PARLAMENTARNA SKUP[TINA
BOSNE I HERCEGOVINE 

517 

Na osnovu ~lana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 57. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 17. maja 2005. godine, i 47. sjednici Doma naroda, odr`anoj 5. oktobra 2005. godine, usvojila je 

ZAKON 

O JAVNOM RADIO - TELEVIZIJSKOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE 

^lan 1. 

(Predmet Zakona) 

(1)    Ovim zakonom ure|uju se Javni radio-televizijski sistem u Bosni i Hercegovini (u daqwem tekstu: JRTS Bosne i Hercegovine) i odnosi tri javna RTV servisa i zajedni~kog pravnog subjekta unutar tog sistema, kao i wegova djelatnost i organizacija. 

(2)    U okviru JRTS Bosne i Hercegovine realizova}e se principi i obaveze predvi|eni ovim zakonom i drugim va`e}im zakonima u oblasti javnog emitovawa. 

^lan 2. 

(Definicije) 

U smislu ovog zakona: 

marketin{ko ogla{avawe je svaki pla}eni, sli~no nadokna|eni ili samopromotivni javni oglas, ukqu~uju}i sponzorisawe, u svrhu promocije prodaje, kupovine ili iznajmqivawa proizvoda ili usluga, promocije ideje ili ciqa, ili uzrokovawa nekog drugog `eqenog efekta od ogla{iva~a ili samog servisa; 

neto prihod od marketin{kog ogla{avawa je ukupan prihod ostvaren na osnovu prodaje radio, televizijskog i multimedijalnog marketin{kog ogla{avawa, umawen za dogovorenu proviziju koja pripada korporaciji u okviru koje se nalazi prodajna ku}a; 

javni RTV servis je fizi~ko ili pravno lice sa uredni~kom odgovorno{}u za pripremu usluge radio, televizijskog i multimedijalnog programa namijewenog emitovawu za javnost ili prenosu programa za tre}a lica u smislu Zakona; 

evropski programi podrazumijevaju kreativne programe ~iju proizvodwu ili koprodukciju vode evropska fizi~ka ili pravna lica; 

sponzorisawe zna~i u~e{}e fizi~kog ili pravnog lica koje nije ukqu~eno u aktivnosti emitovawa ili u proizvodwu audio-vizuelnih djela, u direktnom ili indirektnom finansirawu programa, u svrhu promocije wihovog imena, za{titnog znaka, djelatnosti ili dostignu}a; 

emitovawe je po~etna emisija putem zemaqskog, kablovskog ili satelitskog predajnika, u kodiranom ili dekodiranom obliku, radio ili televizijske usluge namijewene javnosti; 

virtuelno marketin{ko ogla{avawe je upotreba elektronskih sistema koji djelimi~no mijewaju televizijski signal tako {to se u televizijsku sliku dodaje marketin{ki oglas koji u stvarnosti ne postoji na mjestu sa kojeg se signal prenosi; 

reemitovawe je vremenski odgo|ena emisija putem zemaqskog, kablovskog ili satelitskog predajnika, u kodiranom ili dekodiranom obliku, radio ili televizijske usluge namijewene javnosti; 

teleshopping obuhvata teleshopping spotove kojima se putem emisije televizijskih signala vr{i prodaja odre|enih proizvoda, nabavka robe ili usluga, nekretnina, prava i obaveza uz odre|enu naknadu; 

RTV taksa je taksa za posjedovawe radio ili TV prijemnika u doma}instvu i kod pravnog lica; 

dozvola Sistema obuhvata pojedina~ne dozvole tri javna RTV servisa. 

^lan 3. 

(Op{te odredbe) 

(1)    Sistem javnog emitovawa u Bosni i Hercegovini sa~iwavaju: 

a)    Radio-televizija Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: BHRT) kao Javni RTV servis Bosne i Hercegovine; 

b)    Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: RTFBiH) kao Javni RTV servis Federacije Bosne i Hercegovine; 

c)    Radio-televizija Republike Srpske (u daqwem tekstu: RTRS) kao Javni RTV servis Republike Srpske; 

d)    Korporacija javnih RTV servisa BiH (u daqwem tekstu: Korporacija). 

(2)    Zakoni o BHRT, RTFBiH i RTRS bi}e uskla|eni sa odredbama ovog zakona. 

(3)    Promet robe i usluga izme|u ~lanova sistema ne podlije`e porezu na promet. 

^lan 4. 

(Samostalnost javnih servisa) 

Javni RTV servisi samostalni su u obavqawu djelatnosti, imaju ure|iva~ku nezavisnost i institucionalnu autonomiju, naro~ito u oblastima kao {to su: 

a)    utvr|ivawe programske {eme; 

b)    koncepcija i produkcija programa; 

c)    ure|ivawe i prezentovawe vijesti i informativnog programa; 

d)    upravqawe i raspolagawe imovinom; 

e)    zapo{qavawe i prava i obaveze zaposlenih; 

f)    ure|ivawe djelatnosti i unutra{we organizacije; 

g)    priprema i izvr{ewe buxeta; 

h)    pregovori, pripreme i potpisivawe pravnih akata u vezi sa funkcionisawem servisa; 

i)    predstavqawe javnih RTV servisa u pravnim postupcima; 

j)    kupovina, iznajmqivawe, prodaja i kori{}ewe robe i usluga. 

^lan 5. 

(Zadatak javnih servisa) 

Osnovni zadatak javnih RTV servisa jeste da plasmanom raznovrsnih i vjerodostojnih informacija istinito informi{u javnost o politi~kim, privrednim, socijalnim, zdravstvenim, kulturnim, obrazovnim, nau~nim, religijskim, ekolo{kim, sportskim i drugim doga|ajima, podsti~u demokratske procese, obezbijede odgovaraju}u zastupqenost nepristrasnih vijesti i programa o aktuelnim de{avawima, u udarno i u drugo vrijeme, informativnog, kulturno-umjetni~kog, obrazovnog, dje~ijeg, sportskog i zabavnog programa, te da programi najvi{eg kvaliteta budu dostupni javnosti u Bosni i Hercegovini. 

^lan 6. 

(Odnosi unutar JRTS Bosne i Hercegovine) 

(1)    Odnosi izme|u javnih RTV servisa reguli{u se ovim zakonom. 

(2)    Javni RTV servisi obavezni su da registruju Korporaciju na dr`avnom nivou. 

(3)    Korporacija u ime sva tri javna RTV servisa: 

a)    prodaje televizijske, radio i multimedijalne oglase; 

b)    razvija i koordinira pravnu regulativu i pru`awe pravnih usluga javnim RTV servisima; 

c)    promovi{e i koordinira tehni~ki razvoj i uvo|ewe novih tehnologija; 

d)    obezbje|uje zajedni~ko kori{}ewe tehni~kih, finansijskih i kadrovskih resursa; 

e)    izra|uje strategiju za multimedijalne usluge javnih RTV servisa; 

f)    omogu}ava zajedni~ko kori{}ewe i upravqawe arhivskom gra|om, u skladu sa programskim potrebama javnih RTV servisa, i prodaju wihovog kori{}ewa tre}im stranama u ime javnih RTV servisa. Prihod od prodaje arhivske gra|e pripada javnim RTV servisima; 

g)    uspostavqa interne i vawske komunikacije; 

h)    nabavqa strane programe; 

i)    uspostavqa me|unarodne veze; 

j)    pru`a administrativnu i drugu pomo} upravnim organima; 

k)    naru~uje ispitivawe javnog mnijewa i medijskog tr`i{ta; 

l)    prodaje televizijske, radio i multimedijalne marketin{ke usluge; 

m)    uskla|uje resurse za prikupqawe sadr`aja za informativne emisije, ukqu~uju}i regionalne informativno-tehni~ke centre; 

n)    koordinira politiku i strategiju u upravqawu qudskim potencijalima javnih RTV servisa; 

o)    koordinira poslovne i razvojne planove, finansijsko poslovawe i postupke unutra{we revizije; 

p)    omogu}ava zajedni~ku godi{wu finansijsku reviziju; 

r)    pru`a usluge prenosa za javne RTV servise; 

s)    koordinira kori{}ewe i upravqawe tehni~kim resursima, imovinom i infrastrukturom informacione tehnologije. 

^lan 7. 

(Odbor JRTS Bosne i Hercegovine) 

(1)    Ovim zakonom uspostavqa se Odbor JRTS Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Odbor Sistema). Radi racionalnijeg i efikasnijeg funkcionisawa, JRTS Bosne i Hercegovine podsti~e i usmjerava izvr{ewe obaveza iz ~lana 6. ovog zakona putem Korporacije. 

(2)    Odbor Sistema sastoji se od 12 ~lanova. Odbor Sistema sa~iwavaju svi ~lanovi upravnih odbora javnih RTV servisa (po ~etiri ~lana iz svakog javnog RTV servisa), koji su ~lanovi Odbora Sistema po slu`benoj du`nosti. 

(3)    Odborom Sistema predsjedava predsjedavaju}i Upravnog odbora Javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine. 

(4)    Javni RTV servisi podjednako }e obezbijediti sredstva za finansirawe rada Odbora Sistema. 

^lan 8. 

(Nadle`nost Odbora Sistema) 

(1)    Odbor Sistema ima sqede}e nadle`nosti u pogledu JRTS Bosne i Hercegovine: 

a)    utvr|uje usagla{en predlog RTV takse, 

b)    prati naplatu RTV takse, 

c)    donosi programski kodeks za cijeli sistem, ukqu~uju}i i za{titu jezika, pisma, kulture i tradicije naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, 

d)    koordinira uskla|ivawe programskih {ema putem saradwe upravnih organa i rukovodstava javnih RTV servisa, 

e)    koordinira izme|u javnih RTV servisa u sistemu, 

f)    ostvaruje koordinaciju o svim ostalim pitawima iz ~lana 6. ovog zakona. 

(2)    Odbor Sistema ima ulogu nadzornog organa Korporacije i, izme|u ostalog, ima sqede}e nadle`nosti i du`nosti u pogledu zajedni~kog pravnog subjekta - Korporacije: 

a)    imenuje i razrje{ava generalnog direktora Korporacije; 

b)    odobrava imenovawe lica koja su direktno odgovorna generalnom direktoru Korporacije; 

c)    usvaja Statut Korporacije; 

d)    odobrava strategiju i politiku poslovawa Korporacije u skladu sa ovim zakonom i dozvolom Sistema; 

e)    obezbje|uje izvr{ewe va`e}ih uslova dozvole koju je izdala Regulatorna agencija za komunikacije BiH (u daqwem tekstu: Regulatorna agencija); 

f)    odobrava rashode dispozicije i investicije u skladu sa Statutom; 

g)    odobrava godi{wi finansijski plan i buxet Korporacije; 

h)    usvaja izvje{taj o finansijskom poslovawu; 

i)    radi u najboqem interesu Korporacije kada kao nadzorni organ Korporacije donosi odluke. 

(3)    Odbor Sistema mo`e punova`no odlu~ivati ako sjednici prisustvuje najmawe sedam ~lanova (kvorum) iz sva tri javna RTV servisa. Odbor Sistema odluke donosi ve}inom glasova prisutnih ~lanova. U slu~aju istog broja glasova, odlu~uju}i je glas predsjedavaju}eg Odbora Sistema. 

(4)    Odbor Sistema sastaje se najmawe jedanput mjese~no, mijewaju}i mjesto odr`avawa sjednica izme|u sjedi{ta javnih RTV servisa. 

^lan 9. 

(Frekvencije) 

(1)    Regulatorna agencija dodjequje frekvencije javnim RTV servisima za jednu televizijske i dvije radio-stanice za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine, dvije televizijske stanice i dvije radio-stanice za podru~je odre|enog entiteta po cijenama koje utvrdi Regulatorna agencija. Dodijeqene frekvencije moraju biti dovoqne da bi se obezbijedilo: da {to ve}i broj stanovnika Bosne i Hercegovine mo`e imati nesmetan prijem programa BHRT-a, da {to ve}i broj stanovnika u Federaciji Bosne i Hercegovine mo`e imati nesmetan prijem programa RTFBiH, te da {to ve}i broj stanovnika u Republici Srpskoj mo`e imati nesmetan prijem programa RTRS-a, u mjeri u kojoj je to prakti~no izvodqivo. 

(2)    Savjet ministara BiH ima pravo da pokrene proceduru za osnivawe novog RTV kanala u okviru Sistema nakon konsultacija sa Regulatornom agencijom i Odborom Sistema. Savjet ministara BiH razmotri}e inicijative poslije izrade nezavisne, transparentne i opse`ne analize koja obuhvata program, spektar, tehni~ke, finansijske i druge informacije kojima se opravdava osnivawe novog kanala. 

^lan 10. 

(Dozvola) 

(1)    Regulatorna agencija izda}e dozvole kojima }e javnim RTV servisima omogu}iti da djeluju u skladu sa ovim zakonom. Javni RTV servisi ne}e po~eti da rade prije nego {to im Regulatorna agencija izda dozvolu. 

(2)    Regulatorna agencija utvr|uje posebne i komplementarne dozvole za javne RTV servise u skladu sa ~lanom 9. koje ~ine dozvolu Sistema (u daqwem tekstu: za Sistem "dozvola Sistema", za pojedina~ne javne RTV servise "dozvola"). 

(3)    Svaka dozvola Sistema izdaje se na period od pet godina i podlije`e svim sankcijama za kr{ewe uslova, pojedina~nih dozvola i dozvole Sistema od javnih RTV servisa. 

(4)    Dozvolom Sistema utvr|uje se komplementarni set obaveza za tri javna RTV servisa i obuhvata sqede}e: 

a)    pokrivenost prenosom i frekventni djelokrug za javne RTV servise; 

b)    konkretne programske okvire za svaku uslugu koju pru`aju javni RTV servisi, koji su neophodni da bi se ispo{tovali programski principi; 

c)    rokove za neophodne programske planove i druge izvje{taje i informacije koje Regulatorna agencija mo`e tra`iti; 

d)    podatke o dodatnim kodeksima i smjernicama Regulatorne agencije, koje se konkretno primjewuju za javne RTV servise; 

e)    dozvola Sistema tako|e precizira sankcije za kr{ewe uslova iz dozvole Sistema. 

^lan 11. 

(Na~ini prenosa programa) 

(1)    Javni RTV servisi imaju pravo da prenose program putem zemaqske mre`e, satelita, kabla, Interneta ili drugih tehni~kih sredstava. Oni mogu pru`ati usluge teleteksta i ukqu~iti se u svako novo poqe oda{iqa~ke tehnologije ili servisa u naj{irem smislu rije~i. 

(2)    Bez obzira na metod prenosa programa, javni RTV servisi moraju obezbijediti da wihove radio i televizijske usluge budu dostupne auditorijumu, kao {to je navedeno u dozvoli Sistema i u ~lanu 9. ovog zakona. 

^lan 12. 

(Korporacija) 

(1)    Korporacija je zajedni~ka upravqa~ka struktura izme|u javnih RTV servisa sa istim pravima i obavezama prema sva tri javna RTV servisa (BHRT, RTRS i RTFBiH ); 

(2)    Tri javna RTV servisa ovim zakonom uspostavqaju Korporaciju. 

(3)    Korporacija ima obavezu da uvodi nove tehnologije, u dogovoru sa sva tri javna RTV servisa. 

(4)    Korporacija ima organizacione jedinice u Sarajevu, Bawaluci i Mostaru. 

^lan 13. 

(Ciqevi, djelatnost i sjedi{te) 

(1)    Ovim zakonom osniva se Korporacija. 

(2)    Korporacija je odgovorna za: 

a)    rad prenosne mre`e, weno upravqawe i odr`avawe; 

b)    me|unarodno predstavqawe javnih servisa; 

c)    prava u vezi sa stranim programom; 

d)    rukovo|ewe imovinom i tehni~kim resursima u skladu sa ~lanom 8. stav (3) ovog zakona; 

e)    rukovo|ewe ogla{avawem - prodajnom ku}om; 

f)    uskla|ivawe sistema, politike i procedure izme|u tri javna RTV servisa, kao {to je definisano ~lanom 6. ovog zakona; 

(3)    Sjedi{te Korporacije je u sjedi{tu BHRT-a. 

(4)    Organi Korporacije su Poslovodni odbor i Upravni odbor. 

(5)    Odbor Sistema istovremeno je i Upravni odbor Korporacije. 

(6)    Radom Korporacije rukovodi generalni direktor i direktori sektora Korporacije. Generalni direktor i direktori sektora Korporacije zajedno ~ine Poslovodni odbor Korporacije. 

^lan 14. 

(Finansirawe) 

(1)    Tro{kove Korporacije kao pravnog subjekta podmiruju javni RTV servisi, na osnovu kori{}ewa definisanog ugovorom. Korporacija mo`e ostvariti dodatni prihod i iz drugih izvora, kao {to su efikasno kori{}ewe emisione infrastrukture i weno komercijalno iznajmqivawe, u skladu sa Statutom. 

(2)    Radi efikasnog planirawa resursa, u pripremi godi{weg buxeta mora se utvrditi minimalno o~ekivano kori{}ewe korporacijskih resursa, opreme i usluga od sva tri javna servisa za predstoje}u godinu, kao i dogovoreni tro{kovi u vezi sa tim, kako to utvrde generalni direktori javnih RTV servisa sa generalnim direktorom Korporacije. 

(3)    Ukoliko javni RTV servisi imaju dodatne zahtjeve prema Korporaciji, onda se ta pitawa reguli{u dodatnim ugovorom o pru`awu usluga i prema odgovaraju}im cijenama na mjese~noj osnovi. Tro{kovi prodaje marketin{kog ogla{avawa podmiruju se zadr`avawem fiksnih procenata od ukupnog prihoda koji prodajna ku}a u okviru Korporacije ostvari za javne RTV servise po osnovu marketin{kog ogla{avawa. 

(4)    Po usvajawu buxeta od Odbora Sistema, javni RTV servisi bez ka{wewa i posredovawa prenose dogovoreni mjese~ni doprinos Korporaciji. 

(5)    Generalni direktor Korporacije priprema finansijski plan za narednu godinu, koji dostavqa Odboru Sistema najkasnije do 1. novembra teku}e godine. 

(6)    Generalni direktor Korporacije dostavqa izvje{taj o poslovawu za prethodnu godinu Odboru Sistema najkasnije do 28. februara svake godine. 

(7)    U svakoj finansijskoj godini Korporacija mora obezbijediti da ukupni rashodi budu pokriveni ukupnim prihodima. 

^lan 15. 

(Generalni direktor) 

(1)    Nadle`nosti generalnog direktora su sqede}e: 

a)    rukovodi radom Korporacije; 

b)    odgovara za zakonitost rada; 

c)    odgovara za sprovo|ewe odluka Odbora Sistema; 

d)    odgovara za razvojnu strategiju i politiku poslovawa; 

e)    uspostavqa saradwu i koordinaciju sa generalnim direktorima javnih RTV servisa; 

f)    odobrava rashode, dispozicije ili investicije u skladu sa Statutom; 

g)    zakqu~uje sporazume i ugovore u skladu sa Statutom; 

h)    obezbje|uje izradu godi{weg finansijskog plana i buxeta u saradwi sa generalnim direktorima javnih RTV servisa; 

i)    zapo{qava i rukovodi Poslovodnim odborom u skladu sa Statutom i ostalim op{tim aktima Korporacije; 

j)    odgovara za ispuwewe va`e}ih uslova dozvole Sistema; 

k)    dogovara godi{wu poslovnu reviziju Korporacije od nezavisne revizorske institucije; 

l)    generalnog direktora imenuje Odbor Sistema na osnovu javnog konkursa na na~in odre|en ~lanom 8. ovog zakona; 

lj)    mandat generalnog direktora traje pet godina i mo`e se obnoviti samo jednom; 

m)    generalni direktor mora biti lice koje je dr`avqanin BiH i ispuwava uslove predvi|ene Statutom; 

n)    predsjednik Odbora Sistema i direktor Korporacije ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda; 

nj)    generalni direktor }e utvrditi organizaciju Korporacije, kojom se omogu}ava efikasno izvr{ewe funkcije, i odgovornosti Korporacije kako je utvr|eno ovim zakonom. 

(2)    Generalni direktor ne mo`e obavqati nikakvu izvr{nu, zakonodavnu ili sudsku funkciju ni na jednom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini i ne mo`e biti vlasnik, odnosno suvlasnik preduze}a koja obavqaju djelatnost radio ili televizijskog emitovawa, niti na drugi na~in biti anga`ovan u nekoj djelatnosti koja mo`e dovesti do sukoba interesa. 

^lan 16. 

(Pravila Regulatorne agencije) 

Javni RTV servisi du`ni su da po{tuju pravila i propise Regulatorne agencije ukoliko oni nisu u suprotnosti sa ovim zakonom. Javni RTV servisi podlije`u svim postoje}im sankcijama za neispuwavawe pravila i propisa Regulatorne agencije, osim suspenzije i ga{ewa. Regulatorna agencija od javnih RTV servisa napla}uje odgovaraju}u administrativnu naknadu na ime tro{kova izdavawa dozvole, u skladu sa va`e}im propisima. 

^lan 17. 

(Taksa na posjedovawe prijemnika) 

(1)    Svako doma}instvo i pravno lice na teritoriji Bosne i Hercegovine koji posjeduju radio ili televizijski prijemnik du`ni su da pla}aju mjese~nu taksu za posjedovawe tog prijemnika (u daqwem tekstu: RTV taksa) pod uslovima odre|enim ovim zakonom. 

(2)    Prihod od RTV taksi mo`e se koristiti samo za finansirawe osnovne djelatnosti javnih RTV servisa. 

(3)    Prihod od RTV taksi ne podlije`e poreskim obavezama. 

^lan 18. 

(Na~in naplate) 

(1)    Na~in naplate RTV takse odre|uje i uspostavqa Odbor Sistema. 

(2)    Organizacione jedinice zadu`ene za taksu sva tri javna RTV servisa prate naplatu RTV takse i o tome obavje{tavaju Odbor Sistema. 

(3)    Naplatu RTV takse mogu vr{iti javni RTV servisi putem vlastitih slu`bi ili taj posao na ugovornoj osnovi povjeriti drugim pravnim licima (javna preduze}a, agencije i sl.). 

(4)    BHRT vr{i naplatu RTV takse na teritoriji Br~ko Distrikta BiH, RTFBiH na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i RTRS na teritoriji Republike Srpske. Napla}ena RTV taksa raspore|uje se u skladu sa ~lanom 23. ovog zakona. 

(5)    U svim ugovorima koji se odnose na prikupqawe RTV takse iz stava (3) ovog ~lana svaki javni RTV servis }e biti ugovorna strana. 

^lan 19. 

(Pretpostavka o posjedovawu) 

(1)    Smatra se da jedno lice u svakom doma}instvu i svako registrovano pravno lice u Bosni i Hercegovini imaju radio ili televizijski prijemnik. 

(2)    Pretpostavka iz stava (1) ovog ~lana mo`e se osporiti pisanom izjavom nosioca doma}instva, odnosno lica ovla{}enog za zastupawe pravnog lica. 

(3)    Pisana izjava dostavqa se javnim RTV servisima i istovremeno podrazumijeva pristanak da ovla{}eni predstavnik javnih RTV servisa izvr{i neposrednu kontrolu ta~nosti navoda iz izjave. U slu~aju nedozvoqavawa neposredne kontrole, pisana izjava ne proizvodi pravno djelovawe. 

^lan 20. 

(Broj prijemnika) 

(1)    Svako doma}instvo du`no je da pla}a RTV taksu za samo jedan prijemnik, bez obzira na wihov ukupan broj u doma}instvu. Samo jedan ~lan doma}instva mo`e biti evidentiran kao obveznik pla}awa RTV takse. 

(2)    Svako pravno lice, osim onih navedenih u stavu (3) ovog ~lana, du`no je da pla}a RTV taksu za svaki prijemnik koji posjeduje. 

(3)    Javne zdravstvene ustanove, javne obrazovne ustanove, ustanove za socijalnu pomo}, radio-televizijske stanice i pravna lica koja se bave proizvodwom, servisirawem, instalirawem, prodajom ili iznajmqivawem radio ili televizijskih prijemnika pla}aju jednu taksu po ustanovi, prodavnici, odnosno poslovnici ili ispostavi. 

^lan 21. 

(Obaveza prijavqivawa prijemnika) 

(1)    Svako doma}instvo ili pravno lice du`ni su da javnom RTV servisu prijave nabavku radio ili televizijskog prijemnika u roku od 30 dana, ako se tom nabavkom za wega stvara obaveza pla}awa RTV takse utvr|ena ovim zakonom. 

(2)    Svaki pretplatnik du`an je da prijavi javnom RTV servisu promjenu adrese stanovawa, odnosno sjedi{ta pravnog lica. 

(3)    Obaveza pla}awa RTV takse nastaje od prvog dana narednog mjeseca od dana nabavke radio ili televizijskog prijemnika. 

^lan 22. 

(Visina RTV takse) 

(1)    Najkasnije {est mjeseci prije datuma isteka va`e}e dozvole Sistema, Regulatorna agencija razmatra i Parlamentarnoj skup{tini BiH dostavqa predlog o iznosu RTV takse. Regulatorna agencija ne}e razmatrati iznos RTV takse vi{e od jedanput svakih pet godina, osim ukoliko Odbor Sistema ne dovede u pitawe iznos RTV takse, u skladu sa stavom (3) ovog ~lana. 

(2)    Parlamentarna skup{tina BiH odlu~uje o iznosu RTV takse u roku od 30 dana od dana podno{ewa predloga Regulatorne agencije. Visina RTV takse iz prethodne godine va`i do stupawa na snagu nove odluke o RTV taksi. 

(3)    Odbor Sistema mo`e dostaviti Regulatornoj agenciji novi predlog iznosa budu}e RTV takse. Takav predlog mo`e dostaviti jedanput svakih pet godina, osim u izuzetnoj situaciji koja dovodi u pitawe funkcionisawe JRTS Bosne i Hercegovine. 

(4)    Visina RTV takse svake godine }e biti uskla|ena sa slu`benom stopom inflacije u Bosni i Hercegovini. 

^lan 23. 

(Raspodjela RTV takse) 

(1)    RTV taksa u Bosni i Hercegovini napla}uje se na podru~ju entiteta i Br~ko Distrikta BiH, s tim {to se upla}uje na jedinstveni ra~un. 

(2)    Ukupni neto dohodak od prodaje marketin{kog ogla{avawa tako|e se upla}uje na jedinstveni ra~un. 

(3)    ^lanovi Odbora Sistema su povjerioci i izvr{ioci navedenog jedinstvenog ra~una i odgovorni su za kontrolu nad postupkom naplate. 

(4)    RTFBiH pripada 25% neto prihoda od marketin{kog ogla{avawa i 25% od ukupnog iznosa RTV takse napla}ene na teritoriji Bosne i Hercegovine. 

(5)    RTRS pripada 25% neto prihoda od marketin{kog ogla{avawa i 25% od ukupnog iznosa RTV takse napla}ene na teritoriji Bosne i Hercegovine. 

(6)    BHRT pripada 50% neto prihoda od marketin{kog ogla{avawa i 50% od ukupnog iznosa RTV takse napla}ene na teritoriji Bosne i Hercegovine. 

(7)    Ovi omjeri raspodjele primjewuju se bez obzira na na~in prikupqawa. 

(8)    Organizacije koje napla}uju RTV taksu i obavqaju marketin{ko ogla{avawe u ime javnih RTV servisa du`ne su uplatiti napla}eni iznos RTV takse i neto prihod od marketin{kog ogla{avawa na jedinstveni ra~un bez odga|awa. 

(9)    Raspodjela sredstava javnim RTV servisima sa jedinstvenog ra~una vr{i}e se odmah. 

^lan 24. 

(Kontrola naplate) 

(1)    Svakom javnom RTV servisu mora biti omogu}eno da u svakom trenutku ima direktan uvid u naplatu i raspodjelu RTV takse. 

(2)    Obavezna je godi{wa kontrola naplate RTV takse od nezavisne revizorske institucije, kojom se utvr|uju iznos i stepen naplate, te pravilnost raspodjele prikupqenih sredstava. 

^lan 25. 

(Vjerodostojna isprava) 

Ra~uni ili izvodi iz poslovnih kwiga javnih RTV servisa u odnosu na potra`ivawa RTV takse predstavqaju vjerodostojnu ispravu u smislu Zakona o izvr{nom postupku. 

^lan 26. 

(Programski principi) 

(1)    Program javnih RTV servisa slu`i interesu javnosti i mora biti u skladu sa profesionalnim standardima i propisima i pravilima Regulatorne agencije. Javni RTV servisi du`ni su da obezbijede raznovrstan i izbalansiran radijski i televizijski program, koji ispuwava visoke eti~ke standarde i standarde kvaliteta, po{tovawa qudskog `ivota, dostojanstva i fizi~kog integriteta li~nosti, te promovisawa demokratskih sloboda, dru{tvene pravde i me|unarodnog razumijevawa i mira. 

(2)    Program javnih RTV servisa ukqu~uje informacije, kulturu, obrazovawe, zabavu i sport. 

(3)    Program javnih RTV servisa uva`ava}e nacionalne, regionalne, tradicijske, vjerske, kulturne, jezi~ke i druge karakteristike konstitutivnih naroda i svih gra|ana Bosne i Hercegovine. Program javnih RTV servisa tako|e }e afirmisati kulturne i druge potrebe nacionalnih mawina u Bosni i Hercegovini. 

(4)    Programi javnih RTV servisa uva`ava}e prava konstitutivnih naroda i ostalih i bi}e ure|ivani ravnopravno na sva tri slu`bena jezika i dva pisma. 

(5)    U proizvodwi vlastitog programa i programa u koprodukciji, javni RTV servisi obezbijedi}e ravnopravnu zastupqenost sadr`aja koji odgovaraju tradicijskoj ba{tini sva tri naroda i adekvatnu zastupqenost ostalih. 

(6)    Javni RTV servisi proizvodi}e i ure|ivati programe u skladu sa najvi{im profesionalnim kriterijumima uz po{tovawe umjetni~kih i stvarala~kih sloboda, nezavisno od stavova dr`avnih organa, politi~kih stranaka i drugih interesnih grupa. 

(7)    Javni RTV servisi imaju pravo da, u skladu sa svojim ure|iva~kim smjernicama, prenose sjednice ili dijelove sjednica parlamenata. Javni RTV servisi imaju obavezu da na drugi pogodan na~in informi{u javnost o parlamentarnim aktivnostima. U tu svrhu javni RTV servisi imaju slobodan pristup sjednicama parlamenata. 

(8)    Javni RTV servisi du`ni su da parlamentima i javnosti predstave svoje godi{we planove programa i izvje{taje o realizaciji tih planova. Svako lice ima pravo da preda javnim RTV servisima prigovore i predloge koji se odnose na wihov program. 

(9)    Jednom godi{we javni RTV servisi Parlamentarnoj skup{tini BiH, Parlamentu FBiH, odnosno Narodnoj skup{tini RS-a dostavi}e izvje{taj o svojim aktivnostima, ukqu~uju}i i finansijski izvje{taj zajedno sa izvje{tajem o reviziji finansijskog poslovawa. 

^lan 27. 

(Ostvarivawe programskih principa) 

(1)    U ostvarivawu osnovnih programskih principa javni RTV servisi }e naro~ito: 

a)    istinito, cjelovito, nepristrasno i blagovremeno informisati javnost o politi~kim, ekonomskim, obrazovnim, nau~nim, religijskim, kulturnim, sportskim i drugim de{avawima u zemqi i svijetu; 

b)    obezbijediti otvorenu i slobodnu raspravu o pitawima od javnog interesa, vode}i ra~una o zastupqenosti svih interesa i ukusa; 

c)    po{tovati i podsticati pluralizam politi~kih, religijskih i drugih ideja; 

d)    sva politi~ka, ekonomska, obrazovna, nau~na, religijska, kulturna i druga pitawa tretirati nepristrasno, omogu}avaju}i ravnopravno su~eqavawe razli~itih gledi{ta sa ciqem ja~awa demokratskog duha, me|usobnog razumijevawa i tolerancije; 

e)    wegovati i razvijati sve oblike stvarala{tva koji doprinose razvoju kulture, umjetnosti i zabave; 

f)    pridonositi po{tovawu i promociji osnovnih qudskih prava i sloboda, demokratskih vrijednosti i institucija, te unapre|ewu kulture javnog dijaloga; 

g)    po{tovati privatnost, dostojanstvo, ugled i ~ast ~ovjeka i osnovna prava drugih, a posebno djece i omladine; 

h)    javni RTV servisi du`ni su prilagoditi pra}ewe informativnog, kulturnog, obrazovnog i zabavnog programa potrebama lica o{te}enog sluha i drugih lica s posebnim potrebama. 

(2)    Vijesti moraju biti nepristrane, nezavisne i ta~ne. Prije objavqivawa, sa razumnom pa`wom, zavisno od okolnosti, moraju se provjeriti sadr`aj, porijeklo i istinitost informativnog materijala predvi|enog za vijesti. Komentari moraju biti na jasan na~in odvojeni od vijesti. 

^lan 28. 

(Programske zabrane) 

(1)    U programima je zabraweno: 

a)    podsticati i {iriti nacionalnu, rasnu ili vjersku mr`wu i netrpeqivost, antisemitizam i ksenofobiju, te podsticati na diskriminaciju i neprijateqstvo prema pojedincima ili grupama zbog wihovog porijekla, boje ko`e, politi~kog uvjerewa, religije, zdravstvenog stawa, pola, seksualnih ili drugih odre|ewa ili osobina; 

b)    objavqivati priloge nemoralnog sadr`aja; 

c)    objavqivati priloge pornografskog sadr`aja; 

d)    na bilo koji na~in podsticati i veli~ati nasiqe i kriminal, te podsticati gra|ane, a posebno djecu i omladinu, na upotrebu duvanskih proizvoda, alkohola ili droge; 

e)    bez znawa gledalaca, odnosno slu{alaca, upotrebom nekog tehni~kog sredstva prenositi odre|ene poruke ili uticati na gledaoce, odnosno slu{aoce, a da oni toga nisu svjesni; 

f)    emitovati u programskoj {emi programski sadr`aj koji o~igledno {teti fizi~kom, du{evnom ili moralnom razvoju djece i omladine, kada }e ga oni, zbog vremena prenosa, vjerovatno gledati. Emitovawe takvog sadr`aja mora biti najavqeno jasnim upozorewem. Zabraweno je emitovawe programa koji mogu ozbiqno ugroziti fizi~ki, mentalni ili moralni razvoj maloqetnika, posebno programa koji sadr`avaju pornografiju i nepotrebno nasiqe. 

(2)    Javni RTV servisi ne}e kr{iti op{te kulturne standarde pristojnosti i uqudnosti u svom programskom sadr`aju i terminima emitovawa, a posebnu pa`wu posveti}e za{titi psihofizi~kog razvoja djece. 

(3)    Javni RTV servisi ne smiju emitovati bilo kakav materijal za koji znaju da je la`an, ili su mogli utvrditi da je la`an na osnovu zdravog razuma ili rutinskom provjerom, ili postoji opravdana osnova za pretpostavku da je la`an. 

^lan 29. 

(Zastupqenost programa) 

(1)    Javni RTV servisi obezbijedi}e, gdje god je to mogu}e i koriste}i odgovaraju}a sredstva, da stanice rezervi{u ve}inu svog vremena u eteru za evropske sadr`aje, ne ra~unaju}i vrijeme odre|eno za vijesti, sportske doga|aje, zabavu, ogla{avawe i usluge teleteksta i teleshoppinga

(2)    Javni RTV servisi rezervisa}e najmawe 40% vremena emitovawa za doma}i program svih `anrova, osim vijesti i sportskog programa. 

(3)    Najmawe 10% od vremena emitovawa, izuzimaju}i informativne emisije, sportski program i marketin{ke oglase, javni RTV servisi moraju naru~iti od nezavisnih producenata i/ili komercijalnih radio-televizijskih stanica. 

(4)    Procente iz st. (2) i (3) ovog ~lana javni RTV servisi du`ni su dosti}i u roku od dvije godine od dana stupawa na snagu ovog zakona. 

(5)    Produkcija programa svih `anrova za BHRT bi}e jednako raspore|ena izme|u tri organizacione jedinice. 

^lan 30. 

(Principi marketin{kog ogla{avawa) 

(1)    Marketin{ki oglas mora biti jasno prepoznatqiv kao takav i uo~qivo odvojen od drugih programskih sadr`aja putem vizuelnih i akusti~nih sadr`aja. 

(2)    Lice ili organizacija koji vr{e marketin{ko ogla{avawe ne mogu uticati na koncept programa, sadr`aj ili ure|iva~ku politiku javnih RTV servisa. 

(3)    Javni RTV servisi imaju pravo da odbiju emitovawe marketin{kog oglasa ~iji je sadr`aj protivan programskim principima utvr|enim ovim zakonom, te drugim pravilima i propisima za javno ogla{avawe. 

(4)    Lica koja redovno prezentuju vijesti i informativne programe ne mogu u~estvovati u procesu pripreme, proizvodwe i emitovawu marketin{kog oglasa. 

(5)    Prikriveno i indirektno marketin{ko ogla{avawe nije dozvoqeno. 

(6)    Televizijsko reklamirawe i teleshopping ne}e: 

a)    ugro`avati po{tovawe qudskog digniteta, 

b)    imati diskriminacijske sadr`aje po osnovu rase, pola i nacionalnosti, 

c)    biti uvredqivi za religiju i politi~ka uvjerewa, 

d)    podsticati radwe koje mogu ugroziti zdravqe i bezbjednost, 

e)    podsticati radwe koje mogu ugroziti za{titu okoline. 

(7)    Televizijsko reklamirawe ne smije biti uzrok moralne i fizi~ke {tete za maloqetnike a, tako|e, ne smije direktno podsticati maloqetnike da kupuju proizvode i usluge iskori{}avaju}i wihovo neiskustvo i lakovjernost. 

(8)    Televizijsko reklamirawe i teleshopping alkoholnih pi}a ne smije biti direktno usmjereno ka maloqetnicima, ne smije stvarati utisak da konzumirawe poboq{ava fizi~ke aktivnosti, da doprinosi socijalnom i seksualnom uspjehu, rje{avawu li~nih problema ili da ima qekovita svojstva. 

^lan 31. 

(Trajawe marketin{kog ogla{avawa) 

(1)    Trajawe marketin{kog oglasa i drugih pla}enih poruka, kao i wihova redistribucija u udarnom terminu, ne mo`e biti du`e od trajawa koje je odredio Savjet Regulatorne agencije. 

(2)    Udarni termin za javne RTV servise je izme|u 17.30 i 22.30 ~asova. 

(3)    Regulatorna agencija, u okviru svojih nadle`nosti, utvrdi}e du`inu reklamnog prostora i odrediti pravilan tretman korisnika dozvola u kompletnom sektoru emitovawa. 

(4)    Savjet Regulatorne agencije odredi}e maksimalni i minimalni odnos trajawa emitovanog dnevnog ogla{avawa i teleshoppinga u skladu sa evropskim standardima, vode}i ra~una o konkurentnosti (finansijskoj odr`ivosti) javnih RTV servisa na tr`i{tu. 

^lan 32. 

(Ogla{avawe u izbornoj kampawi) 

(1)    Nije dozvoqeno emitovawe propagandnih poruka politi~kih stranaka i kandidata, izuzev u periodima trajawa zvani~ne predizborne kampawe, u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i prema propisima i pravilima Izborne komisije BiH. 

(2)    U toku predizborne kampawe javni RTV servisi du`ni su da omogu}e politi~kim strankama i kandidatima da predstave svoje izborne programe pod ravnopravnim uslovima. Radio i televizija moraju ustupiti dio svog programskog vremena za prezentaciju kandidata, politi~kih stranaka i wihovih programa bez naplate tro{kova. 

^lan 33. 

(Virtuelno marketin{ko ogla{avawe) 

(1)    Virtuelno marketin{ko ogla{avawe dozvoqeno je pod uslovom da je organizator priredbe ili doga|aja dao prethodnu saglasnost i da su televizijski gledaoci obavije{teni o virtuelnom marketin{kom ogla{avawu u konkretnom slu~aju. 

(2)    Virtuelni marketin{ki oglas mo`e se umetati samo na mjestima koja se ina~e koriste za marketin{ko ogla{avawe, ali ne smije biti uo~qiviji od marketin{kog oglasa koji se nalaze na tim mjestima, niti se smije pojavqivati na licima ili na wihovoj odje}i ili opremi. 

^lan 34. 

(Sponzorisawe) 

(1)    Zabraweno je sponzorisawe vijesti i informativnih programa. 

(2)    Svi sponzorisani programi moraju biti jasno prepoznatqivi kao takvi. 

(3)    Zabrawen je bilo kakav uticaj sponzora na sadr`aj programa. 

(4)    Regulatorna agencija mo`e zabraniti javnim RTV servisima da emituju sponzorisane programe ukoliko ne ispuwavaju pravila i propise iz dozvole. 

(5)    Javni RTV servisi ne mogu prihvatiti sponzorisawe programa od kompanija koje se bave proizvodwom ili prodajom cigareta i ostalih duvanskih proizvoda. 

(6)    Javni RTV servisi ne mogu prihvatiti sponzorisawe programa od kompanija koje se bave proizvodwom ili prodajom medicinskih proizvoda ili sredstava za lije~ewe, ali mogu promovisati ime ili imid` kompanije, ne promovi{u}i specifi~nosti medicinskih proizvoda ili tretmana koji su dostupni samo na osnovu qekarskog recepta. 

^lan 35. 

(Za{tita intelektualnog vlasni{tva) 

Javni RTV servisi du`ni su da obezbijede potpunu primjenu zakona kojima se ure|uje za{tita autorskih i srodnih prava i intelektualnog vlasni{tva i u tome pridr`avati se najvi{ih me|unarodnih standarda. Javni RTV servisi obavezni su da na ime naknada autorskih i srodnih prava odrede godi{wi buxet. 

^lan 36. 

(Emitovawe za tre}a lica) 

(1)    Javni RTV servisi, bez odga|awa i naplate, emitova}e obavje{tewa organa vlasti ~ije je objavqivawe hitno, kao {to su obavje{tewa o opasnosti po `ivot i zdravqe, o ugro`avawu imovine, bezbjednosti i javnog reda i mira. 

(2)    Javni RTV servisi nisu odgovorni za sadr`aj obavje{tewa iz stava (1) ovog ~lana. 

(3)    Detaqi u vezi sa emitovawem za ostala tre}a lica utvr|uju se statutima javnih RTV servisa. 

^lan 37. 

(Pravo na odgovor) 

(1)    Lica ~ijim pravnim interesima je nanesena {teta, ~iji su ~ast i ugled povrije|eni navodima emitovanim u radio ili televizijskom programu jednog od javnih RTV servisa imaju pravo na odgovor u roku od 15 dana od dana emitovawa. 

(2)    Odgovor se podnosi odgovaraju}em javnom RTV servisu u pisanoj formi i sveden na ~iwenice. Odgovor mora potpisati zainteresovana strana ili wen zastupnik. 

(3)    Javni RTV servisi imaju pravo da uklone uvredqive ili kriminalne sadr`aje iz odgovora, pridr`avaju}i se sadr`ajne cjeline odgovora, te da skrate ili odbiju da objave odgovor ako nije u vezi sa emitovanim navodima. 

(4)    Ako se prigovor odnosi na dnevnoinformativni program, javni RTV servisi du`ni su da besplatno emituju odgovor najkasnije u roku od tri dana od dana prijema prigovora, na na~in i u vremenu davawa obavje{tewa na koje se odgovor odnosi. Ako se prigovor odnosi na periodi~ne emisije, odgovor se mora besplatno emitovati u prvoj narednoj emisiji. 

(5)    Ako javni RTV servis ne objavi odgovor, ili to ne u~ini na odgovaraju}i na~in, lice iz stava (1) ovog ~lana mo`e u roku od osam dana od dana isteka roka za objavqivawe podnijeti prigovor upravnom odboru odgovaraju}eg javnog RTV servisa. 

(6)    Ako podnosilac prigovora nije zadovoqan odlukom upravnog odbora, ima pravo da tra`i sudsku za{titu u parni~nom postupku u roku od 15 dana od dana prijema pismene odluke, odnosno u roku od 30 dana od dana izjavqivawa prigovora, ako odluka nije donesena ili mu nije dostavqena. 

(7)    Javni RTV servisi mogu odbiti da emituju odgovor ako podnosilac zahtjeva nema pravni interes za objavqivawe odgovora ili ako zahtjev za odgovor nije blagovremeno podnesen. 

(8)    Javni RTV servisi imaju pravo da odbiju emitovawe prigovora ako odgovor prelazi du`inu originalnog materijala, kada nije u vezi sa originalnim materijalom i kada se smatra da je protivno pravu za{ti}enih tre}ih lica. 

(9)    Pravo na odgovor dostupno je samo u onim slu~ajevima u kojima su naru{ena prava pojedinaca, ukqu~uju}i ona iz Zakona o kleveti. 

^lan 38. 

(Ispravke) 

Na zahtjev za ispravkom pogre{no navedenih ~iwenica primjewuje se isti postupak kao kod prava na odgovor. 

^lan 39. 

(Du`nost ~uvawa snimaka) 

(1)    Javni RTV servisi du`ni su organizovati ~uvawe i obradu svih audio-vizuelnih snimaka kori{}enih u programu. 

(2)    Snimci svih emisija moraju se ~uvati najmawe {est nedjeqa od dana emitovawa. 

(3)    U slu~aju da Regulatorna agencija zatra`i snimak, ili u slu~aju pokretawa sudskog ili drugog spora, javni RTV servisi du`ni su ~uvati snimke za tra`eni period, odnosno do dono{ewa kona~ne odluke. 

^lan 40. 

(Povjerqivost izvora) 

(1)    Zagarantovana je povjerqivost izvora informacije. 

(2)    Otkrivawe izvora informacije i saznatih ~iwenica novinaru mo`e nalo`iti samo sud, u slu~aju kada je to neophodno radi spre~avawa nastanka te{kih krivi~nih djela. 

^lan 41. 

(Pristup i emitovawe doga|aja) 

(1)    Javni RTV servisi ima}e pristup javnim kulturnim, sportskim i drugim doga|ajima radi informisawa naj{ire javnosti. Izvje{taj koji se besplatno prenosi ne smije trajati du`e nego {to je potrebno da se javnost informi{e o doga|aju, u smislu vijesti. 

(2)    Javni RTV servisi imaju pravo da, u okviru svog redovnog informativnog programa, besplatno citiraju programe drugih servisa ako je rije~ o doga|ajima iz stava (1) ovog ~lana. Trajawe citata ne smije biti du`e od 90 sekundi, a izvor citata mora biti jasno naveden. 

(3)    Pravo iz stava (2) ovog ~lana, pod istim uslovima, imaju i sve radio-televizijske stanice u odnosu na program javnih RTV servisa. 

^lan 42. 

(Prelazne odredbe) 

(1)    Konstituiraju}a sjednica Odbora Sistema bi}e sazvana u roku od 15 dana od imenovawa dovoqnog broja ~lanova upravnih odbora javnih RTV servisa kako bi se formirao kvorum Odbora Sistema. Do uspostavqawa Odbora Sistema i pojedina~nih odbora javnih RTV servisa, postoje}i upravni odbori vr{i}e svoju funkciju. 

(2)    Statut Korporacije odobrava Odbor Sistema u roku od 30 dana od dana odr`avawa prve sjednice. 

(3)    Korporacija }e biti registrovana prema Zakonu o registraciji pravnih lica koja osnivaju institucije BiH (Zakon o registraciji "Slu`beni glasnik BiH", 37/03) u roku od 45 dana od konstituiraju}e sjednice. 

(4)    U periodu va`ewa prve dozvole Sistema RTV taksu napla}uju operateri TELEKOM-a. 

(5)    Operateri TELEKOM-a pri prikupqawu RTV takse ulo`i}e iste napore kao pri napla}ivawu vlastitih potra`ivawa. 

(6)    Poslije uspostavqawa Korporacije, sva radna mjesta bi}e otvorena i popuwena putem pravi~nog i transparentnog procesa zapo{qavawa putem javnog oglasa u sva tri javna RTV servisa. 

    Svi kandidati odabrani na nove pozicije moraju ispuwavati uslove iz opisa radnih mjesta koje donosi Upravni odbor JRTS Bosne i Hercegovine. 

    Na pravni polo`aj zaposlenih u Korporaciji, uslove za zakqu~ewe ugovora o radu, plate i druga primawa primjewuju se op{ti propisi o radu i Statut. 

(7)    Za vrijeme trajawa prve dozvole, javni RTV servisi i Korporacija moraju izmiriti sve dospjele obaveze, ukqu~uju}i neispla}ene plate, poreze, doprinose u vezi sa zapo{qavawem i sve dospjele obaveze po osnovu komercijalnih i drugih zajmova, kao i obaveze prema dobavqa~ima. 

(8)    Obrazac za distribuciju prihoda od marketin{kog oglasa i RTV takse, precizirano ~lanom 23. ovog zakona, po~iwe se primjewivati prvog dana mjeseca koji nastupa nakon stupawa na snagu ovog zakona. 

^lan 43. 

(Kaznene odredbe) 

(1)    Fizi~kom licu koje ne ispuni obaveze propisane st. (1) i (2) ~lana 21. ovog zakona ili koje da la`nu izjavu, koriste}i se pravom iz ~lana 19. stav (2) ovog zakona, bi}e za prekr{aj izre~ena nov~ana kazna u iznosu od 100 KM do 300 KM. 

(2)    Fizi~kom licu koje ne ispuni obaveze propisane st. (1) i (2) ~lana 21. ovog zakona ili koje da la`nu izjavu, koriste}i se pravom iz ~lana 19. stav (2) ovog zakona, bi}e za prekr{aj izre~ena nov~ana kazna u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM, a odgovornom licu u tom pravnom licu nov~ana kazna u iznosu od 200 KM do 500 KM. 

(3)    Fizi~kom licu koje ne ispuni obavezu pla}awa navedenu u ~lanu 20. stav (1) ovog zakona bi}e u prekr{ajnom postupku izre~ena nov~ana kazna u iznosu od 100 KM do 300 KM. 

(4)    Pravnom licu koje ne ispuni obavezu pla}awa navedenu u ~lanu 20. stav 2. ovog zakona u prekr{ajnom postupku bi}e izre~ena nov~ana kazna u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM, a odgovornom licu u tom pravnom licu nov~ana kazna u iznosu od 200 KM do 5.000 KM. 

^lan 44. 

Odgovaraju}i zakoni i propisi na dr`avnom i entitetskom nivou koji se odnose na JRTS Bosne i Hercegovine i javne RTV servise Bosne i Hercegovine moraju se usaglasiti sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od wegovog stupawa na snagu. 

^lan 45. 

(Stupawe na snagu i objavqivawe) 

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH", a bi}e objavqen i u slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta BiH. 


PSBiH broj 224/05
5. oktobra 2005. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
dr Nikola [piri}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Mustafa Pamuk, s. r. Na osnovu ~lana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 57. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 17. maja 2005.godine, i 47. sjednici Doma naroda, odr`anoj 5. oktobra 2005. godine, usvojila je 

ZAKON 

O JAVNOM RADIOTELEVIZIJSKOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE 

^lan 1. 

( Predmet Zakona) 

(1)    Ovim zakonom ure|uju se Javni radiotelevizijski sistem u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: JRTS Bosne i Hercegovine) i odnosi tri javna RTV servisa i zajedni~kog pravnog subjekta unutar tog sistema, kao i njegova djelatnost i organizacija. 

(2)    U okviru JRTS Bosne i Hercegovine realizirat }e se principi i obaveze predvi|eni ovim zakonom i drugim va`e}im zakonima u oblasti javnog emitiranja. 

^lan 2. 

(Definicije) 

U smislu ovog zakona: 

marketin{ko ogla{avanje je svaki pla}eni, sli~no nadokna|eni ili samopromotivni javni oglas, uklju~uju}i sponzoriranje, u svrhu promocije prodaje, kupovine ili iznajmljivanja proizvoda ili usluga, promocije ideje ili cilja, ili uzrokovanja nekog drugog `eljenog efekta od ogla{iva~a ili samog servisa; 

netoprihod od marketin{kog ogla{avanja je ukupan prihod ostvaren na osnovu prodaje radio, televizijskog i multimedijalnog marketin{kog ogla{avanja, umanjen za dogovorenu proviziju koja pripada korporaciji u okviru koje se nalazi prodajna ku}a; 

javni RTV servis je fizi~ko ili pravno lice s uredni~kom odgovorno{}u za pripremu usluge radio, televizijskog i multimedijalnog programa namijenjenog emitiranju za javnost ili prijenosu programa za tre}a lica u smislu Zakona; 

evropski programi su kreativni programi ~iju proizvodnju ili koprodukciju vode evropska fizi~ka ili pravna lica; 

sponzoriranje je u~e{}e fizi~kog ili pravnog lica koje nije uklju~eno u aktivnosti emitiranja ili u proizvodnju audiovizuelnih djela, u direktnom ili indirektnom finansiranju programa, u svrhu promocije njihovog imena, za{titnog znaka, djelatnosti ili dostignu}a; 

emitiranje je po~etna emisija putem zemaljskog, kablovskog ili satelitskog predajnika, u kodiranom ili dekodiranom obliku, radio ili televizijske usluge namijenjene javnosti; 

virtuelno marketin{ko ogla{avanje je upotreba elektronskih sistema koji djelimi~no mijenjaju televizijski signal, tako {to se u televizijsku sliku dodaje marketin{ki oglas koji u stvarnosti ne postoji na mjestu s kojeg se signal prenosi; 

reemitiranje je vremenski odgo|ena emisija putem zemaljskog, kablovskog i satelitskog predajnika, u kodiranom ili dekodiranom obliku, radio ili televizijske usluge namijenjene javnosti; 

teleshopping zna~i teleshopping spotove kojima se putem emisije televizijskih signala obavlja prodaja odre|enih proizvoda, nabavka robe ili usluga, nekretnina, prava i obaveza uz odre|enu naknadu; 

RTV taksa je taksa za posjedovanje radio ili TV prijemnika u doma}instvu i kod pravnog lica; 

dozvola Sistema obuhvata pojedina~ne dozvole tri javna RTV servisa. 

^lan 3. 

(Op}e odredbe) 

(1)    Sistem javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini ~ine: 

a)    Radio-televizija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BHRT) kao Javni RTV servis Bosne i Hercegovine; 

b)    Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: RTFBiH) kao Javni RTV servis Federacije Bosne i Hercegovine; 

c)    Radio-televizija Republike Srpske (u daljnjem tekstu: RTRS) kao Javni RTV servis Republike Srpske; 

d)    Korporacija javnih RTV servisa BiH (u daljnjem tekstu : Korporacija). 

(2)    Zakoni o BHRT, RTRS i RTFBiH bit }e uskla|eni s odredbama ovog zakona; 

(3)    Promet robe i usluga izme|u ~lanova sistema ne podlije`e porezu na promet. 

^lan 4. 

(Samostalnost javnih RTV servisa) 

Javni RTV servisi samostalni su u obavljanju djelatnosti, imaju ure|iva~ku nezavisnost i institucionalnu autonomiju, naro~ito u oblastima kao {to su: 

a)    utvr|ivanje programske sheme; 

b)    koncepcija i produkcija programa; 

c)    ure|ivanje i prezentiranje vijesti i informativnog programa; 

d)    upravljanje i raspolaganje imovinom; 

e)    zapo{ljavanje, prava i obaveze zaposlenih; 

f)    ure|ivanje djelatnosti i unutarnje organizacije; 

g)    priprema i izvr{enje bud`eta; 

h)    pregovori, pripreme i potpisivanje pravnih akata u vezi s funkcioniranjem servisa; 

i)    predstavljanje javnih RTV servisa u pravnim postupcima; 

j)    kupovina, iznajmljivanje, prodaja i kori{tenje robe i usluga. 

^lan 5. 

(Zadatak javnih RTV servisa) 

Osnovni zadatak javnih RTV servisa jeste da plasmanom raznovrsnih i vjerodostojnih informacija istinito informiraju javnost o politi~kim, privrednim, socijalnim, zdravstvenim, kulturnim, obrazovnim, nau~nim, religijskim, ekolo{kim, sportskim i drugim doga|ajima, podsti~u demokratske procese, osiguraju odgovaraju}u zastupljenost nepristrasnih vijesti i programa o aktuelnim de{avanjima, u udarno i u drugo vrijeme, informativnog, kulturno-umjetni~kog, obrazovnog, dje~ijeg, sportskog i zabavnog programa, te da programi najvi{eg kvaliteta budu dostupni javnosti u Bosni i Hercegovini. 

^lan 6. 

(Odnosi unutar JRTS Bosne i Hercegovine) 

(1)    Odnosi izme|u javnih RTV servisa reguliraju se ovim zakonom. 

(2)    Javni RTV servisi obavezni su registrirati Korporaciju na dr`avnom nivou. 

(3)    Korporacija u ime sva tri javna RTV servisa: 

a)    prodaje televizijske, radio i multimedijalne oglase; 

b)    razvija i koordinira pravnu regulativu i pru`anje pravnih usluga javnim RTV servisima; 

c)    promovira i koordinira tehni~ki razvoj i uvo|enje novih tehnologija; 

d)    osigurava zajedni~ko kori{tenje tehni~kih, finansijskih i kadrovskih potencijala; 

e)    izra|uje strategiju za multimedijalne usluge javnih RTV servisa; 

f)    omogu}ava zajedni~ko kori{tenje i upravljanje arhivskom gra|om, u skladu s programskim potrebama javnih RTV servisa, i prodaju njihovog kori{tenja tre}im stranama u ime javnih RTV servisa. Prihod od prodaje arhivske gra|e pripada javnim RTV servisima; 

g)    ostvaruje interne i vanjske komunikacije; 

h)    nabavlja strane programe; 

i)    ostvaruje me|unarodne veze; 

j)    pru`a administrativnu i drugu pomo} upravnim organima; 

k)    naru~uje ispitivanje javnog mnijenja i medijskog tr`i{ta; 

l)    prodaje televizijske, radio i multimedijalne marketin{ke usluge; 

m)    koordinira resursima za prikupljanje sadr`aja za informativne emisije, uklju~uju}i regionalne informativno-tehni~ke centre; 

n)    koordinira politiku i strategiju u upravljanju ljudskim potencijalima javnih RTV servisa; 

o)    koordinira poslovne i razvojne planove, finansijsko poslovanje i postupke unutarnje revizije; 

p)    omogu}ava zajedni~ku godi{nju finansijsku reviziju; 

r)    pru`a usluge prijenosa za javne RTV servise; 

s)    koordinira kori{tenje i upravljanje tehni~kim resursima, imovinom i infrastrukturom informacione tehnologije. 

^lan 7. 

(Odbor JRTS Bosne i Hercegovine) 

(1)    Ovim zakonom uspostavlja se Odbor JRTS Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Odbor Sistema). Radi racionalnijeg i efikasnijeg funkcioniranja JRTS Bosne i Hercegovine podsti~e i usmjerava izvr{enje obaveza iz ~lana 6. ovog zakona putem Korporacije. 

(2)    Odbor Sistema ima 12 ~lanova. Odbor Sistema ~ine svi ~lanovi upravnih odbora javnih RTV servisa (po ~etiri ~lana iz svakog javnog RTV servisa), koji su ~lanovi Odbora po slu`benoj du`nosti. 

(3)    Odborom Sistema predsjedava predsjedavaju}i Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine. 

(4)    Javni RTV servisi podjednako }e osigurati sredstva za finansiranje rada Odbora Sistema. 

^lan 8. 

(Nadle`nost Odbora Sistema) 

(1)    Odbor Sistema ima sljede}e nadle`nosti u pogledu JRTS Bosne i Hercegovine: 

a)    utvr|uje usagla{en prijedlog RTV takse, 

b)    prati naplatu RTV takse, 

c)    donosi programski kodeks za cijeli sistem, uklju~uju}i i za{titu jezika, pisma, kulture i tradicije naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine, u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, 

d)    koordinira uskla|ivanje programskih shema putem saradnje upravnih organa i rukovodstava javnih RTV servisa, 

e)    koordinira izme|u javnih RTV servisa u sistemu, 

f)    ostvaruje koordinaciju o svim ostalim pitanjima iz ~lana 6. ovog zakona. 

(2)    Odbor Sistema ima ulogu nadzornog organa Korporacije i, uz ostalo, ima sljede}e nadle`nosti i du`nosti u pogledu zajedni~kog pravnog subjekta - Korporacije: 

a)    imenuje i razrje{ava generalnog direktora Korporacije; 

b)    odobrava imenovanje lica koja su direktno odgovorna generalnom direktoru Korporacije; 

c)    usvaja Statut Korporacije; 

d)    odobrava strategiju i politiku poslovanja Korporacije u skladu s ovim zakonom i dozvolom Sistema; 

e)    osigurava izvr{enje va`e}ih uslova dozvole koju je izdala Regulatorna agencija za komunikacije BiH (u daljnjem tekstu: Regulatorna agencija); 

f)    odobrava rashode dispozicije i investicije u skladu sa Statutom; 

g)    odobrava godi{nji finansijski plan i bud`et Korporacije; 

h)    usvaja izvje{taj o finansijskom poslovanju; 

i)    radi u najboljem interesu Korporacije kada kao nadzorni organ Korporacije donosi odluke. 

(3)    Odbor Sistema mo`e punova`no odlu~ivati ako sjednici prisustvuje najmanje sedam ~lanova (kvorum) iz sva tri javna RTV servisa. Odbor Sistema odluke donosi ve}inom glasova prisutnih ~lanova. U slu~aju istog broja glasova, odlu~uju}i je glas predsjedavaju}eg Odbora Sistema. 

(4)    Odbor Sistema sastaje se najmanje jednom mjese~no, mijenjaju}i mjesto odr`avanja sjednica izme|u sjedi{ta javnih RTV servisa. 

^lan 9. 

( Frekvencije) 

(1)    Regulatorna agencija dodjeljuje frekvencije javnim RTV servisima za jednu TV i dvije radiostanice za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine, dvije TV stanice i dvije radiostanice za podru~je odre|enog entiteta po cijenama koje utvrdi Regulatorna agencija. Dodijeljene frekvencije moraju biti dovoljne da bi se osiguralo da {to ve}i broj stanovnika Bosne i Hercegovine mo`e imati nesmetan prijem programa BHRT, da {to ve}i broj stanovnika u Federaciji Bosne i Hercegovine mo`e imati nesmetan prijem programa RTFBiH, te da {to ve}i broj stanovnika u Republici Srpskoj mo`e imati nesmetan prijem programa RTRS-a, u mjeri u kojoj je to prakti~no izvodljivo. 

(2)    Vije}e ministara BiH ima pravo pokrenuti proceduru za osnivanje novog RTV kanala unutar Sistema nakon konsultacija s Regulatornom agencijom i Odborom Sistema. Vije}e ministara BiH razmotrit }e inicijative nakon izrade nezavisne, transparentne i opse`ne analize koja obuhvata program, spektar, tehni~ke, finansijske i druge informacije kojima se opravdava osnivanje novog kanala. 

^lan 10. 

(Dozvola) 

(1)    Regulatorna agencija izdat }e dozvole kojima }e omogu}iti javnim RTV servisima da djeluju u skladu s ovim zakonom. Javni RTV servisi ne}e po~eti raditi prije nego {to im Regulatorna agencija izda dozvolu. 

(2)    Regulatorna agencija utvr|uje posebne i komplementarne dozvole za javne RTV servise u skladu s ~lanom 9., koje ~ine dozvolu Sistema (u daljnjem tekstu: za Sistem "dozvola Sistema", za pojedina~ne javne RTV servise "dozvola"). 

(3)    Svaka dozvola Sistema izdaje se na period od pet godina i podlije`e svim sankcijama za kr{enje uslova, pojedina~nih dozvola i dozvole Sistema od javnih RTV servisa. 

(4)    Dozvolom Sistema utvr|uje se komplementarni set obaveza za tri javna RTV servisa i obuhvata sljede}e: 

a)    pokrivenost prijenosom i frekventne opsege za javne RTV servise; 

b)    konkretne programske okvire za svaku uslugu koju pru`aju javni RTV servisi, koji su neophodni da bi se ispo{tovali programski principi; 

c)    rokove za neophodne programske planove i druge izvje{taje i informacije koje Regulatorna agencija mo`e tra`iti; 

d)    podatke o dodatnim kodeksima i smjernicama Regulatorne agencije, koje se konkretno primjenjuju za javne RTV servise; 

e)    dozvola Sistema, tako|er, precizira sankcije za kr{enje uslova iz dozvole Sistema. 

^lan 11. 

(Na~ini prijenosa programa) 

(1)    Javni RTV servisi imaju pravo prenositi program preko zemaljske mre`e, satelita, kabla, Interneta ili drugih tehni~kih sredstava. Oni mogu pru`ati usluge teleteksta i uklju~iti se u svako novo polje oda{ilja~ke tehnologije ili servisa u naj{irem smislu rije~i. 

(2)    Bez obzira na metod prijenosa programa, javni RTV servisi moraju osigurati da njihove radio i televizijske usluge budu dostupne auditoriju, kao {to je navedeno u dozvoli Sistema i u ~lanu 9. ovog zakona. 

^lan 12. 

(Korporacija ) 

(1)    Korporacija je zajedni~ka upravlja~ka struktura izme|u javnih RTV servisa s istim pravima i obavezama prema sva tri javna RTV servisa ( BHRT, RTRS i RTFBiH ); 

(2)    Tri javna RTV servisa ovim zakonom uspostavljaju Korporaciju. 

(3)    Korporacija ima obavezu da uvodi nove tehnologije, u dogovoru sa sva tri javna RTV servisa. 

(4)    Korporacija ima organizacione jedinice u Sarajevu, Banjoj Luci i Mostaru. 

^lan 13. 

(Ciljevi, djelatnost i sjedi{te) 

(1)    Ovim zakonom osniva se Korporacija. 

(2)    Korporacija je odgovorna za: 

a)    rad prijenosne mre`e, njeno upravljanje i odr`avanje; 

b)    me|unarodno predstavljanje javnih RTV servisa; 

c)    prava u vezi sa stranim programom; 

d)    rukovo|enje imovinom i tehni~kim resursima u skladu s ~lanom 8. stav (3) ovog zakona; 

e)    rukovo|enje ogla{avanjem - prodajnom ku}om; 

f)    uskla|ivanje sistema, politike i procedure izme|u tri javna RTV servisa, kao {to je definirano ~lanom 6. ovog zakona; 

(3)    Sjedi{te Korporacije je u sjedi{tu BHRT. 

(4)    Organi Korporacije su Poslovodni odbor i Upravni odbor. 

(5)    Odbor Sistema istovremeno je i Upravni odbor Korporacije. 

(6)    Radom Korporacije rukovodi generalni direktor i direktori sektora Korporacije. Generalni direktor i direktori sektora Korporacije zajedno ~ine Poslovodni odbor Korporacije. 

^lan 14. 

(Finansiranje) 

(1)    Tro{kove Korporacije kao pravnog subjekta podmiruju javni RTV servisi, na osnovu kori{tenja definiranog ugovorom. Korporacija mo`e ostvariti dodatni prihod i iz drugih izvora, kao {to su efikasno kori{tenje emisione infrastrukture i njeno komercijalno iznajmljivanje, u skladu sa Statutom. 

(2)    Radi efikasnog planiranja resursa, u pripremi godi{njeg bud`eta moraju se utvrditi minimalno o~ekivano kori{tenje korporacijskih resursa, opreme i usluga od sva tri javna RTV servisa za predstoje}u godinu, kao i dogovoreni tro{kovi u vezi s tim, kako to utvrde generalni direktori javnih RTV servisa s generalnim direktorom Korporacije. 

(3)    Ako javni RTV servisi imaju dodatne zahtjeve prema Korporaciji, onda se ta pitanja reguliraju dodatnim ugovorom o pru`anju usluga i prema odgovaraju}im cijenama na mjese~noj osnovi. Tro{kovi prodaje marketin{kog ogla{avanja podmiruju se zadr`avanjem fiksnih procenata od ukupnog prihoda koji prodajna ku}a u okviru Korporacije ostvari za javne RTV servise po osnovu marketin{kog ogla{avanja. 

(4)    Nakon {to Odbor Sistema usvoji bud`et , javni RTV servisi bez ka{njenja i posredovanja prenose dogovoreni mjese~ni doprinos Korporaciji. 

(5)    Generalni direktor Korporacije priprema finansijski plan za narednu godinu koji dostavlja Odboru Sistema najkasnije do 1. novembra teku}e godine. 

(6)    Generalni direktor Korporacije dostavlja izvje{taj o poslovanju za prethodnu godinu Odboru Sistema najkasnije do 28. februara svake godine. 

(7)    U svakoj finansijskoj godini Korporacija mora osigurati da ukupni rashodi budu pokriveni ukupnim prihodima. 

^lan 15. 

(Generalni direktor) 

(1)    Nadle`nosti generalnog direktora su sljede}e: 

a)    rukovodi radom Korporacije; 

b)    odgovara za zakonitost rada; 

c)    odgovara za provo|enje odluka Odbora Sistema; 

d)    odgovara za razvojnu strategiju i politiku poslovanja; 

e)    uspostavlja saradnju i koordinaciju s generalnim direktorima javnih RTV servisa; 

f)    odobrava rashode, dispozicije ili investicije u skladu sa Statutom; 

g)    zaklju~uje sporazume i ugovore u skladu sa Statutom; 

h)    osigurava izradu godi{njeg finansijskog plana i bud`eta u saradnji s generalnim direktorima javnih RTV servisa; 

i)    zapo{ljava i rukovodi Poslovodnim odborom u skladu sa Statutom i ostalim op}im aktima Korporacije; 

j)    odgovara za ispunjenje va`e}ih uslova "dozvole Sistema"; 

k)    dogovara godi{nju poslovnu reviziju Korporacije od nezavisne revizorske institucije; 

l)    generalnog direktora imenuje Odbor Sistema na osnovu javnog konkursa na na~in odre|en ~lanom 8. ovog zakona; 

lj)    mandat generalnog direktora traje pet godina i mo`e se obnoviti samo jednom; 

m)    generalni direktor mora biti lice koje je dr`avljanin BiH i ispunjava uslove predvi|ene Statutom; 

n)    predsjednik Odbora Sistema i direktor Korporacije ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda; 

nj)    generalni direktor utvrdit }e organizaciju Korporacije, kojom se omogu}ava efikasno izvr{enje funkcije i odgovornosti Korporacije, kako je utvr|eno ovim zakonom. 

(2)    Generalni direktor ne mo`e obavljati nikakvu izvr{nu, zakonodavnu ili sudsku funkciju ni na jednom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini i ne mo`e biti vlasnik, odnosno suvlasnik preduze}a koja obavljaju djelatnost radio ili televizijskog emitiranja, niti na drugi na~in biti anga`iran u nekoj djelatnosti koja mo`e dovesti do sukoba interesa. 

^lan 16. 

(Pravila Regulatorne agencije) 

Javni RTV servisi du`ni su po{tivati pravila i propise Regulatorne agencije, ako oni nisu u suprotnosti s ovim zakonom. Javni RTV servisi podlije`u svim postoje}im sankcijama za neispunjavanje pravila i propisa Regulatorne agencije, osim suspenzije i ga{enja. Regulatorna agencija od javnih RTV servisa napla}uje odgovaraju}u administrativnu naknadu na ime tro{kova izdavanja dozvole, u skladu s va`e}im propisima. 

^lan 17. 

(Taksa za posjedovanje prijemnika) 

(1)    Svako doma}instvo i pravno lice na teritoriji Bosne i Hercegovine koji posjeduju radio ili televizijski prijemnik du`ni su pla}ati mjese~nu taksu za posjedovanje tog prijemnika (u daljnjem tekstu: RTV taksa) pod uslovima odre|enim ovim zakonom. 

(2)    Prihod od RTV takse mo`e se koristiti samo za finansiranje osnovne djelatnosti javnih RTV servisa. 

(3)    Prihod od RTV takse ne podlije`e poreskim obavezama. 

^lan 18. 

(Na~in naplate) 

(1)    Na~in naplate RTV takse odre|uje i uspostavlja Odbor Sistema. 

(2)    Organizacione jedinice zadu`ene za taksu sva tri javna RTV servisa prate naplatu RTV takse i o tome obavje{tavaju Odbor Sistema. 

(3)    Naplatu RTV takse mogu vr{iti javni RTV servisi putem vlastitih slu`bi ili taj posao na ugovornoj osnovi povjeriti drugim pravnim licima (javna preduze}a, agencije i sl.). 

(4)    BHRT vr{i naplatu RTV takse na podru~ju Br~ko Distrikta BiH, RTFBiH na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine i RTRS na podru~ju Republike Srpske. Napla}ena RTV taksa raspore|uje se u skladu s ~lanom 23. ovog zakona. 

(5)    U svim ugovorima, koji se odnose na prikupljanje RTV takse iz stava 3. ovog ~lana, svaki javni RTV servis bit }e ugovorna strana. 

^lan 19. 

(Pretpostavka o posjedovanju) 

(1)    Smatra se da jedno lice u svakom doma}instvu i svako registrirano pravno lice u Bosni i Hercegovini imaju radio ili televizijski prijemnik. 

(2)    Pretpostavka iz stava (1) ovog ~lana mo`e se osporiti pismenom izjavom nosioca doma}instva, odnosno lica ovla{tenog za zastupanje pravnog lica. 

(3)    Pismena izjava dostavlja se javnim RTV servisima i istovremeno podrazumijeva pristanak da ovla{teni predstavnik javnih servisa izvr{i neposrednu kontrolu ta~nosti navoda iz izjave. U slu~aju nedozvoljavanja neposredne kontrole, pismena izjava ne proizvodi pravno djelovanje. 

^lan 20. 

(Broj prijemnika) 

(1)    Svako doma}instvo du`no je pla}ati RTV taksu za samo jedan prijemnik bez obzira na njihov ukupan broj u doma}instvu. Samo jedan ~lan doma}instva mo`e biti evidentiran kao obaveznik pla}anja RTV takse. 

(2)    Svako pravno lice, osim onih navedenih u stavu 3. ovog ~lana, du`no je pla}ati RTV taksu za svaki prijemnik koji posjeduje. 

(3)    Javne zdravstvene institucije, javne obrazovne institucije, institucije za socijalnu pomo}, radiotelevizijske stanice i pravna lica koja se bave proizvodnjom, servisiranjem, instalacijom, prodajom ili iznajmljivanjem radio ili televizijskih prijemnika pla}aju jednu taksu po instituciji, prodavnici, odnosno poslovnici ili ispostavi. 

^lan 21. 

(Obaveza prijavljivanja prijemnika) 

(1)    Svako doma}instvo ili pravno lice du`ni su javnom RTV servisu prijaviti nabavku radio ili televizijskog prijemnika, u roku od 30 dana, ako se tom nabavkom za njega stvara obaveza pla}anja RTV takse utvr|ena ovim zakonom. 

(2)    Svaki pretplatnik du`an je prijaviti javnom RTV servisu promjenu adrese stanovanja, odnosno sjedi{ta pravnog lica. 

(3)    Obaveza pla}anja RTV takse nastaje od prvog dana narednog mjeseca od dana nabavke radio ili televizijskog prijemnika. 

^lan 22. 

(Visina RTV takse) 

(1)    Najkasnije {est mjeseci prije datuma isteka va`e}e dozvole Sistema Regulatorna agencija razmatra i Parlamentarnoj skup{tini BiH dostavlja prijedlog o iznosu RTV takse. Regulatorna agencija ne}e razmatrati iznos RTV takse vi{e od jedanput svakih pet godina, osim ako Odbor Sistema ne dovede u pitanje iznos RTV takse u skladu sa stavom 3. ovog ~lana. 

(2)    Parlamentarna skup{tina BiH odlu~uje o iznosu RTV takse u roku od 30 dana od dana podno{enja prijedloga Regulatorne agencije. Visina RTV takse iz prethodne godine va`i do stupanja na snagu nove odluke o RTV taksi. 

(3)    Odbor Sistema mo`e dostaviti Regulatornoj agenciji novi prijedlog iznosa budu}e RTV takse. Takav prijedlog mo`e dostaviti jedanput svakih pet godina, osim u izuzetnoj situaciji koja dovodi u pitanje funkcioniranje Sistema. 

(4)    Visina RTV takse bit }e uskla|ena svake godine sa slu`benom stopom inflacije u Bosni i Hercegovini. 

^lan 23. 

(Raspodjela RTV takse) 

(1)    RTV taksa u Bosni i Hercegovini napla}uje se na podru~ju entiteta i Br~ko Distrikta BiH, s tim {to se uplata vr{i na jedinstveni ra~un. 

(2)    Ukupni netodohodak od prodaje marketin{kog ogla{avanja tako|er se upla}uje na jedinstveni ra~un. 

(3)    ^lanovi Odbora Sistema su povjerioci i izvr{ioci navedenog jedinstvenog ra~una i odgovorni su za nadzor nad postupkom naplate. 

(4)    RTFBiH pripada 25% netoprihoda od marketin{kog ogla{avanja i 25% od ukupnog iznosa RTV takse napla}ene na teritoriji Bosne i Hercegovine. 

(5)    RTRS pripada 25% netoprihoda od marketin{kog ogla{avanja i 25% od ukupnog iznosa RTV takse napla}ene na teritoriji Bosne i Hercegovine. 

(6)    BHRT pripada 50% netoprihoda od marketin{kog ogla{avanja i 50% od ukupnog iznosa RTV takse napla}ene na teritoriji Bosne i Hercegovine. 

(7)    Ovi omjeri raspodjele primjenjuju se bez obzira na na~in prikupljanja. 

(8)    Organizacije koje napla}uju RTV taksu i vr{e marketin{ko ogla{avanje u ime javnih RTV servisa du`ne su uplatiti napla}eni iznos RTV takse i netoprihod od marketin{kog ogla{avanja na jedinstveni ra~un bez odga|anja. 

(9)    Raspodjela sredstava javnim RTV servisima s jedinstvenog ra~una vr{it }e se odmah. 

^lan 24. 

(Kontrola naplate) 

(1)    Svakom javnom RTV servisu mora biti omogu}eno da u svakom trenutku ima direktan uvid u naplatu i raspodjelu RTV takse. 

(2)    Obavezna je godi{nja kontrola naplate RTV takse od nezavisne revizorske institucije, kojom se utvr|uju iznos i stepen naplate, te pravilnost raspodjele prikupljenih sredstava. 

^lan 25. 

(Vjerodostojna isprava) 

Ra~uni ili izvodi iz poslovnih knjiga javnih RTV servisa u odnosu na potra`ivanja RTV takse predstavljaju vjerodostojnu ispravu u smislu Zakona o izvr{nom postupku. 

^lan 26. 

(Programski principi) 

(1)    Program javnih RTV servisa slu`i interesu javnosti i mora biti u skladu s profesionalnim standardima, propisima i pravilima Regulatorne agencije. Javni RTV servisi du`ni su osigurati raznovrstan i izbalansiran radijski i televizijski program, koji ispunjava visoke eti~ke standarde i standarde kvaliteta, po{tivanja ljudskog `ivota, dostojanstva i fizi~kog integriteta li~nosti, te promoviranja demokratskih sloboda, dru{tvene pravde i me|unarodnog razumijevanja i mira. 

(2)    Program javnih RTV servisa uklju~uje informacije, kulturu, obrazovanje, zabavu i sport. 

(3)    Program javnih RTV servisa uva`avat }e nacionalne, regionalne, tradicijske, vjerske, kulturne, jezi~ke i druge karakteristike konstitutivnih naroda i svih gra|ana Bosne i Hercegovine. Program javnih RTV servisa tako|er }e afirmirati kulturne i druge potrebe nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. 

(4)    Programi javnih RTV servisa uva`avat }e prava konstitutivnih naroda i ostalih i bit }e ure|ivani ravnopravno na tri slu`bena jezika i dva pisma. 

(5)    U proizvodnji vlastitog programa i programa u koprodukciji javni RTV servisi osigurat }e ravnopravnu zastupljenost sadr`aja koji odgovaraju tradicijskoj ba{tini sva tri naroda i adekvatnu zastupljenost ostalih. 

(6)    Javni RTV servisi proizvodit }e i ure|ivati programe u skladu s najvi{im profesionalnim kriterijima uz po{tivanje umjetni~kih i stvarala~kih sloboda, nezavisno od stavova dr`avnih organa, politi~kih stranaka i drugih interesnih grupa. 

(7)    Javni RTV servisi imaju pravo da, u skladu sa svojim ure|iva~kim smjernicama, prenose sjednice ili dijelove sjednica parlamenata. Javni RTV servisi imaju obavezu da na drugi pogodan na~in informiraju javnost o parlamentarnim aktivnostima. U tu svrhu javni RTV servisi imaju slobodan pristup sjednicama parlamenata. 

(8)    Javni RTV servisi du`ni su parlamentima i javnosti predstaviti svoje godi{nje planove programa i izvje{taje o realizaciji tih planova. Svako lice ima pravo predati javnim RTV servisima prigovore i prijedloge koji se odnose na njihov program. 

(9)    Jednom godi{nje javni RTV servisi Parlamentarnoj skup{tini BiH, Parlamentu FBiH, odnosno Narodnoj skup{tini RS-a dostavit }e izvje{taj o svojim aktivnostima, uklju~uju}i i finansijski izvje{taj zajedno sa izvje{tajem o reviziji finansijskog poslovanja. 

^lan 27. 

(Ostvarivanje programskih principa) 

(1)    U ostvarivanju osnovnih programskih principa javni RTV servisi }e naro~ito: 

a)    istinito, cjelovito, nepristrasno i pravovremeno informirati javnost o politi~kim, ekonomskim, obrazovnim, nau~nim, religijskim, kulturnim, sportskim i drugim doga|ajima u zemlji i svijetu; 

b)    osigurati otvorenu i slobodnu raspravu o pitanjima od javnog interesa, vode}i ra~una o zastupljenosti svih interesa i ukusa; 

c)    po{tivati i podsticati pluralizam politi~kih, religijskih i drugih ideja; 

d)    sva politi~ka, ekonomska, obrazovna, nau~na, religijska, kulturna i druga pitanja tretirati nepristrasno, omogu}avaju}i ravnopravno su~eljavanje razli~itih gledi{ta s ciljem ja~anja demokratskog duha, me|usobnog razumijevanja i tolerancije; 

e)    njegovati i razvijati sve oblike stvarala{tva koji doprinose razvoju kulture, umjetnosti i zabave; 

f)    pridonositi po{tivanju i promociji osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrijednosti i institucija, te unapre|enju kulture javnog dijaloga; 

g)    po{tivati privatnost, dostojanstvo, ugled i ~ast ~ovjeka i osnovna prava drugih, a posebno djece i omladine; 

h)    javni RTV servisi du`ni su prilagoditi pra}enje informativnog, kulturnog, obrazovnog i zabavnog programa potrebama lica o{te}enog sluha i drugih lica s posebnim potrebama. 

(2)    Vijesti moraju biti nepristrasne, nezavisne i ta~ne. Prije objavljivanja, s razumnom pa`njom, zavisno od okolnosti, moraju se provjeriti sadr`aj, porijeklo i istinitost informativnog materijala predvi|enog za vijesti. Komentari moraju biti na jasan na~in odvojeni od vijesti. 

^lan 28. 

(Programske zabrane) 

(1)    U programima je zabranjeno: 

a)    podsticati i {iriti nacionalnu, rasnu ili vjersku mr`nju i netrpeljivost, antisemitizam i ksenofobiju, te podsticati na diskriminaciju i neprijateljstvo prema pojedincima ili grupama zbog njihovog porijekla, boje ko`e, politi~kog uvjerenja, religije, zdravstvenog stanja, spola, seksualnih ili drugih odre|enja ili osobina. 

b)    objavljivati priloge nemoralnog sadr`aja. 

c)    objavljivati priloge pornografskog sadr`aja. 

d)    na bilo koji na~in podsticati i veli~ati nasilje i kriminal, te podsticati gra|ane, a posebno djecu i omladinu, na upotrebu duhanskih proizvoda, alkohola ili droge. 

e)    bez znanja gledalaca, odnosno slu{alaca, upotrebom nekog tehni~kog sredstva prenositi odre|ene poruke ili uticati na gledaoce, odnosno slu{aoce, a da oni toga nisu svjesni. 

f)    emitirati u programskoj shemi programski sadr`aj koji o~igledno {teti fizi~kom, du{evnom ili moralnom razvoju djece i omladine kada }e ga oni, zbog vremena prijenosa, vjerovatno gledati. Emitiranje takvog sadr`aja mora biti najavljeno jasnim upozorenjem. Zabranjeno je emitiranje programa koji mogu ozbiljno ugroziti fizi~ki, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika, posebno programa koji sadr`avaju pornografiju i nepotrebno nasilje. 

(2)    Javni RTV servisi ne}e kr{iti op}e kulturne standarde pristojnosti i uljudnosti u svom programskom sadr`aju i terminima emitiranja, a posebnu pa`nju posvetit }e za{titi psihofizi~kog razvoja djece. 

(3)    Javni RTV servisi ne smiju emitirati bilo kakav materijal za koji znaju da je la`an, ili su mogli utvrditi da je la`an na osnovu zdravog razuma ili rutinskom provjerom, ili postoji opravdana osnova za pretpostavku da je la`an. 

^lan 29. 

(Zastupljenost programa) 

(1)    Javni RTV servisi osigurat }e, gdje god je to mogu}e i koriste}i odgovaraju}a sredstva, da stanice rezerviraju ve}inu svog vremena u eteru za evropske sadr`aje, ne ra~unaju}i vrijeme odre|eno za vijesti, sportske doga|aje, zabavu, ogla{avanje i usluge teleteksta i teleshoppinga. 

(2)    Javni RTV servisi rezervirat }e najmanje 40% vremena emitiranja za doma}i program svih `anrova, osim vijesti i sportskog programa. 

(3)    Najmanje 10% od vremena emitiranja, izuzimaju}i informativne emisije, sportski program i marketin{ke oglase, javni RTV servisi moraju naru~iti od nezavisnih producenata i/ili komercijalnih radiotelevizijskih stanica. 

(4)    Procente iz st. (2) i (3) ovog ~lana javni RTV servisi du`ni su dosti}i u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 

(5)    Produkcija programa svih `anrova za BHRT bit }e jednako raspore|ena izme|u tri organizacione jedinice. 

^lan 30. 

(Principi marketin{kog ogla{avanja) 

(1)    Marketin{ki oglas mora biti jasno prepoznatljiv kao takav i uo~ljivo odvojen od drugih programskih sadr`aja putem vizuelnih i akusti~nih sadr`aja. 

(2)    Lice ili organizacija koji vr{e marketin{ko ogla{avanje ne mogu uticati na koncept programa, sadr`aj ili ure|iva~ku politiku javnih RTV servisa. 

(3)    Javni RTV servisi imaju pravo odbiti emitiranje marketin{kog oglasa ~iji je sadr`aj protivan programskim principima utvr|enim ovim zakonom, te drugim pravilima i propisima za javno ogla{avanje. 

(4)    Lica koja redovno prezentiraju vijesti i informativne programe ne mogu u~estvovati u procesu pripreme, proizvodnje i emitiranja marketin{kog oglasa. 

(5)    Prikriveno i indirektno marketin{ko ogla{avanje nije dozvoljeno. 

(6)    Televizijsko reklamiranje i teleshopping ne}e: 

a)    ugro`avati po{tivanje ljudskog digniteta, 

b)    sadr`avati diskriminaciju na osnovu rase, spola i nacionalnosti, 

c)    biti uvredljivi za religiju i politi~ka uvjerenja, 

d)    podsticati radnje koje mogu ugroziti zdravlje i sigurnost, 

e)    podsticati radnje koje mogu ugroziti za{titu okoline. 

(7)    Televizijsko reklamiranje ne smije biti uzrok moralne i fizi~ke {tete za maloljetnike i ne smije direktno podsticati maloljetnike da kupuju proizvode i usluge iskori{tavaju}i njihovo neiskustvo i lakovjernost. 

(8)    Televizijsko reklamiranje i teleshopping alkoholnih pi}a ne smije biti direktno usmjereno na maloljetnike, ne smije stvarati utisak da konzumiranje pobolj{ava fizi~ke aktivnosti, da doprinosi socijalnom i seksualnom uspjehu, rje{avanju li~nih problema ili da ima ljekovita svojstva. 

^lan 31. 

(Trajanje marketin{kog ogla{avanja) 

(1)    Trajanje marketin{kog oglasa i drugih pla}enih poruka, kao i njihova redistribucija u udarnom terminu, ne mo`e biti du`e od trajanja koje je odredilo Vije}e Regulatorne agencije. 

(2)    Udarni termin za javne RTV servise je vrijeme izme|u 17.30 i 22.30 sati. 

(3)    Regulatorna agencija }e, u okviru svojih nadle`nosti, utvrditi du`inu reklamnog prostora i odrediti pravilan tretman korisnika dozvola u kompletnom sektoru emitiranja. 

(4)    Vije}e Regulatorne agencije odredit }e maksimalni i minimalni omjer trajanja emitiranog dnevnog ogla{avanja i teleshoppinga u skladu s evropskim standardima, vode}i ra~una o konkurentnosti (finansijskoj odr`ivosti) javnih RTV servisa na tr`i{tu. 

^lan 32. 

(Ogla{avanje u izbornoj kampanji) 

(1)    Nije dozvoljeno emitiranje propagandnih poruka politi~kih stranaka i kandidata, izuzev u periodima trajanja zvani~ne predizborne kampanje u skladu s Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i prema propisima i pravilima Izborne komisije BiH. 

(2)    U toku predizborne kampanje javni RTV servisi du`ni su omogu}iti politi~kim strankama i kandidatima da predstave svoje izborne programe pod istim uslovima. Radio i televizija moraju ustupiti dio svog programskog vremena za prezentaciju kandidata, politi~kih stranaka i njihovih programa bez naplate tro{kova. 

^lan 33. 

(Virtuelno marketin{ko ogla{avanje) 

(1)    Virtuelno marketin{ko ogla{avanje dozvoljeno je pod uslovom da je organizator priredbe ili doga|aja dao prethodnu saglasnost i da su televizijski gledaoci obavije{teni o virtuelnom marketin{kom ogla{avanju u konkretnom slu~aju. 

(2)    Virtuelni marketin{ki oglas mo`e se umetati samo na mjestima koja se ina~e koriste za marketin{ko ogla{avanje, ali ne smije biti uo~ljiviji od marketin{kih oglasa koji se nalaze na tim mjestima, niti se smije pojavljivati na licima ili na njihovoj odje}i ili opremi. 

^lan 34. 

(Sponzoriranje) 

(1)    Zabranjeno je sponzoriranje vijesti i informativnih programa. 

(2)    Svi sponzorirani programi moraju biti jasno prepoznatljivi kao takvi. 

(3)    Zabranjen je bilo kakav uticaj sponzora na sadr`aj programa. 

(4)    Regulatorna agencija mo`e zabraniti javnim RTV servisima da emitiraju sponzorirane programe ako ne ispunjavaju pravila i propise iz dozvole. 

(5)    Javni RTV servisi ne mogu prihvatiti sponzoriranje programa od kompanija koje se bave proizvodnjom ili prodajom cigareta i ostalih duhanskih proizvoda. 

(6)    Javni RTV servisi ne mogu prihvatiti sponzoriranje programa od kompanija koje se bave proizvodnjom ili prodajom medicinskih proizvoda ili sredstava za lije~enje, ali mogu promovirati ime ili imid` kompanije, ne promoviraju}i specifi~nosti medicinskih proizvoda ili tretmana koji su dostupni samo na osnovu ljekarskog recepta. 

^lan 35. 

(Za{tita intelektualnog vlasni{tva) 

Javni RTV servisi du`ni su osigurati potpunu primjenu zakona kojima se ure|uje za{tita autorskih i srodnih prava i intelektualnog vlasni{tva i u tome se pridr`avati najvi{ih me|unarodnih standarda. Javni RTV servisi obavezni su da, na ime naknada autorskih i srodnih prava, odrede godi{nji bud`et. 

^lan 36. 

( Emitiranje za tre}a lica) 

(1)    Javni RTV servisi }e, bez odga|anja i naplate, emitirati obavje{tenja organa vlasti ~ije je objavljivanje hitno, kao {to su obavje{tenja o opasnosti po `ivot i zdravlje, o ugro`avanju imovine, sigurnosti i javnog reda i mira. 

(2)    Javni RTV servisi nisu odgovorni za sadr`aj obavje{tenja iz stava (1) ovog ~lana. 

(3)    Detalji u vezi s emitiranjem za ostala tre}a lica utvr|uju se statutima javnih RTV servisa. 

^lan 37. 

(Pravo na odgovor) 

(1)    Lica ~ijim je pravnim interesima nanesena {teta, ~iji su ~ast i ugled povrije|eni navodima emitiranim u radio ili televizijskom programu jednog od javnih RTV servisa, imaju pravo na odgovor u roku od 15 dana od dana emitiranja. 

(2)    Odgovor se podnosi odgovaraju}em javnom servisu u pisanoj formi i sveden na ~injenice. Odgovor mora potpisati zainteresirana strana ili njen zastupnik. 

(3)    Javni RTV servisi imaju pravo ukloniti uvredljive ili kriminalne sadr`aje iz odgovora, pridr`avaju}i se sadr`ajne cjeline odgovora, te skratiti ili odbiti objaviti odgovor ako nije u vezi s emitiranim navodima. 

(4)    Ako se prigovor odnosi na dnevnoinformativni program, javni RTV servisi du`ni su besplatno emitirati odgovor najkasnije u roku od tri dana od dana prijema prigovora, na na~in i u vremenu davanja obavje{tenja na koje se odgovor odnosi. Ako se prigovor odnosi na periodi~ne emisije, odgovor se mora besplatno emitirati u prvoj narednoj emisiji. 

(5)    Ako javni RTV servis ne objavi odgovor, ili to ne u~ini na odgovaraju}i na~in, lice iz stava (1) ovog ~lana mo`e u roku od osam dana od dana isteka roka za objavljivanje podnijeti prigovor upravnom odboru odgovaraju}eg javnog RTV servisa. 

(6)    Ako podnosilac prigovora nije zadovoljan odlukom upravnog odbora, ima pravo tra`iti sudsku za{titu u parni~nom postupku u roku od 15 dana od dana prijema pismene odluke, odnosno u roku od 30 dana od dana izjavljivanja prigovora ako odluka nije donesena ili mu nije dostavljena. 

(7)    Javni RTV servisi mogu odbiti da emitiraju odgovor ako podnosilac zahtjeva nema pravni interes za objavljivanje odgovora ili ako zahtjev za odgovor nije podnesen pravovremeno. 

(8)    Javni RTV servisi imaju pravo da odbiju emitiranje prigovora ako odgovor prelazi du`inu originalnog materijala, kada nije u vezi s originalnim materijalom i kada se smatra da je protivno pravu za{ti}enih tre}ih lica. 

(9)    Pravo na odgovor dostupno je samo u onim slu~ajevima u kojima su naru{ena prava pojedinaca, uklju~uju}i ona iz Zakona o kleveti. 

^lan 38. 

(Ispravke) 

Na zahtjev za ispravak pogre{no navedenih ~injenica primjenjuje se isti postupak kao kod prava na odgovor. 

^lan 39. 

( Du`nost ~uvanja snimaka) 

(1)    Javni RTV servisi du`ni su organizirati ~uvanje i obradu svih audiovizuelnih snimaka kori{tenih u programu. 

(2)    Snimci svih emisija moraju se ~uvati najmanje {est sedmica od dana emitiranja. 

(3)    U slu~aju da Regulatorna agencija zatra`i snimak, ili u slu~aju pokretanja sudskog ili drugog spora, javni RTV servisi du`ni su ~uvati snimke za tra`eni period, odnosno do dono{enja kona~ne odluke. 

^lan 40. 

(Povjerljivost izvora) 

(1)    Zagarantirana je povjerljivost izvora informacije. 

(2)    Otkrivanje izvora informacije i saznatih ~injenica novinaru mo`e nalo`iti samo sud, u slu~aju kada je to neophodno radi spre~avanja nastanka te{kih krivi~nih djela. 

^lan 41. 

(Pristup i emitiranje doga|aja) 

(1)    Javni RTV servisi imat }e pristup javnim kulturnim, sportskim i drugim doga|ajima radi informiranja naj{ire javnosti. Izvje{taj koji se prenosi bez pla}anja ne smije trajati du`e nego {to je potrebno da se javnost informira o doga|aju, u smislu vijesti. 

(2)    Javni RTV servisi imaju pravo, u okviru svog redovnog informativnog programa, besplatno citirati programe drugih servisa ako je rije~ o doga|ajima iz stava (1) ovog ~lana. Trajanje citata ne smije biti du`e od 90 sekundi a izvor citata mora biti jasno naveden. 

(3)    Pravo iz stava (2) ovog ~lana, pod istim uslovima, imaju i sve radiotelevizijske stanice u odnosu na program javnih RTV servisa. 

^lan 42. 

(Prijelazne odredbe) 

(1)    Konstituiraju}a sjednica Odbora Sistema bit }e sazvana u roku od 15 dana od dana imenovanja dovoljnog broja ~lanova upravnih odbora javnih RTV servisa kako bi se formirao kvorum Odbora Sistema. Do uspostavljanja Odbora Sistema i pojedina~nih odbora javnih RTV servisa postoje}i upravni odbori obavljat }e svoju funkciju. 

(2)    Statut Korporacije odobrava Odbor Sistema u roku od 30 dana od dana odr`avanja konstituiraju}e sjednice. 

(3)    Korporacija }e biti registrirana prema Zakonu o registraciji pravnih lica koja osnivaju institucije BiH (Zakon o registraciji "Slu`beni glasnik BiH", 37/03) u roku od 45 dana od dana odr`avanja konstituiraju}e sjednice. 

(4)    U periodu va`enja prve dozvole Sistema RTV taksu napla}uju operateri TELEKOM-a. 

(5)    Operateri TELEKOM-a pri prikupljanju RTV takse ulo`it }e iste napore kao pri napla}ivanju vlastitih potra`ivanja. 

(6)    Nakon uspostavljanja Korporacije, sva radna mjesta bit }e otvorena i popunjena pravi~nim i transparentnim procesom zapo{ljavanja putem javnog oglasa u sva tri javna RTV servisa. 

    Svi kandidati odabrani na nove pozicije moraju ispunjavati uslove iz opisa radnih mjesta koje donosi Upravni odbor JRTS Bosne i Hercegovine. 

    Na pravni polo`aj zaposlenih u Korporaciji, uslove za zaklju~enje ugovora o radu, pla}e i druga primanja primjenjuju se op}i propisi o radu i Statut. 

(7)    Za vrijeme trajanja prve dozvole, javni RTV servisi i Korporacija moraju izmiriti sve dospjele obaveze, uklju~uju}i neispla}ene pla}e, poreze, doprinose u vezi sa zapo{ljavanjem i sve dospjele obaveze po osnovu komercijalnih i drugih zajmova, kao i obaveze prema dobavlja~ima. 

(8)    Obrazac za distribuciju prihoda od marketin{kih oglasa i RTV takse, {to je precizirano ~lanom 23. ovog zakona, po~inje se primjenjivati prvog dana mjeseca koji nastupa nakon stupanja na snagu ovog zakona. 

^lan 43. 

(Kaznene odredbe) 

(1)    Fizi~kom licu koje ne ispuni obaveze propisane st.(1) i (2) ~lana 21. ovog zakona ili koje da la`nu izjavu, koriste}i se pravom iz ~lana 19. stav (2) ovog zakona, bit }e za prekr{aj izre~ena nov~ana kazna u iznosu od 100 KM do 300 KM. 

(2)    Fizi~kom licu koje ne ispuni obaveze propisane st.(1) i (2) ~lana 21. ovog zakona ili koje da la`nu izjavu, koriste}i se pravom iz ~lana 19. stav (2) ovog zakona, bit }e za prekr{aj izre~ena nov~ana kazna u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM, a odgovornom licu u tom pravnom licu nov~ana kazna u iznosu od 200 KM do 500 KM. 

(3)    Fizi~kom licu koje ne ispuni obavezu pla}anja navedenu u ~lanu 20. stav (1) ovog zakona bit }e, u prekr{ajnom postupku, izre~ena nov~ana kazna u iznosu od 100 KM do 300 KM. 

(4)    Pravnom licu koje ne ispuni obavezu pla}anja navedenu u ~lanu 20. stav (2) ovog zakona u prekr{ajnom postupku bit }e izre~ena nov~ana kazna u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM, a odgovornom licu u tom pravnom licu nov~ana kazna u iznosu od 200 KM do 5.000 KM. 

^lan 44. 

Odgovaraju}i zakoni i propisi na dr`avnom i entitetskom nivou, koji se odnose na JRTS Bosne i Hercegovine i javne RTV servise, moraju se usaglasiti s odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od njegovog stupanja na snagu. 

^lan 45. 

(Stupanje na snagu i objavljivanje) 

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" a bit }e objavljen i u slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta BiH. 


PSBiH broj 224/05
5. oktobra 2005. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
dr. Nikola [piri}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Mustafa Pamuk, s. r. Na temelju ~lanka IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 57. sjednici Zastupni~koga doma, odr`anoj 17. svibnja 2005., i 47. sjednici Doma naroda, odr`anoj 5. listopada 2005., usvojila je 

ZAKON 

O JAVNOM RADIOTELEVIZIJSKOM SUSTAVU BOSNE I HERCEGOVINE 

^lanak 1. 

(Predmet Zakona) 

(1)    Ovim se Zakonom ure|uju: Javni radiotelevizijski sustav u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: JRTS Bosne i Hercegovine) i odnosi triju javnih RTV servisa i zajedni~koga pravnoga subjekta unutar toga sustava, kao i njegova djelatnost i organiziranje. 

(2)    U sklopu JRTS Bosne i Hercegovine realizirat }e se na~ela i obveze predvi|eni ovim Zakonom i drugim valjanim zakonima u podru~ju javnoga emitiranja. 

^lanak 2. 

(Definicije) 

U smislu ovoga Zakona: 

marketin{ko ogla{avanje je svaki pla}eni, sli~no nakna|eni ili samopromotivni javni oglas, uklju~uju}i sponzoriranje, u svrhu promoviranja prodaje, kupnje ili iznajmljivanja proizvoda ili usluga, promoviranja ideje ili cilja ili uzrokovanja nekog drugog `eljenoga u~inka od ogla{iva~a ili samoga servisa; 

netoprihod od marketin{kog ogla{avanja je ukupni prihod ostvaren na temelju prodaje radio, televizijskog i multimedijalnog marketin{kog ogla{avanja, umanjen za dogovorenu proviziju koja pripada korporaciji u sklopu koje se nalazi prodajna ku}a; 

javni RTV servis je fizi~ka ili pravna osoba s uredni~kom odgovorno{}u za pripremu usluge radio, televizijskog i multimedijalnog programa namijenjenog emitiranju za javnost ili prijenosu programa za tre}e osobe u smislu Zakona; 

europski programi su kreativni programi ~iju proizvodnju ili koprodukciju vode europske fizi~ke ili pravne osobe; 

sponzoriranje je sudjelovanje fizi~ke ili pravne osobe koja nije uklju~ena u djelatnosti emitiranja ili u proizvodnju audiovizualnih djela, u izravnom ili neizravnom financiranju programa, u svrhu promocije njihovoga imena, za{titnoga znaka, djelatnosti ili dostignu}a; 

emitiranje je po~etna emisija putem zemaljskoga, kablovskoga ili satelitskoga predajnika, u kodiranom ili dekodiranom obliku, radio ili televizijske usluge namijenjene javnosti; 

virtualno marketin{ko ogla{avanje je uporaba elektroni~kih sustava koji djelomi~no mijenjaju televizijski signal, tako {to se u televizijsku sliku dodaje marketing oglas koji u stvarnosti ne postoji na mjestu s kojeg se signal prenosi; 

reemitiranje je vremenski odgo|ena emisija putem zemaljskoga, kablovskoga i satelitskoga predajnika, u kodiranom ili dekodiranom obliku, radio ili televizijske usluge namijenjene javnosti; 

teleshopping obuhva}a teleshopping spotove, kojima se putem emisije televizijskih signala obavlja prodaja odre|enih proizvoda, nabava robe ili usluga, nekretnina, prava i obveza uz odre|enu naknadu; 

RTV pristojba je pristojba za posjedovanje radio ili TV prijamnika u ku}anstvu i kod pravne osobe; 

dozvola Sustava obuhva}a pojedina~ne dozvole tri javna RTV servisa. 

^lanak 3. 

(Op}e odredbe) 

(1)    Sustav javnoga emitiranja u Bosni i Hercegovini ~ine: 

a)    Radio-televizija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BHRT) kao Javni RTV servis Bosne i Hercegovine; 

b)    Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: RTFBiH) kao Javni RTV servis Federacije Bosne i Hercegovine; 

c)    Radio-televizija Republike Srpske (u daljnjem tekstu: RTRS) kao Javni RTV servis Republike Srpske; 

d)    Korporacija javnih RTV servisa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Korporacija). 

(2)    Zakoni o BHRT, RTFBiH i RTRS bit }e uskla|eni s odredbama ovoga Zakona; 

(3)    Promet robe i usluga izme|u ~lanova sustava ne podlije`e porezu na promet. 

^lanak 4. 

(Samostalnost javnih RTV servisa) 

Javni RTV servisi samostalni su u obavljanju djelatnosti, imaju ure|iva~ku neovisnost i institucijsku autonomiju, naro~ito u podru~jima kao {to su: 

a)    utvr|ivanje programske sheme; 

b)    koncepcija i produkcija programa; 

c)    ure|ivanje i prezentiranje vijesti i informativnoga programa; 

d)    upravljanje i raspolaganje imovinom; 

e)    zapo{ljavanje i prava i obveze zaposlenika; 

f)    ure|ivanje djelatnosti i unutarnje organizacije; 

g)    priprema i izvr{enje prora~una; 

h)    pregovori, pripreme i potpisivanje pravnih akata u svezi s funkcioniranjem servisa; 

i)    predstavljanje javnih RTV servisa u pravnim postupcima; 

j)    kupnja, iznajmljivanje, prodaja i uporaba robe i usluga. 

^lanak 5. 

(Zadatak javnih RTV servisa) 

Temeljni zadatak javnih RTV servisa jeste da plasmanom raznovrsnih i vjerodostojnih informacija istinito informiraju javnost o politi~kim, gospodarskim, socijalnim, zdravstvenim, kulturnim, obrazovnim, znanstvenim, vjerskim, ekolo{kim, {portskim i drugim doga|ajima, poti~u demokratske procese, osiguraju odgovaraju}u zastupljenost nepristranih vijesti i programa o aktualnim doga|anjima, u udarno vrijeme i u drugo vrijeme, informativnog, kulturno-umjetni~kog, obrazovnog, dje~ijeg, {portskog i zabavnog programa, te da programi najvi{e kvalitete budu dostupni javnosti u Bosni i Hercegovini. 

^lanak 6. 

(Odnosi unutar JRTS-a Bosne i Hercegovine) 

(1)    Odnosi izme|u javnih RTV servisa reguliraju se ovim Zakonom. 

(2)    Javni RTV servisi obvezni su registrirati Korporaciju na dr`avnoj razini. 

(3)    Korporacija u ime sva tri javna RTV servisa: 

a)    prodaje televizijske, radio i multimedijalne oglase; 

b)    razvija i koordinira pravnu regulativu i pru`anje pravnih usluga javnim RTV servisima; 

c)    promovira i koordinira tehni~ki razvoj i uvo|enje novih tehnologija; 

d)    osigurava zajedni~ku uporabu tehni~kih, financijskih i kadrovskih resursa; 

e)    izra|uje strategiju za multimedijalne usluge javnih RTV servisa; 

f)    omogu}uje zajedni~ku uporabu i upravljanje arhivskom gra|om, sukladno programskim potrebama javnih RTV servisa, i prodaju njihove uporabe tre}im stranama u ime javnih RTV servisa. Prihod od prodaje arhivske gra|e pripada javnim RTV servisima; 

g)    uspostavlja interne i vanjske veze; 

h)    nabavlja inozemne programe; 

i)    uspostavlja me|unarodne veze; 

j)    pru`a administrativnu i drugu potporu upravnim tijelima; 

k)    naru~uje ispitivanje javnoga mnijenja i medijskoga tr`i{ta; 

l)    prodaje televizijske, radio i multimedijalne marketin{ke usluge; 

m)    uskla|uje resurse za sakupljanje sadr`aja informativnih emisija, uklju~uju}i regionalne informativno-tehni~ke centre; 

n)    uskla|uje politiku i strategiju u upravljanju ljudskim resursima javnih RTV servisa; 

o)    uskla|uje poslovne i razvojne planove, financijsko poslovanje i postupke unutarnje revizije; 

p)    omogu}uje zajedni~ku godi{nju financijsku reviziju; 

r)    pru`a usluge prijenosa za javne RTV servise; 

s)    uskla|uje uporabu i upravljanje tehni~kim resursima, imovinom i infrastrukturom informacijske tehnologije. 

^lanak 7. 

(Odbor JRTS-a Bosne i Hercegovine) 

(1)    Ovim se Zakonom uspostavlja Odbor JRTS-a Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Odbor Sustava). Radi racionalnijeg i u~inkovitijeg funkcioniranja JRTS Bosne i Hercegovine, poti~e i usmjerava izvr{enje obveza iz ~lanka 6. ovoga Zakona putem Korporacije. 

(2)    Odbor Sustava sastoji se od 12 ~lanova. Odbor Sustava ~ine svi ~lanovi upravnih odbora javnih RTV servisa (po ~etiri ~lana iz svakoga javnog RTV servisa), koji su ~lanovi Odbora Sustava po slu`benoj du`nosti. 

(3)    Odborom Sustava predsjedava predsjedatelj Upravnoga odbora Javnoga RTV servisa Bosne i Hercegovine. 

(4)    Javni RTV servisi }e podjednako osigurati sredstva za financiranje rada Odbora Sustava. 

^lanak 8. 

(Djelokrug Odbora Sustava) 

(1)    Odbor Sustava ima sljede}a podru~ja djelovanja glede JRTS-a Bosne i Hercegovine: 

a)    utvr|uje usugla{en prijedlog RTV pristojbe; 

b)    prati naplatu RTV pristojbe; 

c)    donosi programski kodeks za cijeli sustav, uklju~uju}i i za{titu jezika, pisma, kulture i tradicije naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine, sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine; 

d)    koordinira uskla|enje programskih shema putem suradnje upravnih tijela i vodstava javnih RTV servisa; 

e)    koordinira izme|u javnih RTV servisa u sustavu; 

f)    ostvaruje koordinaciju o svim ostalim pitanjima iz ~lanka 6. ovoga Zakona. 

(2)    Odbor Sustava ima ulogu nadzornoga tijela Korporacije i, izme|u ostaloga, ima sljede}a podru~ja djelovanja i du`nosti glede zajedni~koga pravnoga subjekta - Korporacije: 

a)    imenuje i razrje{uje glavnoga ravnatelja Korporacije; 

b)    odobrava imenovanje osoba koje su izravno odgovorne glavnome ravnatelju Korporacije; 

c)    usvaja Statut Korporacije; 

d)    odobrava strategiju i politiku poslovanja Korporacije sukladno ovome Zakonu i dozvoli Sustava; 

e)    osigurava izvr{enje valjanih uvjeta dozvole koju je izdala Regulatorna agencija za komunikacije BiH (u daljnjem tekstu: Regulatorna agencija); 

f)    odobrava rashode dispozicije i investicije sukladno Statutu; 

g)    odobrava godi{nji financijski plan i prora~un Korporacije; 

h)    usvaja izvje{}e o financijskom poslovanju; 

i)    radi u najboljem interesu Korporacije kada kao nadzorno tijelo Korporacije donosi odluke. 

(3)    Odbor Sustava mo`e pravovaljano odlu~ivati ako sjednici nazo~i najmanje sedam ~lanova (kvorum) iz sva tri javna RTV servisa. Odbor Sustava odluke donosi ve}inom glasova nazo~nih ~lanova. U slu~aju jednakoga broja glasova, odlu~uju}i glas je glas predsjedatelja Odbora Sustava. 

(4)    Odbor Sustava sastaje se najmanje jedanput mjese~no, mijenjaju}i mjesto odr`avanja sjednica izme|u sjedi{ta javnih RTV servisa. 

^lanak 9. 

(Frekvencije) 

(1)    Regulatorna agencija dodjeljuje frekvencije javnim RTV servisima za jednu televizijsku i dvije radiopostaje za cijeli teritorij Bosne i Hercegovine, za dvije televizijske i dvije radiopostaje za teritorij odre|enoga entiteta, po cijenama koje utvrdi Regulatorna agencija. Dodijeljene frekvencije moraju biti dostatne kako bi se osiguralo: da {to ve}i broj stanovnika Bosne i Hercegovine mo`e imati nesmetani prijam BHRT programa, da {to ve}i broj stanovnika u Federaciji Bosne i Hercegovine mo`e imati nesmetani prijam RTFBiH programa, te da {to ve}i broj stanovnika u Republici Srpskoj mo`e imati nesmetani prijam RTRS programa, u mjeri u kojoj je to prakti~no izvodivo. 

(2)    Vije}e ministara BiH ima pravo pokrenuti postupak osnivanja novoga RTV kanala unutar Sustava, nakon konzultiranja s Regulativnom agencijom i Odborom Sustava. Vije}e ministara BiH razmotrit }e inicijative nakon izradbe neovisne, transparentne i opse`ne analize koja obuhva}a: program, spektar, tehni~ke, financijske i druge informacije kojima se opravdava osnutak novoga kanala. 

^lanak 10. 

(Dozvola) 

(1)    Regulatorna agencija izdat }e dozvole kojima }e javnim RTV servisima omogu}iti da djeluju sukladno ovome Zakonu. Javni RTV servisi ne}e po~eti raditi prije nego {to im Regulatorna agencija izda dozvolu. 

(2)    Regulatorna agencija utvr|uje posebne i komplementarne dozvole za javne RTV servise, sukladno ~lanku 9. ovoga Zakona, koje ~ine dozvolu Sustava (u daljnjem tekstu: za Sustav "dozvola Sustava", za pojedina~ne javne RTV servise "dozvola"). 

(3)    Svaka dozvola Sustava izdaje se na razdoblje od pet godina i podlije`e svim sankcijama za kr{enje uvjeta, pojedina~nih dozvola i dozvole Sustava od javnih RTV servisa. 

(4)    Dozvolom Sustava utvr|uje se komplementarni set obveza za tri javna RTV servisa i obuhva}a sljede}e: 

a)    pokrivenost prijenosom i frekventne opsege za javne RTV servise; 

b)    konkretne programske okvire za svaku uslugu koju pru`aju javni RTV servisi, koji su nu`ni kako bi se ispo{tovala programska na~ela; 

c)    rokove za nu`ne programske planove i druga izvje{}a i informacije koje Regulatorna agencija mo`e tra`iti; 

d)    podatke o dodanim kodeksima i smjernicama Regulatorne agencije, koje se konkretno primjenjuju za javne RTV servise; 

e)    dozvola Sustava, tako|er, precizira sankcije za kr{enje uvjeta iz dozvole Sustava. 

^lanak 11. 

(Na~ini prijenosa programa) 

(1)    Javni RTV servisi imaju pravo prenositi program putem zemaljske mre`e, satelita, kabla, Interneta ili drugih tehni~kih sredstava. Oni mogu pru`ati usluge teleteksta i uklju~iti se u svako novo polje oda{ilja~ke tehnologije ili servisa u naj{irem smislu rije~i. 

(2)    Bez obzira na metodu prijenosa programa, javni RTV servisi moraju osigurati da njihove radio i televizijske usluge budu dostupne auditoriju, kao {to je navedeno u dozvoli Sustava i u ~lanku 9. ovoga Zakona. 

^lanak 12. 

(Korporacija) 

(1)    Korporacija je zajedni~ka upravlja~ka struktura izme|u javnih RTV servisa s jednakim pravima i obvezama prema sva tri javna RTV servisa ( BHRT, RTFBiH i RTRS). 

(2)    Tri javna RTV servisa ovim Zakonom uspostavljaju Korporaciju. 

(3)    Korporacija ima obvezu uvoditi nove tehnologije, u dogovoru sa sva tri javna RTV servisa. 

(4)    Korporacija ima organizacijske jedinice u Sarajevu, Banjoj Luci i u Mostaru. 

^lanak 13. 

(Ciljevi, djelatnost i sjedi{te) 

(1)    Ovim se Zakonom osniva Korporacija. 

(2)    Korporacija je odgovorna: 

a)    za rad prijenosne mre`e, njezino upravljanje i odr`avanje; 

b)    za me|unarodno predstavljanje javnih RTV servisa; 

c)    za prava u svezi s inozemnim programom; 

d)    za upravljanje imovinom i tehni~kim resursima, sukladno ~lanku 8. stavak (3) ovoga Zakona; 

e)    za upravljanje ogla{avanjem - prodajnom ku}om; 

f)    za uskla|ivanje sustava, politike i procedure izme|u tri javna RTV servisa, kako je definirano ~lankom 6. ovoga Zakona. 

(3)    Sjedi{te Korporacije je u sjedi{tu BHRT-a. 

(4)    Tijela Korporacije su Poslovodni odbor i Upravni odbor. 

(5)    Odbor Sustava istodobno je i Upravni odbor Korporacije. 

(6)    Radom Korporacije upravlja glavni ravnatelj i ravnatelji sektora Korporacije. Glavni ravnatelj i ravnatelji sektora Korporacije zajedno ~ine Poslovodni odbor Korporacije. 

^lanak 14. 

(Financiranje) 

(1)    Tro{kove Korporacije kao pravnoga subjekta podmiruju javni RTV servisi, na temelju uporabe definirane ugovorom. Korporacija mo`e ostvariti dodatni prihod i iz drugih izvora, kao {to su u~inkovita uporaba emisijske infrastrukture i njezino komercijalno iznajmljivanje, sukladno Statutu. 

(2)    Radi u~inkovitog planiranja resursa, u pripremi godi{njega prora~una moraju se utvrditi minimalne o~ekivane uporabe korporacijskih resursa, opreme i usluga od sva tri javna RTV servisa za predstoje}u godinu, kao i dogovoreni tro{kovi u svezi s tim, kako to utvrde glavni ravnatelji javnih RTV servisa s glavnnim ravnateljem Korporacije. 

(3)    Ukoliko javni RTV servisi imaju dodatne zahtjeve prema Korporaciji, onda se ta pitanja reguliraju dodatnim ugovorom o pru`anju usluga i prema odgovaraju}im cijenama na mjese~noj osnovi. Tro{kovi prodaje marketin{kog ogla{avanja podmiruju se zadr`avanjem fiksnih postotaka od ukupnog prihoda koji prodajna ku}a u sklopu Korporacije ostvari za javne RTV servise na temelju marketin{kog ogla{avanja. 

(4)    Po usvajanju prora~una od Odbora Sustava, javni RTV servisi bez ka{njenja i posredovanja prenose dogovoreni mjese~ni doprinos Korporaciji. 

(5)    Glavni ravnatelj Korporacije priprema financijski plan za sljede}u godinu, koji dostavlja Odboru Sustava najkasnije do 1. studenoga teku}e godine. 

(6)    Glavni ravnatelj Korporacije dostavlja izvje{}e o poslovanju za prethodnu godinu Odboru Sustava najkasnije do 28. velja~e svake godine. 

(7)    U svakoj financijskoj godini Korporacija mora osigurati da ukupni rashodi budu pokriveni ukupnim prihodima. 

^lanak 15. 

(Glavni ravnatelj) 

(1)    Podru~ja djelovanja glavnoga ravnatelja su sljede}a: 

a)    upravlja radom Korporacije; 

b)    odgovara za zakonitost rada; 

c)    odgovara za provedbu odluka Odbora Sustava; 

d)    odgovara za razvojnu strategiju i politiku poslovanja; 

e)    uspostavlja suradnju i koordinaciju s glavnim ravnateljima javnih RTV servisa; 

f)    odobrava rashode, dispozicije ili investicije, sukladno Statutu; 

g)    zaklju~uje sporazume i ugovore, sukladno Statutu; 

h)    osigurava izradbu godi{njeg financijskog plana i prora~una, u suradnji s glavnim ravnateljima javnih RTV servisa; 

i)    zapo{ljava i upravlja Poslovodnim odborom, sukladno Statutu i ostalim op}im aktima Korporacije; 

j)    odgovara za ispunjenje valjanih uvjeta dozvole Sustava; 

k)    dogovara godi{nju poslovnu reviziju Korporacije od neovisne revizorske institucije; 

l)    glavnoga ravnatelja imenuje Odbor Sustava na temelju javnoga natje~aja na na~in odre|en ~lankom 8. ovoga Zakona; 

lj)    mandat glavnoga ravnatelja traje pet godina i mo`e se obnoviti samo jednom; 

m)    glavni ravnatelj mora biti osoba koja je dr`avljanin BiH i ispunjava uvjete predvi|ene Statutom; 

n)    predsjednik Odbora Sustava i ravnatelj Korporacije ne mogu biti iz reda istoga konstitutivnog naroda; 

nj)    glavni ravnatelj utvrdit }e organizaciju Korporacije, kojom se omogu}uje u~inkovito izvr{enje uloge i odgovornosti Korporacije, kako je utvr|eno ovim Zakonom. 

(2)    Glavni ravnatelj ne mo`e obna{ati nikakvu izvr{nu, zakonodavnu ili sudbenu du`nost ni na jednoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini i ne mo`e biti vlasnikom, odnosno suvlasnikom poduze}a koja obavljaju djelatnost radio ili televizijskog emitiranja niti na drugi na~in biti anga`iran u nekoj djelatnosti koja mo`e dovesti do sukoba interesa. 

^lanak 16. 

(Pravila Regulatorne agencije) 

Javni RTV servisi du`ni su po{tivati pravila i propise Regulatorne agencije, ukoliko oni nisu u suprotnosti s ovim Zakonom. Javni RTV servisi podlije`u svim postoje}im sankcijama za neispunjavanje pravila i propisa Regulatorne agencije, osim suspenzije i ga{enja. Regulatorna agencija od javnih RTV servisa napla}uje odgovaraju}u administrativnu naknadu na ime tro{kova izdavanja dozvole, sukladno valjanim propisima. 

^lanak 17. 

(Pristojba za posjedovanje prijamnika) 

(1)    Svako ku}anstvo i pravna osoba na teritoriju Bosne i Hercegovine koji posjeduju radio ili televizijski prijamnik du`ni su pla}ati mjese~nu pristojbu za posjedovanje toga prijamnika (u daljnjem tekstu: RTV pristojba), pod uvjetima odre|enim ovim Zakonom. 

(2)    Prihod od RTV pristojbi mo`e se koristiti samo za financiranje osnovne djelatnosti javnih RTV servisa. 

(3)    Prihod od RTV pristojbi ne podlije`e poreznim obvezama. 

^lanak 18. 

(Na~in naplate) 

(1)    Na~in naplate RTV pristojbe odre|uje i uspostavlja Odbor Sustava. 

(2)    Organizacijske jedinice zadu`ene za pristojbu svih triju javnih RTV servisa prate naplatu RTV pristojbe i o tome obavje{tavaju Odbor Sustava. 

(3)    Naplatu RTV pristojbe mogu obavljati javni RTV servisi putem vlastitih slu`bi ili taj posao na ugovornoj osnovi povjeriti drugim pravnim osobama (javna poduze}a, agencije i sl.). 

(4)    BHRT napla}uje RTV pristojbe na teritoriju Br~ko Distrikta BiH, RTFBiH na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine i RTRS na teritoriju Republike Srpske. Napla}ena RTV pristojba raspore|uje se sukladno ~lanku 23. ovoga Zakona. 

(5)    U svim ugovorima koji se odnose na sakupljanje RTV pristojbe iz stavka (3) ovoga ~lanka svaki javni RTV servis bit }e ugovornom stranom. 

^lanak 19. 

(Pretpostavka o posjedovanju) 

(1)    Smatra se da jedna osoba u svakome ku}anstvu i svaka registrirana pravna osoba u Bosni i Hercegovini imaju radio ili televizijski prijamnik. 

(2)    Pretpostavka iz stavka (1) ovoga ~lanka mo`e se osporiti pismenom izjavom nositelja ku}anstva, odnosno osobe ovla{tene za zastupanje pravne osobe. 

(3)    Pismena izjava dostavlja se javnim RTV servisima i istodobno podrazumijeva pristanak da ovla{teni predstavnik javnih RTV servisa provede izravnu kontrolu to~nosti navoda iz izjave. U slu~aju nedopu{tanja izravnog kontroliranja, pismena izjava ne proizvodi pravno djelovanje. 

^lanak 20. 

(Broj prijamnika) 

(1)    Svako ku}anstvo du`no je pla}ati RTV pristojbu za samo jedan prijamnik, bez obzira na njihov ukupan broj u ku}anstvu. Samo jedan ~lan ku}anstva mo`e biti evidentiran kao obveznik pla}anja RTV pristojbe. 

(2)    Svaka pravna osoba, osim onih navedenih u stavku (3) ovoga ~lanka, du`na je pla}ati RTV pristojbu za svaki prijamnik koji posjeduje. 

(3)    Javne zdravstvene ustanove, javne obrazovne ustanove, ustanove za socijalnu potporu, radiotelevizijske postaje i pravne osobe koje se bave proizvodnjom, servisiranjem, instaliranjem, prodajom ili iznajmljivanjem radio ili televizijskih prijamnika pla}aju jednu pristojbu po ustanovi, prodavaonici, odnosno poslovnici ili ispostavi. 

^lanak 21. 

(Obveza prijave prijamnika) 

(1)    Svako ku}anstvo ili pravna osoba du`ni su javnom RTV servisu prijaviti nabavku radio ili televizijskog prijamnika u roku od 30 dana, ako se tom nabavkom za njega stvara obveza pla}anja RTV pristojbe utvr|ene ovim Zakonom. 

(2)    Svaki pretplatnik du`an je prijaviti javnom RTV servisu promjenu adrese stanovanja, odnosno sjedi{ta pravne osobe. 

(3)    Obveza pla}anja RTV pristojbe nastaje od prvoga dana sljede}ega mjeseca od dana nabavke radio ili televizijskog prijamnika. 

^lanak 22. 

(Visina RTV pristojbe) 

(1)    Najkasnije {est mjeseci prije datuma isteka valjane dozvole Sustava Regulatorna agencija razmatra i Parlamentarnoj skup{tini BiH dostavlja prijedlog o iznosu RTV pristojbe. Regulatorna agencija ne}e razmatrati iznos RTV pristojbe vi{e od jedanput svakih pet godina, osim ukoliko Odbor Sustava ne dovede u pitanje iznos RTV pristojbe, sukladno stavku (3) ovoga ~lanka. 

(2)    Parlamentarna skup{tina BiH odlu~uje o iznosu RTV pristojbe u roku od 30 dana od dana podno{enja prijedloga Regulatorne agencije. Visina RTV pristojbe iz prethodne godine vrijedi do stupanja na snagu nove odluke o RTV pristojbi. 

(3)    Odbor Sustava mo`e Regulatornoj agenciji dostaviti novi prijedlog iznosa budu}e RTV pristojbe. Takav prijedlog mo`e dostaviti jedanput svakih pet godina, osim u iznimnim prilikama koje dovode u pitanje funkcioniranje JRTS Bosne i Hercegovine. 

(4)    Visina RTV pristojbe svake }e se godine uskladiti sa slu`benom stopom inflacije u Bosni i Hercegovini. 

^lanak 23. 

(Raspodjela RTV pristojbe) 

(1)    RTV pristojba u Bosni i Hercegovini napla}uje se na teritoriju entiteta i Br~ko Distrikta BiH, s tim {to se upla}uje na jedinstveni ra~un. 

(2)    Ukupni netodohodak od prodaje marketin{kog ogla{avanja tako|er se upla}uje na jedinstveni ra~un. 

(3)    ^lanovi Odbora Sustava su vjerovnici i izvr{itelji navedenog jedinstvenog ra~una i odgovorni su za nadzor nad postupkom naplate. 

(4)    RTFBiH pripada 25 % netoprihoda od marketin{kog ogla{avanja i 25 % od ukupnoga iznosa RTV pristojbe napla}ene na teritoriju Bosne i Hercegovine. 

(5)    RTRS pripada 25 % netoprihoda od marketin{kog ogla{avanja i 25 % od ukupnoga iznosa RTV pristojbe napla}ene na teritoriju Bosne i Hercegovine. 

(6)    BHRT pripada 50 % netoprihoda od marketin{kog ogla{avanja i 50 % od ukupnoga iznosa RTV pristojbe napla}ene na teritoriju Bosne i Hercegovine. 

(7)    Ovi omjeri raspodjele primjenjuju se bez obzira na na~in sakupljanja. 

(8)    Organizacije koje napla}uju RTV pristojbu i obavljaju marketin{ko ogla{avanje u ime javnih RTV servisa du`ne su uplatiti napla}eni iznos RTV pristojbe i netoprihod od marketin{kog ogla{avanja na jedinstveni ra~un bez odgode. 

(9)    Raspodjela sredstava javnim RTV servisima s jedinstvenog ra~una provodit }e se odmah. 

^lanak 24. 

(Nadzor nad naplatom) 

(1)    Svakom javnom RTV servisu mora biti omogu}eno da u svakom trenutku ima izravan uvid u naplatu i raspodjelu RTV pristojbe. 

(2)    Obvezan je godi{nji nadzor nad naplatom RTV pristojbe od neovisne revizorske institucije, kojim se utvr|uju iznos i stupanj naplate te pravilnost raspodjele sakupljenih sredstava. 

^lanak 25. 

(Vjerodostojna isprava) 

Ra~uni ili izvaci iz poslovnih knjiga javnih RTV servisa glede tra`bina RTV pristojbe predstavljaju vjerodostojnu ispravu u smislu Zakona o ovr{nom postupku. 

^lanak 26. 

(Programska na~ela) 

(1)    Program javnih RTV servisa slu`i interesu javnosti i mora biti sukladan profesionalnim standardima i propisima i pravilima Regulatorne agencije. Javni RTV servisi du`ni su osigurati raznovrstan i izbalansiran radijski i televizijski program, koji ispunjava visoke eti~ke standarde i standarde kvalitete, po{tivanja ljudskoga `ivota, dostojanstva i fizi~kog integriteta osobe, te promoviranja demokratskih sloboda, dru{tvene pravde i me|unarodnoga razumijevanja i mira. 

(2)    Program javnih RTV servisa uklju~uje: informacije, kulturu, obrazovanje, zabavu i {port. 

(3)    Program javnih RTV servisa uva`avat }e nacionalne, regionalne, tradicijske, vjerske, kulturne, jezi~ne i druge karakteristike konstitutivnih naroda i svih gra|ana Bosne i Hercegovine. Program javnih RTV servisa tako|er }e afirmirati kulturne i druge potrebe nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. 

(4)    Programi javnih RTV servisa uva`avat }e prava konstitutivnih naroda i ostalih i bit }e ure|ivani jednakopravno na tri slu`bena jezika i dva pisma. 

(5)    U proizvodnji vlastitoga programa i programa u koprodukciji javni RTV servisi osigurat }e jednakopravnu zastupljenost sadr`aja koji odgovaraju tradicijskoj ba{tini svih triju naroda i odgovaraju}u zastupljenost ostalih. 

(6)    Javni RTV servisi proizvodit }e i ure|ivati programe sukladno najvi{im profesionalnim kriterijima uz po{tivanje umjetni~kih i stvarala~kih sloboda, neovisno o stavovima dr`avnih tijela, politi~kih stranaka i drugih interesnih skupina. 

(7)    Javni RTV servisi imaju pravo, sukladno svojim ure|iva~kim smjernicama, prenositi sjednice ili dijelove sjednica parlamenata. Javni RTV servisi imaju obvezu na drugi pogodan na~in informirati javnost o parlamentarnim aktivnostima. U tu svrhu javni RTV servisi imaju slobodan pristup sjednicama parlamenata. 

(8)    Javni RTV servisi du`ni su parlamentima i javnosti predstaviti svoje godi{nje planove programa i izvje{}a o realizaciji tih planova. Svaka osoba ima pravo predati javnim RTV servisima prigovore i prijedloge koji se odnose na njihov program. 

(9)    Jednom godi{nje javni RTV servisi Parlamentarnoj skup{tini BiH, Parlamentu FBiH, odnosno Narodnoj skup{tini RS-a dostavit }e izvje{}e o svojim aktivnostima, uklju~uju}i i financijsko izvje{}e, zajedno s izvje{}em o reviziji financijskoga poslovanja. 

^lanak 27. 

(Ostvarivanje programskih na~ela) 

(1)    U ostvarivanju temeljnih programskih na~ela javni RTV servisi }e naro~ito: 

a)    istinito, cjelovito, nepristrano i pravodobno informirati javnost o politi~kim, ekonomskim, obrazovnim, znanstvenim, vjerskim, kulturnim, {portskim i drugim doga|anjima u zemlji i svijetu; 

b)    osigurati otvorenu i slobodnu raspravu o pitanjima od javnoga interesa, vode}i ra~una o zastupljenosti svih interesa i ukusa; 

c)    po{tivati i poticati pluralizam politi~kih, vjerskih i drugih ideja; 

d)    sva politi~ka, ekonomska, obrazovna, znanstvena, religijska, kulturna i druga pitanja tretirati nepristrano, omogu}uju}i jednakopravno su~eljavanje razli~itih gledi{ta s ciljem ja~anja demokratskoga duha, me|usobnoga razumijevanja i tolerancije; 

e)    njegovati i razvijati sve oblike stvarala{tva koji doprinose razvoju kulture, umjetnosti i zabave; 

f)    pridonositi po{tivanju i promociji temeljnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrijednosti i institucija te unapre|enju kulture javnoga dijaloga; 

g)    po{tivati privatnost, dostojanstvo, ugled i ~ast ~ovjeka te temeljna prava drugih, a posebice djece i mlade`i; 

h)    javni RTV servisi du`ni su prilagoditi pra}enje informativnog, kulturnog, obrazovnoga i zabavnog programa potrebama osoba o{te}enog sluha i drugim osobama s posebnim potrebama. 

(2)    Vijesti moraju biti nepristrane, neovisne i to~ne. Prije objave, s razumnom pozorno{}u, ovisno o okolnostima, moraju se provjeriti sadr`aj, podrijetlo i istinitost informativnoga materijala predvi|enog za vijesti. Komentari moraju biti na jasan na~in odvojeni od vijesti. 

^lanak 28. 

(Programske zabrane) 

(1)    U programima je zabranjeno: 

a)    poticati i {iriti nacionalnu, rasnu ili vjersku mr`nju i netrpeljivost, antisemitizam i ksenofobiju, te poticati na diskriminaciju i neprijateljstvo prema pojedincima ili skupinama zbog njihova podrijetla, boje ko`e, politi~koga uvjerenja, vjere, zdravstvenoga stanja, spola, seksualnih ili drugih odre|enja ili osobina; 

b)    objavljivati priloge nemoralnoga sadr`aja; 

c)    objavljivati priloge pornografskoga sadr`aja; 

d)    na bilo koji na~in poticati i veli~ati nasilje i kriminal, te poticati gra|ane, a posebice djecu i mlade`, na uporabu duhanskih proizvoda, alkohola ili droge; 

e)    bez znanja gledatelja, odnosno slu{atelja, uporabom nekog tehni~koga sredstva prenositi odre|ene poruke ili utjecati na gledatelje, odnosno slu{atelje, a da oni toga nisu svjesni; 

f)    emitirati u programskoj shemi programski sadr`aj koji bjelodano {teti tjelesnom, du{evnom ili moralnom razvoju djece i mlade`i kada }e ga oni, zbog vremena prijenosa, vjerojatno gledati. Emitiranje takvoga sadr`aja mora biti najavljeno jasnim upozorenjem. Zabranjeno je emitiranje programa koji mogu ozbiljno ugroziti tjelesni, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika, posebice programa koji sadr`avaju pornografiju i nepotrebno nasilje. 

(2)    Javni RTV servisi ne}e kr{iti op}e kulturne standarde doli~nosti i uljudnosti u svojem programskom sadr`aju i terminima emitiranja, a posebnu pozornost posvetit }e za{titi psiho-fizi~koga razvoja djece. 

(3)    Javni RTV servisi ne smiju emitirati bilo kakav materijal za koji znaju da je la`an, ili su mogli utvrditi da je la`an na temelju zdravoga razuma ili rutinskom provjerom, ili postoji opravdana osnova za pretpostavku da je la`an. 

^lanak 29. 

(Zastupljenost programa) 

(1)    Javni RTV servisi osigurat }e, gdje god je to mogu}e i uporabljuju}i odgovaraju}a sredstva, da postaje rezerviraju ve}inu svojega vremena u eteru za europske sadr`aje, ne ra~unaju}i vrijeme odre|eno za vijesti, {portske doga|aje, zabavu, ogla{avanje i usluge teleteksta i teleshoppinga. 

(2)    Javni RTV servisi rezervirat }e najmanje 40 % vremena emitiranja za doma}i program svih `anrova, osim vijesti i {portskoga programa. 

(3)    Najmanje 10 % vremena emitiranja, izuzimaju}i informativne emisije, {portski program i marketing oglase, javni RTV servisi moraju naru~iti od neovisnih producenata i/ili komercijalnih radiotelevizijskih postaja. 

(4)    Postotke iz st. (2) i (3) ovoga ~lanka javni RTV servisi du`ni su dosegnuti u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. 

(5)    Produkcija programa svih `anrova za BHRT bit }e jednako raspore|ena izme|u tri organizacijske jedinice. 

^lanak 30. 

(Na~ela marketin{kog ogla{avanja) 

(1)    Marketing oglas mora biti jasno prepoznatljiv kao takav i uo~ljivo odvojen od drugih programskih sadr`aja putem vizualnih i akusti~nih sadr`aja. 

(2)    Osoba ili organizacija koje marketin{ko ogla{avaju ne mogu utjecati na koncept programa, sadr`aj ili ure|iva~ku politiku javnih RTV servisa. 

(3)    Javni RTV servisi imaju pravo odbiti emitiranje marketing oglasa ~iji je sadr`aj suprotan programskim na~elima utvr|enim ovim Zakonom, te drugim pravilima i propisima za javno ogla{avanje. 

(4)    Osobe koje redovito prezentiraju vijesti i informativne programe ne mogu sudjelovati u procesu pripreme, proizvodnje i emitiranju marketing oglasa. 

(5)    Prikriveno i neizravno marketin{ko ogla{avanje nije dopu{teno. 

(6)    Televizijsko reklamiranje i teleshopping ne}e: 

a)    ugro`avati po{tivanje ljudskog digniteta; 

b)    imati diskriminacijskih sadr`aja po osnovi rase, spola i nacionalnosti; 

c)    biti uvredljivi za vjeru i politi~ka uvjerenja; 

d)    poticati radnje koje mogu ugroziti zdravlje i sigurnost; 

e)    poticati radnje koje mogu ugroziti za{titu okoli{a. 

(7)    Televizijsko reklamiranje ne smije biti uzrokom moralne i tjelesne {tete za maloljetnike a, tako|er, ne smije izravno poticati maloljetnike da kupuju proizvode i usluge iskori{}uju}i njihovo neiskustvo i lakovjernost. 

(8)    Televizijsko reklamiranje i teleshopping alkoholnih pi}a ne smije biti izravno usmjereno k maloljetnicima, ne smije stvarati dojam da konzumiranje pobolj{ava tjelesne aktivnosti, da doprinosi socijalnom i seksualnom uspjehu, rje{avanju osobnih problema ili da ima ljekovita svojstva. 

^lanak 31. 

(Trajanje marketin{kog ogla{avanja) 

(1)    Trajanje marketing oglasa i drugih pla}enih poruka, kao i njihova redistribucija u udarnom terminu, ne mo`e biti dulje od trajanja koje je odredilo Vije}e Regulatorne agencije. 

(2)    Udarni termin za javne RTV servise je vrijeme izme|u 17,30 sati i 22,30 sati. 

(3)    Regulatorna agencija u sklopu svoga djelokruga utvrdit }e du`inu reklamnog prostora i odrediti pravilan tretman korisnika dozvola u kompletnom sektoru emitiranja. 

(4)    Vije}e Regulatorne agencije odredit }e maksimalni i minimalni omjer trajanja emitiranoga dnevnog ogla{avanja i teleshoppinga, sukladno europskim standardima, vode}i ra~una o konkurentnosti (financijskoj odr`ivosti) javnih RTV servisa na tr`i{tu. 

^lanak 32. 

(Ogla{avanje u izbornoj kampanji) 

(1)    Nije dopu{teno emitiranje promid`benih poruka politi~kih stranaka i kandidata, izuzev u razdobljima trajanja slu`bene predizborne kampanje, sukladno Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine i prema propisima i pravilima Izbornnoga povjerenstva BiH. 

(2)    Tijekom predizborne kampanje javni RTV servisi du`ni su politi~kim strankama i kandidatima omogu}iti da predstave svoje izborne programe pod jednakim uvjetima. Radio i televizija moraju ustupiti dio svoga programskog vremena za prezentiranje kandidata, politi~kih stranaka i njihovih programa bez naplate tro{kova. 

^lanak 33. 

(Virtualno marketin{ko ogla{avanje) 

(1)    Virtualno marketin{ko ogla{avanje dopu{teno je pod uvjetom da je organizator priredbe ili doga|aja dao prethodnu suglasnost i da su televizijski gledatelji obavije{teni o virtualnom marketin{kom ogla{avanju u konkretnom slu~aju. 

(2)    Virtualni marketing oglas mo`e se umetati samo na mjestima koja se ina~e koriste za marketin{ko ogla{avanje, ali ne smije biti uo~ljiviji od marketing oglasa koji se nalaze na tim mjestima niti se smije pojavljivati na osobama ili na njihovoj odje}i ili opremi. 

^lanak 34. 

(Sponzoriranje) 

(1)    Zabranjeno je sponzoriranje vijesti i informativnih programa. 

(2)    Svi sponzorirani programi moraju biti jasno prepoznatljivi kao takvi. 

(3)    Zabranjen je bilo kakav utjecaj sponzora na sadr`aj programa. 

(4)    Regulatorna agencija mo`e zabraniti javnim RTV servisima emitiranje sponzoriranih programa ukoliko ne ispunjavaju pravila i propise iz dozvole. 

(5)    Javni RTV servisi ne mogu prihvatiti sponzoriranje programa od kompanija koje se bave proizvodnjom ili prodajom cigareta i ostalih duhanskih proizvoda. 

(6)    Javni RTV servisi ne mogu prihvatiti sponzoriranje programa od kompanija koje se bave proizvodnjom ili prodajom medicinskih proizvoda ili sredstava za lije~enje, ali mogu promovirati ime ili imid` kompanije, ne promoviraju}i specifi~nosti medicinskih proizvoda ili tretmana koji su dostupni samo na temelju lije~no~koga recepta. 

^lanak 35. 

(Za{tita intelektualnog vlasni{tva) 

Javni RTV servisi du`ni su osigurati potpunu primjenu zakona kojima se ure|uje za{tita autorskih i srodnih prava i intelektualnoga vlasni{tva i u tome se pridr`avati najvi{ih me|unarodnih standarda. Javni RTV servisi obvezni su na ime naknada autorskih i srodnih prava odrediti godi{nji prora~un. 

^lanak 36. 

(Emitiranje za tre}e osobe) 

(1)    Javni RTV servisi }e bez odgode i naplate emitirati obavijesti tijela vlasti ~ija je objava `urna, kao {to su obavijesti o opasnosti po `ivot i zdravlje, o ugro`avanju imovine, sigurnosti, i javnog reda i mira. 

(2)    Javni RTV servisi nisu odgovorni za sadr`aj obavijesti iz stavka (1) ovoga ~lanka. 

(3)    Detalji u svezi s emitiranjem za ostale tre}e osobe utvr|uju se statutima javnih RTV servisa. 

^lanak 37. 

(Pravo na odgovor) 

(1)    Osobe ~ijim je pravnim interesima nanesena {teta, ~iji su ~ast i ugled povrije|eni navodima emitiranim u radio ili televizijskom programu jednoga od javnih RTV servisa imaju pravo na odgovor u roku od 15 dana od dana emitiranja. 

(2)    Odgovor se podnosi odgovaraju}em javnom RTV servisu u pisanom obliku i sveden na ~injenice. Odgovor mora potpisati zainteresirana strana ili njezin zastupnik. 

(3)    Javni RTV servisi imaju pravo ukloniti uvredljive ili kriminalne sadr`aje iz odgovora, pridr`avaju}i se sadr`ajne cjeline odgovora, te skratiti ili odbiti objaviti odgovor ako nije u svezi s emitiranim navodima. 

(4)    Ako se prigovor odnosi na dnevnoinformativni program, javni RTV servisi du`ni su besplatno emitirati odgovor najkasnije u roku od tri dana od dana prijama prigovora, na na~in i u vremenu davanja obavijesti na koji se odgovor odnosi. Ako se prigovor odnosi na periodi~ne emisije, odgovor se mora besplatno emitirati u prvoj sljede}oj emisiji. 

(5)    Ako javni RTV servis ne objavi odgovor ili to ne u~ini na odgovaraju}i na~in, osoba iz stavka (1) ovoga ~lanka mo`e u roku od osam dana od dana isteka roka za objavu podnijeti prigovor upravnom odboru odgovaraju}eg javnog RTV servisa. 

(6)    Ako podnositelj prigovora nije zadovoljan odlukom upravnoga odbora, ima pravo tra`iti sudsku za{titu u parni~nom postupku u roku od 15 dana od dana primitka pismene odluke, odnosno u roku od 30 dana od dana podno{enja prigovora, ako odluka nije donesena ili mu nije dostavljena. 

(7)    Javni RTV servisi mogu odbiti emitiranje odgovora ako podnositelj zahtjeva nema pravni interes za objavu odgovora ili ako zahtjev za odgovor nije pravodobno podnesen. 

(8)    Javni RTV servisi imaju pravo odbiti emitiranje prigovora ako odgovor prema{uje du`inu izvornog materijala, kada nije u svezi s izvornim materijalom i kada se smatra suprotnim pravu za{ti}enih tre}ih osoba. 

(9)    Pravo na odgovor dostupan je samo u onim slu~ajevima u kojima su naru{ena prava pojedinaca, uklju~uju}i ona iz Zakona o kleveti. 

^lanak 38. 

(Ispravci) 

Na zahtjev za ispravak pogre{no navedenih ~injenica primjenjuje se isti postupak kao kod prava na odgovor. 

^lanak 39. 

(Du`nost ~uvanja snimki) 

(1)    Javni RTV servisi du`ni su organizirati ~uvanje i obradbu svih audio-vizualnih snimki uporabljenih u programu. 

(2)    Snimke svih emisija moraju se ~uvati najmanje {est tjedana od dana emitiranja. 

(3)    U slu~aju da Regulatorna agencija zatra`i snimku ili u slu~aju pokretanja sudskog ili drugog spora, javni RTV servisi du`ni su ~uvati snimke za tra`eno razdoblje, odnosno do dono{enja kona~ne odluke. 

^lanak 40. 

(Povjerljivost izvora) 

(1)    Zajam~ena je povjerljivost izvora informacije. 

(2)    Otkrivanje izvora informacije i saznatih ~injenica novinaru mo`e nalo`iti samo sud, u slu~aju kada je to nu`no radi sprje~avanja nastanka te{kih kaznenih djela. 

^lanak 41. 

(Pristup i emitiranje doga|aja) 

(1)    Javni RTV servisi imat }e pristup javnim kulturnim, {portskim i drugim doga|ajima radi informiranja naj{ire javnosti. Izvje{}e koje se besplatno prenosi ne smije trajati dulje nego {to je potrebno za informiranje javnosti o doga|aju, u smislu vijesti. 

(2)    Javni RTV servisi imaju pravo, u sklopu svojeg redovitog informativnog programa, besplatno navoditi programe drugih RTV servisa, ako je rije~ o doga|ajima iz stavka (1) ovoga ~lanka. Trajanje navoda ne smije biti dulje od 90 sekunda, a izvor navoda mora biti jasno priop}en. 

(3)    Pravo iz stavka (2) ovoga ~lanka, pod jednakim uvjetima, imaju i sve radiotelevizijske postaje glede programa javnih RTV servisa. 

^lanak 42. 

(Prijelazne odredbe) 

(1)    Konstituiraju}a sjednica Odbora Sustava bit }e sazvana u roku od 15 dana od imenovanja dovoljnoga broja ~lanova upravnih odbora javnih RTV servisa kako bi se imao kvorum Odbora Sustava. Do uspostave Odbora Sustava i pojedina~nih odbora javnih RTV servisa postoje}i upravni odbori obavljat }e svoju du`nost. 

(2)    Statut Korporacije odobrava Odbor Sustava u roku od 30 dana od dana odr`avanja prve sjednice. 

(3)    Korporacija }e biti registrirana prema Zakonu o registraciji pravnih osoba ~iji su osniva~ institucije BiH (Zakon o registraciji "Slu`beni glasnik BiH", broj 37/03) u roku od 45 dana od konstituiraju}e sjednice. 

(4)    U razdoblju valjanosti prve dozvole Sustava, RTV pristojbu napla}uju operatori TELEKOM-a. 

(5)    Operatori TELEKOM-a pri sakupljanju RTV pristojbe ulo`it }e iste napore kao pri napla}ivanju vlastitih tra`bina. 

(6)    Nakon uspostave Korporacije, sva radna mjesta bit }e otvorena i popunjena putem pravednog i transparentnog procesa zapo{ljavanja preko javnoga oglasa u sva tri javna RTV servisa. 

    Svi kandidati izabrani na nove polo`aje moraju ispunjavati uvjete iz opisa radnih mjesta koje donosi Upravni odbor JRTS-a Bosne i Hercegovine. 

    Na pravni polo`aj zaposlenih u Korporaciji, uvjete za zaklju~enje ugovora o radu, pla}e i druga primanja primjenjuju se op}i propisi o radu i Statut. 

(7)    Za vrijeme trajanja prve dozvole, javni RTV servisi i Korporacija moraju izmiriti sve dospjele obveze, uklju~uju}i neispla}ene pla}e, poreze, doprinose u svezi sa zapo{ljavanjem i sve dospjele obveze po osnovi komercijalnih i drugih zajmova, kao i obveze prema dobavlja~ima. 

(8)    Obrazac za distribuciju prihoda od marketing oglasa i RTV pristojbe, preciziran ~lankom 23. ovoga Zakona, po~inje se primjenjivati prvoga dana mjeseca koji nastupa nakon stupanja na snagu ovoga Zakona. 

^lanak 43. 

(Kaznene odredbe) 

(1)    Fizi~koj osobi koja ne ispuni obveze propisane st. (1) i (2) ~lanka 21. ovoga Zakona ili koja dade la`nu izjavu, koriste}i se pravom iz ~lanka 19. stavak (2) ovoga Zakona, bit }e za prekr{aj izre~ena nov~ana kazna u iznosu od 100 KM do 300 KM. 

(2)    Fizi~koj osobi koja ne ispuni obveze propisane st. (1) i (2) ~lanka 21. ovoga Zakona ili koja dade la`nu izjavu, koriste}i se pravom iz ~lanka 19. stavak (2) ovoga Zakona, bit }e za prekr{aj izre~ena nov~ana kazna u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM, a odgovornoj osobi u toj pravnoj osobi nov~ana kazna u iznosu od 200 KM do 500 KM. 

(3)    Fizi~koj osobi koja ne ispuni obvezu pla}anja navedenu u ~lanku 20. stavak (1) ovoga Zakona bit }e u prekr{ajnom postupku izre~ena nov~ana kazna u iznosu od 100 KM do 300 KM. 

(4)    Pravnoj osobi koja ne ispuni obvezu pla}anja navedenu u ~lanku 20. stavak (2) ovoga Zakona u prekr{ajnom postupku bit }e izre~ena nov~ana kazna u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM, a odgovornoj osobi u toj pravnoj osobi nov~ana kazna u iznosu od 200 KM do 5.000 KM. 

^lanak 44. 

Odgovaraju}i zakoni i propisi na dr`avnoj i entitetskoj razini koji se odnose na JRTS Bosne i Hercegovine i javne RTV servise moraju se usuglasiti s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od njegova stupanja na snagu. 

^lanak 45. 

(Stupanje na snagu i objava) 

Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH", a bit }e objavljen i u slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta BiH. 


PSBiH broj 224/05
5. listopada 2005. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
dr. Nikola [piri}, v. r. 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Mustafa Pamuk, v. r.