LOGO-SBH.JPG

Godina XV
Utorak, 25. januara 2011. godine
 

Broj/Broj
6 

Godina XV
Utorak, 25. januara/sije~nja 2011. godine
 

ISSN 1512-7508  -       srpski jezik
ISSN 1512-7486  -    bosanski jezik
ISSN 1512-7494  -    hrvatski jezik
 

UPRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZA[TITU ZDRAVQA BIQA 

Na osnovu ~lana 12. stav (4), ~lana 13. stav (6), ~lana 37. stav (2), ~lana 39. stav (5), ~lana 40, ~lana 43. stav (7), ~lana 50. stav (1) i (4), ~lana 54. stav (7), ~lana 57. stav (3), ~lana 58. stav (2), ~lana 59. stav (1). Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poqoprivrednih biqaka Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), Uprava Bosne i Hercegovine za za{titu zdravqa biqa donosi 

PRAVILNIK 

O PRIZNAVAWU SORTI POQOPRIVREDNOG BIQA U BOSNI I HERCEGOVINI 

GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE 

^lan 1.
(Predmet Pravilnika) 

Ovim Pravilnikom utvr|uje se: 

a)    postupak i na~in priznavawa sorti poqoprivrednog biqa za sorte `ita, industrijskog biqa (repe, uqanih i predivih biqaka), krmnog biqa, povr}a i krompira za koje je obavezan upis u Sortnu listu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 59/10) (u daqwem tekstu: Sortna lista); 

b)    na~in pripreme sjemena i koli~ina potrebnog sjemena, ogledno poqe i vrijeme trajawa ispitivawa; 

c)    na~in ispitivawa sorti u oglednom poqu i laboratoriji; 

d)    metode izvo|ewa ogleda i utvr|ivawa vrijednosti sorte za priznavawe novih sorti. 

^lan 2.
(Definicije) 

Izrazi upotrijebqeni u Zakonu o sjemenu i sadnom materijalu poqopoprivrednih biqaka Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Zakon) upotrebqavaju se i u ovom Pravilniku, a specifi~ni izrazi upotrijebqeni u ovom Pravilniku imaju sqede}a zna~ewa: 

a)    "UPOV" je Me|unarodna organizacija za za{titu biqnih sorti; 

b)    "CPVO" je Kancelarija EU za za{titu biqnih sorti; 

c)    "DUS" (Distinctness, Uniformity and Stability) je utvr|ivawe prepoznatqivosti, ujedna~enosti i stabilnosti nove sorte; 

d)    "VCU" (Value for Cultivation and Use) je odre|ivawe vrijednosti sorte za proizvodwu i upotrebu. 

GLAVA II. POSEBNE ODREDBE 

^lan 3.
(Postupak ispitivawa) 

(1)    Postupak VCU ispitivawa vr{i se u oglednom poqu i laboratoriji, traje dvije uzastopne godine, i odnosi se na sorte svih biqnih vrsta propisanih ovim Pravilnikom. 

(2)    Odredbe stava (1) ovog ~lana ne odnose se na sorte povr}a, izuzev sorti industrijske cikorije i sorte trava koje nisu namijewene za proizvodwu voluminozne krme. 

(3)    Postupak DUS ispitivawe se vr{i u oglednom poqu i laboratoriji dvije uzastopne godine u skladu sa posebnim propisima za DUS ispitivawa sorti poqoprivrednog biqa u postupku priznavawa i tehni~kim vodi~ima UPOV i CPVO

(4)    Sorte povr}a, izuzev sorti industrijske cikorije, te sorte trava koje nisu namijewene za proizvodwu voluminozne krme priznaju se na osnovu provedenog DUS ispitivawa koje traje dva nezavisna vegetaciona ciklusa. 

^lan 4.
(Prijava za priznavawe i upis sorte) 

(1)    Prijava za priznavawe i upis sorti (u daqwem tekstu: Prijava) podnosi se Upravi u dva primjerka posebno za svaku sortu. 

(2)    Obrazac prijave propisa}e se posebnim pravnim propisom kojim se reguli{e postupak upisa sorti u Sortnu listu. 

(3)    Uprava }e u saradwi sa nadle`nim organima entiteta i Br~ko Distrikta BiH imenovati Komisiju za sorte i donijeti propis kojim se detaqno propisuju zadaci i na~in rada Komisije kao i prijedlog tro{kova, a prema odredbama ~lana 59. Zakona. 

(4)    Nakon prijema Prijava, Uprava saziva Komisiju za sorte. 

(5)    Komisiju za sorte ~ini najvi{e devet (9) ~lanova za svaku vrstu poqoprivrednog biqa propisanih u ovom Pravilniku. 

(6)    Komisija za sorte ocjewuje opravdanost podno{ewa Prijave i zapisnikom zakqu~uje o opravdanosti Prijave i o izvo|a~u ispitivawa kojem se dostavqa uzorak sjemena sorte radi ispitivawa. 

(7)    Uprava pismeno obavje{tava podnosioca Prijave i nadle`ne organe entiteta i Br~ko Distrikta BiH o odluci Komisije za sorte. 

^lan 5.
(Rokovi podno{ewa prijave ) 

(1)    Rok za podno{ewe Prijave iz ~lana 4. stav (1) ovog Pravilnika podnosi se 30 dana ranije od roka za dostavqawe sjemena, u ciqu sprovo|ewa aktivnosti propisanih u ~lanu 4. ovog Pravilnika. 

(2)    Navedene aktivnosti iz ~lana 4. st. (1), (3), (4), i (6) ovog Pravilnika moraju se uskladiti sa rokovima za dostavqawe sjemena za ispitivawe sorti u postupku priznavawa i upisa sorti poqoprivrednog biqa, propisanih u ~lanu 1. stav (1) ta~ki a) ovog Pravilnika. 

^lan 6.
(Izvo|a~i ispitivawa i ogledni lokaliteti) 

(1)    Izvo|a~e ispitivawa sorti imenuju nadle`ni organi entiteta i Br~ko Distrikta BiH kako je propisano ~lanom 43. stav (5) Zakona. 

(2)    Ogledne lokalitete odre|uju izvo|a~i ispitivawa iz stava (1) ovog ~lana. 

(3)    Podatke o oglednim lokalitetima iz stava (2) ovog ~lana izvo|a~i su du`ni da dostave nadle`nim organima entiteta i Br~ko Distrikta BiH koji o tome vode evidenciju. 

(4)    Uprava vodi centralnu evidenciju izvo|a~a ispitivawa i oglednih lokaliteta. 

^lan 7.
(Provo|ewe DUS ispitivawa) 

(1)    DUS ispitivawa sorti u eksperimentalnim ogledima u poqu i laboratoriji izvodi stru~na institucija koju imenuje Uprava u saradwi sa nadle`nim organima entiteta i Br~ko Distrikta BiH. 

(2)    Uprava mo`e da odredi izvo|a~a za provo|ewe DUS ispitivawa i u nekoj drugoj stranoj dr`avi potpisnici Me|unarodne Konvencije za za{titu biqnih sorti (UPOV Konvencija Act.1991) i drugih me|unarodnih sporazuma u slu~aju: 

a)    ako je izvo|a~ ve} imenovan za tu namjenu od nadle`ne institucije za za{titu novih biqnih sorti u toj dr`avi; 

b)    ako je Uprava prethodno utvrdila da su agroekolo{ki uslovi za DUS ispitivawa u za to odre|enoj stranoj dr`avi uporedivi sa agroekolo{kim uslovima u Bosni i Hercegovini. 

(3)    Me|usobne obaveze, prava i na~in saradwe Uprave i izvo|a~a odre|uju se Ugovorom. 

(4)    Uprava izvo|a~u dostavqa kopiju tehni~kog upitnika i prijavu za upis nove sorte. 

(5)    Uprava obavje{tava podnosioca Prijave o izvo|ewu DUS ispitivawa, o potrebnoj koli~ini i kvalitetu sjemena ili sadnog materijala za DUS ispitivawe, o adresi na koju se dostavqa materijal te o roku dostavqawa, a podnosilac Prijave je du`an da obezbijedi svu potrebnu dokumentaciju. 

(6)    Podnosilac prijave za priznavawe i upis sorte ima pravo tokom vegetacione sezone u toku ispitivawa obi}i oglede i biti informisan o toku ogleda pri ~emu mu zaposlenik kod izvo|a~a ogleda otvara {ifre za wegove sorte ili hibride i standarde sa kojima se upore|uju. 

^lan 8.
(Posebni slu~ajevi za DUS ispitivawa) 

(1)    Ako Uprava u nekom slu~aju za DUS ispitivawe neke nove sorte ne mo`e da odredi izvo|a~a u Bosni i Hercegovini ili u drugoj dr`avi potpisnici UPOV Konvencije, na zahtjev Uprave, podnosilac Prijave sam ili neko drugi uz wegovo ovla{}ewe mo`e da organizuje DUS ispitivawe nove sorte. 

(2)    Ako ne postoji prakti~no iskustvo u DUS ispitivawu za odre|enu vrstu biqa a niti tehni~ke upute u nekoj drugoj zemqi (~lanici UPOV), Uprava u saradwi sa nadle`nim organima entiteta i Distrikta Br~ko BiH, kao i sa nau~no istra`iva~kim i stru~nim institucijama, priprema tehni~ke upute za DUS ispitivawe nove sorte u skladu sa principima i op{tim uputstvom. 

(3)    Uprava je du`na da pravovremeno informi{e UPOV o pripremqenim tehni~kim uputstvima, te da slu`beno objavi tehni~ka uputstva i odobri izvo|a~a prije sprovo|ewa DUS ispitivawa nove sorte biqa. 

GLAVA III. SPROVO\EWE VCU ISPITIVAWA 

^lan 9.
(Ispitivawe vrijednosti sorte za proizvodwu i upotrebu) 

(1)    VCU ispitivawe sorti vr{i se prema metodama odre|enim u ovom Pravilniku za svaku poqoprivrednu kulturu iz ~lana 1. stav (1) ta~ki a) ovog Pravilnika izuzev sorti povr}a i industrijske cikorije, te sorte trava koje nisu namijewene za proizvodwu voluminozne krme. 

(2)    Rezultate ispitivawa razmatra Komisija za sorte kako je propisano odredbama ~lana 46. Zakona. 

^lan 10.
(Dostavqawe sjemena sorte za ispitivawe) 

(1)    Sjeme svih sorti u VCU ispitivawu dostavqa se netretirano, izuzev sjemena {e}erne repe, koje se dostavqa pilirano. 

(2)    Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, sjeme krompira i lu~ica ukqu~uju}i standarde, dostavqa se netretirano i takvo se sadi. 

(3)    Izvo|a~ ispitivawa iz ~lana 6. ovog Pravilnika, tretirawe sjemena svih sorti i standarda obavezno obavqa istim sredstvima za za{titu biqa i o tome vodi evidenciju. 

(4)    Kvalitet sjemena sorti koje se stavqaju u ispitivawe mora da odgovara odredbama posebnih propisa kojima se ure|uje stavqawe u promet sjemena i sadnog materijala pojedinih vrsta poqoprivrednog biqa, a prema odredbama Zakona. 

^lan 11.
(Ispitivawe u oglednom poqu) 

(1)    Za vrijeme trajawa VCU ispitivawa jedne sorte ili jednog hibrida u oglednom poqu i laboratoriji, upore|ivawe se obavqa sa istim sortama standardima. 

(2)    Za sortu stadnarda odabire se u proizvodwi najzastupqenija sorta ili hibrid koja prema svojim biolo{kim i proizvodno-ekonomskim osobinama ima najve}u vrijednost za namjenu, radi koje se ispituje nova sorta ili hibrid. 

(3)    Sorte standarde biqnih vrsta propisanih ovim Pravilnikom odre|uje Komisija za sorte. 

(4)    Ukoliko za pojedinu biqnu vrstu ili namjenu nema priznate sorte, priznaje se prva prijavqena sorta i koristi kao standard. 

(5)    Ogledi u poqu postavqaju se prema najpogodnijem planu ogleda s obzirom na broj prijavqenih genotipova a u ciqu wihove pouzdanije ocjene kao i kvalitetnije analize. 

(6)    Na svim oglednim poqima obavqa se za{tita od {tetnih organizama odgovaraju}im pesticidima prema uobi~ajenoj proizvodnoj praksi. 

^lan 12.
(Laboratorijska i statisti~ka analiza podataka) 

(1)    Hemijsko-tehnolo{ke analize obavqaju se u laboratoriji i to u prvoj godini VCU ispitivawa za sve poqoprivredne kulture iz ~lana 1. stav (1) ta~ka a) ovog Pravilnika. 

(2)    Za statisti~ku analizu podataka ogleda primjewuje se najpogodniji i najuspje{niji statisti~ki model. 

a)    primjewuje se analiza varijanse i odgovaraju}i testovi za testirawe varijansi i razlika izme|u prosje~nih vrijednosti (F-test i t-test uz P=0.05 i P=0.01). 

b)    Podaci se obra|uju po lokacijama i godinama, a izra~unavaju se i varijacijski koeficijenti. 

(3)    Za upore|ivawe sorti kandidata sa sortama standardima koriste se odgovaraju}i statisti~ki testovi. 

GLAVA IV. ISPITIVAWA SORTI STRNIH @ITA 

^lan 13.
(Podno{ewe Prijave) 

Rokovi podno{ewa Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavawe sorti strnih `ita odre|eni su u ~lanu 5. ovog Pravilnika. 

^lan 14.
(Koli~ine sjemena i rokovi dostave) 

(1)    Za svaku godinu VCU ispitivawa podnosilac Prijave dostavqa sqede}e navedene koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 1), a nakon prijema Prijave i to u prvoj godini ispitivawa. 

Tabela 1. 

Vrsta 

Potrebna koli~ina sjemena(kg) 

Rok za dostavqawe sjemena 

Ozima p{enica 

Jara p{enica 

Ozima i jara tvrda p{enica Ozimi i jari je~am 

Ozima i jara ra` 

10 

 5 

 7 

 7 

 7 

15. septembar 

20. januar 

15. septembar/20. januar 15. septembar/20. januar 15. septembar/20. januar 

Ozimi i jari tritikale 

15. septembar/20. januar 

Ozimi i jari ovas 

15. septembar/20. januar 

Ozimi i jari pravi pir/krupnik/spelta (Triticum spelta) 

10 

15. septembar/20. januar 

(2)    U tabeli 2. prikazane su koli~ine sjemena i rokovi koje podnosilac Prijave za upis i priznavawe sorte treba da dostavi u slu~aju DUS ispitivawa, i to u prvoj godini (tabela 2). 

Tabela 2. 

Vrsta 

Potrebna koli~ina sjemena(kg)/ klasova/metlica 

Rok za dostavqawe sjemena 

Ozima p{enica 

Jara p{enica 

Ozima i jara tvrda p{enica 

(Triticum durum

Ozimi i jari je~am 

5+300 klasova 

5+300 klasova 

 

5+300 klasova 

5+300 klasova 

5+300 klasova 

15. septembar 

20. januar 

15. septembar/20. januar 

15. septembar/20. januar 

15. septembar/20. januar 

Ozima i jara ra` 

   

Ozimi i jari tritikale 

5+300 klasova 

15. septembar/20. januar 

Ozimi i jari ovas 

5+300 klasova 

15. septembar/20. januar 

^lan 15.
(Koli~ina sjemena za kontrolni uzorak) 

(1)    U skladu sa odredbama ~lana 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostave sjemena iz ~lana 10. stav (1) ovog Pravilnika, za posqedwu godinu VCU ispitivawa odr`ava~ sorte mora da dostavi i kontrolni uzorak reprodukcionog materijala sorte u nazna~enim koli~inama i rokovima ( tabela 1). 

Tabela 1. 

Vrsta 

Veli~ina uzorka (kg) 

Rok za dostavqawe sjemena 

Ozima p{enica 

15. septembar 

Jara p{enica 

20. januar 

Ozima i jara tvrda p{enica 

15. septembar/20. januar 

Ozimi i jari je~am 

15. septembar/20. januar 

Ozima i jara ra` 

15. septembar/20. januar 

Ozimi i jari tritikale 

15. septembar/20. januar 

Ozimi i jari ovas 

15. septembar/20. januar 

Ozimi i jari pravi pir/krupnik/spelta (Triticum spelta) 

15. septembar/20. januar 

(2)    Na pakovawu uzorka mora se nazna~iti kontrolni uzorak te }e se isti koristiti u slu~aju priznavawa sorti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podaci o sjemenu koje podnosilac Prijave dostavqa su: 

a)    masu 1000 zrna (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%); 

c)    klijavost sjemena(%); 

d)    normu sjetve (broj klijavih sjemenki/m²). 

^lan 16.
(Ogledna mjesta za strna `ita) 

(1)    Ispitivawe sorti obavqa se u oglednim mjestima razli~itim po klimatskim, pedolo{kim i drugim osobinama (tabela 1). 

Tabela 1. 

Vrsta 

Broj oglednih mjesta 

Ozima p{enica (T.aestivum) 

Jara p{enica 

Ozima i jara tvrda p{enica (T. durum

Ozimi i jari je~am 

Ozima i jara ra` 

Ozimi i jari tritikale 

Ozimi i jari ovas 

Ozimi i jari pravi pir/krupnik/spelta (Triticum spelta) 

(2)    Sjetva p{enice obavqa se sija~icom na kona~an sklop u skladu sa zadatom normom sjetve. 

(3)    Povr{ina parcele iznosi 10 m², a ~ini je 10 redova du`ine 8 m uz razmak izme|u redova od 12,5 cm. Razmak izme|u parcela unutar ponavqawa iznosi 30 cm, a izme|u ponavqawa 2 m. 

(4)    Na po~etku i na kraju oglednih parcela sije se najraniji standard kao za{titni pojas koji }e poslu`iti i za uzimawe uzoraka za vlagu na bazi koje se odlu~uje o pravovremenoj `etvi ogleda. 

^lan 17.
(Ispitivawe sorti `ita u oglednom poqu) 

Tokom vegetacije utvr|uju se sqede}i podaci: 

a)    datum sjetve i nicawa; 

b)    o{te}ewe od izmrzavawa (kod ozimih sorti); 

c)    visina biqke (na dvije lokacije); 

d)    datum klasawa (na dvije lokacije); 

e)    polijegawe; 

f)    o{te}ewa od ekonomske va`nosti; 

g)    datum `etve. 

^lan 18. 

(Pra}ewe otpornosti sorti u toku ispitivawa) 

(1)    U ciqu pra}ewa otpornosti sorti na ekonomski najzna~ajnije bolesti u Bosni i Hercegovini u uslovima prirodne infekcije tokom ispitivawa sorti prati se pojava i ocjewuje ja~ina napada sqede}ih bolesti: 

a)    kod p{enice i durum (tvrde) p{enice 

1)    `uta r|a p{enice, Puccinia striiformis f. sp. Tritici

2)    sme|a r|a p{enice, Puccinia recondita f. sp. Tritici

3)    crna r|a p{enice, Puccinia graminis f. sp. Tritici

4)    sme|a pjegavost pqevica i li{}a, Septoria spp.

5)    pale` klasa, Fusarium spp.; 

6)    pepelnica p{enice, Erysiphe graminis f. sp. Tritici

b)    kod je~ma 

1)    pepelnica, Erysiphe graminis f. sp. Hordei; 

2)    crna r|a, Puccinia graminis f. sp. Hordei

3)    `uta r|a, Puccinia striiformis f.sp. hordei

4)    sme|a r|a je~ma, Puccinia hordei

5)    prugavost je~ma, Pyrenophora graminea

6)    mre`asta pjegavost je~ma, Pyrenophora teres

7)    pra{na snijet je~ma, Ustilago nuda

 8)    pjegavost lista je~ma, Rhynchosporium secalis

c)    kod ra`i 

1)    sme|a r|a, Puccinia dispersa

2)    crna r|a, Puccinia graminis

3)    pjegavost li{}a, Septoria spp.

4)pepelnica, Erysiphe graminis

d)    kod tritikalea 

1)    sme|a pjegavost li{}a, Septoria spp.

2)    pepelnica, Erysiphe graminis

e)    kod ovasa 

1)     naranxasta r|a ovasa, Puccinia coronate

2)     crna `itna r|a, Puccinia graminis f. sp. Avenae

3)     pepelnica, Erysiphe graminis f. sp. Avenae. 

f)    kod pravog pira/krupnika/spelte 

1)    `uta r|a p{enice, Puccinia striiformis f. sp. Tritici

2)    sme|a r|a p{enice, Puccinia recondita f. sp. Tritici

3)    pepelnica p{enice, Erysiphe graminis f. sp. Tritici

4)    sme|a pjegavost pqevica i li{}a, Septoria spp. 

(2)    Ukoliko se uo~i pojava drugih bolesti i {teto~ina treba zabiqe`iti vrijeme pojave i ja~inu napada, a po mogu}nosti i postotak o{te}ewa odnosno umawewa priroda zrna. 

(3)    Ja~ina napada bolesti ocjewuje se na svim oglednim poqima. 

^lan 19.
(@etva ogleda) 

(1)    @etva svakog ogleda obavqa se kombajnom u jednom danu za svaku sortu u ogledu u svim ponavqawima u fazi tehnolo{ke zrelosti zrna (oko 14% vlage u zrnu) kod sorte u za{titnom pojasu. 

(2)    Tokom `etve na svakoj parceli se utvr|uju: 

a)    prinos zrna; 

b)    hektolitarska masa; 

c)    vlaga zrna. 

^lan 20.
(Ispitivawe sorti `ita u laboratoriji) 

(1)    Hemijsko-tehnolo{ke analize obavqaju se u laboratoriji na prosje~nom uzorku zrna (6 kg). 

Uzorci se uzimaju u prvoj godini ispitivawa: 

a)    za ozimu i jaru p{enicu sa dva ogledna mjesta; 

b)    za ozimi i jari je~am sa dva ogledna mjesta,; 

c)    za ra`, tritikale, tvrdu p{enicu i ovas sa jednog oglednog mjesta; 

d)    pravi pir/krupnik/speltu, sa jednog oglednog mjesta. 

(2)    Na prosje~nom uzorku ozime i jare p{enice obavqaju se sqede}e analize: 

a)     P{enica (Triticum aestivum) 

1)     fizi~ke osobine zrna; 

2)     hemijsko-tehnolo{ke osobine zrna i bra{na; 

3)     farinogram; 

4)     ekstenzogram; 

5)     amilogram. 

b)    P{enica tvrda (Triticum durum) 

1)     fizi~ke osobine zrna; 

2)     hemijsko-tehnolo{ke osobine zrna; 

3)     hemijsko-tehnolo{ke osobine krupice; 

4)     farinogram (apsorpcija: 31,5% H2O). 

c)    Pravi pir (Triticum spelta) 

1)     fizi~ka svojstva zrna; 

2)     hemijsko-tehnolo{ke osobine zrna i bra{na; 

3)     farinogram; 

4)     ekstenzogram; 

5)     amilogram. 

(3)     Na prosje~nom uzorku zrna je~ma izvr{i}e se analize: 

a)    Za pivarski kvalitet 

1)     sadr`aja I. klase zrna; 

2)     fizi~kih osobina zrna; 

3)     hemijska analiza; 

4)     mikrosladovawe; 

5)     analiza slada. 

b)    Za kvalitet krme 

1)     sadr`aja I. klase zrna; 

2)     sadr`aja bjelan~evina; 

3)     sirove bjelan~evine (%); 

4)     sirove masti (%); 

5)     sirove celuloze (%); 

6)     NET (%); 

7)     mineralne materije (%). 

(4)     Na prosje~nom uzorku ozime i jare ra`i, tritikalea i ovasa obavqaju se sqede}e analize (tabela 1). 

Tabela 1. 

Analize 

Ra` 

Tritkale 

Zob 

Sadr`aj suve materije (%) 

Sadr`aj organske materije (% na ST

BEM 

Sirove bjelan~evine (% na ST

Sirove masti (% na ST

Sirova celuloza (% na ST

Mineralne materije (% na ST

Masa 1000 zrna (g) 

Hektolitarska masa (kg/hl) 

(5)     Na prosje~nom uzorku zrna ozime i jare ra`i dodatno se obavqaju i sqede}e analize: 

a)     fizi~ke osobine zrna; 

b)     amilogram; 

c)     aktivnost a-amilaze; 

d)     broj padawa; 

e)     maksimalni viskozitet. 

^lan 21.
(Statisti~ka analiza podataka ) 

(1)    Statisti~kom analizom prema odabranom modelu obra|uju se sqede}e osobine: 

a)    prinos zrna na bazi 14% vlage zrna; 

b)    hektolitarska masa; 

c)    za ostale va`ne osobine za priznavawe prikazuju procjene parametara deskriptivne statistike. 

^lan 22.
(Izvje{tavawe o godi{wim rezultatima ispitivawa) 

(1)    Godi{wi rezultati ispitivawa iz oglednog poqa i laboratorija u zavisnosti od vrste poqoprivrednog biqa, dostavqaju se podnosiocu Prijave nakon podmirewa tro{kova postupka ispitivawa. 

(2)    Na osnovu predo~enih rezultata podnosilac Prijave du`an je da obavijesti izvo|a~a ispitivawa o nastavku ispitivawa sorte i da dostavi sjeme do roka odre|enog u ~lanu 14. ovog Pravilnika. 

GLAVA V. ISPITIVAWA SORTI (HIBRIDA) KUKURUZA 

^lan 23.
(Podno{ewe prijave) 

Rokovi za podno{ewe Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavawe sorti ( hibrida) za kukuruz odre|eni su u ~lanu 5. ovog Pravilnika. 

^lan 24.
(Koli~ine sjemena i rokovi dostavqawa) 

(1)    Za svaku godinu VCU ispitivawa podnosilac Prijave dostavqa sqede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 1). 

Tabela 1. 

FAO grupa 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavqawe sjemena 

100, 200, 600 i 700 

300, 400 i 500 

3 kg 

4,5 kg 

do 01. marta 

do 01. marta 

(2)    Za DUS ispitivawa podnosilac Prijave dostavqa u prvoj godini DUS ispitivawa sqede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 2). 

Tabela 2. 

Kukuruz 

Potrebna koli~ina sjemena 

Rok za dostavqawe sjemena 

Hibrid 

Inbred linije 

1 kg 

2500 zrna 

do 01. marta 

do 01. marta 

^lan 25.
(Koli~ina sjemena za kontrolni uzorak) 

(1)    U skladu sa odredbama ~lana 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostavqawa sjemena iz ~lana 10. stav (1) ovog Pravilnika, za posqedwu godinu VCU ispitivawa odr`ava~ sorte mora da dostavi i kontrolni uzorak reprodukcionog materijala sorte u nazna~enim koli~inama i rokovima ( tabela 1). 

Tabela 1. 

Kukuruz 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavqawe sjemena 

Hibrid 

Inbred linije 

1 kg 

1 kg 

do 01. marta 

do 01. marta 

(2)    Na pakovawu se mora nazna~iti kontrolni uzorak, te }e se isti u slu~aju priznavawa sorte koristiti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podnosilac prijave treba da dostavi sqede}e podatke o sjemenu: 

a)    masu 1000 zrna (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%) i 

c)    klijavost sjemena (%). 

(4)    Ispitivawe hibrida kukuruza vr{i se u oglednim poqima, razli~itim po klimatskim, pedolo{kim i drugim osobinama (tabela 2.). 

Tabela 2. 

FAO grupa 

Broj oglednih mjesta 

100 

200 

 3 

300 

400 

 5 

 500 

600 

 700 

 3 

^lan 26.
(Ispitivawe u oglednom poqu) 

(1)    Sjetva se obavqa sija~icom na ve}i sklop od standardno odre|enog sklopa. 

(2)    U fazi razvoja 3 - 5 listova kukuruza, nakon kultivacije i prihrane, ogled se prorijedi tako da se ostvari predvi|eni sklop (tabela 1). 

Tabela 1. 

FAO grupa 

Razmak u redu (cm) 

Biqaka/redu 

Biqaka/parceli (22,4 m²

100 

16 

50 

200 

200 

18 

45 

180 

300 

20 

40 

160 

400 

22 

37 

148 

500 

24 

34 

136 

600 

26 

31 

124 

700 

26 

31 

124 

(3)    Povr{ina osnovne parcele iznosi 22,4 m², a ~ine je 4 reda du`ine 8 m, uz razmak izme|u redova od 70 cm. 

(4)    Za obra~un slu`e dva sredwa reda, te povr{ina obra~unske parcele iznosi 11,2 m. 

(5)    Razmak izme|u ponavqawa iznosi 2 m. 

(6)    Na po~etku i kraju ogleda siju se 4 reda standarda kao za{titni pojas. 

(7)    Uzorak za ispitivawe kvaliteta zrna visokolizinskih, uqnih i amilopektinskih (waxy) hibrida kukuruza, potrebno je proizvesti u kontrolisanim uslovima opra{ivawa. 

(8)    Ispitivani hibridi se siju na najmawe dva razli~ita ogledna mjesta u jednoj proizvodnoj godini ili na jednom oglednom mjestu u dvije proizvodne godine. 

(9)    Sjetva hibrida iz stava (1) ovog ~lana se obavqa u jedan red, sa 20 biqaka u redu. Poslije berbe i kruwewa klipova, proizvedenih u kontrolisanim uslovima opra{ivawa, uzima se prosje~ni uzorak zrna mase 1 kg za laboratorijske analize. 

^lan 27.
(Hibridi standardi) 

(1)    Za odre|ivawe du`ine vegetacije slu`e standardni hibridi za po~etak i kraj vegetacione grupe (pri ~emu je 10 FAO jedinica razlika 0,5% vlage u berbi). 

(2)    Kod standardnih hibrida za odre|ivawe tipa zrna razlikuju se dvije grupe: 

a) tvrdunci; 

b) zubani i prelazni tipovi ukqu~uju}i i polutvrdunce. 

(3)    Prijavqeni hibrid ne smiju odstupati od standarda po tipu zrna, osim kod grupe tvrdunaca koji se upore|uju sa jednim standardom tipa tvrdunca i jednim standardnom tipa zubana i to rodnijim zubanom u pojedinoj FAO grupi. 

^lan 28.
(Podaci ispitivawa u oglednom poqu) 

(1)    Tokom vegetacije utvr|uju se sqede}i podaci: 

a)    datum sjetve, nicawa (na svim lokacijama); 

b)    datum metli~awa i svilawa (na dvije lokacije); 

c)    visina biqke i visina do baze gorweg klipa (na dvije lokacije); 

d)    datum zrewa standarda (na svim lokacijama). 

(2)    Neposredno pred berbu, na svakoj parceli i u svim ponavqawima, utvr|uje se: 

a)    ukupan broj biqaka; 

b)    broj jalovih biqaka; 

c)    broj poleglih biqaka; 

d)    broj slomqenih biqaka; 

e)    ostale specifi~ne osobine. 

(3)    U ciqu pra}ewa o{te}ewa kukuruza od ekonomski najzna~ajnijih bolesti i {teto~ina u Bosni i Hercegovini, na obra~unskoj parceli se prati pojava i ocjewuje ja~ina pojave bolesti i napada {teto~ina na svim lokacijama za: 

a)    sivu pjegavost lista, Helminthosporium turcicum

b)    mjehurastu snijet, Ustilago maydis

c)    trule` stabqike, Fusarium spp.; 

d)     kukuruzni moqac, Ostrinia nubilalis

(4)    Ukoliko se uo~i pojava drugih bolesti i {teto~ina, treba zabiqe`iti vrijeme pojave i ja~inu napada, a po mogu}nosti i postotak o{te}ewa odnosno umawewa prinosa zrna. 

(5)    Ja~ina napada bolesti i {teto~ina ocjewuje se na svim oglednim mjestima. 

^lan 29.
(@etva ogleda) 

(1)    @etva svakog ogleda obavqa se kombajnom u jednom danu za svaki hibrid u ogledu u svim ponavqawima, u fazi fiziolo{ke zrelosti zrna najkasnijeg standarda (pojava "crnog sloja" na 50% zrna klipa), ili kada vlaga ranijeg standarda dostigne vrijednost 25 - 27%. 

(2)    Tokom berbe se na svakoj parceli utvr|uju prinos zrna i vlaga zrna. 

^lan 30.
(Ispitivawe u laboratoriji) 

(1)    Analizom kvaliteta zrna hibrida kukuruza specifi~nih osobina utvr|uje se: 

a)    suva materija; 

b)    sadr`aj bjelan~evina; 

c)    sadr`aj uqa; 

d)    sadr`aj celuloze; 

e)    sadr`aj pepela; 

f)    sadr`aj NET

(2)    Pored analiza iz stava (1) ovog ~lana kod visokolizinskih hibrida ispituje se sadr`aj lizina, a kod amilopektinskih hibrida (waxy) sadr`aj skroba. 

^lan 31.
(Statisti~ka analiza podataka ogleda) 

(1)    Statisti~ki se analiziraju podaci sa osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmawe 80% od planiranog sklopa. Ukoliko je za neki hibrid ostvareni sklop mawi odnosno ve}i od dozvoqenog samo u jednoj repeticiji, taj }e se podatak zamijeniti prosje~nom vrijedno{}u preostalih repeticija. 

(2)    U slu~aju da minimalno dozvoqeni sklop za neki hibrid nije ostvaren, odnosno da je ostvaren ve}i sklop od maksimalno dozvoqenog, u vi{e od jednog ponavqawa, podaci tog hibrida ne}e se analizirati. 

(3)    Statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgavaju se sqede}e osobine: prirod zrna na bazi 14% vlage zrna, vlaga zrna u berbi, dok se za ostale va`ne osobine za priznavawe prikazuju procjene parametara deskriptivne statistike. 

(4)    Procjena upotrebne i proizvodne vrijednosti i priznavawe hibrida kukuruza obavqa se na osnovu rezultata statisti~ke analize, a indeks hibrida slu`i kao dodatan, neobavezuju}i kriterijum za priznavawe. 

^lan 32.
(Indeks hibrida) 

(1)    Indeks hibrida jednak je zbiru indeksa priroda zrna, indeksa vlage zrna i indeksa ~vrsto}e stabqike. (Indeks hibrida = indeks priroda zrna + indeks vlage zrna + indeks ~vrsto}e stabqike) 

a)    indeks priroda zrna (na bazi  14% vlage) ra~una se prema formuli: 

1)    (prirod hibrida X 100/prosjek priroda standardnih hibrida) - 100 

b)    indeks vlage (na bazi prosje~ne vlage (%) u berbi) ra~una se prema formuli: 

1)    (prosje~na vlaga standardnih hibrida - vlaga hibrida) X 1,5 

2)    ako je rezultat pozitivan, to zna~i da prijavqeni hibrid ima mawi indeks vlage zrna u odnosu na standardne hibride, 

c)    indeks ~vrsto}e stabqike (%polomqenih + % poleglih biqaka) ra~una se prema formuli: 

1)    (prosje~na ~vrsto}a standardnih hibrida - ~vrsto}a hibrida) X 1,5 

2)    ako je rezultat pozitivan, to zna~i da prijavqeni hibrid ima mawi indeks ~vrsto}e stabqike u odnosu na standardne hibride. 

^lan 33.
(Izvje{tavawe o godi{wim rezultatima ispitivawa) 

(1)    Godi{wi rezultati ispitivawa iz oglednog poqa i laboratorija dostavqaju se podnosiocu Prijave nakon podmirewa tro{kova postupka ispitivawa. Na osnovu dobijenih rezultata podnosilac Prijave du`an je da obavijesti ustanovu koja sprovodi ispitivawe o nastavku ispitivawa sorte do roka odre|enog u ~lanu 22. ovog Pravilnika. 

(2)    Kad se tokom berbe utvrdi da je vlaga zrna ispitivanog hibrida ve}a ili mawa od standardnih hibrida za FAO grupu u kojoj se ispitivao, podnosilac prijave se obavezno obvje{tava o dobijenim rezultatima, a podnosilac Prijave }e odlu~iti o promijeni FAO grupe u skladu sa dobijenim rezultatima. 

(3)    U slu~aju promjene iz stava (2) ovog ~lana, hibrid se mora ispitivati dvije uzastopne godine u istoj FAO grupi. 

GLAVA VI. ISPITIVAWA SORTI SOJE 

^lan 34.
(Podno{ewe prijave) 

Rokovi za podno{ewe Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavawe sorti soje podnose se prema odredbama ~lana 5. ovog Pravilnika. 

^lan 35.
(Koli~ine sjemena i rokovi dostavqawa) 

(1)    Za svaku godinu VCU ispitivawa podnosilac Prijave dostavqa sqede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 1). 

Tabela 1. 

Vrsta 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavqawe sjemena 

Soja 

do 01. marta 

(2)    Za DUS ispitivawa podnosilac Prijave dostavqa u prvoj godini DUS ispitivawa sqede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 2). 

Tabela 2. 

Vrsta 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavqawe sjemena 

Soja 

do 01. marta 

^lan 36.
(Koli~ina sjemena za kontrolni uzorak) 

(1)    U skladu sa odredbama ~lana 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostavqawa sjemena iz ~lana 10. stav (1) ovog Pravilnika, za posqedwu godinu VCU ispitivawa odr`ava~ sorte mora da dostavi i kontrolni uzorak reprodukcionog materijala sorte u nazna~enim koli~inama i rokovima (tabela 1). 

Tabela 1. 

Vrsta 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavqawe sjemena 

Soja 

do 01. marta 

(2)    Na pakovawu se mora nazna~iti kontrolni uzorak, te }e se isti u slu~aju priznavawa sorte koristiti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podnosilac Prijave treba da dostavi sqede}e podatke o sjemenu: 

a)    masu 1000 zrna (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%); 

c)    klijavost sjemena (%); 

d)    normu sjetve (broj klijavih sjemenki/m²). 

(4)    Ispitivawe sorti obavqa se na oglednim mjestima razli~itim po klimatskim, pedolo{kim i drugim svojstvima (tabela 2). 

Tabela 2. 

Vegetacijska grupa 

Broj oglednih mjesta 

000, 00 i 0 

0-I, I i II 

^lan 37.
(Ispitivawe u oglednom poqu) 

(1)    Sjetva soje se obavqa sija~icom u skladu sa zadatom normom sjetve. U zavisnosti od vegetacione grupe zrewa, prijavqene sorte soje se razvrstavaju u dvije grupe: 

a)    vrlo rane (000), (00) i rane (0) sorte; 

b)    sredwe rane (0-I), (I) i kasne (II) sorte soje. 

(2)    Povr{ina parcele iznosi 10 m², a ~ine je 5 redova du`ine 8 m, uz razmak izme|u redova od 25 cm. Razmak izme|u ponavqawa iznosi 2 m. 

(3)    Na po~etku i kraju ogleda sije se najranija sorta standard kao za{titni pojas, koji }e poslu`iti i za uzimawe uzoraka za vlagu na bazi koje se odlu~uje o pravovremenoj `etvi ogleda. 

(4)    Tokom vegetacije utvr|uju se sqede}i podaci: 

a)    datum sjetve i nicawa (na svim oglednim mjestima); 

b)    datum cvatwe (na dva ogledna mjesta); 

c)    visina biqke, visina do 1. mahune, polijegawe (na svim oglednim mjestima); 

d)    datum fiziolo{kog zrewa (na dva ogledna mjesta); 

e)    pucawe mahuna i datum `etve (na svim oglednim mjestima). 

(5)    U ciqu pra}ewa o{te}ewa sorti od ekonomski najzna~ajnijih bolesti u Bosni i Hercegovini, prati se pojava i ocjewuje ja~ina napada sqede}ih bolesti: 

a)    plamewa~a, Peronospora manshurica

b)    bijela trule` stabqike soje, Sclerotinia sclerotiorum

c)    crna pjegavost stabqike i mahuna soje, Diaporthe phaseolorum var. sojae

d)    crna pjegavost stabqike soje, m²

e)    bakterioza, Pseudomonas glycinea

f)    viroze (% oboqelih biqaka). 

(6)    Ja~ina napada bolesti i {teto~ina ocjewuje se na svim oglednim mjestima. 

^lan 38.
(@etva ogleda) 

(1)    @etva svakog ogleda obavqa se kombajnom u jednom danu za svaku sortu u ogledu u svim ponavqawima, u fazi tehnolo{ke zrelosti zrna (13% vlage u zrnu soje, kod sorte u za{titnom pojasu). 

(2)    Tokom `etve na svakoj parceli se utvr|uju prinos zrna i vlaga zrna. 

^lan 39.
(Ispitivawe u laboratoriji) 

(1)    Hemijsko-tehnolo{ke analize obavqaju se u laboratoriji, na kraju svake godine ispitivawa na prosje~nim uzorcima sa jednog oglednog mjesta. 

(2)    Kvalitet zrna soje ispituje se na uzorku mase 0,5 kg. 

(3)    Na prosje~nom uzorku soje obavqaju se sqede}e analize: 

a) hektolitarska masa; 

b)    masa 1 000 zrna; 

c)    sadr`aj uqa; 

d)    sadr`aj bjelan~evina. 

^lan 40.
(Statisti~ka analiza podataka ogleda) 

(1)    Statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgavaju se prirod zrna na bazi 13% vlage zrna, dok se ostala va`na svojstva za priznavawe prikazuju procjenom parametara deskriptivne statistike. 

(2)    Godi{wi rezultati ispitivawa iz oglednog poqa i laboratorija dostavqaju se podnosiocu Prijave nakon podmirewa tro{kova postupka ispitivawa. Na osnovu dobijenih rezultata podnosilac Prijave je du`an da obavijesti ustanovu koja provodi ispitivawe o nastavku ispitivawa sorte do roka odre|enog u ~lanu 35. ovog Pravilnika. 

GLAVA VII. ISPITIVAWA SORTI SUNCOKRETA 

^lan 41.
(Podno{ewe prijave) 

Rokovi za podno{ewe Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavawe sorti suncokreta podnose se prema odredbama ~lana 5. ovog Pravilnika. 

^lan 42.
(Koli~ine sjemena i rokovi dostavqawa) 

(1)    Za svaku godinu VCU ispitivawa podnosilac Prijave dostavqa sqede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 1). 

Tabela 1. 

Vrsta 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavqawe sjemena 

Suncokret 

do 01. marta 

(2)    Za DUS ispitivawa podnosilac Prijave dostavqa u prvoj godini DUS ispitivawa sqede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova(tabela 2). 

Tabela 2. 

Suncokret 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavqawe sjemena 

Hibrid 

Inbred linije 

do 01. februara 

 do 01. februara 

^lan 43.
(Koli~ina sjemena za kontrolni uzorak) 

(1)    U skladu sa odredbama ~lana 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostavqawa sjemena iz ~lana 10. stav (1) ovog Pravilnika, za posqedwu godinu VCU ispitivawa odr`ava~ sorte mora da dostavi i kontrolni uzorak reprodukcionog materijala sorte u nazna~enim koli~inama i rokovima (tabela 1). 

Tabela 1. 

Suncokret 

Potrebna koli~ina sjemena 

Rok za dostavqawe sjemena 

Hibrid 

Inbred linije 

6000 zrna 

do 01. marta 

do 01. marta 

(2)     Na pakovawu se mora nazna~iti kontrolni uzorak, te }e se isti u slu~aju priznavawa sorte koristiti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podnosilac Prijave treba da dostavi sqede}e podatke o sjemenu: 

a)    masu 1000 zrna (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%); 

c)    klijavost sjemena (%). 

(4)    Ispitivawe sorti suncokreta obavqa se na oglednim mjestima razli~itim po klimatskim, pedolo{kim i drugim osobinima (tabela 2). 

Tabela 2. 

Vrsta. 

Broj oglednih mjesta 

Suncokret 

(5)     S obzirom na namjenu, hibridi suncokreta se svrstavaju i ispituju u tri grupe: 

a)    uqni,; 

b)    oleinski; 

c)    proteinski. 

(6)    U Prijavi, podnosilac Prijave treba da navede namjenu hibrida. 

^lan 44.
(Ispitivawe u oglednom poqu) 

(1)    Sjetva suncokreta se obavqa sija~icom na ve}i sklop, a u fazi prvog para stalnih listova suncokret se prorijedi, tako da se ostvari predvi|eni sklop (tabela 1). 

Tabela 1. 

Razmak u redu (cm) 

Biqaka/redu 

Biqaka/parceli (22,4 m²

24 

34 

136 

(2)    Povr{ina parcele iznosi 22,4 m², a ~ine je 4 reda du`ine 8 m, uz razmak izme|u redova od 70 cm. Za obra~un slu`e dva sredwa reda pa prema tome povr{ina obra~unske parcelice iznosi 11,2 m². Razmak izme|u ponavqawa iznosi 2 m. 

(3)    Na po~etku i kraju ogleda sije se najraniji standard kao za{titni pojas, koji }e poslu`iti i za uzimawe uzoraka za vlagu na bazi koje se odlu~uje o pravovremenoj `etvi. 

(4)    Tokom vegetacije utvr|uju se sqede}i podaci: 

a) datum sjetve i nicawa (na svim oglednim mjestima); 

b) datum cvatwe (na jednom oglednom mjestu); 

c) visina biqke (na svim oglednim mjestima); 

d) pre~nik glave (na svim oglednim mjestima); 

e) datum `etve (na svim oglednim mjestima). 

(5)    U ciqu pra}ewa otpornosti suncokreta na ekonomski najzna~ajnije bolesti u Bosni i Hercegovini, u uslovima prirodne infekcije, na lokaciji }e biti postavqen dodatni ogled bez primjene fungicida. 

a)    U rubnim redovima se prati pojava i ocjewuje ja~ina napada sqede}ih bolesti: 

1)    plamewa~u, Plasmopara helianthi

2)    r|u, Puccinia helianthi

3)    sivu pjegavost stabqike, Phomopsis helianthi

4)    crnu pjegavost suncokreta, Phoma macdonaldi

5)    sivu pjegavost lista, Alternaria helianthi

6)    trule`, Sclerotinia sclerotiorum

7)    crnu trule` korijena i stabqike, Sclerotium bataticola

8)    sivu trule`, Botrytis cinerea

b)    Ako se na oglednom poqu utvrdi prisustvo volovoda (Orobanche cumana), ogled se smatra neupotrebqivim. 

c)    Ja~ina napada bolesti i {teto~ina ocjewuje se na svim oglednim mjestima. 

^lan 45.
(@etva ogleda) 

(1)    @etva svakog ogleda obavqa se kombajnom u jednom danu za svaki hibrid u ogledu u svim ponavqawima, u fazi tehnolo{ke zrelosti zrna (9% vlage u zrnu suncokreta, kod hibrida u za{titnom pojasu). 

(2)    Tokom `etve na svakoj parceli se utvr|uju ukupan broj biqaka, prinos zrna i vlaga zrna. 

^lan 46.
(Ispitivawe u laboratoriji) 

(1)    Hemijsko-tehnolo{ke analize obavqaju se u laboratoriji, na kraju svake godine ispitivawa na prosje~nim uzorcima sa jednog oglednog mjesta. 

(2)    Kvalitet zrna ispituje se na uzorku mase 0,5 kg. 

(3)    Analiza sastava masnih kiselina u uqu, kod oleinskih hibrida, radi se iz uzorka sjemena samooplodwe (izolovanih biqaka papirnatim vre}icama). 

(4)    Na prosje~nom uzorku suncokreta obavqaju se sqede}e analize: 

 a)    hektolitarska masa; 

 b)    masa 1 000 zrna; 

 c)    sadr`aj uqa; 

d)    sadr`aj bjelan~evina (na proteinskom i suncokretu za ishranu). 

(5)    Sastav i sadr`aj masnih kiselina (na oleinskom tipu, hibrid koji ima mawe od 80% oleinske kiseline u uqu ne mo`e biti priznat kao oleinski). 

^lan 47.
(Statisti~ka analiza podataka ogleda) 

(1)    Statisti~ki se analiziraju samo podaci sa osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmawe 80% od planiranog sklopa. 

(2)    Ukoliko je za neki hibrid ostvareni sklop mawi od dozvoqenog samo u jednom ponavqawu, taj se podatak zamjewuje prosje~nom vrijedno{}u preostalih ponavqawa. 

(3)    U slu~aju da minimalni dozvoqeni sklop za neki hibrid nije ostvaren u vi{e od jednog ponavqawa, podaci tog hibrida se ne analiziraju, statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgava se prinos zrna na bazi 9% vlage zrna, dok se za ostale va`ne osobine za priznavawe prikazuju procjene parametara deskriptivne statistike. 

(4)    Godi{wi rezultati ispitivawa iz oglednog poqa i laboratorija dostavqaju se podnosiocu prijave nakon podmirewa tro{kova postupka ispitivawa. Na osnovu dobijenih rezultata podnosilac Prijave je du`an da obavijesti ustanovu koja sprovodi ispitivawe o nastavku ispitivawa sorte do roka odre|enog u ~lanu 42. ovog Pravilnika. 

GLAVA VIII. ISPITIVAWA SORTI UQANE REPICE 

^lan 48.
(Podno{ewe Prijave) 

Rokovi za podno{ewe Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavawe sorti za ozimu uqanu repicu podnose se prema odredbama ~lana 5. ovog Pravilnika. 

^lan 49.
(Koli~ina sjemena i rokovi za dostavqawe) 

(1)    Za svaku godinu VCU ispitivawa podnosilac prijave dostavqa sqede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 1). 

Tabela 1 

Vrsta 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavqawe sjemena 

Ozima uqana repica 

do 10. avgusta 

(2)     Za DUS ispitivawa podnosilac Prijave dostavqa u prvoj godini DUS ispitivawa sqede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 2). 

Tabela 2. 

Ozima uqana repica 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavqawe sjemena 

Sorta 

do 15. jula 

Hibrid 

do 15. jula 

Inbred linije 

0,4 

do 15. jula 

^lan 50.
(Koli~ina sjemena za kontrolni uzorak) 

(1)    U skladu sa odredbama ~lana 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostavqawa sjemena iz ~lana 10. stav (1) ovog Pravilnika, za posqedwu godinu VCU ispitivawa odr`ava~ sorte mora da dostavi i kontrolni uzorak reprodukcionog materijala sorte u nazna~enim koli~inama i rokovima (tabela 1). 

Tabela 1. 

Ozima uqana repica 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavqawe sjemena 

Sorta 

do 10. avgusta 

Hibrid 

do 10. avgusta 

Inbred linije 

do 10. avgusta 

(2)    Na pakovawu se mora nazna~iti "kontrolni uzorak", te }e se isti u slu~aju priznavawa sorte koristiti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podnosilac Prijave treba da dostavi sqede}e podatke o sjemenu: 

a)    masu 1000 sjemenki (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%); 

c)    klijavost sjemena (%) ; 

d)    normu sjetve. 

^lan 51.
(Ispitivawe u oglednom poqu) 

(1)    Ispitivawe sorti uqane repice obavqa se u oglednim poqima razli~itim po klimatskim, pedolo{kim i drugim osobinama (tabela 1). 

Tabela 1. 

Vrsta 

Broj oglednih mjesta 

Uqana repica 

(2)    Sjetva uqane repice se obavqa sija~icom u skladu sa zadatom normom sjetve. 

(3)    Povr{ina parcele iznosi 10 m², a ~ine je 5 redova du`ine 8 m, uz razmak izme|u redova od 25 cm. 

(4)    Na po~etku i kraju ogleda sije se najraniji standard kao za{titni pojas, koji }e poslu`iti i za uzimawe uzoraka za vlagu na bazi koje se odlu~uje o pravovremenoj `etvi. 

(5)    Tokom vegetacije utvr|uju se sqede}i podaci: 

a)    datum sjetve i nicawa (na svim oglednim mjestima); 

b)    sklop pri ulasku u zimu i u C1 stadijumu (na svim oglednim mjestima); 

c)    postotak prezimqavawa (na svim oglednim mjestima); 

d)    datum po~etka cvatwe (na dva ogledna mjesta); 

e)    visina biqke do 1. najni`e postrane grane (na svim oglednim mjestima); 

f)    visina cijele biqke (na svim oglednim mjestima); 

g)    polijegawe (na svim oglednim mjestima); 

h)    datum tehnolo{kog zrewa (na svim oglednim mjestima); 

i)    datum `etve (na svim oglednim mjestima). 

(6)    U ciqu pra}ewa o{te}ewa sorti od na ekonomski najzna~ajnije bolesti u Bosni i Hercegovini, prati se pojava i ocjewuje ja~ina napada sqede}ih bolesti: 

a)    tamnosme|a pjegavost, Alternaria spp; 

b)    bijela trule`, Sclerotinia sclerotiorum

c)    suva trule` korijena i stabqike, Phoma lingam

(7)    Ja~ina napada bolesti i {teto~ina na oglednim poqima, tretiranim pesticidima i bez za{tite pesticidima, ocjewuje se na svim oglednim poqima. 

^lan 52.
(@etva ogleda) 

(1)    @etva svakog ogleda obavqa se kombajnom u jednom danu za svaku sortu u ogledu u svim ponavqawima, u fazi tehnolo{ke zrelosti zrna ( 9% vlage u zrnu uqane repice kod sorte u za{titnom pojasu). 

(2)    Tokom `etve na svakoj parceli se utvr|uju prinos zrna i vlaga zrna. 

^lan 53.
(Ispitivawe u laboratoriji) 

(1)    Hemijsko-tehnolo{ke analize obavqaju se u laboratoriji, na kraju svake godine ispitivawa na prosje~nim uzorcima sa jednog oglednog mjesta. 

(2)    Kvalitet zrna ispituje se na uzorku mase 0,5 kg. 

(3)    Na prosje~nom uzorku uqane repice obavqaju se sqede}e analize: 

a)    masa 1 000 zrna; 

b)    sadr`aj uqa; 

c)    sadr`aj masnih kiselina; 

d)    sadr`aj glukozinolata (samo u jednoj godini ispitivawa). 

^lan 54.
(Statisti~ka analiza podataka ogleda) 

(1)    Statisti~ki se analiziraju samo podaci sa osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmawe 80% od planiranog sklopa. 

(2)    Ukoliko je za neku sortu ostvareni sklop mawi od dozvoqenog samo u jednoj repeticiji, taj se podatak zamjewuje prosje~nom vrijedno{}u preostalih repeticija. 

(3)    U slu~aju da minimalni dozvoqeni sklop za neku sortu nije ostvaren u vi{e od jednog ponavqawa, podaci te sorte se ne analiziraju. 

(4)    Statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgava se prinos zrna na bazi 9% vlage zrna, dok se za ostale va`ne osobine za priznavawe prikazuju procjenom parametara deskriptivne statistike. 

(5)    Godi{wi rezultati ispitivawa iz oglednog poqa i laboratorija dostavqaju se podnosiocu prijave nakon podmirewa tro{kova postupka ispitivawa. Na osnovu dobijenih rezultata podnosilac Prijave je du`an da obavijesti ustanovu koja sprovodi ispitivawe o nastavku ispitivawa sorte do roka odre|enog u ~lanu 49. ovog Pravilnika. 

GLAVA IX. ISPITIVAWA SORTI KROMPIRA 

^lan 55.
(Podno{ewe Prijave) 

Rokovi podno{ewa Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavawe sorti za krompir odre|eni su u ~lan 5. ovog Pravilnika. 

^lan 56.
(Koli~ina sjemena i rokovi za dostavqawe) 

Za svaku godinu VCU ispitivawa podnosilac Prijave dostavqa sqede}e koli~ine sjemena krtola do nazna~enih rokova (tabela 1). 

Tabela 1. 

Grupe 

Potrebna koli~ina sjemena (broj krtola) 

Rok za dostavqawe sjemena 

Rane i sredwe rane sorte 

2 000 

do 20. januara 

Sredwe kasne i kasne 

1 600 

do 20. januara 

^lan 57.
(Ogledni lokaliteti) 

Ispitivawe sorti obavqa se u oglednim poqima razli~itim po klimatskim, pedolo{kim i drugim osobinama (tabela 1). 

Tabela 1. 

Grupe 

Broj lokacija 

 Rane i sredwe rane sorte 

 3 

Sredwe kasne i kasne 

^lan 58.
(Ispitivawe u oglednom poqu) 

(1)    Sorte krompira razvrstavaju se prema du`ini vegetacije (od nicawa do fiziolo{kog zrewa) u 4 grupe: 

a)    rane sorte du`ine vegetacije do 90 dana; 

b)    sredwe rane sorte du`ine vegetacije do 100-120 dana; 

c)    sredwe kasne sorte du`ine vegetacije do 120-140 dana; 

d)    kasne sorte du`ine vegetacije do 140 dana. 

(2)    U slu~aju maweg broja sorti razvrstatavaju se sa odgovaraju}im standardima, u dvije grupe: 

a)    rane i sredwe rane sorte; 

b)    sredwe kasne i kasne sorte. 

(3)    Povr{ina osnovne parcele iznosi 22,4 m², a ~ine je 4 reda razmaka 70 cm i du`ine 8 m. Broj biqaka na osnovnoj parceli je 80, a broj biqaka po hektaru je 35.700. Za obra~un slu`e dva sredwa reda, pa prema tome povr{ina obra~unske parcele iznosi 11,2 m²

(4)    Krtole za sadwu moraju biti veli~ine 30 do 55 mm, a sadwu treba obaviti u optimalnom roku za odre|eno podru~je, u redove na odre|enom razmaku uz obavezni razmak izme|u ponavqawa. 

(5)    Tokom vegetacije utvr|uju se sqede}i podaci: 

a)    datum sadwe i nicawa (na svim oglednim mjestima); 

b)    broj biqaka na obra~unskoj parceli 14 dana nakon nicawa (po ponavqawima); 

c)    razvoj biqke 3 do 5 sedmica nakon nicawa (na svim oglednim mjestima); 

d)    datum zrelosti - kada je 40% cime na parceli osu{eno (na svim oglednim mjestima); 

e)    datum va|ewa (na svim oglednim mjestima). 

(6)    Tokom ispitivawa, u oglednom poqu u uslovima prirodne infekcije, prati se pojava i ocjewuje ja~ina napada sqede}ih bolesti: 

a)    bolesti i {tetnici cime: 

1)    viroze; 

2)    plamewa~a, Phytophtora infestans; 

3)    bijela noga, Rhizoctonia solani Kuhn; 

4)    crna pjegavost, Alternaria solani; 

5)    crna noga, Erwinia carotovora; 

6)    {teto~ine lista i biqke. 

b)    bolesti i {teto~ine krtole: 

1)    plamewa~a, Phytophtora infestans; 

2)    krastavost, Streptomyces scabie; 

3)    pra{na krastavost, Spongospora subterrane; 

4)    bijela noga, Rhizoctonia solani; 

5)    {teto~ine krtola. 

(7)    Ukoliko se uo~i pojava drugih bolesti i {teto~ina, treba zabiqe`iti vrijeme pojave i ja~inu napada, a po mogu}nosti i postotak o{te}ewa odnosno umawewa priroda krtola. 

    Ja~ina napada bolesti ocjewuje se na svim oglednim poqima. 

^lan 59.
(Va|ewe ogleda) 

(1)    Va|ewe svakog ogleda obavqa se po zavr{etku vegetacije. 

(2)    Tokom va|ewa utvr|uju se: 

a)    prosje~an broj krtola po biqci (zdravih i bolesnih); 

b)    prosje~na veli~ina krtola (broj i kg) po frakcijama po biqci; 

c)    prinos krtola (kg) po obra~unskoj parceli iz svakog ponavqawa (zdravih i bolesnih). 

^lan 60.
(Ispitivawe u laboratoriji) 

(1)    Hemijsko-tehnolo{ke analize obavqaju se u laboratoriji, u posqedwoj godini ispitivawa, na prosje~nom uzorku (5 kg) formiranom iz svih ponavqawa sa jednog oglednog mjesta. 

(2)    Na prosje~nom uzorku obavqaju se sqede}e analize: 

a)    sadr`aj suve materije; 

b)    sadr`aj skroba; 

c)    sadr`aj redukuju}eg {e}era. 

^lan 61.
(Statisti~ka analiza podataka ogleda) 

(1)    Analiziraju se samo podaci sa osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmawe 80% od planiranog sklopa. 

(2)    Ukoliko je za neku sortu ostvareni sklop mawi od dozvoqenog samo u jednoj repeticiji, taj }e se podatak zamijeniti prosje~nom vrijedno{}u preostalih repeticija. 

(3)    U slu~aju da minimalni dozvoqeni sklop za neku sortu nije ostvaren u vi{e od jednog ponavqawa, podaci te sorte ne}e se analizirati. 

(4)    Statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgavaju se sqede}e osobine: prirod krtola, dok se za ostale va`ne osobine za priznavawe prikazuju procjene parametara deskriptivne statistike. 

(5)    Godi{wi rezultati ispitivawa iz oglednog poqa i laboratorija dostavqaju se podnosiocu Prijave nakon podmirewa tro{kova postupka ispitivawa. Na osnovu dobijenih rezultata podnosilac Prijave je du`an da obavijesti ustanovu koja sprovodi ispitivawe o nastavku ispitivawa sorte do roka odre|enog u roka odre|enog u ~lanu 56. ovog Pravilnika. 

GLAVA X. ISPITIVAWA SORTI [E]ERNE REPE 

^lan 62.
(Podno{ewe Prijave) 

Rokovi za podno{ewe Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavawe sorti za {e}ernu repu odre|eni su u ~lanu 5. ovog Pravilnika. 

^lan 63.
(Koli~ine sjemena i rokovi za dostavqawe) 

(1)    Za svaku godinu VCU ispitivawa, podnosilac Prijave dostavqa 2 kg piliranog sjemena. 

(2)    Sjeme treba dostaviti do 01. marta. 

^lan 64.
(Kontrolni uzorak) 

(1)    U skladu sa odredbama ~lana 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostavqawa sjemena iz ~lana 10. stav (1) ovog Pravilnika, za posqedwu godinu VCU ispitivawa odr`ava~ sorte mora da dostavi i kontrolni uzorak reprodukcionog materijala sorte u koli~inama i rokovima navedenim u tabeli 1. 

Tabela 1. 

[e}erna repa 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavqawe sjemena 

Hibrid 

do 01. marta 

(2)    Na pakovawu se mora nazna~iti kontrolni uzorak, te }e se isti u slu~aju priznavawa sorte koristiti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podnosilac Prijave treba da dostavi sqede}e podatke o sjemenu: 

a)    masu 1000 sjemenki (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%) ; 

c)    klijavost sjemena (%). 

^lan 65.
(Ispitivawe u oglednom poqu) 

(1)    Ispitivawe sorti obavqa se na maksimalno 4 ogledna mjesta razli~ita po klimatskim, pedolo{kim i drugim osobinama. 

(2)    Sjetva se obavqa sija~icom na ve}i sklop od odre|enog. U fazi 2-3 para stalnih listova prorijedi se, tako da se ostvari predvi|eni sklop (tabela 1). 

Tabela 1. 

Razmak u redu (cm) 

Biqaka/redu 

Biqaka/parceli (16 m²

22 

37 

148 

(3)     Povr{ina parcele iznosi 16 m², a ~ine ju 4 reda du`ine 8 m, uz razmak izme|u redova od 50 cm. Razmak izme|u ponavqawa iznosi 2 m. Na po~etku i kraju ogleda siju se 4 reda standarda kao za{titni pojas. 

(4)    Tokom vegetacije utvr|uju se sqede}i podaci: 

a)    datum sjetve i nicawa; 

b)    datum zatvarawa redova; 

c)    ja~ina napada pjegavosti lista (Cercospora beticola); 

d)    broj ranih i kasnih proraslica; 

e)    datum va|ewa. 

(5)    Tokom ispitivawa, na oglednim lokacijama u uslovima prirodne infekcije, prati se pojava i ocjewuje ja~ina napada pjegavosti lista (Cercospora beticola). 

    Ja~ina napada bolesti i {teto~ina ocjewuje se na svim oglednim poqima. 

^lan 66.
(Va|ewe ogleda) 

(1)    Va|ewe svakog ogleda obavqa se u jednom danu za svaki hibrid u svim ponavqawima u vrijeme tehnolo{ke zrelosti korijena. Tada se utvr|uje broj i masa korijena po parceli. 

(2)    U slu~aju ru~nog va|ewa, vade se dva sredwa reda te se nakon va|ewa pristupa odsjecawu gorweg dijela sa li{}em, a zatim se utvr|uje broj i masa korijena po parceli. Za potrebe hemijske analize uzima se prosje~ni uzorak (oko 50 korjenova). 

^lan 67.
(Ispitivawe u laboratoriji) 

(1)    Hemijsko-tehnolo{ke analize obavqaju se u svakoj godini ispitivawa, na prosje~nim uzorcima sa svih parcelica, ponavqawa i oglednih mjesta. 

(2)    Svi uzorci jedne lokacije analizira}e se u istoj laboratoriji po mogu}nosti najbli`oj oglednoj lokaciji. 

(3)    Repu treba dostaviti u laboratoriju istog dana kada je izva|ena. 

(4)    Na svakom uzorku utvr|uje se: 

a)    masa korijena (bruto i neto); 

b)    sadr`aj {e}era, kalijuma, natrijuma i amino-nitrogena. 

^lan 68.
(Statisti~ka analiza podataka ogleda) 

(1)    Analiziraju se samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmawe 80% od planiranog sklopa. 

(2)    Ukoliko je za neki hibrid ostvareni sklop mawi od dozvoqenog samo u jednoj repeticiji, taj se podatak zamjewuje prosje~nom vrijedno{}u preostalih repeticija. 

(3)    U slu~aju da minimalni dozvoqeni sklop za neki hibrid nije ostvaren u vi{e od jednog ponavqawa, podaci tog hibrida se ne analiziraju. 

(4)    Statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgavaju se slijede}a svojstva: 

a)    sadr`aj {e}era; 

b)    prinos korijena i prinos ~istog {e}era; 

c)    za ostala va`na svojstva za priznavawe prikazuju procjene parametara deskriptivne statistike. 

(5)    Godi{wi rezultati ispitivawa iz oglednog poqa i laboratorija dostavqaju se podnosiocu Prijave nakon podmirewa tro{kova postupka ispitivawa. Na osnovu dobijenih rezultata podnosilac Prijave je du`an da obavijesti ustanovu koja sprovodi ispitivawe o nastavku ispitivawa sorte do roka odre|enog u ~lanu 63. ovog Pravilnika. 

GLAVA XI. ISPITIVAWA SORTI TRAVE I LEGUMINOZE ZA   VOLUMINOZNU MASU 

^lan 69.
(Podno{ewe Prijave) 

(1)    Rokovi za podno{ewe Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavawe sorti trava i leguminoza odre|eni su u ~lanu 5. ovog Pravilnika. 

(2)    Prema du`ini vegetacije, trave i leguminoze svrstavamo u sqede}e grupe: 

a)    jednogodi{we vrste 

1)    sa jednim otkosom
Inkarnatka (Trifolium incarnatum L.

2)    sa vi{e otkosa
Talijanski quq (Lolium multiflorum Lam. Spp. Westerwoldicum)
Aleksandrijska djetelina (
Trifolium alexandrinum L.)
Perzijska djetelina (
Trifolium resupinatum L.)
Sirak (
Sorghum vulgare)
Sudanska trava (
Sorghum vulgare var, sudanehsis

b)    dvogodi{we vrste 

    Talijanski quq (Lolium multiflorum Lam.) 

    Crvena djetelina (Trifolium pratense L.

c)    vi{egodi{we vrste 

1)    rosuqa bijela (Agrostis gigantea (Roth

2)    francuski quq (Arrhenatherum elatius (L.) Beauv.

3)    stoklasa (Bromus L.

Klup~asta o{trica (Dactylis glomerata L.

Trstikasta vlasuqa (Festuca arundinacea Shreber

Livadska vlasuqa (Festuca pratensis Huds.

Vlasuqa nacrvena (Festuca rubra L.

Vlasuqa ov~ja (Festuca ovina L.

Livadska vlasuqa x Talijanski quq 

(Festuca pratensis Huds. x Lolium multiflorum Lam.) 

Engleski quq (Lolium perenne L.

Ma~ji repak (Phleum pratense L.

Livadska vlaswa~a (Poa pratensis L.

Obi~na vlaswa~a (Poa trivialis L.

Zlatno`uta zobika (Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.

Lisi~ji repak (Alopecurus pratensis L.

Lucerna (Medicago sativa

Bijela djetelina (Trifolium repens L.

Smiqkita (Lotus corniculatus L.

Esparzeta (Onobrychis viciifolia Scop.

[vedska djetelina (Trifolium hybridum L.

Duwica (Medicago lupulina L.

Zuba~a (Cynodon dactylon L.

Krestac (Cynosorus cristatus L.) 

^lan 70.
(Koli~ina sjemena i rokovi za dostavqawe) 

(1)    Za svaku godinu VCU ispitivawa vrsta navedenih u ~lanu 69. stav (2) ovog Pravilnika, podnosilac Prijave dostavqa sjeme do 10. avgusta (tabela 1). 

Tabela 1. 

Du`ina vegetacije 

Dostavqawe sjemena 

Jednogodi{we vrste 

Dvogodi{we vrste 

Vi{egodi{we vrste 

Za svaku godinu ispitivawa 1kg, 

Za cijeli ciklus (2 god.) ispitivawa 1kg Za cijeli ciklus (2 god.) ispitivawa 1kg * 

(2)     Za DUS ispitivawa podnosilac Prijave dostavqa u prvoj godini DUS ispitivawa sqede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 2). 

Tabela 2. 

Vrsta 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavqawe sjemena 

Lucerka 

2,5 

do 10. januara 

Bijela djetelina 

1,5 

do 10. januara 

Crvena djetelina 

1,5 

do 10. januara 

Trave 

2,5 

do 10. januara 

Smiqkita 

2,5 

do 10. januara 

(3)     Ispitivawe sorti obavqa se na mawmawe 2 ogledna mjesta razli~ita po klimatskim, pedolo{kim i drugim osobinama. 

^lan 71.
(Kontrolni uzorak) 

(1)    U skladu sa odredbama ~lana 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostavqawa sjemena iz ~lana 10. stav (1) ovog Pravilnika, za posqedwu godinu VCU ispitivawa odr`ava~ sorte mora da dostavi i kontrolni uzorak reprodukcionog materijala sorte u koli~inama i rokovima navedenim u tabeli 1. 

Tabela 1. 

Vrste 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavqawe sjemena 

za sve vrste iz ~lana 65. ovog Pravilnika 

do 10. avgusta 

(2)     Na pakovawu se mora nazna~iti kontrolni uzorak, te }e se isti u slu~aju priznavawa sorte koristiti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podnosilac Prijave treba da dostavi sqede}e podatke o sjemenu: 

a)    masu 1000 sjemenki (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%); 

c)    klijavost sjemena (%) ; 

d)    normu sjetve (broj klijavih sjemenki/m²). 

^lan 72.
(Ispitivawe u oglednom poqu) 

(1)    Sjetva se obavqa sija~icom prema prethodno napravqenoj {emi u 4 ponavqawa, a u slu~aju kada je broj ~lanova izuzetno malen, mo`e biti i ve}i broj ponavqawa. 

(2)    Povr{ina parcele iznosi 10 m², a ~ine je 10 redova du`ine 8 m, uz razmak izme|u redova od 12, 5 cm. 

(3)    Razmak uzme|u parcela unutar ponavqawa iznosi 40 cm, a izme|u ponavqawa 2 m. (4) Povr{ina parcela kod ogleda za sirak i sudansku travu iznosi 16 m², du`ina je 8 m, a {irina 2 m. Na po~etku i kraju ogleda sije se standard kao za{titni pojas. 

(4)    Za sjetvu se upotrebqavaju sqede}e norme sjetve osim ako prijavqiva~ ne predlo`i druga~ije (tabela 1). 

Tabela 1. 

Vrsta 

kg/ha 

Inkarnatka (Trifolium incarnatum L.

Talijanski quq (Lolium multiflorum Lam. Spp. westerwoldicum

Aleksandrijska djetelina (Trifolium alexandrinum L.

Perzijska djetelina (Trifolium resupinatum L.

Talijanski quq (Lolium multiflorum Lam.) 

Crvena djetelina (Trifolium pratense L.

Rosuqa bijela (Agrostis gigantea (Roth)) 

Francuski quq (Arrhenatherum elatius (L.) Beauv.

Stoklasa (Bromus L.

Klup~asta o{trica (Dactylis glomerata L.

Trstikasta vlasuqa (Festuca arundinacea Shreber

Livadska vlasuqa (Festuca pratensis Huds.

Vlasuqa nacrvena (Festuca rubra L.

Vlasuqa ov~ja (Festuka ovina

Livadska vlasuqa x Talijanski quq 

(Festuca pratensis Huds. x Lolium multiflorum Lam.) 

Engleski quq (Lolium perenne L.

Vestervoldski quq 

Ma~ji repak (Phleum pratense L.

Livadska vlaswa~a (Poa pratensis L.

Obi~na vlaswa~a (Poa trivialis L.

Zlatno`uta zobika (Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.

Lisi~ji repak (Alopecurus pratensis L.

Lucerna (Medicago sativa

Bijela djetelina (Trifolium repens L.

Smiqkita (Lotus corniculatus L.

Smiqkita ro{kasta 

Smiqkita mo~varna 

Esparzeta (Onobrychis viciifolia Scop.

[vedska djetelina (Trifolium hybridum L.

Duwica (Medicago lupulina L.

Sirak (sorghum vulgare

Sudanska trava (sorghum vulgare var. Sudanehsis

Galeoa sp.  

Pahovka rana 

Krestac (Cynosorus cristatus L.) 

Bqe{tac 

20-25  

35-45  

25  

18-20 

30-40  

22  

12 

40  

50  

30  

40  

50  

40  

15  

35  

 

 

35  

40  

20  

30  

30  

10-15  

20-25  

20  

16  

15  

20  

14  

20  

18-24  

12-18  

18-30  

25-30  

50  

30  

25 

 * neoguqenog sjemena 160 - 200 kg, a oguqenog 80 - 100 kg/ha 

(5)    Tokom vegetacije utvr|uju se sqede}i podaci: 

a)    datum sjetve i datum nicawa; 

b)    prazna mjesta nakon nicawa; 

c)    ocjena o prezimqavawu; 

d)    po~etak klasawa (trave), cvjetawa (leguminoze); 

e)    po~etak metli~awa (Sirak i Sudanska trava); 

f)    polijegawe; 

g)    lisnatost (odnos lista i stabqike u % kod leguminoza); 

h)    visina biqke u ko{wi (cm); 

i)    zakorovqenost; 

j)    datum ko{we; 

k)    regeneracija nakon ko{we. 

(6)    Za vrijeme trajawa ispitivawa biqe`e se i pojave koje mogu uticati na same oglede. 

^lan 73.
(Kosidba ogleda) 

(1)    Kosidba ogleda obavqa se kombajnom. 

(2)    Leguminoze se u prvom otkosu, prve godine ogleda, kose u cvatwi (50% biqaka) na visinu od 7-10 cm. Naredni otkosi se obavqaju u po~etku cvatwe (5-10 % biqaka ) na visinu od 3-5 cm. 

(3)    Zadwi otkos se obavqa 10-15 dana prije o~ekivanog mraza sa ne{to du`im periodom vegetacije (40 i vi{e dana). 

(4)    Trave se kose od po~etka klasawa (pojavom prvih klasova) na visinu od 6 - 8 cm. 

(5)    Visoke trave kose se svake 4 sedmice, a niske svakih 6 sedmica. 

(6)    Tokom ko{we voluminozne krme utvr|uju se, na svakoj parceli: 

a)    prirod zelene krme (kg/parceli); 

b)    suva materija (%) iz prosje~nog uzorka za svaku sortu. 

(7)    U ciqu pra}ewa otpornosti sorti na ekonomski najzna~ajnije bolesti u Bosni i Hercegovini u uslovima prirodne infekcije, tokom ispitivawa sorti prati se pojava i ocjewuje ja~ina napada sqede}ih bolesti: 

a)    Trave: 

1)    Erysiphe graminis

2)    Puccinia spp

3)    Fusarium spp

b)    Leguminoze: 

1)    Erysiphe polygoni, 

2)    Peronospora trifoliorum. 

c)    Ukoliko se uo~i pojava drugih bolesti i {teto~ina treba zabiqe`iti vrijeme pojave i ja~inu napada. 

^lan 74.
(Ispitivawe u laboratoriji) 

(1)    Hemijsko-tehnolo{ke analize obavqaju se u laboratoriji, na prosje~nim uzorcima sa jedne lokacije. 

(2)    Na uzorcima se odre|uje sadr`aj: 

a)    suve materije; 

b)    sirovih bjelan~evina; 

c)    vlakana; 

d)    masti; 

e)    pepela i NET

f)    probavqivost. 

^lan 75.
(Statisti~ka analiza podataka ogleda) 

(1)    Statisti~ki }e se analizirat i samo podaci sa osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmawe 80% od planiranog sklopa. 

(2)    Ukoliko je za neku sortu ostvareni sklop mawi od dozvoqenog samo u jednoj repeticiji, taj }e se podatak zamijeniti prosje~nom vrijedno{}u preostalih repeticija. 

(3)    U slu~aju da minimalni dozvoqeni sklop za neku sortu nije ostvaren u vi{e od jednog ponavqawa, podaci te sorte ne}e se analizirati. 

a)    Statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgava se prinos zelene krme na suhu materiju, dok se za ostale va`ne osobine za priznavawe prikazuju parametrima deskriptivne statistike. 

(4)    Godi{wi rezultati ispitivawa iz oglednog poqa i laboratorija dostavqaju se podnosiocu Prijave nakon podmirewa tro{kova postupka ispitivawa. 

GLAVA XII. ISPITIVAWA SORTI SIRKA ZA VOLUMINOZNU KRMU I SUDANSKE TRAVE 

^lan 76.
(Podno{ewe Prijave) 

Rokovi za podno{ewe Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavawe sorti sirka za voluminoznu krmu i sudansku travu odre|eni su u ~lanu 5. ovog Pravilnika. 

^lan 77.
(Koli~ina sjemena i rokovi za dostavqawe) 

Za svaku godinu ispitivawa, dostavqa se 3 kg sjemena. Sjeme se dostavqa do 01. marta. 

^lan 78.
(Kontrolni uzorak) 

(1)    U skladu sa odredbama ~lana 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostavqawa sjemena iz ~lana 10. stav (1) ovog Pravilnika, za posqedwu godinu VCU ispitivawa odr`ava~ sorte mora da dostavi i kontrolni uzorak reprodukcionog materijala sorte u koli~inama i rokovima navedenim u tabeli 1. 

Tabela 1. 

Vrsta 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavqawe sjemena 

Sirak 

Sudanska trava 

do 01. marta 

do 01. marta 

(2)     Na pakovawu se mora nazna~iti kontrolni uzorak, te }e se isti u slu~aju priznavawa sorte koristiti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podnosilac Prijave treba da dostavi sqede}e podatke o sjemenu: 

a)    masu 1000 sjemenki (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%) ; 

c)    klijavost sjemena (%). 

(4)    Ispitivawe hibrida sirka za voluminoznu krmu i sudanske trave obavqa se na dvije lokacije, razli~ite po klimatskim, pedolo{kim i drugim osobinama. 

^lan 79.
(Ispitivawe u oglednom poqu) 

(1)    Povr{ina osnovne parcele iznosi 16 m², a ~ine je 4 reda du`ine 8 m, uz razmak izme|u redova od 50 cm. Razmak sjemenki unutar reda za sirak i sudansku travu iznosi 10 cm. 

(2)    Sudanska trava se sije sa utro{kom sjemena 20 - 30 kg/ha, a sirak za voluminoznu krmu 20 - 25 kg/ha. Razmak izme|u ponavqawa iznosi 2 m. 

(3)    Na po~etku i kraju ogleda siju se 4 reda standarda kao za{titni pojas. 

Tokom vegetacije utvr|uju se sqede}i podaci: 

a)    datum sjetve; 

b)    datum nicawa; 

c)    datum po~etka metli~awa; 

d)    visina biqaka; 

e)    polijegawe; 

f)    datum ko{we. 

(4)    Za vrijeme trajawa ispitivawa biqe`e se i pojave koji mogu uticati na same oglede. 

^lan 80.
(Kosidba ogleda) 

(1)    Prvi otkos kosi se do faze mlije~no-vo{tanog zrewa ako je usjev za sila`u, odnosno po~etkom metli~awa ako je usjev za zelenu krmu. 

(2)    Drugi otkos se kosi nakon 6 sedmica. Ko{wa svakog ogleda obavqa se u jednom danu za svaku sortu u ogledu u svim ponavqawima. 

(3)    Nakon ko{we utvr|uje se, na svakoj parceli na svim lokacijama: prirod zelene krme (kg/parceli) i suva materija (%). 

(4)    Tokom ispitivawa, na oglednim lokacijama u uslovima prirodne infekcije, prati se pojava i ocjewuje ja~ina napada pjegavosti lista (Helminthosporium spp) na svim oglednim poqima. 

(5)    Ukoliko se uo~i pojava drugih bolesti i {teto~ina treba zabiqe`iti vrijeme pojave i ja~inu napada. 

^lan 81.
(Ispitivawe u laboratoriji) 

(1)    Hemijsko-tehnolo{ke analize se obavqaju u prvoj godini ispitivawa, na prosje~nim uzorcima s jedne lokacije, neposredno nakon svake ko{we. 

(2)    Na uzorcima se odre|uje sadr`aj: 

a)    suve materije; 

b)    sirovih bjelan~evina; 

c)    vlakana; 

d)    masti; 

e)    pepela; 

f)    NET

g)    probavqivosti. 

^lan 82.
(Statisti~ka analiza podataka ogleda) 

(1)    Statisti~ki se analiziraju samo podaci sa osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmawe 80% od planiranog sklopa. 

(2)    Ukoliko je za neki hibrid ostvareni sklop mawi od dozvoqenog samo u jednoj repeticiji, taj }e se podatak zamijeniti prosje~nom vrijedno{}u preostalih repeticija. 

(3)    U slu~aju da minimalni dozvoqeni sklop za neku sortu nije ostvaren u vi{e od jednog ponavqawa, podaci te sorte ne}e se analizirati. 

(4)    Statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgava se prinos voluminozne krme na suvu materiju, dok se za ostala va`na svojstva za priznavawe prikazuju parametri deskriptivne statistike. 

(5)    Godi{wi rezultati ispitivawa iz oglednog poqa i laboratorija dostavqaju se podnosiocu Prijave nakon podmirewa tro{kova postupka ispitivawa. Na osnovu dobijenih rezultata podnosilac Prijave je du`an da obavijesti ustanovu koja sprovodi ispitivawe o nastavku ispitivawa sorte do roka odre|enog u ~lanu 77. ovog Pravilnika. 

GLAVA XIII. ISPITIVAWA SORTI KRMNIH ME\UUSJEVA 

^lan 83.
(Grupe krmnih me|uusjeva) 

Prema vremenskom periodu u kojem zauzimaju orani~nu povr{inu, razlikujemo sqede}e grupe krmnih me|uusjeva: 

a) Jari usjevi: 

Sto~ni bob (Vicia faba L.

Bijela slatka lupina (Lupinus albus L.

Grahorica obi~na (Vicia sativa L.

Sto~na repica (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs 

Uqana repica (Brassica napus L. var. napus

Uqana rotkva (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Goru{ica (Sinapis alba L.

Facelija (Phacelia tanacetofolia Benth.

Sto~ni gra{ak (Pisum sativum

Sto~na repa (Beta vulgaris

Sto~na keleraba (Brasica napus ssp. Rapifera

Sto~ni keq (Brasica olerace var. acephala

Kupusna uqana repica (Brassica napus oleifera

b) Ozimi usjevi: 

Sto~ni gra{ak (Pisum sativum

Grahorica obi~na (Vicia sativa L.

Grahorica panonska (Vicia pannonica Crantz.) 

Ozima grahorica (Vicia villosa Roth.

Ogr{tica (Brasica rapa oleifera

Uqana repica (Brassica napus L. var. napus). 

^lan 84.
(Podno{ewe Prijave) 

Rokovi za podno{ewe Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavawe sorti za krmne me|uusjeve odre|eni su u ~lanu 5. ovog Pravilnika. 

^lan 85.
(Koli~ina sjemena i rokovi za dostavqawe) 

(1)    Za svaku godinu VCU ispitivawa, dostavqa se sqede}a koli~ina sjemena: 

    sto~ni bob - 8 kg, sto~ni gra{ak - 8 kg, lupina - 6 kg, grahorice - 4 kg, a za ostale kulture 1 kg sjemena. Sjeme treba dostaviti 10. februara u slu~aju proqetne sjetve, odnosno 10. avgusta u slu~aju sjetve u kasno qeto. 

(2)    Za DUS ispitivawa podnosilac Prijave dostavqa u prvoj godini DUS ispitivawa sqede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 2). 

Tabela 2. 

Vrsta 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavqawe sjemena 

Sto~ni gra{ak 

do 15. januara 

Sto~ni gra{ak 

Grahorica ozima 

2,5 

do 15. januara 

 do 20. avgusta 

^lan 86.
(Kontrolni uzorak) 

(1)    U skladu sa odredbama ~lana 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostavqawa sjemena iz ~lana 10. stav (1) ovog Pravilnika, za posqedwu godinu VCU ispitivawa odr`ava~ sorte mora da dostavi i kontrolni uzorak reprodukcionog materijala sorte u koli~inama i rokovima navedenim u tabeli 1. 

Tabela 1. 

Vrste 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavqawe sjemena 

Sto~ni bob 

Ozimi i jari sto~ni gra{ak 

Lupine 

Grahorice 

do 10. februara 

do 10. avgusta /10. februara 

do 10. februara 

do 10. februara 

(2)    Na pakovawu se mora nazna~iti kontrolni uzorak, te }e se isti u slu~aju priznavawa sorte koristiti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podnosilac Prijave treba da dostavi sqede}e podatke o sjemenu: 

a)    masu 1000 sjemenki (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%); 

c)    klijavost sjemena (%) ; 

d)    normu sjetve (broj klijavih sjemenki/m²). 

(4)    Ispitivawe sorti obavqa se u najmawe 2 ogledna mjesta razli~itim po klimatskim, pedolo{kim i drugim osobinama. 

^lan 87.
(Ispitivawe u oglednom poqu) 

(1)    Povr{ina parcele iznosi 10 m², a ~ine je 10 ili 5 redova du`ine 8 m, uz razmak izme|u redova od 12,5 - 25 cm. Razmak izme|u parcela unutar ponavqawa iznosi 40 cm, a izme|u ponavqawa 2 m. 

(2)    Na po~etku i kraju ogleda sije se standard kao za{titni pojas, koji }e poslu`iti i za uzimawe uzoraka na osnovu kojih se odlu~uje o pravovremenom skidawu ogleda. 

(3)    Za sjetvu se upotrebqavaju sqede}e norme sjetve (tabela 1). 

Tabela 1. 

Vrsta 

Sjemena (kg/ha) 

Sklop (biqaka/m²

Jari usjevi 

   

Sto~ni bob 

150-350 

40-50 

Bijela slatka lupina 

  

 100 

Grahorica obi~na 

100-150 

170-200 

Sto~na repica - jara 

10-12 

200 

Uqana repica - jara 

10-15 

200 

Uqana rotkva 

25 

200 

Goru{ica 

20 

200 

Facelija 

30 

400-500 

Sto~ni gra{ak 

100-200 

100 

Sto~na repa 

8-9 

Sto~na keleraba 

3-4 

  

Sto~ni keq 

2-2,5 

  

Kupusna uqana repica 

12-14 

  

Ozimi usjevi 

   

Grahorica obi~na 

100 

250-300 

Grahorica panonska 

100 

250-300 

Ozima grahorica 

100 

250-300 

Sto~na repica 

10-12 

120-160 

Ozimi sto~ni gra{ak 

100-200 

100 

Ogr{tica 

12-15 

80-100 

Uqana repica 

10-15 

80-100 

(4)     Tokom vegetacije utvr|uju se sqede}i podaci: 

a)     datum sjetve i datum nicawa; 

b)     prazna mjesta nakon nicawa; 

c)     prazna mjesta pred zimu i u proqe}e (za ozime vrste); 

d)     ocjena o prezimqavawu (za ozime vrste); 

e)     po~etak vegetacije (za ozime vrste); 

f)     pokrivenost parcele; 

g)     po~etak cvatwe (kod facelije po~etak i kraj cvatwe); 

h)     polijegawe; 

i)     visina biqaka; 

j)     datum tehnolo{ke zrelosti; 

k)     datum `etve. 

(5)    Za vrijeme trajawa ispitivawa biqe`e se i pojave koje mogu uticati na same oglede. 

^lan 88.
(Skidawe ogleda) 

(1)    Tokom ko{we odnosno va|ewa koje se obavqa u jednom danu za svaku sortu u ogledu u svim ponavqawima, na svakoj parceli se utvr|uju: 

a)    prinos zelene krme, zrna ili korijena (kg/parceli) u zavisnosti od kulture; 

b)    suva materija (%), te vlaga zrna u zavisnosti od kulture. 

(2)    U ciqu pra}ewa otpornosti sorti na ekonomski najzna~ajnije bolesti u Bosni i Hercegovini, u uslovima prirodne infekcije, tokom ispitivawa sorti prati se pojava i ocjewuje ja~ina napada bolesti. 

(3)    Ja~ina napada bolesti ocjewuje se na svim oglednim poqima. 

^lan 89.
(Ispitivawe u laboratoriji) 

(1)    Hemijsko-tehnolo{ke analize obavqaju se u laboratoriji, u prvoj godini ispitivawa, na prosje~nim uzorcima sa jedne lokacije. 

(2)    Na uzorcima se odre|uje sadr`aj: 

a) suve materije; 

b)    sirovih bjelan~evina; 

c)    vlakana; 

d)    masti; 

e)    pepela 

f)    NET

^lan 90.
(Statisti~ka analiza podataka ogleda) 

(1)    Statisti~ki se analiziraju samo podaci sa osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmawe 80% od planiranog sklopa. 

(2)    Ukoliko je za neku sortu ostvareni sklop mawi od dozvoqenog samo u jednoj repeticiji, taj }e se podatak zamijeniti prosje~nom vrijedno{}u preostalih repeticija. 

(3)    U slu~aju da minimalni dozvoqeni sklop za neku sortu nije ostvaren u vi{e od jednog ponavqawa, podaci te sorte ne}e se analizirati. 

(4)    Statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgavaju se prinos zelene krme i prinos suve materije, dok se za ostale va`ne osobine za priznavawe prikazuju parametri deskriptivne statistike. 

(5)    Godi{wi rezultati ispitivawa iz oglednog poqa i laboratorija dostavqaju se podnosiocu Prijave nakon podmirewa tro{kova postupka ispitivawa. Na osnovu dobijenih rezultata podnosilac Prijave je du`an da obavijesti ustanovu koja sprovodi ispitivawe o nastavku ispitivawa sorte do rokova odre|enih u ~lanu 85. ovim Pravilnikom. 

GLAVA XIV. ISPITIVAWA SORTI PREDIVOG I UQANOG LANA 

^lan 91.
(Podno{ewe Prijave) 

Rokovi za podno{ewe Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavawe sorti za predivi i uqani lan odre|eni su u ~lanu 5. ovog Pravilnika. 

^lan 92.
(Koli~ina sjemena i rok za dostavqawe) 

Za svaku godinu ispitivawa podnosilac Prijave dostavqa 3 kg sjemena. Sjeme se dostavqa do 01. marta. 

^lan 93.
(Kontrolni uzorak) 

(1)    U skladu sa odredbama ~lana 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostavqawa sjemena iz ~lana 10. stav (1) ovog Pravilnika, za posqedwu godinu VCU ispitivawa odr`ava~ sorte mora da dostavi i kontrolni uzorak reprodukcionog materijala sorte u koli~inama i rokovima navedenim u tabeli 1. 

Tabela 1. 

Vrste 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavqawe sjemena 

Predivi lan 

Uqani lan 

do 1. marta . 

do 10. marta 

(2)     Na pakovawu se mora nazna~iti kontrolni uzorak, te }e se isti u slu~aju priznavawa sorte koristiti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podnosilac prijave dostavqa sqede}e podatke o sjemenu: 

a)    masu 1000 sjemenki (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%) ; 

c)    klijavost sjemena (%). 

(4)    Ispitivawe sorti obavqa se na najmawe 2 ogledna mjesta razli~itim po klimatskim, pedolo{kim i drugim osobinama. 

Odjeqak A - ISPITIVAWE SORTI PREDIVOG LANA 

^lan 94.
(Ispitivawe u oglednom poqu) 

(1)    Sjetva se obavqa sija~icom na kona~ni sklop. Povr{ina parcele iznosi 10 m², a ~ine je 10 redova du`ine 8 m, uz razmak izme|u redova od 12,5 cm. Razmak izme|u parcela unutar ponavqawa iznosi 50 cm, a izme|u ponavqawa 2 m. Sklop u `etvi treba biti 1800 biqaka/m². Na po~etku i na kraju ogleda sije se standardna sorta kao za{titni pojas. 

(2)    Tokom vegetacije, utvr|uju se sqede}i podaci: 

a)    datum sjetve i datum nicawa; 

b)    datum pune cvatwe; 

c)    polijegawe; 

d)    visina biqaka; 

e)    tehni~ka du`ina stabqike - (od kotiledonovog ~vora, do po~etka granawa); 

f)    pre~nik stabqike - (u sredini tehni~ke du`ine stabqike); 

g)    datum tehnolo{ke zrelosti; 

h)    datum `etve (~upawa); 

i)    prinos vazdu{nosuve stabqike sa sjemenom. 

(3)    U ciqu pra}ewa o{te}ewa sorti predivog lana, od ekonomski najzna~ajnije bolesti, prati se pojava i ocjewuje ja~ina napada bolesti: Fusarium lini Boll. - venu}e lana. 

(4)    Ja~ina napada bolesti i {teto~ina na ocjewuje se na svim oglednim poqima. 

^lan 95.
(@etva ogleda) 

(1)    @etva (~upawe) svakog ogleda obavqa se ru~no, ili mehanizovano ~upa~em u jednom danu za svaku sortu u ogledu u svim ponavqawima, u fazi tehnolo{ke zrelosti stabqike lana (zeleno-`uta, ili `uto-zelena faza zrelosti). 

(2)    Tokom `etve na svakoj parceli se utvr|uje sklop biqaka/m²

(3)    Nakon `etve, po~upana stabqika lana ostaje u traci na povr{ini tla, radi su{ewa. Nakon su{ewa stabqika se sakupqa sa parcela u snopove, a potom se transportuje na preradu. 

^lan 96.
(Ispitivawe u preradi) 

(1)    Sa ogledne parcele uzima se uzorak za ispitivawe sa povr{ine od 1 m²

(2)    Vazdu{nosuva stabqika lana sa sjemenom dovozi se u suvi (natkriveni) prostor, va`e se ukupni prinos lana sa svih parcelica, te uskladi{ti do mo~ewa. 

(3)    Ozna~ena stabqika ide na mo~ewe (maceraciju) u bazen. 

(4)    Nakon obavqenog mo~ewa (kada se lako odvaja vlakno od drvenastog dijela stabqike), izmo~ena stabqika se vadi iz mo~ila (bazena), su{i prirodnim putem, a potom ponovo ve`e u snopove. 

(5)    Iz mo~ene vazdu{nosuve stabqike izdvaja se vlakno na isti na~in kao u preradi, a potom se va`e za svaku parcelicu. 

Odjeqak B - ISPITIVAWE SORTI UQANOG LANA 

^lan 97.
(Ispitivawe u oglednom poqu) 

(1)    Sjetva se obavqa sija~icom na kona~ni sklop. Povr{ina parcele iznosi 10 m², a ~ine je 10 redova du`ine 8 m, uz razmak izme|u redova od 12,5 cm. Razmak izme|u parcela unutar ponavqawa iznosi 50 cm, a izme|u ponavqawa 2 m. Sklop u `etvi treba biti 600 do 1000 biqaka/m². Na po~etku i na kraju ogleda sije se standard kao za{titni pojas. 

(2)    Tokom vegetacije utvr|uju se sqede}i podaci: 

a)    datum sjetve, datum nicawa, datum pune cvatwe, polijegawe; 

b)    ukupna visina biqaka; 

c)    du`ina stabqike (od kotiledonovog ~vora, do po~etka granawa); 

d)    broj tobolaca po biqci; 

e)    pre~nik stabqike (u sredini stabqike, izme|u kotiledonova ~vora i prve rodne grane); 

f)    datum tehnolo{ke zrelosti; 

g)    datum `etve; 

h)    prinos zrna; 

i)    sadr`aj vlage (%). 

(3)    U ciqu pra}ewa o{te}ewa sorti od ekonomski najzna~ajnijih bolesti, prati se pojava i ocjewuje ja~ina napada bolesti: Fusarium lini Boll. - venu}e lana. 

(4)    Ja~ina napada bolesti i {teto~ina, ocjewuje se na svim oglednim poqima. 

^lan 98.
(@etva ogleda) 

(1)    @etva svakog ogleda obavqa se kombajnom u jednom danu za svaku sortu u ogledu u svim ponavqawima, u fazi tehnolo{ke zrelosti zrna. 

(2)    Tokom `etve na svakoj parceli se utvr|uju: 

a)    klop biqaka/m²

b)    prirod; 

c)    vlaga zrna. 

^lan 99.
(Ispitivawe u laboratoriji) 

(1)    Hemijsko-tehnolo{ke analize, obavqaju se u laboratoriji na kraju svake godine ispitivawa na prosje~nim uzorcima sa jednog oglednog mjesta. 

(2)    Kvalitet zrna ispituje se na uzorku mase od 0,5 kg. 

(3)    Na prosje~nom uzorku obavqaju se sqede}e analize: 

a)    hektolitarska masa, masa 1000 zrna; 

b)    sadr`aj uqa, sadr`aj bjelan~evina; 

c)    sadr`aj vlage u zrnu (%). 

^lan 100.
(Statisti~ka analiza podataka) 

(1)    Statisti~ki se analiziraju samo podaci sa osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmawe 80% od planiranog sklopa. 

(2)    Ukoliko je za neku sortu ostvareni sklop mawi od dozvoqenog samo u jednoj repeticiji, taj se podatak zamjewuje prosje~nom vrijedno{}u preostalih repeticija. 

(3)    U slu~aju da minimalni dozvoqeni sklop za neku sortu nije ostvaren u vi{e od jednog ponavqawa, podaci te sorte se ne analiziraju. 

(4)    Statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgavaju se sqede}e osobine: 

a)    prinos vazdu{nosuve stabqike sa sjemenom; 

b)    prinos vazdu{nosuve stabqike nakon mo~ewa; 

c)    prinos ukupnog vlakna, dok se za ostala va`na svojstva za priznavawe prikazuju parametri deskriptivne statistike. 

(5)    Godi{wi rezultati ispitivawa iz oglednog poqa i laboratorija dostavqaju se podnosiocu Prijave nakon podmirewa tro{kova postupka ispitivawa. Na osnovu dobijenih rezultata podnosilac Prijave je du`an da obavijesti ustanovu koja sprovodi ispitivawe o nastavku ispitivawa sorte do roka odre|enog u ~lanu 92. ovim Pravilnikom. 

GLAVA XV. ISPITIVAWA SORTI POVR]A 

^lan 101.
(Podno{ewe prijave) 

Rokovi za podno{ewe Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavawe sorti povr}a odre|eni su u ~lanu 5. ovog Pravilnika 

^lan 102.
(Koli~ine sjemena i rokovi za dostavqawe) 

Za DUS ispitivawa podnosilac Prijave dostavqa u prvoj godini DUS ispitivawa sqede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 1). 

Tabela 1. 

Vrsta 

Potrebna koli~ina sjemena (kg/zrna) 

Rok za dostavqawe sjemena 

kukuruz koki~ar  

- hibrid 

- inbred linija 

kukuruz {e}erac  

- hibrid 

- inbred linija 

 

1 kg 

2500 zrna 

 

1 kg 

2500 zrna 

 

do 01. marta 

do 01. marta 

 

do 01. marta 

do 01. marta 

^lan 103.
(Kontrolni uzorak) 

(1)    U skladu sa odredbama ~lana 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostavqawa sjemena iz ~lana 10. stav (1) ovog Pravilnika, za posqedwu godinu VCU ispitivawa odr`ava~ sorte mora da dostavi i kontrolni uzorak reprodukcionog materijala sorte u koli~inama i rokovima navedenim u tabeli 1. 

Tabela 1. 

Vrsta 

Hrvatski naziv 

Potrebna koli~ina sjemena (g) 

Allium cepa L

- grupa Cepa 

- grupa Aggregatum 

 

luk 

luk kozjak ili qutika 

100 

Allium fistulosum L

luk zimski 

100 

Allium porrum L. 

poriluk 

100 

Allium sativum L. 

bijeli luk 

Allium shoenoprasum L. 

luk vlasac 

100 

Anthriscus cerefolium L. 

krasuqicu 

100 

Apium graveolens L. 

celer korjena{ 

celer rebra{ 

100 

Asparagus officinalis L. 

{paroga 

100 

Beta vulgaris L

cvekla ukqu~uju}i Cheltenham repu 

blitva 

500 

Brassica oleracea L. 

keq lisnati 

karfiol 

brokula 

keq pup~ar 

keq 

kupus bijeli 

kupus crveni 

keleraba 

100 

Brassica rapa L. 

kineski kupus 

postrna repa 

100 

Capsicum annuum L.  

chilli ili paprika 

50 

Cichorium endivia L. 

endivija {irokolisna  endivija kudrava 

100 

Cichorium intybus L. 

radi~ za pospje{ivawe 

lisnati i glavati radi~  industrijska cikorija 

100 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai 

lubenica 

200 

Cucumis melo L 

diwa 

100 

Cucumis sativus L. 

krastavac 

100 

Cucurbita maxima Duchesne 

bundeva 

200 

Cucurbita pepo L. 

tikvice i bu}e 

200 

Cynara cardunculus L. 

karda 

100 

Cynara scolymus L. 

arti~oka 

100 

Daucus carota L. 

mrkva  sto~na mrkva 

200 

Foeniculum vulgare Mill. 

komora~ 

100 

Lactuca sativa L. 

salata 

100 

Lycopersicon esculentum Mill. 

paradajz 

50 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W.Hill 

per{un 

per{un lisnati 

200 

Phaseolus coccineus L. 

pasuq mnogocvjetni 

1000 

Phaseolus vulgaris L. 

pasuq mahunar niski  pasuq mahunar visoki 

1000 

Pisum sativum L. (Partim) 

gra{ak okruglog sjemena 

gra{ak naboranog sjemena 

gra{ak {e}erac 

2000 

Raphanus sativus L. 

rotkvica 

rotkva 

100 

Rheum rhabarbarum L. 

rabarbara 

100 

Scorzonera hispanica L. 

crni korijen 

100 

Solanum melongena L. 

patlixan 

50 

Spinacia oleracea L. 

spana} 

100 

Valerianella locusta (L.) Laterr. 

matovilac 

100 

Vicia faba L. (partim) 

bob 

2000 

Zea mays L. (partim) 

kukuruz koki~ar 

kukuruz {e}erac 

1000 

GLAVA XVI. PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

 ^lan 104.
(Prelazne odredbe) 

(1)    Do po~etka primjene ovog Pravilnika, nadle`ni organi entiteta i Br~ko Distrikta BiH obavezni su da imenuju ~lanove Komisije iz ~lana 4. stav (2) ovog Pravilnika i o tome izvjeste Upravu. 

(2)    Do po~etka primjene ovog Pravilnika, Uprava }e u saradwi sa nadle`nim organima entiteta i Br~ko Distrikta BiH, donijeti propise na osnovu ~lana 59. Zakona, koji detaqnije propisuju rad Komisije za sorte. 

(3)    Do po~etka primjene ovog Pravilnika, nadle`ni organi entiteta i Br~ko Distrikta BiH obavezni su da imenuju izvo|a~e ispitivawa sorti iz ~lana 6. ovog Pravilnika i o tome obavijeste Upravu. 

(4)    Za sorte vo}nih vrsta i vinove loze, postupak priznavawa bi}e odre|en posebnim propisima koji reguli{u postupak priznavawa ovih vrsta poqoprivrednog biqa i upisa u Sortnu listu Bosne i Hercegovine. 

^lan 105.
(Zavr{ne odredbe) 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana nakon objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH", a po~iwe se primjewivati godinu dana nakon objavqivawa. 


Broj UZZB-01-1-02-1232-1/10
3. decembra 2010. godine
Sarajevo Direktor
Milad Zekovi}, s. r. 


  

Na osnovu ~lana 12. stav (4), ~lana 13. stav (6), ~lana 37. stav (2), ~lana 39. stav (5), ~lana 40, ~lana 43. stav (7), ~lana 50. stav (1) i (4), ~lana 54. stav (7), ~lana 57. stav (3), ~lana 58. stav (2), ~lana 59. stav (1). Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), Uprava Bosne i Hercegovine za za{titu zdravlja bilja donosi 

PRAVILNIK 

O PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI 

POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE 

^lan 1.
(Predmet Pravilnika) 

Ovim Pravilnikom utvr|uje se: 

a)    postupak i na~in priznavanja sorti poljoprivrednog bilja za sorte `ita, industrijskog bilja (repe, uljanih i predivih biljaka), krmnog bilja, povr}a i krompira za koje je obavezan upis u Sortnu listu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 59/10) (u daljnjem tekstu: Sortna lista); 

b)    na~in pripreme sjemena i koli~ina potrebnog sjemena, ogledno polje i vrijeme trajanja ispitivanja; 

c)    na~in ispitivanja sorti u oglednom polju i laboratoriji; 

d)    metode izvo|enja ogleda i utvr|ivanja vrijednosti sorte za priznavanje novih sorti. 

^lan 2.
(Definicije) 

Izrazi upotrijebljeni u Zakonu o sjemenu i sadnom materijalu poljopoprivrednih biljaka Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon) upotrebljavaju se i u ovom Pravilniku, a specifi~ni izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju slijede}a zna~enja: 

a)    "UPOV" je Me|unarodna organizacija za za{titu biljnih sorti; 

b)    "CPVO" je Ured EU za za{titu biljnih sorti; 

c)    "DUS" (Distinctness, Uniformity and Stability) je utvr|ivanje prepoznatljivosti, ujedna~enosti i stabilnosti nove sorte; 

d)    "VCU" (Value for Cultivation and Use) je odre|ivanje vrijednosti sorte za proizvodnju i upotrebu. 

POGLAVLJE II. POSEBNE ODREDBE 

^lan 3.
(Postupak ispitivanja) 

(1)    Postupak VCU ispitivanja vr{i se u oglednom polju i laboratoriji, traje dvije uzastopne godine, i odnosi se na sorte svih biljnih vrsta propisanih ovim Pravilnikom. 

(2)    Odredbe stava (1) ovog ~lana ne odnose se na sorte povr}a, izuzev sorti industrijske cikorije i sorte trava koje nisu namijenjene za proizvodnju voluminozne krme. 

(3)    Postupak DUS ispitivanje se vr{i u oglednom polju i laboratoriji dvije uzastopne godine u skladu s posebnim propisima za DUS ispitivanja sorti poljoprivrednog bilja u postupku priznavanja i tehni~kim vodi~ima UPOV i CPVO

(4)    Sorte povr}a, izuzev sorti industrijske cikorije, te sorte trava koje nisu namijenjene za proizvodnju voluminozne krme priznaju se na osnovu provedenog DUS ispitivanja koje traje dva nezavisna vegetacijska ciklusa. 

^lan 4.
(Prijava za priznavanje i upis sorte) 

(1)    Prijava za priznavanje i upis sorti (u daljnjem tekstu: Prijava) podnosi se Upravi u dva primjerka posebno za svaku sortu. 

(2)    Obrazac prijave propisat }e se posebnim pravnim propisom kojim se regulira postupak upisa sorti u Sortnu listu. 

(3)    Uprava }e u saradnji s nadle`nim organima entiteta i Br~ko Distrikta BiH imenovati Komisiju za sorte i donijeti propis kojim se detaljno propisuju zadaci i na~in rada Komisije kao i prijedlog tro{kova, a prema odredbama ~lana 59. Zakona. 

(4)    Nakon zaprimanja Prijava, Uprava saziva Komisiju za sorte. 

(5)    Komisiju za sorte ~ini najvi{e devet (9) ~lanova za svaku vrstu poljoprivrednog bilja propisanih u ovom Pravilniku. 

(6)    Komisija za sorte ocjenjuje opravdanost podno{enja Prijave i zapisnikom zaklju~uje o opravdanosti Prijave i o izvo|a~u ispitivanja kojem se dostavlja uzorak sjemena sorte radi ispitivanja. 

(7)    Uprava pismeno obavje{tava podnositelja Prijave i nadle`ne organe entiteta i Br~ko Distrikta BiH o odluci Komisije za sorte. 

^lan 5.
(Rokovi podno{enja prijave ) 

(1)    Rok za podno{enje Prijave iz ~lana 4. stav (1) ovog Pravilnika podnosi se 30 dana ranije od roka za dostavu sjemena, u cilju provo|enja aktivnosti propisanih u ~lanu 4. ovog Pravilnika. 

(2)    Navedene aktivnosti iz ~lana 4. st. (1), (3), (4), i (6) ovog Pravilnika moraju se uskladiti s rokovima za dostavu sjemena za ispitivanje sorti u postupku priznavanja i upisa sorti poljoprivrednog bilja, propisanih u ~lanu 1. stav (1) ta~ki a) ovog Pravilnika. 

^lan 6.
(Izvo|a~i ispitivanja i ogledni lokaliteti) 

(1)    Izvo|a~e ispitivanja sorti imenuju nadle`ni organi entiteta i Br~ko Distrikta BiH kako je propisano ~lanom 43. stav (5) Zakona. 

(2)    Ogledne lokalitete odre|uju izvo|a~i ispitivanja iz stava (1) ovog ~lana. 

(3)    Podatke o oglednim lokalitetima iz stava (2) ovog ~lana izvo|a~i su du`ni dostaviti nadle`nim organima entiteta i Br~ko Distrikta BiH koji o tome vode evidenciju. 

(4)    Uprava vodi centralnu evidenciju izvo|a~a ispitivanja i oglednih lokaliteta. 

^lan 7.
(Provo|enje DUS ispitivanja) 

(1)    DUS ispitivanja sorti u eksperimentalnim ogledima u polju i laboratoriji izvodi stru~na institucija koju imenuje Uprava u saradnji s nadle`nim organima entiteta i Br~ko Distrikta BiH. 

(2)    Uprava mo`e odrediti izvo|a~a za provo|enje DUS ispitivanja i u nekoj drugoj stranoj dr`avi potpisnici Me|unarodne Konvencije za za{titu biljnih sorti (UPOV Konvencija Act.1991) i drugih me|unarodnih sporazuma u slu~aju: 

a)    ako je izvo|a~ ve} imenovan za tu namjenu od nadle`ne institucije za za{titu novih biljnih sorti u toj dr`avi; 

b)    ako je Uprava prethodno utvrdila da su agroekolo{ki uslovi za DUS ispitivanja u za to odre|enoj stranoj dr`avi uporedivi s agroekolo{kim uslovima u Bosni i Hercegovini. 

(3)    Me|usobne obaveze, prava i na~in saradnje Uprave i izvo|a~a odre|uju se Ugovorom. 

(4)    Uprava izvo|a~u dostavlja kopiju tehni~kog upitnika i prijavu za upis nove sorte. 

(5)    Uprava obavje{tava podnositelja Prijave o izvo|enju DUS ispitivanja, o potrebnoj koli~ini i kvalitetu sjemena ili sadnog materijala za DUS ispitivanje, o adresi na koju se dostavlja materijal te o roku dostave, a podnositelj Prijave je du`an osigurati svu potrebnu dokumentaciju. 

(6)    Podnositelj prijave za priznavanje i upis sorte ima pravo tokom vegetacijske sezone u toku ispitivanja obi}i oglede i biti informiran o toku ogleda pri ~emu mu zaposlenik kod izvo|a~a ogleda otvara {ifre za njegove sorte ili hibride i standarde s kojima se upore|uju. 

^lan 8.
(Posebni slu~ajevi za DUS ispitivanja) 

(1)    Ako Uprava u nekom slu~aju za DUS ispitivanje neke nove sorte ne mo`e odrediti izvo|a~a u Bosni i Hercegovini ili u drugoj dr`avi potpisnici UPOV Konvencije, na zahtjev Uprave, podnositelj Prijave sam ili neko drugi uz njegovo ovla{tenje mo`e organizirati DUS ispitivanje nove sorte. 

(2)    Ako ne postoji prakti~no iskustvo u DUS ispitivanju za odre|enu vrstu bilja a niti tehni~ke upute u nekoj drugoj zemlji (~lanici UPOV), Uprava u saradnji s nadle`nim organima entiteta i Distrikta Br~ko BiH, kao i s nau~no istra`iva~kim i stru~nim institucijama, priprema tehni~ke upute za DUS ispitivanje nove sorte u skladu s principima i op}om uputom. 

(3)    Uprava je du`na pravovremeno informirati UPOV o pripremljenim tehni~kim uputama, te slu`beno objaviti tehni~ke upute i odobriti izvo|a~a prije provo|enja DUS ispitivanja nove sorte bilja. 

POGLAVLJE III. PROVO\ENJE VCU ISPITIVANJA 

^lan 9.
(Ispitivanje vrijednosti sorte za proizvodnju i upotrebu) 

(1)    VCU ispitivanje sorti vr{i se prema metodama odre|enim u ovom Pravilniku za svaku poljoprivrednu kulturu iz ~lana 1. stav (1) ta~ki a) ovog Pravilnika izuzev sorti povr}a i industrijske cikorije, te sorte trava koje nisu namijenjene za proizvodnju voluminozne krme. 

(2)    Rezultate ispitivanja razmatra Komisija za sorte kako je propisano odredbama ~lana 46. Zakona. 

^lan 10.
(Dostava sjemena sorte za ispitivanje) 

(1)    Sjeme svih sorti u VCU ispitivanju dostavlja se netretirano, izuzev sjemena {e}erne repe, koje se dostavlja pilirano. 

(2)    Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, sjeme krompira i lu~ica uklju~uju}i standarde, dostavlja se netretirano i takvo se sadi. 

(3)    Izvo|a~ ispitivanja iz ~lana 6. ovog Pravilnika, tretiranje sjemena svih sorti i standarda obavezno obavlja istim sredstvima za za{titu bilja i o tome vodi evidenciju. 

(4)    Kvalitet sjemena sorti koje se stavljaju u ispitivanje mora odgovarati odredbama posebnih propisa kojima se ure|uje stavljanje u promet sjemena i sadnog materijala pojedinih vrsta poljoprivrednog bilja, a prema odredbama Zakona. 

^lan 11.
(Ispitivanje u oglednom polju) 

(1)    Za vrijeme trajanja VCU ispitivanja jedne sorte ili jednog hibrida u oglednom polju i laboratoriji, upore|ivanje se obavlja s istim sortama standardima. 

(2)    Za sortu stadnarda odabire se u proizvodnji najzastupljenija sorta ili hibrid koja prema svojim biolo{kim i proizvodno-ekonomskim svojstvima ima najve}u vrijednost za namjenu, radi koje se ispituje nova sorta ili hibrid. 

(3)    Sorte standarde biljnih vrsta propisanih ovim Pravilnikom odre|uje Komisija za sorte. 

(4)    Ukoliko za pojedinu biljnu vrstu ili namjenu nema priznate sorte, priznaje se prva prijavljena sorta i koristi kao standard. 

(5)    Ogledi u polju postavljaju se prema najpogodnijem planu ogleda obzirom na broj prijavljenih genotipova a u cilju njihove pouzdanije ocjene kao i kvalitetnije analize. 

(6)    Na svim oglednim poljima obavlja se za{tita od {tetnih organizama odgovaraju}im pesticidima prema uobi~ajenoj proizvodnoj praksi. 

^lan 12.
(Laboratorijska i statisti~ka analiza podataka) 

(1)    Hemijsko-tehnolo{ke analize obavljaju se u laboratoriji i to u prvoj godini VCU ispitivanja za sve poljoprivredne kulture iz ~lana 1. stav (1) ta~ka a) ovog Pravilnika. 

(2)    Za statisti~ku analizu podataka ogleda primjenjuje se najpogodniji i najuspje{niji statisti~ki model. 

a)    primjenjuje se analiza varijanse i odgovaraju}i testovi za testiranje varijansi i razlika izme|u prosje~nih vrijednosti (F-test i t-test uz P=0.05 i P=0.01). 

b)    Podaci se obra|uju po lokacijama i godinama, a izra~unavaju se i varijacijski koeficijenti. 

(3)    Za upore|ivanje sorti kandidata sa sortama standardima koriste se odgovaraju}i statisti~ki testovi. 

POGLAVLJE IV. ISPITIVANJA SORTI STRNIH @ITA 

^lan 13.
(Podno{enje Prijave) 

Rokovi podno{enja Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavanje sorti strnih `ita odre|eni su u ~lanu 5. ovog Pravilnika. 

^lan 14.
(Koli~ine sjemena i rokovi dostave) 

(1)    Za svaku godinu VCU ispitivanja podnositelj Prijave dostavlja slijede}e navedene koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 1), a nakon zaprimanja Prijave i to u prvoj godini ispitivanja. 

Tabela 1. 

Vrsta 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Ozima p{enica 

10 

15. septembar 

Jara p{enica 

20. januar 

Ozima i jara tvrda p{enica 

15. septembar/20. januar 

Ozimi i jari je~am 

15. septembar/20. januar 

Ozima i jara ra` 

15. septembar/20. januar 

Ozimi i jari tritikale 

15. septembar/20. januar 

Ozima i jara zob 

15. septembar/20. januar 

Ozimi i jari pravi pir/krupnik/spelta (Triticum spelta

10 

15. septembar/20. januar 

(2)    U tabeli 2. prikazane su koli~ine sjemena i rokovi koje podnositelj Prijave za upis i priznavanje sorte treba dostaviti u slu~aju DUS ispitivanja, i to u prvoj godini (tabela 2). 

Tabela 2. 

Vrsta 

Potrebna koli~ina sjemena(kg)/ klasova/metlica 

Rok za dostavu sjemena 

Ozima p{enica 

Jara p{enica 

Ozima i jara tvrda p{enica(Triticum durum

Ozimi i jari je~am 

Ozima i jara ra` 

5+300 klasova 

5+300 klasova 

 

5+300 klasova 

5+300 klasova 

5+300 klasova 

15. septembar 

20. januar 

 

15. septembar/20. januar 

15. septembar/20. januar 

15. septembar/20. januar 

Ozimi i jari tritikale 

5+300 klasova 

15. septembar/20. januar 

Ozima i jara zob 

5+300 klasova 

15. septembar/20. januar 

^lan 15.
(Koli~ina sjemena za kontrolni uzorak) 

(1)    U skladu s odredbama ~lana 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostave sjemena iz ~lana 10. stav (1) ovog Pravilnika, za posljednju godinu VCU ispitivanja odr`ava~ sorte mora dostaviti i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u nazna~enim koli~inama i rokovima ( tabela 1). 

Tabela 1. 

Vrsta 

Veli~ina uzorka (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Ozima p{enica 

15. septembar 

Jara p{enica 

20. januar 

Ozima i jara tvrda p{enica 

15. septembar/20. januar 

Ozimi i jari je~am 

15. septembar/20. januar 

Ozima i jara ra` 

15. septembar/20. januar 

Ozimi i jari tritikale 

15. septembar/20. januar 

Ozima i jara zob 

15. septembar/20. januar 

Ozimi i jari pravi pir/krupnik/spelta (Triticum spelta

15. septembar/20. januar 

(2)    Na pakovanju uzorka se mora nazna~iti kontrolni uzorak te }e se isti koristiti u slu~aju priznavanja sorti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podaci o sjemenu koje podnositelj Prijave dostavlja su: 

a)    masu 1000 zrna (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%); 

c)    klijavost sjemena(%); 

d)    normu sjetve (broj klijavih sjemenki/m²). 

^lan 16.
(Ogledna mjesta za strna `ita) 

(1)    Ispitivanje sorti obavlja se u oglednim mjestima razli~itim po klimatskim, pedolo{kim i drugim svojstvima (tabela 1). 

Tabela 1. 

Vrsta 

Broj oglednih mjesta 

Ozima p{enica (T.aestivum

Jara p{enica 

Ozima i jara tvrda p{enica (T. durum

Ozimi i jari je~am 

Ozima i jara ra` 

Ozimi i jari tritikale 

Ozima i jara zob 

Ozimi i jari pravi pir/krupnik/spelta (Triticum spelta

(2)    Sjetva p{enice obavlja se sija~icom na kona~an sklop u skladu sa zadatom normom sjetve. 

(3)    Povr{ina parcele iznosi 10 m², a ~ini je 10 redova du`ine 8 m uz razmak izme|u redova od 12,5 cm. Razmak izme|u parcela unutar ponavljanja iznosi 30 cm, a izme|u ponavljanja 2 m. 

(4)    Na po~etku i na kraju oglednih parcela sije se najraniji standard kao za{titni pojas koji }e poslu`iti i za uzimanje uzoraka za vlagu na bazi koje se odlu~uje o pravovremenoj `etvi ogleda. 

^lan 17.
(Ispitivanje sorti `ita u oglednom polju) 

Tokom vegetacije utvr|uju se slijede}i podaci: 

a)     datum sjetve i nicanja; 

b)     o{te}enje od izmrzavanja (kod ozimih sorti); 

c)     visina biljke (na dvije lokacije); 

d)     datum klasanja (na dvije lokacije); 

e)     polijeganje; 

f)     o{te}enja od ekonomske va`nosti; 

g)     datum `etve. 

^lan 18.
(Pra}enje otpornosti sorti u toku ispitivanja) 

(1)    U cilju pra}enja otpornosti sorti na ekonomski najzna~ajnije bolesti u Bosni i Hercegovini u uslovima prirodne infekcije tokom ispitivanja sorti prati se pojava i ocjenjuje ja~ina napada slijede}ih bolesti: 

a)    kod p{enice i durum (tvrde) p{enice  

1)    `uta hr|a p{enice, Puccinia striiformis f. sp. Tritici

2)    sme|a hr|a p{enice, Puccinia recondita f. sp. Tritici

3)    crna hr|a p{enice, Puccinia graminis f. sp. Tritici

4)    sme|a pjegavost pljevica i li{}a, Septoria spp.

5)    pale` klasa, Fusarium spp.; 

6)     pepelnica p{enice, Erysiphe graminis f. sp. Tritici

b)    kod je~ma  

1)     pepelnica, Erysiphe graminis f. sp. Hordei

2)     crna hr|a, Puccinia graminis f. sp. Hordei

3)     `uta hr|a, Puccinia striiformis f.sp. hordei

4)     sme|a hr|a je~ma, Puccinia hordei

5)     prugavost je~ma, Pyrenophora graminea

6)     mre`asta pjegavost je~ma, Pyrenophora teres

7)     pra{na snijet je~ma, Ustilago nuda

8)     pjegavost lista je~ma, Rhynchosporium secalis

c)    kod ra`i  

1)     sme|a hr|a, Puccinia dispersa

2)     crna hr|a, Puccinia graminis

3)     pjegavost li{}a, Septoria spp.

4)     pepelnica, Erysiphe graminis

d)    kod tritikalea  

1)     sme|a pjegavost li{}a, Septoria spp.

2)     pepelnica, Erysiphe graminis

e)    kod zobi  

1)     naran~asta hr|a zobi, Puccinia coronate

2)     crna `itna hr|a, Puccinia graminis f. sp. Avenae

3)     pepelnica, Erysiphe graminis f. sp. Avenae. 

f)    kod pravog pira/krupnika/spelte  

1)    `uta hr|a p{enice, Puccinia striiformis f. sp. Tritici

2)    sme|a hr|a p{enice, Puccinia recondita f. sp. Tritici

3)     pepelnica p{enice, Erysiphe graminis f. sp. Tritici

4)     sme|a pjegavost pljevica i li{}a, Septoria spp. 

(2)    Ukoliko se uo~i pojava drugih bolesti i {teto~ina treba zabilje`iti vrijeme pojave i ja~inu napada, a po mogu}nosti i postotak o{te}enja odnosno umanjenja priroda zrna. 

(3)    Ja~ina napada bolesti ocjenjuje se na svim oglednim poljima. 

^lan 19.
(@etva ogleda) 

(1)    @etva svakog ogleda obavlja se kombajnom u jednom danu za svaku sortu u ogledu u svim ponavljanjima u fazi tehnolo{ke zrelosti zrna (oko 14% vlage u zrnu) kod sorte u za{titnom pojasu. 

(2)    Tokom `etve na svakoj parceli se utvr|uju: 

a)    prinos zrna; 

b)    hektolitarska masa; 

c)    vlaga zrna. 

^lan 20.
(Ispitivanje sorti `ita u laboratoriji) 

(1)    Hemijsko-tehnolo{ke analize obavljaju se u laboratoriji na prosje~nom uzorku zrna (6 kg). 

    Uzorci se uzimaju u prvoj godini ispitivanja: 

a)    za ozimu i jaru p{enicu s dva ogledna mjesta; 

b)    za ozimi i jari je~am s dva ogledna mjesta,; 

c)    za ra`, tritikale, tvrdu p{enicu i zob s jednog oglednog mjesta; 

d)    pravi pir/krupnik/speltu, s jednog oglednog mjesta. 

(2)    Na prosje~nom uzorku ozime i jare p{enice obavljaju se slijede}e analize:  

a)    P{enica (Triticum aestivum)  

1)    fizi~ka svojstva zrna; 

2)    hemijsko-tehnolo{ka svojstva zrna i bra{na; 

3)    farinogram; 

4)    ekstenzogram; 

5)    amilogram. 

b)    P{enica tvrda (Triticum durum)  

1)    fizi~ka svojstva zrna; 

2)    hemijsko-tehnolo{ka svojstva zrna; 

3)    hemijsko-tehnolo{ka svojstva krupice; 

4)    farinogram (apsorpcija: 31,5% H2O). 

c)    Pravi pir (Triticum spelta)  

1)    fizi~ka svojstva zrna; 

2)    hemijsko-tehnolo{ka svojstva zrna i bra{na; 

3)    farinogram; 

4)    ekstenzogram; 

5)    amilogram. 

(3)    Na prosje~nom uzorku zrna je~ma izvr{it }e se analize: 

a)    Za pivarski kvalitet  

1)    sadr`aja I. klase zrna; 

2)    fizi~kih svojstava zrna; 

3)    hemijska analiza; 

4)    mikrosladovanje; 

5)    analiza slada. 

b)    Za kvalitet krme  

1)    sadr`aja I. klase zrna; 

2)    sadr`aja bjelan~evina; 

3)     sirove bjelan~evine (%); 

4)    sirove masti (%); 

5)    sirove celuloze (%); 

6)    NET (%); 

7)    mineralne supstance (%). 

(4)    Na prosje~nom uzorku ozime i jare ra`i, tritikalea i zobi obavljaju se slijede}e analize (tabela 1). 

Tabela 1. 

Analize 

Ra` 

Tritkale 

Zob 

Sadr`aj suhe supstance (%) 

Sadr`aj organske supstance (% na ST

BEM 

Sirove bjelan~evine (% na ST

Sirove masti (% na ST

Sirova celuloza (% na ST

Mineralne supstance (% na ST

Masa 1000 zrna (g) 

Hektolitarska masa (kg/hl) 

(5)    Na prosje~nom uzorku zrna ozime i jare ra`i dodatno se obavljaju i slijede}e analize: 

a)    fizi~ka svojstva zrna; 

b)    amilogram; 

c)    aktivnost a-amilaze; 

d)    broj padanja; 

e)    maksimalni viskozitet. 

^lan 21.
(Statisti~ka analiza podataka ) 

Statisti~kom analizom prema odabranom modelu obra|uju se slijede}a svojstva: 

a)    prinos zrna na bazi 14% vlage zrna; 

b)    hektolitarska masa; 

c)    za ostala va`na svojstva za priznavanje prikazuju procjene parametara deskriptivne statistike. 

^lan 22.
(Izvje{tavanje o godi{njim rezultatima ispitivanja) 

(1)    Godi{nji rezultati ispitivanja iz oglednog polja i laboratorija ovisno od vrste poljoprivrednog bilja, dostavljaju se podnositelju Prijave nakon podmirenja tro{kova postupka ispitivanja. 

(2)    Na osnovu predo~enih rezultata podnositelj Prijave du`an je obavijestiti izvo|a~a ispitivanja o nastavku ispitivanja sorte i dostaviti sjeme do roka odre|enog u ~lanu 14. ovog Pravilnika. 

POGLAVLJE V. ISPITIVANJA SORTI ( HIBRIDA) KUKURUZA 

^lan 23.
(Podno{enje prijave) 

Rokovi za podno{enje Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavanje sorti ( hibrida) za kukuruz odre|eni su u ~lanu 5. ovog Pravilnika. 

^lan 24.
(Koli~ine sjemena i rokovi dostave) 

(1)    Za svaku godinu VCU ispitivanja podnositelj Prijave dostavlja slijede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 1). 

Tabela 1. 

FAO grupa 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

100, 200, 600 i 700 

300, 400 i 500 

3 kg 

4,5 kg 

do 01. marta 

do 01. marta 

(2)    Za DUS ispitivanja podnositelj Prijave dostavlja u prvoj godini DUS ispitivanja slijede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 2). 

Tabela 2. 

Kukuruz 

Potrebna koli~ina sjemena 

Rok za dostavu sjemena 

Hibrid 

Inbred linije 

1 kg 

2500 zrna 

do 01. marta 

do 01. marta 

^lan 25.
(Koli~ina sjemena za kontrolni uzorak) 

(1)    U skladu s odredbama ~lana 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostave sjemena iz ~lana 10. stav (1) ovog Pravilnika, za posljednju godinu VCU ispitivanja odr`ava~ sorte mora dostaviti i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u nazna~enim koli~inama i rokovima ( tabela 1). 

Tabela 1. 

Kukuruz 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Hibrid 

Inbred linije 

1 kg 

1 kg 

do 01. marta 

do 01. marta 

(2)     Na pakovanju se mora nazna~iti kontrolni uzorak, te }e se isti u slu~aju priznavanja sorte koristiti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podnositelj prijave treba dostaviti slijede}e podatke o sjemenu: 

a)    masu 1000 zrna (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%) i 

c)    klijavost sjemena (%). 

(4)    Ispitivanje hibrida kukuruza vr{i se u oglednim poljima, razli~itim po klimatskim, pedolo{kim i drugim svojstvima (tabela 2.). 

Tabela 2. 

FAO grupa 

Broj oglednih mjesta 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

^lan 26.
(Ispitivanje u oglednom polju) 

(1)    Sjetva se obavlja sija~icom na ve}i sklop od standardno odre|enog sklopa. 

(2)    U fazi razvoja 3 - 5 listova kukuruza, nakon kultivacije i prihrane, ogled se prorijedi tako da se ostvari predvi|eni sklop (tabela 1). 

Tabela 1. 

FAO grupa 

Razmak u redu (cm) 

Biljaka/redu 

Biljaka/parceli (22,4 m²

100 

16 

50 

200 

200 

18 

45 

180 

300 

20 

40 

160 

400 

22 

37 

148 

500 

24 

34 

136 

600 

26 

31 

124 

700 

26 

31 

124 

(3)    Povr{ina osnovne parcele iznosi 22,4 m², a ~ine je 4 reda du`ine 8 m, uz razmak izme|u redova od 70 cm. 

(4)    Za obra~un slu`e dva srednja reda, te povr{ina obra~unske parcele iznosi 11,2 m. 

(5)    Razmak izme|u ponavljanja iznosi 2 m. 

(6)    Na po~etku i kraju ogleda siju se 4 reda standarda kao za{titni pojas. 

(7)    Uzorak za ispitivanje kvaliteta zrna visokolizinskih, uljnih i amilopektinskih (waxy) hibrida kukuruza, potrebno je proizvesti u kontroliranim uslovima opra{ivanja. 

(8)    Ispitivani hibridi se siju na najmanje dva razli~ita ogledna mjesta u jednoj proizvodnoj godini ili na jednom oglednom mjestu u dvije proizvodne godine. 

(9)    Sjetva hibrida iz stava (1) ovog ~lana se obavlja u jedan red, sa 20 biljaka u redu. Poslije berbe i krunjenja klipova, proizvedenih u kontroliranim uslovima opra{ivanja, uzima se prosje~ni uzorak zrna mase 1 kg za laboratorijske analize. 

^lan 27.
(Hibridi standardi) 

(1)    Za odre|ivanje du`ine vegetacije slu`e standardni hibridi za po~etak i kraj vegetacijske grupe (pri ~emu je 10 FAO jedinica razlika 0,5% vlage u berbi). 

(2)    Kod standardnih hibrida za odre|ivanje tipa zrna razlikuju se dvije grupe: 

a)    tvrdunci; 

b)    zubani i prijelazni tipovi uklju~uju}i i polutvrdunce. 

(3)    Prijavljeni hibrid ne smiju odstupati od standarda po tipu zrna, osim kod grupe tvrdunaca koji se upore|uju s jednim standardom tipa tvrdunca i jednim standardnom tipa zubana i to rodnijim zubanom u pojedinoj FAO grupi. 

^lan 28.
(Podaci ispitivanja u oglednom polju) 

(1)    Tokom vegetacije utvr|uju se slijede}i podaci: 

a)    datum sjetve, nicanja (na svim lokacijama); 

b)    datum metli~anja i svilanja (na dvije lokacije); 

c)    visina biljke i visina do baze gornjeg klipa (na dvije lokacije); 

d)    datum zriobe standarda (na svim lokacijama). 

(2)    Neposredno pred berbu, na svakoj parceli i u svim ponavljanjima, utvr|uje se: 

a)    ukupan broj biljaka; 

b)    broj jalovih biljaka; 

c)    broj poleglih biljaka; 

d)    broj slomljenih biljaka; 

e)    ostala specifi~na svojstva. 

(3)    U cilju pra}enja o{te}enja kukuruza od ekonomski najzna~ajnijih bolesti i {teto~ina u Bosni i Hercegovini, na obra~unskoj parceli se prati pojava i ocjenjuje ja~ina pojave bolesti i napada {teto~ina na svim lokacijama za: 

a)    sivu pjegavost lista, Helminthosporium turcicum

b)     mjehurastu snijet, Ustilago maydis; 

c)     trule` stabljike, Fusarium spp. ; 

d)     kukuruzni moljac, Ostrinia nubilalis

(4)    Ukoliko se uo~i pojava drugih bolesti i {teto~ina, treba zabilje`iti vrijeme pojave i ja~inu napada, a po mogu}nosti i postotak o{te}enja odnosno umanjenja prinosa zrna. 

(5)    Ja~ina napada bolesti i {teto~ina ocjenjuje se na svim oglednim mjestima. 

^lan 29.
(@etva ogleda) 

(1)    @etva svakog ogleda obavlja se kombajnom u jednom danu za svaki hibrid u ogledu u svim ponavljanjima, u fazi fiziolo{ke zrelosti zrna najkasnijeg standarda (pojava "crnog sloja" na 50% zrna klipa), ili kada vlaga ranijeg standarda dostigne vrijednost 25 - 27%. 

(2)    Tokom berbe se na svakoj parceli utvr|uju prinos zrna i vlaga zrna. 

^lan 30.
(Ispitivanje u laboratoriji) 

(1)    Analizom kvaliteta zrna hibrida kukuruza specifi~nih svojstava utvr|uje se: 

a)    suha supstanca; 

b)    sadr`aj bjelan~evina; 

c)    sadr`aj ulja; 

d)    sadr`aj celuloze; 

e)    sadr`aj pepela; 

f)    sadr`aj NET

(2)    Pored analiza iz stava (1) ovog ~lana kod visokolizinskih hibrida ispituje se sadr`aj lizina, a kod amilopektinskih hibrida (waxy) sadr`aj {kroba. 

^lan 31.
(Statisti~ka analiza podataka ogleda) 

(1)    Statisti~ki se analiziraju podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80% od planiranog sklopa. Ukoliko je za neki hibrid ostvareni sklop manji odnosno ve}i od dozvoljenog samo u jednoj repeticiji, taj }e se podatak zamijeniti prosje~nom vrijedno{}u preostalih repeticija. 

(2)    U slu~aju da minimalno dozvoljeni sklop za neki hibrid nije ostvaren, odnosno da je ostvaren ve}i sklop od maksimalno dozvoljenog, u vi{e od jednog ponavljanja, podaci tog hibrida ne}e se analizirati. 

(3)    Statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgavaju se slijede}a svojstva: prirod zrna na bazi 14% vlage zrna, vlaga zrna u berbi, dok se za ostala va`na svojstva za priznavanje prikazuju procjene parametara deskriptivne statistike. 

(4)    Procjena upotrebne i proizvodne vrijednosti i priznavanje hibrida kukuruza obavlja se na osnovu rezultata statisti~ke analize, a indeks hibrida slu`i kao dodatan, neobavezuju}i kriterij za priznavanje. 

^lan 32.
(Indeks hibrida) 

Indeks hibrida jednak je zbiru indeksa priroda zrna, indeksa vlage zrna i indeksa ~vrsto}e stabljike. (Indeks hibrida = indeks priroda zrna + indeks vlage zrna + indeks ~vrsto}e stabljike) 

a)    indeks priroda zrna (na bazi 14% vlage) ra~una se prema formuli: 

1)    (prirod hibrida X100/prosjek priroda standardnih hibrida) - 100 

b)    indeks vlage (na bazi prosje~ne vlage (%) u berbi) ra~una se prema formuli:  

1)    (prosje~na vlaga standardnih hibrida - vlaga hibrida) X 1,5 

2)    ako je rezultat pozitivan, to zna~i da prijavljeni hibrid ima manji indeks vlage zrna u odnosu na standardne hibride, 

c)    indeks ~vrsto}e stabljike (% polomljenih + % poleglih biljaka) ra~una se prema formuli: 

1)    (prosje~na ~vrsto}a standardnih hibrida - ~vrsto}a hibrida) X 1,5 

2)    ako je rezultat pozitivan, to zna~i da prijavljeni hibrid ima manji indeks ~vrsto}e stabljike u odnosu na standardne hibride. 

^lan 33.
(Izvje{tavanje o godi{njim rezultatima ispitivanja) 

(1)    Godi{nji rezultati ispitivanja iz oglednog polja i laboratorija dostavljaju se podnositelju Prijave nakon podmirenja tro{kova postupka ispitivanja. Na osnovu dobijenih rezultata podnositelj Prijave du`an je obavijestiti ustanovu koja provodi ispitivanje o nastavku ispitivanja sorte do roka odre|enog u ~lanu 22. ovog Pravilnika. 

(2)    Kad se tokom berbe utvrdi da je vlaga zrna ispitivanog hibrida ve}a ili manja od standardnih hibrida za FAO grupu u kojoj se ispitivao, podnositelj prijave se obavezno obvje{tava o dobijenim rezultatima, a podnositelj Prijave }e odlu~iti o promijeni FAO grupe u skladu s dobijenim rezultatima. 

(3)    U slu~aju promjene iz stava (2) ovog ~lana, hibrid se mora ispitivati dvije uzastopne godine u istoj FAO grupi. 

POGLAVLJE VI. ISPITIVANJA SORTI SOJE 

^lan 34.
(Podno{enje prijave) 

Rokovi za podno{enje Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavanje sorti soje podnose se prema odredbama ~lana 5. ovog Pravilnika. 

^lan 35.
(Koli~ine sjemena i rokovi dostave) 

(1)    Za svaku godinu VCU ispitivanja podnositelj Prijave dostavlja slijede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 1). 

Tabela 1. 

Vrsta 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Soja 

do 01. marta 

(2)    Za DUS ispitivanja podnositelj Prijave dostavlja u prvoj godini DUS ispitivanja slijede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 2). 

Tabela 2. 

Vrsta 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Soja 

do 01. marta 

^lan 36.
(Koli~ina sjemena za kontrolni uzorak) 

(1)    U skladu s odredbama ~lana 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostave sjemena iz ~lana 10. stav (1) ovog Pravilnika, za posljednju godinu VCU ispitivanja odr`ava~ sorte mora dostaviti i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u nazna~enim koli~inama i rokovima (tabela 1). 

Tabela 1. 

Vrsta 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Soja 

do 01. marta 

(2)     Na pakovanju se mora nazna~iti kontrolni uzorak, te }e se isti u slu~aju priznavanja sorte koristiti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podnositelj Prijave treba dostaviti slijede}e podatke o sjemenu: 

a)    masu 1000 zrna (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%); 

c)    klijavost sjemena (%); 

d)    normu sjetve (broj klijavih sjemenki/m²). 

(4)    Ispitivanje sorti obavlja se na oglednim mjestima razli~itim po klimatskim, pedolo{kim i drugim svojstvima (tabela 2). 

Tabela 2. 

Vegetacijska grupa 

Broj oglednih mjesta 

000, 00 i 0 

 4 

 0-I, I i II 

^lan 37.
(Ispitivanje u oglednom polju) 

(1)    Sjetva soje se obavlja sija~icom u skladu sa zadatom normom sjetve. Ovisno od vegetacijske grupe zrenja, prijavljene sorte soje se razvrstavaju u dvije grupe: 

a)    vrlo rane (000), (00) i rane (0) sorte; 

b)    srednje rane (0-I), (I) i kasne (II) sorte soje. 

(2)    Povr{ina parcele iznosi 10 m², a ~ine je 5 redova du`ine 8 m, uz razmak izme|u redova od 25 cm. Razmak izme|u ponavljanja iznosi 2 m. 

(3)    Na po~etku i kraju ogleda sije se najranija sorta standard kao za{titni pojas, koji }e poslu`iti i za uzimanje uzoraka za vlagu na bazi koje se odlu~uje o pravovremenoj `etvi ogleda. 

(4)    Tokom vegetacije utvr|uju se slijede}i podaci: 

a)    datum sjetve i nicanja (na svim oglednim mjestima); 

b)    datum cvatnje (na dva ogledna mjesta); 

c)    visina biljke, visina do 1. mahune, polijeganje (na svim oglednim mjestima);  

d)    datum fiziolo{ke zriobe (na dva ogledna mjesta); 

e)    pucanje mahuna i datum `etve (na svim oglednim mjestima). 

(5)    U cilju pra}enja o{te}enja sorti od ekonomski najzna~ajnijih bolesti u Bosni i Hercegovini, prati se pojava i ocjenjuje ja~ina napada slijede}ih bolesti: 

a)    plamenja~a, Peronospora manshurica

b)    bijela trule` stabljike soje, Sclerotinia sclerotiorum

c)    crna pjegavost stabljike i mahuna soje, Diaporthe phaseolorum var. sojae;  

d)    crna pjegavost stabljike soje, Diaporthe phase olorum var. caulicora;  

e)    bakterioza, Pseudomonas glycinea

f)    viroze (% oboljelih biljaka). 

(6)    Ja~ina napada bolesti i {teto~ina ocjenjuje se na svim oglednim mjestima. 

^lan 38.
(@etva ogleda) 

(1)    @etva svakog ogleda obavlja se kombajnom u jednom danu za svaku sortu u ogledu u svim ponavljanjima, u fazi tehnolo{ke zrelosti zrna (13% vlage u zrnu soje, kod sorte u za{titnom pojasu). 

(2)    Tokom `etve na svakoj parceli se utvr|uju prinos zrna i vlaga zrna. 

^lan 39.
(Ispitivanje u laboratoriji) 

(1)    Hemijsko-tehnolo{ke analize obavljaju se u laboratoriji, na kraju svake godine ispitivanja na prosje~nim uzorcima s jednog oglednog mjesta. 

(2)    Kvalitet zrna soje ispituje se na uzorku mase 0,5 kg. 

(3)    Na prosje~nom uzorku soje obavljaju se slijede}e analize: 

a)    hektolitarska masa; 

b)    masa 1 000 zrna; 

c)    sadr`aj ulja; 

d)    sadr`aj bjelan~evina. 

^lan 40.
(Statisti~ka analiza podataka ogleda) 

(1)    Statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgavaju se prirod zrna na bazi 13% vlage zrna, dok se ostala va`na svojstva za priznavanje prikazuju procjenom parametara deskriptivne statistike. 

(2)    Godi{nji rezultati ispitivanja iz oglednog polja i laboratorija dostavljaju se podnositelju Prijave nakon podmirenja tro{kova postupka ispitivanja. Na osnovu dobijenih rezultata podnositelj Prijave du`an je obavijestiti ustanovu koja provodi ispitivanje o nastavku ispitivanja sorte do roka odre|enog u ~lanu 35. ovog Pravilnika. 

POGLAVLJE VII. ISPITIVANJA SORTI SUNCOKRETA 

^lan 41.
(Podno{enje prijave) 

Rokovi za podno{enje Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavanje sorti suncokreta podnose se prema odredbama ~lana 5. ovog Pravilnika. 

^lan 42.
(Koli~ine sjemena i rokovi dostave) 

(1)    Za svaku godinu VCU ispitivanja podnositelj Prijave dostavlja slijede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 1). 

Tabela 1. 

Vrsta 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavljanje sjemena 

Suncokret 

do 01. marta 

(2)    Za DUS ispitivanja podnositelj Prijave dostavlja u prvoj godini DUS ispitivanja slijede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 2). 

Tabela 2. 

Suncokret 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavljanje sjemena 

Hibrid 

do 01. februara 

Inbred linije 

do 01. februara 

^lan 43.
(Koli~ina sjemena za kontrolni uzorak) 

(1)    U skladu s odredbama ~lana 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostave sjemena iz ~lana 10. stav (1) ovog Pravilnika, za posljednju godinu VCU ispitivanja odr`ava~ sorte mora dostaviti i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u nazna~enim koli~inama i rokovima (tabela 1). 

Tabela 1. 

Suncokret 

Potrebna koli~ina sjemena 

Rok za dostavu sjemena 

Hibrid 

Inbred linije 

6000 zrna 

do 01. marta 

do 01. marta 

(2)    Na pakovanju se mora nazna~iti kontrolni uzorak, te }e se isti u slu~aju priznavanja sorte koristiti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podnositelj Prijave treba dostaviti slijede}e podatke o sjemenu: 

a)    masu 1000 zrna (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%); 

c)    klijavost sjemena (%). 

(4)    Ispitivanje sorti suncokreta obavlja se na oglednim mjestima razli~itim po klimatskim, pedolo{kim i drugim svojstvima (tabela 2). 

Tabela 2. 

Vrsta 

Broj oglednih mjesta 

Suncokret 

(5)     Obzirom na namjenu, hibridi suncokreta se svrstavaju i ispituju u tri grupe: 

a)    uljni; 

b)    oleinski; 

c)    proteinski. 

(6)    U Prijavi, podnositelj Prijave treba navesti namjenu hibrida. 

^lan 44.
(Ispitivanje u oglednom polju) 

(1)    Sjetva suncokreta se obavlja sija~icom na ve}i sklop, a u fazi prvog para stalnih listova suncokret se prorijedi, tako da se ostvari predvi|eni sklop (tabela 1). 

Tabela 1. 

Razmak u redu (cm) 

Biljaka/redu 

Biljaka/parceli  (22,4 m²

24 

34 

136 

(2)     Povr{ina parcele iznosi 22,4 m², a ~ine je 4 reda du`ine 8 m, uz razmak izme|u redova od 70 cm. Za obra~un slu`e dva srednja reda pa prema tome povr{ina obra~unske parcelice iznosi 11,2 m². Razmak izme|u ponavljanja iznosi 2 m. 

(3)    Na po~etku i kraju ogleda sije se najraniji standard kao za{titni pojas, koji }e poslu`iti i za uzimanje uzoraka za vlagu na bazi koje se odlu~uje o pravovremenoj `etvi. 

(4)    Tokom vegetacije utvr|uju se slijede}i podaci: 

a)    datum sjetve i nicanja (na svim oglednim mjestima); 

b)    datum cvatnje (na jednom oglednom mjestu); 

c)    visina biljke (na svim oglednim mjestima); 

d)    pre~nik glave (na svim oglednim mjestima); 

e)    datum `etve (na svim oglednim mjestima). 

(5)    U cilju pra}enja otpornosti suncokreta na ekonomski najzna~ajnije bolesti u Bosni i Hercegovini, u uslovima prirodne infekcije, na lokaciji }e biti postavljen dodatni ogled bez primjene fungicida. 

a)    U rubnim redovima se prati pojava i ocjenjuje ja~ina napada slijede}ih bolesti: 

1)    plamenja~u, Plasmopara helianthi

2)    hr|u, Puccinia helianthi

3)    sivu pjegavost stabljike, Phomopsis helianthi

4)    crnu pjegavost suncokreta, Phoma macdonaldi

5)    sivu pjegavost lista, Alternaria helianthi

6)    trule`, Sclerotinia sclerotiorum

7)    crnu trule` korijena i stabljike, Sclerotium bataticola

8)    sivu trule`, Botrytis cinerea

b)    Ako se na oglednom polju utvrdi prisustvo volovoda (Orobanche cumana), ogled se smatra neupotrebljivim. 

c)    Ja~ina napada bolesti i {teto~ina ocjenjuje se na svim oglednim mjestima. 

^lan 45.
(@etva ogleda) 

(1)    @etva svakog ogleda obavlja se kombajnom u jednom danu za svaki hibrid u ogledu u svim ponavljanjima, u fazi tehnolo{ke zrelosti zrna (9% vlage u zrnu suncokreta, kod hibrida u za{titnom pojasu). 

(2)    Tokom `etve na svakoj parceli se utvr|uju ukupan broj biljaka, prinos zrna i vlaga zrna. 

^lan 46.
(Ispitivanje u laboratoriji) 

(1)    Hemijsko-tehnolo{ke analize obavljaju se u laboratoriji, na kraju svake godine ispitivanja na prosje~nim uzorcima s jednog oglednog mjesta. 

(2)    Kvalitet zrna ispituje se na uzorku mase 0,5 kg. 

(3)    Analiza sastava masnih kiselina u ulju, kod oleinskih hibrida, radi se iz uzorka sjemena samooplodnje (izoliranih biljaka papirnatim vre}icama). 

(4)    Na prosje~nom uzorku suncokreta obavljaju se slijede}e analize: 

a)    hektolitarska masa; 

b)    masa 1 000 zrna; 

c)    sadr`aj ulja; 

d)    sadr`aj bjelan~evina (na proteinskom i suncokretu za ishranu). 

(5)    Sastav i sadr`aj masnih kiselina (na oleinskom tipu, hibrid koji ima manje od 80% oleinske kiseline u ulju ne mo`e biti priznat kao oleinski). 

^lan 47.
(Statisti~ka analiza podataka ogleda) 

(1)    Statisti~ki se analiziraju samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80% od planiranog sklopa. 

(2)    Ukoliko je za neki hibrid ostvareni sklop manji od dozvoljenog samo u jednom ponavljanju, taj se podatak zamjenjuje prosje~nom vrijedno{}u preostalih ponavljanja. 

(3)    U slu~aju da minimalni dozvoljeni sklop za neki hibrid nije ostvaren u vi{e od jednog ponavljanja, podaci tog hibrida se ne analiziraju, a statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgava se prinos zrna na bazi 9% vlage zrna, dok se za ostala va`na svojstva za priznavanje prikazuju procjene parametara deskriptivne statistike. 

(4)    Godi{nji rezultati ispitivanja iz oglednog polja i laboratorija dostavljaju se podnositelju prijave nakon podmirenja tro{kova postupka ispitivanja. Na osnovu dobijenih rezultata podnositelj Prijave du`an je obavijestiti ustanovu koja provodi ispitivanje o nastavku ispitivanja sorte do roka odre|enog u ~lanu 42. ovog Pravilnika. 

POGLAVLJE VIII. ISPITIVANJA SORTI ULJANE REPICE 

^lan 48.
(Podno{enje Prijave) 

Rokovi za podno{enje Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavanje sorti za ozimu uljanu repicu podnose se prema odredbama ~lana 5. ovog Pravilnika. 

^lan 49.
(Koli~ina sjemena i rokovi dostave) 

(1)    Za svaku godinu VCU ispitivanja podnositelj prijave dostavlja slijede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 1). 

Tabela 1. 

Vrsta 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Ozima uljana repica 

do 10. augusta 

(2)    Za DUS ispitivanja podnositelj Prijave dostavlja u prvoj godini DUS ispitivanja slijede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 2). 

Tabela 2. 

Ozima uljana repica 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Sorta 

do 15. jula 

Hibrid 

do 15. jula 

Inbred linije 

0,4 

do 15. jula 

^lan 50.
(Koli~ina sjemena za kontrolni uzorak) 

(1)    U skladu s odredbama ~lana 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostave sjemena iz ~lana 10. stav (1) ovog Pravilnika, za posljednju godinu VCU ispitivanja odr`ava~ sorte mora dostaviti i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u nazna~enim koli~inama i rokovima (tabela 1). 

Tabela 1. 

Ozima uljana repica 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Sorta 

Hibrid 

Inbred linije 

do 10. augusta 

do 10. augusta 

do 10. augusta 

(2)    Na pakovanju se mora nazna~iti "kontrolni uzorak", te }e se isti u slu~aju priznavanja sorte koristiti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podnositelj Prijave treba dostaviti slijede}e podatke o sjemenu: 

a)    masu 1000 sjemenki (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%); 

c)    klijavost sjemena (%); 

d)    normu sjetve. 

^lan 51.
(Ispitivanje u oglednom polju) 

(1)    Ispitivanje sorti uljane repice obavlja se u oglednim poljima razli~itim po klimatskim, pedolo{kim i drugim svojstvima (tabela 1). 

Tabela 1. 

Vrsta 

Broj oglednih mjesta 

  Uljana repica 

(2)    Sjetva uljane repice se obavlja sija~icom u skladu sa zadatom normom sjetve. 

(3)    Povr{ina parcele iznosi 10 m², a ~ine je 5 redova du`ine 8 m, uz razmak izme|u redova od 25 cm. 

(4)    Na po~etku i kraju ogleda sije se najraniji standard kao za{titni pojas, koji }e poslu`iti i za uzimanje uzoraka za vlagu na bazi koje se odlu~uje o pravovremenoj `etvi. 

(5)    Tokom vegetacije utvr|uju se slijede}i podaci: 

a)    datum sjetve i nicanja (na svim oglednim mjestima); 

b)    sklop pri ulasku u zimu i u C1 stadiju (na svim oglednim mjestima); 

c)    postotak prezimljavanja (na svim oglednim mjestima); 

d)    datum po~etka cvatnje (na dva ogledna mjesta); 

e)    visina biljke do 1. najni`e postrane grane (na svim oglednim mjestima);  

f)    visina cijele biljke (na svim oglednim mjestima); 

g)    polijeganje (na svim oglednim mjestima); 

h)    datum tehnolo{ke zriobe (na svim oglednim mjestima); 

i)    datum `etve (na svim oglednim mjestima). 

(6)    U cilju pra}enja o{te}enja sorti od na ekonomski najzna~ajnije bolesti u Bosni i Hercegovini, prati se pojava i ocjenjuje ja~ina napada slijede}ih bolesti: 

a)    tamnosme|a pjegavost, Alternaria spp

b)    bijela trule`, Sclerotinia sclerotiorum

c)    suha trule` korijena i stabljike, Phoma lingam. 

(7)    Ja~ina napada bolesti i {teto~ina na oglednim poljima, tretiranim pesticidima i bez za{tite pesticidima, ocjenjuje se na svim oglednim poljima. 

^lan 52.
(@etva ogleda) 

(1)    @etva svakog ogleda obavlja se kombajnom u jednom danu za svaku sortu u ogledu u svim ponavljanjima, u fazi tehnolo{ke zrelosti zrna ( 9% vlage u zrnu uljane repice kod sorte u za{titnom pojasu). 

(2)    Tokom `etve na svakoj parceli se utvr|uju prinos zrna i vlaga zrna. 

^lan 53.
(Ispitivanje u laboratoriji) 

(1)    Hemijsko-tehnolo{ke analize obavljaju se u laboratoriji, na kraju svake godine ispitivanja na prosje~nim uzorcima s jednog oglednog mjesta. 

(2)    Kvalitet zrna ispituje se na uzorku mase 0,5 kg. 

(3)    Na prosje~nom uzorku uljane repice obavljaju se slijede}e analize: 

a)    masa 1 000 zrna; 

b)    sadr`aj ulja; 

c)    sadr`aj masnih kiselina; 

d)    sadr`aj glukozinolata (samo u jednoj godini ispitivanja). 

^lan 54.
(Statisti~ka analiza podataka ogleda) 

(1)    Statisti~ki se analiziraju samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80% od planiranog sklopa. 

(2)    Ukoliko je za neku sortu ostvareni sklop manji od dozvoljenog samo u jednoj repeticiji, taj se podatak zamjenjuje prosje~nom vrijedno{}u preostalih repeticija. 

(3)    U slu~aju da minimalni dozvoljeni sklop za neku sortu nije ostvaren u vi{e od jednog ponavljanja, podaci te sorte se ne analiziraju. 

(4)    Statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgava se prinos zrna na bazi 9% vlage zrna, dok se za ostala va`na svojstva za priznavanje prikazuju procjenom parametara deskriptivne statistike. 

(5)    Godi{nji rezultati ispitivanja iz oglednog polja i laboratorija dostavljaju se podnositelju prijave nakon podmirenja tro{kova postupka ispitivanja. Na osnovu dobijenih rezultata podnositelj Prijave du`an je obavijestiti ustanovu koja provodi ispitivanje o nastavku ispitivanja sorte do roka odre|enog u ~lanu 49. ovog Pravilnika. 

POGLAVLJE IX. ISPITIVANJA SORTI KROMPIRA 

 ^lan 55.
(Podno{enje Prijave) 

Rokovi podno{enja Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavanje sorti za krompir odre|eni su u ~lan 5. ovog Pravilnika. 

^lan 56.
(Koli~ina sjemena i rokovi dostave) 

Za svaku godinu VCU ispitivanja podnositelj Prijave dostavlja slijede}e koli~ine sjemena krtola do nazna~enih rokova (tabela 1). 

Tabela 1. 

Grupe 

Potrebna koli~ina sjemena (broj krtola) 

Rok za dostavu sjemena 

Rane i srednje rane sorte 

2 000 

do 20. januara 

Srednje kasne i kasne 

1 600 

do 20. januara 

^lan 57.
(Ogledni lokaliteti) 

Ispitivanje sorti obavlja se u oglednim poljima razli~itim po klimatskim, pedolo{kim i drugim svojstvima (tabela 1). 

Tabela 1. 

Grupe 

Broj lokacija 

 Rane i srednje rane sorte 

Srednje kasne i kasne 

^lan 58.
(Ispitivanje u oglednom polju) 

(1)    Sorte krompira razvrstavaju se prema du`ini vegetacije (od nicanja do fiziolo{ke zriobe) u 4 grupe: 

a)    rane sorte du`ine vegetacije do 90 dana; 

b)    srednje rane sorte du`ine vegetacije do 100-120 dana; 

c)    srednje kasne sorte du`ine vegetacije do 120-140 dana; 

d)    kasne sorte du`ine vegetacije do 140 dana. 

(2)    U slu~aju manjeg broja sorti razvrstatavaju se s odgovaraju}im standardima, u dvije grupe: 

a)    rane i srednje rane sorte; 

b)    srednje kasne i kasne sorte. 

(3)    Povr{ina osnovne parcele iznosi 22,4 m², a ~ine je 4 reda razmaka 70 cm i du`ine 8 m. Broj biljaka na osnovnoj parceli je 80, a broj biljaka po hektaru je 35.700. Za obra~un slu`e dva srednja reda, pa prema tome povr{ina obra~unske parcele iznosi 11,2 m²

(4)    Krtole za sadnju moraju biti veli~ine 30 do 55 mm, a sadnju treba obaviti u optimalnom roku za odre|eno podru~je, u redove na odre|enom razmaku uz obavezni razmak izme|u ponavljanja. 

(5)    Tokom vegetacije utvr|uju se slijede}i podaci: 

a)    datum sadnje i nicanja (na svim oglednim mjestima); 

b)    broj biljaka na obra~unskoj parceli 14 dana nakon nicanja (po ponavljanjima);  

c)    razvoj biljke 3 do 5 sedmica nakon nicanja (na svim oglednim mjestima);  

d)    datum zrelosti - kada je 40% cime na parceli osu{eno (na svim oglednim mjestima); 

e)    datum va|enja (na svim oglednim mjestima). 

(6)    Tokom ispitivanja, u oglednom polju u uslovima prirodne infekcije, prati se pojava i ocjenjuje ja~ina napada slijede}ih bolesti: 

a)    bolesti i {tetnici cime: 

1)     viroze; 

2)     plamenja~a, Phytophtora infestans

3)     bijela noga, Rhizoctonia solani Kuhn

4)     crna pjegavost, Alternaria solani

5)     crna noga, Erwinia carotovora

6)     {teto~ine lista i biljke. 

b)     bolesti i {teto~ine krtole: 

1)     plamenja~a, Phytophtora infestans

2)     krastavost, Streptomyces scabie

3)     pra{na krastavost, Spongospora subterrane

4)     bijela noga, Rhizoctonia solani

5)     {teto~ine krtola. 

(7)    Ukoliko se uo~i pojava drugih bolesti i {teto~ina, treba zabilje`iti vrijeme pojave i ja~inu napada, a po mogu}nosti i postotak o{te}enja odnosno umanjenja priroda krtola.  Ja~ina napada bolesti ocjenjuje se na svim oglednim poljima. 

^lan 59.
(Va|enje ogleda) 

(1)    Va|enje svakog ogleda obavlja se po zavr{etku vegetacije. 

(2)    Tokom va|enja utvr|uju se: 

a)    prosje~an broj krtola po biljci (zdravih i bolesnih); 

b)    prosje~na veli~ina krtola (broj i kg) po frakcijama po biljci; 

c)    prinos krtola (kg) po obra~unskoj parceli iz svakog ponavljanja (zdravih i bolesnih). 

^lan 60.
(Ispitivanje u laboratoriji) 

(1)    Hemijsko-tehnolo{ke analize obavljaju se u laboratoriji, u posljednjoj godini ispitivanja, na prosje~nom uzorku (5 kg) formiranom iz svih ponavljanja s jednog oglednog mjesta. 

(2)    Na prosje~nom uzorku obavljaju se slijede}e analize: 

a)    sadr`aj suhe supstance; 

b)    sadr`aj {kroba; 

c)    sadr`aj reduciraju}eg {e}era. 

^lan 61.
(Statisti~ka analiza podataka ogleda) 

(1)    Analiziraju se samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80% od planiranog sklopa. 

(2)    Ukoliko je za neku sortu ostvareni sklop manji od dozvoljenog samo u jednoj repeticiji, taj }e se podatak zamijeniti prosje~nom vrijedno{}u preostalih repeticija. 

(3)    U slu~aju da minimalni dozvoljeni sklop za neku sortu nije ostvaren u vi{e od jednog ponavljanja, podaci te sorte ne}e se analizirati. 

(4)    Statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgavaju se slijede}a svojstva: prirod krtola, dok se za ostala va`na svojstva za priznavanje prikazuju procjene parametara deskriptivne statistike. 

(5)    Godi{nji rezultati ispitivanja iz oglednog polja i laboratorija dostavljaju se podnositelju Prijave nakon podmirenja tro{kova postupka ispitivanja. Na osnovu dobijenih rezultata podnositelj Prijave du`an je obavijestiti ustanovu koja provodi ispitivanje o nastavku ispitivanja sorte do roka odre|enog u roka odre|enog u ~lanu 56. ovog Pravilnika. 

POGLAVLJE X. ISPITIVANJA SORTI [E]ERNE REPE 

^lan 62.
(Podno{enje Prijave) 

Rokovi za podno{enje Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavanje sorti za {e}ernu repu odre|eni su u ~lanu 5. ovog Pravilnika. 

^lan 63.
(Koli~ine sjemena i rokovi dostave) 

(1)    Za svaku godinu VCU ispitivanja, podnositelj Prijave dostavlja 2 kg piliranog sjemena. 

(2)    Sjeme treba dostaviti do 01. marta. 

^lan 64.
(Kontrolni uzorak) 

(1)    U skladu s odredbama ~lana 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostave sjemena iz ~lana 10. stav (1) ovog Pravilnika, za posljednju godinu VCU ispitivanja odr`ava~ sorte mora dostaviti i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u koli~inama i rokovima navedenim u tabeli 1. 

Tabela 1. 

[e}erna repa 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Hibrid 

do 01. marta 

(2)     Na pakovanju se mora nazna~iti kontrolni uzorak, te }e se isti u slu~aju priznavanja sorte koristiti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podnositelj Prijave treba dostaviti slijede}e podatke o sjemenu: 

a)    masu 1000 sjemenki (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%) ; 

c)    klijavost sjemena (%). 

^lan 65.
(Ispitivanje u oglednom polju) 

(1)    Ispitivanje sorti obavlja se na maksimalno 4 ogledna mjesta razli~ita po klimatskim, pedolo{kim i drugim svojstvima. 

(2)    Sjetva se obavlja sija~icom na ve}i sklop od odre|enog. U fazi 2-3 para stalnih listova prorijedi se, tako da se ostvari predvi|eni sklop (tabela 1). 

Tabela 1. 

Razmak u redu (cm) 

Biljaka/redu 

Biljaka/parceli (16 m²

22 

37 

148 

(3)     Povr{ina parcele iznosi 16 m², a ~ine ju 4 reda du`ine 8 m, uz razmak izme|u redova od 50 cm. Razmak izme|u ponavljanja iznosi 2 m. Na po~etku i kraju ogleda siju se 4 reda standarda kao za{titni pojas. 

(4)    Tokom vegetacije utvr|uju se slijede}i podaci: 

a)    datum sjetve i nicanja; 

b)    datum zatvaranja redova; 

c)    ja~ina napada pjegavosti lista (Cercospora beticola); 

d)    broj ranih i kasnih proraslica; 

e)    datum va|enja. 

(5)    Tokom ispitivanja, na oglednim lokacijama u uslovima prirodne infekcije, prati se pojava i ocjenjuje ja~ina napada pjegavosti lista (Cercospora beticola)

    Ja~ina napada bolesti i {teto~ina ocjenjuje se na svim oglednim poljima. 

^lan 66.
(Va|enje ogleda) 

(1)    Va|enje svakog ogleda obavlja se u jednom danu za svaki hibrid u svim ponavljanjima u vrijeme tehnolo{ke zrelosti korijena. Tada se utvr|uje broj i masa korijena po parceli. 

(2)    U slu~aju ru~nog va|enja, vade se dva srednja reda te se nakon va|enja pristupa odsjecanju gornjeg dijela s li{}em, a zatim se utvr|uje broj i masa korijena po parceli. Za potrebe hemijske analize uzima se prosje~ni uzorak (oko 50 korjenova). 

^lan 67.
(Ispitivanje u laboratoriji) 

(1)    Hemijsko-tehnolo{ke analize obavljaju se u svakoj godini ispitivanja, na prosje~nim uzorcima sa svih parcelica, ponavljanja i oglednih mjesta. 

(2)    Svi uzorci jedne lokacije analizirat }e se u istoj laboratoriji po mogu}nosti najbli`oj oglednoj lokaciji. 

(3)    Repu treba dostaviti u laboratoriju istog dana kada je izva|ena. 

(4)    Na svakom uzorku utvr|uje se: 

a)    masa korijena (bruto i neto); 

b)    sadr`aj {e}era, kalija, natrija i amino-nitrogena. 

^lan 68.
(Statisti~ka analiza podataka ogleda) 

(1)    Analiziraju se samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80% od planiranog sklopa. 

(2)    Ukoliko je za neki hibrid ostvareni sklop manji od dozvoljenog samo u jednoj repeticiji, taj se podatak zamjenjuje prosje~nom vrijedno{}u preostalih repeticija. 

(3)    U slu~aju da minimalni dozvoljeni sklop za neki hibrid nije ostvaren u vi{e od jednog ponavljanja, podaci tog hibrida se ne analiziraju. 

(4)    Statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgavaju se slijede}a svojstva: 

a)    sadr`aj {e}era; 

b)    prinos korijena i prinos ~istog {e}era; 

c)    za ostala va`na svojstva za priznavanje prikazuju procjene parametara deskriptivne statistike. 

(5)    Godi{nji rezultati ispitivanja iz oglednog polja i laboratorija dostavljaju se podnositelju Prijave nakon podmirenja tro{kova postupka ispitivanja. Na osnovu dobijenih rezultata podnositelj Prijave du`an je obavijestiti ustanovu koja provodi ispitivanje o nastavku ispitivanja sorte do roka odre|enog u ~lanu 63. ovog Pravilnika. 

POGLAVLJE XI. ISPITIVANJA SORTI TRAVE I LEGUMINOZE ZA  VOLUMINOZNU MASU 

^lan 69.
(Podno{enje Prijave) 

(1)    Rokovi za podno{enje Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavanje sorti trava i leguminoza odre|eni su u ~lanu 5. ovog Pravilnika. 

(2)    Prema du`ini vegetacije, trave i leguminoze svrstavamo u slijede}e grupe: 

a)    jednogodi{nje vrste 

1)    s jednim otkosom
Inkarnatka (Trifolium incarnatum L.

2)    s vi{e otkosa
Talijanski ljulj (Lolium multiflorum Lam. Spp. Westerwoldicum)
Aleksandrijska djetelina (
Trifolium alexandrinum L.)
Perzijska djetelina (
Trifolium resupinatum L.)
Sirak (
Sorghum vulgare)
Sudanska trava (
Sorghum vulgare var, sudanehsis

b)    dvogodi{nje vrste
Talijanski ljulj (Lolium multiflorum Lam.)
Crvena djetelina (
Trifolium pratense L.

c)     vi{egodi{nje vrste 

1) rosulja bijela (Agrostis gigantea (Roth) 

2)    francuski ljulj (Arrhenatherum elatius (L.) Beauv.) 

3)    stoklasa (Bromus L.

Klup~asta o{trica (Dactylis glomerata L.

Trstikasta vlasulja (Festuca arundinacea Shreber

Livadna vlasulja (Festuca pratensis Huds.

Vlasulja nacrvena (Festuca rubra L.

Vlasulja ov~ja (Festuca ovina L.

Livadna vlasulja x Talijanski ljulj 

(Festuca pratensis Huds. x Lolium multiflorum Lam.) 

Engleski ljulj (Lolium perenne L.

Ma~ji repak (Phleum pratense L.

Livadna vlasnja~a (Poa pratensis L.

Obi~na vlasnja~a (Poa trivialis L.

Zlatno`uta zobika (Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.) 

Lisi~ji repak (Alopecurus pratensis L.

Lucerna (Medicago sativa

Bijela djetelina (Trifolium repens L.

Smiljkita (Lotus corniculatus L.

Esparzeta (Onobrychis viciifolia Scop.

[vedska djetelina (Trifolium hybridum L.

Dunjica (Medicago lupulina L.

Zuba~a (Cynodon dactylon L.

Krestac (Cynosorus cristatus L.) 

^lan 70.
(Koli~ina sjemena i rokovi dostave) 

(1)    Za svaku godinu VCU ispitivanja vrsta navedenih u ~lanu 69. stav (2) ovog Pravilnika, podnositelj Prijave dostavlja sjeme do 10. augusta (tabela 1). 

Tabela 1. 

Du`ina vegetacije 

Dostava sjemena 

Jednogodi{nje vrste 

Dvogodi{nje vrste 

Vi{egodi{nje vrste 

Za svaku godinu ispitivanja 1kg, 

Za cijeli ciklus (2 god.) ispitivanja 1kg 

Za cijeli ciklus (2 god.) ispitivanja 1kg * 

(2)    Za DUS ispitivanja podnositelj Prijave dostavlja u prvoj godini DUS ispitivanja slijede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 2). 

Tabela 2. 

Vrsta 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Lucerka 

2,5 

do 10. januara 

Bijela djetelina 

1,5 

do 10. januara 

Crvena djetelina 

1,5 

do 10. januara 

Trave 

2,5 

do 10. januara 

Smiljkita 

2,5 

do 10. januara 

(3)    Ispitivanje sorti obavlja se na najmanje 2 ogledna mjesta razli~ita po klimatskim, pedolo{kim i drugim svojstvima. 

^lan 71.
(Kontrolni uzorak) 

(1)    U skladu s odredbama ~lana 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostave sjemena iz ~lana 10. stav (1) ovog Pravilnika, za posljednju godinu VCU ispitivanja odr`ava~ sorte mora dostaviti i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u koli~inama i rokovima navedenim u tabeli 1. 

Tabela 1. 

Vrste 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

za sve vrste iz ~lana 65. ovog Pravilnika 

do 10. augusta 

(2)    Na pakovanju se mora nazna~iti kontrolni uzorak, te }e se isti u slu~aju priznavanja sorte koristiti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podnositelj Prijave treba dostaviti slijede}e podatke o sjemenu: 

a)    masu 1000 sjemenki (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%); 

c)    klijavost sjemena (%) ; 

d)    normu sjetve (broj klijavih sjemenki/m²). 

^lan 72.
(Ispitivanje u oglednom polju) 

(1)    Sjetva se obavlja sija~icom prema prethodno napravljenoj {emi u 4 ponavljanja, a u slu~aju kada je broj ~lanova izuzetno malen, mo`e biti i ve}i broj ponavljanja. 

(2)    Povr{ina parcele iznosi 10 m², a ~ine je 10 redova du`ine 8 m, uz razmak izme|u redova od 12, 5 cm. 

(3)    Razmak uzme|u parcela unutar ponavljanja iznosi 40 cm, a izme|u ponavljanja 2 m. (4) Povr{ina parcela kod ogleda za sirak i sudansku travu iznosi 16 m², du`ina je 8 m, a {irina 2 m. Na po~etku i kraju ogleda sije se standard kao za{titni pojas. 

(4)    Za sjetvu se upotrebljavaju slijede}e norme sjetve osim ako prijavljiva~ ne predlo`i druga~ije (tabela 1). 

Tabela 1. 

Vrsta 

kg/ha 

Inkarnatka (Trifolium incarnatum L.

Talijanski ljulj (Lolium multiflorum Lam. Spp. westerwoldicum) 

Aleksandrijska djetelina (Trifolium alexandrinum L.

Perzijska djetelina (Trifolium resupinatum L.

Talijanski ljulj (Lolium multiflorum Lam.) 

Crvena djetelina (Trifolium pratense L.

Rosulja bijela (Agrostis gigantea (Roth)) 

Francuski ljulj (Arrhenatherum elatius (L.) Beauv.

Stoklasa (Bromus L.

Klup~asta o{trica (Dactylis glomerata L.

Trstikasta vlasulja (Festuca arundinacea Shreber

Livadna vlasulja (Festuca pratensis Huds.

Vlasulja nacrvena (Festuca rubra L.

Vlasulja ov~ja (Festuka ovina

Livadna vlasulja x Talijanski ljulj 

(Festuca pratensis Huds. x Lolium multiflorum Lam.) 

Engleski ljulj (Lolium perenne L.

Vestervoldski ljulj 

Ma~ji repak (Phleum pratense L.

Livadna vlasnja~a (Poa pratensis L.

Obi~na vlasnja~a (Poa trivialis L.

Zlatno`uta zobika (Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.) 

Lisi~ji repak (Alopecurus pratensis L.

Lucerna (Medicago sativa

Bijela djetelina (Trifolium repens L.

Smiljkita (Lotus corniculatus L.

Smiljkita ro{kasta 

Smiljkita mo~varna 

Esparzeta (Onobrychis viciifolia Scop.

[vedska djetelina (Trifolium hybridum L.

Dunjica (Medicago lupulina L.

Sirak (sorghum vulgare

Sudanska trava (sorghum vulgare var. Sudanehsis) 

Galeoa sp. 

Pahovka rana 

Krestac (Cynosorus cristatus L.) 

Blje{tac 

20-25 

35-45 

25 

18-20 

30-40 

22 

12 

40 

50 

30 

40 

50 

40 

15 

 

35 

35 

40 

20 

30 

30 

10-15 

20-25 

20 

16 

15 

20 

14 

20 

18-24 

12-18 

18-30 

25-30 

50 

30 

25 

 * neoguljenog sjemena 160 - 200 kg, a oguljenog 80 - 100 kg/ha 

(5)    Tokom vegetacije utvr|uju se slijede}i podaci: 

a)    datum sjetve i datum nicanja; 

b)    prazna mjesta nakon nicanja; 

c)    ocjena o prezimljavanju; 

d)    po~etak klasanja (trave), cvjetanja (leguminoze); 

e)    po~etak metli~anja (Sirak i Sudanska trava); 

f)    polijeganje; 

g)    lisnatost (odnos lista i stabljike u % kod leguminoza); 

h)    visina biljke u ko{nji (cm); 

i)    zakorovljenost; 

j)    datum ko{nje; 

k)    regeneracija nakon ko{nje. 

(6)    Za vrijeme trajanja ispitivanja bilje`e se i pojave koji mogu uticati na same oglede. 

^lan 73.
(Kosidba ogleda) 

(1)    Kosidba ogleda obavlja se kombajnom. 

(2)    Leguminoze se u prvom otkosu, prve godine ogleda, kose u cvatnji (50% biljaka) na visinu od 7-10 cm. Naredni otkosi se obavljaju u po~etku cvatnje (5-10 % biljaka ) na visinu od 3-5 cm. 

(3)    Zadnji otkos se obavlja 10-15 dana prije o~ekivanog mraza sa ne{to du`im periodom vegetacije (40 i vi{e dana). 

(4)    Trave se kose od po~etka klasanja (pojavom prvih klasova) na visinu od 6 - 8 cm. 

(5)    Visoke trave kose se svake 4 sedmice, a niske svakih 6 sedmica. 

(6)    Tokom ko{nje voluminozne krme utvr|uju se, na svakoj parceli: 

a)    prirod zelene krme (kg/parceli); 

b)    suha supstanca (%) iz prosje~nog uzorka za svaku sortu. 

(7)    U cilju pra}enja otpornosti sorti na ekonomski najzna~ajnije bolesti u Bosni i Hercegovini u uslovima prirodne infekcije, tokom ispitivanja sorti prati se pojava i ocjenjuje ja~ina napada slijede}ih bolesti: 

a)    Trave: 

1)     Erysiphe graminis

2)     Puccinia spp

3)     Fusarium spp

b)    Leguminoze: 

1)    Erysiphe polygoni,  

2)    Peronospora trifoliorum.  

c)    Ukoliko se uo~i pojava drugih bolesti i {teto~ina treba zabilje`iti vrijeme pojave i ja~inu napada. 

^lan 74.
(Ispitivanje u laboratoriji) 

(1)    Hemijsko-tehnolo{ke analize obavljaju se u laboratoriji, na prosje~nim uzorcima s jedne lokacije. 

(2)    Na uzorcima se odre|uje sadr`aj: 

a)    suhe supstance; 

b)    sirovih bjelan~evina; 

c)     vlakana; 

d)     masti; 

e)     pepela i NET

f)     probavljivost. 

^lan 75.
(Statisti~ka analiza podataka ogleda) 

(1)    Statisti~ki }e se analizirat i samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80% od planiranog sklopa. 

(2)    Ukoliko je za neku sortu ostvareni sklop manji od dozvoljenog samo u jednoj repeticiji, taj }e se podatak zamijeniti prosje~nom vrijedno{}u preostalih repeticija. 

(3)    U slu~aju da minimalni dozvoljeni sklop za neku sortu nije ostvaren u vi{e od jednog ponavljanja, podaci te sorte ne}e se analizirati. 

a)    Statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgava se prinos zelene krme na suhu supstancu, dok se za ostala va`na svojstva za priznavanje prikazuju parametrima deskriptivne statistike. 

(4)    Godi{nji rezultati ispitivanja iz oglednog polja i laboratorija dostavljaju se podnositelju Prijave nakon podmirenja tro{kova postupka ispitivanja. 

POGLAVLJE XII. ISPITIVANJA SORTI SIRKA ZA VOLUMINOZNU KRMU I SUDANSKE TRAVE  

^lan 76.
(Podno{enje Prijave) 

Rokovi za podno{enje Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavanje sorti sirka za voluminoznu krmu i sudansku travu odre|eni su u ~lanu 5. ovog Pravilnika. 

^lan 77.
(Koli~ina sjemena i rokovi dostave) 

Za svaku godinu ispitivanja, dostavlja se 3 kg sjemena. Sjeme se dostavlja do 01. marta. 

^lan 78.
(Kontrolni uzorak) 

(1)    U skladu s odredbama ~lana 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostave sjemena iz ~lana 10. stav (1) ovog Pravilnika, za posljednju godinu VCU ispitivanja odr`ava~ sorte mora dostaviti i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u koli~inama i rokovima navedenim u tabeli 1. 

Tabela 1. 

Vrsta 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Sirak 

Sudanska trava 

do 01. marta 

do 01. marta 

(2)    Na pakovanju se mora nazna~iti kontrolni uzorak, te }e se isti u slu~aju priznavanja sorte koristiti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podnositelj Prijave treba dostaviti slijede}e podatke o sjemenu: 

a)    masu 1000 sjemenki (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%); 

c)    klijavost sjemena (%). 

(4)    Ispitivanje hibrida sirka za voluminoznu krmu i sudanske trave obavlja se na dvije lokacije, razli~ite po klimatskim, pedolo{kim i drugim svojstvima.  

^lan 79.
(Ispitivanje u oglednom polju) 

(1)    Povr{ina osnovne parcele iznosi 16 m², a ~ine je 4 reda du`ine 8 m, uz razmak izme|u redova od 50 cm. Razmak sjemenki unutar reda za sirak i sudansku travu iznosi 10 cm. 

(2)    Sudanska trava se sije s utro{kom sjemena 20 - 30 kg/ha, a sirak za voluminoznu krmu 20 - 25 kg/ha. Razmak izme|u ponavljanja iznosi 2 m. 

(3)    Na po~etku i kraju ogleda siju se 4 reda standarda kao za{titni pojas. 

    Tokom vegetacije utvr|uju se slijede}i podaci: 

a)    datum sjetve; 

b)    datum nicanja; 

c)    datum po~etka metli~anja; 

d)    visina biljaka; 

e)    polijeganje; 

f)    datum ko{nje. 

(4)    Za vrijeme trajanja ispitivanja bilje`e se i pojave koji mogu uticati na same oglede. 

^lan 80.
(Kosidba ogleda) 

(1)    Prvi otkos kosi se do faze mlije~no-vo{tane zriobe ako je usjev za sila`u, odnosno po~etkom metli~anja ako je usjev za zelenu krmu. 

(2)    Drugi otkos se kosi nakon 6 sedmica. Ko{nja svakog ogleda obavlja se u jednom danu za svaku sortu u ogledu u svim ponavljanjima. 

(3)    Nakon ko{nje utvr|uje se, na svakoj parceli na svim lokacijama: prirod zelene krme (kg/parceli) i suha supstanca (%). 

(4)    Tokom ispitivanja, na oglednim lokacijama u uslovima prirodne infekcije, prati se pojava i ocjenjuje ja~ina napada pjegavosti lista (Helminthosporium spp) na svim oglednim poljima. 

(5)    Ukoliko se uo~i pojava drugih bolesti i {teto~ina treba zabilje`iti vrijeme pojave i ja~inu napada. 

^lan 81.
(Ispitivanje u laboratoriji) 

(1)    Hemijsko-tehnolo{ke analize se obavljaju u prvoj godini ispitivanja, na prosje~nim uzorcima s jedne lokacije, neposredno nakon svake ko{nje. (2) Na uzorcima se odre|uje sadr`aj: 

a)    suhe supstance; 

b)    sirovih bjelan~evina; 

c)    vlakana; 

d)    masti; 

e)    pepela; 

f)    NET

g)    probavljivosti. 

^lan 82.
(Statisti~ka analiza podataka ogleda) 

(1)    Statisti~ki se analiziraju samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80% od planiranog sklopa. 

(2)    Ukoliko je za neki hibrid ostvareni sklop manji od dozvoljenog samo u jednoj repeticiji, taj }e se podatak zamijeniti prosje~nom vrijedno{}u preostalih repeticija. 

(3)    U slu~aju da minimalni dozvoljeni sklop za neku sortu nije ostvaren u vi{e od jednog ponavljanja, podaci te sorte ne}e se analizirati. 

(4)    Statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgava se prinos voluminozne krme na suhu supstancu, dok se za ostala va`na svojstva za priznavanje prikazuju parametri deskriptivne statistike. 

(5)    Godi{nji rezultati ispitivanja iz oglednog polja i laboratorija dostavljaju se podnositelju Prijave nakon podmirenja tro{kova postupka ispitivanja. Na osnovu dobijenih rezultata podnositelj Prijave du`an je obavijestiti ustanovu koja provodi ispitivanje o nastavku ispitivanja sorte do roka odre|enog u ~lanu 77. ovog Pravilnika. 

POGLAVLJE XIII. ISPITIVANJA SORTI KRMNIH ME\UUSJEVA 

^lan 83.
(Grupe krmnih me|uusjeva) 

Prema vremenskom periodu u kojem zauzimaju orani~nu povr{inu, razlikujemo slijede}e grupe krmnih me|uusjeva: 

a)    Jari usjevi:  

Sto~ni bob (Vicia faba L.

Bijela slatka lupina (Lupinus albus L.

Grahorica obi~na (Vicia sativa L.

Sto~na repica (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) 

Briggs 

Uljana repica (Brassica napus L. var. napus

Uljana rotkva (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Goru{ica (Sinapis alba L.

Facelija (Phacelia tanacetofolia Benth.

Sto~ni gra{ak (Pisum sativum

Sto~na repa (Beta vulgaris

Sto~na keleraba (Brasica napus ssp. Rapifera

Sto~ni kelj (Brasica olerace var. acephala

Kupusna uljana repica (Brassica napus oleifera

b)    Ozimi usjevi:  

Sto~ni gra{ak (Pisum sativum

Grahorica obi~na (Vicia sativa L.

Grahorica panonska (Vicia pannonica Crantz.) 

Ozima grahorica (Vicia villosa Roth.

Ogr{tica (Brasica rapa oleifera

Uljana repica (Brassica napus L. var. napus). 

^lan 84.
(Podno{enje Prijave) 

Rokovi za podno{enje Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavanje sorti za krmne me|uusjeve odre|eni su u ~lanu 5. ovog Pravilnika. 

^lan 85.
(Koli~ina sjemena i rokovi dostave) 

(1)    Za svaku godinu VCU ispitivanja, dostavlja se slijede}a koli~ina sjemena: 

    sto~ni bob - 8 kg, sto~ni gra{ak - 8 kg, lupina - 6 kg, grahorice - 4 kg, a za ostale kulture 1 kg sjemena. Sjeme treba dostaviti 10. februara u slu~aju proljetne sjetve, odnosno 10. augusta u slu~aju sjetve u kasno ljeto. 

(2)    Za DUS ispitivanja podnositelj Prijave dostavlja u prvoj godini DUS ispitivanja slijede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 2). 

Tabela 2. 

Vrsta 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Sto~ni gra{ak 

do 15. januara 

Sto~ni gra{ak 

Grahorica ozima 

2,5 

do 15. januara 

do 20. augusta 

^lan 86.
(Kontrolni uzorak) 

(1)    U skladu s odredbama ~lana 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostave sjemena iz ~lana 10. stav (1) ovog Pravilnika, za posljednju godinu VCU ispitivanja odr`ava~ sorte mora dostaviti i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u koli~inama i rokovima navedenim u tabeli 1. 

Tabela 1. 

Vrste 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Sto~ni bob 

Ozimi i jari sto~ni gra{ak 

Lupine 

Grahorice 

 

do 10. februara 

 

do 10. augusta /10. februara 

do 10. februara 

do 10. februara 

(2)     Na pakovanju se mora nazna~iti kontrolni uzorak, te }e se isti u slu~aju priznavanja sorte koristiti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podnositelj Prijave treba dostaviti slijede}e podatke o sjemenu: 

a)    masu 1000 sjemenki (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%); 

c)    klijavost sjemena (%); 

d)    normu sjetve (broj klijavih sjemenki/m²). 

(4)    Ispitivanje sorti obavlja se u najmanje 2 ogledna mjesta razli~itim po klimatskim, pedolo{kim i drugim svojstvima. 

^lan 87.
(Ispitivanje u oglednom polju) 

(1)    Povr{ina parcele iznosi 10 m², a ~ine je 10 ili 5 redova du`ine 8 m, uz razmak izme|u redova od 12,5 - 25 cm. Razmak izme|u parcela unutar ponavljanja iznosi 40 cm, a izme|u ponavljanja 2 m. 

(2)    Na po~etku i kraju ogleda sije se standard kao za{titni pojas, koji }e poslu`iti i za uzimanje uzoraka na osnovu kojih se odlu~uje o pravovremenom skidanju ogleda. 

(3)    Za sjetvu se upotrebljavaju slijede}e norme sjetve (tabela 1). 

Tabela 1. 

Vrsta 

Sjemena (kg/ha) 

Sklop (biljaka/m²

Jari usjevi 

Sto~ni bob 

150-350 

40-50 

Bijela slatka lupina 

  

 100 

Grahorica obi~na 

100-150 

170-200 

Sto~na repica - jara 

10-12 

200 

Uljana repica - jara 

10-15 

200 

Uljana rotkva 

25 

200 

Goru{ica 

20 

200 

Facelija 

30 

400-500 

Sto~ni gra{ak 

100-200 

100 

Sto~na repa 

8-9 

Sto~na keleraba 

3-4 

  

Sto~ni kelj 

2-2,5 

  

Kupusna uljana repica 

12-14 

  

Ozimi usjevi 

Grahorica obi~na 

100 

250-300 

Grahorica panonska 

100 

250-300 

Ozima grahorica 

100 

250-300 

Sto~na repica 

10-12 

120-160 

Ozimi sto~ni gra{ak 

100-200 

100 

Ogr{tica 

12-15 

80-100 

Uljana repica 

10-15 

80-100 

(4)    Tokom vegetacije utvr|uju se slijede}i podaci: 

a)    datum sjetve i datum nicanja; 

b)    prazna mjesta nakon nicanja; 

c)    prazna mjesta pred zimu i u prolje}e (za ozime vrste); 

d)    ocjena o prezimljavanju (za ozime vrste); 

e)    po~etak vegetacije (za ozime vrste); 

f)    pokrivenost parcele; 

g)    po~etak cvatnje (kod facelije po~etak i kraj cvatnje); 

h)    polijeganje; 

i)    visina biljaka; 

j)    datum tehnolo{ke zrelosti; 

k)    datum `etve. 

(5)    Za vrijeme trajanja ispitivanja bilje`e se i pojave koji mogu uticati na same oglede. 

^lan 88.
(Skidanje ogleda) 

(1)    Tokom ko{nje odnosno va|enja koje se obavlja u jednom danu za svaku sortu u ogledu u svim ponavljanjima, na svakoj parceli se utvr|uju: 

a)    prinos zelene krme, zrna ili korijena (kg/parceli) ovisno od kulture; 

b)    suha supstanca (%), te vlaga zrna ovisno od kulture. 

(2)    U cilju pra}enja otpornosti sorti na ekonomski najzna~ajnije bolesti u Bosni i Hercegovini, u uslovima prirodne infekcije, tokom ispitivanja sorti prati se pojava i ocjenjuje ja~ina napada bolesti. 

(3)    Ja~ina napada bolesti ocjenjuje se na svim oglednim poljima. 

^lan 89.
(Ispitivanje u laboratoriji) 

(1)    Hemijsko-tehnolo{ke analize obavljaju se u laboratoriji, u prvoj godini ispitivanja, na prosje~nim uzorcima s jedne lokacije. 

(2)    Na uzorcima se odre|uje sadr`aj: a) suhe supstance; 

b)    sirovih bjelan~evina; 

c)    vlakana; 

d)    masti; 

e)    pepela 

f)    NET

^lan 90.
(Statisti~ka analiza podataka ogleda) 

(1)    Statisti~ki se analiziraju samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80% od planiranog sklopa. 

(2)    Ukoliko je za neku sortu ostvareni sklop manji od dozvoljenog samo u jednoj repeticiji, taj }e se podatak zamijeniti prosje~nom vrijedno{}u preostalih repeticija. 

(3)    U slu~aju da minimalni dozvoljeni sklop za neku sortu nije ostvaren u vi{e od jednog ponavljanja, podaci te sorte ne}e se analizirati. 

(4)    Statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgavaju se prinos zelene krme i prinos suhe supstance, dok se za ostala va`na svojstva za priznavanje prikazuju parametri deskriptivne statistike. 

(5)    Godi{nji rezultati ispitivanja iz oglednog polja i laboratorija dostavljaju se podnositelju Prijave nakon podmirenja tro{kova postupka ispitivanja. Na osnovu dobijenih rezultata podnositelj Prijave du`an je obavijestiti ustanovu koja provodi ispitivanje o nastavku ispitivanja sorte do rokova odre|enih u ~lanu 85. ovim Pravilnikom. 

POGLAVLJE XIV. ISPITIVANJA SORTI PREDIVOG I ULJANOG LANA 

^lan 91.
(Podno{enje Prijave) 

Rokovi za podno{enje Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavanje sorti za predivi i uljani lan odre|eni su u ~lanu 5. ovog Pravilnika. 

^lan 92.
(Koli~ina sjemena i rok dostave) 

Za svaku godinu ispitivanja podnositelj Prijave dostavlja 3 kg sjemena. Sjeme se dostavlja do 01. marta. 

^lan 93.
(Kontrolni uzorak) 

(1)    U skladu s odredbama ~lana 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostave sjemena iz ~lana 10. stav (1) ovog Pravilnika, za posljednju godinu VCU ispitivanja odr`ava~ sorte mora dostaviti i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u koli~inama i rokovima navedenim u tabeli 1. 

Tabela 1. 

Vrste 

Potrebna koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Predivi lan 

Uljani lan 

do 1. marta 

do 10. marta 

(2)    Na pakovanju se mora nazna~iti kontrolni uzorak, te }e se isti u slu~aju priznavanja sorte koristiti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podnositelj prijave dostavlja slijede}e podatke o sjemenu: 

a)    masu 1000 sjemenki (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%) ; 

c)    klijavost sjemena (%). 

(4)    Ispitivanje sorti obavlja se na najmanje 2 ogledna mjesta razli~itim po klimatskim, pedolo{kim i drugim svojstvima. 

Odjeljak A. ISPITIVANJE SORTI PREDIVOG LANA 

^lan 94.
(Ispitivanje u oglednom polju) 

(1)    Sjetva se obavlja sija~icom na kona~ni sklop. Povr{ina parcele iznosi 10 m², a ~ine je 10 redova du`ine 8 m, uz razmak izme|u redova od 12,5 cm. Razmak izme|u parcela unutar ponavljanja iznosi 50 cm, a izme|u ponavljanja 2 m. Sklop u `etvi treba biti 1800 biljaka/m². Na po~etku i na kraju ogleda sije se standardna sorta kao za{titni pojas. 

(2)    Tokom vegetacije, utvr|uju se slijede}i podaci: 

a)    datum sjetve i datum nicanja; 

b)    datum pune cvatnje; 

c)    polijeganje; 

d)    visina biljaka; 

e)    tehni~ka du`ina stabljike - (od kotiledonovog ~vora, do po~etka grananja);  

f)    pre~nik stabljike - (u sredini tehni~ke du`ine stabljike); 

g)    datum tehnolo{ke zrelosti; 

h)    datum `etve (~upanja); 

i)    prinos vazdu{nosuhe stabljike sa sjemenom. 

(3)    U cilju pra}enja o{te}enja sorti predivog lana, od ekonomski najzna~ajnije bolesti, prati se pojava i ocjenjuje ja~ina napada bolesti: Fusarium lini Boll. - venu}e lana. 

(4)    Ja~ina napada bolesti i {teto~ina na ocjenjuje se na svim oglednim poljima. 

^lan 95.
(@etva ogleda) 

(1)    @etva (~upanje) svakog ogleda obavlja se ru~no, ili mehanizovano ~upa~em u jednom danu za svaku sortu u ogledu u svim ponavljanjima, u fazi tehnolo{ke zrelosti stabljike lana (zeleno-`uta, ili `uto-zelena faza zrelosti). 

(2)    Tokom `etve na svakoj parceli se utvr|uje sklop biljaka/m²

(3)    Nakon `etve, po~upana stabljika lana ostaje u traci na povr{ini tla, radi su{enja. Nakon su{enja stabljika se sakuplja s parcela u snopove, a potom se transportuje na preradu. 

^lan 96.
(Ispitivanje u preradi) 

(1)    S ogledne parcele uzima se uzorak za ispitivanje s povr{ine od 1 m².  

(2)    Vazdu{nosuha stabljika lana sa sjemenom dovozi se u suhi (natkriveni) prostor, va`e se ukupni prinos lana sa svih parcelica, te uskladi{ti do mo~enja. 

(3)    Ozna~ena stabljika ide na mo~enje (maceraciju) u bazen. 

(4)    Nakon obavljenog mo~enja (kada se lako odvaja vlakno od drvenastog dijela stabljike), izmo~ena stabljika se vadi iz mo~ila (bazena), su{i prirodnim putem, a potom ponovo ve`e u snopove. 

(5)    Iz mo~ene vazdu{nosuhe stabljike izdvaja se vlakno na isti na~in kao u preradi, a potom se va`e za svaku parcelicu. 

Odjeljak B - ISPITIVANJE SORTI ULJANOG LANA 

 ^lan 97.
(Ispitivanje u oglednom polju) 

(1)    Sjetva se obavlja sija~icom na kona~ni sklop. Povr{ina parcele iznosi 10 m², a ~ine je 10 redova du`ine 8 m, uz razmak izme|u redova od 12,5 cm. Razmak izme|u parcela unutar ponavljanja iznosi 50 cm, a izme|u ponavljanja 2 m. Sklop u `etvi treba biti 600 do 1000 biljaka/ m². Na po~etku i na kraju ogleda sije se standard kao za{titni pojas. 

(2)    Tokom vegetacije utvr|uju se slijede}i podaci: 

a)    datum sjetve, datum nicanja, datum pune cvatnje, polijeganje; 

b)    ukupna visina biljaka; 

c)    du`ina stabljike (od kotiledonovog ~vora, do po~etka grananja); 

d)    broj tobolaca po biljci; 

e)    pre~nik stabljike (u sredini stabljike, izme|u kotiledonova ~vora i prve rodne grane); 

f)    datum tehnolo{ke zrelosti; 

g)    datum `etve; 

h)    prinos zrna; 

i)    sadr`aj vlage (%). 

(3)    U cilju pra}enja o{te}enja sorti od ekonomski najzna~ajnijih bolesti, prati se pojava i ocjenjuje ja~ina napada bolesti: Fusarium lini Boll. - venu}e lana. 

(4)    Ja~ina napada bolesti i {teto~ina, ocjenjuje se na svim oglednim poljima. 

^lan 98.
(@etva ogleda) 

(1)    @etva svakog ogleda obavlja se kombajnom u jednom danu za svaku sortu u ogledu u svim ponavljanjima, u fazi tehnolo{ke zrelosti zrna. 

(2)    Tokom `etve na svakoj parceli se utvr|uju: 

a)    klop biljaka/m²

b)    prirod; 

c)    vlaga zrna. 

^lan 99.
(Ispitivanje u laboratoriji) 

(1)    Hemijsko-tehnolo{ke analize, obavljaju se u laboratoriji na kraju svake godine ispitivanja na prosje~nim uzorcima s jednog oglednog mjesta. 

(2)    Kvalitet zrna ispituje se na uzorku mase od 0,5 kg. 

(3)    Na prosje~nom uzorku obavljaju se slijede}e analize: 

a)    hektolitarska masa, masa 1000 zrna; 

b)    sadr`aj ulja, sadr`aj bjelan~evina; 

c)    sadr`aj vlage u zrnu (%). 

 ^lan 100.
(Statisti~ka analiza podataka) 

(1)    Statisti~ki se analiziraju samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80% od planiranog sklopa. 

(2)    Ukoliko je za neku sortu ostvareni sklop manji od dozvoljenog samo u jednoj repeticiji, taj se podatak zamjenjuje prosje~nom vrijedno{}u preostalih repeticija. 

(3)    U slu~aju da minimalni dozvoljeni sklop za neku sortu nije ostvaren u vi{e od jednog ponavljanja, podaci te sorte se ne analiziraju. 

(4)    Statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgavaju se slijede}a svojstva: 

a)    prinos vazdu{nosuhe stabljike sa sjemenom; 

b)    prinos vazdu{nosuhe stabljike nakon mo~enja; 

c)    prinos ukupnog vlakna, dok se za ostala va`na svojstva za priznavanje prikazuju parametri deskriptivne statistike. 

(5)    Godi{nji rezultati ispitivanja iz oglednog polja i laboratorija dostavljaju se podnositelju Prijave nakon podmirenja tro{kova postupka ispitivanja. Na osnovu dobijenih rezultata podnositelj Prijave du`an je obavijestiti ustanovu koja provodi ispitivanje o nastavku ispitivanja sorte do roka odre|enog u ~lanu 92. ovim Pravilnikom. 

POGLAVLJE XV. ISPITIVANJA SORTI POVR]A 

 ^lan 101.
(Podno{enje prijave) 

Rokovi za podno{enje Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavanje sorti povr}a odre|eni su u ~lanu 5. ovog Pravilnika. 

^lan 102.
(Koli~ine sjemena i rokovi dostave) 

Za DUS ispitivanja podnositelj Prijave dostavlja u prvoj godini DUS ispitivanja slijede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 1). 

Tabela 1. 

Vrsta 

Potrebna koli~ina sjemena (kg/zrna) 

Rok za dostavu sjemena 

kukuruz koki~ar 

- hibrid 

- inbred linija 

kukuruz {e}erac 

- hibrid 

- inbred linija 

 

1 kg 

2500 zrna 

 

1 kg 

2500 zrna 

 

do 01. marta 

do 01. marta 

 

do 01. marta 

do 01. marta 

^lan 103.
(Kontrolni uzorak) 

U skladu s odredbama ~lana 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostave sjemena iz ~lana 10. stav (1) ovog Pravilnika, za posljednju godinu VCU ispitivanja odr`ava~ sorte mora dostaviti i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u koli~inama i rokovima navedenim u tabeli 1. 

Tabela 1. 

Vrsta 

Hrvatski naziv 

Potrebna koli~ina sjemena (g) 

Allium cepa L. 

- skupina Cepa 

- skupina Aggregatum 

luk 

luk kozjak ili ljutika 

100 

Allium fistulosum L. 

luk zimski 

100 

Allium porrum L. 

poriluk 

100 

Allium sativum L. 

bijeli luk 

Allium shoenoprasum L. 

luk vlasac 

100 

Anthriscus cerefolium L. 

krasuljicu 

100 

Apium graveolens L. 

celer korjena{ 

celer rebra{ 

100 

Asparagus officinalis L. 

{paroga 

100 

Beta vulgaris L. 

cvekla uklju~uju}i Cheltenham repu 

blitva 

500 

Brassica oleracea L. 

kelj lisnati 

karfiol 

brokula 

kelj pup~ar 

kelj 

kupus bijeli 

kupus crveni 

keleraba 

100 

Brassica rapa L. 

kineski kupus 

postrna repa 

100 

Capsicum annuum L.  

chilli ili paprika 

50 

Cichorium endivia L. 

endivija {irokolisna endivija kudrava 

100 

Cichorium intybus L. 

radi~ za pospje{ivanje lisnati i glavati radi~ industrijska cikorija 

100 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai 

lubenica 

200 

Cucumis melo

dinja 

100 

Cucumis sativus L. 

krastavac 

100 

Cucurbita maxima Duchesne 

bundeva 

200 

Cucurbita pepo L. 

tikvice i bu}e 

200 

Cynara cardunculus L. 

karda 

100 

Cynara scolymus L. 

arti~oka 

100 

Daucus carota L. 

mrkva 

sto~na mrkva 

200 

Foeniculum vulgare Mill. 

komora~ 

100 

Lactuca sativa L. 

salata 

100 

Lycopersicon esculentum Mill. 

paradajz 

50 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W.Hill 

per{un 

per{un lisnati 

200 

Phaseolus coccineus L. 

grah mnogocvjetni 

1000 

Phaseolus vulgaris L. 

grah mahunar niski 

grah mahunar visoki 

1000 

Pisum sativum L. (Partim) 

gra{ak okruglog sjemena gra{ak naboranog sjemena gra{ak {e}erac 

2000 

Raphanus sativus L. 

rotkvica 

rotkva 

100 

Rheum rhabarbarum L. 

rabarbara 

100 

Scorzonera hispanica L. 

crni korijen 

100 

Solanum melongena L. 

patlid`an 

50 

Spinacia oleracea L. 

{pinat 

100 

Valerianella locusta (L.) Laterr. 

matovilac 

100 

Vicia faba L. (partim) 

bob 

2000 

Zea mays L. (partim) 

kukuruz koki~ar 

kukuruz {e}erac 

1000 

POGLAVLJE XVI. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

 ^lan 104.
(Prijelazne odredbe) 

(1)    Do po~etka primjene ovog Pravilnika, nadle`ni organi entiteta i Br~ko Distrikta BiH obavezni su imenovati ~lanove Komisije iz ~lana 4. stav (2) ovog Pravilnika i o tome izvjestiti Upravu. 

(2)    Do po~etka primjene ovog Pravilnika, Uprava }e u saradnji s nadle`nim organima entiteta i Br~ko Distrikta BiH, donijeti propise na osnovu ~lana 59. Zakona, koji detaljnije propisuju rad Komisije za sorte. 

(3)    Do po~etka primjene ovog Pravilnika, nadle`ni organi entiteta i Br~ko Distrikta BiH obavezni su imenovati izvo|a~e ispitivanja sorti iz ~lana 6. ovog Pravilnika i o tome obavijestiti Upravu. 

(4)    Za sorte vo}nih vrsta i vinove loze, postupak priznavanja bit }e odre|en posebnim propisima koji reguliraju postupak priznavanja ovih vrsta poljoprivrednog bilja i upisa u Sortnu listu Bosne i Hercegovine. 

^lan 105.
(Zavr{ne odredbe) 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana nakon objave u "Slu`benom glasniku BiH", a po~inje se primjenjivati godinu dana nakon objave. 


Broj UZZB- 01-1-02-1232-1/10
3. decembra 2010. godine
Sarajevo Direktor
Milad Zekovi}, s. r. Temeljem ~lanka 12. stavak (4), ~lanka 13. stavak (6), ~lanka 37. stavak (2), ~lanka 39. stavak (5), ~lanka 40, ~lanka 43. stavak (7), ~lanka 50. stavak (1) i (4), ~lanka 54. stavak (7), ~lanka 57. stavak (3), ~lanka 58. stavak (2), ~lanka 59. stavak (1). Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), Uprava Bosne i Hercegovine za za{titu zdravlja bilja donosi 

PRAVILNIK 

O PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI 

POGLAVLJE I. TEMELJNE ODREDBE 

^lanak 1.
(Predmet Pravilnika) 

Ovim Pravilnikom utvr|uje se: 

a)    postupak i na~in priznavanja sorti poljoprivrednog bilja za sorte `ita, industrijskog bilja (repe, uljanih i predivih biljaka), krmnog bilja, povr}a i krumpira za koje je obvezan upis u Sortnu listu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 59/10) (u daljnjem tekstu: Sortna lista); 

b)    na~in pripreme sjemena i koli~ina potrebitog sjemena, pokusno polje i vrijeme trajanja ispitivanja; 

c)    na~in ispitivanja sorti u pokusnom polju i laboratoriju; 

d)    metode izvo|enja pokusa i utvr|ivanja vrijednosti sorte za priznavanje novih sorti. 

^lanak 2.
(Definicije) 

Izrazi uporabljeni u Zakonu o sjemenu i sadnom materijalu poljopoprivrednih biljaka Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon) uporabljavaju se i u ovom Pravilniku, a specifi~ni izrazi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju slijede}a zna~enja: 

a)    "UPOV" je Me|unarodna organizacija za za{titu biljnih sorti; 

b)    "CPVO" je Ured EU za za{titu biljnih sorti; 

c)    "DUS" (Distinctness, Uniformity and Stability) je utvr|ivanje prepoznatljivosti, ujedna~enosti i stabilnosti nove sorte; 

d)    "VCU" (Value for Cultivation and Use) je odre|ivanje vrijednosti sorte za proizvodnju i uporabu. 

POGLAVLJE II. POSEBNE ODREDBE 

^lanak 3.
(Postupak ispitivanja) 

(1)    Postupak VCU ispitivanja vr{i se u pokusnom polju i laboratoriju, traje dvije uzastopne godine, i odnosi se na sorte svih biljnih vrsta propisanih ovim Pravilnikom. 

(2)    Odredbe stavka (1) ovog ~lanka ne odnose se na sorte povr}a, izuzev sorti industrijske cikorije i sorte trava koje nisu namijenjene za proizvodnju voluminozne krme. 

(3)    Postupak DUS ispitivanje se vr{i u pokusnom polju i laboratoriju dvije uzastopne godine sukladno posebnim propisima za DUS ispitivanja sorti poljoprivrednog bilja u postupku priznavanja i tehni~kim vodi~ima UPOV i CPVO

(4)    Sorte povr}a, izuzev sorti industrijske cikorije, te sorte trava koje nisu namijenjene za proizvodnju voluminozne krme priznaju se na temelju provedenog DUS ispitivanja koje traje dva neovisna vegetacijska ciklusa. 

^lanak 4.
(Prijava za priznavanje i upis sorte) 

(1)    Prijava za priznavanje i upis sorti (u daljnjem tekstu: Prijava) podnosi se Upravi u dva primjerka posebno za svaku sortu. 

(2)    Obrazac prijave propisat }e se posebnim pravnim propisom kojim se regulira postupak upisa sorti u Sortnu listu. 

(3)    Uprava }e u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Br~ko Distrikta BiH imenovati Povjerenstvo za sorte i donijeti propis kojim se detaljno propisuju zadaci i na~in rada Povjerenstva kao i prijedlog tro{kova, a prema odredbama ~lanka 59. Zakona. 

(4)    Nakon primitka Prijava, Uprava saziva Povjerenstvo za sorte. 

(5)    Povjerenstvo za sorte ~ini najvi{e devet (9) ~lanova za svaku vrstu poljoprivrednog bilja propisanih u ovom Pravilniku. 

(6)    Povjerenstvo za sorte ocjenjuje opravdanost podno{enja Prijave i zapisnikom zaklju~uje o opravdanosti Prijave i o izvo|a~u ispitivanja kojemu se dostavlja uzorak sjemena sorte radi ispitivanja. 

(7)    Uprava pismeno obavje{tava podnositelja Prijave i mjerodavna tijela entiteta i Br~ko Distrikta BiH o odluci Povjerenstva za sorte. 

^lanak 5.
(Rokovi podno{enja prijave) 

(1)    Rok za podno{enje Prijave iz ~lanka 4. stavak (1) ovoga Pravilnika podnosi se 30 dana ranije od roka za dostavu sjemena, u cilju provo|enja aktivnosti propisanih u ~lanku 4. ovoga Pravilnika. 

(2)    Navedene aktivnosti iz ~lanka 4. st. (1), (3), (4), i (6) ovoga Pravilnika moraju se uskladiti s rokovima za dostavu sjemena za ispitivanje sorti u postupku priznavanja i upisa sorti poljoprivrednog bilja, propisanih u ~lanku 1. stavak (1) to~ki a) ovoga Pravilnika. 

^lanak 6.
(Izvo|a~i ispitivanja i pokusni lokaliteti) 

(1)    Izvo|a~e ispitivanja sorti imenuju mjerodavna tijela entiteta i Br~ko Distrikta BiH kako je propisano ~lankom 43. stavak (5) Zakona. 

(2)    Pokusne lokalitete odre|uju izvo|a~i ispitivanja iz stavka (1) ovog ~lanka. 

(3)    Podatke o polusnim lokalitetima iz stavka (2) ovog ~lanka izvo|a~i su du`ni dostaviti mjerodavnim tijelima entiteta i Br~ko Distrikta BiH koji o tome vode evidenciju. 

(4)    Uprava vodi centralnu evidenciju izvo|a~a ispitivanja i pokusnih lokaliteta. 

^lanak 7.
(Provo|enje DUS ispitivanja) 

(1)    DUS ispitivanja sorti u eksperimentalnim pokusima u polju i laboratoriju izvodi stru~na institucija koju imenuje Uprava u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Br~ko Distrikta BiH. 

(2)    Uprava mo`e odrediti izvo|a~a za provo|enje DUS ispitivanja i u nekoj drugoj stranoj dr`avi potpisnici Me|unarodne Konvencije za za{titu biljnih sorti (UPOV Konvencija Act.1991) i drugih me|unarodnih sporazuma u slu~aju: 

a)    ako je izvo|a~ ve} imenovan za tu namjenu od mjerodavne institucije za za{titu novih biljnih sorti u toj dr`avi; 

b)    ako je Uprava prethodno utvrdila da su agroekolo{ki uvjeti za DUS ispitivanja u za to odre|enoj stranoj dr`avi usporedivi s agroekolo{kim uvjetima u Bosni i Hercegovini. 

(3)    Me|usobne obveze, prava i na~in suradnje Uprave i izvo|a~a odre|uju se Ugovorom. 

(4)    Uprava izvo|a~u dostavlja preslik tehni~kog upitnika i prijavu za upis nove sorte. 

(5)    Uprava obavje{tava podnositelja Prijave o izvo|enju DUS ispitivanja, o potrebitoj koli~ini i kvalitetu sjemena ili sadnog materijala za DUS ispitivanje, o adresi na koju se dostavlja materijal te o roku dostave, a podnositelj Prijave je du`an osigurati svu potrebitu dokumentaciju. 

(6)    Podnositelj prijave za priznavanje i upis sorte ima pravo tijekom vegetacijske sezone tijekom ispitivanja obi}i pokuse i biti informiran o tijeku pokusa pri ~emu mu uposlenik kod izvo|a~a pokusa otvara {ifre za njegove sorte ili hibride i standarde s kojima se uspore|uju. 

^lanak 8.
(Posebni slu~ajevi za DUS ispitivanja) 

(1)    Ako Uprava u nekom slu~aju za DUS ispitivanje neke nove sorte ne mo`e odrediti izvo|a~a u Bosni i Hercegovini ili u drugoj dr`avi potpisnici UPOV Konvencije, na zahtjev Uprave, podnositelj Prijave sam ili neko drugi uz njegovo ovla{tenje mo`e organizirati DUS ispitivanje nove sorte. 

(2)    Ako ne postoji prakti~no iskustvo u DUS ispitivanju za odre|enu vrstu bilja a niti tehni~ki napuci u nekoj drugoj zemlji (~lanici UPOV), Uprava u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Distrikta Br~ko BiH, kao i sa znanstveno istra`iva~kim i stru~nim institucijama, priprema tehni~ke naputke za DUS ispitivanje nove sorte sukladno principima i op}im naputkom. 

(3)    Uprava je du`na pravodobno informirati UPOV o pripremljenim tehni~kim napucima, te slu`beno objaviti tehni~ke naputke i odobriti izvo|a~a prije provo|enja DUS ispitivanja nove sorte bilja. 

POGLAVLJE III. PROVO\ENJE VCU ISPITIVANJA 

^lanak 9.
(Ispitivanje vrijednosti sorte za proizvodnju i uporabu) 

(1)    VCU ispitivanje sorti vr{i se prema metodama odre|enim u ovom Pravilniku za svaku poljoprivrednu kulturu iz ~lanka 1. stavak (1) to~ki a) ovoga Pravilnika izuzev sorti povr}a i industrijske cikorije, te sorte trava koje nisu namijenjene za proizvodnju voluminozne krme. 

(2)    Rezultate ispitivanja razmatra Povjerenstvo za sorte kako je propisano odredbama ~lanka 46. Zakona. 

^lanak 10.
(Dostava sjemena sorte za ispitivanje) 

(1)    Sjeme svih sorti u VCU ispitivanju dostavlja se netretirano, izuzev sjemena {e}erne repe, koje se dostavlja pilirano. 

(2)    Iznimno od stavka (1) ovog ~lanka, sjeme krumpira i lu~ica uklju~uju}i standarde, dostavlja se netretirano i takvo se sadi. 

(3)    Izvo|a~ ispitivanja iz ~lanka 6. ovoga Pravilnika, tretiranje sjemena svih sorti i standarda obvezno obavlja istim sredstvima za za{titu bilja i o tome vodi evidenciju. 

(4)    Kvalitet sjemena sorti koje se stavljaju u ispitivanje mora odgovarati odredbama posebnih propisa kojima se ure|uje stavljanje u promet sjemena i sadnog materijala pojedinih vrsta poljoprivrednog bilja, a prema odredbama Zakona. 

^lanak 11.
(Ispitivanje u pokusnom polju) 

(1)    Za vrijeme trajanja VCU ispitivanja jedne sorte ili jednog hibrida u pokusnom polju i laboratoriju, uspore|ivanje se obavlja s istim sortama standardima. 

(2)    Za sortu standarda odabire se u proizvodnji najzastupljenija sorta ili hibrid koja prema svojim biolo{kim i proizvodno-ekonomskim svojstvima ima najve}u vrijednost za namjenu, radi koje se ispituje nova sorta ili hibrid. 

(3)    Sorte standarde biljnih vrsta propisanih ovim Pravilnikom odre|uje Povjerenstvo za sorte. 

(4)    Ukoliko za pojedinu biljnu vrstu ili namjenu nema priznate sorte, priznaje se prva prijavljena sorta i koristi kao standard. 

(5)    Pokusi u polju postavljaju se prema najpogodnijem planu pokusa obzirom na broj prijavljenih genotipova a u cilju njihove pouzdanije ocjene kao i kvalitetnije analize. 

(6)    Na svim pokusnim poljima obavlja se za{tita od {tetnih organizama odgovaraju}im pesticidima prema uobi~ajenoj proizvodnoj praksi. 

^lanak 12.
(Laboratorijska i statisti~ka analiza podataka) 

(1)    Kemijsko-tehnolo{ke analize obavljaju se u laboratoriju i to u prvoj godini VCU ispitivanja za sve poljoprivredne kulture iz ~lanka 1. stavak (1) to~ka a) ovoga Pravilnika. 

(2)    Za statisti~ku analizu podataka pokusa primjenjuje se najpogodniji i najuspje{niji statisti~ki model. 

a)    primjenjuje se analiza varijanse i odgovaraju}i testovi za testiranje varijansi i razlika izme|u prosje~nih vrijednosti (F-test i t-test uz P=0.05 i P=0.01). 

b)    Podaci se obra|uju po lokacijama i godinama, a izra~unavaju se i varijacijski koeficijenti. 

(3)    Za uspore|ivanje sorti kandidata sa sortama standardima koriste se odgovaraju}i statisti~ki testovi. 

POGLAVLJE IV. ISPITIVANJA SORTI STRNIH @ITA 

^lanak 13.
(Podno{enje Prijave) 

Rokovi podno{enja Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavanje sorti strnih `ita odre|eni su u ~lanku 5. ovoga Pravilnika. 

^lanak 14.
(Koli~ine sjemena i rokovi dostave) 

(1)    Za svaku godinu VCU ispitivanja podnositelj Prijave dostavlja slijede}e navedene koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 1), a nakon primitka Prijave i to u prvoj godini ispitivanja. 

Tabela 1. 

Vrsta 

Potrebita koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Ozima p{enica 

10 

15. rujan 

Jara p{enica 

20. sije~anj 

Ozima i jara tvrda p{enica 

15. rujan/20. sije~anj 

Ozimi i jari je~am 

15. rujan /20. sije~anj 

Ozima i jara ra` 

15. rujan /20. sije~anj 

Ozimi i jari tritikale 

15. rujan /20. sije~anj 

Ozima i jara zob 

15. rujan /20. sije~anj 

Ozimi i jari pravi pir/krupnik/spelta (Triticum spelta

10 

15. rujan /20. sije~anj 

(2)    U tabeli 2. prikazane su koli~ine sjemena i rokovi koje podnositelj Prijave za upis i priznavanje sorte treba dostaviti u slu~aju DUS ispitivanja, i to u prvoj godini (tabela 2). 

Tabela 2. 

Vrsta 

Potrebita koli~ina sjemena (kg)/ klasova/metlica 

Rok za dostavu sjemena 

Ozima p{enica 

5+300 klasova 

15. rujan 

Jara p{enica 

5+300 klasova 

20. sije~anj 

Ozima i jara tvrda p{enica (Triticum durum

5+300 klasova 

15. rujan/20. sije~anj 

Ozimi i jari je~am 

5+300 klasova 

15. rujan /20. sije~anj 

Ozima i jara ra` 

5+300 klasova 

15. rujan /20. sije~anj 

Ozimi i jari tritikale 

5+300 klasova 

15. rujan /20. sije~anj 

Ozima i jara zob 

5+300 klasova 

15. rujan /20. sije~anj 

^lanak 15.
(Koli~ina sjemena za kontrolni uzorak) 

(1)    Sukladno odredbama ~lanka 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostave sjemena iz ~lanka 10. stavak (1) ovoga Pravilnika, za posljednju godinu VCU ispitivanja odr`ava~ sorte mora dostaviti i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u nazna~enim koli~inama i rokovima (tabela 1). 

Tabela 1. 

Vrsta 

Veli~ina uzorka (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Ozima p{enica 

15. rujan 

Jara p{enica 

20. sije~anj 

Ozima i jara tvrda p{enica 

15. rujan/20. sije~anj 

Ozimi i jari je~am 

15. rujan /20. sije~anj 

Ozima i jara ra` 

15. rujan /20. sije~anj 

Ozimi i jari tritikale 

15. rujan /20. sije~anj 

Ozima i jara zob 

15. rujan /20. sije~anj 

Ozimi i jari pravi pir/krupnik/spelta (Triticum spelta

15. rujan /20. sije~anj 

(2)    Na pakovanju uzorka se mora nazna~iti kontrolni uzorak te }e se isti koristiti u slu~aju priznavanja sorti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podaci o sjemenu koje podnositelj Prijave dostavlja su: 

a)    masu 1000 zrna (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%); 

c)    klijavost sjemena (%); 

d)    normu sjetve (broj klijavih sjemenki/m²). 

^lanak 16.
(Pokusna mjesta za strna `ita) 

(1)    Ispitivanje sorti obavlja se u pokusnim mjestima razli~itim po klimatskim, pedolo{kim i drugim svojstvima (tabela 1). 

Tabela 1. 

Vrsta 

Broj pokusnih mjesta 

Ozima p{enica (T.aestivum

Jara p{enica 

Ozima i jara tvrda p{enica (T. durum

Ozimi i jari je~am 

Ozima i jara ra` 

Ozimi i jari tritikale 

Ozima i jara zob 

Ozimi i jari pravi pir/krupnik/spelta (Triticum spelta) 

(2)    Sjetva p{enice obavlja se sija~icom na kona~an sklop sukladno zadanoj normi sjetve. 

(3)    Povr{ina parcele iznosi 10 m², a ~ini je 10 redova duljine 8 m uz razmak izme|u redova od 12,5 cm. Razmak izme|u parcela unutar ponavljanja iznosi 30 cm, a izme|u ponavljanja 2 m. 

(4)    Na po~etku i na kraju pokusnih parcela sije se najraniji standard kao za{titni pojas koji }e poslu`iti i za uzimanje uzoraka za vlagu na bazi koje se odlu~uje o pravodobnoj `etvi pokusa. 

^lanak 17.
(Ispitivanje sorti `ita u pokusnom polju) 

Tijekom vegetacije utvr|uju se slijede}i podaci: 

a)    nadnevak sjetve i nicanja; 

b)    o{te}enje od izmrzavanja (kod ozimih sorti); 

c)    visina biljke (na dvije lokacije); 

d)    nadnevak klasanja (na dvije lokacije); 

e)    polijeganje; 

f)    o{te}enja od ekonomske va`nosti; 

g)    nadnevak `etve. 

^lanak 18.
(Pra}enje otpornosti sorti tijekom ispitivanja) 

(1)    U cilju pra}enja otpornosti sorti na ekonomski najzna~ajnije bolesti u Bosni i Hercegovini u uvjetima prirodne infekcije tijekom ispitivanja sorti prati se pojava i ocjenjuje ja~ina napada slijede}ih bolesti: 

a)    kod p{enice i durum (tvrde) p{enice 

1)    `uta hr|a p{enice, Puccinia striiformis f. sp. Tritici

2)    sme|a hr|a p{enice, Puccinia recondita f. sp. Tritici

3)    crna hr|a p{enice, Puccinia graminis f. sp. Tritici

4)    sme|a pjegavost pljevica i li{}a, Septoria spp.

5)    pale` klasa, Fusarium spp.; 

6)    pepelnica p{enice, Erysiphe graminis f. sp. Tritici

b)    kod je~ma 

1)    pepelnica, Erysiphe graminis f. sp. Hordei

2)    crna hr|a, Puccinia graminis f. sp. Hordei

3)    `uta hr|a, Puccinia striiformis f.sp. hordei

4)    sme|a hr|a je~ma, Puccinia hordei

5)    prugavost je~ma, Pyrenophora graminea

6)    mre`asta pjegavost je~ma, Pyrenophora teres

7)    pra{na snijet je~ma, Ustilago nuda

8)    pjegavost lista je~ma, Rhynchosporium secalis

c)    kod ra`i 

1)    sme|a hr|a, Puccinia dispersa; 

2)    crna hr|a, Puccinia graminis; 

3)    pjegavost li{}a, Septoria spp.

4)    pepelnica, Erysiphe graminis

d)    kod tritikalea 

1)    sme|a pjegavost li{}a, Septoria spp.

2)    pepelnica, Erysiphe graminis

e)    kod zobi 

1)    naran~asta hr|a zobi, Puccinia coronate; 

2)    crna `itna hr|a, Puccinia graminis f. sp. Avenae; 

3)    pepelnica, Erysiphe graminis f. sp. Avenae. 

f)    kod pravog pira/krupnika/spelte 

1)    `uta hr|a p{enice, Puccinia striiformis f. sp. Tritici

2)    sme|a hr|a p{enice, Puccinia recondita f. sp. Tritici

3)    pepelnica p{enice, Erysiphe graminis f. sp. Tritici

4)    sme|a pjegavost pljevica i li{}a, Septoria spp. 

(2)    Ukoliko se uo~i pojava drugih bolesti i {tetnika treba zabilje`iti vrijeme pojave i ja~inu napada, a po mogu}nosti i postotak o{te}enja odnosno umanjenja priroda zrna. 

(3)    Ja~ina napada bolesti ocjenjuje se na svim pokusnim poljima. 

^lanak 19.
(@etva pokusa) 

(1)    @etva svakog pokusa obavlja se kombajnom u jednom danu za svaku sortu u pokusu u svim ponavljanjima u fazi tehnolo{ke zrelosti zrna (oko 14% vlage u zrnu) kod sorte u za{titnom pojasu. 

(2)    Tijekom `etve na svakoj parceli se utvr|uju: 

a)    prinos zrna; 

b)    hektolitarska masa; 

c)    vlaga zrna. 

^lanak 20.
(Ispitivanje sorti `ita u laboratoriju) 

(1)    Kemijsko-tehnolo{ke analize obavljaju se u laboratoriju na prosje~nom uzorku zrna (6 kg). 

    Uzorci se uzimaju u prvoj godini ispitivanja: 

a)    za ozimu i jaru p{enicu s dva pokusna mjesta; 

b)    za ozimi i jari je~am s dva pokusna mjesta; 

c)    za ra`, tritikale, tvrdu p{enicu i zob s jednog pokusnog mjesta; 

d)    pravi pir/krupnik/speltu, s jednog pokusnog mjesta. 

(2)    Na prosje~nom uzorku ozime i jare p{enice obavljaju se slijede}e analize: 

a)    P{enica (Triticum aestivum) 

1)    fizi~ka svojstva zrna; 

2)    kemijsko-tehnolo{ka svojstva zrna i bra{na; 

3)    farinogram; 

4)    ekstenzogram; 

5)    amilogram. 

b)    P{enica tvrda (Triticum durum) 

1)    fizi~ka svojstva zrna; 

2)    kemijsko-tehnolo{ka svojstva zrna; 

3)    kemijsko-tehnolo{ka svojstva krupice; 

4)    farinogram (apsorpcija: 31,5% H2O). 

c)    Pravi pir (Triticum spelta) 

1)    fizi~ka svojstva zrna; 

2)    kemijsko-tehnolo{ka svojstva zrna i bra{na; 

3)    farinogram; 

4)    ekstenzogram; 

5)    amilogram. 

(3)    Na prosje~nom uzorku zrna je~ma izvr{it }e se analize: 

a)    Za pivarski kvalitet 

1)    sadr`aja I. klase zrna; 

2)    fizi~kih svojstava zrna; 

3)    kemijska analiza; 

4)    mikrosladovanje; 

5)    analiza slada. 

b)    Za kvalitet krme 

1)    sadr`aja I. klase zrna; 

2)    sadr`aja bjelan~evina; 

3)    sirove bjelan~evine (%); 

4)    sirove masti (%) 

5)    sirove celuloze (%); 

6)    NET (%); 

7)    mineralne tvari (%). 

(4)    Na prosje~nom uzorku ozime i jare ra`i, tritikalea i zobi obavljaju se slijede}e analize (tabela 1). 

Tabela 1. 

Analize 

Ra` 

Tritkale 

Zob 

Sadr`aj suhe tvari (%) 

Sadr`aj organske tvari (% na ST) 

BEM 

Sirove bjelan~evine (% na ST) 

Sirove masti (% na ST) 

Sirova celuloza (% na ST) 

Mineralne tvari (% na ST) 

Masa 1000 zrna (g) 

Hektolitarska masa (kg/hl) 

(5)     Na prosje~nom uzorku zrna ozime i jare ra`i dodatno se obavljaju i slijede}e analize: 

a)    fizi~ka svojstva zrna; 

b)    amilogram; 

c)    aktivnost a-amilaze; 

d)    broj padanja; 

e)    maksimalni viskozitet. 

^lanak 21.
(Statisti~ka analiza podataka) 

Statisti~kom analizom prema odabranom modelu obra|uju se slijede}a svojstva: 

a)    prinos zrna na bazi 14% vlage zrna; 

b)    hektolitarska masa; 

c)    za ostala va`na svojstva za priznavanje prikazuju procjene parametara deskriptivne statistike. 

^lanak 22.
(Izvje{}ivanje o godi{njim rezultatima ispitivanja) 

(1)    Godi{nji rezultati ispitivanja iz pokusnog polja i laboratorija ovisno o vrsti poljoprivrednog bilja, dostavljaju se podnositelju Prijave nakon podmirenja tro{kova postupka ispitivanja. 

(2)    Na temelju predo~enih rezultata podnositelj Prijave du`an je obavijestiti izvo|a~a ispitivanja o nastavku ispitivanja sorte i dostaviti sjeme do roka odre|enog u ~lanku 14. ovoga Pravilnika. 

POGLAVLJE V. ISPITIVANJA SORTI (HIBRIDA) KUKURUZA 

^lanak 23.
(Podno{enje prijave) 

Rokovi za podno{enje Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavanje sorti (hibrida) za kukuruz odre|eni su u ~lanku 5. ovoga Pravilnika. 

^lanak 24.
(Koli~ine sjemena i rokovi dostave) 

(1)    Za svaku godinu VCU ispitivanja podnositelj Prijave dostavlja slijede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 1). 

Tabela 1. 

FAO skupina 

Potrebita koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

100, 200, 600 i 700 

300, 400 i 500 

3 kg 

4,5 kg 

do 01. o`ujka 

do 01. o`ujka 

(2)    Za DUS ispitivanja podnositelj Prijave dostavlja u prvoj godini DUS ispitivanja slijede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 2). 

Tabela 2. 

Kukuruz 

Potrebita koli~ina sjemena 

Rok za dostavu sjemena 

Hibrid 

Inbred linije 

1 kg 

2500 zrna 

do 01. o`ujka 

do 01. o`ujka 

^lanak 25.
(Koli~ina sjemena za kontrolni uzorak) 

(1)    Sukladno odredbama ~lanka 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostave sjemena iz ~lanka 10. stavak (1) ovoga Pravilnika, za posljednju godinu VCU ispitivanja odr`ava~ sorte mora dostaviti i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u nazna~enim koli~inama i rokovima (tabela 1). 

Tabela 1. 

Kukuruz 

Potrebita koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Hibrid 

Inbred linije 

1 kg 

1 kg 

do 01. o`ujka 

 do 01. o`ujka 

(2)    Na pakovanju se mora nazna~iti kontrolni uzorak, te }e se isti u slu~aju priznavanja sorte koristiti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podnositelj prijave treba dostaviti slijede}e podatke o sjemenu: 

a)    masu 1000 zrna (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%) i 

c)    klijavost sjemena (%). 

(4)    Ispitivanje hibrida kukuruza vr{i se u pokusnim poljima, razli~itim po klimatskim, pedolo{kim i drugim svojstvima (tabela 2.). 

Tabela 2. 

FAO skupina 

Broj pokusnih mjesta 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

^lanak 26.
(Ispitivanje u pokusnom polju) 

(1)    Sjetva se obavlja sija~icom na ve}i sklop od standardno odre|enog sklopa. 

(2)    U fazi razvoja 3 - 5 listova kukuruza, nakon kultivacije i prihrane, pokus se prorijedi tako da se ostvari predvi|eni sklop (tabela 1). 

Tabela 1. 

FAO skupina 

Razmak u redu (cm) 

Biljaka/redu 

Biljaka/parceli (22,4 m²

100 

16 

50 

200 

200 

18 

45 

180 

300 

20 

40 

160 

400 

22 

37 

148 

500 

24 

34 

136 

600 

26 

31 

124 

700 

26 

31 

124 

(3)    Povr{ina osnovne parcele iznosi 22,4 m², a ~ine je 4 reda duljine 8 m, uz razmak izme|u redova od 70 cm. 

(4)    Za obra~un slu`e dva srednja reda, te povr{ina obra~unske parcele iznosi 11,2 m. 

(5)    Razmak izme|u ponavljanja iznosi 2 m. 

(6)    Na po~etku i kraju pokusa siju se 4 reda standarda kao za{titni pojas. 

(7)    Uzorak za ispitivanje kvaliteta zrna visokolizinskih, uljnih i amilopektinskih (waxy) hibrida kukuruza, potrebito je proizvesti u kontroliranim uvjetima opra{ivanja. 

(8)    Ispitivani hibridi se siju na najmanje dva razli~ita pokusna mjesta u jednoj proizvodnoj godini ili na jednom pokusnom mjestu u dvije proizvodne godine. 

(9)    Sjetva hibrida iz stavka (1) ovog ~lanka se obavlja u jedan red, sa 20 biljaka u redu. Poslije berbe i krunjenja klipova, proizvedenih u kontroliranim uvjetima opra{ivanja, uzima se prosje~ni uzorak zrna mase 1 kg za laboratorijske analize. 

^lanak 27.
(Hibridi standardi) 

(1)    Za odre|ivanje duljine vegetacije slu`e standardni hibridi za po~etak i kraj vegetacijske skupine (pri ~emu je 10 FAO jedinica razlika 0,5% vlage u berbi). 

(2)    Kod standardnih hibrida za odre|ivanje tipa zrna razlikuju se dvije skupine: 

a)    tvrdunci; 

b)    zubani i prijelazni tipovi uklju~uju}i i polutvrdunce. 

(3)    Prijavljeni hibrid ne smiju odstupati od standarda po tipu zrna, osim kod skupine tvrdunaca koji se uspore|uju s jednim standardom tipa tvrdunca i jednim standardnom tipa zubana i to rodnijim zubanom u pojedinoj FAO skupini. 

^lanak 28.
(Podaci ispitivanja u pokusnom polju) 

(1)    Tijekom vegetacije utvr|uju se slijede}i podaci: 

a)    nadnevak sjetve, nicanja (na svim lokacijama); 

b)    nadnevak metli~anja i svilanja (na dvije lokacije); 

c)    visina biljke i visina do baze gornjeg klipa (na dvije lokacije); 

d)    nadnevak zriobe standarda (na svim lokacijama). 

(2)    Neposredno pred berbu, na svakoj parceli i u svim ponavljanjima, utvr|uje se:a) ukupan broj biljaka;b) broj jalovih biljaka;c) broj poleglih biljaka;d) broj slomljenih biljaka;e) ostala specifi~na svojstva. 

(3)    U cilju pra}enja o{te}enja kukuruza od ekonomski najzna~ajnijih bolesti i {tetnika u Bosni i Hercegovini, na obra~unskoj parceli se prati pojava i ocjenjuje ja~ina pojave bolesti i napada {tetnika na svim lokacijama za: 

a)    sivu pjegavost lista, Helminthosporium turcicum

b)    mjehurastu snijet, Ustilago maydis; 

c)    trule` stabljike, Fusarium spp. ; 

d)    kukuruzni moljac, Ostrinia nubilalis

(4)    Ukoliko se uo~i pojava drugih bolesti i {tetnika, treba zabilje`iti vrijeme pojave i ja~inu napada, a po mogu}nosti i postotak o{te}enja odnosno umanjenja prinosa zrna. 

(5)    Ja~ina napada bolesti i {tetnika ocjenjuje se na svim pokusnim mjestima. 

^lanak 29.
(@etva pokusa) 

(1)    @etva svakog pokusa obavlja se kombajnom u jednom danu za svaki hibrid u pokusu u svim ponavljanjima, u fazi fiziolo{ke zrelosti zrna najkasnijeg standarda (pojava "crnog sloja" na 50% zrna klipa), ili kada vlaga ranijeg standarda dostigne vrijednost 25 - 27%. 

(2)    Tijekom berbe se na svakoj parceli utvr|uju prinos zrna i vlaga zrna. 

^lanak 30.
(Ispitivanje u laboratoriju) 

(1)    Analizom kvaliteta zrna hibrida kukuruza specifi~nih svojstava utvr|uje se: 

a)    suha tvar; 

b)    sadr`aj bjelan~evina; 

c)    sadr`aj ulja; 

d)    sadr`aj celuloze; 

e)    sadr`aj pepela; 

f)    sadr`aj NET

(2)    Pored analiza iz stavka (1) ovog ~lanka kod visokolizinskih hibrida ispituje se sadr`aj lizina, a kod amilopektinskih hibrida (waxy) sadr`aj {kroba. 

^lanak 31.
(Statisti~ka analiza podataka pokusa) 

(1)    Statisti~ki se analiziraju podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80% od planiranog sklopa. Ukoliko je za neki hibrid ostvareni sklop manji odnosno ve}i od dozvoljenog samo u jednoj repeticiji, taj }e se podatak zamijeniti prosje~nom vrijedno{}u preostalih repeticija. 

(2)    U slu~aju da minimalno dozvoljeni sklop za neki hibrid nije ostvaren, odnosno da je ostvaren ve}i sklop od maksimalno dozvoljenog, u vi{e od jednog ponavljanja, podaci tog hibrida ne}e se analizirati. 

(3)    Statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgavaju se slijede}a svojstva: prirod zrna na bazi 14% vlage zrna, vlaga zrna u berbi, dok se za ostala va`na svojstva za priznavanje prikazuju procjene parametara deskriptivne statistike. 

(4)    Procjena uporabne i proizvodne vrijednosti i priznavanje hibrida kukuruza obavlja se na temelju rezultata statisti~ke analize, a indeks hibrida slu`i kao dodatan, neobvezuju}i kriterij za priznavanje. 

^lanak 32.
(Indeks hibrida) 

Indeks hibrida jednak je zbiru indeksa priroda zrna, indeksa vlage zrna i indeksa ~vrsto}e stabljike. (Indeks hibrida = indeks priroda zrna + indeks vlage zrna + indeks ~vrsto}e stabljike) 

a)    indeks priroda zrna (na bazi 14% vlage) ra~una se prema formuli: 

1)    (prirod hibrida X100/prosjek priroda standardnih hibrida) - 100 

b)    indeks vlage (na bazi prosje~ne vlage (%) u berbi) ra~una se prema formuli: 

1)    (prosje~na vlaga standardnih hibrida - vlaga hibrida) X 1,5 

2)    ako je rezultat pozitivan, to zna~i da prijavljeni hibrid ima manji indeks vlage zrna u odnosu na standardne hibride, 

c)    indeks ~vrsto}e stabljike (% polomljenih + % poleglih biljaka) ra~una se prema formuli: 

1)    (prosje~na ~vrsto}a standardnih hibrida - ~vrsto}a hibrida) X 1,5 

2)    ako je rezultat pozitivan, to zna~i da prijavljeni hibrid ima manji indeks ~vrsto}e stabljike u odnosu na standardne hibride. 

^lanak 33.
(Izvje{}ivanje o godi{njim rezultatima ispitivanja) 

(1)    Godi{nji rezultati ispitivanja iz pokusnog polja i laboratorija dostavljaju se podnositelju Prijave nakon podmirenja tro{kova postupka ispitivanja. Na temelju dobivenih rezultata podnositelj Prijave du`an je obavijestiti ustanovu koja provodi ispitivanje o nastavku ispitivanja sorte do roka odre|enog u ~lanku 22. ovoga Pravilnika. 

(2)    Kad se tijekom berbe utvrdi da je vlaga zrna ispitivanog hibrida ve}a ili manja od standardnih hibrida za FAO skupinu u kojoj se ispitivao, podnositelj prijave se obvezno obvje{tava o dobivenim rezultatima, a podnositelj Prijave }e odlu~iti o promijeni FAO skupine sukladno dobivenim rezultatima. 

(3)    U slu~aju promjene iz stavka (2) ovog ~lanka, hibrid se mora ispitivati dvije uzastopne godine u istoj FAO skupini. 

POGLAVLJE VI. ISPITIVANJA SORTI SOJE 

^lanak 34.
(Podno{enje prijave) 

Rokovi za podno{enje Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavanje sorti soje podnose se prema odredbama ~lanka 5. ovoga Pravilnika. 

^lanak 35.
(Koli~ine sjemena i rokovi dostave) 

(1)    Za svaku godinu VCU ispitivanja podnositelj Prijave dostavlja slijede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 1). 

Tabela 1. 

Vrsta 

Potrebita koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Soja 

do 01. o`ujka 

(2)     Za DUS ispitivanja podnositelj Prijave dostavlja u prvoj godini DUS ispitivanja slijede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 2). 

Tabela 2. 

Vrsta 

Potrebita koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Soja 

do 01. o`ujka 

^lanak 36.
(Koli~ina sjemena za kontrolni uzorak) 

(1)    Sukladno odredbama ~lanka 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostave sjemena iz ~lanka 10. stavak (1) ovoga Pravilnika, za posljednju godinu VCU ispitivanja odr`ava~ sorte mora dostaviti i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u nazna~enim koli~inama i rokovima (tabela 1). 

Tabela 1. 

Vrsta 

Potrebita koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Soja 

do 01. o`ujka 

(2)    Na pakovanju se mora nazna~iti kontrolni uzorak, te }e se isti u slu~aju priznavanja sorte koristiti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podnositelj Prijave treba dostaviti slijede}e podatke o sjemenu: 

a)    masu 1000 zrna (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%); 

c)    klijavost sjemena (%); 

d)    normu sjetve (broj klijavih sjemenki/m²). 

(4)    Ispitivanje sorti obavlja se na pokusnim mjestima razli~itim po klimatskim, pedolo{kim i drugim svojstvima (tabela 2). 

Tabela 2. 

Vegetacijskaskupina 

Broj pokusnih mjesta 

000, 00 i 0 

0-I, I i II 

^lanak 37.
(Ispitivanje u pokusnom polju) 

(1)    Sjetva soje se obavlja sija~icom sukladno zadanoj normi sjetve. Ovisno o vegetacijskoj skupini zrenja, prijavljene sorte soje se razvrstavaju u dvije skupine: 

a)    vrlo rane (000), (00) i rane (0) sorte; 

b)    srednje rane (0-I), (I) i kasne (II) sorte soje. 

(2)    Povr{ina parcele iznosi 10 m², a ~ine je 5 redova duljine 8 m, uz razmak izme|u redova od 25 cm. Razmak izme|u ponavljanja iznosi 2 m. 

(3)    Na po~etku i kraju pokusa sije se najranija sorta standard kao za{titni pojas, koji }e poslu`iti i za uzimanje uzoraka za vlagu na bazi koje se odlu~uje o pravodobnoj `etvi pokusa. 

(4)    Tijekom vegetacije utvr|uju se slijede}i podaci: 

a)    nadnevak sjetve i nicanja (na svim pokusnim mjestima); 

b)    nadnevak cvatnje (na dva pokusna mjesta); 

c)    visina biljke, visina do 1. mahune, polijeganje (na svim pokusnim mjestima); 

d)    nadnevak fiziolo{ke zriobe (na dva pokusna mjesta); 

e)    pucanje mahuna i nadnevak `etve (na svim pokusnim mjestima). 

(5)    U cilju pra}enja o{te}enja sorti od ekonomski najzna~ajnijih bolesti u Bosni i Hercegovini, prati se pojava i ocjenjuje ja~ina napada slijede}ih bolesti: 

a)    plamenja~a, Peronospora manshurica

b)    bijela trule` stabljike soje, Sclerotinia sclerotiorum

c)    crna pjegavost stabljike i mahuna soje, Diaporthe phaseolorum var. sojae

d)    crna pjegavost stabljike soje, Diaporthe phaseolorum var. caulivora

e)    bakterioza, Pseudomonas glycinea

f)    viroze (% oboljelih biljaka). 

(6)    Ja~ina napada bolesti i {tetnika ocjenjuje se na svim pokusnim mjestima. 

^lanak 38.
(@etva pokusa) 

(1)    @etva svakog pokusa obavlja se kombajnom u jednom danu za svaku sortu u pokusu u svim ponavljanjima, u fazi tehnolo{ke zrelosti zrna (13% vlage u zrnu soje, kod sorte u za{titnom pojasu). 

(2)    Tijekom `etve na svakoj parceli se utvr|uju prinos zrna i vlaga zrna. 

^lanak 39.
(Ispitivanje u laboratoriju) 

(1)    Kemijsko-tehnolo{ke analize obavljaju se u laboratoriju, na kraju svake godine ispitivanja na prosje~nim uzorcima s jednog pokusnog mjesta. 

(2)    Kvalitet zrna soje ispituje se na uzorku mase 0,5 kg. 

(3)    Na prosje~nom uzorku soje obavljaju se slijede}e analize: 

a)    hektolitarska masa; 

b)    masa 1 000 zrna; 

c)    sadr`aj ulja; 

d)    sadr`aj bjelan~evina. 

^lanak 40.
(Statisti~ka analiza podataka pokusa) 

(1)    Statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgavaju se prirod zrna na bazi 13% vlage zrna, dok se ostala va`na svojstva za priznavanje prikazuju procjenom parametara deskriptivne statistike. 

(2)    Godi{nji rezultati ispitivanja iz pokusnog polja i laboratorija dostavljaju se podnositelju Prijave nakon podmirenja tro{kova postupka ispitivanja. Na temelju dobivenih rezultata podnositelj Prijave du`an je obavijestiti ustanovu koja provodi ispitivanje o nastavku ispitivanja sorte do roka odre|enog u ~lanku 35. ovoga Pravilnika. 

POGLAVLJE VII. ISPITIVANJA SORTI SUNCOKRETA 

^lanak 41.
(Podno{enje prijave) 

Rokovi za podno{enje Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavanje sorti suncokreta podnose se prema odredbama ~lanka 5. ovoga Pravilnika. 

^lanak 42.
(Koli~ine sjemena i rokovi dostave) 

(1)    Za svaku godinu VCU ispitivanja podnositelj Prijave dostavlja slijede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 1). 

Tabela 1. 

Vrsta 

Potrebita koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavljanje sjemena 

Suncokret 

do 01. o`ujka 

(2)    Za DUS ispitivanja podnositelj Prijave dostavlja u prvoj godini DUS ispitivanja slijede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 2). 

Tabela 2. 

Suncokret 

Potrebita koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavljanje sjemena 

Hibrid 

Inbred linije 

do 01. velja~e 

do 01. velja~e 

^lanak 43.
(Koli~ina sjemena za kontrolni uzorak) 

(1)    Sukladno odredbama ~lanka 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostave sjemena iz ~lanka 10. stavak (1) ovoga Pravilnika, za posljednju godinu VCU ispitivanja odr`ava~ sorte mora dostaviti i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u nazna~enim koli~inama i rokovima (tabela 1). 

Tabela 1. 

Suncokret 

Potrebita koli~ina sjemena 

Rok za dostavu sjemena 

Hibrid 

Inbred linije 

6000 zrna 

do 01. o`ujka 

do 01. o`ujka 

(2)    Na pakovanju se mora nazna~iti kontrolni uzorak, te }e se isti u slu~aju priznavanja sorte koristiti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podnositelj Prijave treba dostaviti slijede}e podatke o sjemenu: 

a)    masu 1000 zrna (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%); 

c)    klijavost sjemena (%). 

(4)    Ispitivanje sorti suncokreta obavlja se na pokusnim mjestima razli~itim po klimatskim, pedolo{kim i drugim svojstvima (tabela 2). 

Tabela 2. 

Vrsta 

Broj pokusnih mjesta 

Suncokret 

(5)    Obzirom na namjenu, hibridi suncokreta se svrstavaju i ispituju u tri skupine: 

a)    uljni; 

b)    oleinski; 

c)    proteinski. 

(6)    U Prijavi, podnositelj Prijave treba navesti namjenu hibrida. 

^lanak 44.
(Ispitivanje u pokusnom polju) 

(1)    Sjetva suncokreta se obavlja sija~icom na ve}i sklop, a u fazi prvog para stalnih listova suncokret se prorijedi, tako da se ostvari predvi|eni sklop (tabela 1). 

Tabela 1. 

Razmak u redu (cm) 

Biljaka/redu 

Biljaka/parceli (22,4 m²

24 

34 

136 

(2)    Povr{ina parcele iznosi 22,4 m², a ~ine je 4 reda duljine 8 m, uz razmak izme|u redova od 70 cm. Za obra~un slu`e dva srednja reda pa prema tome povr{ina obra~unske parcelice iznosi 11,2 m². Razmak izme|u ponavljanja iznosi 2 m. 

(3)    Na po~etku i kraju pokusa sije se najraniji standard kao za{titni pojas, koji }e poslu`iti i za uzimanje uzoraka za vlagu na bazi koje se odlu~uje o pravodobnoj `etvi. 

(4)    Tijekom vegetacije utvr|uju se slijede}i podaci: 

a)    nadnevak sjetve i nicanja (na svim pokusnim mjestima); 

b)    nadnevak cvatnje (na jednom pokusnom mjestu); 

c)    visina biljke (na svim pokusnim mjestima); 

d)    promjer glave (na svim pokusnim mjestima); 

e)    datum `etve (na svim pokusnim mjestima). 

(5)    U cilju pra}enja otpornosti suncokreta na ekonomski najzna~ajnije bolesti u Bosni i Hercegovini, u uvjetima prirodne infekcije, na lokaciji }e biti postavljen dodatni pokus bez primjene fungicida. 

a)    U rubnim redovima se prati pojava i ocjenjuje ja~ina napada slijede}ih bolesti: 

1)    plamenja~u, Plasmopara helianthi

2)    hr|u, Puccinia helianthi

3)    sivu pjegavost stabljike, Phomopsis helianthi

4)    crnu pjegavost suncokreta, Phoma macdonaldi

5)    sivu pjegavost lista, Alternaria helianthi

6)    trule`, Sclerotinia sclerotiorum

7)    crnu trule` korijena i stabljike, Sclerotium bataticola

8)    sivu trule`, Botrytis cinerea

b)    Ako se na pokusnom polju utvrdi prisustvo volovoda (Orobanche cumana), pokus se smatra neuporabljivim. 

c)    Ja~ina napada bolesti i {tetnika ocjenjuje se na svim pokusnim mjestima. 

^lanak 45.
(@etva pokusa) 

(1)    @etva svakog pokusa obavlja se kombajnom u jednom danu za svaki hibrid u pokusu u svim ponavljanjima, u fazi tehnolo{ke zrelosti zrna (9% vlage u zrnu suncokreta, kod hibrida u za{titnom pojasu). 

(2)    Tijekom `etve na svakoj parceli se utvr|uju ukupan broj biljaka, prinos zrna i vlaga zrna. 

^lanak 46.
(Ispitivanje u laboratoriju) 

(1)    Kemijsko-tehnolo{ke analize obavljaju se u laboratoriju, na kraju svake godine ispitivanja na prosje~nim uzorcima s jednog pokusnog mjesta. 

(2)    Kvalitet zrna ispituje se na uzorku mase 0,5 kg. 

(3)    Analiza sastava masnih kiselina u ulju, kod oleinskih hibrida, radi se iz uzorka sjemena samooplodnje (izoliranih biljaka papirnatim vre}icama). 

(4)    Na prosje~nom uzorku suncokreta obavljaju se slijede}e analize: 

a)    hektolitarska masa; 

b)    masa 1 000 zrna; 

c)    sadr`aj ulja; 

d)    sadr`aj bjelan~evina (na proteinskom i suncokretu za prehranu). 

(5)    Sastav i sadr`aj masnih kiselina (na oleinskom tipu, hibrid koji ima manje od 80% oleinske kiseline u ulju ne mo`e biti priznat kao oleinski). 

^lanak 47.
(Statisti~ka analiza podataka pokusa) 

(1)    Statisti~ki se analiziraju samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80% od planiranog sklopa. 

(2)    Ukoliko je za neki hibrid ostvareni sklop manji od dozvoljenog samo u jednom ponavljanju, taj se podatak zamjenjuje prosje~nom vrijedno{}u preostalih ponavljanja. 

(3)    U slu~aju da minimalni dozvoljeni sklop za neki hibrid nije ostvaren u vi{e od jednog ponavljanja, podaci tog hibrida se ne analiziraju, statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgava se prinos zrna na bazi 9% vlage zrna, dok se za ostala va`na svojstva za priznavanje prikazuju procjene parametara deskriptivne statistike. 

(4)    Godi{nji rezultati ispitivanja iz pokusnog polja i laboratorija dostavljaju se podnositelju prijave nakon podmirenja tro{kova postupka ispitivanja. Na temelju dobivenih rezultata podnositelj Prijave du`an je obavijestiti ustanovu koja provodi ispitivanje o nastavku ispitivanja sorte do roka odre|enog u ~lanku 42. ovoga Pravilnika. 

POGLAVLJE VIII. ISPITIVANJA SORTI ULJANE REPICE 

^lanak 48.
(Podno{enje Prijave) 

Rokovi za podno{enje Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavanje sorti za ozimu uljanu repicu podnose se prema odredbama ~lanka 5. ovoga Pravilnika. 

^lanak 49.
(Koli~ina sjemena i rokovi dostave) 

(1)    Za svaku godinu VCU ispitivanja podnositelj prijave dostavlja slijede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 1). 

Tabela 1 

Vrsta 

Potrebita koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Ozima uljana repica 

do 10. kolovoza 

(2)    Za DUS ispitivanja podnositelj Prijave dostavlja u prvoj godini DUS ispitivanja slijede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 2). 

Tabela 2. 

Ozima uljana repica 

Potrebita koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Sorta 

Hibrid 

Inbred linije 

0,4 

do 15. srpnja 

do 15. srpnja 

do 15. srpnja 

^lanak 50.
(Koli~ina sjemena za kontrolni uzorak) 

(1)    Sukladno odredbama ~lanka 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostave sjemena iz ~lanka 10. stavak (1) ovoga Pravilnika, za posljednju godinu VCU ispitivanja odr`ava~ sorte mora dostaviti i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u nazna~enim koli~inama i rokovima (tabela 1). 

Tabela 1. 

Ozima uljana repica 

Potrebita koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Sorta 

Hibrid 

Inbred linije 

do 10. kolovoza 

do 10. kolovoza 

do 10. kolovoza 

(2)    Na pakovanju se mora nazna~iti "kontrolni uzorak", te }e se isti u slu~aju priznavanja sorte koristiti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podnositelj Prijave treba dostaviti slijede}e podatke o sjemenu: 

a)    masu 1000 sjemenki (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%); 

c)    klijavost sjemena (%) ; 

d)    normu sjetve. 

^lanak 51.
(Ispitivanje u pokusnom polju) 

(1)    Ispitivanje sorti uljane repice obavlja se u pokusnim poljima razli~itim po klimatskim, pedolo{kim i drugim svojstvima (tabela 1). 

Tabela 1. 

Vrsta 

Broj pokusnih mjesta 

Uljana repica 

(2)    Sjetva uljane repice se obavlja sija~icom sukladno zadanoj normi sjetve. 

(3)    Povr{ina parcele iznosi 10 m², a ~ine je 5 redova duljine 8 m, uz razmak izme|u redova od 25 cm. 

(4)    Na po~etku i kraju pokusa sije se najraniji standard kao za{titni pojas, koji }e poslu`iti i za uzimanje uzoraka za vlagu na bazi koje se odlu~uje o pravodobnoj `etvi. 

(5)    Tijekom vegetacije utvr|uju se slijede}i podaci: 

a)    nadnevak sjetve i nicanja (na svim pokusnim mjestima); 

b)    sklop pri ulasku u zimu i u C1 stadiju (na svim pokusnim mjestima); 

c)    postotak prezimljavanja (na svim pokusnim mjestima); 

d)    nadnevak po~etka cvatnje (na dva pokusna mjesta); 

e)    visina biljke do 1. najni`e postrane grane (na svim pokusnim mjestima); 

f)    visina cijele biljke (na svim pokusnim mjestima); 

g)    polijeganje (na svim pokusnim mjestima); 

h)    nadnevak tehnolo{ke zriobe (na svim pokusnim mjestima); 

i)    nadnevak `etve (na svim pokusnim mjestima). 

(6)    U cilju pra}enja o{te}enja sorti od na ekonomski najzna~ajnije bolesti u Bosni i Hercegovini, prati se pojava i ocjenjuje ja~ina napada slijede}ih bolesti:. 

a)    tamnosme|a pjegavost, Alternaria spp; 

b)    bijela trule`, Sclerotinia sclerotiorum

c)    suha trule` korijena i stabljike, Phoma lingam. 

(7)    Ja~ina napada bolesti i {tetnika na pokusnim poljima, tretiranim pesticidima i bez za{tite pesticidima, ocjenjuje se na svim pokusnim poljima. 

^lanak 52.
(@etva pokusa) 

(1)    @etva svakog pokusa obavlja se kombajnom u jednom danu za svaku sortu u pokusu u svim ponavljanjima, u fazi tehnolo{ke zrelosti zrna (9% vlage u zrnu uljane repice kod sorte u za{titnom pojasu). 

(2)    Tijekom `etve na svakoj parceli se utvr|uju prinos zrna i vlaga zrna. 

^lanak 53.
(Ispitivanje u laboratoriju) 

(1)    Kemijsko-tehnolo{ke analize obavljaju se u laboratoriju, na kraju svake godine ispitivanja na prosje~nim uzorcima s jednog pokusnog mjesta. 

(2)    Kvalitet zrna ispituje se na uzorku mase 0,5 kg. 

(3)    Na prosje~nom uzorku uljane repice obavljaju se slijede}e analize: 

a)    masa 1 000 zrna; 

b)    sadr`aj ulja; 

c)    sadr`aj masnih kiselina; 

d)    sadr`aj glukozinolata (samo u jednoj godini ispitivanja). 

^lanak 54.
(Statisti~ka analiza podataka pokusa) 

(1)    Statisti~ki se analiziraju samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80% od planiranog sklopa. 

(2)    Ukoliko je za neku sortu ostvareni sklop manji od dozvoljenog samo u jednoj repeticiji, taj se podatak zamjenjuje prosje~nom vrijedno{}u preostalih repeticija. 

(3)    U slu~aju da minimalni dozvoljeni sklop za neku sortu nije ostvaren u vi{e od jednog ponavljanja, podaci te sorte se ne analiziraju. 

(4)    Statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgava se prinos zrna na bazi 9% vlage zrna, dok se za ostala va`na svojstva za priznavanje prikazuju procjenom parametara deskriptivne statistike. 

(5)    Godi{nji rezultati ispitivanja iz pokusnog polja i laboratorija dostavljaju se podnositelju prijave nakon podmirenja tro{kova postupka ispitivanja. Na temelju dobivenih rezultata podnositelj Prijave du`an je obavijestiti ustanovu koja provodi ispitivanje o nastavku ispitivanja sorte do roka odre|enog u ~lanku 49. ovoga Pravilnika. 

POGLAVLJE IX. ISPITIVANJA SORTI KRUMPIRA 

^lanak 55.
(Podno{enje Prijave) 

Rokovi podno{enja Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavanje sorti za krumpir odre|eni su u ~lanku 5. ovoga Pravilnika. 

^lanak 56.
(Koli~ina sjemena i rokovi dostave) 

(1)    Za svaku godinu VCU ispitivanja podnositelj Prijave dostavlja slijede}e koli~ine sjemena gomolja do nazna~enih rokova (tabela 1). 

Tabela 1. 

Skupine 

Potrebita koli~ina sjemena (broj gomolja) 

Rok za dostavu sjemena 

Rane i srednje rane sorte 

2 000 

do 20. sije~nja 

Srednje kasne i kasne 

1 600 

do 20. sije~nja 

^lanak 57.
(Pokusni lokaliteti) 

Ispitivanje sorti obavlja se u pokusnim poljima razli~itim po klimatskim, pedolo{kim i drugim svojstvima (tabela 1). 

Tabela 1. 

Skupine 

Broj lokacija 

Rane i srednje rane sorte 

Srednje kasne i kasne 

^lanak 58.
(Ispitivanje u pokusnom polju) 

(1)    Sorte krumpira razvrstavaju se prema duljini vegetacije (od nicanja do fiziolo{ke zriobe) u 4 skupine: 

a)    rane sorte duljine vegetacije do 90 dana; 

b)    srednje rane sorte duljine vegetacije do 100-120 dana; 

c)    srednje kasne sorte duljine vegetacije do 120-140 dana; 

d)    kasne sorte duljine vegetacije do 140 dana. 

(2)    U slu~aju manjeg broja sorti razvrstatavaju se s odgovaraju}im standardima, u dvije skupine: 

a)    rane i srednje rane sorte; 

b)    srednje kasne i kasne sorte. 

(3)    Povr{ina osnovne parcele iznosi 22,4 m², a ~ine je 4 reda razmaka 70 cm i duljine 8 m. Broj biljaka na osnovnoj parceli je 80, a broj biljaka po hektaru je 35.700. Za obra~un slu`e dva srednja reda, pa prema tome povr{ina obra~unske parcele iznosi 11,2 m²

(4)    Gomolji za sadnju moraju biti veli~ine 30 do 55 mm, a sadnju treba obaviti u optimalnom roku za odre|eno podru~je, u redove na odre|enom razmaku uz obvezni razmak izme|u ponavljanja. 

(5)    Tijekom vegetacije utvr|uju se slijede}i podaci: 

a)    nadnevak sadnje i nicanja (na svim pokusnim mjestima); 

b)    broj biljaka na obra~unskoj parceli 14 dana nakon nicanja (po ponavljanjima); 

c)    razvoj biljke 3 do 5 tjedana nakon nicanja (na svim pokusnim mjestima); 

d)    nadnevak zrelosti - kada je 40% cime na parceli osu{eno (na svim pokusnim mjestima); 

e)    nadnevak va|enja (na svim pokusnim mjestima). 

(6)    Tijekom ispitivanja, u pokusnom polju u uvjetima prirodne infekcije, prati se pojava i ocjenjuje ja~ina napada slijede}ih bolesti: 

a)    bolesti i {tetnici cime: 

1)    viroze; 

2)    plamenja~a, Phytophtora infestans; 

3)    bijela noga, Rhizoctonia solani Kuhn; 

4)    crna pjegavost, Alternaria solani; 

5)    crna noga, Erwinia carotovora; 

6)    {tetnici lista i biljke. 

b)    bolesti i {tetnici gomolja: 

1)    plamenja~a, Phytophtora infestans; 

2)    krastavost, Streptomyces scabie; 

3)    pra{na krastavost, Spongospora subterrane; 

4)    bijela noga, Rhizoctonia solani; 

5)    {tetnici gomolja. 

(7)    Ukoliko se uo~i pojava drugih bolesti i {tetnika, treba zabilje`iti vrijeme pojave i ja~inu napada, a po mogu}nosti i postotak o{te}enja odnosno umanjenja priroda gomolja. Ja~ina napada bolesti ocjenjuje se na svim pokusnim poljima. 

^lanak 59.
(Va|enje pokusa) 

(1)    Va|enje svakog pokusa obavlja se po zavr{etku vegetacije. 

(2)    Tijekom va|enja utvr|uju se: 

a)    prosje~an broj gomolja po biljci (zdravih i bolesnih); 

b)    prosje~na veli~ina gomolja (broj i kg) po frakcijama po biljci; 

c)    prinos gomolja (kg) po obra~unskoj parceli iz svakog ponavljanja (zdravih i bolesnih). 

^lanak 60.
(Ispitivanje u laboratoriju) 

(1)    Kemijsko-tehnolo{ke analize obavljaju se u laboratoriju, u posljednjoj godini ispitivanja, na prosje~nom uzorku (5 kg) formiranom iz svih ponavljanja s jednog pokusnog mjesta. 

(2)    Na prosje~nom uzorku obavljaju se slijede}e analize: 

a)    sadr`aj suhe tvari; 

b)    sadr`aj {kroba; 

c)    sadr`aj reduciraju}eg {e}era. 

^lanak 61.
(Statisti~ka analiza podataka pokusa) 

(1)    Analiziraju se samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80% od planiranog sklopa. 

(2)    Ukoliko je za neku sortu ostvareni sklop manji od dozvoljenog samo u jednoj repeticiji, taj }e se podatak zamijeniti prosje~nom vrijedno{}u preostalih repeticija. 

(3)    U slu~aju da minimalni dozvoljeni sklop za neku sortu nije ostvaren u vi{e od jednog ponavljanja, podaci te sorte ne}e se analizirati. 

(4)    Statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgavaju se slijede}a svojstva: prirod gomolja, dok se za ostala va`na svojstva za priznavanje prikazuju procjene parametara deskriptivne statistike. 

(5)    Godi{nji rezultati ispitivanja iz pokusnog polja i laboratorija dostavljaju se podnositelju Prijave nakon podmirenja tro{kova postupka ispitivanja. Na temelju dobivenih rezultata podnositelj Prijave du`an je obavijestiti ustanovu koja provodi ispitivanje o nastavku ispitivanja sorte do roka odre|enog u roka odre|enog u ~lanku 56. ovoga Pravilnika. 

POGLAVLJE X. ISPITIVANJA SORTI [E]ERNE REPE 

^lanak 62.
(Podno{enje Prijave) 

Rokovi za podno{enje Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavanje sorti za {e}ernu repu odre|eni su u ~lanku 5. ovoga Pravilnika. 

^lanak 63.
(Koli~ine sjemena i rokovi dostave) 

(1)    Za svaku godinu VCU ispitivanja, podnositelj Prijave dostavlja 2 kg piliranog sjemena. 

(2)    Sjeme treba dostaviti do 01. o`ujka. 

^lanak 64.
(Kontrolni uzorak) 

(1)    Sukladno odredbama ~lanka 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostave sjemena iz ~lanka 10. stavak (1) ovoga Pravilnika, za posljednju godinu VCU ispitivanja odr`ava~ sorte mora dostaviti i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u koli~inama i rokovima navedenim u tabeli 1. 

Tabela 1. 

[e}erna repa 

Potrebita koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Hibrid 

do 01. o`ujka 

(2)     Na pakovanju se mora nazna~iti kontrolni uzorak, te }e se isti u slu~aju priznavanja sorte koristiti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podnositelj Prijave treba dostaviti slijede}e podatke o sjemenu: 

a)    masu 1000 sjemenki (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%) ; 

c)    klijavost sjemena (%). 

^lanak 65.
(Ispitivanje u pokusnom polju) 

(1)    Ispitivanje sorti obavlja se na maksimalno 4 pokusna mjesta razli~ita po klimatskim, pedolo{kim i drugim svojstvima. 

(2)    Sjetva se obavlja sija~icom na ve}i sklop od odre|enog. U fazi 2-3 para stalnih listova prorijedi se, tako da se ostvari predvi|eni sklop (tabela 1). 

Tabela 1. 

Razmak u redu (cm) 

Biljaka/redu 

Biljaka/parceli (16 m²

22 

37 

148 

(3)    Povr{ina parcele iznosi 16 m², a ~ine ju 4 reda duljine 8 m, uz razmak izme|u redova od 50 cm. Razmak izme|u ponavljanja iznosi 2 m. Na po~etku i kraju pokusa siju se 4 reda standarda kao za{titni pojas. 

(4)    Tijekom vegetacije utvr|uju se slijede}i podaci: 

a)    nadnevak sjetve i nicanja; 

b)    nadnevak zatvaranja redova; 

c)    ja~ina napada pjegavosti lista (Cercospora beticola); 

d)    broj ranih i kasnih proraslica; 

e)    nadnevak va|enja. 

(5)    Tijekom ispitivanja, na pokusnim lokacijama u uvjetima prirodne infekcije, prati se pojava i ocjenjuje ja~ina napada pjegavosti lista (Cercospora beticola). 

    Ja~ina napada bolesti i {tetnika ocjenjuje se na svim pokusnim poljima. 

^lanak 66.
(Va|enje pokusa) 

(1)    Va|enje svakog pokusa obavlja se u jednom danu za svaki hibrid u svim ponavljanjima u vrijeme tehnolo{ke zrelosti korijena. Tada se utvr|uje broj i masa korijena po parceli. 

(2)    U slu~aju ru~nog va|enja, vade se dva srednja reda te se nakon va|enja pristupa odsjecanju gornjeg dijela s li{}em, a zatim se utvr|uje broj i masa korijena po parceli. Za potrebe kemijske analize uzima se prosje~ni uzorak (oko 50 korjenova). 

^lanak 67.
(Ispitivanje u laboratoriju) 

(1)    Kemijsko-tehnolo{ke analize obavljaju se u svakoj godini ispitivanja, na prosje~nim uzorcima sa svih parcelica, ponavljanja i pokusnih mjesta. 

(2)    Svi uzorci jedne lokacije analizirat }e se u istom laboratoriju po mogu}nosti najbli`em pokusnoj lokaciji. 

(3)    Repu treba dostaviti u laboratorij istog dana kada je izva|ena. 

(4)    Na svakom uzorku utvr|uje se: 

a)    masa korijena (bruto i neto); 

b)    sadr`aj {e}era, kalija, natrija i amino-du{ika. 

^lanak 68.
(Statisti~ka analiza podataka pokusa) 

(1)    Analiziraju se samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80% od planiranog sklopa. 

(2)    Ukoliko je za neki hibrid ostvareni sklop manji od dozvoljenog samo u jednoj repeticiji, taj se podatak zamjenjuje prosje~nom vrijedno{}u preostalih repeticija. 

(3)    U slu~aju da minimalni dozvoljeni sklop za neki hibrid nije ostvaren u vi{e od jednog ponavljanja, podaci tog hibrida se ne analiziraju. 

(4)    Statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgavaju se slijede}a svojstva: 

a)    sadr`aj {e}era; 

b)    prinos korijena i prinos ~istog {e}era; 

c)    za ostala va`na svojstva za priznavanje prikazuju procjene parametara deskriptivne statistike. 

(5)    Godi{nji rezultati ispitivanja iz pokusnog polja i laboratorija dostavljaju se podnositelju Prijave nakon podmirenja tro{kova postupka ispitivanja. Na temelju dobivenih rezultata podnositelj Prijave du`an je obavijestiti ustanovu koja provodi ispitivanje o nastavku ispitivanja sorte do roka odre|enog u ~lanku 63. ovoga Pravilnika. 

POGLAVLJE XI. ISPITIVANJA SORTI TRAVE I LEGUMINOZE ZA  VOLUMINOZNU MASU 

^lanak 69.
(Podno{enje Prijave) 

(1)    Rokovi za podno{enje Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavanje sorti trava i leguminoza odre|eni su u ~lanku 5. ovoga Pravilnika. 

(2)    Prema duljini vegetacije, trave i leguminoze svrstavamo u slijede}e skupine: 

a)    jednogodi{nje vrste 

1)    s jednim otkosom
Inkarnatka (Trifolium incarnatum L.

2)    s vi{e otkosa
Talijanski ljulj (Lolium multiflorum Lam. Spp. Westerwoldicum)
Aleksandrijska djetelina (
Trifolium alexandrinum L.)
Perzijska djetelina (
Trifolium resupinatum L.)
Sirak (
Sorghum vulgare)
Sudanska trava (
Sorghum vulgare var, sudanehsis

b)    dvogodi{nje vrste 

Talijanski ljulj (Lolium multiflorum Lam.) 

Crvena djetelina (Trifolium pratense L.

c)    vi{egodi{nje vrste 

1)    rosulja bijela (Agrostis gigantea (Roth

2)    francuski ljulj (Arrhenatherum elatius (L.) Beauv.) 

3)    stoklasa (Bromus L.

Klup~asta o{trica (Dactylis glomerata L.

Trstikasta vlasulja (Festuca arundinacea Shreber

Livadna vlasulja (Festuca pratensis Huds.

Vlasulja nacrvena (Festuca rubra L.

Vlasulja ov~ja (Festuca ovina L.

Livadna vlasulja x Talijanski ljulj 

(Festuca pratensis Huds. x Lolium multiflorum Lam.) 

Engleski ljulj (Lolium perenne L.

Ma~ji repak (Phleum pratense L.

Livadna vlasnja~a (Poa pratensis L.

Obi~na vlasnja~a (Poa trivialis L.

Zlatno`uta zobika (Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.

Lisi~ji repak (Alopecurus pratensis L.

Lucerna (Medicago sativa

Bijela djetelina (Trifolium repens L.

Smiljkita (Lotus corniculatus L.

Esparzeta (Onobrychis viciifolia Scop.

[vedska djetelina (Trifolium hybridum L.

Dunjica (Medicago lupulina L.

Zuba~a (Cynodon dactylon L.

Krestac (Cynosorus cristatus L.) 

^lanak 70.
(Koli~ina sjemena i rokovi dostave) 

(1)    Za svaku godinu VCU ispitivanja vrsta navedenih u ~lanku 69. stavak (2) ovoga Pravilnika, podnositelj Prijave dostavlja sjeme do 10. kolovoza (tabela 1). 

Tabela 1. 

Duljina vegetacije 

Dostava sjemena 

Jednogodi{nje vrste 

Dvogodi{nje vrste 

Vi{egodi{nje vrste 

Za svaku godinu ispitivanja 1kg, 

Za cijeli ciklus (2 god.) ispitivanja 1kg 

Za cijeli ciklus (2 god.) ispitivanja 1kg * 

(2)    Za DUS ispitivanja podnositelj Prijave dostavlja u prvoj godini DUS ispitivanja slijede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 2). 

Tabela 2. 

Vrsta 

Potrebita koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Lucerka 

2,5 

do 10. sije~nja 

Bijela djetelina 

1,5 

do 10. sije~nja 

Crvena djetelina 

1,5 

do 10. sije~nja 

Trave 

2,5 

do 10. sije~nja 

Smiljkita 

2,5 

do 10. sije~nja 

(3)    Ispitivanje sorti obavlja se na najmanje 2 pokusna mjesta razli~ita po klimatskim, pedolo{kim i drugim svojstvima. 

^lanak 71.
(Kontrolni uzorak) 

(1)    Sukladno odredbama ~lanka 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostave sjemena iz ~lanka 10. stavak (1) ovoga Pravilnika, za posljednju godinu VCU ispitivanja odr`ava~ sorte mora dostaviti i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u koli~inama i rokovima navedenim u tabeli 1. 

Tabela 1. 

Vrste 

Potrebita koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

za sve vrste iz ~lanka 65. ovoga Pravilnika 

do 10. kolovoza 

(2)     Na pakovanju se mora nazna~iti kontrolni uzorak, te }e se isti u slu~aju priznavanja sorte koristiti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podnositelj Prijave treba dostaviti slijede}e podatke o sjemenu: 

a)    masu 1000 sjemenki (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%); 

c)    klijavost sjemena (%) ; 

d)    normu sjetve (broj klijavih sjemenki/m²). 

^lanak 72.
(Ispitivanje u pokusnom polju) 

(1)    Sjetva se obavlja sija~icom prema prethodno napravljenoj {emi u 4 ponavljanja, a u slu~aju kada je broj ~lanova iznimno malen, mo`e biti i ve}i broj ponavljanja. 

(2)    Povr{ina parcele iznosi 10 m², a ~ine je 10 redova duljine 8 m, uz razmak izme|u redova od 12, 5 cm. 

(3)    Razmak uzme|u parcela unutar ponavljanja iznosi 40 cm, a izme|u ponavljanja 2 m. (4) Povr{ina parcela kod pokusa za sirak i sudansku travu iznosi 16 m², duljina je 8 m, a {irina 2 m. Na po~etku i kraju pokusa sije se standard kao za{titni pojas. 

(4)    Za sjetvu se uporabljavaju slijede}e norme sjetve osim ako prijavljiva~ ne predlo`i druga~ije (tabela 1). 

Tabela 1. 

Vrsta 

kg/ha 

Inkarnatka (Trifolium incarnatum L.

Talijanski ljulj (Lolium multiflorum Lam. Spp. westerwoldicum

Aleksandrijska djetelina (Trifolium alexandrinum L.

Perzijska djetelina (Trifolium resupinatum L.

Talijanski ljulj (Lolium multiflorum Lam.) 

Crvena djetelina (Trifolium pratense L.

Rosulja bijela (Agrostis gigantea (Roth)) 

Francuski ljulj (Arrhenatherum elatius (L.) Beauv.

Stoklasa (Bromus L.

Klup~asta o{trica (Dactylis glomerata L.

Trstikasta vlasulja (Festuca arundinacea Shreber

Livadna vlasulja (Festuca pratensis Huds.

Vlasulja nacrvena (Festuca rubra L.

Vlasulja ov~ja (Festuka ovina) 

Livadna vlasulja x Talijanski ljulj 

(Festuca pratensis Huds. x Lolium multiflorum Lam.) 

Engleski ljulj (Lolium perenne L.

Vestervoldski ljulj 

Ma~ji repak (Phleum pratense L.

Livadna vlasnja~a (Poa pratensis L.

Obi~na vlasnja~a (Poa trivialis L.

Zlatno`uta zobika (Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.

Lisi~ji repak (Alopecurus pratensis L.

Lucerna (Medicago sativa

Bijela djetelina (Trifolium repens L.

Smiljkita (Lotus corniculatus L.

Smiljkita ro{kasta 

Smiljkita mo~varna 

Esparzeta (Onobrychis viciifolia Scop.

[vedska djetelina (Trifolium hybridum L.

Dunjica (Medicago lupulina L.

Sirak (sorghum vulgare

Sudanska trava (sorghum vulgare var. Sudanehsis) 

Galeoa sp. 

Pahovka rana 

Krestac (Cynosorus cristatus L.) 

Blje{tac 

20-25 

35-45 

25 

18-20 

30-40 

22 

12 

40 

50 

30 

40 

50 

40 

15 

35 

 

35 

40 

20 

30 

30 

10-15 

20-25 

20 

16 

15 

20 

14 

20 

18-24 

12-18 

18-30 

25-30 

50 

30 

25 

 * neoguljenog sjemena 160 - 200 kg, a oguljenog 80 - 100 kg/ha 

(5)    Tijekom vegetacije utvr|uju se slijede}i podaci: 

a)    nadnevak sjetve i nadnevak nicanja; 

b)    prazna mjesta nakon nicanja; 

c)    ocjena o prezimljavanju; 

d)    po~etak klasanja (trave), cvjetanja (leguminoze); 

e)    po~etak metli~anja (Sirak i Sudanska trava); 

f)    polijeganje; 

g)    lisnatost (odnos lista i stabljike u % kod leguminoza); 

h)    visina biljke u ko{nji (cm); 

i)    zakorovljenost; 

j)    nadnevak ko{nje; 

k)    regeneracija nakon ko{nje. 

(6)    Za vrijeme trajanja ispitivanja bilje`e se i pojave koji mogu utjecati na same pokuse. 

^lanak 73.
(Kosidba pokusa) 

(1)    Kosidba pokusa obavlja se kombajnom. 

(2)    Leguminoze se u prvom otkosu, prve godine pokusa, kose u cvatnji (50% biljaka) na visinu od 7-10 cm. Naredni otkosi se obavljaju u po~etku cvatnje (5-10 % biljaka ) na visinu od 3-5 cm. 

(3)    Zadnji otkos se obavlja 10-15 dana prije o~ekivanog mraza sa ne{to duljim razdobljem vegetacije (40 i vi{e dana). 

(4)    Trave se kose od po~etka klasanja (pojavom prvih klasova) na visinu od 6 - 8 cm. 

(5)    Visoke trave kose se svaka 4 tjedna, a niske svakih 6 tjedana. 

(6)    Tijekom ko{nje voluminozne krme utvr|uju se, na svakoj parceli: 

a)    prirod zelene krme (kg/parceli); 

b)    suha tvar (%) iz prosje~nog uzorka za svaku sortu. 

(7)    U cilju pra}enja otpornosti sorti na ekonomski najzna~ajnije bolesti u Bosni i Hercegovini u uvjetima prirodne infekcije, tijekom ispitivanja sorti prati se pojava i ocjenjuje ja~ina napada slijede}ih bolesti: 

a)    Trave: 

1)    Erysiphe graminis

2)    Puccinia spp

3)    Fusarium spp

b)    Leguminoze: 

1)    Erysiphe polygoni, 

2)    Peronospora trifoliorum. 

c)    Ukoliko se uo~i pojava drugih bolesti i {tetnika treba zabilje`iti vrijeme pojave i ja~inu napada. 

^lanak 74.
(Ispitivanje u laboratoriju) 

(1)    Kemijsko-tehnolo{ke analize obavljaju se u laboratoriju, na prosje~nim uzorcima s jedne lokacije. 

(2)    Na uzorcima se odre|uje sadr`aj: 

a)    suhe tvari; 

b)    sirovih bjelan~evina; 

c)    vlakana; 

d)    masti; 

e)    pepela i NET

f)    probavljivost. 

^lanak 75.
(Statisti~ka analiza podataka pokusa) 

(1)    Statisti~ki }e se analizirat i samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80% od planiranog sklopa. 

(2)    Ukoliko je za neku sortu ostvareni sklop manji od dozvoljenog samo u jednoj repeticiji, taj }e se podatak zamijeniti prosje~nom vrijedno{}u preostalih repeticija. 

(3)    U slu~aju da minimalni dozvoljeni sklop za neku sortu nije ostvaren u vi{e od jednog ponavljanja, podaci te sorte ne}e se analizirati, a Statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgava se prinos zelene krme na suhu tvar, dok se za ostala va`na svojstva za priznavanje prikazuju parametrima deskriptivne statistike. 

(4)    Godi{nji rezultati ispitivanja iz pokusnog polja i laboratorija dostavljaju se podnositelju Prijave nakon podmirenja tro{kova postupka ispitivanja. 

POGLAVLJE XII. ISPITIVANJA SORTI SIRKA ZA VOLUMINOZNU KRMU I SUDANSKE TRAVE 

^lanak 76.
(Podno{enje Prijave) 

Rokovi za podno{enje Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavanje sorti sirka za voluminoznu krmu i sudansku travu odre|eni su u ~lanku 5. ovoga Pravilnika. 

^lanak 77.
(Koli~ina sjemena i rokovi dostave) 

Za svaku godinu ispitivanja, dostavlja se 3 kg sjemena. Sjeme se dostavlja do 1. o`ujka. 

^lanak 78.
(Kontrolni uzorak) 

(1)    Sukladno odredbama ~lanka 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostave sjemena iz ~lanka 10. stavak (1) ovoga Pravilnika, za posljednju godinu VCU ispitivanja odr`ava~ sorte mora dostaviti i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u koli~inama i rokovima navedenim u tabeli 1. 

Tabela 1. 

Vrsta 

Potrebita koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Sirak 

Sudanska trava 

do 1. o`ujka 

do 1. o`ujka 

(2)     Na pakovanju se mora nazna~iti kontrolni uzorak, te }e se isti u slu~aju priznavanja sorte koristiti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podnositelj Prijave treba dostaviti slijede}e podatke o sjemenu: 

a)    masu 1000 sjemenki (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%); 

c)    klijavost sjemena (%). 

(4)    Ispitivanje hibrida sirka za voluminoznu krmu i sudanske trave obavlja se na dvije lokacije, razli~ite po klimatskim, pedolo{kim i drugim svojstvima. 

^lanak 79.
(Ispitivanje u pokusnom polju) 

(1)    Povr{ina osnovne parcele iznosi 16 m², a ~ine je 4 reda duljine 8 m, uz razmak izme|u redova od 50 cm. Razmak sjemenki unutar reda za sirak i sudansku travu iznosi 10 cm. 

(2)    Sudanska trava se sije s utro{kom sjemena 20 - 30 kg/ha, a sirak za voluminoznu krmu 20 - 25 kg/ha. Razmak izme|u ponavljanja iznosi 2 m. 

(3)    Na po~etku i kraju pokusa siju se 4 reda standarda kao za{titni pojas. 

(4)    Tijekom vegetacije utvr|uju se slijede}i podaci: 

a)    nadnevak sjetve; 

b)    nadnevak nicanja; 

c)    nadnevak po~etka metli~anja; 

d)    visina biljaka; 

e)    polijeganje; 

f)    nadnevak ko{nje. 

(5)    Za vrijeme trajanja ispitivanja bilje`e se i pojave koji mogu utjecati na same pokuse. 

^lanak 80.
(Kosidba pokusa) 

(1)    Prvi otkos kosi se do faze mlije~no-vo{tane zriobe ako je usjev za sila`u, odnosno po~etkom metli~anja ako je usjev za zelenu krmu. 

(2)    Drugi otkos se kosi nakon 6 tjedana. Ko{nja svakog pokusa obavlja se u jednom danu za svaku sortu u pokusu u svim ponavljanjima. 

(3)    Nakon ko{nje utvr|uje se, na svakoj parceli na svim lokacijama: prirod zelene krme (kg/parceli) i suha tvar (%). 

(4)    Tijekom ispitivanja, na pokusnim lokacijama u uvjetima prirodne infekcije, prati se pojava i ocjenjuje ja~ina napada pjegavosti lista (Helminthosporium spp) na svim pokusnim poljima. 

(5)    Ukoliko se uo~i pojava drugih bolesti i {tetnika treba zabilje`iti vrijeme pojave i ja~inu napada. 

^lanak 81.
(Ispitivanje u laboratoriju) 

(1)    Kemijsko-tehnolo{ke analize se obavljaju u prvoj godini ispitivanja, na prosje~nim uzorcima s jedne lokacije, neposredno nakon svake ko{nje. 

(2)    Na uzorcima se odre|uje sadr`aj: 

a)    suhe tvari; 

b)    sirovih bjelan~evina; 

c)    vlakana; 

d)    masti; 

e)    pepela; 

f)    NET

g)    probavljivosti. 

^lanak 82.
(Statisti~ka analiza podataka pokusa) 

(1)    Statisti~ki se analiziraju samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80% od planiranog sklopa. 

(2)    Ukoliko je za neki hibrid ostvareni sklop manji od dozvoljenog samo u jednoj repeticiji, taj }e se podatak zamijeniti prosje~nom vrijedno{}u preostalih repeticija. 

(3)    U slu~aju da minimalni dozvoljeni sklop za neku sortu nije ostvaren u vi{e od jednog ponavljanja, podaci te sorte ne}e se analizirati. 

(4)    Statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgava se prinos voluminozne krme na suhu tvar, dok se za ostala va`na svojstva za priznavanje prikazuju parametri deskriptivne statistike. 

(5)    Godi{nji rezultati ispitivanja iz pokusnog polja i laboratorija dostavljaju se podnositelju Prijave nakon podmirenja tro{kova postupka ispitivanja. Na temelju dobivenih rezultata podnositelj Prijave du`an je obavijestiti ustanovu koja provodi ispitivanje o nastavku ispitivanja sorte do roka odre|enog u ~lanku 77. ovoga Pravilnika. 

POGLAVLJE XIII. ISPITIVANJA SORTI KRMNIH ME\UUSJEVA 

^lanak 83.
(Skupine krmnih me|uusjeva) 

Prema vremenskom razdoblju u kojemu zauzimaju orani~nu povr{inu, razlikujemo slijede}e skupine krmnih me|uusjeva: 

a)    Jari usjevi: 

Sto~ni bob (Vicia faba L.

Bijela slatka lupina (Lupinus albus L.

Grahorica obi~na (Vicia sativa L.

Sto~na repica (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs 

Uljana repica (Brassica napus L. var. napus

Uljana rotkva (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Goru{ica (Sinapis alba L.

Facelija (Phacelia tanacetofolia Benth.

Sto~ni gra{ak (Pisum sativum

Sto~na repa (Beta vulgaris

Sto~na koraba (Brasica napus ssp. Rapifera

Sto~ni kelj (Brasica olerace var. acephala

Kupusna uljana repica (Brassica napus oleifera

b)    Ozimi usjevi: 

Sto~ni gra{ak (Pisum sativum

Grahorica obi~na (Vicia sativa L.

Grahorica panonska (Vicia pannonica Crantz.) 

Ozima grahorica (Vicia villosa Roth.

Ogr{tica (Brasica rapa oleifera

Uljana repica (Brassica napus L. var. napus). 

^lanak 84.
(Podno{enje Prijave) 

Rokovi za podno{enje Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavanje sorti za krmne me|uusjeve odre|eni su u ~lanku 5. ovoga Pravilnika. 

^lanak 85.
(Koli~ina sjemena i rokovi dostave) 

(1)    Za svaku godinu VCU ispitivanja, dostavlja se slijede}a koli~ina sjemena: 

    sto~ni bob - 8 kg, sto~ni gra{ak - 8 kg, lupina - 6 kg, grahorice - 4 kg, a za ostale kulture 1 kg sjemena. Sjeme treba dostaviti 10. velja~e u slu~aju proljetne sjetve, odnosno 10. kolovoza u slu~aju sjetve u kasno ljeto. 

(2)    Za DUS ispitivanja podnositelj Prijave dostavlja u prvoj godini DUS ispitivanja slijede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 2). 

Tabela 2. 

Vrsta 

Potrebita koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Sto~ni gra{ak 

do 15. sije~nja 

Sto~ni gra{ak 

Grahorica ozima 

2,5 

do 15. sije~nja 

do 20. kolovoza 

^lanak 86.
(Kontrolni uzorak) 

(1)    Sukladno odredbama ~lanka 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostave sjemena iz ~lanka 10. stavak (1) ovoga Pravilnika, za posljednju godinu VCU ispitivanja odr`ava~ sorte mora dostaviti i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u koli~inama i rokovima navedenim u tabeli 1. 

Tabela 1. 

Vrste 

Potrebita koli~ina sjemena (kg) 

Rok za dostavu sjemena 

Sto~ni bob 

Ozimi i jari sto~ni gra{ak 

Lupine 

Grahorice 

do 10. velja~e 

do 10. kolovoza /10. velja~e 

do 10. velja~e 

do 10. velja~e 

(2)    Na pakovanju se mora nazna~iti kontrolni uzorak, te }e se isti u slu~aju priznavanja sorte koristiti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podnositelj Prijave treba dostaviti slijede}e podatke o sjemenu: 

a)    masu 1000 sjemenki (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%); 

c)    klijavost sjemena (%) ; 

d)    normu sjetve (broj klijavih sjemenki/m²). 

(4)    Ispitivanje sorti obavlja se u najmanje 2 pokusna mjesta razli~itim po klimatskim, pedolo{kim i drugim svojstvima. 

^lanak 87.
(Ispitivanje u pokusnom polju) 

(1)    Povr{ina parcele iznosi 10 m², a ~ine je 10 ili 5 redova duljine 8 m, uz razmak izme|u redova od 12,5 - 25 cm. Razmak izme|u parcela unutar ponavljanja iznosi 40 cm, a izme|u ponavljanja 2 m. 

(2)    Na po~etku i kraju pokusa sije se standard kao za{titni pojas, koji }e poslu`iti i za uzimanje uzoraka na temelju kojih se odlu~uje o pravodobnom skidanju pokusa. 

(3)    Za sjetvu se uporabljavaju slijede}e norme sjetve (tabela 1). 

Tabela 1. 

Vrsta 

Sjemena (kg/ha) 

Sklop (biljaka/m²

Jari usjevi 

   

Sto~ni bob 

150-350 

40-50 

Bijela slatka lupina 

  

 100 

Grahorica obi~na 

100-150 

170-200 

Sto~na repica - jara 

10-12 

200 

Uljana repica - jara 

10-15 

200 

Uljana rotkva 

25 

200 

Goru{ica 

20 

200 

Facelija 

30 

400-500 

Sto~ni gra{ak 

100-200 

100 

Sto~na repa 

8-9 

Sto~na koraba 

3-4 

  

Sto~ni kelj 

2-2,5 

  

Kupusna uljana repica 

12-14 

  

Ozimi usjevi 

   

Grahorica obi~na 

100 

250-300 

Grahorica panonska 

100 

250-300 

Ozima grahorica 

100 

250-300 

Sto~na repica 

10-12 

120-160 

Ozimi sto~ni gra{ak 

100-200 

100 

Ogr{tica 

12-15 

80-100 

Uljana repica 

10-15 

80-100 

(4)    Tijekom vegetacije utvr|uju se slijede}i podaci: 

a)    nadnevak sjetve i nadnevak nicanja; 

b)    prazna mjesta nakon nicanja; 

c)    prazna mjesta pred zimu i u prolje}e (za ozime vrste); 

d)    ocjena o prezimljavanju (za ozime vrste); 

e)    po~etak vegetacije (za ozime vrste); 

f)    pokrivenost parcele; 

g)    po~etak cvatnje (kod facelije po~etak i kraj cvatnje); 

h)    polijeganje; 

i)    visina biljaka; 

j)    nadnevak tehnolo{ke zrelosti; 

k)    nadnevak `etve. 

(5)    Za vrijeme trajanja ispitivanja bilje`e se i pojave koji mogu utjecati na same pokuse. 

^lanak 88.
(Skidanje pokusa) 

(1)    Tijekom ko{nje odnosno va|enja koje se obavlja u jednom danu za svaku sortu u pokusu u svim ponavljanjima, na svakoj parceli se utvr|uju: 

a)    prinos zelene krme, zrna ili korijena (kg/parceli) ovisno o kulturi; 

b)    suha tvar (%), te vlaga zrna ovisno o kulturi. 

(2)    U cilju pra}enja otpornosti sorti na ekonomski najzna~ajnije bolesti u Bosni i Hercegovini, u uvjetima prirodne infekcije, tijekom ispitivanja sorti prati se pojava i ocjenjuje ja~ina napada bolesti. 

(3)    Ja~ina napada bolesti ocjenjuje se na svim pokusnim poljima. 

^lanak 89.
(Ispitivanje u laboratoriju) 

(1)    Kemijsko-tehnolo{ke analize obavljaju se u laboratoriju, u prvoj godini ispitivanja, na prosje~nim uzorcima s jedne lokacije. 

(2)    Na uzorcima se odre|uje sadr`aj: 

a)    suhe tvari; 

b)    sirovih bjelan~evina; 

c)    vlakana; 

d)    masti; 

e)    pepela; 

f)    NET

^lanak 90.
(Statisti~ka analiza podataka pokusa) 

(1)    Statisti~ki se analiziraju samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80% od planiranog sklopa. 

(2)    Ukoliko je za neku sortu ostvareni sklop manji od dozvoljenog samo u jednoj repeticiji, taj }e se podatak zamijeniti prosje~nom vrijedno{}u preostalih repeticija. 

(3)    U slu~aju da minimalni dozvoljeni sklop za neku sortu nije ostvaren u vi{e od jednog ponavljanja, podaci te sorte ne}e se analizirati. 

(4)    Statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgavaju se prinos zelene krme i prinos suhe tvari, dok se za ostala va`na svojstva za priznavanje prikazuju parametri deskriptivne statistike. 

(5)    Godi{nji rezultati ispitivanja iz pokusnog polja i laboratorija dostavljaju se podnositelju Prijave nakon podmirenja tro{kova postupka ispitivanja. Na temelju dobivenih rezultata podnositelj Prijave du`an je obavijestiti ustanovu koja provodi ispitivanje o nastavku ispitivanja sorte do rokova odre|enih u ~lanku 85. ovim Pravilnikom. 

POGLAVLJE XIV. ISPITIVANJA SORTI PREDIVOG I ULJNOG LANA 

^lanak 91.
(Podno{enje Prijave) 

Rokovi za podno{enje Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavanje sorti za predivi i uljni lan odre|eni su u ~lanku 5. ovoga Pravilnika. 

^lanak 92.
(Koli~ina sjemena i rok dostave) 

Za svaku godinu ispitivanja podnositelj Prijave dostavlja 3 kg sjemena. Sjeme se dostavlja do 1. o`ujka. 

^lanak 93.
(Kontrolni uzorak) 

(1)    Sukladno odredbama ~lanka 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostave sjemena iz ~lanka 10. stavak (1) ovoga Pravilnika, za posljednju godinu VCU ispitivanja odr`ava~ sorte mora dostaviti i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u koli~inama i rokovima navedenim u tabeli 1. 

Tabela 1. 

Vrste 

Potrebita koli~inasjemena (kg) 

Rok dostavu sjemena 

Predivi lan 

Uljni lan 

do 1. o`ujka 

do 10. o`ujka 

(2)    Na pakovanju se mora nazna~iti kontrolni uzorak, te }e se isti u slu~aju priznavanja sorte koristiti kao kontrolni uzorak. 

(3)    Podnositelj prijave dostavlja slijede}e podatke o sjemenu: 

a)    masu 1000 sjemenki (g); 

b)    ~isto}u sjemena (%); 

c)    klijavost sjemena (%). 

(4)    Ispitivanje sorti obavlja se na najmanje 2 pokusna mjesta razli~itim po klimatskim, pedolo{kim i drugim svojstvima. 

Odjeljak A - ISPITIVANJE SORTI PREDIVOG LANA 

^lanak 94.
(Ispitivanje u pokusnom polju) 

(1)    Sjetva se obavlja sija~icom na kona~ni sklop. Povr{ina parcele iznosi 10 m², a ~ine je 10 redova duljine 8 m, uz razmak izme|u redova od 12,5 cm. Razmak izme|u parcela unutar ponavljanja iznosi 50 cm, a izme|u ponavljanja 2 m. Sklop u `etvi treba biti 1800 biljaka/m². Na po~etku i na kraju pokusa sije se standardna sorta kao za{titni pojas. 

(2)    Tijekom vegetacije, utvr|uju se slijede}i podaci: 

a)    nadnevak sjetve i nadnevak nicanja; 

b)    nadnevak pune cvatnje; 

c)    polijeganje; 

d)    visina biljaka; 

e)    tehni~ka duljina stabljike - (od kotiledonovog ~vora, do po~etka grananja); 

f)    promjer stabljike - (u sredini tehni~ke duljine stabljike); 

g)    nadnevak tehnolo{ke zrelosti; 

h)    nadnevak `etve (~upanja); 

i)    prinos zra~nosuhe stabljike sa sjemenom. 

(3)    U cilju pra}enja o{te}enja sorti predivog lana, od ekonomski najzna~ajnije bolesti, prati se pojava i ocjenjuje ja~ina napada bolesti: Fusarium lini Boll. - venu}e lana. 

(4)    Ja~ina napada bolesti i {tetnika na ocjenjuje se na svim pokusnim poljima. 

^lanak 95.
(@etva pokusa) 

(1)    @etva (~upanje) svakog pokusa obavlja se ru~no, ili mehanizovano ~upa~em u jednom danu za svaku sortu u pokusu u svim ponavljanjima, u fazi tehnolo{ke zrelosti stabljike lana (zeleno-`uta, ili `uto-zelena faza zrelosti). 

(2)    Tijekom `etve na svakoj parceli se utvr|uje sklop biljaka/m²

(3)    Nakon `etve, po~upana stabljika lana ostaje u traci na povr{ini tla, radi su{enja. Nakon su{enja stabljika se sakuplja s parcela u snopove, a potom se transportuje na preradu. 

^lanak 96.
(Ispitivanje u preradi) 

(1)    S pokusne parcele uzima se uzorak za ispitivanje s povr{ine od 1 m²

(2)    Zra~nosuha stabljika lana sa sjemenom dovozi se u suhi (natkriveni) prostor, va`e se ukupni prinos lana sa svih parcelica, te uskladi{ti do mo~enja. 

(3)    Ozna~ena stabljika ide na mo~enje (maceraciju) u bazen. 

(4)    Nakon obavljenog mo~enja (kada se lako odvaja vlakno od drvenastog dijela stabljike), izmo~ena stabljika se vadi iz mo~ila (bazena), su{i prirodnim putem, a potom ponovno ve`e u snopove. 

(5)    Iz mo~ene zra~nosuhe stabljike izdvaja se vlakno na isti na~in kao u preradi, a potom se va`e za svaku parcelicu. 

Odjeljak B - ISPITIVANJE SORTI ULJNOG LANA 

^lanak 97.
(Ispitivanje u pokusnom polju) 

(1)    Sjetva se obavlja sija~icom na kona~ni sklop. Povr{ina parcele iznosi 10 m², a ~ine ju 10 redova duljine 8 m, uz razmak izme|u redova od 12,5 cm. Razmak izme|u parcela unutar ponavljanja iznosi 50 cm, a izme|u ponavljanja 2 m. Sklop u `etvi treba biti 600 do 1000 biljaka/m². Na po~etku i na kraju pokusa sije se standard kao za{titni pojas. 

(2)    Tijekom vegetacije utvr|uju se slijede}i podaci: 

a)    nadnevak sjetve, nadnevak nicanja, nadnevak pune cvatnje, polijeganje; 

b)    ukupna visina biljaka; 

c)    duljina stabljike (od kotiledonovog ~vora, do po~etka grananja); 

d)    broj tobolaca po biljci; 

e)    promjer stabljike (u sredini stabljike, izme|u kotiledonova ~vora i prve rodne grane); 

f)    nadnevak tehnolo{ke zrelosti; 

g)    nadnevak `etve; 

h)    prinos zrna; 

i)    sadr`aj vlage (%). 

(3)    U cilju pra}enja o{te}enja sorti od ekonomski najzna~ajnijih bolesti, prati se pojava i ocjenjuje ja~ina napada bolesti: Fusarium lini Boll. - venu}e lana. 

(4)    Ja~ina napada bolesti i {tetnika, ocjenjuje se na svim pokusnim poljima. 

^lanak 98.
(@etva pokusa) 

(1)    @etva svakog pokusa obavlja se kombajnom u jednom danu za svaku sortu u pokusu u svim ponavljanjima, u fazi tehnolo{ke zrelosti zrna. 

(2)    Tijekom `etve na svakoj parceli se utvr|uju: 

a)    klop biljaka/m²

b)    prirod; 

c)    vlaga zrna. 

^lanak 99.
(Ispitivanje u laboratoriju) 

(1)    Kemijsko-tehnolo{ke analize, obavljaju se u laboratoriju na kraju svake godine ispitivanja na prosje~nim uzorcima s jednog pokusnog mjesta. 

(2)    Kvalitet zrna ispituje se na uzorku mase od 0,5 kg. 

(3)    Na prosje~nom uzorku obavljaju se slijede}e analize: 

a)    hektolitarska masa, masa 1000 zrna; 

b)    sadr`aj ulja, sadr`aj bjelan~evina; 

c)    sadr`aj vlage u zrnu (%). 

 ^lanak 100.
(Statisti~ka analiza podataka) 

(1)    Statisti~ki se analiziraju samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80% od planiranog sklopa. 

(2)    Ukoliko je za neku sortu ostvareni sklop manji od dozvoljenog samo u jednoj repeticiji, taj se podatak zamjenjuje prosje~nom vrijedno{}u preostalih repeticija. 

(3)    U slu~aju da minimalni dozvoljeni sklop za neku sortu nije ostvaren u vi{e od jednog ponavljanja, podaci te sorte se ne analiziraju. 

(4)    Statisti~koj analizi prema odabranom modelu podvrgavaju se slijede}a svojstva: 

a)    prinos zra~nosuhe stabljike sa sjemenom; 

b)    prinos zra~nosuhe stabljike nakon mo~enja; 

c)    prinos ukupnog vlakna, dok se za ostala va`na svojstva za priznavanje prikazuju parametri deskriptivne statistike. 

(5)    Godi{nji rezultati ispitivanja iz pokusnog polja i laboratorija dostavljaju se podnositelju Prijave nakon podmirenja tro{kova postupka ispitivanja. Na temelju dobivenih rezultata podnositelj Prijave du`an je obavijestiti ustanovu koja provodi ispitivanje o nastavku ispitivanja sorte do roka odre|enog u ~lanku 92. ovim Pravilnikom. 

POGLAVLJE XV. ISPITIVANJA SORTI POVR]A 

^lanak 101.
(Podno{enje prijave) 

Rokovi za podno{enje Prijave i prate}a dokumentacija za upis i priznavanje sorti povr}a odre|eni su u ~lanku 5. ovoga Pravilnika. 

^lanak 102.
(Koli~ine sjemena i rokovi dostave) 

Za DUS ispitivanja podnositelj Prijave dostavlja u prvoj godini DUS ispitivanja slijede}e koli~ine sjemena do nazna~enih rokova (tabela 1). 

Tabela 1. 

Vrsta 

Potrebita koli~ina sjemena (kg/zrna) 

Rok za dostavu sjemena 

kukuruz koki~ar 

- hibrid 

- inbred linija 

kukuruz {e}erac 

- hibrid 

- inbred linija 

 

1 kg 

2500 zrna 

 

1 kg 

2500 zrna 

 

do 01. o`ujka 

do 01. o`ujka 

 

do 01. o`ujka 

do 01. o`ujka 

^lanak 103.
(Kontrolni uzorak) 

Sukladno odredbama ~lanka 50. st. (1) i (2) Zakona, prilikom dostave sjemena iz ~lanka 10. stavak (1) ovoga Pravilnika, za posljednju godinu VCU ispitivanja odr`ava~ sorte mora dostaviti i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u koli~inama i rokovima navedenim u tabeli 1. 

Tabela 1. 

Vrsta 

Hrvatski naziv 

Potrebita koli~ina sjemena (g) 

Allium cepa L. 

- skupina Cepa 

- skupina Aggregatum 

 

luk 

luk kozjak ili ljutika 

100 

Allium fistulosum L. 

luk zimski 

100 

Allium porrum L. 

poriluk 

100 

Allium sativum L. 

~e{njak 

Allium shoenoprasum L. 

luk vlasac 

100 

Anthriscus cerefolium L. 

krasuljicu 

100 

Apium graveolens L. 

celer korjena{ 

celer rebra{ 

100 

Asparagus officinalis L. 

{paroga 

100 

Beta vulgaris L. 

cikla uklju~uju}i Cheltenham repu 

blitva 

500 

Brassica oleracea L. 

kelj lisnati 

cvjeta~a 

brokula 

kelj pup~ar 

kelj 

kupus bijeli 

kupus crveni 

korabica 

100 

Brassica rapa L. 

kineski kupus 

postrna repa 

100 

Capsicum annuum L. 

chilli ili paprika 

50 

Cichorium endivia L. 

endivija {irokolisna 

endivija kudrava 

100 

Cichorium intybus L. 

radi~ za pospje{ivanje 

lisnati i glavati radi~ 

industrijska cikorija 

100 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai 

lubenica 

200 

Cucumis melo

dinja 

100 

Cucumis sativus L. 

krastavac 

100 

Cucurbita maxima Duchesne 

bundeva 

200 

Cucurbita pepo L. 

tikvice i bu}e 

200 

Cynara cardunculus L. 

karda 

100 

Cynara scolymus L. 

arti~oka 

100 

Daucus carota L. 

mrkva 

sto~na mrkva 

200 

Foeniculum vulgare Mill. 

komora~ 

100 

Lactuca sativa L. 

salata 

100 

Lycopersicon esculentum Mill. 

raj~ica 

50 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W.Hill 

per{in 

per{in lisnati 

200 

Phaseolus coccineus L. 

grah mnogocvjetni 

1000 

Phaseolus vulgaris L. 

grah mahunar niski 

grah mahunar visoki 

1000 

Pisum sativum L. (Partim) 

gra{ak okruglog sjemena 

gra{ak naboranog sjemena 

gra{ak {e}erac 

2000 

Raphanus sativus L. 

rotkvicarotkva 

100 

Rheum rhabarbarum L. 

rabarbara 

100 

Scorzonera hispanica L. 

crni korijen 

100 

Solanum melongena L. 

patlid`an 

50 

Spinacia oleracea L. 

{pinat 

100 

Valerianella locusta (L.) Laterr. 

matovilac 

100 

Vicia faba L. (partim) 

bob 

2000 

Zea mays L. (partim) 

kukuruz koki~ar 

kukuruz {e}erac 

1000 

POGLAVLJE XVI. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

 ^lanak 104.
(Prijelazne odredbe) 

(1)    Do po~etka primjene ovoga Pravilnika, mjerodavna tijela entiteta i Br~ko Distrikta BiH obvezna su imenovati ~lanove Povjerenstva iz ~lanka 4. stavak (2) ovoga Pravilnika i o tome izvijestiti Upravu. 

(2)    Do po~etka primjene ovoga Pravilnika, Uprava }e u suradnji s mjerodavnim tijelima entiteta i Br~ko Distrikta BiH, donijeti propise na temelju ~lanka 59. Zakona, koji detaljnije propisuju rad Povjerenstva za sorte. 

(3)    Do po~etka primjene ovoga Pravilnika, mjerodavna tijela entiteta i Br~ko Distrikta BiH obvezna su imenovati izvo|a~e ispitivanja sorti iz ~lanka 6. ovoga Pravilnika i o tome obavijestiti Upravu. 

(4)    Za sorte vo}nih vrsta i vinove loze, postupak priznavanja bit }e odre|en posebnim propisima koji reguliraju postupak priznavanja ovih vrsta poljoprivrednog bilja i upisa u Sortnu listu Bosne i Hercegovine. 

^lanak 105.
(Zavr{ne odredbe) 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana nakon objave u "Slu`benom glasniku BiH", a po~inje se primjenjivati godinu dana nakon objave. 


Broj UZZB-01-1-02-1232-1/10
3. prosinca 2010. godine
Sarajevo Direktor
Milad Zekovi}, v. r. Na osnovu ~lana 12. stav (4), ~lana 37. stav (2), ~lana 39. stav (5), ~lana 44. stav (3), ~lana 51. stav 4), ~lana 52. stav (2), ~lana 53. stav (1), ~lana 54. stav (7), ~lana 55. stav (4), ~lana 56. i ~lana 57. Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poqoprivrednih biqaka Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), Uprava Bosne i Hercegovine za za{titu zdravqa biqa donosi 

PRAVILNIK 

O UPISU SORTI U SORTNU LISTU BOSNE I HERCEGOVINE 

GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE 

^lan 1.
(Sadr`aj Pravilnika) 

Ovim Pravilnikom propisuje se na~in upisa sorti u Sortnu listu poqoprivrednog biqa u Bosni i Hercegovini (u daqwem tekstu: Sortna lista) za biqne vrste za koje je obavezan upis u Sortnu listu, sadr`aj Sortne liste i dosjea sorte, uslovi i postupak za obnavqawe upisa sorti u Sortnu listu, uslovi za prihvatawe i utvr|ivawe imena sorte (denominacija), nadzor nad odr`avawem sorte, sadr`aj i na~in vo|ewa evidencije o odr`avawu sorte. 

^lan 2.
(Definicije) 

Izrazi upotrijebqeni u Zakonu o sjemenu i sadnom materijalu poqopoprivrednih biqaka Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Zakon) upotrebqavaju se i u ovom Pravilniku, a specifi~ni izrazi upotrijebqeni u ovom Pravilniku imaju sqede}a zna~ewa: 

a)    "UPOV" je Me|unarodna organizacija za za{titu biqnih sorti; 

b)    "CPVO" je Kancelarija EU za za{titu biqnih sorti; 

c)    "DUS" (Distinctness, Uniformity and Stability) je utvr|ivawe prepoznatqivosti, ujedna~enosti i stabilnosti nove sorte; 

d)    "VCU" (Value for Cultivation and Use) je odre|ivawe vrijednosti sorte za proizvodwu i upotrebu; 

e)    "in situ" zna~i na mjestu. Prema odredbama ovog Pravilnika to je odr`avawe sorti poqoprivrednog biqa u wihovom prirodnom stani{tu; 

f)    "~uvana sorta" je posebno ozna~ena sorta u Sornoj listi prema odredbama ~lana 55. Zakona i ~lana 15. ovog Pravilnika. 

GLAVA II. UPIS SORTI U SORTNU LISTU 

^lan 3.
(Propisane vrste poqoprivrednih biqaka) 

(1)    Upis u Sortnu listu, prema odredbama ovog Pravilnika, obavezan je za sqede}e biqne vrste: 

a)    `ita; 

b)    industrijsko biqe (repa, uqano i predivo biqe); 

c)    krmno biqe; 

d)    povr}e; 

e)    krompir; 

f)    vinova loza. 

(2)    Za sorte ukrasnog, za~inskog, aromati~nog i qekovitog biqa nije obavezan upis u Sortnu listu. 

(3)    Za sorte vo}nih vrsta postupak upisa bi}e odre|en posebnim propisima o postupku priznavawa i upisa u Sortnu listu. 

^lan 4.
(Postupak za upis sorti u Sortnu listu) 

(1)    Postupak upisa u Sortnu listu po~iwe podno{ewem Prijave za priznavawe i upis sorti, (u daqwem tekstu: Prijava), a sprovodi se prema odredbama ~lana 39. Zakona. 

(2)    Prijava za priznavawe i upis sorti podnosi se u dva primjerka posebno za svaku sortu, prema odredbama posebnog propisa kojim se reguli{e priznavawe sorti poqoprivrednog biqa u Bosni i Hercegovini, na obrascu 1. u Prilogu 3. ovog Pravilnika. 

(3)    Uz prijavu iz stava (2) ovog ~lana prila`e se: 

a)    UPOV ili CPVO Tehni~ki upitnik; 

b)    punomo} o zastupawu u postupku priznavawa i upisa sorti za zastupnike stranih sorti poqoprivrednog biqa na Obrascu 4. koji je u Prilogu 3. ovog Pravilnika i wegov je sastavni dio. 

(4)    Rok za podno{ewe Prijave iz stava (2) ovog ~lana, kao i postupak priznavawa sorti, propisuje se posebnim propisom o priznavawu sorti poqoprivrednog biqa u Bosni i Hercegovini. 

(5)    Prijava mora biti napisana ~itko, na jednom od slu`benih jezika i pisama koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini i sadr`avati dokaz o pla}enoj naknadi za podno{ewe prijave u skladu sa propisima koji ure|uju ovu oblast. 

^lan 5.
(Potupak provjere Prijave za upis sorte) 

(1)    Uprava Bosne i Hercegovine za za{titu zdravqa biqa (u daqwem tekstu: Uprava), sprovodi postupak provjere prijave, wegov sadr`aj i potpunost podataka prema odredbama posebnog propisa kojim se ure|uje postupak priznavawu sorti poqoprivrednog biqa u Bosni i Hercegovini. 

(2)    Prijava je potpuna ako sadr`i podatke o: 

a)    podnosiocu Prijave; 

b)    opunomo}enom zastupniku (ako postoji); 

c)    licu odgovornom za odr`avawe sorte (u daqwem tekstu: odr`avalac sorte); 

d)    o vrsti biqa; 

e)    imenu sorte ili oplemewiva~ku oznaku; 

f)    izvoru sorte; 

g)    namjeni sorte; 

h)    ispitivawu razli~itosti, ujedna~enosti i postojanosti (DUS), (Prilog 2. Pravilnika); 

i)    opisu sorte u Tehni~kom upitniku; 

j)    genetski modifikovanim organizmima (u daqwem tekstu: GMO). 

(3)    U slu~aju izmjene podataka uz Prijavu se dostavqa: 

a)    prijava o promjeni podataka o odr`avaocu sorte na Sortnoj listi; 

b)    dopuna podataka o odr`avaocu sorte na Sortnoj listi. 

(4)    Ukoliko je neki od dokumenata koji se zahtijevaju, napisan na drugom jeziku osim na jednom od slu`benih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini, podnosilac je du`an uz isti da dostavi i prevod na jedan od slu`benih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini. 

(5)    Ukoliko se utvrdi da neki podatak ili dokument, koji se odnosi na sortu, nije prilo`en uz prijavu, a koji je potreban da bi se donijela odluka o prihvatawu prijave, Uprava }e obavijestiti podnosioca prijave da u roku od sedam dana otkloni utvr|ene nedostatke. 

(6) &n