Godina XIII – Broj 36 

Ponedjeljak, 10.7.2006. godine
S A R A J E V O
 


ISSN 1512-7079
 

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

415 

Temeljem ~lanka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ

O PROGLA[ENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO 

Progla{ava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupni~kog doma od 7. velja~e 2006. godine i na sjednici Doma naroda od 21. lipnja 2006. godine. 


Broj 01-02-493/06
5. srpnja 2006. godine
Sarajevo Predsjednik
Niko Lozan~i}, v. r. 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO 

^lanak 1. 

U Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 15/02 i 54/04), iza ~lanka 7. dodaje se novi ~lanak 7.a koji glasi: 

"^lanak 7.a 

Iznimno, za stan za koji se vr{i ovjera ugovora o kori{}enju stana u skladu s ~lankom 2. stavak (4), ili izdaje novi ugovor u skladu s ~lankom 18.d stavak (7) Zakona o prestanku primjene Zakona o napu{tenim stanovima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 31/01, 56/01, 15/02, 24/03 i 29/03), zahtjev za kupnju stana podnosi se u roku od tri mjeseca od dana ovjere ugovora o kori{}enju stana, odnosno izdavanja novog ugovora. 

Zahtjev za kupnju stana u koji se vra}a vi{estruki korisnik iz odredbe ~lanka 11. stavak (4) to~ka 6. Zakona o prestanku primjene Zakona o napu{tenim stanovima, kao i za kupnju devastiranog stana podnosi se u roku od tri mjeseca od dana ulaska u posjed stana." 

^lanak 2. 

U ~lanku 9. iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi: 

"(3) Pravo na kupnju stana, pod uvjetima iz ovog Zakona ima nasljednik prvog nasljednog reda nositelja stanarskog prava, ako su kumulativno ispunjeni sljede}i uvjeti: 

^lanak 3. 

Iza ~lanka 14. dodaje se novi ~lanak 14.a koji glasi: 

"^lanak 14.a 

Stanove koji su u vlasni{tvu poduze}a, nakon privatizacije poduze}a, prodaje op}ina na ~ijem se teritoriju stan nalazi." 

^lanak 4. 

U ~lanku 21. dodaje se novi stavak (3) koji glasi: 

"Kupcu se priznaje popust na cijenu stana i na temelju radnog sta`a umrlog bra~nog druga." 

^lanak 5. 

Iza ~lanka 25. dodaje se novi ~lanak 25.a koji glasi: 

"^lanak 25.a 

Nositelj stanarskog prava koji je vratio stan u posjed na teritoriju Republike Srpske i stekao pravo na kupnju stana prema odredbama Zakona o privatizaciji dr`avnih stanova ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 11/00) ima pravo na nov~anu pomo} od Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu 25% od ugovorene cijene stana. 

Pravo na nov~anu pomo} iz stavka (1) ovog ~lanka ima nositelj stanarskog prava koji kumulativno ispunjava sljede}e uvjete: 

1. vratio se u posjed stana; 

2. stekao je pravo na kupnju stana; 

3. zaklju~io je ugovor o kupnji stana sa otplatom cijene stana u razdoblju od 20 godina i 

4. koristit }e stan u razdoblju iz to~ke 3. ovog stavka. 

Vlada Federacije isplatit }e nov~anu pomo} iz stavka (1) ovog ~lanka u pet jednakih godi{njih obroka, a me|usobna prava i obveze izme|u Vlade Federacije i odnosnog nositelja stanarskog prava uredit }e se ugovorom zaklju~enim u skladu s odredbama Zakona o obligacijskim odnosima ("Slu`beni list RBiH", br. 2/92, 13/93, 29/93 i 13/94). 

Isplata nov~ane pomo}i po~et }e od sije~nja 2006. godine." 

^lanak 6. 

U ~lanku 39.e iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi: 

"(2) Umjesto prava na upis vlasni{tva nositelju prava iz kupoprodajnog ugovora iz stavka (1) ovog ~lanka pripada naknada iz stavka (3) ovog ~lanka." 

Dosada{nji st. (2) i (3) postaju st. (3) i (4). 

^lanak 7. 

U ~lanku 39.e u stavku (3), na kraju stavka rije~i: "utvr|enu u skladu s ~lankom 18. Zakona, umanjenu za amortizaciju" zamjenjuju se rije~ima: "u iznosu sredstava upla}enih po ugovoru uve}anih za pripadaju}u kamatu po vi|enju." 

^lanak 8. 

U ~lanku 46. stavku (2), rije~i: "iz ~lanka 50. ovog Zakona" zamjenjuju se rije~ima: "iz stavka 1. ovog ~lanka". 

Iza stavka (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase: 

(3) "lznimno, ugovori o kori{}enju stana koji su progla{avani napu{tenim ostaju na snazi do proteka roka za podno{enje zahtjeva za kupnju stana iz ~lanka 8.a Zakona. 

(4) Ugovori o kori{}enju stana za devastirane stanove ostaju na snazi do stjecanja prava na kupnju stana u skladu s odredbom ~lanka 7.a stavak (2) ovog Zakona." 

^lanak 9. 

Iza ~lanka 46.a dodaje se novi ~lanak 46.b koji glasi: 

"^lanak 46.b 

Osobe koje su do 6. prosinca 2000. godine kod mjerodavnog tijela pokrenule postupak prijenosa stanarskog prava prema odredbama Zakona o stambenim odnosima, a do tog dana nije doneseno prvostupanjsko rje{enje ili je rje{enje bilo poni{teno i predmet vra}en prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak, imaju pravo podnijeti zahtjev za kupnju stana u roku od tri mjeseca od dana kada im je pravomo}nim rje{enjem utvr|eno stanarsko pravo. 

Osobe koje su do 6. prosinca 2000. godine kod mjerodavnog suda pokrenule postupak radi stjecanja stanarskog prava imaju pravo na zaklju~enje ugovora o kori{}enju stana koji im je vlasnik dodijelio u postupku izvr{enja sudske odluke i pravo podnijeti zahtjev za kupnju stana u roku od tri mjeseca od dana zaklju~enja ugovora o kori{}enju stana. 

Osobe kojima je do 6. prosinca 2000. godine rje{enjem dodijeljen stan u gradnji, stan u postupku eksproprijacije, odnosno stan za koji nije izvr{en tehni~ki prijam, imaju pravo na zaklju~enje ugovora o kori{}enju stana u skladu s odredbama Zakona o stambenim odnosima i pravo podnijeti zahtjev za kupnju stana u roku od tri mjeseca od dana zaklju~enja ugovora." 

^lanak 10. 

U ~lanku 47. stavak (2) mijenja se i glasi: 

"(2) Pravo na kupnju stana prema odredbama ovog Zakona ima i nositelj stanarskog prava na nacionaliziranom i konfisciranom stanu, s tim da se biv{em vlasniku dodjeljuje drugi odgovaraju}i stan s pravom uknji`be prava vlasni{tva u zemlji{nim knjigama." 

Iza stavka (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase: 

"(3) Iznimno od odredbe prethodnog stavka, nositelji stanarskog prava na stanovima ~iji su biv{i vlasnici vakufi (legati, zadu`bine) ne mogu otkupiti te stanove bez prethodne pisane suglasnosti vlasnika stana. 

(4) Nositeljima stanarskog prava iz stavka (3) ovog ~lanka dodijelit }e se odgovaraju}i stanovi vode}i ra~una o lokaciji, uvjetovanosti i njegovoj veli~ini, ili vlasniku stana, s pravom uknji`be, ako je dao suglasnost nositelju stanarskog prava za otkup istog." 

^lanak 11. 

Iza ~lanka 47. dodaje se novi ~lanak 47.a koji glasi: 

"^lanak 47.a 

Zahtjev za kupnju stana iz ~lanka 47. st. (3) i (4) podnosi se u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, a uknji`ba prava vlasni{tva na nacionaliziranom i zamjenskom stanu se vr{i istodobno." 

^lanak 12. 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Slavko Mati}, v. r. 


Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlementa Federacije BiH
Muhamed Ibrahimovi}, v. r. 


Na osnovu ~lana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[EWU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO 

Progla{ava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 7. februara 2006. godine i na sjednici Doma naroda od 21. juna 2006. godine. 


Broj 01-02-493/06
5. jula 2006. godine
Sarajevo Predsjednik
Niko Lozan~i}, s. r. 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO 

^lan 1. 

U Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 15/02 i 54/04) iza ~lana 7. dodaje se novi ~lan 7.a koji glasi: 

"^lan 7.a 

Izuzetno, za stan za koji se vr{i ovjera ugovora o kori{}ewu stana u skladu sa ~lanom 2. stav (4), ili izdaje novi ugovor u skladu sa ~lanom 18.d stav (7) Zakona o prestanku primjene Zakona o napu{tenim stanovima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 31/01, 56/01, 15/02, 24/03 i 29/03) zahtjev za kupovinu stana podnosi se u roku od tri mjeseca od dana ovjere ugovora o kori{}ewu stana, odnosno izdavawa novog ugovora. 

Zahtjev za kupovinu stana u koji se vra}a vi{estruki korisnik iz odredbe ~lana 11. stav (4) ta~ka 6. Zakona o prestanku primjene Zakona o napu{tenim stanovima, kao i za kupovinu devastiranog stana podnosi se u roku od tri mjeseca od dana ulaska u posjed stana." 

^lan 2. 

U ~lanu 9. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: 

"(3) Pravo na kupovinu stana pod uslovima iz ovog Zakona ima nasqednik prvog nasqednog reda nosioca stanarskog prava, ako su kumulativno ispuweni sqede}i uslovi: 

^lan 3. 

Iza ~lana 14. dodaje se novi ~lan 14.a koji glasi: 

"^lan 14.a 

Stanove koji su u vlasni{tvu preduze}a nakon privatizacije preduze}a prodaje op{tina na ~ijoj se teritoriji stan nalazi." 

^lan 4. 

U ~lanu 21. dodaje se novi stav (3) koji glasi: 

"Kupcu se priznaje popust na cijenu stana i na osnovu radnog sta`a umrlog bra~nog druga." 

^lan 5. 

Iza ~lana 25. dodaje se novi ~lan 25.a koji glasi: 

"^lan 25.a 

Nosilac stanarskog prava koji je vratio stan u posjed na teritoriji Republike Srpske i stekao pravo na kupovinu stana prema odredbama Zakona o privatizaciji dr`avnih stanova ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 11/00) ima pravo na nov~anu pomo} od Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu 25% od ugovorene cijene stana. 

Pravo na nov~anu pomo} iz stava (1) ovog ~lana ima nosilac stanarskog prava koji kumulativno ispuwava sqede}e uslove: 

1. vratio je stan u posjed; 

2. stekao je pravo na kupovinu stana; 

3. zakqu~io je ugovor o kupovini stana sa otplatom cijene stana u periodu od 20 godina i 

4. koristi}e stan u periodu iz ta~ke 3. ovog stava. 

Vlada Federacije isplati}e nov~anu pomo} iz stava (1) ovog ~lana u pet jednakih godi{wih rata, a me|usobna prava i obaveze izme|u Vlade Federacije i odnosnog nosioca stanarskog prava uredi}e se ugovorom zakqu~enim u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima ("Slu`beni list RBiH", br. 2/92, 13/93, 29/93 i 13/94). 

Isplata nov~ane pomo}i po~e}e od januara 2006. godine." 

^lan 6. 

U ~lanu 39.e iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi: 

"(2) Umjesto prava na upis vlasni{tva nosiocu prava iz kupoprodajnog ugovora iz stava (1) ovog ~lana pripada naknada iz stava (3) ovog ~lana." 

Dosada{wi st. (2) i (3) postaju st.(3) i (4). 

^lan 7. 

U ~lanu 39.e u stavu (3), na kraju stava rije~i: "utvr|enu u skladu sa ~lanom 18. Zakona, umawenu za amortizaciju" zamjewuju se rije~ima: "u iznosu sredstava upla}enih po ugovoru uve}anih za pripadaju}u kamatu po vi|ewu." 

^lan 8. 

U ~lanu 46. stavu (2), rije~i: "iz ~lana 50. ovog Zakona" zamjewuju se rije~ima: "iz stava 1. ovog ~lana". 

Iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase: 

"(3) Izuzetno, ugovori o kori{}ewu stana koji su progla{avani napu{tenim ostaju na snazi do isteka roka za podno{ewe zahtjeva za kupovinu stana iz ~lana 8.a Zakona. 

(4) Ugovori o kori{}ewu stana za devastirane stanove ostaju na snazi do sticawa prava na kupovinu stana u skladu sa odredbom ~lana 7.a stav (2) ovog Zakona." 

^lan 9. 

Iza ~lana 46.a dodaje se novi ~lan 46.b koji glasi: 

"^lan 46.b 

Lica koja su do 6. decembra 2000. godine kod nadle`nog organa pokrenula postupak prenosa stanarskog prava prema odredbama Zakona o stambenim odnosima, a do tog dana nije doneseno prvostepeno rje{ewe, ili je rje{ewe bilo poni{teno i predmet vra}en prvostepenom organu na ponovni postupak, imaju pravo podnijeti zahtjev za kupovinu stana u roku od tri mjeseca od dana kada im je pravomo}nim rje{ewem utvr|eno stanarsko pravo. 

Lica koja su do 6. decembra 2000. godine kod nadle`nog suda pokrenul postupak radi sticawa stanarskog prava imaju pravo na zakqu~ewe ugovora o kori{}ewu stana koji im je vlasnik dodijelio u postupku izvr{ewa sudske odluke i pravo da podnesu zahtjev za kupovinu stana u roku od tri mjeseca od dana zakqu~ewa ugovora o kori{}ewu stana. 

Lica kojima je do 6. decembra 2000. godine rje{ewem dodijeqen stan u izgradwi, stan u postupku eksproprijacije, odnosno stan za koji nije izvr{en tehni~ki prijem, imaju pravo na zakqu~ewe ugovora o kori{}ewu stana u skladu sa odredbama Zakona o stambenim odnosima i pravo da podnesu zahtjev za kupovinu stana u roku od tri mjeseca od dana zakqu~ewa ugovora." 

^lan 10. 

U ~lanu 47. stav (2) mijewa se i glasi: 

"(2) Pravo na kupovinu stana, prema odredbama ovog Zakona, ima i nosilac stanarskog prava na nacionalizovanom i konfiskovanom stanu, s tim da se biv{em vlasniku dodjequje drugi odgovaraju}i stan sa pravom ukwi`be prava vlasni{tva u zemqi{nim kwigama." 

Iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase: 

"(3) Izuzetno od odredbe prethodnog stava, nosioci stanarskog prava na stanovima ~iji su biv{i vlasnici vakufi (legati, zadu`bine) ne mogu otkupiti te stanove bez prethodne pisane saglasnosti vlasnika stana. 

(4) Nosiocima stanarskog prava iz stava (3) ovog ~lana dodijeli}e se odgovaraju}i stanovi vode}i ra~una o lokaciji, uslovqenosti i wegovoj veli~ini, ili vlasniku stana sa pravom ukwi`be, ako je dao saglasnost nosiocu stanarskog prava za wegov otkup." 

^lan 11. 

Iza ~lana 47. dodaje se novi ~lan 47.a koji glasi: 

"^lan 47.a 

Zahtjev za kupovinu stana iz ~lana 47. st. (3) i (4) podnosi se u roku od {est mjeseci od dana stupawa na snagu ovog Zakona, a ukwi`ba prava vlasni{tva na nacionalizovanom i zamjenskom stanu vr{i se istovremeno." 

^lan 12. 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Slavko Mati}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Muhamed Ibrahimovi}, s. r. Na osnovu ~lana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[ENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO 

Progla{ava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 7. februara 2006. godine i na sjednici Doma naroda od 21. juna 2006. godine. 


Broj 01-02-493/06
5. jula 2006. godine
Sarajevo Predsjednik
Niko Lozan~i}, s. r. 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO 

^lan 1. 

U Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 15/02 i 54/04) iza ~lana 7. dodaje se novi ~lan 7.a koji glasi: 

"^lan 7.a 

Izuzetno, za stan za koji se vr{i ovjera ugovora o kori{}enju stana u skladu sa ~lanom 2. stav (4), ili izdaje novi ugovor u skladu sa ~lanom 18.d stav (7) Zakona o prestanku primjene Zakona o napu{tenim stanovima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 31/01, 56/01, 15/02, 24/03 i 29/03) zahtjev za kupovinu stana podnosi se u roku od tri mjeseca od dana ovjere ugovora o kori{}enju stana, odnosno izdavanja novog ugovora. 

Zahtjev za kupovinu stana u koji se vra}a vi{estruki korisnik iz odredbe ~lana 11. stav (4) ta~ka 6. Zakona o prestanku primjene Zakona o napu{tenim stanovima, kao i za kupovinu devastiranog stana podnosi se u roku od tri mjeseca od dana ulaska u posjed stana." 

^lan 2. 

U ~lanu 9. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: 

"(3) Pravo na kupovinu stana pod uvjetima iz ovog Zakona ima nasljednik prvog nasljednog reda nosioca stanarskog prava, ako su kumulativno ispunjeni sljede}i uvjeti: 

^lan 3. 

Iza ~lana 14. dodaje se novi ~lan 14.a koji glasi: 

"^lan 14.a 

Stanove koji su u vlasni{tvu preduze}a nakon privatizacije preduze}a prodaje op}ina na ~ijoj se teritoriji stan nalazi." 

^lan 4. 

U ~lanu 21. dodaje se novi stav (3) koji glasi: 

"Kupcu se priznaje popust na cijenu stana i na osnovu radnog sta`a umrlog bra~nog druga." 

^lan 5. 

Iza ~lana 25. dodaje se novi ~lan 25.a koji glasi: 

"^lan 25.a 

Nosilac stanarskog prava koji je vratio stan u posjed na teritoriji Republike Srpske i stekao pravo na kupovinu stana prema odredbama Zakona o privatizaciji dr`avnih stanova ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 11/00) ima pravo na nov~anu pomo} od Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu 25% od ugovorene cijene stana. 

Pravo na nov~anu pomo} iz stava (1) ovog ~lana ima nosilac stanarskog prava koji kumulativno ispunjava sljede}e uvjete: 

1. vratio se u posjed stana; 

2. stekao je pravo na kupovinu stana; 

3. zaklju~io je ugovor o kupovini stana sa otplatom cijene stana u periodu od 20 godina i 

4. koristit }e stan u periodu iz ta~ke 3. ovog stava. 

Vlada Federacije isplatit }e nov~anu pomo} iz stava (1) ovog ~lana u pet jednakih godi{njih rata, a me|usobna prava i obaveze izme|u Vlade Federacije i odnosnog nosioca stanarskog prava uredit }e se ugovorom zaklju~enim u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima ("Slu`beni list RBiH", br: 2/92, 13/93, 29/93 i 13/94). 

Isplata nov~ane pomo}i po~et }e od januara 2006. godine." 

^lan 6. 

U ~lanu 39.e iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi: 

"(2) Umjesto prava na upis vlasni{tva nosiocu prava iz kupoprodajnog ugovora iz stava (1) ovog ~lana pripada naknada iz stava (3) ovog ~lana." 

Dosada{nji st. (2) i (3) postaju st. (3) i (4). 

^lan 7. 

U ~lanu 39.e u stavu (3), na kraju stava rije~i: "utvr|enu u skladu sa ~lanom 18. Zakona, umanjenu za amortizaciju" zamjenjuju se rije~ima: "u iznosu sredstava upla}enih po ugovoru uve}anih za pripadaju}u kamatu po vi|enju." 

^lan 8. 

U ~lanu 46. stavu (2), rije~i: "iz ~lana 50. ovog Zakona" zamjenjuju se rije~ima: "iz stava 1. ovog ~lana". 

Iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase: 

"(3) Izuzetno, ugovori o kori{}enju stana koji su progla{avani napu{tenim ostaju na snazi do isteka roka za podno{enje zahtjeva za kupovinu stana iz ~lana 8.a Zakona. 

(4) Ugovori o kori{}enju stana za devastirane stanove ostaju na snazi do sticanja prava na kupovinu stana u skladu sa odredbom ~lana 7.a stav (2) ovog Zakona." 

^lan 9. 

Iza ~lana 46.a dodaje se novi ~lan 46.b koji glasi: 

"^lan 46.b 

Osobe koje su do 6. decembra 2000. godine kod nadle`nog organa pokrenule postupak prijenosa stanarskog prava prema odredbama Zakona o stambenim odnosima, a do tog dana nije doneseno prvostepeno rje{enje, ili je rje{enje bilo poni{teno i predmet vra}en prvostepenom organu na ponovni postupak, imaju pravo podnijeti zahtjev za kupovinu stana u roku od tri mjeseca od dana kada im je pravomo}nim rje{enjem utvr|eno stanarsko pravo. 

Osobe koje su do 6. decembra 2000. godine kod nadle`nog suda pokrenule postupak radi sticanja stanarskog prava imaju pravo na zaklju~enje ugovora o kori{}enju stana koji im je vlasnik dodijelio u postupku izvr{enja sudske odluke i pravo da podnesu zahtjev za kupovinu stana u roku od tri mjeseca od dana zaklju~enja ugovora o kori{}enju stana. 

Osobe kojima je do 6. decembra 2000. godine rje{enjem dodijeljen stan u izgradnji, stan u postupku eksproprijacije, odnosno stan za koji nije izvr{en tehni~ki prijem, imaju pravo na zaklju~enje ugovora o kori{}enju stana u skladu sa odredbama Zakona o stambenim odnosima i pravo da podnesu zahtjev za kupovinu stana u roku od tri mjeseca od dana zaklju~enja ugovora." 

^lan 10. 

U ~lanu 47. stav (2) mijenja se i glasi: 

"(2) Pravo na kupovinu stana, prema odredbama ovog Zakona, ima i nosilac stanarskog prava na nacionalizovanom i konfiskovanom stanu, s tim da se biv{em vlasniku dodjeljuje drugi odgovaraju}i stan sa pravom uknji`be prava vlasni{tva u zemlji{nim knjigama." 

Iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase: 

"(3) Izuzetno od odredbe prethodnog stava, nosioci stanarskog prava na stanovima ~iji su biv{i vlasnici vakufi (legati, zadu`bine) ne mogu otkupiti te stanove bez prethodne pisane saglasnosti vlasnika stana. 

(4) Nosiocima stanarskog prava iz stava (3) ovog ~lana dodijelit }e se odgovaraju}i stanovi vode}i ra~una o lokaciji, uvjetovanosti i njegovoj veli~ini, ili vlasniku stana sa pravom uknji`be, ako je dao saglasnost nosiocu stanarskog prava za njegov otkup." 

^lan 11. 

Iza ~lana 47. dodaje se novi ~lan 47.a koji glasi: 

"^lan 47.a 

Zahtjev za kupovinu stana iz ~lana 47. st. (3) i (4) podnosi se u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, a uknji`ba prava vlasni{tva na nacionalizovanom i zamjenskom stanu vr{i se istovremeno." 

^lan 12. 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Slavko Mati}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Muhamed Ibrahimovi}, s. r.