LOGO-HSB.JPG

Godina VIII
^etvrtak, 30. prosinca/decembra 2004. godine
 

Broj/Broj
62 

Godina VIII
^etvrtak, 30. decembra 2004. godine
 

ISSN 1512-7494 -    hrvatski jezik
ISSN 1512-7508 -    srpski jezik
ISSN 1512-7486 -    bosanski jezik

 

PARLAMENTARNA SKUP[TINA
BOSNE I HERCEGOVINE 

480 

Na temelju ~lanka IV. to~ka 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na sjednici Zastupni~kog doma, odr`anoj 22. prosinca 2004. i na sjednici Doma naroda, odr`anoj 23. prosinca 2004., usvojila je 

ZAKON 

O UTEMELJENJU IZVOZNO - KREDITNE AGENCIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

I - TEMELJNE ODREDBE 

^lanak 1. 

(Cilj Zakona) 

(1)    Cilj ovoga zakona je osigurati uvjete za poticaj izvoza roba i usluga iz Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH), putem osiguranja i financiranja, izdavanja jamstva, kao i uspostava osnova za razvoj i promid`bu ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine s inozemstvom. 

(2)    Ovaj zakon regulira: status, djelatnost, upravljanje i rukovo|enje, ovlasti, obveze i financiranje Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: IGA). 

^lanak 2. 

(Definicije) 

(1)    "IGA", u smislu ovoga zakona, predstavlja Izvozno - kreditnu agenciju BiH. 

(2)    "Dr`ava", u smislu ovoga zakona, predstavlja Bosnu i Hercegovinu. 

(3)    "Strana dr`ava", u smislu ovoga zakona, predstavlja svaku drugu dr`avu osim Bosne i Hercgovine. 

(4)    "Inozemstvo", u smislu ovoga zakona, predstavlja svaki teritorij izvan granica Bosne i Hercegovine. 

(5)    "Entitet", u smislu ovoga zakona, predstavlja Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku. 

(6)    "Banka ", u smislu ovoga zakona, predstavlja financijsku instituciju koja je, od mjerodavne Agencije za bankarstvo ili inozemne institucije za bankarske djelatnosti, licencirana za obna{anje bankarskih poslova. 

(7)    "Poduze}e", u smislu ovoga zakona, predstavlja pravni subjekt utemeljen sukladno zakonu koji ure|uje utemeljivanje gospodarskih dru{tava, odnosno poduze}a i koji je upisan u sudski registar. 

(8)    "Osigurano poslovanje", u smislu ovoga zakona, aktivnosti su koje poduze}a obna{aju u BiH ili inozemstvu u svezi: 

a)    sa uvozom sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda; 

b)    sa izvozom sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda; 

c)    sa izvozom opreme u inozemstvo i instaliranjem i servisiranjem te opreme u inozemstvu. 

II - STIMULIRANJE I FINANCIRANJE IZVOZA 

^lanak 3. 

(Na~ela) 

(1)    Stimuliranje izvoza i unapre|enje ekonomskih odnosa s inozemstvom bit }e utemeljeno na sljede}im na~elima: 

a)    precizno ustanovljeni kriteriji za kreditiranje; 

b)    jedinstveni kriteriji za izdavanje jamstva radi osiguranja izvoznih ugovora; 

c)    jedinstven pristup pru`anju informacija i obna{anju posredni~kih usluga; 

d)    utvr|ivanje jedinstvenih kriterija za izdavanje polica osiguranja izvoza. 

(2)    Agencija je obvezna, na cijelom teritoriju BiH, osigurati svakom zainteresiranom poduze}u dostupnost informacijama koje ustanovi kao rezultat na~ela iz stavka (1) ovoga ~lanka. 

III - USPOSTAVA, USTROJSTVO I DJELATNOST AGENCIJE 

^lanak 4. 

(Uspostava) 

(1)    Ovim se zakonom utemeljuje Izvozno - kreditna agencija Bosne i Hercegovine. 

(2)    Utemeljitelj IGA-e je Bosna i Hercegovina s entitetima koji osiguravaju po~etni kapital razmjerno iznosu iskori{tenih sredstava Svjetske banke i sredstava donatora po Projektu `urnog pokretanja industrije i Projektu potpore izvoznim poduze}ima u vremenu njihove provedbe zaklju~no s 31. prosincem 2004. 

(3)    Agencija je samostalna, nedepozitna i neprofitna pravna osoba s punim ovlastima i posluje sukladno na~elima likvidnosti i osiguranju poslovanja bez gubitka. 

(4)    Agencija ima ovlasti samostalno sklapati ugovore, nabavljati i raspolagati pokretnom i nepokretnom imovinom i biti strana u sporu. 

(5)    Na osobe uposlene u Agenciji ne primjenjuju se odredbe Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine. 

(6)    Upo{ljavanje i unapre|enje profesionalne karijere uposlenih u Izvozno - kreditnoj agenciji temelji se na javnom natje~aju i profesionalnoj sposobnosti, a sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije. 

(7)    Struktura uposlenih u Agenciji okvirno odra`ava nacionalnu srukturu pu~anstva BiH prema posljednjem popisu. 

^lanak 5. 

(Sjedi{te, naziv i organizacijska struktura Agencije) 

(1)    Sjedi{te Agencije je u Sarajevu, s podru`nicama u Mostaru i Banjoj Luci. Agencija mo`e naknadno otvoriti odgovaraju}e podru`nice i u drugim gradovima dr`ave, uz uvjet da te podru`nice budu financijski odr`ive od momenta njihova utemeljenja. 

(2)    Skra}eni naziv Izvozno- kreditne agencije BiH je IGA. 

(3)    Agencija ima pe~at koji sadr`i skra}eni naziv Izvozno-kreditne agencije, sjedi{te i grb BiH. 

(4)    Svaka podru`nica ima istovjetan pe~at koji sadr`i skra}eni naziv Izvozno-kreditne agencije, naziv i sjedi{te podru`nice i grb dr`ave. 

(5)    Pe~at Agencije se izra|uje sukladno Zakonu o pe~atu institucija Bosne i Hercegovine. 

^lanak 6. 

(Djelatnost Agencije) 

(1)    U okviru svojih djelatnosti u dr`avi, Agencija obavlja sljede}e du`nosti: 

a)    Izravno: 

1)    izdavanje jamstva radi osiguranja izvr{enja izvoznih ugovora; 

2)    kreditno osiguranje unutarnjeg i vanjskotrgovinskog poslovanja; 

3)    faktoring potpora; 

b)    Posredstvom banaka i drugih financijskih institucija: 

1)    kreditiranje lizinga opreme i transportnih sredstava u inozemstvu; 

2)    dugoro~no kreditiranje doma}ih poduze}a radi izvo|enja gra|evinskih radova u inozemstvu, financiranja predugovorne aktivnosti u ovakvim poslovima; 

3)    kratkoro~no i dugoro~no financiranje pripreme i izvr{enja izvoza; 

4)    refinanciranje kratkoro~nih i dugoro~nih izvoznih kredita odobrenih od banaka ili drugih financijskih institucija; 

5)    osiguranje i reosiguranje izvoznih poslova i ulaganja bh. poduze}a u inozemstvu kojim se vr{e osiguranja i reosiguranja od komercijalnih i nekomercijalnih rizika u vidu naknade gubitaka nastalih u osiguranim poslovima. 

(2)    U okviru poslovanja sa stranim sredstvima pla}anja, Agencija obavlja sljede}e du`nosti: 

a)    odobravanje kredita i deponiranje sredstava kod financijskih institucija i izvoznih poduze}a koja sudjeluju u projektu vezanom uz izvozne aktivnosti BiH; 

b)    pru`anje pomo}i inozemnim bankama ili inozemnim poduze}ima koja su pozajmila ili deponirala sredstva od financijskih institucija i izvoznih poduze}a koja sudjeluju u projektima poticaja izvoznih poduze}a, a s ciljem izvr{avanja obveza prema tim inozemnim bankama ili inozemnim poduze}ima; 

c)    primanje zajmova i donacija iz vladinih i nevladinih izvora, doma}ih i stranih uklju~uju}i regionalne i me|unarodne organizacije; 

d)    posredovanje pri financiranju, lizingu, trgovinskom ulaganju i osiguranju poslova vezanih uz jamstva; 

e)    posredovanje i poduzimanje drugih aktivnosti koje se odnose ili su u svezi s navedenim poslovima Agencije; 

f)    inozemnim bankama i inozemnim poduze}ima koja pokazuju interes za ulazak u poslovne transakcije s poduze}ima i bankama u BiH pru`a informacije koje se odnose na poduze}a i banke u BiH; 

g)    izdavanje jamstva od politi~kog rizika inozemnim investitorima i trgovcima koji financiraju poduze}a u BiH uklju~uju}i, ali se ne ograni~avajaju}i na prodaju jamstva za doma}u i stranu valutu protivu unaprijed definiranih politi~kih rizika stranim investitorima i trgovcima koji financiraju osiguranje obrtnog kapitala i drugih tipova proizvodnih investicija. 

^lanak 7. 

(Samostalnost) 

Agencija je samostalna u obna{anju svoje djelatnosti, sukladu ovom zakonu. 

^lanak 8. 

(Izuze}e Agencije od oporezivanja) 

Imovina, aktiva i dobit Agencije, kao i njezine transakcije oslobo|ene su od poreza na promet na usluge iz okvira djelatnosti Agencije (Porez na dodanu vrijednost - PDV, kad se uspostavi) i poreza na dobit. 

^lanak 9. 

(Statut Agencije) 

(1)    Statutom se Agencije regulira: 

a)    ustroj i na~in poslovanja Agencije; 

b)    nadle`nost i na~in rada Agencije; 

c)    ovlasti za zastupanja Agencije; 

d)    prava, obveze i odgovornosti osoba koje obna{aju poslove i zadatke sa posebnim ovlastima; 

e)    financijsko poslovanje i izvje{tavanje. 

IV - UPRAVLJANJE I RUKOVO\ENJE AGENCIJOM 

^lanak 10. 

(Upravni odbor) 

(1)    Upravni odbor sastoji se od pet ~lanova. Dva ~lana su u ime svakog entiteta, te jedan ~lan iz institucija BiH. 

(2)    Izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora obavlja Vje}e ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog vlada entiteta i mjerodavnog ministarstva Bosne i Hercegovine, prema na~elu zastupljenosti konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine. 

(3)    ^lanovi Upravnog odbora moraju biti osobe s visokim ugledom financijskog ili bankarskog stru~njaka ili stru~njaka iz podru~ja osiguranja. 

(4)    ^lanovi Upravnog odbora imenuju predsjedatelja i dopredsjedatelja Upravnog odbora iz reda izabranih ~lanova. 

(5)    Pojedinci predlo`eni za ~lanove Upravnog odbora du`ni su predo~iti pismeni dokaz njihove kvalificiranosti i potvrdu prihvatanja u slu~aju imenovanja. 

(6)    Mandat ~lanova Upravnog odbora je ~etiri godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja u trajanju od ~etiri godine. Sljede}a ~injenica bit }e uzeta u obzir: najmanje dva ~lana iz prethodnog mandata ostat }e u novom sazivu. 

(7)    ^lanovi Upravnog odbora Agencije za vrijeme trajanja mandata ne mogu biti nositelji izvr{ne vlasti ili biti ~lanovi nadzornog ili upravnog odbora bilo kojeg drugog pravnog subjekta. 

^lanak 11. 

(Smjena i razrje{enje du`nosti ~lanova Upravnog odbora) 

(1)    Upravni odbor obvezan je izvijestiti Vije}e ministara BiH o kaznenom ili nezakonitom postupanju bilo kojeg ~lana Upravnog odbora, te predlo`iti njegovu smjenu. 

(2)    ^lan Upravnog odbora mo`e biti razrije{en du`nosti prije isteka mandata na osobni zahtijev uz odobrenje Upravnog odbora. 

(3)    U slu~aju kada je ~lan Upravnog odbora razrije{en ili smijenjen, ili usljed smrti ili drugog razloga prestane obna{ati svoje du`nosti u razdoblju vi{e od 30 dana do isteka razdoblja na koji je imenovan, Vije}e ministara BiH imenovat }e novog ~lana Upravnog odbora sukladno odredbama ovoga zakona. Novi ~lan Upravnog odbora obna{at }e du`nosti u razdoblju do isteka mandata njegova prethodnika. 

^lanak 12. 

(Sjednice Upravnog odbora) 

(1)    Sjednice Upravnog odbora odr`avaju se po potrebi, ali se moraju odr`avati najmanje jednom svakog kalendarskog tromjese~ja. 

(2)    Upravni odbor napravit }e raspored svojih sjednica kako bi se osiguralo redovito naizmjeni~no zasjedanje Upravnog odbora na lokacijama organizacionih jedinica Agencije. 

(3)    Sjednice Upravnog odbora saziva predsjedatelj. Predsjedatelj saziva i posebnu sjednicu na zahtjev direktora Agencije ili na zahtjev dva ~lana Upravnog odbora, najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka zahtjeva. U suprotnom osoba koja je podnijela zahtjev ima ovlasti sazovati posebnu sjednicu. 

(4)    Pisani poziv za sjednicu Upravnog odbora, koji sadr`i datum, vrijeme po~etka, mjesto odr`avanja sjednice i dnevni red dostavlja se ~lanovima Upravnog odbora nakasnije sedam dana prije dana odr`avanja sjednice. Materijal za svaku to~ku dnevnoga reda dostavlja se u privitku poziva za sjednicu. 

(5)    Osobe koje nisu ~lanovi Upravnog odbora mogu biti na sjednici samo uz pisani poziv predsjedatelja. 

(6)    Za vrijeme odr`avanja sjednica Upravnog odbora potreban je kvorum, koji ~ini ve}ina ukupnog broja ~lanova Upravnog odbora koja podrazumijeva nazo~nost najmanje po jednog ~lana vlada entiteta. 

(7)    Upravni odbor donosi Poslovnik o radu, kojim }e precizirati pitanja o kojima }e se odlu~ivati konsenzusom ili ve}inom nazo~nih ~lanova Upravnog odbora. 

(8)    Predsjedatelj, dopredsjedatelja ili ~lanovi Upravnog odbora ne glasaju za pitanja u svezi s njim osobno. 

(9)    Direktor Agencije i direktori podru`nica nazo~ni su svim sjednicama Upravnog odbora, bez prava glasa. Predsjedatelj mo`e odrediti da direktor Agencije i direktori podru`nica ne budu na sjednici Upravnog odbora, ali u tom slu~aju mora obrazlo`iti takvu odluku direktoru Agencije i direktorima podru`nica, kao i Upravnom odboru. 

(10)    Upravni odbor Agencije, na prijedlog direktora, mo`e imenovati savjetnike Upravnog odbora. Savjetnici se mogu imenovati iz reda osniva~a ili donatora. 

^lanak 13. 

(Djelatnost Upravnog odbora) 

(1)    Upravni odbor: 

a)    imenuje rukovodstvo Agencije, kao i rukovoditelje drugih organizacijskih jedinica; 

b)    donosi Statut Agencije i druge op}e akte Agencije; 

c)    donosi sve propise, politike, upute i naknade za upravljanje i poslovanje Agencije sukladno ovom zakonu, zakonima dr`ave ili sukladno praksi zdravog upravljanja; 

d)    na prijedlog direktora i zamjenika direktora, donosi godi{nji financijski plan i plan rada IGA-e i usvaja godi{nje financijsko izvje{}e i izvje{}e o radu. 

e)    odobrava, na prijedlog rukovodstva Agencije pla}e i druge naknade za sve uposlene u Agenciji, ako nije druga~ije propisano zakonima ili propisima BiH; 

f)    donosi sve potrebne propise i upute o radu Upravnog odbora; 

g)    odlu~uje o potrebnoj stru~noj kvalificiranosti rukovodstva Agencije i drugih rukovoditeljskih du`nosti; 

h)    odobrava godi{nje imenovanje vanjskog revizora Agencije, na prijedlog rukovodstva Agencije. 

^lanak 14. 

(Izvje{}ivanje i upravljanje) 

(1)    Upravni odbor odgovoran je za nadzor poslovanja Agencije. 

(2)    Upravni odbor du`an je usvojiti godi{nje izvje{}e o radu i financijski plan za narednu godinu u roku od tri mjeseca po okon~anju kalendarske godine i u tom roku ga dostaviti na objavu "Slu`benom glasniku BiH". 

(3)    Upravni odbor du`an je Vije}u ministara Bosne i Hercegovine i Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine dostaviti izvje{}e o svom radu najmanje jednom godi{nje. 

(4)    Godi{nje financijsko-ra~unovodstveno izvje{}e je predmet me|unarodne financijske revizije. 

(5)    Godi{nje izvje{}e o radu s financijskim planom za narednu godinu i izvje{}e me|unarodnog financijskog revizora, Upravni odbor obvezan je dostaviti Predsjedni{tvu Bosne i Hercegovine i mjerodavnom ministarstvu kao informaciju, u roku od tri mjeseca od zavr{etka prethodne kalendarske godine. 

^lanak 15. 

(Me|uministarsko vije}e) 

(1)    Direktor i zamjenici direktora IGA-e obvezni su polugodi{nje podnositi informaciju o poslovanju IGA-e Me|uministarskom vije}u. 

(2)    Me|uministarsko vije}e ~ine: 

a)    ministar financija i trezora BiH; 

b)    ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH; 

c)    po dva predstavnika vlada entiteta iz reda ministara mjerodavnih ministarstava. 

(3)    Me|uministarsko vije}e razmatra podnesenu informaciju i donosi smjernice koje su obvezne za rad IGA-e. 

^lanak 16. 

(Rukovo|enje) 

(1)    Rukovodstvo se sastoji od generalnog direktora i dva zamjenika generalnog direktora. 

(2)    Izbor i imenovanje ~lanova rukovodstva obavlja Upravni odbor prema na~elu zastupljenosti svih konstitutivnih naroda BiH. 

(3)    Rukovodstvo Agencije imenuje se na razdoblje do ~etiri godine. 

(4)    Ponovno imenovanje nije ograni~eno brojem imenovanja, ali se procedura imenovanja svaki put mora ponoviti. 

(5)    Bilo koja pozicija u rukovodstvu mo`e biti upra`njena najdulje 60 dana od dana kada je postala upra`njena. 

(6)    U slu~aju da Upravni odbor nije izvr{io imenovanje na bilo koju poziciju u rukovodstvu u danom roku, tada Upravni odbor obavlja privremeno imenovanje do kona~nog odabira i imenovanja. 

(7)    Osobe imenovane u smislu stavka (6) ovoga ~lanka, imaju pune ovlasti tih pozicija sukladno odredbama ovoga zakona. 

(8)    U trenutku imenovanja i za vrijeme svog mandata, ~lanovi rukovodstva Agencije ne mogu biti u bra~noj zajednici ili u krvnom srodstvu do tre}eg stupnja srodstva s ~lanom Upravnog odbora Agencije. 

(9)    Rukovodstvo Agencije obvezno je izvijestiti Upravni odbor Agencije u pisanom obliku o interesima iz stavka (8) ovoga ~lanka, koji imaju oni ili s njima povezane osobe. 

(10)    Rukovodstvu Agencije zabranjeno je obna{anje rukovodne du`nosti i ~lanstvo u Upravnom odboru u pravnom subjektu koji je suosniva~ Agencije u roku dvije godine nakon okon~anja uposlenja u Agenciji, bez prethodnog pismenog odobrenja Upravnog odbora. 

^lanak 17. 

(Prava i obveze rukovodstva) 

(1)    Generalni direktor je predsjedatelj rukovodstva Agencije, predstavlja i zastupa Agenciju, rukovodi radom Agencije i odgovoran je za poslovanje Agencije. 

(2)    Rukovodstvo obna{a sljede}e aktivnosti: 

a)    predla`e Upravnom odboru sva op}a akta, pravila, upute i sl., koja odobrava i donosi Upravni odbor; 

b)    zastupa Agenciju u odnosima s klijentima i svim drugim institucijama; 

c)    provodi politike i sve druge odluke Upravnog odbora; 

d)    utvr|uje i odobrava odgovaraju}u stru~nu kvalificiranost osoblja Agencije ispod razine direktora podru`nica; 

e)    odlu~uje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa svih uposlenih ispod nivoa direktora podru`nica uz konzultiranje s direktorima podru`nica; 

f)    predla`e Upravnom odboru pla}e i druge naknade uposlenika Agencije; 

g)    predla`e Upravnom odboru izbor vanjskog revizora Agencije. 

(3)    Na ~elu svake podru`nice nalazi se po jedan od zamjenika direktora. 

(4)    Upravni odbor odlu~uje o postavljenju zamjenika direktora na ~elo odre|ene podru`nice. 

(5)    Zamjenik direktora odgovoran je za uspje{nost poslovanja podru`nice na ~ijem se ~elu nalazi. 

(6)    Generalni direktor Agencije mo`e prenijeti svoje ovlasti u slu~aju slu`benog ili bilo kojeg drugog odsustva na bilo kojeg od svojih zamjenika. 

(7)    Bilo koji posao iz stavka (6) ovoga ~lanka gneralni direktor Agencije mo`e prenijeti na svog zamjenika u vidu pojedina~ne ovlasti ili kao ovlast koje on dijeli s rukovodstvom Agencije. 

(8)    Sve ovlasti iz stavka (7) ovoga ~lanka moraju biti u pisanom obliku. 

(9)    Svaka se ovlast mo`e opozvati u bilo koje vrijeme. Takva ovlast stupa na snagu odmah po primitku odgovaraju}e pismene obavijesti. 

(10)    Generalni direktor Agencije obvezan je kontinuirano izvje{}ivati svoje zamjenike o svim aspektima poslovanja Agencije, kako bi se zamjenici mogli bez pote{ko}a uklju~iti u obna{anje du`nosti prenesenih ovlastima. 

(11)    Rukovodstvo Agencije sudjeluje u radu Upravnog odbora bez prava glasa u Upravnom odboru. 

(12)    Rukovodstvo Agencije za svoj rad je odgovorno Upravnom odboru. 

(13)    Rukovodstvo Agencije konzultira se s direktorima podru`nica, kao i s drugim odgovaraju}im osobljem Agencije prilikom dono{enja odluka u svezi s poslovanjem Agencije ili pripreme prijedloga Upravnom odboru. Sve odluke i prijedlozi predstavljaju kona~nu ovlast i odgovornost direktora Agencije. 

^lanak 18. 

(Poslovna tajna) 

(1)    ^lanovi Upravnog odbora Agencije, rukovodstvo Agencije kao i svi uposleni u Agenciji, te sve druge osobe koje je anga`irala Agencija u svom poslovanju i sve druge osobe koje obna{aju poslove na privremenoj osnovi, obvezni su ~uvati poslovnu tajnu, sve informacije do kojih do|u u okviru svoga posla. 

(2)    Obveze iz stavka (1) ovoga ~lanka traju i po prestanku radnog odnosa, anga`iranja ili ~lanstva u Upravnom odboru ili bilo kojeg drugog posla u Agenciji. 

(3)    Poslovna }e tajna biti primjenjivana osim ako nije druk~ije predvi|eno Zakonom. 

V - FINANCIJSKO POSLOVANJE 

^lanak 19. 

(Financiranje Agencije) 

(1)    Operativni tro{kovi Agencije, uskla|eni s financijskim planom, financiraju se iz prihoda od naknada, donacija i prihoda od plasmana iz kapitala Agencije. 

(2)    Godi{nji vi{ak prihoda nad rashodima Agencije raspore|uje se sukladno odluci Upravnog odbora. 

^lanak 20. 

(Obra~un vi{ka prihoda i ~istog gubitka) 

Agencija, sukladno me|unarodnim ra~unovodstvenim standardima na temelju ~istih poslovnih prihoda ili gubitaka (uklju~uju}i realizirane gubitke i dobitke) i ~iste nerealizirane procijenjene dobitke ili gubitke, obra~unava vi{ak prihoda ili ~isti gubitak, nakon dono{enja odluka o spornim i sumnjivim potra`ivanjima i iznosu amortizacije. 

^lanak 21. 

(Raspodjela vi{ka prihoda) 

(1)    Ako Agencija ostvari vi{ak prihoda tijekom bilo koje prora~unske godine, tako ostvaren vi{ak prihoda rapore|uje Upravni odbor Agencije na sljede}i na~in: 

a)    u Fond za pri~uve polica osiguranja, koji se utemeljuju odlukom Upravnog odbora, a koji je potreban da se pove}a iznos pri~uva na razini koja je ekvivalentna iznosu izdanih polica i mo`e se koristiti samo za kompenziranje gubitka po osnovi izdanih polica - preuzetog rizika; 

b)    u specijalnu pri~uvu koju utemeljuje Upravni odbor i koja se mo`e koristiti isklju~ivo na temelju jednoglasne odluke Upravnog odbora. 

^lanak 22. 

(Pokrivanje ~istog gubitka) 

(1)    Ako Agencija ostvari ~ist gubitak u bilo kojoj prora~unskoj godini, on se namiruje na na~in kako slijedi: 

a)    gubitak nastao na temelju izdanih polica osiguranja pokriva se iz Fonda utemeljenog sukladno to~ki a) ~lanka 21. ovoga zakona; 

b)    gubitak nastao kao rezultat poslovanja Agencije na temelju drugih aktivnosti, osim izdavanja polica osiguranja, pokriva se iz specijalne pri~uve. 

VI - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lanak 23. 

(Prijenos prava i obveza) 

(1)    Od dana stupanja na snagu ovoga zakona, sredstva, prava i obveze i uposleno osoblje Agencije za izdavanje garancija od politi~kog i ratnog rizika inozemnim investitorima i trgovcima IGA d.o.o. Sarajevo (u daljnjem tekstu: "IGA") prenose se na Agenciju. 

(2)    Agencija je pravni sljedbenik "IGA"-e 

(3)    "IGA" je du`na, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona, pripremiti potrebna financijsko-ra~unovodsvena izvje{}a radi upisa u registar, koji jasno specificira osniva~ki kapital Agencije i sve druge potrebne financijske indikatore. 

^lanak 24. 

(Registriranje) 

(1)    Agencija je registrirana sukladno Zakonu o registraciji pravnih osoba koje osnivaju institucije Bosne i Hercegovine. 

(2)    Agencija, najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona, mora biti registrirana sukladno odredbama ovoga zakona. 

^lanak 25. 

(Odgovornost u prijelaznom razdoblju) 

(1)    Vije}e ministara Bosne i Hercegovine odgovorno je da se, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona, izvr{i imenovanje Upravnog odbora Agencije. 

(2)    Upravni odbor Agencije }e, u roku od 60 dana od dana imenovanja ~lanova, a najkasnije u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona, izvr{iti imenovanje direktora Agencije i direktora podru`nica. 

(3)    Rukovodstvo "IGA"-e }e do izbora rukovodstva Agencije, sukladno odredbama ovoga zakona, obna{ati poslove rukovo|enja Agencijom. 

^lanak 26. 

(Stupanje na snagu Zakona) 

(1)    Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje va`iti Odluka o osnivanju agencije za izdavanje garancija od politi~kog i ratnog rizika inozemnim investitorima i trgovcima (IGA) VM broj 011-286/97 od 28.10.1997. 

(2)    Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Slu`benom glasniku BiH". 


PSBiH broj 132 /04
23. prosinca 2004. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
[efik D`aferovi}, v. r. 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Goran Milojevi}, v. r. Na osnovu ~lana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 22. decembra 2004. godine, i na sjednici Doma naroda, odr`anoj 23. decembra 2004. godine, usvojila je 

ZAKON 

O OSNIVAWU IZVOZNO - KREDITNE AGENCIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

I - OSNOVNE ODREDBE 

^lan 1. 

(Ciq Zakona) 

(1)    Ciq ovog zakona je da obezbijedi uslove za podsticaj izvoza roba i usluga iz Bosne i Hercegovine (u daqem tekstu: BiH), putem osigurawa i finansirawa, izdavawa garancija, kao i uspostavqawe osnova za razvoj i promociju ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine sa inostranstvom. 

(2)    Ovaj zakon reguli{e: status, djelatnost, upravqawe i rukovo|ewe, ovla{tewa, obaveze i finansirawe Izvozno -kreditne agencije Bosne i Hercegovine (u daqem tekstu: IGA). 

^lan 2. 

(Definicije) 

(1)    "IGA", u smislu ovog zakona, predstavqa Izvozno - kreditnu agenciju BiH. 

(2)    "Dr`ava", u smislu ovog zakona, predstavqa Bosnu i Hercegovinu. 

(3)    "Strana dr`ava", u smislu ovog zakona, predstavqa svaku drugu dr`avu osim Bosne i Hercgovine. 

(4)    "Inostranstvo", u smislu ovog zakona, predstavqa svaku teritoriju izvan granica Bosne i Hercegovine. 

(5)    "Entitet", u smislu ovog zakona, predstavqa Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku. 

(6)    "Banka ", u smislu ovog zakona, predstavqa finansijsku instituciju koja je, od nadle`ne agencije za bankarstvo ili inostrane institucije za bankarske djelatnosti, licencirana za obavqawe bankarskih poslova. 

(7)    "Preduze}e", u smislu ovog zakona, predstavqa pravni subjekt osnovan u skladu sa zakonom koji ure|uje osnivawe privrednih dru{tava, odnosno preduze}a i koji je upisan u sudski registar. 

(8)    "Osigurano poslovawe", u smislu ovog zakona, su aktivnosti koje preduze}a obavqaju u BiH ili inostranstvu u vezi sa: 

a)    uvozom sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda; 

b)    izvozom sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda; 

c)    izvozom opreme u inostranstvo i instalisawem i servisirawem te opreme u inostranstvu. 

II - STIMULISAWE I FINANSIRAWE IZVOZA 

^lan 3. 

(Principi) 

(1)    Stimulisawe izvoza i unapre|ewe ekonomskih odnosa sa inostranstvom zasniva}e se na sqede}im principima: 

a)    precizno utvr|eni kriterijumi za kreditirawa; 

b)    jedinstveni kriterijumi za izdavawe garancija radi obezbje|ewa izvoznih ugovora; 

c)    jedinstven pristup pru`awu informacija i obavqawu posredni~kih usluga; 

d)    utvr|ivawe jedinstvenih kriterijuma za izdavawe polisa osigurawa izvoza. 

(2)    Agencija je obavezna da, na cijeloj teritoriji BiH, obezbijedi svakom zainteresovanom preduze}u pristup informacijama koje utvrdi kao rezultat principa iz stava (1) ovog ~lana. 

III - USPOSTAVQAWE, ORGANIZACIJA I DJELATNOST AGENCIJE 

^lan 4. 

(Uspostavqawe) 

(1)    Ovim zakonom osniva se Izvozno - kreditna agencija Bosne i Hercegovine. 

(2)    Osniva~ IGA-e je Bosna i Hercegovina sa entitetima koji obezbje|uju po~etni kapital srazmjerno iznosu iskori{tenih sredstava Svjetske banke i sredstava donatara po Projektu hitnog pokretawa industrije i Projektu podr{ke izvoznim preduze}ima u vremenu wihove implementacije zakqu~no sa 31. decembrom 2004. godine. 

(3)    Agencija je samostalno, nedepozitno i neprofitno pravno lice sa punim ovla{}ewima i posluje u skladu sa principima o likvidnosti i osigurawu poslovawa bez gubitka. 

(4)    Agencija je ovla{}ena da samostalno sklapa ugovore, nabavqa i raspola`e pokretnom i nepokretnom imovinom i da bude strana u sporu. 

(5)    Na lica zaposlena u Agenciji ne primjewuju se odredbe Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine. 

(6)    Zapo{qavawe i unapre|ewe profesionalne karijere zaposlenih u Izvozno-kreditnoj agenciji zasniva se na javnom konkursu i profesionalnoj sposobnosti, a u skladu sa Pravilnikom o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije. 

(7)    Struktura zaposlenih u Agenciji okvirno odra`ava nacionalnu strukturu stanovni{tva BiH prema posqedwem popisu. 

^lan 5. 

(Sjedi{te, naziv i organizaciona struktura Agencije) 

(1)    Sjedi{te Agencije je u Sarajevu, sa filijalama u Mostaru i Bawaluci. Agencija mo`e naknadno da otvori odgovaraju}e filijale i u drugim gradovima dr`ave, uz uslov da te filijale budu finansijski odr`ive od momenta wihovog osnivawa. 

(2)    Skra}eni naziv Izvozno- kreditne agencije BiH je IGA

(3)    Agencija ima pe~at koji sadr`i skra}eni naziv Izvozno-kreditne agencije, sjedi{te i grb BiH. 

(4)    Svaka filijala ima identi~an pe~at koji sadr`i skra}eni naziv Izvozno-kreditne agencije, naziv i sjedi{te filijale i grb dr`ave. 

(5)    Pe~at Agencije izra|uje se u skladu sa Zakonom o pe~atu institucija Bosne i Hercegovine. 

^lan 6. 

(Djelatnost Agencije) 

(1)    U okviru svojih djelatnosti u dr`avi, Agencija obavqa sqede}e du`nosti: 

a)    Direktno: 

1)    izdavawe garancija s ciqem obezbje|ewa izvr{ewa izvoznih ugovora; 

2)    kreditno osigurawe unutra{weg i spoqnotrgovinskog poslovawa; 

3)    faktoring podr{ka; 

b)    Posredstvom banaka i drugih finansijskih institucija: 

1)    kreditirawe lizinga opreme i transportnih sredstava u inostranstvu; 

2)    dugoro~no kreditirawe doma}ih preduze}a radi izvo|ewa gra|evinskih radova u inostranstvu, finansirawa predugovorne aktivnosti u ovakvim poslovima; 

3)    kratkoro~no i dugoro~no finansirawe pripreme i izvr{ewa izvoza; 

4)    refinansirawe kratkoro~nih i dugoro~nih izvoznih kredita odobrenih od banaka ili drugih finansijskih institucija; 

5)    osigurawe i reosigurawe izvoznih poslova i ulagawa bh. preduze}a u inostranstvu kojim se vr{e osigurawa i reosigurawa od komercijalnih i nekomercijalnih rizika u vidu naknade gubitaka nastalih u osiguranim poslovima. 

(2)    U okviru poslovawa sa stranim sredstvima pla}awa, Agencija obavqa sqede}e du`nosti: 

a)    odobravawe kredita i deponovawe sredstava kod finansijskih institucija i izvoznih preduze}a koja u~estvuju u projektu vezanom za izvozne aktivnosti BiH; 

b)    pru`awe pomo}i stranim bankama ili stranim preduze}ima koja su pozajmila ili deponovala sredstva kod finansijskih institucija i izvoznih preduze}a koja u~estvuju u projektima podr{ke izvoznim preduze}ima, a s ciqem izvr{avawa obaveza prema tim stranim bankama ili stranim preduze}ima; 

c)    primawe zajmova i donacija iz vladinih i nevladinih izvora, doma}ih i stranih ukqu~uju}i regionalne i me|unarodne organizacije; 

d)    posredovawe pri finansirawu, lizingu, trgovinskom ulagawu i osigurawu poslova vezanih za garanciju; 

e)    posredovawe i preuzimawe drugih aktivnosti koje se odnose ili su u vezi sa navedenim poslovima Agencije; 

f)    stranim bankama i inostranim preduze}ima koja pokazuju interes za ulazak u poslovne transakcije sa preduze}ima i bankama u BiH pru`a informacije koje se odnose na preduze}a i banke u BiH; 

g)    izdavawe garancija od politi~kog rizika stranim investitorima i trgovcima koji vr{e finansirawe preduze}a u BiH ukqu~uju}i, ali se ne ograni~avaju}i na prodaju garancija za doma}u i stranu valutu protiv unaprijed definisanih politi~kih rizika stranim investitorima i trgovcima koji finansiraju obezbje|ewe obrtnog kapitala i drugih tipova proizvodnih investicija. 

^lan 7. 

(Samostalnost) 

Agencija je samostalna u obavqawu svoje djelatnosti, u skladu sa ovim zakonom. 

^lan 8. 

(Imunitet Agencije od oporezivawa) 

Imovina, aktiva i dobit Agencije, kao i wene transakcije oslobo|ene su od poreza na promet na usluge iz okvira djelatnosti Agencije (Porez na dodatu vrijednost - PDV, kad se uspostavi) i poreza na dobit. 

^lan 9. 

(Statut Agencije) 

(1)    Statutom Agencije reguli{e se: 

a)    organizacija i na~in poslovawa Agencije; 

b)    nadle`nost i na~in rada Agencije; 

c)    ovla{}ewa za zastupawa Agencije; 

d)    prava, obaveze i odgovornosti lica koja obavqaju poslove i zadatke sa posebnim ovla{}ewima; 

e)    finansijsko poslovawe i izvje{tavawe. 

IV - UPRAVQAWE I RUKOVO\EWE AGENCIJOM 

^lan 10. 

(Upravni odbor) 

(1)    Upravni odbor sastoji se od pet ~lanova. Dva ~lana su u ime svakog entiteta, te jedan ~lan iz institucija BiH. 

(2)    Izbor i imenovawe ~lanova Upravnog odbora vr{i Savjet ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog vlada entiteta i nadle`nog ministarstva Bosne i Hercegovine, po principu zastupqenosti konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine. 

(3)    ^lanovi Upravnog obora moraju da budu lica sa visokim ugledom finansijskog ili bankarskog stru~waka ili stru~waka iz oblasti osigurawa. 

(4)    ^lanovi Upravnog odbora imenuju predsjedavaju}eg i zamjenika predsjedavaju}eg Upravnog odbora iz reda izabranih ~lanova. 

(5)    Pojedinci predlo`eni za ~lanove Upravnog odbora du`ni su da predo~e pismeni dokaz wihove kvalifikovanosti i potvrdu prihvatawa u slu~aju imenovawa. 

(6)    Mandat ~lanova Upravnog odbora je ~etiri godine uz mogu}nost ponovnog imenovawa u trajawu od ~etiri godine. Sqede}a ~iwenica bi}e uzeta u obzir: najmawe dva ~lana iz prethodnog mandata osta}e u novom sazivu. 

(7)    ^lanovi Upravnog odbora Agencije za vrijeme trajawa mandata ne mogu da budu nosioci izvr{ne vlasti ili biti ~lanovi nadzornog ili upravnog odbora bilo kojeg drugog pravnog subjekta. 

^lan 11. 

(Smjewivawe i razrje{ewe du`nosti ~lanova Upravnog odbora) 

(1)    Upravni odbor obavezan je da obavijesti Savjet ministara BiH o krivi~nom ili nezakonitom postupawu bilo kojeg ~lana Upravnog odbora, te da predlo`i wegovo smjewivawe. 

(2)    ^lan Upravnog odbora mo`e da bude razrije{en du`nosti prije isteka mandata na li~ni zahtijev uz odobrewe Upravnog odbora. 

(3)    U slu~aju kada je ~lan Upravnog odbora razrije{en ili smijewen, ili usqed smrti ili drugog razloga prestane vr{iti svoje du`nosti u periodu vi{e od 30 dana do isteka perioda na koji je imenovan, Savjet ministara BiH imenova}e novog ~lana Upravnog odbora u skladu sa odredbama ovog zakona. Novi ~lan Upravnog odbora obavqa}e du`nosti u periodu do isteka mandata wegovog prethodnika. 

^lan 12. 

(Sjednice Upravnog odbora) 

(1)    Sjednice Upravnog odbora odr`avaju se po potrebi, ali se moraju odr`avati najmawe jedanput svakog kalendarskog tromjese~ja. 

(2)    Upravni odbor napravi}e raspored svojih sjednica kako bi se obezbijedilo redovno naizmjeni~no zasjedawe Upravnog odbora na lokacijama organizacionih jedinica Agencije. 

(3)    Sjednice Upravnog odbora saziva predsjedavaju}i. Predsjedavaju}i saziva i posebnu sjednicu na zahtjev direktora Agencije ili na zahtjev dva ~lana Upravnog odbora, najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema zahtjeva. U suprotnom, lice koje je podnijelo zahtjev ovla{teno je da sazove posebnu sjednicu. 

(4)    Pisani poziv za sjednicu Upravnog odbora, koji sadr`i datum, vrijeme po~etka, mjesto odr`avawa sjednice i dnevni red dostavqa se ~lanovima Upravnog odbora nakasnije sedam dana prije dana odr`avawa sjednice. Materijal za svaku ta~ku dnevnog reda prila`e se uz poziv za sjednicu. 

(5)    Lica koja nisu ~lanovi Upravnog odbora mogu da prisustvuju sjednici samo uz pisani poziv predsjedavaju}eg. 

(6)    Za vrijeme odr`avawa sjednica Upravnog odbora potreban je kvorum, koji ~ini ve}ina ukupnog broja ~lanova Upravnog odbora koja podrazumijeva prisustvo najmawe po jednog ~lana vlada entiteta. 

(7)    Upravni odbor donosi Poslovnik o radu, kojim }e precizirati pitawa o kojima }e se odlu~ivati konsenzusom ili ve}inom prisutnih ~lanova Upravnog odbora. 

(8)    Predsjedavaju}i, zamjenik predsjedavaju~eg ili ~lanovi Upravnog odbora ne glasaju za pitawa vezana za wega li~no. 

(9)    Direktor Agencije i direktori filijala prisustvuju svim sjednicama Upravnog odbora, bez prava glasa. Predsjedavaju}i mo`e da odredi da direktor Agencije i direktori filijala ne prisustvuju sjednici Upravnog odbora, ali mora u tom slu~aju da obrazlo`i takvu odluku direktoru Agencije i direktorima filijala, kao i Upravnom odboru. 

(10)    Uprvani odbor Agencije, na prijedlog direktora, mo`e da imenuje savjetnike Upravnog odbora. Savjetnici mogu da se imenuju iz reda osniva~a ili donatora. 

^lan 13. 

(Djelatnost Upravnog odbora) 

(1)    Upravni odbor: 

a)    imenuje rukovodstvo Agencije, kao i rukovodioce drugih organizacionih jedinica; 

b)    donosi Statut Agencije i druge op{te akte Agencije; 

c)    donosi sve propise, politike, uputstva i naknade za upravqawe i poslovawe Agencije u skladu sa ovim zakonom, zakonima dr`ave ili u skladu s praksom zdravog upravqawa; 

d)    na prijedlog direktora i zamjenika direktora, donosi finansijski plan i plana rada IGA-e i usvaja godi{wi izvje{taj i izvje{taj o radu; 

e)    odobrava na prijedlog rukovodstva Agencije, plate i druge naknade za sve zaposlene u Agenciji, ukoliko nije druga~ije propisano zakonima ili propisima BiH; 

f)    donosi sve potrebne propise i uputstva o radu Upravnog odbora; 

g)    odlu~uje o potrebnoj stru~noj kvalifikaciji rukovodstva Agencije i drugih rukovodnih funkcija; 

h)    odobrava godi{we imenovawe spoqnog revizora Agencije, na prijedlog rukovodstva Agencije. 

^lan 14. 

(Izvje{tavawe i nadzor) 

(1)    Upravni odbor odgovoran je za nadzor poslovawa Agencije. 

(2)    Upravni odbor du`an je da usvoji godi{wi izvje{taj o radu i finansijski plan za narednu godinu u roku od tri mjeseca po zavr{etku kalendarske godine i u tom roku da ga dostavi na objavqivawe "Slu`benom glasniku BiH". 

(3)    Upravni odbor du`an je Savjetu ministara Bosne i Hercegovine i Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine dostaviti izvje{taj o svom radu najmawe jednom godi{we. 

(4)    Godi{wi finansijsko-ra~unovodstveni izvje{taj je predmet me|unarodne finansijske revizije. 

(5)    Godi{wi izvje{taj o radu sa finansijskim planom za narednu godinu i izvje{taj me|unarodnog finansijskog revizora, Upravni odbor obavezan je da dostavi Predsjedni{tvu Bosne i Hercegovine i nadle`nom ministarstvu kao informaciju, u roku od tri mjeseca od zavr{etka prethodne kalendarske godine. 

^lan 15. 

(Me|uministarsko vije}e) 

(1)    Direktor i zamjenici direktora IGA-e obavezni su da polugodi{we podnose informaciju o poslovawu IGA-e Me|uministarskom vije}u. 

(2)    Me|uministarsko vije}e ~ine: 

a)    ministar finansija i trezora BiH; 

b)    ministar spoqne trgovine i ekonomskih odnosa BiH; 

c)    po dva predstavnika vlada entiteta iz reda ministara nadle`nih ministarstava. 

(3)    Me|uministarsko vije}e razmatra podnesenu informaciju i donosi smjernice koje su obavezuju}e za rad IGA-e. 

^lan 16. 

(Rukovo|ewe) 

(1)    Rukovodstvo se sastoji od generalnog direktora i dva zamjenika generalnog direktora. 

(2)    Izbor i imenovawe ~lanova rukovodstva vr{i Upravni odbor na principu zastupqenosti svih konstitutivnih naroda BiH. 

(3)    Rukovodstvo Agencije imenuje se na period do ~etiri godine. 

(4)    Ponovno imenovawe nije ograni~eno brojem imenovawa, ali procedura imenovawa svaki put mora da se ponovi. 

(5)    Bilo koja pozicija u rukovodstvu mo`e biti nepopuwena najdu`e 60 dana od dana kada je postala upra`wena. 

(6)    U slu~aju da Upravni odbor nije izvr{io imenovawe na bilo koju poziciju u rukovodstvu u datom roku, tada Upravni odbor vr{i privremeno imenovawe do krajweg izbora i imenovawa. 

(7)    Lica imenovana u smislu stava (6) ovog ~lana, imaju puna ovla{}ewa tih pozicija u skladu s odredbama ovog zakona. 

(8)    U trenutku imenovawa i za vrijeme trajawa svog mandata, ~lanovi rukovodstva Agencije ne mogu da budu u bra~noj zajednici ili u krvnom srodstvu do tre}eg stepena srodstva s ~lanom Upravnog odbora Agencije. 

(9)    Rukovodstvo Agencije obavezno je da obavijesti Upravni odbor Agencije u pisanom obliku o interesima iz stava (8) ovog ~lana, koji imaju oni ili s wima povezana lica. 

(10)    Rukovodstvu Agencije zabraweno je obavqawe rukovode}e funkcije i ~lanstvo u Upravnom odboru u pravnom subjektu koji je saosniva~ Agencije u roku dvije godine nakon zavr{etka zaposlewa u Agenciji, bez prethodnog pismenog odobrewa Upravnog odbora. 

^lan 17. 

(Prava i obaveze rukovodstva) 

(1)    Generalni direktor je predsjedavaju}i Rukovodstva Agencije, predstavqa i zastupa Agenciju, rukovodi radom Agencije i odgovoran je za poslovawe Agencije. 

(2)    Rukovodstvo obavqa sqede}e aktivnosti: 

a)    predla`e Upravnom odboru sva op{ta akta, pravila, uputstva i sl., koja odobrava i donosi Upravni odbor; 

b)    zastupa Agenciju u odnosima s klijentima i svim drugim institucijama; 

c)    sprovodi politike i sve druge odluke Upravnog odbora; 

d)    utvr|uje i odobrava odgovaraju}u stru~nu kvalifikaciju personala Agencije ispod nivoa direktora filijala; 

e)    odlu~uje o zasnivawu i prestanku radnog odnosa svih zaposlenih ispod nivoa direktora filijala uz konsultacije sa direktorima filijala; 

f)    predla`e Upravnom odboru plate i druge naknade uposlenika Agencije; 

g)    predla`e Upravnom odboru izbor spoqnog revizora Agencije. 

(3)    Na ~elu svake filijale nalazi se po jedan od zamjenika direktora. 

(4)    Upravni odbor odlu~uje o postavqawu zamjenika direktora na ~elo odre|ene filijale. 

(5)    Zamjenik direktora odgovoran je za uspje{nost poslovawa filijale na ~ijem ~elu se nalazi. 

(6)    Generalni direktor Agencije mo`e da prenese svoja ovla{}ewa u slu~aju slu`benog ili bilo kojeg drugog odsustva na bilo kojeg od svojih zamjenika. 

(7)    Bilo koji posao iz stava (6) ovog ~lana generalni direktor Agencije mo`e da prenese na svog zamjenika u vidu pojedina~nog ovla{}ewa ili kao ovla{}ewe koje on dijeli s rukovodstvom Agencije. 

(8)    Sva ovla{}ewa iz stava (7) ovog ~lana moraju da budu u pisanom obliku. 

(9)    Svako ovla{}ewe mo`e da se opozve u bilo koje vrijeme. Takvo ovla{}ewe stupa na snagu odmah po prijemu odgovaraju}eg pismenog obavje{tewa. 

(10)    Generalni direktor Agencije obavezan je da kontinuirano obavje{tava svoje zamjenike o svim aspektima poslovawa Agencije, kako bi se zamjenici mogli bez pote{ko}a ukqu~iti u obavqawe du`nosti prenesenih ovla}ewem. 

(11)    Rukovodstvo Agencije u~estvuje u radu Upravnog odbora bez prava glasa u Upravnom odboru. 

(12)    Rukovodstvo Agencije je za svoj rad odgovorno Upravnom odboru. 

(13)    Rukovodstvo Agencije konsultuje se sa direktorima filijala, kao i s drugim odgovaraju}im personalom Agencije prilikom dono{ewa odluka u vezi s poslovawem Agencije ili pripreme prijedloga Upravnom odboru. Sve odluke i prijedlozi predstavqaju kona~no ovla{}ewe i odgovornost direktora Agencije. 

^lan 18. 

(Poslovna tajna) 

(1)    ^lanovi Upravnog odbora Agencije, rukovodstvo Agencije kao i svi zaposleni u Agenciji, te sva druga lica koja je anga`ovala Agencija u svom poslovawu i sva druga lica koja obavqaju poslove na privremenom osnovu, obavezna su da ~uvaju poslovnu tajnu, sve informacije do kojih do|u u okviru svoga posla. 

(2)    Obaveze iz stava (1) ovog ~lana traju i po prestanku radnog odnosa, anga`ovawa ili ~lanstva u Upravnom odboru ili bilo kojeg drugog posla u Agenciji 

(3)    Poslovna tajna bi}e primjewivana osim ako nije druga~ije predvi|eno Zakonom. 

V - FINANSIJSKO POSLOVAWE 

^lan 19. 

(Finansirawe Agencije) 

(1)    Operativni tro{kovi Agencije, uskla|eni sa finansijskim planom, finansiraju se iz prihoda od naknada, donacija i prihoda od plasmana iz kapitala Agencije. 

(2)    Godi{wi vi{ak prihoda nad rashodima Agencije raspore|uju se u skladu s odlukom Upravnog odbora. 

^lan 20. 

(Obra~unavawe vi{ka prihoda i ~istog gubitka) 

Agencija, u skladu s me|unarodnim ra~unovodstvenim standardima, na osnovu ~istih poslovnih prihoda ili gubitaka (ukqu~uju}i realizovane gubitke i dobitke) i ~iste nerealizovane procijewene dobitke ili gubitke, obra~unava vi{ak prihoda ili ~isti gubitak, nakon dono{ewa odluka o spornim i sumwivim potra`ivawima i iznosu amortizacije. 

^lan 21. 

(Raspodjela vi{ka prihoda) 

(1)    Ako Agencija ostvari vi{ak prihoda u toku bilo koje buxetske godine, tako ostvaren vi{ak prihoda rapore|uje Upravni odbor Agencije na sqede}i na~in: 

a)    u Fond za rezerve polica osigurawa, koji se formira odlukom Upravnog odbora, a koji je potreban da se pove}a iznos rezervi na nivo koji je ekvivalentan iznosu izdatih polica i mo`e da se koristi samo za kompenzirawe gubitka po osnovu izdatih polica - preuzetog rizika; 

b)    u specijalnu rezervu koju formira Upravni odbor i koja mo`e da se koristi iskqu~ivo na osnovu jednoglasne odluke Upravnog odbora. 

^lan 22. 

(Pokrivawe ~istog gubitka) 

(1)    Ako Agencija ostvari ~ist gubitak u bilo kojoj buxetskoj godini, on se namiruje na na~in kako slijedi: 

a)    gubitak nastao po osnovu izdatih polica osigurawa pokriva se iz Fonda osnovanog u skladu sa ta~kom a) ~lana 21. ovog zakona; 

b)    gubitak nastao kao rezultat poslovawa Agencije po osnovu drugih aktivnosti, izuzev izdavawa polica osigurawa, pokriva se iz specijalne rezerve. 

VI - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 23. 

(Prenos prava i obaveza) 

(1)    Od dana stupawa na snagu ovog zakona, sredstva, prava i obaveze i zaposleni personal Agencije za izdavawe garancija od politi~kog i ratnog rizika inostranim investitorima i trgovcima IGA d.o.o. Sarajevo (u daqem tekstu:  "IGA") prenose se na Agenciju. 

(2)    Agencija je pravni nasqednik "IGA"-e. 

(3)    "IGA" je du`na da u roku od 60 dana od dana stupawa na snagu ovog zakona pripremi potrebne finansijsko - ra~unovodsvene izvje{taje radi upisa u registar, koji jasno specifikuje osniva~ki kapital Agencije i sve druge potrebne finansijske indikatore. 

^lan 24. 

(Registracija) 

(1)    Agencija je registrovana u skladu sa Zakonom o registraciji pravnih lica koja osnivaju institucije Bosne i Hercegovine. 

(2)    Agencija, najkasnije u roku od 90 dana, od dana stupawa na snagu ovog zakona mora biti registrovana u skladu s odredbama ovog zakona. 

^lan 25. 

(Odgovornost u prelaznom periodu) 

(1)    Savjet ministara Bosne i Hercegovine odgovoran je da se, u roku od 60 dana od dana stupawa na snagu ovog zakona, izvr{i imenovawe Upravnog odbora Agencije. 

(2)    Upravni odbor Agencije }e, u roku od 60 dana od dana imenovawa ~lanova, a najkasnije u roku od {est mjeseci od dana stupawa na snagu ovog zakona, izvr{iti imenovawe direktora Agencije i direktora filijala. 

(3)    Rukovodstvo "IGA"-e }e do izbora rukovodstva Agencije, u skladu sa odredbama ovog zakona, obavqati poslove rukovo|ewa Agencijom. 

^lan 26. 

(Stupawe na snagu Zakona) 

(1)    Danom stupawa na snagu ovog zakona prestaje da va`i Odluka o osnivawu agencije za izdavawe garancija od politi~kog i ratnog rizika inozemnim investitorima i trgovcima (IGA) SM broj 011-286/97 od 28.10.1997. godine. 

(2)    Ovaj zakon stupa na snagu danom objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". 


PSBiH broj 132/04
23. decembra 2004. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
[efik Xaferovi}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Goran Milojevi}, s. r. Na osnovu ~lana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 22. decembra 2004. godine i na sjednici Doma naroda, odr`anoj 23. decembra 2004. godine, usvojila je 

ZAKON 

O OSNIVANJU IZVOZNO - KREDITNE AGENCIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

I - OSNOVNE ODREDBE 

^lan 1. 

(Cilj Zakona) 

(1)    Cilj ovog zakona je da osigura uslove za podsticaj izvoza roba i usluga iz Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH), putem osiguranja i finansiranja, izdavanja garancija, kao i uspostavljanje osnova za razvoj i promociju ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine sa inozemstvom. 

(2)    Ovaj zakon regulira: status, djelatnost, upravljanje i rukovo|enje, ovla{tenja, obaveze i finansiranje Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: IGA). 

^lan 2. 

(Definicije) 

(1)    "IGA", u smislu ovog zakona, predstavlja Izvozno - kreditnu agenciju BiH. 

(2)    "Dr`ava", u smislu ovog zakona, predstavlja Bosnu i Hercegovinu. 

(3)    "Strana dr`ava", u smislu ovog zakona, predstavlja svaku drugu dr`avu osim Bosne i Hercgovine. 

(4)    "Inozemstvo", u smislu ovog zakona, predstavlja svaku teritoriju izvan granica Bosne i Hercegovine. 

(5)    "Entitet", u smislu ovog zakona, predstavlja Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku. 

(6)    "Banka ", u smislu ovog zakona, predstavlja finansijsku instituciju koja je, od nadle`ne agencije za bankarstvo ili inozemne institucije za bankarske djelatnosti, licencirana za obavljanje bankarskih poslova. 

(7)    "Preduze}e", u smislu ovog zakona, predstavlja pravni subjekt osnovan u skladu sa zakonom koji ure|uje osnivanje privrednih dru{tava, odnosno preduze}a i koji je upisan u sudski registar. 

(8)    "Osigurano poslovanje", u smislu ovog zakona, su aktivnosti koje preduze}a obavljaju u BiH ili inostranstvu u vezi sa: 

a)    uvozom sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda; 

b)    izvozom sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda; 

c)    izvozom opreme u inozemstvo i instaliranjem i servisiranjem te opreme u inozemstvu. 

II - STIMULIRANJE I FINANSIRANJE IZVOZA 

^lan 3. 

(Principi) 

(1)    Stimuliranje izvoza i unapre|enje ekonomskih odnosa s inozemstvom zasnivat }e se na sljede}im principima: 

a)    precizno utvr|eni kriteriji za kreditiranja; 

b)    jedinstveni kriteriji za izdavanje garancija radi osiguranja izvoznih ugovora; 

c)    jedinstven pristup pru`anju informacija i obavljanju posredni~kih usluga; 

d)    utvr|ivanje jedinstvenih kriterija za izdavanje polica osiguranja izvoza. 

(2)    Agencija je obavezna da na cijeloj teritoriji BiH osigura svakom zainteresiranom preduze}u dostupnost informacijama koje utvrdi kao rezultat principa iz stava (1) ovog ~lana. 

III - USPOSTAVLJANJE, ORGANIZACIJA I DJELATNOST AGENCIJE 

^lan 4. 

(Uspostavljanje) 

(1)    Ovim zakonom osniva se Izvozno - kreditna agencija Bosne i Hercegovine. 

(2)    Osniva~ IGA-e je Bosna i Hercegovina s entitetima koji osiguravaju po~etni kapital razmjerno iznosu iskori{tenih sredstava Svjetske banke i sredstava donatara po Projektu hitnog pokretanja industrije i Projektu podr{ke izvoznim preduze}ima u vremenu njihove implementacije zaklju~no s 31. decembrom 2004. godine. 

(3)    Agencija je samostalno, nedepozitno i neprofitno pravno lice s punim ovla{tenjima i posluje u skladu s principima o likvidnosti i osiguranju poslovanja bez gubitka. 

(4)    Agencija je ovla{tena samostalno sklapati ugovore, nabavljati i raspolagati pokretnom i nepokretnom imovinom i biti strana u sporu. 

(5)    Na lica zaposlena u Agenciji ne primjenjuju se odredbe Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine. 

(6)    Zapo{ljavanje i unapre|enje profesionalne karijere zaposlenih u Izvozno-kreditnoj agenciji zasniva se na javnom konkursu i profesionalnoj sposobnosti, a u skladu s Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije. 

(7)    Struktura zaposlenih u Agenciji okvirno odra`ava nacionalnu strukturu stanovni{tva BiH prema posljednjem popisu. 

^lan 5. 

(Sjedi{te, naziv i organizaciona struktura Agencije) 

(1)    Sjedi{te Agencije je u Sarajevu, s filijalama u Mostaru i Banjoj Luci. Agencija mo`e naknadno otvoriti odgovaraju}e filijale i u drugim gradovima dr`ave, uz uslov da te filijale budu finansijski odr`ive od momenta njihovog osnivanja. 

(2)    Skra}eni naziv Izvozno- kreditne agencije BiH je IGA. 

(3)    Agencija ima pe~at koji sadr`i skra}eni naziv Izvozno-kreditne agencije, sjedi{te i grb BiH. 

(4)    Svaka filijala ima identi~an pe~at koji sadr`i skra}eni naziv Izvozno-kreditne agencije, naziv i sjedi{te filijale i grb dr`ave. 

(5)    Pe~at Agencije izra|uje se u skladu sa Zakonom o pe~atu institucija Bosne i Hercegovine. 

^lan 6. 

(Djelatnost Agencije) 

(1)    U okviru svojih djelatnosti u dr`avi, Agencija obavlja sljede}e du`nosti: 

a)    Direktno: 

1)    izdavanje garancija s ciljem osiguranja izvr{enja izvoznih ugovora; 

2)    kreditno osiguranje unutra{njeg i vanjskotrgovinskog poslovanja; 

3)    faktoring podr{ka. 

b)    Posredstvom banaka i drugih finansijskih institucija: 

1)    kreditiranje lizinga opreme i transportnih sredstava u inozemstvu; 

2)    dugoro~no kreditiranje doma}ih preduze}a radi izvo|enja gra|evinskih radova u inozemstvu, finansiranja predugovorne aktivnosti u ovakvim poslovima; 

3)    kratkoro~no i dugoro~no finansiranje pripreme i izvr{enja izvoza; 

4)    refinansiranje kratkoro~nih i dugoro~nih izvoznih kredita odobrenih od banaka ili drugih finansijskih institucija; 

5)    osiguranje i reosiguranje izvoznih poslova i ulaganja bh. preduze}a u inozemstvu kojim se vr{e osiguranja i reosiguranja od komercijalnih i nekomercijalnih rizika u vidu naknade gubitaka nastalih u osiguranim poslovima. 

(2)    U okviru poslovanja sa stranim sredstvima pla}anja, Agencija obavlja sljede}e du`nosti: 

a)    odobravanje kredita i deponiranje sredstava kod finansijskih institucija i izvoznih preduze}a koja u~estvuju u projektu vezanom za izvozne aktivnosti BiH; 

b)    pru`anje pomo}i stranim bankama ili stranim preduze}ima koja su pozajmila ili deponirala sredstva kod finansijskih institucija i izvoznih poduze}a koja u~estvuju u projektima podr{ke izvoznim preduze}ima, a s ciljem izvr{avanja obaveza prema tim stranim bankama ili stranim preduze}ima; 

c)    primanje zajmova i donacija iz vladinih i nevladinih izvora, doma}ih i stranih uklju~uju}i regionalne i me|unarodne organizacije; 

d)    posredovanje pri finansiranju, lizingu, trgovinskom ulaganju i osiguranju poslova vezanih za garanciju; 

e)    posredovanje i preduzimanje drugih aktivnosti koje se odnose ili su u vezi s navedenim poslovima Agencije; 

f)    stranim bankama i stranim preduze}ima koja pokazuju interes za ulazak u poslovne transakcije s preduze}ima i bankama u BiH pru`a informacija koje se odnose na preduze}a i banke u BiH; 

g)    izdavanje garancija od politi~kog rizika stranim investitorima i trgovcima koji finansiraju preduze}a u BiH uklju~uju}i, ali se ne ograni~avaju}i na prodaju garancija za doma}u i stranu valutu protiv unaprijed definiranih politi~kih rizika stranim investitorima i trgovcima koji finansiraju osiguranje obrtnog kapitala i drugih tipova proizvodnih investicija. 

^lan 7. 

(Samostalnost) 

Agencija je samostalna u obavljanju svoje djelatnosti, u skladu s ovim zakonom. 

^lan 8. 

(Izuzimanje Agencije od oporezivanja) 

Imovina, aktiva i dobit Agencije, kao i njene transakcije oslobo|ene su poreza na promet na usluge iz okvira djelatnosti Agencije (porez na dodatu vrijednost - PDV, kad se uspostavi) i poreza na dobit. 

^lan 9. 

(Statut Agencije) 

(1)    Statutom Agencije regulira se: 

a)    organizacija i na~in poslovanja Agencije; 

b)    nadle`nost i na~in rada Agencije; 

c)    ovla{tenja za zastupanja Agencije; 

d)    prava, obaveze i odgovornosti lica koja obavljaju poslove i zadatke s posebnim ovla{tenjima; 

e)    finansijsko poslovanje i izvje{tavanje. 

IV - UPRAVLJANJE I RUKOVO\ENJE AGENCIJOM 

^lan 10. 

(Upravni odbor) 

(1)    Upravni odbor sastoji se od pet ~lanova. Dva ~lana su u ime svakog entiteta, te jedan ~lan iz institucija BiH. 

(2)    Izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora vr{i Vje}e ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog vlada entiteta i nadle`nog ministarstva Bosne i Hercegovine, po principu zastupljenosti konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine. 

(3)    ^lanovi Upravnog obora moraju biti lica s visokim ugledom finansijskog ili bankarskog stru~njaka ili stru~njaka iz oblasti osiguranja. 

(4)    ^lanovi Upravnog odbora imenuju predsjedavaju}eg i zamjenika predsjedavaju}eg Upravnog odbora iz reda izabranih ~lanova. 

(5)    Pojedinci predlo`eni za ~lanove Upravnog odbora du`ni su predo~iti pismeni dokaz njihove kvalificiranosti i potvrdu prihvatanja u slu~aju imenovanja. 

(6)    Mandat ~lanova Upravnog odbora je ~etiri godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja u trajanju od ~etiri godine. Sljede}a ~injenica bit }e uzete u obzir: najmanje dva ~lana iz prethodnog mandata ostat }e u novom sazivu. 

(7)    ^lanovi Upravnog odbora Agencije za vrijeme trajanja mandata ne mogu biti nosioci izvr{ne vlasti ili biti ~lanovi nadzornog ili upravnog odbora bilo kojeg drugog pravnog subjekta. 

^lan 11. 

(Smjenjivanje i razrje{enje du`nosti ~lanova Upravnog odbora) 

(1)    Upravni odbor obavezan je da obavijesti Vije}e ministara BiH o krivi~nom ili nezakonitom postupanju bilo kojeg ~lana Upravnog odbora, te da predlo`i njegovo smjenjivanje. 

(2)    ^lan Upravnog odbora mo`e biti razrije{en du`nosti prije isteka mandata na li~ni zahtjev uz odobrenje Upravnog odbora. 

(3)    U slu~aju kada je ~lan Upravnog odbora razrije{en ili smijenjen, ili usljed smrti ili drugog razloga prestane vr{iti svoje du`nosti u periodu vi{e od 30 dana do isteka perioda na koji je imenovan, Vije}e ministara BiH imenovat }e novog ~lana Upravnog odbora u skladu s odredbama ovog zakona. Novi ~lan Upravnog odbora obavljat }e du`nosti u periodu do isteka mandata njegovog prethodnika. 

^lan 12. 

(Sjednice Upravnog odbora) 

(1)    Sjednice Upravnog odbora odr`avaju se po potrebi, ali se moraju odr`avati najmanje jednom svakog kalendarskog tromjese~ja. 

(2)    Upravni odbor napravit }e raspored sjednica kako bi se osiguralo redovno naizmjeni~no zasjedanje Upravnog odbora na lokacijama organizacionih jedinica Agencije. 

(3)    Sjednice Upravnog odbora saziva predsjedavaju}i. Predsjedavaju}i saziva i posebnu sjednicu na zahtjev direktora Agencije ili na zahtjev dva ~lana Upravnog odbora, najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema zahtjeva. U suprotnom, lice koje je podnijelo zahtjev ovla{teno je sazvati posebnu sjednicu. 

(4)    Pisani poziv za sjednicu Upravnog odbora, koji sadr`i datum, vrijeme po~etka, mjesto odr`avanja sjednice i dnevni red dostavlja se ~lanovima Upravnog odbora nakasnije sedam dana prije dana odr`avanja sjednice. Materijal za svaku ta~ku dnevnog reda prila`e se uz poziv za sjednicu. 

(5)    Lica koja nisu ~lanovi Upravnog odbora mogu prisustvovati sjednici samo uz pisani poziv predsjedavaju}eg. 

(6)    Za vrijeme odr`avanja sjednica Upravnog odbora potreban je kvorum, koji ~ini ve}ina ukupnog broja ~lanova Upravnog odbora koja podrazumijeva prisustvo najmanje po jednog ~lana vlada entiteta. 

(7)    Upravni odbor donosi Poslovnik o radu, kojim }e precizirati pitanja o kojima }e se odlu~ivati konsenzusom ili ve}inom prisutnih ~lanova Upravnog odbora. 

(8)    Predsjedavaju}i, zamjenik predsjedavaju}eg ili ~lanovi Upravnog odbora ne glasaju za pitanja vezana za njega li~no. 

(9)    Direktor Agencije i direktori filijala prisustvuju svim sjednicama Upravnog odbora, bez prava glasa. Predsjedavaju}i mo`e odrediti da direktor Agencije i direktori filijala ne prisustvuju sjednici Upravnog odbora, ali mora u tom slu~aju obrazlo`iti takvu odluku direktoru Agencije i direktorima filijala, kao i Upravnom odboru. 

(10)    Upravni odbor Agencije, na prijedlog direktora, mo`e imenovati savjetnike Upravnog odbora. Savjetnici se mogu imenovati iz reda osniva~a ili donatora. 

^lan 13. 

(Djelatnost Upravnog odbora) 

(1)    Upravni odbor: 

a)    imenuje rukovodstvo Agencije, kao i rukovodioce drugih organizacionih jedinica; 

b)    donosi Statut Agencije i druge op}e akte Agencije; 

c)    donosi sve propise, politike, uputstva i naknade za upravljanje i poslovanje Agencije u skladu s ovim zakonom, zakonima dr`ave ili u skladu s praksom zdravog upravljanja; 

d)    na prijedlog direktora i zamjenika direktora, donosi godi{nji finansijski plan i plan rada IGA-e i usvaja godi{nji finansijski izvje{taj i izvje{taj o radu; 

e)    odobrava, na prijedlog rukovodstva Agencije, pla}e i druge naknade za sve zaposlene u Agenciji, ako nije druga~ije propisano zakonima ili propisima BiH; 

f)    donosi sve potrebne propise i uputstva o radu Upravnog odbora; 

g)    odlu~uje o potrebnoj stru~noj kvalifikaciji rukovodstva Agencije i drugih rukovodnih funkcija; 

h)    odobrava godi{nje imenovanje vanjskog revizora Agencije, na prijedlog rukovodstva Agencije. 

^lan 14. 

(Izvje{tavanje i nadzor) 

(1)    Upravni odbor odgovoran je za nadzor poslovanja Agencije. 

(2)    Upravni odbor du`an je usvojiti godi{nji izvje{taj o radu i finansijski plan za narednu godinu u roku od tri mjeseca po zavr{etku kalendarske godine i u tom roku ga dostaviti na objavljivanje "Slu`benom glasniku BiH". 

(3)    Upravni odbor du`an je Vije}u ministara Bosne i Hercegovine i Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine dostaviti izvje{taj o svom radu najmanje jednom godi{nje. 

(4)    Godi{nji finansijsko-ra~unovodstveni izvje{taj je predmet me|unarodne finansijske revizije. 

(5)    Godi{nji izvje{taj o radu sa finansijskim planom za narednu godinu i izvje{taj me|unarodnog finansijskog revizora, Upravni odbor obavezan je dostaviti Predsjedni{tvu Bosne i Hercegovine i nadle`nom ministarstvu kao informaciju, u roku od tri mjeseca od zavr{etka prethodne kalendarske godine. 

^lan 15. 

(Me|uministarsko vije}e) 

(1)    Direktor i zamjenici direktora IGA-e obavezni su polugodi{nje podnositi informaciju o poslovanju IGA-e Me|uministarskom vije}u. 

(2)    Me|uministarsko vije}e ~ine: 

a)    ministar finansija i trezora BiH; 

b)    ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH; 

c)    po dva predstavnika vlada entiteta iz reda ministara nadle`nih ministarstava. 

(3)    Me|uministarsko vije}e razmatra podnesenu informaciju i donosi smjernice koje su obavezuju}e za rad IGA-e. 

^lan 16. 

(Rukovo|enje) 

(1)    Rukovodstvo se sastoji od generalnog direktora i dva zamjenika generalnog direktora. 

(2)    Izbor i imenovanje ~lanova rukovodstva vr{i Upravni odbor na principu zastupljenosti svih konstitutivnih naroda BiH. 

(3)    Rukovodstvo Agencije imenuje se na period do ~etiri godine. 

(4)    Ponovno imenovanje nije ograni~eno brojem imenovanja, ali se procedura imenovanja svaki put mora ponoviti. 

(5)    Bilo koja pozicija u rukovodstvu mo`e biti nepopunjena najdu`e 60 dana od dana kada je postala upra`njena. 

(6)    U slu~aju da Upravni odbor nije izvr{io imenovanje na bilo koju poziciju u rukovodstvu u datom roku, Upravni odbor vr{i privremeno imenovanje do kona~nog odabira i imenovanja. 

(7)    Lica imenovana u smislu stava (6) ovog ~lana, imaju puna ovla{tenja tih pozicija u skladu s odredbama ovog zakona. 

(8)    U trenutku imenovanja i za vrijeme svog mandata, ~lanovi rukovodstva Agencije ne mogu biti u bra~noj zajednici ili u krvnom srodstvu do tre}eg stepena srodstva s ~lanom Upravnog odbora Agencije. 

(9)    Rukovodstvo Agencije obavezno je obavijestiti Upravni odbor Agencije u pisanoj formi o interesima iz stava (8) ovog ~lana, koji imaju oni ili s njima povezana lica. 

(10)    Rukovodstvu Agencije zabranjeno je obavljanje rukovodne funkcije i ~lanstvo u Upravnom odboru u pravnom subjektu koji je suosniva~ Agencije u roku dvije godine nakon zavr{etka zaposlenja u Agenciji, bez prethodnog pismenog odobrenja Upravnog odbora. 

^lan 17. 

(Prava i obaveze rukovodstva) 

(1)    Generalni direktor je predsjedavaju}i rukovodstva Agencije, predstavlja i zastupa Agenciju, rukovodi radom Agencije i odgovoran je za poslovanje Agencije. 

(2)    Rukovodstvo obavlja sljede}e aktivnosti: 

a)    predla`e Upravnom odboru sva op}a akta, pravila, uputstva i sl., koja odobrava i donosi Upravni odbor; 

b)    zastupa Agenciju u odnosima s klijentima i svim drugim institucijama; 

c)    provodi politike i sve druge odluke Upravnog odbora; 

d)    utvr|uje i odobrava odgovaraju}u stru~nu kvalifikaciju osoblja Agencije ispod nivoa direktora filijala; 

e)    odlu~uje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa svih zaposlenih ispod nivoa direktora filijala uz konsultacije s direktorima filijala; 

f)    predla`e Upravnom odboru pla}e i druge naknade zaposlenika Agencije; 

g)    predla`e Upravnom odboru izbor vanjskog revizora Agencije. 

(3)    Na ~elu svake filijale nalazi se po jedan od zamjenika direktora. 

(4)    Upravni odbor odlu~uje o postavljanju zamjenika direktora na ~elo odre|ene filijale. 

(5)    Zamjenik direktora odgovoran je za uspje{nost poslovanja filijale na ~ijem ~elu se nalazi. 

(6)    Generalni direktor Agencije mo`e prenijeti svoja ovla{tenja u slu~aju slu`benog ili bilo kojeg drugog odsustva na bilo kojeg od svojih zamjenika. 

(7)    Bilo koji posao iz stava (6) ovog ~lana generalni direktor Agencije mo`e prenijeti na svog zamjenika u vidu pojedina~nog ovla{tenja ili kao ovla{tenje koje on dijeli sa rukovodstvom Agencije. 

(8)    Sva ovla{tenja iz stava (7) ovog ~lana moraju biti u pisanoj formi. 

(9)    Svako ovla{tenje mo`e se opozvati u bilo koje vrijeme. Takvo ovla{tenje stupa na snagu odmah po prijemu odgovaraju}eg pismenog obavje{tenja. 

(10)    Generalni direktor Agencije obavezan je kontinuirano obavje{tavati svoje zamjenike o svim aspektima poslovanja Agencije, kako bi se zamjenici mogli bez pote{ko}a uklju~iti u obavljanje du`nosti prenesenih ovla{tenjem. 

(11)    Rukovodstvo Agencije u~estvuje u radu Upravnog odbora bez prava glasa u Upravnom odboru. 

(12)    Rukovodstvo Agencije je za svoj rad odgovorno Upravnom odboru. 

(13)    Rukovodstvo Agencije konsultira se s direktorima filijala, kao i s drugim odgovaraju}im osobljem Agencije prilikom dono{enja odluka u vezi s poslovanjem Agencije ili pripreme prijedloga Upravnom odboru. Sve odluke i prijedlozi predstavljaju kona~no ovla{tenje i odgovornost direktora Agencije. 

^lan 18. 

(Poslovna tajna) 

(1)    ^lanovi Upravnog odbora Agencije, rukovodstvo Agencije kao i svi zaposleni u Agenciji, te sva druga lica koja je anga`irala Agencija u svom poslovanju i sva druga lica koja obavljaju poslove na privremenom osnovu, obavezna su ~uvati poslovnu tajnu, sve informacije do kojih do|u u okviru svoga posla. 

(2)    Obaveze iz stava (1) ovog ~lana traju i po prestanku radnog odnosa, anga`iranja ili ~lanstva u Upravnom odboru ili bilo kojeg drugog posla u Agenciji. 

(3)    Poslovna tajna bit }e primjenjivana osim ako nije druga~ije predvi|eno Zakonom. 

V - FINANSIJSKO POSLOVANJE 

^lan 19. 

(Finansiranje Agencije) 

(1)    Operativni tro{kovi Agencije, uskla|eni s finansijskim planom, finansiraju se iz prihoda od naknada, donacija i prihoda od plasmana iz kapitala Agencije. 

(2)    Godi{nji vi{ak prihoda nad rashodima Agencije raspore|uje se u skladu s odlukom Upravnog odbora. 

^lan 20. 

(Obra~unavanje vi{ka prihoda i ~istog gubitka) 

Agencija, u skladu s me|unarodnim ra~unovodstvenim standardima, na osnovu ~istih poslovnih prihoda ili gubitaka (uklju~uju}i realizirane gubitke i dobitke) i ~iste nerealizirane procijenjene dobitke ili gubitke, obra~unava vi{ak prihoda ili ~isti gubitak, nakon dono{enja odluka o spornim i sumnjivim potra`ivanjima i iznosu amortizacije. 

^lan 21. 

(Raspodjela vi{ka prihoda) 

(1)    Ako Agencija ostvari vi{ak prihoda u toku bilo koje bud`etske godine, tako ostvaren vi{ak prihoda rapore|uje Upravni odbor Agencije na sljede}i na~in: 

a)    u Fond za rezerve polica osiguranja, koji se osniva odlukom Upravnog odbora, a koji je potreban da se pove}a iznos rezervi na nivo koji je ekvivalentan iznosu izdatih polica i mo`e se koristiti samo za kompenziranje gubitka po osnovu izdatih polica - preuzetog rizika; 

b)    u specijalnu rezervu koju osniva Upravni odbor i koja se mo`e koristiti isklju~ivo na osnovu jednoglasne odluke Upravnog odbora. 

^lan 22. 

(Pokrivanje ~istog gubitka) 

(1)    Ako Agencija ostvari ~ist gubitak u bilo kojoj bud`etskoj godini on se namiruje na na~in kako slijedi: 

a)    gubitak nastao po osnovu izdatih polica osiguranja pokriva se iz Fonda osnovanog u skladu s ta~kom a) ~lana 21. ovog zakona; 

b)    gubitak nastao kao rezultat poslovanja Agencije po osnovu drugih aktivnosti, izuzev izdavanja polica osiguranja, pokriva se iz specijalne rezerve. 

VI - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 23. 

(Prijenos prava i obaveza) 

(1)    Od dana stupanja na snagu ovog zakona, sredstva, prava i obaveze i zaposleno osoblje Agencije za izdavanje garancija od politi~kog i ratnog rizika inostranim investitorima i trgovcima IGA d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: "IGA") prenose se na Agenciju. 

(2)    Agencija je pravni nasljednik "IGA"-e. 

(3)    "IGA" je du`na, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, pripremiti potrebne finansijsko - ra~unovodstvene izvje{taje radi upisa u registar, koji jasno specificira osniva~ki kapital Agencije i sve druge potrebne finansijske indikatore. 

^lan 24. 

(Registracija) 

(1)    Agencija je registrirana u skladu sa Zakonom o registraciji pravnih osoba koje osnivaju institucije Bosne i Hercegovine. 

(2)    Agencija, najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona mora biti registrirana u skladu s odredbama ovog zakona. 

^lan 25. 

(Odgovornost u prijelaznom periodu) 

(1)    Vije}e ministara Bosne i Hercegovine odgovorno je da se, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, izvr{i imenovanje Upravnog odbora Agencije. 

(2)    Upravni odbor Agencije }e, u roku od 60 dana od dana imenovanja ~lanova, a najkasnije u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, imenovati direktora Agencije i direktora filijala. 

(3)    Rukovodstvo "IGA"-e }e do izbora rukovodstva Agencije, u skladu s odredbama ovog zakona, obavljati poslove rukovo|enja Agencijom. 

^lan 26. 

(Stupanje na snagu Zakona) 

(1)    Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju va`iti Odluka o osnivanju agencije za izdavanje garancija od politi~kog i ratnog rizika inostranim investitorima i trgovcima (IGA) VM broj 011-286/97 od 28.10.1997. godine. 

(2)    Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 


PSBiH broj 132/04
23. decembra 2004. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
[efik D`aferovi}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Goran Milojevi}, v. r. 


481 

Na temelju ~lanka IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na sjednici Zastupni~kog doma, odr`anoj 29. prosinca 2004, i sjednici Doma naroda, odr`anoj 29.prosinca 2004, usvojila je 

ZAKON 

O POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA 

I - TEMELJNE ODREDBE 

^lanak 1. 

(1)    Ovim se zakonom ure|uje oporezivanje proizvoda i usluga u prometu u Bosni i Hercegovini. 

II - ZNA^ENJE POJEDINIH IZRAZA 

^lanak 2. 

(1)    U smislu ovoga zakona: 

: je osoba koja je, sukladno ovom zakonu, obvezna platiti porez, kaznu ili kamatu. 

    "Osoba" je svaka pravna osoba i poduzetnik. 

    "Pravna osoba" je svaka osoba koja je, sukladno va`e}im propisima, registrirana kod mjerodavnog suda za proizvodnju, uvoz ili promet proizvoda i usluga. 

    "Poduzetnik" je svaka fizi~ka osoba koja je kod mjerodavnog organa registrirana za prizvodnju ili promet proizvoda i usluga. 

    "Gra|anin" je svaki pojedinac, stanovnik Bosne i Hercegovine. 

    "Uprava" je Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine. 

    "Upravni odbor" je Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine. 

III - POREZ NA PROMET PROIZVODA 

1.    Predmet oporezivanja 

^lanak 3. 

(1)    Porezom na promet proizvoda oporezuje se promet proizvoda namijenjenih krajnjoj potro{nji. 

(2)    Prometom proizvoda koji slu`i krajnjoj potro{nji smatra se svaka prodaja proizvoda ako ovim zakonom    nije druk~ije propisano. 

(3)    Prometom proizvoda koji slu`i krajnjoj potro{nji smatra se i: 

1)    uzimanje vlastitih proizvoda koje je proizvela ili nabavila pravna osoba i poduzetnik za vlastitu krajnju potro{nju; 

2)    davanje proizvoda bez naknade (dar, ustupanje i sl.) i zamjena proizvoda; 

3)    manjak proizvoda, osim manjka proizvoda koji je nastao djelovanjem vi{e sile ili je posljedica ka`njivog djela odgovorne osobe; 

4)    rashod (rastur, kalo, kvar i lom) iznad visine rashoda utvr|enog op}im aktom obveznika koji mora biti u skladu s propisanim uzansama; 

5)    promet proizvoda iz ~lanka 4. koji nije izvr{en pod uvjetima iz ~lanka 5.ovoga zakona; 

6)    uvoz proizvoda. 

^lanak 4. 

(1)    Ne smatra se prometom proizvoda koji slu`i krajnjoj potro{nji: 

1)    prodaja proizvoda, osim prodaje nafte i naftnih derivata, duhanskih prera|evina, bezalkoholnih pi}a, alkoholnih pi}a, piva, vina, kave i prera|evina od kave (u daljnjem tekstu: tro{arinski proizvodi) osobi koja je registrirana i bavi se trgovinom, a koja te proizvode nabavlja radi daljnje prodaje; 

2)    prodaja proizvoda, osim prodaje tro{arinskih proizvoda, osobi koja je registrirana i bavi se ugostiteljskom djelatno{}u, a koja te proizvode nabavlja radi preradbe, odnosno daljnje prodaje; 

3)    uvoz proizvoda, osim tro{arinskih proizvoda, radi daljnje prodaje; 

4)    uvoz i prodaja proizvoda koji, u smislu ovoga zakona, imaju karakter reprodukcijskog materijala osobi koja je registrirana i u smislu ovoga zakona obavlja proizvodnu djelatnost; 

5)    uvoz i prodaja opreme pravnoj osobi i poduzetniku, radi obavljanja registrirane djelatnosti; 

6)    prodaja proizvoda pravnoj osobi i poduzetniku koji se bavi remontom, popravkom i servisiranjem proizvoda radi ugradbe u proizvode koji se popravljaju i servisiraju; 

7)    prodaja rabljenih proizvoda neposredno izme|u gra|ana, osim proizvoda koji podlije`u obvezi godi{njega registriranja, kao i prodaja poljoprivrednih proizvoda koja se obavlja na pijacama i sajmovima; 

8)    dar ili naslje|e motornih vozila koja podlije`u obvezi godi{njega registriranja u prometu istih u prvom nasljednom redu. 

(2)    Oprema za obavljanje djelatnosti, u smislu stavka 1. to~ke 5. ovoga ~lanka, jesu potrebna osnovna sredstva za obavljanje registrirane djelatnosti, njihovi rezervni dijelovi, stvari sitnog inventara odre|ene prema propisima kojima se ure|uje ra~unovodstvo, ure|aji i dijelovi za za{titu okoline, sredstva za za{titu na radu i osobnu za{titu, osim putni~kih automobila i njihovih rezervnih dijelova, motor kota~a iznad 50 cm3, namje{taja za opremanje administrativnih prostorija, tepiha, umjetni~kih djela, likovne i primijenjene umjetnosti. 

(3)    Iznimno od stavka 2. ovoga ~lanka, opremom se smatraju specijalni putni~ki automobili s ugra|enom opremom za bolesnike, specijalni putni~ki automobili za obuku voza~a s ugra|enim duplim komandama, putni~ki automobili za taxi prijevoz, pogrebna vozila, vozila s ugra|enom opremom za rad vatrogasnih slu`bi i policije, koji se nabavljaju jednom u tri godine. 

(4)    U slu~aju prestanka obavljanja djelatnosti, kao i u slu~aju prodaje i otu|enja na drugi na~in putni~kog automobila iz stavka 3. ovoga ~lanka u roku od tri godine od dana nabave, obveznik je du`an platiti porez na promet proizvoda i pripadaju}u kamatu prema propisima koji su va`ili u vrijeme nabave. 

(5)    Kod motornih vozila koja podlije`u obvezi godi{njega registriranja za koja su kori{tena prava nabave kao opreme, u prometnoj se izjavi obvezno upisuje zabrana otu|enja u roku od tri godine. 

^lanak 5. 

(1)    Prodaju proizvoda, za namjene iz ~lanka 4. stavak 1. to~ke od 1. do 6. ovoga zakona, bez pla}anja poreza na promet, mogu obavljati pravna osoba i poduzetnik koji se bave proizvodnjom, pravna osoba koja se bavi trgovinom i koja je registrirana za obavljanje prometa na veliko, te pravna osoba koja je registrirana za uvoz, pod sljede}im uvjetima: 

1)    da se proizvodi prodaju sa stovari{ta, skladi{ta, magacina (promet na veliko) na temelju pismene narud`benice i uz obvezno izdavanje fakture; 

2)    da je kupac, uvoznik, odnosno korisnik uvoza u carinskom postupku, prije preuzimanja proizvoda, odnosno ispostavljanja fakture dao prodavatelju, odnosno mjerodavnoj carinarnici pisanu izjavu da }e proizvode uporabljivati isklju~ivo za namjene iz ~lanka 4. ovoga zakona; 

3)    da pisana izjava sadr`i registracijski broj kupca, redni broj izjave, datum izdavanja, potpis ovla{tene osobe i ovjeru; 

4)    da kupac obvezno vodi knjigu danih izjava po rednim brojevima; 

5)    da je u fakturi o prodaji proizvoda prodava~ unio klauzulu da se proizvodi prodaju bez obra~una poreza na promet na temelju pisane izjave; 

6)    da je pla}anje izvr{eno bezgotovinski; 

7)    da je kupac u svakoj poslovnoj godini prilikom prve nabave proizvoda prodavatelju dostavio ovjeren preslik o upisu u registar kod mjerodavnog organa s poreznim brojem; 

8)    da je uvoznik, odnosno korisnik uvoza u carinskom postupku predao ovjeren preslik uvjerenja o upisu u registar kod mjerodavnog organa s poreznim, odnosno carinskim brojem. 

(2)    Iznimno od stavka 1. ovoga ~lanka, prodaja proizvoda mo`e se obavljati iz maloprodaje, uz uvjet da porezni obveznik vodi evidenciju o proizvodima koji su prodani s porezom na promet, odnosno bez poreza na promet proizvoda. 

(3)    Uvjeti iz stavka 1. ovoga ~lanka ne odnose se na prehrambene proizvode koje je gra|anin proizveo u okviru svojeg ku}anstva i proizvode koje pravna osoba, poduzetnik i gra|anin, u okviru raspolaganja svojom imovinom, od slu~aja do slu~aja prodaju pravnoj osobi i poduzetniku koji te proizvode nabavljaju radi daljnje prodaje, preradbe ili kao opremu. 

^lanak 6. 

(1)    Reprodukcijski materijal bez pla}anja poreza na promet mogu nabavljati pravne osobe i poduzetnici koji obavljaju proizvodnu djelatnost. 

(2)    Proizvodnom djelatno{}u iz stavka 1. ovoga ~lanka smatraju se djelatnosti iz podru~ja industrije, rudarstva, poljoprivrede, {umarstva, vodoprivrede, ribarstva, proizvodnog obrtni{tva, znanstvenoistra`iva~ke i razvojne djelatnosti. 

^lanak 7. 

(1)    Pod reprodukcijskim materijalom, u smislu ~lanka 4. stavak 1.to~ka 4. ovog zakona, podrazumijevaju se: 

1)    materijal, sirovine, poluproizvodi, dijelovi i potro{ni materijal koji se preradbom, doradbom, ugradbom, nano{enjem ili na drugi na~in utro{e u procesu proizvodnje i ulaze u supstancu finalnoga proizvoda; 

2)    pomo}ni i potro{ni materijal koji se tro{i u procesu proizvodnje pri izradbi proizvoda, a ne ulazi u supstancu finalnoga proizvoda, na primjer: materijal za rastvaranje, nagrizanje, odma{}ivanje i sl., liva~ki pijesak i drugi sli~an materijal; 

3)    pogonski i ogrjevni materijal u procesu proizvodnje, osim naftnih derivata; 

4)    materijal, rezervni dijelovi i potro{ni materijal koji se u djelatnosti cestovnoga prometa, ugradbom, nano{enjem ili na drugi na~in tro{i u procesu odr`avanja vlastitog voznog parka u vlastitim radioni~kim kapacitetima kao i ugradba u ovla{tenim servisno-remontnim radionicama; 

5)    ekolo{ki prihvatljiva ambala`a i drugi razgradivi materijal za pakiranje, materijal koji slu`i za sitne popravke i ~i{}enje opreme i proizvodnih prostorija ili se kao pomo}ni, odnosno potro{ni materijal tro{i u procesu proizvodnje; 

6)    dizel-gorivo i mazut za potrebe rudnika i termoelektrana u koli~ini koju odredi Upravni odbor na prijedlog vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Br~ko Distrikta BiH. 

(2)    Ne smatra se reprodukcijskim materijalom, u smislu stavka 1. ovoga ~lanka, alkohol (etanol), uredski materijal i pribor, te~na goriva i maziva: 

1)    osim naftnih derivata ako ih pravna osoba kemijske industrije ili druga pravna osoba koja proizvodi naftne derivate ili mineralna maziva rabi kao osnovni materijal za daljnju preradbu, odnosno proizvodnju drugih naftnih derivata; 

2)    osim braj{toka, baznog ulja i trafo ulja, ako ih proizvo|a~ko poduze}e nabavlja kao reprodukcijski materijal za proizvodnju mazivnih ulja kao i za proizvodnju kabela, transformatora i amortizera; 

3)    osim zrakoplovnog benzina i mlaznog goriva ako se nabavljaju za pogon zrakoplova pravnih osoba i primarnog benzina, ako ga elektrane na plin nabavljaju za proizvodnju elektri~ne energije; 

4)    mazuta koji rafinerija u procesu proizvodnje naftnih derivata rabi kao sirovinu i pogonsko gorivo za svoje potrebe; 

5)    te~ni naftni plin (TNP) ako se koristi kao reprodukcijski materijal. 

2.    Porezni obveznik 

^lanak 8. 

(1)    Obveznik poreza na promet proizvoda je osoba i gra|anin: 

1)    koji izvr{i promet proizvoda namijenjenih krajnjoj potro{nji; 

2)    koji uvozi proizvode za osobnu potro{nju ili uporabu; 

3)    koji na drugi na~in izvr{i promet proizvoda (uporaba proizvoda osobne proizvodnje, davanje proizvoda bez naknade, manjak proizvoda i rashod); 

4)    koji kupi novo ili rabljeno motorno vozilo, koje podlije`e obvezi godi{njega registriranja; 

5)    koji proizvode nabavljene uz porezno osloba|anje uporabi u svrhe za koje nije predvi|eno porezno osloba|anje ili ih proda ili otu|i prije isteka roka iz ~lanka 4. stavci 3. i 5. Zakona; 

6)    koji proda, odnosno uveze proizvode prema ~lanku 4. ako nisu ispunjeni uvjeti iz ~lanka 5. Zakona. 

(2)    Iznimno od stavka 1, porezni obveznik poreza na promet proizvoda je osoba uvoznik ili proizvo|a~ tro{arinskih proizvoda. 

(3)    Ako gra|anin izvr{i promet proizvoda osobi, porezni obveznik poreza na promet proizvoda je osoba. 

3.    Porezna osnovica 

^lanak 9. 

(1)    Osnovica poreza na promet proizvoda je: 

1)    prodajna cijena prodanog proizvoda za krajnju potro{nju koja ne sadr`i porez na promet proizvoda; 

2)    prodajna cijena prodanog tro{arinskog proizvoda proizvedenog u BiH za krajnju potro{nju koja u sebi sadr`i tro{arinu ali ne sadr`i porez na promet proizvoda; 

3)    vrijednost uvezenog proizvoda utvr|ena prema carinskim propisima uve}ana za iznos carine i drugih uvoznih da`bina koje se pla}aju pri uvozu, uklju~uju}i i pla}enu tro{arinu za tro{arinske proizvode; 

4)    cijena koja bi se postigla prodajom proizvoda za potro{nju osobnog proizvoda i za proizvode koji se daju bez naknade; 

5)    vrijednost utvr|enog manjka; 

6)    vrijednost rashoda iznad visine odre|ene op}im aktom obveznika, usugla{enog s normativima gubitaka s uzansama; 

7)    prometna vrijednost proizvoda koji podlije`e obvezi godi{njega registriranja, a koje osoba i gra|anin izradi za svoje potrebe ili ga da drugome bez naknade, odnosno rabljenoga proizvoda koji podlije`e godi{njoj registraciji koju, prema katalogu, utvr|uje Uprava. 

(2)    Porezna osnovica za naftne derivate, utvr|ena sukladno stavku 1. to~. (2) i (3) ovoga ~lanka, uve}ava se za cestarinu. 

(3)    Prodajnom cijenom iz stavka 1. ovoga ~lanka smatra se brutonaknada koju kupac pla}a prodavatelju za kupljene proizvode u koju se ura~unavaju i svi sporedni tro{kovi koje je prodavatelj zara~unao kupcu. 

(4)    U poreznu osnovicu poreza na promet proizvoda ne ura~unavaju se transportni tro{kovi koji nisu sadr`ani u prodajnoj cijeni proizvoda ve} su nastali po nalogu i za ra~un kupca za prijevoz i isporuku proizvoda a koje je prodavatelj posebno fakturirao kupcu. 

(5)    Porezna osnovica poreza na promet proizvoda je vrijednost prodanih proizvoda za koje nisu ispunjeni uvjeti iz ~lanka 5. ovoga zakona umanjena za iznos poreza na promet. 

(6)    Porezna osnovica poreza na promet duhanskih prera|evina je maloprodajna cijena koja je iskazana na poreznoj markici u koju nije ura~unat porez na promet. 

(7)    Popust na cijenu proizvoda koji prodavatelj daje kupcu mo`e se odbiti od porezne osnovice samo ako je kupcu neposredno odobren u fakturi, odnosno ra~unu i ako ne tereti kupca. 

4.    Porezne stope 

^lanak 10. 

(1)    Porez na promet proizvoda pla}a se po proporcionalnim stopama. 

^lanak 11. 

(1)    Na promet svih proizvoda koji slu`e krajnjoj potro{nji, osim na promet proizvoda na koje se porez na promet pla}a po drugim stopama ili je propisano porezno osloba|anje, pla}a se porez na promet proizvoda po op}oj stopi od 20%. 

^lanak 12. 

(1)    Porez na promet proizvoda po stopi od 10% pla}a se na promet: 

1)    proizvoda za ishranu ljudi uklju~uju}i prirodnu mineralnu i prirodnu izvorsku vodu, gaziranu i negaziranu vodu i prirodne sokove bez konzervansa, osim kave i prera|evina od kave; 

2)    osnovnih proizvoda poljoprivrede i ribarstva; 

3)    rabljenih motornih vozila i rabljenih plovnih objekata kao i novih motornih vozila koja se proizvode u BiH; 

4)    elektri~ne i toplotne energije, lignita, mrkog, kamenog i drvenog ugljena, briketa od ugljena, plina dobivenog destilacijom ugljena, ogrjevnog drveta i prirodnog zemnog plina; 

5)    informativnog materijala za zdravstvene, vaspitne, humanitarne svrhe za{tite okoline te kataloga muzeja, kulturnih, umjetni~kih, znanstvenih, stru~nih i drugih izlo`bi; 

6)    turisti~kog, promid`benog i informativnog materijala koji se, u obliku prospekta, plakata, bro{ura i turisti~kih karata, vodi~a, cjenika, planova gradova, informativnih letaka, naljepnica, filmova i videokazeta turisti~koga sadr`aja, dijele besplatno; 

7)    sapuna svih vrsta, deterd`enata, krema i pjena za brijanje, pasti i ~etkica za zube, {ampona za kosu, pjenu{avih kupki, {ampona za kupanje, toaletnog papira, vate, toaletnih papirnih ru~nika i higijenskih i za{titnih ulo`aka; 

8)    obu}e, odje}e i rublja, osim obu}e i odje}e izra|ene od ko`e reptila i plemenitih krzna divljih `ivotinja; 

9)    pogrebne opreme; 

10)    solarnih bojlera, generatora, }elija, kolektora, toplinskih pumpi i druge opreme za kori{tenje sun~ane energije, odnosno fotonapona; 

11)    ekolo{ki prihvatljive ambala`e za krajnju potro{nju u trgovini i ugostiteljstvu na temelju mi{ljenja Upravnog odbora; 

12)    proizvoda za gra|evinarstvo, drvene rezane gra|e i pribora, gra|evinske stolarije, drvenih plo~a i instalacijskoga materijala; 

13)    te~nog naftnog plina u bocama i kontejnerima; 

14)    {kolskih u~ila, {kolskog pisa}eg i crta}eg pribora; 

15)    ra~unala i ra~unalne opreme; 

16)    mazuta; 

17)    sudskih, administrativnih, poreznih i kontrolnih markica. 

(2)    Pod proizvodima za gra|evinarstvo iz to~ke 12. stavka (1) ovoga ~lanka podrazumijevaju se: agregati (pijesak, {ljunak i drobljeni kamen), veziva (cement i vapno), svje`i beton, opeka (puna, {uplja i sve vrste blokova), ispune i gredice, blokovi od betona i prinobetona ("siporeks"), crijep (od betona i opeke), azbest cementne - plo~e (salonit plo~e i pribor), betonsko `eljezo (glatko, rebrasto, valjana `ica, armaturne mre`e i ekseri), sve vrste stakla, kerami~ke plo~ice (podne i zidne), termoizolacijski i hidroizolacijski materijal na bazi mineralnih materijala, staklene vune, pluta, bitumena i sinteti~nih materijala. 

(3)    Pod gra|evinskom stolarijom iz to~ke 12. stavka (1) ovoga ~lanka podrazumijevaju se obra|ena lamperija, parket, vrata, prozori, kapci i drugi sli~ni proizvodi bez obzira od kojeg su materijala izra|eni (drvo, metal, plastika ili kombinacija tih materijala). 

(4)    Pod instalacijskim materijalom iz to~ke 12. stavka (1) ovoga ~lanka podrazumijevaju se: sav ugra|eni materijal u elektro, telefonsko, vodovodne i kanalizacijske instalacije kao i materijal za centralna grijanja s opremom. 

^lanak 13. 

(1)    Porez na promet proizvoda ne pla}a se: 

1)    na izvoz proizvoda; 

2)    na sve vrste kruha i mlijeka i mlije~nih proizvoda, jestivog ulja, biljne i `ivotinjske masti, maslaca, margarina i hrane za dojen~ad zasnovane na mlijeku; 

3)    na prirodna i umjetna gnojiva i sredstava za za{titu bilja i svih vrsta sjemena i sadnog materijala; 

4)    na sto~nu hranu; 

5)    na proizvode koji se uvoze a za koje je, prema odredbama carinskih propisa, predvi|eno osloba|anje od pla}anja carine osim gra|evinskog materijala, proizvoda za koje je predvi|eno osloba|anje me|unarodnim ugovorom koji je zaklju~ila Bosna i Hercegovina i proizvode koji se prodaju u slobodnim carinskim prodavnicama; 

6)    na proizvode koje, pod uvjetom reciprociteta, nabavljaju strana diplomatska i konzularna predstavni{tva i strano diplomatsko i konzularno osoblje, na temelju potvrde Ministarstva vanjskih poslova BiH; 

7)    na proizvode {to ih humanitarne organizacije registrirane kod mjerodavnog organa dobivaju bez naknade ili nabavljaju na na~in i pod uvjetima iz ~lanka 5. ovoga zakona, a upotrebljavaju ih za namjene za koje su utemeljene, osim putni~kih automobila i tro{arinskih proizvoda, s tim da ih dalje ne prodaju, osim zna~aka, markica i drugih grafi~kih proizvoda s otisnutim osobnim znakom, i sadr`ajem vezanim za djelatnost; 

8)    na proizvode osoba i udruge za radno osposobljavanje i profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje invalida prodane krajnjem potro{a~u u osobnim maloprodajnim objektima; 

9)    na sredstva naoru`anja i opreme za vojsku i policiju; 

10)    na opremu za poljoprivrednu proizvodnju; 

11)    na lijekove, pomo}na ljekovita sredstva utvr|ena propisima o proizvodnji i prometu lijekova; 

12)    na ud`benike za pred{kolsko, osnovno, srednje, vi{e i visoko obrazovanje, na temelju mi{ljenja Upravnog odbora; 

13)    na knjige, bro{ure, ~asopise i publikacije, znanstvenog, umjetni~kog, kulturnog i obrazovnog karaktera, slu`beno glasilo, dnevni i tjedni tisak na temelju mi{ljenja Upravnog odbora a na prijedlog mjerodavnog entitetskog organa; 

14)    na baby opremu (osim igra~ki); 

15)    na vodu za pi}e iz sustava za vodoopskrbu; 

16)    na ortopedna pomagala, te aparate za pobolj{anje sluha i vida; 

17)    na predmete koje otkupljuju muzeji i arhivi kao spomeni~ke muzejske i arhivske vrijednosti; 

18)    na promet automobila za invalidne osobe - gra|ane koja jednom u rasponu od pet godina uvoze ili nabavljaju u BiH za namjene, na na~in i pod uvjetima propisanim carinskim propisima; 

19)    na p~elarske proizvode, opremu za p~elarstvo i sredstva za za{titu zdravlja p~ela; 

20)    na alkohol (etanol) koji se rabi u medicinske svrhe u koli~ini koju odredi Upravni odbor na prijedlog entitetskih vlada i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Br~ko Distrikt), a koji se nabavlja pod uvjetima iz ~lanka 5. ovoga zakona. 

(2)    Upravni odbor bli`e utvr|uje {to se, u smislu ovoga zakona, smatra sredstvima naoru`anja i opreme za vojsku i policiju BiH i opremom za poljoprivrednu proizvodnju. 

(3)    Ako invalidna osoba - gra|anin, odnosno njegovi roditelji ili staratelji specijalni putni~ki automobil prodaju, daju bez naknade, na drugi na~in otu|e ili daju na uporabu drugoj osobi - gra|aninu, prije isteka roka od pet godina od dana nabave, naplatit }e se porez na promet proizvoda u visini poreza od kojeg je ta osoba - gra|anin bila oslobo|ena prema propisima koji su va`ili u trenutku nabave automobila, kao i kamata iz ~lanka 28. ovoga zakona, obra~unata od dana nastanka porezne obveze pa do dana pla}anja poreza, osim u slu~aju smrti korisnika prava. 

^lanak 14. 

(1)    Porez na promet proizvoda ne pla}a se na proizvode ili dijelove proizvoda koji se uz dokaze u garancijskom roku zamjenjuju kupcu bez naknade. 

(2)    Ako porezni obveznik koji prodaje nova motorna vozila preuzme od kupca koji nije pravna osoba rabljeno motorno vozilo iste vrste, po isteku dvije godine od dana kada ga je kupac nabavio ili ako preuzme od kupca - pravne osobe rabljeno motorno vozilo bez obzira na to kada ga je on nabavio, te u zamjenu za to motorno vozilo da kupcu novo vozilo iste vrste, poreznu osnovicu ~ini razlika izme|u prodajne cijene novog vozila i vrijednosti koja se priznaje kupcu za preuzeto rabljeno vozilo {to se zamjenjuje, s tim da je najni`a osnovica 30 % od vrijednosti novog vozila. 

IV - POREZ NA PROMET USLUGA 

1.    Predmet oporezivanja 

^lanak 15. 

(1)    Porez na promet usluga pla}a se na usluge koje se obavljaju uz naknadu. 

2.    Porezni obveznik 

^lanak 16. 

(1)    Obveznik poreza na promet usluga je osoba koja izvr{i uslugu iz ~lanka 15. ovoga zakona. 

(2)    Iznimno od stavka 1. ovoga ~lanka, porezni obveznik je osoba za usluge: 

a)    koje gra|anin obavi osobi; 

b)    koje strana osoba obavi doma}oj osobi. 

3.    Porezna osnovica 

^lanak 17. 

(1)    Osnovica poreza na promet usluga je iznos naknade za izvr{enu uslugu u koju nije ura~unat porez na promet usluga pla}en u novcu, robom ili protuuslugom. 

^lanak 18. 

(1)    Osnovica poreza na promet usluga je: 

1)    provizija i druga naknada za usluge zastupanja pravnih ili fizi~kih osoba, odvjetni~ke, agencijske, posredni~ke, zastupni~ke, komisione, bankarske, burzanske, {pediterske i usluge platnoga prometa; 

2)    ostvarena premija osiguranja; 

3)    iznos naknade po odbitku vrijednosti ugra|enih rezervnih dijelova na koje je pla}en porez na promet proizvoda, pod uvjetom da su posebno iskazane u fakturi - za usluge popravka i servisiranje proizvoda; 

4)    iznos naknade za izvr{ene ostale usluge; 

5)    iznos naknade po odbitku vrijednosti ugra|enog gra|evinskog materijala na koji je pla}en porez na promet proizvoda, pod uvjetom da su posebno iskazani u fakturi za gra|evinske usluge; 

6)    kod igara na sre}u, osim ako to nije druga~ije regulirano posebnim zakonom, vrijednost primljenih uplata za sudjelovanje u igrama na sre}u po odbitku isplata igra~ima. 

4.    Porezna stopa 

^lanak 19. 

(1)    Porez na promet usluga pla}a se po proporcionalnoj stopi od 10 %. 

5.    Porezna osloba|anja 

^lanak 20. 

(1)    Porez na promet usluga ne pla}a se: 

1)    na kreditne usluge (kamate) i usluge deponiranja sredstava; 

2)    na usluge prijevoza u me|unarodnom prometa; 

3)    na izvozne usluge koje obave doma}e pravne osobe i poduzetnici stranim pravnim osobama sa sjedi{tem u inozemstvu, a napla}ene su sukladno propisima kojima je ure|eno vanjskotrgovinsko i devizno poslovanje, na usluge oplemenjivanja (lohn) i usluge {to ih obave kooperanti organizatora lohn posla (izvoznika) neovisno o na~inu naplate usluge; 

4)    na zdravstvene i veterinarske usluge, te usluge socijalne za{tite; 

5)    na usluge u podru~ju prosvjete i kulture (usluge osnovnih, srednjih, vi{ih i visokih {kola i fakulteta, ustanova, knji`nica, kazali{nih i kino predstava, koncertnih priredaba ozbiljne glazbe, te {portskih i koncertnih priredaba kod kojih se ukupno ostvareni prihodi daju u humanitarne svrhe); 

6)    na usluge `ivotnog osiguranja; 

7)    na osiguranje od profesionalnog oboljenja i osiguranje od ozljeda na radu; 

8)    na usluge {to ih obavljaju humanitarne organizacije u okviru registrirane djelatnosti; 

9)    na usluge koje obavljaju organi uprave u okviru utvr|ene mjerodavnosti, osim usluga na komercijalnoj osnovi; 

10)    na usluge vjerskih institucija; 

11)    na usluge {to ih, pod uvjetima reciprociteta, pravne i fizi~ke osobe obavljaju diplomatskim i konzularnim predstavni{tvima, stranom diplomatskom i konzularnom osoblju, na temelju potvrde Ministarstva vanjskih poslova BiH; 

12)    na usluge ekshumacije koje se obavljaju na zahtjev mjerodavnih organa; 

13)    na usluge obradbe poljoprivrednoga zemlji{ta, uklju~uju}i usluge ubiranja plodova s poljoprivrednoga zemlji{ta; 

14)    na usluge meljave p{enice za robne rezerve. 

V - OBRA^UN I NAPLATA POREZA NA PROMET 

1.    Obra~un poreza na promet 

^lanak 21. 

(1)    Obveznik poreza du`an je obra~unati porez na promet. 

(2)    Obveza obra~una poreza na promet nastaje u momentu kada je izvr{en promet proizvoda, odnosno usluga. 

(3)    Smatra se da je promet proizvoda, odnosno usluga izvr{en: 

1)    danom izdavanja fakture (ra~una) o prodaji proizvoda, odnosno izvr{enju usluge; 

2)    danom isporuke proizvoda, odnosno izvr{enja usluge,ako je obavljena prije izdavanja fakture; 

3)    danom isporuke proizvoda koji su dani bez naknade; 

4)    danom utvr|ivanja manjka i rashoda iznad dopu{tenog; 

5)    danom uzimanja proizvoda za osobnu uporabu; 

6)    danom nastanka obveze pla}anja carine i drugih uvoznih da`bina; 

7)    danom podno{enja zahtjeva za tiskanje poreznih i kontrolnih markica. 

^lanak 22. 

(1)    Porez na promet motornih vozila koja podlije`u obvezi godi{njega registriranja obra~unava Uprava prema mjestu prebivali{ta kupca. 

(2)    Porez na promet proizvoda koji podlije`u obvezi godi{njega registriranja, a koje gra|anin sam izra|uje ili daje bez naknade, obra~unava Uprava prema mjestu prebivali{ta gra|anina. 

(3)    Porez na promet proizvoda koji podlije`u obvezi godi{njega registriranja, a koje pravne osobe i poduzetnici daju bez naknade, obra~unava porezni organ mjerodavan prema sjedi{tu daroprimca. 

(4)    Porez na promet rabljenih motornih vozila ili plovnih objekata koji podlije`u obvezi godi{njega registriranja, a koji se obavlja izme|u gra|ana, obra~unava Uprava prema mjestu prebivali{ta kupca, a izme|u pravnih osoba kao i izme|u pravnih osoba i gra|ana prema sjedi{tu, odnosno prebivali{tu kupca. 

2.    Pla}anje poreza na promet 

a)    tro{arinskih proizvoda 

^lanak 23. 

(1)    Porezni obveznici poreza na promet duhanskih prera|evina pla}aju porez na promet na duhanske prera|evine u trenutku preuzimanja poreznih markica. 

(2)    Porezni obveznici ostalih tro{arinskih proizvoda - uvoznici pla}aju porez na promet u roku za pla}anje carine i drugih uvoznih da`bina. 

(3)    Porezni obveznici ostalih tro{arinskih proizvoda - proizvo|a~i pla}aju porez na promet u roku od pet dana po isteku tjedna u kojem je obavljen promet na vrijednost prodanih tro{arinskih proizvoda. 

(4)    Porez na promet tro{arinskih proizvoda pla}a se na Jedinstveni ra~un Uprave. 

b)    ostalih proizvoda i usluga 

^lanak 24. 

(1)    Porez na promet ostalih proizvoda i usluga porezni obveznici pla}aju u roku od pet dana po isteku tjedna u kojem je obavljen promet na vrijednost prodanih proizvoda i izvr{enih usluga. 

(2)    Iznimno od stavka 1. ovoga ~lanka, javna poduze}a koja su porezni obveznici pla}aju porez na promet proizvoda i usluga najkasnije u roku od 90 dana od dana ispostavljanja fakture, odnosno izvr{ene isporuke, {to god da je prije nastupilo. 

(3)    Porez na promet ostalih proizvoda i usluga pla}a se na uplatne ra~une koje propi{u ministri financija entiteta i Br~ko Distrikta. 

^lanak 25. 

(1)    Prilikom prodaje, uvoza ili davanja bez naknade motornih vozila koja podlije`u obvezi godi{njega registriranja, kao i za proizvode koje gra|ani sami izra|uju, a koji podlije`u obvezi godi{njega registriranja, porez na promet proizvoda pla}a se u roku od 15 dana od dana izdavanja ra~una ili drugog dokumenta, odnosno od dana pla}anja carine i drugih uvoznih da`bina kao i u roku od 15 dana od dana izradbe proizvoda, odnosno davanja bez naknade. 

(2)    Bez dokaza o pla}enom porezu na promet, odnosno bez dokaza o osloba|anju od pla}anja poreza, osim kod privremenog uvoza, ne mo`e se obaviti registriranje motornoga vozila ili drugog proizvoda koje podlije`e obvezi godi{njega registriranja. 

3.    Izvje{}ivanje 

^lanak 26. 

(1)    Porezni obveznik poreza na promet sastavlja izvje{}e o obra~unatom i pla}enom porezu na promet mjese~no i podnosi ga: 

a)    za tro{arinske proizvode Upravi i poreznoj upravi entiteta i Br~ko Distrikta u roku od 15 dana po isteku mjeseca; 

b)    za ostale proizvode i usluge poreznoj upravi entiteta i Br~ko Distrikta u roku od 15 dana po isteku mjeseca. 

(2)    Ako se prilikom primitka izvje{}a iz stavka 1. ovoga ~lanka utvrdi kako obra~unati porez na promet nije pla}en, mjerodavna porezna uprava donosi rje{enje o blokadi ra~una poreznog obveznika za du`ni iznos poreza i pokre}e postupak prisilne naplate. 

^lanak 27. 

(1)    Porezni obveznik kona~no obra~unava porez na promet za proteklu godinu na temelju podataka o vrijednosti prodanih proizvoda i usluga sa stanjem na dan 31. prosinca godine za koju se obavlja obra~un. 

(2)    Kona~an obra~un poreza na promet sastavlja se i podnosi do 28. velja~e teku}e za prethodnu godinu. 

4.    Zatezne kamate 

^lanak 28. 

(1)    Na iznos poreza na promet koji nije upla}en u zakonom propisanom roku pla}a se kamata. 

(2)    Kamata iz stavka 1. ovoga ~lanka obra~unava se i pla}a po stopi 0.06 % dnevno. 

5.    Prislina naplata poreza na promet 

^lanak 29. 

(1)    Od poreznog obveznika koji porez na promet nije uplatio u propisanom roku i na propisani ra~un naplata }e se izvr{iti prinudnim putem. 

(2)    Mjerodavna porezna uprava postupak prinudne naplate provodi izdavanjem naloga za prisilnu naplatu putem prijenosa sredstava s ra~una poreznog obveznika na odgovaraju}i ra~un za uplatu poreza. 

(3)    Ako se na na~in iz stavka 2. ovoga ~lanka ne mo`e u cijelosti naplatiti porezna obveza, mjerodavna porezna uprava donosi rje{enje o prisilnoj naplati poreza iz cjelokupne imovine poreznog obveznika. 

(4)    Tro{kovi prisilne naplate padaju na teret poreznog obveznika. 

6.    Mjesto pla}anja poreza na promet 

^lanak 30. 

(1)    Porez na promet proizvoda i usluga, osim poreza na promet tro{arinskih proizvoda, pla}a se prema mjestu u kome je promet, odnosno usluga izvr{ena, ako ovim zakonom nije druk~ije odre|eno. 

^lanak 31. 

(1)    Porez na promet proizvoda pla}a se: 

1)    prema sjedi{tu pravne osobe, odnosno prema sjedi{tu poslovne jedinice (prodavaonice, stovari{ta, konsignacijskog skladi{ta ili druge poslovne jedinice) koja je proizvode prodala krajnjem potro{a~u; 

2)    pri prodaji proizvoda preko predstavni{tva, izlo`benih ili sajamskih prostora, prema sjedi{tu predstavni{tva, izlo`benog ili sajamskog prostora, bez obzira na to odakle se kupcu isporu~uju i fakturiraju proizvodi; 

3)    pri prodaji proizvoda prospektima ili pokretnim prodavaonicama, prema sjedi{tu poreznog obveznika; 

4)    pri prodaji proizvoda koju obavlja poduzetnik prema sjedi{tu radnje koja je izvr{ila promet, ako se proizvodi prodaju na sajmovima, va{arima i dr., porez na promet pla}a se prema mjestu odr`avanja sajma, va{ara i dr.; 

5)    pri prodaji i uvozu motornih vozila, koja podlije`u obvezi godi{njega registriranja prema sjedi{tu, odnosno prebivali{tu kupca; 

6)    pri prodaji proizvoda koji podlije`u obvezi godi{njega registriranja a koje gra|anin ili poduzetnik sam izra|uje prema prebivali{tu gra|anina, odnosno sjedi{tu poduzetnika; 

7)    pri prodaji rabljenih motornih vozila koja se obavlja neposredno izme|u gra|ana ili preko posrednika prema prebivali{tu kupca. 

^lanak 32. 

(1)    Iznimno od odredaba ~lanka 30. ovoga zakona, porez na promet usluga pla}a se: 

1)    prema sjedi{tu, odnosno prebivali{tu zakupodavca za usluge zakupa pokretnih stvari, 

2)    za usluge zakupa nepokretnosti, prema mjestu gdje se nalazi nepokretnost; 

3)    za usluge prijevoza putnika i robe prema sjedi{tu poreznog obveznika; 

4)    prema sjedi{tu osobe, odnosno sjedi{tu poslovne jedinice koja je te usluge obavila. 

VI - ISKAZIVANJE I EVIDENTIRANJE POREZA NA PROMET I DOSTAVA PODATAKA I DOKUMENTACIJE 

^lanak 33. 

(1)    Za proizvode za koje su odre|ene razli~ite porezne stope, ovisno o njihovoj vrsti, kvaliteti, sirovinskom sastavu, cijeni ili drugim osobinama, proizvo|a~, prodavatelj, uvoznik, odnosno carinarnica du`an je u fakturi o prodaji proizvoda, odnosno u drugom dokumentu koji prati prodani proizvod ili na etiketi ozna~iti namjenu, vrstu, kvalitetu, cijenu ili drugu osobinu proizvoda, a u fakturi i poreznu stopu po kojoj se obra~unava i pla}a porez na promet tih proizvoda prilikom pu{tanja u promet, odnosno prilikom prodaje krajnjim potro{a~ima, sukladno ~lanku 4. ovoga zakona. 

(2)    Smatra se da je proizvod izra|en od odre|enog materijala ako je taj materijal sadr`an u proizvodu vi{e od 50% po vrijednosti u odnosu na ukupnu vrijednost proizvoda. Ako su u odre|enom proizvodu zastupljena vi{e od dva razli~ita materijala, smatra se da je proizvod izra|en od prete`no sadr`anog materijala po vrijednosti u odnosu na ukupnu vrijednost proizvoda. 

(3)    Ako se dva ili vi{e proizvoda pu{taju u promet u kompletu, garnituri i sl. i ako nije mogu}e utvrditi za svaki taj proizvod poreznu osnovicu ili ako su ti proizvodi povezani u nerazdvojnu cjelinu, na prodajnu cijenu koja ~ini poreznu osnovicu kompleta, garniture i sl. primjenjuje se vi{a porezna stopa koja va`i za te proizvode kad se posebno stavljaju u promet. 

(4)    Za proizvode koji su oslobo|eni od pla}anja poreza na promet proizvoda porezni obveznik iz stavka 1. ovoga ~lanka du`an je u fakturi o prodaji tih proizvoda pozvati se na odredbu kojom je uvedeno porezno osloba|anje proizvoda. U fakturi o prodaji proizvoda koji su oslobo|eni od pla}anja poreza na promet po ~lanku 13. ovoga zakona prodavatelj obvezno iskazuje stopu 0%. 

(5)    Odredbe iz stavaka 1. i 4. ovoga ~lanka odnose se i na pravne osobe koje obavljaju promet proizvoda na veliko kad takve proizvode prodaju pravnim osobama koje se bave trgovinom (na veliko i malo) i poduzetnicima koji su za te proizvode obveznici poreza na promet proizvoda, odnosno kad ih kao reprodukcijski materijal prodaju pravnoj osobi koja se bavi proizvodnjom. 

(6)    Ako proizvo|a~, prodavatelj, odnosno uvoznik iz stavka 1. i 5. ovoga ~lanka ne unese ili neto~no unese u fakturu podatke iz st. 1. i 4. ovoga ~lanka, zbog ~ega u daljnjem prometu porezni obveznik ne obra~una, odnosno obra~una i uplati manje poreza na promet proizvoda nego {to je trebalo, razlika manje obra~unatog i pla}enog poreza naplatit }e se od proizvo|a~a, uvoznika ili prodavatelja. 

(7)    Ako motorno vozilo koje podlije`e obvezi godi{njega registriranja uvoze osobe i gra|ani, carinarnica je du`na u roku od pet dana od dana pla}anja carine o tome pismeno izvijestiti poreznu upravu. 

^lanak 34. 

(1)    Porezni obveznik - pravna osoba du`an je u svom knjigovodstvu osigurati podatke o poreznim osnovicama po poreznim stopama na temelju kojih se utvr|uje i pla}a porez na promet i sastavlja obra~un poreza na promet. 

(2)    Analiti~ko evidentiranje poreznih osnovica na koje se primjenjuju razli~ite porezne stope, porezni obveznik mo`e osigurati i izvanknjigovodstvenom evidencijom. 

(3)    Proizvo|a~i alkohola (etanola) i prodavatelji alkohola (etanola) na veliko du`ni su u svom knjigovodstvu osigurati podatke o proizvedenim, odnosno prodanim koli~inama alkohola (etanola) prema namjeni za koju je prodan. Kupci alkohola (etanola) du`ni su voditi posebnu knjigu o utro{ku alkohola (etanola) nabavljenog bez pla}anja poreza na promet. 

(4)    O kori{tenju proizvoda nabavljenih bez pla}anja poreza na promet, kupac - pravna osoba du`an je, pored knjige izjava iz ~lanka 5. ovoga zakona, voditi evidenciju o nabavi i utro{ku proizvoda nabavljenih bez pla}anja poreza na promet po vrsti, koli~ini i vrijednosti proizvoda. 

^lanak 35. 

(1)    Porezni obveznik- poduzetnik du`an je voditi knjigu koja }e sadr`ati podatke o prometu i obra~unatom i upla}enom porezu na promet, osim ako nije, prema zakonu kojim se utvr|uje porez na dohodak - dobit ili drugom zakonu, du`an voditi evidenciju o prometu koja sadr`i podatke o obra~unatom i upla}enom porezu na promet. 

(2)    Ako porezni obveznik - poduzetnik nabavlja proizvode radi reprodukcije bez pla}anja poreza na promet, du`an je voditi, pored poslovnih knjiga iz stavka 1. ovoga ~lanka, i knjigu nabave i uporabe reprodukcijskog materijala i podatke o prometu ra~una. 

(3)    Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga ~lanka koji proizvodi i prera|uje predmete od plemenitih metala pored poslovnih knjiga iz stavka 1. ovoga ~lanka, du`an je voditi evidenciju o kupnji plemenitih metala, evidenciju o preradbi plemenitih metala i evidenciju o proizvodnji i prodaji predmeta od plemenitih metala i da za svaku koli~inu kupljenog plemenitog metala izda potvrdu prodavatelju. 

(4)    Porezni obveznik du`an je propisane knjige i evidencije voditi uredno i to~no. 

^lanak 36. 

(1)    Porezni obveznik - osoba za svaki pojedina~no ostvareni promet proizvoda, odnosno usluga du`an je kupcu, odnosno korisniku usluge izdati ra~un o vrsti, koli~ini i cijeni prodanih proizvoda, odnosno usluga, a promet napla}en u gotovom novcu evidentirati preko registarske blagajne, te odgovaraju}i isje~ak vrpce na kojoj je taj promet evidentiran izdati kupcu proizvoda, odnosno korisniku usluga, s tim da isje~ak vrpce najmanje mora sadr`ati naziv poreznog obveznika, serijski broj, datum, prodajnu vrijednost po vrstama proizvoda. 

(2)    Ra~uni, odnosno isje~ci vrpce su porezno-knjigovodstvena dokumentacija na temelju kojih je evidentiran ostvareni promet. 

(3)    Obveza izdavanja ra~una, odnosno registriranja prometa preko registar kase ne odnosi se na prodavaonice dnevnoga tiska i cigareta koje promet proizvoda obavljaju preko kioska, i na promet proizvoda preko pija~nih tezgi na pijacama i drugim slobodnim prostorima. 

(4)    Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga ~lanka du`an je za prodane proizvode, odnosno izvr{ene usluge kupcu izdati ra~un (fakturu), odnosno odgovaraju}i isje~ak kasene vrpce, bez obzira na to je li kupac to posebno zahtijevao ili ne. Kupac proizvoda, odnosno korisnik izvr{ene usluge du`an je takav porezni dokument sa~uvati neposredno po izlasku iz radnje ili drugog poslovnog objekta i pokazati ga na zahtjev organa mjerodavnog za poslove kontrole. 

^lanak 37. 

(1)    Ako se porez na promet pove}ava, smanjuje ili ukida, obveznik je du`an, na dan stupanja na snagu propisa kojim se pove}ava, smanjivati ili ukidati porez na promet proizvoda, izvr{iti popis proizvoda na zalihama i utvrditi nove prodajne cijene s pove}anim, smanjenim ili ukinutim porezom na promet proizvoda. 

VII - ZASTARJELOST 

^lanak 38. 

(1)    Pravo na utvr|ivanje i naplatu poreza na promet zastarijeva u rokovima iz zakona o poreznoj upravi entiteta i Br~ko Distrikta. 

VIII - KONTROLA OBRA^UNA I PLA]ANJA POREZA NA PROMET 

^lanak 39. 

(1)    Kontrolu obra~una i pla}anja poreza na promet obavlja: 

a)    za tro{arinske proizvode Uprava; 

b)    za ostale proizvode i usluge mjerodavna porezna uprava entiteta i Br~ko Distrikta. 

(2)    Pravna osoba i poduzetnici du`ni su kontrolnom organu dati na uvid svu knjigovodstvenu dokumentaciju koja se odnosi na poslovanje radi obavljanja kontrole. 

(3)    Ako organ iz stavka 1. ovoga ~lanka utvrdi kako porezni obveznik nije to~no obra~unao i uplatio porez na promet koji je bio du`an platiti, ili ako utvrdi druge povrede odredaba ovoga zakona (nevo|enje ili neto~no, neuredno i nea`urno vo|enje knjigovodstveno-porezne evidencije, neizdavanje ra~una i dr.), donijet }e rje{enje o utvr|ivanju porezne obveze, odnosno rje{enje o otklanjanju utvr|enih nepravilnosti i odrediti rok za uplatu, odnosno za otklanjanje utvr|enih nedostataka. 

(4)    Protiv rje{enja iz stavka 2. ovoga ~lanka mo`e se izjaviti `alba mjerodavnom drugostupanjskom organu u roku od 15 dana od dana primitka rje{enja putem organa iz stavka 1. ovoga ~lanka koji je donio prvostupanjsko rje{enje. 

(5)    @alba ne odga|a ovrhu rje{enja. 

IX - POVRAT POREZA 

^lanak 40. 

(1)    Porezni obveznik od koga je napla}en porez na promet, a koji nije bio du`an isti platiti, kao i porezni obveznik koji izvozi proizvode na koje je pla}en porez na promet, imaju pravo na povrat pla}enog poreza na promet. 

(2)    Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga ~lanka podnosi zahtjev za povrat upla}enog poreza na promet mjerodavnoj poreznoj upravi gdje se vodi kao porezni obveznik. 

(3)    Gra|anin-fizi~ka osoba koji nije dr`avljanin BiH, a koji iznosi izvan carinskog podru~ja BiH proizvode iznad vrijednosti od 500 KM, ima pravo na povrat obra~unatog poreza na promet, osim na tro{arinske proizvode i zlato i predmete od zlata. 

(4)    Porezni obveznik od koga je napla}en porez na promet, a koji nije bio du`an platiti ga, ima pravo na povrat pla}enog poreza na promet, kamate iz ~lanka 28. ovoga zakona, tro{kove prinudne naplate i nov~ane kazne. 

(5)    Uz zahtjev, obveznik prila`e i dokaze o pla}enom porezu na promet. 

(6)    Pravo na povrat poreza na promet zastarijeva u roku iz ~lanka 38. ovoga zakona. 

^lanak 41. 

(1)    Bli`e propise o na~inu obra~una i pla}anja poreza na promet, sadr`aju i na~inu vo|enja evidencije donosi Upravni odbor. 

XI - KAZNENE ODREDBE 

^lanak 42. 

(1)    Nov~anom kaznom od 1.000 KM do 10.000 KM kaznit }e se za prekr{aj pravna osoba: 

1)    ako nabavljene proizvode koji predstavljaju materijal za reprodukciju upotrijebi za druge svrhe (~l. 4. i 5,); 

2)    ako prilikom nabave proizvoda da prodavatelju neto~ne podatke radi izbjegavanja pla}anja poreza (~l. 4. i 5.); 

3)    ako postupi opre~no odredbi ~lanka 4 stavak 4. ovoga zakona; 

4)    ako ne vodi knjigu danih izjava (~lan 5.); 

5)    ako ne obra~una porez na promet ili obra~unati porez na promet ne uplati ili ne uplati u propisanom roku (~l. 21. 23, i 24.); 

6)    ako ne podnese ili ne podnese pravodobno obra~un poreza na promet (~lanak 26.); 

7)    ako u fakturi o prodaji proizvoda ne unese propisane podatke (~lanak 33.st. 1. i 4.); 

8)    ako ne osigura podatke o poreznim osnovicama i poreznim stopama (~lanak 34. stavak 1.); 

9)    ako ne vodi evidenciju po koli~inama i vrstama proizvoda na na~in predvi|en ovim zakonom (~lanak 34. stavak 4.); 

10)    ako ne izda kupcu ra~un ili isje~ak kasene vrpce prilikom prodaje proizvoda ili vr{enja usluga (~lanak 36.); 

11)    ako kod promjene poreznih stopa ne izvr{i popis zaliha proizvoda ili ako u nove cijene ne ukalkulira pove}ani, odnosno smanjeni porez na promet (~lanak 37.); 

12)    ako ometa ovla{tenu osobu prilikom obavljanja kontrole obra~una i pla}anja poreza na promet (~lanak 39.). 

(2)    Nov~anom kaznom od dvostrukog do petostrukog iznosa neobra~unatog poreza, a najmanje od 1.000 KM kaznit }e se za prekr{aje pravna osoba koja prekr{ajnom radnjom iz stavka 1. ovoga ~lanka izbjegne pla}anje poreza. 

(3)    Za radnje iz stavka 1. ovoga ~lanka kaznit }e se za prekr{aj i odgovorna osoba u pravnoj osobi nov~anom kaznom od 200 KM do 1.000 KM. 

^lanak 43. 

(1)    Nov~anom kaznom od 500 KM do 5.000 KM kaznit }e se za prekr{aj poduzetnik: 

1)    ako postupi opre~no odredbi ~lanka 4. stavak 4. ovoga zakona; 

2)    ako prilikom nabave proizvoda da prodavatelju neto~ne podatke radi izbjegavanja pla}anja poreza (~l. 4. i 5.); 

3)    ako knjigu prometa i knjigu obra~una poreza na promet proizvoda, odnosno druge porezne evidencije propisane ovim zakonom ne vodi ili ih vodi neuredno i neto~no (~lanak 5.stavak 1. to~ka 4. i ~lanak 35.); 

4)    ako ne obra~una porez na promet ili obra~unati porez na promet ne uplati ili ne uplati u propisanom roku (~l. 21. i 24.); 

5)    ako ne podnese ili nepravodobno podnese obra~un poreza na promet (~lanak 26.); 

6)    ako ne izda kupcu ra~un ili isje~ak iz kasene vrpce prilikom prodaje proizvoda ili pri obavljanju usluga (~lanak 36.); 

7)    ako pri promjeni poreznih stopa ne izvr{i popis proizvoda na zalihama ili ako u nove cijene ne ukalkulira pove}ani, odnosno smanjeni porez na promet (~lanak 37.); 

8)    ako ometa ovla{tenu osobu prilikom obavljanja kontrole obra~una ili pla}anja poreza na promet (~lanak 39.). 

(2)    Nov~anom kaznom od dvostrukog do petostrukog iznosa neobra~unatog poreza na promet, a najmanje od 500 KM, kaznit }e se za prekr{aj poduzetnik koji prekr{ajnom radnjom iz stavka 1. ovoga ~lanka izbjegne pla}anje ovoga poreza. 

^lanak 44. 

(1)    Nov~anom kaznom u visini dvostrukog do petostrukog iznosa neobra~unatog poreza na promet, a najmanje 500 KM, kaznit }e se za prekr{aj porezni obveznik-poduzetnik ako ne obra~una ili obra~una neto~no porez na promet. 

^lanak 45. 

(1)    Za radnje iz ~lanka 43. stavak 1. to~ke 3. i 6. poreznom obvezniku-poduzetniku mo`e se izre}i nov~ana kazna na licu mjesta u iznosu od 100 KM. 

^lanak 46. 

(1)    Ako porezni obveznik ne izmiri obveze poreza na promet po obra~unskom razdoblju, odnosno po kona~nom rje{enju inspektora, izvr{it }e se zatvaranje radnje i privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti do izmirenja obveza. 

^lanak 47. 

(1)    Porezni organ odre|en od Upravnog odbora vodi po propisima o prekr{ajima postupak za izricanje kazni za prekr{aje po odredbama ovoga zakona, ako ovim zakonom nije druk~ije odre|eno. 

XII - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lanak 48. 

(1)    Pravne osobe i poduzetnici koji obavljaju promet duhanskih prera|evina du`ni su na dan po~etka primjene ovoga zakona izvr{iti popis zate~enih zaliha duhanskih prera|evina i formirati nove prodajne cijene s ura~unatim (ukalkuliranim) porezom na promet proizvoda koji podlije`u pla}anju poreza na promet proizvoda po propisanim stopama. 

(2)    Obveznici poreza na promet proizvoda iz stavka 1. ovoga ~lanka du`ni su razliku obra~unatog (ukalkuliranog) poreza na promet duhanskih prera|evina uplatiti u roku od sedam dana od dana izvr{enog popisa i dokaz o popisu i uplati dostaviti mjerodavnoj poreznoj upravi. 

(3)    Obveznici poreza na promet proizvoda i usluga u Br~ko Distriktu du`ni su na dan po~etka primjene ovoga zakona izvr{iti popis svih proizvoda, osim proizvoda iz stavka 1. ovoga ~lanka, i u prodajne cijene ukalkulirati porez na promet po stopama propisanim ovim zakonom. 

(4)    Razlika poreza na promet na zate~ene zalihe tro{arinskih proizvoda iz stavka 3. ovoga ~lanka uplatit }e se u roku od sedam dana od dana izvr{enog popisa na ra~un uprave Br~ko Distrikta. 

^lanak 49. 

(1)    Entitetske porezne uprave i porezna uprava Br~ko Distrikta obavlja nadzor nad obra~unom, pla}anjem, izvje{}ivanjem te vode postupak prisilne naplate i upravni postupak kod prometa svih proizvoda i usluga, osim poreza na promet uvoznih tro{arinskih proizvoda. 

(2)    Iznimno od stavka 1. ovoga ~lanka, Uprava preuzima mjerodavnosti u pogledu poreza na promet doma}ih tro{arinskih proizvoda najkasnije do 30. lipnja 2005. i to odlukom Upravnog odbora sukladno ~lanku 25. stavak (2) Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/03 i 52/04). 

(3)    U slu~aju kada, sukladno stavku (2) ovog ~lanka, Uprava preuzme mjerodavnost u pogledu poreza na promet doma}ih tro{arinskih proizvoda, u periodu dok Upravni odbor ne usvoji potpune propise za primjenu ovog zakona, a s ciljem postizanja osiguranja stabilnosti javnih prihoda i najpovoljnjijeg tretmana poreznih obaveznika, Upravni odbor mo`e, u situacijama koje nisu potpuno ili prikladno rije{ene privremenim propisima za primjenu ovoga zakona, odabrati da primjeni na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine odgovaraju}e propise ili dijelove tih propisa, koji su bili ranije na snazi u Federaciji BiH, Republici Srpskoj ili Br~ko Distriktu. 

(4)    U slu~aju iz stavka 3. ovoga ~lana, Upravni odbor mora izdati odgovaraju}e instrukcije, Upravi i poreznim upravama Federacije BiH, Republike Srpske i Br~ko Distrikta. 

^lanak 50. 

(1)    Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaju va`iti svi propisi koji se odnose na oporezivanje proizvoda i usluga u prometu a koji su bili u primjeni na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Br~ko Distrikta, uklju~uju}i: 

    Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga, Pro~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 49/02, 37/03 i 14/04). 

    Zakon o tro{arinama i porezu na promet ("Slu`beni glasnik Republike Srpske, br. 25/02, 30/02, 60/03 i 96/03) i Zakon o osiguranju sredstava za redovito i sigurno odvijanje `eljezni~kog prometa ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 15/96, 19/96). 

    Zakon o porezu na promet i usluge Br~ko Distrikta ("Slu`bene novine Br~ko Distrikta BiH", broj 7/02). 

^lanak 51. 

(1)    Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Slu`benom glasniku BiH", a primjenjivat }e se od 1. sije~nja 2005. 


PSBiH broj 133/04
29. prosinca 2004. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
[efik D`aferovi}, v. r. 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Goran Milojevi}, v. r. Na osnovu ~lana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 29. decembra 2004. godine, i sjednici Doma naroda, odr`anoj 29. decembra 2004. godine, usvojila je 

ZAKON 

O POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA 

I - OSNOVNE ODREDBE 

^lan 1. 

(1)    Ovim zakonom ure|uje se oporezivawe proizvoda i usluga u prometu u Bosni i Hercegovini. 

II - ZNA^EWE POJEDINIH IZRAZA 

^lan 2. 

(1)    U smislu ovog zakona: 

    "Porezni obveznik" je lice koje je, u skladu s ovim zakonom, obavezno da plati porez, kaznu ili kamatu. 

    "Lice" je svako pravno lice i preduzetnik. 

    "Pravno lice" je svako lice koje je, u skladu s va`e}im propisima, registrovano kod nadle`nog suda za proizvodwu, uvoz ili promet proizvoda i usluga. 

    "Preduzetnik" je svako fizi~ko lice koje je kod nadle`nog organa registrovano za prizvodwu ili promet proizvoda i usluga. 

    "Gra|anin" je svaki pojedinac, stanovnik Bosne i Hercegovine. 

    "Uprava" je Uprava za indirektno oporezivawe Bosne i Hercegovine. 

    "Upravni odbore" je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivawe Bosne i Hercegovine. 

III - POREZ NA PROMET PROIZVODA 

1.    Predmet oporezivawa 

^lan 3. 

(1)    Porezom na promet proizvoda oporezuje se promet proizvoda namijewenih krajwoj potro{wi. 

(2)    Prometom proizvoda koji slu`i krajwoj potro{wi smatra se svaka prodaja proizvoda ako ovim zakonom    nije druga~ije propisano. 

(3)    Prometom proizvoda koji slu`i krajwoj potro{wi smatra se i: 

1)    uzimawe sopstvenih proizvoda koje je proizvelo ili nabavilo pravno lice i preduzetnik za sopstvenu krajwu potro{wu; 

2)    davawe proizvoda bez naknade (poklon, ustupawe i sl.) i zamjena proizvoda; 

3)    mawak proizvoda osim mawka proizvoda koji je nastao djelovawem vi{e sile ili je posqedica ka`wivog djela odgovornog lica; 

4)    rashod (rastur, kalo, kvar i lom) iznad visine rashoda utvr|enog op{tim aktom obveznika koji mora da bude u skladu s propisanim uzansama; 

5)    promet proizvoda iz ~lana 4. koji nije izvr{en pod uslovima iz ~lana 5.ovog zakona; 

6)    uvoz proizvoda. 

^lan 4. 

(1)    Ne smatra se prometom proizvoda koji slu`i krajwoj potro{wi: 

1)    prodaja proizvoda, osim prodaje nafte i derivata nafte, duvanskih prera|evina, bezalkoholnih pi}a, alkoholnih pi}a, piva, vina, kafe i prera|evina od kafe (u daqem tekstu: akcizni proizvodi) licu koje je registrovano i bavi se trgovinom, a koje te proizvode nabavqa radi daqe prodaje; 

2)    prodaja proizvoda, osim prodaje akciznih proizvoda, licu koje je registrovano i bavi se ugostiteqskom djelatno{}u, a koje te proizvode nabavqa radi prerade, odnosno daqe prodaje; 

3)    uvoz proizvoda, osim akciznih proizvoda, radi daqe prodaje; 

4)    uvoz i prodaja proizvoda koji, u smislu ovog zakona, imaju karakter reprodukcionog materijala licu koje je registrovano i u smislu ovog zakona obavqa proizvodnu djelatnost; 

5)    uvoz i prodaja opreme pravnom licu i preduzetniku, radi obavqawa registovrane djelatnosti; 

6)    prodaja proizvoda pravnom licu i preduzetniku koje se bavi remontom, popravkom i servisirawem proizvoda radi ugradwe u proizvode koji se popravqaju i servisiraju; 

7)    prodaja upotrebqavanih proizvoda neposredno izme|u gra|ana, osim proizvoda koji podlije`u obavezi godi{we registracije, kao i prodaja poqoprivrednih proizvoda koja se obavqa na pijacama i sajmovima; 

8)    poklon ili nasqe|e motornih vozila koja podlije`u obavezi godi{we registracije u prometu istih u prvom nasqednom redu. 

(2)    Oprema za obavqawe djelatnosti, u smislu stava 1. ta~ke 5. ovog ~lana, jesu potrebna osnovna sredstva za obavqawe registrovane djelatnosti, wihovi rezervni dijelovi, stvari sitnog inventara odre|ene prema propisima kojima se ure|uje ra~unovodstvo, ure|aji i dijelovi za za{titu okoline, sredstva za za{titu na radu i li~nu za{titu, osim putni~kih automobila i wihovih rezervnih dijelova, motor kota~a iznad 50 cm3, namje{taja za opremawe administrativnih prostorija, tepiha, umjetni~kih djela, likovne i primijewene umjetnosti. 

(3)    Izuzetno od stava 2. ovog ~lana, opremom se smatraju specijalni putni~ki automobili sa ugra|enom opremom za bolesnike, specijalni putni~ki automobili za obuku voza~a sa ugra|enim duplim komandama, putni~ki automobili za taksi prevoz, pogrebna vozila, vozila sa ugra|enom opremom za rad vatrogasnih slu`bi i policije, koji se nabavqaju jednom u tri godine. 

(4)    U slu~aju prestanka obavqawa djelatnosti, kao i u slu~aju prodaje i otu|ewa na drugi na~in putni~kog automobila iz stava 3. ovog ~lana u roku od tri godine od dana nabavke, obveznik je du`an da plati porez na promet proizvoda i pripadaju}u kamatu po propisima koji su va`ili u vrijeme nabavke. 

(5)    Kod motornih vozila koja podlije`u obavezi godi{we registracije za koja su kori{tena prava nabavke kao opreme, u saobra}ajnoj izjavi obavezno se upisuje zabrana otu|ewa u roku od tri godine. 

^lan 5. 

(1)    Prodaju proizvoda, za namjene iz ~lana 4. stav 1. ta~. od 1. do 6. ovog zakona, bez pla}awa poreza na promet, mogu da vr{e pravno lice i preduzetnik koji se bave proizvodwom, pravno lice koje se bavi trgovinom i koje je registrovano za obavqawe prometa na veliko, te pravno lice koje je registrovano za uvoz, pod sqede}im uslovima: 

1)    da se proizvodi prodaju sa stovari{ta, skladi{ta, magacina (promet na veliko) na osnovu pismene naruxbenice i uz obavezno izdavawe fakture; 

2)    da je kupac, uvoznik, odnosno korisnik uvoza u carinskom postupku, prije preuzimawa proizvoda, odnosno ispostavqawa fakture dao prodavcu, odnosno nadle`noj carinarnici pismenu izjavu da }e proizvode da koristi iskqu~ivo za namjene iz ~lana 4. ovog zakona; 

3)    da pismena izjava sadr`i registarski broj kupca, redni broj izjave, datum izdavawa, potpis ovla{tenog lica i ovjeru; 

4)    da kupac obavezno vodi kwigu datih izjava po rednim brojevima; 

5)    da je u fakturi o prodaji proizvoda prodavac unio klauzulu da se proizvodi prodaju bez obra~unavawa poreza na promet na osnovu pismene izjave; 

6)    da je pla}awe izvr{eno bezgotovinski; 

7)    da je kupac u svakoj poslovnoj godini prilikom prve nabavke proizvoda prodavcu dostavio ovjerenu kopiju o upisu u registar kod nadle`nog organa sa poreskim brojem; 

8)    da je uvoznik, odnosno korisnik uvoza u carinskom postupku predao ovjerenu kopiju uvjerewa o upisu u registar kod nadle`nog organa sa poreskim, odnosno carinskim brojem. 

(2)    Izuzetno od stava 1. ovog ~lana, prodaja proizvoda mo`e da se vr{i iz maloprodaje uz uslov da porezni obveznik vodi evidenciju o proizvodima koji su prodati sa porezom na promet, odnosno bez poreza na promet proizvoda. 

(3)    Uslovi iz stava 1. ovog ~lana ne odnose se na prehrambene proizvode koje je gra|anin proizveo u okviru svog doma}instva i proizvode koje pravno lice, preduzetnik i gra|anin, u okviru raspolagawa svojom imovinom, od slu~aja do slu~aja prodaju pravnom licu i preduzetniku koji te proizvode nabavqaju radi daqe prodaje, prerade ili kao opremu. 

^lan 6. 

(1)    Reprodukcioni materijal bez pla}awa poreza na promet mogu da nabavqaju pravna lica i preduzetnici koji obavqaju proizvodnu djelatnost. 

(2)    Proizvodnom djelatno{}u iz stava 1. ovog ~lana smatraju se djelatnosti iz oblasti industrije, rudarstva, poqoprivrede, {umarstva, vodoprivrede, ribarstva, proizvodnog zanatstva, nau~noistra`iva~ke i razvojne djelatnosti. 

^lan 7. 

(1)    Pod reprodukcionim materijalom, u smislu ~lana 4. stav 1. ta~ka 4. ovog zakona, podrazumijevaju se: 

1)    materijal, sirovine, poluproizvodi, dijelovi i potro{ni materijal koji se preradom, doradom, ugra|ivawem, nano{ewem ili na drugi na~in utro{e u procesu proizvodwe i ulaze u supstancu finalnog proizvoda; 

2)    pomo}ni i potro{ni materijal koji se tro{i u procesu proizvodwe pri izradi proizvoda, a ne ulazi u supstancu finalnog proizvoda, na primjer: materijal za rastvarawe, nagrizawe, odma{}ivawe i sl., liva~ki pijesak i drugi sli~an materijal; 

3)    pogonski i ogrevni materijal u procesu proizvodwe, osim derivata nafte; 

4)    materijal, rezervni dijelovi i potro{ni materijal koji se u djelatnosti drumskog saobra}aja, ugra|ivawem, nano{ewem ili na drugi na~in tro{i u procesu odr`avawa sopstvenog voznog parka u sopstvenim radioni~kim kapacitetima kao i ugradwa u ovla{tenim servisno-remontnim radionicama; 

5)    ekolo{ki prihvatqiva ambala`a i drugi razgradivi materijal za pakovawe, materijal koji slu`i za sitne opravke i ~i{}ewe opreme i proizvodnih prostorija ili se kao pomo}ni, odnosno potro{ni materijal tro{i u procesu proizvodwe; 

6)    dizel gorivo i mazut za potrebe rudnika i termoelektrana u koli~ini koju odredi Upravni odbor na prijedlog vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Br~ko Distrikta BiH. 

(2)    Ne smatra se reprodukcionim materijalom, u smislu stava 1. ovog ~lana, alkohol (etanol), kancelarijski materijal i pribor, te~na goriva i maziva, osim: 

1)    derivata nafte ako ih pravno lice hemijske industrije ili drugo pravno lice koje proizvodi naftne derivate ili mineralna maziva upotrebqava kao osnovni materijal za daqu preradu, odnosno proizvodwu drugih naftnih derivata; 

2)    braj{tok, bazno uqe i trafo uqe, ako ih proizvo|a~ko preduze}e nabavqa kao reprodukcioni materijal za proizvodwu mazivnih uqa kao i za proizvodwu kablova, transformatora i amortizera; 

3)    avionski benzin i mlazno gorivo ako se nabavqaju za pogon aviona pravnih lica i primarni benzin, ako ga elektrane na gas nabavqaju za proizvodwu elektri~ne energije; 

4)    mazut koji rafinerija u procesu proizvodwe derivata nafte koristi kao sirovinu i pogonsko gorivo za svoje potrebe; 

5)    te~ni naftni gas (TNG) ako se koristi kao reprodukcioni materijal. 

2.    Poreski obveznik 

^lan 8. 

(1)    Obveznik poreza na promet proizvoda je lice i gra|anin koji: 

1)    izvr{i promet proizvoda namijewenih krajwoj potro{wi; 

2)    uvozi proizvode za sopstvenu potro{wu ili kori{tewe; 

3)    na drugi na~in izvr{i promet proizvoda (kori{tewe proizvoda sopstvene proizvodwe, davawe proizvoda bez naknade, mawak proizvoda i rashod); 

4)    kupi novo ili upotrebqavano motorno vozilo, koje podlije`e obavezi godi{we registracije; 

5)    proizvode nabavqene uz poresko osloba|awe upotrijebi u svrhe za koje nije predvi|eno poresko osloba|awe ili ih proda ili otu|i prije isteka roka iz ~lana 4. st. 3. i 5. Zakona; 

6)    proda, odnosno uveze proizvode prema ~lanu 4. ako nisu ispuweni uslovi iz ~lana 5. Zakona. 

(2)    Izuzetno od stava 1, poreski obveznik poreza na promet proizvoda je lice uvoznik ili proizvo|a~ akciznih proizvoda. 

(3)    Ako gra|anin izvr{i promet proizvoda licu, poreski obveznik poreza na promet proizvoda je lice. 

3.    Poreska osnovica 

^lan 9. 

(1)    Osnovica poreza na promet proizvoda je: 

1)    prodajna cijena prodatog proizvoda za krajwu potro{wu koja ne sadr`i porez na promet proizvoda; 

2)    prodajna cijena prodatog akciznog proizvoda proizvedenog u BiH za krajwu potro{wu koja u sebi sadr`i akcizu ali ne sadr`i porez na promet proizvoda; 

3)    vrijednost uvezenog proizvoda utvr|ena po carinskim propisima uve}ana za iznos carine i drugih uvoznih da`bina koje se pla}aju pri uvozu, ukqu~uju}i i pla}enu akcizu za akcizne proizvode; 

4)    cijena koja bi se postigla prodajom proizvoda za potro{wu sopstvenog proizvoda i za proizvode koji se daju bez naknade; 

5)    vrijednost utvr|enog mawka; 

6)    vrijednost rashoda iznad visine odre|ene op{tim aktom obveznika, usagla{enog sa normativima gubitaka sa uzansama; 

7)    prometna vrijednost proizvoda koji podlije`e obavezi godi{we registracije, a koje lice i gra|anin izradi za svoje potrebe ili ga da drugome bez naknade, odnosno upotrebqavanog proizvoda koji podlije`e godi{woj registraciji koju, prema katalogu, utvr|uje Uprava. 

(2)    Poreska osnovica za naftne derivate, utvr|ena u skladu sa stavom 1. ta~.(2) i (3) ovog ~lana, uve}ava se za putarinu. 

(3)    Prodajnom cijenom iz stava 1. ovog ~lana smatra se bruto-naknada koju kupac pla}a prodavcu za kupqene proizvode u koju se ura~unavaju i svi sporedni tro{kovi koje je prodavac zara~unao kupcu. 

(4)    U poresku osnovicu poreza na promet proizvoda ne ura~unavaju se transportni tro{kovi koji nisu sadr`ani u prodajnoj cijeni proizvoda ve} su nastali po nalogu i za ra~un kupca za prevoz i isporuku proizvoda a koje je prodavac posebno fakturisao kupcu. 

(5)    Poreska osnovica poreza na promet proizvoda je vrijednost prodanih proizvoda za koje nisu ispuweni uslovi iz ~lana 5. ovog zakona umawena za iznos poreza na promet. 

(6)    Poreska osnovica poreza na promet duvanskih prera|evina je maloprodajna cijena koja je iskazana na poreskoj markici u koju nije ura~unat porez na promet. 

(7)    Popust na cijenu proizvoda koji prodavac daje kupcu mo`e se odbiti od poreske osnovice samo ako je kupcu neposredno odobren u fakturi, odnosno ra~unu i ako ne tereti kupca. 

4.    Poreske stope 

^lan 10. 

(1)    Porez na promet proizvoda pla}a se po proporcionalnim stopama. 

^lan 11. 

(1)    Na promet svih proizvoda koji slu`e krajwoj potro{wi, osim na promet proizvoda na koje se porez na promet pla}a po drugim stopama ili je propisano porezno osloba|awe, pla}a se porez na promet proizvoda po op{toj stopi od 20%. 

^lan 12. 

(1)    Porez na promet proizvoda po stopi od 10% pla}a se na promet: 

1)    proizvoda za ishranu qudi ukqu~uju}i prirodnu mineralnu i prirodnu izvorsku vodu, gaziranu i negaziranu vodu i prirodne sokove bez konzervansa, osim kafe i prera|evina od kafe; 

2)    osnovnih proizvoda poqoprivrede i ribarstva; 

3)    upotrebqavanih motornih vozila i upotrebqavanih plovnih objekata kao i novih motornih vozila koja se proizvode u BiH; 

4)    elektri~ne i toplotne energije, lignita, mrkog, kamenog i drvenog ugqa, briketa od ugqa, gasa dobijenog destilacijom ugqa, ogrevnog drveta i prirodnog zemnog gasa; 

5)    informativnog materijala za zdravstvene, vaspitne, humanitarne svrhe za{tite okoline te kataloga muzeja, kulturnih, umjetni~kih, nau~nih, stru~nih i drugih izlo`bi; 

6)    turisti~kog, propagandnog i informativnog materijala koji se u vidu prospekta, plakata, bro{ura i turisti~kih karata, vodi~a, cjenovnika, planova gradova, informativnih letaka, naqepnica, filmova i videokaseta turisti~kog sadr`aja dijele besplatno; 

7)    sapuna svih vrsta, deterxenata, krema i pjena za brijawe, pasti i ~etkica za zube, {ampona za kosu, pjenu{avih kupki, {ampona za kupawe, toaletnog papira, vate, toaletnih papirnih ru~nika i higijenskih i za{titnih ulo`aka; 

8)    obu}e, odje}e i rubqa, osim obu}e i odje}e izra|ene od ko`e reptila i plemenitih krzna divqih `ivotiwa; 

9)    pogrebne opreme; 

10)    solarnih bojlera, generatora, }elija, kolektora, toplinskih pumpi i druge opreme za kori{tewe sun~ane energije, odnosno fotonapona; 

11)    ekolo{ki prihvatqive ambala`e za krajwu potro{wu u trgovini i ugostiteqstvu na osnovu mi{qewa Upravnog odbora; 

12)    proizvoda za gra|evinarstvo, drvene rezane gra|e i pribora, gra|evinske stolarije, drvene plo~e i instalacioni materijal; 

13)    te~nog naftnog gasa u bocama i kontejnerima; 

14)    {kolskih u~ila, {kolskog pisa}eg i crta}eg pribora; 

15)    kompjutera i kompjuterske opreme; 

16)    mazuta; 

17)    sudskih, administrativnih, poreskih i kontrolnih markica. 

(2)    Pod proizvodima za gra|evinarstvo iz ta~ke 12. stava (1) ovog ~lana podrazumijevaju se: agregati (pijesak, {qunak i drobqeni kamen), veziva (cement i vapno), svje`i beton, opeka (puna, {upqa i sve vrste blokova), ispune i gredice, blokovi od betona i prinobetona ("siporeks"), crijep (od betona i opeke), azbest cementne - plo~e (salonit plo~e i pribor), betonsko `eqezo (glatko, rebrasto, vaqana `ica, armaturne mre`e i ekseri), sve vrste stakla, kerami~ke plo~ice (podne i zidne), termoizolacioni i hidroizolacioni materijal na bazi mineralnih materijala, staklene vune, pluta, bitumena i sinteti~kih materijala. 

(3)    Pod gra|evinskom stolarijom iz ta~ke 12. stava (1) ovog ~lana podrazumijevaju se obra|ena lamperija, parket, vrata, prozori, kapci i drugi sli~ni proizvodi bez obzira od kojeg su materijala izra|eni (drvo, metal, plastika ili kombinacija tih materijala). 

(4)    Pod instalacionim materijalom iz ta~ke 12. stava (1) ovog ~lana podrazumijevaju se: sav ugra|eni materijal u elektro, telefonsko, vodovodne i kanalizacione instalacije kao i materijal za centralna grijawa s opremom. 

^lan 13. 

(1)    Porez na promet proizvoda ne pla}a se na: 

1)    izvoz proizvoda; 

2)    sve vrste hqeba i mlijeka i mlije~nih proizvoda, jestivog uqa, biqne i `ivotiwske masti, maslaca, margarina i hrane za dojen~ad zasnovane na mlijeku; 

3)    prirodna i vje{ta~ka |ubriva i sredstava za za{titu biqa i svih vrsta sjemena i sadnog materijala; 

4)    sto~nu hranu; 

5)    proizvode koji se uvoze a za koje je, prema odredbama carinskih propisa, predvi|eno osloba|awe od pla}awa carine izuzev gra|evinskog materijala, proizvoda za koje je predvi|eno osloba|awe me|unarodnim ugovorom koji je zakqu~ila Bosna i Hercegovina i proizvode koji se prodaju u slobodnim carinskim prodavnicama; 

6)    proizvode koje, pod uslovom reciprociteta, nabavqaju strana diplomatska i konzularna predstavni{tva i strano diplomatsko i konzularno osobqe, na osnovu potvrde Ministarstva inostranih poslova BiH; 

7)    proizvode koje u humanitarne organizacije registrovane kod nadle`nog organa dobijaju bez naknade ili nabavqaju na na~in i pod uslovima iz ~lana 5.ovog zakona, a upotrebqavaju ih za namjene za koje su osnovane, osim putni~kih automobila i akciznih proizvoda, s tim da ih daqe ne prodaju, izuzev zna~aka, markica i drugih grafi~kih proizvoda s otisnutim vlastitim znakom, i sadr`ajem vezanim za djelatnost; 

8)    proizvode lica i udru`ewa za radno osposobqavawe i profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe invalida prodate krajwem potro{a~u u vlastitim maloprodajnim objektima; 

9)    sredstva naoru`awa i opreme za vojsku i policiju; 

10)    opremu za poqoprivrednu proizvodwu; 

11)    lijekove, pomo}na qekovita sredstva utvr|ena propisima o proizvodwi i prometu lijekova; 

12)    uxbenike za pred{kolsko, osnovno, sredwe, vi{e i visoko obrazovawe, na osnovu mi{qewa Upravnog odbora; 

13)    kwige, bro{ure, ~asopise i publikacije, nau~nog, umjetni~kog, kulturnog i obrazovnog karaktera, slu`beno glasilo, dnevnu i nedjeqnu {tampu na osnovu mi{qewa Upravnog odbora a na prijedlog nadle`nog entitetskog organa; 

14)    bebi opremu (osim igra~ki); 

15)    vodu za pi}e iz sistema za vodosnabdijevawe; 

16)    ortopedska pomagala, te aparate za poboq{awe sluha i vida; 

17)    predmete koje otkupquju muzeji i arhivi kao spomeni~ke muzejske i arhivske vrijednosti; 

18)    promet automobila za invalidna lica - gra|ane koja jednom u razmaku od pet godina uvoze ili nabavqaju u BiH za namjene, na na~in i pod uslovima propisanim carinskim propisima; 

19)    p~elarske proizvode, opremu za p~elarstvo i sredstva za za{titu zdravqa p~ela; 

20)    alkohol (etanol) koji se koristi u medicinske svrhe u koli~ini koju odredi Upravni odbor na prijedlog entitetskih vlada i Distrikta, a koji se nabavqa pod uslovima iz ~lana 5. ovog zakona. 

(2)    Upravni odbor bli`e utvr|uje {ta se u smislu ovog zakona smatra sredstvima naoru`awa i opreme za vojsku i policiju BiH i opremom za poqoprivrednu proizvodwu. 

(3)    Ako invalidno lice - gra|anin, odnosno wegovi roditeqi ili starateqi specijalni putni~ki automobil prodaju, daju bez naknade, na drugi na~in otu|e ili daju na upotrebu drugom licu - gra|aninu, prije isteka roka od pet godina od dana nabavke, naplati}e se porez na promet proizvoda u visini poreza od kojeg je to lice - gra|anin bilo oslobo|eno po propisima koji su va`ili u ~asu nabavke automobila, kao i kamata iz ~lana 28. ovog zakona, obra~unata od dana nastanka poreske obaveze pa do dana pla}awa poreza, osim u slu~aju smrti korisnika prava. 

^lan 14. 

(1)    Porez na promet proizvoda ne pla}a se na proizvode ili dijelove proizvoda koji se uz dokaze u garantnom roku zamjewuju kupcu bez naknade. 

(2)    Ako poreski obveznik koji prodaje nova motorna vozila preuzme od kupca koji nije pravno lice upotrebqavano motorno vozilo iste vrste, po isteku dvije godine od dana kada ga je kupac nabavio ili ako preuzme od kupca - pravnog lica upotrebqavano motorno vozilo bez obzira na to kada ga je on nabavio, te u zamjenu za to motorno vozilo da kupcu novo vozilo iste vrste, poresku osnovicu ~ini razlika izme|u prodajne cijene novog vozila i vrijednosti koja se priznaje kupcu za preuzeto upotrebqavano vozilo {to se zamjewuje, s tim da je najni`a osnovica 30 % od vrijednosti novog vozila. 

IV - POREZ NA PROMET USLUGA 

1.    Predmet oporezivawa 

^lan 15. 

(1)    Porez na promet usluga pla}a se na usluge koje se obavqaju uz naknadu. 

2.    Poreski obveznik 

^lan 16. 

(1)    Obveznik poreza na promet usluga je lice koje izvr{i uslugu iz ~lana 15. ovog zakona. 

(2)    Izuzetno od stava 1. ovog ~lana, poreski obveznik je lice za usluge: 

a)    koje gra|anin obavi licu; 

b)    koje strano lice obavi doma}em licu. 

3.    Poreska osnovica 

^lan 17. 

(1)    Osnovica poreza na promet usluga je iznos naknade za izvr{enu uslugu u koju nije ura~unat porez na promet usluga pla}en u novcu, robom ili protivuslugom. 

^lan 18. 

(1)    Osnovica poreza na promet usluga je: 

1)    provizija i druga naknada za usluge zastupawa pravnih ili fizi~kih lica, advokatske, agencijske, posredni~ke, zastupni~ke, komisione, bankarske, berzanske, {pediterske i usluge platnog prometa; 

2)    ostvarena premija osigurawa; 

3)    iznos naknade po odbitku vrijednosti ugra|enih rezervnih dijelova na koje je pla}en porez na promet proizvoda, pod uslovom da su posebno iskazane u fakturi - za usluge popravke i servisirawe proizvoda; 

4)    iznos naknade za izvr{ene ostale usluge; 

5)    iznos naknade po odbitku vrijednosti ugra|enog gra|evinskog materijala na koji je pla}en porez na promet proizvoda, pod uslovom da su posebno iskazani u fakturi za gra|evinske usluge; 

6)    kod igara na sre}u, osim ako to nije druga~ije regulisano posebnim zakonom, vrijednost primqenih uplata za u~estvovawe u igrama na sre}u po odbitku isplata igra~ima. 

4.    Poreska stopa 

^lan 19. 

(1)    Porez na promet usluga pla}a se po proporcionalnoj stopi od 10 %. 

5.    Poreska osloba|awa 

^lan 20. 

(1)    Porez na promet usluga ne pla}a se na: 

1)    kreditne usluge (kamate) i usluge deponovawa sredstava; 

2)    usluge prevoza u me|unarodnom saobra}aju; 

3)    izvozne usluge koje obave doma}a pravna lica i preduzetnici stranim pravnim licima sa sjedi{tem u inostranstvu, a napla}ene su u skladu s propisima kojima je ure|eno spoqnotrgovinsko i devizno poslovawe, na usluge oplemewivawa (lohn) i usluge koje obave kooperanti organizatora lohn posla (izvoznika) nezavisno od na~ina naplate usluge; 

4)    zdravstvene i veterinarske usluge, te usluge socijalne za{tite; 

5)    usluge u oblasti prosvjete i kulture (usluge osnovnih, sredwih, vi{ih i visokih {kola i fakulteta, ustanova, biblioteka, pozori{nih i kino predstava, koncertnih priredbi ozbiqne muzike, te sportskih i koncertnih priredbi kod kojih se ukupno ostvareni prihodi daju u humanitarne svrhe); 

6)    usluge osigurawa `ivota; 

7)    osigurawe od profesionalnog oboqewa i osigurawe od ozqeda na radu; 

8)    usluge koje obavqaju humanitarne organizacije u okviru registrovane djelatnosti; 

9)    usluge koje vr{e organi uprave u okviru utvr|ene nadle`nosti, izuzev usluga na komercijalnoj osnovi; 

10)    usluge vjerskih institucija; 

11)    usluge koje, pod uslovima reciprociteta, pravna i fizi~ka lica obavqaju diplomatskim i konzularnim predstavni{tvima, stranom diplomatskom i konzularnom personalu, na osnovu potvrde Ministarstva inostranih poslova BiH; 

12)    usluge ekshumacije koje se vr{e na zahtjev nadle`nih organa; 

13)    usluge obrade poqoprivrednog zemqi{ta, ukqu~uju}i usluge ubirawa plodova s poqoprivrednog zemqi{ta; 

14)    usluge meqave p{enice za robne rezerve. 

V - OBRA^UN I NAPLATA POREZA NA PROMET 

1.    Obra~un poreza na promet 

^lan 21. 

(1)    Obveznik poreza du`an je da obra~una porez na promet. 

(2)    Obaveza obra~unavawa poreza na promet nastaje u momentu kada je izvr{en promet proizvoda, odnosno usluga. 

(3)    Smatra se da je promet proizvoda, odnosno usluga izvr{en danom: 

1)    izdavawa fakture (ra~una) o prodaji proizvoda, odnosno izvr{ewu usluge; 

2)    isporuke proizvoda, odnosno izvr{ewa usluge,ako je ovabqena prije izdavawa fakture; 

3)    isporuke proizvoda koji su dati bez naknade; 

4)    utvr|ivawa mawka i rashoda iznad dopu{tenog; 

5)    uzimawa proizvoda za sopstvenu upotrebu; 

6)    nastanka obaveze pla}awa carine i drugih uvoznih da`bina; 

7)    podno{ewa zahtjeva za {tampawe poreskih i kontrolnih markica. 

^lan 22. 

(1)    Porez na promet motornih vozila koja podlije`u obavezi godi{we registracije obra~unava Uprava prema mjestu prebivali{ta kupca. 

(2)    Porez na promet proizvoda koji podlije`u obavezi godi{we registracije, a koje gra|anin sam izra|uje ili daje bez naknade, obra~unava Uprava prema mjestu prebivali{ta gra|anina. 

(3)    Porez na promet proizvoda koji podlije`u obavezi godi{we registracije, a koje pravna lica i preduzetnici daju bez naknade, obra~unava poreski organ nadle`an prema sjedi{tu daroprimca. 

(4)    Porez na promet upotrebqavanih motornih vozila ili plovnih objekata koji podlije`u obavezi godi{we registracije, a koji se vr{i izme|u gra|ana, obra~unava Uprava prema mjestu prebivali{ta kupca, a izme|u pravnih lica kao i izme|u pravnih lica i gra|ana prema sjedi{tu, odnosno prebivali{tu kupca. 

2.    Pla}awe poreza na promet 

a)    akciznih proizvoda 

^lan 23. 

(1)    Poreski obveznici poreza na promet duvanskih prera|evina pla}aju porez na promet na duvanske prera|evine u trenutku preuzimawa poreskih markica. 

(2)    Poreski obveznici ostalih akciznih proizvoda - uvoznici pla}aju porez na promet u roku za pla}awe carine i drugih uvoznih da`bina. 

(3)    Poreski obveznici ostalih akciznih proizvoda - proizvo|a~i pla}aju porez na promet u roku od pet dana po isteku nedjeqe u kojoj je obavqen promet na vrijednost prodatih akciznih proizvoda. 

(4)    Porez na promet akciznih proizvoda pla}a se na Jedinstveni ra~un Uprave. 

b)    ostalih proizvoda i usluga 

^lan 24. 

(1)    Porez na promet ostalih proizvoda i usluga poreski obveznici pla}aju u roku od pet dana po isteku nedjeqe u kojoj je obavqen promet na vrijednost prodatih proizvoda i izvr{enih usluga. 

(2)    Izuzetno od stava 1. ovog ~lana, javna preduze}a koja su poreski obveznici pla}aju porez na promet proizvoda i usluga najkasnije u roku od 90 dana od dana ispostavqawa fakture, odnosno izvr{ene isporuke, {ta god da je prije nastupilo. 

(3)    Porez na promet ostalih proizvoda i usluga pla}a se na uplatne ra~une koje propi{u ministri finansija entiteta i Br~ko Distrikta. 

^lan 25. 

(1)    Prilikom prodaje, uvoza ili davawa bez naknade motornih vozila koja podlije`u obavezi godi{we registracije, kao i za proizvode koje gra|ani sami izra|uju, a koji podlije`u obavezi godi{we registracije, porez na promet proizvoda pla}a se u roku od 15 dana od dana izdavawa ra~una ili drugog dokumenta, odnosno od dana pla}awa carine i drugih uvoznih da`bina kao i u roku od 15 dana od dana izrade proizvoda, odnosno davawa bez naknade. 

(2)    Bez dokaza o pla}enom porezu na promet, odnosno bez dokaza o osloba|awu od pla}awa poreza, osim kod privremenog uvoza, ne mo`e se obaviti registracija motonog vozila ili drugog proizvoda koje podlije`e obavezi godi{we registracije. 

3.    Izvje{tavawe 

^lan 26. 

(1)    Poreski obveznik poreza na promet sastavqa izvje{taj o obra~unatom i pla}enom porezu na promet mjese~no i podnosi ga: 

a)    za akcizne proizvode Upravi i poreskoj upravi entiteta i Br~ko Distrikta u roku od 15 dana po isteku mjeseca; 

b)    za ostale proizvode i usluge poreskoj upravi entiteta i Br~ko Distrikta u roku od 15 dana po isteku mjeseca. 

(2)    Ako se prilikom prijema izvje{taja iz stava 1. ovog ~lana utvrdi da obra~unati porez na promet nije pla}en, nadle`na poreska uprava donosi rje{ewe o blokadi ra~una poreskog obveznika za du`ni iznos poreza i pokre}e postupak prisilne naplate. 

^lan 27. 

(1)    Poreski obveznik kona~no obra~unava porez na promet za proteklu godinu na osnovu podataka o vrijednosti prodatih proizvoda i usluga sa stawem na dan 31. decembra godine za koju se obavqa obra~un. 

(2)    Kona~an obra~un poreza na promet sastavqa se i podnosi do 28. februara teku}e za prethodnu godinu. 

4.    Zatezne kamate 

^lan 28. 

(1)    Na iznos poreza na promet koji nije upla}en u zakonom propisanom roku pla}a se kamata. 

(2)    Kamata iz stava 1. ovog ~lana obra~unava se i pla}a po stopi 0,06 % dnevno. 

5.    Prislina naplata poreza na promet 

^lan 29. 

(1)    Od poreskog obveznika koji porez na promet nije uplatio u propisanom roku i na propisani ra~un naplata }e se izvr{iti prinudnim putem. 

(2)    Nadle`na poreska uprava postupak prinudne naplate sprovodi izdavawem naloga za prisilnu naplatu putem prenosa sredstava sa ra~una poreskog obveznika na odgovaraju}i ra~un za uplatu poreza. 

(3)    Ako se na na~in iz stava 2. ovog ~lana ne mo`e u potpunosti naplatiti poreska obaveza, nadle`na poreska uprava donosi rje{ewe o prisilnoj naplati poreza iz cjelokupne imovine poreskog obveznika. 

(4)    Tro{kovi prisilne naplate padaju na teret poreskog obveznika. 

6.    Mjesto pla}awa poreza na promet 

^lan 30. 

(1)    Porez na promet proizvoda i usluga, osim poreza na promet akciznih proizvoda, pla}a se prema mjestu u kome je promet, odnosno usluga izvr{ena, ako ovim zakonom nije druk~ije odre|eno. 

^lan 31. 

(1)    Porez na promet proizvoda pla}a se: 

1)    prema sjedi{tu pravnog lica, odnosno prema sjedi{tu poslovne jedinice (prodavnice, stovari{ta, konsignacionog skladi{ta ili druge poslovne jedinice), koje je proizvode prodalo krajwem potro{a~u; 

2)    pri prodaji proizvoda preko predstavni{tva, izlo`benih ili sajamskih prostora, prema sjedi{tu predstavni{tva, izlo`benog ili sajamskog prostora, bez obzira na to odakle se kupcu isporu~uju i fakturi{u proizvodi; 

3)    pri prodaji proizvoda prospektima ili pokretnim prodavnicama, prema sjedi{tu poreskog obveznika; 

4)    pri prodaji proizvoda koju vr{i preduzetnik prema sjedi{tu radwe koja je izvr{ila promet, ako se proizvodi prodaju na sajmovima, va{arima i dr., porez na promet pla}a se prema mjestu odr`avawa sajma, va{ara i dr; 

5)    pri prodaji i uvozu motornih vozila, koja podlije`u obavezi godi{we registracije prema sjedi{tu, odnosno prebivali{tu kupca; 

6)    pri prodaji proizvoda koji podlije`u obavezi godi{we registracije a koje gra|anin ili preduzetnik sam izra|uje prema prebivali{tu gra|anina, odnosno sjedi{tu preduzetnika; 

7)    pri prodaji upotrebqavanih motornih vozila koja se obavqa neposredno izme|u gra|ana ili preko posrednika prema prebivali{tu kupca. 

^lan 32. 

(1)    Izuzetno od odredbi ~lana 30. ovog zakona, porez na promet usluga pla}a se: 

1)    prema sjedi{tu, odnosno prebivali{tu zakupodavca za usluge zakupa pokretnih stvari, 

2)    za usluge zakupa nepokretnosti, prema mjestu gdje se nalazi nepokretnost i 

3)    za usluge prevoza putnika i robe prema sjedi{tu poreskog obveznika; 

4)    prema sjedi{tu lica, odnosno sjedi{tu poslovne jedinice koja je te usluge obavila. 

VI - ISKAZIVAWE I EVIDENTIRAWE POREZA NA PROMET I DOSTAVQAWE PODATAKA I DOKUMENTACIJE 

^lan 33. 

(1)    Za proizvode za koje su odre|ene razli~ite poreske stope, zavisno od wihove vrste, kvaliteta, sirovinskog sastava, cijene ili drugih svojstava, proizvo|a~, prodavac, uvoznik, odnosno carinarnica du`an je da u fakturi o prodaji proizvoda, odnosno u drugom dokumentu koji prati prodati proizvod ili na etiketi ozna~i namjenu, vrstu, kvalitet, cijenu ili drugo svojstvo proizvoda, a u fakturi i poresku stopu po kojoj se obra~unava i pla}a porez na promet tih proizvoda prilikom pu{tawa u promet, odnosno prilikom prodaje krajwim potro{a~ima, shodno ~lanu 4. ovog zakona. 

(2)    Smatra se da je proizvod izra|en od odre|enog materijala ako je taj materijal sadr`an u proizvodu vi{e od 50% po vrijednosti u odnosu na ukupnu vrijednost proizvoda. Ako su u odre|enom proizvodu zastupqena vi{e od dva razli~ita materijala, smatra se da je proizvod izra|en od prete`no sadr`anog materijala po vrijednosti u odnosu na ukupnu vrijednost proizvoda. 

(3)    Ako se dva ili vi{e proizvoda pu{taju u promet u kompletu, garnituri i sl. i ako nije mogu}e utvrditi za svaki taj proizvod poresku osnovicu ili ako su ti proizvodi povezani u nerazdvojnu cjelinu, na prodajnu cijenu koja ~ini poresku osnovicu kompleta, garniture i sl. primjewuje se vi{a poreska stopa koja va`i za te proizvode kad se posebno stavqaju u promet. 

(4)    Za proizvode koji su oslobo|eni od pla}awa poreza na promet proizvoda poreski obveznik iz stava 1. ovog ~lana du`an je da se u fakturi o prodaji tih proizvoda pozove na odredbu kojom je uvedeno porezno osloba|awe proizvoda. U fakturi o prodaji proizvoda koji su oslobo|eni od pla}awa poreza na promet po ~lanu 13. ovog zakona prodavac obavezno iskazuje stopu 0%. 

(5)    Odredbe iz st. 1. i 4. ovog ~lana odnose se i na pravna lica koja vr{e promet proizvoda na veliko kad takve proizvode prodaju pravnim licima koja se bave trgovinom (na veliko i malo) i preduzetnicima koji su za te proizvode obveznici poreza na promet proizvoda, odnosno kad ih kao reprodukcioni materijal prodaju pravnom licu koje se bavi proizvodwom. 

(6)    Ako proizvo|a~, prodava~, odnosno uvoznik iz stava 1. i 5. ovog ~lana ne unese ili neta~no unese u fakturu podatke iz st. 1. i 4. ovog ~lana, zbog ~ega u daqem prometu porezni obveznik ne obra~una, odnosno obra~una i uplati mawe poreza na promet proizvoda nego {to je trebalo, razlika mawe obra~unatog i pla}enog poreza naplati}e se od proizvo|a~a, uvoznika ili prodavca. 

(7)    Ako motorno vozilo koje podlije`e obavezi godi{we registracije uvoze lica i gra|ani, carinarnica je du`na da u roku od pet dana od dana pla}awa carine o tome pismeno obavijesti poresku upravu. 

^lan 34. 

(1)    Poreski obveznik - pravno lice du`an je da u svom kwigovodstvu obezbijedi podatke o poreskim osnovicama po poreskim stopama na osnovu kojih se utvr|uje i pla}a porez na promet i sastavqa obra~un poreza na promet. 

(2)    Analiti~ko evidentirawe poreskih osnovica na koje se primjewuju razli~ite poreske stope, poreski obveznik mo`e da obezbijedi i vankwigovodstvenom evidencijom. 

(3)    Proizvo|a~i alkohola (etanola) i prodava~i alkohola (etanola) na veliko du`ni su da u svom kwigovodstvu obezbijede podatke o proizvedenim, odnosno prodatim koli~inama alkohola (etanola) prema namjeni za koju je prodat. Kupci alkohola (etanola) du`ni su da vode posebnu kwigu o utro{ku alkohola (etanola) nabavqenog bez pla}awa poreza na promet. 

(4)    O kori{tewu proizvoda nabavqenih bez pla}awa poreza na promet, kupac - pravno lice du`an je da, pored kwige izjava iz ~lana 5. ovog zakona, vodi evidenciju o nabavci i utro{ku proizvoda nabavqenih bez pla}awa poreza na promet po vrsti, koli~ini i vrijednosti proizvoda. 

^lan 35. 

(1)    Poreski obveznik - preduzetnik du`an je da vodi kwigu koja }e da sadr`ava podatke o prometu i obra~unatom i upla}enom porezu na promet, osim ako nije, prema zakonu kojim se utvr|uje porez na dohodak - dobit ili drugom zakonu, du`an da vodi evidenciju o prometu koja sadr`i podatke o obra~unatom i upla}enom porezu na promet. 

(2)    Ako poreski obveznik - preduzetnik nabavqa proizvode radi reprodukcije bez pla}awa poreza na promet, du`an je da vodi, pored poslovnih kwiga iz stava 1. ovog ~lana, i kwigu nabavke i upotrebe reprodukcionog materijala i podatke o prometu ra~una. 

(3)    Poreski obveznik iz stava 1. ovog ~lana koji proizvodi i prera|uje predmete od plemenitih metala, pored poslovnih kwiga iz stava 1. ovog ~lana, du`an je da vodi evidenciju o kupovini plemenitih metala, evidenciju o preradi plemenitih metala i evidenciju o proizvodwi i prodaji predmeta od plemenitih metala i da za svaku koli~inu kupqenog plemenitog metala izda potvrdu prodava~u. 

(4)    Poreski obveznik du`an je propisane kwige i evidencije da vodi uredno i ta~no. 

^lan 36. 

(1)    Porezni obveznik - lice za svaki pojedina~no ostvareni promet proizvoda, odnosno usluga du`an je da kupcu, odnosno korisniku usluge izda ra~un o vrsti, koli~ini i cijeni prodatih proizvoda, odnosno usluga, a promet napla}en u gotovom novcu evidentira preko registarske blagajne, te odgovaraju}i isje~ak trake na kojoj je taj promet evidentiran izda kupcu proizvoda, odnosno korisniku usluga, s tim da isje~ak trake najmawe mora da sadr`ava naziv poreskog obveznika, serijski broj, datum, prodajnu vrijednost po vrstama proizvoda. 

(2)    Ra~uni, odnosno isje~ci trake su poresko-kwigovodstvena dokumentacija na osnovu kojih je evidentiran ostvareni promet. 

(3)    Obaveza izdavawa ra~una, odnosno registrovawa prometa preko registar-kase ne odnosi se na prodavnice dnevne {tampe i cigareta koje promet proizvoda vr{e preko kioska, i na promet proizvoda preko pija~nih tezgi na pijacama i drugim slobodnim prostorima. 

(4)    Poreski obveznik iz stava 1. ovog ~lana du`an je da za prodate proizvode, odnosno izvr{ene usluge kupcu izda ra~un (fakturu), odnosno odgovaraju}i isje~ak kasene trake, bez obzira na to da li je kupac to posebno zahtijevao ili ne. Kupac proizvoda, odnosno korisnik izvr{ene usluge du`an je da takav poreski dokument sa~uva neposredno po izlasku iz radwe ili drugog poslovnog objekta i poka`e ga na zahtjev organa nadle`nog za poslove kontrole. 

^lan 37. 

(1)    Ako se porez na promet pove}ava, smawuje ili ukida, obveznik je du`an da, na dan stupawa na snagu propisa kojim se pove}ava, smawuje ili ukida porez na promet proizvoda, izvr{i popis proizvoda na zalihama i utvrdi nove prodajne cijene s pove}anim, smawenim ili ukinutim porezom na promet proizvoda. 

VII- ZASTARJELOST 

^lan 38. 

(1)    Pravo na utvr|ivawe i naplatu poreza na promet zastarijeva u rokovima iz zakona o poreskoj upravi entiteta i Br~ko Distrikta. 

VIII - KONTROLA OBRA^UNAVAWA I PLA]AWA POREZA NA PROMET 

^lan 39. 

(1)    Kontrolu obra~unavawa i pla}awa poreza na promet vr{i za: 

a)    akcizne proizvode Uprava; 

b)    ostale proizvode i usluge nadle`na poreska uprava entiteta i Br~ko Distrikta. 

(2)    Pravna lica i preduzetnici du`ni su kontrolnom organu da daju na uvid svu kwigovodstvenu dokumentaciju koja se odnosi na poslovawe radi vr{ewa kontrole. 

(3)    Ako organ iz stava 1. ovog ~lana utvrdi da poreski obveznik nije ta~no obra~unao i uplatio porez na promet koji je bio du`an da plati, ili ako utvrdi druge povrede odredbi ovog zakona (nevo|ewe ili neta~no, neuredno i nea`urno vo|ewe kwigovodstveno-poreske evidencije, neizdavawe ra~una i dr.), donije}e rje{ewe o utvr|ivawu poreske obaveze, odnosno rje{ewe o otklawawu utvr|enih nepravilnosti i odrediti rok za uplatu, odnosno za otklawawe utvr|enih nedostataka. 

(4)    Protiv rje{ewa iz stava 2. ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba nadle`nom drugostepenom organu u roku od 15 dana od dana prijema rje{ewa putem organa iz stava 1. ovog ~lana koji je donio prvostepeno rje{ewe. 

(5)    @alba ne odga|a izvr{ewe rje{ewa. 

IX - POVRAT POREZA 

^lan 40. 

(1)    Poreski obveznik od koga je napla}en porez na promet, a koji nije bio du`an isti da plati, kao i poreski obveznik koji izvozi proizvode na koji je pla}en porez na promet, imaju pravo na povrat pla}enog poreza na promet. 

(2)    Poreski obveznik iz stava 1. ovog ~lana podnosi zahtjev za povrat upla}enog poreza na promet nadle`noj poreskoj upravi gdje se vodi kao poreski obveznik. 

(3)    Gra|anin - fizi~ko lice koji nije dr`avqanin BiH, a koji iznosi van carinskog podru~ja BiH proizvode iznad vrijednosti od 500 KM, ima pravo na povrat obra~unatog poreza na promet, osim na akcizne proizvode i zlato i predmete od zlata. 

(4)    Poreski obveznik od koga je napla}en porez na promet, a koji nije bio du`an da ga plati, ima pravo na povrat pla}enog poreza na promet, kamate iz ~lana 28. ovog zakona, tro{kove prinudne naplate i nov~ane kazne. 

(5)    Uz zahtjev, obveznik prila`e i dokaze o pla}enom porezu na promet. 

(6)    Pravo na povrat poreza na promet zastarijeva u roku iz ~lana 38. ovog zakona. 

^lan 41. 

(1)    Bli`e propise o na~inu obra~unavawa i pla}awa poreza na promet, sadr`ini i na~inu vo|ewa evidencije donosi Upravni odbor. 

XI - KAZNENE ODREDBE 

^lan 42. 

(1)    Nov~anom kaznom od 1.000 KM do 10.000 KM kazni}e se za prekr{aj pravno lice ako: 

1)    nabavqene proizvode koji predstavqaju materijal za reprodukciju upotrijebi za druge svrhe (~lan 4. i 5,); 

2)    prilikom nabavke proizvoda da prodava~u neta~ne podatke radi izbjegavawa pla}awa poreza (~lan 4. i 5.); 

3)    postupi suprotno odredbi ~lana 4 stav 4. ovog zakona; 

4)    ne vodi kwigu datih izjava (~lan 5.); 

5)    ne obra~una porez na promet ili obra~unati porez na promet ne uplati ili ne uplati u propisanom roku (~lan 21. 23, i 24.); 

6)    ne podnese ili ne podnese blagovremeno obra~un poreza na promet (26.); 

7)    u fakturi o prodaji proizvoda ne unese propisane podatke (~lan 33.st. 1. i 4.); 

8)    ne obezbijedi podatke o poreskim osnovicama i poreskim stopama (~lan 34. stav 1.); 

9)    ne vodi evidenciju po koli~inama i vrstama proizvoda na na~in predvi|en ovim zakonom (~lan 34. stav 4.); 

10)    ne izda kupcu ra~un ili isje~ak kasene trake prilikom prodaje proizvoda ili vr{ewa usluga (~lan 36.); 

11)    kod promjene poreskih stopa ne izvr{i popis zaliha proizvoda ili ako u nove cijene ne ukalkuli{e pove}ani, odnosno smaweni porez na promet (~lan 37.); 

12)    ometa ovla{teno lice prilikom vr{ewa kontrole obra~una i pla}awa poreza na promet (~lan 39.). 

(2)    Nov~anom kaznom od dvostrukog do petostrukog iznosa neobra~unatog poreza, a najmawe od 1.000 KM kazni}e se za prekr{aje pravno lice koje prekr{ajnom radwom iz stava 1. ovog ~lana izbjegne pla}awe poreza. 

(3)    Za radwe iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se za prekr{aj i odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom od 200 KM do 1.000 KM. 

^lan 43. 

(1)    Nov~anom kaznom od 500 KM do 5.000 KM kazni}e se za prekr{aj preduzetnik ako: 

1)    postupi suprotno odredbi ~lana 4. stav 4. ovog zakona; 

2)    prilikom nabavke proizvoda da prodava~u neta~ne podatke radi izbjegavawa pla}awa poreza (~lan 4. i 5.); 

3)    kwigu prometa i kwigu obra~una poreza na promet proizvoda, odnosno druge poreske evidencije propisane ovim zakonom ne vodi ili ih vodi neuredno i neta~no (~lan 5.stav 1. ta~ka 4. i ~lan 35.); 

4)    ne obra~una porez na promet ili obra~unati porez na promet ne uplati ili ne uplati u propisanom roku (~lan 21. i 24.); 

5)    ne podnese ili neblagovremeno podnese obra~un poreza na promet (~lan 26.); 

6)    ne izda kupcu ra~un ili isje~ak iz kasene trake prilikom prodaje proizvoda ili pri vr{ewu usluga (~lan 36.); 

7)    pri promjeni poreskih stopa ne izvr{i popis proizvoda na zalihama ili ako u nove cijene ne ukalkuli{e pove}ani, odnosno smaweni porez na promet (~lan 37.); 

8)    ometa ovla{teno lice prilikom vr{ewa kontrole obra~una ili pla}awa poreza na promet (~lan 39.). 

(2)    Nov~anom kaznom od dvostrukog do petostrukog iznosa neobra~unatog poreza na promet, a najmawe od 500 KM, kazni}e se za prekr{aj preduzetnik koji prekr{ajnom radwom iz stava 1. ovog ~lana izbjegne pla}awe ovog poreza. 

^lan 44. 

(1)    Nov~anom kaznom u visini dvostrukog do petostrukog iznosa neobra~unatog poreza na promet, a najmawe 500 KM, kazni}e se za prekr{aj poreski obveznik - preduzetnik ako ne obra~una ili obra~una neta~no porez na promet. 

^lan 45. 

(1)    Za radwe iz ~lana 43. stav 1. ta~ke 3. i 6. poreskom obvezniku - preduzetniku mo`e se izre}i nov~ana kazna na licu mjesta u iznosu od 100 KM. 

^lan 46. 

(1)    Ako poreski obveznik ne izmiri obaveze poreza na promet po obra~unskom periodu, odnosno po kona~nom rje{ewu inspektora, izvr{i}e se zatvarawe radwe i privremeno zabraniti obavqawe djelatnosti do izmirewa obaveza. 

^lan 47. 

(1)    Poreski organ odre|en od strane Upravnog odbora vodi po propisima o prekr{ajima postupak za izricawe kazni za prekr{aje po odredbama ovog zakona, ako ovim zakonom nije druk~ije odre|eno. 

XII - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 48. 

(1)    Pravna lica i preduzetnici koji vr{e promet duvanskih prera|evina du`ni su da na dan po~etka primjene ovog zakona izvr{e popis zate~enih zaliha duvanskih prera|evina i formiraju nove prodajne cijene s ura~unatim (ukalkulisanim) porezom na promet proizvoda koji podlije`u pla}awu poreza na promet proizvoda po propisanim stopama. 

(2)    Obveznici poreza na promet proizvoda iz stava 1. ovog ~lana du`ni su da razliku obra~unatog (ukalkulisanog) porez na promet duvanskih prera|evina uplate u roku od sedam dana od dana izvr{enog popisa i dokaz o popisu i uplati dostave nadle`noj poreskoj upravi. 

(3)    Obveznici poreza na promet proizvoda i usluga u Br~ko Distriktu du`ni su na dan po~etka primjene ovog zakona da izvr{e popis svih proizvoda, osim proizvoda iz stava 1. ovog ~lana, i u prodajne cijene ukalkuli{u porez na promet po stopama propisanim ovim zakonom. 

(4)    Razlika poreza na promet na zate~ene zalihe akciznih proizvoda iz stava 3. ovog ~lana uplati}e se u roku od sedam dana od dana izvr{enog popisa na ra~un uprave Br~ko Distrikta. 

^lan 49. 

(1)    Entitetske poreske uprave i poreska uprava Br~ko Distrikta vr{i nadzor nad obra~unavawem, pla}awem, izvje{tavawem te vode postupak prisilne naplate i upravni postupak kod prometa svih proizvoda i usluga, osim poreza na promet uvoznih akciznih proizvoda. 

(2)    Izuzetno od stava 1. ovog ~lana, Uprava preuzima nadle`nosti u pogledu poreza na promet doma}ih akciznih proizvoda najkasnije do 30. juna 2005. godine i to odlukom Upravnog odbora u skladu sa ~lanom 25. stav (2) Zakona o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/03 i 52/04). 

(3)    U slu~aju kada, u skladu sa stavom (2) ovog ~lana, Uprava preuzme nadle`nost u pogledu poreza na promet doma}ih akciznih proizvoda, u periodu dok Upavni odbor ne usvoji potpune propise za primjenu ovog zakona, a u ciqu postizawa osigurawa stabilnosti javnih prihoda i najpovoqwijeg tretmana poreskih obaveznika, Upravni odbor mo`e, u situacijama koje nisu potpuno ili prikladno rije{ene privremenim propisima za primjenu ovog zakona, da odabere da primijeni na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine odgovaraju}e propise ili dijelove tih propisa, koji su bili ranije na snazi u Federaciji BiH, Republici Srpskoj ili Br~ko Distriktu. 

(4)    U slu~aju iz stava (3) ovog ~lana, Upravni odbor mora izdati odgovaraju}e instrukcije, Upravi i poreskim upravama Federacije BiH, Republike Srpske i Br~ko Distrikta. 

^lan 50. 

(1)    Danom stupawa na snagu ovog zakona prestaju da va`e svi propisi koji se odnose na oporezivawe proizvoda i usluga u prometu, a koji su bili u primjeni na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Br~ko Distrikta BiH, ukqu~uju}i: 

    Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga, Pre~i{}en tekst ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.49/02, 37/03 i 14/04). 

    Zakon o akcizama i porezu na promet ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 25/02, 30/02, 60/03 i 96/03) i Zakon o obezbje|ewu sredstava za redovno i bezbjedno odvijawe `eqezni~kog saobra}aja ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 15/96, 19/96). 

    Zakon o porezu na promet i usluge Br~ko Distrikta ("Slu`bene novine Br~ko Distrikta BiH", broj 7/02). 

^lan 51. 

(1)    Ovaj zakon stupa na snagu danom objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH", a primjewiva}e se od 1. januara 2005. godine. 


PSBiH broj 133/04
29. decembra 2004.godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
[efik Xaferovi}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Goran Milojevi}, s. r. Na osnovu ~lana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 29. decembra 2004. godine, i sjednici Doma naroda, odr`anoj 29. decembra 2004. godine, usvojila je 

ZAKON 

O POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA 

I - OSNOVNE ODREDBE 

^lan 1. 

(1)    Ovim zakonom ure|uje se oporezivanje proizvoda i usluga u prometu u Bosni i Hercegovini. 

II - ZNA^ENJE POJEDINIH IZRAZA 

^lan 2. 

(1)    U smislu ovog zakona: 

    "Porezni obaveznik" je lice koje je, u skladu s ovim zakonom, obavezno platiti porez, kaznu, ili kamatu. 

    "Lice" je svako pravno lice i poduzetnik. 

    "Pravno lice" je svako lice koje je, u skladu s va`e}im propisima, registrirano kod nadle`nog suda za proizvodnju, uvoz ili promet proizvoda i usluga. 

    "Poduzetnik" je svako fizi~ko lice koje je kod nadle`nog organa registrirano za proizvodnju ili promet proizvoda i usluga. 

    "Gra|anin" je svaki pojedinac, stanovnik Bosne i Hercegovine. 

    "Uprava" je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. 

    "Upravni odbor" je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. 

III - POREZ NA PROMET PROIZVODA 

1.    Predmet oporezivanja 

^lan 3. 

(1)    Porezom na promet proizvoda oporezuje se promet proizvoda namijenjenih krajnjoj potro{nji. 

(2)    Prometom proizvoda koji slu`i krajnjoj potro{nji smatra se svaka prodaja proizvoda ako ovim zakonom    nije druga~ije propisano. 

(3)    Prometom proizvoda koji slu`i krajnjoj potro{nji smatra se i: 

1)    Uzimanje sopstvenih proizvoda koje je proizvelo ili nabavilo pravno lice i poduzetnik za vlastitu krajnju potro{nju; 

2)    Davanje proizvoda bez naknade (poklon, ustupanje i sl.) i zamjena proizvoda; 

3)    Manjak proizvoda osim manjka proizvoda koji je nastao djelovanjem vi{e sile ili je posljedica ka`njivog djela odgovornog lica; 

4)    Rashod (rastur, kalo, kvar i lom) iznad visine rashoda utvr|enog op}im aktom obveznika koji mora biti u skladu s propisanim uzansama; 

5)    Promet proizvoda iz ~lana 4. koji nije izvr{en pod uslovima iz ~lana 5.ovog zakona; 

6)    Uvoz proizvoda. 

^lan 4. 

(1)    Ne smatra se prometom proizvoda koji slu`i krajnjoj potro{nji: 

1)    Prodaja proizvoda, osim prodaje nafte i derivata nafte, duhanskih prera|evina, bezalkoholnih pi}a, alkoholnih pi}a, piva, vina, kafe i prera|evina od kafe (u daljem tekstu: akcizni proizvodi) licu koje je registrirano i bavi se trgovinom, a koje te proizvode nabavlja radi dalje prodaje; 

2)    Prodaja proizvoda, osim prodaje akciznih proizvoda, licu koje je registrirano i bavi se ugostiteljskom djelatno{}u, a koje te proizvode nabavlja radi prerade, odnosno dalje prodaje; 

3)    Uvoz proizvoda, osim akciznih proizvoda, radi dalje prodaje; 

4)    Uvoz i prodaja proizvoda koji, u smislu ovog zakona, imaju karakter reprodukcijskog materijala licu koje je registrirano i u smislu ovog zakona obavlja proizvodnu djelatnost; 

5)    Uvoz i prodaja opreme pravnom licu i poduzetniku, radi obavljanja registrirane djelatnosti; 

6)    Prodaja proizvoda pravnom licu i poduzetniku koje se bavi remontom, popravkom i servisiranjem proizvoda radi ugradnje u proizvode koji se popravljaju i servisiraju; 

7)    Prodaja upotrebljavanih proizvoda neposredno izme|u gra|ana, osim proizvoda koji podlije`u obavezi godi{nje registracije, kao i prodaja poljoprivrednih proizvoda koja se obavlja na pijacama i sajmovima; 

8)    Poklon ili naslje|e motornih vozila koja podlije`u obavezi godi{nje registracije u prometu istih u prvom nasljednom redu. 

(2)    Oprema za obavljanje djelatnosti, u smislu stava 1. ta~ke 5. ovog ~lana, jesu potrebna osnovna sredstva za obavljanje registrirane djelatnosti, njihovi rezervni dijelovi, stvari sitnog inventara odre|ene prema propisima kojima se ure|uje ra~unovodstvo, ure|aji i dijelovi za za{titu okoli{a, sredstva za za{titu na radu i li~nu za{titu, osim putni~kih automobila i njihovih rezervnih dijelova, motor kota~a iznad 50 cm3, namje{taja za opremanje administrativnih prostorija, tepiha, umjetni~kih djela, likovne i primijenjene umjetnosti. 

(3)    Izuzetno od stava 2. ovog ~lana, opremom se smatraju specijalni putni~ki automobili s ugra|enom opremom za bolesnike, specijalni putni~ki automobili za obuku voza~a s ugra|enim duplim komandama, putni~ki automobili za taksi prijevoz, pogrebna vozila, vozila s ugra|enom opremom za rad vatrogasnih slu`bi i policije, koji se nabavljaju jedanput u tri godine. 

(4)    U slu~aju prestanka obavljanja djelatnosti, kao i u slu~aju prodaje i otu|enja na drugi na~in putni~kog automobila iz stava 3. ovog ~lana u roku od tri godine od dana nabavke, obaveznik je du`an platiti porez na promet proizvoda i pripadaju}u kamatu po propisima koji su va`ili u vrijeme nabavke. 

(5)    Kod motornih vozila koja podlije`u obavezi godi{nje registracije za koja su kori{tena prava nabavke kao opreme u saobra}ajnoj izjavi se obavezno upisuje zabrana otu|enja u roku od 3 godine. 

^lan 5. 

(1)    Prodaju proizvoda, za namjene iz ~lana 4. stav 1. ta~ke od 1. do 6. ovog zakona, bez pla}anja poreza na promet, mogu vr{iti pravno lice i poduzetnik koji se bave proizvodnjom, pravno lice koje se bavi trgovinom i koje je registrirano za obavljanje prometa na veliko, te pravno lice koje je registrirano za uvoz, pod sljede}im uslovima: 

1)    da se proizvodi prodaju sa stovari{ta, skladi{ta, magacina, (promet na veliko) na osnovu pismene narud`benice i uz obavezno izdavanje fakture; 

2)    da je kupac, uvoznik, odnosno korisnik uvoza u carinskom postupku, prije preuzimanja proizvoda, odnosno ispostavljanja fakture dao prodavcu, odnosno nadle`noj carinarnici pismenu izjavu da }e proizvode koristiti isklju~ivo za namjene iz ~lana 4. ovog zakona; 

3)    da pismena izjava sadr`i registarski broj kupca, redni broj izjave, datum izdavanja, potpis ovla{tenog lica i ovjeru; 

4)    da kupac obavezno vodi knjigu danih izjava po rednim brojevima; 

5)    da je u fakturi o prodaji proizvoda prodavac unio klauzulu da se proizvodi prodaju bez obra~unavanja poreza na promet na osnovu pismene izjave; 

6)    da je pla}anje izvr{eno bezgotovinski; 

7)    da je kupac u svakoj poslovnoj godini prilikom prve nabavke proizvoda prodavcu dostavio ovjerenu kopiju o upisu u registar kod nadle`nog organa s poreznim brojem; 

8)    da je uvoznik, odnosno korisnik uvoza u carinskom postupku predao ovjerenu kopiju uvjerenja o upisu u registar kod nadle`nog organa s poreznim, odnosno carinskim brojem. 

(2)    Izuzetno od stava 1. ovog ~lana, prodaja proizvoda mo`e se vr{iti iz maloprodaje uz uslov da porezni obaveznik vodi evidenciju o proizvodima koji su prodati s porezom na promet, odnosno bez poreza na promet proizvoda. 

(3)    Uslovi iz stava 1. ovog ~lana ne odnose se na prehrambene proizvode koje je gra|anin proizveo u okviru svog doma}instva i proizvode koje pravno lice, poduzetnik i gra|anin u okviru raspolaganja svojom imovinom od slu~aja do slu~aja prodaju pravnom licu i poduzetniku koji te proizvode nabavljaju radi dalje prodaje, prerade ili kao opremu. 

^lan 6. 

(1)    Reprodukcioni materijal bez pla}anja poreza na promet mogu nabavljati pravna lica i poduzetnici koji obavljaju proizvodnu djelatnost. 

(2)    Proizvodnom djelatno{}u iz stava 1. ovog ~lana smatraju se djelatnosti iz oblasti industrije, rudarstva, poljoprivrede, {umarstva, vodoprivrede, ribarstva, proizvodnog zanatstva, nau~noistra`iva~ke i razvojne djelatnosti. 

^lan 7. 

(1)    Pod reprodukcionim materijalom, u smislu ~lana 4. stav 1. ta~ka 4. ovog zakona, podrazumijevaju se: 

1)    materijal, sirovine, poluproizvodi, dijelovi i potro{ni materijal koji se preradom, doradom, ugra|ivanjem, nano{enjem ili na drugi na~in utro{e u procesu proizvodnje i ulaze u supstancu finalnog proizvoda; 

2)    pomo}ni i potro{ni materijal koji se tro{i u procesu proizvodnje pri izradi proizvoda, a ne ulazi u supstancu finalnog proizvoda, na primjer: materijal za rastvaranje, nagrizanje, odma{}ivanje i sl., liva~ki pijesak i drugi sli~an materijal; 

3)    pogonski i ogrevni materijal u procesu proizvodnje, osim derivata nafte; 

4)    materijal, rezervni dijelovi i potro{ni materijal koji se u djelatnosti drumskog saobra}aja, ugra|ivanjem, nano{enjem ili na drugi na~in tro{i u procesu odr`avanja sopstvenog voznog parka u sopstvenim radioni~kim kapacitetima, kao i ugradnja u ovla{tenim servisno-remontnim radionicama; 

5)    ekolo{ki prihvatljiva ambala`a i drugi razgradivi materijal za pakovanje, materijal koji slu`i za sitne opravke i ~i{}enje opreme i proizvodnih prostorija ili se kao pomo}ni, odnosno potro{ni materijal tro{i u procesu proizvodnje; 

6)    dizel gorivo i mazut za potrebe rudnika i termoelektrana u koli~ini koju odredi Upravni odbor na prijedlog vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Br~ko Distrikta BiH. 

(2)    Ne smatra se reprodukcionim materijalom, u smislu stava 1. ovog ~lana, alkohol (etanol), kancelarijski materijal i pribor, te~na goriva i maziva, osim: 

1)    derivata nafte ako ih pravno lice hemijske industrije ili drugo pravno lice koje proizvodi naftne derivate ili mineralna maziva upotrebljava kao osnovni materijal za dalju preradu, odnosno proizvodnju drugih naftnih derivata; 

2)    braj{tok, bazno ulje i trafo ulje, ako ih proizvo|a~ko preduze}e nabavlja kao reprodukcioni materijal za proizvodnju mazivnih ulja kao i za proizvodnju kablova, transformatora i amortizera; 

3)    avionski benzin i mlazno gorivo ako se nabavljaju za pogon aviona pravnih lica i primarni benzin, ako ga elektrane na plin nabavljaju za proizvodnju elektri~ne energije; 

4)    mazut koji rafinerija u procesu proizvodnje derivata nafte koristi kao sirovinu i pogonsko gorivo za svoje potrebe; 

5)    te~ni naftni plin (TNP) ako se koristi kao reprodukcioni materijal. 

2.    Porezni obveznik 

^lan 8. 

(1)    Obveznik poreza na promet proizvoda je lice i gra|anin koji: 

1)    izvr{i promet proizvoda namijenjenih krajnjoj potro{nji; 

2)    uvozi proizvode za sopstvenu potro{nju ili kori{tenje; 

3)    na drugi na~in izvr{i promet proizvoda (kori{tenje proizvoda sopstvene proizvodnje, davanje proizvoda bez naknade, manjak proizvoda i rashod); 

4)    kupi novo ili upotrebljavano motorno vozilo, koje podlije`e obavezi godi{nje registracije; 

5)    proizvode nabavljene uz porezno osloba|anje upotrijebi u svrhe za koje nije predvi|eno porezno osloba|anje ili iste proda ili otu|i prije isteka roka iz ~lana 4. stavova 3. i 5. Zakona; 

6)    proda, odnosno uveze proizvode prema ~lanu 4. ako nisu ispunjeni uslovi iz ~lana 5. Zakona. 

(2)    Izuzetno od stava 1., porezni obveznik poreza na promet proizvoda je lice uvoznik ili proizvo|a~ akciznih proizvoda. 

(3)    Ako gra|anin izvr{i promet proizvoda licu, porezni obveznik poreza na promet proizvoda je lice. 

3.    Porezna osnovica 

^lan 9. 

(1)    Osnovica poreza na promet proizvoda je: 

1)    prodajna cijena prodatog proizvoda za krajnju potro{nju koja ne sadr`i porez na promet proizvoda; 

2)    prodajna cijena prodatog akciznog proizvoda proizvedenog u BiH za krajnju potro{nju koja u sebi sadr`i akcizu ali ne sadr`i porez na promet proizvoda; 

3)    vrijednost uvezenog proizvoda utvr|ena po carinskim propisima uve}ana za iznos carine i drugih uvoznih da`bina koje se pla}aju pri uvozu, uklju~uju}i i pla}enu akcizu za akcizne proizvode; 

4)    cijena koja bi se postigla prodajom proizvoda za potro{nju sopstvenog proizvoda i za proizvode koji se daju bez naknade; 

5)    vrijednost utvr|enog manjka; 

6)    vrijednost rashoda iznad visine odre|ene op}im aktom obveznika, usagla{enog s normativima gubitaka sa uzansama; 

7)    prometna vrijednost proizvoda koji podlije`e obavezi godi{nje registracije, a koje lice i gra|anin izradi za svoje potrebe ili ga da drugome bez naknade, odnosno upotrebljavanog proizvoda koji podlije`e godi{njoj registraciji koju, prema katalogu, utvr|uje Uprava; 

(2)    Porezna osnovica za naftne derivate utvr|ena u skladu sa stavom 1. ta~.(2) i (3) ovog ~lana uve}ava se za putarinu. 

(3)    Prodajnom cijenom iz stava 1. ovog ~lana smatra se bruto naknada koju kupac pla}a prodavcu za kupljene proizvode u koju se ura~unavaju i svi sporedni tro{kovi koje je prodavac zara~unao kupcu. 

(4)    U poreznu osnovicu poreza na promet proizvoda ne ura~unavaju se transportni tro{kovi koji nisu sadr`ani u prodajnoj cijeni proizvoda ve} su nastali po nalogu i za ra~un kupca za prijevoz i isporuku proizvoda a koje je prodavac posebno fakturirao kupcu. 

(5)    Porezna osnovica poreza na promet proizvoda je vrijednost prodanih proizvoda za koje nisu ispunjeni uslovi iz ~lana 5. ovog zakona umanjena za iznos poreza na promet. 

(6)    Porezna osnovica poreza na promet duhanskih prera|evina je maloprodajna cijena koja je iskazana na poreznoj markici u koju nije ura~unat porez na promet. 

(7)    Popust na cijenu proizvoda koji prodavac daje kupcu mo`e se odbiti od porezne osnovice samo ako je kupcu neposredno odobren u fakturi, odnosno ra~unu i ako ne tereti kupca. 

4.    Porezne stope 

^lan 10. 

(1)    Porez na promet proizvoda pla}a se po proporcionalnim stopama. 

^lan 11. 

(1)    Na promet svih proizvoda koji slu`e krajnjoj potro{nji, osim na promet proizvoda na koje se porez na promet pla}a po drugim stopama ili je propisano porezno osloba|anje, pla}a se porez na promet proizvoda po op}oj stopi od 20%. 

^lan 12. 

(1)    Porez na promet proizvoda po stopi od 10% pla}a se na promet: 

1)    proizvoda za ishranu ljudi uklju~uju}i prirodnu mineralnu i prirodnu izvorsku vodu, gaziranu i negaziranu vodu i prirodne sokove bez konzervansa, osim kafe i prera|evina od kafe; 

2)    osnovnih proizvoda poljoprivrede i ribarstva; 

3)    upotrebljavanih motornih vozila i upotrebljavanih plovnih objekata kao i novih motornih vozila koja se proizvode u BiH; 

4)    elektri~ne i toplotne energije, lignita, mrkog, kamenog i drvenog uglja, briketa od uglja, plina dobivenog destilacijom uglja, ogrevnog drveta i prirodnog zemnog plina; 

5)    informativnog materijala za zdravstvene, vaspitne, humanitarne svrhe za{tite okoli{a, te kataloga muzeja, kulturnih, umjetni~kih, nau~nih, stru~nih i drugih izlo`bi; 

6)    turisti~kog, propagandnog i informativnog materijala koji se u vidu prospekta, plakata, bro{ura i turisti~kih karata, vodi~a, cjenovnika, planova gradova, informativnih letaka, naljepnica, filmova i videokaseta turisti~kog sadr`aja dijele besplatno; 

7)    sapuna svih vrsta, deterd`enata, krema i pjena za brijanje, pasti i ~etkica za zube, {ampona za kosu, pjenu{avih kupki, {ampona za kupanje, toaletnog papira, vate, toaletnih papirnih ru~nika i higijenskih i za{titnih ulo`aka; 

8)    obu}e, odje}e i rublja, osim obu}e i odje}e izra|ene od ko`e reptila i plemenitih krzna divljih `ivotinja; 

9)    pogrebne opreme; 

10)    solarnih bojlera, generatora, }elija, kolektora, toplinskih pumpi i druge opreme za kori{tenje sun~ane energije, odnosno fotonapona; 

11)    ekolo{ki prihvatljive ambala`e za krajnju potro{nju u trgovini i ugostiteljstvu na osnovu mi{ljenja Upravnog odbora; 

12)    proizvoda za gra|evinarstvo, drvene rezane gra|e i pribora, gra|evinske stolarije, drvene plo~e i instalacioni materijal; 

13)    te~nog naftnog plina u bocama i kontejnerima; 

14)    {kolskih u~ila, {kolskog pisa}eg i crta}eg pribora; 

15)    ra~unara i ra~unarske opreme; 

16)    mazuta; 

17)    sudskih, administrativnih, poreznih i kontrolnih markica. 

(2)    Pod proizvodima za gra|evinarstvo iz ta~ke 12. stava (1) ovog ~lana podrazumijevaju se: agregati (pijesak, {ljunak i drobljeni kamen), veziva (cement i vapno), svje`i beton, opeka (puna, {uplja i sve vrste blokova), ispune i gredice, blokovi od betona i prinobetona ("siporeks"), crijep (od betona i opeke), azbest cementne - plo~e (salonit plo~e i pribor), betonsko `eljezo (glatko, rebrasto, valjana `ica, armaturne mre`e i ekseri), sve vrste stakla, kerami~ke plo~ice (podne i zidne), termoizolacioni i hidroizolacioni materijal na bazi mineralnih materijala, staklene vune, pluta, bitumena i sinteti~kih materijala. 

(3)    Pod gra|evinskom stolarijom iz ta~ke 12. stava (1) ovog ~lana podrazumijevaju se obra|ena lamperija, parket, vrata, prozori, kapci i drugi sli~ni proizvodi bez obzira od kojeg su materijala izra|eni (drvo, metal, plastika ili kombinacija tih materijala). 

(4)    Pod instalacionim materijalom iz ta~ke 12. stava (1) ovog ~lana podrazumijevaju se: sav ugra|eni materijal u elektro, telefonsko, vodovodne i kanalizacione instalacije kao i materijal za centralna grijanja s opremom. 

^lan 13. 

(1)    Porez na promet proizvoda ne pla}a se na: 

1)    izvoz proizvoda; 

2)    sve vrste hljeba i mlijeka i mlije~nih proizvoda, jestivog ulja, biljne i `ivotinjske masti, maslaca, margarina i hrane za dojen~ad zasnovane na mlijeku; 

3)    prirodna i vje{ta~ka |ubriva i sredstava za za{titu bilja i svih vrsta sjemena i sadnog materijala; 

4)    sto~nu hranu; 

5)    proizvode koji se uvoze a za koje je, prema odredbama carinskih propisa, predvi|eno osloba|anje od pla}anja carine izuzev gra|evinskog materijala, proizvode za koje je predvi|eno osloba|anje me|unarodnim ugovorom koji je zaklju~ila Bosna i Hercegovina i proizvode koji se prodaju u slobodnim carinskim prodavnicama; 

6)    proizvode koje, pod uslovom reciprociteta, nabavljaju strana diplomatska i konzularna predstavni{tva i strano diplomatsko i konzularno osoblje, na osnovu potvrde Ministarstva vanjskih poslova BiH; 

7)    proizvode koje humanitarne organizacije registrirane kod nadle`nog organa dobivaju bez naknade ili nabavljaju na na~in i pod uslovima iz ~lana 5. ovog zakona, a upotrebljavaju ih za namjene za koje su osnovane, osim putni~kih automobila i akciznih proizvoda, s tim da ih dalje ne prodaju, izuzev zna~aka, markica i drugih grafi~kih proizvoda s otisnutim vlastitim znakom, i sadr`ajem vezanim za djelatnost; 

8)    proizvode lica i udru`enja za radno osposobljavanje i profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje invalida prodate krajnjem potro{a~u u vlastitim maloprodajnim objektima; 

9)    sredstva naoru`anja i opreme za vojsku i policiju; 

10)    opremu za poljoprivrednu proizvodnju; 

11)    lijekove, pomo}na ljekovita sredstva utvr|ena propisima o proizvodnji i prometu lijekova; 

12)    ud`benike za pred{kolsko, osnovno, srednje, vi{e i visoko obrazovanje, na osnovu mi{ljenja Upravnog odbora; 

13)    knjige, bro{ure, ~asopise i publikacije, nau~nog, umjetni~kog, kulturnog i obrazovnog karaktera, slu`beno glasilo, dnevnu i sedmi~nu {tampu na osnovu mi{ljenja Upravnog odbora, a na prijedlog nadle`nog entitetskog organa; 

14)    bebi opremu (osim igra~ki); 

15)    vodu za pi}e iz sistema za vodosnabdijevanje; 

16)    ortopedska pomagala, te aparate za pobolj{anje sluha i vida; 

17)    predmete koje otkupljuju muzeji i arhivi kao spomeni~ke muzejske i arhivske vrijednosti; 

18)    promet automobila za invalidna lica - gra|ane koja jednom u razmaku od pet godina uvoze ili nabavljaju u BiH za namjene, na na~in i pod uslovima propisanim carinskim propisima; 

19)    p~elarske proizvode, opremu za p~elarstvo i sredstva za za{titu zdravlja p~ela; 

20)    alkohol (etanol) koji se koristi u medicinske svrhe u koli~ini koju odredi Upravni odbor na prijedlog entitetskih vlada i Distrikta, a koji se nabavlja pod uslovima iz ~lana 5. ovog zakona. 

(2)    Upravni odbor bli`e utvr|uje {ta se, u smislu ovog zakona, smatra sredstvima naoru`anja i opreme za vojsku i policiju BiH i opremom za poljoprivrednu proizvodnju. 

(3)    Ako invalidno lice - gra|anin, odnosno njegovi roditelji ili staratelji specijalni putni~ki automobil prodaju, daju bez naknade, na drugi na~in otu|e ili daju na upotrebu drugom licu - gra|aninu, prije isteka roka od pet godina od dana nabavke, naplatit }e se porez na promet proizvoda u visini poreza od kojeg je to lice - gra|anin bilo oslobo|eno po propisima koji su va`ili u ~asu nabavke automobila, kao i kamata iz ~lana 28. ovog zakona, obra~unata od dana nastanka porezne obaveze pa do dana pla}anja poreza, osim u slu~aju smrti korisnika prava. 

^lan 14. 

(1)    Porez na promet proizvoda ne pla}a se na proizvode ili dijelove proizvoda koji se uz dokaze u garantnom roku zamjenjuju kupcu bez naknade. 

(2)    Ako porezni obveznik koji prodaje nova motorna vozila preuzme od kupca koji nije pravno lice upotrebljavano motorno vozilo iste vrste, po isteku dvije godine od dana kada ga je kupac nabavio ili ako preuzme od kupca - pravnog lica upotrebljavano motorno vozilo bez obzira na to kada ga je on nabavio, te u zamjenu za to motorno vozilo da kupcu novo vozilo iste vrste, poreznu osnovicu ~ini razlika izme|u prodajne cijene novog vozila i vrijednosti koja se priznaje kupcu za preuzeto upotrebljavano vozilo {to se zamjenjuje, s tim da je najni`a osnovica 30 % od vrijednosti novog vozila. 

IV - POREZ NA PROMET USLUGA 

1.    Predmet oporezivanja 

^lan 15. 

(1)    Porez na promet usluga pla}a se na usluge koje se obavljaju uz naknadu. 

2.    Porezni obveznik 

^lan 16. 

(1)    Obveznik poreza na promet usluga je lice koje izvr{i uslugu iz ~lana 15. ovog zakona. 

(2)    Izuzetno od stava 1. ovog ~lana, porezni obveznik je lice za usluge: 

a)    koje gra|anin obavi licu; 

b)    koje strano lice obavi doma}em licu. 

3.    Porezna osnovica 

^lan 17. 

(1)    Osnovica poreza na promet usluga je iznos naknade za izvr{enu uslugu u koju nije ura~unat porez na promet usluga pla}en u novcu, robom ili protuuslugom. 

^lan 18. 

(1)    Osnovica poreza na promet usluga je: 

1)    provizija i druga naknada za usluge zastupanja pravnih ili fizi~kih lica, advokatske, agencijske, posredni~ke, zastupni~ke, komisione, bankarske, berzanske, {pediterske i usluge platnog prometa; 

2)    ostvarena premija osiguranja; 

3)    iznos naknade po odbitku vrijednosti ugra|enih rezervnih dijelova na koje je pla}en porez na promet proizvoda, pod uslovom da su posebno iskazane u fakturi - za usluge popravke i servisiranje proizvoda; 

4)    iznos naknade za izvr{ene ostale usluge; 

5)    iznos naknade po odbitku vrijednosti ugra|enog gra|evinskog materijala na koji je pla}en porez na promet proizvoda, pod uslovom da su posebno iskazani u fakturi za gra|evinske usluge; 

6)    kod igara na sre}u, osim ako to nije druga~ije regulirano posebnim zakonom, vrijednost primljenih uplata za u~e{}e u igrama na sre}u po odbitku isplata igra~ima. 

4.    Porezna stopa 

^lan 19. 

(1)    Porez na promet usluga pla}a se po proporcionalnoj stopi od 10 %. 

5.    Porezna osloba|anja 

^lan 20. 

(1)    Porez na promet usluga ne pla}a se na: 

1)    kreditne usluge (kamate) i usluge deponiranja sredstava; 

2)    usluge prijevoza u me|unarodnom saobra}aju; 

3)    izvozne usluge koje obave doma}a pravna lica i poduzetnici stranim pravnim licima sa sjedi{tem u inozemstvu, a napla}ene su u skladu s propisima kojima je ure|eno vanjskotrgovinsko i devizno poslovanje, na usluge oplemenjivanja (lohn) i usluge koje obave kooperanti organizatora lohn posla (izvoznika) nezavisno od na~ina naplate usluge; 

4)    zdravstvene i veterinarske usluge, te usluge socijalne za{tite; 

5)    usluge u oblasti prosvjete i kulture (usluge osnovnih, srednjih, vi{ih i visokih {kola i fakulteta, ustanova, biblioteka, pozori{nih i kino predstava, koncertnih priredbi ozbiljne muzike, te sportskih i koncertnih priredbi kod kojih se ukupno ostvareni prihodi daju u humanitarne svrhe); 

6)    usluge osiguranja `ivota; 

7)    osiguranje od profesionalnog oboljenja i osiguranje od ozljeda na radu; 

8)    usluge koje obavljaju humanitarne organizacije u okviru registrirane djelatnosti; 

9)    usluge koje vr{e organi uprave u okviru utvr|ene nadle`nosti, izuzev usluga na komercijalnoj osnovi; 

10)    usluge vjerskih institucija; 

11)    usluge koje pod uslovima reciprociteta pravna i fizi~ka lica obavljaju diplomatskim i konzularnim predstavni{tvima, stranom diplomatskom i konzularnom osoblju, na osnovu potvrde Ministarstva vanjskih poslova BiH; 

12)    usluge ekshumacije koje se vr{e na zahtjev nadle`nih organa; 

13)    usluge obrade poljoprivrednog zemlji{ta, uklju~uju}i usluge ubiranja plodova s poljoprivrednog zemlji{ta; 

14)    usluge meljave p{enice za robne rezerve. 

V - OBRA^UN I NAPLATA POREZA NA PROMET 

1.    Obra~un poreza na promet 

^lan 21. 

(1)    Obveznik poreza du`an je da obra~una porez na promet. 

(2)    Obaveza obra~unavanja poreza na promet nastaje u momentu kada je izvr{en promet proizvoda, odnosno usluga. 

(3)    Smatra se da je promet proizvoda, odnosno usluga izvr{ena danom: 

1)    izdavanja fakture (ra~una) o prodaji proizvoda, odnosno izvr{enju usluge; 

2)    isporuke proizvoda, odnosno izvr{enja usluge, ako je obavljena prije izdavanja fakture; 

3)    isporuke proizvoda koji su dati bez naknade; 

4)    utvr|ivanja manjka i rashoda iznad dopu{tenog; 

5)    uzimanja proizvoda za sopstvenu upotrebu; 

6)    nastanka obaveze pla}anja carine i drugih uvoznih da`bina; 

7)    podno{enja zahtjeva za {tampanje poreznih i kontrolnih markica. 

^lan 22. 

(1)    Porez na promet motornih vozila koja podlije`u obavezi godi{nje registracije obra~unava Uprava prema mjestu prebivali{ta kupca. 

(2)    Porez na promet proizvoda koji podlije`u obavezi godi{nje registracije, a koje gra|anin sam izra|uje ili daje bez naknade, obra~unava Uprava prema mjestu prebivali{ta gra|anina. 

(3)    Porez na promet proizvoda koji podlije`u obavezi godi{nje registracije, a koje pravna lica i poduzetnici daju bez naknade, obra~unava porezni organ nadle`an prema sjedi{tu daroprimca. 

(4)    Porez na promet upotrebljavanih motornih vozila ili plovnih objekata koji podlije`u obavezi godi{nje registracije, a koji se vr{i izme|u gra|ana, obra~unava Uprava prema mjestu prebivali{ta kupca, a izme|u pravnih lica kao i izme|u pravnih lica i gra|ana prema sjedi{tu, odnosno prebivali{tu kupca. 

2.    Pla}anje poreza na promet 

a)    akciznih proizvoda 

^lan 23. 

(1)    Porezni obveznici poreza na promet duhanskih prera|evina pla}aju porez na promet na duhanske prera|evine u trenutku preuzimanja poreznih markica. 

(2)    Porezni obveznici ostalih akciznih proizvoda - uvoznici pla}aju porez na promet u roku za pla}anje carine i drugih uvoznih da`bina. 

(3)    Porezni obveznici ostalih akciznih proizvoda- proizvo|a~i pla}aju porez na promet u roku od pet dana po isteku sedmice u kojoj je obavljen promet na vrijednost prodatih akciznih proizvoda. 

(4)    Porez na promet akciznih proizvoda pla}a se na Jedinstveni ra~un Uprave. 

b)    ostalih proizvoda i usluga 

^lan 24. 

(1)    Porez na promet ostalih proizvoda i usluga porezni obveznici pla}aju u roku od pet dana po isteku sedmice u kojoj je obavljen promet na vrijednost prodatih proizvoda i izvr{enih usluga. 

(2)    Izuzetno od stava 1. ovog ~lana, javna preduze}a koja su porezni obveznici pla}aju porez na promet proizvoda i usluga najkasnije u roku od 90 dana od dana ispostavljanja fakture, odnosno izvr{ene isporuke, {ta god da je prije nastupilo. 

(3)    Porez na promet ostalih proizvoda i usluga pla}a se na uplatne ra~une koje propi{u ministri finansija entiteta i Br~ko Distrikta. 

^lan 25. 

(1)    Prilikom prodaje, uvoza ili davanja bez naknade motornih vozila koja podlije`u obavezi godi{nje registracije, kao i za proizvode koje gra|ani sami izra|uju, a koji podlije`u obavezi godi{nje registracije, porez na promet proizvoda pla}a se u roku od 15 dana od dana izdavanja ra~una ili drugog dokumenta, odnosno od dana pla}anja carine i drugih uvoznih da`bina, kao i u roku od 15 dana od dana izrade proizvoda, odnosno davanja bez naknade. 

(2)    Bez dokaza o pla}enom porezu na promet, odnosno bez dokaza o osloba|anju od pla}anja poreza, osim kod privremenog uvoza, ne mo`e se obaviti registracija motonog vozila ili drugog proizvoda koje podlije`e obavezi godi{nje registracije. 

3.    Izvje{tavanje 

^lan 26. 

(1)    Porezni obveznik poreza na promet sastavlja izvje{taj o obra~unatom i pla}enom porezu na promet mjese~no i podnosi ga: 

a)    za akcizne proizvode Upravi i poreznoj upravi entiteta i Br~ko Distrikta u roku od 15 dana po isteku mjeseca; 

b)    za ostale proizvode i usluge poreznoj upravi entiteta i Br~ko Distrikta u roku od 15 dana po isteku mjeseca. 

(2)    Ako se prilikom prijema izvje{taja iz stava 1. ovog ~lana utvrdi da obra~unati porez na promet nije pla}en, nadle`na porezna uprava donosi rje{enje o blokadi ra~una poreznog obaveznika za du`ni iznos poreza i pokre}e postupak prisilne naplate. 

^lan 27. 

(1)    Porezni obveznik kona~no obra~unava porez na promet za proteklu godinu na osnovu podataka o vrijednosti prodatih proizvoda i usluga sa stanjem na dan 31. decembra godine za koju se obavlja obra~un. 

(2)    Kona~an obra~un poreza na promet sastavlja se i podnosi do 28. februara teku}e za prethodnu godinu. 

4.    Zatezne kamate 

^lan 28. 

(1)    Na iznos poreza na promet koji nije upla}en u zakonom propisanom roku pla}a se kamata. 

(2)    Kamata iz stava 1. ovog ~lana obra~unava se i pla}a po stopi 0,06 % dnevno. 

5.    Prisilna naplata poreza na promet 

^lan 29. 

(1)    Od poreznog obaveznika koji porez na promet nije uplatio u propisanom roku i na propisani ra~un naplata }e se izvr{iti prinudnim putem. 

(2)    Nadle`na porezna uprava postupak prinudne naplate provodi izdavanjem naloga za prisilnu naplatu putem prijenosa sredstava s ra~una poreznog obveznika na odgovaraju}i ra~un za uplatu poreza. 

(3)    Ako se na na~in iz stava 2. ovog ~lana ne mo`e u potpunosti naplatiti porezna obaveza, nadle`na porezna uprava donosi rje{enje o prisilnoj naplati poreza iz cjelokupne imovine poreznog obaveznika. 

(4)    Tro{kovi prisilne naplate padaju na teret poreznog obaveznika. 

6.    Mjesto pla}anja poreza na promet 

^lan 30. 

(1)    Porez na promet proizvoda i usluga, osim poreza na promet akciznih proizvoda, pla}a se prema mjestu u kome je promet, odnosno usluga izvr{ena, ako ovim zakonom nije druk~ije odre|eno. 

^lan 31. 

(1)    Porez na promet proizvoda pla}a se: 

1)    prema sjedi{tu pravnog lica, odnosno prema sjedi{tu poslovne jedinice (prodavnice, stovari{ta, konsignacionog skladi{ta ili druge poslovne jedinice) koje je proizvode prodalo krajnjem potro{a~u; 

2)    pri prodaji proizvoda preko predstavni{tva, izlo`benih ili sajamskih prostora, prema sjedi{tu predstavni{tva, izlo`benog ili sajamskog prostora, bez obzira na to odakle se kupcu isporu~uju i fakturiraju proizvodi; 

3)    pri prodaji proizvoda prospektima ili pokretnim prodavnicama, prema sjedi{tu poreznog obaveznika; 

4)    pri prodaji proizvoda koju vr{i preduzetnik, prema sjedi{tu radnje koja je izvr{ila promet, ako se proizvodi prodaju na sajmovima, va{arima i dr., porez na promet pla}a se prema mjestu odr`avanja sajma, va{ara i dr.; 

5)    pri prodaji i uvozu motornih vozila, koja podlije`u obavezi godi{nje registracije prema sjedi{tu, odnosno prebivali{tu kupca; 

6)    pri prodaji proizvoda koji podlije`u obavezi godi{nje registracije a koje gra|anin ili poduzetnik sam izra|uje prema prebivali{tu gra|anina, odnosno sjedi{tu poduzetnika; 

7)    pri prodaji upotrebljavanih motornih vozila koja se obavlja neposredno izme|u gra|ana ili preko posrednika prema prebivali{tu kupca. 

^lan 32. 

(1)    Izuzetno od odredbi ~lana 30. ovog zakona, porez na promet usluga pla}a se: 

1)    prema sjedi{tu, odnosno prebivali{tu zakupodavca za usluge zakupa pokretnih stvari; 

2)    za usluge zakupa nepokretnosti, prema mjestu gdje se nalazi nepokretnost; 

3)    za usluge prijevoza putnika i robe prema sjedi{tu poreznog obaveznika; 

4)    prema sjedi{tu lica, odnosno sjedi{tu poslovne jedinice koja je te usluge obavila. 

VI - ISKAZIVANJE I EVIDENTIRANJE POREZA NA PROMET I DOSTAVLJANJE PODATAKA I DOKUMENTACIJE 

^lan 33. 

(1)    Za proizvode za koje su odre|ene razli~ite porezne stope, zavisno od njihove vrste, kvaliteta, sirovinskog sastava, cijene ili drugih svojstava, proizvo|a~, prodavac, uvoznik, odnosno carinarnica du`an je da u fakturi o prodaji proizvoda, odnosno u drugom dokumentu koji prati prodati proizvod ili na etiketi ozna~i namjenu, vrstu, kvalitet, cijenu ili drugo svojstvo proizvoda, a u fakturi i poreznu stopu po kojoj se obra~unava i pla}a porez na promet tih proizvoda prilikom pu{tanja u promet, odnosno prilikom prodaje krajnjim potro{a~ima, shodno ~lanu 4. ovog zakona. 

(2)    Smatra se da je proizvod izra|en od odre|enog materijala ako je taj materijal sadr`an u proizvodu vi{e od 50% po vrijednosti u odnosu na ukupnu vrijednost proizvoda. Ako su u odre|enom proizvodu zastupljena vi{e od dva razli~ita materijala, smatra se da je proizvod izra|en od prete`no sadr`anog materijala po vrijednosti u odnosu na ukupnu vrijednost proizvoda. 

(3)    Ako se dva ili vi{e proizvoda pu{taju u promet u kompletu, garnituri i sl. i ako nije mogu}e utvrditi za svaki taj proizvod poreznu osnovicu ili ako su ti proizvodi povezani u nerazdvojnu cjelinu, na prodajnu cijenu koja ~ini poreznu osnovicu kompleta, garniture i sl. primjenjuje se vi{a porezna stopa koja va`i za te proizvode kad se posebno stavljaju u promet. 

(4)    Za proizvode koji su oslobo|eni od pla}anja poreza na promet proizvoda porezni obveznik iz stava 1. ovog ~lana du`an je da se u fakturi o prodaji tih proizvoda pozove na odredbu kojom je uvedeno porezno osloba|anje proizvoda. U fakturi o prodaji proizvoda koji su oslobo|eni od pla}anja poreza na promet po ~lanu 13. ovog zakona prodavac obavezno iskazuje stopu 0%. 

(5)    Odredbe iz stavova 1. i 4. ovog ~lana odnose se i na pravna lica koja vr{e promet proizvoda na veliko kad takve proizvode prodaju pravnim licima koje se bavi trgovinom (na veliko i malo) i poduzetnicima koji su za te proizvode obveznici poreza na promet proizvoda, odnosno kad ih kao reprodukcioni materijal prodaju pravnom licu koje se bavi proizvodnjom. 

(6)    Ako proizvo|a~, prodava~, odnosno uvoznik iz stava 1. i 5. ovog ~lana ne unese ili neta~no unese u fakturu podatke iz st. 1. i 4. ovog ~lana, zbog ~ega u daljem prometu porezni obveznik ne obra~una, odnosno obra~una i uplati manje poreza na promet proizvoda nego {to je trebalo, razlika manje obra~unatog i pla}enog poreza naplatit }e se od proizvo|a~a, uvoznika ili prodavca. 

(7)    Ako motorno vozilo koje podlije`e obavezi godi{nje registracije uvoze lica i gra|ani, carinarnica je du`na da u roku od pet dana od dana pla}anja carine o tome pismeno obavijesti poreznu upravu. 

^lan 34. 

(1)    Porezni obveznik pravno lice du`an je u svom knjigovodstvu osigurati podatke o poreznim osnovicama po poreznim stopama na osnovu kojih se utvr|uje i pla}a porez na promet i sastavlja obra~un poreza na promet. 

(2)    Analiti~ko evidentiranje poreznih osnovica na koje se primjenjuju razli~ite porezne stope, porezni obveznik mo`e osigurati i vanknjigovodstvenom evidencijom. 

(3)    Proizvo|a~i alkohola (etanola) i prodava~i alkohola (etanola) na veliko du`ni su da u svom knjigovodstvu osiguraju podatke o proizvedenim, odnosno prodatim koli~inama alkohola (etanola) prema namjeni za koju je prodat. Kupci alkohola (etanola) du`ni su da vode posebnu knjigu o utro{ku alkohola (etanola) nabavljenog bez pla}anja poreza na promet. 

(4)    O kori{tenju proizvoda nabavljenih bez pla}anja poreza na promet, kupac pravno lice du`an je da, pored knjige izjava iz ~lana 5. ovog zakona, vodi evidenciju o nabavci i utro{ku proizvoda nabavljenih bez pla}anja poreza na promet po vrsti, koli~ini i vrijednosti proizvoda. 

^lan 35. 

(1)    Porezni obveznik poduzetnik du`an je voditi knjigu koja }e sadr`avati podatke o prometu i obra~unatom i upla}enom porezu na promet, osim ako nije prema zakonu kojim se utvr|uje porez na dohodak - dobit ili drugom zakonu du`an voditi evidenciju o prometu koja sadr`i podatke o obra~unatom i upla}enom porezu na promet. 

(2)    Ako porezni obveznik poduzetnik nabavlja proizvode radi reprodukcije bez pla}anja poreza na promet, du`an je da vodi, pored poslovnih knjiga iz stava 1. ovog ~lana, i knjigu nabavke i upotrebe reprodukcionog materijala i podatke o prometu ra~una. 

(3)    Porezni obveznik iz stava 1. ovog ~lana koji proizvodi i prera|uje predmete od plemenitih metala, pored poslovnih knjiga iz stava 1. ovog ~lana, du`an je voditi evidenciju o kupovini plemenitih metala, evidenciju o preradi plemenitih metala i evidenciju o proizvodnji i prodaji predmeta od plemenitih metala i da za svaku koli~inu kupljenog plemenitog metala izda potvrdu prodava~u. 

(4)    Porezni obveznik du`an je propisane knjige i evidencije voditi uredno i ta~no. 

^lan 36. 

(1)    Porezni obveznik - lice za svaki pojedina~no ostvareni promet proizvoda, odnosno usluga du`an je kupcu, odnosno korisniku usluge izdati ra~un o vrsti, koli~ini i cijeni prodatih proizvoda, odnosno usluga, a promet napla}en u gotovom novcu evidentirati preko registarske blagajne, te odgovaraju}i isje~ak trake na kojoj je taj promet evidentiran izdati kupcu proizvoda, odnosno korisniku usluga, s tim da isje~ak trake najmanje mora sadr`avati naziv poreznog obveznika, serijski broj, datum, prodajnu vrijednost po vrstama proizvoda. 

(2)    Ra~uni, odnosno isje~ci trake su porezno-knjigovodstvena dokumentacija na osnovu kojih je evidentiran ostvareni promet. 

(3)    Obaveza izdavanja ra~una, odnosno registriranja prometa preko registar kase ne odnosi se na prodavnice dnevne {tampe i cigareta koje promet proizvoda vr{e preko kioska, i na promet proizvoda preko pija~nih tezgi na pijacama i drugim slobodnim prostorima. 

(4)    Porezni obveznik iz stava 1. ovog ~lana du`an je za prodate proizvode, odnosno izvr{ene usluge kupcu izdati ra~un (fakturu), odnosno odgovaraju}i isje~ak kasene trake, bez obzira na to da li je kupac to posebno zahtijevao ili ne. Kupac proizvoda, odnosno korisnik izvr{ene usluge du`an je takav porezni dokument sa~uvati neposredno po izlasku iz radnje ili drugog poslovnog objekta i pokazati ga na zahtjev organa nadle`nog za poslove kontrole. 

^lan 37. 

(1)    Ako se porez na promet pove}ava, smanjuje ili ukida, obaveznik je du`an, na dan stupanja na snagu propisa kojim se pove}ava, smanjuje ili ukida porez na promet proizvoda, izvr{iti popis proizvoda na zalihama i utvrditi nove prodajne cijene s pove}anim, smanjenim ili ukinutim porezom na promet proizvoda. 

VII - ZASTARJELOST 

^lan 38. 

(1)    Pravo na utvr|ivanje i naplatu poreza na promet zastarijeva u rokovima iz zakona o poreznoj upravi entiteta i Br~ko Distrikta. 

VIII - KONTROLA OBRA^UNAVANJA I PLA]ANJA POREZA NA PROMET 

^lan 39. 

(1)    Kontrolu obra~unavanja i pla}anja poreza na promet vr{i za: 

a)    akcizne proizvode Uprava; 

b)    ostale proizvode i usluge nadle`na porezna uprava entiteta i Br~koDistrikta. 

(2)    Pravna lica i poduzetnici du`ni su kontrolnom organu dati na uvid svu knjigovodstvenu dokumentaciju koja se odnosi na poslovanje radi vr{enja kontrole. 

(3)    Ako organ iz stava 1. ovog ~lana utvrdi da porezni obveznik nije ta~no obra~unao i uplatio porez na promet koji je bio du`an platiti, ili ako utvrdi druge povrede odredbi ovog zakona (nevo|enje ili neta~no, neuredno i nea`urno vo|enje knjigovodstveno-porezne evidencije, neizdavanje ra~una i dr.), donijet }e rje{enje o utvr|ivanju porezne obaveze, odnosno rje{enje o otklanjanju utvr|enih nepravilnosti i odrediti rok za uplatu, odnosno za otklanjanje utvr|enih nedostataka. 

(4)    Protiv rje{enja iz stava 2. ovog ~lana mo`e se izjaviti `alba nadle`nom drugostepenom organu u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja, putem organa iz stava 1. ovog ~lana koji je donio prvostepeno rje{enje. 

(5)    @alba ne odga|a izvr{enje rje{enja. 

IX - POVRAT POREZA 

^lan 40. 

(1)    Porezni obveznik od koga je napla}en porez na promet, a koji nije bio du`an da isti plati, kao i porezni obveznik koji izvozi proizvode na koji je pla}en porez na promet, imaju pravo na povrat pla}enog poreza na promet. 

(2)    Porezni obveznik iz stava 1. ovog ~lana podnosi zahtjev za povrat upla}enog poreza na promet nadle`noj poreznoj upravi gdje se vodi kao porezni obveznik. 

(3)    Gra|anin - fizi~ko lice koji nije dr`avljanin BiH, a koji iznosi van carinskog podru~ja BiH proizvode iznad vrijednosti od 500 KM, ima pravo na povrat obra~unatog poreza na promet, osim na akcizne proizvode i zlato i predmete od zlata. 

(4)    Porezni obveznik od koga je napla}en porez na promet, a koji nije bio du`an da ga plati, ima pravo na povrat pla}enog poreza na promet, kamate iz ~lana 28. ovog zakona, tro{kove prinudne naplate i nov~ane kazne. 

(5)    Uz zahtjev obveznik prila`e i dokaze o pla}enom porezu na promet. 

(6)    Pravo na povrat poreza na promet zastarijeva u roku iz ~lana 38. ovog zakona. 

^lan 41. 

(1)    Bli`e propise o na~inu obra~unavanja i pla}anja poreza na promet, sadr`aju i na~inu vo|enja evidencije donosi Upravni odbor. 

XI - KAZNENE ODREDBE 

^lan 42. 

(1)    Nov~anom kaznom od 1.000 do 10.000 KM (konvertibilnih maraka) kaznit }e se za prekr{aj pravno lice ako: 

1)    nabavljene proizvode koji predstavljaju materijal za reprodukciju upotrijebi za druge svrhe (~lan 4. i 5.); 

2)    prilikom nabavke proizvoda, da prodava~u neta~ne podatke radi izbjegavanja pla}anja poreza (~lan 4. i 5.); 

3)    postupi suprotno odredbi ~lana 4 stav 4. ovog zakona; 

4)    ne vodi knjigu datih izjava (~lan 5.); 

5)    ne obra~una porez na promet ili obra~unati porez na promet ne uplati ili ne uplati u propisanom roku (~lan 21. 23, i 24.); 

6)    ne podnese ili ne podnese pravovremeno obra~un poreza na promet (~lan 26.); 

7)    u fakturi o prodaji proizvoda ne unese propisane podatke (~lan 33.st. 1. i 4.); 

8)    ne osigura podatke o poreznim osnovicama i poreznim stopama (~lan 34. stav 1.); 

9)    ne vodi evidenciju po koli~inama i vrstama proizvoda na na~in predvi|en ovim zakonom (~lan 34. stav 4.); 

10)    ne izda kupcu ra~un ili isje~ak kasene trake prilikom prodaje proizvoda ili vr{enja usluga (~lan 36.); 

11)    kod promjene poreznih stopa ne izvr{i popis zaliha proizvoda ili ako u nove cijene ne ukalkulira pove}ani, odnosno smanjeni porez na promet (~lan 37.); 

12)    ometa ovla{teno lice prilikom vr{enja kontrole obra~una i pla}anja poreza na promet (~lan 39.). 

(2)    Nov~anom kaznom od dvostrukog do petostrukog iznosa neobra~unatog poreza, a najmanje od 1.000 KM, kaznit }e se za prekr{aje pravno lice koje prekr{ajnom radnjom iz stava 1. ovog ~lana izbjegne pla}anje poreza. 

(3)    Za radnje iz stava 1. ovog ~lana kaznit }e se za prekr{aj i odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom od 200 KM do 1.000 KM. 

^lan 43. 

(1)    Nov~anom kaznom od 500 KM do 5.000 KM kaznit }e se za prekr{aj, poduzetnik ako: 

1)    postupi suprotno odredbi ~lana 4. stav 4. ovog zakona; 

2)    prilikom nabavke proizvoda, da prodava~u neta~ne podatke radi izbjegavanja pla}anja poreza (~lan 4. i 5.); 

3)    knjigu prometa i knjigu obra~una poreza na promet proizvoda, odnosno druge porezne evidencije propisane ovim zakonom ne vodi ili ih vodi neuredno i neta~no (~lan 5.stav 1. ta~ka 4. i ~lan 35.); 

4)    ne obra~una porez na promet ili obra~unati porez na promet ne uplati ili ne uplati u propisanom roku (~lan 21. i 24.); 

5)    ne podnese ili nepravovremeno podnese obra~un poreza na promet (~lan 26.); 

6)    ne izda kupcu ra~un ili isje~ak iz kasene trake prilikom prodaje proizvoda ili pri vr{enju usluga. (~lan 36.); 

7)    pri promjeni poreznih stopa ne izvr{i popis proizvoda na zalihama ili ako u nove cijene ne ukalkulira pove}ani, odnosno smanjeni porez na promet (~lan 37.); 

8)    ometa ovla{teno lice prilikom vr{enja kontrole obra~una ili pla}anja poreza na promet (~lan 39.). 

(2)    Nov~anom kaznom od dvostrukog do petostrukog iznosa neobra~unatog poreza na promet, a najmanje od 500 KM, kaznit }e se za prekr{aj poduzetnik koji prekr{ajnom radnjom iz stava 1. ovog ~lana izbjegne pla}anje ovog poreza. 

^lan 44. 

(1)    Nov~anom kaznom u visini dvostrukog do petostrukog iznosa neobra~unatog poreza na promet a najmanje 500 KM, kaznit }e se za prekr{aj porezni obveznik, poduzetnik ako ne obra~una ili obra~una neta~no porez na promet. 

^lan 45. 

(1)    Za radnje iz ~lana 43. stav 1. ta~ke 3. i 6. poreskom obavezniku poduzetniku mo`e se izre}i nov~ana kazna na licu mjesta u iznosu od 100 KM. 

^lan 46. 

(1)    Ako porezni obveznik ne izmiri obaveze poreza na promet po obra~unskom periodu, odnosno po kona~nom rje{enju inspektora, izvr{it }e se zatvaranje radnje i privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti do izmirenja obaveza. 

^lan 47. 

(1)    Porezni organ odre|en od strane Upravnog odbora vodi po propisima o prekr{ajima postupak za izricanje kazni za prekr{aje po odredbama ovog zakona, ako ovim zakonom nije druk~ije odre|eno. 

XII - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 48. 

(1)    Pravna lica i poduzetnici koji vr{e promet duhanskih prera|evina du`ni su na dan po~etka primjene ovog zakona izvr{iti popis zate~enih zaliha duhanskih prera|evina i formirati nove prodajne cijene s ura~unatim (ukalkuliranim) porezom na promet proizvoda koji podlije`u pla}anju poreza na promet proizvoda po propisanim stopama. 

(2)    Obveznici poreza na promet proizvoda iz stava 1. ovog ~lana du`ni su razliku obra~unatog (ukalkuliranog) poreza na promet duhanskih prera|evina uplatiti u roku od sedam dana od dana izvr{enog popisa i dokaz o popisu i uplati dostaviti nadle`noj poreznoj upravi. 

(3)    Obveznici poreza na promet proizvoda i usluga u Br~ko Distriktu du`ni su na dan po~etka primjene ovog zakona izvr{iti popis svih proizvoda, osim proizvoda iz stava 1. ovog ~lana, i u prodajne cijene ukalkulirati porez na promet po stopama propisanim ovim zakonom. 

(4)    Razlika poreza na promet na zate~ene zalihe akciznih proizvoda iz stava 3. ovog ~lana uplatit }e se u roku od sedam dana od dana izvr{enog popisa na ra~un uprave Br~ko Distrikta. 

^lan 49. 

(1)    Entitetske porezne uprave i porezna uprava Br~ko Distrikta vr{i nadzor nad obra~unavanjem, pla}anjem, izvje{tavanjem, te vode postupak prisilne naplate i upravni postupak kod prometa svih proizvoda i usluga, osim poreza na promet uvoznih akciznih proizvoda. 

(2)    Izuzetno od stava 1. ovog ~lana, Uprava preuzima nadle`nosti u pogledu poreza na promet doma}ih akciznih proizvoda najkasnije do 30. juna 2005. godine i to odlukom Upravnog odbora, u skladu sa ~lanom 25. stav (2) Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/03 i 52/04)". 

(3)    U slu~aju kada, u skladu sa stavom (2) ovog ~lana, Uprava preuzme nadle`nost u pogledu poreza na promet doma}ih akciznih proizvoda, u periodu dok Upravni odbor ne usvoji potpune propise za primjenu ovog zakona, a s ciljem postizanja osiguranja stabilnosti javnih prihoda i najpovoljnjijeg tretmana poreznih obaveznika, Upravni odbor mo`e, u situacijama koje nisu potpuno ili prikladno rije{ene privremenim propisima za primjenu ovog zakona, odabrati da primjeni na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine odgovaraju}e propise ili dijelove tih propisa, koji su bili ranije na snazi u Federaciji BiH, Republici Srpskoj ili Br~ko Distriktu. 

(4)    U slu~aju iz stava 3. ovog ~lana, Upravni odbor mora izdati odgovaraju}e instrukcije, Upravi i poreznim upravama Federacije BiH, Republike Srpske i Br~ko Distrikta. 

^lan 50. 

(1)    Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju va`iti svi propisi koji se odnose na oporezivanje proizvoda i usluga u prometu a koji su bili u primjeni na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Br~ko Distrikta BiH, uklju~uju}i: 

    Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga, pre~i{}en tekst ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 49/02, 37/03 i 14/04). 

    Zakon o akcizama i porezu na promet, ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 25/02, 30/02, 60/03 i 96/03) i Zakon o osiguranju sredstava za redovno i sigurno odvijanje `eljezni~kog saobra}aja ("Slu`beni glasnik Republike Srpske ", br.15/96, 19/96). 

    Zakon o porezu na promet i usluge Br~ko Distrikta ("Slu`bene novine Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine", broj 7/02). 

^lan 51. 

(1)    Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", a primjenjivat }e se od 1. januara 2005. godine. 


PS BiH broj 133/04
29. decembra 2004. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
[efik D`aferovi}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Goran Milojevi}, s. r. 


482 

Na temelju ~lanka IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 49. sjednici Zastupni~kog doma, odr`anoj 29. prosinca 2004. i 36. sjednici Doma naroda, odr`anoj 29. prosinca 2004., usvojila je 

ZAKON 

O TRO[ARINAMA U BOSNI I HERCEGOVINI 

I - OP]E ODREDBE 

^lanak 1. 

(1)    Ovim se zakonom ure|uje oporezivanje prometa odre|enih vrsta proizvoda (u daljnjem tekstu: tro{arinski proizvodi) posebnim oblikom poreza - tro{arinom, na teritoriju Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH). 

(2)    Odredbe ovoga zakona primjenjuju se i na cestarinu. 

^lanak 2. 

(1)    Prihodi na temelju tro{arina upla}uju se na Jedinstveni ra~un Uprave za neizravno oporezivanje (u daljnjem tekstu: Uprava), a njihova se raspodjela obavlja sukladno Zakonu o uplatama na jedinstveni ra~un i raspodjeli prihoda ("Slu`beni glasnik BiH", broj 55/04). 

^lanak 3. 

(1)    U smislu ovoga zakona: 

    "Pravna osoba" - zna~i svaku pravnu osobu koja je, sukladno va`e}im propisima, registrirana kod mjerodavnog suda za proizvodnju, uvoz ili promet tro{arinskih proizvoda iz ~lanka 4. ovoga zakona; 

    "Poduzetnik" - zna~i svaku fizi~ku osobu koja je kod mjerodavnog organa registrirana za proizvodnju ili promet tro{arinskih proizvoda iz ~lanka 4. ovoga zakona; 

    "Gra|anin" - zna~i svaki pojedinac, stanovnik Bosne i Hercegovine. 

    "Uprava" - ozna~ava Upravu za neizravno oporezivanje; 

    "Upravni odbor" - ozna~ava Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje BiH. 

II - PREDMET OPOREZIVANJA 

^lanak 4. 

(1)    Predmet oporezivanja je promet tro{arinskih proizvoda. 

(2)    Tro{arinskim se proizvodima smatraju: 

1.    naftni derivati; 

2.    duhanske prera|evine; 

3.    bezalkoholna pi}a; 

4.    alkohol i alkoholna pi}a; 

5.    pivo i vino; 

6.    kava (sirova, pr`ena, mljevena i ekstrakti kave); 

III - NASTANAK OBVEZE OBRA^UNAVANJA TRO[ARINE 

^lanak 5. 

(1)    Obveza obra~unavanja tro{arine na temelju prometa tro{arinskih proizvoda nastaje: 

1.    u trenutku izdavanja ra~una o prodaji, odnosno u trenutku isporuke proizvoda drugoj osobi ako je isporuka obavljena prije izdavanja ra~una; 

2.    u trenutku carinjenja pri uvozu tro{arinskih proizvoda i isporuke tro{arinskih proizvoda u slobodne carinske zone i specijalizirana skladi{ta. 

(2)    Obveza obra~unavanja tro{arine nastaje i u trenutku: 

1.    utvr|ivanja manjka, koji se ne mo`e pravdati vi{om silom; 

2.    rashodovanja (kalo, rastur, kvar i lom), iznad koli~ine odre|ene aktom Upravnog odbora koji se temelji na op}im trgovinskim uzansama; 

3.    vlastite potro{nje tro{arinskih proizvoda. 

(3)    Za duhanske prera|evine, porezna obveza nastaje podno{enjem zahtjeva za tiskanjem poreznih markica. 

(4)    Za alkoholna pi}a porezna obveza nastaje preuzimanjem kontrolnih markica. 

IV - POREZNI OBVEZNIK 

^lanak 6. 

(1)    Porezni obveznik je pravna osoba i poduzetnik koji tro{arinske proizvode iz ~lanka 4. stavi u promet u smislu ~lanka 5. ovoga zakona. 

(2)    Pravna osoba ili poduzetnik, koji nabavi alkoholna pi}a i vino neposredno od gra|anina - proizvo|a~a, smatra se poreznim obveznikom u smislu ovoga zakona. 

(3)    Porezni obveznik du`an je, prije po~etka obavljanja djelatnosti iz koje proizilazi porezna obveza, prijaviti poreznom organu mjesto obavljanja djelatnosti. 

V - POREZNA OSNOVICA 

^lanak 7 

(1)    Porezna je osnovica odre|ena: 

1.    koli~inom, za tro{arinske proizvode za koje se tro{arina pla}a po mjernoj jedinici; 

2.    maloprodajnom cijenom u koju nije ura~unat porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), a do njegovog uvo|enja porez na promet proizvoda za duhanske prera|evine. 

(2)    Porezna osnovica u slu~aju prometa iz ~lanka 5. stavak 2. odre|ena je koli~inom manjka koji se ne mo`e pravdati vi{om silom, koli~inom rashodovanja (kalo, rastur, kvar i lom) iznad koli~ine odre|ene aktom Upravnog odbora. 

VI - POREZNE STOPE 

^lanak 8. 

(1)    Tro{arina se pla}a u apsolutnom iznosu po mjernoj jedinici ili po proporcijskoj stopi. 

^lanak 9. 

(1)    Na promet naftnih derivata tro{arina se pla}a po litru, i to: 

1.    na petrolej    0,30 KM; 

2.    na dizel-gorivo    0,30 KM; 

3.    na ulje za lo`enje ekstra lako (ES) i
lako specijalno (LS)    0,30 KM; 

4.    na motorni benzin - bezolovni    0,35 KM; 

5.    na motorni benzin    0,40 KM. 

(2)    Na promet naftnih derivata iz stavka 1. to~. 2, 4.i 5. ovoga ~lanka pla}a se cestarina po litru u iznosu od 0.15 KM. 

^lanak 10. 

(1)    Na promet sljede}ih tro{arinskih proizvoda tro{arina se pla}a po litri i to: 

1.    bezalkoholna pi}a    0.10 KM; 

2.    pivo    0.20 KM; 

3.    vino    0.25 KM. 

(2)    Bezalkoholnim pi}ima, u smislu ovoga zakona, ne smatraju se prirodni sokovi bez konzervansa i prirodne mineralne, gazirane i negazirane vode. 

^lanak 11. 

(1)    Na promet alkohola i alkoholnih pi}a tro{arina se pla}a po litri apsolutnog alkohola, i to: 

1.    alkoholna pi}a    15 KM; 

2.    etil alkohol    15 KM. 

^lanak 12. 

(1)    Ako se pi}a iz ~l. 10. i 11. ovoga zakona stavljaju u promet u pakiranju ve}em ili manjem od jednoga litra, tro{arina se pla}a razmjerno koli~ini u pakiranju. 

^lanak 13. 

(1)    Na promet kave tro{arina se pla}a po kilogramu, i to: 

1.    za sirovu kavu    1,00 KM; 

2.    za pr`enu i mljevenu kavu    2,50 KM; 

3.    za ekstrakt kave, pr`ene ljuspe i opne    3,50 KM. 

(2)    Ako se kava stavlja u promet u pakiranjima ve}im ili manjim od jednoga kilograma, tro{arina se pla}a razmjerno koli~ini u pakiranju. 

^lanak 14. 

(1)    Na promet duhanskih prera|evina tro{arina se pla}a po stopi od 49% na osnovicu utvr|enu sukladno ~lanku 7. to~ka 2. ovoga zakona. 

^lanak 15. 

(1)    Proizvo|a~, odnosno uvoznik du`an je na etiketi i drugom dokumentu, koji prati tro{arinske proizvode, ozna~iti sirovinski sastav, vrstu, kvalitetu i druge osobine tro{arinskih proizvoda bitna za utvr|ivanje porezne obveze, te u fakturi navesti nominalni iznos i mjernu jedinicu, odnosno stopu po kojoj se obra~unava i pla}a tro{arina kao i iznos porezne obveze. 

(2)    U slu~aju da su tro{arinski proizvodi proizvedeni od dva ili vi{e razli~itih materijala, smatra se da su izra|eni od onog materijala koji je u njima prete`no sadr`an po vrijednosti u odnosu na ukupnu vrijednost tro{arinskih proizvoda. 

^lanak 16. 

(1)    Obveznik tro{arine na tro{arinske proizvode iz ~lanka 4. stavak 2. to~ka 1, 3, 4. i 5.ovoga zakona du`an je o svom tro{ku nabaviti i ugraditi mjerne instrumente, instalacije, broja~e utoka i istoka i druge ure|aje potrebne za mjerenje tro{arinskih prozvoda, uz potvrdu mjerodavnog organa za mjeriteljstvo da navedeni ure|aji odgovaraju mjernim zahtjevima. 

(2)    Uprava }e plombirati ure|aje iz stavka 1. ovoga ~lanka, a popravak i zamjena ure|aja mogu se obavljati isklju~ivo uz ovlast predstavnika poreznog organa. 

VII - OSLOBA\ANJE OD TRO[ARINE 

^lanak 17. 

(1)    Tro{arina se ne pla}a: 

1.    na tro{arinske proizvode koji se izvoze; 

2.    na tro{arinske proizvode koji se pod nadzorom poreznog organa uni{tavaju ili ~ine neupotrebljivim za uporabu. 

(2)    Odredbe stavka 1. to~ka 1. ovoga ~lanka ne odnose se na tro{arinske proizvode koji se, sukladno posebnim propisima, prodaju u specijaliziranim skladi{tima i slobodnim carinskim zonama. 

VIII - PLA]ANJE TRO[ARINE 

^lanak 18. 

(1)    Obra~unatu tro{arinu iz ~lanka 5. porezni obveznik du`an je uplatiti u rokovima propisanim ovim zakonom. 

(2)    U slu~ajevima iz ~lanka 5. stavak (1) to~ka 1, porezni obveznik du`an je platiti tro{arinu u roku od pet dana po isteku tjedna u kojem je obavljen promet na vrijednost prodanih tro{arinskih proizvoda. 

(3)    U slu~ajevima iz ~lanka 5. stavak 1. to~ka 2. ovoga zakona, porezni obveznik du`an je platiti tro{arinu u roku za pla}anje carine i drugih uvoznih da`bina. 

(4)    U slu~ajevima iz ~lanka 5. stavak 2. ovoga zakona, porezni obveznik du`an je platiti tro{arinu u trenutku obra~una. 

(5)    Za duhanske prera|evine, obveza pla}anja obra~unate tro{arine nastaje u trenutku preuzimanja poreznih markica, 

(6)    Za alkoholna pi}a obveza pla}anja obra~unate tro{arine nastaje po preuzimanju kontrolnih markica. 

(7)    Za etilni alkohol obvezno se pola`e jamstvo banke koje prihva}a Uprava na iznos obra~unate tro{arine, a koje se osloba|a kontrolnih markica za tro{arinski proizvod za koji je etilni alkohol rabljen kao reprodukcijski materijal. 

^lanak 19. 

(1)    Na iznos tro{arine koja nije pla}ena u zakonom propisanom roku i na propisani ra~un pla}a se kamata u visini od 0.06% dnevno. 

(2)    Od poreznog obveznika koji tro{arinu nije uplatio u propisanom roku i na propisani ra~un naplata }e se izvr{iti prinudnim putem. 

(3)    Mjerodavna porezna uprava postupak prinudne naplate provodi izdavanjem naloga za prisilnu naplatu putem prijenosa sredstava s ra~una poreznog obveznika na odgovaraju}i ra~un za uplatu poreza. 

(4)    Ako se na na~in iz stavka 2. ovoga ~lanka ne mo`e u cijelosti naplatiti porezna obveza, mjerodavna porezna uprava donosi rje{enje o prisilnoj naplati poreza iz cjelokupne imovine poreznog obveznika. 

(5)    Tro{kovi prisilne naplate padaju na teret poreznog obveznika. 

IX - POREZNE EVIDENCIJE 

^lanak 20. 

(1)    Porezni obveznik du`an je sa~initi: 

1.    mjese~ni obra~un porezne obveze i dostaviti ga poreznom organu najkasnije do desetog dana u mjesecu za prethodni mjesec; 

2.    godi{nji obra~un porezne obveze i dostaviti ga poreznom organu najkasnije do 10. o`ujka teku}e godine za prethodnu godinu. 

^lanak 21. 

(1)    Porezni obveznik koji tro{arinske proizvode proizvede, uveze i/ili na drugi na~in izvr{i promet u smislu ~lanka 5., du`an je voditi dnevnu evidenciju o njihovoj proizvodnji, uvozu, nabavi, prometu i stanju. 

(2)    Porezni obveznik du`an je sa~initi izvanknjigovodstvenu evidenciju koja treba sadr`ati podatke, koji nisu sadr`ani u knjigovodstvu, a koji se odnose na porezne osnovice i porezne stope na temelju kojih je izvr{en obra~un i pla}anje tro{arine. 

^lanak 22. 

(1)    Porezni obveznik du`an je, prilikom sa~injavanja godi{njeg obra~una porezne obveze, izvr{iti popis zaliha tro{arinskih proizvoda i repromaterijala na dan 31. prosinca godine za koju sa~injava obra~un. 

X - POREZNE I KONTROLNE MARKICE 

^lanak 23. 

(1)    Duhanske prera|evine u prometu u BiH moraju biti ozna~ene poreznim markicama. Oblik, sadr`aj i za{titu poreznih markica, proceduru tiskanja, ~uvanja i postupanja propisat }e Upravni odbor posebnim aktom. 

(2)    Alkoholna pi}a i vino, koji su u prometu u BiH, moraju biti ozna~eni kontrolnim markicama. Oblik, sadr`aj i za{titu kontrolnih markica, proceduru tiskanja, ~uvanja i postupanja propisat }e Upravni odbor posebnim aktom. 

(3)    Iznimno od odredaba stavka 2. ovoga ~lanka, alkoholna pi}a koja sadr`e do 5% alkohola mogu se stavljati u promet bez kontrolnih markica. 

(4)    Porezne i kontrolne markice izdaje Uprava na zahtjev poreznog obveznika. 

(5)    Maloprodajne cijene duhanskih prera|evina porezni obveznik mora prijaviti Upravi prije njihova stavljanja u promet. 

(6)    Za duhanske prera|evine, alkoholna pi}a i vino porezni obaveznik du`an je nalijepiti porezne, odnosno kontrolne markice, na pakiranju namijenjenom za prodaju na malo, na na~in koji spre~ava uporabu sadr`aja bez o{te}enja porezne, odnosno kontrolne markice (ispod celofanskog ili drugog omota kojim je oblo`ena tro{arinska roba i sl.). 

(7)    Duhanske prera|evine, alkoholna pi}a i vino bez poreznih, odnosno kontrolnih markica smatraju se tro{arinskim proizvodima na koje nije obra~unata tro{arina, osim alkoholnih pi}a iz stavka 3. ovoga ~lanka. 

(8)    Duhanske prera|evine, alkoholna pi}a i vino koji se izvoze, osim onih koje se prodaju u slobodnim carinskim prodavaonicama, specijaliziranim skladi{tima i u slobodnim zonama, ne moraju biti obilje`eni poreznim, odnosno kontrolnim markicama, ali na ambala`i ili na posebnoj markici moraju imati utisnute rije~i: "samo za izvoz" ili na engleskom jeziku: "for export only". 

XI - KONTROLA OBRA^UNA I PLA]ANJA TRO[ARINA 

^lanak 24. 

(1)    Kontrolu obra~una i uplate tro{arine obavlja Uprava. 

(2)    Ako Uprava kontrolom utvrdi kako porezni obveznik nije obra~unao, nije to~no obra~unao i/ili platio tro{arinu, donijet }e rje{enje o utvr|ivanju porezne obveze i nalo`iti uplatu. 

(3)    Ako se tijekom kontrole utvrdi kako poslovne knjige nisu vo|ene ili nisu vo|ene uredno, Uprava }e utvrditi poreznu obvezu na temelju raspolo`ivih podataka. Ako takvi podaci ne postoje, odnosno nisu dostupni, utvr|ivanje porezne obveze izvr{it }e se upore|ivanjem s drugim obveznikom koji obavlja istu ili sli~nu djelatnost pod istim ili pribli`no istim uvjetima. 

XII - PRAVNA SREDSTVA 

^lanak 25. 

(1)    Protiv rje{enja iz ~lanka 24. st. 2. i 3. ovoga zakona porezni obveznik ima pravo `albe u roku od 15 dana od dana primitka rje{enja. 

(2)    @alba se podnosi ravnatelju Uprave putem organa mjerodavne porezne uprave koji je donio prvostupanjsko rje{enje. 

(3)    @alba ne odga|a ovrhu rje{enja. 

XIII - POVRAT POREZA 

^lanak 26. 

(1)    Porezni obveznik koji izvozi tro{arinske proizvode za koje je prethodno pla}ena tro{arina ima pravo na povrat upla}enog iznosa. 

(2)    Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga ~lanka podnosi zahtjev za povrat upla}ene tro{arine Uprave. 

(3)    Porezni obveznik koji je prethodno uplatio tro{arinu, koju nije bio du`an platiti, ima pravo na povrat iznosa upla}enog na temelju tro{arine, kamate, tro{kova prinudne naplate i/ili nov~ane kazne, ako tro{arinu nije obra~unao i naplatio od druge osobe. 

XIV - KAZNENE ODREDBE 

^lanak 27. 

(1)    Nov~anom kaznom od 3.000 KM do 20.000 KM kaznit }e se za prekr{aj pravna osoba i poduzetnik: 

1.    ako ne obra~una ili neto~no obra~una tro{arinu (~lanak 5.); 

2.    ako ne prijavi mjesto obavljanja djelatnosti (~lanak 6. stavak 3.); 

3.    ako se na dokumentu koji prati tro{arinski proizvod ili na tro{arinskom proizvodu ne nalaze podaci o sirovinskom sastavu, vrsti, kvaliteti i drugim svojstvima bitnim za utvr|ivanje porezne obveze ili ako su ti podaci neto~ni ili ako faktura ne sadr`i propisane podatke (~lanak 15.); 

4.    ako ne ugradi mjerne instrumente i ure|aje ili ne pribavi potvrdu mjerodavnog organa za mjeriteljstvo (~lanak 16.); 

5.    ako tro{arinu ne plati na propisani ra~un ili je ne plati u propisanom roku (~lanak 2. i ~lanak 18.); 

6.    ako ne vodi propisane evidencije (~l. 20.i 21.) 

7.    ako ne izvr{i popis zaliha tro{arinskih proizvoda i repromaterijala (~lanak 22.); 

8.    ako ne prijavi maloprodajne cijene duhanskih prera|evina Upravi prije pu{tanja u promet ili ako ih prodaje po vi{im ili ni`im cijenama od prijavljenih (~lanak 23. stavak 5.); 

9.    ako duhanske prera|evine i alkoholna pi}a stavi u promet, a da pojedina~no svaki tro{arinski proizvod nije obilje`en poreznom, odnosno kontrolnom markicom, osim alkoholnih pi}a do 5% alkohola (~lanak 23.); 

(2)    Za prekr{aj iz stavka 1. ovoga ~lanaka kaznit }e se odgovorna fizi~ka osoba zaposlena u pravnoj osobi nov~anom kaznom od 1.000 KM do 10.000 KM. 

(3)    Tro{arinski proizvodi zate~eni u prometu bez nalijepljenih poreznih, odnosno kontrolnih markica, osim alkoholnih pi}a do 5% alkohola, bit }e oduzeti i uni{teni pod nadzorom Uprave. 

XV - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lanak 28. 

(1)    Upravni odbor }e, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona, donijeti propise o na~inu obra~una i pla}anju tro{arine, sadr`aju i na~inu vo|enja evidencija, sa~injavanju i dostavljanju mjese~nih i godi{njih izvje{}a. 

(2)    Upravni odbor }e, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona, donijeti: 

1.    propise o ugradbi mjernih instrumenata i ovlastima Uprave iz ~lanka 16.ovoga zakona; 

2.    propise o tiskanju i izdavanju poreznih i kontrolnih markica. 

(3)    U razdoblju dok, u rokovima predvi|enim u stavcima (1) i (2) ovoga ~lanka, Upravni odbor ne usvoji potpune propise za primjenu ovoga zakona, a s ciljem postizanja osiguranja stabilnosti javnih prihoda i najpovoljnjijeg tretmana poreznih obveznika, Upravni odbor mo`e, u situacijama koje nisu potpuno ili prikladno rije{ene privremenim propisima za primjenu ovoga zakona, odabrati da primijeni na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine odgovaraju}e propise ili dijelove tih propisa, koji su bili ranije na snazi u Federaciji BiH, Republici Srpskoj ili Br~ko Distriktu. 

(4)    U slu~aju iz stava 3. ovog ~lana, Upravni odbor mora izdati odgovaraju}e instrukcije, Upravi i poreznim upravama Federacije BiH, Republike Srpske i Br~ko Distrikta. 

^lanak 29. 

(1)    Do uvo|enja jedinstvene porezne i kontrolne markice, a najkasnije do 30. lipnja 2005, duhanske prera|evine i alkoholna pi}a mogu se stavljati u promet ozna~eni postoje}im poreznim i kontrolnim markicama. 

(2)    Porezni obveznici tro{arine na duhanske prera|evine i pravne osobe i poduzetnici koji se bave prometom duhanskih prera|evina du`ni su popisati zalihe duhanskih prera|evina na dan po~etka primjene ovoga zakona i zapisnik dostaviti poreznim upravama entiteta i Distrikta u roku od sedam dana od dana po~etka primjene ovoga zakona, osim ako druga~ije ne odlu~i Upravni odbor. 

(3)    Porezni obveznici tro{arine na duhanske prera|evine du`ni su prijaviti nove maloprodajne cijene Poreznoj upravi entiteta i Distrikta prema svom sjedi{tu i Upravi, u roku od sedam dana od dana izvr{enoga popisa, osim ako druga~ije ne odlu~i Upravni odbor. 

^lanak 30. 

(1)    Porezni obveznici te pravne osobe i poduzetnici koji se bave prometom duhanskih prera|evina du`ni su na zate~ene zalihe, utvr|ene zapisnikom iz ~lanka 29. stavak 2. ovoga zakona, obra~unati razliku tro{arine na novu poreznu osnovnicu koju ~ini nova maloprodajna cijena umanjena za porez na promet proizvoda i ve} pla}ene tro{arine. 

(2)    Porezni obveznici, pravne osobe i poduzetnici du`ni su prodavati duhanske prera|evine po novim maloprodajnim cijanama, koje moraju biti istaknute na vidljivom mjestu maloprodajnog objekta. 

^lanak 31. 

(1)    Ovla{}uju se entitetska ministarstva financija i Porezna uprava Distrikta da osiguraju kontinuirano tiskanje postoje}ih poreznih i kontrolnih markica do roka iz ~lanka 29. stavak 1. ovoga zakona. 

^lanak 32. 

(1)    Iznimno od odredaba ~lanka 24. ovoga zakona, kontrolu obra~una i naplate tro{arina ~iji je obveznik proizvo|a~ rade porezne uprave entiteta i Distrikta. 

(2)    Uprava }e preuzeti kontrolu obra~una i naplate tro{arina iz stavka 1. ovoga ~lanka najkasnije do 30. lipnja 2005. sukladno ~lanku 25. stavak (2) Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/03 i 52/04). 

^lanak 33. 

(1)    Danom po~etka primjene ovoga zakona prestaju va`iti: 

    u Federaciji BiH 

    Zakon o posebnom porezu na pivo ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/95, 51/99 52/01 i 37/03); 

    Zakon o posebnom porezu na alkohol ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/95, 51/99 52/01 i 37/03); 

    Zakon o posebnom porezu na kavu ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/95, 51/99 52/01 i 37/03); 

    Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pi}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/95, 51/99 52/01, 37/03 i 39/04); 

    Zakon o posebnom porezu na na naftu i naftne derivate (" Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/95, 27/98, 41/98, 51/99, 29/02 i 37/03); 

    Zakon o posebnom porezu na duhanske proizvode ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/95, 13/00 i 52/01); i 

    Odluka o visini naknade za ceste ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 57/02 i 37/03). 

    u Republici Srpskoj 

    Zakon o tro{arinama i porezu na promet ("Slu`beni glasnik RS", br. 25/02, 30/02, 60/03 i 96/03); i 

    ^lanci 2a. i 2b. Zakona o posebnim republi~kim pristojbama ("Slu`beni glasnik RS", broj 8/94, 29/00, 18/01, 22/01 i 60-II.dio/03). 

    u Br~ko Distriktu BiH 

    Zakon o tro{arinama ("Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta", br. 2/02 i 16/03); i 

    Zakon o naknadi za ceste iz maloprodajne cijene naftnih derivata ("Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta BiH", br. 2/03 i 16/03). 

^lanak 34. 

(1)    Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Slu`benom glasniku BiH", a primjenjivat }e se od 1. sije~nja 2005. 


PS BiH broj 134/04
29. prosinca 2004. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
[efik D`aferovi}, v. r. 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Goran Milojevi}, v. r. Na osnovu ~lana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 49. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 29. decembra 2004. godine i 36. sjednici Doma naroda, odr`anoj 29. decembra 2004. godine, usvojila je 

ZAKON 

O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI 

I - OP[TE ODREDBE 

^lan 1. 

(1)    Ovim zakonom ure|uje se oporezivawe prometa odre|enih vrsta proizvoda (u daqem tekstu: akcizni proizvodi) posebnim oblikom poreza - akcizom, na teritoriji Bosne i Hercegovine (u daqem tekstu: BiH). 

(2)    Odredbe ovog zakona primjewuju se i na putarinu. 

^lan 2. 

(1)    Prihodi po osnovu akciza upla}uju se na Jedinstveni ra~un Uprave za indirektno oporezivawe (u daqem tekstu: Uprava), a wihova raspodjela vr{i se u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni ra~un i raspodjeli prihoda ("Slu`beni glasnik BiH" broj 55/04). 

^lan 3. 

(1)    U smislu ovog zakona: 

    "Pravno lice" - zna~i svako pravno lice koje je, u skladu sa va`e}im propisima, registrovano kod nadle`nog suda za proizvodwu, uvoz ili promet akciznih proizvoda iz ~lana 4. ovog zakona; 

    "Preduzetnik" - zna~i svako fizi~ko lice koje je kod nadle`nog organa registrovano za proizvodwu ili promet akciznih proizvoda iz ~lana 4. ovog zakona; 

    "Gra|anin" - zna~i svaki pojedinac, stanovnik Bosne i Hercegovine. 

    "Uprava" - ozna~ava Upravu za indirektno oporezivawe; 

    "Upravni odbor" - ozna~ava Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivawe BiH. 

II - PREDMET OPOREZIVAWA 

^lan 4. 

(1)    Predmet oporezivawa je promet akciznih proizvoda. 

(2)    Akciznim proizvodima smatraju se: 

1.    derivati nafte; 

2.    duvanske prera|evine; 

3.    bezalkoholna pi}a; 

4.    alkohol i alkoholna pi}a; 

5.    pivo i vino 

6.    kafa (sirova, pr`ena, mqevena i ekstrakti kafe); 

III - NASTANAK OBAVEZE OBRA^UNAVAWA AKCIZE 

^lan 5. 

(1)    Obaveza obra~unavawa akcize po osnovu prometa akciznih proizvoda nastaje: 

1.    u trenutku izdavawa ra~una o prodaji, odnosno u trenutku isporuke proizvoda drugom licu ako je isporuka obavqena prije izdavawa ra~una; 

2.    u trenutku cariwewa pri uvozu akciznih proizvoda i isporuke akciznih proizvoda u slobodne carinske zone i specijalizovana skladi{ta. 

(2)    Obaveza obra~unavawa akcize nastaje i u trenutku: 

1.    utvr|ivawa mawka, koji se ne mo`e pravdati vi{om silom; 

2.    rashodovawa (kalo, rastur, kvar i lom), iznad koli~ine odre|ene aktom Upravnog odbora koji }e se zasnivati na op{tim trgovinskim uzansama; 

3.    sopstvene potro{we akciznih proizvoda. 

(3)    Za duvanske prera|evine, porezna obaveza nastaje podno{ewem zahtjeva za {tampawem poreskih markica. 

(4)    Za alkoholna pi}a poreska obaveza nastaje preuzimawem kontrolnih markica. 

IV - PORESKI OBVEZNIK 

^lan 6. 

(1)    Poreski obveznik je pravno lice i preduzetnik koji akcizne proizvode iz ~lana 4. stavi u promet u smislu ~lana 5. ovog zakona. 

(2)    Pravno lice ili preduzetnik, koji nabavi alkoholna pi}a i vino neposredno od gra|anina - proizvo|a~a, smatra se poreskim obveznikom u smislu ovog zakona. 

(3)    Poreski obveznik du`an je da, prije po~etka obavqawa djelatnosti iz koje proisti~e poreska obaveza, prijavi poreskom organu mjesto obavqawa djelatnosti. 

V - PORESKA OSNOVICA 

^lan 7. 

(1)    Poreska osnovica odre|ena je: 

1.    koli~inom, za akcizne proizvode za koje se akciza pla}a po mjernoj jedinici; 

2.    maloprodajnom cijenom u koju nije ura~unat porez na dodatu vrijednost (u daqem tekstu: PDV) a do wegovog uvo|ewa porez na promet proizvoda za duvanske prera|evine. 

(2)    Poreska osnovica u slu~aju prometa iz ~lana 5.stav 2. odre|ena je koli~inom mawka koji ne mo`e da se pravda vi{om silom, koli~inom rashodovawa (kalo, rastur, kvar i lom) iznad koli~ine odre|ene aktom Upravnog odbora. 

VI -PORESKE STOPE 

^lan 8. 

(1)    Akciza se pla}a u apsolutnom iznosu po mjernoj jedinici ili po proporcionoj stopi. 

^lan 9. 

(1)    Na promet derivata nafte akciza se pla}a po litru, i to na: 

1.    petrolej    0,30 KM; 

2.    dizel-gorivo    0,30 KM; 

3.    uqe za lo`ewe ekstra lako (ES) i lako
specijalno (LS)    0,30 KM; 

4.    motorni benzin - bezolovni    0,35 KM; 

5.    motorni benzin    0,40 KM. 

(2)    Na promet derivata nafte iz stava 1. ta~. 2, 4.i 5. ovog ~lana pla}a se putarina po litru u iznosu od 0.15 KM. 

^lan 10. 

(1)    Na promet sqede}ih akciznih proizvoda akciza se pla}a po litri i to: 

1.    bezalkoholna pi}a    0.10 KM; 

2.    pivo    0.20 KM; 

3.    vino    0.25 KM. 

(2)    Bezalkoholnim pi}ima, u smislu ovog zakona, ne smatraju se prirodni sokovi bez konzervansa i prirodne mineralne, gazirane i negazirane vode. 

^lan 11. 

(1)    Na promet alkohola i alkoholnih pi}a akciza se pla}a po litri apsolutnog alkohola, i to: 

1.    alkoholna pi}a    15 KM; 

2.    etil-alkohol    15 KM. 

^lan 12. 

(1)    Ako se pi}a iz ~l. 10. i 11. ovog zakona stavqaju u promet u pakovawu ve}em ili mawem od jednog litra, akciza se pla}a srazmjerno koli~ini u pakovawu. 

^lan 13. 

(1)    Na promet kafe akciza se pla}a po kilogramu, i to za: 

1.    sirovu kafu    1,00 KM; 

2.    pr`enu i mqevenu kafu    2,50 KM; 

3.    ekstrakt kafe, pr`ene quspe i opne    3,50 KM. 

(2)    Ako se kafa stavqa u promet u pakovawima ve}im ili mawim od jednog kilograma, akciza se pla}a srazmjerno koli~ini u pakovawu. 

^lan 14. 

(1)    Na promet duvanskih prera|evina akciza se pla}a po stopi od 49% na osnovicu utvr|enu u skladu s ~lanom 7. ta~ka 2. ovog zakona. 

^lan 15. 

(1)    Proizvo|a~, odnosno uvoznik du`an je da na etiketi i drugom dokumentu koji prati akcizne proizvode ozna~i sirovinski sastav, vrstu, kvalitet i druga svojstva akciznih proizvoda bitna za utvr|ivawe poreske obaveze, te da u fakturi navede nominalni iznos i mjernu jedinicu, odnosno stopu po kojoj se obra~unava i pla}a akciza kao i iznos poreske obaveze. 

(2)    U slu~aju da su akcizni proizvodi proizvedeni od dva ili vi{e razli~itih materijala, smatra se da su izra|eni od onog materijala koji je u wima prete`no sadr`an po vrijednosti u odnosu na ukupnu vrijednost akciznih proizvoda. 

^lan 16. 

(1)    Obveznik akcize na akcizne proizvode iz ~lana 4. stav 2. ta~. 1, 3, 4. i 5.ovog zakona du`an je o svom tro{ku da nabavi i ugradi mjerne instrumente, instalacije, broja~e utoka i istoka i druge ure|aje potrebne za mjerewe akciznih prozvoda, uz potvrdu nadle`nog organa za metrologiju da navedeni ure|aji odgovaraju mjernim zahtjevima. 

(2)    Uprava }e da plombira ure|aje iz stava 1. ovog ~lana, a popravak i zamjena ure|aja mogu da se obavqaju iskqu~ivo uz ovla{tewe predstavnika poreskog organa. 

VII -OSLOBA\AWE OD AKCIZE 

^lan 17. 

(1)    Akciza se ne pla}a na: 

1.    akcizne proizvode koje se izvoze; 

2.    akcizne proizvode koje se pod nadzorom poreskog organa uni{tavaju ili ~ine neupotrebqivim za kori{tewe. 

(2)    Odredbe stava 1. ta~ka 1. ovog ~lana ne odnose se na akcizne proizvode koji se, u skladu sa posebnim propisima, prodaju u specijalizovanim skladi{tima i slobodnim carinskim zonama. 

VIII - PLA]AWE AKCIZE 

^lan 18. 

(1)    Obra~unatu akcizu iz ~lana 5. poreski obaveznik du`an je da uplati u rokovima propisanim ovim zakonom. 

(2)    U slu~ajevima iz ~lana 5. stav (1) ta~ka 1, poreski obaveznik du`an je da plati akcizu u roku od pet dana po isteku nedjeqe u kojoj je obavqen promet na vrijednost prodanih akciznih proizvoda. 

(3)    U slu~ajevima iz ~lana 5. stav 1. ta~ka 2. ovog zakona, poreski obaveznik du`an je da plati akcizu u roku za pla}awe carine i drugih uvoznih da`bina; 

(4)    U slu~ajevima iz ~lana 5. stav 2. ovog zakona, poreski obaveznik du`an je da plati akcizu u trenutku obra~una; 

(5)    Za duvanske prera|evine, obaveza pla}awa obra~unate akcize nastaje u trenutku preuzimawa poreskih markica; 

(6)    Za alkoholna pi}a obaveza pla}awa obra~unate akcize nastaje po preuzimawu kontrolnih markica; 

(7)    Za etil-alkohol obavezno se pola`e garancija banke koju prihvati Uprava na iznos obra~unate akcize, a koja se osloba|a preuzimawem kontrolnih markica za akcizni proizvod za koji je etil-alkohol kori{ten kao reprodukcioni materijal. 

^lan 19. 

(1)    Na iznos akcize koja nije pla}ena u zakonom propisanom roku i na propisani ra~un pla}a se kamata u visini od 0.06% dnevno. 

(2)    Od poreskog obaveznika koji akcizu nije uplatio u propisanom roku i na propisani ra~un naplata }e da se izvr{i prinudnim putem. 

(3)    Nadle`na poreska uprava postupak prinudne naplate sprovodi izdavawem naloga za prisilnu naplatu putem prenosa sredstava sa ra~una poreskog obaveznika na odgovaraju}i ra~un za uplatu poreza. 

(4)    Ako na na~in iz stava 2. ovog ~lana ne mo`e u potpunosti da se naplati poreska obaveza, nadle`na poreska uprava donosi rje{ewe o prisilnoj naplati poreza iz cjelokupne imovine poreskog obaveznika. 

(5)    Tro{kovi prisilne naplate padaju na teret poreskog obveznika. 

IX - PORESKE EVIDENCIJE 

^lan 20. 

(1)    Poreski obveznik du`an je da sa~ini: 

1.    mjese~ni obra~un poreske obaveze i dostavi ga poreskom organu najkasnije do desetog dana u mjesecu za prethodni mjesec; 

2.    godi{wi obra~un poreske obaveze i dostavi ga poreskom organu najkasnije do 10. marta teku}e godine za prethodnu godinu. 

^lan 21. 

(1)    Poreski obaveznik koji akcizne proizvode proizvede, uveze i/ili na drugi na~in izvr{i promet u smislu ~lana 5, du`an je da vodi dnevnu evidenciju o wihovoj proizvodwi, uvozu, nabavci, prometu i stawu. 

(2)    Poreski obaveznik du`an je da sa~ini vankwigovodstvenu evidenciju koja treba da sadr`i podatke, koji nisu sadr`ani u kwigovodstvu, a koji se odnose na poreske osnovice i poreske stope na osnovu kojih je izvr{en obra~un i pla}awe akcize. 

^lan 22. 

(1)    Poreski obveznik du`an je da, prilikom sa~iwavawa godi{weg obra~una poreske obaveze, izvr{i popis zaliha akciznih proizvoda i repromaterijala na dan 31. decembra godine za koju sa~iwava obra~un. 

X - PORESKE I KONTROLNE MARKICE 

^lan 23. 

(1)    Duvanske prera|evine u prometu u BiH moraju da budu ozna~ene poreskim markicama. Oblik, sadr`inu i za{titu poreskih markica, proceduru {tampawa, ~uvawa i postupawa propisa}e Upravni odbor posebnim aktom. 

(2)    Alkoholna pi}a i vino, koji su u prometu u BiH, moraju da budu ozna~eni kontrolnim markicama. Oblik, sadr`inu i za{titu kontrolnih markica, proceduru {tampawa, ~uvawa i postupawa propisa}e Upravni odbor posebnim aktom. 

(3)    Izuzetno od odredbi stava 2. ovog ~lana, alkoholna pi}a koja sadr`e do 5% alkohola mogu da se stavqaju u promet bez kontrolnih markica. 

(4)    Poreske i kontrolne markice izdaje Uprava na zahtjev poreskog obveznika. 

(5)    Maloprodajne cijene duvanskih prera|evina, poreski obveznik mora da prijavi Upravi prije wihovog stavqawa u promet. 

(6)    Za duvanske prera|evine, alkoholna pi}a i vino poreski obaveznik du`an je da nalijepi poreske, odnosno kontrolne markice, na pakovawu namijewenom za prodaju na malo, na na~in koji spre~ava kori{tewe sadr`aja bez o{te}ewa poreske, odnosno kontrolne markice (ispod celofanskog ili drugog omota kojim je oblo`ena akcizna roba i sl.). 

(7)    Duvanske prera|evine, alkoholna pi}a i vino bez poreskih, odnosno kontrolnih markica smatraju se akciznim proizvodima na koje nije obra~unata akciza, izuzev alkoholnih pi}a iz stava 3. ovog ~lana. 

(8)    Duvanske prera|evine, alkoholna pi}a i vino koji se izvoze, osim onih koji se prodaju u slobodnim carinskim prodavnicama, specijalizovanim skladi{tima i u slobodnim zonama, ne moraju da budu obiqe`eni poreskim, odnosno kontrolnim markicama, ali na ambala`i ili na posebnoj markici moraju da imaju utisnute rije~i: "samo za izvoz" ili na engleskom jeziku: "for export only". 

XI - KONTROLA OBRA^UNAVAWA I PLA]AWA AKCIZA 

^lan 24. 

(1)    Kontrolu obra~una i uplate akcize vr{i Uprava. 

(2)    Ako Uprava kontrolom utvrdi da poreski obveznik nije obra~unao, nije ta~no obra~unao i/ili platio akcizu, donije}e rje{ewe o utvr|ivawu poreske obaveze i nalo`iti uplatu. 

(3)    Ako se u toku kontrole utvrdi da poslovne kwige nisu vo|ene ili nisu vo|ene uredno, Uprava }e da utvrdi poresku obavezu na osnovu raspolo`ivih podataka. Ako takvi podaci ne postoje, odnosno nisu dostupni, utvr|ivawe poreske obaveze izvr{i}e upore|ivawem sa drugim obveznikom koji obavqa istu ili sli~nu djelatnost pod istim ili pribli`no istim uslovima. 

XII -PRAVNA SREDSTVA 

^lan 25. 

(1)    Protiv rje{ewa iz ~lana 24. st. 2. i 3. ovog zakona poreski obveznik ima pravo `albe u roku od 15 dana od dana prijema rje{ewa. 

(2)    @alba se podnosi direktoru Uprave putem organa nadle`ne poreske uprave koji je donio prvostepeno rje{ewe. 

(3)    @alba ne odga|a izvr{ewe rje{ewa. 

XIII - POVRAT POREZA 

^lan 26. 

(1)    Poreski obveznik koji izvozi akcizne proizvode za koje je prethodno pla}ena akciza ima pravo na povrat upla}enog iznosa. 

(2)    Poreski obveznik iz stava 1. ovog ~lana podnosi zahtjev za povrat upla}ene akcize Upravi. 

(3)    Poreski obveznik koji je prethodno uplatio akcizu, koju nije bio du`an da plati, ima pravo na povrat iznosa upla}enog po osnovi akcize, kamate, tro{kova prinudne naplate i/ili nov~ane kazne, ako akcizu nije obra~unao i naplatio od drugog lica. 

XIV - KAZNENE ODREDBE 

^lan 27. 

(1)    Nov~anom kaznom od 3.000 KM do 20.000 KM kazni}e se za prekr{aj pravno lice i preduzetnik ako: 

1.    ne obra~una ili neta~no obra~una akcizu (~lan 5.); 

2.    ne prijavi mjesto obavqawa djelatnosti (~lan 6. stav 3); 

3.    se na dokumentu koji prati akcizni proizvod ili na akciznom proizvodu ne nalaze podaci o sirovinskom sastavu, vrsti, kvalitetu i drugim svojstvima bitnim za utvr|ivawe poreske obaveze ili ako su ti podaci neta~ni ili ako faktura ne sadr`i propisane podatke (~lan 15.); 

4.    ne ugradi mjerne instrumente i ure|aje ili ne pribavi potvrdu nadle`nog organa za metrologiju (~lan 16.); 

5.    akcizu ne plati na propisani ra~un ili je ne plati u propisanom roku (~lan 2. i ~lan 18.); 

6.    ne vodi propisane evidencije (~l. 20.i 21.) 

7.    ne izvr{i popis zaliha akciznih proizvoda i repromaterijala (~lan 22.); 

8.    ne prijavi maloprodajne cijene duvanskih prera|evina Upravi prije pu{tawa u promet ili ako ih prodaje po vi{im ili ni`im cijenama od prijavqenih (~lan 23. stav 5.); 

9.    duvanske prera|evine i alkoholna pi}a stavi u promet a da pojedina~no svaki akcizni proizvod nije obiqe`en poreskom, odnosno kontrolnom markicom, izuzev alkoholnih pi}a do 5% alkohola (~lan 23.); 

(2)    Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se odgovorno fizi~ko lice zaposleno u pravnom licu nov~anom kaznom od 1.000 KM do 10.000 KM. 

(3)    Akcizni proizvodi zate~eni u prometu bez nalijepqenih poreskih, odnosno kontrolnih markica, izuzev alkoholnih pi}a do 5% alkohola, bi}e oduzeti i uni{teni pod nadzorom Uprave. 

XV - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 28. 

(1)    Upravni odbor }e, u roku od 30 dana od dana stupawa na snagu ovog zakona, donijeti propise o na~inu obra~unavawa i pla}awu akcize, sadr`ini i na~inu vo|ewa evidencija, sa~iwavawu i dostavqawu mjese~nih i godi{wih izvje{taja. 

(2)    Upravni odbor }e, u roku od 60 dana od dana stupawa na snagu ovog zakona, donijeti: 

1.    propise o ugradwi mjernih instrumenata i ovla{tewima Uprave iz ~lana 16. ovog zakona; 

2.    propise o {tampawu i izdavawu poreskih i kontrolnih markica. 

(3)    U periodu dok, u rokovima predvi|enim u stavovima (1) i (2) ovog ~lana, Upravni odbor ne usvoji potpune propise za primjenu ovog zakona, a s ciqem postizawa osigurawa stabilnosti javnih prihoda i najpovoqwijeg tretmana poreznih obveznika, Upravni odbor mo`e, u situacijama koje nisu potpuno ili prikladno rije{ene privremenim propisima za primjenu ovog zakona, odabrati da primijeni na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine odgovaraju}e propise ili dijelove tih propisa, koji su bili ranije na snazi u Federaciji BiH, Republici Srpskoj ili Br~ko Distriktu. 

(4)    U slu~aju iz stava 3. ovog ~lana, Upravni odbor mora da izda odgovaraju}e instrukcije, Upravi i poreskim upravama Federacije BiH, Republike Srpske i Br~ko Distrikta. 

^lan 29. 

(1)    Do uvo|ewa jedinstvene poreske i kontrolne markice, a najkasnije do 30. juna 2005. godine, duvanske prera|evine i alkoholna pi}a mogu da se stavqaju u promet ozna~eni postoje}im poreskim i kontrolnim markicama. 

(2)    Poreski obveznici akcize na duvanske prera|evine i pravna lica i preduzetnici koji se bave prometom duvanskih prera|evina du`ni su da popi{u zalihe duvanskih prera|evina na dan po~etka primjene ovog zakona i zapisnik dostave poreskim upravama entiteta i Distrikta u roku od sedam dana od dana po~etka primjene ovog zakona, osim ako druga~ije ne odlu~i Upravni odbor. 

(3)    Poreski obveznici akcize na duvanske prera|evine du`ni su da prijave nove maloprodajne cijene Poreskoj upravi entiteta i Distrikta prema svom sjedi{tu i Upravi, u roku od sedam dana od dana izvr{enog popisa, osim ako druga~ije ne odlu~i Upravni odbor. 

^lan 30. 

(1)    Poreski obveznici te pravna lica i preduzetnici, koji se bave prometom duvanskih prera|evina, du`ni su na zate~ene zalihe utvr|ene zapisnikom iz ~lana 29. stav 2. ovog zakona da obra~unaju razliku akcize na novu poresku osnovicu koju ~ini nova maloprodajna cijena umawena za porez na promet proizvoda i ve} pla}ene akcize. 

(2)    Poreski obveznici, pravna lica i preduzetnici du`ni su da prodaju duvanske prera|evine po novim maloprodajnim cijanama, koje moraju da budu istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta. 

^lan 31. 

(1)    Ovla{}uju se entitetska ministarstva finansija i Poreska uprava Distrikta da obezbijede kontinuirano {tampawe postoje}ih poreskih i kontrolnih markica do roka iz ~lana 29. stav 1. ovog zakona. 

^lan 32. 

(1)    Izuzetno od odredbi ~lana 24. ovog zakona, kontrolu obra~una i naplate akciza ~iji je obveznik proizvo|a~ vr{e poreske uprave entiteta i Distrikta. 

(2)    Uprava }e da preuzme kontrolu obra~una i naplate akciza iz stava 1. ovog ~lana najkasnije do 30. juna 2005. godine u skladu s ~lanom 25. stav 2. Zakona o sistemu indirektnog oporezivawa u BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/03 i 52/04). 

^lan 33. 

(1)    Danom po~etka primjene ovog zakona prestaju da va`e: 

u Federaciji BiH 

    Zakon o posebnom porezu na pivo ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/95, 51/99 52/01 i 37/03); 

    Zakon o posebnom porezu na alkohol ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/95, 51/99 52/01 i 37/03); 

    Zakon o posebnom porezu na kafu ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/95, 51/99 52/01 i 37/03); 

    Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pi}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/95, 51/99 52/01, 37/03 i 39/04); 

    Zakon o posebnom porezu na na naftu i naftne derivate (" Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/95, 27/98, 41/98, 51/99, 29/02 i 37/03); 

    Zakon o posebnom porezu na duvanske proizvode ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/95, 13/00 i 52/01); i 

    Odluka o visini naknade za puteve ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 57/02 i 37/03). 

u Republici Srpskoj 

    Zakon o akcizama i porezu na promet ("Slu`beni glasnik RS", br. 25/02, 30/02, 60/03 i 96/03); i 

    ^lanovi 2a. i 2b. Zakona o posebnim republi~kim taksama ("Slu`beni glasnik RS",broj 8/94, 29/00, 18/01, 22/01 i 60-II. dio/03). 

u Br~ko Distriktu BiH 

    Zakon o akcizama ("Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta", br. 2/02 i 16/03); i 

    Zakon o naknadi za puteve iz maloprodajne cijene naftnih derivata ("Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta BiH", br. 2/03 i 16/03). 

^lan 34. 

(1)    Ovaj zakon stupa na snagu danom objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH", a primjewiva}e se od 1. januara 2005. godine. 


PS BiH broj 134/04
29. decembra 2004. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
[efik Xaferovi}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Goran Milojevi}, s. r. Na osnovu ~lana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 49. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 29. decembra 2004. godine i 36. sjednici Doma naroda, odr`anoj 29. decembra 2004. godine, usvojila je 

ZAKON 

O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI 

I - OP]E ODREDBE 

^lan 1. 

(1)    Ovim zakonom ure|uje se oporezivanje prometa odre|enih vrsta proizvoda (u daljem tekstu: akcizni proizvodi) posebnim oblikom poreza - akcizom, na teritoriji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH). 

(2)    Odredbe ovog zakona primjenjuju se i na putarinu. 

^lan 2. 

(1)    Prihodi po osnovu akciza upla}uju se na Jedinstveni ra~un Uprave za indirektno oporezivanje (u daljem tekstu: Uprava) a njihova raspodjela vr{i se u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni ra~un i raspodjeli prihoda ("Slu`beni glasnik BiH", broj 55/04). 

^lan 3. 

(1)    U smislu ovog zakona: 

    "Pravno lice" - zna~i svako pravno lice koje je, u skladu s va`e}im propisima, registrirano kod nadle`nog suda za proizvodnju, uvoz ili promet akciznih proizvoda iz ~lana 4. ovog zakona; 

    "Poduzetnik" - zna~i svako fizi~ko lice koje je kod nadle`nog organa registrirano za proizvodnju ili promet akciznih proizvoda iz ~lana 4. ovog zakona; 

    "Gra|anin" - zna~i svaki pojedinac, stanovnik Bosne i Hercegovine; 

    "Uprava" - ozna~ava Upravu za indirektno oporezivanje; 

    "Upravni odbor" - ozna~ava Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH. 

II - PREDMET OPOREZIVANJA 

^lan 4. 

(1)    Predmet oporezivanja je promet akciznih proizvoda. 

(2)    Akciznim proizvodima smatraju se: 

1.    derivati nafte; 

2.    duhanske prera|evine; 

3.    bezalkoholna pi}a; 

4.    alkohol i alkoholna pi}a; 

5.    pivo i vino; 

6.    kafa (sirova, pr`ena, mljevena i ekstrakti kafe). 

III - NASTANAK OBAVEZE OBRA^UNAVANJA AKCIZE 

^lan 5. 

(1)    Obaveza obra~unavanja akcize po osnovu prometa akciznih proizvoda nastaje: 

1.    u trenutku izdavanja ra~una o prodaji, odnosno u trenutku isporuke proizvoda drugom licu ako je isporuka obavljena prije izdavanja ra~una; 

2.    u trenutku carinjenja pri uvozu akciznih proizvoda i isporuke akciznih proizvoda u    slobodne carinske zone i specijalizirana skladi{ta. 

(2)    Obaveza obra~unavanja akcize nastaje i u trenutku: 

1.    utvr|ivanja manjka, koji se ne mo`e pravdati vi{om silom; 

2.    rashodovanja (kalo, rastur, kvar i lom), iznad koli~ine odre|ene aktom Upravnog odbora koji }e se zasnivati na op}im trgovinskim uzansama; 

3.    sopstvene potro{nje akciznih proizvoda. 

(3)    Za duhanske prera|evine porezna obaveza nastaje podno{enjem zahtjeva za {tampanjem poreznih markica. 

(4)    Za alkoholna pi}a porezna obaveza nastaje preuzimanjem kontrolnih markica. 

IV - POREZNI OBVEZNIK 

^lan 6. 

(1)    Porezni obveznik je pravno lice i poduzetnik koji akcizne proizvode iz ~lana 4. stavi u promet u smislu ~lana 5. ovog zakona. 

(2)    Pravno lice ili poduzetnik, koji nabavi alkoholna pi}a i vino neposredno od gra|anina - proizvo|a~a, smatra se poreznim obveznikom u smislu ovog zakona. 

(3)    Porezni obveznik du`an je, prije po~etka obavljanja djelatnosti iz koje proisti~e porezna obaveza, prijaviti poreznom organu mjesto obavljanja djelatnosti. 

V - POREZNA OSNOVICA 

^lan 7. 

(1)    Porezna osnovica odre|ena je: 

1.    koli~inom, za akcizne proizvode za koje se akciza pla}a po mjernoj jedinici; 

2.    maloprodajnom cijenom u koju nije ura~unat porez na dodatu vrijednost (u daljem tekstu: PDV) a do njegovog uvo|enja porez na promet proizvoda za duhanske prera|evine. 

(2)    Porezna osnovica u slu~aju prometa iz ~lana 5.stav 2. odre|ena je koli~inom manjka koji se ne mo`e pravdati vi{om silom, koli~inom rashodovanja (kalo, rastur, kvar i lom) iznad koli~ine odre|ene aktom Upravnog odbora. 

VI - POREZNE STOPE 

^lan 8. 

Akciza se pla}a u apsolutnom iznosu po mjernoj jedinici ili po proporcionalnoj stopi. 

^lan 9. 

(1)    Na promet derivata nafte akciza se pla}a po litru, i to na: 

1.    petrolej    0,30 KM; 

2.    dizel-gorivo    0,30 KM; 

3.    ulje za lo`enje ekstra lako (ES) i lako
specijalno (LS)    0,30 KM; 

4.    motorni benzin - bezolovni    0,35 KM; 

5.    motorni benzin    0,40 KM. 

(2)    Na promet derivata nafte iz stava 1. ta~. 2.,4.i 5. ovog ~lana pla}a se putarina po litru u iznosu od 0.15 KM. 

^lan 10. 

(1)    Na promet sljede}ih akciznih proizvoda akciza se pla}a po litri i to: 

1.    bezalkoholna pi}a    0.10 KM; 

2.    pivo    0.20 KM; 

3.    vino    0.25 KM. 

(2)    Bezalkoholnim pi}ima, u smislu ovog zakona, ne smatraju se prirodni sokovi bez konzervansa i prirodne mineralne, gazirane i negazirane vode. 

^lan 11. 

Na promet alkohola i alkoholnih pi}a akciza se pla}a po litri apsolutnog alkohola, i to: 

1.    alkoholna pi}a    15 KM; 

2.    etil alkohol    15 KM. 

^lan 12. 

(1)    Ako se pi}a iz ~l. 10. i 11. ovog zakona stavljaju u promet u pakovanju ve}em ili manjem od jednog litra, akciza se pla}a razmjerno koli~ini u pakovanju. 

^lan 13. 

(1)    Na promet kafe akciza se pla}a po kilogramu, i to za: 

1.    sirovu kafu    1,00 KM; 

2.    pr`enu i mljevenu kafu    2,50 KM; 

3.    ekstrakt kafe, pr`ene ljuspe i opne    3,50 KM. 

(2)    Ako se kafa stavlja u promet u pakovanjima ve}im ili manjim od jednog kilograma, akciza se pla}a razmjerno koli~ini u pakovanju. 

^lan 14. 

(1)    Na promet duhanskih prera|evina akciza se pla}a po stopi od 49% na osnovicu utvr|enu u skladu s ~lanom 7. ta~ka 2. ovog zakona. 

^lan 15. 

(1)    Proizvo|a~, odnosno uvoznik du`an je na etiketi i drugom dokumentu koji prati akcizne proizvode ozna~iti sirovinski sastav, vrstu, kvalitet i druga svojstva akciznih proizvoda, bitna za utvr|ivanje porezne obaveze, te u fakturi navesti nominalni iznos i mjernu jedinicu, odnosno stopu po kojoj se obra~unava i pla}a akciza kao i iznos porezne obaveze. 

(2)    U slu~aju da su akcizni proizvodi proizvedeni od dva ili vi{e razli~itih materijala, smatra se da su izra|eni od onog materijala koji je u njima prete`no sadr`an po vrijednosti u odnosu na ukupnu vrijednost akciznih proizvoda. 

^lan 16. 

(1)    Obveznik akcize na akcizne proizvode iz ~lana 4. stav 2. ta~ka 1., 3., 4. i 5. ovog zakona du`an je o svom tro{ku nabaviti i ugraditi mjerne instrumente, instalacije, broja~e utoka i istoka i druge ure|aje potrebne za mjerenje akciznih prozvoda, uz potvrdu nadle`nog organa za mjeriteljstvo da navedeni ure|aji odgovaraju mjernim zahtjevima. 

(2)    Uprava }e plombirati ure|aje iz stava 1. ovog ~lana, a popravak i zamjena ure|aja mogu se obavljati isklju~ivo uz ovla{tenje predstavnika poreznog organa. 

VII - OSLOBA\ANJE OD AKCIZE 

^lan 17. 

(1)    Akciza se ne pla}a na: 

1.    akcizne proizvode koji se izvoze; 

2.    akcizne proizvode koji se pod nadzorom poreznog organa uni{tavaju ili ~ine neupotrebljivim za kori{tenje. 

(2)    Odredbe stava 1. ta~ka 1. ovog ~lana ne odnose se na akcizne proizvode koji se, u skladu s posebnim propisima, prodaju u specijaliziranim skladi{tima i slobodnim carinskim zonama. 

VIII - PLA]ANJE AKCIZE 

^lan 18. 

(1)    Obra~unatu akcizu iz ~lana 5. porezni obveznik du`an je uplatiti u rokovima propisanim ovim zakonom. 

(2)    U slu~ajevima iz ~lana 5. stav (1) ta~ka 1., porezni obveznik du`an je platiti akcizu u roku od pet dana po isteku sedmice u kojoj je obavljen promet na vrijednost prodanih akciznih proizvoda. 

(3)    U slu~ajevima iz ~lana 5. stav 1. ta~ka 2. ovog zakona, porezni obveznik du`an je platiti akcizu u roku za pla}anje carine i drugih uvoznih da`bina. 

(4)    U slu~ajevima iz ~lana 5. stav 2. ovog zakona, porezni obveznik du`an je platiti akcizu u trenutku obra~una. 

(5)    Za duhanske prera|evine obaveza pla}anja obra~unate akcize nastaje u trenutku preuzimanja poreznih markica. 

(6)    Za alkoholna pi}a obaveza pla}anja obra~unate akcize nastaje po preuzimanju kontrolnih markica. 

(7)    Za etilni alkohol obavezno se pola`e garancija banke koju prihvati Uprava na iznos obra~unate akcize, a koja se osloba|a preuzimanjem kontrolnih markica za akcizni proizvod za koje je etilni alkohol kori{ten kao reprodukcioni materijal. 

^lan 19. 

(1)    Na iznos akcize koja nije pla}ena u zakonom propisanom roku i na propisani ra~un pla}a se kamata u visini od 0.06% dnevno. 

(2)    Od poreznog obveznika koji akcizu nije uplatio u propisanom roku i na propisani ra~un naplata }e se izvr{iti prinudnim putem. 

(3)    Nadle`na porezna uprava postupak prinudne naplate provodi izdavanjem naloga za prisilnu naplatu putem prijenosa sredstava s ra~una poreznog obveznika na odgovaraju}i ra~un za uplatu poreza. 

(4)    Ako se na na~in iz stava 2. ovog ~lana ne mo`e u potpunosti naplatiti porezna obaveza, nadle`na porezna uprava donosi rje{enje o prisilnoj naplati poreza iz cjelokupne imovine poreznog obveznika. 

(5)    Tro{kovi prisilne naplate padaju na teret poreznog obveznika. 

IX - POREZNE EVIDENCIJE 

^lan 20. 

(1)    Porezni obveznik du`an je sa~initi: 

1.    mjese~ni obra~un porezne obaveze i dostaviti ga poreznom organu najkasnije do desetog dana u mjesecu za prethodni mjesec; 

2.    godi{nji obra~un porezne obaveze i dostaviti ga poreznom organu najkasnije do 10. marta teku}e godine za prethodnu godinu. 

^lan 21. 

(1)    Porezni obveznik koji akcizne proizvode proizvede, uveze i/ili na drugi na~in izvr{i promet u smislu ~lana 5. du`an je voditi dnevnu evidenciju o njihovoj proizvodnji, uvozu, nabavci, prometu i stanju. 

(2)    Porezni obveznik du`an je sa~initi vanknjigovodstvenu evidenciju koja treba da sadr`i podatke koji nisu sadr`ani u knjigovodstvu, a koji se odnose na porezne osnovice i porezne stope na osnovu kojih je izvr{en obra~un i pla}anje akcize. 

^lan 22. 

(1)    Porezni obveznik du`an je, prilikom sa~injavanja godi{njeg obra~una porezne obaveze, izvr{iti popis zaliha akciznih proizvoda i repromaterijala na dan 31. decembra godine za koju sa~injava obra~un. 

X - POREZNE I KONTROLNE MARKICE 

^lan 23. 

(1)    Duhanske prera|evine u prometu u BiH moraju biti ozna~ene poreznim markicama. Oblik, sadr`aj i za{titu poreznih markica, proceduru {tampanja, ~uvanja i postupanja propisat }e Upravni odbor posebnim aktom. 

(2)    Alkoholna pi}a i vino, koji su u prometu u BiH, moraju biti ozna~eni kontrolnim markicama. Oblik, sadr`aj i za{titu kontrolnih markica, proceduru {tampanja, ~uvanja i postupanja propisat }e Upravni odbor posebnim aktom. 

(3)    Izuzetno od odredbi stava 2. ovog ~lana, alkoholna pi}a koja sadr`e do 5% alkohola mogu se stavljati u promet bez kontrolnih markica. 

(4)    Porezne i kontrolne markice izdaje Uprava na zahtjev poreznog obveznika. 

(5)    Maloprodajne cijene duhanskih prera|evina, porezni obveznik mora prijaviti Upravi prije njihovog stavljanja u promet. 

(6)    Za duhanske prera|evine, alkoholna pi}a i vino porezni obveznik du`an je nalijepiti porezne, odnosno kontrolne markice, na pakovanju namijenjenom za prodaju na malo, na na~in koji spre~ava kori{tenje sadr`aja bez o{te}enja porezne, odnosno kontrolne markice (ispod celofanskog ili drugog omota kojim je oblo`ena akcizna roba i sl.). 

(7)    Duhanske prera|evine, alkoholna pi}a i vino bez poreznih, odnosno kontrolnih markica smatraju se akciznim proizvodima na koje nije obra~unata akciza, osim alkoholnih pi}a iz stava 3. ovog ~lana. 

(8)    Duhanske prera|evine, alkoholna pi}a i vino koje se izvoze, osim onih koje se prodaju u slobodnim carinskim prodavnicama, specijaliziranim skladi{tima i u slobodnim zonama, ne moraju biti obilje`ene poreznim, odnosno kontrolnim markicama, ali na ambala`i ili na posebnoj markici moraju imati utisnute rije~i: "samo za izvoz" ili na engleskom jeziku: "for export only". 

XI - KONTROLA OBRA^UNAVANJA I PLA]ANJA AKCIZA 

^lan 24. 

(1)    Kontrolu obra~una i uplate akcize vr{i Uprava. 

(2)    Ako Uprava kontrolom utvrdi da porezni obveznik nije obra~unao, nije ta~no obra~unao i/ili platio akcizu, donijet }e rje{enje o utvr|ivanju porezne obaveze i nalo`iti uplatu. 

(3)    Ako se u toku kontrole utvrdi da poslovne knjige nisu vo|ene ili nisu vo|ene uredno, Uprava }e utvrditi poreznu obavezu na osnovu raspolo`ivih podataka. Ako takvi podaci ne postoje, odnosno nisu dostupni, utvr|ivanje porezne obaveze izvr{it }e upore|ivanjem s drugim obveznikom koji obavlja istu ili sli~nu djelatnost pod istim ili pribli`no istim uslovima. 

XII - PRAVNA SREDSTVA 

^lan 25. 

(1)    Protiv rje{enja iz ~lana 24. st. 2. i 3. ovog zakona porezni obveznik ima pravo `albe u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. 

(2)    @alba se podnosi direktoru Uprave putem organa nadle`ne porezne uprave koji je donio prvostepeno rje{enje. 

(3)    @alba ne odga|a izvr{enje rje{enja. 

XIII - POVRAT POREZA 

^lan 26. 

(1)    Porezni obveznik koji izvozi akcizne proizvode za koje je prethodno pla}ena akciza ima pravo na povrat upla}enog iznosa. 

(2)    Porezni obveznik iz stava 1. ovog ~lana podnosi zahtjev za povrat upla}ene akcize Upravi. 

(3)    Porezni obveznik koji je prethodno uplatio akcizu, koju nije bio du`an platiti, ima pravo na povrat iznosa upla}enog po osnovu akcize, kamate, tro{kova prinudne naplate i/ili nov~ane kazne, ako akcizu nije obra~unao i naplatio od drugog lica. 

XIV - KAZNENE ODREDBE 

^lan 27. 

(1)    Nov~anom kaznom od 3.000 KM do 20.000 KM kaznit }e se za prekr{aj pravno lice i poduzetnik ako: 

1.    ne obra~una ili neta~no obra~una akcizu (~lan 5.); 

2.    ne prijavi mjesto obavljanja djelatnosti (~lan 6. stav 3.); 

3.    se na dokumentu koji prati akcizni proizvod ili na akciznom proizvodu ne nalaze podaci o sirovinskom sastavu, vrsti, kvalitetu i drugim svojstvima bitnim za utvr|ivanje porezne obaveze ili ako su ti podaci neta~ni ili ako faktura ne sadr`i propisane podatke (~lan 15.); 

4.    ne ugradi mjerne instrumente i ure|aje ili ne pribavi potvrdu nadle`nog organa za mjeriteljstvo (~lan 16.); 

5.    akcizu ne plati na propisani ra~un ili je ne plati u propisanom roku (~lan 2. i ~lan 18.); 

6.    ne vodi propisane evidencije (~l. 20.i 21.); 

7.    ne izvr{i popis zaliha akciznih proizvoda i repromaterijala (~lan 22.); 

8.    ne prijavi maloprodajne cijene duhanskih prera|evina Upravi prije pu{tanja u promet ili ako ih prodaje po vi{im ili ni`im cijenama od prijavljenih (~lan 23. stav 5.); 

9.    duhanske prera|evine i alkoholna pi}a stavi u promet a da pojedina~no svaki akcizni proizvod nije obilje`en poreznom, odnosno kontrolnom markicom, osim alkoholnih pi}a do 5% alkohola (~lan 23.). 

(2)    Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kaznit }e se odgovorno fizi~ko lice zaposleno u pravnom licu nov~anom kaznom od 1.000 KM do 10.000 KM. 

(3)    Akcizni proizvodi zate~eni u prometu bez nalijepljenih poreznih, odnosno kontrolnih markica, osim alkoholnih pi}a do 5% alkohola, bit }e oduzeti i uni{teni pod nadzorom Uprave. 

XV - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 28. 

(1)    Upravni odbor }e, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti propise o na~inu obra~unavanja i pla}anju akcize, sadr`aju i na~inu vo|enja evidencija, sa~injavanju i dostavljanju mjese~nih i godi{njih izvje{taja. 

(2)    Upravni odbor }e, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti: 

1.    propise o ugradnji mjernih instrumenata i ovla{tenjima Uprave iz ~lana 16. ovog zakona; 

2.    propise o {tampanju i izdavanju poreznih i kontrolnih markica. 

(3)    U periodu dok, u rokovima predvi|enim u stavovima (1) i (2) ovog ~lana, Upravni odbor ne usvoji potpune propise za primjenu ovog zakona, a s ciljem postizanja osiguranja stabilnosti javnih prihoda i najpovoljnjijeg tretmana poreznih obveznika, Upravni odbor mo`e, u situacijama koje nisu potpuno ili prikladno rije{ene privremenim propisima za primjenu ovog zakona, odabrati da primijeni na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine odgovaraju}e propise ili dijelove tih propisa, koji su bili ranije na snazi u Federaciji BiH, Republici Srpskoj ili Br~ko Distriktu. 

(4)    U slu~aju iz stava 3. ovog ~lana, Upravni odbor mora izdati odgovaraju}e instrukcije, Upravi i poreznim upravama Federacije BiH, Republike Srpske i Br~ko Distrikta. 

^lan 29. 

(1)    Do uvo|enja jedinstvene porezne i kontrolne markice, a najkasnije do 30. juna 2005. godine, duhanske prera|evine i alkoholna pi}a mogu se stavljati u promet ozna~eni postoje}im poreznim i kontrolnim markicama. 

(2)    Porezni obveznici akcize na duhanske prera|evine i pravna lica i poduzetnici koji se bave prometom duhanskih prera|evina du`ni su popisati zalihe duhanskih prera|evina na dan po~etka primjene ovog zakona i zapisnik dostaviti poreznim upravama entiteta i Distrikta u roku od sedam dana od dana po~etka primjene ovog zakona osim ako druga~ije ne odlu~i Upravni odbor. 

(3)    Porezni obveznici akcize na duhanske prera|evine du`ni su prijaviti nove maloprodajne cijene poreznoj upravi entiteta i Distrikta prema svom sjedi{tu i Upravi, u roku od sedam dana od dana izvr{enog popisa, osim ako druga~ije ne odlu~i Upravni odbor. 

^lan 30. 

(1)    Porezni obveznici te pravna lica i poduzetnici koji se bave prometom duhanskih prera|evina du`ni su na zate~ene zalihe utvr|ene zapisnikom iz ~lana 29. stav 2. ovog zakona obra~unati razliku akcize na novu poreznu osnovicu koju ~ini nova maloprodajna cijena umanjena za porez na promet proizvoda i ve} pla}ene akcize. 

(2)    Porezni obveznici, pravna lica i poduzetnici du`ni su prodavati duhanske prera|evine po novim maloprodajnim cijanama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta. 

^lan 31. 

(1)    Ovla{}uju se entitetska ministarstva finansija i Porezna uprava Distrikta da osiguraju kontinuirano {tampanje postoje}ih poreznih i kontrolnih markica do roka iz ~lana 29. stav 1. ovog zakona. 

^lan 32. 

(1)    Izuzetno od odredbi ~lana 24. ovog zakona, kontrolu obra~una i naplate akciza ~iji je obveznik proizvo|a~ vr{e porezne uprave entiteta i Distrikta. 

(2)    Uprava }e preuzeti kontrolu obra~una i naplate akciza iz stava 1. ovog ~lana najkasnije do 30. juna 2005. godine u skladu s ~lanom 25. stav 2. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/03 i 52/04). 

^lan 33. 

(1)    Danom po~etka primjene ovog zakona prestaju va`iti: 

u Federaciji BiH 

    Zakon o posebnom porezu na pivo ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/95, 51/99 52/01 i 37/03); 

    Zakon o posebnom porezu na alkohol ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/95, 51/99 52/01 i 37/03); 

    Zakon o posebnom porezu na kafu ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/95, 51/99 52/01 i 37/03); 

    Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pi}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/95, 51/99 52/01, 37/03 i 39/04); 

    Zakon o posebnom porezu na naftu i naftne derivate (" Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/95, 27/98, 41/98, 51/99, 29/02 i 37/03); 

    Zakon o posebnom porezu na duhanske proizvode ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/95, 13/00 i 52/01); i 

    Odluka o visini naknade za puteve ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 57/02 i 37/03). 

u Republici Srpskoj 

    Zakon o akcizama i porezu na promet ("Slu`beni glasnik RS", br. 25/02, 30/02, 60/03 i 96/03); i 

    ^lanovi 2a. i 2b. Zakona o posebnim republi~kim taksama ("Slu`beni glasnik RS",broj 8/94, 29/00, 18/01, 22/01 i 60-II.dio/03). 

u Br~ko Distriktu BiH 

    Zakon o akcizama ("Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta", br. 2/02 i 16/03); i 

    Zakon o naknadi za puteve iz maloprodajne cijene naftnih derivata ("Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta BiH", br. 2/03 i 16/03). 

^lan 34. 

(1)    Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", a primjenjivat }e se od 1. januara 2005. godine. 


PSBiH broj 134/04
29. decembra 2004. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
[efik D`aferovi}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Goran Milojevi}, s. r. 

VIJE]E MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE 

483 

Temeljem ~lanka 91. stavak 2. Zakona o upravi ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/02), ~lanka 9. Zakona o trezoru institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 27/00), ~lanka 17. Zakona o Vije}u ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 33/03 i 42/03) i to~ke 3. stavak 2. Protokola o uspostavi institucija obrane na razini Bosne i Hercegovine i financiranju Ministarstva obrane, Zajedni~kog sto`era, Operativnog zapovjedni{tva i Stalnog povjerenstva za vojna pitanja Bosne i Hercegovine od 10. 03. 2004. godine, Pravilnika o unutarnjem ustroju Ministarstva obrane BiH broj 01- 50-809-7/04 od 20.05.2004.godine, Vije}e ministara Bosne i Hercegovine na sjednici odr`anoj 9. prosinca 2004. godine, donijelo je 

PRIVREMENU ODLUKU 

O PLA]ANJU I NAKNADAMA ZA DJELATNE VOJNE OSOBE U INSTITUCIJAMA OBRANE BOSNE I HERCEGOVINE 

I - OP]E ODREDBE 

Ovom odlukom utvr|uje se na~in za obra~un pla}a i drugih naknada djelatnih vojnih osoba, zaposlenih u institucijama obrane Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: djelatne vojne osobe). 

Pod pojmom djelatne vojne osobe zaposlene u institucijama obrane Bosne i Hercegovine podrazumijevaju se: djelatne vojne osobe na slu`bi u Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine, Zajedni~kom sto`eru Bosne i Hercegovine i Operativnom zapovjedni{tvu, (u daljnjem tekstu: institucije obrane BiH). 

II - UTVR\IVANJE I OBRA^UN PLA]A 

II 1. Osnovna pla}a 

II 

Osnovnu pla}u djelatnih vojnih osoba u institucijama obrane BiH ~ini vrijednost umno{ka koeficijenta pla}e za du`nost - polo`aj i osnovice pla}e. 

Osnovicu pla}e u smislu odredbe prethodnog stavka ~ini nov~ani iznos koji utvr|uje Vije}e ministara Bosne i Hercegovine posebnom Odlukom, a koja }e se primjenjivati i na obra~un pla}a zaposlenih djelatnih vojnih osoba u institucijama obrane BiH. 

II. 2. Uve}anje osnovne pla}e po osnovu radnog sta`a 

III 

Osnovna pla}a zaposlenih djelatnih vojnih osoba u institucijama obrane BiH uve}ava se za 0,5 % za svaku zapo~etu godinu radnog sta`a, a najvi{e do 20%. 

U skladu sa odredbama ove odluke ministar }e u roku od 30 dana od dana dono{enja obje odluke donijeti rje{enje o pla}ama djelatnih vojnih osoba u institucijama obrane BiH. 

Koeficijent za obra~un pla}a djelatnih vojnih osoba u institucijama obrane BiH odre|en je prema vrsti i slo`enosti poslova, stru~noj spremi, formacijskom ~inu i odgovornosti, a dati su u tabelarnom prikazu kako slijedi: 

II. 3. Platni koeficijent 

IV 

Koeficijent za obra~un pla}a djelatnih vojnih osoba u institucijama obrane BiH odre|en je prema vrsti i slo`enosti poslova, stru~noj spremi, formacijskom ~inu i odgovornosti, a dati su u tabelarnom prikazu kako slijedi: 

DU@NOST - POLO@AJ 

KOEFICIJENT 

^ASNICI 

Ministarstvo obrane BiH 

Glavni inspektor MO BiH na FM brigadnog generala 

7.45 

Inspektor u Glavnom inspektoratu na FM puk (VRS) - brig (VF) 

4,80 

Pomo}nik ministra u MO BiH na FM puk (VRS) - brig (VF) 

4,80 

[ef odjela u MO BiH na FM puk (VRS) - brig (VF) 

4,20 

Stru~ni savjetnik u MO BiH na FM puk (VRS) - brig (VF) 

3,80 

Stru~ni savjetnik u MO BiH na FM ppuk (VRS)/puk (VF) - puk (VRS)/brig (VF) 

3,80 

Stru~ni savjetnik u MO BiH na FM p.puk (VRS) /puk (VF) 

3,80 

Stru~ni savjetnik u MO BiH na FM kap - p.puk (VRS) natpor/puk (VF) 

3,80 

Vi{i stru~ni suradnik u MO BiH na FM maj - p.puk (VRS) /puk (VF) 

3,50 

Stru~ni suradnik u MO BiH na FM puk (VRS) - brig (VF) 

3,20 

Stru~ni suradnik u MO BiH na FM maj (VRS i VF) - p.puk (VRS) puk (VF) 

3,20 

Stru~ni suradnik u MO BiH na FM kap - p.puk (VRS) natpor/puk (VF) 

3,20 

Stru~ni suradnik u MO BiH na FM kap (VRS) / nadpor (VF) -maj (VRS i VF) 

3,20 

Zajedni~ki sto`er BiH 

Na~elnik Zajedni~kog sto`era BiH na FM general pukovnika 

8.35 

Zamjenici na~elnika Z[ na FM general majora 

7.65 

Na~elnik uprave u ZS BiH na FM puk (VRS) - brig (VF) 

4,70 

[ef kabineta (ureda) na~elnika ZS BiH na FM puk (VRS) - brig (VF) 

4,80 

^asnici u upravama u ZS BiH na FM p.puk (VRS) /puk (VF) 

3,80 

^asnici u upravama u ZS BiH na FM maj - ppuk (VRS) /puk (VF) 

3,50 

A|utant na FM major 

3,20 

Operativno zapovjedni{tvo 

Zapovjednik operativnog zapovjedni{tva na FM general majora 

7.85 

Zamjenici zapovjednika operativnog zapovjedni{tva na FM brigadnog generala 

7.25 

Osobni pomo}nik Zapovjednika Operativnog zapovjedni{tva na FM puk (VRS) - brig (VF) 

4,70 

Na~elnik odjela u operativnom zapovjedni{tvu na FM puk (VRS) -brig(VF) 

4,70 

[ef kabineta (ureda) za podr{ku Operativnog zapovjedni{tva na FM puk (VRS) - brig (VF) 

4,80 

^asnik za upravljanje Zapovjedni{tvom na FM maj - ppuk (VRS) /puk (VF) 

3,50 

^asnik u odjelima u operativnom Zapovjedni{tvu na FM maj -ppuk (VRS) /puk (VF) 

3,50 

DO^ASNICI 

Zajedni~ki sto`er BiH 

Glavni narednik na FM zast I kl. (VRS) / vi{i nar. (VF) 

2,70 

Do~asnik na du`nosti u operativnom centru FM zast (VRS) / vi{i nar. (VF) 

2,60 

Do~asnik za upravljanje personalom na FM zast (VRS) / vi{i nar. (VF) 

2,60 

Operativno zapovjedni{tvo 

Glavni narednik na FM zast I kl. (VRS) / vi{i nar. (VF) 

2,70 

Do~asnik za snabdijevanje i usluge na FM zast (VRS) / vi{i nar. (VF) 

2,60 

III. 4. Uve}anje osnovne pla}e na osnovu stimulacije 

Djelatnoj vojnoj osobi u institucijama obrane BiH se mo`e isplatiti stimulacija za postignute uspjehe u radu, koji su rezultat njegovog dodatnog anga`iranja. 

Odluku o isplati stimulacije donosi ministar, a na prijedlog rukovodnog dr`avnog slu`benika, na~elnika Zajedni~kog sto`era i Zapovjednika operativnog zapovjedni{tva. 

III - PLA]ENO I NEPLA]ENO ODSUSTVO I BOLOVANJE 

VI 

Djelatne vojne osobe u institucijama obrane BiH imaju pravo na naknadu pla}e za vrijeme godi{njeg odmora i pla}enog odsustva (smrtnog slu~aja u obitelji, bolesti u`eg ~lana obitelji, poro|aja bra~nog druga, obrazovanja i stru~nog usavr{avanja i sl.) i za prvih 30 dana odsustvovanja sa posla radi bolesti ili invalidnosti. 

U ostalim slu~ajevima odsutnosti sa posla djelatne vojne osobe nemaju pravo na naknadu pla}e razmjerno vremenu trajanja tog odsustva (nepla}eno odsustvo). 

Pravo i vrijeme trajanja nepla}enog odsustva, na zahtjev djelatne vojne osobe utvr|uje mjerodavni rukovoditelj, suglasno va`e}im propisima o ~emu izdaje Rje{enje. 

IV - NAKNADE 

VII 

Djelatne vojne osobe u institucijama obrane BiH imaju pravo na naknade za: 

1.    naknadu tro{kova prijevoza na posao i sa posla; 

2.    naknadu za ishranu u tijeku rada; 

3.    naknadu za godi{nji odmor (regres); 

4.    naknadu u slu~aju smrti zaposlenog u institucijama obrane BiH ili ~lana njegove u`e obitelji; 

5.    naknadu za tro{kove obrazovanja; 

6.    naknadu otpremnine za odlazak u mirovinu; 

7.    naknadu za slu`beno putovanje; 

8.    naknadu za tro{kove selidbe; 

9.    naknadu za privremeni smje{taj; 

10.    naknadu za odvojeni `ivot; 

11.    naknadu za porodiljsko odsustvo; 

12.    naknadu u slu~aju prestanka rada na funkcionalnoj du`nosti. 

IV. 1. Naknada tro{kova prijevoza na posao i sa posla 

VIII 

Djelatne vojne osobe imaju pravo na naknadu prijevoza na posao i sa posla, a ~ije je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta rada najmanje dva kilometra, ispla}uje se naknada mjese~ne karte za prijevoz u javnom gradskom prometu. 

Za djelatne vojne osobe koji koriste me|ugradski prijevoz osigurava se naknada u visini karte prijevoza, uz osiguranje potvrde ovla{tenog prijevoznika i ako postoje realne mogu}nosti da zaposleni koristi takav prijevoz za dolazak na posao i odlazak sa posla. 

IV.2. Naknada za ishranu u tijeku rada 

IX 

Djelatnoj vojnoj osobi u institucijama obrane BiH pripada naknada za ishranu u toku rada, prema odluci koju donosi Vije}e ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva financija i trezora, osim za dane u koje odsustvuje sa posla po bilo kojem osnovu. 

IV. 3. Naknada za godi{nji odmor (regres) 

Djelatnim vojnim osobama u institucijama obrane BiH pripada regres za godi{nji odmor u iznosu od 70% pla}e iz prethodnog mjeseca, ili 70 % prosjeka zadnje tri pla}e u institucijama obrane BiH, ukoliko je to povoljnije za djelatne vojne osobe. 

IV. 4. Naknada u slu~aju smrti djelatne vojne osobe u institucijama obrane BiH, ili ~lana njegove obitelji 

XI 

U slu~aju smrti djelatne vojne osobe u institucijama obrane BiH, ili ~lana njegove u`e obitelji, ~lanu njegove u`e obitelji ili profesionalnom vojnom licu se ispla}uje jednokratna nov~ana pomo} u visini od tri mjese~ne pla}e zaposlene djelatne vojne osobe ispla}ene u prethodna tri mjeseca, ili u visini tri prosje~ne mjese~ne pla}e djelatne vojne osobe u prethodna tri mjeseca ukoliko je za njega to povoljnije. 

^lanom u`e obitelji djelatne vojne osobe, u smislu ove to~ke smatraju se: bra~ni drug, djeca i roditelji. 

IV. 5. Naknada za tro{kove obrazovanja 

XII 

Djelatne vojne osobe zaposlene u institucijama obrane BiH imaju pravo na naknadu tro{kova potrebnih za stru~no obrazovanje, usavr{avanje i obrazovanje (specijalizacija, magisteriji, doktorati i sl.), o ~emu odlu~uje ministar Rje{enjem u dogovoru sa zamjenicima. 

IV.6. Naknada otpremnine za odlazak u mirovinu 

XIII 

Djelatne vojne osobe u institucijama obrane BiH imaju pravo na otpremninu prilikom odlaska u mirovinu u visini njegove tri pla}e ispla}ene u prethodna tri mjeseca. 

IV. 7. Naknada za slu`beno putovanje 

XIV 

Djelatne vojne osobe u institucijama obrane BiH imaju pravo na naknadu tro{kova u vezi sa slu`benim putovanjem. 

Slu`benim putovanjem u smislu odredbe prethodnog stavka smatraju se putovanja u inozemstvo, kao i putovanja na teritoriji Bosne i Hercegovine, na koje se zaposleni upu}uju da izvr{e slu`beni zadatak izvan mjesta redovnog zaposlenja, a koje im prouzrokuje posebne tro{kove. 

Nalog za slu`beno putovanje izdaje ministar. 

XV 

Naknada za slu`beno putovanje obuhvata: dnevnicu, izdatke za smje{taj, izdatke za prijevoz i ostale izdatke. 

Puna dnevnica obra~unava se za svakih 24 sata provedenih na slu`benom putovanju. 

Za slu`beno putovanje koje traje du`e od 12 sati obra~unava se puna dnevnica, a za slu`beno putovanje koje traje 8-12 sati, obra~unava se polovina dnevnice. 

Ako je na slu`benom putovanju osigurana ishrana, pripadaju}a dnevnica se umanjuje za 70%. 

Pod osiguranom ishranom u smislu prethodnog stavka ovog ~lanka podrazumijeva se da tro{kove ishrane snosi doma}in iz dr`ave, odnosno mjesta u koje se slu`beno putuje. 

U pogledu iznosa dnevnice koja se ispla}uje primjenjivat }e se odgovaraju}e odluke Vije}a ministara Bosne i Hercegovine. 

XVI 

Dnevnice utvr|ene za inozemstvo obra~unavaju se od sata prelaska granice Bosne i Hercegovine, a dnevnice odre|ene za stranu dr`avu iz koje se dolazi - do sata prelaska granice Bosne i Hercegovine. 

Ako se za slu`beno putovanje koristi avion, dnevnica se obra~unava od sata polaska aviona sa aerodroma do dolaska aviona na aerodrom na kojem se obavlja carinski pregled u Bosni i Hercegovini. 

Ako se slu`beno putuje u vi{e zemalja u odlasku se obra~unava dnevnica utvr|ena za stranu dr`avu u kojoj po~inje slu`beno putovanje, a u povratku dnevnica utvr|ena za stranu dr`avu u kojoj je slu`beno putovanje zavr{eno. 

Za svako zadr`avanje, odnosno proputovanje kroz stranu dr`avu koje traje du`e od 12 sati, obra~unava se dnevnica za tu dr`avu. 

XVII 

Tro{kovi smje{taja na slu`benom putovanju obra~unavaju se u visini hotelskog ra~una, osim hotela iznad "A" kategorije. 

Izuzetno, od stavka 1. ovog ~lanka, priznaju se tro{kovi za hotel " de lux" kategorije, ako u mjestu slu`benog putovanja postoji jedino ta vrsta hotela, ili iz drugih opravdanih razloga. 

XVIII 

Izdaci za prijevoz na slu`benom putovanju obra~unavaju se u visini cijene karte prvog razreda one vrste prijevoza koja se mo`e koristiti na slu`benom putovanju prema putnom nalogu. 

Pod tro{kovima prijevoza podrazumijevaju se i izdaci za lokalni, odnosno gradski prijevoz na osnovu prilo`enih ra~una, odnosno izdaci za taksi usluge, ukoliko su nalogom odobreni. 

Ako su u cijenu karte za avion, zbog prekida putovanja ura~unati tro{kovi za ishranu, dnevnica se umanjuje za 60%. 

XIX 

Djelatnim vojnim osobama u institucijama obrane BiH koji za slu`bene potrebe koriste osobni automobil pripada naknada u visini od 20% cijene litre benzina (euro - super 95), po pre|enom kilometru. 

Uporaba osobnog automobila u slu`bene svrhe odobrava ministar posebnim Rje{enjem u dogovoru sa zamjenicima. 

XX 

Pod ostalim izdacima koji nastaju na slu`benom putovanju u inozemstvo podrazumijevaju se izdaci za: nabavku putnih isprava i viza, cijepljenje, lije~ni~ki pregled, slu`bene takse, telefonski i telefax tro{kovi, stenodaktilografske usluge i dr. 

Izdaci za nabavku putnih isprava i viza obra~unavaju se u stvarnim iznosima prema prilo`enim ra~unima. 

Izdaci koji nastanu na slu`benom putovanju u inozemstvo u vezi sa prijevozom, prijenosom, uno{enjem i izno{enjem slu`bene po{te i drugih potrebnih izdataka (takse i sl.), obra~unavaju se na osnovu odgovaraju}ih ra~una. 

Uz suglasnost {efa delegacije, tro{kovi u vezi sa iznajmljivanjem prostorije za sastanke delegacije, pla}anje stenodaktilografskih i daktilografskih usluga, iznajmljivanje opreme za izradu slu`benih izvje{taja, ili za potrebe slu`bene korespondencije, obra~unavaju se na osnovu odgovaraju}eg ra~una. 

XXI 

Akontacija za slu`beno putovanje utvr|uje se i ispla}uje tako {to se izdaci za ishranu utvr|uju na osnovu dnevnice, a izdaci za smje{taj, prijevoz i ostali izdaci na osnovu procijenjenih tro{kova. 

XXII 

Tro{kovi za slu`beno putovanje priznaju se na osnovu obra~unatih putnih tro{kova koji se u roku od pet radnih dana po zavr{enom putovanju podnose slu`bi za materijalno- financijsko poslovanje Ministarstva, uz pismeno izvje{}e o izvr{enom slu`benom putovanju koji je ovjerio ministar. 

Uz obra~unate tro{kove prila`u se nalozi za slu`beno putovanje, karte za prijevoz, karte za mjesni prijevoz, pismeni dokaz o te~aju nacionalne valute ili dokaz o zamjeni valute, hotelski ra~un, kao i drugi dokumenti za tro{kove koji se pravdaju. 

Ako se na slu`benom putu posebno pla}a rezervacija, aerodromske takse ili prijevoz prtljaga autobusom, uz obra~unate putne tro{kove prila`u se i potvrde o pla}anju tih tro{kova. 

Ako se ne prilo`i pisani dokaz o te~aju nacionalne valute u obra~unavanju putnih tro{kova, primjenjuje se te~aj koji utvrdi Centralna banka BiH. 

IV. 9 Naknada za tro{kove selidbe 

XXIII 

Djelatnim vojnim osobama pripada naknada tro{kova selidbe iz mjesta stalnog prebivali{ta u mjesto sjedi{ta u institucijama obrane BiH. 

Naknada tro{kova iz stavka 1. ovog ~lanka ispla}uje se na osnovu Odluke o pravu na kori{tenje selidbe koju donosi ministar i prilo`enih ra~una tro{kova selidbe, ukoliko su osigurana sredstva. 

IV. 10. Naknada za privremeni smje{taj 

XXIV 

Djelatne vojne osobe, zbog specifi~nosti slu`be, imaju pravo na naknadu tro{kova privremenog smje{taja od dana stupanja na du`nost, ako im je mjesto prebivali{ta udaljeno vi{e od 60 kilometara od sjedi{ta Ministarstva. 

Naknada tro{kova smje{taja iz prethodnog stavka ovog ~lanka regulirat }e se sklapanjem ugovora o zakupu stana koji }e sklopiti Ministarstvo sa zakupodavcem i to kako slijedi: 

IV.11. Naknada za odvojeni `ivot 

XXV 

Djelatne vojne osobe zaposlene u institucijama obrane BiH imaju pravo na naknadu tro{kova odvojenog `ivota ako im je mjesto prebivali{ta udaljeno vi{e od 60 km od sjedi{ta Ministarstva od dana stupanja na du`nost. 

Naknada za odvojeni `ivot za zaposlene djelatne vojne osobe iz prethodnog stavka ovog ~lanka iznosi 400 KM mjese~no ako u iznosu naknade za kori{tenje privremenog smje{taja u mjestu rada nisu uklju~eni tro{kovi ishrane, osim za radne dane u koje odsustvuju sa posla po bilo kojem osnovu. 

Uporabu naknade za kori{tenje ishrane zbog odvojenog `ivota odobrava ministar o ~emu donosi Rje{enje. 

IV.12. Naknada za porodiljsko odsustvo 

XXVI 

Za vrijeme trudno}e, poroda i njege djeteta, djelatne vojne osobe u institucijama obrane BiH imaju pravo na porodiljsko odsustvo i pravo na naknadu pla}e ~ija se visina do dono{enja odgovaraju}eg Zakona na razini Bosne i Hercegovine odre|uje u skladu sa odgovaraju}im entitetskim propisima. 

IV. 13. Naknada u slu~aju prestanka rada na funkcionalnoj du`nosti 

XXVII 

Djelatne vojne osobe na generalskim pozicijama imaju pravo na naknadu pla}e nakon prestanka rada na funkcionalnoj du`nosti u visini prosje~ne pla}e ispla}ene u posljednja tri mjeseca ili posljednje tri pla}e, ako je to za iste povoljnije do rje{enja stanja u slu`bi. 

V - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

XXVIII 

Ova odluka primjenjivat }e se za djelatne vojne osobe koja su imenovana od strane Predsjedni{tva BiH od dana imenovanja u institucijama obrane BiH i raspore|ena u institucije obrane BiH Rje{enjem ministra obrane BiH. 

XXIX 

Ova odluka je privremenog karaktera i primjenjivat }e se do dono{enja Pravilnika o pla}ama i naknadama djelatnih vojnih osoba u institucijama obrane Bosne i Hercegovine, a najdu`e do 30. 06. 2005. godine. 

XXX 

Ovaj odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u " Slu`benom glasniku BiH". 


VM broj 278/04
9. prosinca 2004. godine
Sarajevo 


Predsjedatelj
Vije}a ministara BiH
Adnan Terzi}, v. r. Na osnovu ~lana 91. stav 2. Zakona o upravi ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/02), ~lana 9. Zakona o trezoru institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 27/00), ~lana 17. Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 33/03 i 42/03) i ta~ke 3. stav 2. Protokola o uspostavi institucija odbrane na nivou Bosne i Hercegovine i finansirawu Ministarstva odbrane, Zajedni~kog {taba, Operativne komande i Stalnog komiteta za vojna pitawa Bosne i Hercegovine od 10. marta 2004.godine, Pravilnika o unutra{woj organizaciji Ministarstva odbrane BiH broj 01- 50-809-7/04 od 20. maja 2004. godine, Savjet ministara Bosne i Hercegovine na sjednici odr`anoj 9. decembra 2004. godine donio je 

PRIVREMENU ODLUKU 

O PLATAMA I NAKNADAMA ZA PROFESIONALNA VOJNA LICA U INSTITUCIJAMA ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE 

I - OP[TE ODREDBE 

I 

Ovom Odlukom utvr|uje se na~in za obra~un plata i drugih naknada profesionalnih vojnih lica zaposlenih u institucijama odbrane Bosne i Hercegovine (u daqem tekstu: profesionalna vojna lica). 

Pod pojmom profesionalna vojna lica zaposlena u institucijama odbrane Bosne i Hercegovine podrazumijevaju se: profesionalna vojna lica na slu`bi u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, Zajedni~kom {tabu Bosne i Hercegovine i Operativnoj komandi (u daqem tekstu: institucije odbrane BiH). 

II - UTVR\IVAWE I OBRA^UN PLATA 

II 1. Osnovna plata 

II 

Osnovnu platu profesionalnih vojnih lica u institucijama odbrane BiH ~ini vrijednost umno{ka koeficijenta plate za du`nost - polo`aj i osnovice plate. 

Osnovicu plate u smislu odredbe prethodnog stava ~ini nov~ani iznos koji utvr|uje Savjet ministara Bosne i Hercegovine posebnom Odlukom, a koja }e se primjewivati i na obra~un plata zaposlenih profesionalnih vojnih lica u institucijama odbrane BiH. 

II. 2. Uve}awe osnovne plate po osnovu radnog sta`a 

III 

Osnovna plata zaposlenih profesionalnih vojnih lica u institucijama odbrane BiH uve}ava se za 0,5 % za svaku zapo~etu godinu radnog sta`a, a najvi{e do 20%. 

U skladu sa odredbama ove odluke ministar }e u roku od 30 dana od dana dono{ewa obje odluke donijeti Rje{ewe o platama profesionalnih vojnih lica u institucijama odbrane BiH. 

Koeficijent za obra~un plata profesionalnih vojnih lica u institucijama odbrane BiH odre|en je prema vrsti i slo`enosti poslova, stru~noj spremi, formacijskom ~inu i odgovornosti, a dati su u tabelarnom prikazu kako slijedi: 

II. 3. Platni koeficijent 

IV 

Koeficijent za obra~un plata profesionalnih vojnih lica u institucijama odbrane BiH odre|en je prema vrsti i slo`enosti poslova, stru~noj spremi, formacijskom ~inu i odgovornosti, a dati su u tabelarnom prikazu kako slijedi: 

DU@NOST - POLO@AJ 

KOEFICIJENT 

OFICIRI 

Ministarstvo odbrane BiH 

Glavni inspektor MO BiH na FM brigadnog generala 

7.45 

Inspektor u Glavnom inspektoratu na FM puk (VRS) - brig (VF) 

4,80 

Pomo}nik ministra u MO BiH na FM puk (VRS) - brig (VF) 

4,80 

[ef odsjeka u MO BiH na FM puk (VRS) - brig (VF) 

4,20 

Stru~ni savjetnik u MO BiH na FM puk (VRS) - brig (VF) 

3,80 

Stru~ni savjetnik u MO BiH na FM p.puk (VRS)/puk (VF) - puk (VRS)/brig (VF) 

3,80 

Stru~ni savjetnik u MO BiH na FM p.puk (VRS) /puk (VF) 

3,80 

Stru~ni savjetnik u MO BiH na FM kap - p.puk (VRS) natpor/puk (VF) 

3,80 

Vi{i stru~ni saradnik u MO BiH na FM maj - p.puk (VRS) /puk (VF) 

3,50 

Stru~ni saradnik u MO BiH na FM puk (VRS) - brig (VF) 

3,20 

Stru~ni saradnik u MO BiH na FM maj (VRS i VF) - p.puk (VRS) puk (VF) 

3,20 

Stru~ni saradnik u MO BiH na FM kap - p.puk (VRS) natpor/puk (VF) 

3,20 

Stru~ni saradnik u MO BiH na FM kap (VRS) / nadpor (VF) -maj (VRS i VF) 

3,20 

 Zajedni~ki {tab BiH 

Na~elnik Zajedni~kog {taba BiH na FM general pukovnika 

8.35 

Zamjenici na~elnika Z[ na FM general majora 

7.65 

Na~elnik uprave u Z[ BiH na FM puk (VRS) - brig (VF) 

4,70 

[ef kabineta (ureda) na~elnika Z[ BiH na FM puk (VRS) - brig (VF) 

4,80 

Oficiri u upravama u Z[ BiH na FM p.puk (VRS) /puk (VF) 

3,80 

Oficiri u upravama u Z[ BiH na FM maj - ppuk (VRS) /puk (VF) 

3,50 

A|utant na FM major 

3,20 

 Operativna komanda 

Komandant operativne komande na FM general majora 

7.85 

Zamjenici komandanta operativne komande na FM brigadnog generala 

7.25 

Li~ni pomo}nik Komandanta Operativne komande na FM puk (VRS) - brig (VF) 

4,70 

Na~elnik odjeqewa u operativnoj komandi na FM puk (VRS) -brig(VF) 

4,70 

[ef kabineta (ureda) za podr{ku Operativne komande na FM puk (VRS) - brig (VF) 

4,80 

Oficir za upravqawe Komandom na FM maj - ppuk (VRS) /puk (VF) 

3,50 

Oficiri u odjeqewima u operativnoj komandi na FM maj - ppuk (VRS) /puk (VF) 

3,50 

PODOFICIRI 

 Zajedni~ki {tab BiH 

Glavni narednik na FM zast I kl. (VRS) / vi{i nar. (VF) 

2,70 

Podoficir na du`nosti u operativnom centru FM zast (VRS) / vi{i nar. (VF) 

2,60 

Podoficir za upravqawe personalom na FM zast (VRS) / vi{i nar. (VF) 

2,60 

 Operativna komanda 

Glavni narednik na FM zast I kl. (VRS) / vi{i nar. (VF) 

2,70 

Podoficir za snabdjevawe i usluge na FM zast (VRS) / vi{i nar. (VF) 

2,60 

III. 4. Uve}awe osnovne plate na osnovu stimulacije 

Profesionalnom vojnom licu u institucijama odbrane BiH se mo`e isplatiti stimulacija za postignute uspjehe u radu, koji su rezultat wegovog dodatnog anga`ovawa. 

Odluku o isplati stimulacije donosi ministar, a na prijedlog rukovode}eg dr`avnog slu`benika, na~elnika Zajedni~kog {taba i Komandanta operativne komande. 

III - PLA]ENO I NEPLA]ENO ODSUSTVO I BOLOVAWE 

VI 

Profesionalna vojna lica u institucijama odbrane BiH imaju pravo na naknadu pla}e za vrijeme godi{weg odmora i pla}enog odsustva (smrtnog slu~aja u obiteqi, bolesti u`eg ~lana obiteqi, poro|aja bra~nog druga, obrazovawa i stru~nog usavr{avawa i sl.) i za prvih 30 dana odsustvovawa sa posla radi bolesti ili invalidnosti. 

U ostalim slu~ajevima odsutnosti sa posla profesionalna vojna lica nemaju pravo na naknadu plate srazmjerno vremenu trajawa tog odsustva (nepla}eno odsustvo). 

Pravo i vrijeme trajawa nepla}enog odsustva, na zahtjev profesionalnog vojnog lica utvr|uje mjerodavni rukovodilac, saglasno va`e}im propisima o ~emu izdaje Rje{ewe. 

IV - NAKNADE 

VII 

Profesionalna vojna lica u institucijama odbrane BiH imaju pravo na naknade za: 

1.    naknadu tro{kova prevoza na posao i sa posla 

2.    naknadu za ishranu u toku rada 

3.    naknadu za godi{wi odmor (regres) 

4.    naknadu u slu~aju smrti zaposlenog u institucijama odbrane BiH ili ~lana wegove u`e obiteqi 

5.    naknadu za tro{kove obrazovawa 

6.    naknadu otpremnine za odlazak u penziju 

7.    naknadu za slu`beno putovawe 

8.    naknadu za tro{kove selidbe 

9.    naknadu za privremeni smje{taj 

10.    naknadu za odvojeni `ivot 

11.    naknadu za poro|ajno odsustvo 

12.    naknadu u slu~aju prestanka rada na funkcionalnoj du`nosti 

IV. 1. Naknada tro{kova prevoza na posao i sa posla 

VIII 

Profesionalna vojna lica imaju pravo na naknadu prevoza na posao i sa posla, a ~ije je mjesto stanovawa udaqeno od mjesta rada najmawe dva kilometra, ispla}uje se naknada mjese~ne karte za prevoz u javnom gradskom saobra}aju. 

Za profesionalna vojna lica koji koriste me|ugradski prevoz osigurava se naknada u visini karte prevoza, uz osigurawe potvrde ovla{tenog prevoznika i ako postoje realne mogu}nosti da zaposleni koristi takav prevoz za dolazak na posao i odlazak sa posla. 

IV.2. Naknada za ishranu u toku rada 

IX 

Profesionalnom vojnom licu u institucijama odbrane BiH pripada naknada za ishranu u toku rada, prema odluci koju donosi Savjet ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, osim za dane u koje odsustvuje sa posla po bilo kojem osnovu. 

IV. 3. Naknada za godi{wi odmor (regres) 

X 

Profesionalnim vojnim licima u institucijama odbrane BiH pripada regres za godi{wi odmor u iznosu od 70% plate iz prethodnog mjeseca, ili 70 % prosjeka zadwe tri plate u institucijama odbrane BiH, ukoliko je to povoqnije za profesionalna vojna lica. 

IV. 4. Naknada u slu~aju smrti profesionalnog vojnog lica u institucijama odbrane BiH, ili ~lana wegove obiteqi 

XI 

U slu~aju smrti profesionalnog vojnog lica u institucijama odbrane BiH, ili ~lana wegove u`e obiteqi, ~lanu wegove u`e obiteqi ili profesionalnom vojnom licu se ispla}uje jednokratna nov~ana pomo} u visini od tri mjese~ne plate zaposlenog profesionalnog vojnog lica ispla}ene u prethodna tri mjeseca, ili u visini tri prosje~ne mjese~ne plate profesionalnog vojnog lica u prethodna tri mjeseca ukoliko je za wega to povoqnije. 

^lanom u`e obiteqi profesionalnog vojnog lica, u smislu ove ta~ke smatraju se: bra~ni drug, djeca i roditeqi. 

IV. 5. Naknada za tro{kove obrazovawa 

XII 

Profesionalna vojna lica zaposlena u institucijama odbrane BiH imaju pravo na naknadu tro{kova potrebnih za stru~no obrazovawe, usavr{avawe i obrazovawe (specijalizacija, magisteriji, doktorati i sl.), o ~emu odlu~uje ministar Rje{ewem u dogovoru sa zamjenicima. 

IV.6. Naknada otpremnine za odlazak u penziju 

XIII 

Profesionalna vojna lica u institucijama odbrane BiH imaju pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju u visini wegove tri plate ispla}ene u prethodna tri mjeseca. 

IV. 7. Naknada za slu`beno putovawe 

XIV 

Profesionalna vojna lica u institucijama odbrane BiH imaju pravo na naknadu tro{kova u vezi sa slu`benim putovawem. 

Slu`benim putovawem u smislu odredbe prethodnog stava smatraju se putovawa u inozemstvo, kao i putovawa na teritoriji Bosne i Hercegovine, na koje se zaposleni upu}uju da izvr{e slu`beni zadatak izvan mjesta redovnog zaposlewa, a koje im prouzrokuje posebne tro{kove. 

Nalog za slu`beno putovawe izdaje ministar. 

XV 

Naknada za slu`beno putovawe obuhva}a: dnevnicu, izdatke za smje{taj, izdatke za prevoz i ostale izdatke. 

Puna dnevnica obra~unava se za svakih 24 sata provedenih na slu`benom putovawu. 

Za slu`beno putovawe koje traje du`e od 12 sati obra~unava se puna dnevnica, a za slu`beno putovawe koje traje 8 - 12 sati, obra~unava se polovina dnevnice. 

Ako je na slu`benom putovawu osigurana ishrana, pripadaju}a dnevnica se umawuje za 70%. 

Pod osiguranom ishranom u smislu prethodnog stava ovog ~lana podrazumijeva se da tro{kove ishrane snosi doma}in iz dr`ave, odnosno mjesta u koje se slu`beno putuje. 

U pogledu iznosa dnevnice koja se ispla}uje primjewiva}e se odgovaraju}e odluke Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. 

XVI 

Dnevnice utvr|ene za inostranstvo obra~unavaju se od sata prelaska granice Bosne i Hercegovine, a dnevnice odre|ene za stranu dr`avu iz koje se dolazi - do sata prelaska granice Bosne i Hercegovine. 

Ako se za slu`beno putovawe koristi avion, dnevnica se obra~unava od sata polaska aviona sa aerodroma do dolaska aviona na aerodrom na kojem se obavqa carinski pregled u Bosni i Hercegovini. 

Ako se slu`beno putuje u vi{e zemaqa u odlasku se obra~unava dnevnica utvr|ena za stranu dr`avu u kojoj po~iwe slu`beno putovawe, a u povratku dnevnica utvr|ena za stranu dr`avu u kojoj je slu`beno putovawe zavr{eno. 

Za svako zadr`avawe, odnosno proputovawe kroz stranu dr`avu koje traje du`e od 12 sati, obra~unava se dnevnica za tu dr`avu. 

XVII 

Tro{kovi smje{taja na slu`benom putovawu obra~unavaju se u visini hotelskog ra~una, osim hotela iznad "A" kategorije. 

Izuzetno, od stava 1. ovog ~lana, priznaju se tro{kovi za hotel "de lux" kategorije, ako u mjestu slu`benog putovawa postoji jedino ta vrsta hotela, ili iz drugih opravdanih razloga. 

XVIII 

Izdaci za prevoz na slu`benom putovawu obra~unavaju se u visini cijene karte prvog razreda one vrste prevoza koja se mo`e koristiti na slu`benom putovawu prema putnom nalogu. 

Pod tro{kovima prevoza podrazumijevaju se i izdaci za lokalni, odnosno gradski prevoz na osnovu prilo`enih ra~una, odnosno izdaci za taksi usluge, ukoliko su nalogom odobreni. 

Ako su u cijenu karte za avion, zbog prekida putovawa ura~unati tro{kovi za hranu, dnevnica se umawuje za 60%. 

XIX 

Profesionalnim vojnim licima u institucijama odbrane BiH koji za slu`bene potrebe koriste vlastiti automobil pripada naknada u visini od 20% cijene litre benzina (euro -super 95), po pre|enom kilometru. 

Kori{tewe vlastitog automobila u slu`bene svrhe odobrava ministar posebnim Rje{ewem u dogovoru sa zamjenicima. 

XX 

Pod ostalim izdacima koji nastaju na slu`benom putovawu u inozemstvo podrazumijevaju se izdaci za: nabavku putnih isprava i viza, cijepqewe, lije~ni~ki pregled, slu`bene takse, telefonski i telefaks tro{kovi, stenodaktilografske usluge i dr. 

Izdaci za nabavku putnih isprava i viza obra~unavaju se u stvarnim iznosima prema prilo`enim ra~unima. 

Izdaci koji nastanu na slu`benom putovawu u inozemstvo u vezi sa prevozom, prenosom, uno{ewem i izno{ewem slu`bene po{te i drugih potrebnih izdataka (takse i sl.), obra~unavaju se na osnovu odgovaraju}ih ra~una. 

Uz saglasnost {efa delegacije, tro{kovi u vezi sa iznajmqivawem prostorije za sastanke delegacije, pla}awe stenodaktilografskih i daktilografskih usluga, iznajmqivawe opreme za izradu slu`benih izvje{taja, ili za potrebe slu`bene korespodencije, obra~unavaju se na osnovu odgovaraju}eg ra~una. 

XXI 

Akontacija za slu`beno putovawe utvr|uje se i ispla}uje tako {to se izdaci za ishranu utvr|uju na osnovu dnevnice, a izdaci za smje{taj, prevoz i ostali izdaci na osnovu procijewenih tro{kova. 

XXII 

Tro{kovi za slu`beno putovawe priznaju se na osnovu obra~unatih putnih tro{kova koji se u roku od pet radnih dana po zavr{enom putovawu podnose slu`bi za materijalno- finansijsko poslovawe ministarstva, uz pismeni Izvje{taj o izvr{enom slu`benom putovawu koji je ovjerio ministar. 

Uz obra~unate tro{kove prila`u se nalozi za slu`beno putovawe, karte za prevoz, karte za mjesni prevoz, pismeni dokaz o te~aju nacionalne valute ili dokaz o zamjeni valute, hotelski ra~un, kao i drugi dokumenti za tro{kove koji se pravdaju. 

Ako se na slu`benom putu posebno plata rezervacija, aerodromske takse ili prevoz prtqaga autobusom, uz obra~unate putne tro{kove prila`u se i potvrde o pla}awu tih tro{kova. 

Ako se ne prilo`i pisani dokaz o te~aju nacionalne valute u obra~unavawu putnih tro{kova, primjewuje se te~aj koji utvrdi Centralna banka BiH. 

IV. 9 Naknada za tro{kove selidbe 

XXIII 

Profesionalnim vojnim licima pripada naknada tro{kova selidbe iz mjesta stalnog prebivali{ta u mjesto sjedi{ta u institucijama odbrane BiH. 

Naknada tro{kova iz stava 1. ovog ~lana ispla}uje se na osnovu Odluke o pravu na kori{tewe selidbe koju donosi ministar i prilo`enih ra~una tro{kova selidbe, ukoliko su osigurana sredstva. 

IV. 10. Naknada za privremeni smje{taj 

XXIV 

Profesionalna vojna lica, zbog specifi~nosti slu`be, imaju pravo na naknadu tro{kova privremenog smje{taja od dana stupawa na du`nost, ako im je mjesto prebivali{ta udaqeno vi{e od 60 kilometara od sjedi{ta Ministarstva. 

Naknada tro{kova smje{taja iz prethodnog stava ovog ~lana regulisa}e se sklapawem ugovora o zakupu stana koji }e sklopiti Ministarstvo sa zakupodavcem i to kako slijedi: 

IV.11. Naknada za odvojeni `ivot 

XXV 

Profesionalna vojna lica zaposlena u institucijama odbrane BiH imaju pravo na naknadu tro{kova odvojenog `ivota ako im je mjesto prebivali{ta udaqeno vi{e od 60 km od sjedi{ta Ministarstva od dana stupawa na du`nost. 

Naknada za odvojeni `ivot za zaposlena profesionalna vojna lica iz prethodog stava ovog ~lana iznosi 400 KM mjese~no ako u iznosu naknade za kori{tewe privremenog smje{taja u mjestu rada nisu ukqu~eni tro{kovi ishrane, osim za radne dane u koje odsustvuju sa posla po bilo kojem osnovu. 

Kori{tewe naknade za kori{tewe ishrane zbog odvojenog `ivota odobrava ministar o ~emu donosi Rje{ewe. 

IV.12. Naknada za poro|ajno odsustvo 

XXVI 

Za vrijeme trudno}e, poro|aja i wege djeteta profesionalna vojna lica u institucijama odbrane BiH imaju pravo na poro|ajno odsustvo i pravo na naknadu plate ~ija se visina do dono{ewa odgovaraju}ag Zakona na nivou Bosne i Hercegovine odre|uje u skladu sa odgovaraju}im entitetskim propisima. 

IV. 13. Naknada u slu~aju prestanka rada na funkcionalnoj du`nosti 

XXVII 

Profesionalna vojna lica na generalskim pozicijama imaju pravo na naknadu plate nakon prestanka rada na funkcionalnoj du`nosti u visini prosje~ne pla}e ispla}ene u posqedna tri mjeseca ili posqedwe tri pla}e, ako je to za iste povoqnije do rje{ewa stawa u slu`bi. 

V - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

XXVIII 

Ova odluka primjewiva}e se za profesionalna vojna lica koja su imenovana od strane Predsjedni{tva BiH od dana imenovawa u institucijama odbrane BiH i raspore|ena u institucije odbrane BiH Rje{ewem ministra odbrane BiH. 

XXIX 

Ova odluka je privremenog karaktera i primjewiva}e se do dono{ewa Pravilnika o pla}ama i naknadama profesionalnih vojnih lica u institucijama odbrane Bosne i Hercegovine, a najdu`e do 30. 06. 2005. godine 

XXX 

Ovaj odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u " Slu`benom glasniku BiH". 


SM broj 278/04
9. decembra 2004. godine
Sarajevo 


Predsjedavaju}i
Savjeta ministara BiH
Adnan Terzi}, s. r. Na osnovu ~lana 91. stav 2. Zakona o upravi ("Slu`beni glasnik BiH ", broj 32/02), ~lana 9. Zakona o trezoru institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 27/00), ~lana 17. Zakona o Vije}u ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 33/03 i 42/03) i ta~ke 3. stav 2. Protokola o uspostavi institucija odbrane na nivou Bosne i Hercegovine i finansiranju Ministarstva odbrane, Zajedni~kog {taba, Operativne komande i Stalnog komiteta za vojna pitanja Bosne i Hercegovine od 10. marta 2004.godine, Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Ministarstva odbrane BiH broj 01- 50-809-7/04 od 20. maja 2004.godine, Vije}e ministara Bosne i Hercegovine na sjednici odr`anoj 9. decembra 2004. godine donijelo je 

PRIVREMENU ODLUKU 

O PLA]AMA I NAKNADAMA ZA PROFESIONALNA VOJNA LICA U INSTITUCIJAMA ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE 

I - OP]E ODREDBE 

Ovom odlukom utvr|uje se na~in za obra~un pla}a i drugih naknada profesionalnih vojnih lica zaposlenih u institucijama odbrane Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: profesionalna vojna lica). 

Pod pojmom profesionalna vojna lica zaposlena u institucijama odbrane Bosne i Hercegovine podrazumijevaju se: profesionalna vojna lica na slu`bi u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, Zajedni~kom {tabu Bosne i Hercegovine i Operativnoj komandi (u daljem tekstu: institucije odbrane BiH). 

II - UTVR\IVANJE I OBRA^UN PLA]A 

II 1. Osnovna pla}a 

II 

Osnovnu pla}u profesionalnih vojnih lica u institucijama odbrane BiH ~ini vrijednost umno{ka koeficijenta pla}e za du`nost - polo`aj i osnovice pla}e. 

Osnovicu pla}e u smislu odredbe prethodnog stava ~ini nov~ani iznos koji utvr|uje Vije}e ministara Bosne i Hercegovine posebnom odlukom, a koja }e se primjenjivati i na obra~un pla}a zaposlenih profesionalnih vojnih lica u institucijama odbrane BiH. 

II. 2. Uve}anje osnovne pla}e po osnovu radnog sta`a 

III 

Osnovna pla}a zaposlenih profesionalnih vojnih lica u institucijama odbrane BiH uve}ava se za 0,5 % za svaku zapo~etu godinu radnog sta`a, a najvi{e do 20%. 

U skladu sa odredbama ove odluke ministar }e u roku od 30 dana od dana dono{enja obe Odluke donijeti rje{enje o pla}ama profesionalnih vojnih lica u institucijama odbrane BiH. 

Koeficijent za obra~un pla}a profesionalnih vojnih lica u institucijama odbrane BiH odre|en je prema vrsti i slo`enosti poslova, stru~noj spremi, formacijskom ~inu i odgovornosti, a dati su u tabelarnom prikazu kako slijedi: 

II. 3. Platni koeficijent 

IV 

Koeficijent za obra~un pla}a profesionalnih vojnih lica u institucijama odbrane BiH odre|en je prema vrsti i slo`enosti poslova, stru~noj spremi, formacijskom ~inu i odgovornosti, a dati su u tabelarnom prikazu kako slijedi: 

DU@NOST - POLO@AJ 

KOEFICIJENT 

OFICIRI 

Ministarstvo odbrane BiH 

Glavni inspektor MO BiH na FM brigadnog generala 

7.45 

Inspektor u Glavnom inspektoratu na FM puk (VRS) - brig (VF) 

4,80 

Pomo}nik ministra u MO BiH na FM puk (VRS) - brig (VF) 

4,80 

[ef odsjeka u MO BiH na FM puk (VRS) - brig (VF) 

4,20 

Stru~ni savjetnik u MO BiH na FM puk (VRS) - brig (VF) 

3,80 

Stru~ni savjetnik u MO BiH na FM ppuk (VRS)/puk (VF) - puk (VRS)/brig (VF) 

3,80 

Stru~ni savjetnik u MO BiH na FM p.puk (VRS) /puk (VF) 

3,80 

Stru~ni savjetnik u MO BiH na FM kap - p.puk (VRS) natpor/puk (VF) 

3,80 

Vi{i stru~ni saradnik u MO BiH na FM maj - p.puk (VRS) /puk (VF) 

3,50 

Stru~ni saradnik u MO BiH na FM puk (VRS) - brig (VF) 

3,20 

Stru~ni saradnik u MO BiH na FM maj (VRS i VF) - p.puk (VRS) puk (VF) 

3,20 

Stru~ni saradnik u MO BiH na FM kap - p.puk (VRS) natpor/puk (VF) 

3,20 

Stru~ni saradnik u MO BiH na FM kap (VRS) / nadpor (VF) -maj (VRS i VF) 

3,20 

 Zajedni~ki {tab BiH 

Na~elnik Zajedni~kog {taba BiH na FM general pukovnika 

8.35 

Zamjenici na~elnika Z[ na FM general majora 

7.65 

Na~elnik uprave u Z[ BiH na FM puk (VRS) - brig (VF) 

4,70 

[ef kabineta (ureda) na~elnika Z[ BiH na FM puk (VRS) - brig (VF) 

4,80 

Oficiri u upravama u Z[ BiH na FM p.puk (VRS) /puk (VF) 

3,80 

Oficiri u upravama u Z[ BiH na FM maj - ppuk (VRS) /puk (VF) 

3,50 

A|utant na FM major 

3,20 

 Operativna komanda 

Komandant operativne komande na FM general majora 

7.85 

Zamjenici komandanta operativne komande na FM brigadnog generala 

7.25 

Li~ni pomo}nik Komandanta Operativne komande na FM puk (VRS) - brig (VF) 

4,70 

Na~elnik odjeljenja u operativnoj komandi na FM puk (VRS) -brig(VF) 

4,70 

[ef kabineta (ureda) za podr{ku Operativne komande na FM puk (VRS) - brig (VF) 

4,80 

Oficir za upravljanje Komandom na FM maj - ppuk (VRS) /puk (VF) 

3,50 

Oficiri u odjeljenjima u operativnoj komandi na FM maj - ppuk (VRS) /puk (VF) 

3,50 

PODOFICIRI 

 Zajedni~ki {tab BiH 

Glavni narednik na FM zast I kl. (VRS) / vi{i nar. (VF) 

2,70 

Podoficir na du`nosti u operativnom centru FM zast (VRS) / vi{i nar. (VF) 

2,60 

Podoficir za upravljanje personalom na FM zast (VRS) / vi{i nar. (VF) 

2,60 

Operativna komanda 

Glavni narednik na FM zast I kl. (VRS) / vi{i nar. (VF) 

2,70 

Podoficir za snabdijevanje i usluge na FM zast (VRS) / vi{i nar. (VF) 

2,60 

III. 4. Uve}anje osnovne pla}e na osnovu stimulacije 

Profesionalnom vojnom licu u institucijama odbrane BiH se mo`e isplatiti stimulacija za postignute uspjehe u radu, koji su rezultat njegovog dodatnog anga`ovanja. 

Odluku o isplati stimulacije donosi ministar, a na prijedlog rukovode}eg dr`avnog slu`benika, na~elnika Zajedni~kog {taba i Komandanta operativne komande. 

III - PLA]ENO I NEPLA]ENO ODSUSTVO I BOLOVANJE 

VI 

Profesionalna vojna lica u institucijama odbrane BiH imaju pravo na naknadu pla}e za vrijeme godi{njeg odmora i pla}enog odsustva (smrtnog slu~aja u obitelji, bolesti u`eg ~lana obitelji, poro|aja bra~nog druga, obrazovanja i stru~nog usavr{avanja i sl.) i za prvih 30 dana odsustvovanja sa posla radi bolesti ili invalidnosti. 

U ostalim slu~ajevima odsutnosti sa posla profesionalna vojna lica nemaju pravo na naknadu pla}e srazmjerno vremenu trajanja tog odsustva (nepla}eno odsustvo). 

Pravo i vrijeme trajanja nepla}enog odsustva, na zahtjev profesionalnog vojnog lica utvr|uje mjerodavni rukovodilac, saglasno va`e}im propisima o ~emu izdaje Rje{enje. 

IV - NAKNADE 

VII 

Profesionalna vojna lica u institucijama odbrane BiH imaju pravo na naknade za: 

1.    naknadu tro{kova prijevoza na posao i sa posla; 

2.    naknadu za ishranu u toku rada; 

3.    naknadu za godi{nji odmor (regres); 

4.    naknadu u slu~aju smrti zaposlenog u institucijama odbrane BiH ili ~lana njegove u`e obitelji; 

5.    naknadu za tro{kove obrazovanja; 

6.    naknadu otpremnine za odlazak u penziju; 

7.    naknadu za slu`beno putovanje; 

8.    naknadu za tro{kove selidbe; 

9.    naknadu za privremeni smje{taj; 

10.    naknadu za odvojeni `ivot; 

11.    naknadu za poro|ajno odsustvo; 

12.    naknadu u slu~aju prestanka rada na funkcionalnoj du`nosti. 

IV. 1. Naknada tro{kova prijevoza na posao i sa posla 

VIII 

Profesionalna vojna lica imaju pravo na naknadu prijevoza na posao i sa posla, a ~ije je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta rada najmanje dva kilometra, ispla}uje se naknada mjese~ne karte za prijevoz u javnom gradskom saobra}aju. 

Za profesionalna vojna lica koji koriste me|ugradski prijevoz osigurava se naknada u visini karte prijevoza, uz osiguranje potvrde ovla{tenog prijevoznika i ako postoje realne mogu}nosti da zaposleni koristi takav prijevoz za dolazak na posao i odlazak sa posla. 

IV.2. Naknada za ishranu u toku rada 

IX 

Profesionalnom vojnom licu u institucijama odbrane BiH pripada naknada za ishranu u toku rada, prema odluci koju donosi Vije}e ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, osim za dane u koje odsustvuje sa posla po bilo kojem osnovu. 

IV. 3. Naknada za godi{nji odmor (regres) 

Profesionalnim vojnim licima u institucijama odbrane BiH pripada regres za godi{nji odmor u iznosu od 70% pla}e iz prethodnog mjeseca, ili 70 % prosjeka zadnje tri pla}e u institucijama odbrane BiH, ukoliko je to povoljnije za profesionalna vojna lica. 

IV. 4. Naknada u slu~aju smrti profesionalnog vojnog lica u institucijama odbrane BiH, ili ~lana njegove obitelji 

XI 

U slu~aju smrti profesionalnog vojnog lica u institucijama odbrane BiH, ili ~lana njegove u`e obitelji, ~lanu njegove u`e obitelji ili profesionalnom vojnom licu se ispla}uje jednokratna nov~ana pomo} u visini od tri mjese~ne pla}e zaposlenog profesionalnog vojnog lica ispla}ene u prethodna tri mjeseca, ili u visini tri prosje~ne mjese~ne pla}e profesionalnog vojnog lica u prethodna tri mjeseca ukoliko je za njega to povoljnije. 

^lanom u`e obitelji profesionalnog vojnog lica, u smislu ove ta~ke smatraju se: bra~ni drug, djeca i roditelji. 

IV. 5. Naknada za tro{kove obrazovanja 

XII 

Profesionalna vojna lica zaposlena u institucijama odbrane BiH imaju pravo na naknadu tro{kova potrebnih za stru~no obrazovanje, usavr{avanje i obrazovanje (specijalizacija, magisteriji, doktorati i sl.), o ~emu odlu~uje ministar Rje{enjem u dogovoru sa zamjenicima. 

IV.6. Naknada otpremnine za odlazak u penziju 

XIII 

Profesionalna vojna lica u institucijama odbrane BiH imaju pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju u visini njegove tri pla}e ispla}ene u prethodna tri mjeseca. 

IV. 7. Naknada za slu`beno putovanje 

XIV 

Profesionalna vojna lica u institucijama odbrane BiH imaju pravo na naknadu tro{kova u vezi sa slu`benim putovanjem. 

Slu`benim putovanjem u smislu odredbe prethodnog stava smatraju se putovanja u inozemstvo, kao i putovanja na teritoriji Bosne i Hercegovine, na koje se zaposleni upu}uju da izvr{e slu`beni zadatak izvan mjesta redovnog zaposlenja, a koje im prouzrokuje posebne tro{kove. 

Nalog za slu`beno putovanje izdaje ministar. 

XV 

Naknada za slu`beno putovanje obuhva}a: dnevnicu, izdatke za smje{taj, izdatke za prijevoz i ostale izdatke. 

Puna dnevnica obra~unava se za svakih 24 sata provedenih na slu`benom putovanju. 

Za slu`beno putovanje koje traje du`e od 12 sati obra~unava se puna dnevnica, a za slu`beno putovanje koje traje 8 - 12 sati, obra~unava se polovina dnevnice. 

Ako je na slu`benom putovanju osigurana ishrana, pripadaju}a dnevnica se umanjuje za 70%. 

Pod osiguranom ishranom u smislu prethodnog stava ovog ~lana podrazumijeva se da tro{kove ishrane snosi doma}in iz dr`ave, odnosno mjesta u koje se slu`beno putuje. 

U pogledu iznosa dnevnice koja se ispla}uje primjenjivat }e se odgovaraju}e odluke Vije}a ministara Bosne i Hercegovine. 

XVI 

Dnevnice utvr|ene za inostranstvo obra~unavaju se od sata prelaska granice Bosne i Hercegovine, a dnevnice odre|ene za stranu dr`avu iz koje se dolazi - do sata prelaska granice Bosne i Hercegovine. 

Ako se za slu`beno putovanje koristi avion, dnevnica se obra~unava od sata polaska aviona sa aerodroma do dolaska aviona na aerodrom na kojem se obavlja carinski pregled u Bosni i Hercegovini. 

Ako se slu`beno putuje u vi{e zemalja u odlasku se obra~unava dnevnica utvr|ena za stranu dr`avu u kojoj po~inje slu`beno putovanje, a u povratku dnevnica utvr|ena za stranu dr`avu u kojoj je slu`beno putovanje zavr{eno. 

Za svako zadr`avanje, odnosno proputovanje kroz stranu dr`avu koje traje du`e od 12 sati, obra~unava se dnevnica za tu dr`avu. 

XVII 

Tro{kovi smje{taja na slu`benom putovanju obra~unavaju se u visini hotelskog ra~una, osim hotela iznad "A" kategorije. 

Izuzetno, od stava 1. ovog ~lana, priznaju se tro{kovi za hotel "de lux" kategorije, ako u mjestu slu`benog putovanja postoji jedino ta vrsta hotela, ili iz drugih opravdanih razloga. 

XVIII 

Izdaci za prijevoz na slu`benom putovanju obra~unavaju se u visini cijene karte prvog razreda one vrste prijevoza koja se mo`e koristiti na slu`benom putovanju prema putnom nalogu. 

Pod tro{kovima prijevoza podrazumijevaju se i izdaci za lokalni, odnosno gradski prijevoz na osnovu prilo`enih ra~una, odnosno izdaci za taksi usluge, ukoliko su nalogom odobreni. 

Ako su u cijenu karte za avion, zbog prekida putovanja ura~unati tro{kovi za hranu, dnevnica se umanjuje za 60%. 

XIX 

Profesionalnim vojnim licima u institucijama odbrane BiH koji za slu`bene potrebe koriste vlastiti automobil pripada naknada u visini od 20% cijene litre benzina (euro -super 95), po pre|enom kilometru. 

Kori{tenje vlastitog automobila u slu`bene svrhe odobrava ministar posebnim rje{enjem u dogovoru sa zamjenicima. 

XX 

Pod ostalim izdacima koji nastaju na slu`benom putovanju u inozemstvo podrazumijevaju se izdaci za: nabavku putnih isprava i viza, cijepljenje, lije~ni~ki pregled, slu`bene takse, telefonski i telefax tro{kovi, stenodaktilografske usluge i dr. 

Izdaci za nabavku putnih isprava i viza obra~unavaju se u stvarnim iznosima prema prilo`enim ra~unima. 

Izdaci koji nastanu na slu`benom putovanju u inozemstvo u vezi sa prijevozom, prijenosom, uno{enjem i izno{enjem slu`bene po{te i drugih potrebnih izdataka (takse i sl.), obra~unavaju se na osnovu odgovaraju}ih ra~una. 

Uz saglasnost {efa delegacije, tro{kovi u vezi sa iznajmljivanjem prostorije za sastanke delegacije, pla}anje stenodaktilografskih i daktilografskih usluga, iznajmljivanje opreme za izradu slu`benih izvje{taja, ili za potrebe slu`bene korespodencije, obra~unavaju se na osnovu odgovaraju}eg ra~una. 

XXI 

Akontacija za slu`beno putovanje utvr|uje se i ispla}uje tako {to se izdaci za ishranu utvr|uju na osnovu dnevnice, a izdaci za smje{taj, prijevoz i ostali izdaci na osnovu procijenjenih tro{kova. 

XXII 

Tro{kovi za slu`beno putovanje priznaju se na osnovu obra~unatih putnih tro{kova koji se u roku od pet radnih dana po zavr{enom putovanju podnose slu`bi za materijalno- finansijsko poslovanje Ministarstva, uz pismeni Izvje{taj o izvr{enom slu`benom putovanju koji je ovjerio ministar. 

Uz obra~unate tro{kove prila`u se nalozi za slu`beno putovanje, karte za prijevoz, karte za mjesni prijevoz, pismeni dokaz o te~aju nacionalne valute ili dokaz o zamjeni valute, hotelski ra~un, kao i drugi dokumenti za tro{kove koji se pravdaju. 

Ako se na slu`benom putu posebno pla}a rezervacija, aerodromske takse ili prijevoz prtljaga autobusom, uz obra~unate putne tro{kove prila`u se i potvrde o pla}anju tih tro{kova. 

Ako se ne prilo`i pisani dokaz o te~aju nacionalne valute u obra~unavanju putnih tro{kova, primjenjuje se te~aj koji utvrdi Centralna banka BiH. 

IV. 9 Naknada za tro{kove selidbe 

XXIII 

Profesionalnim vojnim licima pripada naknada tro{kova selidbe iz mjesta stalnog prebivali{ta u mjesto sjedi{ta u institucijama odbrane BiH. 

Naknada tro{kova iz stava 1. ovog ~lana ispla}uje se na osnovu Odluke o pravu na kori{tenje selidbe koju donosi ministar i prilo`enih ra~una tro{kova selidbe, ukoliko su osigurana sredstva. 

IV. 10. Naknada za privremeni smje{taj 

XXIV 

Profesionalna vojna lica, zbog specifi~nosti slu`be, imaju pravo na naknadu tro{kova privremenog smje{taja od dana stupanja na du`nost, ako im je mjesto prebivali{ta udaljeno vi{e od 60 kilometara od sjedi{ta Ministarstva. 

Naknada tro{kova smje{taja iz prethodnog stava ovog ~lana regulisat }e se sklapanjem ugovora o zakupu stana koji }e sklopiti Ministarstvo sa zakupodavcem i to kako slijedi: 

IV.11. Naknada za odvojeni `ivot 

XXV 

Profesionalna vojna lica zaposlena u institucijama odbrane BiH imaju pravo na naknadu tro{kova odvojenog `ivota ako im je mjesto prebivali{ta udaljeno vi{e od 60 km od sjedi{ta Ministarstva od dana stupanja na du`nost. 

Naknada za odvojeni `ivot za zaposlena profesionalna vojna lica iz prethodog stava ovog ~lana iznosi 400 KM mjese~no ako u iznosu naknade za kori{tenje privremenog smje{taja u mjestu rada nisu uklju~eni tro{kovi ishrane, osim za radne dane u koje odsustvuju sa posla po bilo kojem osnovu. 

Kori{tenje naknade za kori{tenje ishrane zbog odvojenog `ivota odobrava ministar o ~emu donosi rje{enje. 

IV.12. Naknada za poro|ajno odsustvo 

XXVI 

Za vrijeme trudno}e, poro|aja i njege djeteta profesionalna vojna lica u institucijama odbrane BiH imaju pravo na poro|ajno odsustvo i pravo na naknadu pla}e ~ija se visina do dono{enja odgovaraju}ag zakona na nivou Bosne i Hercegovine odre|uje u skladu sa odgovaraju}im entitetskim propisima. 

IV. 13. Naknada u slu~aju prestanka rada na funkcionalnoj du`nosti 

XXVII 

Profesionalna vojna lica na generalskim pozicijama imaju pravo na naknadu pla}e nakon prestanka rada na funkcionalnoj du`nosti u visini prosje~ne pla}e ispla}ene u posljedna tri mjeseca ili posljednje tri pla}e, ako je to za iste povoljnije do rje{enja stanja u slu`bi. 

V - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

XXVIII 

Ova odluka primjenjivat }e se za profesionalna vojna lica koja su imenovana od strane Predsjedni{tva BiH od dana imenovanja u institucijama odbrane BiH i raspore|ena u institucije odbrane BiH rje{enjem ministra odbrane BiH. 

XXIX 

Ova odluka je privremenog karaktera i primjenjivat }e se do dono{enja pravilnika o pla}ama i naknadama profesionalnih vojnih lica u institucijama odbrane Bosne i Hercegovine, a najdu`e do 30. juna 2005. godine 

XXX 

Ovaj odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u " Slu`benom glasniku BiH". 


VM broj 278/04
9. decembra 2004. godine
Sarajevo 


Predsjedavaju}i
Vije}a ministara BiH
Adnan Terzi}, s. r. 


484 

Na temelju ~lanka 17. Zakona o Vije}u ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/03 i 42/03), a u svezi sa ~lankom 5. stavak 2. Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 2/04) Vije}e ministara Bosne i Hercegovine na 71. sjednici odr`anoj 9. prosinca 2004. godine donijelo je 

ODLUKU 

O RASPODJELI RASPOLO@IVIH SREDSTAVA OSTVARENIH NA TEMELJU PRU@ENIH USLUGA ZRA^NE NAVIGACIJE I OBRA^UNATIH KAMATA ZAKLJU^NO SA 20. LISTOPADOM 2004. GODINE 

Ukupna raspolo`iva sredstva u iznosu od 1.823.033,38 USD, ostvarena na temelju pru`enih usluga zra~ne navigacije u zra~nom prostoru Bosne i Hercegovine i obra~unatih kamata, zaklju~no sa 20. listopadom 2004. godine, raspodjeljuju se sljede}im korisnicima sredstava u postotcima: 

1.    Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA) 15 %, 

2.    Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo (FEDCAD) 48 %, 

3.    Direkcija za civilnu vazdu{nu plovidbu (RSCAD) 37 %. 

II 

Na~in povla~enja i uporabe sredstava iz to~ke I obavljat }e se sukladno odredbama iz dokumenta 9082/7 i 9161/3 Me|unarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO). 

Nakon provedenog postupka po procedurama iz prethodnog stavka ove to~ke Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine obavit }e, prijenos sredstava iz to~ke I na ra~un korisnika. 

III 

Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH". 


VM broj 279/04
9. prosinca 2004. godine
Sarajevo 


Predsjedatelj
Vije}a ministara BiH
Adnan Terzi} Na osnovu ~lana 17. Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/03 i 42/03), a u vezi sa ~lanom 5. stav 2. Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 2/04) Savjet ministara Bosne i Hercegovine na 71. sjednici odr`anoj 9. decembra 2004. godine donio je 

ODLUKU 

O RASPODJELI RASPOLO@IVIH SREDSTAVA OSTVARENIH NA OSNOVU PRU@ENIH USLUGA VAZDU[NE NAVIGACIJE I OBRA^UNATIH KAMATA ZAKQU^NO SA 20. OKTOBROM 2004. GODINE 

I 

Ukupna raspolo`iva sredstva u iznosu od 1.823.033,38 USD, ostvarena na osnovu pru`enih usluga zra~ne navigacije u vazdu{nom prostoru Bosne i Hercegovine i obra~unatih kamata, zakqu~no sa 20. oktobrom 2004. godine, raspodjequju se sqede}im korisnicima sredstava u postotcima: 

1.    Direkcija za civilno vazduhoplovstvao Bosne i Hercegovine (BHDCA) 15 %, 

2.    Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo (FEDCAD) 48 %, 

3.    Direkcija za civilnu vazdu{nu plovidbu (RSCAD) 37 %. 

II 

Na~in povla~ewa i kori{tewa sredstava iz ta~ke I obavqa}e se u skladu sa odredbama iz dokumenta 9082/7 i 9161/3 Me|unarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO). 

Nakon provedenog postupka po procedurama iz prethodnog stava ove ta~ke Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine obavi}e, prenos sredstava iz ta~ke I na ra~un korisnika. 

III 

Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u "Slu`benom glasniku BiH". 


SM broj 279/04
9. decembra 2004. godine
Sarajevo 


Predsjedavaju}i
Savjeta ministara BiH
Adnan Terzi} Na osnovu ~lana 17. Zakona o Vije}u ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/03 i 42/03), a u vezi sa ~lanom 5. stav 2. Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 2/04), Vije}e ministara Bosne i Hercegovine na 71. sjednici odr`anoj 9. decembra 2004. godine donijelo je 

ODLUKU 

O RASPODJELI RASPOLO@IVIH SREDSTAVA OSTVARENIH NA OSNOVU PRU@ENIH USLUGA ZRA^NE NAVIGACIJE I OBRA^UNATIH KAMATA ZAKLJU^NO SA 20. OKTOBROM 2004. GODINE 

Ukupna raspolo`iva sredstva u iznosu od 1.823.033,38 USD, ostvarena na osnovu pru`enih usluga zra~ne navigacije u zra~nom prostoru Bosne i Hercegovine i obra~unatih kamata, zaklju~no sa 20. oktobrom 2004. godine, raspodjeljuju se sljede}im korisnicima sredstava u postotcima: 

1.    Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA) 15 %, 

2.    Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo (FEDCAD) 48 %, 

3.    Direkcija za civilnu vazdu{nu plovidbu (RSCAD) 37 %. 

II 

Na~in povla~enja i kori{tenja sredstava iz ta~ke I obavljat }e se u skladu sa odredbama iz dokumenta 9082/7 i 9161/3 Me|unarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO). 

Nakon provedenog postupka po procedurama iz prethodnog stava ove ta~ke Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine obavit }e prijenos sredstava iz ta~ke I na ra~un korisnika. 

III 

Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH". 


VM broj 279/04
9. decembra 2004. godine
Sarajevo 


Predsjedavaju}i
Vije}a ministara BiH
Adnan Terzi} 


485 

Na temelju ~lanka 17. Zakona o Vije}u ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/03 i 42/03) i ~l. 6. i 7. Odluke kojom se uspostavlja Povjerenstvo za restituciju, VM broj 251/04 od 16. studenoga 2004. godine, Vije}e ministara Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici odr`anoj dana 9. prosinca 2004. godine donijelo je 

ODLUKU 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA RESTITUCIJU 

Imenuje se Povjerenstvo za restituciju Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu: 

- SEMIHA BOROVAC, ~lan 

- LJERKA MARI], ~lan 

- ILIJA FILIPOVI], ~lan 

- DRAGAN VRANKI], ~lan 

- MUSTAFA BEGI], ~lan 

- IBRAHIM ^OLAKHOD@I], ~lan 

- BRANKO KRSMANOVI], ~lan 

- DU[KO MEDI], ~lan 

- MILENKO CVIJAN, ~lan 

II 

Za predsjednika Povjerenstva imenuje se MUSTAFA BEGI]. 

III 

U svojstvu posmatra~a ispred Br~ko Distrikta BiH imenuje se RANKO [EHOVAC. 

IV 

Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH" i u slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. 


VM broj 280/04
9. prosinca 2004. godine
Sarajevo 


Zamjenik predsjedatelja
Vije}a ministara BiH
Bari{a ^olak, v. r. Na osnovu ~lana 17. Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/03 i 42/03) i ~l. 6. i 7. Odluke kojom se uspostavqa Komisija za restituciju, SM broj 251/04 od 16. novembra 2004. godine, Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici odr`anoj dana 9. decembra 2004. godine donio je 

ODLUKU 

O IMENOVAWU KOMISIJE ZA RESTITUCIJU 

I 

Imenuje se Komisija za restituciju Bosne i Hercegovine (u daqem tekstu: Komisija) u sastavu: 

- SEMIHA BOROVAC, ~lan 

- QERKA MARI], ~lan 

- ILIJA FILIPOVI], ~lan 

- DRAGAN VRANKI], ~lan 

- MUSTAFA BEGI], ~lan 

- IBRAHIM ^OLAKHOXI], ~lan 

- BRANKO KRSMANOVI], ~lan 

- DU[KO MEDI], ~lan 

- MILENKO CVIJAN, ~lan 

II 

Za predsjednika Komisije imenuje se MUSTAFA BEGI]. 

III 

U svojstvu posmatra~a ispred Br~ko Distrikta BiH imenuje se RANKO [EHOVAC. 

IV 

Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom glasniku BiH" i u slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. 


SM broj 280/04
9. decembra 2004. godine
Sarajevo 


Zamjenik predsjedavaju}eg
Savjeta ministara BiH
Bari{a ^olak, s. r. Na osnovu ~lana 17. Zakona o Vije}u ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/03 i 42/03) i ~l. 6. i 7. Odluke kojom se uspostavlja Komisije za restituciju, VM broj 251/04 od 16. novembra 2004. godine, Vije}e ministara Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici odr`anoj dana 9. decembra 2004. godine donijelo je 

ODLUKU 

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA RESTITUCIJU 

Imenuje se Komisija za restituciju Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) u sastavu: 

- SEMIHA BOROVAC, ~lan 

- LJERKA MARI], ~lan 

- ILIJA FILIPOVI], ~lan 

- DRAGAN VRANKI], ~lan 

- MUSTAFA BEGI], ~lan 

- IBRAHIM ^OLAKHOD@I], ~lan 

- BRANKO KRSMANOVI], ~lan 

- DU[KO MEDI], ~lan 

- MILENKO CVIJAN, ~lan 

II 

Za predsjednika Komisije imenuje se MUSTAFA BEGI]. 

III 

U svojstvu posmatra~a ispred Br~ko Distrikta BiH imenuje se RANKO [EHOVAC. 

IV 

Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH" i u slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. 


VM broj 280/04
9. decembra 2004. godine
Sarajevo 


Zamjenik predsjedavaju}eg
Vije}a ministara BiH
Bari{a ^olak, s. r. 

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA
I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE 

486 

Na temelju ~lanka 47. Zakona o me|unarodnom i me|uentitetskom cestovnom prijevozu ("Slu`beni glasnik BiH", br. 1/02 i 14/03), ministar komunikacija i prometa donosi 

PRAVILNIK 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NA^INU I POSTUPKU USKLA\IVANJA I REGISTRIRANJA REDOVA VO@NJE ME\UNARODNIH AUTOBUSKIH LINIJA 

^lanak1. 

U Pravilniku o na~inu i postupku uskla|ivanja i registriranja redova vo`nje me|unarodnih autobuskih linija ("Slu`beni glasnik BiH", br. 9/02 i 2/04), u ~lanku 10. stavak 1. to~ka 1. rije~i "Odluku o ispravnosti prijedloga redova vo`nje donosi Komisija osam dana prije po~etka uskla|ivanja i dostavlja je prijevoznicima." zamjenjuju se rije~ima: 

"Odluku o neuvr{tavanju prijedloga reda vo`nje u knjigu prijedloga redova vo`nje Komisija }e dostaviti prijevoznicima 15 dana prije po~etka uskla|ivanja." 

^lanak 2. 

U ~lanku 10. stavak 1. to~. 2. i 3. mijenjaju se i glase: 

"2.    Prijedloge starih redova vo`nje sa promjenom i novih redova vo`nje koji su uvr{teni u postupak uskla|ivanja, slo`ene u knjigu prijedloga, Komisija dostavlja prijevoznicima 15 dana prije sastanka uskla|ivanja. 

3.    Komisija obavlja uskla|ivanje redova vo`nje javno na sastanku kojem prisustvuju ovla{teni predstavnici prijevoznika. Uskla|ivanju redova vo`nje mogu prisustvovati i ostali zainteresirani, s tim {to nemaju pravo u~e{}a u postupku uskla|ivanja redova vo`nje. Na sastanku uskla|ivanja redova vo`nje predstavnici prijevoznika ne mogu donositi odluke vezane za postupak uskla|ivanja." 

^lanak 3. 

U ~lanku 10. stavak 1. dodaje se to~ka 4. koja glasi: 

"4.    Komisija uz poziv za uskla|ivanje redova vo`nje dostavlja prijevoznicima detaljan naputak o na~inu sprovedbe javnog uskla|ivanja redova vo`nje." 

^lanak 4. 

^lanak 16. bri{e se. 

^lanak 5. 

U ~lanku 17. broj "16" zamjenjuje se brojem "15". 

^lanak 6. 

U ~lanku 17. stavak 1. iza rije~i "odluke" to~ka se zamjenjuje zarezom i dodaju rije~i: "putem Komisije." 

^lanak 7. 

U ~lanku 17. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

"Ukoliko druk~ije ne odlu~i po `albi, Komisija je du`na istu, u roku od osam dana od dana prijema, zajedno sa spisom predmeta i izja{njenjem o navodima iz `albe dostaviti Ministarstvu." 

Dosada{nji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4. 

^lanak 8. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 01-02-2220/04
17. prosinca 2004.godine.
Sarajevo Ministar
dr. Branko Doki}, v. r. Na osnovu ~lana 47. Zakona o me|unarodnom i me|uentitetskom drumskom saobra}aju ("Slu`beni glasnik BiH", br. 1/02 i 14/03), ministar komunikacija i transporta donosi 

PRAVILNIK 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NA^INU I POSTUPKU USKLA\IVAWA I REGISTROVAWA REDOVA VO@WE ME\UNARODNIH AUTOBUSKIH LINIJA 

^lan 1. 

U Pravilniku o na~inu i postupku uskla|ivawa i registrovawa redova vo`we me|unarodnih autobuskih linija ("Slu`beni glasnik BiH", br. 9/02 i 2/04), u ~lanu 10. stav 1. ta~ka 1. rije~i "Odluku o ispravnosti prijedloga redova vo`we donosi Komisija osam dana prije po~etka uskla|ivawa i dostavqa je prevoznicima" zamjewuju se rije~ima: 

"Odluku o neuvr{tavawu prijedloga reda vo`we u kwigu prijedloga redova vo`we Komisija }e dostaviti prevoznicima 15 dana prije po~etka uskla|ivawa." 

^lan 2. 

U ~lanu 10. stav 1. ta~. 2. i 3. mijewaju se i glase: 

"2.    Prijedloge starih redova vo`we sa promjenom i novih redova vo`we koji su uvr{teni u postupak uskla|ivawa, slo`ene u kwigu prijedloga, Komisija dostavqa prevoznicima 15 dana prije sastanka uskla|ivawa. 

3.    Komisija obavqa uskla|ivawe redova vo`we javno na sastanku kojem prisustvuju ovla{teni predstavnici prevoznika. Uskla|ivawu redova vo`we mogu prisustvovati i ostali zainteresovani, s tim {to nemaju pravo u~e{}a u postupku uskla|ivawa redova vo`we. Na sastanku uskla|ivawa redova vo`we predstavnici prevoznika ne mogu donositi odluke vezane za postupak uskla|ivawa." 

^lan 3. 

U ~lanu 10. stav 1. dodaje se ta~ka 4. koja glasi: 

"4.    Komisija uz poziv za uskla|ivawe redova vo`we dostavqa prevoznicima detaqno uputstvo o na~inu sprovo|ewa javnog uskla|ivawa redova vo`we." 

^lan 4. 

^lan 16. bri{e se. 

^lan 5. 

U ~lanu 17. broj "16" zamjewuje se brojem "15". 

^lan 6. 

U ~lanu 17. stav 1. iza rije~i "odluke" ta~ka se zamjewuje zarezom i dodaju rije~i: "putem Komisije." 

^lan 7. 

U ~lanu 17. dodaje se novi stav 2. koji glasi: 

"Ukoliko druk~ije ne odlu~i po `albi, Komisija je du`na istu, u roku od osam dana od dana prijema, zajedno sa spisom predmeta i izja{wewem o navodima iz `albe dostaviti Ministarstvu." 

Dosada{wi st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4. 

^lan 8. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 01-02-2220/04
17. decembra 2004.godine
Sarajevo Ministar
dr. Branko Doki}, s. r. Na osnovu ~lana 47. Zakona o me|unarodnom i me|uentitetskom cestovnom prijevozu ("Slu`beni glasnik BiH", br. 1/02 i 14/03), ministar komunikacija i prometa donosi 

PRAVILNIK 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NA^INU I POSTUPKU USKLA\IVANJA I REGISTRIRANJA REDOVA VO@NJE ME\UNARODNIH AUTOBUSKIH LINIJA 

^lan1. 

U Pravilniku o na~inu i postupku uskla|ivanja i registriranja redova vo`nje me|unarodnih autobuskih linija ("Slu`beni glasnik BiH", br. 9/02 i 2/04), u ~lanu 10. stav 1. ta~ka 1. rije~i "Odluku o ispravnosti prijedloga redova vo`nje donosi Komisija osam dana prije po~etka uskla|ivanja i dostavlja je prijevoznicima." zamjenjuju se rije~ima: 

"Odluku o neuvr{tavanju prijedloga reda vo`nje u knjigu prijedloga redova vo`nje Komisija }e dostaviti prijevoznicima 15 dana prije po~etka uskla|ivanja." 

^lan 2. 

U ~lanu 10. stav 1. ta~. 2. i 3. mijenjaju se i glase: 

"2.    Prijedloge starih redova vo`nje sa promjenom i novih redova vo`nje koji su uvr{teni u postupak uskla|ivanja, slo`ene u knjigu prijedloga, Komisija dostavlja prijevoznicima 15 dana prije sastanka uskla|ivanja. 

3.    Komisija obavlja uskla|ivanje redova vo`nje javno na sastanku kojem prisustvuju ovla{teni predstavnici prijevoznika. Uskla|ivanju redova vo`nje mogu prisustvovati i ostali zainteresirani, s tim {to nemaju pravo u~e{}a u postupku uskla|ivanja redova vo`nje. Na sastanku uskla|ivanja redova vo`nje predstavnici prijevoznika ne mogu donositi odluke vezane za postupak uskla|ivanja." 

^lan 3. 

U ~lanu 10. stav 1. dodaje se ta~ka 4. koja glasi: 

"4.    Komisija uz poziv za uskla|ivanje redova vo`nje dostavlja prijevoznicima detaljno uputstvo o na~inu sprovo|enja javnog uskla|ivanja redova vo`nje." 

^lan 4. 

^lan 16. bri{e se. 

^lan 5. 

U ~lanu 17. broj "16" zamjenjuje se brojem "15". 

^lan 6. 

U ~lanu 17. stav 1. iza rije~i "odluke" ta~ka se zamjenjuje zarezom i dodaju rije~i: "putem Komisije." 

^lan 7. 

U ~lanu 17. dodaje se novi stav 2. koji glasi: 

"Ukoliko druk~ije ne odlu~i po `albi, Komisija je du`na istu, u roku od osam dana od dana prijema, zajedno sa spisom predmeta i izja{njenjem o navodima iz `albe dostaviti Ministarstvu." 

Dosada{nji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4. 

^lan 8. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 01-02-2220/04
17. decembra 2004. godine
Sarajevo Ministar
dr. Branko Doki}, s. r. 

VISOKO SUDBENO I TU@ITELJSKO
VIJE]E BOSNE I HERCEGOVINE 

Na temelju ~lanka 17. stav 1. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 25/04), Vije}e je na sjednici odr`anoj 13. prosinca 2004. godine obavilo 

IMENOVANJE 

I -    sljede}e osobe za suca Vrhovnog Suda Republike Srpske: 

    1) VOJISLAV DIMITRIJEVI]. 

II -    Prilikom obavljanja ovog imenovanja Visoko sudbeno i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine uzelo je u obzir kvalifikacije imenovanog kandidata, a naro~ito njegovo znanje i iskustvo iz oblasti krivi~nog prava. Imenovani kandidat se istakao izme|u ostalih prijavljenih kandidata svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obna{anje poslova suca i za analiziranje pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristranosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavljanju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ovaj kandidat najbolje ispunjava uvjete za imenovanje propisane ~lankom 43. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. 

III -    Ova odluka stupa na snagu 13.12.2004. godine. 

IV -    Sudac }e preuzeti du`nost dana 3.1.2005. godine. 

V -    Ova odluka bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" sukladno ~lanku 45. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. 


Broj
VSTV-07-0426-14122004
13. prosinca 2004. godine
Sarajevo 


Predsjednik Visokog
sudbenog i tu`iteljskog
vije}a Bosne i Hercegovine
Branko Peri}, v. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 25/04), Savjet je na sjednici odr`anoj 13. decembra 2004. godine izvr{io 

IMENOVAWE 

I -    slijede}e osobe za sudiju Vrhovnog Suda Republike Srpske: 

    1) VOJISLAV DIMITRIJEVI]. 

II -    Prilikom obavqawa ovog imenovawa Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine uzeo je u obzir kvalifikacije imenovanog kandidata, a naro~ito wegovo znawe i iskustvo iz oblasti krivi~nog prava. Imenovani kandidat se istakao izme|u ostalih prijavqenih kandidata svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavqawe poslova sudije i za analizirawe pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavqawu du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivawa. Savjet smatra da ovaj kandidat najboqe ispuwava uvjete za imenovawe propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. 

III -    Ova odluka stupa na snagu 13.12.2004. godine. 

IV -    Sudija }e preuzeti du`nost dana 3.1.2005. godine. 

V -    Ova odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. 


Broj
VSTS-07-0426-14122004
13. decembra 2004. godine
Sarajevo 


Predsjednik Visokog
sudskog i tu`ila~kog
savjeta Bosne i Hercegovine
Branko Peri}, s. r. Na osnovu ~lana 17. stav 1. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 25/04), Vije}e je na sjednici odr`anoj 13. decembra 2004. godine izvr{ilo 

IMENOVANJE 

I -    slijede}e osobe za sudiju Vrhovnog Suda Republike Srpske: 

    1) VOJISLAV DIMITRIJEVI]. 

II -    Prilikom obavljanja ovog imenovanja Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine uzelo je u obzir kvalifikacije imenovanog kandidata, a naro~ito njegovo znanje i iskustvo iz oblasti krivi~nog prava. Imenovani kandidat se istakao izme|u ostalih prijavljenih kandidata svojim prethodnim stru~nim dostignu}ima, sposobno{}u za obavljanje poslova sudije i za analiziranje pravnih problema, po pokazanoj nezavisnosti, nepristrasnosti, integritetu, revnosti i odgovornosti u obavljanju du`nosti, kao i komunikativnosti i zrelosti prilikom odlu~ivanja. Vije}e smatra da ovaj kandidat najbolje ispunjava uvjete za imenovanje propisane u ~lanu 43. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. 

III -    Ova odluka stupa na snagu 13.12.2004. godine. 

IV -    Sudija }e preuzeti du`nost dana 3.1.2005. godine. 

V -    Ova odluka bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" u skladu sa ~lanom 45. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. 


Broj
VSTV-07-0426-14122004
13. decembra 2004. godine
Sarajevo 


Predsjednik Visokog
sudskog i tu`ila~kog
vije}a Bosne i Hercegovine
Branko Peri}, s. r. K A Z A L O 

 

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE 

480 

Zakon o utemeljenju Izvozno - kreditne agencije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 

7029 

Zakon o osnivawu Izvozno - kreditne agencije Bosne i Hercegovine (srpski jezik) 

7033 

Zakon o osnivanju Izvozno - kreditne agencije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 

7037 

481 

Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga (hrvatski jezik) 

7041 

Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga (srpski jezik) 

7050 

Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga (bosanski jezik) 

7058 

482 

Zakon o tro{arinama u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) 

7067 

Zakon o akcizama u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) 

7071 

Zakon o akcizama u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) 

7074 

VIJE]E MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE 

483 

Privremena odluka o pla}anju i naknadama za djelatne vojne osobe u institucijama obrane Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 

7078 

Odluka o platama i naknadama za profesionalna vojna lica u institucijama odbrane Bosne i Hercegovine (srpski jezik) 

7081 

Privremena odluka o pla}ama i naknadama za profesionalna vojna lica u institucijama odbrane Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 

7084 

484 

Odluka o raspodjeli raspolo`ivih sredstava ostvarenih na temelju pru`enih usluga zra~ne navigacije i obra~unatih kamata zaklju~no sa 20. listopadom 2004. godine (hrvatski jezik) 

7087 

Odluka o raspodjeli raspolo`ivih sredstava ostvarenih na osnovu pru`enih usluga vazdu{ne navigacije i obra~unatih kamata zakqu~no sa 20. oktobrom 2004. godine (srpski jezik) 

7088 

Odluka o raspodjeli raspolo`ivih sredstava ostvarenih na osnovu pru`enih usluga zra~ne navigacije i obra~unatih kamata zaklju~no sa 20. oktobrom 2004. godine (bosanski jezik) 

7088 

485 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za restituciju (hrvatski jezik) 

7088 

Odluka o imenovawu Komisije za restituciju (srpski jezik) 

7089 

Odluka o imenovanju Komisije za restituciju (bosanski jezik) 

7089 

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE 

486 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o na~inu i postupku uskla|ivanja i registriranja redova vo`nje me|unarodnih autobuskih linija (hrvatski jezik) 

7089 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o na~inu i postupku uskla|ivawa i registrovawa redova vo`we me|unarodnih autobuskih linija (srpski jezik) 

7090 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o na~inu i postupku uskla|ivanja i registriranja redova vo`nje me|unarodnih autobuskih linija (bosanski jezik) 

7090 

VISOKO SUDBENO I TU@ITELJSKO VIJE]E BOSNE I HERCEGOVINE 

Imenovanje suca Vrhovnog suda Republike Srpske (hrvatski jezik) 

7091 

Imenovawe sudije Vrhovnog suda Republike Srpske (srpski jezik) 

7091 

Imenovanje sudije Vrhovnog suda Republike Srpske (bosanski jezik) 

7091 


Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: Savjetnik u Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine Avdo ^ampara - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Direktor: Mehmedalija Huremovi} - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Direktor: 554-150 - Pretplata:  554-570, faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Ra~unovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA d.d. Mostar - PJ Sarajevo 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Br~ko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - [tampa: "OKO" dd sa p.o. Sarajevo - Za {tampariju Bajro [aban - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Na osnovu odredbi ~lanka 18. stavak 1. to~ka 10. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/02 - pro~i{}eni tekst, 37/03,  14/04 i 39/04) i Mi{ljenja Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta broj 03-15-2767/01 od 1. 6. 2001. godine, "Slu`beni glasnik BiH" je proizvod na ~iji se promet ne pla}a porez na promet proizvoda. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski i porezni broj 4200226120002.
Akontacije pretplate za II polugodi{te 2004. za "Slu`beni glasnik BiH", "Me|unarodne ugovore" i "Slu`bene novine Federacije BiH" 120,00 KM, samo za "Slu`beni glasnik BiH" i "Me|unarodne ugovore" 80,00 KM
Web izdanje: http://njnjnj.sllist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM