LOGO-FED_2007.JPG


Godina XIV – Broj 90 

^etvrtak, 13. 12. 2007. godine
S A R A J E V O
 


ISSN 1512-7079
 

PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
 

1056 

Na osnovu ~lana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ

O PROGLA[ENJU IZMJENA BUD@ETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2007. GODINU 

Progla{avaju se Izmjene Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu koje je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 12. decembra 2007. godine i na sjednici Doma naroda od 12. decembra 2007. godine. 


Broj 01-02-700/07
13. decembra 2007. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, s. r. 

IZMJENE BUD@ETA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2007. GODINU 

Izmjene Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu sastoje se od: 

^lan 1. 

Op}i dio Bud`eta 

OPIS 

Bud`et za 2007. 

Izmjene i dopune Bud`eta za 2007. godinu 

Pove}anje/
Smanjenje Bud`eta za 2007. godinu
 

Index
3/2
 

I Prihodi i finansiranje 

1.586.276.529 

1.586.276.529 

II Prihodi i primici 

1.557.311.236 

1.557.311.236 

III Izdaci 

1.586.276.529 

1.586.276.529 

IV Deficit (III-II) 

28.965.293 

28.965.293 

^lan 2. 

A. Prihodi, primici i finansiranje 

Ek. kod 

Opis 

Bud`et za 2007. 

Izmjene i dopune Bud`eta za 2007. godinu 

Pove}anje/
Smanjenje Bud`eta za 2007. godinu
 

Index 

3/2 

  

 1 

 4 

 5 

590000 

  

Neraspore|eni vi{ak prihoda i rashoda 

168.216.714 

168.216.714 

0 

1,0 

  

591000 

Neraspore|eni vi{ak prihoda i rashoda 

168.216.714 

168.216.714 

1,0 

710000 

  

Prihodi od poreza 

1.131.999.815 

1.131.999.815 

0 

1,0 

  

711000 

Porez na dobit preduze}a 

49.800.000 

49.800.000 

1,0 

  

717000 

Prihodi od indirektnih poreza sa Jedinstvenog ra~una 

1.079.999.815 

1.079.999.815 

1,0 

  

719000 

Ostali porezi 

2.200.000 

2.200.000 

1,0 

^lan 3. 

Glava 1203- Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i uskla|enost sa propisima Evropske unije 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Bud`et za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Bud`eta za 2007. godinu 

Pove}anje/Smanjenje Bud`eta za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

611100 

  

Bruto pla}e i naknade 

310.319 

260.319 

-50.000 

0,84 

612100 

  

Doprinosi poslodavca 

35.624 

29.680 

-5.944 

0,83 

821300 

  

Nabavka opreme 

39.000 

34.112 

-4.888 

0,87 

  

  

  

  

  

  

  

Ukupno za glavu 1203 -Ured za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 

384.943 

324.111 

-60.832 

0,84 

Glava 1204-  Ured  Vlade   Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javno{}u 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Bud`et za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Bud`eta za 2007. godinu 

Pove}anje/Smanjenje Bud`eta za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

613300 

  

Izdaci za komunalne usluge 

17.850 

12.850 

-5.000 

0,72 

  

  

  

  

  

  

  

Ukupno za glavu 1204 - Ured za informiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 

17.850 

12.850 

-5.000 

0,72 


720000 

  

Neporezni prihodi 

248.094.707 

248.094.707 

0 

1,0 

  

721000 

Prihodi od nefinansijskih javnih preduze}a i finansijskih javnih institucija 

162.349.607 

162.349.607 

 1,0 

  

722000 

Naknade i takse i prihodi od pru`anja javnih usluga 

82.592.210 

82.592.210 

1,0 

  

723000 

Nov~ane kazne 

3.152.890 

3.152.890 

1,0 

730000 

  

Teku}e potpore 

9.000.000 

9.000.000 

0 

1,0 

  

  

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 

1.557.311.236 

1.557.311.236 

1,0 

  

  

UKUPNO FINANSIRANJE 

28.965.293 

28.965.293 

1,0 

SVEUKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE 

1.586.276.529 

1.586.276.529 

0 

1,0 

B. Izdaci 

Ek. kod 

Opis 

Bud`et za 2007. 

Izmjene i dopune Bud`eta za 2007. godinu 

Pove}anje/
Smanjenje Bud`eta za 2007. godinu
 

Index 

3/2 

  

 4 

 5 

611000612000 

Bruto pla}e, naknade i doprinosi 

185.015.370 

183.377.426 

-1.637.944 

0,99 

613000 

Izdaci za materijal i usluge 

88.378.792 

82.710.444 

-5.668.348 

0,94 

614000 

Teku}i transferi 

853.157.741 

836.005.279 

-17.152.462 

0,98 

615000 

Kapitalni grant 

67.910.000 

65.162.642 

-2.747.358 

0,96 

821000 

Nabavka stalnih sredstava 

97.595.845 

92.051.957 

-5.543.888 

0,94 

822500 

U~e{}e Vlade F BiH u projektima koje finansira me|.zajednica 

17.072.430 

12.072.430 

-5.000.000 

0,71 

822600 

Transfer Federalnom zavodu za zapo{ljavanje za isplatu naknada demobilisanim borcima za X,XI i XII mjesec 2007. godine 

40.750.000 

40.750.000 

0,0 

823400 

Otplate dugova primljenih kroz Dr`avu 

41.690.000 

38.690.000 

-3.000.000 

0,93 

UKUPNO 

1.350.820.178 

1.350.820.178 

0,0 

1,0 

 

Bud`et za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Bud`eta za 2007. godinu 

 Index  

SVEUKUPNI RASHODI 

1.586.276.529 

1.586.276.529 

 1,0 

Razdjel 14 glava 1401- Federalno ministarstvo unutra{njih poslova-Federalno ministarstvo unutarnjih poslova 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Bud`et za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Bud`eta za 2007. godinu 

Pove}anje/Smanjenje Bud`eta za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

613400 

  

Nabavka materijala 

1.520.000 

1.020.000 

-500.000 

0,67 

821300 

  

Nabavka opreme 

844.000 

244.000 

-600.000 

0,29 

821600 

  

Rekonstrukcija i investiciono odr`avanje 

1.256.000 

356.000 

-900.000 

0,28 

  

  

  

  

  

  

  

Ukupno za glavu 1401-Federalno ministarstvo unutra{njih poslova 

3.620.000 

1.620.000 

-2.000.000 

0,45 

Glava 1403- Federalna uprava policije 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Bud`et za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Bud`eta za 2007. godinu 

Pove}anje/Smanjenje Bud`eta za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

611100 

  

Bruto pla}e i naknade 

14.371.128 

13.671.128 

-700.000 

0,95 

612100 

  

Doprinosi poslodavca 

2.232.800 

2.082.800 

-150.000 

0,93 

  

  

  

  

  

  

  

Ukupno za glavu 1403 -Federalna uprava policije 

16.603.928 

15.753.928 

-850.000 

0,95 

Razdjel 15 glava 1501 Federalno ministarstvo pravde 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Bud`et za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Bud`eta za 2007. godinu 

Pove}anje/Smanjenje Bud`eta za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

613900 

  

Ugovorene usluge 

1.940.000 

1.240.000 

-700.000 

0,64 

  

  

  

  

  

  

  

Ukupno za glavu 1501-Federalno ministarstvo pravde 

1.940.000 

1.240.000 

-700.000 

0,64 

Razdjel 15 glava 1502 Kazneno popravni zavodi 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Bud`et za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Bud`eta za 2007. godinu 

Pove}anje/Smanjenje Bud`eta za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

821200 

  

Nabavka gra|evina 

3.600.000 

2.990.000 

-610.000 

0,83 

821600 

  

Rekonstrukcija i investiciono odr`avanje 

2.185.000 

1.985.000 

-200.000 

0,91 

  

  

  

  

  

  

  

Ukupno za glavu 1502-Kazneno-popravni zavodi 

5.785.000 

4.975.000 

-810.000 

0,86 

Razdjel 16 glava 1601-Federalno ministarstvo finansija 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Bud`et za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Bud`eta za 2007. godinu 

Pove}anje/Smanjenje Bud`eta za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

613900 

  

Ugovorene usluge - kamate zatezne na sudska rje{enja i tro{kovi spora 

15.000.000 

14.000.000 

-1.000.000 

0,93 

614800 

  

Obaveze Vlade Federacije BiH prema malim dioni~arima za terminale Federacije BiH 

13.282.893 

7.000.000 

-6.282.893 

0,53 

614800 

  

Odluke Doma za ljudska prava 

3.000.000 

2.000.000 

-1.000.000 

0,67 

614800 

  

Izvr{enje sudskih presuda i rje{enja o izvr{enju 

18.000.000 

11.000.000 

-7.000.000 

0,61 

822500 

  

U~e{}e Vlade u projektima koje finansira me|unarodna zajednica 

17.072.430 

12.072.430 

-5.000.000 

0,71 

823400 

  

Otplate unutra{njeg duga - obaveze za staru deviznu {tednju 

41.690.000 

38.690.000 

-3.000.000 

0,93 

             

Ukupno za glavu 1601-Federalno ministarstvo finansija  

108.045.323 

84.762.430 

-23.282.893 

0,78 

Razdjel 17 Glava 1701- Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Bud`et za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Bud`eta za 2007. godinu 

Pove}anje/Smanjenje Bud`eta za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

613100 

  

Putni tro{kovi 

350.400 

300.400 

-50.000 

0,86 

613200 

  

Izdaci za energiju 

55.000 

20.000 

-35.000 

0,36 

613400 

  

Nabavka materijala 

144.664 

104.664 

-40.000 

0,72 

613500 

 

Izdaci za usluge prijevoza i goriva 

90.003 

80.003 

-10.000 

0,89 

613600 

  

Unajmljivanje imovine i opreme 

90.000 

40.000 

-50.000 

0,44 

613700 

  

Izdaci za teku}e odr`avanje 

220.000 

170.000 

-50.000 

0,77 

613900 

  

Ugovorene usluge 

835.600 

485.600 

-350.000 

0,58 

  

  

  

  

  

  

 

Ukupno za glavu 1701 -Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 

1.785.667 

1.200.667 

-585.000 

0,67 

Razdjel 18 glava 1801- Federalno ministarstvo prometa i komunikacija 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Bud`et za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Bud`eta za 2007. godinu 

Pove}anje/Smanjenje Bud`eta za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

611100 

  

Bruto pla}e i naknade 

866.995 

696.995 

-170.000 

0,80 

612100 

  

Doprinosi poslodavca 

92.745 

77.745 

-15.000 

0,84 

613200 

  

Izdaci za energiju 

14.495 

5.045 

-9.450 

0,35 

613300 

  

Izdaci za komunalne usluge 

76.143 

56.543 

-19.600 

0,74 

613900 

  

Ugovorene usluge 

134.719 

94.719 

-40.000 

0,70 

615200 

  

Grant Federalnoj direkciji za ceste za Kapitalne investicije 

40.000.000 

37.252.642 

-2.747.358 

0,93 

821300 

  

Nabavka opreme 

400.000 

350.000 

-50.000 

0,88 

821500 

  

Projektna dokumentacija i pripremni radovi marine u Neumu 

500.000 

440.000 

-60.000 

0,88 

Ukupno za glavu 1801-Federalno ministarstvo prometa i komunikacija 

42.085.097 

38.973.689 

-3.111.408 

0,93 

Glava 1803 - Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo - civilnu avijaciju 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Bud`et za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Bud`eta za 2007. godinu 

Pove}anje/Smanjenje Bud`eta za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

611100 

  

Bruto pla}e i naknade 

4.062.600 

3.992.600 

-70.000 

0,98 

612100 

  

Doprinosi poslodavca 

458.400 

444.400 

-14.000 

0,97 

613600 

  

Unajmljivanje imovine i opreme 

275.000 

245.000 

-30.000 

0,89 

821600 

  

Rekonstrukcija i investiciono odr`avanje 

50.000 

45.000 

-5.000 

0,90 

Ukupno za glavu 1803-Federalna direkcija za civilnu avijaciju 

4.846.000 

4.727.000 

-119.000 

0,98 

821500 

  

Prostorni plan ^abulja, ^vrsnica i Prenj 

200.000 

-200.000 

0,00 

821500 

  

Prostorni plan sliv Une 

370.000 

-370.000 

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

Ukupno za glavu 2301-Federalno ministarstvo prostornog ure|enja 

3.840.000 

2.040.000 

-1.800.000 

0,53 

Razdjel 26 glava 2601- Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Bud`et za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Bud`eta za 2007. godinu 

Pove}anje/Smanjenje Bud`eta za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

613200 

  

Izdaci za energiju 

40.000 

-40.000 

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

Ukupno za glavu 2601-Vrhovni sud Federacije BIH 

40.000 

0 

-40.000 

0,00 

Glava 2602- Sudska policija 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Bud`et za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Bud`eta za 2007. godinu 

Pove}anje/Smanjenje Bud`eta za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

613200 

  

Izdaci za energiju 

33.080 

-33.080 

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

Ukupno za glavu 2602-Sudska policija 

33.080 

0 

-33.080 

0,00 

Razdjel 32 glava 3201- Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Bud`et za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Bud`eta za 2007. godinu 

Pove}anje/Smanjenje Bud`eta za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

613100 

  

Putni tro{kovi 

586.982 

286.982 

-300.000 

0,49 

613200 

  

Izdaci za energiju 

245.000 

165.000 

-80.000 

0,67 

613300 

  

Izdaci za komunalne usluge 

747.068 

347.068 

-400.000 

0,46 

613500 

  

Izdaci za usluge prijevoza i goriva 

469.585 

269.585 

-200.000 

0,57 

613600 

  

Unajmljivanje imovine i opreme 

160.085 

90.085 

-70.000 

0,56 

613700 

  

Izdaci za teku}e odr`avanje 

777.215 

377.215 

-400.000 

0,49 

613800 

  

Izdaci za osiguranje, bankarske usluge i usluge
platnog prometa 

96.855 

56.855 

-40.000 

0,59 

614200 

  

Transfer za implementaciju Zakona o posebnim pravima dobitnika najve}ih ratnih priznanja 

17.000.000 

16.650.000 

-350.000 

0,98 

  

  

  

  

  

  

  

Ukupno za glavu 3201-Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata 

20.082.790 

18.242.790 

-1.840.000 

0,91 

Razdjel 50 glava 5001- Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta  

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Bud`et za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Bud`eta za 2007. godinu 

Pove}anje/Smanjenje Bud`eta za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

611100 

  

Bruto pla}e i naknade 

683.629 

643.629 

-40.000 

0,94 

613100 

  

Putni tro{kovi 

104.873 

69.873 

-35.000 

0,67 

613300 

  

Izdaci za komunalne usluge 

52.744 

37.744 

-15.000 

0,72 

Glava 1804- Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i odr`avanje autocesta 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Bud`et za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Bud`eta za 2007. godinu 

Pove}anje/Smanjenje Bud`eta za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

611100 

  

Bruto pla}e i naknade 

277.139 

239.139 

-38.000 

0,86 

612100 

  

Doprinosi poslodavca 

30.708 

25.708 

-5.000 

0,84 

613100 

  

Putni tro{kovi 

54.934 

29.934 

-25.000 

0,54 

613200 

  

Izdaci za energiju 

29.018 

-29.018 

0,00 

613300 

  

Komunalne usluge 

53.357 

38.357 

-15.000 

0,72 

613500 

  

Izdaci za usluge prijevoza i goriva 

25.216 

15.216 

-10.000 

0,60 

613600 

  

Unajmljivanje imovine i opreme 

61.200 

-61.200 

0,00 

613800 

  

Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 

26.520 

11.520 

-15.000 

0,43 

821200 

  

Ceste i mostovi - izgradnja autoceste Sarajevo Zenica dionica Dobrinje Kakanj 

10.800.000 

9.800.000 

-1.000.000 

0,91 

         

 Ukupno za glavu 1804-Federalna direkcija za izg.upr.i odr`. autocesta 

11.358.092 

10.159.874 

-1.198.218 

0,89 

Razdjel 20 glava 2001- Federalno ministarstvo zdravstva 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Bud`et za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Bud`eta za 2007. godinu 

Pove}anje/Smanjenje Bud`eta za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

613900 

  

Ugovorene usluge 

2.853.200 

2.503.200 

-350.000 

0,88 

614100 

  

Transfer za obavezno psihijatrijsko lije~enje 

150.000 

100.000 

-50.000 

0,67 

614300 

  

Transfer za lije~enje od tuberkoloze neosiguranih lica 

100.000 

30.000 

-70.000 

0,30 

  

  

  

  

  

  

  

Ukupno za glavu 2001-Federalno ministarstvo zdravstva 

3.103.200 

2.633.200 

-470.000 

0,85 

Razdjel 22 glava 2201- Federalno ministarstvo trgovine 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Bud`et za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Bud`eta za 2007. godinu 

Pove}anje/Smanjenje Bud`eta za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

821300 

  

Nabavka opreme 

365.000 

71.000 

-294.000 

0,19 

  

  

  

  

  

  

  

Ukupno za glavu 2201-Federalno ministarstvo trgovine 

365.000 

71.000 

-294.000 

0,19 

Razdjel 23 glava 2301- Federalno ministarstvo prostornog ure|enja 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Bud`et za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Bud`eta za 2007. godinu 

Pove}anje/Smanjenje Bud`eta za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

613900 

  

Ugovorene usluge 

820.000 

720.000 

-100.000 

0,88 

821500 

  

Prostorni plan Federacije BiH 

2.000.000 

1.320.000 

-680.000 

0,66 

821500 

  

Prostorni plan Igman, Bjela{nica i
kanjon Rakitnice 

200.000 

-200.000 

0,00 

821500 

  

Prostorni plan koridora Vc 

250.000 

-250.000 

0,00 

613400 

  

Nabavka materijala 

67.500 

62.500 

-5.000 

0,93 

613500 

  

Izdaci za usluge prijevoza i goriva 

52.945 

42.945 

-10.000 

0,81 

613700 

  

Izdaci za teku}e odr`avanje 

39.284 

29.284 

-10.000 

0,75 

613800 

  

Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 

18.980 

13.980 

-5.000 

0,74 

613900 

  

Ugovorene usluge 

500.000 

400.000 

-100.000 

0,80 

821500 

  

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 

40.000 

20.000 

-20.000 

0,50 

Ukupno za glavu 5001-Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta    

1.559.955 

1.319.955 

-240.000 

0,85 

Razdjel 51 glava 5101- Federalno  ministarstvo rada i socijalne politike  

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Bud`et za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Bud`eta za 2007. godinu 

Pove}anje/Smanjenje Bud`eta za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

613200 

  

Izdaci za energiju 

57.200 

47.200 

-10.000 

0,83 

613300 

  

Izdaci za komunalne usluge 

126.060 

121.060 

-5.000 

0,96 

613600 

  

Unajmljivanje imovine i opreme 

286.000 

216.000 

-70.000 

0,76 

613800 

  

Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 

30.000 

15.000 

-15.000 

0,50 

613900 

  

Ugovorene usluge 

181.700 

170.700 

-11.000 

0,94 

822600 

  

Transfer Federalnom zavodu za zapo{ljavanje za isplatu
naknada demobilisanim borcima za X.XI i XII mjesec 2007. godine 

40.750.000 

40.750.000 

0,00 

614200 

  

Transfer za demobilisane borce - branitelje 

29.732.903 

28.333.334 

-1.399.569 

0,95 

614300 

  

Transfer za implementaciju i uvo|enje u prava neratnih invalida 

1.500.000 

1.150.000 

-350.000 

0,77 

  

  

  

  

  

  

 

Ukupno za glavu 5101-Federalno ministarstvo rada i socijalne politike   

31.913.863 

70.803.294 

38.889.431 

2,22 

Razdjel 54 glava 5401- Federalno  ministarstvo obrazovanja i nauke  

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Bud`et za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Bud`eta za 2007. godinu 

Pove}anje/Smanjenje Bud`eta za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

614300 

  

Transfer za Agenciju za nastavne planove i programe 

50.000 

-50.000 

0,00 

Ukupno za glavu 5401-Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke   

50.000 

0 

-50.000 

0,00 

Razdjel 61 glava 6101- Federalno ministarstvo okoli{a i turizma  

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Bud`et za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Bud`eta za 2007. godinu 

Pove}anje/Smanjenje Bud`eta za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

613900 

  

Ugovorene usluge(F.M. okoli{a i turizma-
vlastiti prihod) 

1.000.000 

700.000 

-300.000 

0,70 

614100 

  

Transfer za obnovu Po~itelja 

500.000 

450.000 

-50.000 

0,90 

614100 

  

Transfer za  sanaciju slap. rijeke Trebi`at 

400.000 

350.000 

-50.000 

0,88 

614100 

  

Transfer za fond za za{titu okoli{a  FBiH 

500.000 

-500.000 

0,00 

821500 

  

Razrada i prilago|avanje IUCN kategorizacije 

100.000 

-100.000 

0,00 

Ukupno za glavu 6101-Federalno  ministarstvo okoli{a i turizma 

2.500.000 

1.500.000 

-1.000.000 

0,60 

Razdjel 62 glava 6201- Federalna uprava za inspekcijske poslove 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Bud`et za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Bud`eta za 2007. godinu 

Pove}anje/Smanjenje Bud`eta za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

611100 

  

Bruto pla}e i naknade 

3.737.086 

3.427.086 

-310.000 

0,92 

612100 

  

Doprinosi poslodavca 

435.907 

365.907 

-70.000 

0,84 

613100 

  

Putni tro{kovi 

334.509 

314.509 

-20.000 

0,94 

Ukupno za glavu 6101-Federalna uprava za inspekcijske poslove 

4.507.502 

4.107.502 

-400.000 

0,91 

UKUPNO: 

264.467.290 

264.467.290 

0 

1,00 

^lan 4. 

Izmjene Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, s. r. Temeljem ~lanka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ

O PROGLA[ENJU IZMJENA PRORA^UNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE  ZA 2007. GODINU

Progla{avaju se Izmjene Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu koje je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupni~kog doma od 12. prosinca 2007. godine i na sjednici Doma naroda od 12. prosinca 2007. godine. 


Broj 01-02-700/07
13. prosinca 2007. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, v. r. 

IZMJENE PRORA^UNA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2007. GODINU

Izmjene Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu sastoje se od: 

^lanak 1. 

Op}i dio Prora~una 

OPIS 

Prora~un za 2007. 

Izmjene i dopune Prora~una za 2007. godinu 

Pove}anje/smanjenje Prora~una za 2007. godinu 

Index 3/2 

1 

2 

3 

4 

5 

I. Prihodi i financiranje 

1.586.276.529 

1.586.276.529 

II. Prihodi i primitci 

1.557.311.236 

1.557.311.236 

III. Izdatci 

1.586.276.529 

1.586.276.529 

IV. Deficit (III-II) 

28.965.293 

28.965.293 

^lanak 2. 

A. Prihodi, primitci i financiranje 

Ek. kod 

OPIS 

Prora~un za 2007. 

Izmjene i dopune Prora~una za 2007. godinu 

Pove}anje/smanjenje Prora~una za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

 1 

2  

3 

 4 

 5 

590000 

  

Neraspore|eni vi{ak prihoda i rashoda 

168.216.714 

168.216.714 

0 

1,0 

  

591000 

Neraspore|eni vi{ak prihoda i rashoda 

168.216.714 

168.216.714 

1,0 

710000 

  

Prihodi od poreza 

1.131.999.815 

1.131.999.815 

0 

1,0 

  

711000 

Porez na dobit poduze}a 

49.800.000 

49.800.000 

1,0 

  

717000 

Prihodi od neizravnih poreza s Jedinstvenoga ra~una 

1.079.999.815 

1.079.999.815 

1,0 

 

  

719000 

Ostali porezi 

2.200.000 

2.200.000 

1,0 

720000 

  

Neporezni prihodi 

248.094.707 

248.094.707 

1,0 

  

721000 

Prihodi od nefinancijskih javnih poduze}a i financijskih javnih institucija 

162.349.607 

162.349.607 

 1,0 

  

722000 

Naknade i pristojbe i prihodi od pru`anja javnih usluga 

82.592.210 

82.592.210 

1,0 

  

723000 

Nov~ane kazne 

3.152.890 

3.152.890 

1,0 

730000 

  

Teku}e potpore 

9.000.000 

9.000.000 

0 

1,0 

  

  

UKUPNO PRIHODI I PRIMITCI 

1.557.311.236 

1.557.311.236 

0 

1,0 

  

  

UKUPNO FINANCIRANJE 

28.965.293 

28.965.293 

1,0 

SVEUKUPNI PRIHODI, PRIMITCI I FINANCIRANJE 

1.586.276.529 

1.586.276.529 

0 

1,0 

B. Izdatci 

Ek. kod 

OPIS 

Prora~un za 2007. 

Izmjene i dopune Prora~una za 2007. godinu 

Pove}anje/smanjenje Prora~una za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

1 

2  

3 

 4 

 5 

611000 

612000 

Bruto-pla}e, naknade i doprinosi 

185.015.370 

183.377.426 

-1.637.944 

0,99 

613000 

Izdatci za materijal i usluge 

88.378.792 

82.710.444 

-5.668.348 

0,94 

614000 

Teku}i transferi 

853.157.741 

836.005.279 

-17.152.462 

0,98 

615000 

Kapitalni grant 

67.910.000 

65.162.642 

-2.747.358 

0,96 

821000 

Nabava stalnih sredstava 

97.595.845 

92.051.957 

-5.543.888 

0,94 

822500 

Sudjelovanje Vlade F BiH u projektima koje financira me|. zajednica 

17.072.430 

12.072.430 

-5.000.000 

0,71 

822600 

Transfer Federalnomu zavodu za zapo{ljavanje za isplatu naknada razvoja~enim braniteljima za X.,XI. i XII. mjesec 2007. godine 

40.750.000 

40.750.000 

0,0 

823400 

Otplate dugova primljenih kroz Dr`avu 

41.690.000 

38.690.000 

-3.000.000 

0,93 

UKUPNO 

1.350.820.178 

1.350.820.178 

0,0 

1,0 

 

Prora~un za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Prora~una za 2007. godinu 

 Index 

SVEUKUPNI RASHODI 

1.586.276.529 

1.586.276.529 

 1,0 

^lanak 3. 

Glava 1203- Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i uskla|enost s propisima Europske unije 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Prora~un za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Prora~una za 2007. godinu 

Pove}anje/smanjenje Prora~una za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

611100 

  

Bruto-pla}e i naknade 

310.319 

260.319 

-50.000 

0,84 

612100 

  

Doprinosi poslodavca 

35.624 

29.680 

-5.944 

0,83 

821300 

  

Nabava opreme 

39.000 

34.112 

-4.888 

0,87 

  

  

  

  

  

  

  

Ukupno za glavu 1203 -Ured za zakonodavstvo Vlade  Federacije Bosne i Hercegovine 

384.943 

324.111 

-60.832 

0,84 

Glava 1204 -  Ured  Vlade   Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javno{}u 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Prora~un za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Prora~una za 2007. godinu 

Pove}anje/smanjenje Prora~una za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

613300 

  

Izdatci za komunalne usluge 

17.850 

12.850 

-5.000 

0,72 

  

  

  

  

  

  

  

Ukupno za glavu 1204 - Ured za informiranje Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine
 

17.850 

12.850 

-5.000 

0,72 

Razdjel 14 glava 1401- Federalno ministarstvo unutra{njih poslova-Federalno ministarstvo unutarnjih poslova 

  

  

  

  

  

  

  


Ek. kod  

  


Opis 

 Prora~un za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Prora~una za 2007. godinu 

Pove}anje / smanjenje Prora~una za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

613400 

  

Nabava materijala 

1.520.000 

1.020.000 

-500.000 

0,67 

821300 

  

Nabava opreme 

844.000 

244.000 

-600.000 

0,29 

821600 

  

Rekonstrukcija i investicijsko odr`avanje 

1.256.000 

356.000 

-900.000 

0,28 

  

  

  

  

  

  

  

Ukupno za glavu 1401-Federalno ministarstvo unutarnjih poslova 

3.620.000 

1.620.000 

-2.000.000 

0,45 

Glava 1403- Federalna uprava policije 

  

  

  

  

  

  

  


Ek. kod
 

  


Opis 

 Prora~un za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Prora~una za 2007. godinu 

Pove}anje / smanjenje Prora~una za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

611100 

  

Bruto pla}e i naknade 

14.371.128 

13.671.128 

-700.000 

0,95 

612100 

  

Doprinosi poslodavca 

2.232.800 

2.082.800 

-150.000 

0,93 

  

  

  

  

  

  

  

Ukupno za glavu 1403 - Federalna uprava policije 

16.603.928 

15.753.928 

-850.000 

0,95 

Razdjel 15 glava 1501 Federalno ministaratvo pravde 

  

  

  

  

  

  

  


Ek. kod  

  


Opis 

 Prora~un za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Prora~una za 2007. godinu 

Pove}anje / smanjenje Prora~una za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

613900 

  

Ugovorene usluge 

1.940.000 

1.240.000 

-700.000 

0,64 

  

  

  

  

  

  

  

Ukupno za glavu 1501-Federalno ministarstvo pravde 

1.940.000 

1.240.000 

-700.000 

0,64 

Razdjel 15 glava 1502 Kazneno-popravni zavodi 

  

  

  

  

  

  

  


Ek. kod
 

  


Opis 

 Prora~un za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Prora~una za 2007. godinu 

Pove}anje / smanjenje Prora~una za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

821200 

  

Nabava gra|evina 

3.600.000 

2.990.000 

-610.000 

0,83 

821600 

  

Rekonstrukcija i investicijsko odr`avanje 

2.185.000 

1.985.000 

-200.000 

0,91 

  

  

  

  

  

  

  

Ukupno za glavu 1502-Kazneno-popravni zavodi 

5.785.000 

4.975.000 

-810.000 

0,86 

Razdjel 16 glava 1601-Federalno ministarstvo financija 

  

  

  

  

  

  

  


Ek. kod
 

  


Opis 

 Prora~un za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Prora~una za 2007. godinu 

Pove}anje / smanjenje Prora~una za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

613900 

  

Ugovorene usluge - kamate zatezne na sudska rje{enja i tro{kovi spora 

15.000.000 

14.000.000 

-1.000.000 

0,93 

614800 

  

Obveze Vlade Federacije BiH prema malim dioni~arima za terminale Federacije BiH 

13.282.893 

7.000.000 

-6.282.893 

0,53 

614800 

  

Odluke Doma za ljudska prava 

3.000.000 

2.000.000 

-1.000.000 

0,67 

614800 

  

Izvr{enje sudskih presuda i rje{enja o izvr{enju 

18.000.000 

11.000.000 

-7.000.000 

0,61 

822500 

  

Sudjelovanje Vlade u projektima koje financira me|unarodna zajednica  

17.072.430 

12.072.430 

-5.000.000 

0,71 

823400 

  

Otplate unutarnjega duga - obveze za staru deviznu {tednju 

41.690.000 

38.690.000 

-3.000.000 

0,93 

             

Ukupno za glavu 1601 - Federalno ministarstvo financija  

108.045.323 

84.762.430 

-23.282.893 

0,78 

Razdjel 17 Glava 1701- Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Prora~un za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Prora~una za 2007. godinu 

Pove}anje / smanjenje Prora~una za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

613100 

  

Putni tro{kovi 

350.400 

300.400 

-50.000 

0,86 

613200 

  

Izdatci za energiju 

55.000 

20.000 

-35.000 

0,36 

613400 

  

Nabava materijala 

144.664 

104.664 

-40.000 

0,72 

613500 

 

Izdatci za usluge prijevoza i goriva 

90.003 

80.003 

-10.000 

0,89 

613600 

  

Unajmljivanje imovine i opreme 

90.000 

40.000 

-50.000 

0,44 

613700 

  

Izdatci za teku}e odr`avanje 

220.000 

170.000 

-50.000 

0,77 

613900 

  

Ugovorene usluge 

835.600 

485.600 

-350.000 

0,58 

  

  

  

  

  

  

  

Ukupno za glavu 1701 - Federalno ministarstvo energije. rudarstva i industrije 

1.785.667 

1.200.667 

-585.000 

0,67 

Razdjel 18 glava 1801 - Federalno ministarstvo prometa i komunikacija 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Prora~un za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Prora~una za 2007. godinu 

Pove}anje / smanjenje Prora~una za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

611100 

  

Bruto pla}e i naknade 

866.995 

696.995 

-170.000 

0,80 

612100 

  

Doprinosi poslodavca 

92.745 

77.745 

-15.000 

0,84 

613200 

  

Izdatci za energiju 

14.495 

5.045 

-9.450 

0,35 

613300 

  

Izdatci za komunalne usluge 

76.143 

56.543 

-19.600 

0,74 

613900 

  

Ugovorene usluge 

134.719 

94.719 

-40.000 

0,70 

615200 

  

Grant Federalnoj direkciji za ceste za Kapitalne investicije 

40.000.000 

37.252.642 

-2.747.358 

0,93 

821300 

  

Nabava opreme 

400.000 

350.000 

-50.000 

0,88 

821500 

  

Projektna dokumentacija i pripremni radovi marine u Neumu 

500.000 

440.000 

-60.000 

0,88 

Ukupno za glavu 1801 - Federalno ministarstvo prometa i komunikacija 

42.085.097 

38.973.689 

-3.111.408 

0,93 

Glava 1803 - Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo - civilnu avijaciju 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Prora~un za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Prora~una za 2007. godinu 

Pove}anje / smanjenje Prora~una za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

611100 

  

Bruto pla}e i naknade 

4.062.600 

3.992.600 

-70.000 

0,98 

612100 

  

Doprinosi poslodavca 

458.400 

444.400 

-14.000 

0,97 

613600 

  

Unajmljivanje imovine i opreme 

275.000 

245.000 

-30.000 

0,89 

821600 

  

Rekonstrukcija i investicijsko odr`avanje 

50.000 

45.000 

-5.000 

0,90 

Ukupno za glavu 1803 - Federalna direkcija za civilnu avijaciju 

4.846.000 

4.727.000 

-119.000 

0,98 

Glava 1804- Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i odr`avanje autocesta 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Prora~un za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Prora~una za 2007. godinu 

Pove}anje / smanjenje Prora~una za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

611100 

  

Bruto-pla}e i naknade 

277.139 

239.139 

-38.000 

0,86 

612100 

  

Doprinosi poslodavca 

30.708 

25.708 

-5.000 

0,84 

613100 

  

Putni tro{kovi 

54.934 

29.934 

-25.000 

0,54 

613200 

  

Izdatci za energiju 

29.018 

-29.018 

0,00 

613300 

  

Komunalne usluge 

53.357 

38.357 

-15.000 

0,72 

613500 

  

Izdatci za usluge prijevoza i goriva 

25.216 

15.216 

-10.000 

0,60 

613600 

  

Unajmljivanje imovine i opreme 

61.200 

-61.200 

0,00 

613800 

  

Izdatci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnoga prometa 

26.520 

11.520 

-15.000 

0,43 

821200 

  

Ceste i mostovi - izgradnja autoceste Sarajevo - Zenica dionica Dobrinje - Kakanj 

10.800.000 

9.800.000 

-1.000.000 

0,91 

         

 Ukupno za glavu 1804 - Federalna direkcija za izg. upr. i odr`. autocesta 

11.358.092 

10.159.874 

-1.198.218 

0,89 

Razdjel 20 glava 2001 - Federalno ministarstvo zdravstva 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Prora~un za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Prora~una za 2007. godinu 

Pove}anje / smanjenje Prora~una za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

613900 

  

Ugovorene usluge 

2.853.200 

2.503.200 

-350.000 

0,88 

614100 

  

Transfer za obvezatno psihijatrijsko lije~enje 

150.000 

100.000 

-50.000 

0,67 

614300 

  

Transfer za lije~enje od tuberkoloze neosiguranih osoba 

100.000 

30.000 

-70.000 

0,30 

  

  

  

  

  

  

  

Ukupno za glavu 2001 - Federalno ministarstvo zdravstva 

3.103.200 

2.633.200 

-470.000 

0,85 

Razdjel 22 glava 2201 - Federalno ministarstvo trgovine 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Prora~un za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Prora~una za 2007. godinu 

Pove}anje / smanjenje Prora~una za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

821300 

  

Nabava opreme 

365.000 

71.000 

-294.000 

0,19 

  

  

  

  

  

  

  

Ukupno za glavu 2201 - Federalno ministarstvo trgovine 

365.000 

71.000 

-294.000 

0,19 

Razdjel 23 glava 2301 - Federalno ministarstvo prostornoga ure|enja 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Prora~un za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Prora~una za 2007. godinu 

Pove}anje / smanjenje Prora~una za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

613900 

  

Ugovorene usluge 

820.000 

720.000 

-100.000 

0,88 

821500 

  

Prostorni plan Federacije BiH 

2.000.000 

1.320.000 

-680.000 

0,66 

821500 

  

Prostorni plan Igman, Bjela{nica i kanjon
Rakitnice 

200.000 

-200.000 

0,00 

821500 

  

Prostorni plan koridora Vc 

250.000 

-250.000 

0,00 

821500 

  

Prostorni plan ^abulja, ^vrsnica i Prenj 

200.000 

-200.000 

0,00 

821500 

  

Prostorni plan sliv Une 

370.000 

-370.000 

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

Ukupno za glavu 2301 - Federalno ministarstvo prostornoga ure|enja 

3.840.000 

2.040.000 

-1.800.000 

0,53 

Razdjel 26 glava 2601 - Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Prora~un za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Prora~una za 2007. godinu 

Pove}anje / smanjenje Prora~una za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

613200 

  

Izdatci za energiju 

40.000 

-40.000 

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

Ukupno za glavu 2601 - Vrhovni sud Federacije BiH 

40.000 

0 

-40.000 

0,00 

Glava 2602 - Sudska policija 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Prora~un za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Prora~una za 2007. godinu 

Pove}anje / smanjenje Prora~una za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

613200 

  

Izdatci za energiju 

33.080 

-33.080 

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

Ukupno za glavu 2602 - Sudska policija 

33.080 

0 

-33.080 

0,00 

Razdjel 32 glava 3201 - Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskoga rata 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Prora~un za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Prora~una za 2007. godinu 

Pove}anje / smanjenje Prora~una za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

613100 

  

Putni tro{kovi 

586.982 

286.982 

-300.000 

0,49 

613200 

  

Izdatci za energiju 

245.000 

165.000 

-80.000 

0,67 

613300 

  

Izdatci za komunalne usluge 

747.068 

347.068 

-400.000 

0,46 

613500 

  

Izdatci za usluge prijevoza i goriva 

469.585 

269.585 

-200.000 

0,57 

613600 

  

Unajmljivanje imovine i opreme 

160.085 

90.085 

-70.000 

0,56 

613700 

  

Izdatci za teku}e odr`avanje 

777.215 

377.215 

-400.000 

0,49 

613800 

  

Izdatci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnoga prometa 

96.855 

56.855 

-40.000 

0,59 

614200 

  

Transfer za implementaciju Zakona o posebnim pravima dobitnika najve}ih ratnih priznanja 

17.000.000 

16.650.000 

-350.000 

0,98 

  

  

  

  

  

  

  

Ukupno za glavu 3201 - Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskoga rata 

20.082.790 

18.242.790 

-1.840.000 

0,91 

Razdjel 50 glava 5001 - Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta  

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Prora~un za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Prora~una za 2007. godinu 

Pove}anje / smanjenje Prora~una za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

611100 

  

Bruto-pla}e i naknade 

683.629 

643.629 

-40.000 

0,94 

613100 

  

Putni tro{kovi 

104.873 

69.873 

-35.000 

0,67 

613300 

  

Izdatci za komunalne usluge 

52.744 

37.744 

-15.000 

0,72 

613400 

  

Nabava materijala 

67.500 

62.500 

-5.000 

0,93 

613500 

  

Izdatci za usluge prijevoza i goriva 

52.945 

42.945 

-10.000 

0,81 

613700 

  

Izdatci za teku}e odr`avanje 

39.284 

29.284 

-10.000 

0,75 

613800 

  

Izdatci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnoga prometa 

18.980 

13.980 

-5.000 

0,74 

613900 

  

Ugovorene usluge 

500.000 

400.000 

-100.000 

0,80 

821500 

  

Nabava stalnih sredstava u obliku prava 

40.000 

20.000 

-20.000 

0,50 

Ukupno za glavu 5001-Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta  

1.559.955 

1.319.955 

-240.000 

0,85 

Razdjel 51 glava 5101 - Federalno  ministarstvo rada i socijalne politike  

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Prora~un za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Prora~una za 2007. godinu 

Pove}anje / smanjenje Prora~una za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

613200 

  

Izdatci za energiju 

57.200 

47.200 

-10.000 

0,83 

613300 

  

Izdatci za komunalne usluge 

126.060 

121.060 

-5.000 

0,96 

613600 

  

Unajmljivanje imovine i opreme 

286.000 

216.000 

-70.000 

0,76 

613800 

  

Izdatci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnoga prometa 

30.000 

15.000 

-15.000 

0,50 

613900 

  

Ugovorene usluge 

181.700 

170.700 

-11.000 

0,94 

822600 

  

Transfer Federalnom zavodu za zapo{ljavanje za isplatu
naknada razvoja~enim braniteljima za X,XI i XII mjesec 2007. godine 

40.750.000 

40.750.000 

0,00 

614200 

  

Transfer za demobilisane borce - razvoja~ene branitelje 

29.732.903 

28.333.334 

-1.399.569 

0,95 

614300 

  

Transfer za implementaciju i uvo|enje u prava neratnih invalida 

1.500.000 

1.150.000 

-350.000 

0,77 

  

  

 

  

  

  

 

Ukupno za glavu 5101 - Federalno ministarstvo rada i socijalne politike   

31.913.863 

70.803.294 

38.889.431 

2,22 

Razdjel 54 glava 5401 - Federalno  ministarstvo obrazovanja i nauke  

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Prora~un za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Prora~una za 2007. godinu 

Pove}anje / smanjenje Prora~una za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

614300 

  

Transfer za Agenciju za nastavne planove i programe 

50.000 

-50.000 

0,00 

Ukupno za glavu 5401 - Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke   

50.000 

0 

-50.000 

0,00 

Razdjel 61 glava 6101 - Federalno ministarstvo okoli{a i turizma  

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Prora~un za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Prora~una za 2007. godinu 

Pove}anje / smanjenje Prora~una za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

613900 

  

Ugovorene usluge
(F.M. okoli{a i turizma - vlastiti prihod) 

1.000.000 

700.000 

-300.000 

0,70 

614100 

  

Transfer za obnovu Po~itelja 

500.000 

450.000 

-50.000 

0,90 

614100 

  

Transfer za  sanaciju slap. rijeke Trebi`at 

400.000 

350.000 

-50.000 

0,88 

614100 

  

Transfer za fond za za{titu okoli{a  FBiH 

500.000 

-500.000 

0,00 

821500 

  

Razrada i prilago|avanje IUCN kategorizacije 

100.000 

-100.000 

0,00 

Ukupno za glavu 6101 - Federalno  ministarstvo
okoli{a i turizma
 

2.500.000 

1.500.000 

-1.000.000 

0,60 

Razdjel 62 glava 6201 - Federalna uprava za inspekcijske poslove 

  

  

  

  

  

  

  

Ek. kod  

  

Opis 

 Prora~un za 2007. godinu 

Izmjene i dopune Prora~una za 2007. godinu 

Pove}anje / smanjenje Prora~una za 2007. godinu 

Index 3/2 

  

  

611100 

  

Bruto pla}e i naknade 

3.737.086 

3.427.086 

-310.000 

0,92 

612100 

  

Doprinosi poslodavca 

435.907 

365.907 

-70.000 

0,84 

613100 

  

Putni tro{kovi 

334.509 

314.509 

-20.000 

0,94 

Ukupno za glavu 6101 - Federalna uprava za inspekcijske poslove 

4.507.502 

4.107.502 

-400.000 

0,91 

UKUPNO: 

264.467.290 

264.467.290 

0 

1,00 

^lanak 4. 

Izmjene Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu stupaju na snagu narednoga dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, v. r. 


Predsjedatelj
Zastupni~koga doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, v. r. 


 

SADR@AJ
 

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

1056 

Izmjene Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za  2007. godinu (bosanski jezik) 

9109 

Izmjene Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (hrvatski jezik) 

9116 


Izdava~: Javno preduze}e Novinsko-izdava~ka organizacija Slu`beni list BiH - Sarajevo, ulica Magribija 3 - Po{tanski fah 3 - Direktor i odgovorni urednik: Dragan Prusina - Telefon - Direktor: 554-150 - Pretplata: 554-570, faks: 554-571 - Oglasni odjel 554-111, faks: 554-110 - Pravna slu`ba: 554-151 - Ra~unovodstvo: 558-440, 558-441 - Centrala: 554-160, 554-161 - Pretplata se utvr|uje polugodi{we, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA BH 338 320 22000052 11 - VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160 200 00005746 51 - HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Bawa Luka filijala Br~ko 552-000-00000017-12 - RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000- 00071700-57 - Grafi~ka priprema: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - [tampa: UNIONINVESTPLASTIKA d. d.  Semizovac - Za {tampariju: Semir Prguda  - Reklamacije za neprimqene brojeve primaju se 20 dana od izlaska lista. "Slu`bene novine Federacije BiH", su upisane u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 414. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002.
Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavawa poreske fakture.
Izdawe na srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku. Pretplata za
II polugodi{te 2007. godine na "Slu`bene novine Federacije BiH", 110,00 KM. Pretplata za II polugodi{te 2007. godine na "Slu`beni glasnik BiH" i "Me|unarodne ugovore" 120,00 KM,
Web izdawe: http: //www.sluzbenilist.ba - godi{wa pretplata 200,00 KM po korisniku