Godina VIII
Petak, 31. decembra 2004. godine 

Broj/Broj
63 

Godina VIII
Petak, 31. decembra/prosinca 2004. godine
 

ISSN 1512-7508 -    srpski jezik
ISSN 1512-7486 -    bosanski jezik
ISSN 1512-7494 -    hrvatski jezik