LOGO-FED_2003-oglasni.JPG

Godina XII - Broj 41 

Srijeda, 13. 7. 2005. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 


SMANJENJE KAPITALA 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
"AUTOSAOBRA]AJ" D.O.O. TUZLA 

Na osnovu ~lana 343. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99) "Autosaobra}aj" d.o.o. Tuzla, ul. 18. hrvatske brigade bb donio je 

ODLUKU 

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA I UVE]ANJU OSNOVNOG KAPITALA "AUTOSAOBRA]AJ" d.o.o. Tuzla 

^lan 1. 

Ovom odlukom "Autosaobra}aj" d.o.o. Tuzla, ul. 18. hrvatske brigade bb, Tuzla, upisan u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli br. U/l 972/02 od 3. 2. 2003. godine na osnovu odluke Skup{tine Dru{tva broj 272 a/7 od 24. 5. 2003. godine smanjuje osnovni kapital Dru{tva u novcu u iznosu od : 

a odlukom Skup{tine Dru{tva br. 313/05 od 28. 5. 2005. godine 

Ukupno =______________________ 

        606.938,93 KM 

(slovima: {eststotina{esthiljadadevetstotridesetosam KM i 93/100 ). 

Odlukom Skup{tne Dru{tva br. 272 a/6 od 24. 5. 2003. godine uve}ava kapital za 2001. i 2002. godinu u iznosu od 25.000,00 KM. 

^lan 2. 

Osnovni kapital "Autosaobra}aja" d.o.o. Tuzla ostaje u iznosu od 1.482.130,43 KM (slovima: jedanmilion~etiristotineosamdesetdvijehiljadestotinutrideset KM i 43/100). 

O smanjenju kapitala iz ~lana 1. ove odluke obavije{teni su povjerioci sa obavezom da je dru{tvo i sa smanjenjem kapitala spremno izmiriti obaveze, {to jam~i ukupnom imovinom. 

^lan 3. 

Odluka o smanjenju i pove}anju osnovnog kapitala dostavit }e se sudskom registru i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj 316/05
31. maja 2005. godine
Tuzla 

Predsjedavaju}i
Skup{tine
Troki} Husein, s.r. 

(so-977-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
"BNT" TVORNICA MA[INA TRAVNIK 

Na osnovu ~lana 99. Statuta BNT - Tvornica ma{ina Travnik d.d. Travnik, Skup{tine BNT-TMT d.d Travnik, na sjednici odr`anoj dana 29. 6. 2005. godine, usvojila je sljede}u 

ODLUKU 

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA 

^lan 1. 

Osnovni kapital BNT - Tvornica ma{ina Travnik d.d. Travnik iznosi ukupno 8,031.874,00 KM, koji je podijeljen na 80.318 obi~nih dionica nominalne vrijednosti 100,00 KM po dionici, a u fond rezervi je raspore|en ostatak od 74,00 KM. 

Osnovni kapital iz stava 1. ove odluke je utvr|en Statutom BNT - Tvornica ma{ina Travnik d.d. Travnik i upisan je u sudski registar kod Kantonalnog suda u Novom Travniku, registar kod Komisije za vrijednosne papire u Federaciji BiH i u Registar vrijednosnih papira u F BiH. 

^lan 2. 

Osnovni kapital iz ~lana 1. ove odluke se smanjuje radi pokri}a akumuliranog gubitka za iznos od 1.880.515,00 KM na teret osnovnog kapitala i nakon smanjenja osnovni kapital BNT -Tvornica ma{ina Travnik d.d. Travnik iznosi ukupno 6.144.327,00 KM. 

^lan 3. 

Smanjenje osnovnog kapitala za iznos od 1. 880.515,00 KM iz ~lana 2. ove odluke vr{i se smanjenjem nominalnog iznosa svake pojedina~ne dionice tako da se nominalni iznos od 100,00 KM po dionici smanjuje na 76,50 KM po jednoj dionici. 

Razlika osnovnog kapitala u iznosu od 6.958,00 KM, nastala usljed zaokru`ivanja nominalnog iznosa po jednoj dionici, usmjerava se u fond rezervi. 

Osnovni kapital BNT-Tvornice ma{ina Travnik d.d. Travnik, nakon smanjenja prema ~lanu 2. ove Odluke i zaokru`ivanja prema stavu 2. ~lana 3. ove odluke, iznosi ukupno 6.144.327,00 KM (slovima: {estmilionastotinu~etrdeseti~etirihiljadeitristotinedvadesetisedam konvertibilnih maraka). 

^lan 4. 

Ukupan broj dionica u BNT - Tvornica ma{ina Travnik d.d. Travnik ostaje nepromijenjen i iznosi 80.318 obi~nih dionica, sa novim nominalnim iznosom od 76,50 KM po jednoj dionici. 

^lan 5. 

Smanjenje osnovnog kapitala, utvr|eno ovom odlukom, ne}e uticati na izvr{avanje obaveza BNT - Tvornica ma{ina Travnik d.d. Travnik prema povjeriocima. 

^lan 6. 

Ovom odlukom o smanjenju osnovnog kapitala se istovremeno vr{i izmjena stava 1. i stava 2. ~lana 20. i stav 2. ~lana 21. Statuta BNT - Tvornice ma{ina Travnik d.d. Travnik u dijelu koji se odnosi na visinu osnovnog kapitala i nominalni iznos pojedina~ne obi~ne dionice. Skup{tina BNT - Tvornica ma{ina Travnik d.d. Travnik }e posebnom odlukom utvrditi izmjenu i dopunu Statuta BNT - Tvornica ma{ina Travnik d.d. Travnik. 

^lan 7. 

Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a bit }e objavljena u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima. 

^lan 8. 

Obavezuje se direktor BNT - Tvornice ma{ina Travnik d.d. Travnik da ovu odluku nakon njenog objavljivanja dostavi na upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Novom Travniku, kod Komisije za vrijednosne papire i u Registar vrijednosnih papira. 

^lan 9. 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. 

Broj 698-06/05
29. juna 2005. godine
Travnik 

Predsjedavaju}a
Skup{tine
Snje`ana Desnica, s. r. 

(so-996-a-F/05) 


OGLASI
KONKURSI
NATJE^AJI 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04) i Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de broj 12-985/04 od 7. novembra 2004. godine, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona, raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA VETERINARSKOG INSPEKTORA U KANTONALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORA@DE 

Veterinarski inspektor - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova i radnih zadataka: vr{i nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa i op}ih akata iz oblasti zdravstvene za{tite `ivotinja, pojedinih pitanja unapre|enja sto~arstva, kao i kontrolu lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu, te nadzor nad kvalitetom stoke, mesa, mlijeka i proizvoda od mesa i mlijeka i ostale poslove koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadle`nost ovog inspektora. 

Uvjeti: pored op{tih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog mjesta i da nije obuhva}en ~lanom IX. 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

Napomena: kandidati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu ili drugi dokaz o ispunjavanju uvjeta iz ~lana 16. Uredbe o uslovima, na~inu i programu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za dr`avne slu`benike u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 3/05 i 10/05), izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 30 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton
Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo 

sa naznakom
"Javni konkurs za popunjavanje radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Bosansko - podrinjskog kantona Gora`de" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-978-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
ODJELJENJE AGENCIJE ZA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI I ZAPADNOHERCEGOVA^KI KANTON 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Op}ine Posu{je, raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA/VJE@BENIKA U OP]INI POSU[JE 

Pripravnik/vje`benik- 2 (dva) izvr{ioca 

Opis poslova i zadataka: pripravni~ki rad se obavlja prema programu za obavljanje pripravni~kog sta`a. 

Uslovi: pored op}ih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije BiH, (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u roku od tri godine prije dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta i da nije obuhva}en ~lanom IX. ta~ka 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 30 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federcije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton
Stjepana Radi}a 3, 88000 Mostar
sa naznakom
"Za javni konkurs za prijem pripravnika/vje`benika u Op}ini Posu{je" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, ne}e se uzeti u razmatranje. 


(so-979-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@UPANIJA POSAVSKA
SKUP[TINA 

Na temelju ~lanka 8. stavak 1. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), a u postupku raspisivanja javnog natje~aja za popunu upra`njenog mjesta tajnika Skup{tine @upanije Posavske i ~lanka 3. istog Zakona, Skup{tina @upanije Posavske 

PONI[TAVA JAVNI NATJE^AJ 

za popunu upra`njenog mjesta tajnika Skup{tine @upanije Posavske objavljenog u dnevnom listu "Ve~ernji list" od 26. 6. 2005. godine i u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 36/05 od 22. 6. 2005. godine. 


(so-981-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INA BOSANSKA KRUPA
JU "PRVA OSNOVNA [KOLA"
[KOLSKI ODBOR 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), ~lana 155. stav 3. to~ka d) i ~lana 157. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju ("Slu`beni glasnik USK-a", broj 5/04), [kolski odbor JU "Prva osnovna {kola" Bosanska Krupa, na svojoj sjednici odr`anoj dana 13. 6. 2005. donio je Odluku broj 01-572/05 kojom raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU "PRVA OSNOVNA [KOLA" BOSANSKA KRUPA 

OPIS UPRA@NJENE POZICIJE 

a)    rukovodi radom {kole 

b)    zastupa {kolu i odgovoran je za zakonitost rada {kole 

c)    stara se o ostvarenju nastavnog plana i programa {kole 

d)    odlu~uje o raspore|ivanju radnog osoblja u {koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada, te u slu~aju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvje{tava Ministarstvo i Pedago{ki zavod 

e)    podnosi [kolskom odboru izvje{taj o radu i rezultatima rada 

f)    izvr{ava odluke stru~nih organa i [kolskog odbora 

g)    odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa 

h)    informira [kolski odbor o financijskom poslovanju 

i)    vr{i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima {kole 

OP]I UVJETI ZA IMENOVANJE/
NOMINIRANJE UPRA@NJENE POZICIJE 

POSEBNI UVJETI ZA IMENOVANJE/ NOMINIRANJE NA UPRA@NJENU POZICIJU 

UZ PRIJAVU KANDIDATI SU DU@NI PRILO@ITI DOKAZE O ISPUNJAVANJU PROPISANIH UVJETA 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 

Prijave slati na adresu: ; 

JU "Prva osnovna {kola" 

Trg Avde ]uka 

77240 Bosanska Krupa 

sa naznakom "Za konkurs za izbor i imenovanje direktora" ili li~nom dostavom kod sekretara {kole. 


(so-982-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
ODJELJENJE AGENCIJE ZA TUZLANSKI I POSAVSKI KANTON 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04) i Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Ministarstva pravosu|a i uprave Tuzlanskog kantona, broj 06/1-34-3980/05 od 21. 3. 2005. godine, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Ministarstva pravosu|a i uprave Tuzlanskog kantona, raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU PRAVOSU\A I UPRAVE TUZLANSKOG KANTONA 

0l. Pomo}nik ministra za pravne, finansijsko-ra~unovodstvene i op}e poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 

02. Stru~ni saradnik za lokalnu samoupravu u Odjeljenju za pravosu|e i upravu - 1 (jedan) izvr{ilac 

01. Pomo}nik ministra 

Opis poslova i zadataka: rukovodi Odjeljenjem i odgovoran je za kori{tenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala, organizira, objedinjava i usmjerava rad Odjeljenja, raspore|uje poslove i zadatke na izvr{ioce poslova u okviru Odjeljenja, odgovoran je za organizaciju osiguranja osoba i stvari u Ministarstvu, vr{i najslo`enije poslove iz djelokruga Odjeljenja tako {to se stara o finaliziranju izrade prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa, redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u vezi vr{enja poslova iz djelokruga Odjeljenja, opredjeljuje metodologiju izrade informacija, analiza i izvje{taja iz djelokruga Odjeljenja, priprema periodi~ni plan Odjeljenja, utvr|uje prioritet u radu, daje upute, pru`a neposrednu stru~nu pomo} izvr{iocima, utvr|uje prijedlog izvje{taja o radu i program rada iz djelokruga Odjeljenja, priprema odgovore na poslani~ka pitanja iz nadle`nosti svog Odjeljenja, stara se o zakonitom, blagovremenom, stru~nom i racionalnom vr{enju poslova u Odjeljenju, obavlja i druge poslove po nalogu ministra i odlu~uje o pitanjima za koje je ovla{ten posebnim rje{enjem ministra. Za svoj rad i upravljanje neposredno odgovara ministru. 

02. Stru~ni saradnik za lokalnu samoupravu 

Opis poslova i zadataka: prati sprovo|enje zakona o lokalnoj samoupravi i razvoj lokalne samouprave, u~estvuje u pripremi koncepata i teza za izradu nacrta zakona i drugih propisa iz oblasti lokalne samouprave, prati usagla{enost propisa koje donose op}inski organi sa kantonalnim zakonima i drugim propisima, pru`a stru~nu pomo} organima lokalne samouprave u pripremi propisa iz njihovog djelokruga, ukoliko se ti propisi zasnivaju na kantonalnim zakonima, prikuplja i sre|uje podatke o stanju upravnog rje{avanja na lokalnom nivou po utvr|enoj metodologiji, obavlja i druge poslove po nalogu pomo}nika ministra kome je i neposredno odgovoran. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih u ~lanu 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u roku od tri godine prije dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta i da nije obuhva}en ~lanom IX. I. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete i to: 

Za poziciju 01. 

Za poziciju 02. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

Napomena: Kandidati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu ili drugi dokaz iz ~lana 16. Uredbe o uslovima, na~inu i programu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za dr`avne slu`benike u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 3/05 i 10/05) izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 30 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2, 75 000 Tuzla 

sa naznakom
"Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu pravosu|a i uprave Tuzlanskog kantona" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 


(so-983-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04) i Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Kantonalnog ministarstva pravde Unsko-sanskog kantona br. 07-02-9901/04 od 14. 12. 2004. godine, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Kantonalnog ministarstva pravde Unsko-sanskog kantona, raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U KANTONALNOM MINISTARSTVU PRAVDE UNSKO-SANSKOG KANTONA 

Kantonalni upravni inspektor - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova i radnih zadataka: poslovi inspekcijskog nadzora, u skladu sa zakonom i drugim propisima 

Uvjeti: pored op{tih uvjeta predvi|enih u ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u roku od prije tri godine od dana objavljivanja upra`njenog mjesta i da nije obuhva}en ~lanom IX. 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to: 

Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma 

2.    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 

3.    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) 

4.    potvrda o radnom iskustvu 

5.    uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vr{enje poslova dr`avnog slu`benika 

6.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu, Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg kralja Tomislava bb ili na web stranici Vlade Federacije  BiH (www.fbihvlada.gov.ba u rubrici INFO) 

Napomena: Kandidati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu ili drugi dokaz o ispunjavanju uvjeta iz ~l. 16. Uredbe o uslovima, na~inu i programu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za dr`avne slu`benike u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 3/05 i 10/05), izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 30 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Trg kralja Tomislava bb
80101 Livno 

sa naznakom
"Javni konkurs za popunjavanje radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Kantonalnom ministarstvu pravde Unsko-sanskog kantona" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 


(so-984-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INA ILID@A 

Na osnovu ~lana 4. Zakona o radnim odnosima i pla}ama slu`benika organa uprave u Kantonu Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo" broj 25/01 i 33/02), op}inski na~elnik Op}ine Ilid`a  raspisuje 

OGLAS 

Za prijem u radni odnos namje{tenika u op}inske slu`be za upravu, stru~ne i posebne slu`be Op}ine Ilid`a na radna mjesta i to: 

1.    Mla|eg referenta - sekretara mjesne zajednice - 1 izvr{ilac 

2.    Mla|eg referenta - daktilografa u Slu`bi za koordinaciju rada mjesnih zajednica - 1 izvr{ilac 

3.    Mla|eg referenta - daktilografa u Stru~noj slu`bi Op}inskog vije}a i op}inskog na~elnika - 1 izvr{ilac 

4.    Odr`avanje ~isto}e - higijeni~ara - 2 izvr{ioca 

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su op}i i posebni: 

OP]I USLOVI SU: 

1.    punoljetnost 

2.    op}a zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta 

3.    dr`avljanstvo Bosne i Hercegovine 

4.    da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, odnosno da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje po zakonu predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa u organu uprave i slu`bi za upravu. 

Na radnom mjestu pod rednim brojem 4. radni odnos mo`e zasnovati i lice sa navr{enih 15 godina `ivota. 

POSEBNI USLOVI SU: 

1.    Za radno mjesto pod rednim brojem 1. SSS - IV stepen, zavr{ena gimnazija, birotehni~ka, upravna, ekonomska, ma{inska, {umarska, gra|evinska, saobra}ajna, u~iteljska ili turisti~ka {kola, {est mjeseci radnog iskustva u struci nakon sticanja stru~ne spreme, polo`en stru~ni ispit i poznavanje rada na ra~unaru. 

2.    Za radno mjesto pod rednim brojem 2. SSS - IV stepen, zavr{ena gimnazija, ekonomska, upravna ili birotehni~ka {kola, {est mjeseci radnog iskustva u struci nakon sticanja srednje {kolske spreme, polo`en stru~ni ispit i poznavanje rada na ra~unaru. 

3.    Za radno mjesto pod rednim brojem 3. SSS-III stepen, zavr{ena birotehni~ka ili poljoprivredno-prehrambena {kola, {est mjeseci radnog iskustva u struci nakon sticanja srednje {kolske spreme, polo`en stru~ni ispit i poznavanje rada na ra~unaru. 

4.    Za radno mjesto pod rednim brojem 4. NSS - zavr{ena osnovna {kola. 

Prijave na oglas se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa putem po{te preporu~eno na adresu: Op}ina Ilid`a, ul. Samira ]atovi}a-Kobre br. 2, 71210 Ilid`a ili se predaju neposredno na pisarnici Op}ine. 

Uz prijave kandidati trebaju dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova i to: 

1.    uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti 

2.    uvjerenje o dr`avljanstvu 

3.    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak i uvjerenje da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo koje po zakonu predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa u organu uprave i slu`bi za upravu 

4.    svjedo~anstvo o zavr{enoj {koli 

5.    potvrdu o radnom iskustvu 

6.    uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 


(so-991-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
KJKP "TR@NICE PIJACE" SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 26. i 27. Statuta Javnog komunalnog preduze}a "Tr`nice pijace" Sarajevo, te Odluke Upravnog odbora , raspisuje se 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA PREDUZE]A 

Op{ti uslovi: 

Kandidati moraju ispunjavati op{te uslove propisane zakonom i drugim pozitivnim propisima, a posebno: 

Pored op{tih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: 

Imenovanje se vr{i na period od 4 /~etiri/ godine. 

Kandidati su du`ni uz pismenu prijavu sa kra}om biografijom prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije kao dokaz o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova tra`enih konkursom i to: 

Pored navedenog, kandidati su du`ni podnijeti program rada za period imenovanja. 

Konkurs ostaje otvoren 8 /osam/ dana od dana objavljivanja. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

Prijave sa dokazima slati na adresu KJKP "Tr`nice pijace" Sarajevo, ul. M. M. Ba{eskije br. 4a sa naznakom "Za konkursnu komisiju". 


(so-1009/05) PROGLA[ENJE UMRLIM 

Op}inski sud u Velikoj Kladu{i po sudiji Esmi Kadi} u vanparni~noj stvari predlagatelja Miljkovi} Melvina, sina Mirsada iz Trnova, Velika Kladu{a, radi dokazivanja smrti Miljkovi} Mirsada, sina Rame iz Trnova, Velika Kladu{a, zastupanog po privremenom zastupniku Miljkovi} Ishaku, sinu Mirsada iz Trnova, Velika Kladu{a, na osnovu ~lana 65. Zakona o vanparni~nom postupku izdaje slijede}i 

OGLAS 

Poziva se MILJKOVI] MIRSAD, sin Rame i majke Sa}ke, ro|en 25. 7. 1956. godine u Trnovima, op}ina Velika Kladu{a, navodno umro prirodnom smr}u na dan 26. 4. 1994. godine u Siriji, da se javi ovom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Istovremeno se pozivaju sva druga lica koja znaju bilo {ta o `ivotu ili smrti Miljkovi} Mirsada da se jave Op}inskom sudu u Velikoj Kladu{i. 

Po isteku roka od 30 dana sud }e donijeti odluku po prijedlogu. 


(so-1353/05) 


Op}inski sud u Sarajevu po sudiji [iljak Behiji, kao sudiji pojedincu u vanparni~nom postupku predlaga~a Omerovi} Tifa zastupana po punomo}niku Be}irovi} D`emailu, advokatu iz Sarajeva, radi progla{enja nestalih lica umrlim Manji} D`emala i Manji} Sabrije, zastupani po posebnom staratelju ^osi} Rijadu, po rje{enju Slu`be socijalne za{tite Op}ine Novi Grad Sarajevo, od 13. 4. 2005. godine, na osnovu ~lana 65. Zakona o vanparni~nom postupku izdaje sljede}i 

OGLAS 

Nestali MANJI] D@EMAL, sin Idriza i majke Tife ro|. Arifovi}, ro|. 25. 6. 1962. godine u mjestu Gornja Kamenica - op}ina Zvornik, sa posljednjim prebivali{tem u mjestu Gornja Kamenica, op}ina Zvornik. 

Nestali MANJI] SABRIJA, sin Idriza i majke Tife ro|. Arifovi}, ro|. 12. 12. 1954. godine u mjestu Kamenica, op}ina Zvornik, sa posljednjim prebivali{tem u mjestu Kamenica, op}ina Zvornik. 

Oba nestala dana 30. 6. 1992.godine u mjestu Kamenica, op}ina Zvornik, od kada im se gubi svaki trag. 

Pozivaju se nestali Manji} D`emal i Manji} Sabrija, kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o `ivotu ili smrti nestalih, poslije navedenog datuma nestanka, da se jave u Op}inski sud u Sarajevu, ul. [enoina broj 1, soba broj 129/1. 

Ukoliko se ne jave Manji} D`emal i Manji} Sabrija kao i svako drugo lice koje zna bilo {to o kretanju nestalih poslije datuma nestanka, a po isteku roka od 90 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", sud }e donijeti odluku po prijedlogu. 


(so-1355/05) 


Op}inski sud u Sarajevu po sudiji [iljak Behiji, kao sudiji pojedincu u vanparni~nom postupku predlaga~a Sir}o Na|e, zastupana po punomo}niku Pazalja D`evadu, advokatu iz Sarajeva, radi progla{enja nestalih lica umrlim Mustafi} Ned`ada i Mustafi} Selmana, zastupani po posebnom staratelju Gligi} Goranu, po rje{enju Slu`be socijalne za{tite Op}ine Novi Grad Sarajevo, od 18. 2. 2005. godine, na osnovu ~lana 65. Zakona o vanparni~nom postupku izdaje sljede}i 

OGLAS 

Nestali MUSTAFI] NED@AD, sin Selmana i majke Hatid`e ro|. Bakalovi}, ro|. 17. 1. 1960. godine u mjestu Srebrenici, sa posljednjim prebivali{tem u Srebrenici. 

Nestali MUSTAFI] SELMAN, sin [abana i majke Bejde ro|. Jahi}, ro|. 15. 8. 1938. godine u Srebrenici, sa posljednjim prebivali{tem u Srebrenici. 

Oba nestala dana 12. 7. 1995. godine u Srebrenici, od kada im se gubi svaki trag. 

Pozivaju se nestali Mustafi} Ned`ad i Mustafi} Selman kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o `ivotu ili smrti nestalih, poslije navedenog datuma nestanka, da se jave u Op}inski sud u Sarajevu, ul. [enoina broj 1, soba broj 129/1. 

Ukoliko se ne jave Mustafi} Ned`ad i Mustafi} Selman, kao i svako drugo lice koje zna bilo {to o kretanju nestalih poslije datuma nestanka, a po isteku roka od 90 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", sud }e donijeti odluku po prijedlogu. 


(so-1356/05) 


Op}inski sud u Grada~cu objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u Grada~cu u predmetu R-II-120/05 vodi se postupak za utvr|ivanje smrti OMEROVI] HA[EME, ro|. Halilovi}, k}i Mustafe i majke Safije, ro|. D`onbi}, ro|ena 1. avgusta 1940. godine u Kerepu, op}ina Grada~c, a koja je navodno umrla 18. 4. 2005. godine u Tuzli, a sutradan je sahranjena u novom mezarju povi{e d`amije u Kerepu, op}ina Grada~ac. 

Poziva se Omerovi} Ha{ema kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o njenom `ivotu ili smrti da u roku od 15 dana javi sudu u Grada~cu, ul. Titova. 

Nakon isteka roka sud }e odlu~iti po prijedlogu za utvr|ivanje smrti. 


(so-1362/05) 


Op}inski sud u Sanskom Mostu po sudiji [efiki Trnjanin u vanparni~nom predmetu predlaga~a Duratovi} Senade, k}eri Dervi{a iz Prijedora, trenutno nastanjena u Sanskom Mostu, radi utvr|ivanja smrti za Duratovi} Dervi{a, sina Ha{ima iz Rizvanovi}a, op}ina Prijedor, a na osnovu ~lana 65. Zakona o vanparni~nom postupku, objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Poziva se DURATOVI] DERVI[, sin Ha{ima i majke Najire r. Jakupovi}, ro|en 15. 4. 1933. godine u Rizvanovi}ima, op}ina Prijedor koji je navodno ubijen 27. 7. 1992. godine u logoru Keraterm, da se u roku od 15 dana od objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" javi ovom sudu. 

Istovremeno sud poziva sva druga lica koja bilo {ta znaju o njegovom `ivotu da se jave ovom sudu. 

Po isteku ovog roka sud }e nastaviti postupak i odlu~iti o prijedlogu. 


(so-1363/05) 


Op}inski sud u Kalesiji, postupaju}i po sudiji Omerovi} Ibrahimu, u vanparni~nom postupku, po prijedlogu Deli} Amela, zastupana po punomo}niku Mehinagi} Jasminki, advokatu iz Kalesije, radi progla{enja nestalog lica umrlim Alajbegovi} Fahrudina, sina D`emala iz Zvornika, zastupan po staratelju Karabegovi} Nihadu, radniku CZSR Sapna, shodno ~lanu 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje slijede}i 

OGLAS 

Poziva se ALAJBEGOVI] FAHRUDIN, sin D`emala i majke Zulfe, ro|ene Selmanagi}, ro|en dana 15. 9. 1929. godine u Zvorniku, gdje je imao i posljednje prebivali{te, posljednji put vi|en dana 9. 4. 1992. godine u mjestu Zvornik, da se javi ovom sudu, kao i sva lica koja bilo {ta znaju o njegovom `ivotu ili smrti, u roku od 3 (tri) mjeseca od objavljivanja oglasa, nakon ~ega }e sud odlu~iti o prijedlogu. 


(so-1364/05) 


Op}inski sud Cazin objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Kod ovog suda vodi se postupak u vanparni~noj stvari dokazivanja ~injenice smrti DURI] KADE, k}eri Bajre iz Ostro{ca broj 250, koja je umrla 8. 12. 1999. godine u Ljubljani, R Slovenija. 

Poziva se svako lice koje ne{to zna da se javi ovom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa. 


(so-1382/05) 


Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Alji~evi} Jasmina, u vanparni~nom predmetu predlagatelja Ba{i} Hasana i Ba{i} Dervi{e iz Sarajeva, ul. Geteova br.15, zastupanih po punomo}niku [iljevi} Elmazi iz Sarajeva, ul. Geteova br. 15, protiv protivnika predlaga~a Ba{i} Ned`ada sa posljednjim prebivali{tem u Sarajevu u ul.Vejsila ^ur~i}a br. 145, radi progla{enja nestalog lica umrlim, na osnovu ~lana 62. i 65. Zakona o vanparni~nom postupku F BiH, izdaje sljede}i 

OGLAS 

BA[I] NED@AD, sin Hasana i majke Dervi{e ro|. \idi}, ro|en 28. 4. 1969. godine u mjestu Brodarevo, op}ina Prijepolje, sa posljednjim prebivali{em u Sarajevu ul.Vejsila ^ur~i}a br. 145, nestao je dana 14. 5. 1992. godine prilikom izvr{enja borbenog zadatka na podru~ju Stupa u ul. Kasindolska u Sarajevu, od kada mu se gubi svaki trag. 

Poziva se sam Ba{i} Ned`ad kao i sva druga lica koja bilo {ta znaju o njegovom `ivotu ili smrti da se u roku od 3 mjeseca od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novima Federacije BiH" jave Op}inskom sudu u Sarajevu, ulica [enoina br. 1, soba 311/III. 

Po isteku roka od 3 mjeseca sud }e donijeti odluku po prijedlogu za progla{enje nestalog Ba{i} Ned`ada umrlim. 


(so-1383/05) POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA 

Op}inski sud u Sarajevu objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Kod ovog suda u toku je postupak u pravnoj stvari tu`itelja \or|evi} Lidije iz Sarajeva, ul. Danijela Ozme broj 9, koju zastupa punomo}nik Behija Ljubovi}-Aganovi}, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog \or|evi} Dragana, nepoznatog prebivali{ta sa posljednjom poznatom adresom u Sarajevu, ul. Behd`eta Muteveli}a broj 10, ranije Bratstva Jedinstva broj 10, radi razvoda braka. 

Na osnovu ~lana 298. ZPP-a i ~lana 296. stav 2 ta~ka 4. istog zakona Op}inski sud u Sarajevu, sudija Ljiljana Lalovi} postavila je privremenog zastupnika tu`enom \or|evi} Draganu, sa posljednjom pozantom adresom u Sarajevu, ulica Behd`eta Muteveli}a broj 10, (ranije Bratstva Jedinstva broj 10) u liku Suade Halilagi}, advokata iz Sarajeva. Odluka je donesena dana 30. 6. 2005. godine, a protiv tog rje{enja dozvoljena je `alba u roku od 30 dana od dana ogla{avanja. 


(so-1357/05) LIKVIDACIJE 

Op}inski sud u Sarajevu objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Prove{}e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "ABT" Prerada {ljake, d.o.o. Sarajevo, sa sjedi{tem u Ilija{u, ul. Bosanski put br. 215. 

2.    Za likvidatora se imenuje Biber Refik, ul. Envera [ehovi}a br. 44/VIII, Sarajevo 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Kantonalnom sudu Sarajevo - Odjeljenje za registar, na broj Rje{enja UF/I-215/98, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-20224, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavi}e se na oglasnoj tabli suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


(so-987-a-F/05) 


Op}inski sud u Sarajevu objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Prove{}e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "HALK TRADE COMPANY Export-lmport sa p.o. Sarajevo, ul. Mar{ala Tita br. 7. 

2.    Za likvidatora se imenuje Ibrahim Ibrahimkadi} iz Sarajeva, ul. Vi{njik br. 42. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Kantonalnom sudu Sarajevo, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-7127, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavi}e se na oglasnoj tabli suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


(so-988-a-F/05) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem Dru{tvo za promet i usluge "TERMO-A" d.o.o. Zenica, Vojvodi}a put do 3, koga zastupa [u{ki} Aida, direktor Dru{tva. 

Za likvidatora se postavlja [u{ki} Aida, Mejdand`ik br. 1, T 9, Zenica. 

Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja prema Dru{tvu likvidacioni postupak }e se zaklju~iti i Dru{tvo }e se brisati iz Registra koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici. 

Prijave potra`ivanja podnesene po proteku roka od 30 dana ne}e se uzimati u obzir u ovom likvidacionom postupku. 

Po pravosna`nosti rje{enja o zaklju~enju likvidacionog postupka likvidator }e biti razrije{en du`nosti, Dru{tvo }e se brisati iz registra koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici, registarski broj 1-9108 po rje{enju broj U/I-1775/04 od 23. 11. 2004. godine. 

Predlaga~ se obavezuje da snosi sve tro{kove i obaveze nastale tokom likvidacionog postupka. 


(so-989-a-F/05) 


Op}inski sud u Sarajevu objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Prove{}e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "MERKURIJA" d.j.l. Sarajevo, ul. ]emalu{a br. 12. 

2.    Za likvidatora se imenuje Ibrahim Ibrahimkadi}, ul. Vi{njik br. 42. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Kantonalnom sudu Sarajevo na registarski broj subjekta upisa 1-1706, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavi}e se na oglasnoj tabli suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


(so-990-a-F/05) 


Op}inski sud u Velikoj Kladu{i objavljuje 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "UNIS-PROMET OPREME" dioni~arsko dru{tvo u mje{ovitoj svojini sa p.o. Sarajevo, ul. Tr{}anska br. 7. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Vasvija Tefterdarija, zamjenik kantonalnog pravobranioca Sarajevo. 

3.    Po pravosna`nosti ovog rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz registra Kantonalnog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-1020, a po Rje{enju broj U/I-3338/91 od 16. 7. 1991. i broj UF/I-783/95 od 4. 10. 1995. godine. 

4.    Ovo rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1354/0P5) 


Op}inski sud u Sarajevu objavljuje 

OGLAS 

1.    Prove{}e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "EKO INTERNATIONAL" d.o.o. Sarajevo, ul. Radi}eva br. 4-a. 

2.    Za likvidatora se imenuje Behija Ljubovi}-Aganovi}, advokat iz Sarajeva. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Kantonalnom sudu Sarajevo - Odjeljenje za registar, na broj Rje{enja UF/I-942/01 od 31. 10. 2001. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-11807, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavi}e se na oglasnoj tabli suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


(so-1358/05) 


Op}inski sud u Sarajevu objavljuje 

OGLAS 

1.    Prove{}e se likvidacioni postupak nad pravnim licem Dru{tvo za projektovanje i in`enjering "TEPA I SIN" d.o.o. Sarajevo, ul. Vilsonovo {etali{te br. 9. 

2.    Za likvidatora se imenuje punomo}nica Indira Turkmanovi}, advokat iz Sarajeva 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Kantonalnom sudu Sarajevo - Odjeljenje za registar, na broj Rje{enja UF/I-714/01 od 5. 11. 2001. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-2395, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavi}e se na oglasnoj tabli suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


(so-1359/05) 


Op}inski sud u Tuzli po likvidacionom sudiji Jusi~i} Samiru, u postupku predlaga~a [ap~anovi} Muje iz Kalesije, Bulatovci bb, radi likvidacije pravnog lica DJL "[AP^ANOVI]" Bulatovci - Kalesija, na ro~i{tu odr`anom dana 17. 6. 2005. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem DJL "[AP^ANOVI]" Bulatovci - Kalesija, upisan u registarski ulo`ak Kantonalnog suda u Tuzli br. 1-10629 na osnovu rje{enja o upisu br. U/I-2258/98 od 11. 8. 1998. godine. 

Likvidator [ap~anovi} Mujo iz Kalesije razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog rje{enja po slu`benoj du`nosti izvr{it }e se brisanje pravnog lica u registru pravnih lica Kantonalnog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1366/05) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a Alimanovi} Muhameda, radi likvidacije pravnog lica d.j.l. "Alimanovi} Komerc" sa p.o. Kalesija, donio je dana 29. 6. 2005. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.j.l. "Alimanovi} Komerc" sa p.o. Kalesija, upisanog u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli, broj rje{enja subjekta U/I-2272/97, reg. ulo{ka 1-9300 od 25. 8. 1997. godine. 

Likvidator Alimanovi} Muhamed, sin Nurije iz Kalesije, naselje Olanovica, ul. Halisinska bb, razrje{ava se slu`be likvidatora. Preostala imovina dru{tva koja se sastoji od nov~anih potra`ivanja u iznosu od 967,82 KM na ra~unu broj 12296-601-79594, kod Agencije za finansijske, informati~ke i posredni~ke usluge Tuzla, ostaje osniva~u. 

Po pravnosna`nosti ovog rje{enja po slu`benoj du`nosti izvr{it }e se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1367/05) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a U`i~anin Fetije, sina Hasiba iz Gornjeg Hrasnog, op}ina Kalesija, radi likvidacije pravnog lica d.j.l. "U`i~anin" Kalesija, donio je dana 29. 6. 2005. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.j.l. "U`i~anin" Kalesija, upisan u registar Vi{eg suda u Tuzli rje{enjem broj U/I-1626/96, registarskog ulo{ka broj 1-7267 od 10. 6. 1996. godine. 

Likvidator U`i~anin Fetija, sin Hasiba iz Gornjeg Hrasnog, op}ina Kalesija, razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Po pravnosna`nosti ovog rje{enja po slu`benoj du`nosti izvr{it }e se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1368/05) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a Mehi} Zej}ira iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "Flog" Tuzla, donio je dana 27. 6. 2005. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "Flog" Tuzla, upisan u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli, broj U/I-1576/2000, reg. ulo{ka broj 1-8427 od 3. 3. 2000. godine. 

Likvidator Mehi} Zej}ir, sin Ibrahima iz Tuzle, ul. Titova broj 76, razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Po pravnosna`nosti ovog rje{enja po slu`benoj du`nosti izvr{it }e se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1369/05) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a Tabakovi} Muhameda iz Gnojnice-Lukavac, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "Prpolino 95" Lukavac, donio je dana 28. 6. 2005. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "Prpolino 95" Lukavac upisan u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli, broj U/I-1726/2000, reg. broja 

1- 6695 od 14. 4. 2000. godine. 

Likvidator Tabakovi} Muhamed, sin Huseina, iz Devetaka-Hod`i}i b.b., Lukavac, razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Po pravnosna`nosti ovog rje{enja po slu`benoj du`nosti izvr{it }e se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1370/05) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a Re{idovi} Mevludina, radi likvidacije pravnog lica d.o.o."Numera" export-import Stari Teo~ak, donio je dana 28. 6. 2005. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "Numera" export - import Stari Teo~ak, upisan u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli broj 

U/I-1304/96, mat. reg. broja 1-7000 od 17. 11. 2004. godine. 

Likvidator Re{idovi} Mevludin, sin Sabrije, iz Starog Teo~aka, razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Po pravnosna`nosti ovog rje{enja po slu`benoj du`nosti izvr{it }e se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1371/05) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a Jurki} An|elka, sina Kate, iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "Jurki}" Grada~ac, donio je dana 29. 6. 2005. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "Jurki}" Grada~ac, upisanog u registar Kantonalnog suda u Tuzli, rje{enjem broj U/I-5319/2000, reg. ulo{ka broj 1-5702 od 23. 10. 2000. godine. 

Likvidator Jurki} An|elko sin Kate iz Tuzle, ul. Patriotske lige broj 1, razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Po pravnosna`nosti ovog rje{enja po slu`benoj du`nosti izvr{it }e se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1372/05) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a Primorac Igora iz Tuzle, zastupanog po punomo}niku Hogi} Enveru, advokatu iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "Vena Consult" Tuzla, donio je dana 28. 6. 2005. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "Vena Consult" Tuzla upisanog rje{enjem Kantonalnog suda u Tuzli, upisa u sudski registar broj 1-7568, U/I-1780/00 od 31. 3. 2000. godine. 

Likvidator Primorac Igor, sin Slobodana, iz Tuzle ul. Goste Lazarevi}a broj 170, razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Po pravnosna`nosti ovog rje{enja po slu`benoj du`nosti izvr{it }e se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1373/05) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a Kukuruzovi} Mirzada iz Grada~ca, radi likvidacije pravnog lica "MEER" d.j.l. Grada~ac, donio je dana 23. 6. 2005. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "MEER" d.j.l. Grada~ac, upisanog u registarski ulo`ak Kantonalnog suda u Tuzli, broj 1-9391, na osnovu rje{enja o upisu broj U/I-2371/97 od 12. 9. 1997. godine. 

Likvidator Kukuruzovi} Mirzad iz Grada~ca, ul. 8. mart br. 23, razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Po pravnosna`nosti ovog rje{enja po slu`benoj du`nosti izvr{it }e se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1375/05) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a Uzuni} Nihada iz Osterreich, zastupanog po punomo}niku Krnji} Sejfudinu advokatu iz Tuzle i predlaga~a ]osi} Amira iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica d.o.o."ZN" export-import Tuzla, donio je dana 28. 6. 2005. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "ZN" export-import Tuzla upisanog u registar Kantonalnog suda u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-142/02, mati~nog reg. broja 1-12426 od 9. 1. 2004. godine. 

Likvidator ]osi} Amir iz Tuzle, ul. Nesiba Malki}a broj 14, razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Po pravnosna`nosti ovog rje{enja po slu`benoj du`nosti izvr{it }e se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1375/05) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a Husi} Abdulmenaf iz Rainaca Gornjih, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "Arsenal" Rainci Gornji, donio je dana 23. 6. 2005. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Pokre}e se postupak likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "Arsenal" Rainci Gornji upisanog rje{enjem o upisu u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli broj U/I-452/2000, reg. broja 1-2389 od 4. 2. 2000. godine. 

Za likvidatora se postavlja Husi} Abdulmenaf, sin Safeta iz Rainaca Gornjih - Novo Naselje. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj tabli suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz Registra Kantonalnog suda Tuzla, kao i u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


(so-1376/05) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a Junuzovi} Selvedine iz Lukavca, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "DYNACORD" Lukavac, donio je dana 29. 6. 2005. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "DYNACORD" Lukavac, upisanog u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli broj U/I-3207/99, reg. broja subjekta 1-9852 od 5. 1. 2000. godine. 

Likvidator Ali} D`evad, sin Rame, iz Bokavi}a b.b., Lukavac, razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Po pravnosna`nosti ovog rje{enja po slu`benoj du`nosti izvr{it }e se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1377/05) 


Op}inski sud u Tuzli objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Pokre}e se postupak likvidacije nad pravnim licem "Hev" d.j.l. Srebrenik. 

Za likvidatora se postavlja Jahi} Halim iz Srebrenika, Tinjanka bb. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj tabli suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, a likvidator se izjasni da dru{tvo nema obaveza, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz registra pravnih lica Kantonalnog suda u Tuzli, kao i svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1378/05) PE^ATI - [TEMBILJI 

Planinarsko dru{tvo "Bijambare" Ilija{ ogla{ava neva`e}im pe~at okruglog oblika, u sredini runolist, a tekst je: Udru`enje gra|ana "Planinarsko dru{tvo Bijambare Ilija{". 


(so-1392/05) LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI 


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLIJEDE]A DOKUMENTA SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM 


KANTON SARAJEVO 

[u}ur/Vitomir/Radovan, Li~nu kartu broj 03BNA0630 izdata Policijska Uprava Vogo{}a 

129/1 

[alji}/Aziz/Fatima, Li~nu kartu broj 04BSF5873 izdata Policijska Uprava Novo Sarajevo 

129/2 

Turki}/Ahmed/Emina, Li~nu kartu broj 04BRE8887 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

129/3 

Turki}/Ahmed/Emina, Voza~ku dozvolu broj 04BRB6278 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

129/4 

[atrovi}/Ramiz/Zulfo, Svjedo~anstva od I-III razreda i svjed. zavr{nog ispita Ugostit. turisti~ke {kole u Sarajevu 

129/5 

Rov~anin/Mevludin/Mirela, Svjedo~anstva I i II razreda Ugost. turisti~ke {kole Sarajevo 

129/8 

Be{irevi}/Abdulah/Tid`a, Li~nu kartu broj 04BQA9867 izdata Policijska Uprava Ilid`a 

129/9 

Be{irevi}/[a}ir/Hasib, Li~nu kartu broj 04BQA9875 izdata Policijska Uprava Ilid`a 

129/10 

Avdovi}/Kasim/Enver, Li~nu kartu broj 03BSA6540 izdata Policijska Uprava Novo Sarajevo 

129/12 

Begovi}/[aban/Narcisa, Svjedo~anstvo I/prvog/ razreda V Gimnazije u Sarajevu 

129/13 

¸Regoje/Bogdan/Vlatko, Li~nu kartu broj 03BTA1104 izdata Policijska Uprava Novi Grad Sarajevo 

129/14 

Spaho/Selim/Uzeir, Li~nu kartu broj 03BQA6821 izdata Policijska Uprava Ilid`a 

129/15 

]avar/Selver/Azra, Li~nu kartu broj 03BRB6007 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

129/16 

Izmirlija/Midhat/Mahir, Li~nu kartu broj 04BQD4256 izdata Policijska Uprava Ilid`a 

129/18 

Izmirlija/Midhat/Mahir, Voza~ku dozvolu broj 04BQB1814 izdata Policijska Uprava Ilid`a 

129/19 

Ajanovi}/Abdulah/Vasvija, Li~nu kartu broj 03BRC8972 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

129/20 

Ajanovi}/Ferhat/Jasmin, Bankovnu karticu broj 090030303-3 Raiffeisen bank Sarajevo 

129/21 

Krejovi}/Rajko/Ognjen, Li~nu kartu broj 03BMA6484 izdata Policijska Uprava Stari Grad Sarajevo 

129/25 

Haljkovi}/Hamed/Ibrahim, Vojnu knji`icu broj 1983109 izdata Min. odbrane odjelj. Centar Sarajevo 

129/27 

Kraljevi}/Marko/Marinko, Diploma broj 514 Ma{inskog fakulteta u Sarajevu 

129/28 

Bla`i}/Ivan/Olga, Li~nu kartu broj 03BSC2448 izdata Policijska Uprava Novo Sarajevo 

129/29 

Lindov/Omer/Salko, Li~nu kartu broj 04BQD3928 izdata Policijska Uprava Ilid`a 

129/30 

D`ankovi}/Nazim/Nezat, Paso{ broj 4597100 od 21.05.2005. izdat MUP Kantona Sarajevo 

129/31 

Rami}/Salih/Denis, Indeks broj 162/P Fakulteta za saobra}aj i komunikacije u Sarajevu 

129/32 

Kozi}/Mustafa/Emir, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Stari Grad Sarajevo 

129/35 

Be~i}/Ramiz/Basir, Indeks broj 224-V Fakultet kriminalisti~kih nauka u Sarajevu 

129/36 

Brankovi}/Himzo/Nazif, Diploma Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 

129/37 

Bari}/Josip/Lidija, Li~nu kartu broj 03BRC0064 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

129/39 

Alispahi}/Meho/Nermana, Bankovne kartice broj 090001981-1., 1090027866-4 i 190001093-3 Raiffeisen banka Sarajevo 

129/40 

Ma{i}/Asim/Edin, Li~nu kartu broj 04BPA0693 izdata Policijska Uprava Ilija{ 

129/43 

Bo{kovi}/Vladeta/\or|e, Li~nu kartu broj 04BSE8291 izdata Policijska Uprava Novo Sarajevo 

129/44 

Hafizovi}/Muniz/Murveta, Svjedo~anstva I i II razreda Tekstilne teh, {kole u Sarajevu 

129/45 

Hafizovi}/Muniz/Melika, Svjedo~anstva I i II razreda Tekstilne tehni~ke {kole u Sarajevu 

129/46 

^amd`i}/Zehrudin/Nadina, Uvjerenje od V-VII i svjed. VIII razreda Osnov. {kole Saburina u Sarajevu 

129/47 

Tur~alo/Ismet/Emir, Vojnu knji`icu broj 3466261 izdata Min. obrane odjelj, Novi Grad Sarajevo 

129/48 

Fo~o/Hamed/Azra, Svjedo~anstvo od III razreda Ugostiteljsko-tur-{kolski centar Sarajevo 

129/49 

Mustajba{i}/Amir/Adnan, Li~nu kartu broj 03BSA8955 izdata u Pol.upravi Novo Sarajevo 

129/50 

Zuko/Alija/Nijaz, Voza~ka dozvola broj BH0497363 izdata u Pol.upravi Ilid`a 

129/51 

Kurti}/Enes/Emina, Radnu knji`icu izdatu u Op}ini zenica 

129/54 

Voloder/[erif/Safet, Li~na karta broj 309/92 izdata u Pol.upravi Fo~a 

129/55 

Muj~inovi}/Suad/Fatima, Li~na karta broj 04BRE9762 izdata u Pol.upravi Centar 

129/56 

@iko/Hamdo/Sadat, Voza~ka dozvola broj 11512 ser.br.BH0477540 izdata u Pol.upravi Had`i}i 

129/58 

Pehilj/Meho/Amir, Li~nu kartu broj 04BQD9977 izdata Policijska Uprava Ilid`a 

129/59 

\edovi}/Osman/Nermina, Paso{ broj 3816044 od 13.09.2001. izdat MUP Kantona Sarajevo 

129/60 

Boran~i}/Mehdija/Rifat, Voza~ku dozvolu broj 04BTC4856 izdata Policijska Uprava Novi Grad Sarajevo 

129/61 

Suba{i}/Mustafa/Aida, Paso{ broj 4503499 od 02.09.2003. izdat MUP Kantona Sarajevo 

129/62 

Hajdarevi}/Hajdar/Rasim, Saobra}ajnu dozvolu BH 1590103 izdata Policijska Uprava Ilid`a 

129/64 

^eljo/Safet/Besim, Saobra}ajnu dozvolu BH 1521114 izdata Policijska Uprava Ilid`a 

129/65 

^aluk/Suvad/Admir, Li~nu kartu broj 04CUA5479 izdata Policijska Uprava Kakanj 

129/66 

Suljevi}/[ukrija/Nirvana, Svjedo~anstva I i II razreda [kole za medicinske sestre i tehni~are u Sarajevu 

129/68 

Ribi}/Jakub/Makbula, Li~nu kartu broj 04BSF3919 izdata Policijska Uprava Novo Sarajevo 

129/69 

Peki}/Grgo/Marija, Li~nu kartu broj 03BSB7461 izdata Policijska Uprava Novo Sarajevo 

129/70 

Lelo/Kadir/Emina, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novi Grad Sarajevo 

129/71 

Jovi}/Goran/Bojan, Voza~ku dozvolu broj 04BRB0880 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

129/72 

[kori}/Munib/Asim, Rje{enje za vlastite potrebe broj 06-27-165/01 i odob. za rad- zrl. kartona izdata Op}ina Ilid`a 

130/1 

Kurtovi}/Sulejman/Nerma, Indeks Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 

130/2 

^usto/Zaim/Ned`ad, Li~nu kartu broj 04BQB8928 izdata Policijska Uprava Ilid`a 

130/3 

Pa{i}/Mehmed/Ataullah, Li~nu kartu broj 04BSD3978 izdata Policijska Uprava Policijska Uprava Novo Sarajevo 

130/4 

Lokvan~i}/Zaim/Haris, Li~nu kartu broj 04BQB7885 izdata Policijska Uprava Ilid`a 

130/5 

Halilovi}/[efik/Fahrudin, Rje{enje broj 03/02-354-60/98 SUR "Atlantis" izdato Op}ina Had`i}i 

130/6 

Mo~evi}/D`emal/Abdurahman, Li~nu kartu broj 04BMC52 izdata Policijska Uprava Stari Grad Sarajevo 

130/7 

Fati}/Salko/Mel}a, Li~nu kartu broj 04BOA5501 izdata Policijska Uprava Had`i}i 

130/8 

Krajina/Red`ep/Senad, Paso{ broj 3564639 od 07.03.2003. izdat MUP Kantona Sarajevo 

130/10 

Lovri}/Maksim/Mirjanka, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novi Grad SArajevo 

130/11 

Grabovac/Stevan/Gospa, Bankovnu karticu broj 130004578-6 Raiffeisen bank Sarajevo 

130/13 

Andrew Bear, Diplomatska akred. iskaznicaS no 002673 izdata od Min. inostranih poslova BiH Sarajevo 

130/14 

¸Andrew David, Dipl. akreditacija iskaznica br S No 002659 izdata od Min. inostanih poslova BIH Sarajevo 

130/15 

Shirliy Shufflebottom, Diplomatska akreditacija iskaznica broj S No 002654 izdata od Min. inost. poslova BIH 

130/16 

Kori}/Fahrudin/Samir, Voza~ku dozuvolu broj 11943 izdata Policijska Uprava Had`i}i 

130/17 

Mali}i /-/ Fahira, Iskaznica za prevoz {eh. porodsice broj 03054 izdata Op}ina Centar Sarajevo 

130/18 

[ljivo/Alija/Hasan, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Ilid`a 

130/19 

Pa{ali}/Ivan/Samir, Paso{ broj 4368748 od 10.04.2003. izdat Policijska Uprava Prijedor 

130/22 

Ba{agi}/Mirza/@enja, Voza~ku dozvolu broj 13918 izdata Policijska Uprava Stari Grad Sarajevo 

130/26 

Jahi}/Sadik/Ismir, Li~nu kartu broj 03BRB2156 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

130/27 

Kuldija/Huso/[erifa, Index broj 3037/G Prirodno matemati~kog Fakulteta Sarajevo 

130/28 

Mulabdi}/Muris/Nafija, Li~nu kartu broj 04BMD2603 izdata Policijska Uprava Stari Grad Sarajevo 

130/29 

\uliman/Adem/Aden, Li~nu kartu broj 03BSC4649 izdata Policijska Uprava Novo Sarajevo 

130/30 

Staji}/Bo`o/Ranka, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Centrar Sarajevo 

130/31 

Ma~ar/Vlade/Miroslav, Diploma Vi{e ekonomsko-komercijalne {kole u Sarajevu 

130/32 

Matovi}/Manojlo/Dragana, Li~nu kartu broj 03BMA5269 izdata Policijska Uprava Stari Grad Sarajevo 

130/33 

Operta/Abdula/Fahrudin, Paso{ broj 4824769 od 13.02.2004 izdat M U P Breza 

130/34 

Vranac/Enver/Jasmin, Li~nu kartu broj 04BRF4379 izdata Pol.Uprava Centar Sarajevo 

130/35 

Vranac/Enver/Jasmin, Voza~ku dozvolu broj 47370 ser. broj BH 0598379 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

130/36 

Bor~ilo/Ismet/Almera, Li~nu kartu broj 03BRA5252 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

130/37 

Hatibovi}/Mustafa/Hamzalija, Li~nu kartu broj 03BSB9333 izdata Policijska Uprava Novo Sarajevo 

130/38 

Markovi}/Luka/Ivanka, Svjedo~anstvo IV razreda i svjed. zavr{nog ispita [kolskog centra Pero Kosori} Sarajevo 

130/39 

Lo{i}/Bo{ko /Dobrota, Li~nu kartu broj 03BRC0401 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

130/41 

Lo{i}/Bo{ko/Dobrota, Voza~ku dozvolu broj 03BRA5012 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

130/42 

@igi}/Atif/Behija, Li~nu kartu broj 13946/96 izdata Policijska Uprava Novi Grad Sarajevo 

130/45 

Muharemovi}/Kasim/Sanela, Odobrenje za rad izdato po rje{enju broj 03-22-131/02 izdato Op}ina Novi Grad Sarajevo 

130/47 

Ba{i}/Ferid/Muhamed, Li~nu kartu broj 04CUA6206 izdata Policijska Uprava Kakanj 

130/48 

Leti}/Mehmedalija/Edin, Bankovnu karticu broj 10-0005358-5 Raiffeisen bank Sarajevo 

130/49 

[aran/Stanko/Du{anka, Li~nu kartu broj 04BSF9444 izdata Policijska Uprava Novo Sarajevo 

130/50 

[aran/Stanko/Du{anka, Voza~ku dozvolu broj 04BSC0244 izdata Policijska Uprava Novo Sarajevo 

130/51 

Bajrovi}/Huso/Fatima, Li~nu kartu broj 04BRD9875 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

130/52 

Koprivica/Radislav/Vedrana, Li~nu kartu broj 05BTJ7055 izdata Policijska Uprava Novi Grad Sarajevo 

130/53 

Velagi}/Bahrudin/Amira, Li~nu kartu broj 04CUA5894 izdata Policijska Uprava Kakanj 

130/54 

[imi}/Pejo/Marina, Bankovnu karticu broj 190015915-1 Raiffeisen bank Sarajevo 

130/55 

Be{i}/Ilijas/Sead, Voza~ku dozvolu broj 50840 izdata Policijska Uprava Novo Sarajevo 

130/57 

Ramovi}/Selim/Arnel, Svjedo~anstvo VIII/osmog/ razreda Behudin Selmanovi} br 0301-235-107/02 Sarajevo 

131/1 

Bogu~anin/Ljutvo/Aljahudin, Li~nu kartu broj 03BMB4277 izdata Policijska Uprava Stari Grad Sarajevo 

131/2 

Bogu~anin/Ljutvo/Aljahudin, Voza~ku dozvolu broj 43314 izdata Policijska Uprava Novi Grad Sarajevo 

131/3 

Podgorac/\uro/Goran, Li~nu kartu broj 04BSF8702 izdata Policijska Uprava Novo Sarajevo 

131/4 

Kepe{/Sejdalija/Nihad, Voza~ku dozvolu broj 04BTC5690 izdata Policijska Uprava Novi Grad Sarajrvo 

131/5 

Bu~o/-/ Eva, [tednu knji`icu broj 15-006240-3 Privredne banke Sarajevo 

131/6 

Ahmetovi}/Avdo/Nazif, Diploma broj 2629 Ma{inskog fakulteta u Sarajevo 

131/8 

Hand`i}/Enver/Edita, Li~nu kartu broj 04BTI6214 izdata Policijska Uprava NOvi Grad Sarajevo 

131/9 

Imamovi}/Nezir/Fernada, Li~nu kartu broj 03BMA2015 izdata Policijska Uprava Stari Grad Sarajevo 

131/10 

Mulaosmanovi}/Ahmed/Zineta, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novi Grad Sarajevo 

131/14 

Prepoljac/[aban/Adis, Li~nu kartu broj 03BRA9645 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

131/16 

Peki}/Marjan/Marija, Li~nu kartu broj 05BTJ3938 izdata Policijska Uprava Novi Grad Sarajevo 

131/19 

Franjo Kaji}-Selak, Saobra}ajnu dozvolu BH 0822008 za vozilo reg. broj 672-J-071 izdata Policijska Uprava Kiseljak 

131/21 

Hod`i}/Emin/[a}ir, Li~ni kartu broj 04DPA2548 izdata Policijska Uprava Kiseljak 

131/22 

Polovina/Zahir/Jusuf, Li~nu kartu broj 03BQA3725 izdata Policijska Uprava Ilid`a 

131/23 

Kamberovi}/Muslija/[evket, Saobra}aju dozvolu BH 1458066 za vozilo reg. broja 989-K-530 izdata Policijska Uprava Ilid`a 

131/24 

Sulji}/Amir/Sabina, Li~nu kartu broj 03BTB6509 izdata Policijska Uprava Novi Grad Sarajevo 

131/25 

Sulji}/Amir/Sabina, Voza~ku dozvolu broj 05BTD6334 izdata Policijska Uprava Novi Grad Sarajevo 

131/26 

Curi}/Zaim/Tarik, Vojnu knji`icu broj 1992979 izdata Min. odbrane odjelj. Centar Sarajevo 

131/28 

Grada{~evi}/Izudin/Mirza, Li~nu katu broj 04BRF4899 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

131/29 

Grada{~evi}/Izudin/Mirza, Voza~ku dozvolu broj 04BRC0258 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

131/30 

Babi}/Bedrudin/Mirela, Voza~ku dozvolu broj 45390 ser. broj BH 0496316 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

131/31 

Dizdar/Enver/Gor~in, Li~nu kartu broj 03BRB4319 izdata Pol.,Uprava Centar Sarajevo 

131/32 

Dizdar/Enver/Gor~in, Voza~ku dozvolu broj 03BRA3407 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

131/33 

[abanovi}/Alija/Melina, Li~nu kartu broj 03BRB2357 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

131/34 

Bajramovi}/Ismet/Samra, Li~nu kartu broj 03BSC7251 izdata Policijska Uprava Novo Sarajevo 

131/35 

Bajramovi}/Ismet/Samra, Voza~ku dozvolu broj 04BSB4015 izdata Policijska Uprava Novo Sarajevo 

131/36 

^ukojevi}/Safet/Nihad, Li~nu kartu broj 04BTF4999 izdata Policijska Uprava Novi Grad Sarajevo 

131/37 

Finci/Vjekoslav/Darko, Bankovne kartice broj 090030500-4., 190008756-8 i 130003074-7 Raiffeisen bank Sarajevo 

131/39 

Ke{ko/Zahir/Indira, Li~nu kartu broj 04BRD5602 izdata u Pol.upravi Centar 

131/40 

Huseinba{i}/-/Uzeir, Li~nu kartu broj 04BOA2054 izdata Policijska Uprava Had`i}i 

131/42 

Deved`i}/Amir/Ned`ad, Indeks Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 

131/44 

Gu{alovi}/D`evad/Almir, Voza~ku dozvolu broj 21597 izdata Policijska Uprava Stari Grad Sarajevo 

131/45 

Gabela/Safet/Mahir, Voza~ku dozvolu broj 04BTB0930 izdata Policijska Uprava Novi Grad Sarajevo 

132/2 

Pajo/Ragib/Erdol, Li~nu kartu broj 03BTB5659 izdata Policijska Uprava Novi Grad Sarajevo 

132/3 

Jusi}/Edhem/Husnija, Legitimacija [eh. porodice broj 0651 izdata Op}ina Ilid`a 

132/4 

Jusi}/Edhem/Husnija, Iskaznicu za prevoz GSP {ehid. porodice br. 00117 izdata Op}ina Ilid`a 

132/5 

Marjanovi}/-/Dragoljub, Bankovnu karticu broj 727736-29-12239 Gospodarske banke Sarajevo 

132/6 

Ho{o/Fadil/Fahrudin, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novo Sarajevo 

132/7 

[ubi}/Petar/Radmila, [tednu knji`icu broj 190017466-3 Raiffeisen bank Sarajevo 

132/8 

Finci/Vjekoslav/Darko, Li~nu kartu broj 04BRD8573 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

132/9 

Finci/Vjekoslav/Darko, Voza~ku dozvolu broj 04BRB8471 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

132/10 

^ardaklija/Murat/Devlija, Li~nu kartu broj 04BRD5600 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

132/11 

Alihod`i}/Vahid/Jasna, Li~nu kartu broj 04DBA1011 izdata Policijska Uprava Vare{ 

132/12 

Solak/Seid/Mehmed, Paso{ broj 4310191 od 19.5.2003. izdat Policijska Uprava Breza 

132/13 

Ja{arevi}/Mujo/Merima, Li~nu kartu broj 04BRD8087 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

132/14 

[indri}/Meho/Emina, Li~nu kartu broj 04BQC1593 izdata Policijska Uprava Ilid`a 

132/15 

D`eko/Mujo/Mustafa, Li~nu kartu broj 03BRB2964 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

132/16 

Tuli}/Senad/Edis, Li~nu kartu broj 03BNA0320 izdata Policijska Uprava Vogo{}a 

132/17 

Tuli}/Senad/Edis, Voza~ku dozvolu broj 04BNA2105 izdata Policijska Uprava Vogo{}a 

132/18 

Adrovi}/\ule/Sadet, Li~nu kartu broj 04BRG6278 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

132/19 

Ho{i}/Be}ir/Tarik, Li~nu kartu broj 04BQB7415 izdata Policijska Uprava Ilid`a 

132/20 

\ozo/Fehrat/Behara, Bankovnu karticu broj 5061-04-226233 Vakufske banke Sarajevo 

132/21 

Alajbegovi}/Abaz/Hanka, Li~nu kartu broj 03BSC5895 izdata Policijska Uprava Novo Sarajevo 

132/23 

Zubovi}/Alija/Enver, Voza~ku dozvolu broj 03BMA0884 izdata Policijska Uprava Stari Grad Sarajevo 

132/24 

Joki}/Borislav/Aleksandar, Li~nu kartu broj 03BRA8916 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

132/25 

@ivalj/Fehim/Behka, Li~nu kartu broj 04BRF6145 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

132/26 

Sinanovi}/[e}an/Amir, Rje{enje broj 06-27-190/00 izdato Op}ina Ilid`a 

132/27 

Rulji}/-/Jovo, Li~nu kartu broj 04BSE1256 izdata Policijska Uprava Novo Sarajevo 

132/28 

Babi}/Nikola/Miodrag, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Centar Sarajevo 

132/29 

Babi}/Ramiz/Vedimir, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Stari Grad Sarajevo 

132/30 

Pogar~i}/Avgust/Zlatko, Li~nu kartu broj 03BTD2693 izdata Policijska Uprava Novi Grad Sarajevo 

132/32 

Kamber/Asim/Muriz, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novi Grad Sarajevo 

132/33 

Delali}/Osman/Safet, Li~nu kartu broj 04BNB5126 izdata Policijska Uprava Vogo{}a 

132/34 

Delali}/Osman/Safet, Voza~ku dozvolu broj 04BNA5264 izdata Policijska Uprava Vogo{}a 

132/35 

D`emalija/Alija/Ziba, Voza~ku dozvolu broj 9906 izdata Policijska Uprava Had`i}i 

132/36 

Avdi}/Mevludin/Elmedin, Indeks broj 3196 Fakulteta politi~kih nauka u Sarajevu 

132/37 

[ahinovi}/Ismet/Elza, Voza~ku dozvolu broj 04BNA1157 izdata Policijska Uprava Vogo{}a 

132/38 

Ge`o/Alija/Sedina, Li~nu kartu broj 04BMC2156 izdata Policijska Uprava Stari Grad Sarajevo 

132/39 

]erimi/Halil/Hajrudin, Rje{enje broj 03-351-371/97 SR izdato Op}ina Novo Sarajevo 

132/40 

Iv{i}/Borislav/Andrea, Li~nu kartu broj 03BTB5530 izdata Policijska Uprava Novi Grad Sarajevo 

132/41 

Dalagija/Rasim/Amira, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Ilid`a 

132/43 

^elebi}/Nusret/Belma, Li~nu kartu broj 04BSE4324 izdata Policijska Uprava Novo Sarajevo 

132/45 

^elebi}/Nusret/Belma, [tednu knji`icu broj 090038316-7 Raiffeisen bank Sarajevo 

132/46 

[ekara/Slobodan/Danka, Li~nu kartu broj 04BTI6635 izdata Policijska Uprava Novi Grad Sarajrvo 

132/47 

Muhoti}/Ismet/Safet, Rje{enje broj 06-21-841/99 SZR "Zanat Shop" izdato Op}ina Ilid`a 

132/49 

Ibrahimagi}/Ismet/Haris, Li~nu kartu broj 03BRB7216 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

132/51 

Ibrahimagi}/Ismet/Haris, Voza~ku dozvolu broj 03BRA4050 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

132/52 

Ku{und`ija/Ramiz/Amira, Li~nu kartu broj 04BSD0477 izdata Policijska Uprava Novo Sarajevo 

132/53 

Guja/Ne|o/Ana, Li~nu kartu broj 03BTC8229 izdata Policijska Uprava Novi Grad Sarajevo 

132/56 

Salman/Hamid/Aidin, Voza~ku dozvolu broj 04BOA0761 izdata Policijska Uprava Had`i}i 

132/57 

Lemezan/Fadil/Mirza, Li~nu kartu broj 04BQB0723 izdata Policijska Uprava Ilid`a 

133/1 

Lemezan/Fadil/Mirza, Voza~ku dozvolu broj 04BQA3142 izdata Policijska Uprava Ilid`a 

133/2 

Beganovi}/Mensur/Samir, Li~nu kartu broj 04BPA6061 izdata Policijska Uprava Ilija{ 

133/3 

Pantin/Ramadan/Fuad, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novi Grad Sarajevo 

133/4 

Zuko/Omer/Esma, Li~nu kartu broj 03BMA4307 izdata Policijska Uprava Stari Grad Sarajevo 

133/5 

Halilovi}/Nurija/Safet, Li~nu kartu broj 04BNA3728 izdata u Pol.upravi Vogo{}a 

133/6 

Trogrli}/Anto/Rajko, Rje{enje za obav.sam.djelatnosti broj 02-4-345-37/98 izdato u Op}ini Ilid`a 

133/8 

Ljeskovica/[ukrija/Ne|ad, Li~na karta broj 04BTE2787 izdata u Pol.upravi Novi Grad 

133/9 

Ma{i}/Osman/Sadik, Rje{enje broj 06-27-3/99-2 i odobrenje/zrl. karton./ za rad za vl. potrebe izdato Op}ina Ilid`a 

133/11 

Bond`oli}/Nenad/Sanijela, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novi Grad Sarajevo 

133/12 

Kolji}/Mesud/Amna, Li~nu kartu broj 03BRB1873 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

133/13 

Kova~evi}/Nedelko/Tatjana, Li~nu kartu broj 04BTD4691 izdata Policijska Uprava Novi Grad Sarajevo 

133/14 

Cikoti}/Izo/Lejla, Li~nu kartu broj 04BMC5626 izdata Policijska Uprava Stari Grad Sarajevo 

133/15 

Planja/Mevludin/Berina, Li~nu kartu broj 05BRF7953 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

133/16 

Petrovi}/[a}ir/Azra, Li~nu kartu broj 04BTE4597 izdata Policijska Uprava Novi Grad Sarajevo 

133/17 

Birno/Avdo/Nevzeta, Li~nu kartu broj 03BRC4556 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

133/19 

Kulelija/Fikret/Enver, Li~nu kartu broj 05BRF7721 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

133/21 

Kulelija/Fikret/Enver, Voza~ku dozvolu broj 05BRC3380 izdata Policijska Uprava Centar Sarajevo 

133/22 

Bora~i}/[a}ir /Fehim, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novi Grad Sarajevo 

133/23 

Mehi}/Hajro/Hajreta, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Ilid`a 

133/24 

Tomi}/Ivo/Niko, Li~nu kartu broj 04CUA3973 izdata Policijska Uprava Kakanj 

133/26 

Islamovski/D`elal/Admir, Voza~ku dozvolu broj 04BOA0291 izdata Policijska Uprava Had`i}i 

133/27 

Logi}/Mustafa/Adnan, Svjedo~anstvo VIII/osmog/ razreda Osnov. {klole "Grbavica I " u Sarajevu 

133/28 

Brdar/Branko/Violeta, Indeks broj 34729/98 Filozofskog fakulteta u Sarajevu 

133/29 

Brdarevi}-^eljo Amna, Li~nu kartu broj 03BSB0185 izdata Policijska Uprava Novo Sarajevo 

133/30 

Jesenkovi}/Nedeljko/Vesna, Li~nu kartu broj 03BSC4265 izdata Policijska Uprava Novo Sarajevo 

133/31 

Jesenkovi}/Nedeljko/Vesna, Voza~ku dozvolu broj 03BSA5541 izdata Policijska Uprava Novo Sarajevo 

133/32 

Lu~i}/Uro{/Radoslav, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novo Sarajevo 

133/36 

Je`/Ahmet/Fehim, Li~nu kartu broj 05BTJ8543 izdata Policijska Uprava Novi Grad Sarajevo 

133/37 

Hod`i}/[a}ir/Samir, Li~nu kartu broj 04BQC8924 izdata Policijska Uprava Ilid`a 

133/38 

Hod`i}/[a}ir/Samir, Voza~ku dozvolu broj 05BQB7401 izdata Policijska Uprava Ilid`a 

133/39 

Kari}/Mustafa/Fatima, Li~nu kartu broj 03BMA1353 izdata Policijska Uprava Stari Grad Sarajevo 

133/41 

Jele~/Mustafa/Sead, Voza~ku dozvolu broj 04BQA9581 izdata Policijska Uprava Ilid`a 

133/42 

Jele~/Mustafa/Sead, Saobra}ajnu dozvolu BH 1840311 izdata Pol.Uprava Ilid`a 

133/43 

Lovri}/Ivan/Marko, Voza~ku dozvolu broj 17429 izdata Policijska Uprava Ilid`a 

133/44 

Dolan/Had`an/Hazim, Voza~ku dozvolu broj 03BTA4466 izdata Policijska Uprava Novi Grad Sarajevo 

133/46 

Kamberovi}/Hajdar/Muratka, Li~nu kartu broj 04BMD0124 izdata Policijska Uprava Stari Grad Sarajevo 

133/49 

Borovina/Nevsad/Vedad, Li~nu kartu broj 03BMA5341 izdata Policijska Uprava Stari Grad Sarajevo 

133/50 

[eremet /Emir/ Svjetlana, Li~na karta broj 03BSC1316, izdata PU Novo Sarajevo 

24 

[eremet /Emir/ Svjetlana, Voza~ka dozvola broj 03BSA4685, izdata PU Novo Sarajevo 

25