LOGO-BHS_(2).JPG

Godina X
Petak, 14. aprila/travnja 2006. godine
 

Broj/Broj
28 

Godina X
Petak, 14. aprila 2006. godine
 

ISSN 1512-7486 -    bosanski jezik
ISSN 1512-7494 -    hrvatski jezik
ISSN 1512-7508 -    srpski jezik

 

PARLAMENTARNA SKUP[TINA
BOSNE I HERCEGOVINE 

201 

Na osnovu ~lana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 77. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 13. aprila 2006. godine, i na 57. sjednici Doma naroda, odr`anoj 13. aprila 2006. godine, usvojila je 

ZAKON 

O IZMIRENJU OBAVEZA PO OSNOVU RA^UNA STARE DEVIZNE [TEDNJE 

DIO PRVI - OP]E ODREDBE 

^lan 1. 

(Predmet Zakona) 

(1)    Ovim Zakonom ure|uju se postupak, na~in i rokovi izmirenja obaveza Bosne i Hercegovine po osnovu ra~una stare devizne {tednje deponirane u doma}im bankama na teritoriji Bosne i Hercegovine. 

(2)    Za izmirenje obaveza po osnovu ra~una stare devizne {tednje odgovorna je Bosna i Hercegovina, a sredstva osiguravaju Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska (u daljnjem tekstu: entiteti) i Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Distrikt). 

(3)    Osiguranje sredstava u skladu sa stavom (2) ovog ~lana zasniva se na lokaciji svakog depozita u banci ili njenim filijalama ili najni`im operativnim jedinicama koje su poslovale na teritoriji entiteta i Distrikta u kojima je deponirana devizna {tednja. 

(4)    Obaveza vra}anja duga s deviznih ra~una i deviznih {tednih uloga, iz stava (1) ovog ~lana, zaklju~enih s bankama ~ije je sjedi{te bilo van teritorije Bosne i Hercegovine, prema Sporazumu o sukcesiji, obaveza je dr`ave, sljednice biv{e SFRJ, na ~ijoj teritoriji se nalazilo sjedi{te te banke. Bosna i Hercegovina obavezuje se da }e, kroz svoje me|unarodne aktivnosti, pomo}i {tedi{ama koje imaju {tednju kod ovih banaka da ostvare svoja prava, najmanje jednako kao i {tedi{e kod banaka ~ije se sjedi{te nalazilo na teritoriji Bosne i Hercegovine. 

(5)    Izmirenju obaveza Bosne i Hercegovine u smislu st. (1) i (2) ovog ~lana prethodi postupak verifikacije potra`ivanja. 

^lan 2. 

(Definicija ra~una stare devizne {tednje) 

(1)    U smislu ovog Zakona, pod ra~unima stare devizne {tednje podrazumijevaju se devizna sredstva kod banaka na teritoriji Bosne i Hercegovine, sa stanjem na dan 31.12.1991., uklju~uju}i kamatu obra~unatu do tog datuma, a umanjena za direktne isplate banke nakon tog datuma, za prenesena i iskori{tena sredstva s jedinstvenog ra~una u Federaciji Bosne i Hercegovine i jedinstvenog privatizacijskog ra~una u Republici Srpskoj i Distriktu, i za eventualne isplate poslije 31.12.1991. po bilo kojem drugom osnovu. 

(2)    Ra~uni stare devizne {tednje definirani stavom (1) ovog ~lana ne obuhvataju ra~une stare devizne {tednje u filijalama Ljubljanske banke, Invest banke i drugih stranih banaka na teritoriji Bosne i Hercegovine. 

^lan 3. 

(Prvobitni vlasnici i kupci certifikata i vau~era) 

(1)    Na osnovu preliminarnih podataka banaka sa sjedi{tem u Bosni i Hercegovini, u smislu ~lana 2. stav (1), stanje stare devizne {tednje iznosi 1.979.000.000 KM. Kona~no stanje {tednje utvrdit }e se nakon zavr{etka postupaka verifikacije za svakog pojedina~nog {tedi{u u zbirnom iznosu. 

(2)    [tedi{e koje su tre}em licu prodale certifikate po osnovu ra~una stare devizne {tednje u Federaciji Bosne i Hercegovine ili koje su prodale vau~ere po osnovu ra~una stare devizne {tednje u Republici Srpskoj nemaju pravo podnositi zahtjev za verifikaciju u skladu s ovim Zakonom. 

(3)    Kupci certifikata po osnovu ra~una stare devizne {tednje u Federaciji Bosne i Hercegovine ili kupci vau~era po osnovu ra~una stare devizne {tednje u Republici Srpskoj i Distriktu navedene certifikate ili vau~ere mogu koristiti samo u procesu privatizacije i nemaju pravo podnositi zahtjev za verifikaciju u skladu s ovim Zakonom. 

^lan 4. 

(Obra~un kamate) 

Obra~unata i neispla}ena kamata prema ugovorima iz ~lana 1. stav (1) nakon 1.1.1992. godine se stornira i od istog datuma, pa do stupanja na snagu ovog Zakona, vr{i se novi obra~un kamata po stopi od 0,5%. 

DIO DRUGI - VERIFIKACIJA 

POGLAVLJE I. OP]I PRINCIPI 

^lan 5. 

(Op}i principi) 

Obaveze po osnovu ra~una stare devizne {tednje koje nisu verificirane u skladu s odredbama ovog Zakona i provedbenim propisima entiteta i Distrikta mogu se dokazivati i ostvarivati samo u sudskom postupku. 

^lan 6. 

(Verifikacija potra`ivanja) 

(1)    Verifikacija predstavlja neophodan postupak kojim se identificiraju potra`ioci, vr{i provjera iznosa ra~una stare devizne {tednje svakog potra`ioca i registriraju sva potra`ivanja po osnovu ra~una stare devizne {tednje, ~ime se potvr|uju a ne redefiniraju i ne raskidaju postoje}a prava. 

(2)    Nakon zavr{etka verifikacije, potra`ilac dobiva potvrdu o verifikaciji koja identificira potra`ioca i verificira iznos ra~una stare devizne {tednje. 

(3)    Potvrda iz stava (2) ovog ~lana predstavlja osnovu za izmirenje potra`ivanja po osnovu ra~una stare devizne {tednje i izdaje se u obliku formulara koje propisuju entiteti i Distrikt, a uklju~uje i sljede}e: 

a)    svaki pojedina~ni ra~un i verificirani iznos; 

b)    identitet vlasnika; 

c)    izjavu o odustajanju od tu`be nakon {to potra`ilac primi gotovinsku isplatu; i 

d)    naziv banke i broj ra~una na koji }e biti izvr{ena gotovinska isplata i isplate po osnovu emitiranih obveznica iz ~lana 18. ovog Zakona. 

(4)    Ako potra`ilac raspola`e s vi{e ra~una, svi ra~uni pojedina~no se verificiraju i iznosi sabiraju radi izra~unavanja gotovinskih isplata i iznosa obveznica koje se emitiraju prema ovom Zakonu. Svaki pojedina~ni potra`ilac dobiva samo jednu potvrdu o verifikaciji. 

(5)    Verifikacija stanja deviznog uloga za svakog {tedi{u izvr{it }e se kumulativno za polo`enu {tednju u jednoj ili vi{e banaka koje su imale sjedi{te na teritoriji entiteta i Distrikta. 

^lan 7. 

(Agencije za verifikaciju) 

(1)    Verifikaciju ra~una stare devizne {tednje, u skladu s odlukama entitetskih vlada i Skup{tine Distrikta, vr{it }e: 

a)    Agencija za posredni~ke, informati~ke i finansijske usluge A.D. Banja Luka - za Distrikt; 

b)    Agencija za posredni~ke, informati~ke i finansijske usluge A.D. Banja Luka - za Republiku Srpsku; 

c)    Agencija za finansijske, informati~ke i posredni~ke usluge D.D. Sarajevo - za Federaciju Bosne i Hercegovine; i 

d)    Agencija za pru`anje finansijskih, informati~kih i posredni~kih usluga Mostar - za Federaciju Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencije). 

(2)    U roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, Agencije }e razmijeniti baze podataka za sve depozite po osnovu ra~una stare devizne {tednje, ~ija se izmirenja, u skladu s ovim Zakonom, vr{e u drugom entitetu ili Distriktu. 

^lan 8. 

(Obaveze banaka) 

(1)    U postupku verifikacije ra~una stare devizne {tednje banke su obavezne sara|ivati s entitetskim ministarstvima finansija, Upravom prihoda Distrikta, Agencijama i komisijama. 

(2)    U postupku verifikacije banke su obavezne svoje baze podataka provjeriti i u~initi ih dostupnim Agencijama za postupak verifikacije i pripremiti dva posebna iskaza upisane kamate koja se odnose na period do 31.12.1991. i period nakon 31.12.1991. godine. 

^lan 9. 

(Javni poziv) 

(1)    Kao dio postupka verifikacije ra~una stare devizne {tednje, entitetska ministarstva finansija i Uprava prihoda Distrikta objavit }e poziv za verifikaciju ra~una stare devizne {tednje u najmanje dva dnevna lista dostupna na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, i na internetu, i to najmanje tri puta do isteka roka za predavanje zahtjeva za verifikaciju. 

(2)    Prvo objavljivanje poziva za verifikaciju bit }e izvr{eno u roku od 15 dana nakon stupanja na snagu ovog Zakona, a zatim svaka dva mjeseca do isteka roka za podno{enje zahtjeva za verifikaciju. 

(3)    Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine }e tako|er poslati pozive za verifikaciju svim ambasadama i konzulatima Bosne i Hercegovine s instrukcijom za odgovaraju}e objavljivanje u tim zemljama. 

^lan 10. 

(Obaveze Agencija) 

U postupku verifikacije ra~una stare devizne {tednje Agencije su du`ne: 

a)    izvr{iti verifikaciju ra~una stare devizne {tednje u skladu s ovim Zakonom; 

b)    izdati potvrdu svakom potra`iocu o zaprimljenom zahtjevu za verifikaciju i dokumentaciji iz ~lana 12. ovog Zakona (u daljnjem tekstu: zahtjev); 

c)    uspostaviti, redovno a`urirati i odr`avati Registar ra~una stare devizne {tednje (u daljnjem tekstu: Registar) za svakog potra`ioca, uklju~uju}i podatke o stanju verificiranih ra~una stare devizne {tednje nakon izvr{enog otpisa kamate, iznosu otpisane kamate, prometu prije zavr{etka postupka verifikacije i odr`avati sve bankovne informacije neophodne za izmirenje potra`ivanja prema ovom Zakonu; 

d)    izraditi i realizirati potrebne sigurnosne postupke kojima se pru`a za{tita i osigurava cjelovitost podataka koji se vode u Registru; 

e)    osigurati formiranje posebne baze podataka ra~una stare devizne {tednje prema: filijalama i organizacionim jedinicama koje su egzistirale na teritoriji entiteta i Distrikta, u kojoj se utvr|uju svi potra`ioci i iznosi svih potra`ivanja; 

f)    formirati bazu podataka spornih potra`ivanja; 

g)    izdati potvrdu o verifikaciji iz ~lana 6. ovog Zakona; 

h)    nakon izvr{ene verifikacije u skladu s ovim Zakonom, verificirati deviznu {tednu knji`icu odgovaraju}im pe~atom; 

i)    redovno obavje{tavati entitetska ministarstva finansija i Upravu prihoda Distrikta o izvr{enoj verifikaciji; 

j)    formirati arhivu o izvr{enoj verifikaciji ra~una stare devizne {tednje; i 

k)    obavljati druge poslove u skladu s ovim Zakonom i pojedina~no zaklju~enim ugovorima s entitetskim ministarstvima finansija i gradona~elnikom Distrikta. 

POGLAVLJE II. POSTUPAK PODNO[ENJA ZAHTJEVA 

^lan 11. 

(Lokacije podno{enja zahtjeva) 

Potra`ilac je du`an li~no ili preko ovla{tenog punomo}nika predati zahtjev za verifikaciju ra~una stare devizne {tednje neposredno u bilo kojoj poslovnoj jedinici odgovaraju}ih agencija u mjestima filijala banaka ili najni`ih operativnih jedinica banaka u entitetima ili Distriktu gdje su ra~uni stare devizne {tednje bili deponirani. 

^lan 12. 

(Dokumentacija koja se prila`e uz zahtjev) 

(1)    Za potrebe verifikacije ra~una stare devizne {tednje, potra`ilac stare devizne {tednje du`an je li~no ili preko ovla{tenog punomo}nika podnijeti Agencijama sljede}u dokumentaciju: 

a)    zahtjev za verifikaciju ra~una stare devizne {tednje; 

b)    originalnu deviznu {tednu knji`icu potra`ioca ili drugu originalnu bankovnu dokumentaciju, ugovor ili karticu kojom je ra~un stare devizne {tednje otvoren; 

c)    pravosna`no sudsko rje{enje o naslje|ivanju, ako je ra~un stare devizne {tednje ste~en naslje|ivanjem; 

d)    li~nu kartu ili paso{ potra`ioca; 

e)    rodni list za maloljetne potra`ioce; 

f)    punomo} ovjerenu kod nadle`nog organa u slu~aju kada punomo}nik djeluje u ime potra`ioca; 

g)    li~nu kartu ili paso{ punomo}nika; 

h)    pravovaljan darovni ugovor ako je ra~un stare devizne {tednje poklonjen drugom licu; i 

i)    sve ostale dokumente koji mogu pomo}i verifikaciji, uklju~uju}i ra~une, fakture ili neke druge dokumente u kojima je evidentiran iznos ili vlasni{tvo nad ra~unima stare devizne {tednje. 

(2)    Ako je originalna devizna {tedna knji`ica izgubljena ili uni{tena ili potra`ilac ne posjeduje jedan ili vi{e dokumenata iz stava (1) ovog ~lana, potra`ilac ima pravo podnijeti zahtjev za verifikaciju i druge dokumente ili dokaze kojima }e dokazati pravo na ra~un stare devizne {tednje. 

(3)    Zahtjev za verifikaciju ra~una stare devizne {tednje podnosi se na obrascima propisanim provedbenim propisima entiteta i Distrikta. 

^lan 13. 

(Identitet potra`ioca) 

Zajedno sa zahtjevom za verifikaciju, Agencijama se mora dostaviti dokumentacija koja na zadovoljavaju}i na~in identificira potra`ioca: 

a)    U slu~aju smrti korisnika ra~una, potra`ivanje po osnovu ra~una stare devizne {tednje mo`e se naslijediti i dokazati podno{enjem pravosna`ne sudske odluke o naslje|ivanju; 

b)    Ako se ra~un stare devizne {tednje pokloni drugom licu, potra`ivanje se dokazuje podno{enjem pravovaljanog darovnog ugovora; i 

c)    Ako ovla{teni punomo}nik djeluje u ime potra`ioca ili ako preuzima gotovinsku isplatu u ime potra`ioca, Agencijama se mora dostaviti originalna ovjerena punomo} koju Agencije zadr`avaju. 

POGLAVLJE III. AGENCIJSKA VERIFIKACIJA POTRA@IVANJA 

^lan 14. 

(Prijem zahtjeva) 

(1)    Potra`ilac mora podnijeti zahtjev za verifikaciju ra~una stare devizne {tednje u roku propisanom u ~lanu 17. ovog Zakona, a uz zahtjev podnosi i svoju originalnu dokumentaciju i deviznu {tednu knji`icu. 

(2)    Agencije registriraju zahtjev i dodjeljuju jedinstveni identifikacijski broj za svaki zahtjev, zatim ovjeravaju zahtjev za verifikaciju, a potra`iocu predaju ovjerenu kopiju zahtjeva za verifikaciju. Ovjerena kopija zahtjeva za verifikaciju predstavlja potvrdu o podnesenom zahtjevu. 

(3)    Sve originalne dokumente, osim devizne {tedne knji`ice, i dokumentaciju iz ~lana 12. ovog Zakona kopiraju Agencije i vra}aju potra`iocu u vrijeme podno{enja zahtjeva. Agencije mogu zadr`ati deviznu {tednu knji`icu do zavr{etka verifikacije. Potra`ilac ima pravo dostaviti ovjerenu kopiju kompletne devizne {tedne knji`ice Agencijama, a zadr`ati originalnu deviznu {tednu knji`icu. 

(4)    Nakon zavr{etka postupka verifikacije, ako je potra`ivanje odobreno, potvrdu o verifikaciji iz ~lana 6. ovog Zakona izdaju Agencije, a devizna {tedna knji`ica ovjerava se i vra}a potra`iocu. 

^lan 15. 

(Postupak verifikacije) 

(1)    Nakon podno{enja zahtjeva, Agencije pravovremeno vr{e provjeru ispravnosti podataka iz dokumentacije koju je dostavio potra`ilac u skladu s ~lanom 12.ovog Zakona. 

(2)    Agencije vr{e verifikaciju pojedina~nih zahtjeva upore|uju}i ih koliko god je to mogu}e s informacijama koje su osigurale banke u skladu s ~lanom 8. ovog Zakona. Ako se zahtjev ne mo`e verificirati u bazi podataka, Agencije vr{e verifikaciju na osnovu podnesenih dokumenata iz ~lana 12. ovog Zakona. 

(3)    Ako Agencije utvrde da nedostaje neki od podataka, odnosno dokument na osnovu kojeg se nesumnjivo utvr|uje stvarno stanje ra~una stare devizne {tednje, Agencija tra`i, u pisanoj formi, od potra`ioca ili ovla{tenog punomo}nika da dodatne podatke, odnosno dokumente dostavi u roku od 30 dana, ali svakako ne nakon roka za podno{enje zahtjeva za verifikaciju definiranog u ~lanu 17. ovog Zakona. 

(4)    Ako po isteku roka Agencije ne dobiju tra`ene podatke, odnosno dokumente, ili ako uz dobivene podatke, odnosno dokumente nije mogu}e utvrditi identitet potra`ioca ili izvr{iti verifikaciju iznosa potra`ivanja po osnovu ra~una stare devizne {tednje, Agencije odbijaju zahtjev za verifikaciju. 

(5)    Nakon zavr{etka postupka verifikacije svakog pojedina~nog potra`ivanja, Agencije su du`ne u pisanoj formi obavijestiti potra`ioca o tome da li je zahtjev odobren ili odbijen. 

(6)    Protiv odluka Agencija dopu{tena je `alba potra`ioca Komisiji za verifikaciju ra~una stare devizne {tednje (u daljnjem tekstu: Komisija) kao drugostepenom organu u postupku verifikacije u entitetima i Distriktu. Odluka Komisije je kona~na i obavezuju}a i protiv nje se ne mo`e izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor pred nadle`nim sudom. 

(7)    Rje{avaju}i u postupku verifikacije ra~una stare devizne {tednje, Agencije i Komisija du`ni su postupati po zakonu o upravnom postupku entiteta i Distrikta. 

^lan 16. 

(Komisija za verifikaciju ra~una stare devizne {tednje) 

Entiteti i Distrikt uspostavit }e najmanje po jednu komisiju. Komisija ima pet ~lanova koje imenuju entitetske vlade i Skup{tina Distrikta. Najmanje jedan ~lan Komisije je iz entitetskog ministarstva finansija i Uprave prihoda Distrikta, jedan iz entitetskog ministarstva pravde i Pravnog ureda Distrikta, a ostala tri ~lana imenuju se prema odluci entitetskih vlada i Skup{tine Distrikta. Entitetske vlade i Skup{tina Distrikta mogu imenovati dodatne komisije u zavisnosti od broja ulo`enih `albi. 

^lan 17. 

(Rokovi) 

(1)    Rok za podno{enje zahtjeva za verifikaciju ra~una stare devizne {tednje je {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, a Agencije su du`ne zavr{iti postupak verifikacije u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. 

(2)    Verifikacija izvr{ena do dana stupanja na snagu ovog Zakona prihvata se kao pravovaljana u smislu ovog Zakona. 

^lan 18. 

(Gotovinska isplata) 

(1)    Svakih 60 dana tokom postupka verifikacije, entiteti i Distrikt objavljivat }e saop}enja s identifikacijskim brojem svakog pojedina~nog odobrenog zahtjeva spremnog za gotovinsku isplatu i to u slu`benim glasilima i dvoje dnevnih novina. 

(2)    Ako je verifikacija pojedina~nih zahtjeva zavr{ena i potra`ilac se sla`e s iznosom koji su Agencije verificirale, potra`ilac mora potpisati potvrdu o verifikaciji. Potra`iocu se, nakon {to potpi{e izjavu da se odri~e prava na `albu, ispla}uje maksimalan iznos od 100 KM ili ukupan iznos potra`ivanja do 100 KM. Po zavr{etku postupka verifikacije, Agencije pripremaju spisak svih verificiranih zahtjeva i iznosa. 

(3)    Osim toga, svakom pojedinom potra`iocu evidentiranom u Registru se, nakon podno{enja potvrde o verifikaciji, ispla}uje maksimalan iznos od 1.000 KM ili ukupan iznos potra`ivanja do 1.000 KM, koji uklju~uje i ispla}eni iznos u skladu sa stavom (2) ovog ~lana, i to do kraja 2007. godine, a ostatak neispla}enih potra`ivanja izmiruje se putem obveznica u skladu s ovim Zakonom. Agencije, na potvrdi o verifikaciji, unose iznos izvr{enog pla}anja do 1.000 KM i obra~unati ostatak neispla}enih potra`ivanja koji }e biti izmiren putem obveznica. Potra`ilac mora Agencijama dostaviti podatke o nazivu svoje banke i broj bankovnog ra~una koje Agencije unose na potvrdu o verifikaciji i u svoje registre. 

(4)    Gotovinska isplata iz st. (2) i (3) ovog ~lana vr{it }e se po postupku i na na~in propisan provedbenim propisima entiteta i Distrikta. 

(5)    Obaveze po osnovu ra~una stare devizne {tednje koje nikada nisu bile prera~unate prera~unavaju se u KM po srednjem zvani~nom kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Centralna banka) na dan stupanja na snagu ovog Zakona. Kao datum konverzije ve} prera~unatih ra~una stare devizne {tednje uzimat }e se datum kada je izvr{eno prera~unavanje. 

^lan 19. 

(Verificirana potra`ivanja) 

(1)    Agencije evidentiraju iznos ra~una stare devizne {tednje verificiran u Registru. 

(2)    Svakom potra`iocu Agencije izdaju potvrdu o verifikaciji. 

(3)    Nakon zavr{etka postupka verifikacije, ra~uni stare devizne {tednje, verificirani u skladu s ovim Zakonom, umanjuju se za taj dio obaveza koji se izmiruje isplatom u gotovini i evidentira u Registru i upisuje u potvrdu o verifikaciji iz stava (2) ovog ~lana. 

^lan 20. 

(Sporna potra`ivanja) 

(1)    Agencije su tako|er du`ne da odr`avaju registar spornih potra`ivanja, koji uklju~uje sva potra`ivanja koja su kao sporna upu}ena na komisije, kao i sve slu~ajeve pred sudovima. Ovaj spisak uklju~uje podatke o identifikaciji lica koje potra`uje ra~une stare devizne {tednje, identifikaciji informacija o ra~unu na koji je {tednja polo`ena i iznos uloga. 

(2)    Nakon dono{enja kona~ne odluke, Komisija dostavlja kopiju svoje odluke Agencijama, nakon ~ega slijedi postupak po odredbama ~lana 18. ovog Zakona. 

(3)    Kada odluka suda o spornom potra`ivanju postane pravosna`na i izvr{na, potra`ilac je, uz zahtjev za verifikaciju, dostavlja Agencijama u roku od 15 dana, na izmirenje u skladu s ovim Zakonom. 

(4)    Ako je postupak verifikacije zavr{en prije nego {to je sudska odluka postala izvr{na, potra`ilac dostavlja pravosna`nu izvr{nu sudsku odluku entitetskom ministarstvu finansija, odnosno Upravi prihoda Distrikta na verifikaciju i izmirenje u skladu s ovim Zakonom. 

DIO TRE]I - EMISIJA OBVEZNICA 

^lan 21. 

(Uvjeti obveznica) 

(1)    Obaveze koje nisu ispla}ene u gotovini, u skladu s ~lanom 18. ovog Zakona, izmiruju se putem obveznica. Obveznice }e biti emitirane u elektronskoj formi, istovremeno, i to u roku od 90 dana od dana posljednje gotovinske isplate u skladu s ~lanom 18. stav (3) ovog Zakona, a najkasnije do 31. marta 2008. godine, pod sljede}im uvjetima: 

a)    rok dospije}a do 13 godina, a najkasnije do 31.12.2020., s tim {to }e se raspored po godinama dospije}a obveznica utvrditi odlukom Vije}a ministara Bosne i Hercegovine; 

b)    godi{nja kamata 2,5%; 

c)    mogu}nost prijevremenog otkupa. 

(2)    Kona~an iznos obveznica za entitete i Distrikt utvr|uje se nakon zavr{etka postupka verifikacije u skladu s ovim Zakonom. 

^lan 22. 

(Emisija obveznica) 

(1)    Potvrda o verifikaciji sadr`i evidenciju iznosa obveznica koje treba da se emitiraju svakom potra`iocu. Iznosi navedeni u potvrdama o verifikaciji zajedno s imenom, adresom, bankom i brojem bankovnog ra~una svakog potra`ioca, kao i bilo koja dodatna informacija koja mo`e biti potrebna, unose se u zvani~ni registar vlasni{tva obveznica koji vodi Centralna banka. U vrijeme emitiranja obveznica, iznos obveznica odra`avat }e vrijednost KM valute prema EUR valuti i to po zvani~nom kursu Centralne banke na dan emitiranja. Centralna banka preko banke iz ~lana 6. stav (3) ovog Zakona izdaje potvrdu u papirnoj formi koja potvr|uje vlasni{tvo nad obveznicom za svakog nosioca tog prava. Ova potvrda sadr`i evidenciju emisije obveznica za vlasnika obveznice. Nakon toga, obveznice }e biti u formi elektronskog zapisa i u potpunosti prenosive. 

(2)    Agencije su du`ne sara|ivati i u~initi Registar i samu bazu podataka dostupnim zvani~nom registru Centralne banke. 

^lan 23. 

(Emitent obveznica) 

(1)    Obveznice emitira Bosna i Hercegovina u ime entiteta i Distrikta u skladu s odredbama ovog Zakona. 

(2)    Glavnica i kamata na ove obveznice direktno se ispla}uje iz dijela sredstava entiteta i Distrikta s Jedinstvenog ra~una Trezora Bosne i Hercegovine. Poseban escrow ra~un i ra~un za servisiranje duga po osnovu obveznica stare devizne {tednje bit }e otvoren u Centralnoj banci za ovu svrhu, a Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine }e upravljati njime. 

(3)    U skladu s ~lanom 21.ovog Zakona, uplate na escrow ra~un i ra~un za servisiranje duga vr{it }e se na osnovu otplatnog plana koji }e biti pripremljen nakon zavr{etka postupka verifikacije i nakon finaliziranja iznosa obveznica. 

(4)    Za izmirenje obaveza po osnovu ra~una stare devizne {tednje iz stava (2) ovog ~lana garantira Bosna i Hercegovina u skladu sa Zakonom o zadu`ivanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine. 

DIO ^ETVRTI - PRIMJENA ODREDBI 

^lan 24. 

(Ugovor s Agencijama) 

Uzajamna prava i obaveze koji proizilaze iz postupka verifikacije entitetskih ministarstava finansija i Uprave prihoda Distrikta ure|uju se ugovorom s Agencijama. 

^lan 25. 

(Dostavljanje informacija) 

(1)    Agencije su du`ne dostavljati informacije o iznosu ra~una stare devizne {tednje verificiranih u skladu s ovim Zakonom entitetskim ministarstvima finansija i Upravi prihoda Distrikta. 

(2)    Entitetska ministarstva finansija i Uprava prihoda Distrikta su, svako u okviru svojih ovla{tenja, du`ni voditi redovnu evidenciju obaveza po osnovu ra~una stare devizne {tednje na osnovu dobivenih informacija iz stava (1) ovog ~lana u svojim glavnim knjigama trezora. 

^lan 26. 

(Provedbeni propisi) 

Entitetske vlade i Skup{tina Distrikta, odnosno organi koje oni ovlaste donose provedbene propise o postupku verifikacije prema potrebi. 

DIO PETI - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 27. 

(Izvr{ne sudske presude) 

(1)    Izvr{enje sudskih presuda koje imaju povjerioci za ra~une stare devizne {tednje tako|er podlije`u verifikaciji s ciljem registriranja potra`ivanja, a {to se dokazuje podno{enjem izvr{nih sudskih presuda. 

(2)    Povjerioci su du`ni dostaviti navedene sudske odluke Agencijama, uz zahtjev za verifikaciju. Tako|er se primjenuju i odredbe ovog Zakona kojima se ure|uju otpis kamata, gotovinske isplate i emisija obveznica. 

^lan 28. 

(Sudski postupci u toku) 

Sve predmete koji na dan stupanja na snagu ovog Zakona nisu rije{eni pravosna`nim odlukama nadle`ni sud prenosi po slu`benoj du`nosti na verifikaciju i izmirenje u skladu s ovim Zakonom. 

^lan 29. 

(Propisi entiteta i Distrikta) 

Entiteti i Distrikt }e u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti svoje propise kojima }e detaljnije urediti materiju koja je predmet ovog Zakona. 

^lan 30. 

(Stupanje na snagu i objavljivanje) 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 


PS BiH broj 291/06
13. aprila 2006. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Martin Ragu`, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Mustafa Pamuk, s. r. Na temelju ~lanka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna Skup{tina Bosne i Hercegovine na 77. sjednici Zastupni~koga doma, odr`anoj 13. travnja 2006, i na 57. sjednici Doma naroda, odr`anoj 13. travnja 2006, usvojila je 

ZAKON 

O IZMIRENJU OBVEZA PO OSNOVI RA^UNA STARE DEVIZNE [TEDNJE 

DIO PRVI - OP]E ODREDBE 

^lanak 1. 

(Predmet Zakona) 

(1)    Ovim se Zakonom ure|uju postupak, na~in i rokovi izmirenja obveza Bosne i Hercegovine po osnovi ra~una stare devizne {tednje deponirane u doma}im bankama na teritoriju Bosne i Hercegovine. 

(2)    Za izmirenje obveza po osnovi ra~una stare devizne {tednje odgovorna je Bosna i Hercegovina, a sredstva osiguravaju Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska (u daljnjem tekstu: entiteti) i Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Distrikt). 

(3)    Osiguranje sredstava, sukladno stavku (2) ovoga ~lanka, temelji se na lokaciji svakog depozita u banci ili u njezinim podru`nicama ili najni`im operativnim jedinicama koje su poslovale na teritoriju entiteta i Distrikta u kojima je deponirana devizna {tednja. 

(4)    Obveza vra}anja duga s deviznih ra~una i deviznih {tednih uloga iz stavka (1) ovoga ~lanka, zaklju~enih s bankama ~ije je sjedi{te bilo izvan teritirija Bosne i Hercegovine, prema Sporazumu o sukcesiji, obveza je dr`ave sljednice biv{e SFRJ, na ~ijem se teritoriju nalazilo sjedi{te te banke. Bosna i Hercegovina obvezuje se da }e kroz svoje me|unarodne aktivnosti pomo}i {tedi{ama koji imaju {tednju kod ovih banaka da ostvare svoja prava, najmanje jednako kao i {tedi{e kod banaka ~ije se sjedi{te nalazilo na teritoriju Bosne i Hercegovine. 

(5)    Izmirenju obveza Bosne i Hercegovine, u smislu st. (1) i (2) ovoga ~lanka, predhodi postupak verifikacije tra`bina. 

^lanak 2. 

(Definicija ra~una stare devizne {tednje) 

(1)    U smislu ovoga Zakona, pod ra~unima stare devizne {tednje podrazumijevaju se devizna sredstva kod banaka na teritoriju Bosne i Hercegovine, sa stanjem na dan 31.12.1991, uklju~uju}i kamatu obra~unatu do toga datuma, a umanjena za izravne isplate banke nakon toga datuma za prenesena i iskori{tena sredstva s Jedinstvenog ra~una u Federaciji Bosne i Hercegovine i Jedinstvenog privatizacijskog ra~una u Republici Srpskoj i Distriktu, te za eventualne isplate nakon 31.12.1991. po bilo kojoj drugoj osnovi. 

(2)    Ra~uni stare devizne {tednje definirani stavkom (1) ovoga ~lanka ne obuhva}aju ra~une stare devizne {tednje u podru`nicama Ljubljanske banke, Invest banke i drugih stranih banaka na teritoriju Bosne i Hercegovine. 

^lanak 3. 

(Prvotni vlasnici i kupci certifikata i vau~era) 

(1)    Na temelju preliminarnih podataka banaka sa sjedi{tem u Bosni i Hercegovini, u smislu ~lanka 2. stavak (1), stanje stare devizne {tednje iznosi 1.979.000.000 KM. Kona~no stanje {tednje utvrdit }e se nakon zavr{etka postupaka verifikacije za svakog pojedina~nog {tedi{u u zbrojnom iznosu. 

(2)    [tedi{e koje su tre}oj osobi prodale certifikate po osnovi ra~una stare devizne {tednje u Federaciji Bosne i Hercegovine ili koje su prodale vau~ere po osnovi ra~una stare devizne {tednje u Republici Srpskoj nemaju pravo podnijeti zahtjev za verifikaciju sukladno ovome Zakonu. 

(3)    Kupci certifikata po osnovi ra~una stare devizne {tednje u Federaciji Bosne i Hercegovine ili kupci vau~era po osnovi ra~una stare devizne {tednje u Republici Srpskoj i Distriktu navedene certifikate ili vau~ere mogu koristiti samo u procesu privatizacije i nemaju pravo podnositi zahtjev za verifikaciju sukladno ovome Zakonu. 

^lanak 4. 

(Obra~un kamate) 

Obra~unata i neispla}ena kamata prema ugovorima iz ~lanka 1. stavka (1) nakon 1.1.1992. se stornira i od istog datuma, pa do stupanja na snagu ovoga Zakona, vr{i se novi obra~un kamata po stopi od 0,5%. 

DIO DRUGI - VERIFIKACIJA 

POGLAVLJE I. OP]A NA^ELA 

^lanak 5. 

(Op}a na~ela) 

Obveze po osnovi ra~una stare devizne {tednje koje nisu verificirane sukladno odredbama ovoga Zakona i provedbenim propisima entiteta i Distrikta mogu se dokazivati i ostvarivati samo u sudskom postupku. 

^lanak 6. 

(Verifikacija tra`bina) 

(1)    Verifikacija je nu`an postupak kojime se identificiraju vjerovnici, vr{i provjera iznosa ra~una stare devizne {tednje svakoga vjerovnika i registriraju sve tra`bine po osnovi ra~una stare devizne {tednje, ~ime se potvr|uju, a ne redefiniraju i ne raskidaju postoje}a prava. 

(2)    Po okon~anju verifikacije, vjerovnik dobiva potvrdu o verifikaciji koja identificira vjerovnika i verificira iznos ra~una stare devizne {tednje. 

(3)    Potvrda iz stavka (2) ovoga ~lanka je osnova za izmirenje tra`bina po osnovi ra~una stare devizne {tednje i izdaje se u obliku obrasca koji propisuju entiteti i Distrikt, a uklju~uje i sljede}e: 

a)    svaki pojedina~ni ra~un i verificirani iznos; 

b)    identitet vlasnika; 

c)    iskaz o odustajanju od tu`be nakon {to vjerovnik primi gotovinsku isplatu i 

d)    naziv banke i broj ra~una na koji }e se izvr{iti gotovinska isplata i isplate po osnovi emitiranih obveznica iz ~lanka 18. ovoga Zakona. 

(4)    Ako vjerovnik raspola`e s vi{e ra~una, svi se ra~uni pojedina~no verificiraju i iznosi zbrajaju radi izra~unavanja gotovinskih isplata i iznosa obveznica koje se emitiraju prema ovome Zakonu. Svaki pojedina~ni vjerovnik dobiva samo jednu potvrdu o verifikaciji. 

(5)    Verifikacija stanja deviznoga uloga za svakog {tedi{u izvr{it }e se kumulativno za polo`enu {tednju u jednoj ili u vi{e banaka koje su imale sjedi{te na teritoriju entiteta i Distrikta. 

^lanak 7. 

(Agencije za verifikaciju) 

(1)    Verifikaciju ra~una stare devizne {tednje, sukladno odlukama entitetskih vlada i Skup{tine Distrikta, obavljat }e: 

a)    Agencija za posredni~ke, informati~ke i financijske usluge A.D. Banja Luka - za Distrikt; 

b)    Agencija za posredni~ke, informati~ke i financijske usluge A.D. Banja Luka - za Republiku Srpsku; 

c)    Agencija za financijske, informati~ke i posredni~ke usluge D.D. Sarajevo - za Federaciju Bosne i Hercegovine i 

d)    Agencija za pru`anje financijskih, informati~kih i posredni~kih usluga Mostar - za Federaciju Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencije). 

(2)    U roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, Agencije }e razmijeniti baze podataka za sve depozite po osnovi ra~una stare devizne {tednje, ~ija se izmirenja, sukladno ovome Zakonu, vr{e u drugome entitetu ili u Distriktu. 

^lanak 8. 

(Obveze banaka) 

(1)    U postupku verifikacije ra~una stare devizne {tednje, banke su obvezne sura|ivati s entitetskim ministarstvima financija, Upravom prihoda Distrikta, Agencijama i povjerenstvima. 

(2)    U postupku verifikacije, banke su obvezne svoje baze podataka provjeriti i u~initi ih dostupnim Agencijama za postupak verifikacije te pripremiti dva posebna iskaza upisane kamate koja se odnose na razdoblje do 31.12.1991. godine i razdoblje nakon 31.12.1991. godine. 

^lanak 9. 

(Javni poziv) 

(1)    Kao dio postupka verifikacije ra~una stare devizne {tednje, entitetska ministarstva financija i Uprava prihoda Distrikta objavit }e poziv za verifikaciju ra~una stare devizne {tednje u najmanje dva dnevna lista dostupna na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i na Internetu, i to najmanje tri puta do isteka roka za predavanje zahtjeva za verifikaciju. 

(2)    Prva objava poziva za verifikaciju bit }e izvr{ena u roku od 15 dana nakon {to ovaj Zakon stupi na snagu, a potom svaka dva mjeseca do isteka roka za podno{enje zahtjeva za verifikaciju. 

(3)    Ministar vanjskih poslova BiH }e tako|er poslati pozive za verifikaciju svim veleposlanstvima i konzulatima Bosne i Hercegovine s instrukcijom za odgovaraju}u objavu u tim zemljama. 

^lanak 10. 

(Obveze Agencija) 

U postupku verifikacije ra~una stare devizne {tednje, Agencije su du`ne: 

a)    provesti verifikaciju ra~una stare devizne {tednje sukladno ovome Zakonu; 

b)    izdati potvrdu svakom vjerovniku o zaprimljenom zahtjevu za verifikaciju i o dokumentaciji iz ~lanka 12. ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: zahtjev); 

c)    uspostaviti, redovito a`urirati i odr`avati Registar ra~una stare devizne {tednje (u daljnjem tekstu: Registar) za svakog vjerovnika, uklju~uju}i podatke o stanju verificiranih ra~una stare devizne {tednje nakon izvr{enog otpisa kamate, o iznosu otpisane kamate, o prometu prije okon~anja postupka verifikacije i odr`avati sve bankovne informacije potrebne za izmirenje tra`bina prema ovom Zakonu; 

d)    izraditi i realizirati potrebne sigurnosne postupke kojima se pru`a za{tita i osigurava cjelovitost podataka koji se vode u Registru; 

e)    osigurati uspostavu posebne baze podataka ra~una stare devizne {tednje prema: podru`nicama i organizacijskim jedinicama koje su egzistirale na teritoriju entiteta i Distrikta, u kojoj se utvr|uju svi vjerovnici i iznosi svih tra`bina; 

f)    uspostaviti bazu podataka spornih tra`bina; 

g)    izdati potvrdu o verifikaciji iz ~lanka 6. ovoga Zakona; 

h)    nakon provedene verifikacije sukladno ovome Zakonu, verificirati deviznu {tednu knji`icu odgovaraju}im pe~atom; 

i)    redovito obavje{tavati entitetska ministarstva financija i Upravu prihoda Distrikta o provedenoj verifikaciji; 

j)    uspostaviti arhivu o izvr{enoj verifikaciji ra~una stare devizne {tednje i 

k)    obavljati druge poslove sukladno ovome Zakonu i pojedina~no zaklju~enim ugovorima s entitetskima ministarstvima financija i gradona~elnikom Distrikta. 

POGLAVLJE II. POSTUPAK PODNO[ENJA ZAHTJEVA 

^lanak 11. 

(Lokacije podno{enja zahtjeva) 

Vjerovnik je du`an osobno ili preko ovla{tenog opunomo}enika predati zahtjev za verifikaciju ra~una stare devizne {tednje neposredno u bilo kojoj poslovnoj jedinici odgovaraju}ih agencija u mjestima podru`nica banaka ili najni`ih operativnih jedinica banaka u entitetima ili u Distriktu, gdje su ra~uni stare devizne {tednje bili deponirani. 

^lanak 12. 

(Dokumentacija koja se prila`e uz zahtjev) 

(1)    Za potrebe verifikacije ra~una stare devizne {tednje, vjerovnik stare devizne {tednje du`an je osobno ili preko ovla{tenog opunomo}enika podnijeti Agencijama sljede}u dokumentaciju: 

a)    zahtjev za verifikaciju ra~una stare devizne {tednje; 

b)    izvornu vjerovnikovu deviznu {tednu knji`icu ili drugu izvornu bankovnu dokumentaciju, ugovor ili karticu kojom je ra~un stare devizne {tednje otvoren; 

c)    pravomo}no sudsko rje{enje o naslje|ivanju, ako je ra~un stare devizne {tednje ste~en naslje|ivanjem; 

d)    osobnu iskaznicu ili putovnicu vjerovnika; 

e)    rodni list za maloljetne vjerovnike; 

f)    punomo} ovjerenu kod nadle`nog tijela u slu~aju kada opunomo}enik djeluje u ime vjerovnika; 

g)    osobnu iskaznicu ili putovnicu opunomo}enika; 

h)    pravnovaljan darovni ugovor, ukoliko je ra~un stare devizne {tednje poklonjen drugoj osobi i 

i)    sve ostale dokumente koji mogu pomo}i verifikaciji, uklju~uju}i ra~une, fakture ili neke druge dokumente u kojima je evidentiran iznos ili vlasni{tvo nad ra~unima stare devizne {tednje. 

(2)    Ukoliko je izvorna devizna {tedna knji`ica izgubljena ili uni{tena ili vjerovnik ne posjeduje jedan ili vi{e dokumenata iz stavka (1) ovoga ~lanka, vjerovnik ima pravo podnijeti zahtjev za verifikaciju i druge dokumente ili dokaze kojima }e dokazati pravo na ra~un stare devizne {tednje. 

(3)    Zahtjev za verifikaciju ra~una stare devizne {tednje podnosi se na obrascima propisanim provedbenim propisima entiteta i Distrikta. 

^lanak 13. 

(Identitet vjerovnika) 

Zajedno sa zahtjevom za verifikaciju, Agencijama se mora dostaviti dokumentacija koja na zadovoljavaju}i na~in identificira vjerovnika: 

a)    u slu~aju smrti korisnika ra~una, tra`bine po osnovi ra~una stare devizne {tednje mogu se naslijediti i dokazati podno{enjem pravomo}ne sudske odluke o naslje|ivanju; 

b)    ukoliko se ra~un stare devizne {tednje pokloni drugoj osobi, tra`bine se dokazuju podno{enjem pravnovaljanog darovnog ugovora i 

c)    ukoliko ovla{teni opunomo}enik djeluje u ime vjerovnika ili ukoliko preuzima gotovinsku isplatu u ime vjerovnika, Agencijama se mora dostaviti izvorna ovjerena punomo}, koju Agencije zadr`avaju. 

POGLAVLJE III. AGENCIJSKA VERIFIKACIJA TRA@BINA 

^lanak 14. 

(Prijam zahtjeva) 

(1)    Vjerovnik mora podnijeti zahtjev za verifikaciju ra~una stare devizne {tednje u roku propisanom ~lankom 17. ovoga Zakona, a uz zahtjev podnosi i svoju izvornu dokumentaciju i deviznu {tednu knji`icu. 

(2)    Agencije registriraju zahtjev i dodjeljuju jedinstveni identifikacijski broj za svaki zahtjev, potom ovjeravaju zahtjev za verifikaciju, a vjerovniku predaju ovjerenu presliku zahtjeva za verifikaciju. Ovjerena preslika zahtjeva za verifikaciju predstavlja potvrdu o podnesenom zahtjevu. 

(3)    Sve izvorne dokumente, osim devizne {tedne knji`ice, i dokumentacija iz ~lanka 12. ovoga Zakona Agencije preslikavaju i vra}aju vjerovniku u vrijeme podno{enja zahtjeva. Agencije mogu zadr`ati deviznu {tednu knji`icu do okon~anja verifikacije. Vjerovnik ima pravo dostaviti ovjerenu presliku cjelovite devizne {tedne knji`ice Agencijama, a zadr`ati izvornu deviznu {tednu knji`icu. 

(4)    Nakon okon~anja postupka verifikacije, ako je tra`bina odobrena, potvrdu o verifikaciji iz ~lanka 6. ovoga Zakona izdaju Agencije, a devizna {tedna knji`ica ovjerava se i vra}a vjerovniku. 

^lanak 15. 

(Postupak verifikacije) 

(1)    Nakon podno{enja zahtjeva, Agencije pravodobno provode provjeru ispravnosti podataka iz dokumentacije koju je dostavio vjerovnik sukladno ~lanku 12. ovoga Zakona. 

(2)    Agencije provode verifikaciju pojedina~nih zahtjeva, uspore|uju}i ih koliko god je to mogu}e s informacijama koje su osigurale banke, sukladno ~lanku 8. ovoga Zakona. Ukoliko se zahtjev ne mo`e verificirati u bazi podataka, Agencije provode verifikaciju na temelju podnesenih dokumenata iz ~lanka 12. ovoga Zakona. 

(3)    Ako Agencije ustvrde nedostatnim kojeg od podataka, odnosno dokument na temelju kojeg se nedvojbeno utvr|uje stvarno stanje ra~una stare devizne {tednje, Agencija tra`i, u pisanom obliku, od vjerovnika ili ovla{tenog opunomo}enika da dodatne podatke, odnosno dokumente, dostavi u roku od 30 dana, ali svakako ne nakon roka za podno{enje zahtjeva za verifikaciju definiranog ~lankom 17. ovoga Zakona. 

(4)    Ako po isteku roka Agencije ne dobiju tra`ene podatke, odnosno dokumente ili ako uz dobivene podatke, odnosno dokumente nije mogu}e utvrditi identitet vjerovnika ili provesti verifikaciju iznosa tra`bina po osnovi ra~una stare devizne {tednje, Agencije odbijaju zahtjev za verifikaciju. 

(5)    Nakon okon~anja postupka verifikacije svake pojedina~ne tra`bine, Agencije su du`ne u pisanom obliku obavjestiti vjerovnika o tome je li zahtjev odobren ili odbijen. 

(6)    Protiv odluka Agencija dopu{tena je `alba vjerovnika Povjerenstvu za verifikaciju ra~una stare devizne {tednje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao drugostupanjskom tijelu u postupku verifikacije u entitetima i u Distriktu. Odluka je Povjerenstva kona~na i obvezuju}a i protiv nje se ne mo`e ulo`iti priziv, ali se mo`e pokrenuti upravni spor pred nadle`nim sudom. 

(7)    Rje{avaju}i u postupku verifikacije ra~una stare devizne {tednje, Agencije i Povjerenstvo du`ni su postupati po Zakonu o upravnom postupku entiteta i Distrikta. 

^lanak 16. 

(Povjerenstvo za verifikaciju ra~una stare devizne {tednje) 

Entiteti i Distrikt uspostavit }e najmanje po jedno povjerenstvo. Povjerenstvo ima pet ~lanova koje imenuju entitetske vlade i Skup{tina Distrikta. Povjerenstva se sastoje od najmanje jednoga ~lana iz entitetskog ministarstva financija i Uprave prihoda Distrikta, jednoga ~lana iz entitetskog ministarstva pravde i Pravnog ureda Distrikta, a ostala tri ~lana imenuju se po odluci entitetskih vlada i Skup{tine Distrikta. Entitetske vlade i Skup{tina Distrikta mogu imenovati dodatna povjerenstva, u ovisnosti o broju ulo`enih `albi. 

^lanak 17. 

(Rokovi) 

(1)    Rok za podno{enje zahtjeva za verifikaciju ra~una stare devizne {tednje je {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a Agencije su du`ne okon~ati postupak verifikacije u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. 

(2)    Verifikacija provedena do dana stupanja na snagu ovoga Zakona prihva}a se kao pravnovaljana u smislu ovoga Zakona. 

^lanak 18. 

(Gotovinska isplata) 

(1)    Svakih 60 dana tijekom postupka verifikacije, entiteti i Distrikt objavljivat }e priop}enja s identifikacijskim brojem svakog pojedina~nog odobrenog zahtjeva spremnog za gotovinsku isplatu, i to u slu`benim glasilima i u dvojim dnevnim novinama. 

(2)    Ukoliko je verifikacija pojedina~nih zahtjeva okon~ana i vjerovnik se sla`e s iznosom koji su Agencije verificirale, vjerovnik mora potpisati potvrdu o verifikaciji. Vjerovniku se, nakon {to potpi{e izjavu o odricanju prava na `albu, ispla}uje maksimalan iznos od 100 KM ili ukupan iznos tra`bine do 100 KM. Nakon okon~anja postupka verifikacije, Agencije pripremaju popis svih verificiranih zahtjeva i iznosa. 

(3)    Osim toga, svakom se pojedinom vjerovniku evidentiranom u Registru, nakon podno{enja potvrde o verifikaciji, ispla}uje maksimalan iznos od 1.000 KM ili ukupan iznos tra`bine do 1.000 KM, koji uklju~uje i ispla}eni iznos sukladno stavku (2) ovoga ~lanka, i to do kraja 2007. godine, a ostatak se neispla}enih tra`bina izmiruje putem obveznica, sukladno ovome Zakonu. Agencije na potvrdi o verifikaciji unose iznos izvr{enog pla}anja do 1.000 KM i obra~unati ostatak neispla}enih tra`bina koji }e biti izmiren putem obveznica. Vjerovnik Agencijama mora dostaviti podatke o nazivu svoje banke i broju bankovnog ra~una koje Agencije unose na potvrdu o verifikaciji i u svoje registre. 

(4)    Gotovinska isplata iz st. (2) i (3) ovoga ~lanka vr{it }e se po postupku i na na~in propisan provedbenim propisima entiteta i Distrikta. 

(5)    Obveze po osnovi ra~una stare devizne {tednje koje nikada nisu bile prera~unate, prera~unavaju se u KM po srednjem zvani~nom te~aju Centralne banke Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Centralna banka) na dan stupanja na snagu ovoga Zakona. Za datum konverzije ve} prera~unatih ra~una stare devizne {tednje uzimat }e se datum kada je obavljeno prera~unavanje. 

^lanak 19. 

(Verificirane tra`bine) 

(1)    Agencije evidentiraju iznos ra~una stare devizne {tednje verificiran u Registru. 

(2)    Svakom vjerovniku Agencije izdaju potvrdu o verifikaciji. 

(3)    Nakon okon~anja postupka verifikacije, ra~uni stare devizne {tednje verificirani sukladno ovome Zakonu umanjuju se za taj dio obveza koji se izmiruje isplatom u gotovini i evidentira u Registru te upisuje u potvrdu o verifikaciji iz stavka (2) ovoga ~lanka. 

^lanak 20. 

(Sporne tra`bine) 

(1)    Agencije su tako|er du`ne odr`avati registar spornih tra`bina, koji uklju~uje sve tra`bine koja su kao sporne upu}ene povjerenstvima, kao i sve slu~ajeve pred sudovima. Ovaj popis uklju~uje podatke o identifikaciji osobe koja tra`i ra~une stare devizne {tednje, o identifikaciji informacija o ra~unu na koji je {tednja polo`ena i o iznosu uloga. 

(2)    Nakon dono{enja kona~ne odluke, Povjerenstvo dostavlja presliku svoje odluke Agencijama, nakon ~ega slijedi postupak po odredbama ~lanka 18. ovoga Zakona. 

(3)    Kada odluka suda o spornoj tra`bini postane pravomo}na i izvr{na, vjerovnik je, uz zahtjev za verifikaciju, dostavlja Agencijama u roku od 15 dana na izmirenje, sukladno ovome Zakonu. 

(4)    Ukoliko je postupak verifikacije okon~an prije nego je sudska odluka postala izvr{na, vjerovnik dostavlja pravomo}nu izvr{nu sudsku odluku entitetskom ministarstvu financija, odnosno Upravi prihoda Distrikta na verifikaciju i izmirenje, sukladno ovome Zakonu. 

DIO TRE]I - EMISIJA OBVEZNICA 

^lanak 21. 

(Uvjeti obveznica) 

(1)    Obveze koje nisu ispla}ene u gotovini, sukladno ~lanku 18. ovoga Zakona, izmiruju se putem obveznica. Obveznice }e se emitirati u elektronskom obliku, istodobno, i to u roku od 90 dana od dana posljednje gotovinske isplate sukladno ~lanku 18. stavak (3) ovoga Zakona, a najkasnije do 31. o`ujka 2008. godine, pod sljede}im uvjetima: 

a)    rok dospije}a do 13 godina, a najkasnije do 31.12.2020, s tim {to }e se raspored po godinama dospije}a obveznica utvrditi odlukom Vije}a ministara Bosne i Hercegovine; 

b)    godi{nja kamata od 2,5%; 

c)    mogu}nost prijevremenog otkupa. 

(2)    Kona~ni iznos obveznica za entitete i Distrikt utvr|uje se nakon okon~anja verifikacije, sukladno ovom Zakonu. 

^lanak 22. 

(Emisija obveznica) 

(1)    Potvrda o verifikaciji sadr`i evidenciju iznosa obveznica koje se trebaju emitirati svakom vjerovniku. Iznosi navedeni u potvrdama o verifikaciji zajedno s imenom, adresom, bankom i brojem bankovnog ra~una svakog vjerovnika, kao i bilo koja dodatna informacija koja mo`e biti potrebna, unose se u zvani~ni registar vlasni{tva obveznica, koji vodi Centralna banka. U vrijeme emitiranja obveznica, iznos obveznica odra`avat }e vrijednost KM valute prema EUR valuti, i to po zvani~nom te~aju Centralne banke na dan emitiranja. Centralna banka putem banke iz ~lanka 6. stavak (3) ovoga Zakona izdaje potvrdu u papirnatom obliku koja potvr|uje vlasni{tvo nad obveznicom za svakog nositelja toga prava. Ova potvrda sadr`i evidenciju emisije obveznica za vlasnika obveznice. Nakon toga, obveznice }e biti u obliku elektronskog zapisa i u potpunosti prenosive. 

(2)    Agencije su du`ne sura|ivati te u~initi Registar i samu bazu podataka dostupnim zvani~nom registru Centralne banke. 

^lanak 23. 

(Emitent obveznica) 

(1)    Obveznice emitira Bosna i Hercegovina u ime entiteta i Distrikta, sukladno odredbama ovoga Zakona. 

(2)    Glavnica i kamata na ove obveznice izravno se ispla}uju iz dijela sredstava entiteta i Distrikta s Jedinstvenog ra~una Trezora Bosne i Hercegovina. Poseban escrow ra~un i ra~un za servisiranje duga po osnovi obveznica stare devizne {tednje bit }e otvoren u Centralnoj banci za ovu svrhu, a njime }e upravljati Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine. 

(3)    Sukladno ~lanku 21. ovoga Zakona, uplate na escrow ra~un i ra~un za servisiranje duga vr{it }e se na temelju otplatnog plana koji }e biti pripremljen nakon okon~anja postupka verifikacije i nakon finaliziranja iznosa obveznica. 

(4)    Za izmirenje obveza po osnovi ra~una stare devizne {tednje iz stavka (2) ovoga ~lanka jam~i Bosna i Hercegovina, sukladno Zakonu o zadu`ivanju, dugu i jamstvima Bosne i Hercegovine. 

DIO ^ETVRTI - PRIMJENA ODREDABA 

^lanak 24. 

(Ugovor s Agencijama) 

Uzajamna prava i obveze koji proizilaze iz postupka verifikacije entitetskih ministarstava financija i Uprave prihoda Distrikta ure|uju se ugovorom s Agencijama. 

^lanak 25. 

(Dostava informacija) 

(1)    Agencije su du`ne dostavljati informacije o iznosu ra~una stare devizne {tednje verificiranih sukladno ovome Zakonu entitetskim ministarstvima financija i Upravi prihoda Distrikta. 

(2)    Entitetska ministarstva financija i Uprava prihoda Distrikta, svako u okviru svojih ovlasti, du`ni su redovito voditi evidenciju obveza po osnovi ra~una stare devizne {tednje na temelju dobivenih informacija iz stavka (1) ovoga ~lanka u svojim glavnim knjigama trezora. 

^lanak 26. 

(Provedbeni propisi) 

Entitetske vlade i Skup{tina Distrikta, odnosno tijela koja oni ovlaste donose provedbene propise o postupku verifikacije prema potrebi. 

DIO PETI - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lanak 27. 

(Izvr{ne sudske presude) 

(1)    Izvr{enje sudskih presuda koje imaju vjerovnici za ra~une stare devizne {tednje tako|er podlije`u verifikaciji s ciljem registriranja tra`bina, a {to se dokazuje podno{enjem izvr{nih sudskih presuda. 

(2)    Vjerovnici su du`ni dostaviti navedene sudske odluke Agencijama uz zahtjev za verifikaciju. Tako|er se primjenuju i odredbe ovoga Zakona kojima se ure|uju otpis kamata, gotovinske isplate i emisija obveznica. 

^lanak 28. 

(Sudski postupci u tijeku) 

Sve predmete koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nisu rije{eni pravomo}nim odlukama nadle`ni sud prenosi po slu`benoj du`nosti na verifikaciju i izmirenje, sukladno ovome Zakonu. 

^lanak 29. 

(Propisi entiteta i Distrikta) 

Entiteti i Distrkt u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijet }e svoje propise kojima }e detaljnije urediti materiju {to je predmetom ovoga Zakona. 

^lanak 30. 

(Stupanje na snagu i objava) 

Ovaj Zakon stupa na snagu sljede}ega dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". 


PS BiH broj 291/06
13. travnja 2006. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Martin Ragu`, v. r. 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Mustafa Pamuk, v. r. Na osnovu ~lana IV 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 77. sjednici Predstavni~kog doma odr`anoj 13. aprila 2006. godine, i na 57. sjednici Doma naroda odr`anoj 13. aprila 2006. godine, usvojila je 

ZAKON 

O IZMIREWU OBAVEZA PO OSNOVU RA^UNA STARE DEVIZNE [TEDWE 

DIO PRVI - OP[TE ODREDBE 

^lan 1. 

(Predmet Zakona) 

(1)    Ovim Zakonom ure|uje se postupak, na~in i rokovi izmirewa obaveza Bosne i Hercegovine po osnovu ra~una stare devizne {tedwe deponovane u doma}im bankama na teritoriji Bosne i Hercegovine. 

(2)    Za izmirewe obaveza po osnovu ra~una stare devizne {tedwe odgovorna je Bosna i Hercegovina, a sredstva obezbje|uju Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska (u daqwem tekstu: entiteti) i Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Distrikt). 

(3)    Obezbje|ewe sredstava u skladu sa stavom (2) ovog ~lana zasniva se na lokaciji svakog depozita u banci ili wenim filijalama ili najni`im operativnim jedinicama koje su poslovale na teritoriji entiteta i Distrikta u kojima je deponovana devizna {tedwa. 

(4)    Obaveza vra}awa duga sa deviznih ra~una i deviznih {tednih uloga, iz stava (1) ovog ~lana, zakqu~enih sa bankama ~ije je sjedi{te bilo van teritorije Bosne i Hercegovine, prema Sporazumu o sukcesiji, obaveza je dr`ave sqedbenice biv{e SFRJ, na ~ijoj teritoriji se nalazilo sjedi{te te banke. Bosna i Hercegovina se obavezuje da }e kroz svoje me|unarodne aktivnosti pomo}i {tedi{ama koji imaju {tedwu kod ovih banaka da ostvare svoja prava, najmawe jednako kao i {tedi{e kod banaka ~ije se sjedi{te nalazilo na teritoriji Bosne i Hercegovine. 

(5)    Izmirewu obaveza Bosne i Hercegovine u smislu st. (1) i (2) ovog ~lana prethodi postupak verifikacije potra`ivawa. 

^lan 2. 

(Definicija ra~una stare devizne {tedwe) 

(1)    U smislu ovog Zakona, pod ra~unima stare devizne {tedwe podrazumijevaju se devizna sredstva kod banaka na teritoriji Bosne i Hercegovine, sa stawem na dan 31.12.1991, ukqu~uju}i kamatu obra~unatu do tog datuma, a umawena za direktne isplate banke nakon tog datuma, za prenesena i iskori{}ena sredstva sa jedinstvenog ra~una u Federaciji Bosne i Hercegovine i jedinstvenog privatizacijskog ra~una u Republici Srpskoj i Distriktu, i za eventualne isplate poslije 31.12.1991. po bilo kojem drugom osnovu. 

(2)    Ra~uni stare devizne {tedwe definisani stavom (1) ovog ~lana ne obuhvataju ra~une stare devizne {tedwe u filijalama Qubqanske banke, Invest banke i drugih stranih banaka na teritoriji Bosne i Hercegovine. 

^lan 3. 

(Prvobitni vlasnici i kupci certifikata i vau~era) 

(1)    Na osnovu preliminarnih podataka banaka sa sjedi{tem u Bosni i Hercegovini, u smislu ~lana 2. stav (1), stawe stare devizne {tedwe iznosi 1.979.000.000 KM. Kona~no stawe {tedwe utvrdi}e se nakon zavr{etka postupaka verifikacije za svakog pojedina~nog {tedi{u u zbirnom iznosu. 

(2)    [tedi{e koje su tre}em licu prodale certifikate po osnovu ra~una stare devizne {tedwe u Federaciji Bosne i Hercegovini, ili koje su prodale vau~ere po osnovu ra~una stare devizne {tedwe u Republici Srpskoj nemaju pravo da podnose zahtjev za verifikaciju u skladu sa ovim Zakonom. 

(3)    Kupci certifikata po osnovu ra~una stare devizne {tedwe u Federaciji Bosne i Hercegovini ili kupci vau~era po osnovu ra~una stare devizne {tedwe u Republici Srpskoj i Distriktu navedene certifikate ili vau~ere mogu koristiti samo u procesu privatizacije i nemaju pravo da podnose zahtjev za verifikaciju u skladu sa ovim Zakonom. 

^lan 4. 

(Obra~un kamate) 

Obra~unata i neispla}ena kamata prema ugovorima iz ~lana 1. stava (1) nakon 01.01.1992. godine se stornira i od istog datuma, pa do stupawa na snagu ovog Zakona, vr{i se novi obra~un kamata po stopi od 0,5%. 

DIO DRUGI - VERIFIKACIJA 

GLAVA I -OP[TI PRINCIPI 

^lan 5. 

(Op{ti principi) 

Obaveze po osnovu ra~una stare devizne {tedwe koje nisu verifikovane u skladu sa odredbama ovog Zakona i propisima o sprovo|ewu entiteta i Distrikta mogu se dokazivati i ostvarivati samo u sudskom postupku. 

^lan 6. 

(Verifikacija potra`ivawa) 

(1)    Verifikacija predstavqa neophodan postupak kojim se identifikuju potra`ioci, vr{i provjera iznosa ra~una stare devizne {tedwe svakog potra`ioca i registruju sva potra`ivawa po osnovu ra~una stare devizne {tedwe, ~ime se potvr|uju, a ne redefini{u i ne raskidaju postoje}a prava. 

(2)    Po okon~awu verifikacije, potra`ilac dobija potvrdu o verifikaciji koja identifikuje potra`ioca i verifikuje iznos ra~una stare devizne {tedwe. 

(3)    Potvrda iz stava (2) ovog ~lana predstavqa osnovu za izmirewe potra`ivawa po osnovu ra~una stare devizne {tedwe i izdaje se u obliku formulara koje propisuju entiteti i Distrikt, a ukqu~uje i sqede}e: 

a)    svaki pojedina~ni ra~un i verifikovani iznos; 

b)    identitet vlasnika; 

c)    izjavu o odustajawu od tu`be nakon {to potra`ilac primi gotovinsku isplatu; 

d)    naziv banke i broj ra~una na koji }e biti izvr{ena gotovinska isplata i isplate po osnovu emitovanih obveznica iz ~lana 18. ovog Zakona. 

(4)    Ako potra`ilac raspola`e sa vi{e ra~una, svi ra~uni se pojedina~no verifikuju i iznosi sabiraju radi izra~unavawa gotovinskih isplata i iznosa obveznica koje se emituju prema ovom Zakonu. Svaki pojedina~ni potra`ilac dobija samo jednu potvrdu o verifikaciji. 

(5)    Verifikacija stawa deviznog uloga za svakog {tedi{u izvr{i}e se kumulativno za polo`enu {tedwu u jednoj ili vi{e banaka koje su imale sjedi{te na teritoriji entiteta i Distrikta. 

^lan 7. 

(Agencije za verifikaciju) 

(1)    Verifikaciju ra~una stare devizne {tedwe, u skladu sa odlukama vlada entiteta i Skup{tine Distrikta, vr{i}e: 

a)    Agencija za posredni~ke, informati~ke i finansijske usluge A.D. Bawa Luka - za Distrikt; 

b)    Agencija za posredni~ke, informati~ke i finansijske usluge A.D. Bawa Luka - za Republiku Srpsku; 

c)    Agencija za finansijske, informati~ke i posredni~ke usluge D.D. Sarajevo - za Federaciju Bosne i Hercegovine; i 

d)    Agencija za pru`awe finansijskih, informati~kih i posredni~kih usluga Mostar - za Federaciju Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Agencije). 

(2)    U roku od 15 dana od dana stupawa na snagu ovog Zakona, Agencije }e razmijeniti baze podataka za sve depozite po osnovu ra~una stare devizne {tedwe, ~ija se izmirewa, u skladu sa ovim Zakonom, vr{e u drugom entitetu ili Distriktu. 

^lan 8. 

(Obaveze banaka) 

(1)    U postupku verifikacije ra~una stare devizne {tedwe banke su obavezne da sara|uju sa entitetskim ministarstvima finansija, Upravom prihoda Distrikta, Agencijama i komisijama. 

(2)    U postupku verifikacije banke su obavezne da provjere svoje baze podataka i u~ine ih dostupnim Agencijama za postupak verifikacije, i pripreme dva posebna iskaza upisane kamate koja se odnose na period do 31.12.1991. godine i period poslije 31.12.1991. godine. 

^lan 9. 

(Javni poziv) 

(1)    Kao dio postupka verifikacije ra~una stare devizne {tedwe, entitetska ministarstva finansija i Uprava prihoda Distrikta objavi}e poziv za verifikaciju ra~una stare devizne {tedwe u najmawe dva dnevna lista dostupna na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i na internetu, i to najmawe tri puta do isteka roka za predavawe zahtjeva za verifikaciju. 

(2)    Prvo objavqivawe poziva za verifikaciju bi}e izvr{eno u roku od 15 dana nakon stupawa na snagu ovog Zakona, a zatim svaka dva mjeseca do isteka roka za podno{ewe zahtjeva za verifikaciju. 

(3)    Ministar spoqnih poslova }e tako|e poslati pozive za verifikaciju svim ambasadama i konzulatima Bosne i Hercegovine, sa instrukcijom za odgovaraju}e objavqivawe u tim zemqama. 

^lan 10. 

(Obaveze Agencija) 

U postupku verifikacije ra~una stare devizne {tedwe Agencije su du`ne da: 

a)    izvr{e verifikaciju ra~una stare devizne {tedwe u skladu sa ovim Zakonom; 

b)    izdaju potvrdu svakom potra`iocu o zaprimqenom zahtjevu za verifikaciju i dokumentaciji iz ~lana 12. ovog Zakona (u daqwem tekstu: zahtjev); 

c)    uspostave, redovno a`uriraju i odr`avaju Registar ra~una stare devizne {tedwe (u daqwem tekstu: Registar) za svakog potra`ioca, ukqu~uju}i podatke o stawu verifikovanih ra~una stare devizne {tedwe nakon izvr{enog otpisa kamate, iznosu otpisane kamate, prometu prije okon~awa postupka verifikacije i odr`avaju sve bankovne informacije neophodne za izmirewe potra`ivawa prema ovom Zakonu; 

d)    izrade i realizuju potrebne bezbjednosne postupke kojima se pru`a za{tita i obezbje|uje cjelovitost podataka koji se vode u Registru; 

e)    obezbijede formirawe posebne baze podataka ra~una stare devizne {tedwe prema: filijalama i organizacionim jedinicama koje su egzistirale na teritoriji entiteta i Distrikta, u kojoj se utvr|uju svi potra`ioci i iznosi svih potra`ivawa; 

f)    formira bazu podataka spornih potra`ivawa; 

g)    izda potvrdu o verifikaciji iz ~lana 6. ovog Zakona; 

h)    nakon izvr{ene verifikacije u skladu sa ovim Zakonom verifikuje deviznu {tednu kwi`icu odgovaraju}im pe~atom; 

i)    redovno obavje{tava entitetska ministarstva finansija i Upravu prihoda Distrikta o izvr{enoj verifikaciji; 

j)    formira arhivu o izvr{enoj verifikaciji ra~una stare devizne {tedwe; 

k)    obavqa druge poslove u skladu sa ovim Zakonom i pojedina~no zakqu~enim ugovorima sa entitetskim ministarstvima finansija i gradona~elnikom Distrikta. 

GLAVA II - POSTUPAK PODNO[EWA ZAHTJEVA 

^lan 11. 

(Lokacije podno{ewa zahtjeva) 

Potra`ilac je du`an da li~no ili preko ovla{}enog punomo}nika preda zahtjev za verifikaciju ra~una stare devizne {tedwe neposredno u bilo kojoj poslovnoj jedinici odgovaraju}ih agencija u mjestima filijala banaka ili najni`ih operativnih jedinica banaka u entitetima ili Distriktu gdje su ra~uni stare devizne {tedwe bili deponovani. 

^lan 12. 

(Dokumentacija koja se prila`e uz zahtjev) 

(1)    Za potrebe verifikacije ra~una stare devizne {tedwe, potra`ilac stare devizne {tedwe du`an je da li~no ili preko ovla{}enog punomo}nika podnese Agencijama sqede}u dokumentaciju: 

a)    zahtjev za verifikaciju ra~una stare devizne {tedwe; 

b)    originalnu deviznu {tednu kwi`icu potra`ioca ili drugu originalnu bankovnu dokumentaciju, ugovor ili karticu kojom je ra~un stare devizne {tedwe otvoren; 

c)    pravosna`no sudsko rje{ewe o nasqe|ivawu, ako je ra~un stare devizne {tedwe ste~en nasqe|ivawem; 

d)    li~nu kartu ili paso{ potra`ioca; 

e)    rodni list za maloqetne potra`ioce; 

f)    punomo} ovjerenu kod nadle`nog organa u slu~aju kada punomo}nik djeluje u ime potra`ioca; 

g)    li~nu kartu ili paso{ punomo}nika; 

h)    pravovaqan darovni ugovor ako je ra~un stare devizne {tedwe poklowen drugom licu; 

i)    sve ostale dokumente koji mogu pomo}i verifikaciji, ukqu~uju}i ra~une, fakture, ili neke druge dokumente u kojima je evidentiran iznos ili vlasni{tvo nad ra~unima stare devizne {tedwe. 

(2)    Ako je originalna devizna {tedna kwi`ica izgubqena ili uni{tena ili potra`ilac ne posjeduje jedan ili vi{e dokumenata iz stava (1) ovog ~lana, potra`ilac ima pravo da podnese zahtjev za verifikaciju i druge dokumente ili dokaze kojima }e dokazati pravo na ra~un stare devizne {tedwe. 

(3)    Zahtjev za verifikaciju ra~una stare devizne {tedwe podnosi se na obrascima propisanim entitetskim i propisima Distrikta o sprovo|ewu. 

^lan 13. 

(Identitet potra`ioca) 

Zajedno sa zahtjevom za verifikaciju, Agencijama se mora dostaviti dokumentacija koja na zadovoqavaju}i na~in identifikuje potra`ioca: 

a)    u slu~aju smrti korisnika ra~una, potra`ivawe po osnovu ra~una stare devizne {tedwe mo`e se naslijediti i dokazati podno{ewem pravosna`ne sudske odluke o nasqe|ivawu; 

b)    ako se ra~un stare devizne {tedwe pokloni drugom licu, potra`ivawe se dokazuje podno{ewem pravovaqanog darovnog ugovora; i 

c)    ako ovla{}eni punomo}nik djeluje u ime potra`ioca ili ako preuzima gotovinsku isplatu u ime potra`ioca, Agencijama se mora dostaviti originalna ovjerena punomo} koju Agencije zadr`avaju. 

GLAVA III - AGENCIJSKA VERIFIKACIJA POTRA@IVAWA 

^lan 14. 

(Prijem zahtjeva) 

(1)    Potra`ilac mora podnijeti zahtjev za verifikaciju ra~una stare devizne {tedwe u roku propisanom u ~lanu 17. ovog Zakona, a uz zahtjev podnosi i svoju originalnu dokumentaciju i deviznu {tednu kwi`icu. 

(2)    Agencije registruju zahtjev i dodjequju jedinstveni identifikacioni broj za svaki zahtjev, zatim ovjeravaju zahtjev za verifikaciju, a potra`iocu predaju ovjerenu kopiju zahtjeva za verifikaciju. Ovjerena kopija zahtjeva za verifikaciju predstavqa potvrdu o podnesenom zahtjevu. 

(3)    Sve originalne dokumente, osim devizne {tedne kwi`ice, i dokumentacije iz ~lana 12. ovog Zakona Agencije kopiraju i vra}aju potra`iocu u vrijeme podno{ewa zahtjeva. Agencije mogu zadr`ati deviznu {tednu kwi`icu do zavr{etka verifikacije. Potra`ilac ima pravo da dostavi ovjerenu kopiju kompletne devizne {tedne kwi`ice Agencijama, a da zadr`i originalnu deviznu {tednu kwi`icu. 

(4)    Poslije zavr{etka postupka verifikacije, ako je potra`ivawe odobreno, potvrdu o verifikaciji iz ~lana 6. ovog Zakona izdaju Agencije, a devizna {tedna kwi`ica ovjerava se i vra}a potra`iocu. 

^lan 15. 

(Postupak verifikacije) 

(1)    Nakon podno{ewa zahtjeva, Agencije blagovremeno vr{e provjeru ispravnosti podataka iz dokumentacije koju je dostavio potra`ilac u skladu sa ~lanom 12. ovog Zakona. 

(2)    Agencije vr{e verifikaciju pojedina~nih zahtjeva upore|uju}i ih koliko god je to mogu}e sa informacijama koje su obezbijedile banke u skladu sa ~lanom 8. ovog Zakona. Ako se zahtjev ne mo`e verifikovati u bazi podataka, Agencije vr{e verifikaciju na osnovu podnesenih dokumenata iz ~lana 12. ovog Zakona. 

(3)    Ako Agencije utvrde da nedostaje neki od podataka, odnosno dokument na osnovu kojeg se nesumwivo utvr|uje stvarno stawe ra~una stare devizne {tedwe, Agencija tra`i, u pisanoj formi, od potra`ioca ili ovla{}enog punomo}nika da dodatne podatke, odnosno dokumente, dostavi u roku od 30 dana, ali svakako ne nakon roka za podno{ewe zahtjeva za verifikaciju definisanog u ~lanu 17. ovog Zakona. 

(4)    Ako po isteku roka Agencije ne dobiju tra`ene podatke, odnosno dokumente, ili ako uz dobijene podatke, odnosno dokumente, nije mogu}e utvrditi identitet potra`ioca ili izvr{iti verifikaciju iznosa potra`ivawa po osnovu ra~una stare devizne {tedwe, Agencije odbijaju zahtjev za verifikaciju. 

(5)    Nakon zavr{etka postupka verifikacije svakog pojedina~nog potra`ivawa, Agencije su du`ne da u pisanoj formi obavijeste potra`ioca o tome da li je zahtjev odobren ili odbijen. 

(6)    Protiv odluka Agencija dopu{tena je `alba potra`ioca Komisiji za verifikaciju ra~una stare devizne {tedwe (u daqwem tekstu: Komisija) kao drugostepenom organu u postupku verifikacije u entitetima i Distriktu. Odluka Komisije je kona~na i obavezuju}a i protiv we se ne mo`e izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor pred nadle`nim sudom. 

(7)    Rje{avaju}i u postupku verifikacije ra~una stare devizne {tedwe, Agencije i Komisija su du`ni da postupaju po zakonu o upravnom postupku entiteta i Distrikta. 

^lan 16. 

(Komisija za verifikaciju ra~una stare devizne {tedwe) 

Entiteti i Distrikt uspostavi}e najmawe po jednu komisiju. Komisije imaju pet ~lanova koje imenuju entitetske vlade i Skup{tina Distrikta. Komisije imaju najmawe jednog ~lana iz entitetskih ministarstava finansija i Uprave prihoda Distrikta, jednog ~lana iz entitetskih ministarstava pravosu|a i Pravne kancelarije Distrikta, a ostala tri ~lana imenuju se prema odluci entitetskih vlada i Skup{tine Distrikta. Entitetske vlade i Skup{tina Distrikta mogu imenovati dodatne komisije u zavisnosti od broja ulo`enih `albi. 

^lan 17. 

(Rokovi) 

(1)    Rok za podno{ewe zahtjeva za verifikaciju ra~una stare devizne {tedwe je {est mjeseci od dana stupawa na snagu ovog Zakona, a Agencije su du`ne da zavr{e postupak verifikacije u roku od devet mjeseci od dana stupawa na snagu ovog Zakona. 

(2)    Verifikacija izvr{ena do dana stupawa na snagu ovog Zakona prihvata se kao pravovaqana u smislu ovog Zakona. 

^lan 18. 

(Gotovinska isplata) 

(1)    Svakih 60 dana tokom postupka verifikacije, entiteti i Distrikt objavqiva}e saop{tewa sa identifikacionim brojem svakog pojedina~nog odobrenog zahtjeva spremnog za gotovinsku isplatu i to u slu`benim glasilima i dvoje dnevnih novina. 

(2)    Ako je verifikacija pojedina~nih zahtjeva zavr{ena i potra`ilac se sla`e sa iznosom koji su Agencije verifikovale, potra`ilac mora potpisati potvrdu o verifikaciji. Potra`iocu se, nakon {to potpi{e izjavu da se odri~e prava na `albu, ispla}uje maksimalan iznos od 100 KM ili ukupan iznos potra`ivawa do 100 KM. Po zavr{etku postupka verifikacije, Agencije pripremaju spisak svih verifikovanih zahtjeva i iznosa. 

(3)    Pored toga, svakom pojedinom potra`iocu evidentiranom u Registru se, nakon podno{ewa potvrde o verifikaciji, ispla}uje maksimalan iznos od 1.000 KM ili ukupan iznos potra`ivawa do 1.000 KM, koji ukqu~uje i ispla}eni iznos u skladu sa stavom (2) ovog ~lana, i to do kraja 2007. godine, a ostatak neispla}enih potra`ivawa izmiruje se putem obveznica u skladu sa ovim Zakonom. Agencije, na potvrdi o verifikaciji, unose iznos izvr{enog pla}awa do 1.000 KM i obra~unati ostatak neispla}enih potra`ivawa koji }e biti izmiren putem obveznica. Potra`ilac mora Agencijama dostaviti podatke o nazivu svoje banke i broju bankovnog ra~una koje Agencije unose na potvrdu o verifikaciji i u svoje registre. 

(4)    Gotovinska isplata iz st. (2) i (3) ovog ~lana vr{i}e se po postupku i na na~in propisan entitetskim i propisima Distrikta o sprovo|ewu. 

(5)    Obaveze po osnovu ra~una stare devizne {tedwe koje nikada nisu bile prera~unate prera~unavaju se u KM po sredwem zvani~nom kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Centralna banka) na dan stupawa na snagu ovog Zakona. Kao datum konverzije ve} prera~unatih ra~una stare devizne {tedwe uzima}e se datum kada je izvr{eno prera~unavawe. 

^lan 19. 

(Verifikovana potra`ivawa) 

(1)    Agencije evidentiraju iznos ra~una stare devizne {tedwe verifikovan u Registru. 

(2)    Svakom potra`iocu Agencije izdaju potvrdu o verifikaciji. 

(3)    Nakon zavr{etka postupka verifikacije, ra~uni stare devizne {tedwe verifikovani u skladu sa ovim Zakonom umawuju se za taj dio obaveza koji se izmiruje isplatom u gotovini i evidentira u Registru i upisuje u potvrdu o verifikaciji iz stava (2) ovog ~lana. 

^lan 20. 

(Sporna potra`ivawa) 

(1)    Agencije su tako|e du`ne da odr`avaju registar spornih potra`ivawa koji ukqu~uje sva potra`ivawa koja su kao sporna upu}ena na Komisije, kao i sve slu~ajeve pred sudovima. Ovaj spisak ukqu~uje podatke o identifikaciji lica koje potra`uje ra~une stare devizne {tedwe, identifikaciji informacija o ra~unu na koji je {tedwa polo`ena i iznos uloga. 

(2)    Poslije dono{ewa kona~ne odluke, Komisija dostavqa kopiju svoje odluke Agencijama, nakon ~ega slijedi postupak po odredbama ~lana 18. ovog Zakona. 

(3)    Kada odluka suda o spornom potra`ivawu postane pravosna`na i izvr{na, potra`ilac je, uz zahtjev za verifikaciju, dostavqa Agencijama u roku od 15 dana, na izmirewe u skladu sa ovim Zakonom. 

(4)    Ako je postupak verifikacije zavr{en prije nego je sudska odluka postala izvr{na, potra`ilac dostavqa pravosna`nu izvr{nu sudsku odluku entitetskom ministarstvu finansija, odnosno Upravi prihoda Distrikta na verifikaciju i izmirewe u skladu sa ovim Zakonom. 

DIO TRE]I - EMISIJA OBVEZNICA 

^lan 21. 

(Uslovi obveznica) 

(1)    Obaveze koje nisu ispla}ene u gotovini, u skladu sa ~lanom 18. ovog Zakona, izmiruju se putem obveznica. Obveznice }e se emitovati u elektronskoj formi, istovremeno, i to u roku od 90 dana od dana posqedwe gotovinske isplate u skladu sa ~lanom 18. stav (3) ovog Zakona, a najkasnije do 31. marta 2008. godine, pod sqede}im uslovima: 

a)    rok dospije}a do 13 godina, a najkasnije do 31.12.2020, s tim {to }e se raspored po godinama dospije}a obveznica utvrditi odlukom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine; 

b)    godi{wa kamata od 2,5%; 

c)    mogu}nost prijevremenog otkupa. 

(2)    Kona~an iznos obveznica za entitete i Distrikt utvr|uje se nakon zavr{etka postupka verifikacije u skladu sa ovim Zakonom. 

^lan 22. 

(Emisija obveznica) 

(1)    Potvrda o verifikaciji sadr`i evidenciju iznosa obveznica koje treba emitovati svakom potra`iocu. Iznosi navedeni u potvrdama o verifikaciji zajedno sa imenom, adresom, bankom i brojem bankovnog ra~una svakog potra`ioca, kao i bilo koja dodatna informacija koja mo`e biti potrebna, unose se u zvani~ni registar vlasni{tva obveznica koji vodi Centralna banka. U vrijeme emitovawa obveznica, iznos obveznica }e odra`avati vrijednost KM valute prema EUR valuti i to po zvani~nom kursu Centralne banke na dan emitovawa. Centralna banka, putem banke iz ~lana 6. stav (3) ovog Zakona, izdaje potvrdu u papirnoj formi koja potvr|uje vlasni{tvo nad obveznicom za svakog nosioca tog prava. Ova potvrda sadr`i evidenciju emisije obveznica za vlasnika obveznice. Nakon toga, obveznice }e biti u formi elektronskog zapisa i u potpunosti prenosive. 

(2)    Agencije su du`ne da sara|uju, kao i da Registar i samu bazu podataka u~ine dostupnim zvani~nom registru Centralne banke. 

^lan 23. 

(Emitent obveznica) 

(1)    Obveznice emituje Bosna i Hercegovina u ime entiteta i Distrikta u skladu sa odredbama ovog Zakona. 

(2)    Glavnica i kamata na ove obveznice direktno se ispla}uje iz dijela sredstava entiteta i Distrikta sa Jedinstvenog ra~una Trezora Bosne i Hercegovina. Poseban escrow ra~un i ra~un za servisirawe duga po osnovu obveznica stare devizne {tedwe bi}e otvoren u Centralnoj banci za ovu svrhu, a Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine upravqa}e wime. 

(3)    U skladu sa ~lanom 21. ovog Zakona, uplate na escrow ra~un i ra~un za servisirawe duga vr{i}e se na osnovu otplatnog plana koji }e biti pripremqen nakon zavr{etka postupka verifikacije i nakon finalizacije iznosa obveznica. 

(4)    Za izmirewe obaveza po osnovu ra~una stare devizne {tedwe iz stava (2) ovog ~lana garantuje Bosna i Hercegovina u skladu sa Zakonom o zadu`ivawu, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine. 

DIO ^ETVRTI - PRIMJENA ODREDABA 

^lan 24. 

(Ugovor sa Agencijama) 

Uzajamna prava i obaveze koje proizlaze iz postupka verifikacije, entitetskih ministarstava finansija i Uprave prihoda Distrikta ure|uju se ugovorom sa Agencijama. 

^lan 25. 

(Dostavqawe informacija) 

(1)    Agencije su du`ne da dostavqaju informacije o iznosu ra~una stare devizne {tedwe verifikovanih u skladu sa ovim Zakonom entitetskim ministarstvima finansija i Upravi prihoda Distrikta. 

(2)    Entitetska ministarstva finansija i Uprava prihoda Distrikta, svako u okviru svojih ovla{}ewa, du`ni su da u svojim glavnim kwigama trezora vode redovnu evidenciju obaveza po osnovu ra~una stare devizne {tedwe na osnovu dobijenih informacija iz stava (1) ovog ~lana. 

^lan 26. 

(Propisi o sprovo|ewu) 

Entitetske vlade i Skup{tina Distrikta, odnosno organi koje oni ovlaste, donose propise o sprovo|ewu postupka verifikacije prema potrebi. 

DIO PETI - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 27. 

(Izvr{ne sudske presude) 

(1)    Izvr{ewe sudskih presuda koje imaju povjerioci za ra~une stare devizne {tedwe tako|e podlije`u verifikaciji s ciqem registrovawa potra`ivawa, a {to se dokazuje podno{ewem izvr{nih sudskih presuda. 

(2)    Povjerioci su du`ni da dostave navedene sudske odluke Agencijama uz zahtjev za verifikaciju. Tako|e se primjenuju i odredbe ovog Zakona kojima se ure|uju otpis kamata, gotovinske isplate i emisija obveznica. 

^lan 28. 

(Sudski postupci u toku) 

Sve predmete koji na dan stupawa na snagu ovog Zakona nisu rije{eni pravosna`nim odlukama nadle`ni sud prenosi po slu`benoj du`nosti na verifikaciju i izmirewe u skladu sa ovim Zakonom. 

^lan 29. 

(Propisi entiteta i Distrikta) 

Entiteti i Distrikt }e u roku od 90 dana od dana stupawa na snagu ovog Zakona donijeti svoje propise kojima }e detaqnije urediti materiju koja je predmet ovog Zakona. 

^lan 30. 

(Stupawe na snagu i objavqivawe) 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". 


PS BiH broj 291/06
13. aprila 2006. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Martin Ragu`, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Mustafa Pamuk, s. r.