K A Z A L O PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE 

415 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (hrvatski jezik) 

3909 


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (srpski jezik) 

3910 


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (bosanski jezik) 

3912 

VLADA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE 

416 

Uredba o na~elima za utvr|ivanje unutarnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija (hrvatski jezik) 

3913 


Uredba o na~elima za utvr|ivawe unutra{we organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija (srpski jezik) 

3918 


Uredba o na~elima za utvr|ivanje unutra{nje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija (bosanski jezik) 

3924 

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA/FINANSIJA 

417 

Naputak o obliku i sadr`aju Zahtjeva za registriranje tra`bina po osnovu ra~una stare devizne {tednje (hrvatski jezik) 

3930 


Uputstvo o obliku i sadr`aju Zahtjeva za registraciju potra`ivanja po osnovu ra~una stare devizne {tednje (bosanski jezik) 

3936 

418 

Naputak o obliku i sadr`aju Potvrde o izvr{enom verificiranju tra`bina po osnovu ra~una stare devizne {tednje (hrvatski jezik) 

3942 


Uputstvo o obliku i sadr`aju Potvrde o izvr{enoj verifikaciji potra`ivanja po osnovu ra~una stare devizne {tednje (bosanski jezik) 

3945 

419 

Naputak o obliku i sadr`aju Izvje{}a o izvr{enom verificiranju tra`bina po osnovu ra~una stare devizne {tednje (hrvatski jezik) 

3948 


Uputstvo o obliku i sadr`aju Izvje{taja o izvr{enoj verifikaciji potra`ivanja po osnovu ra~una stare devizne {tednje (bosanski jezik) 

3951 Izdava~: Javno preduze}e Novinsko-izdava~ka organizacija Slu`beni list BiH - Sarajevo, ulica Magribija 3 - Po{tanski fah 3 - direktor i odgovorni urednik Dragan Prusina - Telefon - Direktor: 554-150 - Pretplata: 554-570, fax: 554-571 - Oglasni odjel 554-111, fax: 554-110 - Pravna slu`ba 554-151 - Ra~unovodstvo: 558-440, 558-441 - Centrala: 554-160, 554-161 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA BH 338 320 22000052 11 - VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160 200 00005746 51 - HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka filijala Br~ko 552-000-00000017-12 - RAIFFEISEN BANK dd BiH Sarajevo 161-000- 00071700-57 - Grafi~ka priprema: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - [tampa: "OKO" Sarajevo - Za {tampariju v.d. direktor Zulfikar Ja{arevi} - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska lista. "Slu`bene novine Federacije BiH" su upisane u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 414. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002.
Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.
Izdanje na hrvatskom, srpskom  i bosanskom jeziku. Pretplata za
II polugodi{te 2006. godine na "Slu`bene novine Federacije BiH" 110,00 KM. Pretplata za II polugodi{te 2006. godine na "Slu`beni glasnik BiH" i "Me|unarodne ugovore" 120,00 KM,
Web izdanje: http: //www.sluzbenilist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM po korisniku 

BEZBJEDNOST SAOBRACAJA