SADR@AJ

BROJ/BROJ  9/09

UgovoriLOGOkontra.JPG

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE

163

ODLUKA O DAVAWU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ^E[KE REPUBLIKE O AMANDMANIMA NA SPORAZUM IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ^E[KE REPUBLIKE O UNAPRE\EWU I ZA[TITI ULAGAWA, POTPISAN 17. APRILA 2002. GODINE U SARAJEVU

ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ^E[KE REPUBLIKE O AMANDMANIMA NA SPORAZUM IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ^E[KE REPUBLIKE O UNAPRE\ENJU I ZA[TITI ULAGANJA, POTPISAN 17. APRILA 2002. GODINE U SARAJEVU

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA RATIFICIRANJE PROTOKOLA IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ^E[KE REPUBLIKE O AMANDMANIMA NA SPORAZUM IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ^E[KE REPUBLIKE O UNAPRE\ENJU I ZA[TITI ULAGANJA, POTPISAN 17. TRAVNJA 2002. GODINE U SARAJEVU

164

ODLUKA O DAVAWU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRAWU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA O PROGRAMU FINANSIRAWA U^E[]A BOSNE I HERCEGOVINE U ERDF-OVIM EVROPSKIM PROGRAMIMA ME\UNARODNE TERITORIJALNE SARADWE "JUGOISTO^NA EVROPA" I "MEDITERAN" NA OSNOVU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMO] (IPA), KOMPONENTA PREKOGRANI^NE SARADWE, ZA 2008. GODINU

ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA O PROGRAMU FINANSIRANJA U^E[]A BOSNE I HERCEGOVINE U ERDF EVROPSKIM PROGRAMIMA ME\UNARODNE TERITORIJALNE SARADNJE "JUGOISTO^NA EVROPA" I "MEDITERAN" NA OSNOVU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMO] (IPA), KOMPONENTA PREKOGRANI^NE SARADNJE, ZA 2008. GODINU

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA RATIFICIRANJE SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O PROGRAMU FINANCIRANJA U^E[]A BOSNE I HERCEGOVINE U ERDF-OVIM EUROPSKIM PROGRAMIMA ME\UNARODNE TERITORIJALNE SURADNJE "JUGOISTO^NA EUROPA" I "MEDITERAN" NA TEMELJU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMO]I (IPA), KOMPONENTA PREKOGRANI^NE SURADNJE, ZA 2008. GODINU

165

ODLUKA O DAVAWU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRAWU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ (IDA) - DRUGI PROJEKAT UPRAVQAWA ^VRSTIM OTPADOM

ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ (IDA) - DRUGI PROJEKT UPRAVLJANJA ^VRSTIM OTPADOM

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA RATIFICIRANJE SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ (IDA) - DRUGI PROJEKT UPRAVLJANJA KRUTIM OTPADOM

166

ODLUKA O DAVAWU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O ZAJMU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ - DRUGI PROJEKAT UPRAVQAWA ^VRSTIM OTPADOM

ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O ZAJMU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ - DRUGI PROJEKT UPRAVLJANJA ^VRSTIM OTPADOM

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA RATIFICIRANJE SPORAZUMA O ZAJMU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ - DRUGI PROJEKT UPRAVLJANJA KRUTIM OTPADOM

167

ODLUKA O DAVAWU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZME\U SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE WEMA^KE O FINANSIJSKOJ SARADWI (2007. GODINA)

ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMA^KE O FINANSIJSKOJ SARADNJI (2007. GODINA)

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA RATIFICIRANJE SPORAZUMA IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMA^KE O FINANCIJSKOJ SURADNJI (2007. GODINA)

168

ODLUKA O DAVAWU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O PRIVILEGIJAMA I IMUNITETIMA ME\UNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKU ENERGIJU

ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O PRIVILEGIJAMA I IMUNITETIMA ME\UNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKU ENERGIJU

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA RATIFICIRANJE SPORAZUMA O PRIVILEGIJIMA I IMUNITETIMA ME\UNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKU ENERGIJU

169

ODLUKA O DAVAWU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA O SPRE^AVAWU ZAGA\EWA VODA PROUZROKOVANOG PLOVIDBOM UZ OKVIRNI SPORAZUM ZA SLIV RIJEKE SAVE

ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA O SPRE^AVANJU ZAGA\ENJA VODA PROUZROKOVANOG PLOVIDBOM UZ OKVIRNI SPORAZUM ZA SLIV RIJEKE SAVE

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA RATIFICIRANJE PROTOKOLA O SPRJE^AVANJU ZAGA\ENJA VODA PROUZROKOVANOG PLOVIDBOM UZ OKVIRNI SPORAZUM ZA SLIJEV RIJEKE SAVE

170

ODLUKA O DAVAWU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA O IZMJENI I DOPUNI UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE TURSKE

ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA O IZMJENI I DOPUNI UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE TURSKE

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA RATIFICIRANJE PROTOKOLA O IZMJENI I DOPUNI UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE TURSKE

PREDSJEDNI[TVO BOSNE I HERCEGOVINE

171

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O IDENTIFIKACIONIM DOKUMENTIMA POMORACA (REVIDIRANA) BROJ 185 IZ 2003. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA o ratifikaciji Konvencije o identifikacijskim dokumentima pomoraca (revidirana) broj 185 iz 2003. godine, Me|unarodne organizacije rada

ODLUKA Odluka o ratifikaciji Konvencije o pomora~kim identifikacijskim dokumentima (revidirana) broj 185 iz 2003. godine, Me|unarodne organizacije rada

172

ODLUKA O RATIFIKACIJI PREPORUKE O OTVARAWU RADNIH MJESTA U MALIM I SREDWIM PREDUZE]IMA, BROJ 189 IZ 1998. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA o ratifikaciji Preporuke o otvaranju radnih mjesta u malim i srednjim preduze}ima, broj 189 iz 1998. godine, Me|unarodne organizacije rada

ODLUKA o ratifikaciji Preporuke o otvaranju radnih mjesta u malim i srednjim poduze}ima, broj 189 iz 1998. godine, Me|unarodne organizacije rada

173

ODLUKA O RATIFIKACIJI PREPORUKE O RAZVOJU QUDSKIH RESURSA, OBRAZOVAWU, OSPOSOBQAVAWU I STALNOM USAVR[AVAWU, BROJ 195 IZ 2004. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA o ratifikaciji Preporuke o razvoju ljudskih resursa, obrazovanju, osposobljavanju i stalnom usavr{avanju, broj 195 iz 2004. godine, Me|unarodne organizacije rada

ODLUKA a o ratifikaciji Preporuke o razvoju ljudskih resursa, obrazovanju, osposobljavanju i stalnom usavr{avanju, broj 195 iz 2004. godine, Me|unarodne organizacije rada

174

ODLUKA O RATIFIKACIJI DEKLARACIJE O DUGORO^NOM PROGRAMU REGIONALNE SARADWE I RAZVOJA MENTALNOG ZDRAVQA U ZEMQAMA JUGOISTO^NE EVROPE

ODLUKA o ratifikaciji Deklaracije o dugoro~nom programu regionalne saradnje i razvoja mentalnog zdravlja u zemljama Jugoisto~ne Evrope

ODLUKA Odluka o ratifikaciji Deklaracije o dugoro~nom programu regionalne suradnje i razvoja mentalnog zdravlja u zemljama Jugoisto~ne Europe

175

ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ (IDA) - DRUGI PROJEKAT UPRAVQAWA ^VRSTIM OTPADOM

ODLUKA o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne asocijacije za razvoj (IDA) - Drugi projekat upravljanja ~vrstim otpadom

ODLUKA o ratifikaciji Sporazuma o financiranju izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne asocijacije za razvoj (IDA) - Drugi projekt upravljanja krutim otpadom

176

ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAMNU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNRODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ - DRUGI PROJEKAT UPRAVQAWA ^VRSTIM OTPADOM

ODLUKA o ratifikaciji Sporazuma o zajmu izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne banke za obnovu i razvoj - Drugi projekat upravljanja ~vrstim otpadom

ODLUKA o ratifikaciji Sporazuma o zajmu izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne banke za obnovu i razvoj - Drugi projekt upravljanja krutim otpadom