Javno preduzeće Novinsko-izdavačka organizacija
SLU
ŽBENI LIST BOSNE I HERCEGOVINE

Adresa:
Džemala Bijedića 39/III
, Sarajevo

Telefon/Fax:
Direktor:                  ++ 387 33 722 061
Uredništvo:                          33 722 038
Pravna služba:                     33 772 051 
Računovodstvo:                    33 722 045  722 046
Pretplata i ekspedit:              33 722 054
Oglasni odjel:                       33 722 049 722 050
Komercijala:                         33 722 042

TRANSAKCIJSKI RAČUNI KOD BANAKA:
RAIFFEISEN BANK BiH d.d. SARAJEVO		161 000 00071700 57
VAKUFSKA BANKA d.d. SARAJEVO		160 200 00005746 51
UNICREDIT BANK d.d.      		        338 320 22000052 11
HYPO-ALPE-ADRIA BANK A.D BANJA LUKA,
Filijala BRČKO				552 000 00000017 12
Identifikacijski broj:			4200226120002  
Porezni broj:				01071019
PDV broj:				200226120002

E-mail:

slist@bih.net.ba

redakcija@sllist.ba                                                 info@sllist.ba

pretplata@sllist.ba                            racunovodstvo@sllist.ba

oglasi@sllist.ba                                                      sllist@sllist.ba

javne.nabavke@sllist.ba

 

Copyright © JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine 2001.
All rights reserved.