Na temelju ~lanka 20. stavak (2), a u svezi sa ~lankom 13. stavak (3), 12. stavak (2) i ~lanka 40, te na temelju 54. stavak (1) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), ministar financija i trezora donosi 

NAPUTAK 

O NA^INU PRIPREME OBAVJE[TENJA O NABAVI, O DODJELI UGOVORA I PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE 

^lanak 1. 

Ovim se naputkom utvr|uje na~in pripreme obavje{tenja koje su ugovorna tijela iz ~lanka 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon), du`ni koristiti u postupku javne nabave, sukladno odredbama Zakona. 

^lanak 2. 

(1)    Sukladno odredbi ~lanka 20. stavak (2) Zakona, utvr|uju se sljede}i obrasci obavje{tenja: 

a)    Obavje{tenje o nabavi priprema se sukladno ~lanku 13. stavak (3) i 19. Zakona, te ~lanku 11. stavak (1) Naputka o primjeni Zakona o javnim nabavama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), (u daljnjem tekstu: Naputak) i to prema modelu obavje{tenja - Aneks 1; 

b)    Obavje{tenje o dodjeli ugovora priprema se na temelju ~lanka 40. Zakona, te ~lanka 11. stavak (2) Naputka, i to prema modelu obavje{tenja - Aneks 2; 

c)    Obavje{tenje o otkazivanju postupka nabave priprema se na temelju ~lanka 12. stavak (1) to~ka b) i stavak (2), kao i poni{tenja nabave iz ~lanka 20. stavak (1) i 46. stavak (6) i obustavljanja postupka nabave iz ~lanka 38. stavak (2) Zakona i ~lanka 11. stavak (3) Naputka, i to prema modelu obavje{tenja - Aneks 3. 

(2)    Obrasci obavje{tenja iz stavka 1. to~ki a), b) i c) ovoga ~lanka nalaze se u prilogu ovog naputka i ~ine njegov sastavni dio. 

^lanak 3. 

U slu~aju da javna nabava prelazi me|unarodne vrijednosne razrede, potrebno je objaviti kratak sa`etak obavje{tenja o nabavi (Aneks 1) i na engleskome jeziku, sukladno ~lanku 6. stavak (3) to~ka a) Zakona. 

Sa`etak na engleskome jeziku treba sadr`avati najmanje sljede}e podatke, pri ~emu se popunjavaju rubrike pod oznakama iz Aneksa 1 ovoga naputka i to: 

a)    Ime/naziv ugovornoga tijela (I.1), 

b)    Vrstu ugovora (II.2), 

c)    Sa`et opis predmeta ugovora (II.4), 

d)    Ukupnu kvantitetu i/ili opseg ugovora (II.5), 

e)    Vrstu postupka (IV.1), 

f)    Uvjete za dobijanje tenderske dokumentacije (IV.4), 

g)    Krajnji rok za prijam ponuda/zahtjeva za u~e{}e (IV.6). 

^lanak 4. 

(1)    Prilikom izrade obavje{tenja o javnoj nabavi ugovorna su tijela du`na ispuniti minimum tehni~kih uvjeta potrebnih za objavljivanje predmetnog obavje{tenja i to: 

a)    obavje{tenja moraju biti popunjena na ra~unalu ili rukom (tiskanim slovima), 

b)    rubrike u koje se unosi tekst, a koje se ne popunjavaju, ugovorna tijela ostavljaju prazne, 

c)    rubrike koje daju mogu}nost izbora trebaju se zaokru`iti ili ozna~iti na neki drugi, prepoznatljiv i uo~ljiv na~in, 

d)    obavje{tenja se dostavljaju faksom, po{tom ili osobno na adresu "Slu`benog glasnika BiH", 

e)    obavje{tenje koje ugovorno tijelo dostavi faksom, nije potrebno dostaviti i po{tom. 

(2)    Ugovorno tijelo uz obavje{tenje za objavu dostavlja i narud`benicu ili zahtjev za objavu, potpisan od ovla{tene osobe i ovjeren pe~atom. 

^lanak 5. 

Ugovorna tijela prilikom pripreme obavje{tenja ne popunjavaju one rubrike koje nisu potrebne za konkretni predmet javne nabave. Objavljuju se samo one rubrike koje su popunjene za odre|enu nabavu. 

^lanak 6. 

(1)    Obavje{tenje koje dostavi ugovorno tijelo "Slu`benom glasniku BiH" objavljuje se svakoga ponedjeljka. 

(2)    Sva obavje{tenja koja budu dostavljena "Slu`benom glasniku BiH" do utorka bit }e objavljena u ponedjeljak narednoga tjedna. 

(3)    Sva obavje{tenja koja budu dostavljena "Slu`benom glasniku BiH" nakon utorka ne}e biti objavljena u ponedjeljak narednoga tjedna, ve} }e se objaviti u prvome narednom broju. 

^lanak 7. 

Nakon objavljivanja obavje{tenja "Slu`beni glasnik BiH", bez odlaganja, dostavlja obavje{tenje na objavu Agenciji za javne nabave, u elektronskoj formi, u svrhu objavljivanja na web-stranici javnih nabavi. 

^lanak 8. 

Ukoliko ugovorna tijela obavje{tenja o javnoj nabavi ne pripreme sukladno ovome naputku i aneksima 1, 2 i 3, "Slu`beni glasnik BiH" odbija objavljivanje istoga. 

"Slu`beni glasnik BiH" primat }e na objavu sva obavje{tenja koja budu dostavljena i u formi koja ne odgovara modelu obavje{tenja iz aneksa 1, 2 i 3, i to u prijelaznome roku od 30 (trideset) dana od dana stupanja na snagu ovoga naputka. 

^lanak 9. 

Elektronski uzorci obrazaca obavje{tenja iz aneksa 1, 2 i 3 ovoga naputka bit }e dostupni bez naknade svim ugovornim tijelima na web-stranici javnih nabavi i web-stranici JP NIO Slu`benog lista BiH. 

Uzorak obrasca obavje{tenja iz aneksa 1, 2 i 3 ovoga naputka bit }e dostupan ugovornim tijelima i u papirnoj formi u Agenciji za javne nabave, nakon osnivanja iste, i u Slu`benom glasniku BiH. 

^lanak 10. 

Ovaj Naputak stupa na snagu 8 (osmoga) dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 01-STK1- 02- 816 /05
7. o`ujka 2005. godine
Sarajevo Ministar
mr. Ljerka Mari}, v. r.