UgovoriLOGOkontra.JPG


Godina XII/VIII
Petak, 20. juna/lipnja 2008. godine
 

Broj/Broj
5
 


Godina
XII/VIII
Petak, 20. juna 2008. godine 

PREDSJEDNI[TVO BOSNE I HERCEGOVINE 

59 

Na osnovu ~lana V. 3. (d) Ustava Bosne i Hercegovine, a u vezi sa ~lanom 12. Zakona o postupku zaklju~ivanja i izvr{avanja me|unarodnih ugovora ("Slu`beni glasnik BiH", br. 29/00) i ~lana 37. stav 1. a) Poslovnika o radu Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/01 i 35/02), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 39. sjednici, odr`anoj 4. juna 2008. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O PRIHVATANJU SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRU@IVANJU IZME\U EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DR@AVA ^LANICA I BOSNE I HERCEGOVINE I PRIVREMENOG SPORAZUMA O TRGOVINI I TRGOVINSKIM PITANJIMA IZME\U EVROPSKE ZAJEDNICE I BOSNE I HERCEGOVINE 

I. 

Prihvata se Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju izme|u Evropskih zajednica i njihovih dr`ava ~lanica i Bosne i Hercegovine i Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima izme|u Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine. 

II. 

Ovla{}uje se dr. Nikola [piri}, predsjedavaju}i Vije}a ministara Bosne i Hercegovine, da potpi{e Sporazum i Privremeni sporazum. 

III. 

Odredbe sporazuma koje se odnose na slobodno kretanje roba i odgovaraju}e odredbe o prijevozu primjenjivat }e se i prije ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju kroz Privremeni sporazum. 

Privremeni sporazum stupa na snagu 1. jula 2008. godine. 

IV. 

Privremeni sporazum bit }e objavljen u "Slu`benom glasniku BiH" - Me|unarodni ugovori. 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. 


Broj 01-011-1314-26/08
4. juna 2008. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
dr. Haris Silajd`i}, s. r. 

PRIVREMENI SPORAZUM
O TRGOVINI I TRGOVINSKIM PITANJIMA IZMEĐU

EVROPSKE ZAJEDNICE, S JEDNE STRANE
I BOSNE I HERCEGOVINE, S DRUGE STRANE


Temeljem ~lanka V. 3. (d) Ustava Bosne i Hercegovine, a u svezi sa ~lankom 12. Zakona o postupku zaklju~ivanja i izvr{avanja me|unarodnih ugovora ("Slu`beni glasnik BiH", br. 29/00) i ~lanka 37. stavka 1. a) Poslovnika o radu Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/01 i 35/02), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine je na 39. sjednici, odr`anoj 4. lipnja 2008. godine, donijelo 

ODLUKU 

O PRIHVA]ANJU SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRU@IVANJU IZME\U EUROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DR@AVA ^LANICA I BOSNE I HERCEGOVINE I PRIVREMENOG SPORAZUMA O TRGOVINI I TRGOVINSKIM PITANJIMA IZME\U EUROPSKE ZAJEDNICE I BOSNE I HERCEGOVINE 

I. 

Prihva}a se Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju izme|u Europskih zajednica i njihovih dr`ava ~lanica i Bosne i Hercegovine i Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima izme|u Europske zajednice i Bosne i Hercegovine. 

II. 

Ovla{}uje se dr. Nikola [piri}, predsjedatelj Vije}a ministara Bosne i Hercegovine, da potpi{e Sporazum i Privremeni sporazum. 

III. 

Odredbe sporazuma koje se odnose na slobodno kretanje roba i odgovaraju}e odredbe o prijevozu primjenjivat }e se i prije ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju kroz Privremeni sporazum. 

Privremeni sporazum stupa na snagu 1. srpnja 2008. godine. 

IV. 

Privremeni sporazum bit }e objavljen u "Slu`benom glasniku BiH" - Me|unarodni ugovori. 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. 


Broj 01-011-1314-26/08
4. lipnja 2008. godine
Sarajevo Predsjedatelj
dr. Haris Silajd`i}, v. r. 

PRIVREMENI SPORAZUM
O TRGOVINI I TRGOVINSKIM PITANJIMA IZMEĐU
EUROPSKE ZAJEDNICE, S JEDNE STRANE
,
I BOSNE I HERCEGOVINE, S DRUGE STRANE


Na osnovu ~lana V. 3. (d) Ustava Bosne i Hercegovine, a u vezi sa ~lanom 12. Zakona o postupku zakqu~ivawa i izvr{avawa me|unarodnih ugovora ("Slu`beni glasnik BiH", br. 29/00) i ~lana 37. stav 1. a) Poslovnika o radu Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/01 i 35/02), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 39. sjednici, odr`anoj 4. juna 2008. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O PRIHVATAWU SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRU@IVAWU IZME\U EVROPSKIH ZAJEDNICA I WIHOVIH DR@AVA ^LANICA I BOSNE I HERCEGOVINE I PRIVREMENOG SPORAZUMA O TRGOVINI I TRGOVINSKIM PITAWIMA IZME\U EVROPSKE ZAJEDNICE I BOSNE I HERCEGOVINE 

I

Prihvata se Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivawu izme|u Evropskih zajednica i wihovih dr`ava ~lanica i Bosne i Hercegovine i Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitawima izme|u Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine. 

II

Ovla{}uje se dr Nikola [piri}, predsjedavaju}i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, da potpi{e Sporazum i Privremeni sporazum. 

III

Odredbe sporazuma koje se odnose na slobodno kretawe roba i odgovaraju}e odredbe o prijevozu primjewiva}e se i prije ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivawu kroz Privremeni sporazum. 

Privremeni sporazum stupa na snagu 1. jula 2008. godine. 

IV

Privremeni sporazum bi}e objavqen u "Slu`benom glasniku BiH" - Me|unarodni ugovori. 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa. 


Broj 01-011-1314-26/08
4. juna 2008. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
dr Haris Silajxi}, s. r. 

ПРИВРЕМЕНИ СПОРАЗУМ
О ТРГОВИНИ И ТРГОВИНСКИМ ПИТАЊИМА ИЗМЕЂУ
ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, СА ЈЕДНЕ,
И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, С
А ДРУГЕ СТРАНЕ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

S A D R @ A J 

 

 

PREDSJEDNI[TVO BOSNE I HERCEGOVINE 

59 

Odluka o prihvatanju Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju izme|u Evropskih zajednica i njihovih dr`ava ~lanica i Bosne i Hercegovine i Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima izme|u Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 

Odluka o prihva}anju Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju izme|u Europskih zajednica i njihovih dr`ava ~lanica i Bosne i Hercegovine i Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima izme|u Europske zajednice i Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 

443 

Odluka o prihvatawu sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivawu izme|u Evropskih zajednica i wihovih dr`ava ~lanica i Bosne i Hercegovine i Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitawima izme|u Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine (srpski jezik) 

994 


Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: sekretar Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, Magribija 3 - Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Direktor: 554-150 - Pretplata: 554-570, faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Pravna slu`ba: 554-151 - Ra~unovodstvo: 558-440, faks 550-295 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: UNICREDITBANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Br~ko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - [tampa: GIK "OKO" d. d. Sarajevo - Za {tampariju: Fehim [kalji} - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.
Pretplata za I polugodi{te 2008. za "Slu`beni glasnik BiH" i "Me|unarodne ugovore" 120,00 KM, "Slu`bene novine Federacije BiH" 110,00 KM.
Web izdanje: http://www.sluzbenilist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM