LOGO-BHS_(2).JPG

Godina IX
Utorak, 20. decembra/prosinca 2005. godine
 

Broj/Broj
88 

Godina IX
Utorak, 20. decembra 2005. godine
 

ISSN 1512-7486 -    bosanski jezik
ISSN 1512-7494 -    hrvatski jezik
ISSN 1512-7508 -    srpski jezik

 

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE 

622 

Na osnovu ~lana III.5. a) i IV.4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 28. septembra 2005. godine, i na sjednici Doma naroda, odr`anoj 5. oktobra 2005. godine, usvojila je 

ZAKON 

O ODBRANI BOSNE I HERCEGOVINE 

POGLAVLJE I. OP]E ODREDBE 

^lan 1. 

(Predmet Zakona) 

Ovaj Zakon regulira jedinstveni odbrambeni sistem Bosne i Hercegovine, uspostavlja i definira lanac komandovanja i ulogu svih elemenata kako bi Bosna i Hercegovina imala pun kapacitet u civilnom nadzoru i za{titi suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Zakon utvr|uje prava, du`nosti i postupke institucija Bosne i Hercegovine, Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Oru`ane snage) i entitetskih organa za odbranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta, politi~ke nezavisnosti i me|unarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine kao i pru`anje pomo}i civilnim vlastima. 

^lan 2. 

(Oru`ane snage) 

(1)    Oru`ane snage su profesionalna, jedna vojna sila koju organizira i kontrolira Bosna i Hercegovina. Oru`ane snage imaju aktivnu i rezervnu komponentu. Oru`ane snage, kao instituciju Bosne i Hercegovine, ~ine pripadnici iz reda sva tri konstitutivna naroda i reda ostalih, u skladu s Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine. 

(2)    Oru`ane snage sastoje se iz rodova organiziranih po sistemu pukova. Postoje tri pje{adijska puka koji su organizacije odgovorne za vojno naslije|e i identitet jedinica i naroda iz kojih poti~u. Oni nemaju operativna ni administrativna ovla{tenja. 

(3)    Brigada je osnovna formacija Oru`anih snaga. Komande brigada sastoje se od pripadnika vi{e pukova. Brigade se sastoje od bataljona iz vi{e od jednog pje{adijskog puka. 

^lan 3. 

(Vojne snage) 

(1)    Vojnim snagama, u smislu ovog Zakona, smatraju se sve formacije i jedinice, borbene i za podr{ku, kopnene, zrakoplovne i snage za protuzra~nu odbranu organizirane od institucija Bosne i Hercegovine. Vojne snage ne mogu biti organizirane, obu~avane, opremljene ili mobilizirane na teritoriji Bosne i Hercegovine, osim u skladu s ovim Zakonom i Zakonom o slu`bi u Oru`anim snagama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o slu`bi u OSBiH). 

(2)    Svako vo|enje vojne evidencije ili evidencije za potrebe organiziranja ili obu~avanja vojnih i paravojnih snaga od strane lica i organa koji nisu propisani ovim Zakonom i Zakonom o slu`bi u Oru`anim snagama BiH krivi~no je djelo i ka`njivo je prema odredbama Krivi~nog zakona. 

^lan 4. 

(Zadaci Oru`anih snaga) 

Zadaci Oru`anih snaga su: 

a)    u~e{}e u operacijama kolektivne sigurnosti, u operacijama za podr{ku miru i samoodbrani, uklju~uju}i i borbu protiv terorizma, 

b)    pru`anje vojne odbrane Bosni i Hercegovini i njenim dr`avljanima u slu~aju napada, 

c)    pomo} civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i nesre}e, 

d)    protuminsko djelovanje u Bosni i Hercegovini, 

e)    ispunjenje me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. 

^lan 5. 

(Zabrana politi~kog anga`iranja) 

Oru`ane snage ne mogu se koristiti u politi~ke svrhe niti za aktivnosti politi~kih stranaka. 

POGLAVLJE II. PRAVA I DU@NOSTI INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ODJELJAK A. Nadle`nosti Bosne i Hercegovine 

^lan 6. 

(Ciljevi) 

Bosna i Hercegovina organizira, razvija i odr`ava vojni kapacitet i spremnost Oru`anih snaga radi: 

a)    osiguranja suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti, politi~ke nezavisnosti i me|unarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, 

b)    unapre|enja ciljeva vanjske politike Bosne i Hercegovine, 

c)    ispunjenja me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, 

d)    za{tite dr`avljana Bosne i Hercegovine. 

^lan 7. 

(Civilna kontrola) 

Bosna i Hercegovina osigurava transparentnu, demokratsku i civilnu kontrolu nad Oru`anim snagama. 

^lan 8. 

(Komandovanje i kontrola) 

(1)    Bosna i Hercegovina vr{i komandovanje i kontrolu nad Oru`anim snagama. 

(2)    Lanac komandovanja i kontrole nad Oru`anim snagama po~inje od Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Predsjedni{tvo) do ministra odbrane Bosne i Hercegovine, zatim preko na~elnika Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga, komandanata Operativne komande Oru`anih snaga i Komande za podr{ku Oru`anih snaga do komandanata podre|enih komandi i jedinica. 

^lan 9. 

(Vojnoobavje{tajni poslovi) 

(1)    Planiranje, kontrola i obavljanje svih vojnoobavje{tajnih poslova spada u nadle`nost Bosne i Hercegovine. Vojno obavje{tavanje je rod Oru`anih snaga koji prikuplja, obra|uje i distribuira informacije u vezi s Oru`anim snagama, s ciljem podr{ke vojnih misija Oru`anih snaga. 

(2)    Osim du`nosti propisanih u stavu (1) ovog ~lana, vojnoobavje{tajni rod Oru`anih snaga pru`it }e pomo} Obavje{tajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine u prikupljanju strate{kih vojnih podataka i vr{enju protuobavje{tajnih aktivnosti. 

(3)    Prikupljanje strate{kih vojnih podataka i obavljanje protuobavje{tajnih aktivnosti iz stava (2) ovog ~lana, koje zahtijeva posebne istra`ne aktivnosti i upotrebu tehni~kih sredstava za nadgledanje, obavlja isklju~ivo Obavje{tajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o Obavje{tajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/04 i 20/04). 

(4)    Koordinacija izme|u vojnoobavje{tajnog roda Oru`anih snaga i Obavje{tajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine detaljnije se ure|uje sporazumom koji }e ministar odbrane Bosne i Hercegovine i generalni direktor Obavje{tajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine potpisati najkasnije 30 dana nakon stupanja na snagu ovog Zakona. 

ODJELJAK B. Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine 

^lan 10. 

(Nadle`nost Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine) 

Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlamentarna skup{tina) nadle`na je da: 

a)    proglasi ratno stanje na zahtjev Predsjedni{tva u slu~aju direktnog napada na Bosnu i Hercegovinu ili dio Bosne i Hercegovine, 

b)    proglasi vanredno stanje na zahtjev Predsjedni{tva kada postoji prijetnja postojanju Bosne i Hercegovine, prijetnja napada na Bosnu i Hercegovinu ili bilo koji dio Bosne i Hercegovine ili neposredna ratna opasnost, 

c)    vr{i demokratsku parlamentarnu kontrolu nad Oru`anim snagama i svim institucijama odbrane na nivou Bosne i Hercegovine, 

d)    za dono{enje zakona koji se odnose na organizaciju, finansiranje, popunjavanje, obuku, opremanje, razmje{taj i upotrebu Oru`anih snaga, 

e)    potvr|uje postavljenja na~elnika i zamjenike na~elnika Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga, komandanta i zamjenike komandanta Operativne komande Oru`anih snaga, komandanta i zamjenike komandanta Komande za podr{ku Oru`anih snaga i svih oficira s ~inom generala u Oru`anim snagama, 

f)    nadzire i istra`uje sva pitanja koja se odnose na organizaciju, finansiranje, popunjavanje, obuku, opremanje, razmje{taj i upotrebu Oru`anih snaga, 

g)    donosi propise o ~uvanju tajnih podataka tokom istraga i razmatranja. 

ODJELJAK C. Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine 

^lan 11. 

(Komanda i kontrola) 

Predsjedni{tvo, djeluju}i prema konsenzusu, ima vrhovnu komandu i kontrolu nad Oru`anim snagama. 

^lan 12. 

(Nadle`nosti Predsjedni{tva) 

Predsjedni{tvo donosi odluke konsenzusom i nadle`no je da: 

a)    zahtijeva progla{enje ratnog stanja od Parlamentarne skup{tine, 

b)    zahtijeva progla{enje vanrednog stanja od Parlamentarne skup{tine, 

c)    uputi Oru`ane snage u operacije tokom rata, vanrednog stanja ili mirovnih operacija van zemlje, u skladu sa zakonom, 

d)    ovlasti ministra odbrane Bosne i Hercegovine da naredi upotrebu i razmje{taj Oru`anih snaga, 

e)    anga`ira vojne snage za pomo} civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i nesre}e, 

f)    odre|uje i mijenja veli~inu i strukturu Oru`anih snaga u skladu sa zakonom, 

g)    utvrdi odgovaraju}u nacionalnu zastupljenost u Oru`anim snagama uzimaju}i u obzir posljednji popis stanovni{tva, operativnu gotovost, potrebe za popunjavanjem, moral i koheziju Oru`anih snaga. Predsjedni{tvo }e se posebno pobrinuti da se, osim u pje{adiji, odgovaraju}a nacionalna zastupljenost osigura i u jedinicama u drugim rodovima putem preciznog definiranja minimalne zastupljenosti lica u tim jedinicama, 

h)    odobri organizaciju vojnih snaga za zadatke i misije, 

i)    postavlja na~elnika i zamjenike na~elnika Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga, komandanta i zamjenike komandanta Operativne komande Oru`anih snaga i komandanta i zamjenike komandanta Komande za podr{ku Oru`anih snaga, 

j)    unapre|uje profesionalna vojna lica u ~inove generala u Oru`anim snagama, 

k)    postavlja i smjenjuje generale u Oru`anim snagama, 

l)    smijeni na~elnika ili zamjenike na~elnika Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga, komandanta ili zamjenike komandanta Operativne komande Oru`anih snaga i komandanta i zamjenike komandanta Komande za podr{ku Oru`anih snaga, na prijedlog ministra odbrane Bosne i Hercegovine, 

m)    imenuje i smjenjuje vojnodiplomatske predstavnike i vojne predstavnike u diplomatsko-konzularnim predstavni{tvima Bosne i Hercegovine i me|unarodnim organizacijama kao i vojne predstavnike Bosne i Hercegovine u stranim, multinacionalnim ili me|unarodnim vojnim komandama i drugim stranim, multinacionalnim ili me|unarodnim institucijama, 

n)    informira Parlamentarnu skup{tinu o strate{kim sigurnosnim i odbrambenim pitanjima, 

o)    usvoji Sigurnosnu politiku i Odbrambenu politiku Bosne i Hercegovine s ciljem pru`anja strate{kih smjernica u vanjskim poslovima i pitanjima odbrane. 

ODJELJAK D. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 

^lan 13. 

(Nadle`nosti Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine) 

(1)    Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo odbrane) nadle`no je za: 

a)    stvaranje i odr`avanje odbrambenog kapaciteta kako bi se osigurala za{tita suvereniteta, teritorijalnog integriteta, politi~ke nezavisnosti i me|unarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, 

b)    predlaganje bud`eta za odbranu Bosne i Hercegovine i izdavanje odobrenja za rashode iz bud`eta Bosne i Hercegovine za odbranu, 

c)    organizaciju, opremanje i snabdijevanje Oru`anih snaga, 

d)    reguliranje organizacije i vo|enja pukova, njihovih komandi i osoblja, 

e)    provo|enje definiranih politika i smjernica te osiguranje provo|enja zakona, ostalih propisa i op}ih akata iz oblasti odbrane, 

f)    izvr{avanje obaveza u vezi s izgradnjom i odr`avanjem vojnih i drugih objekata, kao i objekata od posebnog zna~aja za odbranu Bosne i Hercegovine, 

g)    upravljanje i kori{tenje sredstava namijenjenih za potrebe Oru`anih snaga, 

h)    nabavljanje, ~uvanje i obnavljanje rezervnih proizvoda posebne namjene za potrebe Oru`anih snaga, 

i)    izra|ivanje kriterija o uvjetima i na~inu skladi{tenja, ~uvanja i odr`avanja naoru`anja i vojne opreme i brigu o za{titi materijalnih sredstava i objekata u Oru`anim snagama, 

j)    ispitivanje, kontrolu kvaliteta i verifikaciju naoru`anja i vojne opreme za potrebe Oru`anih snaga, 

k)    planiranje i izvo|enje geodetskih, fotogrametrijskih i kartografsko-reprodukcijskih poslova od interesa za odbranu, provo|enje nadzora nad izvo|enjem tih poslova i briga o ~uvanju, skladi{tenju i distribuciji geodetskih, fotogrametrijskih i kartografskih materijala i dokumenata zna~ajnih za odbranu, 

l)    organiziranje veze, protuelektronskog osiguranja i kriptoza{tite Oru`anih snaga, 

m)    organiziranje i obavljanje inspekcijskog nadzora nad Oru`anim snagama, 

n)    organiziranje i provo|enje mjera sigurnosti i za{tite odbrambenog sistema, kao i tajnih podataka odbrane, 

o)    dono{enje politika i osnovnih pravila za Oru`ane snage, 

p)    dono{enje propisa o {kolovanju, odgoju i obrazovanju u Oru`anim snagama, 

r)    dono{enje propisa o vojnoj disciplini i drugih propisa predvi|enih ovim Zakonom 

s)    predstavljanje Bosne i Hercegovine u me|unarodnim odnosima koji se ti~u pitanja odbrane, 

t)    nadzor nad svim subjektima Oru`anih snaga, 

u)    upu}ivanje prijedloga Vije}u ministara Bosne i Hercegovine s inicijativom o u~e{}u u operacijama podr{ke miru kao i druge nadle`nosti propisane Zakonom o u~e{}u pripadnika Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih slu`benika, dr`avnih slu`benika i ostalih zaposlenika u operacijama podr{ke miru i drugim aktivnostima u inozemstvu ("Slu`beni glasnik BiH", br. 14/05), 

v)    izradu, pregled i a`uriranje Odbrambene politike Bosne i Hercegovine koju odobrava Predsjedni{tvo, 

z)    izradu i odobravanje politika i propisa u pogledu organizacije, administracije, osoblja, obuke, opremanja i upotrebe Oru`anih snaga, 

aa)    osiguravanje da Bosna i Hercegovina po{tuje me|unarodne obaveze koje se ti~u pitanja odbrane, 

bb)    izradu procedura za odobravanje vojne pomo}i civilnim vlastima u slu~aju prirodnih i drugih katastrofa i nesre}a, prema ovla{tenjima Predsjedni{tva, 

cc)    osiguravanje transparentnosti funkcija Ministarstva odbrane, 

dd)    utvr|ivanje politike stambenog zbrinjavanja pripadnika Ministarstva odbrane i Oru`anih snaga, 

ee)    planiranje i organiziranje nau~noistra`iva~kog rada zna~ajnog za odbranu, 

ff)    davanje stru~nih mi{ljenja o nastavnim programima koji se ti~u isklju~ivo vojnih aspekata civilne odbrane, a na zahtjev nadle`nih institucija, 

gg)    ostale nadle`nosti definirane u zakonu. 

(2)    Ministar odbrane Bosne i Hercegovine donosi propise radi izvr{avanja du`nosti navedenih u stavu (1) ovog ~lana. 

^lan 14. 

(Popunjavanje Ministarstva odbrane) 

Ministarstvo odbrane popunjava se dr`avnim slu`benicima, zaposlenicima i profesionalnim vojnim licima raspore|enim u Ministarstvo odbrane, u skladu s va`e}im zakonima i Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji Ministarstva odbrane. 

ODJELJAK E. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine 

^lan 15. 

(Organizacione i administrativne nadle`nosti) 

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar odbrane) ima sljede}e organizacione i administrativne nadle`nosti, koje su predmet vrhovne komande i kontrole Predsjedni{tva: 

a)    predla`e i donosi propise, izdaje direktive i nare|enja, koja se odnose na organizaciju, administraciju, osoblje, obuku, opremanje, razmje{taj i upotrebu Oru`anih snaga kako bi se osigurala maksimalna interoperabilnost u Oru`anim snagama i interoperabilnost sa snagama NATO-a, 

b)    obavlja ulogu me|unarodnog predstavnika Bosne i Hercegovine za pitanja odbrane na ministarskom nivou, 

c)    daje preporuke Predsjedni{tvu vezano za veli~inu i strukturu Oru`anih snaga, 

d)    utvr|uje organizaciju i formaciju komandi i jedinica Oru`anih snaga na prijedlog na~elnika Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga, 

e)    daje preporuke Predsjedni{tvu vezano za organizaciju vojnih snaga za zadatke i misije, 

f)    uspostavlja strate{ko planiranje za oru`ane sukobe, operacije podr{ke miru i reagiranje u slu~aju prirodnih i drugih katastrofa i nesre}a, 

g)    predla`e postavljenje, unapre|enje i smjenu generala u skladu s odredbama ovog Zakona, 

h)    planira i vr{i nadzor nad provo|enjem svih vojnoobavje{tajnih aktivnosti za Oru`ane snage, 

i)    daje preporuke Predsjedni{tvu vezano za postavljanje vojnodiplomatskih predstavnika i vojnih predstavnika, 

j)    anga`ira profesionalno vojno osoblje za popunjavanje odobrenih upra`njenih mjesta u Oru`anim snagama, 

k)    unapre|uje, postavlja i razrje{ava vojna lica ispod ~ina generala, 

l)    regulira nabavku robe i usluga za Oru`ane snage koje su izuzete Zakonom o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04 i 19/05), 

m)    upravlja i donosi propise o kori{tenju pokretne i nepokretne imovine. 

^lan 16. 

(Komandne nadle`nosti) 

Ministar odbrane ima sljede}e komandne nadle`nosti, koje su predmet vrhovne komande i kontrole Predsjedni{tva: 

a)    izdaje nare|enje na~elniku Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga za razmje{taj ili upotrebu bilo koje jedinice Oru`anih snaga u zemlji ili van zemlje da bi se omogu}ilo provo|enje odluka Predsjedni{tva, 

b)    izdaje nare|enje na~elniku Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga za aktiviranje rezervnih jedinica i kategorija rezervista, u skladu s ovim Zakonom, 

c)    izdaje nare|enje za razmje{taj ili upotrebu bilo kojeg dijela Oru`anih snaga, s ciljem pomo}i civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i nesre}e, u skladu s ~lanom 44. ovog Zakona, 

d)    vr{i komandu i kontrolu nad svim vojnoobavje{tajnim poslovima koje obavljaju Oru`ane snage. 

^lan 17. 

(Kontrola i inspekcija) 

(1)    Ministar odbrane ima ovla{tenje da nadgleda, prati i vr{i inspekciju nad Oru`anim snagama kako bi se osiguralo po{tivanje ovog Zakona, te njegovih nare|enja, uputstava i direktiva. Ministar odbrane imenovat }e lica za vr{enje inspekcija kako bi se potvrdilo to po{tivanje i osigurala transparentnost. 

(2)    Ministar odbrane bit }e odgovoran Parlamentarnoj skup{tini i njenoj komisiji za odbranu i na njen zahtjev }e se pojaviti pred njom i podnijeti izvje{taj o pitanjima koja su u nadle`nosti Ministarstva odbrane. Ministar odbrane osigurat }e u~e{}e i pomo} osoblja Ministarstva odbrane ako se bude tra`ila podr{ka parlamentarnim procesima. 

^lan 18. 

(Nemogu}nost imenovanja) 

Lice ne mo`e biti imenovano na du`nost ministra odbrane ili zamjenika ministra odbrane u periodu od tri godine nakon prestanka profesionalne vojne slu`be u Oru`anim snagama. 

^lan 19. 

(Odgovornosti zamjenika ministra odbrane) 

(1)    Ministar odbrane imat }e dva zamjenika: zamjenika ministra odbrane za politiku i planiranje i zamjenika ministra odbrane za upravljanje resursima. 

(2)    Zamjenik ministra odbrane za politiku i planiranje odgovoran je za: 

a)    politiku i planiranje, 

b)    me|unarodnu saradnju, 

c)    vojnoobavje{tajne poslove i sigurnost, 

d)    komandu, kontrolu i komunikacije. 

(3)    Zamjenik ministra odbrane za upravljanje resursima odgovoran je za: 

a)    upravljanje osobljem, 

b)    finansije i bud`et, 

c)    nabavku i logistiku. 

(4)    Ministar odbrane i njegova dva zamjenika ne}e biti iz reda istog konstitutivnog naroda. 

ODJELJAK F. Zajedni~ki {tab Oru`anih snaga 

^lan 20. 

(Nadle`nosti) 

(1)    Zajedni~ki {tab Oru`anih snaga (u daljnjem tekstu: Zajedni~ki {tab) je stru~ni {tabni organ pot~injen ministru odbrane. 

(2)    Zajedni~ki {tab odgovoran je za planiranje, organiziranje i provo|enje direktiva i naredbi ministra odbrane, uklju~uju}i sljede}e: 

a)    pripremanje i nadgledanje izvr{enja vojnih naredbi, po uputstvu ministra odbrane, 

b)    izradu vojnih strategija za implementaciju Sigurnosne politike i Odbrambene politike Bosne i Hercegovine, po uputstvu ministra odbrane, 

c)    planiranje i implementaciju anga`iranja vojnih snaga u skladu sa zakonom, 

d)    izradu politika kao podr{ka direktivama i nare|enjima koje izda ministar odbrane, 

e)    pru`anje pomo}i u vojnom osoblju Ministarstvu odbrane. 

(3)    Zajedni~ki {tab ~ine: na~elnik Zajedni~kog {taba, zamjenik na~elnika Zajedni~kog {taba za operacije, zamjenik na~elnika Zajedni~kog {taba za resurse i vojno osoblje iz Oru`anih snaga. 

^lan 21. 

(Popunjavanje Zajedni~kog {taba) 

(1)    Na~elnik Zajedni~kog {taba predla`e ministru odbrane popunjavanje Zajedni~kog {taba u skladu s organizacijsko-formacijskom strukturom i procedurama koje uspostavi Predsjedni{tvo. 

(2)    Najvi{e dva ~lana najvi{eg vojnog osoblja koji su direktno podre|eni na~elniku i zamjenicima na~elnika Zajedni~kog {taba bit }e iz istog konstitutivnog naroda. Ostalo osoblje bira se na osnovu principa profesionalne stru~nosti i odgovaraju}e zastupljenosti konstitutivnih naroda i reda ostalih, u skladu s posljednjim popisom stanovni{tva u Bosni i Hercegovini iz 1991. godine. 

^lan 22. 

(Nadle`nosti na~elnika Zajedni~kog {taba) 

(1)    Na~elnik Zajedni~kog {taba ima sljede}e nadle`nosti u okviru lanca komandovanja, pod vrhovnom komandom i kontrolom Predsjedni{tva: 

a)    vr{i du`nost vojnog savjetnika Predsjedni{tva i ministra odbrane, 

b)    osigurava operativnu gotovost Oru`anih snaga, 

c)    izdaje nare|enja u skladu s nadle`nostima Zajedni~kog {taba, 

d)    nadgleda i osigurava izvr{avanje direktiva i naredbi ministra odbrane, 

e)    daje preporuke i mi{ljenje ministru odbrane u vezi s unapre|enjem i postavljenjem lica u ~inu pukovnika, brigadira i generala, 

f)    predstavlja Bosnu i Hercegovinu u pitanjima odbrane u svim me|unarodnim organizacijama i u svim zemljama na nivou na~elnika zajedni~kog {taba-na~elnika odbrane, 

g)    usmjerava, nadgleda i odgovara za aktivnosti osoblja Zajedni~kog {taba. 

(2)    Na~elnik Zajedni~kog {taba, slu`e}i u tom svojstvu, imat }e ~in general-pukovnika i bit }e oficir s najvi{im ~inom u Oru`anim snagama. 

^lan 23. 

(Odgovornosti zamjenika na~elnika Zajedni~kog {taba) 

(1)    U okviru Zajedni~kog {taba, zamjenik na~elnika Zajedni~kog {taba za operacije odgovoran je za: 

a)    vojnoobavje{tajne poslove, kontraobavje{tajne poslove i sigurnosne operacije, 

b)    razvijanje kapaciteta za provo|enje operativnih komandi i planova, razvoj snaga i modernizaciju, 

c)    odr`avanje odnosa izme|u Oru`anih snaga i civilnih vlasti. 

(2)    U okviru Zajedni~kog {taba, zamjenik na~elnika Zajedni~kog {taba za resurse odgovoran je za: 

a)    ljudske resurse, 

b)    snabdijevanje, odr`avanje, transport i usluge za [tab, 

c)    tehnolo{ko-informativne sisteme i komunikacije. 

^lan 24. 

(Postavljenja) 

(1)    Na~elnika i zamjenike na~elnika Zajedni~kog {taba predla`e ministar odbrane, a postavlja Predsjedni{tvo, uz konsultacije sa Stalnim komitetom za vojna pitanja. Parlamentarna skup{tina potvr|uje imenovanja u roku od 45 dana od dana kada joj Predsjedni{tvo dostavi svoju odluku o imenovanju. 

(2)    Predsjedni{tvo mo`e smijeniti s du`nosti na~elnika [taba i zamjenike na~elnika [taba, na prijedlog ministra odbrane. 

(3)    Na~elnik Zajedni~kog {taba i njegova dva zamjenika ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda niti }e na~elnik Zajedni~kog {taba biti iz reda istog konstitutivnog naroda kao komandant Operativne komande Oru`anih snaga i komandant Komande za podr{ku Oru`anih snaga. 

ODJELJAK G. Operativna komanda Oru`anih snaga 

^lan 25. 

(Komandant Operativne komande Oru`anih snaga) 

(1)    Komandant Operativne komande Oru`anih snaga je: 

a)    operativni komandant za sve takti~ke jedinice u Oru`anim snagama, 

b)    operativni komandant za sve misije koje zahtijevaju razmje{taj i upotrebu bilo kojeg operativnog dijela Oru`anih snaga, 

c)    komandant za obuku i multinacionalne vje`be koje zahtijevaju razmje{taj ili upotrebu bilo kojeg dijela Oru`anih snaga. 

(2)    Komandant Operativne komande Oru`anih snaga podre|en je na~elniku Zajedni~kog {taba. 

(3)    Komandant Operativne komande Oru`anih snaga ima dva zamjenika, koji su mu podre|eni u okviru Operativne komande Oru`anih snaga. 

^lan 26. 

(Nadle`nosti) 

(1)    Komandant Operativne komande Oru`anih snaga ima sljede}e nadle`nosti u okviru lanca komandovanja, pod vrhovnom komandom i kontrolom Predsjedni{tva: 

a)    izdaje nare|enja podre|enim komandama i snagama, neophodna za izvr{avanje misija dodijeljenih Komandi, 

b)    provodi politike Zajedni~kog {taba, 

c)    priprema operativne planove na osnovu nare|enja na~elnika Zajedni~kog {taba, 

d)    utvr|uje rje{enja takti~ke komande i kontrole za komande i snage u okviru Operativne komande Oru`anih snaga, 

e)    organizira komande i snage unutar Komande u okviru svojih ovla{tenja za izvr{avanje misija dodijeljenih Komandi, 

f)    anga`ira snage unutar Komande u okviru svojih ovla{tenja za izvr{avanje misija dodijeljenih Komandi, 

g)    postavlja komandante privremenih sastava za izvr{avanje misija, 

h)    koordinira i odobrava one aspekte uprave i podr{ke uklju~uju}i kontrolu resursa i opreme, internu organizaciju i obuku, i disciplinu neophodnu za izvr{avanje misija dodijeljenih Komandi, 

i)    izvje{tava na~elnika Zajedni~kog {taba o operativnim potrebama, 

j)    predla`e inicijative za pobolj{anje interoperabilnosti Oru`anih snaga s oru`anim snagama dr`ava ~lanica NATO-a. 

(2)    Komandant Operativne komande Oru`anih snaga, vr{e}i tu du`nost, imat }e ~in general-majora. 

^lan 27. 

(Postavljenja) 

(1)    Ministar odbrane predla`e komandanta Operativne komande Oru`anih snaga i njegova dva zamjenika, a postavlja ga Predsjedni{tvo, uz konsultacije sa Stalnim komitetom za vojna pitanja. Parlamentarna skup{tina potvr|uje imenovanja u roku od 45 dana od dana kada joj Predsjedni{tvo dostavi svoju odluku o imenovanju. 

(2)    Komandant Operativne komande Oru`anih snaga i njegova dva zamjenika ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda, niti }e komandant biti iz reda istog konstitutivnog naroda kao na~elnik Zajedni~kog {taba ili komandant Komande za podr{ku Oru`anih snaga. 

(3)    Predsjedni{tvo, na preporuku ministra odbrane, mo`e smijeniti s du`nosti komandanta Operativne komande Oru`anih snaga i njegova dva zamjenika. 

ODJELJAK H. Komanda za podr{ku Oru`anih snaga 

^lan 28. 

(Komandant Komande za podr{ku Oru`anih snaga) 

(1)    Komandant Komande za podr{ku Oru`anih snaga je komandant za: 

a)    osoblje, 

b)    logistiku, 

c)    obuku i doktrinu. 

(2)    Komandant Komande za podr{ku Oru`anih snaga podre|en je na~elniku Zajedni~kog {taba. 

(3)    Komandant Komande za podr{ku Oru`anih snaga ima dva zamjenika komandanta koji su mu podre|eni u okviru Komande za podr{ku Oru`anih snaga. 

^lan 29. 

(Nadle`nosti komandanta Komande za podr{ku Oru`anih snaga) 

(1)    Komandant Komande za podr{ku Oru`anih snaga ima sljede}e nadle`nosti u okviru lanca komandovanja, pod vrhovnom komandom, uputstvima i kontrolom Predsjedni{tva: 

a)    izdaje nare|enja i uputstva podre|enim upravama i snagama, neophodna za izvr{avanje misija dodijeljenih Komandi, uklju~uju}i nare|enja i uputstva nad svim aspektima individualne vojne obuke i logistike, 

b)    provodi politike, propise i naredbe Ministarstva odbrane i Zajedni~kog {taba vezane za osoblje, logistiku i obuku, 

c)    priprema planove za podr{ku operacijama na osnovu nare|enja na~elnika Zajedni~kog {taba, 

d)    pru`a podr{ku Operativnoj komandi Oru`anih snaga na osnovu nare|enja na~elnika Zajedni~kog {taba, 

e)    organizira uprave i snage u okviru Komande na na~in koji on smatra neophodnim za izvr{avanje misija dodijeljenih Komandi, 

f)    pru`a podr{ku u razmje{taju ili preraspore|ivanju Oru`anih snaga, 

g)    koordinira i odobrava one aspekte uprave i podr{ke uklju~uju}i kontrolu resursa i opreme, internu organizaciju i obuku, i disciplinu neophodnu za izvr{avanje misija dodijeljenih Komandi, 

h)    predla`e na~elniku Zajedni~kog {taba logisti~ke potrebe, te standarde za obuku osoblja, opremanje i snabdijevanje Oru`anih snaga, 

i)    utvr|uje potrebe za obukom Oru`anih snaga, izra|uje Nacrt doktrine obuke, te organizira izvo|enje individualne obuke, 

j)    odr`ava nepokretnu imovinu Oru`anih snaga, 

k)    izra|uje i provodi planove za upravljanje lokacijama za skladi{tenje municije i lokacijama za skladi{tenje oru`ja u skladu s me|unarodnim obavezama, odgovaraju}im zakonima i propisima koje izda Ministarstvo odbrane i Zajedni~ki {tab, 

l)    daje preporuke za nabavku robe i usluga za Oru`ane snage u skladu s va`e}im zakonskim propisima, 

m)    predla`e inicijative za pobolj{anje interoperabilnosti Oru`anih snaga s oru`anim snagama dr`ava ~lanica NATO-a, 

n)    odgovoran za upravljanje evidencijama o osoblju u skladu s propisom koji donosi ministar odbrane. 

(2)    Komandant Komande za podr{ku Oru`anih snaga, vr{e}i tu du`nost, imat }e ~in general-majora. 

^lan 30. 

(Postavljenja i smjene) 

(1)    Ministar odbrane predla`e komandanta Komande za podr{ku Oru`anih snaga i njegova dva zamjenika, a postavlja ga Predsjedni{tvo, uz konsultacije sa Stalnim komitetom za vojna pitanja. Parlamentarna skup{tina potvr|uje imenovanja u roku od 45 dana od dana kada joj Predsjedni{tvo dostavi svoju odluku o imenovanju.. 

(2)    Komandant Komande za podr{ku Oru`anih snaga i njegova dva zamjenika ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda, niti }e komandant biti iz reda istog konstitutivnog naroda kao na~elnik Zajedni~kog {taba ili komandant Operativne komande Oru`anih snaga. 

(3)    Predsjedni{tvo, na preporuku ministra odbrane, mo`e smijeniti s du`nosti komandanta Komande za podr{ku Oru`anih snaga i njegova dva zamjenika. 

^lan 31. 

(Trajanje du`nosti) 

Na~elnik Zajedni~kog {taba i njegovi zamjenici, komandanti Operativne komande Oru`anih snaga i Komande za podr{ku Oru`anih snaga i njihovi zamjenici postavljaju se na te du`nosti na period do ~etiri godine. 

ODJELJAK I. Stalni komitet za vojna pitanja 

^lan 32. 

(Du`nosti) 

Stalni komitet za vojna pitanja vr{i sljede}e du`nosti ako Predsjedni{tvo ne odlu~i druga~ije: 

a)    razmatra i daje savjete o Sigurnosnoj politici i Odbrambenoj politici Bosne i Hercegovine, koje se pripremaju po uputstvu ministra odbrane, 

b)    daje savjete Predsjedni{tvu o postavljenju na~elnika i zamjenika na~elnika Zajedni~kog {taba, komandanata i zamjenika Operativne komande Oru`anih snaga i Komande za podr{ku Oru`anih snaga, 

c)    kako svi ~lanovi Stalnog komiteta za vojna pitanja s pravom glasa mogu podnijeti `albu ako Predsjedni{tvo ne odobri postavljenje ili smjenu oficira s ~inom generala, takve `albe razmatra cijeli Stalni komitet za vojna pitanja i mogu se preina~iti u skladu s Poslovnikom Stalnog komiteta za vojna pitanja. 

POGLAVLJE III. SASTAV ORU@ANIH SNAGA 

ODJELJAK A. Op}e odredbe 

^lan 33. 

(Sastav Oru`anih snaga) 

Oru`ane snage sastoje se od profesionalnog vojnog osoblja, pripadnika rezervnog sastava koji su anga`irani u vojnu slu`bu, civilnih lica i kadeta. 

^lan 34. 

(Dan Oru`anih snaga) 

(1)    Dan Oru`anih snaga je 1. decembar, kao dan dono{enja Odluke o formiranju Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine 2003. godine. 

(2)    Ministar odbrane propisom utvr|uje dan pukova u Oru`anim snagama. 

ODJELJAK B. Rezervni sastav 

^lan 35. 

(Zadatak) 

Oru`ane snage u svom sastavu imaju pripadnike rezervnog sastava, ~iji je zadatak pru`anje podr{ke aktivnim mirnodopskim snagama, odr`avanje operativne gotovosti, dopuna operativnim potencijalima i pobolj{anje odr`ivosti aktivnih snaga. 

^lan 36. 

(Popunjavanje) 

(1)    Pripadnici rezervnog sastava su vojnici, podoficiri i oficiri kojima je prestala profesionalna vojna slu`ba po ugovoru. Slu`ba u rezervnom sastavu definira se Zakonom o slu`bi u OSBiH. 

(2)    Ministar odbrane mo`e regrutirati dodatne pripadnike rezervnog sastava, koji mogu biti bez prija{njeg vojnog iskustva, kako bi popunio formacijska mjesta za koja su potrebni stru~nost i iskustvo. Obaveza slu`enja u rezervnom sastavu takvih stru~njaka definira se ugovorom. 

^lan 37. 

(Veli~ina i struktura) 

Predsjedni{tvo, u skladu s ~lanom 12. ovog Zakona, odre|uje veli~inu i strukturu rezervnog sastava za Oru`ane snage, koja }e biti 50% od odobrenog brojnog stanja profesionalnog vojnog sastava. Ministar odbrane odgovoran je za organiziranje, opremanje i obuku snaga rezervnog sastava. 

^lan 38. 

(Obuka) 

Pripadnici rezervnog sastava koji nemaju prija{njeg vojnog iskustva moraju pro}i vojnu obuku u skladu s dodijeljenom vojnoevidencijskom specijalno{}u, odnosno polo`ajem. Svi pripadnici rezervnog sastava moraju pro}i redovnu obuku kako bi ispunili zakonske obaveze. 

^lan 39. 

(Prava i odgovornosti) 

Prava i odgovornosti pripadnika rezervnog sastava reguliraju se u skladu s odredbama Zakona o slu`bi u OSBiH i drugim propisima. 

POGLAVLJE IV. PROGLA[ENJE RATNOG ILI VANREDNOG STANJA 

^lan 40. 

(Zahtjev za progla{enje ratnog stanja) 

(1)    Predsjedni{tvo zahtijeva progla{enje ratnog stanja od Parlamentarne skup{tine u slu~aju direktnog napada na Bosnu i Hercegovinu. Vojni napad na bilo koji dio Bosne i Hercegovine bilo kakvim vojnim sredstavima i u bilo kojem obliku smatra se napadom na cijelu Bosnu i Hercegovinu. 

(2)    U slu~aju direktnog napada na Bosnu i Hercegovinu, Parlamentarna skup{tina sazvat }e vanrednu sjednicu {to je prije mogu}e kako bi se razmotrio zahtjev za progla{enje ratnog stanja. 

^lan 41. 

(Zahtjev za progla{enje vanrednog stanja) 

Predsjedni{tvo zahtijeva progla{enje vanrednog stanja od Parlamentarne skup{tine kada postoji prijetnja postojanju Bosne i Hercegovine, prijetnja normalnom funkcioniranju ustavnih institucija ili neposredna ratna opasnost. 

^lan 42. 

(Progla{enje ratnog ili vanrednog stanja) 

(1)    Progla{enje ratnog ili vanrednog stanja razmatra Parlamentarna skup{tina, na zahtjev Predsjedni{tva, ako ona zasjeda u vrijeme zahtjeva. 

(2)    Ako Parlamentarna skup{tina ne zasjeda u vrijeme zahtjeva za progla{enje ratnog ili vanrednog stanja, Predsjedni{tvo mo`e narediti anga`iranje jedinica Oru`anih snaga ili njihovu upotrebu. 

^lan 43. 

(Rokovi za razmatranje) 

(1)    Ako postoje opravdani razlozi za progla{enje vanrednog stanja, ili u slu~ajevima kada je Predsjedni{tvo, zbog hitnosti, naredilo anga`iranje jedinica Oru`anih snaga za uklanjanje uzroka za objavu vanrednog stanja, Parlamentarna skup{tina sazvat }e specijalnu sjednicu u roku od 48 sati kako bi razmotrila zahtjev za progla{enje vanrednog stanja ili naredbu o upotrebi Oru`anih snaga. 

(2)    Ako Parlamentarna skup{tina ne proglasi vanredno stanje u roku od 72 sata od zahtjeva Predsjedni{tva ili naredbe za anga`iranje i upotrebu Oru`anih snaga, zahtjev }e se smatrati odbijenim, a naredba stavljena van snage. 

POGLAVLJE V. PRIRODNE I DRUGE KATASTROFE I NESRE]E 

^lan 44. 

(Anga`iranje) 

(1)    Ministar odbrane, po ovla{tenju Predsjedni{tva, mo`e anga`irati Oru`ane snage u slu~aju prirodnih i drugih katastrofa i nesre}a, na zahtjev odgovaraju}ih civilnih organa Bosne i Hercegovine ili entiteta o ~emu izvje{tava Parlamentarnu skup{tinu. 

(2)    Jedinice Oru`anih snaga mogu se razmjestiti kao pomo} civilnim vlastima u slu~aju prirodnih i drugih katastrofa i nesre}a, u skladu s uputstvima koja donosi ministar odbrane. 

^lan 45. 

(Sadr`aj misije) 

Naredba kojom se razmje{taju jedinice Oru`anih snaga za pomo} civilnim vlastima sadr`i: 

a)    konkretnu prirodu misije, 

b)    jedinice i broj anga`iranog ljudstva, 

c)    kome su jedinice odgovorne, 

d)    trajanje misije, 

e)    zadatak. 

POGLAVLJE VI. SUKOB INTERESA I PROFESIONALIZAM 

^lan 46. 

(Lice na slu`bi) 

Lice na slu`bi u Oru`anim snagama {titi i odr`ava dr`avnu imovinu i koristi je samo u ovla{tene svrhe. Du`nost lica na slu`bi je i da iznese na vidjelo prevare i korupciju lica u lancu komandovanja. 

^lan 47. 

(Sukob interesa) 

Profesionalna vojna lica na slu`bi u Oru`anim snagama ne}e: 

a)    imati finansijski interes koji je u sukobu sa savjesnim obavljanjem njihovih du`nosti, 

b)    imati zaposlenje van Oru`anih snaga ili obavljati bilo koje druge aktivnosti koji su u sukobu sa zvani~nim du`nostima i odgovornostima. 

^lan 48. 

(Politi~ko i javno djelovanje) 

(1)    Pripadnici Oru`anih snaga, uklju~uju}i generale, neutralni su u politi~kim pitanjima i ne}e se anga`irati u bilo kojoj vrsti aktivnosti politi~kih stranaka niti biti izabrani ili imenovani na javnu du`nost. 

(2)    Ovaj ~lan ne spre~ava pripadnike Oru`anih snaga da se registriraju za glasanje i glasaju ili da se kandidiraju za izbore u skladu s odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04 i 20/04). 

(3)    Pripadnik rezervnog sastava, koji je izabran ili imenovan na javnu du`nost, nije obavezan dati ostavku na du`nost ako je anga`iran na redovnoj obuci, ali ne mo`e za vrijeme boravka u Oru`anim snagama djelovati i nastupati s pozicije strana~ke pripadnosti. 

^lan 49. 

(Podr`avanje Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini) 

Od vojnih lica o~ekuje se da podr`avaju provo|enje Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Aktivnosti protiv Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i opstrukcija smatraju se osnovom za smjenu s du`nosti. 

^lan 50. 

(Zabrana slu`be) 

(1)    Oficirima s bilo kojim ~inom nije dozvoljeno da slu`e u Oru`anim snagama ili da budu zaposleni u Ministarstvu odbrane nakon slu`be u oru`anim snagama druge dr`ave. 

(2)    Pripadnici Oru`anih snaga ne mogu pripadati oru`anim snagama drugih dr`ava ni svim ostalim vojnim i paravojnim snagama i ne mogu ih regrutirati druge dr`ave. 

(3)    Odredbe stava (1) ovog ~lana ne odnose se na oficire s bilo kojim ~inom, koji su u profesionalnu vojnu slu`bu entitetskih vojski stupili do dana stupanja na snagu ovog Zakona. 

^lan 51. 

(Zabrana anga`iranja dr`avljana Bosne i Hercegovine) 

Dr`avljanima Bosne i Hercegovine ~ije je prebivali{te na podru~ju Bosne i Hercegovine, uklju~uju}i i one s dvojnim dr`avljanstvom, zabranjeno je slu`iti vojni rok i obu~avati se u svojstvu regruta u oru`anim snagama drugih dr`ava. 

^lan 52. 

(Kodeks pona{anja) 

Ministar odbrane mo`e propisati kodeks pona{anja za pripadnike Oru`anih snaga. 

POGLAVLJE VII. GENERALNI INSPEKTORAT 

^lan 53. 

(Generalni inspektorat) 

(1)    Generalni inspektorat je organizaciona jedinica Ministarstva odbrane. 

(2)    Generalnim inspektoratom rukovodi generalni inspektor koji je profesionalno vojno lice u ~inu generala i postavlja se na du`nost u skladu s ovim Zakonom. 

(3)    Generalni inspektor mo`e, po odobrenju ministra odbrane i prema potrebi, anga`irati dodatne inspektore s ciljem obavljanja poslova Generalnog inspektorata. 

^lan 54. 

(Nadle`nosti) 

(1)    Generalni inspektorat osigurava da vojna lica u Ministarstvu odbrane i Oru`anim snagama budu upoznata i pona{aju se u skladu s Poglavljem VI. ovog Zakona, kao i bilo kojim drugim kodeksom pona{anja ili propisima koje usvoji ministar odbrane, a koji se odnose na eti~ko pona{anje i profesionalizam. 

(2)    Generalni inspektorat, u tom smislu, ima sljede}e nadle`nosti: 

a)    obuka i obrazovanje profesionalnih vojnih lica u Ministarstvu odbrane i Oru`anim snagama u profesionalnom i eti~kom smislu, 

b)    iniciranje, provo|enje, kontrola i nadgledanje ispitivanja i istraga tvrdnji o lo{em vladanju profesionalnih vojnih lica u Ministarstvu odbrane i Oru`anim snagama, 

c)    davanje savjeta ministru odbrane u vezi s uklanjanjem okolnosti koji {tete moralu, djelotvornosti i reputaciji Oru`anih snaga, 

d)    davanje preporuka za propise i koordinacija uspostavljanja profesionalnih standarda i pravila moralnog rukovo|enja, kako bi se pobolj{ala profesionalnost, eti~ko pona{anje i li~ne sposobnosti vojnih lica u Ministarstvu odbrane i Oru`anim snagama. 

^lan 55. 

(@albe i pomo}) 

(1)    Bilo koje profesionalno vojno lice u Oru`anim snagama ili drugi dr`avljani Bosne i Hercegovine mogu ulo`iti `albu ili zahtjev za pomo} Generalnom inspektoratu, a u vezi s pitanjima koja su u njegovoj nadle`nosti. 

(2)    Generalni inspektor predla`e ministru odbrane dono{enje uputstava kojima se uspostavljaju odgovaraju}e procedure za primjenu ovog ~lana. Takva uputstva sa~injena su na na~in koji promovira povjerenje javnosti u eti~ko pona{anje i profesionalnost profesionalnih vojnih lica u Ministarstvu odbrane i Oru`anim snagama. 

POGLAVLJE VIII. ZAKLETVA 

^lan 56. 

(Polaganje zakletve) 

Lice koje prvi put pristupa Oru`anim snagama polo`it }e sljede}u zakletvu: 

"Sve~ano se zaklinjem da }u braniti suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i politi~ku nezavisnost Bosne i Hercegovine i odgovorno i savjesno izvr{avati sve du`nosti potrebne za njenu odbranu." 

POGLAVLJE IX. ZASTAVE, HIMNA I VOJNA OBILJE@JA 

^lan 57. 

(Zastava, himna i obilje`ja Oru`anih snaga) 

(1)    Oru`ane snage imat }e svoju zastavu, himnu i obilje`ja. Zastava i himna bit }e zastava i dr`avna himna Bosne i Hercegovine, a obilje`je }e biti zastava Bosne i Hercegovine. 

(2)    Obilje`ja }e nositi svi pripadnici Oru`anih snaga. Upotreba zastave i dr`avne himne bit }e obavezna za Oru`ane snage. 

^lan 58. 

(Zastave i obilje`ja pukova, brigada, jedinica i institucija Oru`anih snaga) 

(1)    Pukovi }e imati svoje zastave i obilje`ja. 

(2)    Brigade, jedinice i institucije Oru`anih snaga mogu imati svoje zastave i obilje`ja. 

(3)    Oficiri u ~inu generala ne mogu nositi obilje`ja pukova. 

(4)    Ministar odbrane donosi propise o izgledu zastava i obilje`ja iz st. (1) i (2) ovog ~lana. 

(5)    Predsjedni{tvo je odgovorno za odobravanje izgleda zastava i obilje`ja iz st. (1) i (2) ovog ~lana, na prijedlog ministra odbrane. 

^lan 59. 

(Zabrana) 

Nikome nije dozvoljeno reproducirati ili koristiti obilje`ja Oru`anih snaga bez pisanog ovla{tenja ministra odbrane. 

POGLAVLJE X. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

ODJELJAK A. Stru~ni tim za provo|enje tranzicije 

^lan 60. 

(Uspostavljanje i poslovi Stru~nog tima) 

(1)    Ministar odbrane, u skladu s ovim Zakonom, uspostavlja Stru~ni tim za provo|enje tranzicije (u daljnjem tekstu: Stru~ni tim) u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona. 

(2)    Stru~ni tim odgovoran je ministru odbrane i po njegovim nare|enjima i instrukcijama obavljat }e sljede}e poslove: 

a)    planirati, organizirati, pru`ati pomo} i nadgledati proces preuzimanja funkcija iz ~lana 67. ovog Zakona u oblasti odbrane na dr`avni nivo, 

b)    dostavljati, u pisanoj formi, prijedloge i preporuke ministru odbrane o svim pitanjima vezanim za proces tranzicije, 

c)    ostale du`nosti koje odredi ministar odbrane. 

(3)    Ministar odbrane propisat }e du`nosti, zadatke, sastav i trajanje mandata Stru~nog tima. 

(4)    Stru~ni tim donosi Poslovnik o radu. 

^lan 61. 

(Izvje{tavanje o procesu tranzicije) 

(1)    Stru~ni tim }e o procesu tranzicije mjese~no i po potrebi izvje{tavati ministra odbrane. 

(2)    Ministar odbrane }e, na osnovu izvje{taja iz stava (1) ovog ~lana, izvje{tavati Predsjedni{tvo, Vije}e ministara Bosne i Hercegovine i nadle`nu komisiju Parlamentarne skup{tine. 

(3)    Cjelokupno osoblje iz Ministarstva odbrane, Zajedni~kog {taba, komandi i pripadnici Oru`anih snaga pru`it }e punu podr{ku Stru~nom timu u skladu s direktivama i uputstvima koje izda ministar odbrane. 

ODJELJAK B. Status dr`avnih slu`benika i zaposlenika 

^lan 62. 

(Reguliranje statusa dr`avnih slu`benika i zaposlenika) 

(1)    Izuzetno od odredbi ~lana 19., stav (4) i ~lana 32a) Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 14/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05), 1. januara 2006. godine svi dr`avni slu`benici iz ranijih entitetskih ministarstava odbrane, kojima je u postupku nadle`nih entitetskih agencija utvr|en status dr`avnih slu`benika, postaju dr`avni slu`benici u Ministarstvu odbrane, i na njih se primjenjuje Zakon o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine, uz sljede}e izuzetke u primjeni: 

a)    ~lan 15. stav (1) ta~ke a) i d) ne primjenjuju se, 

b)    Poglavlje IV. ne primjenjuje se, osim ~l. 22., 30. i 31., 

c)    Poglavlje V. ne primjenjuje se, osim ~l. 38., 39. i 41., 

d)    ~lan 51. st. (1) i (2) ne primjenjuju se. 

(2)    Izuzeci navedeni u stavu (1) ovog ~lana primjenjuju se do dono{enja kona~ne odluke o statusu dr`avnih slu`benika u Ministarstvu odbrane od strane ministra odbrane, nakon procesa izbora predvi|enog ~lanom 64. ovog Zakona. 

(3)    Dana 1. januara 2006. godine namje{tenici/radnici iz ranijih entitetskih ministarstava odbrane postaju zaposlenici u Ministarstvu odbrane i na njih }e se primjenjivati Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 26/04 i 7/05). 

(4)    Danom propisanim u st. (1) i (3) ovog ~lana pravilnici o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji entitetskih ministarstava odbrane postaju sastavni dio Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Ministarstva odbrane. Dr`avni slu`benici i zaposlenici iz st. (1) i (3) ovog ~lana nastavljaju obavljati prethodne poslove i zadatke u mjeri u kojoj to nije u suprotnosti s ovim Zakonom, dok ministar odbrane ne donese kona~nu odluku o njihovom statusu u Ministarstvu odbrane nakon procesa izbora iz ~lana 64. ovog Zakona. 

(5)    Dr`avni slu`benici i zaposlenici iz st. (1) i (3) ovog ~lana zadr`avaju svoju poziciju, pla}u i naknade sve dok ministar odbrane ne donese kona~nu odluku o njihovom statusu u Ministarstvu odbrane nakon procesa izbora predvi|enog u ~lanu 64. ovog Zakona. 

(6)    Dr`avni slu`benici i zaposlenici u Ministarstvu odbrane koji su u slu~aju razrje{enja s du`nosti nastalog zbog prekobrojnosti prema odluci ministra odbrane iz ~lana 65. ovog Zakona, donesenoj nakon zavr{etka procesa izbora iz ~lana 64. ovog Zakona, imaju pravo na otpremninu u iznosu od {est mjese~nih pla}a, ili na otpremninu u iznosu od 12 mjese~nih pla}a u slu~aju dr`avnih slu`benika s najmanje 15 godina radnog iskustva. 

^lan 63. 

(Zabrana zapo{ljavanja) 

Od dana stupanja na snagu ovog Zakona pa do dana preuzimanja dr`avnih slu`benika i namje{tenika/radnika koji je propisan u ~lanu 62., st. (1) i (3) ovog Zakona, entitetska ministarstva odbrane i Ministarstvo odbrane ne}e mo}i primati nove dr`avne slu`benike, namje{tenike/radnike i zaposlenike. 

^lan 64. 

(Proces izbora) 

(1)    Ministar odbrane, na prijedlog Stru~nog tima, imenuje jednu ili vi{e komisija za izbor. U toku imenovanja ministar je du`an voditi ra~una o nacionalnoj strukturi, spolu, stepenu stru~ne spreme i stru~nim sposobnostima lica koja }e biti imenovana u ~lanstvo komisije za izbor. U sastav svake komisije ulaze po tri ~lana. Ministar odbrane donosi odluku o radu komisije za izbor kojom }e regulirati sastav komisija za izbor, na~in rada, izborni kriterij i postupak, koja }e donijeti Poslovnik o radu. 

(2)    Prije osnivanja komisije za izbor, shodno stavu (1) ovog ~lana, ministar odbrane vr{i provjeru ~lanova komisije kako bi se utvrdilo da oni ispunjavaju uvjete propisane u stavu (3) ovog ~lana. 

(3)    Komisija za izbor ima odgovornost da utvrdi da li dr`avni slu`benici i zaposlenici u Ministarstvu odbrane ispunjavaju uvjete za nastavak radnog odnosa u Ministarstvu odbrane koji su utvr|eni relevantnim propisima, kao i druge kriterije koje je utvrdio ministar odbrane, a odobrilo Vije}e ministara Bosne i Hercegovine. 

(4)    Ministar odbrane mo`e imenovati me|unarodne eksperte kao pridru`ene ~lanove komisije za izbor. Me|unarodni eksperti imat }e isklju~ivo savjetodavnu ulogu u radu komisije i ne}e imati pravo glasa prilikom dono{enja odluka. 

(5)    Komisija za izbor dostavlja prijedloge za sve dr`avne slu`benike i zaposlenike u Ministarstvu odbrane, preuzete iz ranijih entitetskih ministarstava odbrane, zajedno s izvje{tajem, ministru odbrane na razmatranje prije nego {to on donese odluku iz ~l. 65. i 66. ovog Zakona. 

^lan 65. 

(Odlu~ivanje o statusu dr`avnih slu`benika i zaposlenika) 

Nakon zavr{etka procesa izbora iz ~lana 64. ovog Zakona, ministar odbrane donosi odluke o statusu svih dr`avnih slu`benika i zaposlenika u Ministarstvu odbrane, u skladu s izvje{tajem iz ~lana 64. stav (5) ovog Zakona. 

^lan 66. 

(Dono{enje Pravilnika o unutra{njoj organizaciji) 

(1)    Ministar odbrane pripremit }e i podnijeti Vije}u ministara Bosne i Hercegovine na davanje saglasnosti novi pravilnik o unutra{njoj organizaciji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona. 

(2)    Nakon usvajanja pravilnika iz stava (1) ovog ~lana, ministar odbrane vr{i postavljenje na predvi|ena radna mjesta izabranih dr`avnih slu`benika i zaposlenika. 

ODJELJAK C. Prijenos funkcija 

^lan 67. 

(Plan preuzimanja funkcija) 

(1)    Ministar odbrane, do 1. januara 2006. godine, na osnovu prijedloga Stru~nog tima, donosi Plan preuzimanja funkcija. 

(2)    Nakon preuzimanja funkcija ministar odbrane }e, uz pomo} Stru~nog tima, osigurati punu implementaciju Plana iz stava (1) ovog ~lana. 

^lan 68. 

(Lanac komandovanja u periodu tranzicije) 

(1)    Od 1. januara 2006. komandant Zajedni~ke komande Vojske Federacije BiH i na~elnik General{taba Vojske Republike Srpske direktno su odgovorni na~elniku Zajedni~kog {taba do ukidanja Zajedni~ke komande Vojske Federacije BiH i General{taba Vojske Republike Srpske. 

(2)    Komandant Zajedni~ke komande Vojske Federacije BiH i na~elnik General{taba Vojske Republike Srpske nemaju operativna komandna ovla{tenja. 

^lan 69. 

(Privremeno upravljanje prija{njim entitetskim ministarstvima odbrane) 

Ministar odbrane, najkasnije do 1. januara 2006. godine, odre|uje po jedno lice za svako prija{nje entitetsko ministarstvo odbrane da obavlja one poslove i zadatke neophodne za efikasno upravljanje prija{njim entitetskim ministarstvima do zavr{etka procesa tranzicije. 

ODJELJAK D. Prijenos imovine, aktive i arhive 

^lan 70. 

(Prijenos pokretne imovine, arhive, spisa i drugih dokumenata) 

(1)    Ministarstvo odbrane i entitetska ministarstva odbrane }e, danom stupanja na snagu ovog Zakona, na osnovu svih podataka o pokretnoj imovini, po~eti sa~injavanje sveobuhvatnog popisa pokretne imovine u svom posjedu koja slu`i za potrebe odbrane, uklju~uju}i, uz ostalo, arhivu, spise i druge dokumente (u daljnjem tekstu: pokretna imovina). Sveobuhvatni popis bit }e dostavljen Ministarstvu odbrane u roku od 30 dana. 

(2)    U roku od 30 dana od dana prijema sveobuhvatnog popisa pokretne imovine, Stru~ni tim }e Ministarstvu odbrane predlo`iti plan za daljnje postupanje svom pokretnom imovinom koja i dalje slu`i za potrebe odbrane, koji }e sadr`avati prijedlog na~ina, metoda i vremenske dinamike za kona~no raspore|ivanje na svim pravima i obavezama u odnosu na pokretnu imovinu. 

(3)    Ministarstvo odbrane }e 1. januara 2006. preuzeti pravo posjeda nad svom pokretnom imovinom iz stava (2) ovog ~lana, uklju~uju}i arhive, spise i druge dokumente, koji i dalje slu`e za potrebe odbrane. 

^lan 71. 

(Prijenos nepokretne imovine) 

(1)    Ministarstvo odbrane i entitetska ministarstva odbrane }e, danom stupanja na snagu ovog Zakona, na osnovu svih podataka o nepokretnoj imovini, po~eti sa~injavanje popisa nepokretne imovine koja slu`i za potrebe odbrane, a na kojoj pravo upravljanja i raspolaganja, pravo kori{tenja ili pravo vlasni{tva ima Federacija BiH, Vlada Republike Srpske, Vlada Federacije BiH, ministarstva odbrane, Vojska Republike Srpske, Vojska Federacije BiH ili neki drugi organ Bosne i Hercegovine ili bilo koje njene administrativne jedinice (u daljnjem tekstu: nepokretna imovina). Nadle`ne institucije du`ne su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona dostaviti sveobuhvatne popise nepokretne imovine Ministarstvu odbrane, ali u svakom slu~aju najkasnije do 31. decembra 2005. godine. 

(2)    Stru~ni tim u roku od 30 dana od prijema sveobuhvatnog popisa nepokretne imovine predla`e ministru odbrane plan za kona~no postupanje sa svom nepokretnom imovinom koja }e i dalje slu`iti za potrebe odbrane, a u skladu s va`e}im propisima. 

(3)    Ministarstvo odbrane }e 1. januara 2006. preuzeti na kori{tenje i u}i u posjed nepokretne imovine iz stava (2) ovog ~lana. 

^lan 72. 

(Prijenos drugih prava i obaveza) 

(1)    Ministarstvo odbrane i entitetska ministarstva odbrane }e, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, sa~initi sveobuhvatan popis ostalih prava i obaveza prija{njih entitetskih ministarstava odbrane i predlo`iti plan o prijenosu ostalih prava i obaveza Ministarstvu odbrane, s 1. januarom 2006. 

(2)    Osim ako nije druga~ije predvi|eno u planu za prijenos ostalih prava i obaveza iz stava (1) ovog ~lana odobrenog u skladu s ~lanom 73. ovog Zakona, entitetske vlade i dalje su odgovorne za dugove, zadu`enja i ostale obaveze entitetskih ministarstava odbrane nastalih do 1. januara 2006. 

(3)    Entitetske vlade ne mogu tra`iti od{tetu, doprinos ili obe{te}enje od Bosne i Hercegovine u pogledu prijenosa ostalih prava i obaveza, osim u slu~aju ako ih za to ovlasti Vije}e ministara Bosne i Hercegovine ili Parlamentarna skup{tina. 

^lan 73. 

(Sporazum o prijenosu imovinskih prava) 

(1)    Ministarstvo odbrane dostavlja plan o kona~nom raspolaganju imovinom iz ~lana 70., stav (3), ~lana 71., stav (3) i ~lana 72. na odobrenje Vije}u ministara Bosne i Hercegovine. 

(2)    Nakon {to Vije}e ministara Bosne i Hercegovine odobri plan, a u roku od 60 dana, ali u svakom slu~aju najkasnije do 31. decembra 2005., Ministarstvo odbrane podnosi Vije}u ministara Bosne i Hercegovine, vladama Republike Srpske i Federacije BiH na potpis sporazume, odluke, rje{enja ili ostale relevantne akte potrebne za okon~anje raspolaganja svim pravima i obavezama nad pokretnom i nepokretnom imovinom. 

^lan 74. 

(Zabrana raspolaganja imovinom) 

Od dana stupanja na snagu ovog Zakona do dana stupanja na snagu sporazuma, odluke, rje{enja ili drugog relevantnog akta iz ~lana 73. ovog Zakona kojim se okon~ava raspolaganje imovinskim pravima izme|u prija{njih entitetskih ministarstava odbrane i Ministarstva odbrane, zabranjuje se bilo kakvo raspolaganje imovinom iz ~lana 70., stav (3), ~lan 71., stav (3) i ~lana 72. ovog Zakona. 

ODJELJAK E. Bud`et i finansijska pitanja 

^lan 75. 

(Bud`et za odbranu za 2006. godinu) 

(1)    Po~ev{i od fiskalne 2006. godine, sve aktivnosti na pripremi bud`eta, dono{enju, izvr{enju, ra~unovodstvu, izvje{tavanju i nadzoru bud`eta za Ministarstvo odbrane i Oru`ane snage obavljaju se u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 61/04). 

(2)    U skladu s odredbama ~lana 11. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, privremeno finansiranje za fiskalnu 2006. godinu obra~unavat }e se na osnovu "ukupnog bud`eta za odbranu za Bosnu i Hercegovinu" za 2005. godinu, kao {to je to utvr|eno u ~lanu 46. Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 43/03). 

^lan 76. 

(Entitetski bud`eti za odbranu za 2005. godinu) 

(1)    Obaveze entiteta nastale i uvr{tene u bud`et do 31. januara 2006. kao predvi|eni tro{kovi entitetskih bud`eta za odbranu za 2005. godinu ostaju obaveza odgovaraju}eg entiteta i ne}e ih na sebe preuzeti Bosna i Hercegovina, osim ako se izri~ito ne postigne dogovor izme|u Vije}a ministara Bosne i Hercegovine i vlade relevantnog entiteta. 

(2)    Obaveze entiteta nastale u 2005. godini, a koje nisu uvr{tene u bud`et za 2005., izmirit }e entitetske vlade - entitetska ministarstva finansija. Ove obaveze na osnovu dokumentacije koju su obradila lica iz ~lana 69. ovog Zakona bit }e dostavljene na knji`enje i realizaciju entitetskim ministarstvima finansija. 

(3)    Ministar odbrane pru`it }e pomo} entitetskim organima vlasti koji }e preuzeti odgovornost za zatvaranje entitetskih bud`eta za odbranu za fiskalnu 2005. godinu nakon 1. januara 2006. 

^lan 77. 

(Zabrana preuzimanja obaveza) 

(1)    Od dana usvajanja ovog Zakona do 1. januara 2006. godine, entitetskim ministarstvima odbrane zabranjuje se zaklju~ivanje ugovora i preuzimanje obaveza koje se ne mogu u potpunosti podmiriti iz sredstava bud`eta za odbranu za 2005. godinu. 

(2)    Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, ministar odbrane mo`e, u izuzetnim slu~ajevima, i kada je potrebno osigurati kontinuirano funkcioniranje i rad Oru`anih snaga, dozvoliti zaklju~ivanje takvih ugovora. 

^lan 78. 

(Ostale finansijske obaveze) 

Do 1. aprila 2006., Stru~ni tim za provo|enje tranzicije pripremit }e analizu svih finansijskih pitanja koja nisu obuhva}ena odredbama zakona i predati ministru odbrane izvje{taj i prijedloge za rje{avanje tih pitanja. 

ODJELJAK F. Vojna obaveza 

^lan 79. 

(Ukidanje vojne obaveze) 

Vojna obaveza regulirana entitetskim zakonima ukida se na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine 1. januara 2006. godine. 

^lan 80. 

(Evidencije u vezi s vojnom obavezom) 

(1)    Evidencije o licima koja su regulirala vojnu obavezu u bilo kojem entitetu prenose se na odgovaraju}e organe uprave u entitetima, kantonima ili op}inama. 

(2)    Evidencije o profesionalnim vojnim licima kojima je prestala slu`ba u Vojsci Republike Srpske, odnosno Vojsci Federacije BiH nakon 1. januara 2002. prenose se u Ministarstvo odbrane. 

ODJELJAK G. Struktura i lokacije Oru`anih snaga 

^lan 81. 

(Struktura i lokacije Oru`anih snaga) 

(1)    Veli~inu, strukturu i lokacije novih Oru`anih snaga predlo`it }e ministar odbrane, a usvojiti Predsjedni{tvo najkasnije 1. jula 2006. godine. 

(2)    Komande brigada, te njima dodijeljeni bataljoni formirat }e se i razmjestiti najkasnije 1. jula 2007. godine. 

(3)    Pje{adijski pukovi i njihove komande formirat }e se i razmjestiti najkasnije 1. jula 2007. godine. 

(4)    Svi ostali pukovi i slu`be formirat }e se i razmjestiti najkasnije 31. decembra 2007. godine. 

ODJELJAK H. Pravni propisi 

^lan 82. 

(Stavljanje zakonskih propisa van snage) 

(1)    Entititeski parlamenti donijet }e zakone kojima }e se 1. januara 2006. staviti van snage Zakon o odbrani Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 21/96, 46/01 i 33/04), Zakon o vojsci Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 31/96, 46/01 i 33/04), Zakon o odbrani Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 34/04) i Zakon o slu`bi u Vojsci FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 34/04). 

(2)    Drugi dr`avni i entitetski zakoni i podzakonski akti koji zadiru u pitanja iz oblasti odbrane uskladit }e se s odredbama ovog Zakona. U slu~aju da je bilo koji entitetski zakon ili podzakonski akt u suprotnosti s odredbama ovog Zakona, odredbe ovog Zakona imaju prednost, a nedosljedne odredbe entitetskog zakona ili podzakonskog akta ne}e biti pravosna`ne ni va`e}e. 

(3)    Entitetski zakoni i podzakonski akti bit }e uskla|eni s odredbama ovog Zakona u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. 

^lan 83. 

(Uskla|ivanje me|unarodnih sporazuma) 

Vije}e ministara Bosne i Hercegovine i vlade dva entiteta nastavit }e aktivnosti da se Sporazum o subregionalnoj kontroli naoru`anja, kao i svi drugi me|unarodni sporazumi, usklade s principima ovla{tenja dr`avnog nivoa za komandu i kontrolu nad Oru`anim snagama. 

^lan 84. 

(Aktivnosti za prijem u NATO) 

Parlamentarna skup{tina, Vije}e ministara Bosne i Hercegovine, Predsjedni{tvo, te svi subjekti odbrane, u okviru vlastite ustavne i zakonske nadle`nosti, provest }e potrebne aktivnosti za prijem Bosne i Hercegovine u ~lanstvo NATO-a. 

^lan 85. 

(Stupanje na snagu i primjena) 

(1)    Po~etkom primjene ovog Zakona stavlja se van snage Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 43/03). 

(2)    Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", a primjenjivat }e se od 1. januara 2006. godine, osim ako nije druga~ije propisano ovim Zakonom. 


PSBiH broj 226/05
5. oktobra 2005. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
dr. Nikola [piri}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Mustafa Pamuk, s. r. Temeljem ~lanka III.5.a) i IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupni~koga doma, odr`anoj 28. rujna 2005, i na sjednici Doma naroda, odr`anoj 5. listopada 2005, usvojila je 

ZAKON 

O OBRANI BOSNE I HERCEGOVINE 

POGLAVLJE I. OP]E ODREDBE 

^lanak 1. 

(Predmet Zakona) 

Ovaj Zakon propisuje jedinstveni obrambeni sustav Bosne i Hercegovine, uspostavlja i definira zapovjednu liniju i ulogu svih elemenata kako bi Bosna i Hercegovina imala puni kapacitet u civilnom nadzoru i za{titi suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Zakon utvr|uje prava, du`nosti i postupke institucija Bosne i Hercegovine, Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Oru`ane snage) i entitetskih tijela za obranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta, politi~ke neovisnosti i me|unarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, kao i pru`anje pomo}i civilnim vlastima. 

^lanak 2. 

(Oru`ane snage) 

(1)    Oru`ane snage su profesionalna, jedna vojna sila koju ustrojava i nadzire Bosna i Hercegovina. Oru`ane snage imaju djelatnu i pri~uvnu komponentu. Oru`ane snage, kao instituciju Bosne i Hercegovine, ~ine pripadnici iz reda svih triju konstitutivnih naroda i iz reda ostalih, sukladno Ustavu i zakonima Bosne i Hercegovine. 

(2)    Oru`ane snage sastoje se iz rodova ustrojenih po sustavu pukovnija. Postoje tri pje{a~ke pukovnije koje su organizacije odgovorne za vojno naslije|e i identitet postrojbi i naroda iz kojih potje~u. One nemaju operativnih niti administrativnih ovlasti. 

(3)    Brigada je temeljna formacija Oru`anih snaga. Zapovjedni{tva brigada sastoje se od pripadnika vi{e pukovnija. Brigade se sastoje od bojni iz vi{e od jedne pje{a~ke pukovnije. 

^lanak 3. 

(Vojne snage) 

(1)    Vojnim snagama, u smislu ovoga Zakona, smatraju se sve formacije i postrojbe, bojeve i za potporu, kopnene, zrakoplovne i snage za protuzra~nu obranu ustrojene od institucija Bosne i Hercegovine. Vojne snage ne mogu biti ustrojene, obu~avane, opremljene ili mobilizirane na teritoriju Bosne i Hercegovine, osim sukladno ovome Zakonu i Zakonu o slu`bi u Oru`anim snagama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu Zakon o slu`bi u OSBiH). 

(2)    Svako vo|enje vojne evidencije ili evidencije za potrebe ustrojavanja ili obu~avanja vojnih i paravojnih snaga od strane osoba i tijela koji nisu propisani ovim Zakonom i Zakonom o slu`bi u Oru`anim snagama BiH kazneno je djelo i ka`njivo je prema odredbama Kaznenog zakona. 

^lanak 4. 

(Zada}e Oru`anih snaga) 

Zada}e Oru`anih snaga su: 

a)    sudjelovanje u operacijama zajedni~ke sigurnosti i operacijama za potporu miru i samoobrani, uklju~uju}i i borbu protiv terorizma; 

b)    pru`anje vojne obrane Bosni i Hercegovini i njezinim dr`avljanima u slu~aju napada; 

c)    pomo} civilnim tijelima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i nesre}e; 

d)    protuminsko djelovanje u Bosni i Hercegovini; 

e)    ispunjenje me|unarodnih obveza Bosne i Hercegovine. 

^lanak 5. 

(Zabrana politi~kog anga`iranja) 

Oru`ane snage ne mogu se koristiti u politi~ke svrhe niti za aktivnosti politi~kih stranaka. 

POGLAVLJE II. PRAVA I DU@NOSTI INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ODJELJAK A. Mjerodavnost Bosne i Hercegovine 

^lanak 6. 

(Ciljevi) 

Bosna i Hercegovina ustrojava, razvija i odr`ava vojni kapacitet i spremnost Oru`anih snaga radi: 

a)    osiguranja suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti, politi~ke neovisnosti i me|unarodnoga subjektiviteta Bosne i Hercegovine; 

b)    unapre|enja ciljeva vanjske politike Bosne i Hercegovine; 

c)    ispunjenja me|unarodnih obveza Bosne i Hercegovine; 

d)    za{tite dr`avljana Bosne i Hercegovine. 

^lanak 7. 

(Civilni nadzor) 

Bosna i Hercegovina osigurava transparentan, demokratski civilni nadzor nad Oru`anim snagama. 

^lanak 8. 

(Zapovijedanje i nadzor) 

(1)    Bosna i Hercegovina obavlja zapovijedanje i nadzor nad Oru`anim snagama. 

(2)    Zapovjedna linija i nadzor nad Oru`anim snagama po~inje od Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Predsjedni{tvo) do ministra obrane Bosne i Hercegovine, potom preko na~elnika Zajedni~kog sto`era Oru`anih snaga, zapovjednika Operativnog zapovjedni{tva Oru`anih snaga i Zapovjedni{tva za potporu Oru`anih snaga do zapovjednika podre|enih zapovjedni{tava i postrojbi. 

^lanak 9. 

(Vojnoobavje{tajni poslovi) 

(1)    Planiranje, nadzor i obavljanje svih vojnoobavje{tajnih poslova spada u mjerodavnost Bosne i Hercegovine. Vojno obavje{tavanje je rod Oru`anih snaga koji sakuplja, obra|uje i distribuira informacije vezane uz Oru`ane snage, s ciljem podupiranja vojnih misija Oru`anih snaga. 

(2)    Osim du`nosti propisanih u stavku (1) ovoga ~lanka, vojnoobavje{tajni rod Oru`anih snaga pru`it }e pomo} Obavje{tajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine u sakupljanju strate{kih vojnih podataka i obavljanju protuobavje{tajnih djelatnosti. 

(3)    Sakupljanje strate{kih vojnih podataka i obavljanje protuobavje{tajnih djelatnosti iz stavka (2) ovoga ~lanka koje zahtijeva posebne istra`ne aktivnosti i uporabu tehni~kih sredstava za nadgledanje obavlja isklju~ivo Obavje{tajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, sukladno Zakonu o Obavje{tajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/04 i 20/04). 

(4)    Koordinacija izme|u vojnoobavje{tajnog roda Oru`anih snaga i Obavje{tajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine podrobnije se ure|uje sporazumom, koji }e ministar obrane Bosne i Hercegovine i glavni ravnatelj Obavje{tajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine potpisati najkasnije 30 dana nakon stupanja na snagu ovoga Zakona. 

ODJELJAK B. Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine 

^lanak 10. 

(Mjerodavnost Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine) 

Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlamentarna skup{tina) mjerodavna je: 

a)    proglasiti ratno stanje na zahtjev Predsjedni{tva u slu~aju izravnoga napada na Bosnu i Hercegovinu ili dio Bosne i Hercegovine; 

b)    proglasiti izvanredno stanje na zahtjev Predsjedni{tva kada postoji prijetnja postojanju Bosne i Hercegovine, prijetnja napada na Bosnu i Hercegovinu ili bilo koji dio Bosne i Hercegovine ili izravna ratna opasnost; 

c)    provoditi demokratski parlamentarni nadzor nad Oru`anim snagama i svim institucijama obrane na razini Bosne i Hercegovine; 

d)    donositi zakone koji se odnose na ustrojstvo, financiranje, popunu, obuku, opremanje, razmje{taj i uporabu Oru`anih snaga; 

e)    potvr|ivati postavljenja na~elnika i zamjenika na~elnika Zajedni~kog sto`era Oru`anih snaga, zapovjednika i dozapovjednika Operativnog zapovjedni{tva Oru`anih snaga, zapovjednika i dozapovjednika Zapovjedni{tva za potporu Oru`anih snaga i svih ~asnika sa ~inom generala u Oru`anim snagama; 

f)    nadzirati i istra`ivati sva pitanja koja se odnose na ustrojstvo, financiranje, popunu, obuku, opremanje, razmje{taj i uporabu Oru`anih snaga; 

g)    donositi propise o ~uvanju tajnih podataka tijekom istraga i razmatranja. 

ODJELJAK C. Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine 

^lanak 11. 

(Zapovijedanje i nadzor) 

Predsjedni{tvo, djeluju}i prema konsenzusu, ima vrhovno zapovjedni{tvo i nadzor nad Oru`anim snagama. 

^lanak 12. 

(Mjerodavnost Predsjedni{tva) 

Predsjedni{tvo donosi odluke konsenzusom i mjerodavno je: 

a)    zahtijevati progla{enje ratnoga stanja od Parlamentarne skup{tine; 

b)    zahtijevati progla{enje izvanrednoga stanja od Parlamentarne skup{tine; 

c)    uputiti Oru`ane snage u operacije tijekom rata, izvanrednog stanja ili mirovnih operacija izvan zemlje, sukladno zakonu; 

d)    ovlastiti ministra obrane Bosne i Hercegovine da zapovijedi uporabu i razmje{taj Oru`anih snaga; 

e)    anga`irati vojne snage za pomo} civilnim tijelima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i nesre}e; 

f)    odre|ivati i mijenjati veli~inu i strukturu Oru`anih snaga, sukladno zakonu; 

g)    utvrditi odgovaraju}u nacionalnu zastupljenost u Oru`anim snagama, uzimaju}i u obzir posljednji popis pu~anstva, operativnu spremnost, potrebe za popunom, moral i koheziju Oru`anih snaga. Predsjedni{tvo }e se posebno pobrinuti za osiguranje, osim u pje{a{tvu, odgovaraju}e nacionalne zastupljenosti i unutar postrojbi u drugim rodovima putem preciznog definiranja minimalne zastupljenosti osoba u tim postrojbama; 

h)    odobriti ustrojstvo vojnih snaga za zada}e i misije; 

i)    postavljati na~elnika i zamjenike na~elnika Zajedni~koga sto`era Oru`anih snaga, zapovjednika i dozapovjednike Operativnog zapovjedni{tva Oru`anih snaga i zapovjednika i dozapovjednike Zapovjedni{tva za potporu Oru`anih snaga; 

j)    promicati djelatne vojne osobe u ~inove generala u Oru`anim snagama; 

k)    postavljati i smjenjivati generale u Oru`anim snagama; 

l)    smijeniti na~elnika ili zamjenike na~elnika Zajedni~kog sto`era Oru`anih snaga, zapovjednika i dozapovjednike Operativnog zapovjedni{tva Oru`anih snaga i zapovjednika i dozapovjednike Zapovjedni{tva za potporu Oru`anih snaga, na prijedlog ministra obrane Bosna i Hercegovine; 

m)    imenovati i smjenjivati vojnodiplomatske predstavnike i vojne predstavnike u diplomatsko-konzularnim predstavni{tvima Bosne i Hercegovine i u me|unarodnim organizacijama, kao i vojne predstavnike Bosne i Hercegovine u stranim, multinacionalnim ili me|unarodnim vojnim zapovjedni{tvima i u drugim stranim, multinacionalnim ili me|unarodnim institucijama; 

n)    informirati Parlamentarnu skup{tinu o strate{kim sigurnosnim i obrambenim pitanjima; 

o)    usvojiti Sigurnosnu politiku i Obrambenu politiku Bosne i Hercegovine, s ciljem pru`anja strate{kih smjernica u vanjskim poslovima i pitanjima obrane. 

ODJELJAK D. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine 

^lanak 13. 

(Mjerodavnost Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine) 

(1)    Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo obrane) mjerodavno je: 

a)    za stvaranje i odr`avanje obrambenog kapaciteta kako bi se osigurala za{tita suvereniteta, teritorijalnog integriteta, politi~ke neovisnosti i me|unarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine; 

b)    za predlaganje prora~una za obranu Bosne i Hercegovine i izdavanje odobrenja za rashode iz prora~una Bosne i Hercegovine za obranu; 

c)    za ustrojstvo, opremanje i opskrbu Oru`anih snaga; 

d)    za propisivanje ustrojstva i vo|enje pukovnija, njihovih zapovjedni{tava i osoblja; 

e)    za provedbu definiranih politika i smjernica te osiguranje provedbe zakona, ostalih propisa i op}ih akata iz podru~ja obrane; 

f)    za izvr{avanje obveza u svezi s izgradnjom i odr`avanjem vojnih i drugih objekata, kao i objekata od posebnoga zna~enja za obranu Bosne i Hercegovine; 

g)    za upravljanje i uporabu sredstava namijenjenih za potrebe Oru`anih snaga; 

h)    za nabavu, ~uvanje i obnavljanje pri~uvnih proizvoda posebne namjene za potrebe Oru`anih snaga; 

i)    za izradbu kriterija o uvjetima i na~inu uskladi{tenja, ~uvanja i odr`avanja naoru`anja i vojne opreme i briga o za{titi materijalnih sredstava i objekata u Oru`anim snagama; 

j)    za ispitivanje, nadzor kvalitete i verificiranje naoru`anja i vojne opreme za potrebe Oru`anih snaga; 

k)    za planiranje, izvo|enje geodetskih, fotogrametrijskih i kartografsko-reprodukcijskih poslova od interesa za obranu, provedbu nadzora nad izvo|enjem tih poslova i briga o ~uvanju, uskladi{tenju i distribuciji geodetskih, fotogrametrijskih i kartografskih materijala i dokumenata od zna~enja za obranu; 

l)    za organiziranje veze, protuelektroni~kog osiguranja i kriptoza{tite Oru`anih snaga; 

m)    za organiziranje i provedbu inspekcijskog nadzora nad Oru`anim snagama; 

n)    za organiziranje i provedbu mjera sigurnosti i za{tite obrambenog sustava, kao i tajnih podataka obrane; 

o)    za dono{enje politika i temeljnih pravila za Oru`ane snage; 

p)    za dono{enje propisa o {kolovanju, odgoju i obrazovanju u Oru`anim snagama; 

r)    za dono{enje propisa o vojnoj stezi i drugih propisa predvi|enih ovim Zakonom; 

s)    za predstavljanje Bosne i Hercegovine u me|unarodnim odnosima vezanim uz pitanje obrane; 

t)    za nadzor nad svim subjektima Oru`anih snaga; 

u)    za upu}ivanje prijedloga Vije}u ministara Bosne i Hercegovine s inicijativom o sudjelovanju u operacijama potpore miru, kao i druge mjerodavnosti propisane Zakonom o sudjelovanju pripadnika Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih slu`benika, dr`avnih slu`benika i ostalih zaposlenika u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu ("Slu`beni glasnik BiH", broj 14/05); 

v)    za izradbu, pregled i a`uriranje Obrambene politike Bosne i Hercegovine, koju odobrava Predsjedni{tvo; 

z)    za izradbu i odobravanje politika i propisa u pogledu ustrojstva, administracije, osoblja, obuke, opremanja i uporabe Oru`anih snaga; 

aa)    za osiguranje da Bosna i Hercegovina po{tiva me|unarodne obveze vezane uz pitanja obrane; 

bb)    za izradbu procedura za odobravanje vojne pomo}i civilnim vlastima u slu~aju prirodnih i drugih katastrofa i nesre}a, prema ovlastima Predsjedni{tva; 

cc)    za osiguranje transparentnosti funkcija Ministarstva obrane; 

dd)    za utvr|ivanje politike stambenog zbrinjavanja pripadnika Ministarstva obrane i Oru`anih snaga; 

ee)    za planiranje i organiziranje znanstvenoistra`iva~kog rada od zna~enja za obranu; 

ff)    za davanje stru~nih mi{ljenja o nastavnim programima koji se ti~u isklju~ivo vojnih aspekata civilne obrane, a na zahtjev mjerodavnih institucija; 

gg)    za ostale mjerodavnosti definirane zakonom. 

(2)    Ministar obrane Bosne i Hercegovine donosi propise radi obavljanja du`nosti navedenih u stavku (1) ovoga ~lanka. 

^lanak 14. 

(Popuna Ministarstva obrane) 

Ministarstvo obrane popunjava se dr`avnim slu`benicima, zaposlenicima i djelatnim vojnim osobama raspore|enim u Ministarstvo obrane sukladno valjanim zakonima i sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane. 

ODJELJAK E. Ministar obrane Bosne i Hercegovine 

^lanak 15. 

(Ustrojstvene i administrativne nadle`nosti) 

Ministar obrane Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar obrane) ima sljede}e ustrojstvene i administrativne nadle`nosti, koje su predmetom vrhovnoga zapovijedanja i nadzora Predsjedni{tva: 

a)    predla`e i donosi propise, izdaje naloge i zapovijedi, koje se odnose na ustrojstvo, administraciju, osoblje, obuku, opremanje, razmje{taj i uporabu Oru`anih snaga kako bi se osigurala maksimalna me|uoperabilnost unutar Oru`anih snaga i me|uoperabilnost s NATO snagama; 

b)    obavlja ulogu me|unarodnog predstavnika Bosne i Hercegovine za pitanja obrane na ministarskoj razini; 

c)    daje preporuke Predsjedni{tvu vezane uz veli~inu i strukturu Oru`anih snaga; 

d)    utvr|uje ustrojstvo i formaciju zapovjedni{tava i postrojbi Oru`anih snaga na prijedlog na~elnika Zajedni~kog sto`era Oru`anih snaga; 

e)    daje preporuke Predsjedni{tvu vezane uz ustrojstvo vojnih snaga za zada}e i misije; 

f)    uspostavlja strate{ko planiranje za oru`ane sukobe, operacije potpore miru i reagiranje u slu~aju prirodnih i drugih katastrofa i nesre}a; 

g)    predla`e postavljenje, promicanje i smjenu generala, sukladno odredbama ovoga Zakona; 

h)    planira i provodi nadzor nad provedbom svih vojnoobavje{tajnih aktivnosti za Oru`ane snage; 

i)    daje preporuke Predsjedni{tvu vezane uz postavljanje vojnodiplomatskih predstavnika i vojnih predstavnika; 

j)    anga`ira profesionalno vojno osoblje radi popune odobrenih slobodnih mjesta u Oru`anim snagama; 

k)    promi~e, postavlja i razrje{uje vojne osobe ispod ~ina generala; 

l)    propisuje nabavu roba i usluga za Oru`ane snage koje su izuzete Zakonom o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04 i 19/05); 

m)    upravlja i donosi propise o uporabi pokretne i nepokretne imovine. 

^lanak 16. 

(Zapovjedne nadle`nosti) 

Ministar obrane ima sljede}e zapovjedne nadle`nosti, koje su predmetom vrhovnoga zapovijedanja i nadzora Predsjedni{tva: 

a)    izdaje zapovijedi na~elniku Zajedni~kog sto`era Oru`anih snaga za razmje{taj ili uporabu bilo koje postrojbe Oru`anih snaga u zemlji ili izvan zemlje da bi se omogu}ila provedba odluka Predsjedni{tva; 

b)    izdaje zapovijed na~elniku Zajedni~kog sto`era Oru`anih snaga za aktiviranje pri~uvnih postrojbi i kategorija pripadnika pri~uve, sukladno ovome Zakonu; 

c)    izdaje zapovijed za razmje{taj ili uporabu bilo kojeg dijela Oru`anih snaga, s ciljem pomo}i civilnim tijelima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i nesre}e, sukladno ~lanku 44. ovoga Zakona; 

d)    obavlja zapovijedanje i nadzor nad svim vojnoobavje{tajnim poslovima koje obavljaju Oru`ane snage. 

^lanak 17. 

(Nadzor i inspekcija) 

(1)    Ministar obrane ima ovlast nadgledati, pratiti i provoditi inspekciju nad Oru`anim snagama, kako bi se osiguralo po{tivanje ovoga Zakona te njegovih zapovijedi, uputa i naloga. Ministar obrane imenovat }e osobe za provedbu inspekcija, kako bi se potvrdilo takvo po{tivanje i osigurala transparentnost. 

(2)    Ministar obrane bit }e odgovoran Parlamentarnoj skup{tini i njezinoj komisiji za obranu i na njezin zahtjev }e se pred njom pojaviti i podnijeti izvje{}e o pitanjima koja su u mjerodavnosti Ministarstva obrane. Ministar obrane osigurat }e sudjelovanje i pomo} osoblja Ministarstva obrane ako se bude tra`ila potpora parlamentarnim procesima. 

^lanak 18. 

(Nemogu}nost imenovanja) 

Osoba ne mo`e biti imenovana na du`nost ministra obrane ili zamjenika ministra obrane u razdoblju od tri godine nakon prestanka djelatne vojne slu`be u Oru`anim snagama. 

^lanak 19. 

(Odgovornosti zamjenika ministra obrane) 

(1)    Ministar obrane imat }e dva zamjenika: zamjenika ministra obrane za politiku i planiranje i zamjenika ministra obrane za upravljanje resursima. 

(2)    Zamjenik ministra obrane za politiku i planiranje odgovoran je: 

a)    za politiku i planiranje, 

b)    za me|unarodnu suradnju, 

c)    za vojnoobavje{tajne poslove i sigurnost, 

d)    za zapovijedanje, nadzor i veze. 

(3)    Zamjenik ministra obrane za upravljanje resursima odgovoran je: 

a)    za upravljanje osobljem, 

b)    za financije i prora~un, 

c)    za nabavu i logistiku. 

(4)    Ministar obrane i njegova dva zamjenika ne}e biti iz reda istoga konstitutivnog naroda. 

ODJELJAK F. Zajedni~ki sto`er Oru`anih snaga 

^lanak 20. 

(Mjerodavnost) 

(1)    Zajedni~ki sto`er Oru`anih snaga (u daljnjem tekstu: Zajedni~ki sto`er) je stru~no sto`erno tijelo pod~injeno ministru obrane. 

(2)    Zajedni~ki sto`er odgovoran je za planiranje, organiziranje i izvr{enje naloga i zapovijedi ministra obrane, uklju~uju}i sljede}e: 

a)    priprema i nadgledanje izvr{enja vojnih zapovijedi, prema uputi ministra obrane; 

b)    izradba vojnih strategija za provedbu Sigurnosne politike i Obrambene politike Bosne i Hercegovine, prema uputi ministra obrane; 

c)    planiranje i provedba anga`iranja vojnih snaga sukladno zakonu; 

d)    izradba politika kao potpore nalozima i zapovijedima koje izda ministar obrane; 

e)    pru`anje pomo}i u vojnom osoblju Ministarstvu obrane. 

(3)    Zajedni~ki sto`er ~ine: na~elnik Zajedni~kog sto`era, zamjenik na~elnika Zajedni~kog sto`era za operacije i zamjenik na~elnika Zajedni~kog sto`era za resurse i vojno osoblje iz Oru`anih snaga. 

^lanak 21. 

(Popuna Zajedni~kog sto`era) 

(1)    Na~elnik Zajedni~kog sto`era predla`e ministru obrane popunu Zajedni~kog sto`era, sukladno ustrojstveno-formacijskoj strukturi i procedurama koje uspostavi Predsjedni{tvo. 

(2)    Najvi{e dva ~lana najvi{eg vojnog osoblja koji su izravno podre|eni na~elniku i zamjenicima na~elnika Zajedni~koga sto`era bit }e iz istog konstitutivnog naroda. Ostalo osoblje bira se na temelju na~ela profesionalne stru~nosti i prikladne zastupljenosti konstitutivnih naroda i reda ostalih, sukladno posljednjem popisu pu~anstva u Bosni i Hercegovini iz 1991. godine. 

^lanak 22. 

(Nadle`nosti na~elnika Zajedni~kog sto`era) 

(1)    Na~elnik Zajedni~koga sto`era, u sklopu zapovjedne linije pod vrhovnim zapovjedni{tvom i nadzorom Predsjedni{tva, nadle`an je za sljede}e: 

a)    obna{a du`nost vojnoga savjetnika Predsjedni{tva i ministra obrane; 

b)    osigurava operativnu spremnost Oru`anih snaga; 

c)    izdaje zapovijedi sukladno mjerodavnosti Zajedni~koga sto`era; 

d)    nadgleda i osigurava izvr{enje naloga i zapovijedi ministra obrane; 

e)    daje preporuke i mi{ljenje ministru obrane u svezi s promicanjem i postavljenjem osobe u ~inu pukovnika, brigadira i generala; 

f)    predstavlja Bosnu i Hercegovinu u pitanjima obrane u svim me|unarodnim organizacijama i u svim zemljama na razini na~elnika Zajedni~kog sto`era - na~elnika obrane; 

g)    usmjerava, nadgleda i odgovara za aktivnosti osoblja Zajedni~koga sto`era. 

(2)    Na~elnik Zajedni~kog sto`era, slu`e}i u tom svojstvu, imat }e ~in general-pukovnika i bit }e ~asnik s najvi{im ~inom u Oru`anim snagama. 

^lanak 23. 

(Odgovornosti zamjenika na~elnika Zajedni~kog sto`era) 

(1)    U sklopu Zajedni~koga sto`era, zamjenik na~elnika Zajedni~kog sto`era za operacije odgovoran je: 

a)    za vojnoobavje{tajne poslove, kontraobavje{tajne poslove i sigurnosne operacije, 

b)    za razvijanje kapaciteta za provedbu operativnih zapovijedi i planova, razvoj snaga i modernizaciju, 

c)    za odr`avanje odnosa izme|u Oru`anih snaga i civilnih vlasti. 

(2)    U sklopu Zajedni~koga sto`era, zamjenik na~elnika Zajedni~kog sto`era za resurse odgovoran je: 

a)    za ljudske resurse, 

b)    za opskrbu, odr`avanje, transport i usluge za Sto`er, 

c)    za tehnolo{ko-informativne sustave i veze. 

^lanak 24. 

(Postavljenja) 

(1)    Na~elnika i zamjenike na~elnika Zajedni~kog sto`era predla`e ministar obrane, a postavlja Predsjedni{tvo, uz konzultiranje sa Stalnim komitetom za vojna pitanja. Parlamentarna skup{tina potvr|uje imenovanja u roku od 45 dana od dana kada joj Predsjedni{tvo dostavi svoju odluku o imenovanju. 

(2)    Predsjedni{tvo mo`e smijeniti s du`nosti na~elnika Sto`era i zamjenike na~elnika Sto`era, na prijedlog ministra obrane. 

(3)    Na~elnik Zajedni~koga sto`era i njegova dva zamjenika ne mogu biti iz reda istoga konstitutivnog naroda niti }e na~elnik Zajedni~koga sto`era biti iz reda istoga konstitutivnog naroda kao zapovjednik Operativnog zapovjedni{tva Oru`anih snaga i zapovjednik Zapovjedni{tva za potporu Oru`anih snaga. 

ODJELJAK G. Operativno zapovjedni{tvo Oru`anih snaga 

^lanak 25. 

(Zapovjednik Operativnog zapovjedni{tva Oru`anih snaga) 

(1)    Zapovjednik Operativnog zapovjedni{tva Oru`anih snaga je: 

a)    operativni zapovjednik za sve takti~ke postrojbe u Oru`anim snagama, 

b)    operativni zapovjednik za sve misije koje zahtijevaju razmje{taj i uporabu bilo kojeg operativnog dijela Oru`anih snaga, 

c)    zapovjednik za obuku i multinacionalne vje`be koje zahtijevaju razmje{taj ili uporabu bilo kojeg dijela Oru`anih snaga. 

(2)    Zapovjednik Operativnog zapovjedni{tva Oru`anih snaga podre|en je na~elniku Zajedni~kog sto`era. 

(3)    Zapovjednik Operativnog zapovjedni{tva Oru`anih snaga ima dva zamjenika, koji su mu podre|eni u sklopu Operativnog zapovjedni{tva Oru`anih snaga. 

^lanak 26. 

(Nadle`nosti) 

(1)    Zapovjednik Operativnog zapovjedni{tva Oru`anih snaga, u sklopu zapovjedne linije pod vrhovnim zapovjedni{tvom i nadzorom Predsjedni{tva, nadle`an je: 

a)    izdavati zapovijedi podre|enim zapovjedni{tvima i snagama, nu`ne za izvr{avanje misija dodijeljenih Zapovjedni{tvu; 

b)    provoditi politike Zajedni~kog sto`era; 

c)    pripremati operativne planove na temelju zapovijedi na~elnika Zajedni~kog sto`era; 

d)    utvr|ivati rje{enja takti~kog zapovjedni{tva i nadzora za zapovjedni{tva i snage u sklopu Operativnog zapovjedni{tva Oru`anih snaga; 

e)    ustrojavati zapovjedni{tva i snage unutar Zapovjedni{tva u sklopu svojih ovlasti za izvr{avanje misija dodijeljenih Zapovjedni{tvu; 

f)    anga`irati snage unutar Zapovjedni{tva u sklopu svojih ovlasti za izvr{avanje misija dodijeljenih Zapovjedni{tvu; 

g)    postavljati zapovjednike privremenih sastava za izvr{avanje misija; 

h)    uskla|ivati i odobravati one aspekte uprave i potpore, uklju~uju}i nadzor nad resursima i opremi, interno ustrojstvo i obuku, te stegu nu`nu za izvr{avanje misija dodijeljenih Zapovjedni{tvu; 

i)    izvje{}ivati na~elnika Zajedni~koga sto`era o operativnim potrebama; 

j)    predlagati inicijative za pobolj{anje me|uoperabilnosti Oru`anih snaga s oru`anim snagama dr`ava ~lanica NATO-a. 

(2)    Zapovjednik Operativnog zapovjedni{tva Oru`anih snaga, obna{aju}i tu du`nost, imat }e ~in general-bojnika. 

^lanak 27. 

(Postavljenja) 

(1)    Ministar obrane predla`e zapovjednika Operativnog zapovjedni{tva Oru`anih snaga i njegova dva zamjenika, a postavlja ga Predsjedni{tvo, uz konzultiranje sa Stalnim komitetom za vojna pitanja. Parlamentarna skup{tina potvr|uje imenovanja u roku od 45 dana od dana kada joj Predsjedni{tvo dostavi svoju odluku o imenovanju. 

(2)    Zapovjednik Operativnog zapovjedni{tva Oru`anih snaga i njegova dva zamjenika ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda niti }e zapovjednik biti iz reda istog konstitutivnog naroda kao i na~elnik Zajedni~kog sto`era ili zapovjednik Zapovjedni{tva za potporu Oru`anih snaga. 

(3)    Predsjedni{tvo, na preporuku ministra obrane, mo`e smijeniti s du`nosti zapovjednika Operativnog zapovjedni{tva Oru`anih snaga i njegova dva zamjenika. 

ODJELJAK H. Zapovjedni{tvo za potporu Oru`anih snaga 

^lanak 28. 

(Zapovjednik Zapovjedni{tva za potporu Oru`anih snaga) 

(1)    Zapovjednik Zapovjedni{tva za potporu Oru`anih snaga je: 

a)    zapovjednik za osoblje, 

b)    zapovjednik za logistiku, 

c)    zapovjednik za obuku i doktrinu. 

(2)    Zapovjednik Zapovjedni{tva za potporu Oru`anih snaga podre|en je na~elniku Zajedni~kog sto`era. 

(3)    Zapovjednik Zapovjedni{tva za potporu Oru`anih snaga ima dva zamjenika, koji su mu podre|eni u sklopu Zapovjedni{tva za potporu Oru`anih snaga. 

^lanak 29. 

(Nadle`nosti zapovjednika Zapovjedni{tva za potporu Oru`anih snaga) 

(1)    Zapovjednik Zapovjedni{tva za potporu Oru`anih snaga, u sklopu zapovjedne linije pod vrhovnim zapovjedni{tvom, uputama i nadzoru Predsjedni{tva, ima sljede}e nadle`nosti: 

a)    izdaje zapovijedi i upute podre|enim upravama i snagama, nu`ne za izvr{avanje misija dodijeljenih Zapovjedni{tvu, uklju~uju}i zapovijedi i upute nad svim aspektima individualne vojne obuke i logistike; 

b)    provodi politike, propise i zapovijedi Ministarstva obrane i Zajedni~kog sto`era vezane uz osoblje, logistiku i obuku; 

c)    priprema planove za potporu operacijama na temelju zapovijedi na~elnika Zajedni~kog sto`era; 

d)    pru`a potporu Operativnom zapovjedni{tvu Oru`anih snaga na temelju zapovijedi na~elnika Zajedni~koga sto`era; 

e)    ustrojava uprave i snage u sklopu Zapovjedni{tva na na~in koji on smatra nu`nim za izvr{avanje misija dodijeljenih Zapovjedni{tvu; 

f)    pru`a potporu u razmje{taju ili prerasporedu Oru`anih snaga; 

g)    uskla|uje i odobrava one aspekte uprave i potpore, uklju~uju}i nadzor nad resursima i opremi, interno ustrojstvo i obuku, te stegu nu`nu za izvr{avanje misija dodijeljenih Zapovjedni{tvu; 

h)    predla`e na~elniku Zajedni~kog sto`era logisti~ke potrebe te mjerila za obuku osoblja, opremanje i opskrbu Oru`anih snaga; 

i)    utvr|uje potrebe za obukom Oru`anih snaga, izra|uje Nacrt doktrine obuke te organizira izvo|enje individualne obuke; 

j)    odr`ava nepokretnu imovinu Oru`anih snaga; 

k)    izra|uje i provodi planove za upravljanje lokacijama za uskladi{tenje streljiva i lokacijama za skladi{tenje oru`ja, sukladno me|unarodnim obvezama, odgovaraju}im zakonima i propisima koje izda Ministarstvo obrane i Zajedni~ki sto`er; 

l)    daje preporuke glede nabave robe i usluga za Oru`ane snage, sukladno valjanim zakonskim propisima; 

m)    predla`e inicijative za pobolj{anje me|uoperabilnosti Oru`anih snaga s oru`anim snagama dr`ava ~lanica NATO-a; 

n)    odgovoran je za upravljanje evidencijama o osoblju, sukladno propisu koji donosi ministar obrane. 

(2)    Zapovjednik Zapovjedni{tva za potporu Oru`anih snaga, obna{aju}i tu du`nost, imat }e ~in general-bojnika. 

^lanak 30. 

(Postavljenja i smjene) 

(1)    Ministar obrane predla`e zapovjednika Zapovjedni{tva za potporu Oru`anih snaga i njegova dva zamjenika, a postavlja ga Predsjedni{tvo, uz konsultiranje sa Stalnim komitetom za vojna pitanja. Parlamentarna skup{tina potvr|uje imenovanja u roku od 45 dana od dana kada joj Predsjedni{tvo dostavi svoju odluku o imenovanju. 

(2)    Zapovjednik Zapovjedni{tva za potporu Oru`anih snaga i njegova dva zamjenika ne mogu biti iz reda istoga konstitutivnog naroda niti }e zapovjednik biti iz reda istoga konstitutivnog naroda kao i na~elnik Zajedni~koga sto`era ili zapovjednik Operativnog zapovjedni{tva Oru`anih snaga. 

(3)    Predsjedni{tvo, na preporuku ministra obrane, mo`e smijeniti s du`nosti zapovjednika Zapovjedni{tva za potporu Oru`anih snaga i njegova dva zamjenika. 

^lanak 31. 

(Trajanje du`nosti) 

Na~elnik Zajedni~koga sto`era i njegovi zamjenici, zapovjednici Operativnog zapovjedni{tva Oru`anih snaga i Zapovjedni{tva za potporu Oru`anih snaga te njihovi zamjenici postavljaju se na te du`nosti na razdoblje do ~etiri godine. 

ODJELJAK I. Stalni komitet za vojna pitanja 

^lanak 32. 

(Du`nosti) 

Stalni komitet za vojna pitanja obavlja sljede}e du`nosti, ukoliko Predsjedni{tvo druk~ije ne odlu~i: 

a)    razmatra i daje savjete glede Sigurnosne politike i Obrambene politike Bosne i Hercegovine, koje se pripremaju prema uputi ministra obrane, 

b)    daje savjete Predsjedni{tvu glede postavljenja na~elnika i zamjenika na~elnika Zajedni~koga sto`era, zapovjednika i zamjenika Operativnog zapovjedni{tva Oru`anih snaga i Zapovjedni{tva za potporu Oru`anih snaga, 

c)    kako svi ~lanovi Stalnog komiteta za vojna pitanja s pravom glasa mogu ulo`iti `albu ukoliko Predsjedni{tvo ne odobri postavljenje ili smjenu ~asnika s ~inom generala, takve `albe razmatra cijeli Stalni komitet za vojna pitanja i mogu se preina~iti sukladno Poslovniku Stalnog komiteta za vojna pitanja. 

POGLAVLJE III. SASTAV ORU@ANIH SNAGA 

ODJELJAK A. Op}e odredbe 

^lanak 33. 

(Sastav Oru`anih snaga) 

Oru`ane snage sastoje se od djelatnih vojnih osoba, pripadnika pri~uvnog sastava koji su anga`irani u vojnu slu`bu, civilnih osoba i kadeta. 

^lanak 34. 

(Dan Oru`anih snaga) 

(1)    Dan Oru`anih snaga je 1. prosinca, kao dan dono{enja Odluke o utemeljenju Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine 2003. godine. 

(2)    Ministar obrane propisom utvr|uje dan pukovnija u Oru`anim snagama. 

ODJELJAK B. Pri~uvni sastav 

^lanak 35. 

(Zada}a) 

Oru`ane snage u svojem sastavu imaju pripadnike pri~uvnog sastava, ~ija je zada}a pru`anje potpore aktivnim mirnodopskim snagama, odr`avanje operativne spremnosti, dopuna operativnim potencijalima i pobolj{anje odr`ivosti aktivnih snaga. 

^lanak 36. 

(Popuna) 

(1)    Pripadnici pri~uvnog sastava su vojnici, do~asnici i ~asnici kojima je prestala djelatna vojna slu`ba po ugovoru. Slu`ba u pri~uvnom sastavu definira se Zakonom o slu`bi u OSBiH. 

(2)    Ministar obrane mo`e nova~iti dodatne pripadnike pri~uvnog sastava, koji mogu biti bez prethodnog vojnog iskustva, kako bi popunio formacijska mjesta za koja su potrebni stru~nost i iskustvo. Obveza slu`enja u pri~uvnom sastavu takvih stru~njaka definira se ugovorom. 

^lanak 37. 

(Veli~ina i struktura) 

Predsjedni{tvo, sukladno ~lanku 12. ovoga Zakona, odre|uje veli~inu i strukturu pri~uvnog sastava za Oru`ane snage, koja }e biti 50% od odobrenog broj~anog stanja djelatnog vojnog sastava. Ministar obrane odgovoran je za ustrojavanje, opremanje i obuku snaga pri~uvnoga sastava. 

^lanak 38. 

(Obuka) 

Pripadnici pri~uvnoga sastava koji nemaju prethodno vojno iskustvo moraju pro}i vojnu obuku sukladno dodijeljenoj vojnoevidencijskoj specijalnosti, odnosno polo`aju. Svi pripadnici pri~uvnog sastava moraju pro}i redovitu obuku, kako bi ispunili zakonske obveze. 

^lanak 39. 

(Prava i odgovornosti) 

Prava i odgovornosti pripadnika pri~uvnog sastava reguliraju se sukladno odredbama Zakona o slu`bi u OSBiH i drugim propisima. 

POGLAVLJE IV. PROGLA[ENJE RATNOG ILI IZVANREDNOG STANJA 

^lanak 40. 

(Zahtjev za progla{enje ratnog stanja) 

(1)    Predsjedni{tvo zahtijeva progla{enje ratnog stanja od Parlamentarne skup{tine u slu~aju izravnog napada na Bosnu i Hercegovinu. Vojni napad na bilo koji dio Bosne i Hercegovine bilo kakvim vojnim sredstvima i u bilo kojem obliku smatra se napadom na cijelu Bosnu i Hercegovinu. 

(2)    U slu~aju izravnoga napada na Bosnu i Hercegovinu, Parlamentarna skup{tina sazvat }e izvanrednu sjednicu {to je prije mogu}e kako bi se razmotrio zahtjev za progla{enje ratnog stanja. 

^lanak 41. 

(Zahtjev za progla{enje izvanrednog stanja) 

Predsjedni{tvo zahtijeva progla{enje izvanrednog stanja od Parlamentarne skup{tine kada postoji prijetnja postojanju Bosne i Hercegovine, prijetnja normalnom funkcioniranju ustavnih institucija ili izravna ratna opasnost. 

^lanak 42. 

(Progla{enje ratnog ili izvanrednog stanja) 

(1)    Progla{enje ratnog ili izvanrednog stanja razmatra Parlamentarna skup{tina na zahtjev Predsjedni{tva, ukoliko ona zasjeda u vrijeme zahtjeva. 

(2)    Ukoliko Parlamentarna skup{tina ne zasjeda u vrijeme zahtjeva za progla{enje ratnog ili izvanrednog stanja, Predsjedni{tvo mo`e zapovijediti anga`iranje postrojbi Oru`anih snaga ili njihovu uporabu. 

^lanak 43. 

(Rokovi za razmatranje) 

(1)    Ako postoje opravdani razlozi za progla{enje izvanrednog stanja ili u slu~ajevima kada je Predsjedni{tvo, zbog `urnosti, zapovjedilo uporabu postrojbi Oru`anih snaga za uklanjanje uzroka za objavu izvanrednog stanja, Parlamentarna skup{tina sazvat }e specijalnu sjednicu u roku od 48 sati kako bi razmotrila zahtjev za progla{enje izvanrednog stanja ili zapovijed o uporabi Oru`anih snaga. 

(2)    Ako Parlamentarna skup{tina ne proglasi izvanredno stanje u roku od 72 sata od zahtjeva Predsjedni{tva ili zapovijedi za anga`iranje i uporabu Oru`anih snaga, zahtjev }e se smatrati odbijenim, a zapovijed stavljena izvan snage. 

POGLAVLJE V. PRIRODNE I DRUGE KATASTROFE I NESRE]E 

^lanak 44. 

(Anga`iranje) 

(1)    Ministar obrane, po ovlasti Predsjedni{tva, mo`e anga`irati Oru`ane snage u slu~aju prirodnih i drugih katastrofa i nesre}a, na zahtjev odgovaraju}ih civilnih tijela Bosne i Hercegovine ili entiteta, o ~emu izvje{}uje Parlamentarnu skup{tinu. 

(2)    Postrojbe Oru`anih snaga mogu se razmjestiti kao pomo} civilnim vlastima u slu~aju prirodnih i drugih katastrofa i nesre}a, sukladno uputama koje donosi ministar obrane. 

^lanak 45. 

(Sadr`aj misije) 

Zapovijed kojom se razmije{taju postrojbe Oru`anih snaga za pomo} civilnim vlastima sadr`i: 

a)    konkretnu prirodu misije; 

b)    postrojbe i broj anga`iranog ljudstva; 

c)    komu su postrojbe odgovorne; 

d)    trajanje misije; 

e)    zada}a. 

POGLAVLJE VI. SUKOB INTERESA I PROFESIONALIZAM 

^lanak 46. 

(Osoba na slu`bi) 

Osoba na slu`bi u Oru`anim snagama {titi i odr`ava dr`avnu imovinu i uporabljuje je samo u ovla{tene svrhe. Du`nost je osobe na slu`bi iznijeti na vidjelo prijevare i korupciju osoba u zapovjednoj liniji. 

^lanak 47. 

(Sukob interesa) 

Djelatne vojne osobe na slu`bi u Oru`anim snagama ne}e: 

a)    imati financijski interes koji je u sukobu sa savjesnim obavljanjem njihovih du`nosti, 

b)    imati zaposlenje izvan Oru`anih snaga ili obavljati bilo koje druge djelatnosti koje su u sukobu sa zvani~nim du`nostima i odgovornostima. 

^lanak 48. 

(Politi~ko i javno djelovanje) 

(1)    Pripadnici Oru`anih snaga, uklju~uju}i generale, neutralni su u politi~kim pitanjima i ne}e se anga`irati u bilo kojoj vrsti aktivnosti politi~kih stranaka niti biti izabrani ili imenovani na javnu du`nost. 

(2)    Ovaj ~lanak ne spre~ava pripadnike Oru`anih snaga da se registriraju za glasovanje i glasuju ili se kandidiraju za izbore sukladno odredbama Izbornoga zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04 i 20/04). 

(3)    Pripadnik pri~uvnog sastava koji je izabran ili imenovan na javnu du`nost nije obvezan dati ostavku na du`nost ukoliko je anga`iran na redovitoj obuci, ali ne mo`e za vrijeme boravka u Oru`anim snagama djelovati i nastupati s pozicije strana~ke pripadnosti. 

^lanak 49. 

(Potpora Op}em okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini) 

Od vojnih osoba o~ekuje se potpora provedbi Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Djelovanje protiv Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i opstruiranje smatraju se temeljem za smjenu s du`nosti. 

^lanak 50. 

(Zabrana slu`be) 

(1)    ^asnicima s bilo kojim ~inom nije dopu{teno slu`iti u Oru`anim snagama ili biti zaposlenima u Ministarstvu obrane nakon slu`be u oru`anim snagama druge dr`ave. 

(2)    Pripadnici Oru`anih snaga ne mogu pripadati oru`anim snagama drugih dr`ava niti svim ostalim vojnim i paravojnim snagama i ne mogu ih nova~iti druge dr`ave. 

(3)    Odredbe stavka (1) ovoga ~lanka ne odnose se na ~asnike s bilo kojim ~inom koji su u djelatnu vojnu slu`bu entitetskih vojski stupili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona. 

^lanak 51. 

(Zabrana anga`iranja dr`avljana Bosne i Hercegovine) 

Dr`avljanima Bosne i Hercegovine ~ije je prebivali{te na teritoriju Bosne i Hercegovine, uklju~ivo i one s dvojnim dr`avljanstvom, zabranjeno je slu`iti vojni rok i obu~avati se u svojstvu novaka u oru`anim snagama drugih dr`ava. 

^lanak 52. 

(Kodeks pona{anja) 

Ministar obrane mo`e propisati kodeks pona{anja za pripadnike Oru`anih snaga. 

POGLAVLJE VII. GENERALNI INSPEKTORAT 

^lanak 53. 

(Generalni inspektorat) 

(1)    Generalni inspektorat je ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane. 

(2)    Generalni inspektorat vodi generalni inspektor koji je djelatna vojna osoba u ~inu generala i postavlja se na du`nost sukladno ovome Zakonu. 

(3)    Generalni inspektor mo`e, po odobrenju ministra obrane i prema potrebi, anga`irati dodatne inspektore radi obavljanja poslova Generalnoga inspektorata. 

^lanak 54. 

(Mjerodavnost) 

(1)    Generalni inspektorat osigurava da vojne osobe u Ministarstvu obrane i Oru`anim snagama budu upoznate i pona{aju se sukladno Poglavlju VI. ovoga Zakona, kao i bilo kojem drugom kodeksu pona{anja ili propisima koje usvoji ministar obrane, a koji se odnose na eti~no pona{anje i profesionalizam. 

(2)    Generalni inspektorat, u tom smislu, mjerodavan je za sljede}e: 

a)    obuku i obrazovanje djelatnih vojnih osoba u Ministarstvu obrane i Oru`anim snagama u profesionalnom i eti~nom smislu; 

b)    iniciranje, provedbu, nadzor i nadgledanje ispitivanja i istraga tvrdnji o lo{em vladanju djelatnih vojnih osoba u Ministarstvu obrane i Oru`anim snagama, 

c)    davanje savjeta ministru obrane u svezi s uklanjanjem okolnosti koji {tete moralu, djelotvornosti i reputaciji Oru`anih snaga, 

d)    davanje preporuka glede propisa i uskla|ivanja uspostave profesionalnih standarda i pravila moralnog vo|enja, kako bi se pobolj{ala profesionalnost, eti~no pona{anje i osobne sposobnosti vojnih osoba u Ministarstvu obrane i Oru`anim snagama. 

^lanak 55. 

(@albe i pomo}) 

(1)    Bilo koja djelatna vojna osoba u Oru`anim snagama ili drugi dr`avljani Bosne i Hercegovine mogu ulo`iti `albu ili zahtjev za pomo} Generalnom inspektoratu, a vezano uz pitanja koja su u njegovoj mjerodavnosti. 

(2)    Generalni inspektor predla`e ministru obrane dono{enje uputa kojima se uspostavljaju odgovaraju}e procedure za primjenu ovoga ~lanka. Takve upute sa~injene su na na~in koji promovira povjerenje javnosti u eti~no pona{anje i profesionalnost djelatnih vojnih osoba u Ministarstvu obrane i Oru`anim snagama. 

POGLAVLJE VIII. PRISEGA 

^lanak 56. 

(Polaganje prisege) 

Osoba koja prvi puta pristupa Oru`anim snagama polo`it }e sljede}u prisegu: 

"Sve~ano prise`em da }u braniti suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i politi~ku neovisnost Bosne i Hercegovine i odgovorno i savjesno obavljati sve du`nosti potrebne za njezinu obranu." 

POGLAVLJE IX. ZASTAVE, HIMNA I VOJNA OBILJE@JA 

^lanak 57. 

(Zastava, himna i obilje`ja Oru`anih snaga) 

(1)    Oru`ane snage imat }e svoju zastavu, himnu i obilje`ja. Zastava i himna bit }e zastava i dr`avna himna Bosne i Hercegovine, a obilje`je }e biti zastava Bosne i Hercegovine. 

(2)    Obilje`ja }e nositi svi pripadnici Oru`anih snaga. Uporaba zastave i dr`avne himne bit }e obvezatna za Oru`ane snage. 

^lanak 58. 

(Zastave i obilje`ja pukovnija, brigada, postrojbi i institucija Oru`anih snaga) 

(1)    Pukovnije }e imati svoje zastave i obilje`ja. 

(2)    Brigade, postrojbe i institucije Oru`anih snaga mogu imati svoje zastave i obilje`ja. 

(3)    ^asnici u ~inu generala ne mogu nositi obilje`ja pukovnija. 

(4)    Ministar obrane donosi propise o izgledu zastava i obilje`ja iz st. (1) i (2) ovoga ~lanka. 

(5)    Predsjedni{tvo je odgovorno za odobravanje izgleda zastava i obilje`ja iz st. (1) i (2) ovoga ~lanka na prijedlog ministra obrane. 

^lanak 59. 

(Zabrana) 

Nikomu nije dozvoljeno reproducirati ili uporabljivati obilje`ja Oru`anih snaga bez pisane ovlasti ministra obrane. 

POGLAVLJE X. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

ODJELJAK A. Stru~ni tim za provedbu tranzicije 

^lanak 60. 

(Uspostava i poslovi Stru~nog tima) 

(1)    Ministar obrane, sukladno ovome Zakonu, uspostavlja Stru~ni tim za provedbu tranzicije (u daljnjem tekstu: Stru~ni tim) u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. 

(2)    Stru~ni tim odgovoran je ministru obrane i po njegovim zapovijedima i uputama obavljat }e sljede}e poslove: 

a)    planira, organizira, pru`a pomo} i nadgleda proces preuzimanja funkcija iz ~lanka 67. ovoga Zakona u podru~ju obrane na dr`avnu razinu, 

b)    dostavlja, u pisanom obliku, prijedloge i preporuke ministru obrane o svim pitanjima vezanim uz proces tranzicije, 

c)    ostale du`nosti koje odredi ministar obrane. 

(3)    Ministar obrane propisat }e du`nosti, zada}e, sastav i trajanje mandata Stru~nog tima. 

(4)    Stru~ni tim donosi Poslovnik o radu. 

^lanak 61. 

(Izvje{}ivanje o procesu tranzicije) 

(1)    Stru~ni tim }e o procesu tranzicije mjese~no i prema potrebi izvje{}ivati ministra obrane. 

(2)    Ministar obrane }e, na temelju izvje{}a iz stavka (1) ovoga ~lanka, izvje{}ivati Predsjedni{tvo, Vije}e ministara Bosne i Hercegovine i nadle`nu komisiju Parlamentarne skup{tine. 

(3)    Cjelokupno osoblje Ministarstva obrane, Zajedni~kog sto`era, zapovjedni{tava i pripadnici Oru`anih snaga pru`it }e punu potporu Stru~nom timu, sukladno nalozima i uputama koje izda ministar obrane. 

ODJELJAK B. Status dr`avnih slu`benika i zaposlenika 

^lanak 62. 

(Reguliranje statusa dr`avnih slu`benika i zaposlenika) 

(1)    Iznimno od odredaba ~lanka 19. stavak (4) i ~lanka 32.a Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 14/04, 17/04, 26/04, 37/04 i 48/05), 1. sije~nja 2006. svi dr`avni slu`benici iz ranijih entitetskih ministarstava obrane kojima je u postupku nadle`nih entitetskih agencija utvr|en status dr`avnih slu`benika postaju dr`avni slu`benici u Ministarstvu obrane i na njih se primjenjuje Zakon o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine, uz sljede}a izuze}a u primjeni: 

a)    ~lanak 15. stavak (1) to~. a) i d) ne primjenjuju se; 

b)    Poglavlje IV. ne primjenjuje se, osim ~l. 22., 30. i 31.; 

c)    Poglavlje V. ne primjenjuje se, osim ~l. 38., 39. i 41.; 

d)    ~lanak 51. st. (1) i (2) ne primjenjuju se. 

(2)    Izuze}a navedena u stavku (1) ovoga ~lanka primjenjuju se do dono{enja kona~ne odluke o statusu dr`avnih slu`benika u Ministarstvu obrane od strane ministra obrane, nakon postupka izbora predvi|enog ~lankom 64. ovoga Zakona. 

(3)    Dana, 1. sije~nja 2006. namje{tenici/radnici iz ranijih entitetskih ministarstava obrane postaju zaposlenici Ministarstva obrane i na njih }e se primjenjivati Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 26/04 i 7/05). 

(4)    Danom propisanim u st. (1) i (3) ovoga ~lanka pravilnici o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji entitetskih ministarstava obrane postaju sastavnim dijelom Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane. Dr`avni slu`benici i zaposlenici iz st. (1) i (3) ovoga ~lanka nastavljaju obavljati prethodne poslove i zada}e u mjeri u kojoj to nije u suprotnosti s ovim Zakonom, dok ministar obrane ne donese kona~nu odluku o njihovu statusu u Ministarstvu obrane nakon postupka izbora iz ~lanka 64. ovoga Zakona. 

(5)    Dr`avni slu`benici i zaposlenici iz st. (1) i (3) ovoga ~lanka zadr`avaju svoj polo`aj, pla}u i naknade sve dok ministar obrane ne donese kona~nu odluku o njihovu statusu u Ministarstvu obrane nakon postupka izbora predvi|enog u ~lanku 64. ovoga Zakona. 

(6)    Dr`avni slu`benici i zaposlenici Ministarstva obrane koji su u slu~aju razrje{enja s du`nosti nastalog uslijed prekobrojnosti prema odluci ministra obrane iz ~lanka 65. ovoga Zakona, donesenoj nakon okon~anja postupka izbora iz ~lanka 64. ovoga Zakona, imaju pravo na otpremninu u iznosu od {est mjese~nih pla}a ili na otpremninu u iznosu od 12 mjese~nih pla}a u slu~aju dr`avnih slu`benika s najmanje 15 godina radnoga iskustva. 

^lanak 63. 

(Zabrana zapo{ljavanja) 

Od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pa do dana preuzimanja dr`avnih slu`benika i namje{tenika/radnika, propisanog u ~lanku 62. st. (1) i (3) ovoga Zakona, entitetska ministarstva obrane i Ministarstvo obrane ne}e mo}i primati nove dr`avne slu`benike, namje{tenike/radnike i zaposlenike. 

^lanak 64. 

(Postupak izbora) 

(1)    Ministar obrane, na prijedlog Stru~noga tima, imenuje jedno ili vi{e povjerenstava za izbor. Tijekom imenovanja ministar je du`an voditi ra~una o nacionalnoj strukturi, spolu, stupnju stru~ne spreme i stru~nim sposobnostima osoba koje }e biti imenovane u ~lanstvo povjerenstva za izbor. U sastav svakoga povjerenstva ulaze po tri ~lana. Ministar obrane donosi odluku o radu povjerenstva za izbor, kojom }e regulirati sastav povjerenstava za izbor, na~in rada, izborne kriterije i postupak, koje }e donijeti poslovnik o radu. 

(2)    Prije osnutka povjerenstva za izbor, shodno stavku (1) ovoga ~lanka, ministar obrane provodi provjeru ~lanova povjerenstva kako bi utvrdio da oni ispunjavaju uvjete propisane u stavku (3) ovoga ~lanka. 

(3)    Povjerenstvo za izbor ima odgovornost utvrditi ispunjavaju li dr`avni slu`benici i zaposlenici Ministarstva obrane uvjete za nastavak radnog odnosa u Ministarstvu obrane koji su utvr|eni relevantnim propisima, kao i druge kriterije koje je utvrdio ministar obrane, a odobrilo Vije}e ministara Bosne i Hercegovine. 

(4)    Ministar obrane mo`e imenovati me|unarodne stru~njake kao pridru`ene ~lanove povjerenstva za izbor. Me|unarodni stru~njaci imat }e isklju~ivo savjetodavnu ulogu u radu povjerenstva i ne}e imati pravo glasa prilikom dono{enja odluka. 

(5)    Povjerenstvo za izbor dostavlja prijedloge za sve dr`avne slu`benike i zaposlenike Ministarstva obrane preuzete iz ranijih entitetskih ministarstava obrane, zajedno s izvje{}em, ministru obrane na razmatranje prije nego {to on donese odluku iz ~lanka 65. i ~lanka 66. ovoga Zakona. 

^lanak 65. 

(Odlu~ivanje o statusu dr`avnih slu`benika i zaposlenika) 

Nakon okon~anja postupka izbora iz ~lanka 64. ovoga Zakona, ministar obrane donosi odluke o statusu svih dr`avnih slu`benika i zaposlenika Ministarstva obrane, sukladno izvje{}u iz ~lanka 64. stavak (5) ovoga Zakona. 

^lanak 66. 

(Dono{enje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu) 

(1)    Ministar obrane pripremit }e i podnijeti Vije}u ministara Bosne i Hercegovine na davanje suglasnosti novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. 

(2)    Nakon usvajanja Pravilnika iz stavka (1) ovoga ~lanka, ministar obrane provodi postavljenja na predvi|ena radna mjesta izabranih dr`avnih slu`benika i zaposlenika. 

ODJELJAK C. Prijenos funkcija 

^lanak 67. 

(Plan preuzimanja funkcija) 

(1)    Ministar obrane do 1. sije~nja 2006, na temelju prijedloga Stru~noga tima, donosi Plan preuzimanja funkcija. 

(2)    Nakon preuzimanja funkcija, ministar obrane }e, uz pomo} Stru~noga tima, osigurati punu provedbu Plana iz stavka (1) ovoga ~lanka. 

^lanak 68. 

(Zapovjedna linija u razdoblju tranzicije) 

(1)    Od 1. sije~nja 2006. zapovjednik Zajedni~kog zapovjedni{tva Vojske Federacije BiH i na~elnik General{taba Vojske Republike Srpske izravno su odgovorni na~elniku Zajedni~koga sto`era do ukidanja Zajedni~kog zapovjedni{tva Vojske Federacije BiH i General{taba Vojske Republike Srpske. 

(2)    Zapovjednik Zajedni~kog zapovjedni{tva Vojske Federacije BiH i na~elnik General{taba Vojske Republike Srpske nemaju operativne zapovjedne ovlasti. 

^lanak 69. 

(Privremeno upravljanje prija{njim entitetskim ministarstvima obrane) 

Ministar obrane, najkasnije do 1. sije~nja 2006, odre|uje po jednu osobu za svako prija{nje entitetsko ministarstvo obrane radi obavljanja onih poslova i zada}a nu`nih za u~inkovito upravljanje prija{njim entitetskim ministarstvima do zavr{etka procesa tranzicije. 

ODJELJAK D. Prijenos imovine, aktive i arhive 

^lanak 70. 

(Prijenos pokretne imovine, arhive, spisa i drugih dokumenata) 

(1)    Ministarstvo obrane i entitetska ministarstva obrane danom stupanja na snagu ovoga Zakona, na temelju svih podataka o pokretnoj imovini, po~et }e izradbu sveobuhvatnog popisa pokretne imovine u svojem posjedu koja slu`i za potrebe obrane, uklju~uju}i izme|u ostaloga, arhivu, spise i druge dokumente (u daljnjem tekstu: pokretna imovina). Sveobuhvatni popis bit }e dostavljen Ministarstvu obrane u roku od 30 dana. 

(2)    U roku od 30 dana od dana prijama sveobuhvatnoga popisa pokretne imovine, Stru~ni tim }e Ministarstvu obrane predlo`iti plan za daljnje postupanje cjelokupnom pokretnom imovinom koja i dalje slu`i za potrebe obrane, koji }e sadr`avati prijedlog na~ina, metode i vremenske dinamike za kona~no raspore|ivanje na svim pravima i obvezama u odnosu na pokretnu imovinu. 

(3)    Ministarstvo obrane }e 1. sije~nja 2006. preuzeti pravo posjeda nad svom pokretnom imovinom iz stavka (2) ovog ~lanka, uklju~uju}i arhive, spise i druge dokumente, koja i dalje slu`i za potrebe obrane. 

^lanak 71. 

(Prijenos nepokretne imovine) 

(1)    Ministarstvo obrane i entitetska ministarstva obrane danom stupanja na snagu ovoga Zakona, na temelju svih podataka o nepokretnoj imovini, po~et }e izradbu popisa nepokretne imovine koja slu`i za potrebe obrane, a na kojoj pravo upravljanja i raspolaganja, pravo uporabe ili pravo vlasni{tva ima Federacija BiH, Vlada Republike Srpske, Vlada Federacije BiH, ministarstva obrane, Vojska Republike Srpske, Vojska Federacije BiH ili neko drugo tijelo Bosne i Hercegovine ili bilo koje njezine administrativne jedinice (u daljnjem tekstu: nepokretna imovina). Mjerodavne institucije du`ne su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona dostaviti sveobuhvatne popise nepokretne imovine Ministarstvu obrane, ali u svakom slu~aju najkasnije do 31. prosinca 2005. 

(2)    Stru~ni tim u roku od 30 dana od prijama sveobuhvatnog popisa nepokretne imovine predla`e ministru obrane plan za kona~no postupanje cjelokupnom nepokretnom imovinom koja }e i dalje slu`iti za potrebe obrane, sukladno valjanim propisima. 

(3)    Ministarstvo obrane }e 1. sije~nja 2006. preuzeti na kori{tenje i u}i u posjed nepokretne imovine iz stavka (2) ovoga ~lanka. 

^lanak 72. 

(Prijenos drugih prava i obveza) 

(1)    Ministarstvo obrane i entitetska ministarstva obrane u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona sa~init }e sveobuhvatni popis ostalih prava i obveza prija{njih entitetskih ministarstava obrane i predlo`iti plan o prijenosu ostalih prava i obveza Ministarstvu obrane, s 1. sije~njem 2006. 

(2)    Osim ukoliko nije druk~ije predvi|eno planom za prijenos ostalih prava i obveza iz stavka (1) ovoga ~lanka odobrenog sukladno ~lanku 73. ovoga Zakona, entitetske vlade i dalje su odgovorne za dugove, zadu`enja i ostale obveze entitetskih ministarstava obrane nastalih do 1. sije~nja 2006. 

(3)    Entitetske vlade ne mogu tra`iti od{tetu, doprinos ili obe{te}enje od Bosne i Hercegovine u pogledu prijenosa ostalih prava i obveza, osim u slu~aju ako ih za to ovlasti Vije}e ministara Bosne i Hercegovine ili Parlamentarna skup{tina. 

^lanak 73. 

(Sporazum o prijenosu imovinskih prava) 

(1)    Ministarstvo obrane dostavlja plan o kona~nom raspolaganju imovinom iz ~lanka 70. stavak (3), ~lanka 71. stavak (3) i ~lanka 72. na odobrenje Vije}u ministara Bosne i Hercegovine. 

(2)    Nakon {to Vije}e ministara Bosne i Hercegovine odobri plan, a u roku od 60 dana, ali u svakom slu~aju najkasnije do 31. prosinca 2005, Ministarstvo obrane podnosi Vije}u ministara Bosne i Hercegovine, vladama Republike Srpske i Federacije BiH na potpis sporazume, odluke, rje{enja ili ostale relevantne akte potrebne za okon~anje raspolaganja svim pravima i obvezama nad pokretnom i nepokretnom imovinom. 

^lanak 74. 

(Zabrana raspolaganja imovinom) 

Od dana stupanja na snagu ovoga Zakona do dana stupanja na snagu sporazuma, odluke, rje{enja ili drugoga relevantnog akta iz ~lanka 73. ovoga Zakona kojim se okon~ava raspolaganje imovinskim pravima izme|u prija{njih entitetskih ministarstava obrane i Ministarstva obrane, zabranjuje se bilo kakvo raspolaganje imovinom iz ~lanka 70. stav (3), ~lanka 71. stav (3) i ~lanka 72. ovoga Zakona. 

ODJELJAK E. Prora~un i financijska pitanja 

^lanak 75. 

(Prora~un za obranu za 2006. godinu) 

(1)    Po~ev{i od fiskalne 2006. godine, svi poslovi na pripremi prora~una, dono{enju, izvr{enju, ra~unovodstvu, izvje{}ivanju i nadzoru nad prora~unom za Ministarstvo obrane i Oru`ane snage obavljaju se sukladno Zakonu o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 61/04) 

(2)    Sukladno odredbama ~lanka 11. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, privremeno financiranje za fiskalnu 2006. godinu obra~unavat }e se na temelju "ukupnoga prora~una za obranu za Bosnu i Hercegovinu" za 2005. godinu, kako je utvr|eno u ~lanku 46. Zakona o obrani Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 43/03). 

^lanak 76. 

(Entitetski prora~uni za obranu za 2005. godinu) 

(1)    Obveze entiteta nastale i uvr{tene u prora~un do 31. prosinca 2006, kao predvi|eni tro{kovi entitetskih prora~una za obranu za 2005. godinu, ostaju obveza odgovaraju}eg entiteta i ne}e ih na sebe preuzeti Bosna i Hercegovina, osim ako se izri~ito ne postigne dogovor izme|u Vije}a ministara Bosne i Hercegovine i vlade relevantnog entiteta. 

(2)    Obveze entiteta nastale u 2005. godini, a koje nisu uvr{tene u prora~un za 2005, izmirit }e entitetske vlade - entitetska ministarstva financija. Ove obveze, na temelju dokumentacije koju su obradile osobe iz ~lanka 69. ovoga Zakona, bit }e dostavljene na knji`enje i realizaciju entitetskim ministarstvima financija. 

(3)    Ministar obrane pru`it }e pomo} entitetskim tijelima vlasti koja }e preuzeti odgovornost za zatvaranje entitetskih prora~una za obranu za prora~unsku 2005. godinu nakon 1. sije~nja 2006. 

^lanak 77. 

(Zabrana preuzimanja obveza) 

(1)    Od dana usvajanja ovoga Zakona do 1. sije~nja 2006. entitetskim ministarstvima obrane zabranjuje se zaklju~ivanje ugovora i preuzimanje obveza koje se ne mogu u potpunosti podmiriti iz sredstava prora~una za obranu za 2005. godinu. 

(2)    Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga ~lanka, ministar obrane mo`e, u iznimnim slu~ajevima i kada je potrebno, osigurati stalno funkcioniranje i rad Oru`anih snaga, dopustiti zaklju~ivanje takvih ugovora. 

^lanak 78. 

(Ostale financijske obveze) 

Do 1. travnja 2006. Stru~ni tim za provedbu tranzicije pripremit }e analizu svih financijskih pitanja koja nisu obuhva}ena odredbama zakona i predati ministru obrane izvje{}e i prijedloge za rje{avanje tih pitanja. 

ODJELJAK F. Vojna obveza 

^lanak 79. 

(Ukidanje vojne obveze) 

Vojna obveza regulirana entitetskim zakonima ukida se na cijelome teritoriju Bosne i Hercegovine 1. sije~nja 2006. 

^lanak 80. 

(Evidencije u svezi s vojnom obvezom) 

(1)    Evidencije o osobama koje su regulirale vojnu obvezu u bilo kojem entitetu prenose se na odgovaraju}a upravna tijela u entitetima, kantonima ili op}inama. 

(2)    Evidencije o djelatnim vojnim osobama kojima je prestala slu`ba u Vojsci Republike Srpske, odnosno Vojsci Federacije BiH, nakon 1. sije~nja 2002. prenose se u Ministarstvo obrane. 

ODJELJAK G. Struktura i lokacije Oru`anih snaga 

^lanak 81. 

(Struktura i lokacije Oru`anih snaga) 

(1)    Veli~inu, strukturu i lokacije novih Oru`anih snaga predlo`it }e ministar obrane, a usvojiti Predsjedni{tvo najkasnije 1. srpnja 2006. 

(2)    Zapovjedni{tva brigada te njima dodijeljene bojne ustrojit }e se i razmjestiti najkasnije 1. srpnja 2007. 

(3)    Pje{a~ke pukovnije i njihova zapovjedni{tva ustrojit }e se i razmjestiti najkasnije 1. srpnja 2007. 

(4)    Sve ostale pukovnije i slu`be ustrojit }e se i razmjestiti najkasnije 31. prosinca 2007. 

ODJELJAK H. Pravni propisi 

^lanak 82. 

(Stavljanje zakonskih propisa izvan snage) 

(1)    Entitetski parlamenti donijet }e zakone kojima }e se 1. sije~nja 2006. staviti izvan snage Zakon o obrani Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 21/96, 46/01 i 33/04), Zakon o vojsci Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 31/96, 46/01 i 33/04), Zakon o obrani Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) i Zakon o slu`bi u Vojsci FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04). 

(2)    Drugi dr`avni i entitetski zakoni i podzakonski akti koji zadiru u pitanja iz podru~ja obrane uskladit }e se s odredbama ovoga Zakona. U slu~aju da je bilo koji entitetski zakon ili podzakonski akt u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, odredbe ovoga Zakona imaju prednost, a nedosljedne odredbe entitetskoga zakona ili podzakonskoga akta ne}e biti pravomo}ne niti valjane. 

(3)    Entitetski zakoni i podzakonski akti uskladit }e se s odredbama ovoga Zakona u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. 

^lanak 83. 

(Uskla|ivanje me|unarodnih sporazuma) 

Vije}e ministara Bosne i Hercegovine i vlade dvaju entiteta nastavit }e raditi na uskla|ivanju Sporazuma o subregionalnoj kontroli naoru`anja, kao i svih drugih me|unarodnih sporazuma, s na~elima ovlasti dr`avne razine za zapovijedanje i nadzor nad Oru`anim snagama. 

^lanak 84. 

(Aktivnosti za prijam u NATO) 

Parlamentarna skup{tina, Vije}e ministara Bosne i Hercegovine, Predsjedni{tvo te svi subjekti obrane, u sklopu vlastite ustavne i zakonske nadle`nosti, provest }e potrebne aktivnosti za prijam Bosne i Hercegovine u NATO ~lanstvo. 

^lanak 85. 

(Stupanje na snagu i primjena) 

(1)    Po~etkom primjene ovoga Zakona stavlja se izvan snage Zakon o obrani Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 43/03). 

(2)    Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Slu`benom glasniku BiH", a primjenjivat }e se od 1. sije~nja 2006, osim ukoliko nije druk~ije propisano ovim Zakonom. 


PSBiH broj 226/05
5. listopada 2005. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Zastupni~koga doma
Parlamentarne skup{tine BiH
dr. Nikola [piri}, v. r. 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Mustafa Pamuk, v. r. Na osnovu ~lana III 5. a) i IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 28. septembra 2005. godine, i sjednici Doma naroda, odr`anoj 5. oktobra 2005. godine, usvojila je 

ZAKON 

O ODBRANI BOSNE I HERCEGOVINE 

GLAVA I - OP[TE ODREDBE 

^lan 1. 

(Predmet Zakona) 

Ovaj zakon reguli{e jedinstveni odbrambeni sistem Bosne i Hercegovine, uspostavqa i defini{e lanac komandovawa i ulogu svih elemenata kako bi Bosna i Hercegovina imala puni kapacitet u civilnom nadzoru i za{titi suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Zakon utvr|uje prava, du`nosti i postupke institucija Bosne i Hercegovine, Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Oru`ane snage), entitetskih organa za odbranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta, politi~ke nezavisnosti i me|unarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, kao i pru`awe pomo}i civilnim vlastima. 

^lan 2. 

(Oru`ane snage) 

(1)    Oru`ane snage su profesionalna, jedna vojna sila koju organizuje i kontroli{e Bosna i Hercegovina. Oru`ane snage imaju aktivnu i rezervnu komponentu. Oru`ane snage, kao instituciju Bosne i Hercegovine, ~ine pripadnici iz reda sva tri konstitutivna naroda i reda ostalih, u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine. 

(2)    Oru`ane snage sastoje se iz rodova organizovanih po sistemu pukova. Postoje tri pje{adijska puka, koji su organizacije odgovorne za vojno nasqe|e i identitet jedinica i naroda iz kojih poti~u. Oni nemaju operativna ni administrativna ovla{}ewa. 

(3)    Brigada je osnovna formacija Oru`anih snaga. Komande brigada sastoje se od pripadnika vi{e pukova. Brigade se sastoje od bataqona iz vi{e od jednog pje{adijskog puka. 

^lan 3. 

(Vojne snage) 

(1)    Vojnim snagama, u smislu ovog zakona, smatraju se sve formacije i jedinice, borbene i za podr{ku, kopnene, vazduhoplovne i snage za protivvazdu{nu odbranu, organizovane od institucija Bosne i Hercegovine. Vojne snage ne mogu biti organizovane, obu~avane, opremqene ili mobilisane na teritoriji Bosne i Hercegovine, osim u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o slu`bi u Oru`anim snagama Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Zakon o slu`bi u OSBiH). 

(2)    Svako vo|ewe vojne evidencije ili evidencije za potrebe organizovawa ili obu~avawa vojnih i paravojnih snaga od strane lica i organa koji nisu propisani ovim zakonom i Zakonom o slu`bi u Oru`anim snagama BiH krivi~no je djelo i ka`wivo je prema odredbama Krivi~nog zakona. 

^lan 4. 

(Zadaci Oru`anih snaga) 

Zadaci Oru`anih snaga su: 

a)    u~estvovawe u operacijama kolektivne bezbjednosti, u operacijama za podr{ku miru i samoodbranu, ukqu~uju}i i borbu protiv terorizma, 

b)    pru`awe vojne odbrane Bosni i Hercegovini i wenim dr`avqanima u slu~aju napada, 

c)    pomo} civilnim organima u reagovawu na prirodne i druge katastrofe i nesre}e, 

d)    protivminsko djelovawe u Bosni i Hercegovini, 

e)    ispuwavawe me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. 

^lan 5. 

(Zabrana politi~kog anga`ovawa) 

Oru`ane snage ne mogu se koristiti u politi~ke svrhe niti za aktivnosti politi~kih stranaka. 

GLAVA II - PRAVA I DU@NOSTI INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ODJEQAK A. Nadle`nosti Bosne i Hercegovine 

^lan 6. 

(Ciqevi) 

Bosna i Hercegovina organizuje, razvija i odr`ava vojni kapacitet i spremnost Oru`anih snaga radi: 

a)    obezbje|ewa suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti, politi~ke nezavisnosti i me|unarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, 

b)    unapre|ewa ciqeva spoqne politike Bosne i Hercegovine, 

c)    ispuwewe me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, 

d)    za{tite dr`avqana Bosne i Hercegovine. 

^lan 7. 

(Civilna kontrola) 

Bosna i Hercegovina obezbje|uje transparentnu, demokratsku, civilnu kontrolu nad Oru`anim snagama. 

^lan 8. 

(Komandovawe i kontrola) 

(1)    Bosna i Hercegovina vr{i komandovawe i kontrolu nad Oru`anim snagama. 

(2)    Lanac komandovawa i kontrole nad Oru`anim snagama po~iwe od Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Predsjedni{tvo) do ministra odbrane Bosne i Hercegovine, zatim preko na~elnika Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga, komandanata Operativne komande Oru`anih snaga i Komande za podr{ku Oru`anih snaga do komandanata podre|enih komandi i jedinica. 

^lan 9. 

(Vojnoobavje{tajni poslovi) 

(1)    Planirawe, kontrola i obavqawe svih vojnoobavje{tajnih poslova spada u nadle`nost Bosne i Hercegovine. Vojno obavje{tavawe je rod Oru`anih snaga koji prikupqa, obra|uje i distribui{e informacije u vezi sa Oru`anim snagama, sa ciqem podr{ke vojnih misija Oru`anih snaga. 

(2)    Pored du`nosti propisanih u stavu (1) ovog ~lana, vojnoobavje{tajni rod Oru`anih snaga pru`i}e pomo} Obavje{tajno-bezbjednosnoj agenciji Bosne i Hercegovine u prikupqawu strate{kih vojnih podataka i obavqawu protivobavje{tajnih aktivnosti. 

(3)    Prikupqawe strate{kih vojnih podataka i obavqawe protivobavje{tajnih aktivnosti iz stava (2) ovog ~lana koje zahtijeva posebne istra`ne aktivnosti i upotrebu tehni~kih sredstava za nadgledawe obavqa iskqu~ivo Obavje{tajno-bezbjednosna agencija Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o Obavje{tajno-bezbjednosnoj agenciji Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/04 i 20/04). 

(4)    Koordinacija izme|u vojnoobavje{tajnog roda Oru`anih snaga i Obavje{tajno-bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine detaqnije se ure|uje sporazumom, koji }e ministar odbrane Bosne i Hercegovine i generalni direktor Obavje{tajno-bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine potpisati najkasnije 30 dana nakon stupawa na snagu ovog zakona. 

ODJEQAK B. Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine 

^lan 10. 

(Nadle`nost Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine) 

Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Parlamentarna skup{tina) nadle`na je da: 

a)    proglasi ratno stawe na zahtjev Predsjedni{tva u slu~aju direktnog napada na Bosnu i Hercegovinu ili dio Bosne i Hercegovine, 

b)    proglasi vanredno stawe na zahtjev Predsjedni{tva kada postoji prijetwa postojawu Bosne i Hercegovine, prijetwa napada na Bosnu i Hercegovinu ili bilo koji dio Bosne i Hercegovine ili neposredna ratna opasnost, 

c)    obavqa demokratsku parlamentarnu kontrolu nad Oru`anim snagama i svim institucijama odbrane na nivou Bosne i Hercegovine, 

d)    donosi zakone koji se odnose na organizaciju, finansirawe, popuwavawe, obu~avawe, opremawe, razmje{tawe i upotrebu Oru`anih snaga, 

e)    potvr|uje postavqewa na~elnika i zamjenika na~elnika Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga, komandanta i zamjenike komandanta Operativne komande Oru`anih snaga, komandanta i zamjenike komandanta Komande za podr{ku Oru`anih snaga i svih oficira sa ~inom generala u Oru`anim snagama, 

f)    nadzire i istra`uje sva pitawa koja se odnose na organizaciju, finansirawe, popuwavawe, obu~avawe, opremawe, razmje{tawe i upotrebu Oru`anih snaga, 

g)    donosi propise o ~uvawu tajnih podataka tokom istraga i razmatrawa. 

ODJEQAK C. Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine 

^lan 11. 

(Komanda i kontrola) 

Predsjedni{tvo, djeluju}i prema konsenzusu, ima vrhovnu komandu i kontrolu nad Oru`anim snagama. 

^lan 12. 

(Nadle`nosti Predsjedni{tva) 

Predsjedni{tvo donosi odluke konsenzusom i nadle`no je da: 

a)    zahtijeva progla{ewe ratnog stawa od Parlamentarne skup{tine, 

b)    zahtijeva progla{ewe vanrednog stawa od Parlamentarne skup{tine, 

c)    uputi Oru`ane snage u operacije tokom rata, vanrednog stawa ili mirovnih operacija van zemqe u skladu sa zakonom, 

d)    ovlasti ministra odbrane Bosne i Hercegovine da naredi upotrebu i razmje{tawe Oru`anih snaga, 

e)    anga`uje vojne snage za pomo} civilnim organima u reagovawu na prirodne i druge katastrofe ili nesre}e, 

f)    odre|uje i mijewa veli~inu i strukturu Oru`anih snaga u skladu sa zakonom, 

g)    utvrdi odgovaraju}u nacionalnu zastupqenost u Oru`anim snagama, uzimaju}i u obzir posqedwi popis stanovni{tva, operativnu gotovost, potrebe za popuwavawem, moral i koheziju Oru`anih snaga. Predsjedni{tvo }e se posebno pobrinuti da se, osim u pje{adiji, odgovaraju}a nacionalna zastupqenost obezbijedi i u jedinicama u drugim rodovima putem preciznog definisawa minimalne zastupqenosti lica u tim jedinicama, 

h)    odobri organizaciju vojnih snaga za zadatke i misije, 

i)    postavqa na~elnika i zamjenike na~elnika Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga, komandanta i zamjenike komandanta Operativne komande Oru`anih snaga i komandanta i zamjenike komandanta Komande za podr{ku Oru`anih snaga, 

j)    unapre|uje profesionalna vojna lica u ~inove generala u Oru`anim snagama, 

k)    postavqa i smjewuje generale u Oru`anim snagama, 

l)    smijeni na~elnika ili zamjenike na~elnika Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga, komandanta ili zamjenike komandanta Operativne komande Oru`anih snaga i komandanta i zamjenike komandanta Komande za podr{ku Oru`anih snaga, na prijedlog ministra odbrane Bosne i Hercegovine, 

m)    imenuje i smjewuje vojnodiplomatske predstavnike i vojne predstavnike u diplomatsko-konzularnim predstavni{tvima Bosne i Hercegovine i u me|unarodnim organizacijama, kao i vojne predstavnike Bosne i Hercegovine u stranim, multinacionalnim ili me|unarodnim vojnim komandama i drugim stranim, multinacionalnim ili me|unarodnim institucijama, 

n)    informi{e Parlamentarnu skup{tinu o strate{kim, bezbjednosnim i odbrambenim pitawima, 

o)    usvoji Bezbjednosnu politiku i Odbrambenu politiku Bosne i Hercegovine, sa ciqem pru`awa strate{kih smjernica u inostranim poslovima i pitawima odbrane. 

ODJEQAK D. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 

^lan 13. 

(Nadle`nosti Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine) 

(1)    Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Ministarstvo odbrane) nadle`no je za: 

a)    stvarawe i odr`avawe odbrambenog kapaciteta kako bi se obezbijedila za{tita suvereniteta, teritorijalnog integriteta, politi~ke nezavisnosti i me|unarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, 

b)    predlagawe buxeta za odbranu Bosne i Hercegovine i izdavawe odobrewa za rashode iz buxeta Bosne i Hercegovine za odbranu, 

c)    organizaciju, opremawe i snabdijevawe Oru`anih snaga, 

d)    regulisawe organizacije i vo|ewa pukova, wihovih komandi i personala, 

e)    sprovo|ewe definisanih politika i smjernica i obezbje|ewe sprovo|ewa zakona, ostalih propisa i op{tih akata iz oblasti odbrane, 

f)    izvr{avawe obaveza u vezi sa izgradwom i odr`avawem vojnih i drugih objekata, kao i objekata od posebnog zna~aja za odbranu Bosne i Hercegovine, 

g)    upravqawe i kori{}ewe sredstava namijewenih za potrebe Oru`anih snaga, 

h)    nabavqawe, ~uvawe i obnavqawe rezervnih proizvoda posebne namjene za potrebe Oru`anih snaga, 

i)    izra|ivawe kriterijuma o uslovima i na~inu skladi{tewa, ~uvawa i odr`avawa naoru`awa i vojne opreme i starawe o za{titi materijalnih sredstava i objekata u Oru`anim snagama, 

j)    ispitivawe, kontrolu kvaliteta i verifikaciju naoru`awa i vojne opreme za potrebe Oru`anih snaga, 

k)    planirawe, izvo|ewe geodetskih, fotogrametrijskih i kartografsko-reprodukcijskih poslova od interesa za odbranu, sprovo|ewe nadzora nad izvo|ewem tih poslova i starawe o ~uvawu, skladi{tewu i distribuciji geodetskih, fotogrametrijskih i kartografskih materijala i dokumenata zna~ajnih za odbranu, 

l)    organizovawe veze, protivelektronskog obezbje|ewa i kriptoza{tite Oru`anih snaga, 

m)    organizovawe i vr{ewe inspekcijskog nadzora nad Oru`anim snagama, 

n)    organizovawe i sprovo|ewe mjera bezbjednosti i za{tite odbrambenog sistema, kao i tajnih podataka odbrane, 

o)    dono{ewe politika i osnovnih pravila za Oru`ane snage, 

p)    dono{ewe propisa o {kolovawu, vaspitawu i obrazovawu u Oru`anim snagama, 

r)    dono{ewe propisa o vojnoj disciplini i drugih propisa predvi|enih ovim zakonom, 

s)    predstavqawe Bosne i Hercegovine u me|unarodnim odnosima koji se ti~u pitawa odbrane, 

t)    nadzor nad svim subjektima Oru`anih snaga, 

u)    upu}ivawe prijedloga Savjetu ministara Bosne i Hercegovine sa inicijativom o u~e{}u u operacijama podr{ke miru kao i druge nadle`nosti propisane Zakonom o u~e{}u pripadnika Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih slu`benika, dr`avnih slu`benika i ostalih zaposlenika u operacijama podr{ke miru i drugim aktivnostima u inostranstvu ("Slu`beni glasnik BiH", broj 14/05), 

v)    izradu, pregled i a`urirawe Odbrambene politike Bosne i Hercegovine, koju odobrava Predsjedni{tvo, 

z)    izradu i odobravawe politika i propisa koji se ti~u organizacije, administracije, personala, obuke, opremawa i upotrebe Oru`anih snaga, 

aa)    obezbje|ivawe da Bosna i Hercegovina po{tuje me|unarodne obaveze koje se ti~u pitawa odbrane, 

bb)    izradu procedura za odobravawe vojne pomo}i civilnim vlastima u slu~aju prirodnih i drugih katastrofa i nesre}a, po ovla{}ewima Predsjedni{tva, 

cc)    obezbje|ivawe transparentnosti funkcija Ministarstva odbrane, 

dd)    utvr|ivawe politike stambenog zbriwavawa pripadnika Ministarstva odbrane i Oru`anih snaga, 

ee)    planirawe i organizovawe nau~noistra`iva~kog rada od zna~aja za odbranu, 

ff)    davawe stru~nih mi{qewa o nastavnim programima koji se ti~u iskqu~ivo vojnih aspekata civilne odbrane, a na zahtjev nadle`nih institucija, 

gg)    ostale nadle`nosti definisane zakonom. 

(2)    Ministar odbrane Bosne i Hercegovine donosi propise radi izvr{avawa du`nosti navedenih u stavu (1) ovog ~lana. 

^lan 14. 

(Popuwavawe Ministarstva odbrane) 

Ministarstvo odbrane popuwava se dr`avnim slu`benicima, zaposlenicima i profesionalnim vojnim licima raspore|enim u Ministarstvo odbrane, u skladu sa va`e}im zakonima i Pravilnikom o unutra{woj organizaciji Ministarstva odbrane. 

ODJEQAK E. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine 

^lan 15. 

(Organizacione i administrativne nadle`nosti) 

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: ministar odbrane) ima sqede}e organizacione i administrativne nadle`nosti, koje su predmet vrhovne komande i kontrole Predsjedni{tva: 

a)    predla`e i donosi propise, izdaje direktive i nare|ewa, koja se odnose na organizaciju, administraciju, personal, obu~avawe, opremawe, razmje{tawe i upotrebu Oru`anih snaga kako bi se obezbijedila maksimalna interoperabilnost u Oru`anim snagama i interoperabilnost sa snagama NATO-a, 

b)    obavqa ulogu me|unarodnog predstavnika Bosne i Hercegovine za pitawa odbrane na ministarskom nivou, 

c)    daje preporuke Predsjedni{tvu u vezi sa veli~inom i strukturom Oru`anih snaga, 

d)    utvr|uje organizaciju i formaciju komandi i jedinica Oru`anih snaga na prijedlog na~elnika Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga, 

e)    daje preporuke Predsjedni{tvu u vezi sa organizacijom vojnih snaga za zadatke i misije, 

f)    uspostavqa strate{ko planirawe za oru`ane sukobe, operacije podr{ke miru i reagovawe u slu~aju prirodnih i drugih katastrofa i nesre}a, 

g)    predla`e postavqewe, unapre|ewe i smjenu generala u skladu sa odredbama ovog zakona, 

h)    planira i vr{i nadzor nad sprovo|ewem svih vojnoobavje{tajnih aktivnosti za Oru`ane snage, 

i)    daje preporuke Predsjedni{tvu u vezi sa postavqewem vojno-diplomatskih predstavnika i vojnih predstavnika, 

j)    anga`uje profesionalna vojna lica na popuwavawu odobrenih upra`wenih mjesta u Oru`anim snagama, 

k)    unapre|uje, postavqa i razrje{ava vojna lica ispod ~ina generala, 

l)    reguli{e nabavku robe i usluga za Oru`ane snage koje su izuzete Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04 i 19/05), 

m)    upravqa i donosi propise o kori{}ewu pokretne i nepokretne imovine. 

^lan 16. 

(Komandne nadle`nosti) 

Ministar odbrane ima sqede}e komandne nadle`nosti koje su predmet vrhovne komande i kontrole Predsjedni{tva: 

a)    izdaje nare|ewe na~elniku Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga za razmje{tawe ili upotrebu bilo koje jedinice Oru`anih snaga u zemqi ili van zemqe da bi se omogu}ilo sprovo|ewe odluka Predsjedni{tva, 

b)    izdaje nare|ewe na~elniku Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga za aktivirawe rezervnih jedinica i kategorija rezervista, u skladu sa ovim zakonom, 

c)    izdaje nare|ewe za razmje{tawe ili upotrebu bilo kojeg dijela Oru`anih snaga radi pomo}i civilnim organima civilne za{tite u reagovawu na prirodne i druge katastrofe ili nesre}e, u skladu sa ~lanom 44. ovog zakona, 

d)    vr{i komandu i kontrolu nad svim vojnoobavje{tajnim poslovima koje obavqaju Oru`ane snage. 

^lan 17. 

(Kontrola i inspekcija) 

(1)    Ministar odbrane ima ovla{}ewe da nadgleda, prati i obavqa inspekciju nad Oru`anim snagama kako bi se obezbijedilo po{tovawe ovog zakona, te wegovih nare|ewa, uputstava i direktiva. Ministar odbrane imenova}e lica za obavqawe inspekcije, kako bi se potvrdilo takvo po{tovawe i obezbijedila transparentnost. 

(2)    Ministar odbrane bi}e odgovoran Parlamentarnoj skup{tini i wenoj komisiji za odbranu i na wen zahtjev }e se pred wom pojaviti i podnijeti izvje{taj o pitawima koja su u nadle`nosti Ministarstva odbrane. Ministar odbrane obezbijedi}e u~estvovawe i pomo} osobqa Ministarstva odbrane ako se bude tra`ila podr{ka parlamentarnim procesima. 

^lan 18. 

(Nemogu}nost imenovawa) 

Lice ne mo`e biti imenovano na du`nost ministra odbrane ili zamjenika ministra odbrane u periodu od tri godine nakon prestanka profesionalne vojne slu`be u Oru`anim snagama. 

^lan 19. 

(Odgovornosti zamjenika ministra odbrane) 

(1)    Ministar odbrane ima}e dva zamjenika: zamjenika ministra odbrane za politiku i planirawe i zamjenika ministra odbrane za upravqawe resursima. 

(2)    Zamjenik ministra odbrane za politiku i planirawe odgovoran je za: 

a)    politiku i planirawe, 

b)    me|unarodnu saradwu, 

c)    vojnoobavje{tajne poslove i bezbjednost, 

d)    komandu, kontrolu i komunikacije. 

(3)    Zamjenik ministra odbrane za upravqawe resursima odgovoran je za: 

a)    upravqawe personalom, 

b)    finansije i buxet, 

c)    nabavku i logistiku. 

(4)    Ministar odbrane i wegova dva zamjenika ne}e biti iz reda istog konstitutivnog naroda. 

ODJEQAK F. Zajedni~ki {tab Oru`anih snaga 

^lan 20. 

(Nadle`nosti) 

(1)    Zajedni~ki {tab Oru`anih snaga (u daqwem tekstu: Zajedni~ki {tab) stru~ni je {tabni organ pot~iwen ministru odbrane. 

(2)    Zajedni~ki {tab odgovoran je za planirawe, organizovawe i sprovo|ewe direktiva i nare|ewa ministra odbrane, ukqu~uju}i sqede}e: 

a)    pripremawe i nadgledawe izvr{ewa vojnih naredbi, prema uputstvu ministra odbrane, 

b)    izradu vojnih strategija za implementaciju Bezbjednosne politike i Odbrambene politike Bosne i Hercegovine, prema uputstvu ministra odbrane, 

c)    planirawe i implementaciju anga`ovawa vojnih snaga u skladu sa zakonom, 

d)    izradu politika kao podr{ke direktivama i nare|ewima koje izda ministar odbrane, 

e)    pru`awe pomo}i u vojnom personalu Ministarstvu odbrane. 

(3)    Zajedni~ki {tab ~ine na~elnik Zajedni~kog {taba, zamjenik na~elnika Zajedni~kog {taba za operacije, zamjenik na~elnika Zajedni~kog {taba za resurse i vojni personal iz Oru`anih snaga. 

^lan 21. 

(Popuwavawe Zajedni~kog {taba) 

(1)    Na~elnik Zajedni~kog {taba predla`e ministru odbrane popuwavawe Zajedni~kog {taba, u skladu sa organizaciono-formacijskom strukurom i procedurama koje uspostavi Predsjedni{tvo. 

(2)    Najvi{e dva ~lana najvi{eg vojnog personala koji su direktno podre|eni na~elniku i zamjenicima na~elnika Zajedni~kog {taba bi}e iz istog konstitutivnog naroda. Ostali personal bira se na osnovu principa profesionalne stru~nosti i odgovaraju}e zastupqenosti konstitutivnih naroda i reda ostalih, u skladu sa posqedwim popisom stanovni{tva u Bosni i Hercegovini iz 1991. godine. 

^lan 22. 

(Nadle`nosti na~elnika Zajedni~kog {taba) 

(1)    Na~elnik Zajedni~kog {taba ima sqede}e nadle`nosti u okviru lanca komandovawa, pod vrhovnom komandom i kontrolom Predsjedni{tva: 

a)    vr{i du`nost vojnog savjetnika Predsjedni{tva i ministra odbrane, 

b)    obezbje|uje operativnu gotovost Oru`anih snaga, 

c)    izdaje nare|ewa u skladu sa nadle`nostima Zajedni~kog {taba, 

d)    nadgleda i obezbje|uje izvr{avawe direktiva i naredbi ministra odbrane, 

e)    daje preporuke i mi{qewe ministru odbrane u vezi sa unapre|ewem i postavqewem lica u ~inu pukovnika, brigadira i generala, 

f)    predstavqa Bosnu i Hercegovinu u pitawima odbrane u svim me|unarodnim organizacijama i u svim zemqama na nivou na~elnika Zajedni~kog {taba-na~elnika odbrane, 

g)    usmjerava, nadgleda i odgovara za aktivnosti personala Zajedni~kog {taba. 

(2)    Na~elnik Zajedni~kog {taba, slu`e}i u tom svojstvu, ima}e ~in general-pukovnika i bi}e oficir sa najvi{im ~inom u Oru`anim snagama. 

^lan 23. 

(Odgovornosti zamjenika na~elnika Zajedni~kog {taba) 

(1)    U okviru Zajedni~kog {taba, zamjenik na~elnika Zajedni~kog {taba za operacije odgovoran je za: 

a)    vojnoobavje{tajne poslove, kontraobavje{tajne poslove i bezbjednosne operacije, 

b)    razvijawe kapaciteta za sprovo|ewe operativnih komandi i planova, razvoj snaga i modernizaciju, 

c)    odr`avawe odnosa izme|u Oru`anih snaga i civilnih vlasti. 

(2)    U okviru Zajedni~kog {taba, zamjenik na~elnika Zajedni~kog {taba za resurse odgovoran je za: 

a)    qudske resurse, 

b)    snabdijevawe, odr`avawe, transport i usluge za [tab, 

c)    tehnolo{ke i informativne sisteme i komunikacije. 

^lan 24. 

(Postavqewa) 

(1)    Na~elnika i zamjenike na~elnika Zajedni~kog {taba predla`e ministar odbrane, a postavqa Predsjedni{tvo, uz konsultacije sa Stalnim komitetom za vojna pitawa. Parlamentarna skup{tina potvr|uje imenovawa u roku od 45 dana od dana kada joj Predsjedni{tvo dostavi svoju odluku o imenovawu. 

(2)    Predsjedni{tvo mo`e smijeniti sa du`nosti na~elnika [taba i zamjenike na~elnika [taba, na prijedlog ministra odbrane. 

(3)    Na~elnik Zajedni~kog {taba i wegova dva zamjenika ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda niti }e na~elnik Zajedni~kog {taba biti iz reda istog konstitutivnog naroda kao komandant Operativne komande Oru`anih snaga i komandant Komande za podr{ku Oru`anih snaga. 

ODJEQAK G. Operativna komanda Oru`anih snaga 

^lan 25. 

(Komandant Operativne komande Oru`anih snaga) 

(1)    Komandant Operativne komande Oru`anih snaga je: 

a)    operativni komandant za sve takti~ke jedinice u Oru`anim snagama, 

b)    operativni komandant za sve misije koje zahtijevaju razmje{tawe i upotrebu bilo kojeg operativnog dijela Oru`anih snaga, 

c)    komandant za obuku i multinacionalne vje`be koje zahtijevaju razmje{tawe ili upotrebu bilo kojeg dijela Oru`anih snaga. 

(2)    Komandant Operativne komande Oru`anih snaga podre|en je na~elniku Zajedni~kog {taba. 

(3)    Komandant Operativne komande Oru`anih snaga ima dva zamjenika, koji su mu podre|eni u okviru Operativne komande Oru`anih snaga. 

^lan 26. 

(Nadle`nosti) 

(1)    Komandant Operativne komande Oru`anih snaga ima sqede}e nadle`nosti u okviru lanca komandovawa, pod vrhovnom komandom i kontrolom Predsjedni{tva: 

a)    izdaje nare|ewa podre|enim komandama i snagama, neophodna za izvr{avawe misija dodijeqenih Komandi, 

b)    sprovodi politike Zajedni~kog {taba, 

c)    priprema operativne planove na osnovu nare|ewa na~elnika Zajedni~kog {taba, 

d)    utvr|uje rje{ewa takti~ke komande i kontrole za komande i snage u okviru Operativne komande Oru`anih snaga, 

e)    organizuje komande i snage unutar Komande u okviru svojih ovla{}ewa za izvr{avawe misija dodijeqenih Komandi, 

f)    anga`uje snage unutar Komande u okviru svojih ovla{}ewa za izvr{avawe misija dodijeqenih Komandi, 

g)    postavqa komandante privremenih sastava za izvr{avawe misija, 

h)    koordinira i odobrava one aspekte uprave i podr{ke ukqu~uju}i kontrolu resursa i opreme, internu organizaciju i obuku i disciplinu neophodnu za izvr{avawe misija dodijeqenih Komandi, 

i)    izvje{tava na~elnika Zajedni~kog {taba o operativnim potrebama, 

j)    predla`e inicijative za poboq{awe interoperabilnosti Oru`anih snaga sa oru`anim snagama dr`ava ~lanica NATO-a. 

(2)    Komandant Operativne komande Oru`anih snaga, vr{e}i tu du`nost, ima}e ~in general-majora. 

^lan 27. 

(Postavqewa) 

(1)    Ministar odbrane predla`e komandanta Operativne komande Oru`anih snaga i wegova dva zamjenika, a postavqa ga Predsjedni{tvo, uz konsultacije sa Stalnim komitetom za vojna pitawa. Parlamentarna skup{tina potvr|uje imenovawa u roku od 45 dana od dana kada joj Predsjedni{tvo dostavi svoju odluku o imenovawu. 

(2)    Komandant Operativne komande Oru`anih snaga i wegova dva zamjenika ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda, niti }e komandant biti iz reda istog konstitutivnog naroda kao i na~elnik Zajedni~kog {taba ili komandant Komande za podr{ku Oru`anih snaga. 

(3)    Predsjedni{tvo, na preporuku ministra odbrane, mo`e smijeniti sa du`nosti komandanta Operativne komande Oru`anih snaga i wegova dva zamjenika. 

ODJEQAK H. Komanda za podr{ku Oru`anih snaga 

^lan 28. 

(Komandant Komande za podr{ku Oru`anih snaga) 

(1)    Komandant Komande za podr{ku Oru`anih snaga je komandant za: 

a)    personal, 

b)    logistiku, 

c)    obuku i doktrinu. 

(2)    Komandant Komande za podr{ku Oru`anih snaga podre|en je na~elniku Zajedni~kog {taba. 

(3)    Komandant Komande za podr{ku Oru`anih snaga ima dva zamjenika, koji su mu podre|eni u okviru Komande za podr{ku Oru`anih snaga. 

^lan 29. 

(Nadle`nosti komandanta Komande za podr{ku Oru`anih snaga) 

(1)    Komandant Komande za podr{ku Oru`anih snaga ima sqede}e nadle`nosti u okviru lanca komandovawa, pod vrhovnom komandom, uputstvima i kontrolom Predsjedni{tva: 

a)    izdaje nare|ewa i uputstva podre|enim upravama i snagama, neophodna za izvr{avawe misija dodijeqenih Komandi, ukqu~uju}i nare|ewa i uputstva nad svim aspektima individualne vojne obuke i logistike, 

b)    sprovodi politike, propise i naredbe Ministarstva odbrane i Zajedni~kog {taba u vezi sa personalom, logistikom i obukom, 

c)    priprema planove za podr{ku operacijama na osnovu nare|ewa na~elnika Zajedni~kog {taba, 

d)    pru`a podr{ku Operativnoj komandi Oru`anih snaga na osnovu nare|ewa na~elnika Zajedni~kog {taba, 

e)    organizuje uprave i snage u okviru Komande na na~in koji on smatra neophodnim za izvr{avawe misija dodijeqenih Komandi, 

f)    pru`a podr{ku u razmje{tawu ili preraspore|ivawu Oru`anih snaga, 

g)    koordinira i odobrava one aspekte uprave i podr{ke ukqu~uju}i kontrolu resursa i opreme, internu organizaciju i obuku i disciplinu neophodnu za izvr{avawe misija dodijeqenih Komandi, 

h)    predla`e na~elniku Zajedni~kog {taba logisti~ke potrebe, te standarde za obuku personala, opremawe i snabdijevawe Oru`anih snaga, 

i)    utvr|uje potrebe za obukom Oru`anih snaga, izra|uje Nacrt doktrine obuke, te organizuje izvo|ewe individualne obuke, 

j)    odr`ava nepokretnu imovinu Oru`anih snaga, 

k)    izra|uje i sprovodi planove za upravqawe lokacijama za skladi{tewe municije i lokacijama za skladi{tewe oru`ja, u skladu sa me|unarodnim obavezama, odgovaraju}im zakonima i propisima koje izda Ministarstvo odbrane i Zajedni~ki {tab, 

l)    daje preporuke za nabavku robe i usluga za Oru`ane snage u skladu sa va`e}im zakonskim propisima, 

m)    predla`e inicijative za poboq{awe interoperabilnosti Oru`anih snaga sa oru`anim snagama dr`ava ~lanica NATO-a, 

n)    odgovora za upravqawe evidencijama o personalu, u skladu sa propisom koji donosi ministar odbrane. 

(2)    Komandant Komande za podr{ku Oru`anih snaga, vr{e}i tu du`nost, ima}e ~in general-majora. 

^lan 30. 

(Postavqewa i smjene) 

(1)    Ministar odbrane predla`e komandanta Komande za podr{ku Oru`anih snaga i wegova dva zamjenika, a postavqa ga Predsjedni{tvo, uz konsultacije sa Stalnim komitetom za vojna pitawa. Parlamentarna skup{tina potvr|uje imenovawa u roku od 45 dana od dana kada joj Predsjedni{tvo dostavi svoju odluku o imenovawu. 

(2)    Komandant Komande za podr{ku Oru`anih snaga i wegova dva zamjenika ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda, niti }e komandant biti iz reda istog konstitutivnog naroda kao i na~elnik Zajedni~kog {taba ili komandant Operativne komande Oru`anih snaga. 

(3)    Predsjedni{tvo, na preporuku ministra odbrane, mo`e smijeniti s du`nosti komandanta Komande za podr{ku Oru`anih snaga i wegova dva zamjenika. 

^lan 31. 

(Trajawe du`nosti) 

Na~elnik Zajedni~kog {taba i wegovi zamjenici, komandanti Operativne komande Oru`anih snaga i Komande za podr{ku Oru`anih snaga i wihovi zamjenici postavqaju se na te du`nosti na period do ~etiri godine. 

ODJEQAK I. Stalni komitet za vojna pitawa 

^lan 32. 

(Du`nosti) 

Stalni komitet za vojna pitawa vr{i sqede}e du`nosti, ukoliko Predsjedni{tvo ne odlu~i druga~ije: 

a)    razmatra i daje savjete o Bezbjednosnoj politici i Odbrambenoj politici Bosne i Hercegovine, koje se pripremaju prema uputstvu ministra odbrane, 

b)    daje savjete Predsjedni{tvu o postavqewu na~elnika i zamjenika na~elnika Zajedni~kog {taba, komandanata i zamjenika Operativne komande Oru`anih snaga i Komande za podr{ku Oru`anih snaga, 

c)    kako svi ~lanovi Stalnog komiteta za vojna pitawa sa pravom glasa mogu podnijeti `albu ukoliko Predsjedni{tvo ne odobri postavqewe ili smjenu oficira sa ~inom generala, takve `albe razmatra cijeli Stalni komitet za vojna pitawa i mogu se preina~iti u skladu sa Poslovnikom Stalnog komiteta za vojna pitawa. 

GLAVA III - SASTAV ORU@ANIH SNAGA 

ODJEQAK A. Op{te odredbe 

^lan 33. 

(Sastav Oru`anih snaga) 

Oru`ane snage sastoje se od profesionalnih vojnih lica, pripadnika rezervnog sastava koji su anga`ovani u vojnu slu`bu i civilnih lica i kadeta. 

^lan 34. 

(Dan Oru`anih snaga) 

(1)    Dan Oru`anih snaga je 1. decembar, kao dan dono{ewa Odluke o formirawu Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine 2003. godine. 

(2)    Ministar odbrane propisom utvr|uje dan pukova u Oru`anim snagama. 

ODJEQAK B. Rezervni sastav 

^lan 35. 

(Zadatak) 

Oru`ane snage u svom sastavu imaju pripadnike rezervnog sastava ~iji je zadatak pru`awe podr{ke aktivnim mirnodopskim snagama, odr`avawe operativne gotovosti, dopuna operativnim potencijalima i poboq{awe odr`ivosti aktivnih snaga. 

^lan 36. 

(Popuwavawe) 

(1)    Pripadnici rezervnog sastava su: vojnici, podoficiri i oficiri kojima je prestala profesionalna vojna slu`ba po ugovoru. Slu`ba u rezervnom sastavu defini{e se Zakonom o slu`bi u OSBiH. 

(2)    Ministar odbrane mo`e regrutovati dodatne pripadnike rezervnog sastava, koji mogu biti bez prija{weg vojnog iskustva, kako bi popunio formacijska mjesta za koja su potrebni stru~nost i iskustvo. Obaveza slu`ewa u rezervnom sastavu takvih stru~waka defini{e se ugovorom. 

^lan 37. 

(Veli~ina i struktura) 

Predsjedni{tvo, u skladu sa ~lanom 12. ovog zakona, odre|uje veli~inu i strukturu rezervnog sastava za Oru`ane snage, koja }e biti 50% od odobrenog brojnog stawa profesionalnog vojnog sastava. Ministar odbrane odgovoran je za organizovawe, opremawe i obuku snaga rezervnog sastava. 

^lan 38. 

(Obuka) 

Pripadnici rezervnog sastava koji nemaju prija{we vojno iskustvo moraju pro}i vojnu obuku u skladu sa dodijeqenom vojnoevidencijskom specijalno{}u, odnosno pozicijom. Svi pripadnici rezervnog sastava moraju pro}i redovnu obuku, da bi ispunili zakonske obaveze. 

^lan 39. 

(Prava i odgovornosti) 

Prava i odgovornosti pripadnika rezervnog sastava reguli{u se u skladu sa odredbama Zakona o slu`bi u OSBiH i drugim propisima. 

GLAVA IV - PROGLA[EWE RATNOG ILI VANREDNOG STAWA 

^lan 40. 

(Zahtjev za progla{ewe ratnog stawa) 

(1)    Predsjedni{tvo zahtijeva progla{ewe ratnog stawa od Parlamentarne skup{tine u slu~aju direktnog napada na Bosnu i Hercegovinu. Vojni napad na bilo koji dio dr`ave, bilo kakvim vojnim sredstavima i u bilo kojem obliku, smatra se napadom na cijelu dr`avu. 

(2)    U slu~aju direktnog napada na Bosnu i Hercegovinu, Parlamentarna skup{tina sazva}e vanrednu sjednicu {to je prije mogu}e da bi se razmotrio zahtjev za progla{ewe ratnog stawa. 

^lan 41. 

(Zahtjev za progla{ewe vanrednog stawa) 

Predsjedni{tvo zahtijeva progla{ewe vanrednog stawa od Parlamentarne skup{tine kada postoji prijetwa postojawu Bosne i Hercegovine, prijetwa normalnom funkcionisawu ustavnih institucija ili neposredna ratna opasnost. 

^lan 42. 

(Progla{ewe ratnog ili vanrednog stawa) 

(1)    Progla{ewe ratnog ili vanrednog stawa razmatra Parlamentarna skup{tina, na zahtjev Predsjedni{tva, ako ona zasjeda u vrijeme zahtjeva. 

(2)    Ukoliko Parlamentarna skup{tina ne zasjeda u vrijeme zahtjeva za progla{ewe ratnog ili vanrednog stawa, Predsjedni{tvo mo`e narediti anga`ovawe jedinica Oru`anih snaga ili wihovu upotrebu. 

^lan 43. 

(Rokovi za razmatrawe) 

(1)    Ako postoje opravdani razlozi za progla{ewe vanrednog stawa, ili u slu~ajevima kada je Predsjedni{tvo, zbog hitnosti, naredilo anga`ovawe jedinica Oru`anih snaga za uklawawe uzroka za objavu vanrednog stawa, Parlamentarna skup{tina sazva}e specijalnu sjednicu u roku od 48 sati, da bi razmotrila zahtjev za progla{ewe vanrednog stawa ili naredbu o upotrebi Oru`anih snaga. 

(2)    Ako Parlamentarna skup{tina ne proglasi vanredno stawe u roku od 72 sata od zahtjeva Predsjedni{tva ili naredbe za anga`ovawe i upotrebu Oru`anih snaga, zahtjev }e se smatrati odbijenim, a naredba stavqena van snage. 

GLAVA V - PRIRODNE I DRUGE KATASTROFE I NESRE]E 

^lan 44. 

(Anga`ovawe) 

(1)    Ministar odbrane, po ovla{}ewu Predsjedni{tva, mo`e anga`ovati Oru`ane snage u slu~aju prirodnih i drugih katastrofa i nesre}a, na zahtjev odgovaraju}ih civilnih organa Bosne i Hercegovine ili entiteta, o ~emu izvje{tava Parlamentarnu skup{tinu. 

(2)    Jedinice Oru`anih snaga mogu se razmjestiti kao pomo} civilnim vlastima u slu~aju prirodnih i drugih katastrofa i nesre}a, u skladu sa uputstvima koja donosi ministar odbrane. 

^lan 45. 

(Sadr`aj misije) 

Naredba kojom se razmje{taju jedinice Oru`anih snaga za pomo} civilnim vlastima sadr`i: 

a)    konkretnu prirodu misije, 

b)    jedinice i broj anga`ovanog qudstva, 

c)    kome su jedinice odgovorne, 

d)    trajawe misije, 

e)    zadatak. 

GLAVA VI - SUKOB INTERESA I PROFESIONALIZAM 

^lan 46. 

(Lice na slu`bi) 

Lice na slu`bi u Oru`anim snagama {titi i odr`ava dr`avnu imovinu i koristi je samo u ovla{}ene svrhe. Du`nost lica na slu`bi je i da iznese na vidjelo prevare i korupciju lica u lancu komandovawa. 

^lan 47. 

(Sukob interesa) 

Profesionalna vojna lica na slu`bi u Oru`anim snagama ne}e: 

a)    imati finansijski interes koji je u sukobu sa savjesnim obavqawem wihovih du`nosti, 

b)    imati zaposlewe van Oru`anih snaga ili obavqati bilo koje druge aktivnosti koje su u sukobu sa zvani~nim du`nostima i odgovornostima. 

^lan 48. 

(Politi~ko i javno djelovawe) 

(1)    Pripadnici Oru`anih snaga, ukqu~uju}i generale, neutralni su u politi~kim pitawima i ne}e se anga`ovati u bilo kojoj vrsti aktivnosti politi~kih stranaka ni biti izabrani ili imenovani na javnu du`nost. 

(2)    Ovaj ~lan ne spre~ava pripadnike Oru`anih snaga da se registruju za glasawe i glasaju, ili da se kandiduju za izbore u skladu sa odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04 i 20/04). 

(3)    Pripadnik rezervnog sastava koji je izabran ili imenovan na javnu du`nost nije obavezan da da ostavku na du`nost ako je anga`ovan na redovnoj obuci, ali ne mo`e za vrijeme boravka u Oru`anim snagama djelovati i nastupati sa pozicije strana~ke pripadnosti. 

^lan 49. 

(Podr`avawe Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini) 

Od vojnih lica o~ekuje se da podr`avaju sprovo|ewe Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Aktivnosti protiv Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i opstrukcija smatraju se osnovom za smjenu sa du`nosti. 

^lan 50. 

(Zabrana slu`be) 

(1)    Oficirima sa bilo kojim ~inom nije dozvoqeno da slu`e u Oru`anim snagama ili da budu zaposleni u Ministarstvu odbrane nakon slu`be u oru`anim snagama druge dr`ave. 

(2)    Pripadnici Oru`anih snaga ne mogu pripadati oru`anim snagama drugih dr`ava ni svim ostalim vojnim i paravojnim snagama i ne mogu ih regrutovati druge dr`ave. 

(3)    Odredbe stava (1) ovog ~lana ne odnose se na oficire sa bilo kojim ~inom, koji su u profesionalnu vojnu slu`bu entitetskih vojski stupili do dana stupawa na snagu ovog zakona. 

^lan 51. 

(Zabrana anga`ovawa dr`avqana Bosne i Hercegovine) 

Dr`avqanima Bosne i Hercegovine ~ije je prebivali{te na podru~ju Bosne i Hercegovine, ukqu~uju}i i one sa dvojnim dr`avqanstvom, zabraweno je da slu`e vojni rok i obu~avaju se u svojstvu regruta u oru`anim snagama drugih dr`ava. 

^lan 52. 

(Kodeks pona{awa) 

Ministar odbrane mo`e propisati kodeks pona{awa za pripadnike Oru`anih snaga. 

GLAVA VII - GENERALNI INSPEKTORAT 

^lan 53. 

(Generalni inspektorat) 

(1)    Generalni inspektorat je organizaciona jedinica Ministarstva odbrane. 

(2)    Generalnim inspektoratom rukovodi generalni inspektor, koji je profesionalno vojno lice u ~inu generala i postavqa se na du`nost u skladu sa ovim zakonom. 

(3)    Generalni inspektor mo`e, po odobrewu ministra odbrane i prema potrebi, anga`ovati dodatne inspektore radi obavqawa poslova generalnog inspektorata. 

^lan 54. 

(Nadle`nosti) 

(1)    Generalni inspektorat obezbje|uje da vojna lica u Ministarstvu odbrane i Oru`anim snagama budu upoznata i pona{aju se u skladu sa Glavom VI ovog zakona, kao i bilo kojim drugim kodeksom pona{awa ili propisima koje usvoji ministar odbrane, a koji se odnose na eti~ko pona{awe i profesionalizam. 

(2)    Generalni inspektorat, u tom smislu, ima sqede}e nadle`nosti: 

a)    obuka i obrazovawe profesionalnih vojnih lica u Ministarstvu odbrane i Oru`anim snagama u profesionalnom i eti~kom smislu, 

b)    inicirawe, sprovo|ewe, kontrola i nadgledawe ispitivawa i istraga tvrdwi o lo{em vladawu profesionalnih vojnih lica u Ministarstvu odbrane i Oru`anim snagama, 

c)    davawe savjeta ministru odbrane u vezi sa uklawawem okolnosti koje {tete moralu, djelotvornosti i reputaciji Oru`anih snaga, 

d)    davawe preporuka za propise i koordinacija uspostavqawa profesionalnih standarda i pravila moralnog rukovo|ewa, da bi se poboq{ala profesionalnost, eti~ko pona{awe i li~ne sposobnosti vojnih lica u Ministarstvu odbrane i Oru`anim snagama. 

^lan 55. 

(@albe i pomo}) 

(1)    Bilo koje profesionalno vojno lice Oru`anih snaga, ili drugi dr`avqani Bosne i Hercegovine mogu ulo`iti `albu ili zahtjev za pomo} Generalnom inspektoratu, a u vezi sa pitawima koja su u wegovoj nadle`nosti. 

(2)    Generalni inspektor predla`e ministru odbrane dono{ewe uputstava kojima se uspostavqaju odgovaraju}e procedure za primjenu ovog ~lana. Takva uputstva sa~iwena su na na~in koji promovi{e povjerewe javnosti u eti~ko pona{awe i profesionalnost profesionalnih vojnih lica u Ministarstvu odbrane i Oru`anim snagama. 

GLAVA VIII - ZAKLETVA 

^lan 56. 

(Polagawe zakletve) 

Lice koje prvi put pristupa Oru`anim snagama polo`i}e sqede}u zakletvu: 

"Sve~ano se zakliwem da }u braniti suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i politi~ku nezavisnost Bosne i Hercegovine i odgovorno i savjesno izvr{avati sve du`nosti potrebne za wenu odbranu." 

GLAVA IX - ZASTAVE, HIMNA I VOJNA OBIQE@JA 

^lan 57. 

(Zastava, himna i obiqe`ja Oru`anih snaga) 

(1)    Oru`ane snage ima}e svoju zastavu, himnu i obiqe`ja. Zastava i himna bi}e zastava i dr`avna himna Bosne i Hercegovine, a obiqe`je }e biti zastava Bosne i Hercegovine. 

(2)    Obiqe`ja }e nositi svi pripadnici Oru`anih snaga. Upotreba zastave i dr`avne himne bi}e obavezna za Oru`ane snage. 

^lan 58. 

(Zastave i obiqe`ja pukova, brigada, jedinica i institucija Oru`anih snaga) 

(1)    Pukovi }e imati svoje zastave i obiqe`ja. 

(2)    Brigade, jedinice i institucije Oru`anih snaga mogu imati svoje zastave i obiqe`ja. 

(3)    Oficiri u ~inu generala ne mogu nositi obiqe`ja pukova. 

(4)    Ministar odbrane donosi propise o izgledu zastava i obiqe`ja iz st. (1) i (2) ovog ~lana. 

(5)    Predsjedni{tvo je odgovorno za odobravawe izgleda zastava i obiqe`ja iz st. (1) i (2) ovog ~lana na prijedlog ministra odbrane. 

^lan 59. 

(Zabrana) 

Nikome nije dozvoqeno reprodukovati ili koristiti obiqe`ja Oru`anih snaga bez pisanog ovla{}ewa ministra odbrane. 

GLAVA X - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

ODJEQAK A. Stru~ni tim za sprovo|ewe tranzicije 

^lan 60. 

(Uspostavqawe i poslovi Stru~nog tima) 

(1)    Ministar odbrane, u skladu sa ovim zakonom, uspostavqa Stru~ni tim za sprovo|ewe tranzicije (u daqwem tekstu: Stru~ni tim) u roku od 15 dana od dana stupawa na snagu ovog zakona. 

(2)    Stru~ni tim je odgovoran ministru odbrane i po wegovim nare|ewima i instrukcijama obavqa}e sqede}e poslove: 

a)    planirati, organizovati, pru`azi pomo} i nadgledati proces preuzimawa funkcija iz ~lana 67. ovog zakona u oblasti odbrane na dr`avni nivo, 

b)    dostavqati, u pisanoj formi, prijedloge i preporuke ministru odbrane o svim pitawima u vezi sa procesom tranzicije, 

c)    ostale du`nosti koje odredi ministar odbrane. 

(3)    Ministar odbrane propisa}e du`nosti, zadatke, sastav i trajawe mandata Stru~nog tima. 

(4)    Stru~ni tim donosi Poslovnik o radu. 

^lan 61. 

(Izvje{tavawe o procesu tranzicije) 

(1)    Stru~ni tim }e o procesu tranzicije mjese~no i po potrebi izvje{tavati ministra odbrane. 

(2)    Ministar odbrane }e na osnovu izvje{taja iz stava (1) ovog ~lana izvje{tavati Predsjedni{tvo, Savjet ministara Bosne i Hercegovine i nadle`nu komisiju Parlamentarne skup{tine. 

(3)    Sav personal iz Ministarstva odbrane, Zajedni~kog {taba, komandi i pripadnici Oru`anih snaga pru`i}e punu podr{ku Stru~nom timu, u skladu sa direktivama i uputstvima koje izda ministar odbrane. 

ODJEQAK B. Status dr`avnih slu`benika i zaposlenika 

^lan 62. 

(Regulisawe statusa dr`avnih slu`benika i zaposlenika) 

(1)    Izuzetno od odredaba ~lana 19. stav (4) i ~lana 32a. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 14/04, 17/04, 26/04, 37/04 i 48/05), 1. januara 2006. godine svi dr`avni slu`benici iz ranijih entitetskih ministarstava odbrane kojima je u postupku nadle`nih entitetskih agencija utvr|en status dr`avnih slu`benika postaju dr`avni slu`benici u Ministarstvu odbrane i na wih se primjewuje Zakon o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine, uz sqede}e izuzetke u primjeni: 

a)    ~lan 15. stav (1) ta~ke a) i d) ne primjewuju se, 

b)    Glava IV se ne primjewuje, osim ~l. 22, 30. i 31, 

c)    Glava V se ne primjewuje, osim ~l. 38, 39. i 41, 

d)    ~lan 51. st. (1) i (2) ne primjewuju se. 

(2)    Izuzeci navedeni u stavu (1) ovog ~lana primjewuju se do dono{ewa kona~ne odluke o statusu dr`avnih slu`benika u Ministarstvu odbrane od strane ministra odbrane, nakon procesa izbora predvi|enog ~lanom 64. ovog zakona. 

(3)    Dana 1. januara 2006. godine namje{tenici/radnici iz ranijih entitetskih ministarstava odbrane postaju zaposlenici u Ministarstvu odbrane i na wih }e se primjewivati Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 26/04 i 07/05). 

(4)    Danom propisanim u st. (1) i (3) ovog ~lana, pravilnici o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji entitetskih ministarstava odbrane postaju sastavni dio Pravilnika o unutra{woj organizaciji Ministarstva odbrane. Dr`avni slu`benici i zaposlenici iz st. (1) i (3) ovog ~lana nastavqaju obavqati prethodne poslove i zadatke u mjeri u kojoj to nije u suprotnosti sa ovim zakonom, dok ministar odbrane ne donese kona~nu odluku o wihovom statusu u Ministarstvu odbrane, nakon procesa izbora iz ~lana 64. ovog zakona. 

(5)    Dr`avni slu`benici i zaposlenici iz st. (1) i (3) ovog ~lana zadr`avaju svoju poziciju, platu i naknade sve dok ministar odbrane ne donese kona~nu odluku o wihovom statusu u Ministarstvu odbrane nakon procesa izbora predvi|enog u ~lanu 64. ovog zakona. 

(6)    Dr`avni slu`benici i zaposlenici u Ministarstvu odbrane koji su u slu~aju razrje{ewa sa du`nosti nastalog zbog prekobrojnosti, prema odluci ministra odbrane iz ~lana 65. ovog zakona, donesenoj nakon zavr{etka procesa izbora iz ~lana 64. ovog zakona, imaju pravo na otpremninu u iznosu od {est mjese~nih plata, ili na otpremninu u iznosu od 12 mjese~nih plata, u slu~aju dr`avnih slu`benika sa najmawe 15 godina radnog iskustva. 

^lan 63. 

(Zabrana zapo{qavawa) 

Od dana stupawa na snagu ovog zakona pa do dana preuzimawa dr`avnih slu`benika i namje{tenika/radnika, koji je propisan u ~lanu 62. st. (1) i (3) ovog zakona, entitetska ministarstva odbrane i Ministarstvo odbrane ne}e mo}i primati nove dr`avne slu`benike, namje{tenike/radnike i zaposlenike. 

^lan 64. 

(Proces izbora) 

(1)    Ministar odbrane, na prijedlog Stru~nog tima, imenuje jednu ili vi{e komisija za izbor. U toku imenovawa ministar je du`an da vodi ra~una o nacionalnoj strukturi, polu, stepenu stru~ne spreme i stru~nim sposobnostima lica koja }e biti imenovana u ~lanstvo komisije za izbor. U sastav svake komisije ulaze po tri ~lana. Ministar odbrane donosi Odluku o radu komisije za izbor, kojom }e regulisati sastav komisija za izbor, na~in rada, izborne kriterijume i postupak, a koja }e donijeti Poslovnik o radu. 

(2)    Prije osnivawa Komisije za izbor, shodno stavu (1) ovog ~lana, ministar odbrane vr{i provjeru ~lanova komisije da bi utvrdio da oni ispuwavaju uslove propisane u stavu (3) ovog ~lana. 

(3)    Komisija za izbor ima odgovornost da utvrdi da li dr`avni slu`benici i zaposlenici u Ministarstvu odbrane ispuwavaju uslove za nastavak radnog odnosa u Ministarstvu odbrane koji su utvr|eni relevantnim propisima, kao i druge kriterijume koje je utvrdio ministar odbrane, a odobrio Savjet ministara Bosne i Hercegovine. 

(4)    Ministar odbrane mo`e imenovati me|unarodne eksperte kao pridru`ene ~lanove komisije za izbor. Me|unarodni eksperti ima}e iskqu~ivo savjetodavnu ulogu u radu komisije i ne}e imati pravo glasa prilikom dono{ewa odluka. 

(5)    Komisija za izbor dostavqa prijedloge za sve dr`avne slu`benike i zaposlenike u Ministarstvu odbrane, preuzete iz ranijih entitetskih ministarstava odbrane, zajedno sa izvje{tajem, ministru odbrane na razmatrawe, prije nego {to on donese odluku iz ~l. 65. i 66. ovog zakona. 

^lan 65. 

(Odlu~ivawe o statusu dr`avnih slu`benika i zaposlenika) 

Poslije zavr{etka procesa izbora iz ~lana 64. ovog zakona, ministar odbrane donosi odluke o statusu svih dr`avnih slu`benika i zaposlenika u Ministarstvu odbrane, u skladu sa izvje{tajem iz ~lana 64. stav (5) ovog zakona. 

^lan 66. 

(Dono{ewe Pravilnika o unutra{woj organizaciji) 

(1)    Ministar odbrane pripremi}e i podnijeti Savjetu ministara Bosne i Hercegovine na davawe saglasnosti novi Pravilnik o unutra{woj organizaciji u roku od 30 dana od dana stupawa na snagu ovog zakona. 

(2)    Nakon usvajawa Pravilnika iz stava (1) ovog ~lana, ministar odbrane vr{i postavqewe na predvi|ena radna mjesta izabranih dr`avnih slu`benika i zaposlenika. 

ODJEQAK C. Prenos funkcija 

^lan 67. 

(Plan preuzimawa funkcija) 

(1)    Ministar odbrane, do 1. januara 2006. godine, na osnovu prijedloga Stru~nog tima, donosi Plan preuzimawa funkcija. 

(2)    Nakon preuzimawa funkcija, ministar odbrane }e, uz pomo} Stru~nog tima, obezbijediti punu implementaciju Plana iz stava (1) ovog ~lana. 

^lan 68. 

(Lanac komandovawa u periodu tranzicije) 

(1)    Od 1. januara 2006. godine, komandant Zajedni~ke komande Vojske Federacije BiH i na~elnik General{taba Vojske Republike Srpske direktno su odgovorni na~elniku Zajedni~kog {taba do ukidawa Zajedni~ke komande Vojske Federacije BiH i General{taba Vojske Republike Srpske. 

(2)    Komandant Zajedni~ke komande Vojske Federacije BiH i na~elnik General{taba Vojske Republike Srpske nemaju operativna komandna ovla{}ewa. 

^lan 69. 

(Privremeno upravqawe prija{wim entitetskim ministarstvima odbrane) 

Ministar odbrane, najkasnije do 1. januara 2006. godine, odre|uje po jedno lice za svako prija{we entitetsko ministarstvo odbrane da obavqa one poslove i zadatke neophodne za efikasno upravqawe prija{wim entitetskim ministarstvima do zavr{etka procesa tranzicije. 

ODJEQAK D. Prenos pokretne imovine, aktive i arhive 

^lan 70. 

(Prenos pokretne imovine, arhive, spisa i drugih dokumenata) 

(1)    Ministarstvo odbrane i entitetska ministarstva odbrane, danom stupawa na snagu ovog zakona, na osnovu svih podataka o pokretnoj imovini, po~e}e sa~iwavawe sveobuhvatnog popisa pokretne imovine u svom posjedu koja slu`i za potrebe odbrane, ukqu~uju}i, uz ostalo, arhivu, spise i druge dokumente (u daqwem tekstu: pokretna imovina). Sveobuhvatni popis bi}e dostavqen Ministarstvu odbrane u roku od 30 dana. 

(2)    U roku od 30 dana od dana prijema sveobuhvatnog popisa pokretne imovine, Stru~ni tim }e Ministarstvu odbrane predlo`iti plan za daqe postupawe svom pokretnom imovinom koja i daqe slu`i za potrebe odbrane, koji }e sadr`avati prijedlog na~ina, metoda i vremenske dinamike za kona~no raspore|ivawe na svim pravima i obavezama u odnosu na pokretnu imovinu. 

(3)    Ministarstvo odbrane }e 1. januara 2006. godine preuzeti pravo posjeda nad svom pokretnom imovinom iz stava (2) ovog ~lana, ukqu~uju}i arhive, spise i druge dokumente, koji i daqe slu`e za potrebe odbrane. 

^lan 71. 

(Prenos nepokretne imovine) 

(1)    Ministarstvo odbrane i entitetska ministarstva odbrane, danom stupawa na snagu ovog zakona, na osnovu svih podataka o nepokretnoj imovini, po~e}e sa~iwavawe popisa nepokretne imovine koja slu`i za potrebe odbrane, a na kojoj pravo upravqawa i raspolagawa, pravo kori{}ewa ili pravo vlasni{tva ima Federacija BiH, Vlada Republike Srpske, Vlada Federacije BiH, ministarstva odbrane, Vojska Republike Srpske, Vojska Federacije BiH ili neki drugi organ Bosne i Hercegovine ili bilo koje wene administrativne jedinice (u daqwem tekstu: nepokretna imovina). Nadle`ne institucije du`ne su da u roku od 60 dana od dana stupawa na snagu ovog zakona dostave sveobuhvatne popise nepokretne imovine Ministarstvu odbrane, ali u svakom slu~aju najkasnije do 31. decembra 2005. godine. 

(2)    Stru~ni tim u roku od 30 dana od prijema sveobuhvatnog popisa nepokretne imovine predla`e ministru odbrane plan za kona~no postupawe sa svom nepokretnom imovinom koja }e i daqe slu`iti za potrebe odbrane, a u skladu sa va`e}im propisima. 

(3)    Ministarstvo odbrane }e 1. januara 2006. godine preuzeti na kori{}ewe i u}i u posjed nepokretne imovine iz stava (2) ovog ~lana. 

^lan 72. 

(Prenos drugih prava i obaveza) 

(1)    Ministarstvo odbrane i entitetska ministarstva odbrane, u roku od 30 dana od dana stupawa na snagu ovog zakona, sa~ini}e sveobuhvatan popis ostalih prava i obaveza prija{wih entitetskih ministarstava odbrane i predlo`iti plan o prenosu ostalih prava i obaveza Ministarstvu odbrane, sa 1. januarom 2006. godine. 

(2)    Osim ukoliko nije druga~ije predvi|eno u planu za prenos ostalih prava i obaveza iz stava (1) ovog ~lana, odobrenog u skladu sa ~lanom 73. ovog zakona, entitetske vlade i daqe su odgovorne za dugove, zadu`ewa i ostale obaveze entitetskih ministarstava odbrane nastale do 1. januara 2006. godine. 

(3)    Entitetske vlade ne mogu tra`iti od{tetu, doprinos ili obe{te}ewe od Bosne i Hercegovine u pogledu prenosa ostalih prava i obaveza, osim u slu~aju ako ih za to ovlasti Savjet ministara Bosne i Hercegovine ili Parlamentarna skup{tina. 

^lan 73. 

(Sporazum o prenosu imovinskih prava) 

(1)    Ministarstvo odbrane dostavqa plan o kona~nom raspolagawu imovinom iz ~lana 70. stav (3), ~lana 71. stav (3) i ~lana 72. na odobrewe Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. 

(2)    Nakon {to Savjet ministara Bosne i Hercegovine odobri plan, a u roku od 60 dana, ali u svakom slu~aju najkasnije do 31. decembra 2005. godine, Ministarstvo odbrane podnosi Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, vladama Republike Srpske i Federacije BiH na potpis sporazume, odluke, rje{ewa ili ostale relevantne akte potrebne za okon~awe raspolagawa svim pravima i obavezama nad pokretnom i nepokretnom imovinom. 

^lan 74. 

(Zabrana raspolagawa imovinom) 

Od dana stupawa na snagu ovog zakona do dana stupawa na snagu sporazuma, odluke, rje{ewa ili drugog relevantnog akta iz ~lana 73. ovog zakona kojim se okon~ava raspolagawe imovinskim pravima izme|u prija{wih entitetskih ministarstava odbrane i Ministarstva odbrane, zabrawuje se bilo kakvo raspolagawe imovinom iz ~lana 70. stav (3), ~lana 71. stav (3) i ~lana 72. ovog zakona. 

ODJEQAK E. Buxet i finansijska pitawa 

^lan 75. 

(Buxet za odbranu za 2006. godinu) 

(1)    Po~ev{i od fiskalne 2006. godine, sve aktivnosti na pripremi buxeta, dono{ewu, izvr{ewu, ra~unovodstvu, izvje{tavawu i nadzoru buxeta za Ministarstvo odbrane i Oru`ane snage obavqaju se u skladu sa Zakonom o finansirawu institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 61/04) 

(2)    U skladu sa odredbama ~lana 11. Zakona o finansirawu institucija Bosne i Hercegovine, privremeno finansirawe za fiskalnu 2006. godinu obra~unava}e se na osnovu "ukupnog Buxeta za odbranu za Bosnu i Hercegovinu" za 2005. godinu, kao {to je to utvr|eno u ~lanu 46. Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 43/03). 

^lan 76. 

(Entitetski buxeti za odbranu za 2005. godinu) 

(1)    Obaveze entiteta nastale i uvr{tene u buxet do 31. januara 2006. godine, kao predvi|eni tro{kovi entitetskih buxeta za odbranu za 2005. godinu, ostaju obaveza odgovaraju}eg entiteta i ne}e ih na sebe preuzeti Bosna i Hercegovina, osim ako se izri~ito ne postigne dogovor izme|u Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i vlade relevantnog entiteta. 

(2)    Obaveze entiteta nastale u 2005. godini, a koje nisu uvr{tene u Buxet za 2005. godinu izmiri}e entitetske vlade - entitetska ministarstva finansija. Ove obaveze, na osnovu dokumentacije koju su obradila lica iz ~lana 69. ovog zakona, bi}e dostavqene na kwi`ewe i realizaciju entitetskim ministarstvima finansija. 

(3)    Ministar odbrane pru`i}e pomo} entitetskim organima vlasti, koji }e preuzeti odgovornost za zatvarawe entitetskih buxeta za odbranu za fiskalnu 2005. godinu poslije 1. januara 2006. godine. 

^lan 77. 

(Zabrana preuzimawa obaveza) 

(1)    Od dana usvajawa ovog zakona do 1. januara 2006. godine, entitetskim ministarstvima odbrane zabrawuje se zakqu~ivawe ugovora i preuzimawe obaveza koje se ne mogu u potpunosti podmiriti iz sredstava Buxeta za odbranu za 2005. godinu. 

(2)    Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, ministar odbrane mo`e, u izuzetnim slu~ajevima i kada je potrebno obezbijediti kontinuirano funkcionisawe i rad Oru`anih snaga, dozvoliti zakqu~ivawe takvih ugovora. 

^lan 78. 

(Ostale finansijske obaveze) 

Do 1. aprila 2006. godine, Stru~ni tim za sprovo|ewe tranzicije pripremi}e analizu svih finansijskih pitawa koja nisu obuhva}ena odredbama zakona i predati ministru odbrane izvje{taj i prijedloge za rje{avawe tih pitawa. 

ODJEQAK F. Vojna obaveza 

^lan 79. 

(Ukidawe vojne obaveze) 

Vojna obaveza regulisana entitetskim zakonima ukida se na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine 1. januara 2006. godine. 

^lan 80. 

(Evidencije u vezi sa vojnom obavezom) 

(1)    Evidencije o licima koja su regulisala vojnu obavezu u bilo kojem entitetu prenose se na odgovaraju}e organe uprave u entitetima, kantonima ili op{tinama. 

(2)    Evidencije o profesionalnim vojnim licima kojima je prestala slu`ba u Vojsci Republike Srpske, odnosno Vojsci Federacije BiH poslije 1. januara 2002. godine prenose se u Ministarstvo odbrane. 

ODJEQAK G. Struktura i lokacije Oru`anih snaga 

^lan 81. 

(Struktura i lokacije Oru`anih snaga) 

(1)    Veli~inu, strukturu i lokacije novih Oru`anih snaga predlo`i}e ministar odbrane, a usvojiti Predsjedni{tvo, najkasnije 1. jula 2006. godine. 

(2)    Komande brigada, te wima dodijeqeni bataqoni bi}e formirani i razmje{teni najkasnije 1. jula 2007. godine. 

(3)    Pje{adijski pukovi i wihove komande bi}e formirani i razmje{teni najkasnije 1. jula 2007. godine. 

(4)    Svi ostali pukovi i slu`be bi}e formirani i razmje{teni najkasnije 31. decembra 2007. godine 

ODJEQAK H. Pravni propisi 

^lan 82. 

(Stavqawe zakonskih propisa van snage) 

(1)    Entitetski parlamenti donije}e zakone kojima }e se 1. januara 2006. godine staviti van snage Zakon o odbrani Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 21/96, 46/01 i 33/04), Zakon o Vojsci Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 31/96, 46/01 i 33/04), Zakon o odbrani Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) i Zakon o slu`bi u Vojsci Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04). 

(2)    Drugi dr`avni i entitetski zakoni i podzakonski akti koji zadiru u pitawa iz oblasti odbrane uskladi}e se s odredbama ovog zakona. U slu~aju da je bilo koji entitetski zakon ili podzakonski akt u suprotnosti sa odredbama ovog zakona, odredbe ovog zakona imaju prednost, a nedosqedne odredbe entitetskog zakona ili podzakonskog akta ne}e biti pravosna`ne ni va`e}e. 

(3)    Entitetski zakoni i podzakonski akti bi}e uskla|eni sa odredbama ovog zakona u roku od {est mjeseci od dana stupawa na snagu ovog zakona. 

^lan 83. 

(Uskla|ivawe me|unarodnih sporazuma) 

Savjet ministara Bosne i Hercegovine i vlade dva entiteta nastavi}e aktivnosti da se Sporazum o subregionalnoj kontroli naoru`awa, kao i svi drugi me|unarodni sporazumi usklade sa principima ovla{}ewa dr`avnog nivoa za komandu i kontrolu nad Oru`anim snagama. 

^lan 84. 

(Aktivnosti za prijem u NATO

Parlamentarna skup{tina, Savjet ministara Bosne i Hercegovine, Predsjedni{tvo, te svi subjekti odbrane, u okviru vlastite ustavne i zakonske nadle`nosti, sprove{}e potrebne aktivnosti za prijem Bosne i Hercegovine u ~lanstvo NATO-a. 

^lan 85. 

(Stupawe na snagu i primjena) 

(1)    Po~etkom primjene ovog zakona stavqa se van snage Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 43/03). 

(2)    Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH", a primjewiva}e se od 1. januara 2006. godine, osim ukoliko nije druga~ije propisano ovim zakonom. 


PSBiH broj 226/05
5. oktobra 2005. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
dr Nikola [piri}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Mustafa Pamuk, s. r. 


623 

Na osnovu ~lana III.5.a) i IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 28. septembra 2005. godine, te na sjednici Doma naroda, odr`anoj 5. oktobra 2005. godine, usvojila je 

ZAKON 

O SLU@BI U ORU@ANIM SNAGAMA
BOSNE I HERCEGOVINE 

POGLAVLJE I. OP]E ODREDBE 

^lan 1. 

(Predmet Zakona) 

Ovim Zakonom ure|uju se: slu`ba u Oru`anim snagama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Oru`ane snage), sastav Oru`anih snaga, prijem u slu`bu, prava i obaveze lica na slu`bi u Oru`anim snagama, status lica tokom slu`be, sistem klasificiranja ljudstva, ocjene, unapre|enja, upravljanje evidencijom personala i karijerom vojnih lica, ~inovi i oznake u Oru`anim snagama, standardi pona{anja i druga statusna pitanja lica na slu`bi u Oru`anim snagama. 

^lan 2. 

(Oru`ane snage) 

Oru`ane snage podrazumijevaju sve vojne snage u Bosni i Hercegovini na na~in utvr|en Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 88/05), (u daljnjem tekstu: Zakon o odbrani). 

^lan 3. 

(Lica na slu`bi u Oru`anim snagama) 

(1)    Na slu`bi u Oru`anim snagama mogu biti vojna lica, civilna lica i kadeti. Vojna lica su profesionalna vojna lica i lica u rezervnom sastavu dok su na slu`bi. 

(2)    Profesionalna vojna lica su: 

a)    vojnici, 

b)    podoficiri, 

c)    oficiri, 

d)    generali. 

(3)    Civilna lica na slu`bi u Oru`anim snagama su dr`avni slu`benici i zaposlenici na koja se primjenjuju odredbe Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04 i 48/05) i Zakona o radu u institucijama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05 i 48/05/). 

(4)    Lica u rezervnom sastavu su: 

a)    rezervni vojnici, 

b)    rezervni podoficiri, 

c)    rezervni oficiri, 

d)    rezervni generali. 

(5)    Pripadnici rezervnog sastava za vrijeme vr{enja vojne slu`be imaju ista prava i obaveze kao i profesionalna vojna lica, osim ako ovim Zakonom nije druga~ije propisano. 

(6)    Pod vr{enjem vojne slu`be u rezervnom sastavu podrazumijeva se vrijeme provedeno na obuci, vje`bama i u izvr{enju misija. 

(7)    Kadeti su lica koja se u stru~nim vojnim {kolama i akademijama obrazuju za profesionalnu vojnu slu`bu u Oru`anim snagama. Kadeti imaju prava i obaveze koje su propisane ovim Zakonom i propisima koje donosi ministar odbrane Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar odbrane). 

^lan 4. 

(Upotreba jezika i pisma u Oru`anim snagama) 

Slu`beni jezici u Oru`anim snagama su: bosanski, hrvatski i srpski, kao i dva pisma: latinica i }irilica. 

^lan 5. 

(Vidovi, rodovi i slu`be) 

Oru`ane snage sastoje se iz vidova, rodova i slu`bi. 

a)    Vidovi su: 

1)    kopnena vojska, 

2)    zrakoplovstvo i protuzra~na odbrana. 

b)    Rodovi su: 

1)    pje{adija, 

2)    artiljerija, 

3)    artiljerijsko-raketne jedinice protuzra~ne odbrane, 

4)    oklopno-mehanizirane jedinice, 

5)    avijacija, 

6)    in`injerija, 

7)    veza, 

8)    atomsko-biolo{ko-hemijska odbrana, 

9)    elektronsko izvi|anje i protuelektronska borba, 

10)    zra~no osmatranje i javljanje, 

11)    vojnoobavje{tajni. 

c)    Slu`be su: 

1)    tehni~ka slu`ba, 

2)    zrakoplovna tehni~ka slu`ba, 

3)    slu`ba vojne policije, 

4)    saobra}ajna slu`ba, 

5)    intendantska slu`ba, 

6)    sanitetska slu`ba, 

7)    veterinarska slu`ba, 

8)    gra|evinska slu`ba, 

9)    finansijska slu`ba, 

10)    pravna slu`ba, 

11)    geodetska slu`ba, 

12)    informati~ka slu`ba, 

13)    muzi~ka slu`ba, 

14)    vjerska slu`ba. 

^lan 6. 

(Pukovi) 

(1)    Pje{adijski pukovi ba{tine identitet i vojno naslije|e jedinica i konstitutivnih naroda (Bo{njaka, Hrvata i Srba) iz kojih poti~u: Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH), Hrvatskog vije}a odbrane (HVO) i Vojske Republike Srpske (VRS). 

(2)    Pukovi i komande pukova nemaju operativna ni administrativna ovla{tenja. 

(3)    Svaki puk ima malu, neoperativnu komandu puka i personal. Na ~elu komande puka je oficir Oru`anih snaga ispod ~ina OF-5. Broj dodatnog personala u komandi puka ne}e biti ve}i od deset za svaki puk. Komandanti i personal pukova su pod komandom komandanta najbli`e brigade. 

(4)    Ljudstvo u komandama pukova su pripadnici Oru`anih snaga i raspore|eni su u komande pukova u skladu sa sistemom upravljanja ljudstvom. 

(5)    Komandama pukova administrativnu podr{ku pru`aju komande najbli`ih brigada. 

(6)    Zastupljenost pukova u paradama, sve~anostima i posebnim doga|ajima odobrava se kroz lanac komandovanja u skladu s Pravilnikom o sve~anostima. 

(7)    Komande pukova mogu: 

a)    upravljati muzejom puka, 

b)    kontrolirati finansijski fond puka koji se stvara iz dijela nov~anih sredstava iz bud`eta za odbranu, sufinansiranja iz donacija, dobrovoljne ~lanarine pripadnika i neprofitne aktivnosti, a {to posebnim propisom regulira ministar odbrane. Finansijski fond puka slu`i za finansiranje aktivnosti iz ~lana 6. stav (7) ovog Zakona, 

c)    pripremati, istra`ivati i njegovati historiju puka, 

d)    objavljivati biltene puka, 

e)    ~uvati kulturno-historijsko naslije|e puka, 

f)    davati uputstva o odr`avanju posebnih sve~anosti, 

g)    davati uputstva o obi~ajima, odje}i i pona{anju puka, 

h)    voditi oficirske, podoficirske i vojni~ke klubove. 

(8)    Pukovi mogu u svom sastavu imati aktivnog, rezervnog ili penzionisanog oficira koji slu`i kao pukovnik puka. Pukovnik puka je isklju~ivo po~asni polo`aj i nema operativna ni administrativna ovla{tenja. 

(9)    Ministar odbrane donosi propise koji dodatno definiraju organizaciju i odgovornosti pukova, uklju~uju}i imenovanje pukovnika pukova i drugog personala u komandama pukova. 

(10)    Ministar odbrane imenuje pukovnike pukova, na prijedlog komandanta puka. 

^lan 7. 

(Primjenjivost akata) 

(1)    Ako nije druga~ije odre|eno ovim Zakonom, akti kojima se regulira status profesionalnih vojnih lica, lica u rezervnom sastavu i civilnih lica u Oru`anim snagama su upravni akti i donose se u skladu s ovim Zakonom, Zakonom o odbrani, Zakonom o upravi BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/02), Zakonom o dr`avnoj slu`bi u institucijama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04 i 48/05), Zakonom o radu u institucijama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05 i 48/05), drugim va`e}im zakonima, kao i direktivama, propisima i nare|enjima ministra odbrane. 

(2)    U postupku dono{enja akata iz stava (1) ovog ~lana, ako to nije zakonom druga~ije odre|eno, primjenjuju se propisi kojima se ure|uje upravni postupak. 

(3)    Protiv kona~nih upravnih akata iz stava (1) ovog ~lana mo`e se pokrenuti upravni spor pred nadle`nim sudom, ako ovim Zakonom nije druga~ije odre|eno. 

^lan 8. 

(Nadre|eni i podre|eni) 

(1)    Profesionalna vojna lica na slu`bi u Oru`anim snagama, u skladu s njihovom slu`bom, mogu biti nadre|ena i podre|ena. U odnosu prema ~inu i slu`bi, ona mogu biti vi{e i ni`e starje{ine. 

(2)    Nadre|eno lice je lice koje, u skladu sa zakonom, ostalim propisima i nadle`no{}u za rukovo|enje i komandovanje, rukovodi i komanduje vojnim komandama, {tabovima, jedinicama i institucijama, kao i organima i personalom u njima. 

(3)    Vi{i starje{ina je lice s vi{im ~inom. U slu~aju da postoje dva lica s istim ~inom, vi{i starje{ina je lice za ~ije je formacijsko mjesto utvr|en vi{i ~in. U slu~aju da postoje dva lica s istim formacijskim ~inom, vi{i starje{ina je lice koje je ranije unaprije|eno. 

POGLAVLJE II. PRIJEM U PROFESIONALNU VOJNU SLU@BU 

^lan 9. 

(Op}i uvjeti prijema) 

(1)    U profesionalnu vojnu slu`bu mo`e biti primljeno lice koje ispunjava op}e uvjete: 

a)    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, 

b)    da je zdravstveno sposobno za slu`bu u Oru`anim snagama, 

c)    da nije osu|ivano na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju du`em od {est mjeseci, 

d)    da nije prethodno otpu{teno iz dr`avne slu`be ili pravnog lica zbog povrede slu`bene du`nosti u posljednje tri godine, 

e)    da mu pravosna`nom presudom nije zabranjeno obavljanje odre|enih djelatnosti, odnosno du`nosti za vrijeme trajanja takve zabrane, 

f)    da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak za krivi~no djelo za koje se goni po slu`benoj du`nosti, 

g)    da ima odgovaraju}u stru~nu spremu potrebnu za obavljanje odre|ene du`nosti, 

h)    da nije mla|e od 18 godina ni starije od 27 godina u vrijeme prijema, osim ako gornja starosna granica nije zanemarena u skladu s propisima koje donosi ministar odbrane, 

i)    da je odslu`ilo vojni rok ili je na drugi na~in osposobljeno za du`nost na koju se prima. 

(2)    Osim op}ih uvjeta iz stava (1) ovog ~lana, ministar odbrane utvrdit }e posebne uvjete. 

^lan 10. 

(Raspisivanje konkursa i oglasa) 

(1)    Prijem lica u profesionalnu vojnu slu`bu u Oru`anim snagama vr{i se na osnovu konkursa, odnosno oglasa, izuzev kadeta i stipendista po zavr{enom {kolovanju. 

(2)    Prijem lica iz ~lana 11. ovog Zakona u rezervni sastav Oru`anih snaga vr{i se na osnovu konkursa, odnosno oglasa. 

(3)    Konkurs za Oru`ane snage raspisuje se za odre|eni puk, rod, odnosno slu`bu a nazna~ava se i konkretna jedinica i lokacije gdje u tom trenutku postoji upra`njeno mjesto. 

(4)    U konkursu kandidati apliciraju preferencu za pukove, lokacije i jedinice. Nakon zavr{etka osnovne vojne obuke, kandidatu }e se iza}i u susret u vezi s njegovom preferencom, ako je odgovaraju}i polo`aj u puku po njegovom izboru, odnosno slu`bi upra`njen. Ako odgovaraju}i polo`aj u puku po njegovom izboru, odnosno slu`bi nije upra`njen, kandidatu }e biti ponu|ena mogu}nost da prihvati drugi polo`aj u Oru`anim snagama. Ako kandidat odbije alternativni polo`aj, osloba|a se slu`be bez ikakvih daljnjih obaveza. Ni od jednog kandidata se, nakon zavr{etka osnovne vojne obuke, ne}e tra`iti da se protiv svoje volje priklju~i nekom puku, odnosno slu`bi. 

(5)    Za obavljanje odre|enih zadataka i poslova, posebno zna~ajnih za odbranu, u profesionalnu vojnu slu`bu mo`e se primiti lice i bez raspisivanja konkursa, odnosno oglasa. 

(6)    Poslove i zadatke iz stava (5) ovog ~lana odre|uje ministar odbrane. 

^lan 11. 

(Ugovori za profesionalna vojna lica) 

(1)    Dr`avljanin Bosne i Hercegovine koji ispunjava uvjete iz ~lana 9. ovog Zakona mo`e biti primljen u profesionalnu vojnu slu`bu na odre|ene du`nosti i na odre|eno vrijeme. 

(2)    Prijem u slu`bu vr{i se na osnovu ugovora, a slu`ba te~e od dana stupanja na du`nost. 

(3)    Lice iz stava (1) ovog ~lana prima se u profesionalnu vojnu slu`bu na osnovu ugovora kojim se utvr|uju: ~in, vojno-evidencijska specijalnost, puk, pla}a, du`nost, trajanje slu`be, obaveza slu`enja u rezervnom sastavu utvr|ena ~lanom 102. ovog Zakona te ostala prava i obaveze tokom trajanja vojne slu`be. 

(4)    Ugovor o prijemu u profesionalnu vojnu slu`bu je na odre|eno vrijeme ~ije se trajanje regulira ugovorom. Ministar odbrane potpisuje ugovor u ime Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. 

^lan 12. 

(Ugovori za specijalnosti u rezervnom sastavu) 

(1)    Lica bez prija{njeg vojnog iskustva, ali s posebnim zanimanjima, mogu biti anga`irana u rezervnom sastavu. 

(2)    Lica iz stava (1) ovog ~lana koja ispunjavaju uvjete iz ~lana 9. ovog Zakona primaju se u rezervni sastav na osnovu ugovora. 

^lan 13. 

(Stru~na sprema) 

(1)    Odgovaraju}a stru~na sprema u skladu s ~lanom 9. stav (1) ta~ka g) ovog Zakona je: 

a)    vojnici - srednja stru~na sprema - III. stepen, 

b)    podoficiri - srednja stru~na sprema IV. stepen ili vi{a stru~na sprema VI. stepen, 

c)    oficiri - visoka stru~na sprema - VII. stepen. 

(2)    Nostrifikaciju i ekvivalenciju stru~ne spreme iz ta~. a), b) i c) stava (1) ovog ~lana, ste~ene izvan Bosne i Hercegovine, vr{i nadle`ni organ. 

^lan 14. 

(Metode i na~ini prijema) 

(1)    Vojnik se prima u Oru`ane snage u ~in vojnika. 

(2)    Podoficir se prima u Oru`ane snage u po~etnom ~inu podoficira po zavr{etku {kolovanja u vojnoj ili civilnoj {koli. Izuzetno, podoficir mo`e biti primljen u slu`bu po preporuci svog komandanta, a na osnovu obavljanja vojni~ke du`nosti, ako ispunjava uvjete iz ~lana 13., stav (1), ta~ka b) ovog Zakona. 

(3)    Oficir se prima u Oru`ane snage u po~etnom ~inu oficira po zavr{etku vojne akademije ili nakon sticanja stru~ne spreme u skladu s ~lanom 13., stav (1), ta~ka c) ovog Zakona i zavr{etka osnovne oficirske obuke. Izuzetno, oficir mo`e biti primljen po preporuci svog komandanta, a na osnovu obavljanja vojni~ke ili podoficirske du`nosti i nakon zavr{etka osnovne oficirske obuke te ako ispunjava uvjete iz ~lana 13., stav (1), ta~ka c) ovog Zakona. 

POGLAVLJE III. PRAVA, DU@NOSTI I ODGOVORNOSTI LICA NA SLU@BI U ORU@ANIM SNAGAMA 

^lan 15. 

(Du`nosti) 

Profesionalno vojno lice u Oru`anim snagama ima prava i du`nosti da: 

a)    {titi suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i me|unarodnim pravom, 

b)    pridr`ava se Zakona o odbrani, direktiva, propisa i nare|enja ministra odbrane i Sigurnosne politike i Odbrambene politike Bosne i Hercegovine, 

c)    pridr`ava se va`e}ih propisa u Oru`anim snagama i pravila slu`be Oru`anih snaga kao i drugih pravila i propisa va`e}ih u Oru`anim snagama i ja~a vojnu disciplinu, 

d)    izgra|uje dobre me|uljudske odnose u vojnim jedinicama i vojnim ustanovama i propagira humane eti~ke principe, 

e)    stru~no se usavr{ava i poma`e usavr{avanju drugih pripadnika Oru`anih snaga, 

f)    ~uva naoru`anje i druga materijalna sredstva koja su mu povjerena u slu`bi, 

g)    profesionalno i besprijekorno obavlja du`nosti i izvr{ava dobivena nare|enja, 

h)    li~nim primjerom discipline, hrabrosti i samopo`rtvovanja uti~e na druge pripadnike Oru`anih snaga, 

i)    iskazuje samoinicijativu i kreativnost u vr{enju slu`be, 

j)    posjeduje i nosi vojne iskaznice kojim dokazuje pripadnost Oru`anim snagama i 

k)    pridr`ava se i po{tuje sve norme pona{anja u slu`bi i van slu`be. 

^lan 16. 

(Obaveza obuke za lica u rezervnom sastavu) 

(1)    Pripadnici rezervnog sastava obavezni su pro}i planiranu obuku. 

(2)    Lica u rezervnom sastavu ne}e biti pozivana na obuku u roku od 12 mjeseci nakon zavr{etka svoje profesionalne vojne slu`be. 

(3)    Ministar odbrane izdat }e propise koji reguliraju u~estalost, du`inu i sadr`aj obaveze za obuku pripadnika rezervnog sastava. 

^lan 17. 

(Du`nost po{tivanja nare|enja) 

(1)    Vojna lica du`na su da izvr{avaju nare|enja nadre|enih starje{ina koja su u vezi sa slu`bom, osim nare|enja koja imaju obilje`ja krivi~nog djela. 

(2)    Kad prime nare|enje koje ima obilje`je krivi~nog djela, vojna lica du`na su o tome odmah izvijestiti starje{inu koji je nadre|en starje{ini koji je izdao nare|enje. 

^lan 18. 

(Pravo no{enja i kori{tenja oru`ja) 

(1)    Vojna lica, saglasno pravilima slu`be, imaju pravo nositi i koristiti oru`je. 

(2)    Pravila slu`be u Oru`anim snagama donosi ministar odbrane kojima se ure|uje postupak i uvjeti pod kojima vojna lica mogu koristiti oru`je u vr{enju slu`be. 

(3)    U izvr{enju borbenih zadataka vojna lica koriste oru`je prema pravilima o borbenim djelovanjima koja donosi ministar odbrane. 

^lan 19. 

(Propisi o upotrebi sile) 

Ovla{teno vojno lice na slu`bi u vojnoj sigurnosti ili u vojnoj policiji koristi oru`je ili druga sredstva sile u skladu s propisima kojima se ure|uje primjena ovih sredstava na slu`bi u Oru`anim snagama, a koje donosi ministar odbrane. 

^lan 20. 

(No{enje uniforme) 

Vojno lice du`no je nositi propisanu uniformu za vrijeme vr{enja slu`be, u skladu s propisom koji donosi ministar odbrane. 

^lan 21. 

(Pravo podno{enja pritu`be) 

(1)    Vojno lice ima pravo nadre|enom podnositi pritu`be i izvje{taje u vezi sa svim pitanjima iz rada i funkcioniranja vojne jedinice, odnosno ustanove u kojoj se nalazi na du`nosti. 

(2)    Vojno lice koje podnese pritu`bu protiv nadre|enog komandanta nije oslobo|eno od obaveze da izvr{i dobiveno nare|enje, osim izuzetka iz ~lana 17. stav (1) ovog Zakona. 

(3)    Na pisane zahtjeve, prigovore, pritu`be, `albe i druge podneske u upravnom postupku, u vezi sa slu`bom u Oru`anim snagama, ne pla}aju se administrativne takse. 

^lan 22. 

(Udaljavanje u slu~aju rata ili vanrednog stanja) 

Vojno lice se za vrijeme ratnog ili vanrednog stanja, mjera pove}ane borbene gotovosti i pripravnosti Oru`anih snaga mo`e udaljiti iz vojne jedinice, odnosno ustanove ili iz mjesta slu`be samo po odobrenju komandanta brigade, njemu ravnog ili vi{eg starje{ine. 

^lan 23. 

(Putovanje u inozemstvo tokom ratnog ili vanrednog stanja) 

U slu~aju ratnog ili vanrednog stanja, profesionalno vojno lice mo`e putovati u inozemstvo samo po odobrenju ministra odbrane. 

^lan 24. 

(Vojne legitimacije) 

(1)    Vojna lica imaju vojnu legitimaciju kojom dokazuju pripadnost Oru`anim snagama. 

(2)    Ovla{tena slu`bena lica na du`nosti u vojnoobavje{tajnom rodu i slu`bi vojne policije, osim legitimacije iz stava (1) ovog ~lana, imaju i legitimaciju ovla{tenog slu`benog lica kojom dokazuju pripadnost nekom od ovih sastava. 

(3)    Oblik, sadr`aj i postupak izdavanja vojnih legitimacija i posebnih isprava koje su predvi|ene @enevskim konvencijama o za{titi `rtava rata od 12. augusta 1949. propisuje ministar odbrane. 

^lan 25. 

(Strana odlikovanja i priznanja) 

(1)    Vojno lice mo`e primiti strano odlikovanje koje mo`e nositi u sve~anim i drugim prilikama samo po odobrenju Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Predsjedni{tvo). 

(2)    Ostala strana priznanja vojno lice mo`e primiti i nositi u sve~anim i drugim prilikama samo po odobrenju ministra odbrane. 

^lan 26. 

(Sindikalno i politi~ko organiziranje) 

Profesionalnim vojnim licima zabranjeno je sindikalno i politi~ko organiziranje. 

^lan 27. 

(Javna istupanja) 

(1)    Vojnim licima zabranjeno je javno istupanje u vezi sa stanjem i odnosima u Oru`anim snagama bez pisanog odobrenja ministra odbrane. 

(2)    Stav (1) ovog ~lana ne primjenjuje se na vojna lica kada se od njih tra`i da daju izjavu parlamentarnoj komisiji ili na sudu. 

(3)    Vojno lice iz stava (2) ovog ~lana pridr`ava se odredbi Zakona o za{titi tajnih podataka Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 54/05). 

^lan 28. 

(Iste mogu}nosti) 

(1)    Profesionalna vojna lica i lica koja `ele biti primljena u Oru`ane snage tretiraju se s punim po{tovanjem principa transparentnosti, pravi~nosti i istih mogu}nosti. Ne}e biti diskriminacije ni po kojem osnovu, poput spolne, rasne, zbog boje ko`e, jezika, vjeroispovijesti, politi~kih ili drugih mi{ljenja, etni~kog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnim manjinama, imovnog stanja, odnosno drugog statusa. 

(2)    Ministar odbrane osigurava da se u Oru`anim snagama po{tuju obaveze iz stava (1) ovog ~lana. 

^lan 29. 

(Vjerske aktivnosti i slobode) 

(1)    Vojno lice ima pravo obavljanja vjerskih aktivnosti radi ostvarivanja vjerskih sloboda u skladu sa specifi~nostima svake od vjera. 

(2)    Organizacija i obavljanje vjerskih aktivnosti iz stava (1) ovog ~lana zasnivaju se na principu individualne slobode izra`avanja i obavljanja vjerske slu`be pripadnika Oru`anih snaga. 

(3)    Organizacija vjerskih aktivnosti u Oru`anim snagama prvenstveno se zasniva na objektivnim vojnim potrebama. 

(4)    Ministarstvo odbrane BiH, u saradnji sa zakonom priznatim crkvama i vjerskim zajednicama, propisuje organizaciju i na~in funkcioniranja vjerskih aktivnosti u Oru`anim snagama i osigurava ostvarivanje vjerskih sloboda, kako je utvr|eno u stavu (1) ovog ~lana. 

^lan 30. 

(Krivi~na odgovornost) 

(1)    Lica na slu`bi u Oru`anim snagama odgovaraju za krivi~na djela po odredbama krivi~nog zakona. 

(2)    Krivi~na odgovornost ne isklju~uje disciplinsku odgovornost lica na slu`bi u Oru`anim snagama ako djelo predstavlja i kr{enje vojne discipline. 

(3)    Osloba|enje od krivi~ne odgovornosti ne podrazumijeva i oslabo|enje od disciplinske odgovornosti. 

(4)    Disciplinski postupak pokre}e se i vodi bez obzira na tok krivi~nog postupka. 

^lan 31. 

(Ovla{tena slu`bena lica za obradu lica na slu`bi u Oru`anim snagama) 

Ovla{tena profesionalna vojna lica na slu`bi u vojnoj policiji djeluju kao ovla{tena slu`bena lica prema zakonima o krivi~nom postupku u Bosni i Hercegovini u vezi s operativnom i kriminalisti~kom obradom lica na slu`bi u Oru`anim snagama za koja postoje osnovi sumnje da su na slu`bi ili u vezi sa slu`bom po~inila krivi~no djelo. 

^lan 32. 

(Prekr{ajna odgovornost) 

Lica na slu`bi u Oru`anim snagama odgovaraju za prekr{aje prema op}im propisima o prekr{ajima. 

^lan 33. 

(Vojna disciplina i disciplinska odgovornost) 

(1)    Vojna disciplina je ta~no, potpuno i pravovremeno vr{enje vojne slu`be, odnosno obaveza i zadataka vojnih lica propisanih ovim Zakonom i drugim propisima, nare|enjima nadle`nih lica, te po{tivanje pravila i principa pona{anja u vojnoj slu`bi i van nje. 

(2)    Za povredu vojne discipline vojna lica podlije`u disciplinskoj odgovornosti, u skladu s Poglavljem XVII. ovog Zakona. 

(3)    Ministar odbrane donijet }e provedbeni propis o vojnoj disciplini i disciplinskom postupku u skladu s ovim Zakonom. 

^lan 34. 

(Materijalna odgovornost) 

(1)    Pripadnik Oru`anih snaga du`an je nadoknaditi {tetu koju u vezi s vr{enjem slu`be u~ini Bosni i Hercegovini, namjerno ili iz krajnje nepa`nje. 

(2)    Obaveza lica iz stava (1) ovog ~lana i odgovornost Bosne i Hercegovine za {tete koje pripadnici Oru`anih snaga u vezi s vr{enjem slu`be pri~ine tre}im licima utvr|uje se prema op}im propisima o naknadi {tete i odredbama ~lana 8. Zakona o upravi ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/02). 

^lan 35. 

(Postupak i naknada) 

(1)    Naknada {tete utvr|uje se prema propisu kojim se ure|uju obligacioni odnosi. 

(2)    Ministar odbrane donosi propis kojim se regulira postupak i nadle`nost za odlu~ivanje. 

(3)    Kona~no rje{enje o naknadi {tete izvr{na je isprava. 

POGLAVLJE IV. ZDRAVSTVENA ZA[TITA I DRUGA PRAVA VOJNIH LICA 

^lan 36. 

(Pravo na zdravstvenu za{titu i osiguranje) 

(1)    Profesionalno vojno lice kao i ~lanovi njegove porodice ostvaruju zdravstvenu za{titu i zdravstveno osiguranje u skladu s va`e}im propisima o zdravstvenoj za{titi i zdravstvenom osiguranju. 

(2)    Za vrijeme {kolovanja kadeti ostvaruju sve oblike zdravstvene za{tite na teret Ministarstva odbrane BiH. 

(3)    Pripadnici rezervnog sastava kao i ~lanovi njihovih porodica ostvaruju zdravstvenu za{titu i zdravstveno osiguranje u skladu s va`e}im propisima o zdravstvenoj za{titi i zdravstvenom osiguranju na teret Ministarstva odbrane BiH, ako to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu. 

^lan 37. 

(Pravo na zdravstvenu za{titu nakon otpu{tanja) 

(1)    Vojno lice i nakon otpu{tanja iz Oru`anih snaga ima pravo na sve oblike zdravstvene za{tite na teret Ministarstva odbrane BiH zbog povrede ili bolesti koje je zadobilo za vrijeme vr{enja slu`be u Oru`anim snagama. 

(2)    Lice iz stava (1) ovog ~lana ima pravo na besplatnu zdravstvenu za{titu nakon otpu{tanja iz Oru`anih snaga ako: 

a)    prijavi bolest ili povredu nadle`noj ljekarskoj komisiji, 

b)    je bolest ili povreda nastala za vrijeme vr{enja slu`be u Oru`anim snagama kao posljedica slu`be. 

(3)    Lice iz stava (2) ovog ~lana, kod kojeg se bolest otkrije nakon otpu{tanja iz Oru`anih snaga, a nadle`na ljekarska komisija utvrdi da je bolest nastala za vrijeme slu`be u Oru`anim snagama kao posljedica slu`be, ima pravo na sve oblike zdravstvene za{tite na teret Ministarstva odbrane BiH do izlje~enja ili do stabilizacije bolesti. 

^lan 38. 

(Zdravstvena za{tita za otpu{tene kadete) 

(1)    Kadeti koji se otpuste sa {kolovanja, koji zbog pogor{anja bolesti koju su imali prije stupanja na {kolovanje budu otpu{teni sa {kolovanja, imaju pravo na zdravstvenu za{titu za tu bolest do izlje~enja, odnosno do stabilizacije bolesti, a najdu`e dvije godine od dana otpu{tanja sa {kolovanja ako pravo na zdravstvenu za{titu ne ostvaruju po drugom osnovu. 

(2)    Kadeti nemaju pravo na zdravstvenu za{titu iz stava (1) ovog ~lana ako su namjerno prikrili, odnosno nisu otkrili podatke o zdravstvenom stanju prilikom stupanja u Oru`ane snage. 

^lan 39. 

(Prekid u {kolovanju) 

(1)    Kadet kojem se prekine {kolovanje zbog povrede ili bolesti koja je nastala za vrijeme {kolovanja ima pravo na nov~anu pomo} za nastavak redovnog {kolovanja u drugoj {koli istog ranga. 

(2)    Iznos nov~ane pomo}i utvr|uje se prema materijalnim mogu}nostima kadeta i ~lanova porodice s kojima `ivi u zajedni~kom doma}instvu, kao i visini tro{kova redovnog {kolovanja, {to se detaljno ure|uje propisom ministra odbrane. 

^lan 40. 

(Prava u slu~aju smrti) 

(1)    U slu~aju smrti vojnog lica na slu`bi u Oru`anim snagama i kadeta ~lanovi njihove u`e porodice imaju pravo na naknadu pogrebnih tro{kova. 

(2)    Pravo iz stava (1) ovog ~lana pripada i ~lanovima u`e porodice umrlog penzionisanog profesionalnog vojnog lica u Oru`anim snagama, koje je pravo na penziju ostvarilo neposredno nakon slu`be u Oru`anim snagama. 

(3)    Naknada tro{kova iz stava (1) ovog ~lana pripada i profesionalnom vojnom licu u slu~aju smrti ~lana njegove u`e porodice ili smrti drugog ~lana porodice kojeg je izdr`avao i s kojim je `ivio u zajedni~kom doma}instvu. 

(4)    ^lanovima u`e porodice smatraju se: bra~ni drug, djeca, roditelji, o~uh, ma}eha, usvojitelji i usvojenici. 

(5)    Prioritet u ostvarivanju prava na naknadu pogrebnih tro{kova utvr|uje se prema propisima o naslje|ivanju. Ako je jedan od ~lanova porodice sam snosio pogrebne tro{kove, njemu se ispla}uje propisana naknada. 

^lan 41. 

(Naknada pogrebnih tro{kova) 

(1)    Naknada pogrebnih tro{kova obuhvata: 

a)    tro{kove prijevoza posmrtnih ostataka do mjesta sahrane, 

b)    putne tro{kove za dva pratioca, 

c)    tro{kove grobnog mjesta, ako porodica nema takvo mjesto, 

d)    ostale tro{kove uobi~ajene u mjestu u kojem se obavlja sahrana. 

(2)    Uvjete, iznos i postupak za ostvarivanje naknade pogrebnih tro{kova propisuje ministar odbrane. 

^lan 42. 

(Jednokratna nov~ana pomo}) 

(1)    Profesionalna vojna lica imaju pravo na jednokratnu nov~anu pomo} ako: 

a)    u miru, tokom vr{enja slu`be ili u vezi sa slu`bom, bez svoje krivice, zadobiju ranu ili povredu zbog koje nastupi o{te}enje organizma od najmanje 20%, 

b)    bez njihove krivice, nastupi tjelesno o{te}enje od najmanje 20% zbog bolesti koja je nastala ili se pogor{ala kao direktna posljedica vr{enja vojne slu`be. 

(2)    Ako profesionalno vojno lice iz stava (1) ovog ~lana pogine ili umre zbog rane, povrede, odnosno bolesti, jednokratna nov~ana pomo} pripada ~lanovima njegove u`e porodice. 

(3)    Krivicom, u smislu stava (1) ta~ka b) ovog ~lana, ne smatra se radnja u~injena iz nehata. 

(4)    Pravo na jednokratnu nov~anu pomo} pripada ~lanovima u`e porodice lica poginulog prilikom odlaska ili dolaska na vojnu slu`bu ili tokom postupka prijema i otpusta iz Oru`anih snaga. 

(5)    Uvjete, iznos i postupak za ostvarivanje jednokratne nov~ane pomo}i propisuje ministar odbrane. 

^lan 43. 

(Osposobljavanje bra~nih drugova lica poginulih tokom slu`be) 

(1)    Bra~ni drug profesionalnog vojnog lica koje izgubi `ivot pod uvjetima iz ~lana 42. ovog Zakona, a koji nema uvjeta za porodi~nu penziju, mo`e na li~ni zahtjev biti upu}en na osposobljavanje radi sticanja IV. stepena stru~ne spreme ako u momentu smrti nije imao nikakvu stru~nu spremu niti je bio u radnom odnosu. 

(2)    Profesionalno vojno lice kod kojeg nastupi invaliditet tokom obavljanja vojne slu`be, zbog ~ega je donesen akt o prestanku njegove vojne slu`be, ako ne ispunjava uvjete za penziju, mo`e na li~ni zahtjev biti upu}en na osposobljavanje radi sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, ako je nije imalo. 

(3)    Osposobljavanje iz st. (1) i (2) ovog ~lana mo`e trajati najdu`e ~etiri godine. 

(4)    Uvjete osposobljavanja lica, te iznos naknade za osposobljavanje propisuje ministar odbrane. 

POGLAVLJE V. PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE VOJNIH LICA 

^lan 44. 

(Definicija vojnog osiguranika) 

Vojnim osiguranikom smatra se profesionalno vojno lice u Oru`anim snagama koje ima to svojstvo u skladu s ovim Zakonom. 

^lan 45. 

(Sta` s uve}anim trajanjem) 

(1)    Vojnim osiguranicima se svakih 12 mjeseci efektivno provedenih na slu`bi ra~una kao 16 mjeseci sta`a osiguranja. 

(2)    Vojnim osiguranicima za svakih 12 mjeseci efektivno provedenih na slu`bi u ~inu generala ra~una se kao 18 mjeseci sta`a osiguranja. 

(3)    Vije}e ministara Bosne i Hercegovine }e, na prijedlog ministra odbrane, donijeti propis kojim }e regulirati na kojim }e formacijskim mjestima, zbog te`ine i slo`enosti posla, vojni osiguranik imati sta` osiguranja s uve}anim trajanjem ve}im od utvr|enog u stavu (1) ovog ~lana, ali ne ve}i od 18 mjeseci. 

^lan 46. 

(Starosna penzija) 

(1)    Vojni osiguranik sti~e pravo na starosnu penziju kada navr{i 55 godina `ivota i najmanje 30 godina penzijskog sta`a. 

(2)    Vojni osiguranik sti~e pravo na starosnu penziju kada navr{i 40 godina penzijskog sta`a, bez obzira na godine `ivota. 

^lan 47. 

(Prijevremena starosna penzija) 

U slu~aju racionalizacije i smanjenja brojnog stanja Oru`anih snaga, vojni osiguranik iz ~lana 44. ovog Zakona sti~e pravo na prijevremenu starosnu penziju kada navr{i 45 godina `ivota i najmanje 20 godina penzijskog sta`a, na prijedlog Ministarstva odbrane BiH. 

^lan 48. 

(Izuzeci za sticanje prijevremene i starosne penzije) 

(1)    Izuzetno, na prijedlog Ministarstva odbrane BiH, lice sti~e uvjete za prijevremenu starosnu penziju, prema odluci Predsjedni{tva, ako ima najmanje 20 godina penzijskog sta`a i ~in brigadira, bez obzira na godine starosti. 

(2)    Izuzetno, na prijedlog Ministarstva odbrane BiH, lice sti~e uvjete za starosnu penziju, prema odluci Predsjedni{tva, ako ima ~in generala, bez obzira na godine starosti i godine penzijskog sta`a. 

(3)    Izuzetno, na prijedlog Ministarstva odbrane BiH, lice sti~e uvjete za starosnu penziju, prema odluci Predsjedni{tva, ako je u vrijeme rata obavljalo funkciju komandanta brigade-puka ili funkciju komandanta vi{eg ranga najmanje 12 mjeseci. 

^lan 49. 

(Penzijski osnov i visina penzije) 

(1)    Penzijski osnov za sticanje prava na penziju utvr|uje se od mjese~nog prosjeka nevaloriziranih pla}a ostvarenih u posljednjih pet godina prije godine u kojoj se ostvaruje pravo na penziju. 

(2)    Visina penzije ostvaruje se u procentu od penzijskog osnova prema du`ini penzijskog sta`a i iznosi za 20 godina 55% od penzijskog osnova, a za svaku narednu navr{enu godinu uve}ava se za 2%, s tim da ne mo`e iznositi vi{e od 75% od penzijskog osnova. 

(3)    Penzija vojnog osiguranika (generala) iz ~lana 48. stav (3) ovog Zakona iznosi 75% prosje~ne pla}e tog vojnog osiguranika koju je ostvario u posljednjih pet godina prije godine u kojoj ostvaruje pravo na penziju. 

^lan 50. 

(Posebni uvjeti za ostvarivanje prava na starosnu penziju) 

(1)    Vojni osiguranik penziju ostvaruje pod uvjetima utvr|enim ovim Zakonom, ako ima neprekidno najmanje deset godina sta`a osiguranja u svojstvu vojnog osiguranika, i ako ima svojstvo vojnog osiguranika u vrijeme sticanja prava na penziju. 

(2)    Vojnom osiguraniku koji je ostvario poseban sta` u skladu s va`e}im zakonskim propisima, a koji nema deset godina sta`a osiguranja u svojstvu vojnog osiguranika, za ostvarivanje prava na starosnu penziju uzet }e se u obzir i poseban sta`. 

^lan 51. 

(Penzijski sta`) 

Penzijski sta` ostvaren u biv{im republikama Socijalisti~ke Federativne Republike Jugoslavije i u Zavodu za penzijsko-invalidsko osiguranje vojnih osiguranika do 6. marta 1992., odnosno 1. marta 2002., uzet }e se u obzir vojnim osiguranicima za ostvarivanje i utvr|ivanje obima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. 

^lan 52. 

(Invalidska i porodi~na penzija) 

(1)    Vojni osiguranik koji je od ovla{tene ljekarske komisije progla{en nesposobnim za vojnu slu`bu sti~e pravo na invalidsku penziju prema uvjetima za sticanje prava na invalidsku penziju, u skladu s entitetskim zakonima o penzijskom i invalidskom osiguranju. 

(2)    Porodica umrlog ili poginulog vojnog osiguranika ima pravo na porodi~nu penziju prema uvjetima za sticanje prava na porodi~nu penziju, u skladu s entitetskim zakonima o penzijskom i invalidskom osiguranju. 

(3)    Penzijski osnov za penzije iz st. (1) i (2) ovog ~lana utvr|uje se u skladu s ~lanom 49. ovog Zakona. 

^lan 53. 

(Osiguranje finansijskih sredstava) 

Sredstva potrebna za ostvarivanje prava utvr|enih u ovom poglavlju ovog Zakona osiguravaju se iz doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika, u skladu s va`e}im zakonskim propisima, i iz bud`eta. 

^lan 54. 

(Rje{avanje ostalih pitanja) 

Na sva pitanja iz penzijskog osiguranja koja nisu ure|ena ovim Zakonom primjenjivat }e se odredbe entitetskih zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. 

POGLAVLJE VI. RADNO VRIJEME I GODI[NJI ODMOR 

^lan 55. 

(Op}a pravila) 

(1)    Puno radno vrijeme je 40 sati sedmi~no. 

(2)    Pri raspore|ivanju radnog vremena mora se osigurati odmor u toku rada u trajanju od 30 minuta za puno radno vrijeme, dnevni odmor od najmanje 12 sati neprekidno izme|u dva uzastopna radna dana i sedmi~ni odmor od najmanje 24 sata neprekidno. 

^lan 56. 

(Du`e radno vrijeme) 

(1)    Komandant brigade, starje{ina istog ili vi{eg ranga mo`e narediti da se radi du`e od punog radnog vremena u sljede}im situacijama: 

a)    kada su nare|ene mjere pripravnosti, 

b)    u slu~aju uzbune u vojnoj jedinici, odnosno ustanovi, 

c)    za vrijeme vojnih vje`bi, 

d)    kada je vojna jedinica anga`irana na zadacima saniranja posljedica elementaranih nepogoda i drugih opasnosti, 

e)    za vrijeme de`urstva ili sli~ne du`nosti, 

f)    prilikom obavljanja zadataka ~ije bi obustavljanje ili prekidanje imalo {tetne posljedice po borbenu gotovost ili bi nanijelo znatnu materijalnu {tetu ili ugrozilo `ivot i zdravlje vojnih i drugih lica, 

g)    kada je potrebno da bi se ispunili uvjeti direktiva, propisa i nare|enja ministra odbrane. 

(2)    Izuzetno, komandant na polo`aju komandanta brigade ili vi{em polo`aju, mo`e narediti rad du`i od punog radnog vremena i zbog drugih vanrednih zadataka vojne jedinice, odnosno ustanove. 

(3)    Rad iz stava (2) ovog ~lana mo`e trajati najvi{e 30 dana tokom jedne kalendarske godine, a nare|enje nadle`nog komandanta za taj rad mora biti u pisanoj formi. 

(4)    Naredbe za rad nakon radnog vremena za profesionalna vojna lica izvr{avaju se u skladu s direktivama, propisima i nare|enjima ministra odbrane. 

^lan 57. 

(Osnovni godi{nji odmor i odsustva) 

(1)    Profesionalna vojna lica imaju pravo na godi{nji odmor {to odgovara vremenu penzijskog sta`a: 

a)    do 10 godina penzijskog sta`a - 20 radnih dana; 

b)    od 10 do 20 godina penzijskog sta`a - 25 radnih dana; 

c)    20 i vi{e godina penzijskog sta`a - 30 radnih dana. 

(2)    U toku jedne kalendarske godine profesionalno vojno lice ima pravo do sedam radnih dana pla}enog odsustva po svim osnovama. 

(3)    Profesionalno vojno lice mo`e u jednoj kalendarskoj godini odsustvovati ~etiri radna dana radi zadovoljavanja svojih vjerskih, odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu pla}e-pla}eno odsustvo. 

(4)    Profesionalna vojna lica anga`irana na posebnim du`nostima imaju pravo na dodatne dane odmora po odobrenju komandanta brigade, starje{ina istog ili vi{eg ranga, s tim da ukupan broj tih dodatnih dana ne mo`e pre}i 36 radnih dana. 

(5)    Profesionalnom vojnom licu mo`e se odobriti do sedam radnih dana nepla}enog odsustva u slu~aju izuzetnih doga|aja u porodici, po odobrenju komandanta jedinice. 

(6)    Profesionalno vojno lice ima pravo do pet radnih dana odsustva za preseljenje porodice nakon premje{taja u novo mjesto slu`be. 

(7)    Profesionalno vojno lice ima pravo na porodiljsko odsustvo u skladu s va`e}im zakonima. 

(8)    Profesionalnom vojnom licu mo`e se odobriti do 30 dana nepla}enog odsustva po odobrenju komandanta brigade, starje{ine istog ili vi{eg ranga. 

(9)    Profesionalno vojno lice ima pravo koristiti jedan dan godi{njeg odmora u vrijeme koje sam odredi, ali je du`an o tome obavijestiti nadle`nog starje{inu najkasnije tri dana prije kori{tenja radi dobivanja odobrenja. 

^lan 58. 

(Kori{tenje godi{njeg odmora) 

(1)    Godi{nji odmor se u potpunosti koristi za vrijeme kalendarske godine. 

(2)    Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, godi{nji odmor mo`e se koristiti u dva dijela na osnovu li~nog zahtjeva ili prema potrebama slu`be. 

(3)    Ako profesionalno vojno lice koristi odmor u dijelovima, prvi dio koristi bez prekida u trajanju od najmanje deset radnih dana u toku kalendarske godine, a drugi dio najkasnije do 30. juna naredne godine. 

(4)    Profesionalno vojno lice ne mo`e se odre}i prava na godi{nji odmor niti mu se on mo`e uskratiti, niti mu se mo`e isplatiti naknada umjesto neiskori{tenog godi{njeg odmora. 

(5)    Profesionalno vojno lice koristi godi{nji odmor u skladu s Planom o kori{tenju godi{njih odmora. 

(6)    Ako profesionalno vojno lice nije po~elo koristiti godi{nji odmor u toku kalendarske godine, du`no ga je u potpunosti iskoristiti do 30. juna naredne godine. 

^lan 59. 

(Prekid ili odgo|eno kori{tenje odmora) 

Profesionalnom vojnom licu mo`e biti prekinuto kori{tenje godi{njeg odmora ili odgo|eno kori{tenje godi{njeg odmora ili mu mo`e biti nalo`eno da se ne udaljava iz mjesta boravka, ako to zahtijeva neodgodivo obavljanje posla odbrane dok traju takvi razlozi, po odluci ministra odbrane. 

^lan 60. 

(Dodatni propisi) 

(1)    Ministar odbrane donosi propise kojima se utvr|uje raspored, po~etak i zavr{etak radnog vremena u toku dana ili za du`i period, prema uvjetima rada i prirodi zadataka vojne jedinice, odnosno ustanove. 

(2)    Ministar odbrane donosi propise kojima se utvr|uju na~in i kriteriji za kori{tenje godi{njeg odmora i odgovaraju}e administrativne procedure. 

POGLAVLJE VII. PLA]E, DODACI I DRUGE NAKNADE 

^lan 61. 

(Pravo na pla}e, dodatke i druge naknade) 

Profesionalno vojno lice ima pravo na pla}u, dodatke na pla}u te druge naknade u skladu s ovim Zakonom. 

^lan 62. 

(Pla}e i dodaci na pla}u) 

(1)    Pla}a profesionalnog vojnog lica sastoji se od osnovne pla}e i dodatka na pla}u. 

(2)    Osnovna pla}a profesionalnog vojnog lica je vrijednost koeficijenta li~nog ~ina umno`enog s osnovom za obra~un pla}e uve}an za 0,5% za svaku godinu navr{enog ukupnog penzijskog sta`a. 

(3)    Profesionalnom vojnom licu pripada uve}anje osnovne pla}e u iznosu od 20% s tim da ne ostvaruje pravo na naknadu za rad du`i od zakonom odre|enog redovnog radnog vremena, za rad no}u, za rad u dane dr`avnih praznika, de`urstvo, kao i za obavezno prisustvo i pripravnost. 

(4)    Profesionalnom vojnom licu, zbog te`ine i slo`enosti poslova, osim pla}e iz st. (2) i (3) ovog ~lana, pripadaju i dodaci na pla}u: posebni vojni dodatak (deminerski dodatak, leta~ki dodatak za slu`bu u jedinicama specijalne namjene, dodatak za slu`bu na izdvojenim visinskim objektima, i drugim du`nostima na kojima su lica izlo`ena djelovanjima {tetnim za zdravlje) i polo`ajni dodatak. 

(5)    Ministar odbrane }e posebnim propisom utvrditi koje du`nosti }e imati dodatke na pla}u iz stava (4) ovog ~lana. 

(6)    Pla}e i druga primanja profesionalnih vojnih lica ure|uju se propisima koje donosi ministar odbrane. 

(7)    Osnovicu pla}e i koeficijent utvr|uje Vije}e ministara Bosne i Hercegovine. 

^lan 63. 

(Po~etak primanja pla}e) 

(1)    Profesionalnom vojnom licu nakon zavr{etka vojne {kole pripada pla}a od dana prijema u profesionalnu vojnu slu`bu. 

(2)    Profesionalnom vojnom licu, koje se prima u Oru`ane snage po nekom drugom osnovu, pripada pla}a od dana stupanja na du`nost. 

^lan 64. 

(Pla}a vr{ioca du`nosti) 

(1)    Vr{iocu du`nosti pripadaju pla}a i druga primanja prema formacijskom mjestu na koje je postavljen. 

(2)    Prava iz stava (1) ovog ~lana imaju i profesionalna vojna lica koja obavljaju du`nost, odnosno zamjenjuju odsutno vojno lice, ako obavljanje du`nosti, odnosno zamjenjivanje traje vi{e od 30 dana. 

^lan 65. 

(Naknada za vrijeme udaljenja iz slu`be, odnosno pritvora) 

(1)    Profesionalnom vojnom licu, dok se nalazi u pritvoru, odnosno udaljenom s du`nosti, pripada naknada u visini 75% pla}e, a ako izdr`ava porodicu, 85% pla}e, koja bi mu pripadala da nije udaljeno iz slu`be, odnosno u pritvoru. 

(2)    Puna pla}a pripada profesionalnom vojnom licu od dana vra}anja u slu`bu, odnosno ako je uva`ena `alba na rje{enje o udaljenju od prvog dana udaljenja. 

(3)    Profesionalnom vojnom licu ispla}uje se obustavljeni dio pla}e i u sljede}im slu~ajevima: 

a)    ako je disciplinska mjera ili kazna poni{tena rje{enjem, ali ne i ako se odluka zasniva na zastarjelosti gonjenja, 

b)    ako je pravosna`nom presudom u krivi~nom, odnosno u disciplinskom postupku oslobo|en odgovornosti ili je optu`ba odbijena ili odba~ena, ali ne zbog nenadle`nosti. 

(4)    Za vrijeme izdr`avanja kazne zatvora profesionalnom vojnom licu ne pripada pravo na pla}u ni na naknadu pla}e. 

^lan 66. 

(Pla}e za vrijeme privremenog raspore|ivanja) 

Profesionalno vojno lice privremeno raspore|eno na drugu du`nost u Oru`anim snagama, Ministarstvu odbrane BiH ili u drugom organu dr`avne uprave, dr`avnoj agenciji, odnosno pravnom licu, ima pravo na pla}u i druga nov~ana primanja na osnovu ~lana 62. ovog Zakona, ako je to za njega povoljnije. 

^lan 67. 

(Pla}e za vrijeme vr{enja diplomatske du`nosti) 

Profesionalnom vojnom licu upu}enom na du`nost u vojnu misiju u inozemstvo pripada pla}a i druga primanja prema propisima po kojima se ispla}uju pla}e i druga primanja licima u diplomatskim i konzularnim predstavni{tvima Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i propisima ministra odbrane. 

^lan 68. 

(Dodatni propisi) 

Ministar odbrane donosi propis o pla}ama, dodacima na pla}u, naknadama i drugim pravima vojnodiplomatskih predstavni{tava, ~lanova vojnih i mirovnih misija i drugih predstavnika u misijama koje imaju vojni i vojnodiplomatski karakter. 

^lan 69. 

(Druge du`nosti u inozemstvu) 

Profesionalnom vojnom licu i drugim pripadnicima Oru`anih snaga koji budu upu}eni u inozemstvo radi obavljanja du`nosti proisteklih iz me|unarodnih ugovora, odnosno upu}eni u vojne me|unarodne misije, pripada pla}a i druga primanja prema propisu koji }e donijeti ministar odbrane. 

^lan 70. 

(Pla}e i stipendije za vrijeme {kolovanja i usavr{avanja u inozemstvu) 

(1)    Profesionalnom vojnom licu upu}enom u inozemstvo radi {kolovanja ili usavr{avanja pripada stipendija ~iji iznos utvr|uje ministar odbrane. 

(2)    Osim stipendije, licu iz stava (1) ovog ~lana, kojem porodica ostaje u Bosni i Hercegovini, pripada osnovna pla}a koja bi mu pripadala da nije upu}eno u inozemstvo. 

^lan 71. 

(Nov~ane nagrade za izuzetan rad) 

Profesionalnom vojnom licu mo`e biti dodijeljena nov~ana nagrada za izuzetne uspjehe u radu i djela va`na za Oru`ane snage, a {to }e biti utvr|eno propisima ministra odbrane. 

^lan 72. 

(Neopravdani izostanak s du`nosti) 

Profesionalnom vojnom licu ne pripada pla}a i druga primanja za sate i dane neopravdanog izostanka s du`nosti. 

^lan 73. 

(Nov~ana primanja kadeta) 

(1)    Nov~ana i druga primanja kadeta vojnih {kola bit }e regulirani propisom ministra odbrane. 

(2)    Nov~ana primanja kadeta upu}enih na {kolovanje izuzeta su od sudskih i upravnih izvr{enja. 

(3)    Kadetima pripada besplatna vojna uniforma, li~na oprema, ishrana i smje{taj. 

^lan 74. 

(Naknada tro{kova za slu`beno putovanje) 

(1)    Profesionalnom vojnom licu pripada naknada tro{kova za slu`beno putovanje. 

(2)    Uvjete za ostvarenje prava i iznos naknade iz stava (1) ovog ~lana propisat }e ministar odbrane. 

^lan 75. 

(Naknada tro{kova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla) 

Profesionalnom vojnom licu pripada naknada tro{kova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla. Uvjete za ostvarenje prava i iznos naknade iz ovog ~lana propisat }e ministar odbrane. 

^lan 76. 

(Naknada za regres za godi{nji odmor) 

Profesionalno vojno lice ima pravo na naknadu na ime regresa za kori{tenje godi{njeg odmora u iznosu od najmanje 70% njegove pla}e utvr|ene rje{enjem o pla}i, odnosno najmanje u visini prosje~ne pla}e ispla}ene u Bosni i Hercegovini za prethodna tri mjeseca prije dono{enja rje{enja o regresu, odnosno prema odluci Vije}a ministara Bosne i Hercegovine. 

^lan 77. 

(Otpremnina za odlazak u penziju) 

Profesionalno vojno lice ima pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju u iznosu od {est njegovih pla}a ispla}enih u prethodnih {est mjeseci ili {est prosje~nih mjese~nih pla}a ispla}enih u Bosni i Hercegovini prema posljednjem objavljenom podatku nadle`nog statisti~kog zavoda, ako je to za njega povoljnije. 

^lan 78. 

(Tro{kovi premje{taja) 

(1)    Profesionalno vojno lice premje{teno iz jednog mjesta slu`be u drugo, u skladu s odredbama ovog Zakona, ima pravo na naknadu tro{kova selidbe. 

(2)    Pravo iz stava (1) ovog ~lana ima profesionalno vojno lice kojem prestane slu`ba zbog odlaska u penziju ako se preseljava. 

^lan 79. 

(Naknada tro{kova odvojenog `ivota) 

Premje{teno profesionalno vojno lice, izuzev premje{taja po molbi, koje izdr`ava porodicu s kojom `ivi u zajedni~kom doma}instvu, ima pravo na naknadu tro{kova zbog odvojenog `ivota od porodice pod uvjetima i u iznosu koje }e propisom utvrditi ministar odbrane. 

^lan 80. 

(Naknada tro{kova toplog obroka) 

Profesionalnim vojnim licima za dane kada se nalaze na du`nosti pripada nov~ana naknada za tro{kove toplog obroka ako nemaju besplatan obrok na radnom mjestu u skladu s odlukom Vije}a ministara Bosne i Hercegovine. 

^lan 81. 

(Naknada tro{kova privremenog smje{taja) 

(1)    Profesionalna vojna lica, zbog specifi~nosti slu`be, imaju pravo na naknadu tro{kova privremenog smje{taja od dana stupanja na du`nost, ako im je mjesto prebivali{ta udaljeno vi{e od 60 km od mjesta slu`be. 

(2)    Na~in reguliranja naknade tro{kova smje{taja iz stava (1) ovog ~lana regulirat }e ministar odbrane posebnim propisom. Specifi~nost slu`be, nakon maksimalnog perioda koji definira Ministarstvo odbrane BiH, smatrat }e se trajnom promjenom mjesta slu`be, a ne privremenom slu`bom. Kao takva, trajna promjena mjesta slu`be bit }e predmet dodatnog propisa Ministarstva odbrane BiH. 

^lan 82. 

(Ostale naknade) 

Lice koje se prvi put prima u profesionalnu vojnu slu`bu ima pravo na besplatnu vojnu uniformu i jednokratnu nov~anu naknadu za nabavku ostale li~ne opreme, u iznosu koji utvrdi ministar odbrane. 

POGLAVLJE VIII. STANDARDI PONA[ANJA 

^lan 83. 

(Odr`avanje najvi{ih standarda pona{anja) 

(1)    Sva profesionalna vojna lica na slu`bi u u Oru`anim snagama obavezna su da posti`u i odr`avaju najvi{e profesionalne i li~ne standarde utvr|ene ovim Zakonom, Zakonom o odbrani i Kodeksom pona{anja za pripadnike Oru`anih snaga. 

(2)    Nadzor nad primjenom Kodeksa pona{anja iz stava (1) ovog ~lana vr{i generalni inspektor. 

^lan 84. 

(Du`nost po{tivanja zakona) 

(1)    Sva vojna lica na slu`bi u Oru`anim snagama du`na su da podr`avaju i po{tuju zakone Bosne i Hercegovine, entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. 

(2)    Vojno lice na slu`bi u Oru`anim snagama ne}e preduzimati, usmjeravati niti predlagati aktivnosti za koje se zna, odnosno vjeruje da predstavljaju kr{enje postoje}ih zakona, politika i propisa. 

(3)    Kada su razmje{tena za vrijeme operacije, vojna lica u Ministarstvu odbrane BiH i Oru`anim snagama obavezna su se pridr`avati Zakona o u~e{}u pripadnika Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih slu`benika, dr`avnih slu`benika i ostalih zaposlenika u operacijama podr{ke miru i drugim aktivnostima u inozemstvu ("Slu`beni glasnik BiH", br. 14/05) i po{tovati zakone zemlje u kojoj obavljaju svoju du`nost. 

(4)    Sva vojna lica na slu`bi u Oru`anim snagama du`na su se pridr`avati odredbi Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. 

^lan 85. 

(Sukob interesa) 

Sva profesionalna vojna lica na slu`bi u Oru`anim snagama u obavljanu privatnih poslova du`na su se pona{ati na takav na~in da izbjegnu stvarni, odnosno o~igledni sukob izme|u njihovih profesionalnih du`nosti i privatnih, politi~kih i finansijskih interesa. 

^lan 86. 

(Posebne zabrane) 

Kako bi se izbjegli stvarni, odnosno o~igledni sukobi interesa, profesionalnim vojnim licima na slu`bi u Oru`anim snagama posebno se zabranjuje: 

a)    kori{tenje njihovog zvani~nog polo`aja u svrhu nagovaranja, vr{enja pritiska ili bilo kakvog uticaja na neko lice kako bi ostvarili li~nu korist finansijske ili druge prirode za sebe ili druge, 

b)    da imaju finansijske interese koji su u sukobu sa savjesnim obavljanjem njihovih du`nosti, 

c)    anga`man na drugim poslovima ili bilo kojim aktivnostima koji su u sukobu sa zvani~nim dr`avnim du`nostima i odgovornostima, 

d)    poku{aj da uti~u na javne zvani~nike kako bi ostvarili li~nu korist, 

e)    kori{tenje dr`avne imovine za sticanje li~ne koristi, ili u bilo koju drugu svrhu osim odobrene, 

f)    primanje i navo|enje nekoga da primi poklon ili bilo {ta drugo od materijalne vrijednosti od bilo kojeg lica ili organizacije koja od Oru`anih snaga tra`i da preduzmu neku zvani~nu mjeru, s njima ima poslovni odnos ili provodi neke aktivnosti, niti od onih na ~ije finansijske, profesionalne ili li~ne interese obavljanje ili neobavljanje du`nosti mo`e zna~ajno uticati. 

^lan 87. 

(Izuzeci od zabrane primanja poklona) 

(1)    Izuzetno od odredbi ~lana 86. stav (1) ta~ka f) ovog Zakona, profesionalna vojna lica na slu`bi u Oru`anim snagama mogu prihvatiti: 

a)    poklone ponu|ene od zvani~nih predstavnika strane zemlje, a u ime Bosne i Hercegovine ili Oru`anih snaga. Takvi pokloni postaju zvani~no vlasni{tvo Bosne i Hercegovine i nisu vlasni{tvo pojedinca koji je primio poklon, osim u nekim ograni~enim izuzecima utvr|enim propisom koji donese ministar odbrane. Lica }e prijaviti dobivanje takvih poklona svom nadre|enom, 

b)    ~a{}enje ili poklone primljene od bilo kojeg pojedinca ili organizacije za izvr{enje profesionalne du`nosti, sve dok ukupna vrijednost primljenih predmeta ili usluga ne prelazi iznos od 100 KM. "^a{}enje" ili "pokloni" uklju~uju hranu, usluge, pokretne predmete, te stvari koje nemaju veliku vrijednost, 

c)    poklone od podre|enih ili za podre|ene u prilikama kao {to su: unapre|enje, penzionisanje, promjene komandne strukture ili drugi profesionalni uspjesi, sve dok ukupna vrijednost svih poklona zajedno ne prelazi iznos od 400 KM, 

d)    poklone od podre|enih nadre|enim u posebnim prilikama kao {to su: vjen~anja, ro|endani, godi{njice i sli~ni doga|aji, sve dok ukupna vrijednost ne prelazi iznos od 400 KM. 

(2)    Svi pokloni ili ~a{}enje primljeni u skladu s ovim ~lanom prijavljuju se nadre|enom profesionalnog vojnog lica, kada se to tra`i u skladu s propisom koji donese ministar odbrane. 

^lan 88. 

(Posebne obaveze) 

S ciljem izbjegavanja stvarnih, odnosno o~iglednih sukoba interesa, profesionalna vojna lica na slu`bi u Oru`anim snagama: 

a)    donose odluke koje su u najboljem interesu Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Oru`anih snaga, bez obzira na li~na uvjerenja ili odnose, 

b)    ispunjavaju sve zakonske i finansijske obaveze i pla}aju poreze, 

c)    {tite i ~uvaju dr`avnu imovinu, 

d)    prijavljuju prijevaru i korupciju. 

^lan 89. 

(^lanstvo u udru`enjima) 

(1)    Profesionalno vojno lice na slu`bi u Oru`anim snagama mo`e se uklju~iti u aktivnosti udru`enja i nevladinih organizacija samo ako su te aktivnosti u skladu s ovim Zakonom. 

(2)    Profesionalno vojno lice mo`e postati ~lan stranog profesionalnog udru`enja ili me|unarodne organizacije samo po odobrenju ministra odbrane. 

^lan 90. 

(Obuka o standardima pona{anja) 

(1)    Generalni inspektorat upoznaje s pitanjima vezanim za standarde pona{anja sva lica koja se primaju prvi put na slu`bu u Oru`ane snage. 

(2)    Svaka jedinica jednom godi{nje odr`ava obuku o standardima pona{anja kako bi se sva profesionalna vojna lica podsjetila na svoje odgovornosti. 

POGLAVLJE IX. UPRAVLJANJE PERSONALNOM EVIDENCIJOM 

^lan 91. 

(Definicije) 

(1)    Glavna evidencija personala je osnovna evidencija koja se odnosi na pojedinca zaposlenog kao profesionalno vojno lice u Oru`anim snagama i lica u rezervnom sastavu. Ona obuhvata podatke i dokumente o identifikaciji i kvalifikaciji, ugovor, dokumente o obrazovanju, ocjene o njegovom izvr{avanju du`nosti, kao i druge dokumente koji su bitni za anga`iranje profesionalnih vojnih lica na slu`bi u Oru`anim snagama. 

(2)    Vojna evidencija o izvr{avanju du`nosti je pomo}na evidencija za vojna lica za potrebe upravljanja personalom i profesionalnog razvoja. Ona sadr`i kopije dokumenata iz glavne evidencije personala i druge dokumente koji mogu poslu`iti za dono{enje odluke nadle`nog organa u vezi sa {kolovanjem, obukom, unapre|enjem i predlaganjem za nova postavljenja vojnih lica. 

(3)    Upravljanje evidencijom je aktivnost planiranja, kontrole, usmjeravanja, organizacije, obuke i unapre|enja, za a`uriranje, odr`avanje, kori{tenje i raspolaganje glavnom evidencijom personala i vojnom evidencijom o izvr{avanju du`nosti. 

^lan 92. 

(Upravljanje i kontrola nad evidencijama) 

(1)    Ministar odbrane uspostavlja efikasnu i sistemati~nu kontrolu nad glavnim evidencijama personala i vojnim evidencijama o izvr{avanju du`nosti kako bi se osiguralo da nadle`ne starje{ine imaju potrebne informacije. 

(2)    Upravljanjem evidencijama vojnih lica dokumentira se evidencija o slu`bi vojnih lica, od prijema do prekida slu`be, {titi se privatnost lica te prava i interesi Oru`anih snaga. Upravljanje evidencijom personala obuhvata: 

a)    formiranje pojedina~nih evidencija, 

b)    osiguranje da se sve formirane evidencije odr`avaju i pohranjuju na odgovaraju}i na~in, da ih koriste samo ovla{tena lica i samo u slu`bene svrhe, 

c)    osiguranje da se glavne evidencije personala ~uvaju, a sve ostale uni{tavaju. 

^lan 93. 

(Odgovornost za glavne evidencije personala) 

(1)    Ministarstvo odbrane BiH izra|uje propise i procedure za formiranje i odr`avanje glavnih evidencija personala za sva vojna lica u Oru`anim snagama. 

(2)    Odjel za personal Komande za podr{ku odgovoran je za formiranje i odr`avanje glavnih evidencija personala za sva lica u Oru`anim snagama, u skladu s propisima i procedurama koje donosi ministar odbrane. 

^lan 94. 

(Odgovornost za vojne evidencije o izvr{avanju du`nosti) 

(1)    Vojne evidencije o izvr{avanju du`nosti formiraju se i odr`avaju u bataljonu, brigadi, njima ravnim i vi{im jedinicama. 

(2)    Ministarstvo odbrane BiH formira i odr`ava vojne evidencije o izvr{avanju du`nosti za profesionalna vojna lica raspore|ena u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine. 

^lan 95. 

(Dodatni propisi) 

(1)    Ministar odbrane donosi propise potrebne za implementaciju sistema upravljanja evidencijom personala kojima se reguliraju pitanja formiranja, odr`avanja, kori{tenja i ~uvanja glavne evidencije personala i vojne evidencije o izvr{avanju du`nosti. 

(2)    Sistem upravljanja evidencijom personala obra|uje sljede}a pitanja: 

a)    dokumente neophodne za formiranje evidencija personala i evidencija o izvr{avanju du`nosti, 

b)    odr`avanje i kori{tenje evidencija personala i evidencija o izvr{avanju du`nosti, 

c)    instrukcije podre|enim komandama za dostavljanje dokumenata te odr`avanje i kori{tenje evidencija personala i evidencija o izvr{avanju du`nosti, 

d)    mjere sigurnosti kako bi se osigurala za{tita privatnosti podataka o svakom pojedincu, 

e)    procedure za ~uvanje evidencija, 

f)    prijenos dokumenata iz evidencija personala i evidencija o izvr{avanju du`nosti u elektronske dosjee personala, 

g)    mjere pozitivne kontrole nad evidencijama personala i evidencijama o izvr{avanju du`nosti za obavljanje svakodnevnih aktivnosti u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i Oru`anim snagama. 

POGLAVLJE X. SISTEM KLASIFICIRANJA VOJNIH LICA 

^lan 96. 

(Klasificiranje vojnih lica) 

(1)    Vojnim licima prilikom pristupanja Oru`anim snagama odre|uje se vojno-evidencijska specijalnost. 

(2)    Kroz vojno-evidencijske specijalnosti odre|uju se grupe formacijskih radnih mjesta za koja su potrebne usko vezane sposobnosti. Profesionalna vojna lica, koja su kvalificirana za jedno radno mjesto u okviru neke vojno-evidencijske specijalnosti, mogu obavljati poslove u okviru bilo kojeg drugog radnog mjesta koje je na istom nivou slo`enosti i te`ine. 

(3)    Vojno-evidencijska specijalnost odre|uje se za svako profesionalno vojno lice na osnovu faktora navedenih u ~lanu 97. ovog Zakona i navodi se u pojedina~nim ugovorima o vojnoj slu`bi. 

(4)    U toku karijere u okviru Oru`anih snaga, profesionalna vojna lica mogu biti dodatno klasificirana kako bi se zadovoljile potrebe Oru`anih snaga. 

^lan 97. 

(Faktori klasificiranja) 

Vojna lica klasificiraju se u odre|ene vojno-evidencijske specijalnosti na osnovu sljede}ih faktora: 

a)    potreba Oru`anih snaga kao primarnog faktora, 

b)    obrazovanja, obuke i iskustva pojedinca, 

c)    `elja pojedinca, 

d)    fizi~kih sposobnosti i drugih kvalifikacija. 

^lan 98. 

(Uspostavljanje Sistema klasificiranja vojnih lica) 

(1)    Ministar odbrane donosi propise potrebne za uspostavljanje Sistema klasificiranja vojnih lica, a kojim se reguliraju: 

a)    kriteriji i uvjeti klasifikacija, 

b)    procedure pri klasifikaciji, 

c)    klasifikacija strukture vojnih lica. 

(2)    Propisima iz stava (1) ovog ~lana regulira se: 

a)    spisak vojnih specijalnosti u okviru Oru`anih snaga, uklju~uju}i i nazive formacijskih mjesta, 

b)    definirane procedure za odre|ivanje vojnih specijalnosti koje se koriste u toku procedure prijema vojnih lica u Oru`ane snage, 

c)    uvjeti za odre|ivanje dodatnih vojnih specijalnosti, 

d)    procedure za vo|enje evidencije o vojnim specijalnostima vojnih lica. 

^lan 99. 

(Vo|enje evidencije personala i izvje{tavanje o ja~ini jedinice) 

(1)    Svaka jedinica vodi preciznu evidenciju o statusu svih oficira, podoficira i vojnika koji se nalaze u toj jedinici kako bi lanac komandovanja imao informacije o ukupnoj ja~ini jedinice. 

(2)    Sve jedinice redovno izvje{tavaju o ~inu i specijalnosti ukupnog personala u datim jedinicama, a u skladu s propisima koje donese ministar odbrane. 

(3)    Ministar odbrane donosi za Oru`ane snage propise o vo|enju evidencije personala i izvje{tavanju o ja~ini jedinice. 

POGLAVLJE XI. SISTEM UPRAVLJANJA KARIJEROM 

^lan 100. 

(Definicija) 

Sistem upravljanja karijerom pru`a mogu}nost da produ`eni ugovori o slu`bi vojnih lica budu u skladu s pojedina~nim potrebama lica i potrebama Oru`anih snaga. 

^lan 101. 

(Du`ina trajanja profesionalne vojne slu`be) 

(1)    Maksimalna du`ina trajanja slu`be profesionalnih vojnih lica u Oru`anim snagama je: 

a)    oficiri - 30 godina, ali najdu`e do 55. godine `ivota, 

b)    podoficiri (OR-5-9) - 30 godina, ali najdu`e do 50. godine `ivota, i 

c)    vojnici (OR-1-4) - 15 godina, ali najdu`e do 35. godine `ivota. 

(2)    U slu~aju potrebe slu`be, ministar odbrane mo`e oficirima i podoficirima produ`iti trajanje slu`be i nakon godina `ivota predvi|enih u stavu (1) ta~. a) i b) ovog ~lana. 

^lan 102. 

(Du`ina trajanja slu`be u rezervnom sastavu) 

(1)    Slu`ba u rezervnom sastavu po~inje nakon prestanka profesionalne vojne slu`be i traje: 

a)    oficirima - deset godina, ali najdu`e do 55. godine `ivota, 

b)    podoficirima (OR-5-9) - sedam godina, ali najdu`e do 50. godine `ivota, 

c)    vojnicima (OR-1-4) - ~etiri godine, ali najdu`e do 35. godine `ivota. 

(2)    Du`ina trajanja slu`be za specijalnosti u rezervnom sastavu, anga`irane u skladu s ~lanom 10. ovog Zakona, traje ~etiri godine, ali najdu`e do 55. godine `ivota. 

(3)    Slu`ba u rezervnom sastavu iz st. (1) i (2) ovog ~lana mo`e se promijeniti odlukom ministra odbrane, u skladu s potrebama Oru`anih snaga. 

^lan 103. 

(Periodi za dono{enje odluka o produ`enju slu`be) 

(1)    Produ`enje ugovora o slu`bi profesionalnih vojnih lica razmatra se u sljede}im periodima: 

a)    oficiri - nakon 3, 6, 10, 15 i 20 godina slu`be, 

b)    podoficiri - nakon 3, 6, 10, 15 i 20 godina slu`be, 

c)    vojnici - nakon 3, 6 i 10 godina slu`be. 

(2)    Pripadnici rezervnog sastava koji nemaju prija{nje vojno iskustvo a imaju odre|ena stru~na znanja zaklju~uju poseban ugovor koji se mo`e produ`iti u skladu s ~lanom 101. stav (2) ovog Zakona. 

^lan 104. 

(Prinudno produ`enje ugovora) 

U slu~aju ratnog stanja, vanrednog stanja ili da bi se sprije~ilo smanjenje operativne efikasnosti jedinice koja je na zadatku, ministar odbrane mo`e nalo`iti produ`enje ugovora za jednog, odnosno vi{e pripadnika na period potreban za osiguranje operativne efikasnosti i do onog trenutka dok se ne bude mogla na}i odgovaraju}a zamjena za tog pripadnika, odnosno pripadnike. 

^lan 105. 

(Komisije za produ`enje ugovora) 

(1)    Komisije za produ`enje ugovora sazivaju se po odluci ministra odbrane. Jedinstvena, centralna komisija za produ`enje ugovora saziva se kako bi donosila odluke o produ`enju ugovora svim profesionalnim vojnim licima, osim komisija koje donose odluke o produ`enju ugovora licima u ~inovima od OR-1 do OR-4, {to se mo`e uraditi na nivou brigade. 

(2)    Datum sazivanja komisije za produ`enje ugovora objavljuje se najmanje {est mjeseci unaprijed, osim u slu~aju produ`enja ugovora licima u ~inovima od OR-1 do OR-5, kada se komisije sazivaju tri mjeseca unaprijed. 

^lan 106. 

(Sastav komisija za produ`enje ugovora) 

(1)    Ministar odbrane imenuje ~lanove komisije za produ`enje ugovora. 

(2)    Komisija za produ`enje ugovora ima pet ~lanova. Predsjedavaju}i komisije je najmanje dva ~ina vi{i u odnosu na lice koje se razmatra za produ`enje ugovora, a ~lanovi komisije najmanje istog vi{eg ~ina. Komisije se imenuju u sljede}em sastavu: 

a)    komisije za produ`enje ugovora vojnicima (OR-1-OR-4) u sastavu: 

1)    OF-4 (predsjedavaju}i), 

2)    OF-3, 

3)    OF-2 (x 2), 

4)    OR-9. 

b)    komisije za produ`enje ugovora podoficirima (OR-5-OR-9) u sastavu: 

1)    OF-4 (predsjedavaju}i), 

2)    OF-3, 

3)    OF-2 (x 2), 

4)    OR-9. 

c)    komisije za produ`enje ugovora oficirima (OF-1-OF-3) u sastavu: 

1)    OF-5 (predsjedavaju}i), 

2)    OF-4 (x 4). 

d)    komisije za produ`enje ugovora oficirima (OF-4-OF-5) u sastavu: 

1)    OF-7 (predsjedavaju}i), 

2)    OF-6 (x 2), 

3)    OF-5 (x 2). 

(3)    Sva tri konstitutivna naroda, a po mogu}nosti i predstavnik iz reda ostalih, zastupljena su u svakoj komisiji, a odluke svake komisije donose se jednoglasno. 

^lan 107. 

(Procedura) 

(1)    Prilikom razmatranja kandidata za produ`enje ugovora, predsjedavaju}i komisija za produ`enje ugovora mora imati uvid u dosje koji sadr`i sljede}e podatke o svakom kandidatu: 

a)    godi{nje ocjene, 

b)    certifikate o poha|anim i zavr{enim kursevima i {kolama, 

c)    disciplinske kartone, 

d)    kratak opis koji sadr`i podatke o njegovim civilnim i vojnim kvalifikacijama, 

e)    karton o njegovim postavljenjima, kao i dodijeljenim stimulativnim mjerama. 

(2)    Komisija za produ`enje ugovora razmatra svakog kandidata za produ`enje ugovora na osnovu dokumentacije koja joj je dostavljena u skladu sa stavom (1) ovog ~lana i dostavlja ministru odbrane rang-listu onih koji su predlo`eni za produ`enje ugovora. 

(3)    Ministar odbrane odobrava produ`enje ugovora prema rang-listi koju dostavi komisija za produ`enje ugovora. 

^lan 108. 

(Rad komisija) 

Komisije za produ`enje ugovora podoficirima i oficirima sastaju se onoliko ~esto koliko je potrebno i na osnovu odluke ministra odbrane. 

^lan 109. 

(Uvjeti za produ`enje ugovora) 

Uvjeti za produ`enje ugovora su: 

a)    odgovaraju}a {kolska sprema, 

b)    potrebno vrijeme provedeno u ~inu koji ima, 

c)    zavr{ena potrebna vojna i civilna edukacija, 

d)    prijedlog za produ`enje ugovora u posljednja dva ocjenjivanja. 

^lan 110. 

(Dodatni propisi) 

Ministar odbrane donosi propis koji odre|uje kriterije i procedure potrebne za djelotvorno funkcioniranje Sistema upravljanja karijerom. 

POGLAVLJE XII. UNAPRE\ENJE 

^lan 111. 

(Unapre|enje) 

(1)    Postupak za unapre|enje profesionalnih vojnih lica u ~in ni`i od ~ina generala provodi se na osnovu ovog Zakona i drugih propisa koje donosi ministar odbrane. Procedure za unapre|enje profesionalnih vojnih lica su transparentne i omogu}avaju da profesionalna vojna lica koja to najvi{e zaslu`uju budu unaprije|ena na osnovu dotada{njeg rada i potencijala za budu}e slu`be na polo`ajima s ve}om odgovorno{}u. 

(2)    Unapre|enje oficira u ~in generala provodi se u skladu sa Zakonom o odbrani. 

(3)    Unapre|enja u ~inove provode se u skladu s godi{njim planom unapre|enja, brojem i strukturom ~inova za unapre|enje. 

^lan 112. 

(Komisije za unapre|enje) 

(1)    Komisije za unapre|enje odgovorne su za izbor profesionalnog vojnog lica predvi|enog za unapre|enje u sljede}i, vi{i ~in. 

(2)    Komisije za unapre|enje sazivaju se po odluci ministra odbrane. S ciljem razmatranja svih kandidata za unapre|enje u vi{i ~in, saziva se jedinstvena, centralna komisija za unapre|enje, a izuzetak su komisije koje razmatraju unapre|enja od OR-1 do OR-4, a koja se mogu izvr{iti na nivou brigade. 

(3)    Datum sazivanja komisija za unapre|enje objavljuje se najmanje {est mjeseci unaprijed, osim kada su u pitanju komisije koje rade na unapre|enjima od OR-1 do OR-5, kada se datum objavljuje najmanje tri mjeseca unaprijed. 

^lan 113. 

(Sastav komisija za unapre|enje) 

(1)    ^lanove komisije za unapre|enje imenuje ministar odbrane. 

(2)    Komisija za unapre|enje ima pet ~lanova. Predsjedavaju}i komisije mora biti za najmanje dva ~ina vi{i u odnosu na lice koje se razmatra za unapre|enje, a ~lanovi komisije za jedan ~in vi{i. 

(3)    Komisije se imenuju u sljede}em sastavu: 

a)    komisije za unapre|enje vojnika (OR-2-OR-4) u sastavu: 

1)    OF-4 (predsjedavaju}i), 

2)    OF-3, 

3)    OF-2 (x 2), 

4)    OR-9. 

b)    komisije za unapre|enje podoficira (OR-5-OR-9) u sastavu: 

1)    OF-4 (predsjedavaju}i), 

2)    OF-3, 

3)    OF-2 (x 2), 

4)    OR-9. 

c)    komisije za unapre|enje oficira (OF-1/poru~nik-OF-3) u sastavu: 

1)    OF-5 (predsjedavaju}i), 

2)    OF-4 (x 4). 

d)    komisije za unapre|enje oficira (OF-4-OF-5) u sastavu: 

1)    OF-7 (predsjedavaju}i), 

2)    OF-6, 

3)    OF-5 (x 3). 

(4)    Sva tri konstitutivna naroda, a po mogu}nosti i predstavnik iz reda ostalih, zastupljena su u svakoj komisiji, a odluke svake komisije donose se jednoglasno. 

^lan 114. 

(Procedura) 

(1)    Prilikom razmatranja kandidata za unapre|enje, komisija mora imati uvid u evidencije koje sadr`e sljede}e podatke o kandidatu: 

a)    godi{nje ocjene, 

b)    certifikate o poha|anim i zavr{enim kursevima i {kolama, 

c)    disciplinske kartone, 

d)    kratak opis koji sadr`i podatke o njegovim civilnim i vojnim kvalifikacijama, 

e)    karton o njegovim postavljenjima, kao i dodijeljenim stimulativnim mjerama. 

(2)    Komisija za unapre|enje razmatra svakog kandidata za unapre|enje na osnovu evidencije koja joj je dostavljena u skladu sa stavom (1) ovog ~lana i dostavlja ministru odbrane rang-listu onih koji su predlo`eni za unapre|enje. 

(3)    Ministar odbrane unapre|uje profesionalna vojna lica na osnovu rang-liste koju mu je dostavila komisija za unapre|enje. 

^lan 115. 

(Rad komisija) 

(1)    Komisije za unapre|enje podoficira i oficira sastaju se najmanje jednom godi{nje. 

(2)    Komisija za unapre|enje vojnika sastaje se po potrebi. 

^lan 116. 

(Uvjeti za unapre|enje) 

Uvjeti za unapre|enje su sljede}i: 

a)    odgovaraju}i stepen {kolske spreme, 

b)    potrebno vrijeme provedeno u ~inu koji ima, 

c)    potrebno vojno i civilno {kolovanje i usavr{avanje, prema propisu koji donosi ministar odbrane, 

d)    prijedlog za unapre|enje u posljednja dva ocjenjivanja, 

e)    postavljenje na formacijsko mjesto vi{eg ~ina ili da postoji upra`njeno formacijsko mjesto vi{eg ~ina, 

f)    za unapre|enje u ~in OF-5 profesionalno vojno lice s li~nim ~inom OF-4 mora provesti na formacijskom mjestu OF-5 najmanje godinu dana i imati zavr{enu {kolu usavr{avanja komandno-{tabnog nivoa ili nau~no zvanje magistra, 

g)    za unapre|enje u ~in OF-6 profesionalno vojno lice s ~inom OF-5 mora provesti na formacijskom mjestu OF-6 najmanje godinu dana i imati zavr{en operativno-strategijski nivo usavr{avanja ili nau~no zvanje doktora nauka. 

^lan 117. 

(Potrebni periodi za unapre|enje) 

Kako bi profesionalna vojna lica bila razmatrana za unapre|enje, moraju provesti u li~nom ~inu: 

a)    OF-1 - tri godine 

b)    OF-1 - tri godine 

c)    OF-2 - ~etiri godine 

d)    OF-3 - pet godina 

e)    OF-4 - pet godina 

f)    OF-5 - pet godina 

g)    OR-5 - tri godine 

h)    OR-6 - tri godine 

i)    OR-7 - ~etiri godine 

j)    OR-8 - pet godina 

^lan 118. 

(Prijevremeno unapre|enje) 

Profesionalnom vojnom licu, koje je tri puta uzastopno ocijenjeno ocjenom "odli~an", vrijeme za unapre|enje u vi{i ~in skratit }e se za godinu dana u odnosu na vrijeme koje je potrebno provesti u ~inu. 

^lan 119. 

(Vanredno unapre|enje) 

(1)    Podoficir, odnosno oficir, koji posti`e izvanredne uspjehe u radu i pokazuje izuzetnu sposobnost, mo`e biti vanredno unaprije|en u neposredno vi{i ~in, ako je proveo dvije tre}ine vremena koje je ovim Zakonom propisano za pojedine ~inove, te ako je proveo najmanje godinu dana na du`nostima vi{eg ~ina. 

(2)    Bli`e uvjete i postupak za vanredno unapre|enje podoficira, odnosno oficira do ~ina pukovnika, iz stava (1) ovog ~lana, propisuje ministar odbrane. 

^lan 120. 

(Unapre|enje i slu`ba van zemlje) 

(1)    U izuzetnim slu~ajevima, profesionalna vojna lica, na slu`bi u operacijama podr{ke miru, diplomatskim misijama, multilateralnim vojnim organizacijama van zemlje ili na drugim privremenim posebnim zadacima, mo`e, za vrijeme trajanja takve slu`be, unaprijediti Predsjedni{tvo a na prijedlog ministra odbrane, u ~in koji je najvi{e jedan ~in iznad njihovog li~nog ~ina. 

(2)    Profesionalna vojna lica mogu u vremenu trajanja takve slu`be, odre|ene stavom (1) ovog ~lana, ostvariti sva prava koja im daje njihov privremeni ~in. 

(3)    Po zavr{etku slu`be u operacijama podr{ke miru, diplomatskim misijama, multilateralnim vojnim organizacijama van zemlje ili na drugim privremenim posebnim zadacima, profesionalnim vojnim licima bit }e zagarantirana sva prava data njihovim li~nim vojnim ~inom u skladu s ovim Zakonom. 

^lan 121. 

(Unapre|enje pripadnika rezervnog sastava) 

Unapre|enje pripadnika rezervnog sastava provodi se u skladu s odredbama ovog poglavlja ovog Zakona. 

POGLAVLJE XIII. OCJENJIVANJE 

^lan 122. 

(Osnovna pravila i principi) 

(1)    Ocjenjivanje profesionalnih vojnih lica obavlja se transparentno i nepristrasno i koristi se kao osnova za unapre|enja i izbor profesionalnih vojnih lica za vojno obrazovanje. 

(2)    Pri ocjenjivanju cijeni se sposobnost, odgovornost, sposobnost rukovo|enja, profesionalnost, obu~enost i vojno vladanje. 

(3)    Ocjene su: "odli~an", "dobar", "potrebno osposobljavanje" i "lo{". 

(4)    Ocjenjivanje profesionalnih vojnih lica obavlja se svake kalendarske godine ili na osnovu potreba slu`be. 

(5)    Pripadnici rezervnog sastava ocjenjuju se nakon svakog vr{enja aktivne vojne slu`be, uklju~uju}i i vje`be i operacije. 

(6)    Profesionalna vojna lica koja su u kalendarskoj godini bila na du`nosti manje od {est mjeseci ne ocjenjuju se, bez obzira na razloge njihovog odsustva s du`nosti. 

(7)    Ocjene se potpisuju i ula`u u glavnu evidenciju personala i vojnu evidenciju o izvr{avanju du`nosti. Potpisani primjerak svake ocjene mora se uru~iti licu koje je ocijenjeno. 

^lan 123. 

(Osnovne procedure) 

(1)    Svaka ocjena sastoji se iz dva dijela: 

a)    prethodne ocjene koju daje prvonadre|eni, ili neko drugo lice koje odredi prvonadre|eni kao lice koje je najbolje upoznato s dnevnim poslom koji obavlja lice koje se ocjenjuje. U oba navedena slu~aja, lice koje ocjenjuje mora u trenutku ocjenjivanja biti na slu`bi na trenutnom formacijskom mjestu najmanje 90 dana, 

b)    dodatnu ocjenu daje prvonadre|eni lica koje obavlja prvobitno ocjenjivanje. Ovo lice mora u trenutku ocjenjivanja biti na slu`bi na trenutnom formacijskom mjestu najmanje 60 dana. 

(2)    Prije svakog ocjenjivanja lice zadu`eno za ocjenjivanje, obja{njeno u stavu (1) ovog ~lana, obavit }e razgovor o ocjenjivanju i posti}i dogovor o sadr`aju teksta iznesenog u ocjeni. 

^lan 124. 

(Posljedice ocjenjivanja) 

(1)    Profesionalnom vojnom licu koje je ocijenjeno ocjenom "lo{" ili je tri puta uzastopno ocijenjeno ocjenom "potrebno osposobljavanje" prestaje profesionalna vojna slu`ba. 

(2)    Profesionalnom vojnom licu koje je tri puta uzastopno ocijenjeno ocjenom "odli~an" skra}uje se za godinu dana period potreban za unapre|enje, u skladu s ~lanom 117. ovog Zakona. 

^lan 125. 

(Pravo na prigovor i `albu) 

(1)    Profesionalna vojna lica imaju pravo ulo`iti prigovor na ocjenu. 

(2)    Rok za prigovor na ocjenu je osam dana od dana prijema ocjene, a o njemu odlu~uje lice koje je obavilo prvobitno ocjenjivanje. Odluka o ovom prigovoru mora biti donesena u roku od 30 dana. 

(3)    @albu na odluku o prigovoru koja je pomenuta u stavu (2) ovog ~lana potrebno je predati u roku od 15 dana, a o njoj odlu~uje lice prvonadre|eno licu koje je obavilo prvobitno ocjenjivanje. Odluka o ovoj `albi mora biti donesena u roku od 60 dana. 

(4)    Vi{i oficir za izvje{tavanje odgovoran je za osiguravanje da ukupna du`ina procedure predaje prigovora, opisana u st. (1) i (2) ovog ~lana, ne bude du`a od 90 dana. 

(5)    Protiv kona~ne odluke o ocjeni ne mo`e se voditi upravni spor. 

^lan 126. 

(Dodatni propisi) 

Ministar odbrane donosi propis o kriterijima za ocjenjivanje, administrativne procedure i procedure podno{enja prigovora. 

POGLAVLJE XIV. ODLIKOVANJA, NAGRADE I POHVALE 

^lan 127. 

(Dodjeljivanje) 

(1)    Odlikovanja, nagrade i pohvale profesionalnim vojnim licima mogu se dodjeljivati za izuzetnu hrabrost, odnosno naro~it uspjeh postignut na slu`bi u jedinicama, komandama i ustanovama. 

(2)    Gra|anima, stranim dr`avljanima i drugim pravnim licima mogu se dodjeljivati odlikovanja, plakete i druga priznanja za doprinos Oru`anim snagama. 

^lan 128. 

(Vrste pohvale) 

Pohvala mo`e biti usmena i pisana. Profesionalno vojno lice pisano pohvaljuje i nagra|uje komandant na du`nosti komandanta brigade, na istoj ili vi{oj du`nosti. 

^lan 129. 

(Propisi) 

(1)    Odlikovanja se utvr|uju posebnim zakonom. 

(2)    Nagrade i pohvale utvr|uje propisom ministar odbrane. 

POGLAVLJE XV. STANJA U SLU@BI 

^lan 130. 

(Stanje u toku slu`be) 

U toku slu`be profesionalna vojna lica u Oru`anim snagama mogu biti: 

a)    na du`nosti, 

b)    na pripravni~kom sta`u, 

c)    na {kolovanju ili usavr{avanju, 

d)    na bolovanju, 

e)    na raspolaganju, 

f)    udaljena s du`nosti. 

^lan 131. 

(Du`nost u okviru institucija) 

Profesionalno vojno lice mo`e biti na du`nosti u {tabovima, komandama, jedinicama, ustanovama Oru`anih snaga i Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine. 

^lan 132. 

(Kriteriji za postavljenje) 

(1)    Profesionalna vojna lica postavljaju se, prema potrebi slu`be, na odgovaraju}a formacijska mjesta prema: 

a)    stru~noj spremi, 

b)    ~inu, 

c)    li~noj vojno-evidencijskoj specijalnosti, 

d)    posebnim sposobnostima predvi|enim za dato formacijsko mjesto. 

(2)    Raspored na odre|eno formacijsko mjesto vojno-evidencijske specijalnosti smatra se postavljenjem prema li~noj vojno-evidencijskoj specijalnosti. 

^lan 133. 

(Nadle`nost za postavljenja) 

(1)    Predsjedni{tvo postavlja sva profesionalna vojna lica na formacijska mjesta za koja je predvi|en ~in generala na osnovu prijedloga ministra odbrane. 

(2)    Sva ostala profesionalna vojna lica postavlja ministar odbrane. 

^lan 134. 

(Postavljenje na formacijska mjesta) 

(1)    Profesionalno vojno lice postavlja se na formacijsko mjesto u puku, odnosno slu`bi prema li~nom ~inu i vojno-evidencijskoj specijalnosti. 

(2)    Profesionalno vojno lice koje pokazuje natprosje~nu sposobnost u vr{enju du`nosti mo`e biti raspore|eno na formacijsko mjesto vi{eg ~ina. 

(3)    U izuzetnim slu~ajevima, profesionalno vojno lice se, po potrebi slu`be i uz pisani pristanak, mo`e postaviti na formacijsko mjesto ni`eg ~ina do dvije godine. 

^lan 135. 

(Postavljenje na formacijska mjesta ni`ih ~inova) 

Profesionalno vojno lice iz ~lana 134. stav (3) ovog Zakona mo`e biti postavljeno na formacijsko mjesto ni`eg ~ina u sljede}im slu~ajevima: 

a)    zbog ukidanja formacijskog mjesta ili izmjene formacijskog ~ina u strukturi formacijskog mjesta, 

b)    zbog premje{taja na osnovu li~nog zahtjeva, 

c)    kada je razrije{eno du`nosti, a nema mogu}nost postavljenja na formacijsko mjesto li~nog ~ina, 

d)    kada se pojedina formacijska mjesta ne mogu popuniti, a interesi slu`be to nala`u, 

e)    kada je ocjenom nadle`ne ljekarske komisije predlo`ena promjena formacijskog mjesta, a nema mogu}nosti za postavljenje na odgovaraju}e formacijsko mjesto. 

^lan 136. 

(Konkursi i oglasi) 

(1)    Upra`njena formacijska mjesta u okviru Oru`anih snaga utvr|uju se na osnovu sistema za vo|enje evidencije o personalu i izvje{tavanja o ja~ini jedinica iz ~lana 99. ovog Zakona. 

(2)    Popunjavanje upra`njenih formacijskih mjesta u okviru Oru`anih snaga profesionalnim vojnim licima vr{i se raspisivanjem konkursa, odnosno oglasa, izuzev kadeta i stipendista po zavr{enom {kolovanju. 

(3)    Izbor kandidata po raspisanom konkursu vr{i komisija, koju imenuje ministar odbrane. 

^lan 137. 

(Postavljenje u drugi rod ili slu`bu) 

Profesionalno vojno lice mo`e biti postavljeno na formacijsko mjesto u okviru drugog roda, odnosno slu`be, po potrebi slu`be, i to u slu~aju: 

a)    ukidanja formacijskog mjesta na koje je raspore|eno ili zbog izmjene formacijskih elemenata u strukturi tog formacijskog mjesta, 

b)    gubitka zdravstvene sposobnosti potrebne za obavljanje du`nosti formacijskog mjesta na koje je postavljeno, pod uvjetom da ne postoji mogu}nost postavljenja na odgovaraju}e formacijsko mjesto. 

^lan 138. 

(Vr{ilac du`nosti) 

(1)    Umjesto profesionalnog vojnog lica koje je privremeno sprije~eno da vr{i du`nost odre|uje se vr{ilac du`nosti. 

(2)    Vr{ilac du`nosti mo`e se odrediti i na upra`njeno formacijsko mjesto. 

(3)    Vr{enje du`nosti mo`e trajati najdu`e godinu dana od dana stupanja na du`nost. 

(4)    Ako je to uvjet za unapre|enje, vrijeme provedeno na du`nosti iz st. (1) i (2) ovog ~lana ra~una se kao da je profesionalno vojno lice postavljeno na dato formacijsko mjesto. 

(5)    Profesionalno vojno lice, koje je odre|eno u skladu sa st. (1) i (2) ovog ~lana, zadr`ava status i sva prava njegovog prethodnog formacijskog mjesta, ako je za njega to povoljnije. 

^lan 139. 

(Pripravni~ki sta`) 

(1)    Radi sticanja prakse potrebne za samostalno vr{enje du`nosti, nakon zavr{etka {kolovanja, profesionalna vojna lica (ljekari, ekonomisti, pravnici i druga sli~na zanimanja) primaju se u svojstvu pripravnika. 

(2)    Pripravni~ki sta` iz stava (1) ovog ~lana mo`e trajati najdu`e godinu dana. 

(3)    Vrijeme provedeno u svojstvu pripravnika ra~una se u vrijeme provedeno u ~inu. 

(4)    Ministar odbrane donosi propis za pripravni~ki sta` iz ovog ~lana. 

^lan 140. 

([kolovanje i usavr{avanje) 

(1)    Profesionalno vojno lice bira se za {kolovanje ili usavr{avanje. 

(2)    Profesionalno vojno lice upu}eno na {kolovanje ili usavr{avanje razrje{ava se du`nosti ako {kolovanje ili usavr{avanje traje du`e od godinu dana. 

(3)    Profesionalno vojno lice upu}eno na {kolovanje ili usavr{avanje radi promjene vojno-evidencijske specijalnosti razrje{ava se du`nosti bez obzira na trajanje {kolovanja ili usavr{avanja. 

(4)    Profesionalnom vojnom licu vrijeme provedeno na {kolovanju ili usavr{avanju ra~una se u vrijeme provedeno na slu`bi, s pravom li~nog ~ina i du`nosti s koje je upu}en na {kolovanje ili usavr{avanje, te se unapre|uje uz uvjete propisane ovim Zakonom. 

(5)    Propisom ministra odbrane ure|uju se uvjeti, postupak i nadle`nost za izbor i upu}ivanje na {kolovanje ili usavr{avanje profesionalnih vojnih lica. 

^lan 141. 

(Stipendiranje) 

(1)    Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine mo`e dodijeliti stipendije studentima fakulteta i u~enicima srednjih {kola (u daljnjem tekstu: vojni stipendisti) kako bi popunilo formacijska mjesta ili uklju~ilo kadete u vojne obrazovne institucije. 

(2)    S ciljem popunjavanja formacijskih mjesta u Oru`anim snagama, profesionalna vojna lica mogu biti upu}ena na fakultete, kao i druge vrste {kola, u zemlji i inozemstvu. 

(3)    Uvjete i na~in stipendiranja vojnih stipendista propisuje ministar odbrane. 

^lan 142. 

(Obaveze) 

(1)    Kadeti, profesionalna vojna lica i vojni stpendisti koji poha|aju {kole kako bi popunili formacijska mjesta u vojsci raspore|uju se, nakon zavr{etka {kolovanja, na odgovaraju}a formacijska mjesta. 

(2)    Vojni stipendisti iz stava (1) ovog ~lana mogu svoje du`nosti obavljati u svojstvu civila, ako je tako regulirano ugovorom o stipendiranju. 

(3)    Vojni stipendisti iz stava (1) ovog ~lana koji svojom krivicom nisu zavr{ili {kolovanje, ili koji ne stupe u vojnu slu`bu po zavr{etku {kolovanja, du`ni su Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine nadoknaditi tro{kove {kolovanja. 

(4)    Ministar odbrane odre|uje visinu tro{kova {kolovanja. 

^lan 143. 

(Period vojne slu`be nakon {kolovanja) 

(1)    Kadeti i vojni stipendisti koji su zavr{ili {kolovanje u srednjim {kolama i fakultetima du`ni su provesti u slu`bi vremenski period koji je dvostruko du`i od perioda trajanja {kolovanja ili stipendiranja, ako ugovorom nije druga~ije regulirano. 

(2)    Profesionalna vojna lica upu}ena na {kolovanje i usavr{avanje du`na su stupiti u vojnu slu`bu na vremenski period koji je dvostruko du`i od perioda trajanja {kolovanja i usavr{avanja, ako ugovorom nije druga~ije regulirano. 

(3)    Izuzetak od stava (1) ovog ~lana su kadeti koji zavr{e zrakoplovne {kole kao piloti, a koji su du`ni stupiti u vojnu slu`bu na vremenski period koji traje deset godina od dana zavr{etka {kolovanja, ako ugovorom nije reguliran du`i vremenski period. 

^lan 144. 

(Bolovanje) 

(1)    Profesionalno vojno lice za vrijeme sprije~enosti za obavljanje slu`be iz zdravstvenih razloga nalazi se na bolovanju. 

(2)    Profesionalno vojno lice koje zbog bolesti ne mo`e obavljati du`nost na svom formacijskom mjestu bit }e razrije{eno du`nosti ako nadle`na ljekarska komisija ocijeni da bi bolovanje moglo trajati du`e od {est mjeseci. 

(3)    U slu~aju iz stava (1) ovog ~lana, profesionalno vojno lice zadr`ava prava svoga ~ina i unapre|uje se uz uvjete propisane ovim Zakonom. 

^lan 145. 

(Raspolaganje) 

(1)    Raspolaganje nastaje isklju~ivo kao posljedica reorganiziranja i smanjenja obima poslova i ukidanjem formacijskih mjesta. 

(2)    Profesionalno vojno lice koje je na raspolaganju mo`e se: 

a)    rasporediti na novu du`nost, 

b)    ako je ovo raspore|ivanje nemogu}e, profesionalnom vojnom licu nudi se prijevremeno penzionisanje, u skladu s ~lanom 47. ovog Zakona, odnosno posebnim zakonom, 

c)    ako je prijevremeno penzionisanje nemogu}e, profesionalno vojno lice na raspolaganju bit }e razrije{eno du`nosti i bit }e mu odre|en status raspolaganja u trajanju od {est mjeseci. 

(3)    Razrije{eno profesionalno vojno lice s radnim sta`om du`im od {est godina ima pravo na jedan dodatni mjesec raspolaganja za svaku dodatu godinu radnog sta`a, a najvi{e do 12 mjeseci. 

(4)    Za vrijeme raspolaganja profesionalno vojno lice ima pravo na pla}u u visini pla}e u posljednjem mjesecu u kojem je radilo. 

(5)    Nakon isteka vremena raspolaganja iz stava (3) ovog ~lana, prekida se slu`ba profesionalnom vojnom licu. 

(6)    Lice iz stava (5) ovog ~lana ima pravo na otpremninu u visini iznosa njegove {estomjese~ne pla}e. 

^lan 146. 

(Udaljenje s du`nosti) 

(1)    Profesionalno vojno lice udaljava se s du`nosti: 

a)    za vrijeme dok se nalazi u pritvoru, 

b)    za vrijeme izdr`avanja kazne zatvora do {est mjeseci, 

c)    ako je zate~eno u izvr{enju krivi~nog djela ili disciplinskog prijestupa u vezi sa slu`bom, 

d)    za vrijeme trajanja disciplinskog, odnosno krivi~nog postupka, ako bi njegovo zadr`avanje u slu`bi bilo {tetno po interese slu`be. 

(2)    Nakon prestanka razloga udaljenja s du`nosti, nadle`ni starje{ina du`an je odlu~iti o daljnjem statusu vojnog lica. 

(3)    Protiv rje{enja o udaljenju s du`nosti dozvoljeno je ulo`iti `albu starje{ini nadre|enom starje{ini koji je donio rje{enje u roku od osam dana od dana prijema rje{enja. 

(4)    @alba ne zadr`ava izvr{enje rje{enja. 

(5)    Vrijeme udaljenja s du`nosti ne ra~una se u vrijeme za unapre|enje, osim ako se utvrdi da nije postojao razlog za udaljenje. 

(6)    Udaljenje s du`nosti dokumentirat }e se u pisanoj formi a jedna kopija bit }e ulo`ena u personalni dosje i karton o radu profesionalnog vojnog lica. 

^lan 147. 

(Privremeno upu}ivanje) 

(1)    Profesionalno vojno lice, zbog potreba slu`be, mo`e biti privremeno upu}eno u {tab, neku drugu komandu, jedinicu, ustanovu Oru`anih snaga i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine u istom ili drugom mjestu slu`be. 

(2)    Privremeno upu}ivanje iz stava (1) ovog ~lana mo`e trajati najdu`e godinu dana u toku trajanja jednog ugovora. 

^lan 148. 

(Premje{taj) 

(1)    Profesionalna vojna lica u toku slu`be mogu biti premje{tena prema potrebama slu`be. 

(2)    Ministar odbrane donosi propis kojim se regulira postupak premje{taja profesionalnih vojnih lica. 

(3)    Premje{tajem, u smislu stava (1) ovog ~lana, smatra se promjena mjesta slu`be zbog postavljenja na novu du`nost, ako to zahtijeva promjenu boravi{ta. 

(4)    Premje{taj se vr{i zbog: 

a)    potreba slu`be, 

b)    zamjene profesionalnog vojnog lica koje napu{ta slu`bu ili odlazi u penziju, 

c)    potrebe profesionalnog usavr{avanja profesionalnog vojnog lica, 

d)    uobi~ajene rotacije prema izmjenama u komandovanju, 

e)    unapre|enja, 

f)    li~nog zahtjeva. 

^lan 149. 

(Nadle`nost za premje{taj) 

(1)    Predsjedni{tvo premje{ta generale na osnovu prijedloga ministra odbrane. 

(2)    Ministar odbrane premje{ta sva ostala profesionalna vojna lica. 

^lan 150. 

(Pravo na izja{njavanje) 

Prije dono{enja naredbe za premje{taj i postavljenje, profesionalnom vojnom licu omogu}it }e se izja{njavanje o tome. 

^lan 151. 

(Vrijeme obavljanja komandne du`nosti) 

(1)    Profesionalno vojno lice mo`e istu komandnu du`nost, zaklju~no s du`nosti komandanta brigade i njoj ravnoj du`nosti, obavljati najdu`e ~etiri godine. 

(2)    Izuzetno, zbog potreba slu`be, du`nosti iz stava (1) ovog ~lana mogu se obavljati najdu`e {est godina. 

^lan 152. 

(Premje{taj zbog zdravstvenih razloga) 

Profesionalno vojno lice mo`e biti premje{teno zbog zdravstvenih razloga ako: 

a)    nadle`na ljekarska komisija utvrdi da bi daljnji boravak u mjestu slu`be zbog karaktera bolesti profesionalnog vojnog lica ili ~lana njegove u`e porodice bio {tetan, 

b)    u mjestu slu`be ne postoji odgovaraju}e formacijsko mjesto, 

c)    prihvati postavljenje na ni`e formacijsko mjesto. 

^lan 153. 

(Upu}ivanje u druge institucije ili pravna lica) 

(1)    Profesionalno vojno lice mo`e, po potrebi slu`be, biti upu}eno u drugi organ dr`avne uprave, instituciju, agenciju ili pravno lice. 

(2)    Prava i du`nosti profesionalnih vojnih lica iz stava (1) ovog ~lana reguliraju se ovim Zakonom, va`e}im zakonima koji reguliraju rad organa iz stava (1) kao i propisima i nare|enjima koja izda ministar odbrane. 

(3)    Profesionalno vojno lice iz stava (1) ovog ~lana ima sva prava i obaveze profesionalnog vojnog lica, ako zakonom nije druga~ije odre|eno. 

^lan 154. 

(Promjena roda ili slu`be) 

(1)    Profesionalnom oficiru ili podoficiru mo`e biti promijenjen rod ili slu`ba na li~ni zahtjev ili zbog potreba slu`be. 

(2)    Licu iz stava (1) ovog ~lana mo`e se promijeniti rod, odnosno slu`ba na li~ni zahtjev ako ima potrebne kvalifikacije i ako to dozvoljavaju potrebe popunjavanja. Licu iz stava (1) ovog ~lana mijenja se rod ili slu`ba, na osnovu potreba Oru`anih snaga, u slu~aju ukidanja formacijskog mjesta na kojem je lice bilo na slu`bi ili raspore|eno, ili radi popunjavanja upra`njenih mjesta u drugom rodu, odnosno slu`bi, ako navedeno lice ima potrebnu stru~nu spremu i da svoj pristanak za promjenu roda ili slu`be. 

(3)    Akt o promjeni roda ili slu`be za lica iz stava (1) ovog ~lana donosi ministar odbrane. 

POGLAVLJE XVI. ^INOVI I OBILJE@JA ORU@ANIH SNAGA 

^lan 155. 

(^inovi) 

(1)    ^inovi generala, oficira, podoficira i vojnika u Oru`anim snagama su sljede}i: 

a)    ~inovi generala 

1)    ^in:    Generalpukovnik
NATO oznaka:    
OF-8
Na~in obra}anja:    
General
Skra}enica:    
Gen. puk. 

2)    ^in:    Generalmajor
NATO oznaka:    
OF-7
Na~in obra}anja:    
General
Skra}enica:    
Gen. maj. 

3)    ^in:    Brigadni general
NATO oznaka:    
OF-6
Na~in obra}anja:    
General
Skra}enica:    
Brig. gen. 

b)    ~inovi oficira 

1)    ^in:    Brigadir
NATO oznaka:    
OF-5
Na~in obra}anja:    
Brigadir
Skra}enica:    
Brig. 

2)    ^in:    Pukovnik
NATO oznaka:    
OF-4
Na~in obra}anja:    
Pukovnik
Skra}enica:    
Puk. 

3)    ^in:    Major
NATO oznaka:    
OF-3
Na~in obra}anja:    
Major
Skra}enica:    
Maj. 

4)    ^in:    Kapetan
NATO oznaka:    
OF-2
Na~in obra}anja:    
Kapetan
Skra}enica:    
Kap. 

5)    ^in:    Poru~nik
NATO oznaka:    
OF-1
Na~in obra}anja:    
Poru~nik
Skra}enica:    
Por. 

6)    ^in:    Potporu~nik
NATO oznaka:    
OF-1
Na~in obra}anja:    Potporu~nik
Skra}enica:    
P. por. 

c)    ~inovi podoficira 

1)    ^in:    Zastavnik I. klase
NATO oznaka:    
OR-9
Na~in obra}anja:    
Zastavnik
Skra}enica:    
Zast. I. kl. 

2)    ^in:    Zastavnik
NATO oznaka:    
OR-8
Na~in obra}anja:    
Zastavnik
Skra}enica:    
Zast. 

3)    ^in:    Stariji vodnik I. klase
NATO oznaka:    
OR-7
Na~in obra}anja:    
Stariji vodnik
Skra}enica:    
St. vod. I. kl. 

4)    ^in:    Stariji vodnik
NATO oznaka:    
OR-6
Na~in obra}anja:    
Stariji vodnik
Skra}enica:    
St. vod. 

5)    ^in:    Vodnik
NATO oznaka:    
OR-5
Na~in obra}anja:    
Vodnik
Skra}enica:    
Vod. 

d)    ~inovi vojnika 

1)    ^in:    Kaplar
NATO oznaka:    
OR-3/4
Na~in obra}anja:    
Kaplar
Skra}enica:    
Kpl. 

2)    ^in:    Vojnik I. klase
NATO oznaka:    
OR-2
Na~in obra}anja:    
Vojnik
Skra}enica:    
Voj. I. kl. 

3)    ^in:    Vojnik
NATO oznaka:    
OR-1
Na~in obra}anja:    
Vojnik
Skra}enica:    
Voj. 

^lan 156. 

(Obilje`ja ~inova) 

(1)    Obilje`ja ~ina generala sastoje se od grba Bosne i Hercegovine s ma~evima okru`enim zlatnim vijencem od hrastovih listova i zlatnim zvijezdama sa sedam krakova na epoleti oivi~enoj zlatnom prugom. 

(2)    Obilje`ja ~inova oficira (OF-1 - OF-2) sastoje se od srebrenih pruga na po~etku epolete (na ramenu) i srebrenih zvijezda, kako slijedi: 

a)    potporu~nik (OF-1) - jedna zvijezda, 

b)    poru~nik (OF-1) - dvije zvijezde, 

c)    kapetan (OF-2) - tri zvijezde. 

(3)    Obilje`ja ~inova oficira (OF-3 - OF-5) sastoje se od ma~eva na po~etku epolete oivi~enih srebrenom prugom i srebrenih zvijezda, kako slijedi: 

a)    major (OF-3) - jedna zvijezda, 

b)    pukovnik (OF-4) - dvije zvijezde, 

c)    brigadir (OF-5) - tri zvijezde. 

(4)    Obilje`ja ~inova podoficira (OR-5 - OR-9) sastoje se od oznake u obliku slova "V" i `ute pruge na po~etku epolete, kako slijedi: 

a)    vodnik (OR-5) - jedna uska pruga, 

b)    stariji vodnik (OR-6) - dvije uske pruge, 

c)    stariji vodnik I. klase (OR-7) - tri uske pruge, 

d)    zastavnik (OR-8) - jedna debela pruga i jedna uska pruga, 

e)    zastavnik I. klase (OR-9) - jedna debela pruga i dvije uske pruge. 

(5)    Obilje`ja ~inova vojnika (OR-1 - OR-4) sastoje se od oznake u obliku slova "V" srebrene boje kako slijedi: 

a)    vojnik (OR- 1) jedna uska pruga, 

b)    vojnik I. klase (OR-2) dvije uske pruge, 

c)    kaplar (OR-3/4) tri uske pruge. 

^lan 157. 

(Maskirne uniforme) 

Sve maskirne uniforme u Oru`anim snagama su od istog ili sli~nog materijala s istom maskirnom {arom. 

^lan 158. 

(Obilje`ja) 

(1)    Obilje`ja treba da se nalaze se na kapi/beretki, desnom ramenu i, u slu~aju kad je to odobreno, na lijevom ramenu uniforme svih pripadnika Oru`anih snaga. 

(2)    Svi osim oficira u ~inu generala na kapi/beretki nose bed`eve kopnene vojske ili zrakoplovstva i protuzra~ne odbrane Oru`anih snaga. Na kapi/beretki oficira u ~inu generala nalazi se bed` grba Bosne i Hercegovine s ma~evima i zlatnim vijencem. 

(3)    Obilje`je na desnom ramenu svih pripadnika Oru`anih snaga je zastava Bosne i Hercegovine. 

(4)    Pripadnici pukova na lijevom ramenu nose obilje`je svog puka. 

(5)    Dodatna obilje`ja brigade, druge institucije, odnosno jedinice nosit }e se ispod obilje`ja puka na lijevom ramenu, ako to odobri ministar odbrane. 

(6)    Svi osim oficira u ~inu generala mogu nositi najvi{e dva obilje`ja na lijevom ramenu. 

(7)    Oficiri u ~inu generala koji komanduju brigadama, odnosno institucijama nosit }e obilje`ja brigade, odnosno institucije na lijevom ramenu. Oficiri u ~inu generala ne mogu nositi nikakvo drugo obilje`je na lijevom ramenu. 

POGLAVLJE XVII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST 

^lan 159. 

(Povreda vojne discipline i disciplinska odgovornost) 

(1)    Povreda vojne discipline je svako pona{anje suprotno odredbi ~lana 33. stav (1) ovog Zakona. 

(2)    Povreda vojne discipline mo`e biti lak{a i te`a. 

(3)    Lak{a povreda vojne discipline je disciplinska gre{ka. Te`a povreda vojne discipline je disciplinski prijestup. 

(4)    Za povredu vojne discipline odgovaraju profesionalna vojna lica, lica u rezervnom sastavu i kadeti u vojnoj {koli, ako su u toku obavljanja slu`be ili van nje vojnu disciplinu povrijedili s umi{ljajem ili iz nehata. 

(5)    Profesionalna vojna lica, lica u rezervnom sastavu i kadeti u vojnoj {koli odgovaraju za povredu vojne discipline dok su na slu`bi u Oru`anim snagama. 

^lan 160. 

(Disciplinske gre{ke) 

Disciplinske gre{ke su: 

a)    nepravodobno ili nepotpuno izvr{avanje komandi, odluka ili naredbi nadre|enog, 

b)    u~estalo ka{njenje na slu`bu ili na du`nost ili raniji odlasci sa slu`be ili s du`nosti, 

c)    neopravdani izostanak sa slu`be ili s du`nosti u trajanju od jednog dana, 

d)    neobavje{tavanje nadre|enog o sprije~enosti dolaska na slu`bu ili na du`nost u roku od 24 sata, 

e)    povreda propisa o no{enju vojne uniforme, vojni~kom izgledu i li~noj higijeni, 

f)    neuljudan odnos prema saradnicima, podre|enima i nadre|enima, 

g)    povreda propisa o pozdravljanju, obra}anju, predstavljanju i javljanju, 

h)    konzumiranje alkohola na slu`bi ili tokom obavljanja du`nosti, 

i)    spavanje na du`nosti, 

j)    prikrivanje ili neprijavljivanje po~inilaca disciplinskih gre{aka, 

k)    drugo postupanje suprotno propisima iz oblasti odbrane, kojim se ne nanosi {teta imovini Bosne i Hercegovine ili drugih javnopravnih organa. 

^lan 161. 

(Disciplinski prijestupi) 

Disciplinski prijestupi su: 

a)    neizvr{avanje ili odbijanje izvr{avanja komandi, odluka ili naredbi nadre|enog, 

b)    samovoljno napu{tanje formacije ili ustanove, 

c)    samovolja u obavljanju slu`be ili du`nosti, 

d)    nesavjesno ili nemarno obavljanje slu`be, 

e)    zloupotreba polo`aja ili prekora~enje slu`benih ovla{tenja, 

f)    upotreba sile ili vatrenog oru`ja suprotno ovom Zakonu i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona, 

g)    povreda propisa o stra`arskoj slu`bi, 

h)    opijenost ili stanje pod uticajem alkohola, narkotika ili opijata prilikom dolaska na slu`bu ili du`nost ili za vrijeme slu`be ili obavljanja du`nosti, 

i)    neovla{tena upotreba sredstava dodijeljenih ili povjerenih radi izvr{avanja zadataka ili du`nosti, 

j)    nano{enje {tete vojnoj imovini ili drugoj imovini u vezi s obavljanjem slu`be, 

k)    nepreduzimanje ili nedovoljno preduzimanje mjera iz okvira vlastite du`nosti, nephodnih za sigurnost postrojenja, sredstava, lica ili povjerenih ili dodijeljenih predmeta, 

l)    prikrivanje od ovla{tenih vojnih lica ~injenica o na~inu izvr{enja slu`bene radnje ili upotrebe sile, 

m)    povreda propisa o tajnim ili povjerljivim podacima ili informacijama, 

n)    neopravdani izostanak sa slu`be ili s du`nosti u trajanju du`em od jednog dana, 

o)    zloupotreba bolovanja, 

p)    krivotvorenje izvje{taja ili podno{enje la`nih izvje{taja, 

r)    krivotvorenje, uni{tenje ili prikrivanje slu`benih dokumenata, slu`benih knjiga ili predmeta, 

s)    nepreduzimanje propisanih, nare|enih ili drugih mjera potrebnih za o~uvanje `ivota i zdravlja ljudi, ili za o~uvanje ispravnosti postrojenja, objekata i tehnike te sredstava za rad, 

t)    postupak kojim se vrije|a dostojanstvo podre|enih ili mla|ih ili koje je diskriminiraju}e po spolu, rasi, boji ko`e, vjeroispovijesti ili nacionalnosti, a naro~ito seksualno zlostavljanje ili uznemiravanje, odnosno bilo koji postupak kojim se kr{e prava koja im po propisima pripadaju, 

u)    nedoli~no pona{anje koje nanosi {tetu ugledu Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine ili Oru`anim snagama, naro~ito naru{avanje javnog reda i mira, posebno nepristojnim pona{anjem ili sukobljavanjem na javnom mjestu, ili bilo koji drugi postupak koji remeti javni red i mir, bez obzira na mjesto i vrijeme doga|aja, 

v)    spre~avanje, izbjegavanje ili odga|anje internog postupka prema sebi, 

z)    prikrivanje ili neprijavljivanje po~inilaca disciplinskih prijestupa, 

aa)    obavljanje djelatnosti suprotno odredbama ovog Zakona i Zakona o odbrani ili bez prethodnog odobrenja ministra odbrane, 

bb)    povreda propisa o politi~koj djelatnosti ili sindikalnom organiziranju u Oru`anim snagama, 

cc)    ponavljanje disciplinskih gre{aka, po~injenjem najmanje dvije disciplinske gre{ke tokom jedne kalendarske godine, 

dd)    po~injenje krivi~nog djela ili postojanje osnovane sumnje da je krivi~no djelo po~injeno, 

ee)    ostali postupci suprotni propisima iz oblasti odbrane, kojima se nanosi {teta imovini Bosne i Hercegovine ili drugih javnopravnih organa. 

^lan 162. 

(Disciplinske sankcije) 

(1)    Za povredu vojne discipline po~iniocima se izri~u sljede}e disciplinske sankcije: 

a)    disciplinske mjere; 

b)    disciplinske kazne. 

(2)    Za disciplinske gre{ke izri~u se disciplinske mjere, a za disciplinske prijestupe disciplinske kazne. 

(3)    Izuzetno od odredbe stava (2) ovog ~lana, za disciplinske prijestupe kadeta i rezervnih vojnika izri~u se disciplinske mjere. 

(4)    Za jednu ili vi{e povreda vojne discipline o kojima se istovremeno odlu~uje izri~e se samo jedna disciplinska mjera ili jedna disciplinska kazna. 

^lan 163. 

(Izbor vrste i mjere disciplinske sankcije) 

(1)    Pri izboru vrste i mjere disciplinske sankcije uzima se u obzir: vrsta povrede vojne discipline, posljedice povrede vojne discipline, stepen krivice lica protiv kojeg se vodi postupak, pobude iz kojih je povrije|ena vojna disciplina, okolnosti u kojima je povrije|ena vojna disciplina, dotada{nje obavljanje slu`be i pona{anje lica protiv kojeg se vodi postupak, priroda njegove slu`be i du`nosti, njegov odnos prema o{te}enom i naknadi {tete prouzrokovane povredom vojne discipline te druge olak{avaju}e i ote`avaju}e okolnosti. 

(2)    Na~elnik Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga najmanje jednom godi{nje predla`e ministru odbrane dono{enje obavezuju}ih uputstava radi utvr|ivanja jedinstvene disciplinske politike u provo|enju disciplinskih postupaka. 

^lan 164. 

(Disciplinske mjere) 

(1)    Disciplinske mjere su: 

a)    opomena, 

b)    ukor, 

c)    prekoredna slu`ba u trajanju do tri smjene, 

d)    zabrana izlaska iz kasarne u trajanju do deset dana, 

e)    smanjenje pla}e od 5% do 20% u trajanju od jednog do tri mjeseca, 

f)    vojni~ki pritvor u trajanju do 15 dana. 

(2)    Disciplinska mjera prekoredne slu`be iz stava (1) ta~ke c) ovog ~lana mo`e se izre}i samo kadetima i rezervnim vojnicima. 

(3)    Disciplinske mjere zabrane izlaska iz kasarne iz stava (1) ta~ke d) i vojni~kog pritvora iz stava (1) ta~ke f) ovog ~lana mogu se izre}i samo kadetima, rezervnim vojnicima i profesionalnim vojnicima. 

(4)    Disciplinska mjera smanjenja pla}e iz stava (1) ta~ke e) ovog ~lana ne mo`e se izre}i kadetima ni licima u rezervnom sastavu. 

^lan 165. 

(Disciplinske kazne) 

(1)    Disciplinske kazne su: 

a)    zaustavljanje u napredovanju u slu`bi i unapre|enju u trajanju od jedne do ~etiri godine, 

b)    smanjenje pla}e od 21% do 33% u trajanju od ~etiri do 12 mjeseci, 

c)    vojni~ki pritvor u trajanju do 30 dana, 

d)    prevo|enje ~ina u neposredno ni`i ~in, 

e)    oduzimanje ~ina, 

f)    smjenjivanje s du`nosti uz raspored na formacijsko mjesto neposredno ni`eg ~ina u trajanju od jedne do tri godine, 

g)    smjenjivanje s komandne, odnosno rukovodne du`nosti uz zabranu imenovanja na takvu du`nost u trajanju od jedne do pet godina, 

h)    gubitak profesionalne slu`be. 

(2)    Disciplinska kazna zaustavljanja u napredovanju u slu`bi i unapre|enju iz stava (1) ta~ke a) ovog ~lana mo`e se izre}i samo profesionalnim vojnim licima, rezervnim oficirima i podoficirima. 

(3)    Disciplinske kazne smanjenja pla}e iz stava (1) ta~ke b) i vojni~kog pritvora iz stava (1) ta~ke c) ovog ~lana mogu se izre}i samo profesionalnim vojnim licima. 

(4)    Disciplinske kazne prevo|enja u neposredno ni`i ~in iz stava (1) ta~ke d) i oduzimanja ~ina iz stava (1) ta~ke e) ovog ~lana mogu se izre}i samo vojnim licima. 

(5)    Disciplinska kazna smjenjivanja s du`nosti uz raspore|ivanje na formacijsko mjesto neposredno ni`eg ~ina iz stava (1) ta~ke f) ovog ~lana mo`e se izre}i svim licima na slu`bi u Oru`anim snagama, s tim da oficir ne mo`e biti raspore|en na formacijsko mjesto podoficira, a podoficir na formacijsko mjesto vojnika. 

(6)    Disciplinska kazna smjenjivanja s komandne, odnosno rukovodne du`nosti uz zabranu imenovanja na takvu du`nost iz stava (1) ta~ke g) ovog ~lana mo`e se izre}i svim licima na slu`bi u Oru`anim snagama raspore|enim na komandne, odnosno rukovodne du`nosti. 

(7)    Disciplinska kazna gubitka profesionalne slu`be iz stava (1) ta~ke h) ovog ~lana mo`e se izre}i profesionalnim vojnim licima. 

^lan 166. 

(Zastarijevanje pokretanja i vo|enja disciplinskog postupka) 

(1)    Pokretanje disciplinskog postupka zbog disciplinske gre{ke zastarijeva nakon proteka tri mjeseca od dana kad je nadre|eno lice postavljeno na du`nost komandanta ~ete, njemu ravnog ili vi{eg nivoa du`nosti saznalo za izvr{enu povredu i po~inioca, ali najkasnije u roku od {est mjeseci od dana izvr{enja povrede, a postupak se mora zavr{iti u roku od {est mjeseci od dana pokretanja. 

(2)    Pokretanje disciplinskog postupka zbog disciplinskog prijestupa zastarijeva nakon proteka 12 mjeseci od dana kad je nadre|eno lice postavljeno na du`nost komandanta brigade, njemu ravnog ili vi{eg nivoa du`nosti saznalo za disciplinski prijestup, ali najkasnije u roku od dvije godine od izvr{enog prijestupa, a postupak se mora zavr{iti u roku od dvije godine od dana pokretanja. 

(3)    Zastarijevanje pokretanja i vo|enja disciplinskog postupka zbog disciplinskog prijestupa koji ima obilje`ja krivi~nog djela te je povodom tog krivi~nog djela u toku postupak pred nadle`nim tu`iocem ili sudom ili je krivi~ni postupak ve} zavr{en pravosna`nom osu|uju}om presudom, nastupa istovremeno kad i zastarijevanje krivi~nog gonjenja. 

^lan 167. 

(Zastarijevanje izvr{enja disciplinske sankcije) 

(1)    Zastarijevanje izvr{enja disciplinske mjere nastupa nakon proteka dva mjeseca od dana kad je odluka o disciplinskoj mjeri postala izvr{na, a zastarijevanje izvr{enja disciplinske kazne nakon proteka ~etiri mjeseca od dana kad je odluka o disciplinskoj kazni postala izvr{na. 

(2)    Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, zastarijevanje izvr{enja disciplinske kazne prestanka profesionalne slu`be nastupa nakon proteka {est mjeseci od dana kad je odluka o kazni postala izvr{na. 

(3)    Zastarijevanje izvr{enja disciplinske kazne prekida se svakom radnjom usmjerenom na izvr{enje kazne. 

(4)    Zastarijevanje izvr{enja disciplinske kazne nastupa u svakom slu~aju kada protekne dvaput onoliko vremena koliko je propisano u st. (1) i (2) ovog ~lana. 

^lanak 168. 

(Pomilovanje za vojnodisciplinske sankcije) 

(1)    Pomilovanje za vojnodisciplinsku sankciju izre~enu pojedinom profesionalnom vojnom licu, licu u rezervnom sastavu ili kadetu u vojnoj {koli mo`e dati ministar odbrane, uz saglasnost Predsjedni{tva. 

(2)    Pomilovanjem se mo`e odrediti potpuno ili djelimi~no osloba|anje od izvr{enja disciplinske sankcije ili zamijeniti izre~ena disciplinska sankcija bla`om disciplinskom sankcijom. 

(3)    Pomilovanje se mo`e dati samo na osnovu molbe za pomilovanje. 

(4)    Pomilovanje nema uticaja na prava tre}ih lica. 

(5)    Predsjedni{tvo obavje{tava Parlamentarnu skup{tinu Bosne i Hercegovine do 31. marta svake godine o saglasnostima za pomilovanja za vojnodisciplinske sankcije date tokom prethodne kalendarske godine. 

^lan 169. 

(Brisanje iz vojnodisciplinske evidencije) 

(1)    Disciplinska mjera bri{e se iz vojnodisciplinske evidencije nakon proteka dvije godine od dana kada je disciplinska mjera izvr{ena, pod uvjetom da lice nije po~inilo novu povredu vojne discipline u roku od jedne godine od dana kad je disciplinska mjera izvr{ena. 

(2)    Disciplinska kazna bri{e se iz vojnodisciplinske evidencije nakon proteka ~etiri godine od dana kada je disciplinska kazna izvr{ena, pod uvjetom da lice nije po~inilo novu povredu vojne discipline u roku od dvije godine od dana kada je disciplinska kazna izvr{ena. 

(3)    Brisanje iz vojnodisciplinske evidencije obavlja se po slu`benoj du`nosti. 

^lan 170. 

(Osnovne odredbe o disciplinskom postupku) 

(1)    Vojnodisciplinski postupak provodi se u skladu s odredbama ovog Zakona i propisa iz ~lana 33. stav (3) ovog Zakona. 

(2)    Svako mo`e podnijeti disciplinsku prijavu za povredu vojne discipline. Nadle`ni organi mogu i po slu`benoj du`nosti pokrenuti disciplinski postupak. 

(3)    Disciplinski postupak mora biti fer i transparentan. Lice koje odgovara u disciplinskom postupku ima sljede}a osnovna prava: 

a)    pravo da bude na vrijeme obavije{teno o navodima optu`be za povredu vojne discipline i dokazima kojima se navodi optu`be potkrepljuju te pravo da pisano odgovori na navode optu`be ili da se njegova usmena izjava zapi{e, 

b)    pravo na fer i javno saslu{anje u razumnom roku, 

c)    pravo da ne daje izjavu protiv sebe, pravo prisustva na svakom saslu{anju i pravo odbrane protiv navoda optu`be uz stru~nu pomo} branioca po svom izboru, 

d)    pravo na javno izricanje odluke, 

e)    pravo na `albu protiv odluke. 

(4)    Izuzetno od stava (1) ta~ke b) ovog ~lana, javnost mo`e biti potpuno ili djelimi~no isklju~ena sa saslu{anja ako to zahtijevaju interesi slu`be ili du`nosti, javnog reda i dr`avne sigurnosti demokratskog dru{tva, ili ako je to u interesu maloljetnika ili za{tite privatnog `ivota. Javnost tako|er mo`e biti isklju~ena do neophodne mjere u okolnostima kad bi ometala interese pravde prema mi{ljenju organa koji vodi disciplinski postupak. 

(5)    Branilac iz stava (3) ta~ka c) ovog ~lana mo`e biti svako lice na slu`bi u Oru`anim snagama, a ako nije na slu`bi, branilac mo`e biti samo advokat ili advokatski pripravnik. 

^lan 171. 

(Nadle`nost u disciplinskom postupku) 

(1)    Opomenu, ukor, prekorednu slu`bu u trajanju do tri smjene i zabranu izlaska iz kasarne u trajanju do pet dana izri~e nadre|eni starje{tina na polo`aju komandira voda, njemu jednakog ili vi{eg polo`aja. 

(2)    Ostale disciplinske mjere izri~u: 

a)    komandir ~ete - zabranu izlaska iz kasarne u trajanju od deset dana i vojni~ki pritvor u trajanju do tri dana, 

b)    komandant bataljona i komandir samostalne ~ete - zabranu izlaska iz kasarne u trajanju od deset dana i vojni~ki pritvor u trajanju od deset dana, 

c)    komandant brigade, samostalnog bataljona i starje{ine njemu ravnog ili vi{eg polo`aja - zabranu izlaska iz kasarne u trajanju od deset dana i vojni~ki pritvor u trajanju od 15 dana i smanjenje pla}e od 5% do 20% u trajanju od jednog do tri mjeseca. 

(3)    Nadle`ne starje{ine raspravljaju i odlu~uju o disciplinskoj odgovornosti za u~injene disciplinske gre{ke i izri~u disciplinske mjere. 

(4)    Vojnodisciplinska vije}a raspravljaju i odlu~uju o disciplinskoj odgovornosti za u~injene disciplinske prijestupe i izri~u disciplinske kazne. 

^lan 172. 

(Vojnodisciplinska vije}a) 

(1)    U Oru`anim snagama za raspravljanje i odlu~ivanje o disciplinskim prijestupima vojnih lica u prvom i drugom stepenu ovim Zakonom osnivaju se vojnodisciplinska vije}a. 

(2)    Prvostepena vojnodisciplinska vije}a imenuje komandant brigade ili starje{ina istog ili vi{eg ranga i sastoje se od tri ~lana od kojih je jedan predsjednik vije}a. 

(3)    Drugostepeno vojnodisciplinsko vije}e rje{ava po `albama na odluke prvostepenih vojnodisciplinskih vije}a i imenuje ga ministar odbrane i sastoji se od tri ~lana od kojih je jedan predsjednik vije}a. 

POGLAVLJE XVIII. PRESTANAK VOJNE SLU@BE 

^lan 173. 

(Prestanak vojne slu`be) 

(1)    Profesionalnom vojnom licu slu`ba prestaje: 

a)    istekom ugovornog roka o prijemu na slu`bu, ako se ugovor ne produ`i, 

b)    zbog trajne zdravstvene nesposobnosti za vojnu slu`bu, 

c)    zbog ograni~ene sposobnosti, kada profesionalno vojno lice ne prihvati premje{taj uzrokovan izmijenjenim sposobnostima, 

d)    istekom vremena raspolaganja u skladu s ~lanom 145. ovog Zakona, 

e)    ako pet dana uzastopno neopravdano izostane s du`nosti ili sedam dana u toku godine s prekidima, 

f)    ako je ocijenjeno kona~nom ocjenom "lo{", 

g)    ako je tri puta uzastopno ocijenjeno ocjenom "potrebno osposobljavanje", 

h)    zbog disciplinske kazne oduzimanja ~ina, 

i)    zbog disciplinske kazne gubitka slu`be, 

j)    ako je pravosna`no osu|eno na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju du`em od {est mjeseci, 

k)    sporazumno, 

l)    na osnovu li~nog zahtjeva, 

m)    ako je u vrijeme prijema na slu`bu postojala smetnja za prijem, koju je profesionalno vojno lice prikrivalo, 

n)    sticanjem uvjeta za penziju, 

o)    smr}u. 

(2)    Propise za uspostavljanje procedura za prekid slu`be profesionalnih vojnih lica donosi ministar odbrane. 

^lan 174. 

(Ocjena zdravstvene sposobosti) 

(1)    Ocjenu zdravstvene sposobnosti za vojnu slu`bu utvr|uje nadle`na ljekarska komisija, a na zahtjev profesionalnog vojnog lica ili po zahtjevu starje{ine ranga komandanta samostalnog bataljona ili vi{eg starje{ine. 

(2)    Ako se profesionalno vojno lice nalazi na bolovanju {est mjeseci neprekidno, odnosno 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine, nadle`ni komandant iz stava (1) ovog ~lana obavezan je takvo lice uputiti na ocjenu zdravstvene sposobnosti za vojnu slu`bu, a koju daje nadle`na ljekarska komisija. 

^lan 175. 

(Postupak za prestanak slu`be) 

(1)    Prijedlog za prestanak slu`be profesionalnog vojnog lica podnosi nadle`ni starje{ina ministru odbrane, u roku od osam dana po nastupanju razloga za prestanak slu`be. 

(2)    Ministar odbrane donosi naredbu o prestanku slu`be u roku od 30 dana po prijemu osnovanog prijedloga za prestanak slu`be. 

(3)    Naredba o prestanku slu`be po zahtjevu profesionalnog vojnog lica donosi se najkasnije u roku od 30 dana od dana podno{enja pisanog zahtjeva. 

(4)    Profesionalno vojno lice razrje{ava se du`nosti najkasnije u roku od sedam dana od dana dono{enja naredbe o prestanku slu`be. 

^lan 176. 

(^astan i ne~astan otpust) 

(1)    Profesionalnom vojnom licu se u aktu o prestanku slu`be nazna~ava da je otpu{teno uz "~astan otpust" ili "ne~astan otpust". 

(2)    "Ne~astan otpust" dobiva profesionalno vojno lice kojem je slu`ba prestala zbog: 

a)    neopravdanog izostanka s posla, 

b)    slu`bene ocjene "lo{" ili ocjene "potrebno osposobljavanje", date tri puta uzastopno, 

c)    odbijanja premje{taja i rasporeda, 

d)    disciplinske odgovornosti u skladu s pravilima o vojnoj disciplini, 

e)    ~injenice da je pravosna`no osu|eno na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju du`em od {est mjeseci za krivi~no djelo, 

f)    prikrivanja ~injenica prilikom stupanja na slu`bu od kojih je zavisila odluka o prijemu. 

(3)    U svim drugim slu~ajevima prestanka slu`be profesionalna vojna lica otpu{taju se uz "~astan otpust". 

^lan 177. 

(Posljedice "~asnog otpusta" i "ne~asnog otpusta") 

(1)    Profesionalna vojna lica koje su iz slu`be otpu{tena uz "~astan otpust" zadr`avaju pravo na slu`beni naziv ~ina, te pravo na no{enje vojne uniforme u sve~anim prilikama. 

(2)    "Ne~astan otpust" ima za posljedicu gubitak svih prava i povlastica, koja bi profesionalno vojno lice imalo nakon prestanka profesionalne vojne slu`be, kao {to su: 

a)    pravo na ponovni prijem u profesionalnu vojnu slu`bu, 

b)    pravo na no{enje vojne uniforme u sve~anim prilikama, 

c)    pravo na oslovljavanje ~inom. 

^lan 178. 

(Prestanak obaveze slu`be u rezervnom sastavu) 

(1)    Pripadniku rezervnog sastava slu`ba prestaje: 

a)    na osnovu li~nog zahtjeva, 

b)    zbog trajne zdravstvene nesposobnosti za vojnu slu`bu, 

c)    zbog ograni~ene sposobnosti, ako ne postoji mogu}nost rasporeda, 

d)    ako je ocijenjen kona~nom ocjenom "lo{", 

e)    ako je tri puta uzastopno ocijenjen ocjenom " potrebno osposobljavanje", 

f)    zbog disciplinske kazne oduzimanje ~ina, 

g)    zbog disciplinske kazne gubitka slu`be, 

h)    ako je pravosna`no osu|en na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju du`em od {est mjeseci, 

i)    sporazumno, 

j)    istekom ugovornog roka o prijemu na slu`bu, ako se ugovor ne produ`i, 

k)    ako je u vrijeme prijema na slu`bu postojala smetnja za prijem, koju je pripadnik rezervnog sastava prikrivao, 

l)    smr}u. 

(2)    Propise za uspostavljanje procedura za prekid slu`be pripadnika rezervnog sastava donosi ministar odbrane. 

POGLAVLJE XIX. OSTALE ODREDBE 

^lan 179. 

(Priroda naredbi) 

(1)    Akti o unapre|enju, premje{taju i raspore|ivanju oficira i podoficira ne obrazla`u se. Obrazlo`enje se daje samo u slu~aju kada je zahtjev za redovno unapre|enje odbijen, kao i u slu~aju dono{enja akata po `albama. 

(2)    @alba koju ulo`i profesionalno vojno lice na akt o postavljenju na du`nost, premje{taju ili udaljenju s du`nosti ne odga|a njegovo izvr{enje. 

(3)    Upravni spor ne mo`e se voditi protiv akta koji se odnosi na premje{taj, unapre|ivanje, postavljenje i prestanak slu`be profesionalnog vojnog lica. 

^lan 180. 

(Pravni akti) 

Akti koji se odnose na slu`bu profesionalnih vojnih lica u Oru`anim snagama, a koji sadr`e tajne podatke, bit }e saop}eni takvim licima nakon potpisivanja potvrde o prijemu. Datum potpisivanja smatra se datumom dostavljanja. 

^lan 181. 

(Nadle`nosti) 

(1)    U slu~aju da zakonom ili propisom donesenim na osnovu ovog Zakona nije odre|ena nadle`nost drugog organa, za rje{avanje u upravnim stvarima u prvom stepenu nadle`an je oficir na polo`aju komandanta samostalnog bataljona, odnosno jedinice istog ili vi{eg nivoa. 

(2)    U slu~aju `albe na prvostepenu odluku iz stava (1) ovog ~lana, o `albi rje{ava starje{ina jedinice direktno nadre|en starje{ini koji je donio prvostepenu odluku. 

^lan 182. 

(Upravni postupci) 

(1)    Za dono{enje rje{enja u upravnom postupku nadle`an je komandant jedinice u kojoj se lice, o ~ijem se pravu, odnosno obavezi rje{ava, nalazi na slu`bi. 

(2)    Ako se rje{ava o pravu, odnosno obavezi komandanta iz stava (1) ovog ~lana ili ako taj komandant po zakonu treba da bude izuzet od rje{avanja iz drugih razloga, za dono{enje rje{enja mjesno je nadle`an komandant koji mu je neposredno nadre|en. 

^lan 183. 

(Dodatni propisi) 

Ministar odbrane, posebnim propisom, odredit }e nadle`nost starje{ina za dono{enje upravnih i drugih akata, a u skladu sa Zakonom o odbrani i ovim Zakonom. 

POGLAVLJE XX. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 184. 

(Preuzimanje) 

(1)    Lica na slu`bi u entitetskim vojskama postaju lica na slu`bi u Oru`anim snagama dana 1. januara 2006. godine u ~inu i polo`aju na kojem su se zatekli 31. decembra 2005. godine. 

(2)    Ministar odbrane du`an je u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog Zakona zaklju~iti ugovore s licima iz stava (1) ovog ~lana u skladu i po proceduri propisanoj u Poglavlju XI. ovog Zakona. 

^lan 185. 

(Statusna prava) 

(1)    Sva prava i obaveze ste~ena na osnovu propisa koji su va`ili do dana stupanja na snagu ovog Zakona ostaju na snazi do rje{avanja stanja u slu`bi po ovom Zakonu. 

(2)    Oficiri koji ne ispunjavaju uvjete {kolske spreme po ovom Zakonu du`ni su u roku od ~etiri godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona ste}i odgovaraju}u stru~nu spremu u skladu s ovim Zakonom. 

(3)    Podoficiri koji ne ispunjavaju uvjete {kolske spreme po ovom Zakonu du`ni su u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona ste}i odgovaraju}u stru~nu spremu u skladu s ovim Zakonom 

(4)    Lica iz st. (2) i (3) obavezna su svake godine dostaviti dokaz iz kojeg se vidi da se {koluju po sistemu godina za godinu. 

^lan 186. 

(Uskla|ivanje ~inova) 

(1)    Sva profesionalna vojna lica i lica u rezervnom sastavu }e 1. januara 2006. godine preuzeti ~inove NATO-a na na~in utvr|en u ~lanu 155. ovog Zakona. 

(2)    U slu~aju da prija{nji ~in nema ekvivalentan ~in u ~inovima NATO-a, primjenjuje se sljede}e: 

a)    lica koja su odslu`ila dvije tre}ine ili vi{e na du`nosti u svom sada{njem ~inu zaklju~no sa 31. decembrom 2005. ispunjavaju uvjete za unapre|enje u sljede}i vi{i ~in, 

b)    lica koja su odslu`ila manje od dvije tre}ine na du`nosti u svom sada{njem ~inu zaklju~no sa 31. decembrom 2005. postavljaju se na prvi ni`i ~in, ali }e im se slu`ba u trenutnom ~inu uzimati u obzir prilikom unapre|enja u sljede}i vi{i ~in. 

(3)    Nijedno lice ne}e primati manju pla}u zbog postavljenja u skladu sa stavom (2) ta~ka b) ovog ~lana. 

^lan 187. 

(Dono{enje propisa) 

U roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona nadle`ni organi du`ni su donijeti propise iz svoje nadle`nosti u skladu s ovim Zakonom. 

^lan 188. 

(Primjena propisa) 

Propisi koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog Zakona, ako nisu u suprotnosti s ovim Zakonom, primjenjuju se do dono{enja novih. 

^lan 189. 

(Zabrana prijema na slu`bu) 

Od dana stupanja na snagu ovog Zakona pa do dana preuzimanja lica na slu`bi u entitetskim vojskama, koji je propisan u ~lanu 184. ovog Zakona, Ministarstvo odbrane Bosne I Hercegovine, Ministarstvo odbrane Republike Srpske i Federalno ministarstvo odbrane ne}e vr{iti prijem novih lica na slu`bu, izuzev kadeta i stipendista zate~enih na {kolovanju. 

^lan 190. 

(Stupanje na snagu) 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", a primjenjivat }e se od 1. januara 2006. godine, osim ako ovim Zakonom nije druga~ije propisano. 


PSBiH broj 227/05
5. oktobra 2005. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
dr. Nikola [piri}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Mustafa Pamuk, s. r. Temeljem ~lanka III.5.a) i IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupni~koga doma, odr`anoj 28. rujna 2005, i na sjednici Doma naroda, odr`anoj 5. listopada 2005, usvojila je 

ZAKON 

O SLU@BI U ORU@ANIM SNAGAMA
BOSNE I HERCEGOVINE 

POGLAVLJE I. OP]E ODREDBE 

^lanak 1. 

(Predmet Zakona) 

Ovim se Zakonom ure|uju: slu`ba u Oru`anim snagama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Oru`ane snage), sastav Oru`anih snaga, prijam u slu`bu, prava i obveze osoba na slu`bi u Oru`anim snagama, status osoba tijekom slu`be, sustav klasifikacije ljudstva, ocjene, promaknu}a, upravljanje evidencijom osoblja i karijerom vojnih osoba, ~inovi i oznake u Oru`anim snagama, mjerila pona{anja i druga statusna pitanja osoba na slu`bi u Oru`anim snagama. 

^lanak 2. 

(Oru`ane snage) 

Oru`ane snage podrazumijevaju sve vojne snage u Bosni i Hercciegovini na na~in utvr|en Zakonom o obrani Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 88/05 - u daljnjem tekstu: Zakon o obrani). 

^lanak 3. 

(Osobe na slu`bi u Oru`anim snagama) 

(1)    Na slu`bi u Oru`anim snagama mogu biti vojne osobe, civilne osobe i kadeti. Vojne osobe su djelatne vojne osobe i osobe u pri~uvnom sastavu dok su na slu`bi. 

(2)    Djelatne vojne osobe su: 

a)    vojnici, 

b)    do~asnici, 

c)    ~asnici, 

d)    generali. 

(3)    Civilne osobe na slu`bi u Oru`anim snagama su dr`avni slu`benici i zaposlenici na koje se primjenjuju odredbe Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04 i 48/05) i Zakona o radu u institucijama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05 i 48/05). 

(4)    Osobe u pri~uvnom sastavu su: 

a)    pri~uvni vojnici, 

b)    pri~uvni do~asnici, 

c)    pri~uvni ~asnici, 

d)    pri~uvni generali. 

(5)    Pripadnici pri~uvnog sastava za vrijeme obavljanja vojne slu`be imaju ista prava i obveze kao i djelatne vojne osobe, osim ukoliko ovim Zakonom nije druk~ije propisano. 

(6)    Pod obavljanjem vojne slu`be u pri~uvnom sastavu podrazumijeva se vrijeme provedeno na obuci, vje`bama i u izvr{enju misija. 

(7)    Kadeti su osobe koje se u stru~nim vojnim {kolama i akademijama obrazuju za djelatnu vojnu slu`bu u Oru`anim snagama. Kadeti imaju prava i obveze koje su propisane ovim Zakonom i propisima koje donosi ministar obrane Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ministar obrane). 

^lanak 4. 

(Uporaba jezika i pisma u Oru`anim snagama) 

Slu`beni jezici u Oru`anim snagama su hrvatski jezik, bosanski jezik i srpski jezik, te dva pisma - latinica i }irilica. 

^lanak 5. 

(Vidovi, rodovi i slu`be) 

Oru`ane snage sastoje se iz vidova, rodova i slu`bi. 

a)    Vidovi su: 

1)    kopnena vojska, 

2)    zrakoplovstvo i protuzra~na obrana. 

b)    Rodovi su: 

1)    pje{a{tvo; 

2)    topni{tvo; 

3)    topni~ko-raketne postrojbe protuzra~ne obrane; 

4)    oklopno-mehanizirane postrojbe; 

5)    zrakoplovstvo; 

6)    in`enjerija; 

7)    veza; 

8)    atomsko-biolo{ko-kemijska obrana; 

9)    elektroni~ko izvi|anje i protuelektroni~ka borba; 

10)    zra~no motrenje i javljanje; 

11)    vojnoobavje{tajni. 

c)    Slu`be su: 

1)    tehni~ka slu`ba; 

2)    zrakoplovna tehni~ka slu`ba; 

3)    slu`ba vojne policije; 

4)    prometna slu`ba; 

5)    opskrbna slu`ba; 

6)    sanitetska slu`ba; 

7)    veterinarska slu`ba; 

8)    gra|evinska slu`ba; 

9)    financijska slu`ba; 

10)    pravna slu`ba; 

11)    geodetska slu`ba; 

12)    informati~ka slu`ba; 

13)    glazbena slu`ba; 

14)    vjerska slu`ba. 

^lanak 6. 

(Pukovnije) 

(1)    Pje{a~ke pukovnije ba{tine identitet i vojno naslije|e postrojbi i konstitutivnih naroda (Hrvata, Srba i Bo{njaka) iz kojih potje~u: Hrvatskog vije}a obrane (HVO), Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH) i Vojske Republike Srpske (VRS). 

(2)    Pukovnije i zapovjedni{tva pukovnija nemaju operativne niti administrativne ovlasti. 

(3)    Svaka pukovnija ima malo, neoperativno zapovjedni{tvo pukovnije i osoblje. Na ~elu zapovjedni{tva pukovnije je ~asnik Oru`anih snaga ispod ~ina OF-5. Broj dodatnog osoblja u zapovjedni{tvu pukovnije ne}e biti ve}i od 10 za svaku pukovniju. Zapovjednici i osoblje pukovnija su pod zapovjedni{tvom zapovjednika najbli`e brigade. 

(4)    Ljudstvo u zapovjedni{tvima pukovnija ~ine pripadnici Oru`anih snaga i raspore|eni su u zapovjedni{tva pukovnija, sukladno sustavu upravljanja ljudstvom. 

(5)    Zapovjedni{tvima pukovnija administrativnu potporu pru`aju zapovjedni{tva najbli`ih brigada. 

(6)    Zastupljenost pukovnija na smotrama, sve~anostima i posebnim doga|ajima odobrava se putem zapovjedne linije, sukladno Pravilniku o sve~anostima. 

(7)    Zapovjedni{tva pukovnija mogu: 

a)    upravljati muzejem pukovnije; 

b)    nadzirati financijski fond pukovnije koji nastaje iz prora~una za obranu, sufinanciranjem iz donacija, iz dobrovoljne ~lanarine pripadnika i neprofitne djelatnosti, a {to posebnim propisom propisuje ministar obrane. Financijski fond pukovnije slu`i za financiranje djelatnosti iz ~lanka 6. stavak (7) ovoga Zakona; 

c)    pripremati, istra`ivati i njegovati povijest pukovnije; 

d)    objavljivati biltene pukovnije; 

e)    ~uvati kulturno-povijesno naslije|e pukovnije; 

f)    davati upute o odr`avanju posebnih sve~anosti; 

g)    davati upute o obi~ajima, odje}i i pona{anju pukovnije; 

h)    voditi ~asni~ke, do~asni~ke i vojni~ke klubove. 

(8)    Pukovnije u svome sastavu mogu imati djelatnog, pri~uvnog ili umirovljenog ~asnika koji slu`i kao pukovnik pukovnije. Pukovnik pukovnije je isklju~ivo po~asni polo`aj i nema operativnih niti administrativnih ovlasti. 

(9)    Ministar obrane donosi propise koji dodatno definiraju ustrojstvo i odgovornosti pukovnija, uklju~uju}i imenovanje pukovnika pukovnija i drugoga osoblja u zapovjedni{tvima pukovnija. 

(10)    Ministar obrane imenuje pukovnike pukovnija na prijedlog zapovjednika pukovnije. 

^lanak 7. 

(Primjenjivost akata) 

(1)    Ukoliko ovim Zakonom nije druk~ije odre|eno, akti kojima se regulira status djelatnih vojnih osoba, osoba u pri~uvnom sastavu i civilnih osoba u Oru`anim snagama upravni su akti i donose se sukladno ovome Zakonu, Zakonu o obrani, Zakonu o upravi Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/02), Zakonu o dr`avnoj slu`bi u institucijama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04 i 48/05), Zakonu o radu u institucijama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05 i 48/05), drugim valjanim zakonima, kao i nalozima, propisima i zapovijedima ministra obrane. 

(2)    U postupku dono{enja akata iz stavka (1) ovoga ~lanka, ako to zakonom nije druk~ije odre|eno, primjenjuju se propisi kojima se ure|uje upravni postupak. 

(3)    Protiv kona~nih upravnih akata iz stavka (1) ovoga ~lanka mo`e se pokrenuti upravni spor pred nadle`nim sudom, ako ovim Zakonom nije druk~ije odre|eno. 

^lanak 8. 

(Nadre|eni i podre|eni) 

(1)    Djelatne vojne osobe na slu`bi u Oru`anim snagama, sukladno njihovoj slu`bi, mogu biti nadre|ene i podre|ene. U odnosu na ~in i slu`bu, one mogu biti vi{i i ni`i zapovjednici. 

(2)    Nadre|ena osoba je osoba koja, sukladno zakonu, ostalim propisima i ovlastima za vo|enje i zapovijedanje, vodi i zapovijeda vojnim zapovjedni{tvima, sto`erima, postrojbama i institucijama, kao i tijelima i osobljem unutar njih. 

(3)    Vi{i zapovjednik je osoba s vi{im ~inom. U slu~aju postojanja dviju osoba istoga ~ina, vi{i zapovjednik je osoba za ~ije je ustrojbeno mjesto utvr|en vi{i ~in. U slu~aju postojanja dviju osoba s istim ustrojbenim ~inom, vi{i zapovjednik je osoba koja je ranije promaknuta. 

POGLAVLJE II. PRIJAM U DJELATNU VOJNU SLU@BU 

^lanak 9. 

(Op}i uvjeti prijama) 

(1)    U djelatnu vojnu slu`bu mo`e biti primljena osoba koja ispunjava op}e uvjete: 

a)    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; 

b)    da je zdravstveno sposobna za slu`bu u Oru`anim snagama; 

c)    da nije osu|ivana na bezuvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju duljem od {est mjeseci; 

d)    da nije ranije otpu{tena iz dr`avne slu`be ili pravne osobe zbog povrede slu`bene du`nosti u zadnje tri godine; 

e)    da joj pravomo}nom presudom nije zabranjeno obavljanje odre|enih djelatnosti, odnosno du`nosti za vrijeme trajanja takve zabrane; 

f)    da se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se goni po slu`benoj du`nosti; 

g)    da ima odgovaraju}u stru~nu spremu potrebnu za obavljanje odre|ene du`nosti; 

h)    da nije mla|a od 18 godina niti starija od 27 godina u vrijeme prijama, izuzev ako gornja dobna granica nije zanemarena sukladno propisima koje donosi ministar obrane; 

i)    da je odslu`ila vojni rok ili je na drugi na~in osposobljena za du`nost na koju se prima. 

(2)    Osim op}ih uvjeta iz stavka (1) ovoga ~lanka, ministar odbrane utvrdit }e posebne uvjete. 

^lanak 10. 

(Raspisivanje natje~aja i oglasa) 

(1)    Prijam osoba u djelatnu vojnu slu`bu u Oru`anim snagama provodi se na temelju natje~aja, odnosno oglasa, izuzev kadeta i stipendista po zavr{enom {kolovanju. 

(2)    Prijam osoba iz ~lanka 11. ovoga Zakona u pri~uvni sastav Oru`anih snaga provodi se na temelju natje~aja, odnosno oglasa. 

(3)    Natje~aj za Oru`ane snage raspisuje se za odre|enu pukovniju, rod, odnosno slu`bu, a nazna~ava se i konkretna postrojba i lokacije gdje u tom trenutku postoji slobodno mjesto. 

(4)    U natje~aju kandidati apliciraju preferencu za pukovnije, lokacije i postrojbu. Nakon zavr{etka osnovne vojne obuke, kandidatu }e se izi}i u susret u svezi s njegovom preferencom, ako je odgovaraju}i polo`aj u pukovniji po njegovu izboru, odnosno slu`bi slobodan. Ako odgovaraju}i polo`aj u pukovniji po njegovu izboru, odnosno slu`bi nije slobodan, kandidatu }e biti ponu|ena mogu}nost prihva}anja drugoga polo`aja unutar Oru`anih snaga. Ako kandidat odbije alternativni polo`aj, osloba|a se slu`be bez ikakvih daljnjih obveza. Niti od jednog kandidata, po zavr{etku osnovne vojne obuke, ne}e biti tra`eno da se protiv svoje volje priklju~i nekoj pukovniji, odnosno slu`bi. 

(5)    Za izvr{avanje odre|enih zada}a i poslova od posebnog zna~enja za obranu, u djelatnu vojnu slu`bu mo`e se primiti osoba i bez raspisivanja natje~aja, odnosno oglasa. 

(6)    Poslove i zada}e iz stavka (5) ovoga ~lanka odre|uje ministar obrane. 

^lanak 11. 

(Ugovori za djelatne vojne osobe) 

(1)    Dr`avljanin Bosne i Hercegovine koji ispunjava uvjete iz ~lanka 9. ovoga Zakona mo`e biti primljen u djelatnu vojnu slu`bu na odre|ene du`nosti i na odre|eno vrijeme. 

(2)    Prijam u slu`bu provodi se na temelju ugovora, a slu`ba te~e od dana stupanja na du`nost. 

(3)    Osoba iz stavka (1) ovoga ~lanka prima se u djelatnu vojnu slu`bu na temelju ugovora kojim se utvr|uju: ~in, vojnoevidencijska specijalnost, pukovnija, pla}a, du`nost, trajanje slu`be, obveza slu`enja u pri~uvnom sastavu utvr|ena ~lankom 102. ovoga Zakona te ostala prava i obveze tijekom trajanja vojne slu`be. 

(4)    Ugovor o prijamu u djelatnu vojnu slu`bu je na odre|eno vrijeme, ~ije se trajanje regulira ugovorom. Ministar obrane potpisuje ugovor u ime Ministarstva obrane BiH. 

^lanak 12. 

(Ugovori za specijalnosti u pri~uvnom sastavu) 

(1)    Osobe bez prethodnog vojnog iskustva, ali s posebnim zanimanjima, mogu se anga`irati u pri~uvni sastav. 

(2)    Osobe iz stavka (1) ovoga ~lanka koje ispunjavaju uvjete iz ~lanka 9. ovoga Zakona primaju se u pri~uvni sastav na temelju ugovora. 

^lanak 13. 

(Stru~na sprema) 

(1)    Odgovaraju}a stru~na sprema, sukladno ~lanku 9. stavak (1) to~ka g) ovoga Zakona, je: 

a)    vojnici - srednja stru~na sprema III. stupanj, 

b)    do~asnici - srednja stru~na sprema IV. stupanj ili vi{a stru~na sprema VI. stupanj, 

c)    ~asnici - visoka stru~na sprema VII. stupanj. 

(2)    Nostrifikaciju i ekvivalenciju stru~ne spreme iz to~. a), b) i c) stavka (1) ovoga ~lanka ste~ene izvan Bosne i Hercegovine obavlja mjerodavno tijelo. 

^lanak 14. 

(Metode i na~ini prijama) 

(1)    Vojnik se prima u Oru`ane snage u ~in vojnika. 

(2)    Do~asnik se prima u Oru`ane snage u po~etnom ~inu do~asnika po zavr{etku {kolovanja u vojnoj ili civilnoj {koli. Iznimno, do~asnik mo`e biti primljen u slu`bu po preporuci svojeg zapovjednika, a na temelju obavljanja vojni~ke du`nosti, ukoliko ispunjava uvjete iz ~lanka 13. stavak (1) to~ka b) ovoga Zakona. 

(3)    ^asnik se prima u Oru`ane snage u po~etnom ~inu ~asnika po zavr{etku vojne akademije ili nakon stjecanja stru~ne spreme, sukladno ~lanku 13. stavak (1) to~ka c) ovoga Zakona, i zavr{etka osnovne ~asni~ke obuke. Iznimno, ~asnik mo`e biti primljen po preporuci svojeg zapovjednika, a na temelju obavljanja vojni~ke ili do~asni~ke du`nosti i nakon zavr{etka osnovne ~asni~ke obuke te ukoliko ispunjava uvjete iz ~lanka 13. stavak (1) to~ka c) ovoga Zakona. 

POGLAVLJE III. PRAVA, DU@NOSTI I ODGOVORNOSTI OSOBA NA SLU@BI U ORU@ANIM SNAGAMA 

^lanak 15. 

(Du`nosti) 

Djelatna vojna osoba u Oru`anim snagama ima prava i du`nosti: 

a)    {tititi suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine i me|unarodnom pravu; 

b)    pridr`avati se Zakona o obrani, naloga, propisa i zapovijedi ministra obrane i Sigurnosne politike i Obrambene politike Bosne i Hercegovine; 

c)    pridr`avati se valjanih propisa u Oru`anim snagama i pravila slu`be Oru`anih snaga, kao i drugih pravila i propisa valjanih u Oru`anim snagama, i ja~ati vojnu stegu; 

d)    izgra|ivati dobre me|uljudske odnose u vojnim postrojbama i vojnim ustanovama i promicati humana eti~ka na~ela; 

e)    stru~no se usavr{avati i pomagati usavr{avanju drugih pripadnika Oru`anih snaga; 

f)    ~uvati naoru`anje i druga materijalna sredstva koja su mu povjerena u slu`bi; 

g)    profesionalno i besprijekorno obavljati du`nosti i izvr{avati dobivene zapovijedi; 

h)    osobnim primjerom stege, hrabrosti i samopo`rtvovanja utjecati na druge pripadnike Oru`anih snaga; 

i)    iskazivati samoinicijativu i kreativnost u obavljanju slu`be; 

j)    posjedovati i nositi vojne iskaznice kojima dokazuje pripadnost Oru`anim snagama i 

k)    pridr`avati se i po{tivati sve norme pona{anja u slu`bi i izvan slu`be. 

^lanak 16. 

(Obveza obuke za osobe u pri~uvnom sastavu) 

(1)    Pripadnici pri~uvnog sastava obvezni su pro}i planiranu obuku. 

(2)    Osobe u pri~uvnom sastavu ne}e biti pozivane na obuku u roku od 12 mjeseci nakon zavr{etka svoje djelatne vojne slu`be. 

(3)    Ministar obrane izdat }e propise koji reguliraju u~estalost, du`inu i sadr`aj obveze za obuku pripadnika pri~uvnog sastava. 

^lanak 17. 

(Du`nost po{tivanja zapovijedi) 

(1)    Vojne osobe du`ne su izvr{avati zapovijedi nadre|enih zapovjednika koje su u svezi sa slu`bom, osim zapovijedi koje imaju obilje`ja kaznenoga djela. 

(2)    Kada prime zapovijed koja ima obilje`je kaznenoga djela, vojne su osobe du`ne o tomu odmah izvijestiti zapovjednika koji je nadre|en zapovjedniku koji je zapovijed izdao. 

^lanak 18. 

(Pravo no{enja i uporabe naoru`anja) 

(1)    Vojne osobe, sukladno pravilima slu`be, imaju pravo nositi i uporabiti naoru`anje. 

(2)    Pravila slu`be u Oru`anim snagama donosi ministar obrane kojima se ure|uju postupak i uvjeti pod kojima vojne osobe mogu uporabiti naoru`anje u obavljanju slu`be. 

(3)    U izvr{avanju bjevih zada}a vojne osobe uporabljuju naoru`anje prema pravilima o bojevim djelovanjima, koja donosi ministar obrane. 

^lanak 19. 

(Propisi o uporabi sile) 

Ovla{tena vojna osoba na slu`bi u vojnoj sigurnosti ili u vojnoj policiji uporabljuje naoru`anje ili druga sredstva prisile sukladno propisima kojima se ure|uje primjena ovih sredstava u slu`bi u Oru`anim snagama, a koje donosi ministar obrane. 

^lanak 20. 

(No{enje odore) 

Vojna osoba du`na je nositi propisanu odoru za vrijeme obavljanja slu`be, sukladno propisu koji donosi ministar obrane. 

^lanak 21. 

(Pravo podno{enja pritu`be) 

(1)    Vojna osoba ima pravo nadre|enom podnositi pritu`be i izvje{}a u svezi sa svim pitanjima iz rada i funkcioniranja vojne postrojbe, odnosno ustanove u kojoj se nalazi na du`nosti. 

(2)    Vojna osoba koja podnese pritu`bu protiv nadre|enog zapovjednika nije oslobo|ena obveze izvr{enja dobivene zapovijedi, izuzev iznimke iz ~lanka 17. stavak (1) ovoga Zakona. 

(3)    Na pismene zahtjeve, prigovore, pritu`be, `albe i druge podneske u upravnom postupku u svezi sa slu`bom u Oru`anim snagama ne pla}aju se administrativne pristojbe. 

^lanak 22. 

(Udaljenje u slu~aju rata ili izvanrednog stanja) 

Vojna osoba za vrijeme ratnog ili izvanrednog stanja, mjera povi{ene bojeve spremnosti i pripravnosti Oru`anih snaga mo`e se udaljiti iz vojne postrojbe, odnosno ustanove ili iz mjesta slu`be samo po odobrenju zapovjednika brigade, njemu ravnog ili vi{eg zapovjednika. 

^lanak 23. 

(Putovanje u inozemstvo tijekom ratnog ili izvanrednog stanja) 

U slu~aju ratnog ili izvanrednog stanja, djelatna vojna osoba mo`e putovati u inozemstvo samo po odobrenju ministra obrane. 

^lanak 24. 

(Vojne iskaznice) 

(1)    Vojne osobe posjeduju vojnu iskaznicu kojom dokazuju pripadnost Oru`anim snagama. 

(2)    Ovla{tene slu`bene osobe na du`nosti u vojnoobavje{tajnom rodu i u slu`bi vojne policije, osim iskaznice iz stavka (1) ovoga ~lanka, posjeduju i iskaznicu ovla{tene slu`bene osobe kojom dokazuju pripadnost nekom od ovih sastava. 

(3)    Oblik, sadr`aj i postupak izdavanja vojnih iskaznica i posebnih isprava predvi|enih @enevskim konvencijama o za{titi `rtava rata od 12. kolovoza 1949. propisuje ministar obrane. 

^lanak 25. 

(Strana odli~ja i priznanja) 

(1)    Vojna osoba mo`e primiti strano odli~je i mo`e ga nositi u sve~anim i drugim prigodama samo po odobrenju Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Predsjedni{tvo). 

(2)    Ostala strana priznanja vojna osoba mo`e primiti i mo`e ih nositi u sve~anim i drugim prigodama samo po odobrenju ministra obrane. 

^lanak 26. 

(Sindikalno i politi~ko organiziranje) 

Djelatnim vojnim osobama zabranjeno je sindikalno i politi~ko organiziranje. 

^lanak 27. 

(Javni istupi) 

(1)    Vojnim osobama zabranjeno je javno istupanje u svezi sa stanjem i odnosima u Oru`anim snagama, bez pismenog odobrenja ministra obrane. 

(2)    Stavak (1) ovoga ~lanka ne primjenjuje se na vojne osobe kada se od njih tra`i davanje izjave pred parlamentarnom komisijom ili na sudu. 

(3)    Vojna osoba iz stavka (2) ovoga ~lanka pridr`ava se odredaba Zakona o za{titi tajnih podataka Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 54/05). 

^lanak 28. 

(Jednake mogu}nosti) 

(1)    Djelatne vojne osobe i osobe koje `ele biti primljene u Oru`ane snage tretiraju se s punim po{tovanjem na~ela transparentnosti, pravednosti i jednakih mogu}nosti. Ne}e biti diskriminacije po bilo kojoj osnovi, poput spolne, rasne, zbog boje ko`e, jezika, vjere, politi~kih ili drugih mi{ljenja, etni~kog ili socijalnog podrijetla, povezanosti s nacionalnim manjinama, imovnog stanja, odnosno drugoga statusa. 

(2)    Ministar obrane osigurava po{tivanje obveza iz stavka (1) ovoga ~lanka u Oru`anim snagama. 

^lanak 29. 

(Vjerske aktivnosti i slobode) 

(1)    Vojna osoba ima pravo obavljati vjerske aktivnosti radi ostvarenja vjerskih sloboda, sukladno posebnostima svake od vjera. 

(2)    Organiziranje i obavljanje vjerskih aktivnosti iz stavka (1) ovoga ~lanka temelje se na na~elu pojedina~ne slobode izra`avanja i obavljanja vjerske slu`be pripadnika Oru`anih snaga. 

(3)    Organiziranje vjerskih aktivnosti u Oru`anim snagama poglavito se temelji na objektivnim vojnim potrebama. 

(4)    Ministarstvo obrane BiH, u suradnji sa zakonom priznatim crkvama i vjerskim zajednicama, propisuje organiziranje i na~in funkcioniranja vjerskih aktivnosti unutar Oru`anih snaga i osigurava ostvarenje vjerskih sloboda, kako je utvr|eno u stavku (1) ovoga ~lanka. 

^lanak 30. 

(Kaznena odgovornost) 

(1)    Osobe na slu`bi u Oru`anim snagama odgovaraju za kaznena djela prema odredbama kaznenoga zakona. 

(2)    Kaznena odgovornost ne isklju~uje stegovnu odgovornost osobe na slu`bi u Oru`anim snagama ako djelo predstavlja i kr{enje vojne stege. 

(3)    Osloba|anje od kaznene odgovornosti ne podrazumijeva i osloba|anje od stegovne odgovornosti. 

(4)    Stegovni postupak pokre}e se i vodi bez obzira na tijek kaznenog postupka. 

^lanak 31. 

(Ovla{tene slu`bene osobe za obradbu osoba na slu`bi u Oru`anim snagama) 

Ovla{tene djelatne vojne osobe na slu`bi u vojnoj policiji djeluju kao ovla{tene slu`bene osobe prema zakonima o kaznenom postupku u Bosni i Hercegovini u svezi s operativnom i kriminalisti~kom obradbom osoba na slu`bi u Oru`anim snagama za koje postoje osnovi sumnje da su na slu`bi ili u svezi sa slu`bom po~inile kazneno djelo. 

^lanak 32. 

(Prekr{ajna odgovornost) 

Osobe na slu`bi u Oru`anim snagama odgovaraju za prekr{aje prema op}im propisima o prekr{ajima. 

^lanak 33. 

(Vojna stega i stegovna odgovornost) 

(1)    Vojna stega je to~no, potpuno i pravodobno obavljanje vojne slu`be, odnosno obveza i zada}a vojnih osoba propisanih ovim Zakonom i drugim propisima, zapovijedima mjerodavnih osoba te po{tivanje pravila i na~ela pona{anja u vojnoj slu`bi i izvan nje. 

(2)    Za povredu vojne stege vojne osobe podlije`u stegovnoj odgovornosti, sukladno Poglavlju XVII. ovoga Zakona. 

(3)    Ministar obrane donijet }e provedbeni propis o vojnoj stezi i stegovnom postupku, sukladno ovome Zakonu. 

^lanak 34. 

(Materijalna odgovornost) 

(1)    Pripadnik Oru`anih snaga du`an je naknaditi {tetu koju u svezi s obavljanjem slu`be pri~ini Bosni i Hercegovini, namjerno ili iz krajnje nepa`nje. 

(2)    Obveza osoba iz stavka (1) ovoga ~lanka i odgovornost Bosne i Hercegovine za {tete koje pripadnici Oru`anih snaga u svezi s obavljanjem slu`be pri~ine tre}im osobama utvr|uje se prema op}im propisima o naknadi {tete i odredbama ~lanka 8. Zakona o upravi ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/02). 

^lanak 35. 

(Postupak i naknada) 

(1)    Naknada {tete utvr|uje se prema propisu kojim se ure|uju obligacioni odnosi. 

(2)    Ministar obrane donosi propis kojim se regulira postupak i mjerodavnost za odlu~ivanje. 

(3)    Kona~no rje{enje o naknadi {tete izvr{na je isprava. 

POGLAVLJE IV. ZDRAVSTVENA ZA[TITA I DRUGA PRAVA VOJNIH OSOBA 

^lanak 36. 

(Pravo na zdravstvenu za{titu i osiguranje) 

(1)    Djelatne vojne osobe, kao i ~lanovi njihovih obitelji, ostvaruju zdravstvenu za{titu i zdravstveno osiguranje sukladno valjanim propisima o zdravstvenoj za{titi i zdravstvenom osiguranju. 

(2)    Za vrijeme {kolovanja kadeti ostvaruju sve oblike zdravstvene za{tite na teret Ministarstva obrane BiH. 

(3)    Pripadnici pri~uvnog sastava, kao i ~lanovi njihovih obitelji, ostvaruju zdravstvenu za{titu i zdravstveno osiguranje sukladno valjanim propisima o zdravstvenoj za{titi i zdravstvenom osiguranju na teret Ministarstva obrane BiH, ukoliko to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi. 

^lanak 37. 

(Pravo na zdravstvenu za{titu nakon otpusta) 

(1)    Vojna osoba i nakon otpusta iz Oru`anih snaga ima pravo na sve oblike zdravstvene za{tite na teret Ministarstva obrane BiH zbog ozljede ili bolesti koju je zadobila za vrijeme obavljanja slu`be u Oru`anim snagama. 

(2)    Osoba iz stavka (1) ovoga ~lanka ima pravo na besplatnu zdravstvenu za{titu nakon otpusta iz Oru`anih snaga: 

a)    ako prijavi bolest ili ozljedu nadle`noj lije~ni~koj komisiji, 

b)    ako je bolest ili ozljeda nastala za vrijeme obavljanja slu`be u Oru`anim snagama kao posljedica slu`be. 

(3)    Osoba iz stavka (2) ovoga ~lanka kod kojeg se bolest otkrije nakon otpusta iz Oru`anih snaga, a nadle`na lije~ni~ka komisija utvrdi da je bolest nastala za vrijeme slu`be u Oru`anim snagama kao posljedica slu`be, ima pravo na sve oblike zdravstvene za{tite na teret Ministarstva obrane BiH do izlje~enja ili do stabiliziranja bolesti. 

^lanak 38. 

(Zdravstvena za{tita za otpu{tene kadete) 

(1)    Kadeti koji zbog pogor{anja bolesti {to su je imali prije stupanja na {kolovanje budu otpu{teni sa {kolovanja imaju pravo na zdravstvenu za{titu za tu bolest do izlje~enja, odnosno stabiliziranja bolesti, a najdulje dvije godine od dana otpu{tanja sa {kolovanja, ako pravo na zdravstvenu za{titu ne ostvaruju po drugoj osnovi. 

(2)    Kadeti nemaju pravo na zdravstvenu za{titu iz stavka (1) ovoga ~lanka ako su namjerno prikrili, odnosno nisu otkrili podatke o zdravstvenom stanju prilikom stupanja u Oru`ane snage. 

^lanak 39. 

(Prekid u {kolovanju) 

(1)    Kadet kojemu se prekine {kolovanje zbog ozljede ili bolesti koja je nastala za vrijeme {kolovanja ima pravo na nov~anu pomo} za nastavak redovitog {kolovanja u drugoj {koli istoga ranga. 

(2)    Iznos nov~ane pomo}i utvr|uje se prema materijalnim mogu}nostima kadeta i ~lanova obitelji s kojima `ivi u zajedni~kom ku}anstvu, kao i visini tro{kova redovitog {kolovanja, {to se detaljno ure|uje propisom ministra obrane. 

^lanak 40. 

(Prava u slu~aju smrti) 

(1)    U slu~aju smrti vojne osobe na slu`bi u Oru`anim snagama i kadeta, ~lanovi njihove u`e obitelji imaju pravo na naknadu pogrebnih tro{kova. 

(2)    Pravo iz stavka (1) ovoga ~lanka pripada i ~lanovima u`e obitelji umrle umirovljene djelatne vojne osobe u Oru`anim snagama, koja je pravo na mirovinu ostvarila neposredno nakon slu`be u Oru`anim snagama. 

(3)    Naknada tro{kova iz stavka (1) ovoga ~lanka pripada i djelatnoj vojnoj osobi u slu~aju smrti ~lana njezine u`e obitelji ili smrti drugoga ~lana obitelji kojeg je uzdr`avala i s kojim je `ivjela u zajedni~kom ku}anstvu. 

(4)    ^lanovima u`e obitelji smatraju se: bra~ni drug, djeca, roditelji, o~uh, ma}eha, usvojitelji i usvojenici. 

(5)    Prednost u ostvarenju prava na naknadu pogrebnih tro{kova utvr|uje se prema propisima o naslje|ivanju. Ukoliko je jedan od ~lanova obitelji sam snosio pogrebne tro{kove, tada se njemu ispla}uje propisana naknada. 

^lanak 41. 

(Naknada pogrebnih tro{kova) 

(1)    Naknada pogrebnih tro{kova obuhva}a: 

a)    tro{kove prijevoza posmrtnih ostataka do mjesta pogreba, 

b)    putne tro{kove za dva pratitelja, 

c)    tro{kove grobnog mjesta, ukoliko obitelj nema takvo mjesto, 

d)    ostale tro{kove uobi~ajene u mjestu u kojem se obavlja pogreb. 

(2)    Uvjete, iznos i postupak za ostvarenje naknade pogrebnih tro{kova propisuje ministar obrane. 

^lanak 42. 

(Jednokratna nov~ana pomo}) 

(1)    Djelatne vojne osobe imaju pravo na jednokratnu nov~anu pomo}: 

a)    ako u miru tijekom obavljanja slu`be ili u svezi sa slu`bom, bez svoje krivnje, zadobiju ranu ili ozljedu usljed koje nastupi o{te}enje organizma od najmanje 20%, 

b)    ako, bez njihove krivnje, nastupi tjelesno o{te}enje od najmanje 20% zbog bolesti koja je nastala ili se pogor{ala kao izravna posljedica obavljanja vojne slu`be. 

(2)    Ako djelatna vojna osoba iz stavka (1) ovoga ~lanka pogine ili umre zbog rane, ozljede, odnosno bolesti, jednokratna nov~ana pomo} pripada ~lanovima njezine u`e obitelji. 

(3)    Krivnjom, u smislu stavka (1) to~ka b) ovoga ~lanka, ne smatra se radnja u~injena iz nehaja. 

(4)    Pravo na jednokratnu nov~anu pomo} pripada ~lanovima u`e obitelji osobe poginule prilikom odlaska ili dolaska na vojnu slu`bu ili tijekom postupka prijama i otpusta iz Oru`anih snaga. 

(5)    Uvjete, iznos i postupak za ostvarenje jednokratne nov~ane pomo}i propisuje ministar obrane. 

^lanak 43. 

(Osposobljavanje bra~nih drugova osoba poginulih tijekom slu`be) 

(1)    Bra~ni drug djelatne vojne osobe koja izgubi `ivot pod uvjetima iz ~lanka 42. ovoga Zakona, a koji nema uvjeta za obiteljsku mirovinu, na osobni zahtjev mo`e biti upu}en na osposobljavanje radi stjecanja IV. stupnja stru~ne spreme ako u trenutku smrti nije imao nikakvu stru~nu spremu niti je bio u radnom odnosu. 

(2)    Djelatna vojna osoba kod koje nastupi invalidnost tijekom obavljanja vojne slu`be, zbog ~ega joj je donijet akt o prestanku vojne slu`be, ako ne ispunjava uvjete za mirovinu, na osobni zahtjev mo`e biti upu}ena na osposobljavanje radi stjecanja odgovaraju}e stru~ne spreme, ukoliko je nije imala. 

(3)    Osposobljavanje iz st. (1) i (2) ovoga ~lanka mo`e trajati najdulje ~etiri godine. 

(4)    Uvjete osposobljavanja osoba te iznos naknade za osposobljavanje propisuje ministar obrane. 

POGLAVLJE V. MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE VOJNIH OSOBA 

^lanak 44. 

(Definicija vojnoga osiguranika) 

Vojnim osiguranikom smatra se djelatna vojna osoba u Oru`anim snagama koja ima to svojstvo sukladno ovome Zakonu. 

^lanak 45. 

(Sta` s pove}anim trajanjem) 

(1)    Vojnim osiguranicima svakih 12 mjeseci efektivno provedenih na slu`bi ra~una se kao 16 mjeseci sta`a osiguranja. 

(2)    Vojnim osiguranicima svakih 12 mjeseci efektivno provedenih na slu`bi u ~inu generala ra~una se kao 18 mjeseci sta`a osiguranja. 

(3)    Vije}e ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog ministra obrane, donijet }e propis kojim }e urediti na kojim }e ustrojbenim mjestima zbog te`ine i slo`enosti posla vojni osiguranik imati sta` osiguranja s pove}anim trajanjem ve}im od utvr|enog u stavku (1) ovoga ~lanka, ali ne ve}i od 18 mjeseci. 

^lanak 46. 

(Starosna mirovina) 

(1)    Vojni osiguranik stje~e pravo na starosnu mirovinu kada navr{i 55 godina `ivota i najmanje 30 godina mirovinskog sta`a. 

(2)    Vojni osiguranik stje~e pravo na starosnu mirovinu kada navr{i 40 godina mirovinskog sta`a, bez obzira na godine `ivota. 

^lanak 47. 

(Prijevremena starosna mirovina) 

U slu~aju racionalizacije i smanjenja broj~anog stanja Oru`anih snaga, vojni osiguranik iz ~lanka 44. ovoga Zakona stje~e pravo na prijevremenu starosnu mirovinu kada navr{i 45 godina `ivota i najmanje 20 godina mirovinskog sta`a, na prijedlog Ministarstva obrane BiH. 

^lanak 48. 

(Iznimke za stjecanje prijevremene i starosne mirovine) 

(1)    Iznimno, na prijedlog Ministarstva obrane BiH, osoba stje~e uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu, prema odluci Predsjedni{tva, ako ima najmanje 20 godina mirovinskog sta`a i ~in brigadira, bez obzira na godine `ivota. 

(2)    Iznimno, na prijedlog Ministarstva obrane BiH, osoba stje~e uvjete za starosnu mirovinu, prema odluci Predsjedni{tva, ako ima ~in generala, bez obzira na godine `ivota i godine mirovinskog sta`a. 

(3)    Iznimno, na prijedlog Ministarstva obrane BiH, osoba stje~e uvjete za starosnu mirovinu, prema odluci Predsjedni{tva, ako je u vrijeme rata obna{ala du`nost zapovjednika brigade-pukovnije ili du`nost zapovjednika vi{ega ranga najmanje 12 mjeseci. 

^lanak 49. 

(Mirovinska osnova i visina mirovine) 

(1)    Mirovinska osnova za stjecanje prava na mirovinu utvr|uje se od mjese~nog prosjeka nevaloriziranih pla}a ostvarenih u posljednjih pet godina prije godine u kojoj se ostvaruje pravo na mirovinu. 

(2)    Visina mirovine ostvaruje se u postotku od mirovinske osnove prema du`ini mirovinskog sta`a i za 20 godina iznosi 55% od mirovinske osnove, a za svaku sljede}u navr{enu godinu pove}ava se za 2%, s tim {to ne mo`e iznositi vi{e od 75% od mirovinske osnove. 

(3)    Mirovina vojnoga osiguranika (generala) iz ~lanka 48. stavka (3) ovoga Zakona iznosi 75 % prosje~ne pla}e toga vojnog osiguranika koju je ostvario u posljednjih pet godina prije godine u kojoj ostvaruje pravo na mirovinu. 

^lanak 50. 

(Posebni uvjeti za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu) 

(1)    Vojni osiguranik mirovinu ostvaruje pod uvjetima utvr|enim ovim Zakonom ako neprekidno ima najmanje 10 godina sta`a osiguranja u svojstvu vojnoga osiguranika i ako ima svojstvo vojnog osiguranika u vrijeme stjecanja prava na mirovinu. 

(2)    Vojnom osiguraniku koji je ostvario posebni sta`, sukladno valjanim zakonskim propisima, a koji nema 10 godina sta`a osiguranja u svojstvu vojnoga osiguranika, za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu uzet }e se u obzir i posebni sta`. 

^lanak 51. 

(Mirovinski sta`) 

Mirovinski sta` ostvaren u biv{im republikama Socijalisti~ke Federativne Republike Jugoslavije i u Zavodu za mirovinsko-invalidsko osiguranje vojnih osiguranika do 6. o`ujka 1992, odnosno 1. o`ujka 2002, uzet }e se u obzir vojnim osiguranicima za ostvarivanje i utvr|ivanje opsega prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja. 

^lanak 52. 

(Invalidska i obiteljska mirovina) 

(1)    Vojni osiguranik koji je od ovla{tene lije~ni~ke komisije progla{en nesposobnim za vojnu slu`bu stje~e pravo na invalidsku mirovinu prema uvjetima za stjecanje prava na invalidsku mirovinu, sukladno entitetskim zakonima o mirovinskom i invalidskom osiguranju. 

(2)    Obitelj umrlog ili poginulog vojnog osiguranika ima pravo na obiteljsku mirovinu prema uvjetima za stjecanje prava na obiteljsku mirovinu, sukladno entitetskim zakonima o mirovinskom i invalidskom osiguranju. 

(3)    Mirovinska osnova za mirovine iz st. (1) i (2) ovoga ~lanka utvr|uje se sukladno ~lanku 49. ovoga Zakona. 

^lanak 53. 

(Osiguranje financijskih sredstava) 

Sredstva potrebna za ostvarivanje prava utvr|enih u ovom Poglavlju ovoga Zakona osiguravaju se iz doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika, sukladno valjanim zakonskim propisima, i iz prora~una. 

^lanak 54. 

(Rje{avanje ostalih pitanja) 

Na sva pitanja iz mirovinskog osiguranja koja nisu ure|ena ovim Zakonom primjenjivat }e se odredbe entitetskih zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju. 

POGLAVLJE VI. RADNO VRIJEME I GODI[NJI ODMOR 

^lanak 55. 

(Op}a pravila) 

(1)    Puno radno vrijeme je 40 sati tjedno. 

(2)    Pri raspore|ivanju radnoga vremena mora se osigurati odmor tijekom rada u trajanju od 30 minuta za puno radno vrijeme, dnevni odmor od najmanje 12 sati neprekidno izme|u dva uzastopna radna dana i tjedni odmor od najmanje 24 sata neprekidno. 

^lanak 56. 

(Dulje radno vrijeme) 

(1)    Zapovjednik brigade, zapovjednik istog ili vi{eg ranga mo`e zapovijediti da se radi dulje od punog radnog vremena u sljede}im slu~ajevima: 

a)    kada su zapovije|ene mjere pripravnosti; 

b)    u slu~aju uzbune u vojnoj postrojbi, odnosno ustanovi; 

c)    za vrijeme vojnih vje`bi; 

d)    kada je vojna postrojba anga`irana na zada}ama saniranja posljedica elementarnih nepogoda i drugih opasnosti; 

e)    za vrijeme de`urstva ili sli~ne du`nosti; 

f)    prilikom izvr{avanja zada}a ~ije bi obustavljanje ili prekidanje imalo {tetne posljedice po bojnu spremnost ili bi nanijelo znatnu materijalnu {tetu ili ugrozilo `ivot i zdravlje vojnih i drugih osoba; 

g)    kada je potrebno radi ispunjenja uvjeta iz naloga, propisa i zapovijedi ministra obrane. 

(2)    Iznimno, zapovjednik na polo`aju zapovjednika brigade ili na vi{em polo`aju mo`e zapovijediti rad dulji od punog radnog vremena i zbog drugih izvanrednih zada}a vojne postrojbe, odnosno ustanove. 

(3)    Rad iz stavka (2) ovoga ~lanka mo`e trajati najvi{e 30 dana tijekom jedne kalendarske godine, a zapovijed nadle`nog zapovjednika za taj rad mora biti u pisanom obliku. 

(4)    Zapovijedi o radu nakon radnog vremena za djelatne vojne osobe izvr{avaju se sukladno nalozima, propisima i zapovijedima ministra obrane. 

^lanak 57. 

(Osnovni godi{nji odmor i dopusti) 

(1)    Djelatne vojne osobe imaju pravo na godi{nji odmor, {to odgovara vremenu mirovinskog sta`a: 

a)    do 10 godina mirovinskog sta`a - 20 radnih dana, 

b)    od 10 do 20 godina mirovinskog sta`a - 25 radnih dana, 

c)    20 i vi{e godina mirovinskog sta`a - 30 radnih dana. 

(2)    Tijekom jedne kalendarske godine djelatna vojna osoba ima pravo na pla}eni dopust do sedam radnih dana po svim osnovama. 

(3)    Djelatna vojna osoba mo`e u jednoj kalendarskoj godini izbivati ~etiri radna dana radi udovoljenja njezinim vjerskim, odnosno tradicijskim potrebama, s tim {to se dopust od dva dana koristi uz naknadu pla}e - pla}eni dopust. 

(4)    Djelatne vojne osobe anga`irane na posebnim du`nostima imaju pravo na dodatne dane odmora po odobrenju zapovjednika brigade, zapovjednika istog ili vi{eg ranga, s tim {to ukupni broj tih dodatnih dana ne mo`e prije}i 36 radnih dana. 

(5)    Djelatnoj vojnoj osobi mo`e se odobriti do sedam radnih dana nepla}enog dopusta u slu~aju iznimnih doga|aja u obitelji, po odobrenju zapovjednika postrojbe. 

(6)    Djelatna vojna osoba ima pravo do pet radnih dana dopusta radi preseljenja obitelji nakon premje{taja u novo mjesto slu`be. 

(7)    Djelatna vojna osoba ima pravo na porodiljski dopust, sukladno valjanim zakonima. 

(8)    Djelatnoj vojnoj osobi mo`e se odobriti do 30 dana nepla}enog dopusta po odobrenju zapovjednika brigade, zapovjednika istog ili vi{eg ranga. 

(9)    Djelatna vojna osoba ima pravo koristiti jedan dan godi{njeg odmora u vrijeme koje sama odredi, ali je du`na o tomu obavijestiti nadle`nog zapovjednika najkasnije tri dana prije kori{tenja radi dobivanja odobrenja. 

^lanak 58. 

(Kori{tenje godi{njeg odmora) 

(1)    Godi{nji odmor u cijelosti se koristi za vrijeme kalendarske godine. 

(2)    Iznimno od stavka (1) ovoga ~lanka, godi{nji odmor mo`e se koristiti u dva dijela na temelju osobnog zahtjeva ili prema potrebama slu`be. 

(3)    Ako djelatna vojna osoba koristi odmor u dijelovima, prvi dio koristi bez prekida u trajanju od najmanje 10 radnih dana u tijeku kalendarske godine, a drugi dio najkasnije do 30. lipnja sljede}e godine. 

(4)    Djelatna vojna osoba ne mo`e se odre}i prava na godi{nji odmor niti mu se on mo`e uskratiti, niti mu se mo`e isplatiti naknada umjesto neiskori{tenog godi{njeg odmora. 

(5)    Djelatna vojna osoba koristi godi{nji odmor sukladno Planu o kori{tenju godi{njih odmora. 

(6)    Ukoliko djelatna vojna osoba nije po~ela koristiti godi{nji odmor u tijeku kalendarske godine, du`na ga je u cijelosti iskoristiti do 30. lipnja sljede}e godine. 

^lanak 59. 

(Prekid ili odgo|eno kori{tenje odmora) 

Djelatnoj vojnoj osobi mo`e biti prekinuto kori{tenje godi{njeg odmora ili odgo|eno kori{tenje godi{njeg odmora ili joj mo`e biti nalo`eno da se ne udaljava iz mjesta boravka, ako to zahtijeva neodgodivo obavljanje posla obrane dok traju takvi razlozi, po odluci ministra obrane. 

^lanak 60. 

(Dodatni propisi) 

(1)    Ministar obrane donosi propise kojima se utvr|uje raspored, po~etak i zavr{etak radnog vremena tijekom dana ili za dulje razdoblje, prema uvjetima rada i prirodi zada}e vojne postrojbe, odnosno ustanove. 

(2)    Ministar obrane donosi propise kojima se utvr|uju na~in i kriteriji za kori{tenje godi{njeg odmora i odgovaraju}e administrativne procedure. 

POGLAVLJE VII. PLA]E, DODACI I DRUGE NAKNADE 

^lanak 61. 

(Pravo na pla}e, dodatke i druge naknade) 

Djelatna vojna osoba ima pravo na pla}u, dodatke na pla}u te na druge naknade, sukladno ovome Zakonu. 

^lanak 62. 

(Pla}e i dodaci na pla}u) 

(1)    Pla}a djelatne vojne osobe sastoji se od osnovne pla}e i dodatka na pla}u. 

(2)    Osnovnu pla}u djelatne vojne osobe ~ini vrijednost koeficijenta osobnog ~ina umno`enog s osnovom za obra~un pla}e uve}anom za 0,5% za svaku godinu navr{enog ukupnog mirovinskog sta`a. 

(3)    Djelatnoj vojnoj osobi pripada pove}anje osnovne pla}e u iznosu od 20%, s tim {to ne ostvaruje pravo na naknadu za rad dulji od zakonom odre|enog redovitog radnog vremena, za rad no}u, za rad u dane dr`avnih blagdana, de`urstvo, kao i za obveznu nazo~nost i pripravnost. 

(4)    Djelatnoj vojnoj osobi, zbog te`ine i slo`enosti poslova, osim pla}e iz st. (2) i (3) ovoga ~lanka, pripadaju i dodaci na pla}u: posebni vojni dodatak (deminerski dodatak, leta~ki dodatak za slu`bu u postrojbama specijalne namjene, dodatak za slu`bu na izdvojenim visinskim objektima i drugim du`nostima na kojima su osobe izlo`ene djelovanjima {tetnim za zdravlje) i polo`ajni dodatak. 

(5)    Ministar obrane posebnim }e propisom utvrditi za koje }e du`nosti pripadati dodaci na pla}u iz stavka (4) ovoga ~lanka. 

(6)    Pla}e i druga primanja djelatnih vojnih osoba ure|uju se propisima koje donosi ministar obrane. 

(7)    Osnovu pla}e i koeficijent utvr|uje Vije}e ministara Bosne i Hercegovine. 

^lanak 63. 

(Po~etak primanja pla}e) 

(1)    Djelatnoj vojnoj osobi nakon zavr{etka vojne {kole pripada pla}a od dana prijama u djelatnu vojnu slu`bu. 

(2)    Djelatnoj vojnoj osobi koja se prima u Oru`ane snage po nekoj drugoj osnovi pripada pla}a od dana stupanja na du`nost. 

^lanak 64. 

(Pla}a obna{atelja du`nosti) 

(1)    Obna{atelju du`nosti pripada pla}a i druga primanja prema ustrojbenom mjestu na koje je postavljen. 

(2)    Prava iz stavka (1) ovoga ~lanka imaju i djelatne vojne osobe koje obna{aju du`nost, odnosno zamjenjuju odsutnu vojnu osobu, ako obna{anje du`nosti odnosno zamjena traje dulje od 30 dana. 

^lanak 65. 

(Naknada za vrijeme udaljenja iz slu`be, odnosno pritvora) 

(1)    Djelatnoj vojnoj osobi dok se nalazi u pritvoru, odnosno udaljenoj od du`nosti, pripada naknada u visini od 75% pla}e, a ako uzdr`ava obitelj - 85 % pla}e koja bi mu pripadala da nije udaljen iz slu`be, odnosno u pritvoru. 

(2)    Puna pla}a pripada djelatnoj vojnoj osobi od dana vra}anja u slu`bu, odnosno ako je uva`ena `alba na rje{enje o udaljenju od prvoga dana udaljenja. 

(3)    Djelatnoj vojnoj osobi ispla}uje se odbitak od pla}e i u sljede}im slu~ajevima: 

a)    ako je stegovna mjera ili kazna poni{tena rje{enjem, ali ne i ako se odluka temelji na zastari gonjenja, 

b)    ako je pravomo}nom presudom u kaznenom, odnosno u stegovnom postupku oslobo|en odgovornosti ili je optu`ba odbijena ili odba~ena, ali ne zbog nenadle`nosti. 

(4)    Za vrijeme izdr`avanja zatvorske kazne djelatnoj vojnoj osobi ne pripada pravo na pla}u niti na naknadu pla}e. 

^lanak 66. 

(Pla}e za vrijeme privremenog raspore|ivanja) 

Djelatna vojna osoba privremeno raspore|ena na drugu du`nost u Oru`anim snagama, Ministarstvu obrane BiH ili u drugom organu dr`avne uprave, dr`avnoj agenciji, odnosno pravnoj osobi, ima pravo na pla}u i druga nov~ana primanja na temelju ~lanka 62. ovoga Zakona, ako je to za nju povoljnije. 

^lanak 67. 

(Pla}e za vrijeme obavljanja diplomatske du`nosti) 

Djelatnoj vojnoj osobi upu}enoj na du`nost u vojno izaslanstvo u inozemstvu pripada pla}a i druga primanja prema propisima po kojima se ispla}uju pla}e i druga primanja osobama u diplomatskim i konzularnim predstavni{tvima Bosne i Hercegovine, sukladno zakonima Bosne i Hercegovine i propisima ministra obrane. 

^lanak 68. 

(Dodatni propisi) 

Ministar obrane donosi propis o pla}ama, dodacima na pla}u, naknadama i drugim pravima vojnodiplomatskih predstavni{tava, ~lanova vojnih i mirovnih misija i drugih predstavnika u misijama koje imaju vojni i vojnodiplomatski karakter. 

^lanak 69. 

(Druge du`nosti u inozemstvu) 

Djelatnoj vojnoj osobi i drugim pripadnicima Oru`anih snaga koji budu upu}eni u inozemstvo radi obna{anja du`nosti proisteklih iz me|unarodnih ugovora, odnosno upu}eni u vojne me|unarodne misije, pripada pla}a i druga primanja prema propisu koji }e donijeti ministar obrane. 

^lanak 70. 

(Pla}e i stipendije za vrijeme {kolovanja i usavr{avanja u inozemstvu) 

(1)    Djelatnoj vojnoj osobi upu}enoj u inozemstvo radi {kolovanja ili usavr{avanja pripada stipendija ~iji iznos utvr|uje ministar obrane. 

(2)    Osim stipendije, osobi iz stavka (1) ovoga ~lanka kojoj obitelj ostaje u Bosni i Hercegovini pripada osnovna pla}a koja bi joj pripadala i da nije upu}ena u inozemstvo. 

^lanak 71. 

(Nov~ane nagrade za izniman rad) 

Djelatnoj vojnoj osobi mo`e biti dodijeljena nov~ana nagrada za iznimne uspjehe u radu i djela va`na za Oru`ane snage, a {to }e biti utvr|eno propisima ministra obrane. 

^lanak 72. 

(Neopravdani izostanak sa du`nosti) 

Djelatnoj vojnoj osobi ne pripada pla}a i druga primanja za sate i dane neopravdanog izostanka s du`nosti. 

^lanak 73. 

(Nov~ana primanja kadeta) 

(1)    Nov~ana i druga primanja kadeta vojnih {kola propisom }e urediti ministar obrane. 

(2)    Nov~ana primanja kadeta upu}enih na {kolovanje izuzeta su od sudskih i upravnih izvr{enja. 

(3)    Kadetima pripada besplatna vojna odora, osobna oprema, ishrana i smje{taj. 

^lanak 74. 

(Naknada tro{kova za slu`beno putovanje) 

(1)    Djelatnoj vojnoj osobi pripada naknada tro{kova za slu`beno putovanje. 

(2)    Uvjete za ostvarenje prava i iznos naknade iz stavka (1) ovoga ~lanka propisat }e ministar obrane. 

^lanak 75. 

(Naknada tro{kova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla) 

Djelatnoj vojnoj osobi pripada naknada tro{kova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla. Uvjete za ostvarenje prava i iznos naknade iz ovoga ~lanka propisat }e ministar obrane. 

^lanak 76. 

(Naknada za regres za godi{nji odmor) 

Djelatna vojna osoba ima pravo na naknadu na ime regresa za kori{tenje godi{njeg odmora u iznosu od najmanje 70% njegove pla}e utvr|ene rje{enjem o pla}i, odnosno najmanje u visini prosje~ne pla}e ispla}ene u Bosni i Hercegovini za prethodna tri mjeseca prije dono{enja rje{enja o regresu, odnosno prema odluci Vije}a ministara Bosne i Hercegovine. 

^lanak 77. 

(Otpremnina za odlazak u mirovinu) 

Djelatna vojna osoba ima pravo na otpremninu prilikom odlaska u mirovinu u iznosu od {est njezinih pla}a ispla}enih u prethodnih {est mjeseci ili {est prosje~nih mjese~nih pla}a ispla}enih u Bosni i Hercegovini prema posljednjem objavljenom podatku mjerodavnnog statisti~kog zavoda, ukoliko je to za nju pogodnije. 

^lanak 78. 

(Tro{kovi premje{taja) 

(1)    Djelatna vojna osoba premje{tena iz jednog mjesta slu`bovanja u drugo, sukladno odredbama ovoga Zakona, ima pravo na naknadu selidbenih tro{kova. 

(2)    Pravo iz stavka (1) ovoga ~lanka ima djelatna vojna osoba kojoj prestane slu`ba zbog odlaska u mirovinu ako se preseljava. 

^lanak 79. 

(Naknada tro{kova odvojenog `ivota) 

Premje{tena djelatna vojna osoba, izuzev premje{taja po zamolbi, koja uzdr`ava obitelj s kojom `ivi u zajedni~kom ku}anstvu ima pravo na naknadu tro{kova odvojenog `ivota od obitelji pod uvjetima i u iznosu koje }e propisom utvrditi ministar obrane. 

^lanak 80. 

(Naknada tro{kova toplog obroka) 

Djelatnim vojnim osobama za dane kada su na du`nosti pripada nov~ana naknada za tro{kove toplog obroka ukoliko nemaju besplatan obrok na radnom mjestu, sukladno odluci Vije}a ministara Bosne i Hercegovine. 

^lanak 81. 

(Naknada tro{kova privremenog smje{taja) 

(1)    Djelatne vojne osobe zbog specifi~nosti slu`be imaju pravo na naknadu tro{kova privremenog smje{taja od dana stupanja na du`nost, ako im je mjesto prebivali{ta udaljeno vi{e od 60 km od mjesta slu`be. 

(2)    Na~in reguliranja naknade tro{kova smje{taja iz stavka (1) ovoga ~lanka uredit }e ministar obrane posebnim propisom. Specifi~nost slu`be, nakon maksimalnog razdoblja koje definira Ministarstvo obrane BiH, smatrat }e se trajnom promjenom mjesta slu`be, a ne privremenom slu`bom. Kao takva, trajna promjena mjesta slu`be bit }e predmetom dodatnog propisa Ministarstva obrane BiH. 

^lanak 82. 

(Ostale naknade) 

Osoba koja se prvi puta prima u djelatnu vojnu slu`bu ima pravo na besplatnu vojnu odoru i jednokratnu nov~anu naknadu za nabavu ostale osobne opreme, u iznosu koji utvrdi ministar obrane. 

POGLAVLJE VIII. MJERILA PONA[ANJA 

^lanak 83. 

(Odr`avanje najvi{ih mjerila pona{anja) 

(1)    Sve djelatne vojne osobe na slu`bi u Oru`anim snagama obvezne su postizati i odr`avati najvi{a djelatna i osobna mjerila utvr|ena ovim Zakonom, Zakonom o obrani i Kodeksom pona{anja za pripadnike Oru`anih snaga. 

(2)    Nadzor nad primjenom Kodeksa pona{anja iz stavka (1) ovoga ~lanka provodi generalni inspektor. 

^lanak 84. 

(Du`nost po{tivanja zakona) 

(1)    Sve vojne osobe na slu`bi u Oru`anim snagama du`ne su podupirati i po{tivati zakone Bosne i Hercegovine, entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. 

(2)    Vojna osoba na slu`bi u Oru`anim snagama ne}e poduzimati, usmjeravati niti predlagati aktivnosti za koje se zna, odnosno vjeruje da predstavljaju kr{enje postoje}ih zakona, politika i propisa. 

(3)    Kada su razmje{tene za vrijeme operacije, vojne osobe u Ministarstvu obrane BiH i Oru`anim snagama obvezne su pridr`avati se Zakona o sudjelovanju pripadnika Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih slu`benika, dr`avnih slu`benika i ostalih zaposlenika u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu ("Slu`beni glasnik BiH", broj 14/05) i po{tivati zakone zemlje u kojoj obavljaju svoju du`nost. 

(4)    Sve vojne osobe na slu`bi u Oru`anim snagama du`ne su pridr`avati se odredaba Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. 

^lanak 85. 

(Sukob interesa) 

Sve djelatne vojne osobe na slu`bi u Oru`anim snagama u obavljanju privatnih poslova du`ne su pona{ati se na na~in kojim }e izbje}i stvarni, odnosno o~iti sukob izme|u njihovih djelatnih du`nosti i privatnih, politi~kih i financijskih interesa. 

^lanak 86. 

(Posebne zabrane) 

Kako bi se izbjegli stvarni, odnosno o~iti sukobi interesa, djelatnim vojnim osobama na slu`bi u Oru`anim snagama posebno se zabranjuje: 

a)    kori{tenje njihovog zvani~inog polo`aja u svrhu nagovaranja, vr{enja pritiska ili bilo kakvog utjecaja na neku osobu radi ostvarivanja osobne koristi financijske ili druge naravi za sebe ili druge; 

b)    imati financijskih interesa koji su u sukobu sa savjesnim obna{anjem njihovih du`nosti; 

c)    anga`man na drugim poslovima ili bilo kojim djelatnostima koji su u sukobu sa zvani~inim dr`avnim du`nostima i odgovornostima; 

d)    poku{aj utjecanja na javne du`nosnike radi stjecanja osobne koristi; 

e)    kori{tenje dr`avne imovine radi stjecanja osobne koristi ili u bilo koju drugu svrhu, osim odobrene; 

f)    primanje i navo|enje koga da primi dar ili bilo {to drugo od materijalne vrijednosti od bilo koje osobe ili organizacije koja od Oru`anih snaga tra`i poduzimanje neke slu`bene mjere, s njima ima poslovni odnos ili obavlja neku djelatnost, niti od onih na ~ije financijske, djelatne ili osobne interese obavljanje ili neobavljanje du`nosti mo`e znatno utjecati. 

^lanak 87. 

(Iznimke od zabrane primanja darova) 

(1)    Iznimno od odredaba ~lanka 86. stavak (1) to~ka f) ovoga Zakona, djelatne vojne osobe na slu`bi u Oru`anim snagama mogu prihvatiti: 

a)    darove ponu|ene od zvani~inih predstavnika strane zemlje, a u ime Bosne i Hercegovine ili Oru`anih snaga. Takvi darovi postaju zvani~inim vlasni{tvom Bosne i Hercegovine i nisu u vlasni{tvu pojedinca koji je primio dar, osim u nekim ograni~enim iznimkama utvr|enim propisom koji donese ministar obrane. Osobe }e svome nadre|enom prijaviti dobivanje takvih darova; 

b)    ~a{}enje ili darove primljene od bilo kojeg pojedinca ili organizacije za obavljanje djelatne du`nosti, sve dok ukupna vrijednost primljenih predmeta ili usluga ne prema{uje iznos od 100 KM. "^a{}enje" ili "darovi" uklju~uju hranu, usluge, pokretne predmete te stvari koje nemaju veliku vrijednost; 

c)    darove od ili za podre|ene u prigodama kao {to su: promaknu}e, odlazak u mirovinu, promjene zapovjedne strukture ili druga djelatna postignu}a, sve dok ukupna vrijednost svih darova zajedno ne prema{uje iznos od 400 KM; 

d)    darove od podre|enih nadre|enim u posebnim prigodama, kao {to su: vjen~anja, ro|endani, obljetnice i sli~ni doga|aji, sve dok ukupna vrijednost ne prema{uje iznos od 400 KM. 

(2)    Sve darove ili ~a{}enja primljene sukladno ovome ~lanku djelatna vojna osoba prijavljuje nadre|enom djelatne vojne osobe, kada se to tra`i sukladno propisu koji donese ministar odbrane. 

^lanak 88. 

(Posebne obveze) 

Radi izbjegavanja stvarnih, odnosno o~itih sukoba interesa, djelatne vojne osobe na slu`bi u Oru`anim snagama: 

a)    donose odluke koje su u najboljem interesu Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Oru`anih snaga, bez obzira na osobna uvjerenja ili odnose; 

b)    ispunjavaju sve zakonske i financijske obveze i pla}aju poreze; 

c)    {tite i ~uvaju dr`avnu imovinu; 

d)    prijavljuju prijevaru i korupciju. 

^lanak 89. 

(^lanstvo u udrugama) 

(1)    Djelatna vojna osoba na slu`bi u Oru`anim snagama mo`e se uklju~iti u aktivnosti udruga i nevladinih organizacija samo ako su te aktivnosti sukladne ovome Zakonu. 

(2)    Djelatna vojna osoba mo`e postati ~lanom strane djelatne udruge ili me|unarodne organizacije samo po odobrenju ministra obrane. 

^lanak 90. 

(Obuka o mjerilima pona{anja) 

(1)    Generalni inspektorat upoznaje sve osobe koje se primaju prvi puta na slu`bu u Oru`ane snage o pitanjima vezanim uz mjerila pona{anja. 

(2)    Svaka postrojba jednom godi{nje odr`ava obuku o mjerilima pona{anja kako bi se sve djelatne vojne osobe podsjetile na svoje odgovornosti. 

POGLAVLJE IX. UPRAVLJANJE PERSONALNOM EVIDENCIJOM 

^lanak 91. 

(Definicije) 

(1)    Glavna personalna evidencija je temeljna evidencija koja se odnosi na pojedinca zaposlenog u svojstvu djelatne vojne osobe u Oru`anim snagama i osobe u pri~uvnom sastavu. Ona obuhva}a podatke i dokumente o identifikaciji i kvalifikaciji, ugovor, dokumente o obrazovanju, ocjene o njegovom obavljanju du`nosti, kao i druge dokumente bitne za anga`iranje djelatnih vojnih osoba na slu`bi u Oru`anim snagama. 

(2)    Vojna evidencija o obavljanju du`nosti je pomo}na evidencija za vojne osobe za potrebe upravljanja osobljem i za potrebe profesionalnog razvoja. Ona sadr`i preslike dokumenata iz glavne personalne evidencije i druge dokumente koji mogu poslu`iti mjerodavnome tijelu u dono{enju odluka vezanih uz {kolovanje, obuku, promaknu}e i predlaganje novih postavljenja vojnih osoba. 

(3)    Upravljanje evidencijom je djelatnost planiranja, nadzora, usmjeravanja, organiziranja obuke i promicanja radi a`uriranja, odr`avanja, kori{tenja i raspolaganja glavnom personalnom evidencijom i vojnom evidencijom o obavljanju du`nosti. 

^lanak 92. 

(Upravljanje i nadzor nad evidencijama) 

(1)    Ministar obrane uspostavlja u~inkovit i sustavan nadzor nad glavnim personalnim evidencijama i vojnim evidencijama o obavljanju du`nosti, kako bi se nadle`nim zapovjednicima osigurale potrebne informacije. 

(2)    Upravljanjem evidencijama osoblja dokumentira se evidencija o slu`bi vojnih osoba, od prijama do prekida slu`be, {titi se privatnost osoba te prava i interesi Oru`anih snaga. Upravljanje evidencijom osoblja obuhva}a: 

a)    ustrojavanje pojedina~nih evidencija, 

b)    osiguranje odr`avanja i pohrane na odgovaraju}i na~in svih ustrojenih evidencija te da se njima koriste samo ovla{tene osobe i samo u slu`bene svrhe, 

c)    osiguranje ~uvanja glavne personalne evidencije, dok se sve druge uni{tavaju. 

^lanak 93. 

(Odgovornost za glavne personalne evidencije) 

(1)    Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine izra|uje propise i procedure o ustrojavanju i odr`avanju glavnih personalnih evidencija za sve vojne osobe u Oru`anim snagama. 

(2)    Odjel za osoblje Zapovjedni{tva za potporu odgovoran je za ustrojavanje i odr`avanje glavnih personalnih evidencija za sve osobe u Oru`anim snagama, sukladno propisima i procedurama koje donosi ministar obrane. 

^lanak 94. 

(Odgovornost za vojne evidencije o obavljanju du`nosti) 

(1)    Vojne evidencije o obavljanju du`nosti ustrojavaju se i odr`avaju u bojni, brigadi, njima ravnim i vi{im postrojbama. 

(2)    Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine ustrojava i odr`ava vojne evidencije o obavljanju du`nosti za djelatne vojne osobe raspore|ene u Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine. 

^lanak 95. 

(Dodatni propisi) 

(1)    Ministar obrane donosi propise potrebne za provedbu sustava upravljanja evidencijama osoblja kojima se reguliraju pitanja ustrojavanja, odr`avanja, kori{tenja i ~uvanja glavne personalne evidencije i vojne evidencije o obavljanju du`nosti. 

(2)    Sustav upravljanja evidencijama osoblja obra|uje sljede}a pitanja: 

a)    dokumente potrebne za ustrojavanje personalnih evidencija i evidencija o obavljanju du`nosti; 

b)    odr`avanje i kori{tenje personalnih evidencija i evidencija o obavljanju du`nosti; 

c)    upute podre|enim zapovjedni{tvima o dostavi dokumenata te odr`avanju i kori{tenju personalnih evidencija i evidencija o obavljanju du`nosti; 

d)    mjere sigurnosti za osiguranje za{tite privatnosti podataka o svakom pojedincu; 

e)    procedure za ~uvanje evidencija; 

f)    prijenos dokumenata iz personalnih evidencija i evidencija o obavljanju du`nosti u elektroni~ke dosjee osoblja; 

g)    mjere pozitivnog nadzora nad personalnim evidencijama i evidencijama o obavljanju du`nosti za obavljanje svakodnevnih djelatnosti unutar Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Oru`anih snaga. 

POGLAVLJE X. SUSTAV KLASIFICIRANJA VOJNIH OSOBA 

^lanak 96. 

(Klasificiranje vojnih osoba) 

(1)    Vojnim osobama prilikom pristupa Oru`anim snagama odre|uje se vojnoevidencijska specijalnost. 

(2)    Kroz vojnoevidencijske specijalnosti odre|uju se skupine ustrojbenih radnih mjesta za koja su potrebne usko vezane sposobnosti. Djelatne vojne osobe koje su kvalificirane za jedno radno mjesto u sklopu neke vojnoevidencijske specijalnosti mogu obavljati poslove u sklopu bilo kojeg drugog radnog mjesta koje je na istoj razini slo`enosti i te`ine. 

(3)    Vojnoevidencijska specijalnost odre|uje se za svaku djelatnu vojnu osobu na temelju ~imbenika navedenih u ~lanku 97. ovoga Zakona i navodi se u pojedina~nim ugovorima o vojnoj slu`bi. 

(4)    Tijekom karijere u sklopu Oru`anih snaga djelatne vojne osobe mogu biti dodatno klasificirane kako bi se zadovoljile potrebe Oru`anih snaga. 

^lanak 97. 

(^imbenici klasificiranja) 

Vojne osobe klasificiraju se u odre|ene vojnoevidencijske specijalnosti na temelju sljede}ih ~imbenika: 

a)    potreba Oru`anih snaga kao primarnoga ~imbenika; 

b)    obrazovanje, izobrazba i iskustvo pojedinca; 

c)    `elja pojedinca, 

d)    tjelesnih sposobnosti i drugih kvalifikacija. 

^lanak 98. 

(Uspostava Sustava klasificiranja vojnih osoba) 

(1)    Ministar obrane donosi propise potrebne za uspostavu Sustava klasificiranja vojnih osoba, a kojim se reguliraju: 

a)    kriteriji i uvjeti klasificiranja, 

b)    procedure klasificiranja, 

c)    klasificiranje strukture vojnih osoba. 

(2)    Propisima iz stavka (1) ovoga ~lanka regulira se: 

a)    popis vojnih specijalnosti u sklopu Oru`anih snaga, uklju~uju}i i nazive ustrojbenih mjesta; 

b)    definirane procedure za odre|ivanje vojnih specijalnosti koje se uporabljuju tijekom procedure prijama vojnih osoba u Oru`ane snage; 

c)    uvjeti za odre|ivanje dodatnih vojnih specijalnosti; 

d)    procedure za vo|enje evidencije o vojnim specijalnostima vojnih osoba. 

^lanak 99. 

(Vo|enje evidencije osoblja i izvje{}ivanje o ja~ini postrojbe) 

(1)    Svaka postrojba vodi preciznu evidenciju o statusu svih ~asnika, do~asnika i vojnika koji se nalaze u toj postrojbi, kako bi zapovjedna linija imala informacije o ukupnoj ja~ini postrojbe. 

(2)    Sve postrojbe redovito izvje{}uju o ~inu i specijalnosti ukupnoga osoblja u danim postrojbama, a sukladno propisima koje donese ministar obrane. 

(3)    Ministar obrane za Oru`ane snage donosi propise o vo|enju evidencije osoblja i izvje{}ivanju o ja~ini postrojbe. 

POGLAVLJE XI. SUSTAV UPRAVLJANJA KARIJEROM 

^lanak 100. 

(Definicija) 

Sustav upravljanja karijerom pru`a mogu}nost da produ`eni ugovori o slu`bi vojnih osoba budu sukladni pojedina~nim potrebama osoba i potrebama Oru`anih snaga. 

^lanak 101. 

(Du`ina trajanja djelatne vojne slu`be) 

(1)    Maksimalna du`ina trajanja slu`be djelatnih vojnih osoba u Oru`anim snagama je: 

a)    ~asnici - 30 godina, ali najdulje do 55. godine `ivota, 

b)    do~asnici (OR-5-9) - 30 godina, ali najdulje do 50. godine `ivota, 

c)    vojnici (OR-1-4) - 15 godina, ali najdulje do 35. godine `ivota. 

(2)    U slu~aju potrebe slu`be, ministar obrane mo`e ~asnicima i do~asnicima produljiti trajanje slu`be i nakon godina `ivota predvi|enih u stavku (1), to~. a) i b) ovoga ~lanka. 

^lanak 102. 

(Du`ina trajanja slu`be u pri~uvnom sastavu) 

(1)    Slu`ba u pri~uvnom sastavu po~inje nakon prestanka djelatne vojne slu`be i traje: 

a)    ~asnicima - 10 godina, ali najdulje do 55. godine `ivota, 

b)    do~asnicima (OR-5-9) - 7 godina, ali najdulje do 50. godine `ivota, 

c)    vojnicima (OR-1-4) - 4 godine, ali najdulje do 35. godine `ivota. 

(2)    Du`ina trajanja slu`be za specijalnosti u pri~uvnom sastavu anga`irane sukladno ~lanku 10. ovoga Zakona traje ~etiri godine, ali najdulje do 55. godine `ivota. 

(3)    Slu`ba u pri~uvnom sastavu iz st. (1) i (2) ovoga ~lanka mo`e se promijeniti odlukom ministra obrane, sukladno potrebama Oru`anih snaga. 

^lanak 103. 

(Razdoblja za dono{enje odluka o produljenju slu`be) 

(1)    Produljenje ugovora o slu`bi djelatnih vojnih osoba razmatra se u sljede}im razdobljima: 

a)    ~asnici - nakon 3, 6, 10, 15 i 20 godina slu`be, 

b)    do~asnici - nakon 3, 6, 10, 15 i 20 godina slu`be, 

c)    vojnici - nakon 3, 6 i 10 godina slu`be. 

(2)    Pripadnici pri~uvnog sastava koji nemaju prethodno vojno iskustvo a posjeduju odre|ena stru~na znanja zaklju~uju poseban ugovor koji se mo`e produljiti sukladno ~lanku 101. stavak (2) ovoga Zakona. 

^lanak 104. 

(Prisilno produljenje ugovora) 

U slu~aju ratnoga stanja, izvanrednog stanja ili da bi se sprije~ilo smanjenje operativne u~inkovitosti postrojbe koja je na zada}i, ministar obrane mo`e nalo`iti produljenje ugovora za jednog, odnosno za vi{e pripadnika na potrebno razdoblje kako bi se osigurala operativna u~inkovitost i do onog trenutka dok se ne mogne na}i pogodna zamjena za toga pripadnika, odnosno pripadnike. 

^lanak 105. 

(Povjerenstva za produljenje ugovora) 

(1)    Povjerenstva za produljenje ugovora sazivaju se po odluci ministra obrane. Jedinstveno, sredi{nje povjerenstvo za produljenje ugovora saziva se kako bi donosilo odluke o produljenju ugovora svim djelatnim vojnim osobama, izuzev povjerenstava koja donose odluke o produljenju ugovora osobama u ~inovima OR-1 - OR-4, {to se mo`e provesti na razini brigade. 

(2)    Datum sazivanja povjerenstva za produljenje ugovora ogla{ava se najmanje {est mjeseci unaprijed, osim u slu~aju produljenja ugovora osobama u ~inovima OR-1 - OR-5, kada se povjerenstva sazivaju tri mjeseca unaprijed. 

^lanak 106. 

(Sastav povjerenstava za produljenje ugovora) 

(1)    Ministar obrane imenuje ~lanove povjerenstva za produljenje ugovora. 

(2)    Povjerenstvo za produljenje ugovora ~ini pet ~lanova. Predsjedatelj povjerenstva je najmanje dva ~ina vi{i u odnosu na osobu koja se razmatra za produljenje ugovora, a ~lanovi su povjerenstva najmanje istog vi{eg ~ina. Povjerenstva se imenuju u sljede}em sastavu: 

a)    povjerenstvo za produljenje ugovora vojnicima (OR-1 - OR-4) u sastavu: 

1) OF-4 (predsjedatelj) 

2) OF-3 

3) OF-2 (x 2) 

4) OR-9 

b)    povjerenstvo za produljenje ugovora do~asnicima (OR-5 - OR-9) u sastavu: 

1) OF-4 (predsjedatelj) 

2) OF-3 

3) OF-2 (x 2) 

4) OR-9 

c)    povjerenstva za produljenje ugovora ~asnicima (OF-1 - OF-3) u sastavu: 

1) OF-5 (predsjedatelj) 

2) OF-4 (x 4) 

d)    povjerenstvo za produljenje ugovora ~asnicima (OF-4 - OF-5) u sastavu: 

1) OF-7 (predsjedatelj) 

2) OF-6 (x 2) 

3) OF-5 (x 2). 

(3)    Sva tri konstitutivna naroda, a po mogu}nosti i predstavnik iz reda ostalih, zastupljena su u svakom povjerenstvu, a odluke se svakog povjerenstva donose jednoglasno. 

^lanak 107. 

(Procedura) 

(1)    Prilikom razmatranja kandidata za produljenje ugovora, predsjedatelj povjerenstava za produljenje ugovora mora imati uvid u dosje koji sadr`i sljede}e podatke o svakom kandidatu: 

a)    godi{nje ocjene; 

b)    certifikate o poha|anim i zavr{enim te~ajevima i {kolama; 

c)    stegovne kartone; 

d)    kratak opis koji sadr`i podatke o njegovim civilnim i vojnim kvalifikacijama; 

e)    karton o njegovim postavljenjima, kao i dodijeljenim stimulativnim mjerama. 

(2)    Povjerenstvo za produljenje ugovora razmatra svakog kandidata za produljenje ugovora na temelju dokumentacije koja mu je dostavljena sukladno stavku (1) ovoga ~lanka i dostavlja ministru obrane rang-listu onih koji su predlo`eni za produljenje ugovora. 

(3)    Ministar obrane odobrava produljenje ugovora prema rang-listi koju dostavi povjerenstvo za produljenje ugovora. 

^lanak 108. 

(Rad povjerenstava) 

Povjerenstva za produljenje ugovora za do~asnike i ~asnike sastaju se onoliko ~esto koliko je to potrebno i na temelju odluke ministra obrane. 

^lanak 109. 

(Uvjeti za produljenje ugovora) 

Uvjeti za produljenje ugovora su: 

a)    odgovaraju}a {kolska sprema, 

b)    potrebno vrijeme provedeno u ~inu koji ima, 

c)    zavr{ena potrebna vojna i civilna izobrazba, 

d)    prijedlog za produljenje ugovora u zadnja dva ocjenjivanja. 

^lanak 110. 

(Dodatni propisi) 

Ministar obrane donosi propis koji odre|uje kriterije i procedure potrebne za djelotvorno funkcioniranje Sustava upravljanja karijerom. 

POGLAVLJE XII. PROMICANJE 

^lanak 111. 

(Promicanje) 

(1)    Postupak promicanja djelatnih vojnih osoba u ~in ni`i od ~ina generala provodi se na temelju ovoga Zakona i drugih propisa koje donosi ministar obrane. Procedure za promicanje djelatnih vojnih osoba su transparentne i omogu}uju promaknu}e djelatnih vojnih osoba koje to najvi{e zaslu`uju na temelju dotada{njeg rada i potencijala za budu}e slu`be na polo`ajima s ve}om odgovorno{}u. 

(2)    Promicanje ~asnika u ~in generala provodi se sukladno Zakonu o obrani. 

(3)    Promicanja u ~inove provode se sukladno godi{njem planu promicanja, broju i strukturi ~inova za promicanje. 

^lanak 112. 

(Povjerenstva za promicanje) 

(1)    Povjerenstva za promicanje odgovorna su za izbor djelatne vojne osobe predvi|ene za promaknu}e u sljede}i vi{i ~in. 

(2)    Povjerenstva za promicanje sazivaju se po odluci ministra obrane. Radi razmatranja svih kandidata za promaknu}e u vi{i ~in, saziva se jedinstveno, sredi{nje povjerenstvo za promicanje, a iznimka su povjerenstva koja razmatraju promaknu}a OR-1 - OR-4, a koja se mogu provesti na razini brigade. 

(3)    Datum sazivanja povjerenstva za promicanje ogla{ava se najmanje {est mjeseci unaprijed, osim kada su u pitanju povjerenstva koja rade na promaknu}ima OR-1 - OR-5, kada se datum ogla{ava najmanje tri mjeseca unaprijed. 

^lanak 113. 

(Sastav povjerenstva za promicanje) 

(1)    ^lanove povjerenstva za promicanje imenuje ministar obrane. 

(2)    Povjerenstvo za promicanje ~ini pet ~lanova. Predsjedatelj povjerenstva mora biti za najmanje dva ~ina vi{i u odnosu na osobu koja se razmatra za promaknu}e, a ~lanovi povjerenstva za jedan ~in vi{i. 

(3)    Povjerenstva se imenuju u sljede}em sastavu: 

a)    povjerenstva za promicanje vojnika (OR-2 - OR-4) u sastavu: 

1) OF-4 (predsjedatelj) 

2) OF-3 

3) OF-2 (x 2) 

4) OR-9 

b)    povjerenstva za promicanje do~asnika (OR-5 - OR-9) u sastavu: 

1) OF-4 (predsjedatelj) 

2) OF-3 

3) OF-2 (x 2) 

4) OR-9 

c)    povjerenstva za promicanje ~asnika (OF-1/poru~nik - OF-3) u sastavu: 

1) OF-5 (predsjedatelj) 

2) OF-4 (x 4) 

d)    povjerenstva za promicanje ~asnika (OF-4 - OF-5) u sastavu: 

1) OF-7 (predsjedatelj) 

2) OF-6 

3) OF-5 (x 3). 

(4)    Sva tri konstitutivna naroda, a po mogu}nosti i predstavnik iz reda ostalih, zastupljena su u svakom povjerenstvu, a odluke se svakog povjerenstva donose jednoglasno. 

^lanak 114. 

(Procedura) 

(1)    Prilikom razmatranja kandidata za promaknu}e, povjerenstvo mora imati uvid u evidencije koje sadr`e sljede}e podatke o kandidatu: 

a)    godi{nje ocjene; 

b)    certifikate o poha|anim i zavr{enim te~ajevima i {kolama; 

c)    stegovne kartone; 

d)    kratak opis koji sadr`i podatke o njegovim civilnim i vojnim kvalifikacijama; 

e)    karton o njegovim postavljenjima, kao i dodijeljenim stimulativnim mjerama. 

(2)    Povjerenstvo za promicanje razmatra svakog kandidata za promaknu}e na temelju evidencije koja mu je dostavljena sukladno stavku (1) ovoga ~lanka i dostavlja ministru obrane rang-listu onih koji se predla`u za promaknu}e. 

(3)    Ministar obrane promi~e djelatne vojne osobe na temelju rang-liste koju mu je dostavilo povjerenstvo za promicanje. 

^lanak 115. 

(Rad povjerenstava) 

(1)    Povjerenstvo za promicanje do~asnika i ~asnika sastaju se najmanje jednom godi{nje. 

(2)    Povjerenstvo za promicanje vojnika sastaje se prema potrebi. 

^lanak 116. 

(Uvjeti za promaknu}e) 

Uvjeti za promaknu}e su sljede}i: 

a)    odgovaraju}i stupanj {kolske spreme; 

b)    potrebno vrijeme provedeno u ~inu koji ima; 

c)    potrebno vojno i civilno {kolovanje i usavr{avanje, prema propisu koji donosi ministar obrane; 

d)    prijedlog za promaknu}e u zadnja dva ocjenjivanja; 

e)    postavljenje na ustrojbeno mjesto vi{ega ~ina ili postojanje slobodnog ustrojbenog mjesta u vi{em ~inu; 

f)    za promaknu}e u ~in OF-5, djelatna vojna osoba s osobnim ~inom OF-4 mora provesti na ustrojbenom mjestu OF-5 najmanje jednu godinu i imati zavr{enu {kolu usavr{avanja zapovjednosto`erne razine ili znanstveno zvanje magistra; 

g)    za promaknu}e u ~in OF-6, profesionalna vojna osoba s ~inom OF-5 mora provesti na ustrojbenom mjestu OF-6 najmanje jednu godinu i imati zavr{eno operativno-strategijsku razinu usavr{avanja ili imati znanstveno zvanje doktora znanosti. 

^lanak 117. 

(Potrebna razdoblja za promaknu}e) 

Kako bi djelatne vojne osobe bile razmatrane za promaknu}a, moraju provesti u osobnom ~inu: 

a)    OF-1 - tri godine 

b)    OF-1 - tri godine 

c)    OF-2 - ~etiri godine 

d)    OF-3 - pet godina 

e)    OF-4 - pet godina 

f)    OF-5 - pet godina 

g)    OR-5 - tri godine 

h)    OR-6 - tri godine 

i)    OR-7 - ~etiri godine 

j)    OR-8 - pet godina. 

^lanak 118. 

(Prijevremeno promaknu}e) 

Djelatnoj vojnoj osobi koja je tri puta uzastopice ocijenjena ocjenom "odli~an" vrijeme za promaknu}e u vi{i ~in skratit }e se za jednu godinu u odnosu na vrijeme koje je potrebno provesti u ~inu. 

^lanak 119. 

(Izvanredno promaknu}e) 

(1)    Do~asnik, odnosno ~asnik koji posti`e izvanredne uspjehe u radu i pokazuje iznimnu sposobnost mo`e biti izvanredno promaknut u izravno vi{i ~in ako je proveo dvije tre}ine vremena koje je ovim Zakonom propisano za pojedine ~inove te ako je proveo najmanje jednu godinu na du`nostima vi{eg ~ina. 

(2)    Bli`e uvjete i postupak za izvanredno promaknu}e do~asnika, odnosno ~asnika do ~ina pukovnika iz stavka (1) ovoga ~lanka propisuje ministar obrane. 

^lanak 120. 

(Promaknu}e i slu`ba izvan zemlje) 

(1)    U iznimnim slu~ajevima, djelatne vojne osobe na slu`bi u operacijama potpore miru, diplomatskim misijama, multilateralnim vojnim organizacijama izvan zemlje ili na drugim privremenim posebnim zada}ama za vrijeme trajanja takve slu`be mo`e promaknuti Predsjedni{tvo, a na prijedlog ministra obrane, u ~in koji je najvi{e jedan ~in iznad njihovog osobnog ~ina. 

(2)    Djelatne vojne osobe u vremenu trajanja takve slu`be, odre|ene stavkom (1) ovoga ~lanka, mogu ostvariti sva prava koja im daje njihov privremeni ~in. 

(3)    Po okon~anju slu`be u operacijama potpore miru, diplomatskim misijama, multilateralnim vojnim organizacijama izvan zemlje ili na drugim privremenim posebnim zada}ama, djelatnim vojnim osobama bit }e zajam~ena sva prava dana njihovim osobnim vojnim ~inom, sukladno ovome Zakonu. 

^lanak 121. 

(Promaknu}a pripadnika pri~uvnog sastava) 

Promaknu}e pripadnika pri~uvnog sastava provodi se sukladno odredbama ovoga Poglavlja ovoga Zakona. 

POGLAVLJE XIII. OCJENJIVANJE 

^lanak 122. 

(Temeljna pravila i na~ela) 

(1)    Ocjenjivanje djelatnih vojnih osoba obavlja se transparentno i nepristrano i temeljem je promaknu}a i izbora djelatnih vojnih osoba za vojno obrazovanje. 

(2)    Pri ocjenjivanju, cijeni se: sposobnost, odgovornost, sposobnost vo|enja, profesionalnost, obu~enost i vojno vladanje. 

(3)    Ocjene su: "odli~an", "dobar", "potrebno osposobljavanje" i "lo{". 

(4)    Ocjenjivanje djelatnih vojnih osoba obavlja se svake kalendarske godine ili na temelju potreba slu`be. 

(5)    Pripadnici pri~uvnog sastava ocjenjuju se nakon svakog obavljanja djelatne vojne slu`be, uklju~uju}i i vje`be i operacije. 

(6)    Djelatne vojne osobe koje su u kalendarskoj godini bile na du`nosti manje od {est mjeseci se ne ocjenjuju, bez obzira na razloge njihove odsutnosti s du`nosti. 

(7)    Ocjene se potpisuju i ula`u u glavnu personalnu evidenciju i vojnu evidenciju o obavljanju du`nosti. Potpisani primjerak svake ocjene mora se uru~iti osobi koja je ocijenjena. 

^lanak 123. 

(Temeljne procedure) 

(1)    Svaka se ocjena sastoji iz dva dijela: 

a)    prethodna ocjena - koju daje prvi nadre|eni ili neka druga osoba koju odredi prvi nadre|eni kao osobu koja je najbolje upoznata s dnevnim poslom koji obavlja osoba koja se ocjenjuje. U oba navedena slu~aja, osoba koja ocjenjuje mora u trenutku ocjenjivanja biti na slu`bi na trenutnom ustrojbenom mjestu najmanje 90 dana, 

b)    dodatna ocjena - koju daje prvi nadre|eni osobe koja obavlja prvotno ocjenjivanje. Ova osoba mora u trenutku ocjenjivanja biti na slu`bi na trenutnom ustrojbenom mjestu najmanje 60 dana. 

(2)    Prije svakoga ocjenjivanja, osobe zadu`ene za ocjenjivanje, obja{njeno u stavku (1) ovoga ~lanka, obavit }e razgovor o ocjenjivanju i posti}i dogovor o sadr`aju teksta iznesenog u ocjeni. 

^lanak 124. 

(Posljedice ocjenjivanja) 

(1)    Djelatnoj vojnoj osobi koja je ocijenjena ocjenom "lo{" ili je tri puta uzastopice ocijenjena ocjenom "potrebno osposobljavanje" prestaje djelatna vojna slu`ba. 

(2)    Djelatnoj vojnoj osobi koja je tri puta uzastopice ocijenjena ocjenom "odli~an" za jednu godinu skra}uje se razdoblje potrebno za promicanje, sukladno ~lanku 117. ovoga Zakona. 

^lanak 125. 

(Pravo na prigovor i `albu) 

(1)    Djelatne vojne osobe imaju pravo ulo`iti prigovor na ocjenu. 

(2)    Rok za prigovor na ocjenu je osam dana od dana primitka ocjene, a o njemu odlu~uje osoba koja je obavila prvotno ocjenjivanje. Odluka o ovom prigovoru mora biti donesena u roku od 30 dana. 

(3)    @albu na odluku o prigovoru koja je spomenuta u stavku (2) ovoga ~lanka potrebno je predati u roku od 15 dana, a o njoj odlu~uje osoba prva nadre|ena osobi koja je obavila prvotno ocjenjivanje. Odluka o ovoj `albi mora biti donesena u roku od 60 dana. 

(4)    Vi{i ~asnik za izvje{}ivanje odgovoran je za osiguranje da ukupna du`ina procedure predaje prigovora, opisana u st. (1) i (2) ovoga ~lanka, ne bude dulja od 90 dana. 

(5)    Protiv kona~ne odluke o ocjeni ne mo`e se voditi upravni spor. 

^lanak 126. 

(Dodatni propisi) 

Ministar obrane donosi propis o kriterijima za ocjenjivanje, administrativne procedure i procedure podno{enja prigovora. 

POGLAVLJE XIV. ODLI^JA, NAGRADE I POHVALE 

^lanak 127. 

(Dodjela) 

(1)    Odli~ja, nagrade i pohvale djelatnim vojnim osobama mogu se dodjeljivati za iznimnu hrabrost, odnosno naro~it uspjeh postignut na slu`bi u postrojbama, zapovjedni{tvima i ustanovama. 

(2)    Gra|anima, stranim dr`avljanima i drugim pravnim osobama mogu se dodjeljivati odli~ja, plakete i druga priznanja za doprinos Oru`anim snagama. 

^lanak 128. 

(Vrste pohvale) 

Pohvala mo`e biti usmena i pismena. Djelatne vojne osobe pismeno pohvaljuje i nagra|uje zapovjednik na du`nosti zapovjednika brigade, na istoj ili vi{oj du`nosti. 

^lanak 129. 

(Propisi) 

(1)    Odli~ja se utvr|uju posebnim zakonom. 

(2)    Nagrade i pohvale utvr|uje propisom ministra obrane. 

POGLAVLJE XV. STANJA U SLU@BI 

^lanak 130. 

(Stanje u tijeku slu`be) 

U tijeku slu`be, djelatne vojne osobe u Oru`anim snagama mogu biti: 

a)    na du`nosti; 

b)    na vje`beni~kom sta`u; 

c)    na {kolovanju ili usavr{avanju; 

d)    na bolovanju; 

e)    na raspolaganju; 

f)    udaljene s du`nosti. 

^lanak 131. 

(Du`nost u sklopu institucija) 

Djelatna vojna osoba mo`e biti na du`nosti u sto`erima, zapovjedni{tvima, postrojbama, ustanovama Oru`anih snaga i Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine. 

^lanak 132. 

(Kriteriji za postavljenje) 

(1)    Djelatne vojne osobe postavljaju se prema potrebi slu`be na odgovaraju}a ustrojbena mjesta: 

a)    prema stru~noj spremi; 

b)    prema ~inu; 

c)    prema osobnoj vojnoevidencijskoj specijalnosti; 

d)    prema posebnim sposobnostima predvi|enim za dano ustrojbeno mjesto. 

(2)    Raspored na odre|eno ustrojbeno mjesto vojnoevidencijske specijalnosti smatra se postavljenjem prema osobnoj vojnoevidencijskoj specijalnosti. 

^lanak 133. 

(Mjerodavnost za postavljenja) 

(1)    Predsjedni{tvo postavlja sve djelatne vojne osobe na ustrojbena mjesta za koja je predvi|en ~in generala, na temelju prijedloga ministra obrane. 

(2)    Sve ostale djelatne vojne osobe postavlja ministar obrane. 

^lanak 134. 

(Postavljenje na ustrojbena mjesta) 

(1)    Djelatna vojna osoba postavlja se na ustrojbeno mjesto u puku, odnosno slu`bi, prema osobnom ~inu i vojnoevidencijskoj specijalnosti. 

(2)    Djelatna vojna osoba koja pokazuje natprosje~nu sposobnost u obavljanju du`nosti mo`e biti raspore|ena na ustrojbeno mjesto vi{ega ~ina. 

(3)    U iznimnim slu~ajevima, djelatna vojna osoba se, prema potrebi slu`be i uz pismeni pristanak, mo`e postaviti na ustrojbeno mjesto ni`ega ~ina do dvije godine. 

^lanak 135. 

(Postavljenje na ustrojbena mjesta ni`ih ~inova) 

Djelatna vojna osoba iz ~lanka 134. stavak (3) ovoga Zakona mo`e biti postavljena na ustrojbeno mjesto ni`ega ~ina u sljede}im slu~ajevima: 

a)    zbog ukidanja ustrojbenog mjesta ili zbog izmjene ustrojbenog ~ina u strukturi ustrojbenog mjesta; 

b)    zbog premje{taja na temelju osobnog zahtjeva; 

c)    kada je razrije{ena du`nosti, a nema mogu}nost postavljenja na ustrojbeno mjesto osobnog ~ina; 

d)    kada se pojedina ustrojbena mjesta ne mogu popuniti, a interesi slu`be to nala`u; 

e)    kada je ocjenom nadle`ne lije~ni~ke komisije predlo`ena promjena ustrojbenog mjesta, a nema mogu}nosti za postavljenje na odgovaraju}e ustrojbeno mjesto. 

^lanak 136. 

(Natje~aji i oglasi) 

(1)    Slobodna ustrojbena mjesta u sklopu Oru`anih snaga utvr|uju se na temelju sustava vo|enja evidencije o osoblju i izvje{}ivanja o ja~ini postrojbi iz ~lanka 99. ovoga Zakona. 

(2)    Popuna slobodnih ustrojbenih mjesta u sklopu Oru`anih snaga djelatnim vojnim osobama provodi se raspisivanjem natje~aja odnosno oglasa, izuzev kadeta i stipendista nakon zavr{enog {kolovanja. 

(3)    Izbor kandidata, nakon raspisivanja natje~aja, obavlja povjerenstvo koje imenuje ministar obrane. 

^lanak 137. 

(Postavljenje u drugi rod ili slu`bu) 

Djelatna vojna osoba mo`e biti postavljena na ustrojbeno mjesto u sklopu drugog roda odnosno slu`be, prema potrebi slu`be, i to u slu~aju: 

a)    ukidanja ustrojbenog mjesta na koje je raspore|ena ili zbog izmjene ustrojbenih elemenata u strukturi toga ustrojbenog mjesta, 

b)    gubitka zdravstvene sposobnosti potrebne za obavljanje du`nosti ustrojbenog mjesta na koje je postavljena, pod uvjetom da ne postoji mogu}nost postavljenja na odgovaraju}e ustrojbeno mjesto. 

^lanak 138. 

(Obna{atelj du`nosti) 

(1)    Umjesto djelatne vojne osobe koja je privremeno sprije~ena obna{ati du`nost odre|uje se obna{telj du`nosti. 

(2)    Obna{atelj du`nosti mo`e se odrediti i na slobodno ustrojbeno mjesto. 

(3)    Obna{anje du`nosti mo`e trajati najdulje jednu godinu od dana stupanja na du`nost. 

(4)    Ukoliko je to uvjetom za promaknu}e, vrijeme provedeno na du`nosti iz st. (1) i (2) ovoga ~lanka ra~una se kao da je djelatna vojna osoba postavljena na dano ustrojbeno mjesto. 

(5)    Djelatna vojna osoba koja je odre|ena sukladno st. (1) i (2) ovoga ~lanka zadr`ava status i sva prava njezinog prethodnog ustrojbenog mjesta, ukoliko je za nju to pogodnije. 

^lanak 139. 

(Vje`beni~ki sta`) 

(1)    Radi stjecanja prakse potrebne za samostalno obavljanje du`nosti nakon zavr{etka {kolovanja, djelatne vojne osobe (lije~nici, ekonomisti, pravnici i druga sli~na zanimanja) primaju se u svojstvu vje`benika. 

(2)    Vje`beni~ki sta` iz stavka (1) ovoga ~lanka mo`e trajati najdulje jednu godinu. 

(3)    Vrijeme provedeno u svojstvu vje`benika ra~una se u vrijeme provedeno u ~inu. 

(4)    Ministar obrane donosi propis za vje`beni~ki sta` iz ovoga ~lanka. 

^lanak 140. 

([kolovanje i usavr{avanje) 

(1)    Djelatna vojna osoba bira se za {kolovanje ili usavr{avanje. 

(2)    Djelatna vojna osoba upu}ena na {kolovanje ili usavr{avanje razrje{uje se du`nosti ako {kolovanje ili usavr{avanje traje dulje od jedne godine. 

(3)    Djelatna vojna osoba upu}ena na {kolovanje ili usavr{avanje radi promjene vojnoevidencijske specijalnosti razrje{uje se du`nosti bez obzira na trajanje {kolovanja ili usavr{avanja. 

(4)    Djelatnoj vojnoj osobi vrijeme provedeno na {kolovanju ili usavr{avanju ra~una se u vrijeme provedeno na slu`bi, s pravom osobnog ~ina i du`nosti s koje je upu}ena na {kolovanje ili usavr{avanje, te se promi~e uz uvjete propisane ovim Zakonom. 

(5)    Propisom ministra obrane ure|uju se uvjeti, postupak i mjerodavnost za izbor i upu}ivanje na {kolovanje ili usavr{avanje djelatnih vojnih osoba. 

^lanak 141. 

(Stipendiranje) 

(1)    Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine mo`e dodijeliti stipendije studentima fakulteta i u~enicima srednjih {kola (u daljnjem tekstu: vojni stipendisti) kako bi popunilo ustrojbena mjesta ili uklju~ilo kadete u vojnoobrazovne ustanove. 

(2)    Radi popune ustrojbenih mjesta u Oru`anim snagama, djelatne vojne osobe mogu biti upu}ena na fakultete, kao i u druge vrste {kola u zemlji i inozemstvu. 

(3)    Uvjete i na~in stipendiranja vojnih stipendista propisuje ministar obrane. 

^lanak 142. 

(Obveze) 

(1)    Kadeti, djelatne vojne osobe i vojni stipendisti koji poha|aju {kole kako bi popunili ustrojbena mjesta u vojsci raspore|uju se, nakon zavr{etka {kolovanja, na odgovaraju}a ustrojbena mjesta. 

(2)    Vojni stipendisti iz stavka (1) ovoga ~lanka mogu svoje du`nosti obavljati u svojstvu civila, ako je tako regulirano ugovorom o stipendiranju. 

(3)    Vojni stipendisti iz stavka (1) ovoga ~lanka koji svojom krivnjom nisu zavr{ili {kolovanje ili koji ne stupe u vojnu slu`bu nakon zavr{etka {kolovanja du`ni su Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine naknaditi tro{kove {kolovanja. 

(4)    Ministar obrane odre|uje visinu tro{kova {kolovanja. 

^lanak 143. 

(Razdoblje vojne slu`be nakon {kolovanja) 

(1)    Kadeti i vojni stipendisti koji su zavr{ili {kolovanje u srednjim {kolama i na fakultetima du`ni su provesti u slu`bi vrijeme koje je dvostruko dulje od vremena {kolovanja ili stipendiranja, ukoliko ugovorom nije druk~ije regulirano. 

(2)    Djelatne vojne osobe upu}ene na {kolovanje i usavr{avanje du`ne su stupiti u vojnu slu`bu na razdoblje koje je dvostruko dulje od vremena {kolovanja i usavr{avanja, ukoliko ugovorom nije druk~ije regulirano. 

(3)    Iznimku od stavka (1) ovoga ~lanka ~ine kadeti koji zavr{e zrakoplovne {kole kao piloti, a koji su du`ni stupiti u vojnu slu`bu na razdoblje koje traje deset godina od dana zavr{etka {kolovanja, ukoliko ugovorom nije regulirano dulje razdoblje. 

^lanak 144. 

(Bolovanje) 

(1)    Djelatna vojna osoba za vrijeme sprije~enosti obavljanja slu`be iz zdravstvenih razloga nalazi se na bolovanju. 

(2)    Djelatna vojna osoba koja zbog bolesti ne mo`e obavljati du`nost na svojem ustrojbenom mjestu bit }e razrije{ena du`nosti ako nadle`na lije~ni~ka komisija ocijeni da bi bolovanje moglo trajati dulje od {est mjeseci. 

(3)    U slu~aju iz stavka (1) ovog ~lanka, djelatna vojna osoba zadr`ava prava svojega ~ina i promi~e se uz uvjete propisane ovim Zakonom. 

^lanak 145. 

(Raspolaganje) 

(1)    Raspolaganje nastaje isklju~ivo kao posljedica preustroja i smanjenja opsega poslova i ukidanjem ustrojbenih mjesta. 

(2)    Djelatna vojna osoba koje je na raspolaganju mo`e biti: 

a)    raspore|ena na novu du`nost, 

b)    ukoliko je ovo raspore|ivanje nemogu}e, djelatnoj vojnoj osobi nudi se prijevremeno umirovljenje, sukladno ~lanku 47. ovoga Zakona, odnosno posebnom zakonu, 

c)    ukoliko je prijevremeno umirovljenje nemogu}e, djelatna vojna osoba na raspolaganju bit }e razrije{ena du`nosti i odre|en joj status raspolaganja u trajanju od {est mjeseci. 

(3)    Razrije{ena djelatna vojna osoba s radnim sta`om duljim od {est godina ima pravo na jedan dodatni mjesec raspolaganja za svaku dodanu godinu radnog sta`a, a najvi{e do 12 mjeseci. 

(4)    Za vrijeme raspolaganja, djelatna vojna osoba ima pravo na pla}u u visini pla}e u posljednjem mjesecu u kojem je radila. 

(5)    Nakon proteka vremena raspolaganja iz stavka (3) ovoga ~lanka, djelatnoj vojnoj osobi prekida se slu`ba. 

(6)    Osoba iz stavka (5) ovoga ~lanka ima pravo na otpremninu u visini iznosa njezine {estomjesje~ne pla}e. 

^lanak 146. 

(Udaljenje s du`nosti) 

(1)    Djelatna vojna osoba udaljava se s du`nosti: 

a)    za vrijeme dok se nalazi u pritvoru, 

b)    za vrijeme izdr`avanja zatvorske kazne do {est mjeseci, 

c)    ako je zate~ena u po~injenju kaznenog djela ili stegovnog prijestupa u svezi sa slu`bom, 

d)    za vrijeme trajanja stegovnog odnosno kaznenog postupka, ukoliko bi njezino zadr`avanje u slu`bi bilo {tetno po interese slu`be. 

(2)    Nakon prestanka razloga udaljenja s du`nosti, nadle`ni je zapovjednik du`an odlu~iti o daljnjem statusu vojne osobe. 

(3)    Protiv rje{enja o udaljenju s du`nosti dozvoljeno je ulo`iti `albu zapovjedniku nadre|enom zapovjedniku koji je donio rje{enje, u roku od osam dana od dana primitka rje{enja. 

(4)    @alba ne zadr`ava izvr{enje rje{enja. 

(5)    Vrijeme udaljenja s du`nosti ne ra~una se u vrijeme za promaknu}e, osim ako se utvrdi da nije postojao razlog za udaljenje. 

(6)    Udaljenje s du`nosti dokumentirat }e se u pisanom obliku i jedan primjerak bit }e ulo`en u personalni dosje i karton o radu djelatne vojne osobe. 

^lanak 147. 

(Privremeno upu}ivanje) 

(1)    Djelatna vojna osoba, zbog potreba slu`be, mo`e biti privremeno upu}ena u sto`er, neko drugo zapovjedni{tvo, postrojbu, ustanovu Oru`anih snaga i Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine u istom ili drugom mjestu slu`be. 

(2)    Privremeno upu}ivanje iz stavka (1) ovoga ~lanka mo`e trajati najdulje jednu godinu tijekom trajanja jednoga ugovora. 

^lanak 148. 

(Premje{taj) 

(1)    Djelatne vojne osobe u tijeku slu`be mogu biti premje{tene prema potrebama slu`be. 

(2)    Ministar obrane donosi propis kojim se regulira postupak premje{taja djelatnih vojnih osoba. 

(3)    Premje{tajem, u smislu stavka (1) ovoga ~lanka, smatra se promjena mjesta slu`be zbog postavljenja na novu du`nost, ukoliko to zahtijeva promjenu boravi{ta. 

(4)    Premje{taj se provodi iz sljede}ih razloga: 

a)    zbog potrebe slu`be; 

b)    zbog zamjene djelatne vojne osobe koje napu{ta slu`bu ili odlazi u mirovinu; 

c)    zbog potreba profesionalnog usavr{avanja djelatne vojne osobe; 

d)    zbog uobi~ajenog rotiranja prema izmjenama u zapovijedanju; 

e)    zbog promaknu}a; 

f)    na osobni zahtjev. 

^lanak 149. 

(Mjerodavnost za premje{taj) 

(1)    Predsjedni{tvo premije{ta generale na temelju prijedloga ministra obrane. 

(2)    Ministar obrane premije{ta sve ostale djelatne vojne osobe. 

^lanak 150. 

(Pravo na o~itovanje) 

Prije dono{enja zapovijedi za premje{taj i postavljenje, djelatnoj vojnoj osobi omogu}it }e se o~itovanje o tomu. 

^lanak 151. 

(Vrijeme obna{anja zapovjedne du`nosti) 

(1)    Djelatna vojna osoba mo`e istu zapovjednu du`nost, zaklju~no s du`no{}u zapovjednika brigade i njoj ravnoj du`nosti, obna{ati najdulje ~etiri godine. 

(2)    Iznimno, zbog potreba slu`be, du`nosti iz stavka (1) ovoga ~lanka mogu se obna{ati najdulje {est godina. 

^lanak 152. 

(Premje{taj iz zdravstvenih razloga) 

Djelatna vojna osoba mo`e biti premje{tena zbog zdravstvenih razloga: 

a)    ako nadle`na lije~ni~ka komisija utvrdi da bi daljnji boravak u mjestu slu`be zbog naravi bolesti djelatne vojne osobe ili pripadnika njezine u`e obitelji bio {tetan, 

b)    ako u mjestu slu`be ne postoji odgovaraju}e ustrojbeno mjesto, 

c)    ako prihvati postavljenje na ni`e ustrojbeno mjesto. 

^lanak 153. 

(Upu}ivanje u druge institucije ili pravne osobe) 

(1)    Djelatna vojna osoba mo`e, prema potrebi slu`be, biti upu}ena u drugi organ dr`avne uprave, instituciju, agenciju ili pravnu osobu. 

(2)    Prava i du`nosti djelatnih vojnih osoba iz stavka (1) ovoga ~lanka propisuju se ovim Zakonom, valjanim zakonima koji reguliraju rad tijela iz stavka (1), kao i propisima i zapovijedima koje izda ministar obrane. 

(3)    Djelatna vojna osoba iz stavka (1) ovoga ~lanka ima sva prava i obveze djelatne vojne osobe, ako zakonom nije druk~ije odre|eno. 

^lanak 154. 

(Promjena roda ili slu`be) 

(1)    Profesionalnom ~asniku ili do~asniku mo`e biti promijenjen rod ili slu`ba na osobni zahtjev ili zbog potreba slu`be. 

(2)    Osobi iz stavka (1) ovoga ~lanka mo`e se promijeniti rod, odnosno slu`ba, na osobni zahtjev ako ima potrebne kvalifikacije i ako to dopu{taju potrebe popune. Osobi iz stavka (1) ovoga ~lanka mijenja se rod ili slu`ba na temelju potreba Oru`anih snaga u slu~aju ukidanja ustrojbenog mjesta na kojem je osoba bila na slu`bi ili raspore|ena ili radi popune slobodnih mjesta u drugom rodu odnosno slu`bi, ako navedena osoba ima potrebnu stru~nu spremu i dade svoj pristanak na promjenu roda ili slu`be. 

(3)    Akt o promjeni roda ili slu`be za osobe iz stavka (1) ovoga ~lanka donosi ministar obrane. 

POGLAVLJE XVI. ^INOVI I OZNAKE ORU@ANIH SNAGA 

^lanak 155. 

(^inovi) 

(1)    Generalski, ~asni~ki, do~asni~ki i vojni~ki ~inovi u Oru`anim snagama su sljede}i: 

a)    generalski ~inovi 

1)    ^in:    General-pukovnik
NATO oznaka:    
OF-8
Na~in obra}anja:    
General
kratica:    
Gen. puk. 

2)    ^in:    General-bojnik
NATO oznaka:    
OF-7
Na~in obra}anja:    
General
kratica:    
Gen. boj. 

3)    ^in:    Brigadni general
NATO oznaka:    
OF-6
Na~in obra}anja:    
General
Kratica:    
Brig.gen. 

b)    ~asni~ki ~inovi 

1)    ^in:    Brigadir
NATO oznaka:    
OF-5
Na~in obra}anja:    
Brigadir
Kratica:    
Brig. 

2)    ^in:    Pukovnik
NATO oznaka:    
OF-4
Na~in obra}anja:    
Pukovnik
Kratica:    
Puk. 

3)    ^in:    Bojnik
NATO oznaka:    
OF-3
Na~in obra}anja:    
Bojnik
Kratica:    
Boj. 

4)    ^in:    Satnik
NATO oznaka:    
OF-2
Na~in obra}anja:    
Satnik
Kratica:    
Sat. 

5)    ^in:    Poru~nik
NATO oznaka:    
OF-1
Na~in obra}anja:    
Poru~nik
Kratica:    
Por. 

6)    ^in:    Potporu~nik
NATO oznaka:    
OF-1
Na~in obra}anja:    
Potporu~nik
Kratica:    
P.por. 

c)    do~asni~ki ~inovi 

1)    ^in:    Glavni narednik
NATO oznaka:    
OR-9
Na~in obra}anja:    
Narednik
Kratica:    
Gl.nrd. 

2)    ^in:    Sto`erni narednik
NATO oznaka:    
OR-8
Na~in obra}anja:    
Narednik
Kratica:    
St`.nrd. 

3)    ^in:    Narednik I. klase
NATO oznaka:    
OR-7
Na~in obra}anja:    
Narednik
Kratica:    
Nrd.I.klase 

4)    ^in:    Vi{i narednik
NATO oznaka:    
OR-6
Na~in obra}anja:    
Narednik
Kratica:    
V{.nrd 

5)    ^in:    Narednik
NATO oznaka:    
OR-5
Na~in obra}anja:    
Narednik
Kratica:    
Nrd. 

d)    vojni~ki ~inovi 

1)    ^in:    Desetnik
NATO oznaka:    
OR-3/4
Na~in obra}anja:    
Desetnik
Kratica:    
Dst. 

2)    ^in:    Razvodnik
NATO oznaka:    
OR-2
Na~in obra}anja:    
Razvodnik
Kratica:    
Raz. 

3)    ^in:    Vojnik
NATO oznaka:    
OR-1
Na~in obra}anja:    
Vojnik
Kratica:    
Voj. 

^lanak 156. 

(Oznake ~inova) 

(1)    Oznake generalskog ~ina sastoje se od grba Bosne i Hercegovine s ma~evima okru`enim zlatnim vijencem od hrastovih listova i zlatnim zvijezdama sa sedam krakova na naramenici obrubljenoj zlatnom prugom. 

(2)    Oznake ~asni~kih ~inova (OF-1 - OF-2) sastoje se od srebrnih pruga na po~etku naramenice (na ramenu) i srebrnih zvijezda, kako slijedi: 

a)    potporu~nik (OF-1) - jedna zvijezda, 

b)    poru~nik (OF-1) - dvije zvijezde, 

c)    satnik (OF-2) - tri zvijezde. 

(3)    Oznake ~asni~kih ~inova (OF-3 - OF-5) sastoje se od ma~eva na po~etku naramenice obrubljenih srebrnom prugom i srebrnim zvijezdama, kako slijedi: 

a)    bojnik (OF-3) - jedna zvijezda, 

b)    pukovnik (OF-4) - dvije zvijezde, 

c)    brigadir (OF-5) - tri zvijezde. 

(4)    Oznake do~asni~kih ~inova (OR-5 - OR-9) sastoje se od oznake u obliku slova V i `ute pruge na po~etku naramenice, kako slijedi: 

a)    narednik (OR-5) - jedna uska pruga, 

b)    vi{i narednik (OR-6) - dvije uske pruge, 

c)    narednik I. klase (OR-7) - tri uske pruge, 

d)    sto`erni narednik (OR-8) - jedna debela pruga i jedna uska pruga, 

e)    glavni narednik (OR-9) - jedna debela pruga i dvije uske pruge. 

(5)    Oznake vojni~kih ~inova (OR-1 - OR-4) sastoje se od oznake u obliku slova V srebrne boje, kako slijedi: 

a)    vojnik (OR-1) - jedna uska pruga, 

b)    razvodnik (OR-2) - dvije uske pruge, 

c)    desetnik (OR-3/4) - tri uske pruge. 

^lanak 157. 

(Maskirne odore) 

Sve maskirne odore u Oru`anim snagama su od istoga ili sli~nog materijala s istom maskirnom {arom. 

^lanak 158. 

(Oznake) 

(1)    Oznake se trebaju nalaziti na kapi/beretki, desnom ramenu i, u slu~aju kada je to odobreno, na lijevom ramenu odore svih pripadnika Oru`anih snaga. 

(2)    Svi, osim ~asnika u ~inu generala, na kapi/beretki nose bed`eve kopnene vojske ili zrakoplovstva i protuzra~ne obrane Oru`anih snaga. Na kapi/beretki ~asnika u ~inu generala nalazi se bed` grba Bosne i Hercegovine s ma~evima i zlatnim vijencem. 

(3)    Oznaka na desnom ramenu svih pripadnika Oru`anih snaga je zastava Bosne i Hercegovine. 

(4)    Pripadnici pukova na lijevom ramenu nose oznaku svoga puka. 

(5)    Dodatne oznake brigade, druge institucije, odnosno postrojbe, nosit }e se ispod oznake puka na lijevom ramenu, ako to odobri ministar obrane. 

(6)    Svi, osim ~asnika u ~inu generala, mogu nositi najvi{e dvije oznake na lijevom ramenu. 

(7)    ^asnici u ~inu generala koji zapovijedaju brigadama, odnosno institucijama, nosit }e oznake brigade, odnosno institucije na lijevom ramenu. ^asnici u ~inu generala ne mogu nositi nikakvu drugu oznaku na lijevom ramenu. 

POGLAVLJE XVII. STEGOVNA ODGOVORNOST 

^lanak 159. 

(Povreda vojne stege i stegovna odgovornost) 

(1)    Povreda vojne stege je svako pona{anje suprotno odredbi ~lanka 33. stavak (1) ovoga Zakona. 

(2)    Povreda vojne stege mo`e biti lak{a i te`a. 

(3)    Lak{a povreda vojne stege je stegovna pogre{ka. Te`a povreda vojne stege je stegovni prijestup. 

(4)    Za povredu vojne stege odgovaraju djelatne vojne osobe, osobe u pri~uvnom sastavu i kadeti u vojnoj {koli, ako su u tijeku obavljanja slu`be ili izvan nje vojnu stegu povrijedili s umi{ljajem ili iz nehaja. 

(5)    Djelatne vojne osobe, osobe u pri~uvnom sastavu i kadeti u vojnoj {koli odgovaraju za povredu vojne stege dok su na slu`bi u Oru`anim snagama. 

^lanak 160. 

(Stegovne pogre{ke) 

Stegovne pogre{ke su: 

a)    nepravodobno ili nepotpuno izvr{enje zapovijedi, odluka ili naredbi nadre|enoga; 

b)    u~estalo ka{njenje na slu`bu ili na du`nost ili raniji odlasci sa slu`be ili s du`nosti; 

c)    neopravdani izostanak sa slu`be ili s du`nosti u trajanju od jednoga dana; 

d)    neobavje{tavanje nadre|enoga o sprije~enosti dolaska na slu`bu ili na du`nost u roku od 24 sata; 

e)    povreda propisa o no{enju vojne odore, vojni~kom izgledu i osobnoj higijeni; 

f)    neuljudan odnos prema suradnicima, podre|enima i nadre|enima; 

g)    povreda propisa o pozdravljanju, obra}anju, predstavljanju i javljanju; 

h)    konzumiranje alkohola na slu`bi ili tijekom obavljanja du`nosti; 

i)    spavanje na du`nosti; 

j)    prikrivanje ili neprijavljivanje po~initelja stegovnih pogre{ki; 

k)    drugo postupanje, suprotno propisima iz podru~ja obrane, kojima se ne nanosi {teta imovini Bosne i Hercegovine ili drugih javnopravnih tijela. 

^lanak 161. 

(Stegovni prijestupi) 

Stegovni prijestupi su: 

a)    neizvr{enje ili odbijanje izvr{enja zapovijedi, odluka ili naredbi nadre|enoga; 

b)    samovoljno napu{tanje formacije ili ustanove; 

c)    samovolja u obavljanju slu`be ili du`nosti; 

d)    nesavjesno ili nemarno obavljanje slu`be; 

e)    zlouporaba polo`aja ili prekora~enje slu`benih ovlasti; 

f)    uporaba sile ili vatrenog oru`ja suprotno ovome Zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona; 

g)    povreda propisa o stra`arskoj slu`bi; 

h)    opijenost ili stanje pod utjecajem alkohola, narkotika ili opijata prilikom dolaska na slu`bu ili du`nost ili za vrijeme slu`be ili vremena na du`nosti; 

i)    neovla{tena uporaba sredstava dodijeljenih ili povjerenih radi izvr{enja zada}a ili du`nosti; 

j)    nano{enje {tete vojnoj imovini ili drugoj imovini u svezi s obavljanjem slu`be; 

k)    nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera iz okvira vlastite du`nosti, nu`nih za sigurnost postrojenja, sredstava, osoba ili povjerenih ili dodijeljenih predmeta; 

l)    prikrivanje od ovla{tenih vojnih osoba ~injenica o na~inu obavljanja slu`bene radnje ili uporabe sile; 

m)    povreda propisa o tajnim ili povjerljivim podacima ili informacijama; 

n)    neopravdani izostanak sa slu`be ili s du`nosti u trajanju duljem od jednoga dana; 

o)    zlouporaba bolovanja; 

p)    krivotvorenje izvje{}a ili podno{enje la`nih izvje{}a; 

r)    krivotvorenje, uni{tenje ili prikrivanje slu`benih dokumenata, slu`benih knjiga ili predmeta; 

s)    nepoduzimanje propisanih, zapovije|enih ili drugih mjera potrebnih za o~uvanje `ivota i zdravlja ljudi ili za o~uvanje ispravnosti postrojenja, objekata i tehnike te sredstava za rad; 

t)    postupak kojim se vrije|a dostojanstvo podre|enih ili mla|ih ili koje je diskriminiraju}e po spolu, rasi, boji ko`e, vjeri ili nacionalnosti, a osobito seksualno zlostavljanje ili uznemiravanje, odnosno bilo koji postupak kojim se kr{e prava koja im po propisima pripadaju; 

u)    nedoli~no pona{anje koje nanosi {tetu ugledu Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine ili Oru`anim snagama, poglavito naru{avanje javnog reda i mira, posebice nepristojnim pona{anjem ili sukobljavanjem na javnom mjestu ili bilo koje drugo postupanje koje remeti javni red i mir, bez obzira na mjesto i vrijeme doga|aja; 

v)    spre~avanje, izbjegavanje ili odga|anje internog postupka prema sebi; 

z)    prikrivanje ili neprijavljivanje po~initelja stegovnih prijestupa; 

aa)    obavljanje djelatnosti suprotno odredbama ovoga Zakona i Zakona o obrani ili bez prethodnoga odobrenja ministra obrane; 

bb)    povreda propisa o politi~koj djelatnosti ili sindikalnom organiziranju u Oru`anim snagama; 

cc)    ponavljanje stegovnih pogre{ki, po~injenje najmanje dvije stegovne pogre{ke tijekom jedne kalendarske godine; 

dd)    po~injenje kaznenog djela ili postojanje osnovane sumnje da je kazneno djelo po~injeno; 

ee)    ostali postupci suprotni propisima iz podru~ja obrane kojima se nanosi {teta imovini Bosne i Hercegovine ili drugih javnopravnih tijela. 

^lanak 162. 

(Stegovne sankcije) 

(1)    Za povredu vojne stege po~initeljima se izri~u sljede}e stegovne sankcije: 

a)    stegovne mjere; 

b)    stegovne kazne. 

(2)    Za stegovne pogre{ke izri~u se stegovne mjere, a za stegovne prijestupe stegovne kazne. 

(3)    Iznimno od odredbe stavka (2) ovoga ~lanka, za stegovne prijestupe kadeta i pri~uvnih vojnika izri~u se stegovne mjere. 

(4)    Za jednu ili vi{e povreda vojne stege o kojima se istodobno odlu~uje, izri~e se samo jedna stegovna mjera ili jedna stegovna kazna. 

^lanak 163. 

(Izbor vrste i mjere stegovne sankcije) 

(1)    Pri izboru vrste i mjere stegovne sankcije uzima se u obzir: vrsta povrede vojne stege, posljedice povrede vojne stege, stupanj krivnje osobe protiv koje se vodi postupak, pobude iz kojih je povrije|ena vojna stega, okolnosti u kojima je povrije|ena vojna stega, dotada{nje slu`bovanje i pona{anje osobe protiv koje se vodi postupak, narav njezine slu`be i du`nosti, njezin odnos prema o{te}eniku i naknadi {tete prouzro~ene povredom vojne stege te druge olakotne i otegotne okolnosti. 

(2)    Na~elnik Zajedni~koga sto`era Oru`anih snaga najmanje jednom godi{nje predla`e ministru obrane dono{enje obvezuju}ih uputa radi utvr|ivanja jedinstvene stegovne politike u provo|enju stegovnih postupaka. 

^lanak 163. 

(Stegovne mjere) 

(1)    Stegovne mjere su: 

a)    opomena, 

b)    ukor, 

c)    prekoredna slu`ba u trajanju do tri smjene, 

d)    zabrana izlaska iz vojarne u trajanju do 10 dana, 

e)    smanjenje pla}e od 5% do 20% u trajanju od jednoga do tri mjeseca, 

f)    vojni~ki pritvor u trajanju do 15 dana. 

(2)    Stegovna mjera prekoredne slu`be iz stavka (1) to~ke c) ovoga ~lanka mo`e se izre}i samo kadetima i pri~uvnim vojnicima. 

(3)    Stegovne mjere zabrane izlaska iz vojarne iz stavka (1) to~ke d) i vojni~kog pritvora iz stavka (1) to~ke f) ovoga ~lanka mogu se izre}i samo kadetima, pri~uvnim vojnicima i djelatnim vojnicima. 

(4)    Stegovna mjera smanjenja pla}e iz stavka (1) to~ke e) ovoga ~lanka ne mo`e se izre}i kadetima ni osobama u pri~uvnom sastavu. 

^lanak 165. 

(Stegovne kazne) 

(1)    Stegovne kazne su: 

a)    zaustavljanje u napredovanju u slu`bi i promaknu}u u trajanju od jedne do ~etiri godine; 

b)    smanjenje pla}e od 21% do 33% u trajanju od ~etiri do 12 mjeseci; 

c)    vojni~ki pritvor u trajanju do 30 dana; 

d)    prevo|enje ~ina u izravno ni`i ~in; 

e)    oduzimanje ~ina; 

f)    smjenjivanje s du`nosti uz raspored na ustrojbeno mjesto izravno ni`eg ~ina u trajanju od jedne do tri godine; 

g)    smjenjivanje sa zapovjedne odnosno voditeljske du`nosti, uz zabranu imenovanja na takvu du`nost u trajanju od jedne do pet godina; 

h)    gubitak djelatne slu`be. 

(2)    Stegovna kazna zaustavljanja u napredovanju u slu`bi i promaknu}u iz stavka (1) to~ke a) ovoga ~lanka mo`e se izre}i samo djelatnim vojnim osobama, pri~uvnim ~asnicima i do~asnicima. 

(3)    Stegovne kazne smanjenja pla}e iz stavka (1) to~ke b) i vojni~kog pritvora iz stavka (1) to~ke c) ovoga ~lanka mogu se izre}i samo djelatnim vojnim osobama. 

(4)    Stegovne kazne prevo|enja u izravno ni`i ~in iz stavka (1) to~ke d) i oduzimanja ~ina iz stavka (1) to~ke e) ovoga ~lanka mogu se izre}i samo vojnim osobama. 

(5)    Stegovna kazna smjenjivanja s du`nosti uz raspore|ivanje na ustrojbeno mjesto izravno ni`eg ~ina iz stavka (1) to~ke f) ovoga ~lanka mo`e se izre}i svim osobama na slu`bi u Oru`anim snagama, s tim {to se ~asnika ne mo`e rasporediti na ustrojbeno mjesto do~asnika, a do~asnika na ustrojbeno mjesto vojnika. 

(6)    Stegovna kazna smjenjivanja sa zapovjedne, odnosno voditeljske du`nosti, uz zabranu imenovanja na takvu du`nost iz stavka (1) to~ke g) ovoga ~lanka mo`e se izre}i svim osobama na slu`bi u Oru`anim snagama raspore|enima na zapovjedne, odnosno voditeljske du`nosti. 

(7)    Stegovna kazna gubitka djelatne slu`be iz stavka (1) to~ke h) ovoga ~lanka mo`e se izre}i djelatnim vojnim osobama. 

^lanak 166. 

(Zastara pokretanja i vo|enja stegovnog postupka) 

(1)    Pokretanje stegovnog postupka zbog stegovne pogre{ke zastarijeva nakon proteka tri mjeseca od dana kad je nadre|ena osoba postavljena na du`nost zapovjednika satnije, njoj ravne ili vi{e razine du`nosti, saznala za po~injenu povredu i po~initelja, ali najkasnije u roku od {est mjeseci od dana po~injenja povrede, a postupak se mora zavr{iti u roku od {est mjeseci od dana pokretanja. 

(2)    Pokretanje stegovnoga postupka zbog stegovnog prijestupa zastarijeva nakon proteka 12 mjeseci od dana kada je nadre|ena osoba postavljena na du`nost zapovjednika brigade, njoj ravne ili vi{e razine du`nosti saznala za stegovni prijestup, ali najkasnije u roku od dvije godine od po~injenog prijestupa, a postupak se mora zavr{iti u roku od dvije godine od dana pokretanja. 

(3)    Zastara pokretanja i vo|enja stegovnoga postupka zbog stegovnog prijestupa koji ima obilje`ja kaznenog djela, te je u povodu toga kaznenog djela u tijeku postupak pred nadle`nim tu`iteljem ili sudom ili je kazneni postupak ve} okon~an osu|uju}om pravomo}nom presudom, nastupa istodobno kada i zastara kaznenog progona. 

^lanak 167. 

(Zastara izvr{enja stegovne sankcije) 

(1)    Zastara izvr{enja stegovne mjere nastupa nakon proteka dva mjeseca od dana kada je odluka o stegovnoj mjeri postala izvr{na, a zastara izvr{enja stegovne kazne nakon proteka ~etiri mjeseca od dana kad je odluka o stegovnoj kazni postala izvr{na. 

(2)    Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga ~lanka, zastara izvr{enja stegovne kazne prestanka djelatne slu`be nastupa nakon proteka {est mjeseci od dana kad je odluka o kazni postala izvr{na. 

(3)    Zastara izvr{enja stegovne kazne prekida se svakom radnjom usmjerenom na izvr{enje kazne. 

(4)    Zastara izvr{enja stegovne kazne nastupa u svakome slu~aju kada protekne dvaput onoliko vremena koliko je propisano u st. (1) i (2) ovoga ~lanka. 

^lanak 168. 

(Pomilovanje za vojnostegovne sankcije) 

(1)    Pomilovanje za vojnostegovnu sankciju izre~enu pojedinoj djelatnoj vojnoj osobi, osobi u pri~uvnom sastavu ili kadetu u vojnoj {koli mo`e dati ministar obrane, uz suglasnost Predsjedni{tva. 

(2)    Pomilovanjem se mo`e odrediti potpuno ili djelomi~no osloba|anje od izvr{enja stegovne sankcije ili zamijeniti izre~ena stegovna sankcija bla`om stegovnom sankcijom. 

(3)    Pomilovanje se mo`e dati samo na temelju molbe za pomilovanje. 

(4)    Pomilovanje nema utjecaja na prava tre}ih osoba. 

(5)    Predsjedni{tvo obavje{tava Parlamentarnu skup{tinu Bosne i Hercegovine do 31. o`ujka svake godine o suglasnostima za pomilovanja za vojnostegovne sankcije danim tijekom prethodne kalendarske godine. 

^lanak 169. 

(Brisanje iz vojnostegovne evidencije) 

(1)    Stegovna mjera bri{e se iz vojnostegovne evidencije nakon proteka dvije godine od dana kada je stegovna mjera izvr{ena, pod uvjetom da osoba nije po~inila novu povredu vojne stege u roku od jedne godine od dana kad je stegovna mjera izvr{ena. 

(2)    Stegovna kazna bri{e se iz vojnostegovne evidencije nakon proteka ~etiri godine od dana kada je stegovna kazna izvr{ena, pod uvjetom da osoba nije po~inila novu povredu vojne stege u roku od dvije godine od dana kada je stegovna kazna izvr{ena. 

(3)    Brisanje iz vojnostegovne evidencije obavlja se po slu`benoj du`nosti. 

^lanak 170. 

(Temeljne odredbe o stegovnom postupku) 

(1)    Vojnostegovni postupak provodi se sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa iz ~lanka 33. stavak (3) ovoga Zakona. 

(2)    Svatko mo`e podnijeti stegovnu prijavu za povredu vojne stege. Mjerodavna tijela mogu i po slu`benoj du`nosti pokrenuti stegovni postupak. 

(3)    Stegovni postupak mora biti fer i transparentan. Osoba koja odgovara u stegovnom postupku ima sljede}a temeljna prava: 

a)    pravo da bude na vrijeme izvije{}ena o navodima optu`be za povredu vojne stege i o dokazima kojima se navodi optu`be dokazuju te pravo da pisano odgovori na navode optu`be ili da se njezina usmena izjava zapi{e; 

b)    pravo na fer i javno saslu{anje u razumnom roku; 

c)    pravo nedavanja iskaza protiv sebe, pravo nazo~enja svakom saslu{anju i pravo obrane protiv navoda optu`be uz stru~nu pomo} branitelja po svome izboru; 

d)    pravo na javno izricanje odluke; 

e)    pravo na `albu protiv odluke. 

(4)    Iznimno od stavka (1) to~ke b) ovoga ~lanka, javnost mo`e biti potpuno ili djelomi~no isklju~ena sa saslu{anja ako to zahtijevaju interesi slu`be ili du`nosti, javnog reda i dr`avne sigurnosti demokratskog dru{tva, ili ako je to u interesu maloljetnika ili za{tite privatnog `ivota. Javnost tako|er mo`e biti isklju~ena do nu`ne mjere u okolnostima kada bi javnost ometala interese pravde, prema mi{ljenju tijela koje vodi stegovni postupak. 

(5)    Branitelj iz stavka (3) to~ka c) ovoga ~lanka mo`e biti svaka osoba na slu`bi u Oru`anim snagama, a ukoliko nije na slu`bi, branitelj mo`e biti samo odvjetnik ili odvjetni~ki vje`benik. 

^lanak 171. 

(Nadle`nost u stegovnom postupku) 

(1)    Opomenu, ukor, prekorednu slu`bu u trajanju do tri smjene i zabranu izlaska iz vojarne u trajanju do pet dana izri~e nadre|eni zapovjednik na polo`aju zapovjednika voda, njemu jednakog ili vi{eg polo`aja. 

(2)    Ostale stegovne mjere izri~u: 

a)    zapovjednik satnije - zabranu izlaska iz vojarne u trajanju od deset dana i vojni~ki pritvor u trajanju do tri dana, 

b)    zapovjednik bojne i zapovjednik samostalne satnije - zabranu izlaska iz vojarne u trajanju od deset dana i vojni~ki pritvor u trajanju od deset dana, 

c)    zapovjednik brigade, samostalne bojne i zapovjednik njemu ravnog ili vi{eg polo`aja - zabranu izlaska iz vojarne u trajanju od deset dana i vojni~ki pritvor u trajanju od 15 dana i smanjenje pla}e od 5% do 20% u trajanju od jednog do tri mjeseca. 

(3)    Nadle`ni zapovjednici raspravljaju i odlu~uju o stegovnoj odgovornosti za po~injene stegovne pogre{ke i izri~u stegovne mjere. 

(4)    Vojnostegovna vije}a raspravljaju i odlu~uju o stegovnoj odgovornosti za po~injene stegovne prijestupe i izri~u stegovne kazne. 

^lanak 172. 

(Vojnostegovna vije}a) 

(1)    U Oru`anim snagama za raspravljanje i odlu~ivanje o stegovnim prijestupima vojnih osoba u prvom i drugom stupnju ovim se Zakonom osnivaju vojnostegovna vije}a. 

(2)    Prvostupanjska vojnostegovna vije}a imenuje zapovjednik brigade ili zapovjednik istog ili vi{eg ranga i sastoje se od tri ~lana, od kojih je jedan predsjednik vije}a. 

(3)    Drugostupanjsko vojno stegovno vije}e rje{ava po `albama na odluke prvostupanjskih vojnostegovnih vije}a i imenuje ga ministar obrane i sastoji se od tri ~lana, od kojih je jedan predsjednik vije}a. 

POGLAVLJE XVIII. PRESTANAK VOJNE SLU@BE 

^lanak 173. 

(Prestanak vojne slu`be) 

(1)    Djelatnoj vojnoj osobi slu`ba prestaje: 

a)    istekom ugovornog roka o prijamu u slu`bu, ako se ugovor ne produlji; 

b)    zbog trajne zdravstvene nesposobnosti za vojnu slu`bu; 

c)    zbog ograni~ene sposobnosti, kada djelatna vojna osoba ne prihvati premje{taj uzro~en zbog promijenjenih sposobnosti; 

d)    istekom vremena raspolaganja, sukladno ~lanku 145. ovoga Zakona; 

e)    ako pet dana uzastopno neopravdano izostane s du`nosti ili sedam dana u tijeku godine s prekidima; 

f)    ako je ocijenjena kona~nom ocjenom "lo{"; 

g)    ako je tri puta uzastopno ocijenjena ocjenom "potrebno osposobljavanje"; 

h)    zbog stegovne kazne oduzimanja ~ina; 

i)    zbog stegovne kazne gubitka slu`be; 

j)    ako je pravomo}no osu|ena na bezuvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju duljem od {est mjeseci; 

k)    sporazumno; 

l)    na temelju osobnoga zahtjeva; 

m)    ako je u vrijeme prijama na slu`bu postojala smetnja za prijam koju je djelatna vojna osoba prikrivala; 

n)    stjecanjem uvjeta za mirovinu; 

o)    smr}u. 

(2)    Propise za uspostavu procedura za prekid slu`be djelatnih vojnih osoba donosi ministar obrane. 

^lanak 174. 

(Ocjena zdravstvene sposobnosti) 

(1)    Ocjenu zdravstvene sposobnosti za vojnu slu`bu utvr|uje nadle`na lije~ni~ka komisija, a na zahtjev djelatne vojne osobe ili po zahtjevu zapovjednika ranga zapovjednika samostalne bojne ili vi{eg zapovjednika. 

(2)    Ukoliko se djelatna vojna osoba nalazi na bolovanju {est mjeseci neprekidno, odnosno 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine, nadle`ni zapovjednik iz stavka (1) ovoga ~lanka obvezan je takvu osobu uputiti na ocjenu zdravstvene sposobnosti za vojnu slu`bu, a koju daje nadle`na lije~ni~ka komisija. 

^lanak 175. 

(Postupak za prestanak slu`be) 

(1)    Prijedlog za prestanak slu`be djelatne vojne osobe podnosi nadle`ni zapovjednik ministru obrane u roku od osam dana po nastupanju razloga za prestanak slu`be. 

(2)    Ministar obrane donosi zapovijed o prestanku slu`be u roku od 30 dana po primitku osnovanog prijedloga za prestanak slu`be. 

(3)    Zapovijed o prestanku slu`be po zahtjevu djelatne vojne osobe donosi se najkasnije u roku od 30 dana od dana podno{enja pismenoga zahtjeva. 

(4)    Djelatna vojna osoba razrje{uje se du`nosti najkasnije u roku od sedam dana od dana dono{enja zapovjedi o prestanku slu`be. 

^lanak 176. 

(^astan i ne~astan otpust) 

(1)    Djelatnoj vojnoj osobi se u aktu o prestanku slu`be nazna~uje da je otpu{tena uz "~astan otpust" ili "ne~astan otpust". 

(2)    "Ne~astan otpust" dobiva djelatna vojna osoba kojoj je slu`ba prestala: 

a)    zbog neopravdanog izostanka s posla; 

b)    zbog slu`bene ocjene "lo{" ili ocjene "potrebno osposobljavanje" dane tri puta uzastopno; 

c)    zbog odbijanja premje{taja i rasporeda; 

d)    zbog stegovne odgovornosti sukladno pravilima o vojnoj stezi; 

e)    zbog ~injenice da je pravomo}no osu|ena na bezuvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju duljem od {est mjeseci za kazneno djelo; 

f)    zbog prikrivanja ~injenica prilikom stupanja u slu`bu od kojih je ovisila odluka o prijamu. 

(3)    U svim drugim slu~ajevima prestanka slu`be, djelatne vojne osobe otpu{taju se uz "~astan otpust". 

^lanak 177. 

(Posljedice "~asnog otpusta" i "ne~asnog otpusta") 

(1)    Djelatne vojne osobe koje su iz slu`be otpu{tena uz "~astan otpust" zadr`avaju pravo na slu`beni naziv ~ina te pravo na no{enje vojne odore u sve~anim prigodama. 

(2)    "Ne~astan otpust" ima za posljedicu gubitak svih prava i povlastica koje bi djelatna vojna osoba imala nakon prestanka djelatne vojne slu`be, kao {to su: 

a)    pravo na ponovni prijam u djelatnu vojnu slu`bu, 

b)    pravo na no{enje vojne odore u sve~anim prigodama, 

c)    pravo na oslovljavanje ~inom. 

^lanak 178. 

(Prestanak obveze slu`be u pri~uvnom sastavu) 

(1)    Pripadniku pri~uvnog sastava slu`ba prestaje: 

a)    na temelju osobnoga zahtjeva; 

b)    zbog trajne zdravstvene nesposobnosti za vojnu slu`bu, 

c)    zbog ograni~ene sposobnosti, ukoliko ne postoji mogu}nost rasporeda; 

d)    ako je ocijenjen kona~nom ocjenom "lo{"; 

e)    ako je tri puta uzastopno ocijenjen ocjenom " potrebno osposobljavanje"; 

f)    zbog stegovne kazne oduzimanja ~ina; 

g)    zbog stegovne kazne gubitka slu`be; 

h)    ako je pravomo}no osu|en na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju duljem od {est mjeseci; 

i)    sporazumno; 

j)    istekom ugovornog roka o prijamu na slu`bu, ako se ugovor ne produlji; 

k)    ako je u vrijeme prijama na slu`bu postojala smetnja za prijam koju je pripadnik pri~uvnog sastava prikrivao; 

l)    smr}u. 

(2)    Propise za uspostavu procedura za prekid slu`be pripadnika pri~uvnog sastava donosi ministar obrane. 

POGLAVLJE XIX. OSTALE ODREDBE 

^lanak 179. 

(Priroda zapovijedi) 

(1)    Akti o promaknu}u, premje{taju i raspore|ivanju ~asnika i do~asnika ne obrazla`u se. Obrazlo`enje se daje samo u slu~aju kada je zahtjev za redovito promaknu}e odbijen, kao i u slu~aju dono{enja akata po `albama. 

(2)    @alba koju ulo`i djelatna vojna osoba na akt o postavljenju na du`nost, premje{taju ili udaljenju s du`nosti ne odga|a njegovo izvr{enje. 

(3)    Upravni spor ne mo`e se voditi protiv akta koji se odnosi na premje{taj, promaknu}e, postavljenje i prestanak slu`be djelatne vojne osobe. 

^lanak 180. 

(Pravni akti) 

Akti koji se odnose na slu`bu djelatnih vojnih osoba u Oru`anim snagama a koji sadr`e tajne podatke, bit }e priop}eni takvim osobama nakon potpisivanja potvrde o prijamu. Datum potpisivanja smatra se datumom dostave. 

^lanak 181. 

(Nadle`nosti) 

(1)    U slu~aju da zakonom ili propisom donesenim na temelju ovoga Zakona nije odre|ena nadle`nost drugoga tijela, za rje{avanje u upravnim stvarima u prvom stupnju nadle`an je ~asnik na polo`aju zapovjednika samostalne bojne, odnosno postrojbe iste ili vi{e razine. 

(2)    U slu~aju `albe na prvostupanjsku odluku iz stavka (1) ovoga ~lanka, o `albi rje{ava zapovjednik postrojbe izravno nadre|en zapovjedniku koji je donio prvostupanjsku odluku. 

^lanak 182. 

(Upravni postupci) 

(1)    Za dono{enje rje{enja u upravnom postupku nadle`an je zapovjednik postrojbe u kojoj se osoba o ~ijem se pravu, odnosno obvezi rje{ava nalazi u slu`bi. 

(2)    Ako se rje{ava o pravu, odnosno obvezi zapovjednika iz stavka (1) ovoga ~lanka ili ako taj zapovjednik po zakonu treba biti izuzet od rje{avanja iz drugih razloga, za dono{enje rje{enja mjesno je nadle`an zapovjednik koji mu je izravno nadre|en. 

^lanak 183. 

(Dodatni propisi) 

Ministar obrane }e posebnim propisom odrediti nadle`noga zapovjednika za dono{enje upravnih i drugih akata, a sukladno Zakonu o obrani i ovome Zakonu. 

POGLAVLJE XX. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lanak 184. 

(Preuzimanje) 

(1)    Osobe na slu`bi u entitetskim vojskama postaju osobe na slu`bi u Oru`anim snagama 1. sije~nja 2006. u ~inu i na polo`aju na kojem su se zatekli 31. prosinca 2005. 

(2)    Ministar obrane du`an je u roku od jedne godine od stupanja na snagu ovoga Zakona zaklju~iti ugovore s osobama iz stavka (1) ovoga ~lanka, sukladno i po proceduri propisanoj u Poglavlju XI. ovoga Zakona. 

^lanak 185. 

(Statusna prava) 

(1)    Sva prava i obveze ste~ene na temelju propisa koji su vrijedili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi do rje{avanja stanja u slu`bi prema ovome Zakonu. 

(2)    ^asnici koji ne ispunjavaju uvjete {kolske spreme prema ovome Zakonu du`ni su u roku od ~etiri godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ste}i odgovaraju}u stru~nu spremu, sukladnu ovome Zakonu. 

(3)    Do~asnici koji ne ispunjaju uvjete {kolske spreme prema ovome Zakonu du`ni su u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ste}i odgovaraju}u stru~nu spremu, sukladnu ovome Zakonu. 

(4)    Osobe iz st. (2) i (3) obvezne su svake godine dostaviti dokaz iz kojeg je vidljivo da se {koluju po sustavu godinu za godinu. 

^lanak 186. 

(Uskla|ivanje ~inova) 

(1)    Sva djelatne vojne osobe i osobe u pri~uvnom sastavu 1. sije~nja 2006. preuzet }e NATO ~inove na na~in utvr|en u ~lanku 155. ovoga Zakona. 

(2)    U slu~aju da prija{nji ~in nema ekvivalentan ~in u NATO ~inovima, primjenjuje se sljede}e: 

a)    osobe koje su odslu`ile dvije tre}ine ili vi{e na du`nosti u svome sada{njem ~inu, zaklju~no s 31. prosincem 2005, ispunjavaju uvjete za promaknu}e u sljede}i vi{i ~in, 

b)    osobe koje su odslu`ile manje od dvije tre}ine na du`nosti u svome sada{njem ~inu, zaklju~no s 31. prosincem 2005, postavljaju se na prvi ni`i ~in, ali }e im se slu`ba u trenutnom ~inu uzimati u obzir prilikom promaknu}a u sljede}i vi{i ~in. 

(3)    Nijedna osoba ne}e primati manju pla}u zbog postavljenja sukladnog stavku (2) to~ka b) ovoga ~lanka. 

^lanak 187. 

(Dono{enje propisa) 

Mjerodavna tijela u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona du`na su donijeti propise iz svoje mjerodavnosti, sukladne ovome Zakonu. 

^lanak 188. 

(Primjena propisa) 

Propisi koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ukoliko nisu u suprotnosti s ovim Zakonom, primjenjuju se do dono{enja novih. 

^lanak 189. 

(Zabrana prijama na slu`bu) 

Od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pa do dana preuzimanja osoba na slu`bi u entitetskim vojskama koji je propisan u ~lanku 184. ovoga Zakona Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine, Ministarstvo odbrane Republike Srpske i Federalno ministarstvo obrane ne}e primati nove osobe na slu`bu, izuzev kadeta i stipendista zate~enih na {kolovanju. 

^lanak 190. 

(Stupanje na snagu) 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH", a primjenjivat }e se od 1. sije~nja 2006, osim ukoliko ovim Zakonom nije druk~ije propisano. 


PSBiH broj 227/05
5. listopada 2005. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
dr. Nikola [piri}, v. r. 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Mustafa Pamuk, v. r. Na osnovu ~lana III 5. a) i IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 28. septembra 2005. godine, te sjednici Doma naroda, odr`anoj 5. oktobra 2005. godine, usvojila je 

ZAKON 

O SLU@BI U ORU@ANIM SNAGAMA
BOSNE I HERCEGOVINE 

GLAVA I - OP[TE ODREDBE 

^lan 1. 

(Predmet Zakona) 

Ovim zakonom ure|uju se slu`ba u Oru`anim snagama Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Oru`ane snage), sastav Oru`anih snaga, prijem u slu`bu, prava i obaveze lica na slu`bi u Oru`anim snagama, status lica tokom slu`be, sistem klasifikovawa qudstva, ocjene, unapre|ewa, upravqawe evidencijom personala i karijerom vojnih lica, ~inovi i oznake u Oru`anim snagama, standardi pona{awa i druga statusna pitawa lica na slu`bi u Oru`anim snagama. 

^lan 2. 

(Oru`ane snage) 

Oru`ane snage podrazumijevaju sve vojne snage u Bosni i Hercegovini na na~in utvr|en Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 88/05), (u daqwem tekstu: Zakon o odbrani). 

^lan 3. 

(Lica na slu`bi u Oru`anim snagama) 

(1)    Na slu`bi u Oru`anim snagama mogu biti vojna lica, civilna lica i kadeti. Vojna lica su profesionalna vojna lica i lica u rezervnom sastavu dok su na slu`bi. 

(2)    Profesionalna vojna lica su: 

a)    vojnici, 

b)    podoficiri, 

c)    oficiri, 

d)    generali. 

(3)    Civilna lica na slu`bi u Oru`anim snagama su dr`avni slu`benici i zaposlenici na koja se primjewuju odredbe Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04 i 48/05) i Zakona o radu u institucijama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05 i 48/05/). 

(4)    Lica u rezervnom sastavu su: 

a)    rezervni vojnici, 

b)    rezervni podoficiri, 

c)    rezervni oficiri, 

d)    rezervni generali. 

(5)    Pripadnici rezervnog sastava za vrijeme vr{ewa vojne slu`be imaju ista prava i obaveze kao i profesionalna vojna lica, osim ako ovim zakonom nije druga~ije propisano. 

(6)    Pod vr{ewem vojne slu`be u rezervnom sastavu podrazumijeva se vrijeme provedeno na obuci, vje`bama i izvr{ewu misija. 

(7)    Kadeti su lica koja se u stru~nim vojnim {kolama i akademijama obrazuju za profesionalnu vojnu slu`bu u Oru`anim snagama. Kadeti imaju prava i obaveze koje su propisane ovim zakonom i propisima koje donosi ministar odbrane Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: ministar odbrane). 

^lan 4. 

(Upotreba jezika i pisma u Oru`anim snagama) 

Slu`beni jezici u Oru`anim snagama su: srpski, bosanski i hrvatski jezik, kao i dva pisma: }irilica i latinica. 

^lan 5. 

(Vidovi, rodovi i slu`be) 

Oru`ane snage se sastoje iz vidova, rodova i slu`bi. 

a)    Vidovi su: 

1) kopnena vojska, 

2) vazduhoplovstvo i protivzra~na odbrana. 

b)    Rodovi su: 

1)    pje{adija, 

2)    artiqerija, 

3)    artiqerijsko-raketne jedinice protivvazdu{ne odbrane, 

4)    oklopno-mehanizovane jedinice, 

5)    avijacija, 

6)    in`iwerija, 

7)    veza, 

8)    atomsko-biolo{ko-hemijska odbrana, 

9)    elektronsko izvi|awe i protivelektronska borba, 

10)    vazdu{no osmatrawe i javqawe, 

11)    vojnoobavje{tajni. 

c)    Slu`be su: 

1)    tehni~ka slu`ba, 

2)    vazduhoplovna tehni~ka slu`ba, 

3)    slu`ba vojne policije, 

4)    saobra}ajna slu`ba, 

5)    intendantska slu`ba, 

6)    sanitetska slu`ba, 

7)    veterinarska slu`ba, 

8)    gra|evinska slu`ba, 

9)    finansijska slu`ba, 

10)    pravna slu`ba, 

11)    geodetska slu`ba, 

12)    informati~ka slu`ba, 

13)    muzi~ka slu`ba, 

14)    vjerska slu`ba. 

^lan 6. 

(Pukovi) 

(1)    Pje{adijski pukovi ba{tine identitet i vojno nasqe|e jedinica i konstitutivnih naroda (Srba, Bo{waka i Hrvata) iz kojih poti~u: Vojske Republike Srpske (VRS), Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH), Hrvatskog vije}a obrane (HVO). 

(2)    Pukovi i komande pukova nemaju operativna niti administrativna ovla{}ewa. 

(3)    Svaki puk ima malu, neoperativnu komandu puka i personal. Na ~elu komande puka je oficir Oru`anih snaga ispod ~ina OF-5. Broj dodatnog personala u komandi puka ne}e biti ve}i od 10 za svaki puk. Komandanti i personal pukova su pod komandom komandanta najbli`e brigade. 

(4)    Qudstvo u komandama pukova su pripadnici Oru`anih snaga i raspore|eni su u komande pukova, u skladu sa sistemom upravqawa qudstvom. 

(5)    Komandama pukova administrativnu podr{ku pru`aju komande najbli`ih brigada. 

(6)    Zastupqenost pukova u paradama, sve~anostima i posebnim doga|ajima odobrava se putem lanca komandovawa u skladu sa Pravilnikom o sve~anostima. 

(7)    Komande pukova mogu: 

a)    upravqati muzejem puka, 

b)    kontrolisati finansijski fond puka koji se stvara iz dijela nov~anih sredstava iz buxeta za odbranu, sufinansirawa iz donacija, dobrovoqne ~lanarine pripadnika i neprofitne aktivnosti, a {to posebnim propisom reguli{e ministar odbrane. Finansijski fond puka slu`i za finansirawe aktivnosti iz ~lana 6. stav (7) ovog zakona, 

c)    pripremati, istra`ivati i wegovati istoriju puka, 

d)    objavqivati biltene puka, 

e)    ~uvati kulturno-istorijsko nasqe|e puka, 

f)    davati uputstva o odr`avawu posebnih sve~anosti, 

g)    davati uputstva o obi~ajima, odje}i i pona{awu puka, 

h)    voditi oficirske, podoficirske i vojni~ke klubove. 

(8)    Pukovi mogu u svom sastavu imati aktivnog, rezervnog ili penzionisanog oficira koji slu`i kao pukovnik puka. Pukovnik puka je iskqu~ivo po~asni polo`aj i nema operativna niti administrativna ovla{}ewa. 

(9)    Ministar odbrane donosi propise koji dodatno defini{u organizaciju i odgovornosti pukova, ukqu~uju}i imenovawe pukovnika pukova i drugog personala u komandama pukova. 

(10)    Ministar odbrane imenuje pukovnike pukova, na prijedlog komandanta puka. 

^lan 7. 

(Primjewivost akata) 

(1)    Ako nije druga~ije odre|eno ovim zakonom, akti kojima se reguli{e status profesionalnih vojnih lica, lica u rezervnom sastavu i civilnih lica u Oru`anim snagama upravni su akti i donose se u skladu sa ovim zakonom, Zakonom o odbrani, Zakonom o upravi Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/02), Zakonom o dr`avnoj slu`bi u institucijama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04 i 48/05), Zakonom o radu u institucijama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05 i 48/05), drugim va`e}im zakonima, kao i direktivama, propisima i nare|ewima ministra odbrane. 

(2)    U postupku dono{ewa akata iz stava (1) ovog ~lana, ako to nije zakonom druga~ije odre|eno, primjewuju se propisi kojima se ure|uje upravni postupak. 

(3)    Protiv kona~nih upravnih akata iz stava (1) ovog ~lana mo`e se pokrenuti upravni spor pred nadle`nim sudom, ako ovim zakonom nije druga~ije odre|eno. 

^lan 8. 

(Nadre|eni i podre|eni) 

(1)    Profesionalna vojna lica na slu`bi u Oru`anim snagama, u skladu sa wihovom slu`bom, mogu biti nadre|ena i podre|ena. U odnosu prema ~inu i slu`bi, ona mogu biti vi{e i ni`e starje{ine. 

(2)    Nadre|eno lice je lice koje, u skladu sa zakonom, ostalim propisima i nadle`no{}u za rukovo|ewe i komandovawe, rukovodi i komanduje vojnim komandama, {tabovima, jedinicama i institucijama, kao i organima i personalom unutar wih. 

(3)    Vi{i starje{ina je lice sa vi{im ~inom. U slu~aju da postoje dva lica sa istim ~inom, vi{i starje{ina je lice za ~ije je formacijsko mjesto utvr|en vi{i ~in. U slu~aju da postoje dva lica sa istim formacijskim ~inom, vi{i starje{ina je lice koje je ranije unaprije|eno. 

GLAVA II - PRIJEM U PROFESIONALNU VOJNU SLU@BU 

^lan 9. 

(Op{ti uslovi prijema) 

(1)    U profesionalnu vojnu slu`bu mo`e biti primqeno lice koje ispuwava op{te uslove: 

a)    da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine, 

b)    da je zdravstveno sposobno za slu`bu u Oru`anim snagama, 

c)    da nije osu|ivano na bezuslovnu kaznu zatvora u trajawu du`em od {est mjeseci, 

d)    da nije prethodno otpu{teno iz dr`avne slu`be ili pravnog lica zbog povrede slu`bene du`nosti u posqedwe tri godine, 

e)    da mu pravosna`nom presudom nije zabraweno obavqawe odre|enih djelatnosti, odnosno du`nosti za vrijeme trajawa takve zabrane, 

f)    da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak za krivi~no djelo za koje se goni po slu`benoj du`nosti, 

g)    da ima odgovaraju}u stru~nu spremu potrebnu za obavqawe odre|ene du`nosti, 

h)    da nije mla|e od 18 godina niti starije od 27 godina u vrijeme prijema osim ako gorwa starosna granica nije zanemarena u skladu sa propisima koje donosi ministar odbrane, 

i)    da je odslu`ilo vojni rok ili na drugi na~in osposobqeno za du`nost na koju se prima. 

(2)    Osim op{tih uslova iz stava (1) ovog ~lana, ministar odbrane utvrdi}e posebne uslove. 

^lan 10. 

(Raspisivawe konkursa i oglasa) 

(1)    Prijem lica u profesionalnu vojnu slu`bu u Oru`anim snagama vr{i se na osnovu konkursa, odnosno oglasa, izuzev kadeta i stipendista po zavr{enom {kolovawu. 

(2)    Prijem lica iz ~lana 11. ovog zakona u rezervni sastav Oru`anih snaga vr{i se na osnovu konkursa, odnosno oglasa. 

(3)    Konkurs za Oru`ane snage raspisuje se za odre|eni puk, rod, odnosno slu`bu, a nazna~ava se i konkretna jedinica i lokacije gdje u tom trenutku postoji upra`weno mjesto. 

(4)    U konkursu kandidati apliciraju preferencu za pukove, lokacije i jedinice. Nakon zavr{etka osnovne vojne obuke, kandidatu }e se iza}i u susret u vezi sa wegovom preferencom, ako je odgovaraju}i polo`aj u puku po wegovom izboru, odnosno slu`bi upra`wen. Ako odgovaraju}i polo`aj u puku po wegovom izboru, odnosno slu`bi nije upra`wen, kandidatu }e biti ponu|ena mogu}nost da prihvati drugi polo`aj unutar Oru`anih snaga. Ako kandidat odbije alternativni polo`aj, osloba|a se slu`be bez ikakvih daqwih obaveza. Ni od jednog kandidata, po zavr{etku osnovne vojne obuke, ne}e biti tra`eno da se protiv svoje voqe prikqu~i nekom puku, odnosno slu`bi. 

(5)    Za obavqawe odre|enih zadataka i poslova posebno zna~ajnih za odbranu, u profesionalnu vojnu slu`bu mo`e se primiti lice i bez raspisivawa konkursa, odnosno oglasa. 

(6)    Poslove i zadatke iz stava (5) ovog ~lana odre|uje ministar odbrane. 

^lan 11. 

(Ugovori za profesionalna vojna lica) 

(1)    Dr`avqanin Bosne i Hercegovine koji ispuwava uslove iz ~lana 9. ovog zakona mo`e biti primqen u profesionalnu vojnu slu`bu na odre|ene du`nosti i na odre|eno vrijeme. 

(2)    Prijem u slu`bu vr{i se na osnovu ugovora, a slu`ba te~e od dana stupawa na du`nost. 

(3)    Lice iz stava (1) ovog ~lana prima se u profesionalnu vojnu slu`bu na osnovu ugovora kojim se utvr|uju: ~in, vojnoevidenciona specijalnost, puk, plata, du`nost, trajawe slu`be, obaveza slu`ewa u rezervnom sastavu utvr|ena ~lanom 102. ovog zakona, te ostala prava i obaveze tokom trajawa vojne slu`be. 

(4)    Ugovor o prijemu u profesionalnu vojnu slu`bu je na odre|eno vrijeme, ~ije se trajawe reguli{e ugovorom. Ministar odbrane potpisuje ugovor u ime Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. 

^lan 12. 

(Ugovori za specijalnosti u rezervnom sastavu) 

(1)    Lica bez prethodnog vojnog iskustva, ali sa posebnim zanimawima, mogu biti anga`ovana u rezervnom sastavu. 

(2)    Lica iz stava (1) ovog ~lana koja ispuwavaju uslove iz ~lana 9. ovog zakona primaju se u rezervni sastav na osnovu ugovora. 

^lan 13. 

(Stru~na sprema) 

(1)    Odgovaraju}a stru~na sprema, u skladu sa ~lanom 9. stav (1) ta~ka g) ovog zakona, je: 

a)    vojnici - sredwa stru~na sprema III stepen, 

b)    podoficiri - sredwa stru~na sprema IV stepen, ili vi{a stru~na sprema VI stepen, 

c)    oficiri - visoka stru~na sprema VII stepen, 

(2)    Nostrifikaciju i ekvivalenciju stru~ne spreme iz ta~. (a), (b) i (c) stava (1) ovog ~lana, ste~ene van Bosne i Hercegovine, vr{i nadle`ni organ. 

^lan 14. 

(Metode i na~ini prijema) 

(1)    Vojnik se prima u Oru`ane snage u ~in vojnika. 

(2)    Podoficir se prima u Oru`ane snage u po~etnom ~inu podoficira po zavr{etku {kolovawa u vojnoj ili civilnoj {koli. Izuzetno, podoficir mo`e biti primqen u slu`bu po preporuci svog komandanta, a na osnovu obavqawa vojni~ke du`nosti, ako ispuwava uslove iz ~lana 13. stav (1), ta~ka b) ovog zakona. 

(3)    Oficir se prima u Oru`ane snage u po~etnom ~inu oficira po zavr{etku vojne akademije ili nakon sticawa stru~ne spreme u skladu sa ~lanom 13. stav (1) ta~ka (c) ovog zakona i zavr{etka osnovne oficirske obuke. Izuzetno, oficir mo`e biti primqen po preporuci svog komandanta, a na osnovu obavqawa vojni~ke ili podoficirske du`nosti i nakon zavr{etka osnovne oficirske obuke, te ukoliko ispuwava uslove iz ~lana 13. stav (1) ta~ka c) ovog zakona. 

GLAVA III - PRAVA, DU@NOSTI I ODGOVORNOSTI LICA NA SLU@BI U ORU@ANIM SNAGAMA 

^lan 15. 

(Du`nosti) 

Profesionalno vojno lice u Oru`anim snagama ima prava i du`nosti da: 

a)    {titi suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i me|unarodnim pravom, 

b)    pridr`ava se Zakona o odbrani, direktiva, propisa i nare|ewa ministra odbrane i Bezbjednosne politike i Odbrambene politike Bosne i Hercegovine, 

c)    pridr`ava se va`e}ih propisa u Oru`anim snagama i pravila slu`be Oru`anih snaga kao i drugih pravila i propisa va`e}ih u Oru`anim snagama i ja~a vojnu disciplinu, 

d)    izgra|uje dobre me|uqudske odnose u vojnim jedinicama i vojnim ustanovama i propagira humana eti~ka na~ela, 

e)    stru~no se usavr{ava i poma`e usavr{avawu drugih pripadnika Oru`anih snaga, 

f)    ~uva naoru`awe i druga materijalna sredstva koja su mu povjerena u slu`bi, 

g)    profesionalno i besprijekorno obavqa du`nosti i izvr{ava dobijena nare|ewa, 

h)    li~nim primjerom discipline i hrabrosti i samopo`rtvovawa uti~e na druge pripadnike Oru`anih snaga, 

i)    iskazuje samoinicijativu i kreativnost u vr{ewu slu`be, 

j)    posjeduje i nosi vojne iskaznice kojim dokazuje pripadnost Oru`anim snagama i 

k)    pridr`ava se i po{tuje sve norme pona{awa u slu`bi i van slu`be. 

^lan 16. 

(Obaveza obuke za lica u rezervnom sastavu) 

(1)    Pripadnici rezervnog sastava obavezni su da pro|u planiranu obuku. 

(2)    Lica u rezervnom sastavu ne}e biti pozivana na obuku u roku od 12 mjeseci poslije zavr{etka svoje profesionalne vojne slu`be. 

(3)    Ministar odbrane izda}e propise koji reguli{u u~estalost, du`inu i sadr`aj obaveze za obuku pripadnika rezervnog sastava. 

^lan 17. 

(Du`nost po{tovawa nare|ewa) 

(1)    Vojna lica du`na su da izvr{avaju nare|ewa nadre|enih starje{ina koja su u vezi sa slu`bom, osim nare|ewa koja imaju obiqe`ja krivi~nog djela. 

(2)    Kad prime nare|ewe koje ima obiqe`je krivi~nog djela, vojna lica su du`na da o tome odmah izvijeste starje{inu koji je nadre|en starje{ini koji je nare|ewe izdao. 

^lan 18. 

(Pravo no{ewa i kori{}ewa oru`ja) 

(1)    Vojna lica, saglasno pravilima slu`be, imaju pravo da nose i koriste oru`je. 

(2)    Pravila slu`be u Oru`anim snagama donosi ministar odbrane kojima se ure|uju postupak i uslovi pod kojim vojna lica mogu koristiti oru`je u vr{ewu slu`be. 

(3)    U izvr{avawu borbenih zadataka vojna lica koriste oru`je prema pravilima o borbenim dejstvima koje donosi ministar odbrane. 

^lan 19. 

(Propisi o upotrebi sile) 

Ovla{}eno vojno lice na slu`bi u vojnoj bezbjednosti ili u vojnoj policiji koristi oru`je ili druga sredstva sile u skladu sa propisima kojima se ure|uje primjena ovih sredstava u slu`bi u Oru`anim snagama, a koje donosi ministar odbrane. 

^lan 20. 

(No{ewe uniforme) 

Vojno lice du`no je da nosi propisanu uniformu za vrijeme vr{ewa slu`be u skladu sa propisom koje donosi ministar odbrane. 

^lan 21. 

(Pravo podno{ewa pritu`be) 

(1)    Vojno lice ima pravo da nadre|enom podnosi pritu`be i izvje{taje u vezi sa svim pitawima iz rada i funkcionisawa vojne jedinice, odnosno ustanove u kojoj se nalazi na du`nosti. 

(2)    Vojno lice koje podnese pritu`bu protiv nadre|enog komandanta nije oslobo|eno od obaveze da izvr{i dobijeno nare|ewe, osim izuzetka iz ~lana 17. stav (1) ovog zakona. 

(3)    Na pismene zahtjeve, prigovore, pritu`be, `albe i druge podneske u upravnom postupku, u vezi sa slu`bom u Oru`anim snagama, ne pla}aju se administrativne takse. 

^lan 22. 

(Udaqavawe u slu~aju rata ili vanrednog stawa) 

Vojno lice, za vrijeme ratnog ili vanrednog stawa, mjera pove}ane borbene gotovosti i pripravnosti Oru`anih snaga, mo`e se udaqiti iz vojne jedinice odnosno ustanove ili iz mjesta slu`be samo po odobrewu komandanta brigade, wemu ravnog ili vi{eg starje{ine. 

^lan 23. 

(Putovawe u inostranstvo tokom ratnog ili vanrednog stawa) 

U slu~aju ratnog ili vanrednog stawa, profesionalno vojno lice mo`e putovati u inostranstvo samo po odobrewu ministra odbrane. 

^lan 24. 

(Vojne legitimacije) 

(1)    Vojna lica imaju vojnu legitimaciju kojom dokazuju pripadnost Oru`anim snagama. 

(2)    Ovla{}ena slu`bena lica na du`nosti u vojnoobavje{tajnom rodu i slu`bi vojne policije, osim legitimacije iz stava (1) ovog ~lana, posjeduju i legitimaciju ovla{}enog slu`benog lica kojom dokazuju pripadnost nekom od ovih sastava. 

(3)    Oblik, sadr`aj i postupak izdavawa vojnih legitimacija i posebnih isprava koje su predvi|ene @enevskim konvencijama o za{titi `rtava rata od 12. avgusta 1949. godine propisuje ministar odbrane. 

^lan 25. 

(Strana odlikovawa i priznawa) 

(1)    Vojno lice mo`e primiti strano odlikovawe i mo`e ga nositi u sve~anim i drugim prilikama samo po odobrewu Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Predsjedni{tvo). 

(2)    Ostala strana priznawa vojno lice mo`e primiti i mo`e ih nositi u sve~anim i drugim prilikama samo po odobrewu ministra odbrane. 

^lan 26. 

(Sindikalno i politi~ko organizovawe) 

Profesionalnim vojnim licima zabraweno je sindikalno i politi~ko organizovawe. 

^lan 27. 

(Javna istupawa) 

(1)    Vojnim licima zabraweno je javno istupawe u vezi sa stawem i odnosima u Oru`anim snagama bez pismenog odobrewa ministra odbrane. 

(2)    Stav (1) ovog ~lana ne primjewuje se na vojna lica kada se od wih tra`i da daju izjavu parlamentarnoj komisiji ili na sudu. 

(3)    Vojno lice iz stava (2) ovog ~lana pridr`ava se odredaba Zakona o za{titi tajnih podataka Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 54/05). 

^lan 28. 

(Iste mogu}nosti) 

(1)    Profesionalna vojna lica i lica koja `ele biti primqena u Oru`ane snage tretiraju se sa punim po{tovawem principa transparentnosti, pravi~nosti i istih mogu}nosti. Ne}e biti diskriminacije ni po kojem osnovu, poput pola, rase, zbog boje ko`e, jezika, vjeroispovijesti, politi~kih ili drugih mi{qewa, etni~kog ili socijalnog porijekla, povezanosti sa nacionalnim mawinama, imovnog stawa odnosno drugog statusa. 

(2)    Ministar odbrane obezbje|uje da se u Oru`anim snagama po{tuju obaveze iz stava (1) ovog ~lana. 

^lan 29. 

(Vjerske aktivnosti i slobode) 

(1)    Vojno lice ima pravo obavqawa vjerskih aktivnosti sa ciqem ostvarivawa vjerskih sloboda u skladu sa specifi~nostima svake od vjera. 

(2)    Organizacija i obavqawe vjerskih aktivnosti iz stava (1) ovog ~lana zasnivaju se na principu individualne slobode izra`avawa i obavqawa vjerske slu`be pripadnika Oru`anih snaga. 

(3)    Organizacija vjerskih aktivnosti u Oru`anim snagama prvenstveno se zasniva na objektivnim vojnim potrebama. 

(4)    Ministarstvo odbrane BiH, u saradwi sa zakonom priznatim crkvama i vjerskim zajednicama, propisuje organizaciju i na~in funkcionisawa vjerskih aktivnosti unutar Oru`anih snaga i obezbje|uje ostvarivawe vjerskih sloboda kako je utvr|eno u stavu (1) ovog ~lana. 

^lan 30. 

(Krivi~na odgovornost) 

(1)    Lica na slu`bi u Oru`anim snagama odgovaraju za krivi~na djela po odredbama krivi~nog zakona. 

(2)    Krivi~na odgovornost ne iskqu~uje disciplinsku odgovornost lica na slu`bi u Oru`anim snagama ako djelo predstavqa i kr{ewe vojne discipline. 

(3)    Osloba|ewe od krivi~ne odgovornosti ne podrazumijeva i osloba|ewe od disciplinske odgovornosti. 

(4)    Disciplinski postupak pokre}e se i vodi bez obzira na tok krivi~nog postupka. 

^lan 31. 

(Ovla{}ena slu`bena lica za obradu lica na slu`bi u Oru`anim snagama) 

Ovla{}ena profesionalna vojna lica na slu`bi u vojnoj policiji djeluju kao ovla{}ena slu`bena lica prema zakonima o krivi~nom postupku u Bosni i Hercegovini u vezi sa operativnom i kriminalisti~kom obradom lica na slu`bi u Oru`anim snagama za koja postoje osnovi sumwe da su na slu`bi ili u vezi sa slu`bom po~inila krivi~no djelo. 

^lan 32. 

(Prekr{ajna odgovornost) 

Lica na slu`bi u Oru`anim snagama odgovaraju za prekr{aje prema op{tim propisima o prekr{ajima. 

^lan 33. 

(Vojna disciplina i disciplinska odgovornost) 

(1)    Vojna disciplina je ta~no, potpuno i blagovremeno obavqawe vojne slu`be, odnosno izvr{avawe obaveza i zadataka vojnih lica propisanih ovim zakonom i drugim propisima, nare|ewima nadle`nih lica, te po{tovawe pravila i principa pona{awa u vojnoj slu`bi i van we. 

(2)    Za povredu vojne discipline vojna lica podlije`u disciplinskoj odgovornosti, u skladu sa Glavom XVII ovog zakona. 

(3)    Ministar odbrane donije}e provedbeni propis o vojnoj disciplini i disciplinskom postupku u skladu sa ovim zakonom. 

^lan 34. 

(Materijalna odgovornost) 

(1)    Pripadnik Oru`anih snaga du`an je da nadoknadi {tetu koju u vezi sa vr{ewem slu`be u~ini Bosni i Hercegovini, namjerno ili iz krajwe nepa`we. 

(2)    Obaveza lica iz stava (1) ovog ~lana i odgovornost Bosne i Hercegovine za {tete koje pripadnici Oru`anih snaga u vezi sa vr{ewem slu`be pri~ine tre}im licima utvr|uje se po op{tim propisima o naknadi {tete i odredbama ~lana 8. Zakona o upravi ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/02). 

^lan 35. 

(Postupak i naknada) 

(1)    Naknada {tete utvr|uje se prema propisu kojim se ure|uju obligacioni odnosi. 

(2)    Ministar odbrane donosi propis kojim se reguli{e postupak i nadle`nost za odlu~ivawe. 

(3)    Kona~no rje{ewe o naknadi {tete izvr{na je isprava. 

GLAVA IV - ZDRAVSTVENA ZA[TITA I DRUGA PRAVA VOJNIH LICA 

^lan 36. 

(Pravo na zdravstvenu za{titu i osigurawe) 

(1)    Profesionalna vojna lica, kao i ~lanovi wihovih porodica, ostvaruju zdravstvenu za{titu i zdravstveno osigurawe u skladu sa va`e}im propisima o zdravstvenoj za{titi i zdravstvenom osigurawu. 

(2)    Za vrijeme {kolovawa kadeti ostvaruju sve oblike zdravstvene za{tite na teret Ministarstva odbrane BiH. 

(3)    Pripadnici rezervnog sastava, kao i ~lanovi wihovih porodica, ostvaruju zdravstvenu za{titu i zdravstveno osigurawe u skladu sa va`e}im propisima o zdravstvenoj za{titi i zdravstvenom osigurawu na teret Ministarstva odbrane BiH, ukoliko to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu. 

^lan 37. 

(Pravo na zdravstvenu za{titu nakon otpu{tawa) 

(1)    Vojno lice i nakon otpu{tawa iz Oru`anih snaga ima pravo na sve oblike zdravstvene za{tite na teret Ministarstva odbrane BiH zbog povrede ili bolesti koje je zadobilo za vrijeme vr{ewa slu`be u Oru`anim snagama. 

(2)    Lice iz stava (1) ovog ~lana ima pravo na besplatnu zdravstvenu za{titu nakon otpu{tawa iz Oru`anih snaga ako: 

a)    prijavi bolest ili povredu nadle`noj qekarskoj komisiji, 

b)    je bolest ili povreda nastala za vrijeme vr{ewa slu`be u Oru`anim snagama kao posqedica slu`be. 

(3)    Lice iz stava (2) ovog ~lana kod kojeg se bolest otkrije nakon otpu{tawa iz Oru`anih snaga, a nadle`na qekarska komisija utvrdi da je bolest nastala za vrijeme slu`be u Oru`anim snagama kao posqedica slu`be, ima pravo na sve oblike zdravstvene za{tite na teret Ministarstva odbrane BiH do izqe~ewa ili do stabilizovawa bolesti. 

^lan 38. 

(Zdravstvena za{tita za otpu{tene kadete) 

(1)    Kadeti koji se otpuste sa {kolovawa, koji zbog pogor{awa bolesti koju su imali prije stupawa na {kolovawe budu otpu{teni sa {kolovawa, imaju pravo na zdravstvenu za{titu za tu bolest do izqe~ewa, odnosno stabilizacije bolesti, a najdu`e dvije godine od dana otpu{tawa sa {kolovawa ako pravo na zdravstvenu za{titu ne ostvaruju po drugom osnovu. 

(2)    Kadeti nemaju pravo na zdravstvenu za{titu iz stava (1) ovog ~lana ako su namjerno prikrili, odnosno nisu otkrili podatke o zdravstvenom stawu prilikom stupawa u Oru`ane snage. 

^lan 39. 

(Prekid u {kolovawu) 

(1)    Kadet kojem se prekine {kolovawe zbog povrede ili bolesti koja je nastala za vrijeme {kolovawa ima pravo na nov~anu pomo} za nastavak redovnog {kolovawa u drugoj {koli istog ranga. 

(2)    Iznos nov~ane pomo}i utvr|uje se prema materijalnim mogu}nostima kadeta i ~lanova porodice sa kojim `ivi u zajedni~kom doma}instvu, kao i visini tro{kova redovnog {kolovawa, {to se detaqno ure|uje propisom ministra odbrane. 

^lan 40. 

(Prava u slu~aju smrti) 

(1)    U slu~aju smrti vojnog lica na slu`bi u Oru`anim snagama i kadeta, ~lanovi wihove u`e porodice imaju pravo na naknadu pogrebnih tro{kova. 

(2)    Pravo iz stava (1) ovog ~lana pripada i ~lanovima u`e porodice umrlog penzionisanog profesionalnog vojnog lica u Oru`anim snagama, koje je pravo na penziju ostvarilo neposredno nakon slu`be u Oru`anim snagama. 

(3)    Naknada tro{kova iz stava (1) ovog ~lana pripada i profesionalnom vojnom licu u slu~aju smrti ~lana wegove u`e porodice ili smrti drugog ~lana porodice kojeg je izdr`avao i sa kojim je `ivio u zajedni~kom doma}instvu. 

(4)    ^lanovima u`e porodice smatraju se: bra~ni drug, djeca, roditeqi, o~uh, ma}eha, usvojiteqi i usvojenici. 

(5)    Prioritet u ostvarivawu prava na naknadu pogrebnih tro{kova utvr|uje se prema propisima o nasqe|ivawu. Ako je jedan od ~lanova porodice sam snosio pogrebne tro{kove, tada se wemu ispla}uje propisana naknada. 

^lan 41. 

(Naknada pogrebnih tro{kova) 

(1)    Naknada pogrebnih tro{kova obuhvata: 

a)    tro{kove prevoza posmrtnih ostataka do mjesta sahrane, 

b)    putne tro{kovi za dva pratioca, 

c)    tro{kove grobnog mjesta, ako porodica nema takvo mjesto, 

d)    ostali tro{kovi uobi~ajeni u mjestu u kojem se obavqa sahrana. 

(2)    Uslove, iznos i postupak za ostvarivawe naknade pogrebnih tro{kova propisuje ministar odbrane. 

^lan 42. 

(Jednokratna nov~ana pomo}) 

(1)    Profesionalna vojna lica imaju pravo na jednokratnu nov~anu pomo} ako: 

a)    u miru, tokom vr{ewa slu`be ili u vezi sa slu`bom, bez svoje krivice, zadobiju ranu ili povredu zbog koje nastupi o{te}ewe organizma od najmawe 20%, 

b)    bez wihove krivice nastupi tjelesno o{te}ewe od najmawe 20% zbog bolesti koja je nastala ili se pogor{ala kao direktna posqedica vr{ewa vojne slu`be. 

(2)    Ako profesionalno vojno lice iz stava (1) ovog ~lana pogine ili umre zbog rane, povrede odnosno bolesti, jednokratna nov~ana pomo} pripada ~lanovima wegove u`e porodice. 

(3)    Krivicom u smislu stava (1) ta~ka b) ovog ~lana ne smatra se radwa u~iwena iz nehata. 

(4)    Pravo na jednokratnu nov~anu pomo} pripada ~lanovima u`e porodice lica poginulog prilikom odlaska ili dolaska na vojnu slu`bu ili tokom postupka prijema i otpusta iz Oru`anih snaga. 

(5)    Uslove, iznos i postupak za ostvarivawe jednokratne nov~ane pomo}i propisuje ministar odbrane. 

^lan 43. 

(Osposobqavawe bra~nih drugova lica poginulih tokom slu`be) 

(1)    Bra~ni drug profesionalnog vojnog lica koje izgubi `ivot pod uslovima iz ~lana 42. ovog zakona, a koji nema uslove za porodi~nu penziju, mo`e na li~ni zahtjev biti upu}en na osposobqavawe radi sticawa IV stepena stru~ne spreme ako u momentu smrti nije imao nikakvu stru~nu spremu niti je bio u radnom odnosu. 

(2)    Profesionalno vojno lice kod kojeg nastupi invaliditet tokom obavqawa vojne slu`be, zbog ~ega je donesen akt o prestanku wegove vojne slu`be, ako ne ispuwava uslove za penziju, mo`e na li~ni zahtjev biti upu}en na osposobqavawe radi sticawa odgovaraju}e stru~ne spreme, ako je nije imalo. 

(3)    Osposobqavawe iz st. (1) i (2) ovog ~lana mo`e trajati najdu`e ~etiri godine. 

(4)    Uslove osposobqavawa lica, te iznos naknade za osposobqavawe propisuje ministar odbrane. 

GLAVA V - PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURAWE VOJNIH LICA 

^lan 44. 

(Definicija vojnog osiguranika) 

Vojnim osiguranikom smatra se profesionalno vojno lice u Oru`anim snagama koje ima to svojstvo u skladu sa ovim zakonom. 

^lan 45. 

(Sta` sa uve}anim trajawem) 

(1)    Vojnim osiguranicima svakih 12 mjeseci efektivno provedenih na slu`bi ra~una se kao 16 mjeseci sta`a osigurawa. 

(2)    Vojnim osiguranicima svakih 12 mjeseci efektivno provedenih na slu`bi u ~inu generala ra~una se kao 18 mjeseci sta`a osigurawa. 

(3)    Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog ministra odbrane, donije}e propis kojim }e regulisati na kojim formacijskim mjestima, zbog te`ine i slo`enosti posla, vojni osiguranik ima sta` osigurawa s uve}anim trajawem ve}im od utvr|enog u stavu (1) ovog ~lana, ali ne ve}i od 18 mjeseci. 

^lan 46. 

(Starosna penzija) 

(1)    Vojni osiguranik sti~e pravo na starosnu penziju kada navr{i 55 godina `ivota i najmawe 30 godina penzijskog sta`a. 

(2)    Vojni osiguranik sti~e pravo na starosnu penziju kada navr{i 40 godina penzijskog sta`a, bez obzira na godine `ivota. 

^lan 47. 

(Prijevremena starosna penzija) 

U slu~aju racionalizacije i smawewa brojnog stawa Oru`anih snaga, vojni osiguranik iz ~lana 44. ovog zakona sti~e pravo na prijevremenu starosnu penziju kada navr{i 45 godina `ivota i najmawe 20 godina penzijskog sta`a, na prijedlog Ministarstva odbrane BiH. 

^lan 48. 

(Izuzeci za sticawe prijevremene i starosne penzije) 

(1)    Izuzetno, na prijedlog Ministarstva odbrane BiH, lice sti~e uslove za prijevremenu starosnu penziju, prema odluci Predsjedni{tva, ako ima najmawe 20 godina penzijskog sta`a i ~in brigadira, bez obzira na godine starosti. 

(2)    Izuzetno, na prijedlog Ministarstva odbrane BiH, lice sti~e uslove za starosnu penziju, prema odluci Predsjedni{tva, ako ima ~in generala, bez obzira na godine starosti i godine penzijskog sta`a. 

(3)    Izuzetno, na prijedlog Ministarstva odbrane BiH, lice sti~e uslove za starosnu penziju, prema odluci Predsjedni{tva, ako je u vrijeme rata vr{io funkciju komandanta brigade-puka ili funkciju komandanta vi{eg ranga najmawe 12 mjeseci. 

^lan 49. 

(Penzijski osnov i visina penzije) 

(1)    Penzijski osnov za sticawe prava na penziju utvr|uje se od mjese~nog prosjeka nevalorizovanih plata ostvarenih u posqedwih pet godina prije godine u kojoj se ostvaruje pravo na penziju. 

(2)    Visina penzije ostvaruje se u procentu od penzijskog osnova prema du`ini penzijskog sta`a i iznosi za 20 godina 55% od penzijskog osnova, a za svaku narednu navr{enu godinu uve}ava se za 2%, s tim da ne mo`e iznositi vi{e od 75% od penzijskog osnova. 

(3)    Penzija vojnog osiguranika (generala) iz ~lana 48. stav (3) ovog zakona iznosi 75% prosje~ne plate tog vojnog osiguranika koju je ostvario u posqedwih pet godina prije godine u kojoj ostvaruje pravo na penziju. 

^lan 50. 

(Posebni uslovi za ostvarivawe prava na starosnu penziju) 

(1)    Vojni osiguranik penziju ostvaruje pod uslovima utvr|enim ovim zakonom, ako ima neprekidno najmawe 10 godina sta`a osigurawa u svojstvu vojnog osiguranika i ako ima svojstvo vojnog osiguranika u vrijeme sticawa prava na penziju. 

(2)    Vojnom osiguraniku koji je ostvario poseban sta` u skladu sa va`e}im zakonskim propisima, a koji nema 10 godina sta`a osigurawa u svojstvu vojnog osiguranika, za ostvarivawe prava na starosnu penziju uze}e se u obzir i poseban sta`. 

^lan 51. 

(Penzijski sta`) 

Penzijski sta` ostvaren u biv{im republikama Socijalisti~ke Federativne Republike Jugoslavije i u Zavodu za penzijsko-invalidsko osigurawe vojnih osiguranika do 6. marta 1992. godine, odnosno 1. marta 2002. godine, uze}e se u obzir vojnim osiguranicima za ostvarivawe i utvr|ivawe obima prava iz penzijskog i invalidskog osigurawa. 

^lan 52. 

(Invalidska i porodi~na penzija) 

(1)    Vojni osiguranik koji je od ovla{}ene qekarske komisije progla{en nesposobnim za vojnu slu`bu sti~e pravo na invalidsku penziju prema uslovima za sticawe prava na invalidsku penziju, u skladu sa entitetskim zakonima o penzijskom i invalidskom osigurawu. 

(2)    Porodica umrlog ili poginulog vojnog osiguranika ima pravo na porodi~nu penziju prema uslovima za sticawe prava na porodi~nu penziju, u skladu sa entitetskim zakonima o penzijskom i invalidskom osigurawu. 

(3)    Penzijski osnov za penzije iz st. (1) i (2) ovog ~lana utvr|uje se u skladu sa ~lanom 49. ovog zakona. 

^lan 53. 

(Obezbje|ewe finansijskih sredstava) 

Sredstva potrebna za ostvarivawe prava utvr|enih u ovoj glavi ovog zakona obezbje|uju se iz doprinosa za penzijsko i invalidsko osigurawe vojnih osiguranika, u skladu sa va`e}im zakonskim propisima, i iz buxeta. 

^lan 54. 

(Rje{avawe ostalih pitawa) 

Na sva pitawa iz penzijskog osigurawa koja nisu ure|ena ovim zakonom primjewiva}e se odredbe entitetskih zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu. 

GLAVA VI - RADNO VRIJEME I GODI[WI ODMOR 

^lan 55. 

(Op{ta pravila) 

(1)    Puno radno vrijeme je 40 sati sedmi~no. 

(2)    Pri raspore|ivawu radnog vremena, mora se obezbijediti odmor tokom rada u trajawu od 30 minuta za puno radno vrijeme, dnevni odmor od najmawe 12 sati neprekidno izme|u dva uzastopna radna dana i sedmi~ni odmor od najmawe 24 sata neprekidno. 

^lan 56. 

(Du`e radno vrijeme) 

(1)    Komandant brigade, starje{ina istog ili vi{eg ranga mo`e narediti da se radi du`e od punog radnog vremena u sqede}im situacijama: 

a)    kada su nare|ene mjere pripravnosti, 

b)    u slu~aju uzbune u vojnoj jedinici odnosno ustanovi, 

c)    za vrijeme vojnih vje`bi, 

d)    kada je vojna jedinica anga`ovana na zadacima sanirawa posqedica elementarnih nepogoda i drugih opasnosti, 

e)    za vrijeme de`urstva ili sli~ne du`nosti, 

f)    prilikom obavqawa zadataka ~ije bi obustavqawe ili prekidawe imalo {tetne posqedice po borbenu gotovost ili bi nanijelo znatnu materijalnu {tetu ili ugrozilo `ivot i zdravqe vojnih i drugih lica, 

g)    kada je potrebno da bi se ispunili uslovi direktiva, propisa i nare|ewa ministra odbrane. 

(2)    Izuzetno, komandant na polo`aju komandanta brigade ili vi{em polo`aju mo`e narediti rad du`i od punog radnog vremena i zbog drugih vanrednih zadataka vojne jedinice odnosno ustanove. 

(3)    Rad iz stava (2) ovog ~lana mo`e trajati najvi{e 30 dana tokom jedne kalendarske godine, a nare|ewe nadle`nog komandanta za taj rad mora biti u pisanoj formi. 

(4)    Naredbe za rad nakon radnog vremena za profesionalna vojna lica izvr{avaju se u skladu sa direktivama, propisima i nare|ewima ministra odbrane. 

^lan 57. 

(Osnovni godi{wi odmor i odsustva) 

(1)    Profesionalna vojna lica imaju pravo na godi{wi odmor, {to odgovara vremenu penzijskog sta`a: 

a)    do 10 godina penzijskog sta`a - 20 radnih dana 

b)    od 10 do 20 godina penzijskog sta`a - 25 radnih dana 

c)    20 i vi{e godina penzijskog sta`a - 30 radnih dana. 

(2)    U toku jedne kalendarske godine profesionalno vojno lice ima pravo do sedam radnih dana pla}enog odsustva po svim osnovima. 

(3)    Profesionalno vojno lice mo`e u jednoj kalendarskoj godini odsustvovati ~etiri radna dana radi zadovoqavawa svojih vjerskih, odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plate - pla}eno odsustvo. 

(4)    Profesionalna vojna lica anga`ovana na posebnim du`nostima imaju pravo na dodatne dane odmora po odobrewu komandanta brigade, starje{ina istog ili vi{eg ranga, s tim da ukupan broj tih dodatnih dana ne mo`e pre}i 36 radnih dana. 

(5)    Profesionalnom vojnom licu mo`e se odobriti do sedam radnih dana nepla}enog odsustva u slu~aju izuzetnih doga|aja u porodici, po odobrewu komandanta jedinice. 

(6)    Profesionalno vojno lice ima pravo do pet radnih dana odsustva za preseqewe porodice nakon premje{taja u novo mjesto slu`be. 

(7)    Profesionalno vojno lice ima pravo na porodiqsko odsustvo u skladu sa va`e}im zakonima. 

(8)    Profesionalnom vojnom licu mo`e se odobriti do 30 dana nepla}enog odsustva po odobrewu komandanta brigade, starje{ine istog ili vi{eg ranga. 

(9)    Profesionalno vojno lice ima pravo da koristi jedan dan godi{weg odmora u vrijeme koje sam odredi, ali je du`an da o tome obavijesti nadle`nog starje{inu najkasnije tri dana prije kori{}ewa, radi dobijawa odobrewa. 

^lan 58. 

(Kori{}ewe godi{weg odmora) 

(1)    Godi{wi odmor se u potpunosti koristi za vrijeme kalendarske godine. 

(2)    Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, godi{wi odmor se mo`e koristiti u dva dijela na osnovu li~nog zahtjeva ili prema potrebama slu`be. 

(3)    Ako profesionalno vojno lice koristi odmor u dijelovima, prvi dio koristi bez prekida u trajawu od najmawe 10 radnih dana u toku kalendarske godine, a drugi dio najkasnije do 30. juna naredne godine. 

(4)    Profesionalno vojno lice ne mo`e se odre}i prava na godi{wi odmor, niti mu se on mo`e uskratiti, niti mu se mo`e isplatiti naknada umjesto neiskori{}enog godi{weg odmora. 

(5)    Profesionalno vojno lice koristi godi{wi odmor u skladu sa Planom o kori{}ewu godi{wih odmora. 

(6)    Ukoliko profesionalno vojno lice nije po~elo koristiti godi{wi odmor u toku kalendarske godine, du`no ga je u potpunosti iskoristiti do 30. juna naredne godine. 

^lan 59. 

(Prekid ili odgo|eno kori{}ewe odmora) 

Profesionalnom vojnom licu mo`e biti prekinuto kori{}ewe godi{weg odmora ili odgo|eno kori{}ewe godi{weg odmora, ili mu mo`e biti nalo`eno da se ne udaqava iz mjesta boravka, ako to zahtijeva neodlo`no obavqawe posla odbrane dok traju takvi razlozi, po odluci ministra odbrane. 

^lan 60. 

(Dodatni propisi) 

(1)    Ministar odbrane donosi propise kojima se utvr|uje raspored, po~etak i zavr{etak radnog vremena u toku dana ili za du`i period, prema uslovima rada i prirodi zadataka vojne jedinice odnosno ustanove. 

(2)    Ministar odbrane donosi propise kojima se utvr|uju na~in i kriterijumi za kori{}ewe godi{weg odmora i odgovaraju}e administrativne procedure. 

GLAVA VII- PLATE, DODACI I DRUGE NAKNADE 

^lan 61. 

(Pravo na plate, dodatke i druge naknade) 

Profesionalno vojno lice ima pravo na platu, dodatke na platu te druge naknade u skladu sa ovim zakonom. 

^lan 62. 

(Plate i dodaci na platu) 

(1)    Plata profesionalnog vojnog lica sastoji se od osnovne plate i dodatka na platu. 

(2)    Osnovna plata profesionalnog vojnog lica je vrijednost koeficijenta li~nog ~ina umno`enog sa osnovicom za obra~un plate uve}an za 0,5% za svaku godinu navr{enog ukupnog penzijskog sta`a. 

(3)    Profesionalnom vojnom licu pripada uve}awe osnovne plate u iznosu od 20%, s tim da ne ostvaruje pravo na naknadu za rad du`i od zakonom odre|enog redovnog radnog vremena, za rad no}u, za rad u dane dr`avnih praznika, de`urstvo, kao i za obavezno prisustvo i pripravnost. 

(4)    Profesionalnom vojnom licu, zbog te`ine i slo`enosti poslova, osim plate iz st. (2) i (3) ovog ~lana pripadaju i dodaci na platu: posebni vojni dodatak (deminerski dodatak, leta~ki dodatak za slu`bu u jedinicama specijalne namjene, dodatak za slu`bu na izdvojenim visinskim objektima i drugim du`nostima na kojima su lica izlo`ena dejstvima {tetnim za zdravqe) i polo`ajni dodatak. 

(5)    Ministar odbrane }e posebnim propisom utvrditi koje du`nosti }e imati dodatke na platu iz stava (4) ovog ~lana. 

(6)    Plate i druga primawa profesionalnih vojnih lica ure|uju se propisima koje donosi ministar odbrane. 

(7)    Osnovicu plate i koeficijent utvr|uje Savjet ministara Bosne i Hercegovine. 

^lan 63. 

(Po~etak primawa plate) 

(1)    Profesionalnom vojnom licu nakon zavr{etka vojne {kole pripada plata od dana prijema u profesionalnu vojnu slu`bu. 

(2)    Profesionalnom vojnom licu koje se prima u Oru`ane snage po nekom drugom osnovu pripada plata od dana stupawa na du`nost. 

^lan 64. 

(Plata vr{ioca du`nosti) 

(1)    Vr{iocu du`nosti pripadaju plata i druga primawa prema formacijskom mjestu na koje je postavqen. 

(2)    Prava iz stava (1) ovog ~lana imaju i profesionalna vojna lica koja obavqaju du`nost odnosno zamjewuju odsutno vojno lice, ako obavqawe du`nosti odnosno zamjewivawe traje vi{e od 30 dana. 

^lan 65. 

(Naknada za vrijeme udaqewa iz slu`be odnosno pritvora) 

(1)    Profesionalnom vojnom licu, dok se nalazi u pritvoru, odnosno udaqenom sa du`nosti, pripada naknada u visini 75% plate, a ako izdr`ava porodicu - 85% plate koja bi mu pripadala da nije udaqen iz slu`be, odnosno u pritvoru. 

(2)    Puna plata pripada profesionalnom vojnom licu od dana vra}awa u slu`bu, odnosno ako je uva`ena `alba na rje{ewe o udaqewu od prvog dana udaqewa. 

(3)    Profesionalnom vojnom licu ispla}uje se obustavqeni dio plate i u sqede}im slu~ajevima: 

a)    ako je disciplinska mjera ili kazna poni{tena rje{ewem, ali ne i ako se odluka zasniva na zastarjelosti gowewa, 

b)    ako je pravosna`nom presudom u krivi~nom odnosno u disciplinskom postupku oslobo|en od odgovornosti ili je optu`ba odbijena ili odba~ena, ali ne zbog nenadle`nosti. 

(4)    Za vrijeme izdr`avawa kazne zatvora, profesionalnom vojnom licu ne pripada pravo na platu ni na naknadu plate. 

^lan 66. 

(Plate za vrijeme privremenog raspore|ivawa) 

Profesionalno vojno lice privremeno raspore|eno na drugu du`nost u Oru`anim snagama, Ministarstvu odbrane BiH ili u drugom organu dr`avne uprave, dr`avnoj agenciji, odnosno pravnom licu, ima pravo na platu i druga nov~ana primawa na osnovu ~lana 62. ovog zakona, ako je to za wega povoqnije. 

^lan 67. 

(Plate za vrijeme vr{ewa diplomatske du`nosti) 

Profesionalnom vojnom licu upu}enom na du`nost u vojnu misiju u inostranstvu pripada plata i druga primawa prema propisima po kojima se ispla}uju plate i druga primawa licima u diplomatskim i konzularnim predstavni{tvima Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i propisima ministra odbrane. 

^lan 68. 

(Dodatni propisi) 

Ministar odbrane donosi propis o platama, dodacima na platu, naknadama i drugim pravima vojno-diplomatskih predstavni{tava, ~lanova vojnih i mirovnih misija i drugih predstavnika u misijama koje imaju vojni i vojnodiplomatski karakter. 

^lan 69. 

(Druge du`nosti u inostranstvu) 

Profesionalnom vojnom licu i drugim pripadnicima Oru`anih snaga koji budu upu}eni u inostranstvo radi obavqawa du`nosti proisteklih iz me|unarodnih ugovora, odnosno upu}eni u vojne me|unarodne misije, pripada plata i druga primawa prema propisu koji }e donijeti ministar odbrane. 

^lan 70. 

(Plate i stipendije za vrijeme {kolovawa i usavr{avawa u inostranstvu) 

(1)    Profesionalnom vojnom licu upu}enom u inostranstvo radi {kolovawa ili usavr{avawa pripada stipendija ~iji iznos utvr|uje ministar odbrane. 

(2)    Osim stipendije, licu iz stava (1) ovog ~lana, kojem porodica ostaje u Bosni i Hercegovini, pripada osnovna plata koja bi mu pripadala da nije upu}eno u inostranstvo. 

^lan 71. 

(Nov~ane nagrade za izuzetan rad) 

Profesionalnom vojnom licu mo`e biti dodijeqena nov~ana nagrada za izuzetne uspjehe u radu i djela va`na za Oru`ane snage, a {to }e biti utvr|eno propisima ministra odbrane. 

^lan 72. 

(Neopravdani izostanak sa du`nosti) 

Profesionalnom vojnom licu ne pripada plata i druga primawa za sate i dane neopravdanog izostanka sa du`nosti. 

^lan 73. 

(Nov~ana primawa kadeta) 

(1)    Nov~ana i druga primawa kadeta vojnih {kola uredi}e se propisom ministra odbrane. 

(2)    Nov~ana primawa kadeta upu}enih na {kolovawe izuzeta su od sudskih i upravnih izvr{ewa. 

(3)    Kadetima pripada besplatna vojna uniforma, li~na oprema, ishrana i smje{taj. 

^lan 74. 

(Naknada tro{kova za slu`beno putovawe) 

(1)    Profesionalnom vojnom licu pripada naknada tro{kova za slu`beno putovawe. 

(2)    Uslove za ostvarewe prava i iznos naknade iz stava (1) ovog ~lana propisa}e ministar odbrane. 

^lan 75. 

(Naknada tro{kova prevoza za dolazak na posao i povratak sa posla) 

Profesionalnom vojnom licu pripada naknada tro{kova prevoza za dolazak na posao i povratak sa posla. Uslove za ostvarewe prava i iznos naknade iz ovog ~lana propisa}e ministar odbrane. 

^lan 76. 

(Naknada za regres za godi{wi odmor) 

Profesionalno vojno lice ima pravo na naknadu na ime regresa za kori{}ewe godi{weg odmora u iznosu od najmawe 70% wegove plate utvr|ene rje{ewem o plati, odnosno najmawe u visini prosje~ne plate ispla}ene u Bosni i Hercegovini za prethodna tri mjeseca prije dono{ewa rje{ewa o regresu, odnosno prema odluci Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. 

^lan 77. 

(Otpremnina za odlazak u penziju) 

Profesionalno vojno lice ima pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju u iznosu od {est wegovih plata ispla}enih u prethodnih {est mjeseci ili {est prosje~nih mjese~nih plata ispla}enih u Bosni i Hercegovini prema posqedwem objavqenom podatku nadle`nog statisti~kog zavoda, ako je to za wega povoqnije. 

^lan 78. 

(Tro{kovi premje{taja) 

(1)    Profesionalno vojno lice premje{teno iz jednog mjesta slu`be u drugo, u skladu sa odredbama ovog zakona, ima pravo na naknadu selidbenih tro{kova. 

(2)    Pravo iz stava (1) ovog ~lana ima profesionalno vojno lice kojem prestane slu`ba zbog odlaska u penziju ako se preseqava. 

^lan 79. 

(Naknada tro{kova odvojenog `ivota) 

Premje{teno profesionalno vojno lice, izuzev premje{taja po molbi, koje izdr`ava porodicu sa kojom `ivi u zajedni~kom doma}instvu, ima pravo na naknadu tro{kova odvojenog `ivota od porodice pod uslovima i u iznosu koje }e propisom utvrditi ministar odbrane. 

^lan 80. 

(Naknada tro{kova toplog obroka) 

Profesionalnim vojnim licima za dane kada se nalaze na du`nosti pripada nov~ana naknada za tro{kove toplog obroka ako nemaju besplatan obrok na radnom mjestu, u skladu sa odlukom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. 

^lan 81. 

(Naknada tro{kova privremenog smje{taja) 

(1)    Profesionalna vojna lica, zbog specifi~nosti slu`be, imaju pravo na naknadu tro{kova privremenog smje{taja od dana stupawa na du`nost, ako im je mjesto prebivali{ta udaqeno vi{e od 60 km od mjesta slu`be. 

(2)    Na~in regulisawa naknade tro{kova smje{taja iz stava (1) ovog ~lana regulisa}e ministar odbrane posebnim propisom. Specifi~nost slu`be nakon maksimalnog perioda koji defini{e Ministarstvo odbrane BiH smatra}e se trajnom promjenom mjesta slu`be, a ne privremenom slu`bom. Kao takva, trajna promjena mjesta slu`be bi}e predmet dodatnog propisa Ministarstva odbrane BiH. 

^lan 82. 

(Ostale naknade) 

Lice koje se prvi put prima u profesionalnu vojnu slu`bu ima pravo na besplatnu vojnu uniformu i jednokratnu nov~anu naknadu za nabavku ostale li~ne opreme u iznosu koji utvrdi ministar odbrane. 

GLAVA VIII- STANDARDI PONA[AWA 

^lan 83. 

(Odr`avawe najvi{ih standarda pona{awa) 

(1)    Sva profesionalna vojna lica na slu`bi u Oru`anim snagama obavezna su da posti`u i odr`avaju najvi{e profesionalne i li~ne standarde utvr|ene ovim zakonom, Zakonom o odbrani i Kodeksom pona{awa za pripadnike Oru`anih snaga. 

(2)    Nadzor nad primjenom Kodeksa pona{awa iz stava (1) ovog ~lana vr{i generalni inspektor. 

^lan 84. 

(Du`nost po{tovawa zakona) 

(1)    Sva vojna lica na slu`bi u Oru`anim snagama du`na su da podr`avaju i po{tuju zakone Bosne i Hercegovine, entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. 

(2)    Vojno lice na slu`bi u Oru`anim snagama ne}e preduzimati, usmjeravati niti predlagati aktivnosti za koje se zna, odnosno vjeruje da predstavqaju kr{ewe postoje}ih zakona, politika i propisa. 

(3)    Kada su razmje{tena za vrijeme operacije, vojna lica u Ministarstvu odbrane BiH i Oru`anim snagama obavezna su da se pridr`avaju Zakona o u~e{}u pripadnika Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih slu`benika, dr`avnih slu`benika i ostalih zaposlenika u operacijama podr{ke miru i drugim aktivnostima u inostranstvu ("Slu`beni glasnik BiH", broj 14/05) i po{tuju zakone zemqe u kojoj obavqaju svoju du`nost. 

(4)    Sva vojna lica na slu`bi u Oru`anim snagama du`na su da se pridr`avaju odredaba Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. 

^lan 85. 

(Sukob interesa) 

Sva profesionalna vojna lica na slu`bi u Oru`anim snagama u obavqanu privatnih poslova du`na su da se pona{aju na takav na~in da izbjegnu stvarni, odnosno o~igledni sukob izme|u wihovih profesionalnih du`nosti i privatnih, politi~kih i finansijskih interesa. 

^lan 86. 

(Posebne zabrane) 

Da bi se izbjegli stvarni, odnosno o~igledni sukobi interesa, profesionalnim vojnim licima na slu`bi u Oru`anim snagama posebno se zabrawuje: 

a)    kori{}ewe wihovog zvani~nog polo`aja u svrhu nagovarawa, vr{ewa pritiska ili bilo kakvog uticaja na neko lice kako bi ostvarili li~nu korist finansijske ili druge prirode za sebe ili druge, 

b)    da imaju finansijske interese koji su u sukobu sa savjesnim obavqawem wihovih du`nosti, 

c)    anga`man na drugim poslovima ili bilo kojim aktivnostima koji su u sukobu sa zvani~nim dr`avnim du`nostima i odgovornostima, 

d)    poku{aj da uti~u na javne zvani~nike radi sticawa li~ne koristi, 

e)    kori{}ewe dr`avne imovine za sticawe li~ne koristi, ili u bilo koju drugu svrhu osim odobrene, 

f)    primawe i navo|ewe nekoga da primi poklon ili bilo {ta drugo od materijalne vrijednosti od bilo kojeg lica ili organizacije koja od Oru`anih snaga tra`i da preduzmu neku zvani~nu mjeru, sa wima ima poslovni odnos ili sprovodi neke aktivnosti, niti od onih na ~ije finansijske, profesionalne ili li~ne interese obavqawe ili neobavqawe du`nosti mo`e zna~ajno uticati. 

^lan 87. 

(Izuzeci od zabrane primawa poklona) 

(1)    Izuzetno od odredaba ~lana 86. stav (1) ta~ka f) ovog zakona, profesionalna vojna lica na slu`bi u Oru`anim snagama mogu prihvatiti: 

a)    poklone ponu|ene od zvani~nih predstavnika strane zemqe, a u ime Bosne i Hercegovine ili Oru`anih snaga. Takvi pokloni postaju zvani~no vlasni{tvo Bosne i Hercegovine i nisu vlasni{tvo pojedinca koji je primio poklon, osim u nekim ograni~enim izuzecima utvr|enim propisom koji donese ministar odbrane. Lica }e prijaviti dobijawe takvih poklona svom nadre|enom, 

b)    ~a{}ewe ili poklone primqene od bilo kojeg pojedinca ili organizacije za izvr{ewe profesionalne du`nosti, sve dok ukupna vrijednost primqenih predmeta ili usluga ne prelazi iznos od 100 KM. "^a{}ewe" ili "pokloni" ukqu~uju hranu, usluge, pokretne predmete, te stvari koje nemaju veliku vrijednost, 

c)    poklone od podre|enih ili za podre|ene u prilikama kao {to su unapre|ewe, penzionisawe, promjene komandne strukture ili drugi profesionalni uspjesi, sve dok ukupna vrijednost svih poklona zajedno ne prelazi iznos od 400 KM, 

d)    poklone od podre|enih nadre|enim u posebnim prilikama kao {to su vjen~awa, ro|endani, godi{wice i sli~ni doga|aji, sve dok ukupna vrijednost ne prelazi iznos od 400 KM. 

(2)    Svi pokloni ili ~a{}ewa primqeni u skladu sa ovim ~lanom prijavquju se nadre|enom profesionalnog vojnog lica kada se to tra`i, u skladu sa propisom koji donese ministar odbrane. 

^lan 88. 

(Posebne obaveze) 

Radi izbjegavawa stvarnih, odnosno o~iglednih sukoba interesa, profesionalna vojna lica na slu`bi u Oru`anim snagama: 

a)    donose odluke koje su u najboqem interesu Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Oru`anih snaga, bez obzira na li~na uvjerewa ili odnose, 

b)    ispuwavaju sve zakonske i finansijske obaveze i pla}aju poreze, 

c)    {tite i ~uvaju dr`avnu imovinu, 

d)    prijavquju prevaru i korupciju. 

^lan 89. 

(^lanstvo u udru`ewima) 

(1)    Profesionalno vojno lice na slu`bi u Oru`anim snagama mo`e se ukqu~iti u aktivnosti udru`ewa i nevladinih organizacija samo ako su te aktivnosti u skladu sa ovim zakonom. 

(2)    Profesionalno vojno lice mo`e postati ~lan stranog profesionalnog udru`ewa ili me|unarodne organizacije samo po odobrewu ministra odbrane. 

^lan 90. 

(Obuka o standardima pona{awa) 

(1)    Generalni inspektorat upoznaje sa pitawima vezanim za standarde pona{awa sva lica koja se primaju prvi put na slu`bu u Oru`ane snage. 

(2)    Svaka jedinica jednom godi{we odr`ava obuku o standardima pona{awa da bi se sva profesionalna vojna lica podsjetila na svoje odgovornosti. 

GLAVA IX - UPRAVQAWE PERSONALNOM EVIDENCIJOM 

^lan 91. 

(Definicije) 

(1)    Glavna evidencija personala je osnovna evidencija koja se odnosi na pojedinca zaposlenog kao profesionalno vojno lice u Oru`anim snagama i lica u rezervnom sastavu. Ona obuhvata podatke i dokumente o identifikaciji i kvalifikaciji, ugovor, dokumente o obrazovawu, ocjene o wegovom izvr{avawu du`nosti, kao i druge dokumente koji su bitni za anga`ovawe profesionalnih vojnih lica na slu`bi u Oru`anim snagama. 

(2)    Vojna evidencija o izvr{avawu du`nosti je pomo}na evidencija za vojna lica za potrebe upravqawa personalom i profesionalnog razvoja. Ona sadr`i kopije dokumenata iz glavne evidencije personala i druge dokumente koji mogu poslu`iti za dono{ewe odluke nadle`nog organa u vezi sa {kolovawem, obukom, unapre|ewem i predlagawem za nova postavqewa vojnih lica. 

(3)    Upravqawe evidencijom predstavqa aktivnosti planirawa, kontrole, usmjeravawa, organizacije, obuke i unapre|ewa, za a`urirawe, odr`avawe, kori{}ewe i raspolagawe glavnom evidencijom personala i vojnom evidencijom o izvr{avawu du`nosti. 

^lan 92. 

(Upravqawe i kontrola nad evidencijama) 

(1)    Ministar odbrane uspostavqa efikasnu i sistemati~nu kontrolu nad glavnim evidencijama personala i vojnim evidencijama o izvr{avawu du`nosti kako bi se obezbijedilo da nadle`ne starje{ine imaju potrebne informacije. 

(2)    Upravqawem evidencijama vojnih lica dokumentuje se evidencija o slu`bi vojnih lica, od prijema do prekida slu`be, {titi se privatnost lica te prava i interesi Oru`anih snaga. Upravqawe evidencijom personala obuhvata: 

a)    formirawe pojedina~nih evidencija, 

b)    obezbje|ewe da se sve formirane evidencije odr`avaju i pohrawuju na odgovaraju}i na~in, da ih koriste samo ovla{}ena lica i samo u slu`bene svrhe, 

c)    obezbje|ewe da se glavne evidencije personala ~uvaju, a sve ostale uni{tavaju. 

^lan 93. 

(Odgovornost za glavne evidencije personala) 

(1)    Ministarstvo odbrane BiH izra|uje propise i procedure za formirawe i odr`avawe glavnih evidencija personala za sva vojna lica u Oru`anim snagama. 

(2)    Odjeqewe za personal Komande za podr{ku odgovorno je za formirawe i odr`avawe glavnih evidencija personala za sva lica u Oru`anim snagama u skladu sa propisima i procedurama koje donosi ministar odbrane. 

^lan 94. 

(Odgovornost za vojne evidencija o izvr{avawu du`nosti) 

(1)    Vojne evidencije o izvr{avawu du`nosti formiraju se i odr`avaju u bataqonu, brigadi, wima ravnim i vi{im jedinicama. 

(2)