JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

SARAJEVO

TARIFA I

Upravni odbor JP NIO Službeni list BiH je na svojoj redovnoj sjednici, a na sugestiju Vrhovne revizijske institucije BiH - VRI i nezavisnog revizora NR, donio odluku o potpunom odvajanju pretplate, posebno za državno, a posebno za entitetsko glasilo, u odnosu na dosadašnju zbirnu pretplatu. Pretplata je utvršena za I polugodište 2015. godine i iznosi:

 • «Službeni glasnik BiH»,
  «Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori»,
  «Službeni glasnik BiH -Oglasnik javne nabavke»
     za I polugodište 201
  5. godine  ............................................................... 120,00 KM

 • «Službene novine Federacije BiH»
    za I polugodište 2015. godine ................................................................ 110,00 KM

 • «Službene novine Kantona Sarajevo»
     za I polugodište  2015. godine  ................................................................ 80,00 KM

Uplate se vrše u KM.

Ova tarifa se primjenjuje od 1.1.2015. godine
Uplate se vrše UNAPRIJED za I polugodište 201
5.
U CIJENU PRETPLATE JE URAČUNAT PDV 17%.

NAPOMENA: Pojedinačna cijena službenih glasila po jednoj stranici je 0.05 KM, ako cijena nije  na drugi način utvrđena.

Tel.-fax: 722-054. E-mail: slist@bih.net.ba

 

Copyright © JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine 2001.
All rights reserved.