Godina VIII
Utorak, 2. novembra/studenoga 2004. godine
 

Broj/Broj
49 

Godina VIII
Utorak, 2. novembra 2004. godine
 


ISSN 1512-7486 -    bosanski jezik
ISSN 1512-7494 -    hrvatski jezik
ISSN 1512-7508 -    srpski jezik

 

PARLAMENTARNA SKUP[TINA
BOSNE I HERCEGOVINE 

395 

Na osnovu ~lana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na sjednici Doma naroda, odr`anoj 27. septembra 2004. godine i na sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 23. septembra 2004. godine, usvojila je 

ZAKON 

O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE 

POGLAVLJE I.
OP]E ODREDBE 

ODJELJAK I.
OSNOVNI PRINCIPI I DEFINICIJE 

^lan 1.
(Svrha i predmet zakona) 

(1)    Ovim zakonom uspostavlja se sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, prava, du`nosti i odgovornosti u~esnika u postupcima nabavke i postupak kontrole javnih nabavki radi osiguranja: 

a)    najefikasnijeg na~ina kori{tenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke; 

b)    izvr{enja nabavke i dodjeljivanja ugovora o javnoj nabavci, koji vr{e ugovorni organi u skladu s postupcima utvr|enim ovim zakonom i 

c)    da, pri tome, ugovorni organi preduzmu sve potrebne mjere kako bi se osigurala pravi~na i aktivna konkurencija me|u potencijalnim dobavlja~ima, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.  

(2)    Javna nabavka odnosi se na nabavku roba, usluga i radova, a provode je "ugovorni organi" iz ~lana 3. ovog zakona u skladu s Pravilima utvr|enim u ovom zakonu i u prate}im podzakonskim aktima usvojenim u skladu s odredbama ~lana 53. ovog zakona. 

^lan 2.
(Definicije) 

(1)    "Hitni postupak" podrazumijeva poseban oblik hitnog ograni~enog postupka koji mo`e biti primijenjen kada po{tivanje propisanih rokova nije mogu}e zbog hitnosti, prijetnje ugro`avanja okoli{a ili vi{e sile. 

(2)    "Kandidat" podrazumijeva dobavlja~a koji je podnio zahtjev za poziv da u~estvuje u ograni~enom ili pregovara~kom postupku. 

(3)    "Konkurs za izradu idejnog rje{enja" podrazumijeva postupak koji ugovornom organu omogu}ava da osigura, uglavnom u oblastima prostornog ure|enja, urbanizma, arhitekture i gra|evinarstva ili obrade podataka, plan ili rje{enje koje izabira Konkursna komisija u postupku konkurentskog nadmetanja sa ili bez dodjele nagrada. 

(4)    "Elektronska sredstva" podrazumijevaju telegraf, faks ili drugu telekomunikacijsku opremu namijenjenu za prijenos podataka. 

(5)    "Okvirni sporazum" podrazumijeva sporazum ograni~enog trajanja izme|u ugovornog organa i dobavlja~a, a njegova je svrha utvr|ivanje okvira za ugovore koji }e se dodjeljivati u tom periodu, naro~ito u pogledu predmeta ugovora, a kada je to primjereno, i u pogledu predvi|enih vrijednosti, obima ili koli~ine, kao i cijene. 

(6)    "Subvencionirani ugovor" podrazumijeva dodjeljivanje ugovora o javnim nabavkama roba, usluga i radova koje ugovorni organi direktno ili indirektno subvencioniraju. 

(7)    "Pregovara~ki postupak" podrazumijeva postupak u kojem ugovorni organ pregovara o uslovima ugovora s jednim ili vi{e pozvanih dobavlja~a. Ovaj postupak mo`e se provoditi sa ili bez prethodnog objavljivanja obavje{tenja o nabavci, isklju~ivo prema uslovima utvr|enim u ovom zakonu. 

(8)    "Otvoreni postupak" podrazumijeva postupak u kojem svaki zainteresirani dobavlja~ mo`e dostaviti ponudu. 

(9)    "Pretkvalifikacija" podrazumijeva postupak u kojem ugovorni organ, na osnovu selekcionih kriterija definiranih u tenderskoj dokumentaciji, vr{i izbor kvalificiranih kandidata, koji }e se pozvati da dostave ponude u ograni~enom ili pregovara~kom postupku. 

(10) "Ugovor o javnoj nabavci usluga" podrazumijeva ugovor u pisanoj formi koji se zaklju~uje radi ostvarivanja finansijske koristi a odnosi se na osiguranje usluga koje nisu izuzete od ovog zakona. Ovaj ugovor nije ugovor o nabavci roba ili radova definiranih u stavu (10), odnosno (11) ovoga ~lana. Usluge koje su izuzete od ovog zakona navedene su u Aneksu II., dio C, koji je sastavni dio ovog zakona. Ugovor o javnoj nabavci mo`e biti:  

a)    Ugovor o javnoj nabavci, ~iji su predmet i robe i usluge, ugovor je o javnoj nabavci usluga, ukoliko vrijednost odnosnih usluga prelazi vrijednost roba obuhva}enih tim ugovorom. 

b)    Ugovor o javnoj nabavci, ~iji su predmet usluge, ugovor je o javnoj nabavci usluga. On uklju~uje i radove u smislu Aneksa I. ovog zakona koji su sporedni u odnosu na osnovni predmet ugovora. 

(11) "Ugovor o javnoj nabavci roba" podrazumijeva ugovor u pisanoj formi koji se zaklju~uje radi ostvarivanja finansijske koristi i odnosi se na kupovinu, leasing, zakup ili najamnu kupovinu, sa ili bez opcije otkupa roba (sirovina, proizvoda, opreme i drugih predmeta bilo kojeg oblika i veli~ine), uklju~uju}i neophodnu pripremu mjesta izvo|enja radova i usluga ugradnje. 

(12) "Ugovor o javnoj nabavci radova" podrazumijeva ugovor u pisanoj formi koji se zaklju~uje radi ostvarivanja finansijske koristi, a za predmet ima ili izvo|enje ili i izvo|enje i projektiranje radova koji se odnose na neku od djelatnosti utvr|enih u Aneksu I., koji je sastavni dio ovog zakona, ili realizaciju, bez obzira na sredstva, posla koji odgovara uslovima utvr|enim od strane ugovornog organa. Pojam "radova" podrazumijeva rezultat gradnje ili gra|evinskih radova uzet u cjelini, a koji je sam po sebi dovoljan za ispunjenje neke ekonomske ili tehni~ke funkcije. 

(13) "Zahtjev" podrazumijeva pisani dokument kojim dobavlja~ podnosi zahtjev za poziv za u~e{}e u ograni~enom ili pregovara~kom postupku. 

(14) "Ograni~eni postupak" podrazumijeva postupak u kojem bilo koji dobavlja~ koji `eli postati kandidat mo`e zahtijevati u~e{}e i u kojem samo oni kvalificirani kandidati koje pozove ugovorni organ mogu dostaviti ponude. 

(15) Pojmovi "dobavlja~", "pru`alac usluga" i "izvo|a~ radova" podrazumijevaju svakog privrednog subjekta, koji mo`e biti fizi~ko ili pravno lice ili grupa takvih lica koja na tr`i{tu nudi robe, usluge ili radove. Ukoliko nije druga~ije nazna~eno, pojam "dobavlja~" podrazumijevat }e "dobavlja~", "pru`alac usluga" ili "izvo|a~ radova". 

(16) "Ponuda" podrazumijeva dokument koji podnosi dobavlja~ i kojim nudi snabdijevanje proizvodima, pru`anje usluga ili izvo|enje radova pod uslovima koji su odre|eni od strane ugovornog organa. 

(17) "Tenderska dokumentacija" podrazumijeva dokumen- taciju kojom se opisuje predmet nabavke, uslovi ugovora i postupak izbora najpovoljnije ponude, a objavljuje je ili dobavlja~ima predstavlja ugovorni organ. Ova dokumentacija uklju~uje obavje{tenje o nabavci, poziv na dostavu ponuda, tehni~ke specifikacije, nacrt ugovora i druge relevantne dokumente i obja{njenja. 

(18) "Ponu|a~" podrazumijeva dobavlja~a koji je dostavio ponudu. 

(19) "Alternativna ponuda" podrazumijeva ponudu u kojoj se nude druga~ije karakteristike predmeta ugovora u odnosu na one koje su navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

(20) "Pisani" ili "u pisanoj formi" podrazumijeva svaki izraz koji se sastoji od rije~i ili brojeva koji se mogu pro~itati, umno`iti i naknadno saop}iti, a tako|er i informacije koje se prenose i arhiviraju uz pomo} elektronskih sredstava, naravno pod uslovom da je sadr`aja osiguran i da se potpis mo`e identificirati. 

ODJELJAK II.
PRIMJENA ZAKONA 

^lan 3.
(Ugovorni organi) 

(1)    Pod ugovornim organom podrazumijeva se: 

a)    svaki organ uprave na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta, Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, odnosno na kantonalnom, gradskom ili op}inskom nivou (u daljem tekstu: organi na dr`avnom ili lokalnom nivou uprave); 

b)    svaki javni subjekt i/ili privredno dru{tvo, tj. organ, kako je to definirano u stavu (2) ovog ~lana; 

c)    svako javno dru{tvo / preduze}e koje obavlja neku od djelatnosti definiranih u stavu (3) ovog ~lana i nad kojim ugovorni organ mo`e vr{iti dominantan uticaj po osnovu vlasni{tva nad tim dru{tvom / preduze}em, finansijskog u~e{}a u tom dru{tvu / preduze}u ili po osnovu Pravila o upravljanju tim dru{tvom / preduze}em. 

(2)    Javni subjekt, tj. organ, u skladu sa stavom (1) ta~ka b) ovog ~lana, podrazumijeva svaki subjekt: 

a)    osnovan u posebnu svrhu zadovoljavanja potreba od op}eg interesa, a nema industrijski ili komercijalni karakter, 

b)    koji ima svojstvo pravnog lica i 

c)    koji ve}inskim dijelom finansiraju organi na dr`avnom ili lokalnom nivou uprave ili drugi javni subjekti definirani u ovom stavu; ili u kome nadzor nad upravljanjem vr{e organi ili subjekti definirani u ovom stavu; ili koji ima upravni, upravlja~ki ili nadzorni odbor u kojem su vi{e od polovine ~lanova imenovali organi na dr`avnom ili lokalnom nivou uprave ili drugi javni subjekti definirani u ovom stavu. 

(3)    Djelatnosti koje obavljaju javna dru{tva / preduze}a iz stava (1) ta~ka c) ovog ~lana sastoje se od: 

a)    osiguranja ili rada fiksnih mre`a s ciljem pru`anja javnih usluga u vezi s proizvodnjom, transportom ili distribucijom: 

1)    vode, 

2)    elektri~ne energije ili 

3)    plina ili toplotne energije; 

    ili snabdijevanja takvih mre`a vodom, elektri~nom energijom, plinom ili toplotnom energijom; 

b)    eksploatacije geografske lokacije sa svrhom: 

1)    istra`ivanja ili crpljenja nafte, plina, uglja ili drugih ~vrstih goriva, ili 

2)    smje{taja zra~ne, morske ili rije~ne luke ili drugih terminala za prijevoznike u zra~nom, morskom ili rije~nom saobra}aju; 

c)    rada mre`a koje pru`aju usluge javnog prijevoza putem `eljeznice, metroa, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili `i~are; 

d)    osiguranja ili rada javnih telekomunikacionih sistema ili pru`anje jedne ili vi{e javnih telekomunikacionih usluga. 

(4)    U slu~aju da neku od djelatnosti definiranih u stavu (3) ovog ~lana osigurava i jedno ili vi{e preduze}a koja nisu obuhva}ena definicijom iz stava (1) ta~ka c) ovog ~lana, Vije}e za konkurenciju }e, na tra`enje direktora Agencije za javne nabavke a po osnovu zahtjeva odnosnog ugovornog organa, ocijeniti / izjaviti da li je tr`i{te za datu djelatnost (relevantno tr`i{te) konkurentno. U slu~aju da je to relevantno tr`i{te progla{eno konkurentnim, direktor Agencije za javne nabavke predlo`it }e izmjenu i dopunu ovog zakona, kojim se, u odnosu na konkretnu djelatnost, od obaveze po{tivanja ovog zakona osloba|aju svi definirani ugovorni organi. 

(5)    Agencija za javne nabavke priprema liste kategorija ugovornih organa. Ako se ugovorni organ definiran u st. (1) do (3) ovog ~lana ne na|e na listi koju utvrdi Agencija za javne nabavke, on }e, bez obzira na to, biti obuhva}en ovim zakonom. 

^lan 4.
(Ugovori koji su predmet ovog zakona) 

(1)    Ugovorni organi dodijelit }e ugovore o javnoj nabavci radova, roba i usluga u skladu s odredbama ovog zakona i njegovim podzakonskim aktima.  

(2)    Ovaj zakon tako|er se primjenjuje na dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci radova, roba i usluga koje ugovorni organi direktno ili indirektno subvencioniraju. Ugovorni organ koji daje takve subvencije du`an je osigurati po{tivanje odredbi ovog zakona u slu~ajevima kada subvencionirani ugovor dodjeljuje neko drugo fizi~ko ili pravno lice, odnosno du`an je i sam po{tivati odredbe ovog zakona u slu~ajevima kada dodjeljuje subvencionirani ugovor za ili u ime tih fizi~kih ili pravnih lica. 

(3)    Okvirni sporazum koji se provodi u skladu s odredbama ~lana 32. ovog zakona se, u smislu ovog zakona, smatra ugovorom zaklju~enim u skladu s ovim zakonom. 

^lan 5.
(Ugovori na koje se ne primjenjuju odredbe ovog zakona) 

(1)    Sljede}i ugovori mogu biti izuzeti od primjene odredbi ovog zakona:  

(a)    ugovori koji se odnose na dr`avne tajne, kao {to je definirano relevantnim zakonima, drugim propisima i upravnim odredbama va`e}im u Bosni i Hercegovini; 

(b)    ugovori ~ije izvr{enje mora biti popra}eno posebnim mjerama sigurnosti, u skladu s relevantnim zakonima, drugim propisima i upravnim odredbama va`e}im u Bosni i Hercegovini; 

(c)    ugovori koji se dodjeljuju u skladu sa sporazumom prema kojem se primjenjuje posebna procedura me|unarodnih, kreditnih ili donatorskih subjekata; 

(d)    ugovori iz oblasti odbrane koji se odnose na proizvodnju ili trgovinu oru`jem, vojnom opremom i namjenskim materijalom; 

(e)    kupovina ili iznajmljivanje, bilo kojim finansijskim sredstvima, zemlji{ta, postoje}ih objekata ili druge nepokretne imovine ili prava koja iz njih proisti~u. 

(2)    Koncesioni ugovori dodjeljuju se u skladu sa zakonima o koncesijama u Bosni i Hercegovini. 

ODJELJAK III.
ZAJEDNI^KE ODREDBE 

^lan 6.
(Vrijednosni razredi) 

(1)    Vrijednost ugovora o javnoj nabavci procjenjuje ugovorni organ na po~etku postupka nabavke u skladu s odredbama od stava (5) do stava (8) ovog ~lana. Ta vrijednost odredit }e koje }e se poglavlje ovog zakona primjenjivati na postupak dodjele ugovora, u skladu s odredbama iz stava (2) i stava (3) ovog ~lana. 

(2)    Primarni, tj. doma}i vrijednosni razredi: 

a)    Kada je vrijednost ugovora jednaka ili ve}a od 30.000,00 KM u slu~aju roba i usluga, ili 60.000,00 KM u slu~aju radova, ugovorni organ primjenjivat }e Pravila utvr|ena u Poglavlju II. ovog zakona. 

b)    Kada je vrijednost ugovora ni`a od 30.000,00 KM u slu~aju roba i usluga, ili 60.000,00 KM u slu~aju radova, ugovorni organ primjenjivat }e Pravila utvr|ena u Poglavlju III. ovog zakona. 

(3)    Me|unarodni vrijednosni razredi: 

    Kada je vrijednost ugovora u slu~aju roba i usluga jednaka ili ve}a od 500.000,00 KM za dr`avne organe ili 700.000,00 KM za lokalne organe ili javne subjekte definirane u ~lanu 3. stav (2) ovog zakona, ili u slu~aju kada je vrijednost radova jednaka ili ve}a od 2.000.000,00 KM, postupak }e, osim u slu~aju usluga nabrojanih u Aneksu II., dio B ovog zakona, biti otvoren za me|unarodnu konkurenciju. Ugovorni organ postupat }e u skladu s Pravilima utvr|enim u Poglavlju II. ovog zakona, uz primjenu sljede}ih odredbi: 

a)    objavljivanje obavje{tenja o nabavci iz ~lana 20. ovog zakona dopunjava se objavljivanjem sa`etka obavje{tenja o nabavci na engleskom jeziku; 

b)    obavje{tenje o nabavci }e tako|er biti objavljeno u skladu sa stavom (4) ~lana 20. ovog zakona; 

c)    rokovi navedeni u ~lanu 21. stav (5) i stav (6) ta~ka a) i b) ovog zakona se u svakom pojedinom slu~aju produ`avaju za 12 dana; 

d)    dva roka navedena u ~lanu 21. stav (6) ta~ka c) ovog zakona produ`avaju se i iznose 12, odnosno 10 dana. 

(4)    Vrijednosni razredi navedeni u ovom ~lanu va`it }e do momenta njihove izmjene na na~in utvr|en u podzakonskim aktima. 

(5)    Vrijednost ugovora o javnoj nabavci je procijenjena ukupna vrijednost, bez uklju~enog iznosa pripadaju}ih indirektnih poreza, koju pla}a ugovorni organ za predmet ugovora. 

(6)    Osnov za izra~unavanje vrijednosti okvirnog sporazuma je procijenjena maksimalna vrijednost, bez uklju~enog iznosa pripadaju}ih indirektnih poreza, svih ugovora predvi|enih u datom periodu. 

(7)    Procjene iz st. (5) i (6) ovog ~lana moraju biti va`e}e u vrijeme objavljivanja obavje{tenja o nabavci ili, u slu~ajevima kada se takvo obavje{tenje ne zahtijeva, u momentu u kojem ugovorni organ zapo~inje postupak dodjele ugovora. 

(8)    Ugovornim organima nije dozvoljeno dijeljenje predmeta ugovora s namjerom izbjegavanja primjene nabavnih postupaka utvr|enih ovim zakonom. Ugovor se mo`e dijeliti samo ako su svi dijelovi tako podijeljenog ugovora predmet istog postupka o javnoj nabavci, koji je, u skladu s odredbama ovog zakona, odabran za taj cjelokupni ugovor. 

^lan 7.
(Komisija za nabavke)  

(1)    Za provo|enje postupaka javne nabavke, u skladu s Poglavljem II. ovog zakona, ugovorni organ obavezan je imenovati Komisiju za nabavke. 

(2)    Za provo|enje postupaka javne nabavke, u skladu s Poglavljem III. ovog zakona, ugovorni organ mo`e imenovati Komisiju za nabavke. 

(3)    Uspostavljanje i rad Komisije za nabavke regulirat }e se podzakonskim aktima. 

^lan 8.
(Upotreba jezika) 

    Svi dokumenti navedeni u ovom zakonu koje, u vezi s postupcima dodjeljivanja ugovora propisanim ovim zakonom, ispostavljaju ugovorni organi ili koje podnose ugovornim organima sa~injavaju se na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini, u skladu s odredbama ~lana 6. stav (3) ta~ka a) ovog zakona. Pored toga, tenderska dokumentacija mo`e se pripremiti i na engleskom ili bilo kom drugom odgovaraju}em jeziku, s tim da se pri tome mora sa~uvati cjelovitost sadr`aja informacija iz tenderske dokumentacije. Sa`etak objave obavje{tenja o javnoj nabavci uvijek se mo`e pripremiti na engleskom ili bilo kom drugom odgovaraju}em jeziku za me|unarodno objavljivanje - kao {to je navedeno u ~lanu 20. st. (4) i (5) ovog zakona. 

^lan 9.
(Povjerljivost) 

Uva`avaju}i va`e}e propise o slobodnom pristupu informacijama u Bosni i Hercegovini: 

a)    Povjerljive informacije sadr`ane u bilo kojoj tenderskoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehni~ke informacije ili poslovne tajne ili znanja (know-how) u~esnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvani~no uklju~eno u postupak nabavke. 

b)    Nakon javnog otvaranja tendera, nijedna informacija vezana za ispitivanje, poja{njenje ili ocjenu tendera i razmatranje ugovornog organa ili Komisije za nabavke ne smije se otkrivati nijednom u~esniku tendera ili tre}em licu prije nego {to se odluka o dodjeli ugovora ne saop}i pobjedniku tendera.  

POGLAVLJE II.
POSTUPCI DODJELE UGOVORA U KATEGORIJI DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA 

ODJELJAK I.
IZBOR POSTUPKA ZA DODJELU UGOVORA 

^lan 10.
(Vrste postupaka za dodjelu ugovora) 

Ugovori o javnoj nabavci roba, usluga ili izvr{enju radova dodjeljuju se putem jednog od sljede}ih postupaka i prema uslovima navedenim u ~lanu 11. ovog zakona: 

a)    otvoreni postupak; 

b)    ograni~eni postupak s pretkvalifikacijom; 

c)    pregovara~ki postupak s objavljivanjem obavje{tenja o nabavci; 

d)    pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci; 

e)    konkurs za izradu idejnog rje{enja. 

^lan 11.
(Uslovi za primjenu postupaka dodjele ugovora) 

(1)    Ugovorni organ dodjeljuje ugovor na osnovu otvorenog postupka, osim u slu~aju da su ispunjeni uslovi iz st. (2) i (5). 

(2)    U slu~aju obimnih ili slo`enih nabavki, koje iziskuju provo|enje postupka pretkvalifikacije, mo`e se koristiti ograni~eni postupak. Ugovor o pru`anju konsultativnih usluga bit }e dodijeljen po procedurama ograni~enog postupka.  

(3)    Ugovorni organi mogu izuzetno ugovore dodjeljivati putem pregovara~kog postupka, nakon objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci, na na~in kako je to ni`e opisano. Isklju~ena je mogu}nost primjene ovog postupka na ugovore koji na bilo koji na~in uklju~uju ili kojima prethodi konkurs za izradu idejnog rje{enja. 

    Slu~ajevi dodjele ugovora nakon objavljivanja obavje{tenja o nabavci: 

a)    u slu~aju kada su u otvorenom ili ograni~enom postupku dostavljene samo ponude koje ne ispunjavaju postavljene uslove i kada je ugovorni organ ponovio postupak s odgovaraju}im izmjenama uslova i pri tome osigurao da ugovorni uslovi u skorije vrijeme provedenog postupka nisu zna~ajno promijenjeni;  

b)    u izuzetnim, posebnim slu~ajevima ugovora o izvo|enju radova ili pru`anju usluga, kada priroda radova ili usluga ili rizici koji se odnose na prethodno navedeno ne dozvoljavaju prethodno utvr|ivanje ukupnih cijena; 

c)    kada se odnosi na ugovore o javnim nabavkama radova - za radove koji se izvode isklju~ivo s ciljem istra`ivanja, testiranja ili razvoja, a ne s ciljem ostvarenja zarade ili nadoknade tro{kova istra`ivanja i razvoja.  

(4)    Ugovorni organi izuzetno mogu ugovore dodjeljivati putem pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci, u ni`e navedenim slu~ajevima. Isklju~ena je mogu}nost primjene ovog postupka na ugovore koji na bilo koji na~in uklju~uju ili kojima prethodi konkurs za izradu idejnog rje{enja. 

        Slu~ajevi dodjele ugovora bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci: 

a)    kod ugovora o javnim nabavkama radova, roba ili usluga: 

1)    u slu~aju kada nijedna ponuda ili nijedna odgovaraju}a ponuda nije dostavljena u otvorenom ili ograni~enom postupku i kada je ugovorni organ ponovio postupak s odgovaraju}im izmjenama uslova i pri tome osigurao da ugovorni uslovi u skorije vrijeme provedenog postupka nisu zna~ajno promijenjeni i da su svi ponu|a~i koji zadovoljavaju minimum kvalifikacionih zahtjeva pozvani na pregovaranje; 

2)    kada nijedan zahtjev za u~e{}e u ograni~enom postupku nije dostavljen ili nijedan kvalificirani kandidat nije zatra`io u~e{}e u ograni~enom postupku i kada je ugovorni organ ponovio postupak s odgovaraju}im izmjenama uslova i pri tome osigurao da ugovorni uslovi u skorije vrijeme provedenog postupka nisu zna~ajno promijenjeni; 

3)    kada zbog su{tinskih, tehni~ki dokazivih ili umjetni~kih razloga, ili zbog razloga koji se odnose na za{titu ekskluzivnih prava, samo odre|eni dobavlja~i mogu izvr{iti nabavku, pru`iti usluge ili izvr{iti radove i kada ne postoji druga mogu}nost izbora; 

4)    kada se izuzetno, zbog dokazivih razloga krajnje hitnosti, prouzrokovane doga|ajima nepredvidivim za dati ugovorni organ, ne mogu ispo{tovati ovim zakonom utvr|eni minimalni rokovi za ubrzani ograni~eni postupak. Okolnosti kojima se opravdava izuzetna hitnost postupka ne smiju se ni u kom slu~aju mo}i dovesti u vezu s ugovornim organom. 

b)    kod ugovora o javnim nabavkama roba: 

1)    kada su proizvodi u pitanju proizvedeni isklju~ivo za svrhe istra`ivanja, eksperimentiranja, prou~avanja ili razvoja; ova odredba ne odnosi se na koli~insku (serijsku) proizvodnju s ciljem ostvarenja zarade ili nadoknade tro{kova istra`ivanja i razvoja; 

2)    za dodatne isporuke koje vr{i prvobitni dobavlja~, a koje su namijenjene ili kao djelimi~na zamjena redovnih isporuka ili ugradnji, ili kao pro{irenje postoje}ih isporuka ili ugradnji, kada su prethodni ugovori jo{ uvijek na snazi, kada nema su{tinskih izmjena u cijenama i drugim uslovima i kada bi promjena dobavlja~a obavezala ugovorni organ na nabavku materijala razli~itih tehni~kih karakteristika, {to bi rezultiralo pojavom nekompatibilnosti ili disproporcionalnih tehni~kih pote{ko}a u radu i odr`avanju; trajanje takvih ugovora kao i trajanje obnovljenih ugovora, kao op}e pravilo, ne mo`e biti du`e od jedne godine ra~unaju}i od dana dodjele inicijalnog ugovora; 

3)    za robe nu|ene i kupljene na berzovnom tr`i{tu; 

4)    za nabavku robe pod izuzetno povoljnim uslovima, ili od dobavlja~a koji je u postupku likvidacije svojih poslovnih aktivnosti, ili od potra`iva~a ili vr{ioca ste~aja, ili u aran`manu s povjeriocima, ili u sli~nom postupku; 

c)    u slu~aju ugovora o javnim nabavkama usluga, kada odnosni ugovor slijedi nakon konkursa za izradu idejnog rje{enja, provedenog u skladu s odredbama ~l. 43. i 44. ovog zakona, a ugovor se dodjeljuje pobjedniku, odnosno jednom od pobjednika konkursa; u posljednjem slu~aju svi pobjednici konkursa pozivaju se na u~e{}e u pregovorima; 

d)    u slu~aju ugovora o javnim nabavkama usluga i radova: 

1)    za dodatne usluge ili radove koji nisu uklju~eni u prvobitno razmatrani projekat ili u prvobitno zaklju~eni ugovor ali koji, usljed nepredvi|enih okolnosti, postanu neophodni za izvr{enje ili izvo|enje u njima opisanih usluga, odnosno radova, i kada se takve dodatne usluge ili radovi ne mogu tehni~ki ili ekonomski odvojiti od glavnog ugovora bez ve}ih nepogodnosti za ugovorni organ. Me|utim, takvi ugovori jedino se mogu zaklju~iti s dobavlja~em kome je dodijeljen glavni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za dodatne usluge ili radove ne mo`e pre}i 50% od vrijednosti glavnog ugovora; 

2)    za nove usluge ili radove koji predstavljaju ponavljanje sli~nih usluga ili radova povjerenih dobavlja~u kojem je isti ugovorni organ dodijelio raniji ugovor, uz uslov da su takve usluge ili radovi u skladu sa osnovnim projektom za koji je bio dodijeljen prvi ugovor u skladu s otvorenim ili ograni~enim postupkom. Na mogu}nost vo|enja postupka ukazat }e se ve} pri raspisivanju tendera za prvi projekat, a ukupne procijenjene tro{kove kasnijih usluga ili radova ugovorni organ uzet }e u razmatranje prilikom procjenjivanja vrijednosti ugovora. Ovaj postupak mo`e se primjenjivati samo tokom tri godine nakon zaklju~ivanja prvobitnog ugovora. 

(5)    Konkurs za izradu idejnog rje{enja mo`e biti otvoren kada ugovorni organi dodijele ugovore u skladu s ~lanom 2. stavom (2) i ~l. 43. i 44. ovog zakona.  

^lan 12.
(Prestanak postupka dodjele ugovora) 

(1)    Kada je postupak dodjele ugovora pokrenut putem objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci, on mo`e biti okon~an samo u sljede}im slu~ajevima: 

a)    nakon zaklju~enja ugovora ili okvirnog sporazuma; 

b)    nakon otkazivanja postupka o dodjeli ugovora iz jednog od sljede}ih razloga: 

1)    nijedna ponuda nije dostavljena u odre|enom krajnjem roku; 

2)    nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva; 

3)    cijene svih prihvatljivih ponuda su zna~ajno ve}e od bud`eta ugovornog organa; 

4)    broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od tri i ne osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor; 

5)    broj kvalificiranih kandidata je manji od tri i ne osigurava stvarnu konkurenciju za planirani ugovor; 

c)    postupak dodjele ugovora otkazan je zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora. 

(2)    Kada je postupak dodjele ugovora otkazan bez dodjele ugovora ili zaklju~ivanja okvirnog sporazuma, potrebno je objaviti obavje{tenje o otkazivanju, koje sadr`i informacije u skladu s podzakonskim aktima. 

ODJELJAK II.
ZAJEDNI^KE ODREDBE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI I SPECIFIKACIJAMA  

^lan 13.
(Neophodne informacije) 

(1)    Ugovorni organ priprema tendersku dokumentaciju u skladu s odredbama ovog zakona i podzakonskim aktima. U tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ dat }e potpune informacije o uslovima ugovora i postupcima dodjele ugovora, koji su ponu|a~ima dovoljni za pripremu svojih ponuda na stvarno konkurentskoj osnovi. 

(2)    Obavje{tenja o nabavci pripremljena u skladu s ~lanom 19. ovog zakona ~ine sastavni dio tenderske dokumentacije. 

(3)    Tenderska dokumentacija sadr`avat }e jasne i odgovaraju}e informacije za odabrani postupak dodjele ugovora. Tenderska dokumentacija, u najsa`etijem obliku, sadr`ava sljede}e informacije, a prema detaljnijoj razradi koja }e biti utvr|ena podzakonskim aktima: 

a)    ugovorni organ; 

b)    odabrani postupak dodjele ugovora i podatak o tome da li se predvi|a zaklju~ivanje okvirnog sporazuma; 

c)    opis datih proizvoda, usluga ili radova; iznos, obim ili koli~ina; 

d)    koli~inske specifikacije, tehni~ke specifikacije, opis posla / zadatka; 

e)    mjesto izvr{enja / obavljanja radova ili isporuke; 

f)    navo|enje mogu}nosti za podno{enje ponuda po lotovima; 

g)    rokovi za izvr{enje / isporuku predmeta ugovora ili trajanje ugovora; 

h)    navo|enje mogu}nosti za podno{enje alternativnih ponuda (varijanti); 

i)    kriteriji izbora koji ustanovljuju minimalne uslove za kvalifikaciju kandidata ili ponu|a~a i informacije za vr{enje takve procjene; 

j)    kriteriji za dodjelu ugovora utvr|eni kao "ekonomski najpovoljnija ponuda" ili "isklju~ivo najni`a cijena"; 

k)    uslovi predlo`enog ugovora; 

l)    period va`enja ponuda; 

m)    garancija za ponudu (za ozbiljnost ponude); garancija za dobro izvr{enje posla i svako drugo tra`eno osiguranje za privremena pla}anja; 

n)    mjesto, datum i vrijeme za prijem zahtjeva za u~e{}e; 

o)    mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda; 

p)    mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda; 

q)    valuta u kojoj se izra`avaju cijene; 

r)    informacija o kalkulaciji cijene; 

s)    zahtjev u pogledu upotrebe jezika. 

(4)    Tenderska dokumentacija bit }e pripremljena u skladu s modelima i/ili standardnom tenderskom dokumentacijom, a pripremit }e je Agencija za javne nabavke. 

(5)    Prilikom pripreme tenderske dokumentacije, ugovorni organ po{tivat }e principe jednakog tretmana i nediskriminacije dobavlja~a. Ugovorni organ ne smije koristiti savjete bilo kojeg lica koje mo`e imati bilo kakav direktni ili indirektni interes za ishod postupka dodjele ugovora ukoliko je vjerovatno da to mo`e uticati na stvarnu konkurenciju za odnosni ugovor. 

(6)    Ugovorni organ mo`e napraviti izmjene i dopune tenderske dokumentacije pod uslovom da se one u~ine dostupnim zainteresiranim dobavlja~ima istog dana, a najkasnije pet dana prije roka utvr|enog za prijem zahtjeva ili ponuda. U slu~aju da takve izmjene podrazumijevaju bilo kakvu su{tinsku promjenu predmeta ugovora, rok za prijem zahtjeva ili ponuda }e se shodno tome produ`iti i to najmanje za sedam dana. 

^lan 14.
(Tehni~ke specifikacije) 

(1)    Tehni~ke specifikacije bit }e nediskriminatorne prema dobavlja~ima i osiguravat }e pravi~nu i aktivnu konkurenciju. 

(2)    Uva`avaju}i postoje}e obavezuju}e tehni~ke propise koji su definirani u zakonima o standardizaciji u Bosni i Hercegovini, tehni~ke specifikacije pozivat }e se na: 

a)    1)    bh. standarde koji su u skladu s evropskim standardima, tehni~ka odobrenja ili zajedni~ke tehni~ke specifikacije koje se koriste u Evropskoj uniji; ili 

2)    me|unarodnoprihva}ene standarde, tehni~ke propise ili norme; ili 

3)    druge bh. standarde ili druge reference tehni~ke prirode, uz napomenu da su prihvatljivi i proizvodi, usluge i radovi koji su u skladu s drugim standardima ili tehni~kim referencama odobrenim od me|unarodnopriznatih institucija za standardizaciju u drugim dr`avama, a koji su barem su{tinski ekvivalentni navedenim referencama. 

b)    ugovorni organ nema pravo odbiti ponudu na osnovu toga {to ponu|eni proizvodi, usluge ili radovi ne ispunjavaju postavljene zahtjeve u pogledu standarda nazna~enih u tehni~koj specifikaciji ukoliko ponu|a~ u svojoj ponudi mo`e dokazati da rje{enja koja nudi zadovoljavaju na su{tinski ekvivalentan na~in zahtjeve postavljene u tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije; 

c)    ili, kada ne postoje primjenjivi standardi, tehni~ki propisi ili norme do `eljenih funkcionalnih karakteristika ili zahtjeva za izvr{enje posla, koji tako|er obuhvataju i one koji se odnose na za{titu zdravlja i sigurnosti gra|ana, kao i one koji se odnose na za{titu okoli{a; ove karakteristike ili zahtjevi moraju biti precizni i jasni kako bi se dobavlja~ima omogu}ilo da izrade svoje ponude, a ugovornom organu da dobije robe, usluge ili radove koji }e ispuniti postavljene objektivne zahtjeve. 

(3)    Svaka nedosljednost u tehni~kim propisima u Bosni i Hercegovini zbog eventualnih razlika u relevantnim entitetskim legislativama ne}e ni pod kojim uslovima biti razlog za odbijanje bilo koje ponude koja osigurava najmanje su{tinsku ekvivalentnost ponu|enih proizvoda, usluga ili radova s referencama koje je zahtijevao ugovorni organ. 

(4)    Ugovorni organ odbit }e sve ponude kojima se nude robe, usluge ili radovi koji su{tinski ne ispunjavaju tehni~ke specifikacije sadr`ane u tenderskoj dokumentaciji. 

(5)    Pozivanje na robe odre|ene izrade ili izvora snabdijevanja, ili na odre|eni proces, ili na robne marke, patente, tipove ili odre|eno porijeklo, ili proizvodnju, radi favoriziranja ili eliminacije odre|enih dobavlja~a, proizvoda ili metoda je zabranjeno, osim kada je ugovorni organ u nemogu}nosti da kori{tenjem objektivnih tehni~kih specifikacija navede opis predmeta ugovora koji je dovoljno precizan i u potpunosti razumljiv. U takvom slu~aju ugovorni organ obavezan je navesti da }e prihvatiti proizvode, usluge ili metode koji su ekvivalentni u pogledu njihovih osobina dodavanjem izraza "ili ekvivalent". 

^lan 15.
(Period va`enja ponude) 

(1)    Period va`enja ponude odre|uje ugovorni organ. Period va`enja ne mo`e biti kra}i od navedenog u tenderskoj dokumentaciji i ni u kom slu~aju ne}e biti kra}i od 30 dana. Ukoliko se u ponudi ne navede period njenog va`enja, smatrat }e se da ponuda va`i za period nazna~en u tenderskoj dokumentaciji.  

(2)    Tokom perioda va`enja ponude, ugovorni organ mo`e od dobavlja~a, u pisanoj formi, zahtijevati da produ`e period va`enja do odre|enog roka. Svaki dobavlja~ ima pravo odbiti takav zahtjev bez gubljenja prava u vezi sa osiguranjem ponude. 

(3)    Dobavlja~ koji pristane produ`iti period va`enja ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ produ`ava period va`enja ponude i osigurava produ`enu garanciju za ponudu (za ozbiljnost ponude). Ponuda se ne mo`e mijenjati. Ukoliko dobavlja~ ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u pogledu produ`enja perioda va`enja ponude ili ne produ`i rok va`enja ponude ili ne osigura produ`enu garanciju za ponudu (za ozbiljnost ponude), smatrat }e se da je dobavlja~ odbio zahtjev ugovornog organa. 

^lan 16.
(Osiguranje ponude. Osiguranje izvr{enja ugovora) 

(1)    Ugovorni organ mo`e zahtijevati da se efektivnost ponuda garantira putem odgovaraju}ih garancija za ponudu (za ozbiljnost ponude). Garancije za ponudu (za ozbiljnost ponude) ne}e iznositi vi{e od 1 do 2% od ponu|enih cijena. 

(2)    Ugovorni organ mo`e zahtijevati da se izvr{enje ugovora garantira putem odgovaraju}ih garancija za izvr{enje. Garancije za izvr{enje ne}e iznositi vi{e od 10% od vrijednosti ugovora. 

(3)    Ugovorni organ ne mo`e odbaciti garancije za ponudu (za ozbiljnost ponude) ili za izvr{enje ugovora na osnovu toga {to garanciju nije izdao privredni subjekt Bosne i Hercegovine, pod uslovom da garancija za ponudu (za ozbiljnost ponude), garancije za izvr{enje ugovora i institucija koja je izdala garanciju ispunjavaju uslove postavljene u tenderskoj dokumentaciji. 

^lan 17.
(Alternativne ponude) 

(1)    Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji navodi da li odobrava alternativne ponude. Alternativne ponude mogu se dozvoliti samo onda kada je kriterij za dodjelu ugovora ekonomski najpovoljnija ponuda. U razmatranje se uzimaju jedino alternativne ponude koje zadovoljavaju minimalne uslove koje je postavio ugovorni organ. 

(2)    Pored minimalnih zahtjeva koje su alternativne ponude obavezne ispunjavati, ugovorni organ }e u tenderskoj dokumentaciji navesti i sve ostale zahtjeve za njihovo podno{enje. 

(3)    U postupcima dodjele ugovora o javnoj nabavci roba ili usluga, ugovorni organ koji je odobrio podno{enje alternativnih ponuda ne mo`e odbiti alternativnu ponudu samo na osnovu ~injenice da bi ona vodila ka promjeni karaktera ugovora - od ugovora o javnoj nabavci usluga u ugovor o javnoj nabavci roba ili obrnuto. 

^lan 18.
(Davanje tenderske dokumentacije) 

(1)    Ugovorni organ mo`e, kako je primjereno, dobavlja~ima dati tendersku dokumentaciju: 

a)    na zahtjev dobavlja~a; 

b)    zajedno s pozivom na dostavu ponuda; 

c)    objavljivanjem na web-stranici javnih nabavki u skladu s podzakonskim aktima ili kori{tenjem drugih elektronskih sredstava. 

(2)    Ugovorni organ }e dobavlja~ima otpremiti tendersku dokumentaciju u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. Ako na osnovu ~lana 21. stava (6) ta~ke c) ovog zakona ugovorni organ skrati rokove odre|ene za prijem zahtjeva za u~e{}e i za prijem ponuda, rok za otpremu tenderske dokumentacije bit }e smanjen na dva dana. 

(3)    Prilikom davanja tenderske dokumentacije, ugovorni organ }e se u odnosu na dobavlja~e pridr`avati principa jednakosti i nediskriminacije. Ugovorni organ ne smije dati tendersku dokumentaciju nijednom dobavlja~u prije objavljivanja obavje{tenja o nabavci. 

(4)    Ugovorni organ mo`e za sve dobavlja~e odrediti jednaku nov~anu naknadu koja se pla}a za tendersku dokumentaciju. Nov~ana naknada }e pokrivati / uklju~ivati samo stvarne tro{kove kopiranja i dostavljanja dokumentacije dobavlja~ima. Zainteresirani dobavlja~i imat }e pravo na uvid u tendersku dokumentaciju prije nabavke.  

ODJELJAK III.
TRANSPARENTNOST I JAVNOST 

^lan 19.
(Obavje{tenje o nabavci) 

(1)    Ugovorni organ objavit }e obavje{tenje o javnoj nabavci o razmatranom ugovoru, osim u slu~ajevima u kojima se ugovor dodjeljuje u pregovara~kom postupku bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci. Obavje{tenje o javnoj nabavci }e svim zainteresiranim dobavlja~ima pru`iti dovoljno informacija koje }e im omogu}iti da ocijene da li `ele dostaviti ponudu za razmatrani ugovor. 

(2)    Obavje{tenje o javnoj nabavci sadr`avat }e kratku informaciju u skladu s relevantnim bitnim informacijama iz tenderske dokumentacije spomenute u ~lanu 13. ovog zakona i sastojat }e se od maksimalno 650 rije~i. 

(3)    Obavje{tenje o nabavci }e, u pogledu informacija koje sadr`i i forme u kojoj se sastavlja, biti u skladu s odredbama podzakonskih akata. 

^lan 20.
(Objavljivanje obavje{tenja) 

(1)    Sva obavje{tenja o javnoj nabavci, obavje{tenja o dodjeli ugovora i obavje{tenja o poni{tenju ugovorni organ objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH". Obavje{tenja objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" objavljuju se i na web-stranici javnih nabavki dostupnoj putem Interneta. 

(2)    Formu i obrazac obavje{tenja koja se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH" odredit }e Agencija za javne nabavke u saradnji s Redakcijom "Slu`benog glasnika BiH". 

(3)    Obavje{tenja o nabavci, obavje{tenja o dodjeli ugovora i obavje{tenja o poni{tenju procedure ugovorni organi mogu objaviti i u drugim publikacijama ili na web-stranicama koje nisu navedene u stavu (1) ovog ~lana. Takva obavje{tenja ne smiju se objavljivati u drugim publikacijama niti na drugim web-stranicama prije datuma njihovog objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", a ne smiju sadr`avati ni dodatne ili bilo koje druge informacije osim onih objavljenih u "Slu`benom glasniku BiH". 

(4)    U slu~aju ugovora ~ija vrijednost prelazi vrijednost me|unarodnih vrijednosnih razreda iz stava (3) ~lana 6. ovog zakona, obavje{tenje o nabavci obavezno se treba objaviti ili u novinama s me|unarodnim opticajem ili na web-stranici javnih nabavki sigurno dostupnoj u inozemstvu, u skladu s odredbama podzakonskih akata. 

(5)    Me|unarodno objavljivanje odre|eno u stavu (4) ovog ~lana mo`e se koristiti i u slu~aju ugovora ~ija vrijednost ne prelazi iznos me|unarodnih vrijednosnih razreda. 

^lan 21.
(Minimalni rokovi za podno{enje zahtjeva i ponuda) 

(1)    Ugovorni organ utvr|uje mjesto, datum i sat za podno{enje zahtjeva za u~e{}e u ograni~enom ili pregovara~kom postupku, i/ili za podno{enje ponuda.  

(2)    U slu~aju prijema zahtjeva ili ponude nakon odre|enog datuma i sata, oni se dobavlja~u vra}aju neotvoreni. 

(3)    Minimalni rokovi za prijem zahtjeva ili ponuda ra~unaju se od dana objavljivanja obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH" ili od datuma otpreme poziva za dostavljanje ponuda pretkvalificiranim kandidatima. 

(4)    Minimalni rokovi za prijem zahtjeva ili ponuda koje je odredio ugovorni organ ne mogu biti kra}i od rokova definiranih u ovom ~lanu i dovoljno su dugi kako bi zainteresiranim stranama dali dovoljno vremena za sastavljanje i podno{enje ponuda. Prilikom odre|ivanja ovih rokova, ugovorni organ uzima u obzir kompleksnost uslova ugovora i vrijeme potrebno za sastavljanje zahtjeva i ponuda. 

(5)    U slu~aju otvorenog postupka, minimalni rok za prijem ponuda ne mo`e biti kra}i od 28 dana od datuma objave obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH". 

(6)    U slu~aju ograni~enog ubrzanog ili pregovara~kog postupka: 

a)    krajnji rok odre|en za prijem zahtjeva za u~e{}e ne mo`e biti kra}i od 18 dana od datuma objave obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH"; 

b)    krajnji rok odre|en za prijem ponuda u slu~aju ograni~enog postupka ne mo`e biti kra}i od 28 dana od datuma otpreme poziva za dostavljanje ponuda pretkvalificiranim kandidatima; 

c)    u slu~ajevima kada su ispunjeni uslovi za primjenu ubrzanog ograni~enog postupka, ugovorni organ ima pravo utvrditi rok za prijem zahtjeva koji nije kra}i od osam dana i rok za prijem ponuda koji nije kra}i od pet dana.  

(7)    Ako iz bilo kojeg razloga tenderska dokumentacija ili neki njeni dijelovi nisu dostavljeni u odre|enom roku, a 

    blagovremeno su zatra`eni, ili ako se nakon osiguranja tenderske dokumentacije poka`e da se ponude mogu pripremiti samo nakon posjete mjestu izvo|enja ili nakon pregleda na licu mjesta dokumenata koji podr`avaju tendersku dokumentacijiu, rokovi za prijem ponuda produ`avaju se za period od najmanje sedam dana, kako bi se omogu}ilo da svi dobavlja~i budu upoznati sa svim informacijama koje su neophodne za sastavljanje ponude. 

(8)    Zainteresirani dobavlja~i mogu u pisanoj formi od ugovornog organa tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije blagovremeno i najkasnije deset dana prije isteka roka za podno{enje zahtjeva i ponuda. Ugovorni organ odgovorit }e u pisanoj formi, pridr`avaju}i se principa stvarne konkurencije u postupku dodjele, a odgovor }e biti otpremljen svim kandidatima ili ponu|a~ima najkasnije pet dana prije isteka roka za podno{enje zahtjeva ili ponude. Ako odgovor ugovornog organa dovede do izmjena tenderske dokumentacije, ugovorni organ }e, u skladu sa stavom (5), ~lana 13. ovog zakona, produ`iti rok za podno{enje zahtjeva ili ponude najmanje za period od sedam dana. 

(9)    Zahtjeve ili ponude mogu podnositi pojedina~ni dobavlja~i kao i grupe dobavlja~a, kako je to utvr|eno u stavu (14), ~lana 2. ovog zakona. Od takvih grupa ne}e se tra`iti da osnuju novo pravno lice kako bi dostavile zahtjeve ili ponudu, ali }e one preuzeti solidarnu odgovornost za svoje obaveze. 

(10)    Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji navodi da se zahtjevi ili ponuda obavezno podnose u pisanoj formi i da ih treba potpisati lice koje je ovlastio dobavlja~. Ugovorni organ tako|er zahtijeva da se ponude dostavljaju u jednoj zatvorenoj koverti s potpisom i pe~atom, osim u slu~aju ponuda za konsultantske usluge koje se dostavljaju u dvije koverte u skladu s odredbama podzakonskih akata. Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerirane. Garantni dokumenti, spomenuti u ~lanu 16. ovog zakona, mogu biti neuvezani i bez numeriranih stranica. 

(11)    Na zahtjev dobavlja~a, ugovorni organ osigurava potvrdu o prijemu ponude uz navo|enje datuma i vremena prijema. 

ODJELJAK IV.
KVALIFIKACIJA, SELEKCIJA I DISKVALIFIKACIJA 

^lan 22.
(Provjeravanje kvalifikacija dobavlja~a) 

(1)    U skladu s minimumom zahtijevanih kvalifikacionih uslova koje kandidati i ponu|a~i treba da ispunjavaju, a koji su utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ ocjenjuje i provjerava da li je kandidat ili ponu|a~ kompetentan, pouzdan i sposoban da izvr{i ugovor. 

(2)    U skladu sa stavom (1) ovog ~lana, ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji navodi kriterije za selekciju i time uspostavlja minimum zahtjeva za kvalifikaciju kandidata ili ponu|a~a u pogledu njihove li~ne situacije u skladu s ~lanom 23. ovog zakona, njihovu podobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu s ~lanom 24. ovog zakona, njihovo ekonomsko i finansijsko stanje u skladu s ~lanom 25. ovog zakona, te njihove tehni~ke i/ili profesionalne sposobnosti u skladu s ~lanom 26. ovog zakona. Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji od kandidata i ponu|a~a tra`i obaveznu dostavu informacija i dokumenata koji dokazuju da njihove kvalifikacije odgovaraju onima koje zahtijeva ugovorni organ u skladu s ~l. 23. do 26. ovog zakona. 

(3)    Minimum kvalifikacionih uslova koje je ugovorni organ odredio za kandidate i ponu|a~e i broj dokumenata koji su potrebni za njihovo dokazivanje obavezno treba da budu srazmjerni predmetu ugovora i uskla|eni s njim. Oni ne smiju imati ograni~avaju}i efekat na konkurenciju i moraju biti razumni, jasni i precizni. Ugovorni organ }e od dobavlja~a zahtijevati samo one informacije koje su neophodne da bi se utvrdilo da li dobavlja~ zadovoljava kvalifikacione uslove koje je postavio ugovorni organ. Ovi uslovi ne smiju onemogu}avati ostvarivanje prava dobavlja~a na za{titu intelektualne svojine i poslovnih tajni. 

(4)    Ugovornom organu nije dozvoljeno odbiti zahtjev za u~e{}e ili ponudu isklju~ivo na osnovu toga {to su podneseni ili od pravnog od fizi~kog lica.  

(5)    Samo onim kandidatima ili ponu|a~ima ~ije kvalifikacije zadovoljavaju selekcione kriterije uspostavljene u tenderskoj dokumentaciji bit }e dozvoljeno da nastave postupak javne nabavke. 

^lan 23.
(Ograni~enja za u~e{}e dobavlja~a u postupku javne nabavke) 

(1)    Ugovorni organ }e, u tenderskoj dokumentaciji, predvidjeti da zahtjev za u~e{}e u ograni~enom postupku ili ponuda moraju biti odbijeni u slu~aju da je kandidat, odnosno ponu|a~: 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man s povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran; 

b)    predmet postupaka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma / aran`mana s povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran; 

c)    osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude; 

d)    progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude; 

e)    nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran; 

f)    nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran; 

g)    propustio da dostavi ili dostavio pogre{ne informacije na tra`enje prema ~l. 23. do 26. ovog zakona. 

(2)    U slu~ajevima kada ugovorni organ od kandidata ili ponu|a~a zahtijeva da pru`i dokaze da se nijedan slu~aj iz stava (1), ta~. a), b), c), e) ili f) ovog ~lana ne odnosi na njih, ugovorni organ du`an je da kao zadovoljavaju}e prihvati sljede}e dokaze: 

a)    u slu~ajevima iz stava (1), ta~.e a), b) ili c) ovog ~lana, osiguranje izvoda iz sudskog registra ili ekvivalentnog dokumenta koji je izdao nadle`ni sudski ili upravni organ u Bosni i Hercegovini, ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje to lice dolazi, a koji pokazuje da su postavljeni zahtjevi ispunjeni; takvi dokumenti ne mogu biti stariji od tri mjeseca; 

b)    u slu~ajevima iz stava (1), ta~. e) ili f) ovog ~lana, uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca a izdao ga je nadle`ni organ u Bosni i Hercegovini ili nadle`ni organ odnosne dr`ave. 

(3)    Agencija za javne nabavke sastavit }e listu organa u Bosni i Hercegovini koji su nadle`ni za izdavanje dokumenata iz stava (2) ovog ~lana. 

^lan 24.
(Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti) 

    Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji mo`e od kandidata, odnosno ponu|a~a zahtijevati da doka`u svoju registraciju u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje u kojoj su registrirani ili da osiguraju posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost. 

^lan 25.
(Ekonomska i finansijska podobnost kandidata ili ponu|a~a) 

(1)    U tenderskoj dokumentaciji ili, ako je to primjereno, u dijelu tenderske dokumentacije koji se odnosi na pretkvalifikaciju, ugovorni organ utvr|uje minimalne uslove u pogledu ekonomske i finansijske podobnosti kandidata ili ponu|a~a i, kao dokaz da su ti uslovi ispunjeni, od njih mo`e zahtijevati da osiguraju jednu ili vi{e od ni`e navedenih referenci: 

a)    odgovaraju}a bankovna pisma ili, kada je to primjereno, dokaz o postojanju odgovaraju}eg osiguranja od profesionalnog rizika; 

b)    poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran; 

c)    izjavu o ukupnom prometu dobavlja~a i, kada je to primjereno, o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, za period ne du`i od tri posljednje finansijske godine za koje se raspola`e podacima, ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registriran, odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine;  

d)    bilans uspjeha za period ne du`i od tri posljednje finansijske godine za koje se raspola`e podacima, ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registriran, odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine. 

(2)    Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji precizira koju referencu ili reference kandidati, odnosno ponu|a~i moraju osigurati da bi dokazali svoju ekonomsku i finansijsku podobnost. 

^lan 26.
(Tehni~ka i profesionalna sposobnost) 

(1)    Ugovorni organ utvr|uje minimalne zahtjeve u pogledu tehni~ke, odnosno profesionalne sposobnosti kandidata ili ponu|a~a koje oni treba da ispunjavaju u skladu sa st. (2), (3), (4) i (5) ovog ~lana. Stoga se od njih zahtijeva da osiguraju jedan ili vi{e dokaza iz st.a (2), (3), (4) i (5) ovog ~lana.  

(2)    U postupcima za dodjelu ugovora o javnoj nabavci roba, dokazi o tehni~koj sposobnosti kandidata, odnosno ponu|a~a mogu se osigurati na jedan ili vi{e od sljede}ih na~ina: 

a)    lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje dvije do tri godine, s vrijednostima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan dobavlja~eve kontrole, samo uz izjavu dobavlja~a o izvr{enim isporukama; 

b)    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a, mjere za osiguranje kvaliteta i njegovu opremljenost i osposobljenost za ispitivanja i istra`ivanja; 

c)    navode o anga`iranom tehni~kom osoblju i tehni~kim organima, bez obzira na to da li neposredno pripadaju dobavlja~u; 

d)    uzorke, opise i/ili fotografije proizvoda koji su predmet isporuke, a ~iju je vjerodostojnost dobavlja~ obavezan potvrditi ukoliko to ugovorni organ zahtijeva; 

e)    uvjerenja koja su izdata od agencija za kontrolu kvaliteta ~ija je kompetentnost priznata, a kojima se, jasno utvr|enim referentnim navo|enjem odgovaraju}ih specifikacija ili standarda, potvr|uje podobnost proizvoda; 

f)    u slu~aju kada su proizvodi koji se nabavljaju slo`eni ili ukoliko se, izuzetno, za posebne namjene, osigurava provjera proizvodnih kapaciteta dobavlja~a, te, ako je to potrebno, i njegovih kapaciteta za prou~avanje i istra`ivanje, kao i mjera za kontrolu kvaliteta, koju provodi ugovorni organ ili koju u njegovo ime provodi nadle`ni zvani~ni organ zemlje u kojoj je dobavlja~ registriran; 

g)    saop}enje / naznaka elemenata ugovora koje dobavlja~ namjerava podugovarati.  

(3)    U postupcima za dodjelu ugovora o javnoj nabavci usluga, ugovorni organ mo`e od kandidata ili ponu|a~a zahtijevati da osiguraju jedno ili vi{e od sljede}ih sredstava, kao dokaz njihovih tehni~kih i profesionalnih sposobnosti:  

a)    listu glavnih usluga pru`enih u posljednje dvije do tri godine, s ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o izvr{enim uslugama koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan kontrole pru`aoca usluga, samo uz izjavu pru`aoca usluga o izvr{enim uslugama; 

b)    obrazovne i profesionalne kvalifikacije pru`aoca usluga i/ili kvalifikacije njegovog rukovode}eg osoblja i naro~ito kvalifikacije lica, odnosno licâ koja su odgovorna za pru`anje konkretnih usluga; 

c)    navode o anga`iranom tehni~kom osoblju ili tehni~kim organima, bez obzira na to da li neposredno pripadaju pru`aocu usluga; 

d)    izjavu pru`aoca usluga o prosje~nom godi{njem broju zaposlenih i o broju rukovodnog osoblja u posljednje tri godine; 

e)    izjavu o tehni~koj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspola`e pru`alac usluga za izvr{enje konkretnih usluga i osiguranje kvaliteta; 

f)    u slu~aju kada su usluge koje se pru`aju slo`ene ili ukoliko se, izuzetno, osiguravaju za posebne namjene, provjera tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti pru`aoca usluga te, ako je to potrebno, i njegovih kapaciteta za prou~avanje i istra`ivanje, kao i mjera za kontrolu kvaliteta, koju provodi ugovorni organ ili koju u njegovo ime provodi nadle`ni zvani~ni organ zemlje u kojoj je pru`alac usluga registriran; 

g)    saop}enje / naznaka elemenata ugovora koje pru`alac usluga namjerava podugovarati. 

(4)    U postupcima za dodjelu ugovora o javnoj nabavci radova, dokazi o tehni~kim i profesionalnim sposobnostima kandidata ili ponu|a~a mogu se osigurati na jedan ili vi{e od sljede}ih na~ina: 

a)    lista radova koji su izvedeni u posljednje tri do pet godina uz prilaganje potvrda o zadovoljavaju}oj izvedbi za najva`nije radove; potvrde uklju~uju vrijednost, vrijeme i lokaciju izvo|enja radova i navode da li su radovi izvedeni u skladu s pravilima poslovanja i da li su propisno okon~ani; u slu~aju kada je to potrebno, ove potvrde ugovornom organu direktno dostavlja odre|eni nadle`ni organ; 

b)    obrazovne i profesionalne kvalifikacije izvo|a~a radova, kao i/ili kvalifikacije njegovog rukovodnog osoblja, i naro~ito kvalifikacije lica, odnosno licâ koja su odgovorna za izvo|enje konkretnih radova; 

c)    navode o anga`iranom tehni~kom osoblju ili tehni~kim organima, naro~ito o onim zadu`enim za kontrolu kvaliteta, bez obzira na to da li neposredno pripadaju izvo|a~u radova; 

d)    izjavu izvo|a~a radova o prosje~nom godi{njem broju zaposlenih i broju rukovodnog osoblja u posljednje tri godine; 

e)    izjavu o tehni~koj opremi koju izvo|a~ ima na raspolaganju za izvo|enje konkretnih radova; 

f)    izjavu o svakoj namjeri i predmetu podugovaranja. 

(5)    Ukoliko u tenderskoj dokumentaciji zahtijeva osiguranje uvjerenja koja izdaju nadle`ni organi, a kojima se potvr|uje da dobavlja~ zadovoljava odre|ene standarde osiguranja kvaliteta, ugovorni organ du`an je pozvati se na sisteme osiguranja kvaliteta koji se baziraju na relevantnim me|unarodnim ili standardiziranim specifikacijama. Ugovorni organ tako|er je du`an prihvatiti i druge dokaze o ekvivalentnim mjerama osiguranja kvaliteta od dobavlja~a koji nemaju pristupa takvim uvjerenjima ili mogu}nosti da ih pribave u zadatom roku. 

^lan 27.
(Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije) 

(1)    Uva`avaju}i zakone u Bosni i Hercegovini o dr`avnoj slu`bi kao i druge relevantne propise, ugovorni organ odbit }e zahtjev za u~e{}e u postupku javne nabavke ili ponudu ukoliko je kandidat ili ponu|a~ sada{njem ili biv{em zaposleniku ugovornog organa dao ili je spreman dati mito, u vidu nov~anih sredstava ili u bilo kojem nenov~anom obliku, kao poku{aj radi ostvarivanja uticaja na radnju ili odluku ili tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ }e u pisanoj formi informirati ponu|a~a i direktora Agencije za javne nabavke o odbijanju takvog zahtjeva ili ponude i o razlozima odbijanja, te to konstatirati u Izvje{taju o postupku javne nabavke. 

(2)    U slu~aju da zahtjevi ili ponude koje je ugovorni organ primio u toku postupka javne nabavke prouzrokuju ili mogu prouzrokovati bilo kakav sukob interesa, ugovorni organ }e, djeluju}i u skladu s relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili odnosnim internim pravilima, osigurati efektivnu za{titu svrsishodnog provo|enja ovog zakona. 

ODJELJAK V.
VO\ENJE POSTUPAKA 

^lan 28.
(Otvoreni postupak) 

    U provo|enju otvorenog postupka ugovorni organ du`an je: 

a)    pripremiti tendersku dokumentaciju u skladu s odredbama ~l. 13. do 17. i u skladu s ~lanom 21. ovog zakona; 

b)    objaviti obavje{tenje o javnoj nabavci u skladu s ~l. 19. i 20. ovog zakona, pozivaju}i sve zainteresirane dobavlja~e da zatra`e tendersku dokumentaciju, te da pripreme i podnesu ponude koje ispunjavaju uslove navedene u tenderskoj dokumentaciji; 

c)    dobavlja~ima osigurati tendersku dokumentaciju u skladu s odredbama ~lana 18. ovog zakona; 

d)    shodno ~lanu 33. ovog zakona, organizirati i provesti javno otvaranje blagovremeno primljenih ponuda; 

e)    verificirati kvalifikacije ponu|a~a prema kriterijima izbora utvr|enim u tenderskoj dokumentaciji u skladu s ~l. 22. do 26. ovog zakona; 

f)    ocijeniti ponude koje su dostavili kvalificirani ponu|a~i prema kriterijima za dodjelu ugovora utvr|enim u tenderskoj dokumentaciji u skladu s ~l. 34. do 37. ovog zakona i dodijeliti ugovor ponu|a~u koji je dostavio najni`e ocijenjenu prihvatljivu ponudu; 

g)    informirati ponu|a~e o odlukama donesenim u vezi sa ocjenom ponuda kako je predvi|eno u ~lanu 38. ovog zakona; 

h)    ponuditi ugovor najuspje{nijem ponu|a~u u skladu s odredbama ~lana 39. ovog zakona. 

^lan 29.
(Ograni~eni postupak) 

    U provo|enju ograni~enog postupka ugovorni organ du`an je: 

a)    pripremiti tendersku dokumentaciju u skladu s odredbama ~l. 13. do 17. i u skladu s ~lanom 21. ovog zakona. Tenderska dokumentacija mo`e biti pripremljena u dva dijela, koja odgovaraju pretkvalifikacionoj i tenderskoj fazi postupka; 

b)    objaviti obavje{tenje o nabavci u skladu s ~l. 19. i 20. ovog zakona, pozivaju}i sve zainteresirane kandidate da zatra`e pretkvalifikacionu dokumentaciju (ukoliko se ona daje odvojeno od obavje{tenja o nabavci) i da podnesu zahtjev za pretkvalifikaciju prila`u}i potrebne informacije i dokumente; 

c)    dati kandidatima pretkvalifikacionu dokumentaciju (ukoliko se ona daje odvojeno od obavje{tenja o nabavci) u skladu s odredbama ~lana 18. ovog zakona; 

d)    izvr{iti izbor kandidata koji }e biti pozvani da podnesu ponude na na~in utvr|en u ~l. 22. do 26. ovog zakona; 

e)    informirati kandidate o odlukama donesenim u vezi s pretkvalifikacijom kako je predvi|eno u ~lanu 38. ovog zakona. Informiranje odabranih kandidata mo`e se provesti u isto vrijeme kada se oni budu pozivali da podnesu ponude;  

f)    dati tendersku dokumentaciju svim odabranim kandidatima istovremeno, u skladu s odredbama ~lana 18. ovog zakona, pozivaju}i ih da pripreme i podnesu ponudu koja ispunjava zahtjeve navedene u tenderskoj dokumentaciji;  

g)    organizirati i provesti javno otvaranje blagovremeno primljenih ponuda, kako je predvi|eno u ~lanu 33. ovog zakona; 

h)    ocijeniti i uporediti otvorene ponude prema kriterijima za dodjelu ugovora utvr|enim u tenderskoj dokumentaciji, u skladu s ~l. 34. do 37. ovog zakona, i dodijeliti ugovor ponu|a~u koji je dostavio najni`e ocijenjenu prihvatljivu ponudu; 

i)    ponu|a~e informirati o odlukama donesenim u vezi sa ocjenom ponuda, kako je predvi|eno u ~lanu 38. ovog zakona; 

j)    ponuditi ugovor najuspje{nijem ponu|a~u u skladu s odredbama ~lana 39. ovog zakona. 

^lan 30.
(Vo|enje pregovara~kog postupka) 

(1)    Ugovorni organ provodi pregovara~ki postupak uz objavljivanje obavje{tenja o nabavci pod sljede}im uslovima: 

a)    obavlja pretkvalifikacioni postupak u skladu s odredbama ~lana 29. ovog zakona, kako je primjereno za pregovara~ki postupak; 

b)    poziva najmanje tri kvalificirana kandidata da podnesu inicijalne ponude i u~estvuju u pregovorima o tehni~kim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora; 

c)    na osnovu rezultata obavljenih pregovora, poziva u~esnike da podnesu svoje kona~ne ponude i me|u njima identificira najuspje{nijeg ponu|a~a u skladu s kriterijima izbora prema ~lanu 34. ovog zakona. 

(2)    Kada primjenjuje pregovara~ki postupak bez objave obavje{tenja o nabavci, ugovorni organ du`an je: 

a)    u slu~aju da je na pregovore pozvano vi{e od jednog kandidata, verificirati da li su kvalifikacije kandidata u skladu s kriterijima navedenim u pozivu, pregovarati tehni~ke, ekonomske, pravne i druge aspekte ugovora i, na osnovu rezultata odr`anih pregovora, pozvati u~esnike da podnesu svoje kona~ne ponude i me|u njima odrediti uspje{nog ponu|a~a u skladu s kriterijima za dodjelu prema ~lanu 34. ovog zakona; 

b)    u slu~aju da je samo jedan kandidat pozvan na pregovore, verificirati da li su kvalifikacije kandidata u skladu s kriterijima navedenim u pozivu, i pregovarati tehni~ke, ekonomske, pravne i druge aspekte ugovora s ciljem postizanja ekonomski najpovoljnije ponude za ugovorni organ. 

(3)    Daljnje odredbe u vezi s vo|enjem pregovara~kog postupka bit }e odre|ene u podzakonskim aktima. 

^lan 31.
(Zahtjevi u pogledu pregovara~kog postupka sa ili bez objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci) 

    Tokom pregovara~kog postupka, ugovorni organ pridr`ava se sljede}ih zahtjeva:  

a)    pregovori se vode sa svakim kandidatom odvojeno; 

b)    nijedna informacija dobijena od kandidata, a tako|er ni informacije o rje{enjima koja su predlo`ili kandidati ne mogu se otkriti tre}im licima bez prethodne saglasnosti tog kandidata; 

c)    svim kandidatima / ponu|a~ima postavit }e se isti zahtjevi i pru`it }e im se iste informacije; mora biti osigurana jednakost tretmana prema svim kandidatima / ponu|a~ima; 

d)    zapisnici i izvje{taji o postupku pregovora sa~injavaju se u skladu s odredbama ~lana 41. ovog zakona. 

^lan 32.
(Okvirni sporazumi) 

(1)    Ugovorni organ mo`e zaklju~iti okvirni sporazum samo nakon provedenog otvorenog ili ograni~enog postupka u skladu s odredbama ovog zakona. 

(2)    Na osnovu okvirnog sporazuma zaklju~enog u skladu sa stavom (1) ovog ~lana, ugovorni organ posljedi~no }e imati pravo da tokom cijelog ugovornog perioda zaklju~uje ugovore sa uspje{nim ponu|a~em bez primjene postupaka utvr|enih u ovom zakonu u pogledu svakog od ugovora koji su dodijeljeni po osnovu okvirnog sporazuma. 

(3)    Ugovorni organ mo`e razmotriti dodjelu okvirnog sporazuma samo uz postojanje jedne ili vi{e ni`e navedenih okolnosti: 

a)    predmet ugovora su svakodnevne usluge ili potro{ne robe, koje nisu klasificirane kao trajna sredstva; 

b)    predmet ugovora su robe ili usluge ~ije se cijene i uslovi isporuke ~esto mijenjaju; 

c)    predmet ugovora su stalne popravke ili radovi na odr`avanju; 

d)    kada ugovorni organ treba dodijeliti vi{e identi~nih ugovora u roku od jedne godine, a okvirnim sporazumom bi se omogu}ilo smanjenje tro{kova nabavke. 

(4)    Nakon zaklju~enja okvirnog sporazuma, njegove odredbe ne mogu se mijenjati.  

(5)    Ugovornim organima nije dopu{teno kori{tenje okvirnih sporazuma na nepropisan na~in ili na na~in kojim se spre~ava, ograni~ava ili ugro`ava konkurencija.  

ODJELJAK VI.
OCJENA I DODJELA UGOVORA 

^lan 33.
(Otvaranje ponuda) 

(1)    Ponude se otvaraju na javnom otvaranju ponuda neposredno nakon isteka roka za podno{enje ponuda, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.  

(2)    Ponude se otvaraju na sastanku Komisije za nabavku na dan i sat koji su navedeni u tenderskoj dokumentaciji. Svi dobavlja~i koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi predstavnici imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda. Izmjena krajnjeg roka za prijem ponuda uticat }e na promjenu datuma otvaranja ponuda. 

(3)    Koverte otvara predsjedavaju}i Komisije za nabavke na otvorenom sastanku, bez obzira na to da li tom sastanku prisustvuju ponu|a~i ili njihovi predstavnici.  

(4)    Proceduru otvaranja koverti, uklju~uju}i i onu za ponude konsultantskih usluga, kao i pravila o saop}avanju relevantnih informacija o sadr`aju tendera propisat }e podzakonski akti. 

(5)    Rezultati postupka javnog otvaranja ponuda unose se u zapisnik sastanka prema obrascu zapisnika koji utvr|uje Agencija za javne nabavke. 

(6)    Zapisnik o otvaranju ponuda dostavlja se svim ponu|a~ima odmah ili najkasnije u roku od tri dana, ra~unaju}i od vremena otvaranja ponuda. 

(7)    Naknadni postupci analize ponuda, njihove ocjene i pore|enja provode se na zatvorenom sastanku Komisije. 

^lan 34.
(Kriteriji za dodjelu ugovora) 

(1)    Nakon izbora kvalificiranih kandidata ili ponu|a~a, kako je propisano ~l. 22. do 26. ovog zakona, ugovorni organ dodjelu ugovora zasniva na jednom od sljede}ih kriterija: 

a)    ili ekonomski najpovoljnije ponude za ugovorni organ, a po osnovu navedenih kriterija za evaluaciju utvr|enih kriterija u skladu s prirodom i svrhom predmeta konkretnog javnog ugovora, npr: kvalitet, cijena, tehni~ka sposobnost, funkcionalne i ekolo{ke karakteristike, operativni tro{kovi, ekonomi~nost, postprodajni servis i tehni~ka pomo}, datum isporuke i period isporuke ili period izvr{enja; 

b)    ili najni`e cijene tehni~ki zadovoljavaju}e ponude. 

(2) Ugovor se dodjeljuje odabranom ponu|a~u koji je dostavio najni`e ocijenjenu prihvatljivu ponudu u skladu s ta~. a) i b) stava (1) ovog ~lana. 

^lan 35.
(Ocjena ponuda) 

(1)    Ugovorni organ ocjenjuje i poredi ponude koje su podnijeli kvalificirani ponu|a~i, primjenjuju}i kriterije za dodjelu ugovora navedene u tenderskoj dokumentaciji u skladu s ~lanom 34. ovog zakona. 

(2)    U otvorenom i ograni~enom postupku, pregovori izme|u ugovornog organa i ponu|a~a o osnovnim aspektima ugovora, a naro~ito o cijeni, nisu dozvoljeni. Me|utim, ugovorni organ mo`e od ponu|a~â zahtijevati da pojasne svoje ponude bez uno{enja bilo kakvih izmjena u sadr`aj ponude. 

^lan 36.
(Neprirodno niske ponude) 

(1)    Ukoliko se, za dati ugovor, dostavljene ponude poka`u neprirodno niskim u odnosu na robu, usluge ili radove koji su predmet ugovora, ugovorni organ }e od ponu|a~a zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ako ponu|a~ ugovornom organu ne pru`i zadovoljavaju}e opravdanje, ugovorni organ ima pravo odbaciti ponudu. 

(2)    Da bi dobio opravdanje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtijeva da doti~ni ponu|a~ pru`i detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uklju~uju}i elemente cijene i kalkulacija. Ugovorni organ uzima u razmatranje obja{njenja koja se na primjeren na~in odnose na: 

a)    ekonomi~nost proizvodnog procesa, pru`enih usluga ili gra|evinske metode; 

b)    izabrana tehni~ka rje{enja i/ili izuzetno pogodne uslove koje ponu|a~ ima za dostavu roba ili usluga ili za izvo|enje radova; 

c)    originalnost posla, roba ili usluga koje je ponu|a~ ponudio; 

d)    uskla|enost s va`e}im odredbama koje se odnose na radnu za{titu i uslove rada na mjestu gdje se izvodi rad, pru`a usluga ili isporu~uje roba. 

^lan 37.
(Preferencijalni tretman doma}eg) 

    Preferencijalni tretman za doma}e mo`e biti primijenjen samo u mjeri u kojoj to dopuste podzakonski akti. 

ODJELJAK VII.
DU@NOSTI NAKON DODJELE UGOVORA 

^lan 38.
(Obavje{tavanje kandidata i ponu|a~a o rezultatima) 

(1)    Ugovorni organ }e istovremeno, a najkasnije u roku od sedam dana od dono{enja odluke, pismeno obavijestiti kandidate, odnosno ponu|a~e koji su blagovremeno podnijeli zahtjeve ili ponude o odlukama koje su donesene u pogledu pretkvalifikacije, ocjene ponuda ili obustavljanja postupka.  

(2)    Obavje{tenje kandidatima, kao minimum, obavezno sadr`i podatke o tome da li je dati kandidat zadovoljio pretkvalifikacije ili ne. U slu~aju da nije, navode se razlozi. 

(3)    U obavje{tenju ponu|a~ima ~ija je ponuda odbijena obavezno se navode razlozi odbijanja. 

(4)    Obavje{tenje svim ponu|a~ima, kao minimum, obavezno sadr`i ime ponu|a~a kome je ugovor dodijeljen i razloge izbora te ponude u skladu s ~lanom 9. ovog zakona. 

(5)    U slu~aju da je postupak obustavljen, u obavje{tenju kandidatima ili ponu|a~ima navode se razlozi obustavljanja. 

^lan 39.
(Ugovori) 

(1)    Ugovorni organ nudi ugovor onom kvalificiranom ponu|a~u koji je dostavio najni`e ocijenjenu prihvatljivu ponudu u skladu s odredbama ~l. 35. do 37. ovog zakona. Ugovor se zaklju~uje u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine o obligacijama. Nijedan ugovor ne mo`e se zaklju~iti u periodu od 15 dana od datuma kada su ponu|a~i obavije{teni o rezultatu u skladu sa stavom (1) ~lana 38. ovog zakona. 

(2)    Ako dobavlja~ kojem je dostavljen prijedlog dodjele ugovora: 

a)    u pisanoj formi odbije dodjelu ugovora; ili 

b)    propusti da ostavi garanciju za izvr{enje ugovora o nabavci, kako je propisano u tenderskoj dokumentaciji; ili 

c)    propusti da potpi{e ugovor o nabavci; ili 

d)    odbije da zaklju~i ugovor pod uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji;  

    ugovorni organ predla`e dodjeljivanje ugovora onom dobavlja~u ~ija je ponuda po redoslijedu odmah nakon ponude najuspje{nijeg ponu|a~a koji je odbio dodjelu ugovora. 

(3)    Prilikom dodjele ugovora o nabavci, cijena navedena u najuspje{nijoj ponudi, kao i uslovi utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji ne mogu se mijenjati. Ukoliko se u tenderskoj dokumentaciji dopu{ta odredba o varijabilnoj cijeni (cjenovna formula), zasnovana na odre|enim / definiranim objektivnim pravilima, takva odredba mo`e biti unesena u ugovor. 

(4)    Dobavlja~ kojem je dodijeljen ugovor ne}e sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora bez prethodnog pismenog odobrenja ugovornog organa. Elementi ugovora koji se podugovaraju i identitet podugovara~a obavezno se saop}avaju ugovornom organu blagovremeno prije sklapanja podugovora. Ugovorni organ obavijestit }e dobavlja~a o svojoj odluci u roku od 15 dana nakon prijema saop}enja, navode}i razloge u slu~aju odbijanja. Dobavlja~ kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.  

(5)    Ugovorni organ u ugovoru postavlja uslov da dobavlja~ kojem je dodijeljen ugovor o javnoj nabavci nema pravo da zapo{ljava, u svrhu izvr{enja ugovora o javnoj nabavci, fizi~ka ili pravna lica koja su u~estvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu ~lana ili stru~nog lica koje je anga`irala Komisija za nabavke, nadle`na za dodjelu navedenog ugovora o javnoj nabavci, najmanje {est mjeseci po zaklju~enju ugovora. 

^lan 40.
(Obavje{tenje o dodjeli ugovora) 

(1)    Ugovorni organ u skladu s ~lanom 20. ovog zakona objavljuje obavje{tenje o dodjeli ugovora na osnovu rezultata postupka dodjele. Takva obavje{tenja objavljuju se {to je prije mogu}e, ali ne kasnije od 30 dana po zaklju~enju ugovora. 

(2)    U slu~aju da je u skladu s ~lanom 32. ovog zakona zaklju~en okvirni sporazum, ugovorni organ objavljuje obavje{tenje o dodjeli ugovora na osnovu zaklju~enog okvirnog sporazuma i nije du`an objavljivati obavje{tenja o dodjeli svakog ugovora koji se zaklju~i na osnovu tog sporazuma. 

(3)    Obavje{tenje o dodjeli ugovora sadr`ava informacije koje reguliraju podzakonski akti. 

^lan 41.
(Izvje{taj o postupku nabavke) 

(1)    Ugovorni organ priprema izvje{taj o svakom postupku dodjele ugovora koji se obavi u skladu s odredbama ovog poglavlja, uklju~uju}i i slu~ajeve kada je zaklju~en okvirni sporazum. 

(2)    Izvje{taj uklju~uje primjerene informacije zavisno od izabranog postupka dodjele. Minimum informacija koje izvje{taj sadr`i utvr|uje se u podzakonskim aktima. 

(3)    Izvje{taj se priprema i dostavlja Agenciji za javne nabavke u roku od 15 dana nakon datuma okon~anja postupka nabavke. Agencija za javne nabavke utvr|uje pravila i obrasce za dostavu izvje{taja. 

^lan 42.
(Arhiviranje dokumenata) 

    Zaklju~eni ugovori o nabavci, zahtjevi, ponude, tenderska dokumentacija i dokumenti koji se odnose na ispitivanje i ocjenjivanje zahtjeva i ponuda, kao i drugi dokumenti vezani za nabavku, ~uvaju se u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine koji se odnose na arhiviranje. 

ODJELJAK VIII.
KONKURS ZA IZRADU IDEJNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

^lan 43.
(Provo|enje konkursa za izradu idejnog rje{enja) 

(1)    Konkurs za izradu idejnog rje{enja ogla{ava se u skladu s odredbama ~l. 19. i 20. ovog zakona. 

(2)    Konkurs za izradu idejnog rje{enja provodi se kako bi se odredio u~esnik ili u~esnici koji su podnijeli najbolji plan ili idejni prijedlog kada se namjerava: 

a)    dodijeliti ugovor o pru`anju usluga pobjedniku konkursa ili jednom od pobjednika konkursa. U ovom slu~aju ugovorni organ mo`e se opredijeliti da iza postupka konkursa za izradu idejnog rje{enja uslijedi postupak dodjele ugovora o pru`anju usluga i to putem pregovara~ke procedure bez objave obavje{tenja o nabavci kako je navedeno u ~lanu 11. stav (3) ta~ka c) ovog zakona, pozivaju}i jednog ili vi{e pobjednika konkursa na pregovore o uslovima ugovora; ili 

b)    osigurati nagrade pobjedniku ili pobjednicima konkursa ili druge nagrade za u~e{}e. 

(3)    Ugovorni organ utvrdit }e pravila za organizaciju konkursa za izradu idejnog rje{enja i uklju~iti ih u tendersku dokumentaciju pripremljenu na primjeren na~in u skladu s ~lanom 13. ovog zakona. 

(4)    I pravnim i fizi~kim licima dozvoljeno je da u~estvuju u konkursu za izradu idejnog rje{enja. 

(5)    Prihvatanje u~esnika u konkursu za izradu idejnog rje{enja ne mo`e se ograni~avati pozivanjem na odre|enu teritoriju niti se mo`e provoditi drugo ograni~enje diskriminatornog karaktera. 

(6)    Ugovorni organ mo`e se odlu~iti na provo|enje pretkva- lifikacionog izbora kandidata, koje }e pozvati da dostave svoje idejne projekte. U tom slu~aju, ugovorni organ odre|uje nediskriminatorne kvalifikacijske kriterije koji mogu osigurati stvarnu konkurenciju i navodi ih u tenderskoj dokumentaciji. 

^lan 44.
(Konkursna komisija) 

(1)    Projekte koje su ponu|a~i blagovremeno podnijeli ocjenjuje Konkursna komisija, koju formira ugovorni organ ili ovla{teni organ. Ugovorni organ du`an je u potpunosti ovlastiti Konkursnu komisiju za ocjene projekata i odre|ivanje jednog ili vi{e pobjednika. Konkursna komisija sastavljena je isklju~ivo od fizi~kih lica koja su nezavisna od u~esnika u konkursu. Samo se fizi~ka lica besprijekorne reputacije koja su potpisala Izjavu o nepristrasnosti i Izjavu o povjerljivosti imenuju za ~lanove Komisije. U slu~aju kada se od u~esnika u konkursu zahtijeva posebna stru~na kvalifikacija, Konkursna komisija formirat }e se uz zastupljenost stru~njaka tra`ene kvalifikacije.  

(2)    Konkursna komisija je samostalna u dono{enju svojih odluka ili mi{ljenja. Ocjenjuju se samo anonimno prijavljeni projekti. Konkursna komisija mo`e saznati ime uspje{nog u~esnika, odnosno uspje{nih u~esnika isklju~ivo nakon {to donese odluku u vezi s jednim ili vi{e najboljih idejnih rje{enja ili projekata. 

(3)    Projekti se ocjenjuju prema kriterijima za ocjenjivanje utvr|enim u tenderskoj dokumentaciji, a oni ne moraju nu`no biti zasnovani na najni`oj cijeni ili ekonomski najpovoljnijoj ponudi. 

(4)    Konkursna komisija odlu~uje isklju~ivo na svojim sastancima. Na sastancima Konkursne komisije vode se zapisnici, koji su sastavni dio Izvje{taja o postupku, a on se sa~injava i dostavlja Agenciji za javne nabavke, u skladu s odredbama ~lana 41. ovog zakona. 

POGLAVLJE III.
DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA 

^lan 45.
(Vrste postupaka za dodjelu ugovora ispod doma}ih vrijednosnih razreda)  

(1)    Ugovor o nabavci roba, usluga ili radova ~iju je vrijednost ugovorni organ procijenio na iznos koji je ni`i od doma}eg vrijednosnog razreda iz stava (2) ~lana 6. ovog zakona mo`e se dodijeliti u jednom od sljede}ih postupaka: 

a)    kroz postupak koji je utvr|en u ~l. 10. i 11. ovog zakona, prema uslovima iz tih ~lanova i u skladu s Pravilima iz Poglavlja II. ovog zakona; ili 

b)    kroz postupak konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda u skladu s odredbama ~lana 46. ovog zakona i stava (2) ovog ~lana. 

(2)    Ugovor za nabavku roba, usluga ili radova ~iju je vrijednost ugovorni organ procijenio u skladu s odredbama st. (5) do (8) ~lana 6. ovog zakona na iznos koji je jednak ili manji od 3.000,00 KM mo`e se dodijeliti putem direktnog sporazuma, u skladu s odredbama ~lana 47. ovog zakona. Ugovorni organ du`an je osigurati da ukupna godi{nja vrijednost takvih kupovina ne prelazi 10% njegovog ukupnog godi{njeg bud`eta za nabavke. 

(3)    Ugovorni organ priprema i dostavlja izvje{taj Agenciji za javne nabavke o svakom ugovoru dodijeljenom u skladu s odredbama ovog poglavlja, kako je odre|eno u podzakonskim aktima i prema obrascu izvje{taja koji utvrdi Agencija za javne nabavke. Svi dokumenti koji se odnose na dodjelu ugovora ~uvaju se u skladu s ~lanom 42. ovog zakona.  

^lan 46.
(Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda) 

(1)    Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda je postupak u kojem ugovorni organ, radi dodjeljivanja konkretnog ugovora u skladu s odredbama st. (3) do (6) ovog ~lana, upu}uje zahtjev za dostavljanje ponuda za snabdijevanje robama, uslugama ili radovima odre|enom broju dobavlja~a, davalaca usluga ili izvo|a~a radova, a pri tome taj broj nije manji od tri. 

(2)    Ugovorni organ mo`e dodatno objaviti odgovaraju}e obavje{tenje u "Slu`benom glasniku BiH". 

(3)    Zahtjev za ponude iz stava (1) ovog ~lana obuhvata adekvatne i dovoljne informacije na osnovu kojih dobavlja~i mogu pripremiti svoje ponude na stvarno konkurentskom osnovu. Zahtjev tako|er sadr`i i precizan rok i mjesto prijema ponuda. Dodjela ugovora isklju~ivo se zasniva na najni`oj cijeni u skladu s ta~kom b) ~lana 34. ovog zakona. 

(4)    Svaki dobavlja~, pru`alac usluga ili izvo|a~ radova mo`e ponuditi samo jednu cijenu, koju nakon dostavljanja ponude ne mo`e mijenjati. O ponu|enoj cijeni se ne pregovara. 

(5)    Ugovorni organ ocjenjuje primljene ponude nakon isteka roka spomenutog u stavu (3) ovog ~lana na osnovu kriterija koji su utvr|eni u skladu sa stavom (3) ovog ~lana. Ukoliko su prikupljene najmanje tri odgovaraju}e ponude, ugovorni organ ugovor dodjeljuje onom dobavlja~u, davaocu usluga ili izvo|a~u radova koji zadovoljava kriterije za dodjelu navedene u zahtjevu za dostavljanje ponuda. 

(6)    U slu~aju kada su prikupljene manje od tri odgovaraju}e ponude, ugovorni organ poni{tava postupak i zapo~inje naredni obnovljeni postupak. Me|utim, ukoliko se ugovorni organ u prethodnom postupku opredijelio na dodatno objavljivanje obavje{tenja iz stava (2) ovog ~lana, tada se ne zahtijeva ponavljanje postupka u slu~aju prijema manje od tri odgovaraju}e ponude i ugovorni organ u tom slu~aju mo`e neposredno pristupiti dodjeljivanju ugovora dobavlja~u ~ija ponuda zadovoljava kriterije navedene u zahtjevu za dostavljanje ponuda, u skladu s odredbama ~l. 38. i 39. ovog zakona.  

(7)    Agencija za javne nabavke priprema obrasce i/ili standardne dokumente koji se koriste u postupku konkurentskog zahtjeva za podno{enje ponuda.  

^lan 47.
(Direktni sporazum) 

    Direktni sporazum podrazumijeva postupak u kojem ugovorni organ prikuplja prijedlog cijene ili ponudu od pojedina~nog dobavlja~a, davaoca usluga ili izvo|a~a radova i pregovara ili prihvata tu cijenu kao uslov za kona~ni sporazum. Takav postupak definira se u internom pravilniku ugovornog organa, koji ga utvr|uje u skladu s modelom koji priprema Agencija za javne nabavke.  

POGLAVLJE IV.
PRIMJENA ZAKONA 

ODJELJAK I.
INSTITUCIJE 

^lan 48.
(Agencija za javne nabavke) 

(1)    Agencija za javne nabavke (u daljem tekstu: Agencija) ovim zakonom se osniva kao samostalna, upravna organizacija sa statusom pravnog lica. Agencija }e imati sjedi{te u Sarajevu i posjedovat }e pe~at u skladu sa Zakonom o pe~atu institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/98 i 14/03). 

(2)    Agencija }e imati dvije filijale sa sjedi{tem u Banjoj Luci i Mostaru. Filijale ne}e imati status pravnih lica i ne}e biti ovla{tene da donose odluke bez odobrenja Agencije. One }e imati pe~ate identi~ne pe~atu Agencije, koji }e kao jedinu dopu{tenu razliku dodatno sadr`avati naziv i lokaciju filijale. 

(3)    Agencija }e po~eti s radom u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona. 

(4)    Uloga Agencije je da osigura pravilno provo|enje ovog zakona. Detaljne nadle`nosti Agencije bit }e definirane u podzakonskim aktima. Nadle`nosti Agencije }e obavezno uklju~ivati: 

a)    predlaganje izmjena i dopuna ovog zakona i prate}ih podzakonskih akata, u cilju osiguranja njihove djelotvornosti i svrsishodnosti; 

b)    unapre|enje informiranosti ugovornih organa i dobavlja~a o propisima o javnim nabavkama i njihovim ciljevima, postupcima i metodama; 

c)    objavljivanje priru~nika i uputstava, kao i izrada i a`uriranje standardnih obrazaca i modela, u skladu s odredbama ovog zakona i prate}ih podzakonskih akata, namijenjenih ugovornim organima; 

d)    pru`anje tehni~ke i savjetodavne pomo}i i ugovornim organima i dobavlja~ima u vezi s primjenom i tuma~enjem odredbi ovog zakona i prate}ih podzakonskih akata; 

e)    uspostava sistema za pra}enje ugovornih organa u vezi s primjenom ovog zakona; 

f)    prikupljanje, analiza i objavljivanje informacija u vezi s postupcima javnih nabavki i dodijeljenim ugovorima o javnim nabavkama; 

g)    razvijanje elektronskog informacionog sistema dostupnog na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, koji bi dodatno, pored "Slu`benog glasnika BiH", objavljivao tendersku dokumentaciju; 

h)    pokretanje i podr{ka razvoju prakse elektronskih nabavki i komunikacija u oblasti javnih nabavki; 

i)    objavljivanje informacija u vezi s obukom, objavljivanje priru~nika i druge vrste pomo}i na planu profesionalnog razvoja u podru~ju javnih nabavki; 

j)    vo|enje evidencije akreditiranih predava~a iz oblasti javnih nabavki; 

k)    podno{enje godi{njih izvje{taja Vije}u ministara Bosne i Hercegovine.  

(5)    Agencija ima direktora i Odbor. 

(6)    Direktor Agencije donosi Pravilnik o unutra{njoj organizaciji Agencije u roku od dva mjeseca nakon uspostavljanja Agencije. 

(7)    Odbor Agencije daje saglasnost na podzakonske akte koje donosi direktor Agencije. 

(8)    U skladu s odredbama Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04 i 37/04), Vije}e ministara Bosne i Hercegovine imenuje direktora sa statusom sekretara s posebnim zadatkom na period od pet godina s mogu}no{}u jednog ponovnog imenovanja. Direktora mo`e razrije{iti du`nosti Vije}e ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Odbora, a u skladu s odredbama Zakona o dr`avnoj slu`bi Bosne i Hercegovine. 

(9)    Odbor Agencije sastoji se od sedam ~lanova. ^lanovi su: ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine, ministar finansija Federacije Bosne i Hercegovine, ministar finansija Republike Srpske i ~etiri stru~njaka koji su izabrani putem javnog konkursa na na~in predvi|en podzakonskim aktima. Gradona~elnik Br~ko Distrikta imenuje u Odbor jednog posmatra~a iz Br~ko Distrikta. Direktor Agencije ima status posmatra~a u Odboru. ^lanovi Odbora, osim ministara ili njihovih predstavnika, uklju~uju}i posmatra~a iz Br~ko Distrikta, imaju petogodi{nji mandat u Odboru, uz mogu}nost jednog ponovnog imenovanja. 

(10)    ^lanovi Odbora ve}inom glasova izme|u sebe biraju predsjedavaju}eg na period od dvije godine. Odbor se sastaje jednom u tri mjeseca ili ~e{}e, ukoliko predsjedavaju}i to ocijeni potrebnim. Agencija Odboru osigurava odgovaraju}a sredstva i kadrovsku podr{ku kako bi Odboru bilo omogu}eno da izvr{ava svoje du`nosti u skladu s ovim zakonom. 

(11)    Svi ugovorni organi s teritorije Bosne i Hercegovine obavezni su sara|ivati s Agencijom, njenim direktorom i Odborom kada oni obavljaju svoje aktivnosti koje proisti~u iz okvira nadle`nosti utvr|enih ovim zakonom i prate}im podzakonskim aktima. 

^lan 49.
(Ured za razmatranje `albi) 

(1)    Provo|enje odredbi ovog zakona osigurat }e se postupkom utvr|enim u Odjeljku II. ovog poglavlja, koji }e kao drugostepeni organ voditi Ured za razmatranje `albi (u daljem tekstu: UR@). 

(2)    UR@ se ovim zakonom osniva kao samostalna, upravna organizacija sa statusom pravnog lica. UR@ }e imati sjedi{te u Sarajevu i posjedovat }e pe~at u skladu sa Zakonom o pe~atu institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/98 i 14/03). 

(3)    UR@ }e po~eti s radom u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona. 

(4)    Predsjedavaju}i UR@-a donosi Pravilnik o unutra{njoj organizaciji UR@-a u roku od dva mjeseca od uspostavljanja UR@-a. 

(5)    UR@ se sastoji od tri ~lana, koji se biraju iz reda priznatih stru~njaka upravnog prava i/ili upravnog postupka, koji imaju status jednak statusu nezavisnih sudija, nespojiv s obavljanjem bilo koje druge neposredne ili posredne, stalne ili povremene du`nosti, sa izuzetkom akademskih aktivnosti, i tri ~lana, koji su stru~njaci u oblasti izvo|enja radova, javnih nabavki, transporta i strate{kog poslovnog upravljanja, a izabrani su putem javnog konkursa na na~in predvi|en podzakonskim aktima. 

(6)    Po okon~anju javnog konkursa, Vije}e ministara predla`e Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine ~lanove UR@-a, uzimaju}i u obzir da dva ~lana budu iz Federacije BiH i jedan iz Republike Srpske. 

(7)    ^lanove UR@-a imenuje Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine. 

(8)    UR@ dostavlja godi{nje izvje{taje Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine.  

ODJELJAK II.
POSTUPAK REVIZIJE 

^lan 50.
(Prigovori) 

Svaki dobavlja~ koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekr{io jednu ili vi{e odredbi ovog zakona i/ili prate}ih podzakonskih akata ima pravo ulo`iti prigovor na postupak, na na~in i u rokovima utvr|enim u ~lanu 51. ovog zakona. 

^lan 51.
(Postupak i rokovi za podno{enje i razmatranje prigovora) 

(1)    Prigovor se podnosi odnosnom ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u `albenom postupku, u pisanoj formi, u roku od pet dana od dana kada je podnosilac saznao ili je trebalo da sazna za navodnu povredu ovog zakona, i ne kasnije od jedne godine od datuma navodne povrede. 

(2)    Po prijemu pismenog prigovora, ugovorni organ obustavlja postupak dodjele ugovora u toku dok se prigovor u potpunosti ne razmotri i ne donese odluka prije isteka roka utvr|enog u stavu (4) ovog ~lana. 

(3)    Ugovorni organ du`an je, ukoliko je to potrebno, produ`iti rokove za postupak dodjele ugovora za period trajanja obustave iz stava (2) ovog ~lana. U slu~aju da zbog razmatranja prigovora do|e do promjene rokova postupka dodjele ugovora o kojima su dobavlja~i bili prethodno obavije{teni, ugovorni organ }e im o tome uputiti obavje{tenje, navode}i razloge za produ`enje rokova. 

(4)    Ugovorni organ obavezan je razmotriti prigovor i donijeti obrazlo`enu odluku u roku od pet dana od prijema prigovora i najkasnije narednog radnog dana obavijestiti podnosioca prigovora o donesenoj odluci i istovremeno je obrazlo`iti. 

(5)    Ako ugovorni organ propusti da razmotri prigovor u roku utvr|enom u stavu (4) ovog ~lana ili prigovor odbije, podnosilac prigovora mo`e ulo`iti pismenu `albu UR@-u u roku od pet dana po~ev od prvog radnog dana nakon isteka roka utvr|enog u stavu (4) ovog ~lana, ili, u slu~aju da je ugovorni organ odbio prigovor u prvostepenom postupku, od datuma kada je ugovorni organ o tome obavijestio podnosioca prigovora. Kopija pismene `albe istovremeno }e biti dostavljena ugovornom organu. 

(6)    Po prijemu kopije pismene `albe podnosioca, ugovorni organ obustavit }e postupak dodjele ugovora u toku na period od pet dana, osim ako UR@ ne izda druga~ije pismene instrukcije. 

(7)    Stavovi (5) i (6) ovog ~lana ne primjenjuju se u slu~aju postupka direktnog sporazuma prema stavu (2) ~lana 45. ovog zakona. 

^lan 52.
(Ovla{tenja Ureda za razmatranje `albi) 

(1)    Po prijemu `albe u pismenoj formi, UR@ }e se uvjeriti da je ugovorni organ obustavio postupak dodjele ugovora u toku na period od pet dana, osim ukoliko mu UR@ druga~ije nalo`i. Prije isteka ovog roka, UR@ donosi odluku o tome da li }e se izdati privremeni nalog u skladu sa stavom (2) ovog ~lana i o tome obavje{tava ugovorni organ najkasnije narednog radnog dana. 

(2)    U bilo kom trenutku nakon prijema `albe, a prije zaklju~enja ugovora, UR@ mo`e, putem privremenog naloga i u o~ekivanju svoje kona~ne odluke po `albi, obustaviti postupak dodjele ugovora na koji se odnosi navodna povreda ili obustaviti provo|enje bilo koje odluke ili radnje ugovornog organa za vrijeme odvijanja postupka, u sljede}im slu~ajevima: 

a)    s obzirom na informacije kojima raspola`e UR@, vjerovatno je da }e `alba biti rije{ena u korist `albenika, i/ili 

b)    odluka o obustavi postupka ne bi prouzrokovala nesrazmjernu {tetu na ra~un javnog interesa, ugovornog organa ili ponu|a~a. 

(3)    Prije zaklju~enja ugovora o javnoj nabavci, UR@ je, ukoliko smatra da je odluka ili radnja ugovornog organa naru{ila bilo koju obavezu iz ovog zakona, ovla{ten da: 

a)    sa~ini izjavu u vezi s pravnim pravilima ili principima koji se odnose na predmet `albe; 

b)    u cjelini ili djelimi~no poni{ti bilo koji akt ili odluku ugovornog organa koji nisu u skladu s ovim zakonom, {to podrazumijeva i ovla{tenje za otklanjanje bilo koje tehni~ke ili druge specifikacije koja nije u skladu s ovim zakonom; 

c)    izda nalog ugovornom organu da otkloni svaku povredu i da nastavi postupak dodjele ugovora u skladu s tim; 

d)    izda nalog za prekid postupka dodjele ugovora; 

e)    donese odluku o naknadi {tete `albeniku, koji je, kao ponu|a~, a zbog po~injene povrede ovog zakona, pretrpio gubitak ili {tetu. 

(4)    Nakon zaklju~enja ugovora o javnoj nabavci, UR@ je, ukoliko smatra da je odluka ili radnja ugovornog organa naru{ila bilo koju obavezu iz ovoga zakona, ovla{ten da: 

a)    sa~ini izjavu u vezi s pravnim pravilima ili principima koji se odnose na predmet `albe i, ukoliko je to opravdano; 

b)    dodijeli naknadu {tete `albeniku, koji je, kao ponu|a~, a zbog po~injene povrede ovoga zakona, pretrpio gubitak ili {tetu. 

(5)    Visina od{tete koja se dodjeljuje u skladu s ovim stavom ograni~ena je do iznosa tro{kova pripreme ponude ili do 10% ponu|a~eve ponu|ene cijene, zavisno od toga koji je od ova dva iznosa ve}i. UR@ mo`e, ukoliko smatra da je odluka ili radnja ugovornog organa naru{ila bilo koju obavezu iz ovog zakona, ugovornom organu nalo`iti da `albeniku nadoknadi tro{kove `albenog postupka. 

(6)    Na odluku UR@-a mo`e se podnijeti tu`ba nadle`nom sudu Bosne i Hercegovine u roku od 45 dana od datuma kada je ta odluka upu}ena `albeniku. U slu~aju da tu`ba nije podnesena sudu u predvi|enom roku, odluka UR@-a je kona~na. Sud postaje nadle`an tek po okon~anju administrativnog `albenog postupka pred UR@-om. 

(7)    U slu~aju da UR@ smatra da je slu`beno lice ugovornog organa izvr{ilo promi{ljenu i namjernu povredu ovog zakona, ugro`avaju}i time njegovu svrhu navedenu u ~lanu 1. ovog zakona, UR@, pored ovla{tenja navedenih u st. od (1) do (5) ovog ~lana, mo`e: 

a)    da podnese prekr{ajnu ili krivi~nu prijavu nadle`nom sudu; ili 

b)    izre}i nov~ane kazne u iznosu do 4.000,00 KM. 

(8)    U skladu s odredbama ovog ~lana, podzakonskim aktima regulirat }e se procedure rada UR@-a, uklju~uju}i i objavljivanje godi{njeg izvje{taja o aktivnostima UR@-a. 

POGLAVLJE V.
USVAJANJE PODZAKONSKIH AKATA 

^lan 53.
(Podzakonski akti) 

U roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog zakona, Vije}e ministara Bosne i Hercegovine }e, na prijedlog ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine, usvojiti podzakonske akte u kojima }e biti poja{njene postavke ovoga zakona u skladu s njegovim odredbama, a posebno u smislu ~l. 1., 4., 6., 7., 12., 13., 18., 19., 20., 30., 37., 40., 41., 45., 48., 49., 50. i 52. ovog zakona.  

POGLAVLJE VI.
PRIJELAZNE ODREDBE, PRESTANAK VA@ENJA, STUPANJE NA SNAGU 

^lan 54.
(Privremeno vr{enje nadle`nosti Agencije za javne nabavke i Ureda za razmatranje `albi) 

(1)    U prijelaznom periodu od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona, nadle`nosti Agencije za javne nabavke vr{it }e Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine. 

(2)    U prijelaznom periodu od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona, nadle`nosti Ureda za razmatranje `albi vr{it }e Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Ministarstvo finansija Republike Srpske i Ministarstvo finansija Federacije Bosne i Hercegovine, svako u okviru svojih nadle`nosti.  

^lan 55.
(Okon~anje zapo~etih postupaka dodjele ugovora) 

Sve radnje u postupcima javne nabavke koje su zapo~ete objavljivanjem obavje{tenja o nabavci, u skladu sa do tada va`e}im propisima o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini, prije stupanja na snagu ovoga zakona, i za koje nije zaklju~en ugovor o nabavci ili protiv kojih se vodi sudski ili bilo koji drugi postupak, bit }e okon~ane u skladu s propisima o javnim nabavkama do tada va`e}im u Bosni i Hercegovini. 

^lan 56.
(Prestanak va`enja) 

(1) Nakon stupanja na snagu ovog zakona prestaje va`iti Odluka o postupku nabavke roba, usluga i ustupanju radova za potrebe institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 13/03 i 7/04) kao i svi ostali propisi koji su regulirali materiju propisanu ovim zakonom, uz izuze}e slu~ajeva iz ~lana 55. ovog zakona. 

(2) U roku od 60 dana nakon stupanja na snagu ovog zakona, nadle`ni organi entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine stavljaju van snage Zakon o postupku nabavke robe, usluga i ustupanju radova RS-a ("Slu`bene novine RS", broj 20/01); Uredbu o postupku nabavke roba, o uslugama i ustupanju radova u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 40/03, 58/03 i 11/04); Pravilnik o postupku nabavke robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u Br~ko Distriktu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta", broj 14/02), kao i sve ostale propise koji su regulirali materiju utvr|enu ovim zakonom, uz izuze}e slu~ajeva iz ~lana 55. ovog zakona. Ovaj zakon primjenjivat }e se u entitetima i Br~ko Distriktu. 

^lan 57.
(Stupanje na snagu) 

Ovaj zakon stupit }e na snagu osmog dana nakon objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", a objavit }e se i u slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine.  

PSBiH broj 101/04
27. septembra 2004. godine
Sarajevo 

Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Martin Ragu`, s. r. 

Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Goran Milojevi}, s. r. 

 ANEKS I. 

LISTA AKTIVNOSTI KOJE SE SPOMINJU U ^LANU (2) STAV (12) ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA U BOSNI I HERCEGOVINI 1 

Ove aktivnosti uklju~uju izgradnju novih objekata, rekonstrukciju i uobi~ajene popravke. 

bos_Page_1

ANEKS II. 

LISTA USLUGA KOJE SE ODNOSE NA ^LAN 2. STAV (10) I ^LAN 6. STAV (3) ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA U BOSNI I HERCEGOVINI1 

DIO A:    Javni ugovori koji za predmet imaju sljede}e usluge dodjeljivat }e se u skladu s Pravilima utvr|enim u Poglavlju II. ovog zakona onda kada vrijednost ugovora iznosi ili prema{uje doma}e vrijednosne razrede ustanovljene u ~lanu 6. stav (2) zakona i postupkom otvorenim za me|unarodnu konkurenciju, kada vrijednost ugovora iznosi ili prema{uje me|unarodne vrijednosne razrede ustanovljene u ~lanu 6. stav (3) ovog zakona. 

Broj kategorije 

Predmet 

Usluge servisiranja i popravke 

Usluge kopnenog transporta2 

Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta po{te 

Usluge kopnenog3 i vazdu{nog transporta po{te 

Telekomunikacijske usluge 

Finansijske usluge:
a) usluge osiguranja;
b) bankovne i investicijske usluge.
4 

Kompjuterske i druge sli~ne usluge 

Istra`iva~ke i razvojne usluge5 

Ra~unovodstvene, revizorske i knjigovodstvene usluge 

10 

Usluge istra`ivanja tr`i{ta i javnog mnijenja 

11 

Usluge konsaltinga u menad`mentu6 te sli~ne usluge 

12 

Arhitektonske usluge:
- in`injerske usluge i integralne in`injerske usluge;
- usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a;
- sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge;
- usluge tehni~kog ispitivanja i analize. 

13 

Reklamne usluge 

14 

Usluge ~i{}enja zgrada i upravljanja imovinom 

15 

Usluge izdava{tva i {tampanja na bazi tarife ili ugovora 

16 

Kanalizacione i usluge odlaganja otpadaka; sanitarne i sli~ne usluge 

DIO B:    Javni ugovori koji za predmet imaju sljede}e usluge dodjeljivat }e se u skladu sa Pravilima utvr|enim u Poglavlju II. ovog zakona, onda kada vrijednost ugovora iznosi ili prema{uje doma}e vrijednosne razrede ustanovljene u ~lanu 6. stav (2) ovog zakona. 

Broj kategorije 

Predmet 

17 

Hotelske i restoranske usluge 

18 

Usluge `eljezni~kog transporta 

19 

Usluge transporta vodama 

20 

Pomo}ne transportne usluge i usluge podr{ke 

21 

Pravne usluge 

22 

Usluge zapo{ljavanja i osiguravanja osoblja7 

23 

Usluge istrage i osiguranja, osim usluga oklopnih vozila 

24 

Obrazovne i stru~no-obrazovne usluge 

25 

Zdravstvene i socijalne usluge 

26 

Rekreacione, kulturne i sportske usluge 

27 

Ostale usluge 

DIO C:    Javni ugovori koji za predmet imaju sljede}e usluge izuzeti su od primjene ovog zakona. 

Kategorija 

Predmet 

Ugovori o zapo{ljavanju 

Ugovori o finansijskim uslugama ~iji su predmet: nabavka, prodaja, dodjela ili transfer vrijednosnih papira ili drugih finansijskih instrumenata i usluge Centralne banke 

Ugovori o arbitra`i i pomirenju 

Ugovori o pribavljanju, razvoju, produkciji ili koprodukciji programa za radio i televizijsko emitiranje 

Ugovori o uslugama istra`ivanja i razvoja, osim onih usluga istra`ivanja i razvoja gdje se dobrobit od njihovog kori{tenja isklju~ivo koristi za potrebe ugovornog organa i usluge koje je u potpunosti platio ugovorni organ Na temelju ~lanka IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na sjednici Doma naroda, odr`anoj 27. rujna 2004, i sjednici Zastupni~koga doma, odr`anoj 23. rujna 2004, usvojila je 

ZAKON 

O JAVNIM NABAVAMA BOSNE I HERCEGOVINE 

POGLAVLJE I.
OP]E ODREDBE 

ODJELJAK I.
TEMELJNA NA^ELA I DEFINICIJE 

^lanak 1.
(Svrha i predmet zakona) 

(1)    Ovim se zakonom uspostavlja sustav javnih nabava u Bosni i Hercegovini, prava, du`nosti i odgovornosti sudionika u postupcima nabave i postupak kontrole javnih nabava radi osiguranja: 

a)    naju~inkovitijega na~ina uporabe javnih sredstava, s obzirom na svrhu i predmet javne nabave, 

b)    izvr{enja nabave i dodjele ugovora ugovornih tijela o javnoj nabavi, sukladno postupcima utvr|enima ovim zakonom i 

c)    da, pri tome, ugovorna tijela poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osigurala pravi~na i aktivna konkurencija me|u potencijalnim dobavlja~ima, uz ostvarivanje jednakoga tretmana, nediskriminacije i transparentnosti. 

(2)    Javna se nabava odnosi na nabavu roba, usluga i radova koju provode "ugovorna tijela" iz ~lanka 3. ovoga zakona, sukladno Pravilima utvr|enima u ovome zakonu i u prate}im podzakonskim aktima prihva}enima sukladno odredbama ~lanka 53. ovoga zakona. 

^lanak 2.
(Definicije) 

(1)    "@urni postupak" podrazumijeva poseban oblik `urnoga ograni~enog postupka koji mo`e biti primijenjen kada po{tivanje propisanih rokova nije mogu}no zbog `urnosti, prijetnje ugro`avanja okoli{a ili vi{e sile. 

(2)    "Kandidat" podrazumijeva dobavlja~a koji je podnio zahtjev za poziv kako bi sudjelovao u ograni~enome ili pregovara~kome postupku. 

(3)    "Natje~aj za izradbu idejnoga rje{enja" podrazumijeva postupak koji ugovornome tijelu omogu}ava da osigura, uglavnom u podru~jima prostornoga ure|enja, urbanizma, arhitekture i gra|evinarstva ili obradbe podataka, plan ili rje{enje koje odabire Povjerenstvo za natje~aj u postupku konkurentskoga nadmetanja sa ili bez dodjele nagrada. 

(4)    "Elektronska sredstva" podrazumijevaju telegraf, faks ili drugu telekomunikacijsku opremu namijenjenu za prijenos podataka. 

(5)    "Okvirni sporazum" podrazumijeva sporazum ograni~enoga trajanja izme|u ugovornoga tijela i dobavlja~a ~ija je svrha utvr|ivanje okvira za ugovore koji }e se dodjeljivati u tome razdoblju, osobito glede predmeta ugovora, a kada je to primjereno, i glede predvi|enih vrijednosti, opsega ili koli~ine, kao i cijene. 

(6)    "Subvencionirani ugovor" podrazumijeva dodjelu ugovora o javnim nabavama roba, usluga i radova koje ugovorna tijela izravno ili neizravno subvencioniraju.  

(7)    "Pregovara~ki postupak" podrazumijeva postupak u kojemu ugovorno tijelo pregovara o uvjetima ugovora s jednim ili vi{e pozvanih dobavlja~a. Ovaj se postupak mo`e provoditi sa ili bez prethodne objave obavijesti o nabavi, isklju~ivo prema uvjetima utvr|enima u ovome zakonu. 

(8)    "Otvoreni postupak" podrazumijeva postupak u kojemu svaki zainteresirani dobavlja~ mo`e dostaviti ponudu. 

(9)    "Pretkvalifikacija" podrazumijeva postupak u kojemu ugovorno tijelo, na temelju selekcijskih kriterija definiranih u tenderskoj dokumentaciji, obavlja odabir kvalificiranih kandidata koji }e se pozvati da dostave ponude u ograni~enome ili pregovara~kome postupku. 

(10)    "Ugovor o javnoj nabavi usluga" podrazumijeva ugovor u pisanom obliku koji se zaklju~uje radi ostvarivanja financijske koristi i odnosi se na osiguranje usluga koje nisu izuzete iz ovoga zakona, i koji nije ugovor o nabavci roba ili radova definiranih u stavku (10), odnosno (11) ovoga ~lanka. Usluge koje su izuzete iz ovoga zakona navedene su u Aneksu II. Dijelu C, koji je sastavni dio ovoga zakona. Ugovor o javnoj nabavi mo`e biti: 

a)    Ugovor o javnoj nabavi, ~iji su predmet i robe i usluge, ugovor je o javnoj nabavi usluga, ukoliko vrijednost odnosnih usluga prelazi vrijednost roba obuhva}enih tim ugovorom. 

b)    Ugovor o javnoj nabavi, ~iji su predmet usluge a koji uklju~uje i radove u smislu Aneksa I. ovoga zakona koji su sporedni u odnosu na temeljni predmet ugovora, ugovor je o javnoj nabavi usluga. 

(11) "Ugovor o javnoj nabavi roba" podrazumijeva ugovor u pismenom obliku koji se zaklju~uje radi ostvarivanja financijske koristi i odnosi se na kupnju, leasing, zakup ili najamnu kupnju, sa ili bez opcije otkupa, roba (sirovina, proizvoda, opreme i drugih predmeta bilo kojega oblika i veli~ine), uklju~uju}i nu`nu pripremu mjesta izvo|enja radova i usluga ugradnje. 

(12) "Ugovor o javnoj nabavi radova" podrazumijeva ugovor u pismenom obliku koji se zaklju~uje radi ostvarivanja financijske koristi koji za predmet ima ili izvo|enje, ili i izvo|enje i projektiranje radova koji se odnose na neku od djelatnosti utvr|enih u Aneksu I. koji je sastavni dio ovoga zakona, ili realizaciju, bez obzira kojim sredstvima, posla koji odgovara uvjetima koje je utvrdilo ugovorno tijelo. Pojam "radova" podrazumijeva rezultat gradnje ili gra|evinskih radova uzet u cjelini, a koji je sam po sebi dostatan za ispunjenje neke ekonomske ili tehni~ke funkcije. 

(13)"Zahtjev" podrazumijeva pisani dokument kojim dobavlja~ podnosi zahtjev za poziv za sudjelovanje u ograni~enome ili pregovara~kome postupku. 

(14)"Ograni~eni postupak" podrazumijeva postupak u kojemu bilo koji dobavlja~, koji `eli postati kandidatom, mo`e zahtijevati sudjelovanje i u kojemu samo oni kvalificirani kandidati, koje pozove ugovorno tijelo, mogu dostaviti ponude. 

(15)Pojmovi "dobavlja~", "pru`atelj usluga" i "izvo|a~ radova" podrazumijevaju svakoga gospodarskog subjekta koji mo`e biti fizi~ka ili pravna osoba ili skupina takvih osoba koje na tr`i{tu nude robu, usluge ili radove. Ukoliko nije druk~ije nazna~eno, pojam "dobavlja~" podrazumijevat }e "dobavlja~", "pru`atelj usluga" ili "izvo|a~ radova"

(16) "Ponuda" podrazumijeva dokument koji podnosi dobav- lja~, nude}i opskrbu proizvodima, pru`anje usluga ili izvo|enje radova pod uvjetima koje odre|uje ugovorno tijelo. 

(17) "Tenderska dokumentacija" podrazumijeva dokumen- taciju kojom se opisuje predmet nabave, uvjeti ugovora i postupak izbora najpovoljnije ponude koju objavljuje ili dobavlja~ima predstavlja ugovorno tijelo; ova dokumentacija uklju~uje obavijest o nabavi, poziv na dostavu ponuda, tehni~ke specifikacije, nacrt ugovora i druga relevantna dokumenta i obja{njenja. 

(18) "Ponu|a~" podrazumijeva dobavlja~a koji je dostavio ponudu. 

(19) "Alternativna ponuda" podrazumijeva ponudu u kojoj se nude druk~ije karakteristike predmeta ugovora u odnosu na one koje su navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

(20) "Pisani" ili "u pisanom obliku" podrazumijeva svaki izraz koji se sastoji od rije~i ili brojeva koji se mogu pro~itati, umno`iti i naknadno priop}iti. To uklju~uje i informacije koje se prenose i arhiviraju uz pomo} elektronskih sredstava, naravno pod uvjetom da je sadr`aj osiguran i da se potpis mo`e identificirati. 

ODJELJAK II.
PRIMJENA ZAKONA 

^lanak 3.
(Ugovorna tijela) 

(1)    Pod ugovornim tijelom podrazumijeva se: 

a)    svako tijelo uprave na razini Bosne i Hercegovine, entiteta, Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, `upanijskoj, gradskoj ili op}inskoj razini (u daljnjem tekstu: tijela na dr`avnoj ili lokalnoj razini uprave); 

b)    svaki javni subjekt i/ili gospodarsko dru{tvo, tj. tijelo, kako je to definirano u stavku (2) ovoga ~lanka; 

c)    svako javno dru{tvo/poduze}e koje obavlja neku od djelatnosti definiranih u stavku (3) ovoga ~lanka nad kojim ugovorno tijelo mo`e imati dominantan utjecaj na temelju vlasni{tva nad tim dru{tvom/poduze}em, financijskog sudjelovanja u tom dru{tvu/poduze}u, ili na temelju Pravila o upravljanju tim dru{tvom/poduze}em. 

(2)    Javni subjekt, tj. tijelo, sukladno stavku (1) to~ki b) ovoga ~lanka, podrazumijeva svaki subjekt koji je: 

a)    utemeljen u posebnu svrhu zadovoljavanja potreba od op}ega interesa koji nema industrijski ili komercijalni karakter, i 

b)    ima svojstvo pravne osobe, i 

c)    ve}inskim je dijelom financiran od tijela na dr`avnoj ili lokalnoj razini uprave, ili od drugih javnih subjekata definiranih u ovome stavku; ili u kojemu nadzor nad upravljanjem obavljaju tijela ili subjekti definirani u ovome stavku; ili koji ima upravni, upravlja~ki ili nadzorni odbor u kojemu su vi{e od polovice ~lanova imenovala tijela na dr`avnoj ili lokalnoj razini uprave, ili drugi javni subjekti definirani u ovome stavku. 

(3)    Djelatnosti koje obavljaju javna dru{tva / poduze}a iz stavka (1) to~ke c) ovoga ~lanka sastoje se od: 

a)    osiguranja ili rada fiksnih mre`a s ciljem pru`anja javnih usluga u svezi s proizvodnjom, transportom ili distribucijom: 

1)    vode, ili 

2)    elektri~ne energije, ili 

3)    plina ili toplinske energije; 

    ili opskrbe takvih mre`a vodom, elektri~nom energijom, plinom ili toplinskom energijom; 

b)    eksploatacije zemljopisne lokacije sa svrhom: 

1)    istra`ivanja ili crpljenja nafte, plina, ugljena ili drugih ~vrstih goriva, ili 

2)    smje{taja zra~ne, morske ili rije~ne luke, ili drugih terminala za prijevoznike u zra~nome, morskome ili rije~nome prometu; 

c)    rada mre`a koje pru`aju usluge javnoga prijevoza putem `eljeznice, metroa, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili `i~are; 

d)    osiguranja ili rada javnih telekomunikacijskih sustava, ili pru`anje jedne ili vi{e javnih telekomunikacijskih usluga. 

(4)    U slu~aju da neku od djelatnosti definiranih u stavku (3) ovoga ~lanka tako|er osigurava jedno ili vi{e poduze}a koja nisu obuhva}ena definicijom iz stavka (1) to~ke c) ovoga ~lanka, Vije}e za konkurenciju }e, na tra`enje ravnatelja Agencije za javne nabave, a na temelju zahtjeva odnosnoga ugovornog tijela, ocijeniti / izjaviti je li tr`i{te za danu djelatnost ("relevantno tr`i{te") konkurentno. U slu~aju da je to relevantno tr`i{te progla{eno konkurentnim, ravnatelj Agencije za javne nabave predlo`it }e izmjenu i dopunu ovoga zakona kojim se, u odnosu na konkretnu djelatnost, od obveze po{tivanja ovoga zakona osloba|aju sva definirana ugovorna tijela. 

(5)    Agencija za javne nabave priprema liste kategorija ugovornih tijela. Ako se ugovorno tijelo definirano u st. (1) do (3) ovoga ~lanka ne na|e na listi koju utvrdi Agencija za javne nabave, ono }e, bez obzira na to, biti obuhva}eno ovim zakonom. 

^lanak 4.
(Ugovori koji su predmet ovoga zakona) 

(1)    Ugovorna tijela dodijelit }e ugovore o javnoj nabavi radova, roba i usluga sukladno odredbama ovoga zakona i njegovim podzakonskim aktima. 

(2)    Ovaj se zakon, tako|er, primjenjuje na dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavi radova, roba i usluga koje ugovorna tijela izravno ili neizravno subvencioniraju. Ugovorno tijelo, koje daje takve subvencije, du`no je osigurati po{tivanje odredaba ovoga zakona u slu~ajevima kada subvencionirani ugovor dodjeljuju neke druge fizi~ke ili pravne osobe, odnosno du`no je i samo po{tivati odredbe ovoga zakona u slu~ajevima kada dodjeljuje subvencionirani ugovor za ili u ime tih fizi~kih ili pravnih osoba. 

(3)    Okvirni sporazum koji se provodi sukladno odredbama ~lanka 32. ovoga zakona, u smislu ovoga zakona, smatra se ugovorom zaklju~enim sukladno ovome zakonu. 

^lanak 5.
(Ugovori na koje se ne primjenjuju odredbe ovoga zakona) 

(1)    Sljede}i ugovori mogu biti izuzeti iz primjene odredaba ovoga zakona: 

(a)    ugovori koji se odnose na dr`avne tajne, kao {to je definirano relevantnim zakonima, drugim propisima i upravnim odredbama va`e}im u Bosni i Hercegovini; 

(b)    ugovori ~ije izvr{enje mora biti popra}eno posebnim mjerama sigurnosti, sukladno relevantnim zakonima, drugim propisima i upravnim odredbama va`e}im u Bosni i Hercegovini; 

(c)    ugovori koji se dodjeljuju sukladno sporazumu prema kojem se primjenjuje posebna procedura me|unarodnih, kreditnih ili donatorskih subjekata; 

(d)    ugovori iz podru~ja obrane koji se odnose na proizvodnju ili trgovinu oru`jem, vojnom opremom i namjenskim materijalom; 

(e)    kupnja ili iznajmljivanje, bilo kojim financijskim sredstvima, zemlji{ta, postoje}ih objekata ili druge nepokretne imovine ili prava koja iz njih proistje~u. 

(2)    Koncesijski ugovori dodjeljuju se sukladno zakonima o koncesijama u Bosni i Hercegovini. 

ODJELJAK III.
ZAJEDNI^KE ODREDBE 

^lanak 6.
(Vrijednosni razredi) 

(1)    Vrijednost ugovora o javnoj nabavi procjenjuje ugovorno tijelo na po~etku postupka nabave, sukladno odredbama od stavka (5) do stavka (8) ovoga ~lanka. Ta }e vrijednost odrediti koje }e se poglavlje ovoga zakona primjenjivati na postupak dodjele ugovora, sukladno odredbama iz stavka (2) i stavka (3) ovoga ~lanka. 

(2)    Primarni, tj. doma}i, vrijednosni razredi: 

a)    kada je vrijednost ugovora jednaka ili ve}a od 30.000,00 KM u slu~aju roba i usluga, ili 60.000,00 KM u slu~aju radova, ugovorno }e tijelo primjenjivati Pravila utvr|ena u Poglavlju II. ovoga zakona; 

b)    kada je vrijednost ugovora ni`a od 30.000 KM u slu~aju roba i usluga, ili 60.000,00 KM u slu~aju radova, ugovorno }e tijelo primjenjivati Pravila utvr|ena u Poglavlju III. ovoga zakona. 

(3)    Me|unarodni vrijednosni razredi: 

    Kada je vrijednost ugovora u slu~aju roba i usluga jednaka ili ve}a od 500.000,00 KM za dr`avna tijela ili 700.000,00 KM za lokalna tijela ili javne subjekte definirane u ~lanku 3. stavku (2) ovoga zakona, ili u slu~aju da je vrijednost radova jednaka ili ve}a od 2.000.000,00 KM, postupak }e, osim u slu~aju usluga nabrojanih u Aneksu 2. Dijelu B ovoga zakona, biti otvoren za me|unarodnu konkurenciju. Ugovorno }e tijelo postupati sukladno pravilima utvr|enima u Poglavlju II. ovoga zakona, uz primjenu sljede}ih odredaba: 

a)    objava obavijesti o nabavi iz ~lanka 20. ovoga zakona dopunjava se objavom sa`etka obavijesti o nabavi na engleskome jeziku; 

b)    obavijest o nabavi }e, tako|er, biti objavljena sukladno stavku (4) ~lanka 20. ovoga zakona; 

c)    rokovi navedeni u ~lanku 21. stavak (5) i stavak (6) to~. a) i b) ovoga zakona se u svakom pojedinom slu~aju produ`avaju za 12 dana; 

d)    dva roka navedena u ~lanku 21. stavak (6) to~ka c) ovoga zakona, produ`avaju se i iznose 12, odnosno 10 dana. 

(4)    Vrijednosni razredi navedeni u ovome ~lanku va`it }e do momenta njihove izmjene na na~in utvr|en u podzakonskim aktima. 

(5)    Vrijednost ugovora o javnoj nabavi je procijenjena ukupna vrijednost, bez uklju~enoga iznosa pripadaju}ih neizravnih poreza, koju pla}a ugovorno tijelo za predmet ugovora. 

(6)    Temelj za izra~unavanje vrijednosti okvirnoga sporazuma je procijenjena maksimalna vrijednost, bez uklju~enog iznosa pripadaju}ih neizravnih poreza svih ugovora predvi|enih u danome razdoblju. 

(7)    Procjene iz st. (5) i (6) ovoga ~lanka moraju biti va`e}e u vrijeme objave obavijesti o nabavi, ili, u slu~ajevima kada se takva obavijest ne zahtijeva, u momentu u kojem ugovorno tijelo zapo~inje postupak dodjele ugovora. 

(8)    Ugovornim tijelima nije dozvoljeno dijeljenje predmeta ugovora s namjerom izbjegavanja primjene nabavnih postupaka utvr|enih ovim zakonom. Ugovor se mo`e dijeliti samo ako su svi dijelovi tako podijeljenoga ugovora predmet istoga postupka o javnoj nabavi koji je, sukladno odredbama ovoga zakona, odabran za taj cjelokupni ugovor. 

^lanak 7.
(Povjerenstvo za nabavke) 

(1)    Za provedbu postupaka javne nabave, sukladno Poglavlju II. ovoga zakona, ugovorno je tijelo obvezno imenovati Povjerenstvo za nabave. 

(2)    Za provedbu postupaka javne nabave, sukladno Poglavlju III. ovoga zakona, ugovorno tijelo mo`e imenovati Povjerenstvo za nabave. 

(3)    Uspostava i rad Povjerenstva za nabave regulirat }e se podzakonskim aktima. 

^lanak 8.
(Uporaba jezika) 

    Sva dokumenta navedena u ovome zakonu koja, u svezi s postupcima dodjeljivanja ugovora propisanima ovim zakonom, ispostavljaju ugovorna tijela ili se podnose ugovornim tijelima, sa~injavaju se na jednome od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini sukladno odredbama ~lanka 6. stavak (3) to~ka a) ovoga zakona. Osim toga, tenderska se dokumentacija mo`e pripremiti i na engleskome ili bilo kojem drugom odgovaraju}em jeziku, s tim da se pri tome mora sa~uvati cjelovitost sadr`aja informacija iz tenderske dokumentacije. Sa`etak objave obavijesti o javnoj nabavi mo`e se uvijek pripremiti na engleskome ili bilo kojem drugom odgovaraju}em jeziku za me|unarodnu objavu, kao {to je navedeno u ~lanku 20. st. (4) i (5) ovoga zakona. 

^lanak 9.
(Povjerljivost) 

    Uva`avaju}i va`e}e propise o slobodnom pristupu informacijama u Bosni i Hercegovini: 

a)    Povjerljive informacije sadr`ane u bilo kojoj tenderskoj ponudi, a koje se odnose na komercijalne, financijske ili tehni~ke informacije ili poslovne tajne ili znanja (know-how) sudionika tendera, ne smiju se ni pod kojim uvjetima otkrivati bilo kojoj osobi koja nije zvani~no uklju~ena u postupak nabave. 

b)    Nakon javnoga otvaranja tendera niti jedna informacija vezana za ispitivanje, poja{njenje ili ocjenu tendera i razmatranje ugovornoga tijela ili Povjerenstva za nabave ne smiju se otkrivati niti jednom sudioniku tendera ili tre}oj osobi prije nego se odluka o dodjeli ugovora ne priop}i pobjedniku tendera.  

POGLAVLJE II.
POSTUPCI DODJELE UGOVORA U KATEGORIJI DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA 

ODJELJAK I.
IZBOR POSTUPKA ZA DODJELU UGOVORA 

^lanak 10.
(Vrste postupaka za dodjelu ugovora) 

    Ugovori o javnoj nabavi roba, usluga ili izvr{enju radova dodjeljuju se putem jednoga od sljede}ih postupaka i prema uvjetima navedenim u ~lanku 11. ovoga zakona: 

a)    otvoreni postupak; 

b)    ograni~eni postupak s pretkvalifikacijom; 

c)    pregovara~ki postupak s objavom obavijesti o nabavi; 

d)    pregovara~ki postupak bez objave obavijesti o nabavi; 

e)    natje~aj za izradu idejnoga rje{enja. 

^lanak 11.
(Uvjeti za primjenu postupaka dodjele ugovora) 

(1)    Ugovorno tijelo dodjeljuje ugovor na temelju otvorenoga postupka, osim u slu~aju ako su ispunjeni uvjeti iz st. (2) i (5). 

(2)    U slu~aju opse`nih ili slo`enih nabava, koje iziskuju provedbu postupka pretkvalifikacije, mo`e se uporabiti ograni~eni postupak. Ugovor o pru`anju konzultacijskih usluga bit }e dodijeljen po procedurama ograni~enoga postupka. 

(3)    Ugovorna tijela mogu iznimno dodjeljivati ugovore putem pregovara~koga postupka nakon objave obavijesti o javnoj nabavi, kako je to ni`e opisano. Mogu}nost primjene ovoga postupka na ugovore koji na bilo koji na~in uklju~uju ili kojima prethodi natje~aj za izradu idejnoga rje{enja je isklju~ena: 

a)    u slu~aju kada su u otvorenome ili ograni~enome postupku dostavljene samo ponude koje ne ispunjavaju postavljene uvjete, i kada je ugovorno tijelo ponovilo postupak s odgovaraju}im izmjenama uvjeta, osigurav{i pri tome da ugovorni uvjeti najskorije provedenoga postupka nisu zna~ajno promijenjeni;  

b)    u iznimnim, posebnim slu~ajevima ugovora o izvo|enju radova ili pru`anju usluga kada priroda radova ili usluga, ili kada rizici koji se odnose na prethodno navedeno, ne dozvoljavaju prethodno utvr|ivanje ukupnih cijena; 

c)    kada se odnosi na ugovore o javnim nabavama radova za radove koji se izvode isklju~ivo s ciljem istra`ivanja, testiranja ili razvoja, a ne s ciljem ostvarenja zarade ili naknade tro{kova istra`ivanja i razvoja. 

(4)    Ugovorna tijela mogu iznimno dodjeljivati ugovore putem pregovara~koga postupka bez objave obavijesti o nabavi u ni`e navedenim slu~ajevima. Mogu}nost primjene ovoga postupka na ugovore koji na bilo koji na~in uklju~uju ili kojima prethodi natje~aj za izradu idejnoga rje{enja je isklju~ena: 

a)    kod ugovora o javnim nabavama radova, roba ili usluga: 

1)    u slu~aju kada niti jedna ponuda ili niti jedna odgovaraju}a ponuda nije dostavljena u otvorenome ili ograni~enome postupku, i kada je ugovorno tijelo ponovilo postupak s odgovaraju}im izmjenama uvjeta, osigurav{i pri tome da ugovorni uvjeti najskorije provedenoga postupka nisu zna~ajno promijenjeni i da su svi ponu|a~i, koji zadovoljavaju minimum kvalifikacijskih zahtjeva, pozvani na pregovaranje; 

2)    kada niti jedan zahtjev za sudjelovanje u ograni~enome postupku nije dostavljen ili niti jedan kvalificirani kandidat nije zatra`io sudjelovanje u ograni~enome postupku, i kada je ugovorno tijelo ponovilo postupak s odgovaraju}im izmjenama uvjeta, osigurav{i pri tome da ugovorni uvjeti najskorije provedenoga postupka nisu zna~ajno promijenjeni; 

3)    kada zbog su{tinskih, tehni~ki dokazivih ili umjetni~kih razloga, ili zbog razloga koji se odnose na za{titu ekskluzivnih prava, samo odre|eni dobavlja~i mogu izvr{iti nabavu, pru`iti usluge ili izvr{iti radove, i ne postoji druga mogu}nost izbora; 

4)    kada se, iznimno, zbog dokazivih razloga krajnje `urnosti prouzro~ene doga|ajima nepredvidivim za dano ugovorno tijelo ne mogu ispo{tovati ovim zakonom utvr|eni minimalni rokovi za ubrzani ograni~eni postupak. Okolnosti, kojima se opravdava iznimna `urnost postupka, ne smiju se niti u kom slu~aju dovesti u vezu s ugovornim tijelom. 

b)    kod ugovora o javnim nabavama roba: 

1)    kada su proizvodi u pitanju proizvedeni isklju~ivo za svrhe istra`ivanja, ekperimentiranja, prou~avanja ili razvoja; ova se odredba ne odnosi na koli~insku (serijsku) proizvodnju s ciljem ostvarenja zarade ili naknade tro{kova istra`ivanja i razvoja; 

2)    za dodatne isporuke prvobitnoga dobavlja~a, a koje su namijenjene ili kao djelomi~na zamjena redovitih isporuka ili ugradnja, ili kao pro{irenje postoje}ih isporuka ili ugradnja, kada su prethodni ugovori jo{ uvijek na snazi, kada nema su{tinskih izmjena u cijenama i drugim uvjetima, i kada bi promjena dobavlja~a obvezala ugovorno tijelo da nabavlja materijal razli~itih tehni~kih karakteristika, {to bi rezultiralo pojavom nekompatibilnosti ili disproporcionalnih tehni~kih pote{ko}a u radu i odr`avanju; trajanje takvih ugovora, kao i trajanje obnovljenih ugovora, kao op}e pravilo ne mo`e biti dulje od jedne godine ra~unaju}i od dana dodjele inicijalnog ugovora; 

3)    za robe nu|ene i kupljene na burzanskom tr`i{tu; 

4)    za nabavu robe pod iznimno povoljnim uvjetima, ili od dobavlja~a koji je u postupku likvidacije svojih poslovnih aktivnosti, ili od potra`iva~a ili vr{itelja ste~aja, ili u aran`manu s vjerovnicima, ili u sli~nome postupku; 

c)    u slu~aju ugovora o javnim nabavama usluga kada odnosni ugovor slijedi nakon natje~aja za izradu idejnoga rje{enja provedenoga sukladno odredbama ~l. 43. i 44. ovoga zakona, a ugovor se dodjeljuje pobjedniku, odnosno jednom od pobjednika natje~aja; u posljednjem se slu~aju svi pobjednici natje~aja pozivaju na sudjelovanje u pregovorima; 

d)    u slu~aju ugovora o javnim nabavama usluga i radova: 

1)    za dodatne usluge ili radove koji nisu uklju~eni u inicijalno prvobitno razmatrani projekt ili u prvobitno zaklju~eni ugovor, ali koji, usljed nepredvi|enih okolnosti, postanu neophodni za izvr{enje ili izvo|enje u njima opisanih usluga, odnosno radova, i kada se takve dodatne usluge ili radovi ne mogu tehni~ki ili ekonomski odvojiti od glavnoga ugovora bez ve}ih nepogodnosti za ugovorno tijelo. Me|utim, takvi se ugovori mogu jedino zaklju~iti s dobavlja~em kojemu je dodijeljen glavni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za dodatne usluge ili radove ne mo`e pre}i 50 % od vrijednosti glavnoga ugovora; 

2)    za nove usluge ili radove, koji predstavljaju ponavljanje sli~nih usluga ili radova povjerenih dobavalja~u kojemu je isto ugovorno tijelo dodijelilo raniji ugovor, uz uvjet da su takve usluge ili radovi sukladni temeljnom projektu za koji je bio dodijeljen prvi ugovor sukladno otvorenome ili ograni~enome postupku. Na mogu}nost vo|enja postupka ukazat }e se ve} pri raspisivanju tendera za prvi projekt, a ukupne procijenjene tro{kove kasnijih usluga ili radova uzet }e u razmatranje ugovorno tijelo prilikom procjenjivanja vrijednosti ugovora. Ovaj se postupak mo`e primjenjivati samo tijekom tri godine nakon zaklju~ivanja prvobitnoga ugovora. 

(5)    Natje~aj za izradu idejnoga rje{enja mo`e biti kori{ten kada ugovorna tijela dodjeljuju ugovore sukladno ~lanku 2. stavku (2) i ~l. 43. i 44. ovoga zakona. 

^lanak 12.
(Prestanak postupka dodjele ugovora) 

(1)    Kada je postupak dodjele ugovora pokrenut putem objave obavijesti o javnoj nabavi, on mo`e biti okon~an samo u sljede}im slu~ajevima: 

a)    po zaklju~enju ugovora ili okvirnoga sporazuma; 

b)    po otkazivanju postupka o dodjeli ugovora iz jednoga od sljede}ih razloga: 

1)    niti jedna ponuda nije dostavljena u odre|enome krajnjemu roku; 

2)    niti jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva; 

3)    cijene svih prihvatljivih ponuda zna~ajno su ve}e od prora~una ugovornoga tijela; 

4)    broj primljenih prihvatljivih ponuda manji je od tri i ne osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor; 

5)    broj kvalifikacijskih kandidata manji je od tri i ne osigurava stvarnu konkurenciju za planirani ugovor; 

c)    postupak dodjele ugovora otkazan je zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornoga tijela i nisu se mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora. 

(2)    Kada je postupak dodjele ugovora otkazan bez dodjele ugovora ili zaklju~ivanja okvirnoga sporazuma, potrebno je objaviti obavijest o otkazivanju koja sadr`i informacije sukladno podzakonskim aktima. 

ODJELJAK II.
ZAJEDNI^KE ODREDBE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI I SPECIFIKACIJAMA 

^lanak 13.
(Nu`ne informacije) 

(1)    Ugovorno tijelo priprema tendersku dokumentaciju sukladno odredbama ovoga zakona i podzakonskim aktima. U tenderskoj }e dokumentaciji ugovorno tijelo dati potpune informacije o uvjetima ugovora i postupcima dodjele ugovora koji su dostatni ponu|a~ima kako bi pripremili svoje ponude na zbilja konkurentskoj osnovi. 

(2)    Obavijesti o nabavi, pripremljene sukladno ~lanku 19. ovoga zakona, ~ine sastavni dio tenderske dokumentacije. 

(3)    Tenderska }e dokumentacija sadr`avati jasne i odgovaraju}e informacije za odabrani postupak dodjele ugovora. Tenderska dokumentacija sadr`ava najmanje sljede}e informacije, a prema detaljnijoj razradi koja }e biti utvr|ena podzakonskim aktima: 

a)    ugovorno tijelo; 

b)    odabrani postupak dodjele ugovora i podatak o tome predvi|a li se zaklju~ivanje okvirnoga sporazuma; 

c)    opis danih proizvoda, usluga ili radova; iznos, opseg ili koli~ina; 

d)    koli~inske specifikacije, tehni~ke specifikacije, opis posla / zadatka; 

e)    mjesto izvr{enja/obavljanja radova ili isporuke; 

f)    navo|enje mogu}nosti za podno{enje ponuda po lotovima; 

g)    rokovi za izvr{enje/isporuku predmeta ugovora ili trajanje ugovora; 

h)    navo|enje mogu}nosti za podno{enje alternativnih ponuda (varijanata); 

i)    kriteriji odabira koji ustanovljuju minimalne uvjete za kvalifikaciju kandidata ili ponu|a~a i informacije za vr{enje takve ocjene; 

j)    kriteriji za dodjelu ugovora utvr|eni kao "ekonomski najpovoljnija ponuda" ili "isklju~ivo najni`a cijena"; 

k)    uvjeti predlo`enoga ugovora; 

l)    razdoblje va`enja ponuda; 

m)    jamstvo za ponudu (za ozbiljnost ponude), jamstvo za dobro izvr{enje posla, i svako drugo tra`eno osiguranje za privremena pla}anja; 

n)    mjesto, datum i vrijeme za primitak zahtjeva za sudjelovanje; 

o)    mjesto, datum i vrijeme za primitak ponuda; 

p)    mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda; 

q)    valuta u kojoj se izra`avaju cijene; 

r)    informacija o kalkulaciji cijene; 

s)    zahtjevi glede uporabe jezika. 

(4)    Tenderska dokumentacija bit }e pripremljena sukladno modelima i/ili standardnoj tenderskoj dokumentaciji koju }e pripremiti Agencija za javne nabave. 

(5)    Prilikom pripreme tenderske dokumentacije, ugovorno }e tijelo po{tivati na~ela jednakoga tretmana i nediskriminacije dobavlja~a. Ugovorno tijelo ne smije koristiti savjete bilo koje osobe koja mo`e imati bilo kakav izravni ili neizravni interes glede ishoda postupka dodjele ugovora, ukoliko je vjerojatno da to mo`e utjecati na stvarnu konkurenciju za odnosni ugovor. 

(6)    Ugovorno tijelo mo`e napraviti izmjene i dopune tenderske dokumentacije pod uvjetom da se one u~ine dostupnim zainteresiranim dobavlja~ima istoga dana, a najkasnije pet dana prije roka utvr|enoga za primitak zahtjeva ili ponuda. U slu~aju da takve izmjene podrazumijevaju bilo kakvu su{tinsku promjenu predmeta ugovora, rok za primitak zahtjeva ili ponuda }e se, shodno tomu, produljiti, i to najmanje za sedam dana. 

^lanak 14.
(Tehni~ke specifikacije) 

(1)    Tehni~ke specifikacije bit }e nediskriminatorske prema dobavlja~ima i osiguravat }e pravi~nu i aktivnu konkurenciju. 

(2)    Uva`avaju}i postoje}e obvezuju}e tehni~ke propise koji su definirani u zakonima o standardizaciji u Bosni i Hercegovini, tehni~ke }e se specifikacije pozivati na: 

a)    1)    bh. standarde koji su sukladni europskim standardima, tehni~ka odobrenja ili zajedni~ke tehni~ke specifikacije koje se uporabljuju u Europskoj uniji; ili 

2)    me|unarodno prihva}ene standarde, tehni~ke propise ili norme; ili 

3)    druge bh. standarde ili druge reference tehni~ke naravi uz napomenu da su prihvatljivi i proizvodi, usluge i radovi koji su sukladni drugim standardima ili tehni~kim referencama odobrenima od me|unarodnopriznatih institucija za standardizaciju u drugim dr`avama, a koje su, barem su{tinski, ekvivalentne navedenim referencama. 

b)    Ugovorno tijelo nema pravo odbiti ponudu na temelju toga {to ponu|eni proizvodi, usluge ili radovi ne ispunjavaju postavljene zahtjeve glede standarda nazna~enih u tehni~koj specifikaciji, ukoliko ponu|a~ u svojoj ponudi mo`e dokazati da rje{enja koja nudi zadovoljavaju na su{tinski ekvivalentan na~in zahtjeve postavljene u tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije; 

c)    ili, kada ne postoje primjenjivi standardi, tehni~ki propisi ili norme do `eljenih funkcionalnih karakteristika ili zahtjeva za izvr{enje posla koji, tako|er, obuhvataju i one koji se odnose na za{titu zdravlja i sigurnosti gra|ana, kao i one koji se odnose na za{titu okoli{a; ove karakteristike ili zahtjevi moraju biti precizni i jasni kako bi se omogu}ilo dobavlja~ima da izrade svoje ponude, a ugovornome tijelu da dobije robe, usluge ili radove koji }e ispuniti njegove postavljene objektivne zahtjeve. 

(3)    Svaka nedosljednost u tehni~kim propisima u Bosni i Hercegovini, zbog eventualnih razlika u relevantnim entitetskim legislativama, ne}e ni pod kojim uvjetima biti razlogom za odbijanje bilo koje ponude koja osigurava najmanje su{tinsku ekvivalentnost ponu|enih proizvoda, usluga ili radova s referencama zahtijevanim od ugovornoga tijela. 

(4)    Ugovorno }e tijelo odbiti sve ponude kojima se nude robe, usluge ili radovi koji su{tinski ne ispunjavaju tehni~ke specifikacije sadr`ane u tenderskoj dokumentaciji. 

(5)    Pozivanje na robe odre|ene izrade ili izvora opskrbe, ili na odre|eni proces, ili na robne marke, patente, tipove ili odre|eno podrijetlo ili proizvodnju, u svrhu favoriziranja ili eliminacije odre|enih dobavlja~a, proizvoda ili metoda je zabranjeno, osim kada je ugovorno tijelo u nemogu}nosti da uporabom objektivnih tehni~kih specifikacija navede opis predmeta ugovora koji je dostatno precizan i u potpunosti razumljiv. U takvome je slu~aju ugovorno tijelo obvezno navesti da }e prihvatiti proizvode, usluge ili metode koji su ekvivalentni glede njihovih osobina dodavanjem rije~i "ili ekvivalent". 

^lanak 15.
(Razdoblje va`enja ponude) 

(1)    Razdoblje va`enja ponude odre|uje ugovorno tijelo. Razdoblje va`enja ne mo`e biti kra}e od onoga navedenoga u tenderskoj dokumentaciji i niti u kom slu~aju ne mo`e biti kra}e od 30 dana. Ukoliko se u ponudi ne navede razdoblje njezina va`enja, smatrat }e se da ponuda va`i za razdoblje nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. 

(2)    Tijekom razdoblja va`enja ponude ugovorno tijelo mo`e, u pismenom obliku, od dobavlja~a zahtijevati da produlji razdoblje va`enja do odre|enoga roka. Svaki dobavlja~ ima pravo odbiti takav zahtjev bez gubljenja prava u svezi s osiguranjem ponude. 

(3)    Dobavlja~ koji pristane produljiti razdoblje va`enja ponude i o tome u pismenom obliku obavijesti ugovorno tijelo, produljava razdoblje va`enja ponude i osigurava produljeno jamstvo za ponudu (za ozbiljnost ponude). Ponuda se ne mo`e mijenjati. Ukoliko dobavlja~ ne odgovori na zahtjev ugovornoga tijela glede produljenja razdoblja va`enja ponude ili ne produlji rok va`enja ponude ili ne osigura produljeno jamstvo za ponudu (za ozbiljnost ponude), smatrat }e se da je dobavlja~ odbio zahtjev ugovornoga tijela. 

^lanak 16.
(Osiguranje ponude. Osiguranje izvr{enja ugovora) 

(1)    Ugovorno tijelo mo`e zahtijevati da se efektivnost ponuda jam~i putem odgovaraju}ih jamstava za ponudu (za ozbiljnost ponude). Jamstva za ponudu (za ozbiljnost ponude) ne}e iznositi vi{e od 1 do 2% od ponu|enih cijena.  

(2)    Ugovorno tijelo mo`e zahtijevati da se izvr{enje ugovora jam~i putem odgovaraju}ih jamstava za izvr{enje. Jamstva za izvr{enje ne}e iznositi vi{e od 10% od vrijednosti ugovora. 

(3)    Ugovorno tijelo ne mo`e odbaciti jamstva za ponudu (za ozbiljnost ponude) ili za izvr{enje ugovora na temelju toga {to jamstvo nije izdao gospodarski subjekt Bosne i Hercegovine, pod uvjetom da jamstvo za ponudu (za ozbiljnost ponude) i jamstva za izvr{enje ugovora, kao i institucija koja je izdala jamstvo, ispunjavaju uvjete postavljene u tenderskoj dokumentaciji. 

^lanak 17.
(Alternativne ponude) 

(1)    Ugovorno tijelo u tenderskoj dokumentaciji navodi odobrava li ili ne alternativne ponude. Alternativne se ponude mogu dozvoliti samo onda kada je kriterij za dodjelu ugovora ekonomski najpovoljnija ponuda. Jedino se alternativne ponude, koje zadovoljavaju minimalne uvjete koje je postavilo ugovorno tijelo, uzimaju u razmatranje. 

(2)    Osim minimalnih zahtjeva koje su alternativne ponude obvezne ispunjavati, ugovorno }e tijelo u tenderskoj dokumentaciji navesti i sve ostale zahtjeve za njihovo podno{enje. 

(3)    U postupcima dodjele ugovora o javnoj nabavi roba ili usluga ugovorno tijelo, koje je odobrilo podno{enje alternativnih ponuda, ne mo`e odbiti alternativnu ponudu samo na temelju ~injenice da bi ona vodila ka promjeni karaktera ugovora - od ugovora o javnoj nabavi usluga u ugovor o javnoj nabavi roba, ili obrnuto. 

^lanak 18.
(Davanje tenderske dokumentacije) 

(1)    Ugovorno tijelo mo`e, kako je primjereno, dobavlja~ima dati tendersku dokumentaciju: 

a)    na zahtjev dobavlja~a; 

b)    zajedno s pozivom na dostavu ponuda; 

c)    objavom na web-stranici javnih nabava, sukladno podzakonskim aktima ili uporabi drugih elektronskih sredstava. 

(2)    Ugovorno }e tijelo dobavlja~ima otpremiti tendersku dokumentaciju u roku od tri dana nakon primitka zahtjeva za dostavu tenderske dokumentacije. Ako na temelju ~lanka 21. stavka (6) to~ke c) ovoga zakona ugovorno tijelo smanji rokove odre|ene za primitak zahtjeva za sudjelovanje i ponuda, rok za otpremu tenderske dokumentacije bit }e smanjen na dva dana. 

(3)    Prilikom davanja tenderske dokumentacije ugovorno }e se tijelo, u odnosu na dobavlja~e, pridr`avati na~ela jednakosti i nediskriminacije. Ugovorno tijelo ne smije dati tendersku dokumentaciju bilo kojem dobavlja~u prije objave obavijesti o nabavi. 

(4)    Ugovorno tijelo mo`e za sve dobavlja~e odrediti jednaku nov~anu naknadu koja se pla}a za tendersku dokumentaciju. Nov~ana }e naknada pokrivati / uklju~ivati samo stvarne tro{kove kopiranja i dostave dokumentacije dobavlja~ima. Zainteresirani }e dobavlja~i imati pravo na uvid u tendersku dokumentaciju prije nabave. 

ODJELJAK III.
TRANSPARENTNOST I JAVNOST 

^lanak 19.
(Obavijest o nabavi) 

(1)    Ugovorno }e tijelo objaviti obavijest o javnoj nabavi o razmatranome ugovoru, osim u slu~ajevima u kojima se ugovor dodjeljuje u pregovara~kome postupku bez objave obavijesti o nabavi. Obavijest o javnoj nabavi pru`it }e svim zainteresiranim dobavlja~ima dovoljno informacija koje }e im omogu}iti da ocijene `ele li dostaviti ponudu za razmatrani ugovor. 

(2)    Obavijest o javnoj nabavi sadr`avat }e kratku informaciju sukladno relevantnim bitnim informacijama iz tenderske dokumentacije spomenute u ~lanku 13. ovoga zakona i sastojati se od maksimalno 650 rije~i. 

(3)    Obavijest o nabavi, glede informacija koje sadr`i i oblika u kojemu se sastavlja, bit }e sukladna odredbama podzakonskih akata. 

^lanak 20.
(Objava obavijesti) 

(1)    Sve obavijesti o javnoj nabavi, obavijesti o dodjeli ugovora i obavijesti o poni{tenju, ugovorno tijelo objavljuje u "Slu`benome glasniku BiH". Obavijesti objavljene u "Slu`benome glasniku BiH" objavljuju se, tako|er, na web-stranici javnih nabava dostupnoj putem interneta. 

(2)    Oblik i obrazac obavijesti, koje se objavljuju u "Slu`benome glasniku BiH", odredit }e Agencija za javne nabave u suradnji s redakcijom "Slu`benoga glasnika BiH". 

(3)    Obavijesti o nabavi, obavijesti o dodjeli ugovora i obavijesti o poni{tenju procedure ugovorna tijela mogu, tako|er, objaviti i u drugim publikacijama ili na web-stranicama koje nisu navedene u stavku (1) ovoga ~lanka. Takve se obavijesti ne smiju objavljivati u drugim publikacijama niti na drugim web-stranicama prije datuma njihove objave u "Slu`benome glasniku BiH", niti smiju sadr`avati dodatne, niti bilo koje druge informacije, osim onih objavljenih u "Slu`benome glasniku BiH". 

(4)    U slu~aju ugovora ~ija vrijednost prelazi vrijednost me|unarodnih vrijednosnih razreda iz stavka (3) ~lanka 6. ovoga zakona, obavijest o nabavi dodatno se obvezno treba objaviti ili u novinama s me|unarodnim opticajem ili na web-stranici javnih nabava sigurno dostupnoj u inozemstvu, sukladno odredbama podzakonskih akata. 

(5)    Me|unarodna se objava, odre|ena u stavku (4) ovoga ~lanka, mo`e tako|er uporabiti i u slu~aju ugovora ~ija vrijednost ne prelazi iznos me|unarodnih vrijednosnih razreda. 

^lanak 21.
(Minimalni rokovi za podno{enje zahtjeva i ponuda) 

(1)    Ugovorno tijelo utvr|uje mjesto, datum i sat za podno{enje zahtjeva za sudjelovanje u ograni~enome ili pregovara~kome postupku, i/ili za podno{enje ponuda. 

(2)    U slu~aju primitka zahtjeva ili ponude nakon odre|enoga datuma i sata, oni se vra}aju dobavlja~u neotvoreni. 

(3)    Minimalni rokovi za primitak zahtjeva ili ponuda ra~unaju se od dana objave obavijesti o nabavi u "Slu`benome glasniku BiH" ili od datuma otpreme poziva za dostavu ponuda predkvalificiranim kandidatima. 

(4)    Minimalni rokovi za primitak zahtjeva ili ponuda, koje je odredilo ugovorno tijelo, ne mogu biti kra}i od rokova definiranih u ovome ~lanku i dovoljno su dugi kako bi zainteresiranim stranama dali dovoljno vremena za sastavljanje i podno{enje ponuda. Prilikom odre|ivanja ovih rokova ugovorno tijelo uzima u obzir kompleksnost uvjeta ugovora i vrijeme potrebno za sastavljanje zahtjeva i ponuda. 

(5)    U slu~aju otvorenoga postupka, minimalni rok za primitak ponuda ne mo`e biti kra}i od 28 dana od datuma objave obavijesti o nabavi u "Slu`benome glasniku BiH". 

(6)    U slu~aju ograni~enoga ubrzanoga ili pregovara~koga postupka: 

a)    krajnji rok odre|en za primitak zahtjeva za sudjelovanje ne mo`e biti kra}i od 18 od datuma objave obavijesti o nabavi u "Slu`benome glasniku BiH", 

b)    krajnji rok odre|en za primitak ponuda u slu~aju ograni~enoga postupka ne mo`e biti kra}i od 28 dana od datuma otpreme poziva za dostavu ponuda pretkvalificiranim kandidatima, 

c)    u slu~ajevima kada su ispunjeni uvjeti za primjenu ubrzanoga ograni~enog postupka, ugovorno tijelo ima pravo utvrditi rok za primitak zahtjeva koji nije kra}i od osam dana i rok za primitak ponuda koji nije kra}i od pet dana. 

(7)    Ako iz bilo kojeg razloga tenderska dokumentacija ili neki njezini dijelovi nisu dostavljeni u odre|enome roku, iako su pravodobno zatra`eni, ili ako se nakon osiguranja tenderske dokumentacije poka`e da se ponude mogu pripremiti samo nakon posjeta mjestu izvo|enja, ili nakon pregleda dokumenata koji podr`avaju tendersku dokumentaciju na licu mjesta, rokovi za primitak ponuda produljuju se za razdoblje od najmanje sedam dana, kako bi se omogu}ilo da svi dobavlja~i budu upoznati sa svim informacijama nu`nim za sastavljanje ponude. 

(8)    Zainteresirani dobavlja~i mogu u pismenom obliku od ugovornoga tijela tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije pravodobno i najkasnije deset dana prije isteka roka za podno{enje zahtjeva i ponuda. Ugovorno }e tijelo odgovoriti u pismenom obliku, pridr`avaju}i se na~ela stvarne konkurencije u postupku dodjele, i odgovor }e biti otpremljen svim kandidatima ili ponu|a~ima najkasnije pet dana prije isteka roka za podno{enje zahtjeva ili ponude. Ako odgovor ugovornoga tijela dovede do izmjena tenderske dokumentacije, ugovorno }e tijelo, sukladno stavku (5) ~lanka 13. ovoga zakona, produljiti rok za podno{enje zahtjeva ili ponude najmanje za razdoblje od sedam dana.  

(9)    Zahtjevi ili ponude mogu podnositi pojedina~ni dobavlja~i, kao i skupine dobavlja~a, kako je to utvr|eno u stavku (14) ~lanka 2. ovoga zakona. Od takvih se skupina ne}e tra`iti osnivanje nove pravne osobe kako bi dostavile zahtjeve ili ponudu, ali }e one preuzeti solidarnu odgovornost za svoje obveze. 

(10)    Ugovorno tijelo u tenderskoj dokumentaciji navodi da se zahtjevi ili ponuda obvezno podnose u pismenom obliku, uredno potpisani od strane osobe ovla{tene od dobavlja~a. Ugovorno tijelo, tako|er, zahtijeva da se ponude dostavljaju u jednoj zatvorenoj omotnici s potpisom i pe~atom, osim u slu~aju ponuda za konzultacijske usluge koje se dostavljaju u dvije omotnice, sukladno odredbama podzakonskih akata. Stranice ponude (s dodacima) trebaju biti numerirane. Garantni dokumenti, pomenuti u ~lanku 16. ovoga zakona, mogu biti neuvezani i bez numeriranih stranica. 

(11)    Na zahtjev dobavlja~a, ugovorno tijelo osigurava potvrdu o primitku ponude, uz navo|enje datuma i vremena primitka. 

ODJELJAK IV.
KVALIFIKACIJA, SELEKCIJA I DISKVALIFIKACIJA 

^lanak 22.
(Provjera kvalifikacija dobavlja~a) 

(1)    Sukladno minimumu zahtijevanih kvalifikacijskih uvjeta, koje kandidati i ponu|a~i trebaju ispunjavati, a koji su utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji, ugovorno tijelo ocjenjuje i provjerava je li kandidat ili ponu|a~ kompetentan, pouzdan i sposoban izvr{iti ugovor. 

(2)    Sukladno stavku (1) ovoga ~lanka ugovorno tijelo u tenderskoj dokumentaciji navodi kriterije za selekciju i time uspostavlja minimum zahtjeva za kvalifikaciju kandidata ili ponu|a~a glede njihove osobne situacije sukladno ~lanku 23. ovoga zakona, njihovu podobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno ~lanku 24. ovoga zakona, njihovoga ekonomskoga i financijskoga stanja sukladno ~lanku 25. ovoga zakona, te njihove tehni~ke i/ili profesionalne sposobnosti sukladno ~lanku 26. ovoga zakona. Ugovorno tijelo u tenderskoj dokumentaciji, od kandidata i ponu|a~a, tra`i obveznu dostavu informacija i dokumenata koji dokazuju da njihove kvalifikacije odgovaraju onima koje, sukladno ~l. 23. do 26. ovoga zakona, zahtijeva ugovorno tijelo. 

(3)    Minimum kvalifikacijskih uvjeta, koje je ugovorno tijelo odredilo za kandidate i ponu|a~e, i broj dokumenata koji su potrebni za njihovo dokazivanje, obvezno trebaju biti uskla|eni i srazmjerni s predmetom ugovora. Oni ne smiju imati ograni~avaju}i u~inak na konkurenciju i moraju biti razboriti, jasni i precizni. Ugovorno }e tijelo zahtijevati od dobavlja~a samo one informacije koje su nu`ne, kako bi se ustvrdilo zadovoljava li dobavlja~ kvalifikacijske uvjete koje je postavilo ugovorno tijelo. Ovi uvjeti ne smiju onemogu}ivati ostvarivanje prava dobavlja~a na za{titu intelektualne svojine i poslovnih tajna. 

(4)    Ugovornome tijelu nije dozvoljeno odbijanje zahtjeva za sudjelovanje ili ponudu isklju~ivo na temelju toga {to su podneseni ili od pravne ili od fizi~ke osobe. 

(5)    Samo onim kandidatima ili ponu|a~ima, ~ije kvalifikacije zadovoljavaju selekcijske kriterije uspostavljene u tenderskoj dokumentaciji, bit }e dozvoljen nastavak postupka javne nabave. 

^lanak 23.
(Ograni~enja za sudjelovanje dobavlja~a u postupku javne nabave

(1)    Ugovorno }e tijelo, u tenderskoj dokumentaciji, predvidjeti da zahtjev za sudjelovanje u ograni~enome postupku ili ponuda moraju biti odbijeni u slu~aju da je kandidat, odnosno ponu|a~: 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man s vjerovnicima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proistje~e iz sli~noga postupka sukladno relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran; 

b)    predmet postupaka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma / aran`mana s vjerovnicima, ili bilo kojega drugog sli~nog postupka sukladno relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran; 

c)    osu|en u sudskome postupku za kr{enje zakona u smislu njegova poslovnoga pona{anja u razdoblju od pet godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude; 

d)    progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od mjerodavnoga suda u razdoblju od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude; 

e)    nije ispunio obveze u svezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje, sukladno relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran; 

f)    nije ispunio obveze u svezi s pla}anjem poreza sukladno relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran; 

g)    propustio dostaviti ili dostavio pogre{ne informacije na tra`enje prema ~l. 23. do 26. ovoga zakona. 

(2)    U slu~ajevima kada ugovorno tijelo zahtijeva od kandidata ili ponu|a~a da pru`e dokaze da se niti jedan slu~aj iz stavka (1) to~. a), b), c), e) ili f) ovoga ~lanka ne odnosi na njih, ugovorno je tijelo du`no da, kao zadovoljavaju}e, prihvati sljede}e dokaze: 

a)    u slu~ajevima iz stavka (1) to~. a), b) ili c) ovoga ~lanka, osiguranje izvoda iz sudskoga registra ili ekvivalentnoga dokumenta koje je izdalo mjerodavno sudsko ili upravno tijelo u Bosni i Hercegovini, ili u zemlji podrijetla, ili zemlji iz koje ta osoba dolazi, a koje pokazuje da su postavljeni zahtjevi ispunjeni; takvi dokumenti ne mogu biti stariji od tri mjeseca; 

b)    u slu~ajevima iz stavka (1) to~. e) ili f) ovoga ~lanka, uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca, a koje je izdalo mjerodavno tijelo u Bosni i Hercegovini ili mjerodavno tijelo dr`ave na koju se odnosi. 

(3)    Agencija za javne nabave sastavit }e listu tijela u Bosni i Hercegovini koja su mjerodavna za izdavanje dokumenata iz stavka (2) ovoga ~lanka. 

^lanak 24.
(Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti) 

    Ugovorno tijelo u tenderskoj dokumentaciji mo`e zahtijevati od kandidata, odnosno ponu|a~a, da doka`u svoju registraciju u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje u kojoj su registrirani, ili da osiguraju posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost. 

^lanak 25.
(Ekonomska i financijska podobnost kandidata ili ponu|a~a) 

(1)    U tenderskoj dokumentaciji ili, ako je to primjereno, u dijelu tenderske dokumentacije koji se odnosi na pretkvalifikaciju, ugovorno tijelo utvr|uje minimalne uvjete glede ekonomske i financijske podobnosti kandidata ili ponu|a~a i, kao dokaz da su ti uvjeti ispunjeni, od njih mo`e zahtijevati da osiguraju jednu ili vi{e od ni`e navedenih referenci: 

a)    odgovaraju}a bankovna pisma ili, kada je to primjereno, dokaz o postojanju odgvaraju}ega osiguranja od profesionalnoga rizika; 

b)    poslovne bilance ili izvode iz poslovnih bilanca, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran; 

c)    izjava o ukupnome prometu dobavlja~a i, kada je to primjereno, o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora za razdoblje ne dulje od tri posljednje financijske godine za koje se raspola`e podacima, ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovanja u predmetnome segmentu ako je dobavlja~ registriran, odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine; 

d)    bilanca uspjeha za razdoblje ne dulje od tri posljednje financijske godine za koje se raspola`e podacima, ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovanja u predmetnome segmentu, ako je dobavlja~ registriran, odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine. 

(2)    Ugovorno tijelo u tenderskoj dokumentaciji precizira koju referencu ili reference kandidati, odnosno ponu|a~i moraju osigurati kako bi dokazali svoju ekonomsku i financijsku podobnost. 

^lanak 26.
(Tehni~ka i profesionalna sposobnost) 

(1)    Ugovorno tijelo utvr|uje minimalne zahtjeve glede tehni~ke, odnosno profesionalne sposobnosti kandidata ili ponu|a~a koje oni trebaju ispunjavati sukladno st. (2), (3), (4) i (5) ovoga ~lanka i od njih zahtijeva da osiguraju jedan ili vi{e dokaza iz st. (2), (3), (4) i (5) ovoga ~lanka. 

(2)    U postupcima za dodjelu ugovora o javnoj nabavi roba, dokazi o tehni~koj sposobnosti kandidata, odnosno ponu|a~a, mogu se osiguravati na jedan, ili vi{e, od sljede}ih na~ina: 

a)    lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje dvije do tri godine s vrijednostima, datumima i primateljima uz osiguranje dokumenata u obliku potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primatelji ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan kontrole dobavlja~a, samo uz izjavu dobavlja~a o izvr{enim isporukama; 

b)    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a, mjere za osiguranje kvalitete i njezinu opremljenost i osposobljenost za ispitivanja i istra`ivanja; 

c)    navode o anga`iranome tehni~kom osoblju i tehni~kim tijelima, bez obzira pripadaju li neposredno dobavlja~u; 

d)    uzorke, opise i/ili fotografije proizvoda koji su predmet isporuke, a ~iju je vjerodostojnost dobavlja~ obvezan potvrditi ukoliko to ugovorno tijelo zahtijeva; 

e)    uvjerenja koja su izdale agencije za kontrolu kvalitete ~ija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvr|enim referentnim navo|enjem odgovaraju}ih specifikacija ili standarda potvr|uje podobnost proizvoda; 

f)    u slu~aju kada su proizvodi koji se nabavljaju slo`eni ili ukoliko se, iznimno, osiguravaju za posebne namjene, provjera proizvodnih kapaciteta dobavlja~a, te ako je to potrebno i njegovih kapaciteta za prou~avanje i istra`ivanje, kao i mjera za kontrolu kvalitete koju provodi ugovorno tijelo ili koju u njegovo ime provodi mjerodavno zvani~no tijelo zemlje u kojoj je dobavlja~ registriran; 

g)    priop}enje / naznaka elemenata ugovora koje dobavlja~ namjerava podugovarati.  

(3)    U postupcima za dodjelu ugovora o javnoj nabavi usluga, ugovorno tijelo mo`e od kandidata ili ponu|a~a zahtijevati da osiguraju jedno, ili vi{e, od sljede}ih sredstava, kao dokaz njihovih tehni~kih i profesionalnih sposobnosti:  

a)    listu glavnih usluga pru`enih u posljednje dvije do tri godine, s ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primateljima uz osiguranje dokumenata u obliku potvrda o izvr{enim uslugama koje su izdali primatelji ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan kontrole pru`atelja usluga, samo uz izjavu pru`atelja usluga o izvr{enim uslugama; 

b)    obrazovne i profesionalne kvalifikacije pru`atelja usluga, i/ili kvalifikacije njegovoga rukovode}ega osoblja i, osobito, kvalifikacije osoba, odnosno osoba koje su odgovorne za pru`anje konkretnih usluga; 

c)    navode o anga`iranome tehni~kom osoblju ili tehni~kim tijelima, bez obzira pripadaju li neposredno pru`atelju usluga; 

d)    izjavu pru`atelja usluga o prosje~nom godi{njem broju uposlenih i broju rukovoditeljskog osoblja u posljednje tri godine; 

e)    izjavu o tehni~koj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspola`e pru`atelj usluga za izvr{enje konkretnih usluga i osiguranje kvalitete; 

f)    u slu~aju kada su usluge koje se pru`aju slo`ene ili ukoliko se, iznimno, osiguravaju za posebne namjene, provjera tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti pru`atelja usluga te, ako je to nu`no, i njegovih kapaciteta za prou~avanje i istra`ivanje, kao i mjera za kontrolu kvalitete koju provodi ugovorno tijelo ili koju u njegovo ime provodi mjerodavno zvani~no tijelo zemlje u kojoj je pru`atelj usluga registriran; 

g)    priop}enje / naznaka elemenata ugovora koje pru`atelj usluga namjerava podugovarati. 

(4)    U postupcima za dodjelu ugovora o javnoj nabavi radova, dokazi o tehni~kim i profesionalnim sposobnostima kandidata ili ponu|a~a mogu se osiguravati na jedan, ili vi{e, od sljede}ih na~ina: 

a)    listu radova koji su izvedeni u posljednje tri do pet godina uz prilaganje potvrda o zadovoljavaju}oj izvedbi za najva`nije radove; potvrde uklju~uju vrijednost, vrijeme i lokaciju izvo|enja radova i navode jesu li radovi izvedeni sukladno pravilima poslovanja i propisno okon~ani; u slu~aju kada je to nu`no, ove potvrde ugovornom tijelu izravno dostavlja odre|eno mjerodavno tijelo; 

b)    obrazovne i profesionalne kvalifikacije izvo|a~a radova kao i/ili kvalifikacije njegovoga rukovoditeljskog osoblja, i osobito kvalifikacije osoba, odnosno osoba koje su odgovorne za izvo|enje konkretnih radova; 

c)    navode o anga`iranome tehni~kom osoblju ili tehni~kim tijelima, osobito onima zadu`enim za kontrolu kvalitete, bez obzira pripadaju li neposredno izvo|a~u radova; 

d)    izjavu izvo|a~a radova o prosje~nom godi{njem broju uposlenih i broju rukovoditeljskoga osoblja u posljednje tri godine; 

e)    izjavu o tehni~koj opremi koju izvo|a~ ima na raspolaganju za izvo|enje konkretnih radova; 

f)    izjavu o svakoj namjeri i predmetu podugovaranja. 

(5)    Ukoliko u tenderskoj dokumentaciji zahtijeva osiguranje uvjerenja koja izdaju mjerodavna tijela, a kojima se potvr|uje da dobavlja~ zadovoljava odre|ene standarde osiguranja kvalitete, ugovorno je tijelo du`no pozvati se na sustave osiguranja kvalitete koji se baziraju na relevantnim me|unarodnim ili standardiziranim specifikacijama. Ugovorno je tijelo, tako|er, du`no prihvatiti i druge dokaze o ekvivalentnim mjerama osiguranja kvalitete od dobavlja~a koji nemaju pristupa takvim uvjerenjima ili mogu}nosti da ih pribave u zadanome roku. 

^lanak 27.
(Diskvalifikacija na temelju sukoba interesa ili korupcije) 

(1)    Uva`avaju}i zakone o dr`avnoj slu`bi u Bosni i Hercegovini, kao i druge relevantne propise, ugovorno }e tijelo odbiti zahtjev za sudjelovanje u postupku javne nabave ili ponudu ukoliko je kandidat ili ponu|a~ sada{njemu ili biv{emu uposleniku ugovornoga tijela dao ili je spreman dati mito u vidu nov~anih sredstava, ili u bilo kojem nenov~anom obliku, kao poku{aj u svrhu ostvarivanja utjecaja na radnju, ili odluku, ili tijek postupka javne nabave. Ugovorno }e tijelo u pismenom obliku informirati ponu|a~a i ravnatelja Agencije za javne nabave o odbijanju takvoga zahtjeva ili ponude, i o razlozima odbijanja, te to konstatirati u Izvje{}u o postupku javne nabave. 

(2)    U slu~aju da zahtjevi ili ponude, koje je ugovorno tijelo primilo tijekom postupka javne nabave, prouzro~e ili mogu prouzro~iti bilo kakav sukob interesa, ugovorno }e tijelo, djeluju}i sukladno relevatnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili odnosnim internim pravilima, osigurati efektivnu za{titu svrsishodne provedbe ovoga zakona. 

ODJELJAK V.
VO\ENJE POSTUPAKA 

^lanak 28.
(Otvoreni postupak) 

    U provedbi otvorenoga postupka ugovorno je tijelo du`no: 

a)    pripremiti tendersku dokumentaciju sukladno odredbama ~l. 13. do 17, kao i ~lanku 21. ovoga zakona; 

b)    objaviti obavijest o javnoj nabavi sukladno ~l. 19. i 20. ovoga zakona, pozivaju}i sve zainteresirane dobavlja~e da zatra`e tendersku dokumentaciju, te pripreme i podnesu ponude koje ispunjavaju uvjete navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

c)    osigurati dobavlja~ima tendersku dokumentaciju sukladno odredbama ~lanka 18. ovoga zakona; 

d)    sukladno ~lanku 33. ovoga zakona, organizirati i provesti javno otvaranje pravodobno primljenih ponuda; 

e)    verificirati kvalifikacije ponu|a~a prema kriterijima izbora utvr|enima u tenderskoj dokumentaciji sukladno ~l. 22. do 26. ovoga zakona; 

f)    ocijeniti ponude dostavljene od kvalificiranih ponu|a~a, prema kriterijima za dodjelu ugovora utvr|enima u tenderskoj dokumentaciji sukladno ~l. 34. do 37. ovoga zakona, i dodijeliti ugovor ponu|a~u koji je dostavio najni`e ocijenjenu prihvatljivu ponudu; 

g)    informirati ponu|a~e o odlukama donesenima u svezi s ocjenom ponuda kako je predvi|eno u ~lanku 38. ovoga zakona; 

h)    ponuditi ugovor najuspje{nijem ponu|a~u sukladno odredbama ~lanka 39. ovoga zakona. 

^lanak 29.
(Ograni~eni postupak) 

    U provedbi ograni~enoga postupka ugovorno je tijelo du`no: 

a)    pripremiti tendersku dokumentaciju sukladno odredbama ~l. 13. do 17, kao i ~lanku 21. ovoga zakona; tenderska dokumentacija mo`e biti pripremljena u dva dijela koja odgovaraju pretkvalifikacijskoj i tenderskoj fazi postupka;  

b)    objaviti obavijest o nabavi sukladno ~l. 19. i 20. ovoga zakona, pozivaju}i sve zainteresirane kandidate da zatra`e pretkvalifikacijsku dokumentaciju (ukoliko se ona daje odvojeno od obavijesti o nabavi) i podnesu zahtjev za pretkvalifikaciju prila`u}i potrebne informacije i dokumente; 

c)    dati kandidatima pretkvalifikacijsku dokumentaciju, ukoliko se ona daje odvojeno od obavijesti o nabavi, sukladno odredbama ~lanka 18. ovoga zakona; 

d)    izvr{iti odabir kandidata koji }e biti pozvani da podnesu ponude na na~in utvr|en u ~l. 22. do 26. ovoga zakona; 

e)    informirati kandidate o odlukama donesenima u svezi s pretkvalifikacijom, kako je predvi|eno u ~lanku 38. ovoga zakona; informiranje odabranih kandidata mo`e se provesti u isto vrijeme kada se oni budu pozivali da podnesu ponude;  

f)    dati tendersku dokumentaciju svim odabranim kandidatima istodobno, sukladno odredbama ~lanka 18. ovoga zakona, pozivaju}i ih da pripreme i podnesu ponudu koja ispunjava zahtjeve navedene u tenderskoj dokumentaciji; 

g)    organizirati i provesti javno otvaranje pravodobno primljenih ponuda, kako je predvi|eno u ~lanku 33. ovoga zakona; 

h)    ocijeniti i usporediti otvorene ponude prema kriterijima za dodjelu ugovora utvr|enima u tenderskoj dokumentaciji sukladno ~l. 34. do 37. ovoga zakona i dodijeliti ugovor ponu|a~u koji je dostavio najni`e ocijenjenu prihvatljivu ponudu; 

i)    informirati ponu|a~e o odlukama donesenima u svezi s ocjenom ponuda, kako je predvi|eno u ~lanku 38. ovoga zakona; 

j)    ponuditi ugovor najuspje{nijem ponu|a~u, sukladno odredbama ~lanka 39. ovoga zakona. 

^lanak 30.
(Vo|enje pregovara~koga postupka) 

(1)    Ugovorno tijelo provodi pregovara~ki postupak uz objavu obavijesti o nabavi pod sljede}im uvjetima: 

a)    obavlja pretkvalifikacijski postupak sukladno odredbama ~lanka 29. ovoga zakona, kako je primjereno pregovara~kome postupku; 

b)    poziva najmanje tri kvalificirana kandidata da podnesu inicijalne ponude i sudjeluju u pregovorima o tehni~kim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora; 

c)    na temelju rezultata obavljenih pregovora, poziva sudionike da podnesu svoje kona~ne ponude i me|u njima identificira najuspje{nijeg ponu|a~a, sukladno kriterijima odabira prema ~lanku 34. ovoga zakona. 

(2)    Kada primjenjuje pregovara~ki postupak bez objave obavijesti o nabavi, ugovorno je tijelo du`no: 

a)    u slu~aju da je na pregovore pozvano vi{e od jednoga kandidata, verificirati jesu li kvalifikacije kandidata sukladne kriterijima navedenima u pozivu, pregovarati tehni~ke, ekonomske, pravne i druge aspekte ugovora i, na temelju rezultata odr`anih pregovora, pozvati sudionike da podnesu svoje kona~ne ponude i me|u njima odrediti uspje{nog ponu|a~a, sukladno kriterijima za dodjelu prema ~lanku 34. ovoga zakona; 

b)    u slu~aju da je samo jedan kandidat pozvan na pregovore, verificirati jesu li kvalifikacije kandidata sukladne kriterijima navedenima u pozivu i pregovarati tehni~ke, ekonomske, pravne i druge aspekte ugovora, s ciljem postizanja ekonomski najpovoljnije ponude za ugovorno tijelo. 

(3)    Daljnje odredbe u svezi s vo|enjem pregovara~koga postupka bit }e odre|ene u podzakonskim aktima. 

^lanak 31.
(Zahtjevi glede pregovara~koga postupka sa ili bez objave obavijesti o javnoj nabavi) 

    Tijekom pregovara~koga postupka ugovorno se tijelo pridr`ava sljede}ih zahtjeva: 

a)    pregovori se vode sa svakim kandidatom odvojeno; 

b)    niti jedna informacija dobivena od kandidata, kao niti informacije o rje{enjima koja su predlo`ili kandidati, ne mogu se otkriti tre}im osobama bez prethodne suglasnosti toga kandidata; 

c)    svim }e se kandidatima/ponu|a~ma postaviti isti zahtjevi i pru`it }e im se iste informacije; jednakost tretmana prema svim kandidatima / ponu|a~ima mora biti osigurana; 

d)    zapisnici i izvje{}a o postupku pregovora sa~injavaju se sukladno odredbama ~lanka 41. ovoga zakona. 

^lanak 32.
(Okvirni sporazumi) 

(1)    Ugovorno tijelo mo`e zaklju~iti okvirni sporazum samo nakon provedenog otvorenoga ili ograni~enoga postupka, sukladno odredbama ovoga zakona.  

(2)    Na temelju okvirnoga sporazuma, zaklju~enoga sukladno stavku (1) ovoga ~lanka, ugovorno }e tijelo posljedi~no imati pravo da tijekom cijeloga ugovornoga razdoblja zaklju~uje ugovore s uspje{nim ponu|a~em bez primjene postupaka utvr|enih u ovome zakonu, glede svakog od ugovora dodijeljenih na temelju okvirnoga sporazuma. 

(3)    Ugovorno tijelo mo`e razmotriti dodjelu okvirnoga sporazuma, samo uz postojanje jedne ili vi{e ni`e navedenih okolnosti: 

a)    predmet su ugovora svakodnevne usluge ili potro{ne robe koje nisu klasificirane kao trajna sredstva; 

b)    predmet su ugovora robe ili usluge ~ije se cijene i uvjeti isporuke ~esto mijenjaju; 

c)    predmet su ugovora stalne popravke ili radovi na odr`avanju; 

d)    kada ugovorno tijelo treba dodijeliti vi{e identi~nih ugovora u roku od jedne godine, a okvirnim bi se sporazumom omogu}ilo smanjenje tro{kova nabave. 

(4)    Nakon zaklju~enja okvirnoga sporazuma njegove se odredbe ne mogu mijenjati.  

(5)    Ugovornim tijelima nije dopu{tena uporaba okvirnih sporazuma na nepropisan na~in ili na na~in kojim se spre~ava, ograni~ava ili ugro`ava konkurencija. 

ODJELJAK VI.
OCJENA I DODJELA UGOVORA 

^lanak 33.
(Otvaranje ponuda) 

(1)    Ponude se otvaraju na javnome otvaranju ponuda neposredno nakon isteka roka za podno{enje ponuda, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

(2)    Ponude se otvaraju na sastanku Povjerenstva za nabavu na dan i sat koji su navedeni u tenderskoj dokumentaciji. Svi dobavlja~i koji su na vrijeme dostavili ponude, ili njihovi zastupnici, imaju pravo biti nazo~ni postupku otvaranja ponuda. Izmjena krajnjega roka za primitak ponuda utjecat }e na promjenu datuma otvaranja ponuda. 

(3)    Omotnice otvara predsjedatelj Povjerenstva za nabave na otvorenome sastanku, bez obzira jesu li sastanku nazo~ni ponu|a~i ili njihovi zastupnici. 

(4)    Procedura otvaranja omotnica, uklju~uju}i i onu za ponude konzultacijskih usluga, kao i pravila o priop}enju relevantnih informacija o sadr`aju tendera, propisat }e podzakonska akta. 

(5)    Rezultati postupka javnoga otvaranja ponuda unose se u zapisnik sastanka prema obrascu zapisnika koji utvr|uje Agencija za javne nabave. 

(6)    Zapisnik o otvaranju ponuda dostavlja se svim ponu|a~ima odmah ili najkasnije u roku od tri dana, ra~unaju}i od vremena otvaranja ponuda. 

(7)    Naknadni postupci analize ponuda, njihove ocjene i poredbe, provode se na zatvorenome sastanku Povjerenstva. 

^lanak 34.
(Kriteriji za dodjelu ugovora) 

(1)    Nakon izvr{enja izbora kvalificiranih kandidata ili ponu|a~a, kako je propisano ~l. 22. do 26. ovoga zakona, ugovorno tijelo dodjelu ugovora temelji na jednome od sljede}ih kriterija: 

a)    ili ekonomski najpovoljnije ponude za ugovorno tijelo, a na temelju navedenih kriterija za evaluaciju utvr|enih sukladno naravi i svrsi predmeta konkretnoga javnoga ugovora, npr: kvaliteta, cijena, tehni~ka sposobnost, funkcionalne i ekolo{ke karakteristike, operativni tro{kovi, ekonomi~nost, postprodajni servis i tehni~ka pomo}, datum isporuke i razdoblje isporuke ili razdoblje izvr{enja; ili 

b)    najni`e cijene tehni~ki zadovoljavaju}e ponude. 

(2) Ugovor se dodjeljuje odabranome ponu|a~u koji je dostavio najni`e ocijenjenu prihvatljivu ponudu sukladno to~. a) i b) stavka (1) ovoga ~lanka. 

^lanak 35.
(Ocjena ponuda) 

(1)    Ugovorno tijelo ocjenjuje i poredi ponude koje su podnijeli kvalificirani ponu|a~i, primjenjuju}i kriterije za dodjelu ugovora navedene u tenderskoj dokumentaciji sukladno ~lanku 34. ovoga zakona. 

(2)    U otvorenome i ograni~enome postupku pregovori izme|u ugovornoga tijela i ponu|a~a o temeljnim aspektima ugovora, a osobito o cijeni, nisu dopu{teni. Me|utim, ugovorno tijelo mo`e zahtijevati od ponu|a~a da pojasne svoje ponude, bez uno{enja bilo kakvih promjena u sadr`aj ponude. 

^lanak 36.
(Neprirodno niske ponude) 

(1)    Ukoliko se, za dani ugovor, dostavljene ponude poka`u neprirodno niskima u odnosu na robu, usluge ili radove koji su predmetom ugovora, ugovorno }e tijelo od ponu|a~a zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ako ponu|a~ ne pru`i za ugovorno tijelo zadovoljavaju}e opravdanje, ugovorno tijelo ima pravo odbaciti ponudu. 

(2)    Kako bi dobilo opravdanje za neprirodno nisku cijenu, ugovorno tijelo zahtijeva da doti~ni ponu|a~, u pismenom obliku, pru`i detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uklju~uju}i elemente cijene i kalkulacija. Ugovorno tijelo uzima u razmatranje obja{njenja koja se na primjeren na~in odnose na: 

a)    ekonomi~nost proizvodnoga procesa, pru`enih usluga ili gra|evinske metode; 

b)    izabrana tehni~ka rje{enja i/ili iznimno pogodne uvjete koje ponu|a~ ima za dostavu roba ili usluga, ili za izvo|enje radova; 

c)    originalnost posla, roba ili usluga koje je ponu|a~ ponudio; 

d)    uskla|enost s va`e}im odredbama koje se odnose na radnu za{titu i uvjete rada na mjestu gdje se izvodi rad, pru`a usluga ili isporu~uje roba. 

^lanak 37.
(Preferencijalni tretman doma}ega) 

    Preferencijalni tretman za doma}e mo`e biti primijenjen samo u mjeri u kojoj to dopuste podzakonska akta. 

ODJELJAK VII.
DU@NOSTI NAKON DODJELE UGOVORA 

^lanak 38.
(Obavijest kandidata i ponuditelja o rezultatima) 

(1)    Ugovorno }e tijelo istodobno, a najkasnije u roku od sedam dana od dono{enja odluke, pismeno obavijestiti kandidate, odnosno ponu|a~e, koji su pravodobno podnijeli zahtjeve ili ponude o odlukama koje su donesene glede pretkvalifikacije, ocjene ponuda ili obustave postupka. 

(2)    Obavijest kandidatima obvezno minimalno sadr`i podatke o tome je li dani kandidat zadovoljio pretkvalifikacije ili ne. U slu~aju da nije, navode se razlozi. 

(3)    U obavijesti ponu|a~ima, ~ija je ponuda odbijena, obvezno se navode razlozi odbijanja. 

(4)    Obavijest svim ponu|a~ima obvezno minimalno sadr`i ime ponu|a~a kojemu je ugovor dodijeljen i razloge odabira te ponude, sukladno ~lanku 9. ovoga zakona. 

(5)    U slu~aju da je postupak obustavljen, u obavijesti kandidatima ili ponu|a~ima navode se razlozi obustave. 

^lanak 39.
(Ugovori) 

(1)    Ugovorno tijelo nudi ugovor onome kvalificiranome ponu|a~u koji je dostavio najni`e ocijenjenu prihvatljivu ponuda sukladno odredbama ~l. 35. do 37. ovoga zakona. Ugovor se zaklju~uje sukladno zakonima Bosne i Hercegovine o obligacijama. Niti jedan ugovor ne mo`e se zaklju~iti u razdoblju od 15 dana od datuma kada su ponu|a~i obavije{teni o rezultatu, sukladno stavku (1) ~lanka 38. ovoga zakona. 

(2)    Ako dobavlja~ kojemu je dostavljen prijedlog dodjele ugovora: 

a)    u pismenom obliku odbije dodjelu ugovora; ili 

b)    propusti ostaviti jamstvo za izvr{enje ugovora o nabavi, kako je propisano u tenderskoj dokumentaciji; ili 

c)    propusti potpisati ugovor o nabavi; ili 

d)    odbije zaklju~iti ugovor pod uvjetima navedenima u tenderskoj dokumentaciji; 

    tada ugovorno tijelo predla`e dodjelu ugovora onome dobavlja~u ~ija je ponuda po redoslijedu odmah nakon ponude najuspje{nijega ponu|a~a koji je odbio dodjelu ugovora. 

(3)    Prilikom dodjele ugovora o nabavi, cijena navedena u najuspje{nijoj ponudi, kao i uvjeti utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji ne mogu se mijenjati. Ukoliko se u tenderskoj dokumentaciji dopu{ta odredba o varijabilnoj cijeni (cjenovna formula) utemeljenoj na odre|enim / definiranim objektivnim pravilima, takva odredba mo`e biti unesena u ugovor. 

(4)    Dobavlja~ kojem je dodijeljen ugovor ne}e sklapati podugovor niti o jednom bitnom dijelu ugovora bez prethodnoga pismenog odobrenja ugovornoga tijela. Elementi ugovora, koji se podugovaraju, i identitet podugovara~a obvezno se priop}avaju ugovornome tijelu pravodobno prije sklapanja podugovora. Ugovorno }e tijelo obavijestiti dobavlja~a o svojoj odluci u roku od 15 dana nakon primitka priop}enja, navode}i razloge u slu~aju odbijanja. Dobavlja~, kojemu je dodijeljen ugovor, snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora. 

(5)    Ugovorno tijelo u ugovoru postavlja uvjet da dobavlja~, kojemu je dodijeljen ugovor o javnoj nabavi, nema pravo zapo{ljavati, u svrhu izvr{enja ugovora o javnoj nabavi, fizi~ke ili pravne osobe koje su sudjelovale u pripremi tenderske dokumentacije ili su bile ~lan ili stru~na osoba koju je anga`iralo Povjerenstvo za nabave mjerodavno za dodjelu navedenoga ugovora o javnoj nabavi, najmanje {est mjeseci po zaklju~enju ugovora. 

^lanak 40.
(Obavijest o dodjeli ugovora) 

(1)    Ugovorno tijelo, sukladno ~lanku 20. ovoga zakona, objavljuje obavijest o dodjeli ugovora na temelju rezultata postupka dodjele. Takve se obavijesti objavljuju {to je prije mogu}e, ali ne kasnije od 30 dana po zaklju~enju ugovora. 

(2)    U slu~aju da je, sukladno ~lanku 32. ovoga zakona, zaklju~en okvirni sporazum, ugovorno tijelo objavljuje obavijest o dodjeli ugovora na temelju zaklju~enoga okvirnoga sporazuma, i nije du`no objavljivati obavijesti o dodjeli svakoga ugovora koji se zaklju~i na temelju toga sporazuma. 

(3)    Obavijest o dodjeli ugovora sadr`ava informacije koje reguliraju podzakonska akta. 

^lanak 41.
(Izvje{}e o postupku nabave) 

(1)    Ugovorno tijelo priprema izvje{}e o svakom postupku dodjele ugovora koji se obavi sukladno odredbama ovoga poglavlja, uklju~uju}i i slu~ajeve kada je zaklju~en okvirni sporazum. 

(2)    Izvje{}e uklju~uje primjerene informacije ovisno o izabranome postupku dodjele. Minimum informacija, koje izvje{}e sadr`i, utvr|uje se u podzakonskim aktima. 

(3)    Izvje{}e se priprema i dostavlja Agenciji za javne nabave u roku od 15 dana nakon datuma okon~anja postupka nabave. Agencija za javne nabave utvr|uje pravila i obrasce za dostavu izvje{}a. 

^lanak 42.
(Arhiviranje dokumenata) 

    Zaklju~eni ugovori o nabavi, zahtjevi, ponude, tenderska dokumentacija i dokumenti koji se odnose na ispitivanje i ocjenjivanje zahtjeva i ponuda, kao i drugi dokumenti vezani za nabavu, ~uvaju se sukladno zakonima Bosne i Hercegovine koji se odnose na arhiviranje. 

ODJELJAK VIII.
NATJE^AJ ZA IZRADBU IDEJNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

^lanak 43.
(Provedba natje~aja za izradbu idejnoga rje{enja) 

(1)    Natje~aj za izradbu idejnoga rje{enja ogla{ava se sukladno odredbama ~l. 19. i 20. ovoga zakona. 

(2)    Natje~aj za izradbu idejnoga rje{enja provodi se kako bi se odredio sudionik ili sudionici koji su podnijeli najbolji plan ili idejni prijedlog kada se namjerava: 

a)    dodijeliti ugovor o pru`anju usluga pobjedniku natje~aja ili jednom od pobjednika natje~aja; u ovome se slu~aju ugovorno tijelo mo`e opredijeliti da iza postupka natje~aja za izradbu idejnoga rje{enja uslijedi postupak dodjele ugovora o pru`anju usluga, i to putem pregovara~ke procedure bez objave obavijesti o nabavi kako je navedeno u ~lanku 11. stavak (3) to~ka c) ovoga zakona, pozivaju}i jednoga ili vi{e pobjednika natje~aja na pregovore o uvjetima ugovora; ili 

b)    osigurati nagrade pobjedniku ili pobjednicima natje~aja, ili druge nagrade za sudjelovanje. 

(3)    Ugovorno }e tijelo utvrditi pravila za organizaciju natje~aja za izradbu idejnoga rje{enja i uklju~iti ih u tendersku dokumentaciju pripremljenu na primjeren na~in, sukladno ~lanku 13. ovoga zakona. 

(4)    U natje~aju za izradbu idejnoga rje{enja dopu{teno je sudjelovanje i pravnim i fizi~kim osobama. 

(5)    Prihva}anje sudionika u natje~aju za izradbu idejnoga rje{enja ne mo`e se ograni~avati pozivanjem na odre|eni teritorij ili drugo ograni~enje diskriminatorskoga karaktera. 

(6)    Ugovorno se tijelo mo`e odlu~iti na provedbu predkvalifikacijskoga odabira kandidata koje }e pozvati da dostave svoje idejne projekte. U tom slu~aju, ugovorno tijelo odre|uje nediskriminatorske kvalifikacijske kriterije koji mogu osigurati stvarnu konkurenciju i navodi ih u tenderskoj dokumentaciji. 

^lanak 44.
(Povjerenstvo za natje~aj) 

(1)    Projekte, koje su ponu|a~i pravodobno podnijeli, ocjenjuje Povjerenstvo za natje~aj koje osniva ugovorno tijelo ili ovla{teno tijelo. Ugovorno je tijelo du`no u potpunosti ovlastiti Povjerenstvo za natje~aj za provedbu ocjene projekata i odre|ivanje jednoga ili vi{e pobjednika. Povjerenstvo za natje~aj sastavljeno je isklju~ivo od fizi~kih osoba koje su neovisne od sudionika u natje~aju. Samo fizi~ke osobe, besprijekorne reputacije, koje su potpisale Izjavu o nepristranosti i Izjavu o povjerljivosti imenuju se ~lanovima Povjerenstva. U slu~aju kada se od sudionika u natje~aju zahtijeva posebna stru~na kvalifikacija, Povjerenstvo za natje~aj osnovat }e se uz zastupljenost takve kvalifikacije. 

(2)    Povjerenstvo za natje~aj samostalno je u dono{enju svojih odluka ili mi{ljenja. Ocjenjuju se samo anonimno podneseni projekti. Povjerenstvo za natje~aj mo`e saznati ime uspje{noga sudionika, odnosno uspje{nih sudionika, isklju~ivo nakon {to donese odluku u svezi s jednim ili vi{e najboljih idejnih rje{enja ili projekata. 

(3)    Projekti se ocjenjuju prema kriterijima za ocjenjivanje utvr|enima u tenderskoj dokumentaciji i oni ne moraju biti nu`no zasnovani na najni`oj cijeni ili ekonomski najpovoljnijoj ponudi. 

(4)    Povjerenstvo za natje~aj odlu~uje isklju~ivo na svojim sastancima. Na sastancima Povjerenstva za natje~aj vode se zapisnici koji }e biti sastavni dio Izvje{}a o postupku koji se sa~injava i dostavlja Agenciji za javne nabave, sukladno odredbama ~lanka 41. ovoga zakona. 

POGLAVLJE III.
DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA 

^lanak 45.
(Vrste postupaka za dodjelu ugovora ispod doma}ih vrijednosnih razreda) 

(1)    Ugovor o nabavi roba, usluga ili radova, ~iju je vrijednost procijenilo ugovorno tijelo na iznos koji je ni`i od doma}ega vrijednosnoga razreda iz stavka (2) ~lanka 6. ovoga zakona, mo`e se dodijeliti u jednom od sljede}ih postupaka: 

a)    kroz postupak koji je utvr|en u ~l. 10. i 11. ovoga zakona, prema uvjetima iz tih ~lanaka i sukladno Pravilima iz Poglavlja II. ovoga zakona, ili 

b)    kroz postupak konkurentskoga zahtjeva za dostavu ponuda, sukladno odredbama ~lanka 46. ovoga zakona i stavka (2) ovoga ~lanka. 

(2)    Ugovor za nabavu roba, usluga ili radova, ~iju je vrijednost procijenilo ugovorno tijelo sukladno odredbama st. (5) do (8), ~lanka 6. ovoga zakona na iznos koji je jednak ili manji od 3.000,00 KM mo`e se dodijeliti putem izravnoga sporazuma, sukladno odredbama ~lanka 47. ovoga zakona. Ugovorno je tijelo du`no osigurati da ukupna godi{nja vrijednost takvih kupnji ne prelazi 10% njegova ukupnoga godi{njeg prora~una za nabave. 

(3)    Ugovorno tijelo priprema i dostavlja izvje{}e Agenciji za javne nabave o svakom ugovoru dodijeljenome sukladno odredbama ovoga poglavlja, kako je odre|eno u podzakonskim aktima i prema obrascu izvje{}a koje utvrdi Agencija za javne nabave. Svi dokumenti koji se odnose na dodjelu ugovora ~uvaju se sukladno ~lanku 42. ovoga zakona. 

^lanak 46.
(Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda) 

(1)    Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda je postupak u kojemu ugovorno tijelo, s ciljem dodjele konkretnoga ugovora sukladno odredbama st. (3) do (6) ovoga ~lanka, upu}uje zahtjev za dostavu ponuda za opskrbu robama, uslugama ili radovima odre|enom broju dobavlja~a, davatelja usluga ili izvo|a~a radova, koji nije manji od tri. 

(2)    Ugovorno tijelo mo`e dodatno objaviti odgovaraju}u obavijest u "Slu`benome glasniku BiH". 

(3)    Zahtjev za ponude iz stavka (1) ovoga ~lanka obuhva}a adekvatne i dostatne informacije na temelju kojih dobavlja~i mogu pripremiti svoje ponude na stvarno konkurentnoj osnovi. Zahtjev, tako|er, sadr`i i precizan rok i mjesto primitka ponuda. Dodjela ugovora temelji se isklju~ivo na najni`oj cijeni sukladno to~ki b) ~lanka 34. ovoga zakona. 

(4)    Svaki dobavlja~, pru`atelj usluga ili izvo|a~ radova mo`e ponuditi samo jednu cijenu koju ne mo`e nakon dostave ponude mijenjati. O ponu|enoj se cijeni ne pregovara. 

(5)    Ugovorno tijelo ocjenjuje primljene ponude nakon isteka roka pomenutoga u stavku (3) ovoga ~lanka na temelju kriterija koji su utvr|eni sukladno stavku (3) ovoga ~lanka. Ukoliko su prikupljene najmanje tri odgovaraju}e ponude, ugovorno tijelo dodjeljuje ugovor dobavlja~u, davatelju usluga ili izvo|a~u radova koji zadovoljava kriterije za dodjelu, navedene u zahtjevu za dostavu ponuda. 

(6)    U slu~aju kada je prikupljeno manje od tri odgovaraju}e ponude, ugovorno tijelo poni{tava postupak i zapo~inje naredni obnovljeni postupak. Me|utim, ukoliko se ugovorno tijelo, u prethodnome postupku, bilo opredijelilo na dodatnu objavu obavijesti iz stavka (2) ovoga ~lanka, tada se ne zahtijeva ponavljanje postupka u slu~aju primitka manje od tri odgovaraju}e ponude, i ugovorno tijelo, u tom slu~aju, mo`e neposredno pristupiti dodjeli ugovora dobavlja~u ~ija ponuda zadovoljava kriterije navedene u zahtjevu za dostavu ponuda, sukladno odredbama ~l. 38. i 39. ovoga zakona. 

(7)    Agencija za javne nabave priprema obrasce i/ili standardne dokumente koji se rabe u postupku konkurentskoga zahtjeva za podno{enje ponuda. 

^lanak 47.
(Izravni sporazum) 

    Izravni sporazum podrazumijeva postupak u kojemu ugovorno tijelo prikuplja prijedlog cijene ili ponudu od pojedina~noga dobavlja~a, davatelja usluga ili izvo|a~a radova, i pregovara ili prihva}a tu cijenu kao uvjet za kona~ni sporazum. Takav se postupak definira u internom pravilniku ugovornoga tijela koje ga utvr|uje sukladno modelu pripremljenom od Agencije za javne nabave. 

POGLAVLJE IV.
PRIMJENA ZAKONA 

ODJELJAK I.
INSTITUCIJE 

^lanak 48.
(Agencija za javne nabave) 

(1)    Agencija za javne nabave (u daljnjem tekstu: Agencija) osniva se ovim zakonom kao samostalna upravna organizacija sa statusom pravne osobe. Agencija }e imati sjedi{te u Sarajevu i posjedovat }e pe~at sukladno Zakonu o pe~atu institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/98 i 14/03).  

(2)    Agencija }e imati dvije podru`nice sa sjedi{tem u Banjoj Luci i Mostaru. Podru`nice ne}e imati status pravnih osoba i ne}e imati ovlast donositi odluke bez odobrenja Agencije. Podru`nice }e imati pe~ate identi~ne pe~atu Agencije, koji }e kao jedinu dopu{tenu razliku dodatno sadr`avati naziv i lokaciju podru`nice. 

(3)    Agencija }e po~eti s radom u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona. 

(4)    Uloga je Agencije da osigura pravilnu provedbu ovoga zakona. Detaljne mjerodavnosti Agencije bit }e definirane u podzakonskim aktima. Mjerodavnosti Agencije obvezno }e uklju~ivati: 

a)    prijedlog izmjena i dopuna ovoga zakona i prate}ih podzakonskih akata, u svrhu osigurnja njihove djelotvornosti i svrsishodnosti; 

b)    unapre|enje informiranosti ugovornih tijela i dobavlja~a o propisima o javnim nabavama i njihovim ciljevima, postupcima i metodama; 

c)    objavu priru~nika i uputa, kao i izradu i a`uriranje standardnih obrazaca i modela sukladno odredbama ovoga zakona i prate}ih podzakonskih akata namijenjenih za uporabu od strane ugovornih tijela; 

d)    pru`anje tehni~ke i savjetodavne pomo}i i ugovornim tijelima i dobavlja~ima u svezi s primjenom i tuma~enjem odredaba ovoga zakona i prate}ih podzakonskih akata; 

e)    uspostavu sustava za pra}enje provedbe ovoga zakona od strane ugovornih tijela; 

f)    prikupljanje, analizu i objavu informacija u svezi s postupcima javnih nabava i dodijeljenim ugovorima o javnim nabavama; 

g)    razvijanje elektronskoga informacijskoga sustava dostupnoga na cijelome teritoriju Bosne i Hercegovine, koji bi dodatno, pored "Slu`benoga glasnika BiH", objavljivao tendersku dokumentaciju; 

h)    pokretanje i potporu razvoju prakse elektronskih nabava i komunikacija u podru~ju javnih nabava; 

i)    objavu informacija u svezi s obukom, priru~nicima i drugom vrstom pomo}i na planu profesionalnoga razvoja u podru~ju javnih nabava; 

j)    vo|enje evidencije akreditiranih predava~a iz podru~ja javnih nabava; 

k)    podno{enje godi{njih izvje{}a Vije}u ministara Bosne i Hercegovine; 

(5)    Agencija ima ravnatelja i Odbor. 

(6)    Ravnatelj Agencije donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Agencije u roku od dva mjeseca nakon uspostave Agencije. 

(7) Odbor Agencije daje suglasnost na podzakonske akte koje donosi ravnatelj Agencije. 

(8)    Sukladno odredbama Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04 i 37/04), Vije}e ministara Bosne i Hercegovine imenuje ravnatelja sa statusom tajnika s posebnim zadatkom na razdoblje od pet godina s mogu}no{}u jednog ponovnog imenovanja. Vije}e ministara Bosne i Hercegovine mo`e, na prijedlog Odbora, ravnatelja razrije{iti du`nosti, sukladno odredbama Zakona o dr`avnoj slu`bi Bosne i Hercegovine. 

(9)    Odbor Agencije sastoji se od sedam ~lanova. ^lanovi su: ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine, ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine, ministar financija Republike Srpske i ~etiri stru~njaka koja su izabrana putem javnoga natje~aja na na~in predvi|en podzakonskim aktima. Gradona~elnik Br~ko Distrikta imenuje u Odbor jednog promatra~a iz Br~ko Distrikta. Ravnatelj Agencije, tako|er, ima status promatra~a u Odboru. ^lanovi Odbora, osim ministara ili njihovih zastupnika, uklju~uju}i promatra~a iz Br~ko Distrikta, imaju petogodi{nji mandat u Odboru, uz mogu}nost jednog ponovnog imenovanja. 

(10)    ^lanovi Odbora, ve}inom glasova izme|u sebe, biraju predsjedatelja na razdoblje od dvije godine. Odbor se sastaje jednom u tri mjeseca ili ~e{}e, ukoliko to predsjedatelj ocijeni potrebnim. Agencija Odboru osigurava odgovaraju}a sredstva i kadrovsku potporu, kako bi Odboru bilo omogu}eno obna{ati njegove du`nosti sukladno ovom zakonu. 

(11)Sva ugovorna tijela s teritorija Bosne i Hercegovine obvezna su sura|ivati s Agencijom, njezinim ravnateljem i Odborom kada oni obavljaju svoje aktivnosti koje proistje~u iz okvira mjerodavnosti utvr|enih ovim zakonom i prate}im podzakonskim aktima. 

^lanak 49.
(Ured za razmatranje `albi) 

(1)    Provedba odredaba ovoga zakona osigurat }e se postupkom utvr|enim u Odjeljku II. ovoga poglavlja koji }e, kao drugostupanjsko tijelo, voditi Ured za razmatranje `albi (u daljnjem tekstu: UR@). 

(2)    UR@ se, ovim zakonom, osniva kao samostalna upravna organizacija sa statusom pravne osobe. UR@ }e imati sjedi{te u Sarajevu i posjedovat }e pe~at sukladno Zakonu o pe~atu institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/98 i 14/03). 

(3)    UR@ }e po~eti s radom u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga zakona. 

(4)    Predsjedatelj UR@-a donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu UR@-a u roku od dva mjeseca od uspostave UR@-a.  

(5)    UR@ se sastoji od tri ~lana koji se biraju iz reda priznatih stru~njaka upravnoga prava i/ili upravnoga postupka, koji imaju status jednak statusu neovisnih sudaca, nespojiv s obavljanjem bilo koje druge neposredne ili posredne, stalne ili povremene du`nosti, s iznimkom akademskih aktivnosti, i tri ~lana koji su stru~njaci u podru~ju izvo|enja radova, javnih nabava, transporta i strate{kog poslovnog upravljanja, a koji su izabrani putem javnoga natje~aja na na~in predvi|en podzakonskim aktima. 

(6)    Nakon okon~anja javnoga natje~aja, Vije}e ministara predla`e Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine ~lanove UR@-a, uzimaju}i u obzir da dva ~lana trebaju biti iz Federacije BiH i jedan iz Republike Srpske. 

(7)    ^lanove UR@-a imenuje Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine. 

(8)    UR@ dostavlja godi{nja izvje{}a Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine. 

ODJELJAK II.
POSTUPAK REVIZIJE 

^lanak 50.
(Prigovori) 

    Svaki dobavlja~, koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavi i smatra da je ugovorno tijelo tijekom konkretnoga postupka dodjele ugovora prekr{ilo jednu ili vi{e odredaba ovoga zakona i/ili prate}ih podzakonskih akata, ima pravo ulo`iti prigovor na postupak, na na~in i u rokovima utvr|enim u ~lanku 51. ovoga zakona. 

^lanak 51.
(Postupak i rokovi za podno{enje i razmatranje prigovora) 

(1)    Prigovor se podnosi odnosnom ugovornom tijelu kao prvostupanjskoj instanci u `albenome postupku, u pisanome obliku, u roku od pet dana od dana kada je podnositelj saznao ili je trebao saznati za navodnu povredu ovoga zakona, i ne kasnije od jedne godine od datuma navodne povrede. 

(2)    Po primitku pismenoga prigovora ugovorno tijelo obustavlja postupak dodjele ugovora u tijeku dok se prigovor u potpunosti ne razmotri i ne donese odluka prije isteka roka utvr|enoga u stavku (4) ovoga ~lanka. 

(3)    Ugovorno je tijelo du`no, ukoliko je to nu`no, produljiti rokove za postupak dodjele ugovora za razdoblje trajanja obustave iz stavka (2) ovoga ~lanka. U slu~aju da zbog razmatranja prigovora do|e do promjene rokova postupka dodjele ugovora o kojima su dobavlja~i bili prethodno obavije{teni, ugovorno }e im tijelo o tome uputiti obavijest, navode}i razloge za produljenje rokova. 

(4)    Ugovorno je tijelo obvezno razmotriti prigovor i donijeti obrazlo`enu odluku u roku od pet dana od primitka prigovora i najkasnije narednog radnoga dana obavijestiti podnositelja prigovora o donesenoj odluci i njenom obrazlo`enju. 

(5)    Ako ugovorno tijelo propusti razmotriti prigovor u roku utvr|enome u stavku (4) ovoga ~lanka ili prigovor odbije, podnositelj prigovora mo`e ulo`iti pismenu `albu UR@-u u roku od pet dana, po~ev{i od prvog radnoga dana nakon isteka roka utvr|enog u stavku (4) ovoga ~lanka, ili, u slu~aju da je ugovorno tijelo u prvostupanjskome postupku odbilo prigovor, od datuma kada je ugovorno tijelo o tome obavijestilo podnositelja prigovora. Kopija pismene `albe }e, istodobno, biti dostavljen ugovornome tijelu. 

(6)    Nakon primitka kopije pismene `albe podnositelja, ugovorno }e tijelo obustaviti postupak dodjele ugovora u tijeku na razdoblje od pet dana, osim ako UR@ ne izda druk~ije pismene instrukcije. 

(7)    Stavci (5) i (6) ovoga ~lanka ne primjenjuju se u slu~aju postupka izravnoga sporazuma prema stavku (2) ~lanka 45. ovoga zakona. 

^lanak 52.
(Ovlasti Ureda za razmatranje `albi) 

(1)    Nakon primitka `albe u pismenome obliku, UR@ }e se uvjeriti da je ugovorno tijelo obustavilo postupak dodjele ugovora u tijeku na razdoblje od pet dana, osim ukoliko mu UR@ ne nalo`i druk~ije. Prije isteka ovoga roka, UR@ donosi odluku o tome ho}e li se ili ne izdati privremeni nalog sukladno stavku (2) ovoga ~lanka, i o tome izvijestiti ugovorno tijelo najkasnije narednog radnoga dana. 

(2)    U bilo kojemu trenutku, nakon primitka `albe a prije zaklju~enja ugovora, UR@ mo`e putem privremenoga naloga i u o~ekivanju svoje kona~ne odluke na temelju `albe, obustaviti postupak dodjele ugovora na koji se odnosi navodna povreda ili obustaviti provedbu bilo koje odluke ili radnje ugovornoga tijela za vrijeme odvijanja postupka, u slu~aju da: 

a)    je, s obzirom na informacije kojima razpola`e UR@, vjerojatno da }e `alba biti rije{ena u korist `albenika, i/ili 

b)    odluka o obustavi postupka ne bi prouzro~ila nesrazmjernu {tetu na ra~un javnoga interesa, ugovornoga tijela ili ponu|a~a. 

(3)    Prije zaklju~enja ugovora o javnoj nabavi UR@, ukoliko smatra da je odluka ili radnja ugovornoga tijela naru{ila bilo koju obvezu iz ovoga zakona, ovla{ten je: 

a)    na~initi izjavu u svezi s pravnim pravilima ili na~elima koji se odnose na predmet `albe; 

b)    u cijelosti ili djelomi~no poni{titi bilo koji akt ili odluku ugovornoga tijela koji nisu sukladni ovom zakonu, {to podrazumijeva i ovlast za otklanjanje bilo koje tehni~ke ili druge specifikacije koja nije sukladna ovom zakonu; 

c)    izdati ugovornome tijelu nalog da otkloni svaku povredu i da nastavi postupak dodjele ugovora sukladno tomu; 

d)    izdati nalog za prekid postupka dodjele ugovora; 

e)    donijeti odluku o naknadi {tete `albeniku koji je, kao ponu|a~, a zbog po~injene povrede ovoga zakona, pretrpio gubitak ili {tetu. 

(4)    Nakon zaklju~enja ugovora o javnoj nabavi, UR@, ukoliko smatra da je odluka ili radnja ugovornoga tijela naru{ila bilo koju obvezu iz ovoga zakona, ima ovlast: 

a)    sa~initi izjavu u svezi s pravnim pravilima ili na~elima koja se odnose na predmet `albe i, ukoliko je to opravdano,  

b)    dodijeliti naknadu {tete `albeniku koji je, kao ponu|a~, a zbog po~injene povrede ovoga zakona, pretrpio gubitak ili {tetu. 

(5)    Visina od{tete, koja se dodjeljuje sukladno ovom stavku, ograni~ena je do iznosa tro{kova pripreme ponude, ili do 10% ponu|a~eve ponu|ene cijene, ovisno o tome koji je od ova dva iznosa ve}i. UR@ mo`e, ukoliko smatra da je odluka ili radnja ugovornoga tijela naru{ila bilo koju obvezu iz ovoga zakona, nalo`iti ugovornome tijelu da `albeniku nadoknadi tro{kove `albenoga postupka. 

(6)    Na odluku UR@-a mo`e se podnijeti tu`ba mjerodavnome sudu Bosne i Hercegovine u roku od 45 dana od datuma kada je ta odluka upu}ena `albeniku. U slu~aju da tu`ba nije podnesena sudu u predvi|enome roku, odluka UR@-a je kona~na. Sud postaje mjerodavan tek po okon~anju administrativnoga `albenog postupka pred UR@-om. 

(7)    U slu~aju da smatra da je slu`bena osoba ugovornoga tijela izvr{ila promi{ljenu i namjernu povredu ovoga zakona, ugro`avaju}i time njegovu svrhu navedenu u ~lanku 1. ovoga zakona, UR@, pored ovlasti navedenih u st. od (1) do (5) ovoga ~lanka, mo`e: 

a)    podnijeti prekr{ajnu ili kaznenu prijavu mjerodavnom sudu; ili 

b)    izre}i nov~ane kazne u iznosu do 4.000,00 KM. 

(8)    Sukladno odredbama ovoga ~lanka, podzakonskim }e se aktima regulirati procedure rada UR@-a, uklju~uju}i i objavu godi{njega izvje{}a o aktivnostima UR@-a. 

POGLAVLJE V.
PRIHVA]ANJE PODZAKONSKIH AKATA 

^lanak 53.
(Podzakonski akti) 

    U roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga zakona, Vije}e ministara Bosne i Hercegovine }e, na prijedlog ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine, prihvatiti podzakonske akte u kojima }e biti poja{njene postavke ovoga zakona sukladno njegovim odredbama, a posebno u smislu ~l. 1, 4, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 20, 30, 37, 40, 41, 45, 48, 49, 50. i 52. ovoga zakona. 

POGLAVLJE VI.
PRIJELAZNE ODREDBE, PRESTANAK VA@ENJA, STUPANJE NA SNAGU 

^lanak 54.
(Privremeno obavljanje mjerodavnosti Agencije za javne nabave i Ureda za razmatranje `albi) 

(1)    U prijelaznome razdoblju od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga zakona, mjerodavosti Agencije za javne nabave obavljat }e Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine. 

(2)    U prijelaznome razdoblju od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga zakona, mjerodavnosti Ureda za razmatranje `albi obavljat }e Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, Ministarstvo financija Republike Srpske i Ministarstvo financija Federacije Bosne i Hercegovine, svatko u okviru svojih mjerodavnosti. 

^lanak 55.
(Okon~anje zapo~etih postupaka dodjele ugovora) 

    Sve radnje u postupcima javne nabave koje su zapo~ete objavom obavijesti o nabavi, sukladno do tada va`e}im propisima o javnim nabavama u Bosni i Hercegovini, prije stupanja na snagu ovoga zakona i za koje nije zaklju~en ugovor o nabavi, ili protiv kojih se vodi sudski ili bilo koji drugi postupak, bit }e okon~ane sukladno propisima o javnim nabavama do tada va`e}im u Bosni i Hercegovini. 

^lanak 56.
(Prestanak va`enja) 

(1) Nakon stupanja na snagu ovoga zakona prestaje va`iti Odluka o postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova za potrebe institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 13/03 i 7/04), kao i svi ostali propisi koji su regulirali materiju propisanu ovim zakonom, uz izuze}e slu~ajeva iz ~lanka 55. ovoga zakona.  

(2) U roku od 60 dana nakon stupanja na snagu ovoga zakona, mjerodavna tijela entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine stavljaju izvan snage Zakon o postupku nabave robe, usluga i ustupanju radova RS-a ("Slu`bene novine RS-a", broj 20/01); Uredbu o postupku nabave roba, uslugama i ustupanju radova u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 40/03, 58/03 i 11/04); Pravilnik o postupku nabave robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u Br~ko Distriktu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta", broj 14/02), kao i sve ostale propisi koji su regulirali materiju utvr|enu ovim zakonom, uz izuze}e slu~ajeva iz ~lanka 55. ovoga zakona i ovaj }e se zakon primjenjivati u entitetima i Br~ko Distriktu.  

^lanak 57.
(Stupanje na snagu) 

    Ovaj }e zakon stupiti na snagu osmoga dana nakon objave u "Slu`benome glasniku BiH", a objavit }e se i u slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine.  PS BiH broj 101/04
27. rujna 2004.
Sarajevo 

Predsjedatelj
Zastupni~koga doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Martin Ragu`, v. r. 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Goran Milojevi}, v. r. 

ANEKS I. 

LISTA AKTIVNOSTI KOJE SE SPOMINJU U ^LANKU (2) STAVAK (12) ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA U BOSNI I HERCEGOVINI 1 

Ove aktivnosti uklju~uju izgradnju novih objekata, rekonstrukciju i uobi~ajene popravke. 

_TN_hrv_Page_1.JPG

ANEKS II. 

LISTA USLUGA KOJE SE ODNOSE NA ^LANAK 2. STAVAK (10) I ^LANAK 6. STAVAK (3) ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA U BOSNI I HERCEGOVINI1 

DIO A:    Javni ugovori koji za predmet imaju sljede}e usluge dodjeljivat }e se sukladno Pravilima utvr|enim u Poglavlju II. ovoga zakona onda kada vrijednost ugovora iznosi ili prema{uje doma}e vrijednosne razrede ustanovljene u ~lanku 6. stavak (2) zakona i postupkom otvorenim za me|unarodnu konkurenciju, kada vrijednost ugovora iznosi ili prema{uje me|unarodne vrijednosne razrede ustanovljene u ~lanku 6. stavak (3) ovoga zakona. 

Broj kategorije 

Predmet 

Usluge servisiranja i popravke 

Usluge kopnenog transporta2 

Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta po{te 

Usluge kopnenog3 i zra~nog transporta po{te 

Telekomunikacijske usluge 

Financijske usluge:
a) usluge osiguranja;
b) bankovne i investicijske usluge.
4 

Kompjuterske i druge sli~ne usluge 

Istra`iva~ke i razvojne usluge5 

Ra~unovodstvene, revizorske i knjigovodstvene usluge 

10 

Usluge istra`ivanja tr`i{ta i javnog mnijenja 

11 

Usluge konsaltinga u menad`mentu6 te sli~ne usluge 

12 

Arhitektonske usluge:
- in`injerske usluge i integralne in`injerske usluge;
- usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a;
- sli~ne nau~ne i tehni~ke konzultantske usluge;
- usluge tehni~kog ispitivanja i analize. 

13 

Reklamne usluge 

14 

Usluge ~i{}enja zgrada i upravljanja imovinom 

15 

Usluge nakladni{tva i tiskanja na bazi tarife ili ugovora 

16 

Kanalizacijske i usluge odlaganja otpadaka; sanitarne i sli~ne usluge 

DIO B:    Javni ugovori koji za predmet imaju sljede}e usluge dodjeljivat }e se sukladno Pravilima utvr|enim u Poglavlju II. ovoga zakona, onda kada vrijednost ugovora iznosi ili prema{uje doma}e vrijednosne razrede ustanovljene u ~lanku 6. stavak (2) ovoga zakona. 

Broj kategorije 

Predmet 

17 

Hotelske i restoranske usluge 

18 

Usluge `eljezni~kog transporta 

19 

Usluge transporta vodama 

20 

Pomo}ne transportne usluge i usluge potpore 

21 

Pravne usluge 

22 

Usluge zapo{ljavanja i osiguravanja osoblja7 

23 

Usluge istrage i osiguranja, osim usluga oklopnih vozila 

24 

Obrazovne i stru~no-obrazovne usluge 

25 

Zdravstvene i socijalne usluge 

26 

Rekreacione, kulturne i sportske usluge 

27 

Ostale usluge 

DIO C:    Javni ugovori koji za predmet imaju sljede}e usluge izuzeti su od primjene ovog zakona. 

Kategorija 

Predmet 

Ugovori o zapo{ljavanju 

Ugovori o financijskim uslugama ~iji su predmet: nabava, prodaja, dodjela ili transfer vrijednosnih papira ili drugih finansijskih instrumenata i usluge Centralne banke 

Ugovori o arbitra`i i pomirenju 

Ugovori o pribavljanju, razvoju, produkciji ili koprodukciji programa za radio i televizijsko emitiranje 

Ugovori o uslugama istra`ivanja i razvoja, osim onih usluga istra`ivanja i razvoja gdje se dobrobit od njihovog kori{tenja isklju~ivo rabi za potrebe ugovornog organa i usluge koje je u potpunosti platio ugovorni organ Na osnovu ~lana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na sjednici Doma naroda, odr`anoj 27. septembra 2004. godine i na sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 23. septembra 2004. godine, usvojila je 

ZAKON 

O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE 

GLAVA I
OP[TE ODREDBE 

ODJEQAK I
OSNOVNI PRINCIPI I DEFINICIJE 

^lan 1.
(Svrha i predmet zakona) 

(1)    Ovim zakonom uspostavqa se sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, prava, du`nosti i odgovornosti u~esnika u postupcima nabavke i postupak kontrole javnih nabavki radi obezbje|ewa: 

a)    najefikasnijeg na~ina kori{tewa javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke; 

b)    izvr{ewa nabavke i dodjeqivawa ugovora o javnoj nabavci, koji vr{e ugovorni organi u skladu sa postupcima utvr|enim ovim zakonom i 

c)    da, pri tome, ugovorni organi preduzmu sve potrebne mjere kako bi se obezbijedila pravedna i aktivna konkurencija me|u potencijalnim dobavqa~ima, uz ostvarivawe jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti. 

(2)    Javna nabavka odnosi se na nabavku roba, usluga i radova, a sprovode je "ugovorni organi" iz ~lana 3. ovog zakona u skladu sa Pravilima utvr|enim u ovom zakonu i u prate}im podzakonskim aktima usvojenim u skladu sa odredbama ~lana 53. ovog zakona. 

^lan 2.
(Definicije) 

(1)    "Hitni postupak" podrazumijeva poseban oblik hitnog ograni~enog postupka koji mo`e biti primijewen kada po{tivawe propisanih rokova nije mogu}e zbog hitnosti, prijetwe ugro`avawa okoline ili vi{e sile. 

(2)    "Kandidat" podrazumijeva dobavqa~a koji je podnio zahtjev za poziv da u~estvuje u ograni~enom ili pregovara~kom postupku. 

(3)    "Konkurs za izradu idejnog rje{ewa" podrazumijeva postupak koji ugovornom organu omogu}ava da obezbijedi, uglavnom u oblastima prostornog ure|ewa, urbanizma, arhitekture i gra|evinarstva ili obrade podataka, plan ili rje{ewe koje izabira Konkursna komisija u postupku konkurentskog nadmetawa sa ili bez dodjele nagrada. 

(4)    "Elektronska sredstva" podrazumijevaju telegraf, faks ili drugu telekomunikacionu opremu namijewenu za prenos podataka. 

(5)    "Okvirni sporazum" podrazumijeva sporazum ograni~enog trajawa izme|u ugovornog organa i dobavqa~a, a wegova je svrha utvr|ivawe okvira za ugovore koji }e se dodjeqivati u tom periodu, naro~ito u pogledu predmeta ugovora, a kada je to primjereno i u pogledu predvi|enih vrijednosti, obima ili koli~ine, kao i cijene. 

(6)    "Subvencionisani ugovor" podrazumijeva dodjeqivawe ugovora o javnim nabavkama roba, usluga i radova koje ugovorni organi direktno ili indirektno subvencioni{u. 

(7)    "Pregovara~ki postupak" podrazumijeva postupak u kojem ugovorni organ pregovara o uslovima ugovora sa jednim ili vi{e pozvanih dobavqa~a. Ovaj postupak mo`e da se sprovodi sa ili bez prethodnog objavqivawa obavje{tewa o nabavci, iskqu~ivo prema uslovima utvr|enim u ovom zakonu. 

(8)    "Otvoreni postupak" podrazumijeva postupak u kojem svaki zainteresovani dobavqa~ mo`e da dostavi ponudu. 

(9)    "Pretkvalifikacija" podrazumijeva postupak u kojem ugovorni organ, na osnovu selekcionih kriterijuma definisanih u tenderskoj dokumentaciji, vr{i izbor kvalifikovanih kandidata, koji }e se pozvati da dostave ponude u ograni~enom ili pregovara~kom postupku. 

(10)    "Ugovor o javnoj nabavci usluga" podrazumijeva ugovor u pisanoj formi koji se zakqu~uje radi obezbje|ewa finansijske koristi a odnosi se na obezbje|ewe usluga koje nisu izuzete od ovog zakona. Ovaj ugovor nije ugovor o nabavci roba ili radova definisanih u stavu (10), odnosno (11) ovog ~lana. Usluge koje su izuzete od ovog zakona navedene su u Aneksu II, Dio C, koji je sastavni dio ovog zakona. Ugovor o javnoj nabavci mo`e biti: 

a)    Ugovor o javnoj nabavci, ~iji su predmet i robe i usluge, ugovor je o javnoj nabavci usluga, ukoliko vrijednost odnosnih usluga prelazi vrijednost roba obuhva}enih tim ugovorom. 

b)    Ugovor o javnoj nabavci, ~iji su predmet usluge, ugovor je o javnoj nabavci usluga. On ukqu~uje i radove u smislu Aneksa I ovog zakona koji su sporedni u odnosu na osnovni predmet ugovora. 

(11)    "Ugovor o javnoj nabavci roba" podrazumijeva ugovor u pisanoj formi koji se zakqu~uje radi ostvarivawa finansijske koristi i odnosi se na kupovinu, lizing, zakup ili najamnu kupovinu, sa ili bez opcije otkupa roba (sirovina, proizvoda, opreme i drugih predmeta bilo kojeg oblika i veli~ine), ukqu~uju}i neophodnu pripremu mjesta izvo|ewa radova i usluga ugradwe. 

(12)    "Ugovor o javnoj nabavci radova" podrazumijeva ugovor u pisanoj formi koji se zakqu~uje radi ostvarivawa finansijske koristi, a za predmet ima ili izvo|ewe ili i izvo|ewe i projektovawe radova koji se odnose na neku od djelatnosti utvr|enih u Aneksu I, koji je sastavni dio ovog zakona, ili realizaciju, bez obzira na sredstva, posla koji odgovara uslovima utvr|enim od strane ugovornog organa. Pojam "radova" podrazumijeva rezultat gradwe ili gra|evinskih radova uzet u cjelini, a koji je sam po sebi dovoqan za ispuwewe neke ekonomske ili tehni~ke funkcije. 

(13)    "Zahtjev" podrazumijeva pisani dokument kojim dobavqa~ podnosi zahtjev za poziv za u~e{}e u ograni~enom ili pregovara~kom postupku. 

(14)    "Ograni~eni postupak" podrazumijeva postupak u kojem bilo koji dobavqa~ koji `eli postati kandidat mo`e zahtijevati u~e{}e i u kojem samo oni kvalifikovani kandidati koje pozove ugovorni organ mogu dostaviti ponude. 

(15)    Pojmovi "dobavqa~", "pru`alac usluga" i "izvo|a~ radova" podrazumijevaju svakog privrednog subjekta, koji mo`e biti fizi~ko ili pravno lice ili grupa takvih lica koja na tr`i{tu nudi robe, usluge ili radove. Ukoliko nije druga~ije nazna~eno, pojam "dobavqa~" podrazumijeva}e "dobavqa~", "pru`alac usluga" ili "izvo|a~ radova"

(16)    "Ponuda" podrazumijeva dokument koji podnosi dobavqa~ i kojim nudi snabdijevawe proizvodima, pru`awe usluga ili izvo|ewe radova pod uslovima koje je odredio ugovorni organ. 

(17)    "Tenderska dokumentacija" podrazumijeva dokumentaciju kojom se opisuje predmet nabavke, uslovi ugovora i postupak izbora najpovoqnije ponude, a objavquje je ili dobavqa~ima predstavqa ugovorni organ. Ova dokumentacija ukqu~uje obavje{tewe o nabavci, poziv na dostavu ponuda, tehni~ke specifikacije, nacrt ugovora i druge relevantne dokumente i obja{wewa. 

(18)    "Ponu|a~" podrazumijeva dobavqa~a koji je dostavio ponudu. 

(19)    "Alternativna ponuda" podrazumijeva ponudu u kojoj se nude druga~ije karakteristike predmeta ugovora u odnosu na one koje su navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

(20)    "Pisani" ili "u pisanoj formi" podrazumijeva svaki izraz koji se sastoji od rije~i ili brojeva koji se mogu pro~itati, umno`iti i naknadno saop{titi, a tako|e i informacije koje se prenose i arhiviraju uz pomo} elektronskih sredstava, naravno pod uslovom da je sadr`aj obezbije|en i da se potpis mo`e identifikovati. 

ODJEQAK II
PRIMJENA ZAKONA 

^lan 3.
(Ugovorni organi) 

(1)    Pod ugovornim organom podrazumijeva se: 

a)    svaki organ uprave na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta, Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, odnosno na kantonalnom, gradskom ili op{tinskom nivou (u daqem tekstu: organi na dr`avnom ili lokalnom nivou uprave); 

b)    svaki javni subjekt i/ili privredno dru{tvo, tj. organ, kako je to definisano u stavu (2) ovog ~lana; 

c)    svako javno dru{tvo / preduze}e koje obavqa neku od djelatnosti definisanih u stavu (3) ovog ~lana i nad kojim ugovorni organ mo`e vr{iti dominantan uticaj po osnovu vlasni{tva nad tim dru{tvom / preduze}em, finansijskog u~e{}a u tom dru{tvu / preduze}u ili po osnovu Pravila o upravqawu tim dru{tvom / preduze}em. 

(2)    Javni subjekt, tj. organ, u skladu sa stavom (1) ta~ka b) ovog ~lana, podrazumijeva svaki subjekt: 

a)    osnovan u posebnu svrhu zadovoqavawa potreba od op{teg interesa, a nema industrijski ili komercijalni karakter, 

b)    koji ima svojstvo pravnog lica i 

c)    koji ve}inskim dijelom finansiraju organi na dr`avnom ili lokalnom nivou uprave ili drugi javni subjekti definisani u ovom stavu; ili u kome nadzor nad upravqawem vr{e organi ili subjekti definisani u ovom stavu; ili koji ima upravni, upravqa~ki ili nadzorni odbor u kojem su vi{e od polovine ~lanova imenovali organi na dr`avnom ili lokalnom nivou uprave ili drugi javni subjekti definisani u ovom stavu. 

(3)    Djelatnosti koje obavqaju javna dru{tva / preduze}a iz stava (1) ta~ka c) ovog ~lana sastoje se od: 

a)    obezbje|ewa ili rada fiksnih mre`a sa ciqem pru`awa javnih usluga u vezi sa proizvodwom, transportom ili distribucijom: 

1)    vode, 

2)    elektri~ne energije ili 

3)    gasa ili toplotne energije; 

    ili snabdijevawa takvih mre`a vodom, elektri~nom energijom, gasom ili toplotnom energijom; 

b)    eksploatacije geografske lokacije sa svrhom: 

1)    istra`ivawa ili crpqewa nafte, gasa, ugqa ili drugih ~vrstih goriva, ili 

2)    smje{taja vazdu{ne, morske ili rije~ne luke ili drugih terminala za prevoznike u vazdu{nom, morskom ili rije~nom saobra}aju; 

c)    rada mre`a koje pru`aju usluge javnog prevoza putem `eqeznice, metroa, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili `i~are; 

d)    obezbje|ewa ili rada javnih telekomunikacionih sistema ili pru`awe jedne ili vi{e javnih telekomunikacionih usluga. 

(4)    U slu~aju da neku od djelatnosti definisanih u stavu (3) ovog ~lana obezbje|uje i jedno ili vi{e preduze}a koja nisu obuhva}ena definicijom iz stava (1) ta~ka c) ovog ~lana, Vije}e za konkurenciju }e, na tra`ewe direktora Agencije za javne nabavke a po osnovu zahtjeva odnosnog ugovornog organa, ocijeniti / izjaviti da li je tr`i{te za datu djelatnost ("relevantno tr`i{te") konkurentno. U slu~aju da je to relevantno tr`i{te progla{eno konkurentnim, direktor Agencije za javne nabavke predlo`i}e izmjenu i dopunu ovog zakona, kojim se, u odnosu na konkretnu djelatnost, od obaveze po{tivawa ovog zakona osloba|aju svi definisani ugovorni organi. 

(5)    Agencija za javne nabavke priprema liste kategorija ugovornih organa. Ako se ugovorni organ definisan u st. (1) do (3) ovog ~lana ne na|e na listi koju utvrdi Agencija za javne nabavke, on }e, bez obzira na to, biti obuhva}en ovim zakonom. 

^lan 4.
(Ugovori koji su predmet ovog zakona) 

(1)    Ugovorni organi dodijeli}e ugovore o javnoj nabavci radova, roba i usluga u skladu sa odredbama ovog zakona i wegovim podzakonskim aktima. 

(2)    Ovaj zakon tako|e se primjewuje na dodjeqivawe ugovora o javnoj nabavci radova, roba i usluga koje ugovorni organi direktno ili indirektno subvencioniraju. Ugovorni organ koji daje takve subvencije du`an je da obezbijedi po{tivawe odredbi ovog zakona u slu~ajevima kada subvencionirani ugovor dodjequje neko drugo fizi~ko ili pravno lice, odnosno du`an je i sam da po{tuje odredbe ovog zakona u slu~ajevima kada dodjequje subvencionirani ugovor za ili u ime tih fizi~kih ili pravnih lica. 

(3)    Okvirni sporazum koji se sprovodi u skladu sa odredbama ~lana 32. ovog zakona se, u smislu ovog zakona, smatra ugovorom zakqu~enim u skladu sa ovim zakonom. 

^lan 5.
(Ugovori na koje se ne primjewuju odredbe ovog zakona) 

(1)    Sqede}i ugovori mogu da budu izuzeti od primjene odredbi ovog zakona: 

(a)    ugovori koji se odnose na dr`avne tajne, kao {to je definisano relevantnim zakonima, drugim propisima i upravnim odredbama va`e}im u Bosni i Hercegovini; 

(b)    ugovori ~ije izvr{ewe mora da bude popra}eno posebnim mjerama bezbjednosti, u skladu sa relevantnim zakonima, drugim propisima i upravnim odredbama va`e}im u Bosni i Hercegovini; 

(c)    ugovori koji se dodjequju u skladu sa sporazumom prema kojem se primjewuje posebna procedura me|unarodnih, kreditnih ili donatorskih subjekata; 

(d)    ugovori iz oblasti odbrane koji se odnose na proizvodwu ili trgovinu oru`jem, vojnom opremom i namjenskim materijalom; 

(e)    kupovina ili iznajmqivawe, bilo kojim finansijskim sredstvima, zemqi{ta, postoje}ih objekata ili druge nepokretne imovine ili prava koja iz wih proisti~u. 

(2)    Koncesioni ugovori dodjequju se u skladu sa zakonima o koncesijama u Bosni i Hercegovini. 

ODJEQAK III
ZAJEDNI^KE ODREDBE 

^lan 6.
(Vrijednosni razredi) 

(1)    Vrijednost ugovora o javnoj nabavci procjewuje ugovorni organ na po~etku postupka nabavke u skladu sa odredbama od stava (5) do stava (8) ovog ~lana. Ta vrijednost odredi}e koja }e se glava ovog zakona primjewivati na postupak dodjele ugovora, u skladu sa odredbama iz stava (2) i stava (3) ovog ~lana. 

(2)    Primarni, tj. doma}i vrijednosni razredi: 

a)    Kada je vrijednost ugovora jednaka ili ve}a od 30.000,00 KM u slu~aju roba i usluga, ili 60.000,00 KM u slu~aju radova, ugovorni organ primjewiva}e Pravila utvr|ena u Glavi II ovog zakona. 

b)    Kada je vrijednost ugovora ni`a od 30.000,00 KM u slu~aju roba i usluga, ili 60.000,00 KM u slu~aju radova, ugovorni organ primjewiva}e Pravila utvr|ena u Glavi III ovog zakona. 

(3)    Me|unarodni vrijednosni razredi: 

    Kada je vrijednost ugovora u slu~aju roba i usluga jednaka ili ve}a od 500.000,00 KM za dr`avne organe ili 700.000,00 KM za lokalne organe ili javne subjekte definisane u ~lanu 3. stav (2) ovog zakona, ili u slu~aju kada je vrijednost radova jednaka ili ve}a od 2.000.000,00 KM, postupak }e, osim u slu~aju usluga nabrojanih u Aneksu 2, Dio B ovog zakona, biti otvoren za me|unarodnu konkurenciju. Ugovorni organ postupa}e u skladu sa Pravilima utvr|enim u Glavi II ovog zakona, uz primjenu sqede}ih odredbi: 

a)    objavqivawe obavje{tewa o nabavci iz ~lana 20. ovog zakona dopuwava se objavqivawem sa`etka obavje{tewa o nabavci na engleskom jeziku; 

b)    obavje{tewe o nabavci }e tako|e biti objavqeno u skladu sa stavom (4) ~lana 20. ovog zakona; 

c)    rokovi navedeni u ~lanu 21. stav (5) i stav (6) ta~. a) i b) ovog zakona se u svakom pojedinom slu~aju produ`avaju za 12 dana; 

d)    dva roka navedena u ~lanu 21. stav (6) ta~ka c) ovog zakona se produ`avaju i iznose 12, odnosno 10 dana. 

(4)    Vrijednosni razredi navedeni u ovom ~lanu va`i}e do momenta wihove izmjene na na~in utvr|en u podzakonskim aktima. 

(5)    Vrijednost ugovora o javnoj nabavci je procijewena ukupna vrijednost, bez ukqu~enog iznosa pripadaju}ih indirektnih poreza, koju pla}a ugovorni organ za predmet ugovora. 

(6)    Osnov za izra~unavawe vrijednosti okvirnog sporazuma je procijewena maksimalna vrijednost, bez ukqu~enog iznosa pripadaju}ih indirektnih poreza, svih ugovora predvi|enih u datom periodu. 

(7)    Procjene iz st. (5) i (6) ovog ~lana moraju da budu va`e}e u vrijeme objavqivawa obavje{tewa o nabavci ili, u slu~ajevima kada se takvo obavje{tewe ne zahtijeva, u momentu u kojem ugovorni organ zapo~iwe postupak dodjele ugovora. 

(8)    Ugovornim organima nije dozvoqeno dijeqewe predmeta ugovora sa namjerom izbjegavawa primjene nabavnih postupaka utvr|enih ovim zakonom. Ugovor mo`e da se dijeli samo ako su svi dijelovi tako podijeqenog ugovora predmet istog postupka o javnoj nabavci, koji je, u skladu sa odredbama ovog zakona, odabran za taj cjelokupni ugovor. 

^lan 7.
(Komisija za nabavke) 

(1)    Za sprovo|ewe postupaka javne nabavke, u skladu sa Glavom II ovog zakona, ugovorni organ obavezan je da imenuje Komisiju za nabavke. 

(2)    Za sprovo|ewe postupaka javne nabavke, u skladu sa Glavom III ovog zakona, ugovorni organ mo`e da imenuje Komisiju za nabavke. 

(3)    Uspostavqawe i rad Komisije za nabavke regulisa}e se podzakonskim aktima. 

^lan 8.
(Upotreba jezika) 

    Svi dokumenti navedeni u ovom zakonu koje, u vezi sa postupcima dodjeqivawa ugovora propisanim ovim zakonom, ispostavqaju ugovorni organi ili koje podnose ugovornim organima sa~iwavaju se na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini, u skladu sa odredbama ~lana 6. stav (3) ta~ka a) ovog zakona. Pored toga, tenderska dokumentacija mo`e da se pripremi i na engleskom ili bilo kom drugom odgovaraju}em jeziku, s tim da se pri tome mora sa~uvati cjelovitost sadr`aja informacija iz tenderske dokumentacije. Sa`etak objave obavje{tewa o javnoj nabavci uvijek mo`e da se pripremi na engleskom ili bilo kom drugom odgovaraju}em jeziku za me|unarodno objavqivawe - kao {to je navedeno u ~lanu 20. st. (4) i (5) ovog zakona. 

^lan 9.
(Povjerqivost) 

    Uva`avaju}i va`e}e propise o slobodnom pristupu informacijama u Bosni i Hercegovini: 

a)    Povjerqive informacije sadr`ane u bilo kojoj tenderskoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehni~ke informacije ili poslovne tajne ili znawa (know-how) u~esnika tendera, ni pod kojim uslovima ne smiju da se otkrivaju bilo kom licu koje nije zvani~no ukqu~eno u postupak nabavke.  

b)    Nakon javnog otvarawa tendera, nijedna informacija vezana za ispitivawe, poja{wewe ili ocjenu tendera i razmatrawe ugovornog organa ili Komisije za nabavke ne smije da se otkriva nijednom u~esniku tendera ili tre}em licu prije nego {to se odluka o dodjeli ugovora ne saop{ti pobjedniku tendera.  

GLAVA II
POSTUPCI DODJELE UGOVORA U KATEGORIJI DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA 

ODJEQAK I
IZBOR POSTUPKA ZA DODJELU UGOVORA 

^lan 10.
(Vrste postupaka za dodjelu ugovora) 

    Ugovori o javnoj nabavci roba, usluga ili izvr{ewu radova dodjequju se putem jednog od sqede}ih postupaka i prema uslovima navedenim u ~lanu 11. ovog zakona: 

a)    otvoreni postupak; 

b)    ograni~eni postupak sa pretkvalifikacijom; 

c)    pregovara~ki postupak sa objavqivawem obavje{tewa o nabavci; 

d)    pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci; 

e)    konkurs za izradu idejnog rje{ewa. 

^lan 11.
(Uslovi za primjenu postupaka dodjele ugovora) 

(1)    Ugovorni organ dodjequje ugovor na osnovu otvorenog postupka, osim u slu~aju da su ispuweni uslovi iz st. (2) i (5). 

(2)    U slu~aju obimnih ili slo`enih nabavki, koje iziskuju sprovo|ewe postupka pretkvalifikacije, mo`e da se koristi ograni~eni postupak. Ugovor o pru`awu konsultativnih usluga bi}e dodijeqen po procedurama ograni~enog postupka. 

(3)    Ugovorni organi mogu izuzetno ugovore dodjeqivati putem pregovara~kog postupka, nakon objavqivawa obavje{tewa o javnoj nabavci, na na~in kako je to ni`e opisano. Iskqu~ena je mogu}nost primjene ovog postupka na ugovore koji na bilo koji na~in ukqu~uju ili kojima prethodi konkurs za izradu idejnog rje{ewa. 

    Slu~ajevi dodjele ugovora nakon objavqivawa obavje{tewa o nabavci: 

a)    u slu~aju kada su u otvorenom ili ograni~enom postupku dostavqene samo ponude koje ne ispuwavaju postavqene uslove i kada je ugovorni organ ponovio postupak sa odgovaraju}im izmjenama uslova i pri tome obezbijedio da ugovorni uslovi u skorije vrijeme sprovedenog postupka nisu zna~ajno promijeweni;  

b)    u izuzetnim, posebnim slu~ajevima ugovora o izvo|ewu radova ili pru`awu usluga, kada priroda radova ili usluga ili rizici koji se odnose na prethodno navedeno ne dozvoqavaju prethodno utvr|ivawe ukupnih cijena; 

c)    kada se odnosi na ugovore o javnim nabavkama radova - za radove koji se izvode iskqu~ivo sa ciqem istra`ivawa, testirawa ili razvoja, a ne sa ciqem ostvarewa zarade ili nadoknade tro{kova istra`ivawa i razvoja. 

(4)    Ugovorni organi izuzetno mogu ugovore dodjeqivati putem pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci, u ni`e navedenim slu~ajevima.Iskqu~ena je mogu}nost primjene ovog postupka na ugovore koji na bilo koji na~in ukqu~uju ili kojima prethodi konkurs za izradu idejnog rje{ewa. 

    Slu~ajevi dodjele ugovora bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci: 

a)    kod ugovora o javnim nabavkama radova, roba ili usluga: 

1)    u slu~aju kada nijedna ponuda ili nijedna odgovaraju}a ponuda nije dostavqena u otvorenom ili ograni~enom postupku i kada je ugovorni organ ponovio postupak sa odgovaraju}im izmjenama uslova i pri tome obezbijedio da ugovorni uslovi u skorije vrijeme sprovedenog postupka nisu zna~ajno promijeweni i da su svi ponu|a~i koji zadovoqavaju minimum kvalifikacionih zahtjeva pozvani na pregovarawe; 

2)    kada nijedan zahtjev za u~e{}e u ograni~enom postupku nije dostavqen ili nijedan kvalifikovani kandidat nije zatra`io u~e{}e u ograni~enom postupku i kada je ugovorni organ ponovio postupak sa odgovaraju}im izmjenama uslova i pri tome obezbijedio da ugovorni uslovi u skorije vrijeme sprovedenog postupka nisu zna~ajno promijeweni; 

3)    kada zbog su{tinskih, tehni~ki dokazivih ili umjetni~kih razloga, ili zbog razloga koji se odnose na za{titu ekskluzivnih prava, samo odre|eni dobavqa~i mogu izvr{iti nabavku, pru`iti usluge ili izvr{iti radove i kada ne postoji druga mogu}nost izbora; 

4)    kada izuzetno, zbog dokazivih razloga krajwe hitnosti, prouzrokovane doga|ajima nepredvidivim za dati ugovorni organ, ne mogu da se ispo{tuju ovim zakonom utvr|eni minimalni rokovi za ubrzani ograni~eni postupak. Okolnosti kojima se opravdava izuzetna hitnost postupka ni u kom slu~aju ne smiju se mo}i dovesti u vezu sa ugovornim organom. 

b)    kod ugovora o javnim nabavkama roba: 

1)    kada su proizvodi u pitawu proizvedeni iskqu~ivo za svrhe istra`ivawa, eksperimentisawa, prou~avawa ili razvoja; ova odredba ne odnosi se na koli~insku (serijsku) proizvodwu sa ciqem ostvarewa zarade ili nadoknade tro{kova istra`ivawa i razvoja; 

2)    za dodatne isporuke koje vr{i prvobitni dobavqa~, a koje su namijewene ili kao djelimi~na zamjena redovnih isporuka ili ugradwi, ili kao pro{irewe postoje}ih isporuka ili ugradwi, kada su prethodni ugovori jo{ uvijek na snazi, kada nema su{tinskih izmjena u cijenama i drugim uslovima i kada bi promjena dobavqa~a obavezala ugovorni organ na nabavku materijala razli~itih tehni~kih karakteristika, {to bi kao rezultat imalo pojavu nekompatibilnosti ili disproporcionalnih tehni~kih pote{ko}a u radu i odr`avawu; trajawe takvih ugovora kao i trajawe obnovqenih ugovora, kao op{te pravilo, ne mo`e da bude du`e od jedne godine ra~unaju}i od dana dodjele inicijalnog ugovora; 

3)    za robe nu|ene i kupqene na berzovnom tr`i{tu; 

4)    za nabavku robe pod izuzetno povoqnim uslovima, ili od dobavqa~a koji je u postupku likvidacije svojih poslovnih aktivnosti, ili od potra`iva~a ili vr{ioca ste~aja, ili u aran`manu sa povjeriocima, ili u sli~nom postupku; 

c)    u slu~aju ugovora o javnim nabavkama usluga, kada odnosni ugovor slijedi nakon konkursa za izradu idejnog rje{ewa, sprovedenog u skladu sa odredbama ~l. 43. i 44. ovog zakona, a ugovor se dodjequje pobjedniku, odnosno jednom od pobjednika konkursa; u posqedwem slu~aju svi pobjednici konkursa pozivaju se na u~e{}e u pregovorima; 

d)    u slu~aju ugovora o javnim nabavkama usluga i radova: 

1)    za dodatne usluge ili radove koji nisu ukqu~eni u prvobitno razmatrani projekat ili u prvobitno zakqu~eni ugovor ali koji, usqed nepredvi|enih okolnosti, postanu neophodni za izvr{ewe ili izvo|ewe u wima opisanih usluga, odnosno radova, i kada takve dodatne usluge ili radovi ne mogu, tehni~ki ili ekonomski, da se odvoje od glavnog ugovora bez ve}ih nepogodnosti za ugovorni organ. Me|utim, takvi ugovori jedino mogu da se zakqu~e sa dobavqa~em kome je dodijeqen glavni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodijeqenih za dodatne usluge ili radove ne mo`e pre}i 50% od vrijednosti glavnog ugovora. 

2)    za nove usluge ili radove koji predstavqaju ponavqawe sli~nih usluga ili radova povjerenih dobavqa~u kojem je isti ugovorni organ dodijelio raniji ugovor, uz uslov da su takve usluge ili radovi u skladu sa osnovnim projektom za koji je bio dodijeqen prvi ugovor u skladu sa otvorenim ili ograni~enim postupkom. Na mogu}nost vo|ewa postupka ukaza}e se ve} pri raspisivawu tendera za prvi projekat, a ukupne procijewene tro{kove kasnijih usluga ili radova ugovorni organ uze}e u razmatrawe prilikom procjewivawa vrijednosti ugovora. Ovaj postupak mo`e da se primjewuje samo tokom tri godine nakon zakqu~ivawa prvobitnog ugovora. 

(5)    Konkurs za izradu idejnog rje{ewa mo`e da bude otvoren kada ugovorni organi dodijele ugovore u skladu sa ~lanom 2. stavom (2) i ~l. 43. i 44. ovog zakona. 

^lan 12.
(Prestanak postupka dodjele ugovora) 

(1)    Kada je postupak dodjele ugovora pokrenut putem objavqivawa obavje{tewa o javnoj nabavci, on mo`e da bude okon~an samo u sqede}im slu~ajevima: 

a)    nakon zakqu~ewa ugovora ili okvirnog sporazuma; 

b)    nakon otkazivawa postupka o dodjeli ugovora iz jednog od sqede}ih razloga: 

1)    nijedna ponuda nije dostavqena u odre|enom krajwem roku; 

2)    nijedna od primqenih ponuda nije prihvatqiva; 

3)    cijene svih prihvatqivih ponuda su zna~ajno ve}e od buxeta ugovornog organa; 

4)    broj primqenih prihvatqivih ponuda je mawi od tri i ne obezbje|uje stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor; 

5)    broj kvalifikovanih kandidata je mawi od tri i ne obezbje|uje stvarnu konkurenciju za planirani ugovor; 

c)    postupak dodjele ugovora otkazan je zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji nisu mogli da se predvide u vrijeme pokretawa postupka dodjele ugovora. 

(2)    Kada je postupak dodjele ugovora otkazan bez dodjele ugovora ili zakqu~ivawa okvirnog sporazuma, potrebno je objaviti obavje{tewe o otkazivawu, koje sadr`i informacije u skladu sa podzakonskim aktima. 

ODJEQAK II
ZAJEDNI^KE ODREDBE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI I SPECIFIKACIJAMA 

^lan 13.
(Neophodne informacije) 

(1)    Ugovorni organ priprema tendersku dokumentaciju u skladu sa odredbama ovog zakona i podzakonskim aktima. U tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ da}e potpune informacije o uslovima ugovora i postupcima dodjele ugovora, koji su ponu|a~ima dovoqni za pripremu svojih ponuda na stvarno konkurentskoj osnovi. 

(2)    Obavje{tewa o nabavci pripremqena u skladu sa ~lanom 19. ovog zakona ~ine sastavni dio tenderske dokumentacije. 

(3)    Tenderska dokumentacija sadr`ava}e jasne i odgovaraju}e informacije za odabrani postupak dodjele ugovora. Tenderska dokumentacija, u najsa`etijem obliku, sadr`ava sqede}e informacije, a prema detaqnijoj razradi koja }e biti utvr|ena podzakonskim aktima: 

a)    ugovorni organ; 

b)    odabrani postupak dodjele ugovora i podatak o tome da li se predvi|a zakqu~ivawe okvirnog sporazuma; 

c)    opis datih proizvoda, usluga ili radova; iznos, obim ili koli~ina; 

d)    koli~inske specifikacije, tehni~ke specifikacije, opis posla / zadatka; 

e)    mjesto izvr{ewa / obavqawa radova ili isporuke; 

f)    navo|ewe mogu}nosti za podno{ewe ponuda po lotovima; 

g)    rokovi za izvr{ewe / isporuku predmeta ugovora ili trajawe ugovora; 

h)    navo|ewe mogu}nosti za podno{ewe alternativnih ponuda (varijanti); 

i)    kriterijumi izbora koji ustanovquju minimalne uslove za kvalifikaciju kandidata ili ponu|a~a i informacije za vr{ewe takve procjene; 

j)    kriterijumi za dodjelu ugovora utvr|eni kao "ekonomski najpovoqnija ponuda" ili "iskqu~ivo najni`a cijena"; 

k)    uslovi predlo`enog ugovora; 

l)    period va`ewa ponuda; 

m)    garancija za ponudu (za ozbiqnost ponude); garancija za dobro izvr{ewe posla i svako drugo tra`eno obezbje|ewe za privremena pla}awa; 

n)    mjesto, datum i vrijeme za prijem zahtjeva za u~e{}e; 

o)    mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda; 

p)    mjesto, datum i vrijeme otvarawa ponuda; 

q)    valuta u kojoj se izra`avaju cijene; 

r)    informacija o kalkulaciji cijene; 

s)    zahtjev u pogledu upotrebe jezika. 

  

4)    Tenderska dokumentacija bi}e pripremqena u skladu sa modelima i/ili standardnom tenderskom dokumentacijom, a pripremi}e je Agencija za javne nabavke. 

5)    Prilikom pripreme tenderske dokumentacije, ugovorni organ po{tiva}e principe jednakog tretmana i nediskriminacije dobavqa~a. Ugovorni organ ne smije da koristi savjete bilo kojeg lica koje mo`e da ima bilo kakav direktni ili indirektni interes za ishod postupka dodjele ugovora ukoliko je vjerovatno da to mo`e uticati na stvarnu konkurenciju za odnosni ugovor. 

6)    Ugovorni organ mo`e da napravi izmjene i dopune tenderske dokumentacije pod uslovom da se one u~ine dostupnim zainteresovanim dobavqa~ima istog dana, a najkasnije pet dana prije utvr|enog roka za prijem zahtjeva ili ponuda. U slu~aju da takve izmjene podrazumijevaju bilo kakvu su{tinsku promjenu predmeta ugovora, rok za prijem zahtjeva ili ponuda }e se shodno tome produ`iti i to najmawe za sedam dana. 

^lan 14.
(Tehni~ke specifikacije) 

(1)    Tehni~ke specifikacije bi}e nediskriminatorne prema dobavqa~ima i obezbijedi}e pravednu i aktivnu konkurenciju. 

(2)    Uva`avaju}i postoje}e obavezuju}e tehni~ke propise koji su definisani u zakonima o standardizaciji u Bosni i Hercegovini, tehni~ke specifikacije poziva}e se na: 

a)    1)    bh. standarde koji su u skladu sa evropskim standardima, tehni~ka odobrewa ili zajedni~ke tehni~ke specifikacije koje se koriste u Evropskoj uniji; ili 

2)    me|unarodnoprihva}ene standarde, tehni~ke propise ili norme; ili 

3)    druge bh. standarde ili druge reference tehni~ke prirode, uz napomenu da su prihvatqivi i proizvodi, usluge i radovi koji su u skladu sa drugim standardima ili tehni~kim referencama odobrenim od me|unarodnopriznatih institucija za standardizaciju u drugim dr`avama, a koji su barem su{tinski ekvivalentni navedenim referencama. 

b)    ugovorni organ nema pravo da odbije ponudu na osnovu toga {to ponu|eni proizvodi, usluge ili radovi ne ispuwavaju postavqene zahtjeve u pogledu standarda nazna~enih u tehni~koj specifikaciji ukoliko ponu|a~ u svojoj ponudi mo`e da doka`e da rje{ewa koja nudi zadovoqavaju na su{tinski ekvivalentan na~in zahtjeve postavqene u tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije; 

c)    ili, kada ne postoje primjewivi standardi, tehni~ki propisi ili norme do `eqenih funkcionalnih karakteristika ili zahtjeva za izvr{ewe posla, koji tako|e obuhvataju i one koji se odnose na za{titu zdravqa i bezbjednosti gra|ana, kao i one koji se odnose na za{titu okoline; ove karakteristike ili zahtjevi moraju da budu precizni i jasni kako bi se dobavqa~ima omogu}ilo da izrade svoje ponude, a ugovornom organu da dobije robe, usluge ili radove koji }e ispuniti postavqene objektivne zahtjeve. 

(3)    Svaka nedosqednost u tehni~kim propisima u Bosni i Hercegovini zbog eventualnih razlika u relevantnim entitetskim legislativama ne}e ni pod kojim uslovima biti razlog za odbijawe bilo koje ponude koja obezbje|uje najmawe su{tinsku ekvivalentnost ponu|enih proizvoda, usluga ili radova sa referencama koje je zahtijevao ugovorni organ. 

(4)    Ugovorni organ odbi}e sve ponude kojima se nude robe, usluge ili radovi koji su{tinski ne ispuwavaju tehni~ke specifikacije sadr`ane u tenderskoj dokumentaciji. 

(5)    Pozivawe na robe odre|ene izrade ili izvora snabdijevawa, ili na odre|eni proces, ili na robne marke, patente, tipove ili odre|eno porijeklo, ili proizvodwu, radi favorizovawa ili eliminacije odre|enih dobavqa~a, proizvoda ili metoda je zabraweno, osim kada je ugovorni organ u nemogu}nosti da kori{tewem objektivnih tehni~kih specifikacija navede opis predmeta ugovora koji je dovoqno precizan i u potpunosti razumqiv. U takvom slu~aju ugovorni organ je obavezan da navede da }e prihvatiti proizvode, usluge ili metode koji su ekvivalentni u pogledu wihovih osobina dodavawem izraza "ili ekvivalent". 

^lan 15.
(Period va`ewa ponude) 

(1)    Period va`ewa ponude odre|uje ugovorni organ. Period va`ewa ne mo`e da bude kra}i od navedenog u tenderskoj dokumentaciji i ni u kom slu~aju ne}e biti kra}i od 30 dana. Ukoliko se u ponudi ne navede period wenog va`ewa, smatra}e se da ponuda va`i za period nazna~en u tenderskoj dokumentaciji. 

(2)    Tokom perioda va`ewa ponude, ugovorni organ mo`e od dobavqa~a, u pisanoj formi, da zahtijeva da produ`e period va`ewa do odre|enog roka. Svaki dobavqa~ ima pravo da odbije takav zahtjev bez gubqewa prava u vezi sa obezbje|ewem ponude. 

(3)    Dobavqa~ koji pristane da produ`i period va`ewa ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ produ`ava period va`ewa ponude i obezbje|uje produ`enu garanciju za ponudu (za ozbiqnost ponude). Ponuda ne mo`e da se mijewa. Ukoliko dobavqa~ ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u pogledu produ`ewa perioda va`ewa ponude ili ne produ`i rok va`ewa ponude ili ne obezbijedi produ`enu garanciju za ponudu (za ozbiqnost ponude), smatra}e se da je dobavqa~ odbio zahtjev ugovornog organa. 

^lan 16.
(Obezbje|ewe ponude. Obezbje|ewe izvr{ewa ugovora) 

(1)    Ugovorni organ mo`e da zahtijeva da se efektivnost ponuda garantuje putem odgovaraju}ih garancija za ponudu (za ozbiqnost ponude). Garancije za ponudu (za ozbiqnost ponude) ne}e iznositi vi{e od 1 do 2% od ponu|enih cijena. 

(2)    Ugovorni organ mo`e da zahtijeva da se izvr{ewe ugovora garantuje putem odgovaraju}ih garancija za izvr{ewe. Garancije za izvr{ewe ne}e iznositi vi{e od 10% od vrijednosti ugovora. 

(3)    Ugovorni organ ne mo`e da odbaci garancije za ponudu (za ozbiqnost ponude) ili za izvr{ewe ugovora na osnovu toga {to garanciju nije izdao privredni subjekt Bosne i Hercegovine, pod uslovom da garancija za ponudu (za ozbiqnost ponude), garancije za izvr{ewe ugovora i institucija koja je izdala garanciju ispuwavaju uslove postavqene u tenderskoj dokumentaciji. 

^lan 17.
(Alternativne ponude) 

(1)    Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji navodi da li odobrava alternativne ponude. Alternativne ponude mogu da se dozvole samo onda kada je kriterijum za dodjelu ugovora ekonomski najpovoqnija ponuda. U razmatrawe se uzimaju jedino alternativne ponude koje zadovoqavaju minimalne uslove koje je postavio ugovorni organ. 

(2)    Pored minimalnih zahtjeva koje su alternativne ponude obavezne da ispuwavaju, ugovorni organ }e u tenderskoj dokumentaciji navesti i sve ostale zahtjeve za wihovo podno{ewe. 

(3)    U postupcima dodjele ugovora o javnoj nabavci roba ili usluga, ugovorni organ koji je odobrio podno{ewe alternativnih ponuda ne mo`e da odbije alternativnu ponudu samo na osnovu ~iwenice da bi ona vodila ka promjeni karaktera ugovora - od ugovora o javnoj nabavci usluga u ugovor o javnoj nabavci roba ili obrnuto. 

^lan 18.
(Davawe tenderske dokumentacije) 

(1)    Ugovorni organ mo`e, kako je primjereno, dobavqa~ima dati tendersku dokumentaciju: 

a)    na zahtjev dobavqa~a; 

b)    zajedno sa pozivom na dostavu ponuda; 

c)    objavqivawem na web-stranici javnih nabavki u skladu sa podzakonskim aktima ili kori{tewem drugih elektronskih sredstava. 

(2)    Ugovorni organ }e dobavqa~ima otpremiti tendersku dokumentaciju u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavqawe tenderske dokumentacije. Ako na osnovu ~lana 21. stava (6) ta~ke c) ovog zakona ugovorni organ skrati rokove odre|ene za prijem zahtjeva za u~e{}e i za prijem ponuda, rok za otpremu tenderske dokumentacije bi}e smawen na dva dana. 

(3)    Prilikom davawa tenderske dokumentacije, ugovorni organ }e se u odnosu na dobavqa~e pridr`avati principa jednakosti i nediskriminacije. Ugovorni organ ne smije da dâ tendersku dokumentaciju nijednom dobavqa~u prije objavqivawa obavje{tewa o nabavci. 

(4)    Ugovorni organ mo`e za sve dobavqa~e da odredi jednaku nov~anu naknadu koja se pla}a za tendersku dokumentaciju. Nov~ana naknada }e pokrivati / ukqu~ivati samo stvarne tro{kove kopirawa i dostavqawa dokumentacije dobavqa~ima. Zainteresovani dobavqa~i ima}e pravo na uvid u tendersku dokumentaciju prije nabavke.  

ODJEQAK III
TRANSPARENTNOST I JAVNOST 

^lan 19.
(Obavje{tewe o nabavci) 

(1)    Ugovorni organ }e da objavi obavje{tewe o javnoj nabavci o razmatranom ugovoru, osim u slu~ajevima u kojima se ugovor dodjequje u pregovara~kom postupku bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci. Obavje{tewe o javnoj nabavci }e svim zainteresovanim dobavqa~ima pru`iti dovoqno informacija koje }e im omogu}iti da ocijene da li `ele da dostave ponudu za razmatrani ugovor. 

(2)    Obavje{tewe o javnoj nabavci sadr`ava}e kratku informaciju u skladu sa relevantnim bitnim informacijama iz tenderske dokumentacije pomenute u ~lanu 13. ovog zakona i sastoja}e se od maksimalno 650 rije~i. 

(3)    Obavje{tewe o nabavci }e u pogledu informacija koje sadr`i i forme u kojoj se sastavqa biti u skladu sa odredbama podzakonskih akata. 

^lan 20.
(Objavqivawe obavje{tewa) 

(1)    Sva obavje{tewa o javnoj nabavci, obavje{tewa o dodjeli ugovora i obavje{tewa o poni{tewu ugovorni organ objavquje u "Slu`benom glasniku BiH". Obavje{tewa objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" objavquju se i na web-stranici javnih nabavki dostupnoj putem Interneta. 

(2)    Formu i obrazac obavje{tewa koja se objavquju u "Slu`benom glasniku BiH" odredi}e Agencija za javne nabavke u saradwi sa Redakcijom "Slu`benog glasnika BiH". 

(3)    Obavje{tewa o nabavci, obavje{tewa o dodjeli ugovora i obavje{tewa o poni{tewu procedure ugovorni organi mogu da objave i u drugim publikacijama ili na web-stranicama koje nisu navedene u stavu (1) ovog ~lana. Takva obavje{tewa ne smiju da se objavquju u drugim publikacijama niti na drugim web-stranicama prije datuma wihovog objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH", a ne smiju da sadr`avaju ni dodatne ili bilo koje druge informacije osim onih objavqenih u "Slu`benom glasniku BiH". 

(4)    U slu~aju ugovora ~ija vrijednost prelazi vrijednost me|unarodnih vrijednosnih razreda iz stava (3), ~lana 6. ovog zakona, obavje{tewe o nabavci obavezno treba da se objavi ili u novinama sa me|unarodnim opticajem ili na web-stranici javnih nabavki sigurno dostupnoj u inostranstvu, u skladu sa odredbama podzakonskih akata. 

(5)    Me|unarodno objavqivawe odre|eno u stavu (4) ovog ~lana mo`e da se koristi i u slu~aju ugovora ~ija vrijednost ne prelazi iznos me|unarodnih vrijednosnih razreda. 

^lan 21.
(Minimalni rokovi za podno{ewe zahtjeva i ponuda) 

(1)    Ugovorni organ utvr|uje mjesto, datum i ~as za podno{ewe zahtjeva za u~e{}e u ograni~enom ili pregovara~kom postupku, i/ili za podno{ewe ponuda.  

(2)    U slu~aju prijema zahtjeva ili ponude nakon odre|enog datuma i ~asa, oni se dobavqa~u vra}aju neotvoreni. 

(3)    Minimalni rokovi za prijem zahtjeva ili ponuda ra~unaju se od dana objavqivawa obavje{tewa o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH" ili od datuma otpreme poziva za dostavqawe ponuda pretkvalifikovanim kandidatima. 

(4)    Minimalni rokovi za prijem zahtjeva ili ponuda koje je odredio ugovorni organ ne mogu da budu kra}i od rokova definisanih u ovom ~lanu i dovoqno su dugi kako bi zainteresovanim stranama dali dovoqno vremena za sastavqawe i podno{ewe ponuda. Prilikom odre|ivawa ovih rokova, ugovorni organ uzima u obzir kompleksnost uslova ugovora i vrijeme potrebno za sastavqawe zahtjeva i ponuda. 

(5)    U slu~aju otvorenog postupka, minimalni rok za prijem ponuda ne mo`e da bude kra}i od 28 dana od datuma objave obavje{tewa o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH". 

(6)    U slu~aju ograni~enog ubrzanog ili pregovara~kog postupka: 

a)    krajwi rok odre|en za prijem zahtjeva za u~e{}e ne mo`e da bude kra}i od 18 dana od datuma objave obavje{tewa o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH"; 

b)    krajwi rok odre|en za prijem ponuda u slu~aju ograni~enog postupka ne mo`e da bude kra}i od 28 dana od datuma otpreme poziva za dostavqawe ponuda pretkvalifikovanim kandidatima; 

c)    u slu~ajevima kada su ispuweni uslovi za primjenu ubrzanog ograni~enog postupka ugovorni organ ima pravo da utvrdi rok za prijem zahtjeva koji nije kra}i od osam dana i rok za prijem ponuda koji nije kra}i od pet dana.  

(7)    Ako iz bilo kojeg razloga tenderska dokumentacija ili neki weni dijelovi nisu dostavqeni u odre|enom roku, a blagovremeno su zatra`eni, ili ako se nakon obezbje|ewa tenderske dokumentacije poka`e da ponude mogu da se pripreme samo nakon posjete mjestu izvo|ewa ili nakon pregleda na licu mjesta dokumenata koji podr`avaju tendersku dokumentaciju, rokovi za prijem ponuda produ`avaju se za period od najmawe sedam dana, kako bi se omogu}ilo da svi dobavqa~i budu upoznati sa svim informacijama koje su neophodne za sastavqawe ponude. 

(8)    Zainteresovani dobavqa~i mogu, u pisanoj formi, od ugovornog organa da tra`e poja{wewe tenderske dokumentacije blagovremeno i najkasnije deset dana prije isteka roka za podno{ewe zahtjeva i ponuda. Ugovorni organ odgovori}e u pisanoj formi, pridr`avaju}i se principa stvarne konkurencije u postupku dodjele, a odgovor }e biti otpremqen svim kandidatima ili ponu|a~ima najkasnije pet dana prije isteka roka za podno{ewe zahtjeva ili ponude. Ako odgovor ugovornog organa dovede do izmjena tenderske dokumentacije, ugovorni organ }e, u skladu sa stavom (5) ~lana 13. ovog zakona, produ`iti rok za podno{ewe zahtjeva ili ponude najmawe za period od sedam dana. 

(9)    Zahtjeve ili ponude mogu podnositi pojedina~ni dobavqa~i kao i grupe dobavqa~a, kako je to utvr|eno u stavu (14) ~lana 2. ovog zakona. Od takvih grupa ne}e se tra`iti da osnuju novo pravno lice kako bi dostavile zahtjeve ili ponudu, ali }e one preuzeti solidarnu odgovornost za svoje obaveze.  

(10)    Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji navodi da se zahtjevi ili ponuda obavezno podnose u pisanoj formi i da ih treba potpisati lice koje je ovlastio dobavqa~. Ugovorni organ tako|e zahtijeva da se ponude dostavqaju u jednoj zatvorenoj koverti sa potpisom i pe~atom, osim u slu~aju ponuda za konsultantske usluge koje se dostavqaju u dvije koverte u skladu sa odredbama podzakonskih akata. Stranice ponude (sa dodacima) treba da budu numerisane. Garantni dokumenti, pomenuti u ~lanu 16. ovog zakona, mogu biti neuvezani i bez numerisanih stranica. 

(11)    Na zahtjev dobavqa~a, ugovorni organ obezbje|uje potvrdu o prijemu ponude uz navo|ewe datuma i vremena prijema. 

ODJEQAK IV
KVALIFIKACIJA, SELEKCIJA I DISKVALIFIKACIJA 

^lan 22.
(Provjera kvalifikacija dobavqa~a) 

(1)    U skladu sa minimumom zahtijevanih kvalifikacionih uslova koje kandidati i ponu|a~i treba da ispuwavaju, a koji su utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ ocjewuje i provjerava da li je kandidat ili ponu|a~ kompetentan, pouzdan i sposoban da izvr{i ugovor. 

(2)    U skladu sa stavom (1) ovog ~lana, ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji navodi kriterijume za selekciju i time uspostavqa minimum zahtjeva za kvalifikaciju kandidata ili ponu|a~a u pogledu wihove li~ne situacije u skladu sa ~lanom 23. ovog zakona, wihovu podobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti u skladu sa ~lanom 24. ovog zakona, wihovo ekonomsko i finansijsko stawe u skladu sa ~lanom 25. ovog zakona, te wihove tehni~ke i/ili profesionalne sposobnosti u skladu sa ~lanom 26. ovog zakona. Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji od kandidata i ponu|a~a tra`i obaveznu dostavu informacija i dokumenata koji dokazuju da wihove kvalifikacije odgovaraju onima koje zahtijeva ugovorni organ u skladu sa ~l. 23. do 26. ovog zakona. 

(3)    Minimum kvalifikacionih uslova koje je ugovorni organ odredio za kandidate i ponu|a~e i broj dokumenata koji su potrebni za wihovo dokazivawe obavezno treba da budu srazmjerni predmetu ugovora i uskla|eni s wim. Oni ne smiju da imaju ograni~avaju}i efekat na konkurenciju i moraju da budu razumni, jasni i precizni. Ugovorni organ }e od dobavqa~a zahtijevati samo one informacije koje su neophodne da bi se utvrdilo da li dobavqa~ zadovoqava kvalifikacione uslove koje je postavio ugovorni organ. Ovi uslovi ne smiju da onemogu}avaju ostvarivawe prava dobavqa~a na za{titu intelektualne svojine i poslovnih tajni. 

(4)    Ugovornom organu nije dozvoqeno da odbije zahtjev za u~e{}e ili ponudu iskqu~ivo na osnovu toga {to su podneseni ili od pravnog ili od fizi~kog lica. 

(5)    Samo onim kandidatima ili ponu|a~ima ~ije kvalifikacije zadovoqavaju selekcione kriterijume uspostavqene u tenderskoj dokumentaciji bi}e dozvoqeno da nastave postupak javne nabavke. 

^lan 23.
(Ograni~ewa za u~e{}e dobavqa~a u postupku javne nabavke) 

(1)    Ugovorni organ }e, u tenderskoj dokumentaciji, predvidjeti da zahtjev za u~e{}e u ograni~enom postupku ili ponuda moraju da budu odbijeni u slu~aju da je kandidat, odnosno ponu|a~: 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemqi u kojoj je registrovan; 

b)    predmet postupaka za progla{ewe ste~aja, za izdavawe naloga za prisilnu likvidaciju ili postizawa sporazuma / aran`mana sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemqi u kojoj je registrovan; 

c)    osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude; 

d)    progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude; 

e)    nije ispunio obaveze u vezi sa pla}awem doprinosa za socijalno osigurawe u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemqi u kojoj je registrovan; 

f)    nije ispunio obaveze u vezi sa pla}awem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemqi u kojoj je registrovan; 

g)    propustio da dostavi ili dostavio pogre{ne informacije na tra`ewe prema ~l. 23. do 26. ovog zakona. 

(2)    U slu~ajevima kada ugovorni organ od kandidata ili ponu|a~a zahtijeva da pru`e dokaze da se nijedan slu~aj iz stava (1), ta~. a), b), c), e) ili f) ovog ~lana ne odnosi na wih, ugovorni organ du`an je da kao zadovoqavaju}e prihvati sqede}e dokaze: 

a)    u slu~ajevima iz stava (1), ta~. a), b) ili c) ovog ~lana, obezbje|ewe izvoda iz sudskog registra ili ekvivalentnog dokumenta koji je izdao nadle`ni sudski ili upravni organ u Bosni i Hercegovini, ili u zemqi porijekla ili zemqi iz koje to lice dolazi, a koji pokazuje da su postavqeni zahtjevi ispuweni; takvi dokumenti ne mogu da budu stariji od tri mjeseca; 

b)    u slu~ajevima iz stava (1), ta~. e) ili f) ovog ~lana, uvjerewe koje nije starije od tri mjeseca a izdao ga je nadle`ni organ u Bosni i Hercegovini ili nadle`ni organ odnosne dr`ave. 

(3)    Agencija za javne nabavke sastavi}e listu organa u Bosni i Hercegovini koji su nadle`ni za izdavawe dokumenata iz stava (2) ovog ~lana. 

^lan 24.
(Sposobnost obavqawa profesionalne djelatnosti) 

    Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji mo`e od kandidata, odnosno ponu|a~a da zahtijeva da doka`u svoju registraciju u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemqe u kojoj su registrovani ili da obezbijede posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje wihovo pravo da obavqaju relevantnu profesionalnu djelatnost. 

^lan 25.
(Ekonomska i finansijska podobnost kandidata ili ponu|a~a) 

(1)    U tenderskoj dokumentaciji ili, ako je to primjereno, u dijelu tenderske dokumentacije koji se odnosi na pretkvalifikaciju, ugovorni organ utvr|uje minimalne uslove u pogledu ekonomske i finansijske podobnosti kandidata ili ponu|a~a i, kao dokaz da su ti uslovi ispuweni, od wih mo`e da zahtijeva da obezbijede jednu ili vi{e od ni`e navedenih referenci: 

a)    odgovaraju}a bankovna pisma ili, kada je to primjereno, dokaz o postojawu odgovaraju}eg obezbje|ewa od profesionalnog rizika; 

b)    poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa, ukoliko je objavqivawe poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemqi u kojoj je dobavqa~ registrovan; 

c)    izjavu o ukupnom prometu dobavqa~a i, kada je to primjereno, o prometu u segmentu poslovawa koji je predmet ugovora, za period ne du`i od tri posqedwe finansijske godine za koje se raspola`e podacima, ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovawa u predmetnom segmentu, ako je dobavqa~ registrovan, odnosno po~eo sa radom prije mawe od tri godine; 

d)    bilans uspjeha za period ne du`i od tri posqedwe finansijske godine za koje se raspola`e podacima, ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovawa u predmetnom segmentu, ako je dobavqa~ registrovan, odnosno po~eo sa radom prije mawe od tri godine. 

(2)    Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji precizira koju referencu ili reference kandidati, odnosno ponu|a~i moraju da obezbijede da bi dokazali svoju ekonomsku i finansijsku podobnost. 

^lan 26.
(Tehni~ka i profesionalna sposobnost) 

(1)    Ugovorni organ utvr|uje minimalne zahtjeve u pogledu tehni~ke, odnosno profesionalne sposobnosti kandidata ili ponu|a~a koje oni treba da ispuwavaju u skladu sa st. (2), (3), (4) i (5) ovog ~lana. Stoga se od wih zahtijeva da obezbijede jedan ili vi{e dokaza iz st. (2), (3), (4) i (5) ovog ~lana. 

(2)    U postupcima za dodjelu ugovora o javnoj nabavci roba, dokazi o tehni~koj sposobnosti kandidata, odnosno ponu|a~a mogu da se obezbijede na jedan ili vi{e od sqede}ih na~ina: 

a)    lista glavnih isporuka dobavqa~a izvr{enih u posqedwe dvije do tri godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima uz obezbje|ewe dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci ili, ukoliko takve potvrde ne mogu da se obezbijede iz razloga izvan dobavqa~eve kontrole, samo uz izjavu dobavqa~a o izvr{enim isporukama; 

b)    opis tehni~ke opremqenosti i osposobqenosti dobavqa~a, mjere za obezbje|ewe kvaliteta i wegovu opremqenost i osposobqenost za ispitivawa i istra`ivawa; 

c)    navode o anga`ovanom tehni~kom osobqu i tehni~kim organima, bez obzira na to da li neposredno pripadaju dobavqa~u; 

d)    uzorke, opise i/ili fotografije proizvoda koji su predmet isporuke, a ~iju je vjerodostojnost dobavqa~ obavezan da potvrdi ukoliko to ugovorni organ zahtijeva; 

e)    uvjerewa koja su izdata od agencija za kontrolu kvaliteta ~ija je kompetentnost priznata, a kojima se, jasno utvr|enim referentnim navo|ewem odgovaraju}ih specifikacija ili standarda, potvr|uje podobnost proizvoda; 

f)    u slu~aju kada su proizvodi koji se nabavqaju slo`eni ili ukoliko se, izuzetno, za posebne namjene, obezbje|uje provjera proizvodnih kapaciteta dobavqa~a, te, ako je to potrebno, i wegovih kapaciteta za prou~avawe i istra`ivawe, kao i mjera za kontrolu kvaliteta, koju sprovodi ugovorni organ ili koju u wegovo ime sprovodi nadle`ni zvani~ni organ zemqe u kojoj je dobavqa~ registrovan; 

g)    saop{tewe / naznaka elemenata ugovora koje dobavqa~ namjerava podugovarati.  

(3)    U postupcima za dodjelu ugovora o javnoj nabavci usluga, ugovorni organ mo`e od kandidata ili ponu|a~a da zahtijeva da obezbijede jedno ili vi{e od sqede}ih sredstava, kao dokaz wihovih tehni~kih i profesionalnih sposobnosti:  

a)    listu glavnih usluga pru`enih u posqedwe dvije do tri godine, sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz obezbje|ewe dokumenata u formi potvrda o izvr{enim uslugama koje su izdali primaoci ili, ukoliko takve potvrde ne mogu da se obezbijede iz razloga izvan kontrole pru`aoca usluga, samo uz izjavu pru`aoca usluga o izvr{enim uslugama; 

b)    obrazovne i profesionalne kvalifikacije pru`aoca usluga i/ili kvalifikacije wegovog rukovode}eg osobqa i naro~ito kvalifikacije lica, odnosno licâ koja su odgovorna za pru`awe konkretnih usluga; 

c)    navode o anga`ovanom tehni~kom osobqu ili tehni~kim organima, bez obzira na to da li neposredno pripadaju pru`aocu usluga; 

d)    izjavu pru`aoca usluga o prosje~nom godi{wem broju zaposlenih i o broju rukovodnog osobqa u posqedwe tri godine; 

e)    izjavu o tehni~koj opremqenosti i osposobqenosti i mjerama kojima raspola`e pru`alac usluga za izvr{ewe konkretnih usluga i obezbje|ewe kvaliteta; 

f)    u slu~aju kada su usluge koje se pru`aju slo`ene ili ukoliko se, izuzetno, obezbje|uju za posebne namjene, provjera tehni~ke opremqenosti i osposobqenosti pru`aoca usluga te, ako je to potrebno, i wegovih kapaciteta za prou~avawe i istra`ivawe, kao i mjera za kontrolu kvaliteta, koju sprovodi ugovorni organ ili koju u wegovo ime sprovodi nadle`ni zvani~ni organ zemqe u kojoj je pru`alac usluga registrovan; 

g)    saop{tewe / naznaka elemenata ugovora koje pru`alac usluga namjerava podugovarati. 

(4)    U postupcima za dodjelu ugovora o javnoj nabavci radova, dokazi o tehni~kim i profesionalnim sposobnostima kandidata ili ponu|a~a mogu da se obezbijede na jedan ili vi{e od sqede}ih na~ina: 

a)    lista radova koji su izvedeni u posqedwe tri do pet godina uz prilagawe potvrda o zadovoqavaju}oj izvedbi za najva`nije radove; potvrde ukqu~uju vrijednost, vrijeme i lokaciju izvo|ewa radova i navode da li su radovi izvedeni u skladu sa pravilima poslovawa i da li su propisno okon~ani; u slu~aju kada je to potrebno, ove potvrde ugovornom organu direktno dostavqa odre|eni nadle`ni organ; 

b)    obrazovne i profesionalne kvalifikacije izvo|a~a radova, kao i/ili kvalifikacije wegovog rukovodnog osobqa, i naro~ito kvalifikacije lica, odnosno licâ koja su odgovorna za izvo|ewe konkretnih radova; 

c)    navode o anga`ovanom tehni~kom osobqu ili tehni~kim organima, naro~ito o onim zadu`enim za kontrolu kvaliteta, bez obzira na to da li neposredno pripadaju izvo|a~u radova; 

d)    izjavu izvo|a~a radova o prosje~nom godi{wem broju zaposlenih i broju rukovodnog osobqa u posqedwe tri godine; 

e)    izjavu o tehni~koj opremi koju izvo|a~ ima na raspolagawu za izvo|ewe konkretnih radova; 

f)    izjavu o svakoj namjeri i predmetu podugovarawa. 

(5)    Ukoliko u tenderskoj dokumentaciji zahtijeva obezbje|ewe uvjerewa koja izdaju nadle`ni organi, a kojima se potvr|uje da dobavqa~ zadovoqava odre|ene standarde obezbje|ewa kvaliteta, ugovorni organ du`an je da se pozove na sisteme obezbje|ewa kvaliteta koji se zasnivaju na relevantnim me|unarodnim ili standardizovanim specifikacijama. Ugovorni organ tako|e je du`an da prihvati i druge dokaze o ekvivalentnim mjerama obezbje|ewa kvaliteta od dobavqa~a koji nemaju pristupa takvim uvjerewima ili mogu}nosti da ih pribave u zadatom roku. 

^lan 27.
(Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije) 

(1)    Uva`avaju}i zakone u Bosni i Hercegovini o dr`avnoj slu`bi kao i druge relevantne propise, ugovorni organ odbi}e zahtjev za u~e{}e u postupku javne nabavke ili ponudu ukoliko je kandidat ili ponu|a~ sada{wem ili biv{em zaposleniku ugovornog organa dao ili je spreman da da mito, u vidu nov~anih sredstava ili u bilo kojem nenov~anom obliku, kao poku{aj radi ostvarivawa uticaja na radwu ili odluku ili tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ }e u pisanoj formi informisati ponu|a~a i direktora Agencije za javne nabavke o odbijawu takvog zahtjeva ili ponude i o razlozima odbijawa, te to konstatovati u Izvje{taju o postupku javne nabavke. 

(2)    U slu~aju da zahtjevi ili ponude koje je ugovorni organ primio u toku postupka javne nabavke prouzrokuju ili mogu da prouzrokuju bilo kakav sukob interesa, ugovorni organ }e, djeluju}i u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili odnosnim internim pravilima, obezbijediti efektivnu za{titu svrsishodnog sprovo|ewa ovog zakona. 

ODJEQAK V
VO\EWE POSTUPAKA 

^lan 28.
(Otvoreni postupak) 

    U sprovo|ewu otvorenog postupka ugovorni organ du`an je da: 

a)    pripremi tendersku dokumentaciju u skladu sa odredbama ~l. 13. do 17. i u skladu sa ~lanom 21. ovog zakona; 

b)    objavi obavje{tewe o javnoj nabavci u skladu sa ~l. 19. i 20. ovog zakona, pozivaju}i sve zainteresovane dobavqa~e da zatra`e tendersku dokumentaciju, te da pripreme i podnesu ponude koje ispuwavaju uslove navedene u tenderskoj dokumentaciji; 

c)    dobavqa~ima obezbijedi tendersku dokumentaciju u skladu sa odredbama ~lana 18. ovog zakona; 

d)    shodno ~lanu 33. ovog zakona, organizuje i sprovede javno otvarawe blagovremeno primqenih ponuda; 

e)    verifikuje kvalifikacije ponu|a~a prema kriterijumima izbora utvr|enim u tenderskoj dokumentaciji u skladu sa ~l. 22. do 26. ovog zakona; 

f)    ocijeni ponude koje su dostavili kvalifikovani ponu|a~i prema kriterijumima za dodjelu ugovora utvr|enim u tenderskoj dokumentaciji u skladu sa ~l. 34. do 37. ovog zakona i da dodijeli ugovor ponu|a~u koji je dostavio najni`e ocijewenu prihvatqivu ponudu; 

g)    informi{e ponu|a~e o odlukama donesenim u vezi sa ocjenom ponuda kako je predvi|eno u ~lanu 38. ovog zakona; 

h)    ponudi ugovor najuspje{nijem ponu|a~u u skladu sa odredbama ~lana 39. ovog zakona. 

^lan 29.
(Ograni~eni postupak) 

U sprovo|ewu ograni~enog postupka ugovorni organ du`an je da: 

a)    pripremi tendersku dokumentaciju u skladu sa odredbama ~l. 13. do 17. i u skladu sa ~lanom 21. ovog zakona. Tenderska dokumentacija mo`e da bude pripremqena u dva dijela, koja odgovaraju pretkvalifikacionoj i tenderskoj fazi postupka; 

b)    objavi obavje{tewe o nabavci u skladu sa ~l. 19. i 20. ovog zakona, pozivaju}i sve zainteresovane kandidate da zatra`e pretkvalifikacionu dokumentaciju (ukoliko se ona daje odvojeno od obavje{tewa o nabavci) i da podnesu zahtjev za pretkvalifikaciju prila`u}i potrebne informacije i dokumente; 

c)    kandidatima dâ pretkvalifikacionu dokumentaciju (ukoliko se ona daje odvojeno od obavje{tewa o nabavci) u skladu sa odredbama ~lana 18. ovog zakona; 

d)    izvr{i izbor kandidata koji }e biti pozvani da podnesu ponude na na~in utvr|en u ~l. 22. do 26. ovog zakona; 

e)    informi{e kandidate o odlukama donesenim u vezi sa pretkvalifikacijom kako je predvi|eno u ~lanu 38. ovog zakona. Informisawe izabranih kandidata mo`e da se sprovede u isto vrijeme kada se oni budu pozivali da podnesu ponude; 

f)    tendersku dokumentaciju dâ svim izabranim kandidatima istovremeno, u skladu sa odredbama ~lana 18. ovog zakona, pozivaju}i ih da pripreme i podnesu ponudu koja ispuwava zahtjeve navedene u tenderskoj dokumentaciji;  

g)    organizuje i sprovede javno otvarawe blagovremeno primqenih ponuda, kako je predvi|eno u ~lanu 33. ovog zakona; 

h)    ocijeni i uporedi otvorene ponude prema kriterijumima za dodjelu ugovora utvr|enim u tenderskoj dokumentaciji, u skladu sa ~l. 34. do 37. ovog zakona, i da dodijeli ugovor ponu|a~u koji je dostavio najni`e ocijewenu prihvatqivu ponudu; 

i)    ponu|a~e informi{e o odlukama donesenim u vezi sa ocjenom ponuda, kako je predvi|eno u ~lanu 38. ovog zakona; 

j)    ponudi ugovor najuspje{nijem ponu|a~u u skladu sa odredbama ~lana 39. ovog zakona. 

^lan 30.
(Vo|ewe pregovara~kog postupka) 

(1)    Ugovorni organ sprovodi pregovara~ki postupak uz objavqivawe obavje{tewa o nabavci pod sqede}im uslovima: 

a)    obavqa pretkvalifikacioni postupak u skladu sa odredbama ~lana 29. ovog zakona, kako je primjereno za pregovara~ki postupak; 

b)    poziva najmawe tri kvalifikovana kandidata da podnesu inicijalne ponude i u~estvuju u pregovorima o tehni~kim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora; 

c)    na osnovu rezultata obavqenih pregovora poziva u~esnike da podnesu svoje kona~ne ponude i me|u wima identifikuje najuspje{nijeg ponu|a~a u skladu sa kriterijumima izbora prema ~lanu 34. ovog zakona. 

(2)    Kada primjewuje pregovara~ki postupak bez objave obavje{tewa o nabavci, ugovorni organ du`an je: 

a)    da, u slu~aju da je na pregovore pozvano vi{e od jednog kandidata, verifikuje da li su kvalifikacije kandidata u skladu sa kriterijumima navedenim u pozivu, da pregovara tehni~ke, ekonomske, pravne i druge aspekte ugovora i, na osnovu rezultata odr`anih pregovora, da pozove u~esnike da podnesu svoje kona~ne ponude i da me|u wima odredi uspje{nog ponu|a~a u skladu sa kriterijumima za dodjelu prema ~lanu 34. ovog zakona; 

b)    da, u slu~aju da je samo jedan kandidat pozvan na pregovore, verifikuje da li su kvalifikacije kandidata u skladu sa kriterijumima navedenim u pozivu i da pregovara tehni~ke, ekonomske, pravne i druge aspekte ugovora sa ciqem postizawa ekonomski najpovoqnije ponude za ugovorni organ. 

(3)    Daqe odredbe u vezi sa vo|ewem pregovara~kog postupka bi}e odre|ene u podzakonskim aktima. 

^lan 31.
(Zahtjevi u pogledu pregovara~kog postupka sa ili bez objavqivawa obavje{tewa o javnoj nabavci) 

    Tokom pregovara~kog postupka, ugovorni organ pridr`ava se sqede}ih zahtjeva: 

a)    pregovori se vode sa svakim kandidatom odvojeno; 

b)    nijedna informacija dobijena od kandidata, a tako|e ni informacije o rje{ewima koja su predlo`ili kandidati ne mogu da se otkriju tre}im licima bez prethodne saglasnosti tog kandidata; 

c)    svim kandidatima / ponu|a~ima postavi}e se isti zahtjevi i pru`i}e im se iste informacije; mora da bude obezbije|ena jednakost tretmana prema svim kandidatima / ponu|a~ima; 

d)    zapisnici i izvje{taji o postupku pregovora sa~iwavaju se u skladu sa odredbama ~lana 41. ovog zakona. 

^lan 32.
(Okvirni sporazumi) 

(1)    Ugovorni organ mo`e da zakqu~i okvirni sporazum samo nakon sprovedenog otvorenog ili ograni~enog postupka u skladu sa odredbama ovog zakona. 

(2)    Na osnovu okvirnog sporazuma zakqu~enog u skladu sa stavom (1) ovog ~lana, ugovorni organ }e posqedi~no imati pravo da tokom cijelog ugovornog perioda zakqu~uje ugovore sa uspje{nim ponu|a~em bez primjene postupaka utvr|enih u ovom zakonu u pogledu svakog od ugovora koji su dodijeqeni po osnovu okvirnog sporazuma. 

(3)    Ugovorni organ mo`e da razmotri dodjelu okvirnog sporazuma samo uz postojawe jedne ili vi{e ni`e navedenih okolnosti: 

a)    predmet ugovora su svakodnevne usluge ili potro{ne robe, koje nisu klasifikovane kao trajna sredstva; 

b)    predmet ugovora su robe ili usluge ~ije se cijene i uslovi isporuke ~esto mijewaju; 

c)    predmet ugovora su stalne popravke ili radovi na odr`avawu; 

d)    kada ugovorni organ treba da dodijeli vi{e identi~nih ugovora u roku od jedne godine, a okvirnim sporazumom omogu}ilo bi se smawewe tro{kova nabavke. 

(4)    Nakon zakqu~ewa okvirnog sporazuma, wegove odredbe ne mogu da se mijewaju.  

(5)    Ugovornim organima nije dopu{teno kori{tewe okvirnih sporazuma na nepropisan na~in ili na na~in kojim se spre~ava, ograni~ava ili ugro`ava konkurencija. 

ODJEQAK VI
OCJENA I DODJELA UGOVORA 

^lan 33.
(Otvarawe ponuda) 

(1)    Ponude se otvaraju na javnom otvarawu ponuda neposredno nakon isteka roka za podno{ewe ponuda, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

(2)    Ponude se otvaraju na sastanku Komisije za nabavku na dan i ~as koji su navedeni u tenderskoj dokumentaciji. Svi dobavqa~i koji su na vrijeme dostavili ponude ili wihovi predstavnici imaju pravo da prisustvuju postupku otvarawa ponuda. Izmjena krajweg roka za prijem ponuda utica}e na promjenu datuma otvarawa ponuda. 

(3)    Koverte otvara predsjedavaju}i Komisije za nabavke na otvorenom sastanku, bez obzira na to da li sastanku prisustvuju ponu|a~i ili wihovi predstavnici.  

(4)    Proceduru otvarawa koverti, ukqu~uju}i i onu za ponude konsultantskih usluga, kao i pravila o saop{tavawu relevantnih informacija o sadr`aju tendera propisa}e podzakonski akti. 

(5)    Rezultati postupka javnog otvarawa ponuda unose se u zapisnik sastanka prema obrascu zapisnika koji utvr|uje Agencija za javne nabavke. 

(6)    Zapisnik o otvarawu ponuda dostavqa se svim ponu|a~ima odmah ili najkasnije u roku od tri dana, ra~unaju}i od vremena otvarawa ponuda. 

(7)    Naknadni postupci analize ponuda, wihove ocjene i pore|ewa sprovode se na zatvorenom sastanku Komisije. 

^lan 34.
(Kriterijumi za dodjelu ugovora) 

(1)    Nakon izbora kvalifikovanih kandidata ili ponu|a~a, kako je propisano ~l. 22. do 26. ovog zakona, ugovorni organ dodjelu ugovora zasniva na jednom od sqede}ih kriterijuma: 

a)    ili ekonomski najpovoqnije ponude za ugovorni organ, a po osnovu navedenih kriterijuma za evaluaciju utvr|enih kriterijuma u skladu sa prirodom i svrhom predmeta konkretnog javnog ugovora, na primjer: kvalitet, cijena, tehni~ka sposobnost, funkcionalne i ekolo{ke karakteristike, operativni tro{kovi, ekonomi~nost, postprodajni servis i tehni~ka pomo}, datum isporuke i period isporuke ili period izvr{ewa; 

b)    ili najni`e cijene tehni~ki zadovoqavaju}e ponude. 

(2) Ugovor se dodjequje izabranom ponu|a~u koji je dostavio najni`e ocijewenu prihvatqivu ponudu u skladu sa ta~. a) i b) stava (1) ovog ~lana. 

^lan 35.
(Ocjena ponuda) 

(1)    Ugovorni organ ocjewuje i poredi ponude koje su podnijeli kvalifikovani ponu|a~i, primjewuju}i kriterijume za dodjelu ugovora navedene u tenderskoj dokumentaciji u skladu sa ~lanom 34. ovog zakona. 

(2)    U otvorenom i ograni~enom postupku, pregovori izme|u ugovornog organa i ponu|a~a o osnovnim aspektima ugovora, a naro~ito o cijeni, nisu dozvoqeni. Me|utim, ugovorni organ mo`e od ponu|a~â da zahtijeva da pojasne svoje ponude bez uno{ewa bilo kakvih izmjena u sadr`aj ponude. 

^lan 36.
(Neprirodno niske ponude) 

(1)    Ukoliko se, za dati ugovor, dostavqene ponude poka`u neprirodno niskim u odnosu na robu, usluge ili radove koji su predmet ugovora, ugovorni organ }e od ponu|a~a zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ako ponu|a~ ugovornom organu ne pru`i zadovoqavaju}e opravdawe, ugovorni organ ima pravo da odbaci ponudu. 

(2)    Da bi dobio opravdawe za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtijeva da doti~ni ponu|a~ pru`i detaqne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, ukqu~uju}i elemente cijene i kalkulacija. Ugovorni organ uzima u razmatrawe obja{wewa koja se na primjeren na~in odnose na: 

a)    ekonomi~nost proizvodnog procesa, pru`enih usluga ili gra|evinske metode; 

b)    izabrana tehni~ka rje{ewa i/ili izuzetno pogodne uslove koje ponu|a~ ima za dostavu roba ili usluga ili za izvo|ewe radova; 

c)    originalnost posla, roba ili usluga koje je ponu|a~ ponudio; 

d)    uskla|enost sa va`e}im odredbama koje se odnose na radnu za{titu i uslove rada na mjestu gdje se izvodi rad, pru`a usluga ili isporu~uje roba. 

^lan 37.
(Preferencijalni tretman doma}eg) 

    Preferencijalni tretman za doma}e mo`e da bude primijewen samo u mjeri u kojoj to dopuste podzakonski akti. 

ODJEQAK VII
DU@NOSTI NAKON DODJELE UGOVORA 

^lan 38.
(Obavje{tavawe kandidata i ponu|a~a o rezultatima) 

(1)    Ugovorni organ }e istovremeno, a najkasnije u roku od sedam dana od dono{ewa odluke, pismeno obavijestiti kandidate, odnosno ponu|a~e koji su blagovremeno podnijeli zahtjeve ili ponude o odlukama koje su donesene u pogledu pretkvalifikacije, ocjene ponuda ili obustavqawa postupka. 

(2)    Obavje{tewe kandidatima, kao minimum, obavezno sadr`i podatke o tome da li je dati kandidat zadovoqio pretkvalifikacije ili ne. U slu~aju da nije, navode se razlozi. 

(3)    U obavje{tewu ponu|a~ima ~ija je ponuda odbijena obavezno se navode razlozi odbijawa. 

(4)    Obavje{tewe svim ponu|a~ima, kao minimum, obavezno sadr`i ime ponu|a~a kome je ugovor dodijeqen i razloge izbora te ponude u skladu sa ~lanom 9. ovog zakona. 

(5)    U slu~aju da je postupak obustavqen, u obavje{tewu kandidatima ili ponu|a~ima navode se razlozi obustavqawa. 

^lan 39.
(Ugovori) 

(1)    Ugovorni organ nudi ugovor onom kvalifikovanom ponu|a~u koji je dostavio najni`e ocijewenu prihvatqivu ponudu u skladu sa odredbama ~l. 35. do 37. ovog zakona. Ugovor se zakqu~uje u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine o obligacijama. Nijedan ugovor ne mo`e da se zakqu~i u periodu od 15 dana od datuma kada su ponu|a~i obavije{teni o rezultatu u skladu sa stavom (1) ~lana 38. ovog zakona. 

(2)    Ako dobavqa~ kojem je dostavqen prijedlog dodjele ugovora: 

a)    u pisanoj formi odbije dodjelu ugovora; ili 

b)    propusti da ostavi garanciju za izvr{ewe ugovora o nabavci, kako je propisano u tenderskoj dokumentaciji; ili 

c)    propusti da potpi{e ugovor o nabavci; ili 

d)    odbije da zakqu~i ugovor pod uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji; 

    ugovorni organ predla`e dodjeqivawe ugovora onom dobavqa~u ~ija je ponuda po redoslijedu odmah nakon ponude najuspje{nijeg ponu|a~a koji je odbio dodjelu ugovora. 

(3)    Prilikom dodjele ugovora o nabavci, cijena navedena u najuspje{nijoj ponudi, kao i uslovi utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji ne mogu da se mijewaju. Ukoliko se u tenderskoj dokumentaciji dopu{ta odredba o varijabilnoj cijeni (cjenovna formula), zasnovana na odre|enim / definisanim objektivnim pravilima, takva odredba mo`e da bude unesena u ugovor. 

(4)    Dobavqa~ kojem je dodijeqen ugovor ne}e sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora bez prethodnog pismenog odobrewa ugovornog organa. Elementi ugovora koji se podugovaraju i identitet podugovara~a obavezno se saop{tavaju ugovornom organu blagovremeno prije sklapawa podugovora. Ugovorni organ }e dobavqa~a obavijestiti o svojoj odluci u roku od 15 dana nakon prijema saop{tewa, navode}i razloge u slu~aju odbijawa. Dobavqa~ kojem je dodijeqen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora. 

(5)    Ugovorni organ u ugovoru postavqa uslov da dobavqa~ kojem je dodijeqen ugovor o javnoj nabavci nema pravo da zapo{qava, u svrhu izvr{ewa ugovora o javnoj nabavci, fizi~ka ili pravna lica koja su u~estvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu ~lana ili stru~nog lica koje je anga`ovala Komisija za nabavke, nadle`na za dodjelu navedenog ugovora o javnoj nabavci, najmawe {est mjeseci po zakqu~ewu ugovora. 

^lan 40.
(Obavje{tewe o dodjeli ugovora) 

(1)    Ugovorni organ u skladu sa ~lanom 20. ovog zakona objavquje obavje{tewe o dodjeli ugovora na osnovu rezultata postupka dodjele. Takva obavje{tewa objavquju se {to je prije mogu}e, ali ne kasnije od 30 dana po zakqu~ewu ugovora. 

(2)    U slu~aju da je u skladu sa ~lanom 32. ovog zakona zakqu~en okvirni sporazum, ugovorni organ objavquje obavje{tewe o dodjeli ugovora na osnovu zakqu~enog okvirnog sporazuma i nije du`an da objavquje obavje{tewa o dodjeli svakog ugovora koji se zakqu~i na osnovu tog sporazuma. 

(3)    Obavje{tewe o dodjeli ugovora sadr`ava informacije koje reguli{u podzakonski akti. 

^lan 41.
(Izvje{taj o postupku nabavke) 

(1)    Ugovorni organ priprema izvje{taj o svakom postupku dodjele ugovora koji se obavi u skladu sa odredbama ove glave, ukqu~uju}i i slu~ajeve kada je zakqu~en okvirni sporazum. 

(2)    Izvje{taj ukqu~uje primjerene informacije zavisno od izabranog postupka dodjele. Minimum informacija koje izvje{taj sadr`i utvr|uje se u podzakonskim aktima. 

(3)    Izvje{taj se priprema i dostavqa Agenciji za javne nabavke u roku od 15 dana nakon datuma okon~awa postupka nabavke. Agencija za javne nabavke utvr|uje pravila i obrasce za dostavu izvje{taja. 

^lan 42.
(Arhivisawe dokumenata) 

Zakqu~eni ugovori o nabavci, zahtjevi, ponude, tenderska dokumentacija i dokumenti koji se odnose na ispitivawe i ocjewivawe zahtjeva i ponuda, kao i drugi dokumenti vezani za nabavku, ~uvaju se u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine koji se odnose na arhivirawe. 

ODJEQAK VIII
KONKURS ZA IZRADU IDEJNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

^lan 43.
(Sprovo|ewe konkursa za izradu idejnog rje{ewa) 

(1)    Konkurs za izradu idejnog rje{ewa ogla{ava se u skladu sa odredbama ~l. 19. i 20. ovog zakona. 

(2)    Konkurs za izradu idejnog rje{ewa sprovodi se kako bi se odredio u~esnik ili u~esnici koji su podnijeli najboqi plan ili idejni prijedlog kada je namjera: 

a)    da se dodijeli ugovor o pru`awu usluga pobjedniku konkursa ili jednom od pobjednika konkursa. U ovom slu~aju ugovorni organ mo`e da se opredijeli da iza postupka konkursa za izradu idejnog rje{ewa uslijedi postupak dodjele ugovora o pru`awu usluga i to putem pregovara~ke procedure bez objave obavje{tewa o nabavci, kako je navedeno u ~lanu 11. stav (3) ta~ka c) ovog zakona, pozivaju}i jednog ili vi{e pobjednika konkursa na pregovore o uslovima ugovora; ili 

b)    da se obezbijede nagrade pobjedniku ili pobjednicima konkursa ili druge nagrade za u~e{}e. 

(3)    Ugovorni organ utvrdi}e pravila za organizaciju konkursa za izradu idejnog rje{ewa i ukqu~iti ih u tendersku dokumentaciju pripremqenu na primjeren na~in u skladu sa ~lanom 13. ovog zakona. 

(4)    I pravnim i fizi~kim licima dozvoqeno je da u~estvuju u konkursu za izradu idejnog rje{ewa. 

(5)    Prihvatawe u~esnika u konkursu za izradu idejnog rje{ewa ne mo`e da se ograni~ava pozivawem na odre|enu teritoriju niti mo`e da se sprovodi drugo ograni~ewe diskriminatornog karaktera. 

(6)    Ugovorni organ mo`e da se odlu~i na sprovo|ewe pretkvalifikacionog izbora kandidata, koje }e pozvati da dostave svoje idejne projekte. U tom slu~aju, ugovorni organ odre|uje nediskriminatorne kvalifikacione kriterijume koji mogu da obezbijede stvarnu konkurenciju i navodi ih u tenderskoj dokumentaciji. 

^lan 44.
(Konkursna komisija) 

(1)    Projekte koje su ponu|a~i blagovremeno podnijeli ocjewuje Konkursna komisija, koju formira ugovorni organ ili ovla{teni organ. Ugovorni organ du`an je u potpunosti da ovlasti Konkursnu komisiju za ocjene projekata i odre|ivawe jednog ili vi{e pobjednika. Konkursna komisija sastavqena je iskqu~ivo od fizi~kih lica koja su nezavisna od u~esnika u konkursu. Samo se fizi~ka lica besprijekorne reputacije koja su potpisala Izjavu o nepristrasnosti i Izjavu o povjerqivosti imenuju za ~lanove Komisije. U slu~aju kada se od u~esnika u konkursu zahtijeva posebna stru~na kvalifikacija, Konkursna komisija formira}e se uz zastupqenost stru~waka tra`ene kvalifikacije. 

(2)    Konkursna komisija je samostalna u dono{ewu svojih odluka ili mi{qewa. Ocjewuju se samo anonimno prijavqeni projekti. Konkursna komisija mo`e da sazna ime uspje{nog u~esnika, odnosno uspje{nih u~esnika iskqu~ivo nakon {to donese odluku u vezi sa jednim ili vi{e najboqih idejnih rje{ewa ili projekata. 

(3)    Projekti se ocjewuju prema kriterijumima za ocjewivawe utvr|enim u tenderskoj dokumentaciji, a oni nu`no ne moraju da budu zasnovani na najni`oj cijeni ili ekonomski najpovoqnijoj ponudi. 

(4)    Konkursna komisija odlu~uje iskqu~ivo na svojim sastancima. Na sastancima Konkursne komisije vode se zapisnici, koji su sastavni dio Izvje{taja o postupku, a on se sa~iwava i dostavqa Agenciji za javne nabavke, u skladu sa odredbama ~lana 41. ovog zakona. 

GLAVA III
DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA 

^lan 45.
(Vrste postupaka za dodjelu ugovora ispod doma}ih vrijednosnih razreda) 

(1)    Ugovor o nabavci roba, usluga ili radova ~iju je vrijednost ugovorni organ procijenio na iznos koji je ni`i od doma}eg vrijednosnog razreda iz stava (2) ~lana 6. ovog zakona mo`e da se dodijeli u jednom od sqede}ih postupaka: 

a)    kroz postupak koji je utvr|en u ~l. 10. i 11. ovog zakona, prema uslovima iz tih ~lanova i u skladu sa Pravilima iz Glave II ovog zakona; ili 

b)    kroz postupak konkurentskog zahtjeva za dostavqawe ponuda u skladu sa odredbama ~lana 46. ovog zakona i stava (2) ovog ~lana. 

(2)    Ugovor za nabavku roba, usluga ili radova ~iju je vrijednost ugovorni organ procijenio u skladu sa odredbama st. (5) do (8) ~lana 6. ovog zakona na iznos koji je jednak ili mawi od 3.000,00 KM mo`e da se dodijeli putem direktnog sporazuma, u skladu sa odredbama ~lana 47. ovog zakona. Ugovorni organ du`an je da obezbijedi da ukupna godi{wa vrijednost takvih kupovina ne prelazi 10% wegovog ukupnog godi{weg buxeta za nabavke. 

(3)    Ugovorni organ priprema i dostavqa izvje{taj Agenciji za javne nabavke o svakom ugovoru dodijeqenom u skladu sa odredbama ove glave, kako je odre|eno u podzakonskim aktima i prema obrascu izvje{taja koji utvrdi Agencija za javne nabavke. Svi dokumenti koji se odnose na dodjelu ugovora ~uvaju se u skladu sa ~lanom 42. ovog zakona. 

^lan 46.
(Konkurentski zahtjev za dostavqawe ponuda) 

(1)    Konkurentski zahtjev za dostavqawe ponuda je postupak u kojem ugovorni organ, radi dodjeqivawa konkretnog ugovora u skladu sa odredbama st. (3) do (6) ovog ~lana, upu}uje zahtjev za dostavqawe ponuda za snabdijevawe robama, uslugama ili radovima odre|enom broju dobavqa~a, davalaca usluga ili izvo|a~a radova, a pri tome taj broj nije mawi od tri. 

(2)    Ugovorni organ mo`e dodatno da objavi odgovaraju}e obavje{tewe u "Slu`benom glasniku BiH". 

(3)    Zahtjev za ponude iz stava (1) ovog ~lana obuhvata adekvatne i dovoqne informacije na osnovu kojih dobavqa~i mogu da pripreme svoje ponude na stvarno konkurentskom osnovu. Zahtjev tako|e sadr`i i precizan rok i mjesto prijema ponuda. Dodjela ugovora iskqu~ivo se zasniva na najni`oj cijeni u skladu sa ta~kom b) ~lana 34. ovog zakona. 

(4)    Svaki dobavqa~, pru`alac usluga ili izvo|a~ radova mo`e da ponudi samo jednu cijenu, koju nakon dostavqawa ponude ne mo`e da mijewa. O ponu|enoj cijeni se ne pregovara. 

(5)    Ugovorni organ ocjewuje primqene ponude nakon isteka roka pomenutog u stavu (3) ovog ~lana na osnovu kriterijuma koji su utvr|eni u skladu sa stavom (3) ovog ~lana. Ukoliko su prikupqene najmawe tri odgovaraju}e ponude, ugovorni organ ugovor dodjequje onom dobavqa~u, davaocu usluga ili izvo|a~u radova koji zadovoqava kriterijume za dodjelu navedene u zahtjevu za dostavqawe ponuda. 

(6)    U slu~aju kada su prikupqene mawe od tri odgovaraju}e ponude, ugovorni organ poni{tava postupak i zapo~iwe naredni obnovqeni postupak. Me|utim, ukoliko se ugovorni organ u prethodnom postupku opredijelio na dodatno objavqivawe obavje{tewa iz stava (2) ovog ~lana, tada se ne zahtijeva ponavqawe postupka u slu~aju prijema mawe od tri odgovaraju}e ponude i ugovorni organ u tom slu~aju mo`e neposredno da pristupi dodjeqivawu ugovora dobavqa~u ~ija ponuda zadovoqava kriterije navedene u zahtjevu za dostavqawe ponuda, u skladu s odredbama ~l. 38. i 39. ovog zakona. 

(7)    Agencija za javne nabavke priprema obrasce i/ili standardne dokumente koji se koriste u postupku konkurentskog zahtjeva za podno{ewe ponuda.  

^lan 47.
(Direktni sporazum) 

    Direktni sporazum podrazumijeva postupak u kojem ugovorni organ prikupqa prijedlog cijene ili ponudu od pojedina~nog dobavqa~a, davaoca usluga ili izvo|a~a radova i pregovara ili prihvata tu cijenu kao uslov za kona~ni sporazum. Takav postupak defini{e se u internom pravilniku ugovornog organa, koji ga utvr|uje u skladu sa modelom koji priprema Agencija za javne nabavke. 

GLAVA IV
PRIMJENA ZAKONA 

ODJEQAK I
INSTITUCIJE 

^lan 48.
(Agencija za javne nabavke) 

(1)    Agencija za javne nabavke (u daqem tekstu: Agencija) se ovim zakonom osniva kao samostalna, upravna organizacija sa statusom pravnog lica. Agencija }e imati sjedi{te u Sarajevu i posjedova}e pe~at u skladu sa Zakonom o pe~atu institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/98 i 14/03). 

(2)    Agencija }e imati dvije filijale sa sjedi{tem u Bawaluci i Mostaru. Filijale ne}e imati status pravnih lica i ne}e biti ovla{tene da donose odluke bez odobrewa Agencije. One }e imati pe~ate identi~ne pe~atu Agencije, koji }e kao jedinu dopu{tenu razliku dodatno sadr`avati naziv i lokaciju filijale. 

(3)    Agencija }e po~eti sa radom u roku od tri mjeseca od stupawa na snagu ovog zakona. 

(4)    Uloga Agencije je da obezbijedi pravilno sprovo|ewe ovog zakona. Detaqne nadle`nosti Agencije bi}e definisane u podzakonskim aktima. Nadle`nosti Agencije }e obavezno ukqu~ivati: 

a)    predlagawe izmjena i dopuna ovog zakona i prate}ih podzakonskih akata, u ciqu osigurawa wihove djelotvornosti i svrsishodnosti; 

b)    unapre|ewe informisanosti ugovornih organa i dobavqa~a o propisima o javnim nabavkama i wihovim ciqevima, postupcima i metodama; 

c)    objavqivawe priru~nika i uputstava, kao i izrada i a`urirawe standardnih obrazaca i modela, u skladu sa odredbama ovog zakona i prate}ih podzakonskih akata, namijewenih ugovornim organima; 

d)    pru`awe tehni~ke i savjetodavne pomo}i i ugovornim organima i dobavqa~ima u vezi sa primjenom i tuma~ewem odredbi ovog zakona i prate}ih podzakonskih akata; 

e)    uspostava sistema za pra}ewe ugovornih organa u vezi sa primjenom ovog zakona; 

f)    prikupqawe, analiza i objavqivawe informacija u vezi sa postupcima javnih nabavki i dodijeqenim ugovorima o javnim nabavkama; 

g)    razvijawe elektronskog informacionog sistema dostupnog na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, koji bi dodatno, pored "Slu`benog glasnika BiH", objavqivao tendersku dokumentaciju; 

h)    pokretawe i podr{ka razvoju prakse elektronskih nabavki i komunikacija u oblasti javnih nabavki; 

i)    objavqivawe informacija u vezi sa obukom, objavqivawe priru~nika i druge vrste pomo}i na planu profesionalnog razvoja u podru~ju javnih nabavki; 

j)    vo|ewe evidencije akreditovanih predava~a iz oblasti javnih nabavki; 

k)    podno{ewe godi{wih izvje{taja Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. 

(5)    Agencija ima direktora i Odbor. 

(6)    Direktor Agencije donosi Pravilnik o unutra{woj organizaciji Agencije u roku od dva mjeseca nakon uspostavqawa Agencije. 

(7)    Odbor Agencije daje saglasnost na podzakonske akte koje donosi direktor Agencije. 

(8)    U skladu sa odredbama Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04 i 37/04), Savjet ministara Bosne i Hercegovine imenuje direktora sa statusom sekretara sa posebnim zadatkom na period od pet godina sa mogu}no{}u jednog ponovnog imenovawa. Direktora mo`e da razrije{i du`nosti Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Odbora, a u skladu sa odredbama Zakona o dr`avnoj slu`bi Bosne i Hercegovine. 

(9)    Odbor Agencije sastoji se od sedam ~lanova. ^lanovi su: ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine, ministar finansija Federacije Bosne i Hercegovine, ministar finansija Republike Srpske i ~etiri stru~waka koji su izabrani putem javnog konkursa na na~in predvi|en podzakonskim aktima. Gradona~elnik Br~ko Distrikta imenuje u Odbor jednog posmatra~a iz Br~ko Distrikta. Direktor Agencije ima status posmatra~a u Odboru. ^lanovi Odbora, osim ministara ili wihovih predstavnika, ukqu~uju}i posmatra~a iz Br~ko Distrikta, imaju petogodi{wi mandat u Odboru, uz mogu}nost jednog ponovnog imenovawa. 

(10)    ^lanovi Odbora ve}inom glasova izme|u sebe biraju predsjedavaju}eg na period od dvije godine. Odbor se sastaje jednom u tri mjeseca ili ~e{}e, ukoliko predsjedavaju}i to ocijeni potrebnim. Agencija Odboru obezbje|uje odgovaraju}a sredstva i kadrovsku podr{ku kako bi Odboru bilo omogu}eno da izvr{ava svoje du`nosti u skladu sa ovim zakonom. 

(11)    Svi ugovorni organi sa teritorije Bosne i Hercegovine obavezni su da sara|uju sa Agencijom, wenim direktorom i Odborom kada oni obavqaju svoje aktivnosti koje proisti~u iz nadle`nosti utvr|enih ovim zakonom i prate}im podzakonskim aktima. 

^lan 49.
(Ured za razmatrawe `albi) 

(1)    Sprovo|ewe odredbi ovog zakona obezbijedi}e se postupkom utvr|enim u Odjeqku II ove glave, koji }e kao drugostepeni organ voditi Kancelarija za razmatrawe `albi (u daqem tekstu: KR@). 

(2)    KR@ se ovim zakonom osniva kao samostalna, upravna organizacija sa statusom pravnog lica. KR@ }e imati sjedi{te u Sarajevu i posjedova}e pe~at u skladu sa Zakonom o pe~atu institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/98 i 14/03). 

(3)    KR@ }e po~eti sa radom u roku od tri mjeseca od stupawa na snagu ovog zakona. 

(4)    Predsjedavaju}i KR@-a donosi Pravilnik o unutra{woj organizaciji KR@-a u roku od dva mjeseca od uspostavqawa KR@-a. 

(5)    KR@ se sastoji od tri ~lana, koji se biraju iz reda priznatih stru~waka upravnog prava i/ili upravnog postupka, koji imaju status jednak statusu nezavisnih sudija, nespojiv sa obavqawem bilo koje druge neposredne ili posredne, stalne ili povremene funkcije, sa izuzetkom akademskih aktivnosti, i tri ~lana, koji su stru~waci u oblasti izvo|ewa radova, javnih nabavki, transporta i strate{kog poslovnog upravqawa, a izabrani su putem javnog konkursa na na~in predvi|en podzakonskim aktima. 

(6)    Po okon~awu javnog konkursa, Savjet ministara predla`e Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine ~lanove KR@-a, uzimaju}i u obzir da dva ~lana budu iz Federacije BiH i jedan iz Republike Srpske. 

(7)    ^lanove KR@-a imenuje Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine. 

(8)    KR@ dostavqa godi{we izvje{taje Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine. 

ODJEQAK II
POSTUPAK REVIZIJE 

^lan 50.
(Prigovori) 

    Svaki dobavqa~ koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekr{io jednu ili vi{e odredbi ovog zakona i/ili prate}ih podzakonskih akata ima pravo da ulo`i prigovor na postupak, na na~in i u rokovima utvr|enim u ~lanu 51. ovog zakona. 

^lan 51.
(Postupak i rokovi za podno{ewe i razmatrawe prigovora) 

(1)    Prigovor se podnosi odnosnom ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u `albenom postupku, u pisanoj formi, u roku od pet dana od dana kada je podnosilac stekao saznawe ili je trebalo da sazna za navodnu povredu ovog zakona, i ne kasnije od jedne godine od datuma navodne povrede. 

(2)    Po prijemu pismenog prigovora, ugovorni organ obustavqa postupak dodjele ugovora u toku dok se prigovor u potpunosti ne razmotri i ne donese odluka prije isteka roka utvr|enog u stavu (4) ovog ~lana. 

(3)    Ugovorni organ du`an je, ukoliko je to potrebno, da produ`i rokove za postupak dodjele ugovora za period trajawa obustave iz stava (2) ovog ~lana. U slu~aju da zbog razmatrawa prigovora do|e do promjene rokova postupka dodjele ugovora o kojima su dobavqa~i bili prethodno obavije{teni, ugovorni organ }e im o tome uputiti obavje{tewe, navode}i razloge za produ`ewe rokova. 

(4)    Ugovorni organ obavezan je da razmotri prigovor i da donese obrazlo`enu odluku u roku od pet dana od prijema prigovora i da najkasnije narednog radnog dana obavijesti podnosioca prigovora o donesenoj odluci te da je istovremeno obrazlo`i. 

(5)    Ako ugovorni organ propusti da razmotri prigovor u roku utvr|enom u stavu (4) ovog ~lana ili prigovor odbije, podnosilac prigovora mo`e da ulo`i pismenu `albu KR@-u u roku od pet dana po~ev od prvog radnog dana nakon isteka roka utvr|enog u stavu (4) ovog ~lana, ili, u slu~aju da je ugovorni organ odbio prigovor u prvostepenom postupku, od datuma kada je ugovorni organ o tome obavijestio podnosioca prigovora. Kopija pismene `albe }e istovremeno biti dostavqena ugovornom organu. 

(6)    Po prijemu kopije pismene `albe podnosioca, ugovorni organ obustavi}e postupak dodjele ugovora u toku na period od pet dana, osim ako KR@ ne izda druga~ije pismene instrukcije. 

(7)    Stavovi (5) i (6) ovog ~lana ne primjewuju se u slu~aju postupka direktnog sporazuma prema stavu (2) ~lana 45. ovog zakona. 

^lan 52.
(Ovla{tewa Kancelarije za razmatrawe `albi) 

(1)    Po prijemu `albe u pismenoj formi, KR@ }e se uvjeriti da je ugovorni organ obustavio postupak dodjele ugovora u toku na period od pet dana, osim ukoliko mu KR@ druga~ije nalo`i. Prije isteka ovog roka, KR@ donosi odluku o tome da li }e se izdati privremeni nalog u skladu sa stavom (2) ovog ~lana i o tome obavje{tava ugovorni organ najkasnije narednog radnog dana. 

(2)    U bilo kom trenutku nakon prijema `albe, a prije zakqu~ewa ugovora, KR@ mo`e da, putem privremenog naloga i u o~ekivawu svoje kona~ne odluke po `albi, obustavi postupak dodjele ugovora na koji se odnosi navodna povreda ili da obustavi sprovo|ewe bilo koje odluke ili radwe ugovornog organa za vrijeme odvijawa postupka, u sqede}im slu~ajevima: 

a)    s obzirom na informacije kojima raspola`e KR@, vjerovatno je da }e `alba biti rije{ena u korist `albenika, i/ili 

b)    odluka o obustavi postupka ne bi prouzrokovala nesrazmjernu {tetu na ra~un javnog interesa, ugovornog organa ili ponu|a~a. 

(3)    Prije zakqu~ewa ugovora o javnoj nabavci, KR@ je, ukoliko smatra da je odluka ili radwa ugovornog organa naru{ila bilo koju obavezu iz ovog zakona, ovla{ten da: 

a)    sa~ini izjavu u vezi sa pravnim pravilima ili principima koji se odnose na predmet `albe; 

b)    u cjelini ili djelimi~no poni{ti bilo koji akt ili odluku ugovornog organa koji nisu u skladu sa ovim zakonom, {to podrazumijeva i ovla{tewe za otklawawe bilo koje tehni~ke ili druge specifikacije koja nije u skladu sa ovim zakonom; 

c)    izda nalog ugovornom organu da otkloni svaku povredu i da nastavi postupak dodjele ugovora u skladu s tim; 

d)    izda nalog za prekid postupka dodjele ugovora; 

e)    donese odluku o naknadi {tete `albeniku, koji je, kao ponu|a~, a zbog po~iwene povrede ovog zakona, pretrpio gubitak ili {tetu. 

(4)    Nakon zakqu~ewa ugovora o javnoj nabavci, KR@ je, ukoliko smatra da je odluka ili radwa ugovornog organa naru{ila bilo koju obavezu iz ovog zakona, ovla{ten da: 

a)    sa~ini izjavu u vezi sa pravnim pravilima ili principima koji se odnose na predmet `albe i, ukoliko je to opravdano; 

b)    dodijeli naknadu {tete `albeniku, koji je, kao ponu|a~, a zbog po~iwene povrede ovog zakona, pretrpio gubitak ili {tetu. 

(5)    Visina od{tete koja se dodjequje u skladu sa ovim stavom je ograni~ena do iznosa tro{kova pripreme ponude ili do 10% ponu|a~eve ponu|ene cijene, zavisno od toga koji je od ova dva iznosa ve}i. KR@ mo`e, ukoliko smatra da je odluka ili radwa ugovornog organa naru{ila bilo koju obavezu iz ovog zakona, da ugovornom organu nalo`i da `albeniku nadoknadi tro{kove `albenog postupka. 

(6)    Na odluku KR@-a mo`e da se podnese tu`ba nadle`nom sudu Bosne i Hercegovine u roku od 45 dana od datuma kada je ta odluka upu}ena `albeniku. U slu~aju da tu`ba nije podnesena sudu u predvi|enom roku, odluka KR@-a je kona~na. Sud postaje nadle`an tek po okon~awu administrativnog `albenog postupka pred KR@-om. 

(7)    U slu~aju da KR@ smatra da je slu`beno lice ugovornog organa izvr{ilo promi{qenu i namjernu povredu ovog zakona, ugro`avaju}i time wegovu svrhu navedenu u ~lanu 1. ovog zakona, KR@, pored ovla{tewa navedenih u st. od (1) do (5) ovog ~lana, mo`e da: 

a)    podnese prekr{ajnu ili krivi~nu prijavu nadle`nom sudu; ili 

b)    izrekne nov~ane kazne u iznosu do 4.000,00 KM. 

(8)    U skladu sa odredbama ovog ~lana, podzakonskim aktima regulisa}e se procedure rada KR@-a, ukqu~uju}i i objavqivawe godi{weg izvje{taja o aktivnostima KR@-a. 

GLAVA V
USVAJAWE PODZAKONSKIH AKATA 

^lan 53.
(Podzakonski akti) 

    U roku od 30 dana od stupawa na snagu ovog zakona, Savjet ministara Bosne i Hercegovine }e, na prijedlog ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine, usvojiti podzakonske akte u kojima }e biti poja{wene postavke ovog zakona u skladu sa wegovim odredbama, a posebno u smislu ~l. 1, 4, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 20, 30, 37, 40, 41, 45, 48, 49, 50. i 52. ovog zakona. 

GLAVA VI
PRELAZNE ODREDBE, PRESTANAK VA@EWA, STUPAWE NA SNAGU 

^lan 54.
(Privremeno vr{ewe nadle`nosti Agencije za javne nabavke i Kancelarije za razmatrawe `albi) 

(1)    U prelaznom periodu od tri mjeseca od stupawa na snagu ovog zakona, nadle`nosti Agencije za javne nabavke vr{i}e Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine. 

(2)    U prelaznom periodu od tri mjeseca od stupawa na snagu ovog zakona, nadle`nosti Kancelarije za razmatrawe `albi vr{i}e Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Ministarstvo finansija Republike Srpske i Ministarstvo finansija Federacije Bosne i Hercegovine, svako u okviru svojih nadle`nosti. 

^lan 55.
(Okon~awe zapo~etih postupaka dodjele ugovora) 

    Sve radwe u postupcima javne nabavke koje su zapo~ete objavqivawem obavje{tewa o nabavci, u skladu sa do tada va`e}im propisima o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini, prije stupawa na snagu ovog zakona, i za koje nije zakqu~en ugovor o nabavci ili protiv kojih se vodi sudski ili bilo koji drugi postupak, bi}e okon~ane u skladu sa propisima o javnim nabavkama do tada va`e}im u Bosni i Hercegovini. 

^lan 56.
(Prestanak va`ewa) 

(1) Nakon stupawa na snagu ovog zakona prestaje da va`i Odluka o postupku nabavke roba, usluga i ustupawu radova za potrebe institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 13/03 i 7/04) kao i svi ostali propisi koji su regulisali materiju propisanu ovim zakonom, uz izuze}e slu~ajeva iz ~lana 55. ovog zakona. 

(2) U roku od 60 dana nakon stupawa na snagu ovog zakona, nadle`ni organi entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine stavqaju van snage Zakon o postupku nabavke robe, usluga i ustupawu radova RS-a ("Slu`bene novine RS-a", broj 20/01); Uredbu o postupku nabavke roba, o uslugama i ustupawu radova u Fedefaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 40/03, 58/03 i 11/04); Pravilnik o postupku nabavke robe, obavqawu usluga i ustupawu radova u Br~ko Distriktu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta", broj 14/02), kao i sve ostale propise koji su regulisali materiju utvr|enu ovim zakonom, uz izuze}e slu~ajeva iz ~lana 55. ovog zakona. Ovaj zakon primjewiva}e se u entitetima i Br~ko Distriktu. 

^lan 57.
(Stupawe na snagu) 

    Ovaj zakon stupi}e na snagu osmog dana nakon wegovog objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH", a objavi}e se i u slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. 

PS BiH broj 101/04
27. septembra 2004. godine
Sarajevo 

Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Martin Ragu`, s. r. 

Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Goran Milojevi}, s. r. 

ANEKS I 

LISTA AKTIVNOSTI KOJE SE POMIWU U ^LANU (2) STAV (12) ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA U BOSNI I HERCEGOVINI1 

Ove aktivnosti ukqu~uju izgradwu novih objekata, rekonstrukciju i uobi~ajene popravke. 

_TN_srp_Page_1.JPG

ANEKS II 

LISTA USLUGA KOJE SE ODNOSE NA ^LAN 2. STAV (10) I ^LAN 6. STAV (3) ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA U BOSNI I HERCEGOVINI1 

DIO A:    Javni ugovori koji za predmet imaju sqede}e usluge dodjeqiva}e se u skladu sa Pravilima utvr|enim u Glavi II ovog zakona onda kada vrijednost ugovora iznosi ili prema{uje doma}e vrijednosne razrede ustanovqene u ~lanu 6. stav (2) ovog zakona i postupkom otvorenim za me|unarodnu konkurenciju, kada vrijednost ugovora iznosi ili prema{uje me|una- rodne vrijednosne razrede ustanovqene u ~lan 6. stav (3) ovog zakona. 

Broj kategorije 

Predmet 

Usluge servisirawa i popravke 

Usluge kopnenog transporta2 

Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta po{te 

Usluge kopnenog3 i vazdu{nog transporta po{te 

Telekomunikacijske usluge 

Finansijske usluge:
a) usluge osigurawa;
b) bankovne i investicijske usluge.
4 

Kompjuterske i druge sli~ne usluge 

Istra`iva~ke i razvojne usluge5 

Ra~unovodstvene, revizorske i kwigovodstvene usluge 

10 

Usluge istra`ivawa tr`i{ta i javnog mwewa 

11 

Usluge konsaltinga u menaxmentu6 te sli~ne usluge 

12 

Arhitektonske usluge:
- in`iwerske usluge i integralne in`ewerske usluge;
- usluge urbanog planirawa i ure|ewa pejza`a;
- sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge;
- usluge tehni~kog ispitivawa i analize. 

13 

Reklamne usluge 

14 

Usluge ~i{}ewa zgrada i upravqawa imovinom 

15 

Usluge izdava{tva i {tampawa na bazi tarife ili ugovora 

16 

Kanalizacione i usluge odlagawa otpadaka; sanitarne i sli~ne usluge 

DIO B:    Javni ugovori koji za predmet imaju sqede}e usluge dodjeqiva}e se u skladu sa Pravilima utvr|enim u Glavi II. ovog zakona, onda kada vrijednost ugovora iznosi ili prema{uje doma}e vrijednosne razrede ustanovqene u ~lanu 6. stav (2) ovog zakona. 

Broj kategorije 

Predmet 

17 

Hotelske i restoranske usluge 

18 

Usluge `eqezni~kog transporta 

19 

Usluge transporta vodama 

20 

Pomo}ne transportne usluge i usluge podr{ke 

21 

Pravne usluge 

22 

Usluge zapo{qavawa i obezbje|ewa osobqa7 

23 

Usluge istrage i osigurawa, osim usluga oklopnih vozila 

24 

Obrazovne i stru~no-obrazovne usluge 

25 

Zdravstvene i socijalne usluge 

26 

Rekreacijske, kulturne i sportske usluge 

27 

Ostale usluge 

DIO C:    Javni ugovori koji za predmet imaju sqede}e usluge izuzeti su od primjene ovog zakona. 

Kategorija 

Predmet 

Ugovori o zapo{qavawu 

Ugovori o finansijskim uslugama ~iji su predmet: nabavka, prodaja, dodjela ili transfer vrijednosnih papira ili drugih finansijskih instrumenata i usluge Centralne banke 

Ugovori o arbitra`i i pomirewu 

Ugovori o pribavqawu, razvoju, produkciji ili koprodukciji programa za radio i televizijsko emitirawe 

Ugovori o uslugama istra`ivawa i razvoja, osim onih usluga istra`ivawa i razvoja gdje se dobrobit od wihovog kori{tewa iskqu~ivo koristi za potrebe ugovornog organa i usluge koje je u potpunosti platio ugovorni organ