UgovoriLOGOkontra.JPG

Godina XIII/IX
Srijeda, 15. aprila  2009. godine
 

Broj/Broj
3 

Godina XIII/IX
Srijeda, 15. aprila/travnja  2009. godine
 

ISSN 1512-7532 

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE 

35 

Na osnovu ~lana IV 4.d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 48. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 18. marta 2009. godine, i na 27. sjednici Doma naroda, odr`anoj 26. marta 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O DAVAWU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O GRANTU GLOBALNOG FONDA ZA @IVOTNU SREDINU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ, KAO AGENCIJE ZA REALIZACIJU SREDSTAVA GLOBALNOG FONDA ZA @IVOTNU SREDINU - PROJEKAT [UMSKIH I PLANINSKIH ZA[TI]ENIH PODRU^JA 

I 

Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o grantu Globalnog fonda za `ivotnu sredinu izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne banke za obnovu i razvoj, kao Agencije za realizaciju sredstava Globalnog fonda za `ivotnu sredinu - Projekat {umskih i planinskih za{ti}enih podru~ja. 

II 

Odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" - Me|unarodni ugovori. 


PSBiH, broj 321/09
26. marta 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Beriz Belki}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. Na osnovu ~lana IV. 4.d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 48. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 18. marta 2009. godine, i na 27. sjednici Doma naroda, odr`anoj 26. marta 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O GRANTU GLOBALNOG FONDA ZA OKOLI[ IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ, KAO AGENCIJE ZA REALIZACIJU SREDSTAVA GLOBALNOG FONDA ZA OKOLI[ - PROJEKT [UMSKIH I PLANINSKIH ZA[TI]ENIH PODRU^JA 

I. 

Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o grantu Globalnog fonda za okoli{ izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne banke za obnovu i razvoj, kao Agencije za realizaciju sredstava Globalnog fonda za okoli{ - Projekt {umskih i planinskih za{ti}enih podru~ja. 

II. 

Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" - Me|unarodni ugovori. 


PSBiH, broj 321/09
26. marta 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Beriz Belki}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. Temeljem ~lanka IV.4.d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 48. sjednici Zastupni~kog doma, odr`anoj 18. o`ujka 2009. godine, i na 27. sjednici Doma naroda, odr`anoj 26. o`ujka 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA RATIFICIRANJE SPORAZUMA O DOTACIJI GLOBALNOG FONDA ZA OKOLI[ IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ, KAO AGENCIJE ZA REALIZACIJU SREDSTAVA GLOBALNOG FONDA ZA OKOLI[ - PROJEKT [UMSKIH I PLANINSKIH ZA[TI]ENIH PODRU^JA 

I. 

Daje se suglasnost za ratificiranje Sporazuma o dotaciji Globalnog fonda za okoli{ izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne banke za obnovu i razvoj, kao agencije za realizaciju sredstava Globalnog fonda za okoli{ - Projekt {umskih i planinskih za{ti}enih podru~ja. 

II. 

Odluka se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH - Me|unarodni ugovori". 


PSBiH, broj 321/09
26. o`ujka 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Beriz Belki}, v. r. 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, v. r. 

PREDSJEDNI[TVO BOSNE I HERCEGOVINE 

36 

Na osnovu ~lana V. 3. (d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 321/09 od 26. marta 2009. godine ), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 55. sjednici, odr`anoj 8. aprila 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O GRANTU GLOBALNOG FONDA ZA @IVOTNU SREDINU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ, KAO AGENCIJE ZA REALIZACIJU SREDSTAVA GLOBALNOG FONDA ZA @IVOTNU SREDINU
PROJEKAT [UMSKIH I PLANINSKIH ZA[TI]ENIH PODRU^JA 

^lan 1. 

Ratifikuje se Sporazum o grantu Globalnog fonda za `ivotnu sredinu izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne banke za obnovu i razvoj kao Agencije za realizaciju sredstava Globalnog fonda za `ivotnu sredinu - Projekat {umskih i planinskih podru~ja, potpisan u Sarajevu 18. decembra 2008. godine na engleskom jeziku. 

^lan 2. 

Tekst Sporazuma u prevodu glasi: 

GEF TRUST FUND GRANT BROJ TF091919 

SPORAZUM O GRANTU 

GLOBALNOG FONDA ZA @IVOTNU SREDINU (PROJEKAT [UMSKIH I PLANINSKIH ZA[TI]ENIH PODRU^JA) IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KAO AGENCIJE ZA IMPLEMENTACIJU SREDSTAVA GLOBALNOG FONDA ZA @IVOTNU SREDINU 

Potpisan 18. decembra 2008. godine 

SPORAZUM sklopqen na dan 18. decembra 2008. godine, izme|u: 

BOSNE I HERCEGOVINE ("Primalac") i ME\UNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Svjetska banka") kao Agencije za implementaciju sredstava Globalnog fonda za `ivotnu sredinu ("GEF"). 

Primalac i Svjetska banka se ovdje dogovaraju o sqede}em: 

^lan I 

Op{ti uslovi; definicije 

1.01. Op{ti uslovi za grantove koje dodjequje Svjetska banka iz razli~itih fondova, datirani 20. jula 2006. godine ("Standardni uslovi") predstavqaju sastavni dio ovog Sporazuma. 

1.02. Osim kada kontekst iziskuje druga~ije, termini koji su u ovom Sporazumu pisani velikim po~etnim slovom imaju zna~ewa koja su im dodijeqena u Op{tim uslovima odnosno Dodatku uz ovaj Sporazum. 

^lan II 

Projekat 

2.01. Primalac iskazuje svoju obavezu prema ciqevima Projekta opisanim u Rasporedu 1 ovog Sporazuma ("Projekat"). U tom smislu, Primalac }e: 

(a) pobrinuti se da Federacija sprovede Dio 1 Projekta putem PMU Federacije uz podr{ku MOA Federacije kada bude potrebno; i 

(b) pobrinuti se da RS sprovede Dio 2 Projekta putem PMU RS uz podr{ku MOA RS kada bude potrebno; 

u skladu sa odredbama ~lana II Op{tih uslova i sporazuma koji }e nositi isti datum kao i ovaj Sporazum a sa~iwenih izme|u Svjetske banke i Federacije ("Sporazum o Projektu za Federaciju"); i izme|u Svjetske banke i RS ("Sporazum o Projektu za RS"), sa svim mogu}im povremenim izmjenama. 

2.02. Bez ograni~ewa u odnosu na odredbe Odjeqka 2.01 ovog Sporazuma, i osim ako se Primalac i Svjetska banka ne dogovore druga~ije, Primalac }e se pobrinuti da se Projekat provodi u skladu sa odredbama Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

^lan III 

Grant 

3.01. Svjetska banka se sla`e da odobri Primaocu, pod uslovima i u rokovima navedenim ili na koje se poziva u ovom Sporazumu, grant u iznosu koji je jednak iznosu od tri miliona ~etiri stotine hiqada ameri~kih dolara (3.400.000 USD) radi pomo}i u finansirawu Projekta. 

3.02. Primalac mo`e povla~iti sredstva granta u skladu sa Odjeqkom IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

^lan IV 

Dodatni pravni lijekovi 

4.01. Dodatni razlozi za Suspenziju navedeni u Odjeqku 4.02(i) Standardnih uslova obuhvataju sqede}e: 

(a) Ako Primalac preduzme ili dozvoli bilo kakvu radwu koja bi sprije~ila ili omela Federaciju ili RS da izvr{e svoje obaveze iz Sporazuma o Projektu za Federaciju, odnosno Sporazuma o Projektu za RS.; i 

(b) Federacija ili RS ne ispune neku od svojih obaveza iz Sporazuma o Projektu za Federaciju, odnosno Sporazuma o Projektu za RS; 

(c) IBRD ili IDA objave da Federacija ili RS nisu kvalifikovane da im se dodijeli ugovor kojeg finansira IBRD ili IDA; 

(d) Kao rezultat doga|aja koji su se desili nakon datuma ovog Sporazuma, pojavi se izvanredna situacija koja u~ini malo vjerovatnim da }e Federacija ili RS biti u stawu da izvr{e svoje obaveze prema Sporazumu o projektu za Federaciju, odnosno Sporazumu o projektu za RS; i 

(e) Svjetska banka odlu~i nakon Datuma stupawa na snagu navedenog u Odjeqku 5.03 ovog Sporazuma da se prije tog datuma ali nakon datuma potpisivawa ovog Sporazuma pojavi doga|aj koji bi naveo Svjetsku banku da suspenduje pravo Primaoca da vr{i povla~ewa sa Ra~una granta da je ovaj Sporazum bio na snazi na dan de{avawa tog doga|aja. 

^lan V 

Efektivnost; raskid 

5.01. Ovaj Sporazum ne}e biti punova`an dok se Svjetskoj banci ne po{aqu zadovoqavaju}i dokazi da su ispuweni dole navedeni uslovi: 

(a) Potpisivawe i izvr{ewe ovog Sporazuma u ime Primaoca i Sporazuma o Projektu u ime Entiteta navedenog u stavu (b) ovog Odjeqka 5.01 su vaqano odobreni ili ratifikovani kroz sve potrebne radwe od strane vlade; 

(b) Sporazum o Projektu je potpisan u ime Svjetske banke i jednog Entiteta, u rokovima i pod uslovima koji su odgovaraju}i za Svjetsku banku; i 

(c) Za Entitet naveden u stavu (b) ovog Odjeqka 5.01, potpisan je Supsidijarni sporazum o grantu u ime Primaoca i datog entiteta, u rokovima i pod uslovima koji su zadovoqavaju}i za Svjetsku banku. 

5.02. Kao dio dokaza koje je potrebno poslati Svjetskoj banci u skladu sa Odjeqcima 5.01 (a), (b) i (c) treba joj tako|e poslati mi{qewe ili mi{qewa koji su zadovoqavaju}i za Svjetsku banku pravnika koji zadovoqava Svjetsku banku ili, ukoliko to zatra`i Svjetska banka, potvrdu koja zadovoqava Svjetsku banku a izdalo je kompetentno slu`beno lice Primaoca, a koja }e pokazati sqede}e: 

(a) u ime Primaoca, da je ovaj Sporazum vaqano odobren ili ratifikovan, potpisan i proveden u wegovo ime i da je zakonski obavezuju}i u skladu sa svojim odredbama; 

(b) u ime Entiteta navedenog u Odjeqku 5.01 (b), da je Sporazum o Projektu propisno odobren ili ratifikovan, potpisan i proveden u wegovo ime i da je zakonski obavezuju}i za wega u skladu sa svojim odredbama; i 

(c) Supsidijarni sporazum o grantu naveden u Odjeqku 5.01 (c) je propisno odobren odnosno ratifikovan od strane Primaoca i odgovaraju}eg Entiteta, i zakonski je obavezuju}i za svaku navedenu stranu u skladu sa svojim odredbama. 

5.03. Osim u slu~aju da se Primalac i Svjetska banka dogovore druga~ije, ovaj Sporazum stupa na snagu na dan kada Svjetska banka po{aqe Primaocu obavje{tewe da prihvata dokaze potrebne u skladu sa Odjeqkom 5.01 ("Datum stupawa na snagu"). Ako se, prije Datuma stupawa na snagu, pojavi neki doga|aj koji bi naveo Svjetsku banku da suspenduje pravo Primaoca da vr{i povla~ewa sa Ra~una granta da je ovaj Sporazum bio punova`an, Svjetska banka mo`e odgoditi slawe obavje{tewa navedenog u ovom Odjeqku sve dok takav doga|aj (ili doga|aji) ne nestane odnosno ne nestanu. 

5.04 Ovaj Sporazum i sve obaveze strana koje iz wega proizilaze bi}e zavr{en ako nije stupio na snagu u roku od stotinu i dvadeset (120) dana nakon datuma ovog Sporazuma, osim u slu~aju da Svjetska banka, nakon razmatrawa razloga ka{wewa, ne ustanovi novi datum u smislu ovog Odjeqka. Svjetska banka }e odmah obavijestiti Primaoca o tom kasnijem datumu. 

^lan VI 

Predstavnik Primaoca; adrese 

6.01. Predstavnik Primaoca naveden u Odjeqku 7.02 Standardnih uslova je ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine. 

6.02. Adresa Primaoca navedena u Odjeqku 7.01 Standardnih uslova je: 

Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine 

Trg BiH 1 

71000 Sarajevo 

Bosna i Hercegovina 

Faksimil: 

(387-33) 202-930 

6.03. Adresa Svjetske banke navedena u Odjeqku 7.01 Standardnih uslova je: 

International Bank for Reconstruction and Development 

1818 H Street, N.W

Washington, D.C. 20433 

United States of America 

Cable address:    Telex:    Faksimil

INDEVAS     248423 (MCI) ili    1-202-477-6391 

Washington, D.C.    64145 (MCI

DOGOVORENO u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, na dan i godinu kako je navedeno na po~etku. 


Za Bosnu i Hercegovinu
Ovla{teni predstavnik
Dragan Vranki} 


Me|unarodna banka za rekonstrukciju i razvoj kao Agencija za implementaciju sredstava Globalnog fonda za `ivotnu sredinu
Ovla{teni predstavnik
Marco Mantovanelli 

RASPORED 1 

OPIS PROJEKTA 

Zadatak ovog Projekta je da oja~a institucionalne i tehni~ke kapacitete za odr`ivo upravqawe za{ti}enim podru~jima i prirodnim resursima, te {irewe mre`e za{ti}enih {umskih i planinskih podru~ja (PA). 

Projekat se sastoji od slijede}ih dijelova: 

Dio 1: Federacija Bosne i Hercegovine 

A. Razvoj za{ti}enih podru~ja 

1. Pravqewe i sprovo|ewe planova upravqawa novim nacionalnim parkovima na podru~ju rijeke Une i drugim takvim podru~jima kao {to su planinski kompleksi Igman-Bjela{nica-Treskavica-Viso~ica i Prew-^vrsnica-^abuqa-Vran, i studije izvodqivosti za nova za{ti}ena podru~ja, ukqu~uju}i Prew-^vrsnica-^abuqa-Vran. 

2. Unapre|ewe sistema nadzora i ocjene koji se koriste u ekolo{kom ocjewivawu i upravqawu za{ti}enim podru~jima. 

3. Unapre|ewe kapaciteta za{ti}enih podru~ja. 

B. Ja~awe kapaciteta za o~uvawe biolo{kih raznolikosti 

1. Ja~awe kapaciteta nadle`nih institucija za upravqawe za{ti}enim podru~jima.. 

2. Podr{ka sprovo|ewu terenskog programa podizawa svijesti i podr{ka o~uvawu biolo{kih raznolikosti i mre`e za{ti}enih podru~ja. 

3. Ja~awe kapaciteta za upravqawe projektom za PMU Federacije i PGC, ukqu~uju}i nabavku, pla}awe, finansijsko upravqawe i monitoring i evaluaciju projekta. 

C. Lokalne inicijative za o~uvawe biolo{ke raznolikosti 

Odobravawe grantova u okviru Programa dodjele grantova za lokalne inicijative za promociju upravqawa prirodnim resursima i stvarawe ekonomske koristi za lokalne zajednice koje su ukqu~ene u upravqawe za{ti}enim podru~jima. 

Dio 2: Republika Srpska 

A. Razvoj za{ti}enih podru~ja 

1. Pravqewe i sprovo|ewe planova upravqawa postoje}im nacionalnim parkovima Sutjeska i Kozara te {umskim rezervatima Jaw i Lom, i studije izvodqivosti za {irewe za{ti}enih podru~ja (PA). 

2. Unapre|ewe sistema nadzora i ocjene koji se koriste u ekolo{kom ocjewivawu i upravqawu za{ti}enim podru~jima. 

3. Unapre|ewe kapaciteta za{ti}enih podru~ja. 

B. Ja~awe kapaciteta za o~uvawe biolo{kih raznolikosti 

1. Ja~awe kapaciteta nadle`nih institucija za upravqawe za{ti}enim podru~jima.. 

2. Podr{ka sprovo|ewu programa podizawa svijesti i podr{ka o~uvawu biolo{kih raznolikosti i mre`e za{ti}enih podru~ja. 

3. Ja~awe kapaciteta za upravqawe projektom za PMU RS i PGC, ukqu~uju}i nabavku, pla}awe, finansijsko upravqawe i monitoring i evaluaciju projekta. 

C. Lokalne inicijative za o~uvawe biolo{ke raznolikosti 

Odobravawe grantova u okviru Programa dodjele grantova za lokalne inicijative za promociju upravqawa prirodnim resursima i stvarawe ekonomske koristi za lokalne zajednice koje su ukqu~ene u upravqawe za{ti}enim podru~jima. 

RASPORED 2 

IZVR[EWE PROJEKTA 

Odjeqak I. Institucionalni i ostali aran`mani realizacije 

A. Institucionalni aran`mani 

Primalac }e se pobrinuti da Entiteti izvr{e Projekat u skladu sa slijede}im institucionalnim aran`manima: 

1. PGC je odgovoran za ukupni projekat i usmjeravawe politike djelovawa te za osigurawe bliske saradwe izme|u svih nadle`nih odgovornih organa vlade. 

2. MET Federacije, putem PMU Federacije odgovoran je za realizaciju, nabavku, finansijsko upravqawe i upravqawe ekolo{kim aktivnostima za Dio 1 Projekta, uz podr{ku MOA Federacije, po potrebi. 

5. MSPCEE RS, putem PMU RS odgovoran je za realizaciju, nabavku, finansijsko upravqawe i upravqawe ekolo{kim aktivnostima za Dio 2 Projekta, uz podr{ku MOA RS, po potrebi. 

B. Odredbe o implementaciji 

1. Primalac }e najkasnije u roku od jednog (1) mjeseca nakon Datuma stupawa na snagu imenovati i pobrinuti se da i Entiteti imenuju predstavnike lokalnih vlada, privatnog sektora i nevladinih organizacija za PGC. 

2. Primalac }e podr`avati i pobrinu}e se da Entiteti zajedni~ki podr`avaju PGC cijelo vrijeme sprovo|ewa Projekta, sa resursima zadovoqavaju}im za Svjetsku banku. 

3. Primalac }e podr`avati i pobrinu}e se da Entiteti zajedni~ki podr`avaju PMU Federacije i PMU RS, cijelo vrijeme sprovo|ewa Projekta, sa opisom poslova i zadataka i sa resursima zadovoqavaju}im za Svjetsku banku, te sa kompetentnim osobqem u odgovaraju}em broju. 

4. Primalac }e najkasnije u roku od jednog (1) mjeseca nakon Datuma stupawa na snagu osigurati da RS, putem PMU RS, imenuje slu`benika za finansijsko upravqawe i stru~waka za nabavku ~ije su kvalifikacije i opis poslova i zadataka zadovoqavaju}i za Svjetsku banku. 

5. Najkasnije u roku od tri (3) mjeseca nakon Datuma stupawa na snagu, Primalac }e osigurati da Federacija i RS postave ~lana osobqa koji }e koordinirati aktivnosti nadzora i ocjene vezano za za{ti}ena podru~ja kao i sa drugim vladinim agencijama. 

6. Primalac }e se pobrinuti da Entiteti, putem PMU Federacije i PMU RS, prema datom slu~aju: 

(a) preduzmu sve mjere da blagovremeno izvr{e svoje obaveze koje proizilaze iz EMP, Priru~nik za FM, Okvir za proces restrikcije pristupa i Smjernicama za lokalne inicijative za o~uvawe biolo{ke raznolikosti u skladu sa odgovaraju}im odredbama, i da primijene i sprovedu, prema slu~aju, radwe, kriterije, politike, procedure i aran`mane utvr|ene u navedenim dokumentima: i 

(b) ne mijewaju ili se odreknu, ili dozvole da se mijewaju ili da se odrekne EMP-a, Priru~nika za FM, Okvira za proces restrikcije pristupa i Smjernica za lokalne inicijative za o~uvawe biolo{ke raznolikosti ili bilo kojih odredbi nekog od wih, osim uz prethodno pismeno odobrewe Svjetske banke. 

7. Primalac }e osigurati da Federacija i RS obezbijede doma}e buxete za finansirawe projekata koji se odnose na za{ti}ena podru~ja i za PMU Federacije i PMU RS, ve} prema slu~aju, na nivou koji zadovoqava Svjetsku banku. 

8. Primalac }e se pobrinuti da Entiteti, putem PMU Federacije i PMU RS, ve} prema slu~aju, primjewuju mehanizam pra}ewa efikasnosti upravqawa za{ti}enim podru~jima za projekte koji se odnose na za{ti}ena podru~ja u skladu sa aran`manima s kojima se slo`ila Svjetska banka. 

C. Supsidijarni sporazumi 

1. Kako bi omogu}io realizaciju i finansirawe Dijela 1 Projekta, Primalac }e proslijediti dio sredstava granta Federaciji prema supsidijarnom sporazumu o grantu izme|u Primaoca i Federacije ("Supsidijarni sporazum o grantu za Federaciju") u rokovima i pod uslovima koje odobri Svjetska banka, a koji }e sadr`avati sqede}e: Primalac }e proslijediti Federaciji u vidu pod-granta, u razli~itim valutama, iznos jednak iznosu od jedan milion sedam stotina hiqada ameri~kih dolara (1.700.000 USD) iz iznosa Granta alociranog za kategorije 1 i 2 koje su navedene u tabeli u Dijelu A.2, Odjeqak IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma; 

2. Kako bi omogu}io realizaciju i finansirawe Dijela 2 Projekta, Primalac }e proslijediti dio sredstava granta RS prema supsidijarnom sporazumu o grantu izme|u Primaoca i RS ("Supsidijarni sporazum o grantu za RS") u rokovima i pod uslovima koje odobri Svjetska banka, a koji }e sadr`avati sqede}e: Primalac }e proslijediti Federaciji u vidu pod-granta, u razli~itim valutama, iznos jednak iznosu od jedan milion sedam stotina hiqada ameri~kih dolara (1.700.000 USD) iz iznosa Granta alociranog za kategorije 3 i 4 koje su navedene u tabeli u Dijelu A.2, Odjeqak IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma; 

3. Primalac }e ostvarivati svoja prava iz Supsidijarnog sporazuma o grantu na takav na~in da {titi interese Primaoca i Svjetske banke i da ispuni svrhe Granta. Osim kada Svjetska banka druga~ije odobri, Primalac ne}e dodjeqivati, mijewati, ukidati ili odricati se Supsidijarnog sporazuma o grantu odnosno bilo koje wegove odredbe. 

D. Pod-projekti 

1. Za potrebe Dijelova 1C i 2C Projekta, Primalac }e se pobrinuti da Entiteti proslijede grantove u okviru Programa grantova za lokalne inicijative Korisnicima u skladu sa kriterijumima podobnosti i procedurama navedenim u Vodi~u za Lokalne inicijative za o~uvawe biolo{ke raznolikosti, a koji su prihvatqivi za Svjetsku banku. Ovo ukqu~uje sqede}e: grantovi u okviru Programa grantova za lokalne inicijative bi}e odabrani, procijeweni, sprovedeni i ocijeweni u skladu sa principima i procedurama utvr|enim u Vodi~u za lokalne inicijative za o~uvawe biolo{ke raznolikosti, Vodi~u za nabavku, Priru~niku za FM, EMP, i Okviru za proces restrikcije pristupa. 

2. Primalac }e se pobrinuti da Entiteti daju grantove u okviru Sporazuma o grantu za lokalne inicijative sklopqenim sa odre|enim Korisnikom pod uslovima i prema odredbama koje odobri Svjetska banka, a {to }e ukqu~ivati sqede}e: 

(a) korisnici grantova u okviru Programa grantova za lokalne inicijative u~estvova}e sa najmawe dvadeset procenata (20%) ukupnog buxeta pod-projekta u gotovini ili u naturi u finansirawu tog pod-projekta; i 

(b) Primalac }e imati, i pobrinu}e se da i Entiteti, imaju adekvatna prava da {tite svoje interese i interese Svjetske banke, ukqu~uju}i i pravo da: 

(i) suspendiraju ili prekinu pravo Korisnika da koristi sredstva iz granta iz Programa grantova za lokalne inicijative, ili povrate cijela sredstva ili dijela iznosa granta koji je dat iz Programa grantova za lokalne inicijative, ako Korisnik ne izvr{i neku od svojih obaveza iz Sporazuma o grantu za lokalne inicijative; i 

(ii) zahtijevati od svakog Korisnika da: (A) izvr{ava svoje obaveze iz Sporazuma o grantu za lokalne inicijative sa du`nom marqivo{}u i efikasno{}u te u skladu sa zdravim tehni~kim, ekonomskim, finansijskim, upravqa~kim, dru{tvenim standardima i standardima `ivotne sredine koji su zadovoqavaju}i za Svjetsku banku, ukqu~uju}i i uskla|enost sa EMP i Okvirom procesa za restrikciju pristupa; (B) obezbijediti, {to je br`e mogu}e, resurse potrebne u tu svrhu; (C) nabaviti robu, radove i usluge koji se finansiraju prema Sporazumu o grantu za lokalne inicijative u skladu sa odredbama Sporazuma i Smjernicama za nabavku; (D) odr`avati politiku i procedure koje su adekvatne da mu omogu}e da u skladu sa pokazateqima koji su prihvatqivi za Svjetsku banku vr{i monitoring i evaluaciju napredovawa pod-projekta i postizawe zadatih ciqeva; (E) (1) odr`ava sistem finansijskog upravqawa i priprema finansijske izvje{taje u skladu sa konzistentno primjewivanim kwigovodstvenim standardima koji su prihvatqivi za Svjetsku banku, sve na na~in koji pokazuje radwe, sredstva i tro{kove vezano za pod-projekat; i (2) na zahtjev Svjetske banke ili Primaoca dati te finansijske izvje{taje na reviziju od strane nezavisnog revizora prihvaqivog za Svjetsku banku, koji }e reviziju obaviti u skladu sa konzistentno primijewenim kwigovodstvenim standardima koji su prihvatqivi za Svjetsku banku te svoje izvje{taje odmah uputiti Primaocu i Svjetskoj banci; (F) omogu}iti Primaocu i Svjetskoj banci da vr{e inspekciju pod-projekta, aktivnosti vezanih za wega kao i svih evidencija i dokumenata; i (G) pripremiti i poslati Primaocu i Svjetskoj banci sve one informacije koje Primalac ili Svjetska banka razumno zatra`e vezano za prethodno navedeno. 

3. Primalac }e se potruditi da Entiteti ostvaruju svoja prava iz svakog Sporazuma o grantu za lokalne inicijative na takav na~in da {tite interese Primaoca i Svjetske banke i da ispune svrhe Granta. Osim kada Svjetska banka druga~ije odobri, Primalac ne}e dodjeqivati, mijewati, ukidati ili odricati se Sporazuma o grantu za lokalne inicijative odnosno bilo koje wegove odredbe. 

Odjeqak II. Monitoring, izvje{tavawe i evaluacija Projekta 

A. Izvje{taji Projekta; Zavr{ni izvje{taj 

1. Primalac }e se potruditi da Entiteti, putem PMU Federacije i PMU RS, vr{e monitoring i evaluaciju napredovawa Projekta i pripreme Izvje{taje o projektu u skladu sa odredbama Odjeqka 2.06 Standardnih uslova i na osnovu pokazateqa dogovorenih sa Svjetskom bankom. Svaki Projektni izvje{taj }e obuhva}ati period od jednog (1) kalendarskog semestra, i dostavqa}e se Svjetskoj banci najkasnije ~etrdeset i pet (45) dana nakon isteka perioda na koji se izvje{taj odnosi. 

2. Primalac }e se potruditi da Entiteti, putem PMU Federacije i PMU RS,: 

(a) pripreme prema projektnom zadatku koji je zadovoqavaju}i za Svjetsku banku, i dostave Svjetskoj banci, na ili oko 30. septembra 2010. godine, izvje{taj koji integrira rezultate aktivnosti monitoringa i evaluacije izvr{enih u skladu sa prethodnim stavom 1, o napretku ostvarenom u realizaciji Projekta tokom razdobqa koje prethodi datumu re~enog izvje{taja i koji sadr`i preporuke mjera kojima }e se osigurati djelotvorno izvr{ewe Projekta i ostvarivawe wegovih ciqeva u razdobqu koje uslijedi nakon tog datuma; i 

(b) razmotre sa Svjetskom bankom, do 31. oktobra 2010. godine, odnosno nekog drugog kasnijeg datuma kojeg Svjetska banka zatra`i, izvje{taj spomenut u stavu 1 ovog Odjeqka, i potom poduzmu sve potrebne mjere da osiguraju efikasno okon~awe Projekta i ostvarivawe wegovih ciqeva, na osnovu zakqu~aka i preporuka re~enog izvje{taja i mi{qewa Svjetske banke o tom pitawu. 

(c) Primalac }e se pobrinuti da Entiteti, putem PMU Federacije i PMU RS, pripreme Zavr{ni izvje{taj u skladu sa odredbama Odjeqka 2.06 Standardnih uslova. Zavr{ni izvje{taj mora se poslati Svjetskoj banci najkasnije {est (6) mjeseci nakon Datuma zatvarawa. 

B. Finansijski menaxment, finansijski izvje{taji i revizije 

1. Primalac }e voditi i pobrinuti se da Entiteti, putem PMU Federacije i PMU RS, tako|e vode sistem finansijskog menaxmenta u skladu sa odredbama Odjeqka 2.07 Standardnih uslova. 

2. Primalac }e se pobrinuti da svaki Entitet, putem PMU Federacije odnosno PMU RS, pripremi i dostavi Svjetskoj banci najkasnije ~etrdeset i pet (45) dana nakon kraja svakog kalendarskog kvartala, privremene nerevidirane finansijske izvje{taje za Projekat koji se odnose na taj kvartal, oblika i sadr`aja koji su zadovoqavaju}i za Svjetsku banku. 

3. Primalac }e se pobrinuti da Entiteti, putem PMU Federacije odnosno PMU RS, daju Finansijske izvje{taje Projekta na reviziju nezavisnom revizoru prihvatqivom za Svjetsku banku i ura|enim na na~in koji je prihvatqiv za Svjetsku banku, u skladu sa odredbama Odjeqka 2.07 (b) Standardnih uslova. Svaka revizija Finansijskih izvje{taja }e obuhva}ati period od jedne (1) fiskalne godine. Revidirani finansijski izvje{taji za svako razdobqe }e se dostavqati Svjetskoj banci najkasnije {est (6) mjeseci po isteku tog razdobqa. 

Odjeqak III. Nabavka 

A. Op{te odredbe 

1. Smjernice za nabavku i konsultantske usluge. Sve robe, radovi i usluge potrebni za Projekat koji }e se finansirati sredstvima Granta nabavqa}e se u skladu sa uslovima navedenim odnosno spomenutim u; 

(a) Odjeqku I "Smjernica za nabavke u okviru zajmova IBRD i kredita IDA" koje je Svjetska banka izdala u maju 2004. godine ("Smjernice za nabavku") u slu~aju roba i radova i Odjeqcima I i IV "Smjernice; Selekcija i upo{qavawe konsultanata kod primalaca zajmova Svjetske banke" koje je Svjetska banka {tampala u maju 2004. godine ("Smjernice za anga`ovawe konsultanata") u slu~aju usluga konsultanata; i 

(b) odredbama ovog Odjeqka III koje }e biti razra|ene u planu nabavke za Projekat kojeg povremeno priprema i obnavqa Primalac u skladu sa stavom 1.16 Smjernica za nabavku i stavom 1.24 Smjernica za anga`ovawe konsultanata ("Plan nabavke"). 

2. Definicije. Termini napisani velikim po~etnim slovima koji se koriste u ovom Odjeqku da opi{u odre|ene metode nabavke ili pregleda od strane Svjetske banke odre|enih ugovora, odnose se na odgovaraju}u metodu opisanu u Smjernicama za nabavke odnosno Smjernicama za konsultante, ve} prema slu~aju. 

B. Odre|ene metode nabavke roba i radova 

1. Me|unarodni natje~aj. Osim kad je druga~ije navedeno u stavu 2 dole, radovi i robe }e se nabavqati u skladu sa ugovorima dodijeqenim na osnovu Me|unarodnog natje~aja. 

2. Ostale metode nabavki roba i radova. Sqede}e metode nabavke, osim Me|unarodnog natje~aja, koje se mogu koristiti za robe i radove za ugovore koji su navedeni u Planu nabavke: 

Metoda nabavke 

(a) Doma}i natje~aj (National Competitive Bidding), pod uslovom ispuwavawa sqede}ih dodatnih odredbi: 

(1) Registracija 

(i) Ponude ne}e biti ograni~ene na prethodno registrovane firme; 

(ii) Kada je potrebna registracija, ponu|a~ima }e: (1) biti omogu}eno razumno vrijeme da okon~aju proces registracije; i (2) ne}e im se uskratiti registracija iz razloga koji nisu vezani za wihove sposobnosti i resurse da uspje{no realizuju ugovor, {to }e se verifikovati tokom post-kvalifikacije. 

(iii) Stranim ponu|a~ima ne}e biti zabraweno slawe ponuda. Ukoliko je potrebno obaviti proces registracije, strani ponu|a~, progla{en najpovoqnijim, dobi}e razumnu mogu}nost registracije. 

(2) Ogla{avawe 

Pozivi za dostavqawe ponuda }e se ogla{avati barem u jednim doma}im dnevnim novinama koje se {iroko distribui{u, i omogu}i}e se najmawe trideset (30) dana za pripremu i podno{ewe ponuda. 

(3) Pred-kvalifikacija 

Kada je potrebno izvr{iti pred-kvalifikaciju za velike odnosno kompleksne radove, pozivi za pred-kvalifikaciju }e se ogla{avati u najmawe jednim doma}im dnevnim novinama {iroke distribucije najmawe trideset (30) dana prije roka za podno{ewe aplikacija za pred-kvalifikaciju. Minimalno iskustvo, kao i tehni~ki i finansijski uslovi, izri~ito }e se navesti u pred-kvalifikacijskoj dokumentaciji. 

(4) U~e{}e dr`avnih preduze}a 

Dr`avna preduze}a u Bosni i Hercegovini, ukqu~uju}i one u Federaciji i Republici Srpskoj, bi}e podobna za u~estvovawe u nu|ewu samo ako poka`u da su pravno i finansijski autonomni i da posluju u skladu sa privrednim zakonom, i da nisu zavisna agencija ugovornog organa. Daqe, mora}e ispuniti iste uslove osigurawa ponude i izvr{ewa kao i drugi ponu|a~i. 

(5) Ponudbena dokumentacija 

Organi za nabavke }e koristiti odgovaraju}e standardne ponudbene dokumente za nabavku roba, radova i usluga, koji su prihvatqivi za Svjetsku banku. 

(6) Otvarawe i evaluacija ponuda 

(i) ponude }e se otvarati javno, neposredno nakon roka za podno{ewe ponuda; 

(ii) evaluacija ponuda }e se vr{iti striktno prema kriterijima koji se mogu finansijski kvantifikovati i koji su navedeni u ponudbenoj dokumentaciji; i 

(iii) ugovori }e se dodjeqivati kvalifikovanom ponu|a~u koji je dostavio najpovoqniju, su{tinski zadovoqavaju}u ponudu, i ne}e se voditi pregovori. 

(7) Korekcija cijene 

Ugovori za gra|evinske radove dugog trajawa (du`e od 18 mjeseci) }e sadr`avati odgovaraju}u klauzulu za korekciju cijena. 

(8) Odbijawe ponuda 

(i) Ne}e se odbiti sve ponude i tra`iti nove bez prethodnog pisanog pristanka Svjetske banke. 

(ii) Ako broj primqenih ponuda bude mawi od tri, ponovno pozivawe na nu|ewe ne}e se obaviti bez prethodne saglasnosti Svjetske banke. 

Koristi}e se Model ponudbene dokumentacije ECA regije (ECA Regional Sample Bidding Documents), modifikovane na na~in prihvatqiv za Svjetsku banku. 

(b) Kupovina 

(c) Direktno ugovarawe 

(d) FA metod (Force account-vlastita radna snaga i oprema Zajmoprimca) 

C. Odre|ene metode nabavki konsultantskih usluga 

1. Izbor zasnovan na kvalitetu i cijeni. Osim kad je druga~ije predvi|eno u stavu 2 dole, konsultantske usluge }e se nabavqati u skladu sa ugovorima dodijeqenim na osnovu Izbora zasnovanog na kvalitetu i cijeni. 

2. Ostale metode nabavke konsultantskih usluga. Sqede}e metode nabavke, osim Izbora zasnovanog na kvalitetu i cijeni, mogu se koristiti za nabavku konsultantskih usluga za one zadatke koji su navedeni u Planu nabavke. 

Metode nabavke 

(a) Izbor na osnovu kvalifikacije konsultanta 

(b) Izbor prema fiksnom buxetu 

(c) Izbor po najni`oj cijeni 

(d) Nabavke navedene u stavovima 5.2 i 5.3 Smjernica za konsultante za izbor individualnih konsultanata 

(e) Procedure iz jednog izvora za izbor individualnih konsultanata 

D. Pregled Odluka o nabavci od strane Svjetske banke 

Plan nabavke }e prikazati one ugovore koji su predmet prethodnog pregleda od strane Svjetske banke. Svi drugi ugovori }e biti predmetom naknadnog pregleda od strane Svjetske banke. 

Odjeqak IV Povla~ewe sredstava Granta 

A. Op{te odredbe 

1. Primalac mo`e povla~iti sredstva Granta u skladu sa odredbama (a) ~lana III Standardnih uslova, (b) ovim Odjeqkom, i (c) drugim dodatnim instrukcijama koje }e Svjetska banka navesti u obavijesti Primaocu (ukqu~uju}i "Smjernice Svjetske banke za isplate u okviru Projekata" iz maja 2006.godine, i povremeno revidiranim od strane Svjetske banke, i koji su primjewivi na ovaj Sporazum u skladu sa tim instrukcijama) za finansirawe kvalifikovanih rashoda kako je navedeno u tabeli u stavu 2 doqe. 

2. U narednoj tabeli navedene su kategorije Kvalifikovanih tro{kova koje se mogu finansirati sredstvima Granta ("Kategorije"), alokacije iznosa Granta na svaku od Kategorija, i procent tro{kova koji }e se finansirati za kvalifikovane tro{kove u svakoj Kategoriji: 

Kategorija 

Iznos dodijeqenih sredstava (izra`en u USD) 

Procent tro{kova koji }e se finansirati  

1. Robe, radovi i konsultantske usluge, obuka i operativni tro{kovi za Dio 1 Projekta 

1.520.000 

100% 

2. Grantovi dati iz Programa grantova za lokalne inicijative u okviru Dijela 1C Projekta 

180.000 

100% 

3. Robe, radovi i konsultantske usluge, obuka i operativni tro{kovi za Dio 2 Projekta 

1.520.000 

100% 

4. Grantovi dati iz Programa grantova za lokalne inicijative u okviru Dijela 2C Projekta 

180.000 

100% 

UKUPAN IZNOS 

3.400.000 

 

B. Uslovi za povla~ewe; Period povla~ewa 

1. I pored odredbi Dijela A ovog Odjeqka, ne}e se vr{iti povla~ewa: 

(a) za pla}awa izvr{ena prije datuma ovog Sporazuma; osim {to povla~ewa do ukupne sume koja ne prelazi 100.000 USD ili ekvivalentni iznos mogu da se vr{e za pla}awa prije ovog datuma ali na dan ili poslije 15. marta 2008. godine, za kvalifikovane tro{kove u kategorijama 1 i 3; ili 

(b) za rashode u kategorijama 1 i 2, u tabeli u Dijelu A.2, Odjeqak IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma, ukoliko ne bude: 

(i) potpisan Projektni sporazum izme|u Svjetske banke i Federacije, u skladu sa rokovima i uslovima zadovoqavaju}im za Svjetsku banku; i 

(ii) potpisan Supsidijarni sporazum o grantu izme|u Primaoca i Federacije, u skladu sa rokovima i uslovima zadovoqavaju}im za Svjetsku banku; i 

(iii) Svjetskoj banci dostavqeno mi{qewe koje navodi da su Projektni sporazum i Supsidijarni sporazum propisno autorizovani ili ratifikovani od strane Federacije i Primaoca, kako bude slu~aj, i da su zakonski obavezuju}i za wih, u skladu sa svojim odgovaraju}im odredbama; odnosno 

(c) za rashode u kategorijama 3 i 4, u tabeli u Dijelu A.2, Odjeqak IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma, ukoliko ne bude: 

(i) potpisan Projektni sporazum izme|u Svjetske banke i Republike Srpske, u skladu sa rokovima i uslovima zadovoqavaju}im za Svjetsku banku; i 

(ii) potpisan Supsidijarni sporazum izme|u Primaoca i Republike Srpske, u skladu sa rokovima i uslovima zadovoqavaju}im za Svjetsku banku; i 

(iii) Svjetskoj banci dostavqeno mi{qewe koje navodi da su Projektni sporazum za RS i Supsidijarni sporazum propisno autorizirani ili ratifikovani od strane RS i Primaoca, kako bude slu~aj, i da su zakonski obavezuju}i za wih, u skladu sa svojim odgovaraju}im odredbama. 

2. Datum zatvarawa naveden u Odjeqku 3.06 (c) Standardnih uslova je 30. april 2013. godine. 

DODATAK 

DEFINICIJE 

1. "Okvir za proces restrikcije pristupa" je dokument pripremqen i odobren od strane federacije i RS, i objavqen u Sarajevu i Bawoj Luci u junu 2007. godine, i daje smjernice za ubla`avawe potencijalnog negativnog uticaja na stanovni{tvo koje `ivi blizu Za{ti}enih podru~ja u okviru projekta. 

2. "Korisnik" je primalac granta iz Programa grantova za lokalne inicijative za Dio 1C ili Dio 2C Projekta i ukqu~uje primateqe iz privatnog sektora, vladinog sektora i nevladinog sektora; a "Korisnici" su vi{e od jednog Korisnika. 

3. "Kategorija" ozna~ava kategoriju navedenu u tabeli u Odjeqku IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

4. "Smjernice za konsultante" se odnose na "Smjernice: Izbor i anga`ovawe konsultanata od strane Primalaca Svjetske banke" koje je Banka objavila u maju 2004. godine. 

5. "Entitet" ozna~ava Federaciju Bosne i Hercegovine odnosno Republiku Srpsku (kako su ti termini nadaqe definisani), ve} prema slu~aju, a termin "Entiteti" ozna~ava zajedno Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku. 

6. "EMP" je Plan upravqawa `ivotnom sredinom kojeg su pripremile Federacija i RS u junu 2007. godine, koji je zadovoqavaju}i za Svjetsku banku a koji opisuje mjere ubla`avawa uticaja na `ivotnu sredinu predvi|enih za investirawe u Projektu, te strane koje su odgovorne za nadzor uticaja na `ivotnu sredinu i dru{tvo, sa svim povremenim izmjenama uz prethodno pismeno odobrewe Svjetske banke; 

7. "Federacija" ozna~ava Federaciju Bosne i Hercegovine, koja je sastavni dio Primaoca, i odnosi se na svakog wenog nasqednika odnosno nasqednike. 

8. "MET Federacije" ozna~ava Ministarstvo okoli{a i turizma Federacije Bosne i Hercegovine, i odnosi se na wegovog nasqednika ili nasqednike. 

9. "MOA Federacije" ozna~ava Ministarstvo poqoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Federacije Bosne i Hercegovine, i odnosi se na wegovog nasqednika ili nasqednike. 

10. "PMU Federacije " je Sektor za implementaciju Projekta formiran u okviru MET-a Federacije naveden u Rasporedu za Sporazum o projektu za Federaciju i sastoji se od sqede}eg osobqa, ~ije kvalifikacije i poslovi i zadaci moraju biti zadovoqavaju}i za Svjetsku banku: (i) Rukovodilac projekta, (ii) Rukovodilac finansija, i (iii) Stru~wak za nabavku. 

11. "Projektni sporazum za Federaciju" je sporazum izme|u Svjetske banke i Federacije koji je istog datuma kao ovaj dokument, sa svim povremenim izmjenama, i taj termin ukqu~uje sve rasporede i sporazume uz Projektni sporazum za Federaciju. 

12. "Supsidijarni sporazum o grantu za Federaciju" je sporazum koji se sklapa izme|u Primaoca i Federacije, naveden u Dijelu 1C Rasporeda 2 uz ovaj Sporazum, sa svim povremenim izmjenama uz prethodnu pismenu saglasnost Svjetske banke, i taj termin ukqu~uje sve rasporede i sporazume uz Supsidijarni sporazum o grantu za Federaciju. 

13. "FM Priru~nik" ozna~ava, kakav bude slu~aj, Priru~nik za finansijski menaxment kojeg je pripremila Federacija za Dio 1 Projekta, i Priru~nik za finansijski menaxment kojeg je pripremila RS za Dio 2 Projekta, svaki odobren od strane Svjetske banke; "Priru~nici FM" zna~i Priru~nik za finansijski menaxment Federacije i Priru~nik za finansijski menaxment RS, oba zajedno. 

14. "Smjernice za lokalne inicijative za o~uvawe biolo{ke raznolikosti" odnosi se na sveobuhvatne smjernice koje su pripremile Federacija i RS 4. aprila 2008. godine, a koje su zadovoqavaju}e za Svjetsku banku, koje utvr|uju jasne i transparentne kriterijume i procedure za podno{ewe grantova u okviru Programa grantova za lokalne inicijative, ukqu~uju}i kriterijume za odobrewa od strane PMU Federacije i PMU RS, kako odgovara, isplatu sredstava i monitoring kori{tewa i uticaja sredstava vezano za ciqeve Projekta, sa svim povremenim izmjenama uz prethodno pismeno odobrewe Svjetske banke. 

15. "Sporazum o grantu za lokalne inicijative" je sporazum sa~iwen izme|u Entiteta i Korisnika, naveden u Dijelu D.2 Odjeqka I Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

16. "Program grantova za lokalne inicijative" ozna~ava konkurentski program za grantove odobrene ili predlo`ene za Korisnike u skladu sa kriterijumima podobnosti i procedurama datim u Smjernicama za lokalne inicijative u o~uvawu biolo{ke raznolikosti za pod-projekte koji poma`e napore za o~uvawe koje ula`u lokalne zainteresovane strane, promovi{e unaprije|eno upravqawe prirodnim resursima i stvara ekonomsku korist za lokalne zajednice ukqu~ene u upravqawe za{ti}enim podru~jima. 

17. "MOFTER" je Ministarstvo spoqne trgovine i ekonomskih odnosa Primaoca i odnosi se na svakog wegovog nasqednika ili nasqednike. 

18. "Operativni tro{kovi" zna~i razumni i neophodni rashodi vezani za rad PGC-a, PMU Federacije i PMU RS, ukqu~uju}i rashode vezane za implementaciju, upravqawe, koordinaciju, monitoring i evaluaciju na Projektu, odobreni od strane Svjetske banke na osnovu buxeta prihvatqivih za Svjetsku banku, koji nisu nastali van Projekta i ukqu~uju, izme|u ostalog, tro{kove: (i) odr`avawe i rad opreme i vozila nabavqenih ili kori{tenih za upravqawe Projektom; (ii) plate ispla}ene osobqu anga`ovanom za potrebe Projekta, plate ostalih uposlenika izuzev dr`avnih slu`benika; (iii) putne tro{kove i dnevnice; (iv) potro{ni kancelarijski materijal; (v) komunikacija, {tampawe i izdavawe; (vi) tro{kove prevoda i interpretacije; (vii) bankarske provizije; i ostalo. 

19. "PAs" zna~i za{ti}ena podru~ja a "PA" zna~i jedno takvo podru~je. 

20. "Smjernice za nabavke" ozna~avaju "Smjernice: Nabavke iz IBRD zajmova i IDA kredita" koje je objavila Banka u maju 2004. godine. 

21. "Plan nabavke" ozna~ava plan nabavke Primaoca u okviru Projekta, datiran 9. aprila 2008. godine, i naveden u stavu 1.16 Smjernica za nabavke i stavu 1.24 Smjernica za konsultante, i koji }e se povremeno a`urirati u skladu sa odredbama re~enih stavova. 

22. "Projektni sporazum" ozna~ava bilo Projektni sporazum za Federaciju bilo Projektni sporazum za RS (kako su nadaqe definisani), ve} prema slu~aju, a "Projektni sporazumi" ozna~ava oba Projektna sporazuma zajedno. 

23. "PGC" zna~i Dr`avni komitet za usmjeravawe projekta koji se sastoji od pod-komiteta za biolo{ku raznolikost, zajedno sa odgovornim organom za GEF iz MOFTER-a, rukovodioca projekta iz PMU RS, rukovodioca projekta iz PMU Federacije, i jo{ najmawe {est predstavnika iz lokalnih vlada, privatnog sektora i nevladinih organizacija. 

24. "Republika Srpska" ili "RS" ozna~ava Republiku Srpsku, koja predstavqa sastavni dio Primaoca, i odnosi se na svakog wenog nasqednika odnosno nasqednike. 

25. "MOA RS" je Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Republike Srpske, i odnosi se na svakog wegovog nasqednika odnosno nasqednike. 

26. "MSPCEE RS" je Ministarstvo prostornog ure|ewa, gra|evinarstva i ekologije Republike Srpske, i odnosi se na svakog wegovog nasqednika odnosno nasqednike. 

27. "PMU RS " je Sektor za koordinaciju i razvijawe Projekta formiran u okviru MSPCEE-a RS, naveden u Rasporedu za Sporazum o projektu za RS i sastoji se od sqede}eg osobqa, ~ije kvalifikacije i poslovi i zadaci moraju biti zadovoqavaju}i za Svjetsku banku: (i Rukovodilac projekta, (ii) Rukovodilac finansija, i (iii) Stru~wak za nabavku. 

28. "Projektni sporazum za RS" je sporazum izme|u Svjetske banke, s jedne strane i RS, s druge strane, koji je istog datuma kao ovaj dokument, sa svim povremenim izmjenama, i taj termin ukqu~uje sve rasporede i sporazume uz Projektni sporazum za RS. 

29. "Supsidijarni sporazum o grantu za RS" je sporazum koji se sklapa izme|u Primaoca i RS, naveden u Dijelu I.C Rasporeda 2 ovog Sporazuma, sa svim povremenim izmjenama uz prethodnu pismenu saglasnost Svjetske banke, i taj termin ukqu~uje sve rasporede i sporazume uz Supsidijarni sporazum o grantu za RS. 

30. "Upravni odbor za odr`ivi razvoj `ivotne sredine" je Upravni odbor za odr`ivi razvoj `ivotne sredine Bosne i Hercegovine formiran odlukom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine 16. maja 2002. godine. 

31. "Pod-odbor za biolo{ku raznolikost" je Pod-odbor za biolo{ku raznolikost, formiran na drugom zasjedawu Upravnog odbora za odr`ivi razvoj `ivotne sredine, 13. novembra 2002. godine. 

32. "Supsidijarni sporazum o grantu" zna~i Suppsidijarni sporazum o grantu za Federaciju ili Supsidijarni sporazum o grantu za RS, ve} prema slu~aju; a termin "Supsidijarni sporazumi o grantu" zna~i zajedno navedeni sporazumi. 

33. "Obuka" zna~i tro{kovi koje odobri Svjetska banka na osnovu buxeta i planova koje pripreme PMU Federacije, odnosno PMU RS, koji se godi{we revidiraju i koji su zadovoqavaju}i za Svjetsku banku, a koji nastanu u vezi sa Projektom vezano za obuku, radionice, seminare, konferencije i nau~na putovawa, ukqu~uju}i putne tro{kove i dnevnice za trenere i polaznike, te za ostale aktivnosti obuke i rashode o kojima se povremeno dogovori sa Svjetskom bankom. 

^lan 3. 

Ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" na srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku i stupa na snagu danom objavqivawa. 


Broj 01-011-1031-26/09
8. aprila 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Neboj{a Radmanovi},  s. r. Na osnovu ~lana V. 3. (d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 321/09 od 26. marta 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 55. sjednici, odr`anoj 8. aprila 2009. godine, donijelo je ODLUKU 

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O GRANTU GLOBALNOG FONDA ZA OKOLI[ IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ, KAO AGENCIJE ZA REALIZACIJU SREDSTAVA GLOBALNOG FONDA ZA OKOLI[
PROJEKT [UMSKIH I PLANINSKIH ZA[TI]ENIH PODRU^JA 

^lan 1. 

Ratifikuje se Sporazum o grantu Globalnog fonda za okoli{ izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne banke za obnovu i razvoj, kao Agencije za realizaciju sredstava Globalnog fonda za okoli{ - Projekt {umskih i planinskih podru~ja, potpisan u Sarajevu 18. decembra 2008. godine na engleskom jeziku. 

^lan 2. 

Tekst Sporazuma u prijevodu glasi: 

GEF TRUST FUND GRANT BROJ TF091919 

SPORAZUM O GRANTU 

GLOBALNOG FONDA ZA OKOLI[ (PROJEKT [UMSKIH I PLANINSKIH ZA[TI]ENIH PODRU^JA) IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ, KAO AGENCIJE ZA IMPLEMENTACIJU SREDSTAVA GLOBALNOG FONDA ZA OKOLI[ 

Potpisan 18. decembra 2008. godine 

SPORAZUM sklopljen na dan 18. decembra 2008. godine, izme|u: 

BOSNE I HERCEGOVINE ("Primatelj") i ME\UNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Svjetska banka") kao Agencije za implementaciju sredstava Globalnog fonda za okoli{ ("GEF"). 

Primatelj i Svjetska banka se ovdje dogovaraju o sljede}em: 

^lan I 

Op}i uvjeti; definicije 

1.01. Op}i uvjeti za grantove koje dodjeljuje Svjetska banka iz razli~itih fondova, datirani 20. jula 2006. godine ("Standardni uvjeti") predstavljaju sastavni dio ovog Sporazuma. 

1.02. Osim kada kontekst iziskuje druga~ije, termini koji su u ovom Sporazumu pisani velikim po~etnim slovom imaju zna~enja koja su im dodijeljena u Op}im uvjetima odnosno Dodatku uz ovaj Sporazum. 

^lan II 

Projekt 

2.01. Primatelj iskazuje svoju obavezu prema ciljevima Projekta opisanim u Rasporedu 1 ovog Sporazuma ("Projekt"). U tom smislu, Primatelj }e: 

(a) pobrinuti se da Federacija sprovede Dio 1 Projekta putem PMU Federacije uz podr{ku MOA Federacije kada bude potrebno; i 

(b) pobrinuti se da RS sprovede Dio 2 Projekta putem PMU RS uz podr{ku MOA RS kada bude potrebno; 

u skladu sa odredbama ~lana II Op}ih uvjeta i sporazuma koji }e nositi isti datum kao i ovaj Sporazum a sa~injenih izme|u Svjetske banke i Federacije ("Sporazum o Projektu za Federaciju"); i izme|u Svjetske banke i RS ("Sporazum o Projektu za RS"), sa svim mogu}im povremenim izmjenama. 

2.02. Bez ograni~enja u odnosu na odredbe Odjeljka 2.01 ovog Sporazuma, i osim ako se Primatelj i Svjetska banka ne dogovore druga~ije, Primatelj }e se pobrinuti da se Projekt provodi u skladu sa odredbama Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

^lan III 

Grant 

3.01. Svjetska banka se sla`e da odobri Primatelju, pod uvjetima i u rokovima navedenim ili na koje se poziva u ovom Sporazumu, grant u iznosu koji je jednak iznosu od tri miliona ~etiri stotine hiljada ameri~kih dolara (3.400.000 USD) radi pomo}i u finansiranju Projekta. 

3.02. Primatelj mo`e povla~iti sredstva granta u skladu sa Odjeljkom IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

^lan IV 

Dodatni pravni lijekovi 

4.01. Dodatni razlozi za Suspenziju navedeni u Odjeljku 4.02(i) Standardnih uvjeta obuhvataju sljede}e: 

(a) Ako Primatelj preduzme ili dozvoli bilo kakvu radnju koja bi sprije~ila ili omela Federaciju ili RS da izvr{e svoje obaveze iz Sporazuma o Projektu za Federaciju, odnosno Sporazuma o Projektu za RS.; i 

(b) Federacija ili RS ne ispune neku od svojih obaveza iz Sporazuma o Projektu za Federaciju, odnosno Sporazuma o Projektu za RS; 

(c) IBRD ili IDA objave da Federacija ili RS nisu kvalificirane da im se dodijeli ugovor kojeg finansira IBRD ili IDA; 

(d) Kao rezultat doga|aja koji su se desili nakon datuma ovog Sporazuma, pojavi se izvanredna situacija koja u~ini malo vjerojatnim da }e Federacija ili RS biti u stanju izvr{iti svoje obaveze prema Sporazumu o projektu za Federaciju, odnosno Sporazumu o projektu za RS; i 

(e) Svjetska banka odlu~i nakon Datuma stupanja na snagu navedenog u Odjeljku 5.03 ovog Sporazuma da se prije tog datuma ali nakon datuma potpisivanja ovog Sporazuma pojavi doga|aj koji bi naveo Svjetsku banku da suspendira pravo Primatelja da vr{i povla~enja sa Ra~una granta da je ovaj Sporazum bio na snazi na dan de{avanja tog doga|aja. 

^lan V 

Efektivnost; raskid 

5.01. Ovaj Sporazum ne}e biti punova`an dok se Svjetskoj banci ne po{alju zadovoljavaju}i dokazi da su ispunjeni dole navedeni uvjeti: 

(a) Potpisivanje i izvr{enje ovog Sporazuma u ime Primatelja i Sporazuma o Projektu u ime Entiteta navedenog u stavu (b) ovog Odjeljka 5.01 su valjano odobreni ili ratificirani kroz sve potrebne radnje od strane vlade; 

(b) Sporazum o Projektu je potpisan u ime Svjetske banke i jednog Entiteta, u rokovima i pod uvjetima koji su odgovaraju}i za Svjetsku banku; i 

(c) Za Entitet naveden u stavu (b) ovog Odjeljka 5.01, potpisan je Supsidijarni sporazum o grantu u ime Primatelja i datog entiteta, u rokovima i pod uvjetima koji su zadovoljavaju}i za Svjetsku banku. 

5.02. Kao dio dokaza koje je potrebno poslati Svjetskoj banci u skladu sa Odjeljcima 5.01 (a), (b) i (c) treba joj tako|e poslati mi{ljenje ili mi{ljenja koji su zadovoljavaju}i za Svjetsku banku pravnika koji zadovoljava Svjetsku banku ili, ukoliko to zatra`i Svjetska banka, potvrdu koja zadovoljava Svjetsku banku a izdalo je kompetentno slu`beno lice Primatelja, a koja }e pokazati sljede}e: 

(a) u ime Primatelja, da je ovaj Sporazum valjano odobren ili ratificiran, potpisan i proveden u njegovo ime i da je zakonski obavezuju}i u skladu sa svojim odredbama; 

(b) u ime Entiteta navedenog u Odjeljku 5.01 (b), da je Sporazum o Projektu propisno odobren ili ratificiran, potpisan i proveden u njegovo ime i da je zakonski obavezuju}i za njega u skladu sa svojim odredbama; i 

(c) Supsidijarni sporazum o grantu naveden u Odjeljku 5.01 (c) je propisno odobren odnosno ratificiran od strane Primatelja i odgovaraju}eg Entiteta, i zakonski je obavezuju}i za svaku navedenu stranu u skladu sa svojim odredbama. 

5.03. Osim u slu~aju da se Primatelj i Svjetska banka dogovore druga~ije, ovaj Sporazum stupa na snagu na dan kada Svjetska banka po{alje Primatelju obavje{tenje da prihvata dokaze potrebne u skladu sa Odjeljkom 5.01 ("Datum stupanja na snagu"). Ako se, prije Datuma stupanja na snagu, pojavi neki doga|aj koji bi naveo Svjetsku banku da suspendira pravo Primatelja da vr{i povla~enja sa Ra~una granta da je ovaj Sporazum bio punova`an, Svjetska banka mo`e odgoditi slanje obavje{tenja navedenog u ovom Odjeljku sve dok takav doga|aj (ili doga|aji) ne nestane odnosno ne nestanu. 

5.04 Ovaj Sporazum i sve obaveze strana koje iz njega proizilaze bit }e zavr{en ako nije stupio na snagu u roku od stotinu i dvadeset (120) dana nakon datuma ovog Sporazuma, osim u slu~aju da Svjetska banka, nakon razmatranja razloga ka{njenja, ne ustanovi novi datum u smislu ovog Odjeljka. Svjetska banka }e odmah obavijestiti Primatelja o tom kasnijem datumu. 

^lan VI 

Predstavnik Primatelja; adrese 

6.01. Predstavnik Primatelja naveden u Odjeljku 7.02 Standardnih uvjeta je ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine. 

6.02. Adresa Primatelja navedena u Odjeljku 7.01 Standardnih uvjeta je: 

Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine 

Trg BiH 1 

71000 Sarajevo 

Bosna i Hercegovina 

Faksimil: 

(387-33) 202-930 

6.03. Adresa Svjetske banke navedena u Odjeljku 7.01 Standardnih uvjeta je: 

International Bank for Reconstruction and Development 

1818 H Street, N.W. 

Washington, D.C. 20433 

United States of America 

Cable address:    Telex:    Faksimil: 

INDEVAS    248423 (MCI) ili    1-202-477-6391 

Washington, D.C.    64145 (MCI) 

DOGOVORENO u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, na dan i godinu kako je navedeno na po~etku. 


Za Bosnu i Hercegovinu
Ovla{teni predstavnik
Dragan Vranki} 


Me|unarodna banka za rekonstrukciju i razvoj kao Agencija za implementaciju sredstava Globalnog fonda za okoli{
Ovla{teni predstavnik
Marco Mantovanelli 

RASPORED 1 

Opis projekta 

Zadatak ovog Projekta je da oja~a institucionalne i tehni~ke kapacitete za odr`ivo upravljanje za{ti}enim podru~jima i prirodnim resursima, te {irenje mre`e za{ti}enih {umskih i planinskih podru~ja (PA). 

Projekt se sastoji od slijede}ih dijelova: 

Dio 1: Federacija Bosne i Hercegovine 

A. Razvoj za{ti}enih podru~ja 

1. Pravljenje i sprovo|enje planova upravljanja novim nacionalnim parkovima na podru~ju rijeke Une i drugim takvim podru~jima kao {to su planinski kompleksi Igman-Bjela{nica-Treskavica-Viso~ica i Prenj-^vrsnica-^abulja-Vran, i studije izvodljivosti za nova za{ti}ena podru~ja, uklju~uju}i Prenj-^vrsnica-^abulja-Vran. 

2. Unapre|enje sistema nadzora i ocjene koji se koriste u ekolo{kom ocjenjivanju i upravljanju za{ti}enim podru~jima. 

3. Unapre|enje kapaciteta za{ti}enih podru~ja. 

B. Ja~anje kapaciteta za o~uvanje biolo{kih raznolikosti 

1. Ja~anje kapaciteta nadle`nih institucija za upravljanje za{ti}enim podru~jima. 

2. Podr{ka sprovo|enju programa podizanja svijesti i podr{ka o~uvanju biolo{kih raznolikosti i mre`e za{ti}enih podru~ja. 

3. Ja~anje kapaciteta za upravljanje projektom za PMU Federacije i PGC, uklju~uju}i nabavku, pla}anje, finansijsko upravljanje i monitoring i evaluaciju projekta. 

C. Lokalne inicijative za o~uvanje biolo{ke raznolikosti 

Odobravanje grantova u okviru Programa dodjele grantova za lokalne inicijative za promociju upravljanja prirodnim resursima i stvaranje ekonomske koristi za lokalne zajednice koje su uklju~ene u upravljanje za{ti}enim podru~jima. 

Dio 2: Republika Srpska 

A. Razvoj za{ti}enih podru~ja 

1. Pravljenje i sprovo|enje planova upravljanja postoje}im nacionalnim parkovima Sutjeska i Kozara te {umskim rezervatima Janj i Lom, i studije izvodljivosti za {irenje za{ti}enih podru~ja (PA). 

2. Unapre|enje sistema nadzora i ocjene koji se koriste u ekolo{kom ocjenjivanju i upravljanju za{ti}enim podru~jima. 

3. Unapre|enje kapaciteta za{ti}enih podru~ja. 

B. Ja~anje kapaciteta za o~uvanje biolo{kih raznolikosti 

1. Ja~anje kapaciteta nadle`nih institucija za upravljanje za{ti}enim podru~jima. 

2. Podr{ka sprovo|enju programa podizanja svijesti i podr{ka o~uvanju biolo{kih raznolikosti i mre`e za{ti}enih podru~ja. 

3. Ja~anje kapaciteta za upravljanje projektom za PMU RS i PGC, uklju~uju}i nabavku, pla}anje, finansijsko upravljanje i monitoring i evaluaciju projekta. 

C. Lokalne inicijative za o~uvanje biolo{ke raznolikosti 

Odobravanje grantova u okviru Programa dodjele grantova za lokalne inicijative za promociju upravljanja prirodnim resursima i stvaranje ekonomske koristi za lokalne zajednice koje su uklju~ene u upravljanje za{ti}enim podru~jima. 

RASPORED 2 

Izvr{enje projekta 

Odjeljak I. Institucionalni i ostali aran`mani realizacije 

A. Institucionalni aran`mani 

Primatelj }e se pobrinuti da Entiteti izvr{e Projekt u skladu sa slijede}im institucionalnim aran`manima: 

1. PGC je odgovoran za ukupni projekt i usmjeravanje politike djelovanja te za osiguranje bliske saradnje izme|u svih nadle`nih odgovornih organa vlade. 

2. MET Federacije, putem PMU Federacije odgovoran je za realizaciju, nabavku, finansijsko upravljanje i upravljanje ekolo{kim aktivnostima za Dio 1 Projekta, uz podr{ku MOA Federacije, po potrebi. 

5. MSPCEE RS, putem PMU RS odgovoran je za realizaciju, nabavku, finansijsko upravljanje i upravljanje ekolo{kim aktivnostima za Dio 2 Projekta, uz podr{ku MOA RS, po potrebi. 

B. Odredbe o implementaciji 

1. Primatelj }e najkasnije u roku od jednog (1) mjeseca nakon Datuma stupanja na snagu imenovati i pobrinuti se da i Entiteti imenuju predstavnike lokalnih vlada, privatnog sektora i nevladinih organizacija za PGC. 

2. Primatelj }e podr`avati i pobrinut }e se da Entiteti zajedni~ki podr`avaju PGC cijelo vrijeme sprovo|enja Projekta, sa resursima zadovoljavaju}im za Svjetsku banku. 

3. Primatelj }e podr`avati i pobrinut }e se da Entiteti zajedni~ki podr`avaju PMU Federacije i PMU RS, cijelo vrijeme sprovo|enja Projekta, sa opisom poslova i zadataka i sa resursima zadovoljavaju}im za Svjetsku banku, te sa kompetentnim osobljem u odgovaraju}em broju. 

4. Primatelj }e najkasnije u roku od jednog (1) mjeseca nakon Datuma stupanja na snagu osigurati da RS, putem PMU RS, imenuje slu`benika za finansijsko upravljanje i stru~njaka za nabavku ~ije su kvalifikacije i opis poslova i zadataka zadovoljavaju}i za Svjetsku banku. 

5. Najkasnije u roku od tri (3) mjeseca nakon Datuma stupanja na snagu, Primatelj }e osigurati da Federacija i RS postave ~lana osoblja koji }e koordinirati aktivnosti nadzora i ocjene vezano za za{ti}ena podru~ja kao i sa drugim vladinim agencijama. 

6. Primatelj }e se pobrinuti da Entiteti, putem PMU Federacije i PMU RS, prema datom slu~aju: 

(a) preduzmu sve mjere da blagovremeno izvr{e svoje obaveze koje proizilaze iz EMP, Priru~nik za FM, Okvir za proces restrikcije pristupa i Smjernicama za lokalne inicijative za o~uvanje biolo{ke raznolikosti u skladu sa odgovaraju}im odredbama, i da primijene i sprovedu, prema slu~aju, radnje, kriterije, politike, procedure i aran`mane utvr|ene u navedenim dokumentima: i 

(b) ne mijenjaju ili se odreknu, ili dozvole da se mijenjaju ili da se odrekne EMP-a, Priru~nika za FM, Okvira za proces restrikcije pristupa i Smjernica za lokalne inicijative za o~uvanje biolo{ke raznolikosti ili bilo kojih odredbi nekog od njih, osim uz prethodno pismeno odobrenje Svjetske banke. 

7. Primatelj }e osigurati da Federacija i RS obezbijede doma}e bud`ete za finansiranje projekata koji se odnose na za{ti}ena podru~ja i za PMU Federacije i PMU RS, ve} prema slu~aju, na nivou koji zadovoljava Svjetsku banku. 

8. Primatelj }e se pobrinuti da Entiteti, putem PMU Federacije i PMU RS, ve} prema slu~aju, primjenjuju mehanizam pra}enja efikasnosti upravljanja za{ti}enim podru~jima za projekte koji se odnose na za{ti}ena podru~ja u skladu sa aran`manima s kojima se slo`ila Svjetska banka. 

C. Supsidijarni sporazumi 

1. Kako bi omogu}io realizaciju i finansiranje Dijela 1 Projekta, Primatelj }e proslijediti dio sredstava granta Federaciji prema supsidijarnom sporazumu o grantu izme|u Primatelja i Federacije ("Supsidijarni sporazum o grantu za Federaciju") u rokovima i pod uvjetima koje odobri Svjetska banka, a koji }e sadr`avati sljede}e: Primatelj }e proslijediti Federaciji u vidu pod-granta, u razli~itim valutama, iznos jednak iznosu od jedan milion sedam stotina hiljada ameri~kih dolara (1.700.000 USD) iz iznosa Granta alociranog za kategorije 1 i 2 koje su navedene u tabeli u Dijelu A.2, Odjeljak IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma; 

2. Kako bi omogu}io realizaciju i finansiranje Dijela 2 Projekta, Primatelj }e proslijediti dio sredstava granta RS prema supsidijarnom sporazumu o grantu izme|u Primatelja i RS ("Supsidijarni sporazum o grantu za RS") u rokovima i pod uvjetima koje odobri Svjetska banka, a koji }e sadr`avati sljede}e: Primatelj }e proslijediti Federaciji u vidu pod-granta, u razli~itim valutama, iznos jednak iznosu od jedan milion sedam stotina hiljada ameri~kih dolara (1.700.000 USD) iz iznosa Granta alociranog za kategorije 3 i 4 koje su navedene u tabeli u Dijelu A.2, Odjeljak IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma; 

3. Primatelj }e ostvarivati svoja prava iz Supsidijarnog sporazuma o grantu na takav na~in da {titi interese Primatelja i Svjetske banke i da ispuni svrhe Granta. Osim kada Svjetska banka druga~ije odobri, Primatelj ne}e dodjeljivati, mijenjati, ukidati ili odricati se Supsidijarnog sporazuma o grantu odnosno bilo koje njegove odredbe. 

D. Pod-projekti 

1. Za potrebe Dijelova 1C i 2C Projekta, Primatelj }e se pobrinuti da Entiteti proslijede grantove u okviru Programa grantova za lokalne inicijative Korisnicima u skladu sa kriterijumima podobnosti i procedurama navedenim u Vodi~u za Lokalne inicijative za o~uvanje biolo{ke raznolikosti, a koji su prihvatljivi za Svjetsku banku. Ovo uklju~uje sljede}e: grantovi u okviru Programa grantova za lokalne inicijative bit }e odabrani, procijenjeni, sprovedeni i ocijenjeni u skladu sa principima i procedurama utvr|enim u Vodi~u za lokalne inicijative za o~uvanje biolo{ke raznolikosti, Vodi~u za nabavku, Priru~niku za FM, EMP, i Okviru za proces restrikcije pristupa. 

2. Primatelj }e se pobrinuti da Entiteti daju grantove u okviru Sporazuma o grantu za lokalne inicijative sklopljenim sa odre|enim Korisnikom pod uvjetima i prema odredbama koje odobri Svjetska banka, a {to }e uklju~ivati sljede}e: 

(a) korisnici grantova u okviru Programa grantova za lokalne inicijative u~estvovat }e sa najmanje dvadeset procenata (20%) ukupnog bud`eta pod-projekta u gotovini ili u naturi u finansiranju tog pod-projekta; i 

(b) Primatelj }e imati, i pobrinut }e se da i Entiteti, imaju adekvatna prava da {tite svoje interese i interese Svjetske banke, uklju~uju}i i pravo da: 

(i) suspendiraju ili prekinu pravo Korisnika da koristi sredstva iz granta iz Programa grantova za lokalne inicijative, ili povrate cijela sredstva ili dijela iznosa granta koji je dat iz Programa grantova za lokalne inicijative, ako Korisnik ne izvr{i neku od svojih obaveza iz Sporazuma o grantu za lokalne inicijative; i 

(ii) zahtijevati od svakog Korisnika da: (A) izvr{ava svoje obaveze iz Sporazuma o grantu za lokalne inicijative sa du`nom marljivo{}u i efikasno{}u te u skladu sa zdravim tehni~kim, ekonomskim, finansijskim, upravlja~kim, dru{tvenim standardima i standardima okoli{a koji su zadovoljavaju}i za Svjetsku banku, uklju~uju}i i uskla|enost sa EMP i Okvirom procesa za restrikciju pristupa; (B) obezbijediti, {to je br`e mogu}e, resurse potrebne u tu svrhu; (C) nabaviti robu, radove i usluge koji se finansiraju prema Sporazumu o grantu za lokalne inicijative u skladu sa odredbama Sporazuma i Smjernicama za nabavku; (D) odr`avati politiku i procedure koje su adekvatne da mu omogu}e da u skladu sa pokazateljima koji su prihvatljivi za Svjetsku banku vr{i monitoring i evaluaciju napredovanja pod-projekta i postizanje zadatih ciljeva; (E) (1) odr`ava sistem finansijskog upravljanja i priprema finansijske izvje{taje u skladu sa konzistentno primjenjivanim knjigovodstvenim standardima koji su prihvatljivi za Svjetsku banku, sve na na~in koji pokazuje radnje, sredstva i tro{kove vezano za pod-projekt; i (2) na zahtjev Svjetske banke ili Primatelja dati te finansijske izvje{taje na reviziju od strane nezavisnog revizora prihvaljivog za Svjetsku banku, koji }e reviziju obaviti u skladu sa konzistentno primijenjenim knjigovodstvenim standardima koji su prihvatljivi za Svjetsku banku te svoje izvje{taje odmah uputiti Primatelju i Svjetskoj banci; (F) omogu}iti Primatelju i Svjetskoj banci da vr{e inspekciju pod-projekta, aktivnosti vezanih za njega kao i svih evidencija i dokumenata; i (G) pripremiti i poslati Primatelju i Svjetskoj banci sve one informacije koje Primatelj ili Svjetska banka razumno zatra`e vezano za prethodno navedeno. 

3. Primatelj }e se potruditi da Entiteti ostvaruju svoja prava iz svakog Sporazuma o grantu za lokalne inicijative na takav na~in da {tite interese Primatelja i Svjetske banke i da ispune svrhe Granta. Osim kada Svjetska banka druga~ije odobri, Primatelj ne}e dodjeljivati, mijenjati, ukidati ili odricati se Sporazuma o grantu za lokalne inicijative odnosno bilo koje njegove odredbe. 

Odjeljak II. Monitoring, izvje{tavanje i evaluacija Projekta 

A. Izvje{taji Projekta; Zavr{ni izvje{taj 

1. Primatelj }e se potruditi da Entiteti, putem PMU Federacije i PMU RS, vr{e monitoring i evaluaciju napredovanja Projekta i pripreme Izvje{taje o projektu u skladu sa odredbama Odjeljka 2.06 Standardnih uvjeta i na osnovu pokazatelja dogovorenih sa Svjetskom bankom. Svaki Projektni izvje{taj }e obuhva}ati period od jednog (1) kalendarskog semestra, i dostavljat }e se Svjetskoj banci najkasnije ~etrdeset i pet (45) dana nakon isteka perioda na koji se izvje{taj odnosi. 

2. Primatelj }e se potruditi da Entiteti, putem PMU Federacije i PMU RS,: 

(a) pripreme prema projektnom zadatku koji je zadovoljavaju}i za Svjetsku banku, i dostave Svjetskoj banci, na ili oko 30. septembra 2010. godine, izvje{taj koji integrira rezultate aktivnosti monitoringa i evaluacije izvr{enih u skladu sa prethodnim stavom 1, o napretku ostvarenom u realizaciji Projekta tokom razdoblja koje prethodi datumu re~enog izvje{taja i koji sadr`i preporuke mjera kojima }e se osigurati djelotvorno izvr{enje Projekta i ostvarivanje njegovih ciljeva u razdoblju koje uslijedi nakon tog datuma; i 

(b) razmotre sa Svjetskom bankom, do 31. oktobra 2010. godine, odnosno nekog drugog kasnijeg datuma kojeg Svjetska banka zatra`i, izvje{taj spomenut u stavu 1 ovog Odjeljka, i potom poduzmu sve potrebne mjere da osiguraju efikasno okon~anje Projekta i ostvarivanje njegovih ciljeva, na osnovu zaklju~aka i preporuka re~enog izvje{taja i mi{ljenja Svjetske banke o tom pitanju. 

(c) Primatelj }e se pobrinuti da Entiteti, putem PMU Federacije i PMU RS, pripreme Zavr{ni izvje{taj u skladu sa odredbama Odjeljka 2.06 Standardnih uvjeta. Zavr{ni izvje{taj mora se poslati Svjetskoj banci najkasnije {est (6) mjeseci nakon Datuma zatvaranja. 

B. Finansijski menad`ment, finansijski izvje{taji i revizije 

1. Primatelj }e voditi i pobrinuti se da Entiteti, putem PMU Federacije i PMU RS, tako|er vode sistem finansijskog menad`menta u skladu sa odredbama Odjeljka 2.07 Standardnih uvjeta. 

2. Primatelj }e se pobrinuti da svaki Entitet, putem PMU Federacije odnosno PMU RS, pripremi i dostavi Svjetskoj banci najkasnije ~etrdeset i pet (45) dana nakon kraja svakog kalendarskog kvartala, privremene nerevidirane finansijske izvje{taje za Projekt koji se odnose na taj kvartal, oblika i sadr`aja koji su zadovoljavaju}i za Svjetsku banku. 

3. Primatelj }e se pobrinuti da Entiteti, putem PMU Federacije odnosno PMU RS, daju Finansijske izvje{taje Projekta na reviziju nezavisnom revizoru prihvatljivom za Svjetsku banku i ura|enim na na~in koji je prihvatljiv za Svjetsku banku, u skladu sa odredbama Odjeljka 2.07 (b) Standardnih uvjeta. Svaka revizija Finansijskih izvje{taja }e obuhva}ati period od jedne (1) fiskalne godine. Revidirani finansijski izvje{taji za svako razdoblje }e se dostavljati Svjetskoj banci najkasnije {est (6) mjeseci po isteku tog razdoblja. 

Odjeljak III. Nabavka 

A. Op}e odredbe 

1. Smjernice za nabavku i konsultantske usluge. Sve robe, radovi i usluge potrebni za Projekt koji }e se finansirati sredstvima Granta nabavljat }e se u skladu sa uvjetima navedenim odnosno spomenutim u; 

(a) Odjeljku I "Smjernica za nabavke u okviru zajmova IBRD i kredita IDA" koje je Svjetska banka izdala u maju 2004. godine ("Smjernice za nabavku") u slu~aju roba i radova i Odjeljcima I i IV "Smjernice; Selekcija i upo{ljavanje konsultanata kod primatelja zajmova Svjetske banke" koje je Svjetska banka {tampala u maju 2004. godine ("Smjernice za anga`ovanje konsultanata") u slu~aju usluga konsultanata; i 

(b) odredbama ovog Odjeljka III, koje }e biti razra|ene u planu nabavke za Projekt kojeg povremeno priprema i obnavlja Primatelj u skladu sa stavom 1.16 Smjernica za nabavku i stavom 1.24 Smjernica za anga`ovanje konsultanata ("Plan nabavke"). 

2. Definicije. Termini napisani velikim po~etnim slovima koji se koriste u ovom Odjeljku da opi{u odre|ene metode nabavke ili pregleda od strane Svjetske banke odre|enih ugovora, odnose se na odgovaraju}u metodu opisanu u Smjernicama za nabavke odnosno Smjernicama za konsultante, ve} prema slu~aju. 

B. Odre|ene metode nabavke roba i radova 

1. Me|unarodni natje~aj. Osim kad je druga~ije navedeno u stavu 2 dolje, radovi i robe }e se nabavljati u skladu sa ugovorima dodijeljenim na osnovu Me|unarodnog natje~aja. 

2. Ostale metode nabavki roba i radova. Sljede}e metode nabavke, osim Me|unarodnog natje~aja, koje se mogu koristiti za robe i radove za ugovore koji su navedeni u Planu nabavke: 

Metoda nabavke 

(a) Doma}i natje~aj (National Competitive Bidding), pod uvjetom ispunjavanja sljede}ih dodatnih odredbi: 

(1) Registracija 

(i) Ponude ne}e biti ograni~ene na prethodno registrirane firme; 

(ii) Kada je potrebna registracija, ponu|a~ima }e: (1) biti omogu}eno razumno vrijeme da okon~aju proces registracije; i (2) ne}e im se uskratiti registracija iz razloga koji nisu vezani za njihove sposobnosti i resurse da uspje{no realiziraju ugovor, {to }e se verificirati tokom post-kvalifikacije. 

(iii) Stranim ponu|a~ima ne}e biti zabranjeno slanje ponuda. Ukoliko je potrebno obaviti proces registracije, strani ponu|a~, progla{en najpovoljnijim, dobit }e razumnu mogu}nost registracije. 

(2) Ogla{avanje 

Pozivi za dostavljanje ponuda }e se ogla{avati barem u jednim doma}im dnevnim novinama koje se {iroko distribuiraju, i omogu}it }e se najmanje trideset (30) dana za pripremu i podno{enje ponuda. 

(3) Pred-kvalifikacija 

Kada je potrebno izvr{iti pred-kvalifikaciju za velike odnosno kompleksne radove, pozivi za pred-kvalifikaciju }e se ogla{avati u najmanje jednim doma}im dnevnim novinama {iroke distribucije najmanje trideset (30) dana prije roka za podno{enje aplikacija za pred-kvalifikaciju. Minimalno iskustvo, kao i tehni~ki i finansijski uvjeti, izri~ito }e se navesti u pred-kvalifikacijskoj dokumentaciji. 

(4) U~e{}e dr`avnih poduze}a 

Dr`avna poduze}a u Bosni i Hercegovini, uklju~uju}i one u Federaciji i Republici Srpskoj, bit }e podobna za u~estvovanje u nu|enju samo ako poka`u da su pravno i finansijski autonomni i da posluju u skladu sa privrednim zakonom, i da nisu zavisna agencija ugovornog organa. Dalje, morat }e ispuniti iste uvjete osiguranja ponude i izvr{enja kao i drugi ponu|a~i. 

(5) Ponudbena dokumentacija 

Organi za nabavke }e koristiti odgovaraju}e standardne ponudbene dokumente za nabavku roba, radova i usluga, koji su prihvatljivi za Svjetsku banku. 

(6) Otvaranje i evaluacija ponuda 

(i) ponude }e se otvarati javno, neposredno nakon roka za podno{enje ponuda; 

(ii) evaluacija ponuda }e se vr{iti striktno prema kriterijima koji se mogu finansijski kvantificirati i koji su navedeni u ponudbenoj dokumentaciji; i 

(iii) ugovori }e se dodjeljivati kvalificiranom ponu|a~u koji je dostavio najpovoljniju, su{tinski zadovoljavaju}u ponudu, i ne}e se voditi pregovori. 

(7) Korekcija cijene 

Ugovori za gra|evinske radove dugog trajanja (du`e od 18 mjeseci) }e sadr`avati odgovaraju}u klauzulu za korekciju cijena. 

(8) Odbijanje ponuda 

(i) Ne}e se odbiti sve ponude i tra`iti nove bez prethodnog pisanog pristanka Svjetske banke. 

(ii) Ako broj primljenih ponuda bude manji od tri, ponovno pozivanje na nu|enje ne}e se obaviti bez prethodne saglasnosti Svjetske banke. 

Koristit }e se Model ponudbene dokumentacije ECA regije (ECA Regional Sample Bidding Documents), modificirane na na~in prihvatljiv za Svjetsku banku. 

(b) Kupovina 

(c) Direktno ugovaranje 

(d) Force ra~un 

C. Odre|ene metode nabavki konsultantskih usluga 

1. Izbor zasnovan na kvalitetu i cijeni. Osim kad je druga~ije predvi|eno u stavu 2 dolje, konsultantske usluge }e se nabavljati u skladu sa ugovorima dodijeljenim na osnovu Izbora zasnovanog na kvalitetu i cijeni. 

2. Ostale metode nabavke konsultantskih usluga. Sljede}e metode nabavke, osim Izbora zasnovanog na kvalitetu i cijeni, mogu se koristiti za nabavku konsultantskih usluga za one zadatke koji su navedeni u Planu nabavke. 

Metode nabavke 

(a) Izbor na osnovu kvalifikacije konsultanta 

(b) Izbor prema fiksnom bud`etu 

(c) Izbor po najni`oj cijeni 

(d) Nabavke navedene u stavovima 5.2 i 5.3 Smjernica za konsultante za izbor individualnih konsultanata 

(e) Procedure iz jednog izvora za izbor individualnih konsultanata 

D. Pregled Odluka o nabavci od strane Svjetske banke 

Plan nabavke }e prikazati one ugovore koji su predmet Prethodnog pregleda od strane Svjetske banke. Svi drugi ugovori }e biti predmetom Naknadnog pregleda od strane Svjetske banke. 

Odjeljak IV. Povla~enje sredstava Granta 

A. Op}e odredbe 

1. Primatelj mo`e povla~iti sredstva Granta u skladu sa odredbama (a) ~lana III Standardnih uvjeta, (b) ovim Odjeljkom, i (c) drugim dodatnim instrukcijama koje }e Svjetska banka navesti u obavijesti Primatelju (uklju~uju}i "Smjernice Svjetske banke za isplate u okviru Projekata" iz maja 2006.godine, i povremeno revidiranim od strane Svjetske banke, i koji su primjenjivi na ovaj Sporazum u skladu sa tim instrukcijama) za finansiranje kvalificiranih rashoda kako je navedeno u tabeli u stavu 2 dolje. 

2. U narednoj tabeli navedene su kategorije Kvalificiranih tro{kova koje se mogu finansirati sredstvima Granta ("Kategorije"), alokacije iznosa Granta na svaku od Kategorija, i procent tro{kova koji }e se finansirati za kvalificirane tro{kove u svakoj Kategoriji: 

Kategorija 

Iznos dodijeljenih sredstava (izra`en u USD) 

Procent tro{kova koji }e se finansirati  

1. Robe, radovi i konsultantske usluge, obuka i operativni tro{kovi za Dio 1 Projekta 

1.520.000 

100% 

2. Grantovi dati iz Programa grantova za lokalne inicijative u okviru Dijela 1C Projekta 

180.000 

100% 

3. Robe, radovi i konsultantske usluge, obuka i operativni tro{kovi za Dio 2 Projekta 

1.520.000 

100% 

4. Grantovi dati iz Programa grantova za lokalne inicijative u okviru Dijela 2C Projekta 

180.000 

100% 

UKUPAN IZNOS 

3.400.000 

 

B. Uvjeti za povla~enje; Period povla~enja 

1. I pored odredbi Dijela A ovog Odjeljka, ne}e se vr{iti povla~enja: 

(a) za pla}anja izvr{ena prije datuma ovog Sporazuma; osim {to povla~enja do ukupne sume koja ne prelazi 100.000 USD ili ekvivalentni iznos mogu da se vr{e za pla}anja prije ovog datuma ali na dan ili poslije 15. marta 2008. godine, za kvalificirane tro{kove u kategorijama 1 i 3; ili 

(b) za rashode u kategorijama 1 i 2, u tabeli u Dijelu A.2, Odjeljak IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma, ukoliko ne bude: 

(i) potpisan Projektni sporazum izme|u Svjetske banke i Federacije, u skladu sa rokovima i uvjetima zadovoljavaju}im za Svjetsku banku; i 

(ii) potpisan Supsidijarni sporazum o grantu izme|u Primatelja i Federacije, u skladu sa rokovima i uvjetima zadovoljavaju}im za Svjetsku banku; i 

(iii) Svjetskoj banci dostavljeno mi{ljenje koje navodi da su Projektni sporazum i Supsidijarni sporazum propisno autorizirani ili ratificirani od strane Federacije i Primatelja, kako bude slu~aj, i da su zakonski obavezuju}i za njih, u skladu sa svojim odgovaraju}im odredbama; odnosno 

(c) za rashode u kategorijama 3 i 4, u tabeli u Dijelu A.2, Odjeljak IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma, ukoliko ne bude: 

(i) potpisan Projektni sporazum izme|u Svjetske banke i Republike Srpske, u skladu sa rokovima i uvjetima zadovoljavaju}im za Svjetsku banku; i 

(ii) potpisan Supsidijarni sporazum izme|u Primatelja i Republike Srpske, u skladu sa rokovima i uvjetima zadovoljavaju}im za Svjetsku banku; i 

(iii) Svjetskoj banci dostavljeno mi{ljenje koje navodi da su Projektni sporazum za RS i Supsidijarni sporazum propisno autorizirani ili ratificirani od strane RS i Primatelja, kako bude slu~aj, i da su zakonski obavezuju}i za njih, u skladu sa svojim odgovaraju}im odredbama. 

2. Datum zatvaranja naveden u Odjeljku 3.06 (c) Standardnih uvjeta je 30. april 2013. godine. 

DODATAK 

Definicije 

1. "Okvir za proces restrikcije pristupa" je dokument pripremljen i odobren od strane federacije i RS, i objavljen u Sarajevu i Banjoj Luci u junu 2007. godine, i daje smjernice za ubla`avanje potencijalnog negativnog uticaja na stanovni{tvo koje `ivi blizu Za{ti}enih podru~ja u okviru projekta. 

2. "Korisnik" je primatelj granta iz Programa grantova za lokalne inicijative za Dio 1C ili Dio 2C Projekta i uklju~uje primatelje iz privatnog sektora, vladinog sektora i nevladinog sektora; a "Korisnici" su vi{e od jednog Korisnika. 

3. "Kategorija" ozna~ava kategoriju navedenu u tabeli u Odjeljku IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

4. "Smjernice za konsultante" se odnose na "Smjernice: Izbor i anga`iranje konsultanata od strane Primatelja Svjetske banke" koje je Banka objavila u maju 2004. godine. 

5. "Entitet" ozna~ava Federaciju Bosne i Hercegovine odnosno Republiku Srpsku (kako su ti termini nadalje definirani), ve} prema slu~aju, a termin "Entiteti" ozna~ava zajedno Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku. 

6. "EMP" je Plan upravljanja okoli{om kojeg su pripremile Federacija i RS u junu 2007. godine, koji je zadovoljavaju}i za Svjetsku banku a koji opisuje mjere ubla`avanja uticaja na okoli{ predvi|enih za investiranje u Projektu, te strane koje su odgovorne za nadzor uticaja na okoli{ i dru{tvo, sa svim povremenim izmjenama uz prethodno pismeno odobrenje Svjetske banke; 

7. "Federacija" ozna~ava Federaciju Bosne i Hercegovine, koja je sastavni dio Primatelja, i odnosi se na svakog njenog nasljednika odnosno nasljednike. 

8. "MET Federacije" ozna~ava Ministarstvo okoli{a i turizma Federacije Bosne i Hercegovine, i odnosi se na njegovog nasljednika ili nasljednike. 

9. "MOA Federacije" ozna~ava Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Federacije Bosne i Hercegovine, i odnosi se na njegovog nasljednika ili nasljednike. 

10. "PMU Federacije " je Sektor za implementaciju Projekta formiran u okviru MET-a Federacije naveden u Rasporedu za Sporazum o projektu za Federaciju i sastoji se od sljede}eg osoblja, ~ije kvalifikacije i poslovi i zadaci moraju biti zadovoljavaju}i za Svjetsku banku: (i) Rukovodilac projekta, (ii) Rukovodilac finansija, i (iii) Stru~njak za nabavku. 

11. "Projektni sporazum za Federaciju" je sporazum izme|u Svjetske banke i Federacije koji je istog datuma kao ovaj dokument, sa svim povremenim izmjenama, i taj termin uklju~uje sve rasporede i sporazume uz Projektni sporazum za Federaciju. 

12. "Supsidijarni sporazum o grantu za Federaciju" je sporazum koji se sklapa izme|u Primatelja i Federacije, naveden u Dijelu 1C Rasporeda 2 uz ovaj Sporazum, sa svim povremenim izmjenama uz prethodnu pismenu saglasnost Svjetske banke, i taj termin uklju~uje sve rasporede i sporazume uz Supsidijarni sporazum o grantu za Federaciju. 

13. "FM Priru~nik" ozna~ava, kakav bude slu~aj, Priru~nik za finansijski menad`ment kojeg je pripremila Federacija za Dio 1 Projekta, i Priru~nik za finansijski menad`ment kojeg je pripremila RS za Dio 2 Projekta, svaki odobren od strane Svjetske banke; "Priru~nici FM" zna~i Priru~nik za finansijski menad`ment Federacije i Priru~nik za finansijski menad`ment RS, oba zajedno. 

14. "Smjernice za lokalne inicijative za o~uvanje biolo{ke raznolikosti" odnosi se na sveobuhvatne smjernice koje su pripremile Federacija i RS 4. aprila 2008. godine, a koje su zadovoljavaju}e za Svjetsku banku, koje utvr|uju jasne i transparentne kriterijume i procedure za podno{enje grantova u okviru Programa grantova za lokalne inicijative, uklju~uju}i kriterijume za odobrenja od strane PMU Federacije i PMU RS, kako odgovara, isplatu sredstava i monitoring kori{tenja i uticaja sredstava vezano za ciljeve Projekta, sa svim povremenim izmjenama uz prethodno pismeno odobrenje Svjetske banke. 

15. "Sporazum o grantu za lokalne inicijative" je sporazum sa~injen izme|u Entiteta i Korisnika, naveden u Dijelu D.2 Odjeljka I Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

16. "Program grantova za lokalne inicijative" ozna~ava konkurentski program za grantove odobrene ili predlo`ene za Korisnike u skladu sa kriterijumima podobnosti i procedurama datim u Smjernicama za lokalne inicijative u o~uvanju biolo{ke raznolikosti za pod-projekte koji poma`e napore za o~uvanje koje ula`u lokalne zainteresirane strane, promovira unaprije|eno upravljanje prirodnim resursima i stvara ekonomsku korist za lokalne zajednice uklju~ene u upravljanje za{ti}enim podru~jima. 

17. "MOFTER" je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Primatelja i odnosi se na svakog njegovog nasljednika ili nasljednike. 

18. "Operativni tro{kovi" zna~i razumni i neophodni rashodi vezani za rad PGC-a, PMU Federacije i PMU RS, uklju~uju}i rashode vezane za implementaciju, upravljanje, koordinaciju, monitoring i evaluaciju na Projektu, odobreni od strane Svjetske banke na osnovu bud`eta prihvatljivih za Svjetsku banku, koji nisu nastali van Projekta i uklju~uju, izme|u ostalog, tro{kove: (i) odr`avanje i rad opreme i vozila nabavljenih ili kori{tenih za upravljanje Projektom; (ii) plate ispla}ene osoblju anga`iranom za potrebe Projekta, plate ostalih uposlenika izuzev dr`avnih slu`benika; (iii) putne tro{kove i dnevnice; (iv) potro{ni kancelarijski materijal; (v) komunikacija, {tampanje i izdavanje; (vi) tro{kove prevoda i interpretacije; (vii) bankarske provizije; i ostalo. 

19. "PAs" zna~i za{ti}ena podru~ja a "PA" zna~i jedno takvo podru~je. 

20. "Smjernice za nabavke" ozna~avaju "Smjernice: Nabavke iz IBRD zajmova i IDA kredita" koje je objavila Banka u maju 2004. godine. 

21. "Plan nabavke" ozna~ava plan nabavke Primatelja u okviru Projekta, datiran 9. aprila 2008. godine, i naveden u stavu 1.16 Smjernica za nabavke i stavu 1.24 Smjernica za konsultante, i koji }e se povremeno a`urirati u skladu sa odredbama re~enih stavova. 

22. "Projektni sporazum" ozna~ava bilo Projektni sporazum za Federaciju bilo Projektni sporazum za RS (kako su nadalje definirani), ve} prema slu~aju, a "Projektni sporazumi" ozna~ava oba Projektna sporazuma zajedno. 

23. "PGC" zna~i Dr`avni komitet za usmjeravanje projekta koji se sastoji od pod-komiteta za biolo{ku raznolikost, zajedno sa odgovornim organom za GEF iz MOFTER-a, rukovodioca projekta iz PMU RS, rukovodioca projekta iz PMU Federacije, i jo{ najmanje {est predstavnika iz lokalnih vlada, privatnog sektora i nevladinih organizacija. 

24. "Republika Srpska" ili "RS" ozna~ava Republiku Srpsku, koja predstavlja sastavni dio Primatelja, i odnosi se na svakog njenog nasljednika odnosno nasljednike. 

25. "MOA RS" je Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Republike Srpske, i odnosi se na svakog njegovog nasljednika odnosno nasljednike. 

26. "MSPCEE RS" je Ministarstvo prostornog ure|enja, gra|evinarstva i ekologije Republike Srpske, i odnosi se na svakog njegovog nasljednika odnosno nasljednike. 

27. "PMU RS " je Sektor za koordinaciju i razvijanje Projekta formiran u okviru MSPCEE-a RS, naveden u Rasporedu za Sporazum o projektu za RS i sastoji se od sljede}eg osoblja, ~ije kvalifikacije i poslovi i zadaci moraju biti zadovoljavaju}i za Svjetsku banku: (i) Rukovodilac projekta, (ii) Rukovodilac finansija, i (iii) Stru~njak za nabavku. 

28. "Projektni sporazum za RS" je sporazum izme|u Svjetske banke, s jedne strane i RS, s druge strane, koji je istog datuma kao ovaj dokument, sa svim povremenim izmjenama, i taj termin uklju~uje sve rasporede i sporazume uz Projektni sporazum za RS. 

29. "Supsidijarni sporazum o grantu za RS" je sporazum koji se sklapa izme|u Primatelja i RS, naveden u Dijelu I.C Rasporeda 2 ovog Sporazuma, sa svim povremenim izmjenama uz prethodnu pismenu saglasnost Svjetske banke, i taj termin uklju~uje sve rasporede i sporazume uz Supsidijarni sporazum o grantu za RS. 

30. "Upravni odbor za odr`ivi razvoj okoli{a" je Upravni odbor za odr`ivi razvoj okoli{a Bosne i Hercegovine formiran odlukom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine 16. maja 2002. godine. 

31. "Pod-odbor za biolo{ku raznolikost" je Pod-odbor za biolo{ku raznolikost, formiran na drugom zasjedanju Upravnog odbora za odr`ivi razvoj okoli{a, 13. novembra 2002. godine. 

32. "Supsidijarni sporazum o grantu" zna~i Supsidijarni sporazum o grantu za Federaciju ili Supsidijarni sporazum o grantu za RS, ve} prema slu~aju; a termin "Supsidijarni sporazumi o grantu" zna~i zajedno navedeni sporazumi. 

33. "Obuka" zna~i tro{kovi koje odobri Svjetska banka na osnovu bud`eta i planova koje pripreme PMU Federacije, odnosno PMU RS, koji se godi{nje revidiraju i koji su zadovoljavaju}i za Svjetsku banku, a koji nastanu u vezi sa Projektom vezano za obuku, radionice, seminare, konferencije i nau~na putovanja, uklju~uju}i putne tro{kove i dnevnice za trenere i polaznike, te za ostale aktivnosti obuke i rashode o kojima se povremeno dogovori sa Svjetskom bankom. 

^lan 3. 

Ova Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja. 


Broj 01-011-1031-26/09
8. aprila 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Neboj{a Radmanovi},  s. r. Temeljem ~lanka V. 3. (d) Ustava Bosne i Hercegovine i suglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 321/09 od 26. o`ujka 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine je na 55. sjednici, odr`anoj 8. travnja 2009. godine, donijelo 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O GRANTU GLOBALNOG FONDA ZA OKOLI[ IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK, KAO AGENCIJE ZA IMPLEMENTACIJU SREDSTAVA GLOBALNOG FONDA ZA OKOLI[
PROJEKT [UMSKIH I PLANINSKIH ZA[TI]ENIH PODRU^JA 

^lanak 1. 

Ratificira se Sporazum o grantu Globalnog fonda za okoli{ izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne banke za obnovu i razvitak, kao Agencije za implementaciju sredstava Globalnog fonda za okoli{ - Projekt {umskih i planinskih podru~ja, potpisan u Sarajevu 18. prosinca 2008. godine na engleskom jeziku. 

^lanak 2. 

Tekst Sporazuma u prijevodu glasi: 

GEF TRUST FUND GRANT BROJ TF091919 

SPORAZUM O GRANTU 

GLOBALNOG FONDA ZA OKOLI[ (PROJEKT [UMSKIH I PLANINSKIH ZA[TI]ENIH PODRU^JA) IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK, KAO AGENCIJE ZA IMPLEMENTACIJU SREDSTAVA  GLOBALNOG FONDA ZA OKOLI[ 

Potpisan 18. prosinca 2008. godine 

SPORAZUM sklopljen na dan 18. prosinca 2008. godine, izme|u: 

BOSNE I HERCEGOVINE ("Primatelj") i ME\UNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK ("Svjetska banka") kao Agencije za implementaciju sredstava Globalnog fonda za okoli{ ("GEF"). 

Primatelj i Svjetska banka se ovdje dogovaraju o sljede}em: 

^lanak I 

Op}i uvjeti; definicije 

1.01. Op}i uvjeti za grantove koje dodjeljuje Svjetska banka iz razli~itih fondova, datirani 20. srpnja 2006. godine ("Standardni uvjeti") predstavljaju sastavni dio ovog Sporazuma. 

1.02. Osim kada kontekst iziskuje druga~ije, termini koji su u ovom Sporazumu pisani velikim po~etnim slovom isvibnju zna~enja koja su im dodijeljena u Op}im uvjetima odnosno Dodatku uz ovaj Sporazum. 

^lanak II 

Projekt 

2.01. Primatelj iskazuje svoju obvezu prema ciljevima Projekta opisanim u Rasporedu 1 ovog Sporazuma ("Projekt"). U tom smislu, Primatelj }e: 

(a) pobrinuti se da Federacija sprovede Dio 1 Projekta putem PMU Federacije uz podr{ku MOA Federacije kada bude potrebno; i 

(b) pobrinuti se da RS sprovede Dio 2 Projekta putem PMU RS uz podr{ku MOA RS kada bude potrebno; 

u sukladnosti sa odredbama ~lanka II Op}ih uvjeta i sporazuma koji }e nositi isti datum kao i ovaj Sporazum a sa~injenih izme|u Svjetske banke i Federacije ("Sporazum o Projektu za Federaciju"); i izme|u Svjetske banke i RS ("Sporazum o Projektu za RS"), sa svim mogu}im povremenim izmjenama. 

2.02. Bez ograni~enja glede odredbi Odjeljka 2.01 ovog Sporazuma, i osim ako se Primatelj i Svjetska banka ne dogovore druga~ije, Primatelj }e se pobrinuti da se Projekt provodi u sukladnosti sa odredbama Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

^lanak III 

Grant 

3.01. Svjetska banka se sla`e da odobri Primatelju, pod uvjetima i u rokovima navedenim ili na koje se poziva u ovom Sporazumu, grant u iznosu koji je jednak iznosu od tri milijuna ~etiri stotine tisu}a ameri~kih dolara (3.400.000 USD) radi pomo}i u financiranju Projekta. 

3.02. Primatelj mo`e povla~iti sredstva granta u sukladnosti s Odjeljkom IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

^lanak IV 

Dodatni pravni lijekovi 

4.01. Dodatni razlozi za Suspenziju navedeni u Odjeljku 4.02(i) Standardnih uvjeta obuhvataju sljede}e: 

(a) Ako Primatelj preduzme ili dozvoli bilo kakvu radnju koja bi sprije~ila ili omela Federaciju ili RS da izvr{e svoje obveze iz Sporazuma o Projektu za Federaciju, odnosno Sporazuma o Projektu za RS.; i 

(b) Federacija ili RS ne ispune neku od svojih obveza iz Sporazuma o Projektu za Federaciju, odnosno Sporazuma o Projektu za RS; 

(c) IBRD ili IDA objave da Federacija ili RS nisu kvalificirane da im se dodijeli ugovor kojeg financira IBRD ili IDA; 

(d) Kao rezultat doga|aja koji su se desili nakon datuma ovog Sporazuma, pojavi se izvanredna situacija koja u~ini malo vjerojatnim da }e Federacija ili RS biti u stanju izvr{iti svoje obveze prema Sporazumu o projektu za Federaciju, odnosno Sporazumu o projektu za RS; i 

(e) Svjetska banka odlu~i nakon Datuma stupanja na snagu navedenog u Odjeljku 5.03 ovog Sporazuma da se prije tog datuma ali nakon datuma potpisivanja ovog Sporazuma pojavi doga|aj koji bi naveo Svjetsku banku da suspendira pravo Primatelja da vr{i povla~enja sa Ra~una granta da je ovaj Sporazum bio na snazi na dan de{avanja tog doga|aja. 

^lanak V 

Efektivnost; raskid 

5.01. Ovaj Sporazum ne}e biti punova`an dok se Svjetskoj banci ne po{alju zadovoljavaju}i dokazi da su ispunjeni dolje navedeni uvjeti: 

(a) Potpisivanje i izvr{enje ovog Sporazuma u ime Primatelja i Sporazuma o Projektu u ime Entiteta navedenog u stavu (b) ovog Odjeljka 5.01 su valjano odobreni ili ratificirani kroz sve potrebne radnje od strane vlade; 

(b) Sporazum o Projektu je potpisan u ime Svjetske banke i jednog Entiteta, u rokovima i pod uvjetima koji su odgovaraju}i za Svjetsku banku; i 

(c) Za Entitet naveden u stavu (b) ovog Odjeljka 5.01, potpisan je Supsidijarni sporazum o grantu u ime Primatelja i datog entiteta, u rokovima i pod uvjetima koji su zadovoljavaju}i za Svjetsku banku. 

5.02. Kao dio dokaza koje je potrebno poslati Svjetskoj banci u sukladnosti s Odjeljcima 5.01 (a), (b) i (c) treba joj tako|er poslati mi{ljenje ili mi{ljenja koji su zadovoljavaju}i za Svjetsku banku pravnika koji zadovoljava Svjetsku banku ili, ukoliko to zatra`i Svjetska banka, potvrdu koja zadovoljava Svjetsku banku a izdalo je kompetentno slu`beno lice Primatelja, a koja }e pokazati sljede}e: 

(a) u ime Primatelja, da je ovaj Sporazum valjano odobren ili ratificiran, potpisan i proveden u njegovo ime i da je zakonski obvezuju}i u sukladnosti sa svojim odredbama; 

(b) u ime Entiteta navedenog u Odjeljku 5.01 (b), da je Sporazum o Projektu propisno odobren ili ratificiran, potpisan i proveden u njegovo ime i da je zakonski obvezuju}i za njega u sukladnosti sa svojim odredbama; i 

(c) Supsidijarni sporazum o grantu naveden u Odjeljku 5.01 (c) je propisno odobren odnosno ratificiran od strane Primatelja i odgovaraju}eg Entiteta, i zakonski je obvezuju}i za svaku navedenu stranu u sukladnosti sa svojim odredbama. 

5.03. Osim u slu~aju da se Primatelj i Svjetska banka dogovore druga~ije, ovaj Sporazum stupa na snagu na dan kada Svjetska banka po{alje Primatelju obavijest da prihvata dokaze potrebne u sukladnosti s Odjeljkom 5.01 ("Datum stupanja na snagu"). Ako se, prije Datuma stupanja na snagu, pojavi neki doga|aj koji bi naveo Svjetsku banku da suspendira pravo Primatelja da vr{i povla~enja sa Ra~una granta da je ovaj Sporazum bio punova`an, Svjetska banka mo`e odgoditi slanje obavijesti navedenog u ovom Odjeljku sve dok takav doga|aj (ili doga|aji) ne nestane odnosno ne nestanu. 

5.04 Ovaj Sporazum i sve obveze strana koje iz njega proizilaze bit }e zavr{en ako nije stupio na snagu u roku od stotinu i dvadeset (120) dana nakon datuma ovog Sporazuma, osim u slu~aju da Svjetska banka, nakon razmatranja razloga ka{njenja, ne ustanovi novi datum u smislu ovog Odjeljka. Svjetska banka }e odmah obavijestiti Primatelja o tom kasnijem datumu. 

^lanak VI 

Predstavnik Primatelja; adrese 

6.01. Predstavnik Primatelja naveden u Odjeljku 7.02 Standardnih uvjeta je ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine. 

6.02. Adresa Primatelja navedena u Odjeljku 7.01 Standardnih uvjeta je: 

Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine 

Trg BiH 1 

71000 Sarajevo 

Bosna i Hercegovina 

Faksimil: 

(387-33) 202-930 

6.03. Adresa Svjetske banke navedena u Odjeljku 7.01 Standardnih uvjeta je: 

International Bank for Reconstruction and Development 

1818 H Street, N.W. 

Washington, D.C. 20433 

United States of America 

Cable address:    Telex:    Faksimil: 

INDEVAS    248423 (MCI) ili    1-202-477-6391 

Washington, D.C.    64145 (MCI) 

DOGOVORENO u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, na dan i godinu kako je navedeno na po~etku. 


Za Bosnu i Hercegovinu
Ovla{teni predstavnik
Dragan Vranki} 


Me|unarodna banka za rekonstrukciju i razvitak kao Agencija za implementaciju sredstava Globalnog fonda za okoli{
Ovla{teni predstavnik
Marco Mantovanelli 

RASPORED 1 

Opis projekta 

Zadatak ovog Projekta je da oja~a institucionalne i tehni~ke kapacitete za odr`ivo upravljanje za{ti}enim podru~jima i prirodnim resursima, te {irenje mre`e za{ti}enih {umskih i planinskih podru~ja (PA). 

Projekt se sastoji od slijede}ih dijelova: 

Dio 1: Federacija Bosne i Hercegovine 

A. Razvitak za{ti}enih podru~ja 

1. Pravljenje i sprovo|enje planova upravljanja novim nacionalnim parkovima na podru~ju rijeke Une i drugim takvim podru~jima kao {to su planinski kompleksi Igman-Bjela{nica-Treskavica-Viso~ica i Prenj-^vrsnica-^abulja-Vran, i studije izvodljivosti za nova za{ti}ena podru~ja, uklju~uju}i Prenj-^vrsnica-^abulja-Vran. 

2. Unaprije|enje sustava nadzora i ocjene koji se koriste u ekolo{kom ocjenjivanju i upravljanju za{ti}enim podru~jima. 

3. Unaprije|enje kapaciteta za{ti}enih podru~ja. 

B. Ja~anje kapaciteta za o~uvanje biolo{kih raznolikosti 

1. Ja~anje kapaciteta nadle`nih institucija za upravljanje za{ti}enim podru~jima. 

2. Podr{ka sprovo|enju terenskog programa podizanja svijesti i podr{ka o~uvanju biolo{kih raznolikosti i mre`e za{ti}enih podru~ja. 

3. Ja~anje kapaciteta za upravljanje projektom za PMU Federacije i PGC, uklju~uju}i nabavu, pla}anje, financijsko upravljanje i monitoring i evaluaciju projekta. 

C. Lokalne inicijative za o~uvanje biolo{ke raznolikosti 

Odobravanje grantova u okviru Programa dodjele grantova za lokalne inicijative za promociju upravljanja prirodnim resursima i stvaranje ekonomske koristi za lokalne zajednice koje su uklju~ene u upravljanje za{ti}enim podru~jima. 

Dio 2: Republika Srpska 

A. Razvitak za{ti}enih podru~ja 

1. Pravljenje i sprovo|enje planova upravljanja postoje}im nacionalnim parkovima Sutjeska i Kozara te {umskim rezervatima Janj i Lom, i studije izvodljivosti za {irenje za{ti}enih podru~ja (PA). 

2. Unaprije|enje sustava nadzora i ocjene koji se koriste u ekolo{kom ocjenjivanju i upravljanju za{ti}enim podru~jima. 

3. Unaprije|enje kapaciteta za{ti}enih podru~ja. 

B. Ja~anje kapaciteta za o~uvanje biolo{kih raznolikosti 

1. Ja~anje kapaciteta nadle`nih institucija za upravljanje za{ti}enim podru~jima. 

2. Podr{ka sprovo|enju programa podizanja svijesti i podr{ka o~uvanju biolo{kih raznolikosti i mre`e za{ti}enih podru~ja. 

3. Ja~anje kapaciteta za upravljanje projektom za PMU RS i PGC, uklju~uju}i nabavu, pla}anje, financijsko upravljanje i monitoring i evaluaciju projekta. 

C. Lokalne inicijative za o~uvanje biolo{ke raznolikosti 

Odobravanje grantova u okviru Programa dodjele grantova za lokalne inicijative za promociju upravljanja prirodnim resursima i stvaranje ekonomske koristi za lokalne zajednice koje su uklju~ene u upravljanje za{ti}enim podru~jima. 

RASPORED 2 

Izvr{enje projekta 

Odjeljak I. Institucionalni i ostali aran`mani realizacije 

A. Institucionalni aran`mani 

Primatelj }e se pobrinuti da Entiteti izvr{e Projekt u sukladnosti sa slijede}im institucionalnim aran`manima: 

1. PGC je odgovoran za ukupni projekt i usmjeravanje politike djelovanja te za osiguranje bliske suradnje izme|u svih nadle`nih odgovornih organa vlade. 

2. MET Federacije, putem PMU Federacije odgovoran je za realizaciju, nabavu, financijsko upravljanje i upravljanje ekolo{kim aktivnostima za Dio 1 Projekta, uz podr{ku MOA Federacije, po potrebi. 

5. MSPCEE RS, putem PMU RS odgovoran je za realizaciju, nabavu, financijsko upravljanje i upravljanje ekolo{kim aktivnostima za Dio 2 Projekta, uz podr{ku MOA RS, po potrebi. 

B. Odredbe o realizaciji 

1. Primatelj }e najkasnije u roku od jednog (1) mjeseca nakon Datuma stupanja na snagu imenovati i pobrinuti se da i Entiteti imenuju predstavnike lokalnih vlada, privatnog sektora i nevladinih organizacija za PGC. 

2. Primatelj }e podr`avati i pobrinut }e se da Entiteti zajedni~ki podr`avaju PGC cijelo vrijeme sprovo|enja Projekta, sa resursima zadovoljavaju}im za Svjetsku banku. 

3. Primatelj }e podr`avati i pobrinut }e se da Entiteti zajedni~ki podr`avaju PMU Federacije i PMU RS, cijelo vrijeme sprovo|enja Projekta, sa opisom poslova i zadataka i sa resursima zadovoljavaju}im za Svjetsku banku, te sa kompetentnim osobljem u odgovaraju}em broju. 

4. Primatelj }e najkasnije u roku od jednog (1) mjeseca nakon Datuma stupanja na snagu osigurati da RS, putem PMU RS, imenuje slu`benika za financijsko upravljanje i stru~njaka za nabavu ~ije su kvalifikacije i opis poslova i zadataka zadovoljavaju}i za Svjetsku banku. 

5. Najkasnije u roku od tri (3) mjeseca nakon Datuma stupanja na snagu, Primatelj }e osigurati da Federacija i RS postave ~lana osoblja koji }e koordinirati aktivnosti nadzora i ocjene glede za{ti}enih podru~ja kao i sa drugim vladinim agencijama. 

6. Primatelj }e se pobrinuti da Entiteti, putem PMU Federacije i PMU RS, prema datom slu~aju: 

(a) poduzmu sve mjere da blagovremeno izvr{e svoje obveze koje proizilaze iz EMP, Priru~nika za FM, Okvir za proces restrikcije pristupa i Smjernicama za lokalne inicijative za o~uvanje biolo{ke raznolikosti u sukladnosti s odgovaraju}im odredbama, i da primijene i sprovedu, prema slu~aju, radnje, kriterije, politike, procedure i aran`mane utvr|ene u navedenim dokumentima: i 

(b) ne mijenjaju ili se odreknu, ili dozvole da se mijenjaju ili da se odrekne EMP-a, Priru~nika za FM, Okvira za proces restrikcije pristupa i Smjernica za lokalne inicijative za o~uvanje biolo{ke raznolikosti ili bilo kojih odredbi nekog od njih, osim uz prethodno pismeno odobrenje Svjetske banke. 

7. Primatelj }e osigurati da Federacija i RS obezbijede doma}e bud`ete za financiranje projekata koji se odnose na za{ti}ena podru~ja i za PMU Federacije i PMU RS, ve} prema slu~aju, na razini koja zadovoljava Svjetsku banku. 

8. Primatelj }e se pobrinuti da Entiteti, putem PMU Federacije i PMU RS, ve} prema slu~aju, primjenjuju mehanizam pra}enja efikasnosti upravljanja za{ti}enim podru~jima za projekte koji se odnose na za{ti}ena podru~ja u sukladnosti s aran`manima s kojima se slo`ila Svjetska banka. 

C. Supsidijarni sporazumi 

1. Kako bi omogu}io realizaciju i financiranje Dijela 1 Projekta, Primatelj }e proslijediti dio sredstava granta Federaciji prema supsidijarnom sporazumu o grantu izme|u Primatelja i Federacije ("Supsidijarni sporazum o grantu za Federaciju") u rokovima i pod uvjetima koje odobri Svjetska banka, a koji }e sadr`avati sljede}e: Primatelj }e proslijediti Federaciji u vidu pod-granta, u razli~itim valutama, iznos jednak iznosu od jedan milijun sedam stotina tisu}a ameri~kih dolara (1.700.000 USD) iz iznosa Granta alociranog za kategorije 1 i 2 koje su navedene u tabeli u Dijelu A.2, Odjeljak IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma; 

2. Kako bi omogu}io realizaciju i financiranje Dijela 2 Projekta, Primatelj }e proslijediti dio sredstava granta RS prema supsidijarnom sporazumu o grantu izme|u Primatelja i RS ("Supsidijarni sporazum o grantu za RS") u rokovima i pod uvjetima koje odobri Svjetska banka, a koji }e sadr`avati sljede}e: Primatelj }e proslijediti Federaciji u vidu pod-granta, u razli~itim valutama, iznos jednak iznosu od jedan milijun sedam stotina tisu}a ameri~kih dolara (1.700.000 USD) iz iznosa Granta alociranog za kategorije 3 i 4 koje su navedene u tabeli u Dijelu A.2, Odjeljak IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma; 

3. Primatelj }e ostvarivati svoja prava iz Supsidijarnog sporazuma o grantu na takav na~in da {titi interese Primatelja i Svjetske banke i da ispuni svrhe Granta. Osim kada Svjetska banka druga~ije odobri, Primatelj ne}e dodjeljivati, mijenjati, ukidati ili odricati se Supsidijarnog sporazuma o grantu odnosno bilo koje njegove odredbe. 

D. Pod-projekti 

1. Za potrebe Dijelova 1C i 2C Projekta, Primatelj }e se pobrinuti da Entiteti proslijede grantove u okviru Programa grantova za lokalne inicijative Korisnicima u sukladnosti sa kriterijumima podobnosti i procedurama navedenim u Vodi~u za Lokalne inicijative za o~uvanje biolo{ke raznolikosti, a koji su prihvatljivi za Svjetsku banku. Ovo uklju~uje sljede}e: grantovi u okviru Programa grantova za lokalne inicijative bit }e odabrani, procijenjeni, sprovedeni i ocijenjeni u sukladnosti sa principima i procedurama utvr|enim u Vodi~u za lokalne inicijative za o~uvanje biolo{ke raznolikosti, Vodi~u za nabavu, Priru~niku za FM, EMP, i Okviru za proces restrikcije pristupa. 

2. Primatelj }e se pobrinuti da Entiteti daju grantove u okviru Sporazuma o grantu za lokalne inicijative sklopljenim sa odre|enim Korisnikom pod uvjetima i prema odredbama koje odobri Svjetska banka, a {to }e uklju~ivati sljede}e: 

(a) korisnici grantova u okviru Programa grantova za lokalne inicijative u~estvovat }e sa najmanje dvadeset procenata (20%) ukupnog prora~una pod-projekta u gotovini ili u naturi u financiranju tog pod-projekta; i 

(b) Primatelj }e imati, i pobrinut }e se da i Entiteti, isvibnju adekvatna prava da {tite svoje interese i interese Svjetske banke, uklju~uju}i i pravo da: 

(i) suspendiraju ili prekinu pravo Korisnika da koristi sredstva iz granta iz Programa grantova za lokalne inicijative, ili povrate cijela sredstva ili dijela iznosa granta koji je dat iz Programa grantova za lokalne inicijative, ako Korisnik ne izvr{i neku od svojih obveza iz Sporazuma o grantu za lokalne inicijative; i 

(ii) zahtijevati od svakog Korisnika da: (A) izvr{ava svoje obveze iz Sporazuma o grantu za lokalne inicijative sa du`nom marljivo{}u i efikasno{}u te u sukladnosti sa zdravim tehni~kim, ekonomskim, financijskim, upravlja~kim, dru{tvenim standardima i standardima okoli{a koji su zadovoljavaju}i za Svjetsku banku, uklju~uju}i i uskla|enost sa EMP i Okvirom procesa za restrikciju pristupa; (B) obezbijediti, {to je br`e mogu}e, resurse potrebne u tu svrhu; (C) nabaviti robu, radove i usluge koji se financiraju prema Sporazumu o grantu za lokalne inicijative u sukladnosti s odredbama Sporazuma i Smjernicama za nabavu; (D) odr`avati politiku i procedure koje su adekvatne da mu omogu}e da u sukladnosti sa pokazateljima koji su prihvatljivi za Svjetsku banku vr{i monitoring i evaluaciju napredovanja pod-projekta i postizanje zadatih ciljeva; (E) (1) odr`ava sustav financijskog upravljanja i priprema financijska izvije{}a u sukladnosti sa konzistentno primjenjivanim knjigovodstvenim standardima koji su prihvatljivi za Svjetsku banku, sve na na~in koji pokazuje radnje, sredstva i tro{kove glede pod-projekta; i (2) na zahtjev Svjetske banke ili Primatelja dati ta financijska izvije{}a na reviziju od strane nezavisnog revizora prihvaljivog za Svjetsku banku, koji }e reviziju obaviti u sukladnosti sa konzistentno primijenjenim knjigovodstvenim standardima koji su prihvatljivi za Svjetsku banku te svoja izvije{}a odmah uputiti Primatelju i Svjetskoj banci; (F) omogu}iti Primatelju i Svjetskoj banci da vr{e inspekciju pod-projekta, aktivnosti vezanih za njega kao i svih evidencija i dokumenata; i (G) pripremiti i poslati Primatelju i Svjetskoj banci sve one informacije koje Primatelj ili Svjetska banka razumno zatra`e vezano za prethodno navedeno. 

3. Primatelj }e se potruditi da Entiteti ostvaruju svoja prava iz svakog Sporazuma o grantu za lokalne inicijative na takav na~in da {tite interese Primatelja i Svjetske banke i da ispune svrhe Granta. Osim kada Svjetska banka druga~ije odobri, Primatelj ne}e dodjeljivati, mijenjati, ukidati ili odricati se Sporazuma o grantu za lokalne inicijative odnosno bilo koje njegove odredbe. 

Odjeljak II. Monitoring, izvje{tavanje i evaluacija Projekta 

A. Izvje{}a Projekta; Zavr{no izvije{}e 

1. Primatelj }e se potruditi da Entiteti, putem PMU Federacije i PMU RS, vr{e monitoring i evaluaciju napredovanja Projekta i pripreme Izvije{}a o projektu u sukladnosti sa odredbama Odjeljka 2.06 Standardnih uvjeta i na temelju pokazatelja dogovorenih sa Svjetskom bankom. Svako Projektno izvije{}e }e obuhva}ati period od jednog (1) kalendarskog semestra, i dostavljat }e se Svjetskoj banci najkasnije ~etrdeset i pet (45) dana nakon isteka perioda na koji se izvije{}e odnosi. 

2. Primatelj }e se potruditi da Entiteti, putem PMU Federacije i PMU RS,: 

(a) pripreme prema projektnom zadatku koji je zadovoljavaju}i za Svjetsku banku, i dostave Svjetskoj banci, na ili oko 30. rujna 2010. godine, izvije{}e koje integrira rezultate aktivnosti monitoringa i evaluacije izvr{enih u sukladnosti sa prethodnim stavkom 1, o napretku ostvarenom u realizaciji Projekta tokom razdoblja koje prethodi datumu re~enog izvije{}a i koje sadr`i preporuke mjera kojima }e se osigurati djelotvorno izvr{enje Projekta i ostvarivanje njegovih ciljeva u razdoblju koje uslijedi nakon tog datuma; i 

(b) razmotre sa Svjetskom bankom, do 31. listopada 2010. godine, odnosno nekog drugog kasnijeg datuma kojeg Svjetska banka zatra`i, izvije{}e spomenuto u stavku 1 ovog Odjeljka, i potom poduzmu sve potrebne mjere da osiguraju efikasno okon~anje Projekta i ostvarivanje njegovih ciljeva, na temelju zaklju~aka i preporuka re~enog izvije{}a i mi{ljenja Svjetske banke o tom pitanju. 

(c) Primatelj }e se pobrinuti da Entiteti, putem PMU Federacije i PMU RS, pripreme Zavr{no izvije{}e u sukladnosti sa odredbama Odjeljka 2.06 Standardnih uvjeta. Zavr{no izvije{}e mora se poslati Svjetskoj banci najkasnije {est (6) mjeseci nakon Datuma zatvaranja. 

B. Financijski menad`ment, financijska izvije{}a i revizije 

1. Primatelj }e voditi i pobrinuti se da Entiteti, putem PMU Federacije i PMU RS, tako|er vode sustav financijskog menad`menta u sukladnosti sa odredbama Odjeljka 2.07 Standardnih uvjeta. 

2. Primatelj }e se pobrinuti da svaki Entitet, putem PMU Federacije odnosno PMU RS, pripremi i dostavi Svjetskoj banci najkasnije ~etrdeset i pet (45) dana nakon kraja svakog kalendarskog kvartala, privremena nerevidirana financijska izvije{}a za Projekt koji se odnose na taj kvartal, oblika i sadr`aja koji su zadovoljavaju}i za Svjetsku banku. 

3. Primatelj }e se pobrinuti da Entiteti, putem PMU Federacije odnosno PMU RS, daju Financijska izvije{}a Projekta na reviziju neovisnom revizoru prihvatljivom za Svjetsku banku i ura|enim na na~in koji je prihvatljiv za Svjetsku banku, u sukladnosti sa odredbama Odjeljka 2.07 (b) Standardnih uvjeta. Svaka revizija Financijskih izvije{}a }e obuhva}ati period od jedne (1) fiskalne godine. Revidirana financijska izvije{}a za svako razdoblje }e se dostavljati Svjetskoj banci najkasnije {est (6) mjeseci po isteku tog razdoblja. 

Odjeljak III. Nabava 

A. Op}e odredbe 

1. Smjernice za nabavu i konsultantske usluge. Sve robe, radovi i usluge potrebni za Projekt koji }e se financirati sredstvima Granta nabavljat }e se u sukladnosti sa uvjetima navedenim odnosno spomenutim u; 

(a) Odjeljku I "Smjernica za nabave u okviru zajmova IBRD i kredita IDA" koje je Svjetska banka izdala u svibnju 2004. godine ("Smjernice za nabavu") u slu~aju roba i radova i Odjeljcima I i IV "Smjernice; Selekcija i upo{ljavanje konsultanata kod primatelja zajmova Svjetske banke" koje je Svjetska banka {tampala u svibnju 2004. godine ("Smjernice za anga`iranje konsultanata") u slu~aju usluga konsultanata; i 

(b) odredbama ovog Odjeljka III, koje }e biti razra|ene u planu nabave za Projekt kojeg povremeno priprema i obnavlja Primatelj u sukladnosti sa stavkom 1.16 Smjernica za nabavu i stavkom 1.24 Smjernica za anga`iranje konsultanata ("Plan nabave"). 

2. Definicije. Termini napisani velikim po~etnim slovima koji se koriste u ovom Odjeljku da opi{u odre|ene metode nabave ili pregleda od strane Svjetske banke odre|enih ugovora, odnose se na odgovaraju}u metodu opisanu u Smjernicama za nabave odnosno Smjernicama za konsultante, ve} prema slu~aju. 

B. Odre|ene metode nabave roba i radova 

1. Me|unarodni natje~aj. Osim kad je druga~ije navedeno u stavku 2 dolje, radovi i robe }e se nabavljati u sukladnosti sa ugovorima dodijeljenim na temelju Me|unarodnog natje~aja. 

2. Ostale metode nabava roba i radova. Sljede}e metode nabave, osim Me|unarodnog natje~aja, koje se mogu koristiti za robe i radove za ugovore koji su navedeni u Planu nabave: 

Metoda nabave 

(a) Doma}i natje~aj (National Competitive Bidding), pod uvjetom ispunjavanja sljede}ih dodatnih odredbi: 

(1) Registracija 

(i) Ponude ne}e biti ograni~ene na prethodno registrirane firme; 

(ii) Kada je potrebna registracija, ponu|a~ima }e: (1) biti omogu}eno razumno vrijeme da okon~aju proces registracije; i (2) ne}e im se uskratiti registracija iz razloga koji nisu u svezi s njihovim sposobnostima i resursima da uspje{no realiziraju ugovor, {to }e se verificirati tokom post-kvalifikacije. 

(iii) Stranim ponu|a~ima ne}e biti zabranjeno slanje ponuda. Ukoliko je potrebno obaviti proces registracije, strani ponu|a~, progla{en najpovoljnijim, dobit }e razumnu mogu}nost registracije. 

(2) Ogla{avanje 

Pozivi za dostavljanje ponuda }e se ogla{avati barem u jednim doma}im dnevnim novinama koje se {iroko distribuiraju, i omogu}it }e se najmanje trideset (30) dana za pripremu i podno{enje ponuda. 

(3) Pred-kvalifikacija 

Kada je potrebno izvr{iti pred-kvalifikaciju za velike odnosno kompleksne radove, pozivi za pred-kvalifikaciju }e se ogla{avati u najmanje jednim doma}im dnevnim novinama {iroke distribucije najmanje trideset (30) dana prije roka za podno{enje aplikacija za pred-kvalifikaciju. Minimalno iskustvo, kao i tehni~ki i financijski uvjeti, izri~ito }e se navesti u pred-kvalifikacijskoj dokumentaciji. 

(4) U~e{}e dr`avnih poduze}a 

Dr`avna poduze}a u Bosni i Hercegovini, uklju~uju}i one u Federaciji i Republici Srpskoj, bit }e podobna za u~estvovanje u nu|enju samo ako poka`u da su pravno i financijski autonomni i da posluju u sukladnosti sa privrednim zakonom, i da nisu ovisna agencija ugovornog organa. Dalje, morat }e ispuniti iste uvjete osiguranja ponude i izvr{enja kao i drugi ponu|a~i. 

(5) Ponudbena dokumentacija 

Organi za nabave }e koristiti odgovaraju}e standardne ponudbene dokumente za nabavu roba, radova i usluga, koji su prihvatljivi za Svjetsku banku. 

(6) Otvaranje i evaluacija ponuda 

(i) ponude }e se otvarati javno, neposredno nakon roka za podno{enje ponuda; 

(ii) evaluacija ponuda }e se vr{iti striktno prema kriterijima koji se mogu financijski kvantificirati i koji su navedeni u ponudbenoj dokumentaciji; i 

(iii) ugovori }e se dodjeljivati kvalificiranom ponu|a~u koji je dostavio najpovoljniju, su{tinski zadovoljavaju}u ponudu, i ne}e se voditi pregovori. 

(7) Korekcija cijene 

Ugovori za gra|evinske radove dugog trajanja (du`e od 18 mjeseci) }e sadr`avati odgovaraju}u klauzulu za korekciju cijena. 

(8) Odbijanje ponuda 

(i) Ne}e se odbiti sve ponude i tra`iti nove bez prethodnog pisanog pristanka Svjetske banke. 

(ii) Ako broj primljenih ponuda bude manji od tri, ponovno pozivanje na nu|enje ne}e se obaviti bez prethodne suglasnosti Svjetske banke. 

Koristit }e se Model ponudbene dokumentacije ECA regije (ECA Regional Sample Bidding Documents), modificirane na na~in prihvatljiv za Svjetsku banku. 

(b) Kupovina 

(c) Direktno ugovaranje 

(d) FA metod (Force account-vlastita radna snaga i oprema Zajmoprimca) 


C. Odre|ene metode nabava konsultantskih usluga 

1. Izbor utemeljen na kvaliteti i cijeni. Osim kad je druga~ije predvi|eno u stavku 2 dole, konsultantske usluge }e se nabavljati u sukladnosti sa ugovorima dodijeljenim na temelju Izbora utemeljenog na kvaliteti i cijeni. 

2. Ostale metode nabave konsultantskih usluga. Sljede}e metode nabave, osim Izbora utemeljenog na kvaliteti i cijeni, mogu se koristiti za nabavu konsultantskih usluga za one zadatke koji su navedeni u Planu nabave. 

Metode nabave 

(a) Izbor na temelju kvalifikacije konsultanta 

(b) Izbor prema fiksnom prora~unu 

(c) Izbor po najni`oj cijeni 

(d) Nabave navedene u stavcima 5.2 i 5.3 Smjernica za konsultante za izbor individualnih konsultanata 

(e) Procedure iz jednog izvora za izbor individualnih konsultanata 

D. Pregled Odluka o nabavci od strane Svjetske banke 

Plan nabave }e prikazati one ugovore koji su predmet Prethodnog pregleda od strane Svjetske banke. Svi drugi ugovori }e biti predmetom Naknadnog pregleda od strane Svjetske banke. 

Odjeljak IV. Povla~enje sredstava Granta 

A. Op}e odredbe 

1. Primatelj mo`e povla~iti sredstva Granta u sukladnosti sa odredbama (a) ~lanka III Standardnih uvjeta, (b) ovim Odjeljkom, i (c) drugim dodatnim instrukcijama koje }e Svjetska banka navesti u obavijesti Primatelju (uklju~uju}i "Smjernice Svjetske banke za isplate u okviru Projekata" iz svibnja 2006.godine, i povremeno revidiranim od strane Svjetske banke, i koji su primjenjivi na ovaj Sporazum u sukladnosti sa tim instrukcijama) za financiranje kvalificiranih rashoda kako je navedeno u tabeli u stavku 2 dole. 

2. U narednoj tabeli navedene su kategorije Kvalificiranih tro{kova koje se mogu financirati sredstvima Granta ("Kategorije"), alokacije iznosa Granta na svaku od Kategorija, i procent tro{kova koji }e se financirati za kvalificirane tro{kove u svakoj Kategoriji: 

Kategorija 

Iznos dodijeljenih sredstava (izra`en u USD) 

Procent tro{kova koji }e se financirati  

1. Robe, radovi i konsultantske usluge, obuka i operativni tro{kovi za Dio 1 Projekta 

1.520.000 

100% 

2. Grantovi dati iz Programa grantova za lokalne inicijative u okviru Dijela 1C Projekta 

180.000 

100% 

3. Robe, radovi i konsultantske usluge, obuka i operativni tro{kovi za Dio 2 Projekta 

1.520.000 

100% 

4. Grantovi dati iz Programa grantova za lokalne inicijative u okviru Dijela 2C Projekta 

180.000 

100% 

UKUPAN IZNOS 

3.400.000 

 

B. Uvjeti za povla~enje; Period povla~enja 

1. I pored odredbi Dijela A ovog Odjeljka, ne}e se vr{iti povla~enja: 

(a) za pla}anja izvr{ena prije datuma ovog Sporazuma; osim {to povla~enja do ukupne sume koja ne prelazi 100.000 USD ili ekvivalentni iznos mogu da se vr{e za pla}anja prije ovog datuma ali na dan ili poslije 15. o`ujka 2008. godine, za kvalificirane tro{kove u kategorijama 1 i 3; ili 

(b) za rashode u kategorijama 1 i 2, u tabeli u Dijelu A.2, Odjeljak IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma, ukoliko ne bude: 

(i) potpisan Projektni sporazum izme|u Svjetske banke i Federacije, u sukladnosti sa rokovima i uvjetima zadovoljavaju}im za Svjetsku banku; i 

(ii) potpisan Supsidijarni sporazum o grantu izme|u Primatelja i Federacije, u sukladnosti sa rokovima i uvjetima zadovoljavaju}im za Svjetsku banku; i 

(iii) Svjetskoj banci dostavljeno mi{ljenje koje navodi da su Projektni sporazum i Supsidijarni sporazum propisno autorizirani ili ratificirani od strane Federacije i Primatelja, kako bude slu~aj, i da su zakonski obvezuju}i za njih, u sukladnosti sa svojim odgovaraju}im odredbama; odnosno 

(c) za rashode u kategorijama 3 i 4, u tabeli u Dijelu A.2, Odjeljak IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma, ukoliko ne bude: 

(i) potpisan Projektni sporazum izme|u Svjetske banke i Republike Srpske, u sukladnosti sa rokovima i uvjetima zadovoljavaju}im za Svjetsku banku; i 

(ii) potpisan Supsidijarni sporazum izme|u Primatelja i Republike Srpske, u sukladnosti sa rokovima i uvjetima zadovoljavaju}im za Svjetsku banku; i 

(iii) Svjetskoj banci dostavljeno mi{ljenje koje navodi da su Projektni sporazum za RS i Supsidijarni sporazum propisno autorizirani ili ratificirani od strane RS i Primatelja, kako bude slu~aj, i da su zakonski obvezuju}i za njih, u sukladnosti sa svojim odgovaraju}im odredbama. 

2. Datum zatvaranja naveden u Odjeljku 3.06 (c) Standardnih uvjeta je 30. travanj 2013. godine. 

DODATAK 

Definicije 

1. "Okvir za proces restrikcije pristupa" je dokument pripremljen i odobren od strane Federacije i RS, i objavljen u Sarajevu i Banjoj Luci u lipnju 2007. godine, i daje smjernice za ubla`avanje potencijalnog negativnog utjecaja na stanovni{tvo koje `ivi blizu Za{ti}enih podru~ja u okviru projekta. 

2. "Korisnik" je primatelj granta iz Programa grantova za lokalne inicijative za Dio 1C ili Dio 2C Projekta i uklju~uje primatelje iz privatnog sektora, vladinog sektora i nevladinog sektora; a "Korisnici" su vi{e od jednog Korisnika. 

3. "Kategorija" ozna~ava kategoriju navedenu u tabeli u Odjeljku IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

4. "Smjernice za konsultante" se odnose na "Smjernice: Izbor i anga`iranje konsultanata od strane Primatelja Svjetske banke" koje je Banka objavila u svibnju 2004. godine. 

5. "Entitet" ozna~ava Federaciju Bosne i Hercegovine odnosno Republiku Srpsku (kako su ti termini nadalje definirani), ve} prema slu~aju, a termin "Entiteti" ozna~ava zajedno Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku. 

6. "EMP" je Plan upravljanja okoli{om kojeg su pripremile Federacija i RS u lipnju 2007. godine, koji je zadovoljavaju}i za Svjetsku banku a koji opisuje mjere ubla`avanja utjecaja na okoli{ predvi|enih za investiranje u Projektu, te strane koje su odgovorne za nadzor utjecaja na okoli{ i dru{tvo, sa svim povremenim izmjenama uz prethodno pismeno odobrenje Svjetske banke; 

7. "Federacija" ozna~ava Federaciju Bosne i Hercegovine, koja je sastavni dio Primatelja, i odnosi se na svakog njenog sljednika odnosno sljednike. 

8. "MET Federacije" ozna~ava Ministarstvo okoli{a i turizma Federacije Bosne i Hercegovine, i odnosi se na njegovog sljednika ili sljednike. 

9. "MOA Federacije" ozna~ava Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Federacije Bosne i Hercegovine, i odnosi se na njegovog sljednika ili sljednike. 

10. "PMU Federacije " je Sektor za implementaciju Projekta formiran u okviru MET-a Federacije naveden u Rasporedu za Sporazum o projektu za Federaciju i sastoji se od sljede}eg osoblja, ~ije kvalifikacije i poslovi i zadaci moraju biti zadovoljavaju}i za Svjetsku banku: (i) Rukovodilac projekta, (ii) Rukovodilac financija, i (iii) Stru~njak za nabavu. 

11. "Projektni sporazum za Federaciju" je sporazum izme|u Svjetske banke i Federacije koji je istog datuma kao ovaj dokument, sa svim povremenim izmjenama, i taj termin uklju~uje sve rasporede i sporazume uz Projektni sporazum za Federaciju. 

12. "Supsidijarni sporazum o grantu za Federaciju" je sporazum koji se sklapa izme|u Primatelja i Federacije, naveden u Dijelu 1C Rasporeda 2 uz ovaj Sporazum, sa svim povremenim izmjenama uz prethodnu pismenu suglasnost Svjetske banke, i taj termin uklju~uje sve rasporede i sporazume uz Supsidijarni sporazum o grantu za Federaciju. 

13. "FM Priru~nik" ozna~ava, kakav bude slu~aj, Priru~nik za financijski menad`ment kojeg je pripremila Federacija za Dio 1 Projekta, i Priru~nik za financijski menad`ment kojeg je pripremila RS za Dio 2 Projekta, svaki odobren od strane Svjetske banke; "Priru~nici FM" zna~i Priru~nik za financijski menad`ment Federacije i Priru~nik za financijski menad`ment RS, oba zajedno. 

14. "Smjernice za lokalne inicijative za o~uvanje biolo{ke raznolikosti" odnosi se na sveobuhvatne smjernice koje su pripremile Federacija i RS 4. travnja 2008. godine, a koje su zadovoljavaju}e za Svjetsku banku, koje utvr|uju jasne i transparentne kriterijume i procedure za podno{enje grantova u okviru Programa grantova za lokalne inicijative, uklju~uju}i kriterijume za odobrenja od strane PMU Federacije i PMU RS, kako odgovara, isplatu sredstava i monitoring kori{tenja i utjecaja sredstava glede ciljeva Projekta, sa svim povremenim izmjenama uz prethodno pismeno odobrenje Svjetske banke. 

15. "Sporazum o grantu za lokalne inicijative" je sporazum sa~injen izme|u Entiteta i Korisnika, naveden u Dijelu D.2 Odjeljka I Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

16. "Program grantova za lokalne inicijative" ozna~ava konkurentski program za grantove odobrene ili predlo`ene za Korisnike u sukladnosti sa kriterijumima podobnosti i procedurama datim u Smjernicama za lokalne inicijative u o~uvanju biolo{ke raznolikosti za pod-projekte koji poma`e napore za o~uvanje koje ula`u lokalne zainteresirane strane, promovira unaprije|eno upravljanje prirodnim resursima i stvara ekonomsku korist za lokalne zajednice uklju~ene u upravljanje za{ti}enim podru~jima. 

17. "MOFTER" je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Primatelja i odnosi se na svakog njegovog sljednika ili sljednike. 

18. "Operativni tro{kovi" zna~i razumni i neophodni rashodi vezani za rad PGC-a, PMU Federacije i PMU RS, uklju~uju}i rashode vezane za implementaciju, upravljanje, koordinaciju, monitoring i evaluaciju na Projektu, odobreni od strane Svjetske banke na temelju prora~una prihvatljivih za Svjetsku banku, koji nisu nastali van Projekta i uklju~uju, izme|u ostalog, tro{kove: (i) odr`avanje i rad opreme i vozila nabavljenih ili kori{tenih za upravljanje Projektom; (ii) pla}e ispla}ene osoblju anga`iranom za potrebe Projekta, pla}e ostalih uposlenika izuzev dr`avnih slu`benika; (iii) putne tro{kove i dnevnice; (iv) potro{ni kancelarijski materijal; (v) komunikacija, {tampanje i izdavanje; (vi) tro{kove prevoda i interpretacije; (vii) bankarske provizije; i ostalo. 

19. "PAs" zna~i za{ti}ena podru~ja a "PA" zna~i jedno takvo podru~je. 

20. "Smjernice za nabave" ozna~avaju "Smjernice: Nabave iz IBRD zajmova i IDA kredita" koje je objavila Banka u svibnju 2004. godine. 

21. "Plan nabave" ozna~ava plan nabave Primatelja u okviru Projekta, datiran 9. travnja 2008. godine, i naveden u stavku 1.16 Smjernica za nabave i stavku 1.24 Smjernica za konsultante, i koji }e se povremeno a`urirati u sukladnosti sa odredbama re~enih stavaka. 

22. "Projektni sporazum" ozna~ava bilo Projektni sporazum za Federaciju bilo Projektni sporazum za RS (kako su nadalje definirani), ve} prema slu~aju, a "Projektni sporazumi" ozna~ava oba Projektna sporazuma zajedno. 

23. "PGC" zna~i Dr`avni komitet za usmjeravanje projekta koji se sastoji od pod-komiteta za biolo{ku raznolikost, zajedno sa odgovornim organom za GEF iz MOFTER-a, rukovodioca projekta iz PMU RS, rukovodioca projekta iz PMU Federacije, i jo{ najmanje {est predstavnika iz lokalnih vlada, privatnog sektora i nevladinih organizacija. 

24. "Republika Srpska" ili "RS" ozna~ava Republiku Srpsku, koja predstavlja sastavni dio Primatelja, i odnosi se na svakog njenog sljednika odnosno sljednike. 

25. "MOA RS" je Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Republike Srpske, i odnosi se na svakog njegovog sljednika odnosno sljednike. 

26. "MSPCEE RS" je Ministarstvo prostornog ure|enja, gra|evinarstva i ekologije Republike Srpske, i odnosi se na svakog njegovog sljednika odnosno sljednike. 

27. "PMU RS " je Sektor za koordinaciju i razvijanje Projekta formiran u okviru MSPCEE-a RS, naveden u Rasporedu za Sporazum o projektu za RS i sastoji se od sljede}eg osoblja, ~ije kvalifikacije i poslovi i zadaci moraju biti zadovoljavaju}i za Svjetsku banku: (i) Rukovodilac projekta, (ii) Rukovodilac financija, i (iii) Stru~njak za nabavu. 

28. "Projektni sporazum za RS" je sporazum izme|u Svjetske banke, s jedne strane i RS, s druge strane, koji je istog datuma kao ovaj dokument, sa svim povremenim izmjenama, i taj termin uklju~uje sve rasporede i sporazume uz Projektni sporazum za RS. 

29. "Supsidijarni sporazum o grantu za RS" je sporazum koji se sklapa izme|u Primatelja i RS, naveden u Dijelu I.C Rasporeda 2 ovog Sporazuma, sa svim povremenim izmjenama uz prethodnu pismenu suglasnost Svjetske banke, i taj termin uklju~uje sve rasporede i sporazume uz Supsidijarni sporazum o grantu za RS. 

30. "Upravni odbor za odr`ivi razvitak okoli{a" je Upravni odbor za odr`ivi razvitak okoli{a Bosne i Hercegovine formiran odlukom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine 16. svibnja 2002. godine. 

31. "Pod-odbor za biolo{ku raznolikost" je Pod-odbor za biolo{ku raznolikost, formiran na drugom zasjedanju Upravnog odbora za odr`ivi razvitak okoli{a, 13. studenog 2002. godine. 

32. "Supsidijarni sporazum o grantu" zna~i Supsidijarni sporazum o grantu za Federaciju ili Supsidijarni sporazum o grantu za RS, ve} prema slu~aju; a termin "Supsidijarni sporazumi o grantu" zna~i zajedno navedeni sporazumi. 

33. "Obuka" zna~i tro{kovi koje odobri Svjetska banka na temelju prora~una i planova koje pripreme PMU Federacije, odnosno PMU RS, koji se godi{nje revidiraju i koji su zadovoljavaju}i za Svjetsku banku, a koji nastanu u svezi sa Projektom glede obuke, radionica, seminara, konferencija i nau~nih putovanja, uklju~uju}i putne tro{kove i dnevnice za trenere i polaznike, te ostalih aktivnosti obuke i rashoda o kojima se povremeno dogovori sa Svjetskom bankom. 

^lanak 3. 

Ova Odluka }e biti objavljena u "Slu`benome glasniku BiH" na hrvatskome, srpskom i bosanskom jeziku i stupa na snagu danom objave. 


Broj 01-011-1031-26/09
8. travnja 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Neboj{a Radmanovi},  v. r. 
S A D R @ A J 

PARLAMENTARNA SKUP[TINA
BOSNE I HERCEGOVINE 

35 

Odluka o davawu saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu Globalnog fonda za `ivotnu sredinu izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne banke za obnovu i razvoj, kao Agencije za realizaciju sredstava Globalnog fonda za `ivotnu sredinu - Projekat {umskih i planinskih za{ti}enih podru~ja (srpski jezik) 

Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu Globalnog fonda za okoli{ izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne banke za obnovu i razvoj, kao Agencije za realizaciju sredstava Globalnog fonda za okoli{ - Projekt {umskih i planinskih za{ti}enih podru~ja (bosanski jezik) 

Odluka o davanju suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o dotaciji Globalnog fonda za okoli{ izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne banke za obnovu i razvoj, kao Agencije za realizaciju sredstava Globalnog fonda za okoli{ - Projekt {umskih i planinskih za{ti}enih podru~ja (hrvatski jezik) 

PREDSJEDNI[TVO BOSNE I HERCEGOVINE 

36 

Odluka o ratifikaciji Sporazuma o grantu Globalnog fonda za `ivotnu sredinu izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne banke za obnovu i razvoj, kao Agencije za realizaciju sredstava Globalnog fonda za `ivotnu sredinu - Projekat {umskih i planinskih za{ti}enih podru~ja (srpski jezik) 

Odluka o ratifikaciji Sporazuma o grantu Globalnog fonda za okoli{ izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne banke za obnovu i razvoj, kao Agencije za realizaciju sredstava Globalnog fonda za okoli{ - Projekt {umskih i planinskih za{ti}enih podru~ja (bosanski jezik) 

Odluka o ratifikaciji  Sporazuma o grantu Globalnog fonda za okoli{ izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne banke za obnovu i razvitak, kao Agencije za implementaciju sredstava Globalnog fonda za okoli{ - Projekt {umskih i planinskih za{ti}enih podru~ja (hrvatski jezik) 

15 
Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: sekretar Doma naroda  Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, Magribija 3 - Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Direktor: 554-150 - Pretplata: 554-570, faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Pravna slu`ba: 554-151 - Ra~unovodstvo: 558-440, faks 550-295 - Pretplata se utvr|uje polugodi{we, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA BH 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d.  Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Bawa Luka, filijala Br~ko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d.  BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - [tampa: GIK "OKO" d. d.  Sarajevo - Za {tampariju: Fehim [kaqi} - Reklamacije za neprimqene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997.  godine.  - Identifikacijski broj 4200226120002.  - Porezni broj 01071019.  - PDV broj 200226120002.  Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavawa poreske fakture.
Pretplata  za I polugodi{te 2009.  za "Slu`beni glasnik BiH" i "Me|unarodne ugovore" 120,00 KM, "Slu`bene novine Federacije BiH" 110,00 KM.
Web izdawe: http: //www.sluzbenilist.ba  - godi{wa pretplata 200,00 KM