LOGO-FED_2007.JPG


Godina XVII – Broj 9 

Petak, 26. 2. 2010. godine
S A R A J E V O
 


ISSN 1512-7079
 

PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE 

190 

Na osnovu ~lana IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[ENJU ZAKONA O KRVI I KRVNIM SASTOJCIMA 

Progla{ava se Zakon o krvi i krvnim sastojcima koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 13. januara 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 28. januara 2010. godine. 


Broj 01-02-87/10
18. februara 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, s. r. 

ZAKON 

O KRVI I KRVNIM SASTOJCIMA 

I. OSNOVNE ODREDBE 

^lan 1. 

Ovim zakonom ure|uje se organizacija transfuzijske djelatnosti, uvjeti i standardi kvaliteta, sigurnosti i nadzora u prikupljanju, testiranju, preradi, ~uvanju, distribuciji, izdavanju i upotrebi ljudske krvi i krvnih sastojaka u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), finansiranje transfuzijske slu`be, kao i druga pitanja koja se odnose na transfuzijsku medicinu. 

Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na snabdijevanje lijekovima dobijenim iz ljudske krvi ili plazme, kao ni na krvotvorne mati~ne }elije. 

^lan 2. 

Prikupljanje, testiranje, prerada, ~uvanje, distribucija i upotreba krvi i krvnih sastojaka u Federaciji vr{i se u skladu sa direktivama Evropske unije, preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, preporukama Vije}a Evrope, dobrom laboratorijskom, proizvo|a~kom i klini~kom praksom, kao i drugim propisima iz ove oblasti. 

Djelatnost iz stava 1. ovog ~lana, obavljat }e se u skladu sa principom op}eg koncepta samodovoljnosti krvi, dobrovoljnog nepla}enog davala{tva krvi i sigurnog transfuzijskog lije~enja. 

^lan 3. 

Provedba odredbi ovog zakona, kao i podzakonskih propisa donijetih na osnovu ovog zakona, obaveza je kantona i Federacije, zdravstvenih ustanova, zavoda zdravstvenog osiguranja i drugih pravnih i fizi~kih lica. 

^lan 4. 

Pojedini izrazi, upotrijebljeni u ovom zakonu, imaju sljede}e zna~enje: 

^lan 5. 

S ciljem osiguravanja uvjeta za snabdijevanje stanovni{tva Federacije sigurnom i kvalitetnom krvlju i krvnim sastojcima neophodno je: 

II. ORGANIZACIJA TRANSFUZIJSKE DJELATNOSTI 

1. Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine 

^lan 6. 

Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federalni zavod) je zdravstvena ustanova, ~iji je osniva~ Federacija i koja obavlja transfuzijsku djelatnost na teritoriji Federacije u skladu sa propisom koji reguliraju zdravstvenu za{titu i ovim zakonom. 

^lan 7. 

Federalni zavod, pored poslova koje obavlja na osnovu propisa koji regulira zdravstvenu za{titu obavlja i slijede}e poslove: 

2. Ovla{tene zdravstvene ustanove 

^lan 8. 

Zdravstvene ustanove koje imaju odobrenje za obavljanje odre|enih poslova transfuzijske djelatnosti (u daljnjem tekstu: ovla{tene zdravstvene ustanove) su: 

a) Transfuzijski centar 

^lan 9. 

Transfuzijski centar je dio javne zdravstvene bolni~ke ustanove. 

Transfuzijski centar obavlja slijede}e poslove i zadatke: 

b) Odsjek za transfuziju 

^lan 10. 

Odsjek za transfuziju je dio zdravstvene ustanove bolni~ke zdravstvene za{tite koji obavlja slijede}e poslove i zadatke: 

Odsjek za transfuziju obavlja djelatnost iz stava 1. ovog ~lana za potrebe zdravstvene ustanove u kojoj djeluje. 

^lan 11. 

Bli`e uvjete prostora, medicinsko-tehni~ke opreme i stru~nog kadra, koje moraju ispuniti ovla{tene zdravstvene ustanove, na prijedlog Stru~ne komisije za transfuzijsku medicinu, pravilnikom utvr|uje ministar. 

III. ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE TRANSFUZIJSKE DJELATNOSTI 

^lan 12. 

Poslove prikupljanja, testiranja, prerade, ~uvanja, distribucije i izdavanja krvi i krvnih sastojaka obavlja Federalni zavod i ovla{tene zdravstvene ustanove. 

Odobrenje ovla{tenim zdravstvenim ustanovama daje ministar rje{enjem na osnovu dokumentiranog zahtjeva iz ~lana 13. ovog zakona i neposrednog uvida kod podnosioca zahtjeva. 

Rje{enje iz stava 2. ovog ~lana je kona~no u upravnom postupku i protiv njega se mo`e pokrenuti upravni spor kod nadle`nog suda u skladu sa zakonom. 

^lan 13. 

Zahtjev za davanje odobrenja iz ~lana 12. ovoga zakona mora sadr`avati: 

Pored dokumentacije iz stava 1. ovog ~lana zahtjev mora sadr`avati: 

^lan 14. 

Odobrenje iz ~lana 12. ovog zakona daje se na rok od pet godina. 

^lan 15. 

Ovla{tena zdravstvena ustanova }e najkasnije 90 dana prije isteka roka va`enja odobrenja, podnijeti zahtjev za obnovu odobrenja. 

Na postupak obnove odobrenja primjenjuju se odredbe ~lana 13. ovoga zakona. 

^lan 16. 

Ministar, po slu`benoj du`nosti, donosi rje{enje o oduzimanju odobrenja iz ~lana 12. ovog zakona ako se u postupku nadzora utvrdi da ovla{tena zdravstvena ustanova: 

Rje{enje iz stava 1. ovog ~lana je kona~no u upravnom postupku i protiv njega se mo`e pokrenuti upravni spor kod nadle`nog suda u skladu sa zakonom. 

^lan 17. 

Federalno ministarstvo zdravstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) vodi registar ovla{tenih zdravstvenih ustanova. 

IV. UPRAVLJANJE KVALITETOM 

^lan 18. 

Federalni zavod i ovla{tene zdravstvene ustanove uspostavit }e sistem kvaliteta i sigurnosti u obavljanju transfuzijske djelatnosti koji se zasniva na na~elima dobre laboratorijske, proizvo|a~ke i klini~ke prakse. 

Ministar }e, na prijedlog Stru~ne komisije za transfuzijsku medicinu, donijeti Pravilnik o osiguranju kvaliteta i sigurnosti krvi i krvnih sastojaka kojim }e se pobli`e utvrditi standardi i specifikacije sistema kvaliteta i sigurnosti krvi i krvnih sastojaka, uskla|ene sa zahtjevima me|unarodno priznatih standarda iz podru~ja transfuzijske medicine i nau~no-tehnolo{kim razvojem. 

^lan 19. 

Federalni zavod i ovla{tene zdravstvene ustanove obavezne su osigurati, licima koja neposredno u~estvuju u prikupljanju, testiranju, preradi, skladi{tenju, izdavanju i distribuciji krvi i krvnih sastojaka, stru~no osposobljavanje i kontinuirano usavr{avanje u cilju osiguranja kvaliteta i sigurnosti krvi i krvnih sastojaka. 

^lan 20. 

Federalni zavod i ovla{tene zdravstvene ustanove imenovat }e odgovorno lice za transfuzijsku djelatnost (u daljem tekstu: odgovorno lice). 

Odgovorno lice du`no je: 

^lan 21. 

Odgovorno lice mora imati zavr{en medicinski fakultet i specijalizaciju iz transfuziologije. 

Pored uvjeta iz stava 1. ovog ~lana odgovorno lice mora imati i iskustvo na poslovima transfuzijske djelatnosti i to: 

Ovla{tene zdravstvene ustanove du`ne su izvijestiti Federalni zavod o imenovanju odgovornog lica i o datumu po~etka njegovog rada. 

V. KVALITET I SIGURNOST KRVI I KRVNIH SASTOJAKA 

1. Prikupljanje krvi i krvnih sastojaka 

^lan 22. 

Prikupljanje krvi i krvnih sastojaka je procedura koja obuhvata izbor davaoca krvi ili krvnog sastojka (u daljem tekstu: davalac), odre|ivanje koli~ine uzete krvi i na~in uzimanja krvi. 

Prikupljanje krvi i krvnih sastojaka u Federaciji zasniva se na na~elima dobrovoljnosti, besplatnosti, anonimnosti i solidar' nosti. 

Za uzetu krv ili krvni sastojak zabranjeno je davaocu dati nov~anu naknadu. 

Davalac ne smije primiti nov~anu naknadu za datu krv ili krvni sastojak. 

Izuzetno, u opravdanim slu~ajevima kada se davaoc krvi poziva od strane Federalnog zavoda, transfuzijskog centra ili crvenog krsta/kri`a radi davanja krvi, obezbje|uje mu se jedan obrok i naknada putnih tro{kova {to }e se regulirati pravilnikom koji donosi ministar. 

Prikupljanje krvi se mora obavljati pod stru~nim medicinskim nadzorom. 

^lan 23. 

Postupak uzimanja krvi i krvnih sastojaka mora biti takav, da osigurava potpunu asepti~nost, odnosno spre~avanje bakterijske i virusne kontaminacije jedinica krvi i krvnih sastojaka, koje su namijenjene za terapijsku primjenu kao i uzoraka krvi za laboratorijsko ispitivanje. 

2. Davalac krvi ili krvnog sastojka 

^lan 24. 

Davalac mo`e biti punoljetno, poslovno sposobno lice, za koje je ljekarskim, laboratorijskim i epidemiolo{kim pregledima utvr|eno da mo`e dati krv odnosno krvni sastojak, bez opasnosti za njegovo zdravlje i da njegova krv ne}e ugroziti zdravlje primaoca. 

Izuzetno od stava 1. ovog ~lana, davalac mo`e biti maloljetno lice, ali ne mla|e od 17 godina, uz pisanu saglasnost roditelja ili staratelja. 

Obim i na~in pregleda iz stava 1. ovog ~lana i kriterije za odabir davaoca utvr|uje ministar Pravilnikom o posebnim tehni~kim zahtjevima za krv i krvne sastojke, koji donosi na prijedlog Stru~ne komisije za transfuzijsku medicinu. 

^lan 25. 

Prije svakog davanja krvi ili krvnog sastojka mora biti dobijena pisana saglasnost lica koje pristupa davanju krvi ili krvnog sastojka. 

Saglasnost iz stava 1. ovog ~lana mora biti izraz slobodne volje davaoca, zasnovane na punoj obavijesti o na~inu uzimanja krvi, eventualnim ne`eljenim posljedicama uzimanja krvi, pretragama koje }e biti obavljene, upotrebi i za{titi li~nih podataka, odnosno podataka o njegovoj krvnoj grupi i nalazima testiranja. 

Sadr`aj obrasca iz stava 1. ovog ~lana pravilnikom propisuje ministar. 

Federalni zavod i transfuzijski centri prilikom prikupljanja krvi, uzimaju i evidentiraju podatke svakog davaoca i svake jedinice krvi u elektronskom ili pisanom obliku, i to: 

^lan 26. 

Doktor medicine, koji je pregledao davaoca, svojim potpisom potvr|uje, da je davalac pregledan i da se od njega mo`e uzeti krv, a za davaoca koji je odbijen, navodi se razlog odbijanja i vremenski period za koji je odbijen, o ~emu se obavje{tava davalac. 

Doktor medicine ne smije dozvoliti uzimanje krvi ili krvnog sastojka ako se utvrdi postojanje razloga za privremeno ili trajno odbijanje potencijalnog davaoca u skladu sa Pravilnikom iz ~lana 24. stav 3. ovog zakona. 

Federalni zavod i ovla{tene zdravstvene ustanove su du`ni u knji`icu dobrovoljnog davaoca krvi upisati krvnu grupu, datum uzimanja krvi i dati potvrdu o uzimanju krvi. 

^lan 27. 

Davalac, pod odre|enim uvjetima, mo`e biti i primalac vlastite krvi (autologna transfuzija). 

Pri planiranju operativnih zahvata, kod kojih se predvi|a ve}i gubitak krvi, doktor medicine koji lije~i pacijenta du`an je da upoznati pacijenta sa mogu}no{}u primjene autologne transfuzije. 

Lice iz stava 1. ovog ~lana mo`e biti mla|e od 18 godina, uz pisanu saglasnost roditelja ili staratelja. 

Za predoperativno prikupljanje autologne krvi, neophodna je saglasnost iz ~lana 25. ovog zakona. 

^lan 28. 

Ako se utvrdi ili opravdano sumnja da je davalac krvi zara`en nekim od uzro~nika bolesti koje se prenose krvlju, odgovorno lice du`no je odmah pozvati davaoca i obavijesti ga o mogu}oj infekciji i njenim posljedicama po zdravlje te preporu~iti daljnje korake u medicinskom tretmanu i izbjegavanju rizi~nog pona{anja. 

U slu~aju iz stava 1. ovog ~lana, odgovorno lice du`no je: 

Odgovorno lice, obavezno je primaoca te krvi, bez odlaganja, obavijestiti i savjetovati ga na testiranje na utvr|enu zarazu. 

Testiranje primaoca iz stava 3. ovog ~lana, ne mo`e se obaviti bez njegove pisane saglasnosti. 

3. Testiranje krvi i krvnih sastojaka 

^lan 29. 

Svaka prikupljena jedinica krvi i krvnih sastojaka testirat }e se najmanje na: 

Rezultati laboratorijskog testiranja moraju se upisati u evidenciju o davaocu. 

Pravilnikom iz ~lana 18.ovog zakona bli`e }e se utvrditi na~in i uvjeti testiranja krvi i krvnih sastojaka. 

4. Ozna~avanje krvi i krvnih sastojaka 

^lan 30. 

Svaka jedinica krvi i krvnog sastojka, mora imati etiketu koja sadr`i: 

Etiketa krvnog sastojka mora sad`avati i naziv preparata i proizvo|a~a, podatke o koli~ini aktivne supstance, naziv konzervansa ili stabiliziraju}eg sredstva i na~in primjene. 

Na jedinici krvi namijenjenoj za autolognu transfuziju - mora biti etiketa sa imenom i prezimenom davaoca/ primaoca i oznakom "Autologna krv". 

Svaki uzorak krvi za laboratorijsko ispitivanje mora imati naljepnicu koja sadr`i naziv zdravstvene ustanove, identifikacioni broj, datum uzimanja krvi i krvnu grupu. 

^lan 31. 

Zabranjeno je distribuirati i upotrebljavati krv i krvne sastojke ukoliko se ne mo`e dokazati njihovo porijeklo i ako nema dokaza da su bili podvrgnuti testiranju iz ~lana 29. ovog zakona. 

^lan 32. 

Zara`ena jedinica krvi se izdvaja iz fri`idera za ~uvanje krvi, ozna~ava naljepnicom "nije za transfuziju-infektivno", pohranjuje se na za to odre|eno mjesto i biolo{ki uni{tava. 

Federalni zavod i ovla{tena zdravstvena ustanova obavezni su o utvr|enoj zaraznoj bolesti podnijeti prijavu nadle`nim zdravstvenim ustanovama, u skladu sa propisom kojim se ure|uje na~in prijavljivanja zaraznih bolesti. 

5. ^uvanje, prevoz i distribucija krvi i krvnih sastojaka 

^lan 33. 

Federalni zavod i ovla{tene zdravstvene ustanove moraju osigurati uvjete za ~uvanje, prevoz i distribuciju krvi i krvnih sastojaka tako da se osigura njihov kvalitet i sigurnost primjene. 

^lan 34. 

Krv i krvni sastojci moraju se ~uvati na temperaturi koja je optimalna za njihovo ~uvanje. Fri`ideri u kojima se ~uva krv moraju imati sistem koji bilje`i temperaturu. 

Rok upotrebljivosti krvi ili krvnih sastojaka, zavisi od sastava i volumena antikoagulansa i aditiva. 

Ako je prilikom rada do{lo do kontakta krvi ili krvnog sastojka sa vazduhom, takva jedinica se mora izdati u roku od 24 sata. 

Zamrznute, a zatim otopljene jedinice krvi i krvnih sastojaka ne smiju se ponovo zamrzavati. 

Jedinice krvi ili krvnih sastojaka, za koje laboratorijsko ispitivanje nije zavr{eno, ili nalazi nisu u granicama normale, moraju se ~uvati odvojeno od jedinica koje su spremne za izdavanje i biti posebno ozna~ene. 

Jedinice krvi za autolognu transfuziju moraju se ~uvati odvojeno od alogenih jedinica krvi i krvnih sastojaka. 

^lan 35. 

Prijevoz i distribucija krvi i krvnih sastojaka moraju se u svim fazama obavljati u uvjetima koji odr`avaju kvalitet i sigurnost krvi i krvnih sastojaka. 

Spremnici za prevoz krvi i krvnih sastojaka moraju biti ozna~eni naljepnicom zdravstvene ustanove koja distribuira krv i krvne sastojke i oznakom "ljudska krv- ne otvarati". 

Autologna krv i krvni sastojci moraju se jasno ozna~iti kao takvi, te prevoziti i distribuirati odvojeno od alogene krvi i krvnih sastojaka. 

Federalni zavod i ovla{tene zdravstvene ustanove moraju voditi stalnu evidenciju zaliha i distribucije krvi i krvnih sastojaka. 

6. Kontrola krvi i krvnih sastojaka 

^lan 36. 

Federalni zavod i transfuzijski centri obavezni su kontrolirati kvalitet krvi i krvnih sastojaka u skladu sa Pravilnikom o posebnim tehni~kim zahtjevima za krv i krvne sastojke iz ~lana 24.ovog zakona. 

O izvr{enoj provjeri kvaliteta krvi i krvnog sastojka mora se voditi evidencija. 

7. Upotreba krvi i krvnih sastojaka 

^lan 37. 

Doktor medicine koji u lije~enju primjenjuje krv i krvne sastojke, odgovoran je za opravdanost upotrebe i ispravnost postupka prilikom njihove upotrebe u skladu sa dobrom klini~kom praksom. 

Doktor medicine iz stava 1. ovog ~lana vodi propisanu evidenciju, utvr|uje ozbiljne {tetne reakcije i preduzima druge propisane radnje. 

Odredbe iz st. 1. i 2. ovog ~lana odnose se i na autotransfuziju. 

^lan 38. 

Primalac, prije nego primi krv ili krvni sastojak, mora pismeno potvrditi da je bio informiran o razlozima za transfuziju krvi ili krvnog sastojka, i mogu}im ne`eljenim posljedicama transfuzije, te da je saglasan sa ovim na~inom lije~enja. 

Za primjenu krvi i krvnih sastojaka u lije~enju maloljetnog lica, poslovno nesposobnog lica, doktor medicine du`an je o okolnostima iz stava 1. ovog ~lana, prethodno informirati njegovog roditelja ili staratelja i pribaviti njihovu pisanu saglasnost. 

U slu~aju nemogu}nosti pribavljanja saglasnosti iz st. 1. i 2. ovog ~lana, doktor medicine }e postupiti, u cilju spa{avanja `ivota, odnosno u najboljem interesu pacijenta, u skladu sa principima medicinske struke. 

8. Bolni~ki transfuzijski odbor 

^lan 39. 

Zdravstvene ustanove koje u svojoj djelatnosti koriste krv i krvne sastojke du`ne su osnovati Bolni~ki transfuzijski odbor (u daljem tekstu: Odbor) od najmanje pet ~lanova. 

Odbor iz stava 1. ovog ~lana ~ine: doktor specijalista transfuzijske medicine, doktori medicine drugih specijalnosti i drugi medicinski profesionalci koji u svom radu upotrebljavaju krv i krvne sastojke, kao i lijekove dobijene iz krvi, vode}i ra~una o zastupljenosti spolova. 

Odbor nadzire opravdanost upotrebe krvi i krvnih sastojaka, postupanje u skladu sa savremenom procedurom transfuzije krvi i krvnih sastojaka, prati ozbiljne {tetne reakcije i druge poslove u vezi opravdanosti upotrebe krvi i krvnih sastojaka. 

9. Neupotrijebljena krv i krvni sastojak 

^lan 40. 

Krv i krvni sastojci koji ne odgovaraju standardima sigurnosti i kvaliteta u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona povla~e se iz prometa, ozna~avaju posebnom naljepnicom "Nije za transfuziju", skladi{te u posebnom fri`ideru i uni{tavaju. 

Neupotrijebljene jedinice krvi ili krvnih sastojaka ozna~ene kao "Autologna transfuzija" ne smiju se upotrijebiti za lije~enje drugih lica i povla~e se, ~uvaju i uni{tavaju u skladu sa stavom 1.ovog ~lana. 

Na~in povla~enja, ~uvanja i uni{tavanja reguli{e se Pravilnikom iz ~lana 18. stav 2. ovog zakona. 

10. Pra}enje krvi i krvnih sastojaka i prijavljivanje ozbiljnih {tetnih doga|aja i ozbiljnih {tetnih reakcija 

^lan 41. 

Prikupljanje, testiranje, prerada, ~uvanje, distribucija i izdavanje krvi i krvnih sastojaka mora biti pra}eno i evidentirano od davaoca do primaoca, kao i od primaoca do davaoca. 

Federalni zavod i ovla{tene zdravstvene ustanove osiguravaju sistem mjera identifikacije svake prikupljene i izdate jedinice krvi i krvnih sastojaka. 

Podaci za potpuno pra}enje krvi i krvnih sastojaka ~uvaju se najmanje 30 godina od dana uzimanja krvi. 

^lan 42. 

Za teritoriju Federacije uspostavlja se jedinstven sistem prijavljivanja ozbiljnih {tetnih doga|aja i ozbiljnih {tetnih reakcija. 

Sistem iz stava 1. ovog ~lana sadr`i podatke vezane za: 

Sistem dokumentacije, klasifikacije i procjene te`ine {tetnih i neo~ekivanih doga|aja i reakcija treba biti uskla|en sa me|unarodnim standardima tako da omogu}ava me|unarodnu razmjenu podataka. 

O svakom ozbiljnom {tetnom doga|aju i ozbiljnoj {tetnoj reakciji, ovla{tena zdravstvena ustanova obavezna je, bez odga|anja, pisano izvijestiti Federalni zavod koji vodi jedinstveni registar ozbiljnih {tetnih doga|aja i ozbiljnih {tetnih reakcija. 

^lan 43. 

Pravilnik o sistemu pra}enja krvi i krvnih sastojaka i ozbiljnih {tetnih doga|aja i ozbiljnih {tetnih reakcija, na prijedlog Stru~ne komisije za transfuzijsku medicine, donosi ministar. 

VI. PLANIRANJE I POTREBE ZA KRVLJU 

^lan 44. 

Prikupljanje krvi vr{i se u skladu sa unaprijed planiranim ili iznenada pove}anim potrebama za krvlju, saglasno principu samodovoljnosti u potrebama za krvlju i krvnim sastojcima. 

Redovne potrebe za krvlju utvr|uju se godi{njim planom potreba, a iznenadne potrebe osiguravaju se vanrednim akcijama darivanja krvi i drugim mjerama. 

Godi{nji plan potreba krvi i krvnih sastojaka u Federaciji, na prijedlog Stru~ne komisije za transfuzijsku medicinu, utvr|uje ministar. 

^lan 45. 

Na osnovu plana iz ~lana 44. ovog zakona, Federalni zavod i transfuzijski centri, u saradnji sa Crvenim kri`om/krstom Federacije Bosne i Hercegovine i kantona utvr|uju godi{nji plan akcija dobrovoljnog darivanja krvi za svaku kalendarsku godinu. 

Planom iz stava 1. ovog ~lana utvrdit }e se podru~ja na kojim }e se vr{iti prikupljanje krvi. 

^lan 46. 

U cilju uspje{nog realiziranja godi{njeg plana akcija dobrovoljnog darivanja krvi Federalni zavod, transfuzijski centri i Crveni krst/kri` Federacije Bosne i Hercegovine i kantona djeluju jedinstveno. 

^lan 47. 

Ministarstvo, kantonalna ministarstva zdravstva, Crveni krst/kri` Federacije Bosne i Hercegovine i kantona, Federalni zavod, ovla{tene i druge zdravstvene ustanove, mediji, ministarstva obrazovanja, obrazovne ustanove, civilna za{tita na svim nivoima i druge organizacije du`ne su obavje{tavati stanovni{tvo o zna~aju darivanja krvi i podsticati stanovni{tvo na darivanje krvi sa ciljem samodovoljnosti. 

Promotivne aktivnosti trebaju biti uskla|ene sa potrebama za dovoljnim koli~inama krvi i krvnih sastojaka na podru~ju cijele Federacije i trebaju se odvijati tokom cijele godine. 

VII. IZVJE[TAVANJE 

^lan 48. 

Federalni zavod i transfuzijski centri du`ni su najmanje jednom godi{nje dostavljati Ministarstvu izvje{taje o slijede}em: 

VIII. IZVOZ I UVOZ KRVI I KRVNIH SASTOJAKA 

^lan 49. 

Krv i krvni sastojci ne smiju se izvoziti iz Federacije, odnosno uvoziti u Federaciju. 

Izuzetno od stava 1. ovog ~lana u vanrednim situacijama (prirodne i druge nesre}e, kao i slu~ajevi kada se radi o hitnoj i medicinski opravdanoj potrebi) dozvolu za uvoz/izvoz krvi i krvnih sastojaka daje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine na osnovu saglasnosti Ministarstva. 

Izvoz plazme kao sirovine za dobivanje lijekova iz plazme za potrebe stanovni{tva Federacije provodi se po postupku iz stava 2. ovog ~lana. 

Uvezena krv i krvni sastojci moraju zadovoljavati uvjete ovog zakona. 

IX. ZA[TITA PODATAKA 

^lan 50. 

U svim postupcima uzimanja krvi i krvnih sastojaka, osigurava se za{tita privatnosti davaoca krvi. 

Utvr|ivanje identiteta davaoca krvi i rezultati laboratorijskog ispitivanja vr{e se u skladu sa na~elima medicinske etike. 

^lan 51. 

Podaci o davaocima prikupljaju se i upotrebljavaju samo za namjene utvr|ene ovim zakonom, kao i za namjene utvr|ene zakonom kojim su ure|ene evidencije u oblasti zdravstva. 

^lan 52. 

Federalni zavod i transfuzijski centri, na siguran na~in, ~uvaju sve podatke o kojim se vode evidencije i registri. 

Svi podaci iz stava 1. ovog ~lana su povjerljivi. 

Pristup podacima iz stava 1. ovog ~lana dozvoljen je samo ovla{tenom licu u skladu sa zakonom. 

^lan 53. 

Zabranjeno je svako neovla{teno izdavanje, brisanje ili izmjena podataka kao i prenos ili ustupanje informacija suprotno odredbama ovog zakona. 

X. STRU^NA KOMISIJA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU 

^lan 54. 

Pri Ministarstvu osniva se Stru~na komisija za transfuzijsku medicinu (u daljnjem tekstu: Komisija). 

Komisiju ~ine: dva transfuziologa sa najmanje pet godina iskustva u struci, dva eksperta drugih grana medicine u kojima se primjenjuje lije~enje krvlju i krvnim sastojcima, imunolog, predstavnik Ministarstva, predstavnik Crvenog kri`a/krsta Federacije Bosne i Hercegovine. 

Kod imenovanja Komisije mora se voditi ra~una o ravnopravnosti spolova. 

^lanove Komisije imenuje i razrje{ava ministar. 

Komisija pru`a stru~nu pomo} Ministarstvu u: 

Komisija podnosi izvje{taj o radu ministru jednom u tri mjeseca. 

Visinu nadoknade za rad ~lanova Komisije rje{enjem utvr|uje ministar. 

XI. NADZOR 

^lan 55. 

Nadzor nad primjenom i provo|enjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu zakona, kao i nadzor nad stru~nim radom obuhvata: 

Nadzori iz stava 1. alineje 2, 3. i 4.ovog ~lana obavljaju se najmanje jedanput u dvije godine. 

XII. FINANSIRANJE 

^lan 56. 

Federalni zavod finansira se: 

1.    iz Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine, 

2.    na osnovu ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, 

3.    na osnovu ugovora sa kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja, 

4.    Iz drugih izvora u skladu sa zakonom. 

Ovla{tene zdravstvene ustanove se finansiraju iz prihoda zdravstvenih ustanova u okviru kojih djeluju. 

Metodologiju izrade cijene manipulativnih tro{kova krvi i krvnih sastojka utvr|uje ministar, na prijedlog Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, uz prethodno pribavljeno mi{ljenje Komisije. 

XIII. KAZNENE ODREDBE 

^lan 57. 

Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 15.000,00 KM kaznit }e se za prekr{aj zdravstvena ustanova, ako: 

Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana, kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu, nov~anom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00 KM. 

^lan 58. 

Nov~anom kaznom u iznosu od 7.000,00 KM do 12.000,00 KM kaznit }e se za prekr{aj zdravstvena ustanova, ako: 

Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana, kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu, nov~anom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.500,00 KM. 

^lan 59. 

Nov~anom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit }e se za prekr{aj zdravstvena ustanova, ako: 

Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana, kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu, nov~anom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.000,00 KM. 

^lan 60. 

Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit }e se Federalni zavod, ako: 

Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana, kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu, nov~anom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.500,00 KM. 

^lan 61. 

Nov~anom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM kaznit }e se za prekr{aj fizi~ko lice, ako za datu krv ili krvni sastojak primi nov~anu naknadu (~lan 22.). 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 62. 

Zdravstvene ustanove, koje su u skladu sa propisima koji su va`ili do dana stupanja na snagu ovog zakona, obavljale poslove transfuzijske djelatnosti, obavezne su uskladiti svoj rad i poslovanje sa odredbama ovog zakona i podzakonskim propisima donesenim na osnovu ovog zakona u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. 

^lan 63. 

Podzakonski propisi za provo|enje ovog zakona iz ~l. 11.,18., 24., 43. i 56. ovog zakona donijet }e se u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. 

Do dana stupanja na snagu propisa iz stava 1. ovog ~lana, primjenjivat }e se propisi koji su va`ili do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom. 

Danom stupanja na snagu ovog zakona i podzakonskih propisa prestaju va`iti odredbe ~lana 85. stav 2. i ~lana 87. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/97). 

^lan 64. 

Stru~na komisija za transfuzijsku medicinu iz ~lana 54. ovog zakona formirat }e se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. 

^lan 65. 

Gramati~ko kori{tenje mu{kog ili `enskog roda za pojmove u ovom zakonu uklju~uju oba roda. 

^lan 66. 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, s. r. Temeljem ~lanka IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[ENJU ZAKONA O KRVI I KRVNIM SASTOJCIMA 

Progla{ava se Zakon o krvi i krvnim sastojcima koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupni~kog doma od 13. sije~nja 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 28. sije~nja 2010. godine. 


Broj 01-02-87/10
18. velja~e 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, v. r. 

ZAKON 

O KRVI I KRVNIM SASTOJCIMA 

I. TEMELJNE ODREDBE 

^lanak 1. 

Ovim zakonom ure|uje se ustroj transfuzijske djelatnosti, uvjeti i standardi kvalitete, sigurnosti i nadzora u prikupljanju, testiranju, preradi, ~uvanju, distribuciji, izdavanju i uporabi ljudske krvi i krvnih sastojaka u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), financiranje transfuzijske slu`be, kao i druga pitanja koja se odnose na transfuzijsku medicinu. 

Odredbe ovoga zakona ne primjenjuju se na snabdijevanje lijekovima dobivenim iz ljudske krvi ili plazme, kao ni na krvotvorne mati~ne stanice. 

^lanak 2. 

Prikupljanje, testiranje, prerada, ~uvanje, distribucija i uporaba krvi i krvnih sastojaka u Federaciji vr{i se sukladno direktivama Europske unije, preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, preporukama Vije}a Europe, dobrom laboratorijskom, proizvo|a~kom i klini~kom praksom, kao i drugim propisima iz ove oblasti. 

Djelatnost iz stavka 1. ovoga ~lanka, obavljat }e se sukladno na~elu op}eg koncepta samodovoljnosti krvi, dragovoljnog nepla}enog davateljstva krvi i sigurnog transfuzijskog lije~enja. 

^lanak 3. 

Provedba odredbi ovoga zakona, kao i podzakonskih propisa donijetih temeljem ovoga zakona, obveza je kantona i Federacije, zdravstvenih ustanova, zavoda zdravstvenog osiguranja i drugih pravnih i fizi~kih osoba. 

^lanak 4. 

Pojedini izrazi, uporabljeni u ovom zakonu, imaju sljede}e zna~enje: 

^lanak 5. 

S ciljem osiguravanja uvjeta za snabdijevanje pu~anstva Federacije sigurnom i kvalitetnom krvlju i krvnim sastojcima neophodno je: 

II. USTROJ TRANSFUZIJSKE DJELATNOSTI 

1. Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine 

^lanak 6. 

Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federalni zavod) je zdravstvena ustanova, ~iji je osniva~ Federacija i koja obavlja transfuzijsku djelatnost na teritoriju Federacije sukladno propisu koji regulira zdravstvenu za{titu i ovim zakonom. 

^lanak 7. 

Federalni zavod, pored poslova koje obavlja na temelju propisa koji regulira zdravstvenu za{titu obavlja i slijede}e poslove: 

2. Ovla{tene zdravstvene ustanove 

^lanak 8. 

Zdravstvene ustanove koje imaju odobrenje za obavljanje odre|enih poslova transfuzijske djelatnosti (u daljnjem tekstu: ovla{tene zdravstvene ustanove) su: 

a) Transfuzijski centar 

^lanak 9. 

Transfuzijski centar je dio javne zdravstvene bolni~ke ustanove. 

Transfuzijski centar obavlja slijede}e poslove i zadatke: 

b) Odsjek za transfuziju 

^lanak 10. 

Odsjek za transfuziju je dio zdravstvene ustanove bolni~ke zdravstvene za{tite koji obavlja slijede}e poslove i zadatke: 

Odsjek za transfuziju obavlja djelatnost iz stavka 1. ovoga ~lanka za potrebe zdravstvene ustanove u kojoj djeluje. 

^lanak 11. 

Bli`e uvjete prostora, medicinsko-tehni~ke opreme i stru~nog kadra, koje moraju ispuniti ovla{tene zdravstvene ustanove, na prijedlog Stru~nog povjerenstva za transfuzijsku medicinu, pravilnikom utvr|uje ministar. 

III. ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE TRANSFUZIJSKE DJELATNOSTI 

^lanak 12. 

Poslove prikupljanja, testiranja, prerade, ~uvanja, distribucije i izdavanja krvi i krvnih sastojaka obavlja Federalni zavod i ovla{tene zdravstvene ustanove. 

Odobrenje ovla{tenim zdravstvenim ustanovama daje ministar rje{enjem na temelju dokumentiranog zahtjeva iz ~lanka 13. ovoga zakona i izravnog o~evida kod podnositelja zahtjeva. 

Rje{enje iz stavka 2. ovoga ~lanka je kona~no u upravnom postupku i protiv njega se mo`e pokrenuti upravni spor kod mjerodavnog suda sukladno zakonu. 

^lanak 13. 

Zahtjev za davanje odobrenja iz ~lanka 12. ovoga zakona mora sadr`avati: 

Pored dokumentacije iz stavka 1. ovoga ~lanka zahtjev mora sadr`avati: 

^lanak 14. 

Odobrenje iz ~lanka 12. ovoga zakona daje se na rok od pet godina. 

^lanak 15. 

Ovla{tena zdravstvena ustanova }e, najkasnije 90 dana prije isteka roka va`enja odobrenja, podnijeti zahtjev za obnovu odobrenja. 

Na postupak obnove odobrenja primjenjuju se odredbe ~lanka 13. ovoga zakona. 

^lanak 16. 

Ministar, po slu`benoj du`nosti, donosi rje{enje o oduzimanju odobrenja iz ~lanka 12. ovoga zakona ako se u postupku nadzora utvrdi da ovla{tena zdravstvena ustanova: 

Rje{enje iz stavka 1. ovoga ~lanka je kona~no u upravnom postupku i protiv njega se mo`e pokrenuti upravni spor kod mjerodavnog suda sukladno zakonu. 

^lanak 17. 

Federalno ministarstvo zdravstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) vodi registar ovla{tenih zdravstvenih ustanova. 

IV. UPRAVLJANJE KVALITETOM 

^lanak 18. 

Federalni zavod i ovla{tene zdravstvene ustanove uspostavit }e sustav kvalitete i sigurnosti u obavljanju transfuzijske djelatnosti koji se zasniva na na~elima dobre laboratorijske, proizvo|a~ke i klini~ke prakse. 

Ministar }e, na prijedlog Stru~nog povjerenstva za transfuzijsku medicinu, donijeti Pravilnik o osiguranju kvalitete i sigurnosti krvi i krvnih sastojaka kojim }e se pobli`e utvrditi standardi i specifikacije sustava kvalitete i sigurnosti krvi i krvnih sastojaka, sukladni zahtjevima me|unarodno priznatih standarda iz podru~ja transfuzijske medicine i znanstveno-tehnolo{kim razvojem. 

^lanak 19. 

Federalni zavod i ovla{tene zdravstvene ustanove obvezne su osigurati osobama koje izravno sudjeluju u prikupljanju, testiranju, preradi, ~uvanju, izdavanju i distribuiranju krvi i krvnih sastojaka, stru~no osposobljavanje i kontinuirano usavr{avanje u cilju osiguranja kvalitete i sigurnosti krvi i krvnih sastojaka. 

^lanak 20. 

Federalni zavod i ovla{tene zdravstvene ustanove imenovati }e odgovornu osobu za transfuzijsku djelatnost (u daljnjem tekstu: odgovorna osoba). 

Odgovorna osoba obvezna je: 

^lanak 21. 

Odgovorna osoba mora imati zavr{en medicinski fakultet i specijalizaciju iz transfuziologije. 

Pored uvjeta iz stavka 1. ovoga ~lanka odgovorna osoba mora imati i iskustvo na poslovima transfuzijske djelatnosti i to: 

Ovla{tene zdravstvene ustanove obvezne su izvijestiti Federalni zavod o imenovanju odgovorne osobe i o datumu po~etka njezina rada. 

V. KVALITETA I SIGURNOST KRVI I KRVNIH SASTOJAKA 

1. Prikupljanje krvi i krvnih sastojaka 

^lanak 22. 

Prikupljanje krvi i krvnih sastojaka je procedura koja obuhvata izbor davatelja krvi ili krvnog sastojka (u daljnjem tekstu: davatelj), odre|ivanje koli~ine uzete krvi i na~in uzimanja krvi. 

Prikupljanje krvi i krvnih sastojaka u Federaciji zasniva se na na~elima dragovoljnosti, besplatnosti, anonimnosti i solidarnosti. 

Za uzetu krv ili krvni sastojak zabranjeno je davatelju dati nov~anu naknadu. 

Davatelj ne smije primiti nov~anu naknadu za danu krv ili krvni sastojak. 

Iznimno, u opravdanim slu~ajevima kada se davatelj krvi poziva od strane Federalnog zavoda, transfuzijskog centra ili crvenog kri`a/krsta radi davanja krvi, osigurava mu se jedan obrok i naknada putnih tro{kova {to }e se regulirati pravilnikom koji donosi ministar. 

Prikupljanje krvi se mora obavljati pod stru~nim medicinskim nadzorom. 

^lanak 23. 

Postupak uzimanja krvi i krvnih sastojaka mora biti takav, da osigurava potpunu asepti~nost, odnosno spre~avanje bakterijske i virusne kontaminacije jedinica krvi i krvnih sastojaka, koje su namijenjene za terapijsku primjenu kao i uzoraka krvi za laboratorijsko ispitivanje. 

2. Davatelj krvi ili krvnog sastojka 

^lanak 24. 

Davatelj mo`e biti punoljetna, poslovno sposobna osoba, za koje je lije~ni~kim, laboratorijskim i epidemiolo{kim pregledima utvr|eno da mo`e dati krv odnosno krvni sastojak, bez opasnosti za njezino zdravlje i da njezina krv ne}e ugroziti zdravlje primatelja. 

Izuzetno od stavka 1. ovoga ~lanka, davatelj mo`e biti malodobna osoba, ali ne mla|a od 17 godina, uz pisanu suglasnost roditelja ili staratelja. 

Obim i na~in pregleda iz stavka 1. ovog ~lanka i kriterije za odabir davatelja utvr|uje ministar Pravilnikom o posebnim tehni~kim zahtjevima za krv i krvne sastojke koji donosi na prijedlog Stru~nog povjerenstva za transfuzijsku medicinu. 

^lanak 25. 

Prije svakog davanja krvi ili krvnog sastojka mora biti pribavljena pisana suglasnost osobe koje pristupa davanju krvi ili krvnog sastojka. 

Suglasnost iz stavka 1. ovoga ~lanka mora biti izraz slobodne volje davatelja, zasnovane na punoj obavijesti o na~inu uzimanja krvi, eventualnim ne`eljenim posljedicama uzimanja krvi, pretragama koje }e biti obavljene, uporabi i za{titi osobnih podataka, odnosno podataka o njezinoj krvnoj grupi i nalazima testiranja. 

Sadr`aj obrasca iz stavka 1. ovoga ~lanka pravilnikom propisuje ministar. 

Federalni zavod i transfuzijski centri prilikom prikupljanja krvi, uzimaju i evidentiraju podatke svakog davatelja i svake jedinice krvi u elektronskom ili pisanom obliku, i to: 

^lanak 26. 

Doktor medicine, koji je pregledao davatelja, svojim potpisom potvr|uje, da je davatelj pregledan i da se od njega mo`e uzeti krv, a za davatelja koji je odbijen, navodi se razlog odbijanja i vremensko razdoblje za koje je odbijen, o ~emu se izvje{}uje davatelj. 

Doktor medicine ne smije dozvoliti uzimanje krvi ili krvnog sastojka ako se utvrdi postojanje razloga za privremeno ili trajno odbijanje potencijalnog davatelja sukladno Pravilniku iz ~lanka 24. stavak 3. ovoga zakona. 

Federalni zavod i ovla{tene zdravstvene ustanove obvezne su u knji`icu dragovoljnog davatelja krvi upisati krvnu grupu, datum uzimanja krvi i dati potvrdu o uzimanju krvi. 

^lanak 27. 

Davatelj, pod odre|enim uvjetima, mo`e biti i primatelj vlastite krvi (autologna transfuzija). 

Pri planiranju operativnih zahvata, kod kojih se predvi|a ve}i gubitak krvi, doktor medicine koji lije~i pacijenta obvezan je upoznati pacijenta s mogu}no{}u primjene autologne transfuzije. 

Osoba iz stavka 1. mo`e biti mla|a od 18 godina uz pisanu suglasnost roditelja ili staratelja. 

Za predoperativno prikupljanje autologne krvi, neophodna je suglasnost iz ~lanka 25. ovoga zakona. 

^lanak 28. 

Ako se utvrdi ili opravdano sumnja da je davatelj krvi zara`en nekim od uzro~nika bolesti, koje se prenose krvlju, odgovorna osoba obvezna je odmah pozvati davatelja i izvijestiti ga o mogu}oj infekciji i njezinim posljedicama po zdravlje te preporu~iti daljnje korake u medicinskom tretmanu i izbjegavanju rizi~nog pona{anja. 

U slu~aju iz stavka 1. ovoga ~lanka, odgovorna osoba obvezna je: 

Odgovorna osoba obvezna je primatelja te krvi, bez odlaganja izvijestiti i savjetovati ga na testiranje na utvr|enu zarazu. 

Testiranje primatelja iz stavka 3. ovoga ~lanka, ne mo`e se obaviti bez njegove pisane suglasnosti. 

3. Testiranje krvi i krvnih sastojaka 

^lanak 29. 

Svaka prikupljena jedinica krvi i krvnih sastojaka testirat }e se najmanje na: 

Rezultati laboratorijskog testiranja moraju se upisati u evidenciju o davatelju. 

Pravilnikom iz ~lanka 18. ovoga zakona bli`e }e se utvrditi na~in i uvjeti testiranja krvi i krvnih sastojaka. 

4. Ozna~avanje krvi i krvnih sastojaka 

^lanak 30. 

Svaka jedinica krvi i krvnog sastojka, mora imati etiketu koja sadr`i: 

Etiketa krvnog sastojka mora sadr`avati i naziv preparata i proizvo|a~a, podatke o koli~ini aktivne supstance, naziv konzervansa ili stabiliziraju}eg sredstva i na~in primjene. 

Na jedinici krvi namijenjenoj za autolognu transfuziju - mora biti etiketa sa imenom i prezimenom davatelja/primatelja i oznakom "Autologna krv". 

Svaki uzorak krvi za laboratorijsko ispitivanje mora imati naljepnicu koja sadr`i naziv zdravstvene ustanove, identifikacijski broj, datum uzimanja krvi i krvnu grupu. 

^lanak 31. 

Zabranjeno je distribuirati i uporabljivati krv i krvne sastojke ukoliko se ne mo`e dokazati njihovo podrijetlo i ako nema dokaza da su bili podvrgnuti testiranju iz ~lanka 29. ovoga zakona. 

^lanak 32. 

Zara`ena jedinica krvi se izdvaja iz fri`idera za ~uvanje krvi, ozna~ava naljepnicom "nije za transfuziju-infektivno", pohranjuje se na za to odre|eno mjesto i biolo{ki uni{tava. 

Federalni zavod i ovla{tena zdravstvena ustanova obvezni su o utvr|enoj zaraznoj bolesti podnijeti prijavu mjerodavnim zdravstvenim ustanovama, sukladno propisu kojim se ure|uje na~in prijavljivanja zaraznih bolesti. 

5. ^uvanje, prijevoz i distribucija krvi i krvnih sastojaka 

^lanak 33. 

Federalni zavod i ovla{tene zdravstvene ustanove moraju osigurati uvjete za ~uvanje, prijevoz i distribuciju krvi i krvnih sastojaka tako da se osigura njihova kvaliteta i sigurnost primjene. 

^lanak 34. 

Krv i krvni sastojci moraju se ~uvati na temperaturi koja je optimalna za njihovo ~uvanje. Fri`ideri u kojima se ~uva krv moraju imati sustav koji bilje`i temperaturu. 

Rok uporabljivosti krvi ili krvnih sastojaka, ovisi od sastava i volumena antikoagulansa i aditiva. 

Ako je prilikom rada do{lo do kontakta krvi ili krvnog sastojka sa zrakom, takva jedinica se mora uporabiti u roku od 24 sata. 

Zamrznute, a zatim otopljene jedinice krvi i krvnih sastojaka ne smiju se ponovno zamrzavati. 

Jedinice krvi ili krvnih sastojaka, za koje laboratorijsko ispitivanje nije zavr{eno, ili nalazi nisu u granicama normale, moraju se ~uvati odvojeno od jedinica koje su spremne za izdavanje i biti posebno ozna~ene. 

Jedinice krvi za autolognu transfuziju moraju se ~uvati odvojeno od alogenih jedinica krvi i krvnih sastojaka. 

^lanak 35. 

Prijevoz i distribucija krvi i krvnih sastojaka moraju se u svim fazama obavljati u uvjetima koji odr`avaju kvalitetu i sigurnost krvi i krvnih sastojaka. 

Spremnici za prijevoz krvi i krvnih sastojaka moraju biti ozna~eni naljepnicom zdravstvene ustanove koja distribuira krv i krvne sastojke i oznakom "ljudska krv- ne otvarati". 

Autologna krv i krvni sastojci moraju se jasno identificirati kao takvi, te prevoziti i distribuirati odvojeno od alogene krvi i krvnih sastojaka. 

Federalni zavod i ovla{tene zdravstvene ustanove moraju voditi stalnu evidenciju zaliha i distribucije krvi i krvnih sastojaka. 

6. Kontrola krvi i krvnih sastojaka 

^lanak 36. 

Federalni zavod i transfuzijski centri obvezni su kontrolirati kvalitetu krvi i krvnih sastojaka sukladno Pravilniku o posebnim tehni~kim zahtjevima za krv i krvne sastojke iz ~lanka 24.ovoga zakona. 

O izvr{enoj provjeri kvalitete krvi i krvnog sastojka mora se voditi evidencija. 

7. Uporaba krvi i krvnih sastojaka 

^lanak 37. 

Doktor medicine koji u lije~enju primjenjuje krv i krvne sastojke, odgovoran je za opravdanost uporabe i ispravnost postupka prilikom njihove uporabe sukladno dobroj klini~koj praksi. 

Doktor medicine iz stavka 1. ovoga ~lanka vodi propisanu evidenciju, utvr|uje ozbiljne {tetne reakcije i poduzima druge propisane radnje. 

Odredbe iz st. 1. i 2. ovoga ~lanka odnose se i na autotransfuziju. 

^lanak 38. 

Primatelj, prije nego primi krv ili krvni sastojak, mora pisano potvrditi da je bio informiran o razlozima za transfuziju krvi ili krvnog sastojka i mogu}im ne`eljenim posljedicama transfuzije, te da je suglasan sa ovim na~inom lije~enja. 

Za primjenu krvi i krvnih sastojaka u lije~enju malodobne osobe, poslovno nesposobne osobe, doktor medicine du`an je o okolnostima iz stavka 1. ovoga ~lanka, prethodno informirati njegovog roditelja ili staratelja i pribaviti njihovu pisanu suglasnost. 

U slu~aju nemogu}nosti pribavljanja suglasnosti iz st. 1. i 2. ovoga ~lanka, doktor medicine }e, u cilju spa{avanja `ivota, odnosno u najboljem interesu pacijenta, postupiti sukladno na~elima medicinske struke. 

8. Bolni~ki transfuzijski odbor 

^lanak 39. 

Zdravstvene ustanove koje u svojoj djelatnosti koriste krv i krvne sastojke obvezne su osnovati Bolni~ki transfuzijski odbor (u daljnjem tekstu: Odbor) od najmanje pet ~lanova 

Odbor iz stavka 1. ovoga ~lanka ~ine: doktor specijalista transfuzijske medicine, doktori medicine drugih specijalnosti i drugi medicinski profesionalci koji u svomu radu uporabljuju krv i krvne sastojke, kao i lijekove dobivene iz krvi, vode}i ra~una o zastupljenosti spolova. 

Odbor nadzire opravdanost uporabe krvi i krvnih sastojaka, postupanje sukladno suvremenoj proceduri transfuzije krvi i krvnih sastojaka, prati ozbiljne {tetne reakcije i druge poslove u svezi opravdanosti uporabe krvi i krvnih sastojaka. 

9. Neuporabljena krv i krvni sastojak 

^lanak 40. 

Krv i krvni sastojci koji ne odgovaraju standardima sigurnosti i kvalitete sukladno ovom zakonu i propisima donijetim temeljem ovoga zakona povla~e se iz prometa, ozna~avaju posebnom naljepnicom "Nije za transfuziju", ~uvaju u posebnom fri`ideru i uni{tavaju. 

Neuporabljene jedinice krvi ili krvnih sastojaka ozna~ene kao "Autologna transfuzija" ne smiju se uporabiti za lije~enje drugih osoba i povla~e se, ~uvaju i uni{tavaju sukladno stavku 1. ovoga ~lanka. 

Na~in povla~enja, ~uvanja i uni{tavanja regulira se Pravilnikom iz ~lanka 18. stavak 2. ovoga zakona. 

10. Pra}enje krvi i krvnih sastojaka i prijavljivanje ozbiljnih {tetnih doga|aja i ozbiljnih {tetnih reakcija 

^lanak 41. 

Prikupljanje, testiranje, prerada, ~uvanje, distribucija i izdavanje krvi i krvnih sastojaka mora biti pra}eno i evidentirano od davatelja do primatelja, kao i od primatelja do davatelja. 

Federalni zavod i ovla{tene zdravstvene ustanove osiguravaju sustav mjera identificiranja svake prikupljene i izdate jedinice krvi i krvnih sastojaka. 

Podaci za potpuno pra}enje krvi i krvnih sastojaka ~uvaju se najmanje 30 godina od dana uzimanja krvi. 

^lanak 42. 

Za teritoriju Federacije uspostavlja se jedinstven sustav prijavljivanja ozbiljnih {tetnih doga|aja i ozbiljnih {tetnih reakcija. 

Sustav iz stavka 1. ovoga ~lanka sadr`i podatke vezane za: 

Sustav dokumentiranja, klasificiranja i procjene te`ine {tetnih i neo~ekivanih doga|aja i reakcija treba biti uskla|en sa me|unarodnim standardima tako da omogu}ava me|unarodnu razmjenu podataka. 

O svakom ozbiljnom {tetnom doga|aju i ozbiljnoj {tetnoj reakciji, ovla{tena zdravstvena ustanova obvezna je, bez odga|anja, pisano izvijestiti Federalni zavod koji vodi jedinstveni registar ozbiljnih {tetnih doga|aja i ozbiljnih {tetnih reakcija. 

^lanak 43. 

Pravilnik o sustavu pra}enja krvi i krvnih sastojaka i ozbiljnih {tetnih doga|aja i ozbiljnih {tetnih reakcija, na prijedlog Stru~nog povjerenstva za transfuzijsku medicinu, donosi ministar. 

VI. PLANIRANJE I POTREBE ZA KRVLJU 

^lanak 44. 

Prikupljanje krvi vr{i se sukladno unaprijed planiranim ili iznenada pove}anim potrebama za krvlju, suglasno na~elu samodovoljnosti u potrebama za krvlju i krvnim sastojcima. 

Redovne potrebe za krvlju utvr|uju se godi{njim planom potreba, a iznenadne potrebe osiguravaju se izvanrednim akcijama darivanja krvi i drugim mjerama. 

Godi{nji plan potreba krvi i krvnih sastojaka u Federaciji, na prijedlog Stru~nog povjerenstva za transfuzijsku medicinu, utvr|uje ministar. 

^lanak 45. 

Na temelju plana iz ~lanka 44. ovoga zakona, Federalni zavod i transfuzijski centri, u suradnji sa Crvenim kri`om/krstom Federacije Bosne i Hercegovine i kantona utvr|uju godi{nji plan akcija dragovoljnog darivanja krvi za svaku kalendarsku godinu. 

Planom iz stavka 1. ovoga ~lanka utvrdit }e se podru~ja na kojim }e se vr{iti prikupljanje krvi. 

^lanak 46. 

U cilju uspje{nog realiziranja godi{njeg plana akcija dragovoljnog darivanja krvi Federalni zavod, transfuzijski centri i Crveni kri`/krst Federacije Bosne i Hercegovine i kantona djeluju jedinstveno. 

^lanak 47. 

Ministarstvo, kantonalna ministarstva zdravstva, Crveni kri`/krst Federacije Bosne i Hercegovine i kantona, Federalni zavod, ovla{tene i druge zdravstvene ustanove, mediji, ministarstva obrazovanja, obrazovne ustanove, civilna za{tita na svim razinama i druge organizacije obvezne su izvje{}ivati pu~anstvo o zna~aju darivanja krvi i poticati pu~anstvo na darivanje krvi s ciljem samodovoljnosti. 

Promotivne aktivnosti trebaju biti uskla|ene sa potrebama za dovoljnim koli~inama krvi i krvnih sastojaka na podru~ju cijele Federacije i trebaju se odvijati tijekom cijele godine. 

VII. IZVJE[]IVANJE 

^lanak 48. 

Federalni zavod i transfuzijski centri du`ni su najmanje jednom godi{nje dostavljati Ministarstvu izvje{}a o slijede}em: 

VIII. IZVOZ I UVOZ KRVI I KRVNIH SASTOJAKA 

^lanak 49. 

Krv i krvni sastojci ne smiju se izvoziti iz Federacije, odnosno uvoziti u Federaciju. 

Iznimno od stavka 1. ovoga ~lanka u izvanrednim situacijama (prirodne i druge nesre}e, kao i slu~ajevi kada se radi o hitnoj i medicinski opravdanoj potrebi) dozvolu za uvoz/izvoz krvi i krvnih sastojaka daje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine na osnovu suglasnosti Ministarstva. 

Izvoz plazme, kao sirovine za dobivanje lijekova iz plazme, za potrebe pu~anstva Federacije, provodi se po postupku iz stavka 2. ovoga ~lanka. 

Uvezena krv i krvni sastojci moraju udovoljavati uvjete ovoga zakona. 

IX. ZA[TITA PODATAKA 

^lanak 50. 

U svim postupcima uzimanja krvi i krvnih sastojaka, osigurava se za{tita privatnosti davatelja krvi. 

Utvr|ivanje identiteta davatelja krvi i rezultati laboratorijskog ispitivanja vr{e se sukladno na~elima medicinske etike. 

^lanak 51. 

Podaci o davateljima prikupljaju se i uporabljuju samo za namjene utvr|ene ovim zakonom, kao i za namjene utvr|ene zakonom kojim su ure|ene evidencije u oblasti zdravstva. 

^lanak 52. 

Federalni zavod i transfuzijski centri, na siguran na~in, ~uvaju sve podatke o kojim se vode evidencije i registri. 

Svi podaci iz stavka 1. ovoga ~lanka su povjerljivi. 

Pristup podacima iz stavka 1. ovoga ~lanka dozvoljen je samo ovla{tenoj osobi sukladno zakonu. 

^lanak 53. 

Zabranjeno je svako neovla{teno izdavanje, brisanje ili izmjena podataka kao i prijenos ili ustupanje informacija suprotno odredbama ovoga zakona. 

X. STRU^NO POVJERENSTVO ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU 

^lanak 54. 

Pri Ministarstvu osniva se Stru~no povjerenstvo za transfuzijsku medicinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

Povjerenstvo ~ine: dva transfuziologa sa najmanje pet godina iskustva u struci, dva eksperta drugih grana medicine u kojima se primjenjuje lije~enje krvlju i krvnim sastojcima, imunolog, predstavnik Ministarstva i predstavnik Crvenog kri`a/krsta Federacije Bosne i Hercegovine. 

Kod imenovanja Povjerenstva mora se voditi ra~una o jednakopravnosti spolova. 

^lanove Povjerenstva imenuje i razrje{ava ministar. 

Povjerenstvo pru`a stru~nu pomo} Ministarstvu u: 

Povjerenstvo podnosi izvje{}e o radu ministru jednom u tri mjeseca. 

Visinu nadoknade za rad ~lanova Povjerenstva rje{enjem utvr|uje ministar. 

XI. NADZOR 

^lanak 55. 

Nadzor nad primjenom i provedbom ovoga zakona i propisa donesenih na temelju zakona, kao i nadzor nad stru~nim radom obuhva}a: 

Nadzori iz stavka 1. alineje 2., 3. i 4. ovoga ~lanka obavljaju se najmanje jedanput u dvije godine. 

XII. FINANCIRANJE 

^lanak 56. 

Federalni zavod se financira: 

1.    Iz Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine, 

2.    na temelju ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, 

3.    na temelju ugovora sa kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja, 

4.    iz drugih izvora sukladno zakonu. 

Ovla{tene zdravstvene ustanove se financiraju iz prihoda zdravstvenih ustanova u okviru kojih djeluju. 

Metodologiju izrade cijene manipulativnih tro{kova krvi i krvnih sastojaka utvr|uje ministar, na prijedlog Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, uz prethodno pribavljeno mi{ljenje Povjerenstva. 

XIII. KAZNENE ODREDBE 

^lanak 57. 

Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit }e se za prekr{aj zdravstvena ustanova, ako: 

Za prekr{aj iz stavka 1. ovoga ~lanka, kaznit }e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, nov~anom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00 KM. 

^lanak 58. 

Nov~anom kaznom u iznosu od 7.000,00 KM do 12.000,00 KM kaznit }e se za prekr{aj zdravstvena ustanova, ako: 

Za prekr{aj iz stavka 1. ovoga ~lanka, kaznit }e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, nov~anom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.500,00 KM. 

^lanak 59. 

Nov~anom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit }e se za prekr{aj zdravstvena ustanova, ako: 

Za prekr{aj iz stavka 1. ovoga ~lanka, kaznit }e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, nov~anom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.000,00 KM. 

^lanak 60. 

Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit }e se Federalni zavod, ako: 

Za prekr{aj iz stavka 1. ovoga ~lanka, kaznit }e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, nov~anom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.500,00 KM. 

^lanak 61. 

Nov~anom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM kaznit }e se za prekr{aj fizi~ka osoba, ako za datu krv ili krvni sastojak primi nov~anu naknadu (~lanak 22.) 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lanak 62. 

Zdravstvene ustanove, koje su sukladno propisima koji su va`ili do dana stupanja na snagu ovoga zakona, obavljale poslove transfuzijske djelatnosti, obvezne su uskladiti svoj rad i poslovanje sa odredbama ovog zakona i podzakonskim propisima donesenim na temelju ovoga zakona u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona. 

^lanak 63. 

Podzakonski propisi za provedbu ovoga zakona iz ~l. 11.,18., 24., 43. i 56. ovoga zakona donijet }e se u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona. 

Do dana stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga ~lanka, primjenjivat }e se propisi koji su va`ili do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom. 

Danom stupanja na snagu ovoga zakona i podzakonskih propisa prestaju va`iti odredbe ~lanka 85. stavak 2. i ~lanka 87. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/97). 

^lanak 64. 

Stru~no povjerenstvo za transfuzijsku medicinu iz ~lanka 54. ovoga zakona formirat }e se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. 

^lanak 65. 

Gramati~ko kori{tenje mu{kog ili `enskog roda za pojmove u ovom zakonu uklju~uju oba roda. 

^lanak 66. 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, v. r. 


Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, v. r. Na osnovu ~lana IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[EWU ZAKONA O KRVI I KRVNIM SASTOJCIMA 

Progla{ava se Zakon o krvi i krvnim sastojcima koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 13. januara 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 28. januara 2010. godine. 


Broj 01-02-87/10
18. februara 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, s. r. 

ZAKON 

O KRVI I KRVNIM SASTOJCIMA 

I. OSNOVNE ODREDBE 

^lan 1. 

Ovim zakonom ure|uje se organizacija transfuzijske djelatnosti, uslovi standardi kvaliteta, sigurnosti i nadzora u prikupqawu, testirawu, preradi, ~uvawu, distribuciji, izdavawu i upotrebi qudske krvi i krvnih sastojaka u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daqem tekstu: Federacija), finansirawe transfuzijske slu`be, kao i druga pitawa koja se odnose na transfuzijsku medicinu. 

Odredbe ovog zakona ne primjewuju se na snabdijevawe lijekovima dobijenim iz qudske krvi ili plazme, kao ni na krvotvorne mati~ne }elije. 

^lan 2. 

Prikupqawe, testirawe, prerada, ~uvawe, distribucija i upotreba krvi i krvnih sastojaka u Federaciji vr{i se u skladu sa direktivama Evropske unije, preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, preporukama Savjeta Evrope, dobrom laboratorijskom, proizvo|a~kom i klini~kom praksom, kao i drugim propisima iz ove oblasti. 

Djelatnost iz stava 1. ovog ~lana, obavqa}e se u skladu sa principom op{teg koncepta samodovoqnosti krvi, dobrovoqnog nepla}enog davala{tva krvi i bezbjednog transfuzijskog lije~ewa. 

^lan 3. 

Provedba odredbi ovog zakona, kao i podzakonskih propisa donijetih na osnovu ovog zakona, obaveza je kantona i Federacije, zdravstvenih ustanova, zavoda zdravstvenog osigurawa i drugih pravnih i fizi~kih lica. 

^lan 4. 

Pojedini izrazi, upotrijebqeni u ovom zakonu, imaju sqede}e zna~ewe: 

^lan 5. 

S ciqem obezbje|ewa uslova za snabdijevawe stanovni{tva Federacije sigurnom i kvalitetnom krvqu i krvnim sastojcima neophodno je: 

II. ORGANIZACIJA TRANSFUZIJSKE DJELATNOSTI 

1. Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine 

^lan 6. 

Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (u daqem tekstu: Federalni zavod) je zdravstvena ustanova, ~iji je osniva~ Federacija i koja obavqa transfuzijsku djelatnost na teritoriji Federacije u skladu sa propisom koji reguli{e zdravstvenu za{titu i ovim zakonom. 

^lan 7. 

Federalni zavod, pored poslova koje obavqa na osnovu propisa koji reguli{e zdravstvenu za{titu obavqa i slijede}e poslove: 

2. Ovla{tene zdravstvene ustanove 

^lan 8. 

Zdravstvene ustanove koje imaju odobrewe za obavqawe odre|enih poslova transfuzijske djelatnosti (u daqem tekstu: ovla{tene zdravstvene ustanove) su: 

a) Transfuzijski centar 

^lan 9. 

Transfuzijski centar je dio javne zdravstvene bolni~ke ustanove. 

Transfuzijski centar obavqa slijede}e poslove i zadatke: 

b) Odsjek za transfuziju 

^lan 10. 

Odsjek za transfuziju je dio zdravstvene ustanove bolni~ke zdravstvene za{tite koji obavqa slijede}e poslove i zadatke: 

Odsjek za transfuziju obavqa djelatnost iz stava 1. ovog ~lana za potrebe zdravstvene ustanove u kojoj djeluje. 

^lan 11. 

Bli`e uslove prostora, medicinsko-tehni~ke opreme i stru~nog kadra, koje moraju ispuniti ovla{tene zdravstvene ustanove, na prijedlog Stru~ne komisije za transfuzijsku medicinu, pravilnikom utvr|uje ministar. 

III. ODOBREWE ZA OBAVQAWE TRANSFUZIJSKE DJELATNOSTI 

^lan 12. 

Poslove prikupqawa, testirawa, prerade, ~uvawa, distribucije i izdavawa krvi i krvnih sastojaka obavqa Federalni zavod i ovla{tene zdravstvene ustanove. 

Odobrewe ovla{tenim zdravstvenim ustanovama daje ministar rje{ewem na osnovu dokumentovanog zahtjeva iz ~lana 13. ovog zakona i neposrednog uvida kod podnosioca zahtjeva. 

Rje{ewe iz stava 2. ovog ~lana je kona~no u upravnom postupku i protiv wega se mo`e pokrenuti upravni spor kod nadle`nog suda u skladu sa zakonom. 

^lan 13. 

Zahtjev za davawe odobrewa iz ~lana 12. ovoga zakona mora sadr`avati: 

Pored dokumentacije iz stava 1. ovog ~lana zahtjev mora sadr`avati: 

^lan 14. 

Odobrewe iz ~lana 12. ovog zakona daje se na rok od pet godina. 

^lan 15. 

Ovla{tena zdravstvena ustanova }e najkasnije 90 dana prije isteka roka va`ewa odobrewa, podnijeti zahtjev za obnovu odobrewa. 

Na postupak obnove odobrewa primjewuju se odredbe ~lana 13. ovog zakona. 

^lan 16. 

Ministar, po slu`benoj du`nosti, donosi rje{ewe o oduzimawu odobrewa iz ~lana 12. ovog zakona ako se u postupku nadzora utvrdi da ovla{tena zdravstvena ustanova: 

Rje{ewe iz stava 1. ovog ~lana je kona~no u upravnom postupku i protiv wega se mo`e pokrenuti upravni spor kod nadle`nog suda u skladu sa zakonom. 

^lan 17. 

Federalno ministarstvo zdravstva (u daqem tekstu: Ministarstvo) vodi registar ovla{tenih zdravstvenih ustanova. 

IV. UPRAVQAWE KVALITETOM 

^lan 18. 

Federalni zavod i ovla{tene zdravstvene ustanove uspostavi}e sistem kvaliteta i bezbjednosti u obavqawu transfuzijske djelatnosti koji se zasniva na principima dobre laboratorijske, proizvo|a~ke i klini~ke prakse. 

Ministar }e, na prijedlog Stru~ne komisije za transfuzijsku medicinu, donijeti Pravilnik o obezbje|ewu kvaliteta i sigurnosti krvi i krvnih sastojaka kojim }e se pobli`e utvrditi standardi i specifikacije sistema kvaliteta i sigurnosti krvi i krvnih sastojaka, uskla|ene sa zahtjevima me|unarodno priznatih standarda iz podru~ja transfuzijske medicine i nau~no-tehnolo{kim razvojem. 

^lan 19. 

Federalni zavod i ovla{tene zdravstvene ustanove obavezne su obezbijediti, licima koja neposredno u~estvuju u prikupqawu, testirawu, preradi, ~uvawu, izdavawu i distribuciji krvi i krvnih sastojaka, stru~no osposobqavawe i kontinuirano usavr{avawe u ciqu obezbje|ewa kvaliteta i sigurnosti krvi i krvnih sastojaka. 

^lan 20. 

Federalni zavod i ovla{tene zdravstvene ustanove imenova}e odgovorno lice za transfuzijsku djelatnost (u daqem tekstu: odgovorno lice). 

Odgovorno lice du`no je: 

^lan 21. 

Odgovorno lice mora imati zavr{en medicinski fakultet i specijalizaciju iz transfuziologije. 

Pored uslova iz stava 1. ovog ~lana odgovorno lice mora imati i iskustvo na poslovima transfuzijske djelatnosti i to: 

Ovla{tene zdravstvene ustanove du`ne su obavijestiti Federalni zavod o imenovawu odgovornog lica i o datumu po~etka wegovog rada. 

V. KVALITET I SIGURNOST KRVI I KRVNIH SASTOJAKA 

1. Prikupqawe krvi i krvnih sastojaka 

^lan 22. 

Prikupqawe krvi i krvnih sastojaka je procedura koja obuhvata izbor davaoca krvi ili krvnog sastojka (u daqem tekstu: davalac), odre|ivawe koli~ine uzete krvi i na~in uzimawa krvi. 

Prikupqawe krvi i krvnih sastojaka u Federaciji zasniva se na principima dobrovoqnosti, besplatnosti, anonimnosti i solidarnosti. 

Za uzetu krv ili krvni sastojak zabraweno je davaocu dati nov~anu naknadu. 

Davalac ne smije primiti nov~anu naknadu za datu krv ili krvni sastojak. 

Izuzetno, u opravdanim slu~ajevima kada se davaoc krvi poziva od strane Federalnog zavoda, transfuzijskog centra ili crvenog krsta/kri`a radi davawa krvi, obezbje|uje mu se jedan obrok i naknada putnih tro{kova {to }e se regulisati pravilnikom koji donosi ministar. 

Prikupqawe krvi se mora obavqati pod stru~nim medicinskim nadzorom. 

^lan 23. 

Postupak uzimawa krvi i krvnih sastojaka mora biti takav, da obezbje|uje potpunu asepti~nost, odnosno spre~avawe bakterijske i virusne kontaminacije jedinica krvi i krvnih sastojaka, koje su namijewene za terapijsku primjenu kao i uzoraka krvi za laboratorijsko ispitivawe. 

2. Davalac krvi ili krvnog sastojka 

^lan 24. 

Davalac mo`e biti punoqetno, poslovno sposobno lice, za koje je qekarskim, laboratorijskim i epidemiolo{kim pregledima utvr|eno da mo`e dati krv odnosno krvni sastojak, bez opasnosti za wegovo zdravqe i da wegova krv ne}e ugroziti zdravqe primaoca. 

Izuzetno od stava 1. ovog ~lana, davalac mo`e biti maloqetno lice, ali ne mla|e od 17 godina, uz pisanu saglasnost roditeqa ili starateqa. 

Obim i na~in pregleda iz stava 1. ovog ~lana i kriterije za odabir davaoca utvr|uje ministar Pravilnikom o posebnim tehni~kim zahtjevima za krv i krvne sastojke, koji donosi na prijedlog Stru~ne komisije za transfuzijsku medicinu. 

^lan 25. 

Prije svakog davawa krvi ili krvnog sastojka mora biti dobijena pisana saglasnost lica koje pristupa davawu krvi ili krvnog sastojka. 

Saglasnost iz stava 1. ovog ~lana mora biti izraz slobodne voqe davaoca, zasnovane na punoj obavijesti o na~inu uzimawa krvi, eventualnim ne`eqenim posqedicama uzimawa krvi, pretragama koje }e biti obavqene, upotrebi i za{titi li~nih podataka, odnosno podataka o wegovoj krvnoj grupi i nalazima testirawa. 

Sadr`aj obrasca iz stava 1. ovog ~lana pravilnikom propisuje ministar. 

Federalni zavod i transfuzijski centri prilikom prikupqawa krvi, uzimaju i evidentiraju podatke svakog davaoca i svake jedinice krvi u elektronskom ili pisanom obliku, i to: 

^lan 26. 

Doktor medicine, koji je pregledao davaoca, svojim potpisom potvr|uje, da je davalac pregledan i da se od wega mo`e uzeti krv, a za davaoca koji je odbijen, navodi se razlog odbijawa i vremenski period za koji je odbijen, o ~emu se obavje{tava davalac. 

Doktor medicine ne smije dozvoliti uzimawe krvi ili krvnog sastojka ako se utvrdi postojawe razloga za privremeno ili trajno odbijawe potencijalnog davaoca u skladu sa Pravilnikom iz ~lana 24. stav 3. ovog zakona. 

Federalni zavod i ovla{tene zdravstvene ustanove su du`ni u kwi`icu dobrovoqnog davaoca krvi upisati krvnu grupu, datum uzimawa krvi i dati potvrdu o uzimawu krvi. 

^lan 27. 

Davalac, pod odre|enim uslovima, mo`e biti i primalac vlastite krvi (autologna transfuzija). 

Pri planirawu operativnih zahvata, kod kojih se predvi|a ve}i gubitak krvi, doktor medicine koji lije~i pacijenta du`an je da upozna pacijenta sa mogu}no{}u primjene autologne transfuzije. 

Lice iz stava 1. mo`e biti mla|e od 18 godina, uz pisanu saglasnost roditeqa ili starateqa. 

Za predoperativno prikupqawe autologne krvi, neophodna je saglasnost iz ~lana 25. ovog zakona. 

^lan 28. 

Ako se utvrdi ili opravdano sumwa da je davalac krvi zara`en nekim od uzro~nika bolesti koje se prenose krvqu, odgovorno lice du`no je odmah pozvati davaoca i obavijesti ga o mogu}oj infekciji i wenim posqedicama po zdravqe te preporu~iti daqe korake u medicinskom tretmanu i izbjegavawu rizi~nog pona{awa. 

U slu~aju iz stava 1. ovog ~lana, odgovorno lice du`no je: 

Odgovorno lice, obavezno je, primaoca te krvi, bez odlagawa, da obavijesti i savjetuje ga na testirawe na utvr|enu zarazu. 

Testirawe primaoca iz stava 3. ovog ~lana, ne mo`e se obaviti bez wegove pisane saglasnosti. 

3. Testirawe krvi i krvnih sastojaka 

^lan 29. 

Svaka prikupqena jedinica krvi i krvnih sastojaka testira}e se najmawe na: 

Rezultati laboratorijskog testirawa moraju se upisati u evidenciju o davaocu. 

Pravilnikom iz ~lana 18. ovog zakona bli`e }e se utvrditi na~in i uslovi testirawa krvi i krvnih sastojaka. 

4. Obiqe`avawe krvi i krvnih sastojaka 

^lan 30. 

Svaka jedinica krvi i krvnog sastojka, mora imati etiketu koja sadr`i: 

Etiketa krvnog sastojka mora sadr`avati i naziv preparata i proizvo|a~a, podatke o koli~ini aktivne supstance, naziv konzervansa ili stabiliziraju}eg sredstva i na~in primjene. 

Na jedinici krvi namijewenoj za autolognu transfuziju - mora biti etiketa sa imenom i prezimenom davaoca/ primaoca i oznakom "Autologna krv". 

Svaki uzorak krvi za laboratorijsko ispitivawe mora imati naqepnicu koja sadr`i naziv zdravstvene ustanove, identifikacioni broj, datum uzimawa krvi i krvnu grupu. 

^lan 31. 

Zabraweno je distribuirati i upotrebqavati krv i krvne sastojke ukoliko se ne mo`e dokazati wihovo porijeklo i ako nema dokaza da su bili podvrgnuti testirawu iz ~lana 29. ovog zakona. 

^lan 32. 

Zara`ena jedinica krvi se izdvaja iz fri`idera za ~uvawe krvi, ozna~ava naqepnicom "nije za transfuziju-infektivno", pohrawuje se na za to odre|eno mjesto i biolo{ki uni{tava. 

Federalni zavod i ovla{tena zdravstvena ustanova obavezni su o utvr|enoj zaraznoj bolesti podnijeti prijavu nadle`nim zdravstvenim ustanovama, u skladu sa propisom kojim se ure|uje na~in prijavqivawa zaraznih bolesti. 

5. ^uvawe, prevoz i distribucija krvi i krvnih sastojaka 

^lan 33. 

Federalni zavod i ovla{tene zdravstvene ustanove moraju obezbjediti uslove za ~uvawe, prevoz i distribuciju krvi i krvnih sastojaka tako da se obezbje|uje wihov kvalitet i bezbjednost primjene. 

^lan 34. 

Krv i krvni sastojci moraju se ~uvati na temperaturi koja je optimalna za wihovo ~uvawe. Fri`ideri u kojima se ~uva krv moraju imati sistem koji biqe`i temperaturu. 

Rok upotrebqivosti krvi ili krvnih sastojaka, zavisi od sastava i volumena antikoagulansa i aditiva. 

Ako je prilikom rada do{lo do kontakta krvi ili krvnog sastojka sa vazduhom, takva jedinica se mora izdati u roku od 24 sata. 

Zamrznute, a zatim otopqene jedinice krvi i krvnih sastojaka ne smiju se ponovo zamrzavati. 

Jedinice krvi ili krvnih sastojaka, za koje laboratorijsko ispitivawe nije zavr{eno, ili nalazi nisu u granicama normale, moraju se ~uvati odvojeno od jedinica koje su spremne za izdavawe i biti posebno ozna~ene. 

Jedinice krvi za autolognu transfuziju moraju se ~uvati odvojeno od alogenih jedinica krvi i krvnih sastojaka. 

^lan 35. 

Prevoz i distribucija krvi i krvnih sastojaka moraju se u svim fazama obavqati u usloviima koji odr`avaju kvalitet i sigurnost krvi i krvnih sastojaka. 

Spremnici za prevoz krvi i krvnih sastojaka moraju biti ozna~eni naqepnicom zdravstvene ustanove koja distribuira krv i krvne sastojke i oznakom "qudska krv- ne otvarati". 

Autologna krv i krvni sastojci moraju se jasno ozna~iti kao takvi, te prevoziti i distribuirati odvojeno od alogene krvi i krvnih sastojaka. 

Federalni zavod i ovla{tene zdravstvene ustanove moraju voditi stalnu evidenciju zaliha i distribucije krvi i krvnih sastojaka. 

6. Kontrola krvi i krvnih sastojaka 

^lan 36. 

Federalni zavod i transfuzijski centri obavezni su kontrolisati kvalitet krvi i krvnih sastojaka u skladu sa Pravilnikom o posebnim tehni~kim zahtjevima za krv i krvne sastojke iz ~lana 24. ovog zakona. 

O izvr{enoj provjeri kvaliteta krvi i krvnog sastojka mora se voditi evidencija. 

7. Upotreba krvi i krvnih sastojaka 

^lan 37. 

Doktor medicine koji u lije~ewu primjewuje krv i krvne sastojke, odgovoran je za opravdanost upotrebe i ispravnost postupka prilikom wihove upotrebe u skladu sa dobrom klini~kom praksom. 

Doktor medicine iz stava 1. ovog ~lana vodi propisanu evidenciju, utvr|uje ozbiqne {tetne reakcije i preduzima druge propisane radwe. 

Odredbe iz st. 1. i 2. ovog ~lana odnose se i na autotransfuziju. 

^lan 38. 

Primalac, prije nego primi krv ili krvni sastojak, mora pisano potvrditi da je bio informisan o razlozima za transfuziju krvi ili krvnog sastojka, i mogu}im ne`eqenim posqedicama transfuzije, te da je saglasan sa ovim na~inom lije~ewa. 

Za primjenu krvi i krvnih sastojaka u lije~ewu maloqetnog lica, poslovno nesposobnog lica, doktor medicine du`an je o okolnostima iz stava 1. ovog ~lana, prethodno informisati wegovog roditeqa ili starateqa i dobiti wihovu pisanu saglasnost. 

U slu~aju nemogu}nosti dobijawa saglasnosti iz st. 1. i 2. ovog ~lana, doktor medicine }e postupiti, u ciqu spa{avawa `ivota, odnosno u najboqem interesu pacijenta, u skladu sa principima medicinske struke. 

8. Bolni~ki transfuzijski odbor 

^lan 39. 

Zdravstvene ustanove koje u svojoj djelatnosti koriste krv i krvne sastojke du`ne su osnovati Bolni~ki transfuzijski odbor (u daqem tekstu: Odbor) od najmawe pet ~lanova. 

Odbor iz stava 1. ovog ~lana ~ine: doktor specijalista transfuzijske medicine, doktori medicine drugih specijalnosti i drugi medicinski profesionalci koji u svom radu upotrebqavaju krv i krvne sastojke, kao i lijekove dobijene iz krvi, vode}i ra~una o zastupqenosti polova 

Odbor nadzire opravdanost upotrebe krvi i krvnih sastojaka, postupawe u skladu sa savremenom procedurom transfuzije krvi i krvnih sastojaka, prati ozbiqne {tetne reakcije i druge poslove u vezi opravdanosti upotrebe krvi i krvnih sastojaka. 

9. Neupotrijebqena krv i krvni sastojak 

^lan 40. 

Krv i krvni sastojci koji ne odgovaraju standardima sigurnosti i kvaliteta u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona povla~e se iz prometa ozna~avaju posebnom naqepnicom "Nije za transfuziju", ~uvaju u posebnom fri`ideru i uni{tavaju. 

Neupotrijebqene jedinice krvi ili krvnih sastojaka ozna~ene kao "Autologna transfuzija" ne smiju se upotrijebiti za lije~ewe drugih lica i povla~e se, ~uvaju i uni{tavaju u skladu sa stavom 1. ovog ~lana. 

Na~in povla~ewa, ~uvawa i uni{tavawa reguli{e se Pravilnikom iz ~lana 18. stav 2. ovog zakona. 

10. Pra}ewe krvi i krvnih sastojaka i prijavqivawe ozbiqnih {tetnih doga|aja i ozbiqnih {tetnih reakcija 

^lan 41. 

Prikupqawe, testirawe, prerada, ~uvawe, distribucija i izdavawe krvi i krvnih sastojaka mora biti pra}eno i evidentirano od davaoca do primaoca, kao i od primaoca do davaoca. 

Federalni zavod i ovla{tene zdravstvene ustanove obezbje|uju sistem mjera identifikacije svake prikupqene i izdate jedinice krvi i krvnih sastojaka. 

Podaci za potpuno pra}ewe krvi i krvnih sastojaka ~uvaju se najmawe 30 godina od dana uzimawa krvi. 

^lan 42. 

Za teritoriju Federacije uspostavqa se jedinstven sistem prijavqivawa ozbiqnih {tetnih doga|aja i ozbiqnih {tetnih reakcija. 

Sistem iz stava 1. ovog ~lana sadr`i podatke vezane za: 

Sistem dokumentacije, klasifikacije i procjene te`ine {tetnih i neo~ekivanih doga|aja i reakcija treba biti uskla|en sa me|unarodnim standardima tako da omogu}ava me|unarodnu razmjenu podataka. 

O svakom ozbiqnom {tetnom doga|aju i ozbiqnoj {tetnoj reakciji, ovla{tena zdravstvena ustanova obavezna je, bez odga|awa, pisano obavijestiti Federalni zavod koji vodi jedinstveni registar ozbiqnih {tetnih doga|aja i ozbiqnih {tetnih reakcija. 

^lan 43. 

Pravilnik o sistemu pra}ewa krvi i krvnih sastojaka i ozbiqnih {tetnih doga|aja i ozbiqnih {tetnih reakcija, na prijedlog Stru~ne komisije za transfuzijsku medicine, donosi ministar. 

VI. PLANIRAWE I POTREBE ZA KRVQU 

^lan 44. 

Prikupqawe krvi vr{i se u skladu sa unaprijed planiranim ili iznenada pove}anim potrebama za krvqu, saglasno principu samodovoqnosti u potrebama za krvqu i krvnim sastojcima. 

Redovne potrebe za krvqu utvr|uju se godi{wim planom potreba, a iznenadne potrebe obezbje|uju se vanrednim akcijama darivawa krvi i drugim mjerama. 

Godi{wi plan potreba krvi i krvnih sastojaka u Federaciji, na prijedlog Stru~ne komisije za transfuzijsku medicinu, utvr|uje ministar. 

^lan 45. 

Na osnovu plana iz ~lana 44. ovog zakona, Federalni zavod i transfuzijski centri, u saradwi sa Crvenim krstom/kri`om Federacije Bosne i Hercegovine i kantona utvr|uju godi{wi plan akcija dobrovoqnog darivawa krvi za svaku kalendarsku godinu. 

Planom iz stava 1. ovog ~lana utvrdi}e se podru~ja na kojim }e se vr{iti prikupqawe krvi. 

^lan 46. 

U ciqu uspje{ne realizacije godi{weg plana akcija dobrovoqnog darivawa krvi Federalni zavod, transfuzijski centri i Crveni krst/kri` Federacije Bosne i Hercegovine i kantona djeluju jedinstveno. 

^lan 47. 

Ministarstvo, kantonalna ministarstva zdravstva, Crveni krst/kri` Federacije Bosne i Hercegovine i kantona, Federalni zavod, ovla{tene i druge zdravstvene ustanove, mediji, ministarstva obrazovawa, obrazovne ustanove, civilna za{tita na svim nivoima i druge organizacije du`ne su obavje{tavati stanovni{tvo o zna~aju darivawa krvi i podsticati stanovni{tvo na darivawe krvi sa ciqem samodovoqnosti. 

Promotivne aktivnosti trebaju biti uskla|ene sa potrebama za dovoqnim koli~inama krvi i krvnih sastojaka na podru~ju cijele Federacije i trebaju se odvijati tokom cijele godine. 

VII. IZVJE[TAVAWE 

^lan 48. 

Federalni zavod i transfuzijski centri du`ni su najmawe jednom godi{we dostavqati Ministarstvu izvje{taje o slijede}em: 

VIII. IZVOZ I UVOZ KRVI I KRVNIH SASTOJAKA 

^lan 49. 

Krv i krvni sastojci ne smiju se izvoziti iz Federacije, odnosno uvoziti u Federaciju. 

Izuzetno od stava 1. ovog ~lana u vanrednim situacijama (prirodne i druge nesre}e, kao i slu~ajevi kada se radi o hitnoj i medicinski opravdanoj potrebi) dozvolu za uvoz/izvoz krvi i krvnih sastojaka daje Ministarstvo spoqwe trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine na osnovu saglasnosti Ministarstva. 

Izvoz plazme kao sirovine za dobivawe lijekova iz plazme za potrebe stanovni{tva Federacije provodi se po postupku iz stava 2. ovog ~lana. 

Uvezena krv i krvni sastojci moraju zadovoqavati uslove ovog zakona. 

IX. ZA[TITA PODATAKA 

^lan 50. 

U svim postupcima uzimawa krvi i krvnih sastojaka, obezbje|uje se za{tita privatnosti davaoca krvi. 

Utvr|ivawe identiteta davaoca krvi i rezultati laboratorijskog ispitivawa vr{e se u skladu sa principima medicinske etike. 

^lan 51. 

Podaci o davaocima prikupqaju se i upotrebqavaju samo za namjene utvr|ene ovim zakonom, kao i za namjene utvr|ene zakonom kojim su ure|ene evidencije u oblasti zdravstva. 

^lan 52. 

Federalni zavod i transfuzijski centri, na bezbjedan na~in, ~uvaju sve podatke o kojim se vode evidencije i registri. 

Svi podaci iz stava 1. ovog ~lana su povjerqivi. 

Pristup podacima iz stava 1. ovog ~lana dozvoqen je samo ovla{tenom licu u skladu sa zakonom. 

^lan 53. 

Zabraweno je svako neovla{teno izdavawe, brisawe ili izmjena podataka kao i prenos ili ustupawe informacija suprotno odredbama ovog zakona. 

X. STRU^NA KOMISIJA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU 

^lan 54. 

Pri Ministarstvu osniva se Stru~na komisija za transfuzijsku medicinu (u daqem tekstu: Komisija). 

Komisiju ~ine: dva transfuziologa sa najmawe pet godina iskustva u struci, dva eksperta drugih grana medicine u kojima se primjewuje lije~ewe krvqu i krvnim sastojcima, imunolog, predstavnik Ministarstva i predstavnik Crvenog krsta/kri`a Federacije Bosne i Hercegovine. 

Kod imenovawa Komisije mora se voditi ra~una o ravnopravnosti polova. 

^lanove Komisije imenuje i razrje{ava ministar. 

Komisija pru`a stru~nu pomo} Ministarstvu u: 

Komisija podnosi izvje{taj o radu ministru jednom u tri mjeseca. 

Visinu nadoknade za rad ~lanova Komisije rje{ewem utvr|uje ministar. 

XI. NADZOR 

^lan 55. 

Nadzor nad primjenom i sprovo|ewem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu zakona, kao i nadzor nad stru~nim radom obuhvata: 

Nadzori iz stava 1. alineja 2., 3. i 4. ovog ~lana obavqaju se najmawe jedanput u dvije godine. 

XII. FINANSIRAWE 

^lan 56. 

Federalni zavod finansira se: 

1.    iz Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine, 

2.    na osnovu ugovora sa Zavodom zdravstvenog osigurawa i reosigurawa Federacije Bosne i Hercegovine, 

3.    na osnovu ugovora sa kantonalnim zavodima zdravstvenog osigurawa, 

4.    iz drugih izvora u skladu sa zakonom. 

Ovla{tene zdravstvene ustanove se finansiraju iz prihoda zdravstvenih ustanova u okviru kojih djeluju. 

Metodologiju izrade cijene manipulativnih tro{kova krvi i krvnih sastojaka utvr|uje ministar, na prijedlog Zavoda zdravstvenog osigurawa i reosigurawa Federacije Bosne i Hercegovine, uz prethodno pribavqeno mi{qewe Komisije. 

XIII. KAZNENE ODREDBE 

^lan 57. 

Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000,00 KM do 15.000,00 KM kazni}e se za prekr{aj zdravstvena ustanova, ako: 

Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana, kazni}e se i odgovorno lice u pravnom licu, nov~anom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00 KM. 

^lan 58. 

Nov~anom kaznom u iznosu od 7.000,00 KM do 12.000,00 KM kazni}e se za prekr{aj zdravstvena ustanova, ako: 

Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana, kazni}e se i odgovorno lice u pravnom licu, nov~anom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.500,00 KM. 

^lan 59. 

Nov~anom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kazni}e se za prekr{aj zdravstvena ustanova, ako: 

Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana, kazni}e se i odgovorno lice u pravnom licu, nov~anom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.000,00 KM. 

^lan 60. 

Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000,00 KM do 15.000,00 KM kazni}e se Federalni zavod, ako: 

Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana, kazni}e se i odgovorno lice u pravnom licu, nov~anom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.500,00 KM. 

^lan 61. 

Nov~anom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM kazni}e se za prekr{aj fizi~ko lice, ako za datu krv ili krvni sastojak primi nov~anu naknadu (~lan 22.) 

XIV. PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 62. 

Zdravstvene ustanove, koje su u skladu sa propisima koji su va`ili do dana stupawa na snagu ovog zakona, obavqale poslove transfuzijske djelatnosti, obavezne su uskladiti svoj rad i poslovawe sa odredbama ovog zakona i podzakonskim propisima donesenim na osnovu ovog zakona, u roku od 18 mjeseci od dana stupawa na snagu ovog zakona. 

^lan 63. 

Podzakonski propisi za provo|ewe ovog zakona iz ~l. 11.,18., 24., 43. i 56. ovog zakona donije}e se u roku od 12 mjeseci od dana stupawa na snagu ovog zakona. 

Do dana stupawa na snagu propisa iz stava 1. ovog ~lana, primjewiva}e se propisi koji su va`ili do dana stupawa na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom. 

Danom stupawa na snagu ovog zakona i podzakonskih propisa prestaju da va`e odredbe ~lana 85. stav 2. i ~lana 87. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/97). 

^lan 64. 

Stru~na komisija za transfuzijsku medicinu iz ~lana 54. ovog zakona formira}e se u roku od tri mjeseca od dana stupawa na snagu ovog zakona. 

^lan 65. 

Gramati~ko kori{tewe mu{kog ili `enskog roda za pojmove u ovom zakonu ukqu~uju oba roda. 

^lan 66. 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, s. r. 


191 

Na osnovu ~lana IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[ENJU ZAKONA O GEOLO[KIM ISTRA@IVANJIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Progla{ava se Zakon o geolo{kim istra`ivanjima Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 21. aprila 2009. godine i na sjednici Doma naroda od 28. januara 2010. godine. 


Broj 01-02-88/10
18. februara 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, s. r. 

ZAKON 

O GEOLO[KIM ISTRA@IVANJIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

I. OP]E ODREDBE 

^lan 1.
(Predmet Zakona) 

Ovim zakonom ure|uju se: geolo{ka istra`ivanja, faze izvo|enja geolo{kih istra`ivanja, geolo{ka istra`ivanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), djelatnosti koje koriste rezultate geolo{kih istra`ivanja, izrada i podjela geolo{kih karata, istra`ni prostor, vo|enje katastra, izrada i revizija geolo{ke dokumentacije, odobrebnje za bavljenje registriranom djelatno{}u iz oblasti geologije, postupak odobravanja i {ta se odre|uje odobrenjem za izvo|enje geolo{kih istra`ivanja, izvo|enje geolo{kih istra`ivanja, izvje{taji o geolo{kim istra`ivanjima, izdavanje rje{enja o priznavanju rezervi mineralne sirovine, postupak nakon zavr{etka istra`ivanja, prikupljanje i izrada geolo{ke baze podataka, finansiranje geolo{kih istra`ivanja od interesa za Federaciju, ukidanje odobrenja za geolo{ka istra`ivanja, polaganje stru~nog ispita, osnivanje strukovne komore, nostrifikacija geolo{ke dokumentacije i me|unarodni sporazumi, inspekcijski nadzor nad provo|enjem Zakona o geolo{kim istra`ivanjima Federacije Bosne i Hercegovine, upravni nadzor, kaznene odredbe i druga pitanja vezana uz geolo{ka istra`ivanja. 

^lan 2.
(Definicije) 

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljede}a zna~enja: 

^lan 3.
(Mineralne sirovine u smislu ovog zakona) 

Mineralnim sirovinama u smislu ovog zakona smatraju se: 

a)    energetske mineralne sirovine - sve vrste fosilnih goriva, ugljovodonici u ~vrstom, te~nom i gasovitom stanju, sve vrste bituminoznih i uljnih stijena, ostali gasovi koji se nalaze u zemlji i radioaktivne mineralne sirovine; 

b)    mineralne sirovine iz kojih se mogu proizvoditi metali i njihova upotrebljiva jedinjenja; 

c)    sve vrste soli i sve vrste podzemnih voda; 

d)    nemetali~ne mineralne sirovine: abrazivi, azbesti, barit, bentonit, bijeli boksit, cementni laporci, dijatomit, dolomit, feldspat, fluorit, gips, grafit, kreda, kre~njak, silicijske sirovine, kerami~ke i vatrostalne gline, keramziti, {kriljci, liskuni, magneziti, opekarske gline, pirofiliti, sumpor, tuf, talk, tehni~ko-gra|evinski kamen, arhitektonsko-gra|evinski kamen, ukrasno i poludrago kamenje, {ljunak i pijesak za gra|evinarstvo izvan vodenih tokova; 

e)    sve sekundarne mineralne sirovine koje se pojavljuju kao neiskori{teni ostatak dobijanja, oboga}ivanja i prerade primarnih mineralnih sirovina i 

f)    sve nenabrojane mineralne sirovine prirodnog porijekla. 

II. GEOLO[KA ISTRA@IVANJA 

^lan 4.
Geolo{ka istra`ivanja u smislu ovog zakona) 

(1)    Pod geolo{kim istra`ivanjima, u smislu ovog zakona, podrazumijevaju se istra`ivanja i ispitivanja koja se vr{e s ciljem: upoznavanja evolucije sastava i gra|e zemljine kore; izrade geolo{kih karata; prognoziranja, pronala`enja i utvr|ivanja le`i{ta mineralnih sirovina tj. koli~ina, kvalitet i geolo{ko-ekonomski efekti iskori{tenja ~vrstih te~nih i gasnih mineralnih sirovina i geotermalne energije; utvr|ivanja geolo{kih i geomehani~kih osobina stijena i tla; utvr|ivanja geolo{kih uvjeta za prostorno planiranje i projektovanje gra|evinskih i rudarskih objekata, za{tita terena od erozije, poplava i drugih prirodnih nepogoda i geolo{ka istra`ivanja i ispitivanja u cilju za{tite okoli{a na prostoru Federacije. 

(2)    Geolo{ka istra`ivanja iz stava (1) ovog ~lana obuhvataju izvo|enje sljede}ih specijalisti~kih istra`nih radova: op}ih geolo{kih, paleontolo{kih, stratigrafskih, sedimentolo{kih, minerolo{ko-petrografskih, geohemijskih, geofizi~kih, metalogenetskih, ekonomsko-geolo{kih, strukturno-geolo{kih, in`injersko-geolo{kih, hidrogeolo{kih, seizmolo{kih, geomorfolo{kih, geodinami~kih, geobotani~kih, fotogeolo{kih, geostatisti~kih, hemijsko-tehnolo{kih i drugih istra`no-geolo{kih radova i ispitivanja. 

^lan 5.
(Faze geolo{kih istra`ivanja) 

Osnovne faze geolo{kih istra`ivanja su: 

a)    osnovna geolo{ka istra`ivanja; 

b)    regionalna geolo{ka istra`ivanja; 

c)    detaljna geolo{ka istra`ivanja i 

d)    eksploatacijska geolo{ka istra`ivanja. 

^lan 6.
(Osnovna geolo{ka istra`ivanja) 

(1)    Osnovna geolo{ka istra`ivanja vr{e se radi dobijanja osnovnih geolo{kih podataka o razvoju, sastavu i gra|i zemljine kore, zakonitosti nastajanja geolo{kih tvorevina i njihovih osobina, izrade odgovaraju}ih geolo{kih karata, utvr|ivanja potencijalnosti podru~ja u pogledu utvr|ivanja rezervi mineralne sirovine, kao i utvr|ivanja geolo{kih uvjeta za regionalna geolo{ka istra`ivanja. 

(2)    Osnovna geolo{ka istra`ivanja izvode se s ciljem upoznavanja osnovnih geolo{kih, tektonskih, metalogenetskih, hidrogeolo{kih, geotermalnih, in`injersko-geolo{kih, geofizi~kih, seizmolo{kih, mehani~kih i drugih geolo{kih svojstava stijena i tla na {irem prostoru i ni`em stepenu poznavanja geolo{ke gra|e podru~ja, u okviru kojih se izra|uju op}e geolo{ke karte, te vr{i izrada podloga za prostorne i urbanisti~ke planove, za{tita okoli{a i izrada strategije razvoja Federacije i kantona. 

^lan 7.
(Regionalna geolo{ka istra`ivanja) 

(1)    Regionalna geolo{ka istra`ivanja slijede fazu fundamentalnih istra`ivanja, a izvode se sa ciljem provjere potencijalne mineralne sirovine do nivoa C1 kategorije sa bitnim pokazateljima za fazu detaljnih geolo{kih istra`ivanja i za prou~avanje hidrogeolo{kih i in`injersko-geolo{kih karakteristika na odre|enom {irem prostoru. 

(2)    Podaci istra`ivanja iz stava (1) ovog ~lana i ~lana 6. ovog zakona ~ine podlogu za programiranje i projektovanje detaljnih geolo{kih istra`ivanja. 

^lan 8.
(Detaljna geolo{ka istra`ivanja) 

(1)    Detaljna geolo{ka istra`ivanja mineralne sirovine vr{e se na prostoru gdje je osnovnim i regionalnim geolo{kim istra`ivanjima utvr|eno prisustvo ili mogu}nost postojanja potencijalne mineralne sirovine. Na osnovu ovih istra`ivanja utvr|uje se polo`aj, koli~ina, kvalitet i mogu}nost eksploatacije istra`ene mineralne sirovine. 

(2)    Detaljna geolo{ka istra`ivanja izvode se sa ciljem prou~avanja i ispitivanja detaljnih geolo{kih, tektonskih, metalogenetskih, hidrogeolo{kih, geotermalnih, in`injersko- geolo{kih, geofizi~kih, seizmolo{kih, mehani~kih i drugih geolo{kih svojstava stijena i tla na u`em prostoru i vi{em stepenu poznavanja geolo{ke gra|e podru~ja. 

(3)    Poseban vid detaljnih geolo{kih istra`ivanja je formiranje zbirki minerala, ruda, stijena i fosila u cilju nau~nog ili stru~nog usavr{avanja, obrazovanja, izlaganja ili ~uvanja u verifikovanim (mjerodavnim) institucijama kao {to su muzeji, instituti i fakulteti. 

(4)    Detaljna geolo{ka istra`ivanja tla i stijena obavezno se vr{e prije izrade tehni~ke dokumentacije za izgradnju: 

1)    objekata bazne i hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekata za proizvodnju celuloze i papira; 

2)    objekata za preradu ko`e i krzna, objekata u kojima se proizvode i skladi{te opasne materije i sli~nih objekata i postrojenja koja mogu ugroziti `ivotnu sredinu; 

3)    `eljezni~kih pruga i prate}ih objekata; 

4)    postrojenja na te~ni i naftni gas; 

5)    autoputeva, magistralnih i regionalnih puteva i prate}ih objekata (potpornih konstrukcija, propusta i sl.); 

6)    tunela; 

7)    luka sa pripadaju}im lu~kim objektima (dokovima, valobranima, obaloutvrdnim zidovima, kranskim stazama i sl.); 

8)    aerodroma i prate}ih objekata; 

9)    hidroelektrana i termoelektrana i prate}ih objekata; 

10)    visokih brana i akumulacija ispunjenih vodom, jalovinom ili pepelom; 

11)    dalekovoda napona 110 kV i vi{e, trafostanica i rasklopnih postrojenja napona 35 kV i vi{e; 

12)    magistralnih gasovoda i naftovoda; 

13)    me|uregionalnih i regionalnih objekata vodosnabdije- vanja; 

14)    objekata za pre~i{}avanje otpadnih voda za gradska naselja; 

15)    me|uregionalnih i regionalnih kanalizacionih sistema; 

16)    tranzitnih i glavnih telefonsko-telegrafskih centrala i njima pripadaju}ih postrojenja i veza izme|u tih centrala; 

17)    objekata od posebnog interesa za odbranu zemlje; 

18)    objekata radiodifuznih stanica i radiorelejnih sistema; 

19)    objekata u kojima se sakuplja ve}i broj lica (pozori{ne, bioskopske, sportske, izlo`bene i sli~ne dvorane), fakulteta, instituta, {kola, pred{kolskih ustanova, bolnica, stadiona, hotela, poslovnih i stambenih objekata povr{ine vi{e od 1.000 m2 i objekata koji imaju ~etiri i vi{e nadzemnih eta`a, autobuskih i `eljezni~kih stanica; 

20)    vjerskih objekata; 

21)    silosa i vodotornjeva svih vrsta; 

22)    hala svih tipova (industrijske, privredne, sportske i dr.); 

23)    drumskih, `eljezni~kih i pje{a~kih mostova; 

24)    sanitarnih deponija otpadaka i postrojenja za tretman ~vrstog i opasnog otpada; 

25)    svih vrsta industrijskih objekata; 

26)    stanica i postrojenja za uskladi{tenje i pretakanje goriva motornih vozila; 

27)    svih vrsta stambenih i poslovnih objekata povr{ine vi{e od 1.000 m2 i objekata koji imaju ~etiri i vi{e nadzemnih eta`a, industrijskih i infrastrukturnih objekata u zonama ID@o i vi{e seizmi~nosti po MCS skali (Mercalli- Cancani-Siebergova skala), kao i za sve vrste trajnih objekata na uvjetno stabilnim terenima prema op}e va`e}im in`enjersko-geolo{kim kriterijima; 

28)    sistema za meliorizaciju; 

29)    za prostorno i za urbanisti~ko planiranje, a za nivoe za koje su potrebne podloge razmjere 1:10.000, 1:5.000, 1:1.000 itd. 

^lan 9.
(Eksploatacijska geolo{ka istra`ivanja) 

(1)    Eksploatacijska geolo{ka istra`ivanja obuhvataju geolo{ko-rudarske istra`ne radove za potrebe racionalne eksploatacije mineralne sirovine, za{titu i osiguranje radne sredine, zaposlenika, opreme i objekata u eksploatacijskom prostoru. 

(2)    Istra`ni radovi iz stava (1) ovog ~lana izvode se sa ciljem: 

a)    pra}enja sastava i provjere kvaliteta mineralne sirovine projektovane za eksploataciju; 

b)    doistra`ivanja novih koli~ina mineralne sirovine i prekategorizacije iz ni`ih u vi{u kategoriju u cilju obnavljanja rezervi A+B kategorije u le`i{tu; 

c)    pra}enja kontinuiteta rasprostiranja mineralne sirovine u geolo{koj sredini, uz evidentiranje svih tektonskih struktura; 

d)    snimanja i prikupljanja podataka o hidrogeolo{kim uvjetima radi poduzimanja za{titnih mjera od prodora podzemnih voda u jamske prostorije ili odvodnjavanja povr{inskih kopova i 

e)    permanentnog snimanja i pra}enja stanja geolo{ke sredine sa napredovanjem rudarskih radova u jamskim i povr{inskim rudarskim objektima u cilju za{tite radne sredine i nesmetanog odvijanja eksploatacije u le`i{tu. 

(3)    Privredna dru{tva - investitor koji vr{i eksploataciju mineralne sirovine obavezan je izvoditi istra`ivanja iz st. (1) i (2) ovog ~lana i na osnovu navedenih istra`nih radova izra|ivati geolo{ke planove i detaljne geolo{ke karte eksploatacijskog polja. 

^lan 10.
(Geolo{ka istra`ivanja od interesa za Federaciju) 

(1)    Geolo{ka istra`ivanja od interesa za Federaciju su: 

a)    osnovna geolo{ka istra`ivanja; 

b)    regionalna, detaljna i eksploatacijska geolo{ka istra`ivanja tla, stijena i mineralnih sirovina koja su odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) utvr|ena da su od interesa za Federaciju; 

c)    izrada geolo{kih karata; 

d)    izrada geolo{ke dokumentacije utvr|ene odlukom Vlade Federacije; 

e)    izrada i vo|enje geolo{kog katastra; 

f)    geolo{ka istra`ivanja radi za{tite `ivotne sredine i 

g)    vo|enje i ~uvanje podataka zna~ajnih za geolo{ki informacijski sistem. 

(2)    Odluku o istra`ivanju iz stava (1) ovog zakona donosi Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo). 

(3)    Postupak dodjele odobrenja za istra`ivanje iz stava (2) ovog ~lana vr{i se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09). Na~in i uvjeti dodjele odobrenja za geolo{ka istra`ivanja iz stava (1) ovog ~lana propisat }e se pravilnikom koji donosi federalni ministar energije, rudarstva i industrije (u daljnjem tekstu: federani ministar). 

^lan 11.
(Djelatnosti koje koriste rezultate geolo{kih istra`ivanja) 

(1)    Geolo{ka istra`ivanja ~ine obavezne podloge u sljede}im djelatnostima: 

a)    prostorno ure|enje - izrada prostorno-planske dokumentacije i za{tita okoli{a; 

b)    utvr|ivanje planskih osnova za upravljanje vodama (vodoprivredne osnove) za podzemne vode, 

c)    upravljanje i razvoj poljoprivrednog zemlji{ta, zemlji{ta za uzgoj {uma i za{tita tla od erozije i spre~avanje poplava; 

d)    utvr|ivanje uvjeta gradnje nadzemnih i podzemnih gra|evina (energetskih, vodoprivrednih, saobra}ajnih i infrastrukturnih) na prostoru za gra|enje i 

e)    urbanizacija i utvr|ivanje kori{tenja i za{tite prirodnih resursa i za{tite sredina vezanih uz zemljinu koru. 

(2)    Kori{tenje geolo{kih podataka kao podloge za izradu projekata, planova i druge dokumentacije za aktivnosti u djelatnostima iz stava (1) ovog ~lana vr{i se na osnovu prethodno pribavljenog stru~nog mi{ljenja Federalnog zavoda za geologiju (u daljnjem tekstu: Federalni zavod). 

^lan 12.
(Izrada geolo{kih karata) 

Izrada geolo{kih karata razli~itih razmjera vr{i se u cilju izrade osnovne nau~ne podloge za poznavanje geolo{kog sastava i strukture odre|enog terena, sukcesije stvaranja stijena i stepena njihovog poreme}aja kroz evoluciju zemljine kore, te zakonomjernosti razmje{taja i koncentracije mineralne sirovine, izu~avanja i upravljanja podzemnim vodama s ciljem rje{avanja nau~nih i stru~nih problema iz podru~ja egzodinami~kih procesa i mehani~kih svojstava stijena i drugih nau~nih podloga. 

^lan 13.
(Podjela geolo{kih karata prema sadr`aju) 

Geolo{ke karte iz ~lana 12. ovog zakona prema sadr`aju dijele se na: 

a)    op}e geolo{ke karte koje prikazuju op}e geolo{ke podatke: sastav, starost i strukturnu gra|u terena; 

b)    specijalne ili namjenske geolo{ke karte koje uz op}e geolo{ke podatke prikazuju i elemente relevantne za neku geolo{ku disciplinu, a to su: strukturne, paleogeografske, neotektonske, geofizi~ke, seizmolo{ke, hidrogeolo{ke, in`injersko-geolo{ke, geotermalne, metalogenetske, geohemijske, karte mineralnih sirovina, karte geolo{kih osnova za{tite okoli{a i druge karte i njihove oleate koje prikazuju odre|ena geolo{ka svojstva. 

^lan 14.
(Podjela geolo{kih karata prema razmjeru) 

(1)    Geolo{ke karte iz ~lana 13. ovog zakona prema razmjeru dijele se na: 

a)    detaljne geolo{ke karte i geolo{ke planove - razmjeri krupniji od 1:10 000; 

b)    osnovne geolo{ke karte - razmjeri od 1:100 000 do 1:10000 i 

c)    pregledne geolo{ke karte - razmjeri sitniji od 1:100 000. 

(2)    Geolo{ke karte izra|uju se u odgovaraju}em razmjeru u zavisnosti od potreba i namjene kori{tenja sa finalnim prikazom u GIS (geografsko-informacijski sistem) informati~koj tehnologiji i izradom geolo{ko-informacijskog sistema koji se sastoji od grafi~kih podloga i geolo{kih baza podataka. 

(3)    Uputstvo za izradu geolo{kih karata i prate}e dokumentacije donosi federalni ministar. 

(4)    U postupku utvr|ivanja prijedloga uputstva iz stava (3) ovog ~lana u~estvuju stru~ne asocijacije, institucije, javne ustanove i privredna dru{tva registrirana za obavljanje registrovane djelatnosti. 

III. ISTRA@NI PROSTOR 

^lan 15.
(Istra`ni prostor) 

(1)    Istra`ni prostor definiran u programu ili projektu geolo{kih istra`ivanja ograni~en je koordinatama prelomnih ta~aka na topografskoj osnovi u razmjeru do 1:25.000 i mo`e biti prostor za istra`ivanje: 

a)    ~vrstih mineralnih sirovina; 

b)    tla i stijena; 

c)    svih vrsta podzemnih voda; 

d)    geotermalne energije; 

e)    nafte, bituminoznih i uljnih stijena i gasova. 

(2)    Odobrenje za istra`ivanje na odre|enom istra`nom prostoru dodjeljuje se privrednom dru{tvu - investitoru u skladu sa ovim zakonom i kantonalnim zakonom o geolo{kim istra`ivanjima. 

(3)    Geolo{ka istra`ivanja mineralne sirovine dopu{tena su samo unutar odobrenog istra`nog prostora. 

^lan 16.
(Prostor gdje nisu dozvoljena geolo{ka istra`ivanja mineralne sirovine) 

Geolo{ka istra`ivanja u cilju eksploatacije mineralne sirovine nisu dozvoljena na prostoru gdje se nalaze vodoprivredni objekti i ure|aji za vodosnabdijevanje, objekti i prostori zna~ajani za odbranu, spomenici kulture, prirodne rijetkosti, groblja i prostori za{ti}eni u skladu sa drugim zakonima. 

IV. VO\ENJE KATASTRA 

^lan 17.
(Katastar odobrenih istra`nih prostora, le`i{ta mineralnih sirovina i geolo{kih pojava) 

(1)    Kantonalno ministarstvo vodi evidenciju i katastar odobrenih istra`nih prostora za odobrenja izdata na podru~ju kantona. 

(2)    Federalno ministarstvo vodi evidenciju i katastar odobrenih istra`nih prostora za podru~je cijele Federacije. 

(3)    Nadle`no kantonalno ministarstvo obavezno je po dono{enju rje{enja dostavljati Federalnom ministarstvu rje{enje o odobrenom istra`nom prostoru iz stava (2) ovog ~lana radi uvo|enja u katastar istra`nih prostora iz stava (1) ovog ~lana. 

(4)    Evidenciju i katastar le`i{ta mineralnih sirovina i geolo{kih pojava za podru~je cijele Federacije vodi Zavod. 

(5)    Na~in vo|enja evidencije i katastra odobrenih istra`nih prostora, le`i{ta mineralnih sirovina i katastra geolo{kih pojava na podru~ju Federacije propisuje se pravilnikom koji donosi federalni ministar. 

(6)    Na~in vo|enja evidencije i katastra odobrenih istra`nih prostora, le`i{ta mineralnih sirovina i katastra geolo{kih pojava na podru~ju kantona propisuje se pravilnikom koji donosi kantonalni ministar. 

V. IZRADA I REVIZIJA GEOLO[KE DOKUMENTACIJE, ODOBRENJE ZA BAVLJENJE REGISTRIRANOM DJELATNO[]U IZ OBLASTI GEOLOGIJE 

^lan 18.
(Tehni~ka dokumentacija za izvo|enje geolo{kih istra`ivanja) 

(1)    Osnovna i regionalna geolo{ka istra`ivanja vr{e se na osnovu programa za istra`ivanje i ispitivanje ura|enog od privrednog dru{tva ili javne ustanove koja ispunjava uvjete propisane ~lanom 21. ovog zakona. 

(2)    Detaljna i eksploatacijska geolo{ka istra`ivanja izvode se na osnovu projekta za istra`ivanje i ispitivanje ura|enog od privrednog dru{tva ili javne ustanove koja ispunjava uvjete propisane ~lanom 21. ovog zakona. 

(3)    Sadr`aj i na~in izrade programa i projekta geolo{kih istra`ivanja propisuje se pravilnikom koji donosi federalni ministar. 

^lan 19.
(Dokumentacija za geolo{ka istra`ivanja potrebna za gra|enje stambenih i drugih objekata) 

(1)    Detaljna geolo{ka istra`ivanja tla za gra|enje stambenih i drugih gra|evinskih objekata za ~iju su izgradnju propisana obavezna geolo{ka istra`ivanja tla vr{e se na osnovu projekta istra`ivanja ~iji se rezultati prezentuju u elaboratu o izvedenim istra`nim radovima. 

(2)    Za individualne i samostoje}e objekte i standardna geomehani~ka ispitivanja nije neophodna prethodna izrada projekta istra`ivanja. 

(3)    Istra`ivanja iz stava (1) ovog ~lana vr{e se na osnovu odobrenja nadle`nog kantonalnog ministarstva. 

^lan 20.
(Stru~na lica koja se mogu baviti izradom i revizijom geolo{ke dokumentacije i rukovo|enjem istra`nim geolo{kim radovima) 

(1)    Izradom programa i projekata za osnovna i regionalna geolo{ka istra`ivanja, revizijom i rukovo|enjem tim istra`nim radovima mogu se baviti diplomirani in`injeri geologije sa polo`enim stru~nim ispitom i radnim iskustvom u struci od najmanje pet godina. 

(2)    Izradom projekata detaljnih geolo{kih istra`ivanja, elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu rezervi mineralne sirovine, podzemnih voda, revizijom projektne i druge tehni~ke dokumentacije, te rukovo|enjem istra`nim radovima mogu se baviti diplomirani in`injeri geologije sa polo`enim stru~nim ispitom i radnim iskustvom u struci od najmanje tri godine. 

(3)    Izradom i revizijom projektne, tehni~ke i druge dokumentacije za eksploatacijska geolo{ka istra`ivanja i rukovo|enjem istra`nim radovima mogu se baviti diplomirani in`injeri geologije sa polo`enim stru~nim ispitom i radnim iskustvom od tri godine. 

(4)    Pri izradi projektne, tehni~ke i druge dokumentacije za geolo{ka istra`ivanja, poslove specijalisti~kih ispitivanja predvi|ena projektnom dokumentacijom (minerolo{ka, geomehani~ka, geofizi~ka i dr.) mogu obavljati i stru~na lica gra|evinske, rudarske, hemijske, tehnolo{ke i druge struke u skladu sa ovim zakonom. 

^lan 21.
(Privredno dru{tvo ili javna ustanova koja se mo`e baviti izvo|enjem geolo{kih istra`nih radova) 

(1)    Izvo|enje istra`nih geolo{kih radova, izradu i reviziju projektne, tehni~ke i druge dokumentacije za geolo{ka istra`ivanja mo`e vr{iti privredno dru{tvo ili javna ustanova registrirana za ovu djelatnost kod nadle`nog suda a koja ima rje{enje Federalnog ministarstva o ispunjavanju uvjeta za bavljenje registriranom djelatno{}u iz oblasti geologije, u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09). 

(2)    Privredno dru{tvo ili javna ustanova iz stava (1) ovog ~lana u radnom odnosu mora imati najmanje dva zaposlenika visoke stru~ne spreme geolo{ke struke sa polo`enim stru~nim ispitom iz ~lana 54. ovog zakona i propisanim uvjetima za odnosnu fazu geolo{kih istra`ivanja iz ~lana 20. ovog zakona. 

(3)    Privredno dru{tvo ili javna ustanova podnosi zahtjev Federalnom ministarstvu za izdavanje rje{enja za bavljenje registriranom djelatno{}u iz oblasti geolo{kih istra`ivanja. Uz zahtjev se dostavlja: 

a)    rje{enje o registraciji privrednog dru{tva ili javne ustavnove kod nadle`nog suda; 

b)    spisak kadrova koji ispunjavaju uvjete u pogledu stru~ne spreme i radnog iskustva iz ~lana 20. ovog zakona i polo`enog stru~nog ispita iz ~lana 54. ovog zakona; 

c)    spisak opreme za geolo{ka istra`ivanja; 

d)    spisak geolo{ke opreme i instrumenata koji podlije`u atestiranju kao i dokazi o izvr{enom atestiranju; 

e)    spisak laboratorija i dokaz o izvr{enoj akreditaciji iz ~lana 23. ovog zakona i spisak radnog prostora potrebnog za poslove navedene u zahtjevu; 

f)    izvod iz op}ih akata privrednog dru{tva kojima se reguliraju poslovi vr{enja geolo{kih istra`ivanja. 

(4)    Na osnovu zahtjeva privrednog dru{tva ili javne ustanove federalni ministar donosi rje{enje o formiranju stru~ne komisije za pregled podnosioca zahtjeva u smislu ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti iz oblasti geolo{kih istra`ivanja. U stru~nu komisiju imenuju se stru~na lica geolo{ke struke, stru~no lice pravne struke iz Federalnog ministarstva i jedan ~lan komisije geolo{ke struke iz kantonalnog ministarstva na ~ijem prostoru je sjedi{te privrednog dru{tva ili javne ustanove. 

(5)    Komisiji pripada naknada za rad koju snosi podnosilac zahtjeva. 

(6)    Rje{enje o ispunjenju uvjeta privrednog dru{tva ili javne ustanove iz st. (1) i (2) ovog ~lana i iz ~lana 23. ovog zakona donosi federalni ministar, nakon izvr{enog pregleda od stru~ne komisije. 

(7)    Privredno dru{tvo ili javna ustanova iz stava (6) ovog ~lana koja nema zaposlenike specijalizirane za odre|enu vrstu geolo{kih istra`ivanja mora osigurati stru~na lica sklapanjem ugovora sa fizi~kim i pravnim licima ovla{tenim za tu vrstu geolo{kih istra`ivanja. 

^lan 22.
(Revizija geolo{ke dokumentacije) 

(1)    Programi i projekti geolo{kih istra`ivanjima obavezno podlije`u reviziji u pogledu kvaliteta, opravdanosti izvo|enja istra`nih radova, mjera i normativa za{tite na radu pri izvo|enju geolo{kih istra`ivanja, uticaja i za{tite okoline, uticaja projektovanih istra`nih radova na sigurnost podzemnih i povr{inskih objekata i ljudi, kao i u pogledu primjene savremenih metoda i dostignu}a geolo{ke nauke i usagla{enosti sa tehni~kim propisima, normativima i standardima. 

(2)    Reviziju programa, projekata, izvje{taja i elaborata o geolo{kim istra`ivanjima mo`e vr{iti samo privredno dru{tvo ili javna ustanova registrirana za izradu geolo{ke dokumentacije u skladu sa ~lanom 21. ovog zakona a koja nije u~estvovala u izradi programa, projekta i izvje{taja o geolo{kim istra`ivanjima. 

(3)    Privredno dru{tvo ili javna institucija koja vr{i reviziju programa, projekta i elaborata, kao i stru~no lice koje je vr{ilo reviziju preuzima odgovornost u pogledu izvr{ene revizije. 

(4)    Sadr`aj i na~in izrade programa i projekta za istra`ivanja i izvje{taja i elaborata o izvr{enim geolo{kim istra`ivanjima, te uvjeti i postupak vr{enja revizije propisuju se pravilnikom koji donosi federalni ministar. 

(5)    Izvje{taji i elaborati o izvr{enim geolo{kim istra`ivanjima podlije`u obaveznoj reviziji u cilju pregleda kvaliteta i pouzdanosti podataka i rezultata istra`ivanja. Reviziju izvje{taja i elaborata vr{i privredno dru{tvo ili javna ustanova registrirana za izradu geolo{ke dokumentacije u skladu sa ovim zakonom. 

(6)    Reviziju izvje{taja i elaborata o izvr{enim geolo{kim istra`ivanjima iz ~lana 10. ovog zakona vr{i stru~na komisija koju imenuje federalni ministar, odnosno kantonalni ministar. U stru~nu komisiju imenuju se stru~na lica geolo{ke struke koja ispunjavaju uvjete propisane ~lanom 20. st. (1), (2) i (3) ovog zakona. Za reviziju dijela izvje{taja i elaborata koji se odnose na specijalisti~ka ispitivanja predvi|ena u ~lanu 20. stav (4) ovog zakona u stru~nu komisiju imenuju se stru~na lica odgovaraju}e struke. Za ~lanove stru~ne komisije imenuju se i stru~na lica geolo{ke struke iz Federalnog ministarstva, odnosno kantonalnog ministarstva. 

(7)    Stru~noj komisiji pripada naknada za rad. Imenovanje, rad i naknada za rad stru~ne komisije iz ~lana 21.; ~lana 22. stav (6); ~lana 42. i ~lana 55. ovog zakona propisuje se pravilnikom koji donosi federalni ministar, odnosno kantonalni ministar u okviru nadle`nosti iz ~lana 26. ovog zakona. 

^lan 23.
(Akreditacija laboratorije za ispitivanja, uvo|enje u proces rada postrojenja, laboratorija i opreme za obavljanje djelatnosti iz oblasti geolo{kih istra`ivanja) 

(1)    Prije uvo|enja u proces rada geomehani~ke i druge laboratorije za ispitivanja iz oblasti geolo{kih istra`ivanja, privredno dru{tvo ili javna ustanova du`na je izvr{iti akreditaciju kod nadle`nog instituta za akreditiranje. 

(2)    Privredno dru{tvo ili javna ustanova du`na je prije uvo|enja u proces rada, odnosno nakon rekonstrukcije postrojenja, laboratorija i opreme za geolo{ka istra`ivanja pribaviti od Federalnog ministarstva odobrenje o ispunjavanju uvjeta za upotrebu postrojenja, laboratorija i opreme za obavljanje djelatnosti iz oblasti geolo{kih istra`ivanja, u skladu sa ~lanom 21. ovog zakona i Zakonom o privrednim dru{tvima. 

^lan 24.
(Nostrifikacija geolo{ke dokumentacije) 

(1)    Utvr|ivanje uskla|enosti geolo{ke dokumentacije izra|ene prema inozemnim propisima sa ovim zakonom, posebnim zakonima, propisima i normativima donesenim na osnovu zakona i pravila struke (u daljnjem tekstu: nostrifikacija) mora se obaviti za sve faze geolo{kih istra`ivanja. 

(2)    Nostrifikaciju geolo{ke dokumentacije vr{i privredno dru{tvo ili javna ustanova sa podru~ja Federacije registrirana za izradu projektne dokumentacije u skladu sa ovim z akonom. Privredno dru{tvo ili javna ustanova vr{i reviziju programa projekata i elaborata u skladu sa ~lanom 22. ovog zakona. 

(3)    Privredno dru{tvo ili javna ustanova iz prethodnog stava du`na je izvr{iti prijevod projektne dokumentacije na bosanski, hrvatski ili srpski jezik. 

(4)    Ovjerom dokumentacije iz stava (1) ovog ~lana privredno dru{tvo ili javna ustanova odgovara za izvr{enu nostrifikaciju, odnosno uskla|ivanje projektne dokumentacije sa ovim zakonom, kantonalnim zakonima, propisima i normativima donesenim na osnovu zakona i pravila struke. 

VI. POSTUPAK ODOBRAVANJA GEOLO[KIH ISTRA@IVANJA 

^lan 25.
(Uvjeti za izvo|enje geolo{kih istra`ivanja) 

(1)    Privredno dru{tvo - investitor mo`e osigurati izvo|enje geolo{kih istra`ivanja samo na osnovu pribavljenog odobrenja za izvo|enje geolo{kih istra`ivanja od nadle`nog organa iz ~lana 26. ovog zakona. 

(2)    Izradu geolo{ke dokumentacije i izvo|enje istra`nih geolo{kih radova mo`e vr{iti samo privredno dru{tvo ili javna ustanova koja ispunjava uvjete iz ~l. 21. i 23. ovog zakona. 

^lan 26.
(Nadle`nosti za izdavanje odobrenja za izvo|enje geolo{kih istra`ivanja) 

(1)    Geolo{ka istra`ivanja vr{e se na osnovu odobrenja nadle`nog organa uprave. 

(2)    Odobrenje za izvo|enje osnovnih geolo{kih istra`ivanja izdaje Federalno ministarstvo. 

(3)    Odobrenje za izvo|enje regionalnih i detaljnih geolo{kih istra`ivanja za mineralne sirovine iz ~lana 3. ta~. a), b) i c) ovog zakona izdaje Federalno ministarstvo. 

(4)    Odobrenje za izvo|enje regionalnih i detaljnih geolo{kih istra`ivanja za mineralne sirovine iz ~lana 3. ta~. d), e) i f) ovog zakona izdaje nadle`no kantonalno ministarstvo. 

(5)    Postupak dodjele odobrenja za istra`ivanje iz st..(2), (3), (4) i (5) ovog ~lana koje se vr{i na osnovu odluke Vlade Federacije iz ~lana 10. stav (2) ovog zakona propisat }e se posebnim pravilnikom koji donosi federalni ministar. 

^lan 27.
(Zahtjev za izvo|enje regionalnih i detaljnih geolo{kih istra`ivanja) 

(1)    Zahtjev za odobrenje izvo|enja geolo{kih istra`ivanja podnosi privredno dru{tvo - investitor nadle`nom Federalnom ministarstvu, odnosno kantonalnom ministarstvu u skladu sa ~lanom 26. ovog zakona. 

(2)    Zahtjev za izvo|enje regionalnih i detaljnih geolo{kih istra`ivanja sadr`i: 

a)    naziv podnosioca zahtjeva; 

b)    predmet istra`ivanja (vrsta mineralne sirovine); 

c)    vrstu i obim istra`nih radova; 

d)    prostor za istra`ivanje (opis veli~ine prostora, povr{ina, oblik, morfologija i dr.) i 

e)    vrijeme po~etka i zavr{etka istra`ivanja. 

(3)    Uz zahtjev iz stava (1) ovog ~lana prila`e se: 

a)    topografska osnova (list, sekcija 9. u cjelini formata, razmjeri do 1:25.000, za detaljna geolo{ka istra`ivanja ili razmjeri do 1:100.000 za regionalna geolo{ka istra`ivanja, sa nacrtanim granicama istra`nog prostora, odre|enog koordinatama prelomnih ta~aka); 

b)    urbanisti~ka saglasnost za istra`ivanje definirana programom ili projektom istra`ivanja, izdata od nadle`nog ministarstva za prostorno ure|enje; 

c)    program regionalnih istra`ivanja ili projekt detaljnih geolo{kih istra`ivanja odre|ene mineralne sirovine, podzemnih voda i detaljnih geolo{kih istra`ivanja u druge namjene; 

d)    izvje{taj o izvr{enoj reviziji programa, odnosno projekt istra`ivanja; 

e)    dokaz o registraciji privrednog dru{tva - investitora sa {iframa djelatnosti koje se odnose na eksploataciju mineralne sirovine za koju se zahtjev podnosi; 

f)    dokaze o upisu u registar dru{tava i odobrenje nadle`nog organa za bavljenje registrovanom djelatno{}u za privredno dru{tvo ili javnu ustanovu koja je izradila i revidirala projekt geolo{kih istra`ivanja; 

g)    saglasnost za obavljanje istra`nih radova od vlasnika zemlji{ta na kojem }e se vr{iti istra`ivanje. 

^lan 28.
(Vo|enje postupka za izdavanje odobrenja za geolo{ka istra`ivanja) 

(1)    Nadle`ni organ uprave du`an je u postupku izdavanja odobrenja za geolo{ka istra`ivanja utvrditi da li je program ili projekt geolo{kih istra`ivanja izra|en u skladu sa pravilnikom o sadr`aju programa i projekta geolo{kih istra`ivanja i u skladu sa ovim zakonom. 

(2)    U postupku izdavanja odobrenja za istra`ivanje mineralne sirovine nadle`no Federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministarstvo zakazuje usmenu raspravu pozivom na usmenu raspravu u kojem se navodi mogu}nost uvida strankama u postupku u podnesenu projektnu dokumentaciju. 

(3)    Pod strankama u postupku iz stava (2) ovog ~lana smatra se pravno lice na ~iji zahtjev se vodi postupak izdavanja odobrenja, privredno dru{tvo - investitor koji vr{i istra`ivanje ili eksploataciju, a ~ije istra`no ili eksploatacijsko polje neposredno grani~i sa istra`nim poljem za koje se vodi postupak odobrenja, jedinica lokalne samouprave i op}ina kojoj teritorijalno pripada istra`ni prostor. 

(4)    Poziv na usmenu raspravu dostavlja se strankama u postupku i na oglasnu tablu op}ine kojoj teritorijalno pripada istra`ni prostor, najmanje osam dana od roka odr`avanja usmene rasprave koji je naveden u pozivu. 

(5)    Nadle`no kantonalno, odnosno Federalno ministarstvo iz ~alana 26. ovog zakona du`no je u roku od 15 dana od dana podno{enja zahtjeva podnosioca pisano pozvati na ispravku podneska ako ne ispunjava propisane uvjete za izdavanje odobrenja za geolo{ka istra`ivanja, odnosno obavijestiti ga o potrebi dopune zahtjeva sa tra`enim dokumentima. 

(6)    Podnosilac zahtjeva du`an je upotpuniti zahtjev u ostavljenom roku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema pisane obavijesti. 

(7)    Odobrenje za geolo{ka istra`ivanja je upravni akt koji izdaje nadle`ni organ u skladu sa ~lanom 26. ovog zakona, ako utvrdi da su ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom. 

^lan 29.
(Odbijanje zahtjeva za regionalna i detaljna geolo{ka istra`ivanja) 

(1)    Zahtjev za odobrenje za geolo{ka istra`ivanja odbit }e se rje{enjem: 

a)    ako privredno dru{tvo - investitor u roku od 15 dana od zatra`ene dopune iz ~lana 28. stav (5) ovog zakona ne upotpuni zahtjev; 

b)    ako privredno dru{tvo - investitor nije registriran kod nadle`nog suda i ne ispunjava propisane uvjete za izdavanje odobrenja za geolo{ka istra`ivanja; 

c)    ako se u postupku izdavanja odobrenja utvrdi da bi se istra`nim radovima ugrozila sigurnost i zdravlje ljudi i imovine ili ako bi se istra`nim radovima ometalo obavljanje drugih djelatnosti; 

d)    ako je drugom privrednom dru{tvu - investitoru ve} izdato odobrenje na istom istra`nom prostoru za istu vrstu mineralne sirovine; 

e)    ako se izvr{enom revizijom programa ili projekta zaklju~i da nije opravdano vr{iti istra`ivanje. 

(2)    U postupku izdavanja odobrenja za geolo{ka istra`ivanja primjenjuju se propisi o upravnom postupku, ukoliko odredbama ovog zakona nije druga~ije utvr|eno. 

VII. ODOBRENJE ZA GEOLO[KA ISTRA@IVANJA 

^lan 30.
(Odobrenje za geolo{ka istra`ivanja) 

(1)    Odobrenjem za geolo{ka istra`ivanja odre|uje se: 

a)    predmet istra`ivanja; 

b)    naziv privrednog dru{tva - investitora kome je odobreno istra`ivanje mineralne sirovine; 

c)    naziv istra`nog prostora definiran koordinatama prelomnih ta~aka gdje }e se izvr{iti projektovani obim i vrsta istra`nih radova; 

d)    veli~ina istra`nog prostora; 

e)    najmanji obim i vrsta istra`nih radova koji se moraju izvr{iti; 

f)    najve}a koli~ina mineralne sirovine koja se mo`e izvaditi u cilju ispitivanja kvaliteta i hemijsko-tehnolo{kih osobina; 

g)    uvjeti i ograni~enja kojih se mora pridr`avati privredno dru{tvo kojem je odobreno istra`ivanje pri izvo|enju istra`nih radova; 

h)    rok do kojeg se mora po~eti sa istra`ivanjem; 

i)    rok za podno{enje izvje{taja o provedenom istra`ivanju; 

j)    obaveza dovo|enja zemlji{ta u prvobitno stanje nakon istra`ivanja. 

(2)    Vremenski period izvo|enja odobrenih geolo{kih istra`ivanja odre|uje se u skladu sa dinamikom predvi|enom programom ili projektom geolo{kih istra`ivanja. 

(3)    Va`enje odobrenja za geolo{ka istra`ivanja mo`e se, na zahtjev privrednog dru{tva - investitora, produ`iti za jo{ jedan period nazna~en u odobrenju, ako se nisu promijenili uvjeti u skladu sa kojima je izdato odobrenje za istra`ivanje i ukoliko je izvedeno vi{e od 50% projektovanih istra`nih radova. 

^lan 31.
(Odobrenje za geolo{ka istra`ivanja za pro{irenje eksploatacijskog polja) 

(1)    Za izvo|enje geolo{kih istra`ivanja za mineralnu sirovinu na ve} odobrenom istra`nom prostoru u cilju pro{irenja eksploatacijskog polja i prevo|enja rezervi iz jedne u drugu kategoriju, privredno dru{tvo - investitor koji je korisnik istra`nog prostora podnosi zahtjev u skladu sa ~lanom 27. ovog zakona nadle`nom ministarstvu koje je izdalo odobrenje za istra`ivanje. 

(2)    Nadle`no ministarstvo vodi postupak i izdaje rje{enje sa ograni~enim prostorom za istra`ivanje u skladu sa ~l. 28., 29. i 30. ovog zakona u cilju osiguranja novoistra`enih rezervi odgovaraju}e kategorije i klase za teku}u proizvodnju. 

^lan 32.
(Odobrenje za istra`ivanje razli~itih mineralnih sirovina) 

Na isti istra`ni prostor mo`e se izdati vi{e odobrenja za istra`ivanje, ako se odnose na razli~ite vrste istra`ivanja ili razli~ite mineralne sirovine i ako se istra`ni radovi mogu nesmetano odvijati. 

VIII. IZVO\ENJE GEOLO[KIH ISTRA@IVANJA 

^lan 33.
(Prijava po~etka izvo|enja istra`nih radova) 

Privredno dru{tvo ili javna ustanova koja vr{i geolo{ka istra`ivanja ili investitor tih radova du`ni su prijaviti po~etak istra`nih radova nadle`nom ministarstvu koje je izdalo odobrenje za istra`ivanje najkasnije 15 dana prije po~etka istra`ivanja. 

^lan 34.
(Izvo|enje istra`nih radova i izrada elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu rezervi mineralne sirovine) 

(1)    Privredno dru{tvo - investitor du`no je osigurati izvo|enje istra`nih radova i izradu elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu rezervi mineralne sirovine u skladu sa programom odnosno projektom istra`ivanja. 

(2)    Sadr`aj i na~in izrade elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu rezervi mineralne sirovine propisuju se pravilnikom koji donosi federalni ministar. 

^lan 35.
(Primjena propisa pri izvo|enju geolo{kih istra`ivanja) 

Privredno dru{tvo ili javna ustanova koja vr{i geolo{ka istra`ivanja mineralne sirovine du`na je izvoditi radove prema odobrenom programu, odnosno projektu geolo{kih istra`ivanja, ovom zakonu, tehni~kim propisima, normativima i standardima koji va`e za izvo|enje tih radova, provoditi propisane mjere za{tite na radu, blagovremeno poduzimati mjere za za{titu gra|ana i imovine, poduzimati propisane mjere za{tite okoli{a i istra`ne radove izvoditi prema urbanisti~kim, vodoprivrednim, gra|evinskim i okoli{nim uvjetima. 

^lan 36.
(Evidencije u toku izvo|enja geolo{kih istra`ivanja) 

(1)    Pri izvo|enju istra`nih radova mo`e se vaditi mineralna sirovina u koli~inama koje zahtijevaju istra`ni radovi i tehnolo{ka ispitivanja a odre|ena je u odobrenju za geolo{ka istra`ivanja iz ~lana 30. ovog zakona. 

(2)    Privredno dru{tvo - investitor u toku izvo|enja istra`ivanja du`an je voditi evidenciju o izva|enim koli~inama mineralnih sirovina, o mjestu deponovanja i prodaji ili kori{tenju u druge namjene. 

(3)    Privredno dru{tvo ili javna ustanova du`na je utvrditi i voditi evidenciju o utvr|enim osnovnim obilje`jima drugih mineralnih sirovina otkrivenih tokom istra`ivanja na odobrenom istra`nom prostoru, kao i o posebnim karakteristikama istra`nog prostora (klizi{ta, vode, gasovi, kora raspadanja i sadr`aj korisnih mineralnih sirovina). 

(4)    Privredno dru{tvo ili javna ustanova du`na je, ukoliko pri izvo|enju istra`nih radova nai|e na karakteristi~ne fosile, minerale, rude i stijene o tome obavijestiti instituciju nadle`nu za njihovo prikupljanje i ~uvanje. 

(5)    Va|enje mineralnih sirovina u toku istra`ivanja mora se izvoditi prema odgovaraju}im propisima koji se primjenjuju u oblasti rudarstva. 

^lan 37.
(Geolo{ka istra`ivanja u odobrenom eksploatacijskom polju) 

(1)    Privredno dru{tvo - investitor koji se bavi eksploatacijom mineralne sirovine du`an je putem geolo{ke slu`be, u okviru svog eksploatacijskog polja pratiti eksploataciju i na osnovu projekata istra`ivanja izvoditi detaljna i eksploatacijska geolo{ka istra`ivanja u cilju sveobuhvatnog izu~avanja geolo{kih svojstava le`i{ta, prekategorizaciju rezervi i pra}enje kvaliteta mineralne sirovine. 

(2)    Privredno dru{tvo - investitor du`an je na osnovu plana geolo{kih istra`ivanja izraditi projekt geolo{kih istra`ivanja i elaborat o rezervama i kvalitetu mineralne sirovine u okviru eksploatacijskog polja. 

(3)    Obaveza privrednog dru{tva - investitora koji vr{i eksploataciju mineralne sirovine je da osniva i vodi knjigu evidencije rezervi mineralne sirovine i svake godine do 15. marta teku}e godine za prethodnu godinu nadle`nom ministarstvu dostavlja izvje{taj o stanju i kvalitetu mineralne sirovine. 

(4)    Privredno dru{tvo - investitor koji se bavi eksploatacijom mineralne sirovine, ukoliko nema svoju geolo{ku slu`bu du`an je poslove geolo{ke djelatnosti povjeriti privrednom dru{tvu ili javnoj ustanovi koja ispunjava uvjete za obavljanje tih poslova za period dok traje eksploatacija. 

(5)    Za istra`ivanje odobrene mineralne sirovine u okviru eksploatacijskog polja nije potrebno odobrenje nadle`nog ministarstva za istra`ivanje. Eksploatacijska geolo{ka istra`ivanja u odobrenom eksploatacijskom polju privredna dru{tva izvode u skladu sa godi{njim planom istra`ivanja i na osnovu revidovanog projekta istra`ivanja koji odobrava rukovodilac privrednog dru{tva. 

^lan 38.
(Geolo{ka istra`ivanja neodobrene mineralne sirovine u odobrenom eksploatacijskom polju) 

Za istra`ivanje novootkrivene mineralne sirovine u odobrenom eksploatacijskom polju, ~ija eksploatacija nije odobrena, privredno dru{tvo - investitor koji vr{i eksploataciju du`an je pribaviti odobrenje od Federalnog ministarstva, odnosno kantonalnog ministarstva u skladu sa ~lanom 26. ovog zakona. 

^lan 39.
(Ustupanje rezultata izvedenih geolo{kih istra`ivanja le`i{ta mineralne sirovine) 

Privredno dru{tvo - investitor koji je ulaganjem vlastitih sredstava obavio istra`ivanje jednog ili vi{e le`i{ta mineralne sirovine mo`e rezultate istra`ivanja, uz naknadu utvr|enu ugovorom, ustupiti drugom privrednom dru{tvu - investitoru, uz prethodno pribavljeno odobrenje nadle`nog Federalnog ministarstva, odnosno kantonalnog ministarstva. 

IX. IZVJE[TAJI O GEOLO[KIM ISTRA@IVANJIMA 

^lan 40.
(Elaborat i izvje{taj o provedenim geolo{kim istra`ivanjima) 

(1)    Privredno dru{tvo - investitor du`an je nadle`nom ministarstvu koje je izdalo odobrenje u toku istra`ivanja u rokovima utvr|enim u odobrenju za istra`ivanje podnositi periodi~ne izvje{taje o izvr{enim istra`nim radovima, rezultatima istra`ivanja mineralne sirovine i drugim podacima o kojima vodi evidenciju prema ~lanu 36. ovog zakona i o planiranim istra`ivanjima u druge namjene. 

(2)    Privredno dru{tvo - investitor du`an je nadle`nom ministarstvu podnositi godi{nji izvje{taj o rezultatima istra`ivanja do 15. marta teku}e za proteklu godinu. 

(3)    Nakon zavr{etka ili trajnog obustavljanja istra`ivanja privredno dru{tvo - investitor du`an je nadle`nom ministarstvu podnijeti elaborat sa dokumentacijom o obimu izvedenih istra`nih radova, eventualnim odstupanjima od projekta istra`ivanja, rezultatima istra`ivanja i tehnolo{kim ispitivanjima za period u kojem su izvo|eni istra`ni radovi koji sadr`i i podatke iz stava (1) ovog ~lana i ~lana 36. ovog zakona. 

(4)    Elaborat o zavr{enim istra`ivanjima tla i stijena za gradnju objekata sadr`i posebno podatke o in`injersko-geolo{kim i hidrogeolo{kim karakteristikama, te podatke o geomehani~kim i geotehni~kim svojstvima tla i stijena. 

X. IZDAVANJA RJE[ENJA O PRIZNAVANJU REZERVI MINERALNE SIROVINE 

^lan 41.
(Izrada elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu rezervi mineralne sirovine) 

(1)    Po zavr{etku detaljnih geolo{kih istra`ivanja privredno dru{tvo - investitor du`an je izraditi elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu rezervi mineralne sirovine sa geolo{ko-ekonomskom ocjenom i domenom primjene mineralne sirovine. 

(2)    Nadle`no federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministarstvo ~ija je nadle`nost propisana ~lanom 26. ovog zakona donosi i rje{enje - upravni akt o potvr|enim koli~inama i kvalitetu mineralne sirovine. 

(3)    Rezerve mineralne sirovine razvrstavaju se u klase i kategorije u skladu sa pravilnikom o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu rezervi ~vrstih mineralnih sirovina i podzemnih voda koji donosi federalni ministar. 

^lan 42.
(Vo|enje postupka za izdavanja rje{enja kojim se potvr|uje koli~ina i kvalitet mineralne sirovine) 

(1)    Privredno dru{tvo - investitor du`an je 15 dana nakon izrade elaborata podnijeti zahtjev za reviziju elaborata nadle`nom Federalnom ministarstvu, odnosno kantonalnom ministarstvu koje je izdalo odobrenje za istra`ivanje mineralne sirovine. 

(2)    Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu rezervi mineralne sirovine (u daljnjem tekstu: elaborat) podlije`e obaveznoj reviziji od stru~ne komisije koju prema zahtjevu imenuje Federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministarstvo. 

(3)    Prema zahtjevu za reviziju elaborata privrednog dru{tva - investitora, nadle`no Federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministarstvo donosi rje{enje o imenovanju stru~ne komisije za reviziju elaborata. U stru~nu komisiju imenuju se stru~na lica geolo{ke struke koja ispunjavaju uvjete propisane ~lanom 20. st. (1), (2) i (3) ovog zakona. Za ~lanove stru~ne komisije imenuju se i stru~na lica geolo{ke struke iz Federalnog ministarstva, odnosno kantonalnog ministarstva. Stru~noj komisiji pripada naknada za rad. Imenovanje, rad i naknada za rad stru~ne komisije iz ovog ~lana propisuje se pravilnikom koji donosi nadle`ni ministar. 

(4)    Tro{kove rada stru~ne komisije za reviziju elaborata snosi privredno dru{tvo - investitor koji je podnio zahtjev za reviziju elaborata. 

(5)    Nadle`ni organ uprave organizira reviziju na koju poziva stru~nu komisiju, podnosioca zahtjeva i privredno dru{tvo ili javnu ustanovu koja je nosilac izrade elaborata. U toku revizije nadle`ni organ sastavlja zapisnik. 

(6)    Nakon {to stru~na komisija prihvati elaborat nadle`no Federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministarstvo izdaje rje{enje o potvr|ivanju koli~ine i kvaliteta mineralne sirovine na odre|enom istra`nom prostoru. 

(7)    Federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministarstvo dostavlja primjerak elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu rezervi Federalnom zavodu za potrebe Fonda stru~ne dokumentacije. 

(8)    Kantonalno ministarstvo dostavlja jedan primjerak rje{enja o potvr|enim koli~inama i kvalitetu mineralne sirovine Federalnom ministarstvu radi evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralne sirovine i o bilansu rezervi. 

^lan 43.
(Rje{enje o potvr|ivanju koli~ina i kvaliteta mineralne sirovine) 

Rje{enjem o potvr|ivanju koli~ine i kvaliteta mineralnih sirovina odre|uje se: 

a)    naziv privrednog dru{tva - investitora kome je odobreno istra`ivanje mineralne sirovine; 

b)    naziv istra`nog prostora i vrsta mineralne sirovine; 

c)    potvr|ena koli~ina bilansnih rezervi mineralne sirovine; 

d)    potvr|ena koli~ina vanbilansnih rezervi (nije obavezna); 

e)    potvr|en kvalitet mineralne sirovine: 

f)    mogu}nost primjene; 

g)    koordinate istra`nog prostora. 

^lan 44.
(Nadomirivanje eksploatisanih koli~ina mineralne sirovine) 

(1)    Privredno dru{tvo - investitor koji vr{i eksploataciju mineralne sirovine du`an je eksploatisane koli~ine mineralne sirovine nadomiriti novoistra`enim rezervama odgovaraju}e kategorije i klase za teku}u proizvodnju. 

(2)    Privredno dru{tvo - investitor iz stava (1) ovog ~lana du`an je izraditi i dostaviti na reviziju Federalnom ministarstvu, odnosno kantonalnom ministarstvu elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu rezervi mineralne sirovine u istra`nom, odnosno eksploatacijskom polju svake pete godine za le`i{ta ~ije rezerve osiguravaju teku}u proizvodnju na period od deset godina, a svake sedme godine za le`i{ta ~ije rezerve osiguravaju proizvodnju za period du`i od deset godina. 

XI. POSTUPAK NAKON ZAVR[ETKA ISTRA@IVANJA 

^lan 45.
(Za{tita istra`nog prostora nakon zavr{etka istra`ivanja) 

Nakon zavr{etka ili trajnog obustavljanja istra`nih radova privredno dru{tvo - investitor du`an je na istra`nom prostoru provesti sve mjere za{tite kojima se isklju~uje mogu}nost nastupanja opasnosti za ljude i imovinu, a zemlji{te o{te}eno istra`ivanjem du`an je osposobiti za kori{tenje u skladu sa odobrenjem iz ~lana 30. ovog zakona. 

^lan 46.
(Obaveze po zavr{etku ili trajnoj obustavi geolo{kih istra`ivanja) 

(1)    Nakon zavr{etka ili trajnog obustavljanja istra`nih radova privredno dru{tvo - investitor du`an je obavijestiti nadle`no ministarstvo koje je izdalo odobrenje za istra`ivanje o provedenim mjerama sigurnosti i saniranja istra`nog prostora. 

(2)    Nadle`no ministarstvo iz stava (1) ovog ~lana du`no je provjeriti da li su provedene mjere dovoljne i da li se njima isklju~uje mogu}nost nastupanja opasnosti za ljude i imovinu. 

(3)    Ako nadle`no ministarstvo iz stava (1) ovog ~lana utvrdi da su provedene mjere osiguranja dovoljne, obavijestit }e o tome privredno dru{tvo kojem je odobreno istra`ivanje. 

(4)    Ako nadle`no ministarstvo koje je donijelo odobrenje za istra`ivanje utvrdi da provedene mjere osiguranja nisu dovoljne, nalo`it }e privrednom dru{tvu - investitoru da u odre|enom roku otkloni utvr|ene nedostatke, odnosno provede i druge mjere osiguranja. 

(5)    Ako privredno dru{tvo - investitor ne postupi prema nalogu iz stava (4) ovog ~lana, organ koji je izdao nalog provest }e potrebne mjere osiguranja o tro{ku privrednog dru{tva kojem je odobreno istra`ivanje. 

XII. PRIKUPLJANJE I IZRADA GEOLO[KE BAZE PODATAKA 

^lan 47.
(Dostava podataka Federalnom zavodu) 

Privredna dru{tva - investitori koji vr{e istra`ivanje, finansiraju i organiziraju geolo{ka istra`ivanja, posebno gra|e- vinska, rudarska, vodoprivredna, {umarska i poljoprivredna, du`na su Federalnom zavodu dostavljati podatke o vrsti i obimu istra`iva~kih radova i visini ulaganja finansijskih sredstava u te radove u skladu sa ~lanom 40. ovog zakona s ciljem izrade baze podataka o geolo{kim istra`ivanjima. 

^lan 48.
(Geolo{ki dokumentacijski sistem (GDS)) 

(1)    Geolo{ki dokumentacijski sistem (GDS) dio je op}eg geoinformacijskog sistema baziran na savremenim geoinformacijskim tehnologijama koji vodi Federalni zavod. 

(2)    Na~in prikupljanja, evidentiranja, obrade, kori{tenja i razmjene podataka zna~ajnih za bazu podataka i formiranje fonda stru~ne dokumentacije o geolo{kim istra`ivanjima i organizacija geoinformacijskog sistema propisat }e se pravilnikom koji donosi federalni ministar. 

(3)    Osnova za izradu pravilnika iz stava (2) ovog ~lana je projekt geolo{ke baze podataka i geolo{ko- dokumentacijskog sistema. 

(4)    Projektni zadatak projekta geolo{ke baze podataka i geolo{ko-dokumentacijskog sistema utvr|uje Federalno ministarstvo na prijedlog Federalnog zavoda. 

^lan 49.
(Fond stru~ne dokumentacije) 

U fondu stru~ne dokumentacije Federalnog zavoda deponuju se programi i projekti na osnovu kojih su izdata odobrenja za geolo{ka istra`ivanja, elaborati o rezervama mineralnih sirovina verifikovanih u Federalnom ministarstvu, odnosno kantonalnim ministarstvima i elaborati o ostalim geolo{kim istra`ivanjima. 

XIII. FINANSIRANJE GEOLO[KIH ISTRA@IVANJA OD INTERESA ZA FEDERACIJU 

^lan 50.
(Izrada planova i programa za geolo{ka istra`ivanja od interesa za Federaciju) 

(1)    Izradu planova i programa geolo{kih istra`ivanja iz ~lana 10. ovog zakona vr{i Federalni zavod. 

(2)    Predlaganje programa i planova iz stava (1) ovog ~lana vr{i Federalno ministarstvo. 

^lan 51.
(Sredstva i kriteriji za finansiranje geolo{kih istra`ivanja od interesa za Federaciju) 

(1)    Sredstva za finansiranje geolo{kih istra`ivanja od interesa za Federaciju iz ~lana 10. ovog zakona osiguravaju se u bud`etu Federacije Bosne i Hercegovine. 

(2)    Sredstva za geolo{ka istra`ivanja koriste se na osnovu kriterija za finansiranje geolo{kih istra`ivanja od interesa za Federaciju koje }e propisati federalni ministar. 

(3)    Privredna dru{tva, javne ustanove i specijalizirane institucije za geolo{ka istra`ivanja konkuri{u za bud`etska sredstva za istra`ivanja prema kriterijima za finansiranje geolo{kih istra`ivanja od interesa za Federaciju iz stava (1) ovog ~lana, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

^lan 52.
(Nadle`nost za dono{enje odluka o programima i planovima geolo{kih istra`ivanja od interesa za Federaciju) 

Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva donosi odluke o programima i planovima geolo{kih istra`ivanja iz ~lana 50. ovog zakona koji }e se finansirati sredstvima iz bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine. 

XIV. UKIDANJE ODOBRENJA ZA GEOLO[KA ISTRA@IVANJA 

^lan 53.
(Ukidanje odobrenja za geolo{ka istra`ivanja) 

(1)    Privrednom dru{tvu - investitoru odobrenje za geolo{ka istra`ivanja ukida se: 

a)    ako i pored naloga nadle`nog geolo{kog inspektora nisu provedene mjere za{tite okoli{a, za{tite na radu, potrebne mjere za sigurnost ljudi i imovine i ne provode se propisani urbanisti~ki, vodoprivredni i ekolo{ki uvjeti; 

b)    ako se istra`nim radovima ometaju ili ugro`avaju drugi radovi na istom ili susjednom prostoru; 

c)    ako se istra`ivanje izvodi neracionalno i time ugro`ava budu}a eksploatacija mineralne sirovine na tom ili drugom istra`nom prostoru; 

d)    sko se blagovremeno ne nadokna|uje {teta na privatnom posjedu pri~injena u toku istra`ivanja; 

e)    ako se pod vidom istra`ivanja vr{i eksploatacija mineralne sirovine i 

f)    ako se istra`ivanje ne obavlja u skladu sa odobrenim programom ili projektom geolo{kih istra`ivanja i uvjetima utvr|enim u izdatom odobrenju za istra`ivanje. 

(2)    U slu~ajevima iz stava (1) ovog ~lana privredno dru{tvo nema pravo na naknadu sredstava ulo`enih u istra`ivanje. 

(3)    Odobrenje }e rje{enjem ukinuti organ koji je izdao odobrenje za geolo{ka istra`ivanja, ako postoji neki od razloga iz stava (1) ovog ~lana. 

XV. POLAGANJE STRU^NOG ISPITA 

^lan 54.
(Stru~ni ispit za zaposlenike geolo{ke struke) 

Stru~ni ispit zaposlenici geolo{ke struke pola`u radi ispunjavanja uvjeta i sticanja stru~ne osposobljenosti za samostalno obavljanje poslova i rukovo|enje u oblasti geolo{kih istra`ivanja u istra`iva~kim timovima i geolo{kim slu`bama; izrade i revizije programa, projekata, izvje{taja i elaborata i druge dokumentacije. 

^lan 55.
(Polaganje stru~nog ispita) 

(1)    Stru~ni ispit iz ~lana 54. ovog zakona pola`e se pred stru~nom komisijom koju formira federalni ministar. Tro{kove polaganja stru~nog ispita snosi privredno dru{tvo sa kojim kandidat ima zaklju~en ugovor o radu ili sam kandidat ukoliko nema zaklju~en ugovor o radu. ^lanovima stru~ne komisije pripada naknada za rad u komisiji. 

(2)    Program i na~in polaganja stru~nog ispita zaposlenika geolo{ke struke propisuje se pravilnikom koji donosi federalni ministar. 

XVI. STRUKOVNA KOMORA, NOSTRIFIKACIJA GEOLO[KE DOKUMENTACIJE I ME\UNARODNI SPORAZUMI 

^lan 56.
(Osnivanje strukovne komore) 

U cilju osiguranja stru~nog i nau~nog pristupa projektovanju, izvo|enju geolo{kih istra`nih radova i nadzoru nad istra`ivanjem, obrazovanjem i usavr{avanjem kadrova, razmjeni iskustava, pra}enju i primjeni svjetskih kretanja u oblasti projektovanja i geolo{kih istra`ivanja i primjeni dogovorenih kriterija, stru~na lica geolo{ke struke koja obavljaju navedene poslove mogu osnovati strukovnu komoru. Osnivanje i rad komore ure|uje se posebnim propisom. 

^lan 57.
(Me|unarodni sporazumi) 

Odredbe ovog zakona koje reguliraju prava i obaveze privrednih dru{tava, univerziteta, fakulteta, instituta i drugih privrednih subjekata registriranih u Federaciji za oblast geologije, uklju~uju}i i fizi~ka lica, uz uvjet uzajamnosti va`e za privredna dru{tva, univerzitete, fakultete, institute i druge privredne subjekte i fizi~ka lica onih dr`ava sa kojima Bosna i Hercegovina ima ratifikovan me|unarodni sporazum koji obavezuje na ravnopravan tretman tih subjekata sa doma}im pravnim i fizi~kim licima. 

XVII. INSPEKCIJSKI NADZOR 

^lan 58.
(Nadzor nad provo|enjem ovog zakona) 

(1)    Nadzor nad provo|enjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vr{i nadle`ni federalni odnosno kantonalni geolo{ki inspektor. 

(2)    Inspekcijski nadzor iz ~lana 26. st. (1), (2) i (4) ovog zakona vr{i federalni geolo{ki inspektor na osnovu ovog zakona i Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 69/05). 

(3)    Inspekcijski nadzor iz ~lana 26. stav (3) ovog zakona vr{i kantonalni geolo{ki inspektor na osnovu kantonalnog zakona o geolo{kim istra`ivanjima i Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

^lan 59.
(Geolo{ki inspektor) 

Poslove geolo{kog inspektora (u daljnjem tekstu: inspektor) mo`e obavljati diplomirani in`enjer geologije sa radnim iskustvom u struci od najmanje pet godina, polo`enim stru~nim ispitom i koji ispunjava i druge uvjete iz Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05). 

^lan 60.
(Nadle`nost inspekcije) 

U vr{enju nadzora inspektor kontrolira da li: 

a)    je privredno dru{tvo - investitor za izvo|enje geolo{kih istra`ivanja pribavio odobrenja u skladu sa ~l. 25., 26. i 28. ovog zakona i da li se radovi izvode u skladu sa odobrenom projektnom dokumentacijom; 

b)    privredno dru{tvo ili javna ustanova koja vr{i geolo{ka istra`ivanja po{tuje zakone i tehni~ke propise, normative i standarde koji se odnose na izvo|enje tih radova i provodi propisane mjere za{tite gra|ana, imovine i mjere za{tite okoli{a iz ~lana 35. ovog zakona; 

c)    privredno dru{tvo ili javna ustanova koja vr{i istra`ivanje ispunjava uvjete propisane odredbama ~l. 21. i 23. ovog zakona; 

d)    lica koja se bave izradom i revizijom dokumentacije za geolo{ka istra`ivanja ispunjavaju uvjete propisane ~lanom 20. ovog zakona; 

e)    privredno dru{tvo - investitor koji se bavi eksploatacijom redovno dopunjava geolo{ke planove - karte i ostalu dokumentaciju potrebnu za pravilno tehni~ko i racionalno izvo|enje rudarskih radova i vr{i ostale propisane radove u skladu sa ~l. 9., 36., 40. i 44. ovog zakona; 

f)    privredno dru{tvo - investitor va|enje mineralnih sirovina pri istra`nim radovima vr{i u skladu sa ~lanom 36. ovog zakona; 

g)    privredno dru{tvo - investitor pri izvo|enju istra`nih radova podnosi izvje{taj u skladu sa ~lanom 40. ovog zakona. 

^lan 61.
(Prava i du`nosti inspektora) 

(1)    Vr{e}i inspekcijski nadzor nadle`ni inspektor ima pravo: 

a)    nesmetano vr{iti inspekcijski pregled i ulaziti u prostore gdje se izvode istra`ni radovi, tra`iti podatke, dokumente i izvje{taje potrebne pri inspekcijskom pregledu, 

b)    pregledati tehni~ku i drugu dokumentaciju, 

c)    utvrditi identitet lica koja izvode istra`ne radove, 

d)    privremeno oduzeti tehni~ku dokumentaciju ili je fotokopirati, 

e)    fotografisati lokacije na kojima je zabranio radove, 

f)    tra`iti potrebne podatke ili osnovne uzorke mineralnih sirovina ili drugog materijala, 

g)    tra`iti pomo} stru~ne organizacije ili pojedinih stru~nih lica, 

h)    privremeno zabraniti izvo|enje geolo{kih i rudarskih radova. 

(2)    Inspektor mo`e u trajanju do osam dana izuzeti dokumentaciju potrebnu za utvr|ivanje ~injeni~nog stanja o razmatranom predmetu, ako je mi{ljenja da su o~igledno prekr{ene odredbe ovog ovog zakona, tehni~kih propisa i propisa iz oblasti za{tite i zdravlja na radu i drugih propisa donesenih na osnovu ovog zakona, ili ako sumnja da je u~injen prekr{aj. 

(3)    O izuzimanju dokumentacije iz stava (2) ovog ~lana inspektor privrednom dru{tvu - investitoru izdaje potvrdu sa popisom izuzete dokumentacije. 

(4)    Inspektor u svom radu primjenjuje i prava utvr|ena u ~l. 67. i 68. ovog zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

^lan 62.
(Du`nosti privrednog dru{tva - investitora i privrednog dru{tva ili javne ustanove koji izvode geolo{ke istra`ne radove) 

(1)    Privredno dru{tvo - investitor i privredno dru{tvo ili javna ustanova koja izvodi geolo{ke istra`ne radove du`ni su omogu}iti inspektoru vr{enje inspekcijskog nadzora. 

(2)    Privredno dru{tvo - investitor i privredno dru{tvo ili javna ustanova koja izvodi geolo{ke istra`ne radove du`ni su omogu}iti uvid u svu dokumentaciju dru{tva, a na tra`enje inspektora odrediti jedno ili vi{e lica koja }e u~estvovati u utvr|ivanju ~injeni~nog stanja pri vr{enju inspekcijskog pregleda. 

^lan 63.
(Zapisnik o inspekcijskom pregledu) 

(1)    O izvr{enom inspekcijskom pregledu inspektor je obavezan sastaviti zapisnik. Utvr|ene nedostatke i nepravilnosti o inspekcijskim pregledom inspektor je du`an konstatirati zapisnikom o izvr{enom inspekcijskom pregledu. 

(2)    Zapisnik sastavlja inspektor koji je izvr{io inspekcijski pregled. Ako je inspekcijski pregled izvr{ilo istovremeno vi{e inspektora po istom nalogu (kolektivni inspekcijski pregled), u tom slu~aju zajedni~ki sastavljaju jedan zapisnik. 

(3)    Zapisnik osim navoda propisanih u Zakonu o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99) sadr`i i navode koje je neophodno navesti u vr{enju inspekcijskog pregleda. 

(4)    Zapisnik o inspekcijskom pregledu je javna isprava osim onih dijelova zapisnika u kojima je subjekt nadzora dao primjedbu da nije pravilno sastavljen. 

^lan 64.
(Vo|enje postupka za izdavanje rje{enja) 

(1)    Na osnovu zapisnika iz ~lana 63. ovog zakona, odredbi ovog zakona, tehni~kih propisa i drugih propisa iz oblasti geolo{kih istra`ivanja inspektor ima pravo i du`nost privrednom dru{tvu - investitoru, odnosno privrednom dru{tvu ili javnoj ustanovi izdati rje{enje kojim se nala`e otklanjanje nedostataka i nepravilnosti, te odrediti rokove njihovog otklanjanja. 

(2)    Na osnovu zapisnika iz stava (1) ~lana 63. ovog zakona inspektor ima pravo i du`nost: 

a)    rje{enjem narediti otklanjanje utvr|enih nepravilnosti i nedostataka; 

b)    rje{enjem narediti privremenu zabranu izvo|enja radova; 

c)    podnijeti prijavu za privredni prijestup. 

(3)    Rje{enje iz stava (2) ovog ~lana u slu~aju neposredne opasnosti za `ivot i zdravlje ljudi, saobra}aj, susjedne objekte ili okolinu daje se usmeno. Sadr`aj usmenog rje{enja inspektor upisuje u knjigu rudarskog nadzora zajedno sa mjerama ~ije je poduzimanje usmeno naredio. 

(4)    Rje{enja iz st. (2) i (3) ovog ~lana inspektor je du`an pisano izdati privrednom dru{tvu - investitoru, odnosno privrednom dru{tvu ili javnoj ustanovi najkasnije u roku od osam dana od dana izvr{enog inspekcijskog pregleda. 

(5)    Privredno dru{tvo - investitor, odnosno privredno dru{tvo ili javna ustanova du`ni su postupiti prema naredbama iz rje{enja inspektora u roku odre|enom u rje{enju. 

^lan 65.
(Upravne mjere koje se nala`u rje{enjem) 

Ukoliko inspektor utvrdi da privredno dru{tvo - investitor, odnosno privredno dru{tvo ili javna ustanova ne postupa ili nepotpuno postupa prema obavezama koje su mu odre|ene propisima, du`an je prema utvr|enom ~injeni~nom stanju u zapisniku o izvr{enom inspekcijskom pregledu nalo`iti odgovaraju}e upravne mjere i to: 

a)    narediti otklanjanje utvr|enih nedostataka i nepravilnosti na na~in i u roku kako je odre|eno ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega; 

b)    narediti privremenu zabranu izvo|enja radova; 

c)    narediti zabranu izvo|enja radova; 

d)    narediti poduzimanje odgovaraju}ih upravnih radnji koje je privredni subjekt i drugo pravno lice, institucija koja ima javna ovla{tenja, odnosno organ uprave obavezan poduzeti; 

e)    prisilno provesti izvr{enje odre|ene upravne mjere kada je privredno dru{tvo - investitor, odnosno privredno dru{tvo ili javna ustanova sami ne izvr{e; 

f)    podnijeti prijavu protiv privrednog dru{tva - investitora, odnosno privrednog dru{tva ili javne ustanove i odgovornog lica za u~injeni prekr{aj; 

g)    odrediti i druge mjere i obaviti radnje odre|ene ovim zakonom i propisima; 

h)    zabraniti obavljanje djelatnosti. 

^lan 66.
(Privremena zabrana izvo|enja geolo{kih istra`nih radova) 

Inspektor mo`e privrednom dru{tvu - investitoru rje{enjem zabraniti izvo|enje radova do otklanjanja nedostataka, ako prilikom inspekcijskog pregleda utvrdi da: 

a)    privredno dru{tvo ili javna ustanova koja izvodi geolo{ka istra`ivanja nije osigurala potpunu ispravnost sredstava za rad, radnog prostora i radnog procesa kako je to odre|eno odobrenim projektom i tehni~kom dokumentacijom prema odredbama ovog zakona; 

b)    privredno dru{tvo ili javna ustanova koja izvodi geolo{ke istra`ne radove ne primjenjuje u cijelosti odredbe ovog zakona, tehni~ke propise, propise iz oblasti za{tite na radu i za{tite zdravlja radnika i druge propise i akte, odnosno ako se radovi ne izvode u skladu sa odobrenom tehni~kom dokumentacijom; 

c)    pri kori{tenju sredstava rada, primjeni radnih postupaka, kori{tenju radnog prostora koji nije za{ti}en prijeti opasnost od povreda, ugro`avanja zdravlja zaposlenika privrednog dru{tva ili javne ustanove koja izvodi geolo{ke istra`ne radove i ako se zaposlenici ne pridr`avaju odgovaraju}ih uputa za rad; 

d)    privredno dru{tvo - investitor, odnosno privredno dru{tvo ili javna ustanova nisu postupili u skladu sa usmeno izre~enim nare|enjem inspektora i 

e)    privredno dru{tvo - investitor, odnosno privredno dru{tvo ili javna ustanova onemogu}ava vr{enje inspekcijskog pregleda. 

^lan 67.
(Zabrana izvo|enja geolo{kih istra`nih radova) 

Inspektor mora rje{enjem zabraniti izvo|enje istra`nih radova, ako prilikom inspekcijskog pregleda utvrdi da: 

a)    privredno dru{tvo ili javna ustanova koja vr{i istra`ivanje izvodi istra`ne radove bez odobrenja za istra`ivanje ili bez odobrenja za obavljanje registrirane djelatnosti ili se pri izvo|enju istra`nih radova ne primjenjuju odredbe ovog Zakona, tehni~ki propisi, propisi iz oblasti za{tite na radu i zdravlja zaposlenika, {to mo`e ugroziti `ivot i zdravlje zaposlenika, sigurnost saobra}aja i susjednih objekata, za{tita `ivotne sredine i mogu}nost nastanka ve}e materijalne {tete, odnosno radovi se ne izvode u skladu sa odobrenom tehni~kom dokumentacijom, 

b)    su kod privrednog dru{tva - investitora, odnosno privrednog dru{tva ili javne ustanove zaposlena su lica koja ne ispunjavaju uvjete o stru~noj osposobljenosti prema odredbama ovog zakona; 

c)    privredno dru{tvo-investitor, odnosno privredno dru{tvo ili javna ustanova ili njihovo odgovorno lice i pored usmenog nare|enja inspektora ponovno kr{i odredbe tehni~kih propisa, propisa iz oblasti za{tite na radu i za{tite zdravlja radnika i drugih propisa koji se odnose na rudarske radove, te op}ih akata ovog zakona; 

d)    privredno dru{tvo-investitor, odnosno privredno dru{tvo ili javna ustanova pri istra`ivanju koristi postrojenja i geolo{ku opremu za koju nemaju upotrebnu dozvolu, {to neposredno ugro`ava sigurnost objekata i ure|aja, `ivote i zdravlje ljudi, odvijanje saobra}aja, susjedne objekte i okoli{ i predstavlja neposrednu opasnost za `ivot i zdravlje zaposlenika i 

e)    privredno dru{tvo - investitor, odnosno privredno dru{tvo ili javna ustanova pri izvo|enju radova zahvataju i podru~je van prostora odre|enog odobrenjem za istra`ivanje propisano u skladu sa ovim zakonom. 

^lan 68.
(Zabrana obavljanja djelatnosti) 

(1)    Inspektor mora rje{enjem zabraniti obavljanje djelatnosti privrednom dru{tvu - investitoru, odnosno privrednom dru{tvu ili javnoj ustanovi, ako prilikom inspekcijskog pregleda utvrdi: 

a)    da za obavljanje djelatnosti ne ispunjava uvjete propisane ovim i drugim zakonom; 

b)    da pri obavljanju djelatnosti ne primjenjuju se propisi i standardi i 

c)    ako izradu i reviziju tehni~ke dokumentacije obavljaju lica koja ne ispunjavaju uvjete prema ovom zakonu. 

(2)    Tre}im licima (pravnim i fizi~kim) inspektor }e utvrditi upravnu mjeru ukoliko obavljaju djelatnost suprotno odredbama ovog zakona. 

^lan 69.
(Usmeno odre|ivanje upravne mjere) 

(1)    U inspekcijskom pregledu inspektor }e privrednom dru{tvu - investitoru, odnosno privrednom dru{tvu ili javnoj ustanovi usmeno odrediti upravnu mjeru i narediti da se odmah izvr{i: 

a)    kad je to obavezan prema ovom zakonu i 

b)    kad je u nastaloj situaciji neophodno, prema ocjeni inspektora, poduzeti radnje na otklanjanju neposredne opasnosti po `ivot i zdravlje zaposlenika i gra|ana ili nastanak ve}e materijalne {tete. 

(2)    Sadr`aj usmene upravne mjere inspektor upisuje u knjigu rudarskog nadzora i u zapisnik o inspekcijskom nadzoru. 

^lan 70.
(Rok za dono{enje rje{enja) 

(1)    Upravnu mjeru inspektor odre|uje rje{enjem. 

(2)    Rje{enje o odre|enim upravnim mjerama inspektor je du`an donijeti u zakonskom roku, a rje{enje u pisanom obliku o usmeno odre|enoj upravnoj mjeri u roku od tri dana od dana izricanja upravne mjere. 

^lan 71.
(Izvr{enje rje{enja) 

(1)    Izvr{enje rje{enja prati inspektor i utvr|uje po slu`benoj du`nosti. 

(2)    Izvr{enje rje{enja inspektor utvr|uje kontrolnim pregledom ili drugim pisanim dokazom. 

(3)    Izvr{enje rje{enja inspektor mo`e produ`iti do 30 dana, osim rje{enja kojim su upravne mjere usmeno utvr|ene. 

^lan 72.
(@alba na rje{enje) 

(1)    @alba na rje{enje o usmeno odre|enoj upravnoj mjeri nije dopu{tena. 

(2)    @alba na rje{enje o utvr|enim upravnim mjerama iz ~l. 65., 66., 67. i 68. ovog zakona mo`e se izjaviti u roku od osam dana od dana prijema rje{enja. 

(3)    O `albi rje{ava Federalno ministarstvo. 

(4)    @alba na rje{enje inspektora o odre|enim upravnim mjerama ne odga|a izvr{enje rje{enja. 

(5)    Protiv rje{enja inspektora o usmeno odre|enoj upravnoj mjeri i rje{enja Federalnog ministarstva donesenog po `albi mo`e se pokrenuti upravni spor. 

^lan 73.
(Rok za rje{avanje `albe) 

@albu na rje{enje inspektora o utvr|enoj upravnoj mjeri nadle`ni drugostepeni organ du`an je rije{iti u roku od osam dana od dana prijema `albe. 

XVIII. UPRAVNI NADZOR 

^lan 74.
(Provo|enje upravnog nadzora) 

(1)    Upravni nadzor nad provo|enjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, te zakonitost rada i postupanja tijela nadle`nih organa uprave i lica koja imaju javne ovlasti u njima povjerenim im upravnim i drugim stru~nim poslovima koji se odnose na podru~je geolo{kih istra`ivanja, provodi Federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministarstvo. 

(2)    Upravni nadzor provodi slu`benik Federalnog ministarstva, odnosno kantonalnog ministarstva kojeg ovlasti ministar. 

^lan 75.
(Poni{tenje i ukidanje po pravu nadzora) 

(1)    Ako se u provo|enju upravnog nadzora, odnosno nadzora koji provodi inspektor utvrdi da su rje{enjem nadziranog tijela ili pravnog lica iz ~lana 74. ovog zakona, koje je kona~no u upravnom postupku, povrije|ene materijalne odredbe zakona ili propisa donesenih na osnovu zakona koji ure|uje podru~je geolo{kih istra`ivanja, nadle`no Federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministarstvo takvo rje{enje ukinut }e po pravu nadzora. 

(2)    Ako se u provo|enju upravnog nadzora ili nadzora koji provodi geolo{ki inspektor utvrdi da su odobrenjem za izvo|enje istra`nih radova, rje{enjem o potvr|ivanju koli~ine i kvaliteta mineralne sirovine, odobrenjem o obavljanju registrirane djelatnosti iz oblasti geolo{kih istra`ivanja i odobrenjem o upotrebi laboratorija, postrojenja i opreme za geolo{ka istra`ivanja, koja su kona~na u upravnom postupku, o~ito povrije|ene materijalne odredbe ovog zakona, nadle`no ministarstvo takvu dozvolu, odnosno rje{enje ukinut }e po pravu nadzora. 

(3)    Ako se u provo|enju nadzora utvrdi da su rje{enjem inspekcije, koje je kona~no u upravnom postupku, povrije|ene odredbe ovog zakona nadle`no ministarstvo takvo rje{enje }e poni{titi po pravu nadzora. 

(4)    Rje{enje o poni{tenju, odnosno ukidanju po pravu nadzora mo`e se donijeti u roku od godinu dana od dana kona~nosti akta koji se ukida, odnosno poni{tava. 

XIX. KAZNENE ODREDBE 

^lan 76.
(Prekr{aji privrednog dru{tva - investitora) 

(1)    Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 15.000 KM bit }e ka`njeno za prekr{aj pravno lice u svojstvu investitora ako: 

a)    vr{i geolo{ka istra`ivanja bez prethodno pribavljenog odobrenja za istra`ivanje od nadle`nog ministarstva (~l. 25. i 31.); 

b)    pri istra`nim radovima izvadi ve}u koli~inu mineralne sirovine od odobrene i pod vidom istra`ivanja vr{i eksploataciju mineralne sirovine (~lan 36. stav (1); 

c)    ne vr{i geolo{ka istra`ivanja u skladu sa odredbama navedenim u odobrenju za geolo{ka istra`ivanja (~lan 30.); 

d)    ne vodi evidenciju o istra`ivanju mineralne sirovine (~lan 36. st. (2), (3), (4) i (5)); 

e)    vr{i istra`ivanje van istra`nog prostora (~lan 15.); 

f)    prije ulaska u odobreni istra`ni prostor ne pribavi saglasnost vlasnika zemlji{ta (~lan 27. stav (3) ta~ka g)); 

g)    provodi geolo{ka istra`ivanja na prostoru gdje geolo{ka istra`ivanja nisu dozvoljena ili ako istra`ivanja od posebnog dru{tvenog interesa vr{i suprotno uvjetima i na~inu iz odluke nadle`nog organa (~lan 16. i ~lan 10. stav (2); 

h)    u propisanom roku ne prijavi po~etak istra`nih radova nadle`nom ministarstvu (~lan 33.); 

i)    ne osigura izvo|enje istra`nih radova i izradu elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu rezervi mineralne sirovine u skladu sa programom, odnosno projektom istra`ivanja i pravilnikom o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu rezervi mineralne sirovine (~lan 34.); 

j)    u propisanim rokovima ne podnosi periodi~ne izvje{taje o izvr{enim istra`nim radovima i rezultatima istra`ivanja mineralne sirovine i o planiranim dugoro~nim istra`ivanjima u druge namjene u rokovima utvr|enim u odobrenju za istra`ivanje (~lan 40.); 

k)    se bavi eksploatacijom i ne vr{i redovna geolo{ka istra`ivanja, ne izra|uje geolo{ke planove i detaljne geolo{ke karte, ne vodi knjigu evidencije i ne dostavlja godi{nji izvje{taj nadle`nom ministarstvu (~l. 9. i 37.); 

l)    nakon zavr{etka ili trajnog obustavljanja istra`nih radova ne provodi mjere osiguranja ljudi i imovine, ne dovede zemlji{te u stanje prije izvo|enja istra`nih radova ili ne osposobi za kori{tenje u druge namjene u skladu sa odobrenjem za istra`ivanje (~lan 45.); 

m)    nakon zavr{etka ili trajnog obustavljanja istra`nih radova ne obavijesti nadle`ni organ o provedenim mjerama sigurnosti i saniranja istra`nog prostora (~lan 46.); 

n)    eksploatirane koli~ine mineralne sirovine ne nadomiri novoistra`enim rezervama odgovaraju}e kategorije i klase ili ne sa~ini elaborat o rezervama mineralne sirovine u propisanim rokovima (~lan 44.); 

o)    nadle`nom ministarstvu u propisanom roku ne dostavi na reviziju i ovjeru elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu rezervi mineralne sirovine na istra`nom prostoru, odnosno eksploatacijskom polju (~lan 41. stav (1) i ~lan 42. stav (1)); 

p)    Federalnom zavodu ne dostavi podatke o izvr{enim geolo{kim istra`ivanjima (~lan 47.). 

(2)    Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana bit }e ka`njeno i odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 3.000 KM. 

(3)    Za prekr{aje iz stava (1) ta~. od a) do c) ovog ~lana uz nov~anu kaznu izre}i }e se i: 

a)    za{titna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni ili su bili  namijenjeni za izvr{enje prekr{aja, ili su nastali izvr{enjem prekr{aja ili kad postoji opasnost da }e se takvi predmeti ponovno upotrijebiti za po~injenje prekr{aja, bez obzira na to da li su u vlasni{tvu po~initelja; 

b)    mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvr{enjem prekr{aja. 

(4)    Imovinskom koristi iz stava (3) ta~ka b) ovog ~lana smatra se tr`i{na vrijednost mineralne sirovine dobijene nelegalnom eksploatacijom. 

(5)    Za prekr{aje iz ~lana 76. ovog zakona mogu se izre}i zabrane odgovornom licu da obavlja odre|ene du`nosti u trajanju od jednog do {est mjeseci. 

^lan 77.
(Prekr{aji privrednog dru{tva ili javne ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti geolo{kih istra`ivanja) 

(1)    Nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 15.000 KM bit }e ka`njeno za prekr{aj pravno lice ako: 

a)    vr{i izradu i reviziju geolo{ke dokumentacije i izvo|enje istra`nih geolo{kih radova, a nema odobrenje za obavljanje djelatnosti i odobrenje za upotrebu opreme za istra`ivanje (~l. 22. i 25.); 

b)    poslove izrade projektne, tehni~ke i druge dokumentacije za geolo{ka istra`ivanja povjeri licima koja ne ispunjavaju propisane uvjete (~lan 20.); 

c)    izradu geolo{ke dokumentacije ne vr{i u skladu sa ovim zakonom (~l. 18. i 19.); 

d)    geolo{ka dokumentacija ili dio geolo{ke dokumentacije za koju je proveo kontrolu i dao pozitivan izvje{taj ne zadovoljava zahtjeve iz ovog zakona (~lan 22. stav (3)); 

e)    koristi laboratoriju, postrojenja i geolo{ku opremu, a nije izvr{ena akreditacija laboratorije za ispitivanja i pribavljeno odobrenje o upotrebi laboratorije, postrojenja i opreme za geolo{ka istra`ivanja (~lan 23.); 

f)    ne izvodi geolo{ka istra`ivanja u skladu sa ovim zakonom (~lan 35.). 

(2)    Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana bit }e ka`njeno i odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM. 

^lan 78.
(Prekr{aji revidenata) 

(1)    Nov~anom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM bit }e ka`njen za prekr{aj revident ako: 

a)    vr{i reviziju geolo{ke dokumentacije, a ne ispunjava uvjete u skladu sa ovim zakonom (~lan 20. stav (3)), 

b)    vr{i reviziju geolo{ke dokumentacije u ~ijoj je izradi u~estvovao ili ako je geolo{ku dokumentaciju izradilo ili nostrificiralo privredno dru{tvo ili javna ustanova kod koje je zaposlen (~lan 22. stav (2)), 

c)    geolo{ka dokumentacija ili dio geolo{ke dokumentacije za koji je proveo kontrolu i dao pozitivan izvje{taj ne zadovoljava zahtjeve iz ovog zakona (~lan 22. stav (3)). 

(2)    Uz kaznu za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana licu koje vr{i kontrolu geolo{ke dokumentacije, odnosno revidentu mo`e se izre}i za{titna mjera oduzimanja prava za izradu, odnosno kontrolu geolo{ke dokumentacije u trajanju od tri do {est mjeseci, a za prekr{aj po~injen drugi put uz nov~anu kaznu izre}i }e se navedena mjera u trajanju od {est mjeseci do jedne godine. 

(3)    Lice koje je vr{ilo kontrolu geolo{ke dokumentacije (revident) u slu~aju iz stava (1) ovog ~lana du`no je investitoru nadoknaditi {tetu u skladu sa posebnim zakonom. 

^lan 79.
(Prekr{aji privrednog dru{tva ili javne ustanove koja vr{i nostrifikaciju) 

Nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 15.000 KM bit }e ka`njeno za prekr{aj pravno lice ako: 

a)    vr{i nostrifikaciju geolo{ke dokumentacije, a nema za to odobrenje (~lan 24. stav (2)); 

b)    geolo{ka dokumentacija ili dio geolo{ke dokumentacije za koji je izvr{ena nostrifikacija i izvr{ena ovjera ne zadovoljava zahtjeve iz ovog zakona (~lan 24. stav (4)). 

XX. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 80. 

(Postupci zapo~eti prije stupanja na snagu ovog zakona) 

Upravni postupci zapo~eti prije stupanja na snagu ovog zakona okon~at }e se prema propisima koji su bili na snazi na dan podno{enja zahtjeva. 

^lan 81.
(Propisi federalnog ministra) 

Propisi predvi|eni za provo|enje ovog zakona iz ~l. 10., 14., 17., 18., 22., 26., 34., 41., 48., 51. i 55. donijet }e se u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 

^lan 82.
(Primjena postoje}ih propisa) 

Do dono{enja propisa iz ~lana 81. ovog zakona primjenjivat }e se propisi koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona i to: 

a)    Zakon o jedinstvenom na~inu utvr|ivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilansu tih rezervi ("Slu`beni list RBiH", br. 8/93 i 13/94); 

b)    Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi pojedinih mineralnih sirovina i vo|enju evidencije o njima ("Slu`beni list SFRJ", br. 53/79); 

c)    Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji podzemnih voda i njihovoj evidenciji ("Slu`beni list SFRJ", br. 34/79); 

d)    Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi nafte, kondenzata i prirodnih plinova te o vo|enju njihove evidencije ("Slu`beni list SFRJ", br. 80/87); 

e)    Pravilnik o na~inu i programu polaganja stru~nog ispita radnika geolo{ke struke ("Slu`beni list RBiH", br. 16/93 i 13/94); 

f)    Pravilnik o sadr`ini programa, projekata i elaborata geolo{kih istra`ivanja ("Slu`beni list RBiH", br. 16/93 i 13/94) i 

g)    Pravilnik o vo|enju zbirke isprava i katastra istra`nih prostora i eksploatacijskih polja ("Slu`beni list RBiH", br. 16/93 i 13/94). 

^lan 83.
(Usagla{avanje zakona) 

Zakonodavni organi kantona du`ni su usaglasiti svoje zakone o geolo{kim istra`ivanjima sa odredbama ovog zakona u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. 

^lan 84.
(Usagla{avanje registracije privrednih dru{tava i javnih ustanova) 

Privredna dru{tva ili javne ustanove registrirane za geolo{ka istra`ivanja, projektovanja, izvo|enje istra`ivanja i revizije projektne dokumentacije du`ne su usaglasiti registraciju sa odredbama ovog zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. 

^lan 85.
(Prestanak va`enja Zakona) 

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o geolo{kim istra`ivanjima ("Slu`beni list RBiH", br. 3/93 i 13/94). 

^lan 86.
(Stupanje Zakona na snagu) 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, s. r. Temeljem ~lanka IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[ENJU ZAKONA O GEOLO[KIM ISTRA@IVANJIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Progla{ava se Zakon o geolo{kim istra`ivanjima Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupni~kog doma od 21. travnja 2009. godine i na sjednici Doma naroda od 28. sije~nja 2010. godine. 


Broj 01-02-88/10
18. velja~e 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, v. r. 

ZAKON 

O GEOLO[KIM ISTRA@IVANJIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

I. OP]E ODREDBE 

^lanak 1.
(Predmet  Zakona) 

Ovim se zakonom ure|uju geolo{ka istra`ivanja, faze izvo|enja geolo{kih istra`ivanja, geolo{ka istra`ivanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), djelatnosti koje koriste rezultate geolo{kih istra`ivanja, izrada i podjela geolo{kih karata, istra`ni prostor, vo|enje katastra, izrada i revizija geolo{ke dokumentacije, odobrenje za bavljenje registriranom djelatno{}u iz oblasti geologije, postupak odobravanja i {to se odre|uje odobrenjem za izvo|enje geolo{kih istra`ivanja, izvo|enje geolo{kih istra`ivanja, izvje{}a o geolo{kim istra`ivanjima, izdavanje rje{enja o priznavanju pri~uva mineralne sirovine, postupak nakon zavr{etka istra`ivanja, prikupljanje i izrada geolo{ke baze podataka, financiranje geolo{kih istra`ivanja od interesa za Federaciju, ukidanje odobrenja za geolo{ka istra`ivanja, polaganje stru~nog ispita, osnivanje strukovne komore, nostrificiranje geolo{ke dokumentacije i me|unarodni sporazumi, inspekcijski nadzor, nad provo|enjem Zakona o geolo{kim istra`ivanjima Federacije Bosne i Hercegovine, upravni nadzor, kaznene odredbe i druga pitanja glede geolo{kih istra`ivanja. 

^lanak 2.
(Definicije) 

Izrazi upotrijebljeni u ovome zakonu imaju sljede}a zna~enja: 

^lanak 3.
(Mineralne sirovine u smislu ovoga zakona) 

Mineralnim sirovinama u smislu ovoga zakona smatraju se: 

a)    energetske mineralne sirovine - sve vrste fosilnih goriva, ugljovodonici u ~vrstom, te~nom i plinovitom stanju, sve vrste bituminoznih i uljnih stijena, ostali plinovi koji se nalaze u zemlji i radioaktivne mineralne sirovine; 

b)    mineralne sirovine iz kojih se mogu proizvoditi metali i njihova upotrebljiva jedinjenja; 

c)    sve vrste soli i sve vrste podzemnih voda; 

d)    nemetali~ne mineralne sirovine: abrazivi, azbesti, barit, bentonit, bijeli boksit, cementni laporci, dijatomit, dolomit, feldspat, fluorit, gips, grafit, kreda, kre~njak, silicijske sirovine, kerami~ke i vatrostalne gline, keramziti, {kriljci, liskuni, magneziti, opekarske gline, pirofiliti, sumpor, tuf, talk, tehni~ko-gra|evinski kamen, arhitektonsko-gra|evinski kamen, ukrasno i poludrago kamenje, {ljunak i pijesak za gra|evinarstvo izvan vodenih tokova; 

e)    sve sekundarne mineralne sirovine koje se pojavljuju kao neiskori{teni ostatak dobijanja, oboga}ivanja i prerade primarnih mineralnih sirovina i 

f)    sve nenabrojane mineralne sirovine prirodnog podrijetla. 

II. GEOLO[KA ISTRA@IVANJA 

^lanak 4.
(Geolo{ka istra`ivanja u smislu ovoga zakona) 

(1)    Pod geolo{kim istra`ivanjima, u smislu ovoga zakona, podrazumijevaju se istra`ivanja i ispitivanja koja se vr{e s ciljem upoznavanja evolucije sastava i gra|e zemljine kore; izrada geolo{kih karata; prognoziranja, pronala`enja i utvr|ivanja le`i{ta mineralnih sirovina tj. koli~ina, kvaliteta i geolo{ko-ekonomski u~inci iskori{tenja ~vrstih te~nih i plinovitih mineralnih sirovina i geotermalne energije; utvr|ivanje geolo{kih i geomehani~kih osobina stijena i tla; utvr|ivanje geolo{kih uvjeta za prostorno planiranje i projektiranje gra|evinskih i rudarskih objekata, za{tita terena od erozije, poplava i drugih prirodnih nepogoda i geolo{ka istra`ivanja i ispitivanja radi za{tite okoli{a na prostoru Federacije. 

(2)    Geolo{ka istra`ivanja iz stavka (1) ovoga ~lanka obuhva}aju izvo|enje sljede}ih specijalisti~kih istra`nih radova: op}ih geolo{kih, paleontolo{kih, stratigrafskih, sedimentolo{kih, minerolo{ko-petrografskih, geokemijskih, geofizi~kih, metalogenetskih, ekonomsko-geolo{kih, strukturno-geolo{kih, in`injersko-geolo{kih, hidrogeolo{kih, seizmolo{kih, geomorfolo{kih, geodinami~kih, geobotani~kih, fotogeolo{kih, geostatisti~kih, kemijsko-tehnolo{kih i drugih istra`nogeolo{kih radova i ispitivanja. 

^lanak 5.
(Faze geolo{kih istra`ivanja) 

Osnovne faze geolo{kih istra`ivanja su: 

a)    osnovna geolo{ka istra`ivanja; 

b)    regionalna geolo{ka istra`ivanja; 

c)    detaljna geolo{ka istra`ivanja i 

d)    eksploatacijska geolo{ka istra`ivanja. 

^lanak 6.
(Osnovna geolo{ka istra`ivanja) 

(1)    Osnovna geolo{ka istra`ivanjia vr{e se radi dobijanja osnovnih geolo{kih podataka o razvitku, sastavu i gra|i zemljine kore, zakonitosti nastajanja geolo{kih tvorevina i njihovih osobina, izrade odgovaraju}ih geolo{kih karata, utvr|ivanja potencijalnosti podru~ja u pogledu utvr|ivanja pri~uva mineralne sirovine kao i utvr|ivanju geolo{kih uvjeta za regionalna geolo{ka istra`ivanja. 

(2)    Osnovna geolo{ka istra`ivanja izvode se radi upoznavanja osnovnih geolo{kih, tektonskih, metalogenetskih, hidrogeolo{kih, geotermalnih, in`injersko-geolo{kih, geofizi~kih, seizmolo{kih, mehani~kih i drugih geolo{kih svojstava stijena i tla na {irem prostoru i ni`em stupnju poznavanja geolo{ke gra|e podru~ja, u okviru kojih se izra|uju op}e geolo{ke karte, te vr{i izrada podloga za prostorne i urbanisti~ke planove, za{tita okoli{a i izrada strategije razvitka Federacije i kantona. 

^lanak 7.
(Regionalna geolo{ka istra`ivanja) 

(1)    Regionalna geolo{ka istra`ivanja slijede fazu fundamentalnih istra`ivanja a izvode se u svrhu provjere potencijalne mineralne sirovine do razine C1 kategorije, s bitnim pokazateljima za fazu detaljnih geolo{kih istra`ivanja i za prou~avanje hidrogeolo{kih i in`injersko-geolo{kih karakteristika na odre|enom {irem prostoru. 

(2)    Podaci istra`ivanja iz stavka (1) ovoga ~lanka i ~lanka 6. ovoga zakona ~ine podlogu za programiranje i projektiranje detaljnih geolo{kih istra`ivanja. 

^lanak 8.
(Detaljna geolo{ka istra`ivanja) 

(1)    Detaljna geolo{ka istra`ivanja mineralne sirovine obavljaju se na prostoru, na kojem je, osnovnim i regionalnim geolo{kim istra`ivanjima, utvr|ena nazo~nost ili mogu}nost postojanja potencijalne mineralne sirovine. Na temelju ovih istra`ivanja utvr|uje se polo`aj, koli~ina, kvaliteta i mogu}nost eksploatacije istra`ene mineralne sirovine. 

(2)    Detaljna geolo{ka istra`ivanja izvode se radi prou~avanja i ispitivanja detaljnih geolo{kih, tektonskih, metalogenetskih, hidrogeolo{kih, geotermalnih, in`injersko-geolo{kih, geofi- zi~kih, seizmolo{kih, mehani~kih i drugih geolo{kih svojstava stijena i tla na u`em prostoru i vi{em stupnju poznavanja geolo{ke gra|e podru~ja. 

(3)    Poseban vid detaljnih geolo{kih istra`ivanja je formiranje zbirki minerala, ruda, stijena i fosila u svrhu znanstvenog ili stru~nog usavr{avanja, obrazovanja, izlaganja ili ~uvanja u verificiranim (mjerodavnim) institucijama kao {to su muzeji, instituti i fakulteti. 

(4)    Detaljna se geolo{ka istra`ivanja tla obvezatno vr{e prije izrade tehni~ke dokumentacije za izgradnju: 

1)    objekata bazne i kemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekata za proizvodnju celuloze i papira; 

2)    objekata za preradu ko`e i krzna, objekata u kojima se proizvode i skladi{te opasne materije i sli~nih objekata i postrojenja koja mogu ugroziti `ivotnu sredinu; 

3)    `eljezni~kih pruga i prate}ih objekata; 

4)    postrojenja na te~ni i naftni plin; 

5)    autocesta, magistralnih i regionalnih putova i prate}ih objekata (potpornih konstrukcija, propusta, i sl.); 

6)    tunela; 

7)    luka s pripadaju}im lu~kim objektima (dokovima, valobra- nima, obaloutvrdnim zidovima, kranskim stazama, i sl.); 

8)    zra~nih luka i prate}ih objekata; 

9)    hidroelektrana i termoelektrana i prate}ih objekata; 

10)    visokih brana i akumulacija ispunjenih vodom, jalovinom ili pepelom; 

11)    dalekovoda napona 110 kV i vi{e, trafostanica i rasklopnih postrojenja napona 35 kV i vi{e; 

12)    magistralnih plinovoda i naftovoda; 

13)    me|uregionalnih i regionalnih objekata vodoopskrbe; 

14)    objekata za pre~i{}avanje otpadnih voda za gradska naselja; 

15)    me|uregionalnih i regionalnih kanalizacijskih sustava; 

16)    tranzitnih i glavnih telefonsko-telegrafskih centrala i u njima pripadaju}ih postrojenja i veze izme|u tih centrala; 

17)    objekata od posebnog interesa za obranu zemlje; 

18)    objekata radiodifuznih postaja i radiorelejnih sustava; 

19)    objekata u kojima se okuplja ve}i broj osoba (kazali{ne, kino, sportske, izlo`bene i sli~ne dvorane), fakulteta, instituta, {kola, pred{kolskih ustanova, bolnica, stadiona, hotela, poslovnih i stambenih objekata povr{ine vi{e od 1000 m2 i objekata koji imaju ~etiri i vi{e nadzemnih eta`a, autobusnih i `eljezni~kih kolodvora; 

20)    vjerskih objekata; 

21)    silosa i vodotornjeva svih vrsta; 

22)    hala svih tipova (industrijskih, gospodarskih, sportskih i dr.); 

23)    drumskih, `eljezni~kih i pje{a~kih mostova; 

24)    sanitarnih deponija otpadaka i postrojenja za tretman ~vrstog i opasnog otpada; 

25)    svih vrsta industrijskih objekata; 

26)    stanica i postrojenja za uskladi{tenje i pretakanje goriva motornih vozila; 

27)    svih vrsta stambenih i poslovnih objekata povr{ine vi{e od 1000m2 i objekata koji imaju ~etiri i vi{e nadzemnih eta`a, industrijskih i infrastrukturnih objekata u zonama ID@o i vi{e seizmi~nosti po MCS skali (Mercalli- Cancani-Siebergova skala), kao i za sve vrste trajnih objekata na uvjetno stabilnim terenima po op}eva`e}im in`enjersko-geolo{kim kriterijima; 

28)    sustava za meliorizaciju; 

29)    za prostorno i za urbanisti~ko planiranje, a za razine za koje su potrebne podloge razmjere 1:10.000, 1:5.000, 1:1.000 itd. 

^lanak 9.
(Eksploatacijska geolo{ka istra`ivanja) 

(1)    Eksploatacijska geolo{ka istra`ivanja obuhva}aju geolo{ko- rudarske istra`ne radove za potrebe racionalne eksploatacije mineralne sirovine, za{titu i osiguranje radne sredine, uposlenika, opreme i objekata u eksploatacijskom prostoru. 

(2)    Istra`ni radovi iz stavka (1) ovoga ~lanka izvode se s ciljem: 

a)    pra}enja sastava i provjere kvalitete mineralne sirovine projektirane za eksploataciju; 

b)    doistra`ivanja novih koli~ina mineralne sirovine i prekategorizacije iz ni`ih u vi{u kategoriju radi obnavljanja pri~uva A+B kategorije u le`i{tu; 

c)    pra}enja kontinuiteta rasprostiranja mineralne sirovine u geolo{koj sredini, uz evidentiranje svih tektonskih struktura; 

d)    snimanja i prikupljanja podataka o hidrogeolo{kim uvjetima radi poduzimanja za{titnih mjera od prodora podzemnih voda u jamske prostorije ili odvodnjavanja povr{inskih kopova i 

e)    permanentnog snimanja i pra}enja stanja geolo{ke sredine s napredovanjem rudarskih radova u jamskim i povr{inskim rudarskim objektima radi za{tite radne sredine i nesmetanog odvijanja eksploatacije u le`i{tu. 

(3)    Gospodarska dru{tva - investitor koji vr{i eksploataciju mineralne sirovine obvezan je izvoditi istra`ivanja iz st. (1) i (2) ovog ~lanka i na temelju navedenih istra`nih radova izra|ivati geolo{ke planove i detaljne geolo{ke karte eksploatacijskog polja. 

^lanak 10.
(Geolo{ka istra`ivanja od interesa za Federaciju) 

(1)    Geolo{ka istra`ivanja od interesa za Federaciju su: 

a)    osnovna geolo{ka istra`ivanja; 

b)    regionalna, detaljna i eksploatacijska geolo{ka istra`ivanja tla, stijena i mineralnih sirovina koja su odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) utvr|ena da su od interesa za Federaciju; 

c)    izrada geolo{kih karata; 

d)    izrada geolo{ke dokumentacije, utvr|ene odlukom Vlade Federacije; 

e)    izrada i vo|enje geolo{kog katastra; 

f)    geolo{ka istra`ivanja radi za{tite `ivotne sredine i 

g)    vo|enje i ~uvanje podataka zna~ajnih za geolo{ki informacijski sustav. 

(2)    Odluku o istra`ivanju iz stavka (1) ovoga ~lanka donosi Vlada Federacije na prijedlog Federalnoga ministarstva energije, rudarstva i industrije (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo). 

(3)    Postupak dodjele odobrenja za istra`ivanje iz stavka (2) ovoga ~lanka vr{i se sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09). Na~in i uvjeti dodjele odobrenja za geolo{ka istra`ivanja iz stavka (1) ovoga ~lanka bit }e propisani pravilnikom koji donosi federalni ministar. 

^lanak 11.
(Djelatnosti koje koriste rezultate geolo{kih istra`ivanja) 

(1)    Geolo{ka istra`ivanja ~ine obvezatne podloge u sljede}im djelatnostima: 

a)    prostorno ure|enje - izrada prostorno-planske dokumentacije i za{tita okoli{a; 

b)    utvr|ivanje planskih osnova za upravljanje vodama (vodoprivredne osnove) za podzemne vode; 

c)    upravljanje i razvitak poljoprivrednog zemlji{ta, zemlji{ta za uzgoj {uma i za{tite tla od erozije i sprje~avanje poplava; 

d)    utvr|ivanje uvjeta gradnje nadzemnih i podzemnih gra|evina (energetskih, vodoprivrednih, prometnih i infrastrukturnih) na prostoru za gra|enje i 

e)    urbanizacija i utvr|ivanje kori{}enja i za{tite prirodnih resursa i za{tite sredina vezanih uz zemljinu koru. 

(2)    Kori{}enje geolo{kih podataka kao podloge za izradu projekata, planova i druge dokumentacije za aktivnosti u djelatnostima iz stavka (1) ovoga ~lanka vr{i se na temelju prethodno pribavljenog stru~nog mi{ljenja Federalnoga zavoda za geologiju (u daljnjem tekstu: Zavod). 

^lanak 12.
(Izrada geolo{kih karata) 

Izrada geolo{kih karata razli~itih razmjera vr{i se radi izrade osnovne znanstvene podloge za poznavanje geolo{kog sastava i strukture odre|enog terena, sukcesije stvaranja stijena i stupnja njihovog poreme}aja kroz evoluciju zemljine kore, te zakonomjernosti razmje{taja i koncentracije mineralne sirovine, izu~avanja i upravljanja podzemnim vodama, radi rje{avanja znanstvenih i stru~nih problema iz podru~ja egzodinami~kih procesa i mehani~kih svojstava stijena i drugih znanstvenih podloga. 

^lanak 13.
(Podjela geolo{kih karata prema sadr`aju) 

Geolo{ke karte iz ~lanka 12. ovoga zakona prema sadr`aju dijele se na: 

a)    op}e geolo{ke karte koje prikazuju op}e geolo{ke podatke: sastav, starost i strukturnu gra|u terena; 

b)    specijalne ili namjenske geolo{ke karte koje uz op}e geolo{ke podatke prikazuju i elemente relevantne za neku geolo{ku disciplinu, a to su: strukturne, paleogeografske, neotektonske, geofizi~ke, seizmolo{ke, hidrogeolo{ke, in`injersko-geolo{ke, geotermalne, metalogenetske, geokemijske, karte mineralnih sirovina, karte geolo{kih osnova za{tite okoli{a i druge karte i njihove oleate koje prikazuju odre|ena geolo{ka svojstva. 

^lanak 14.
(Podjela geolo{kih karata prema razmjeru) 

(1)    Geolo{ke karte iz ~lanka 13. ovoga zakona prema razmjeru dijele se na: 

a)    detaljne geolo{ke karte i geolo{ke planove - razmjeri krupniji od 1: 10 000; 

b)    osnovne geolo{ke karte - razmjeri od 1: 100 000 do 1: 10000 i 

c)    pregledne geolo{ke karte - razmjeri sitniji od 1: 100 000. 

(2)    Geolo{ke karte izra|uju se u odgovaraju}em razmjeru, ovisno o potrebama i namjeni kori{tenja, s finalnim prikazom u GIS (geografski informacijski sustav) informati~koj tehnologiji i izradom geolo{kog informacijskog sustava koji se sastoji od grafi~kih podloga i geolo{kih baza podataka. 

(3)    Naputak za izradu geolo{kih karata i prate}e dokumentacije donosi federalni ministar. 

(4)    U postupku utvr|ivanja prijedloga naputka iz stavka (3) ovoga ~lanka sudjeluju stru~ne asocijacije, institucije, javne ustanove i gospodarska dru{tva koja su registrirana za obavljanje registrirane djelatnosti. 

III. ISTRA@NI PROSTOR 

^lanak 15.
(Istra`ni prostor) 

(1)    Istra`ni prostor definiran u programu ili projektu geolo{kih istra`ivanja ograni~en je koordinatama prijelomnih to~aka na topografskoj osnovi u razmjeru do 1:25.000 i mo`e biti: 

a)    prostor za istra`ivanje ~vrstih mineralnih sirovina; 

b)    prostor za istra`ivanje tla i stijena; 

c)    prostor za istra`ivanje svih vrsta podzemnih voda; 

d)    prostor za istra`ivanje geotermalne energije; 

e)    prostor za istra`ivanje nafte, bituminoznih i uljnih stijena i plinova. 

(2)    Odobrenje za istra`ivanje na odre|enom istra`nom prostoru dodjeljuje se gospodarskom dru{tvu - investitoru sukladno ovomu zakonu i kantonalnom zakonu o geolo{kim istra`ivanjima. 

(3)    Geolo{ka istra`ivanja mineralne sirovine dopu{tena su samo unutar odobrenog istra`nog prostora. 

^lanak 16.
(Prostor gdje nisu dozvoljena geolo{ka istra`ivanja mineralne sirovine) 

Geolo{ka istra`ivanja radi eksploatacije mineralne sirovine nisu dozvoljena na prostoru gdje se nalaze vodoprivredni objekti i ure|aji za vodoopskrbu, objekti i prostor zna~ajni za obranu, spomenici kulture, prirodne rijetkosti, groblja i prostori za{ti}eni sukladno drugim zakonima. 

IV. VO\ENJE KATASTRA 

^lanak 17.
(Katastar odobrenih istra`nih prostora, le`i{ta mineralnih sirovina i geolo{kih pojava) 

(1)    Kantonalno ministarstvo vodi evidenciju i katastar odobrenih istra`nih prostora za odobrenja izdata na podru~ju kantona. 

(2)    Federalno ministarstvo vodi evidenciju i katastar odobrenih istra`nih prostora za podru~je cijele Federacije. 

(3)    Mjerodavno kantonalno ministarstvo obvezno je po dono{enju rje{enja dostavljati Federalnom ministarstvu rje{enje o odobrenom istra`nom prostoru iz stavka (2) ovoga ~lanka, radi uvo|enja u katastar istra`nih prostora iz stavka (1) ovoga ~lanka. 

(4)    Evidenciju i katastar le`i{ta mineralnih sirovina i geolo{kih pojava za podru~je cijele Federacije vodi Zavod. 

(5)    Na~in vo|enja evidencije i katastra odobrenih istra`nih prostora, le`i{ta mineralne sirovine i katastra geolo{kih pojava na podru~ju Federacije propisuje se pravilnikom koji donosi federalni ministar. 

(6)    Na~in vo|enja evidencije i katastra odobrenih istra`nih prostora, le`i{ta mineralne sirovine i katastra geolo{kih pojava na podru~ju kantona propisuje se pravilnikom koji donosi kantonalni ministar. 

V. IZRADA I REVIZIJA GEOLO[KE DOKUMENTACIJE, ODOBRENJA ZA BAVLJENJE REGISTRIRANOM DJELATNO[]U IZ OBLASTI GEOLOGIJE 

^lanak 18.
(Tehni~ka dokumentacija za izvo|enje geolo{kih istra`ivanja) 

(1)    Osnovna i regionalna geolo{ka istra`ivanja vr{e se na temelju programa za istra`ivanje i ispitivanje {to ga je uradilo gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova koja ispunjava uvjete propisane ~lankom 21. ovoga zakona. 

(2)    Detaljna i eksploatacijska geolo{ka istra`ivanja izvode se na temelju projekta za istra`ivanje i ispitivanje {to ga je uradilo gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova koja ispunjava uvjete propisane ~lankom 21. ovoga zakona. 

(3)    Sadr`aj i na~in izrade programa i projekta geolo{kih istra`ivanja propisuje se pravilnikom koji donosi federalni ministar. 

^lanak 19.
(Dokumentacija za geolo{ka istra`ivanja potrebna za gra|enje stambenih i drugih objekata) 

(1)    Detaljna geolo{ka istra`ivanja tla za gra|enje stambenih i drugih gra|evinskih objekata za ~iju su izgradnju propisana obvezatna geolo{ka istra`ivanja tla vr{e se na temelju projekta istra`ivanja ~iji se rezultati prezentiraju u elaboratu o izvedenim istra`nim radovima. 

(2)    Za individualne i samostoje}e objekte i standardna geomehani~ka ispitivanja nije prijeko potrebna prethodna izrada projekta istra`ivanja. 

(3)    Obavljanje istra`ivanja iz stavka (1) ovoga ~lanka vr{i se na temelju odobrenja mjerodavnog kantonalnog ministarstva. 

^lanak 20.
(Stru~ne osobe koje se mogu baviti izradom i revizijom geolo{ke dokumentacije i rukovo|enjem istra`nim geolo{kim radovima) 

(1)    Izradom programa i projekata za osnovna i regionalna geolo{ka istra`ivanja, revizijom i rukovo|enjem tim istra`nim radovima mogu se baviti diplomirani in`injeri geologije s polo`enim stru~nim ispitom i radnim iskustvom u struci od najmanje pet godina. 

(2)    Izradom projekata detaljnih geolo{kih istra`ivanja, elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu pri~uva mineralne sirovine, podzemnih voda, revizijom projektne i druge tehni~ke dokumentacije, te rukovo|enjem istra`nim radovima mogu se baviti diplomirani in`injeri geologije s polo`enim stru~nim ispitom i radnim iskustvom u struci od najmanje tri godine. 

(3)    Izradom i revizijom projektne, tehni~ke i druge dokumentacije za eksploatacijska geolo{ka istra`ivanja i rukovo|enjem istra`nim radovima mogu se baviti diplomirani in`injeri geologije s polo`enim stru~nim ispitom i radnim iskustvom od tri godine. 

(4)    Pri izradi projektne, tehni~ke i druge dokumentacije za geolo{ka istra`ivanja, poslove specijalisti~kih ispitivanja {to su predvi|ena projektnom dokumentacijom (minerolo{ka, geomehani~ka, geofizi~ka i dr.) mogu vr{iti i stru~ne osobe gra|evinske, rudarske, kemijske, tehnolo{ke i druge struke sukladno ovomu zakonu. 

^lanak 21.
(Gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova koja se mo`e baviti izvo|enjem geolo{kih istra`nih radova) 

(1)    Izvo|enje istra`nih geolo{kih radova, izradu i reviziju projektne, tehni~ke i druge dokumentacije za geolo{ka istra`ivanja mo`e vr{iti gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova registrirana za ovu djelatnost kod mjerodavnoga suda, a koja ima rje{enje Federalnoga ministarstva o ispunjavanju uvjeta za bavljenje registriranom djelatno{}u iz oblasti geologije, sukladno ovomu zakonu i Zakonu o gospodarskim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09). 

(2)    Gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova iz stavka (1) ovoga ~lanka u radnom odnosu mora imati najmanje dva uposlenika visoke stru~ne spreme geolo{ke struke s polo`enim stru~nim ispitom iz ~lanka 54. ovoga zakona i propisanim uvjetima za odnosnu fazu geolo{kih istra`ivanja iz ~lanka 20. ovoga zakona. 

(3)    Gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova podnosi zahtjev Federalnom ministarstvu za izdavanje rje{enja za bavljenje registriranom djelatno{}u iz oblasti geolo{kih istra`ivanja. Uz zahtjev se dostavlja: 

a)    rje{enje o registraciji gospodarskog dru{tva ili javne ustanove kod mjerodavnoga suda; 

b)    spisak kadrova koji ispunjavaju uvjete u pogledu stru~ne spreme i radnog iskustva iz ~lanka 20. ovoga zakona i polo`enog stru~nog ispita iz ~lanka 54. ovoga zakona; 

c)    spisak opreme za geolo{ka istra`ivanja; 

d)    spisak geolo{ke opreme i instrumenata koji podlije`u atestiranju kao i dokazi da je atestiranje izvr{eno; 

e)    spisak laboratorija i dokaz o izvr{enoj akreditaciji iz ~lanka 23. ovoga zakona i spisak radnoga prostora potrebnog za poslove navedene u zahtjevu; 

f)    izvod iz op}ih akata gospodarskog dru{tva kojima se reguliraju poslovi vr{enja geolo{kih istra`ivanja. 

(4)    Na temelju zahtjeva gospodarskog dru{tva ili javne ustanove federalni ministar donosi rje{enje o formiranju stru~nog povjerenstva za pregled podnositelja zahtjeva, u smislu ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti iz oblasti geolo{kih istra`ivanja. U stru~no se povjerenstvo imenuju stru~ne osobe geolo{ke struke, stru~na osoba pravne struke iz Federalnoga ministarstva i jedan ~lan povjerenstva geolo{ke struke iz kantonalnog ministarstva na ~ijem je prostoru sjedi{te gospodarskog dru{tva ili javne ustanove. 

(5)    Povjerenstvu pripada naknada za rad, koju snosi podnositelj zahtjeva. 

(6)    Rje{enje o ispunjenju uvjeta gospodarskog dru{tva ili javne ustanove iz st. (1) i (2) ovoga ~lanka i iz ~lanka 23. ovoga zakona donosi federalni ministar, nakon pregleda koji je izvr{ilo stru~no povjerenstvo. 

(7)    Gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova iz stavka (6) ovoga ~lanka koja nema uposlenike specijalizirane za odre|enu vrstu geolo{kih istra`ivanja mora osigurati stru~ne osobe sklapanjem ugovora s fizi~kim i pravnim osobama ovla{tenim za tu vrstu geolo{kih istra`ivanja. 

^lanak 22.
(Revizija geolo{ke dokumentacije) 

(1)    Programi i projekti geolo{kih istra`ivanja obvezatno podlije`u reviziji u pogledu kvalitete, opravdanosti izvo|enja istra`nih radova, mjera i normativa za{tite na radu pri izvo|enju geolo{kih istra`ivanja, utjecaja i za{tite okoline, utjecaja projektiranih istra`nih radova na sigurnost podzemnih i povr{inskih objekata i ljudi, kao i u pogledu primjene suvremenih metoda i dostignu}a geolo{ke znanosti i usugla{enosti s tehni~kim propisima, normativima i standardima. 

(2)    Reviziju programa, projekata, izvje{}a i elaborata o geolo{kim istra`ivanjima mo`e vr{iti samo gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova koja je registrirana za izradu geolo{ke dokumentacije sukladno ~lanku 21. ovoga zakona, a koja nije sudjelovala u izradi programa, projekta i izvje{}a o geolo{kim istra`ivanjima. 

(3)    Gospodarsko dru{tvo ili javna institucija koja vr{i reviziju programa, projekta i elaborata, kao i stru~na osoba koja je vr{ila reviziju preuzima odgovornost u pogledu izvr{ene revizije. 

(4)    Sadr`aj i na~in izrade programa i projekta za istra`ivanja i izvje{}a i elaborata o izvr{enim geolo{kim istra`ivanjima, te uvjeti i postupak vr{enja revizije propisuju se pravilnikom koji donosi federalni ministar. 

(5)    Izvje{}a i elaborati o izvr{enim geolo{kim istra`ivanjima podlije`u obvezatnoj reviziji u cilju pregleda kvalitete i pouzdanosti podataka i rezultata istra`ivanja. Reviziju izvje{}a i elaborata vr{i gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova koja je registrirana za izradu geolo{ke dokumentacije sukladno ovomu zakonu. 

(6)    Reviziju izvje{}a i elaborata o izvr{enim geolo{kim istra`ivanjima iz ~lanka 10. ovoga zakona vr{i stru~no povjerenstvo koje imenuje federalni ministar, odnosno kantonalni ministar. U stru~no povjerenstvo imenuju se stru~ne osobe geolo{ke struke koje ispunjavaju uvjete propisane ~lankom 20. st. (1), (2) i (3) ovoga zakona. Za reviziju dijela izvje{}a i elaborata koji se odnose na specijalisti~ka ispitivanja predvi|ena u ~lanku 20. stavak (4) ovoga zakona u stru~no povjerenstvo imenuju se stru~ne osobe odgovaraju}e struke. Za ~lanove stru~nog povjerenstva imenuju se i stru~ne osobe geolo{ke struke iz federalnoga ministarstva odnosno kantonalnoga ministarstva. 

(7)    Stru~nom povjerenstvu pripada naknada za rad. Imenovanje, rad i naknada za rad stru~nog povjerenstva iz ~lanka 21., ~lanka 22. stavak (6) ~lanka 42. i ~lanka 55. ovoga zakona propisuje se pravilnikom {to ga donosi federalni ministar, odnosno kantonalni ministar u okviru mjerodavnosti iz ~lanka 26. ovoga zakona. 

^lanak 23.
(Akreditacija laboratorija za ispitivanja, uvo|enje u proces rada postrojenja, laboratorija i opreme za obavljanje djelatnosti iz oblasti geolo{kih istra`ivanja) 

(1)    Prije uvo|enja u proces rada geomehani~kog i drugog laboratorija za ispitivanja iz oblasti geolo{kih istra`ivanja, gospodarsko je dru{tvo ili javna ustanova du`no izvr{iti akreditaciju kod mjerodavnog instituta za akreditiranje. 

(2)    Gospodarsko je dru{tvo ili javna ustanova du`no, prije uvo|enja u proces rada, odnosno nakon rekonstrukcije postrojenja, laboratorija i opreme za geolo{ka istra`ivanja pribaviti, od Federalnoga ministarstva, odobrenje o ispunjavanju uvjeta za uporabu postrojenja, laboratorija i opreme za obavljanje djelatnosti iz oblasti geolo{kih istra`ivanja, sukladno ~lanku 21. ovoga zakona i Zakonu o gospodarskim dru{tvima. 

^lanak 24.
(Nostrifikacija geolo{ke dokumentacije) 

(1)    Utvr|ivanje uskla|enosti geolo{ke dokumentacije, izra|ene prema inozemnim propisima, s ovim zakonom, posebnim zakonima, propisima i normativima donesenim na temelju zakona i pravila struke (u daljnjem tekstu: nostrifikacija) mora se obaviti za sve faze geolo{kih istra`ivanja. 

 (2)    Nostrifikaciju geolo{ke dokumentacije vr{i gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova s podru~ja Federacije koja je registrirana za izradu projektne dokumentacije sukladno ovomu zakonu. Gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova vr{i reviziju programa projekata i elaborata sukladno ~lanku 22. ovoga zakona. 

 (3)    Gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova iz prethodnog stavka du`no je izvr{iti prijevod projektne dokumentacije na bosanski, hrvatski ili srpski jezik. 

(4)    Ovjerom dokumentacije iz stavka (1) ovoga ~lanka gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova odgovara za izvr{enu nostrifikaciju, odnosno uskla|ivanje projektne dokumen- tacije s ovim zakonom, kantonalnim zakonima, propisima i normativima donesenim na temelju zakona i pravila struke. 

VI. POSTUPAK ODOBRAVANJA GEOLO[KIH ISTRA@IVANJA 

^lanak 25.
(Uvjeti za izvo|enje geolo{kih istra`ivanja) 

(1)    Gospodarsko dru{tvo - investitor mo`e osigurati izvo|enje geolo{kih istra`ivanja samo na temelju pribavljenog odobrenja za izvo|enje geolo{kih istra`ivanja od mjerodavnog tijela iz ~lanka 26. ovoga zakona. 

(2)    Izradu geolo{ke dokumentacije i izvo|enje istra`nih geolo{kih radova mo`e vr{iti samo gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova koja ispunjava uvjete iz ~l. 21. i 23. ovoga zakona. 

^lanak 26.
(Mjerodavnosti za izdavanje odobrenja za izvo|enje geolo{kih istra`ivanja) 

(1)    Geolo{ka istra`ivanja vr{e se na temelju odobrenja mjerodavnog tijela uprave. 

(2)    Odobrenje za izvo|enje fundamentalnih geolo{kih istra`ivanja izdaje Federalno ministarstvo. 

(3)    Odobrenje za izvo|enje regionalnih i detaljnih geolo{kih istra`ivanja za mineralnu sirovinu iz ~lanka 3. to~. a), b) i c) ovoga zakona izdaje Federalno ministarstvo. 

(4)    Odobrenje za izvo|enje regionalnih i detaljnih geolo{kih istra`ivanja za mineralne sirovine iz ~lanka 3. to~. d), e) i f) ovoga zakona izdaje mjerodavno kantonalno ministarstvo. 

(5)    Odobrenje za izvo|enje regionalnih i detaljnih geolo{kih istra`ivanja iz stavka (3) ovoga ~lanka u okviru istra`nog prostora koji zahvata teritorije vi{e kantona izdaje Federalno ministarstvo. 

(6)    Postupak dodjele odobrenja za istra`ivanje iz st. (2), (3), (4) i (5) ovoga ~lanka koji se vr{e na temelju odluke Vlade Federacije iz ~lanka 10. stavak (2) ovoga zakona propisat }e se posebnim pravilnikom koji donosi federalni ministar. 

^lanak 27.
(Zahtjev za izvo|enje regionalnih i detaljnih geolo{kih istra`ivanja) 

(1)    Zahtjev za odobrenje izvo|enja geolo{kih istra`ivanja podnosi gospodarsko dru{tvo - investitor mjerodavnom federalnom ministarstvu, odnosno kantonalnom ministarstvu sukladno ~lanku 26. ovoga zakona. 

(2)    Zahtjev za izvo|enje regionalnih i detaljnih geolo{kih istra`ivanja sadr`i: 

a)    naziv podnositelja zahtjeva; 

b)    predmet istra`ivanja (vrsta mineralne sirovine); 

c)    vrstu i opseg istra`nih radova; 

d)    prostor za istra`ivanje (opis veli~ine prostora, povr{ina, oblik, morfologija i dr.) i 

e)    vrijeme po~etka i zavr{etka istra`ivanja. 

(3)    Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga ~lanka prila`e se: 

a)    topografska osnova (list, sekcija 9. u cjelini formata, razmjeri do 1:25.000, za detaljna geolo{ka istra`ivanja ili razmjeri do 1:100.000 za regionalna geolo{ka istra`ivanja, s nacrtanim granicama istra`noga prostora, odre|enog koordinatama prijelomnih to~aka); 

b)    urbanisti~ka suglasnost za istra`ivanje definirana programom ili projektom istra`ivanja, izdata od mjerodavnog ministarstva za prostorno ure|enje; 

c)    program regionalnih istra`ivanja ili projekt detaljnih geolo{kih istra`ivanja odre|ene mineralne sirovine, podzemnih voda i detaljnih geolo{kih istra`ivanja u druge namjene; 

d)    izvje{}e o izvr{enoj reviziji programa, odnosno projekta istra`ivanja; 

e)    dokaz o registraciji gospodarskog dru{tva - investitora sa {iframa djelatnosti koje se odnose na eksploataciju mineralne sirovine za koju se zahtjev podnosi; 

f)    dokaze o upisu u registar dru{tava i odobrenje mjerodavnog tijela za bavljenje registriranom djelatno{}u za gospodarsko dru{tvo ili javnu ustanovu koja je izradila i revidirala projekt geolo{kih istra`ivanja; 

g)    suglasnost za obavljanje istra`nih radova od vlasnika zemlji{ta na kojem }e se vr{iti istra`ivanje. 

^lanak 28.
(Vo|enje postupka za izdavanje odobrenja za geolo{ka istra`ivanja) 

(1)    Mjerodavno tijelo uprave du`no je u postupku izdavanja odobrenja za geolo{ka istra`ivanja utvrditi je li program ili projekt geolo{kih istra`ivanja izra|en sukladno pravilniku o sadr`ini programa i projekta geolo{kih istra`ivanja i sukladno ovomu zakonu. 

(2)    U postupku izdavanja odobrenja za istra`ivanje mineralne sirovine, mjerodavno federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministarstvo zakazuje usmenu raspravu pozivom na usmenu raspravu u kojem se navodi mogu}nost uvida strankama u postupku u podnesenu projektnu dokumentaciju. 

(3)    Pod strankama u postupku iz stavka (2) ovoga ~lanka smatra se pravna osoba na ~iji se zahtjev vodi postupak izdavanja odobrenja, gospodarsko dru{tvo - investitor koji vr{i istra`ivanje ili eksploataciju, a ~ije istra`no ili eksploatacijsko polje izravno grani~i sa istra`nim poljem za koje se vodi postupak odobrenja, jedinica lokalne samouprave i op}ina kojoj teritorijalno pripada istra`ni prostor. 

(4)    Poziv na usmenu raspravu dostavlja se strankama u postupku i na oglasnu tablu op}ine kojoj teritorijalno pripada istra`ni prostor, najmanje osam dana od roka odr`avanja usmene rasprave koji je naveden u pozivu. 

(5)    Mjerodavno kantonalno ministarstvo, odnosno federalno ministarstvo iz ~lanka 26. ovoga zakona du`no je u roku od 15 dana od dana podno{enja zahtjeva podnositelja pisano pozvati na ispravku podneska ako ne ispunjava propisane uvjete za izdavanje odobrenja za geolo{ka istra`ivanja, odnosno obavijestiti ga o potrebi dopune zahtjeva s tra`enim dokumentima. 

(6)    Podnositelj zahtjeva du`an je upotpuniti zahtjev u ostavljenom roku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema pisane obavijesti. 

(7)    Odobrenje za geolo{ka istra`ivanja je upravni akt koji izdaje mjerodavno tijelo sukladno ~lanku 26. ovoga zakona, ako utvrdi da su ispunjeni uvjeti propisani ovim zakonom. 

^lanak 29.
(Odbijanje zahtjeva za regionalna i detaljna geolo{ka istra`ivanja) 

(1)    Zahtjev za odobrenje za geolo{ka istra`ivanja bit }e odbijen rje{enjem: 

a)    ako gospodarsko dru{tvo - investitor u roku od 15 dana od zatra`ene dopune iz ~lanka 28. stavak (5) ovoga zakona ne upotpuni zahtjev; 

b)    ako gospodarsko dru{tvo - investitor nije registriran kod mjerodavnoga suda i ne ispunjava propisane uvjete za izdavanje odobrenja za geolo{ka istra`ivanja; 

c)    ako se u postupku izdavanja odobrenja utvrdi da bi se istra`nim radovima ugrozila sigurnost i zdravlje ljudi i imovine ili ako bi se istra`nim radovima ometalo obavljanje drugih djelatnosti; 

d)    ako je drugom gospodarskom dru{tvu - investitoru ve} izdato odobrenje na istom istra`nom prostoru za istu vrstu mineralne sirovine; 

e)    ako se izvr{enom revizijom programa ili projekta zaklju~i da nije opravdano vr{iti istra`ivanje. 

(2)    U postupku izdavanja odobrenja za geolo{ka istra`ivanja primjenjuju se propisi o upravnom postupku, ukoliko odredbama ovoga zakona nije druk~ije utvr|eno. 

VII. ODOBRENJE ZA GEOLO[KA ISTRA@IVANJA 

^lanak 30.
(Odobrenje za geolo{ka istra`ivanja) 

(1)    Odobrenjem za geolo{ka istra`ivanja odre|uje se: 

a)    predmet istra`ivanja; 

b)    naziv gospodarskog dru{tva - investitora kome je odobreno istra`ivanje mineralne sirovine; 

c)    naziv istra`nog prostora definiran koordinatama prijelomnih to~aka na kome }e se izvr{iti projektirani opseg i vrsta istra`nih radova; 

d)    veli~ina istra`nog prostora; 

e)    najmanji opseg i vrsta istra`nih radova koji se moraju izvr{iti; 

f)    najve}a koli~ina mineralne sirovine koja se mo`e izvaditi radi ispitivanja kvalitete i kemijsko-tehnolo{kih osobina; 

g)    uvjeti i ograni~enja kojih se mora pridr`avati gospodarsko dru{tvo kojem je odobreno istra`ivanje pri izvo|enju istra`nih radova; 

h)    rok do kojeg se mora po~eti s istra`ivanjem; 

i)    rok za podno{enje izvje{}a o provedenom istra`ivanju; 

j)    obveza dovo|enja zemlji{ta u prvobitno stanje nakon istra`ivanja. 

(2)    Vremensko razdoblje izvo|enja odobrenih geolo{kih istra`ivanja odre|uje se sukladno dinamici predvi|enoj programom ili projektom geolo{kih istra`ivanja. 

(3)    Va`enje odobrenja za geolo{ka istra`ivanja mo`e se, na zahtjev gospodarskog dru{tva - investitora, produljiti za jo{ jedno razdoblje nazna~eno u odobrenju, ako se nisu promijenili uvjeti sukladno kojim je izdato odobrenje za istra`ivanje i ukoliko je izvedeno vi{e od 50% projektiranih istra`nih radova. 

^lanak 31.
(Odobrenje za geolo{ka istra`ivanja za pro{irenje eksploatacijskog polja) 

(1)    Za izvo|enje geolo{kih istra`ivanja za mineralnu sirovinu na ve} odobrenom istra`nom prostoru radi pro{irenja eksploatacijskog polja i prevo|enja pri~uva iz jedne u drugu kategoriju, gospodarsko dru{tvo - investitor koji je korisnik istra`nog prostora podnosi zahtjev sukladno ~lanku 27. ovoga zakona mjerodavnom ministarstvu koje je izdalo odobrenje za istra`ivanje. 

(2)    Mjerodavno ministarstvo vodi postupak i izdaje rje{enje s ograni~enim prostorom za istra`ivanje sukladno ~l. 28., 29. i 30. ovoga zakona, radi osiguranja novoistra`enih pri~uva odgovaraju}e kategorije i klase za teku}u proizvodnju. 

^lanak 32.
(Odobrenje za istra`ivanje razli~itih mineralnih sirovina) 

Na isti istra`ni prostor mo`e se izdati vi{e odobrenja za istra`ivanje, ako se odnose na razli~ite vrste istra`ivanja ili razli~ite mineralne sirovine i ako se istra`ni radovi mogu nesmetano odvijati. 

VIII. IZVO\ENJE GEOLO[KIH ISTRA@IVANJA 

^lanak 33.
(Prijava po~etka izvo|enja istra`nih radova) 

Gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova koja obavlja geolo{ka istra`ivanja ili investitor tih radova du`an je prijaviti po~etak istra`nih radova mjerodavnom ministarstvu koje je izdalo odobrenje za istra`ivanje najkasnije 15 dana prije po~etka istra`ivanja. 

^lanak 34.
(Izvo|enje istra`nih radova i izrada elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu pri~uva mineralne sirovine) 

(1)    Gospodarsko dru{tvo - investitor du`an je osigurati izvo|enje istra`nih radova i izradu elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu pri~uva mineralne sirovine sukladno programu, odnosno projektu istra`ivanja. 

(2)    Sadr`aj i na~in izrade elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu pri~uva mineralne sirovine propisuju se pravilnikom koji donosi federalni ministar. 

^lanak 35.
(Primjena propisa pri izvo|enju geolo{kih istra`ivanja) 

Gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova koja vr{i geolo{ka istra`ivanja mineralne sirovine du`na je izvoditi radove prema odobrenom programu odnosno projektu geolo{kih istra`ivanja, prema ovomu zakonu, tehni~kim propisima, normativima i standardima koji va`e za izvo|enje tih radova, provoditi propisane mjere za{tite na radu, pravodobno poduzimati mjere za za{titu gra|ana i imovine, poduzimati propisane mjere za{tite okoli{a i istra`ne radove izvoditi prema urbanisti~kim, vodoprivrednim, gra|evinskim i okoli{nim uvjetima. 

^lanak 36.
(Evidencije tijekom izvo|enja geolo{kih istra`ivanja) 

(1)    Pri izvo|enju istra`nih radova mo`e se vaditi mineralna sirovina u koli~inama koje zahtijevaju istra`ni radovi i tehnolo{ka ispitivanja, a koja je odre|ena u odobrenju za geolo{ka istra`ivanja iz ~lanka 30. ovoga zakona. 

(2)    Gospodarsko dru{tvo - investitor tijekom izvo|enja istra`ivanja du`an je voditi evidenciju o izva|enim koli~inama mineralnih sirovina, o mjestu deponiranja i prodaji ili kori{tenju u druge namjene. 

(3)    Gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova du`na je utvrditi i voditi evidenciju o utvr|enim osnovnim obilje`jima drugih mineralnih sirovina koje su otkrivene tijekom istra`ivanja na odobrenom istra`nom prostoru, kao i o posebnim karakteristikama istra`nog prostora (klizi{ta, vode, plinovi, kora raspadanja i sadr`aj korisnih mineralnih sirovina). 

(4)    Gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova du`na je, ukoliko pri izvo|enju istra`nih radova nai|e na karakteristi~ne fosile, minerale, rude i stijene, o tome obavijestiti instituciju mjerodavnu za njihovo prikupljanje i ~uvanje. 

(5)    Va|enje mineralnih sirovina tijekom istra`ivanja mora se izvoditi prema odgovaraju}im propisima koji se primjenjuju u oblasti rudarstva. 

^lanak 37.
(Geolo{ka istra`ivanja u odobrenom eksploatacijskom polju) 

(1)    Gospodarsko dru{tvo - investitor koji se bavi eksploatacijom mineralne sirovine du`an je putem geolo{ke slu`be, u okviru svoga eksploatacijskog polja, pratiti eksploataciju i na temelju projekata istra`ivanja izvoditi detaljna i eksploatacijska geolo{ka istra`ivanja radi sveobuhvatnog izu~avanja geolo{kih svojstava le`i{ta, prekategorizaciju pri~uva i pra}enje kvalitete mineralne sirovine. 

(2)    Gospodarsko dru{tvo - investitor du`an je na temelju plana geolo{kih istra`ivanja izraditi projekt geolo{kih istra`ivanja i elaborat o pri~uvama i kvaliteti mineralne sirovine u okviru eksploatacijskog polja. 

(3)    Obveza gospodarskog dru{tva - investitora koji vr{i eksploataciju mineralne sirovine je osnivanje i vo|enje knjige evidencije pri~uva mineralne sirovine i svake godine do 15. o`ujka teku}e godine za prethodnu godinu dostavlja mjerodavnom ministarstvu izvje{}e o stanju i kvaliteti mineralne sirovine. 

(4)    Gospodarsko dru{tvo - investitor koji se bavi eksploatacijom mineralne sirovine, ukoliko nema svoju geolo{ku slu`bu, du`an je poslove geolo{ke djelatnosti povjeriti gospodarskom dru{tvu, javnoj ustanovi koja ispunjava uvjete za obavljanje tih poslova za razdoblje dok traje eksploatacija. 

(5)    Za istra`ivanje odobrene mineralne sirovine u okviru eksploatacijskog polja nije potrebno odobrenje mjerodavnog ministarstva za istra`ivanje. Eksploatacijska geolo{ka istra`ivanja u odobrenom eksploatacijskom polju gospodarska dru{tva izvode sukladno godi{njem planu istra`ivanja i na temelju revidiranog projekta istra`ivanja {to ga odobrava rukovoditelj gospodarskog dru{tva. 

^lanak 38.
(Geolo{ka istra`ivanja neodobrene mineralne sirovine u odobrenom eksploatacijskom polju) 

Za istra`ivanje novootkrivene mineralne sirovine u odobrenom eksploatacijskom polju, ~ija eksploatacija nije odobrena, gospodarsko dru{tvo - investitor koji vr{i eksploataciju du`an je pribaviti odobrenje od federalnog ministarstva, odnosno kantonalnog ministarstva sukladno ~lanku 26. ovoga zakona. 

^lanak 39.
(Ustupanje rezultata izvedenih geolo{kih istra`ivanja le`i{ta mineralne sirovine) 

Gospodarsko dru{tvo - investitor koji je ulaganjem vlastitih sredstava obavio istra`ivanje jednog ili vi{e le`i{ta mineralne sirovine, mo`e rezultate istra`ivanja, uz naknadu utvr|enu ugovorom, ustupiti drugom gospodarskom dru{tvu - investitoru uz prethodno pribavljeno odobrenje mjerodavnog federalnoga ministarstva, odnosno kantonalnoga ministarstva. 

IX. IZVJE[]A O GEOLO[KIM ISTRA@IVANJIMA 

^lanak 40.
(Elaborat i izvje{}e o provedenim geolo{kim istra`ivanjima) 

(1)    Gospodarsko dru{tvo - investitor du`an je mjerodavnom ministarstvu koje je izdalo odobrenje tijekom istra`ivanja u rokovima utvr|enim u odobrenju za istra`ivanje podnositi periodi~na izvje{}a o izvr{enim istra`nim radovima, rezultatima istra`ivanja mineralne sirovine i drugim podacima o kojima vodi evidenciju prema ~lanku 36. ovoga zakona i o planiranim istra`ivanjima u druge namjene. 

(2)    Gospodarsko dru{tvo - investitor du`an je mjerodavnom ministarstvu podnositi godi{nje izvje{}e o rezultatima istra`ivanja do 15. o`ujka teku}e godine za proteklu godinu. 

(3)    Nakon zavr{etka ili trajnog obustavljanja istra`ivanja, gospodarsko dru{tvo- investitor du`an je mjerodavnom ministarstvu podnijeti elaborat s dokumentacijom o opsegu izvedenih istra`nih radova, eventualnim odstupanjima od projekta istra`ivanja, rezultatima istra`ivanja i tehnolo{kih ispitivanja za razdoblje u kojem su izvo|eni istra`ni radovi koji sadr`i i podatke iz stavka (1) ovoga ~lanka i ~lanka 36. ovoga zakona. 

(4)    Elaborat o zavr{enim istra`ivanjima tla i stijena za gradnju objekata sadr`i posebno podatke o in`injersko-geolo{kim i hidrogeolo{kim karakteristikama, te podatke o geomehani~kim i geotehni~kim svojstvima tla i stijena. 

X. IZDAVANJA RJE[ENJA O PRIZNAVANJU PRI^UVA MINERALNE SIROVINE 

^lanak 41.
(Izrada elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu pri~uva mineralne sirovine) 

(1)    Po zavr{etku detaljnih geolo{kih istra`ivanja gospodarsko dru{tvo - investitor du`an je izraditi elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu pri~uva mineralne sirovine s geolo{ko-ekonomskom ocjenom i domenom primjene mineralne sirovine. 

(2)    Mjerodavno federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministarstvo ~ija je mjerodavnost propisana ~lankom 26. ovoga zakona donosi i rje{enje - upravni akt o potvr|enim koli~inama i kvaliteti mineralne sirovine. 

(3)    Pri~uve mineralne sirovine razvrstavaju se u klase i kategorije, suglasno pravilniku o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu pri~uva ~vrstih mineralnih sirovina i podzemnih voda koji donosi federalni ministar. 

^lanak 42. 

(Vo|enje postupka izdavanja rje{enja kojim se potvr|uju koli~ina i kvaliteta mineralne sirovine) 

(1)    Gospodarsko dru{tvo - investitor du`an je 15 dana nakon izrade elaborata podnijeti zahtjev za reviziju elaborata mjerodavnom federalnom ministarstvu, odnosno kantonalnom ministarstvu koje je izdalo odobrenje za istra`ivanje mineralne sirovine. 

(2)    Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu pri~uva mineralne sirovine (u daljnjem tekstu: elaborat) podlije`e obvezatnoj reviziji od stru~nog povjerenstva koje po zahtjevu imenuje federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministarstvo. 

(3)    Po zahtjevu za reviziju elaborata gospodarskog dru{tva - investitora, mjerodavno federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministarstvo donosi rje{enje o imenovanju stru~nog povjerenstva za reviziju elaborata. U stru~no se povjerenstvo imenuju stru~ne osobe geolo{ke struke koje ispunjavaju uvjete propisane ~lankom 20. st. (1), (2) i (3) ovoga zakona. Za ~lanove stru~nog povjerenstva imenuju se i stru~ne osobe geolo{ke struke iz federalnoga ministarstva, odnosno kantonalnoga ministarstva. Stru~nom povjerenstvu pripada naknada za rad. Imenovanje, rad i naknada za rad stru~nog povjerenstva iz ovoga ~lanka propisuju se pravilnikom koji donosi mjerodavni ministar. 

(4)    Tro{kove rada stru~nog povjerenstva za reviziju elaborata snosi gospodarsko dru{tvo - investitor koji je podnio zahtjev za reviziju elaborata. 

(5)    Mjerodavno tijelo uprave organizira reviziju na koju poziva stru~no povjerenstvo, podnositelja zahtjeva i gospodarsko dru{tvo ili javnu ustanovu koja je nositelj izrade elaborata. Tijekom revizije mjerodavno tijelo sastavlja zapisnik. 

(6)    Nakon {to stru~no povjerenstvo prihvati elaborat, mjerodavno federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministarstvo izdaje rje{enje o potvr|ivanju koli~ine i kvalitete mineralne sirovine na odre|enom istra`nom prostoru. 

(7)    Federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministarstvo dostavlja primjerak elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu pri~uva Federalnom zavodu za potrebe Fonda stru~ne dokumentacije. 

(8)    Kantonalno ministarstvo dostavlja jedan primjerak rje{enja o potvr|enim koli~inama i kvaliteti mineralne sirovine federalnom ministarstvu radi evidentiranja i prikupljanja podataka o pri~uvama mineralne sirovine i o bilanci pri~uva. 

^lanak 43.
(Rje{enje o potvr|ivanju koli~ina i kvalitete mineralne sirovine) 

Rje{enjem o potvr|ivanju koli~ine i kvalitete mineralne sirovine odre|uje se: 

a)    naziv gospodarskog dru{tva - investitora kome je odobreno istra`ivanje mineralne sirovine; 

b)    naziv istra`nog prostora i vrsta mineralne sirovine; 

c)    potvr|ena koli~ina bilan~nih pri~uva mineralne sirovine; 

d)    potvr|ena koli~ina izvanbilan~nih pri~uva (nije obvezatna); 

e)    potvr|ena kvaliteta mineralne sirovine: 

f)    mogu}nost primjene; 

g)    koordinate istra`nog prostora. 

^lanak 44.
(Namirivanje eksploatiranih koli~ina mineralne sirovine) 

(1)    Gospodarsko dru{tvo - investitor koji vr{i eksploataciju mineralne sirovine du`an je eksploatirane koli~ine mineralne sirovine namiriti novoistra`enim pri~uvama odgovaraju}e kategorije i klase za teku}u proizvodnju. 

(2)    Gospodarsko dru{tvo - investitor iz stavka (1) ovoga ~lanka du`an je izraditi i dostaviti na reviziju federalnom ministarstvu, odnosno kantonalnom ministarstvu elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu pri~uva mineralne sirovine u istra`nom, odnosno eksploatacijskom polju svake pete godine za le`i{ta ~ije pri~uve osiguravaju teku}u proizvodnju za razdoblje od deset godina, a svake sedme godine za le`i{ta ~ije pri~uve osiguravaju proizvodnju za razdoblje dulje od deset godina. 

XI. POSTUPAK NAKON ZAVR[ETKA ISTRA@IVANJA 

^lanak 45.
(Za{tita istra`nog prostora nakon zavr{etka istra`ivanja) 

Nakon zavr{etka ili trajnog obustavljanja istra`nih radova, gospodarsko dru{tvo - investitor du`an je na istra`nom prostoru provesti sve mjere za{tite kojima se isklju~uje mogu}nost nastupanja opasnosti za ljude i imovinu, a zemlji{te o{te}eno istra`ivanjem du`an je osposobiti za kori{tenje suglasno odobrenju iz ~lanka 30. ovoga zakona. 

^lanak 46.
(Obveze po zavr{etku ili trajnoj obustavi geolo{kih istra`ivanja) 

(1)    Nakon zavr{etka ili trajnog obustavljanja istra`nih radova, gospodarsko dru{tvo - investitor du`an je obavijestiti mjerodavno ministarstvo koje je izdalo odobrenje za istra`ivanje o provedenim mjerama sigurnosti i saniranja istra`nog prostora. 

(2)    Mjerodavno ministarstvo iz stavka (1) ovoga ~lanka du`no je provjeriti jesu li provedene mjere dostatne i isklju~uje li se njima mogu}nost nastupanja opasnosti za ljude i imovinu. 

(3)    Ako mjerodavno ministarstvo iz stavka (1) ovoga ~lanka utvrdi da su provedene mjere osiguranja dovoljne, obavijestit }e o tome gospodarsko dru{tvo kojem je odobreno istra`ivanje. 

(4)    Ako mjerodavno ministarstvo koje je donijelo odobrenje za istra`ivanje utvrdi kako provedene mjere osiguranja nisu dostatne, nalo`it }e gospodarskom dru{tvu - investitoru da u odre|enom roku otkloni utvr|ene nedostatke, odnosno da provede i druge mjere osiguranja. 

(5)    Ako gospodarsko dru{tvo - investitor ne postupi prema nalogu iz stavka (4) ovoga ~lanka, tijelo koje je izdalo nalog provest }e potrebne mjere osiguranja o tro{ku gospodarskog dru{tva kojem je odobreno istra`ivanje. 

XII. PRIKUPLJANJE I IZRADA GEOLO[KE BAZE PODATAKA 

^lanak 47.
(Dostava podataka Federalnom zavodu) 

Gospodarska dru{tva - investitori koji vr{e istra`ivanje financiraju i organiziraju geolo{ka istra`ivanja, posebice gra|evinska, rudarska, vodoprivredna, {umarska i poljoprivredna, du`ni su Federalnom zavodu dostavljati podatke o vrsti i opsegu istra`iva~kih radova i visini ulaganja financijskih sredstava u te radove sukladno ~lanku 40. ovoga zakona radi izrade baze podataka o geolo{kim istra`ivanjima. 

^lanak 48.
(Geolo{ki dokumentacijski sustav - (GDS)) 

(1)    Geolo{ki dokumentacijski sustav (GDS) je dio op}eg geoinformacijskog sustava utemeljen na suvremenim geoinformacijskim tehnologijama koji vodi Federalni zavod. 

(2)    Na~in prikupljanja, evidentiranja, obrade, kori{tenja i razmjene podataka zna~ajnih za bazu podataka i formiranja fonda stru~ne dokumentacije o geolo{kim istra`ivanjima i organizaciju geoinformacijskog sustava bit }e propisan pravilnikom koji donosi federalni ministar. 

(3)    Osnova za izradu pravilnika iz stavka (2) ovoga ~lanka je projekt geolo{ke baze podataka i geolo{kog dokumentacijskog sustava. 

(4)    Projektnu zada}u projekta geolo{ke baze podataka i geolo{kog dokumentacijskog sustava utvr|uje Federalno ministarstvo na prijedlog Federalnoga zavoda. 

^lanak 49.
(Fond stru~ne dokumentacije) 

U fondu stru~ne dokumentacije Federalnoga zavoda deponiraju se programi i projekti na temelju kojih su izdata odobrenja za geolo{ka istra`ivanja, elaborati o pri~uvama mineralne sirovine verificiranih u Federalnom ministarstvu, odnosno kantonalnim ministarstvima i elaborati o ostalim geolo{kim istra`ivanjima. 

XIII. FINANCIRANJE GEOLO[KIH ISTRA@IVANJA OD INTERESA ZA FEDERACIJU 

^lanak 50.
(Izrada planova i programa za geolo{ka istra`ivanja od interesa za Federaciju) 

(1)    Izradu planova i programa geolo{kih istra`ivanja, iz ~lanka 10. ovoga zakona, vr{i Federalni zavod. 

(2)    Predlaganje programa i planova iz stavka (1) ovoga ~lanka vr{i Federalno ministarstvo. 

^lanak 51.
(Sredstva i kriteriji za financiranje geolo{kih istra`ivanja od interesa za Federaciju) 

(1)    Sredstva za financiranje geolo{kih istra`ivanja od interesa za Federaciju iz ~lanka 10. ovoga zakona osiguravaju se u Prora~unu Federacije Bosne i Hercegovine. 

(2)    Sredstva za geolo{ka istra`ivanja koriste se na temelju kriterija za financiranje geolo{kih istra`ivanja od interesa za Federaciju, koje }e propisati federalni ministar. 

(3)    Gospodarska dru{tva, javne ustanove i specijalizirane institucije za geolo{ka istra`ivanja natje~u se za prora~unska sredstva za istra`ivanja, prema kriterijima za financiranje geolo{kih istra`ivanja od interesa za Federaciju iz stavka (1) ovoga ~lanka, sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine. 

^lanak 52.
(Mjerodavnost za dono{enje odluka o programima i planovima geolo{kih istra`ivanja od interesa za Federaciju) 

Vlada Federacije na prijedlog Federalnoga ministarstva donosi odluke o programima i planovima geolo{kih istra`ivanja iz ~lanka 50. ovoga zakona koji }e se financirati sredstvima iz Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine. 

XIV. UKIDANJE ODOBRENJA ZA GEOLO[KA ISTRA@IVANJA 

^lanak 53.
(Ukidanje odobrenja za geolo{ka istra`ivanja) 

(1)    Gospodarskom dru{tvu - investitoru odobrenje za geolo{ka istra`ivanja ukida se: 

a)    ako i pored naloga mjerodavnog geolo{kog inspektora nisu provedene mjere za{tite okoli{a, za{tite na radu, potrebne mjere za sigurnost ljudi i imovine i ne provode se propisani urbanisti~ki, vodoprivredni i ekolo{ki uvjeti; 

b)    ako se istra`nim radovima ometaju ili ugro`avaju drugi radovi na istom ili susjednom prostoru; 

c)    ako se istra`ivanje izvodi neracionalno i time ugro`ava budu}a eksploatacija mineralne sirovine na tom ili drugom istra`nom prostoru; 

d)    ako se pravodobno ne nadokna|uje {teta na privatnom posjedu pri~injena tijekom istra`ivanja; 

e)    ako se pod vidom istra`ivanja vr{i eksploatacija mineralne sirovine i 

f)    ako se istra`ivanje ne obavlja sukladno odobrenom programu ili projektu geolo{kih istra`ivanja i uvjetima utvr|enim u izdatom odobrenju za istra`ivanje. 

(2)    U slu~ajevima iz stavka (1) ovoga ~lanka, gospodarsko dru{tvo nema pravo na naknadu sredstava ulo`enih u istra`ivanje. 

(3)    Odobrenje }e rje{enjem ukinuti tijelo koje je izdalo odobrenje za geolo{ka istra`ivanja ako postoji neki od razloga iz stavka (1) ovoga ~lanka. 

XV. POLAGANJE STRU^NOG ISPITA 

^lanak 54.
(Stru~ni ispit za uposlenike geolo{ke struke) 

Stru~ni ispit uposlenici geolo{ke struke pola`u radi ispunjavanja uvjeta i stjecanja stru~ne osposobljenosti za samostalno obavljanje poslova i rukovo|enja u oblasti geolo{kih istra`ivanja u istra`iva~kim timovima i geolo{kim slu`bama; izrade i revizije programa, projekata, izvje{}a i elaborata i druge dokumentacije. 

^lanak 55.
(Polaganje stru~nog ispita) 

(1)    Stru~ni ispit iz ~lanka 54. ovoga zakona pola`e se pred stru~nim povjerenstvom koje formira federalni ministar. Tro{kove polaganja stru~nog ispita snosi gospodarsko dru{tvo s kojim kandidat ima zaklju~en ugovor o radu ili sam kandidat ukoliko nema zaklju~en ugovor o radu. ^lanovima stru~nog povjerenstva pripada naknada za rad u povjerenstvu. 

(2)    Program i na~in polaganja stru~nog ispita uposlenika geolo{ke struke propisuje se pravilnikom koji donosi federalni ministar. 

XVI. STRUKOVNA KOMORA, NOSTRIFIKACIJA GEOLO[KE DOKUMENTACIJE I ME\UNARODNI SPORAZUMI 

^lanak 56.
(Osnivanje strukovne komore) 

Radi osiguranja stru~nog i znanstvenog pristupa projektiranju, izvo|enja geolo{kih istra`nih radova i nadzora nad istra`ivanjem, obrazovanja i usavr{avanja kadrova, razmjene iskustava, pra}enja i primjene svjetskih kretanja u oblasti projektiranja i geolo{kih istra`ivanja i primjene dogovorenih kriterija, stru~ne osobe geolo{ke struke koje obavljaju navedene poslove mogu osnovati strukovnu komoru. Osnivanje i rad komore ure|uje se posebnim propisom. 

^lanak 57.
(Me|unarodni sporazumi) 

Odredbe ovoga zakona koje reguliraju prava i obveze gospodarskih dru{tava, sveu~ili{ta, fakulteta, instituta i drugih gospodarskih subjekata registriranih u Federaciji za oblast geologije, uklju~uju}i i fizi~ke osobe, uz uvjet uzajamnosti va`e za gospodarska dru{tva, sveu~ili{ta, fakultete, institute i druge gospodarske subjekte i fizi~ke osobe onih dr`ava s kojima Bosna i Hercegovina ima ratificiran me|unarodni sporazum koji obvezuje na jednakopravan tretman tih subjekata s doma}im pravnim i fizi~kim osobama. 

XVII. INSPEKCIJSKI NADZOR 

^lanak 58.
(Nadzor nad provo|enjem ovog zakona) 

(1)    Nadzor nad provo|enjem ovoga zakona i propisa donijetih na temelju ovoga zakona vr{i mjerodavni federalni/ kantonalni geolo{ki inspektor. 

(2)    Inspekcijski nadzor iz ~lanka 26. st. (1), (2) i (4) ovoga zakona vr{i federalni geolo{ki inspektor na temelju ovoga zakona i Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 69/05). 

(3)    Inspekcijski nadzor iz ~lanka 26. stavak (3) ovoga zakona vr{i kantonalni geolo{ki inspektor na temelju kantonalnog zakona o geolo{kim istra`ivanjima i Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

^lanak 59.
(Geolo{ki inspektor) 

Poslove geolo{kog inspektora (u daljnjem tekstu: inspektor) mo`e obavljati diplomirani in`injer geologije s radnim iskustvom u struci od najmanje pet godina, polo`enim stru~nim ispitom i koji ispunjava i druge uvjete propisane Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05). 

^lanak 60.
(Mjerodavnost inspekcije) 

U vr{enju nadzora inspektor kontrolira da li: 

a)    je gospodarsko dru{tvo - investitor za izvo|enje geolo{kih istra`ivanja pribavilo odobrenja sukladno ~l. 25., 26. i 28. ovoga zakona i izvode li se radovi sukladno odobrenoj projektnoj dokumentaciji; 

b)    gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova koja vr{i geolo{ka istra`ivanja po{tiva zakone i tehni~ke propise, normative i standarde koji se odnose na izvo|enje tih radova i provodi propisane mjere za{tite gra|ana, imovine i mjere za{tite okoli{a iz ~lanka 35. ovoga zakona; 

c)    gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova koja vr{i istra`ivanje ispunjava uvjete propisane odredbama ~l. 21. i 23. ovoga zakona; 

d)    osobe koje se bave izradom i revizijom dokumentacije za geolo{ka istra`ivanja ispunjavaju uvjete propisane ~lankom 20. ovoga zakona; 

e)    gospodarsko dru{tvo - investitor koji se bavi eksploatacijom redovito dopunjava geolo{ke planove - karte i ostalu dokumentaciju potrebnu za pravilno tehni~ko i racionalno izvo|enje rudarskih radova i vr{i ostale propisane radove sukladno ~l. 9., 36., 40. i 44. ovoga zakona; 

f)    gospodarsko dru{tvo - investitor va|enje mineralnih sirovina pri istra`nim radovima vr{i sukladno ~lanku 36. ovoga zakona; 

g)    gospodarsko dru{tvo - investitor pri izvo|enju istra`nih radova podnosi izvje{}e sukladno ~lanku 40. ovoga zakona. 

^lanak 61.
(Prava i du`nosti inspektora) 

(1)    Pri vr{enju inspekcijskog nadzora mjerodavni inspektor ima pravo: 

a)    nesmetanog vr{enja inspekcijskog pregleda i ulaska u prostore gdje se izvode istra`ni radovi, tra`iti podatke, dokumente i izvje{}a potrebna pri vr{enju inspekcijskog pregleda; 

b)    pregledati tehni~ku i drugu dokumentaciju 

c)    utvr|ivati identitet osoba koje izvode istra`ne radove, 

d)    privremeno oduzimati tehni~ku dokumentaciju ili je fotokopirati; 

e)    fotografirati lokacije na kojima je zabranio radove, 

f)    tra`iti potrebne podatke ili osnovne uzorke mineralnih sirovina ili drugog materijala, 

g)    tra`iti pomo} stru~ne organizacije ili pojedinih stru~nih osoba, 

h)    privremeno zabraniti izvo|enje geolo{kih i rudarskih radova. 

(2)    Inspektor mo`e u trajanju do osam dana izuzeti dokumentaciju koja je potrebna za utvr|ivanje ~injeni~nog stanja o razmatranom predmetu, ako je mi{ljenja da su o~ito prekr{ene odredbe ovoga zakona, tehni~kih propisa i propisa iz oblasti za{tite i zdravlja na radu i drugih propisa donesenih na temelju ovoga zakona, ili ako sumnja da je u~injen prekr{aj. 

(3)    O izuzimanju dokumentacije iz stavka (2) ovoga ~lanka inspektor izdaje gospodarskom dru{tvu - investitoru potvrdu s popisom izuzete dokumentacije. 

(4)    Inspektor u svome radu primjenjuje i prava utvr|ena u ~l. 67. i 68. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

^lanak 62.
(Du`nosti gospodarskog dru{tva - investitora i gospodarskog dru{tva ili javne ustanove koja izvodi geolo{ke istra`ne radove) 

(1)    Gospodarsko dru{tvo - investitor i gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova koja izvodi geolo{ke istra`ne radove du`ni su omogu}iti inspektoru vr{enje inspekcijskog nadzora. 

(2)    Gospodarsko dru{tvo - investitor i gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova koja izvodi geolo{ke istra`ne radove du`ni su omogu}iti uvid u svu dokumentaciju dru{tva, a na tra`enje inspektora odrediti jednu ili vi{e osoba koje }e sudjelovati u utvr|ivanju ~injeni~nog stanja pri obavljanju inspekcijskog pregleda. 

^lanak 63.
(Zapisnik o inspekcijskom pregledu) 

(1)    O obavljenom inspekcijskom pregledu inspektor je obvezan sastaviti zapisnik. Utvr|ene nedostatke i nepravilnosti o inspekcijskim pregledu inspektor je du`an konstatirati zapisnikom o izvr{enom inspekcijskom pregledu. 

(2)    Zapisnik sastavlja inspektor koji je izvr{io inspekcijski pregled. Ako je inspekcijski pregled obavilo istodobno vi{e inspektora po istom nalogu (kolektivni inspekcijski pregled), u tom slu~aju zajedni~ki sastavljaju jedan zapisnik. 

(3)    Zapisnik sadr`i, osim navoda propisanih u Zakonu o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), i navode koje je prijeko potrebno navesti u obavljanju inspekcijskog pregleda. 

(4)    Zapisnik o inspekcijskom pregledu je javna isprava, osim onih dijelova zapisnika u kojima je subjekt nadzora stavio primjedbu da nije pravilno sastavljen. 

^lanak 64.
(Vo|enje postupka za izdavanje rje{enja) 

(1)    Na temelju zapisnika iz ~lanka 63. ovoga zakona, odredbi ovoga zakona, tehni~kih propisa i drugih propisa iz oblasti geolo{kih istra`ivanja inspektor ima pravo i du`nost izdati rje{enje gospodarskom dru{tvu - investitoru, odnosno gospodarskom dru{tvu ili javnoj ustanovi kojim se nala`e otklanjanje nedostataka i nepravilnosti, te odrediti rokove njihovog otklanjanja. 

(2)    Na temelju zapisnika iz stavka (1) ~lanak 63. ovoga zakona inspektor ima pravo i du`nost: 

a)    rje{enjem narediti otklanjanje utvr|enih nepravilnosti i nedostataka; 

b)    rje{enjem narediti privremenu zabranu izvo|enja radova; 

c)    podnijeti prijavu za gospodarski prijestup. 

(3)    Rje{enje iz stavka (2) ovoga ~lanka, u slu~aju izravne opasnosti po `ivot i zdravlje ljudi, promet, susjedne objekte ili okolinu daje se usmeno. Sadr`aj usmenog rje{enja inspektor upisuje u knjigu rudarskog nadzora, zajedno s mjerama ~ije je poduzimanje usmeno naredio. 

(4)    Rje{enja iz st. (2) i (3) ovoga ~lanka inspektor je du`an izdati pisano gospodarskom dru{tvu - investitoru, odnosno gospodarskom dru{tvu ili javnoj ustanovi najkasnije u roku od osam dana od dana izvr{enog inspekcijskog pregleda. 

(5)    Gospodarsko dru{tvo - investitor, odnosno gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova du`na je postupiti po naredbama iz rje{enja inspektora u roku odre|enom u rje{enju. 

^lanak 65.
(Upravne mjere koje se nala`u rje{enjem) 

Ukoliko inspektor utvrdi da gospodarsko dru{tvo - investitor, odnosno gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova, ne postupa ili nepotpuno postupa prema obvezama koje su mu odre|ene propisima, du`an je prema utvr|enom ~injeni~nom stanju u zapisniku o obavljenom inspekcijskom pregledu nalo`iti odgovaraju}e upravne mjere i to: 

a)    narediti da se utvr|eni nedostaci i nepravilnosti otklone na na~in i u roku kako je odre|eno ovim zakonom i propisima koji su doneseni na temelju njega; 

b)    narediti privremenu zabranu izvo|enja radova; 

c)    narediti zabranu izvo|enja radova; 

d)    narediti poduzimanje odgovaraju}ih upravnih radnji koje je gospodarski subjekt i druga pravna osoba, institucija koja ima javne ovlasti, odnosno tijelo uprave obvezno poduzeti; 

e)    prisilno provesti izvr{enje odre|ene upravne mjere kad je gospodarsko dru{tvo - investitor, odnosno gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova sama ne izvr{i; 

f)    podnijeti prijavu protiv gospodarskog dru{tva - investitora odnosno gospodarskog dru{tva ili javne ustanove i odgovorne osobe za u~injeni prekr{aj; 

g)    odrediti i druge mjere i obaviti radnje koje su odre|ene ovim zakonom i propisima; 

h)    zabraniti obavljanje djelatnosti. 

^lanak 66.
(Privremena zabrana izvo|enja geolo{kih istra`nih radova) 

Inspektor mo`e rje{enjem zabraniti gospodarskom dru{tvu -investitoru izvo|enje radova do otklanjanja nedostataka ako prilikom inspekcijskog pregleda utvrdi da: 

a)    gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova koja izvodi geolo{ka istra`ivanja nije osigurala potpunu ispravnost sredstava za rad, radnog prostora i radnog procesa, kako je to odre|eno odobrenim projektom i tehni~kom dokumentacijom po odredbama ovoga zakona; 

b)    gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova koja izvodi geolo{ke istra`ne radove ne primjenjuje u cijelosti odredbe ovoga zakona, tehni~ke propise, propise iz oblasti za{tite na radu i za{tite zdravlja djelatnika i druge propise i akte, odnosno ako se radovi ne izvode sukladno odobrenoj tehni~koj dokumentaciji; 

c)    pri kori{tenju sredstava rada, primjeni radnih postupaka, kori{tenju radnog prostora koji nije za{ti}en, prijeti opasnost od ozljeda, ugro`avanja zdravlja uposlenika gospodarskog dru{tva ili javne ustanove koja izvodi geolo{ke istra`ne radove i ako se uposlenici ne pridr`avaju odgovaraju}ih uputa za rad; 

d)    gospodarsko dru{tvo - investitor, odnosno gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova nisu postupili sukladno usmeno izre~enom nare|enju inspektora i 

e)    gospodarsko dru{tvo - investitor, odnosno gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova onemogu}ava obavljanje inspekcijskog pregleda. 

^lanak 67.
(Zabrana izvo|enja geolo{kih istra`nih radova) 

Inspektor mora rje{enjem zabraniti izvo|enje istra`nih radova ako prilikom inspekcijskog pregleda utvrdi da: 

a)    gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova koja vr{i istra`ivanje izvodi istra`ne radove bez odobrenja za istra`ivanje ili bez odobrenja za obavljanje registrirane djelatnosti ili da se pri izvo|enju istra`nih radova ne primjenjuju odredbe ovoga zakona, tehni~ki propisi, propisi iz oblasti za{tite na radu i zdravlja uposlenika {to mo`e ugroziti `ivote i zdravlje uposlenika, sigurnost prometa i susjednih objekata, za{tita `ivotne sredine i mogu}nost nastanka ve}e materijalne {tete, odnosno ako se radovi ne izvode sukladno odobrenoj tehni~koj dokumentaciji, 

b)    su kod gospodarskog dru{tva - investitora, odnosno gospodarskog dru{tva ili javne ustanove uposlene osobe koje ne ispunjavaju uvjete o stru~noj osposobljenosti po odredbama ovoga zakona; 

c)    gospodarsko dru{tvo-investitor, odnosno gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova ili njihova odgovorna osoba i pored usmenog nare|enja inspektora ponovno kr{i odredbe tehni~kih propisa, propisa iz oblasti za{tite na radu i za{tite zdravlja radnika i drugih propisa, koji se odnose na rudarske radove, te op}ih akata ovoga zakona; 

d)    gospodarsko dru{tvo-investitor, odnosno gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova pri istra`ivanju koristi postrojenja i geolo{ku opremu za koju nemaju upotrebnu dozvolu, {to izravno ugro`ava sigurnost objekata i ure|aja, `ivote i zdravlje ljudi, odvijanje prometa, susjedne objekte i okoli{ i predstavlja izravnu opasnost po `ivot i zdravlje uposlenika i 

e)    gospodarsko dru{tvo - investitor, odnosno gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova pri izvo|enju radova zahvata i podru~je izvan prostora odre|enog odobrenjem za istra`ivanje propisano sukladno ovomu zakonu. 

^lanak 68.
(Zabrana obavljanja djelatnosti) 

(1)    Inspektor mora rje{enjem zabraniti obavljanje djelatnosti gospodarskom dru{tvu - investitoru, odnosno gospodarskom dru{tvu ili javnoj ustanovi ako prilikom inspekcijskog pregleda utvrdi: 

a)    da za obavljanje djelatnosti ne ispunjava uvjete propisane ovim i drugim zakonom; 

b)    da se pri obavljanju djelatnosti ne primjenjuju propisi i standardi i 

c)    ako izradu i reviziju tehni~ke dokumentacije obavljaju osobe koje ne ispunjavaju uvjete prema ovomu zakonu. 

(2)    Tre}im osobama (pravnim i fizi~kim) inspektor }e utvrditi upravnu mjeru ukoliko obavljaju djelatnost u suprotnosti s odredbama ovoga zakona. 

^lanak 69.
(Usmeno odre|ivanje upravne mjere) 

(1)    U inspekcijskom pregledu inspektor }e gospodarskom dru{tvu - investitoru, odnosno gospodarskom dru{tvu ili javnoj ustanovi usmeno odrediti upravnu mjeru i narediti da se odmah izvr{i: 

a)    kad je to obvezan prema ovomu zakonu i 

b)    kad je u nastaloj situaciji prijeko potrebno, prema ocjeni inspektora, poduzeti radnje na otklanjanju izravne opasnosti po `ivot i zdravlje uposlenika i gra|ana ili nastanak ve}e materijalne {tete. 

(2)    Sadr`aj usmene upravne mjere inspektor upisuje u knjigu rudarskog nadzora i u zapisnik o inspekcijskom nadzoru. 

^lanak 70.
(Rok za dono{enje rje{enja) 

(1)    Upravnu mjeru inspektor odre|uje rje{enjem. 

(2)    Rje{enje o odre|enim upravnim mjerama inspektor je du`an donijeti u zakonskom roku, a rje{enje u pisanome obliku o usmeno odre|enoj upravnoj mjeri u roku od tri dana od dana izricanja upravne mjere. 

^lanak 71.
(Izvr{enje rje{enja) 

(1)    Izvr{enje rje{enja prati inspektor i utvr|uje po slu`benoj du`nosti. 

(2)    Izvr{enje rje{enja inspektor utvr|uje kontrolnim pregledom ili drugim pisanim dokazom. 

(3)    Izvr{enje rje{enja inspektor mo`e produljiti do 30 dana, osim rje{enja kojim su upravne mjere usmeno utvr|ene. 

^lanak 72.
(@alba na rje{enje) 

(1)    @alba na rje{enje o usmeno odre|enoj upravnoj mjeri nije dopu{tena. 

(2)    @alba na rje{enje o utvr|enim upravnim mjerama iz ~l. 65., 66., 67. i 68. ovoga zakona mo`e se izjaviti u roku od osam dana od dana prijema rje{enja. 

(3)    O `albi rje{ava Federalno ministarstvo. 

(4)    @alba na rje{enje inspektora o odre|enim upravnim mjerama ne odga|a izvr{enje rje{enja. 

(5)    Protiv rje{enja inspektora o usmeno odre|enoj upravnoj mjeri i rje{enja Federalnoga ministarstva donesenog po `albi mo`e se pokrenuti upravni spor. 

^lanak 73.
(Rok za rje{avanje `albe) 

@albu na rje{enje inspektora o utvr|enoj upravnoj mjeri mjerodavno drugostupanjsko tijelo du`no je rije{iti u roku od osam dana od dana prijema `albe. 

XVIII. UPRAVNI NADZOR 

^lanak 74.
(Provo|enje upravnoga nadzora) 

(1)    Upravni nadzor nad provo|enjem ovoga zakona i propisa donesenih na temelju ovoga zakona, te zakonitost rada i postupanja tijela mjerodavnih tijela uprave i osoba koje imaju javne ovlasti u njima povjerenim im upravnim i drugim stru~nim poslovima koji se odnose na podru~je geolo{kih istra`ivanja, provodi Federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministarstvo. 

(2)    Upravni nadzor provodi slu`benik Federalnoga ministarstva, odnosno kantonalnog ministarstva kojeg ovlasti ministar. 

^lanak 75.
(Poni{tenje i ukidanje po pravu nadzora) 

(1)    Ako se u provo|enju upravnog nadzora, odnosno nadzora koji provodi inspektor utvrdi da su rje{enjem nadziranog tijela ili pravne osobe iz ~lanka 74. ovoga zakona, koje je kona~no u upravnome postupku, povrije|ene materijalne odredbe zakona ili propisa donesenih na temelju zakona koji ure|uje podru~je geolo{kih istra`ivanja, mjerodavno Federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministarstvo }e takvo rje{enje ukinuti po pravu nadzora. 

(2)    Ako se u provo|enju upravnog nadzora ili nadzora koji provodi geolo{ki inspektor utvrdi da su odobrenjem za izvo|enje istra`nih radova, rje{enjem o potvr|ivanju koli~ine i kvalitete mineralne sirovine, odobrenjem o obavljanju registrirane djelatnosti iz oblasti geolo{kih istra`ivanja i odobrenjem o uporabi laboratorija, postrojenja i opreme za geolo{ka istra`ivanja, koja su kona~na u upravnome postupku, o~ito povrije|ene materijalne odredbe ovoga zakona, mjerodavno }e ministarstvo takvu dozvolu, odnosno rje{enje ukinuti po pravu nadzora. 

(3)    Ako se u provo|enju nadzora utvrdi da su rje{enjem inspekcije, koje je kona~no u upravnome postupku, povrije|ene odredbe ovoga zakona mjerodavno }e ministarstvo takvo rje{enje poni{titi po pravu nadzora. 

(4)    Rje{enje o poni{tenju, odnosno ukidanju po pravu nadzora mo`e se donijeti u roku od godine dana od dana kona~nosti akta koji se ukida, odnosno poni{tava. 

XIX. KAZNENE ODREDBE 

^lanak 76.
(Prekr{aji gospodarskog dru{tva - investitora) 

(1)    Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 15.000 KM bit }e ka`njena za prekr{aj pravna osoba u svojstvu investitora: 

a)    ako vr{i geolo{ka istra`ivanja bez prethodno pribavljenog odobrenja za istra`ivanje od mjerodavnog ministarstva (~l. 25. i 31.); 

b)    ako pri istra`nim radovima izvadi ve}u koli~inu mineralne sirovine od odobrene i pod vidom istra`ivanja vr{i eksploataciju mineralne sirovine (~lanak 36. stavak (1)); 

c)    ako ne vr{i geolo{ka istra`ivanja sukladno odredbama navedenim u odobrenju za geolo{ka istra`ivanja (~lanak 30.); 

d)    ako ne vodi evidenciju o istra`ivanju mineralne sirovine (~lanak 36. st. (2), (3), (4) i (5)); 

e)    ako obavlja istra`ivanje izvan istra`nog prostora (~lanak 15.); 

f)    ako prije ulaska u odobreni istra`ni prostor ne pribavi suglasnost vlasnika zemlji{ta (~lanak 27. stavak (3) to~ka g)); 

g)    ako provodi geolo{ka istra`ivanja na prostoru na kojem geolo{ka istra`ivanja nisu dozvoljena ili ako istra`ivanja od posebnog dru{tvenog interesa vr{i protivno uvjetima i na~inu iz odluke mjerodavnog tijela (~lanak 16. i ~lanak 10. stavak (2)); 

h)    ako u propisanom roku ne prijavi po~etak istra`nih radova mjerodavnom ministarstvu (~lanak 33.); 

i)    ako ne osigura izvo|enje istra`nih radova i izradu elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu pri~uva mineralne sirovine sukladno programu, odnosno projektu istra`ivanja i pravilnika o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu pri~uva mineralne sirovine (~lanak 34.); 

j)    ako u propisanim rokovima ne podnosi periodi~na izvje{}a o izvr{enim istra`nim radovima i rezultatima istra`ivanja mineralne sirovine i o planiranim dugoro~nim istra`ivanjima u druge namjene u rokovima utvr|enim u odobrenju za istra`ivanje (~lanak 40.); 

k)    ako se bavi eksploatacijom i ne vr{i redovita geolo{ka istra`ivanja, ne izra|uje geolo{ke planove i detaljne geolo{ke karte, ne vodi knjigu evidencije i ne dostavlja godi{nje izvje{}e mjerodavnom ministarstvu (~l. 9. i 37.) 

l)    ako nakon zavr{etka ili trajnog obustavljanja istra`nih radova ne provodi mjere osiguranja ljudi i imovine, ako ne dovede zemlji{te u stanje prije izvo|enja istra`nih radova ili ne osposobi za kori{tenje u druge namjene sukladno odobrenju za istra`ivanje (~lanak 45.); 

m)    ako nakon zavr{etka ili trajnog obustavljanja istra`nih radova ne obavijesti mjerodavno tijelo o provedenim mjerama sigurnosti i saniranja istra`nog prostora (~lanak 46.); 

n)    ako eksploatirane koli~ine mineralne sirovine ne namiri novoistra`enim pri~uvama odgovaraju}e kategorije i klase ili ne sa~ini elaborat o pri~uvama mineralne sirovine u propisanim rokovima (~lanak 44.) i 

o)    ako mjerodavnom ministarstvu u propisanom roku ne dostavi na reviziju i ovjeru elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu pri~uva mineralne sirovine na istra`nom prostoru, odnosno eksploatacijskom polju (~lanak 41. stavak (1) i ~lanak 42. stavak (1)); 

p)    ako Federalnom zavodu ne dostavi podatke o izvr{enim geolo{kim istra`ivanjima (~lanak 47.). 

(2)    Za prekr{aj iz stavka (1) ovoga ~lanka bit }e ka`njena i odgovorna osoba u pravnoj osobi nov~anom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 3.000 KM. 

(3)    Za prekr{aje iz stavka (1) to~. a) do c) ovoga ~lanka uz nov~anu kaznu izre}i }e se i: 

a)    za{titna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvr{enje prekr{aja, ili su nastali izvr{enjem prekr{aja ili kad postoji opasnost da }e se takvi predmeti ponovno upotrijebiti za po~injenje prekr{aja bez obzira na to jesu li u vlasni{tvu po~initelja; 

b)    mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvr{enjem prekr{aja. 

(4)    Imovinskom koristi iz stavka (3) to~ka b) ovoga ~lanka smatra se tr`i{na vrijednost mineralne sirovine dobivene nelegalnom eksploatacijom. 

(5)    Za prekr{aje iz ~lanka 76. ovoga zakona mogu se izre}i zabrane odgovornoj osobi da obavlja odre|ene du`nosti u trajanju od jednog do {est mjeseci. 

^lanak 77.
(Prekr{aji gospodarskog dru{tva ili javne ustanove koja je registrirana za obavljanje djelatnosti iz geolo{kih istra`ivanja) 

(1)    Nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 15.000 KM bit }e ka`njena za prekr{aj pravna osoba: 

a)    ako vr{i izradu i reviziju geolo{ke dokumentacije i izvo|enje istra`nih geolo{kih radova, a nema odobrenja za obavljanje djelatnosti i odobrenja za uporabu opreme za istra`ivanje (~l. 22. i 25.); 

b)    ako je poslove izrade projektne, tehni~ke i druge dokumentacije za geolo{ka istra`ivanja povjerilo osobama koje ne ispunjavaju propisane uvjete (~lanak 20.); 

c)    ako izradu geolo{ke dokumentacije ne vr{i sukladno ovomu zakonu (~lanak 18. i ~lanak 19.); 

d)    ako geolo{ka dokumentacija ili dio geolo{ke dokumentacije za koji je proveo kontrolu i dao pozitivno izvje{}e ne zadovoljava zahtjeve iz ovoga zakona (~lanak 22. stavak 3.); 

e)    ako se koristi laboratorijem, postrojenjima i geolo{kom opremom a nije izvr{ena akreditacija laboratorija za ispitivanja i pribavljeno odobrenje o uporabi laboratorija, postrojenja i opreme za geolo{ka istra`ivanja (~lanak 23.); 

f)    ako ne izvodi geolo{ka istra`ivanja sukladno ovomu zakonu (~lanak 35.). 

(2)    Za prekr{aj iz stavka (1) ovoga ~lanka bit }e ka`njena i odgovorna osoba u pravnoj osobi nov~anom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM. 

^lanak 78.
(Prekr{aji revidenata) 

(1)    Nov~anom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM bit }e ka`njen revident za prekr{aj ako: 

a)    obavlja reviziju geolo{ke dokumentacije a ne ispunjava uvjete sukladno ovomu zakonu (~lanak 20. stavak (3)), 

b)    obavi reviziju geolo{ke dokumentacije u ~ijoj je izradi sudjelovao ili ako je geolo{ku dokumentaciju izradilo ili nostrificiralo gospodarsko dru{tvo ili javna ustanova kod koje je uposlen (~lanak 22. stavak (2)), 

c)    geolo{ka dokumentacija ili dio geolo{ke dokumentacije za koji je proveo kontrolu i dao pozitivno izvje{}e ne zadovoljava zahtjeve iz ovoga zakona (~lanak 22. stavak (3)). 

(2)    Uz kaznu za prekr{aj iz stavka (1) ovoga ~lanka osobi koja obavlja kontrolu geolo{ke dokumentacije, odnosno revidentu mo`e se izre}i za{titna mjera oduzimanja prava na izradu odnosno kontrolu geolo{ke dokumentacije u trajanju od tri do {est mjeseci, a za prekr{aj po~injen drugi put uz nov~anu kaznu bit }e izre~ena navedena mjera u trajanju od {est mjeseci do jedne godine. 

(3)    Osoba koja je vr{ila kontrolu geolo{ke dokumentacije (revident) u slu~aju iz stavka (1) ovoga ~lanka du`na je investitoru nadoknaditi {tetu sukladno posebnom zakonu. 

^lanak 79.
(Prekr{aji gospodarskog dru{tva ili javne ustanove koja vr{i nostrifikaciju) 

Nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 15.000 KM bit }e ka`njena za prekr{aj pravna osoba: 

a)    ako vr{i nostrifikaciju geolo{ke dokumentacije a nema za to odobrenje (~lanak 24. stavak (2)); 

b)    ako geolo{ka dokumentacija ili dio geolo{ke dokumen- tacije za koji je izvr{ena nostrifikacija i izvr{ena ovjera ne zadovoljava zahtjeve iz ovoga zakona (~lanak 24. stavak (4)). 

XX. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lanak 80.
(Postupci koji su zapo~eti prije stupanja na snagu ovoga zakona) 

Upravni }e postupci koji su zapo~eti prije stupanja na snagu ovoga zakona biti okon~ani po propisima koji su bili na snazi na dan podno{enja zahtjeva. 

^lanak 81.
(Propisi federalnoga ministra) 

Propisi koji su predvi|eni za provo|enje ovoga zakona iz ~l. 10.,14.,17.,18.,22.,26.,34.,41.,48.,51. i 55. bit }e doneseni u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga zakona. 

^lanak 82.
(Primjena postoje}ih propisa) 

Do dono{enja propisa iz ~lanka 81. ovoga zakona bit }e primjenjivani propisi koji su se primjenjivali do dana stupanja na snagu ovoga zakona, ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga zakona i to: 

a)    Zakon o jedinstvenom na~inu utvr|ivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi ("Slu`beni list R BiH", br. 8/93 i 13/94); 

b)    Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi pojedinih mineralnih sirovina i vo|enju evidencije o njima ("Slu`beni list SFRJ", broj 53/79); 

c)    Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji podzemnih voda i njihovoj evidenciji ("Slu`beni list SFRJ", broj 34/79); 

d)    Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi nafte, kondenzata i prirodnih plinova te o vo|enju njihove evidencije ("Slu`beni list SFRJ", broj 80/87); 

e)    Pravilnik o na~inu i programu polaganja stru~nog ispita radnika geolo{ke struke ("Slu`beni list R BiH", br. 16/93 i 13/94); 

f)    Pravilnik o sadr`ini programa, projekata i elaborata geolo{kih istra`ivanja ("Slu`beni list R BiH", br. 16/93 i 13/94) i 

g)    Pravilnik o vo|enju zbirke isprava i katastra istra`nih prostora i eksploatacijskih polja ("Slu`beni list R BiH", br. 16/93 i 13/94). 

^lanak 83.
(Usugla{avanje zakona) 

Zakonodavna tijela kantona du`na su usuglasiti svoje zakone o geolo{kim istra`ivanjima s odredbama ovoga zakona u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona. 

^lanak 84.
(Usugla{avanje registracije gospodarskih dru{tava i javnih ustanova) 

Gospodarska dru{tva ili javne ustanove registrirana za geolo{ka istra`ivanja, projektiranje, izvo|enje istra`ivanja i revizije projektne dokumentacije du`na su usuglasiti registraciju s odredbama ovoga zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona. 

^lanak 85.
(Prestanak va`enja Zakona) 

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje primjena Zakona o geolo{kim istra`ivanjima ("Slu`beni list R BiH", br. 3/93 i 13/94). 

^lanak 86.
(Stupanje Zakona na snagu) 

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, v. r. 


Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, v. r. Na osnovu ~lana IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[EWU ZAKONA O GEOLO[KIM ISTRA@IVAWIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Progla{ava se Zakon o geolo{kim istra`ivawima Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 21. aprila 2009. godine i na sjednici Doma naroda od 28. januara 2010. godine. 


Broj 01-02-88/10
18. februara 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, s. r. 

ZAKON 

O GEOLO[KIM ISTRA@IVAWIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

I. OP[TE ODREDBE 

^lan 1.
(Predmet Zakona) 

Ovim zakonom ure|uju se: geolo{ka istra`ivawa, faze izvo|ewa geolo{kih istra`ivawa, geolo{ka istra`ivawa od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (u daqem tekstu: Federacija), djelatnosti koje koriste rezultate geolo{kih istra`ivawa, izrada i podjela geolo{kih karata, istra`ni prostor, vo|ewe katastra, izrada i revizija geolo{ke dokumentacije, odobrewe za bavqewe registrovanom djelatno{}u iz oblasti geologije, postupak odobravawa i {ta se odre|uje odobrewem za izvo|ewe geolo{kih istra`ivawa, izvo|ewe geolo{kih istra`ivawa, izvje{taji o geolo{kim istra`ivawima, izdavawe rje{ewa o priznavawu rezervi mineralne sirovine, postupak nakon zavr{etka istra`ivawa, prikupqawe i izrada geolo{ke baze podataka, finansirawe geolo{kih istra`ivawa od interesa za Federaciju, ukidawe odobrewa za geolo{ka istra`ivawa, polagawe stru~nog ispita, osnivawe strukovne komore, nostrifikovawe geolo{ke dokumentacije i me|unarodni sporazumi, inspekcijski nadzor nad sprovo|ewem Zakona o geolo{kim istra`ivawima Federacije Bosne i Hercegovine, upravni nadzor, kaznene odredbe i druga pitawa u vezi sa geolo{kim istra`ivawima. 

^lan 2.
(Definicije) 

Izrazi upotrijebqeni u ovom zakonu imaju sqede}a zna~ewa: 

^lan 3.
(Mineralne sirovine u smislu ovog zakona) 

Mineralnim sirovinama u smislu ovog zakona smatraju se: 

a)    energetske mineralne sirovine - sve vrste fosilnih goriva, ugqovodonici u ~vrstom, te~nom i gasovitom stawu, sve vrste bituminoznih i uqnih stijena, ostali gasovi koji se nalaze u zemqi i radioaktivne mineralne sirovine; 

b)    mineralne sirovine iz kojih se mogu proizvoditi metali i wihova upotrebqiva jediwewa; 

c)    sve vrste soli i sve vrste podzemnih voda; 

d)    nemetali~ne mineralne sirovine: abrazivi, azbesti, barit, bentonit, bijeli boksit, cementni laporci, dijatomit, dolomit, feldspat, fluorit, gips, grafit, kreda, kre~wak, silicijske sirovine, kerami~ke i vatrostalne gline, keramziti, {kriqci, liskuni, magneziti, opekarske gline, pirofiliti, sumpor, tuf, talk, tehni~ko-gra|evinski kamen, arhitektonsko-gra|evinski kamen, ukrasno i poludrago kamewe, {qunak i pijesak za gra|evinarstvo izvan vodenih tokova; 

e)    sve sekundarne mineralne sirovine koje se pojavquju kao neiskori{}eni ostatak dobijawa, oboga}ivawa i prerade primarnih mineralnih sirovina i 

f)    sve nenabrojane mineralne sirovine prirodnog porijekla. 

II. GEOLO[KA ISTRA@IVAWA 

^lan 4.
(Geolo{ka istra`ivawa u smislu ovog zakona) 

(1)    Pod geolo{kim istra`ivawima, u smislu ovog zakona, podrazumijevaju se istra`ivawa i ispitivawa koja se vr{e u ciqu upoznavawa evolucije sastava i gra|e zemqine kore, izrade geolo{kih karata, prognozirawa, pronala`ewa i utvr|ivawa le`i{ta mineralnih sirovina tj. koli~ine, kvaliteta i geolo{ko-ekonomskih efekata iskori{}ewa ~vrstih te~nih i gasovitih mineralnih sirovina i geotermalne energije, utvr|ivawa geolo{kih i geomehani~kih osobina stijena i tla, utvr|ivawa geolo{kih uslova za prostorno planirawe i projektovawe gra|evinskih i rudarskih objekata, za{tite terena od erozije, poplava i drugih prirodnih nepogoda i geolo{kih istra`ivawa i ispitivawa u ciqu za{tite okoline na prostoru Federacije. 

(2)    Geolo{ka istra`ivawa iz stava (1) ovog ~lana obuhvataju izvo|ewe sqede}ih specijalisti~kih istra`nih radova: op{tih geolo{kih, paleontolo{kih, stratigrafskih, sedimentolo{kih, minerolo{ko-petrografskih, geohemijskih, geofizi~kih, metalogenetskih, ekonomsko-geolo{kih, strukturno-geolo{kih, in`ewersko-geolo{kih, hidrogeolo{kih, seizmolo{kih, geomorfolo{kih, geodinami~kih, geobotani~kih, fotogeolo{kih, geostatisti~kih, hemijsko- tehnolo{kih i drugih istra`no geolo{kih radova i ispitivawa. 

^lan 5.
(Faze geolo{kih istra`ivawa) 

Osnovne faze geolo{kih istra`ivawa su: 

a)    osnovna geolo{ka istra`ivawa; 

b)    regionalna geolo{ka istra`ivawa; 

c)    detaqna geolo{ka istra`ivawa i 

d)    eksploatacijska geolo{ka istra`ivawa. 

^lan 6.
(Osnovna geolo{ka istra`ivawa) 

(1)    Osnovna geolo{ka istra`ivawa vr{e se radi dobijawa osnovnih geolo{kih podataka o razvoju, sastavu i gra|i zemqine kore, zakonitosti nastajawa geolo{kih tvorevina i wihovih osobina, izrade odgovaraju}ih geolo{kih karata, utvr|ivawa potencijalnosti podru~ja u pogledu utvr|ivawa rezervi mineralne sirovine kao i utvr|ivawu geolo{kih uslova za regionalna geolo{ka istra`ivawa. 

(2)    Osnovna geolo{ka istra`ivawa izvode se u ciqu upoznavawa osnovnih geolo{kih, tektonskih, metalogenetskih, hidrogeolo{kih, geotermalnih, in`ewersko-geolo{kih, geofizi~kih, seizmolo{kih, mehani~kih i drugih geolo{kih svojstava stijena i tla na {irem prostoru i ni`em stepenu poznavawa geolo{ke gra|e podru~ja, u okviru kojih se izra|uju op{te geolo{ke karte, te vr{i izrada podloga za prostorne i urbanisti~ke planove, za{tita okoline i izrada strategije razvoja Federacije i kantona. 

^lan 7.
(Regionalna geolo{ka istra`ivawa) 

(1)    Regionalna geolo{ka istra`ivawa slijede fazu fundamentalnih istra`ivawa, a izvode se u ciqu provjere potencijalne mineralne sirovine do nivoa C1 kategorije, sa bitnim pokazateqima za fazu detaqnih geolo{kih istra`ivawa i za prou~avawe hidrogeolo{kih i in`ewersko-geolo{kih karakteristika na odre|enom {irem prostoru. 

(2)    Podaci istra`ivawa iz stava (1) ovog ~lana i ~lana 6. ovog zakona ~ine podlogu za programirawe i projektovawe detaqnih geolo{kih istra`ivawa. 

^lan 8.
(Detaqna geolo{ka istra`ivawa) 

(1)    Detaqna geolo{ka istra`ivawa mineralne sirovine obavqaju se na prostoru, na kome je, osnovnim i regionalnim geolo{kim istra`ivawima, utvr|eno prisustvo ili mogu}nost postojawa potencijalne mineralne sirovine. Na osnovu ovih istra`ivawa utvr|uje se polo`aj, koli~ina, kvalitet i mogu}nost eksploatacije istra`ene mineralne sirovine. 

(2)    Detaqna geolo{ka istra`ivawa izvode se u ciqu prou~avawa i ispitivawa detaqnih geolo{kih, tektonskih, metalogenetskih, hidrogeolo{kih, geotermalnih, in`ewersko-geolo{kih, geofizi~kih, seizmolo{kih, mehani~kih i drugih geolo{kih svojstava stijena i tla na u`em prostoru i vi{em stepenu poznavawa geolo{ke gra|e podru~ja. 

(3)    Poseban vid detaqnih geolo{kih istra`ivawa je formirawe zbirki minerala, ruda, stijena i fosila u svrhu nau~nog ili stru~nog usavr{avawa, obrazovawa, izlagawa ili ~uvawa u verifikovanim (nadle`nim) institucijama kao {to su muzeji, instituti i fakulteti. 

(4)    Detaqna geolo{ka istra`ivawa tla i stijena obavezno se vr{e prije izrade tehni~ke dokumentacije za izgradwu: 

1)    objekata bazne i hemijske industrije, crne i obojene metalurgije objekata za proizvodwu celuloze i papira; 

2)    objekata za preradu ko`e i krzna, objekata u kojima se proizvode i skladi{te opasne materije i sli~nih objekata i postrojewa koja mogu ugroziti `ivotnu sredinu; 

3)    `eqezni~kih pruga i prate}ih objekata; 

4)    postrojewa na te~ni i naftni gas; 

5)    auto-puteva, magistralnih i regionalnih puteva i prate}ih objekata (potpornih konstrukcija, propusta i sl.); 

6)    tunela; 

7)    luka sa pripadaju}im lu~kim objektima (dokovima, valobranima, obaloutvrdnim zidovima, kranskim stazama i sl.); 

8)    aerodroma i prate}ih objekata; 

9)    hidroelektrana i termoelektrana i prate}ih objekata; 

10)    visokih brana i akumulacija ispuwenih vodom, jalovinom ili pepelom; 

11)    dalekovoda napona 110 kV i vi{e, trafostanica i rasklopnih postrojewa napona 35 kV i vi{e; 

12)    magistralnih gasovoda i naftovoda; 

13)    me|uregionalnih i regionalnih objekata vodosnadbi- jevawa; 

14)    objekata za pre~i{}avawe otpadnih voda za gradska naseqa; 

15)    me|uregionalnih i regionalnih kanalizacionih sistema; 

16)    tranzitnih i glavnih telefonsko-telegrafskih centrala i u wima pripadaju}ih postrojewa i veze izme|u tih centrala; 

17)    objekata od posebnog interesa za odbranu zemqe; 

18)    objekata radio-difuznih stanica i radio-relejnih sistema; 

19)    objekata u kojima se sakupqa ve}i broj lica (pozori{ne, bioskopske, sportske, izlo`bene i sli~ne dvorane), fakulteta, instituta, {kola, pred{kolskih ustanova, bolnica, stadiona, hotela, poslovnih i stambenih objekata povr{ine preko 1000 m2 i objekata koji imaju ~etiri i vi{e nadzemnih eta`a, autobuskih i `eqezni~kih stanica; 

20)    vjerskih objekata; 

21)    silosa i vodotorweva svih vrsta; 

22)    hala svih tipova (industrijskih, privrednih, sportskih i dr.); 

23)    drumskih, `eqezni~kih i pje{a~kih mostova; 

24)    sanitarnih deponija otpadaka i postrojewa za tretman ~vrstog i opasnog otpada; 

25)    svih vrsta industrijskih objekata; 

26)    stanica i postrojewa za uskladi{tewe i pretakawe goriva motornih vozila; 

27)    svih vrsta stambenih i poslovnih objekata povr{ine preko 1000m2 i objekata koji imaju ~etiri i vi{e nadzemnih eta`a, industrijskih i infrastrukturnih objekata u zonama IXo i vi{e seizmi~nosti po MCS skali (Merccali-Cancani-Siebergova skala), kao i za sve vrste trajnih objekata na uslovno stabilnim terenima prema op{te va`e}im in`ewersko- geolo{kim kriterijumima; 

28)    sistema za meliorizaciju; 

29)    za prostorno i za urbanisti~ko planirawe, a za nivoe za koje su potrebne podloge razmjere 1:10.000, 1:5.000, 1:1.000 itd. 

^lan 9.
(Eksploatacijska geolo{ka istra`ivawa) 

(1)    Eksploatacijska geolo{ka istra`ivawa obuhvataju geolo{ko-rudarske istra`ne radove za potrebe racionalne eksploatacije mineralne sirovine, za{titu i obezbje|ewe radne sredine, zaposlenika, opreme i objekata u eksploatacijskom prostoru. 

(2)    Istra`ni radovi iz stava (1) ovog ~lana izvode se u ciqu: 

a)    pra}ewa sastava i provjere kvaliteta mineralne sirovine projektovane za eksploataciju; 

b)    doistra`ivawa novih koli~ina mineralne sirovine i prekategorizacije iz ni`ih u vi{u kategoriju u ciqu obnavqawa rezervi A+B kategorije u le`i{tu; 

c)    pra}ewa kontinuiteta rasprostirawa mineralne sirovine u geolo{koj sredini, uz evidenciju svih tektonskih struktura; 

d)    snimawa i prikupqawa podataka o hidrogeolo{kim uslovima radi preduzimawa za{titnih mjera od prodora podzemnih voda u jamske prostorije ili odvodwavawa povr{inskih kopova i permanentnog snimawa i pra}ewa stawa geolo{ke sredine sa napredovawem rudarskih radova u jamskim i povr{inskim rudarskim objektima u ciqu za{tite radne sredine i nesmetanog odvijawa eksploatacije u le`i{tu. 

(3)    Privredna dru{tva - investitor koji vr{i eksploataciju mineralne sirovine obavezan je izvoditi istra`ivawa iz st. (1) i (2) ovog ~lana i na osnovu navedenih istra`nih radova izra|ivati geolo{ke planove i detaqne geolo{ke karte eksploatacijskog poqa. 

^lan 10.
(Geolo{ka istra`ivawa od interesa za Federaciju) 

(1)    Geolo{ka istra`ivawa od interesa za Federaciju su: 

a)    osnovna geolo{ka istra`ivawa; 

b)    regionalna, detaqna i eksploatacijska geolo{ka istra`ivawa tla, stijena i mineralnih sirovina koja su odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daqem tekstu: Vlada Federacije) utvr|ena da su od interesa za Federaciju; 

c)    izrada geolo{kih karata; 

d)    izrada geolo{ke dokumentacije, utvr|ene odlukom Vlade Federacije; 

e)    izrada i vo|ewe geolo{kog katastra; 

f)    geolo{ka istra`ivawa radi za{tite `ivotne sredine i 

g)    vo|ewe i ~uvawe podataka zna~ajnih za Geolo{ki informacijski sistem. 

(2)    Odluku o istra`ivawu iz stava (1) ovog ~lana donosi Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (u daqem tekstu: Federalno ministarstvo). 

(3)    Postupak dodjele odobrewa za istra`ivawe iz stava (2) vr{i se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09). Na~in i uslovi dodjele odobrewa za geolo{ka istra`ivawa iz stava (1) propisa}e se pravilnikom koji donosi federalni ministar,energije, rudarstva i industruje (u daqem tekstu: federalni ministar). 

^lan 11.
(Djelatnosti koje koriste rezultate geolo{kih istra`ivawa) 

(1)    Geolo{ka istra`ivawa ~ine obavezne podloge u sqede}im 

djelatnostima: 

a)    prostorno ure|ewe - izrada prostorno-planske dokumentacije i za{tita okoline; 

b)    utvr|ivawe planskih osnova za upravqawe vodama (vodoprivredne osnove) za podzemne vode; 

c)    upravqawe i razvoj poqoprivrednog zemqi{ta, zemqi{ta za uzgoj {uma i za{tite tla od erozije i spre~avawa poplava; 

d)    utvr|ivawe uslova gradwe nadzemnih i podzemnih gra|evina (energetskih, vodoprivrednih, saobra}ajnih i infrastrukturnih) na prostoru za gra|ewe i 

e)    urbanizacija i utvr|ivawe kori{}ewa i za{tite prirodnih resursa i za{tite sredina vezanih za zemqinu koru. 

(2)    Kori{}ewe geolo{kih podataka kao podloge za izradu projekata, planova i druge dokumentacije za aktivnosti u djelatnostima iz stava 1. ovog ~lana, vr{i se na osnovu prethodno pribavqenog stru~nog mi{qewa Federalnog zavoda za geologiju (u daqem tekstu: Federalni zavod). 

^lan 12.
(Izrada geolo{kih karata) 

Izrada geolo{kih karata razli~itih razmjera vr{i se u ciqu izrade osnovne nau~ne podloge za poznavawe geolo{kog sastava i strukture odre|enog terena, sukcesije stvarawa stijena i stepena wihovog poreme}aja kroz evoluciju zemqine kore, te zakonomjernosti razmje{taja i koncentracije mineralne sirovine, izu~avawa i upravqawa podzemnim vodama u ciqu rje{avawa nau~nih i stru~nih problema iz podru~ja egzodinami~kih procesa i mehani~kih svojstava stijena i drugih nau~nih podloga. 

^lan 13.
(Podjela geolo{kih karata prema sadr`ini) 

Geolo{ke karte iz ~lana 12. ovog zakona prema sadr`aju dijele se na: 

a)    op{te geolo{ke karte, koje prikazuju op{te geolo{ke podatke: sastav, starost i strukturnu gra|u terena; 

b)    specijalne ili namjenske geolo{ke karte, koje uz op{te geolo{ke podatke prikazuju i elemente relevantne za neku geolo{kum disciplinu, a to su: strukturne, paleogeografske, neotektonske, geofizi~ke, seizmolo- {ke, hidrogeolo{ke, in`ewersko-geolo{ke, geoter- malne, metalogenetske, geohemijske, karte mineralnih sirovina, karte geolo{kih osnova za{tite okoline i druge karte i wihove oleate koje prikazuju odre|ena geolo{ka svojstva. 

^lan 14.
(Podjela geolo{kih karata prema razmjeru) 

(1)    Geolo{ke karte iz ~lana 13. ovog zakona prema razmjeru dijele se na: 

a)    detaqne geolo{ke karte i geolo{ki planovi - razmjeri krupniji od 1: 10 000; 

b)    osnovne geolo{ke karte - razmjeri od 1:100 000 do 1: 10000 i 

c)    pregledne geolo{ke karte - razmjeri sitniji od 1: 100000. 

(2)    Geolo{ke karte izra|uju se u odgovaraju}em razmjeru, u zavisnosti od potreba i namjene kori{}ewa, sa finalnim prikazom u GIS (geografski informacijski sistem) informati~koj tehnologiji i izradom geolo{kog informacijskog sistema, koji se sastoji od grafi~kih podloga i geolo{kih baza podataka. 

(3)    Uputstvo za izradu geolo{kih karata i prate}e dokumentacije donosi federalni ministar. 

(4)    U postupku utvr|ivawa prijedloga uputstava iz stava (3) ovog ~lana u~estvuju stru~ne asocijacije, institucije, javne ustanove i privredna dru{tva, koja su registrovana za obavqawe registrovane djelatnosti. 

III. ISTRA@NI PROSTOR 

^lan 15.
(Istra`ni prostor) 

(1)    Istra`ni prostor definisan u programu ili projektu geolo{kih istra`ivawa ograni~en je koordinatama prelomnih ta~aka na topografskoj osnovi u razmjeru do 1:25.000 i mo`e biti: 

a)    prostor za istra`ivawe ~vrstih mineralnih sirovina; 

b)    prostor za istra`ivawe tla i stijena; 

c)    prostor za istra`ivawe svih vrsta podzemnih voda; 

d)    prostor za istra`ivawe geotermalne energije; 

e)    prostor za istra`ivawe nafte, bituminoznih i uqnih stijena i gasova. 

(2)    Odobrewe za istra`ivawe na odre|enom istra`nom prostoru dodjequje se privrednom dru{tvu - investitoru u skladu s ovim zakonom i kantonalnim zakonom o geolo{kim istra`ivawima. 

(3)    Geolo{ka istra`ivawa mineralne sirovine dopu{tena su samo unutar odobrenog istra`nog prostora. 

^lan 16.
(Prostor gdje nisu dozvoqena geolo{ka istra`ivawa mineralne sirovine) 

Geolo{ka istra`ivawa u ciqu ekploatacije mineralne sirovine nisu dozvoqena na prostoru gdje se nalaze vodoprivredni objekti i ure|aji za vodosnabdijevawe, objekti i prostori zna~ajni za odbranu, spomenici kulture, prirodne rijetkosti, grobqa i prostori za{ti}eni u skladu sa drugim zakonima. 

IV. VO\EWE KATASTRA 

^lan 17.
(Katastar odobrenih istra`nih prostora, le`i{ta mineralnih sirovina i geolo{kih pojava) 

(1)    Kantonalno ministarstvo vodi evidenciju i katastar odobrenih istra`nih prostora za odobrewa izdata na podru~ju kantona. 

(2)    Federalno ministarstvo vodi evidenciju i katastar odobrenih istra`nih prostora za podru~je cijele Federacije. 

(3)    Nadle`no kantonalno ministarstvo obavezno je po dono{ewu rje{ewa dostavqati Federalnom ministarstvu rje{ewe o odobrenom istra`nom prostoru iz stava (2) ovog ~lana, radi uvo|ewa u katastar istra`nih prostora iz stava (1) ovog ~lana. 

(4)    Evidenciju i katastar le`i{ta mineralnih sirovina i geolo{kih pojava za podru~je cijele Federacije vodi Federalni zavod. 

(5)    Na~in vo|ewa evidencije i katastra odobrenih istra`nih prostora, le`i{ta mineralne sirovine i katastra geolo{kih pojava na podru~ju Federacije propisuje se pravilnikom koji donosi federalni ministar. 

(6)    Na~in vo|ewa evidencije i katastra odobrenih istra`nih prostora, le`i{ta mineralne sirovine i katastra geolo{kih pojava na podru~ju kantona propisuje se pravilnikom koji donosi kantonalni ministar. 

V. IZRADA I REVIZIJA GEOLO[KE DOKUMENTACIJE, ODOBREWE ZA BAVQEWE REGISTROVANE DJELATNOSTI IZ OBLASTI GEOLOGIJE 

^lan 18.
(Tehni~ka dokumentacija za izvo|ewe geolo{kih istra`ivawa) 

(1)    Osnovna i regionalna geolo{ka istra`ivawa vr{e se na osnovu programa za istra`ivawe i ispitivawe ura|enog od privrednog dru{tva ili javne ustanove koja ispuwava uslove propisane ~lanom 21. ovog zakona. 

(2)    Detaqna i eksploatacijska geolo{ka istra`ivawa izvode se na osnovu projekta za istra`ivawe i ispitivawe ura|enog od privrednog dru{tva ili javne ustanove koja ispuwava uslove propisane ~lanom 21. ovog zakona. 

(3)    Sadr`aj i na~in izrade programa i projekta geolo{kih istra`ivawa propisuje se pravilnikom koji donosi federalni ministar. 

^lan 19.
(Dokumentacija za geolo{ka istra`ivawa potrebna za gra|ewe stambenih i drugih objekata) 

(1)    Detaqna geolo{ka istra`ivawa tla za gra|ewe stambenih i drugih gra|evinskih objekata za ~iju su izgradwu propisana obavezna geolo{ka istra`ivawa tla vr{e se na osnovu projekta istra`ivawa ~iji se rezultati prezentuju u elaboratu o izvedenim istra`nim radovima. 

(2)    Za individualne i samostoje}e objekte i standardna geomehani~ka ispitivawa nije neophodna prethodna izrada projekta istra`ivawa. 

(3)    Obavqawe istra`ivawa iz stava (1) ovog ~lana vr{i se na osnovu odobrewa nadle`nog kantonalnog ministarstva. 

^lan 20.
(Stru~na lica koja se mogu baviti izradom i revizijom geolo{ke dokumentacije i rukovo|ewem istra`nim geolo{kim radovima) 

(1)    Izradom programa i projekata za osnovna i regionalna geolo{ka istra`ivawa, revizijom i rukovo|ewem tim istra`nim radovima mogu se baviti diplomirani in`eweri geologije sa polo`enim stru~nim ispitom i radnim iskustvom u struci od najmawe pet godina. 

(2)    Izradom projekata detaqnih geolo{kih istra`ivawa, elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu rezervi mineralne sirovine, podzemnih voda, revizijom projektne i druge tehni~ke dokumentacije, te rukovo|ewem istra`nim radovima mogu se baviti diplomirani in`eweri geologije sa polo`enim stru~nim ispitom i radnim iskustvom u struci od najmawe tri godine. 

(3)    Izradom i revizijom projektne, tehni~ke i druge dokumentacije za eksploatacijska geolo{ka istra`ivawa i rukovo|ewem istra`nim radovima mogu se baviti diplomirani in`eweri geologije sa polo`enim stru~nim ispitom i radnim iskustvom od tri godine. 

(4)    Pri izradi projektne, tehni~ke i druge dokumentacije za geolo{ka istra`ivawa, poslove specijalisti~kih ispitivawa, koja su predvi|ena projektnom dokumentacijom (minerolo{ka, geomehani~ka, geofizi~ka i dr.), mogu obavqati i stru~na lica gra|evinske, rudarske, hemijske, tehnolo{ke i druge struke u skladu s ovim zakonom. 

^lan 21.
(Privredno dru{tvo ili javna ustanova koja se mo`e baviti izvo|ewem geolo{kih istra`nih radova) 

(1)    Izvo|ewe istra`nih geolo{kih radova, izradu i reviziju projektne, tehni~ke i druge dokumentacije za geolo{ka istra`ivawa mo`e vr{iti privredno dru{tvo ili javna ustanova registrovana za ovu djelatnost kod nadle`nog suda, a koja ima rje{ewe Federalnog ministarstva o ispuwavawu uslova za bavqewe registrovanom djelatno{}u iz oblasti geologije, u skladu s ovim zakonom i Zakonom o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09). 

(2)    Privredno dru{tvo ili javna ustanova iz stava (1) ovog ~lana u radnom odnosu mora imati najmawe dva zaposlenika visoke stru~ne spreme geolo{ke struke sa polo`enim stru~nim ispitom iz ~lana 54. ovog zakona i propisanim uslovima za odnosnu fazu geolo{kih istra`ivawa iz ~lana 20. ovog zakona. 

(3)    Privredno dru{tvo ili javna ustanova podnosi zahtjev Federalnom ministarstvu za izdavawe rje{ewa za bavqewe registrovane djelatnosti iz oblasti geolo{kih istra`ivawa. Uz zahtjev dostavqa se: 

a)    rje{ewe o registraciji privrednog dru{tva ili javne ustavnove kod nadle`nog suda; 

b)    spisak kadrova koji ispuwabaju uslove u pogledu stru~ne spreme i radnog iskustva iz ~lana 20. ovog zakona i polo`enog stru~nog ispita iz ~lana 54. ovog zakona; 

c)    spisak opreme za geolo{ka istra`ivawa; 

d)    spisak geolo{ke opreme i instrumenata koji podlije`u atestirawu kao i dokazi da je atestirawe izvr{eno; 

e)    spisak laboratorija i dokaz o izvr{enoj akreditaciji iz ~lana 23. ovog zakona i spisak radnog prostora potrebnog za poslove navedene u zahtjevu; 

f)    izvod iz op{tih akata privrednog dru{tva kojima se reguli{u poslovi obavqawa geolo{kih istra`ivawa. 

(4)    Na osnovu zahtjeva privrednog dru{tva ili javne ustanove federalni ministar donosi rje{ewe o formirawu stru~ne komisije za pregled podnosioca zahtjeva, u smislu ispuwavawa uslova za obavqawe djelatnosti iz oblasti geolo{kih istra`ivawa. U stru~nu komisiju imenuju se stru~na lica geolo{ke struke, stru~no lice pravne struke iz reda Federalnog ministarstva i jedan ~lan komisije geolo{ke struke iz kantonalnog ministarstva na ~ijem prostoru je sjedi{te privrednog dru{tva ili javne ustanove. 

(5)    Komisiji pripada naknada za rad, koju snosi podnosilac zahtjeva. 

(6)    Rje{ewe o ispuwewu uslova privrednog dru{tva ili javne ustanove iz st. (1) i (2) ovog ~lana i iz ~lana 23. ovog zakona donosi federalni ministar, nakon izvr{enog pregleda od stru~ne komisije. 

(7)    Privredno dru{tvo ili javna ustanova iz stava (6) ovog ~lana koje nema zaposlenike specijalizovane za odre|enu vrstu geolo{kih istra`ivawa mora obezbijediti stru~na lica sklapawem ugovora sa fizi~kim i pravnim licima ovla{}enim za tu vrstu geolo{kih istra`ivawa. 

^lan 22.
(Revizija geolo{ke dokumentacije) 

(1)    Programi i projekti geolo{kih istra`ivawa obavezno podlije`u reviziji u pogledu kvaliteta, opravdanosti izvo|ewa istra`nih radova, mjera i normativa za{tite na radu pri izvo|ewu geolo{kih istra`ivawa, uticaja i za{tite okoline, uticaja projektovanih istra`nih radova na bezbjednost podzemnih i povr{inskih objekata i qudi, kao i u pogledu primjene savremenih metoda i dostignu}a geolo{ke nauke i usagla{enosti sa tehni~kim propisima, normativima i standardima. 

(2)    Reviziju programa, projekata, izvje{taja i elaborata o geolo{kim istra`ivawima mo`e vr{iti samo privredno dru{tvo ili javna ustanova koja je registrovana za izradu geolo{ke dokumentacije u skladu sa ~lanom 21. ovog zakona, a koja nije u~estvovala u izradi programa, projekta i izvje{taja o geolo{kim istra`ivawima. 

(3)    Privredno dru{tvo ili javna institucija koja vr{i reviziju programa, projekta i elaborata, kao i stru~no lice koje je vr{ilo reviziju preuzima odgovornost u pogledu izvr{ene revizije. 

(4)    Sadr`aj i na~in izrade programa i projekta za istra`ivawa i izvje{taja i elaborata o izvr{enim geolo{kim istra`ivawima, te uslovi i postupak vr{ewa revizije propisuju se pravilnikom koji donosi federalni ministar. 

(5)    Izvje{taji i elaborati o izvr{enim geolo{kim istra`ivawima podlije`u obaveznoj reviziji u ciqu pregleda kvaliteta i pouzdanosti podataka i rezultata istra`ivawa. Reviziju izvje{taja i elaborata vr{i privredno dru{tvo ili javna ustanova koja je registrovana za izradu geolo{ke dokumentacije u skladu s ovim zakonom. 

(6)    Reviziju izvje{taja i elaborata o izvr{enim geolo{kim istra`ivawima iz ~lana 10. ovog zakona vr{i stru~na komisija koju imenuje federalni ministar, odnosno kantonalni ministar. U stru~nu komisiju imenuju se stru~na lica geolo{ke struke koja ispuwavaju uslove propisane ~lanom 20. st. (1), (2) i (3) ovog zakona. Za reviziju dijela izvje{taja i elaborata koji se odnose na specijalisti~ka ispitivawa predvi|ena u ~lanu 20. stav (4) ovog zakona u stru~nu komisiju imenuju se stru~na lica odgovaraju}e struke. Za ~lanove stru~ne komisije imenuje se i stru~na lica geolo{ke struke iz Federalnog ministarstva, odnosno kantonalnog ministarstva. 

(7)    Stru~noj komisiji pripada naknada za rad. Imenovawe, rad i naknada za rad stru~ne komisije iz ~lana 21., ~lana 22. stav (6), ~lana 42. i ~lana 55. ovog zakona propisuje se pravilnikom koji donosi federalni ministar, odnosno kantonalni ministar u okviru nadle`nosti iz ~lana 26. ovog zakona. 

^lan 23.
(Akreditacija laboratorije za ispitivawa, uvo|ewe u proces rada postrojewa, laboratorija i opreme za obavqawe djelatnosti iz oblasti geolo{kih istra`ivawa) 

(1)    Prije uvo|ewa u proces rada geomehani~ke i druge laboratorije za ispitivawa iz oblasti geolo{kih istra`ivawa, privredno dru{tvo ili javna ustanova je du`na izvr{iti akreditaciju kod nadle`nog instituta za akreditovawe. 

(2)    Privredno dru{tvo ili javna ustanova du`na je, prije uvo|ewa u proces rada, odnosno nakon rekonstrukcije postrojewa, laboratorija i opreme za geolo{ka istra`ivawa, pribaviti od Federalnog ministarstva odobrewe o ispuwavawu uslova za upotrebu postrojewa, laboratorija i opreme za obavqawe djelatnosti iz oblasti geolo{kih istra`ivawa, u skladu sa ~lanom 21. ovog zakona i Zakonom o privrednim dru{tvima. 

^lan 24.
(Nostrifikacija geolo{ke dokumentacije) 

(1)    Utvr|ivawe uskla|enosti geolo{ke dokumentacije izra|ene prema inostranim propisima s ovim zakonom, posebnim zakonima, propisima i normativima donesenim na osnovu zakona i pravila struke (u daqem tekstu: nostrifikacija) mora se obaviti za sve faze geolo{kih istra`ivawa. 

(2)    Nostrifikaciju geolo{ke dokumentacije vr{i privredno dru{tvo ili javna ustanova sa podru~ja Federacije koja je registrovana za izradu projektne dokumentacije u skladu s ovim zakonom. Privredno dru{tvo ili javna ustanova vr{i reviziju programa projekata i elaborata, u skladu sa ~lanom 22. ovog zakona. 

(3)    Privredno dru{tvo ili javna ustanova iz prethodnog stava du`na je izvr{iti prevod projektne dokumentacije na bosanski, hrvatski ili srpski jezik. 

(4)    Ovjerom dokumentacije iz stava (1) ovog ~lana privredno dru{tvo ili javna ustanova odgovara za izvr{enu nostrifikaciju, odnosno uskla|ivawe projektne dokumentacije s ovim zakonom, kantonalnim zakonima, propisima i normativima donesenim na osnovu zakona i pravila struke. 

VI. POSTUPAK ODOBRAVAWA GEOLO[KIH ISTRA@IVAWA 

^lan 25.
(Uslovi za izvo|ewe geolo{kih istra`ivawa) 

(1)    Privredno dru{tvo - investitor mo`e obezbijediti izvo|ewe geolo{kih istra`ivawa samo na osnovu pribavqenog odobrewa za izvo|ewe geolo{kih istra`ivawa od nadle`nog organa iz ~lana 26. ovog zakona. 

(2)    Izradu geolo{ke dokumentacije i izvo|ewe istra`nih geolo{kih radova mo`e vr{iti samo privredno dru{tvo ili javna ustanova koja ispuwava uslove iz ~l. 21 i 23. ovog zakona. 

^lan 26.
(Nadle`nosti za izdavawe odobrewa za izvo|ewe geolo{kih istra`ivawa) 

(1)    Geolo{ka istra`ivawa vr{e se na osnovu odobrewa nadle`nog organa uprave. 

(2)    Odobrewe za izvo|ewe osnovnih geolo{kih istra`ivawa izdaje Federalno ministarstvo. 

(3)    Odobrewe za izvo|ewe regionalnih i detaqnih geolo{kih istra`ivawa za mineralne sirovine iz ~lana 3. ta~. a), b) i c) ovog zakona izdaje Federalno ministarstvo. 

(4)    Odobrewe za izvo|ewe regionalnih i detaqnih geolo{kih istra`ivawa za mineralne sirovine iz ~lana 3. ta~. d), e) i f) ovog zakona izdaje nadle`no kantonalno ministarstvo. 

(5)    Odobrewe za izvo|ewe regionalnih i detaqnih geolo{kih istra`ivawa iz stava (4). ovog ~lana u okviru istra`nog prostora koji zahvata teritorije vi{e kantona izdaje Federalno ministarstvo. 

(6)    Postupak dodjele odobrewa za istra`ivawe iz st. (2), (3), (4) i (5). ovog ~lana koji se vr{e na osnovu odluke Vlade Federacije iz ~lana 10. stav (2) ovog zakona propisa}e se posebnim pravilnikom koji donosi federalni ministar. 

^lan 27.
(Zahtjev za izvo|ewe regionalnih i detaqnih geolo{kih istra`ivawa) 

(1)    Zahtjev za odobrewe izvo|ewa geolo{kih istra`ivawa podnosi privredno dru{tvo - investitor nadle`nom Federalnom ministarstvu, odnosno kantonalnom ministar- stvu, u skladu sa ~lanom 26. ovog zakona. 

(2)    Zahtjev za izvo|ewe regionalnih i detaqnih geolo{kih istra`ivawa sadr`i: 

a)    naziv podnosioca zahtjeva; 

b)    predmet istra`ivawa (vrsta mineralne sirovine); 

c)    vrstu i obim istra`nih radova; 

d)    prostor za istra`ivawe (opis veli~ine prostora, povr{ina, oblik, morfologija, i dr.) i 

e)    vrijeme po~etka i zavr{etka istra`ivawa. 

(3)    Uz zahtjev iz stava (1) ovog ~lana prila`e se: 

a)    topografska osnova (list, sekcija 9. u cjelini formata, razmjeri do 1:25.000, za detaqna geolo{ka istra`ivawa ili razmjeri do 1:100.000 za regionalna geolo{ka istra`ivawa, sa nacrtanim granicama istra`nog prostora, odre|enog koordinatama prelomnih ta~aka); 

b)    urbanisti~ka saglasnost za istra`ivawe definisane programom ili projektom istra`ivawa, izdatu od nadle`nog ministarstva za prostorno ure|ewe; 

c)    program regionalnih istra`ivawa ili projekat detaqnih geolo{kih istra`ivawa odre|ene mineralne sirovine, podzemnih voda i detaqnih geolo{kih istra`ivawa u druge namjene; 

d)    izvje{taj o izvr{enoj reviziji programa, odnosno projekta istra`ivawa; 

e)    dokaz o registraciji privrednog dru{tva- investitora sa {iframa djelatnosti koje se odnose na eksploataciju mineralne sirovine za koju se zahtjev podnosi; 

f)    dokaze o upisu u registar dru{tava i odobrewe nadle`nog organa za bavqewe registrovanom djelatno{}u za privredno dru{tvo ili javnu ustanovu koja je izradila i revidirala projekat geolo{kih istra`ivawa; 

g)    saglasnost za obavqawe istra`nih radova od vlasnika zemqi{ta na kojem }e se vr{iti istra`ivawe. 

^lan 28.
(Vo|ewe postupka za izdavawe odobrewa za geolo{ka istra`ivawa) 

(1)    Nadle`ni organ uprave du`an je u postupku izdavawa odobrewa za geolo{ka istra`ivawa utvrditi da li je program ili projekat geolo{kih istra`ivawa izra|en u skladu sa pravilnikom o sadr`ini programa i projekta geolo{kih istra`ivawa i u skladu s ovim zakonom. 

(2)    U postupku izdavawa odobrewa za istra`ivawe mineralne sirovine, nadle`no Federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministarstvo zakazuje usmenu raspravu pozivom na usmenu raspravu u kojem se navodi mogu}nost uvida strankama u postupku u podnesenu projektnu dokumentaciju. 

(3)    Pod strankama u postupku iz stava (2) ovog ~lana smatra se pravno lice na ~iji zahtjev se vodi postupak izdavawa odobrewa, privredno dru{tvo- investitor koji vr{i istra`ivawe ili eksploataciju, a ~ije istra`no ili eksploatacijsko poqe neposredno grani~i s istra`nim poqem za koje se vodi postupak odobrewa, jedinica lokalne samouprave i op{tina kojoj teritorijalno pripada istra`ni prostor. 

(4)    Poziv na usmenu raspravu dostavqa se strankama u postupku i na oglasnu tablu op{tine kojoj teritorijalno pripada istra`ni prostor, najmawe osam dana od roka odr`avawa usmene rasprave koji je naveden u pozivu. 

(5)    Nadle`no kantonalno ministarstvo, odnosno Federalno ministarstvo iz ~lana 26. ovog zakona du`no je u roku od 15 dana od dana podno{ewa zahtjeva podnosioca pismeno pozvati na ispravku podneska ako ne ispuwava propisane uslove za izdavawe odobrewa za geolo{ka istra`ivawa, odnosno obavijestiti ga o potrebi dopune zahtjeva sa tra`enim dokumentima. 

(6)    Podnosilac zahtjeva du`an je upotpuniti zahtjev u ostavqenom roku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema pisane obavijesti. 

(7)    Odobrewe za geolo{ka istra`ivawa je upravni akt koji izdaje nadle`ni organ u skladu sa ~lanom 26. ovog zakona ako utvrdi da su ispuweni uslovi propisani ovim zakonom. 

^lan 29.
(Odbijawe zahtjeva za regionalna i detaqna geolo{ka istra`ivawa) 

(1)    Zahtjev za odobrewe za geolo{ka istra`ivawa odbi}e se rje{ewem ako: 

a)    privredno dru{tvo - investitor u roku od 15 dana od zatra`ene dopune iz ~lana 28. stav (5) ovog zakona ne upotpuni zahtjev; 

b)    privredno dru{tvo - investitor nije registrovan kod nadle`nog suda i ne ispuwava propisane uslove za izdavawe odobrewa za geolo{ka istra`ivawa; 

c)    se u postupku izdavawa odobrewa utvrdi da bi se istra`nim radovima ugrozila bezbjednost i zdravqe qudi i imovine ili ako bi se istra`nim radovima ometalo obavqawe drugih djelatnosti; 

d)    je drugom privrednom dru{tvu - investitoru ve} izdato odobrewe na istom istra`nom prostoru za istu vrstu mineralne sirovine; 

e)    se izvr{enom revizijom programa ili projekta zakqu~i da nije opravdano vr{iti istra`ivawe. 

(2)    U postupku izdavawa odobrewa za geolo{ka istra`ivawa primjewuju se propisi o upravnom postupku ukoliko odredbama ovog zakona nije druga~ije utvr|eno. 

VII. ODOBREWE ZA GEOLO[KA ISTRA@IVAWA 

^lan 30.
(Odobrewe za geolo{ka istra`ivawa) 

(1)    Odobrewem za geolo{ka istra`ivawa odre|uje se: 

a)    predmet istra`ivawa; 

b)    naziv privrednog dru{tva - investitora kome je odobreno istra`ivawe mineralne sirovine; 

c)    naziv istra`nog prostora definisan koordinatama prelomnih ta~aka na kome }e se izvr{iti projektovani obim i vrsta istra`nih radova; 

d)    veli~ina istra`nog prostora; 

e)    najmawi obim i vrsta istra`nih radova koji se moraju izvr{iti; 

f)    najve}a koli~ina mineralne sirovine koja se mo`e izvaditi u ciqu ispitivawa kvaliteta i hemijsko-tehnolo{kih osobina; 

g)    uslovi i ograni~ewa kojih se mora pridr`avati privredno dru{tvo kome je odobreno istra`ivawe pri izvo|ewu istra`nih radova; 

h)    rok do kojeg se mora po~eti s istra`ivawem; 

i)    rok za podno{ewe izvje{taja o sprovedenom istra`ivawu; 

j)    obaveza dovo|ewa zemqi{ta u prvobitno stawe nakon istra`ivawa. 

(2)    Vremenski period izvo|ewa odobrenih geolo{kih istra`ivawa odre|uje se u skladu sa dinamikom koja je predvi|ena programom ili projektom geolo{kih istra`ivawa. 

(3)    Va`ewe odobrewa za geolo{ka istra`ivawa mo`e se, na zahtjev privrednog dru{tva - investitora, produ`iti za jo{ jedan period nazna~en u odobrewu, ako se nisu promijenili uslovi u skladu sa kojim je izdato odobrewe za istra`ivawe i ukoliko je izvedeno vi{e od 50% projektovanih istra`nih radova. 

^lan 31.
(Odobrewe za geolo{ka istra`ivawa za pro{irewe eksploatacijskog poqa) 

(1)    Za izvo|ewe geolo{kih istra`ivawa za mineralnu sirovinu na ve} odobrenom istra`nom prostoru u ciqu pro{irewa eksploatacijskog poqa i prevo|ewa rezervi iz jedne u drugu kategoriju, privredno dru{tvo - investitor koji je korisnik istra`nog prostora podnosi zahtjev u skladu sa ~lanom 27. ovog zakona nadle`nom ministarstvu koje je izdalo odobrewe za istra`ivawe. 

(2)    Nadle`no ministarstvo vodi postupak i izdaje rje{ewe sa ograni~enim prostorom za istra`ivawe u skladu sa ~l. 28., 29. i 30. ovog zakona u ciqu obezbje|ewa novoistra`enih rezervi odgovaraju}e kategorije i klase za teku}u proizvodwu. 

^lan 32.
(Odobrewe za istra`ivawe razli~itih mineralnih sirovina) 

Na isti istra`ni prostor mo`e se izdati vi{e odobrewa za istra`ivawe ako se odnose na razli~ite vrste istra`ivawa ili razli~ite mineralne sirovine i ako se istra`ni radovi mogu nesmetano odvijati. 

VIII. IZVO\EWE GEOLO[KIH ISTRA@IVAWA 

^lan 33.
(Prijava po~etka izvo|ewa istra`nih radova) 

Privredno dru{tvo ili javna ustanova koja obavqa geolo{ka istra`ivawa ili investitor tih radova du`na je prijaviti po~etak istra`nih radova nadle`nom ministarstvu koje je izdalo odobrewe za istra`ivawe najkasnije 15 dana prije po~etka istra`ivawa. 

^lan 34.
(Izvo|ewe istra`nih radova i izrada elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu rezervi mineralne sirovine) 

(1)    Privredno dru{tvo - investitor du`no je obezbijediti izvo|ewe istra`nih radova i izradu elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu rezervi mineralne sirovine u skladu sa programom, odnosno projektom istra`ivawa. 

(2)    Sadr`aj i na~in izrade elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu rezervi mineralne sirovine propisuju se pravilnikom koji donosi federalni ministar. 

^lan 35.
(Primjena propisa pri izvo|ewu geolo{kih istra`ivawa) 

Privredno dru{tvo ili javna ustanova koja vr{i geolo{ka istra`ivawa mineralne sirovine du`na je izvoditi radove prema odobrenom programu odnosno projektu geolo{kih istra`ivawa, ovom zakonu, tehni~kim propisima, normativima i standardima koji va`e za izvo|ewe tih radova, sprovoditi propisane mjere za{tite na radu, blagovremeno preduzimati mjere za za{titu gra|ana i imovine, preduzimati propisane mjere za{tite okoline i istra`ne radove izvoditi prema urbanisti~kim, vodoprivrednim, gra|evinskim i okolinskim uslovima. 

^lan 36.
(Evidencije u toku izvo|ewa geolo{kih istra`ivawa) 

(1)    Pri izvo|ewu istra`nih radova mo`e se vaditi mineralna sirovina u koli~inama koje zahtijevaju istra`ni radovi i tehnolo{ka ispitivawa, a koja je odre|ena u odobrewu za geolo{ka istra`ivawa iz ~lana 30. ovog zakona. 

(2)    Privredno dru{tvo - investitor u toku izvo|ewa istra`ivawa du`no je voditi evidenciju o izva|enim koli~inama mineralnih sirovina, o mjestu deponovawa i prodaji ili kori{}ewu u druge namjene. 

(3)    Privredno dru{tvo ili javna ustanova du`na je utvrditi i voditi evidenciju o utvr|enim osnovnim obiqe`jima drugih mineralnih sirovina koje su otkrivene tokom istra`ivawa na odobrenom istra`nom prostoru, kao i o posebnim karakteristikama istra`nog prostora (klizi{ta, vode, gasovi, kora raspadawa i sadr`aj korisnih mineralnih sirovina). 

(4)    Privredno dru{tvo ili javna ustanova du`na je da, ukoliko pri izvo|ewu istra`nih radova nai|e na karakteristi~ne fosile, minerale, rude i stijene o tome obavijesti instituciju nadle`nu za wihovo prikupqawe i ~uvawe. 

(5)    Va|ewe mineralnih sirovina u toku istra`ivawa mora se izvoditi prema odgovaraju}im propisima koji se primjewuju u oblasti rudarstva. 

^lan 37.
(Geolo{ka istra`ivawa u odobrenom eksploatacijskom poqu) 

(1)    Privredno dru{tvo- investitor koje se bavi eksploatacijom mineralne sirovine du`no je da putem geolo{ke slu`be, u okviru svog eksploatacijskog poqa, prati eksploataciju i na osnovu projekata istra`ivawa izvodi detaqna i eksploatacijska geolo{ka istra`ivawa u ciqu sveobuhvatnog izu~avawa geolo{kih svojstava le`i{ta, prekategorizacije rezervi i pra}ewa kvaliteta mineralne sirovine. 

(2)    Privredno dru{tvo - investitor du`no je, na osnovu plana geolo{kih istra`ivawa, izraditi projekat geolo{kih istra`ivawa i elaborat o rezervama i kvalitetu mineralne sirovine u okviru eksploatacijskog poqa. 

(3)    Obaveza privrednog dru{tva - investitora koji vr{i eksploataciju mineralne sirovine je da osniva i vodi kwigu evidencije rezervi mineralne sirovine i svake godine do 15. marta teku}e godine za prethodnu godinu dostavqa nadle`nom ministarstvu izvje{taj o stawu i kvalitetu mineralne sirovine. 

(4)    Privredno dru{tvo-investitor koji se bavi eksploata- cijom mineralne sirovine, ukoliko nema svoju geolo{ku slu`bu du`no je da poslove geolo{ke djelatnosti povjeri privrednom dru{tvu ili javnoj ustanovi koja ispuwava uslove za obavqawe tih poslova za period dok traje eksploatacija. 

(5)    Za istra`ivawe odobrene mineralne sirovine u okviru eksploatacijskog poqa nije potrebno odobrewe nadle`nog ministarstva za istra`ivawe. Eksploatacijska geolo{ka istra`ivawa u odobrenom eksploatacijskom poqu privredna dru{tva izvode u skladu sa godi{wim planom istra`ivawa i na osnovu revidovanog projekta istra`ivawa kojeg odobrava rukovodilac privrednog dru{tva . 

^lan 38.
(Geolo{ka istra`ivawa neodobrene mineralne sirovine u odobrenom eksploatacijskom poqu) 

Za istra`ivawe novootkrivene mineralne sirovine u odobrenom eksploatacijskom poqu, ~ija eksploatacija nije odobrena, privredno dru{tvo - investitor koje vr{i eksploataciju du`no je pribaviti odobrewe od Federalnog ministarstva, odnosno kantonalnog ministarstva u skladu sa ~lanom 26. ovog zakona. 

^lan 39.
(Ustupawe rezultata izvedenih geolo{kih istra`ivawa le`i{ta mineralne sirovine) 

Privredno dru{tvo - investitor koje je ulagawem vlastitih sredstava obavio istra`ivawe jednog ili vi{e le`i{ta mineralne sirovine, mo`e rezultate istra`ivawa, uz naknadu utvr|enu ugovorom, ustupiti drugom privrednom dru{tvu - investitoru, uz prethodno pribavqeno odobrewe nadle`nog Federalnog ministarstva, odnosno kantonalnog ministarstva. 

IX. IZVJE[TAJI O GEOLO[KIM ISTRA@IVAWIMA 

^lan 40.
(Elaborat i izvje{taj o sprovedenim geolo{kim istra`ivawima) 

(1)    Privredno dru{tvo - investitor du`no je, nadle`nom ministarstvu koje je izdalo odobrewe, u toku istra`ivawa u rokovima utvr|enim u odobrewu za istra`ivawe podnositi periodi~ne izvje{taje o izvr{enim istra`nim radovima, rezultatima istra`ivawa mineralne sirovine i drugim podacima o kojima vodi evidenciju prema ~lanu 36. ovog zakona i o planiranim istra`ivawima u druge namjene. 

(2)    Privredno dru{tvo - investitor du`no je nadle`nom ministarstvu podnositi godi{wi izvje{taj o rezultatima istra`ivawa do 15. marta teku}e za proteklu godinu. 

(3)    Nakon zavr{etka ili trajnog obustavqawa istra`ivawa, privredno dru{tvo-investitor du`no je nadle`nom ministarstvu podnijeti elaborat sa dokumentacijom o obimu izvedenih istra`nih radova, eventualnim odstupawima od projekta istra`ivawa, rezultatima istra`ivawa i tehnolo{kih ispitivawa za period u kojem su izvo|eni istra`ni radovi koji sadr`i i podatke iz stava (1) ovog ~lana i ~lana 36. ovog zakona. 

(4)    Elaborat o zavr{enim istra`ivawima tla i stijena za gradwu objekata sadr`i posebno podatke o in`ewersko- geolo{kim i hidrogeolo{kim karakteristikama, te podatke o geomehani~kim i geotehni~kim svojstvima tla i stijena. 

X. IZDAVAWA RJE[EWA O PRIZNAVAWU REZERVI MINERALNE SIROVINE 

^lan 41.
(Izrada elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu rezervi mineralne sirovine) 

(1)    Po zavr{etku detaqnih geolo{kih istra`ivawa privredno dru{tvo - investitor du`no je da izradi elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu rezervi mineralne sirovine sa geolo{ko-ekonomskom ocjenom i domenom primjene mineralne sirovine. 

(2)    Nadle`no Federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministarstvo ~ija je nadle`nost propisana ~lanom 26. ovog zakona donosi i rje{ewe - upravni akt o potvr|enim koli~inama i kvalitetu mineralne sirovine. 

(3)    Rezerve mineralne sirovine razvrstavaju se u klase i kategorije, saglasno pravilniku o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu rezervi ~vrstih mineralnih sirovina i podzemnih voda koji donosi federalni ministar. 

^lan 42.
(Vo|ewe postupka za izdavawa rje{ewa kojim se potvr|uje koli~ina i kvalitet mineralne sirovine) 

(1)    Privredno dru{tvo - investitor du`no je 15 dana nakon izrade elaborata podnijeti zahtjev za reviziju elaborata nadle`nom federalnom ministarstvu, odnosno kantonal- nom ministarstvu koje je izdalo odobrewe za istra`ivawe mineralne sirovine. 

(2)    Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu rezervi mineralne sirovine (u daqem tekstu: elaborat) podlije`e obaveznoj reviziji od stru~ne komisije koju po zahtjevu imenuje Federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministarstvo. 

(3)    Po zahtjevu za reviziju elaborata privrednog dru{tva - investitora, nadle`no Federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministarstvo donosi rje{ewe o imenovawu stru~ne komisije za reviziju elaborata. U stru~nu komisiju imenuju se stru~na lica geolo{ke struke koja ispuwavaju uslove propisane ~lanom 20. stav (1), (2) i (3) ovog zakona. Za ~lanove stru~ne komisije imenuju se i stru~na lica geolo{ke struke iz Federalnog ministarstva, odnosno kantonalnog ministarstva. Stru~noj komisiji pripada naknada za rad. Imenovawe, rad i naknada za rad stru~ne komisije iz ovog ~lana propisuje se pravilnikom koji donosi nadle`ni ministar. 

(4)    Tro{kove rada stru~ne komisije za reviziju elaborata snosi privredno dru{tvo - investitor koje je podnijelo zahtjev za reviziju elaborata. 

(5)    Nadle`ni organ uprave organizuje reviziju na koju poziva stru~nu komisiju, podnosioca zahtjeva i privredno dru{tvo ili javnu ustanovu koja je nosilac izrade elaborata. U toku revizije nadle`ni organ sastavqa zapisnik. 

(6)    Nakon prihvatawa elaborata od stru~ne komisije, nadle`no Federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministarstvo izdaje rje{ewe o potvr|ivawu koli~ine i kvaliteta mineralne sirovine na odre|enom istra`nom prostoru. 

(7)    Federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministar- stvo dostavqa primjerak elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu rezervi Federalnom zavodu za potrebe fonda stru~ne dokumentacije. 

(8)    Kantonalno ministarstvo dostavqa jedan primjerak rje{ewa o potvr|enim koli~inama i kvalitetu mineralne sirovine Federalnom ministarstvu radi evidentirawa i prikupqawa podataka o rezervama mineralne sirovine i o bilansu rezervi. 

^lan 43.
(Rje{ewe o potvr|ivawu koli~ina i kvaliteta
mineralne sirovine) 

Rje{ewem o potvr|ivawu koli~ina i kvaliteta mineralnih sirovina odre|uje se: 

a)    naziv privrednog dru{tva - investitora kome je odobreno istra`ivawe mineralne sirovine; 

b)    naziv istra`nog prostora i vrsta mineralne sirovine; 

c)    potvr|ena koli~ina bilansnih rezervi mineralne sirovine; 

d)    potvr|ena koli~ina vanbilansnih rezervi (nije obavezna); 

e)    potvr|en kvalitet mineralne sirovine; 

f)    mogu}nost primjene; 

g)    koordinate istra`nog prostora. 

^lan 44.
(Nadomirivawe eksploatisanih koli~ina mineralne sirovine) 

(1)    Privredno dru{tvo - investitor koje vr{i eksploataciju mineralne sirovine du`no je da eksploatisane koli~ine mineralne sirovine nadomiri novoistra`enim rezervama odgovaraju}e kategorije i klase za teku}u proizvodwu. 

(2)    Privredno dru{tvo - investitor iz stava (1) ovog ~lana, du`no je da izradi i dostavi na reviziju Federalnom ministarstvu, odnosno kantonalnom ministarstvu elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu rezervi mineralne sirovine u istra`nom, odnosno eksploatacijskom poqu svake pete godine za le`i{ta ~ije rezerve obezbje|uju teku}u proizvodwu za period od deset godina, a svake sedme godine za le`i{ta ~ije rezerve obezbje|uju proizvodwu za period du`i od deset godina. 

XI. POSTUPAK NAKON ZAVR[ETKA ISTRA@IVAWA 

^lan 45.
(Za{tita istra`nog prostora nakon zavr{etka istra`ivawa) 

Nakon zavr{etka ili trajnog obustavqawa istra`nih radova, privredno dru{tvo - investitor du`no je da na istra`nom prostoru sprovede sve mjere za{tite kojima se iskqu~uje mogu}nost nastupawa opasnosti za qude i imovinu, a zemqi{te o{te}eno istra`ivawem du`no je da osposobi za kori{}ewe saglasno odobrewu iz ~lana 30. ovog zakona. 

^lan 46.
(Obaveze po zavr{etku ili trajnoj obustavi geolo{kih istra`ivawa) 

(1)    Nakon zavr{etka ili trajnog obustavqawa istra`nih radova, privredno dru{tvo - investitor du`no je obavijestiti nadle`no ministarstvo koje je izdalo odobrewe za istra`ivawe o sprovedenim mjerama bezbjednosti i sanirawa istra`nog prostora. 

(2)    Nadle`no ministarstvo iz stava (1) ovog ~lana du`no je provjeriti da li su sprovedene mjere dovoqne i da li se wima iskqu~uje mogu}nost nastupawa opasnosti za qude i imovinu. 

(3)    Ako nadle`no ministarstvo iz stava (1) ovog ~lana utvrdi da su sprovedene mjere obezbje|ewa dovoqne, obavijesti}e o tome privredno dru{tvo kome je odobreno istra`ivawe. 

(4)    Ako nadle`no ministarstvo koje je donijelo odobrewe za istra`ivawe utvrdi da sprovedene mjere obezbje|ewa nisu dovoqne, nalo`i}e privrednom dru{tvu - investitoru da u odre|enom roku otkloni utvr|ene nedostatke, odnosno da sprovede i druge mjere obezbje|ewa. 

(5)    Ako privredno dru{tvo - investitor ne postupi prema nalogu iz stava (4) ovog ~lana, organ koji je izdao nalog sprove{}e potrebne mjere obezbje|ewa o tro{ku privrednog dru{tva kojem je odobreno istra`ivawe. 

XII. PRIKUPQAWE I IZRADA GEOLO[KE BAZE PODATAKA 

^lan 47.
(Dostava podataka Federalnom zavodu) 

Privredna dru{tva - investitori koja vr{e istra`ivawe, finansiraju i organizuju geolo{ka istra`ivawa, posebno gra|evinska, rudarska, vodoprivredna, {umarska i poqoprivredna du`na su Federalnom zavodu dostavqati podatke o vrsti i obimu istra`iva~kih radova i visini ulagawa finansijskih sredstava u te radove u skladu sa ~lanom 40. ovog zakona u ciqu izrade baze podataka o geolo{kim istra`ivawima. 

^lan 48.
(Geolo{ki dokumentacijski sistem- (GDS)) 

(1)    Geolo{ki dokumentacijski sistem (GDS) je dio op{teg geoinformacijskog sistema baziran na savremenim geoinformacijskim tehnologijama koji vodi Federalni zavod. 

(2)    Na~in prikupqawa, evidentirawa, obrade, kori{}ewa i razmjene podataka zna~ajnih za bazu podataka i formirawa fonda stru~ne dokumentacije o geolo{kim istra`ivawima i organizaciju geoinformacijskog sistema propisa}e se pravilnikom koji donosi federalni ministar. 

(3)    Osnova za izradu pravilnika iz stava (2) ovog ~lana je projekat geolo{ke baze podataka i geolo{kog dokumentacijskog sistema. 

(4)    Projektni zadatak projekta geolo{ke baze podataka i geolo{kog dokumentacijskog sistema utvr|uje Federalno ministarstvo na prijedlog Federalnog zavoda. 

^lan 49.
(Fond stru~ne dokumentacije) 

U fondu stru~ne dokumentacije Federalnog zavoda deponuju se programi i projekti na osnovu kojih su izdata odobrewa za geolo{ka istra`ivawa, elaborati o rezervama mineralne sirovine verifikovanih u Federalnom ministarstvu, odnosno kantonalnim ministarstvima i elaborati o ostalim geolo{kim istra`ivawima. 

XIII. FINANSIRAWE GEOLO[KIH ISTRA@IVAWA OD INTERESA ZA FEDERACIJU 

^lan 50.
(Izrada planova i programa za geolo{ka istra`ivawa od interesa za Federaciju) 

(1)    Izradu planova i programa geolo{kih istra`ivawa iz ~lana 10. ovog zakona vr{i Federalni zavod. 

(2)    Predlagawe programa i planova iz stava 1. ovog ~lana vr{i Federalno ministarstvo. 

^lan 51.
(Sredstva i kriterijum za finansirawe geolo{kih istra`ivawa od interesa za Federaciju) 

(1)    Sredstva za finansirawe geolo{kih istra`ivawa od interesa za Federaciju iz ~lana 10. ovog zakona obezbje|uju se u Buxetu Federacije Bosne i Hercegovine. 

(2)    Sredstva za geolo{ka istra`ivawa koriste se na osnovu kriterijuma za finansirawe geolo{kih istra`ivawa od interesa za Federaciju, koje }e propisati federalni ministar. 

(3)    Privredna dru{tva, javne ustanove i specijalizovane institucije za geolo{ka istra`ivawa konkuri{u za buxetska sredstva za istra`ivawa, prema kriterijumima za finansirawe geolo{kih istra`ivawa od interesa za Federaciju iz stava (1) ovog ~lana, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

^lan 52.
(Nadle`nost za dono{ewe odluka o programima i planovima geolo{kih istra`ivawa od interesa za Federaciju) 

Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva donosi odluke o programima i planovima geolo{kih istra`ivawa iz ~lana 50. ovog zakona koji }e se finansirati sredstvima iz Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine. 

XIV. UKIDAWE ODOBREWA ZA GEOLO[KA ISTRA@IVAWA 

^lan 53.
(Ukidawe odobrewa za geolo{ka istra`ivawa) 

(1)    Privrednom dru{tvu - investitoru odobrewe za geolo{ka istra`ivawa ukida se: 

a)    ako i pored naloga nadle`nog geolo{kog inspektora nisu sprovedene mjere za{tite okoline, za{tite na radu, potrebne mjere za bezbjednost qudi i imovine i ne sprovode propisani urbanisti~ki, vodoprivredni i ekolo{ki uslovi; 

b)    ako se istra`nim radovima ometaju ili ugro`avaju drugi radovi na istom ili susjednom prostoru; 

c)    ako se istra`ivawe izvodi neracionalno i time ugro`ava budu}a eksploatacija mineralne sirovine na tom ili drugom istra`nom prostoru; 

d)    ako se blagovremeno ne nadokna|uje {teta na privatnom posjedu pri~iwena u toku istra`ivawa; 

e)    ako se pod vidom istra`ivawa vr{i eksploatacija mineralne sirovine 

f) ako se istra`ivawe ne obavqa u skladu s odobrenim programom ili projektom geolo{kih istra`ivawa i uslovima utvr|enim u izdatom odobrewu za istra`ivawe. 

(2)    U slu~ajevima iz stava (1) ovog ~lana, privredno dru{tvo nema pravo na naknadu sredstava ulo`enih u istra`ivawe. 

(3)    Odobrewe }e rje{ewem ukinuti organ koji je izdao odobrewe za geolo{ka istra`ivawa ako postoji neki od razloga iz stava (1) ovog ~lana. 

XV. POLAGAWE STRU^NOG ISPITA 

^lan 54.
(Stru~ni ispit za zaposlenike geolo{ke struke) 

Stru~ni ispit zaposlenici geolo{ke struke pola`u radi sticawa uslova i stru~ne osposobqenosti za samostalno obavqawe poslova i rukovo|ewa u oblasti geolo{kih istra`ivawa u istra`iva~kim timovima i geolo{kim slu`bama; izrade i revizije programa, projekata, izvje{taja i elaborata i druge dokumentacije. 

^lan 55.
(Polagawe stru~nog ispita) 

(1)    Stru~ni ispit iz ~lana 54. ovog zakona pola`e se pred stru~nom komisijom koju formira federalni ministar. Tro{kove polagawa stru~nog ispita snosi privredno dru{tvo sa kojim kandidat ima zakqu~en ugovor o radu ili sam kandidat ukoliko nema zakqu~en ugovor o radu. ^lanovima stru~ne komisije pripada naknada za rad u komisiji. 

(2)    Program i na~in polagawa stru~nog ispita zaposlenika geolo{ke struke propisuje se pravilnikom koji donosi federalni ministar. 

XVI. STRUKOVNA KOMORA, NOSTRIFIKACIJA GEOLO[KE DOKUMENTACIJE I ME\UNARODNI SPORAZUMI 

^lan 56.
(Osnivawe strukovne komore) 

U ciqu obezbje|ewa stru~nog i nau~nog pristupa projektovawu, izvo|ewa geolo{kih istra`nih radova i nadzora nad istra`ivawem, obrazovawa i usavr{avawa kadrova, razmjene iskustava, pra}ewa i primjene svjetskih kretawa u oblasti projektovawa i geolo{kih istra`ivawa i primjene dogovorenih kriterijuma, stru~na lica geolo{ke struke koja obavqaju navedene poslove mogu osnovati strukovnu komoru. Osnivawe i rad komore ure|uje se posebnim propisom. 

^lan 57.
(Me|unarodni sporazumi) 

Odredbe ovog zakona koje reguli{u prava i obaveze privrednih dru{tava, univerziteta, fakulteta, instituta i drugih privrednih subjekata registrovanih u Federaciji za oblast geologije, ukqu~uju}i i fizi~ka lica, uz uslov uzajamnosti va`e za privredna dru{tva, univerzitete, fakultete, institute i druge privredne subjekte i fizi~ka lica onih dr`ava sa kojima Bosna i Hercegovina ima ratifikovan me|unarodni sporazum koji obavezuje na ravnopravan tretman tih subjekata sa doma}im pravnim i fizi~kim licima. 

XVII. INSPEKCIJSKI NADZOR 

^lan 58.
(Nadzor nad sprovo|ewem ovog zakona) 

(1)    Nadzor nad sprovo|ewem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vr{i nadle`ni federalni/ kantonalni geolo{ki inspektor. 

(2)    Inspekcijski nadzor iz ~lana 26. st.(1), (2) i (4) ovog zakona vr{i federalni geolo{ki inspektor na osnovu ovog zakona i Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 69/05). 

(3)    Inspekcijski nadzor iz ~lana 26. stav (3) ovog zakona vr{i kantonalni geolo{ki inspektor na osnovu kantonalnog zakona o geolo{kim istra`ivawima i Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

^lan 59.
(Geolo{ki inspektor) 

Poslove geolo{kog inspektora (u daqem tekstu: inspektor) mo`e obavqati diplomirani in`ewer geologije sa radnim iskustvom u struci od najmawe pet godina, polo`enim stru~nim ispitom i koji ispuwavaju i druge uslove iz Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) . 

^lan 60.
(Nadle`nost inspekcije) 

U vr{ewu nadzora inspektor kontroli{e da li: 

a)    je privredno dru{tvo - investitor za izvo|ewe geolo{kih istra`ivawa pribavilo odobrewa u skladu sa ~l. 25., 26. i 28. ovog zakona i da li se radovi izvode u skladu s odobrenom projektnom dokumentacijom; 

b)    privredno dru{tvo ili javna ustanova koja vr{i geolo{ka istra`ivawa po{tuje zakone i tehni~ke propise, normative i standarde koji se odnose na izvo|ewe tih radova i sprovode propisane mjere za{tite gra|ana, imovine i mjere za{tite okoline iz ~lana 35. ovog zakona; 

c)    privredno dru{tvo ili javna ustanova koja vr{i istra`ivawe ispuwava uslove propisane odredbama ~l. 21. i 23. ovog zakona; 

d)    lica koja se bave izradom i revizijom dokumentacije za geolo{ka istra`ivawa uslove propisane ~lanom 20. ovog zakona; 

e)    privredno dru{tvo-investitor koje se bavi eksploatacijom redovno dopuwava geolo{ke planove - karte i ostalu dokumentaciju potrebnu za pravilno tehni~ko i racionalno izvo|ewe rudarskih radova i vr{i ostale propisane radove, u skladu sa ~l. 9., 36., 40. i 44. ovog zakona; 

f)    privredno dru{tvo - investitor va|ewe mineralnih sirovina pri istra`nim radovima vr{i u skladu sa ~lanom 36. ovog zakona; 

g)    privredno dru{tvo - investitor pri izvo|ewu istra`nih radova podnosi izvje{taj, u skladu sa ~lanom 40. ovog zakona. 

^lan 61.
(Prava i du`nosti inspektora) 

(1)    Pri vr{ewu inspekcijskog nadzora nadle`ni inspektor ima pravo: 

a)    nesmetanog vr{ewa inspekcijskog pregleda i ulazka u prostore gdje se izvode istra`ni radovi, tra`iti podatke, dokumente i izvje{taje koji su potrebni pri vr{ewu inspekcijskog pregleda; 

b)    pregledati tehni~ku i drugu dokumentaciju; 

c)    utvr|ivati identitet lica koja izvode istra`ne radove; 

d)    privremeno oduzimati tehni~ku dokumentaciju ili je fotokopirati; 

e)    fotografisati lokacije na kojima je zabranio radove; 

f)    tra`iti potrebne podatke ili osnovne uzorke mineralnih sirovina ili drugog materijala; 

g)    tra`iti pomo} stru~ne organizacije ili pojedinih stru~nih lica; 

h)    privremeno zabraniti izvo|ewe geolo{kih i rudarskih radova. 

(2)    Inspektor mo`e u trajawu do osam dana izuzeti dokumentaciju koja je potrebna za utvr|ivawe ~iweni~nog stawa o razmatranom predmetu, ako je mi{qewa da su o~igledno prekr{ene odredbe ovog zakona, tehni~kih propisa i propisa iz oblasti za{tite i zdravqa na radu i drugih propisa donesenim na osnovu ovog zakona ili ako sumwa da je u~iwen prekr{aj. 

(3)    O izuzimawu dokumentacije iz stava (2) ovog ~lana, inspektor izdaje privrednom dru{tvu - investitoru potvrdu sa popisom izuzete dokumentacije. 

(4)    Inspektor u svom radu primjewuje i prava utvr|ena u ~l. 67. i 68. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

^lan 62.
(Du`nosti privrednog dru{tva - investitora i privrednog dru{tva ili javne ustanove koja izvodi geolo{ke istra`ne radove) 

(1)    Privredno dru{tvo - investitor i privredno dru{tvo ili javna ustanova koja izvodi geolo{ke istra`ne radove du`ni su omogu}iti inspektoru vr{ewe inspekcijskog nadzora. 

(2)    Privredno dru{tvo - investitor i privredno dru{tvo ili javna ustanova koja izvodi geolo{ke istra`ne radove du`ni su omogu}iti uvid u svu dokumentaciju dru{tva, a na tra`ewe inspektora odrediti jedno ili vi{e lica koja }e u~estvovati u utvr|ivawu ~iweni~nog stawa pri obavqawu inspekcijskog pregleda. 

^lan 63.
(Zapisnik o inspekcijskom pregledu) 

(1)    O obavqenom inspekcijskom pregledu inspektor je obavezan sastaviti zapisnik. Utvr|ene nedostatke i nepravilnosti o inspekcijskim pregledom inspektor je du`an konstatovati zapisnikom o izvr{enom inspek- cijskom pregledu. 

(2)    Zapisnik sastavqa inspektor koji je izvr{io inspekcijski pregled. Ako je inspekcijski pregled obavilo istovremeno vi{e inspektora po istom nalogu (kolektivni inspekcijski pregled), u tom slu~aju zajedni~ki sastavqaju jedan zapisnik. 

(3)    Zapisnik sadr`i, osim navoda propisanih u Zakonu o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), i navode koje je neophodno navesti u obavqawu inspekcijskog pregleda. 

(4)    Zapisnik o inspekcijskom pregledu je javna isprava, osim onih dijelova zapisnika u kojima je subjekat nadzora stavio primjedbu da nije pravilno sastavqen. 

^lan 64.
(Vo|ewe postupka za izdavawe rje{ewa) 

(1)    Na osnovu zapisnika iz ~lana 63. ovog zakona, odredbi ovog zakona, tehni~kih propisa i drugih propisa iz oblasti geolo{kih istra`ivawa inspektor ima pravo i du`nost izdati rje{ewe privrednom dru{tvu - investitoru, odnosno privrednom dru{tvu ili javnoj ustanovi kojim se nala`e otklawawe nedostataka i nepravilnosti, te odrediti rokove wihovog otklawawa. 

(2)    Na osnovu zapisnika iz stava (1) ~lana 63. ovog zakona inspektor ima pravo i du`nost: 

a)    rje{ewem narediti otklawawe utvr|enih nepravilnosti i nedostataka; 

b)    rje{ewem narediti privremenu zabranu izvo|ewa radova; 

c)    podnijeti prijavu za privredni prestup. 

(3)    Rje{ewe iz stava (2) ovog ~lana, u slu~aju neposredne opasnosti za `ivot i zdravqe qudi, za saobra}aj, susjedne objekte ili okolinu daje se usmeno. Sadr`aj usmenog rje{ewa inspektor upisuje u kwigu rudarskog nadzora, zajedno sa mjerama ~ije je preduzimawe usmeno naredio. 

(4)    Rje{ewa iz st. (2) i (3) ovog ~lana inspektor je du`an izdati pisano privrednom dru{tvu - investitoru, odnosno privrednom dru{tvu ili javnoj ustanovi najkasnije u roku od osam dana od dana izvr{enog inspekcijskog pregleda. 

(5)    Privredno dru{tvo - investitor, odnosno privredno dru{tvo ili javna ustanova du`na je postupiti po naredbama iz rje{ewa inspektora u roku odre|enom u rje{ewu. 

^lan 65.
(Upravne mjere koje se nala`u rje{ewem) 

Ukoliko inspektor utvrdi da privredno dru{tvo - investitor, odnosno privredno dru{tvo ili javna ustanova ne postupa ili nepotpuno postupa prema obavezama koje su mu odre|ene propisima, du`an je prema utvr|enom ~iweni~nom stawu u zapisniku o obavqenom inspekcijskom pregledu nalo`iti odgovaraju}e upravne mjere i to: 

a)    narediti da se utvr|eni nedostaci i nepravilnosti otklone na na~in i u roku kako je odre|eno ovim zakonom i propisima koji su doneseni na osnovu wega; 

b)    narediti privremenu zabranu izvo|ewa radova; 

c)    narediti zabranu izvo|ewa radova; 

d)    narediti preduzimawe odgovaraju}ih upravnih radwi koje je privredni subjekt i drugo pravno lice, institucija koja ima javna ovla{}ewa, odnosno organ uprave obavezan da preduzme; 

e)    prisilno sprovesti izvr{ewe odre|ene upravne mjere kad je privredno dru{tvo - investitor, odnosno privredno dru{tvo ili javna ustanova sam ne izvr{i; 

f)    podnijeti prijavu protiv privrednog dru{tva - investitora, odnosno privrednog dru{tva ili javne ustanove i odgovornog lica za u~iweni prekr{aj; 

g)    odrediti i druge mjere i obaviti radwe koje su odre|ene ovim zakonom i propisima; 

h)    zabraniti obavqawe djelatnosti. 

^lan 66.
(Privremena zabrana izvo|ewa geolo{kih istra`nih radova) 

Inspektor mo`e rje{ewem zabraniti privrednom dru{tvu -investitoru izvo|ewe radova do otklawawa nedostataka ako prilikom inspekcijskog pregleda utvrdi: 

a)    da privredno dru{tvo ili javna ustanova koja izvodi geolo{ka istra`ivawa nije obezbijedila potpunu ispravnost sredstava za rad, radnog prostora i radnog procesa, kako je to odre|eno odobrenim projektom i tehni~kom dokumentacijom po odredbama ovog zakona; 

b)    da privredno dru{tvo ili javna ustanova koja izvodi geolo{ke istra`ne radove ne primjewuje u cjelini odredbe ovog zakona, tehni~ke propise, propise iz oblasti za{tite na radu i za{tite zdravqa radnika i druge propise i akte, odnosno ako se radovi ne izvode u skladu s odobrenom tehni~kom dokumentacijom; 

c)    da pri kori{}ewu sredstava rada, primjeni radnih postupaka, kori{}ewu radnog prostora koji nije za{ti}en, prijeti opasnost od povreda, ugro`avawa zdravqa zaposlenika privrednog dru{tva ili javne ustanove koja izvodi geolo{ke istra`ne radove i ako se zaposlenici ne pridr`avaju odgovaraju}ih uputa za rad; 

d)    da privredno dru{tvo - investitor, odnosno privredno dru{tvo ili javna ustanova nisu postupili u skladu s usmeno izre~enim nare|ewem inspektora i 

e)    da privredno dru{tvo - investitor, odnosno privredno dru{tvo ili javna ustanova onemogu}ava obavqawe inspekcijskog pregleda. 

^lan 67.
(Zabrana izvo|ewa geolo{kih istra`nih radova) 

Inspektor mora rje{ewem zabraniti izvo|ewe istra`nih radova ako prilikom inspekcijskog pregleda utvrdi: 

a)    da privredno dru{tvo ili javna ustanova koja vr{i istra`ivawe izvodi istra`ne radove bez odobrewa za istra`ivawe ili bez odobrewa za obavqawe registrovane djelatnosti ili da se pri izvo|ewu istra`nih radova ne primjewuju odredbe ovog zakona, tehni~ki propisi, propisi iz oblasti za{tite na radu i zdravqa zaposlenika {to mo`e ugroziti `ivote i zdravqe zaposlenika, bezbjednost saobra}aja i susjednih objekata, za{tita `ivotne sredine i mogu}nost nastanka ve}e materijalne {tete, odnosno ako se radovi ne izvode u skladu s odobrenom tehni~kom dokumentacijom; 

b)    da su kod privrednog dru{tva - investitora, odnosno privrednog dru{tva ili javne ustanove zaposlena lica koja ne ispuwavaju uslove o stru~noj osposobqenosti prema odredbama ovog zakona; 

c)    da privredno dru{tvo-investitor, odnosno privredno dru{tvo ili javna ustanova ili wihovo odgovorno lice i pored usmenog nare|ewa inspektora, ponovno kr{i odredbe tehni~kih propisa, propisa iz oblasti za{tite na radu i za{tite zdravqa zaposlenika i drugih propisa, koji se odnose na rudarske radove, te op{tih akata ovog zakona; 

d)    da privredno dru{tvo-investitor, odnosno privredno dru{tvo ili javna ustanova pri istra`ivawu koristi postrojewa i geolo{ku opremu za koju nemaju upotrebnu dozvolu, {to neposredno ugro`ava bezbjednost objekata i ure|aja, `ivote i zdravqe qudi, odvijawe saobra}aja, susjedne objekte i okolinu i predstavqa neposrednu opasnost za `ivot i zdravqe zaposlenika i 

e)    da privredno dru{tvo - investitor, odnosno privredno dru{tvo ili javna ustanova pri izvo|ewu radova zahvata i podru~je van odre|enog odobrewem za istra`ivawe propisano u skladu s zakonom. 

^lan 68. 

(Zabrana obavqawa djelatnosti) 

(1)    Inspektor mora rje{ewem zabraniti obavqawe djelatnosti privrednom dru{tvu - investitoru, odnosno privrednom dru{tvu ili javnoj ustanovi ako prilikom inspekcijskog pregleda utvrdi: 

a)    da za obavqawe djelatnosti ne ispuwava uslove propisane ovim i drugim zakonom; 

b)    da se pri obavqawu djelatnosti ne primjewuju propisi i standardi; 

c)    ako izradu i reviziju tehni~ke dokumentacije obavqaju lica koja ne ispuwavaju uslove prema ovom zakonu. 

(2)    Tre}im licima (pravnim i fizi~kim) inspektor }e utvrditi upravnu mjeru ukoliko obavqaju djelatnost u suprotnosti s odredbama ovog zakona. 

^lan 69.
(Usmeno odre|ivawe upravne mjere) 

(1)    U inspekcijskom pregledu inspektor }e privrednom dru{tvu - investitoru, odnosno privrednom dru{tvu ili javnoj ustanovi usmeno odrediti upravnu mjeru i narediti da se odmah izvr{i: 

a)    kad je to obavezan po ovom zakonu i 

b)    kad je u nastaloj situaciji neophodno, prema ocjeni inspektora, preduzeti radwe na otklawawu neposredne opasnosti po `ivot i zdravqe zaposlenika i gra|ana ili nastanak ve}e materijalne {tete. 

(2)    Sadr`aj usmene upravne mjere inspektor upisuje u kwigu rudarskog nadzora i u zapisnik o inspekcijskom nadzoru. 

^lan 70.
(Rok za dono{ewe rje{ewa) 

(1)    Upravnu mjeru inspektor odre|uje rje{ewem. 

(2)    Rje{ewe o odre|enim upravnim mjerama inspektor je du`an donijeti u zakonskom roku, a rje{ewe u pisanom obliku o usmeno odre|enoj upravnoj mjeri u roku od tri dana od dana izricawa upravne mjere. 

^lan 71.
(Izvr{ewe rje{ewa) 

(1)    Izvr{ewe rje{ewa prati inspektor i utvr|uje po slu`benoj du`nosti. 

(2)    Izvr{ewe rje{ewa inspektor utvr|uje kontrolnim pregledom ili drugim pismenim dokazom. 

(3)    Izvr{ewe rje{ewa inspektor mo`e produ`iti do 30 dana, osim rje{ewa kojim su upravne mjere usmeno utvr|ene. 

^lan 72.
(@alba na rje{ewe) 

(1)    @alba na rje{ewe o usmeno odre|enoj upravnoj mjeri nije dopu{tena. 

(2)    @alba na rje{ewe o utvr|enim upravnim mjerama iz ~l. 65., 66., 67. i 68. ovog zakona mo`e se izjaviti u roku od osam dana od dana prijema rje{ewa. 

(3)    O `albi rje{ava Federalno ministarstvo. 

(4)    @alba na rje{ewe inspektora o odre|enim upravnim mjerama ne odga|a izvr{ewe rje{ewa. 

(5)    Protiv rje{ewa inspektora o usmeno odre|enoj upravnoj mjeri i rje{ewa Federalnog ministarstva donesenog po `albi mo`e se pokrenuti upravni spor. 

^lan 73.
(Rok za rje{avawe `albe) 

@albu na rje{ewe inspektora o utvr|enoj upravnoj mjeri nadle`ni drugostepeni organ du`an je rije{iti u roku od osam dana od dana prijema `albe. 

XVIII. UPRAVNI NADZOR 

^lan 74.
(Sprovo|ewe upravnog nadzora) 

(1)    Upravni nadzor nad sprovo|ewem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, te zakonitost rada i postupawa tijela nadle`nih organa uprave i lica koja imaju javna ovla{}ewa u wima povjerenim im upravnim i drugim stru~nim poslovima koji se odnose na podru~je geolo{kih istra`ivawa, sprovodi Federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministarstvo. 

(2)    Upravni nadzor sprovodi slu`benik Federalnog ministarstva, odnosno kantonalnog ministarstva kojeg ovlasti ministar. 

^lan 75.
(Poni{tewe i ukidawe po pravu nadzora) 

(1)    Ako se u sprovo|ewu upravnog nadzora, odnosno nadzora kojeg sprovodi inspektor utvrdi da su rje{ewem nadziranog tijela ili pravnog lica iz ~lana 74. ovoga zakona, koje je kona~no u upravnom postupku, povrije|ene materijalne odredbe zakona ili propisa donesenih na osnovu zakona koji ure|uje podru~je geolo{kih istra`ivawa, nadle`no Federalno ministarstvo, odnosno kantonalno ministarstvo }e takvo rje{ewe ukinuti po pravu nadzora. 

(2)    Ako se u sprovo|ewu upravnog nadzora ili nadzora koji sprovodi geolo{ki inspektor utvrdi da su odobrewem za izvo|ewe istra`nih radova, rje{ewem o potvr|ivawu koli~ine i kvaliteta mineralne sirovine, odobrewem o obavqawu registrovane djelatnosti iz oblasti geolo{kih istra`ivawa i odobrewem o upotrebi laboratorija, postrojewa i opreme za geolo{ka istra`ivawa, koja su kona~na u upravnom postupku, o~igledno povrije|ene materijalne odredbe ovog zakona, nadle`no ministarstvo }e takvu dozvolu, odnosno rje{ewe ukinuti po pravu nadzora. 

(3)    Ako se u sprovo|ewu nadzora utvrdi da su rje{ewem inspekcije, koje je kona~no u upravnom postupku, povrije|ene odredbe ovog zakona nadle`no ministarstvo }e takvo rje{ewe poni{titi po pravu nadzora. 

(4)    Rje{ewe o poni{tewu, odnosno ukidawu po pravu nadzora mo`e se donijeti u roku od godinu dana od dana kona~nosti akta koji se ukida, odnosno poni{tava. 

XIX. KAZNENE ODREDBE 

^lan 76.
(Prekr{aji privrednog dru{tva - investitora) 

(1)    Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 15.000 KM kazni}e se za prekr{aj pravno lice u svojstvu investitora ako: 

a)    vr{i geolo{ka istra`ivawa bez prethodno pribavqenog odobrewa za istra`ivawe od nadle`nog ministarstva (~l. 25. i 31.); 

b)    pri istra`nim radovima izvadi ve}u koli~inu mineralne sirovine od odobrene i pod vidom istra`ivawa vr{i eksploataciju mineralne sirovine (~lan 36. stav (1)); 

c)    ne vr{i geolo{ka istra`ivawa u skladu s odredbama navedenim u odobrewu za geolo{ka istra`ivawa (~lan 30.); 

d)    ne vodi evidenciju o istra`ivawu mineralne sirovine (~lan 36. st. (2), (3), (4) i (5)); 

e)    obavqa stra`ivawe van istra`nog prostora (~lan 15.); 

f)    prije ulaska u odobreni istra`ni prostor ne pribavi saglasnost vlasnika zemqi{ta (~lan 27. stav (3) ta~ka g)); 

g)    sprovodi geolo{ka istra`ivawa na prostoru na kome geolo{ka istra`ivawa nisu dozvoqena ili ako istra`ivawa od posebnog dru{tvenog interesa vr{i suprotno uslovima i na~inu iz odluke nadle`nog organa (~lan 16. i ~lan 10. stav); 

h)    u propisanom roku ne prijavi po~etak istra`nih radova nadle`nom ministarstvu (~lan 33.); 

i)    ne obezbijedi izvo|ewe istra`nih radova i izradu elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu rezervi mineralne sirovine u skladu sa programom, odnosno projektom istra`ivawa i pravilnikom o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu rezervi mineralne sirovine (~lan 34.); 

j)    u propisanim rokovima ne podnosi periodi~ne izvje{taje o izvr{enim istra`nim radovima i rezultatima istra`ivawa mineralne sirovine i o planiranim dugoro~nim istra`ivawima u druge namjene u rokovima utvr|enim u odobrewu za istra`ivawe (~lan 40.); 

k)    se bavi eksploatacijom i ne vr{i redovna geolo{ka istra`ivawa, ne izra|uje geolo{ke planove i detaqne geolo{ke karte, ne vodi kwigu evidencije i ne dostavqa godi{wi izvje{taj nadle`nom ministarstvu (~l. 9. i 37.); 

l)    nakon zavr{etka ili trajnog obustavqawa istra`nih radova ne sprovodi mjere obezbje|ewa qudi i imovine, ako ne dovede zemqi{te u stawe prije izvo|ewa istra`nih radova ili osposobi za kori{}ewe u druge namjene u skladu sa odobrewem za istra`ivawe (~lan 45.); 

m)    nakon zavr{etka ili trajnog obustavqawa istra`nih radova, ne obavijesti nadle`ni organ o sprovedenim mjerama bezbjednosti i sanirawa istra`nog prostora (~lan 46.); 

n)    eksploatisane koli~ine mineralne sirovine ne nadomiri novoistra`enim rezervama odgovaraju}e kategorije i klase ili ne sa~ini elaborat o rezervama mineralne sirovine u propisanim rokovima (~lan 44.) i 

o)    nadle`nom ministarstvu u propisanom roku ne dostavi na reviziju i ovjeru elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu rezervi mineralne sirovine na istra`nom prostoru, odnosno eksploatacijskom poqu (~lan 41. stav (1) i ~lan 42. stav (1)); 

p)    Federalnom zavodu ne dostavi podatke o izvr{enim geolo{kim istra`ivawima (~lan 47.). 

(2)    Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 3.000 KM. 

(3)    Za prekr{aje iz stava (1) ta~. a) do c) ovog ~lana uz nov~anu kaznu izre}i }e se i: 

a)    za{titna mjera oduzimawa predmeta koji su upotrijebqeni ili su bili namijeweni za izvr{ewe prekr{aja, ili su nastali izvr{ewem prekr{aja ili kad postoji opasnost da }e se takvi predmeti ponovno upotrijebiti za po~iwewe prekr{aja bez obzira na to da li su u vlasni{tvu po~inioca; 

b)    mjera oduzimawa imovinske koristi pribavqene izvr{ewem prekr{aja. 

(4)    Imovinskom koristi iz stava (3) ta~ka b) ovog ~lana smatra se tr`i{na vrijednost mineralne sirovine dobivene nelegalnom eksploatacijom. 

(5)    Za prekr{aje iz ~lana 76. ovog zakona mogu se izre}i zabrane odgovornom licu da obavqa odre|ene du`nosti u trajawu od jednog do {est mjeseci. 

^lan 77.
(Prekr{aji privrednog dru{tva ili javne ustanove koja je registrovana za obavqawe djelatnosti iz oblasti geolo{kih istra`ivawa) 

(1)    Nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 15.000 KM kazni}e se za prekr{aj pravno lice ako: 

a)    vr{i izradu i reviziju geolo{ke dokumentacije i izvo|ewe istra`nih geolo{kih radova, a nema odobrewa za obavqawe djelatnosti i odobrewa za upotrebu opreme za istra`ivawe (~l. 22. i 25.); 

b)    je poslove izrade projektne, tehni~ke i druge dokumentacije za geolo{ka istra`ivawa povjerilo licima koja ne ispuwavaju propisane uslove (~lan 20.); 

c)    izradu geolo{ke dokumentacije ne vr{i u skladu s ovim zakonom (~l. 18. i 19.); 

d)    geolo{ka dokumentacija ili dio geolo{ke dokumentacije za koji je sproveo kontrolu i dao pozitivan izvje{taj ne zadovoqava zahtjeve iz ovog zakona (~lan 22. stav (3)). 

e)    se koristi laboratorijom, postrojewima i geolo{kom opremom, a nije izvr{ena akreditacija laboratorije za ispitivawa i pribavqeno odobrewe o upotrebi laboratorije, postrojewa i opreme za geolo{ka istra`ivawa(~lan 23.); 

f)    ne izvodi geolo{ka istra`ivawa u skladu s ovim zakonom (~lan 35.). 

(2)    Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kazni}e se i odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM. 

^lan 78.
(Prekr{aji revidenata) 

(1)    Nov~anom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM kazni}e se za prekr{aj revident ako: 

a)    obavqa reviziju geolo{ke dokumentacije, a ne ispuwava uslove u skladu s ovim zakonom (~lan 20. stav (3)); 

b)    obavi reviziju geolo{ke dokumentacije u ~ijoj je izradi u~estvovao ili ako je geolo{ku dokumentaciju izradilo ili nostrifikovalo privredno dru{tvo ili javna ustanova kod koje je zaposlen (~lan 22. stav (2)); 

c)    geolo{ka dokumentacija ili dio geolo{ke dokumentacije za koji je sproveo kontrolu i dao pozitivan izvje{taj ne zadovoqava zahtjeve iz ovog zakona (~lan 22. stav (3)). 

(2)    Uz kaznu za prekr{aj iz stava (1) ovoga ~lana licu koje sprovodi kontrolu geolo{ke dokumentacije, odnosno revidentu mo`e se izre}i za{titna mjera oduzimawa prava za izradu, odnosno kontrolu geolo{ke dokumentacije u trajawu od tri do {est mjeseci, a za prekr{aj po~iwen drugi put uz nov~anu kaznu izre}i }e se navedena mjera u trajawu od {est mjeseci do jedne godine. 

(3)    Lice koje je sprovelo kontrolu geolo{ke dokumentacije (revident) u slu~aju iz stava (1) ovog ~lana du`no je investitoru nadoknaditi {tetu u skladu sa posebnim zakonom. 

^lan 79.
(Prekr{aji privrednog dru{tva ili javne ustanove koja vr{i nostrifikaciju) 

Nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 15.000 KM kazni}e se za prekr{aj pravno lice ako: 

a)    vr{i nostrifikaciju geolo{ke dokumentacije, a nema za to odobrewe (~lan 24. stav (2)); 

b)    geolo{ka dokumentacija ili dio geolo{ke dokumentacije za koji je izvr{ena nostrifikacija i izvr{ena ovjera ne zadovoqava zahtjeve iz ovog zakona (~lan 24. stav (4)) 

XX. PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 80.
(Postupci koji su zapo~eti prije stupawa na snagu ovog zakona) 

Upravni postupci koji su zapo~eti prije stupawa na snagu ovog zakona okon~a}e se prema propisima koji su bili na snazi na dan podno{ewa zahtjeva. 

^lan 81.
(Propisi federalnog ministra) 

Propisi koji su predvi|eni za sprovo|ewe ovog zakona iz ~l. 10.,14.,17.,18., 22., 26., 34., 41., 48., 51. i 55. donije}e se u roku od jedne godine od dana stupawa na snagu ovog zakona. 

^lan 82.
(Primjena postoje}ih propisa) 

Do dono{ewa propisa iz ~lana 81. ovog zakona, primjewiva}e se propisi koji su se primjewivali do dana stupawa na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti s odredbama ovog zakona i to: 

a)    Zakon o jedinstvenom na~inu utvr|ivawa, evidentirawa i prikupqawa podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilansu tih rezervi ("Slu`beni list R BiH", br. 8/93 i 13/94); 

b)    Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi pojedinih mineralnih sirovina i vo|ewu evidencije o wima ("Slu`beni list SFRJ", broj 53/79); 

c)    Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji podzemnih voda i wihovoj evidenciji ("Slu`beni list SFRJ", broj 34/79); 

d)    Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi nafte, kondenzata i prirodnih gasova te o vo|ewu wihove evidencije ("Slu`beni list SFRJ", broj 80/87); 

e)    Pravilnik o na~inu i programu polagawa stru~nog ispita radnika geolo{ke struke ("Slu`beni list R BiH", br. 16/93 i 13/94); 

f)    Pravilnik o sadr`ini programa, projekata i elaborata geolo{kih istra`ivawa ("Slu`beni list R BiH", br. 16/93 i 13/94) i 

g)    Pravilnik o vo|ewu zbirke isprava i katastra istra`nih prostora i eksploatacijskih poqa ("Slu`beni list R BiH", br. 16/93 i 13/94). 

^lan 83.
(Usagla{avawe zakona) 

Zakonodavni organi kantona du`ni su usaglasiti svoje zakone o geolo{kim istra`ivawima s odredbama ovog zakona u roku od {est mjeseci od dana stupawa na snagu ovog zakona. 

^lan 84.
(Usagla{avawe registracije privrednih dru{tava i javnih ustanova) 

Privredna dru{tva ili javne ustanove registrovana za geolo{ka istra`ivawa, projektovawe, izvo|ewe istra`ivawa i revizije projektne dokumentacije du`na su usaglasiti registraciju s odredbama ovog zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupawa na snagu ovog zakona. 

^lan 85.
(Prestanak va`ewa Zakona) 

Danom stupawa na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o geolo{kim istra`ivawima ("Slu`beni list R BiH", br. 3/93 i 13/94). 

^lan 86.
(Stupawe Zakona na snagu) 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, s. r. 


192 

Na osnovu ~lana IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[ENJU ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI, OSPOSOBLJAVANJU I ZAPO[LJAVANJU LICA S INVALIDITETOM 

Progla{ava se Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapo{ljavanju lica sa invaliditetom koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 12. januara 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 11. februara 2010. godine. 


Broj 01-02-90/10
18. februara 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, s. r. 

ZAKON 

O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI, OSPOSOBLJAVANJU I ZAPO[LJAVANJU LICA SA INVALIDITETOM 

I. OSNOVNE ODREDBE 

^lan 1. 

Ovim Zakonom ure|uje se profesionalna rehabilitacija, osposobljavanje i zapo{ljavanje lica sa invaliditetom sa smanjenom radnom sposobno{}u (u daljnjem tekstu: lica sa invaliditetom), osnivanje i djelatnost ustanova, privrednih dru{tava i drugih pravnih lica koja se bave profesionalnom rehabilitacijom i zapo{ljavanjem lica sa invaliditetom, osnivanje i rad Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje lica sa invaliditetom (u daljnjem tekstu: Fond) i druga pitanja u vezi sa profesionalnom rehabilitacijom, osposobljavanjem i zapo{ljavanjem lica sa invaliditetom. 

^lan 2. 

Profesionalna rehabilitacija, osposobljavanje i zapo{ljavanje lica sa invaliditetom je od posebnog javnog interesa i spada u oblast socijalne za{tite. 

^lan 3. 

Lice sa invaliditetom, u smislu ovog Zakona, jeste lice kod kojeg postoji tjelesno, ~ulno ili mentalno o{te}enje koje za posljedicu ima trajnu ili privremenu, a najmanje 12 mjeseci smanjenu mogu}nost rada i zadovoljavanja li~nih potreba u svakodnevnom `ivotu. 

Lice sa invaliditetom iz stava 1. ovog ~lana je lice ~iji invaliditet u odnosu na sposobnosti lica bez invaliditeta, jednake ili sli~ne `ivotne dobi, jednakog ili sli~nog obrazovanja, u jednakim ili sli~nim uvjetima rada, na jednakim ili sli~nim poslovima - ima za posljedicu trajnu ili privremeno a najmanje 12 mjeseci smanjenu mogu}nost radnog osposobljavanja i zapo{ljavanja na tr`i{tu rada pod op}im uvjetima, te o~uvanje posla i napredovanje u poslu. 

^lan 4. 

Lice sa invaliditetom je, u smislu ovog Zakona, i: 

1.    lice sa invaliditetom, korisnik nov~ane naknade do zaposlenja koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj za{titi; 

2.    lice sa promjenjenom radnom sposobno{}u prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju; 

3.    lice koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o za{titi vojnih i civilnih invalida rata; 

4.    u~enik sa te{ko}ama u razvoju i u~enik sa ve}im te{ko}ama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju; 

5.    lice sa invaliditetom starije od 21 godine koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne mo`e ostvariti prema prethodnim ta~kama ovog ~lana. 

^lan 5. 

Invaliditet i smanjenu radnu sposobnost lica iz ~l. 3. i 4. ovog Zakona utvr|uje nadle`ni stru~ni organ za ocjenu invaliditeta, odnosno radne sposobnosti prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, o vojnim invalidima, civilnim `rtvama rata i drugim propisima o za{titi lica sa invaliditetom.  

Postupak utvr|ivanja invaliditeta i smanjene radne sposobnosti pokre}e se na zahtjev lica sa invaliditetom, odnosno njegovog zakonskog zastupnika ili staratelja ili nadle`nog doktora medicine primarne zdravstvene za{tite. 

Inicijativu za podno{enje zahtjeva za pokretanje tog postupka mogu dati: nadle`ni doktor medicine u primarnoj zdravstvenoj za{titi, roditelj, socijalni radnik, defektolog, psiholog i poslodavac. 

^lan 6. 

U postupku rje{avanja o zahtjevu za utvr|ivanje invaliditeta i smanjene radne sposobnosti i priznavanje prava prema ovom Zakonu, primjenjivat }e se Zakon o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99). 

^lan 7. 

Lice sa invaliditetom doprinosi svojoj profesionalnoj rehabilitaciji i zapo{ljavanju: 

II. PROFESIONALNA REHABILITACIJA I OSPOSOBLJAVANJE 

1. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I OSPOSOBLJAVANJE 

^lan 8. 

Lice sa invaliditetom ima pravo na profesionalnu rehabilitaciju i osposobljavanje pod op}im uvjetima, a u slu~aju potrebe, zbog vrste i te`ine invaliditeta ili uspje{nosti rehabilitacionog procesa u posebnim {kolama, ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju i privrednim dru{tvima za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom, po prilago|enim ili posebnim programima. 

^lan 9. 

Profesionalnu rehabilitaciju ~ine mjere i aktivnosti koje se izvode s ciljem osposobljavanja lica sa invaliditetom za odgovaraju}i posao, da se zaposli, posao zadr`i i u njemu napreduje ili promijeni zanimanje. 

^lan 10. 

Profesionalna rehabilitacija, u smislu ovog Zakona, obuhvata naro~ito sljede}e mjere i aktivnosti: 

^lan 11. 

Trajanje profesionalne rehabilitacije zavisi od preostale radne sposobnosti i slo`enosti njenog organiziranja i izvo|enja. 

Profesionalnu rehabilitaciju organizira i izvodi ustanova za profesionalnu rehabilitaciju, srednja {kola, privredno dru{tvo za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom ili drugo pravno lice koje ispunjava uvjete za osposobljavanje u skladu sa ovim Zakonom. 

^lan 12. 

O priznavanju prava na profesionalnu rehabilitaciju odlu~uje u prvom stepenu kantonalna slu`ba za zapo{ljavanje nadle`na prema prebivali{tu lica sa invaliditetom. 

Postupak za priznavanje prava iz stava 1. ovog ~lana pokre}e se na osnovu zahtjeva lica sa invaliditetom, njegovog zakonskog zastupnika ili staratelja. 

Uz zahtjev se prila`e dokaz o utvr|enom invaliditetu, odnosno smanjenoj radnoj sposobnosti. 

O `albi protiv prvostepenog rje{enja slu`be iz stava 1. ovog ~lana odlu~uje kantonalno ministarstvo nadle`no za rad i socijalnu politiku. 

2. USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU 

^lan 13. 

Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju (u daljnjem tekstu: ustanova), u smislu ovog Zakona, jeste ustanova za organiziranje i provo|enje profesionalne rehabilitacije lica sa invaliditetom, u skladu sa odredbom ~lana 10. ovog Zakona. 

Ustanovu mogu osnovati Federacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), kanton, jedinica lokalne uprave, Federalni zavod za zapo{ljavanje, udru`enje lica sa invaliditetom, humanitarna organizacija, vjerska zajednica i druga pravna i fizi~ka lica. 

Bli`e uvjete za osnivanje i rad ustanove, posebno u pogledu prostora, opreme i stru~nog kadra, propisuje kantonalni ministar nadle`an za poslove socijalne za{tite. 

^lan 14. 

Sredstva za rad ustanove osiguravaju osniva~ i Fond. 

Ustanova mo`e ostvariti prihode i pru`anjem usluga korisnicima, prodajom proizvoda nastalih u toku profesionalne rehabilitacije, od poklona, legata i drugih izvora u skladu sa aktom o osnivanju ustanove. 

III. ZAPO[LJAVANJE I RAD LICA SA INVALIDITETOM 

1. PRAVO NA ZAPO[LJAVANJE 

^lan 15. 

Lica sa invaliditetom zapo{ljavaju se i rade na tr`i{tu rada pod op}im i posebnim uvjetima. 

Pod op}im uvjetima zapo{ljavavaju se lica sa invaliditetom na otvorenom tr`i{tu rada, u dr`avnim organima, organima pravosu|a, organima lokalne uprave, javnim slu`bama, ustanovama, fondovima, javnim preduze}ima, privrednim dru{tvima i drugim pravnim licima koja nisu osnovana za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom u skladu sa zakonom. 

Prednost pri zapo{ljavanju u subjektima iz stava 2. ovog ~lana u okviru javnog sektora imaju lica sa invaliditetom, ako pored op}ih ispunjavaju i posebne uvjete za radno mjesto. 

Pod posebnim uvjetima zapo{ljavaju se lica sa invaliditetom u ustanovi ili privrednom dru{tvu koja su osnovana radi zapo{ljavanja lica sa invaliditetom.  

Pod zapo{ljavanjem pod posebnim uvjetima, u smislu ovog Zakona, smatra se i zapo{ljavanje u organizacijama lica sa invaliditetom i samozapo{ljavanje (pokretanje obrta, obavljanje samostalne djelatnosti i obavljanje poljoprivredne djelatnosti kao jedinog i glavnog zanimanja). 

Pravo na zapo{ljavanje pod posebnim uvjetima imaju lica sa invaliditetom sa najmanje 60% invaliditeta, lica sa najmanje 70% tjelesnog o{te}enja, ukoliko to o{te}enje ima za posljedicu smanjenje radne sposobnosti iz ~lana 3. ovog Zakona i lica sa lahkom i umjerenom mentalnom retardacijom. 

Pod posebnim uvjetima iz stava 3. ovog ~lana smatraju se uvjeti koji su prilago|eni psihofizi~kim i drugim sposobnostima lica sa invaliditetom. 

^lan 16. 

Pravo na zapo{ljavanje, u smislu ovog Zakona, ima lice sa invaliditetom kod kojeg je utvr|ena preostala radna sposobnost i koje je radno osposobljeno.  

Ako se radno osposobljavanje vr{i dokvalifikacijom ili prekvalifikacijom lica sa invaliditetom radi njegovog zapo{ljavanja, taj vid radnog osposobljavanja mo`e ostvariti lice sa invaliditetom do navr{enih 55 godina `ivota i koje se, s obzirom na prirodu i vrstu preostale radne sposobnosti, mo`e osposobiti za rad na odgovaraju}em poslu sa punim radnim vremenom, {to utvr|uje stru~ni organ za ocjenjivanje radne sposobnosti prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. 

^lan 17. 

Upu}ivanje lica sa invaliditetom na zapo{ljavanje vr{i pravno i drugo lice kod kojeg je lice sa invaliditetom u radnom odnosu, a kantonalna slu`ba za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom koja nisu u radnom odnosu. 

2. UVJETI ZA ZAPO[LJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM 

a) ZAPO[LJAVANJE POD OP]IM UVJETIMA 

^lan 18. 

Prilikom zapo{ljavanja lica sa invaliditetom pod op}im uvjetima subjekti iz ~lana 15. stav 2. ovog Zakona du`ni su ta lica zapo{ljavati srazmjerno ukupnom broju zaposlenih u tom subjektu i to: 

Subjekti koji ne ispune obavezu iz stava 1. ovog ~lana du`ni su mjese~no pri isplati pla}a obra~unati i uplatiti u Fond za podsticanje rehabilitacije i zapo{ljavanja lica sa invaliditetom nov~ani iznos u visini 25% od prosje~ne pla}e u Federaciji za svako lice sa invaliditetom koje su bili du`ni zaposliti u skladu sa stavom 1. ovog ~lana. 

^lan 19. 

Privredni i drugi pravni subjekti koji su osnovani u skladu sa zakonom, a ne podlije`u obavezi zapo{ljavanja lica sa invaliditetom iz ~lana 18. ovog Zakona, mogu zapo{ljavati ta lica na odgovaraju}e poslove u skladu sa ovim Zakonom i po tom osnovu ostvariti odre|ene stimulanse i povlastice u skladu sa zakonom. 

Pravni subjekti iz stava 1. ovog ~lana du`ni su svakog mjeseca prilikom isplate pla}a upla}ivati u Fond poseban nov~ani iznos u visini 0,5% od iznosa ispla}ene mjese~ne brutopla}e svih zaposlenih, izuzev ako zapo{ljavaju lica sa invaliditetom u skladu sa ~lanom 18. stav 1. ovog Zakona. 

Odredba iz stava 2. ovog ~lana ne odnosi se na pravne subjekte koji ispunjavaju uvjete iz ~lana 18. stav 1. ovog Zakona. 

Obaveza iz stava 2. ovog ~lana ne odnosi se na strana diplomatska i konzularna predstavni{tva, privredna dru{tva za zapo{ljavanja lica sa invaliditetom, za{titne radionice, radne centre, ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i organizacije lica sa invaliditetom. 

federalni ministar nadle`an za rad i socijalnu politiku (u daljnjem tekstu: ministar) donijet }e propis kojim }e se utvrditi radna mjesta i poslovi na kojima pri zapo{ljavanju lica sa invaliditetom, uz zadovoljavanje ostalih potrebnih uvjeta, prednost imaju lica sa 100% invaliditetom. 

b) ZAPO[LJAVANJE POD POSEBNIM UVJETIMA 

^lan 20. 

Zapo{ljavanje lica sa invaliditetom pod posebnim uvjetima podrazumijeva zapo{ljavanje u skladu sa ~lanom 15. st. 4., 5. i 6. ovog Zakona. 

3. PRIVREDNO DRU[TVO ZA ZAPO[LJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM 

^lan 21. 

Privredno dru{tvo za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom je, u smislu ovog Zakona, privredno dru{tvo u kojem je od ukupnog broja zaposlenih najmanje 40% lica sa invaliditetom iz ~lana 15. stav 6. ovog Zakona, a najmanje tri lica sa takvim invaliditetom. 

Privredna dru{tva za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom u svom sastavu mogu imati kapacitete za smje{taj zaposlenih lica sa invaliditetom. 

Privredna dru{tva za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom mogu osnovati: Federacija, kantoni, op}ine, odnosno jedinice lokalne uprave, privredna dru{tva, ustanove, kao i druga pravna i fizi~ka lica. 

Strana pravna i fizi~ka lica mogu osnovati privredna dru{tva iz ovog ~lana u skladu sa ovim Zakonom i propisima o privrednim dru{tvima o stranim ulaganjima i o politici direktnih stranih ulaganja i drugim propisima. 

^lan 22. 

Privredno dru{tvo iz ~lana 21. ovog Zakona du`no je osigurati zastupljenost lica sa invaliditetom u ukupnom broju zaposlenika u srazmjeri iz ~lana 21. stav 1. ovog Zakona. 

^lan 23. 

Pored uvjeta iz ~lana 21. ovog Zakona privredno dru{tvo, ako vr{i radno osposobljavanje, mora imati odgovaraju}e prostorije, opremu i stru~ne radnike potrebne za radno osposobljavanje lica sa invaliditetom. 

Bli`e uvjete iz stava 1. ovog ~lana propisuje ministar. 

Ministar osniva komisiju koja utvr|uje uvjete za po~etak rada privrednog dru{tva za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom. U komisiji mora biti najmanje jedan ~lan kao predstavnik udru`enja lica sa invaliditetom. 

^lan 24. 

Privrednom dru{tvu prestaje status privrednog dru{tva za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom, ako u toku rada ne odr`ava odnos zaposlenih u skladu sa ~lanom 21. stav 1. ovog Zakona. 

^lan 25. 

Prednost pri zapo{ljavanju u privrednom dru{tvu imaju lica sa vi{im stepenom invaliditeta, ukoliko ispunjavaju uvjete radnog mjesta. 

^lan 26. 

Licu sa invaliditetom mo`e se osigurati da posao obavlja i kod ku}e. 

Op}im aktom privrednog dru{tva bli`e se utvr|uju uvjeti za rad u smislu stava 1. ovog ~lana. 

^lan 27. 

U cilju osiguranja dru{tvenog uticaja na djelatnost privrednog dru{tva u izvr{avanju obaveza prema licima sa invaliditetom i organima i organizacijama koje upu}uju lica sa invaliditetom na radno osposobljavanje i njihovo zapo{ljavanje, privredno dru{tvo du`no je statutom predvidjeti u~e{}e jednog zajedni~kog predstavnika organa i organizacija iz ~lana 39. ovog Zakona u radu odgovaraju}eg organa tog privrednog dru{tva. 

U cilju ve}e za{tite lica sa invaliditetom koja su zaposlena, privredno dru{tvo du`no je statutom predvidjeti u~e{}e najmanje jednog predstavnika udru`enja lica sa invaliditetom na nivou Federacije ili kantona u radu odgovaraju}eg organa tog privrednog dru{tva. 

^lan 28. 

Privredno dru{tvo u skladu sa ovim Zakonom mo`e ostvariti status za{titne radionice. 

4. ZA[TITNA RADIONICA 

^lan 29. 

Status za{titne radionice ostvaruje privredno dru{tvo za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom, ako u odnosu na ukupan broj zaposlenih zapo{ljava 40% lica sa najmanje 70% i vi{e invaliditeta, a najmanje {est lica sa takvim invaliditetom i 20% lica sa 100% invaliditeta a najmanje tri lica sa takvim invaliditetom, koje u skladu sa Zakonom ostvaruju pravo na pomo} i njegu od drugog lica. 

^lan 30. 

Za{titnu radionicu mogu pojedina~no ili zajedni~ki osnovati jedinice lokalne uprave, privredna dru{tva, slu`be za zapo{ljavanje, udru`enja lica sa invaliditetom, udru`enja poslodavaca, sindikat, humanitarne organizacije, vjerske zajednice i druga pravna i fizi~ka lica prema odredbama ovog Zakona i propisima o privrednim dru{tvima. 

^lan 31. 

Doma}i i strani poslodavac mo`e osnovati organizacionu jedinicu za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom kao posebnu radnu jedinicu. 

Radna jedinica za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom ostvarit }e status za{titne radionice, ako ispunjava uvjete iz ~lana 29. ovog Zakona i ako je aktom poslodavca osnovana kao posebna obra~unska jedinica. 

Na radnu jedinicu koja ostvari status za{titne radionice primjenjuju se odredbe ovog Zakona i drugih propisa o za{titnim radionicama. 

5. USTANOVA ZA ZAPO[LJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM RADNI CENTAR 

^lan 32. 

Radni centar, u smislu ovog Zakona, javna je ustanova koja zapo{ljava lica sa invaliditetom koja se ne mogu zaposliti ili odr`ati zaposlenost pod op}im uvjetima niti u privrednim dru{tvima za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom ili u za{titnim radionicama. 

Licem sa invaliditetom iz stava 1. ovog ~lana smatra se lice koje ne posti`e radni u~inak ve}i od 50% primjeren njegovoj dobi, stru~noj spremi i uvjetima rada. 

Radni centar osniva se radi radno-terapijskih aktivnosti u okviru habilitacije i rehabilitacije lica sa invaliditetom. 

Radni centar mora imati na radu najmanje 80% lica sa invaliditetom u odnosu na broj zaposlenih. 

Radni centar mora za svoj rad ispunjavati uvjete u pogledu prostora, opreme i stru~ne spreme zaposlenika. 

Bli`e uvjete za rad radnog centra propisuje ministar. 

^lan 33. 

Radni centar mogu osnovati Federacija, kanton, jedinica lokalne uprave, slu`ba za zapo{ljavanje, udru`enje lica sa invaliditetom, humanitarna organizacija, vjerska zajednica i druga pravna i fizi~ka lica. 

Radni centar mo`e se osnovati kao posebna organizaciona jedinica za{titne radionice. 

Sredstva za rad radnog centra osiguravaju osniva~, kantonalna ministarstva nadle`na za socijalnu za{titu sa ~ijih podru~ja su korisnici usluga, kantonalna slu`ba za zapo{ljavanje i Fond. 

^lan 34. 

Licu sa invaliditetom koje se na osnovu radnih i op}ih sposobnosti ne mo`e zaposliti i odr`ati zaposlenje u privrednom dru{tvu za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom ili u za{titnoj radionici mo`e se osigurati rad u radnom centru. 

Lice sa invaliditetom u radnom centru ima polo`aj korisnika usluga. 

Upu}ivanje lica sa invaliditetom na rad u radni centar mo`e zahtijevati to lice, njegov zakonski zastupnik ili staratelj ili drugo fizi~ko i pravno lice. 

O pravu na rad lica sa invaliditetom u radnom centru odlu~uje u prvom stepenu slu`ba za zapo{ljavanje nadle`na prema prebivali{tu lica sa invaliditetom a u drugom stepenu Federalni zavod za zapo{ljavanje. 

^lan 35. 

Na osnivanje i rad privrednih dru{tava i ustanova za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom primjenjuju se op}i propisi o privrednim dru{tvima i ustanovama, ako ovim Zakonom nije druga~ije odre|eno. 

6. SAMOZAPO[LJAVANJE I ZAPO[LJAVANJE U SAMOSTALNOJ DJELATNOSTI 

^lan 36. 

Zapo{ljavanjem pod posebnim uvjetima lica sa invaliditetom smatra se i samozapo{ljavanje i zapo{ljavanje i rad u samostalnoj djelatnosti vlastitim sredstvima ili sredstvima ~lanova porodice lica sa invaliditetom. 

Lica iz stava 1. ovog ~lana ostvaruju prava na olak{ice u skladu sa ovim Zakonom i drugim propisima, olak{ice prilikom registracije djelatnosti. 

IV. RADNI ODNOS I EVIDENCIJA O ZAPOSLENIM LICIMA SA INVALIDITETOM 

^lan 37. 

Lice sa invaliditetom zasniva radni odnos i ostvaruje svoja prava i obaveze u skladu sa propisima o radu, drugim propisima, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. 

^lan 38. 

O licima sa invaliditetom zaposlenim u skladu sa ovim Zakonom vodi se evidencija. 

Evidenciju lica iz stava 1. ovog ~lana vodi slu`ba za zapo{ljavanje nadle`na prema prebivali{tu lica sa invaliditetom. 

Sadr`aj evidencije i na~in njenog vo|enja pravilnikom propisuje ministar. 

Pravna i druga lica du`na su nadle`noj slu`bi za zapo{ljavanje dostavljati podatke o licima sa invaliditetom koja su kod njih u radnom odnosu, a naro~ito:  

Rok dostavljanja podataka iz stava 4. ovog ~lana za lica sa invaliditetom koja su u radnom odnosu je 60 dana od dana stupanja na snagu propisa iz stava 3. ovog ~lana, a za novozaposlena lica sa invaliditetom rok je 15 dana od dana po~etka rada. U slu~aju prestanka radnog odnosa rok je 15 dana od dana prestanka radnog odnosa lica sa invaliditetom. 

V.    SREDSTVA ZA REHABILITACIJU I ZAPO[LJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM 

^lan 39. 

Sredstva za rehabilitaciju i zapo{ljavanje lica sa invaliditetom osiguravaju pravna i druga lica kod kojih je lice sa invaliditetom bilo u radnom odnosu na dan utvr|ivanja invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti. 

Za lica koja na dan utvr|ivanja invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti nisu bila u radnom odnosu sredstva za rehabilitaciju i zapo{ljavanje osiguravaju se iz sredstava: 

U finansiranju radnog osposobljavanja i zapo{ljavanja lica sa invaliditetom mogu u~estvovati i drugi pravni subjekti (komore, fondovi i sl.). 

VI. ORGANI UPRAVLJANJA, RUKOVO\ENJA I DRUGI ORGANI U USTANOVAMA I PRIVREDNIM DRU[TVIMA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPO[LJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM 

^lan 40. 

Organ upravljanja u ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje lica sa invaliditetom je upravni odbor koji broji sedam ~lanova, od njih najmanje jedan ~lan treba da bude lice sa invaliditetom. 

Rad organa upravljanja u ustanovama iz stava 1. ovog ~lana je javan, izuzev kada se radi o pitanjima li~ne prirode lica sa invaliditetom. 

^lan 41. 

Organ rukovo|enja u ustanovama iz ~lana 40. ovog Zakona je direktor. 

Za direktora ustanove mo`e biti imenovan dr`avljanin Bosne i Hercegovine koji ima visoku stru~nu spremu i najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti za{tite lica sa invaliditetom. 

^lan 42. 

Organ kontrole poslovanja u ustanovama iz ~lana 40. ovog Zakona je nadzorni odbor koji broji pet ~lanova, od njih najmanje jedan ~lan treba da bude lice sa invaliditetom. 

^lan 43. 

Organi upravljanja u privrednim dru{tvima za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje lica sa invaliditetom imenuju se i razrje{avaju u skladu sa propisima o privrednim dru{tvima i ovim Zakonom. 

^lan 44. 

Ustanova, privredno dru{tvo, za{titna radionica i radni centar, ako imaju vi{e od 30 lica sa invaliditetom koja se osposobljavaju ili rade, imaju stru~ni odbor kao stru~ni organ. 

^lan 45. 

Imenovanje, sastav i djelokrug rada stru~nog odbora utvr|uje se odlukom o osnivanju ili op}im aktom. 

Rad stru~nog odbora je javan, izuzev kada se radi o pitanjima li~ne prirode lica sa invaliditetom. 

^lan 46. 

Postupak imenovanja i razrje{enja organa iz ~l. 40., 41. i 42. ovog Zakona vr{i se u skladu sa propisima o ustanovama, ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima, ovim Zakonom i op}im aktom. 

^lan 47. 

Na rad i djelovanje organa iz ~l. 40. i 43. ovog Zakona primjenjuju se propisi i op}i akti iz ~l. 43. i 46. ovog Zakona, zavisno od statusa i organizacionog oblika subjekta za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje lica sa invaliditetom. 

VII. OLAK[ICE PRI ZAPO[LJAVANJU LICA SA INVALIDITETOM 

^lan 48. 

Pravno i drugo lice koje zapo{ljava lice sa invaliditetom (u daljnjem tekstu: (poslodavac) ima pravo na: 

1.    poreske i carinske olak{ice utvr|ene poreskim i carinskim propisima;  

2.    stimulans predvi|en ugovorom o zapo{ljavanju lica sa invaliditetom zaklju~enim sa Fondom, slu`bom za zapo{ljavanje, Fondom za penzijsko-invalidsko osiguranje, nadle`nom slu`bom socijalne za{tite, jedinicom lokalne uprave ili sa drugim poslodavcem (u daljnjem tekstu: nosilac osiguranja zapo{ljavanja). 

Privredna dru{tva za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom i za{titne radionice, pored prava iz stava 1. ovog ~lana, imaju pravo i na: 

1.    pogodnosti na osnovu statusa poslodavca; 

2.    nov~anu nadoknadu. 

Olak{ice i druga prava iz ovog ~lana poslodavac ostvaruje, bez obzira na to da li je lice sa invaliditetom prethodno bilo prijavljeno na evidenciji nezaposlenih slu`be za zapo{ljavanje. 

^lan 49. 

Privredno dru{tvo za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom i za{titna radionica, u skladu sa ~lanom 48. ovog Zakona, oslobo|eni su pla}anja: 

1.    poreza na specifi~ne na~ine ostvarivanja prihoda kao {to su lutrija, tombola ili druga vrsta nagradne igre i razne jednokratne dobrotvorne akcije neekonomske prirode; 

2.    poreza na svaki vid stavljanja privatne svojine u javnu svojinu u korist privrednog dru{tva; 

3.    poreza u slu~aju sticanja prava svojine na nepokretnosti bez obzira na osnov sticanja (kupovina, poklon, legat, testament i dr.); 

4.    poreza na dobit, 

5.    naknade za eksploataciju {uma; 

6.    ~lanarine za turisti~ke zajednice; 

7.    naknade za infrastrukturu (gra|evinsko zemlji{te, vodoprivreda, elektroprivreda, magistralni putevi i dr.); 

8.    doprinosa za vodoprivredu; 

9.    poreza za za{titu od prirodnih i drugih nepogoda; 

10.    doprinosa za ekolo{ku za{titu; 

11.    komunalnih, administrativnih i dr. vrsta taksi; 

12.    naknada i taksi prilikom registracije preduze}a i samostalnih djelatnosti. 

Privredno dru{tvo, ustanova, organizacija lica sa invaliditetom i za{titna radionica pla}aju komunalne usluge, telefonske usluge i tro{kove elektri~ne energije, pod uslovima koji va`e za doma}instva. 

Osloba|anja i benificije utvr|ene ovim ~lanom bli`e se ure|uju zakonima i drugim propisima, kojim se reguli{u te oblasti. 

^lan 50. 

Subjekti iz ~lana 15. stav 2. ovog Zakona, osim privrednih dru{tava ~iji ve}inski vlasnik kapitala nije dr`ava, du`ni su najmanje 35% od svojih potreba za proizvodima i uslugama koje proizvode i pru`aju privredna dru{tva za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom, za{titne radionice i samostalne djelatnosti u vlasni{tvu lica sa invaliditetom, zadovoljavati od ovih privrednih dru{tava, za{titnih radionica i samostalnih djelatnosti u vlasni{tvu osoba sa invaliditetom, pod uvjetima koji va`e na tr`i{tu. 

Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman od 20% od ukupnih uvjeta tendera u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. 

Obim poslova iz stava 1. ovog ~lana utvr|uje se na po~etku svake kalendarske godine ugovorom izme|u subjekata iz ~lana 15. stav 2. ovog zakona i privrednih dru{tava za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom, za{titnih radionica i samostalnih djelatnosti u vlasni{tvu lica sa invaliditetom. 

^lan 51. 

Subjekti iz ~lana 48. stav 2. ovog Zakona, uklju~uju}i i organizacije lica sa invaliditetom, imaju pravo na nov~anu nadoknadu za zaposlena lica sa invaliditetom na osnovu: 

Odredba stava 1. ovog ~lana ne odnosi se na pravna i druga lica iz ~lana 15. stav 2. ovog Zakona. 

^lan 52. 

Zahtjev za isplatu nov~ane nadoknade poslodavac podnosi Fondu. Uz zahtjev se prila`e obra~un nov~ane nadoknade sa podacima o licima sa invaliditetom i dokazima o upla}enim porezima i doprinosima na pla}u za ta lica i ostale zaposlenike, primjerci obra~una pla}e za lica sa invaliditetom, a za lice sa invaliditetom koje se prvi put zapo{ljava i dokazi o zapo{ljavanju i invaliditetu. 

Poslodavac mo`e zahtjev za isplatu nov~ane nadoknade podnijeti po isteku obra~unskog mjeseca ili tromjesje~ja teku}e godine. 

Nov~ana nadoknada ispla}uje se u roku od 15 dana od dana podno{enja zahtjeva. 

^lan 53. 

Privredno dru{tvo za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom koje ostvari status za{titne radionice u skladu sa ovim Zakonom ima pravo na nov~anu nadoknadu iz ovog Zakona za sve zaposlenike i pravo na subvenciju netopla}e zaposlenih lica sa invaliditetom u visini 30% od prosje~ne netopla}e u Federaciji, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku. 

^lan 54. 

Stimulansi koji se utvr|uju ugovorom o zapo{ljavanju lica sa invaliditetom zaklju~enim sa nosiocem osiguranja zapo{ljavanja iz ~lana 48. ovog Zakona su: jednokratna materijalna davanja, sredstva za prilago|avanje radnog mjesta i uvjeta rada, kreditna sredstva po povoljnijim uvjetima namjenjena kupovini strojeva, opreme, alata, pribora potrebnog za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom, poslovnog prostora i sredstva naknade razlike zbog smanjenog radnog u~inka ili za sufinansiranje dijela pla}e asistenta (pomaga~a u radu) lica sa invaliditetom u toku rada. 

Prava iz ovog ~lana mogu ostvariti svi poslodavci koji zapo{ljavaju lica sa invaliditetom uklju~uju}i privredna dru{tva za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom i za{titne radionice. 

^lan 55. 

Privredna dru{tva za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom, za{titne radionice i ustanove mogu primati pomo} i darove u novcu ili materijalnim sredstvima. 

Namjenu pomo}i, odnosno dara odre|uje darodavac. 

Pomo} i darove u novcu ili drugim materijalnim sredstvima privredna dru{tava, ustanove i za{titne radionice vode i koriste kao sredstva posebne namjene. 

Sredstva posebne namjene vode se na posebnom ra~unu. Korisnici sredstava posebnog ra~una iz stava 1. ovog ~lana du`ni su za svaku finansijsku godinu Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje dostaviti finansijski izvje{taj o prihodima i rashodima sredstava posebne namjene. 

Ustanove i radni centri nov~ana sredstva posebne namjene iz stava 1. ovog ~lana, koja nisu utro{ena za namjene iz stava 2. ovog ~lana moraju uplatiti u Fond. 

^lan 56. 

Prava iz ~lana 48. ovog Zakona, izuzev prava koja imaju za{titne radionice, pripadaju i licima sa invaliditetom koja obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje. 

Prava iz stava 1. ovog ~lana pripadaju i roditelju, bra~nom drugu ili djetetu koji sa tim licem zasnuje radni odnos u svojstvu zaposlenog i koji prema tom licu ispunjava obaveze poslodavca iz radnog odnosa. 

Prava iz stava 1. ovog ~lana pripadaju i roditelju, bra~nom drugu ili djeci lica sa invaliditetom koja su starija od 15 godina i mla|a od 65 godina, koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje i koja za lice sa invaliditetom kao ~lana doma}instva pla}aju obavezne doprinose za zdravstveno osiguranje i za penzijsko i invalidsko osiguranje. 

Potvrdu o ispunjavanju uvjeta iz st. 2. i 3. ovog ~lana, na zahtjev lica iz stava 1. ovog ~lana izdaje op}inski organ uprave nadle`an za rad. 

VIII. FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPO[LJAVANJE  LICA SA INVALIDITETOM 

^lan 57. 

Fond je javna ustanova. 

Fond osniva Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. 

^lan 58. 

Fond obavlja sljede}e poslove: 

^lan 59. 

Prihode Fonda ~ine: 

Ako sredstva Fonda prikupljena po osnovama iz stava 1. ovog ~lana nisu dovoljna za podmirenje svih obaveza nastalih u toku godine, u skladu sa ovim Zakonom, nedostaju}a sredstava osigurat }e se iz bud`eta Federacije.  

^lan 60. 

Fond ima organ rukovo|enja, organ upravljanja i organ nadzora. 

^lan 61. 

Organ rukovo|enja je direktor Fonda. 

Uvjeti za imenovanje direktora Fonda utvr|uju se osniva~kim aktom, a prednost ima lice sa invaliditetom. 

^lan 62. 

Organ upravljanja u Fondu je upravni odbor. 

Upravni odbor Fonda broji sedam ~lanova od kojih su tri ~lana predstavnici organizacija lica sa invaliditetom, koje su osniva~i ili vlasnici ustanova i privrednih dru{tava za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje lica sa invaliditetom. 

^lan 63. 

Organ kontrole poslovanja u Fondu je nadzorni odbor koji broji pet ~lanova. 

^lan 64. 

Postupak imenovanja i razrje{enja organa iz ~l. 61., 62. i 63. ovog Zakona vr{i se u skladu sa propisima i op}im aktima iz ~lana 46. ovog Zakona. 

^lan 65. 

Nadzor nad kori{tenjem sredstava Fonda vr{i Federalno ministarstvo finansija u skladu sa zakonom. 

Fond je ovla{ten pozvati korisnika sredstava Fonda da u roku koji ne mo`e biti kra}i od tri radna dana ni du`i od osam radnih dana, otkloni gre{ke u obra~unu nov~anog stimulansa te da, uz zahtjev za odobrenje sredstava Fonda po drugom osnovu prilo`i posebne dokaze. 

Korisnik sredstava Fonda du`an je Fondu nadoknaditi {tetu ako je: 

Korisnik sredstava Fonda du`an je Fondu vratiti sredstva ste~ena bez zakonske osnove. 

IX. NADZOR 

^lan 66. 

Nadzor nad zakonito{}u rada i op}ih akata, ustanova, privrednih dru{tava, za{titnih radionica i radnog centra vr{i federalno ministarstvo i kantonalna ministarstva nadle`na za poslove rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo finansija svako u okviru svoje nadle`nosti. 

Nadzor nad stru~nim radom ustanova, privrednih dru{tava i za{titnih radionica vr{i federalno ministarstvo i kantonalna ministarstva nadle`na za poslove rada i socijalne politike svako u okviru svoje nadle`nosti. 

Sadr`aj i na~in provo|enja nadzora iz st. 1. i 2. ovog ~lana propisuju ministri nadle`ni za rad i socijalnu politiku. 

X. KAZNENE ODREDBE 

^lan 67. 

Nov~anom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 15.000,00 KM bit }e ka`njen za prekr{aj poslodavac koji: 

1.    ne uplati poseban doprinos (~lan 18. stav 2. i ~lan 19. stav 2.), 

2.    prema invalidnom licu postupi suprotno odredbama ~lana 15., 

3.    ne dostavi podatke o licima sa invaliditetom (~lan 38.). 

Nov~anom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do 15.000,00 KM bit }e ka`njen za prekr{aj poslodavac koji: 

1.    sredstva posebne namjene koristi nenamjenski (~lan 55. st. 2. i 3.),  

2.    sredstva posebne namjene ne vodi na posebnom ra~unu (~lan 55. stav 4.), 

3.    ne donese ili ne dostavi godi{nji finansijski izvje{taj o sredstvima posebne namjene (~lan 55. stav 4.), 

4.    u Fond ne uplati neutro{ena sredstva posebne namjene (~lan 55. stav 5.). 

Nov~anom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 1.700,00 KM za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana bit }e ka`njeno i odgovorno lice kod poslodavca. 

XI. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 68. 

Postoje}i propisi kojima se privredna dru{tva za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom osloba|aju od pla}anja poreza i doprinosa na pla}e lica sa invaliditetom primjenivat }e se do uspostavljanja uvjeta za ostvarivanje prava prema ovom Zakonu. 

^lan 69. 

 Postoje}e ustanove, privredna dru{tva i druga pravna lica za zapo{ljavanje lica sa invaliditetom du`ni su svoje poslovanje i organizaciju uskladiti sa ovim Zakonom u roku od osam mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. 

^lan 70. 

Parlament Federacije BiH donijet }e osniva~ki akt iz ~lana 57. stav 2. ovog Zakona u roku od ~etiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona. 

Vlada Federacije BiH privremeno }e imenovati upravni odbor, direktora i nadzorni odbor Fonda u skladu sa propisima o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima. 

^lan 71. 

Propisi iz ~lana 13. stav 3., ~lana 19. stav 5. i ~lana 32. stav 6. ovog Zakona donijet }e se u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. 

^lan 72. 

Fond je du`an donijeti i objaviti odluku o na~inu ostvarivanja prava na nov~ani stimulans iz ~lana 48. ovog Zakona u roku od dva mjeseca od dana po~etka rada Fonda. 

^lan 73. 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, s. r. Temeljem ~lanka IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[ENJU ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI, OSPOSOBLJAVANJU I UPO[LJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM 

Progla{ava se Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i upo{ljavanju osoba s invaliditetom  koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 12. sije~nja 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 11. velja~e 2010. godine. 


Broj 01-02-90/10
18. velja~e 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, v. r. 

ZAKON 

O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI, OSPOSOBLJAVANJU I UPO[LJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM 

I - TEMELJNE ODREDBE 

^lanak 1. 

Ovim se zakonom ure|uje profesionalna rehabilitacija, osposobljavanje i upo{ljavanje osoba s invaliditetom sa smanjenom radnom sposobno{}u (u daljnjem tekstu: osoba s invaliditetom), osnivanje i djelatnost ustanova, gospodarskih dru{tava i drugih pravnih osoba koje se bave profesionalnom rehabilitacijom i upo{ljavanjem osoba s invaliditetom, osnivanje i rad Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i upo{ljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Fond) i druga pitanja glede profesionalne rehabilitacije, osposobljavanja i upo{ljavanja osoba s invaliditetom. 

^lanak 2. 

Profesionalna rehabilitacija, osposobljavanje i upo{ljavanje osoba s invaliditetom od posebnog je javnoga interesa i spada u oblast socijalne skrbi. 

^lanak 3. 

Osoba s invaliditetom, u smislu ovoga zakona, je osoba kod koje postoji tjelesno, ~ulno ili mentalno o{te}enje {to za posljedicu ima trajnu ili privremenu, a najmanje 12 mjeseci smanjenu mogu}nost rada i zadovoljavanja osobnih potreba u svakodnevnom `ivotu. 

Osoba s invaliditetom iz stavka 1. ovoga ~lanka je osoba ~iji invaliditet, u odnosu na sposobnosti osoba bez invaliditeta, jednake ili pribli`ne `ivotne dobi, jednakog ili sli~nog obrazovanja, u jednakim ili sli~nim uvjetima rada, na jednakim ili sli~nim poslovima, ima za posljedicu trajnu ili privremenu, a najmanje 12 mjeseci smanjenu mogu}nost radnog osposobljavanja i uposlenja na tr`i{tu rada pod op}im uvjetima, te o~uvanja posla i napredovanja u poslu. 

^lanak 4. 

Osoba s invaliditetom, u smislu ovoga zakona, je i: 

1.    osoba s invaliditetom, korisnik nov~ane naknade do uposlenja, koja je to pravo ostvarila na temelju propisa o socijalnoj skrbi; 

2.    osoba s promijenjenom radnom sposobno{}u prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju; 

3.    osoba koja je ostvarila pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o za{titi vojnih i civilnih invalida rata; 

4.    u~enik s te{ko}ama u razvoju i u~enik s ve}im te{ko}ama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju; 

5.    osoba s invaliditetom starija od 21 godine, koja pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne mo`e ostvariti prema prethodnim to~kama ovoga ~lanka. 

^lanak 5. 

Invaliditet i smanjenu radnu sposobnost osoba iz ~l. 3. i 4. ovoga zakona utvr|uje mjerodavno stru~no tijelo za ocjenu invaliditeta, odnosno radne sposobnosti, po propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju, o vojnim invalidima, civilnim `rtvama rata i drugim propisima o za{titi osoba s invaliditetom. 

Postupak utvr|ivanja invaliditeta i smanjene radne sposobnosti pokre}e se na zahtjev osobe s invaliditetom, odnosno njezinog zakonskog zastupnika ili staratelja ili mjerodavnog doktora medicine primarne zdravstvene za{tite. 

Inicijativu za podno{enje zahtjeva za pokretanje tog postupka mogu dati mjerodavni doktor medicine u primarnoj zdravstvenoj za{titi, roditelj, socijalni djelatnik, defektolog, psiholog i poslodavac. 

^lanak 6. 

U postupku rje{avanja o zahtjevu za utvr|ivanje invaliditeta i smanjene radne sposobnosti i priznavanje prava po ovom zakonu bit }e primjenjivan Zakon o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99). 

^lanak 7. 

Osoba s invaliditetom doprinosi svojoj profesionalnoj rehabilitaciji i upo{ljavanju: 

II - PROFESIONALNA REHABILITACIJA I OSPOSOBLJAVANJE 

1. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I OSPOSOBLJAVANJE 

^lanak 8. 

Osoba s invaliditetom ima pravo na profesionalnu rehabilitaciju i osposobljavanje pod op}im uvjetima, a u slu~aju potrebe, zbog vrste i te`ine invaliditeta ili uspje{nosti rehabilitacijskog procesa u posebnim {kolama, ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju i gospodarskim dru{tvima za upo{ljavanje osoba s invaliditetom, po prilago|enim ili posebnim programima. 

^lanak 9. 

Profesionalnu rehabilitaciju ~ine mjere i aktivnosti {to se izvode kako bi se osoba s invaliditetom osposobila za odgovaraju}i posao, uposlila, posao zadr`ala i u njemu napredovala ili promijenila zanimanje. 

^lanak 10. 

Profesionalna rehabilitacija, u smislu ovoga zakona, obuhvata naro~ito sljede}e mjere i aktivnosti: 

^lanak 11. 

Trajanje profesionalne rehabilitacije ovisi od preostale radne sposobnosti i slo`enosti njezina organiziranja i izvo|enja. 

Profesionalnu rehabilitaciju organizira i izvodi ustanova za profesionalnu rehabilitaciju, srednja {kola, gospodarsko dru{tvo za upo{ljavanje osoba s invaliditetom ili druga pravna osoba, koja ispunjava uvjete za osposobljavanje sukladno ovom zakonu. 

^lanak 12. 

O priznavanju prava na profesionalnu rehabilitaciju odlu~uje u prvom stupnju kantonalna slu`ba za upo{ljavanje, mjerodavna prema prebivali{tu osobe s invaliditetom. 

Postupak za priznavanje prava iz stavka 1. ovoga ~lanka pokre}e se na temelju zahtjeva osobe s invaliditetom, njezina zakonskog zastupnika ili staratelja. 

Uz zahtjev se prila`e dokaz o utvr|enom invaliditetu, odnosno, smanjenoj radnoj sposobnosti. 

O `albi protiv prvostupanjskog rje{enja slu`be iz stavka 1. ovoga ~lanka odlu~uje kantonalno ministarstvo mjerodavno za rad i socijalnu politiku. 

2. USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU 

^lanak 13. 

Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju (u daljnjem tekstu: ustanova), u smislu ovoga zakona, je ustanova za organiziranje i provo|enje profesionalne rehabilitacije osobe s invaliditetom, sukladno odredbi ~lanka 10. ovoga zakona. 

Ustanovu mogu osnovati Federacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), kanton, jedinica lokalne uprave, Federalni zavod za upo{ljavanje, udruga osoba s invaliditetom, humanitarna organizacija, vjerska zajednica i druge pravne i fizi~ke osobe. 

Bli`e uvjete za osnivanje i rad ustanove, posebice u pogledu prostora, opreme i stru~nog kadra, propisuje kantonalni ministar mjerodavan za poslove socijalne skrbi. 

^lanak 14. 

Sredstva za rad ustanove osigurava osniva~ i Fond. 

Ustanova mo`e ostvariti prihode i pru`anjem usluga korisnicima, prodajom proizvoda nastalih tijekom profesionalne rehabilitacije, od poklona, legata i drugih izvora, sukladno aktu o osnivanju ustanove. 

III - UPO[LJAVANJE I RAD OSOBA S INVALIDITETOM 

1. PRAVO NA UPO[LJAVANJE 

^lanak 15. 

Osobe s invaliditetom upo{ljavaju se i rade na tr`i{tu rada pod op}im i posebnim uvjetima. 

Pod op}im uvjetima upo{ljavaju se osobe s invaliditetom na otvorenome tr`i{tu rada, u dr`avnim tijelima, tijelima pravosu|a, tijelima lokalne uprave, javnim slu`bama, ustanovama, fondovima, javnim poduze}ima, gospodarskim dru{tvima i drugim pravnim osobama koje nisu osnovane za upo{ljavanje osoba s invaliditetom, sukladno zakonu. 

Prednost pri upo{ljavanju u subjektima iz stavka 2. ovoga ~lanka u okviru javnoga sektora imaju osobe s invaliditetom ako, pored op}ih, ispunjavaju i posebne uvjete za radno mjesto. 

Pod posebnim uvjetima upo{ljavaju se osobe s invaliditetom u ustanovi ili gospodarskom dru{tvu {to su osnovani radi upo{ljavanja osoba s invaliditetom.  

Pod upo{ljavanjem pod posebnim uvjetima, u smislu ovoga zakona, smatra se i upo{ljavanje u organizacijama osoba s invaliditetom, i samoupo{ljavanje (pokretanje obrta, obavljanje samostalne djelatnosti i obavljanje poljogospodarske djelatnosti kao jedinog i glavnog zanimanja). 

Pravo na upo{ljavanje pod posebnim uvjetima imaju osobe s invaliditetom s najmanje 60% invaliditeta, osobe s najmanje 70% tjelesnog o{te}enja, ukoliko to o{te}enje ima za posljedicu smanjenje radne sposobnosti iz ~lanka 3. ovoga zakona i osoba s lakom i umjerenom mentalnom retardacijom. 

Pod posebnim uvjetima iz stavka 3. ovoga ~lanka smatraju se uvjeti koji su prilago|eni psihofizi~kim i drugim sposobnostima osoba s invaliditetom. 

^lanak 16. 

Pravo na upo{ljavanje, u smislu ovoga zakona, ima osoba s invaliditetom kod koje je utvr|ena preostala radna sposobnost i koja je radno osposobljena.  

Ako se radno osposobljavanje vr{i dokvalifikacijom ili prekvalifikacijom osobe s invaliditetom radi njezina upo{ljavanja, taj vid radnog osposobljavanja mo`e ostvariti osoba s invaliditetom do navr{enih 55 godina `ivota i koja se, s obzirom na prirodu i vrstu preostale radne sposobnosti, mo`e osposobiti za rad na odgovaraju}em poslu s punim radnim vremenom, {to utvr|uje stru~no tijelo za ocjenjivanje radne sposobnosti po propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju. 

^lanak 17. 

Upu}ivanje osobe s invaliditetom na upo{ljavanje vr{i pravna i druga osoba kod koje je osoba s invaliditetom u radnome odnosu, a kantonalna slu`ba za upo{ljavanje osobe s invaliditetom koje nisu u radnom odnosu. 

2. UVJETI ZA UPO[LJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM 

a) UPO[LJAVANJE POD OP]IM UVJETIMA 

^lanak 18. 

Prilikom upo{ljavanja osobe s invaliditetom pod op}im uvjetima, subjekti iz ~lanka 15. stavak 2. ovoga zakona du`ni su te osobe upo{ljavati srazmjerno ukupnom broju uposlenika u tom subjektu, i to: 

Subjekti koji ne ispune obvezu iz stavka 1. ovoga ~lanka du`ni su mjese~no pri isplati pla}a obra~unati i uplatiti u Fond za podsticanje rehabilitacije i upo{ljavanja osoba s invaliditetom nov~ani iznos u visini 25% prosje~ne pla}e u Federaciji, za svaku osobu s invaliditetom koju su bili du`ni uposliti sukladno stavku 1. ovoga ~lanka. 

^lanak 19. 

Gospodarski i drugi pravni subjekti koji su osnovani sukladno zakonu, a ne podlije`u obvezi upo{ljavanja osoba s invaliditetom iz ~lanka 18. ovoga zakona, mogu upo{ljavati te osobe na odgovaraju}e poslove sukladno ovom zakonu i po toj osnovi ostvariti odre|ene stimulanse i povlastice, sukladno zakonu. 

Pravni subjekti iz stavka 1. ovoga ~lanka du`ni su svakog mjeseca, prilikom isplate pla}a upla}ivati u Fond poseban nov~ani iznos u visini 0,5% iznosa ispla}ene mjese~ne bruto-pla}e svih uposlenika, izuzev ako upo{ljavaju osobe s invaliditetom sukladno ~lanku 18. stavak 1. ovoga zakona 

Odredba iz stavka 2. ovoga ~lanka ne odnosi se na pravne subjekte koji ispunjavaju uvjete iz ~lanka 18. stavak 1. ovoga zakona. 

Obveza iz stavka 2. ovoga ~lanka ne odnosi se na strana diplomatska i konzularna predstavni{tva, gospodarska dru{tva za upo{ljavanje osoba s invaliditetom, za{titne radionice, radne centre, ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i organizacije osoba s invaliditetom. 

federalni ministar mjerodavan za rad i socijalnu politiku (u daljnjem tekstu: ministar) donijet }e propis kojim }e se utvrditi radna mjesta i poslovi na kojima, pri upo{ljavanju osoba s invaliditetom, uz zadovoljenje ostalih potrebnih uvjeta, prednost imaju osobe sa 100%-tnim invaliditetom. 

b) UPO[LJAVANJE POD POSEBNIM UVJETIMA 

^lanak 20. 

Upo{ljavanje osoba s invaliditetom pod posebnim uvjetima podrazumijeva upo{ljavanje sukladno ~lanku 15. st. 4, 5. i 6. ovoga zakona. 

3. GOSPODARSKO DRU[TVO ZA UPO[LJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM 

^lanak 21. 

Gospodarsko dru{tvo za upo{ljavanje osoba s invaliditetom, u smislu ovoga zakona, je gospodarsko dru{tvo u kome je od ukupnog broja uposlenika najmanje 40% osoba s invaliditetom iz ~lanka 15. stavak 6. ovoga zakona, a najmanje tri osobe s takvim invaliditetom. 

Gospodarska dru{tva za upo{ljavanje osoba s invaliditetom u svom sastavu mogu imati kapacitete za smje{taj uposlenih osoba s invaliditetom. 

Gospodarska dru{tva za upo{ljavanje osoba s invaliditetom mogu osnovati: Federacija, kantoni, op}ine, odnosno jedinice lokalne uprave, gospodarska dru{tva, ustanove, kao i druge pravne i fizi~ke osobe. 

Strane pravne i fizi~ke osobe mogu osnovati gospodarska dru{tva iz ovoga ~lanka sukladno ovom zakonu i propisima o gospodarskim dru{tvima, o stranim ulaganjima i o politici izravnih stranih ulaganja i drugim propisima. 

^lanak 22. 

Gospodarsko dru{vo iz ~lanka 21. ovoga zakona du`no je osigurati zastupljenost osoba s invaliditetom u ukupnom broju uposlenika u srazmjeri iz ~lanka 21. stavak 1. ovoga zakona. 

^lanak 23. 

Pored uvjeta iz ~lanka 21. ovoga zakona, gospodarsko dru{tvo, ako vr{i radno osposobljavanje, mora imati odgovaraju}e prostorije, opremu i stru~ne djelatnike potrebne za radno osposobljavanje osoba s invaliditetom. 

Bli`e uvjete iz stavka 1. ovoga ~lanka propisuje ministar. 

Ministar obrazuje povjerenstvo koje utvr|uje uvjete za po~etak rada gospodarskog dru{tva za upo{ljavanje osoba s invaliditetom. U povjerenstvu mora biti najmanje jedan ~lan, kao predstavnik udruge osoba s invaliditetom. 

^lanak 24. 

Gospodarskom dru{tvu prestaje status gospodarskog dru{tva za upo{ljavanje osoba s invaliditetom ako tijekom rada ne odr`ava odnos uposlenih sukladno ~lanku 21. stavak 1. ovoga zakona. 

^lanak 25. 

Prednost pri upo{ljavanju u gospodarskom dru{tvu imaju osobe s vi{im stupnjem invaliditeta, ukoliko ispunjavaju uvjete radnoga mjesta. 

^lanak 26. 

Osobi s invaliditetom mo`e se osigurati da posao obavlja i kod ku}e. 

Op}im aktom gospodarskog dru{tva bli`e se utvr|uju uvjeti za rad u smislu stavka 1. ovoga ~lanka. 

^lanak 27. 

Radi osiguranja dru{tvenog utjecaja na djelatnost gospodarskog dru{tva u izvr{avanju obveza prema osobama s invaliditetom i tijelima i organizacijama koje upu}uju osobe s invaliditetom na radno osposobljavanje i njihovo upo{ljavanje, gospodarsko dru{tvo du`no je statutom predvidjeti sudjelovanje jednog zajedni~kog predstavnika tijela i organizacija iz ~lanka 39. ovoga zakona u radu odgovaraju}eg tijela tog gospodarskog dru{tva. 

Radi ve}e za{tite osoba s invaliditetom, koje su uposlene, gospodarsko dru{tvo je du`no statutom predvidjeti sudjelovanje najmanje jednog predstavnika udruga osoba s invaliditetom na razini Federacije ili kantona, u radu odgovaraju}eg tijela tog gospodarskog dru{tva. 

^lanak 28. 

Gospodarsko dru{tvo, sukladno ovom zakonu, mo`e ostvariti status za{titne radionice. 

4. ZA[TITNA RADIONICA 

^lanak 29. 

Status za{titne radionice ostvaruje gospodarsko dru{tvo za upo{ljavanje osoba s invaliditetom ako u odnosu na ukupan broj uposlenika upo{ljava 40% osoba s najmanje 70% i vi{e invaliditeta, a najmanje {est osoba s takvim invaliditetom, i 20% osoba sa 100% invaliditetom, a najmanje tri osobe s takvim invaliditetom, koje sukladno Zakonu ostvaruju pravo na pomo} i njegu od druge osobe. 

^lanak 30. 

Za{titnu radionicu mogu pojedina~no ili zajedni~ki osnovati jedinice lokalne uprave, gospodarska dru{tva, slu`be za upo{ljavanje, udruge osoba s invaliditetom, udruge poslodavaca, sindikat, humanitarne organizacije, vjerske zajednice i druge pravne i fizi~ke osobe prema odredbama ovoga zakona i propisima o gospodarskim dru{tvima. 

^lanak 31. 

Doma}i i strani poslodavac mo`e osnovati organizacijsku jedinicu za upo{ljavanje osoba s invaliditetom, kao posebnu radnu jedinicu. 

Radna jedinica za upo{ljavanje osoba s invaliditetom ostvarit }e status za{titne radionice ako ispunjava uvjete iz ~lanka 29. ovoga zakona i ako je aktom poslodavca osnovana kao posebna obra~unska jedinica. 

Na radnu jedinicu, koja ostvari status za{titne radionice, primjenjuju se odredbe ovoga zakona i drugih propisa o za{titnim radionicama. 

5. USTANOVA ZA UPO[LJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM RADNI CENTAR 

^lanak 32. 

Radni centar, u smislu ovoga zakona, je javna ustanova koja upo{ljava osobe s invaliditetom koje se ne mogu zaposliti ili odr`ati uposlenost pod op}im uvjetima niti u gospodarskim dru{tvima za upo{ljavanje osoba s invaliditetom ili u za{titnim radionicama. 

Osobom s invaliditetom iz stavka 1. ovoga ~lanka smatra se osoba koja ne posti`e radni u~inak ve}i od 50% primjeren njezinoj dobi, stru~noj spremi i uvjetima rada. 

Radni centar osniva se radi radno-terapijskih aktivnosti u okviru habilitacije i rehabilitacije osoba s invaliditetom. 

Radni centar mora imati na radu najmanje 80% osoba s invaliditetom u odnosu na broj uposlenika. 

Radni centar mora za svoj rad ispunjavati uvjete u pogledu prostora, opreme i stru~ne spreme uposlenika. 

Bli`e uvjete za rad radnoga centra propisuje ministar. 

^lanak 33. 

Radni centar mogu osnovati Federacija, kanton, jedinica lokalne uprave, slu`ba za upo{ljavanje, udruga osoba s invaliditetom, humanitarna organizacija, vjerska zajednica i druge pravne i fizi~ke osobe. 

Radni centar mo`e se osnovati kao posebna organizacijska jedinica za{titne radionice. 

Sredstva za rad radnoga centra osiguravaju osniva~, kantonalna ministarstva mjerodavna za socijalnu skrb s ~ijih podru~ja su korisnici usluga, kantonalna slu`ba za upo{ljavanje i Fond. 

^lanak 34. 

Osobi s invaliditetom, koja se na temelju radnih i op}ih sposobnosti ne mo`e uposliti i odr`ati uposlenje u gospodarskom dru{tvu za upo{ljavanje osoba s invaliditetom ili u za{titnoj radionici, mo`e se osigurati rad u radnom centru. 

Osoba s invaliditetom u radnom centru ima polo`aj korisnika usluga. 

Upu}ivanje osoba s invaliditetom na rad u radni centar mo`e zahtijevati ta osoba, njezin zakonski zastupnik ili staratelj ili druga fizi~ka i pravna osoba. 

O pravu na rad osoba s invaliditetom u radnom centru odlu~uje u prvom stupnju slu`ba za upo{ljavanje mjerodavna prema prebivali{tu osoba s invaliditetom, a u drugom stupnju Federalni zavod za upo{ljavanje. 

^lanak 35. 

Na osnivanje i rad gospodarskih dru{tava i ustanova za upo{ljavanje osoba s invaliditetom primjenjuju se op}i propisi o gospodarskim dru{tvima i ustanovama, ako ovim zakonom nije druk~ije odre|eno. 

6. SAMOUPO[LJAVANJE I UPO[LJAVANJE U SAMOSTALNOJ DJELATNOSTI 

^lanak 36. 

Upo{ljavanjem pod posebnim uvjetima osoba s invaliditetom smatra se i samoupo{ljavanje i upo{ljavanje i rad u samostalnoj djelatnosti vlastitim sredstvima ili sredstvima ~lanova obitelji osobe s invaliditetom. 

Osobe iz stavka 1. ovoga ~lanka ostvaruju prava na olak{ice sukladno ovom zakonu i drugim propisima, olak{ice prilikom registracije djelatnosti.  

IV - RADNI ODNOS I EVIDENCIJA O UPOSLENIM OSOBAMA S INVALIDITETOM 

^lanak 37. 

Osoba s invaliditetom zasniva radni odnos i ostvaruje svoja prava i obveze sukladno propisima o radu, drugim propisima, kolektivnom ugovoru i pravilniku o radu. 

^lanak 38. 

O osobama s invaliditetom, uposlenim sukladno ovom zakonu, vodi se evidencija. 

Evidenciju osoba iz stavka 1. ovoga ~lanka vodi slu`ba za upo{ljavanje mjerodavna prema prebivali{tu osobe s invaliditetom. 

Sadr`aj evidencije i na~in njezinog vo|enja pravilnikom propisuje ministar. 

Pravne i druge osobe su du`ne mjerodavnoj slu`bi za upo{ljavanje dostavljati podatke o osobama s invaliditetom, koje su kod njih u radnom odnosu, a naro~ito: 

Rok dostavljanja podataka iz stavka 4. ovoga ~lanka za osobe s invaliditetom koje su u radnom odnosu je 60 dana od dana stupanja na snagu propisa iz stavka 3. ovoga ~lanka, a za novouposlene osobe s invaliditetom rok je 15 dana od dana po~etka rada. U slu~aju prestanka radnog odnosa, rok je 15 dana od dana prestanka radnog odnosa osoba s invaliditetom. 

V - SREDSTVA ZA REHABILITACIJU I UPO[LJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM 

^lanak 39. 

Sredstva za rehabilitaciju i upo{ljavanje osoba s invaliditetom osiguravaju pravne i druge osobe kod kojih je osoba s invaliditetom bila u radnom odnosu na dan utvr|ivanja invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti. 

Za osobe koje na dan utvr|ivanja invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti nisu bile u radnom odnosu, sredstva za rehabilitaciju i upo{ljavanje osiguravaju se iz sredstava: 

U financiranju radnog osposobljavanja i upo{ljavanja osoba s invaliditetom mogu sudjelovati i drugi pravni subjekti (komore, fondovi i sl.). 

VI - TIJELA UPRAVLJANJA, RUKOVO\ENJA I DRUGA TIJELA U USTANOVAMA I GOSPODARSKIM DRU[TVIMA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I UPO[LJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM 

^lanak 40. 

Tijelo upravljanja u ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju i upo{ljavanje osoba s invaliditetom je upravni odbor, koji ima sedam ~lanova, od njih najmanje jedan ~lan treba biti osoba s invaliditetom. 

Rad tijela upravljanja u ustanovama iz stavka 1. ovoga ~lanka je javan, izuzev kada se radi o pitanjima osobne prirode osoba s invaliditetom. 

^lanak 41. 

Tijelo rukovo|enja u ustanovama iz ~lanka 40. ovoga zakona je ravnatelj. 

Za ravnatelja ustanove mo`e biti imenovan dr`avljanin Bosne i Hercegovine, koji ima visoku stru~nu spremu i najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti za{tite osoba s invaliditetom. 

^lanak 42. 

Tijelo kontrole poslovanja u ustanovama iz ~lanka 40. ovoga zakona je nadzorni odbor, koji ima pet ~lanova, od njih najmanje jedan ~lan treba biti osoba s invaliditetom. 

^lanak 43. 

Tijela upravljanja u gospodarskim dru{tvima za profesionalnu rehabilitaciju i upo{ljavanje osoba s invaliditetom imenuju se i razrje{avaju sukladno propisima o gospodarskim dru{tvima i ovom zakonu. 

^lanak 44. 

Ustanova, gospodarsko dru{tvo, za{titna radionica i radni centar, ako imaju vi{e od 30 osoba s invaliditetom koje se osposobljavaju ili rade, imaju stru~ni odbor kao stru~no tijelo. 

^lanak 45. 

Imenovanje, sastav i djelokrug rada stru~nog odbora utvr|uje se odlukom o osnivanju ili op}im aktom. 

Rad stru~nog odbora je javan, izuzev kada se radi o pitanjima osobne prirode osoba s invaliditetom. 

^lanak 46. 

Postupak imenovanja i razrje{enja tijela iz ~l. 40, 41. i 42. ovoga zakona vr{i se sukladno propisima o ustanovama, o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima, ovim zakonom i op}im aktom. 

^lanak 47. 

Na rad i djelovanje tijela iz ~l. 40. i 43. ovoga zakona primjenjuju se propisi i op}i akti iz ~l. 43. i 46. ovoga zakona, ovisno o statusu i organizacijskom obliku subjekta za profesionalnu rehabilitaciju i upo{ljavanje osoba s invaliditetom. 

VII - OLAK[ICE PRI UPO[LJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM 

^lanak 48. 

Pravna i druga osoba koja upo{ljava osobu s invaliditetom (u daljnjem tekstu: poslodavac) ima pravo na: 

1.    porezne i carinske olak{ice, utvr|ene poreznim i carinskim propisima;  

2.    stimulans predvi|en ugovorom o upo{ljavanju osoba s invaliditetom, zaklju~enim s Fondom, slu`bom za upo{ljavanje, Fondom za mirovinsko-invalidsko osiguranje, mjerodavnom slu`bom socijalne skrbi, jedinicom lokalne uprave ili s drugim poslodavcem (u daljnjem tekstu: nositelj osiguranja upo{ljavanja). 

Gospodarska dru{tva za upo{ljavanje osoba s invaliditetom i za{titne radionice, pored prava iz stavka 1. ovoga ~lanka, imaju prava i na: 

1.    pogodnosti po osnovi statusa poslodavca; 

2.    nov~anu nadoknadu. 

Olak{ice i druga prava iz ovoga ~lanka poslodavac ostvaruje bez obzira je li osoba s invaliditetom prethodno bila prijavljena na evidenciji neuposlenih slu`be za upo{ljavanje. 

^lanak 49. 

Gospodarsko dru{tvo za upo{ljavanje osoba s invaliditetom i za{titna radionica su sukladno ~lanku 48. ovoga zakona oslobo|eni pla}anja: 

1.    poreza na specifi~ne na~ine ostvarivanja prihoda, kao {to je lutrija, tombola ili druga vrsta nagradne igre i razne jednokratne dobrotvorne akcije neekonomske prirode; 

2.    poreza na svaki vid stavljanja privatne svojine u javnu svojinu u korist gospodarskog dru{tva; 

3.    poreza u slu~aju stjecanja prava svojine na nepokretnosti bez obzira na osnov stjecanja (kupovina, poklon, legat, testament i dr.); 

4.    poreza na dobit, 

5.    naknade za eksploataciju {uma; 

6.    ~lanarine za turisti~ke zajednice; 

7.    naknade za infrastrukturu (za gra|evinsko zemlji{te, vodoprivredu, elektroprivredu, magistralne puteve i dr.); 

8.    doprinosa za vodoprivredu; 

9.    poreza za za{titu od prirodnih i drugih nepogoda; 

10.    doprinosa za ekolo{ku za{titu; 

11.    komunalnih, administrativnih i dr. vrsta pristojbi; 

12.    naknada i pristojbi prilikom registracije poduze}a i samostalnih djelatnosti. 

Gospodarsko dru{tvo, ustanova, organizacija osoba s invaliditetom i za{titna radionica pla}aju komunalne usluge, telefonske usluge i tro{kove elektri~ne energije, pod uvjetima koji va`e za doma}instva. 

Osloba|anja i benificije utvr|ene ovim ~lankom bli`e se ure|uju zakonima i drugim propisima kojim se reguliraju te oblasti. 

^lanak 50. 

Subjekti iz ~lanka 15. stavak 2. ovoga zakona, osim gospodarskih dru{tava ~iji ve}inski vlasnik kapitala nije dr`ava, du`ni su najmanje 35% svojih potreba za proizvodima i uslugama, koje proizvode i pru`aju gospodarska dru{tva za upo{ljavanje osoba s invaliditetom, za{titne radionice i samostalne djelatnosti u vlasni{tvu osoba s invaliditetom, zadovoljavati od ovih gospodarskih dru{tava, za{titnih radionica i samostalnih djelatnosti u vlasni{tvu osoba s invaliditetom, pod uvjetima koji vrijede na tr`i{tu. 

Ugovorno tijelo obvezatno primjenjuje preferencijalni tretman od 20% ukupnih uvjeta tendera sukladno Zakonu o javnim nabavama. 

Opseg poslova iz stavka 1. ovoga ~lanka utvr|uje se na po~etku svake kalendarske godine ugovorom izme|u subjekata iz ~lanka 15. stavak 2. ovoga zakona i gospodarskih dru{tava za upo{ljavanje osoba s invaliditetom, za{titnih radionica i samostalnih djelatnosti u vlasni{tvu osoba sa invaliditetom. 

^lanak 51. 

Subjekti iz ~lanka 48. stavak 2. ovoga zakona, uklju~uju}i i organizacije osoba s invaliditetom, imaju pravo na nov~anu nadoknadu za uposlene osobe s invaliditetom, po osnovi: 

Odredba stavka 1. ovoga ~lanka ne odnosi se na pravne i druge osobe iz ~lanka 15. stavak 2. ovoga zakona. 

^lanak 52. 

Zahtjev za isplatu nov~ane nadoknade poslodavac podnosi Fondu. Uz zahtjev se prila`e obra~un nov~ane nadoknade s podacima o osobama s invaliditetom i dokazima o upla}enim porezima i doprinosima na pla}u za te osobe i ostale uposlenike, primjerci obra~una pla}e za osobe s invaliditetom, a za osobu s invaliditetom koja se prvi put upo{ljava i dokazi o upo{ljavanju i invaliditetu. 

Poslodavac mo`e zahtjev za isplatu nov~ane nadoknade podnijeti po isteku obra~unskog mjeseca ili tromjesje~ja teku}e godine. 

Nov~ana nadoknada ispla}uje se u roku od 15 dana od dana podno{enja zahtjeva. 

^lanak 53. 

Gospodarsko dru{tvo za upo{ljavanje osoba s invaliditetom, koje ostvari status za{titne radionice sukladno ovom zakonu, ima pravo na nov~anu nadoknadu iz ovoga zakona za sve uposlenike i pravo na subvenciju neto-pla}e uposlenih osoba s invaliditetom u visini 30% prosje~ne neto-pla}e u Federaciji, prema podacima Federalnoga zavoda za statistiku. 

^lanak 54. 

Stimulansi koji se utvr|uju ugovorom o upo{ljavanju osoba s invaliditetom zaklju~enim s nositeljem osiguranja upo{ljavanja iz ~lanka 48. ovoga zakona su: jednokratna materijalna davanja, sredstva za prilago|avanje radnog mjesta i uvjeta rada, kreditna sredstva po povoljnijim uvjetima namijenjena kupovini strojeva, opreme, alata, pribora potrebnog za upo{ljavanje osoba s invaliditetom, poslovnog prostora i sredstva naknade razlike zbog smanjenog radnog u~inka ili za sufinanciranje dijela pla}e asistenta (pomaga~a u radu) osoba s invaliditetom tijekom rada. 

Prava iz ovoga ~lanka mogu ostvariti svi poslodavci koji upo{ljavaju osobe s invaliditetom uklju~uju}i gospodarska dru{tva za upo{ljavanje osoba s invaliditetom i za{titne radionice. 

^lanak 55. 

Gospodarska dru{tva za upo{ljavanje osoba s invaliditetom, za{titne radionice i ustanove mogu primati pomo} i darove u novcu ili materijalnim sredstvima. 

Namjenu pomo}i, odnosno dara odre|uje darodavatelj. 

Pomo} i darove u novcu ili drugim materijalnim sredstvima gospodarska dru{tva, ustanove i za{titne radionice vode i koriste kao sredstva posebne namjene. 

Sredstva posebne namjene vode se na posebnom ra~unu. Korisnici sredstava posebnog ra~una iz stavka 1. ovoga ~lanka du`ni su za svaku financijsku godinu dostaviti Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i upo{ljavanje financijsko izvje{}e o prihodima i rashodima sredstava posebne namjene. 

Ustanove i radni centri moraju nov~ana sredstva posebne namjene iz stavka 1. ovoga ~lanka, koja nisu utro{ena za namjene iz stavka 2. ovoga ~lanka, uplatiti u Fond. 

^lanak 56. 

Prava iz ~lanka 48. ovoga zakona, izuzev prava koja imaju za{titne radionice, pripadaju i osobama s invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje. 

Prava iz stavka 1. ovoga ~lanka pripadaju i roditelju, bra~nom drugu ili djetetu koji s tom osobom zasnuje radni odnos u svojstvu uposlenika i koji prema toj osobi ispunjava obveze poslodavca iz radnoga odnosa. 

Prava iz stavka 1. ovoga ~lanka pripadaju i roditelju, bra~nom drugu ili djeci osoba s invaliditetom koja su starija od 15 godina i mla|a od 65 godina, koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje i koji za osobu s invaliditetom, kao ~lana doma}instva, pla}aju obvezatne doprinose za zdravstveno osiguranje i za mirovinsko i invalidsko osiguranje. 

Potvrdu o ispunjavanju uvjeta iz st. 2. i 3. ovoga ~lanka, na zahtjev osoba iz stavka 1. ovoga ~lanka, izdaje op}insko tijelo uprave mjerodavno za rad. 

VIII - FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I UPO[LJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM 

^lanak 57. 

Fond je javna ustanova. 

Fond osniva Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. 

^lanak 58. 

Fond obavlja sljede}e poslove: 

^lanak 59. 

Prihode Fonda ~ine: 

Ako sredstva Fonda, prikupljena po osnovama iz stavka 1. ovoga ~lanka nisu dovoljna za podmirenje svih obveza nastalih tijekom godine, sukladno ovom zakonu, nedostaju}a sredstava bit }e osigurana iz prora~una Federacije.  

^lanak 60. 

Fond ima tijelo rukovo|enja, tijelo upravljanja i tijelo nadzora. 

^lanak 61. 

Tijelo rukovo|enja je ravnatelj Fonda. 

Uvjeti za imenovanje ravnatelja Fonda utvr|uju se osniva~kim aktom, a prednost ima osoba s invaliditetom. 

^lanak 62. 

Tijelo upravljanja u Fondu je upravni odbor. 

Upravni odbor Fonda ima sedam ~lanova od kojih su tri ~lana predstavnici organizacija osoba s invaliditetom, koje su osniva~i ili vlasnici ustanova i gospodarskih dru{tava za profesionalnu rehabilitaciju i upo{ljavanje osoba s invaliditetom. 

^lanak 63. 

Tijelo kontrole poslovanja u Fondu je nadzorni odbor, koji ima pet ~lanova. 

^lanak 64. 

Postupak imenovanja i razrje{enja tijela iz ~l. 61, 62. i 63. ovoga zakona vr{i se sukladno propisima i op}im aktima iz ~lanka 46. ovoga zakona. 

^lanak 65. 

Nadzor nad kori{tenjem sredstava Fonda vr{i Federalno ministarstvo financija sukladno zakonu. 

Fond je ovla{ten pozvati korisnika sredstava Fonda da, u roku koji ne mo`e biti kra}i od tri radna dana, ni dulji od osam radnih dana, otkloni gre{ke u obra~unu nov~anog stimulansa, te da, uz zahtjev za odobrenje sredstava Fonda po drugoj osnovi, prilo`i posebne dokaze. 

Korisnik sredstava Fonda du`an je Fondu nadoknaditi {tetu: 

Korisnik sredstava Fonda du`an je Fondu vratiti sredstva ste~ena bez zakonske osnove. 

IX - NADZOR 

^lanak 66. 

Nadzor nad zakonito{}u rada i op}ih akata, ustanova, gospodarskih dru{tava, za{titnih radionica i radnog centra vr{i federalno ministarstvo i kantonalna ministarstva mjerodavna za poslove rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje mjerodavnosti. 

Nadzor nad stru~nim radom ustanova, gospodarskih dru{tava i za{titnih radionica vr{i federalno ministarstvo i kantonalna ministarstva mjerodavna za poslove rada i socijalne politike, svako u okviru svoje mjerodavnosti. 

Sadr`aj i na~in provo|enja nadzora iz st. 1. i 2. ovoga ~lanka propisuju ministri mjerodavni za rad i socijalnu politiku. 

X - KAZNENE ODREDBE 

^lanak 67. 

Nov~anom kaznom od 1.000,00 KM do 15.000,00 KM bit }e ka`njen za prekr{aj poslodavac: 

1.    koji ne uplati poseban doprinos (~lanak 18. stavak 2. i ~lanak 19. stavak 2.), 

2.    koji prema invalidnoj osobi postupi protivno odredbama ~lanka 15, 

3.    koji ne dostavi podatke o osobama s invaliditetom (~lanak 38.), 

Nov~anom kaznom od 1.500,00 KM do 15.000,00 KM bit }e ka`njen za prekr{aj poslodavac: 

1.    koji sredstva posebne namjene koristi nenamjenski (~lanak 55. stavak 2. i 3.), 

2.    koji sredstva posebne namjene ne vodi na posebnom ra~unu (~lanak 55. stavak 4.), 

3.    koji ne donese ili ne dostavi godi{nje financijsko izvje{}e o sredstvima posebne namjene (~lanak 55. stavak 4.), 

4.    koji u Fond ne uplati neutro{ena sredstva posebne namjene (~lanak 55. stavak 5.). 

Nov~anom kaznom od 100,00 KM do 1.700,00 KM za prekr{aj iz stavka 1. ovoga ~lanka bit }e ka`njena i odgovorna osoba kod poslodavca. 

XI - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lanak 68. 

Postoje}i propisi, kojima se gospodarska dru{tva za upo{ljavanje osoba s invaliditetom osloba|aju od pla}anja poreza i doprinosa na pla}e osoba s invaliditetom, primjenivat }e se do uspostavljanja uvjeta za ostvarivanje prava po ovom zakonu. 

^lanak 69. 

Postoje}e ustanove, gospodarska dru{tva i druge pravne osobe za upo{ljavanje osoba s invaliditetom, du`ni su svoje poslovanje i organizaciju uskladiti s ovim zakonom u roku od osam mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona. 

^lanak 70. 

Parlament Federacije donijet }e osniva~ki akt iz ~lanka 57. stavak 2. ovoga zakona, u roku od ~etiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona. 

Vlada Federacije imenovat }e privremeno upravni odbor, ravnatelja i nadzorni odbor Fonda sukladno propisima o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima.  

^lanak 71. 

Propisi iz ~lanka 13. stavak 3, ~lanka 19. stavak 5. i ~lanka 32. stavak 6. ovoga zakona bit }e odoneseni u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona. 

^lanak 72. 

Fond je du`an donijeti i objaviti odluku o na~inu ostvarivanja prava na nov~ani stimulans iz ~lanka 48. ovoga zakona, u roku od dva mjeseca od dana po~etka rada Fonda. 

^lanak 73. 

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, v. r. 


Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, v. r. Na osnovu ~lana IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[EWU ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI, OSPOSOBQAVAWU I ZAPO[QAVAWU LICA S INVALIDITETOM 

Progla{ava se Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobqavawu i zapo{qavawu lica sa invaliditetom koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 12. januara 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 11. februara 2010. godine. 


Broj 01-02-90/10
18. februara 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, s. r. 

ZAKON 

O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI, OSPOSOBQAVAWU I ZAPO[QAVAWU LICA SA INVALIDITETOM 

I. OSNOVNE ODREDBE 

^lan 1. 

Ovim zakonom ure|uje se profesionalna rehabilitacija, osposobqavawe i zapo{qavawe lica sa invaliditetom sa smawenom radnom sposobno{}u (u daqem tekstu: lica sa invaliditetom), osnivawe i djelatnost ustanova, privrednih dru{tava i drugih pravnih lica koja se bave profesionalnom rehabilitacijom i zapo{qavawem lica sa invaliditetom, osnivawe i rad Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe lica sa invaliditetom (u daqem tekstu: Fond) i druga pitawa u vezi sa profesionalnom rehabilitacijom, osposobqavawem i zapo{qavawem lica sa invaliditetom. 

^lan 2. 

Profesionalna rehabilitacija, osposobqavawe i zapo{qavawe lica sa invaliditetom je od posebnog javnog interesa i spada u oblast socijalne za{tite. 

^lan 3. 

Lice sa invaliditetom, u smislu ovog zakona, je lice kod kojeg postoji fizi~ko, ~ulno ili mentalno o{te}ewe koje za posqedicu ima trajnu ili privremenu, a najmawe 12 mjeseci smawenu mogu}nost rada i zadovoqavawa li~nih potreba u svakodnevnom `ivotu. 

Lice sa invaliditetom iz stava 1. ovog ~lana, je lice ~iji invaliditet, u odnosu na sposobnosti lica bez invaliditeta, jednake ili sli~ne `ivotne dobi, jednakog ili sli~nog obrazovawa, u jednakim ili sli~nim uslovima rada, na jednakim ili sli~nim poslovima, ima za posqedicu trajnu ili privremeno, a najmawe 12 mjeseci smawenu mogu}nost radnog osposobqavawa i zaposlewa na tr`i{tu rada pod op{tim uslovima, te o~uvawa posla i napredovawa u poslu. 

^lan 4. 

Lice sa invaliditetom, u smislu ovog zakona, je i: 

1.    lice sa invaliditetom, korisnik nov~ane naknade do zaposlewa, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj za{titi; 

2.    lice sa promjewenom radnom sposobno{}u prema propisima o penzijskom i invalidskom osigurawu; 

3.    lice koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o za{titi vojnih i civilnih invalida rata; 

4.    u~enik sa te{ko}ama u razvoju i u~enik sa ve}im te{ko}ama u razvoju prema propisima o sredwem obrazovawu; 

5.    lice sa invaliditetom starije od 21 godine, koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne mo`e ostvariti prema prethodnim ta~kama ovog ~lana. 

^lan 5. 

Invaliditet i smawenu radnu sposobnost lica iz ~l. 3. i 4. ovog zakona utvr|uje nadle`ni stru~ni organ za ocjenu invaliditeta, odnosno radne sposobnosti, prema propisima o penzijskom i invalidskom osigurawu, o vojnim invalidima, civilnim `rtvama rata i drugim propisima o za{titi lica sa invaliditetom.  

Postupak utvr|ivawa invaliditeta i smawene radne sposobnosti pokre}e se na zahtjev lica sa invaliditetom, odnosno wegovog zakonskog zastupnika ili starateqa ili nadle`nog doktora medicine primarne zdravstvene za{tite. 

Inicijativu za podno{ewe zahtjeva za pokretawe tog postupka mogu dati nadle`ni doktor medicine u primarnoj zdravstvenoj za{titi, roditeq, socijalni radnik, defektolog, psiholog i poslodavac. 

^lan 6. 

U postupku rje{avawa o zahtjevu za utvr|ivawe invaliditeta i smawene radne sposobnosti i prizavawe prava po ovom zakonu, primjewiva}e se Zakon o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99). 

^lan 7. 

Lice sa invaliditetom doprinosi svojoj profesionalnoj rehabilitaciji i zapo{qavawu: 

II. PROFESIONALNA REHABILITACIJA I OSPOSOBQAVAWE 

1. USLOVI ZA OSTVARIVAWE PRAVA NA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I OSPOSOBQAVAWE 

^lan 8. 

Lice sa invaliditetom ima pravo na profesionalnu rehabilitaciju i osposobqavawe pod op{tim uslovima, a u slu~aju potrebe, zbog vrste i te`ine invaliditeta ili uspje{nosti rehabilitacionog procesa u posebnim {kolama, ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju i privrednim dru{tvima za zapo{qavawe lica sa invaliditetom, po prilago|enim ili posebnim programima. 

^lan 9. 

Profesionalnu rehabilitaciju ~ine mjere i aktivnosti koje se izvode s ciqem da se lice sa invaliditetom osposobi za odgovaraju}i posao, da se zaposli, posao zadr`i i u wemu napreduje ili promijeni zanimawe. 

^lan 10. 

Profesionalna rehabilitacija, u smislu ovog zakona, obuhvata naro~ito sqede}e mjere i aktivnosti: 

^lan 11. 

Trajawe profesionalne rehabilitacije zavisi od preostale radne sposobnosti i slo`enosti wenog organizovawa i izvo|ewa. 

Profesionalnu rehabilitaciju organizuje i izvodi ustanova za profesionalnu rehabilitaciju, sredwa {kola, privredno dru{tvo za zapo{qavawe lica sa invaliditetom ili drugo pravno lice, koje ispuwava uslove za osposobqavawe u skladu sa ovim zakonom. 

^lan 12. 

O priznavawu prava na profesionalnu rehabilitaciju odlu~uje u prvom stepenu kantonalna slu`ba za zapo{qavawe, nadle`na prema prebivali{tu lica sa invaliditetom. 

Postupak za priznavawe prava iz stava 1. ovog ~lana pokre}e se na osnovu zahtjeva lica sa invaliditetom, wegovog zakonskog zastupnika ili starateqa. 

Uz zahtjev se prila`e dokaz o utvr|enom invaliditetu, odnosno smawenoj radnoj sposobnosti. 

O `albi protiv prvostepenog rje{ewa slu`be iz stava 1. ovog ~lana odlu~uje kantonalno ministarstvo nadle`no za rad i socijalnu politiku. 

2. USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU 

^lan 13. 

Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju (u daqem tekstu: ustanova), u smislu ovog zakona, je ustanova za organizovawe i provo|ewe profesionalne rehabilitacije lica sa invaliditetom, u skladu sa odredbom ~lana 10. ovog zakona. 

Ustanovu mogu osnovati Federacija Bosne i Hercegovine (u daqem tekstu: Federacija), kanton, jedinica lokalne uprave, Federalni zavod za zapo{qavawe, udru`ewe lica sa invaliditetom, humanitarna organizacija, vjerska zajednica i druga pravna i fizi~ka lica. 

Bli`e uslove za osnivawe i rad ustanove, posebno u pogledu prostora, opreme i stru~nog kadra, propisuje kantonalni ministar nadle`an za poslove socijalne za{tite. 

^lan 14. 

Sredstva za rad ustanove obezbje|uje osniva~ i Fond. 

Ustanova mo`e ostvariti prihode i pru`awem usluga korisnicima, prodajom proizvoda nastalih u toku profesionalne rehabilitacije, od poklona, legata i drugih izvora, u skladu s aktom o osnivawu ustanove. 

III. ZAPO[QAVAWE I RAD LICA SA INVALIDITETOM 

1. PRAVO NA ZAPO[QAVAWE 

^lan 15. 

Lica sa invaliditetom zapo{qavaju se i rade na tr`i{tu rada pod op{tim i posebnim uslovima. 

Pod op{tim uslovima zapo{qavavaju se lica sa invaliditetom na otvorenom tr`i{tu rada, u dr`avnim organima, organima pravosu|a, organima lokalne uprave, javnim slu`bama, ustanovama, fondovima, javnim preduze}ima, privrednim dru{tvima i drugim pravnim licima koja nisu osnovana za zapo{qavawe lica sa invaliditetom, u skladu sa zakonom. 

Prednost pri zapo{qavawu u subjektima iz stava 2. ovog ~lana u okviru javnog sektora, imaju lica sa invaliditetom ako pored op{tih, ispuwavaju i posebne uslove za radno mjesto. 

Pod posebnim uslovima zapo{qavaju se lica sa invaliditetom u ustanovi ili privrednom dru{tvu koja su osnovana radi zapo{qavawa lica sa invaliditetom.  

Pod zapo{qavawem pod posebnim uslovima, u smislu ovog zakona, smatra se i zapo{qavawe u organizacijama lica sa invaliditetom, i samozapo{qavawe (pokretawe obrta, obavqawe samostalne djelatnosti i obavqawe poqoprivredne djelatnosti kao jedinog i glavnog zanimawa). 

Pravo na zapo{qavawe pod posebnim uslovima imaju lica sa invaliditetom sa najmawe 60% invaliditeta, lica sa najmawe 70% fizi~kog o{te}ewa, ukoliko to o{te}ewe ima za posqedicu smawewe radne sposobnosti iz ~lana 3. ovog zakona i lica sa lakom i umjerenom mentalnom retardacijom. 

Pod posebnim uslovima iz stava 3. ovog ~lana smatraju se uslovi koji su prilago|eni psihofizi~kim i drugim sposobnostima lica sa invaliditetom. 

^lan 16. 

Pravo na zapo{qavawe, u smislu ovog zakona, ima lice sa invaliditetom kod kojeg je utvr|ena preostala radna sposobnost i koje je radno osposobqeno.  

Ako se radno osposobqavawe vr{i dokvalifikacijom ili prekvalifikacijom lica sa invaliditetom radi wegovog zapo{qavawa, taj vid radnog osposobqavawa mo`e ostvariti lice sa invaliditetom do navr{enih 55 godina `ivota i koje se, s obzirom na prirodu i vrstu preostale radne sposobnosti, mo`e osposobiti za rad na odgovaraju}em poslu sa punim radnim vremenom, {to utvr|uje stru~ni organ za ocjewivawe radne sposobnosti po propisima o penzijskom i invalidskom osigurawu. 

^lan 17. 

Upu}ivawe lica sa invaliditetom na zapo{qavawe vr{i pravno i drugo lice kod kojeg je lice sa invaliditetom u radnom odnosu, a kantonalna slu`ba za zapo{qavawe za lica sa invaliditetom koja nisu u radnom odnosu. 

2. USLOVI ZA ZAPO[QAVAWE LICA SA INVALIDITETOM 

a) ZAPO[QAVAWE POD OP[TIM USLOVIMA 

^lan 18. 

Prilikom zapo{qavawa lica sa invaliditetom pod op{tim uslovima, subjekti iz ~lana 15. stav 2. ovog zakona, du`ni su ta lica zapo{qavati srazmjerno ukupnom broju zaposlenih u tom subjektu, i to: 

Subjekti koji ne ispuni obavezu iz stava 1. ovog ~lana du`ni su mjese~no pri isplati plata, obra~unati i uplatiti u Fond za podsticawe rehabilitacije i zapo{qavawa lica sa invaliditetom, nov~ani iznos u visini 25% prosje~ne plate u Federaciji, za svako lice sa invaliditetom koje su bili du`ni zaposliti u skladu sa stavom 1. ovog ~lana. 

^lan 19. 

Privredni i drugi pravni subjekti koji su osnovani u skladu sa zakonom, a ne podlije`u obavezi zapo{qavawa lica sa invaliditetom iz ~lana 18. ovog zakona, mogu zapo{qavati ta lica na odgovaraju}e poslove u skladu sa ovim zakonom i po tom osnovu ostvariti odre|ene stimulanse i povlastice, u skladu sa zakonom. 

Pravni subjekti iz stava 1. ovog ~lana du`ni su svakog mjeseca, prilikom isplate plata upla}ivati u Fond poseban nov~ani iznos u visini 0,5% iznosa ispla}ene mjese~ne bruto plate svih zaposlenih, izuzev ako zapo{qavaju lica sa invaliditetom u skladu sa ~lanom 18. stav 1. ovog zakona 

Odredba iz stava 2. ovog ~lana ne odnosi se na pravne subjekte koji ispuwavaju uslove iz ~lana 18. stav 1. ovog zakona. 

Obaveza iz stava 2. ovog ~lana ne odnosi se na strana diplomatska i konzularna predstavni{tva, privredna dru{tva za zapo{qavawa lica sa invaliditetom, za{titne radionice, radne centre, ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i organizacije lica sa invaliditetom. 

federalni ministar nadle`an za rad i socijalnu politiku (u daqem tekstu: ministar) donije}e propis kojim }e se utvrditi radna mjesta i poslovi na kojima, pri zapo{qavawu lica sa invaliditetom, uz zadovoqewe ostalih potrebnih uslova, prednost imaju lica sa 100% invaliditetom. 

b) ZAPO[QAVAWE POD POSEBNIM USLOVIMA 

^lan 20. 

Zapo{qavawe lica sa invaliditetom pod posebnim uslovima podrazumijeva zapo{qavawe u skladu sa ~lanom 15. st. 4., 5. i 6. ovog zakona. 

2. PRIVREDNO DRU[TVO ZA ZAPO[QAVAWE LICA SA INVALIDITETOM 

^lan 21. 

Privredno dru{tvo za zapo{qavawe lica sa invaliditetom, u smislu ovog zakona, je privredno dru{tvo u kome je od ukupnog broja zaposlenih, najmawe 40% lica sa invaliditetom iz ~lana 15. stav 6. ovog zakona, a najmawe tri lica sa takvim invaliditetom. 

Privredna dru{tva za zapo{qavawe lica sa invaliditetom u svom sastavu mogu imati kapacitete za smje{taj zaposlenih lica sa invaliditetom. 

Privredna dru{tva za zapo{qavawe lica sa invaliditetom mogu osnovati: Federacija, kantoni, op{tine, odnosno jedinice lokalne uprave, privredna dru{tva, ustanove, kao i druga pravna i fizi~ka lica. 

Strana pravna i fizi~ka lica mogu osnovati privredna dru{tva iz ovog ~lana u skladu sa ovim zakonom i propisima o privrednim dru{tvima, o stranim ulagawima i o politici direktnih stranih ulagawa i drugim propisima. 

^lan 22. 

Privredno dru{vo iz ~lana 21. ovog zakona du`no je obezbijedi zastupqenost lica sa invaliditetom u ukupnom broju zaposlenika u srazmjeri iz ~lana 21. stav 1. ovog zakona. 

^lan 23. 

Pored uslova iz ~lana 21. ovog zakona, privredno dru{tvo, ako vr{i radno osposobqavawe, mora imati odgovaraju}e prostorije, opremu i stru~ne radnike potrebne za radno osposobqavawe lica sa invaliditetom. 

Bli`e uslove iz stava 1. ovog ~lana, propisuje Ministar. 

Ministar obrazuje komisiju koja utvr|uje uslove za po~etak rada privrednog dru{tva za zapo{qavawe lica sa invaliditetom. U komisiji mora biti najmawe jedan ~lan, kao predstavnik udru`ewa lica sa invaliditetom. 

^lan 24. 

Privrednom dru{tvu prestaje status privrednog dru{tva za zapo{qavawe lica sa invaliditetom, ako u toku rada ne odr`ava odnos zaposlenih u skladu sa ~lanom 21. stav 1. ovog zakona. 

^lan 25. 

Prednost pri zapo{qavawu u privrednom dru{tvu imaju lica sa vi{im stepenom invaliditeta, ukoliko ispuwavaju uslove radnog mjesta. 

^lan 26. 

Licu sa invaliditetom mo`e se obezbijediti da posao obavqa i kod ku}e. 

Op{tim aktom privrednog dru{tva bli`e se utvr|uju uslovi za rad u smislu stava 1. ovog ~lana. 

^lan 27. 

U ciqu obezbje|ewa dru{tvenog uticaja na djelatnost privrednog dru{tva u izvr{avawu obaveza prema licima sa invaliditetom i organima i organizacijama koje upu}uju lica sa invaliditetom na radno osposobqavawe i wihovo zapo{qavawe, privredno dru{tvo du`no je statutom predviditi u~e{}e jednog zajedni~kog predstavnika organa i organizacija iz ~lana 39. ovog zakona u radu odgovaraju}eg organa tog privrednog dru{tva. 

U ciqu ve}e za{tite lica sa invaliditetom, koja su zaposlena, privredno dru{tvo je du`no da statutom predvidi u~e{}e najmawe jednog predstavnika udru`ewa lica sa invaliditetom na nivou Federacije ili kantona, u radu odgovaraju}eg organa tog privrednog dru{tva. 

^lan 28. 

Privredno dru{tvo, u skladu sa ovim zakonom, mo`e ostvariti status za{titne radionice. 

4. ZA[TITNA RADIONICA 

^lan 29. 

Status za{titne radionice ostvaruje privredno dru{tvo za zapo{qavawe lica sa invaliditetom, ako u odnosu na ukupan broj zaposlenih, zapo{qava 40% lica sa najmawe 70% i vi{e invaliditeta, a najmawe {est lica sa takvim invaliditetom i 20% lica sa 100% invaliditeta, a najmawe tri lica sa takvim invaliditetom, koja u skladu sa Zakonom ostvaruju pravo na pomo} i wegu od drugog lica. 

^lan 30. 

Za{titnu radionicu mogu pojedina~no ili zajedni~ki osnovati jedinice lokalne uprave, privredna dru{tva, slu`be za zapo{qavawe, udru`ewa lica sa invaliditetom, udru`ewa poslodavaca, sindikat, humanitarne organizacije, vjerske zajednice i druga pravna i fizi~ka lica prema odredbama ovog zakona i propisima o privrednim dru{tvima. 

^lan 31. 

Doma}i i strani poslodavac mo`e osnovati organizacionu jedinicu za zapo{qavawe lica sa invaliditetom, kao posebnu radnu jedinicu. 

Radna jedinica za zapo{qavawe lica sa invaliditetom ostvari}e status za{titne radionice ako ispuwava uslove iz ~lana 29. ovog zakona i ako je aktom poslodavca osnovana kao posebna obra~unska jedinica. 

Na radnu jedinicu, koja ostvari status za{titne radionice, primjewuju se odredbe ovog zakona i drugih propisa o za{titnim radionicama. 

5. USTANOVA ZA ZAPO[QAVAWE LICA SA INVALIDITETOM RADNI CENTAR 

^lan 32. 

Radni centar, u smislu ovog zakona, je javna ustanova koja zapo{qava lica sa invaliditetom koja se ne mogu zaposliti ili odr`ati zaposlenost pod op{tim uslovima niti u privrednim dru{tvima za zapo{qavawe lica sa invaliditetom ili u za{titnim radionicama. 

Licem sa invaliditetom iz stava 1. ovog ~lana smatra se lice koje ne posti`e radni u~inak ve}i od 50% primjeren wegovoj dobi, stru~noj spremi i uslovima rada. 

Radni centar osniva se radi radno-terapijskih aktivnosti u okviru habilitacije i rehabilitacije lica sa invalidi- tetom. 

Radni centar mora imati na radu najmawe 80% lica sa invaliditetom u odnosu na broj zaposlenih. 

Radni centar mora za svoj rad ispuwavati uslove u pogledu prostora, opreme i stru~ne spreme zaposlenika. 

Bli`e uslove za rad radnog centra propisuje ministar. 

^lan 33. 

Radni centar mogu osnovati Federacija, kanton, jedinica lokalne uprave, slu`ba za zapo{qavawe, udru`ewe lica sa invaliditetom, humanitarna organizacija, vjerska zajednica i druga pravna i fizi~ka lica. 

Radni centar mo`e se osnovati kao posebna organizaciona jedinica za{titne radionice. 

Sredstva za rad radnog centra obezbje|uju osniva~, kantonalna ministarstva nadle`na za socijalnu za{titu sa ~ijih podru~ja su korisnici usluga, kantonalna slu`ba za zapo{qavawe i Fond. 

^lan 34. 

Licu sa invaliditetom, koje se na osnovu radnih i op{tih sposobnosti ne mo`e zaposliti i odr`ati zaposlewe u privrednom dru{tvu za zapo{qavawe lica sa invaliditetom ili u za{titnoj radionici, mo`e se obezbijediti rad u radnom centru. 

Lice sa invaliditetom u radnom centru ima polo`aj korisnika usluga. 

Upu}ivawe lica sa invaliditetom na rad u radni centar mo`e zahtijevati to lice, wegov zakonski zastupnik ili starateq ili drugo fizi~ko i pravno lice. 

O pravu na rad lica sa invaliditetom u radnom centru odlu~uje u prvom stepenu slu`ba za zapo{qavawe nadle`na prema prebivali{tu lica sa invaliditetom, a u drugom stepenu Federalni zavod za zapo{qavawe. 

^lan 35. 

Na osnivawe i rad privrednih dru{tava i ustanova za zapo{qavawe lica sa invaliditetom primjewuju se op{ti propisi o privrednim dru{tvima i ustanovama, ako ovim zakonom nije druga~ije odre|eno. 

6. SAMOZAPO[QAVAWE I ZAPO[QAVAWE U SAMOSTALNOJ DJELATNOSTI 

^lan 36. 

Zapo{qavawem, pod posebnim uslovima lica sa invaliditetom, smatra se i samozapo{qavawe i zapo{qavawe i rad u samostalnoj djelatnosti vlastitim sredstvima ili sredstvima ~lanova porodice lica sa invaliditetom. 

Lica iz stava 1. ovog ~lana, ostvaruju prava na olak{ice u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima, olak{ice prilikom registracije djelatnosti.  

IV. RADNI ODNOS I EVIDENCIJA O ZAPOSLENIM LICIMA SA INVALIDITETOM 

^lan 37. 

Lice sa invaliditetom zasniva radni odnos i ostvaruje svoja prava i obaveze u skladu sa propisima o radu, drugim propisima, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu. 

^lan 38. 

O licima sa invaliditetom, zaposlenim u skladu sa ovim zakonom, vodi se evidencija. 

Evidenciju lica iz stava 1. ovog ~lana vodi slu`ba za zapo{qavawe nadle`na prema prebivali{tu lica sa invaliditetom. 

Sadr`aj evidencije i na~in wenog vo|ewa pravilnikom propisuje Ministar. 

Pravna i druga lica su du`na nadle`noj slu`bi za zapo{qavawe dostavqati podatke o licima sa invaliditetom, koja su kod wih u radnom odnosu, a naro~ito:  

Rok dostavqawa podataka iz stava 4. ovog ~lana za lica sa invaliditetom koja su u radnom odnosu je 60 dana od dana stupawa na snagu propisa iz stava 3. ovog ~lana, a za novozaposlena lica sa invaliditetom, rok je 15 dana od dana po~etka rada. U slu~aju prestanka radnog odnosa, rok je 15 dana od dana prestanka radnog odnosa lica sa invaliditetom. 

V. SREDSTVA ZA REHABILITACIJU I ZAPO[QAVAWE LICA SA INVALIDITETOM 

^lan 39. 

Sredstva za rehabilitaciju i zapo{qavawe lica sa invaliditetom obezbje|uju pravna i druga lica kod kojih je lice sa invaliditetom bilo u radnom odnosu na dan utvr|ivawa invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti. 

Za lica koja na dan utvr|ivawa invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti nisu bila u radnom odnosu, sredstva za rehabilitaciju i zapo{qavawe obezbje|uju se iz sredstava: 

U finansirawu radnog osposobqavawa i zapo{qavawa lica sa invaliditetom mogu u~estvovati i drugi pravni subjekti (komore, fondovi i sl.). 

VI. ORGANI UPRAVQAWA, RUKOVO\EWA I DRUGI ORGANI U USTANOVAMA I PRIVREDNIM DRU[TVIMA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPO[QAVAWE LICA SA INVALIDITETOM 

^lan 40. 

Organ upravqawa u ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe lica sa invaliditetom je upravni odbor, koji ima sedam ~lanova, od wih najmawe jedan ~lan treba da bude lice sa invaliditetom. 

Rad organa upravqawa u ustanovama iz stava 1. ovog ~lana je javan, izuzev kada se radi o pitawima li~ne prirode lica sa invaliditetom. 

^lan 41. 

Organ rukovo|ewa u ustanovama iz ~lana 40. ovog zakona je direktor. 

Za direktora ustanove mo`e biti imenovan dr`avqann Bosne i Hercegovine, koji ima visoku stru~nu spremu i najmawe tri godine radnog iskustva u oblasti za{tite lica sa invaliditetom. 

^lan 42. 

Organ kontrole poslovawa u ustanovama iz ~lana 40. ovog zakona je nadzorni odbor, koji ima pet ~lanova, od wih najmawe jedan ~lan treba da bude lice sa invaliditetom. 

^lan 43. 

Organi upravqawa u privrednim dru{tvima za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe lica sa invaliditetom, imenuju se i razrje{avaju u skladu sa propisima o privrednim dru{tvima i ovim zakonom. 

^lan 44. 

Ustanova, privredno dru{tvo, za{titna radionica i radni centar, ako imaju vi{e od 30 lica sa invaliditetom koja se osposobqavaju ili rade, imaju stru~ni odbor, kao stru~ni organ. 

^lan 45. 

Imenovawe, sastav i djelokrug rada stru~nog odbora utvr|uje se odlukom o osnivawu ili op{tim aktom. 

Rad stru~nog odbora je javan, izuzev kada se radi o pitawima li~ne prirode lica sa invaliditetom. 

^lan 46. 

Postupak imenovawa i razrje{ewa organa iz ~l. 40, 41. i 42. ovog zakona vr{i se u skladu sa propisima o ustanovama, o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima, ovim zakonom i op{tim aktom. 

^lan 47. 

Na rad i djelovawe organa iz ~l. 40. i 43. ovog zakona primjewuju se propisi i op{ti akti iz ~l. 43. i 46. ovog zakona, zavisno od statusa i organizacionog oblika subjekta za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe lica sa invaliditetom. 

VII. OLAK[ICE PRI ZAPO[QAVAWU LICA SA INVALIDITETOM 

^lan 48. 

Pravno i drugo lica, koje zapo{qava lice sa invaliditetom ( u daqem tekstu: poslodavac), ima pravo na: 

1.    poreske i carinske olak{ice, utvr|ene poreskim i carinskim propisima;  

2.    stimulans predvi|en ugovorom o zapo{qavawu lica sa invaliditetom, zakqu~enim sa Fondom, slu`bom za zapo{qavawe, Fondom za penzijsko-invalidsko osigurawe, nadle`nom slu`bom socijalne za{tite, jedinicom lokalne uprave ili sa drugim poslodavcem (u daqem tekstu: nosilac obezbje|ewa zapo{qavawa). 

Privredna dru{tva za zapo{qavawe lica sa invaliditetom i za{titne radionice, pored prava iz stava 1. ovog ~lana, imaju prava i na: 

1.    pogodnosti po osnovu statusa poslodavca, 

2.    nov~anu nadoknadu. 

Olak{ice i druga prava iz ovog ~lana poslodavac ostvaruje, bez obzira da li je lice sa invaliditetom prethodno bilo prijavqeno na evidenciji nezaposlenih slu`be za zapo{qavawe. 

^lan 49. 

Privredno dru{tvo za zapo{qavawe lica sa invaliditetom i za{titna radionica su u skladu sa ~lanom 48. ovog zakona oslobo|eni pla}awa: 

1.    poreza na specifi~ne na~ine ostvarivawa prihoda, kao {to je lutrija, tombola ili druga vrsta nagradne igre i razne jednokratne dobrotvorne akcije neekonomske prirode; 

2.    poreza na svaki vid stavqawa privatne svojine u javnu svojinu u korist privrednog dru{tva; 

3.    poreza u slu~aju sticawa prava svojine na nepokretnosti bez obzira na osnov sticawa (kupovina, poklon, legat, testament i dr.); 

4.    poreza na dobit; 

5.    naknade za eksploataciju {uma; 

6.    ~lanarine za turisti~ke zajednice; 

7.    naknade za infrastrukturu (za gra|evinsko zemqi{te, vodoprivredu, elektroprivredu, magistralne puteve i dr.); 

8.    doprinosa za vodoprivredu; 

9.    poreza za za{titu od prirodnih i drugih nepogoda; 

10.    doprinosa za ekolo{ku za{titu; 

11.    komunalnih, administrativnih i dr. vrsta taksi; 

12.    naknada i taksi prilikom registracije preduze}a i samostalnih djelatnosti. 

Privredno dru{tvo, ustanova, organizacija lica sa invaliditetom i za{titna radionica pla}aju komunalne usluge, telefonske usluge i tro{kove elektri~ne energije, pod uslovima koji va`e za doma}instva. 

Osloba|awa i benificije utvr|ene ovim ~lanom bli`e se ure|uju zakonima i drugim propisima, kojim se reguli{u te oblasti. 

^lan 50. 

Subjekti iz ~lana 15. stav 2. ovog zakona, osim privrednih dru{tava ~iji ve}inski vlasnik kapitala nije dr`ava, du`ni su najmawe 35% svojih potreba za proizvodima i uslugama, koje proizvode i pru`aju privredna dru{tva za zapo{qavawe lica sa invaliditetom, za{titne radionice i samostalne djelatnosti u vlasni{tvu lica sa invaliditetom, zadovoqavati od ovih privrednih dru{tava, za{titnih radionica i samostalnih djelatnosti u vlasni{tvu lica sa invaliditetom, pod uslovima koji va`e na tr`i{tu. 

Ugovorni organ obavezno primjewuje preferencijalni tretman od 20% od ukupnih uslova tendera u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. 

Obim poslova iz stava 1. ovog ~lana utvr|uje se na po~etku svake kalendarske godine ugovorom izme|u subjekata iz ~lana 15. stav 2. ovog zakona i privrednih dru{tava za zapo{qavawe lica sa invaliditetom, za{titnih radionica i samostalnih djelatnosti u vlasni{tvu lica sa invaliditetom. 

^lan 51. 

Subjekti iz ~lana 48. stav 2. ovog zakona, ukqu~uju}i i organizacije lica sa invaliditetom, imaju pravo na nov~anu nadoknadu za zaposlena lica sa invaliditetom, po osnovu: 

Odredba stava 1. ovog ~lana ne odnosi se na pravna i druga lica iz ~lana 15. stav 2. ovog zakona. 

^lan 52. 

Zahtjev za isplatu nov~ane nadoknade poslodavac podnosi Fondu. Uz zahtjev se prila`e obra~un nov~ane nadoknade sa podacima o licima sa invaliditetom i dokazima o upla}enim porezima i doprinosima na pla}u za ta lica i ostale zaposlenike, primjerci obra~una plate za lica sa invaliditetom, a za lice sa invaliditetom koje se prvi put zapo{qava i dokazi o zapo{qavawu i invaliditetu. 

Poslodavac mo`e zahtjev za isplatu nov~ane nadoknade podnijeti po isteku obra~unskog mjeseca ili tromjese~ja teku}e godine. 

Nov~ana nadoknada ispla}uje se u roku od 15 dana od dana podno{ewa zahtjeva. 

^lan 53. 

Privredno dru{tvo za zapo{qavawe lica sa invaliditetom, koje ostvari status za{titne radionice u skladu sa ovim zakonom, ima pravo na nov~anu nadoknadu iz ovog zakona za sve zaposlenike i pravo na subvenciju neto plate zaposlenih lica sa invaliditetom u visini 30% prosje~ne neto plate u Federaciji, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku. 

^lan 54. 

Stimulansi koji se utvr|uju ugovorom o zapo{qavawu lica sa invaliditetom zakqu~enim sa nosiocem obezbje|ewa zapo{qavawa iz ~lana 48. ovog zakona su: jednokratna materijalna davawa, sredstva za prilago|avawe radnog mjesta i uslova rada, kreditna sredstva po povoqnijim uslovima namjewena kupovini strojeva, opreme, alata, pribora potrebnog za zapo{qavawe lica sa invaliditetom, poslovnog prostora i sredstva naknade razlike zbog smawenog radnog u~inka ili za sufinansirawe dijela plate asistenta (pomaga~a u radu) lica sa invaliditetom u toku rada. 

Prava iz ovog ~lana mogu ostvariti svi poslodavci koji zapo{qavaju lica sa invaliditetom ukqu~uju}i privredna dru{tva za zapo{qavawe lica sa invaliditetom i za{titne radionice. 

^lan 55. 

Privredna dru{tva za zapo{qavawe lica sa invaliditetom, za{titne radionice i ustanove mogu primati pomo} i darove u novcu ili materijalnim sredstvima. 

Namjenu pomo}i, odnosno dara odre|uje darodavac. 

Pomo} i darove u novcu ili drugim materijalnim sredstvima privredna dru{tava, ustanove i za{titne radionice vode i koriste kao sredstva posebne namjene. 

Sredstva posebne namjene vode se na posebnom ra~unu. Korisnici sredstava posebnog ra~una iz stava 1. ovog ~lana du`ni su za svaku finansijsku godinu dostaviti Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe finansijski izvje{taj o prihodima i rashodima sredstava posebne namjene. 

Ustanove i radni centri moraju nov~ana sredstva posebne namjene iz stava 1. ovog ~lana, koja nisu utro{ena za namjene iz stava 2. ovog ~lana, uplatiti u Fond. 

^lan 56. 

Prava iz ~lana 48. ovog zakona, izuzev prava koja imaju za{titne radionice, pripadaju i licima sa invaliditetom koja obavqaju samostalnu djelatnost ili poqoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimawe. 

Prava iz stava 1. ovog ~lana pripadaju i roditequ, bra~nom drugu ili djetetu koji sa tim licem zasnuje radni odnos u svojstvu zaposlenog i koji prema tom licu ispuwava obaveze poslodavca iz radnog odnosa. 

Prava iz stava 1. ovog ~lana pripadaju i roditequ, bra~nom drugu ili djeci lica sa invaliditetom koja su starija od 15 godina i mla|a od 65 godina, koja obavqaju poqoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimawe i koja za lice sa invaliditetom, kao ~lana doma}instva, pla}aju obavezne doprinose za zdravstveno osigurawe i za penzijsko i invalidsko osigurawe. 

Potvrdu o ispuwavawu uslova iz st. 2. i 3. ovog ~lana, na zahtjev lica iz stava 1. ovog ~lana, izdaje op{tinski organ uprave nadle`an za rad. 

VIII. FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPO[QAVAWE LICA SA INVALIDITETOM 

^lan 57. 

Fond je javna ustanova. 

Fond osniva Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. 

^lan 58. 

Fond obavqa sqede}e poslove: 

^lan 59. 

Prihode Fonda ~ine: 

Ako sredstva Fonda, prikupqena po osnovama iz stava 1. ovog ~lana nisu dovoqna za podmirewe svih obaveza nastalih u toku godine, u skladu sa ovim zakonom, nedostaju}a sredstava obezbijedi}e se iz bud`eta Federacije. 

^lan 60. 

Fond ima organ rukovo|ewa, organ upravqawa i organ nadzora. 

^lan 61. 

Organ rukovo|ewa je direktor Fonda. 

Uslovi za imenovawe direktora Fonda utvr|uju se osniva~kim aktom, a prednost ima lice sa invaliditetom. 

^lan 62. 

Organ upravqawa u Fondu je upravni odbor. 

Upravni odbor Fonda ima sedam ~lanova od kojih su tri ~lana predstavnici organizacija lica sa invaliditetom, koja su osniva~i ili vlasnici ustanova i privrednih dru{tava za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe lica sa invaliditetom. 

^lan 63. 

Organ kontrole poslovawa u Fondu je nadzorni odbor, koji ima pet ~lanova. 

^lan 64. 

Postupak imenovawa i razrje{ewa organa iz ~l. 61., 62. i 63. ovog zakona vr{i se u skladu sa propisima i op{tim aktima iz ~lana 46. ovog zakona. 

^lan 65. 

Nadzor nad kori{}ewem sredstava Fonda vr{i Federalno ministarstvo finansija, u skladu sa zakonom. 

Fond je ovla{}en da pozove korisnika sredstava Fonda da, u roku koji ne mo`e biti kra}i od tri radna dana, ni du`i od osam radnih dana, otkloni gre{ke u obra~unu nov~anog stimulansa, te da, uz zahtjev za odobrewe sredstava Fonda po drugom osnovu, prilo`i posebne dokaze. 

Korisnik sredstava Fonda du`an je Fondu nadoknaditi {tetu: 

Korisnik sredstava Fonda du`an je Fondu vratiti sredstva ste~ena bez zakonske osnove. 

IX. NADZOR 

^lan 66. 

Nadzor nad zakonito{}u rada i op{tih akata, ustanova, privrednih dru{tava, za{titnih radionica i radnog centra vr{i federalno i kantonalna ministarstva nadle`na za poslove rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadle`nosti. 

Nadzor nad stru~nim radom ustanova, privrednih dru{tava i za{titnih radionica vr{i federalno i kantonalna ministarstva nadle`na za poslove rada i socijalne politike, svako u okviru svoje nadle`nosti. 

Sadr`aj i na~in sprovo|ewa nadzora iz st. 1. i 2. ovog ~lana propisuju ministri nadle`ni za rad i socijalnu politiku. 

X. KAZNENE ODREDBE 

^lan 67. 

Nov~anom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 15.000,00 KM kazni}e se za prekr{aj poslodavac: 

1.    koji ne uplati poseban doprinos (~lan 18. stav 2. i ~lan 19. stav 2.); 

2.    koji prema invalidnom licu postupi suprotno odredbama ~lana 15.; 

3.    koji ne dostavi podatke o licima sa invaliditetom (~lan 38.). 

Nov~anom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do 15.000,00 KM kazni}e se za prekr{aj poslodavac: 

1.    koji sredstva posebne namjene koristi nenamjenski (~lan 55. st. 2. i 3.); 

2.    koji sredstva posebne namjene ne vodi na posebnom ra~unu (~lan 55. stav 4.); 

3.    koji ne donese ili ne dostave godi{wi finansijski izvje{taj o sredstvima posebne namjene (~lan 55. stav 4.); 

4.    koji u Fond ne uplati neutro{ena sredstva posebne namjene (~lan 55. stav 5.). 

Nov~anom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 1.700,00 KM za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i odgovorno lice kod poslodavca. 

XI. PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 68. 

Postoje}i propisi, kojima se privredna dru{tva za zapo{qavawe lica sa invaliditetom osloba|aju od pla}awa poreza i doprinosa na plate lica sa invaliditetom, primjewiva}e se do uspostavqawa uslova za ostvarivawe prava po ovom zakonu.  

^lan 69. 

Postoje}e ustanove, privredna dru{tva i druga pravna lica za zapo{qavawe lica sa invaliditetom, du`ni su da svoje poslovawe i organizaciju usklade sa ovim zakonom u roku od osam mjeseci od dana stupawa na snagu ovog zakona. 

^lan 70. 

Parlament Federacije donije}e osniva~ki akt iz ~lana 57. stav 2. ovog zakona, u roku od ~etiri mjeseca od dana stupawa na snagu ovog zakona. 

Vlada Federacije imenova}e privremeno Upravni odbor, direktora i Nadzorni odbor Fonda u skladu sa propisima o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima.  

^lan 71. 

Propisi iz ~lana 13. stav 3., ~lana 19. stav 5. i ~lana 32. stav 6. ovog zakona donije}e se u roku od {est mjeseci od dana stupawa na snagu ovog zakona. 

^lan 72. 

Fond je du`an donijeti i objaviti Odluku o na~inu ostvarivawa prava na nov~ani stimulans iz ~lana 48. ovog zakona, u roku od dva mjeseca od dana po~etka rada Fonda. 

^lan 73. 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, s. r. 


193 

Na osnovu ~lana IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[ENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BRANILACA I ^LANOVA NJIHOVIH PORODICA 

Progla{ava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 24. februara 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 25. februara 2010. godine. 


Broj 01-02-102/10
25. februara 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, s. r. 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BRANILACA I ^LANOVA NJIHOVIH PORODICA 

^lan 1. 

U ~lanu 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05 i 70/07) dodaje se novi stav 2. koji glasi: 

"Za ratne vojne invalide koji imaju utvr|eni stepen invaliditeta ispod 60% mjese~no nov~ano primanje (osobna invalidnina i ortopedski dodatak) uvjetovano je prihodovnim cenzusom". 

^lan 2. 

Iza ~lana 8. dodaje se novi ~lan 8a. koji glasi: 

"^lan 8a. 

"Primjena prihodovnog cenzusa po~inje od 01.01.2011. godine. 

Isplata primanja ratnim vojnim invalidima koji imaju utvr|eni stepen invaliditeta ispod 60%, koje je uvjetovano prihodovnim cenzusom prestaje na dan 31.12.2010. godine, ukoliko do tog datuma korisnik osobne invalidnine ne podnese zahtjev za nastavak isplate. 

Nastavak isplate za osobe iz stava 2. ovog ~lana zavisit }e o mogu}nosti podnositelja zahtjeva da ispuni uvjete koje nala`u pravila o prihodovnom cenzusu. U slu~aju da zahtjev za nastavak isplate bude pozitivno rje{en primanje se nastavlja od 01.01.2011. godine. 

Zahtjevi za izdavanje potvrde o prihodovnom stanju podnose se nadle`nim ustanovama, op}ine prebivali{ta korisnika prava, koje su osposobljene za primjenu propisa o prihodovnom cenzusu. 

Ustanove koje su osposobljene za primjenu propisa o prihodovnom cenzusu su jedine nadle`ne da obra|uju zahtjeve za izdavanje potvrde o prihodovnom stanju radi primjene relevantnih propisa o prihodovnom cenzusu". 

^lan 3. 

U ~lanu 19. dodaje se stav 2. koji glasi: 

"Ostvarivanje prava na porodi~nu invalidninu i uve}anu porodi~nu invalidninu uvjetovano je prihodovnim cenzusom. Ova odredba ne odnosi se na djecu poginulih branilaca do 25 godina `ivota koja su na redovnom {kolovanju". 

^lan 4. 

Iza ~lana 19. dodaje se novi ~lan 19a. koji glasi: 

"^lan 19a. 

"Primjena prihodovnog cenzusa po~inje od 01.01.2011. godine. 

Isplata porodi~nih invalidnina i uve}ane porodi~ne invalidnine koja je uvjetovana prihodovnim cenzusom prestaje na da 31.12.2010. godine, ukoliko do tog datuma korisnik porodi~ne invalidnine i uve}ane porodi~ne invalidnine ne podnese zahtjev za nastavak isplate. 

Nastavak isplate }e ovisiti o mogu}nosti podnositelja zahtjeva da ispuni uvjete koje nala`u pravila o prihodovnom cenzusu. U slu~aju da zahtjev za nastavak isplate bude pozitvno rije{en primanje se nastavlja od 01.01.2011. godine. 

Zahtjevi za izdavanje potvrde o prihodovnom stanju podnose se nadle`nim ustanovama op}ine prebivali{ta korisnika prava koje su osposobljene za primjenu propisa o prihodovnom cenzusu. 

Ustanove koje su osposobljene za primjenu propisa o prihodovnom cenzusu su jedine nadle`ne da obra|uju zahtjeve za izdavanje potvrde o prihodovnom stanju radi primjene  propisa o prihodovnom cenzusu". 

^lan 5. 

U ~lanu 57. stav 3. mijenja se i glasi: 

"Visina osnovice iz ~lana 12. stav 2. Zakona uskla|ivat }e se sa odredbama Zakona o bud`etima u Federaciji BiH." 

U ~lanu 57. iza stava 3. dodaje se novi stav  4. koji glasi: 

"Za obra~un i isplatu mjese~nih nov~anih naknada po ovom Zakonu primjenjivat }e se koeficijent, u skladu sa Zakonom o bud`etima u Federaciji BiH". 

^lan 6. 

Odredbe ~l. 1., 2. i 4. ovoga Zakona primjenjivat }e se danom stupanja na snagu Zakona o cenzusu za sve bud`etske korisnike. 

Ukoliko se donese Zakon o cenzusu za sve bud`etske korisnike prije 01.01.2011. godine, odredbe iz stava 1. ovoga ~lana primjenjivat }e se od 01.01.2011. godine. 

^lan 7. 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, s. r. Temeljem ~lanka IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[ENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BRANITELJA I ^LANOVA NJIHOVIH OBITELJI 

Progla{ava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i ~lanova njihovih obitelji koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupni~kog doma od 24. velja~e 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 25. velja~e 2010. godine. 


Broj 01-02-102/10
25. velja~e 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, v. r. 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BRANITELJA I ^LANOVA NJIHOVIH OBITELJI 

^lanak 1. 

U ~lanku 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i ~lanova njihovih obitelji ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05 i 70/07) dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

"Za ratne vojne invalide koji imaju utvr|eni stupanj invaliditeta ispod 60% mjese~no nov~ano primanje (osobna invalidnina i ortopedski dodatak) uvjetovano je prihodovnim cenzusom". 

^lanak 2. 

Iza ~lankka 8. dodaje se novi ~lanak 8a. koji glasi: 

"^lanak 8a. 

"Primjena prihodovnog cenzusa po~inje od 01.01.2011. godine. 

Isplata primanja ratnim vojnim invalidima koji imaju utvr|eni stupanj invaliditeta ispod 60%, koje je uvjetovano prihodovnim cenzusom prestaje na dan 31.12.2010. godine, ukoliko do tog datuma korisnik osobne invalidnine ne podnese zahtjev za nastavak isplate. 

Nastavak isplate za osobe iz stavka 2. ovog ~lanka ovisit }e o mogu}nosti podnositelja zahtjeva da ispuni uvjete koje nala`u pravila o prihodovnom cenzusu. U slu~aju da zahtjev za nastavak isplate bude pozitivno rje{en primanje se nastavlja od 01.01.2011. godine. 

Zahtjevi za izdavanje potvrde o prihodovnom stanju podnose se mjerodavnim ustanovama, op}ine prebivali{ta korisnika prava, koje su osposobljene za primjenu propisa o prihodovnom cenzusu. 

Ustanove koje su osposobljene za primjenu propisa o prihodovnom cenzusu su jedine mjerodavne da obra|uju zahtjeve za izdavanje potvrde o prihodovnom stanju radi primjene relevantnih propisa o prihodovnom cenzusu". 

^lanak 3. 

U ~lanku 19. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

"Ostvarivanje prava na obiteljsku invalidninu i uve}anu obiteljsku invalidninu uvjetovano je prihodovnim cenzusom. Ova odredba ne odnosi se na djecu poginulih branitelja do 25 godina `ivota koja su na redovnom {kolovanju". 

^lanak 4. 

Iza ~lanka 19. dodaje se novi ~lanak 19a. koji glasi: 

"^lanak 19a. 

"Primjena prihodovnog cenzusa po~inje od 01.01.2011. godine. 

Isplata obiteljskih invalidnina i uve}ane obiteljske invali- dnine koja je uvjetovana prihodovnim cenzusom prestaje na da 31.12.2010. godine, ukoliko do tog datuma korisnik obiteljske invalidnine i uve}ane obiteljske invalidnine ne podnese zahtjev za nastavak isplate. 

Nastavak isplate }e ovisiti o mogu}nosti podnositelja zahtjeva da ispuni uvjete koje nala`u pravila o prihodovnom cenzusu. U slu~aju da zahtjev za nastavak isplate bude pozitvno rije{en primanje se nastavlja od 01.01.2011. godine. 

Zahtjevi za izdavanje potvrde o prihodovnom stanju podnose se mjerodavnim ustanovama op}ine prebivali{ta korisnika prava koje su osposobljene za primjenu propisa o prihodovnom cenzusu. 

Ustanove koje su osposobljene za primjenu propisa o prihodovnom cenzusu su jedine mjerodavne da obra|uju zahtjeve za izdavanje potvrde o prihodovnom stanju radi primjene propisa o prihodovnom cenzusu". 

^lanak 5. 

U ~lanku 57. stavak 3. mijenja se i glasi: 

"Visina osnovice iz ~lanka 12. stavak 2. Zakona uskla|ivat }e se sa odredbama Zakona o prora~unima u Federaciji BiH." 

U ~lanku 57. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 

"Za obra~un i isplatu mjese~nih nov~anih naknada po ovom Zakonu primjenjivat }e se koeficijent, sukladno Zakonu o prora~unima u Federaciji BiH". 

^lanak 6. 

Odredbe ~l. 1., 2. i 4. ovoga Zakona primjenjivat }e se danom stupanja na snagu Zakona o cenzusu za sve prora~unske korisnike. 

Ukoliko se donese Zakon o cenzusu za sve prora~unske korisnike prije 01.01.2011. godine, odredbe iz stavka 1. ovoga ~lanka primjenjivat }e se od 01.01.2011. godine. 

^lanak 7. 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, v. r. 


Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, v. r. Na osnovu ~lana IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[EWU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BORACA I ^LANOVA WIHOVIH PORODICA 

Progla{ava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca i ~lanova wihovih porodica koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 24. februara 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 25. februara 2010. godine. 


Broj 01-02-102/10
25. februara 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, s. r. 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BORACA I ^LANOVA WIHOVIH PORODICA 

^lan 1. 

U ~lanu 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca i ~lanova wihovih porodica ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05 i 70/07) dodaje se novi stav 2. koji glasi: 

"Za ratne vojne invalide koji imaju utvr|eni stepen invaliditeta ispod 60% mjese~no nov~ano primawe (li~na invalidnina i ortopedski dodatak) uslovqeno je prihodovnim cenzusom". 

^lan 2. 

Iza ~lana 8. dodaje se novi ~lan 8a. koji glasi: 

"^lan 8a. 

"Primjena prihodovnog cenzusa po~iwe od 01.01.2011. godine. 

Isplata primawa ratnim vojnim invalidima koji imaju utvr|eni stepen invaliditeta ispod 60%, koje je uslovqeno prihodovnim cenzusom prestaje na dan 31.12.2010. godine, ukoliko do tog datuma korisnik li~ne invalidnine ne podnese zahtjev za nastavak isplate. 

Nastavak isplate za lica iz stava 2. ovog ~lana zavisi}e od mogu}nosti podnosioca zahtjeva da ispuni uslove koje nala`u pravila o prihodovnom cenzusu. U slu~aju da zahtjev za nastavak isplate bude pozitivno rije{en primawe se nastavqa od 01.01.2011. godine. 

Zahtjevi za izdavawe potvrde o prihodovnom stawu podnose se nadle`nim ustanovama, op{tine prebivali{ta korisnika prava, koje su osposobqene za primjenu propisa o prihodovnom cenzusu. 

Ustanove koje su osposobqene za primjenu propisa o prihodovnom cenzusu su jedine nadle`ne da obra|uju zahtjeve za izdavawe potvrde o prihodovnom stawu radi primjene relevantnih propisa o prihodovnom cenzusu". 

^lan 3. 

U ~lanu 19. dodaje se stav 2. koji glasi: 

"Ostvarivawe prava na porodi~nu invalidninu i uve}anu porodi~nu invalidninu uslovqeno je prihodovnim cenzusom. Ova odredba ne odnosi se na djecu poginulih boraca do 25 godina `ivota koja su na redovnom {kolovawu". 

^lan 4. 

Iza ~lana 19. dodaje se novi ~lan 19a. koji glasi: 

"^lan 19a. 

"Primjena prihodovnog cenzusa po~iwe od 01.01.2011. godine. 

Isplata porodi~nih invalidnina i uve}ane porodi~ne invalidnine koja je uslovqena prihodovnim cenzusom prestaje na da 31.12.2010. godine, ukoliko do tog datuma korisnik porodi~ne invalidnine i uve}ane porodi~ne invalidnine ne podnese zahtjev za nastavak isplate. 

Nastavak isplate }e zavisiti od mogu}nosti podnosioca zahtjeva da ispuni uslove koje nala`u pravila o prihodovnom cenzusu. U slu~aju da zahtjev za nastavak isplate bude pozitvno rije{en primawe se nastavqa od 01.01.2011. godine. 

Zahtjevi za izdavawe potvrde o prihodovnom stawu podnose se nadle`nim ustanovama op{tine prebivali{ta korisnika prava koje su osposobqene za primjenu propisa o prihodovnom cenzusu. 

Ustanove koje su osposobqene za primjenu propisa o prihodovnom cenzusu su jedine nadle`ne da obra|uju zahtjeve za izdavawe potvrde o prihodovnom stawu radi primjene propisa o prihodovnom cenzusu". 

^lan 5. 

U ~lanu 57. stav 3. mijewa se i glasi: 

"Visina osnovice iz ~lana 12. stav 2. Zakona, uskla|iva}e se sa odredbama Zakona o buxetima u Federaciji BiH". 

U ~lanu 57. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi: 

"Za obra~un i isplatu mjese~nih nov~anih nalnada po ovom Zakonu primjewiva}e se koeficijent, u skladu sa Zakonom o buxetima u Federaciji BiH". 

^lan 6. 

Odredbe ~lana 1., 2. i 4. ovog Zakona primjewiva}e se danom stupawa na snagu Zakona o cenzusu za sve buxetske korisnike. 

Ukoliko se donese Zakon o cenzusu za sve buxetske korisnike prije 01.01.2011. godine, odredbe iz stava 1. ovog ~lana primjewiva}e se od 01.01.2011. godine. 

^lan 7. 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, s. r. 


194 

Na osnovu ~lana IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[ENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA I ^LANOVA NJIHOVIH PORODICA 

Progla{ava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i ~lanova njihovih porodica koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 24. februara 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 25. februara 2010. godine. 


Broj 01-02-99/10
25. februara 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, s. r. 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA I ^LANOVA NJIHOVIH PORODICA 

^lan 1. 

U Zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i ~lanova njihovih porodica ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 70/05 i 61/06) iza ~lana 5. dodaje se novi ~lan 5a. koji glasi: 

"^lan 5a. 

"Ostvarivanje prava iz ~l. 5. i 6. ovog Zakona uvjetovano je prihodovnim cenzusom. Primjena prihodovnog cenzusa po~inje od 01.05.2010. godine. 

Isplata primanja iz stava 1. ovog ~lana koja su uvjetovana prihodovnim cenzusom prestaje na dan 30.04.2010. godine, ukoliko do tog datuma primatelj navedenih primanja ne podnese zahtjev za nastavak isplate i ne ispuni uvjete koje nala`u pravila o prihodovnom cenzusu. 

Zahtjevi za nastavak isplate se podnose op}inskim slu`bama nadle`nim za braniteljsko-invalidsku za{titu. 

U slu~aju da zahtjev za nastavak isplate bude pozitivno rije{en primanja se obra~unavaju od 01.05.2010. godine. 

Vlada Federacije BiH }e u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti propis kojim }e se propisati visina, postupak i na~in utvr|ivanja prihodovnog cenzusa i prihodovnog praga u vezi sa provo|enjem ovog Zakona". 

^lan 2. 

U ~lanu 6. bri{e se stav 1. 

^lan 3. 

U ~lanu 5. stav 2. mijenja se i glasi: 

"Visina osnovice mjese~nog nov~anog dodatka uskla|ivat }e se sa odredbama Zakona o bud`etima u Federaciji BiH". 

^lan 4. 

Iza ~lana 14. dodaje se novi ~lan 14a. koji glasi: 

"^lan 14a. 

Za obra~un i isplatu mjese~nog nov~anog dodatka po ovom Zakonu, primjenjivat }e se koeficijent u skladu sa Zakonom o bud`etima u Federaciji BiH". 

^lan 5. 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, s. r. Temeljem ~lanka IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[ENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLI^JA I ^LANOVA NJIHOVIH OBITELJI 

Progla{ava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odli~ja i ~lanova njihovih obitelji koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupni~kog doma od 24. velja~e 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 25. velja~e 2010. godine. 


Broj 01-02-99/10
25. velja~e 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, v. r. 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLI^JA I ^LANOVA NJIHOVIH OBITELJI 

^lanak 1. 

U Zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odli~ja i ~lanova njihovih obitelji ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 70/05 i 61/06) iza ~lanka 5. dodaje se novi ~lanak 5a. koji glasi: 

"^lanak 5a. 

"Ostvarivanje prava iz ~l. 5. i 6. ovog Zakona uvjetovano je prihodovnim cenzusom. Primjena prihodovnog cenzusa po~inje od 01.05.2010. godine. 

Isplata primanja iz stavka 1. ovog ~lanka koja su uvjetovana prihodovnim cenzusom prestaje na dan 30.04.2010. godine, ukoliko do tog datuma primatelj navedenih primanja ne podnese zahtjev za nastavak isplate i ne ispuni uvjete koje nala`u pravila o prihodovnom cenzusu. 

Zahtjevi za nastavak isplate se podnose op}inskim slu`bama mjerodavnim za braniteljsko-invalidsku za{titu. 

U slu~aju da zahtjev za nastavak isplate bude pozitivno rije{en primanja se obra~unavaju od 01.05.2010. godine. 

Vlada Federacije BiH }e u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti propis kojim }e se propisati visina, postupak i na~in utvr|ivanja prihodovnog cenzusa i prihodovnog praga u svezi sa provo|enjem ovog Zakona". 

^lanak 2. 

U ~lanku 6. bri{e se stavak 1. 

^lanak 3. 

U ~lanku 5. stavak 2. mijenja se i glasi: 

"Visina osnovice mjese~noga nov~anoga dodatka uskla|ivat }e se sa odredbama Zakona o prora~unima u Federaciji BiH". 

^lanak 4. 

Iza ~lanka 14. dodaje se novi ~lanak 14a. koji glasi: 

"^lanak 14a. 

Za obra~un i isplatu mjese~noga nov~anoga dodatka po ovom Zakonu, primjenjivat }e se koeficijent sukladno Zakonu o prora~unima u Federaciji BiH". 

^lanak 5. 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, v. r. 


Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, v. r. Na osnovu ~lana IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[EWU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNAWA I ODLIKOVAWA I ^LANOVA WIHOVIH PORODICA 

Progla{ava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznawa i odlikovawa i ~lanova wihovih porodica koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 24. februara 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 25. februara 2010. godine. 


Broj 01-02-99/10
25. februara 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, s. r. 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNAWA I ODLIKOVAWA I ^LANOVA WIHOVIH PORODICA 

^lan 1. 

U Zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznawa i odlikovawa i ~lanova wihovih porodica ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 70/05 i 61/06) iza ~lana 5. dodaje se novi ~lan 5a. koji glasi: 

"^lan 5a. 

"Ostvarivawe prava iz ~l. 5. i 6. ovog zakona uslovqeno je prihodovnim cenzusom. Primjena prihodovnog cenzusa po~iwe od 01.05.2010. godine. 

Isplata primawa iz stava 1. ovog ~lana koja su uslovqena prihodovnim cenzusom prestaje na dan 30.04.2010. godine, ukoliko do tog datuma primalac navedenih primawa ne podnese zahtjev za nastavak isplate i ne ispuni uslove koje nala`u pravila o prihodovnom cenzusu. 

Zahtjevi za nastavak isplate se podnose op{tinskim slu`bama nadle`nim za bora~ko-invalidsku za{titu. 

U slu~aju da zahtjev za nastavak isplate bude pozitivno rije{en primawa se obra~unavaju od 01.05.2010. godine. 

Vlada Federacije BiH u roku od osam dana od dana stupawa na snagu ovog zakona donije}e propis kojim }e se propisati visina, postupak i na~in utvr|ivawa prihodovnog cenzusa i prihodovnog praga u vezi sa provo|ewem ovog zakona". 

^lan 2. 

U ~lanu 6. bri{e se stav 1. 

^lan 3. 

U ~lanu 5. stav 2. mijewa se i glasi: 

"Visina osnovice mjese~nog nov~anog dodatka uskla|iva}e se sa odredbama Zakona o buxetima u Federaciji BiH". 

^lan 4. 

Iza ~lana 14. dodaje se novi ~lan 14a. koji glasi: 

"^lan 14a. 

Za obra~un i isplatu mjese~nog nov~anog dodatka po ovom Zakonu, primjewiva}e se koeficijent u skladu sa Zakonom o  buxetima u Federaciji BiH". 

^lan 5. 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, s. r. 


195 

Na osnovu ~lana IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[ENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA IZABRANIH DU@NOSNIKA, NOSILACA IZVR[NIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA U INSTITUCIJAMA VLASTI FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE 

Progla{ava se Zakon o dopunama Zakona o pravima izabranih du`nosnika, nosilaca izvr{nih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 24. februara 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 25. februara 2010. godine. 


Broj 01-02-98/10
25. februara 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, s. r. 

ZAKON 

O DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA IZABRANIH DU@NOSNIKA, NOSILACA IZVR[NIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA U INSTITUCIJAMA VLASTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

^lan 1. 

U  ~lanu 6. Zakona o pravima izabranih du`nosnika, nosilaca izvr{nih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH, br. 59/06, 23/08 i 84/08 ), dodaju se st. 3. i 4. koji glase: 

"Visina osnovice iz ~lana 6. st. 1. i 2.  Zakona uskla|ivat }e se sa odredbama Zakona o bud`etima  Federacije Bosne i Hercego- vine. 

Za obra~un i isplatu mjese~nih nov~anih naknada po osnovu Zakona primjenjivat }e se koeficijent  u skladu sa Zakonom o bud`etima  Federacije Bosne i Hercegovine. 

^lan 2. 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, s. r. Temeljem ~lanka IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[ENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA IZABRANIH DU@NOSNIKA, NOSITELJA IZVR[NIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA U INSTITUCIJAMA VLASTI FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE 

Progla{ava se Zakon o dopunama Zakona o pravima izabranih du`nosnika, nositelja izvr{nih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupni~kog doma od 24. velja~e 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 25. velja~e 2010. godine. 


Broj 01-02-98/10
25. velja~e 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, v. r. 

ZAKON 

O DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA IZABRANIH DU@NOSNIKA, NOSITELJA IZVR[NIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA U INSTITUCIJAMA VLASTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

^lanak 1. 

U  ~lanku 6. Zakona o pravima izabranih du`nosnika, nositelja izvr{nih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH, br. 59/06,23/08 i 84/08), dodaju se st. 3. i 4. koji glase: 

"Visina osnovice iz ~lanka 6. st. 1. i 2.  Zakona uskla|ivat }e  se sa odredbama Zakona o prora~unima   Federacije Bosne i Hercegovine. 

Za obra~un i isplatu mjese~nih nov~anih naknada  po osnovi Zakona primjenjivat }e se koeficijent  sukladno  Zakonu  o prora~unima  Federacije Bosne i Hercegovine. 

^lanak  2. 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga  dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, v. r. 


Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, v. r. Na osnovu ~lana IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[EWU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA IZABRANIH DU@NOSNIKA, NOSILACA IZVR[NIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA U INSTITUCIJAMA VLASTI FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE 

Progla{ava se Zakon o dopunama Zakona o pravima izabranih du`nosnika, nosilaca izvr{nih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 24. februara 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 25. februara 2010. godine. 


Broj 01-02-98/10
25. februara 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, s. r. 

ZAKON 

O DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA IZABRANIH DU@NOSNIKA, NOSILACA  IZVR[NIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA U INSTITUCIJAMA VLASTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

^lan 1. 

U  ~lanu 6. Zakona o pravima izabranih du`nosnika, nosilaca izvr{nih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH, br. 59/06, 23/08 i 84/08),  dodaju se st. 3. i 4. koji glase: 

"Visina osnovice iz ~lana 6. st. 1. i 2.  Zakona uskla|iva}e  se sa odredbama Zakona o buxetima  Federacije Bosne i Hercegovine. 

Za obra~un i isplatu mjese~nih nov~anih naknada po osnovu Zakona primjewiva}e se koeficijent u skladu sa Zakonom o buxetima  Federacije Bosne i Hercegovine. 

^lan 2. 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, s. r. 


196 

Na osnovu ~lana IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[ENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O BUD@ETIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Progla{ava se Zakon o dopunama Zakona o bud`etima Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 24. februara 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 25. februara 2010. godine. 


Broj 01-02-97/10
25. februara 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, s. r. 

ZAKON 

O DOPUNAMA ZAKONA O BUD@ETIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

^lan 1. 

U Zakonu o bud`etima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09 i 32/09), iza ~lana 29. dodaju se ~lanovi 29a. i 29b., koji glase: 

"^lan 29a. 

Sredstva na poziciji "Bruto pla}e i naknade" dozna~avat }e se korisnicima Bud`eta na osnovu Sporazuma o stand-by aran`manu sa MMF-om, te Zakona o na~inu ostvarivanja u{teda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 52/09). 

Visina osnovice, za obra~un pla}a i naknada iz stava 1. ovog ~lana ovog Zakona, uskla|ivat }e se sa kretanjem inflacije u Federaciji Bosne i Hercegovine iz prethodne godine, na osnovu podataka Federalnog zavoda za statistiku, mjereno indeksom potro{a~kih cijena-CPI. Uskla|ivanje osnovice vr{i se na prijedlog Federalnog ministarstva finansija odlukom Vlade, najkasnije u roku od osam  dana od dana objavljivanja podataka o inflaciji. Uskla|ivanje se ne}e vr{iti u slu~aju deflacije. 

U slu~aju da bud`etska sredstva za isplatu pla}a i naknada za teku}u godinu, kao i bud`etska sredstva za isplatu mjese~nih nov~anih naknada korisnicima prava po drugim zakonima, iznose manje od iznosa potrebnih sredstava za isplatu, primjenjivat }e  se koeficijent za obra~un. 

Koeficijent iz stava 3. ovog ~lana se izra~unava tako da se iznos sredstava koji je osiguran u Bud`etu za teku}u bud`etsku godinu dijeli sa iznosom koji bi bio potreban da bi se primijenila osnovica iz stava 2. ovog ~lana. 

^lan 29b. 

Isplate mjese~nih nov~anih primanja, izvr{ene u skladu sa ~lanom  29a. ovog Zakona, su defininitivne i kona~ne." 

^lan 2. 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, s. r. Temeljem ~lanka IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[ENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PRORA^UNIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Progla{ava se Zakon o dopunama Zakona o prora~unima Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupni~kog doma od 24. velja~e 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 25. velja~e 2010. godine. 


Broj 01-02-97/10
25. velja~e 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, v. r. 

ZAKON 

O DOPUNAMA ZAKONA O PRORA^UNIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

^lanak  1. 

U Zakonu o prora~unima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br: 19/06, 76/08, 5/09 i 32/09), iza ~lanka 29. dodaju se ~l. 29a. i 29b. koji glase: 

"^lanak 29a. 

Sredstva na poziciji "Bruto pla}e i naknade" dozna~avat }e se korisnicima Prora~una temeljem  Sporazuma o stand-by aran`manu sa MMF-om, te Zakona o na~inu ostvarivanja u{teda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj  52/09). 

Visina osnovice, za obra~un pla}a i naknada iz stavka 1. ovoga ~lanka ovog Zakona, uskla|ivat }e se sa kretanjem inflacije u Federaciji Bosne i Hercegovine iz prethodne godine, na osnovi podataka Federalnoga zavoda za statistiku, mjereno indeksom potro{a~kih cijena-CPI. Uskla|ivanje osnovice vr{i se na prijedlog Federalnog ministarstva financija odlukom Vlade, najkasnije u roku od osam  dana od dana objavljivanja podataka o inflaciji. Uskla|ivanje se ne}e vr{iti u slu~aju deflacije. 

U slu~aju da prora~unska sredstva za isplatu pla}a i naknada za teku}u godinu, kao i prora~unska  sredstva za isplatu mjese~nih nov~anih naknada korisnicima prava po drugim zakonima, iznose manje od iznosa potrebnih sredstava za isplatu, primjenjivat }e se koeficijent za obra~un. 

Koeficijent iz stavka 3. ovoga ~lanka se izra~unava tako da se iznos sredstava koji je osiguran u Prora~unu za teku}u prora~unsku godinu dijeli sa iznosom koji bi bio potreban da bi se primijenila osnovica iz stavka 2. ovoga ~lanka. 

^lanak 29b. 

Isplate mjese~nih nov~anih primanja, izvr{ene sukladno ~lanku 29a. ovoga Zakona, su defininitivne i kona~ne." 

^lanak 2. 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, v. r. 


Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, v. r. Na osnovu ~lana IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[EWU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O BUXETIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Progla{ava se Zakon o dopunama Zakona o buxetima Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 24. februara 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 25. februara 2010. godine. 


Broj 01-02-97/10
25. februara 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, s. r. 


ZAKON 

O DOPUNAMA ZAKONA O BUXETIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

^lan 1. 

U Zakonu o buxetima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09 i 32/09), iza ~lana 29. dodaju se ~l. 29a. i  29b. , koji glase: 

"^lan 29a. 

Sredstva na poziciji "Bruto plate i naknade" dozna~ava}e se korisnicima Buxeta na osnovu Sporazuma o stand-by aran`manu sa MMF-om, te Zakona o na~inu ostvarivawa u{teda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 52/09). 

Visina osnovice, za obra~un plata i naknada iz stava 1. ovog ~lana ovog zakona, uskla|iva}e se sa kretawem inflacije u Federaciji Bosne i Hercegovine iz prethodne godine, na osnovu podataka Federalnog zavoda za statistiku, mjereno indeksom potro{a~kih cijena-CPI. Uskla|ivawe osnovice vr{i se na prijedlog Federalnog ministarstva finansija odlukom Vlade, najkasnije u roku od osam dana od dana objavqivawa podataka o inflaciji. Uskla|ivawe se ne}e vr{iti u slu~aju deflacije. 

U slu~aju da buxetska sredstva za isplatu plata i naknada za teku}u godinu, kao i buxetska sredstva za isplatu mjese~nih nov~anih naknada korisnicima prava po drugim zakonima, iznose mawe od iznosa potrebnih sredstava za isplatu, primjewiva}e se koeficijent za obra~un. 

Koeficijent iz stava 3. ovog ~lana se izra~unava tako da se iznos sredstava koji je obezbije|en u Buxetu za teku}u buxetsku godinu dijeli sa iznosom koji bi bio potreban da bi se primijenila osnovica iz stava 2. ovog ~lana. 

^lan 29b. 

Isplate mjese~nih nov~anih primawa, izvr{ene u skladu sa ~lanom 29a. ovog zakona, su definitivne i kona~ne." 

^lan 2. 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, s. r. 


197 

Na osnovu ~lana IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[ENJU ZAKONA O JEDINSTVENOM URE\IVANJU PRAVA NA GOTOVINSKU NAKNADU POJEDINCIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

Progla{ava se Zakon o jedinstvenom ure|ivanju prava na gotovinsku naknadu pojedincima u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 24. februara 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 25. februara 2010. godine. 


Broj 01-02-101/10
25. februara 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, s. r. 

ZAKON 

O JEDINSTVENOM URE\IVANJU PRAVA NA GOTOVINSKU NAKNADU POJEDINCIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

I. OP]E ODREDBE 

^lan 1. 

Ovim zakonom ure|uju se op}a pravila i na~ela za utvr|ivanje prava na gotovinske naknade pojedincima koje se ispla}uju na teret Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine, bud`eta kantona, op}ina, gradova i finansijskih planova izvanbud`etskih fondova (u daljnjem tekstu: Bud`et), uspostavljanja jedinstvene elektronske baze podataka o tim naknadama, na~in prikupljanja podataka, na~in izvje{tavanja o ispla}enim naknadama, te prava i na~in kori{tenja podataka o priznatim i ispla}enim gotovinskim naknadama pojedincima. 

^lan 2. 

Gotovinske naknade iz ~lana 1. ovog zakona obuhvataju sve naknade ispla}ene u gotovom novcu ili preko `iro i teku}ih ra~una, koje pojedinci ostvaruju po osnovu zakonom priznatih prava, osim pla}a i naknada iz radnog odnosa - penzije, naknada po osnovu ugovora o povremenim i privremenim poslovima, autorskih honorara i drugih naknada po osnovu ugovora o djelu i naknada po osnovu osiguranja. 

Pod pojedincima, u smislu ovog zakona, podrazumijevaju se fizi~ka lica - rezidenti Federacije Bosne i Hercegovine, kao i fizi~ka lica - rezidenti Republike Srpske i Br~ko Disktrikta Bosne i Hercegovine, ukoliko u skladu sa propisima va`e}im u Federaciji Bosne i Hercegovine ostvare pravo na gotovinske naknade na teret bud`eta. 

II. PREDUSLOVI ZA REGULISANJE PRAVA ZA ISPLATE GOTOVINSKIH NAKNADA 

^lan 3. 

U smislu ovog zakona, gotovinske naknade koje se pojedincima ispla}uju iz bud`eta, moraju biti zasnovane na zakonima kojima se jasno defini{u kriteriji za utvr|ivanje: prava pojedinaca na konkretne vrste naknada, namjene tih naknada, te kriteriji za utvr|ivanje visine, perioda i na~ina njihove isplate. 

Odredbe iz stava 1. ovog ~lana na identi~an na~in se moraju primjenjivati na svim nivoima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

^lan 4. 

Uz Prijedlog zakona kojim se reguli{e pravo na gotovinske naknade pojedincima, predlaga~ je du`an: da identifikuje izvore iz kojih }e se finansirati isplata, da izradi analizu fiskalnih implikacija, prilo`i procjenu potencijalnog broja korisnika prava na gotovinske naknade po osnovu tog zakona, procijenu tro{kova po korisniku, procjenu ukupne visine gotovinskih naknada i drugih tro{kova provo|enja zakona na godi{njem nivou, procjenu stupnja fluktuacije u broju korisnika i ukupne visine konkretnih gotovinskih naknada za period od najmanje pet godina od stupanja na snagu zakona, te mi{ljenje Federalnog ministarstva finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) o fiskalnim i drugim ekonomskim efektima primjene tog zakona. 

Uz Prijedlog zakona iz stava 1. ovog ~lana, izme|u ostalog, mora se propisati i na~in uskla|ivanja visine naknade. Naknade se moraju uskla|ivati u odnosu na visinu raspolo`ivih sredstava planiranih u bud`etu za teku}u godinu, odnosno, ukoliko je predvi|eno pove}anje naknada, maksimum do kojega se naknade mogu povisiti je zvani~na stopa inflacije. 

III. NA^ELA O JEDINSTVENOM URE\IVANJU PRAVA NA GOTOVINSKU NAKNADU U SKLADU SA STVARNIM MATERIJALNIM POTREBAMA I PREMA DRUGIM SPECIFI^NIM SVRHAMA 

^lan 5. 

Visina gotovinskih naknada koje se utvr|uju mora odgovarati stvarnim materijalnim potrebama korisnika na kojeg se te naknade odnose. 

Pri utvr|ivanju visine gotovinskih naknada u obzir se mora uzeti ukupan godi{nji dohodak korisnika naknada, njihov imovinski status, zdravstveno stanje, socijalni polo`aj, stepen invalidnosti i druge informacije od zna~aja za procjenjivanje stvarnih materijalnih potreba za gotovinskim naknadama na teret bud`eta. 

Izuzeto od odredaba iz stava 1. ovog ~lana, na gotovinske naknade pojedincima po osnovu stipendija, naknade sportistima, naknade zasnovane na akademskom uspjehu i naknade po osnovu intelektualnih prava, kao i naknade koje se ispla}uju po osnovu priznatih doprinosa pojedinaca razvoju nauke i tehnologije ne odnosi se obaveza usmjeravanja gotovinskih naknada u skladu sa stvarnim materijalnim potrebama korisnika tih naknada. 

IV. IZVJE[TAVANJE 

^lan 6. 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodila~kog rata je du`no, da u roku od 120 dana od stupanja na snagu ovoga zakona, donese pravilnik kojim }e urediti: na~in na koji }e se formirati jedinstvena elektronska baza podataka (u daljnjem tekstu: Jedinstvena baza podataka), na~in na koji }e se prikupljati podaci, klasifikacija svih podataka u Jedinstvenoj bazi podataka, forma standardizovanih obrazaca za prikupljanje podataka i formati izvje{taja koji se generi{u na osnovu prikupljenih podataka. 

Jedinstvena baza podataka nema karakter javnog registra. 

^lan 7. 

Unos podataka u Jedinstvenu bazu podataka vr{i se pojedina~no na svakom nivou vlasti na teret ~ijeg bud`eta se, u skladu sa zakonom, vr{i isplata gotovinskih naknada pojedincima. 

Standardizovani obrazac za prikupljanje podataka o podnesenim zahtjevima za ostvarivanje prava na gotivinsku naknadu treba da sadr`i: 

Standardizovani obrazac za prikupljanje podataka o ispla}enim gotovinskim naknadama treba da sadr`i: 

Izvje{taji koji se generi{u na osnovu podataka iz Jedinstvene baze podataka treba da obezbijede uvid u: 

V. ARHIVIRANJE INFORMACIJA I ANALIZA 

^lan 8. 

U Jedinstavenoj bazi podataka minimalno se arhiviraju i ~uvaju podaci prikupljeni iz standardizovanih obrazaca iz ~lana 6. ovog zakona. 

Ministarstvo prikupljene standardizovane obrasce upore|uje, konsolidira i sa~injava analize o svim gotovinskim naknadama. 

Ministarstvo na svojoj internet stranici objavljuje konsolidovane polugodi{nje i godi{nje izvje{taje o ukupno nastalim javnim rashodima po osnovu isplate gotovinskih naknada pojedincima, u skladu sa ovim zakonom. 

Izvje{taji iz stava 2. ovog ~lana minimalno moraju da sadr`e ukupan iznos gotovinskih naknada ispla}enih po svakoj pojedina~noj vrsti gotovinskih naknada u toku izvje{tajnog perioda, u skladu sa standardnom klasifikacijom utvr|enom od strane Ministarstva, te ukupan iznos gotovinskih naknada ispla}enih na svakom nivou vlasti pojedina~no. 

VI. PRISTUP INFORMACIJAMA 

^lan 9. 

Pristup Jedinstvenoj bazi podataka mogu da imaju isklju~ivo lica zadu`ena za njeno a`uriranje i odr`avanje, kao i lica ovla{tena za upravljanje informacijama iz Jedinstvene baze podataka. 

Lica koja su na odre|enom nivou vlasti odgovorna za odlu~ivanje o priznavanju prava na isplatu gotovinskih naknada pojedincima imaju pravo na pristup informacijama iz Jedinstvene baze podataka. 

Licima na koja se ne odnose prethodni stavovi, na njihov pisani zahtjev, Ministarstvo }e dostaviti informacije iz Jedinstvene baze podataka. 

Na ovaj zakon primjenjuju se odredbe Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 32/01) i odredbe Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/06). 

VII. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 10. 

U slu~aju da su obaveze i prava koja proisti~u iz drugih zakona i propisa u suprotnosti sa ovim zakonom, primjenjivat }e se ovaj zakon. 

^lan 11. 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, s. r. Temeljem ~lanka IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[ENJU ZAKONA O JEDINSTVENOM URE\IVANJU PRAVA NA GOTOVINSKU NAKNADU POJEDINCIMA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE 

Progla{ava se Zakon o jedinstvenom ure|ivanju prava na gotovinsku naknadu pojedincima u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupni~kog doma od 24. velja~e 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 25. velja~e 2010. godine. 


Broj 01-02-101/10
25. velja~e 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, v. r. 

ZAKON 

O JEDINSTVENOM URE\IVANJU PRAVA NA GOTOVINSKU NAKNADU POJEDINCIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

I. OP]E ODREDBE 

^lanak 1. 

Ovim zakonom ure|uju se op}a pravila i na~ela za utvr|ivanje prava na gotovinske naknade pojedincima koje se ispla}uju na teret Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine, prora~una kantona, op}ina, gradova i financijskih planova izvanprora~unskih fondova (u daljnjem tekstu: Prora~un), uspostavljanja jedinstvene elektronske baze podataka o tim naknadama, na~in prikupljanja podataka, na~in izvje{}ivanja o ispla}enim naknadama, te prava i na~in kori{}enja podataka o priznatim i ispla}enim gotovinskim naknadama pojedincima. 

^lanak 2. 

Gotovinske naknade iz ~lanka 1. ovog zakona obuhva}aju sve naknade ispla}ene u gotovom novcu ili preko `iro i teku}ih ra~una, koje pojedinci ostvaruju po osnovi zakonom priznatih prava, osim pla}a i naknada iz radnog odnosa - mirovine, naknada po osnovi ugovora o povremenim i privremenim poslovima, autorskih honorara i drugih naknada po osnovi ugovora o djelu i naknada po osnovi osiguranja. 

Pod pojedincima, u smislu ovoga zakona, podrazumijevaju se fizi~ke osobe - rezidenti Federacije Bosne i Hercegovine, kao i fizi~ke osobe - rezidenti Republike Srpske i Br~ko Disktrikta Bosne i Hercegovine, ukoliko sukladno propisima va`e}im u Federaciji Bosne i Hercegovine ostvare pravo na gotovinske naknade na teret prora~una. 

II. PREDUVJETI ZA REGULIRANJE PRAVA ZA ISPLATE GOTOVINSKIH NAKNADA 

^lanak 3. 

U smislu ovoga zakona, gotovinske naknade koje se pojedincima ispla}uju iz prora~una, moraju biti zasnovane na zakonima kojima se jasno definiraju kriteriji za utvr|ivanje: prava pojedinaca na konkretne vrste naknada, namjene tih naknada, te kriteriji za utvr|ivanje visine, razdoblja i na~ina njihove isplate. 

Odredbe iz stavka 1. ovoga ~lanka na identi~an na~in se moraju primjenjivati na svim razinama vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

^lanak 4. 

Uz Prijedlog zakona kojim se regulira pravo na gotovinske naknade pojedincima, predlagatelj je du`an identificirati izvore iz kojih }e se financirati isplata, izraditi analizu fiskalnih implikacija, prilo`iti procjenu potencijalnog broja korisnika prava na gotovinske naknade po osnovi tog zakona, procijenu tro{kova po korisniku, procjenu ukupne visine gotovinskih naknada i drugih tro{kova provo|enja zakona na godi{njoj razini, procjenu stupnja fluktuacije u broju korisnika i ukupne visine konkretnih gotovinskih naknada za razdoblje od najmanje pet godina od stupanja na snagu zakona, te mi{ljenje Federalnog ministarstva financija (u daljem tekstu: Ministarstvo) o fiskalnim i drugim ekonomskim efektima primjene tog zakona. 

Uz Prijedlog zakona iz stavka 1. ovoga ~lanka, izme|u ostalog, mora se propisati i na~in uskla|ivanja visine naknade. Naknade se moraju uskla|ivati u odnosu na visinu raspolo`ivih sredstava planiranih u prora~unu za teku}u godinu, odnosno, ukoliko je predvi|eno pove}anje naknada, maksimum do kojega se naknade mogu povisiti je slu`bena stopa inflacije. 

III. NA^ELA O JEDINSTVENOM URE\IVANJU PRAVA NA GOTOVINSKU  NAKNADU SUKLADNO STVARNIM MATERIJALNIM POTREBAMA I PREMA DRUGIM SPECIFI^NIM SVRHAMA 

^lanak 5. 

Visina gotovinskih naknada koje se utvr|uju mora odgovarati stvarnim materijalnim potrebama korisnika na kojeg se te naknade odnose. 

Pri utvr|ivanju visine gotovinskih naknada u obzir se mora uzeti ukupan godi{nji dohodak korisnika naknada, njihov imovinski status, zdravstveno stanje, socijalni polo`aj, stupanj invalidnosti i druge informacije od zna~aja za procjenjivanje stvarnih materijalnih potreba za gotovinskim naknadama na teret prora~una. 

Izuzeto od odredaba iz stavka 1. ovoga ~lanka, na gotovinske naknade pojedincima po osnovi stipendija, naknade {portistima, naknade zasnovane na akademskom uspjehu i naknade po osnovi intelektualnih prava, kao i naknade koje se ispla}uju temeljem priznatih doprinosa pojedinaca razvoju znanosti i tehnologije ne odnosi se obveza usmjeravanja gotovinskih naknada sukladno stvarnim materijalnim potrebama korisnika tih naknada. 

IV. IZVJE[]IVANJE 

^lanak 6. 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata je du`no, u roku od 120 dana od stupanja na snagu ovoga zakona, donijeti pravilnik kojim }e urediti: na~in na koji }e se formirati jedinstvena elektronska baza podataka (u daljnjem tekstu: Jedinstvena baza podataka), na~in na koji }e se prikupljati podaci, klasifikacija svih podataka u Jedinstvenoj bazi podataka, forma standardnih obrazaca za prikupljanje podataka i formati izvje{}a koji se generiraju temeljem prikupljenih podataka. 

Jedinstvena baza podataka nema karakter javnog registra. 

^lanak 7. 

Unos podataka u Jedinstvenu bazu podataka vr{i se pojedina~no na svakoj razini vlasti na teret ~ijeg prora~una se, sukladno zakonu, vr{i isplata gotovinskih naknada pojedincima. 

Standardizirani obrazac za prikupljanje podataka o podnesenim zahtjevima za ostvarivanje prava na gotivinsku naknadu treba sadr`avati: 

Standardizovani obrazac za prikupljanje podataka o ispla}enim gotovinskim naknadama treba da sadr`i: 

Izvje{taji koji se generi{u na osnovu podataka iz Jedinstvene baze podataka treba da obezbijede uvid u: 

V. POHRANJIVANJE INFORMACIJA I ANALIZA 

^lanak 8. 

U Jedinstavenoj bazi podataka minimalno se pohranjuju i ~uvaju podaci prikupljeni iz standardiziranih obrazaca iz ~lanka 6. ovoga zakona. 

Ministarstvo prikupljene standardizirane obrasce uspore|uje, konsolidira i sa~injava analize o svim gotovinskim naknadama. 

Ministarstvo na svojoj internet stranici objavljuje konsolidirana polugodi{nja i godi{nja izvje{}a o ukupno nastalim javnim rashodima po osnovi isplate gotovinskih naknada pojedincima, sukladno ovom zakonu. 

Izvje{}a iz stavka 2. ovoga ~lanka minimalno moraju sadr`avati ukupan iznos gotovinskih naknada ispla}enih po svakoj pojedina~noj vrsti gotovinskih naknada u tijeku izvje{tajnog razdoblja, sukladno sa standardnom klasifikacijom utvr|enom od strane Ministarstva, te ukupan iznos gotovinskih naknada ispla}enih na svakoj razini vlasti pojedina~no. 

VI. PRISTUP INFORMACIJAMA 

^lanak 9. 

Pristup Jedinstvenoj bazi podataka mogu imati isklju~ivo osobe zadu`ene za njezino a`uriranje i odr`avanje, kao i osobe ovla{tene za upravljanje informacijama iz Jedinstvene baze podataka. 

Osobe koje su na odre|enoj razini vlasti odgovorne za odlu~ivanje o priznavanju prava na isplatu gotovinskih naknada pojedincima imaju pravo na pristup informacijama iz Jedinstvene baze podataka. 

Osobama na koje se ne odnose prethodni stavovi, na njihov pisani zahtjev, Ministarstvo }e dostaviti informacije iz Jedinstvene baze podataka. 

Na ovaj zakon primjenjuju se odredbe Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 32/01) i odredbe Zakona o za{titi osobnih podataka ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/06). 

VII. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lanak 10. 

U slu~aju da su obveze i prava koja proisti~u iz drugih zakona i propisa u suprotnosti sa ovim zakonom, primjenjivat }e se ovaj zakon. 

^lanak 11. 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, v. r. 


Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, v. r. Na osnovu ~lana IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[EWU ZAKONA O JEDINSTVENOM URE\IVAWU PRAVA NA GOTOVINSKU NAKNADU POJEDINCIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

Progla{ava se Zakon o jedinstvenom ure|ivawu prava na gotovinsku naknadu pojedincima u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 24. februara 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 25. februara 2010. godine. 


Broj 01-02-101/10
25. februara 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, s. r. 

ZAKON 

O JEDINSTVENOM URE\IVAWU PRAVA NA GOTOVINSKU NAKNADU POJEDINCIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

I  OP[TE ODREDBE 

^lan 1. 

Ovim zakonom ure|uju se op{ta pravila i na~ela za utvr|ivawe prava na gotovinske naknade pojedincima koje se ispla}uju na teret Buxeta  Federacije Bosne i Hercegovine, buxeta kantona, op{tina, gradova i finansijskih planova vanbuxetskih fondova (u daqem tekstu: Buxet), uspostavqawa jedinstvene elektronske baze podataka o tim naknadama, na~in prikupqawa podataka, na~in izvje{tavawa o ispla}enim naknadama, te prava i na~in kori{tewa  podataka o priznatim i ispla}enim gotovinskim naknadama pojedincima. 

^lan 2. 

Gotovinske naknade iz ~lana 1. ovog zakona obuhvataju sve naknade ispla}ene u gotovom novcu ili preko `iro i teku}ih ra~una, koje pojedinci ostvaruju po osnovu zakonom priznatih prava, osim plata i naknada iz radnog odnosa - penzija, naknada po osnovu ugovora o povremenim i privremenim poslovima, autorskih honorara i drugih naknada po osnovu ugovora o djelu i naknada po osnovu osigurawa. 

Pod pojedincima, u smislu ovog zakona, podrazumijevaju se fizi~ka lica - rezidenti Federacije Bosne i Hercegovine, kao i fizi~ka lica - rezidenti Republike Srpske i Br~ko Disktrikta Bosne i Hercegovine, ukoliko u skladu sa propisima va`e}im u Federaciji Bosne i Hercegovine ostvare pravo na gotovinske naknade na teret buxeta. 

II  PREDUSLOVI ZA REGULISAWE  PRAVA ZA   ISPLATE GOTOVINSKIH NAKNADA 

^lan 3. 

U smislu ovog zakona, gotovinske naknade koje se pojedincima ispla}uju iz buxeta, moraju biti zasnovane na zakonima kojima se jasno defini{u kriteriji za utvr|ivawe: prava pojedinaca na konkretne vrste naknada, namjene tih naknada, te kriteriji za utvr|ivawe visine, perioda i na~ina wihove isplate. 

Odredbe iz stava 1. ovog ~lana na identi~an na~in se moraju primjewivati na svim nivoima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

^lan 4. 

Uz Prijedlog zakona kojim se reguli{e pravo na gotovinske naknade pojedincima, predlaga~ je du`an: da identifikuje  izvore iz kojih }e se finansirati isplata, da izradi analizu fiskalnih implikacija, prilo`i procjenu potencijalnog broja korisnika prava na gotovinske naknade po osnovu tog zakona, procijenu tro{kova po korisniku, procjenu ukupne visine gotovinskih naknada i drugih tro{kova provo|ewa zakona na godi{wem nivou, procjenu stupwa fluktuacije u broju korisnika i ukupne visine konkretnih gotovinskih naknada za period od najmawe pet godina od stupawa na snagu zakona, te mi{qewe Federalnog ministarstva finansija (u daqem tekstu: Ministarstvo) o fiskalnim i drugim ekonomskim efektima primjene tog zakona. 

Uz Prijedlog zakona iz stava 1. ovog ~lana, izme|u ostalog, mora se propisati i na~in uskla|ivawa visine naknade. Naknade se moraju uskla|ivati u odnosu na visinu raspolo`ivih sredstava planiranih u buxetu za teku}u godinu, odnosno, ukoliko je predvi|eno pove}awe naknada, maksimum do kojega se naknade mogu povisiti je  zvani~na  stopa inflacije. 

III  NA^ELA O JEDINSTVENOM URE\IVAWU PRAVA NA GOTOVINSKU NAKNADU U SKLADU SA  STVARNIM MATERIJALNIM POTREBAMA I  PREMA DRUGIM SPECIFI^NIM SVRHAMA 

^lan 5. 

Visina gotovinskih naknada koje se utvr|uju mora odgovarati stvarnim materijalnim potrebama korisnika na kojeg se te naknade odnose. 

Pri utvr|ivawu visine gotovinskih naknada u obzir se mora uzeti ukupan godi{wi dohodak korisnika naknada, wihov imovinski status, zdravstveno stawe, socijalni polo`aj, stepen invalidnosti i druge informacije od zna~aja za procjewivawe stvarnih materijalnih potreba za gotovinskim naknadama na teret buxeta. 

Izuzeto od odredaba iz stava 1. ovog ~lana, na gotovinske naknade pojedincima po osnovu stipendija, naknade sportistima, naknade zasnovane na akademskom uspjehu i naknade po osnovu intelektualnih prava, kao i naknade koje se ispla}uju po osnovu priznatih doprinosa pojedinaca razvoju nauke i tehnologije ne odnosi se obaveza usmjeravawa gotovinskih naknada u skladu sa stvarnim materijalnim potrebama korisnika tih naknada. 

IV  IZVJE[TAVAWE 

^lan 6. 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo za pitawa boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata je du`no, da u roku od 120 dana od stupawa na snagu ovoga zakona, donese  pravilnik kojim }e urediti: na~in na koji }e se formirati jedinstvena elektronska baza podataka (u daqem tekstu: Jedinstvena baza podataka), na~in na koji }e se prikupqati podaci, klasifikacija svih podataka u Jedinstvenoj bazi podataka, forma standardizovanih obrazaca za prikupqawe podataka i formati izvje{taja koji se generi{u na osnovu prikupqenih podataka. 

Jedinstvena baza podataka nema karakter javnog registra. 

^lan 7. 

Unos podataka u Jedinstvenu bazu podataka vr{i se pojedina~no na svakom nivou vlasti na teret ~ijeg buxeta se, u skladu sa zakonom, vr{i isplata gotovinskih naknada pojedincima. 

Standardizovani obrazac za prikupqawe podataka o podnesenim zahtjevima za ostvarivawe prava na gotivinsku naknadu treba da sadr`i: 

Standardizovani obrazac za prikupqawe podataka o ispla}enim gotovinskim naknadama treba  da sadr`i: 

Izvje{taji koji se generi{u na osnovu podataka iz Jedinstvene baze podataka treba da obezbijede uvid u: 

V  ARHIVIRAWE  INFORMACIJA I ANALIZA 

^lan 8. 

U Jedinstavenoj bazi podataka minimalno se arhiviraju i ~uvaju podaci prikupqeni iz standardizovanih  obrazaca iz ~lana 6. ovog zakona. 

Ministarstvo prikupqene standardizovane obrasce upore|uje, konsoliduje i sa~iwava analize o svim gotovinskim naknadama. 

Ministarstvo na svojoj internet stranici objavquje konsolidovane polugodi{we i godi{we izvje{taje o ukupno nastalim javnim rashodima po osnovu isplate gotovinskih naknada pojedincima, u skladu sa ovim zakonom. 

Izvje{taji iz stava 2. ovog ~lana minimalno moraju  da sadr`e ukupan iznos gotovinskih naknada ispla}enih po svakoj pojedina~noj vrsti gotovinskih naknada u toku izvje{tajnog perioda, u skladu sa standardnom klasifikacijom utvr|enom od strane Ministarstva, te ukupan iznos gotovinskih naknada ispla}enih na svakom nivou  vlasti pojedina~no. 

VI  PRISTUP  INFORMACIJAMA 

^lan 9. 

Pristup Jedinstvenoj bazi podataka mogu da imaju iskqu~ivo lica zadu`ena za weno a`urirawe i odr`avawe, kao i lica ovla{tena za upravqawe informacijama iz Jedinstvene baze podataka. 

Lica  koja su na odre|enom nivou vlasti odgovorna za odlu~ivawe o priznavawu prava na isplatu gotovinskih naknada pojedincima imaju pravo na pristup informacijama iz Jedinstvene baze podataka. 

Licima na koja se ne odnose prethodni stavovi, na wihov pisani zahtjev, Ministarstvo }e dostaviti informacije iz Jedinstvene baze podataka. 

Na ovaj zakon primjewuju se odredbe Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 32/01) i odredbe Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/06). 

VII  PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 10. 

U slu~aju da su obaveze i prava koja proisti~u iz drugih zakona i propisa u suprotnosti sa ovim zakonom, primjewiva}e se ovaj zakon. 

^lan 11. 

Ovaj zakon stupa na snagu  narednog dana od dana objavqi- vawa  u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, s. r. 


198 

Na osnovu ~lana IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[ENJU ZAKONA O PRESTANKU VA@ENJA ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ^LANOVA NJIHOVIH PORODICA 

Progla{ava se Zakon o prestanku va`enja Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i ~lanova njihovih porodica koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 24. februara 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 25. februara 2010. godine. 


Broj 01-02-96/10
25. februara 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, s. r. 

ZAKON 

O PRESTANKU VA@ENJA ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ^LANOVA NJIHOVIH PORODICA 

^lan 1. 

Zakon o pravima demoliziranih branilaca i ~lanova njihovih porodica ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 61/06, 27/08 i 32/08), prestaje va`iti 01.05.2010. godine. 

^lan 2. 

Nakon stupanja na snagu ovog zakona ne}e se uzimati u razmatranje novi zahtjevi. 

^lan 3. 

Korisnicima koji su ostvarili pravo na nov~anu naknadu za vrijeme nezaposlenosti isplate }e se vr{iti zaklju~no sa 30.04.2010. godine. 

Pravno dejstvo rje{enja po kome je ostvarena naknada po Zakonu o pravima demobiliziranih branilaca i ~lanova njihovih porodica prestaje va`iti 30.04.2010. godine. 

Neispla}ene naknade koje su obra~unate na osnovu rje{enja koja su izdata do stupanja na snagu ovog zakona (zaostale a neispla}ene naknade), ostaju kao obaveza organa propisanih Zakonom iz ~lana 1. ovog zakona. 

^lan 4. 

Korisnicima koji su pravo na penziju ostvarili na osnovu Zakona iz ~lana 1. ovog zakona vr{it }e se isplata penzije u skladu sa rje{enjima kojima je to pravo priznato do dono{enja jedinstvenog zakona o povoljnijem penzioniranju u~esnika odbrambeno-oslobodila~kog rata. 

^lan 5. 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, s. r. Temeljem ~lanka IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[ENJU ZAKONA O PRESTANKU VA@ENJA ZAKONA O PRAVIMA RAZVOJA^ENIH BRANITELJA I ^LANOVA NJIHOVIH OBITELJI 

Progla{ava se Zakon o prestanku va`enja Zakona o pravima razvoja~enih branitelja i ~lanova njihovih obitelji koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupni~kog doma od 24. velja~e 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 25. velja~e 2010. godine. 


Broj 01-02-96/10
25. velja~e 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, v. r. 

ZAKON 

O PRESTANKU VA@ENJA ZAKONA O PRAVIMA RAZVOJA^ENIH  BRANITELJA  I ^LANOVA NJIHOVIH  OBITELJI 

^lanak 1. 

Zakon o pravima razvoja~enih  branitelja i ~lanova njihovih obitelji ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 61/06, 27/08 i 32/08), prestaje va`iti 01.05.2010. godine. 

^lanak 2. 

Nakon stupanja na snagu ovog zakona ne}e se uzimati u razmatranje novi zahtjevi. 

^lanak 3. 

Korisnicima koji su ostvarili pravo na nov~anu naknadu za vrijeme neuposlenosti isplate }e se vr{iti zaklju~no sa 30.04.2010. godine. 

Pravno dejstvo rje{enja po kome je ostvarena naknada po Zakonu o pravima razvoja~enih branitelja i ~lanova njihovih obitelji prestaje va`iti 30.04.2010. godine. 

Neispla}ene naknade koje su obra~unate na temelju rje{enja koja su izdata do stupanja na snagu ovog zakona (zaostale a neispla}ene naknade), ostaju kao obveza tijela propisanih Zakonom iz ~lanka 1. ovoga zakona. 

^lanak 4. 

Korisnicima koji su pravo na mirovinu ostvarili na temelju Zakona iz ~lanka 1. ovoga zakona vr{it }e se isplata mirovine sukladno rje{enjima kojima je to pravo priznato do dono{enja jedinstvenog zakona o povoljnijem umirovljenju sudionika domovinskog  rata. 

^lanak 5. 

Ovaj zakon stupa na snagu  narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, v. r. 


Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, v. r. Na osnovu ~lana IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[EWU ZAKONA O PRESTANKU VA@EWA ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BRANILACA I ^LANOVA WIHOVIH PORODICA 

Progla{ava se Zakon o prestanku va`ewa Zakona o pravima demobilisanih branilaca i ~lanova wihovih porodica koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 24. februara 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 25. februara 2010. godine. 


Broj 01-02-96/10
25. februara 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, s. r. 

ZAKON 

O PRESTANKU VA@EWA  ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BRANILACA I ^LANOVA WIHOVIH  PORODICA 

^lan 1. 

Zakon o pravima demobilisanih branilaca i ~lanova wihovih porodica ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 61/06, 27/08 i 32/08), prestaje da va`i 01.05.2010. godine. 

^lan 2. 

Nakon stupawa na snagu ovog zakona ne}e se uzimati u razmatrawe novi zahtjevi. 

^lan 3. 

Korisnicima koji su ostvarili pravo na nov~anu naknadu za vrijeme nezaposlenosti isplate }e se vr{iti zakqu~no sa 30.04.2010. godine. 

Pravno dejstvo rje{ewa po kome je ostvarena naknada po Zakonu o pravima demobilisanih branilaca i ~lanova wihovih porodica prestaje da va`i 30.04.2010. godine. 

Neispla}ene naknade koje su obra~unate na osnovu rje{ewa koja su izdata do stupawa na snagu ovog zakona (zaostale a neispla}ene naknade), ostaju kao obaveza organa propisanih Zakonom iz ~lana 1. ovog zakona. 

^lan 4. 

Korisnicima koji su pravo na penziju ostvarili na osnovu Zakona iz ~lana 1. ovog zakona vr{i}e se isplata penzije u skladu sa rje{ewima kojima je to pravo priznato do dono{ewa jedinstvenog zakona o povoqnijem penzionisawu u~esnika odbrambeno-oslobodila~kog rata. 

^lan 5. 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, s. r. 


199 

Na osnovu ~lana IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[ENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK 

Progla{ava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 23. februara 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 25. februara 2010. godine. 


Broj 01-02-100/10
25. februara 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, s. r. 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O  POREZU NA DOHODAK 

^lan 1. 

U Zakonu  o porezu na dohodak ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 10/08), u ~lanu 5. ta~ka 4)  iza zareza  dodaje se tekst: "primanja odnosno donacije koje fizi~ka lica ostvaruju po osnovu  darovanja  pravnih i fizi~kih lica za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, lije~enja, nabavka lijekova i ortopedskih pomagala), koja nisu pla}ena osnovnim, dopunskim ili privatnim zdravstvenim osiguranjem,". 

U ta~ki 11) iza rije~i "utvr|enog", dodaju se rije~i: "Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak", a preostali dio teksta bri{e se. 

U ta~ki 12) rije~ "dr`avni", bri{e se a iza rije~i "organi", dodaje se rije~ "vlasti". 

^lan 2. 

U ~lanu 6. ta~ka 7), iza rije~i "{kolovanju", dodaju se rije~i: "a najvi{e do iznosa od 75% prosje~ne neto pla}e po zaposlenom u Federaciji, prema posljednjem objavljenom podatku nadle`nog organa za statistiku.". 

U ta~ki 9), iza rije~i "takmi~enjima", dodaju se rije~i: "do visine dvije prosje~ne neto pla}e po zaposlenom u Federaciji, prema posljednjem objavljenom podatku nadle`nog organa za statistiku.". 

^lan 3. 

U ~lanu 10. stav (2) ta~ka 1), iza rije~i "utvr|enih", dodaju se rije~i: "Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak", a preostali dio teksta bri{e se. 

U stavu (4)  ta~ka 5) mijenja se i glasi: 

"5) poklon(i) koje poslodavci daju zaposleniku jedanput ili vi{e puta u toku  poreznog perioda povodom dr`avnih i/ili vjerskih praznika ili jubileja firme, ~ija ukupna vrijednost nije vi{a od 30% prosje~ne mjese~ne neto pla}e ispla}ene u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku nadle`nog organa za statistiku. 

^lan 4. 

U ~lanu 15.  iza stava (1), dodaju se novi st. (2), (3) i (4)., koji glasi: 

"(2) Fizi~ka lica - obveznici poreza na dohodak koji obavljaju registrovanu samostalnu djelatnost,  obrtni~ku ili djelatnost sli~nu obrtni~koj, bilo kao osnovno, dopunsko ili dodatno zanimanje, koja za obavljanje registrovane djelatnosti nabavljaju robu, odnosno materijal i sirovine, du`ni su na kraju  poslovne godine sa stanjem na dan 31. decembra, izvr{iti popis zaliha robe, odnosno sirovina i materijala na zalihama odnosno u gotovim proizvodima, i to: 

(3) Stanje utvr|eno popisom ne prenosi se i ne iskazuje u Knjizi prihoda i rashoda kao po~etno stanje za narednu godinu. Nabavna vrijednost robe odnosno materijala i sirovina za obavljanje djelatnosti za koju je porezni obveznik registrovan smatra se poslovnim rashodom ako je ista iskazana u Knjizi prihoda i rashoda ovjerenoj u Poreznoj upravi na osnovu vjerodostojne dokumentacije o nabavci i pla}anju iste. 

(4) Porezni obveznici iz stava (2) u Knjizi prihoda i rashoda, kao poslovni rashod za jedan porezni period mogu iskazati nabavnu vrijednost robe, odnosno sirovina i materijala koji su nabavili i platili u toku poreznog perioda." 

Dosada{nji st. (2) do (6) postaju st. (5) do (9). 

U dosada{njem stavu (2) koji postaje stav (5), ta~ka 7), mijenja se i glasi: 

"7) pla}ena posebna naknada za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a, op}a vodna naknada, naknada za kori{}enje op}ekorisnih funkcija {ume i ~lanarina turisti~kih zajednica i druge naknade koje su u vezi sa djelatno{}u poreznog obveznika, do visine utvr|ene posebnim propisima,". 

^lan 5. 

U ~lanu 24. stav (2) u ta~ki 1), na kraju teksta dodaju se rije~i: "kao i za biv{eg bra~nog druga kojem pla}a alimentaciju,". 

U stavu (5), u prvoj re~enici iza rije~i "izdr`avaju" dodaju se rije~i: "i djeca za koju roditelj pla}a alimentaciju",  a u drugoj re~enici, iza rije~i "obveznikom" stavlja se ta~ka, a preostali dio teksta bri{e se. 

U stavu (7), u ~etvrtom redu, rije~i: "dobrovoljno zdravstveno te", bri{u se. 

^lan 6. 

U ~lanu 35. stav (7), u zadnjoj re~enici rije~i: "prijema zahtjeva",  zamjenjuju se rije~ima: "isteka roka za podno{enje porezne prijave." 

^lan 7. 

U ~lanu 36. stav (1), rije~i: "kraja februara" zamjenjuju se rije~ima: "31. marta", a na kraju teksta dodaje se nova re~enica koja glasi: 

"Nosilac zajedni~ke djelatnosti, shodno ~lanu 17. stav (5)  ovog zakona, du`an je po isteku poreznog perioda do kraja februara teku}e godine za proteklu godinu podnijeti Poreznoj upravi prijavu o utvr|enom dohotku od zajedni~ke djelatnosti." 

U stavu (2) rije~i: "porezne prijave" zamjenjuju se rije~ima: "poreznih prijava". 

^lan 8. 

Iza ~lana 51. dodaju se novi ~l. 51a., 51b. i 51c., koji glase: 

"^lan 51a. 

Izuzetno od odredbi ~lana 15. st. (2) i (3) ovog zakona, kao poslovni rashod za 2009. godinu, porezni obveznici koji su za obavljanje rigistrovane djelatnosti nabavljali robu, odnosno sirovine i materijale u roku poreznog perioda, mogu iskazati i nabavnu vrijednost robe, odnosno sirovina i materijala koji su utvrdili popisom na dan 31. decembra 2008. godine i prenijeli kao po~etno stanje u Knjigu prihoda i rashoda za 2009. godinu, pod uslovom da za iste posjeduju urednu vjerodostojnu dokumentaciju o nabavci i da istu nisu iskazali  kao poslovni rashod za 2008. godinu. 

^lan 51b. 

Izuzetno od odredbe ~lana 35. stav (7) ovog zakona, povrat prepla}enog iznosa poreza na dohodak za 2009. godinu izvr{it }e se do 31. decembra 2010. godine. 

^lan 51c. 

Izuzetno od odredbe ~lana 36. stav (1)  ovog zakona, godi{nju poreznu prijavu  za 2009. godinu porezni obveznik podnosi do 30. aprila 2010. godine." 

^lan 9. 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, s. r. Temeljem ~lanka IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[ENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK 

Progla{ava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupni~kog doma od 23. velja~e 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 25. velja~e 2010. godine. 


Broj 01-02-100/10
25. velja~e 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, v. r. 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O  POREZU NA DOHODAK 

^lanak 1. 

U Zakonu  o porezu na dohodak ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 10/08), u ~lanku 5. to~ka 4)  iza zareza  dodaje se tekst: "primanja odnosno donacije koje fizi~ke osobe ostvaruju po osnovi  darovanja  pravnih i fizi~kih osoba za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, lije~enja, nabavku lijekova i ortopedskih pomagala), koja nisu pla}ena osnovnim, dopunskim ili privatnim zdravstvenim osiguranjem,". 

U to~ki 11) iza rije~i "utvr|enog", dodaju se rije~i: "Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak", a preostali dio teksta bri{e se. 

U to~ki 12) rije~ "dr`avni", bri{e se a iza rije~i "organi", dodaje se rije~ "vlasti". 

^lanak 2. 

U ~lanku 6. to~ka 7), iza rije~i "{kolovanju", dodaju se rije~i: "a najvi{e do iznosa od 75% prosje~ne neto pla}e po uposlenom u Federaciji, prema posljednjem objavljenom podatku mjerodav- nog organa za statistiku.". 

U to~ki 9), iza rije~i "takmi~enjima", dodaju se rije~i: "do visine dvije prosje~ne neto pla}e po uposlenom u Federaciji, prema posljednjem objavljenom podatku mjerodavnog organa za statistiku.". 

^lanak 3. 

U ~lanku 10. stavak (2) to~ka 1), iza rije~i "utvr|enih", dodaju se rije~i: "Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak", a preostali dio teksta bri{e se. 

U stavku (4)  to~ka 5) mijenja se i glasi: 

"5) dar(ovi) koje poslodavci daju uposleniku jedanput ili vi{e puta tijekom  poreznog razdoblja povodom dr`avnih i/ili vjerskih praznika ili jubileja tvrtke, ~ija ukupna vrijednost nije vi{a od 30% prosje~ne mjese~ne neto pla}e ispla}ene u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku mjerodavnog organa za statistiku.". 

^lanak 4. 

U ~lanku 15.  iza stavka (1), dodaju se novi st. (2), (3) i (4)., koji glasi: 

"(2) Fizi~ke osobe - obveznici poreza na dohodak koji obavljaju registriranu samostalnu djelatnost,  obrtni~ku ili djelatnost sli~nu obrtni~koj, bilo kao osnovno, dopunsko ili dodatno zanimanje, koja za obavljanje registrirane djelatnosti nabavljaju robu, odnosno materijal i sirovine, du`ni su na kraju poslovne godine sa stanjem na dan 31. prosinca, izvr{iti popis zaliha robe, odnosno sirovina i materijala na zalihama odnosno u gotovim proizvodima, i to: 

(3) Stanje utvr|eno popisom ne prenosi se i ne iskazuje u Knjizi prihoda i rashoda kao po~etno stanje za narednu godinu. Nabavna vrijednost robe odnosno materijala i sirovina za obavljanje djelatnosti za koju je porezni obveznik registriran smatra se poslovnim rashodom ako je ista iskazana u Knjizi prihoda i rashoda ovjerenoj u Poreznoj upravi na temelju vjerodostojne dokumentacije o nabavci i pla}anju iste. 

(4) Porezni obveznici iz stavka (2) u Knjizi prihoda i rashoda, kao poslovni rashod za jedan porezno razdoblje mogu iskazati nabavnu vrijednost robe, odnosno sirovina i materijala koji su nabavili i platili  tijekom poreznog razdoblja." 

Dosada{nji st. (2) do (6) postaju st. (5) do (9). 

U dosada{njem stavku (2) koji postaje stavak (5), to~ka 7), mijenja se i glasi: 

"7) pla}ena posebna naknada za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a, op}a vodna naknada, naknada za kori{tenje op}ekorisnih funkcija {ume i ~lanarina turisti~kih zajednica i druge naknade koje su u svezi s djelatno{}u poreznog obveznika, do visine utvr|ene posebnim propisima,". 

^lanak 5. 

U ~lanku 24. stavak (2) u to~ki 1), na kraju teksta dodaju se rije~i: "kao i za biv{eg bra~nog druga kojem pla}a alimentaciju,". 

U stavku (5), u prvoj re~enici iza rije~i "izdr`avaju" dodaju se rije~i: "i djeca za koju roditelj pla}a alimentaciju",  a u drugoj re~enici, iza rije~i "obveznikom" stavlja se to~ka, a preostali dio teksta bri{e se. 

U stavku (7), u ~etvrtom retku, rije~i: "dobrovoljno zdravstveno te", bri{u se. 

^lanak 6. 

U ~lanku 35. stavak (7), u zadnjoj re~enici rije~i: "prijema zahtjeva",  zamjenjuju se rije~ima: "isteka roka za podno{enje porezne prijave." 

^lanak 7. 

U ~lanku 36. stavak (1), rije~i: "konca velja~e" zamjenjuju se rije~ima: "31. o`ujka", a na kraju teksta dodaje se nova re~enica koja glasi: 

"Nositelj zajedni~ke djelatnosti, shodno ~lanku 17. stavak (5)  ovoga zakona, du`an je po isteku poreznog razdoblja do konca velja~e teku}e godine za proteklu godinu podnijeti Poreznoj upravi prijavu o utvr|enom dohotku od zajedni~ke djelatnosti." 

U stavku (2) rije~i: "porezne prijave" zamjenjuju se rije~ima: "poreznih prijava". 

^lanak 8. 

Iza ~lanka 51. dodaju se novi ~l. 51a., 51b. i 51c., koji glase: 

"^lanak 51a. 

Iznimno od odredbi ~lanka 15. st. (2) i (3) ovoga zakona, kao poslovni rashod za 2009. godinu, porezni obveznici koji su za obavljanje rigistrirane djelatnosti nabavljali robu, odnosno sirovine i materijale tijekom poreznog razdoblja, mogu iskazati i nabavnu vrijednost robe, odnosno sirovina i materijala koji su utvrdili popisom na dan 31.prosinca 2008. godine i prenijeli kao po~etno stanje u Knjigu prihoda i rashoda za 2009. godinu, pod uvjetom da za iste posjeduju urednu vjerodostojnu dokumentaciju o nabavci i da istu nisu iskazali  kao poslovni rashod za 2008. godinu. 

^lanak 51b. 

Inimno od odredbe ~lanka 35. stavak (7) ovoga zakona, povrat prepla}enog iznosa poreza na dohodak za 2009. godinu izvr{it }e se do 31. prosinca  2010. godine. 

^lanak 51c. 

Iznimno  od odredbe ~lanka 36. stavak (1)  ovoga zakona, godi{nju poreznu prijavu  za 2009. godinu porezni obveznik podnosi do 30. travnja 2010. godine." 

^lanak 9. 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, v. r. 


Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, v. r. Na osnovu ~lana IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[EWU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK 

Progla{ava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 23. februara 2010. godine i na sjednici Doma naroda od 25. februara 2010. godine. 


Broj 01-02-100/10
25. februara 2010. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, s. r. 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O  POREZU NA DOHODAK 

^lan 1. 

U Zakonu  o porezu na dohodak ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 10/08), u ~lanu 5. ta~ka 4)  iza zapete  dodaje se tekst: "primawa odnosno donacije koje fizi~ka lica ostvaruju po osnovu  darovawa  pravnih i fizi~kih lica za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, lije~ewa, nabavka lijekova i ortopedskih pomagala), koja nisu pla}ena osnovnim, dopunskim ili privatnim zdravstvenim osigurawem,". 

U ta~ki 11) iza rije~i "utvr|enog", dodaju se rije~i: "Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak", a preostali dio teksta bri{e se. 

U ta~ki 12) rije~ "dr`avni", bri{e se a iza rije~i "organi", dodaje se rije~ "vlasti". 

^lan 2. 

U ~lanu 6. ta~ka 7), iza rije~i "{kolovawu", dodaju se rije~i: "a najvi{e do iznosa od 75% prosje~ne neto plate po zaposlenom u Federaciji, prema posqedwem objavqenom podatku nadle`nog organa za statistiku.". 

U ta~ki 9), iza rije~i "takmi~ewima", dodaju se rije~i: "do visine dvije prosje~ne neto plate po zaposlenom u Federaciji, prema posqedwem objavqenom podatku nadle`nog organa za statistiku.". 

^lan 3. 

U ~lanu 10. stav (2) ta~ka 1), iza rije~i "utvr|enih", dodaju se rije~i: "Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak", a preostali dio teksta bri{e se. 

U stavu (4)  ta~ka 5) mijewa se i glasi: 

"5) poklon(i) koje poslodavci daju zaposleniku jedanput ili vi{e puta u toku  poreznog perioda povodom dr`avnih i/ili vjerskih praznika ili jubileja firme, ~ija ukupna vrijednost nije vi{a od 30% prosje~ne mjese~ne neto plate ispla}ene u Federaciji prema posqedwem objavqenom podatku nadle`nog organa za statistiku.". 

^lan 4. 

U ~lanu 15.  iza stava (1), dodaju se novi st. (2), (3) i (4)., koji glasi: 

"(2) Fizi~ka lica - obveznici poreza na dohodak koji obavqaju registrovanu samostalnu djelatnost,  obrtni~ku ili djelatnost sli~nu obrtni~koj, bilo kao osnovno, dopunsko ili dodatno zanimawe, koja za obavqawe registrovane djelatnosti nabavqaju robu, odnosno materijal i sirovine, du`ni su na kraju poslovne godine sa stawem na dan 31. decembra, izvr{iti popis zaliha robe, odnosno sirovina i materijala na zalihama odnosno u gotovim proizvodima, i to: 

(3) Stawe utvr|eno popisom ne prenosi se i ne iskazuje u Kwizi prihoda i rashoda kao po~etno stawe za narednu godinu. Nabavna vrijednost robe odnosno materijala i sirovina za obavqawe djelatnosti za koju je porezni obveznik registrovan smatra se poslovnim rashodom ako je ista iskazana u Kwizi prihoda i rashoda ovjerenoj u Poreznoj upravi na osnovu vjerodostojne dokumentacije o nabavci i pla}awu iste. 

(4) Porezni obveznici iz stava (2) u Kwizi prihoda i rashoda, kao poslovni rashod za jedan porezni period mogu iskazati nabavnu vrijednost robe, odnosno sirovina i materijala koji su nabavili i platili u toku poreznog perioda." 

Dosada{wi st. (2) do (6) postaju st. (5) do (9). 

U dosada{wem stavu (2) koji postaje stav (5), ta~ka 7), mijewa se i glasi: 

"7) pla}ena posebna naknada za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a, op{ta vodna naknada, naknada za kori{tewe op{tekorisnih funkcija {ume i ~lanarina turisti~kih zajednica i druge naknade koje su u vezi sa djelatno{}u poreznog obveznika, do visine utvr|ene posebnim propisima,". 

^lan 5. 

U ~lanu 24. stav (2) u ta~ki 1), na kraju teksta dodaju se rije~i: "kao i za biv{eg bra~nog druga kojem pla}a alimentaciju,". 

U stavu (5), u prvoj re~enici iza rije~i "izdr`avaju" dodaju se rije~i: "i djeca za koju roditeq pla}a alimentaciju",  a u drugoj re~enici, iza rije~i "obveznikom" stavqa se ta~ka, a preostali dio teksta bri{e se. 

U stavu (7), u ~etvrtom redu, rije~i: "dobrovoqno zdravstveno te", bri{u se. 

^lan 6. 

U ~lanu 35. stav (7), u zadwoj re~enici rije~i: "prijema zahtjeva",  zamjewuju se rije~ima: "isteka roka za podno{ewe porezne prijave." 

^lan 7. 

U ~lanu 36. stav (1), rije~i: "kraja februara" zamjewuju se rije~ima: "31. marta", a na kraju teksta dodaje se nova re~enica koja glasi: 

"Nosilac zajedni~ke djelatnosti, shodno ~lanu 17. stav (5)  ovog zakona, du`an je po isteku poreznog perioda do kraja februara teku}e godine za proteklu godinu podnijeti Poreznoj upravi prijavu o utvr|enom dohotku od zajedni~ke djelatnosti." 

U stavu (2) rije~i: "porezne prijave" zamjewuju se rije~ima: "poreznih prijava". 

^lan 8. 

Iza ~lana 51. dodaju se novi ~l. 51a., 51b. i 51c., koji glase: 

"^lan 51a. 

Izuzetno od odredbi ~lana 15. st. (2) i (3) ovog zakona, kao poslovni rashod za 2009. godinu, porezni obveznici koji su za obavqawe rigistrovane djelatnosti nabavqali robu, odnosno sirovine i materijale u roku poreznog perioda, mogu iskazati i nabavnu vrijednost robe, odnosno sirovina i materijala koji su utvrdili popisom na dan 31. decembra 2008. godine i prenijeli kao po~etno stawe u Kwigu prihoda i rashoda za 2009. godinu, pod uslovom da za iste posjeduju urednu vjerodostojnu dokumentaciju o nabavci i da istu nisu iskazali  kao poslovni rashod za 2008. godinu. 

^lan 51b. 

Izuzetno od odredbe ~lana 35. stav (7) ovog zakona, povrat prepla}enog iznosa poreza na dohodak za 2009. godinu izvr{i}e se do 31. decembra 2010. godine. 

^lan 51c. 

Izuzetno od odredbe ~lana 36. stav (1)  ovog zakona, godi{wu poreznu prijavu  za 2009. godinu porezni obveznik podnosi do 30. aprila 2010. godine." 

^lan 9. 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, s. r. 

VLADA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE 

200 

Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u skladu sa ~lanom 20., 21. i 52. Zakona o udru`enjima i fondacijama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/02), te na osnovu Zaklju~ka Vlade Federacije V broj 563/09 sa 110. sjednice od 23. jula 2009. godine, na prijedlog federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na 135. sjednici odr`anoj 18. februara 2010. godine, donijela 

ODLUKU 

O OSNIVANJU FONDACIJE ZA POMO] U ZAPO[LJAVANJU PRIPADNIKA BRANILA^KIH POPULACIJA 

I. 

U cilju podsticanja, stimulisanja, posredovanja i pru`anja stru~ne pomo}i pri zapo{ljavanju pripadnika branila~kih populacija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, na teritoriji Republike Srpske i Br~ko Distrikta BiH, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: osniva~), osniva Fondaciju za pomo} u zapo{ljavanju pripadnika branila~kih populacija (u daljnjem tesktu: Fondacija). 

II. 

Naziv Fondacije: Fondacija za pomo} u zapo{ljavanju pripadnika branila~kih populacija - skra}eni naziv: Fondacija - posao braniocima/braniteljima. 

Sjedi{te Fondacije je Sarajevo, Hamdije Kre{evljakovi}a 98 A. 

Fondacija ima svojstvo pravnog lica. 

Fondacija ima administrativnu, tehni~ku i finansijsku samostalnost. 

Fondacija ima pe~at okruglog oblika, pre~nik 5 cm u kojem je upisano "Bosna i Hercegovina - Federacija Bosne i Hercegovine - Fondacija za pomo} u zapo{ljavanju pripadnika branila~kih populacija - Sarajevo. Izrada, upotreba i ~uvanje pe~ata utvr|uju se Statutom Fondacije. 

III. 

Osnovni cilj Fondacije je pru`anje pomo}i u zapo{ljavanju i samozapo{ljavanju pripadnika branila~kih populacija kroz realizaciju Programa za zapo{ljavanje branila~kih populacija koji je 2009. godine donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa vi{e organizacija i udru`enja branila~kih populacija. Osnovni cilj Fondacija realizuje kroz: 

Na~in, uslovi i postupak prilikom pru`anja pomo}i u zapo{ljavanju pripadnika branila~ke populacije iz stava I. ove ta~ke ure|uju se Statutom Fondacije. 

IV. 

Sredstva za rad i ostvarivanje ciljeva Fondacije osigurat }e se u Bud`etu Federacije Bosne i Hercegovine godi{njim Programima Vlade u okviru transfera resornog ministarstva. Tako|er dio sredstava Fondacije }e biti obezbije|ena iz kantonalnih i op}inskih bud`eta, granta i kreditnih sredstava Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, sredstava Federalnog Zavoda za zapo{ljavanje, uz podr{ku donatorskih sredstava i zainteresovanih investitora. 

Po~etna sredstva za rad Fondacije osigurat }e osniva~ iz sredstava "Teku}a rezerva za 2010. godinu" u iznosu od 1.000.000,00 KM ( Zaklju~ak 6. V broj 563/09 od 23.07.2009. godine). 

V. 

Imovinu Fondacije ~ine: 

VI. 

Organ upravljanja Fondacijom je Upravni odbor. Fondacijom rukovodi direktor Fondacije. 

Upravni odbor ~ine predsjednik i ~etiri ~lana. ^etiri ~lana Upravnog odbora su iz reda branila~ke populacije i jedan ~lan u ime osniva~a Fondacije. 

Predsjednika i ~lanove Upravnog odbora imenuje osniva~, nakon javnog konkursa, na prijedlog federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata. Direktora Fondacije imenuje osniva~ na prijedlog resornog federalnog ministra iz reda dr`avnih slu`benika tog ministarstva. Administrativno-tehni~ku podr{ku i prostorije za rad Fondacije obezbijedit }e resorno federalno ministarstvo. 

Upravni odbor Fondacije donosi Statut. 

VII. 

Vlada Federacije BiH }e imenovati Upravni odbor i direktora u roku od 30 dana od dana dono{enja ove Odluke. Upravni odbor }e donijeti Statut Fondacije u roku od 30 dana od dana imenovanja i isti dostaviti Vladi radi davanja saglasnosti. Statutom Fondacije uredit }e se sva pitanja od zna~aja za rad, ciljeve i djelatnost Fondacije u skladu sa ovom odlukom i zakonom. 

VIII. 

Fondacija po~inje sa radom danom upisa u Registar koji se vodi kod Federalnog ministarstva pravde. 

Sve pripreme za upis izvr{it }e stru~ne slu`be resornog ministarstva. 

IX. 

Upravno - finansijski nadzor nad realizacijom godi{njih Programa rada Fondacije u ime osniva~a vr{i Federalno ministarstvo finansija/financija, najmanje dva puta godi{nje. 

X. 

Poslove zastupanja i pravne za{tite imovine i imovinskih interesa Fondacije obavlja Federalno pravobranila{tvo. 

XI. 

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


V broj 117/10
18. februara 2010. godine
Sarajevo Premijer
Mustafa Mujezinovi}, s. r. Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a sukladno ~lanku 20., 21. i 52. Zakona o udrugama i fondacijama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/02), te temeljem Zaklju~ka Vlade Federacije V. broj 563/09 sa 110. sjednice od 23. srpnja 2009. godine, na prijedlog federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 135. sjednici odr`anoj 18. velja~e 2010. godine donosi 

ODLUKU 

O OSNIVANJU FONDACIJE ZA POMO] U ZAPO[LJAVANJU PRIPADNIKA BRANITELJSKIH POPULACIJA 

I. 

U cilju poticanja, stimuliranja, posredovanja i pru`anja stru~ne pomo}i pri zapo{ljavanju pripadnika braniteljskih populacija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, na teritoriji Republike Srpske i Br~ko Distrikta BiH, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: osniva~), osniva Fondaciju za pomo} u zapo{ljavanju pripadnika braniteljskih populacija (u daljnjem tesktu: Fondacija). 

II. 

Naziv Fondacije: Fondacija za pomo} u zapo{ljavanju pripadnika braniteljskih populacija - skra}eni naziv: Fondacija - posao braniteljima/braniocima. 

Sjedi{te Fondacije je Sarajevo, Hamdije Kre{evljakovi}a 98 A. 

Fondacija ima svojstvo pravne osobe. 

Fondacija ima administrativnu, tehni~ku i financijsku samostalnost. 

Fondacija ima pe~at okruglog oblika, pre~nik 5 cm u kojem je upisano "Bosna i Hercegovina - Federacija Bosne i Hercegovine - Fondacija za pomo} u zapo{ljavanju pripadnika braniteljskih populacija - Sarajevo. Izrada, upotreba i ~uvanje