SADR@AJ

BROJ/BROJ  3/09

UgovoriLOGOkontra.JPG

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE

35

ODLUKA o davawu saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu Globalnog fonda za `ivotnu sredinu izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne banke za obnovu i razvoj, kao Agencije za realizaciju sredstava Globalnog fonda za `ivotnu sredinu - Projekat {umskih i planinskih za{ti}enih podru~ja

ODLUKA o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu Globalnog fonda za okoli{ izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne banke za obnovu i razvoj, kao Agencije za realizaciju sredstava Globalnog fonda za okoli{ - Projekt {umskih i planinskih za{ti}enih podru~ja

ODLUKA o davanju suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o dotaciji Globalnog fonda za okoli{ izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne banke za obnovu i razvoj, kao Agencije za realizaciju sredstava Globalnog fonda za okoli{ - Projekt {umskih i planinskih za{ti}enih podru~ja

PREDSJEDNI[TVO BOSNE I HERCEGOVINE

36

ODLUKA o ratifikaciji Sporazuma o grantu Globalnog fonda za `ivotnu sredinu izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne banke za obnovu i razvoj, kao Agencije za realizaciju sredstava Globalnog fonda za `ivotnu sredinu - Projekat {umskih i planinskih za{ti}enih podru~ja

ODLUKA o ratifikaciji Sporazuma o grantu Globalnog fonda za okoli{ izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne banke za obnovu i razvoj, kao Agencije za realizaciju sredstava Globalnog fonda za okoli{ - Projekt {umskih i planinskih za{ti}enih podru~ja

ODLUKA o ratifikaciji  Sporazuma o grantu Globalnog fonda za okoli{ izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne banke za obnovu i razvitak, kao Agencije za implementaciju sredstava Globalnog fonda za okoli{ - Projekt {umskih i planinskih za{ti}enih podru~ja