S A D R @ A J

Broj 9/10

LOGO-FED_2007.JPG

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

190

ZAKON O KRVI I KRVNIM SASTOJCIMA

ZAKON O KRVI I KRVNIM SASTOJCIMA

ZAKON O KRVI I KRVNIM SASTOJCIMA

191

ZAKON O GEOLO[KIM ISTRA@IVANJIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O GEOLO[KIM ISTRA@IVANJIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O GEOLO[KIM ISTRA@IVAWIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

192

ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI, OSPOSOBLJAVANJU I ZAPO[LJAVANJU LICA SA INVALIDITETOM

ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI, OSPOSOBLJAVANJU I UPO[LJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI, OSPOSOBQAVAWU I ZAPO[QAVAWU LICA SA INVALIDITETOM

193

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BRANILACA I ^LANOVA NJIHOVIH PORODICA

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BRANITELJA I ^LANOVA NJIHOVIH OBITELJI

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BORACA I ^LANOVA WIHOVIH PORODICA

194

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA I ^LANOVA NJIHOVIH PORODICA

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLI^JA I ^LANOVA NJIHOVIH OBITELJI

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNAWA I ODLIKOVAWA I ^LANOVA WIHOVIH PORODICA

195

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA IZABRANIH DU@NOSNIKA, NOSILACA IZVR[NIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA U INSTITUCIJAMA VLASTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA IZABRANIH DU@NOSNIKA, NOSITELJA IZVR[NIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA U INSTITUCIJAMA VLASTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA IZABRANIH DU@NOSNIKA, NOSILACA  IZVR[NIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA U INSTITUCIJAMA VLASTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

196

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O BUD@ETIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PRORA^UNIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O BUXETIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

197

ZAKON O JEDINSTVENOM URE\IVANJU PRAVA NA GOTOVINSKU NAKNADU POJEDINCIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O JEDINSTVENOM URE\IVANJU PRAVA NA GOTOVINSKU NAKNADU POJEDINCIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O JEDINSTVENOM URE\IVAWU PRAVA NA GOTOVINSKU NAKNADU POJEDINCIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

198

ZAKON O PRESTANKU VA@ENJA ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ^LANOVA NJIHOVIH PORODICA

ZAKON O PRESTANKU VA@ENJA ZAKONA O PRAVIMA RAZVOJA^ENIH  BRANITELJA  I ^LANOVA NJIHOVIH  OBITELJI

ZAKON O PRESTANKU VA@EWA  ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BRANILACA I ^LANOVA WIHOVIH  PORODICA

199

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  POREZU NA DOHODAK

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  POREZU NA DOHODAK

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  POREZU NA DOHODAK

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

200

ODLUKA O OSNIVANJU FONDACIJE ZA POMO] U ZAPO[LJAVANJU PRIPADNIKA BRANILA^KIH POPULACIJA

ODLUKA O OSNIVANJU FONDACIJE ZA POMO] U ZAPO[LJAVANJU PRIPADNIKA BRANITELJSKIH POPULACIJA

201

RJE[ENJE O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE TRI ^LANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRU[TVA JP "[UME HERCEG BOSNE" DOO MOSTAR

RJE[ENJE O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE TRI ^LANA NADZORNOG ODBORA GOSPODARSKOG DRU[TVA JP "[UME HERCEG BOSNE" DOO MOSTAR

RJE[EWE O PRIJEDLOGU ZA IMENOVAWE TRI ^LANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRU[TVA JP "[UME HERCEG BOSNE" DOO MOSTAR

202

RJE[ENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVO\ENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE

DR@AVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU - DERK

ODLUKA O IZDAVANJU PRIVREMENE LICENCE ZA DJELATNOST ME\UNARODNE TRGOVINE ELEKTRI^NOM ENERGIJOM

ODLUKA O IZDAVANJU PRIVREMENE LICENCE ZA DJELATNOST ME\UNARODNE TRGOVINE ELEKTRI^NOM ENERGIJOM

ODLUKA O IZDAVAWU PRIVREMENE LICENCE ZA DJELATNOST ME\UNARODNE TRGOVINE ELEKTRI^NOM ENERGIJOM

ODLUKA O NASTAVKU KORI[TENJA LICENCE

ODLUKA O NASTAVKU KORI[TENJA LICENCE

ODLUKA O NASTAVKU KORI[]EWA LICENCE