JE IZDAVA^KA DJELA 

ORA[JE 

^ETVRTA 25 

693 

3060370000005820 

EL-KROJ DOO KALESIJA TRGOVINA 

KALESIJA 

CENTAR BB 

694 

3060370000004171 

TEN DOO ORA[JE PROMET I USLUGE 

ORA[JE 

VIII 44 

695 

3060340000017995 

ARZA DOO KLADANJ PROIZVODNJA,P 

KLADANJ 

STARI] BB 

696 

3060370000003104 

AGROPROMET ZZ DOMALJEVAC UZGOJ 

DMALJEVAC 

SVETE ANE BB 

697 

3060340000016831 

CUREX-CO DOO ORA[JE TRGOVINA 

ORA[JE 

UGLJARA 123 

698 

3060370000003880 

TIGAR-LINE SZR TOLISA VL.MARTI 

ORA[JE 

VLADIMIRA NAZORA 65 

699 

3060340000013824 

MARIJAN LUCI] AUTOPREVOZNIK DO 

DOMALJEVAC 

KALI[TA 4 

700 

3060370000005917 

STO@ER CAFFE-BAR DOMALJEVAC UG 

DOMALJEVAC 

SVETE ANE BB 

701 

3060370000001940 

TIN-[PED DOO BOK,ORA[JE PODUZE 

ORA[JE 

POSAVSKA 7 BOK ORA[JE 

702 

3060370000004656 

GOLDI-[PED DOO ORA[JE PODUZE]E 

ORA[JE 

KOSTR^ 271 

703 

3060340000016928 

TEHNO SHOP STR ARIZONA DUBRAVE 

BR^KO 

ARIZONA DUBRAVE 

704 

3060370000008148 

TA STR BR^KO DISTRIKT DUBRAVE- 

BR^KO DISTRIKT 

 DUBRAVE-ARIZONA 

705 

3060340000016152 

SAPI DOO GRA^ANICA PROIZVODNJ 

GRA^ANICA 

PRIBAVA BB 

706 

3060370000009894 

ASCOMMERCE DOO OD@AK NESPECIJA 

OD@AK 

TITOVA BB 

707 

3060370000006790 

QUATRO STR ARIZONA,DUBRAVE VL. 

BR^KO 

ARIZONA DUBRAVE 

708 

3060370000012222 

BA^I]-COMPANY DOO ORA[JE TRG.N 

ORA[JE 

XI ULICA 67 

709 

3060370000006014 

KOVA^EVI]-B.I.S.A-COMMERCE DOO 

OD@AK 

VRBOVAC BB 

710 

3060370000019109 

MF DOO DUBRAVE DD BR^KO PODUZE 

DUBRAVE BB 

DUBRAVE BB 

711 

3060340000013145 

GREGUREVI] DOO DOMALJEVAC PROI 

DOMALJEVAC 

J.B.JELA^I]A BB 

712 

3060370000010670 

IVO-PROMET DOO DOMALJEVAC PROI 

DOMALJEVAC 

STJEPANA RADI]A 6 

713 

3060370000009991 

JOKERS ORA[JE SAMOSTALNA UGOS 

ORA[JE 

V ULICA BB 

714 

3060370000000485 

POSAVSKA OBALA DOO DOMALJEVAC 

DOMALJEVAC 

BAZIK BB 

715 

3060370000006111 

GAVRO-BUS DOO DOMALJEVAC PRIJE 

DOMALJEVAC 

SAVSKA 492 

716 

3060370000019497 

TP GALAPROM AD [AMAC TRGOVINA 

[AMAC 

KRALJA A. KARA\OR\EVI]A B 

717 

3060370000009021 

IGMIN PROMET DOO PROIZVODNJA P 

MODRI^A 

VIDOVDANSKA 34 

718 

3060640000003333 

FABRIKA SODE LUKAVAC DOO LUKAV 

LUKAVAC 

MACAN MARIJE 1 

719 

3060640000006922 

UMEL-FAKOL DOO LUKAVAC PROIZ.M 

LUKAVAC 

DEVETOG MAJA BB 

720 

3060640000001781 

GNS SZP LUKAVAC PROIZVODNJA M 

LUKAVAC 

DEVETAK 225 

721 

3060340000022263 

VICTORY HAUS INTERNATIONAL DRU 

OLOVO 

BRANILACA 17 

722 

3060340000005094 

USLUGE MARI] D.O.O. TUZLA TRGO 

TUZLA 

KULINA BANA 13 

723 

3060340000021390 

TUZLA-HOTEL DD TUZLA 

TUZLA 

MUHAREMA FIZOVI]A 

724 

3060340000021875 

FLEXOPER DOO TUZLA GRA\EVINARS 

TUZLA 

BOSNE SREBRENE BB 

725 

3060340000071733 

KOKO-D@ADA DOO GRA^ANICA DRU[T 

GRA^ANICA 

ARMIJE BIH BB 

726 

3060340000030605 

GLOBALNA TRANSFORMACIJA FAMILI 

TUZLA 

NARODNOG FRONTA 28 

727 

3060340000065816 

CAKI COMPANY DOO TUZLA ZA VANJ 

TUZLA 

STUPINE B-7,LAMELA II,LOK 

728 

3060340000057668 

BH DS-MAX DOO TUZLA ZA TRGOVIN 

TUZLA 

TURALIBEGOVA 36 

729 

3060430000008921 

[UMA TRANSPORT ANDRI] TRAVNIK 

TRAVNIK 

RI^ICE BB 

730 

3060430000010085 

MARIJANOVI] EXPORT-IMPORT DO 

NOVI TRAVNIK 

^EHOVA B B 

731 

3060430000010182 

AUTOPRIJEVOZNIK NIKOLA BILJAKA 

TRAVNIK 

NOVA BILA BR.55 

732 

3060430000017748 

MABIL STR VL. BLA@ICA ]URAK 

TRAVNIK 

NOVA BILA BB 

733 

3060430000006884 

PAKE@ COMMERCE DOO TRAVNIK 

TRAVNIK 

PUTI^EVO BB 

734 

3060430000012025 

PALAVRA-TRANS DOO 

TRAVNIK 

GLADNIK BB 

735 

3060430000016487 

BELI TRADE DOO 

TRAVNIK 

KLJACI 11 A 

736 

3060430000015614 

VIKTORIJA DOO VITEZ 

VITEZ 

STARA BILA BB 

737 

3060430000016875 

VIDOVI] SUR VL. AN\ELKO VIDOVI 

TRAVNIK 

NOVA BILA 

738 

3060430000004168 

DRVOPRODUKT DOO NOVA BILA 

TRAVNIK 

ANTE VLAI]A 111,NOVA BILA 

739 

3060430000011831 

TRGOVINA BORAC 94 DOO NOVA BIL 

TRAVNIK 

NOVA BILA B B 

740 

3060430000009018 

BILI] DOO DRU[TVO ZA PROIZVODN 

TRAVNIK 

PODOLAC 109 

741 

3060460000018474 

BORAC TRGOVINA D.D. 

TRAVNIK 

KALIBUNAR BB 

742 

3060430000010764 

BILA [PED DOO 

TRAVNIK 

NOVA BILA B B 

743 

3060430000000773 

ANTONIO AD DOO NOVA BILA 

TRAVNIK 

PILANA-SEBE[I] NOVA BILA 

744 

3060430000010473 

FENIKS EXPORT IMPORT DOO PROIZ 

TRAVNIK 

ULICA [EHIDA 3 A 

745 

3060430000019203 

RUDNIK MRKOG UGLJA ABID LOLI] 

TRAVNIK 

DOLAC BB 

746 

11016251 

DRINOVAC GPP TRGOV NA VEL I GR 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA 21 

747 

11122957 

EX SINDY PP TRGOVINA 

^APLJINA 

P KRE[IMIRA BB 

748 

11016090 

TRGOVINA VULETI] TRG. NA MALO 

[IROKI BRIJEG 

OKLAJI BR 5 

749 

11020283 

LASTA NO 1 PP UGOSTITELJSTVO 

MOSTAR 

FRA DIDAKA BUNTI]A BB 

750 

11088856 

VITEZIT 

VITEZ 

 

751 

11127681 

MATICA RU[ENJE GRA\EVINSKIH OB 

LJUBU[KI 

KLOBUK BB 

752 

11129820 

DE LUNE D.O.O. HOTELI MOTELI S 

^ITLUK 

BIJAKOVI]I BB 

753 

11023118 

BARAN COMMERCE PO TRGOVINA NA 

GRUDE 

 

754 

11009140 

LAGUNA TRGOVINA MJE[OVITOM ROB 

GRUDE 

KRALJICE KATARINE 15 

755 

01833227 

A.D.A. DRU[TVO JEDNOG LICA ZA 

SARAJEVO 

ALIPA[INO 1 

756 

11075568 

HOTEL "BROTNJO" ^ITLUK UGOSTIT 

^ITLUK 

BRO]ANSKI TRG 2 

757 

11138705 

DITACO D.J.O. OSTALA TRGOVINA 

GRUDE 

H.V.HRVATINI]A 53 

758 

11138128 

OKTAN D.O.O. [IROKI BRIJEG VIS 

[IROKI BRIJEG 

VISOKA GLAVICA BB 

759 

11047513 

PN DOO POSU[JE 

POSU[JE 

M.DOLAC BB 

760 

11063543 

MIGNON TRGOVINA NA VEL. MJE[OV 

POSU[JE 

FRA G. MARTI]A 16 

761 

11134327 

TDK,P.O. OSTALA TRGOVINA NA VE 

LJUBU[KI 

KLOBUK B.B. 

762 

11139680 

KOBAYASHI INCORPORATE PRERADA 

MOSTAR 

KRALJA TVRTKA 6 

763 

11207669 

VEDETA D.J.O. POSU[JE 

POSU[JE 

MELJAKU[A 

764 

20015284 

BAR-PROM"D.O.O. PROZOR-RAMA 

PROZOR-RAMA 

LJUBUNCI BB 

765 

11015727 

KERAMETAL TRGOVINA NA VELIKO G 

LJUBU[KI 

VITINSKA B.B. 

766 

11044069 

ELEKTRON JUKI] PP GRA\EVIN I 

MOSTAR 

DUBROVA^KA 106 

767 

20096080 

MAKAL D.O.O.ZA PROIZVODNJU I T 

[IROKI BRIJEG 

PURINGAJSKA BB 

768 

4236009190005 

BIS DOO 

NOVI TRAVNIK 

M.SPAHE BR.1 

769 

11020704 

MEDIKO KOMERC TRGOVINA NA MALO 

[IROKI BRIJEG 

KNE[POLJE BB 

770 

11134661 

BRZI COMMERCE D.O.O. TRGOVINA 

LIVNO 

KRANJ^EVI]EVA BB 

771 

11042724 

CUBUS VISOKOGRADNJA 

MOSTAR 

FRA DIDAKA BUNTI]A 125 

772 

01391011 

BOGI^EVI]-COMERC PP BR^KO EXPO 

BR^KO 

KRAI[KI PUT BB 

773 

82600060 

M STR VL.M.KOVA^ TRG.NA MALO T 

POSU[JE 

PUT ZA BATIN 

774 

20011823 

FRAGOLA"EXPORT-IMPORT D.O.O.LJ 

LJUBU[KI 

RADI[I]I 

775 

11113583 

EUROOPREMA PP OSTALE AGENCIJE 

MOSTAR 

RODO^ BB 

776 

11045111 

VICEKOMERCMOSTAR TRGOVINA HRAN 

MOSTAR 

DUBROVA^KA BB 

777 

20086734 

FA-TULUZ DOO TUZLA PROMET ROBA 

TUZLA 

ALEJA BOSANSKIH VLADARA 2 

778 

4372105950003 

KU]NA RADINOST VL.MIRO LON^AR 

POSU[JE 

VINJANI BB 

779 

4227073020009 

BO@I] D.O.O ^ITLUK NISKOGRADN 

^ITLUK 

BLIZANCI BB 

780 

11064264 

MISIR S.P.O. ^APLJINA OSTALA T 

^APLJINA 

BLAJBUR[KIH @RTAVA 

(Bi-15-a-F/05) SMAWEWE KAPITALA 

Na osnovu ovla{}enja proiza{lih iz odredaba Ugovora o uskla|ivanju br. 03/02 od 28. 2. 2000. godine, osniva~i dru{tva: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "DOMES TRADE COMPANY" d.o.o. Sarajevo, ul. Velika drveta broj 1, dana 12. jula 2005. godine, donose 

ODLUKU 

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA RADI POKRI]A GUBITKA U 2004. GODINI 

Smanjuje se osnovni kapital Dru{tva koje je upisano u registar Kantonalnog suda u Sarajevu Rje{enjem br. UF/I- 1015/03 od 5. 6. 2003. godine i upisano u registarski ulo`ak br. I-15999, sa do sada upisanih u stvarima u iznosu od 731.166,00 KM i to na na~in da se osnovni kapital Dru{tva - smanjuje za iznos gubitka u iznosu od 370.214,00 KM. 

II 

Dio osnovnog kapitala iz prethodnog ~lana }e se koristiti za pokri}e gubitka u iznosu od 370.214,00 KM koji je dru{tvo ostvarilo u poslovanju za 2004. godinu. 

III 

Smanjenje osnovnog kapitala ne}e uticati na izvr{enje obaveza Dru{tva prema povjeriocima. 

IV 

Za provo|enje ove odluke zadu`uje se uprava Dru{tva, koja je du`na ovu odluku objaviti u dnevnim novinama u roku od 30 dana od dana dono{enja. 

Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a primjenjivat }e se nakon provedeneog postupka kod nadle`nih organa. 


Broj 01/2005
12. jula 2005. godine
Sarajevo 


(so-1176/05) 


Na temelju ~lanka 357. Zakona o gospodarskim dru{tvima i ~lanka 25. Statuta dru{tva Upravni odbor dru{tva na 37. sjednici, odr`anoj 28. februara 2005. godine, donio je 

ODLUKU 

O SMANJENJU TEMELJNOG-OSNOVNOG KAPITALA 

Temeljni - osnovni kapital tvrtke "SAMOBORKA-VATROSTALNA" d.o.o. Busova~a u iznosu od 3.486.449,69 KM se smanjuje na iznos 3.078,793,01 KM, i to: 

1.    Ulog tvrtke "SAMOBORKA"d.d. Samobor, RH, sa 1.341.485,68 KM na 1.184.619,39 KM (u novcu i stvarima). 

2.    Ulog tvrtke D.D."VATROSTALNA- BUSOVA^A" Busova~a, RBiH, sa 2.144.964,01 KM na 1.894.173,62 KM. 

II 

Ova odluka dostavit }e se sudskom registru @upanijskog - kantonalnog suda u Travniku u dnevnom listu "Oslobo|enje" Sarajevo, radi prvog i drugog objavljivanja. 

III 

Ovom odlukom Dru{tvo iz to~ke I ove odluke putem oglasa u dnevnom listu "Oslobo|enje"obavje{tava povjerioce da je spremno izmiriti obveze i za njih dati osiguranje. 

IV 

Rok za podno{enje prijava povjerioca u smislu odredbe to~ke II ove odluke je osam dana od dana obavljivanja oglasa u dnevnom listu "Oslobo|enje". 

Po proteku roka iz to~ke IV ove odluke Dru{tvo podnosi prijavu za upis smanjenja temeljnog osnovnog kapitala u sudski registar. 

VI 

Dokaz o proteku roka iz ~lanka IV ove odluke su prvi i drugi oglas u dnevnom listu "Oslobo|enje" koji }e se prilo`iti uz prijavu za upis smanjenja temeljenog - osnovnog kapitala u sudski registar. 


(so-1542/05) 


Na osnovu ~lana 169, 170, 173 i 246. Zakona o gospodarskim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03) i ~lana 1. Statuta dioni~kog dru{tva a na prijedlog Nadzornog odbora, Skup{tina Dru{tva na sjednici odr`anoj dana 29. juna 2005. godine donosi 

ODLUKU 

O SMANJENJU VRIJEDNOSTI OSNOVNOG KAPITALA
(UMANJENJEM NOMINALNE VRIJEDNOSTI DIONICE) 

^lan 1. 

Ovom odlukom utvr|uju se smanjenje vrijednosti osnovnog kapitala dioni~kog dru{tvu Banja Kiseljak-Hotel Dalmacija Kiseljak kroz umanjenje nominalne vrijednosti dionice. 

^lan 2. 

Osnovni kapital Dioni~kog dru{tva u iznosu od 5.408.180,70 KM upisan u sudski registar @upanijskog suda u Travniku Rje{enjem broj U/I 446/04 od 17. 9. 2004. godine kao i pravosna`nim Rje{enjem o upisu u Registar kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj 02-2-6647/04 od 10. 11. 2004. godine, smanjuje se za iznos 171.820,00 KM, koji }e se iskoristiti za: 

a)    pokri}e gubitka u poslovanju Dru{tva za 2003. godinu u iznosu od 97.861,00 KM 

b)    pokri}e gubitka u poslovanju Dru{tva za 2004. godinu u iznosu od 73.960,00 KM 

c)    izdvajanje u fond rezervi u iznosu od 9.459,80 KM. 

^lan 3. 

Smanjenje osnovnog upisanog kapitala utvr|enog u ~lanu 2. ove odluke vr{it }e se smanjenjem nominalne vrijednosti dionica sa 17,90 KM na 17,30 KM. 

^lan 4. 

Osnovni kapital nakon smanjenja vrijednosti dionice iz ~lana 3, ove odluke iznosi 5.236.360,70KM. 

^lan 5. 

Iznos osnovnog kapitala Dioni~kog dru{tva iz ~lana 4. ove odluke podijeljen je na 302.133 dionice nominalne vrijednosti 17,30 KM. 

Prava po osnovu dionica ostaju nepromijenjena. 

^lan 6. 

Ovu odluku Dioni~ko dru{tvo }e objaviti u roku od 30 dana od dana dono{enja, a po odluci Skup{tine naknadno. 

^lan 7. 

Smanjenje osnovnog kapitala ne}e uticati na izvr{enje obaveza prema povjeriocima Dru{tva. 

^lan 8. 

Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a za njeno provo|enje zadu`uje se Uprava dru{tva. 


(so-1550/05) OGLASI
KONKURSI
NATJE^AJI 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@UPANIJA POSAVSKA
@UPANIJSKA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE 

Na temelju ~lanka 11. stavak 1. Zakona o radnim odnosima i pla}ama slu`benika tijela uprave u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/98), ~lanka 3. stavak 1. Zakona o radnim odnosima i pla}ama slu`benika tijela uprave u @upaniji Posavskoj ("Narodne novine @upanije Posavske", broj 5/98, 2/05) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta @upanijske uprave civilne za{tite broj 01-02-16/04, od 21. januara 2004.godine, direktor @upanijske uprave civilne za{tite raspisuje 

OGLAS 

ZA POPUNU UPRA@NJENOG RADNOG MJESTA MLA\I REFERENT ZA PRIKUPLJANJE I ANALIZU PODATAKA I INFORMACIJA 

A) Opis poslova: 

B)    Za postavljanje na radno mjesto kandidat mora ispunjavati op}e uvjete propisane ~lankom 8. Zakona o radnim odnosima i pla}ama slu`benika tijela uprave Federacije BiH, kao i slijede}e 

C) Posebne uvjete: 

Uz `ivotopis (navesti adresu i telefon), kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispunjavanju propisanih kriterija, i to: 

Oglas se objavljuje u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i u dnevnom listu "Ve~ernji list". 

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

Prijave na oglas, sa dokazima o ispunjavanju tra`enih uvjeta, treba dostaviti osobno ili po{tom preporu~eno na slijede}u adresu: @upanijska uprava civilne za{tite, ul. VIII broj 48, 76270 Ora{je, sa naznakom "ZA OGLAS". 


(so-1091-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@UPANIJA ZAPADNOHERCEGOVA^KA
OP]INA GRUDE 

Na temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), ~lanka 19., ~lanka 20. stavak 1. i ~lanka 23. stavak 1. i 2. Zakona o javnom pravobraniteljstvu ("Narodne novine @upanije Zapadnohercegova~ke" broj 4/05), op}inski na~elnik Grude objavljuje 

PONOVNI JAVNI NATJE^AJ 

ZA IMENOVANJE OP]INSKOG JAVNOG PRAVOBRANITELJA 

a) Opis upra`njenog polo`aja 

Op}inski javni pravobranitelj vr{i poslove: 

b)    Kandidati za op}inskog javnog pravobranitelja moraju ispunjavati sljede}e op}e i posebne uvjete: 

1. OP]I UVJETI 

2. POSEBNI UVJETI 

c)    Op}inski javni pravobranitelj se imenuje na vrijeme od osam godina i mo`e biti ponovno imenovan. 

d)    Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti: 

Dokumentacija koja se prila`e uz prijavu mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Prijave sa tra`enom dokumentacijom se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objave posljednjeg natje~aja. 

Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporu~eno na adresu: 

OP]INA GRUDE,
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJE^AJA ZA
IMENOVANJE JAVNOG PRAVOBRANITELJA,
ul. Fra Gabre Grubi{i}a 4, 88340 Grude,
sa naznakom
"ZA NATJE^AJ ZA OP]INSKOG JAVNOG PRAVOBRANITELJA" 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 


(so-1092-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Temeljem ~lanka 5. stavak 2. Zakona o Registru vrijednosnih papira ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99 i 33/04) i Odluke o utvr|ivanju standarda i kriterija za izbor ~lanova u Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj 01-02-514/04 od 15. 3. 2004. godine, Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IMENOVANJE NA POZICIJU U NADZORNI ODBOR REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - 1 ~lan 

Opis pozicije: Nadzorni odbor Registra je nadle`an da nadzire poslovanje Registra i rad Uprave Registra; usvaja izvje{}e Uprave o poslovanju po polugodi{njem i godi{njem obra~unu sa bilancom stanja i uspjeha i izvje{}em revizije; podnosi skup{tini godi{nje izvje{}e o poslovanju Registra; imenuje i razrje{ava Upravu Registra, predla`e raspodjelu i na~in uporabe dobiti i na~in pokri}a gubitka; odobrava kupnju, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge transakcije imovine u tijeku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Registra; donosi op}a akta Registra; imenuje predsjednika i ~lanove Odbora za imenovanja; obrazuje povremene komisije i utvr|uje njihov sastav i zadatke; saziva skup{tinu. 

Mandat ~lana Nadzornog odbora traje do isteka teku}eg mandata ve} imenovanih ~lanova Nadzornog odbora. 

^lan Nadzornog odbora ima pravo na naknadu za rad, sukladno odluci Skup{tine Registra. 

Kandidat mora ispunjavati slijede}e op}e uvjete: 

1.    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, da je punoljetan i da nije stariji od 70 godina, 

2.    da se protiv kandidata ne vodi istraga, nije podignuta optu`nica, niti je izre~ena nepravomo}na osu|uju}a presuda za kaznena djela, 

3.    da se na njega ne odnosi ~lanak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 

4.    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, 

5.    da nije na funkciji u politi~koj stranci ili ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti, te da nije ~lan nadzornog odbora banke, investicijskog fonda, mirovinskog fonda i osiguravaju}eg dru{tva, 

6.    da nema zabranu obavljanja aktivnosti u nadle`nosti nadzornog odbora, 

7.    da nema osobni/financijski interes u Registru u koji se kandidira, 

8.    da ne postoje druge zakonske smetnje u obavljanju poslova u nadzornom odboru. 

Osim op}ih uvjeta, kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uvjete: 

1.    da ima visoku stu~nu spremu i 5 godina radnog sta`a na poslovima visoke {kolske spreme, 

2.    da sa drugim ~lanovima nadzornog odbora nije u braku ili krvnom srodstvu u uspravnoj liniji niti u pobo~noj liniji ili u srodstvu po tazbini zaklju~no s tre}im stupnjem, 

3.    da ne posjeduje direktno ili indirektno vi{e od 5% vrijednosnih papira pravne osobe iz ~lanka 6. stavak 3. Zakona o Registru vrijednosnih papira, kao i banke, investicijskog fonda, mirovinskog fonda i osiguravateljskog dru{tva, 

4.    da posjeduje stru~na i profesionalna znanja u obavljanju poslova, {to }e se utvrditi temeljem prilo`enih referenci i putem intervjua, 

5.    da je uspje{an u obavljanju poslova (preporuka ranijih poslodavaca i drugo), 

6.    da ima sposobnost savjesnog, odlu~nog, odgovornog i nepristrasnog obavljanja pozicije (preporuke i drugo). 

Pri izboru kandidata uzimaju se u obzir rezultati i priznanja koje je kandidat stekao u oblasti za koju se kandidira. 

Kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su du`ni dostaviti podatke o ranijim poslodavcima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije za kandidata i du`ni su iznijeti pitanja koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. 

Prijave podnositelja prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 7 dana po zatvaranju javnog oglasa ne}e biti uzete u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja. 

Sve informacije u tijeku provedbe postupka kandidiranja su transparentne, osim ako informacije o podnositeljima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi osobnih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01). 

Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju, a Komisija za vrijednosne papire }e izvr{iti i objaviti kona~no imenovanje ~lana za poziciju u Nadzorni odbor. 

Prijave kandidata trebaju imati kra}i `ivotopis, adresu i kontakt telefon. Uz prijave treba dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog oglasa. 

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave. Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti osobno ili po{tanskom dostavom - preporu~eno, na adresu ]emalu{a br. 9/II, Sarajevo. 

Neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. 


(so-1094-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI MOST
OP]INA SANSKI MOST 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), te ~lana 7. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 8/05) op}inski na~elnik Op}ine Sanski Most objavljuje 

OGLAS 

ZA IMENOVANJE NA POZICIJE ^LANOVA NADZORNIH ODBORA 

1.    Javno komunalno preduze}e "Sana" Sanski Most - 5 (pet) ~lanova 

2.    Javno komunalno preduze}e "Vodovod i kanalizacija" Sanski Most - 5 (pet) ~lanova 

OPIS POZICIJA 

Nadzorni odbor nadle`an je da: 

OP]I UVJETI 

Svi kandidati za imenovanje na pozicije u nadzornim odborima treba da ispunjavaju op}e uvjete: 

Pored navedenih op}ih uvjeta kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete i to: 

Podnosioci prijava moraju naglasiti na koji se nadzorni odbor odnosi prijava. 

Prijave kandidata treba da sadr`e: 

Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu u`eg izbora bi}e pozvani na intervju pred Komisiju za izbor na pozicije u reguliranim organima, nakon ~ega }e Komisija putem pismene preporuke predlo`iti rang listu sa najuspje{nijim kandidatima. 

Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti li~no ili putem po{te, preporu~eno sa naznakom "Prijava na oglas", na adresu: Op}ina Sanski Most, ulica Banjalu~ka 3, Komisija za izbor na pozicije u regularnim organima. 

Neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 


(so-1097-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04) i Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona, broj 07/1-34-8225/05 od 12. maja 2005. godine, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona, raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU FINANSIJA TUZLANSKOG KANTONA 

01 Pomo}nik ministra za trezor - 1 (jedan) izvr{ilac 

02 Stru~ni saradnik za finansijsko pravo i pravne poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 

01 Pomo}nik ministra 

Opis poslova i zadataka: neposredno rukovodi sektorom iz svoje nadle`nosti, neposredno organizuje izvr{enje poslova i zadataka iz djelokruga organizacione jedinice, obezbje|uje blagovremeno, a`urno i zakonito obavljanje poslova u organizacionoj jedinici rasporedom poslova na dr`avne slu`benike i namje{tenike, daje upute istim o na~inu vr{enja poslova, redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u vezi sa vr{enjem poslova iz nadle`nosti organizacione jedinice, predla`e preduzimanje potrebnih mjera u cilju otklanjanja problema, odlu~uje o pitanjima za koja je ovla{ten posebnim rje{enjem ministra, direktno upravlja trezorom i vr{i najslo`enije zadatke, organizuje rad u organizacionoj jedinici, izra|uje planove rada za sektor kao dio godi{njeg Programa rada Ministarstva, izra|uje izvje{taje, analize, informacije i druge stru~ne i analiti~ke materijale na osnovu odgovaraju}ih podataka, u~estvuje u izradi zavr{nog ra~una, provodi politiku i izvr{avanje zakona, drugih propisa i op}ih akata, te na bazi istih utvr|uje stanje u odre|enoj oblasti, priprema i poduzima odgovaraju}e mjere i radnje na spre~avanju nastanka bilo kakvih {tetnih posljedica iz oblasti trezora, odgovoran je za kori{tenja finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih sektoru, postupa po utvr|enim dogovorima sa sekretarom ministarstva i drugim dr`avnim rukovode}im slu`benicima, izvr{ava druge poslove po nalogu ministra. 

02 Stru~ni saradnik za finansijsko pravo i pravne poslove 

Opis poslova i zadataka: rje{ava jednostavnije upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku iz nadle`nosti Ministarstva, vodi postupak radi utvr|ivanja ~injenica o kojima se ne vodi slu`bena evidencija i izdaje uvjerenja o tim ~injenicama, provodi administrativna izvr{enja rje{enja i zaklju~aka u skladu sa zakonom, izrada analiti~kih i drugih materijala iz oblasti finansijskog prava, po potrebi usmeno prevodi i prevodi tekstove na engleski jezik i sa engleskog jezika, prikuplja i obra|uje podatke prema metodolo{kim uputstvima u cilju uspostve dokumentacionih materijala iz nadle`nosti radnih odnosa i drugih materijala po potrebi, obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i ministra. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih u ~lanu 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u roku od tri godine prije dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta i da nije obuhva}en ~lanom IX. I. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete i to: 

Za poziciju 01 

Za poziciju 02 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

Napomena: Kandidati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu ili drugi dokaz iz ~lana 16. Uredbe o uslovima, na~inu i programu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za dr`avne slu`benike u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 3/05 i 10/05) izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 30 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2, 75 000 Tuzla
sa naznakom
"Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona " 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 


(so-1100-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INA ZAVIDOVI]I 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 43/03), op}inski na~elnik raspisuje ponovni 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA I JAVNIH PREDUZE]A KOJIMA JE OP]INA ZAVIDOVI]I OSNIVA^ 

Ogla{avaju se upra`njena mjesta za ~lanstvo u upravnim odborima, i to: 

1.    Javne ustanove "Centar za kulturu" Zavidovi}i - 1 ~lan-predsjednik - iz reda osniva~a; 

2.    Javne ustanove "Gradski dje~iji vrti}" Zavidovi}i, - 1 ~lan - iz reda korisnika usluga, 

3.    Javnog preduze}a "Veterinarska stanica" Zavidovi}i - 1 ~lan - predsjednik - iz reda osniva~a. 

Opis pozicije (od 1-2): 

Opis pozicije pod rednim brojem 3: 

Naknada za rad u upravnom odboru od 1-2 utvr|ena je ~lanom 6. Zaklju~ka o standardima i kriterijima za imenovanje na upra`njene pozicije u reguliranim tijelima Op}ine Zavidovi}i ("Slu`beni glasnik Op}ine Zavidovi}i" broj 4/04), a za upravni odbor pozicija 3. utvr|ena je ~lanom 6. Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na upra`njene pozicije u reguliranim tijelima op}ine Zavidovi}i ("Slu`beni glasnik Op}ine Zavidovi}i" broj 2/04) a ista }e se ispla}ivati iz sredstava javne ustanove. 

A) Kandidati trebaju ispunjavati slijede}e op}e uslove: 

B) Pored op}ih uslova, kandidati za poziciju 1-2 trebaju ispunjavati slijede}e posebne uslove: 

C) Pored op}ih uslova, kandidati za poziciju 3. trebaju ispunjavati slijede}e posebne uslove: 

Mandat predsjednika i ~lanova upravnih odbora je ~etiri godine. 

Prijava kandidata treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. 

Uz prijavu treba dostaviti: 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred Komisiju za izbor, nakon ~ega }e Komisija putem pismene preporuke predlo`iti rang-listu sa najboljim kandidatima. 

Oglas }e biti objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" i "Slu`benim novinama Federacije BiH", a ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. 

Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba ima pravo podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da se u procesu imenovanja nisu ispo{tovali principi utvr|eni zakonom. Prigovor se istovremeno podnosi (za poziciju 1-2 op}inskom na~elniku, a za poziciju 3 Op}inskom vije}u) i ombudsmanima FBiH (kopija). 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti li~no pisarnici Op}ine Zavidovi}i (prizemlje zgrade) ili preporu~enom po{tom u zatvorenim kovertama sa naznakom "Prijava na javni oglas - ne otvaraj" sa naznakom za koji upravni odbor i koju poziciju se vr{i kandidovanje, na slijede}u adresu: Op}ina Zavidovi}i, ul. Safvet-bega Ba{agi}a bb, "Komisija za izbor na upra`njene pozicije u upravnim odborima javnih ustanova i javnih preduze}a". 

Neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 


(so-1113-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KOMISIJA ZA PROVO\ENJE OGLASA I DRUGIH RADNJI ZA IZBOR ^LANOVA UPRAVNIH ODBORA I NADZORNIH ODBORA INSTITUCIJA, USTANOVA I JAVNIH PREDUZE]A KOJIMA JE OP]INA NOVI TRAVNIK OSNIVA^ 

PRODU@ENJE JAVNOG OGLASA 

Javni oglas objavljen u "Dnevnom avazu" 29. juna 2005. godine i "Slu`benim novinama Federacije BiH" od 6. jula 2005. godine, broj 39/05, za izbor ~lanova Nadzornog odbora J.P. Vilenica d.o.o. Novi Travnik, ostaje otvoren do 10. augusta 2005. godine. 


(so-1116-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INA KLJU^ 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03) i Zaklju~ka Op}inskog vije}a Op}ine Klju~ broj 05-02-232/05 od 5. februara 2005. godine u postupku imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima iz nadle`nosti op}inskog na~elnika, op}inski na~elnik Op}ine Klju~ objavljuje 

PONOVNI JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNIH I NADZORNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA KOJIMA JE OP]INA KLJU^ OSNIVA^ 

1. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje ~lanova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova kojima je Op}ina Klju~ osniva~ i to: 

1.1. Upravni odbor Javne ustanove "Centar za socijalni rad" Klju~ 

1.2. Nadzorni odbor Javne ustanove "Centar za socijalni rad" Klju~ 

1.3. Upravni odbor Javne ustanove "Centar za kulturu i obrazovanje" Klju~ 

1.4. Nadzorni odbor Javne ustanove "Centar za kulturu i obrazovanje" Klju~ 

2. Opis pozicije 

Predsjednik upravnog odbora rukovodi sjednicama upravnih odbora, stara se o pripremi materijala za sjednice upravnih odbora i o izvr{enju akata upravnog odbora i obaveza prema Op}ini Klju~, obavlja i druge poslove utvr|ene statutom i drugim aktima ustanove. 

Presjednik i ~lanovi upravnog odbora javnih ustanova nadziru rad i poslovanje direktora ustanove, a naro~ito u segmentu upravljanja i raspolaganja kapitalom i imovinom preduze}a, utvr|uju politiku razvoja, razmatraju i usvajaju izvje{taje o poslovanju, donose op}a akta, rje{avaju u drugom stepenu po `albi na odluke direktora, predla`u raspodjelu i na~in upotrebe vi{ka prihoda i na~in pokri}a gubitka u poslovanju, te obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom i statutima ustanova. 

Predsjednik nadzornog odbora javnih ustanova rukovodi sjednicama nadzornog odbora, stara se o pripremi materijala za sjednice nadzornog odbora i o izvr{enju akata nadzornog odbora i obaveza prema upravnom odboru i Op}ini Klju~, obavlja i druge poslove utvr|ene statutom i drugim aktima ustanove. 

Predsjednik i ~lanovi nadzornog odbora javnih ustanova analiziraju poslovanje javne ustanove, zakonitost finansijskog poslovanja i namjensko tro{enje sredstava i o na|enom stanju izvje{tavaju upravni odbor javne ustanove. 

3. Kandidati za imenovanje pozicije u upravnim i nadzornim odborima moraju ispunjavati: 

OP]I USLOVI za imenovanje su: 

POSEBNI USLOVI ZA IMENOVANJE UPRAVNIH ODBORA 

POSEBNI USLOVI ZA IMENOVANJE NADZORNIH ODBORA 

Pored ovih posebnih uslova za upravne i nadzorne odbore javnih ustanova kandidati treba: 

Mandat predsjednika i ~lanova upravnih i nadzornih odbora je ~etiri godine, uz mogu}nost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom osim pod 1.3. i gdje se predsjednik imenuje do isteka mandata sada{njem upravnom odboru. 

Visina naknade za rad predsjednika i ~lanova upravnih i nadzornih odbora odredit }e Op}insko vije}e rje{enjem o imenovanju upravnih i nadzornih odbora i ista }e se ispla}ivati iz sredstava ustanove u koju budu imenovani. 

Uz prijavu na javni oglas kandidati su du`ni prilo`iti: 

a)    uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 6 mjeseci, 

b)    izvod iz mati~ne knjige ro|enih ne stariji od 6 mjeseci, 

c)    uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka od nadle`nog kantonalnog suda u skladu sa ~lanom IV. 1. Ustava BiH (ne starije od 3 mjeseca), 

d)    ovjerenu kopiju diplome, 

e)    uvjerenje o radnom iskustvu, 

f)    uvjerenje od poslodavaca da nije otpu{ten iz slu`be kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 2 godine prije objavljivanja oglasa. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu bit }e pozvani na intervju. Prilikom pozivanja kandidata na intervju, svaki kandidat koji je u{ao u u`i izbor dobit }e obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. 

Prije intervjua komisija mo`e tra`iti podatke od neposrednih ranijih rukovodilaca preporuke o kandidatima. Prilikom izbora uzet }e se u obzir priznanja i rezultati koje je kandidat do sada stekao u oblasti za koju se kandiduju. 

Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - ~lan javnosti, slobodno je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da se u procesu imenovanja nisu isposlovali principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH. 

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BIH", dnevnom listu "Dnevni avaz", i oglasnoj tabli Op}ine Klju~. 

Rok za podno{enje prijava ra~una se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi ovaj oglas. 

Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom na adresu: Op}ina Klju~, ul. Branilaca BiH br. 78, 79 280 Klju~ sa naznakom: 

"PRIJAVA NA OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNIH I NADZORNIH ODBORA USTANOVA KOJIMA JE OSNIVA^ OP]INA KLJU^ - NE OTVARATI." 

U prijavi kandidati su du`ni nazna~iti na koju poziciju se kandidiraju i u koju ustanovu. 

Prijava se mo`e podnijeti samo za poziciju u upravnom ili nadzornom odboru jedne ustanove. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja. 

NAPOMENA: Prednost za predsjednika i ~lanove upravnih i nadzornih odbora imaju kandidati "srodne" struke javnih ustanova za koje se imenuju upravni i nadzorni odbori, kao i sa vi{im stepenom stru~ne spreme. 


(so-1117-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKA @UPANIJA
OP]INA RAVNO
DOM ZDRAVLJA RAVNO 

Na temelju ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03) i ~lana 24. Statuta Doma zdravlja Ravno i Odluke o raspisivanju natje~aja, Upravno vije}e objavljuje 

NATJE^AJ 

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA JU DOM ZDRAVLJA RAVNO 

Objavljuje se natje~aj za izbor i imenovanje ravnatelja JU Dom zdravlja Ravno na razdoblje od 4 godine. Pored op}ih uvjeta propisanih Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e uvjete: 

Uz prijave kandidata koje trebaju sadr`avati kra}u biografiju, adresu, kon- takt telefon potrebno je prilo`iti sljede}u dokumentaciju: 

Natje~aj ostaje otvoren 8 dana od dana objave, a prijave se mogu slati na adresu: Dom zdravlja Ravno, 88370 Ravno. 


(so-1120-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
"AQUATERM" OLOVO 

Na osnovu odredaba ~lana 27. Pravila Javne zdravstvene ustanove Banjsko-rekreativni centar "AQUATERM" Olovo, a u vezi sa ~lanom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 34/03), Javna zdravstvena ustanova Banjsko-rekreativni centar raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JZU BRC "AQUATERM" OLOVO
NA MANDATNI PERIOD OD 4 GODINE 

Kandidati su du`ni da ispunjavaju slijede}e uslove: 

a) OP]I USLOVI: 

b) POSEBNI USLOVI: 

Uz prijavu kandidata potrebno je prilo`iti slijede}u dokumentaciju: 

1.    diplomu o zavr{enom fakultetu, odnosno vi{oj {koli 

2.    dokaz o radnom iskustvu (kopirana i ovjerena radna knji`ica ili uvjere- nje iz zavoda za PIO/MIO) 

3.    izvod iz mati~ne knjige ro|enih 

4.    kra}u biografiju 

5.    uvjerenje da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njene pozicije nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH (koji su radili ili koji rade u dr`avnoj slu`bi) 

6.    izjavu kandidata o ispunjavanju uslova iz ta~ke A alineja 3 

7.    dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak 

8.    program rada i organizacije Javne ustanove za mandatni period 

Dokumenti koji se prila`u uz prijavu na konkurs moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

Prijave sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog konkursa. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno na adresu: Javna zdravstvena ustanova Banjsko-rekreativni centar "AQUA- TERM" Olovo, Branilaca br. 3, 71340 Olovo. 


(so-1124-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@UPANIJA POSAVSKA
OP]INA ORA[JE 

Na temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), te Zaklju~ka Op}inskog vije}a od 14. jula 2005. godine, na~elnik Op}ine raspisuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA "ORA[JE-TRANS" D.O.O. ORA[JE 

1. Raspisuje se javni natje~aj za izbor kandidata za imenovanje predsjednika i ~lanova nadzornog odbora "Ora{je-Trans" d.o.o. Ora{je, ~iji je utemeljitelj Op}ina Ora{je i to: 

1.    predsjednik Nadzornog odbora - 1 

2.    ~lan Nadzornog odbora ispred osniva~a - 2 

3.    ~lan Nadzornog odbora ispred poduze}a - 2 

2. Opis pozicije 

Predsjednik Nadzornog odbora rukovodi sjednicama Nadzornog odbora, stara se o pripremi materijala za sjednice Nadzornog odbora i o izvr{enju akata Nadzornog odbora i obveza prema op}ini Ora{je. 

Predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora nadziru poslovanje i rad poduze}a, upravljaju imovinom i kapitalom, pripremaju eti~ki kodeks i predla`u ga skup{tini, utvr|uju strategiju razvoja poduze}a, razmatraju i usvajaju izvje{}e o poslovanju, predla`u raspodjelu i na~in uporabe vi{ka prihoda i na~in pokri}a gubitka, imenuje i razrje{ava ~lanove uprave sukladno postupcima utvr|enim u poslovanju, te va`e}im propisima, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom poduze}a. 

Mandat predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora je 4 godine. 

Visinu naknade za rad predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora utvr|uje utemeljitelj, rje{enjem i imenovanjem Nadzornog odbora i ista }e se ispla}ivati iz sredstava poduze}a. 

3. Kriteriji za imenovanje 

a) Op}i uvjeti za kandidate: 

b) Posebni uvjeti: 

4. Uz prijavu za natje~aj kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa: 

Povjerenstvo za utvr|ivanje prijedloga utvrdit }e rang listu sa najboljim kandidatima, te istu dostaviti op}inskom na~elniku. 

Op}inski na~elnik }e rje{enje o imenovanju predsjednika i ~lanova nadzornog odbora dostaviti na suglasnost op}inskom vije}u. 

5. Bilo koji kandidat slobodan je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu po{tivani uvjeti utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. 

6. Javni natje~aj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" "Ve~ernjem listu" - izdanje BiH, Radio postaji Ora{je i na oglasnoj plo~i Op}ine Ora{je. 

Prijave sa svim tra`enim podacima dostaviti osobno ili putem po{te na adresu: Op}ina Ora{je, III ul. broj 45, ORA[JE, sa naznakom: Prijava na natje~aj - ne otvarati. 

Uz prijavu kandidati su du`ni navesti na koju se poziciju kandidiraju. 

Neprilago|ene i nepotpune prijave ne}e se uzeti na razmatranje. 


(so-1130-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04) i Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Ureda za internu reviziju Vlade Tuzlanskog kantona, broj 20/1-34-10062/05 od 20. juna 2005. godine, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Ureda za internu reviziju Vlade Tuzlanskog kantona, raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U UREDU ZA INTERNU REVIZIJU VLADE TUZLANSKOG KANTONA 

01. Stru~ni savjetnik za internu reviziju - 1 (jedan) izvr{ilac 

02. Vi{i stru~ni saradnik za internu reviziju -1 (jedan) izvr{ilac 

01. Stru~ni savjetnik za internu reviziju 

Opis poslova i zadataka: ispituje i ocjenjuje valjanost i svrsishodnost sistema interne kontrole, upravlja~kih i administrativnih kontrola i ra~unovodstvenog sistema bud`etskog korisnika, provjerava i preispituje vjerodostojnost, svrhu i zakonitost finansijskih transakcija procesa bud`etskog korisnika, prati i pru`a stru~nu pomo} kod izrade prednacrta, nacrta i prijedloga bud`eta, godi{njeg obra~una, daje stru~na mi{ljenja i obja{njenja na upite, vr{i pripreme za provo|enje revizionih postupaka (rad na terenu), priprema i predla`e mjere za otklanjanje uo~enih nepravilnosti, o uo~enim nepravilnostima sastavlja poseban izvje{taj rukovodiocu, svakodnevno izvje{tava glavnog revizora o izvr{enim radnjama, priprema i vr{i izradu prijedloga revizionih izvje{taja na osnovu prikupljenih podataka, podnosi glavnom internom revizoru pismeni izvje{taj o rezultatima preduzetih aktivnosti, u skladu sa rokovima iz operativnog plana rada Ureda, podnosi izvje{taj i drugim dr`avnim tijelima nadle`nim za poslove nadzora revizije uz saglasnost glavnog internog revizora u skladu s posebnim propisima, odgovoran je rukovodiocu za istinitost i vjerodostojnost izvje{taja koji podnosi, permanentno se usavr{ava u oblasti interne revizije, prati zakonske propise u oblasti revizije i obavlja druge poslove po nalogu glavnog internog revizora. 

02. Vi{i stru~ni saradnik za internu reviziju 

Opis poslova i zadataka: ispituje i ocjenjuje valjanost i svrsishodnost sistema interne kontrole, upravlja~kih i administrativnih kontrola i ra~unovodstvenog sistema bud`etskog korisnika, provjerava i preispituje vjerodostojnost, svrhu i zakonitost finansijskih transakcija i procesa bud`etskog korisnika, prati i pru`a stru~nu pomo} kod izrade prednacrta, nacrta i prijedloga bud`eta, godi{njeg obra~una, daje stru~na mi{ljenja i obja{njenja na upite, vr{i pripreme za provo|enje revizionih postupaka, izvo|enje revizionih postupaka (rad na terenu), priprema i predla`e mjere za otklanjanje uo~enih nedostataka, o uo~enim nepravilnostima sastavlja poseban izvje{taj rukovodiocu, svakodnevno izvje{tava glavnog revizora o izvr{enim radnjama, priprema i izra|uje prijedloge revizionih izvje{taja na osnovu odgovaraju}ih podataka, podnosi glavnom internom revizoru pismeni izvje{taj o rezultatima preduzetih aktivnosti, u skladu sa rokovima iz operativnog plana rada Ureda, podnosi izvje{taj i drugim dr`avnim tijelima nadle`nim za poslove nadzora i revizije uz saglasnost glavnog internog revizora u skladu s posebnim propisima, odgovoran je rukovodiocu za istinitost i vjerodostojnost izvje{taja koje sa~injava i podnosi, permanentno se usavr{ava u oblasti interne revizije, prati zakonske propise u oblasti revizije i obavlja druge poslove po nalogu glavnog internog revizora. Poslove iz svoje nadle`nosti obavlja u timu sa stru~nim savjetnikom za internu reviziju. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih u ~lanu 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u roku od tri godine prije dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta i da nije obuhva}en ~lanom IX. I. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete i to: 

Za poziciju 01 

Za poziciju 02 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

Napomena: Kandidati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu ili drugi dokaz iz ~lana 16. Uredbe o uslovima, na~inu i programu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za dr`avne slu`benike u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 3/05 i 10/05) izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 30 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2, 75 000 Tuzla
sa naznakom
"Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Uredu za internu reviziju Vlade Tuzlanskog kantona" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje 


(so-1135-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04) i Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove br. 01- 02-614/05, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine u ime Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U FEDERALNOJ UPRAVI ZA GEODETSKE I IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE 

01. Stru~ni savjetnik za imovinsko- pravne i normativne poslove -1 (jedan) izvr{ilac 

02. Stru~ni savjetnik za finansijske- materijalne poslove -1 (jedan) izvr{ilac 

01. Stru~ni savjetnik za imovinsko- pravne i normativne poslove 

Opis poslova i radnih zadataka: samostalno vodi upravni postupak i rje{ava u upravnim stvarima u drugom stepenu (izra|uje drugostepenska rje{enja i zaklju~ke u predmetima iz imovinsko- pravne oblasti); u~estvuje u izradi prednacrta zakona i drugih akata iz oblasti imovinskog prava i normativno-pravnih poslova; izra|uje kompleksne analize, informacije, izvje{taje i druge stru~ne materijale iz imovinsko-pravne oblasti; priprema i daje stru~na obja{njenja za primjenu zakona i drugih propisa iz nadle`nosti Uprave; u~estvuje u izradi propisa koje pripremaju Sektor za premjer i komasaciju zemlji{ta i Sektor za katastar nekretnina; priprema i izra|uje pojedina~ne akte koji se odnose na: postavljanje, odnosno raspore|ivanje dr`avnih slu`benika, odnosno namje{tenika, prava i du`nosti dr`avnih slu`benika i namje{tenika iz radnog odnosa, vr{i i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac. 

02. Stru~ni savjetnik za finansijske- materijalne poslove 

Opis poslova i radnih zadataka: izra|uje finansijske planove i zavr{ni ra~un Uprave i prati njihovo izvr{enje u teku}oj godini; u~estvuje u izradi prora~una, prati njegovo izvr{enje, izra|uje izvje{taje o stanju i utro{ku sredstava, vr{i prijem, kompletiranje, kontrolu, likvidiranje i ~uvanje financijsko-knjigovodstvene dokumentacije; podnosi finansijsko- knjigovodstvenu dokumentaciju na saglasnost i potpis direktoru Uprave; vr{i analiti~ke poslove vezano za utro{ak sredstava kroz jedinstveni ra~un trezora, kao i ostalih ra~una; izra|uje izvje{taje, analize, informacije i druge stru~ne i analiti~ke materijale na osnovu odgovaraju}ih podataka; popunjava obrasce propisane od strane trezora i iste podnosi na kontrolu i potpis, te dostavlja trezoru; dostavlja finansijsko- knjigovodstvenu dokumentaciju zadu`enim osobama Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije radi unosa odnosno provjere pravilnosti kontiranja, izrade godi{njih obra~una i vo|enja knjigovodstva osnovnih sredstava; vr{i obra~un pla}a i drugih materijalnih prima- nja uposlenih u Upravi, radi i druge poslove po nalogu neposrednog rukovo- dioca. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih u ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u roku od prije tri godine od dana objavljivanja upra`njenog mjesta i da nije obuhva}en ~lanom IX. 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete, utvr|ene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, i to: 

za poziciju 01: 

za poziciju 2: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma 

2.    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 

3.    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) 

4.    potvrda o radnom sta`u u struci nakon zavr{ene VSS 

5.    uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova dr`avnog slu`benika (ne starije od {est mjeseci) 

6.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko- podrinjski kanton, u ulici Avde Hume 15 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba. 

Napomena: Kandidati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu ili drugi dokaz o ispunjavanju uvjeta iz ~l. 16. Uredbe o uslovima, na~inu i programu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za dr`avne slu`benike u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 3/05 i 10/05), izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 30 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBIH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
sa naznakom
"Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 


(so-1136-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JU O[ "[EJH MUHAMED EF. HAD@IJAMAKOVI]" SARAJEVO 

Na osnovu odluke [kolskog odbora raspisuje se 

KONKURS 

ZA POPUNU UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA 

1.    Nastavnika razredne nastave - na odre|eno vrijeme do 30. 6. 2006. g. - na punu normu ~asova - 1 izvr{ilac 

2.    Nastavnika razredne nastave - na odre|eno vrijeme do 31. 8. 2006. g. na punu normu ~asova - 1 izvr{ilac 

3.    Nastavnika razredne nastave - na odre|eno vrijeme do povratka uposlenice sa poro|ajnog odsustva - na punu normu ~asova - 1 izvr{ilac 

4.    Nastavnika tehni~kog odgoja - na neodre|eno vrijeme - na 16 nastavnih ~asova - 1 izvr{ilac 

5.    Nastavnika njema~kog jezika - na neodre|eno vrijeme - na 12 nastavnih ~asova - l izvr{ilac 

6.    Nastavnika engleskog jezika - na odre|eno vrijeme do 31. 8. 2006. na 13 nastavnih ~asova - 1 izvr{ilac 

7.    Nastavnika likovne kulture - na odre|eno vrijeme do 31. 8. 2006. - na 14 nastavnih ~asova - 1 izvr{ilac 

Uz prijavu sa kra}om biografijom potrebno je prilo`iti: 

Prijavu dostaviti na adresu {kole ili donijeti li~no. 

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. 

Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzimati u razmatranje. 


(so-1138-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO OBRANE/ FEDERALNO MINISTARSTVO ODBRANE 

OBAVIJEST 

O PRODAJI SEKUNDARNIH SIROVINA VF BIH BROJ 10-SI-66-4/05 

Na osnovu ta~ke 1. i ta~ke 2. Odluke br. 10-03-39-1216/05 od 26. 7. 2005. godine o prodaji sekundarnih sirovina VF BiH na lokalitetima Biha}a, Tuzle, Gora`da i Sarajeva dajemo obavijest o prodaji slijede}ih sekundarnih sirovina: 

R/B 

Naziv sekundarnih sirovina 

 

^eli~ni otpad 

kg 

Bakarni otpad 

kg 

Aluminijski otpad 

kg 

Mesingani otpad 

kg 

Olovni otpad 

kg 

Drveni otpad (razni sanduci i palete) 

m3 

Stari limovi 

kg 

Stari akumulatori-razni 

kg 

Stare gume raznih dimenzija 

kg 

10 

Plasti~ni otpad - razni 

kg 

11 

Rabljena motorna ulja 

kg 

Zaklju~no sa rednim brojem 11. 

Ponudu popunjavati isklju~ivo na pripremljenom obrascu koji se mo`e preuzeti u sobi 167. Federalnog ministarstva odbrane, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 98, Sarajevo. 

Obrazac mora biti ovjeren potpisom ovla{tene osobe i pe~atom. 

Na konkursu mogu u~estvovati samo firme koji su specijalizirane za obavljanje tra`enih usluga. 

Neophodni dokumenti koje je obavezno dostaviti kako bi se ponuda uzela u razmatranje su: 

Sve ponude dostaviti li~no ili putem po{te na protokol Federalnog ministarstva odbrane, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 98, Sarajevo, sa naznakom Federalno ministarstvo odbrane - Sektor za logistiku, "Ne otvaraj - Ponuda za kupovinu sekundarnih sirovina". 

Rok za dostavu ponuda je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, kada se i zatvara predmetna obavijest. 

Otvaranje ponuda }e se obaviti pet (5) radnih dana po isteku roka za predaju ponuda (u slu~aju da navedeni termin pada u dane vikenda, otvaranje ponuda }e se pomjeriti za slijede}i radni dan) u 10,00 sati, u sali 226 Federalnog ministarstva odbrane, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 98, Sarajevo. 

Nepotpune, ne~itko i neta~no upisane ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

Kontakt osobe u Federalnom ministarstvu odbrane su: 

Amir Odoba{i}, dipl. ing. ma{., tel. 033 650-677, lok. 1510 

Aidin Smailbegovi}, dipl. ing.ma{., tel. 033 650-677, lok. 1512. 


(so-1099-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU 

Na osnovu ~lana 23. Pravila Orijentalnog instituta u Sarajevu, Upravni odbor je na sjednici od 25. jula 2005. godine, donio Odluku da raspi{e 

KONKURS 

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS 

1. Stru~ni saradnik - 1 izvr{ilac 

Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba da ispunjava i posebne uslove: 

Kandidat uz prijavu na konkurs treba da prilo`i slijede}u dokumentaciju: 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 

Dodatne informacije mogu se dobiti u Orijentalnom institutu u Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne 8-b, ili na telefon 22 53 53. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 


(so-1129-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 21. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 19/02, 35/03, 4/04,17/04, 26/04 i 37/04), Agencija za dr`avnu slu`bu, na zahtjev Ministarstva vanjskih poslova, 

PONI[TAVA 

DIO JAVNOG OGLASA ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE 

Poni{tava se dio javnog oglasa za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu vanjskih poslova BiH, raspisanog po osnovu ~lana 21. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama BiH, a objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 42/05 od 28. 6. 2005. godine sa krajnjim rokom prijave 28. 7. 2005. godine, i to u dijelu koji se odnosi na radno mjesto 1/13 Konzul ili vicekonzul- Generalni konzulat BiH u ^ikagu, iz razloga interne popune navedenog radnog mjesta. 

Ostali dio javnog oglasa ostaje neizmijenjen. 


(so-1132-a-F/05) PROGLA[EWE UMRLIM 

Op}inski sud u Sarajevu u vanparni~nom postupku dokazivanja smrti Salki} Seida, sina Rame i majke Munire, ro|. [ehi}, ro|en 24. 6. 1968. godine u Svrake - Vogo{}a, po prijedlogu brata nestalog, Salki} Hilme, a shodno ~lanu 61. Zakona o vanparni~nom postupku izdaje 

OGLAS 

SALKI] SEID, sin Rame i majke Munire, ro|. [ehi}, ro|en 24. 6. 1968. godine u Svrake - Vogo{}a, sa posljednjim prebivali{tem u Svrake-Semizovac- Vogo{}a, nestao 5. 4. 1992. godine na podru~ju op}ine Vogo{}a. 

Poziva se Salki} Seid i svako drugo lice koje bilo {ta zna o `ivotu ili smrti Salki} Seida da se javi ovom sudu u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa. 

Po isteku roka od 90 dana donijet }e se rje{enje po prijedlogu. 


(so-1535/05) 


Op}inski Sud u Sanskom Mostu po sudiji Nad`adu Islamovi}u u vanparni~nom predmetu predlagatelja Kand`i} Amira iz Sanskog Mosta trenutno nastanjenog u [vicarskoj, radi progla{enja umrlim nestalog Kand`i} [efika, na osnovu ~lana 65. Zakona o vanparni~nom postupku objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Poziva se KAND@I] [EFIK sin Ibre i majke Fatime iz Sanskog Mosta, ro|en 28. 11. 1958.godine u Sanskom Mostu a koji je navodno nestao dana 31. 8. 1992. godine u Tomini, Op}ina Sanski Most od kada mu se gubi svaki trag da se javi ovom sudu u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa. 

Istovremeno sud poziva sva druga lica koja znaju {ta o `ivotu imenovanog da se jave naslovljenom sudu u nazna~enom roku, po proteku istog sud }e nastaviti postupak i odlu~iti o prijedlogu. 

(so-1537/05) 


Op}inski sud u Gora`du, po sudiji Spahi} Ahmedu u vanparni~nom predmetu predlaga~a Mejdanija Azize i Pa{i} Sabire iz Gora`da, ul. Bosanska broj 1, radi dokazivanja smrti sestre Sijer~i} Arife, na osnovu ~lana 65. stav 4. Zakona o vanparni~nom postupku izdaje 

OGLAS 

Sestra predlagateljica, ro|ena je 05. 04.1926. godine u Gora`du od oca Ibrahima i majke Halime ro|ene Kuljuh. Umrla je dana 14. 10. 1994. godine i ukopana u Haremu Sinan - begove d`amije u Gora`du. 

Poziva se Sijer~i} Atifa kao i svako ono lice koje bilo {ta zna o njenim kontaktima, kretanjima ili `ivotu poslije 1994. godine, da se jave Op}inskom sudu u Gora`du, ul. Zaima Imamovi}a broj 3. 

Po proteku roka od 30 dana sud }e donijeti odluku po prijedlogu za utvr|ivanje smrti. 

(so-1538/05) 


Op}inski sud u Gora`du, po sudiji Spahi} Ahmedu, u vanparni~nom predmetu predlaga~a Mejdanija Azize i Pa{i} Sabire iz Gora`da, ul. Bosanska broj 1 radi dokazivanja smrti sestre Sijer~i} [uhrete, na osnovu ~lana 65. stav 4. Zakona o vanparni~nom postupku izdaje 

OGLAS 

Sestra predlagateljica, ro|ena je 10. 04. 1916. godine u Gora`du, od oca Ibrahima i majke Halime ro|ene Kuljuh. Umrla je dana 16.10.1986. godine i ukopana u Haremu Sinan begove D`amije u Gora`du. 

Poziva se Sijer~i} [uhreta kao i svako ono lice koje bilo {ta zna o njenim kontaktima, kretanjima ili `ivotu poslije 1986.godine, da se jave Op}inskom sudu u Gora`du, ul. Zaima Imamovi}a broj 3. 

Po proteku roka od 30 dana sud }e donijeti odluku po prijedlogu za utvr|ivanje smrti. 

(so-1539/05) 


Op}inski sud u Gora`du, po sudiji Spahi} Ahmedu, u vanparni~nom predmetu predlaga~a Mejdanija Azize i Pa{i} Sabire iz Gora`da, ul. Bosanska broj 1, radi dokazivanja smrti sestre Sijer~i} Teufike, na osnovu ~lana 65. stav 4. Zakona o vanparni~nom postupku izdaje 

OGLAS 

Brat predlagateljica, rodjen je 08.10. 1928. godine u Gora`du, od oca Ibrahima i majke Halime ro|ene Kuljuh. Umro je dana 22. 07. 1992. godine i ukopan u Haremu Sinan - begove d`amije u Gora`du. 

Poziva se Sijer~i} Teufik, kao i svako ono lice koje bilo {ta zna o njegovim kontaktima, kretanjima ili `ivotu poslije 1992. godine, da se jave Op}inskom sudu u Gora`du ul. Zaima Imamovi}a broj 3. 

Po proteku roka od 30 dana sud }e donijeti odluku po prijedlogu za utvr|ivanje smrti. 


(so-1540/05) 


Op}inski sud u Gora`du, po sudiji Spahi} Ahmedu, u vanparni~nom predmetu predlaga~a U{anovi} [abana iz Gora`da ul. l. maj broj 8, radi utvr|ivanja smrti U{anovi} Hilma, na osnovu ~lana 65. st.4. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje 

OGLAS 

Otac predlaga~a U[ANOVI] HILMO ro|en je 10. 03. 1904. godine u selu De{eva op}ina Gora`de, od oca Rustema i majke Ha{ije ro|ene Me{i} 

Nakon izbijanja rata 1992. godine otac predlaga~a iz sela De{eve izbjegao je u Gora`de gdje je umro 07. 02. 1993. godine i ukopan je u groblju Klijevke. Zbog rata i ratnih dejstava nije izvr{en pregled od strane doktora i nije izdata potvrda o smrti iz kog razloga nije upisana smrt mog oca U{anovi} Hilma u mati~nu knjigu umrlih. 

Poziva se U{anovi} Hilmo kao i svako ono lice koje bilo {ta zna o njegovim kontaktima, kretanjima ili `ivotu poslije 07. 02. 1993.godine, da se jave Op}inskom sudu u Gora`du, ul. Zaima Imamovi}a broj 3. 

Po proteku roka od 30 dana sud }e donijeti odluku po prijedlogu za utvr|ivanje smrti. 

(so-1551/05) 


Op}inski sud u Gora`du, po sudiji Spahi} Ahmedu, u vanparni~nom predmetu predlaga~a PANTOVI] RADA iz Gora`da koju zastupa punomo}nik Muminovi} Esad advokat iz Gora`da, radi progla{enja nestalog Pantovi} Slavka za umrlog, na osnovu ~lana 65. st.3. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje 

OGLAS 

Suprug predlagateljice PANTOVI] SLAVKO, sin Jova i majke Bo`ane r.Su{i}, ro|en 05. 06. 1936. godine na samom po~etku ratnih dejstava zatekao se u mjestu prebivali{ta a pouzdanih vijesti o njegovoj smrti nema, kao i o mjestu sahrane, a nestao je krajem juna 1992. godine u toku ratnih dejstava u Gora`du. 

Poziva se Pantovi} Slavko, sin Jova i majke Bo`ane, kao i svako ono lice koje bilo {ta zna o njegovim kontaktima, kretanjima ili `ivotu poslije juna 1992. godine, da se jave Op}inskom sudu u Gora`du ul. Zaima Imamovi}a broj 3. 

Ukoliko se u roku od 3 mjeseca od dana objavljivanja ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne jave nestali ili neko drugo lice koje o njemu ne{to zna, sud }e donijeti odluku po prijedlogu za progla{enje nestalog lica za umrlo. 


(so-1552/05) 


Op}inski sud u @ivinicama, po sudiji Jovi} Verici, u vanparni~nom predmetu predlagateljice Ali} Behare iz Likari, Srebrenica, sa boravi{tem u Tupkovi}ima bb. @ivinice, radi progla{enja nestalog lica za umrlog, na osnovu ~l. 65. Zakona o vanparni~nom postupku izdaje 

OGLAS 

Poziva se nestali ALI] MUJAGA, sin Hajrudina i majke Behare ro|. Memi}, ro|en 15. 05.1978. godine u Likarima op{tina Srebrenica, sa poslednjim prebivali{tem u Likarima, nestao 12. 07.1995. godine, da se bez odlaganja javi ovom sudu. Istovremeno se poziva svako lice koje ma {ta zna o nestalom ili o njegovom `ivotu da to bez odlaganja javi ovom sudu. 

Ukoliko rok od 3 mjeseca od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" protekne bezuspje{no, sud }e donijeti odluku o prijedlogu za progla{enje nestalog lica za umrlo. 


(so-1553/05) 


Op}inski sud u @ivinicama, po sudiji Jovi} Verici, u vanparni~nom predmetu predlagateljice Abidovi} Kade iz Kostijereva, op{tina Zvornik, radi progla{enja nestalog lica za umrlog, na osnovu ~l. 65. Zakona o vanparni~nom postupku izdaje 

OGLAS 

Poziva se nestali ABIDOVI] BERIZ, sin Ramiza i majke Kade rod. Memi{evi}, ro|en 06.08.1973. godine u Kostijerevu, op{tina Zvornik, sa posljednjim prebivali{tem u Kostijerevu, nestao 30.05.1992. godine u Kostijerevo, da se bez odlaganja javi ovom sudu. Istovremeno se poziva svako lice koje ma {ta zna o nestalom ili o njegovom `ivotu da to bez odlaganja javi ovom sudu. 

Ukoliko rok od 3 mjeseca od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" protekne bezuspje{no, sud }e donijeti odluku o prijedlogu za progla{enje nestalog lica za umrlo. 


(so-1554/05) 


Op}inski sud u @ivinicama, po sudiji Jovi} Verici, u vanparni~nom predmetu predlagateljice Abidovi} Kade iz Kostijereva, op{tina Zvornik, radi progla{enja nestalog lica za umrlog, na osnovu ~l. 65. Zakona o vanparni~nom postupku izdaje 

OGLAS 

Poziva se nestali ABIDOVI] MURIZ, sin Ramiza i majke Kade rod. Memi{evi}, ro|en 08. 05.1969. godine u Paljevi}i, op{tina Zvornik, sa posljednjim prebivali{tem u Kostijerevu, nestao 30. 05.1992. godine u Kostijerevu, da se bez odlaganja javi ovom sudu. Istovremeno se poziva svako lice koje ma {ta zna o nestalom ili o njegovom `ivotu da to bez odlaganja javi ovom sudu. 

Ukoliko rok od 3 mjeseca od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" protekne bezuspje{no, sud }e donijeti odluku o prijedlogu za progla{enje nestalog lica za umrlo. 


(so-1555/05) 


Op}inski sud u @ivinicama, po sudiji Jovi} Verici, u vanparni~nom predmetu predlagateljice Aljkanovi} Hajrije iz Sulica, Srebrenica, radi progla{enja nestalog lica za umrlog, na osnovu ~l. 65. Zakona o vanparni~nom postupku izdaje 

OGLAS 

Poziva se nestali ALJKANOVI] IZET, sin Sulje i majke Mu{ke ro|. Sejdinovi}, ro|en 05. 01.1960. godine u Sulice, op{tina Srebrenica, sa poslednjim prebivali{tem u Srebrenici, nestao 12. 07. 1995. godine, da se bez odlaganja javi ovom sudu. Istovremeno se poziva svako lice koje ma {ta zna o nestalom ili o njegovom `ivotu da to bez odlaganja javi ovom sudu. 

Ukoliko rok od 3 mjeseca od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" protekne bezuspje{no, sud }e donijeti odluku o prijedlogu za progla{enje nestalog lica za umrlo. 


(so-1556/05) 


Op}inski sud u Livnu po sutkinji Sofiji Vrdoljak, u izvanparni~nom predmetu po prijedlogu predlagateljice \ule Solak r. \uzel iz Glamo~a, radi utvr|enja datuma smrti Mede Solak sina [efke iz Glamo~a, zastupanog po privremenom zastupniku Hamdiji \ug iz Glamo~a, na temelju ~lanka 65. Zakona o izvanpani~nom postupku izdaje slijede}i 

OGLAS 

MEDO SOLAK, sin [efke i Bibe r. Duganhid`i}, ro|en 6. 11. 1934. godine u Glamo~u, op}ina Glamo~, sa posljednjim prebivali{tem u Glamo~u, navodno je umro dana 25. 5. 1993. godine u Glamo~u ~ija smrt nije upisana u mati~nu knjigu umrlih. 

Poziva se Medo Solak, kao i svaka druga osoba koja bilo {to zna o njegovom `ivotu ili smrti da se javi Op}inskom sudu u Livnu, Trg branitelja 1, u roku od 30 dana od dana objave oglasa. 

Ukoliko se u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" nitko ne javi sud }e donijeti odluku po prijedlogu predlagatelja za utvr|enje datuma smrti Mede Solak. 

(so-1575/05) 


Op}inski sud u Kalesiji, postupaju}i po sudiji Omerovi} Ibrahimu, u vanparni~nom postupku, po prijedlogu Mulahalilovi} [ajke k}i Ibrahima iz Donjih Vukovija, op}ina Kalesija,radi progla{enja nestalog lica umrlim Pargan Mustafe sina Hrustana iz Petkovaca, op}ina Zvornik, zastupan po staratelju Karabegovi} Nihadu, radniku CZSR Sapna, shodno ~lanu 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje slijede}i 

OGLAS 

Poziva se PARGAN MUSTAFA, sin Hrustana i majke Mejre, ro|ene Hasanovi}, ro|en dana 3.11.1949. godine u mjestu Petkovci, op}ina Zvornik, gdje je imao i poslednje prebivali{te, posljednji put vi|en dana 1. 6. 1992. godine u mejstu Bijeli Potok, op}ina Zvornik, da se javi ovom sudu, kao i sva lica koja bilo {ta znaju o njegovom `ivotu ili smrti, u roku od 3 (tri) mjeseca od objavljivanja oglasa, nakon ~ega }e sud odlu~iti o prijedlogu. 

(so-1160/05) 


Op}inski sud u Kalesiji, postupaju}i po sudiji Omerovi} Ibrahimu, u vanparni~nom postupku, po prijedlogu predlagateljice Hod`i} Nure iz Srebrenice, zastupane po punomo}niku Kumri} Suadu, advokatu iz Tuzle, radi dokazivanja smrti protivnika predlaga~a Hod`i} Ibrahima, sina Idriza, iz V. Daljego{te, zastupan po staratelju Karabegovi} Nihadu, radniku CZSR Sapna, shodno ~lanu 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje slijede}i 

OGLAS 

HOD@I] IBRAHIM, sin Idriza i majke Mejre ro|ene Neki}, ro|en dana 10. 3.1965. godine u mjestu V. Daljego{ta, op}ina Srebrenica, gdje je imao i poslednje prebivali{te, navodno je umro dana 28.11.2004.godine u mjestu Kr{ko, Republika Slovenija. 

Poziva se Hod`i} Ibrahim, kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o njegovom `ivotu ili smrti, da se javi ovom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa. 

Nakon isteka roka Sud }e odlu~iti po prijedlogu za dokazivanje smrti Hod`i} Ibrahima. 


(so-1161/05) 


Op}inski sud u Sarajevu, po sudiji Esmi Jusi}, kao sudiji pojedincu u vanparni~nom predmetu predlaga~a Bekri} Mirsada, iz Vogo{}e ul. Omladinska broj 28, radi utvr|ivanja smrti Bekri} Ahmeta i Bekri} Fatime, zastupani po posebnom staratelju Bekri} Esmi, iz Vogo{}e ul. Omladinska broj 28, na osnovu ~lana 65. Zakona o vanparni~nom postupku dana 27. jula 2005. godine van ro~i{ta izdaje 

OGLAS 

BEKRI] AHMET, sin Alije i majke Have ro|. Me{i}, ro|. 3. 9. 1933. godine u mjestu Devetak - Lukavac. 

BEKRI] FATIMA, k}i Ahmeta i majke Hate, ro|. Kahriman, ro|ena 18. 2. 1936. godine u mjestu Gora, Op}ina Vogo{}a, oboje sa posljednjim prebivali{tem u Vogo{}i, ul. Omladinska broj 18, navodno oboje ubijeni dana 2. 10. 1992. godine u Vogo{}i. 

Pozivaju se Bekri} Ahmet i Bekri} Fatima kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o `ivotu ili smrti nestalih, da javi ovom sudu i dostavi raspolo`ive dokaze u roku od 15 dana od dana objave oglasa, svakog radnog dana soba 330/III u protivnom sud }e donijeti odluku po prijedlogu. 

(so-1163/05) 


Op}inski sud u @ivinicama, po sudiji Gogi} [erifi u vanparni~nom predmetu predlagateljice Alji} Hajre, iz Pribidola op}ina Srebrenica, sada nastanjena u Ba{igovcima op}ina @ivinice, radi progla{enja nestalog Alji} Ismeta za umrlo lice, na osnovu ~l. 62. i 65. Zakona o vanparni~nom postupku izdaje slijede}i 

OGLAS 

Nestali ALJI] ISMET sin Dauta, ro|en 10. 11. 1938. godine u Pribidolima, op}ina Srebrenica, progla{ava se za umrlog, a kao dan smrti smatra se 3. 6. 1992. godine u Srebrenici. 

Poziva se sam Alji} Ismet, kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o njegovom `ivotu ili smrti da se u roku od 3 mjeseca od dana objavljivanja oglasa javi Op}inskom sudu u @ivinicama. 

Po isteku roka od 3 mjeseca sud }e donijeti odluku po prijedlogu za progla{enje nestalog lica za umrlo. 


(so-1168/05) 


Op}inski sud u @ivinicama, po sudiji Gogi} [erifi u vanparni~nom predmetu predlagateljice Alji} Hajre iz Pribidola, op}ina Srebrenica, sada nastanjena u Ba{igovcima op}ina @ivinice, radi progla{enja nestalog Alji} Nijaza za umrlo lice, na osnovu ~l. 62. i 65. Zakona, o vanparni~nom postupku izdaje slijede}i 

OGLAS 

Nestali ALJI] NIJAZ, sin Ismeta, ro|en 3. 4. 1963.godine u Pribidolima, op}ina Srebrenica, progla{ava se za umrlog, a kao dan smrti smatra se 26. 7. 1995. godine u Srebrenici. 

Poziva se sam Alji} Nijaz, kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o njegovom `ivotu ili smrti da se u roku od 3 mjeseca od dana objavljivanja oglasa javi Op}inskom sudu u @ivinicama. 

Po isteku roka od 3 mjeseca sud }e donijeti odluku po prijedlogu za progla{enje nestalog lica za umrlo. 


(so-1167/05) 


Op}inski sud u Kalesiji, postupaju}i po sudiji Omerovi} Ibrahimu, u vanparni~nom postupku, po prijedlogu Dahali} Abdulaha sina Alije iz Snagova, op}ina Zvornik, radi dokazivanja smrti protivnika predlaga~a Dahali} Hamdije sina Abdulaha iz Snagova, op}ina Zvornik, zastupan po staratelju Karabegovi} Nihadu, radniku CZSR Sapna, shodno ~lanu 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje slijede}i 

OGLAS 

DAHALI] HAMDIJA, sin Abdulaha i majke Mujesire ro|ene Mumi}, ro|en dana 12. 9. 1965. godine u mjestu Snagovo, op}ina Zvornik, gdje je imao i posljednje prebivali{te, navodno je umro dana 29. 4.1992. godine u mjestu Snagovo, op}ina Zvornik. 

Poziva se Dahali} Hamdija, kao isvako drugo lice koje bilo {ta zna o njegovom `ivotu ili smrti da se javi ovom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa. 

Nakon isteka rok Sud }e odlu~iti po prijedlogu za dokazivanje smrti Dahali} Hamdije. 


(so-1171/05) POSTAVQEWE ZASTUPNIKA 

Op}inski sud u Livnu objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Livnu, u pravnoj stvari tu`itelja Ive Su{a pok. Ilije iz Brine, zastupan po pun. Stipi Babi} odvjetniku iz Livna, protiv tu`enih: 1.) Antonije Penjak pok. Mije, 2.) Dragojke Penjak pok. Mije, 3.) Ivana [u{njar sin Joze, 4.) Pavke Penjak udov. Mate r. Bandov, 5.) Tomislava Su{a sin Ilije, 6.) Marijana Su{a sin Ilije, 7.) Tome Ivkovi} pok. Pere, 8.) Stane Ivkovi} pok. Pere, 9.) Janje Mihaljevi} pok. Pere, 10) Mate Ivkovi} pok. Ivana, 11.) Dra{ka Ivkovi} pok. Ivana, 12.) Kate Bodulu{i} pok. Ivana, svi nepoznatog mjesta boravka, radi preuknji`be prava kori{tenja, postavio je tu`enima privremenog zastupnika u osobi Mile Ivan~i} odvjetnika iz Livna, a na temelju ~l. 296 st. 1 i 2 to~. 4 ZPP, jer su tu`eni nepoznatog mjesta boravi{ta, a nemaju punomo}nika, tako da bi redovit postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, te bi mogle nastati {tetne posljedice za stranke. Postavljeni privremeni zastupnik zastupati }e tu`ene sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staratelja. 

(so-1549/05) 


Op}inski sud u Grada~cu, po sudiji Bilajac Fahiri, u pravnoj stvari tu`iteljice Bajri} Elmedine, zastupane po punomo}niku adv. Ke{an Seadu iz Grada~ca, protiv tu`enog Bajri} Nadira iz Grada~ca-Po`arike, sa privremenim boravi{tem u Austriji, adresa nepoznata, radi razvoda braka, gore ozna~enog dana donio je slijede}i 

OGLAS 

Rje{enjem ovog suda broj P-288/04 od 20. 4. 2005.godine, a na temelju odredaba ~1. 296. stav 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku, postavljena je Sarajli} Edina, advokat iz Grada~ca, za privremenog zastupnika tu`enom Bajri} Nadiru, iz Grada~ca- Po`arike, sa boravkom u Austriji, adresa nepoznata, a nema punomo}nika u FBiH, radi razvoda braka. 

Istim rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred sudom, odnosno dok organ staratelj stva ne obavijesti sud da je tu`enom postavio staratelja. 

Ovaj oglas objavit }e se u "Slu`benim novima Federacije BiH", Slu`benom glasilu TK Tuzla i preko oglasne table ovog suda. 

(so-1559/05) 


Op}inski sud u @ep~u objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Op{tinski sud u @ep~u, u pravnoj stvari tu`itelja Rimokatoli~ki `upni ured Globarica, koga zastupa `upnik @eljko Vlaji} iz Globarice, protiv tu`enih: l. Pranji} Stipo, nasljednik pok. Ivana, sina Franje, iz Golobarice, i drugih, a radi priznavanja prava vlasni{tva i posjeda na nekretnini, v.s. 500,00 KM, rje{enjem broj: P-40/05 od 26. 7. 2005.god. postavio je privremenog zastupnika u li~nosti advokata Ilije Vidovi}a iz @ep~a tu`enim ~ije je prebivali{te nepoznato i nemaju punomo}nika u ovoj pravnoj stvai i to tu`enim:. Dojmi Niki nasljedniku Fridriha, Dojmi Peri nasljedniku Fridriha, Markanovi} r. Dojmi Kati nasljednica Fridriha, Zvjerac r. Dojmi Ani nasljednici Fridriha, Antunovi} r. Dojmi Finki nasljednici Fridriha, Dojmi udata Markanovi} Janja k}er Fridriha. 

Advokat Ilija Vidovi} iz @ep~a, kao privremeni zastupnik ima u ovoj pravnoj stvari sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika i obavljat }e ih sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred sudom, odnosno dok organ staratelj stva ne obavijesti sud da je postavio staraoca. 


(so-1569/05) LIKVIDACIJE 

Op}inski sud Zenica objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom Poduze}e za proizvodnju, trgovinu i ugostiteljstvo "RAZVITAK" @ep~e, p.o. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora [upukovi} Mirko iz @ep~a, Globarica b.b. 

Po pravosna`nosti ovog rje{enja navedena firma brisat }e se iz registra ovog suda, zavedena pod brojem 1-7636 i iz svih javnih registara, a ovo rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Preostala imovina firme, teretno motorno vozilo marke "VOLKSWAGEN" tip 251, broj motora JK002658X, broj {asije WV2ZZZ25ZEH019191, proizvedeno 1983. godine pripada osniva~u [upukovi} Mirku, iz @ep~a, Globarica bb. 


(so-1079-a-F/05) 


Op}inski sud u Mostaru objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Posl. br. RL-67/04 Op}inski sud Mostar 

Zaklju~uje se postupak likvidacije nad Dru{tvom "MATU[KO COMMERCE" d.o.o. Neum, sa sjedi{tem u Neumu, ul. Dubrova~ka bb, upisanog u registarski ulo`ak @upanijskog-Kantonalnog suda Mostar, broj 1-5330, na temelju Rje{enja o upisu broj U/I-525/94, od 20.04.1994. godine, i Rje{enja broj Tt-169/01. od 24. 05. 2001. godine. 

Likvidator dru{tva Zijo Veledar, mr. sci., ul. Zalik broj 11 iz Mostara, razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Preostala imovina Dru{tva, nov~ana sredstva u iznosu od 4.581,00 KM, kao i osnovna sredstva-oprema i to: klju~evi komplet opreme za varenje, ure|aj za montiranje guma, kolica komplet alata, ure|aj za balansiranje, dizalica dvostupna, dizalica jednostupna, dizalica ~etverostupna, optika ML 4000 Editon, brusilica glave motora, ispitna staza, signalna svjetlosna rampa, dizalica i kasa PC u ukupnoj sada{njoj vrijednosti od 95.338,56 KM, nakon prestanka pravne osobe vra}aju se osniva~u dru{tva Milanu Matu{ko iz Neuma, do kojeg iznosa osniva~ odgovara za obveze likvidiranog pravnog lica prema tre}im licima, koja bi eventualno imala imovinsko-pravne zahtjeve prema likvidiranom dru{tvu. 

Po pravomo}nosti ovog rje{enja izvr{it }e se brisanje gore ozna~enog Dru{tva iz svih javnih registara, a ovo rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i ovog suda. 

Tro{kovi postupka padaju na teret dru{tva. 

Tro{kovi objavljivanja su upla}eni. 


(so-1157/05) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "TIVOLI" d.o.o. Zenica, ul. Prve zeni~ke brigade broj 116, koju zastupa ^erim Almir, direktor Dru{tva. 

Za likvidatora se postavlja ^erim Almir iz Zenice, ul. Josipa Daki}a 28. 

Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja prema Dru{tvu, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti i Dru{tvo }e se brisati iz registra koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici. 

Prijave potra`ivanja podnesene po proteku roka od 30 dana ne}e se uzimati u obzir u ovom likvidacionom postupku. 

Po pravosna`nosti rje{enja o zaklju~enju likvidacionog postupka, likvidator }e biti razrije{en du`nosti, Dru{tvo }e se brisati iz registra koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici, registarski broj 1-8853, po Rje{enju broj U/I-1275/03 od 23.09.2003. godine. 

Predlaga~ se obavezuje da snosi sve tro{kove i obaveze nastale tokom likvidacionog postupka 


(so-1543/05) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem: Proizvodno-zanatska i uslu`na zadruga 

"MIRZA" Zenica, Vojvodi}a put, Trgovka broj 8, Zenica, a koje je upisano u registar pravnih subjekata u registru koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici u reg. ulo{ku, broj 2-129. 

Likvidator Hasi} Jadranka razrje{ava se du`nosti likvidatora nad pravnim licem Proizvodno-zanatska i uslu`na zadruga "M I R Z A" Zenica, Vojvodi}a put, Trgovka broj 8, Zenica. 

Po pravosan`nosti Rje{enja broj L-52/05 od 20.07.2005. godine, kojim je zaklju~en likvidacioni postupak navedeno pravno lica brisat }e se iz registarskog ulo{ka koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici i svih drugih javnih registara. 

Imovina pravnog lica predaje se osniva~u koji je preuzeo obavezu izmirenja eventualnih obaveza pravnog lica. 


(so-1544/05) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem: Preduze}e za transport "ASKO-[PED" d.j.l. Visoko, Podvisoki b.b., koju zastupa Beganovi} [efik, direktor Dru{tva 

Za likvidatora se postavlja Beganovi} [efik iz Visokog, ul. Podvisoki b.b. 

Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja prema Dru{tvu, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti i Dru{tvo }e se brisati iz registra koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici. 

Prijave potra`ivanja podnesene po proteku roka od 30 dana ne}e se uzimati u obzir u ovom likvidacionom postupku. 

Po pravosna`nosti rje{enja o zaklju~enju likvidacionog postupka, likvidator }e biti razrije{en du`nosti, Dru{tvo }e se brisati iz registra koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici registarski broj 1-5971, po rje{enju broj U/I-1885/00 od 18.09.2001. godine. 

Predlaga~ se obavezuje da snosi sve tro{kove i obaveze nastale tokom likvidacionog postupka (so- 


(1545/05) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Trgovinsko-uslu`no proizvodno preduze}e "AVANTI" Zenica, d.j.l. Zenica, Pehare br. 205, osniva~ Islambegovi} Kemal, direktor Dru{tva, a koje je upisano u registar pravnih subjekata u registru koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici u reg ulo{ku broj 1-1946. 

Likvidator Islambegovi} Kemal, Pehare broj 205, razrje{ava se du`nosti likvidatora nad pravnim licem : Trgovinsko-uslu`no proizvodno preduze}e "AVANTI" Zenica, d.j.l. Zenica, Pehare br.205 

Po pravosna`nosti Rje{enja broj L-29/05 od 19.07.2005. godine kojim je zaklju~en likvidacioni postupak navedeno pravno lice brisat }e se iz registarskog ulo{ka koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici i svih drugih javnih registara 

Imovina pravnog lica predaje se osniva~u koji je preuzeo obavezu izmirenja eventualnih obaveza pravnog lica. 


(so-1546/05) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Jusi~i} Samiru, u postupku predlaga~a Softi} Mirsada, zastupanog po punomo}niku Hogi} Enveru, advokatu iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica "INSTALATER" DOO Lukavac, donio je dana 26. jula 2005. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

ZAKLJU^UJE SE likvidacioni postupak nad pravnim licem "INSTALATER" DOO Lukavac, upisan u registarski ulo`ak Kantonalnog suda u Tuzli br. 1-9834 na osnovu rje{enja o upisu br. U/I-1883/00/03 od 4. 8. 2000. godine i rje{enje U/I 481/03 od 4. 4. 2003. godine. 

Likvidator Softi} Mirsad iz Lukavca, Gnojnica bb, razrje{ava se slu`be likvidatora. Po pravo sna`no sti ovog rje{enja po slu`benoj du`nosti izvr{it }e se brisanje pravnog lica u registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1547/05) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Jusi~i} Samiru, u postupku predlaga~a Nogi} Hajrudina iz Pura~i}a, zastupanog po punomo}niku Hogi} Enveru, advokatu iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica "PACTUM" DOO Lukavac, donio je dana 27. jula 2005. godine slijede}e: 

RJE[ENJE 

ZAKLJU^UJE SE likvidacioni postupak nad pravnim licem "PACTUM" DOO Lukavac, upisan u registarski ulo`ak Op}inskog suda u Tuzli br. 1-6655 na osnovu rje{enja o upisu br. U/I-4592/00 od 19. 12. 2000. godine. Likvidator Nogi} Hajrudin iz Pura~i}a razrje{ava se slu`be likvidatora. Po pravosna`nosti ovog rje{enja po slu`benoj du`nosti izvr{it }e se brisanje pravnog lica u registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1548/05) PE^ATI-[TEMBIQI 

"ERGON-COMMERC" D.o.o. ogla{ava neva`e}im {tambilj firme - pravougani, veli~ine 3,5 x 1,50 cm sa nazivom: "ERGON-COMMERC, EXPORT-IMPORT" d.o.o. BIHA]. 


(so-1128-a-F/05) 


"OMEGA" Dru{tvo sa ogani~enom odgovorno{}u za spoljnu i unutra{nju trgovinu na veliko i malo @ivinice ogla{ava neva`e}im pe~at okruglog oblika, pre~nika 30 mm, sa upisanom firmom "OMEGA" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za spoljnu i unutra{nju trgovinu na veliko i malo, sa broj~anom oznakom 4 (~etiri). 

(so-1562/05) 


"RIZ KRAJINA" objavljuje neva`e}om saobra}ajnu dozvolu vozila Hyndai, registarskih oznaka 750-J-401, broj dozvole BH 1470400, broj {asije KMFYKN7HP3U038276, broj motora 04BH2676609. 


(so-1565/05) 


"GIZMO BOSMAL" ogla{ava neva`e}im ~etvrtasti pe~at dimenzija 4,5x1,5 cm 


(so-1574/05) OSTALE OBJAVE 

Bosansko-Njema~ko osiguranje d.d. Filijala Sarajevo objavljuje neva`e}im police osiguranja od automobilske odgovornosti 15-0078080, 15-0082789 i 15-0082790. 

(so-1541/05) 


MAX-PROM GUBALJEVI] Grada~ac, objavljuje neva`e}om CEMT/LICENCE 2005 BiH No 0076 i No 0077 izdate od strane MKIP BiH. 


(so-1558/05) BRISAWE IZ SUDSKOG REGISTRA 


SARAJEVO 

Kantonalni sud u Sarajevu, rje{avaju}i o zahtjevu Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, za brisanje iz sudskog registra izvr{enog upisa uskla|ivanje statusa dru{tva UPI-INVEST Preduze}e za agroindustrijski i prometni in`enjering i konsalting dioni~ko dru{tvo sa potpunom odgovorno{}u u mje{ovitoj svojini Sarajevo sa Zakonom o privrednim dru{tvima dana 19. maja 2005.godine donio je 

RJE[ENJE 

Iz sudskog registra bri{e se upis izvr{en Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj 

U F/I-1364/01 od 24.10.2001.godine, koji se odnosi na uskla|ivanje statusa UPI-INVEST Preduze}e za agroindustrijski i prometni in`enjering i konsalting dioni~ko dru{tvo u mje{ovitoj svojini (novi naziv »PRO INVEST» D.D sa Zakonom o privrednim dru{tvima nakon izvr{ene privatizacije. 

Ostaju na snazi Rje{enje Osnovnog suda udru`enog rada Sarajevo broj U-4539/90 od 31.05.1991. godine i U-564/02 od 14.02.1992.godine, rje{enje Vi{eg suda u Sarajevu broj U-975/95 od 30.11.1995. godine i Rje{enje Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-14 78/98 od 31.08.1998.godine. 


(so-1118-a-F/05) LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI 


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLIJEDE]A DOKUMENTA SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM 


KANTON SARAJEVO 

Radovi}/Abdulah/Merita, Voza~ku dozvolu broj 04BSB0265 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

149/1 

Ademaj/Boriboje/Jasna, Bankovnu karticu broj 190017917-5 Raiffeisen bank Sarajevo 

149/2 

]ukovi}/Vladimir/Vladimir, Li~na karta broj 04DPA0897 izdata u PU Kiseljak 

149/4 

Skender/Muhamed/Fikret, Voza~ka dozvola broj 03BRA2394 izdata u PU Centar 

149/5 

Skender/Muhamed/Fikret, Li~na karta broj 03BRB1577 izdata u PU Centar 

149/6 

Komar/Bajro/Asim, Li~na karta broj 03BQA6053 izdata u PU Ilid`a 

149/7 

Hamzi}/Miralem/Mirela, Li~nu kartu broj 05BQE4752 izdata u PU Ilid`a 

149/8 

Efendi}/Zahid/Suad, Li~nu kartu broj 03BRA4810 izdata u PU Centar 

149/9 

Omanovi}/Meho/Hakija, Voza~ka dozvola broj 04DAA0120 izdata u PU Breza 

149/10 

Omanovi} /Meho/Hakija, Li~na karta broj 04DAA0076 izdata u PU Breza 

149/11 

Paravli}/Ahmet/Samir, Voza~ka dozvola broj BH00420897 izdata u CJB Bijeljini 

149/13 

Bu`o/Faruk/Faris, Li~nu kartu broj 04BOA8815 izdata u PU Had`i}i 

149/14 

[i{i}/Ismet/Asim, Saobra}ajnu dozvolu broj BH1844636 izdata u Pool.upravi Kiseljak 

149/15 

Mali}/Dervi{/Admira, radnu knji`icu izdatu u Op}ini Had`i}i 

149/16 

Radoja/Aleksa/Branko, Li~na karta broj 03BQA4604 iozdata u PU Ilid`a 

149/18 

Milenkovi} Fikreta, Svjedo~anstvo od zavr{nom ispitu Trgova~ke {kole u Sarajevu 

149/19 

Zenuni/Mehmed/[ejla, Voza~ka dozvola broj 04BTC5598 izdata u Pol.uprvai Novi Grad 

149/20 

Zenuni/Mehmed/[ejla, Li~na karta broj 04BTI2532 izdata u PU Novi Grad 

149/21 

Zenuni/Had`i/Fatmir, Li~na karta broj 03BTA8273 izdata u PU Novi Grad 

149/22 

Zenuni/Had`i/Fatmir, Voza~ka dozvola broj 03BTA2797 izdata u PU Novi Grad 

149/23 

Muci}/Mehmed/Fahrudin, Voza~ka dozvola broj 04BSB6346 izdata u PU Novo Sarajevo 

149/26 

Brutus/Hasan/Kadira, Li~na karta broj 04BRE7884 izdata u PU Centar 

149/27 

Rodi}/Zdravko/Admir, Li~na karta broj 04BNA6924 izdata u PU Vogo{}a 

149/28 

Smajlovi}/Velija/[efik, Li~na karta broj 04BOA5684 izdata u PU Had`i}i 

149/29 

Ba{i}/Safo/adisa, Svjedo~anstvo od II i III razreda S[C Had`i}i 

149/31 

Hasanovi}/Baho/Smajo, Li~nu kartu broj 04BOA9439 izdata u PU Ilid`a 

149/35 

Mehmedika/Alija/Almir, Li~na karta broj04BSF5463 izdata u PU Novo Sarajevo 

149/36 

Had`i}/Selim/Selver, Voza~ku dozvolu broj 12518 ser. broj BH 0622753 izdata Pol. Uprava Had`i}i 

149/40 

D`ananovi}/Mehmed/Emina, Li~na karta broj 04BRF3593 izdata u PU Centar 

149/41 

D`ananovi}/Mehmed/Emina, [tedna knji`ica broj 1011010000122065-10-0901-00751-4 izdata kod Privredne banke Sarajevo 

149/42 

[imunovi}/Ivica/Ana, Li~nu kartu broj 04BRE7315 oizdata u PU Centar 

149/44 

[ahinovi}/Ismet/Elza, Li~nu kartu broj 03BNA2068 izdata u PU Vogo{}a 

149/45 

Pa{i}/Zijo/Omar, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Centar Sarajevo 

149/58 

Mlati{uma/Mustafa/Fuad, Paso{ broj 3349134 iod 15.05.2001. izdat Pol. Uprava Gora`de 

149/59 

Mr{o/Uzeir/Salem, Rje{enje broj 03-21-547/99 obavljanje ku}ne radinosti izdato Op}ina Novo Sarajevo 

149/60 

Sejdi}/Kasim/Sabahudin, Li~nu kartu broj 1107/96 ser. broj BH 0628011 izdata Pol. Uprava Kiseljak 

150/2 

Rov~anin/Meho/Hedija, Li~nu kartu broj 2879/96 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

150/3 

Hasanagi}/Husein/Halida, Bankovnu karticu broj 130005607-2 Raiffeisen bank Sarajevo 

150/6 

Hajdarevi}/Hajrudin/Ifeta, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita Sred. polj. preh. i vet. {kole u Sarajevu 

150/7 

Kurti}/Murat/Sanela, Li~nui kartu broj 03BTD1182 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

150/8 

Kurti}/Murat/Sanela, Radnu knji`icu izdatu Opo}ina Novi Grad Sarajevo 

150/9 

Ku~ara/I{tvan/I{tvan, Li~nu kartu broj 04BRE9673 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

150/10 

Ali}/Salih/Abdulah, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Centar Sarajevo 

150/11 

Veli}/Esad/Maresa, Li~nu kartu broj 04BTG5953 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

150/12 

Zeba/Enver/Alena, LI~nu kartu broj 03BTB6547 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

150/13 

Zeba/Enver/Alena, Voza~ku dozvolu broj 04BTA9842 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

150/14 

Fad`an/Izet/Fethija, Li~nu kartu broj 04BQC3503 izdata u PU Ilid`a 

150/15 

Fad`an/Izet/Fethija, Bankovna kartica broj 090030123-5 izdata kod Raiffeisen Bank Sarajevo 

150/16 

Mazgi}/Kasim/[efika, Li~nu kartu broj 04BSD2887 izdata u PU Novo Sarajevo 

150/17 

Be}irba{i}/Fikret/Belma, Li~nu kartu broj 04BRF0490 izdata u PU Centar 

150/18 

Be}irba{i}/Fikret/Belma, Voza~ka dozvola broj 56461 ser.br. BH0650954 izdata u PU Centar 

150/19 

Pand`i}/Re|o/Rifa, Li~na karta broj 126/94 izdata u PU Kiseljak 

150/20 

Rai~kovi}/Risto/Radomir, Bankovnu karticu broj 190043367-1Raiffeisen bank Sarajevo 

150/21 

Halili}/Hasan/Seid, Li~nu kartu broj 04BOB1198 izdata Pol. Uprava Had`i}i 

150/22 

Markovi}/Krsto/Miladin, Li~nu kartu broj 04BRD3965 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

150/25 

Ikovi}/Nusret/Nermin, Voza~ku dozvolu broj 04BMA8455 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

150/26 

Maljevi}/Ramiz/[emsudin, Li~nu kartu broj 04BTF8024 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

150/27 

Brankovi}/Damir/Ena, Li~nu kartu broj broj 04BRE2240 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

150/28 

Bostand`i}/Mirsad, Li~nu kartu brooj 04BQD5786 izdata Pol. Uprava Ilid`a, 

150/29 

Hindija/[evkija/Asmir, Voza~ku dozvolu broj 04DEA3828 izdata Pol. Uprava Visoko 

150/30 

Peku{i}/Had`e/Haris, Li~nu karu broj 03BRC4076 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

150/31 

Maslo/Jusuf/Ismet, Bankovna kartica broj 190025687-4 Raiffeisen bank Sarajevo 

150/33 

Hasanovi}/Alija/Alvir, Voza~ku dozvolu broj 46236 ser. broj BH 0494716 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

150/34 

Buturovi}/Hajrudin/Edin, Li~nu kartu broj 04BTG4155 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

151/1 

Karali}/[erif/Jasmina, Li~nu kartu broj 04BTG1698 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

151/2 

Musa/Vlado/Igor, Li~nu kartu broj 03BQA1526 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

151/3 

Juri{i}/Kre{imir/Mario, Voza~ku dozvolu broj 37792 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

151/4 

Lujnovi}/Kemal/Mirsada, Li~nu kartu broj 04BTG8668 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

151/6 

Ja{arevi}/Ibrahim/Fatima, Li~nu kartu br.04BMB7792 izdatu u PU Stari grad Sarajevo 

151/7 

[enderovi}/Suljo/Sanela, Index br.620/93 O Vi{e medicinske {kole Sarajevo 

151/8 

Karovi}/Bajro/Be}ir, Li~nu kartu br.,04BMC7380 izdatu u PU Stari grad Sarajevo 

151/9 

Luki}/Milovan/Mladenka, Svjedo~anstvo I,II i III razred M[C [kola metalskih zanimanja Sarajevo 

151/10 

Vaskovi}/Bojo/@eljko, Svjedo~anstvo o zavr{.ispitu M[C {kola metalskih zanimanja Sarajevo 

151/12 

D`abija/Ramiz/Senad, Voza~ku dozvolu br.4800 izdatu u SJB Rogatica 

151/13 

Kozomora/@eljko/Sa{a, Li~nu kartu br.04BTH3993 izdatu u PU Novi grad Sarajevo 

151/16 

Maksimovi}/Jovo/Gospava, Li~nu kartu br.04BPA1555 izudatu u PU Ilija{ 

151/17 

Pranji}/Ilija/Valentina, Radnu knji`icu izdatu u Op}ini Ilija{ 

151/18 

Lisica/D`emko/Azra, Radnu knji`icu izdatu u Op}ini Stari grad Sarajevo 

151/20 

Mali}/Vladimir/Vlatka, Li~nu kartu br.04BSD2863 izdatu u PU Novo Sarajevo 

151/21 

Mali}/Vladimir/Vlatka, Voza~ku dozvolu br.05BSC3180 izdatu u PU Novo Sarajevo 

151/22 

Eki}/Marko/Silvana, Li~nu kartu br-04BSE9216 izdatu u PU Novo Sarajevo 

151/25 

^olakhod`i}/Meho//Ema, Li~nu kartu br.03BRB7127 izdatu u PU Centar Sarajevo 

151/28 

^olakhod`i}/Meho/Ema, Voza~ku dozvolu br.03BRA3991 izdatu u PU Centar 

151/29 

Muj~inovi}/Ahmet/Mustafa, Li~nu kartu br.04BNB0237 izdatu u PU Vogo{}a 

151/30 

Muj~inovi}/Ahmet/Mustafa, Voza~ku dozvolu br.04BNA3833 izdatu u PU Vogo{}a 

151/31 

Kne`evi/Hasib/Merima, Li~nu kartu br.03BTA7915 izdatu u PU Novi grad Sarajevo 

151/32 

Hamzi}/Ismet/Enver, Li~nu kartu br.04BOA7253 izdatu u PU Had`i}i 

151/33 

[i{i}/-/Elma, Li~nu kartu br.03CUA1518 izdatu u PU Kakanj 

151/35 

Bajri}/Osman/Almir, Li~nu kartu br.03DFA6928 izdatu u PU Kiseljak 

151/37 

Mehmedovi} Ismet Sarajevo, Licenca za taxi br.01-09-1299 izdata od Min.prom.i kom. FBIH Sarajevo 

151/39 

Muslim/Alija/Emina, Li~nu kartu br.04BTG9697 izdatu u PU Novi Grad Sarajevo 

151/40 

Smajlovi}/Osman/Osmo, Bankovnu karticu br.190028987-5 Raiffeisen bank Sarajevo 

152/1 

Somo/Husein/Selima, Paso{ br.3512756 od 16.09.2002 izdat u MUP-u Kantona Sarajevo 

152/2 

Serdarevi}/D`emil/Junuz, Li~nu kartu br.04BQB1143 izdatu u PU  Ilijid`a 

152/4 

Ali}/Sakib/Amer, Li~nu kartu br.03BTA4917 izdatu u PU  Novi Grad Sarajevo 

152/5 

Ali}/Sakib/Amer, Voza~ku dozvolu br.04BTC4389 izdatu u PU  Novi Grad Sarajevo 

152/6 

Suba{i}/Franjo/Ninka, Li~nu kartu br.04CUA8854 izdatu u PU  Kakanj 

152/7 

Tadi}/Vide/Sla|ana, Li~nu kartu br.04BTF1139 izdatu u PU  Novi Grad Sarajevo 

152/8 

Nik{i}/Jusuf/Emina, Li~nu kartu br.04BTH8146 izdatu u PU  Novi Grad Sarajevo 

152/10 

[ipovac/Drago/Gorana, Rje{enje za rad br.03/2-354-119/91 izdat.u Op}ini Novo Sarajevo 

152/11 

Do{li}/Hajrudin/Emina, Svjedo~anstvo V,VI.,VII i VIII razreda O[ Grbavica I Sarajevo 

152/12 

Hrapovi}-Krutzfeldt Alma, Li~nu kartu br.03BMA1636 izdatu u PU  Stari grad Sarajevo 

152/13 

Dedovi}/D`emal/Zuhra, LI~nu kartu br.03BTB2713 izdatu u PU  Novi Grad Sarajevo 

152/14 

Rami}/Nusret/Enver, Li~nu kartu br 04CU8294 izdatu u PU  Kakanj 

152/15 

Katica/Alija/Mehmed, Li~nu kartu br.04BMD3404 izdatu u PU  Stari grad Sarajevo 

152/16 

Batalovi}/Avdo/Sulejman, Li~nu kartu br.04BSD2733 izdatu u PU  Novo Sarajevo 

152/17 

Batalovi}/Avdo/Sulejman, Voza~ku dozvolu br.04BSA8080 izdatu u PU  Novo Sarajevo 

152/18 

Ra{tanin/Ned`ad/Salem, Svjedo~anstvo o zavr{enoj.Gazi Husrev-Begovoj medresi Sarajevo 

152/20 

Amailbegovi}/Hidajet/Selma, Li~nu kartu br.04DAA4952 izdata u PU  Breza 

152/22 

[uta/Ragib/Nedim, Li~nu kartu br.04BTI8247 izdatu u PU  Novi Grad Sarajevo 

152/23 

Arnautovi}/Mustafa/Fahrudin, Li~nu kartu br.03BMB2617 izdatu u PU  Stari Grad Sarajevo 

152/25 

Serdari}/D`emil/Junuz, Voza~ku dozvolu br.04BQA3277 izdatu u Pol.upreavi Ilid`a 

152/26 

Asani/[aib/Sead, Radnu knji`icu izdatu u Op}ini Novi Grad Sarajevo 

152/27 

Glogovac/Stanka/Sanja, Li~nu kartu br.04BSF1289 izdatu u PU  Novo Sarajevo 

152/28 

Hod`i}/Sakif/Haris, Li~nu kartu br.6938/97 izdatu u PU  Stari grad Sarajevo 

152/29 

Kadriba{i} [emsudin, [tedne knji`ice br.090003615-3,090004625-1.190001179-0 i 190009432-5 Raiffeisen bank Sarajevo 

152/32 

Kadriba{i} Hatid`a, [tedne knji`ice br.090004624-4,190009384-8 i 190009754-2 Raiffeisen bank Sarajevo 

152/33 

Ra{~i}/Hilmo/Elvir, Svjedo~.I razreda Gimnazije [C Mo{a Pijade Ilija{ 

152/36 

Djerekarac/Hazbo/Malta, Svjed.I,II,III i IV razreda Tursko Bosamnskog koled`a Sarajevo 

152/37 

Kolenovi}/Suljo/Ramiz, Voza~ku dozvolu br.03BTA6627 izdatu u PU  Novi Grad Sarajevo 

152/38 

Bojo/Anto/Verica, Li~nu kartu br.05DPB1542 izdatu u PU  Kiseljak 

152/40 

Bojo /Anto/Verica, Voza~ku dozvolu br.05DPA5902 izdatu u PU  Kiseljak 

152/41 

Ze~i}/[eho/Esma, Li~nu kartu br.04BSF8822 izdatu u PU  Novo Sarajevo 

152/43 

Ploski}/Ibro/Agan, Voza~ku dozvolu br.04BQA2891 izdatu u PU  Ilid`a 

152/45 

Tuzlak/Safet/Amina, Radnu knji`icu izdatu u Op}ini Centar Sarajevo 

152/47 

Ja{arevi} /[emsa/Fatima, Voza~ku dozvolu br.04BMA5057 izdatu u PU  Stari grad Sarajevo 

152/48 

@uga/Hasan/Selver, Svjedo~.I i II razreda M[C Ma{inska {kola Sarajevo 

152/49 

Pirija/Zoran/Vesna, Li~nu kartu br.03BRA9216 izdatu u PU  Centar Sarajevo 

152/51 

Pirija/Zoran/Vesna, Voza~ku dozvolu br.04BRA8367 izdatu u PU  Centar Sarajevo 

152/52 

Smajlovi}/Alija/Hamida, Li~nu kartu br.04BSD8333 izdatu u PU  Novo Sarajevo 

152/53 

Vejo/Osman/Sanel, Li~nu kartu br.05BTJ3029 izdatu u PU  Novi Grad Sarajevo 

152/54 

Lokvan~i}/Mustafa/Nail, Voza~ku dozvolu br.04BQA4698 izdata u PU  Ilid`a 

152/56 

Had`iabdi}/Ibrahim/Maida, Li~nu kartu br.03BTB8671 izdatu u PU  Novi grad Sarajevo 

152/57 

Had`iabdi}/Ibrahim/Maida, Voza~ku doz- volu br. 03BTA4331 izdaqtu u PU Novi grad Sarajevo 

152/58 

D`ipa/Nazif/Amela, Li~nu kartu br.03BSB0838 izdatu u PU  Novo Sarajevo 

152/59 

Bihorac/Sulejman/Elvis, Li~nu kartu br.04DBA1119 izdata u PU  Vare{ 

152/63 

Bihorac/Sulejman/Elvis, Voza~ku dozvolu br.04DBA0200 izdatu u PU  Vare{ 

152/64 

[uman/[aban/Emir, Radnu knji`icu izdatu u Op}ini Centar Sarajevo 

152/66 

Voljevica/Galib/Alemdar, Li~nu kartu br.04BQB7811 izdatu u PU  Il~id`a 

152/67 

Godinjak/Zaim/Edin, Voza~ku dozvolu br. 04BTD0007 izdatu u PU  Novi grad Sarajevo 

152/70 

Katica D`enana, {tedna knji`ica broj 190012917-0 izdata od strane Raiffeisen bank Sarajevo 

34 

TUZLANSKI KANTON 

Bejadin Ermina, li~na karta broj 1994/01 izdata PU Gra~anica 

783 

Huski} Muhidin, voza~ka dozvola broj 12663 izdata PUDoboj Istok 

784 

Ku{mi} Muharem, li~na karta broj 2369/97 izdata PU Gra~anica 

785 

Mujki} Adil, saobra}ajna dozvola broj BH 1096749 izdata PU Doboj Istok 

786 

Musi} Adnan, li~na karta broj 04CFA7353 izdata PU Gra~anica 

787 

\uli} Mina, li~na karta broj 4053/98 izdata PU Gra~anica 

788 

\uli} Hamid, li~na karta broj 8395/96 izdata PU Gra~anica 

789 

Sulejmanovi} Suad, li~na karta broj 79/02 izdata PU Gra~anica 

790 

Deved`i} Samed, li~na karta broj 04CFA9788 izdata PU Gra~anica 

791 

Muji} D`enis, li~na karta broj 05CCA1039 izdata PU Doboj Istok 

792 

Bajri} Adil, li~na karta broj 346/01 izdata PU Teo~ak 

793 

UNSKO - SANSKI KANTON 

Mustedunagi} Jasmin, li~na karta broj 851/05 izdata PU Bosanska Krupa 

1097 

Be{irevi} Jasmina, li~na karta broj 04CRB7764 izdata PU Bosanska Krupa 

1098 

Omer~i} Sanela, li~na karta broj 1296/03 izdata PU Bosnaska Krupa 

1099 

Be{irevi} Jasmina, voza~ka dozvola broj 05CRA7194 izdata PU Bosanska Krupa 

1100 

[ertovi} Sefija, li~na karta broj 3058/97 izdata PU Bosanska Krupa 

1101 

Mehi} Sijan, li~na karta broj 04CRA7903 izdata PU Bosanska Krupa 

1102 

Har~eri} Nurfet, li~na karta broj 2962/99 izdata PU Bosanska Krupa 

1103 

Kahri} Samira, li~na karta broj 1968/96 izdata PU Bosanska Krupa 

1104 

Osmanagi} Sabina, li~na karta broj 60/00 izdata PU Bosnaska Krupa 

1105 

Osmanagi} Benjamin, li~na karta broj 1448/99 izdata PU Bosanska Krupa 

1106 

Kahri} Refik, li~na karta broj 1179/99 izdata PU Bosanska Krupa 

1107 

Velagi} Ferid, li~na karta broj 04CBR5146 izdata PU Bosanska Krupa 

1108 

Gerzi} [erif, li~na karta broj 114/98 izdata PU Bosanska Krupa 

1109 

Jahi} Senad, li~na karta broj 511/87 izdata PU Biha} 

1110 

]iri} Smajo, li~na karta broj 04CLC8025 izdata PU Biha} 

1111 

Be{irevi} Hasan, saobra}ajna dozvola broj BH 1860362 izdata PU Biha} 

1112 

Mehi} Jasmina, li~na karta broj 04CLB7175 izdata PU Biha} 

1113 

Mehi} Jasmina, voza~ka dozvola broj 04CLA5798 izdata PU Biha} 

1114 

Sadikovi} Bajro, oru`ani list 04913 izdata PU Klju~ 

1115 

Red`epagi} Ermin, li~na karta broj 03CLA7463 izdata PU Biha} 

1116 

ZENI^KO - DOBOJSKI KANTON 

Havi} Haris, putna isprava broj 4174774 izdata PU Zenica 

775 

Vesni} Tarik, li~na karta broj 04DBA1171 izdata PU Vare{ 

776 

Kaluh Elmedin, li~na karta broj 04CTF6522 izdata PU Zenica 

777 

Isakovi} Emina, li~na karta broj 03CTC3445 izdata PU Zenica 

778 

Mami} Perica, saobra}ajna dozvola broj BH 1303566 izdata PU @ep~e 

779 

Dizdar Adisa, li~na karta broj 04DTE8649 izdata PU Zenica 

780 

Beganovi} Saudin, li~na karta broj 05CTI8561 izdata PU Zenica 

781 

Mrkonji} Ivan, li~na karta broj 04CJA3722 izdata PU @ep~e 

782 

Reti} Nusret, voza~ka dozvola broj 03CTA2955 izdata PU Zenica 

783 

Feti} Nusret, li~na karta broj 03CTB2915 izdata PU Zenica 

784 

Bajramba{i} Elvis, li~na karta broj 03CTC2508 izdata PU Zenica 

785 

Bajramba{i} Elvis, voza~ka dozvola broj 04CTC3503 izdata PU Zenica 

786 

Gvozdenovi} Uinka, li~na karta broj 05DBA7038 izdata PU Vare{ 

787 

Gavranovi} Nevenka, li~na karta broj 04CTD1121 izdata PU Zenica 

788 

Omi} Emir, putna isprava broj 4163647 izdata PU Zenica 

789 

Husejnovi} Sejdalija, voza~ka dozvola broj 05CTC6547 izdata PU Zenica 

790 

Zuki} Mehmed, voza~ka dozvola broj 04CTA9324 izdata PU Zenica 

791 

Huseinspahi} Mahira, li~na karta broj 03CTB0904 izdata PU Zenica 

792 

Sadiba{i} Adnan, li~na karta broj 04CTC8696 izdata PU Zenica 

793 

Markovi} Dario, li~na karta broj 04CTD3659 izdata PU Zenica 

794 

Beganovi} Amer, li~na karta broj 04CTD4284 izdata PU Zenica 

795 

Beganovi} Nad`ija, li~na karta broj 04CTE3250 izdata PU Zenica 

796 

Beganovi} Mustafa, li~na karta broj 04CTE3252 izdata PU Zenica 

797 

Pavo Tomas, li~na karta broj 04CYA5229 izdata PU @ep~e 

798 

Petru{i} Niko, li~na karta broj 05CYB2830 izdata PU @ep~e 

799 

[i{i} Hadis, li~na karta broj 05CTI1875 izdata PU Zenica 

800 

SREDNJO - BOSANSKI KANTON 

Paji} Adnan, voza~ka dozvola broj 03DFA3279 izdata PU Busova~a 

604 

Garvan Jakov, li~na karta broj 05DIA5872 izdata PU Fojnica 

605 

Fejzi} Elvis, li~na karta broj 04DIA0916 izdata PU Fojnica 

606 

Golub Krunoslav, registarske tablice broj 488-T-132 izdate PU Fojnica 

607 

Bileti} Ivanka, li~na karta broj 04DNA1562 izdata PU Vitez 

608 

Jake{evi} Milan, putna isprava broj 3342640 izdata PU Jajce 

609 

Smaji} Amir, vojna knji`ica broj A-0048502 izdata 02.04.2002. godine u Odjelu za odbranu Vitez 

610 

Zenad Sefer, voza~ka dozvola broj 04DFA8366 izdata PU Travnik 

611 

Vrebac Sandro, voza~ka dozvola broj 05DFB4354 izdata PU Travnik 

612 

Gazibari} - [oko Pero, voza~ka dozvola broj 04DFB2309 izdata PU Travnik 

613 

Kafadar Tihomir, voza~ka dozvola broj 05DFB3636 izdata PU Travnik 

614 

Vrebac Sandro, li~na karta broj 04DFD0463 izdata PU Travnik 

615 

Gazibari} - [oko Pero, li~na karta broj 04DFB7865 izdata PU Travnik 

616 

Jozipovi} Dra`enko, li~na karta broj 04DFC2722 izdata PU Travnik 

617 

Ljubi~i} Tomislav, voza~ka dozvola broj 04DNA0338 izdata PU Vitez 

618 

[imi} Marijana, li~na karta broj 04DKA1292 izdata PU Kre{evo 

619 

[imi} Marijana, voza~ka dozvola broj 04DKA0828 izdata PU Kre{evo 

620 

^elan Davor, voza~ka dozvola broj 04DKA0724 izdata PU Kre{evo 

621 

ZAPADNO - HERCEGOVA^KI KANTON 

Tomi} Zvonko, voza~ka dozvola broj 04DTA1894 izdata PU Posu{je 

141 

Pi{kovi} Frano, voza~ka dozvola broj 04DTA1724 izdata PU Posu{je 

142 

Hrsti} @eljko, voza~ka dozvola broj 04DRA5550 izdata PU Ljubu{ki 

143 

Hrsti} @eljko, li~na karta broj 03DRA2570 izdata PU Ljubu{ki 

144 

HERCEGOVA^KO - BOSANSKI KANTON 

Bagari} Ana, li~na karta broj 04AYA5272 izdata PU Tomislavgrad 

63