Na osnovu ~lana 20. stav (2), a u vezi sa ~lanom 13. stav (3), 12. stav ( 2) i ~lana 40, te na osnovu 54. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), ministar finansija i trezora donosi 

UPUTSTVO 

O NA^INU PRIPREME OBAVJE[TEWA O NABAVCI, O DODJELI UGOVORA I PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE 

^lan 1. 

Ovim uputstvom se utvr|uje na~in pripreme obavje{tewa koje su ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daqem tekstu: Zakon) du`ni koristiti u postupku javne nabavke, u skladu sa odredbama Zakona. 

^lan 2. 

(1)    U skladu sa odredbom ~lana 20. stav (2), Zakona utvr|uju se sqede}i obrasci obavje{tewa: 

a)    Obavje{tewe o nabavci priprema se u skladu sa ~lanom 13. stav (3) i 19. Zakona, te ~lanom 11. stav (1) Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH" broj 3/05), (u daqem tekstu: Uputstvo) i to prema modelu obavje{tewa - Aneks 1; 

b)    Obavje{tewe o dodjeli ugovora priprema se na osnovu ~lana 40. Zakona, te ~lana 11. stav (2) Uputstva, i to prema modelu obavje{tewa - Aneks 2; 

c)    Obavje{tewe o otkazivawu postupka nabavke priprema se na osnovu ~lana 12. stav (1) ta~ka b) i stav (2), kao i poni{tewa nabavke iz ~lana 20. stav (1) i 46. stav (6) i obustavqawa postupka nabavke iz ~lana 38. stav (2) Zakona i ~lana 11. stav (3) Uputstva, i to prema modelu obavje{tewa - Aneks 3. 

(2)    Obrasci obavje{tewa iz stava 1. ta~ke a), b) i c) ovog ~lana nalaze se u prilogu ovog uputstva i ~ine wegov sastavni dio. 

^lan 3. 

U slu~aju da javna nabavka prelazi me|unarodne vrijednosne razrede, potrebno je objaviti kratak sa`etak obavje{tewa o nabavci (Aneks 1) i na engleskom jeziku, u skladu sa ~lanom 6. stav (3) ta~ka a) Zakona. 

Sa`etak na engleskom jeziku treba da sadr`i najmawe sqede}e podatke, pri ~emu se popuwavaju rubrike pod oznakama iz Aneksa 1 ovog uputstva i to: 

a)    Ime/naziv ugovornog organa (I.1), 

b)    Vrstu ugovora (II.2), 

c)    Sa`et opis predmeta ugovora (II.4), 

d)    Ukupni kvantitet i/ili obim ugovora (II.5), 

e)    Vrstu postupka (IV.1), 

f)    Uslove za dobijawe tenderske dokumentacije (IV.4), 

g)    Krajwi rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e (IV.6). 

^lan 4. 

(1)    Prilikom izrade obavje{tewa o javnoj nabavci ugovorni organi su du`ni da ispune minimum tehni~kih uslova potrebnih za objavqivawe predmetnog obavje{tewa i to: 

a)    obavje{tewa moraju biti popuwena na kompjuteru ili rukom ({tampanim slovima), 

b)    rubrike u koje se unosi tekst, a koje se ne popuwavaju, ugovorni organi ostavqaju prazne, 

c)    rubrike koje daju mogu}nost izbora trebaju se zaokru`iti ili ozna~iti na neki drugi, prepoznatqiv i uo~qiv na~in, 

d)    obavje{tewa se dostavqaju faksom, po{tom ili li~no na adresu "Slu`benog glasnika BiH", 

e)    obavje{tewe koje ugovorni organ dostavi faksom, nije potrebno dostaviti i po{tom. 

(2)    Ugovorni organ uz obavje{tewe za objavu, dostavqa i naruxbenicu ili zahtjev za objavu, potpisan od ovla{tenog lica i ovjeren pe~atom. 

^lan 5. 

Ugovorni organi prilikom pripreme obavje{tewa ne popuwavaju one rubrike koje nisu potrebne za konkretni predmet javne nabavke. Objavquju se samo one rubrike koje su popuwene za odre|enu nabavku. 

^lan 6. 

(1)    Obavje{tewe koje dostavi ugovorni organ "Slu`benom glasniku BiH" objavquje se svakog ponedjeqka. 

(2)    Sva obavje{tewa koja budu dostavqena "Slu`benom glasniku BiH" do utorka bi}e objavqena u ponedeqak naredne sedmice. 

(3)    Sva obavje{tewa koja se dostave "Slu`benom glasniku BiH" nakon utorka ne}e biti objavqena u ponedeqak naredne sedmice, ve} }e biti objavqena u prvom narednom broju. 

^lan 7. 

Nakon objavqivawa obavje{tewa "Slu`beni glasnik BiH", bez odlagawa, dostavqa obavje{tewe na objavu Agenciji za javne nabavke, u elektronskoj formi, u svrhu objavqivawa na web-stranici javnih nabavki. 

^lan 8. 

Ukoliko ugovorni organi obavje{tewa o javnoj nabavci ne pripreme u skladu sa ovim uputstvom i aneksima 1, 2 i 3, "Slu`beni glasnik BiH" odbija objavqivawe istog. 

"Slu`beni glasnik BiH" prima}e na objavu sva obavje{tewa koja budu dostavqena i u formi koja ne odgovara modelu obavje{tewa iz aneksa 1, 2 i 3, i to u prelaznom roku od 30 (trideset) dana od dana stupawa na snagu ovog uputstva. 

^lan 9. 

Elektronski uzorci obrazaca obavje{tewa iz aneksa 1, 2 i 3 ovog uputstva bi}e dostupni bez naknade svim ugovornim organima na web-stranici javnih nabavki i web-stranici JP NIO Slu`benog lista BiH. 

Uzorak obrasca obavje{tewa iz aneksa 1, 2 i 3 ovog uputstva bi}e dostupan ugovornim organima i u papirnoj formi u Agenciji za javne nabavke, nakon osnivawa iste, i u Slu`benom glasniku BiH. 

^lan 10. 

Ovo uputstvo stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 01-STK1-02- 816 /05
7. marta 2005. godine
Sarajevo Ministar
mr Qerka Mari}, s. r.