SADR@AJ

BROJ/BROJ  5/08

UgovoriLOGOkontra.JPG

PREDSJEDNI[TVO BOSNE I HERCEGOVINE 

59

ODLUKA o prihvatanju Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju izme|u Evropskih zajednica i njihovih dr`ava ~lanica i Bosne i Hercegovine i Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima izme|u Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine

ODLUKA o prihva}anju Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju izme|u Europskih zajednica i njihovih dr`ava ~lanica i Bosne i Hercegovine i Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima izme|u Europske zajednice i Bosne i Hercegovine

ODLUKA o prihvatawu sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivawu izme|u Evropskih zajednica i wihovih dr`ava ~lanica i Bosne i Hercegovine i Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitawima izme|u Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine