Godina VIII
Petak, 31. decembra 2004. godine 

Broj/Broj
63 

Godina VIII
Petak, 31. decembra/prosinca 2004. godine
 


ISSN 1512-7508 -    srpski jezik
ISSN 1512-7486 -    bosanski jezik
ISSN 1512-7494 -    hrvatski jezik

 

VISOKI PREDSTAVNIK
ZA BOSNU I HERCEGOVINU 

487 

Koriste}i se ovla{}ewima koja su Visokom predstavniku data u ~lanu V Aneksa 10. Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik kona~ni autoritet u zemqi u pogledu tuma~ewa gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzev{i u obzir ~lan II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik "poma`e, kada ocijeni da je to neophodno, u rje{avawu svih problema koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora"; 

Pozivaju}i se na stav XI.2 Zakqu~aka Konferencije za implementaciju mira odr`ane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Savjet za implementaciju mira pozdravio namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj kona~ni autoritet u zemqi u vezi sa tuma~ewem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznala`ewu rje{ewa za probleme u skladu sa gore navedenim "dono{ewem obavezuju}ih odluka, kada ocijeni da je to neophodno", o odre|enim pitawima, ukqu~uju}i i (prema podstavu (c) stava XI.2) "mjere kojima se obezbje|uje implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i wenih entiteta"; 

Uvjeren u vitalni zna~aj koji za Bosnu i Hercegovinu ima nastojawe da se oja~a i slijedi vladavina zakona kako bi se stvorila osnova za privredni razvoj i strana ulagawa; 

Uz uva`avawe stava I.2.a Zakqu~aka donesenih na navedenoj konferenciji u Bonu kojim je potvr|eno "da je nepristrasno i nezavisno pravosu|e" od "su{tinskog zna~aja za vladavinu prava i pomirewe u Bosni i Hercegovini", da proces imenovawa sudija i tu`ilaca mora biti zasnovan na sposobnostima, da se mora uspostaviti institucija za edukaciju sudija i tu`ilaca, te da je kontrola pravosudnog sistema element od su{tinskog zna~aja za taj proces; 

Pozivaju}i se na Kominike Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira od 28. 02. 2002. godine, u kojem Upravni odbor podr`ava poo{trenu strategiju reforme pravosu|a Nezavisne pravosudne komisije za 2002/03. godinu, kao i uva`avaju}i, izme|u ostalog, zna~aj uspostavqawa Visokog sudskog savjeta za BiH i reorganizacije sudova, a {to se daqe ponavqa u Kominikeu od 7. 05. 2002. godine; 

Pozdravqaju}i postizawe sporazuma izme|u entiteta o preno{ewu odre|enih odgovornosti koje se odnose na pravosu|e na nivo Bosne i Hercegovine, kojim se omogu}ava uspostavqawe jedinstvenog Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta na nivou Bosne i Hercegovine; 

Imaju}i u vidu da je Zakon o jedinstvenom Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu na nivou Bosne i Hercegovine stupio na snagu 1. 06. 2004. godine i da je neophodno osigurati nesmetanu transformaciju u novoosnovani Savjet, te tako|e garantovati kontinuiran rad, nastavak ~lanstva, kontinuirano prisustvo me|unarodnih ~lanova, geografsku zastupqenost i ravnomjernu nacionalnu zastupqenost i zastupqenost spolova; 

Pozivaju}i se na prethodnu odluku Visokog predstavnika broj 214/04, donesenu 4. 6. 2004. godine, o imenovawu ~lanova i savjetnika Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta Bosne i Hercegovine, objavqene u "Slu`benom glasniku BiH", broj 28/04, prema kojoj mandat gospodina Davida Upchera, kao savjetnika Kancelarije disciplinskog tu`ioca Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta te vr{ioca du`nosti disciplinskog tu`ioca isti~e 31.12.2004. godine; 

Uzimaju}i u obzir da kandidat za funkciju disciplinskog tu`ioca u Kancelariji disciplinskog tu`ioca Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta jo{ uvijek nije imenovan u skladu sa ~lanom 64. Zakona o Sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 25/04); 

Ovim donosim sqede}u 

Frame1 (3)

_TN_LOGO-SBH.JPG

ODLUKU 

KOJOM SE PRODU@AVA MANDAT GOSPODINA DAVIDA UPCHERA NA FUNKCIJI SAVJETNIKA KANCELARIJE DISCIPLINSKOG TU@IOCA 

^lan 1. 

(1)    Ovom odlukom produ`ava se mandat gospodina DAVIDA UPCHERA, advokata iz Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava, kao savjetnika Kancelarije disciplinskog tu`ioca Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta Bosne i Hercegovine (u daqem tekstu: Savjet) do 1.04.2004. godine. 

(2)    Gospodin David Upcher nastavi}e vr{iti du`nost disciplinskog tu`ioca u skladu sa ~lanom 64. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu (u daqem tekstu: Zakon) od 1.01.2005. godine do stupawa na du`nost disciplinskog tu`ioca kojeg imenuje Savjet u skladu sa Zakonom, ali u svakom slu~aju najkasnije do 1.04.2005. godine. 

^lan 2. 

Ova odluka stupa na snagu odmah i bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 307/04
13. decembra 2004. godine
Sarajevo Visoki predstavnik
Paddy Ashdown, s. r. Koriste}i se ovla{tenjima koja su Visokom predstavniku data u ~lanu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik kona~ni autoritet u zemlji u pogledu tuma~enja gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzev{i u obzir ~lan II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik "poma`e, kada ocijeni da je to neophodno, u rje{avanju svih problema koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora"; 

Pozivaju}i se na stav XI.2 Zaklju~aka Konferencije za implementaciju mira odr`ane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vije}e za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj kona~ni autoritet u zemlji u vezi sa tuma~enjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznala`enju rje{enja za probleme u skladu sa gore navedenim "dono{enjem obavezuju}ih odluka, kada ocijeni da je to neophodno", o odre|enim pitanjima, uklju~uju}i i (prema podstavu (c) stava XI.2) "mjere kojima se obezbje|uje implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta"; 

Uvjeren u vitalni zna~aj koji za Bosnu i Hercegovinu ima nastojanje da se oja~a i slijedi vladavina zakona kako bi se stvorila osnova za privredni razvoj i strana ulaganja; 

Uz uva`avanje stava I.2.a Zaklju~aka donesenih na navedenoj konferenciji u Bonu kojim je potvr|eno "da je nepristrasno i nezavisno pravosu|e" od "su{tinskog zna~aja za vladavinu prava i pomirenje u Bosni i Hercegovini", da proces imenovanja sudija i tu`ilaca mora biti zasnovan na sposobnostima, da se mora uspostaviti institucija za edukaciju sudija i tu`ilaca, te da je kontrola pravosudnog sistema element od su{tinskog zna~aja za taj proces; 

Pozivaju}i se na Kominike Upravnog odbora Vije}a za implementaciju mira od 28. 02. 2002. godine, u kojem Upravni odbor podr`ava poo{trenu strategiju reforme pravosu|a Nezavisne pravosudne komisije za 2002/03. godinu, kao i uva`avaju}i, izme|u ostalog, zna~aj uspostavljanja Visokog sudskog vije}a za BiH i reorganizacije sudova, a {to se dalje ponavlja u Kominikeu od 7. 05. 2002. godine; 

Pozdravljaju}i postizanje sporazuma izme|u entiteta o preno{enju odre|enih odgovornosti koje se odnose na pravosu|e na nivo Bosne i Hercegovine, kojim se omogu}ava uspostavljanje jedinstvenog Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a na nivou Bosne i Hercegovine; 

Imaju}i u vidu da je Zakon o jedinstvenom Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u na nivou Bosne i Hercegovine stupio na snagu 1. 06. 2004. godine i da je neophodno osigurati neometanu transformaciju u novoosnovano Vije}e, te tako|e garantovati kontinuiran rad, nastavak ~lanstva, kontinuirano prisustvo me|unarodnih ~lanova, geografsku zastupljenost i ravnomjernu nacionalnu zastupljenost i zastupljenost spolova; 

Pozivaju}i se na prethodnu odluku Visokog predstavnika broj 214/04, donesenu 4.06.2004. godine, o imenovanju ~lanova i savjetnika Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine, objavljene u "Slu`benom glasniku BiH", broj 28/04, prema kojoj mandat gospodina Davida Upchera, kao savjetnika Ureda disciplinskog tu`ioca Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a te vr{ioca du`nosti disciplinskog tu`ioca isti~e 31.12.2004. godine; 

Uzimaju}i u obzir da kandidat za funkciju disciplinskog tu`ioca u Uredu disciplinskog tu`ioca Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a jo{ uvijek nije imenovan u skladu sa ~lanom 64. Zakona o Sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 25/04); 

Ovim donosim slijede}u 

ODLUKU 

KOJOM SE PRODU@AVA MANDAT GOSPODINA DAVIDA UPCHERA NA FUNKCIJI SAVJETNIKA UREDA DISCIPLINSKOG TU@IOCA 

^lan 1. 

(1)    Ovom odlukom produ`ava se mandat gospodina DAVIDA UPCHERA, advokata iz Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, kao savjetnika Ureda disciplinskog tu`ioca Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vije}e), do 1.04.2005. godine. 

(2)    Gospodin David Upcher nastavit }e vr{iti du`nost disciplinskog tu`ioca u skladu sa ~lanom 64. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u (u daljem tekstu: Zakon) od 1.01.2005. godine do stupanja na du`nost disciplinskog tu`ioca kojeg imenuje Vije}e u skladu sa Zakonom, ali u svakom slu~aju najkasnije do 1.04.2005. godine. 

^lan 2. 

Ova odluka stupa na snagu odmah i bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 307/04
13. decembra 2004. godine
Sarajevo Visoki predstavnik
Paddy Ashdown, s. r. Koriste}i se ovlastima koja su Visokom predstavniku data u ~lanku V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, sukladno kojem je Visoki predstavnik kona~ni autoritet u zemlji glede tuma~enja gore nare~enog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebice uzev{i u obzir ~lanak II 1. (d) istog Sporazuma sukladno kojem Visoki predstavnik "poma`e, kada ocijeni da je to neophodno, u rje{avanju svih problema koji se pojave u svezi s provedbom civilnog dijela Mirovnog ugovora"; 

Pozivaju}i se na stavak XI.2 Zaklju~aka Konferencije za provedbu mira odr`ane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vije}e za provedbu mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj kona~ni autoritet u zemlji u svezi s tuma~enjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznala`enju rje{enja za probleme sukladno s gore navedenim "dono{enjem obvezuju}ih odluka, kada ocijeni da je to neophodno", o odre|enim pitanjima, uklju~uju}i i (prema podstavku (c) stavka XI.2) "mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njenih entiteta"; 

Uvjeren u vitalni zna~aj koji za Bosnu i Hercegovinu ima nastojanje da se oja~a i slijedi vladavina zakona kako bi se stvorio temelj za gospodarski razvoj i strana ulaganja; 

Uz uva`avanje stavka I.2.a Zaklju~aka donesenih na navedenoj konferenciji u Bonu kojim je potvr|eno "da je nepristrasno i neovisno pravosu|e" od "su{tinskog zna~aja za vladavinu prava i pomirenje u Bosni i Hercegovini", da proces imenovanja sudaca i tu`itelja mora biti zasnovan na sposobnostima, da se mora uspostaviti institucija za edukaciju sudaca i tu`itelja, te da je kontrola pravosudnog sustava element od su{tinskog zna~aja za taj proces; 

Pozivaju}i se na Kominike Upravnog odbora Vije}a za provedbu mira od 28. 02. 2002. godine, u kojem Upravni odbor daje potporu poo{trenoj strategiji reforme pravosu|a Neovisnog pravosudnog povjerenstva za 2002/03. godinu, kao i uva`avaju}i, izme|u ostalog, zna~aj uspostave Visokog sudskog vije}a za BiH i reorganiziranja sudova, a {to se dalje ponavlja u Kominikeu od 7. 05. 2002. godine; 

Pozdravljaju}i postizanje sporazuma izme|u entiteta o preno{enju odre|enih odgovornosti koje se odnose na pravosu|e na razinu Bosne i Hercegovine, kojim se omogu}ava uspostava jedinstvenog Visokog sudskog i tu`iteljskog vije}a na razini Bosne i Hercegovine; 

Imaju}i u vidu da je Zakon o jedinstvenom Visokom sudskom i tu`iteljskom vije}u na razini Bosne i Hercegovine stupio na snagu 1. 06. 2004. godine i da je neophodno osigurati neometanu pretvorbu u novoosnovano Vije}e, te tako|er garantirati kontinuiran rad, nastavak ~lanstva, kontinuiranu nazo~nost me|unarodnih ~lanova, geografsku zastupljenost i ravnomjernu nacionalnu zastupljenost i zastupljenost spolova; 

Pozivaju}i se na prethodnu odluku Visokog predstavnika broj 214/04, donesenu 4.06.2004. godine, o imenovanju ~lanova i savjetnika Visokog sudskog i tu`iteljskog vije}a Bosne i Hercegovine, objavljene u "Slu`benom glasniku BiH", broj 28/04, sukladno kojoj mandat gospodina Davida Upchera, kao savjetnika Ureda disciplinskog tu`itelja Visokog sudskog i tu`iteljskog vije}a te vr{ioca du`nosti disciplinskog tu`itelja isti~e 31.12.2004. godine; 

Uzimaju}i u obzir da kandidat za funkciju disciplinskog tu`itelja u Uredu disciplinskog tu`itelja Visokog sudskog i tu`iteljskog vije}a jo{ uvijek nije imenovan sukladno ~lanku 64. Zakona o Sudskom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 25/04); 

Ovim donosim slijede}u 

ODLUKU 

KOJOM SE PRODU@AVA MANDAT GOSPODINA DAVIDA UPCHERA NA FUNKCIJI SAVJETNIKA UREDA DISCIPLINSKOG TU@ITELJA 

^lanak 1. 

(1)    Ovom odlukom produ`ava se mandat gospodina DAVIDA UPCHERA, odvjetnika iz Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, kao savjetnika Ureda disciplinskog tu`itelja Visokog sudskog i tu`iteljskog vije}a Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vije}e), do 1.04.2004. godine. 

(2)    Gospodin David Upcher nastavit }e vr{iti du`nost disciplinskog tu`itelja sukladno ~lanku 64. Zakona o Visokom sudskom i tu`iteljskom vije}u (u daljnjem tekstu: Zakon) od 1.01.2005. godine do stupanja na du`nost disciplinskog tu`itelja kojeg imenuje Vije}e sukladno Zakonu, ali u svakom slu~aju najkasnije do 1.04.2005. godine. 

^lanak 2. 

Ova odluka stupa na snagu odmah i bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 307/04
13. prosinca 2004. godine
Sarajevo Visoki predstavnik
Paddy Ashdown, v. r. 


488 

Koriste}i se ovla{}ewima koja su Visokom predstavniku data u ~lanu V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora) Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik kona~ni autoritet u zemqi u pogledu tuma~ewa pomenutog Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora; i posebno uzev{i u obzir ~lan II. 1. (d) gore navedenog Sporazuma, prema kojem Visoki predstavnik "pru`a pomo}, kada to ocijeni neophodnim, u iznala`ewu rje{ewa za sve probleme koji se pojave u vezi sa civilnom implementacijom"; 

Pozivaju}i se na stav XI. 2. Zakqu~aka Konferencije za implementaciju mira odr`ane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Savjet za implementaciju mira pozdravio namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj kona~ni autoritet u zemqi u pogledu tuma~ewa Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora kako bi pomogao u iznala`ewu rje{ewa za probleme, kako je prethodno re~eno, "dono{ewem obavezuju}ih odluka, kada to bude smatrao neophodnim", u vezi sa odre|enim pitawima, ukqu~uju}i [u skladu sa ta~kom (c) ovog stava] i "mjere u svrhu obezbje|ewa implementacije Mirovnog sporazuma na ~itavoj teritoriji Bosne i Hercegovine i wenih entiteta"; 

Pozivaju}i se daqe na ta~ku 12.1. Deklaracije Savjeta za implementaciju mira, koji se sastao u Madridu, 15. i 16. decembra 1998. godine, u kojoj se jasno ka`e da Savjet smatra da uspostavqawe vladavine prava, u koju svi gra|ani imaju povjerewe, predstavqa preduslov za dugotrajni mir i samoodr`ivu ekonomiju koja je u stawu da privu~e i zadr`i strane i doma}e investitore; 

Imaju}i u vidu namjeru Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira iskazanu u februaru 2002. godine da se oja~a vladavina prava u Bosni i Hercegovini izradom i implementacijom novih krivi~nih zakona i ja~awem sudskih i tu`ila~kih institucija u cijeloj Bosni i Hercegovini; 

Imaju}i u vidu da, iako mogu}nost odbijawa svjedo~ewa u sudskom postupku slu`i va`nom strate{kom interesu za{tite porodi~nih veza, na wu se treba pozivati samo u rijetkim slu~ajevima; 

Svjestan ~iwenice da zakon utvr|uje obavezu svih gra|ana da sara|uju u istrazi i krivi~nom gowewu; 

Razmotriv{i i imaju}i na umu sve navedeno, Visoki predstavnik donosi sqede}u 

ODLUKU 

KOJOM SE PROGLA[AVA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVI^NOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE
("Slu`beni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 36/03 i 26/04) 

koji se nalazi u prilogu odluke i ~ini wen sastavni dio. 

Navedeni zakon se objavquje na slu`benoj internet stranici Kancelarije Visokog predstavnika i stupa na snagu odmah kao zakon Bosne i Hercegovine, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uslova. 

Ova odluka stupa na snagu odmah i objavquje se bez odlagawa u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 321/04
16. decembra 2004. godine
Sarajevo Visoki predstavnik
Paddy Ashdown, s. r. 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVI^NOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE 

Zakon o krivi~nom postupku Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 36/03 i 26/04) mijewa se i dopuwava kako slijedi. 

^lan 1. 

U ~lanu 20. (Osnovni pojmovi), iza ta~ke s. dodaje se nova ta~ka t. koja glasi: 

"t)    "Supru`nik" i "vanbra~ni partner" su ona lica koja takav status imaju prema porodi~nom pravu." 

^lan 2. 

U ~lanu 83. (Lica koja mogu odbiti svjedo~ewe) stavu 1., ta~ka b. se mijewa i glasi: 

"b)    roditeq ili dijete, usvojilac ili usvojenik osumwi~enog odnosno optu`enog." 

Ta~ka c. se bri{e. 

^lan 3. 

U ~lanu 293. (Subjekti `albe), stavu 2., rije~i: "srodnik po krvi u pravoj liniji, usvojilac, usvojenik, brat, sestra i hranilac" se zamijewuju rije~ima: "roditeq ili dijete i usvojilac odnosno usvojenik". 

^lan 4. 

Ovaj zakon stupa na snagu odmah i odmah se objavquje u "Slu`benom glasniku BiH". Koriste}i se ovla{tenjima koja su Visokom predstavniku data u ~lanu V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora) Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik kona~ni autoritet u zemlji u pogledu tuma~enja pomenutog Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora; i posebno uzev{i u obzir ~lan II. 1. (d) gore navedenog Sporazuma, prema kojem Visoki predstavnik "pru`a pomo}, kada to ocijeni neophodnim, u iznala`enju rje{enja za sve probleme koji se pojave u vezi sa civilnom implementacijom"; 

Pozivaju}i se na stav XI. 2. Zaklju~aka Konferencije za implementaciju mira odr`ane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vije}e za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj kona~ni autoritet u zemlji u pogledu tuma~enja Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora kako bi pomogao u iznala`enju rje{enja za probleme, kako je prethodno re~eno, "dono{enjem obavezuju}ih odluka, kada to bude smatrao neophodnim", u vezi sa odre|enim pitanjima, uklju~uju}i [u skladu sa ta~kom (c) ovog stava] i "mjere u svrhu osiguranja implementacije Mirovnog sporazuma na ~itavoj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta"; 

Pozivaju}i se dalje na ta~ku 12.1. Deklaracije Vije}a za implementaciju mira, koje se sastalo u Madridu, 15. i 16. decembra 1998. godine, u kojoj se jasno ka`e da Vije}e smatra da uspostavljanje vladavine prava, u koju svi gra|ani imaju povjerenje, predstavlja preduslov za dugotrajni mir i samoodr`ivu ekonomiju koja je u stanju da privu~e i zadr`i strane i doma}e ulaga~e; 

Imaju}i u vidu namjeru Upravnog odbora Vije}a za implementaciju mira iskazanu u februaru 2002. godine da se oja~a vladavina prava u Bosni i Hercegovini izradom i provedbom novih krivi~nih zakona i ja~anjem sudskih i tu`ila~kih institucija u cijeloj Bosni i Hercegovini; 

Imaju}i u vidu da, iako mogu}nost odbijanja svjedo~enja u sudskom postupku slu`i va`nom strate{kom interesu za{tite porodi~nih veza, na nju se treba pozivati samo u rijetkim slu~ajevima; 

Svjestan ~injenice da zakon utvr|uje obavezu svih gra|ana da sara|uju u istrazi i krivi~nom gonjenju; 

Razmotriv{i i imaju}i na umu sve navedeno, Visoki predstavnik donosi sljede}u 

ODLUKU 

KOJOM SE PROGLA[AVA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVI^NOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE
("Slu`beni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 36/03 i 26/04) 

koji se nalazi u prilogu odluke i ~ini njen sastavni dio. 

Navedeni zakon se objavljuje na slu`benoj internet stranici Ureda Visokog predstavnika i stupa na snagu odmah kao zakon Bosne i Hercegovine, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine ne usvoji u odgovaraju}em obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uslova. 

Ova odluka stupa na snagu odmah i objavljuje se bez odlaganja u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 321/04
16. decembra 2004. godine
Sarajevo Visoki predstavnik
Paddy Ashdown, s. r. 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVI^NOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE 

Zakon o krivi~nom postupku Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 36/03 i 26/04) mijenja se i dopunjuje kako slijedi. 

^lan 1. 

U ~lanu 20. (Osnovni pojmovi), iza ta~ke s. dodaje se nova ta~ka t. koja glasi: 

"t)    "Supru`nik" i "vanbra~ni partner" su one osobe koje takav status imaju prema porodi~nom pravu. 

^lan 2. 

U ~lanu 83. (Osobe koje mogu odbiti svjedo~enje) stavu 1., ta~ka b. se mijenja i glasi: 

"b)    roditelj ili dijete, usvojitelj ili usvojenik osumnji~enog odnosno optu`enog." 

Ta~ka c. se bri{e. 

^lan 3. 

U ~lanu 293. (Subjekti `albe), stavu 2., rije~i: "srodnik po krvi u pravoj liniji, usvojitelj, usvojenik, brat, sestra i hranitelj" se zamjenjuju rije~ima: "roditelj ili dijete i usvojitelj odnosno usvojenik". 

^lan 4. 

Ovaj zakon stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH". Koriste}i se ovlastima povjerenima Visokome predstavniku ~lankom V Dodatka 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnoga ugovora) Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, po kojima je Visoki predstavnik kona~na vlast u zemlji glede tuma~enja toga Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnoga ugovora, i posebice uzimaju}i u obzir ~lanak II, 1., d. toga Sporazuma, po kojemu Visoki predstavnik: "pru`a pomo}, kada to ocijeni prijeko potrebnim, u pronala`enju rje{enja za sve pote{ko}e u svezi civilne provedbe"; 

Uzimaju}i u obzir stavak XI, 2. Zaklju~aka konferencije o provo|enju mira, odr`ane u Bonnu 9. i 10. prosinca 1997. godine, kojim je Vije}e za provedbu mira pozdravilo nakanu Visokoga predstavnika da uporabi svoju kona~nu vlast u zemlji glede tuma~enja Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnoga ugovora, kako bi olak{ao rje{avanje bilo koje takve pote{ko}e, "dono{enjem obvezuju}ih odluka, kada procijeni da je to prijeko potrebno" o odre|enim pitanjima, uklju~uju}i [sukladno to~ki c. ovoga stavka] "mjere radi osiguranja provedbe Mirovnoga sporazuma na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i njenih entiteta"; 

Uzimaju}i nadalje u obzir stavak 12. 1. Deklaracije Vije}a za provedbu mira koje se sastalo u Madridu 15. i 16. prosinca 1998. godine, koji je jasno iskazao da to Vije}e smatra uspostavu pravne dr`ave, kojoj bi svi gra|ani vjerovali, preduvjetom dugotrajnog mira i samoodr`ivog gospodarstva sposobnoga privu}i i zadr`ati me|unarodne i doma}e ulaga~e; 

Imaju}i u vidu nakanu Upravnoga odbora Vije}a za provedbu mira, izra`enu u velja~i 2002. godine, o ja~anju pravne dr`ave u Bosni i Hercegovini izradom i provedbom novih kaznenih zakona te ja~anjem sudskih i tu`iteljskih institucija u cijeloj Bosni i Hercegovini; 

Uvi|aju}i da se, iako mogu}nost odbijanja svjedo~enja u sudskom postupku slu`i va`nom strate{kom interesu za{tite obiteljskih sveza, treba na nju pozivati samo u rijetkim slu~ajevima; 

Svjestan ~injenice da zakon utvr|uje obvezu svih gra|ana na suradnju pri istrazi i kaznenom progonu; 

Razmotriv{i i uzev{i sve ovo u obzir, Visoki predstavnik ovime donosi 

ODLUKU 

KOJOM SE PROGLA[AVA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE
(Slu`beni glasnik BiH, br. 3/03, 32/03, 36/03 i 26/04) 

koji je ovdje prilo`en kao sastavni dio ove odluke. 

Taj se zakon objavljuje na slu`benoj mre`noj stranici Ureda Visokog predstavnika i stupa na snagu odmah kao zakon Bosne i Hercegovine, na privremenoj osnovi dok ga Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine ne usvoji u odgovaraju}em obliku, bez izmjena i dopuna i bez pridodanih uvjeta. 

Ova odluka stupa na snagu odmah i objavljuje se bez odgode u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 321/04
16. prosinca 2004. godine
Sarajevo Visoki predstavnik
Paddy Ashdown, v. r. 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE 

Zakon o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine (Slu`beni glasnik BiH, br. 3/03, 32/03, 36/03 i 26/04) mijenja se i dopunjuje kako slijedi. 

^lanak 1. 

U ~lanku 20. (Temeljni pojmovi), iza to~ke s. dodaje se nova to~ka t. koja glasi: 

"t)    "Bra~ni" i "izvanbra~ni drug" su one osobe koje takav status imaju prema obiteljskom pravu. 

^lanak 2. 

U ~lanku 83. (Osobe koje mogu odbiti svjedo~enje) stavku 1., to~ka b. mijenja se i glasi: 

"b)    roditelj ili dijete, posvojitelj ili posvojenik osumnji~enika odnosno optu`enika." 

To~ka c. bri{e se. 

^lanak 3. 

U ~lanku 293. (Subjekti `albe), stavku 2., rije~i: "krvni ro|ak u ravnoj liniji, posvojitelj, posvojenik, brat, sestra i hranitelj " zamjenjuju se rije~ima: "roditelj ili dijete i posvojitelj odnosno posvojenik". 

^lanak 4. 

Ovaj Zakon stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH". 


489 

Koriste}i se ovla{}ewima koja su Visokom predstavniku data u ~lanu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik kona~ni autoritet u zemqi u pogledu tuma~ewa navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzimaju}i u obzir ~lan II.1.(d) tog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik "pru`a pomo} kada to ocijeni neophodnim, u iznala`ewu rje{ewa za sve probleme koji se jave u vezi sa civilnom implementacijom"; 

Pozivaju}i se na stav XI .2 Zakqu~aka Konferencije za implementaciju mira odr`ane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Savjet za implementaciju mira pozdravio namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj kona~ni autoritet u zemqi u pogledu tuma~ewa Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora kako bi pomogao u iznala`ewu rje{ewa za probleme u skladu sa gore navedenim "dono{ewem obavezuju}ih odluka kada ocijeni da je to neophodno" u vezi sa odre|enim pitawima, ukqu~uju}i i (prema ta~ki (c) ovog stava) "mjere kojima se obezbje|uje implementacija Mirovnog sporazuma na ~itavoj teritoriji Bosne i Hercegovine i wenih entiteta"; 

Pozivaju}i se daqe na ~lan III.5(a) Ustava Bosne i Hercegovine, kojim se utvr|uje da }e "Bosna i Hercegovina preuzeti nadle`nost", pored ostalog, u stvarima "koje su potrebne za o~uvawe suvereniteta, teritorijalnog integriteta, politi~ke nezavisnosti i me|unarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine"; 

Potvr|uju}i dono{ewe Zakona o Obavje{tajno-bezbjednosnoj agenciji Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 12/04 od 14. aprila 2004. godine) u ciqu obezbje|ivawa nezavisnih informacija i nalaza vezano za prijetwe postojawu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovne, djelima ka`wivim po me|unaradnom pravu; 

Konstatuju}i da je Obavje{tajno-bezbjednosna agencija Bosne i Hercegovine (u daqem tektsu: Agencija) postala operativna 1. juna 2004. godine i posebno, imenovawe generalnog direktora i zamjenika generalnog direktora Agencije, te formirawe Bezbjednosno-obavje{tajne komisije Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine; 

Vode}i ra~una o tome da obezbje|ivawe po{tovawa me|unarodno priznatih qudskih prava u Bosni i Hercegovini u radu Agencije, ukqu~uju}i i prava iz Evropske konvencije za za{titu qudskih prava i osnovnih sloboda i wenih protokola, zahtijeva ja~awe novouspostavqenih institucionalnih struktura kao i reforme kojima bi se obezbijedilo pravilno unutra{we rukovo|ewe i kontrola; 

Pozivaju}i se na raniju Odluku Visokog predstavnika, broj 217/04 od 18. juna 2004. godine, o imenovawu supervizora za obavje{tajno-bezbjednosnu reformu ("Slu`beni glasnik BiH", broj 31/04 od 12. jula 2004. godine), prema kojoj mandat gospodina Kalmana Kocsisa isti~e 31. decembra 2004. godine, i potvr|uju}i potrebu za produ`ewem prvobitnog mandata supervizora, s istim obimom ovla{}ewa koji je utvr|en i definisan u Odluci o wegovom imenovawu, u ciqu, pored ostalog, daqeg ja~awa institucionalnih struktura Agencije i razvoja funkcionalnog i modernog obavje{tajno-bezbjednosnog sektora u Bosni i Hercegovini; 

Razmotriv{i, uzev{i u obzir i imaju}i na umu sve gore navedeno Visoki predstavnik ovim donosi slijede}u 

ODLUKU 

KOJOM SE PRODU@AVA MANDAT SUPERVIZORA ZA OBAVJE[TAJNO-BEZBJEDNOSNU REFORMU 

^lan 1. 

Ovom odlukom se produ`ava mandat gospodina KALMAN KOCSISA, u svojstvu supervizora obavje{tajno-bezbjednosne reforme (u daqem tekstu: supervizor), do 30. juna 2005. godine. 

^lan 2. 

Gospodin Kalman Kocsis nastavqa djelovati kao supervizor s istim obimom ovla{}ewa koji je utvr|en i definisan Odlukom Visokog predstavnika o imenovawu supervizora obavje{tajno-bezbjednosne reforme (broj 217/04). 

Prioritete u izvr{avawu ovla{}ewa supervizora iz stava 1. ovog ~lana i na~in izvr{avawa navedenih ovla{}ewa utvr|uje Visoki predstavnik. 

^lan 3. 

Ova odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavquje u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 327/04
17. decembra 2004. godine
Sarajevo Visoki predstavnik
Paddy Ashdown, s. r. Koriste}i se ovla{tenjima koja su Visokom predstavniku data u ~lanu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik kona~ni autoritet u zemlji u pogledu tuma~enja gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzev{i u obzir ~lan II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik "poma`e, kada ocijeni da je to neophodno, u rje{avanju svih problema koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora"; 

Pozivaju}i se na stav XI.2 Zaklju~aka Konferencije za implementaciju mira odr`ane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vije}e za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj kona~ni autoritet u zemlji u vezi sa tuma~enjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznala`enju rje{enja za probleme u skladu sa gore navedenim "dono{enjem obavezuju}ih odluka, kada ocijeni da je to neophodno", o odre|enim pitanjima, uklju~uju}i i (prema ta~ki (c) stava XI.2) "mjere kojima se obezbje|uje implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta"; 

Pozivaju}i se dalje na ~lan III.5(a) Ustava Bosne i Hercegovine, kojim se utvr|uje da }e "Bosna i Hercegovina preuzeti nadle`nost", pored ostalog, u stvarima "koje su potrebne za o~uvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, politi~ke nezavisnosti i me|unarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine"; 

Potvr|uju}i dono{enje Zakona o Obavje{tajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 12/04 od 14. aprila 2004. godine) u cilju osiguranja nezavisnih informacija i nalaza vezano za prijetnje postojanju i ustavnom poretku Bosne i Hercegovne, djelima ka`njivim po me|unaradnom pravu; 

Konstatuju}i da je Obavje{tajno-sigurnosna agenciji Bosne i Hercegovine (u daljem tektsu: Agencija) postala operativna 1. juna 2004. godine i posebno, imenovanje generalnog direktora i zamjenika generalnog direktora Agencije, te formiranje Sigurnosno-obavje{tajne komisije Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine; 

Vode}i ra~una o tome da osiguravanje po{tivanja me|unarodno priznatih ljudskih prava u Bosni i Hercegovini u radu Agencije, uklju~uju}i i prava iz Evropske konvencije za za{titu ljudskih prava i temeljnih sloboda i njenih protokola, zahtijeva ja~anje novouspostavljenih institucionalnih struktura, kao i reforme kojima bi se osiguralo pravilno unutra{nje rukovo|enje i kontrola; 

Pozivaju}i se na raniju Odluku Visokog predstavnika, broj 217/04 od 18. juna 2004. godine, o imenovanju supervizora za obavje{tajno-sigurnosnu reformu ("Slu`beni glasnik BiH", broj 31/04 od 12. jula 2004. godine), prema kojoj mandat gospodina Kalman Kocsisa isti~e 31. decembra 2004. godine, i potvr|uju}i potrebu za produ`enjem prvobitnog mandata supervizora, sa istim obimom ovla{tenja koji je utvr|en i definiran u Odluci o njegovom imenovanju, u cilju, izme|u ostalog, daljeg ja~anja institucionalnih struktura Agencije i razvoja funkcionalnog i modernog obavje{tajno-sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini; 

Razmotriv{i, uzev{i u obzir i imaju}i na umu sve gore navedeno Visoki predstavnik ovim donosi slijede}u 

ODLUKU 

KOJOM SE PRODU@AVA MANDAT SUPERVIZORA ZA OBAVJE[TAJNO-SIGURNOSNU REFORMU 

^lan 1. 

Ovom Odlukom se produ`ava mandat gospodina KALMAN KOCSISA, u svojstvu supervizora obavje{tajno-sigurnosne reforme (u daljem tekstu: supervizor), do 30. juna 2005. godine. 

^lan 2. 

Gospodin Kalman Kocsis nastavlja djelovati kao supervizor sa istim obimom ovla{tenja koji je utvr|en i definiran Odlukom Visokog predstavnika o imenovanju supervizora obavje{tajno-sigurnosne reforme (broj 217/04). 

Prioritete u izvr{avanju ovla{tenja supervizora iz stava 1. ovog ~lana i na~in izvr{avanja navedenih ovla{tenja utvr|uje Visoki predstavnik. 

^lan 3. 

Ova odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 327/04
17. decembra 2004. godine
Sarajevo Visoki predstavnik
Paddy Ashdown, s. r. Koriste}i se ovlastima povjerenima Visokome predstavniku ~lankom V Dodatka 10. (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, po kojemu je Visoki predstavnik kona~ni autoritet u zemlji glede tuma~enja toga Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i posebice uzimaju}i u obzir ~lanak II, 1., d. toga Sporazuma, po kojemu Visoki predstavnik "pru`a pomo}, kada to ocijeni prijeko potrebnim, u pronala`enju rje{enja za sve pote{ko}e u svezi provedbe civilnoga dijela Mirovnog ugovora"; 

Pozivaju}i se na stavak XI.2 Zaklju~aka Konferencije za provedbu mira odr`ane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vije}e za provedbu mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj kona~ni autoritet u zemlji glede tuma~enja Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznala`enju rje{enja za probleme sukladno gore nare~enom "dono{enjem obvezuju}ih odluka, kada ocijeni da je to neophodno", o odre|enim pitanjima, uklju~uju}i i (prema to~ki (c) stavka XI.2) "mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njenih entiteta", 

Pozivaju}i se dalje na ~lanak III.5 (a) Ustava Bosne i Hercegovine kojim se utvr|uje da }e "Bosna i Hercegovina preuzeti nadle`nost", izme|u ostalog, u stvarima "koje su potrebne za o~uvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, politi~ke neovisnosti i me|unarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine"; 

Potvr|uju}i dono{enje Zakona o Obavje{tajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 12/04 od 14. travnja 2004. godine) u cilju osiguranja neovisnih informacija i nalaza vezano za prijetnje postojanju i ustavnom poretku Bosne i Hercegovne, djelima ka`njivim po me|unarodnom pravu; 

Konstatiraju}i da je Obavje{tajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tektsu: Agencija) postala operativna 1. lipnja 2004. godine i posebno, imenovanje generalnog direktora i zamjenika generalnog direktora Agencije, te formiranje Sigurnosno-obavje{tajne komisije Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine; 

Vode}i ra~una o tome da osiguranje po{tivanja me|unarodno priznatih ljudskih prava u Bosni i Hercegovini u radu Agencije, uklju~uju}i i prava iz Europske konvencije za za{titu ljudskih prava i temeljnih sloboda i njenih protokola, zahtijeva ja~anje novouspostavljenih institucionalnih struktura, kao i reforme kojima bi se osiguralo pravilno unutarnje rukovo|enje i kontrola; 

Pozivaju}i se na raniju Odluku Visokog predstavnika, broj 217/04 od 18. lipnja 2004. godine, o imenovanju supervizora za obavje{tajno-sigurnosnu reformu ("Slu`beni glasnik BiH", broj 31/04 od 12. srpnja 2004. godine), prema kojoj mandat gospodina Kalman Kocsisa isti~e 31. prosinca 2004. godine, i potvr|uju}i potrebu za produ`enjem prvobitnog mandata supervizora, s istim opsegom ovlasti utvr|enim i definiranim u Odluci o njegovom imenovanju, u cilju, izme|u ostalog, daljeg ja~anja institucionalnih struktura Agencije i razvitka funkcionalnog i suvremenog obavje{tajno-sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini; 

Razmotriv{i, uzev{i u obzir i imaju}i na umu sve gore nare~eno Visoki predstavnik ovim donosi slijede}u 

ODLUKU 

KOJOM SE PRODU@AVA MANDAT SUPERVIZORA ZA OBAVJE[TAJNO-SIGURNOSNU REFORMU 

^lanak 1. 

Ovom Odlukom produ`ava se mandat gospodina KALMAN KOCSISA, u svojstvu supervizora obavje{tajno-sigurnosne reforme (u daljnjem tekstu: supervizor), do 30. lipnja 2005. godine. 

^lanak 2. 

Gospodin Kalman Kocsis nastavlja djelovati kao supervizor s istim opsegom ovlasti koji je utvr|en i definiran Odlukom Visokog predstavnika o imenovanju supervizora obavje{tajno-sigurnosne reforme (broj 217/04). 

Prioritete u izvr{avanju ovlasti supervizora iz stavka 1. ovoga ~lanka i na~in izvr{avanja navedenih ovlasti utvr|uje Visoki predstavnik. 

^lanak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 327/04
17. prosinca 2004. godine
Sarajevo Visoki predstavnik
Paddy Ashdown, v. r. 


490 

Koriste}i se ovla{tewima koja su Visokom predstavniku data u ~lanu V Aneksa 10 (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik kona~ni autoritet u zemqi za tuma~ewe navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzev{i u obzir ~lan II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik "poma`e, kada ocijeni da je to neophodno, u rje{avawu svih problema koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora"; 

Pozivaju}i se na stav XI.2 Zakqu~aka sa Konferencije za implementaciju mira odr`ane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Savjet za implementaciju mira pozdravio namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj kona~ni autoritet u zemqi u vezi sa tuma~ewem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznala`ewu rje{ewa za probleme u skladu sa gore navedenim "dono{ewem obavezuju}ih odluka, kada ocijeni da je to neophodno", o odre|enim pitawima, ukqu~uju}i (prema ta~ki (c) stava XI.2) "mjere kojima se obezbje|uje implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i wenih entiteta"; 

S obzirom na stav 12.1 Deklaracije Savjeta za implementaciju mira sa sastanka odr`anog u Madridu 15. i 16. decembra 1998. godine u kojem je jasno re~eno da Savjet smatra da je uspostavqawe pravne dr`ave u koju svi gra|ani imaju povjerewa, preduslov za trajni mir, te za samoodr`ivu ekonomiju koja mo`e da privu~e i zadr`i i strane i doma}e ulaga~e; 

S obzirom i na stav 3. Aneksa II (Vladavina prava i qudska prava) pomenute Deklaracije, prema kojem uspostavqawe pravosudnih institucija na dr`avnom nivou, ~ime bi se zadovoqila potreba data u Ustavu, a koje bi se bavile krivi~nim djelima koja su po~inili zvani~nici Bosne i Hercegovine u toku obavqawa slu`bene du`nosti, kao i upravnim i izbornim pitawima, predstavqa preduslov za uspostavu vladavine prava u Bosni i Hercegovini; 

Imaju}i na umu ponovo osna`enu strategiju reforme pravosu|a u ciqu ja~awa napora za uspostavu vladavine prava u Bosni i Hercegovini, koju je podr`ao Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira na sastanku odr`anom 28. februara 2002. godine, te konstatuju}i da je pomenuta strategija osmi{qena kao odgovor na pozive vlasti u Bosni i Hercegovini za ja~im anga`manom me|unarodne zajednice po pitawu privrednog kriminala, korupcije i problema sa kojima se suo~ava pravosudni sistem; 

Konstatuju}i da je u kominikeu Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira izdatom u Sarajevu 26. septembra 2003. godine navedeno da je Odbor uzeo u obzir Rezoluciju 1503 Savjeta bezbjednosti Ujediwenih nacija koja, inter alia, poziva me|unarodnu zajednicu da podr`i rad Visokog predstavnika na uspostavqawu Vije}a za ratne zlo~ine, Upravni odbor je pozvao vlasti Bosne i Hercegovine i potencijalne donatore da u~estvuju na donatorskoj konferenciji u Hagu, te da razmotre na koji na~in mogu pomo}i Vije}u za ratne zlo~ine kako bi se {to prije omogu}ilo wegovo uspostavqawe; 

Konstatuju}i daqe da je Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira 1. aprila 2004. godine dao zadatak Visokom predstavniku da zapo~ne razgovore sa vlastima BiH kako bi se odlu~ilo o zakonskom procesu vezanom za uspostavqawe doma}e Kancelarije registrara za ratne zlo~ine, te da se donatori u potpunosti upoznaju sa ovim razgovorima, Kancelarija registrara bi trebala obezbijediti administrativno upravqawe su|ewima za ratne zlo~ine u BiH, s tim da bi prva su|ewa za ratne zlo~ine trebala po~eti u januaru 2005. godine; 

Pozivaju}i se na Sporazum izme|u Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine o uspostavqawu Kancelarije registrara Odsjeka I za ratne zlo~ine i Odsjeka II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivi~nog i Apelacionog odjeqewa Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjeqewa za ratne zlo~ine i Posebnog odjeqewa za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine, koji je 1. decembra 2004. godine potpisan od strane Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine i Visokog predstavnika; 

Pozivaju}i se daqe na Odluku Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine od 2. decembra 2004. godine kojom se daje saglasnost za privremenu primjenu Sporazuma izme|u Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine o uspostavqawu Kancelarije registrara Odsjeka I za ratne zlo~ine i Odsjeka II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivi~nog i Apelacionog odjeqewa Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjeqewa za ratne zlo~ine i Posebnog odjeqewa za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine; 

Uvjeren u neophodnost ostvarivawa pravde u vezi sa te{kim kr{ewima qudskih prava do kojih je do{lo tokom sukoba, te iako je ovo pitawe od sveop{teg zna~aja, da ga kona~no moraju rje{avati gra|ani Bosne i Hercegovine, i uvjeren u potrebu podr{ke Kancelariji registrara u vidu infrastrukture i administrativne pomo}i kako bi se omogu}ilo Sudu Bosne i Hercegovine i Tu`ila{tvu Bosne i Hercegovine da se bave ovim pitawima; 

Imaju}i na umu potrebu za uspostavom Kancelarije registrara i Odsjeka I za ratne zlo~ine Krivi~nog i Apelacionog odjeqewa Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjeqewa za ratne zlo~ine Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine, kao i potrebu imenovawa me|unarodnog registrara, zbog svih navedenih razloga 

Visoki predstavnik ovim donosi sqede}u 

ODLUKU 

O IMENOVAWU ME\UNARODNOG REGISTRARA U KANCELARIJI REGISTRARA ODSJEKA I ZA RATNE ZLO^INE I ODSJEKA II ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL, PRIVREDNI KRIMINAL I KORUPCIJU KRIVI^NOG I APELACIONOG ODJEQEWA SUDA BOSNE I HERCEGOVINE, TE POSEBNOG ODJEQEWA ZA RATNE ZLO^INE I POSEBNOG ODJEQEWA ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL, PRIVREDNI KRIMINAL I KORUPCIJU TU@ILA[TVA BOSNE I HERCEGOVINE 

1.    Kako je utvr|eno odredbom ~lana 3. stav 1. Sporazuma izme|u Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine o uspostavqawu Kancelarije registrara Odsjeka I za ratne zlo~ine i Odsjeka II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivi~nog i Apelacionog odjeqewa Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjeqewa za ratne zlo~ine i Posebnog odjeqewa za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 12/04, u daqem tekstu: Sporazum), te u skladu sa Odlukom o odobravawu primjene do stupawa na snagu Sporazuma izme|u Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine o uspostavqawu Kancelarije registrara Odsjeka I za ratne zlo~ine i Odsjeka II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivi~nog i Apelacionog odjeqewa Suda Bosne i Hercegovine, kao i Posebnog odjeqewa za ratne zlo~ine, te Posebnog odjeqewa za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH - Me|unarodni ugovori", broj 12/04 od 12. avgusta 2004. godine), ovim se za Registrara u Kancelariji registrara Odsjeka I za ratne zlo~ine i Odsjeka II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivi~nog i Apelacionog odjela Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjeqewa za ratne zlo~ine i Posebnog odjeqewa za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine (u daqem tekstu: Registrar) imenuje 

    MICHAEL TH. JOHNSON 

2.    Mandat Registrara je pet godina. U skladu sa Sporazumom, Registrar sara|uje sa Nadzornim odborom i podnosi godi{wi izvje{taj Visokom predstavniku, doma}im vlastima i me|unarodnim donatorima o radu Kancelarije registrara Odsjeka I za ratne zlo~ine I Odsjeka II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivi~nog i Apelacionog odjeqewa Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjeqewa za ratne zlo~ine i Posebnog odjeqewa za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine. 

3.    Imenovawe u skladu sa ovom odlukom stupa na snagu 17. decembra 2004. godine. 

4.    Ova odluka stupa na snagu odmah, i bez odga|awa }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 328/04
17. decembra 2004. godine
Sarajevo Visoki predstavnik
Paddy Ashdown, s. r. Koriste}i se ovla{tenjima koja su Visokom predstavniku data u ~lanu V Aneksa 10 (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik kona~ni autoritet u zemlji za tuma~enje navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzev{i u obzir ~lan II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik "poma`e, kada ocijeni da je to neophodno, u rje{avanju svih problema koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora"; 

Pozivaju}i se na stav XI.2 Zaklju~aka sa Konferencije za implementaciju mira odr`ane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vije}e za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj kona~ni autoritet u zemlji u vezi sa tuma~enjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznala`enju rje{enja za probleme u skladu sa gore navedenim "dono{enjem obavezuju}ih odluka, kada ocijeni da je to neophodno", o odre|enim pitanjima, uklju~uju}i (prema ta~ki (c) stava XI.2) "mjere kojima se obezbje|uje implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta"; 

S obzirom na stav 12.1 Deklaracije Vije}a za implementaciju mira sa sastanka odr`anog u Madridu 15. i 16. decembra 1998. godine u kojem je jasno re~eno da Vije}e smatra da je uspostava pravne dr`ave u koju svi gra|ani imaju povjerenja, preduslov za trajni mir, te za samoodr`ivu ekonomiju koja mo`e da privu~e i zadr`i i strane i doma}e ulaga~e; 

S obzirom i na stav 3. Aneksa II (Vladavina prava i ljudska prava) pomenute Deklaracije, prema kojem uspostava sudskih institucija na dr`avnom nivou, ~ime bi se zadovoljila potreba data u Ustavu, a koje bi se bavile krivi~nim djelima koja su po~inili zvani~nici Bosne i Hercegovine u toku obavljanja slu`bene du`nosti, kao i upravnim i izbornim pitanjima, predstavlja preduslov za uspostavu vladavine prava u Bosni i Hercegovini; 

Imaju}i na umu ponovo osna`enu strategiju reforme pravosu|a u cilju ja~anja napora za uspostavu vladavine prava u Bosni i Hercegovini, koju je podr`ao Upravni odbor Vije}a za implementaciju mira na sastanku odr`anom 28. februara 2002. godine, te konstatuju}i da je pomenuta strategija osmi{ljena kao odgovor na pozive vlasti u Bosni i Hercegovini za ja~im anga`manom me|unarodne zajednice po pitanju privrednog kriminala, korupcije i problema sa kojima se suo~ava pravosudni sistem; 

Konstatuju}i da je u kominikeu Upravnog odbora Vije}a za implementaciju mira izdatom u Sarajevu 26. septembra 2003. godine navedeno da je Odbor uzeo u obzir Rezoluciju 1503 Vije}a sigurnosti Ujedinjenih nacija koja, inter alia, poziva me|unarodnu zajednicu da podr`i rad Visokog predstavnika na uspostavljanju Vije}a za ratne zlo~ine, Upravni odbor je pozvao vlasti Bosne i Hercegovine i potencijalne donatore da u~estvuju na donatorskoj konferenciji u Hagu, te da razmotre na koji na~in mogu pomo}i Vije}u za ratne zlo~ine kako bi se {to prije omogu}ila njegova uspostava; 

Konstatuju}i dalje da je Upravni odbor Vije}a za implementaciju mira 1. aprila 2004. godine dao zadatak Visokom predstavniku da zapo~ne razgovore sa vlastima BiH kako bi se odlu~ilo o zakonskom procesu vezanom za uspostavu doma}eg Ureda registrara za ratne zlo~ine, te da se donatori u potpunosti upoznaju sa ovim razgovorima, Ured registrara bi trebao obezbijediti administrativno upravljanje su|enjima za ratne zlo~ine u BiH, s tim da bi prva su|enja za ratne zlo~ine trebala po~eti u januaru 2005. godine; 

Pozivaju}i se na Sporazum izme|u Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine o uspostavi Ureda registrara Odsjeka I za ratne zlo~ine i Odsjeka II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivi~nog i Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zlo~ine i Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine, koji je 1. decembra 2004. godine potpisan od strane Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine i Visokog predstavnika; 

Pozivaju}i se dalje na Odluku Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine od 2. decembra 2004. godine kojom se daje saglasnost za privremenu primjenu Sporazuma izme|u Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine o uspostavi Ureda registrara Odsjeka I za ratne zlo~ine i Odsjeka II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivi~nog i Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zlo~ine i Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine; 

Uvjeren u neophodnost ostvarivanja pravde u vezi sa te{kim kr{enjima ljudskih prava do kojih je do{lo tokom sukoba, te iako je ovo pitanje od sveop{teg zna~aja, da ga kona~no moraju rje{avati gra|ani Bosne i Hercegovine, i uvjeren u potrebu podr{ke Ureda registrara u vidu infrastrukture i administrativne pomo}i kako bi se omogu}ilo Sudu Bosne i Hercegovine i Tu`ila{tvu Bosne i Hercegovine da se bave ovim pitanjima; 

Imaju}i na umu potrebu za uspostavom Ureda registrara i Odsjeka I za ratne zlo~ine Krivi~nog i Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zlo~ine Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine, kao i potrebu imenovanja me|unarodnog registrara, zbog svih navedenih razloga 

Visoki predstavnik ovim donosi sljede}u 

ODLUKU 

O IMENOVANJU ME\UNARODNOG REGISTRARA U UREDU REGISTRARA ODSJEKA I ZA RATNE ZLO^INE I ODSJEKA II ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL, PRIVREDNI KRIMINAL I KORUPCIJU KRIVI^NOG I APELACIONOG ODJELJENJA SUDA BOSNE I HERCEGOVINE, TE POSEBNOG ODJELA ZA RATNE ZLO^INE I POSEBNOG ODJELA ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL, PRIVREDNI KRIMINAL I KORUPCIJU TU@ILA[TVA BOSNE I HERCEGOVINE 

1.    Kako je utvr|eno odredbom ~lana 3. stav 1. Sporazuma izme|u Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine o uspostavi Ureda registrara Odsjeka I za ratne zlo~ine i Odsjeka II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivi~nog i Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zlo~ine i Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 12/04, u daljem tekstu: Sporazum), te u skladu sa Odlukom o odobravanju primjene do stupanja na snagu Sporazuma izme|u Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine o uspostavi Ureda registrara Odsjeka I za ratne zlo~ine i Odsjeka II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivi~nog i Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, kao i Posebnog odjela za ratne zlo~ine, te Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH - Me|unarodni ugovori", broj 12/04 od 12. augusta 2004. godine), ovim se za Registrara u Uredu registrara Odsjeka I za ratne zlo~ine i Odsjeka II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivi~nog i Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zlo~ine i Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Registrar) imenuje 

    MICHAEL TH. JOHNSON 

2.    Mandat Registrara je pet godina. U skladu sa Sporazumom, Registrar sara|uje sa Nadzornim odborom i podnosi godi{nji izvje{taj Visokom predstavniku, doma}im vlastima i me|unarodnim donatorima o radu Ureda registrara Odsjeka I za ratne zlo~ine I Odsjeka II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivi~nog i Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zlo~ine i Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine. 

3.    Imenovanje u skladu sa ovom odlukom stupa na snagu 17. decembra 2004. godine. 

4.    Ova odluka stupa na snagu odmah, i bez odga|anja }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 328/04
17. decembra 2004. godine
Sarajevo Visoki predstavnik
Paddy Ashdown, s. r. Koriste}i se ovlastima koja su Visokom predstavniku data u ~lanku V Aneksa 10 (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik kona~ni autoritet u zemlji glede tuma~enja navedenog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebice uzev{i u obzir ~lanak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojemu Visoki predstavnik "poma`e, kada ocijeni da je to neophodno, u rje{avanju svih problema koji se pojave u svezi s provedbom civilnog dijela Mirovnog ugovora"; 

Pozivaju}i se na stavak XI.2 Zaklju~aka sa Konferencije za provedbu mira odr`ane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vije}e za provedbu mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj kona~ni autoritet u zemlji glede tuma~enja Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznala`enju rje{enja za probleme, kako je gore navedeno "dono{enjem obvezuju}ih odluka, kada to bude smatrao neophodnim", o odre|enim pitanjima, uklju~uju}i (prema to~ki (c) stavka XI.2) "mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na ~itavom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta"; 

S obzirom na stavak 12.1 Deklaracije Vije}a za provedbu mira sa sastanka odr`anog u Madridu 15. i 16. prosinca 1998. godine u kojemu je jasno re~eno da Vije}e smatra da je uspostava pravne dr`ave u koju svi gra|ani imaju povjerenja, preduvjet za trajni mir, te za samoodr`ivo gospodarstvo koje je u stanju privu}i i zadr`ati i inozemne i doma}e ulaga~e; 

S obzirom i na stavak 3. Aneksa II (Vladavina prava i ljudska prava) spomenute Deklaracije, prema kojoj je uspostava sudbenih institucija na dr`avnoj razini, ~ime bi se zadovoljila potreba data u Ustavu, a koje bi se bavile kaznenim djelima koja su po~inili du`nosnici Bosne i Hercegovine u obna{anju slu`bene du`nosti, kao i upravnim i izbornim pitanjima, predstavlja preduvjet za uspostavu vladavine prava u Bosni i Hercegovini; 

Imaju}i na umu ponovno osna`enu strategiju reforme pravosu|a s ciljem ja~anja napora za uspostavu vladavine prava u Bosni i Hercegovini, koju je podr`ao Upravni odbor Vije}a za provedbu mira na sastanku odr`anom 28. velja~e 2002. godine, te konstatiraju}i da je spomenuta strategija osmi{ljena kao odgovor na pozive vlasti u Bosni i Hercegovini za ja~im anga`iranjem me|unarodne zajednice po pitanju gospodarstvenog kriminala, korupcije i problema sa kojima se suo~ava pravosudni sustav; 

Konstatiraju}i da je u komunikeu Upravnog odbora Vije}a za provedbu mira izdatom u Sarajevu 26. rujna 2003. godine navedeno da je Odbor uzeo u obzir Rezoluciju 1503 Vije}a sigurnosti Ujedinjenih naroda koja, inter alia, poziva me|unarodnu zajednicu da pru`i potporu radu Visokog predstavnika na uspostavi Vije}a za ratne zlo~ine, Upravni odbor je pozvao vlasti Bosne i Hercegovine i potencijalne donatore da sudjeluju na donatorskoj konferenciji u Den Hagu, te da razmotre na koji na~in mogu pomo}i Vije}u za ratne zlo~ine kako bi se {to prije omogu}ila njegova uspostava; 

Konstatiraju}i dalje da je Upravni odbor Vije}a za provedbu mira 1. travnja 2004. godine dao zadatak Visokom predstavniku da zapo~ne razgovore sa vlastima BiH kako bi se odlu~ilo o zakonskom procesu u svezi uspostave doma}eg Ureda registrara za ratne zlo~ine, te da se donatori u potpunosti upoznaju sa ovim razgovorima, Ured registrara bi trebao osigurati administrativno upravljanje su|enjima za ratne zlo~ine u BiH, s tim da bi prva su|enja za ratne zlo~ine trebala po~eti u sije~nju 2005. godine; 

Pozivaju}i se na Sporazum izme|u Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine o uspostavi Ureda registrara Odsjeka I za ratne zlo~ine i Odsjeka II za organizirani kriminal, gospodarstveni kriminal i korupciju Kaznenog i Prizivnog odjela Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zlo~ine i Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarstveni kriminal i korupciju Tu`iteljstva Bosne i Hercegovine, koji je 1. prosinca 2004. godine potpisan od strane Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine i Visokog predstavnika; 

Pozivaju}i se dalje na Odluku Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine od 2. prosinca 2004. godine kojom se daje suglasnost za privremenu primjenu Sporazuma izme|u Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine o uspostavi Ureda registrara Odsjeka I za ratne zlo~ine i Odsjeka II za organizirani kriminal, gospodarstveni kriminal i korupciju Kaznenog i Prizivnog odjela Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zlo~ine i Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarstveni kriminal i korupciju Tu`iteljstva Bosne i Hercegovine; 

Uvjeren u neophodnost ostvarivanja pravde u svezi s te{kim kr{enjima ljudskih prava do kojih je do{lo tijekom sukoba, te iako je ovo pitanje od sveop}eg zna~aja, da ga kona~no moraju rje{avati gra|ani Bosne i Hercegovine, i uvjeren u potrebu potpore Ureda registrara u vidu infrastrukture i administrativne pomo}i kako bi se omogu}ilo da se Sud Bosne i Hercegovine i Tu`iteljstvo Bosne i Hercegovine bave ovim pitanjima; 

Imaju}i na umu potrebu za uspostavom Ureda registrara i Odsjeka I za ratne zlo~ine Kaznenog i Prizivnog odjela Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zlo~ine Tu`iteljstva Bosne i Hercegovine, kao i potrebu imenovanja me|unarodnog registrara, zbog svih navedenih razloga 

Visoki predstavnik ovim donosi sljede}u 

ODLUKU 

O IMENOVANJU ME\UNARODNOG REGISTRARA U UREDU REGISTRARA ODSJEKA I ZA RATNE ZLO^INE I ODSJEKA II ZA ORGANIZIRANI KRIMINAL, GOSPODARSTVENI KRIMINAL I KORUPCIJU KAZNENOG I PRIZIVNOG ODJELA SUDA BOSNE I HERCEGOVINE, TE POSEBNOG ODJELA ZA RATNE ZLO^INE I POSEBNOG ODJELA ZA ORGANIZIRANI KRIMINAL, GOSPODARSTVENI KRIMINAL I KORUPCIJU TU@ITELJSTVA BOSNE I HERCEGOVINE 

1.    Kako je utvr|eno odredbom ~lanka 3. stavak 1. Sporazuma izme|u Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine o uspostavi Ureda registrara Odsjeka I za ratne zlo~ine i Odsjeka II za organizirani kriminal, gospodarstveni kriminal i korupciju Kaznenog i Prizivnog odjela Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zlo~ine i Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarstveni kriminal i korupciju Tu`iteljstva Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 12/04, u daljnjem tekstu: Sporazum), te sukladno Odluci o odobravanju primjene do stupanja na snagu Sporazuma izme|u Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine o uspostavi Ureda registrara Odsjeka I za ratne zlo~ine i Odsjeka II za organizirani kriminal, gospodarstveni kriminal i korupciju Kaznenog i Prizivnog odjela Suda Bosne i Hercegovine, kao i Posebnog odjela za ratne zlo~ine, te Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarstveni kriminal i korupciju Tu`iteljstva Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH - Me|unarodni ugovori", broj 12/04 od 12. kolovoza 2004. godine), ovim se za Registrara u Uredu registrara Odsjeka I za ratne zlo~ine i Odsjeka II za organizirani kriminal, gospodarstveni kriminal i korupciju Kaznenog i Prizivnog odjela Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zlo~ine i Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarstveni kriminal i korupciju Tu`iteljstva Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Registrar) imenuje 

    MICHAEL TH. JOHNSON 

2.    Mandat Registrara je pet godina. Sukladno Sporazumu, Registrar sura|uje sa Nadzornim odborom i podnosi godi{nje izvje{}e Visokom predstavniku, doma}im vlastima i me|unarodnim donatorima o radu Ureda registrara Odsjeka I za ratne zlo~ine I Odsjeka II za organizirani kriminal, gospodarstveni kriminal i korupciju Kaznenog i Prizivnog odjela Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zlo~ine i Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarstveni kriminal i korupciju Tu`iteljstva Bosne i Hercegovine. 

3.    Imenovanje sukladno ovoj odluci stupa na snagu 17. prosinca 2004. godine. 

4.    Ova odluka stupa na snagu odmah, i bez odga|anja }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 328/04
17. prosinca 2004. godine
Sarajevo Visoki predstavnik
Paddy Ashdown, v. r. 


491 

Koriste}i se ovla{tewima koja su Visokom predstavniku data u ~lanu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik kona~ni autoritet u zemqi u pogledu tuma~ewa gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzev{i u obzir ~lan II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik "poma`e, kada ocijeni da je to neophodno, u rje{avawu svih problema koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora"; 

Pozivaju}i se na stav XI.2 Zakqu~aka Konferencije za implementaciju mira odr`ane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Savjet za implementaciju mira pozdravio namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj kona~ni autoritet u zemqi u vezi sa tuma~ewem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznala`ewu rje{ewa za probleme u skladu s gore navedenim "dono{ewem obavezuju}ih odluka, kada ocijeni da je to neophodno", o odre|enim pitawima, ukqu~uju}i i (prema ta~ki (c) stava XI .2) "mjere kojima se obezbje|uje implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i wenih entiteta", koje "mogu ukqu~ivati preduzimawe mjera protiv lica koja obavqaju javne funkcije; 

Pozivaju}i se tako|e na Deklaraciju Savjeta za implementaciju mira iz decembra 1998. godine, u kojoj je Savjet ukazao na to da uspostava vladavine zakona u koju }e svi gra|ani imati povjerewe predstavaqa preduslov za trajni mir i samoodr`ivu privredu, {to }e omogu}iti privla~ewe i zadr`avawe stranih i doma}ih investitora; 

Ukazuju}i na Deklaraciju Savjeta za implementaciju mira od maja 2000. godine, u kojoj je istaknuto da su "demokratska i odgovorna policija i nezavisno pravosu|e preduslovi za vladavinu zakona i punu za{titu qudskih prava"; 

Uzimaju}i u obzir upute koje je dao Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira u februaru 2002. godine, prema kojim se tra`i nastavak ulagawa napora u ja~awe vladavine zakona u Bosni i Hercegovini; 

Shvataju}i da slu`benici za provedbu zakona mogu u`ivati povjerewe gra|ana kojima slu`e samo ako su dio strukture koja od wih zahtijeva najvi{e nivoe efikasnosti i stru~nosti u radu; 

Svjesni ~iwenice da }e, tokom trajawa procesa restrukturisawa policije, Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu i Dr`avnoj grani~noj slu`bi biti potreban prelazni period tokom kojeg }e im biti dato dovoqno fleksibilnosti u odnosu na zapo{qavawe i administraciju; 

Iz razloga koji su ovdje navedeni Visoki predstavnik donosi slijede}u 

ODLUKU 

O DONO[EWU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLU@BENICIMA BOSNE I HERCEGOVINE
("Slu`beni glasnik BiH", broj 27/04) 

koji se nalazi u prilogu Odluke i ~ini wen sastavni dio. 

Navedeni Zakon se objavquje na slu`benoj internet stranici Kancelarije Visokog predstavnika i stupa na snagu odmah kao zakon Bosne i Hercegovine, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uslova. 

Ova odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavquje u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 329/04
17. decembra 2004. godine
Sarajevo Visoki predstavnik
Paddy Ashdown, s. r. 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLU@BENICIMA BOSNE I HERCEGOVINE 

^lan 1. 

U Zakonu o policijskim slu`benicima Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 27/04), stav 1. ~lana 121. mijewa se i glasi: 

"(1)    Policijski odbor se uspostavqa u okviru Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine i Ministarstvo mu pru`a administrativnu podr{ku." 

^lan 2. 

^lan 123. mijewa se i glasi: 

"(1)    Do 31. 07. 2006. godine policijski organi mogu zapo{qavati policijske slu`benike koji su trenutno zaposleni u slu`bama za provo|ewe zakona u Bosni i Hercegovini, na osnovu javnog konkursa za sve ~inove, ukqu~uju}i i ~in policajca i mla|eg inspektora. U tom periodu odredbe Poglavqa V ne}e se primjewivati na navedena zapo{qavawa, osim ako ovim ~lanom nije druga~ije predvi|eno. 

(2)    U smislu ovog ~lana, pod policijskim slu`benikom iz stava 1. smatra se lice ovla{teno da primjewuje policijske ovlasti i postupa kao ovla{tena slu`beno lice prema zakonima o krivi~nom postupku u Bosni i Hercegovini, {to iskqu~uje lica koja nisu ovla{tena da primjewuju policijske ovlasti, ve} samo obavqaju odre|ene poslove i zadatke koji mogu biti vezani za policijske aktivnosti. 

(3)    ^lanovi 55. i 58. ovog zakona ne primjewuju se na lica koja se zapo{qavaju na osnovu stava 1. ovog ~lana. 

(4)    U prelaznom periodu iz stava 1. ovog ~lana, policijski organi }e vr{iti zapo{qavawe kadeta prema odredbama Poglavqa V i VI ovog zakona na dva nivoa pristupawa policijskim snagama iz ~lana 42. ovog zakona. 

(5)    Rukovodilac }e donijeti pravilnik o postupku izbora i zapo{qavawa policijskih slu`benika tokom prelaznog perioda iz stava 1. ovog ~lana. Ovaj pravilnik }e u najve}oj mogu}oj mjeri biti uskla|en s op{tim ciqem i svrhom ovog zakona, te }e se wime utvrditi, izme|u ostalog, omjer policijskih slu`benika i kadeta koji se zapo{qavaju u skladu sa st. 1. i 4. ovog zakona, kao i nabrojati slu`be koje predstavqaju slu`be za provo|ewe zakona iz stava 1. ovog ~lana." 

^lan 3. 

U ~lanu 127. iza rije~i: "Savjet ministara" bri{u se rije~i: "uspostavi}e Policijski odbor kao samostalnu upravnu organizaciju i". 

^lan 4. 

U alineji 4. ~lana 131. bri{u se rije~i: "(~lan 123. stav 2.)" i zamjewuju rije~ima: "(~lan 123. stav 5.)". 

^lan 5. 

Ovaj zakon stupa na snagu odmah i odmah se objavquje. Koriste}i se ovla{tenjima koja su Visokom predstavniku data u ~lanu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik kona~ni autoritet u zemlji u pogledu tuma~enja gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzev{i u obzir ~lan II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik "poma`e, kada ocijeni da je to neophodno, u rje{avanju svih problema koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora"; 

Pozivaju}i se na stav XI.2 Zaklju~aka Konferencije za implementaciju mira odr`ane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vije}e za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj kona~ni autoritet u zemlji u vezi sa tuma~enjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznala`enju rje{enja za probleme u skladu s gore navedenim "dono{enjem obavezuju}ih odluka, kada ocijeni da je to neophodno", o odre|enim pitanjima, uklju~uju}i i (prema ta~ki (c) stava XI .2) "mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta", koje "mogu uklju~ivati preduzimanje mjera protiv osoba koje obavljaju javne funkcije; 

Pozivaju}i se tako|e na Deklaraciju Vije}a za implementaciju mira iz decembra 1998. godine, u kojoj je Vije}e ukazalo na to da uspostava vladavine zakona u koju }e svi gra|ani imati povjerenje predstavalja preduvjet za trajni mir i samoodr`ivu privredu, {to }e omogu}iti privla~enje i zadr`avanje stranih i doma}ih investitora; 

Ukazuju}i na Deklaraciju Vije}a za implementaciju mira od maja 2000. godine, u kojoj je istaknuto da su "demokratska i odgovorna policija i nezavisno pravosu|e preduvjeti za vladavinu zakona i punu za{titu ljudskih prava"; 

Uzimaju}i u obzir upute koje je dao Upravni odbor Vije}a za implementaciju mira u februaru 2002. godine, prema kojim se tra`i nastavak ulaganja napora u ja~anje vladavine zakona u Bosni i Hercegovini; 

Shvataju}i da slu`benici za provedbu zakona mogu u`ivati povjerenje gra|ana kojima slu`e samo ako su dio strukture koja od njih zahtijeva najvi{e nivoe efikasnosti i stru~nosti u radu; 

Svjesni ~injenice da }e, tokom trajanja procesa restrukturiranja policije, Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu i Dr`avnoj grani~noj slu`bi biti potreban prelazni period tokom kojeg }e im biti dato dovoljno fleksibilnosti u odnosu na zapo{ljavanje i administraciju; 

Iz razloga koji su ovdje navedeni Visoki predstavnik donosi slijede}u 

ODLUKU 

O DONO[ENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLU@BENICIMA BOSNE I HERCEGOVINE
("Slu`beni glasnik BiH", broj 27/04) 

koji se nalazi u prilogu Odluke i ~ini njen sastavni dio. 

Navedeni Zakon se objavljuje na slu`benoj internet stranici Ureda Visokog predstavnika i stupa na snagu odmah kao zakon Bosne i Hercegovine, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta. 

Ova odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 329/04
17. decembra 2004. godine
Sarajevo Visoki predstavnik
Paddy Ashdown, s. r. 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLU@BENICIMA BOSNE I HERCEGOVINE 

^lan 1. 

U Zakonu o policijskim slu`benicima Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 27/04), stav 1. ~lana 121. mijenja se i glasi: 

"(1)    Policijski odbor se uspostavlja u okviru Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstvo mu pru`a administrativnu podr{ku." 

^lan 2. 

^lan 123. mijenja se i glasi: 

"(1)    Do 31. 07. 2006. godine policijski organi mogu zapo{ljavati policijske slu`benike koji su trenutno zaposleni u slu`bama za provo|enje zakona u Bosni i Hercegovini, na osnovu javnog konkursa za sve ~inove, uklju~uju}i i ~in policajca i mla|eg inspektora. U tom periodu odredbe Poglavlja V ne}e se primjenjivati na navedena zapo{ljavanja, osim ako ovim ~lanom nije druga~ije predvi|eno. 

(2)    U smislu ovog ~lana, pod policijskim slu`benikom iz stava 1. smatra se osoba ovla{tena da primjenjuje policijske ovlasti i postupa kao ovla{tena slu`bena osoba prema zakonima o krivi~nom postupku u Bosni i Hercegovini, {to isklju~uje osobe koje nisu ovla{tene da primjenjuju policijske ovlasti, ve} samo obavljaju odre|ene poslove i zadatke koji mogu biti vezani za policijske aktivnosti. 

(3)    ^lanovi 55. i 58. ovog zakona ne primjenjuju se na osobe koje se zapo{ljavaju na osnovu stava 1. ovog ~lana. 

(4)    U prelaznom periodu iz stava 1. ovog ~lana, policijski organi }e vr{iti zapo{ljavanje kadeta prema odredbama Poglavlja V i VI ovog zakona na dva nivoa pristupanja policijskim snagama iz ~lana 42. ovog zakona. 

(5)    Rukovodilac }e donijeti pravilnik o postupku izbora i zapo{ljavanja policijskih slu`benika tokom prelaznog perioda iz stava 1. ovog ~lana. Ovaj pravilnik }e u najve}oj mogu}oj mjeri biti uskla|en s op}im ciljem i svrhom ovog zakona, te }e se njime utvrditi, izme|u ostalog, omjer policijskih slu`benika i kadeta koji se zapo{ljavaju u skladu sa st. 1. i 4. ovog zakona, kao i nabrojati slu`be koje predstavljaju slu`be za provo|enje zakona iz stava 1. ovog ~lana." 

^lan 3. 

U ~lanu 127. iza rije~i: "Vije}e ministara" bri{u se rije~i: "uspostavit }e Policijski odbor kao samostalnu upravnu organizaciju i". 

^lan 4. 

U alineji 4. ~lana 131. bri{u se rije~i: "(~lan 123. stav 2.)" i zamjenjuju rije~ima: "(~lan 123. stav 5.)". 

^lan 5. 

Ovaj zakon stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje. Koriste}i se ovlastima koje su Visokom predstavniku date u ~lanku V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojemu je Visoki predstavnik kona~ni autoritet u zemlji glede tuma~enja gorenare~enog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebice uzev{i u obzir ~lanak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik "poma`e, kada ocijeni da je to neophodno, u rje{avanju svih problema koji se pojave u svezi s provedbom civilnog dijela Mirovnog ugovora"; 

Pozivaju}i se na stavak XI.2 Zaklju~aka Konferencije za provedbu mira odr`ane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vije}e za provedbu mira pozdravilo nakanu Visokog predstavnika da uporabi svoj kona~ni autoritet u zemlji u svezi s tuma~enjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznala`enju rje{enja za probleme sukladno s gore navedenim "dono{enjem obvezuju}ih odluka, kada ocijeni da je to neophodno", o odre|enim pitanjima, uklju~uju}i i (prema to~ki (c) stavka XI .2) "mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta", koje "mogu uklju~ivati poduzimanje mjera protiv osoba koje obna{aju javne du`nosti; 

Pozivaju}i se tako|er na Deklaraciju Vije}a za provedbu mira iz prosinca 1998. godine, u kojoj je Vije}e ukazalo na to da uspostava vladavine zakona u koju }e svi gra|ani imati povjerenje predstavalja preduvjet za trajni mir i samoodr`ivo gospodarstvo, {to }e omogu}iti privla~enje i zadr`avanje inozemnih i doma}ih investitora; 

Ukazuju}i na Deklaraciju Vije}a za provedbu mira od svibnja 2000. godine, u kojoj je istaknuto da su "demokratska i odgovorna policija i neovisno pravosu|e preduvjeti za vladavinu zakona i punu za{titu ljudskih prava"; 

Uzimaju}i u obzir upute koje je dao Upravni odbor Vije}a za provedbu mira u velja~i 2002. godine, prema kojim se tra`i nastavak ulaganja napora u ja~anje vladavine zakona u Bosni i Hercegovini; 

Shvataju}i da slu`benici za provedbu zakona mogu u`ivati povjerenje gra|ana kojima slu`e samo ako su dio strukture koja od njih zahtijeva najvi{e razine efikasnosti i stru~nosti u radu; 

Svjesni ~injenice da }e, tijekom trajanja procesa restrukturiranja policije, Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu i Dr`avnoj grani~noj slu`bi biti potreban prijelazni period tijekom kojeg }e im biti dato dovoljno fleksibilnosti u odnosu na upo{ljavanje i administraciju; 

Iz razloga koji su ovdje navedeni Visoki predstavnik donosi slijede}u 

ODLUKU 

O DONO[ENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLU@BENICIMA BOSNE I HERCEGOVINE
("Slu`beni glasnik BiH", broj 27/04) 

koji se nalazi u privitku Odluke i ~ini njen sastavni dio. 

Navedeni Zakon se objavljuje na slu`benoj internet stranici Ureda Visokog predstavnika i stupa na snagu odmah kao zakon Bosne i Hercegovine, na privremenom osnovu, sve dok ga Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta. 

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 329/04
17. prosinca 2004. godine
Sarajevo Visoki predstavnik
Paddy Ashdown, v. r. 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLU@BENICIMA BOSNE I HERCEGOVINE 

^lanak 1. 

U Zakonu o policijskim slu`benicima Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 27/04), stavak 1. ~lanka 121. mijenja se i glasi: 

"(1)    Policijski odbor se uspostavlja u okviru Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstvo mu pru`a administrativnu potporu." 

^lanak 2. 

^lanak 123. mijenja se i glasi: 

"(1)    Do 31. 07. 2006. godine policijska tijela mogu upo{ljavati policijske slu`benike koji su trenutno uposleni u slu`bama za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini, na osnovu javnog natje~aja za sve ~inove, uklju~uju}i i ~in policajca i mla|eg inspektora. U tom periodu odredbe Poglavlja V ne}e se primjenjivati na navedena upo{ljavanja, osim ako ovim ~lankom nije druga~ije predvi|eno. 

(2)    U smislu ovog ~lanka, pod policijskim slu`benikom iz stavka 1. smatra se osoba ovla{tena primjenjivati policijske ovlasti i postupa kao ovla{tena slu`bena osoba prema zakonima o kaznenom postupku u Bosni i Hercegovini, {to isklju~uje osobe koje nisu ovla{tene primjenjivati policijske ovlasti, ve} samo obavljaju odre|ene poslove i zadatke koji mogu biti vezani za policijske aktivnosti. 

(3)    ^lanci 55. i 58. ovog zakona ne primjenjuju se na osobe koje se upo{ljavaju na osnovu stavka 1. ovog ~lanka. 

(4)    U prijelaznom periodu iz stavka 1. ovog ~lanka, policijska tijela vr{it }e upo{ljavanje kadeta prema odredbama Poglavlja V i VI ovog zakona na dvije razine pristupanja policijskim snagama iz ~lanka 42. ovog zakona. 

(5)    Rukovoditelj }e donijeti pravilnik o postupku izbora i upo{ljavanja policijskih slu`benika tijekom prijelaznog perioda iz stavka 1. ovog ~lanka. Ovaj pravilnik }e u najve}oj mogu}oj mjeri biti uskla|en s op}im ciljem i svrhom ovog zakona, te }e se njime utvrditi, izme|u ostalog, omjer policijskih slu`benika i kadeta koji se upo{ljavaju sukladno st. 1. i 4. ovog zakona, kao i nabrojati slu`be koje predstavljaju slu`be za provedbu zakona iz stavka 1. ovog ~lanka." 

^lanak 3. 

U ~lanku 127. iza rije~i: "Vije}e ministara" bri{u se rije~i: "uspostavit }e Policijski odbor kao samostalnu upravnu organizaciju i". 

^lanak 4. 

U alineji 4. ~lanka 131. bri{u se rije~i: "(~lanak 123. stavak 2.)" i zamjenjuju rije~ima: "(~lanak 123. stavak 5.)". 

^lanak 5. 

Ovaj zakon stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje. 


492 

Koriste}i se ovla{}ewima koja su Visokom predstavniku data u ~lanu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik kona~ni autoritet u zemqi u pogledu tuma~ewa gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzev{i u obzir ~lan II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik "poma`e, kada ocijeni da je to neophodno, u rje{avawu svih problema koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora"; 

Pozivaju}i se na stav XI.2 Zakqu~aka Konferencije za implementaciju mira odr`ane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Savjet za implementaciju mira pozdravio namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj kona~ni autoritet u zemqi u vezi sa tuma~ewem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznala`ewu rje{ewa za probleme u skladu sa gore navedenim "dono{ewem obavezuju}ih odluka, kada ocijeni da je to neophodno", o odre|enim pitawima, ukqu~uju}i i (prema ta~ki (c) stava XI.2) "mjere kojima se obezbje|uje implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i wenih entiteta", koje "mogu ukqu~ivati preduzimawe mjera protiv lica koja obavqaju javne funkcije; 

Pozivaju}i se tako|e na Deklaraciju Savjeta za implementaciju mira iz decembra 1998. godine, u kojoj je Savjet ukazao na to da uspostava vladavine zakona u koju }e svi gra|ani imati povjerewe predstavaqa preduslov za trajni mir i samoodr`ivu privredu, {to }e omogu}iti privla~ewe i zadr`avawe stranih i doma}ih investitora; 

Ukazuju}i na Deklaraciju Savjeta za implementaciju mira iz maja 2000. godine, u kojoj je istaknuto da su "demokratska i odgovorna policija i nezavisno pravosu|e preduslovi za vladavinu zakona i punu za{titu qudskih prava"; 

Uzimaju}i u obzir uputstvo koje je dao Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira u februaru 2002. godine, prema kojem se tra`i nastavak ulagawa napora u ja~awe vladavine zakona u Bosni i Hercegovini; 

Shvataju}i da slu`benici za provo|ewe zakona mogu u`ivati povjerewe gra|ana kojima slu`e samo ako su dio strukture koja od wih zahtijeva najvi{e nivoe efikasnosti i stru~nosti u radu; 

Imaju}i na umu ~iwenicu da je Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine donijela zakon kojim je osnovana Dr`avna agencija za istrage i za{titu (u daqem tekstu: Agencija) u junu 2004. godine i da ova Agencija od tada preduzima mjere kako bi se {to prije razvila u jaku dr`avnu policijsku snagu sposobnu da se bori protiv organizovanog kriminala i terorizma, izme|u ostalog; 

Konstatuju}i ~iwenicu da postupak imenovawa direktora i zamjenika direktora Agencije predvi|en u prelaznim i zavr{nim odredbama Zakona o Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu ("Slu`beni glasnik BiH", broj 27/04) jo{ nije zavr{en i priznaju}i potrebu da se osigura kontinuitet upravqawa Agencijom do imenovawa wenog najvi{eg rukovodstva; 

Iz razloga koji su ovdje navedeni Visoki predstavnik donosi sqede}u 

ODLUKU 

O DONO[EWU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DR@AVNOJ AGENCIJI ZA ISTRAGE I ZA[TITU
("Slu`beni glasnik BiH", broj 27/04) 

koji se nalazi u prilogu Odluke i ~ini wen sastavni dio. 

Navedeni zakon se objavquje na slu`benoj internet stranici Kancelarije Visokog predstavnika i stupa na snagu odmah kao zakon Bosne i Hercegovine, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uslova. 

Ova odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavquje u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 330/04
23. decembra 2004. godine
Sarajevo Visoki predstavnik
Paddy Ashdown, s. r. 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DR@AVNOJ AGENCIJI ZA ISTRAGE I ZA[TITU 

^lan 1. 

(1)    U Zakonu o Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu ("Slu`beni glasnik BiH", broj 27/04), u stavu 1. ~lana 26. rije~i: "6 mjeseci" zamjewuju se rije~ima: "8 mjeseci". 

(2)    U stavu 2. ~lana 26. rije~i: "6 mjeseci" zamjewuju se rije~ima: "8 mjeseci". 

^lan 2. 

Ovaj zakon stupa na snagu odmah i odmah se objavquje. Koriste}i se ovla{tenjima koja su Visokom predstavniku data u ~lanu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik kona~ni autoritet u zemlji u pogledu tuma~enja gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzev{i u obzir ~lan II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik "poma`e, kada ocijeni da je to neophodno, u rje{avanju svih problema koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora"; 

Pozivaju}i se na stav XI. 2. Zaklju~aka Konferencije za implementaciju mira odr`ane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vije}e za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj kona~ni autoritet u zemlji u vezi sa tuma~enjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznala`enju rje{enja za probleme u skladu s gore navedenim "dono{enjem obavezuju}ih odluka, kada ocijeni da je to neophodno", o odre|enim pitanjima, uklju~uju}i i (prema ta~ki (c) stava XI.2) "mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta", koje "mogu uklju~ivati preduzimanje mjera protiv osoba koje obavljaju javne funkcije; 

Pozivaju}i se tako|er na Deklaraciju Vije}a za implementaciju mira iz decembra 1998. godine, u kojoj je Vije}e ukazalo na to da uspostava vladavine zakona u koju }e svi gra|ani imati povjerenje predstavalja preduvjet za trajni mir i samoodr`ivu privredu, {to }e omogu}iti privla~enje i zadr`avanje stranih i doma}ih investitora; 

Ukazuju}i na Deklaraciju Vije}a za implementaciju mira iz maja 2000. godine, u kojoj je istaknuto da su "demokratska i odgovorna policija i nezavisno pravosu|e preduvjeti za vladavinu zakona i punu za{titu ljudskih prava"; 

Uzimaju}i u obzir upute koje je dao Upravni odbor Vije}a za implementaciju mira u februaru 2002. godine, prema kojima se tra`i nastavak ulaganja napora u ja~anje vladavine zakona u Bosni i Hercegovini; 

Shvataju}i da slu`benici za provedbu zakona mogu u`ivati povjerenje gra|ana kojima slu`e samo ako su dio strukture koja od njih zahtijeva najvi{e nivoe efikasnosti i stru~nosti u radu; 

Imaju}i na umu ~injenicu da je Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine donijela zakon kojim je osnovana Dr`avna agencija za istrage i za{titu (u daljem tekstu: Agencija) u junu 2004. godine i da ova Agencija od tada preduzima mjere kako bi se {to prije razvila u jaku dr`avnu policijsku snagu sposobnu da se bori protiv organiziranog kriminala i terorizma, izme|u ostalog; 

Konstatiraju}i ~injenicu da postupak imenovanja direktora i zamjenika direktora Agencije predvi|en u prelaznim i zavr{nim odredbama Zakona o Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu ("Slu`beni glasnik BiH", broj 27/04) jo{ nije zavr{en i priznaju}i potrebu da se osigura kontinuitet upravljanja Agencijom do imenovanja njenog najvi{eg rukovodstva; 

Iz razloga koji su ovdje navedeni Visoki predstavnik donosi sljede}u 

ODLUKU 

O DONO[ENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DR@AVNOJ AGENCIJI ZA ISTRAGE I ZA[TITU
("Slu`beni glasnik BiH", broj 27/04) 

koji se nalazi u prilogu Odluke i ~ini njen sastavni dio. 

Navedeni zakon se objavljuje na slu`benoj internet stranici Ureda Visokog predstavnika i stupa na snagu odmah kao zakon Bosne i Hercegovine, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uslova. 

Ova odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 330/04
23. decembra 2004. godine
Sarajevo Visoki predstavnik
Paddy Ashdown, s. r. 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DR@AVNOJ AGENCIJI ZA ISTRAGE I ZA[TITU 

^lan 1. 

(1)    U Zakonu o Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu ("Slu`beni glasnik BiH", broj 27/04), u stavu 1. ~lana 26. rije~i: "6 mjeseci" zamjenjuju se rije~ima: "8 mjeseci". 

(2)    U stavu 2. ~lana 26. rije~i: "6 mjeseci" zamjenjuju se rije~ima: "8 mjeseci". 

^lan 2. 

Ovaj zakon stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje. Koriste}i se ovlastima koje su Visokom predstavniku date u ~lanku V Aneksa 10. (Sporazum o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora) Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojemu je Visoki predstavnik kona~ni autoritet u zemlji glede tuma~enja gorenare~enog Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebice uzev{i u obzir ~lanak II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik "poma`e, kada ocijeni da je to neophodno, u rje{avanju svih problema koji se pojave u svezi s provedbom civilnog dijela Mirovnog ugovora"; 

Pozivaju}i se na stavak XI. 2. Zaklju~aka Konferencije za provedbu mira odr`ane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vije}e za provedbu mira pozdravilo nakanu Visokog predstavnika da uporabi svoj kona~ni autoritet u zemlji u svezi s tuma~enjem Sporazuma o provedbi civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznala`enju rje{enja za probleme sukladno s gore navedenim "dono{enjem obvezuju}ih odluka, kada ocijeni da je to neophodno", o odre|enim pitanjima, uklju~uju}i i (prema to~ki (c) stavka XI .2) "mjere kojima se osigurava provedba Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta", koje "mogu uklju~ivati poduzimanje mjera protiv osoba koje obna{aju javne du`nosti; 

Pozivaju}i se tako|er na Deklaraciju Vije}a za provedbu mira iz prosinca 1998. godine, u kojoj je Vije}e ukazalo na to da uspostava vladavine zakona u koju }e svi gra|ani imati povjerenje predstavalja preduvjet za trajni mir i samoodr`ivo gospodarstvo, {to }e omogu}iti privla~enje i zadr`avanje inozemnih i doma}ih investitora; 

Ukazuju}i na Deklaraciju Vije}a za provedbu mira iz svibnja 2000. godine, u kojoj je istaknuto da su "demokratska i odgovorna policija i neovisno pravosu|e preduvjeti za vladavinu zakona i punu za{titu ljudskih prava"; 

Uzimaju}i u obzir upute koje je dao Upravni odbor Vije}a za provedbu mira u velja~i 2002. godine, prema kojim se tra`i nastavak ulaganja napora u ja~anje vladavine zakona u Bosni i Hercegovini; 

Shvataju}i da slu`benici za provedbu zakona mogu u`ivati povjerenje gra|ana kojima slu`e samo ako su dio strukture koja od njih zahtijeva najvi{e razine efikasnosti i stru~nosti u radu; 

Imaju}i na umu ~injenicu da je Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine donijela zakon kojim je osnovana Dr`avna agencija za istrage i za{titu (u daljnjem tekstu: Agencija) u lipnju 2004. godine i da ova Agencija od tada poduzima mjere kako bi se {to prije razvila u jaku dr`avnu policijsku snagu sposobnu da se bori protiv organiziranog kriminala i terorizma, izme|u ostalog; 

Konstatiraju}i ~injenicu da postupak imenovanja direktora i zamjenika direktora Agencije predvi|en u prijelaznim i zavr{nim odredbama Zakona o Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu ("Slu`beni glasnik BiH", broj 27/04) jo{ nije zavr{en, te priznaju}i potrebu da se osigura kontinuitet upravljanja Agencijom do imenovanja njenog najvi{eg rukovodstva; 

Iz razloga koji su ovdje navedeni Visoki predstavnik donosi sljede}u 

ODLUKU 

O DONO[ENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DR@AVNOJ AGENCIJI ZA ISTRAGE I ZA[TITU
("Slu`beni glasnik BiH", broj 27/04) 

koji se nalazi u prilogu Odluke i ~ini njen sastavni dio. 

Navedeni zakon se objavljuje na slu`benoj internet stranici Ureda Visokog predstavnika i stupa na snagu odmah kao zakon Bosne i Hercegovine, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uslova. 

Ova odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 330/04
23. prosinca 2004. godine
Sarajevo Visoki predstavnik
Paddy Ashdown, v. r. 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DR@AVNOJ AGENCIJI ZA ISTRAGE I ZA[TITU 

^lanak 1. 

(1)    U Zakonu o Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu ("Slu`beni glasnik BiH", broj 27/04), u stavku 1. ~lanka 26. rije~i: "6 mjeseci" zamjenjuju se rije~ima: "8 mjeseci". 

(2)    U stavku 2. ~lanka 26. rije~i: "6 mjeseci" zamjenjuju se rije~ima: "8 mjeseci". 

^lanak 2. 

Ovaj zakon stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje. 

UPRAVA ZA INDIREKTNO
OPOREZIVAWE BiH 

493 

Na osnovu ~lana 14. stav 3 Zakona o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/03 i 52/04) i ~lana 41.Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Slu`beni glasnik BiH", broj 62/04), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivawe, na sjednici odr`anoj 21. decembra 2004. godine, donio je 

PRAVILNIK 

O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA 

I - UVODNA ODREDBA 

^lan 1. 

Ovim pravilnikom propisuje se primjena poreznih stopa, poreznih osloba|awa, vo|ewa evidencije o prometu po razli~itim stopama, odnosno poreznim osnovicama, obra~unavawe i pla}awe poreza na promet, obaveza popisa robe za koju se mijewaju porezne stope, obra~unavawe i pla}awe razlike poreza na promet proizvoda pri promjeni stopa, na~in povrata poreza na promet, te mjese~no i kona~no izvje{tavawe o obra~unatom i pla}enom porezu u Bosni i Hercegovini. 

II - POREZ NA PROMET PROIZVODA 

1.    Pla}awe poreza na promet proizvoda za vlastitu potro{wu 

^lan 2. 

Lice koje za vlastitu potro{wu uzme proizvode na koje se pla}a porez na promet, {to ih je uvezlo ili nabavilo radi daqwe prodaje bez pla}awa poreza na promet proizvoda, obra~unava porez na promet u trenutku uzimawa tih proizvoda po propisanim stopama. Smatra se da su proizvodi napla}eni u trenutku wihovog uzimawa. 

^lan 3. 

Na upotrebqavano motorno vozilo ili plovni objekt koji podlije`e obavezi godi{we registracije, a gra|anin ga daje bez naknade drugom gra|aninu, pla}a se porez na promet po stopi od 10%. 

Poreznu osnovicu utvr|uje nadle`na organizaciona jedinica entitetske Porezne uprave i Porezna uprava Br~ko Distrikta u mjestu prebivali{ta primaoca. 

Poreznu osnovicu pri uvozu upotrebqavanih motornih vozila ~ini procijewena vrijednost koju je utvrdila Uprava za indirektno oporezivawe (u daqem tekstu: Uprava), uve}ana za carinu i druge uvozne da`bine. 

Poreznu osnovicu u prometu upotrebqavanih motornih vozila utvr|uje nadle`na porezna uprava prema Katalogu orijentacionih vrijednosti upotrebqavanih motornih vozila. 

Izuzetno, od odredbe stava 4. ovog ~lana, poreznu osnovicu karamboliranih vozila ili vozila koja se ne nalaze u Katalogu mo`e utvrditi ovla{teni procjeniteq. 

2.    Pla}awe poreza na promet na vrijednost mawka i rashoda 

^lan 4. 

Porez na promet proizvoda pla}a se na mawak proizvoda. 

Mawak proizvoda utvr|uje se zapisnikom o popisu. 

Mawak proizvoda ~ini i rashod na osnovu kala, rastura, loma i kvara iznad visine utvr|ene op{tim aktom pravnog lica, odnosno aktom ovla{tenog strukovnog udru`ewa u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Br~ko Distrikta. 

Dopu{tenim rashodom na koji se ne pla}a porez na promet proizvoda smatra se remitenda vlastitih izdawa. 

Utvr|eni mawak i rashod u prodavnici ili drugom poslovnom objektu koji se za proizvode zadu`uju po prodajnim cijenama s ura~unatim porezom na promet, razvrstava se po poreznim stopama na osnovu koeficijenta u~e{}a utvr|enog mawka, odnosno rashoda u ukupnom zadu`ewu prodavnice ili drugog poslovnog objekta na slijede}i na~in: 

Koeficijent u~e{}a = 

Vrijednost mawka 

Vrijednost ukupnog zadu`ewa 

Koeficijent iz stava 5. ovog ~lana primjewuje se na vrijednost zadu`ewa prodavnice, odnosno poslovnog objekta po stopama poreza na promet proizvoda. 

Iznos poreza na promet koji je sadr`an u vrijednosti mawka po stopama poreza na promet utvr|uje se primjenom prera~unatih propisanih poreznih stopa. 

Na vrijednost mawka proizvoda nastalog djelovawem vi{e sile, ne pla}a se porez na promet proizvoda. 

Vi{om silom, u smislu ovog pravilnika, smatraju se elementarne nepogode (poplava, po`ar, potres i dr.), ratna razarawa i provale kra|e, a na osnovu zapisnika nadle`nog organa. 

Porez na promet proizvoda sadr`an u vrijednosti mawka koji je nastao djelovawem vi{e sile obra~unava se na osnovu podataka o ukupnom zadu`ewu prodavnice, odnosno drugog poslovnog objekta (preneseno stawe iz pro{le godine i zadu`ewa tokom godine) i podataka o prodaji proizvoda od dana nastanka {tete, kojim se utvr|uje vrijednost proizvoda koji su trebali biti na zalihama prije nastanka {tete. Pore|ewem ovako utvr|ene vrijednosti proizvoda koji su trebali biti na zalihama i vrijednosti zaliha utvr|enim popisom na dan nastanka {tete dobiva se iznos mawka u kojem je sadr`an i obra~unati porez na promet proizvoda. 

U~e{}e {tete po pojedinim vrstama proizvoda utvr|uje se na osnovu u~e{}a pojedinih vrsta proizvoda razvrstanih po stopama poreza na promet proizvoda, te proizvoda na koje se ne pla}a porez na promet proizvoda u ukupnom zadu`ewu prije nastanka {tete. 

Utvr|eno u~e{}e primjewuje se na vrijednost zadu`ewa po stopama poreza na promet proizvoda i vrijednosti proizvoda na koje se ne pla}a porez na promet proizvoda. 

Iznos poreza na promet proizvoda koji je sadr`an u vrijednosti utvr|ene {tete po stopama poreza na promet utvr|uje se primjenom prera~unatih propisanih poreznih stopa. 

Obaveza obra~unavawa poreza na promet proizvoda u slu~aju iz stava 3. ovog ~lana, nastaje u trenutku utvr|ivawa mawka odnosno rashoda, a to je datum pod kojim je obavqen popis proizvoda. 

Obra~unati porez na promet proizvoda pla}a se u roku iz ~l. 23. i 24. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga - u daqem tekstu Zakona. 

Obra~un poreza na promet proizvoda obavqen po odredbama ovog ~lana kona~an je za svaki nastali mawak, odnosno rashod proizvoda. 

3.    Komisiona prodaja 

^lan 5. 

Pri komisionoj prodaji proizvoda krajwem potro{a~u koju je obavilo pravno lice u svoje ime, a za ra~un komitenta (u daqem tekstu: komisionar) pla}a se porez na promet proizvoda osim na promet upotrebqavanih stvari iz ~lana 4. stav 1. ta~ke 7. Zakona. 

Porezni obveznik za promet proizvoda iz stava 1. ovog ~lana je komisionar koji je prodao proizvode krajwem potro{a~u. Poreznu osnovicu ~ini krajwa prodajna cijena komisionara s ukqu~enom komisionom provizijom. 

Pri komisionoj prodaji proizvoda pla}a se porez na promet po odgovaraju}im stopama, ovisno o vrsti proizvoda. 

Izuzetno, od odredbe stava 2. ovog ~lana pri komisionoj prodaji kori{tenih putni~kih automobila, ostalih motornih vozila i plovnih objekata koji podlije`u obavezi godi{we registracije, a u vlasni{tvu su gra|ana, drugom gra|aninu, porezni obveznik je kupac, a porez na promet pla}a se po stopi od 10%.Ako su ti proizvodi u vlasni{tvu pravnog lica, a prodaju se gra|anima, porezni obveznik je kupac, a porez na promet proizvoda pla}a se po stopi od 10%. 

4.    Prodaja proizvoda s konsignacionog skladi{ta 

^lan 6. 

Na promet proizvoda s konsignacionog skladi{ta dr`alac konsignacionog skladi{ta obra~unava porez na promet proizvoda primjenom propisanih poreznih stopa na prodajnu cijenu proizvoda u kojoj su osim carine, akciza i drugih uvoznih da`bina koje se pla}aju pri uvozu, sadr`ani i zavisni tro{kovi i konsignaciona mar`a. 

Dr`alac konsignacionog skladi{ta za promet na veliko, odnosno na malo pla}a porez na promet po odredbama ~l. 23. 24. i 25 Zakona. 

5.    Prodaja proizvoda javnim nadmetawem 

^lan 7. 

Na proizvode koji se prodaju krajwim potro{a~ima javnim nadmetawem (licitacija i sl.), osim proizvoda koji podlije`u godi{woj registraciji, porezni obveznik koji ih prodaje obra~unava porez na promet proizvoda primjenom propisanih poreznih stopa na prodajnu cijenu postignutu javnim nadmetawem. Ako je javnim nadmetawem odre|eno da se proizvodi prodaju po cijenama u koje je ukqu~en porez na promet proizvoda, porezni obveznik obra~unava taj porez primjenom prera~unate porezne stope. 

6.    Uvoz proizvoda za krajwu potro{wu 

^lan 8. 

Uvozom proizvoda koji slu`e krajwoj potro{wi smatra se uvoz proizvoda {to ih potro{a~ uvozi neposredno za vlastite potrebe ili {to ih za wegov ra~un uvoze pravna lica registrovana za obavqawe vawskotrgovinskog prometa (u daqem tekstu: uvoznik). 

Uvozom proizvoda koji slu`e krajwoj potro{wi smatra se i privremeni uvoz, prema carinskim propisima. 

Na proizvode {to ih uvozi krajwi potro{a~ porez na promet obra~unava Uprava po stopama koje va`e na dan nastanka obaveze pla}awa carine. Propisane stope Uprava primjewuje na poreznu osnovicu iz ~lana 9. stav 1. ta~ka 3. Zakona i napla}uje porez na promet od uvoznika istovremeno sa carinom i drugim uvoznim da`binama. 

Za motorna vozila {to ih uvoze pravna lica i gra|ani ili se uvoze za wihov ra~un, Uprava ne obra~unava i ne napla}uje porez na promet proizvoda, o ~emu stavqa klauzulu na uvoznu carinsku deklaraciju. Uprava u roku od pet dana od dana cariwewa motornog vozila pismeno o tome izvje{tava nadle`nu organizacionu jedinicu entitetske Porezne uprave i Poreznu upravu Br~ko Distrikta prema mjestu sjedi{ta pravnog lica, odnosno prebivali{ta gra|anina s naznakom vrijednosti uvezenog motornog vozila i o iznosu carine i drugih da`bina koje su pla}ene pri uvozu. 

Lice, odnosno gra|anin, pla}a porez na promet proizvoda na uvezeno motorno vozilo, najkasnije u roku od 15 dana od dana pla}awa carine i drugih uvoznih da`bina. 

Bez dokaza o pla}enom porezu na promet, odnosno bez dokaza o osloba|awu od pla}awa poreza, osim pri privremenom uvozu, ne mo`e se obaviti registracija motornog vozila. 

7.    Promet proizvoda koji ne slu`e krajwoj potro{wi 

7.1.    Promet proizvoda radi daqwe prodaje 

^lan 9. 

Prometom proizvoda koji ne slu`e krajwoj potro{wi smatra se prodaja svih proizvoda licu koje te proizvode nabavqa radi daqwe prodaje, na na~in i uz uslove propisane ~lanom 5. Zakona. 

Prometom proizvoda koji ne slu`i krajwoj potro{wi smatra se i prodaja gra|evinskog materijala pravnim licima registrovanim za gra|evinarstvo, radi izgradwe, odr`avawa i popravki gra|evinskih objekata na na~in i pod uslovima propisanim ~lanom 5. Zakona. 

Pored ostalih propisanih podataka, faktura prodavca i pismena poruxbenica i pismena izjava kupca iz ~lana 5. stav 1. Zakona, obavezno sadr`e registarski i porezni broj izdavaoca, a faktura i registarski i porezni broj kupca. 

7.2.    Promet proizvoda za servisirawe, remont i popravak proizvoda 

^lan 10. 

Remontna p(}a, radwe i servisi, registrovani za remont, popravak i odr`avawe proizvoda trajnije upotrebne vrijednosti (motorna vozila, ma{ine, ure|aji i aparati), mogu bez poreza na promet proizvoda, nabavqati rezervne dijelove potrebne za ugradwu u proizvode koji se popravqaju i servisiraju, uz uslove propisane ~lanom 5. Zakona. 

Ako se rezervni dijelovi iz stava 1. ovog ~lana ugra|uju u proizvode koji se smatraju opremom lica, na vrijednost ugra|enih dijelova ne pla}a se porez na promet proizvoda, ako su ispuweni uslovi iz ~lana 5. Zakona. 

Ako se rezervni dijelovi iz stava 1. ovog ~lana ugra|uju u proizvode koji se ne smatraju opremom pravnih lica, na vrijednost ugra|enih dijelova obra~unava se i pla}a porez na promet proizvoda po odgovaraju}im stopama. 

Ako se rezervni dijelovi iz stava 1. ovog ~lana ugra|uju u proizvode u vlasni{tvu gra|ana, na vrijednost ugra|enih dijelova obra~unava se i pla}a porez na promet proizvoda po odgovaraju}im stopama. 

U ra~unu se posebno iskazuje vrijednost rezervnih dijelova za ugradwu, posebno porez na promet proizvoda na rezervne dijelove, posebno naknada za izvr{ene usluge, te posebno porez na promet usluga. 

7.3.    Promet proizvoda za preradu i prodaju u ugostiteqstvu 

^lan 11. 

Proizvodima {to ih bez pla}awa poreza na promet proizvoda nabavqaju ugostiteqska preduze}a i ugostiteqske radwe iz ~lana 4. stav 1. ta~ka 2. Zakona smatraju se prehrambeni i drugi proizvodi koji slu`e za pripremawe hrane i napitaka (~aja), pomo}ni i potro{ni materijal i proizvodi nu`ni u procesu prerade ili prodaje proizvedene hrane, kao {to su za~ini i drugi sastojci koji se dodaju hrani, sredstva za ~i{}ewe (deterxent, sapun i sl.), te salvete, ~a~kalice i ostali potro{ni materijal. 

Potro{nim materijalom iz stava 1. ovog ~lana ne smatraju se teku}a goriva i alkohol (etanol). 

^lan 12. 

Na promet proizvoda (jela, pi}a, napitaka i sl.), osim akciznih proizvoda, {to ga obavi porezni obveznik registrovan za ugostiteqsku djelatnost pla}a se porez na promet proizvoda po stopi od 10% i to na osnovicu koju ~ini prodajna cijena. 

Na promet svih proizvoda {to ga obave porezni obveznici iz stava 1. ovog ~lana pla}a se i porez na promet usluga, na poreznu osnovicu koju ~ini vrijednost usluge, koja ne mo`e iznositi mawe od 10% od vrijednosti prodatih proizvoda (hrana i napitci), odnosno 20% od vrijednosti prodatih alkoholnih i bezalkoholnih pi}a i kafe. 

Ugostiteqskim preduze}ima iz stava 1. ovog ~lana ne smatraju se dijelovi pravnih lica koji nisu registrovani za obavqawe ugostiteqske djelatnosti s tre}im licima (radni~ki restorani i kantine, kuhiwe i kantine u ustanovama pred{kolskog i {kolskog obrazovawa, zdravstvenim ustanovama i sl.). Na proizvode {to ih nabavqaju ta lica porez na promet obra~unava se i napla}uje prilikom nabavke. 

7.4.    Promet opreme 

^lan 13. 

Prometom proizvoda na koji se ne pla}a porez na promet proizvoda smatra se prodaja opreme pravnom licu u smislu ~lana 4. stav 2. na na~in i pod uslovima koji su propisani ~lanom 5. stav 1. Zakona. 

Radi pra}ewa nabavke i nadzora nad kori{}ewem opreme koja je kupqena odnosno nabavqena bez pla}awa poreza na promet proizvoda, u skladu sa ~lanom 4. stav 2. Zakona, kupac pravno lice vodi evidenciju o nabavci i kori{tewu te opreme po vrsti, koli~ini i vrijednosti, na temequ podataka iz ra~una o kupovini i drugih isprava (prijemnice, dostavnice, tovarnog lista i sli~no). 

Ako se motorno vozilo iz ~lana 4. stav 3. Zakona otu|i ili da na upotrebu drugom licu, ili u slu~aju prestanka obavqawa djelatnosti, prije isteka roka od tri godine od dana nabavke, naplati}e se porez na promet proizvoda i pripadaju}a kamata po propisima koji su vrijedili u vrijeme nabavke. 

7.5.    Promet proizvoda za reprodukciju 

^lan 14. 

Proizvode koji slu`e kao reprodukcijski materijal mogu bez pla}awa poreza na promet nabavqati lica koja obavqaju registrovane proizvo|a~ke djelatnosti navedene u ~l. 6. stav 2. Zakona. 

Porezni obveznik ima pravo, prilikom obra~unavawa poreza na promet proizvoda na akcizne proizvode, obra~unati iznos poreza na promet proizvoda umawiti za iznos koji je prethodno pla}en na ime poreza na promet za akciznu robu koja je kori{tena kao reprodukcioni materijal. 

^lan 15. 

Za potro{wu u lije~ewu i wezi bolesnika, lica iz oblasti zdravstva mogu bez pla}awa poreza na promet nabavqati ove proizvode: 

1.    laboratorijsko su|e i pribor, 

2.    laboratorijsko staklo, 

3.    instrumente (sve vrste sitnih instrumenata), 

4.    sredstva za prawe i odr`avawe bolni~kog rubqa, 

5.    sredstva za prawe i odr`avawe prostorija u zdravstvenim ustanovama, 

6.    papir za dijagnosti~ke postupke (EKG, EEG, EMG, role za ultrazvuk i dr.), laboratorijske reagense, hemikalije, podloge za mikrobiolo{ke analize i sl.), 

7.    papirnati i plasti~ni hirur{ki materijal za jednokratnu uporabu (ogrta~i, obrazine, kape, {titnici za obu}u, rukavice i sl.), 

8.    RTG filmove i hemikalije za obradu RTG filmova, 

9.    filtere (mikrobiolo{ke i papirnate) 

10.    alkohol (etanol). 

^lan 16. 

Ekolo{ki prihvatqivom ambala`om, u smislu ~lana 7. stava 1. ta~ka 5. Zakona, smatra se: 

1.    ambala`a na~iwena od recikliranog i drugog papira, 

2.    ambala`a od ekolo{ki prihvatqivog razgradivog materijala, 

3.    povratna ambala`a od stakla i metala, 

4.    ambala`a od drveta, 

5.    ambala`a bez potisnih plinova freona, 

6.    ambala`a od otpada materijala (rogoza, komu{ine, {ibe, like i sl.). 

Mi{qewe o razgradivosti ambala`e iz stava 1. ta~ke 2. ovog ~lana treba obezbijediti od nadle`nog ministarstva. 

7.6.    Promet reprodukcijskog materijala {to ga zanatska zadruga upotrebqava u proizvodwi preko svojih zadrugara 

^lan 17. 

Proizvo|a~ka zadruga koja je registrovana za obavqawe proizvodnih radova mo`e za radove {to ih obavqa u svoje ime i za svoj ra~un preko svojih zadrugara (zanatlija udru`enih u zadrugu), pod uslovima iz ~lana 5. Zakona, nabavqati reprodukcijski materijal bez pla}awa poreza na promet. Zadruga mo`e davati reprodukcijski materijal zadrugarima (ali ne i prodavati ili na drugi na~in otu|ivati) bez obra~una poreza na promet proizvoda, na osnovu pisanih ugovora, uz ove uslove. 

1.    da zadruga raspola`e stru~nim radnicima za izradu normativa utro{ka materijala, te za nadzor na radovima i vo|ewem radova, 

2.    da zadrugari vode poslovne kwige, 

3.    da su zadrugari udru`eni, {to se dokazuje ugovorom o udru`ivawu u zadrugu, 

4.    da se zadrugari koriste dobijenim reprodukcijskim materijalom iskqu~ivo za proizvodwu prema ugovorima, 

5.    da se zadrugari koriste dobijenim reprodukcijskim materijalom u okviru utvr|enih normativa utro{ka materijala koji su sastavni dio ugovora, 

6.    da i zadruga i zadrugari vode u kwigovodstvu odnosno u poslovnim kwigama evidencije o stawu, kretawu i utro{ku reprodukcijskog materijala, prema vrsti, koli~ini i vrijednosti, 

7.    da zadrugari zadruzi fakturi{u samo vrijednost rada ili usluge, a ne i vrijednost materijala, 

8.    da zadruga iz stava 1. ovog ~lana obavqa stalni nadzor nad kori{tewem isporu~enog reprodukcijskog materijala, te da najmawe jedanput mjese~no obavi kontrolu i uskla|ivawe svojih evidencija sa stawem materijala kod zadruga i wihovim evidencijama o ~emu treba sastaviti pisani zapisnik. 

Na vrijednost materijala datog u smislu stava 1. ovog ~lana, za koji se kontrolom utvrdi da nije opravdan isporu~enim proizvodima, a ne nalazi se na zalihama zadruge, zadruga }e obra~unati porez na promet proizvoda i uplatiti ga u roku od pet dana po proteku sedmice u kojem je ta ~iwenica utvr|ena. 

7.7.    Promet materijala za uslu`ne djelatnosti 

^lan 18. 

Materijal potreban za obavqawe uslu`ne djelatnosti iz oblasti zanatstva i li~nih usluga, kao i za ostale uslu`ne djelatnosti (frizerske, kozmeti~arske, fotografske, brija~ke, usluge prawa i ~i{}ewa stvari i prostora, fotokopirawe i sl.), ne smatra se reprodukcijskim materijalom iz ~lana 7. Zakona, te se ne mo`e nabavqati bez pla}awa poreza na promet, po odgovaraju}oj stopi. 

7.8.    Uvoz opreme i proizvoda radi reprodukcije ili prerade 

^lan 19. 

Lica mogu, uz uslove iz ~lana 5. Zakona, uvoziti opremu i reprodukcijski materijal bez pla}awa poreza na promet. 

Ako uvoznik uvozi proizvode u svoje ime i za svoj ra~un, daje izjavu o poreznom oslobo|ewu, a ako ih uvozi u svoje ime a za tu|i ra~un, pisanu izjavu o poreznom oslobo|ewu daje korisnik uvoza. U oba slu~aja izjava se podnosi prije cariwewa proizvoda i to carinarnici preko koje se obavqa uvoz. 

Na uvoz opreme i reprodukcijskog materijala koji nije obavqen na na~in i pod uslovima iz ~lana 5. Zakona, porez na promet pla}a se po odgovaraju}im stopama. Uprava obra~unava i napla}uje porez zajedno sa carinom i drugim uvoznim davawima. 

7.9.    Uslovi prodaje proizvoda bez pla}awa poreza na promet 

^lan 20. 

Proizvode iz ~lana 4. stav 1. ta~. 1., 2. i 6. Zakona, mogu prodavati bez pla}awa poreza na promet: pravno lice koje se bavi proizvodwom, ili proizvo|a~ka radwa, pravno lice koje je registrovano za obavqawe prometa na veliko, i preduze}e koje je registrovano za uvoz. 

Prodaja prehrambenih proizvoda koje je gra|anin proizveo u okviru svog doma}instva i proizvoda koje pravno lice, poduzetnik i gra|anin u okviru raspolagawa svojom imovinom od slu~aja do slu~aja prodaju pravnom licu koje te proizvode nabavqa radi daqwe prodaje, prerade ili kao opremu ne potpada pod uslove iz ~lana 5. Zakona. 

Pod imovinom iz prethodnog stava podrazumijevaju se vlastita imovina gra|ana i stalna sredstva lica. 

^lan 21. 

Pisanu izjavu iz ~lana 5. stav 1. ta~ka 2. Zakona, kupac daje na naruxbenici ili kao poseban prilog uz naruxbenicu prije obavqenog prometa, odnosno prije isporuke robe ili izdavawa ra~una. Ako se pisana izjava daje kao poseban prilog uz naruxbenicu, ona mora sadr`avati podatke o vrsti, koli~ini, mjernoj jedinici, cijeni i vrijednosti proizvoda. 

Ako se tokom godine po jednom ugovoru, koji obavezno sadr`i vrstu i koli~inu proizvoda, sukcesivno isporu~uju proizvodi, kupac mo`e u prvoj naruxbenici ili ugovoru dati pisanu izjavu, a pri kasnijim isporukama prodavac se u ra~unima o prodaji proizvoda mo`e pozvati na broj i datum tog ugovora odnosno naruxbenice u kojoj je data takva pisana izjava. Takva generalna izjava ili ugovor vrijede do isporuke svih koli~ina i vrsta proizvoda navedenih u izjavi ili ugovoru. 

Kupac u svakoj poslovnoj godini prilikom prve nabavke proizvoda prodavcu dostavqa ovjerenu kopiju uvjerewa - potvrde o poreznoj registraciji, koja sadr`i identifikacioni broj poreznog obveznika, prethodno dodijeqenog od nadle`ne Porezne uprave. 

7.10.    Oslobo|ewa od pla}awa poreza na promet proizvoda 

^lan 22. 

Lijekovima u smislu ~lana 13. ta~ka 11. Zakona smatraju se gotovi lijekovi, qekovite supstance i pomo}na sredstva u lije~ewu prema propisima kojima se reguli{e stavqawe lijekova u promet. 

Ispuwewe humanitarnog uslova u smislu ~lana 13. ta~ka 7. Zakona, kod upotrebe gra|evinskog materijala od strane humanitarnih organizacija postoji samo u slu~aju ako humanitarna organizacija gra|evinski materijal direktno donira fizi~kim licima - gra|anima za izgradwu i popravak razru{enih ku}a i stanova, o ~emu je du`na voditi evidenciju po darovanim vrstama i koli~inama gra|evinskog materijala i po korisnicima donacije. 

Sredstvima naoru`awa u smislu ~lana 13. ta~ka 9. Zakona smatraju se oru`ja, oru|a, oprema, ure|aji i druga sredstva za armijske snage, policiju i slu`bu bezbjednosti, osim putni~kih automobila. 

Bebi opremom u smislu ~lana 13. ta~ka 14. Zakona smatraju se: sve vrste dje~ijih pelena i pribora za pelene, dje~ije benkice, bo~ice za hrawewe beba, dudice, dje~ija kozmetika, dje~iji toaletni pribor, nosiqke za bebe, jastuci za no{ewe beba, dje~iji kreveti}i, dje~ija kolica, dje~ije hodalice, dje~ije sjedalice za automobile i bicikle, stolovi, stolice i klupice za djecu (ukqu~uju}i i stolove za presvla~ewe djece), "dje~iji vrti}i", dje~ije kadice za kupawe i sl. 

Ortopedskim spravama i pomagalima, te aparatima za poboq{awe sluha i vida u smislu ~lana 13. ta~ka 16. Zakona smatraju se: 

1.    proteza za gorwe i dowe ekstremitete, 

2.    zubne proteze i umjetni zubi, 

3.    aparati za regulaciju karlice, 

4.    aparati za poboq{awe sluha, 

5.    bioelektroterapeutski aparati, 

6.    korzeti, mideri i pojasevi, 

7.    ortopedske {take i {tapovi, 

8.    ortopedska obu}a koja se na osnovu pisanog nalaza qekara specijaliste izra|uje po mjeri, 

9.    ko`ne rukavice za proteze za gorwe ekstremitete, 

10.    ortopedski aparati za noge i ruke i druga sli~na ortopedska pomagala, 

11.    invalidska kolica, 

12.    umjetni bubreg, 

13.    umjetna plu}a i drugi sli~ni ure|aji, 

14.    intragal - spirale, 

15.    kompletne nao~ale i stakla za korekciju vida, 

16.    pomagala za slijepa lica (bijeli {tapovi, Brailleovi satovi, ma{ine i tablice za pisawe Brailleova pisma, Brailleov papir za pisawe kwiga za slijepe i specijalne nao~ale za slijepe, 

17.    o~ne proteze, 

18.    kontaktne le}e, 

19.    aparati za poboq{awe govora. 

Opremom za poqoprivrednu proizvodwu u smislu ~lana 13. ta~ka 10. Zakona smatraju se ma{ine, ure|aji i oprema za poqoprivrednu djelatnost, te oru|a i alat za ru~nu obradu zemqe i polietilenski proizvodi kao {to su posu|e za berbu, biolo{ko konzervirawe i ~uvawe vo}a i povr}a, posude za brawe i prikupqawe plodova, posu|e za namakawe pesticida kod za{tite od bolesti i {teto~ina, kace (kade) kod berbe plodova, spremnici za plodove i wihove prera|evine, rezervoari za traktorske prskalice. 

7.11.    Osloba|awe od pla}awa poreza na promet proizvoda po osnovu me|unarodnih ugovora 

^lan 23. 

Osloba|awa od pla}awa poreza na promet proizvoda i poreza na promet usluga po osnovu me|unarodnih ugovora ostvaruje se po postupku propisanom ovim pravilnikom. 

^lan 24. 

Ministarstvo vawskih poslova Bosne i Hercegovine iskqu~ivo je ovla{teno za tuma~ewe me|unarodnih ugovora, te utvr|ivawe da li po istim postoji pravo za osloba|awe od pla}awa poreza na promet proizvoda i poreza na promet usluga. 

^lan 25. 

Prilikom nabavke proizvoda i usluga koji }e biti oslobo|eni od poreza na promet proizvoda i usluga po osnovu me|unarodnih ugovora, koristi}e se poseban obrazac za osloba|awe od poreznih obaveza na jednom od slu`benih jezika u BiH i engleskom jeziku. 

Strani investitor distribuira}e poseban obrazac za osloba|awe od poreznih obaveza doma}im ugovara~ima - izvo|a~ima radova. 

Lice iz stava 2. ovog ~lana svaki izdati obrazac numerisa}e (kontrolni broj) po~ev{i od broja 1. i o izdatim obrascima vodi}e posebnu evidenciju. 

^lan 26. 

Obrazac sadr`i slijede}e podatke: 

Obrazac se popuwava u pet primjeraka, od kojih se: 

^lan 27. 

Prilikom svih nabavki koje su oslobo|ene poreza po osnovu me|unarodnog ugovora koristit }e se slijede}e procedure: 

Doma}i ugovara~-izvo|a~ projekta obratit }e se pravnom licu-stranom investitoru iz ~lana 25. stav 2. ovog pravilnika i dobiti poseban obrazac sa kontrolnim brojem, koji }e biti ovjeren od strane pravnog lica. 

Doma}i ugovara~-izvo|a~ projekta izvr{it }e nabavku proizvoda po datom obrascu i isti dostaviti Upravi na ovjeru prije isporuke proizvoda i usluga. 

Pri isporuci proizvoda i usluga dobavqa~-prodavac izdat }e ra~un u skladu sa propisima. 

Doma}i ugovara~-izvo|a~ projekta uz primjerak posebnog obrasca du`an je prilo`iti ra~un i ~uvati ga u svom kwigovodstvu. 

^lan 28. 

Uprava vodi posebnu evidenciju o prodaji proizvoda i usluga koji su oslobo|eni poreza po osnovu me|unarodnog ugovora. 

Uprava o iznosu poreznih osloba|awa po osnovu me|unarodnih ugovora du`na je obavjestiti nadle`nu Poreznu upravu u roku od 30 dana po sklapawu ugovora za osloba|awe od poreznih obaveza. 

^lan 29. 

Poseban obrazac za osloba|awe od pla}awa poreza po osnovu me|unarodnih ugovora sastavni je dio ovog pravilnika. 

III - POREZ NA PROMET USLUGA 

1.    Predmet oporezivawa 

^lan 30. 

Porez na promet usluga pla}a se na promet svih usluga, osim usluga navedenih u ~lanu 20. Zakona. 

2.    Nastanak porezne obaveze 

^lan 31. 

Obaveza obra~unavawa poreza na promet usluga nastaje u trenutku kad je usluga obavqena. 

Smatra se da je promet usluga obavqen u trenutku izdavawa ra~una o obavqenoj usluzi. 

Ako je usluga obavqena bez izdavawa ra~una, smatra se da je promet usluga obavqen u trenutku kwi`ewa usluge u prihod ili kad se iz dokumentacije vidi da je usluga obavqena i tada nastaje obaveza obra~unavawa poreza na promet usluga. 

3.    Porezna osnovica 

^lan 32. 

Porez na promet usluga nije sadr`an u poreznoj osnovici, pa u slu~aju kad je u cijenu usluge ukqu~en porez na promet, primjewuje se prera~unata porezna stopa, a u ra~unu je obavezno navesti klauzulu: " Porez na promet usluga po stopi od 10% ura~unat u cijenu usluge". 

U poreznu osnovicu kod vawskotrgovinskih usluga iz ~lana 16. stava 2. ta~ka b. Zakona, ne ulaze izdaci u~iweni u ime i za ra~un korisnika uvoza odnosno izvoza (carina, prijevoz, osigurawe i sl.). 

Izdaci koji se odnose na tro{kove uvoznika odnosno izvoznika, iako su posebno zara~unati, ulaze u poreznu osnovicu. 

^lan 33. 

U slu~aju kada usluge obavqa vi{e poreznih obveznika, ukqu~uju}i i nosioca posla, porezni obveznik iz ~lana 16. Zakona, je svaki u~esnik pojedina~no, za svoj dio usluge. 

IV - POREZNE EVIDENCIJE 

^lan 34. 

Radi ispravnog i blagovremenog obra~unavawa i pla}awa poreza na promet proizvoda i usluga, porezni obveznici iz ~l. 8. i 16. Zakona obavezni su u svome kwigovodstvu obezbijediti podatke o poreznim osnovicama po tarifnim brojevima i poreznim stopama na osnovu kojih se utvr|uje, obra~unava, pla}a i usmjerava porez na promet, te izvje{tava nadle`nu organizacionu jedinicu entitetske Porezne uprave i Poreznu upravu Br~ko Distrikta o obra~unatom i pla}enom porezu na promet. 

Porezni obveznici mogu podatke iz stava 1. ovog ~lana obezbijediti i u vankwigovodstvenoj evidenciji koja mora biti uskla|ena s podacima u kwigovodstvenoj evidenciji. 

Porezni obveznik koji prodaje proizvode radi daqwe prodaje, reprodukcije ili prerade, odnosno kao opremu bez obra~unavawa poreza na promet, obavezan je o prodatim proizvodima izdati ra~un, ~iju kopiju s prilo`enom naruxbenicom i izjavom o namjeni proizvoda, u smislu ovog stava, odla`e i ~uva kao svoju kwigovodstvenu dokumentaciju. 

1.    Evidencija nabavqenog reprodukcijskog materijala i opreme 

^lan 35. 

Kupac koji nabavqa reprodukcijski materijal i opremu bez pla}awa poreza na promet, osigurava u kwigovodstvu odnosno vankwigovodstvenoj evidenciji podatke o nabavci, kretawu i utro{ku materijala odnosno opreme, i to po vrsti, koli~ini i vrijednosti iz ra~una, i drugih dokumenata o nabavci, dostavi i prijemu. 

2.    Kwige koje su obavezni voditi porezni obveznici iz ~lana 2. stav 4. Zakona. 

^lan 36. 

Porezni obveznik iz ~lana 2. stav 4. Zakona obavezan je voditi kwige: 

1.    kwigu prometa, 

2.    kwigu nabavke i upotrebe reprodukcijskog materijala i opreme kupqenih bez pla}awa poreza na promet proizvoda. 

Porezni obveznik iz ~lana 2. stav 4. Zakona, koji obavqa trgova~ku djelatnost i vodi trgova~ke kwige u skladu sa Zakonom o trgovini nije obavezan voditi kwigu prometa iz stava 1. ta~ke 1. ovog ~lana. 

Porezni obveznik iz ~lana 2. stav 4. Zakona, koji obavqa ugostiteqsku djelatnost, osim kwiga iz stava 1. ovog ~lana, obavezan je voditi kwigu nabavke i utro{ka alkoholnih i bezalkoholnih pi}a. 

Obrasci kwiga iz st. 1. i 3. ovog ~lana sastavni su dio ovog pravilnika. 

Kwige iz st. 1. i 3. ovog ~lana prethodno ovjerava nadle`na ispostava Porezne uprave. 

3.    Kwige prometa 

^lan 37. 

Porezni obveznik iz ~lana 2. stav 4. Zakona, koji obavqa ugostiteqsku djelatnost obavezan je voditi kwigu prometa na Obrascu KPU. 

Porezni obveznik iz ~lana 2. stav 4. Zakona, koji obavqa proizvodnu ili uslu`nu zanatsku djelatnost ili drugu djelatnost, obavezan je voditi kwigu prometa na Obrascu KP. 

4.    Vo|ewe kwige prometa (Obrazac KPU) 

^lan 38. 

Porezni obveznik iz ~lana 2. stav 4. Zakona, koji obavqa ugostiteqsku djelatnost obavezan je evidentirati ostvareni promet istog, a najkasnije idu}eg dana za prethodni dan, i to za ostvareni promet hrane u kolonama 4. i 5. za promet pi}a u kolonama 7. i 8., te za ostali promet u kolonama 10. i 11. 

Zbir iznosa iz kolona 4., 7. i 10. mora odgovarati dnevnom prometu registar-blagajne (blagajni). 

U kolonama 6., 9. i 12. porezni obveznik unosi datum uplata po izdatim ra~unima za bezgotovinski promet. Datumom uplate smatra se datum uplate nazna~en u dokumentu o prispjeloj uplati uz izvod `iro-ra~una. 

Nakon proteka svake sedmice sabiraju se podaci iz kolona 4., 5., 7., 8., 10., 11. i 13. Obrasca KPU u obliku me|uzbira, a u idu}em redu ispod me|uzbira, iskazuje se i kumulativni promet od 1. januara do kraja doti~nog mjeseca. 

5.    Vo|ewe kwige prometa (Obrazac KP) 

^lan 39. 

U kwigu prometa koja se vodi na Obrascu KP, kwi`i se ostvareni promet za prodate proizvode, odnosno obavqene usluge svakodnevno, a najkasnije idu}eg dana za prethodni dan, i to ovako: 

1.    u kolonama 4. i 6. iskazuje se prodajna vrijednost s porezom na promet prodatih proizvoda u gotovu, odnosno preko `iro-ra~una, 

2.    u kolonama 5. i 7. iskazuje se prodajna vrijednost proizvoda koji su oslobo|eni pla}awa poreza na promet (prodaja proizvoda radi daqwe prodaje i sl.) u gotovu, odnosno preko `iro-ra~una, 

3.    u kolonama 10. i 12. iskazuje se vrijednost obavqenih usluga sa porezom na promet, napla}enih u gotovu, odnosno preko `iro-ra~una, 

4.    u kolonama 11. i 13. iskazuje se vrijednost obavqenih usluga koje ne podlije`u pla}awu poreza na promet, napla}enih u gotovu, odnosno preko `iro-ra~una, 

5.    u kolone 8. i 14. unosi se datum uplate po izdatim ra~unima za ostvareni promet preko `iro-ra~una. Datumom uplata smatra se datum uplate nazna~en u izvodu o prispjeloj uplati, 

6.    u koloni 18. kwi`i se obra~unati porez na promet, 

7.    u koloni 16. unosi se zbirna prera~unata stopa poreza na promet, a u kolonu 18.- iznos zbirne prera~unate stope iz kolone 17. i zbir kolona 4. i 6. odnosno 10. i 12. 

Zbir iznosa iz kolona 4., 5., 10. i 11. mora odgovarati dnevnom prometu registar-blagajne (blagajni). 

Nakon proteka svake sedmice, u kwizi prometa sabiraju se podaci iz svih kolona u obliku me|uzbira, a isto tako iskazuje se i kumulativni zbir ostvarenog prometa od 01. januara do kraja mjeseca teku}e godine. 

6.    Kwiga nabavke i upotrebe reprodukcijskog materijala i opreme (Obrazac KRM) 

^lan 40. 

Porezni obveznik iz ~lana 2. stav 4. Zakona koji nabavqa reprodukcijski materijal i opremu, odnosno opremu bez pla}awa poreza na promet proizvoda obavezan je voditi evidenciju o nabavci i upotrebi materijala i opreme u Kwizi nabavke i upotrebe reprodukcijskog materijala i opreme - Obrazac KRM. 

Kwiga nabavke i upotrebe reprodukcijskog materijala i opreme vodi se za svaku vrstu reprodukcijskog materijala i opreme, i to ovako: 

1.    u kolonu 3. unose se podaci o nabavci reprodukcijskog materijala i opreme (naziv dobavqa~a, broj i datum ra~una), podaci o upotrebi reprodukcijskog materijala (broj internog dokumenta - specifikacije, radnog naloga i sl.). Interni dokument o upotrebi reprodukcijskog materijala mora sadr`avati podatke o koli~ini i vrijednosti utro{enog reprodukcijskog materijala, te koli~inu i vrijednost proizvoda u koji je ugra|en reprodukcijski materijal; 

2.    u kolone 4., 5., 6. i 7. unose se odgovaraju}i podaci o nabavci reprodukcijskog materijala i opreme, a u kolone 8., 9. i 10. podaci o upotrebi odnosno utro{ku reprodukcijskog materijala; 

3.    u kolonama 11., 12. i 13. iskazuje se stawe reprodukcijskog materijala na zalihi; 

4.    u kolonu 14. unosi se datum otu|ewa opreme. 

Promjena u kwizi nabavke i upotrebe reprodukcijskog materijala i opreme kwi`i se najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene. Porezni obveznik koji svakodnevno upotrebqava reprodukcijski materijal mo`e obavqati kwi`ewe i na osnovu specifikacije o sedmi~noj upotrebi reprodukcijskog materijala. 

7.    Kwiga nabavke, utro{ka i stawa alkoholnih i bezalkoholnih pi}a, mineralne vode i soda -vode (Obrazac KNUP) 

^lan 41. 

U kwigu nabavke, utro{ka i stawa alkoholnih i bezalkoholnih pi}a, mineralne vode i soda-vode (u daqem tekstu: kwiga nabavke i utro{ka pi}a) porezni obveznici iz ~lana 2. stav 4. Zakona koji prodaju alkoholna i bezalkoholna pi}a, upisuju sve nabavqene i prodate koli~ine pi}a, te one koli~ine pi}a koje su sami proizveli ili potro{ili. 

U kwigu nabavke i utro{ka pi}a posebno se upisuje nabavka, utro{ak - prodaja i stawe pi}a. 

Nabavka pi}a upisuje se na ovaj na~in: 

1.    u kolonu 1. upisuje se redni broj svake pojedina~ne nabavke pi}a, redom kako je pi}e nabavqeno; 

2.    u kolonu 2. upisuje se datum kwi`ewa; 

3.    u kolonu 3. upisuje se broj dokumenta (isprave) na osnovu kojeg je provedeno upisivawe; 

4.    u kolonu 4. upisuje se opis kwi`ewa, tako da se mo`e utvrditi od koga je i kada pi}e nabavqeno; 

5.    u kolonu 5. upisuje se veza (redni broj) s upisom u Kwigu prihoda i rashoda za nabavnu vrijednost, a u Kwigu prometa za ugostiteqstvo za prodajnu vrijednost alkoholnih i bezalkoholnih pi}a; 

6.    u kolone 6. do 15. upisuje se nabavqena i utro{ena (prodata) koli~ina pi}a u litrima i to po vrstama pi}a. Ako pojedine vrste pi}a nabavqene u posudama sadr`e mawe od jedne litre (pivo, bezalkoholna pi}a i sl.) tada se u Kwigu nabavke i utro{ka pi}a upisuje nabavqena koli~ina prera~unata u litre; 

7.    u kolonu 16. upisuje se nabavna, a u kolonu 17. prodajna vrijednost pi}a. 

Upisivawe u kwigu nabavke, utro{ka i stawa pi}a obavqa se svakodnevno, a najkasnije od po~etka radnog vremena u slijede}em danu. 

Kwiga nabavke, utro{ka i stawa pi}a vodi se po prodajnim mjestima. 

^lan 42. 

Kwige iz ~l. 36, 37, 38, 39, 40. i 41. ovoga Pravilnika zakqu~uju se sa stawem na dan 31. decembra najkasnije do 15. januara teku}e godine. 

Kwige se ~uvaju najmawe pet godina nakon proteka poslovne godine na koju se odnose, a dokumentacija na osnovu koje se kwi`ilo, najmawe tri godine. 

Zakqu~ene kwige potpisuje lice koje ih je vodilo, a ovjerava porezni obveznik svojim potpisom i pe~atom. 

8.    Posebna kwiga o utro{ku alkohola (etanola) nabavqenog bez pla}awa poreza na promet. 

^lan 43. 

Posebnu kwigu o utro{ku alkohola (etanola) nabavqenog bez pla}awa poreza na promet koju vode kupci u skladu sa ~lanom 34. stav 3. Zakona sadr`i: 

Podatke o nabavci alkohola; 

1.    Poziv na broj, datum i naziv ra~una (faktura dobavqa~a i sli~no); 

2.    Firmu, odnosno naziv i sjedi{te dobavqa~a; 

3.    Broj i datum prijemnice; 

4.    Broj i datum pismene izjave na osnovu koje je odre|en porezni tretman; 

5.    Koli~inu alkohola (etanola) izra`enu u hektolitarskim stepenima; 

6.    Cijenu po hektolitarskom stepenu alkohola (etanola) - bez akcize i poreza na promet i sa akcizom i porezom na promet; 

7.    Vrijednost nabavqene koli~ine alkohola (etanola). 

Podatke o utro{ku alkohola (etanola) za proizvodwu i to: 

1.    Trebovawe - broj i datum, firmu, odnosno naziv korisnika; 

2.    Koli~inu alkohola (etanola) izra`enu u hektolitarskim stepenima; 

3.    Oznaka svrhe za koju je alkohol (etanol) upotrijebqen. 

Podatke o utro{ku (izlazu) alkohola (etanola) za prodaju i to: 

1.    Faktura - broj i datum; 

2.    Broj i datum pismene izjave kupca; 

3.    Firmu, odnosno naziv i sjedi{te kupca; 

4.    Koli~inu alkohola (etanola) izra`enu u hektolitarskim stepenima; 

5.    Cijenu po hektolitarskom stepenu alkohola (etanola) - bez akcize i poreza na promet i sa akcizom i porezom na promet; 

6.    Vrijednost prodatih koli~ina. 

9.    Kwiga datih izjava. 

^lan 44. 

Kupac vodi kwigu datih izjava na obrascu KDI, koji je od{tampan uz ovaj pravilnik i ~ini wegov sastavni dio i u kojoj hronolo{ki registruje svaku izjavu za nabavku proizvoda za svrhe iz ~lana 5. Zakona. 

Uno{ewe podataka u kwigu datih izjava obavqa se na slijede}i na~in: 

1.    U zaglavqe se unosi dobijeni registarski broj i datum kada je izdat od nadle`nog poreskog organa na osnovi prijave kupca o namjeri obavqawa nabavke proizvoda kao reprodukcijskog materijala; 

2.    U kolonu 1. unosi se redni broj, a u kolonu 2. datum izjave, koji se upisuje u pismenu izjavu koju kupac daje prodavcu; 

3.    U kolonu 3. unosi se svrha nabavke (nabavka - uvoz proizvoda radi daqwe prodaje, odnosno nabavka - uvoz reprodukcionog materijala); 

4.    U kolonu 4. unosi se firma, odnosno naziv, sjedi{te i adresa dobavqa~a. 

Ako kupac ima organizovanu nabavku proizvoda u vi{e poslovnih jedinica, obezbje|uje vo|ewe kwige datih izjava za svaku poslovnu jedinicu. 

VI - EVIDENTIRAWE PROMETA PREKO REGISTAR-BLAGAJNE I IZDAVAWE RA^UNA 

^lan 45. 

Porezni obveznik obavezan je za prodate proizvode odnosno obavqene usluge kupcu izdati ra~un o vrsti, koli~ini i cijeni prodatih proizvoda i obavqenih usluga ili odgovaraju}i isje~ak vrpce. 

Kupac je obavezan ra~un ili isje~ak vrpce sa~uvati nakon izlaska iz radwe ili drugog poslovnog objekta. 

Porezni obveznik mora na vidnom mjestu na ulazu u radwu, odnosno poslovni objekat i na svakom naplatnom mjestu (blagajni) istaknuti obavijest o obavezi izdavawa i ~uvawa ra~una, odnosno isje~ka vrpce. 

Izuzetno od odredbi st. 1., 2. i 3. ovog ~lana ova obaveza ne odnosi se na prodaju u radwi odnosno poslovnom objektu poreznog obveznika koji prete`ni dio prometa ostvaruje prodajom {tampe, duvanskih prera|evina, lutrije, sportske prognoze, lota i sl., pri prodaji u po{tama, te pri prodaji na tr`nicama i drugim slobodnim prostorima, ako porezni obveznik ne mora voditi trgova~ku kwigu. 

Obrazac obavijesti - veli~ine 98 x 140 mm i 140 x 195 mm propisan je ovim pravilnikom i wegov je sastavni dio. 

^lan 46. 

Porezni obveznik koji promet proizvoda i usluga napla}uje u gotovom novcu obavezan je promet evidentirati preko registar-blagajne. 

Od obaveze evidentirawa prometa preko registar-blagajne izuzimaju se obveznici koji prete`ni dio prometa ostvaruju prodajom {tampe, duvanskih prera|evina, lutrije, sportske prognoze, lota i sl., pri prodaji u po{tama, te pri prodaji na tr`nicama i drugim slobodnim prostorima, ako porezni obveznik ne mora voditi trgova~ku kwigu. 

Prigodna prodaja na sajmovima (sajmovi za praznike vjerske i dr`avne) smatraju se prodajom na slobodnim prostorima. Porezni obveznik du`an je izdati isje~ak vrpce svakom kupcu proizvoda, odnosno korisniku usluge. 

Izuzetno, porezni obveznici-fizi~ka lica iz ~lana 2. stav 4. Zakona kojim je zbog posebnosti u obavqawu djelatnosti ote`ano evidentirati promet putem registar-blagajne kao i oni koji svoje proizvode ili usluge napla}uju na terenu (izvan sjedi{ta radwe), za naplatu u gotovom novcu mogu izdavati ra~une - paragon blokove. Ovi ra~uni pi{u se u dva primjerka od kojih jedan ostaje u bloku, a drugi se izdaje stranci. 

^lan 47. 

Porezni obveznik mora u registar-blagajni i na isje~ku vrpce evidentirati: 

1.    naziv poreznog obveznika koji prodaje proizvode ili obavqa usluge; 

2.    identifikacioni broj; 

3.    broj ra~una - isje~ka vrpce; 

4.    datum, mjesto i vrijeme prodaje proizvoda odnosno obavqawa usluge; 

5.    jedini~nu cijenu prodatog proizvoda ili usluge i koli~inu prodatih proizvoda, odnosno obavqene usluge; 

6.    stopu poreza prema po vrsti prodatog proizvoda, odnosno obavqene usluge; 

7.    iznos poreza prema prodatom proizvodu i obavqenoj usluzi; 

8.    ukupno napla}eni iznos i ukupno napla}eni porez na promet po poreznim stopama; 

9.    iznos ra~una umawen za popust ako je posebno iskazan. 

Porezni obveznik je obavezan evidentirati zadu`ewe prodajnog mjesta po poreznoj stopi. 

Porezni obveznik mora dnevno zakqu~iti evidentirani promet i porez prema poreznoj stopi za prodate proizvode, odnosno obavqene usluge i sastaviti rekapitulaciju poreza po ra~unima. 

Rekapitulacija ra~una (vrpce) iz registar-blagajne slu`i kao dokumentacija za utvr|ivawe ostvarenog prometa poreznog obveznika i na odgovaraju}i se na~in iskazuje u poreznim evidencijama. 

VII - OBRA^UNAVAWE I PLA]AWE POREZA NA PROMET PROIZVODA I USLUGA 

^lan 48. 

Porezni obveznik pla}a porez na promet u roku od pet dana po isteku sedmice na vrijednost prodatih proizvoda, osim akciznih, i izvr{enih usluga tokom sedmice. 

^lan 49. 

Porezni obveznik mo`e prenijeti poslove evidentirawa i obra~una poreza na promet na drugo pravno ili fizi~ko lice. U tom slu~aju porez se pla}a sa `iro-ra~una poreznog obveznika i porezni obveznik je odgovoran za ispravno obra~unavawe i pla}awe poreza na promet proizvoda i usluga. 

Porezni obveznik - pravno lice koje posluje preko svojih poslovnih jedinica mo`e ovlastiti te poslovne jedinice da utvr|uju i pla}aju porez na promet preko ra~una dijela pravnog lica uz uslov da takvi dijelovi raspola`u podacima o poreznim osnovicama po poreznim stopama i podacima na osnovu kojih se taj porez privremeno i kona~no obra~unava i da je porezni obveznik za pla}awe poreza na promet otvorio akreditiv kod nadle`ne organizacije za platni promet. 

Porez na promet motornih vozila ili plovnih objekata koji podlije`u obavezi godi{we registracije i upotrebqavanih motornih vozila ili plovnih objekata koji podlije`u obavezi godi{we registracije, obra~unava nadle`na porezna uprava prema mjestu prebivali{ta kupca. 

^lan 50. 

Porezni obveznik kona~no obra~unava porez za proteklu godinu na osnovu podataka o vrijednosti prodatih proizvoda i vrijednosti obavqenih usluga sa stawem na dan 31. decembra godine za koju se obra~un sastavqa. 

Kona~ni obra~un poreza na promet podnosi se na obrascu PP-MI-1 kao kumulativ za period od 01. januara do 31. decembra izvje{tajne godine nadle`noj organizacinoj jedinici entitetske Porezne uprave i Poreznoj upravi Br~ko Distrikta prema sjedi{tu poreznog obveznika do 28. februara teku}e godine za proteklu godinu. 

Porezni obveznik koji porez pla}a preko dijela pravnog lica odnosno preko akreditiva podnosi kona~ni obra~un poreza nadle`noj organizacionoj jedinici entitetske Porezne uprave i Poreznoj upravi Br~ko Distrikta prema sjedi{tu pravnog lica. 

Porezni obveznik koji porez na promet pla}a preko svojih jedinica (dijelova) sastavqa i zbirni kona~ni obra~un poreza na promet za pravno lice kao cjelinu. 

^lan 51. 

Porezni obveznik pri kona~nom obra~unu poreza na promet proizvoda u prometu na malo postupa na slijede}i na~in: 

1.    utvr|uje ukupno zadu`ewe tako {to iznosu zaliha proizvoda sa stawem na dan 01. januara u godini za koju se utvr|uje kona~ni godi{wi obra~un poreza dodaje iznos svih nabavki proizvoda od 01. januara do 31. decembra te godine, raspore|enih po poreznim stopama i tome dodaju vrijednost vi{ka proizvoda utvr|enih popisom na dan 31. decembra iste godine raspore|uju}i ga po poreznim stopama prema u~e{}u u ukupnom zadu`ewu. 

2.    od ukupnog zadu`ewa utvr|enog na na~in iz ta~ke 1. ovog stava odbija se: 

2.1.    vrijednost rashoda (kala, rastura, loma, kvara) dozvoqenog op{tim aktom poreznog obveznika ili aktom ovla{tenog strukovnog udru`ewa u Federaciji, Republici Srpskoj i Br~ko Distriktu raspore|enog po poreznim stopama prema u~e{}u u ukupnom zadu`ewu; 

2.2.    vrijednost mawka za koji je porezni obveznik kona~no platio porez na promet proizvoda prema odredbama ~lana 4. ovog pravilnika; 

2.3.    vrijednost zaliha proizvoda utvr|enih popisom sa stawem na dan 31. decembra godine za koju se obavqa obra~un, raspore|enih po poreznim stopama; 

2.4.    utvr|uje iznos poreza na promet primjenom prera~unatih stopa na razliku iznosa iz ta~. 1. i 2. ovog ~lana. 

Prera~unata stopa poreza na promet utvr|uje se na slijede}i na~in: 

100 x propisana stopa 

= % 

100 + propisana stopa 

VIII - PLA]AWE POREZA NA PROMET PROIZVODA I USLUGA 

1.    Pla}awe poreza na promet pri prometu proizvoda po stopi od 10%. 

^lan 52. 

Prirodnim sokovima smatraju se sokovi od vo}a i povr}a bez dodatka konzervansa, {e}era, CO2 i drugih vje{ta~kih dodataka. 

[kolskim pisa}im i crta}im priborom iz ~lana 12. stav 1. ta~ka 14. Zakona, smatraju se: obi~ne olovke, vodene bojice, pera, dr`ala, gumice za brisawe, {kolski kompleti za pisawe i crtawe, pastele u drvu i kompleti u setovima za likovno vaspitawe, kompleti {kolskih mjerila za razrednu i predmetnu nastavu, {kolski {estari i kompleti pribora za predmetnu nastavu i prometnog vaspitawa ({topko i dr.), |a~ke torbice i naprtwa~e, tehni~ka slova i brojevi, specijalne olovke za likovno vaspitawe, uqane i pra{kaste pastele, {kolski kistovi, tinte i tu{evi, plastelin, tempere, uqane boje, {kolske biqe`nice, vje`banke, notne biqe`nice, blokovi za crtawe i likovno vaspitawe, te drugi sli~ni proizvodi za predmetnu i razrednu nastavu u {kolama i drugim obrazovno- vaspitnim ustanovama. 

Pogrebnom opremom u smislu ~lana 12. stav 1. ta~ka 9. smatra se: 

1.    tabut, nasloni, kov~eg i ulo`ak za pokop i transport (drveni, limeni, plasti~ni i sl.); 

2.    pogrebni simboli (kri`, piramida i sl.); 

3.    urna i kutija za pokop i transport (kartonska, drvena, metalna, plasti~na, od betona i sl.); 

4.    ~efini, ba{luci, pokrov, plahta, madrac, jastuk i tapecirung za pogrebni kov~eg te obu}a za mrtvaca; 

5.    pogrebne vre}e (plasti~ne, tekstilne i sl.); 

6.    plasti~na i metalna slova za nadgrobne spomenike, spomen obiqe`ja i simboli; 

7.    ni{an, spomenik, opseg, oblaga~ opsega i poklopna plo~a (od kamena, betona, granita, mramora i sl.), nadgrobne vaze, feweri za kandila i svije}e (od kamena, betona, granita, mramora i sl.). 

Ekolo{ki prihvatqivom ambala`om za krajwu potro{wu u trgovini i ugostiteqstvu, smatra se ambala`a navedena u ~lanu 16. ovog pravilnika. 

Proizvodima za gra|evinarstvo iz ~lana 12. stav 1. ta~ka 12. Zakona smatraju se materijali koji se tro{e, nanose ili trajno ugra|uju pri izgradwi, odr`avawu i popravci gra|evinskih objekata, i to: 

3.    Pla}awe poreza na promet pri prometu usluga 

^lan 53. 

Porez na promet usluga pla}a se na sve usluge osim na one za koje je propisano oslobo|ewe prema ~lanu 20. Zakona. 

^lan 54. 

Ne smatra se da porez na promet nije pla}en u propisanom roku, ako je upla}en u korist depozitnog ra~una javnih prihoda kojem pripada kao javni prihod. 

IX - POPIS ZALIHA PROIZVODA TOKOM GODINE ZBOG PROMJENE, UVO\EWA ILI UKIDAWA POREZNIH STOPA 

^lan 55. 

Obveznik poreza na promet, koji obavqa promet proizvoda po prodajnim cijenama s ura~unatim porezom na promet proizvoda, du`an je obezbijediti podatke i o prodajnim cijenama bez poreza na promet. Ako se taj porez pove}a, smawuje ili ukida, du`an je na dan stupawa na snagu, odnosno na dan po~etka primjene propisa kojim se pove}ava, smawuje ili ukida porez na promet proizvoda, obaviti popis proizvoda na zalihama. 

Porezni obveznik iz stava 1. ovog ~lana utvr|uje razliku izme|u ura~unatog poreza na promet proizvoda na zalihama po dotada{wim poreznim stopama i poreza na promet po novim poreznim stopama odnosno ukinutog poreza na promet proizvoda i tako utvr|enu razliku kwi`i u korist ili na teret odgovaraju}eg ra~una obra~unatog poreza na promet proizvoda, ovisno o tome je li ta razlika pozitivna ili negativna. Porezni obveznik koji a`urno i uredno vodi materijalno (robno) kwigovodstvo po prodajnim objektima i koji tokom godine, na osnovu tog kwigovodstva, neprekidno i svakodnevno utvr|uje popis proizvoda po koli~ini mo`e umjesto tim popisom utvr|ivati zalihe proizvoda na osnovu stawa iz materijalnog (robnog) kwigovodstva. 

Na proizvo|a~ko ili trgova~ko preduze}e koje proizvode na zalihama ne vodi po cijenama s ura~unatim porezom na promet proizvoda ne primjewuju se odredbe ovog ~lana. 

O obavqenom popisu zaliha sastavqa se komisijski zapisnik kog potpisuju ~lanovi komisije i odgovorno lice poreznog obveznika. 

X - POVRAT POREZA NA PROMET 

^lan 56. 

Porezni obveznik od koga je napla}en porez na promet proizvoda i usluga, a koji ga nije obavezan platiti - ima pravo na povrat napla}enog poreza, pla}ene kamate, tro{kova prisilne naplate i nov~ane kazne. 

Porezni obveznik podnosi nadle`noj organizacionoj jedinici entitetske Porezne uprave i Poreznoj upravi Br~ko Distrikta zahtjev za povrat pogre{no ili vi{e napla}enog poreza na promet. 

Porezni obveznik poreza na promet proizvoda mo`e tra`iti povrat pogre{no ili vi{e pla}enog poreza koji nije trebao platiti samo ako je kupac od koga je taj porez napla}en pismeno zatra`io od poreznog obveznika povrat pogre{no ili vi{e napla}enog poreza na promet. Porezni obveznik, uz zahtjev za povrat {to ga podnosi nadle`noj organizacionoj jedinici entitetske Porezne uprave i Poreznoj upravi Br~ko Distrikta koja kontrolira obra~un i pla}awe poreza takvog poreznog obveznika uz potrebnu dokumentaciju podnosi i zahtjev za povrat pogre{no ili vi{e pla}enog poreza od strane kupca. 

Porezni obveznik koji je iz svojih sredstava platio porez na promet proizvoda ili usluga, kamatu, tro{kove prisilne naplate i nov~anu kaznu, koje nije bio du`an platiti, podnosi zahtjev za povrat pla}enog poreza odnosno kamate, tro{kova prisilne naplate i nov~ane kazne, nadle`noj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedi{tu. 

Gra|anin koji je platio porez na promet proizvoda na motorno vozilo, kamatu, nov~anu kaznu i tro{kove prisilne naplate, a nije bio du`an platiti, podnosi zahtjev za povrat pla}enog poreza, kamate, nov~ane kazne i tro{kova prisilne naplate nadle`noj ispostavi Porezne uprave prema prebivali{tu. 

Nadle`na ispostava Porezne uprave donosi rje{ewe o povratu vi{e ili pogre{no napla}enog poreza na promet, pla}ene kamate, tro{kova prisilne naplate i nov~anih kazni u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva s urednom dokumentacijom. 

Rje{ewe iz stava 6. ovog ~lana dostavqa se na izvr{ewe ovla{tenoj jedinici za obavqawe platnog prometa (OOPP) kod koje se vodi ra~un za uplatu poreza. 

^lan 57. 

Kupcu - stranom licu, stranom dr`avqaninu (u daqem tekstu: kupac) vra}a se pla}eni porez na promet proizvoda ako su ispuweni sqede}i uslovi: 

1.    da vrijednost kupqenih proizvoda iznosi vi{e od 500,00 KM, osim akcizne robe, zlata i predmeta od zlata; 

2.    da je porezni obveznik (u daqem tekstu: prodavac) za prodate proizvode izdao popuweni Obrazac P - zahtjev za povrat poreza (u daqem tekstu: Obrazac P); 

3.    da je kupac iznio u inozemstvo proizvode kupqene u BiH. Pod izno{ewem proizvoda smatra se i slawe proizvoda po{tom ili na drugi odgovaraju}i na~in uz uslov da kupqeni proizvodi prije|u granicu Bosne i Hercegovine; 

4.    da su kupqeni proizvodi dati na uvid carinarnici koja nakon uvida i provedenog carinskog postupka ovjerava Obrazac P, upisuje datum prelaska proizvoda preko - granice Bosne i Hercegovine. 

Porez na promet proizvoda ne vra}a se na kupqene derivate nafte, alkohol, alkoholna pi}a i bezalkoholna pi}a, pivo, duvan i duvanske prera|evine, kafu i prera|evine od kafe, zlato i predmete od zlata. 

^lan 58. 

Na zahtjev kupca prodavac izdaje Obrazac P u dva primjerka od kojih original daje kupcu, a kopiju ula`e u dokumentaciju. 

^lan 59. 

Prodavac u Obrascu P iskazuje tarifni broj u koji je prodati proizvod razvrstan, stopu poreza na promet, ukupno napla}eni iznos, cijenu proizvoda bez poreza na promet, iznos poreza na promet proizvoda i ukupni iznos poreza na promet koji se vra}a podnosiocu zahtjeva. Prodavac napla}uje od kupca ukupnu cijenu proizvoda s porezom na promet. Porez na promet sadr`an u vrijednosti prodatih proizvoda prodavac utvr|uje primjenom prera~unate porezne stope na prodajnu vrijednost tih proizvoda. 

Prodavac upla}uje porez na promet proizvoda koji je sadr`an u vrijednosti proizvoda zajedno s porezom na promet proizvoda iz ostalog prometa na na~in i u rokovima iz ~lana 24. i 25. Zakona. 

Prodavac je du`an voditi posebnu evidenciju na Obrascu ERP o izdatim ra~unima odnosno o prodatim proizvodima na na~in i uz uslove propisane ovim pravilnikom. 

Evidencija o prodatim proizvodima i o izdanim obrascima mora sadr`avati ove podatke: 

1.    broj i datum ra~una i Obrasca P, 

2.    vrijednost prodate robe s porezom na promet proizvoda, 

3.    iznos poreza na promet sadr`anog u vrijednosti prodatih proizvoda, 

4.    cijenu proizvoda bez poreza na promet, 

5.    porez na promet po stopama, 

6.    iznos vra}enog poreza na promet. 

Evidenciju iz stava 4. ovog ~lana prodavac sastavqa na osnovu kopija izdatih ra~una - Obrasca P i upisuje ih na Obrazac ERP. 

^lan 60. 

Kupcu ili podnosiocu zahtjeva vra}a se pla}eni porez na promet proizvoda ako je u roku od jedne godine od dana izdavawa Obrasca P dostavio ovjereni original obrasca prodavcu, od kojeg je kupio proizvod. Ovjereni original obrasca predstavqa zahtjev za povrat poreza. Ako se ovjereni original obrasca dostavqa po{tom, kupac dostavqa prodavcu broj ra~una na koji }e se vratiti pla}eni porez na promet proizvoda. 

Na osnovu ovjerenog originala obrasca prodavac, nakon {to provjeri da li udovoqava zahtjev uslovima za povrat poreza, vrati}e pla}eni porez na promet proizvoda podnosiocu zahtjeva. 

Pla}eni porez na promet proizvoda vra}a se gotovinskom isplatom ili uplatom na ra~un koji navede kupac. Prodavac je du`an porez na promet vratiti odmah ako je isplata gotovinom, a ako dozna~uje na ra~un kupca, onda u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Kupac potpisom na Obrascu potvr|uje primitak iznosa vra}enog poreza na promet u gotovom novcu. 

Ovjereni original obrasca s potpisom kupca o prijemu vra}enog poreza na promet ili nalog za prijenos (virman i dr.) slu`e prodavcu kao dokaz za povrat poreza na promet koji je vra}en kupcu. 

Kupac koji `eli ostvariti povrat pla}enog poreza na promet proizvoda obavezan je pri izlasku iz zemqe staviti na uvid kupqene proizvode, te dati na ovjeru original Obrasca P, a ra~une o kupqenim proizvodima na uvid, odnosno dati na uvid Carinskoj slu`bi proizvode koji se carine. 

Ra~uni koji se daju na uvid uz zahtjev o povratu pla}enog poreza na promet moraju sadr`avati ove podatke: 

1.    broj ra~una i datum, 

2.    naziv proizvoda, 

3.    napla}eni iznos - cijena proizvoda s porezom na promet, 

4.    porez na promet. 

^lan 61. 

Carinarnica je obavezna prije ovjere popuwenog Obrasca P utvrditi: 

1.    odgovaraju li podaci iz paso{a podacima iz Obrasca P; 

2.    odgovaraju li proizvodi dani na uvid proizvodima navedenim u Obrascu P; 

3.    da iznos u Obrascu P nije mawi od 500,00 KM; 

4.    da se kupac proizvodima nije koristio u BiH; 

5.    da je obrasce ovjerio i potpisao prodavac. 

Carinarnica ovjerava Obrazac P potpisom i pe~atom, te unosi datum prelaska proizvoda preko carinske crte, odnosno datum cariwewa plovnog objekta koji ostaje na vezu u BiH i proizvodima koji se ugra|uju u taj plovni objekt. Carinarnica odbija zahtjev za ovjeru Obrasca P ako nije udovoqeno propisanim uslovima, a u odgovaraju}u kolonu unosi razlog uskra}ivawa zahtjeva za ovjeru. 

^lan 62. 

Pri obra~unu i uplati poreza na promet proizvoda u rokovima propisanim u ~lanu 24. i 25. Zakona, prodavac umawuje obavezu pla}awa poreza za iznos poreza na promet vra}enog kupcu. Uplata poreza na promet za odre|eni period umawuje se na osnovu evidencije koju prodavac vodi na obrascu ERP i ovjerenih originala Obrasca P, tako {to se utvr|eni iznos poreza na promet u tom periodu umawuje za iznos vra}enog poreza na promet iz prilo`enih specifikacija. 

^lan 63. 

Evidenciju ovjerenih originala Obrasca P prodavac sastavqa na Obrascu ERP, te umawuje utvr|eni iznos poreza na promet za odre|eni period i dostavqa ih nadle`noj poreznoj upravi uz mjese~ni izvje{taj o obra~unatoj uplati poreza na promet proizvoda i usluga na Obrascu PP-MI-1 u rokovima propisanim u ~lanu 26. Zakona. 

Evidencija ovjerenih originala Obrasca P zajedno s tim obrascima, sastavni su dijelovi dokumentacije koja slu`i za utvr|ivawe porezne obaveze prodavca. 

^lan 64. 

Obrazac P i Obrazac ERP sastavni su dijelovi ovog pravilnika. 

XI - OBAVEZA MJESE^NOG IZVJE[TAVAWA NADLE@NE ORGANIZACINE JEDINICE ENTITETSKE POREZNE UPRAVE I POREZNE UPRAVE BR^KO DISTRIKTA O OBRA^UNU I UPLATI POREZA NA PROMET PROIZVODA I USLUGA 

^lan 65. 

Porezni obveznik podnosi nadle`noj organizacionoj jedinici entitetske Porezne uprave i Poreznoj upravi Br~ko Distrikta prema svome sjedi{tu mjese~ni izvje{taj o obra~unu i uplati poreza na promet proizvoda i usluga na obrascu PP-MI koji je sastavni dio ovog pravilnika. 

U obrascu PP-MI unose se podaci o poreznim osnovicama razvrstani po tarifnim brojevima i istim poreznim stopama. 

U kolonu 4. Obrasca PP unosi se podatak o osnovici za obra~un poreza na promet proizvoda i usluga za izvje{tajni mjesec. 

Osnovicu za obra~un poreza na promet proizvoda i usluga za izvje{tajni mjesec ~ini vrijednost prodatih i napla}enih proizvoda i usluga u izvje{tajnom mjesecu u skladu sa ~lanom 24. i 25. Zakona. 

U kolonu 6. Obrasca PP-MI unosi se podatak o obra~unatom porezu na promet proizvoda i usluga koji se dobije mno`ewem osnovice iz kolone 4. propisanom stopom iz kolone 5. Obrasca PP-MI. 

U kolonu 7. Obrasca PP-MI unosi se podatak o upla}enom porezu za izvje{tajni mjesec. 

Porezni obveznici du`ni su uz obrazac PP-MI prilo`iti ovjerene kopije naloga odnosno uplatnica za uplatu poreza na promet. 

Porezni obveznik koji pla}a porez na promet proizvoda i usluga preko ra~una dijela poreznog obveznika ili akreditiva sastavqa Obrazac PP-MI, koji s prilo`enim ovjerenim nalozima o uplati dostavqa mjese~no nadle`noj organizacionoj jedinici entitetske Porezne uprave i Poreznoj upravi Br~ko Distrikta. 

Mjese~ni izvje{taj o uplati poreza na promet proizvoda i usluga na Obrascu PP-MI treba dostaviti nadle`noj organizacionoj jedinici entitetske Porezne uprave i Poreznoj upravi Br~ko Distrikta do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Kada se mjese~ne uplate ne poklapaju sa sedmi~nim uplatama, potrebno je sedmi~ne naloge za uplatu poreza razdvojiti na dio koji se odnosi na izvje{tajni mjesec i dio koji se odnosi na slijede}i mjesec. 

XII - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 66. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH" i primjewuje se od 1.januara 2005 godine. 

OBRAZAC

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Broj 01-1-02-6849/04
21. decembra 2004. godine
Sarajevo 


Predsjednik
Upravnog odbora
Jolly Dikson Na osnovu ~lana 14. stav 3 Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/03 i 52/04) i ~lana 41.Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Slu`beni glasnik BiH", broj 62/04), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na sjednici odr`anoj 21. decembra 2004. godine, donio je 

PRAVILNIK 

O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA 

I - UVODNA ODREDBA 

^lan 1. 

Ovim pravilnikom propisuje se primjena poreznih stopa, poreznih osloba|anja, vo|enja evidencije o prometu po razli~itim stopama, odnosno poreznim osnovicama, obra~unavanje i pla}anje poreza na promet, obaveza popisa robe za koju se mijenjaju porezne stope, obra~unavanje i pla}anje razlike poreza na promet proizvoda pri promjeni stopa, na~in povrata poreza na promet, te mjese~no i kona~no izvje{tavanje o obra~unatom i pla}enom porezu u Bosni i Hercegovini. 

II - POREZ NA PROMET PROIZVODA 

1.    Pla}anje poreza na promet proizvoda za vlastitu potro{nju 

^lan 2. 

Lice koje za vlastitu potro{nju uzme proizvode na koje se pla}a porez na promet, {to ih je uvezlo ili nabavilo radi daljnje prodaje bez pla}anja poreza na promet proizvoda, obra~unava porez na promet u trenutku uzimanja tih proizvoda po propisanim stopama. Smatra se da su proizvodi napla}eni u trenutku njihovog uzimanja. 

^lan 3. 

Na upotrebljavano motorno vozilo ili plovni objekt koji podlije`e obavezi godi{nje registracije, a gra|anin ga daje bez naknade drugom gra|aninu, pla}a se porez na promet po stopi od 10%. 

Poreznu osnovicu utvr|uje nadle`na organizaciona jedinica entitetske Porezne uprave i Porezna uprava Br~ko Distrikta u mjestu prebivali{ta primaoca. 

Poreznu osnovicu pri uvozu upotrebljavanih motornih vozila ~ini procijenjena vrijednost koju je utvrdila Uprava za indirektno oporezivanje (u daljem tekstu: Uprava), uve}ana za carinu i druge uvozne da`bine. 

Poreznu osnovicu u prometu upotrebljavanih motornih vozila utvr|uje nadle`na porezna uprava prema Katalogu orijentacionih vrijednosti upotrebljavanih motornih vozila. 

Izuzetno, od odredbe stava 4. ovog ~lana, poreznu osnovicu karamboliranih vozila ili vozila koja se ne nalaze u Katalogu mo`e utvrditi ovla{teni procjenitelj. 

2.    Pla}anje poreza na promet na vrijednost manjka i rashoda 

^lan 4. 

Porez na promet proizvoda pla}a se na manjak proizvoda. 

Manjak proizvoda utvr|uje se zapisnikom o popisu. 

Manjak proizvoda ~ini i rashod na osnovu kala, rastura, loma i kvara iznad visine utvr|ene op}im aktom pravnog lica, odnosno aktom ovla{tenog strukovnog udru`enja u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Br~ko Distrikta. 

Dopu{tenim rashodom na koji se ne pla}a porez na promet proizvoda smatra se remitenda vlastitih izdanja. 

Utvr|eni manjak i rashod u prodavnici ili drugom poslovnom objektu koji se za proizvode zadu`uju po prodajnim cijenama s ura~unatim porezom na promet, razvrstava se po poreznim stopama na osnovu koeficijenta u~e{}a utvr|enog manjka, odnosno rashoda u ukupnom zadu`enju prodavnice ili drugog poslovnog objekta na slijede}i na~in: 

Koeficijent u~e{}a = 

Vrijednost manjka 

Vrijednost ukupnog zadu`enja 

Koeficijent iz stava 5. ovog ~lana primjenjuje se na vrijednost zadu`enja prodavnice, odnosno poslovnog objekta po stopama poreza na promet proizvoda. 

Iznos poreza na promet koji je sadr`an u vrijednosti manjka po stopama poreza na promet utvr|uje se primjenom prera~unatih propisanih poreznih stopa. 

Na vrijednost manjka proizvoda nastalog djelovanjem vi{e sile, ne pla}a se porez na promet proizvoda. 

Vi{om silom, u smislu ovog pravilnika, smatraju se elementarne nepogode (poplava, po`ar, potres i dr.), ratna razaranja i provale kra|e, a na osnovu zapisnika nadle`nog organa. 

Porez na promet proizvoda sadr`an u vrijednosti manjka koji je nastao djelovanjem vi{e sile obra~unava se na osnovu podataka o ukupnom zadu`enju prodavnice, odnosno drugog poslovnog objekta (preneseno stanje iz pro{le godine i zadu`enja tokom godine) i podataka o prodaji proizvoda od dana nastanka {tete, kojim se utvr|uje vrijednost proizvoda koji su trebali biti na zalihama prije nastanka {tete. Pore|enjem ovako utvr|ene vrijednosti proizvoda koji su trebali biti na zalihama i vrijednosti zaliha utvr|enim popisom na dan nastanka {tete dobiva se iznos manjka u kojem je sadr`an i obra~unati porez na promet proizvoda. 

U~e{}e {tete po pojedinim vrstama proizvoda utvr|uje se na osnovu u~e{}a pojedinih vrsta proizvoda razvrstanih po stopama poreza na promet proizvoda, te proizvoda na koje se ne pla}a porez na promet proizvoda u ukupnom zadu`enju prije nastanka {tete. Utvr|eno u~e{}e primjenjuje se na vrijednost zadu`enja po stopama poreza na promet proizvoda i vrijednosti proizvoda na koje se ne pla}a porez na promet proizvoda. 

Iznos poreza na promet proizvoda koji je sadr`an u vrijednosti utvr|ene {tete po stopama poreza na promet utvr|uje se primjenom prera~unatih propisanih poreznih stopa. 

Obaveza obra~unavanja poreza na promet proizvoda u slu~aju iz stava 3. ovog ~lana, nastaje u trenutku utvr|ivanja manjka odnosno rashoda, a to je datum pod kojim je obavljen popis proizvoda. 

Obra~unati porez na promet proizvoda pla}a se u roku iz ~lana 23. i 24. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga - u daljem tekstu: Zakon. 

Obra~un poreza na promet proizvoda obavljen po odredbama ovog ~lana kona~an je za svaki nastali manjak, odnosno rashod proizvoda. 

3.    Komisiona prodaja 

^lan 5. 

Pri komisionoj prodaji proizvoda krajnjem potro{a~u koju je obavilo pravno lice u svoje ime, a za ra~un komitenta (u daljem tekstu: komisionar) pla}a se porez na promet proizvoda osim na promet upotrebljavanih stvari iz ~lana 4. stav 1. ta~ke 7. Zakona. 

Porezni obveznik za promet proizvoda iz stava 1. ovog ~lana je komisionar koji je prodao proizvode krajnjem potro{a~u. Poreznu osnovicu ~ini krajnja prodajna cijena komisionara s uklju~enom komisionom provizijom. 

Pri komisionoj prodaji proizvoda pla}a se porez na promet po odgovaraju}im stopama, ovisno o vrsti proizvoda. 

Izuzetno, od odredbe stava 2. ovog ~lana pri komisionoj prodaji kori{tenih putni~kih automobila, ostalih motornih vozila i plovnih objekata koji podlije`u obavezi godi{nje registracije, a u vlasni{tvu su gra|ana, drugom gra|aninu, porezni obveznik je kupac, a porez na promet pla}a se po stopi od 10%. Ako su ti proizvodi u vlasni{tvu pravnog lica, a prodaju se gra|anima, porezni obveznik je kupac, a porez na promet proizvoda pla}a se po stopi od 10%. 

4.    Prodaja proizvoda s konsignacionog skladi{ta 

^lan 6. 

Na promet proizvoda s konsignacionog skladi{ta dr`alac konsignacionog skladi{ta obra~unava porez na promet proizvoda primjenom propisanih poreznih stopa na prodajnu cijenu proizvoda u kojoj su osim carine, akciza i drugih uvoznih da`bina koje se pla}aju pri uvozu, sadr`ani i zavisni tro{kovi i konsignaciona mar`a. 

Dr`alac konsignacionog skladi{ta za promet na veliko, odnosno na malo pla}a porez na promet po odredbama ~l. 23., 24. i 25 Zakona. 

5.    Prodaja proizvoda javnim nadmetanjem 

^lan 7. 

Na proizvode koji se prodaju krajnjim potro{a~ima javnim nadmetanjem (licitacija i sl.), osim proizvoda koji podlije`u godi{njoj registraciji, porezni obveznik koji ih prodaje obra~unava porez na promet proizvoda primjenom propisanih poreznih stopa na prodajnu cijenu postignutu javnim nadmetanjem. Ako je javnim nadmetanjem odre|eno da se proizvodi prodaju po cijenama u koje je uklju~en porez na promet proizvoda, porezni obveznik obra~unava taj porez primjenom prera~unate porezne stope. 

6.    Uvoz proizvoda za krajnju potro{nju 

^lan 8. 

Uvozom proizvoda koji slu`e krajnjoj potro{nji smatra se uvoz proizvoda {to ih potro{a~ uvozi neposredno za vlastite potrebe ili {to ih za njegov ra~un uvoze pravna lica registrirana za obavljanje vanjskotrgovinskog prometa (u daljem tekstu: uvoznik). 

Uvozom proizvoda koji slu`e krajnjoj potro{nji smatra se i privremeni uvoz, prema carinskim propisima. 

Na proizvode {to ih uvozi krajnji potro{a~ porez na promet obra~unava Uprava po stopama koje va`e na dan nastanka obaveze pla}anja carine. Propisane stope Uprava primjenjuje na poreznu osnovicu iz ~lana 9. stav 1. ta~ka 3. Zakona i napla}uje porez na promet od uvoznika istovremeno sa carinom i drugim uvoznim da`binama. 

Za motorna vozila {to ih uvoze pravna lica i gra|ani ili se uvoze za njihov ra~un, Uprava ne obra~unava i ne napla}uje porez na promet proizvoda, o ~emu stavlja klauzulu na uvoznu carinsku deklaraciju. Uprava u roku od pet dana od dana carinjenja motornog vozila pismeno o tome izvje{tava nadle`nu organizacionu jedinicu entitetske Porezne uprave i Poreznu upravu Br~ko Distrikta prema mjestu sjedi{ta pravnog lica, odnosno prebivali{ta gra|anina s naznakom vrijednosti uvezenog motornog vozila i o iznosu carine i drugih da`bina koje su pla}ene pri uvozu. 

Lice, odnosno gra|anin, pla}a porez na promet proizvoda na uvezeno motorno vozilo, najkasnije u roku od 15 dana od dana pla}anja carine i drugih uvoznih da`bina. 

Bez dokaza o pla}enom porezu na promet, odnosno bez dokaza o osloba|anju od pla}anja poreza, osim pri privremenom uvozu, ne mo`e se obaviti registracija motornog vozila. 

7.    Promet proizvoda koji ne slu`e krajnjoj potro{nji 

7.1.    Promet proizvoda radi daljnje prodaje 

^lan 9. 

Prometom proizvoda koji ne slu`e krajnjoj potro{nji smatra se prodaja svih proizvoda licu koje te proizvode nabavlja radi daljnje prodaje, na na~in i uz uvjete propisane ~lanom 5. Zakona. 

Prometom proizvoda koji ne slu`i krajnjoj potro{nji smatra se i prodaja gra|evinskog materijala pravnim licima registrovanim za gra|evinarstvo, radi izgradnje, odr`avanja i popravki gra|evinskih objekata na na~in i pod uvjetima propisanim ~lanom 5. Zakona. 

Pored ostalih propisanih podataka, faktura prodavca i pismena porud`benica i pismena izjava kupca iz ~lana 5. stav 1. Zakona, obavezno sadr`e registarski i porezni broj izdavaoca, a faktura i registarski i porezni broj kupca. 

7.2.    Promet proizvoda za servisiranje, remont i popravak proizvoda 

^lan 10. 

Remontna preduze}a, radnje i servisi, registrovani za remont, popravak i odr`avanje proizvoda trajnije upotrebne vrijednosti (motorna vozila, ma{ine, ure|aji i aparati), mogu bez poreza na promet proizvoda, nabavljati rezervne dijelove potrebne za ugradnju u proizvode koji se popravljaju i servisiraju, uz uvjete propisane ~lanom 5. Zakona. 

Ako se rezervni dijelovi iz stava 1. ovog ~lana ugra|uju u proizvode koji se smatraju opremom lica, na vrijednost ugra|enih dijelova ne pla}a se porez na promet proizvoda, ako su ispunjeni uvjeti iz ~lana 5. Zakona. 

Ako se rezervni dijelovi iz stava 1. ovog ~lana ugra|uju u proizvode koji se ne smatraju opremom pravnih lica, na vrijednost ugra|enih dijelova obra~unava se i pla}a porez na promet proizvoda po odgovaraju}im stopama. 

Ako se rezervni dijelovi iz stava 1. ovog ~lana ugra|uju u proizvode u vlasni{tvu gra|ana, na vrijednost ugra|enih dijelova obra~unava se i pla}a porez na promet proizvoda po odgovaraju}im stopama. 

U ra~unu se posebno iskazuje vrijednost rezervnih dijelova za ugradnju, posebno porez na promet proizvoda na rezervne dijelove, posebno naknada za izvr{ene usluge, te posebno porez na promet usluga. 

7.3.    Promet proizvoda za preradu i prodaju u ugostiteljstvu 

^lan 11. 

Proizvodima {to ih bez pla}anja poreza na promet proizvoda nabavljaju ugostiteljska preduze}a i ugostiteljske radnje iz ~lana 4. stav 1. ta~ka 2. Zakona smatraju se prehrambeni i drugi proizvodi koji slu`e za pripremanje hrane i napitaka (~aja), pomo}ni i potro{ni materijal i proizvodi nu`ni u procesu prerade ili prodaje proizvedene hrane, kao {to su za~ini i drugi sastojci koji se dodaju hrani, sredstva za ~i{}enje (deterd`ent, sapun i sl.), te salvete, ~a~kalice i ostali potro{ni materijal. 

Potro{nim materijalom iz stava 1. ovog ~lana ne smatraju se teku}a goriva i alkohol (etanol). 

^lan 12. 

Na promet proizvoda (jela, pi}a, napitaka i sl.), osim akciznih proizvoda, {to ga obavi porezni obveznik registriran za ugostiteljsku djelatnost pla}a se porez na promet proizvoda po stopi od 10% i to na osnovicu koju ~ini prodajna cijena. 

Na promet svih proizvoda {to ga obave porezni obveznici iz stava 1. ovog ~lana pla}a se i porez na promet usluga, na poreznu osnovicu koju ~ini vrijednost usluge, koja ne mo`e iznositi manje od 10% od vrijednosti prodatih proizvoda (hrana i napitci), odnosno 20% od vrijednosti prodatih alkoholnih i bezalkoholnih pi}a i kahve. 

Ugostiteljskim preduze}ima iz stava 1. ovog ~lana ne smatraju se dijelovi pravnih lica koji nisu registrovani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti s tre}im licima (radni~ki restorani i kantine, kuhinje i kantine u ustanovama pred{kolskog i {kolskog obrazovanja, zdravstvenim ustanovama i sl.). Na proizvode {to ih nabavljaju ta lica porez na promet obra~unava se i napla}uje prilikom nabavke. 

7.4.    Promet opreme 

^lan 13. 

Prometom proizvoda na koji se ne pla}a porez na promet proizvoda smatra se prodaja opreme pravnom licu u smislu ~lana 4. stav 2. na na~in i pod uvjetima koji su propisani ~lanom 5. stav 1. Zakona. 

Radi pra}enja nabavke i nadzora nad kori{}enjem opreme koja je kupljena odnosno nabavljena bez pla}anja poreza na promet proizvoda, u skladu sa ~lanom 4. stav 2. Zakona, kupac pravno lice vodi evidenciju o nabavci i kori{tenju te opreme po vrsti, koli~ini i vrijednosti, na temelju podataka iz ra~una o kupovini i drugih isprava (prijemnice, dostavnice, tovarnog lista i sli~no). 

Ako se motorno vozilo iz ~lana 4. stav 3. Zakona otu|i ili da na upotrebu drugom licu, ili u slu~aju prestanka obavljanja djelatnosti, prije isteka roka od tri godine od dana nabavke, naplatit }e se porez na promet proizvoda i pripadaju}a kamata po propisima koji su vrijedili u vrijeme nabavke. 

7.5.    Promet proizvoda za reprodukciju 

^lan 14. 

Proizvode koji slu`e kao reprodukcijski materijal mogu bez pla}anja poreza na promet nabavljati lica koja obavljaju registrirane proizvo|a~ke djelatnosti navedene u ~lanu 6. stav 2. Zakona. 

Porezni obveznik ima pravo, prilikom obra~unavanja poreza na promet proizvoda na akcizne proizvode, obra~unati iznos poreza na promet proizvoda umanjiti za iznos koji je prethodno pla}en na ime poreza na promet za akciznu robu koja je kori{tena kao reprodukcioni materijal. 

^lan 15. 

Za potro{nju u lije~enju i njezi bolesnika, lica iz oblasti zdravstva mogu bez pla}anja poreza na promet nabavljati ove proizvode: 

1.    laboratorijsko su|e i pribor, 

2.    laboratorijsko staklo, 

3.    instrumente (sve vrste sitnih instrumenata), 

4.    sredstva za pranje i odr`avanje bolni~kog rublja, 

5.    sredstva za pranje i odr`avanje prostorija u zdravstvenim ustanovama, 

6.    papir za dijagnosti~ke postupke (EKG, EEG, EMG, role za ultrazvuk i dr.), laboratorijske reagense, hemikalije, podloge za mikrobiolo{ke analize i sl.), 

7.    papirnati i plasti~ni hirur{ki materijal za jednokratnu uporabu (ogrta~i, obrazine, kape, {titnici za obu}u, rukavice i sl.), 

8.    RTG filmove i hemikalije za obradu RTG filmova, 

9.    filtere (mikrobiolo{ke i papirnate), 

10.    alkohol (etanol). 

^lan 16. 

Ekolo{ki prihvatljivom ambala`om, u smislu ~lana 7. stava 1. ta~ka 5. Zakona, smatra se: 

1.    ambala`a na~injena od recikliranog i drugog papira, 

2.    ambala`a od ekolo{ki prihvatljivog razgradivog materijala, 

3.    povratna ambala`a od stakla i metala, 

4.    ambala`a od drveta, 

5.    ambala`a bez potisnih plinova freona, 

6.    ambala`a od otpada materijala (rogoza, komu{ine, {ibe, like i sl.). 

Mi{ljenje o razgradivosti ambala`e iz stava 1. ta~ke 2. ovog ~lana treba osigurati od nadle`nog ministarstva. 

7.6.    Promet reprodukcijskog materijala {to ga zanatska zadruga upotrebljava u proizvodnji preko svojih zadrugara 

^lan 17. 

Proizvo|a~ka zadruga koja je registrirana za obavljanje proizvodnih radova mo`e za radove {to ih obavlja u svoje ime i za svoj ra~un preko svojih zadrugara (zanatlija udru`enih u zadrugu), pod uvjetima iz ~lana 5. Zakona, nabavljati reprodukcijski materijal bez pla}anja poreza na promet. Zadruga mo`e davati reprodukcijski materijal zadrugarima (ali ne i prodavati ili na drugi na~in otu|ivati) bez obra~una poreza na promet proizvoda, na osnovu pisanih ugovora, uz ove uvjete. 

1.    da zadruga raspola`e stru~nim radnicima za izradu normativa utro{ka materijala, te za nadzor na radovima i vo|enjem radova, 

2.    da zadrugari vode poslovne knjige, 

3.    da su zadrugari udru`eni, {to se dokazuje ugovorom o udru`ivanju u zadrugu, 

4.    da se zadrugari koriste dobivenim reprodukcijskim materijalom isklju~ivo za proizvodnju prema ugovorima, 

5.    da se zadrugari koriste dobivenim reprodukcijskim materijalom u okviru utvr|enih normativa utro{ka materijala koji su sastavni dio ugovora, 

6.    da i zadruga i zadrugari vode u knjigovodstvu odnosno u poslovnim knjigama evidencije o stanju, kretanju i utro{ku reprodukcijskog materijala, prema vrsti, koli~ini i vrijednosti, 

7.    da zadrugari zadruzi fakturi{u samo vrijednost rada ili usluge, a ne i vrijednost materijala, 

8.    da zadruga iz stava 1. ovog ~lana obavlja stalni nadzor nad kori{tenjem isporu~enog reprodukcijskog materijala, te da najmanje jedanput mjese~no obavi kontrolu i uskla|ivanje svojih evidencija sa stanjem materijala kod zadruga i njihovim evidencijama o ~emu treba sastaviti pisani zapisnik. 

Na vrijednost materijala datog u smislu stava 1. ovog ~lana, za koji se kontrolom utvrdi da nije opravdan isporu~enim proizvodima, a ne nalazi se na zalihama zadruge, zadruga }e obra~unati porez na promet proizvoda i uplatiti ga u roku od pet dana po proteku sedmice u kojem je ta ~injenica utvr|ena. 

7.7.    Promet materijala za uslu`ne djelatnosti 

^lan 18. 

Materijal potreban za obavljanje uslu`ne djelatnosti iz oblasti zanatstva i li~nih usluga, kao i za ostale uslu`ne djelatnosti (frizerske, kozmeti~arske, fotografske, brija~ke, usluge pranja i ~i{}enja stvari i prostora, fotokopiranje i sl.), ne smatra se reprodukcijskim materijalom iz ~lana 7. Zakona, te se ne mo`e nabavljati bez pla}anja poreza na promet, po odgovaraju}oj stopi. 

7.8.    Uvoz opreme i proizvoda radi reprodukcije ili prerade 

^lan 19. 

Lica mogu, uz uvjete iz ~lana 5. Zakona, uvoziti opremu i reprodukcijski materijal bez pla}anja poreza na promet. 

Ako uvoznik uvozi proizvode u svoje ime i za svoj ra~un, daje izjavu o poreznom oslobo|enju, a ako ih uvozi u svoje ime a za tu|i ra~un, pisanu izjavu o poreznom oslobo|enju daje korisnik uvoza. U oba slu~aja izjava se podnosi prije carinjenja proizvoda i to carinarnici preko koje se obavlja uvoz. 

Na uvoz opreme i reprodukcijskog materijala koji nije obavljen na na~in i pod uvjetima iz ~lana 5. Zakona, porez na promet pla}a se po odgovaraju}im stopama. Uprava obra~unava i napla}uje porez zajedno sa carinom i drugim uvoznim davanjima. 

7.9.    Uvjeti prodaje proizvoda bez pla}anja poreza na promet 

^lan 20. 

Proizvode iz ~lana 4. stav 1. ta~ka 1., 2. i 6. Zakona, mogu prodavati bez pla}anja poreza na promet: pravno lice koje se bavi proizvodnjom, ili proizvo|a~ka radnja, pravno lice koje je registrirano za obavljanje prometa na veliko, i preduze}e koje je registrirano za uvoz. 

Prodaja prehrambenih proizvoda koje je gra|anin proizveo u okviru svog doma}instva i proizvoda koje pravno lice, poduzetnik i gra|anin u okviru raspolaganja svojom imovinom od slu~aja do slu~aja prodaju pravnom licu koje te proizvode nabavlja radi daljnje prodaje, prerade ili kao opremu ne potpada pod uvjete iz ~lana 5. Zakona. 

Pod imovinom iz prethodnog stava podrazumijevaju se vlastita imovina gra|ana i stalna sredstva lica. 

^lan 21. 

Pisanu izjavu iz ~lana 5. stav 1. ta~ka 2. Zakona, kupac daje na narud`benici ili kao poseban prilog uz narud`benicu prije obavljenog prometa, odnosno prije isporuke robe ili izdavanja ra~una. Ako se pisana izjava daje kao poseban prilog uz narud`benicu, ona mora sadr`avati podatke o vrsti, koli~ini, mjernoj jedinici, cijeni i vrijednosti proizvoda. 

Ako se tokom godine po jednom ugovoru, koji obavezno sadr`i vrstu i koli~inu proizvoda, sukcesivno isporu~uju proizvodi, kupac mo`e u prvoj narud`benici ili ugovoru dati pisanu izjavu, a pri kasnijim isporukama prodavac se u ra~unima o prodaji proizvoda mo`e pozvati na broj i datum tog ugovora odnosno narud`benice u kojoj je data takva pisana izjava. Takva generalna izjava ili ugovor vrijede do isporuke svih koli~ina i vrsta proizvoda navedenih u izjavi ili ugovoru. 

Kupac u svakoj poslovnoj godini prilikom prve nabavke proizvoda prodavcu dostavlja ovjerenu kopiju uvjerenja - potvrde o poreznoj registraciji, koja sadr`i identifikacioni broj poreznog obveznika, prethodno dodijeljenog od nadle`ne Porezne uprave. 

7.10.    Oslobo|enja od pla}anja poreza na promet proizvoda 

^lan 22. 

Lijekovima u smislu ~lana 13. ta~ka 11. Zakona smatraju se gotovi lijekovi, ljekovite supstance i pomo}na sredstva u lije~enju prema propisima kojima se reguli{e stavljanje lijekova u promet. 

Ispunjenje humanitarnog uvjeta u smislu ~lana 13. ta~ka 7. Zakona, kod upotrebe gra|evinskog materijala od strane humanitarnih organizacija postoji samo u slu~aju ako humanitarna organizacija gra|evinski materijal direktno donira fizi~kim licima - gra|anima za izgradnju i popravak razru{enih ku}a i stanova, o ~emu je du`na voditi evidenciju po darovanim vrstama i koli~inama gra|evinskog materijala i po korisnicima donacije. 

Sredstvima naoru`anja u smislu ~lana 13. ta~ka 9. Zakona smatraju se oru`ja, oru|a, oprema, ure|aji i druga sredstva za armijske snage, policiju i slu`bu bezbjednosti, osim putni~kih automobila. 

Bebi opremom u smislu ~lana 13. ta~ka 14. Zakona smatraju se: sve vrste dje~ijih pelena i pribora za pelene, dje~ije benkice, bo~ice za hranjenje beba, dudice, dje~ija kozmetika, dje~iji toaletni pribor, nosiljke za bebe, jastuci za no{enje beba, dje~iji kreveti}i, dje~ija kolica, dje~ije hodalice, dje~ije sjedalice za automobile i bicikle, stolovi, stolice i klupice za djecu (uklju~uju}i i stolove za presvla~enje djece), "dje~iji vrti}i", dje~ije kadice za kupanje i sl. 

Ortopedskim spravama i pomagalima, te aparatima za pobolj{anje sluha i vida u smislu ~lana 13. ta~ka 16. Zakona smatraju se: 

1.    proteza za gornje i donje ekstremitete, 

2.    zubne proteze i umjetni zubi, 

3.    aparati za regulaciju karlice, 

4.    aparati za pobolj{anje sluha, 

5.    bioelektroterapeutski aparati, 

6.    korzeti, mideri i pojasevi, 

7.    ortopedske {take i {tapovi, 

8.    ortopedska obu}a koja se na osnovu pisanog nalaza ljekara specijaliste izra|uje po mjeri, 

9.    ko`ne rukavice za proteze za gornje ekstremitete, 

10.    ortopedski aparati za noge i ruke i druga sli~na ortopedska pomagala, 

11.    invalidska kolica, 

12.    umjetni bubreg, 

13.    umjetna plu}a i drugi sli~ni ure|aji, 

14.    intragal - spirale, 

15.    kompletne nao~ale i stakla za korekciju vida, 

16.    pomagala za slijepa lica (bijeli {tapovi, Brailleovi satovi, ma{ine i tablice za pisanje Brailleova pisma, Brailleov papir za pisanje knjiga za slijepe i specijalne nao~ale za slijepe), 

17.    o~ne proteze, 

18.    kontaktne le}e, 

19.    aparati za pobolj{anje govora. 

Opremom za poljoprivrednu proizvodnju u smislu ~lana 13. ta~ka 10. Zakona smatraju se ma{ine, ure|aji i oprema za poljoprivrednu djelatnost, te oru|a i alat za ru~nu obradu zemlje i polietilenski proizvodi kao {to su posu|e za berbu, biolo{ko konzerviranje i ~uvanje vo}a i povr}a, posude za branje i prikupljanje plodova, posu|e za namakanje pesticida kod za{tite od bolesti i {teto~ina, kace (kade) kod berbe plodova, spremnici za plodove i njihove prera|evine, rezervoari za traktorske prskalice. 

7.11.    Osloba|anje od pla}anja poreza na promet proizvoda po osnovu me|unarodnih ugovora 

^lan 23. 

Osloba|anja od pla}anja poreza na promet proizvoda i poreza na promet usluga po osnovu me|unarodnih ugovora ostvaruje se po postupku propisanom ovim pravilnikom. 

^lan 24. 

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine isklju~ivo je ovla{teno za tuma~enje me|unarodnih ugovora, te utvr|ivanje da li po istim postoji pravo za osloba|anje od pla}anja poreza na promet proizvoda i poreza na promet usluga. 

^lan 25. 

Prilikom nabavke proizvoda i usluga koji }e biti oslobo|eni od poreza na promet proizvoda i usluga po osnovu me|unarodnih ugovora, koristit }e se poseban obrazac za osloba|anje od poreznih obaveza na jednom od slu`benih jezika u BiH i engleskom jeziku. 

Strani investitor distribuirat }e poseban obrazac za osloba|anje od poreznih obaveza doma}im ugovara~ima - izvo|a~ima radova. 

Lice iz stava 2. ovog ~lana svaki izdati obrazac numerirati }e (kontrolni broj) po~ev{i od broja 1. i o izdatim obrascima vodit }e posebnu evidenciju. 

^lan 26. 

Obrazac sadr`i slijede}e podatke: 

Obrazac se popunjava u pet primjeraka, od kojih se: 

^lan 27. 

Prilikom svih nabavki koje su oslobo|ene poreza po osnovu me|unarodnog ugovora koristit }e se slijede}e procedure: 

Doma}i ugovara~-izvo|a~ projekta obratit }e se pravnom licu-stranom investitoru iz ~lana 25. stav 2. ovog pravilnika i dobiti poseban obrazac sa kontrolnim brojem, koji }e biti ovjeren od strane pravnog lica. 

Doma}i ugovara~-izvo|a~ projekta izvr{it }e nabavku proizvoda po datom obrascu i isti dostaviti Upravi na ovjeru prije isporuke proizvoda i usluga. 

Pri isporuci proizvoda i usluga dobavlja~-prodavac izdat }e ra~un u skladu sa propisima. 

Doma}i ugovara~-izvo|a~ projekta uz primjerak posebnog obrasca du`an je prilo`iti ra~un i ~uvati ga u svom knjigovodstvu. 

^lan 28. 

Uprava vodi posebnu evidenciju o prodaji proizvoda i usluga koji su oslobo|eni poreza po osnovu me|unarodnog ugovora. 

Uprava o iznosu poreznih osloba|anja po osnovu me|unarodnih ugovora du`na je obavijestiti nadle`nu Poreznu upravu u roku od 30 dana po sklapanju ugovora za osloba|anje od poreznih obaveza. 

^lan 29. 

Poseban obrazac za osloba|anje od pla}anja poreza po osnovu me|unarodnih ugovora sastavni je dio ovog pravilnika. 

III - POREZ NA PROMET USLUGA 

1.    Predmet oporezivanja 

^lan 30. 

Porez na promet usluga pla}a se na promet svih usluga, osim usluga navedenih u ~lanu 20. Zakona. 

2.    Nastanak porezne obaveze 

^lan 31. 

Obaveza obra~unavanja poreza na promet usluga nastaje u trenutku kad je usluga obavljena. 

Smatra se da je promet usluga obavljen u trenutku izdavanja ra~una o obavljenoj usluzi. 

Ako je usluga obavljena bez izdavanja ra~una, smatra se da je promet usluga obavljen u trenutku knji`enja usluge u prihod ili kad se iz dokumentacije vidi da je usluga obavljena i tada nastaje obaveza obra~unavanja poreza na promet usluga. 

3.    Porezna osnovica 

^lan 32. 

Porez na promet usluga nije sadr`an u poreznoj osnovici, pa u slu~aju kad je u cijenu usluge uklju~en porez na promet, primjenjuje se prera~unata porezna stopa, a u ra~unu je obavezno navesti klauzulu: " Porez na promet usluga po stopi od 10% ura~unat u cijenu usluge". 

U poreznu osnovicu kod vanjskotrgovinskih usluga iz ~lana 16. stava 2. ta~ka b. Zakona, ne ulaze izdaci u~injeni u ime i za ra~un korisnika uvoza odnosno izvoza (carina, prijevoz, osiguranje i sl.). 

Izdaci koji se odnose na tro{kove uvoznika odnosno izvoznika, iako su posebno zara~unati, ulaze u poreznu osnovicu. 

^lan 33. 

U slu~aju kada usluge obavlja vi{e poreznih obveznika, uklju~uju}i i nosioca posla, porezni obveznik iz ~lana 16. Zakona, je svaki u~esnik pojedina~no, za svoj dio usluge. 

IV - POREZNE EVIDENCIJE 

^lan 34. 

Radi ispravnog i blagovremenog obra~unavanja i pla}anja poreza na promet proizvoda i usluga, porezni obveznici iz ~l. 8. i 16. Zakona obavezni su u svome knjigovodstvu osigurati podatke o poreznim osnovicama po tarifnim brojevima i poreznim stopama na osnovu kojih se utvr|uje, obra~unava, pla}a i usmjerava porez na promet, te izvje{tava nadle`nu organizacionu jedinicu entitetske Porezne uprave i Poreznu upravu Br~ko Distrikta o obra~unatom i pla}enom porezu na promet. 

Porezni obveznici mogu podatke iz stava 1. ovog ~lana osigurati i u vanknjigovodstvenoj evidenciji koja mora biti uskla|ena s podacima u knjigovodstvenoj evidenciji. 

Porezni obveznik koji prodaje proizvode radi daljnje prodaje, reprodukcije ili prerade, odnosno kao opremu bez obra~unavanja poreza na promet, obavezan je o prodatim proizvodima izdati ra~un, ~iju kopiju s prilo`enom narud`benicom i izjavom o namjeni proizvoda, u smislu ovog stava, odla`e i ~uva kao svoju knjigovodstvenu dokumentaciju. 

1.    Evidencija nabavljenog reprodukcijskog materijala i opreme 

^lan 35. 

Kupac koji nabavlja reprodukcijski materijal i opremu bez pla}anja poreza na promet, osigurava u knjigovodstvu odnosno vanknjigovodstvenoj evidenciji podatke o nabavci, kretanju i utro{ku materijala odnosno opreme, i to po vrsti, koli~ini i vrijednosti iz ra~una, i drugih dokumenata o nabavci, dostavi i prijemu. 

2.    Knjige koje su obavezni voditi porezni obveznici iz ~lana 2. stav 4. Zakona. 

^lan 36. 

Porezni obveznik iz ~lana 2. stav 4. Zakona obavezan je voditi knjige: 

1.    knjigu prometa, 

2.    knjigu nabavke i upotrebe reprodukcijskog materijala i opreme kupljenih bez pla}anja poreza na promet proizvoda. 

Porezni obveznik iz ~lana 2. stav 4. Zakona, koji obavlja trgova~ku djelatnost i vodi trgova~ke knjige u skladu sa Zakonom o trgovini nije obavezan voditi knjigu prometa iz stava 1. ta~ke 1. ovog ~lana. 

Porezni obveznik iz ~lana 2. stav 4. Zakona, koji obavlja ugostiteljsku djelatnost, osim knjiga iz stava 1. ovog ~lana, obavezan je voditi knjigu nabavke i utro{ka alkoholnih i bezalkoholnih pi}a. 

Obrasci knjiga iz st. 1. i 3. ovog ~lana sastavni su dio ovog pravilnika. 

Knjige iz st. 1. i 3. ovog ~lana prethodno ovjerava nadle`na ispostava Porezne uprave. 

3.    Knjige prometa 

^lan 37. 

Porezni obveznik iz ~lana 2. stav 4. Zakona, koji obavlja ugostiteljsku djelatnost obavezan je voditi knjigu prometa na Obrascu KPU. 

Porezni obveznik iz ~lana 2. stav 4. Zakona, koji obavlja proizvodnu ili uslu`nu zanatsku djelatnost ili drugu djelatnost, obavezan je voditi knjigu prometa na Obrascu KP. 

4.    Vo|enje knjige prometa (Obrazac KPU) 

^lan 38. 

Porezni obveznik iz ~lana 2. stav 4. Zakona, koji obavlja ugostiteljsku djelatnost obavezan je evidentirati ostvareni promet istog, a najkasnije idu}eg dana za prethodni dan, i to za ostvareni promet hrane u kolonama 4. i 5. za promet pi}a u kolonama 7. i 8., te za ostali promet u kolonama 10. i 11. 

Zbir iznosa iz kolona 4., 7. i 10. mora odgovarati dnevnom prometu registar-blagajne (blagajni). 

U kolonama 6., 9. i 12. porezni obveznik unosi datum uplata po izdatim ra~unima za bezgotovinski promet. Datumom uplate smatra se datum uplate nazna~en u dokumentu o prispjeloj uplati uz izvod `iro-ra~una. 

Nakon proteka svake sedmice sabiraju se podaci iz kolona 4., 5., 7., 8., 10., 11. i 13. Obrasca KPU u obliku me|uzbira, a u idu}em redu ispod me|uzbira, iskazuje se i kumulativni promet od 1. januara do kraja doti~nog mjeseca. 

5.    Vo|enje knjige prometa (Obrazac KP) 

^lan 39. 

U knjigu prometa koja se vodi na Obrascu KP, knji`i se ostvareni promet za prodate proizvode, odnosno obavljene usluge svakodnevno, a najkasnije idu}eg dana za prethodni dan, i to ovako: 

1.    u kolonama 4. i 6. iskazuje se prodajna vrijednost s porezom na promet prodatih proizvoda u gotovu, odnosno preko `iro-ra~una, 

2.    u kolonama 5. i 7. iskazuje se prodajna vrijednost proizvoda koji su oslobo|eni pla}anja poreza na promet (prodaja proizvoda radi daljnje prodaje i sl.) u gotovu, odnosno preko `iro-ra~una, 

3.    u kolonama 10. i 12. iskazuje se vrijednost obavljenih usluga sa porezom na promet, napla}enih u gotovu, odnosno preko `iro-ra~una, 

4.    u kolonama 11. i 13. iskazuje se vrijednost obavljenih usluga koje ne podlije`u pla}anju poreza na promet, napla}enih u gotovu, odnosno preko `iro-ra~una, 

5.    u kolone 8. i 14. unosi se datum uplate po izdatim ra~unima za ostvareni promet preko `iro-ra~una. Datumom uplata smatra se datum uplate nazna~en u izvodu o prispjeloj uplati, 

6.    u koloni 18. knji`i se obra~unati porez na promet, 

7.    u koloni 16. unosi se zbirna prera~unata stopa poreza na promet, a u kolonu 18.- iznos zbirne prera~unate stope iz kolone 17. i zbir kolona 4. i 6. odnosno 10. i 12. 

Zbir iznosa iz kolona 4., 5., 10. i 11. mora odgovarati dnevnom prometu registar-blagajne (blagajni). 

Nakon proteka svake sedmice, u knjizi prometa sabiraju se podaci iz svih kolona u obliku me|uzbira, a isto tako iskazuje se i kumulativni zbir ostvarenog prometa od 01. januara do kraja mjeseca teku}e godine. 

6.    Knjiga nabavke i upotrebe reprodukcijskog materijala i opreme (Obrazac KRM) 

^lan 40. 

Porezni obveznik iz ~lana 2. stav 4. Zakona koji nabavlja reprodukcijski materijal i opremu, odnosno opremu bez pla}anja poreza na promet proizvoda obavezan je voditi evidenciju o nabavci i upotrebi materijala i opreme u Knjizi nabavke i upotrebe reprodukcijskog materijala i opreme - Obrazac KRM. 

Knjiga nabavke i upotrebe reprodukcijskog materijala i opreme vodi se za svaku vrstu reprodukcijskog materijala i opreme, i to ovako: 

1.    u kolonu 3. unose se podaci o nabavci reprodukcijskog materijala i opreme (naziv dobavlja~a, broj i datum ra~una), podaci o upotrebi reprodukcijskog materijala (broj internog dokumenta - specifikacije, radnog naloga i sl.). Interni dokument o upotrebi reprodukcijskog materijala mora sadr`avati podatke o koli~ini i vrijednosti utro{enog reprodukcijskog materijala, te koli~inu i vrijednost proizvoda u koji je ugra|en reprodukcijski materijal; 

2.    u kolone 4., 5., 6. i 7. unose se odgovaraju}i podaci o nabavci reprodukcijskog materijala i opreme, a u kolone 8., 9. i 10. podaci o upotrebi odnosno utro{ku reprodukcijskog materijala; 

3.    u kolonama 11., 12. i 13. iskazuje se stanje reprodukcijskog materijala na zalihi; 

4.    u kolonu 14. unosi se datum otu|enja opreme. 

Promjena u knjizi nabavke i upotrebe reprodukcijskog materijala i opreme knji`i se najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene. Porezni obveznik koji svakodnevno upotrebljava reprodukcijski materijal mo`e obavljati knji`enje i na osnovu specifikacije o sedmi~noj upotrebi reprodukcijskog materijala. 

7.    Knjiga nabavke, utro{ka i stanja alkoholnih i bezalkoholnih pi}a, mineralne vode i soda -vode (Obrazac KNUP) 

^lan 41. 

U knjigu nabavke, utro{ka i stanja alkoholnih i bezalkoholnih pi}a, mineralne vode i soda-vode (u daljem tekstu: knjiga nabavke i utro{ka pi}a) porezni obveznici iz ~lana 2. stav 4. Zakona koji prodaju alkoholna i bezalkoholna pi}a, upisuju sve nabavljene i prodate koli~ine pi}a, te one koli~ine pi}a koje su sami proizveli ili potro{ili. 

U knjigu nabavke i utro{ka pi}a posebno se upisuje nabavka, utro{ak - prodaja i stanje pi}a. 

Nabavka pi}a upisuje se na ovaj na~in: 

1.    u kolonu 1. upisuje se redni broj svake pojedina~ne nabavke pi}a, redom kako je pi}e nabavljeno; 

2.    u kolonu 2. upisuje se datum knji`enja; 

3.    u kolonu 3. upisuje se broj dokumenta (isprave) na osnovu kojeg je provedeno upisivanje; 

4.    u kolonu 4. upisuje se opis knji`enja, tako da se mo`e utvrditi od koga je i kada pi}e nabavljeno; 

5.    u kolonu 5. upisuje se veza (redni broj) s upisom u Knjigu prihoda i rashoda za nabavnu vrijednost, a u Knjigu prometa za ugostiteljstvo za prodajnu vrijednost alkoholnih i bezalkoholnih pi}a; 

6.    u kolone 6. do 15. upisuje se nabavljena i utro{ena (prodata) koli~ina pi}a u litrima i to po vrstama pi}a. Ako pojedine vrste pi}a nabavljene u posudama sadr`e manje od jedne litre (pivo, bezalkoholna pi}a i sl.) tada se u Knjigu nabavke i utro{ka pi}a upisuje nabavljena koli~ina prera~unata u litre; 

7.    u kolonu 16. upisuje se nabavna, a u kolonu 17. prodajna vrijednost pi}a. 

Upisivanje u knjigu nabavke, utro{ka i stanja pi}a obavlja se svakodnevno, a najkasnije od po~etka radnog vremena u slijede}em danu. 

Knjiga nabavke, utro{ka i stanja pi}a vodi se po prodajnim mjestima. 

^lan 42. 

Knjige iz ~l. 36, 37, 38, 39, 40. i 41. ovoga pravilnika zaklju~uju se sa stanjem na dan 31. decembra najkasnije do 15. januara teku}e godine. 

Knjige se ~uvaju najmanje pet godina nakon proteka poslovne godine na koju se odnose, a dokumentacija na osnovu koje se knji`ilo, najmanje tri godine. 

Zaklju~ene knjige potpisuje lice koje ih je vodilo, a ovjerava porezni obveznik svojim potpisom i pe~atom. 

8.    Posebna knjiga o utro{ku alkohola (etanola) nabavljenog bez pla}anja poreza na promet. 

^lan 43. 

Posebnu knjigu o utro{ku alkohola (etanola) nabavljenog bez pla}anja poreza na promet koju vode kupci u skladu sa ~lanom 34. stav 3. Zakona sadr`i: 

Podatke o nabavci alkohola: 

1.    Poziv na broj, datum i naziv ra~una (faktura dobavlja~a i sli~no); 

2.    Firmu, odnosno naziv i sjedi{te dobavlja~a; 

3.    Broj i datum prijemnice; 

4.    Broj i datum pismene izjave na osnovu koje je odre|en porezni tretman; 

5.    Koli~inu alkohola (etanola) izra`enu u hektolitarskim stepenima; 

6.    Cijenu po hektolitarskom stepenu alkohola (etanola) - bez akcize i poreza na promet i sa akcizom i porezom na promet; 

7.    Vrijednost nabavljene koli~ine alkohola (etanola). 

Podatke o utro{ku alkohola (etanola) za proizvodnju i to: 

1.    Trebovanje - broj i datum, firmu, odnosno naziv korisnika; 

2.    Koli~inu alkohola (etanola) izra`enu u hektolitarskim stepenima; 

3.    Oznaka svrhe za koju je alkohol (etanol) upotrijebljen; 

Podatke o utro{ku (izlazu) alkohola (etanola) za prodaju i to: 

1.    Faktura - broj i datum; 

2.    Broj i datum pismene izjave kupca; 

3.    Firmu, odnosno naziv i sjedi{te kupca; 

4.    Koli~inu alkohola (etanola) izra`enu u hektolitarskim stepenima; 

5.    Cijenu po hektolitarskom stepenu alkohola (etanola) - bez akcize i poreza na promet i sa akcizom i porezom na promet; 

6.    Vrijednost prodatih koli~ina. 

9.    Knjiga datih izjava. 

^lan 44. 

Kupac vodi knjigu datih izjava na obrascu KDI, koji je od{tampan uz ovaj pravilnik i ~ini njegov sastavni dio i u kojoj hronolo{ki registruje svaku izjavu za nabavku proizvoda za svrhe iz ~lana 5. Zakona. 

Uno{enje podataka u knjigu datih izjava obavlja se na slijede}i na~in: 

1.    U zaglavlje se unosi dobijeni registarski broj i datum kada je izdat od nadle`nog poreskog organa na osnovi prijave kupca o namjeri obavljanja nabavke proizvoda kao reprodukcijskog materijala; 

2.    U kolonu 1. unosi se redni broj, a u kolonu 2. datum izjave, koji se upisuje u pismenu izjavu koju kupac daje prodavcu; 

3.    U kolonu 3. unosi se svrha nabavke (nabavka - uvoz proizvoda radi daljnje prodaje, odnosno nabavka - uvoz reprodukcionog materijala); 

4.    U kolonu 4. unosi se firma, odnosno naziv, sjedi{te i adresa dobavlja~a. 

Ako kupac ima organizovanu nabavku proizvoda u vi{e poslovnih jedinica, obezbje|uje vo|enje knjige datih izjava za svaku poslovnu jedinicu. 

VI - EVIDENTIRANJE PROMETA PREKO REGISTAR-BLAGAJNE I IZDAVANJE RA^UNA 

^lan 45. 

Porezni obveznik obavezan je za prodate proizvode odnosno obavljene usluge kupcu izdati ra~un o vrsti, koli~ini i cijeni prodatih proizvoda i obavljenih usluga ili odgovaraju}i isje~ak vrpce. 

Kupac je obavezan ra~un ili isje~ak vrpce sa~uvati nakon izlaska iz radnje ili drugog poslovnog objekta. 

Porezni obveznik mora na vidnom mjestu na ulazu u radnju, odnosno poslovni objekat i na svakom naplatnom mjestu (blagajni) istaknuti obavijest o obavezi izdavanja i ~uvanja ra~una, odnosno isje~ka vrpce. 

Izuzetno od odredbi st. 1., 2. i 3. ovog ~lana ova obaveza ne odnosi se na prodaju u radnji odnosno poslovnom objektu poreznog obveznika koji prete`ni dio prometa ostvaruje prodajom {tampe, duhanskih prera|evina, lutrije, sportske prognoze, lota i sl., pri prodaji u po{tama, te pri prodaji na tr`nicama i drugim slobodnim prostorima, ako porezni obveznik ne mora voditi trgova~ku knjigu. 

Obrazac obavijesti - veli~ine 98 x 140 mm i 140 x 195 mm propisan je ovim pravilnikom i njegov je sastavni dio. 

^lan 46. 

Porezni obveznik koji promet proizvoda i usluga napla}uje u gotovom novcu obavezan je promet evidentirati preko registar-blagajne. 

Od obaveze evidentiranja prometa preko registar-blagajne izuzimaju se obveznici koji prete`ni dio prometa ostvaruju prodajom {tampe, duhanskih prera|evina, lutrije, sportske prognoze, lota i sl., pri prodaji u po{tama, te pri prodaji na tr`nicama i drugim slobodnim prostorima, ako porezni obveznik ne mora voditi trgova~ku knjigu. 

Prigodna prodaja na sajmovima (sajmovi za praznike vjerske i dr`avne) smatraju se prodajom na slobodnim prostorima. Porezni obveznik du`an je izdati isje~ak vrpce svakom kupcu proizvoda, odnosno korisniku usluge. 

Izuzetno, porezni obveznici-fizi~ka lica iz ~lana 2. stav 4. Zakona kojim je zbog posebnosti u obavljanju djelatnosti ote`ano evidentirati promet putem registar-blagajne kao i oni koji svoje proizvode ili usluge napla}uju na terenu (izvan sjedi{ta radnje), za naplatu u gotovom novcu mogu izdavati ra~une - paragon blokove. Ovi ra~uni pi{u se u dva primjerka od kojih jedan ostaje u bloku, a drugi se izdaje stranci. 

^lan 47. 

Porezni obveznik mora u registar-blagajni i na isje~ku vrpce evidentirati: 

1.    naziv poreznog obveznika koji prodaje proizvode ili obavlja usluge; 

2.    identifikacioni broj; 

3.    broj ra~una - isje~ka vrpce; 

4.    datum, mjesto i vrijeme prodaje proizvoda odnosno obavljanja usluge; 

5.    jedini~nu cijenu prodatog proizvoda ili usluge i koli~inu prodatih proizvoda, odnosno obavljene usluge; 

6.    stopu poreza prema po vrsti prodatog proizvoda, odnosno obavljene usluge; 

7.    iznos poreza prema prodatom proizvodu i obavljenoj usluzi; 

8.    ukupno napla}eni iznos i ukupno napla}eni porez na promet po poreznim stopama; 

9.    iznos ra~una umanjen za popust ako je posebno iskazan. 

Porezni obveznik je obavezan evidentirati zadu`enje prodajnog mjesta po poreznoj stopi. 

Porezni obveznik mora dnevno zaklju~iti evidentirani promet i porez prema poreznoj stopi za prodate proizvode, odnosno obavljene usluge i sastaviti rekapitulaciju poreza po ra~unima. 

Rekapitulacija ra~una (vrpce) iz registar-blagajne slu`i kao dokumentacija za utvr|ivanje ostvarenog prometa poreznog obveznika i na odgovaraju}i se na~in iskazuje u poreznim evidencijama. 

VII - OBRA^UNAVANJE I PLA]ANJE POREZA NA PROMET PROIZVODA I USLUGA 

^lan 48. 

Porezni obveznik pla}a porez na promet u roku od pet dana po isteku sedmice na vrijednost prodatih proizvoda, osim akciznih, i izvr{enih usluga tokom sedmice. 

^lan 49. 

Porezni obveznik mo`e prenijeti poslove evidentiranja i obra~una poreza na promet na drugo pravno ili fizi~ko lice. U tom slu~aju porez se pla}a sa `iro-ra~una poreznog obveznika i porezni obveznik je odgovoran za ispravno obra~unavanje i pla}anje poreza na promet proizvoda i usluga. 

Porezni obveznik - pravno lice koje posluje preko svojih poslovnih jedinica mo`e ovlastiti te poslovne jedinice da utvr|uju i pla}aju porez na promet preko ra~una dijela pravnog lica uz uvjet da takvi dijelovi raspola`u podacima o poreznim osnovicama po poreznim stopama i podacima na osnovu kojih se taj porez privremeno i kona~no obra~unava i da je porezni obveznik za pla}anje poreza na promet otvorio akreditiv kod nadle`ne organizacije za platni promet. 

Porez na promet motornih vozila ili plovnih objekata koji podlije`u obavezi godi{nje registracije i upotrebljavanih motornih vozila ili plovnih objekata koji podlije`u obavezi godi{nje registracije, obra~unava nadle`na porezna uprava prema mjestu prebivali{ta kupca. 

^lan 50. 

Porezni obveznik kona~no obra~unava porez za proteklu godinu na osnovu podataka o vrijednosti prodatih proizvoda i vrijednosti obavljenih usluga sa stanjem na dan 31. decembra godine za koju se obra~un sastavlja. 

Kona~ni obra~un poreza na promet podnosi se na obrascu PP-MI-1 kao kumulativ za period od 01. januara do 31. decembra izvje{tajne godine nadle`noj organizacinoj jedinici entitetske Porezne uprave i Poreznoj upravi Br~ko Distrikta prema sjedi{tu poreznog obveznika do 28. februara teku}e godine za proteklu godinu. 

Porezni obveznik koji porez pla}a preko dijela pravnog lica odnosno preko akreditiva podnosi kona~ni obra~un poreza nadle`noj organizacionoj jedinici entitetske Porezne uprave i Poreznoj upravi Br~ko Distrikta prema sjedi{tu pravnog lica. 

Porezni obveznik koji porez na promet pla}a preko svojih jedinica (dijelova) sastavlja i zbirni kona~ni obra~un poreza na promet za pravno lice kao cjelinu. 

^lan 51. 

Porezni obveznik pri kona~nom obra~unu poreza na promet proizvoda u prometu na malo postupa na slijede}i na~in: 

1.    utvr|uje ukupno zadu`enje tako {to iznosu zaliha proizvoda sa stanjem na dan 01. januara u godini za koju se utvr|uje kona~ni godi{nji obra~un poreza dodaje iznos svih nabavki proizvoda od 01. januara do 31. decembra te godine, raspore|enih po poreznim stopama i tome dodaju vrijednost vi{ka proizvoda utvr|enih popisom na dan 31. decembra iste godine raspore|uju}i ga po poreznim stopama prema u~e{}u u ukupnom zadu`enju. 

2.    od ukupnog zadu`enja utvr|enog na na~in iz ta~ke 1. ovog stava odbija se: 

2.1.    vrijednost rashoda (kala, rastura, loma, kvara) dozvoljenog op}im aktom poreznog obveznika ili aktom ovla{tenog strukovnog udru`enja u Federaciji, Republici Srpskoj i Br~ko Distriktu raspore|enog po poreznim stopama prema u~e{}u u ukupnom zadu`enju; 

2.2.    vrijednost manjka za koji je porezni obveznik kona~no platio porez na promet proizvoda prema odredbama ~lana 4. ovog pravilnika; 

2.3.    vrijednost zaliha proizvoda utvr|enih popisom sa stanjem na dan 31. decembra godine za koju se obavlja obra~un, raspore|enih po poreznim stopama; 

2.4.    utvr|uje iznos poreza na promet primjenom prera~unatih stopa na razliku iznosa iz ta~. 1. i 2. ovog ~lana. 

Prera~unata stopa poreza na promet utvr|uje se na slijede}i na~in: 

100 x propisana stopa 

= % 

100 + propisana stopa 

VIII - PLA]ANJE POREZA NA PROMET PROIZVODA I USLUGA 

1.    Pla}anje poreza na promet pri prometu proizvoda po stopi od 10%. 

^lan 52. 

Prirodnim sokovima smatraju se sokovi od vo}a i povr}a bez dodatka konzervansa, {e}era, CO2 i drugih vje{ta~kih dodataka. 

[kolskim pisa}im i crta}im priborom iz ~lana 12. stav 1. ta~ka 14. Zakona, smatraju se: obi~ne olovke, vodene bojice, pera, dr`ala, gumice za brisanje, {kolski kompleti za pisanje i crtanje, pastele u drvu i kompleti u setovima za likovno vaspitanje, kompleti {kolskih mjerila za razrednu i predmetnu nastavu, {kolski {estari i kompleti pribora za predmetnu nastavu i prometnog vaspitanja ({topko i dr.), |a~ke torbice i naprtnja~e, tehni~ka slova i brojevi, specijalne olovke za likovno vaspitanje, uljane i pra{kaste pastele, {kolski kistovi, tinte i tu{evi, plastelin, tempere, uljane boje, {kolske bilje`nice, vje`banke, notne bilje`nice, blokovi za crtanje i likovno vaspitanje, te drugi sli~ni proizvodi za predmetnu i razrednu nastavu u {kolama i drugim obrazovno- vaspitnim ustanovama. 

Pogrebnom opremom u smislu ~lana 12. stav 1. ta~ka 9. smatra se: 

1.    tabut, nasloni, kov~eg i ulo`ak za pokop i transport (drveni, limeni, plasti~ni i sl.); 

2.    pogrebni simboli (kri`, piramida i sl.); 

3.    urna i kutija za pokop i transport (kartonska, drvena, metalna, plasti~na, od betona i sl.); 

4.    ~efini, ba{luci, pokrov, plahta, madrac, jastuk i tapecirung za pogrebni kov~eg te obu}a za mrtvaca; 

5.    pogrebne vre}e (plasti~ne, tekstilne i sl.); 

6.    plasti~na i metalna slova za nadgrobne spomenike, spomen obilje`ja i simboli; 

7.    ni{an, spomenik, opseg, oblaga~ opsega i poklopna plo~a (od kamena, betona, granita, mramora i sl.), nadgrobne vaze, fenjeri za kandila i svije}e (od kamena, betona, granita, mramora i sl.). 

Ekolo{ki prihvatljivom ambala`om za krajnju potro{nju u trgovini i ugostiteljstvu, smatra se ambala`a navedena u ~lanu 16. ovog pravilnika. 

Proizvodima za gra|evinarstvo iz ~lana 12. stav 1. ta~ka 12. Zakona smatraju se materijali koji se tro{e, nanose ili trajno ugra|uju pri izgradnji, odr`avanju i popravci gra|evinskih objekata, i to: 

3.    Pla}anje poreza na promet pri prometu usluga 

^lan 53. 

Porez na promet usluga pla}a se na sve usluge osim na one za koje je propisano oslobo|enje prema ~lanu 20. Zakona. 

^lan 54. 

Ne smatra se da porez na promet nije pla}en u propisanom roku, ako je upla}en u korist depozitnog ra~una javnih prihoda kojem pripada kao javni prihod. 

IX - POPIS ZALIHA PROIZVODA TOKOM GODINE ZBOG PROMJENE, UVO\ENJA ILI UKIDANJA POREZNIH STOPA 

^lan 55. 

Obveznik poreza na promet, koji obavlja promet proizvoda po prodajnim cijenama s ura~unatim porezom na promet proizvoda, du`an je osigurati podatke i o prodajnim cijenama bez poreza na promet. Ako se taj porez pove}a, smanjuje ili ukida, du`an je na dan stupanja na snagu, odnosno na dan po~etka primjene propisa kojim se pove}ava, smanjuje ili ukida porez na promet proizvoda, obaviti popis proizvoda na zalihama. 

Porezni obveznik iz stava 1. ovog ~lana utvr|uje razliku izme|u ura~unatog poreza na promet proizvoda na zalihama po dotada{njim poreznim stopama i poreza na promet po novim poreznim stopama odnosno ukinutog poreza na promet proizvoda i tako utvr|enu razliku knji`i u korist ili na teret odgovaraju}eg ra~una obra~unatog poreza na promet proizvoda, ovisno o tome je li ta razlika pozitivna ili negativna. Porezni obveznik koji a`urno i uredno vodi materijalno (robno) knjigovodstvo po prodajnim objektima i koji tokom godine, na osnovu tog knjigovodstva, neprekidno i svakodnevno utvr|uje popis proizvoda po koli~ini mo`e umjesto tim popisom utvr|ivati zalihe proizvoda na osnovu stanja iz materijalnog (robnog) knjigovodstva. 

Na proizvo|a~ko ili trgova~ko preduze}e koje proizvode na zalihama ne vodi po cijenama s ura~unatim porezom na promet proizvoda ne primjenjuju se odredbe ovog ~lana. 

O obavljenom popisu zaliha sastavlja se komisijski zapisnik kog potpisuju ~lanovi komisije i odgovorno lice poreznog obveznika. 

X - POVRAT POREZA NA PROMET 

^lan 56. 

Porezni obveznik od koga je napla}en porez na promet proizvoda i usluga, a koji ga nije obavezan platiti - ima pravo na povrat napla}enog poreza, pla}ene kamate, tro{kova prisilne naplate i nov~ane kazne. 

Porezni obveznik podnosi nadle`noj organizacionoj jedinici entitetske Porezne uprave i Poreznoj upravi Br~ko Distrikta zahtjev za povrat pogre{no ili vi{e napla}enog poreza na promet. 

Porezni obveznik poreza na promet proizvoda mo`e tra`iti povrat pogre{no ili vi{e pla}enog poreza koji nije trebao platiti samo ako je kupac od koga je taj porez napla}en pismeno zatra`io od poreznog obveznika povrat pogre{no ili vi{e napla}enog poreza na promet. Porezni obveznik, uz zahtjev za povrat {to ga podnosi nadle`noj organizacionoj jedinici entitetske Porezne uprave i Poreznoj upravi Br~ko Distrikta koja kontrolira obra~un i pla}anje poreza takvog poreznog obveznika uz potrebnu dokumentaciju podnosi i zahtjev za povrat pogre{no ili vi{e pla}enog poreza od strane kupca. 

Porezni obveznik koji je iz svojih sredstava platio porez na promet proizvoda ili usluga, kamatu, tro{kove prisilne naplate i nov~anu kaznu, koje nije bio du`an platiti, podnosi zahtjev za povrat pla}enog poreza odnosno kamate, tro{kova prisilne naplate i nov~ane kazne, nadle`noj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedi{tu. 

Gra|anin koji je platio porez na promet proizvoda na motorno vozilo, kamatu, nov~anu kaznu i tro{kove prisilne naplate, a nije bio du`an platiti, podnosi zahtjev za povrat pla}enog poreza, kamate, nov~ane kazne i tro{kova prisilne naplate nadle`noj ispostavi Porezne uprave prema prebivali{tu. 

Nadle`na ispostava Porezne uprave donosi rje{enje o povratu vi{e ili pogre{no napla}enog poreza na promet, pla}ene kamate, tro{kova prisilne naplate i nov~anih kazni u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva s urednom dokumentacijom. 

Rje{enje iz stava 6. ovog ~lana dostavlja se na izvr{enje ovla{tenoj jedinici za obavljanje platnog prometa (OOPP) kod koje se vodi ra~un za uplatu poreza. 

^lan 57. 

Kupcu - stranom licu, stranom dr`avljaninu (u daljem tekstu: kupac) vra}a se pla}eni porez na promet proizvoda ako su ispunjeni sljede}i uvjeti: 

1.    da vrijednost kupljenih proizvoda iznosi vi{e od 500,00 KM, osim akcizne robe, zlata i predmeta od zlata; 

2.    da je porezni obveznik (u daljem tekstu: prodavac) za prodate proizvode izdao popunjeni Obrazac P - zahtjev za povrat poreza (u daljem tekstu: Obrazac P); 

3.    da je kupac iznio u inozemstvo proizvode kupljene u BiH. Pod izno{enjem proizvoda smatra se i slanje proizvoda po{tom ili na drugi odgovaraju}i na~in uz uvjet da kupljeni proizvodi prije|u granicu Bosne i Hercegovine; 

4.    da su kupljeni proizvodi dati na uvid carinarnici koja nakon uvida i provedenog carinskog postupka ovjerava Obrazac P, upisuje datum prelaska proizvoda preko - granice Bosne i Hercegovine. 

Porez na promet proizvoda ne vra}a se na kupljene derivate nafte, alkohol, alkoholna pi}a i bezalkoholna pi}a, pivo, duhan i duhanske prera|evine, kahvu i prera|evine od kahve, zlato i predmete od zlata. 

^lan 58. 

Na zahtjev kupca prodavac izdaje Obrazac P u dva primjerka od kojih original daje kupcu, a kopiju ula`e u dokumentaciju. 

^lan 59. 

Prodavac u Obrascu P iskazuje tarifni broj u koji je prodati proizvod razvrstan, stopu poreza na promet, ukupno napla}eni iznos, cijenu proizvoda bez poreza na promet, iznos poreza na promet proizvoda i ukupni iznos poreza na promet koji se vra}a podnosiocu zahtjeva. Prodavac napla}uje od kupca ukupnu cijenu proizvoda s porezom na promet. Porez na promet sadr`an u vrijednosti prodatih proizvoda prodavac utvr|uje primjenom prera~unate porezne stope na prodajnu vrijednost tih proizvoda. 

Prodavac upla}uje porez na promet proizvoda koji je sadr`an u vrijednosti proizvoda zajedno s porezom na promet proizvoda iz ostalog prometa na na~in i u rokovima iz ~lana 24. i 25. Zakona. 

Prodavac je du`an voditi posebnu evidenciju na Obrascu ERP o izdatim ra~unima odnosno o prodatim proizvodima na na~in i uz uvjete propisane ovim pravilnikom. 

Evidencija o prodatim proizvodima i o izdanim obrascima mora sadr`avati ove podatke: 

1.    broj i datum ra~una i Obrasca P, 

2.    vrijednost prodate robe s porezom na promet proizvoda, 

3.    iznos poreza na promet sadr`anog u vrijednosti prodatih proizvoda, 

4.    cijenu proizvoda bez poreza na promet, 

5.    porez na promet po stopama, 

6.    iznos vra}enog poreza na promet. 

Evidenciju iz stava 4. ovog ~lana prodavac sastavlja na osnovu kopija izdatih ra~una - Obrasca P i upisuje ih na Obrazac ERP. 

^lan 60. 

Kupcu ili podnosiocu zahtjeva vra}a se pla}eni porez na promet proizvoda ako je u roku od jedne godine od dana izdavanja Obrasca P dostavio ovjereni original obrasca prodavcu, od kojeg je kupio proizvod. Ovjereni original obrasca predstavlja zahtjev za povrat poreza. Ako se ovjereni original obrasca dostavlja po{tom, kupac dostavlja prodavcu broj ra~una na koji }e se vratiti pla}eni porez na promet proizvoda. 

Na osnovu ovjerenog originala obrasca prodavac, nakon {to provjeri da li udovoljava zahtjev uvjetima za povrat poreza, vratit }e pla}eni porez na promet proizvoda podnosiocu zahtjeva. 

Pla}eni porez na promet proizvoda vra}a se gotovinskom isplatom ili uplatom na ra~un koji navede kupac. Prodavac je du`an porez na promet vratiti odmah ako je isplata gotovinom, a ako dozna~uje na ra~un kupca, onda u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Kupac potpisom na Obrascu potvr|uje primitak iznosa vra}enog poreza na promet u gotovom novcu. 

Ovjereni original obrasca s potpisom kupca o prijemu vra}enog poreza na promet ili nalog za prijenos (virman i dr.) slu`e prodavcu kao dokaz za povrat poreza na promet koji je vra}en kupcu. 

Kupac koji `eli ostvariti povrat pla}enog poreza na promet proizvoda obavezan je pri izlasku iz zemlje staviti na uvid kupljene proizvode, te dati na ovjeru original Obrasca P, a ra~une o kupljenim proizvodima na uvid, odnosno dati na uvid Carinskoj slu`bi proizvode koji se carine. 

Ra~uni koji se daju na uvid uz zahtjev o povratu pla}enog poreza na promet moraju sadr`avati ove podatke: 

1.    broj ra~una i datum, 

2.    naziv proizvoda, 

3.    napla}eni iznos - cijena proizvoda s porezom na promet, 

4.    porez na promet. 

^lan 61. 

Carinarnica je obavezna prije ovjere popunjenog Obrasca P utvrditi: 

1.    odgovaraju li podaci iz paso{a podacima iz Obrasca P; 

2.    odgovaraju li proizvodi dani na uvid proizvodima navedenim u Obrascu P; 

3.    da iznos u Obrascu P nije manji od 500,00 KM; 

4.    da se kupac proizvodima nije koristio u BiH; 

5.    da je obrasce ovjerio i potpisao prodavac. 

Carinarnica ovjerava Obrazac P potpisom i pe~atom, te unosi datum prelaska proizvoda preko carinske crte, odnosno datum carinjenja plovnog objekta koji ostaje na vezu u BiH i proizvodima koji se ugra|uju u taj plovni objekt. Carinarnica odbija zahtjev za ovjeru Obrasca P ako nije udovoljeno propisanim uvjetima, a u odgovaraju}u kolonu unosi razlog uskra}ivanja zahtjeva za ovjeru. 

^lan 62. 

Pri obra~unu i uplati poreza na promet proizvoda u rokovima propisanim u ~lanu 24. i 25. Zakona, prodavac umanjuje obavezu pla}anja poreza za iznos poreza na promet vra}enog kupcu. Uplata poreza na promet za odre|eni period umanjuje se na osnovu evidencije koju prodavac vodi na obrascu ERP i ovjerenih originala Obrasca P, tako {to se utvr|eni iznos poreza na promet u tom periodu umanjuje za iznos vra}enog poreza na promet iz prilo`enih specifikacija. 

^lan 63. 

Evidenciju ovjerenih originala Obrasca P prodavac sastavlja na Obrascu ERP, te umanjuje utvr|eni iznos poreza na promet za odre|eni period i dostavlja ih nadle`noj poreznoj upravi uz mjese~ni izvje{taj o obra~unatoj uplati poreza na promet proizvoda i usluga na Obrascu PP-MI-1 u rokovima propisanim u ~lanu 26. Zakona. 

Evidencija ovjerenih originala Obrasca P zajedno s tim obrascima, sastavni su dijelovi dokumentacije koja slu`i za utvr|ivanje porezne obaveze prodavca. 

^lan 64. 

Obrazac P i Obrazac ERP sastavni su dijelovi ovog Pravilnika. 

XI - OBAVEZA MJESE^NOG IZVJE[TAVANJA NADLE@NE ORGANIZACINE JEDINICE ENTITETSKE POREZNE UPRAVE I POREZNE UPRAVE BR^KO DISTRIKTA O OBRA^UNU I UPLATI POREZA NA PROMET PROIZVODA I USLUGA 

^lan 65. 

Porezni obveznik podnosi nadle`noj organizacionoj jedinici entitetske Porezne uprave i Poreznoj upravi Br~ko Distrikta prema svome sjedi{tu mjese~ni izvje{taj o obra~unu i uplati poreza na promet proizvoda i usluga na obrascu PP-MI koji je sastavni dio ovog pravilnika. 

U obrascu PP-MI unose se podaci o poreznim osnovicama razvrstani po tarifnim brojevima i istim poreznim stopama. 

U kolonu 4. Obrasca PP unosi se podatak o osnovici za obra~un poreza na promet proizvoda i usluga za izvje{tajni mjesec. 

Osnovicu za obra~un poreza na promet proizvoda i usluga za izvje{tajni mjesec ~ini vrijednost prodatih i napla}enih proizvoda i usluga u izvje{tajnom mjesecu u skladu sa ~lanom 24. i 25. Zakona. 

U kolonu 6. Obrasca PP-MI unosi se podatak o obra~unatom porezu na promet proizvoda i usluga koji se dobije mno`enjem osnovice iz kolone 4. propisanom stopom iz kolone 5. Obrasca PP-MI. 

U kolonu 7. Obrasca PP-MI unosi se podatak o upla}enom porezu za izvje{tajni mjesec. 

Porezni obveznici du`ni su uz obrazac PP-MI prilo`iti ovjerene kopije naloga odnosno uplatnica za uplatu poreza na promet. 

Porezni obveznik koji pla}a porez na promet proizvoda i usluga preko ra~una dijela poreznog obveznika ili akreditiva sastavlja Obrazac PP-MI, koji s prilo`enim ovjerenim nalozima o uplati dostavlja mjese~no nadle`noj organizacionoj jedinici entitetske Porezne uprave i Poreznoj upravi Br~ko Distrikta. 

Mjese~ni izvje{taj o uplati poreza na promet proizvoda i usluga na Obrascu PP-MI treba dostaviti nadle`noj organizacionoj jedinici entitetske Porezne uprave i Poreznoj upravi Br~ko Distrikta do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. 

Kada se mjese~ne uplate ne poklapaju sa sedmi~nim uplatama, potrebno je sedmi~ne naloge za uplatu poreza razdvojiti na dio koji se odnosi na izvje{tajni mjesec i dio koji se odnosi na slijede}i mjesec. 

XI - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 66. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" i primjenjuje se od 1. januara 2005. godine. 

OBRAZAC

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Broj 01-1-02-6849/04
21. decembra 2004. godine
Sarajevo 


Predsjednik
Upravnog odbora
Jolly Dikson Temeljem ~lanka 14. stavak 3. Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/03 i 52/04) i ~lanka 41.Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Slu`beni glasnik BiH", broj 62/04), Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje, na sjednici odr`anoj 21. prosinca 2004. godine, donio je 

PRAVILNIK 

O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA 

I - UVODNA ODREDBA 

^lanak 1. 

Ovim pravilnikom propisuje se primjena poreznih stopa, poreznih osloba|anja, vo|enja evidencije o prometu po razli~itim stopama, odnosno poreznim temeljnicama, obra~unavanje i pla}anje poreza na promet, obveza popisa robe za koju se mijenjaju porezne stope, obra~unavanje i pla}anje razlike poreza na promet proizvoda pri promjeni stopa, na~in povrata poreza na promet, te mjese~no i kona~no izvje{}ivanje o obra~unatom i pla}enom porezu u Bosni i Hercegovini. 

II - POREZ NA PROMET PROIZVODA 

1.    Pla}anje poreza na promet proizvoda za osobnu potro{nju. 

^lanak 2. 

Lice koje za osobnu potro{nju uzme proizvode na koje se pla}a porez na promet, {to ih je uvezlo ili nabavilo radi daljnje prodaje bez pla}anja poreza na promet proizvoda, obra~unava porez na promet u trenutku uzimanja tih proizvoda po propisanim stopama. Smatra se da su proizvodi napla}eni u trenutku njihovog uzimanja. 

^lanak 3. 

Na upotrebljavano motorno vozilo ili plovni objekt koji podlije`e obvezi godi{nje registracije, a gra|anin ga daje bez naknade drugom gra|aninu, pla}a se porez na promet po stopi od 10%. 

Poreznu temeljnicu utvr|uje nadle`na organizaciona jedinica entitetske Porezne uprave i Porezna uprava Br~ko Distrikta u mjestu prebivali{ta primaoca. 

Poreznu temeljnicu pri uvozu upotrebljavanih motornih vozila ~ini procijenjena vrijednost koju je utvrdila Uprava za neizravno oporezivanje (u daljnjem tekstu: Uprava), uve}ana za carinu i druge uvozne da`bine. 

Poreznu temeljnicu u prometu upotrebljavanih motornih vozila utvr|uje nadle`na porezna uprava prema Katalogu orijentacionih vrijednosti upotrebljavanih motornih vozila. 

Izuzetno, od odredbe stavka 4. ovog ~lanka, poreznu temeljnicu karamboliranih vozila ili vozila koja se ne nalaze u Katalogu mo`e utvrditi ovla{teni procjenitelj. 

2.    Pla}anje poreza na promet na vrijednost manjka i rashoda 

^lanak 4. 

Porez na promet proizvoda pla}a se na manjak proizvoda. 

Manjak proizvoda utvr|uje se zapisnikom o popisu. 

Manjak proizvoda ~ini i rashod na temelju kala, rastura, loma i kvara iznad visine utvr|ene op}im aktom pravnog lica, odnosno aktom ovla{tenog strukovnog udru`enja u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Br~ko Distrikta. 

Dopu{tenim rashodom na koji se ne pla}a porez na promet proizvoda smatra se remitenda osobnih izdanja. 

Utvr|eni manjak i rashod u prodavnici ili drugom poslovnom objektu koji se za proizvode zadu`uju po prodajnim cijenama s ura~unatim porezom na promet, razvrstava se po poreznim stopama na temelju koeficijenta u~e{}a utvr|enog manjka, odnosno rashoda u ukupnom zadu`enju prodavnice ili drugog poslovnog objekta na slijede}i na~in: 

Koeficijent u~e{}a = 

Vrijednost manjka 

Vrijednost ukupnog zadu`enja 

Koeficijent iz stavka 5. ovog ~lanka primjenjuje se na vrijednost zadu`enja prodavnice, odnosno poslovnog objekta po stopama poreza na promet proizvoda. 

Iznos poreza na promet koji je sadr`an u vrijednosti manjka po stopama poreza na promet utvr|uje se primjenom prera~unatih propisanih poreznih stopa. 

Na vrijednost manjka proizvoda nastalog djelovanjem vi{e sile, ne pla}a se porez na promet proizvoda. 

Vi{om silom, u smislu ovog pravilnika, smatraju se elementarne nepogode (poplava, po`ar, potres i dr.), ratna razaranja i provale kra|e, a na temelju zapisnika nadle`nog organa. 

Porez na promet proizvoda sadr`an u vrijednosti manjka koji je nastao djelovanjem vi{e sile obra~unava se na temelju podataka o ukupnom zadu`enju prodavnice, odnosno drugog poslovnog objekta (preneseno stanje iz pro{le godine i zadu`enja tokom godine) i podataka o prodaji proizvoda od dana nastanka {tete, kojim se utvr|uje vrijednost proizvoda koji su trebali biti na zalihama prije nastanka {tete. Pore|enjem ovako utvr|ene vrijednosti proizvoda koji su trebali biti na zalihama i vrijednosti zaliha utvr|enim popisom na dan nastanka {tete dobiva se iznos manjka u kojem je sadr`an i obra~unati porez na promet proizvoda. 

U~e{}e {tete po pojedinim vrstama proizvoda utvr|uje se na temelju u~e{}a pojedinih vrsta proizvoda razvrstanih po stopama poreza na promet proizvoda, te proizvoda na koje se ne pla}a porez na promet proizvoda u ukupnom zadu`enju prije nastanka {tete. Utvr|eno u~e{}e primjenjuje se na vrijednost zadu`enja po stopama poreza na promet proizvoda i vrijednosti proizvoda na koje se ne pla}a porez na promet proizvoda. 

Iznos poreza na promet proizvoda koji je sadr`an u vrijednosti utvr|ene {tete po stopama poreza na promet utvr|uje se primjenom prera~unatih propisanih poreznih stopa. 

Obveza obra~unavanja poreza na promet proizvoda u slu~aju iz stavka 3. ovog ~lanka, nastaje u trenutku utvr|ivanja manjka odnosno rashoda, a to je datum pod kojim je obavljen popis proizvoda. 

Obra~unati porez na promet proizvoda pla}a se u roku iz ~lanka 23. i 24. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga - u daljnjem tekstu: Zakon. 

Obra~un poreza na promet proizvoda obavljen po odredbama ovog ~lanka kona~an je za svaki nastali manjak, odnosno rashod proizvoda. 

3.    Komisiona prodaja 

^lanak 5. 

Pri komisionoj prodaji proizvoda krajnjem potro{a~u koju je obavilo pravno lice u svoje ime, a za ra~un komitenta (u daljnjem tekstu: komisionar) pla}a se porez na promet proizvoda osim na promet upotrebljavanih stvari iz ~lanka 4. stavak 1. to~ke 7. Zakona. 

Porezni obveznik za promet proizvoda iz stavka 1. ovog ~lanka je komisionar koji je prodao proizvode krajnjem potro{a~u. Poreznu temeljnicu ~ini krajnja prodajna cijena komisionara s uklju~enom komisionom provizijom. 

Pri komisionoj prodaji proizvoda pla}a se porez na promet po odgovaraju}im stopama, ovisno o vrsti proizvoda. 

Izuzetno, od odredbe stavka 2. ovog ~lanka pri komisionoj prodaji kori{tenih putni~kih automobila, ostalih motornih vozila i plovnih objekata koji podlije`u obvezi godi{nje registracije, a u vlasni{tvu su gra|ana, drugom gra|aninu, porezni obveznik je kupac, a porez na promet pla}a se po stopi od 10%. Ako su ti proizvodi u vlasni{tvu pravnog lica, a prodaju se gra|anima, porezni obveznik je kupac, a porez na promet proizvoda pla}a se po stopi od 10%. 

4.    Prodaja proizvoda s konsignacionog skladi{ta 

^lanak 6. 

Na promet proizvoda s konsignacionog skladi{ta dr`alac konsignacionog skladi{ta obra~unava porez na promet proizvoda primjenom propisanih poreznih stopa na prodajnu cijenu proizvoda u kojoj su osim carine, tro{arine i drugih uvoznih da`bina koje se pla}aju pri uvozu, sadr`ani i zavisni tro{kovi i konsignaciona mar`a. 

Dr`alac konsignacionog skladi{ta za promet na veliko, odnosno na malo pla}a porez na promet po odredbama ~l. 23., 24. i 25 Zakona. 

5.    Prodaja proizvoda javnim nadmetanjem 

^lanak 7. 

Na proizvode koji se prodaju krajnjim potro{a~ima javnim nadmetanjem (licitacija i sl.), osim proizvoda koji podlije`u godi{njoj registraciji, porezni obveznik koji ih prodaje obra~unava porez na promet proizvoda primjenom propisanih poreznih stopa na prodajnu cijenu postignutu javnim nadmetanjem. Ako je javnim nadmetanjem odre|eno da se proizvodi prodaju po cijenama u koje je uklju~en porez na promet proizvoda, porezni obveznik obra~unava taj porez primjenom prera~unate porezne stope. 

6.    Uvoz proizvoda za krajnju potro{nju 

^lanak 8. 

Uvozom proizvoda koji slu`e krajnjoj potro{nji smatra se uvoz proizvoda {to ih potro{a~ uvozi neposredno za vlastite potrebe ili {to ih za njegov ra~un uvoze pravna lica registrirana za obavljanje vanjskotrgovinskog prometa (u daljnjem tekstu: uvoznik). 

Uvozom proizvoda koji slu`e krajnjoj potro{nji smatra se i privremeni uvoz, prema carinskim propisima. 

Na proizvode {to ih uvozi krajnji potro{a~ porez na promet obra~unava Uprava po stopama koje va`e na dan nastanka obveze pla}anja carine. Propisane stope Uprava primjenjuje na poreznu temeljnicu iz ~lanka 9. stavak 1. to~ka 3. Zakona i napla}uje porez na promet od uvoznika istovremeno sa carinom i drugim uvoznim da`binama. 

Za motorna vozila {to ih uvoze pravna lica i gra|ani ili se uvoze za njihov ra~un, Uprava ne obra~unava i ne napla}uje porez na promet proizvoda, o ~emu stavlja klauzulu na uvoznu carinsku deklaraciju. Uprava u roku od pet dana od dana carinjenja motornog vozila pismeno o tome izvje{tava nadle`nu organizacionu jedinicu entitetske Porezne uprave i Poreznu upravu Br~ko Distrikta prema mjestu sjedi{ta pravnog lica, odnosno prebivali{ta gra|anina s naznakom vrijednosti uvezenog motornog vozila i o iznosu carine i drugih da`bina koje su pla}ene pri uvozu. 

Lice, odnosno gra|anin, pla}a porez na promet proizvoda na uvezeno motorno vozilo, najkasnije u roku od 15 dana od dana pla}anja carine i drugih uvoznih da`bina. 

Bez dokaza o pla}enom porezu na promet, odnosno bez dokaza o osloba|anju od pla}anja poreza, osim pri privremenom uvozu, ne mo`e se obaviti registracija motornog vozila. 

7.    Promet proizvoda koji ne slu`e krajnjoj potro{nji 

7.1.    Promet proizvoda radi daljnje prodaje 

^lanak 9. 

Prometom proizvoda koji ne slu`e krajnjoj potro{nji smatra se prodaja svih proizvoda licu koje te proizvode nabavlja radi daljnje prodaje, na na~in i uz uvjete propisane ~lankom 5. Zakona. 

Prometom proizvoda koji ne slu`i krajnjoj potro{nji smatra se i prodaja gra|evinskog materijala pravnim licima registriranim za gra|evinarstvo, radi izgradnje, odr`avanja i popravki gra|evinskih objekata na na~in i pod uvjetima propisanim ~lankom 5. Zakona. 

Pored ostalih propisanih podataka, faktura prodavca i pismena porud`benica i pismena izjava kupca iz ~lanka 5. stavak 1. Zakona, obvezno sadr`e registarski i porezni broj izdavatelja, a faktura i registarski i porezni broj kupca. 

7.2.    Promet proizvoda za servisiranje, remont i popravak proizvoda 

^lanak 10. 

Remontna poduze}a, radnje i servisi, registrirani za remont, popravak i odr`avanje proizvoda trajnije upotrebne vrijednosti (motorna vozila, ma{ine, ure|aji i aparati), mogu bez poreza na promet proizvoda, nabavljati rezervne dijelove potrebne za ugradnju u proizvode koji se popravljaju i servisiraju, uz uvjete propisane ~lankom 5. Zakona. 

Ako se rezervni dijelovi iz stavka 1. ovog ~lanka ugra|uju u proizvode koji se smatraju opremom lica, na vrijednost ugra|enih dijelova ne pla}a se porez na promet proizvoda, ako su ispunjeni uvjeti iz ~lanka 5. Zakona. 

Ako se rezervni dijelovi iz stavka 1. ovog ~lanka ugra|uju u proizvode koji se ne smatraju opremom pravnih lica, na vrijednost ugra|enih dijelova obra~unava se i pla}a porez na promet proizvoda po odgovaraju}im stopama. 

Ako se rezervni dijelovi iz stavka 1. ovog ~lanka ugra|uju u proizvode u vlasni{tvu gra|ana, na vrijednost ugra|enih dijelova obra~unava se i pla}a porez na promet proizvoda po odgovaraju}im stopama. 

U ra~unu se posebno iskazuje vrijednost rezervnih dijelova za ugradnju, posebno porez na promet proizvoda na rezervne dijelove, posebno naknada za izvr{ene usluge, te posebno porez na promet usluga. 

7.3.    Promet proizvoda za preradu i prodaju u ugostiteljstvu 

^lanak 11. 

Proizvodima {to ih bez pla}anja poreza na promet proizvoda nabavljaju ugostiteljska poduze}a i ugostiteljske radnje iz ~lanka 4. stavak 1. to~ka 2. Zakona smatraju se prehrambeni i drugi proizvodi koji slu`e za pripremanje hrane i napitaka (~aja), pomo}ni i potro{ni materijal i proizvodi nu`ni u procesu prerade ili prodaje proizvedene hrane, kao {to su za~ini i drugi sastojci koji se dodaju hrani, sredstva za ~i{}enje (deterd`ent, sapun i sl.), te salvete, ~a~kalice i ostali potro{ni materijal. 

Potro{nim materijalom iz stavka 1. ovog ~lanka ne smatraju se teku}a goriva i alkohol (etanol). 

^lanak 12. 

Na promet proizvoda (jela, pi}a, napitaka i sl.), osim tro{arinskih proizvoda, {to ga obavi porezni obveznik registriran za ugostiteljsku djelatnost pla}a se porez na promet proizvoda po stopi od 10% i to na temeljnicu koju ~ini prodajna cijena. 

Na promet svih proizvoda {to ga obave porezni obveznici iz stavka 1. ovog ~lanka pla}a se i porez na promet usluga, na poreznu temeljnicu koju ~ini vrijednost usluge, koja ne mo`e iznositi manje od 10% od vrijednosti prodatih proizvoda (hrana i napitci), odnosno 20% od vrijednosti prodatih alkoholnih i bezalkoholnih pi}a i kave. 

Ugostiteljskim poduze}ima iz stavka 1. ovog ~lanka ne smatraju se dijelovi pravnih lica koji nisu registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti s tre}im licima (radni~ki restorani i kantine, kuhinje i kantine u ustanovama pred{kolskog i {kolskog obrazovanja, zdravstvenim ustanovama i sl.). Na proizvode {to ih nabavljaju ta lica porez na promet obra~unava se i napla}uje prilikom nabavke. 

7.4.    Promet opreme 

^lanak 13. 

Prometom proizvoda na koji se ne pla}a porez na promet proizvoda smatra se prodaja opreme pravnom licu u smislu ~lanka 4. stavak 2. na na~in i pod uvjetima koji su propisani ~lanom 5. stavak 1. Zakona. 

Radi pra}enja nabavke i nadzora nad kori{}enjem opreme koja je kupljena odnosno nabavljena bez pla}anja poreza na promet proizvoda, sukladno ~lanku 4. stavak 2. Zakona, kupac pravno lice vodi evidenciju o nabavci i kori{tenju te opreme po vrsti, koli~ini i vrijednosti, na temelju podataka iz ra~una o kupovini i drugih isprava (prijemnice, dostavnice, tovarnog lista i sli~no). 

Ako se motorno vozilo iz ~lanka 4. stavak 3. Zakona otu|i ili da na uporabu drugom licu, ili u slu~aju prestanka obavljanja djelatnosti, prije isteka roka od tri godine od dana nabavke, naplatit }e se porez na promet proizvoda i pripadaju}a kamata po propisima koji su vrijedili u vrijeme nabavke. 

7.5.    Promet proizvoda za reprodukciju 

^lanak 14. 

Proizvode koji slu`e kao reprodukcijski materijal mogu bez pla}anja poreza na promet nabavljati lica koja obavljaju registrirane proizvo|a~ke djelatnosti navedene u ~lanku 6. stavak 2. Zakona. 

Porezni obveznik ima pravo, prilikom obra~unavanja poreza na promet proizvoda na tro{arinske proizvode, obra~unati iznos poreza na promet proizvoda umanjiti za iznos koji je prethodno pla}en na ime poreza na promet za tro{arinsku robu koja je kori{tena kao reprodukcioni materijal. 

^lanak 15. 

Za potro{nju u lije~enju i njezi bolesnika, lica iz oblasti zdravstva mogu bez pla}anja poreza na promet nabavljati ove proizvode: 

1.    laboratorijsko su|e i pribor, 

2.    laboratorijsko staklo, 

3.    instrumente (sve vrste sitnih instrumenata), 

4.    sredstva za pranje i odr`avanje bolni~kog rublja, 

5.    sredstva za pranje i odr`avanje prostorija u zdravstvenim ustanovama, 

6.    papir za dijagnosti~ke postupke (EKG, EEG, EMG, role za ultrazvuk i dr.), laboratorijske reagense, kemikalije, podloge za mikrobiolo{ke analize i sl.), 

7.    papirnati i plasti~ni kirur{ki materijal za jednokratnu uporabu (ogrta~i, obrazine, kape, {titnici za obu}u, rukavice i sl.), 

8.    RTG filmove i kemikalije za obradu RTG filmova, 

9.    filtere (mikrobiolo{ke i papirnate), 

10.    alkohol (etanol). 

^lanak 16. 

Ekolo{ki prihvatljivom ambala`om, u smislu ~lanka 7. stavak 1. to~ka 5. Zakona, smatra se: 

1.    ambala`a na~injena od recikliranog i drugog papira, 

2.    ambala`a od ekolo{ki prihvatljivog razgradivog materijala, 

3.    povratna ambala`a od stakla i metala, 

4.    ambala`a od drveta, 

5.    ambala`a bez potisnih plinova freona, 

6.    ambala`a od otpada materijala (rogoza, komu{ine, {ibe, like i sl.). 

Mi{ljenje o razgradivosti ambala`e iz stavka 1. to~ke 2. ovog ~lanka treba osigurati od nadle`nog ministarstva. 

7.6.    Promet reprodukcijskog materijala {to ga zanatska zadruga upotrebljava u proizvodnji preko svojih zadrugara 

^lanak 17. 

Proizvo|a~ka zadruga koja je registrirana za obavljanje proizvodnih radova mo`e za radove {to ih obavlja u svoje ime i za svoj ra~un preko svojih zadrugara (zanatlija udru`enih u zadrugu), pod uvjetima iz ~lanka 5. Zakona, nabavljati reprodukcijski materijal bez pla}anja poreza na promet. Zadruga mo`e davati reprodukcijski materijal zadrugarima (ali ne i prodavati ili na drugi na~in otu|ivati) bez obra~una poreza na promet proizvoda, na temelju pisanih ugovora, uz ove uvjete: 

1.    da zadruga raspola`e stru~nim radnicima za izradu normativa utro{ka materijala, te za nadzor na radovima i vo|enjem radova, 

2.    da zadrugari vode poslovne knjige, 

3.    da su zadrugari udru`eni, {to se dokazuje ugovorom o udru`ivanju u zadrugu, 

4.    da se zadrugari koriste dobivenim reprodukcijskim materijalom isklju~ivo za proizvodnju prema ugovorima, 

5.    da se zadrugari koriste dobivenim reprodukcijskim materijalom u okviru utvr|enih normativa utro{ka materijala koji su sastavni dio ugovora, 

6.    da i zadruga i zadrugari vode u knjigovodstvu odnosno u poslovnim knjigama evidencije o stanju, kretanju i utro{ku reprodukcijskog materijala, prema vrsti, koli~ini i vrijednosti, 

7.    da zadrugari zadruzi fakturiraju samo vrijednost rada ili usluge, a ne i vrijednost materijala, 

8.    da zadruga iz stavka 1. ovog ~lanka obavlja stalni nadzor nad kori{tenjem isporu~enog reprodukcijskog materijala, te da najmanje jedanput mjese~no obavi kontrolu i uskla|ivanje svojih evidencija sa stanjem materijala kod zadruga i njihovim evidencijama o ~emu treba sastaviti pisani zapisnik. 

Na vrijednost materijala datog u smislu stavka 1. ovog ~lanka, za koji se kontrolom utvrdi da nije opravdan isporu~enim proizvodima, a ne nalazi se na zalihama zadruge, zadruga }e obra~unati porez na promet proizvoda i uplatiti ga u roku od pet dana po proteku tjedna u kojem je ta ~injenica utvr|ena. 

7.7.    Promet materijala za uslu`ne djelatnosti 

^lanak 18. 

Materijal potreban za obavljanje uslu`ne djelatnosti iz oblasti zanatstva i osobnih usluga, kao i za ostale uslu`ne djelatnosti (frizerske, kozmeti~arske, fotografske, brija~ke, usluge pranja i ~i{}enja stvari i prostora, fotokopiranje i sl.), ne smatra se reprodukcijskim materijalom iz ~lanka 7. Zakona, te se ne mo`e nabavljati bez pla}anja poreza na promet, po odgovaraju}oj stopi. 

7.8.    Uvoz opreme i proizvoda radi reprodukcije ili prerade 

^lanak 19. 

Lica mogu, uz uvjete iz ~lanka 5. Zakona, uvoziti opremu i reprodukcijski materijal bez pla}anja poreza na promet. 

Ako uvoznik uvozi proizvode u svoje ime i za svoj ra~un, daje izjavu o poreznom oslobo|enju, a ako ih uvozi u svoje ime a za tu|i ra~un, pisanu izjavu o poreznom oslobo|enju daje korisnik uvoza. U oba slu~aja izjava se podnosi prije carinjenja proizvoda i to carinarnici preko koje se obavlja uvoz. 

Na uvoz opreme i reprodukcijskog materijala koji nije obavljen na na~in i pod uvjetima iz ~lanka 5. Zakona, porez na promet pla}a se po odgovaraju}im stopama. Uprava obra~unava i napla}uje porez zajedno sa carinom i drugim uvoznim davanjima. 

7.9.    Uvjeti prodaje proizvoda bez pla}anja poreza na promet 

^lanak 20. 

Proizvode iz ~lanka 4. stavak 1. to~ka 1., 2. i 6. Zakona, mogu prodavati bez pla}anja poreza na promet: pravno lice koje se bavi proizvodnjom, ili proizvo|a~ka radnja, pravno lice koje je registrirano za obavljanje prometa na veliko, i poduze}e koje je registrirano za uvoz. 

Prodaja prehrambenih proizvoda koje je gra|anin proizveo u okviru svog doma}instva i proizvoda koje pravno lice, poduzetnik i gra|anin u okviru raspolaganja svojom imovinom od slu~aja do slu~aja prodaju pravnom licu koje te proizvode nabavlja radi daljnje prodaje, prerade ili kao opremu ne potpada pod uvjete iz ~lanka 5. Zakona. 

Pod imovinom iz prethodnog stavka podrazumijevaju se osobna imovina gra|ana i stalna sredstva lica. 

^lanak 21. 

Pisanu izjavu iz ~lanka 5. stavak 1. to~ka 2. Zakona, kupac daje na narud`benici ili kao poseban prilog uz narud`benicu prije obavljenog prometa, odnosno prije isporuke robe ili izdavanja ra~una. Ako se pisana izjava daje kao poseban prilog uz narud`benicu, ona mora sadr`ati podatke o vrsti, koli~ini, mjernoj jedinici, cijeni i vrijednosti proizvoda. 

Ako se tokom godine po jednom ugovoru, koji obvezno sadr`i vrstu i koli~inu proizvoda, sukcesivno isporu~uju proizvodi, kupac mo`e u prvoj narud`benici ili ugovoru dati pisanu izjavu, a pri kasnijim isporukama prodavac se u ra~unima o prodaji proizvoda mo`e pozvati na broj i datum tog ugovora odnosno narud`benice u kojoj je data takva pisana izjava. Takva generalna izjava ili ugovor vrijede do isporuke svih koli~ina i vrsta proizvoda navedenih u izjavi ili ugovoru. 

Kupac u svakoj poslovnoj godini prilikom prve nabavke proizvoda prodavcu dostavlja ovjerenu kopiju uvjerenja - potvrde o poreznoj registraciji, koja sadr`i identifikacioni broj poreznog obveznika, prethodno dodijeljenog od nadle`ne Porezne uprave. 

7.10.    Oslobo|enja od pla}anja poreza na promet proizvoda 

^lanak 22. 

Lijekovima u smislu ~lanka 13. to~ka 11. Zakona smatraju se gotovi lijekovi, ljekovite supstance i pomo}na sredstva u lije~enju prema propisima kojima se regulira stavljanje lijekova u promet. 

Ispunjenje humanitarnog uvjeta u smislu ~lanka 13. to~ka 7. Zakona, kod upotrebe gra|evinskog materijala od strane humanitarnih organizacija postoji samo u slu~aju ako humanitarna organizacija gra|evinski materijal izravno donira fizi~kim licima - gra|anima za izgradnju i popravak razru{enih ku}a i stanova, o ~emu je du`na voditi evidenciju po darovanim vrstama i koli~inama gra|evinskog materijala i po korisnicima donacije. 

Sredstvima naoru`anja u smislu ~lanka 13. to~ka 9. Zakona smatraju se oru`ja, oru|a, oprema, ure|aji i druga sredstva za armijske snage, policiju i slu`bu sigurnosti, osim putni~kih automobila. 

Bebi opremom u smislu ~lanka 13. to~ka 14. Zakona smatraju se: sve vrste dje~ijih pelena i pribora za pelene, dje~ije benkice, bo~ice za hranjenje beba, dudice, dje~ija kozmetika, dje~iji toaletni pribor, nosiljke za bebe, jastuci za no{enje beba, dje~iji kreveti}i, dje~ija kolica, dje~ije hodalice, dje~ije sjedalice za automobile i bicikle, stolovi, stolice i klupice za djecu (uklju~uju}i i stolove za presvla~enje djece), "dje~iji vrti}i", dje~ije kadice za kupanje i sl. 

Ortopedskim spravama i pomagalima, te aparatima za pobolj{anje sluha i vida u smislu ~lanka 13. to~ka 16. Zakona smatraju se: 

1.    proteza za gornje i donje ekstremitete, 

2.    zubne proteze i umjetni zubi, 

3.    aparati za regulaciju karlice, 

4.    aparati za pobolj{anje sluha, 

5.    bioelektroterapeutski aparati, 

6.    korzeti, mideri i pojasevi, 

7.    ortopedske {take i {tapovi, 

8.    ortopedska obu}a koja se na temelju pisanog nalaza ljekara specijaliste izra|uje po mjeri, 

9.    ko`ne rukavice za proteze za gornje ekstremitete, 

10.    ortopedski aparati za noge i ruke i druga sli~na ortopedska pomagala, 

11.    invalidska kolica, 

12.    umjetni bubreg, 

13.    umjetna plu}a i drugi sli~ni ure|aji, 

14.    intragal - spirale, 

15.    kompletne nao~ale i stakla za korekciju vida, 

16.    pomagala za slijepa lica (bijeli {tapovi, Brailleovi satovi, ma{ine i tablice za pisanje Brailleova pisma, Brailleov papir za pisanje knjiga za slijepe i specijalne nao~ale za slijepe, 

17.    o~ne proteze, 

18.    kontaktne le}e, 

19.    aparati za pobolj{anje govora. 

Opremom za poljoprivrednu proizvodnju u smislu ~lanka 13. to~ka 10. Zakona smatraju se ma{ine, ure|aji i oprema za poljoprivrednu djelatnost, te oru|a i alat za ru~nu obradu zemlje i polietilenski proizvodi kao {to su posu|e za berbu, biolo{ko konzerviranje i ~uvanje vo}a i povr}a, posude za branje i prikupljanje plodova, posu|e za namakanje pesticida kod za{tite od bolesti i {teto~ina, kace (kade) kod berbe plodova, spremnici za plodove i njihove prera|evine, rezervoari za traktorske prskalice. 

7.11.    Osloba|anje od pla}anja poreza na promet proizvoda na temelju me|unarodnih ugovora 

^lanak 23. 

Osloba|anja od pla}anja poreza na promet proizvoda i poreza na promet usluga na temelju me|unarodnih ugovora ostvaruje se po postupku propisanom ovim Pravilnikom. 

^lanak 24. 

Ministarstvo inozemnih poslova Bosne i Hercegovine isklju~ivo je ovla{teno za tuma~enje me|unarodnih ugovora, te utvr|ivanje da li po istim postoji pravo za osloba|anje od pla}anja poreza na promet proizvoda i poreza na promet usluga. 

^lanak 25. 

Prilikom nabavke proizvoda i usluga koji }e biti oslobo|eni od poreza na promet proizvoda i usluga na temelju me|unarodnih ugovora, koristit }e se poseban obrazac za osloba|anje od poreznih obveza na jednom od slu`benih jezika u BiH i engleskom jeziku. 

Strani investitor distribuirat }e poseban obrazac za osloba|anje od poreznih obveza doma}im ugovara~ima - izvo|a~ima radova. 

Lice iz stavka 2. ovog ~lanka svaki izdati obrazac numerirati }e (kontrolni broj) po~ev{i od broja 1. i o izdatim obrascima vodit }e posebnu evidenciju. 

^lanak 26. 

Obrazac sadr`i slijede}e podatke: 

Obrazac se popunjava u pet primjeraka, od kojih se: 

^lanak 27. 

Prilikom svih nabavki koje su oslobo|ene poreza na temelju me|unarodnog ugovora koristit }e se slijede}e procedure: 

Doma}i ugovara~-izvo|a~ projekta obratit }e se pravnom licu-stranom investitoru iz ~lanka 25. stavak 2. ovog pravilnika i dobiti poseban obrazac sa kontrolnim brojem, koji }e biti ovjeren od strane pravnog lica. 

Doma}i ugovara~-izvo|a~ projekta izvr{it }e nabavku proizvoda po datom obrascu i isti dostaviti Upravi na ovjeru prije isporuke proizvoda i usluga. 

Pri isporuci proizvoda i usluga dobavlja~-prodavac izdat }e ra~un sukladno propisima. 

Doma}i ugovara~-izvo|a~ projekta uz primjerak posebnog obrasca du`an je prilo`iti ra~un i ~uvati ga u svom knjigovodstvu. 

^lanak 28. 

Uprava vodi posebnu evidenciju o prodaji proizvoda i usluga koji su oslobo|eni poreza na temelju me|unarodnog ugovora. 

Uprava o iznosu poreznih osloba|anja na temelju me|unarodnih ugovora du`na je obavijestiti nadle`nu Poreznu upravu u roku od 30 dana po sklapanju ugovora za osloba|anje od poreznih obveza. 

^lanak 29. 

Poseban obrazac za osloba|anje od pla}anja poreza na temelju me|unarodnih ugovora sastavni je dio ovog pravilnika. 

III - POREZ NA PROMET USLUGA 

1.    Predmet oporezivanja 

^lanak 30. 

Porez na promet usluga pla}a se na promet svih usluga, osim usluga navedenih u ~lanku 20. Zakona. 

2.    Nastanak porezne obveze 

^lanak 31. 

Obveza obra~unavanja poreza na promet usluga nastaje u trenutku kad je usluga obavljena. 

Smatra se da je promet usluga obavljen u trenutku izdavanja ra~una o obavljenoj usluzi. 

Ako je usluga obavljena bez izdavanja ra~una, smatra se da je promet usluga obavljen u trenutku knji`enja usluge u prihod ili kad se iz dokumentacije vidi da je usluga obavljena i tada nastaje obaveza obra~unavanja poreza na promet usluga. 

3.    Porezna temeljnica 

^lanak 32. 

Porez na promet usluga nije sadr`an u poreznoj temeljnici, pa u slu~aju kad je u cijenu usluge uklju~en porez na promet, primjenjuje se prera~unata porezna stopa, a u ra~unu je obvezno navesti klauzulu: " Porez na promet usluga po stopi od 10% ura~unat u cijenu usluge". 

U poreznu temeljnicu kod vanjskotrgovinskih usluga iz ~lanka 16. stavka 2. to~ka b. Zakona, ne ulaze izdaci u~injeni u ime i za ra~un korisnika uvoza odnosno izvoza (carina, prijevoz, osiguranje i sl.). 

Izdaci koji se odnose na tro{kove uvoznika odnosno izvoznika, iako su posebno zara~unati, ulaze u poreznu temeljnicu. 

^lanak 33. 

U slu~aju kada usluge obavlja vi{e poreznih obveznika, uklju~uju}i i nositelja posla, porezni obveznik iz ~lanka 16. Zakona, je svaki u~esnik pojedina~no, za svoj dio usluge. 

IV - POREZNE EVIDENCIJE 

^lanak 34. 

Radi ispravnog i blagovremenog obra~unavanja i pla}anja poreza na promet proizvoda i usluga, porezni obveznici iz ~l. 8. i 16. Zakona obvezni su u svome knjigovodstvu osigurati podatke o poreznim temeljnicama po tarifnim brojevima i poreznim stopama na temelju kojih se utvr|uje, obra~unava, pla}a i usmjerava porez na promet, te izvje{}uje nadle`nu organizacionu jedinicu entitetske Porezne uprave i Poreznu upravu Br~ko Distrikta o obra~unatom i pla}enom porezu na promet. 

Porezni obveznici mogu podatke iz stavka 1. ovog ~lanka osigurati i u izvanknjigovodstvenoj evidenciji koja mora biti uskla|ena s podacima u knjigovodstvenoj evidenciji. 

Porezni obveznik koji prodaje proizvode radi daljnje prodaje, reprodukcije ili prerade, odnosno kao opremu bez obra~unavanja poreza na promet, obvezan je o prodatim proizvodima izdati ra~un, ~iju kopiju s prilo`enom narud`benicom i izjavom o namjeni proizvoda, u smislu ovog stavka, odla`e i ~uva kao svoju knjigovodstvenu dokumentaciju. 

1.    Evidencija nabavljenog reprodukcijskog materijala i opreme 

^lanak 35. 

Kupac koji nabavlja reprodukcijski materijal i opremu bez pla}anja poreza na promet, osigurava u knjigovodstvu odnosno izvanknjigovodstvenoj evidenciji podatke o nabavci, kretanju i utro{ku materijala odnosno opreme, i to po vrsti, koli~ini i vrijednosti iz ra~una, i drugih dokumenata o nabavci, dostavi i prijemu. 

2.    Knjige koje su obvezni voditi porezni obveznici iz ~lanka 2. stavak 4. Zakona. 

^lanak 36. 

Porezni obveznik iz ~lanka 2. stavak 4. Zakona obvezan je voditi knjige: 

1.    knjigu prometa, 

2.    knjigu nabavke i upotrebe reprodukcijskog materijala i opreme kupljenih bez pla}anja poreza na promet proizvoda. 

Porezni obveznik iz ~lanka 2. stavak 4. Zakona, koji obavlja trgova~ku djelatnost i vodi trgova~ke knjige sukladno Zakonu o trgovini nije obvezan voditi knjigu prometa iz stavka 1. to~ke 1. ovog ~lanka. 

Porezni obveznik iz ~lanka 2. stavak 4. Zakona, koji obavlja ugostiteljsku djelatnost, osim knjiga iz stavka 1. ovog ~lanka, obvezan je voditi knjigu nabavke i utro{ka alkoholnih i bezalkoholnih pi}a. 

Obrasci knjiga iz st. 1. i 3. ovog ~lanka sastavni su dio ovog pravilnika. 

Knjige iz st. 1. i 3. ovog ~lanka prethodno ovjerava nadle`na ispostava Porezne uprave. 

3.    Knjige prometa 

^lanak 37. 

Porezni obveznik iz ~lanka 2. stavak 4. Zakona, koji obavlja ugostiteljsku djelatnost obvezan je voditi knjigu prometa na Obrascu KPU. 

Porezni obveznik iz ~lanka 2. stavak 4. Zakona, koji obavlja proizvodnu ili uslu`nu zanatsku djelatnost ili drugu djelatnost, obvezan je voditi knjigu prometa na Obrascu KP. 

4.    Vo|enje knjige prometa (Obrazac KPU) 

^lanak 38. 

Porezni obveznik iz ~lanka 2. stavak 4. Zakona, koji obavlja ugostiteljsku djelatnost obvezan je evidentirati ostvareni promet istog, a najkasnije idu}eg dana za prethodni dan, i to za ostvareni promet hrane u kolonama 4. i 5. za promet pi}a u kolonama 7. i 8., te za ostali promet u kolonama 10. i 11. 

Zbir iznosa iz kolona 4., 7. i 10. mora odgovarati dnevnom prometu registar-blagajne (blagajni). 

U kolonama 6., 9. i 12. porezni obveznik unosi datum uplata po izdatim ra~unima za bezgotovinski promet. Datumom uplate smatra se datum uplate nazna~en u dokumentu o prispjeloj uplati uz izvod `iro-ra~una. 

Nakon proteka svake sedmice sabiraju se podaci iz kolona 4., 5., 7., 8., 10., 11. i 13. Obrasca KPU u obliku me|uzbira, a u idu}em redu ispod me|uzbira, iskazuje se i kumulativni promet od 1. sije~nja do kraja doti~nog mjeseca. 

5.    Vo|enje knjige prometa (Obrazac KP) 

^lanak 39. 

U knjigu prometa koja se vodi na Obrascu KP, knji`i se ostvareni promet za prodate proizvode, odnosno obavljene usluge svakodnevno, a najkasnije idu}eg dana za prethodni dan, i to ovako: 

1.    u kolonama 4. i 6. iskazuje se prodajna vrijednost s porezom na promet prodatih proizvoda u gotovu, odnosno preko `iro-ra~una, 

2.    u kolonama 5. i 7. iskazuje se prodajna vrijednost proizvoda koji su oslobo|eni pla}anja poreza na promet (prodaja proizvoda radi daljnje prodaje i sl.) u gotovu, odnosno preko `iro-ra~una, 

3.    u kolonama 10. i 12. iskazuje se vrijednost obavljenih usluga sa porezom na promet, napla}enih u gotovu, odnosno preko `iro-ra~una, 

4.    u kolonama 11. i 13. iskazuje se vrijednost obavljenih usluga koje ne podlije`u pla}anju poreza na promet, napla}enih u gotovu, odnosno preko `iro-ra~una, 

5.    u kolone 8. i 14. unosi se datum uplate po izdatim ra~unima za ostvareni promet preko `iro-ra~una. Datumom uplata smatra se datum uplate nazna~en u izvodu o prispjeloj uplati, 

6.    u koloni 18. knji`i se obra~unati porez na promet, 

7.    u koloni 16. unosi se zbirna prera~unata stopa poreza na promet, a u kolonu 18.- iznos zbirne prera~unate stope iz kolone 17. i zbir kolona 4. i 6. odnosno 10. i 12. 

Zbir iznosa iz kolona 4., 5., 10. i 11. mora odgovarati dnevnom prometu registar-blagajne (blagajni). 

Nakon proteka svakog tjedna, u knjizi prometa sabiraju se podaci iz svih kolona u obliku me|uzbira, a isto tako iskazuje se i kumulativni zbir ostvarenog prometa od 01. sije~nja do kraja mjeseca teku}e godine. 

6.    Knjiga nabavke i upotrebe reprodukcijskog materijala i opreme (Obrazac KRM) 

^lanak 40. 

Porezni obveznik iz ~lanka 2. stavak 4. Zakona koji nabavlja reprodukcijski materijal i opremu, odnosno opremu bez pla}anja poreza na promet proizvoda obvezan je voditi evidenciju o nabavci i upotrebi materijala i opreme u Knjizi nabavke i upotrebe reprodukcijskog materijala i opreme - Obrazac KRM. 

Knjiga nabavke i upotrebe reprodukcijskog materijala i opreme vodi se za svaku vrstu reprodukcijskog materijala i opreme, i to ovako: 

1.    u kolonu 3. unose se podaci o nabavci reprodukcijskog materijala i opreme (naziv dobavlja~a, broj i datum ra~una), podaci o upotrebi reprodukcijskog materijala (broj internog dokumenta - specifikacije, radnog naloga i sl.). Interni dokument o upotrebi reprodukcijskog materijala mora sadr`ati podatke o koli~ini i vrijednosti utro{enog reprodukcijskog materijala, te koli~inu i vrijednost proizvoda u koji je ugra|en reprodukcijski materijal; 

2.    u kolone 4., 5., 6. i 7. unose se odgovaraju}i podaci o nabavci reprodukcijskog materijala i opreme, a u kolone 8., 9. i 10. podaci o upotrebi odnosno utro{ku reprodukcijskog materijala; 

3.    u kolonama 11., 12. i 13. iskazuje se stanje reprodukcijskog materijala na zalihi; 

4.    u kolonu 14. unosi se datum otu|enja opreme. 

Promjena u knjizi nabavke i upotrebe reprodukcijskog materijala i opreme knji`i se najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene. Porezni obveznik koji svakodnevno upotrebljava reprodukcijski materijal mo`e obavljati knji`enje i na temelju specifikacije o tjednoj uporabi reprodukcijskog materijala. 

7.    Knjiga nabavke, utro{ka i stanja alkoholnih i bezalkoholnih pi}a, mineralne vode i soda -vode (Obrazac KNUP) 

^lanak 41. 

U knjigu nabavke, utro{ka i stanja alkoholnih i bezalkoholnih pi}a, mineralne vode i soda-vode (u daljnjem tekstu: knjiga nabavke i utro{ka pi}a) porezni obveznici iz ~lanka 2. stavak 4. Zakona koji prodaju alkoholna i bezalkoholna pi}a, upisuju sve nabavljene i prodate koli~ine pi}a, te one koli~ine pi}a koje su sami proizveli ili potro{ili. 

U knjigu nabavke i utro{ka pi}a posebno se upisuje nabavka, utro{ak - prodaja i stanje pi}a. 

Nabavka pi}a upisuje se na ovaj na~in: 

1.    u kolonu 1. upisuje se redni broj svake pojedina~ne nabavke pi}a, redom kako je pi}e nabavljeno; 

2.    u kolonu 2. upisuje se datum knji`enja; 

3.    u kolonu 3. upisuje se broj dokumenta (isprave) na osnovu kojeg je provedeno upisivanje; 

4.    u kolonu 4. upisuje se opis knji`enja, tako da se mo`e utvrditi od koga je i kada pi}e nabavljeno; 

5.    u kolonu 5. upisuje se veza (redni broj) s upisom u Knjigu prihoda i rashoda za nabavnu vrijednost, a u Knjigu prometa za ugostiteljstvo za prodajnu vrijednost alkoholnih i bezalkoholnih pi}a; 

6.    u kolone 6. do 15. upisuje se nabavljena i utro{ena (prodata) koli~ina pi}a u litrima i to po vrstama pi}a. Ako pojedine vrste pi}a nabavljene u posudama sadr`e manje od jedne litre (pivo, bezalkoholna pi}a i sl.) tada se u Knjigu nabavke i utro{ka pi}a upisuje nabavljena koli~ina prera~unata u litre; 

7.    u kolonu 16. upisuje se nabavna, a u kolonu 17. prodajna vrijednost pi}a. 

Upisivanje u knjigu nabavke, utro{ka i stanja pi}a obavlja se svakodnevno, a najkasnije od po~etka radnog vremena u slijede}em danu. 

Knjiga nabavke, utro{ka i stanja pi}a vodi se po prodajnim mjestima. 

^lanak 42. 

Knjige iz ~l. 36, 37, 38, 39, 40. i 41. ovoga Pravilnika zaklju~uju se sa stanjem na dan 31. prosinca najkasnije do 15. sije~nja teku}e godine. 

Knjige se ~uvaju najmanje pet godina nakon proteka poslovne godine na koju se odnose, a dokumentacija na temelju koje se knji`ilo, najmanje tri godine. 

Zaklju~ene knjige potpisuje lice koje ih je vodilo, a ovjerava porezni obveznik svojim potpisom i pe~atom. 

8.    Posebna knjiga o utro{ku alkohola (etanola) nabavljenog bez pla}anja poreza na promet. 

^lanak 43. 

Posebnu knjigu o utro{ku alkohola (etanola) nabavljenog bez pla}anja poreza na promet koju vode kupci sukladno ~lanku 34. stavak 3. Zakona sadr`i: 

Podatke o nabavci alkohola; 

1.    Poziv na broj, datum i naziv ra~una (faktura dobavlja~a i sli~no); 

2.    Firmu, odnosno naziv i sjedi{te dobavlja~a; 

3.    Broj i datum prijemnice; 

4.    Broj i datum pismene izjave na temelju koje je odre|en porezni tretman; 

5.    Koli~inu alkohola (etanola) izra`enu u hektolitarskim stupnjevima; 

6.    Cijenu po hektolitarskom stupnju alkohola (etanola) - bez akcize i poreza na promet i sa akcizom i porezom na promet; 

7.    Vrijednost nabavljene koli~ine alkohola (etanola). 

Podatke o utro{ku alkohola (etanola) za proizvodnju i to: 

1.    Trebovanje - broj i datum, firmu, odnosno naziv korisnika; 

2.    Koli~inu alkohola (etanola) izra`enu u hektolitarskim stupnjevima; 

3.    Oznaka svrhe za koju je alkohol (etanol) upotrijebljen; 

Podatke o utro{ku (izlazu) alkohola (etanola) za prodaju i to: 

1.    Faktura - broj i datum; 

2.    Broj i datum pismene izjave kupca; 

3.    Firmu, odnosno naziv i sjedi{te kupca; 

4.    Koli~inu alkohola (etanola) izra`enu u hektolitarskim stupnjevima; 

5.    Cijenu po hektolitarskom stupnjevima alkohola (etanola) - bez tro{arine i poreza na promet i sa tro{arinom i porezom na promet; 

6.    Vrijednost prodatih koli~ina. 

9.    Knjiga datih izjava. 

^lanak 44. 

Kupac vodi knjigu datih izjava na obrascu KDI, koji je otiskan uz ovaj pravilnik i ~ini njegov sastavni dio i u kojoj kronolo{ki registrira svaku izjavu za nabavku proizvoda za svrhe iz ~lanka 5. Zakona. 

Uno{enje podataka u knjigu datih izjava obavlja se na slijede}i na~in: 

1.    U zaglavlje se unosi dobijeni registarski broj i datum kada je izdat od nadle`nog poreznog organa na temelju prijave kupca o namjeri obavljanja nabavke proizvoda kao reprodukcijskog materijala; 

2.    U kolonu 1. unosi se redni broj, a u kolonu 2. datum izjave, koji se upisuje u pismenu izjavu koju kupac daje prodavcu; 

3.    U kolonu 3. unosi se svrha nabavke (nabavka - uvoz proizvoda radi daljnje prodaje, odnosno nabavka - uvoz reprodukcionog materijala); 

4.    U kolonu 4. unosi se firma, odnosno naziv, sjedi{te i adresa dobavlja~a. 

Ako kupac ima organiziranu nabavku proizvoda u vi{e poslovnih jedinica, osigurava vo|enje knjige datih izjava za svaku poslovnu jedinicu. 

VI - EVIDENTIRANJE PROMETA PREKO REGISTAR-BLAGAJNE I IZDAVANJE RA^UNA 

^lanak 45. 

Porezni obveznik obvezan je za prodate proizvode odnosno obavljene usluge kupcu izdati ra~un o vrsti, koli~ini i cijeni prodatih proizvoda i obavljenih usluga ili odgovaraju}i isje~ak vrpce. 

Kupac je obvezan ra~un ili isje~ak vrpce sa~uvati nakon izlaska iz radnje ili drugog poslovnog objekta. 

Porezni obveznik mora na vidnom mjestu na ulazu u radnju, odnosno poslovni objekat i na svakom naplatnom mjestu (blagajni) istaknuti obavijest o obvezi izdavanja i ~uvanja ra~una, odnosno isje~ka vrpce. 

Izuzetno od odredbi st. 1., 2. i 3. ovog ~lanka ova obveza ne odnosi se na prodaju u radnji odnosno poslovnom objektu poreznog obveznika koji prete`ni dio prometa ostvaruje prodajom tiska, duhanskih prera|evina, lutrije, sportske prognoze, lota i sl., pri prodaji u po{tama, te pri prodaji na tr`nicama i drugim slobodnim prostorima, ako porezni obveznik ne mora voditi trgova~ku knjigu. 

Obrazac obavijesti - veli~ine 98 x 140 mm i 140 x 195 mm propisan je ovim pravilnikom i njegov je sastavni dio. 

^lanak 46. 

Porezni obveznik koji promet proizvoda i usluga napla}uje u gotovom novcu obvezan je promet evidentirati preko registar-blagajne. 

Od obveze evidentiranja prometa preko registar-blagajne izuzimaju se obveznici koji prete`ni dio prometa ostvaruju prodajom tiska, duhanskih prera|evina, lutrije, sportske prognoze, lota i sl., pri prodaji u po{tama, te pri prodaji na tr`nicama i drugim slobodnim prostorima, ako porezni obveznik ne mora voditi trgova~ku knjigu. 

Prigodna prodaja na sajmovima (sajmovi za praznike vjerske i dr`avne) smatraju se prodajom na slobodnim prostorima. Porezni obveznik du`an je izdati isje~ak vrpce svakom kupcu proizvoda, odnosno korisniku usluge. 

Izuzetno, porezni obveznici-fizi~ka lica iz ~lanka 2. stavak 4. Zakona kojim je zbog posebnosti u obavljanju djelatnosti ote`ano evidentirati promet putem registar-blagajne kao i oni koji svoje proizvode ili usluge napla}uju na terenu (izvan sjedi{ta radnje), za naplatu u gotovom novcu mogu izdavati ra~une - paragon blokove. Ovi ra~uni pi{u se u dva primjerka od kojih jedan ostaje u bloku, a drugi se izdaje stranci. 

^lanak 47. 

Porezni obveznik mora u registar-blagajni i na isje~ku vrpce evidentirati: 

1.    naziv poreznog obveznika koji prodaje proizvode ili obavlja usluge; 

2.    identifikacioni broj; 

3.    broj ra~una - isje~ka vrpce; 

4.    datum, mjesto i vrijeme prodaje proizvoda odnosno obavljanja usluge; 

5.    jedini~nu cijenu prodatog proizvoda ili usluge i koli~inu prodatih proizvoda, odnosno obavljene usluge; 

6.    stopu poreza prema po vrsti prodatog proizvoda, odnosno obavljene usluge; 

7.    iznos poreza prema prodatom proizvodu i obavljenoj usluzi; 

8.    ukupno napla}eni iznos i ukupno napla}eni porez na promet po poreznim stopama; 

9.    iznos ra~una umanjen za popust ako je posebno iskazan. 

Porezni obveznik je obvezan evidentirati zadu`enje prodajnog mjesta po poreznoj stopi. 

Porezni obveznik mora dnevno zaklju~iti evidentirani promet i porez prema poreznoj stopi za prodate proizvode, odnosno obavljene usluge i sastaviti rekapitulaciju poreza po ra~unima. 

Rekapitulacija ra~una (vrpce) iz registar-blagajne slu`i kao dokumentacija za utvr|ivanje ostvarenog prometa poreznog obveznika i na odgovaraju}i se na~in iskazuje u poreznim evidencijama. 

VII - OBRA^UNAVANJE I PLA]ANJE POREZA NA PROMET PROIZVODA I USLUGA 

^lanak 48. 

Porezni obveznik pla}a porez na promet u roku od pet dana po isteku tjedna na vrijednost prodatih proizvoda, osim tro{arinskih, i izvr{enih usluga tokom tjedna. 

^lanak 49. 

Porezni obveznik mo`e prenijeti poslove evidentiranja i obra~una poreza na promet na drugo pravno ili fizi~ko lice. U tom slu~aju porez se pla}a sa `iro-ra~una poreznog obveznika i porezni obveznik je odgovoran za ispravno obra~unavanje i pla}anje poreza na promet proizvoda i usluga. 

Porezni obveznik - pravno lice koje posluje preko svojih poslovnih jedinica mo`e ovlastiti te poslovne jedinice da utvr|uju i pla}aju porez na promet preko ra~una dijela pravnog lica uz uvjet da takvi dijelovi raspola`u podacima o poreznim temeljnicama po poreznim stopama i podacima na temelju kojih se taj porez privremeno i kona~no obra~unava i da je porezni obveznik za pla}anje poreza na promet otvorio akreditiv kod nadle`ne organizacije za platni promet. 

Porez na promet motornih vozila ili plovnih objekata koji podlije`u obvezi godi{nje registracije i upotrebljavanih motornih vozila ili plovnih objekata koji podlije`u obvezi godi{nje registracije, obra~unava nadle`na porezna uprava prema mjestu prebivali{ta kupca. 

^lanak 50. 

Porezni obveznik kona~no obra~unava porez za proteklu godinu na temelju podataka o vrijednosti prodatih proizvoda i vrijednosti obavljenih usluga sa stanjem na dan 31. prosinca godine za koju se obra~un sastavlja. 

Kona~ni obra~un poreza na promet podnosi se na obrascu PP-MI-1 kao kumulativ za period od 01. sije~nja do 31. prosinca izvje{tajne godine nadle`noj organizacinoj jedinici entitetske Porezne uprave i Poreznoj upravi Br~ko Distrikta prema sjedi{tu poreznog obveznika do 28. velja~e teku}e godine za proteklu godinu. 

Porezni obveznik koji porez pla}a preko dijela pravnog lica odnosno preko akreditiva podnosi kona~ni obra~un poreza nadle`noj organizacionoj jedinici entitetske Porezne uprave i Poreznoj upravi Br~ko Disrikta prema sjedi{tu pravnog lica. 

Porezni obveznik koji porez na promet pla}a preko svojih jedinica (dijelova) sastavlja i zbirni kona~ni obra~un poreza na promet za pravno lice kao cjelinu. 

^lanak 51. 

Porezni obveznik pri kona~nom obra~unu poreza na promet proizvoda u prometu na malo postupa na slijede}i na~in: 

1.    utvr|uje ukupno zadu`enje tako {to iznosu zaliha proizvoda sa stanjem na dan 01. sije~nja u godini za koju se utvr|uje kona~ni godi{nji obra~un poreza dodaje iznos svih nabavki proizvoda od 01. sije~nja do 31. prosinca te godine, raspore|enih po poreznim stopama i tome dodaju vrijednost vi{ka proizvoda utvr|enih popisom na dan 31. prosinca iste godine raspore|uju}i ga po poreznim stopama prema u~e{}u u ukupnom zadu`enju. 

2.    od ukupnog zadu`enja utvr|enog na na~in iz to~ke 1. ovog stava odbija se: 

2.1.    vrijednost rashoda (kala, rastura, loma, kvara) dozvoljenog op}im aktom poreznog obveznika ili aktom ovla{tenog strukovnog udru`enja u Federaciji, Republici Srpskoj i Br~ko Distriktu raspore|enog po poreznim stopama prema u~e{}u u ukupnom zadu`enju; 

2.2.    vrijednost manjka za koji je porezni obveznik kona~no platio porez na promet proizvoda prema odredbama ~lanka 4. ovog pravilnika; 

2.3.    vrijednost zaliha proizvoda utvr|enih popisom sa stanjem na dan 31. prosinca godine za koju se obavlja obra~un, raspore|enih po poreznim stopama; 

2.4.    utvr|uje iznos poreza na promet primjenom prera~unatih stopa na razliku iznosa iz ta~. 1. i 2. ovog ~lanka. 

Prera~unata stopa poreza na promet utvr|uje se na slijede}i na~in: 

100 x propisana stopa 

= % 

100 + propisana stopa 

VIII - PLA]ANJE POREZA NA PROMET PROIZVODA I USLUGA 

1.    Pla}anje poreza na promet pri prometu proizvoda po stopi od 10%. 

^lanak 52. 

Prirodnim sokovima smatraju se sokovi od vo}a i povr}a bez dodatka konzervansa, {e}era, CO2 i drugih vje{ta~kih dodataka. 

[kolskim pisa}im i crta}im priborom iz ~lanka 12. stavak 1. to~ka 14. Zakona, smatraju se: obi~ne olovke, vodene bojice, pera, dr`ala, gumice za brisanje, {kolski kompleti za pisanje i crtanje, pastele u drvu i kompleti u setovima za likovni odgoj, kompleti {kolskih mjerila za razrednu i predmetnu nastavu, {kolski {estari i kompleti pribora za predmetnu nastavu i prometnog vaspitanja ({topko i dr.), |a~ke torbice i naprtnja~e, tehni~ka slova i brojevi, specijalne olovke za likovni odgoj, uljane i pra{kaste pastele, {kolski kistovi, tinte i tu{evi, plastelin, tempere, uljane boje, {kolske bilje`nice, vje`banke, notne bilje`nice, blokovi za crtanje i likovni odgoj, te drugi sli~ni proizvodi za predmetnu i razrednu nastavu u {kolama i drugim obrazovno- vaspitnim ustanovama. 

Pogrebnom opremom u smislu ~lanka 12. stavak 1. to~ka 9. smatra se: 

1.    tabut, nasloni, kov~eg i ulo`ak za pokop i transport (drveni, limeni, plasti~ni i sl.); 

2.    pogrebni simboli (kri`, piramida i sl.); 

3.    urna i kutija za pokop i transport (kartonska, drvena, metalna, plasti~na, od betona i sl.); 

4.    ~efini, ba{luci, pokrov, plahta, madrac, jastuk i tapecirung za pogrebni kov~eg te obu}a za mrtvaca; 

5.    pogrebne vre}e (plasti~ne, tekstilne i sl.); 

6.    plasti~na i metalna slova za nadgrobne spomenike, spomen obilje`ja i simboli; 

7.    ni{an, spomenik, opseg, oblaga~ opsega i poklopna plo~a (od kamena, betona, granita, mramora i sl.), nadgrobne vaze, fenjeri za kandila i svije}e (od kamena, betona, granita, mramora i sl.). 

Ekolo{ki prihvatljivom ambala`om za krajnju potro{nju u trgovini i ugostiteljstvu, smatra se ambala`a navedena u ~lanku 16. ovog pravilnika. 

Proizvodima za gra|evinarstvo iz ~lanka 12. stavak 1. to~ka 12. Zakona smatraju se materijali koji se tro{e, nanose ili trajno ugra|uju pri izgradnji, odr`avanju i popravci gra|evinskih objekata, i to: 

3.    Pla}anje poreza na promet pri prometu usluga 

^lanak 53. 

Porez na promet usluga pla}a se na sve usluge osim na one za koje je propisano oslobo|enje prema ~lanku 20. Zakona. 

^lanak 54. 

Ne smatra se da porez na promet nije pla}en u propisanom roku, ako je upla}en u korist depozitnog ra~una javnih prihoda kojem pripada kao javni prihod. 

IX - POPIS ZALIHA PROIZVODA TIJEKOM GODINE ZBOG PROMJENE, UVO\ENJA ILI UKIDANJA POREZNIH STOPA 

^lanak 55. 

Obveznik poreza na promet, koji obavlja promet proizvoda po prodajnim cijenama s ura~unatim porezom na promet proizvoda, du`an je osigurati podatke i o prodajnim cijenama bez poreza na promet. Ako se taj porez pove}a, smanjuje ili ukida, du`an je na dan stupanja na snagu, odnosno na dan po~etka primjene propisa kojim se pove}ava, smanjuje ili ukida porez na promet proizvoda, obaviti popis proizvoda na zalihama. 

Porezni obveznik iz stavka 1. ovog ~lanka utvr|uje razliku izme|u ura~unatog poreza na promet proizvoda na zalihama po dotada{njim poreznim stopama i poreza na promet po novim poreznim stopama odnosno ukinutog poreza na promet proizvoda i tako utvr|enu razliku knji`i u korist ili na teret odgovaraju}eg ra~una obra~unatog poreza na promet proizvoda, ovisno o tome je li ta razlika pozitivna ili negativna. Porezni obveznik koji a`urno i uredno vodi materijalno (robno) knjigovodstvo po prodajnim objektima i koji tokom godine, na osnovu tog knjigovodstva, neprekidno i svakodnevno utvr|uje popis proizvoda po koli~ini mo`e umjesto tim popisom utvr|ivati zalihe proizvoda na osnovu stanja iz materijalnog (robnog) knjigovodstva. 

Na proizvo|a~ko ili trgova~ko poduze}e koje proizvode na zalihama ne vodi po cijenama s ura~unatim porezom na promet proizvoda ne primjenjuju se odredbe ovog ~lanka. 

O obavljenom popisu zaliha sastavlja se komisijski zapisnik kog potpisuju ~lanovi komisije i odgovorno lice poreznog obveznika. 

X - POVRAT POREZA NA PROMET 

^lanak 56. 

Porezni obveznik od koga je napla}en porez na promet proizvoda i usluga, a koji ga nije obavezan platiti - ima pravo na povrat napla}enog poreza, pla}ene kamate, tro{kova prisilne naplate i nov~ane kazne. 

Porezni obveznik podnosi nadle`noj organizacionoj jedinici entitetske Porezne uprave i Poreznoj upravi Br~ko Distrikta zahtjev za povrat pogre{no ili vi{e napla}enog poreza na promet. 

Porezni obveznik poreza na promet proizvoda mo`e tra`iti povrat pogre{no ili vi{e pla}enog poreza koji nije trebao platiti samo ako je kupac od koga je taj porez napla}en pismeno zatra`io od poreznog obveznika povrat pogre{no ili vi{e napla}enog poreza na promet. Porezni obveznik, uz zahtjev za povrat {to ga podnosi nadle`noj organizacionoj jedinici entitetske Porezne uprave i Poreznoj upravi Br~ko Distrikta koja kontrolira obra~un i pla}anje poreza takvog poreznog obveznika uz potrebnu dokumentaciju podnosi i zahtjev za povrat pogre{no ili vi{e pla}enog poreza od strane kupca. 

Porezni obveznik koji je iz svojih sredstava platio porez na promet proizvoda ili usluga, kamatu, tro{kove prisilne naplate i nov~anu kaznu, koje nije bio du`an platiti, podnosi zahtjev za povrat pla}enog poreza odnosno kamate, tro{kova prisilne naplate i nov~ane kazne, nadle`noj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedi{tu. 

Gra|anin koji je platio porez na promet proizvoda na motorno vozilo, kamatu, nov~anu kaznu i tro{kove prisilne naplate, a nije bio du`an platiti, podnosi zahtjev za povrat pla}enog poreza, kamate, nov~ane kazne i tro{kova prisilne naplate nadle`noj ispostavi Porezne uprave prema prebivali{tu. 

Nadle`na ispostava Porezne uprave donosi rje{enje o povratu vi{e ili pogre{no napla}enog poreza na promet, pla}ene kamate, tro{kova prisilne naplate i nov~anih kazni u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva s urednom dokumentacijom. 

Rje{enje iz stavka 6. ovog ~lanka dostavlja se na izvr{enje ovla{tenoj jedinici za obavljanje platnog prometa (OOPP) kod koje se vodi ra~un za uplatu poreza. 

^lanak 57. 

Kupcu - stranom licu, stranom dr`avljaninu (u daljnjem tekstu: kupac) vra}a se pla}eni porez na promet proizvoda ako su ispunjeni sljede}i uvjeti: 

1.    da vrijednost kupljenih proizvoda iznosi vise od 500,00 KM, osim tro{arinske robe, zlata i predmeta od zlata; 

2.    da je porezni obveznik (u daljnjem tekstu: prodavac) za prodate proizvode izdao popunjeni Obrazac P - zahtjev za povrat poreza (u daljnjem tekstu: Obrazac P); 

3.    da je kupac iznio u inozemstvo proizvode kupljene u BiH. Pod izno{enjem proizvoda smatra se i slanje proizvoda po{tom ili na drugi odgovaraju}i na~in uz uvjet da kupljeni proizvodi prije|u granicu Bosne i Hercegovine; 

4.    da su kupljeni proizvodi dati na uvid carinarnici koja nakon uvida i provedenog carinskog postupka ovjerava Obrazac P, upisuje datum prelaska proizvoda preko - granice Bosne i Hercegovine. 

Porez na promet proizvoda ne vra}a se na kupljene derivate nafte, alkohol, alkoholna pi}a i bezalkoholna pi}a, pivo, duhan i duhanske prera|evine, kavu i prera|evine od kave, zlato i predmete od zlata. 

^lanak 58. 

Na zahtjev kupca prodavac izdaje Obrazac P u dva primjerka od kojih original daje kupcu, a kopiju ula`e u dokumentaciju. 

^lanak 59. 

Prodavac u Obrascu P iskazuje tarifni broj u koji je prodati proizvod razvrstan, stopu poreza na promet, ukupno napla}eni iznos, cijenu proizvoda bez poreza na promet, iznos poreza na promet proizvoda i ukupni iznos poreza na promet koji se vra}a podnosiocu zahtjeva. Prodavac napla}uje od kupca ukupnu cijenu proizvoda s porezom na promet. Porez na promet sadr`an u vrijednosti prodatih proizvoda prodavac utvr|uje primjenom prera~unate porezne stope na prodajnu vrijednost tih proizvoda. 

Prodavac upla}uje porez na promet proizvoda koji je sadr`an u vrijednosti proizvoda zajedno s porezom na promet proizvoda iz ostalog prometa na na~in i u rokovima iz ~lanka 24. i 25. Zakona. 

Prodavac je du`an voditi posebnu evidenciju na Obrascu ERP o izdatim ra~unima odnosno o prodatim proizvodima na na~in i uz uvjete propisane ovim pravilnikom. 

Evidencija o prodatim proizvodima i o izdanim obrascima mora sadr`avati ove podatke: 

1.    broj i datum ra~una i Obrasca P, 

2.    vrijednost prodate robe s porezom na promet proizvoda, 

3.    iznos poreza na promet sadr`anog u vrijednosti prodatih proizvoda, 

4.    cijenu proizvoda bez poreza na promet, 

5.    porez na promet po stopama, 

6.    iznos vra}enog poreza na promet. 

Evidenciju iz stavka 4. ovog ~lanka prodavac sastavlja na temeljuu kopija izdatih ra~una - obrasca P i upisuje ih na Obrazac ERP. 

^lanak 60. 

Kupcu ili podnosiocu zahtjeva vra}a se pla}eni porez na promet proizvoda ako je u roku od jedne godine od dana izdavanja Obrasca P dostavio ovjereni original obrasca prodavcu, od kojeg je kupio proizvod. Ovjereni original obrasca predstavlja zahtjev za povrat poreza. Ako se ovjereni original obrasca dostavlja po{tom, kupac dostavlja prodavcu broj ra~una na koji }e se vratiti pla}eni porez na promet proizvoda. 

Na osnovu ovjerenog originala obrasca prodavac, nakon {to provjeri da li udovoljava zahtjev uvjetima za povrat poreza, vratit }e pla}eni porez na promet proizvoda podnosiocu zahtjeva. 

Pla}eni porez na promet proizvoda vra}a se gotovinskom isplatom ili uplatom na ra~un koji navede kupac. Prodavac je du`an porez na promet vratiti odmah ako je isplata gotovinom, a ako dozna~uje na ra~un kupca, onda u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Kupac potpisom na Obrascu potvr|uje primitak iznosa vra}enog poreza na promet u gotovom novcu. 

Ovjereni original obrasca s potpisom kupca o prijemu vra}enog poreza na promet ili nalog za prijenos (virman i dr.) slu`e prodavcu kao dokaz za povrat poreza na promet koji je vra}en kupcu. 

Kupac koji `eli ostvariti povrat pla}enog poreza na promet proizvoda obvezan je pri izlasku iz zemlje staviti na uvid kupljene proizvode, te dati na ovjeru original Obrasca P, a ra~une o kupljenim proizvodima na uvid, odnosno dati na uvid Carinskoj slu`bi proizvode koji se carine. 

Ra~uni koji se daju na uvid uz zahtjev o povratu pla}enog poreza na promet moraju sadr`avati ove podatke: 

1.    broj ra~una i datum, 

2.    naziv proizvoda, 

3.    napla}eni iznos - cijena proizvoda s porezom na promet, 

4.    porez na promet. 

^lanak 61. 

Carinarnica je obvezna prije ovjere popunjenog Obrasca P utvrditi: 

1.    odgovaraju li podaci iz putovnice podacima iz Obrasca P; 

2.    odgovaraju li proizvodi dani na uvid proizvodima navedenim u Obrascu P; 

3.    da iznos u Obrascu P nije manji od 500,00 KM; 

4.    da se kupac proizvodima nije koristio u BiH; 

5.    da je obrasce ovjerio i potpisao prodavac. 

Carinarnica ovjerava Obrazac P potpisom i pe~atom, te unosi datum prelaska proizvoda preko carinske crte, odnosno datum carinjenja plovnog objekta koji ostaje na vezu u BiH i proizvodima koji se ugra|uju u taj plovni objekt. Carinarnica odbija zahtjev za ovjeru Obrasca P ako nije udovoljeno propisanim uvjetima, a u odgovaraju}u kolonu unosi razlog uskra}ivanja zahtjeva za ovjeru. 

^lanak 62. 

Pri obra~unu i uplati poreza na promet proizvoda u rokovima propisanim u ~lanku 24. i 25. Zakona, prodavac umanjuje obvezu pla}anja poreza za iznos poreza na promet vra}enog kupcu. Uplata poreza na promet za odre|eni period umanjuje se na temelju evidencije koju prodavac vodi na obrascu ERP i ovjerenih originala Obrasca P, tako {to se utvr|eni iznos poreza na promet u tom periodu umanjuje za iznos vra}enog poreza na promet iz prilo`enih specifikacija. 

^lanak 63. 

Evidenciju ovjerenih originala Obrasca P prodavac sastavlja na Obrascu ERP, te umanjuje utvr|eni iznos poreza na promet za odre|eni period i dostavlja ih nadle`noj poreznoj upravi uz mjese~no izvje{}e o obra~unatoj uplati poreza na promet proizvoda i usluga na Obrascu PP-MI-1 u rokovima propisanim u ~lanku 26. Zakona. 

Evidencija ovjerenih originala Obrasca P zajedno s tim obrascima, sastavni su dijelovi dokumentacije koja slu`i za utvr|ivanje porezne obveze prodavca. 

^lanak 64. 

Obrazac P i Obrazac ERP sastavni su dijelovi ovog Pravilnika. 

XI - OBVEZA MJESE^NOG IZVJE[]IVANJA NADLE@NE ORGANIZACINE JEDINICE ENTITETSKE POREZNE UPRAVE I POREZNE UPRAVE BR^KO DISTRIKTA O OBRA^UNU I UPLATI POREZA NA PROMET PROIZVODA I USLUGA 

^lanak 65. 

Porezni obveznik podnosi nadle`noj organizacionoj jedinici entitetske Porezne uprave i Poreznoj upravi Br~ko Distrikta prema svome sjedi{tu mjese~no izvje{}e o obra~unu i uplati poreza na promet proizvoda i usluga na obrascu PP-MI koji je sastavni dio ovog Pravilnika. 

U obrascu PP-MI unose se podaci o poreznim temeljnicama razvrstani po tarifnim brojevima i istim poreznim stopama. 

U kolonu 4. Obrasca PP unosi se podatak o temeljnici za obra~un poreza na promet proizvoda i usluga za izvje{tajni mjesec. 

Temeljnicu za obra~un poreza na promet proizvoda i usluga za izvje{tajni mjesec ~ini vrijednost prodatih i napla}enih proizvoda i usluga u izvje{tajnom mjesecu sukladno ~lanku 24. i 25. Zakona. 

U kolonu 6. Obrasca PP-MI unosi se podatak o obra~unatom porezu na promet proizvoda i usluga koji se dobije mno`enjem temeljnice iz kolone 4. propisanom stopom iz kolone 5. Obrasca PP-MI. 

U kolonu 7. Obrasca PP-MI unosi se podatak o upla}enom porezu za izvje{tajni mjesec. 

Porezni obveznici du`ni su uz obrazac PP-MI prilo`iti ovjerene kopije naloga odnosno uplatnica za uplatu poreza na promet. 

Porezni obveznik koji pla}a porez na promet proizvoda i usluga preko ra~una dijela poreznog obveznika ili akreditiva sastavlja Obrazac PP-MI, koji s prilo`enim ovjerenim nalozima o uplati dostavlja mjese~no nadle`noj organizacionoj jedinici entitetske Porezne uprave i Poreznoj upravi Br~ko Distrikta. 

Mjese~no izvje{}e o uplati poreza na promet proizvoda i usluga na Obrascu PP-MI treba dostaviti nadle`noj organizacionoj jedinici entitetske Porezne uprave i Poreznoj upravi Br~ko Distrikta do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. 

Kada se mjese~ne uplate ne poklapaju sa tjednim uplatama, potrebno je tjedne naloge za uplatu poreza razdvojiti na dio koji se odnosi na izvje{tajni mjesec i dio koji se odnosi na slijede}i mjesec. 

XI - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lanak 66. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" i primjenjuje se od 1. sije~nja 2005. godine. 

OBRAZAC

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Broj 01-1-02-6849/04
21. prosinca 2004. godine
Sarajevo 


Predsjednik
Upravnog odbora
Jolly Dikson 

494 

Na osnovu ~lana 14. stav 3) Zakona o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/03 i 52/04) i ~lana 28. stav (1) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 62/04), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivawe, na sjednici odr`anoj 21. decembra 2004. godine, donio je 

PRAVILNIK 

O PRIMJENI ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI 

I - OP[TE ODREDBE 

^lan 1. 

(1)    Ovim pravilnikom, saglasno Zakonu o akcizama u Bosni i Hercegovini (u daqem tekstu: Zakon), ure|uje se na~in obra~unavawa, pla}awa i povrata akcize, sadr`aj i na~in vo|ewa evidencija, sa~iwavawe i dostavqawe mjese~nih i godi{wih obra~una. 

(2)    Odredbe ovog pravilnika primjewuju se i na putarinu. 

II - PREDMET OPOREZIVAWA 

^lan 2. 

Predmet oporezivawa su akcizni proizvodi proizvedeni u Bosni i Hercegovini i akcizni proizvodi uvezeni u Bosnu i Hercegovinu. 

^lan 3. 

Prodaja uqa za lo`ewe (EL i LS) mo`e se obavqati samo iz posebno utvr|enih skladi{ta koja se moraju prijaviti UIO. 

Dr`alac posebnih skladi{ta za prodaju uqa za lo`ewe (EL i LS) dostavqa uqe za lo`ewe autocisternama na adresu kupca i vodi evidenciju o nabavqenim koli~inama uqa za lo`ewe na skladi{tu i o kupcima (ime i prezime, adresa na koje se uqe za lo`ewe dostavqa i koli~ina). 

^lan 4. 

Duvanskim prera|evinama smatraju se cigarete i ostale duvanske prera|evine. 

Ostalim duvanskim prera|evinama smatraju se: 

1.    Cigare i cigarilosi; 

2.    Duvan za lulu i duvan za pu{ewe; 

3.    Duvan za {mrkawe, `vakawe i druge duvanske prera|evine. 

Druge duvanske prera|evine su duvanske prera|evine koje su pogodne za pu{ewe i prire|ene za prodaju. 

^lan 5. 

Bezalkoholnim pi}ima u smislu ~lana 4. stav 4. ta~ka 3. Zakona smatraju se osvje`avaju}a bezalkoholna pi}a od vo}nog soka, soka od vo}ne baze, soka od povr}a, biqnih ekstrakata, `itarica ili sirutke i umjetna osvje`avaju}a bezalkoholna pi}a. 

Bezalkoholnim pi}ima smatraju se sirupi i pra{kovi za pripremu osvje`avaju}ih bezalkoholnih pi}a ~ijim se otapawem u vodi prema uputi na deklaraciji dobijaju osvje`avaju}a bezalkoholna pi}a. 

Prirodne mineralne, gazirane i negazirane vode i prirodni sokovi od vo}a i povr}a bez dodatka konzervansa, {e}era, CO2 i drugih umjetnih dodataka i vode za pi}e, ne smatraju se bezalkohlnim pi}ima. 

^lan 6. 

Alkoholnim pi}ima smatraju se pi}a koja sadr`e vi{e od 2% alkohola i stavqaju se u promet u fla{ama ili drugoj prikladnoj ambala`i. 

^lan 7. 

Pivom se smatra pjenu{avo osvje`avaju}e pi}e sa odre|enom koli~inom CO2 i alkohola, dobiveno od vode, je~menog slada, kvasca, nesladiranih `itarica i hmeqa, koje se stavqa u promet kao pivo. 

Pivom se smatra i bezalkoholno pivo koje sadr`i ispod 0,5% alkohola. 

^lan 8. 

Kafom se smatra kafa i prera|evine od kafe sa kofeinom ili bez kofeina, zamjene kafe koje sadr`e kafu, ekstrakti, esencije, koncentrati kafe i preparati na bazi tih ekstrakata, esencija ili koncentrata na bazi kafe. 

Predmet oporezivawa je kafa koja se uvozi, proizvodi ili prera|uje u Bosni i Hercegovini. 

III - NA^IN OBRA^UNAVAWA I PLA]AWA AKCIZE 

1.    Porezna osnovica 

^lan 9. 

Akciza na naftne derivate pla}a se po litri pri temperaturi +15 stepeni celzijusa. 

Pri prera~unu naftnih derivata iz kilograma u litre uzima se prosje~na specifi~na te`ina i to: za motorni benzin 98 (0,60) oktana 0,755; za motorni benzin 98 (0,15) oktana 0,772; za motorni benzin 92 (0,15) oktana 0,750; za bezolovni motorni benzin 91 oktana 0,748; za bezolovni motorni benzin 95 oktana 0,722; za dizel gorivo D-1-0,830; za dizel gorivo D-2-0,845; za dizel gorivo D-3-0,870; za uqe za lo`ewe EL-0,845; za uqe za lo`ewe LS-0,867. 

^lan 10. 

Ako se uvoze ili proizvode pra{kovi za osvje`avaju}a bezalkoholna pi}a akciza se pla}a za koli~inu bezalkoholnog pi}a koje se dobije nakon otapawa pra{ka u vodi prema prilo`enoj uputi. 

^lan 11. 

Porezna osnovica akcize na alkohol i alkoholna pi}a je litra apsolutnog alkohola sadr`anog u etilnom alkoholu, destilatima i alkoholnim pi}ima koji se izra`ava u volumnim postocima mjereno pri temperaturi od 20 stepeni celzijusa. 

Koli~na apsolutnog alkohola u alkoholu i alkoholnim pi}ima utvr|uje se tako da se koli~ina alkohola ili alkoholnog pi}a pomno`i sa postotkom alkohola i podijeli sa 100. 

2.    Obra~unavawe akcize za proizvode koji su proizvedeni u Bosni i Hercegovini 

^lan 12. 

(1)    Poreski obveznici koji su akcizne proizvode koristili kao repromaterijal za proizvodwu i preradu akciznih proizvoda, imaju pravo na umawewe obra~unate akcize proizvedenih proizvoda, i to za iznos koji je prethodno pla}en na ime akcize na proizvode koje su koristili kao repromaterijal. Reprodukcionim materijalom u smislu stava 1 ovog ~lana smatraju se proizvodi koji u procesu proizvodwe ulaze u supstancu drugog proizvoda. 

(2)    Obveznici akciznih proizvoda koji akcizne proizvode koriste kao repromaterijal u smislu stava (1) ovog ~lana vode evidenciju o kupovini i utro{ku akciznih proizvoda i evidenciju o proizvodwi, odnosno stavqawu u promet proizvoda. 

(3)    Pod proizvodwom iz stava 1.ovog ~lana podrazumjeva se i utro{ak materijala koji mijewa svojstva, kvalitet i koli~inu zaliha proizvoda (utro{ak alkohola, koncetrata, bijelog {pirita, sirove kafe, pr`ene kafe i drugih materijala). 

(4)    Evidencija o kupovini i utro{ku akciznih proizvoda sadr`i podatke o nabavci, kretawu i utro{ku tog materijala po vrsti, koli~ini, vrijednosti i iznosu pla}ene akcize. 

Evidencija mora sadr`avati i stvarni utro{ak materijala sadr`anog u proizvodima koji su stavqeni u promet, a najvi{e do standardnog utro{ka uve}anog za iznos dozvoqenog kala, rastura i loma, te iznos akcize sadr`ane u utro{enom materijalu za proizvode stavqene u promet. 

^lan 13. 

(1)    Obaveza obra~unavawa akcize koja, u skladu sa odredbama ~lana 5. stav (1) ta~ka 1. Zakona, nastaje u trenutku izdavawa ra~una o prodaji vr{i se tako {to obveznik akcize u ra~unu, pored propisanih podataka i elemenata, unosi i podatke o koli~inama proizvoda, iznose, odnosno stope za obra~unavawe akcize i iskazuje iznos obra~unate akcize. 

(2)    Obaveza obra~unavawa akcize koja nastaje u trenutku isporuke proizvoda drugom licu prije izdavawa ra~una vr{i se tako {to obveznik u dokumentu koji mora pratiti proizvode u isporuci i transportu (otpremnica, dostavnica, tovarni list, konosman i drugi dokument koji slu`i kao osnov za kwi`ewe) unosi podatke o vrsti, koli~ini, pojedina~noj cijeni proizvoda i iznosu obra~unate akcize. 

(3)    U slu~aju kada proizvo|a~ isporu~i proizvode u vlastiti prodajni objekat, proizvode prati otpremnica ili dostavnica. 

^lan 14. 

(1)    Dokumenti iz ~lana 13. ovog pravilnika moraju da sadr`e: 

1.    podatke o prodavcu (pun naziv, sjedi{te i identifikacioni broj i broj PDV obveznika), 

2.    podatke o kupcu (pun naziv, sjedi{te i identifikacioni broj i broj PDV obveznika), 

3.    podatke o proizvodima-robi (naziv proizvoda, koli~ina, jedinica mjere, cijena, vrijednost), 

4.    podatke o prevoznom sredstvu kojim se roba prevozi (vrsta i tip vozila, registarska oznaka), 

5.    podatke o licu koje je izdalo proizvode (ime i prezime, ime jednog roditeqa, JMBG), 

6.    podatke o licu koje vr{i prevoz (ime i prezime, ime jednog roditeqa, JMBG ili putne isprave ako se radi o stranom dr`avqanu), 

7.    podatke o licu koje je preuzelo proizvode (ime i prezime, ime jednog roditeqa, JMBG), 

8.    mjesto preuzimawa robe, te 

9.    mjesto isporuke robe. 

(2)    Obavezni elemenat ra~una je naznaka da je akciza obra~unata i iznos obra~unate akcize. 

(3)    U slu~aju kada se ra~un izdaje prije isporuke proizvoda obavezni elementi ra~una su: 

1.    podaci o prodavcu (naziv, sjedi{te, identifikacioni broj i broj PDV), 

2.    podaci o kupcu (naziv, sjedi{te, identifikacioni broj i broj PDV), 

3.    podaci o proizvodima (naziv proizvoda, koli~ina, jedinica mjere, vrijednost, odnosno cijena proizvoda), te 

4.    naznaka da je obra~unata akciza i iznos obra~unate akcize. 

2.    Obra~unavawe akcize na proizvode koji se uvoze 

^lan 15. 

(1)    Obaveza obra~unavawa akcize pri uvozu koja, u skladu sa odredbama ~lana 5. stav (1) ta~ka 2. Zakona, nastaje u trenutku cariwewa i isporuke akciznih proizvoda u slobodne carinske zone i specijalizovana skladi{ta vr{i se tako {to carinski obveznik pri uvoznom cariwewu prezentira nadle`nom carinskom organu sve podatke o vrsti, koli~ini i vrijednosti robe, a carinski organ, nakon utvr|ivawa carinske osnovice i obra~una carine i drugih uvoznih da`bina, utvr|uje osnovicu i vr{i obra~un akcize, saglasno ~lanu 7. stav (1) ta~ka 1. Zakona. 

(2)    Carinski organ je obavezan u odgovaraju}em carinskom dokumentu po kojem je izvr{eno uvozno cariwewe i cariwewe akciznih proizvoda za isporuku u slobodne carinske zone i specijalizovana skladi{ta jasno iskazati vrstu, koli~inu i vrijednost proizvoda i visinu obra~unate akcize, na na~in koji omogu}ava naknadnu kontrolu tog obra~una od strane kontrolnih organa. 

(3)    Akciza se obra~unava na na~in ure|en stavom (1) i (2) ovog ~lana Zakona, bez obzira da li se radi o uvozu proizvoda za krajwu potro{wu ili druge namjene. 

3.    Posebni slu~ajevi obra~unavawa akcize 

^lan 16. 

(1)    Akciza se obra~unava u skladu sa odredbama ovog pravilnika i prilikom: 

1.    davawa proizvoda bez naknade (poklon, ustupawe i sli~no), ili u zamjenu za drugi proizvod ili uslugu, 

2.    iskazivawa mawka proizvoda koji se ne mo`e pravdati vi{om silom ili na drugi dopu{ten na~in. Vi{om silom smatraju se elementarne nepogode (poplava, po`ar, potres i drugo), ratna razarawa i provalne kra|e, a na osnovi zapisnika nadle`nog organa, 

3.    iskazivawa rashoda (kala, rastura, kvara i loma) iznad koli~ine ure|ene u stavu 3. ovog ~lana, kod proizvo|a~a akciznih proizvoda, 

4.    kori{tewem proizvoda sopstvene proizvodwe. 

(2)    Zakonom utvr|en momenat nastanka akcizne obaveze u slu~ajevima iz stava (1) ovog ~lana predstavqa momenat kada se ta obaveza i obra~unava. 

Visina dopu{tenog rashoda po osnovi tehnolo{kog, skladi{nog i transportnog kala, rastura, kvara i loma u smislu stava 1. ta~ka 3. ovog ~lana iznosi: 

1. 

Alkoholna pi}a, ukqu~uju}i pivo i vino 

 0,50 

2. 

Bezalkoholna pi}a 

 0,50 

3. 

Duvanske prera|evine osim cigareta 

 0,50 

 

Cigarete 

  0 

4. 

Pivo - gubitak od hladne sladovine do oto~enog piva u ambala`u 

  8 

5. 

Naftni derivati: 

   
 

petrolej 

 0,15 

 

dizel gorivo 

 0,325 

 

uqe za lo`ewe EL i LS 

 0,325 

 

motorni benzini 

 0,425 

6. 

Kafa svih vrsta 

   
 

u pakovawu 

 0,80 

 

u pr`ewu 

 20 

4.Obra~unavawe akcize na duvanske prera|evine i alkoholna pi}a 

^lan 17. 

(1)    Obra~unavawe akcize na duvanske prera|evine vr{i se tako {to obveznik akcize sa~iwava kalkulaciju maloprodajnih cijena, u kojoj iskazuje iznos obra~unate akcize na osnovicu iz ~lana 7, a po stopi iz ~lana 14. Zakona. 

(2)    Poreska obaveza za proizvode iz stava (1) ovog ~lana nastaje podno{ewem zahtjeva za {tampawe poreskih markica. 

^lan 18. 

(1)    Obra~unavawe akcize za alkoholna pi}a vr{i se tako {to obveznik akcize sa~iwava dokument, u kojem iskazuje podatke o vrsti, jedinici mjere i koli~ini alkoholnih pi}a u pakovawu ve}em ili mawem od jednog litra, procentu apsolutnog alkohola sadr`anog u alkoholnom pi}u, iznosu akcize po jedinici mjere alkoholnih pi}a i ukupno obra~unatom iznosu akcize po dokumentu. 

(2)    Obaveza obra~unavawa i poreska obaveza za proizvode iz stava (1) ovog ~lana nastaje preuzimawem kontrolnih markica. Prilikom preuzimawa kontrolnih markica obveznik akcize du`an je dostaviti dokument iz stava 1. ovog ~lana Upravi. 

5.    Slu~ajevi u kojima se ne obra~unava akciza 

^lan 19. 

(1)    Akciza se ne obra~unava: 

1.    na proizvode koji se izvoze, 

2.    na proizvode koji se pod poreskim nadzorom uni{tavaju ili ~ine neupotrebqivim za kori{tewe. 

(2)    Odredbe stava (1) ta~ka 1. ovog ~lana ne odnose se na prodaju akciznih prozvoda u specijalizovanim skladi{tima i slobodnim carinskim zonama. 

(3)    U slu~aju izvoza proizvoda, na dokumentu iz ~lana 14. ovog pravilnika izri~ito se navodi da je svrha otpremawa izvoz. 

^lan 20. 

(1)    Pla}awe akcize na proizvode iz ~lana 4. Zakona vr{i se na na~in i u rokovima propisanim ~lanom 18. Zakona. 

(2)    Za alkoholna pi}a i vino, osim uvoznih, obaveza pla}awa obra~unate akcize nastaje u momentu izdavawa ra~una o prodaji, odnosno u trenutku isporuke proizvoda drugom licu ako je isporuka obavqena prije izdavawa ra~una. 

IV - PORESKE EVIDENCIJE 

^lan 21. 

(1)    Obveznik akcize du`an je prijaviti Upravi po~etak obavqawa djelatnosti. 

(2)    Prije po~etka obavqawa djelatnosti obveznik akcize je du`an prijaviti mjesto obavqawa djelatnosti. Pod mjestom obavqawa djelatnosti smatraju se prostorije i postrojewa za proizvodwu, obradu, uskladi{tewe, zrewe, puwewe i pakovawe akciznih proizvoda, skladi{te sastojaka namjewenih za proizvodwu i obradu, radionice za odr`avawe pogona i upravu, prostorije i povr{ine za manipulaciju i transport, kao i druge s wima povezane povr{ine i ure|aje ako se koriste u svrhu proizvodwe akciznih proizvoda. 

^lan 22. 

(1)    Obveznik akcize du`an je izvr{iti mjese~ni i godi{wi obra~un akcize i isti dostaviti nadle`nom poreskom organu gdje se vodi kao poreski obveznik, u rokovima propisanim ~lanom 20. Zakona, a na propisanim obrascima koji su sastavni dio ovog pravilnika. 

(2)    Obrasci iz stava (1) ovog ~lana sadr`e podatke o obra~unatoj i pla}enoj akcizi i razlici za uplatu - povrat za taj period, po vrstama proizvoda. 

^lan 23. 

(1)    Obveznik akcize - proizvo|a~ i uvoznik akciznih proizvoda iz ~lana 4. stav (2) ta~ka 1, 3, 4 i 5. Zakona (derivati nafte, bezalkoholna pi}a, alkohol i alkoholna pi}a, pivo i vino) du`an je da vodi dnevne evidencije, saglasno ~lanu 21. Zakona, u kojima je du`an da osigura sqede}e podatke : 

1.    o koli~ini primarne sirovine za proizvodwu navedenih proizvoda, 

2.    o zalihama, koli~inama proizvedenih, odnosno nabavqenih i uvezenih proizvoda, 

3.    o koli~inama prodatih ili na drugi na~in otu|enih ili iskori{tenih za vlastite potrebe, 

4.    o obra~unatoj akcizi, te 

5.    o upla}enoj akcizi. 

(2)    Za alkohol i alkoholna pi}a, podaci se iskazuju u litrima apsolutnog alkohola. 

(3)    U okviru podataka o prodatim ili na drugi na~in otu|enim, te iskori{tenim koli~inama proizvoda za vlastite potrebe iz stava (1) ovog ~lana, obveznici akcize moraju osigurati sqede}e: 

1.    podatke o isporu~enim, odnosno upotrijebqenim neoporezivim koli~inama, kako slijedi: 

2.    Za alkohol i alkoholna pi}a, podaci se iskazuju u litrima apsolutnog alkohola. 

^lan 24. 

(1)    Obveznik akcize - proizvo|a~ i uvoznik akciznih proizvoda iz ~lana 4. stav (2) ta~ka 2.Zakona (duvanskih prera|evina) du`an je da vodi dnevne evidencije, saglasno ~lanu 21. Zakona, u kojima je du`an da osigura sqede}e podatke : 

1.    o koli~ini primarne sirovine za proizvodwu navedenih proizvoda, 

2.    o zalihama, koli~inama proizvedenih, odnosno nabavqenih i uvezenih proizvoda, 

3.    o koli~inama prodatih ili na drugi na~in otu|enih ili iskori{tenih za vlastite potrebe, 

4.    o obra~unatoj akcizi, te 

5.    o upla}enoj akcizi. 

^lan 25. 

(1)    Obveznik akcize - uvoznik akciznih proizvoda iz ~lana 4. stav (2) ta~ka 6. Zakona (sirove, pr`ene i mqevene kafe, te ekstrakta kafe) du`an je da vodi dnevne evidencije, saglasno ~lanu 21. Zakona, u kojima je du`an da osigura sqede}e podatke : 

^lan 26. 

(1)    Obveznik akcize koji vr{i promet akciznih proizvoda u kwigovodstvenoj i vankwigovodstvenoj evidenciji iskazuje podatke o osnovicama i stopama na osnovu kojih se obra~unava i pla}a akciza. 

(2)    Ako obveznik akcize analiti~ko evidentirawe osnovice akcize, na koju se primjewuju razli~iti iznosi akcize u apsolutnom iznosu po mjernoj jedinici ili po proporcionalnoj stopi, obezbje|uje vankwigovodstvenom evidencijom, ta evidencija mora da bude usagla{ena sa kwigovodstvenom evidencijom. 

^lan 27. 

(1)    Poreski obveznik-kupac koji nabavqa reprodukcioni materijal sa pla}enom akcizom obezbje|uje u kwigovodstvu, odnosno vankwigovodstvenoj evidenciji podatke o nabavci, kretawu i utro{ku tog materijala po vrsti, koli~ini, vrijednosti i iznosu pla}ene akcize iz fakture, prijemnice, dostavnice, tovarnog lista ili drugog dokumenta o izvr{enoj nabavci. 

^lan 28. 

(1)    Ukoliko u toku godine do|e do pove}awa,smawewa ili ukidawa akcize, kao i u slu~ajevima promjene na~ina obra~una i uplate akcize, obavezni akcize du`ni su izvr{iti popis proizvoda na zalihama, utvrditi nove prodajne cijene sa pove}anom, smawenom ili ukinutom akcizom. 

^lan 29. 

(1)    Porezni obveznici te pravna lica i poduzetnici koji se bave prometom duvanskih prera|evina iz ~lana 29. stav 2. i ~lana 30. stav 1. Zakona du`ni su da obra~unatu (ukalkulisanu) akcizu uplate u roku od 7 dana od dana izvr{enog popisa i dokaz o uplati dostave nadle`noj poreznoj upravi. 

(2)    Porezni obveznici te pravna lica i poduzetnici koji se bave prometom petroleja du`ni su na dan po~etka primjene ovog zakona obaviti popis zaliha petroleja i isti dostaviti nadle`noj poreznoj upravi. Obra~unatu (ukalkulisanu) razliku akcize du`ni su uplatiti u roku od 7 dana od dana izvr{enog popisa i dokaz o uplati dostaviti nadle`noj poreznoj upravi. 

(3)    Porezni obveznici te pravna lica i poduzetnici koji se bave prometom akciznih proizvoda iz ~lana 4. Zakona, za koje se ovim Zakonom prvi put propisuje oporezivawe akcizom du`ni su na dan po~etka primjene ovog zakona obaviti popis zaliha tih akciznih proizvoda i zapisnik dostaviti nadle`noj poreznoj upravi. Obra~unatu (ukalkulisanu) akcizu obveznici su du`ni uplatiti u rokovima propisanim ~lanom 18. Zakona. Ostala lica - u~esnici u prometu ovih akciznih proizvoda du`na su obra~unatu (ukalkulisanu) akcizu uplatiti u roku od 7 dana od dana izvr{enog popisa i dokaz o uplati dostaviti nadle`noj poreznoj upravi. 

^lan 30. 

(1)    U skladu sa odredbama ~lana 22. Zakona, poreski obveznik kona~no obra~unava akcizu za proteklu godinu na osnovu podataka o koli~ini i vrijednosti prodatih proizvoda sa stawem na dan 31.decembar godine za koju se vr{i obra~un.. 

(2)    Kona~an obra~un iz stava (1) ovog ~lana obveznik podnosi poreskom organu kod koga se vodi kao poreski bveznik, na obrascu iz ~lana 11. ovog pravilnika. 

V - POVRAT PLA]ENE AKCIZE 

^lan 31. 

(1)    Obveznik akcize iz ~lana 26. stav (1) Zakona, ima pravo na povrat upla}enog iznosa akcize u roku od 30 dana od dana podno{ewe zahtjeva. 

(2)    Ukoliko su obvezniku iz stava (1) ovog ~lana dospjele obaveze za pla}awe po osnovu drugih poreza, Uprava nakon poravnawa istih, vr{i povrat razlike. 

(3)    Uprava vr{i povrat akcize samo za iznose nastale i obra~unate nakon stupawa na snagu Zakona. 

(4)    Ako Uprava ne izvr{i povrat akcize u roku iz stava (1) ovog ~lana, obveznik akcize ima pravo na kamatu po stopi propisanoj ~lanom 19. Zakona, po~ev{i od prvog dana nakon isteka roka od 30 dana do dana izdavawa naloga za povrat 

^lan 32. 

(1)    Obveznik akcize iz ~lana 26. stav (3) Zakona ima pravo na povrat upla}enog iznosa akcize u roku od 6 mjeseci od dana podno{ewe zahtjeva. 

(2)    Obveznik akcize mo`e ostvariti pravo na povrat upla}enog iznosa akcize, samo ukoliko tu akcizu nije obra~unao i naplatio od drugog lica. 

(3)    Ukoliko su obvezniku iz stava (2) ovog ~lana dospjele obaveze za pla}awe po osnovu drugih poreza, Uprava, nakon poravnawa istih, vr{i povrat razlike. 

(4)    Ako Uprava ne izvr{i povrat akcize u roku iz stava (1) ovog ~lana, obveznik akcize ima pravo na kamatu po stopi propisanoj ~lanom 19. Zakona, po~ev{i od prvog dana nakon isteka roka od 6 mjeseci do dana izdavawa naloga za povrat. 

^lan 33. 

(1)    Obveznik akcize iz ~lana 5. stav 3. i 4. Zakona ima pravo na povrat akcize za vra}ene neiskori{tene poreske markice, u roku od 6 mjeseci od dana preuzimawa istih. 

(2)    Obveznik iz stava (1) ovog ~lana podnosi Uprava zahtjev za povrat akcize, uz koji prila`e dokaz o vra}enim markicama i dokaz o pla}enoj akcizi. 

(3)    Ukoliko su obvezniku iz stava (1) ovog ~lana dospjele obaveze za pla}awe po osnovu drugih poreza, Uprava, nakon poravnawa istih, vr{i povrat razlike. 

^lan 34. 

(1)    Uni{tewe ili ~iwewe neupotrebqivim proizvoda za daqe kori{tewe pod nadzorom poreskog organa, u smislu ~lana 17. stav (1) ta~ka 2. Zakona, izvr{i}e se samo u slu~aju ako je uzrok vi{a sila (poplava, po`ar i druge elementarne nepogode). 

(2)    Obveznik akcize na proizvode iz stava (1) ovog ~lana mo`e ostvariti pravo na povrat pla}ene akcize, u roku od 30 dana od dana podno{ewa zahtjeva. 

(3)    Uz zahtjev obveznik akcize prila`e dokaz o pla}enoj akcizi i zapisnik komisije Uprava o uni{tewu akciznih proizvoda. 

(4)    Ukoliko su obvezniku iz stava (2) ovog ~lana dospjele obaveze za pla}awe po osnovu drugih poreza, Uprava, nakon poravnawa istih, vr{i povrat razlike. 

(5)    Ako Uprava ne izvr{i povrat akcize u roku iz stava (2) ovog ~lana, obveznik akcize ima pravo na kamatu po stopi propisanoj ~lanom 19. Zakona, po~ev{i od prvog dana nakon isteka roka od 30 dana do dana izdavawa naloga za povrat 

^lan 35. 

(1)    Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH", a primjewiva}e se od 1.1.2005. godine. 

OBRAZAC


Broj 01-1-02-6849-1/04
21. decembra 2004 godine
Sarajevo 


Predsjednik
Upravnog odbora
Jolly Dikson Na osnovu ~lana 14. stav 3) Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/03 i 52/04) i ~lana 28. stav (1) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 62/04), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na sjednici odr`anoj 21. decembra 2004.godine, donio je 

PRAVILNIK 

O PRIMJENI ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI 

I - OP[TE ODREDBE 

^lan 1. 

(1)    Ovim pravilnikom, saglasno Zakonu o akcizama u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Zakon), ure|uje se na~in obra~unavanja, pla}anja i povrata akcize, sadr`aj i na~in vo|enja evidencija, sa~injavanje i dostavljanje mjese~nih i godi{njih obra~una. 

(2)    Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se i na putarinu. 

II - PREDMET OPOREZIVANJA 

^lan 2. 

Predmet oporezivanja su akcizni proizvodi proizvedeni u Bosni i Hercegovini i akcizni proizvodi uvezeni u Bosnu i Hercegovinu. 

^lan 3. 

Prodaja ulja za lo`enje (EL i LS) mo`e se obavljati samo iz posebno utvr|enih skladi{ta koja se moraju prijaviti UIO. 

Dr`alac posebnih skladi{ta za prodaju ulja za lo`enje (EL i LS) dostavlja ulje za lo`enje autocisternama na adresu kupca i vodi evidenciju o nabavljenim koli~inama ulja za lo`enje na skladi{tu i o kupcima (ime i prezime, adresa na koje se ulje za lo`enje dostavlja i koli~ina). 

^lan 4. 

Duhanskim prera|evinama smatraju se cigarete i ostale duhanske prera|evine. 

Ostalim duhanskim prera|evinama smatraju se: 

1.    Cigare i cigarilosi; 

2.    Duhan za lulu i duhan za pu{enje; 

3.    Duhan za {mrkanje, `vakanje i druge duhanske prera|evine. 

Druge duhanske prera|evine su duhanske prera|evine koje su pogodne za pu{enje i prire|ene za prodaju. 

^lan 5. 

Bezalkoholnim pi}ima u smislu ~lana 4. stav 4. ta~ka 3. Zakona smatraju se osvje`avaju}a bezalkoholna pi}a od vo}nog soka, soka od vo}ne baze, soka od povr}a, biljnih ekstrakata, `itarica ili sirutke i umjetna osvje`avaju}a bezalkoholna pi}a. 

Bezalkoholnim pi}ima smatraju se sirupi i pra{kovi za pripremu osvje`avaju}ih bezalkoholnih pi}a ~ijim se otapanjem u vodi prema uputi na deklaraciji dobijaju osvje`avaju}a bezalkoholna pi}a. 

Prirodne mineralne, gazirane i negazirane vode i prirodni sokovi od vo}a i povr}a bez dodatka konzervansa, {e}era, CO2 i drugih umjetnih dodataka i vode za pi}e, ne smatraju se bezalkohlnim pi}ima. 

^lan 6. 

Alkoholnim pi}ima smatraju se pi}a koja sadr`e vi{e od 2% alkohola i stavljaju se u promet u fla{ama ili drugoj prikladnoj ambala`i. 

^lan 7. 

Pivom se smatra pjenu{avo osvje`avaju}e pi}e sa odre|enom koli~inom CO2 i alkohola, dobiveno od vode, je~menog slada, kvasca, nesladiranih `itarica i hmelja, koje se stavlja u promet kao pivo. 

Pivom se smatra i bezalkoholno pivo koje sadr`i ispod 0,5% alkohola. 

^lan 8. 

Kafom se smatra kafa i prera|evine od kafe sa kofeinom ili bez kofeina, zamjene kafe koje sadr`e kafu, ekstrakti, esencije, koncentrati kafe i preparati na bazi tih ekstrakata, esencija ili koncentrata na bazi kafe. 

Predmet oporezivanja je kafa koja se uvozi, proizvodi ili prera|uje u Bosni i Hercegovini. 

III - NA^IN OBRA^UNAVANJA I PLA]ANJA AKCIZE 

1.    Porezna osnovica 

^lan 9. 

Akciza na naftne derivate pla}a se po litri pri temperaturi +15 stepeni celzijusa. 

Pri prera~unu naftnih derivata iz kilograma u litre uzima se prosje~na specifi~na te`ina i to: za motorni benzin 98 (0,60) oktana 0,755; za motorni benzin 98 (0,15) oktana 0,772; za motorni benzin 92 (0,15) oktana 0,750; za bezolovni motorni benzin 91 oktana 0,748; za bezolovni motorni benzin 95 oktana 0,722; za dizel gorivo D-1-0,830; za dizel gorivo D-2-0,845; za dizel gorivo D-3-0,870; za ulje za lo`enje EL-0,845; za ulje za lo`enje LS-0,867. 

^lan 10. 

Ako se uvoze ili proizvode pra{kovi za osvje`avaju}a bezalkoholna pi}a akciza se pla}a za koli~inu bezalkoholnog pi}a koje se dobije nakon otapanja pra{ka u vodi prema prilo`enoj uputi. 

^lan 11. 

Porezna osnovica akcize na alkohol i alkoholna pi}a je litra apsolutnog alkohola sadr`anog u etilnom alkoholu, destilatima i alkoholnim pi}ima koji se izra`ava u volumnim postocima mjereno pri temperaturi od 20 stepeni celzijusa. 

Koli~na apsolutnog alkohola u alkoholu i alkoholnim pi}ima utvr|uje se tako da se koli~ina alkohola ili alkoholnog pi}a pomno`i sa postotkom alkohola i podijeli sa 100. 

2.    Obra~unavanje akcize za proizvode koji su proizvedeni u Bosni i Hercegovini 

^lan 12. 

(1)    Poreski obveznici koji su akcizne proizvode koristili kao repromaterijal za proizvodnju i preradu akciznih proizvoda, imaju pravo na umanjenje obra~unate akcize proizvedenih proizvoda, i to za iznos koji je prethodno pla}en na ime akcize na proizvode koje su koristili kao repromaterijal. Reprodukcionim materijalom u smislu stava 1 ovog ~lana smatraju se proizvodi koji u procesu proizvodnje ulaze u supstancu drugog proizvoda. 

(2)    Obveznici akciznih proizvoda koji akcizne proizvode koriste kao repromaterijal u smislu stava (1) ovog ~lana vode evidenciju o kupovini i utro{ku akciznih proizvoda i evidenciju o proizvodnji, odnosno stavljanju u promet proizvoda. 

(3)    Pod proizvodnjom iz stava 1.ovog ~lana podrazumijeva se i utro{ak materijala koji mijenja svojstva, kvalitet i koli~inu zaliha proizvoda (utro{ak alkohola, koncetrata, bijelog {pirita, sirove kafe, pr`ene kafe i drugih materijala). 

(4)    Evidencija o kupovini i utro{ku akciznih proizvoda sadr`i podatke o nabavci, kretanju i utro{ku tog materijala po vrsti, koli~ini, vrijednosti i iznosu pla}ene akcize. 

    Evidencija mora sadr`avati i stvarni utro{ak materijala sadr`anog u proizvodima koji su stavljeni u promet, a najvi{e do standardnog utro{ka uve}anog za iznos dozvoljenog kala, rastura i loma, te iznos akcize sadr`ane u utro{enom materijalu za proizvode stavljene u promet. 

^lan 13. 

(1)    Obaveza obra~unavanja akcize koja, u skladu sa odredbama ~lana 5. stav (1) ta~ka 1. Zakona, nastaje u trenutku izdavanja ra~una o prodaji vr{i se tako {to obveznik akcize u ra~unu, pored propisanih podataka i elemenata, unosi i podatke o koli~inama proizvoda, iznose, odnosno stope za obra~unavanje akcize i iskazuje iznos obra~unate akcize. 

(2)    Obaveza obra~unavanja akcize koja nastaje u trenutku isporuke proizvoda drugom licu prije izdavanja ra~una vr{i se tako {to obveznik u dokumentu koji mora pratiti proizvode u isporuci i transportu (otpremnica, dostavnica, tovarni list, konosman i drugi dokument koji slu`i kao osnov za knji`enje) unosi podatke o vrsti, koli~ini, pojedina~noj cijeni proizvoda i iznosu obra~unate akcize. 

(3)    U slu~aju kada proizvo|a~ isporu~i proizvode u vlastiti prodajni objekat, proizvode prati otpremnica ili dostavnica. 

^lan 14. 

(1)    Dokumenti iz ~lana 13. ovog pravilnika moraju da sadr`e: 

1.    podatke o prodavcu (pun naziv, sjedi{te i identifikacioni broj i broj PDV obveznika), 

2.    podatke o kupcu (pun naziv, sjedi{te i identifikacioni broj i broj PDV obveznika), 

3.    podatke o proizvodima-robi (naziv proizvoda, koli~ina, jedinica mjere, cijena, vrijednost), 

4.    podatke o prevoznom sredstvu kojim se roba prevozi (vrsta i tip vozila, registarska oznaka), 

5.    podatke o licu koje je izdalo proizvode (ime i prezime, ime jednog roditelja, JMBG), 

6.    podatke o licu koje vr{i prevoz (ime i prezime, ime jednog roditelja, JMBG ili putne isprave ako se radi o stranom dr`avljanu), 

7.    podatke o licu koje je preuzelo proizvode (ime i prezime, ime jednog roditelja, JMBG), 

8.    mjesto preuzimanja robe, te 

9.    mjesto isporuke robe. 

(2)    Obavezni elemenat ra~una je naznaka da je akciza obra~unata i iznos obra~unate akcize. 

(3)    U slu~aju kada se ra~un izdaje prije isporuke proizvoda obavezni elementi ra~una su: 

1.    podaci o prodavcu (naziv, sjedi{te, identifikacioni broj i broj PDV), 

2.    podaci o kupcu (naziv, sjedi{te, identifikacioni broj i broj PDV), 

3.    podaci o proizvodima (naziv proizvoda, koli~ina, jedinica mjere, vrijednost, odnosno cijena proizvoda), te 

4.    naznaka da je obra~unata akciza i iznos obra~unate akcize. 

2.    Obra~unavanje akcize na proizvode koji se uvoze 

^lan 15. 

(1)    Obaveza obra~unavanja akcize pri uvozu koja, u skladu sa odredbama ~lana 5. stav (1) ta~ka 2. Zakona, nastaje u trenutku carinjenja i isporuke akciznih proizvoda u slobodne carinske zone i specijalizovana skladi{ta vr{i se tako {to carinski obveznik pri uvoznom carinjenju prezentira nadle`nom carinskom organu sve podatke o vrsti, koli~ini i vrijednosti robe, a carinski organ, nakon utvr|ivanja carinske osnovice i obra~una carine i drugih uvoznih da`bina, utvr|uje osnovicu i vr{i obra~un akcize, saglasno ~lanu 7. stav (1) ta~ka 1. Zakona. 

(2)    Carinski organ je obavezan u odgovaraju}em carinskom dokumentu po kojem je izvr{eno uvozno carinjenje i carinjenje akciznih proizvoda za isporuku u slobodne carinske zone i specijalizovana skladi{ta jasno iskazati vrstu, koli~inu i vrijednost proizvoda i visinu obra~unate akcize, na na~in koji omogu}ava naknadnu kontrolu tog obra~una od strane kontrolnih organa. 

(3)    Akciza se obra~unava na na~in ure|en stavom (1) i (2) ovog ~lana Zakona, bez obzira da li se radi o uvozu proizvoda za krajnju potro{nju ili druge namjene. 

3.    Posebni slu~ajevi obra~unavanja akcize 

^lan 16. 

(1)    Akciza se obra~unava u skladu sa odredbama ovog pravilnika i prilikom: 

1.    davanja proizvoda bez naknade (poklon, ustupanje i sli~no), ili u zamjenu za drugi proizvod ili uslugu, 

2.    iskazivanja manjka proizvoda koji se ne mo`e pravdati vi{om silom ili na drugi dopu{ten na~in. Vi{om silom smatraju se elementarne nepogode (poplava, po`ar, potres i drugo), ratna razaranja i provalne kra|e, a na osnovi zapisnika nadle`nog organa, 

3.    iskazivanja rashoda (kala, rastura, kvara i loma) iznad koli~ine ure|ene u stavu 3. ovog ~lana, kod proizvo|a~a akciznih proizvoda, 

4.    kori{tenjem proizvoda sopstvene proizvodnje. 

(2)    Zakonom utvr|en momenat nastanka akcizne obaveze u slu~ajevima iz stava (1) ovog ~lana predstavlja momenat kada se ta obaveza i obra~unava. 

Visina dopu{tenog rashoda po osnovi tehnolo{kog, skladi{nog i transportnog kala, rastura, kvara i loma u smislu stava 1. ta~ka 3. ovog ~lana iznosi: 

1. 

Alkoholna pi}a, uklju~uju}i pivo i vino 

 0,50 

2. 

Bezalkoholna pi}a 

 0,50 

3. 

Duhanske prera|evine osim cigareta 

 0,50 

 

Cigarete 

 0 

4. 

Pivo - gubitak od hladne sladovine do oto~enog piva u ambala`u 

 8 

5. 

Naftni derivati: 

   
 

petrolej 

 0,15 

 

dizel gorivo 

 0,325 

 

ulje za lo`enje EL i LS 

 0,325 

 

motorni benzini 

 0,425 

6. 

Kafa svih vrsta 

   
 

u pakovanju 

 0,80 

 

u pr`enju 

 20 

4.Obra~unavanje akcize na duhanske prera|evine i alkoholna pi}a 

^lan 17. 

(1)    Obra~unavanje akcize na duhanske prera|evine vr{i se tako {to obveznik akcize sa~injava kalkulaciju maloprodajnih cijena, u kojoj iskazuje iznos obra~unate akcize na osnovicu iz ~lana 7, a po stopi iz ~lana 14. Zakona. 

(2)    Poreska obaveza za proizvode iz stava (1) ovog ~lana nastaje podno{enjem zahtjeva za {tampanje poreskih markica. 

^lan 18. 

(1)    Obra~unavanje akcize za alkoholna pi}a vr{i se tako {to obveznik akcize sa~injava dokument, u kojem iskazuje podatke o vrsti, jedinici mjere i koli~ini alkoholnih pi}a u pakovanju ve}em ili manjem od jednog litra, procentu apsolutnog alkohola sadr`anog u alkoholnom pi}u, iznosu akcize po jedinici mjere alkoholnih pi}a i ukupno obra~unatom iznosu akcize po dokumentu. 

(2)    Obaveza obra~unavanja i poreska obaveza za proizvode iz stava (1) ovog ~lana nastaje preuzimanjem kontrolnih markica. Prilikom preuzimanja kontrolnih markica obveznik akcize du`an je dostaviti dokument iz stava 1. ovog ~lana Upravi. 

5.    Slu~ajevi u kojima se ne obra~unava akciza 

^lan 19. 

(1)    Akciza se ne obra~unava: 

1.    na proizvode koji se izvoze, 

2.    na proizvode koji se pod poreskim nadzorom uni{tavaju ili ~ine neupotrebljivim za kori{tenje. 

(2)    Odredbe stava (1) ta~ka 1.ovog ~lana ne odnose se na prodaju akciznih prozvoda u specijalizovanim skladi{tima i slobodnim carinskim zonama. 

(3)    U slu~aju izvoza proizvoda, na dokumentu iz ~lana 14. ovog pravilnika izri~ito se navodi da je svrha otpremanja izvoz. 

^lan 20. 

(1)    Pla}anje akcize na proizvode iz ~lana 4. Zakona vr{i se na na~in i u rokovima propisanim ~lanom 18. Zakona. 

(2)    Za alkoholna pi}a i vino, osim uvoznih, obaveza pla}anja obra~unate akcize nastaje u momentu izdavanja ra~una o prodaji, odnosno u trenutku isporuke proizvoda drugom licu ako je isporuka obavljena prije izdavanja ra~una. 

IV - PORESKE EVIDENCIJE 

^lan 21. 

(1)    Obveznik akcize du`an je prijaviti Upravi po~etak obavljanja djelatnosti. 

(2)    Prije po~etka obavljanja djelatnosti obveznik akcize je du`an prijaviti mjesto obavljanja djelatnosti. Pod mjestom obavljanja djelatnosti smatraju se prostorije i postrojenja za proizvodnju, obradu, uskladi{tenje, zrenje, punjenje i pakovanje akciznih proizvoda, skladi{te sastojaka namjenjenih za proizvodnju i obradu, radionice za odr`avanje pogona i upravu, prostorije i povr{ine za manipulaciju i transport, kao i druge s njima povezane povr{ine i ure|aje ako se koriste u svrhu proizvodnje akciznih proizvoda. 

^lan 22. 

(1)    Obveznik akcize du`an je izvr{iti mjese~ni i godi{nji obra~un akcize i isti dostaviti nadle`nom poreskom organu gdje se vodi kao poreski obveznik, u rokovima propisanim ~lanom 20. Zakona, a na propisanim obrascima koji su sastavni dio ovog pravilnika. 

(2)    Obrasci iz stava (1) ovog ~lana sadr`e podatke o obra~unatoj i pla}enoj akcizi i razlici za uplatu - povrat za taj period, po vrstama proizvoda. 

^lan 23. 

(1)    Obveznik akcize - proizvo|a~ i uvoznik akciznih proizvoda iz ~lana 4. stav (2) ta~ka 1, 3, 4 i 5. Zakona (derivati nafte, bezalkoholna pi}a, alkohol i alkoholna pi}a, pivo i vino) du`an je da vodi dnevne evidencije, saglasno ~lanu 21. Zakona, u kojima je du`an da osigura sljede}e podatke : 

1.    o koli~ini primarne sirovine za proizvodnju navedenih proizvoda, 

2.    o zalihama, koli~inama proizvedenih, odnosno nabavljenih i uvezenih proizvoda, 

3.    o koli~inama prodatih ili na drugi na~in otu|enih ili iskori{tenih za vlastite potrebe, 

4.    o obra~unatoj akcizi, te 

5.    o upla}enoj akcizi. 

(2)    Za alkohol i alkoholna pi}a, podaci se iskazuju u litrima apsolutnog alkohola. 

(3)    U okviru podataka o prodatim ili na drugi na~in otu|enim, te iskori{tenim koli~inama proizvoda za vlastite potrebe iz stava (1) ovog ~lana, obveznici akcize moraju osigurati sljede}e: 

1.    podatke o isporu~enim, odnosno upotrijebljenim neoporezivim koli~inama, kako slijedi: 

2.    Za alkohol i alkoholna pi}a, podaci se iskazuju u litrima apsolutnog alkohola. 

^lan 24. 

(1)    Obveznik akcize - proizvo|a~ i uvoznik akciznih proizvoda iz ~lana 4. stav (2) ta~ka 2. Zakona (duhanskih prera|evina) du`an je da vodi dnevne evidencije, saglasno ~lanu 21. Zakona, u kojima je du`an da osigura sljede}e podatke : 

1.    o koli~ini primarne sirovine za proizvodnju navedenih proizvoda, 

2.    o zalihama, koli~inama proizvedenih, odnosno nabavljenih i uvezenih proizvoda, 

3.    o koli~inama prodatih ili na drugi na~in otu|enih ili iskori{tenih za vlastite potrebe, 

4.    o obra~unatoj akcizi, te 

5.    o upla}enoj akcizi. 

^lan 25. 

(1)    Obveznik akcize - uvoznik akciznih proizvoda iz ~lana 4. stav (2) ta~ka 6. Zakona (sirove, pr`ene i mljevene kafe, te ekstrakta kafe) du`an je da vodi dnevne evidencije, saglasno ~lanu 21. Zakona, u kojima je du`an da osigura sljede}e podatke : 

^lan 26. 

(1)    Obveznik akcize koji vr{i promet akciznih proizvoda u knjigovodstvenoj i vanknjigovodstvenoj evidenciji iskazuje podatke o osnovicama i stopama na osnovu kojih se obra~unava i pla}a akciza. 

(2)    Ako obveznik akcize analiti~ko evidentiranje osnovice akcize, na koju se primjenjuju razli~iti iznosi akcize u apsolutnom iznosu po mjernoj jedinici ili po proporcionalnoj stopi, obezbje|uje vanknjigovodstvenom evidencijom, ta evidencija mora da bude usagla{ena sa knjigovodstvenom evidencijom. 

^lan 27. 

(1)    Poreski obveznik-kupac koji nabavlja reprodukcioni materijal sa pla}enom akcizom obezbje|uje u knjigovodstvu, odnosno vanknjigovodstvenoj evidenciji podatke o nabavci, kretanju i utro{ku tog materijala po vrsti, koli~ini, vrijednosti i iznosu pla}ene akcize iz fakture, prijemnice, dostavnice, tovarnog lista ili drugog dokumenta o izvr{enoj nabavci. 

^lan 28. 

(1)    Ukoliko u toku godine do|e do pove}anja, smanjenja ili ukidanja akcize, kao i u slu~ajevima promjene na~ina obra~una i uplate akcize, obavezni akcize du`ni su izvr{iti popis proizvoda na zalihama, utvrditi nove prodajne cijene sa pove}anom, smanjenom ili ukinutom akcizom. 

^lan 29. 

(1)    Porezni obveznici te pravna lica i poduzetnici koji se bave prometom duhanskih prera|evina iz ~lana 29. stav 2. i ~lana 30. stav 1. Zakona du`ni su da obra~unatu (ukalkulisanu) akcizu uplate u roku od 7 dana od dana izvr{enog popisa i dokaz o uplati dostave nadle`noj poreznoj upravi. 

(2)    Porezni obveznici te pravna lica i poduzetnici koji se bave prometom petroleja du`ni su na dan po~etka primjene ovog zakona obaviti popis zaliha petroleja i isti dostaviti nadle`noj poreznoj upravi. Obra~unatu (ukalkulisanu) razliku akcize du`ni su uplatiti u roku od 7 dana od dana izvr{enog popisa i dokaz o uplati dostaviti nadle`noj poreznoj upravi. 

(3)    Porezni obveznici te pravna lica i poduzetnici koji se bave prometom akciznih proizvoda iz ~lana 4. Zakona, za koje se ovim Zakonom prvi put propisuje oporezivanje akcizom du`ni su na dan po~etka primjene ovog zakona obaviti popis zaliha tih akciznih proizvoda i zapisnik dostaviti nadle`noj poreznoj upravi. Obra~unatu (ukalkulisanu) akcizu obveznici su du`ni uplatiti u rokovima propisanim ~lanom 18. Zakona. Ostala lica - u~esnici u prometu ovih akciznih proizvoda du`na su obra~unatu (ukalkulisanu) akcizu uplatiti u roku od 7 dana od dana izvr{enog popisa i dokaz o uplati dostaviti nadle`noj poreznoj upravi. 

^lan 30. 

(1)    U skladu sa odredbama ~lana 22. Zakona, poreski obveznik kona~no obra~unava akcizu za proteklu godinu na osnovu podataka o koli~ini i vrijednosti prodatih proizvoda sa stanjem na dan 31.decembar godine za koju se vr{i obra~un.. 

(2)    Kona~an obra~un iz stava (1) ovog ~lana obveznik podnosi poreskom organu kod koga se vodi kao poreski bveznik, na obrascu iz ~lana 11. ovog pravilnika. 

V - POVRAT PLA]ENE AKCIZE 

^lan 31. 

(1)    Obveznik akcize iz ~lana 26. stav (1) Zakona, ima pravo na povrat upla}enog iznosa akcize u roku od 30 dana od dana podno{enje zahtjeva. 

(2)    Ukoliko su obvezniku iz stava (1) ovog ~lana dospjele obaveze za pla}anje po osnovu drugih poreza, Uprava nakon poravnanja istih, vr{i povrat razlike. 

(3)    Uprava vr{i povrat akcize samo za iznose nastale i obra~unate nakon stupanja na snagu Zakona. 

(4)    Ako Uprava ne izvr{i povrat akcize u roku iz stava (1) ovog ~lana, obveznik akcize ima pravo na kamatu po stopi propisanoj ~lanom 19. Zakona, po~ev{i od prvog dana nakon isteka roka od 30 dana do dana izdavanja naloga za povrat 

^lan 32. 

(1)    Obveznik akcize iz ~lana 26. stav (3) Zakona ima pravo na povrat upla}enog iznosa akcize u roku od 6 mjeseci od dana podno{enje zahtjeva. 

(2)    Obveznik akcize mo`e ostvariti pravo na povrat upla}enog iznosa akcize, samo ukoliko tu akcizu nije obra~unao i naplatio od drugog lica. 

(3)    Ukoliko su obvezniku iz stava (2) ovog ~lana dospjele obaveze za pla}anje po osnovu drugih poreza, Uprava, nakon poravnanja istih, vr{i povrat razlike. 

(4)    Ako Uprava ne izvr{i povrat akcize u roku iz stava (1) ovog ~lana, obveznik akcize ima pravo na kamatu po stopi propisanoj ~lanom 19. Zakona, po~ev{i od prvog dana nakon isteka roka od 6 mjeseci do dana izdavanja naloga za povrat. 

^lan 33. 

(1)    Obveznik akcize iz ~lana 5. stav 3. i 4. Zakona ima pravo na povrat akcize za vra}ene neiskori{tene poreske markice, u roku od 6 mjeseci od dana preuzimanja istih. 

(2)    Obveznik iz stava (1) ovog ~lana podnosi Uprava zahtjev za povrat akcize, uz koji prila`e dokaz o vra}enim markicama i dokaz o pla}enoj akcizi. 

(3)    Ukoliko su obvezniku iz stava (1) ovog ~lana dospjele obaveze za pla}anje po osnovu drugih poreza, Uprava, nakon poravnanja istih, vr{i povrat razlike. 

^lan 34. 

(1)    Uni{tenje ili ~injenje neupotrebljivim proizvoda za dalje kori{tenje pod nadzorom poreskog organa, u smislu ~lana 17. stav (1) ta~ka 2. Zakona, izvr{it }e se samo u slu~aju ako je uzrok vi{a sila (poplava, po`ar i druge elementarne nepogode). 

(2)    Obveznik akcize na proizvode iz stava (1) ovog ~lana mo`e ostvariti pravo na povrat pla}ene akcize, u roku od 30 dana od dana podno{enja zahtjeva. 

(3)    Uz zahtjev obveznik akcize prila`e dokaz o pla}enoj akcizi i zapisnik komisije Uprava o uni{tenju akciznih proizvoda. 

(4)    Ukoliko su obvezniku iz stava (2) ovog ~lana dospjele obaveze za pla}anje po osnovu drugih poreza, Uprava, nakon poravnanja istih, vr{i povrat razlike. 

(5)    Ako Uprava ne izvr{i povrat akcize u roku iz stava (2) ovog ~lana, obveznik akcize ima pravo na kamatu po stopi propisanoj ~lanom 19. Zakona, po~ev{i od prvog dana nakon isteka roka od 30 dana do dana izdavanja naloga za povrat 

^lan 35. 

(1)    Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja "Slu`benom glasniku BiH", a primjenjivat }e se od 1.1.2005. godine. 

OBRAZAC


Broj 01-1-02-6849-1/04
21. decembra 2004. godine
Sarajevo 


Predsjednik
Upravnog odbora
Jolly Dikson Temeljem ~lanka 14. stavak 3) Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/03 i 52/04) i ~lanka 28. stavak (1) Zakona o tro{arinama u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 62/04), Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje, na sjednici odr`anoj 21. prosinca 2004. godine, donio je 

PRAVILNIK 

O PRIMJENI ZAKONA O TRO[ARINAMA U BOSNI I HERCEGOVINI 

I - OP]E ODREDBE 

^lanak 1. 

(1)    Ovim pravilnikom, suglasno Zakonu o tro{arinama u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Zakon), ure|uje se na~in obra~unavanja, pla}anja i povrata tro{arina, sadr`aj i na~in vo|enja evidencija, sa~injavanje i dostavljanje mjese~nih i godi{njih obra~una. 

(2)    Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se i na cestarinu. 

II - PREDMET OPOREZIVANJA 

^lanak 2. 

Predmet oporezivanja su tro{arine proizvodi proizvedeni u Bosni i Hercegovini i tro{arinski proizvodi uvezeni u Bosnu i Hercegovinu. 

^lanak 3. 

Prodaja ulja za lo`enje (EL i LS) mo`e se obavljati samo iz posebno utvr|enih skladi{ta koja se moraju prijaviti UIO. 

Dr`alac posebnih skladi{ta za prodaju ulja za lo`enje (EL i LS) dostavlja ulje za lo`enje autocisternama na adresu kupca i vodi evidenciju o nabavljenim koli~inama ulja za lo`enje na skladi{tu i o kupcima (ime i prezime, adresa na koje se ulje za lo`enje dostavlja i koli~ina). 

^lanak 4. 

Duhanskim prera|evinama smatraju se cigarete i ostale duhanske prera|evine. 

Ostalim duhanskim prera|evinama smatraju se: 

1.    Cigare i cigarilosi; 

2.    Duhan za lulu i duhan za pu{enje; 

3.    Duhan za {mrkanje, `vakanje i druge duhanske prera|evine. 

Druge duhanske prera|evine su duhanske prera|evine koje su pogodne za pu{enje i prire|ene za prodaju. 

^lanak 5. 

Bezalkoholnim pi}ima u smislu ~lanka 4. stavak 4. to~ka 3. Zakona smatraju se osvje`avaju}a bezalkoholna pi}a od vo}nog soka, soka od vo}ne baze, soka od povr}a, biljnih ekstrakata, `itarica ili sirutke i umjetna osvje`avaju}a bezalkoholna pi}a. 

Bezalkoholnim pi}ima smatraju se sirupi i pra{kovi za pripremu osvje`avaju}ih bezalkoholnih pi}a ~ijim se otapanjem u vodi prema uputi na deklaraciji dobijaju osvje`avaju}a bezalkoholna pi}a. 

Prirodne mineralne, gazirane i negazirane vode i prirodni sokovi od vo}a i povr}a bez dodatka konzervansa, {e}era, CO2 i drugih umjetnih dodataka i vode za pi}e, ne smatraju se bezalkohlnim pi}ima. 

^lanak 6. 

Alkoholnim pi}ima smatraju se pi}a koja sadr`e vi{e od 2% alkohola i stavljaju se u promet u bocama ili drugoj prikladnoj ambala`i. 

^lanak 7. 

Pivom se smatra pjenu{avo osvje`avaju}e pi}e sa odre|enom koli~inom CO2 i alkohola, dobiveno od vode, je~menog slada, kvasca, nesladiranih `itarica i kmelja, koje se stavlja u promet kao pivo. 

Pivom se smatra i bezalkoholno pivo koje sadr`i ispod 0,5% alkohola. 

^lanak 8. 

Kavom se smatra kava i prera|evine od kave sa kofeinom ili bez kofeina, zamjene kave koje sadr`e kavu, ekstrakti, esencije, koncentrati kave i preparati na bazi tih ekstrakata, esencija ili koncentrata na bazi kave. 

Predmet oporezivanja je kava koja se uvozi, proizvodi ili prera|uje u Bosni i Hercegovini. 

III - NA^IN OBRA^UNAVANJA I PLA]ANJA TRO[ARINE 

1.    Porezna temeljnica 

^lanak 9. 

Tro{arina na naftne derivate pla}a se po litri pri temperaturi +15 stupnjeva celzijusa. 

Pri prera~unu naftnih derivata iz kilograma u litre uzima se prosje~na specifi~na te`ina i to: za motorni benzin 98 (0,60) oktana 0,755; za motorni benzin 98 (0,15) oktana 0,772; za motorni benzin 92 (0,15) oktana 0,750; za bezolovni motorni benzin 91 oktana 0,748; za bezolovni motorni benzin 95 oktana 0,722; za dizel gorivo D-1-0,830; za dizel gorivo D-2-0,845; za dizel gorivo D-3-0,870; za ulje za lo`enje EL-0,845; za ulje za lo`enje LS-0,867. 

^lanak 10. 

Ako se uvoze ili proizvode pra{kovi za osvje`avaju}a bezalkoholna pi}a tro{arina se pla}a za koli~inu bezalkoholnog pi}a koje se dobije nakon otapanja pra{ka u vodi prema prilo`enoj uputi. 

^lanak 11. 

Porezna temeljnica tro{arine na alkohol i alkoholna pi}a je litra apsolutnog alkohola sadr`anog u etilnom alkoholu, destilatima i alkoholnim pi}ima koji se izra`ava u volumnim postocima mjereno pri temperaturi od 20 stupnjeva celzijusa. 

Koli~na apsolutnog alkohola u alkoholu i alkoholnim pi}ima utvr|uje se tako da se koli~ina alkohola ili alkoholnog pi}a pomno`i sa procentom alkohola i podijeli sa 100. 

2.    Obra~unavanje tro{arine za proizvode koji su proizvedeni u Bosni i Hercegovini 

^lanak 12. 

(1)    Porezni obveznici koji su tro{arinske proizvode koristili kao repromaterijal za proizvodnju i preradu tro{arinskih proizvoda, imaju pravo na umanjenje obra~unate tro{arine proizvedenih proizvoda, i to za iznos koji je prethodno pla}en na ime tro{arine na proizvode koje su koristili kao repromaterijal. Reprodukcijskim materijalom u smislu stava 1 ovog ~lanka smatraju se proizvodi koji u procesu proizvodnje ulaze u supstancu drugog proizvoda. 

(2)    Obveznici tro{arinskih proizvoda koji tro{arinske proizvode koriste kao repromaterijal u smislu stavka (1) ovog ~lanka vode evidenciju o kupovini i utro{ku tro{arinskih proizvoda i evidenciju o proizvodnji, odnosno stavljanju u promet proizvoda. 

(3)    Pod proizvodnjom iz stavka 1.ovog ~lanka podrazumijeva se i utro{ak materijala koji mijenja svojstva, kvalitet i koli~inu zaliha proizvoda (utro{ak alkohola, koncetrata, bijelog {pirita, sirove kave, pr`ene kave i drugih materijala). 

(4)    Evidencija o kupovini i utro{ku tro{arinskih proizvoda sadr`i podatke o nabavci, kretanju i utro{ku tog materijala po vrsti, koli~ini, vrijednosti i iznosu pla}ene tro{arine. 

Evidencija mora sadr`avati i stvarni utro{ak materijala sadr`anog u proizvodima koji su stavljeni u promet, a najvi{e do standardnog utro{ka uve}anog za iznos dozvoljenog kala, rastura i loma, te iznos tro{arine sadr`ane u utro{enom materijalu za proizvode stavljene u promet. 

^lanak 13. 

(1)    Obveza obra~unavanja tro{arine koja, sukladno odredbama ~lanka 5. stavak (1) to~ka 1. Zakona, nastaje u trenutku izdavanja ra~una o prodaji vr{i se tako {to obveznik tro{arine u ra~unu, pored propisanih podataka i elemenata, unosi i podatke o koli~inama proizvoda, iznose, odnosno stope za obra~unavanje tro{arine i iskazuje iznos obra~unate tro{arine. 

(2)    Obveza obra~unavanja tro{arine koja nastaje u trenutku isporuke proizvoda drugom licu prije izdavanja ra~una vr{i se tako {to obveznik u dokumentu koji mora pratiti proizvode u isporuci i prometu (otpremnica, dostavnica, tovarni list, konosman i drugi dokument koji slu`i kaotemelj za knji`enje) unosi podatke o vrsti, koli~ini, pojedina~noj cijeni proizvoda i iznosu obra~unate tro{arine. 

(3)    U slu~aju kada proizvo|a~ isporu~i proizvode u osobni prodajni objekat, proizvode prati otpremnica ili dostavnica. 

^lanak 14. 

(1)    Dokumenti iz ~lanka 13. ovog pravilnika moraju da sadr`e: 

1.    podatke o prodavcu (pun naziv, sjedi{te i identifikacijski broj i broj PDV obveznika), 

2.    podatke o kupcu (pun naziv, sjedi{te i identifikacijski broj i broj PDV obveznika), 

3.    podatke o proizvodima-robi (naziv proizvoda, koli~ina, jedinica mjere, cijena, vrijednost), 

4.    podatke o prevoznom sredstvu kojim se roba prevozi (vrsta i tip vozila, registarska oznaka), 

5.    podatke o licu koje je izdalo proizvode (ime i prezime, ime jednog roditelja, JMBG), 

6.    podatke o licu koje vr{i prevoz (ime i prezime, ime jednog roditelja, JMBG ili putne isprave ako se radi o stranom dr`avljanu), 

7.    podatke o licu koje je preuzelo proizvode (ime i prezime, ime jednog roditelja, JMBG), 

8.    mjesto preuzimanja robe, te 

9.    mjesto isporuke robe. 

(2)    Obvezni elemenat ra~una je naznaka da je tro{arina obra~unata i iznos obra~unate tro{arine. 

(3)    U slu~aju kada se ra~un izdaje prije isporuke proizvoda obvezni elementi ra~una su: 

1.    podaci o prodavcu (naziv, sjedi{te, identifikacijski broj i broj PDV), 

2.    podaci o kupcu (naziv, sjedi{te, identifikacijski broj i broj PDV), 

3.    podaci o proizvodima (naziv proizvoda, koli~ina, jedinica mjere, vrijednost, odnosno cijena proizvoda), te 

4.    naznaka da je obra~unata tro{arina i iznos obra~unate tro{arine. 

2.    Obra~unavanje tro{arine na proizvode koji se uvoze 

^lanak 15. 

(1)    Obveza obra~unavanja tro{arine pri uvozu koja, sukladno odredbama ~lanka 5. stavak (1) to~ka 2. Zakona, nastaje u trenutku carinjenja i isporuke tro{arinskih proizvoda u slobodne carinske zone i specijalizirana skladi{ta vr{i se tako {to carinski obveznik pri uvoznom carinjenju prezentira nadle`nom carinskom organu sve podatke o vrsti, koli~ini i vrijednosti robe, a carinski organ, nakon utvr|ivanja carinske temeljnice i obra~una carine i drugih uvoznih da`bina, utvr|uje temeljnicu i vr{i obra~un tro{arine, suglasno ~lanku 7. stavak (1) to~ka 1. Zakona. 

(2)    Carinski organ je obvezan u odgovaraju}em carinskom dokumentu po kojem je izvr{eno uvozno carinjenje i carinjenje tro{arinskih proizvoda za isporuku u slobodne carinske zone i specijalizirana skladi{ta jasno iskazati vrstu, koli~inu i vrijednost proizvoda i visinu obra~unate tro{arine, na na~in koji omogu}ava naknadnu kontrolu tog obra~una od strane kontrolnih organa. 

(3)    Tro{arina se obra~unava na na~in ure|en stavkom (1) i (2) ovog ~lanka Zakona, bez obzira da li se radi o uvozu proizvoda za krajnju potro{nju ili druge namjene. 

3.    Posebni slu~ajevi obra~unavanja tro{arine 

^lanak 16. 

(1)    Tro{arina se obra~unava sukladno odredbama ovog pravilnika i prilikom: 

1.    davanja proizvoda bez naknade (poklon, ustupanje i sli~no), ili u zamjenu za drugi proizvod ili uslugu, 

2.    iskazivanja manjka proizvoda koji se ne mo`e pravdati vi{om silom ili na drugi dopu{ten na~in. Vi{om silom smatraju se elementarne nepogode (poplava, po`ar, potres i drugo), ratna razaranja i provalne kra|e, a na temelju zapisnika nadle`nog organa, 

3.    iskazivanja rashoda (kala, rastura, kvara i loma) iznad koli~ine ure|ene u stavku 3. ovog ~lanka, kod proizvo|a~atro{arinskih proizvoda, 

4.    kori{tenjem proizvoda sopstvene proizvodnje. 

(2)    Zakonom utvr|en momenat nastanka tro{arinske obveze u slu~ajevima iz stavka (1) ovog ~lanka predstavlja momenat kada se ta obveza i obra~unava. 

Visina dopu{tenog rashoda po temelju tehnolo{kog, skladi{nog i prometnog kala, rastura, kvara i loma u smislu stavka 1. to~ka 3. ovog ~lanka iznosi: 

1. 

Alkoholna pi}a, uklju~uju}i pivo i vino 

 0,50 

2. 

Bezalkoholna pi}a 

 0,50 

3. 

Duhanske prera|evine osim cigareta 

 0,50 

 

Cigarete 

 0 

4. 

Pivo - gubitak od hladne sladovine do oto~enog piva u ambala`u 

 8 

5. 

Naftni derivati: 

   
 

petrolej 

 0,15 

 

dizel gorivo 

 0,325 

 

ulje za lo`enje EL i LS 

 0,325 

 

motorni benzini 

 0,425 

6. 

Kava svih vrsta 

   
 

u pakiranju 

 0,80 

 

u pr`enju 

 20 

4.    Obra~unavanje tro{arine na duhanske prera|evine i alkoholna pi}a 

^lanak 17. 

(1)    Obra~unavanje tro{arine na duhanske prera|evine vr{i se tako {to obveznik tro{arine sa~injava kalkulaciju maloprodajnih cijena, u kojoj iskazuje iznos obra~unate tro{arine na temeljnicu iz ~lanka 7, a po stopi iz ~lanka 14. Zakona. 

(2)    Porezna obveza za proizvode iz stavka (1) ovog ~lanka nastaje podno{enjem zahtjeva za tiskanje poreznih markica. 

^lanak 18. 

(1)    Obra~unavanje tro{arine za alkoholna pi}a vr{i se tako {to obveznik tro{arine sa~injava dokument, u kojem iskazuje podatke o vrsti, jedinici mjere i koli~ini alkoholnih pi}a u pakiranju ve}em ili manjem od jednog litra, procentu apsolutnog alkohola sadr`anog u alkoholnom pi}u, iznosu tro{arine po jedinici mjere alkoholnih pi}a i ukupno obra~unatom iznosu tro{arine po dokumentu. 

(2)    Obveza obra~unavanja i porezna obveza za proizvode iz stavka (1) ovog ~lanka nastaje preuzimanjem kontrolnih markica. Prilikom preuzimanja kontrolnih markica obveznik tro{arine du`an je dostaviti dokument iz stavka 1. ovog ~lanka Upravi. 

5.    Slu~ajevi u kojima se ne obra~unava tro{arina 

^lanak 19. 

(1)    Tro{arina se ne obra~unava: 

1.    na proizvode koji se izvoze, 

2.    na proizvode koji se pod poreznim nadzorom uni{tavaju ili ~ine neupotrebljivim za kori{tenje. 

(2)    Odredbe stavka (1) to~ka 1.ovog ~lanka ne odnose se na prodaju tro{arinskih prozvoda u specijaliziranim skladi{tima i slobodnim carinskim zonama. 

(3)    U slu~aju izvoza proizvoda, na dokumentu iz ~lanka 14. ovog pravilnika izri~ito se navodi da je svrha otpremanja izvoz. 

^lanak 20. 

(1)    Pla}anje tro{arine na proizvode iz ~lanka 4. Zakona vr{i se na na~in i u rokovima propisanim ~lankom 18. Zakona. 

(2)    Za alkoholna pi}a i vino, osim uvoznih, obveza pla}anja obra~unate tro{arine nastaje u momentu izdavanja ra~una o prodaji, odnosno u trenutku isporuke proizvoda drugom licu ako je isporuka obavljena prije izdavanja ra~una. 

IV - POREZNE EVIDENCIJE 

^lanak 21. 

(1)    Obveznik tro{arine du`an je prijaviti Upravi po~etak obavljanja djelatnosti. 

(2)    Prije po~etka obavljanja djelatnosti obveznik tro{arine je du`an prijaviti mjesto obavljanja djelatnosti. Pod mjestom obavljanja djelatnosti smatraju se prostorije i postrojenja za proizvodnju, obradu, uskladi{tenje, zrenje, punjenje i pakiranje tro{arinskih proizvoda, skladi{te sastojaka namijenjenih za proizvodnju i obradu, radionice za odr`avanje pogona i upravu, prostorije i povr{ine za manipulaciju i promet, kao i druge s njima povezane povr{ine i ure|aje ako se koriste u svrhu proizvodnje tro{arinskih proizvoda. 

^lanak 22. 

(1)    Obveznik tro{arine du`an je izvr{iti mjese~ni i godi{nji obra~un tro{arine i isti dostaviti nadle`nom poreznom organu gdje se vodi kao porezni obveznik, u rokovima propisanim ~lankom 20. Zakona, a na propisanim obrascima koji su sastavni dio ovog pravilnika. 

(2)    Obrasci iz stavka (1) ovog ~lanka sadr`e podatke o obra~unatoj i pla}enoj tro{arini i razlici za uplatu - povrat za taj period, po vrstama proizvoda. 

^lanak 23. 

(1)    Obveznik tro{arine - proizvo|a~ i uvoznik tro{arinskih proizvoda iz ~lanka 4. stavak (2) to~ka 1, 3, 4 i 5. Zakona (derivati nafte, bezalkoholna pi}a, alkohol i alkoholna pi}a, pivo i vino) du`an je da vodi dnevne evidencije, suglasno ~lanku 21. Zakona, u kojima je du`an da osigura sljede}e podatke : 

1.    o koli~ini primarne sirovine za proizvodnju navedenih proizvoda, 

2.    o zalihama, koli~inama proizvedenih, odnosno nabavljenih i uvezenih proizvoda, 

3.    o koli~inama prodatih ili na drugi na~in otu|enih ili iskori{tenih za vlastite potrebe, 

4.    o obra~unatoj tro{arini, te 

5.    o upla}enoj tro{arini. 

(2)    Za alkohol i alkoholna pi}a, podaci se iskazuju u litrima apsolutnog alkohola. 

(3)    U okviru podataka o prodatim ili na drugi na~in otu|enim, te iskori{tenim koli~inama proizvoda za osobne potrebe iz stavka (1) ovog ~lanka, obveznici tro{arine moraju osigurati sljede}e: 

1.    podatke o isporu~enim, odnosno upotrijebljenim neoporezivim koli~inama, kako slijedi: 

2.    Za alkohol i alkoholna pi}a, podaci se iskazuju u litrima apsolutnog alkohola. 

^lanak 24. 

(1)    Obveznik tro{arine - proizvo|a~ i uvoznik tro{arinskih proizvoda iz ~lanka 4. stavak (2) to~ka 2.Zakona (duhanskih prera|evina) du`an je da vodi dnevne evidencije, suglasno ~lanku 21. Zakona, u kojima je du`an da osigura sljede}e podatke : 

1.    o koli~ini primarne sirovine za proizvodnju navedenih proizvoda, 

2.    o zalihama, koli~inama proizvedenih, odnosno nabavljenih i uvezenih proizvoda, 

3.    o koli~inama prodatih ili na drugi na~in otu|enih ili iskori{tenih zaosobne potrebe, 

4.    o obra~unatoj tro{arini, te 

5.    o upla}enoj tro{arini. 

^lanak 25. 

(1)    Obveznik tro{arine - uvoznik tro{arinskih proizvoda iz ~lanka 4. stavak (2) to~ka 6. Zakona (sirove, pr`ene i mljevene kave, te ekstrakta kave) du`an je da vodi dnevne evidencije, suglasno ~lanku 21. Zakona, u kojima je du`an da osigura sljede}e podatke : 

^lanak 26. 

(1)    Obveznik tro{arine koji vr{i promet tro{arinskih proizvoda u knjigovodstvenoj i vanknjigovodstvenoj evidenciji iskazuje podatke o temeljnicama i stopama na temelju kojih se obra~unava i pla}a tro{arina. 

(2)    Ako obveznik tro{arine analiti~ko evidentiranje temeljnice tro{arine, na koju se primjenjuju razli~iti iznosi tro{arine u apsolutnom iznosu po mjernoj jedinici ili po proporcionalnoj stopi, osigurava vanknjigovodstvenom evidencijom, ta evidencija mora da bude usugla{ena sa knjigovodstvenom evidencijom. 

^lanak 27. 

(1)    Porezni obveznik-kupac koji nabavlja reprodukcioni materijal sa pla}enom tro{arinom osigurava u knjigovodstvu, odnosno vanknjigovodstvenoj evidenciji podatke o nabavci, kretanju i utro{ku tog materijala po vrsti, koli~ini, vrijednosti i iznosu pla}ene tro{arine iz fakture, prijemnice, dostavnice, tovarnog lista ili drugog dokumenta o izvr{enoj nabavci. 

^lanak 28. 

(1)    Ukoliko u toku godine do|e do pove}anja,smanjenja ili ukidanja tro{arine, kao i u slu~ajevima promjene na~ina obra~una i uplate tro{arine, obveznici tro{arine du`ni su izvr{iti popis proizvoda na zalihama, utvrditi nove prodajne cijene sa pove}anom, smanjenom ili ukinutom tro{arinom. 

^lanak 29. 

(1)    Porezni obveznici te pravna lica i poduzetnici koji se bave prometom duhanskih prera|evina iz ~lanka 29. stavak 2. i ~lanka 30. stavak 1. Zakona du`ni su da obra~unatu (ukalkulisanu) tro{arinu uplate u roku od 7 dana od dana izvr{enog popisa i dokaz o uplati dostave nadle`noj poreznoj upravi. 

(2)    Porezni obveznici te pravna lica i poduzetnici koji se bave prometom petroleja du`ni su na dan po~etka primjene ovog zakona obaviti popis zaliha petroleja i isti dostaviti nadle`noj poreznoj upravi. Obra~unatu (ukalkulisanu) razliku tro{arine du`ni su uplatiti u roku od 7 dana od dana izvr{enog popisa i dokaz o uplati dostaviti nadle`noj poreznoj upravi. 

(3)    Porezni obveznici te pravna lica i poduzetnici koji se bave prometom tro{arinskih proizvoda iz ~lanka 4. Zakona, za koje se ovim Zakonom prvi put propisuje oporezivanje tro{arinom du`ni su na dan po~etka primjene ovog zakona obaviti popis zaliha tih tro{arinskih proizvoda i zapisnik dostaviti nadle`noj poreznoj upravi. Obra~unatu (ukalkulisanu) tro{arinu obveznici su du`ni uplatiti u rokovima propisanim ~lankom 18. Zakona. Ostala lica - u~esnici u prometu ovih tro{arinskih proizvoda du`na su obra~unatu (ukalkulisanu) tro{arinu uplatiti u roku od 7 dana od dana izvr{enog popisa i dokaz o uplati dostaviti nadle`noj poreznoj upravi. 

^lanak 30. 

(1)    Sukladno odredbama ~lanka 22. Zakona, porezni obveznik kona~no obra~unava tro{arinu za proteklu godinu na temelju podataka o koli~ini i vrijednosti prodatih proizvoda sa stanjem na dan 31.prosinac godine za koju se vr{i obra~un.. 

(2)    Kona~an obra~un iz stavka (1) ovog ~lanka obveznik podnosi poreznom organu kod koga se vodi kao porezni obveznik, na obrascu iz ~lanka 11. ovog pravilnika. 

V - POVRAT PLA]ENE TRO[ARINE 

^lanak 31. 

(1)    Obveznik tro{arine iz ~lanka 26. stavak (1) Zakona, ima pravo na povrat upla}enog iznosa tro{arine u roku od 30 dana od dana podno{enje zahtjeva. 

(2)    Ukoliko su obvezniku iz stavka (1) ovog ~lanka dospjele obveze za pla}anje po temelju drugih poreza, Uprava nakon poravnanja istih, vr{i povrat razlike. 

(3)    Uprava vr{i povrat tro{arine samo za iznose nastale i obra~unate nakon stupanja na snagu Zakona. 

(4)    Ako Uprava ne izvr{i povrat tro{arine u roku iz stavka (1) ovog ~lanka, obveznik tro{arine ima pravo na kamatu po stopi propisanoj ~lankom 19. Zakona, po~ev{i od prvog dana nakon isteka roka od 30 dana do dana izdavanja naloga za povrat 

^lanak 32. 

(1)    Obveznik tro{arine iz ~lanka 26. stavak (3) Zakona ima pravo na povrat upla}enog iznosa tro{arine u roku od 6 mjeseci od dana podno{enje zahtjeva. 

(2)    Obveznik tro{arine mo`e ostvariti pravo na povrat upla}enog iznosa tro{arine, samo ukoliko tu tro{arinu nije obra~unao i naplatio od drugog lica. 

(3)    Ukoliko su obvezniku iz stavka (2) ovog ~lanka dospjele obveze za pla}anje po temelju drugih poreza, Uprava, nakon poravnanja istih, vr{i povrat razlike. 

(4)    Ako Uprava ne izvr{i povrat tro{arine u roku iz stavka (1) ovog ~lanka, obveznik tro{arine ima pravo na kamatu po stopi propisanoj ~lankom 19. Zakona, po~ev{i od prvog dana nakon isteka roka od 6 mjeseci do dana izdavanja naloga za povrat. 

^lanak 33. 

(1)    Obveznik tro{arine iz ~lanka 5. stavak 3. i 4. Zakona ima pravo na povrat tro{arine za vra}ene neiskori{tene porezme markice, u roku od 6 mjeseci od dana preuzimanja istih. 

(2)    Obveznik iz stavka (1) ovog ~lanka podnosi Uprava zahtjev za povrat tro{arine, uz koji prila`e dokaz o vra}enim markicama i dokaz o pla}enoj tro{arini. 

(3)    Ukoliko su obvezniku iz stavka (1) ovog ~lanka dospjele obveze za pla}anje po temelju drugih poreza, Uprava, nakon poravnanja istih, vr{i povrat razlike. 

^lanak 34. 

(1)    Uni{tenje ili ~injenje neupotrebljivim proizvoda za dalje kori{tenje pod nadzorom poreznog organa, u smislu ~lanka 17. stavak (1) to~ka 2. Zakona, izvr{it }e se samo u slu~aju ako je uzrok vi{a sila (poplava, po`ar i druge elementarne nepogode). 

(2)    Obveznik tro{arine na proizvode iz stavka (1) ovog ~lanka mo`e ostvariti pravo na povrat pla}ene tro{arine, u roku od 30 dana od dana podno{enja zahtjeva. 

(3)    Uz zahtjev obveznik tro{arine prila`e dokaz o pla}enoj tro{arini i zapisnik komisije Uprava o uni{tenju tro{arinskih proizvoda. 

(4)    Ukoliko su obvezniku iz stavka (2) ovog ~lanka dospjele obveze za pla}anje po temelju drugih poreza, Uprava, nakon poravnanja istih, vr{i povrat razlike. 

(5)    Ako Uprava ne izvr{i povrat tro{arine u roku iz stavka (2) ovog ~lanka, obveznik tro{arine ima pravo na kamatu po stopi propisanoj ~lankom 19. Zakona, po~ev{i od prvog dana nakon isteka roka od 30 dana do dana izdavanja naloga za povrat 

^lanak 35. 

(1)    Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", a primjenjivat }e se od 1.1.2005. godine. 

OBRAZAC

Broj 01-1-02-6849-1/04
21. prosinca 2004. godine
Sarajevo 

Predsjednik
Upravnog odbora
Jolly Dikson S A D R @ A J 


 

VISOKI PREDSTAVNIK
ZA BOSNU I HERCEGOVINU
 

487 

Odluka kojom se produ`ava mandat gospodina Davida Upchera na funkciji savjetnika Kancelarije disciplinskog tu`ioca (srpski jezik) 

7093 

Odluka kojom se produ`ava mandat gospodina Davida Upchera na funkciji savjetnika Ureda disciplinskog tu`ioca (bosanski jezik) 

7094 

Odluka kojom se produ`ava mandat gospodina Davida Upchera na funkciji savjetnika Ureda disciplinskog tu`itelja (hrvatski jezik) 

7094 

488 

Odluka kojom se progla{ava Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivi~nom postupku Bosne i Hercegovine (srpski jezik) 

7095 

Odluka kojom se progla{ava Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivi~nom postupku Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 

7096 

Odluka kojom se progla{ava Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 

7096 

489 

Odluka kojom se produ`ava mandat supervizora za obavje{tajno-bezbjednosnu reformu (srpski jezik) 

7097 

Odluka kojom se produ`ava mandat supervizora za obavje{tajno-sigurnosnu reformu (bosanski jezik) 

7098 

Odluka kojom se produ`ava mandat supervizora za obavje{tajno-sigurnosnu reformu (hrvatski jezik) 

7098 

490 

Odluka o imenovawu me|unarodnog registrara u Kancelariji registrara Odsjeka I za ratne zlo~ine i Odsjeka II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivi~nog i apelacionog odjeqewa Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjeqewa za ratne zlo~ine i Posebnog odjeqewa za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine (srpski jezik) 

7099 

Odluka o imenovanju me|unarodnog registrara u Uredu registrara Odsjeka I za ratne zlo~ine i Odsjeka II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivi~nog i apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zlo~ine i Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 

7100 

Odluka o imenovanju me|unarodnog registrara u Uredu registrara Odsjeka I za ratne zlo~ine i Odsjeka II za organizirani kriminal, gospodarstveni kriminal i korupciju Kaznenog i prizivnog odjela Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zlo~ine i Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarstveni kriminal i korupciju Tu`iteljstva Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 

7101 

491 

Odluka o dono{ewu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim slu`benicima Bosne i Hercegovine (srpski jezik) 

7103 

Odluka o dono{enju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim slu`benicima Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 

7104 

Odluka o dono{enju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim slu`benicima Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 

7105 

492 

Odluka o dono{ewu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu (srpski jezik) 

7105 

Odluka o dono{enju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu (bosanski jezik) 

7106 

Odluka o dono{enju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu (hrvatski jezik) 

7107 

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVAWE BiH 

493 

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga (srpski jezik) 

7107 

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga (bosanski jezik) 

7128 

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga (hrvatski jezik) 

7148 

494 

Pravilnik o primjeni Zakona o ODLUKA  u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) 

7168 

Pravilnik o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) 

7174 

Pravilnik o primjeni Zakona o tro{arinama u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) 

7180