Na osnovu ~lana 20. stav (2), a u vezi sa ~lanom 13. stav (3), 12. stav (2) i ~lana 40, te na osnovu 54. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), ministar finansija i trezora donosi 

UPUTSTVO 

O NA^INU PRIPREME OBAVJE[TENJA O NABAVCI, O DODJELI UGOVORA I PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE 

^lan 1. 

Ovim se uputstvom utvr|uje na~in pripreme obavje{tenja koje su ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon) du`ni koristiti u postupku javne nabavke, u skladu s odredbama Zakona. 

^lan 2. 

(1)    U skladu s odredbom ~lana 20. stav (2), Zakona utvr|uju se sljede}i obrasci obavje{tenja: 

a)    Obavje{tenje o nabavci priprema se u skladu sa ~lanom 13. stav (3) i 19. Zakona, te ~lanom 11. stav (1) Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH" broj 3/05 ), (u daljem tekstu: Uputstvo) i to prema modelu obavje{tenja - Aneks 1; 

b)    Obavje{tenje o dodjeli ugovora priprema se na osnovu ~lana 40. Zakona, te ~lana 11. stav (2) Uputstva, i to prema modelu obavje{tenja - Aneks 2; 

c)    Obavje{tenje o otkazivanju postupka nabavke priprema se na osnovu ~lana 12. stav (1) ta~ka b) i stav (2), kao i poni{tenja nabavke iz ~lana 20. stav (1) i 46. stav (6) i obustavljanja postupka nabavke iz ~lana 38. stav (2) Zakona i ~lana 11. stav (3) Uputstva, i to prema modelu obavje{tenja - Aneks 3. 

(2)    Obrasci obavje{tenja iz stava 1. ta~ke a), b) i c) ovog ~lana nalaze se u prilogu ovog uputstva i ~ine njegov sastavni dio. 

^lan 3. 

U slu~aju da javna nabavka prelazi me|unarodne vrijednosne razrede, potrebno je objaviti kratak sa`etak obavje{tenja o nabavci (Aneks 1) i na engleskom jeziku, u skladu sa ~lanom 6. stav (3) ta~ka a) Zakona. 

Sa`etak na engleskom jeziku treba sadr`avati najmanje sljede}e podatke, pri ~emu se popunjavaju rubrike pod oznakama iz Aneksa 1 ovog uputstva i to: 

a)    Ime/naziv ugovornog organa (I.1), 

b)    Vrstu ugovora (II.2), 

c)    Sa`et opis predmeta ugovora (II.4), 

d)    Ukupni kvantitet i/ili opseg ugovora (II.5), 

e)    Vrstu postupka (IV.1), 

f)    Uvjete za dobijanje tenderske dokumentacije (IV.4), 

g)    Krajnji rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e (IV.6). 

^lan 4. 

(1)    Prilikom izrade obavje{tenja o javnoj nabavci ugovorni organi su du`ni ispuniti minimum tehni~kih uvjeta potrebnih za objavljivanje predmetnog obavje{tenja i to: 

a)    obavje{tenja moraju biti popunjena na ra~unaru ili rukom ({tampanim slovima), 

b)    rubrike u koje se unosi tekst, a koje se ne popunjavaju, ugovorni organi ostavljaju prazne, 

c)    rubrike koje daju mogu}nost izbora trebaju se zaokru`iti ili ozna~iti na neki drugi, prepoznatljiv i uo~ljiv na~in, 

d)    obavje{tenja se dostavljaju faksom, po{tom ili li~no na adresu "Slu`benog glasnika BiH", 

e)    obavje{tenje koje ugovorni organ dostavi faksom, nije potrebno dostaviti i po{tom. 

(2)    Ugovorni organ uz obavje{tenje za objavu dostavlja i narud`benicu ili zahtjev za objavu, potpisan od ovla{tenog lica i ovjeren pe~atom. 

^lan 5. 

Ugovorni organi prilikom pripreme obavje{tenja ne popunjavaju one rubrike koje nisu potrebne za konkretni predmet javne nabavke. Objavljuju se samo one rubrike koje su popunjene za odre|enu nabavku. 

^lan 6. 

(1)    Obavje{tenje koje dostavi ugovorni organ "Slu`benom glasniku BiH" objavljuje se svakog ponedjeljka. 

(2)    Sva obavje{tenja koja budu dostavljena "Slu`benom glasniku BiH" do utorka bit }e objavljena u ponedjeljak naredne sedmice. 

(3)    Sva obavje{tenja koja budu dostavljena "Slu`benom glasniku BiH" nakon utorka ne}e biti objavljena u ponedjeljak naredne sedmice, ve} }e se objaviti u prvom narednom broju. 

^lan 7. 

Nakon objavljivanja obavje{tenja "Slu`beni glasnik BiH", bez odlaganja, dostavlja obavje{tenje na objavu Agenciji za javne nabavke, u elektronskoj formi, u svrhu objavljivanja na web-stranici javnih nabavki. 

^lan 8. 

Ukoliko ugovorni organi obavje{tenja o javnoj nabavci ne pripreme u skladu s ovim uputstvom i aneksima 1, 2 i 3, "Slu`beni glasnik BiH" odbija objavljivanje istog. 

"Slu`beni glasnik BiH" }e primati na objavu sva obavje{tenja koja budu dostavljena i u formi koja ne odgovara modelu obavje{tenja iz aneksa 1, 2 i 3, i to u prijelaznom roku od 30 (trideset) dana od dana stupanja na snagu ovog uputstva. 

^lan 9. 

Elektronski uzorci obrazaca obavje{tenja iz aneksa 1, 2 i 3 ovog uputstva bit }e dostupni bez naknade svim ugovornim organima na web-stranici javnih nabavki i web-stranici JP NIO Slu`benog lista BiH. 

Uzorak obrasca obavje{tenja iz aneksa 1, 2 i 3 ovog uputstva bit }e dostupan ugovornim organima i u papirnoj formi u Agenciji za javne nabavke, nakon osnivanja iste, i u Slu`benom glasniku BiH. 

^lan 10. 

Ovo uputstvo stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 01-STK1- 02- 816 /05
7. marta 2005. godine
Sarajevo Ministar
mr. Ljerka Mari}, s. r.