UgovoriLOGOkontra.JPG

Godina XIII/IX
^etvrtak, 8. oktobra  2009. godine
 

Broj/Broj
9 

Godina XIII/IX
^etvrtak, 8. oktobra/listopada  2009. godine
 

ISSN 1512-7532 

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE 

163 

Na osnovu ~lana IV 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne Hercegovine na 60. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 16. septembra 2009. godine, i na 36. sjednici Doma naroda, odr`anoj 1. oktobra 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O DAVAWU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ^E[KE REPUBLIKE O AMANDMANIMA NA SPORAZUM IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ^E[KE REPUBLIKE O UNAPRE\EWU I ZA[TITI ULAGAWA, POTPISAN 17. APRILA 2002. GODINE U SARAJEVU 

I 

Daje se saglasnost za ratifikaciju Protokola izme|u Bosne i Hercegovine i ^e{ke Republike o amandmanima na Sporazum izme|u Bosne i Hercegovine i ^e{ke Republike o unapre|ewu i za{titi ulagawa, potpisan 17. aprila 2002. godine u Sarajevu. 

II 

Odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH - Me|unarodni ugovori". 


PSBiH, broj 428/09
1. oktobra 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Dr Milorad @ivkovi}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. Na osnovu ~lana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 60. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 16. septembra 2009. godine, i na 36. sjednici Doma naroda, odr`anoj 1. oktobra 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ^E[KE REPUBLIKE O AMANDMANIMA NA SPORAZUM IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ^E[KE REPUBLIKE O UNAPRE\ENJU I ZA[TITI ULAGANJA, POTPISAN 17. APRILA 2002. GODINE U SARAJEVU 

I. 

Daje se saglasnost za ratifikaciju Protokola izme|u Bosne i Hercegovine i ^e{ke Republike o amandmanima na Sporazum izme|u Bosne i Hercegovine i ^e{ke Republike o unapre|enju i za{titi ulaganja, potpisan 17. aprila 2002. godine u Sarajevu. 

II. 

Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH - Me|unarodni ugovori". 


PSBiH, broj 428/09
1. oktobra 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Dr. Milorad @ivkovi}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. Temeljem ~lanka IV.4.d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 60. sjednici Zastupni~kog doma, odr`anoj 16. rujna 2009. godine, i na 36. sjednici Doma naroda, odr`anoj 1. listopada 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA RATIFICIRANJE PROTOKOLA IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ^E[KE REPUBLIKE O AMANDMANIMA NA SPORAZUM IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ^E[KE REPUBLIKE O UNAPRE\ENJU I ZA[TITI ULAGANJA, POTPISAN 17. TRAVNJA 2002. GODINE U SARAJEVU 

I. 

Daje se suglasnost za ratificiranje Protokola izme|u Bosne i Hercegovine i ^e{ke Republike o amandmanima na Sporazum izme|u Bosne i Hercegovine i ^e{ke Republike o unapre|enju i za{titi ulaganja, potpisan 17. travnja 2002. godine u Sarajevu. 

II. 

Odluka se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH - Me|unarodni ugovori". 


PSBiH, broj 428/09
1. listopada 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Dr. Milorad @ivkovi}, v. r. 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, v. r. 


164 

Na osnovu ~lana IV. 4.d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 30. septembra 2009. godine, i na 36. sjednici Doma naroda, odr`anoj 1. oktobra 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O DAVAWU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRAWU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA O PROGRAMU FINANSIRAWA U^E[]A BOSNE I HERCEGOVINE U ERDF-OVIM EVROPSKIM PROGRAMIMA ME\UNARODNE TERITORIJALNE SARADWE "JUGOISTO^NA EVROPA" I "MEDITERAN" NA OSNOVU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMO] (IPA), KOMPONENTA PREKOGRANI^NE SARADWE, ZA 2008. GODINU 

I 

Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o finansirawu izme|u Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica o programu finansirawa u~e{}a Bosne i Hercegovine u ERDF-ovim evropskim programima me|unarodne teritorijalne saradwe "Jugoisto~na Evropa" i "Mediteran" na osnovu instrumenta za pretpristupnu pomo} (IPA), komponenta prekograni~ne saradwe, za 2008. godinu. 

II 

Odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH - Me|unarodni ugovori". 


PSBiH, broj 432/09
1. oktobra 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Dr Milorad @ivkovi}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. Na osnovu ~lana IV. 4.d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 30. septembra 2009. godine, i na 36. sjednici Doma naroda, odr`anoj 1. oktobra 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA O PROGRAMU FINANSIRANJA U^E[]A BOSNE I HERCEGOVINE U ERDF EVROPSKIM PROGRAMIMA ME\UNARODNE TERITORIJALNE SARADNJE "JUGOISTO^NA EVROPA" I "MEDITERAN" NA OSNOVU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMO] (IPA), KOMPONENTA PREKOGRANI^NE SARADNJE, ZA 2008. GODINU 

I. 

Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju izme|u Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica o programu finansiranja u~e{}a Bosne i Hercegovine u ERDF evropskim programima me|unarodne teritorijalne saradnje "Jugoisto~na Evropa" i "Mediteran" na osnovu instrumenta za pretpristupnu pomo} (IPA), komponenta prekograni~ne saradnje, za 2008. godinu. 

II. 

Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH - Me|unarodni ugovori". 


PSBiH, broj 432/09
1. oktobra 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Dr. Milorad @ivkovi}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. Temeljem ~lanka IV.4.d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 61. sjednici Zastupni~kog doma, odr`anoj 30. rujna 2009. godine, i na 36. sjednici Doma naroda, odr`anoj 1. listopada 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA RATIFICIRANJE SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA O PROGRAMU FINANCIRANJA U^E[]A BOSNE I HERCEGOVINE U ERDF-OVIM EUROPSKIM PROGRAMIMA ME\UNARODNE TERITORIJALNE SURADNJE "JUGOISTO^NA EUROPA" I "MEDITERAN" NA TEMELJU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMO]I (IPA), KOMPONENTA PREKOGRANI^NE SURADNJE, ZA 2008. GODINU 

I. 

Daje se suglasnost za ratificiranje Sporazuma o financiranju izme|u Bosne i Hercegovine i Komisije Europskih zajednica o programu financiranja u~e{}a Bosne i Hercegovine u ERDF-ovim europskim programima me|unarodne teritorijalne suradnje "Jugoisto~na Europa" i "Mediteran" na temelju instrumenta pretpristupne pomo}i (IPA), komponenta prekograni~ne suradnje, za 2008. godinu. 

II. 

Odluka se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH - Me|unarodni ugovori". 


PSBiH, broj 432/09
1. listopada 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Dr. Milorad @ivkovi}, v. r. 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, v. r. 


165 

Na osnovu ~lana IV 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 30. septembra 2009. godine, i na 36. sjednici Doma naroda, odr`anoj 1. oktobra 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O DAVAWU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRAWU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ (IDA) - DRUGI PROJEKAT UPRAVQAWA ^VRSTIM OTPADOM 

I 

Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o finansirawu izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne asocijacije za razvoj (IDA) - Drugi projekat upravqawa ~vrstim otpadom. 

II 

Odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH - Me|unarodni ugovori". 


PSBiH, broj 431/09
1. oktobra 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Dr Milorad @ivkovi}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. Na osnovu ~lana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 30. septembra 2009. godine, i na 36. sjednici Doma naroda, odr`anoj 1. oktobra 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ (IDA) - DRUGI PROJEKT UPRAVLJANJA ^VRSTIM OTPADOM 

I. 

Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne asocijacije za razvoj (IDA) - Drugi projekt upravljanja ~vrstim otpadom. 

II. 

Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH - Me|unarodni ugovori". 


PSBiH, broj 431/09
1. oktobra 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Dr. Milorad @ivkovi}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. Temeljem ~lanka IV.4.d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 61. sjednici Zastupni~kog doma, odr`anoj 30. rujna 2009. godine, i na 36. sjednici Doma naroda, odr`anoj 1. listopada 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA RATIFICIRANJE SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ (IDA) - DRUGI PROJEKT UPRAVLJANJA KRUTIM OTPADOM 

I. 

Daje se suglasnost za ratificiranje Sporazuma o financiranju izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne asocijacije za razvoj (IDA) - Drugi projekt upravljanja krutim otpadom. 

II. 

Odluka se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH - Me|unarodni ugovori". 


PSBiH, broj 431/09
1. oktobra 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Dr. Milorad @ivkovi}, v. r. 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, v. r. 


166 

Na osnovu ~lana IV 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne Hercegovine na 61. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 30. septembra 2009. godine, i na 36. sjednici Doma naroda, odr`anoj 1. oktobra 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O DAVAWU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O ZAJMU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ - DRUGI PROJEKAT UPRAVQAWA ^VRSTIM OTPADOM 

I 

Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o zajmu izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne banke za obnovu i razvoj - Drugi projekat upravqawa ~vrstim otpadom. 

II 

Odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH - Me|unarodni ugovori". 


PSBiH, broj 430/09
1. oktobra 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Dr Milorad @ivkovi}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. Na osnovu ~lana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 30. septembra 2009. godine, i na 36. sjednici Doma naroda, odr`anoj 1. oktobra 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O ZAJMU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ - DRUGI PROJEKT UPRAVLJANJA ^VRSTIM OTPADOM 

I. 

Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o zajmu izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne banke za obnovu i razvoj - Drugi projekt upravljanja ~vrstim otpadom. 

II. 

Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH - Me|unarodni ugovori". 


PSBiH, broj 430/09
1. oktobra 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Dr. Milorad @ivkovi}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. Temeljem ~lanka IV.4.d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 61. sjednici Zastupni~kog doma, odr`anoj 30. rujna 2009. godine, i na 36. sjednici Doma naroda, odr`anoj 1. listopada 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA RATIFICIRANJE SPORAZUMA O ZAJMU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ - DRUGI PROJEKT UPRAVLJANJA KRUTIM OTPADOM 

I. 

Daje se suglasnost za ratificiranje Sporazuma o zajmu izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne banke za obnovu i razvoj - Drugi projekt upravljanja krutim otpadom. 

II. 

Odluka se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH - Me|unarodni ugovori". 


PSBiH, broj 430/09
1. listopada 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Dr. Milorad @ivkovi}, v. r. 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, v. r. 


167 

Na osnovu ~lana IV 4.d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne Hercegovine, na 61. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 30. septembra 2009. godine, i na 36. sjednici Doma naroda, odr`anoj 1. oktobra 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O DAVAWU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZME\U SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE WEMA^KE O FINANSIJSKOJ SARADWI (2007. GODINA) 

I 

Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma izme|u Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Wema~ke o finansijskoj saradwi (2007. godina). 

II 

Odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH - Me|unarodni ugovori". 


PSBiH, broj 433/09
1. oktobra 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Dr Milorad @ivkovi}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. Na osnovu ~lana IV.4.d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 30. septembra 2009. godine, i na 36. sjednici Doma naroda, odr`anoj 1. oktobra 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMA^KE O FINANSIJSKOJ SARADNJI
(2007. GODINA) 

I. 

Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma izme|u Vije}a ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njema~ke o finansijskoj saradnji (2007. godina). 

II. 

Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH - Me|unarodni ugovori". 


PSBiH, broj 433/09
1. oktobra 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Dr. Milorad @ivkovi}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. Temeljem ~lanka IV.4.d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 61. sjednici Zastupni~kog doma, odr`anoj 30. rujna 2009. godine, i na 36. sjednici Doma naroda, odr`anoj 1. listopada 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA RATIFICIRANJE SPORAZUMA IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMA^KE O FINANCIJSKOJ SURADNJI
(2007. GODINA) 

I. 

Daje se suglasnost za ratificiranje Sporazuma izme|u Vije}a ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njema~ke o financijskoj suradnji (2007. godina). 

II. 

Odluka se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH - Me|unarodni ugovori". 


PSBiH, broj 433/09
1. listopada 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Dr. Milorad @ivkovi}, v. r. 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, v. r. 


168 

Na osnovu ~lana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 60. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 16. septembra 2009. godine, i na 36. sjednici Doma naroda, odr`anoj 1. oktobra 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O DAVAWU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O PRIVILEGIJAMA I IMUNITETIMA ME\UNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKU ENERGIJU 

I 

Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o privilegijama i imunitetima Me|unarodne agencije za atomsku energiju. 

II 

Odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH - Me|unarodni ugovori". 


PSBiH, broj 429/09
1. oktobra 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Dr Milorad @ivkovi}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. Na osnovu ~lana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 60. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 16. septembra 2009. godine, i na 36. sjednici Doma naroda, odr`anoj 1. oktobra 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O PRIVILEGIJAMA I IMUNITETIMA ME\UNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKU ENERGIJU 

I. 

Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o privilegijama i imunitetima Me|unarodne agencije za atomsku energiju. 

II. 

Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH - Me|unarodni ugovori". 


PSBiH, broj 429/09
1. oktobra 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Dr. Milorad @ivkovi}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. Temeljem ~lanka IV.4.d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 60. sjednici Zastupni~kog doma, odr`anoj 16. rujna 2009. godine, i na 36. sjednici Doma naroda, odr`anoj 1. listopada 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA RATIFICIRANJE SPORAZUMA O PRIVILEGIJIMA I IMUNITETIMA ME\UNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKU ENERGIJU 

I. 

Daje se suglasnost za ratificiranje Sporazuma o privilegijima i imunitetima Me|unarodne agencije za atomsku energiju. 

II. 

Odluka se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH - Me|unarodni ugovori". 


PSBiH, broj 429/09
1. listopada 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Dr. Milorad @ivkovi}, v. r. 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, v. r. 


169 

Na osnovu ~lana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 60. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 16. septembra 2009. godine, i na 36. sjednici Doma naroda, odr`anoj 1. oktobra 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O DAVAWU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA O SPRE^AVAWU ZAGA\EWA VODA PROUZROKOVANOG PLOVIDBOM UZ OKVIRNI SPORAZUM ZA SLIV RIJEKE SAVE 

I 

Daje se saglasnost za ratifikaciju Protokola o spre~avawu zaga|ewa voda prouzrokovanog plovidbom uz Okvirni sporazum za sliv rijeke Save. 

II 

Odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH - Me|unarodni ugovori". 


PSBiH, broj 427/09
1. oktobra 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Dr Milorad @ivkovi}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. Na osnovu ~lana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 60. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 16. septembra 2009. godine, i na 36. sjednici Doma naroda, odr`anoj 1. oktobra 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA O SPRE^AVANJU ZAGA\ENJA VODA PROUZROKOVANOG PLOVIDBOM UZ OKVIRNI SPORAZUM ZA SLIV RIJEKE SAVE 

I. 

Daje se saglasnost za ratifikaciju Protokola o spre~avanju zaga|enja voda prouzrokovanog plovidbom uz Okvirni sporazum za sliv rijeke Save. 

II. 

Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH - Me|unarodni ugovori". 


PSBiH, broj 427/09
1. oktobra 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Dr. Milorad @ivkovi}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. Temeljem ~lanka IV.4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 60. sjednici Zastupni~kog doma, odr`anoj 16. rujna 2009. godine, i na 36. sjednici Doma naroda, odr`anoj 1. listopada 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA RATIFICIRANJE PROTOKOLA O SPRJE^AVANJU ZAGA\ENJA VODA PROUZROKOVANOG PLOVIDBOM UZ OKVIRNI SPORAZUM ZA SLIJEV RIJEKE SAVE 

I. 

Daje se suglasnost za ratificiranje Protokola o sprje~avanju zaga|enja voda prouzrokovanog plovidbom uz Okvirni sporazum za slijev rijeke Save. 

II. 

Odluka se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH - Me|unarodni ugovori". 


PSBiH, broj 427/09
1. listopada 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Dr. Milorad @ivkovi}, v. r. 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, v. r. 


170 

Na osnovu ~lana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 60. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 16. septembra 2009. godine, i na 36. sjednici Doma naroda, odr`anoj 1. oktobra 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O DAVAWU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA O IZMJENI I DOPUNI UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE TURSKE 

I 

Daje se saglasnost za ratifikaciju Protokola o izmjeni i dopuni Ugovora o slobodnoj trgovini izme|u Bosne i Hercegovine i Republike Turske. 

II 

Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH - Me|unarodni ugovori". 


PSBiH, broj 426/09
1. oktobra 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Dr Milorad @ivkovi}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. Na osnovu ~lana IV. 4.d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 60. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 16. septembra 2009. godine, i na 36. sjednici Doma naroda, odr`anoj 1. oktobra 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA O IZMJENI I DOPUNI UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE TURSKE 

I. 

Daje se saglasnost za ratifikaciju Protokola o izmjeni i dopuni Ugovora o slobodnoj trgovini izme|u Bosne i Hercegovine i Republike Turske. 

II. 

Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH - Me|unarodni ugovori". 


PSBiH, broj 426/09
1. oktobra 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Dr. Milorad @ivkovi}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. Temeljem ~lanka IV.4.d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 60. sjednici Zastupni~kog doma, odr`anoj 16. rujna 2009. godine, i na 36. sjednici Doma naroda, odr`anoj 1. listopada 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA RATIFICIRANJE PROTOKOLA O IZMJENI I DOPUNI UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE TURSKE 

I. 

Daje se suglasnost za ratificiranje Protokola o izmjeni i dopuni Ugovora o slobodnoj trgovini izme|u Bosne i Hercegovine i Republike Turske. 

II. 

Odluka se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH - Me|unarodni ugovori". 


PSBiH, broj 426/09
1. listopada 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Dr. Milorad @ivkovi}, v. r. 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, v. r. 

PREDSJEDNI[TVO BOSNE I HERCEGOVINE 

171 

Na osnovu ~lana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 394/09 od 13. jula 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 60. sjednici, odr`anoj 12. avgusta 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O IDENTIFIKACIONIM DOKUMENTIMA POMORACA (REVIDIRANA) BROJ 185 IZ 2003. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA 

^lan 1. 

Ratifikuje se Konvencija o identifikacionim dokumentima pomoraca (revidirana) broj 185 iz 2003. godine, Me|unarodne organizacije rada. 

^lan 2. 

Tekst Konvencije u prevodu glasi: 

KONVENCIJA O IDENTIFIKACIJSKIM DOKUMENTIMA POMORACA (REVIDIRANA), 2003., BROJ 185 

Generalna konferencija Me|unarodne organizacije rada, 

sazvana u @enevi od strane Upravnog organa Me|unarodne kancelarije rada, te sastav{i se na svojoj devedeset prvoj sjednici od 3. juna 2004. godine, te svjesna stalne prijetwe po sigurnost putnika i posada i sigurnost brodova, po nacionalni interes dr`ava i po pojedince, te 

tako|e svjesna osnovnog mandata Organizacije, koji je se sastoji u promovisawu pristojnih uslova rada, te 

smatraju}i da, s obzirom na globalnu prirodu brodarske industrije, pomorcima treba posebna za{tita, te 

spoznaju}i principe zasnovane u Konvenciji o identifikcijskim dokumentima pomoraca, 1958. godine, vezano za olak{awe ulaska pomorcima na teritorije ~lanica, u svrhu odlaska na obalu, tranzita, premje{taja i povratka u domovinu, te 

podsje}aju}i se na Konvenciju o olak{avawu me|unarodnog pomorskog saobra}aja, 1965. godine, s izmjenama i dopunama, Me|unarodne pomorske organizacije, naro~ito standarda 3.44 i 3.45, te 

podsje}aju}i se nadaqe da se Rezolucijom Generalne skup{tine Ujediwenih nacija A/RES /57/219 (Za{tita qudskih prava i osnovnih sloboda u borbi protiv terorizma) afirmi{e da dr`ave moraju obezbijediti da sve mjere preduzete u ciqu borbe protiv terorizma moraju biti u skladu s wihovim obavezama po me|unarodnom pravu, posebno me|unarodnim qudskim pravima, pravu izbjeglica i humanitarnom pravu, te 

svjesna da pomorci rade i `ive na brodovima u me|unarodnoj trgovini i da su pristup obalnim objektima i odlazak na obalu presudni elementi generalne dobrobiti pomoraca i stoga ostvarivawe sigurnijeg brodarstva i ~istijih okeana, te 

tako|e svjesna da je mogu}nost izlaska na obalu presudna za pridru`ivawe brodu i wegovo napu{tawe nakon ugovorenog roka slu`be, te 

podsje}aju}i na amandmane na Me|unarodnu konvenciju o sigurnosti `ivota na moru, 1974. godine, s izmjenama i dopunama, vezano za posebne mjere u ciqu unapre|ewa pomorske sigurnosti i bezbjednosti, koji su usvojeni na Diplomatskoj konferenciji Me|unarodne pomorske organizacije 12. decembra 2002. godine, te 

odlu~iv{i se na usvajawe odre|enih prijedloga u odnosu na unaprije|enu sigurnost identifikacije pomoraca, {to je sedma stavka na dnevnom redu zasjedawa, te 

odlu~iv{i se da }e ti prijedlozi biti u formi me|unarodne konvencije kojom se revidira Konvencija o identifikacijskim dokumentima pomoraca, 1958. godine, 

usvaja ovog devetnaestog dana juna godine dvije hiqade tre}e, narednu konvenciju, koja se mo`e navesti pod nazivom Konvencija o pomorskim identifikacionim dokumentima (revidirana), 2003. godine. 

^lan 1. 

PODRU^JE PRIMJENE 

1.    U svrhu ove konvencije, termin pomorac ozna~ava svako lice okje je zaposleno ili anga`ovano ili radi na brodu, osim na ratnom brodu, redovno anga`ovanom u pomorkoj plovidbi. 

2.    U slu~aju bilo kakve sumwe o tome da li se neke kategorije lica trebaju smatrati pomorcima u svrhu ove konvencije, pitawe }e utvrditi u skladu s odredbama ove konvencije nadle`ni organ dr`ave nacionalnosti takvih lica nakon konsultacija s doti~nim organizacijama brodovlasnika i pomoraca. 

3.    Nakon konsultacija s predstavni~kim organizacijama s vlasnicima ribolovnih plovila i licima koja rade na ribolovnim plovilima, nadle`ni organ mo`e primijeniti odredbe ove konvencije na komercijalno pomorsko ribarewe. 

^lan 2. 

IZDAVAWE POMORSKIH IDENTIFIKACIONIH DOKUMENATA 

1.    Svaka ~lanica za koju je ova konvencija na snazi mora izdati svakom od svojih dr`avqana koji je pomorac, i u tom smislu preda prijavu pomorski identifikacioni dokument u skladu s odredbama ~lana 3. ove konvencije. 

2.    Osim ako nije druga~ije predvi|eno ovom konvencijom, izdavawe pomorskih identifikacionih dokumenata mo`e zavisiti od istih uslova kao i onih propisanih nacionalnim zakonima i propisima za izdavawe putnih dokumenata. 

3.    Svaka ~lanica mo`e tako|e izdavati pomorske indentifikacione dokumente iz paragrafa 1. pomorcima koji su dobili status stalnog rezidenta na wenoj teritoriji. Stalni rezidenti u svakom slu~aju putuju u skladu s odredbama ~lana 6. paragraf 7. 

4.    Svaka ~lanica mora obezbijediti izdavawe pomorskih identifikacionih dokumenata bez odlagawa. 

5.    Pomorci imaju pravo na upravnu `albu u slu~aju odbijawa wihovog zahtjeva. 

6.    Ova konvencija bi}e bez uticaja na obaveze svake ~lanice po me|unarodnim aran`manima koji se odnose na izbjeglice i lica bez dr`avqanstva. 

^lan 3. 

SADR@AJ I FORMA 

1.    Pomorski indentifikacijski dokument obuhva}en ovom konvencijom mora biti - po svom sadr`aju - prema uzoru predvi|enom u Aneksu I ovog dokumenta. Forma dokumenta i materijali koji se u wemu koriste moraju biti dosqedni s op{tim specifikacijama predvi|enim u uzoru, koji }e biti zasnovan na kriterijima predvi|enim u dowem tekstu. Pod uslovom da je neki od amandmana dosqedan s narednim paragrafima, Aneks I se mo`e po potrebi mijewati i dopuwavati u skladu s dowim ~lanom 8., posebno uzimaju}i u obzir tehnolo{ki razvoj. Odlukom o usvajawu izmjena i dopuna se mora navesti kad izmjene i dopune stupaju na snagu, uzimaju}i u obzir potrebu da se ~lanicama da dovoqno vremena za obavqawe neophodnih revizija svojih nacionalnih pomorskih identifikacionih dokumenata i procedura. 

2.    Pomorski identifikacioni dokument se mora dizajnirati na jednostavan na~in,mora biti na~iwen od trajnog materijala, s posebnim osvrtom na uslove na moru, i mora biti takav da ga mogu ~itati ma{ine. Kori{teni materijali moraju: 

(a)    spre~avati dirawe u dokumente ili falsifikacije, koliko je god mogu}e, i omogu}iti lako otkrivawe izmjena; te 

(b)    biti generalno pristupa~ni vladama po najni`oj cijeni dosqednoj s pouzdanim ostvarivawem svrhe predvi|ene u gorwoj ta~ki (a). 

3.    ^lanice moraju uzeti u obzir sve eventualno raspolo`ive smjernice izra|ene od strane Me|unarodne organizacije rada o standardima i tehnologiji koja se treba koristiti a kojom }e se olak{ati upotreba zajedni~kog me|unarodnog standarda. 

4.    Pomorski identifikacioni dokument ne smije biti ve}i od obi~nog paso{a. 

5.    Pomorski identifikacioni dokument sadr`i naziv organa koji ga je izdao, naznake koje omogu}uju brz kontakt s tim organom, datum i mjesto izdavawa dokumenta, te sqede}e izjave: 

(a)    ovaj dokument je pomorski identifikacioni dokument u svrhu Konvencije o pomorskim identifikacionim dokumentima (revidirana), 2003. godine, Me|unarodne organizacije rada; te 

(b)    ovaj dokument je samostalan dokument i nije paso{. 

6.    Maksimalna vaqanost pomorskog identifikacionog dokumenta se utvr|uje u skladu sa zakonima i propisima dr`ave koja ga izdaje i ni u kom slu~aju ne smije prema{iti deset godina, uz obnovu nakon prvih pet godina. 

7.    Podaci o nosiocu ukqu~enom u pomorski identifikacioni dokument moraju biti ograni~eni na sqede}e: 

(a)    puno ime (ime i prezime/prezimena gdje postoje); 

(b)    pol; 

(c)    datum i mjesto ro|ewa; 

(d)    dr`avqanstvo; 

(d)    sve eventualne posebne osobine koje mogu pomo}i pri identifikovawu; 

(|)    digitalna ili originalna fotografija; te 

(e)    potpis. 

8.    Bez obzira na gorwi paragraf 7, model ili neka druga predstavka biometrije nosioca koja zadovoqava specifikaciju predvi|enu u Aneksu I, tako|e, }e se tra`iti za ukqu~ivawe u pomorski identifikacioni dokument, pod uslovom da su zadovoqeni sqede}i preduslovi: 

(a)    da se biometrija mo`e zabiqe`iti bez ula`ewa u privatnost datih lica, bez neugodnosti po wih, rizika po wihovo zdravqe ili uvrede wihovog dostojanstva; 

(b)    sama biometrija mora biti vidqiva na dokumentu, i ne smije se ponovno napraviti iz modela ili druge predstavke; 

(c)    oprema potrebna za obavqawe i verifikaciju biometrije je adekvatna za upotrebu i generalno je pristupa~na vladama po niskoj cijeni; 

(d)    opremom za verifikaciju biometrije mo`e se pogodno i pouzdano rukovati u lukama i na drugim mjestima, ukqu~uju}i na brodu, gdje se nadle`ni organi redovno sprovode verifikaciju identiteta; te 

(e)    sistem u kom se biometrija treba koristiti (ukqu~uju}i opremu, tehnologije i procedure za upotrebu) daje rezultate koji su jedinstveni i pouzdani za provjeru identiteta. 

9.    Svi podaci koji se ti~u pomorca koji se biqe`e na dokumentu moraju biti vidni. Pomorci moraju imati pogodan pristup ma{inama koje im omogu}uju da pregledaju sve podatke vezane za wih koje nisu ~itqive golim okom. Taj pristup }e obezbijediti organ izdavawa ili }e on biti obezbije|en u wegovo ime. 

10.    Sadr`aj i forma pomorskog identifikacionog dokumenta mora uzeti u obzir relevantne standarde navedene u Aneksu I

^lan 4. 

NACIONALNA ELEKTRONSKA BAZA PODATAKA 

1.    Svaka ~lanica mora obezbijediti da se evidencija o izdavawu, obustavi ili povla~ewu od wene strane svakog pomorskog identifikacionog dokumenta sa~uva u elektronskoj bazi podataka. Moraju se preduzeti neophodne mjere na obezbje|ewu baze podataka od mijewawa ili neovla{tenog pristupa. 

2.    Informacije koje su sadr`ane u evidenciji moraju biti ograni~ene na detaqe neophodne u svrhu verifikacije pomorskog identifikacionog dokumenta ili statusa pomorca, i na one koji su dosqedni s pravom pomorca na privatnost i koji ispuwavaju sve va`e}e zahtjeve u vezi za{tite podataka. Ti detaqi su predvi|eni u Aneksu II na ovaj dokument, koji se mo`e mijewati i dopuwavati na na~in predvi|en u dowem ~lanu 8, uzimaju}i u obzir potrebu da se ~lanicama da dovoqno vremena za obavqawe svih neophodnih revizija u wihovim nacionalnim sistemima baza podataka. 

3.    Svaka ~lanica mora uspostaviti procedure kojima }e se omogu}iti svakom pomorcu kojem je izdat pomorski identifikacioni dokument da razmotri i provjeri validnost svih podataka dr`anih ili sa~uvanih u elektronskoj bazi podataka a koji se odnose na tog pojedinca i da omogu}i korekcije po potrebi, besplatno za doti~nog pomorca. 

4.    Svaka ~lanica mora imenovati stalnu ta~ku kontakta za davawe odgovora na upitnike od imigracionih ili drugih nadle`nih organa svih ~lanica Organizacije, vezano za autenti~nost ili validnost pomorskog identifikacionog dokumenta izdatog od strane tog organa. Detaqi o stalnoj ta~ki kontakta saop{titi }e se Me|unarodne kancelarije rada, a Kancelarija }e voditi listu koja }e se saop{tavati svim ~lanicama Organizacije. 

5.    Detaqi iz gorweg paragrafa 2. moraju u svako doba biti odmah pristupa~ni imigracionim i drugim nadle`nim organima u dr`avama-~lanicama Organizacije, bilo elektronski ili putem ta~ke kontakta iz gorweg paragrafa 4. 

6.    U svrhu ove konvencije, moraju se ustanoviti odgovaraju}a ograni~ewa u ciqu obezbje|ewa da ne do|e do razmjene nikakvih podataka - posebno fotografija - osim ako ne postoji uspostavqeni mehanizam za obezbje|ewe po{tovawa va`e}ih standarda za za{titu podataka i privatnost. 

7.    ^lanice moraju obezbijediti da se li~ni podaci u elektronskoj bazi podataka ne koriste ni za koju drugu svrhu osim verifikacije pomorskih identifikacionih dokumenata. 

^lan 5. 

KONTROLA KVALITETA I EVALUACIJE 

1.    Minimalni zahtjevi vezani za proces i procedure izdavawa pomorskih identifikacionih dokumenata, ukqu~uju}i procedure za kontrolu kvaliteta, predvi|eni su u Aneksu III ove Konvencije. Tim minimalnim zahtjevima se ustanovqavaju obavezni rezultati koje mora ostvariti svaka ~lanica u upravqawu svojim sistemom za izdavawe pomorskih identifikacionih dokumenata. 

2.    Moraju biti uspostavqeni procesi i procedure u ciqu obezbje|ewa neophodnog obezbje|ewa pri: 

(a)    proizvodwi i dostavi bjanko pomorskih identifikacionih dokumenata; 

(b)    ~uvawu, rukovawu i odgovorno{}u za bjanko i popuwene pomorske identifikacione dokumente; 

(c)    obradi prijava, popuwavawu bjanko pomorskih identifikacionih dokumenata u personalizciji pomorskih identifikacionih dokumenata od strane organa i jedinice odgovornih za wihovo izdavawe i dostavu pomorskih identifikacionih dokumenata; 

(d)    rukovawu i odr`avawu baze podataka; te 

(e)    kontroli kvaliteta procedura i periodi~nim evaluacijama. 

3.    Zavisno od gorweg paragrafa 2, Aneks III se mo`e izmijeniti i dopuniti na na~in predvi|en u ~lanu 8, uzimaju}i u obzir potrebu da se ~lanicama da dovoqno vremena da mogu obaviti sve neophodne revizije u svojim procesima i procedurama. 

4.    Svaka ~lanica mora obavqati nezavisnu evaluaciju upravqawa svojim sistemom za izdavawe pomorskih identifikacionih dokumenata, ukqu~uju}i procedure za kontrolu kvaliteta, barem svakih pet godina. Izvje{taji o takvim evaluacijama, uz uklawawe eventualno povjerqivog materijala, moraju se dostaviti generalnom direktoru Me|unarodne kancelarije rada uz kopiju na predstavni~ke organizacije doti~nih brodovlasnika i pomoraca u ~lanici. Ovaj zahtjev za izvje{tavawem ne}e uticati na obaveze ~lanica u sklopu ~lana 22. Ustava Me|unarodne organizacije rada. 

5.    Me|unarodna kancelarija rada dostavqa te izvje{taje o evaluaciji na raspolagawe ~lanicama. Za svako prikazivawe podataka osim onog ovla{tenog po ovoj konvenciji, bi}e potreban pristanak izvje{tajne ~lanice. 

6.    Upravni organ Me|unarodne kancelarije rada, postupaju}i na osnovu svih relevantnih informacija a u skladu s aran`manima koje ono uspostavi, odobrava listu ~lanica koje u potpunosti ispuwavaju minimalne zahtjeve navedene u gorwem paragrafu 1. 

7.    Ta lista mora biti na raspolagawu ~lanicama Organizacije u svako doba, i mora se a`urirati po prijemu odgovaraju}ih informacija. ^lanice se moraju promptno obavijestiti posebno tamo gdje se ukqu~ewe neke ~lanice u listu osnovano pobija u okviru procedura iz paragrafa 8. 

8.    U skladu s procedurama ustanovqenim od strane Upravnog organa, mora se uspostaviti odredba za ~lanice koje su iskqu~ene ili mogu biti iskqu~ene s liste, kao i za zainteresovane vlade ~lanica koje su konvenciju ratifikovale i predstavni~ke organizacije brodovlasnika i pomoraca, da mogu dostaviti svoje stavove Upravnom organu, u skladu s aran`manima gore spomenutim, i da mogu sve nesporazume rje{avati pravedno i nepristrasno na blagovremen na~in. 

9.    Priznavawe pomorskih identifikacionih dokumenata izdatih od strane ~lanice zavise od wene uskla|enosti s minimalnim zahtjevima iz gorweg paragrafa 1. 

^lan 6. 

OLAK[AVAWE IZLASKA NA OBALU I PROLASKA I PREMJE[TAJA POMORACA 

1.    Svaki pomorac koji ima adekvatan pomorski identifikacionih dokument izdat u skladu s odredbama ove konvencije od strane ~lanice za koju je Konvencija na snazi mora biti priznat kao pomorac u okviru zna~ewa ove konvencije, osim ako ne postoji jasan osnov za sumwu o vjerodostojnosti pomorskog identifikacionog dokumenta. 

2.    Verifikacija i svi povezani upitnici i formalnosti potrebne u ciqu obezbje|ewa da pomorac za koga se tra`i unos u skladu s paragrafima 3 do 6 ili 7 do 9 u dowem tekstu: jeste nosilac pomorskog identifikacionog dokumenta izdatog u skladu sa zahtjevima ove konvencijije, ne smiju nositi sobom nikakve tro{kove po pomorce ili brodovlasnike. 

Izlaz na obalu 

3.    Verifikacija i svi povezani upitnici i formalnosti iz gorweg paragrafa 2. se moraju sprovesti u najkra}em mogu}em vremenu pod uslovom da se dostavi razumna najava unaprijed o dolasku nosioca nadle`nim organima. Obavie{tewe o dolasku nosioca ukqu~uje detaqe navedene u odjeqku 1. Aneksa II

4.    Svaka ~lanica za koju je ova konvencija na snazi mora u najkra}em mogu}em vremenu, osim ako ne postoji jasan osnov za sumwu u vjerodostojnost pomorskog identifikacionog dokumenta, dozvoliti ulazak na svoju teritoriju pomorca koji ima validan pomorski identifikacioni dokument, kada se takav ulazak tra`i u ciqu privremenog izlaska na obalu dok je brod u luci. 

5.    Takav ulazak se mora dozvoliti pod uslovom da su ispuwene formalnosti o pristizawu broda i da nadle`ni organi nemaju razloga odbiti dozvolu za izlazak na obalu iz razloga javnog zdravqa, javne sigurnosti, javnog reda ili nacionalne sigurnosti. 

6.    U ciqu izlaska na obalu od pomoraca se ne tra`i da imaju vizu. Svaka ~lanica koja nije u poziciji da u potpunosti sprovede ovaj zahtjev mora obezbijediti da se wenim zakonima, propisima ili praksom predvi|aju aran`mani koji su materijalno ekvivalentni. 

Prolaz i premje{taj 

7.    Svaka ~lanica za koju je ova konvencija na snazi mora u najkra}em mogu}em vremenu tako|e dozvoliti ulazak na wenu teritoriju pomoraca koji imaju validan pomorski identifikacioni dokument uz dopunu paso{a, kad se ulazak tra`i u svrhu: 

(a)    pridru`ivawa wihovom brodu ili premje{taja na drugi brod; 

(b)    prolaska u tranzitu da bi se pridru`ilo wihovom brodu u drugoj zemqi ili u ciqu povratka u domovinu, ili u bilo koju drugu svrhu koju odobravaju organi doti~ne ~lanice. 

8.    Takav ulaz se mora dozvoliti osim ako ne postoji jasna osnova za sumwu u vjerodostojnost pomorskog identifikacionog dokumenta, pod uslovom da nadle`ni organi nemaju razloga da odbiju dozvolu za izlazak na obalu iz razloga javnog zdravqa, javne sigurnosti, javnog reda ili nacionalne sigurnosti. 

9.    Svaka ~lanica mo`e, prije dozvole ulaska na svoju teritoriju u jednu od svrha navedenih u gorwem ~lanu 7, zahtijevati zadovoqavaju}e dokaze, ukqu~uju}i dokumentarne dokaze o namjeri pomorca i sposobnosti za realizaciju te namjere. Ta ~lanica tako|e mo`e ograni~iti boravak pomorca na period koji se smatra razumnim za datu svrhu. 

^lan 7. 

KONTINUIRANO POSJEDOVAWE I POVLA^EWE 

1.    Pomorski identifikacioni dokument mora ostati u posjedovawu pomorca u svako vrijeme, osim kada ga ~uva na sigurnom mjestu kapetan doti~nog broda, uz pismeni pristanak pomorca. 

2.    Pomorski identifikacioni dokument se mora promptno povu}i od strane dr`ave koja ga je izdala ako se utvrdi da pomorac daqe ne ispuwava uslove za wegovo izdavawe po ovoj konvenciji. Procedure za suspenziju i povla~ewe pomorskih identifikacioni dokumenata se moraju predvidjeti u konsultaciji s predstavni~kim organizacijama brodovlasnika i pomoraca, i ukqu~uju procedure za upravnu `albu. 

^lan 8. 

IZMJENE I DOPUNE ANEKSA 

1.    Zavisno o relevantnim odredbama ove konvencije, Me|unarodna konferencija rada mo`e ~initi izmjene i dopune na Anekse postupaju}i po savjetu propisno sastavqenog tripartitnog pomorskog tijela Me|unarodne organizacije rada. Za tu odluku potrebne su dvije tre}ine glasova delegata prisutnih na Konferenciji, ukqu~uju}i najmawe polovinu ~lanica koje su ratifikovale ovu konvenciju. 

2.    Svaka ~lanica koja je ratifikovala ovu konvenciju mo`e dostaviti generalnom direktoru u roku od {est mjeseci obavje{tewe o datumu usvajawa takve izmjene i dopune da ona ne}e stupiti na snagu za tu ~lanicu, ili }e stupiti na snagu tek na neki kasniji datum po naknadnom pismenom obavje{tewu. 

^lan 9. 

PRELAZNA ODREDBA 

Svaka ~lanica koja je potpisnica Konvencije o pomorskim identifikacionim dokumentima, 1958. godine, a koja preduzima mjere u skladu s ~lanom 19. Ustava Me|unarodne organizacije rada, u smislu ratifikacije ove konvencije, mo`e obavijestiti generalnog direktora o svojoj namjeri da privremeno primjewuje ovu konvenciju. Pomorski identifikacioni dokument koji izda takva ~lanica mora se tretirati u svrhu ove konvencije kao pomorski identifikacioni dokument izdat u sklopu we pod uslovom da su ispuweni zahtjevi iz ~lana 2. do 5. ove konvencije i da doti~na ~lanica prihvata pomorske identifikacione dokumente izdate u sklopu ove konvencije. 

ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 10. 

Ovom konvencijom revidira se Konvencija o pomorskim identifikacionim dokumentima, 1958. godine. 

^lan 11. 

Formalna ratifikacija ove konvencije saop{tava se generalnom direktoru Me|unarodne kancelarije rada u ciqu registracije. 

^lan 12. 

1.    Ova konvencija je obavezna samo za one ~lanice Me|unarodne organizacije rada ~ije su ratifikacije registrovane kod generalnog direktora. 

2.    Ona stupa na snagu 12 mjeseci nakon datuma na koji se kod generalnog direktora registruju ratifikacije dvaju ~lanica. 

3.    Nakon toga, Konvencija }e stupati na snagu za svaku ~lanicu 12 mjeseci nakon registracije wene ratifikacije. 

^lan 13. 

1.    ^lanica koja je ratifikovala ovu konvenciju mo`e je se odre}i nakon isteka deset godina od datuma na koji je Konvencija prvi put stupila na snagu, aktom koji se dostavqa generalnom direktoru Me|unarodne kancelarije rada u ciqu registracije. Takvo odricawe stupa na snagu tek nakon proteka dvanaest mjeseci od datuma wegove registracije. 

2.    Svaka ~lanica koja je ratifikovala ovu konvenciju a koja, u roku od godine dana nakon isteka desetogodi{weg perioda spomenutog u prethodnom paragrafu, ne izvr{i pravo odricawa predvi|eno ovim ~lanom, bi}e obavezana u narednom desetogodi{wem roku, te se nakon toga mo`e odre}i ove konvencije po isteku svakog desetogodi{weg perioda pod uslovima predvi|enim u ovom ~lanu. 

^lan 14. 

1.    Generalni direktor Me|unarodne kancelarije rada obavje{tava sve ~lanice Me|unarodne organizacije rada o svim ratifikacijama i odricawima koje su mu dostavile ~lanice Organizacije. 

2.    Kod obavje{tavawa ~lanica Organizacije o registraciji druge ratifikacije koja mu je dostavqena, generalni direktor }e skrenuti pa`wu ~lanica Organizacije na datum kad }e Konvencija stupiti na snagu. 

3.    Generalni direktor obavje{tava sve ~lanice o registraciji eventualnih izmjena i dopuna na~iwenih na Anekse u skladu s ~lanom 8, kao i o obavje{tewima vezanim za wih. 

^lan 15. 

Generalni direktor Me|unarodne kancelarije rada saop{tava generalnom sekretaru Ujediwenih nacija za registraciju u skladu s ~lanom 102. Poveqe Ujediwenih nacija sve podatke o svim ratifikacijama i aktima odricawa koje je on registrovao u skladu s odredbama prethodnih ~lanova. 

^lan 16. 

Kad smatra za neophodno, Upravni organ Me|unarodne kancelarije rada }e prezentovati generalnoj konferenciji izvje{taj o funkcionisawu ove konvencije i razmatra}e mogu}nost stavqawa na dnevni red Konferencije pitawa wenog revidirawa djelimi~no ili u cjelini, uzimaju}i u obzir i odredbe ~lana 8. 

^lan 17. 

1.    Ako bi Konferencija usvojila novu konvenciju u razmatrawu ove konvencije djelimi~no ili u cjelini, onda }e, osim ako se druk~ije ne predvi|a novom konvencijom 

(a)    ratifikacija od strane ~lanice nove revidirane konvencije ipso jure ukqu~ivati direktno odricawe ove konvencije, bez obzira na odredbe gorweg ~lana 13., ako i kada nova revidirana konvencija stupi na snagu; 

(b)    sa datumom stupawa na snagu nove konvencije ova konvencija prestati biti otvorena za ratifikaciju od strane ~lanica. 

2.    Ova konvencija }e u svakom slu~aju ostati na snazi u svom sada{wem obliku i sadr`aju za one ~lanice koje su je ratifikovale a nisu ratifikovale revidiranu Konvenciju. 

^lan 18. 

Verzije teksta ove konvencije na engleskom i francuskom jeziku su jednako mjerodavne. 

ANEKS 

I ANEKS 

UZORAK ZA POMORSKI IDENTIFIKACIONI DOKUMENT 

Pomorski identifikacioni dokument, ~ija forma i sadr`aj su predvi|eni u dowem tekstu, mora se sastojati od kvalitetnih materijala koji, koliko je god prakti~no mogu}e, s obzirom na takve stvari poput cijene, nisu lako dostupni {iroj javnosti. Dokument ne smije imati vi{e prostora nego {to je neophodno da bi sadr`avao informacije predvi|ene u Konvenciji. 

On mora sadr`avati naziv dr`ave koja ga je izdala i narednu izjavu: 

"Ovaj dokument predstavqa pomorski identifikacioni dokument u svrhu Konvencije o pomorskim identifikacionim dokumentima (revidirana), 2003. godine, Me|unarodne organizacije rada. Ovaj dokument je samostalan dokument i nije paso{." 

Stranica/ce sa podacima dokumenta nazna~ene kurzivom u dowem tekstu: moraju biti za{ti}ene laminatom ili pokrovnim slojem, ili primjenom slikovne tehnologije i supstratnog materijala koji obezbje|uju ekvivalentnu otpornost na izmjene portreta i drugih biografskih podataka. 

Materijali koji se koriste, dimenzije i raspored podataka moraju biti u skladu sa specifikacijama Me|unarodne organizacije za civilnu avijaciju (ICAO) sadr`anim u Dokumentu 9303 Dio 3 (2. izdawe, 2002. godine) ili Dokumentu 9303 Dio 1 (5. izdawe, 2003. godine). 

Ostale sigurnosne karakteristike ukqu~uju barem jednu od sqede}ih karakteristika: 

Vodeni `ig, ultravioletne sigurnosne osobine, upotreba specijalnih tinti, specijalni dizajn u boji, perforirane slike, hologram, lasersko urezivawe, mikro{tampa, te toplinski zape~a}en laminat. 

Podaci koji se unose u stranicu/ce s podacima pomorskog identifikacionog dokumenta ograni~eni su na: 

I Organ izdavawa: 

II Broj telefona, adresa elektronske po{te i web site organa: 

III Datum i mjesto izdavawa: 

    ------ Digitalna ili originalna fotografija pomorca --------- 

(a)    Puno ime pomorca: 

(b)    Pol: 

(c)    Datum i mjesto ro|ewa: 

(d)    Dr`avqanstvo: 

(e)    Eventualne posebne osobine pomorca koje mogu pomo}i pri identifikaciji: 

(f)    Potpis: 

(g)    Datum isteka: 

(h)    Vrsta ili oznaka dokumenta: 

(i)    Jedinstveni broj dokumenta: 

(j)    Li~ni identifikacioni broj (fakultativno): 

(k)    Biometrijski model na osnovu otiska prsta od{tampan u vidu bar koda u skladu sa standardom koji treba izraditi: 

(l)    Zona za ma{insko djelovawe u skladu sa specifikacijama ICAO iz gore navedenog Dokumenta 9303. 

IV Slu`beni pe~at ili `ig organa izdavawa. 

Obja{wewe podataka 

Odjeqci u poqima na gorwim stranici/cama s podacima mogu se prevesti na jezik/e dr`ave izdavawa. Ako je dr`avni jezik neki drugi osim engleskog, francuskog ili {panskog, odjeqci se moraju unijeti i na jednom od ovih jezika. 

Latinica bi se trebala koristiti kod svih unosa u ovaj dokument. 

Informacije gore navedene moraju imati sqede}e karakteristike: 

I Organ izdavawa: ISO kod za dr`avu izdavawa i naziv i puna adresa ureda koji je izdao pomorski identifikacioni dokument, kao i ime i funkcija osobe koja odobrava izdavawe. 

II Telefonski broj, adresa elektronske po{te i web site moraju odgovarati poveznicama prema ta~ki kontakta iz Konvencije. 

III Datum i mjesto izdavawa: datum mora biti napisan dvocifrenim arapskim brojevima u formi dan/mjesec/godina - npr.31/12/03; mjesto se mora napisati na isti na~in kao {to je u dr`avnom paso{u. 

----- Veli~ina fotografije s portretom: kao u Dokumentu 9303 ICAO gore navedenom ---- 

(a)    Puno ime pomorca: tamo gdje postoji, prezime se stavqa prvo, a poslije wega ostala imena pomorca; 

(b)    Pol: navesti "M" za mu{ki ili "F" za `enski; 

(c)    Datum i mjesto ro|ewa: datum mora biti napisan dvocifrenim arapskim brojevima u formi dan/mjesec/godina; mjesto se mora napisati na isti na~in kao {to je u dr`avnom paso{u; 

(d)    Izjava o dr`avqanstvu: navesti dr`avqanstvo; 

(e)    Posebne fizi~ke karakteristike: sve vidne karakteristike koje poma`u pri identifikaciji; 

(f)    Potpis pomorca; 

(g)    Datum isteka: dvocifrenim arapskim brojevima u formi dan/mjesec/godina; 

(h)    Vrsta ili oznaka dokumenta: kod vrste dokumenta, napisan velikim slovima na latinici (S); 

(i)    Jedinstveni broj dokumenta: kod zemqe (vidi gore) a nakon wega slovno-broj~ani broj kwi`nog inventara od najvi{e devet karaktera; 

(j)    Li~ni identifikacioni broj fakultativni identifikacioni broj pomorca; identifikacioni broj od najvi{e slovno-brojnih znakova; 

(k)    Biometrijski model preciznu specifikaciju treba odrediti; 

(l)    Zone ma{inskog djelovawa: prema gore navedenom Dokumentu 9303ICAO. < 

II ANEKS 

ELEKTRONSKA BAZA PODATAKA 

Detaqe koji se trebaju obezbijediti za svaku evidenciju u elektronskoj bazi podataka koju odr`ava svaka ~lanica u skladu s ~lanom 4, paragrafima 1, 2, 6. i 7. ove Konvencije, treba ograni~iti na: 

Oblast 1 

1.    Organ izdavawa naveden na identifikacionom dokumentu. 

2.    Puno ime pomorca kako je napisano na identifikacionom dokumentu. 

3.    Jedinstveni broj identifikacionog dokumenta. 

4.    Datum isteka, suspenzije ili povla~ewa identifikacionog dokumenta. 

Oblast 2 

5.    Biometrijski model koji se javqa na identifikacionom dokumentu. 

6.    Fotografija. 

7.    Detaqi o svim pitawima vezanim za pomorski identifikacioni dokument. 

III ANEKS 

ZAHTJEVI I PREPORU^ENE PROCEDURE I PRAKSE VEZANO ZA IZDAVAWE POMORSKIH IDENTIFIKACIONIH DOKUMENATA 

Ovim Aneksom se predvi|aju minimalni zahtjevi koji se odnose na procedure koje treba usvojiti svaka ~lanica u skladu s ~lanom 5. ove Konvencije, u odnosu na izdavawa pomorskih identifikacionih dokumenata (u daqwem tekstu: "PID"), ukqu~uju}i procedure za kontrolu kvaliteta. 

Dio A navodi obavezne rezultate koje minimalno mora ostvariti svaka ~lanica u primjeni sistema izdavawa PID. 

Dio B daje preporuke za procedure i prakse za postizawe tih rezultata. ^lanice trebaju obratiti punu pa`wu na ~lan B, ali on nije obavezan. 

Dio A. Obavezni rezultati 

1.    Proizvodwa i dostava bjanko PID, 

Uspostavqeni su procesi i procedure u ciqu obezbje|ewa neophodne sigurnosti pri proizvodwi i dostavi bjanko PID, ukqu~uju}i sqede}e: 

(a)    svi bjanko PID su jedinstvenog kvaliteta i ispuwavaju specifikacije u pogledu sadr`aja i forme iz Aneksa I; 

(b)    materijali kori{teni u proizvodwi su za{ti}eni i kontrolisani; 

(c)    bjanko PID su za{ti}eni, kontrolisani, identifikovani i pra}eni tokom procesa proizvodwe i dostave; 

(d)    proizvo|a~i imaju sredstva da mogu propisno ispuniti svoje obaveze u odnosu na proizvodwu i dostavu bjanko PID; 

(e)    prevoz bjanko PID od proizvo|a~a do organa izdavawa je siguran. 

2.    ^uvawe, rukovawe i odgovornost za bjanko i popuwene PID 

Uspostavqeni su procesi i procedure u ciqu obezbje|ewa neophodne sigurnosti pri ~uvawu, rukovawu i odgovornosti za bjanko i popuwene PID, ukqu~uju}i sqede}e: 

(a)    ~uvawe i rukovawe bjanko i popuwenim PID kontroli{e organ izdavawa; 

(b)    bjanko, popuweni i poni{teni PID, ukqu~uju}i one koji se izdaju kao uzorci, su za{ti}eni, kontrolisani, identifikovani i pra}eni; 

(c)    personal koji radi u procesu ispuwava standarde pouzdanosti, povjerewa i lojalnosti koje od wih zahtijeva wihova pozicija i imaju odgovaraju}u obuku; 

(d)    podjela nadle`nosti me|u ovla{tenim zvani~nicima je napravqena tako da se spre~ava izdavawe neodobrenih PID. 

3.    Obrada prijava; suspenzija ili povla~ewe PID; `albene procedure 

Uspostavqeni su procesi i procedure u ciqu obezbje|ewa neophodne sigurnosti pri obradi prijava, popuwavawu bjanko PID u personalizovane PID od strane organa i jedinice nadle`ne za wihovo izdavawe, te dostava PID, ukqu~uju}i: 

(a)    procese za verifikaciju i odobrewe kojima se obezbje|uje da se PID, kod prve prijave za wih i kod wihove obnove, izdaju samo na osnovu: 

(i)    popuwenih prijava sa svim informacijama koje se tra`e po Aneksu I

(ii)    dokaza o identitetu prijavioca u skladu sa zakonom i praksom dr`ave izdavawa, 

(iii)    dokaza o dr`avqanstvu i stalnom boravi{tu, 

(iv)    dokaza o tome da je prijavilac pomorac u okviru zna~ewa ~lana 1, 

(v)    osigurawe da se prijaviocima, posebno onim s vi{e dr`avqanstava ili statusa stalnog boravi{ta ne izdaje vi{e od jednog PID, 

(vi)    verifikacija da prijavilac ne predstavqa rizik po sigurnost, uz du`no po{tovawe za temeqna prava i slobode predvi|ene u me|unarodnim instrumentima. 

(b)    procesima se obezbje|uje da: 

(i)    podaci o svakoj stavki sadr`anoj u Aneksu II budu uneseni u bazu podataka istovremeno s izdavawem PID, 

(ii)    podaci, fotografija, potpis i biometrija prikupqeni od prijavioca odgovaraju prijaviocu, te 

(iii)    podaci, fotografija, potpis i biometrija prikupqeni od prijavioca budu povezani s prijavom tokom cijele obrade, izdavawa i dostave PID. 

(c)    preduzima se promptna radwa u smislu a`urisawa baze podataka kad se izdati PID suspenduje ili povla~i; 

(d)    ustanovqen je sistem za produ`ivawe i/ili obnovu za slu~ajeve gdje pomorac ima potrebu produ`iti ili obnoviti svoj PID i u okolnostima gubitka PID; 

(e)    ustanovqene su okolnosti pod kojima se PID mo`e suspendovati ili povu}i uz konsultacije s organizacijama brodovlasnika i pomoraca; 

(f)    uspostavqene su efikasne i transparentne procedure `albe. 

4.    Rukovawe, sigurnost i odr`avawe baze podataka 

Uspostavqeni su procesi i procedure u ciqu obezbje|ewa neophodne sigurnosti pri rukovawu i odr`avawu baze podataka, ukqu~uju}i sqede}e: 

(a)    baza podataka je sigurna od neovla{tenog dirawa i od neovla{tenog pristupa; 

(b)    podaci su teku}i, za{ti}eni od gubqewa informacija i raspolo`ivi su za pitawa u svako doba putem ta~ke kontakta; 

(c)    baze podataka ne dobijaju dodatke, kopije, poveznice i ne upisuju se u druge baze podataka; informacije iz baze podataka se ne koriste u svrhe druge osim potvr|ivawa identiteta pomoraca; 

(d)    po{tuju se prava pojedinca, ukqu~uju}i: 

(i)    pravo na privatnost pri prikupqawu, ~uvawu, rukovawu i saop{tavawu li~nih podataka; te 

(ii)    pravo pristupa podacima koji se ti~u wega ili we i ispravqawa svih neta~nosti na blagovremen na~in. 

5.    Kontrola kvaliteta procedura i periodi~ne evaluacije 

(a)    Uspostavqeni su procesi i procedure u ciqu obezbje|ewa neophodne sigurnosti putem kontrole kvaliteta procedura i periodi~nih evaluacija, koje ukqu~uju pra}ewe procesa u ciqu sigurnog postizawa standarda u radu, pri: 

(i)    proizvodwi i dostavi bjanko PID, 

(ii)    ~uvawu, rukovawu i odgovornosti za bjanko, poni{tene i personalizovane PID, 

(iii)    obradi prijava, popuwavawu bjanko PID u personalizovane PID od strane organa i jedinice nadle`ne za izdavawe i dostavu, 

(iv)    rukovawu, sigurnosti i odr`avawu baze podataka. 

(b)    Sprovode se periodi~ni pregledi u ciqu obezbje|ewa pouzdanosti sistema izdavawa i procedura i wihove uskla|enosti sa zahtjevima ove Konvencije. 

(c)    Uspostavqene su procedure za za{titu povjerqivosti informacija sadr`anih u izvje{tajima o periodi~nim evaluacijama koje dostavqaju druge ~lanice koje su ratifikovale Konvenciju. 

Dio B. Predlo`ene procedure i praksa 

1.    Proizvodwa i dostava bjanko PID 

1.1. U interesu sigurnosti i uniformnosti PID, nadle`ni organ bi trebao odabrati efikasan izvor za proizvodwu bjanko PID koje ~lanica izdaje. 

1.2. Ako se bjanko dokumenti trebaju proizvoditi u prostorijama organa nadle`nog za izdavawe PID ("organ izdavawa"), primjewuje se odjeqak 2.2 iz doweg teksta. 

1.3. Ako se odabere vawsko preduze}e, nadle`ni organ bi trebalo da: 

1.3.1. provjeri je li to preduze}e od nespornog integriteta, finansijske stabilnosti i pouzdanosti; 

1.3.2. zahtijeva da preduze}e imenuje sve zaposlene koji }e biti anga`ovani na proizvodwi bjanko PID; 

1.3.3. zahtijeva da preduze}e dostavi organu dokaz kojim se pokazuje da su uspostavqeni odgovaraju}i sistemi za obezbje|ewe pouzdanosti, povjerewa i lojalnosti imenovanih zaposlenih i da obezbijedi zadovoqavaju}e dokaze za organ da ono pru`a tim zaposlenim adekvatna sredstva za izdr`avawe i adekvatnu sigurnost zaposlewa; 

1.3.4. zakqu~i pismeni sporazum s preduze}em koje, bez uticaja na vlastitu odgovornost organa za PID, treba posebno ustanoviti specifikacije i usmjerewa iz odjeqka 1.5 u dowem tekstu, i da zahtijeva od preduze}a: 

1.3.4.1. da obezbijedi da samo imenovani zaposleni, koji moraju imati strogu obavezu povjerqivosti, budu anga`ovani na proizvodwi bjanko PID; 

1.3.4.2. da preduzme sve neophodne sigurnosne mjere pri prevozu bjanko PID iz svojih prostorija do prostorija organa izdavawa. Zastupnici kod izdavawa ne mogu se osloboditi odgovornosti na osnovu da nisu imali saznawe u tom smislu; 

1.3.4.3. da proprati svaku po{iqku preciznom izjavom o wenoj sadr`ini; u toj izjavi bi se posebno trebali navesti referentni brojevi PID u svakom paketu. 

1.3.5. obezbijedi da sporazum ukqu~uje odredbu kojom }e se omogu}i zavr{etak, ako prvobitni izvo|a~ ne mo`e nastaviti s radom; 

1.3.6. bude zadovoqan, prije potpisivawa sporazuma, u smislu toga da preduze}e ima sredstva za propisno izvr{avawe svih gorwih obaveza. 

1.4. Ako bjanko PID trebaju dostaviti organ ili preduze}e van teritorije ~lanice, nadle`ni organ ~lanice mo`e zadu`iti odgovaraju}i organ u stranoj zemqi da obezbijedi ispuwewe zahtjeva predlo`enih u ovom odjeqku. 

1.5. Nadle`ni organ bi izme|u ostalog trebalo da: 

1.5.1. ustanovi detaqne specifikacije za sve materijale koji se trebaju koristiti pri proizvodwi bjanko PID; ti materijali bi trebali biti u skladu s op{tim specifikacijama predvi|enim u Aneksu I ove konvencije; 

1.5.2. ustanovi precizne specifikacije koje se odnose na formu i sadr`aj bjanko, kako je predvi|eno u Aneksu I

1.5.3. obezbijedi da se specifikacijama omogu}ava uniformnost u {tampawu bjanko PID ako se naknadno koriste razli~iti {tampa~i; 

1.5.4. pru`i jasna usmjerewa za stvarawe jedinstvenog broja dokumenta koji }e se {tampati na svakom bjanko PID u sekvencama u skladu s Aneksom I; te 

1.5.5. ustanovi precizne specifikacije za ~uvawe svih materijala tokom proizvodnog procesa. 

2.    ^uvawe, rukovawe i odgovornost za bjanko i popuwene PID 

2.1. Sve operacije vezane za proces izdavawa (ukqu~uju}i ~uvawe bjanko, poni{tenih i popuwenih PID, sredstava i materijala za wihovo zavr{avawe, obradu prijava, izdavawe PID, odr`avawe i sigurnost baza podataka) trebale bi se obavqati pod direktnom kontrolom organa izdavawa. 

2.2. Organ izdavawa bi trebao pripremiti procjenu svih zvani~nika ukqu~enih u proces izdavawa utvr|uju}i, kod svakog posebno, istorijat pouzdanosti, povjerewa i lojalnosti. 

2.3. Organ izdavawa bi trebao obezbijediti da svi zvani~nici ukqu~eni u proces izdavawa budu ~lanovi iste u`e porodice. 

2.4. Organ izdavawa bi trebao adekvatno definisati pojedina~ne nadle`nosti zvani~nika anga`iovanih u procesu izdavawa. 

2.5. Nijedan pojedina~ni predstavnik ne bi smio biti nadle`an za obavqawe svih operacija potrebnih u obradi prijave za PID i pripremi odgovaraju}eg PID. Zvani~nik koji dodjequje prijave zvani~niku za izdavawe PID ne bi trebao biti ukqu~en u proces izdavawa. Trebala bi se napraviti rotacija zvani~nika raspodijeqenih na razli~ite du`nosti vezane za obradu prijava i izdavawePID. 

2.6. Organ izdavawa bi trebao sa~initi i interna pravila kojima se obezbje|uje: 

2.6.1. da se bjanko PID dr`e na sigurnom i da se vade samo do neophodne mjere u ciqu vr{ewa o~ekivanih svakodnevnih operacija i daju samo predstavnicima nadle`nim za wihovo popuwavawe u personalizovane PID ili svakom posebno ovla{tenom zvani~niku, te da se vi{ak bjanko PID vra}a na kraju svakog dana; mjere kojima se PID obezbje|uje trebale bi ukqu~ivati kori{tewe ure|aja za spre~avawe neovla{tenog pristupa i otkrivawe stranih lica; 

2.6.2. da se svaki bjanko PID koji se koristi kao uzorak izbri{e i ozna~i kao takav; 

2.6.3. da se svakodnevno vodi evidencija, koja }e se dr`ati na sigurnom mjestu, o lokaciji svakog bjanko PID i svakog personalizovanog PID koji jo{ nije izdat, uz identifikaciju onih koji su osigurani i onih koji nisu u posjedu odre|enog predstavnika ili vi{e wih; evidenciju bi trebao voditi zvani~nik koji nije ukqu~en u rukovawe bjanko PID ili PID koji jo{ nisu izdati; 

2.6.4. da niko nema pristupa bjanko PID i sredstvima i materijalima za wihovo zavr{avawe osim onih zvani~nika koji su nadle`ni za zavr{avawe bjanko PID ili nekih drugih posebno ovla{tenih zvani~nika; 

2.6.5. da se svaki personalizirani PID dr`i na sigurnom i daje samo predstavniku nadle`nom za izdavawe PID ili drugim posebno ovla{tenim predstavnicima:  

2.6.5.1. posebno ovla{tene predstavnike treba ograni~iti na: 

(a)    lica koja postupaju po pismenom odobrewu izvr{nog {efa organa ili lica koje slu`beno predstavqa izvr{nog {efa, te 

(b)    kontrolora iz odjeqka 5. u dowem tekstu: i lica imenovanih za sprovo|ewe revizije ili druge kontrole; 

2.6.6. da se predstavnicima strogo zabrani svako ukqu~ivawe u proces izdavawa za PID za koji se prijavio ~lan wihove porodice ili blizak prijateq; 

2.6.7. da se o svakoj kra|i ili poku{aju kra|e PID ili sredstava i materijala za wihovo personalizovawe treba promptno dostaviti prijava policijskim organima u ciqu istrage. 

2.7. Gre{kama u procesu izdavawa se poni{tava doti~ni PID, koji se ne mo`e ispravqati i izdavati. 

3.    Obrada prijava; suspenzija ili povla~ewe PID; procedure `albe 

3.1. Organ izdavawa bi trebao obezbijediti da svi predstavnici sa nadle`no{}u vezanom za pregled prijava za PID dobiju relevantnu obuku u otkrivawu prevara i kori{tewu kompjuterske tehnologije. 

3.2. Organ izdavawa bi trebao sa~initi pravila kojima se obezbje|uje da se PID izdaju samo na osnovu popuwene prijave i potpisane od strane doti~nog pomorca; dokaza o identitetu, dokaza o dr`avqanstvu ili stalnom boravku; te dokaza da je prijavilac pomorac. 

3.3. Prijava bi trebala sadr`avati sve informacije navedene kao obavezne u Aneksu I ove konvencije. U prijavnom formularu bi se prijaviocima trebalo napomenuti da }e biti podlo`ni krivi~nom gowewu i sankcijama ako daju neku izjavu za koju znaju da je la`na. 

3.4. Kad se po prvi put prijavquje za PID, te kad god se naknadno bude smatralo neophodnim kod obnavqawa: 

3.4.1. prijava, popuwena osim potpisa, trebala bi se prezentovat od strane prijavioca li~no, zvani~niku imenovanom od strane organa izdavawa; 

3.4.2. trebala bi se napraviti digitalna ili originalna fotografija i biometrija prijavioca pod kontrolom imenovanog predstavnika; 

3.4.3. prijava bi trebala biti potpisana od strane imenovanog predstavnika; 

3.4.4. prijavu bi onda imenovani zvani~nik trebao dostaviti direktno organu izdavawa na obradu. 

3.5. Trebale bi se ustanoviti adekvatne mjere od strane organa izdavawa u ciqu obezbje|ewa bezbjednosti i povjerqivosti digitalnih i originalnih fotografija i biometrije. 

3.6. Dokaz o identitetu koji dostavqa prijavilac trebao bi biti u skladu sa zakonima i praksom dr`ave izdavawa. On se mo`e sastojati od nedavne fotografije prijavioca, ovjerene da zaista predstavqa wega od strane brodovlasnika, kapetana ili drugog poslodavca prijavioca, ili direktora ustanove gdje je prijavilac pro{ao obuku. 

3.7. Dokaz o dr`avqanstvu ili stalnom boravi{tu se obi~no sastoji od prijavio~evog paso{a ili certifikata o prijemu za stalnog rezidenta. 

3.8. Od prijavilaca treba zatra`iti da prijave sva druga dr`avqanstva koja eventualno imaju i da potvrde da im nije izdat i da se nisu prijavili za PID ni kod jedne druge ~lanice. 

3.9. Prijaviocu se ne bi trebao izdavati PID ukoliko on posjeduje drugi PID. 

3.9.1. Trebao bi se primjewivati sistem prijevremenog obnavqawa u okolnostima gdje je pomorac svjestan unaprijed da je period slu`be takav da on ne}e mo}i predati prijavu na datum isteka ili obnavqawa; 

3.9.2. Trebao bi se primjewivati sistem produ`avawa u okolnostima gdje je produ`avawe PID potrebno zbog nepredvi|enog produ`ewa perioda slu`be; 

3.9.3. Trebao bi se primjewivati sistem zamjene u okolnostima gdje je PID izgubqen. Mo`e se izdati odgovaraju}i privremeni dokument. 

3.10. Dokaz o tome da je prijavilac pomorac u okviru zna~ewa ~lana 1. ove konvencije trebao bi se sastojati najmawe od: 

3.10.1. prethodnog PID, ili pomorske kwi`ice otpusta; ili 

3.10.2. certifikata o sposobnosti, kvalifikacijama i drugoj relevantnoj obuci; ili 

3.10.3. jednako uvjerqivog dokumenta. 

3.11. Trebalo bi tra`iti dopunski dokaz po potrebi. 

3.12. Sve prijave bi trebale biti podlo`ne najmawe sqede}im verifikacijama od strane nadle`nog zvani~nika ili organa izdavawa PID: 

3.12.1. verifikacija da je prijava popuwena i ne sadr`i nedosqednosti koje bi izazvale sumwu u istinitost datih izjava; 

3.12.2. verifikacija da dati detaqi i potpis odgovaraju onima na paso{u ili drugom pouzdanom dokumentu prijavioca; 

3.12.3. verifikacija, kod paso{kog organa ili drugog nadle`nog organa, ispravnosti paso{a ili drugih dostavqenih dokumenata; tamo gdje ima razloga za sumwu u ispravnost paso{a, treba se poslati original doti~nom organu; ina~e se mogu poslati kopije relevantnih stranica; 

3.12.4. uporedba dostavqene fotografije, po potrebi, s digitalnom fotografijom iz gorweg odjeqka 3.4.2; 

3.12.5. verifikacija vidne ispravnosti potvrde iz gorweg odjeqka 3.6; 

3.12.6. verifikacija da se dokazom iz odjeqka 3.10 potvr|uje da je prijavilac zaista pomorac; 

3.12.7. verifikacija, u bazi podataka iz ~lana 4. Konvencije, u ciqu obezbje|ewa da lice koje odgovara prijaviocu nije ve} dobilo neki izdati PID; ako prijavilac ima ili mo`e imati vi{e od jednog dr`avqanstva ili stalnog boravi{ta van zemqe dr`avqanstva, tako|e treba ispuniti neophodne upitnike kod nadle`nih organa druge doti~ne zemqe ili zemaqa; 

3.12.8. verifikacija, u bilo kojoj nacionalnoj ili me|unarodnoj bazi podataka kojoj organ izdavawa ima pristup, u ciqu obezbje|ewa da lice koje odgovara prijaviocu ne predstavqa mogu}i rizik za sigurnost. 

3.13. Predstavnik iz gorweg odjeqka 3.12 trebao bi pripremiti kratke napomene za evidenciju, s naznakama rezultata svake od gorwih verifikacija, i s obra}awem pa`we na ~iwenice koje opravdavaju zakqu~ak da prijavilac jeste pomorac. 

3.14. Kad se potpuno provjeri, prijava, uz propratne dokumente i napomena za evidenciju, treba biti proslije|ena predstavniku nadle`nom za popuwavawe PID koji treba biti izdat prijaviocu. 

3.15. Popuweni PID, propra}en odnosnim dosjeom iz organa izdavawa, treba se zatim proslijediti vi{em predstavniku tog organa na odobravawe. 

3.16. Vi{i predstavnik bi trebao dati takvo odobrewe samo ako je zadovoqan, nakon pregleda 

napomena za evidenciju, u tom smislu da su se procedure propisno pratile i da je izdavawe PID prijaviocu opravdano. 

3.17. To odobrewe bi se trebalo izdati napismeno i trebalo bi biti propra}eno poja{wewima vezanim za eventualne stavke prijave koje treba posebno razmatrati. 

3.18. PID (zajedno s paso{em ili sli~nim dostavqenim dokumentom) trebao bi rukovati prijavilac direktno nakon prijema, ili bi se on trebao poslati prijaviocu, ili ako je on tako zatra`io, wegovom kapetanu ili poslodavcu, u oba slu~aja pouzdanom po{tanskom komunikacijom koja zahtijeva potvrdu prijema.  3.19. Kad se PID izda prijaviocu, podaci navedeni u Aneksu II Konvencije trebali bi se unijeti u bazu podataka iz ~lana 4. Konvencije. 

3.20. Pravilima organa izdavawa trebao bi se navesti maksimalni rok za prijem nakon slawa.Ako se potvrda o prijemu ne dobije nakon tog roka i nakon propisnog obavje{tewa pomorca, trebalo bi zavesti odgovaraju}u zabiqe{ku u bazi podataka i PID bi se trebao slu`beno zavesti kao izgubqen, te bi se o tome trebao informisati pomorac. 

3.21. Sve zabiq{ke koje treba unijeti, poput posebno kratkih napomena za evidenciju (vidi gorwi odjeqak 3.13) i poja{wewa iz odjeqka 3.17, trebali bi se dr`ati na sigurnom mjestu tokom perioda validnosti PID i tri godine nakon toga. Te zabiqe{ke i poja{wewa koja se tra`e po odjeqku 3.17 trebala bi se evidentirati u posebnu bazu podataka, i na~initi pristupa~nima za: (a) lica nadle`na za pra}ewe operacija; (b) zvani~nike ukqu~ene u pregled prijava za PID; te (c) u svrhe obuke. 

3.22. Kad se primi informacija koja govori o tome da je PID neispravno izdat ili da uslovi za wegovo izdavawe vi{e ne postoje, o predmetu bi se trebao promptno obavijestiti organ izdavawa u smislu wegovog brzog povla~ewa. 

3.23. Kad se PID suspenduje ili povu~e, organ izdavawa bi trebao odmah a`urovati svoju bazu podataka tako da ona prikazuje da se taj PID trenutno ne priznaje. 

3.24. Ako se prijava za PID odbije ili se donese odluka da se PID suspenduje ili povu~e, prijavioca treba slu`beno informisati o wegovom pravu na `albu i na punu obavije{tenost o razlozima za takvu odluku. 

3.25. Procedure `albe trebale bi biti {to je br`e mogu}e i dosqedne s potrebom pravednog i potpunog razmatrawa. 

4.    Rukovawe, sigurnost i odr`avawe baze podataka 

4.1. Organ izdavawa bi trebao na~initi neophodne aran`mane i pravila u ciqu sprovo|ewa ~lana 4. ove konvencije, obezbje|uju}i posebno: 

4.1.1. raspolo`ivost ta~ke za kontakt ili elektronskog pristupa tokom 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici, po zahtjevima iz paragrafa 4, 5. i 6. ~lana 4. Konvencije; 

4.1.2. sigurnost baze podataka; 

4.1.3. po{tovawe pojedina~nih prava kod ~uvawa, rukovawa i saop{tavawa podataka; 

4.1.4. po{tovawe pomorskog prava na verifikaciju ta~nosti podataka koji se na wega odnose i na blagovremeno ispravqawe eventualno utvr|enih neta~nosti.  

4.2. Organ izdavawa bi trebao sa~initi adekvatne procedure za za{titu baze podataka, ukqu~uju}i: 

4.2.1. zahtjev za redovno pravqewe rezervnih kopija baze podataka, koji }e se ~uvati na mediju dr`anom na sigurnoj lokaciji na udaqenosti od prostorija organa izdavawa; 

4.2.2. ograni~ewe posebno ovla{tenim zvani~nicima dozvole za pristup ili pravqewe izmjena unosa u bazi podataka kad taj unos potvrdi predstavnik koji ga je na~inio. 

5.    Kontrola kvaliteta procedura i periodi~ne evaluacije 

5.1. Organ izdavawa bi trebao imenovati vi{eg predstavnika priznatog integriteta, lojalnosti i pouzdanosti, koji nije ukqu~en u ~uvawe i rukovawe PID, da postupa kao kontrolor: 

5.1.1. da prati na kontinuiranoj osnovi sprovo|ewe ovih minimalnih zahtjeva; 

5.1.2. da odmah skre}e pa`wu na sve eventualne nedostatke u sprovo|ewu; 

5.1.3. da pru`a izvr{nom {efu i doti~nim predstavnicima savjete o unapre|ivawu procedura za izdavawe PID; te 

5.1.4. da podnosi izvje{taj o kontroli kvaliteta rukovodstvu po gorwem pitawu. Kontrolor bi koliko god je mogu}e trebao biti upoznat sa svim operacijama koje treba pratiti. 

5.2. Kontrolor bi trebao biti odgovoran direktno izvr{nom {efu organa izdavawa. 

5.3. Svi zvani~nici organa izdavawa, ukqu~uju}i izvr{nog {efa, trebali bi biti zadu`eni da pru`aju kontroloru svu dokumentaciju ili informacije koje kontrolor smatra relevantnima za obavqawe svojih zadataka. 

5.4. Organ izdavawa bi trebao na~initi odgovaraju}e aran`mane u ciqu obezbje|ewa, da zvani~nici mogu slobodno razgovarati s kontrolorom bez straha od ugwetavawa. 

5.5. U opisu poslova kontrolora treba obratiti posebnu pa`wu na naredne poslove: 

5.5.1. provjera da li su resursi, prostorije i osobqe dostupni za efikasno obavqawe funkcija organa izdavawa; 

5.5.2. obezbje|ewe adekvatnog aran`mana za sigurno ~uvawe bjanko i popuwenih PID; 

5.5.3. obezbje|ewe uspostave adekvatnih pravila, aran`mana ili procedura u skladu s gorwim odjeqcima 2.6, 3.2, 4 i 5.4. 

5.5.4. obezbje|ewe da doti~ni predstavnici dobro poznaju i razumiju ta pravila i procedure, kao i aran`mane; 

5.5.5. detaqno pra}ewe na bazi slu~ajnog uzorka svake sprovedene radwe, ukqu~uju}i povezane zabiqe{ke i drugu evidenciju, u obradi pojedina~nih predmeta, od prijema prijave za PID do kraja procedure wegovog izdavawa; 

5.5.6. verifikacija efikasnosti sigurnosnih mjera koje se koriste kod ~uvawa bjanko PID, sredstava i materijala; 

5.5.7. verifikacija, po potreb i uz pomo} povjerqivog eksperta, sigurnosti i ta~nosti informacija sa~uvanih elektronski i odr`avawa zahtjeva pristupa 24 sata dnevno i sedam dana u sedmici; 

5.5.8. istraga svake pouzdane prijave o mogu}em neispravnom izdavawu ILI-ILI Imogu}em falsifikovawu ili prevarnom pribavqawu PID, u ciqu identifikacije eventualne interne zloupotrebe ili slabih ta~aka u sistemu koje su rezultovale ili pomogle pri neispravnom izdavawu ili falsifikovawu ili prevari; 

5.5.9. istraga pritu`bi u kojima se navodi neadekvatan pristup detaqima u bazi podataka s obzirom na zahtjeve iz paragrafa 2, 3. i 5. ~lana 4. Konvencije, ili neta~nosti u tim detaqima; 

5.5.10. obezbje|ewe blagovremenog i efikasnog reagovawa na izvje{taje u kojima se utvr|uju unapre|ewa u procedurama izdavawa i slabe ta~ke od strane izvr{nog {efa organa izdavawa; 

5.5.11. vo|ewe evidencije o provjerama u ciqu kontrole kvaliteta koje su obavqene; 

5.5.12. obezbje|ewe razmatrawa od strane rukovodstva obavqenih provjera u ciqu kontrole kvaliteta i vo|ewa evidencije o takvim razmatrawima. 

5.6. Izvr{ni {ef organa izdavawa bi trebao obezbijediti periodi~nu evaluaciju pouzdanosti sistema i procedura izdavawa, te wihove uskla|enosti sa zahtjevima ove konvencije. Takvom evaluacijom bi se trebalo uzeti u obzir sqede}e: 

5.6.1. nalazi eventualnih revizija sistema i procedura izdavawa; 

5.6.2. izvje{taji i nalazi strga i druge naznake relevantne za efikasnost preduzetih korektivnih mjera koje rezultiraju iz prijavqenih slabih ta~aka ili prekr{aja sigurnosti; 

5.6.3. evidencije o izdatim, izgubqenim, poni{tenim ili uni{tenim PID; 

5.6.4. evidencije koje se odnose na funkcionisawe kontrole kvaliteta; 

5.6.5. evidencija o problemima u odnosu na pouzdanost ili sigurnost elektronske baze podataka, ukqu~uju}i upitnike na~iwene u bazi podataka; 

5.6.6. efekti promjena u sistemu i procedurama izdavawa koji rezultiraju iz tehnolo{kih unaprje|ewa ili inovacija u procedurama izdavawa PID; 

5.6.7. zakqu~ci razmatrawa od strane rukovodstva; 

5.6.8. revizija procedura u ciqu obezbje|ewa da se one primjewuju na na~in dosqedan sa po{tovawem osnovnih principa i prava na radu zasnovanih u relevantnim instrumentima ILO-a. 

5.7. Trebalo bi uspostaviti procedure i procese u ciqu sprje~avawa neovla{tenog prikazivawa izvje{taja koje dostavqaju druge ~lanice. 

5.8. Svim revizijskim procedurama i procesima bi se trebalo obezbijediti da su proizvodne tehnike i sigurnosna praksa, ukqu~uju}i procedure kontrole zaliha, dostupni za ispuwavawe zahtjeva ovog aneksa. 

^lan 3. 

Ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" na srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku i stupa na snagu danom objavqivawa. 


Broj 01-011-2157-19/09
12. avgusta 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
@eqko Kom{i}, s. r. Na osnovu ~lana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 394/09 od 13. jula 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 60. sjednici, odr`anoj 12. augusta 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O IDENTIFIKACIJSKIM DOKUMENTIMA POMORACA (REVIDIRANA)
BROJ 185 IZ 2003. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA 

^lan 1. 

Ratifikuje se Konvencija o identifikacijskim dokumentima pomoraca (revidirana) broj 185 iz 2003. godine, Me|unarodne organizacije rada. 

^lan 2. 

Tekst Konvencije u prijevodu glasi: 

KONVENCIJA O IDENTIFIKACIJSKIM DOKUMENTIMA POMORACA (REVIDIRANA), 2003. GODINE, BROJ 185 

Op}a konferencija Me|unarodne organizacije rada, 

sazvana u @enevi od strane Upravnog tijela Me|unarodne kancelarije za rad, te sastav{i se na svojoj devedeset prvoj sjednici od 3. juna 2004, te svjesna stalne prijetnje po sigurnost putnika i posada i sigurnost brodova, po nacionalni interes dr`ava i po pojedince, te 

tako|er svjesna osnovnog mandata Organizacije, koji je se sastoji u promovisanju pristojnih uslova rada, te 

smatraju}i da, s obzirom na globalnu prirodu brodarske industrije, pomorcima treba posebna za{tita, te 

spoznaju}i principe utvr|ene u Konvenciji o identifikacijskim dokumentima pomoraca, 1958, vezano za olak{anje ulaska pomorcima na teritorije ~lanica, u svrhu odlaska na obalu, tranzita, premje{taja i povratka u domovinu, te 

podsje}aju}i se na Konvenciju o olak{avanju me|unarodnog pomorskog saobra}aja, 1965, s izmjenama i dopunama, Me|unarodne pomorske organizacije, posebno standarda 3.44 i 3.45, te 

podsje}aju}i se nadalje da se Rezolucijom Generalne skup{tine Ujedinjenih nacija A/RES/57/219 (Za{tita ljudskih prava i temeljnih sloboda u borbi protiv terorizma) afirmira da dr`ave moraju osigurati da sve mjere preduzete u cilju borbe protiv terorizma moraju biti u skladu s njihovim obavezama po me|unarodnom pravu, posebno me|unarodnim ljudskim pravima, pravu izbjeglica i humanitarnom pravu, te 

svjesna da pomorci rade i `ive na brodovima u me|unarodnoj trgovini i da su pristup obalnim objektima i odlazak na obalu presudni elementi generalne dobrobiti pomoraca i stoga ostvarivanje sigurnijeg brodarstva i ~istijih okeana, te 

tako|er svjesna da je mogu}nost izlaska na obalu presudna za pridru`ivanje brodu i njegovo napu{tanje nakon ugovorenog roka slu`be, te 

podsje}aju}i na amandmane na Me|unarodnu konvenciju o sigurnosti `ivota na moru, 1974, s izmjenama i dopunama, vezano za posebne mjere u cilju unapre|enja pomorske sigurnosti i bezbjednosti, koji su usvojeni na Diplomatskoj konferenciji Me|unarodne pomorske organizacije 12. decembra 2002. godine, te 

odlu~iv{i se na usvajanje odre|enih prijedloga u odnosu na unapre|enu sigurnost identifikacije pomoraca, {to je sedma stavka na dnevnom redu zasjedanja, te 

odlu~iv{i se da }e ti prijedlozi biti u formi me|unarodne Konvencije kojom se revidira Konvencija o identifikacijskim dokumentima pomoraca, 1958, 

usvaja ovog devetnaestog dana mjeseca juna godine dvije hiljade tre}e, narednu Konvenciju, koja se mo`e navoditi pod nazivom Konvencija identifikacijskim dokumentima pomoraca (revidirana), 2003. 

^lan 1. 

OBIM 

1.    U svrhu ove konvencije, termin pomorac ozna~ava svako lice koje je zaposleno ili anga`ovano ili radi na brodu, osim na ratnom brodu, redovno anga`ovanom u pomorskoj plovidbi. 

2.    U slu~aju bilo kakve sumnje o tome da li se neke kategorije lica trebaju smatrati pomorcima u svrhu ove konvencije, pitanje }e utvrditi u skladu s odredbama ove konvencije nadle`ni organ dr`ave nacionalnosti takvih lica nakon konsultacija s doti~nim organizacijama brodovlasnika i pomoraca. 

3.    Nakon konsultacija s predstavni~kim organizacijama s vlasnicima ribolovnih plovila i licima koja rade na ribolovnim plovilima, nadle`ni organ mo`e primijeniti odredbe ove konvencije na komercijalno pomorsko ribarenje. 

^lan 2. 

IZDAVANJE IDENTIFIKACIJSKIH DOKUMENATA POMORCIMA 

1.    Svaka ~lanica za koju je ova konvencija na snazi mora izdati svakom od svojih dr`avljana koji je pomorac i u tom smislu preda prijavu za pomorski identifikacijski dokument u skladu s odredbama ~lana 3. ove konvencije. 

2.    Osim ako nije druga~ije predvi|eno ovom konvencijom, izdavanje identifikacijskih dokumenata pomorcima mo`e zavisiti od istih uslova kao i onih propisanih nacionalnim zakonima i propisima za izdavanje putnih dokumenata. 

3.    Svaka ~lanica mo`e tako|er izdavati identifikacijske dokumente pomorcima iz paragrafa 1. koji su dobili status stalnog rezidenta na njenoj teritoriji. Stalni rezidenti u svakom slu~aju putuju u skladu s odredbama ~lana 6. paragraf 7. 

4.    Svaka ~lanica mora osigurati izdavanje identifikacijskih dokumenata pomorcima bez odlaganja. 

5.    Pomorci imaju pravo na upravnu `albu u slu~aju odbijanja njihovog zahtjeva. 

6.    Ova konvencija bit }e bez uticaja na obaveze svake ~lanice po me|unarodnim aran`manima koji se odnose na izbjeglice i osobe bez dr`avljanstva. 

^lan 3. 

SADR@AJ I FORMA 

1.    Identifikacijski dokument pomoraca obuhva}en ovom konvencijom mora biti - po svom sadr`aju - prema uzoru predvi|enom u Aneksu I ovog dokumenta. Forma dokumenta i materijali koji se u njemu koriste moraju biti dosljedni s op}im specifikacijama predvi|enim u uzoru, koji }e biti zasnovan na kriterijima predvi|enim u donjem tekstu. Pod uslovom da je neki od amandmana dosljedan s narednim paragrafima, Aneks I se mo`e po potrebi mijenjati i dopunjavati u skladu s donjim ~lanom 8, posebno uzimaju}i u obzir tehnolo{ki razvoj. Odlukom o usvajanju izmjena i dopuna se mora navesti kad izmjene i dopune stupaju na snagu, uzimaju}i u obzir potrebu da se ~lanicama da dovoljno vremena za obavljanje neophodnih revizija svojih nacionalnih identifikacijskih dokumenata pomoraca i procedura. 

2.    Identifikacijski dokument pomoraca se mora dizajnirati na jednostavan na~in, biti na~injen od trajnog materijala, s posebnim osvrtom na uslove na moru, i mora biti takav da ga mogu ~itati ma{ine. Kori{teni materijali moraju: 

(a)    sprje~avati diranje u dokumente ili falsifikacija, koliko je god mogu}e, i omogu}iti lako otkrivanje izmjena; te 

(b)    biti generalno pristupa~ni vladama po najni`oj cijeni dosljednoj s pouzdanim ostvarivanjem svrhe predvi|ene u gornjoj ta~ki (a). 

3.    ^lanice moraju uzeti u obzir sve eventualno raspolo`ive smjernice izra|ene od strane Me|unarodne organizacije rada o standardima i tehnologiji koja se treba koristiti a kojom }e se olak{ati upotreba zajedni~kog me|unarodnog standarda. 

4.    Identifikacijski dokument pomoraca ne smije biti ve}i od obi~nog paso{a. 

5.    Identifikacijski dokument pomoraca sadr`i naziv organa koji ga je izdao, naznake koje omogu}uju brz kontakt s tim organom, datum i mjesto izdavanja dokumenta, te sljede}e izjave: 

(a)    ovaj dokument je identifikacijski dokument pomoraca u svrhu Konvencije o identifikacijskim dokumentima pomoraca (revidirana), 2003, Me|unarodne organizacije rada; te 

(b)    ovaj dokument je samostalan dokument i nije paso{. 

6.    Maksimalna valjanost identifikacijski dokument pomoraca se utvr|uje u skladu sa zakonima i propisima dr`ave koja ga izdaje i ni u kom slu~aju ne smije prema{iti deset godina, uz obnovu nakon prvih pet godina. 

7.    Podaci o nosiocu uklju~enom u identifikacijski dokument pomoraca moraju biti ograni~eni na sljede}e: 

(a)    puno ime (ime i prezime/prezimena gdje postoje); 

(b)    pol; 

(c)    datum i mjesto ro|enja; 

(d)    dr`avljanstvo; 

(e)    sve eventualne posebne osobine koje mogu pomo}i pri identifikaciji; 

(f)    digitalna ili originalna fotografija; te 

(g)    potpis. 

8.    Bez obzira na gornji paragraf 7, urnek ili neka druga predstavka biometrije nosioca koja zadovoljava specifikaciju predvi|enu u Aneksu I }e se tako|er tra`iti za uklju~ivanje u identifikacijski dokument pomoraca pod uslovom da su zadovoljeni sljede}i preduslovi: 

(a)    da se biometrija mo`e zabilje`iti bez ula`enja u privatnost datih lica, bez neugodnosti po njih, rizika po njihovo zdravlje ili uvrede njihovog dostojanstva; 

(b)    sama biometrija mora biti vidljiva na dokumentu i ne smije se ponovno na~initi s urneka ili druge predstavke; 

(c)    oprema potrebna za obavljanje i verifikaciju biometrije je prikladna za upotrebu i generalno je pristupa~na vladama po niskoj cijeni; 

(d)    opremom za verifikaciju biometrije mo`e se pogodno i pouzdano rukovati u lukama i na drugim mjestima, uklju~uju}i na brodu, gdje nadle`ni organi redovno sprovode verifikaciju identiteta; te 

(e)    sistem u kom se biometrija treba koristiti (uklju~uju}i opremu, tehnologije i procedure za upotrebu) daje rezultate koji su jedinstveni i pouzdani za provjeru identiteta. 

9.    Svi podaci koji se ti~u pomorca koji se bilje`e na dokumentu moraju biti vidni. Pomorci moraju imati pogodan pristup ma{inama koje im omogu}uju da pregledaju sve podatke vezane za njih koje nisu ~itljive golim okom. Taj pristup }e obezbijediti organ izdavanja ili }e on biti obezbije|en u njegovo ime. 

10.    Sadr`aj i forma identifikacijskog dokumenta pomoraca moraju uzeti u obzir relevantne standarde navedene u Aneksu I. 

^lan 4. 

NACIONALNA ELEKTRONSKA BAZA PODATAKA 

1.    Svaka ~lanica mora osigurati da se evidencija o izdavanju, obustavi ili povla~enju od njene strane svakog identifikacijskog dokumenta pomoraca pohrani u elektronskoj bazi podataka. Moraju se poduzeti neophodne mjere na osiguravanju baze podataka od mijenjanja ili neovla{tenog pristupa. 

2.    Informacije sadr`ane u evidenciji moraju biti ograni~ene na detalje neophodne u svrhu verifikacije identifikacijskog dokumenta pomoraca ili statusa pomorca, i na one koji su dosljedni s pravom pomorca na privatnost i koji ispunjavaju sve va`e}e zahtjeve u vezi za{tite podataka. Ti detalji su predvi|eni u Aneksu II na ovaj dokument, koji se mo`e mijenjati i dopunjavati na na~in predvi|en u donjem ~lanu 8, uzimaju}i u obzir potrebu da se ~lanicama da dovoljno vremena za obavljanje svih neophodnih revizija u njihovim nacionalnim sistemima baza podataka. 

3.    Svaka ~lanica mora uspostaviti procedure kojima }e se omogu}iti svakom pomorcu kojem je izdat identifikacijski dokument pomoraca da razmotri i provjeri valjanost svih podataka dr`anih ili pohranjenih u elektronsku bazu podataka a koji se odnose na tog pojedinca i da da korekcije po potrebi, besplatno po doti~nog pomorca. 

4.    Svaka ~lanica mora imenovati stalnu ta~ku kontakta za davanje odgovora na upite, od imigracionih ili drugih nadle`nih organa svih ~lanica Organizacije, vezano za autenti~nost ili valjanost identifikacijskog dokumenta pomoraca izdatog od stane tog organa. Detalji o stalnoj ta~ki kontakta saop}it }e se Me|unarodnoj kancelariji rada, a Kancelarija }e voditi listu koja }e se saop}avati svim ~lanicama Organizacije. 

5.    Detalji iz gornjeg paragrafa 2. moraju u svako doba biti trenuta~no pristupa~ni imigracionim i drugim nadle`nim organima u dr`avama-~lanicama Organizacije, bilo elektronski ili putem ta~ke kontakta iz gornjeg paragrafa 4. 

6.    U svrhu ove konvencije, moraju se ustanoviti odgovaraju}a ograni~enja u cilju osiguranja da ne do|e do razmjene nikakvih podataka - posebno fotografija - osim ako ne postoji uspostavljen mehanizam za osiguranje po{tivanja va`e}ih standarda za za{titu podataka i privatnost. 

7.    ^lanice moraju osigurati da se li~ni podaci u elektronskoj bazi podataka ne koriste ni za koju drugu svrhu osim verifikacije identifikacijskih dokumenata pomoraca. 

^lan 5. 

KONTROLA KVALITETA I EVALUACIJE 

1.    Minimalni zahtjevi vezano za proces i procedure izdavanja identifikacijskih dokumenata pomoraca, uklju~uju}i procedure za kontrolu kvaliteta, predvi|eni su u Aneksu III ove konvencije. Tim minimalnim zahtjevima se ustanovljavaju obavezni rezultati koje mora ostvariti svaka ~lanica u upravljanju svojim sistemom za izdavanje identifikacijskih dokumenata pomoraca. 

2.    Moraju biti uspostavljeni procesi i procedure u cilju obezbje|enja neophodnog osiguranja pri: 

(a)    proizvodnji i dostavi bjanko identifikacijskih dokumenata pomoraca; 

(b)    ~uvanju, rukovanju i odgovorno{}u za bjanko i popunjene identifikacijske dokumente pomoraca; 

(c)    obradi prijava, popunjavanju bjanko identifikacijskih dokumenata pomoraca u li~ne identifikacijske dokumenate pomoraca od strane organa i jedinice odgovornih za njihovo izdavanje i dostavu identifikacijskih dokumenata pomoraca; 

(d)    rukovanju i odr`avanju baze podataka; te 

(e)    kontroli kvaliteta procedura i periodi~nim evaluacijama. 

3.    Ovisno od gornjeg paragrafa 2, Aneks III se mo`e izmijeniti i dopuniti na na~in predvi|en u ~lanu 8, uzimaju}i u obzir potrebu da se ~lanicama da dovoljno vremena da mogu obaviti sve neophodne revizije u svojim procesima i procedurama. 

4.    Svaka ~lanica mora obavljati nezavisnu evaluaciju upravljanja svojim sistemom za izdavanje identifikacijskih dokumenata pomoraca, uklju~uju}i procedure za kontrolu kvaliteta, barem svakih pet godina. Izvje{taji o takvim evaluacijama, uz uklanjanje eventualno povjerljivog materijala, moraju se dostaviti generalnom direktoru Me|unarodne kancelarije za rad uz kopiju na predstavni~ke organizacije doti~nih brodovlasnika i pomoraca u ~lanici. Ovaj zahtjev za izvje{tavanjem ne}e utjecati na obaveze ~lanica u sklopu ~lana 22. Ustava Me|unarodne organizacije rada. 

5.    Me|unarodna kancelarija za rad dostavlja te izvje{taje o evaluaciji na raspolaganje ~lanicama. Za svako prikazivanje podataka osim onog ovla{tenog po ovoj konvenciji, bit }e potreban pristanak izvje{tajne ~lanice. 

6.    Upravno tijelo Me|unarodne kancelarije za rad, postupaju}i na osnovu svih relevantnih informacija a u skladu s aran`manima koje ono uspostavi, odobrava listu ~lanica koje u potpunosti ispunjavaju minimalne zahtjeve navedene u gornjem paragrafu 1. 

7.    Ta lista mora biti na raspolaganju ~lanicama Organizacije u svako doba, i mora se a`urirati po prijemu odgovaraju}ih informacija. ^lanice se moraju promptno obavijestiti posebno tamo gdje se uklju~enje neke ~lanice u listu osnovano pobija u okviru procedura iz paragrafa 8.. 

8.    U skladu s procedurama ustanovljenim od strane Upravnog tijela, mora se uspostaviti odredba za ~lanice koje su isklju~ene ili mogu biti isklju~ene s liste, kao i za zainteresirane vlade ~lanica koje su konvenciju ratificirale i predstavni~ke organizacije brodovlasnika i pomoraca, da mogu dostaviti svoje stavove Upravnom tijelu, u skladu s aran`manima gore spomenutim, i da mogu sve nesporazume rje{avati pravi~no i nepristrasno na blagovremen na~in. 

9.    Priznavanje identifikacijskih dokumenata pomoraca izdatih od strane ~lanice zavisi od njene uskla|enosti s minimalnim zahtjevima iz gornjeg paragrafa 1. 

^lan 6. 

OLAK[AVANJE IZLASKA NA OBALU I PROLASKA I PREMJE[TAJA POMORACA 

1.    Svaki pomorac koji ima valjan identifikacijski dokument pomoraca izdat u skladu s odredbama ove konvencije od strane ~lanice za koju je Konvencija na snazi mora biti priznat kao pomorac u okviru zna~enja ove konvencije, osim ako ne postoji jasan osnov za sumnju o vjerodostojnosti identifikacijskog dokumenta pomoraca. 

2.    Verifikacija i svi povezani upiti i formalnosti potrebni u cilju osiguranja da pomorac za koga se tra`i unos u skladu s paragrafima 3 do 6 ili 7 do 9 u donjem tekstu: jeste nosilac identifikacijskog dokumenta pomoraca izdatog u skladu sa zahtjevima ove konvencije ne smiju nositi sobom nikakve tro{kove po pomorce ili brodovlasnike. 

Izlaz na obalu 

3.    Verifikacija i svi povezani upiti i formalnosti iz gornjeg paragrafa 2. se moraju sprovesti u najkra}em mogu}em vremenu pod uslovom da se dostavi razumna najava unaprijed o dolasku nosioca nadle`nim organima. Obavijest o dolasku nosioca uklju~uje detalje navedene u odjeljku 1. Aneksa II. 

4.    Svaka ~lanica za koju je ova konvencija na snazi mora u najkra}em mogu}em vremenu, osim ako ne postoji jasan osnov za sumnju u vjerodostojnost identifikacijskog dokumenta pomoraca, dozvoliti ulazak na svoju teritoriju pomorca koji ima valjan identifikacijski dokument pomoraca, kada se takav ulazak tra`i u cilju privremenog izlaska na obalu dok je brod u luci. 

5.    Takav ulazak se mora dozvoliti pod uslovom da su ispunjene formalnosti o pristizanju broda i da nadle`ni organi nemaju razloga odbiti dozvolu za izlazak na obalu iz razloga javnog zdravlja, javne sigurnosti, javnog reda ili nacionalne sigurnosti. 

6.    U cilju izlaska na obalu od pomoraca se ne tra`i da imaju vizu. Svaka ~lanica koja nije u poziciji da u potpunosti sprovede ovaj zahtjev mora osigurati da se njenim zakonima, propisima ili praksom predvi|aju aran`mani koji su materijalno ekvivalentni. 

Prolaz i premje{taj 

7.    Svaka ~lanica za koju je ova konvencija na snazi mora u najkra}em mogu}em vremenu tako|er dozvoliti ulazak na njenu teritoriju pomoraca koji imaju valjan identifikacijski dokument pomoraca uz dopunu paso{a, kad se ulazak tra`i u svrhu: 

(a)    pridru`ivanja njihovom brodu ili premje{taja na drugi brod; 

(b)    prolaska u tranzitu da bi se pridru`ilo njihovom brodu u drugoj zemlji ili u cilju povratka u domovinu, ili u bilo koju drugu svrhu koju odobravaju organi doti~ne ~lanice. 

8.    Takav ulaz se mora dozvoliti osim ako ne postoji jasna osnova za sumnju u vjerodostojnost identifikacijskog dokumenta pomoraca, pod uslovom da nadle`ni organi nemaju razloga odbiti dozvolu za izlazak na obalu iz razloga javnog zdravlja, javne sigurnosti, javnog reda ili nacionalne sigurnosti. 

9.    Svaka ~lanica mo`e, prije dozvole ulaska na svoju teritoriju u jednu od svrha navedenih u gornjem ~lanu 7, zahtijevati zadovoljavaju}e dokaze, uklju~uju}i dokumentarne dokaze o namjeri pomorca i sposobnosti za realizaciju te namjere. Ta ~lanica tako|er mo`e ograni~iti boravak pomorca na period koji se smatra razumnim za datu svrhu. 

^lan 7. 

KONTINUIRANI POSJED I POVLA^ENJE 

1.    Identifikacijski dokument pomoraca mora ostati u posjedu pomorca u svako vrijeme, osim kada ga ~uva na sigurnom mjestu kapetan doti~nog broda, uz pismeni pristanak pomorca. 

2.    Identifikacijski dokument pomoraca se mora promptno povu}i od strane dr`ave koja ga je izdala ako se utvrdi da pomorac dalje ne ispunjava uslove za njegovo izdavanje po ovoj konvenciji. Procedure za suspenziju i povla~enje identifikacijskih dokumenata pomoraca se moraju predvidjeti u konsultaciji s predstavni~kim organizacijama brodovlasnika i pomoraca, i uklju~uju procedure za upravnu `albu. 

^lan 8. 

IZMJENE I DOPUNE ANEKSA 

1.    Ovisno o relevantnim odredbama ove konvencije, Me|unarodna konferencija rada mo`e ~initi izmjene i dopune na Anekse postupaju}i po savjetu propisno sastavljenog tripartitnog pomorskog tijela Me|unarodne organizacije rada. Za tu odluku potrebne su dvije tre}ine glasova delegata prisutnih na Konferenciji, uklju~uju}i najmanje polovinu ~lanica koje su ratificirale ovu konvenciju. 

2.    Svaka ~lanica koja je ratificirala ovu konvenciju mo`e dostaviti generalnom direktoru u roku od {est mjeseci obavijest o datumu usvajanja takve izmjene i dopune da ona ne}e stupiti na snagu za tu ~lanicu, ili }e stupiti na snagu tek na neki kasniji datum po naknadnoj pismenoj obavijesti. 

^lan 9. 

PRIJELAZNA ODREDBA 

Svaka ~lanica koja je potpisnica Konvencije o identifikacijskim dokumentima pomoraca, 1958, a koja preduzima mjere u skladu s ~lanom 19. Ustava Me|unarodne organizacije rada, u smislu ratifikacije ove konvencije, mo`e obavijestiti generalnog direktora o svojoj namjeri da privremeno primjenjuje ovu konvenciju. Identifikacijski dokument pomoraca koji izda takva ~lanica mora se tretirati u svrhu ove konvencije kao identifikacijski dokument pomoraca izdat u sklopu nje pod uslovom da su ispunjeni zahtjevi iz ~lana 2. do 5. ove konvencije i da doti~na ~lanica prihvata identifikacijske dokumente pomoraca izdate u sklopu ove konvencije. 

ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 10. 

Ovom konvencijom revidira se Konvencija o identifikacijskim dokumentima pomoraca, 1958. 

^lan 11. 

Formalna ratifikacija ove konvencije saop}ava se generalnom direktoru Me|unarodne kancelarije za rad u cilju registracije. 

^lan 12. 

1.    Ova konvencija je obavezuju}a samo po one ~lanice Me|unarodne organizacije rada ~ije su ratifikacije registrovane kod generalnog direktora. 

2.    Ona stupa na snagu 12 mjeseci nakon datuma na koji se kod generalnog direktora registruju ratifikacije dvaju ~lanica. 

3.    Nakon toga, Konvencija }e stupati na snagu za svaku ~lanicu 12 mjeseci nakon registracije njene ratifikacije. 

^lan 13. 

1.    ^lanica koja je ratificirala ovu konvenciju mo`e je se odre}i nakon isteka deset godina od datuma na koji je Konvencija prvi put stupila na snagu, aktom koji se dostavlja generalnom direktoru Me|unarodne kancelarije za rad u cilju registracije. Takvo odricanje stupa na snagu tek nakon proteka dvanaest mjeseci od datuma njegove registracije. 

2.    Svaka ~lanica koja je ratificirala ovu konvenciju a koja, u roku od godine dana nakon isteka desetogodi{njeg perioda spomenutog u prethodnom paragrafu, ne izvr{i pravo odricanja predvi|eno ovim ~lanom, bit }e obavezana u narednom desetogodi{njem roku, te se nakon toga mo`e odre}i ove konvencije po isteku svakog desetogodi{njeg perioda pod uslovima predvi|enim u ovom ~lanu. 

^lan 14. 

1.    Generalni direktor Me|unarodne kancelarije za rad obavje{tava sve ~lanice Me|unarodne organizacije rada o svim ratifikacijama i odricanjima koje su mu dostavile ~lanice Organizacije. 

2.    Kod obavje{tavanja ~lanica Organizacije o registraciji druge ratifikacije koja mu je dostavljena, generalni direktor }e skrenuti pa`nju ~lanica Organizacije na datum kad }e Konvencija stupiti na snagu. 

3.    Generalni direktor obavje{tava sve ~lanice o registraciji eventualnih izmjena i dopuna na~injenih na Anekse u skladu s ~lanom 8, kao i o obavijestima vezanim za njih. 

^lan 15. 

Generalni direktor Me|unarodne kancelarije za rad saop}ava generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija za registraciju u skladu s ~lanom 102. Povelje Ujedinjenih nacija sve podatke o svim ratifikacijama i aktima odricanja koje je on registrirao u skladu s odredbama prethodnih ~lanova. 

^lan 16. 

Kad smatra za neophodno, Upravno tijelo Me|unarodne kancelarije za rad }e prezentirati Generalnoj konferenciji izvje{taj o funkcionisanju ove konvencije i razmatrat }e po`eljnost stavljanja na dnevni red Konferencije pitanja njenog revidiranja djelimi~no ili u cjelini, uzimaju}i u obzir i odredbe ~lana 8. 

^lan 17. 

1.    Ako bi Konferencija usvojila novu konvenciju u razmatranju ove konvencije djelimi~no ili u cijelosti, onda }e, osim ako se druk~ije ne predvi|a novom konvencijom 

(a)    ratifikacija od strane ~lanice nove revidirane konvencije ipso jure uklju~ivati direktno odricanje ove konvencije, bez obzira na odredbe gornjeg ~lana 13, ako i kada nova revidirana konvencija stupi na snagu; 

(b)    sa datumom stupanja na snagu nove konvencije ova konvencija }e prestati biti otvorena za ratifikaciju od strane ~lanica. 

2.    Ova konvencija }e u svakom slu~aju ostati na snazi u svom sada{njem obliku i sadr`aju za one ~lanice koje su je ratificirale a nisu ratificirale revidiranu konvenciju. 

^lan 18. 

Verzije teksta ove konvencije na engleskom i francuskom jeziku su jednako mjerodavne. 

ANEKS 

Aneks I. 

Uzorak za identifikacijski dokument pomoraca 

Identifikacijski dokument pomoraca, ~ija forma i sadr`aj su predvi|eni u donjem tekstu, mora se sastojati o kvalitetnih materijala koji, koliko je god prakti~no mogu}e, s obzirom na takve stvari poput cijene, nisu lako dostupni {iroj javnosti. Dokument ne smije imati vi{e prostora nego {to je neophodno da bi sadr`avao informacije predvi|ene u Konvenciji. 

On mora sadr`avati naziv dr`ave koja ga je izdala i narednu izjavu: 

"Ovaj dokument predstavlja identifikacijski dokument pomoraca u svrhu Konvencije o identifikacijskim dokumentima pomoraca (revidirana), 2003, Me|unarodne organizacije rada. Ovaj dokument je samostalan dokument i nije paso{." 

Stranica/ce s podacima dokumenta nazna~ene kurzivom u donjem tekstu: moraju biti za{ti}ene laminatom ili pokrovnim slojem, ili primjenom slikovne tehnologije i supstratnog materijala koji obezbje|uju ekvivalentnu otpornost na izmjene portreta i drugih biografskih podataka. 

Materijali koji se koriste, dimenzije i raspored podataka moraju biti u skladu sa specifikacijama Me|unarodne organizacije za civilnu avijaciju (ICAO) sadr`anim u Dokumentu 9303 Dio 3 (2. izdanje, 2002) ili Dokumentu 9303 Dio 1 (5. izdanje, 2003). 

Ostale sigurnosne karakteristike uklju~uju barem jednu od sljede}ih karakteristika: 

Vodeni `ig, ultravioletne sigurnosne osobine, upotreba specijalnih tinti, specijalni dizajn u boji, perforirane slike, hologram, lasersko urezivanje, mikro{tampa, te toplinski zape~a}en laminat. 

Podaci koji se unose u stranicu/ce s podacima identifikacijskog dokumenta pomoraca ograni~eni su na: 

I.    Organ izdavanja: 

II.    Broj telefona, adresa elektronske po{te i web site organa: 

III.    Datum i mjesto izdavanja: 

------ Digitalna ili originalna fotografija pomorca --------- 

(a)    Puno ime pomorca: 

(b)    Pol: 

(c)    Datum i mjesto ro|enja: 

(d)    Dr`avljanstvo: 

(e)    Eventualne posebne osobine pomorca koje mogu pomo}i pri identifikaciji: 

(f)    Potpis: 

(g)    Datum isteka: 

(h)    Vrsta ili oznaka dokumenta: 

(i)    Jedinstveni broj dokumenta: 

(j)    Li~ni identifikacijski broj (fakultativno): 

(k)    Biometrijski urnek na osnovu otiska prsta od{tampan u vidu bar koda u skladu sa standardom koji treba izraditi: 

(l)    Zona za ma{insko o~itavanje u skladu sa specifikacijama ICAO iz gore navedenog Dokumenta 9303. 

IV.    Slu`beni pe~at ili `ig organa izdavanja. 

Obja{njenje podataka 

Odjeljci u poljima na gornjim stranici/cama s podacima mogu se prevesti na jezik/e dr`ave izdavanja. Ako je dr`avni jezik neki drugi osim engleskog, francuskog ili {panskog, odjeljci se moraju unijeti i na jednom od ovih jezika. 

Latinica bi se trebala koristiti kod svih unosa u ovaj dokument. 

Informacije gore navedene moraju imati sljede}e karakteristike: 

I.    Organ izdavanja: ISO kod za dr`avu izdavanja i naziv i puna adresa kancelarije koja je izdala identifikacijski dokument pomoraca, kao i ime i funkcija osobe koja odobrava izdavanje. 

II.    Telefonski broj, adresa elektronske po{te i web site moraju odgovarati poveznicama prema ta~ki kontakta iz Konvencije. 

III.    Datum i mjesto izdavanja: datum mora biti napisan dvocifrenim arapskim brojevima u formi dan/mjesec/godina - npr. 31/12/03; mjesto se mora napisati na isti na~in kao {to je u dr`avnom paso{u. 

----- Veli~ina fotografije s portretom: kao u Dokumentu 9303 ICAO gore navedenom ---- 

(a)    Puno ime pomorca: tamo gdje postoji, prezime se stavlja prvo, a poslije njega ostala imena pomorca; 

(b)    Pol: navesti "M" za mu{ki ili "F" za `enski; 

(c)    Datum i mjesto ro|enja: datum mora biti napisan dvocifrenim arapskim brojevima u formi dan/mjesec/godina; mjesto se mora napisati na isti na~in kao {to je u dr`avnom paso{u; 

(d)    Izjava o dr`avljanstvu: navesti dr`avljanstvo; 

(e)    Posebne fizi~ke karakteristike: sve o~ite karakteristike koje poma`u pri identifikaciji; 

(f)    Potpis pomorca; 

(g)    Datum isteka: dvocifrenim arapskim brojevima u formi dan/mjesec/godina; 

(h)    Vrsta ili oznaka dokumenta: kod vrste dokumenta, napisan velikim slovima na latinici (S); 

(i)    Jedinstveni broj dokumenta: kod zemlje (vidi gore) a nakon njega slovno-broj~ani broj knji`nog inventara od najvi{e devet karaktera; 

(j)    Li~ni identifikacijski broj fakultativni identifikacijski broj pomorca; identifikacijski broj od najvi{e slovno-brojnih znakova; 

(k)    Biometrijski urnek: preciznu specifikaciju treba odrediti; 

(l)    Zone ma{inskog o~itavanja: prema gore navedenom Dokumentu 9303 ICAO. < 

Aneks II 

Elektronska baza podataka 

Detalje koji se trebaju obezbijediti za svaku evidenciju u elektronskoj bazi podataka koju odr`ava svaka ~lanica u skladu s ~lanom 4, paragrafima 1, 2, 6. i 7. ove konvencije, treba ograni~iti na: 

Odjeljak 1 

1.    Organ izdavanja naveden na identifikacijskom dokumentu. 

2.    Puno ime pomorca kako je napisano na identifikacijskom dokumentu. 

3.    Jedinstveni broj identifikacijskog dokumenta. 

4.    Datum isteka, suspenzije ili povla~enja identifikacijskog dokumenta. 

Odjeljak 2 

5.    Biometrijski urnek koji se javlja na identifikacijskom dokumentu. 

6.    Fotografija. 

7.    Detalji o svim upitima vezanim za identifikacijski dokument pomoraca. 

Aneks III 

Zahtjevi i preporu~ene procedure i prakse vezano za izdavanje identifikacijskih dokumenata pomoraca 

Ovim Aneksom se predvi|aju minimalni zahtjevi koji se odnose na procedure koje treba usvojiti svaka ~lanica u skladu s ~lanom 5. ove konvencije, u odnosu na izdavanja identifikacijskih dokumenata pomoraca (u daljnjem tekstu: "IDP"), uklju~uju}i procedure za kontrolu kvaliteta. 

Dio A navodi obavezne rezultate koje minimalno mora ostvariti svaka ~lanica u primjeni sistema izdavanja IDP. 

Dio B daje preporuke za procedure i prakse za postizanje tih rezultata. ^lanice trebaju obratiti punu pa`nju na ~lan B, ali on nije obavezan. 

Dio A. Obavezni rezultati 

1.    Proizvodnja i dostava bjanko IDP 

Uspostavljeni su procesi i procedure u cilju obezbje|enja neophodne sigurnosti pri proizvodnji i dostavi bjanko IDP, uklju~uju}i sljede}e: 

(a)    svi bjanko IDP su jedinstvenog kvaliteta i ispunjavaju specifikacije u pogledu sadr`aja i forme iz Aneksa I; 

(b)    materijali kori{teni u proizvodnji su za{ti}eni i kontrolirani; 

(c)    bjanko IDP su za{ti}eni, kontrolirani, identificirani i pra}eni tokom procesa proizvodnje i dostave; 

(d)    proizvo|a~i imaju sredstva da mogu propisno ispuniti svoje obaveze u odnosu na proizvodnju i dostavu bjanko IDP; 

(e)    prijevoz bjanko IDP od proizvo|a~a do organa izdavanja je siguran. 

2.    ^uvanje, rukovanje i odgovornost za bjanko i popunjene IDP 

Uspostavljeni su procesi i procedure u cilju obezbje|enja neophodne sigurnosti pri ~uvanju, rukovanju i odgovornosti za bjanko i popunjene IDP, uklju~uju}i sljede}e: 

(a)    ~uvanje i rukovanje bjanko i popunjenim IDP kontrolira organ izdavanja; 

(b)    bjanko, popunjeni i poni{teni IDP, uklju~uju}i one koji se izdaju kao uzorci, su za{ti}eni, kontrolirani, identificirani i pra}eni; 

(c)    personal koji radi u procesu ispunjava standarde pouzdanosti, povjerenja i lojalnosti koje od njih zahtijeva njihova pozicija i imaju odgovaraju}u obuku; 

(d)    podjela nadle`nosti me|u ovla{tenim zvani~nicima je na~injena tako da se sprje~ava izdavanje neodobrenih IDP. 

3.    Obrada prijava; suspenzija ili povla~enje IDP; `albene procedure 

Uspostavljeni su procesi i procedure u cilju obezbje|enja neophodne sigurnosti pri obradi prijava, popunjavanju bjanko IDP u personalizirane IDP od strane organa i jedinice nadle`ne za njihovo izdavanje, te dostava IDP, uklju~uju}i: 

(a)    procese za verifikaciju i odobrenje kojima se osigurava da se IDP, kod prve prijave za njih i kod njihove obnove, izdaju samo na osnovi: 

(i)    popunjenih prijava sa svim informacijama koje se tra`e po Aneksu I, 

(ii)    dokaza o identitetu prijavioca u skladu sa zakonom i praksom dr`ave izdavanja, 

(iii)    dokaza o dr`avljanstvu i stalnom boravi{tu, 

(iv)    dokaza o tome da je prijavilac pomorac u okviru zna~enja ~lana 1, 

(v)    osiguranje da se prijaviocima, posebno onim s vi{e dr`avljanstava ili statusa stalnog boravi{ta ne izdaje vi{e od jednog IDP, 

(vi)    verifikacija da prijavilac ne predstavlja rizik po sigurnost, uz du`no po{tivanje za temeljna prava i slobode predvi|ene u me|unarodnim instrumentima. 

(b)    procesima se osigurava da: 

(i)    podaci o svakoj stavki sadr`anoj u Aneksu II budu uneseni u bazu podataka istovremeno s izdavanjem IDP, 

(ii)    podaci, fotografija, potpis i biometrija prikupljeni od prijavioca odgovaraju prijaviocu, te 

(iii)    podaci, fotografija, potpis i biometrija prikupljeni od prijavioca budu povezani s prijavom tokom cijele obrade, izdavanja i dostave IDP. 

(c)    poduzma se promptna radnja u smislu a`uriranja baze podataka kad se izdati IDP suspendira ili povla~i; 

(d)    ustanovljen je sistem za produ`ivanje i/ili obnovu za slu~ajeve gdje pomorac ima potrebu produ`iti ili obnoviti svoj IDP i u okolnostima gubitka IDP; 

(e)    ustanovljene su okolnosti pod kojima se IDP mo`e suspendovati ili povu}i uz konsultacije s organizacijama brodovlasnika i pomoraca; 

(f)    uspostavljene su u~inkovite i transparentne procedure `albe. 

4.    Rukovanje, sigurnost i odr`avanje baze podataka 

Uspostavljeni su procesi i procedure u cilju obezbje|enja neophodne sigurnosti pri rukovanju i odr`avanju baze podataka, uklju~uju}i sljede}e: 

(a)    baza podataka je sigurna od diranja u nju i od neovla{tenog pristupa; 

(b)    podaci su teku}i, za{ti}eni od gubljenja informacija i raspolo`ivi su za upite u svako doba putem ta~ke kontakta; 

(c)    baze podataka ne dobivaju dodatke, kopije, poveznice i ne upisuju se u druge baze podataka; informacije iz baze podataka se ne koriste u svrhe druge osim potvr|ivanja identiteta pomoraca; 

(d)    po{tuju se prava pojedinca, uklju~uju}i: 

(i)    pravo na privatnost pri prikupljanju, ~uvanju, rukovanju i saop}avanju li~nih podataka; te 

(ii)    pravo pristupa podacima koji se ti~u njega ili nje i ispravljanja svih neta~nosti na blagovremen na~in. 

5.    Kontrola kvaliteta procedura i periodi~ne evaluacije 

(a)    Uspostavljeni su procesi i procedure u cilju obezbje|enja neophodne sigurnosti putem kontrole kvaliteta procedura i periodi~nih evaluacija, koje uklju~uju pra}enje procesa u cilju sigurnog postizanja standarda u radu, pri: 

(i)    proizvodnji i dostavi bjanko IDP, 

(ii)    ~uvanju, rukovanju i odgovornosti za bjanko, poni{tene i li~ne IDP, 

(iii)    obradi prijava, popunjavanju bjanko IDP u li~ni IDP od strane organa i jedinice nadle`ne za izdavanje i dostavu, 

(iv)    rukovanju, sigurnosti i odr`avanju baze podataka. 

(b)    Sprovode se periodi~ni pregledi u cilju osiguranja pouzdanosti sistema izdavanja i procedura i njihove uskla|enosti sa zahtjevima ove konvencije. 

(c)    Uspostavljene su procedure za za{titu povjerljivosti informacija sadr`anih u izvje{tajima o periodi~nim evaluacijama koje dostavljaju druge ~lanice koje su ratificirale Konvenciju. 

Dio B. Preporu~ene procedure i praksa 

1.    Proizvodnja i dostava bjanko IDP 

1.1. U interesu sigurnosti i uniformnosti IDP, nadle`ni organ bi trebao odabrati u~inkovit izvor za proizvodnju bjanko IDP koje ~lanica izdaje. 

1.2. Ako se bjanko dokumenti trebaju proizvoditi u prostorijama organa nadle`nog za izdavanje IDP ("organ izdavanja"), primjenjuje se odjeljak 2.2 iz donjeg teksta. 

1.3. Ako se odabere vanjsko preduze}e, nadle`ni organ bi trebalo da: 

1.3.1. provjeri je li to preduze}e od nespornog integriteta, finansijske stabilnosti i pouzdanosti; 

1.3.2. zahtijeva da preduze}e imenuje sve zaposlenike koji }e biti anga`ovani na proizvodnji bjanko IDP; 

1.3.3. zahtijeva da preduze}e dostavi organu dokaz kojim se pokazuje da su uspostavljeni odgovaraju}i sistemi za osiguranje pouzdanosti, povjerenja i lojalnosti imenovanih zaposlenika i da obezbijedi zadovoljavaju}e dokaze po organ da ono pru`a tim zaposlenicima adekvatna sredstva za izdr`avanje i adekvatnu sigurnost zaposlenja; 

1.3.4. zaklju~i pismeni sporazum s preduze}em koje, bez utjecaja na vlastitu odgovornost organa za IDP, treba osobito ustanoviti specifikacije i usmjerenja iz odjeljka 1.5 u donjem tekstu, i da zahtijeva od preduze}a: 

1.3.4.1. da osigura da samo imenovani zaposlenici, koji moraju imati strogu obavezu povjerljivosti, budu anga`ovani na proizvodnji bjanko IDP; 

1.3.4.2. da preduzme sve neophodne sigurnosne mjere pri prevozu bjanko IDP iz svojih prostorija do prostorija organa izdavanja. Zastupnici kod izdavanja ne mogu se osloboditi odgovornosti na osnovi da nisu imali saznanje u tom smislu; 

1.3.4.3. da proprati svaku po{iljku preciznom izjavom o njenoj sadr`ini; u toj izjavi bi se posebno trebali navesti referentni brojevi IDP u svakom paketu. 

1.3.5. osigura da sporazum uklju~uje odredbu kojom se omogu}ava okon~avanje ako prvobitni izvo|a~ ne mo`e nastaviti s radom; 

1.3.6. bude zadovoljan, prije potpisivanja sporazuma, u smislu toga da preduze}e ima sredstva za propisno izvr{avanje svih gornjih obaveza. 

1.4. Ako bjanko IDP trebaju dostaviti organ ili preduze}e van teritorije ~lanice, nadle`ni organ ~lanice mo`e zadu`iti odgovaraju}i organ u stranoj zemlji da osigura ispunjenje zahtjeva preporu~enih u ovom odjeljku. 

1.5. Nadle`ni organ bi izme|u ostalog trebalo da: 

1.5.1. ustanovi detaljne specifikacije za sve materijale koji se trebaju koristiti pri proizvodnji bjanko IDP; ti materijali bi trebali biti u skladu s op}im specifikacijama predvi|enim u Aneksu I ove konvencije; 

1.5.2. ustanovi precizne specifikacije koje se odnose na formu i sadr`aj bjanko IDP, kako je predvi|eno u Aneksu I; 

1.5.3. osigura da se specifikacijama omogu}ava uniformnost u {tampanju bjanko PID ako se naknadno koriste razli~iti {tampa~i; 

1.5.4. pru`i jasna usmjerenja za stvaranje jedinstvenog broja dokumenta koji }e se {tampati na svakom bjanko IDP u sekvencama u skladu s Aneksom I; te 

1.5.5. ustanovi precizne specifikacije za ~uvanje svih materijala tokom proizvodnog procesa. 

2.    ^uvanje, rukovanje i odgovornost za bjanko i popunjene IDP 

2.1. Sve operacije vezane za proces izdavanja (uklju~uju}i ~uvanje bjanko, poni{tenih i popunjenih IDP, sredstava i materijala za njihovo zavr{avanje, obradu prijava, izdavanje IDP, odr`avanje i sigurnost baza podataka) trebale bi se obavljati pod direktnom kontrolom organa izdavanja. 

2.2. Organ izdavanja bi trebao pripremiti procjenu svih zvani~nika uklju~enih u proces izdavanja utvr|uju}i, kod svakog posebno, istorijat pouzdanosti, povjerenja i lojalnosti. 

2.3. Organ izdavanja bi trebao osigurati da svi zvani~nici uklju~eni u proces izdavanja budu ~lanovi iste u`e porodice. 

2.4. Organ izdavanja bi trebao adekvatno definisati pojedina~ne nadle`nosti zvani~nika anga`ovanih u procesu izdavanja. 

2.5. Nijedan pojedina~ni zvani~nik ne bi smio biti nadle`an za obavljanje svih operacija potrebnih u obradi prijave za IDP i pripremi odgovaraju}eg IDP. Zvani~nik koji dodjeljuje prijave zvani~niku za izdavanje IDP ne bi trebao biti uklju~en u proces izdavanja. Trebala bi se napraviti rotacija zvani~nika raspodijeljenih na razli~ite du`nosti vezane za obradu prijava i izdavanje IDP. 

2.6. Organ izdavanja bi trebao sa~initi interna pravila kojima se osigurava: 

2.6.1. da se bjanko IDP dr`e na sigurnom i da se vade samo do omjera neophodnog u cilju vr{enja o~ekivanih svakodnevnih operacija i daju samo zvani~nicima nadle`nim za njihovo popunjavanje u li~ne IDP ili svakom posebno ovla{tenom zvani~niku, te da se vi{ak bjanko IDP vra}a na kraju svakog dana; mjere kojima se IDP osiguravaju trebale bi uklju~ivati kori{tenje ure|aja za spre~avanje neovla{tenog pristupa i otkrivanje stranih lica; 

2.6.2. da se svaki bjanko IDP koji se koristi kao uzorak izbri{e i ozna~i kao takav; 

2.6.3. da se svakodnevno vodi evidencija, koja }e se dr`ati na sigurnom mjestu, o lokaciji svakog bjanko IDP i svakog li~nog IDP koji jo{ nije izdat, uz identifikaciju onih koji su osigurani i onih koji nisu u posjedu odre|enog zvani~nika ili vi{e njih; evidenciju bi trebao voditi zvani~nik koji nije uklju~en u rukovanje bjanko IDP ili IDP koji jo{ nisu izdati; 

2.6.4. da niko nema pristupa bjanko IDP i sredstvima i materijalima za njihovo zavr{avanje osim onih zvani~nika koji su nadle`ni za zavr{avanje bjanko IDP ili nekih drugih posebno ovla{tenih zvani~nika; 

2.6.5. da se svaki li~ni IDP dr`i na sigurnom i daje samo zvani~niku nadle`nom za izdavanje IDP ili drugim posebno ovla{tenim zvani~nicima; 

2.6.5.1. posebno ovla{tene zvani~nike treba ograni~iti na: 

(a)    lica koja postupaju po pismenom odobrenju izvr{nog {efa organa ili lica koje slu`beno predstavlja izvr{nog {efa, te 

(b)    kontrolora iz odjeljka 5. u donjem tekstu: i lica imenovanih za sprovo|enje revizije ili druge kontrole; 

2.6.6. da se zvani~nicima strogo zabrani svako uklju~ivanje u proces izdavanja za IDP za koji se prijavio ~lan njihove porodice ili blizak prijatelj; 

2.6.7. da se o svakoj kra|i ili poku{aju kra|e IDP ili sredstava i materijala za njihovu personalizaciju treba promptno dostaviti prijava policijskim organima u cilju istrage. 

2.7. Gre{kama u procesu izdavanja se poni{tava doti~ni IDP, koji se ne mo`e ispravljati i izdavati. 

3.    Obrada prijava; suspenzija ili povla~enje IDP; procedure `albe 

3.1. Organ izdavanja bi trebao osigurati da svi zvani~nici s nadle`no{}u vezanom za pregled prijava za IDP dobiju relevantnu obuku u otkrivanju prevara i kori{tenju kompjuterske tehnologije. 

3.2. Organ izdavanja bi trebao sa~initi pravila kojima se osigurava da se IDP izdaju samo na osnovu popunjene prijave i potpisane od strane doti~nog pomorca; dokaza o identitetu, dokaza o dr`avljanstvu ili stalnom boravku; te dokaza da je prijavilac pomorac. 

3.3. Prijava bi trebala sadr`avati sve informacije navedene kao obavezne u Aneksu I ove konvencije. U prijavnom formularu bi se prijaviocima trebalo napomenuti da }e biti podlo`ni krivi~nom gonjenju i sankcijama ako daju neku izjavu za koju znaju da je la`na. 

3.4. Kad se po prvi put prijavljuje za IDP, te kad god se naknadno bude smatralo neophodnim kod obnavljanja: 

3.4.1. prijava, popunjena osim potpisa, trebala bi se prezentirati od strane prijavioca li~no, zvani~niku imenovanom od strane organa izdavanja; 

3.4.2. trebala bi se napraviti digitalna ili originalna fotografija i biometrija prijavioca pod kontrolom imenovanog zvani~nika; 

3.4.3. prijava bi trebala biti potpisana od strane imenovanog zvani~nika; 

3.4.4. prijavu bi onda imenovani zvani~nik trebao dostaviti direktno organu izdavanja na obradu. 

3.5. Trebale bi se ustanoviti adekvatne mjere od strane organa izdavanja u cilju osiguranja bezbjednosti i povjerljivosti digitalnih i originalnih fotografija i biometrije. 

3.6. Dokaz o identitetu koji dostavlja prijavilac trebao bi biti u skladu sa zakonima i praksom dr`ave izdavanja. On se mo`e sastojati od nedavne fotografije prijavioca, ovjerene da zaista predstavlja njega od strane brodovlasnika, kapetana ili drugog poslodavca prijavioca, ili direktora ustanove gdje je prijavilac pro{ao obuku. 

3.7. Dokaz o dr`avljanstvu ili stalnom boravi{tu se obi~no sastoji od prijavio~evog paso{a ili certifikata o prijemu za stalnog rezidenta. 

3.8. Od prijavilaca treba zatra`iti da prijave sva druga dr`avljanstva koja eventualno imaju i da potvrde da im nije izdat i da se nisu prijavili za IDP ni kod jedne druge ~lanice. 

3.9. Prijaviocu se ne bi trebao izdavati IDP ukoliko on posjeduje drugi IDP. 

3.9.1. Trebao bi se primjenjivati sistem prijevremenog obnavljanja u okolnostima gdje je pomorac svjestan unaprijed da je period slu`be takav da on ne}e mo}i predati prijavu na datum isteka ili obnavljanja; 

3.9.2. Trebao bi se primjenjivati sistem produ`avanja u okolnostima gdje je produ`avanje IDP potrebno zbog nepredvi|enog produ`enja perioda slu`be; 

3.9.3. Trebao bi se primjenjivati sistem zamjene u okolnostima gdje je IDP izgubljen. Mo`e se izdati odgovaraju}i privremeni dokument. 

3.10. Dokaz o tome da je prijavilac pomorac u okviru zna~enja ~lana 1. ove konvencije trebao bi se sastojati najmanje od: 

3.10.1. prethodnog IDP, ili pomora~ke knji`ice otpusta; ili 

3.10.2. certifikata o sposobnosti, kvalifikacijama i drugoj relevantnoj obuci; ili 

3.10.3. jednako uvjerljivog dokumenta. 

3.11. Trebalo bi tra`iti dopunski dokaz po potrebi. 

3.12. Sve prijave bi trebale biti podlo`ne najmanje sljede}im verifikacijama od strane nadle`nog zvani~nika ili organa izdavanja IDP: 

3.12.1. verifikacija da je prijava popunjena i ne sadr`i nedosljednosti koje bi izazvale sumnju u istinitost datih izjava; 

3.12.2. verifikacija da dati detalji i potpis odgovaraju onima na paso{u ili drugom pouzdanom dokumentu prijavioca; 

3.12.3. verifikacija, kod paso{kog organa ili drugog nadle`nog organa, ispravnosti paso{a ili drugih dostavljenih dokumenata; tamo gdje ima razloga za sumnju u ispravnost paso{a, treba se poslati original doti~nom organu; ina~e se mogu poslati kopije relevantnih stranica; 

3.12.4. pore|enje dostavljene fotografije, po potrebi, s digitalnom fotografijom iz gornjeg odjeljka 3.4.2; 

3.12.5. verifikacija o~ite ispravnosti potvrde iz gornjeg odjeljka 3.6; 

3.12.6. verifikacija da se dokazom iz odjeljka 3.10 potvr|uje da je prijavilac odista pomorac; 

3.12.7. verifikacija, u bazi podataka iz ~lana 4. Konvencije, u cilju osiguranja da lice koje odgovara prijaviocu nije ve} dobilo neki izdati IDP; ako prijavilac ima ili mo`e imati vi{e od jednog dr`avljanstva ili stalnog boravi{ta van zemlje dr`avljanstva, tako|er treba obaviti neophodne upite kod nadle`nih organa druge doti~ne zemlje ili zemalja; 

3.12.8. verifikacija, u bilo kojoj nacionalnoj ili me|unarodnoj bazi podataka kojoj organ izdavanja ima pristup, u cilju osiguranja da lice koje odgovara prijaviocu ne predstavlja mogu}i rizik za sigurnost. 

3.13. Zvani~nik iz gornjeg odjeljka 3.12 trebao bi pripremiti kratke napomene za evidenciju, s naznakama rezultata svake od gornjih verifikacija, i s obra}anjem pa`nje na ~injenice koje opravdavaju zaklju~ak da prijavilac jeste pomorac. 

3.14. Kad se potpuno provjeri, prijava, uz propratne dokumente i napomena za evidenciju, treba biti proslije|ena zvani~niku nadle`nom za popunjavanje IDP koji treba biti izdat prijaviocu. 

3.15. Popunjeni IDP, propra}en odnosnim dosjeom iz organa izdavanja, treba se zatim proslijediti vi{em zvani~niku tog organa na odobravanje. 

3.16. Vi{i zvani~nik bi trebao dati takvo odobrenje samo ako je zadovoljan, nakon pregleda barem napomena za evidenciju, u tom smislu da su se procedure propisno pratile i da je izdavanje IDP prijaviocu opravdano. 

3.17. To odobrenje bi se trebalo izdati napismeno i trebalo bi biti propra}eno poja{njenjima vezanim za eventualne stavke prijave koje treba posebno razmatrati. 

3.18. PID (zajedno s paso{em ili sli~nim dostavljenim dokumentom) trebao bi rukovati prijavilac direktno nakon prijema, ili bi se on trebao poslati prijaviocu, ili ako je on tako zatra`io, njegovom kapetanu ili poslodavcu, u oba slu~aja pouzdanom po{tanskom komunikacijom koja zahtijeva potvrdu prijema. 

3.19. Kad se IDP izda prijaviocu, podaci navedeni u Aneksu II Konvencije trebali bi se unijeti u bazu podataka iz ~lana 4. Konvencije. 

3.20. Pravilima organa izdavanja trebao bi se navesti maksimalni rok za prijem nakon oda{iljanja. Ako se potvrda o prijemu ne dobije nakon tok roka i nakon propisnog obavje{tenja pomorca, trebalo bi zavesti odgovaraju}u zabilje{ku u bazi podataka i IDP bi se trebao slu`beno zavesti kao izgubljen, te se o tome informisati pomorac. 

3.21. Sve zabilje{ke koje treba unijeti, poput osobito kratkih napomena za evidenciju (vidi gornji odjeljak 3.13) i poja{njenja iz odjeljka 3.17, trebali bi se dr`ati na sigurnom mjestu tokom perioda valjanosti IDP i tri godine nakon toga. Te zabilje{ke i poja{njenja koja se tra`e po odjeljku 3.17 trebala bi se evidentirati u posebnu bazu podataka, i na~initi pristupa~nima za: (a) lica nadle`na za pra}enje operacija; (b) zvani~nike uklju~ene u pregled prijava za IDP; te (c) u svrhe obuke. 

3.22. Kad se zaprimi informacija koja govori o tome da je IDP neispravno izdat ili da uslovi za njegovo izdavanje vi{e ne postoje, o predmetu bi se trebao promptno obavijestiti organ izdavanja u smislu njegovog brzog povla~enja. 

3.23. Kad se IDP suspenduje ili povu~e, organ izdavanja bi trebao odmah a`urirati svoju bazu podataka tako da ona prikazuje da se taj IDP trenutno ne priznaje. 

3.24. Ako se prijava za IDP odbije ili se donese odluka da se IDP suspenduje ili povu~e, prijavioca treba slu`beno informirati o njegovom pravu na `albu i na punu obavije{tenost o razlozima za takvu odluku. 

3.25. Procedure `albe trebale bi biti {to je br`e mogu}e i dosljedne s potrebom pravi~nog i potpunog razmatranja. 

4.    Rukovanje, sigurnost i odr`avanje baze podataka 

4.1. Organ izdavanja bi trebao na~initi neophodne aran`mane i pravila u cilju sprovedbe ~lana 4. ove konvencije, osiguravaju}i posebno: 

4.1.1. raspolo`ivost ta~ke za kontakt ili elektronskog pristupa tokom 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici, po zahtjevima iz paragrafa 4, 5. i 6. ~lana 4. Konvencije; 

4.1.2. sigurnost baze podataka; 

4.1.3. po{tivanje pojedina~nih prava kod pohranjivanja, rukovanja i saop}avanja podataka; 

4.1.4. po{tivanje pomorskog prava na verifikaciju ta~nosti podataka koji se na njega odnose i na blagovremeno ispravljanje eventualno utvr|enih neta~nosti. 

4.2. Organ izdavanja bi trebao sa~initi adekvatne procedure za za{titu baze podataka, uklju~uju}i: 

4.2.1. zahtjev za redovno pravljenje rezervnih kopija baze podataka, koji }e se pohranjivati na mediju dr`anom na sigurnoj lokaciji na udaljenosti od prostorija organa izdavanja; 

4.2.2. ograni~enje posebno ovla{tenim zvani~nicima dozvole za pristup ili pravljenje izmjena unosa u bazi podataka kad taj unos potvrdi zvani~nik koji ga je na~inio. 

5.    Kontrola kvaliteta procedura i periodi~ne evaluacije 

5.1. Organ izdavanja bi trebao imenovati vi{eg zvani~nika priznatog integriteta, lojalnosti i pouzdanosti, koji nije uklju~en u ~uvanje i rukovanje IDP, da postupa kao kontrolor: 

5.1.1. da prati na kontinuiranoj osnovi sprovo|enje ovih minimalnih zahtjeva; 

5.1.2. da odmah skre}e pa`nju na sve eventualne nedostatke u sprovo|enju; 

5.1.3. da pru`a izvr{nom {efu i doti~nim zvani~nicima savjete o unapre|ivanju procedura za izdavanje IDP; te 

5.1.4. da podnosi izvje{taj o kontroli kvaliteta rukovodstvu po gornjem pitanju. 

Kontrolor bi koliko god je mogu}e trebao biti upoznat sa svim operacijama koje treba pratiti. 

5.2. Kontrolor bi trebao biti odgovoran direktno izvr{nom {efu organa izdavanja. 

5.3. Svi zvani~nici organa izdavanja, uklju~uju}i izvr{nog {efa, trebali bi biti zadu`eni da pru`aju kontroloru svu dokumentaciju ili informacije koje kontrolor smatra relevantnima za obavljanje svojih zadataka. 

5.4. Organ izdavanja bi trebao na~initi odgovaraju}e aran`mane u cilju osiguranja da zvani~nici mogu slobodno razgovarati s kontrolorom bez straha od ugnjetavanja. 

5.5. U opisu poslova kontrolora treba obratiti posebnu pa`nju na naredne poslove: 

5.5.1. provjera da li su resursi, prostorije i osoblje dovovljni za efikasno obavljanje funkcija organa izdavanja; 

5.5.2. osiguranje adekvatnosti aran`mana za sigurno ~uvanje bjanko i popunjenih IDP; 

5.5.3. osiguranje uspostave odgovaraju}ih pravila, aran`mana ili procedura u skladu s gornjim odjeljcima 2.6, 3.2, 4 i 5.4. 

5.5.4. osiguranje da doti~ni zvani~nici dobro poznaju i razumiju ta pravila i procedure, kao i aran`mane; 

5.5.5. detaljno pra}enje na bazi slu~ajnog uzorka svake sprovedene radnje, uklju~uju}i povezane zabilje{ke i drugu evidenciju, u obradi pojedina~nih predmeta, od prijema prijave za IDP do kraja procedure njegovog izdavanja; 

5.5.6. verifikacija efikasnosti sigurnosnih mjera koje se koriste kod ~uvanja bjanko IDP, sredstava i materijala; 

5.5.7. verifikacija, po potrebi uz pomo} povjerljivog eksperta, sigurnosti i ta~nosti informacija pohranjenih elektronski i odr`avanja zahtjeva pristupa 24 sata dnevno i sedam dana u sedmici; 

5.5.8. istraga svake pouzdane prijave o mogu}em neispravnom izdavanju ILI-ILI mogu}em falsificiranju ili prijevarnom pribavljanju IDP, u cilju identifikacije eventualne interne zloupotrebe ili slabih ta~aka u sistemu koje su rezultirale ili pomogle pri neispravnom izdavanju ili falsificiranju ili prevari; 

5.5.9. istraga pritu`bi u kojima se navodi neadekvatan pristup detaljima u bazi podataka s obzirom na zahtjeve iz paragrafa 2, 3. i 5. ~lana 4. Konvencije, ili neta~nosti u tim detaljima;  5.5.10. osiguranje blagovremenog i u~inkovitog reagiranja na izvje{taje u kojima se utvr|uju unapre|enja u procedurama izdavanja i slabe ta~ke od strane izvr{nog {efa organa izdavanja; 

5.5.11. vo|enje evidencije o provjerama u cilju kontrole kvaliteta koje su obavljene; 

5.5.12. osiguranje razmatranja od strane rukovodstva obavljenih provjera u cilju kontrole kvaliteta i vo|enja evidencije o takvim razmatranjima. 

5.6. Izvr{ni {ef organa izdavanja bi trebao osigurati periodi~nu evaluaciju pouzdanosti sistema i procedura izdavanja, te njihove uskla|enosti sa zahtjevima ove konvencije. 

Takvom evaluacijom bi se trebalo uzeti u obzir sljede}e: 

5.6.1. nalazi eventualnih revizija sistema i procedura izdavanja; 

5.6.2. izvje{taji i nalazi istraga i druge naznake relevantne za u~inkovitost preduzetih korektivnih mjera koje rezultiraju iz prijavljenih slabih ta~aka ili prekr{aja sigurnosti; 

5.6.3. evidencije o izdatim, izgubljenim, poni{tenim ili uni{tenim IDP; 

5.6.4. evidencije koje se odnose na funkcionisanje kontrole kvaliteta; 

5.6.5. evidencija o problemima u odnosu na pouzdanost ili sigurnost elektronske baze podataka, uklju~uju}i upite na~injene u bazi podataka; 

5.6.6. efekti promjena u sistemu i procedurama izdavanja koji rezultiraju iz tehnolo{kih unaprje|enja ili inovacija u procedurama izdavanja IDP; 

5.6.7. zaklju~ci razmatranja od strane rukovodstva; 

5.6.8. revizija procedura u cilju osiguranja da se one primjenjuju na na~in dosljedan s po{tivanjem temeljnih principa i prava na radu ugra|enih u relevantnim instrumentima ILO-a. 

5.7. Trebalo bi uspostaviti procedure i procese u cilju sprje~avanja neovla{tenog prikazivanja izvje{taja koje dostavljaju druge ~lanice. 

5.8. Svim revizijskim procedurama i procesima bi se trebalo osigurati da su proizvodne tehnike i sigurnosna praksa, uklju~uju}i procedure kontrole zaliha, dovoljni za ispunjavanje zahtjeva ovog Aneksa. 

^lan 3. 

Ova Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja. 


Broj 01-011-2157-19/09
12. augusta 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
@eljko Kom{i}, s. r. Temeljem ~lanka V. 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i suglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 394/09 od 13. srpnja 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine je na 60. sjednici, odr`anoj 12. kolovoza 2009. godine, donijelo 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O POMORA^KIM IDENTIFIKACIJSKIM DOKUMENTIMA (REVIDIRANA)
BROJ 185 IZ 2003. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA 

^lanak 1. 

Ratificira se Konvencija o pomora~kim identifikacijskim dokumentima (revidirana) broj 185 iz 2003. godine, Me|unarodne organizacije rada. 

^lanak 2. 

Tekst Konvencije u prijevodu glasi: 

KONVENCIJA O POMORA^KIM IDENTIFIKACIJSKIM DOKUMENTIMA (REVIDIRANA), 2003, BROJ 185 

Op}a konferencija Me|unarodne organizacije rada, 

koju je u @enevi sazvalo Upravno tijelo Me|unarodnoga ureda za rad, sastav{i se na svojoj 91. sjednici 3. lipnja 2004, svjesna stalne prijetnje po sigurnost putnika, posada i brodova, po nacionalni interes dr`ava i pojedinaca, 

tako|er svjesna osnovnog mandata Organizacije, koji je se sastoji u promoviranju pristojnih uvjeta rada, 

smatraju}i da, obzirom na globalnu prirodu brodarske industrije, pomorcima treba posebna za{tita, 

spoznaju}i na~ela utjelovljena u Konvenciji o pomora~kim identifikacijskim dokumentima, 1958, u svezi s olak{anjem ulaska pomorcima na teritorije ~lanica, u svrhu odlaska na obalu, tranzita, premje{taja i povratka u domovinu, 

podsje}aju}i se na Konvenciju o olak{avanju me|unarodnog pomorskog prometa, 1965, s izmjenama i dopunama, Me|unarodne pomorske organizacije, osobito standarda 3.44. i 3.45, 

podsje}aju}i se nadalje da se Rezolucijom Op}e skup{tine Ujedinjenih naroda A/RES/57/219 (Za{tita ljudskih prava i temeljnih sloboda u borbi protiv terorizma) afirmira da dr`ave moraju osigurati da sve mjere poduzete s ciljem borbe protiv terorizma moraju biti sukladne njihovim obvezama po me|unarodnome pravu, posebice me|unarodnim ljudskim pravima, pravu izbjeglica i humanitarnom pravu, 

svjesna da pomorci rade i `ive na brodovima u me|unarodnoj trgovini i da su pristup obalnim objektima i odlazak na obalu presudni elementi op}e dobrobiti pomoraca i stoga ostvarivanje sigurnijeg brodarstva i ~istijih oceana, 

tako|er svjesna da je mogu}nost izlaska na obalu presudna za pridru`ivanje brodu kao i njegovo napu{tanje nakon ugovorenoga roka slu`be, 

podsje}aju}i na amandmane na Me|unarodnu konvenciju o sigurnosti `ivota na moru, 1974, s izmjenama i dopunama, u svezi sa posebnim mjerama s ciljem unapre|enja pomorske sigurnosti i stabilnosti, koji su usvojeni na Diplomatskoj konferenciji Me|unarodne pomorske organizacije 12. prosinca 2002. godine, 

odlu~iv{i se na usvajanje odre|enih prijedloga u odnosu na unaprije|enu sigurnost identificiranja pomoraca, {to je sedma stavka na dnevnome redu zasjedanja, 

odlu~iv{i se da }e ti prijedlozi biti u formi me|unarodne konvencije kojom se revidira Konvencija o pomora~kim identifikacijskim dokumentima, 1958, 

usvaja ovog devetnaestog dana lipnja godine dvije tisu}e tre}e narednu Konvenciju, koja se mo`e navoditi pod nazivom Konvencija o pomora~kim identifikacijskim dokumentima (revidirana), 2003. 

^lanak 1. 

OPSEG 

1.    U svrhu ove Konvencije, termin pomorac ozna~uje svaku osobu koja je uposlena, ili anga`irana, ili radi na brodu, osim na ratnome brodu, redovito anga`iranom u pomorskoj plovidbi. 

2.    U slu~aju bilo kakve dvojbe o tomu trebaju li se neke kategorije osoba smatrati pomorcima u svrhu ove Konvencije, pitanje }e utvrditi, sukladno odredbama ove Konvencije, mjerodavno tijelo dr`ave nacionalnosti takvih osoba nakon konzultiranja s doti~nim organizacijama brodovlasnika i pomoraca. 

3.    Nakon konzultiranja s predstavni~kim organizacijama, s vlasnicima ribolovnih plovila i osobama koja rade na ribolovnim plovilima, mjerodavno tijelo mo`e primijeniti odredbe ove Konvencije na komercijalno pomorsko ribarenje. 

^lanak 2. 

IZDAVANJE POMORA^KIH IDENTIFIKACIJSKIH DOKUMENATA 

1.    Svaka ~lanica za koju je ova Konvencija na snazi mora izdati svakome od svojih dr`avljana koji je pomorac i u tome smislu preda prijavu pomora~ki identifikacijski dokument sukladno odredbama ~lanka 3. ove Konvencije. 

2.    Osim ako nije druk~ije predvi|eno ovom Konvencijom, izdavanje pomora~kih identifikacijskih dokumenata mo`e ovisiti o istim uvjetima kao i onim propisanim nacionalnim zakonima i propisima za izdavanje putnih dokumenata. 

3.    Svaka ~lanica mo`e tako|er izdavati pomora~ke identifikacijske dokumente iz stavka 1. pomorcima koji su dobili status stalnog rezidenta na njezinome teritoriju. Stalni rezidenti u svakom slu~aju putuju sukladno odredbama ~lanka 6. stavak 7. 

4.    Svaka ~lanica mora osigurati izdavanje pomora~kih identifikacijskih dokumenata bez odlaganja. 

5.    Pomorci imaju pravo na upravni priziv u slu~aju odbijanja njihovoga zahtjeva. 

6.    Ova }e Konvencija biti bez utjecaja na obveze svake ~lanice po me|unarodnim aran`manima koji se odnose na izbjeglice i osobe bez dr`avljanstva. 

^lanak 3. 

SADR@AJ I FORMA 

1.    Pomora~ki identifikacijski dokument obuhva}en ovom Konvencijom mora biti - po svome sadr`aju - prema uzoru predvi|enom u Aneksu I ovoga dokumenta. Forma dokumenta i materijali koji se u njemu koriste moraju biti dosljedni op}im specifikacijama predvi|enim u uzorku, koji }e biti temeljen na kriterijima predvi|enim u donjem tekstu. Pod uvjetom da je neki od amandmana dosljedan narednim stavcima, Aneks I se mo`e po potrebi mijenjati i dopunjavati sukladno donjem ~lanku 8, posebice uzimaju}i u obzir tehnolo{ki razvoj. Odlukom o usvajanju izmjena i dopuna se mora navesti kada izmjene i dopune stupaju na snagu, uzimaju}i u obzir potrebu da se ~lanicama da dostatno vremena za obavljanje nu`nih revizija svojih nacionalnih pomora~kih identifikacijskih dokumenata i procedura. 

2.    Pomora~ki identifikacijski dokument se mora dizajnirati na jednostavan na~in, biti na~injen od trajnoga materijala, s posebnim osvrtom na uvjete na moru, i mora biti takav da ga mogu ~itati strojevi. Kori{teni materijali moraju: 

(a)    spre~avati diranje u dokumente ili njihovo falsificiranje, koliko je god mogu}e, i omogu}iti lako otkrivanje izmjena; te 

(b)    biti op}e pristupa~ni vladama po najni`oj cijeni dosljednoj pouzdanom ostvarivanju svrhe predvi|ene u gornjoj to~ki (a). 

3.    ^lanice moraju uzeti u obzir sve eventualno raspolo`ive smjernice koje je izradila Me|unarodna organizacija rada o standardima i tehnologiji koju treba koristiti, a kojom }e se olak{ati uporaba zajedni~kog me|unarodnog standarda. 

4.    Pomora~ki identifikacijski dokument ne smije biti ve}i od obi~ne putovnice. 

5.    Pomora~ki identifikacijski dokument sadr`i naziv tijela koje ga je izdalo, naznake koje omogu}uju brz kontakt s tim tijelom, nadnevak i mjesto izdavanja dokumenta, te sljede}e izjave: 

(a)    ovaj je dokument pomora~ki identifikacijski dokument u svrhu Konvencije o pomora~kim identifikacijskim dokumentima (revidirana), 2003, Me|unarodne organizacije rada; te 

(b)    ovaj je dokument samostalan dokument i nije putovnica. 

6.    Maksimalna valjanost pomora~kog identifikacijskog dokumenta se utvr|uje sukladno zakonima i propisima dr`ave koja ga izdaje i ni u kojem slu~aju ne smije prema{iti deset godina, uz obnovu nakon prvih pet godina. 

7.    Podaci o nositelju uklju~enom u pomora~ki identifikacijski dokument moraju biti ograni~eni na sljede}e: 

(a)    puno ime (ime i prezime/prezimena gdje postoje); 

(b)    spol; 

(c)    nadnevak i mjesto ro|enja; 

(d)    dr`avljanstvo; 

(e)    sve eventualne posebne osobine koje mogu pomo}i pri identifikaciji; 

(f)    digitalna ili originalna fotografija; te 

(g)    potpis. 

8.    Bez obzira na gornji stavak 7, uzorak ili neka druga predstavka biometrije nositelja koja zadovoljava specifikaciju predvi|enu u Aneksu I tra`it }e se tako|er za uklju~ivanje u pomora~ki identifikacijski dokument, pod uvjetom da su zadovoljeni sljede}i preduvjeti: 

(a)    biometrija se mo`e zabilje`iti bez ula`enja u privatnost datih osoba, bez neugodnosti po njih, rizika po njihovo zdravlje ili uvrede njihovoga dostojanstva; 

(b)    sama biometrija mora biti vidljiva na dokumentu i ne smije ju se mo}i ponovno na~initi s uzorka ili druge predstavke; 

(c)    oprema potrebita za obavljanje i verificiranje biometrije je prikladna za uporabu i op}enito je pristupa~na vladama po niskoj cijeni; 

(d)    opremom za verificiranje biometrije mo`e se pogodno i pouzdano rukovati u lukama i na drugim mjestima, uklju~uju}i i brod, gdje mjerodavna tijela redovito provode verificiranje identiteta; te 

(e)    sustav u kojemu biometriju treba koristiti (uklju~uju}i opremu, tehnologije i procedure za uporabu) daje rezultate koji su jedinstveni i pouzdani za provjeru identiteta. 

9.    Svi podaci koji se ti~u pomorca koji se bilje`e na dokumentu moraju biti vidni. Pomorci moraju imati pogodan pristup strojevima, {to im omogu}uje pregledati sve podatke u svezi s njima koji nisu ~itljivi golim okom. Taj }e pristup osigurati tijelo izdavanja ili }e on biti osiguran u njegovo ime. 

10.    Sadr`aj i forma pomora~kog identifikacijskog dokumenta moraju biti sukladni relevantnim standardima navedenim u Aneksu I. 

^lanak 4. 

NACIONALNA ELEKTRONSKA BAZA PODATAKA 

1.    Svaka ~lanica mora osigurati da se njezina evidencija o izdavanju, obustavi ili povla~enju svakoga pomora~kog identifikacijskog dokumenta pohrani u elektronskoj bazi podataka. Moraju se poduzeti nu`ne mjere kako bi se osigurala baza podataka od mijenjanja ili neovla{tenog pristupa. 

2.    Informacije sadr`ane u evidenciji moraju biti ograni~ene na detalje koji su nu`ni u svrhu verificiranja pomora~kog identifikacijskog dokumenta izdatog pomorcu ili statusa pomorca, i na one koji su dosljedni s pravom pomorca na privatnost i koji ispunjavaju sve va`e}e zahtjeve u svezi za{tite podataka. Ti su detalji predvi|eni u Aneksu II na ovaj dokument, koji se mo`e mijenjati i dopunjavati na na~in predvi|en u donjem ~lanku 8, uzimaju}i u obzir potrebu da se ~lanicama da dostatno vremena za obavljanje svih nu`nih revizija u njihovim nacionalnim sustavima baza podataka. 

3.    Svaka ~lanica mora uspostaviti procedure kojima }e se omogu}iti svakome pomorcu kojemu je izdat pomora~ki identifikacijski dokument razmatranje i provjera valjanosti svih podataka koji su dr`ani ili pohranjeni u elektronsku bazu podataka, a koji se odnose na toga pojedinca, i po potrebi uraditi besplatno korekcije za doti~nog pomorca. 

4.    Svaka ~lanica mora imenovati stalnu to~ku kontakta za davanje odgovora na upite, od imigracijskih ili drugih mjerodavnih tijela svih ~lanica Organizacije, u svezi sa autenti~no{}u ili valjano{}u pomora~kog identifikacijskog dokumenta koji je izdalo to tijelo. Detalji o stalnoj to~ki kontakta priop}it }e se Me|unarodnom uredu za rad, a Ured }e voditi listu koja }e se priop}avati svim ~lanicama Organizacije. 

5.    Detalji iz gornjeg stavka 2. moraju u svako doba biti trenuta~no pristupa~ni imigracijskim i drugim mjerodavnim tijelima u dr`avama ~lanicama Organizacije, bilo elektronski ili preko to~ke kontakta iz gornjega stavka 4. 

6.    U svrhu ove Konvencije moraju se ustanoviti odgovaraju}a ograni~enja s ciljem osiguranja da ne}e do}i do razmjene nikakvih podataka - posebice fotografija - osim ako ne postoji uspostavljen mehanizam za osiguranje po{tivanja va`e}ih standarda za za{titu podataka i privatnosti. 

7.    ^lanice moraju osigurati da se osobni podaci u elektronskoj bazi podataka ne koriste ni za koju drugu svrhu osim verificiranja pomorskih identifikacijskih dokumenata. 

^lanak 5. 

KONTROLA KVALITETE I EVALUACIJE 

1.    Minimalni zahtjevi u svezi sa procesom i procedurom izdavanja pomora~kih identifikacijskih dokumenata, uklju~uju}i procedure za kontrolu kvalitete, predvi|eni su u Aneksu III ove Konvencije. Tim minimalnim zahtjevima se ustanovljavaju obvezni rezultati koje mora ostvariti svaka ~lanica u upravljanju svojim sustavom za izdavanje identifikacijskih dokumenata pomorcima. 

2.    Moraju biti uspostavljeni procesi i procedure s ciljem garantiranja nu`nog osiguranja pri: 

(a)    proizvodnji i dostavi bjanko pomora~kih identifikacijskih dokumenata; 

(b)    ~uvanju, rukovanju i odgovorno{}u za bjanko i popunjene pomora~ke identifikacijske dokumente; 

(c)    obradi prijava, popunjavanju bjanko identifikacijskih dokumenata pomoraca u personalizirane identifikacijske dokumente pomoraca od tijela i jedinice odgovorne za njihovo izdavanje i dostavu identifikacijskih dokumenata pomorcima; 

(d)    rukovanju i odr`avanju baze podataka; te 

(e)    kontroli kvalitete procedura i periodi~nim evaluacijama. 

3.    Ovisno o gornjem stavku 2, Aneks III se mo`e izmijeniti i dopuniti na na~in predvi|en u ~lanku 8, uzimaju}i u obzir potrebu da se ~lanicama da dostatno vremena da mogu obaviti sve nu`ne revizije u svojim procesima i procedurama. 

4.    Svaka ~lanica mora obavljati neovisnu evaluaciju upravljanja svojim sustavom za izdavanje pomora~kih identifikacijskih dokumenata, uklju~uju}i procedure za kontrolu kvalitete, barem svakih pet godina. Izvje{}a o takvim evaluacijama, uz uklanjanje eventualno povjerljivog materijala, moraju se dostaviti glavnome ravnatelju Me|unarodnoga ureda za rad uz presliku za predstavni~ke organizacije doti~nih brodovlasnika i pomoraca u ~lanici. Ovaj zahtjev za izvje{tavanjem ne}e utjecati na obveze ~lanica u sklopu ~lanka 22. Ustava Me|unarodne organizacije rada. 

5.    Me|unarodni ured za rad dostavlja ta izvje{}a o evaluaciji na raspolaganje ~lanicama. Za svako prikazivanje podataka osim onoga ovla{tenog po ovoj Konvenciji bit }e potreban pristanak izvije{tene ~lanice. 

6.    Upravno tijelo Me|unarodnoga ureda za rad, postupaju}i na temelju svih relevantnih informacija a sukladno aran`manima koje ono uspostavi, odobrava listu ~lanica koje u potpunosti ispunjavaju minimalne zahtjeve navedene u gornjem stavku 1. 

7.    Ta lista mora biti na raspolaganju ~lanicama Organizacije u svako doba, i mora se a`urirati po primitku odgovaraju}ih informacija. ^lanice se moraju promptno obavje{tavati, posebice tamo gdje se uklju~enje neke ~lanice u listu utemeljeno pobija u okviru procedura iz stavka 8. 

8.    Sukladno procedurama koje je ustanovilo Upravno tijelo, mora se uspostaviti odredba za ~lanice koje su isklju~ene ili mogu biti isklju~ene s liste, kao i za zainteresirane vlade ~lanica koje su konvenciju ratificirale i predstavni~ke organizacije brodovlasnika i pomoraca da mogu dostaviti svoje stavove Upravnom tijelu sukladno aran`manima gore spomenutim, i da mogu sve nesporazume rje{avati pravi~no i nepristrano na pravodoban na~in. 

9.    Priznavanje pomora~kih identifikacijskih dokumenata koje je izdala ~lanica ovisi o njezinoj uskla|enosti s minimalnim zahtjevima iz gornjega stavka 1. 

^lanak 6. 

OLAK[AVANJE IZLASKA NA OBALU, PROLASKA I PREMJE[TAJA POMORACA 

1.    Svaki pomorac koji ima valjan pomora~ki identifikacijski dokument koji je, sukladno odredbama ove Konvencije, izdala ~lanica za koju je Konvencija na snazi mora biti priznat kao pomorac u okviru zna~enja ove Konvencije, osim ako ne postoji razvidna osnova za dvojbu u vjerodostojnost pomora~kog identifikacijskog dokumenta. 

2.    Verificiranje i svi povezani upiti i formalnosti potrebiti kako bi se osiguralo da pomorac, za kojega se tra`i unos sukladno stavcima 3. do 6. ili 7. do 9. u donjem tekstu, jeste nositelj pomora~kog identifikacijskog dokumenta koji je izdat sukladno zahtjevima ove Konvencije, ne smiju nositi sobom nikakve tro{kove za pomorce ili brodovlasnike. 

Izlaz na obalu 

3.    Verificiranje i svi povezani upiti i formalnosti iz gornjega stavka 2. se moraju provesti u najkra}em mogu}em vremenu pod uvjetom da se mjerodavnim tijelima unaprijed dostavi razumna najava o dolasku nositelja. Obavijest o dolasku nositelja uklju~uje detalje navedene u odjeljku 1. Aneksa II. 

4.    Svaka ~lanica za koju je ova Konvencija na snazi mora u najkra}em mogu}em vremenu, osim ako ne postoji razvidna osnova za dvojbu u vjerodostojnost pomora~kog identifikacijskog dokumenta, dopustiti ulazak na svoj teritorij pomorcu koji ima valjan pomora~ki identifikacijski dokument, kada se takav ulazak tra`i radi privremenog izlaska na obalu dok je brod u luci. 

5.    Takav ulazak se mora dopustiti pod uvjetom da su ispunjene formalnosti o pristizanju broda i da mjerodavna tijela nemaju razloga odbiti dozvolu za izlazak na obalu zbog javnog zdravlja, javne sigurnosti, javnog reda ili nacionalne sigurnosti. 

6.    Radi izlaska na obalu od pomoraca se ne tra`i da imaju vizu. Svaka ~lanica koja nije u poziciji u potpunosti provesti ovaj zahtjev mora osigurati da se njezinim zakonima, propisima ili praksom predvi|aju aran`mani koji su materijalno ekvivalentni. 

Prolaz i premje{taj 

7.    Svaka ~lanica za koju je ova Konvencija na snazi mora u najkra}em mogu}em vremenu tako|er dopustiti ulazak na njezin teritorij pomoraca koji imaju valjan pomora~ki identifikacijski dokument uz dopunu putovnice, kad se ulazak tra`i u svrhu: 

(a)    pridru`ivanja njihovome brodu ili premje{taja na drugi brod; 

(b)    prolaska u tranzitu kako bi se pridru`ilo njihovome brodu u drugoj zemlji ili zbog povratka u domovinu, ili u bilo koju drugu svrhu koju odobravaju tijela doti~ne ~lanice. 

8.    Takav ulaz se mora dopustiti osim ako ne postoji razvidna osnova za dvojbu u vjerodostojnost pomora~kog identifikacijskog dokumenta, pod uvjetom da mjerodavna tijela nemaju razloga odbiti dozvolu za izlazak na obalu zbog javnog zdravlja, javne sigurnosti, javnog reda ili nacionalne sigurnosti. 

9.    Svaka ~lanica mo`e, prije dozvole ulaska na svoj teritorij, u jednu od svrha navedenih u gornjem ~lanku 7, zahtijevati zadovoljavaju}e dokaze, uklju~uju}i dokumentarne dokaze o namjeri pomorca i sposobnosti za realiziranje te namjere. Ta ~lanica tako|er mo`e ograni~iti boravak pomorca na razdoblje koje se smatra razumnim za datu svrhu. 

^lanak 7. 

KONTINUIRANI POSJED I POVLA^ENJE 

1.    Pomora~ki identifikacijski dokument mora ostati u posjedu pomorca u svako vrijeme, osim kada ga ~uva na sigurnome mjestu kapetan doti~noga broda, uz pismeni pristanak pomorca. 

2.    Pomora~ki identifikacijski dokument mora promptno povu}i dr`ava koja ga je izdala ako se utvrdi da pomorac dalje ne ispunjava uvjete za njegovo izdavanje po ovoj Konvenciji. Procedure za suspenziju i povla~enje pomora~kih identifikacijskih dokumenata se moraju predvidjeti uz konzultiranje s predstavni~kim organizacijama brodovlasnika i pomoraca, i uklju~uju procedure za upravni priziv. 

^lanak 8. 

IZMJENE I DOPUNE ANEKSA 

1.    Ovisno o relevantnim odredbama ove Konvencije, Me|unarodna konferencija rada mo`e ~initi izmjene i dopune na anekse postupaju}i po savjetu propisno sastavljenog tripartitnog pomorskog tijela Me|unarodne organizacije rada. Za tu su odluku potrebite dvije tre}ine glasova delegata nazo~nih na Konferenciji, uklju~uju}i najmanje polovicu ~lanica koje su ratificirale ovu Konvenciju. 

2.    Svaka ~lanica koja je ratificirala ovu Konvenciju mo`e dostaviti glavnome ravnatelju u roku od {est mjeseci obavijest o nadnevku usvajanja takve izmjene i dopune da ona ne}e stupiti na snagu za tu ~lanicu, ili }e stupiti na snagu tek na neki kasniji nadnevak po naknadnoj pismenoj obavijesti. 

^lanak 9. 

PRIJELAZNA ODREDBA 

Svaka ~lanica koja je potpisnica Konvencije o pomora~kim identifikacijskim dokumentima, 1958, a koja poduzima mjere sukladno ~lanku 19. Ustava Me|unarodne organizacije rada u smislu ratificiranja ove Konvencije, mo`e obavijestiti glavnoga ravnatelj o svojoj namjeri da privremeno primjenjuje ovu Konvenciju. Pomora~ki identifikacijski dokument koji izda takva ~lanica mora se tretirati u svrhu ove Konvencije kao pomora~ki identifikacijski dokument izdat u njezinome sklopu pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi iz ~l. 2. do 5. ove Konvencije i da doti~na ~lanica prihva}a pomora~ke identifikacijske dokumente izdate u sklopu ove Konvencije. 

ZAVR[NE ODREDBE 

^lanak 10. 

Ovom se Konvencijom revidira Konvencija o pomora~kim identifikacijskim dokumentima, 1958. 

^lanak 11. 

Formalno ratificiranje ove Konvencije priop}ava se glavnome ravnatelju Me|unarodnoga ureda za rad radi registracije. 

^lanak 12. 

1.    Ova je Konvencija obvezuju}a samo za one ~lanice Me|unarodne organizacije rada ~ije su ratifikacije registrirane kod glavnoga ravnatelja. 

2.    Ona stupa na snagu 12 mjeseci nakon nadnevka na koji se kod glavnoga ravnatelja registriraju ratifikacije dviju ~lanica. 

3.    Nakon toga, Konvencija }e stupati na snagu za svaku ~lanicu 12 mjeseci nakon registriranja njezine ratifikacije. 

^lanak 13. 

1.    ^lanica koja je ratificirala ovu Konvenciju mo`e je se odre}i nakon isteka deset godina od nadnevka na koji je Konvencija prvi put stupila na snagu, aktom koji se dostavlja glavnome ravnatelju Me|unarodnoga ureda za rad s ciljem registriranja. Takvo odricanje stupa na snagu tek nakon proteka 12 mjeseci od nadnevka njegove registracije. 

2.    Svaka ~lanica koja je ratificirala ovu Konvenciju a koja, u roku od godine dana nakon isteka desetogodi{njega razdoblja spomenutog u prethodnome stavku, ne izvr{i pravo odricanja predvi|eno ovim ~lankom, bit }e obvezana u narednom desetogodi{njem roku, te se nakon toga mo`e odre}i ove Konvencije po isteku svakoga desetogodi{njeg razdoblja pod uvjetima predvi|enim u ovome ~lanku. 

^lanak 14. 

1.    Glavni ravnatelj Me|unarodnoga ureda za rad obavje{tava sve ~lanice Me|unarodne organizacije rada o svim ratifikacijama i odricanjima koje su mu dostavile ~lanice Organizacije. 

2.    Kod obavje{tavanja ~lanica Organizacije o registriranju druge ratifikacije koja mu je dostavljena, glavni }e ravnatelj skrenuti pozornost ~lanicama Organizacije na nadnevak kada }e Konvencija stupiti na snagu. 

3.    Glavni ravnatelj obavje{tava sve ~lanice o registraciji eventualnih izmjena i dopuna na~injenih na anekse sukladno ~lanku 8, kao i o obavijestima u svezi s njima. 

^lanak 15. 

Glavni ravnatelj Me|unarodnoga ureda za rad priop}ava glavnome tajniku Ujedinjenih naroda za registraciju sukladno ~lanku 102. Povelje Ujedinjenih naroda sve podatke o svim ratifikacijama i aktima odricanja koje je on registrirao sukladno odredbama prethodnih ~lanaka. 

^lanak 16. 

Kad smatra za nu`no, Upravno tijelo Me|unarodnoga ureda za rad prezentirat }e Op}oj konferenciji izvje{}e o funkcioniranju ove Konvencije i razmatrat }e po`eljnost stavljanja na dnevni red Konferencije pitanja njezinoga revidiranja djelomi~no ili u cjelini, uzimaju}i u obzir i odredbe ~lanka 8. 

^lanak 17. 

1.    Ako bi Konferencija usvojila novu Konvenciju u razmatranju ove Konvencije djelomi~no ili u cjelini, onda bi, osim ako se druk~ije ne predvi|a novom Konvencijom 

(a)    ~lani~ino ratificiranje nove revidirane Konvencije ipso jure uklju~ivalo izravno odricanje od ove Konvencije, bez obzira na odredbe gornjeg ~lanka 13, ako i kada nova revidirana Konvencija stupi na snagu; 

(b)    sa nadnevkom stupanja na snagu nove Konvencije ova Konvencija prestat }e ~lanicama biti otvorena za ratificiranje. 

2.    Ova }e Konvencija u svakom slu~aju ostati na snazi u svome sada{njem obliku i sadr`aju za one ~lanice koje su je ratificirale a nisu ratificirale revidiranu Konvenciju. 

^lanak 18. 

Verzije teksta ove Konvencije na engleskom i francuskom jeziku su jednako mjerodavne. 

ANEKS 

Aneks I 

Uzorak za pomora~ki identifikacijski dokument 

Pomora~ki identifikacijski dokument, ~ija su forma i sadr`aj predvi|eni u donjem tekstu, mora se sastojati kvalitetnih materijala koji, koliko je god prakti~no mogu}e, obzirom na takve stvari poput cijene, nisu lako dostupni {iroj javnosti. Dokument ne smije imati vi{e prostora nego {to je nu`no da bi sadr`avao informacije predvi|ene u Konvenciji. 

On mora sadr`avati naziv dr`ave koja ga je izdala i narednu izjavu: 

"Ovaj dokument predstavlja pomora~ki identifikacijski dokument u svrhu Konvencije o pomora~kim identifikacijskim dokumentima (revidirana), 2003, Me|unarodne organizacije rada. Ovaj je dokument samostalan dokument i nije putovnica." 

Stranice s podacima dokumenta nazna~ene kurzivom u donjem tekstu: moraju biti za{ti}ene laminatom, pokrovnim slojem ili primjenom slikovne tehnologije i supstratnoga materijala koji osiguravaju ekvivalentnu otpornost na izmjene portreta i drugih `ivotopisnih podataka. 

Materijali koji se koriste, dimenzije i raspored podataka moraju biti sukladni specifikacijama Me|unarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO) sadr`anim u Dokumentu 9303 Dio 3. (2. izdanje, 2002) ili Dokumentu 9303 Dio 1. (5. izdanje, 2003). 

Ostale sigurnosne karakteristike uklju~uju barem jednu od sljede}ih karakteristika: 

Vodeni `ig, ultravioletne sigurnosne osobine, uporabu specijalnih tinti, specijalni dizajn u boji, perforirane slike, hologram, lasersko urezivanje, mikrotisak, te toplinski zape~a}en laminat. 

Podaci koji se unose u stranice s podacima pomora~kog identifikacijskog dokumenta ograni~eni su na: 

I. Tijelo izdavanja: 

II. Broj telefona, adresa elektronske po{te i web site tijela: 

III. Nadnevak i mjesto izdavanja: 

------ Digitalna ili originalna fotografija pomorca --------- 

(a)    Puno ime pomorca: 

(b)    Spol: 

(c)    Nadnevak i mjesto ro|enja: 

(d)    Dr`avljanstvo: 

(e)    Eventualne posebne osobine pomorca koje mogu pomo}i pri identifikaciji: 

(f)    Potpis: 

(g)    Nadnevak isteka: 

(h)    Vrsta ili oznaka dokumenta: 

(i)    Jedinstveni broj dokumenta: 

(j)    Osobni identifikacijski broj (fakultativno): 

(k)    Biometrijski uzorak na temelju otiska prsta tiskan u vidu bar koda sukladno standardu koji treba izraditi: 

(l)    Zona za strojno o~itavanje sukladno specifikacijama ICAO iz gore navedenog Dokumenta 9303. 

IV. Slu`beni pe~at ili `ig tijela izdavanja. 

Obja{njenje podataka 

Odjeljci u poljima na gornjim stranicama s podacima mogu se prevesti na jezik dr`ave izdavanja. Ako je dr`avni jezik neki drugi osim engleskog, francuskog ili {panjolskog, odjeljci se moraju unijeti i na jednom od ovih jezika. 

Latinica bi se trebala koristiti kod svih unosa u ovaj dokument. 

Informacije gore navedene moraju imati sljede}e karakteristike: 

I. Tijelo izdavanja: ISO kod za dr`avu izdavanja, naziv i puna adresa ureda koji je izdao pomora~ki identifikacijski dokument, kao i ime i funkcija osobe koja odobrava izdavanje. 

II. Telefonski broj, adresa elektronske po{te i web site moraju odgovarati poveznicama prema to~ki kontakta iz Konvencije. 

III. Nadnevak i mjesto izdavanja: nadnevak mora biti napisan dvoznamenkastim arapskim brojkama u formi dan/mjesec/godina - npr. 31/12/03; mjesto se mora napisati na isti na~in kao {to je u dr`avnoj putovnici. 

----- Veli~ina fotografije s portretom: kao u Dokumentu 9303 ICAO gore navedenom ---- 

(a)    Puno ime pomorca: tamo gdje postoji, prezime se stavlja prvo, a poslije njega ostala imena pomorca; 

(b)    Spol: navesti "M" za mu{ki ili "F" za `enski; 

(c)    Nadnevak i mjesto ro|enja: nadnevak mora biti napisan dvoznamenkastim arapskim brojkama u formi dan/mjesec/godina; mjesto se mora napisati na isti na~in kao {to je u dr`avnoj putovnici; 

(d)    Izjava o dr`avljanstvu: navesti dr`avljanstvo; 

(e)    Posebne tjelesne karakteristike: sve o~ite karakteristike koje poma`u pri identifikaciji; 

(f)    Potpis pomorca; 

(g)    Nadnevak isteka: dvoznamenkastim arapskim brojkama u formi dan/mjesec/godina; 

(h)    Vrsta ili oznaka dokumenta: kod vrste dokumenta, napisan velikim slovima na latinici (S); 

(i)    Jedinstveni broj dokumenta: kod zemlje (vidi gore) a nakon njega slovnoznamenkasti broj knji`noga inventara od najvi{e devet karaktera; 

(j)    Osobni identifikacijski broj fakultativni identifikacijski broj pomorca; identifikacijski broj od najvi{e slovnoznamenkastih znakova; 

(k)    Biometrijski uzorak: treba odrediti preciznu specifikaciju; 

(l)    Zone strojnog o~itavanja: prema gore navedenom Dokumentu 9303 ICAO. < 

Aneks II 

Elektronska baza podataka 

Detalje koje treba osigurati za svaku evidenciju u elektronskoj bazi podataka koju odr`ava svaka ~lanica sukladno ~lanku 4, st. 1, 2, 6. i 7. ove Konvencije, treba ograni~iti na: 

Odjeljak 1 

1.    Tijelo izdavanja navedeno na identifikacijskom dokumentu. 

2.    Puno ime pomorca kako je napisano na identifikacijskom dokumentu. 

3.    Jedinstveni broj identifikacijskoga dokumenta. 

4.    Nadnevak isteka, suspenzije ili povla~enja identifikacijskoga dokumenta. 

Odjeljak 2 

5.    Biometrijski uzorak koji se javlja na identifikacijskome dokumentu. 

6.    Fotografija. 

7.    Detalji o svim upitima vezanim za pomora~ki identifikacijski dokument. 

Aneks III 

Zahtjevi i preporu~ene procedure i prakse u svezi sa izdavanjem pomora~kih identifikacijskih dokumenata 

Ovim se Aneksom predvi|aju minimalni zahtjevi koji se odnose na procedure koje treba usvojiti svaka ~lanica sukladno ~lanku 5. ove Konvencije u odnosu na izdavanja pomora~kih identifikacijskih dokumenata (u daljnjem tekstu: PID), uklju~uju}i procedure za kontrolu kvalitete. 

Dio A. navodi obvezne rezultate koje minimalno mora ostvariti svaka ~lanica u primjeni sustava izdavanja PID. 

Dio B. daje preporuke za procedure i prakse za postizanje tih rezultata. ^lanice trebaju obratiti punu pozornost na Dio B, ali on nije obvezan. 

Dio A. Obvezni rezultati 

1.    Proizvodnja i dostava bjanko PID-a 

Uspostavljeni su procesi i procedure s ciljem garantiranja nu`ne sigurnosti pri proizvodnji i dostavi bjanko PID-ova, uklju~uju}i sljede}e: 

(a)    svi bjanko PID-ovi su jedinstvene kvalitete i ispunjavaju specifikacije glede sadr`aja i forme iz Aneksa I; 

(b)    materijali kori{teni u proizvodnji su za{ti}eni i kontrolirani; 

(c)    bjanko PID-ovi su za{ti}eni, kontrolirani, identificirani i pra}eni tijekom procesa proizvodnje i dostave; 

(d)    proizvo|a~i imaju sredstva da mogu propisno ispuniti svoje obveze u odnosu na proizvodnju i dostavu bjanko PID-ova; 

(e)    prijevoz bjanko PID-ova od proizvo|a~a do tijela izdavanja je siguran. 

2.    ^uvanje, rukovanje i odgovornost za bjanko i popunjene PID-ove 

Uspostavljeni su procesi i procedure s ciljem garantiranja nu`ne sigurnosti pri ~uvanju, rukovanju i odgovornosti za bjanko i popunjene PID-ove, uklju~uju}i sljede}e: 

(a)    ~uvanje i rukovanje bjanko i popunjene PID-ove kontrolira tijelo izdavanja; 

(b)    bjanko, popunjeni i poni{teni PID-ovi, uklju~uju}i one koji se izdaju kao uzorci, su za{ti}eni, kontrolirani, identificirani i pra}eni; 

(c)    personal koji radi u procesu ispunjava standarde pouzdanosti, povjerenja i lojalnosti koje od njih zahtijeva njihova pozicija i imaju odgovaraju}u obuku; 

(d)    podjela nadle`nosti me|u ovla{tenim zvani~nicima je na~injena tako da se spre~ava izdavanje neodobrenih PID-ova. 

3.    Obrada prijava; suspenzija ili povla~enje PID-a; prizivne procedure 

Uspostavljene procese i procedure s ciljem garantiranja nu`ne sigurnosti pri obradi prijava i popunjavanju bjanko PID-ova u personalizirane PID-ove vr{e tijela i jedinice mjerodavne za njihovo izdavanje, te dostavu PID-ova, uklju~uju}i: 

(a)    procese za verificiranje i odobrenje kojima se osigurava da se PID-ovi, kod prve prijave za njih i kod njihove obnove, izdaju samo na temelju: 

(i)    popunjenih prijava sa svim informacijama koje se tra`e po Aneksu I, 

(ii)    dokaza o identitetu prijavitelja sukladno zakonu i praksi dr`ave izdavanja, 

(iii)    dokaza o dr`avljanstvu i stalnom boravi{tu, 

(iv)    dokaza o tomu da je prijavitelj pomorac u okviru zna~enja ~lanka 1, 

(v)    osiguranje da se prijaviteljima, posebice onima s vi{e dr`avljanstava ili statusa stalnoga boravi{ta ne izdaje vi{e od jednog PID-a, 

(vi)    verifikacija da prijavitelj ne predstavlja rizik po sigurnost, uz du`no po{tovanje temeljnih prava i sloboda predvi|enih u me|unarodnim instrumentima; 

(b)    procesima se osigurava da: 

(i)    podaci o svakoj stavki sadr`anoj u Aneksu II budu uneseni u bazu podataka istodobno s izdavanjem PID-a, 

(ii)    podaci, fotografija, potpis i biometrija prikupljeni od prijavitelja odgovaraju prijavitelju, te 

(iii)    podaci, fotografija, potpis i biometrija prikupljeni od prijavitelja budu povezani s prijavom tijekom cijele obrade, izdavanja i dostave PID-a; 

(c)    poduzima se promptna radnja u smislu a`uriranja baze podataka kad se izdati PID suspendira ili povla~i; 

(d)    ustanovljen je sustav za produljivanje i/ili obnovu za slu~ajeve gdje pomorac ima potrebu produljiti ili obnoviti svoj PID i u okolnostima gubitka PID-a; 

(e)    ustanovljene su okolnosti pod kojima se PID mo`e suspendirati ili povu}i uz konzultiranje s organizacijama brodovlasnika i pomoraca; 

(f)    uspostavljene su u~inkovite i transparentne procedure priziva. 

4.    Rukovanje, sigurnost i odr`avanje baze podataka 

Uspostavljeni su procesi i procedure s ciljem garantiranja nu`ne sigurnosti pri rukovanju i odr`avanju baze podataka, uklju~uju}i sljede}e: 

(a)    baza podataka je sigurna od diranja u nju i od neovla{tenog pristupa; 

(b)    podaci su teku}i, za{ti}eni od gubljenja informacija i raspolo`ivi su za upite u svako doba putem to~ke kontakta; 

(c)    baze podataka ne dobivaju dodatke, preslike, poveznice i ne upisuju se u druge baze podataka; informacije iz baze podataka se ne koriste u druge svrhe osim potvr|ivanja identiteta pomoraca; 

(d)    po{tuju se prava pojedinca, uklju~uju}i: 

(i)    pravo na privatnost pri prikupljanju, ~uvanju, rukovanju i priop}avanju osobnih podataka; te 

(ii)    pravo pristupa podacima koji se ti~u njega ili nje i ispravljanja svih neto~nosti na pravodoban na~in. 

5.    Kontrola kvalitete procedura i periodi~ne evaluacije 

(a)    Uspostavljeni su procesi i procedure s ciljem garantiranja nu`ne sigurnosti kontrolom kvalitete procedura i periodi~nih evaluacija, koje uklju~uju pra}enje procesa s ciljem sigurnog postizanja standarda u radu, pri: 

(i)    proizvodnji i dostavi bjanko PID-ova, 

(ii)    ~uvanju, rukovanju i odgovornosti za bjanko, poni{tene i personalizirane PID-ove, 

(iii)    obradi prijava, popunjavanju bjanko PID-ova u personalizirane PID-ove koju vr{e tijela i jedinice mjerodavne za izdavanje i dostavu, 

(iv)    rukovanju, sigurnosti i odr`avanju baze podataka. 

(b)    Provode se periodi~ni pregledi s ciljem osiguranja pouzdanosti sustava izdavanja, te procedura i njihove uskla|enosti sa zahtjevima ove Konvencije. 

(c)    Uspostavljene su procedure za za{titu povjerljivosti informacija sadr`anih u izvje{}ima o periodi~nim evaluacijama koje dostavljaju druge ~lanice koje su ratificirale Konvenciju. 

Dio B. Preporu~ene procedure i praksa 

1.    Proizvodnja i dostava bjanko PID-ova 

1.1. U interesu sigurnosti i uniformnosti PID-ova, mjerodavno bi tijelo trebalo odabrati u~inkovit izvor za proizvodnju bjanko PID-ova koje ~lanica izdaje. 

1.2. Ako se bjanko dokumenti trebaju proizvoditi u prostorijama tijela mjerodavnog za izdavanje PID-ova ("tijelo izdavanja"), primjenjuje se odjeljak 2.2. iz donjeg teksta. 

1.3. Ako se odabere vanjsko poduze}e, mjerodavno bi tijelo trebalo: 

1.3.1. provjeriti je li to poduze}e od neprijepornog integriteta, financijske stabilnosti i pouzdanosti; 

1.3.2. zahtijevati da poduze}e imenuje sve uposlenike koji }e biti anga`irani na proizvodnji bjanko PID-ova; 

1.3.3. zahtijevati da poduze}e mjerodavnom tijelu dostavi dokaz kojim se pokazuje da su uspostavljeni odgovaraju}i sustavi za osiguranje pouzdanosti, povjerenja i lojalnosti imenovanih uposlenika i osigura zadovoljavaju}e dokaze da su tim uposlenicima pru`ena adekvatna sredstva za uzdr`avanje i adekvatnu sigurnost uposlenja; 

1.3.4. zaklju~iti pismeni sporazum s poduze}em koje, bez utjecaja na vlastitu odgovornost tijela za PID, treba osobito ustanoviti specifikacije i usmjerenja iz odjeljka 1.5. u donjem tekstu, i zahtijevati od poduze}a: 

1.3.4.1. osigurati da }e samo imenovani uposlenici, koji moraju imati strogu obvezu povjerljivosti, biti anga`irani na proizvodnji bjanko PID-ova; 

1.3.4.2. poduzimati sve nu`ne sigurnosnih mjera pri prijevozu bjanko PID-ova iz svojih prostorija do prostorija tijela izdavanja. Zastupnici kod izdavanja se ne mogu osloboditi odgovornosti na osnovi da nisu imali saznanje u tome smislu; 

1.3.4.3. propratiti svaku po{iljku preciznom izjavom o njezinome sadr`aju; u toj izjavi bi se posebice trebali navesti referentni brojevi PID-ova u svakome paketu. 

1.3.5. osigurati da sporazum uklju~uje odredbu kojom se omogu}uje okon~avanje ako prvobitni izvo|a~ ne mo`e nastaviti s radom; 

1.3.6. biti zadovoljan, prije potpisivanja sporazuma, u smislu toga da poduze}e ima sredstva za propisno izvr{avanje svih gornjih obveza. 

1.4. Ako bjanko PID-ove trebaju dostaviti tijelo ili poduze}e izvan teritorija ~lanice, mjerodavno tijelo ~lanice mo`e zadu`iti odgovaraju}e tijelo u stranoj zemlji da osigura ispunjenje zahtjeva preporu~enih u ovome odjeljku. 

1.5. Mjerodavno tijelo bi, izme|u ostalog, trebalo: 

1.5.1. ustanoviti detaljne specifikacije za sve materijale koje treba koristiti pri proizvodnji bjanko PID-ova; ti materijali bi trebali biti sukladni op}im specifikacijama predvi|enim u Aneksu I ove Konvencije; 

1.5.2. ustanoviti precizne specifikacije koje se odnose na formu i sadr`aj bjanko PID-ova, kako je predvi|eno u Aneksu I; 

1.5.3. osigurati da se specifikacijama omogu}uje uniformnost u tiskanju bjanko PID-ova ako se naknadno koriste razli~iti pisa~i; 

1.5.4. pru`iti razvidna usmjerenja za stvaranje jedinstvenoga broja dokumenta koji }e se tiskati na svakome bjanko PID-u u sekvencama sukladno Aneksu I; te 

1.5.5. ustanoviti precizne specifikacije za ~uvanje svih materijala tijekom proizvodnog procesa. 

2.    ^uvanje, rukovanje i odgovornost za bjanko i popunjene PID-ove 

2.1. Sve operacije u svezi sa procesom izdavanja (uklju~uju}i ~uvanje bjanko, poni{tenih i popunjenih PID-ova, sredstava i materijala za njihovo zavr{avanje, obradu prijava, izdavanje PID-ova, odr`avanje i sigurnost baza podataka) trebale bi se obavljati pod izravnom kontrolom tijela izdavanja. 

2.2. Tijelo izdavanja bi trebalo pripremiti procjenu svih zvani~nika uklju~enih u proces izdavanja utvr|uju}i, kod svakog posebno, povijest pouzdanosti, povjerenja i lojalnosti. 

2.3. Tijelo izdavanja bi trebalo osigurati da svi zvani~nici uklju~eni u proces izdavanja budu ~lanovi iste u`e obitelji. 

2.4. Tijelo izdavanja bi trebalo adekvatno definirati pojedina~ne nadle`nosti zvani~nika anga`iranih u procesu izdavanja. 

2.5. Nijedan pojedina~ni zvani~nik ne bi smio biti mjerodavan za obavljanje svih operacija potrebitih u obradi prijave za PID i pripremi odgovaraju}eg PID-a. Zvani~nik koji dodjeljuje prijave zvani~niku za izdavanje PID-a ne bi trebao biti uklju~en u proces izdavanja. Trebala bi se napraviti rotacija zvani~nika raspodijeljenih na razli~ite du`nosti u svezi sa obradom prijava i izdavanje PID-ova. 

2.6. Tijelo izdavanja bi trebalo sa~initi interna pravila kojima se osigurava: 

2.6.1. da se dr`e bjanko PID-ovi na sigurnom i da se vade samo do omjera nu`nog za vr{enje o~ekivanih svakodnevnih operacija i daju se samo zvani~nicima mjerodavnim za njihovo popunjavanje u personalizirane PID-ove ili svakome posebno ovla{tenom zvani~niku, te da se vi{ak bjanko PID-ova vra}a na svr{etku svakog dana; mjere kojima se PID-ovi osiguravaju trebale bi uklju~ivati kori{tenje ure|aja za spre~avanje neovla{tenoga pristupa i otkrivanje stranih osoba 

2.6.2. da se svaki bjanko PID koji se koristi kao uzorak izbri{e i ozna~i kao takav; 

2.6.3. da se svakodnevno vodi evidencija, koja }e se dr`ati na sigurnome mjestu, o lokaciji svakog bjanko PID-a i svakog personaliziranog PID-a koji jo{ nije izdat, uz identifikaciju onih koji su osigurani i onih koji nisu u posjedu odre|enog zvani~nika ili vi{e njih; evidenciju bi trebao voditi zvani~nik koji nije uklju~en u rukovanje bjanko PID-ovima ili PID-ovima koji jo{ nisu izdati; 

2.6.4. da nitko nema pristupa bjanko PID-ovima, sredstvima i materijalima za njihovo zavr{avanje osim onih zvani~nika koji su mjerodavni za zavr{avanje bjanko PID-ova ili nekih drugih posebno ovla{tenih zvani~nika; 

2.6.5. da se svaki personalizirani PID dr`i na sigurnom i daje samo zvani~niku mjerodavnom za izdavanje PID-ova ili drugim posebno ovla{tenim zvani~nicima; 

2.6.5.1. posebno ovla{tene zvani~nike treba ograni~iti na: 

(a) osobe koje postupaju po pismenom odobrenju izvr{noga {efa tijela ili osobe koja slu`beno predstavlja izvr{nog {efa, te 

(b) kontrolora iz odjeljka 5. u donjem tekstu: i osoba imenovanih za provedbu revizije ili druge kontrole; 

2.6.6. da se zvani~nicima strogo zabrani svako uklju~ivanje u proces izdavanja PID-a za koji se prijavio ~lan njihove obitelji ili blizak prijatelj; 

2.6.7. da se o svakoj kra|i ili poku{aju kra|e PID-ova ili sredstava i materijala za njihovu personalizaciju treba promptno dostaviti prijava policijskim tijelima s ciljem istrage. 

2.7. Gre{kama u procesu izdavanja se poni{tava doti~ni PID, koji se ne mo`e ispravljati i izdavati. 

3.    Obrada prijava; suspenzija ili povla~enje PID-a; procedure priziva 

3.1. Tijelo izdavanja bi trebalo osigurati da svi zvani~nici s nadle`no{}u u svezi sa pregledom prijava za PID dobiju relevantnu obuku u otkrivanju prijevara i kori{tenju ra~unalne tehnologije. 

3.2. Tijelo izdavanja bi trebalo sa~initi pravila kojima se osigurava da se PID-ovi izdaju samo na temelju prijave koju je popunio i potpisao doti~ni pomorac; dokaza o identitetu, dokaza o dr`avljanstvu ili stalnom boravku; te dokaza da je prijavitelj pomorac. 

3.3. Prijava bi trebala sadr`avati sve informacije navedene kao obvezne u Aneksu I ove Konvencije. U prijavnom formularu bi se prijaviteljima trebalo napomenuti da }e biti podlo`ni kaznenom gonjenju i sankcijama ako daju neku izjavu za koju znaju da je la`na. 

3.4. Kad se po prvi put prijavljuje za PID, te kad god se naknadno bude smatralo nu`nim kod obnavljanja: 

3.4.1. prijavu, popunjenu osim potpisa, trebao bi prezentirati prijavitelj osobno zvani~niku kojega je imenovalo tijelo izdavanja; 

3.4.2. digitalna ili originalna fotografija i biometrija prijavitelja trebala bi se napraviti pod kontrolom imenovanog zvani~nika; 

3.4.3. prijavu bi trebao potpisati imenovani zvani~nik; 

3.4.4. prijavu bi potom imenovani zvani~nik trebao dostaviti izravno tijelu izdavanja na obradu. 

3.5. Tijela izdavanja bi trebala ustanoviti adekvatne mjere s ciljem garantiranja sigurnosti i povjerljivosti digitalnih i originalnih fotografija i biometrije. 

3.6. Dokaz o identitetu koji dostavlja prijavitelj trebao bi biti sukladan zakonima i praksi dr`ave izdavanja. On se mo`e sastojati od nedavne fotografije prijavitelja, koju su ovjerili da doista predstavlja njega brodovlasnik, kapetan ili drugi poslodavac prijavitelja, ili ravnatelj ustanove gdje je prijavitelj pro{ao obuku. 

3.7. Dokaz o dr`avljanstvu ili stalnom boravi{tu se obi~no sastoji od prijaviteljeve putovnice ili certifikata o prijemu za stalnog rezidenta. 

3.8. Od prijavitelja treba zatra`iti prijavljivanje svih drugih dr`avljanstava koja eventualno imaju i potvrde da im nije izdat i da se nisu prijavili za PID ni kod jedne druge ~lanice. 

3.9. Prijavitelju ne bi trebalo izdavati PID ukoliko on ve} posjeduje drugi PID. 

3.9.1. Trebalo bi primjenjivati sustav prijevremenog obnavljanja u okolnostima gdje je pomorac unaprijed svjestan da je razdoblje njegove slu`be takvo da on ne}e mo}i predati prijavu na nadnevak isteka ili obnavljanja; 

3.9.2. Trebalo bi primjenjivati sustav produljivanja u okolnostima gdje je produljivanje PID-a potrebito zbog nepredvi|enog produljenja razdoblja slu`be; 

3.9.3. Trebalo bi primjenjivati sustav zamjene u okolnostima gdje je PID izgubljen. Mo`e se izdati odgovaraju}i privremeni dokument. 

3.10. Dokaz o tome da je prijavitelj pomorac u okviru zna~enja ~lanka 1. ove Konvencije trebao bi se sastojati najmanje od: 

3.10.1. prethodnog PID-a, ili pomora~ke knji`ice otpusta; ili 

3.10.2. certifikata o sposobnosti, kvalifikacijama i drugoj relevantnoj obuci; ili 

3.10.3. jednako uvjerljivog dokumenta. 

3.11. Trebalo bi tra`iti dopunski dokaz po potrebi. 

3.12. Sve prijave bi trebale biti podlo`ne verifikaciji i najmanje bi ih trebali verificirati mjerodavni zvani~nik ili tijelo izdavanja PID-a: 

3.12.1. verifikacija da je prijava popunjena i ne sadr`i nedosljednosti koje bi izazvale dvojbu u istinitost datih izjava; 

3.12.2. verifikacija da dati detalji i potpis odgovaraju onima na putovnici ili drugom pouzdanom dokumentu prijavitelja; 

3.12.3. verifikacija ispravnosti putovnice ili drugih dostavljenih dokumenata, kod tijela koje izdaje putovnice ili drugog mjerodavnoga tijela; tamo gdje ima razloga za dvojbu u ispravnost putovnice treba poslati original doti~nom tijelu; ina~e se mogu poslati preslike relevantnih stranica; 

3.12.4. usporedba dostavljene fotografije, po potrebi, s digitalnom fotografijom iz gornjeg odjeljka 3.4.2; 

3.12.5. verifikacija o~ite ispravnosti potvrde iz gornjeg odjeljka 3.6; 

3.12.6. verifikacija da se dokazom iz odjeljka 3.10. potvr|uje da je prijavitelj odista pomorac; 

3.12.7. verifikacija, u bazi podataka iz ~lanka 4. Konvencije, s ciljem osiguranja da osoba koja odgovara prijavitelju nije ve} dobila neki izdati PID; ako prijavitelj ima ili mo`e imati vi{e od jednog dr`avljanstva ili stalnog boravi{ta izvan zemlje dr`avljanstva, tako|er treba obaviti nu`ne upite kod mjerodavnih tijela druge doti~ne zemlje ili zemalja; 

3.12.8. verifikacija, u bilo kojoj nacionalnoj ili me|unarodnoj bazi podataka kojoj tijelo izdavanja ima pristup, s ciljem osiguranja da osoba koja odgovara prijavitelju ne predstavlja mogu}i rizik za sigurnost. 

3.13. Zvani~nik iz gornjeg odjeljka 3.12. bi trebao pripremiti kratke napomene za evidenciju, s naznakama rezultata svake od gornjih verifikacija, i s obra}anjem pozornosti na ~injenice koje opravdavaju zaklju~ak da prijavitelj jeste pomorac. 

3.14. Kad se potpuno provjeri, prijava, uz propratne dokumente i napomena za evidenciju trebaju biti proslije|eni zvani~niku mjerodavnom za popunjavanje PID-a koji treba biti izdat prijavitelju. 

3.15. Popunjeni PID, propra}en odnosnim dosjeom iz tijela izdavanja, treba potom proslijediti vi{em zvani~niku toga tijela na odobravanje. 

3.16. Vi{i zvani~nik bi trebao dati takvo odobrenje samo ako je zadovoljan, nakon pregleda barem napomena za evidenciju, u tom smislu da su procedure propisno pra}ene i da je izdavanje PID prijavitelju opravdano. 

3.17. To odobrenje bi trebalo izdati napismeno i ono bi trebalo biti propra}eno poja{njenjima vezanim za eventualne stavke prijave koje treba posebice razmatrati. 

3.18. PID-om bi (zajedno s putovnicom ili osobnim dostavljenim dokumentom) nakon prijema trebao rukovati prijavitelj izravno, ili bi ga trebalo poslati prijavitelju, ili ako je on tako zatra`io njegovome kapetanu ili poslodavcu, u oba slu~aja pouzdanom po{tanskom komunikacijom koja zahtijeva potvrdu prijema. 

3.19. Kad se PID izda prijavitelju, podatke navedene u Aneksu II Konvencije trebalo bi unijeti u bazu podataka iz ~lanka 4. Konvencije. 

3.20. Pravilima tijela izdavanja trebalo bi navesti maksimalni rok za prijem nakon oda{iljanja. Ako se potvrda o prijemu ne dobije nakon toga roka i nakon propisnog obavje{tenja pomorca, trebalo bi zavesti odgovaraju}u zabilje`bu u bazi podataka i PID bi trebalo slu`beno zavesti kao izgubljen, te o tomu informirati pomorca. 

3.21. Sve zabilje`be koje treba unijeti, poput osobito kratkih napomena za evidenciju (vidi gornji odjeljak 3.13) i poja{njenja iz odjeljka 3.17, trebalo bi dr`ati na sigurnom mjestu tijekom razdoblja valjanosti PID-a i tri godine nakon toga. Te zabilje`be i poja{njenja koja se tra`e po odjeljku 3.17. trebalo bi evidentirati u posebnu bazu podataka, te ih na~initi pristupa~nima za: (a) osobe mjerodavne za pra}enje operacija; (b) zvani~nike uklju~ene u pregled prijava za PID; te (c) u svrhe obuke. 

3.22. Kada se zaprimi informacija koja govori o tomu da je PID neispravno izdat ili da uvjeti za njegovo izdavanje vi{e ne postoje, o predmetu bi trebalo promptno obavijestiti tijelo izdavanja u smislu njegovoga brzog povla~enja. 

3.23. Kada se PID suspendira ili povu~e, tijelo izdavanja bi trebalo odmah a`urirati svoju bazu podataka tako da ona prikazuje da se taj PID trenuta~no ne priznaje. 

3.24. Ako se prijava za PID odbije ili se donese odluka da se PID suspendira ili povu~e, prijavitelja treba slu`beno informirati o njegovome pravu na priziv i na punu obavije{tenost o razlozima za takvu odluku. 

3.25. Procedure priziva trebale bi biti rje{avane {to je br`e mogu}e i dosljedno s potrebom pravi~nog i potpunog razmatranja. 

4.    Rukovanje, sigurnost i odr`avanje baze podataka 

4.1. Tijelo izdavanja bi trebalo na~initi nu`ne aran`mane i pravila s ciljem provedbe ~lanka 4. ove Konvencije, osiguravaju}i osobito: 

4.1.1. raspolo`ivost to~ke za kontakt ili elektronskog pristupa tijekom 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, po zahtjevima iz st. 4, 5. i 6. ~lanka 4. Konvencije; 

4.1.2. sigurnost baze podataka; 

4.1.3. po{tivanje pojedina~nih prava kod pohranjivanja, rukovanja i priop}avanja podataka; 

4.1.4. po{tivanje pomora~kog prava na verificiranje to~nosti podataka koji se na njega odnose i na pravodobno ispravljanje eventualno utvr|enih neto~nosti. 

4.2. Tijelo izdavanja bi trebalo sa~initi adekvatne procedure za za{titu baze podataka, uklju~uju}i: 

4.2.1. zahtjev za redovito pravljenje pri~uvnih preslika baze podataka, koje }e se pohranjivati na mediju dr`anom na sigurnoj lokaciji na udaljenosti od prostorija tijela izdavanja; 

4.2.2. ograni~enje posebno ovla{tenim zvani~nicima dozvole za pristup ili pravljenje izmjena unosa u bazi podataka kad taj unos potvrdi zvani~nik koji ga je na~inio. 

5.    Kontrola kvalitete procedura i periodi~ne evaluacije 

5.1. Tijelo izdavanja bi trebalo imenovati vi{eg zvani~nika priznatog integriteta, lojalnosti i pouzdanosti, koji nije uklju~en u ~uvanje i rukovanje PID-a, da postupa kao kontrolor: 

5.1.1. prati na kontinuiranoj osnovi provedbu ovih minimalnih zahtjeva; 

5.1.2. odmah skre}e pozornost na sve eventualne nedostatke u provedbi; 

5.1.3. pru`a izvr{nom {efu i doti~nim zvani~nicima savjete o unapre|ivanju procedura za izdavanje PID; te 

5.1.4. podnosi izvje{}e o kontroli kvalitete rukovodstvu o gornjem pitanju. Kontrolor bi, koliko god je mogu}e, trebao biti upoznat sa svim operacijama koje treba pratiti. 

5.2. Kontrolor bi trebao biti izravno odgovoran izvr{nom {efu tijela izdavanja. 

5.3. Svi zvani~nici tijela izdavanja, uklju~uju}i izvr{nog {efa, trebali bi biti zadu`eni za pru`anje kontroloru svih informacija ili dokumentacije koje kontrolor smatra relevantnima za obavljanje svojih zada}a. 

5.4. Tijelo izdavanja bi trebalo na~initi odgovaraju}e aran`mane kako bi osiguralo zvani~nicima da mogu slobodno razgovarati s kontrolorom bez straha od ugnjetavanja. 

5.5. U opisu poslova kontrolora treba obratiti posebnu pozornost na naredne poslove: 

5.5.1. provjera jesu li resursi, prostorije i osoblje dostatni za u~inkovito obavljanje funkcija tijela izdavanja; 

5.5.2. osiguranje adekvatnosti aran`mana za sigurno ~uvanje bjanko i popunjenih PID-ova; 

5.5.3. osiguranje uspostave adekvatnih pravila, aran`mana ili procedura sukladno gornjim odjeljcima 2.6, 3.2, 4. i 5.4; 

5.5.4. osiguranje da doti~ni zvani~nici dobro poznaju i razumiju ta pravila i procedure, kao i aran`mane; 

5.5.5. detaljno pra}enje na bazi slu~ajnoga uzorka svake provedene radnje, uklju~uju}i povezane zabilje`be i drugu evidenciju, u obradi pojedina~nih predmeta, od prijema prijave za PID do svr{etka procedure njegovoga izdavanja; 

5.5.6. verifikacija u~inkovitosti sigurnosnih mjera koje se koriste kod ~uvanja bjanko PID-ova, sredstava i materijala; 

5.5.7. verifikacija, po potrebi uz pomo} povjerljivoga eksperta, sigurnosti i to~nosti informacija elektronski pohranjenih i odr`avanja zahtjeva pristupa 24 sata dnevno i sedam dana u tjednu; 

5.5.8. istraga svake pouzdane prijave o mogu}em neispravnom izdavanju, mogu}em falsificiranju ili pribavljanju na prijevaru PID-a, s ciljem identificiranja eventualne interne zlouporabe ili slabih to~aka u sustavu koje su rezultirale ili pomogle pri neispravnom izdavanju, falsificiranju ili prijevari; 

5.5.9. istraga pritu`bi u kojima se navodi neadekvatan pristup detaljima u bazi podataka obzirom na zahtjeve iz st. 2, 3. i 5. ~lanka 4. Konvencije, ili neto~nosti u tim detaljima; 

5.5.10. osiguranje pravodobnog i u~inkovitog reagiranja na izvje{}a u kojima izvr{ni {ef tijela izdavanja utvr|uje unapre|enja u procedurama izdavanja i slabe to~ke; 

5.5.11. vo|enje evidencije o provjerama koje su obavljene radi kontrole kvalitete; 

5.5.12. osiguranje da rukovodstvo razmatra obavljene provjere s ciljem kontrole kvalitete i vo|enja evidencije o takvim razmatranjima. 

5.6. Izvr{ni {ef tijela izdavanja bi trebao osigurati periodi~nu evaluaciju pouzdanosti sustava i procedura izdavanja, te njihove uskla|enosti sa zahtjevima ove Konvencije. Takvom evaluacijom bi trebalo uzeti u obzir sljede}e: 

5.6.1. nalazi eventualnih revizija sustava i procedura izdavanja; 

5.6.2. izvje{}a i nalazi istraga i druge naznake relevantne za u~inkovitost poduzetih korektivnih mjera koje rezultiraju iz prijavljenih slabih to~aka ili prekr{aja sigurnosti; 

5.6.3. evidencije o izdatim, izgubljenim, poni{tenim ili uni{tenim PID-ovima; 

5.6.4. evidencije koje se odnose na funkcioniranje kontrole kvalitete; 

5.6.5. evidencije o problemima u odnosu na pouzdanost ili sigurnost elektronske baze podataka, uklju~uju}i upite na~injene u bazi podataka; 

5.6.6. efekti promjena u sustavu i procedurama izdavanja koji rezultiraju iz tehnolo{kih unapre|enja ili inovacija u procedurama izdavanja PID-a; 

5.6.7. zaklju~ci rukovodstva o razmatranju; 

5.6.8. revizija procedura s ciljem osiguranja da se one primjenjuju dosljedno po{tivanju temeljnih na~ela i prava na rad utjelovljenih u relevantnim instrumentima ILO-a. 

5.7. Trebalo bi uspostaviti procedure i procese s ciljem spre~avanja neovla{tenog prikazivanja izvje{}a koje dostavljaju druge ~lanice. 

5.8. Svim revizijskim procedurama i procesima bi trebalo osigurati da su proizvodne tehnike i sigurnosna praksa, uklju~uju}i procedure kontrole zaliha, dostatni za ispunjavanje zahtjeva ovoga Aneksa. 

^lanak 3. 

Ova Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na hrvatskome, srpskom i bosanskom jeziku i stupa na snagu danom objave. 


Broj 01-011-2157-19/09
12. kolovoza 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
@eljko Kom{i}, v. r. 


172 

Na osnovu ~lana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 410/09 od 13. jula 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 60. sjednici, odr`anoj 12. avgusta 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI PREPORUKE O OTVARAWU RADNIH MJESTA U MALIM I SREDWIM PREDUZE]IMA, BROJ 189 IZ 1998. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA 

^lan 1. 

Ratifikuje se Preporuka o otvarawu radnih mjesta u malim i sredwim preduze}ima, broj 189 iz 1998. godine, Me|unarodne organizacije rada. 

^lan 2. 

Tekst Preporuke u prevodu glasi: 

PREPORUKA 

O OTVARAWU RADNIH MJESTA U MALIM I SREDWIM PREDUZE]IMA, 1998. GODINE, BROJ 189 

Generalna konferencija Me|unarodne organizacije rada, 

sazvana u @enevi od strane Upravnog organa Me|unarodne kancelarije rada, okupqena na zasjedawu od 2. juna 1998. godine, te 

spoznaju}i potrebu te`we za ekonomskim, dru{tvenim i duhovnim blagostawem i razvojem pojedinaca, porodica, zajednica i naroda, 

svjesni va`nosti stvarawa radnih mjesta u malim i sredwim preduze}ima, 

pozivaju}i se na rezoluciju o promovisawu malih i sredwih preduze}a koju je usvojila Me|unarodna konferencija rada na svom 72. zasjedawu 1986. godine, te zakqu~ke date u rezoluciji u vezi sa politikom zapo{qavawa na globalnom planu, koju je Konferencija usvojila na svom 83. zasjedawu 1996. godine, 

napomiwu}i da su mala i sredwa preduze}a, kao kqu~ni faktor u privrednom rastu i razvoju, sve vi{e odgovorna za stvarawe najve}eg broja radnih mjesta u svijetu i da ista mogu pomo}i da se stvori povoqna klima za pronalaza{tvo i preduzetni{tvo, 

razumijevaju}i posebnu vrijednost produktivnih, odr`ivih i kvalitetnih radnih mjesta, 

spoznaju}i da mala i sredwa preduze}a pru`aju mogu}nost `enama i ostalim grupama, koje su tradicionalno u nepovoqnijem polo`aju, da imaju pristup produktivnim, odr`ivim i kvalitetnim poslovima pod boqim uslovima, 

uvjereni da }e unaprje|ewe po{tovawa Konvencije o prisilnom radu (usvojena 1930. godine), Konvencije o slobodi udru`ivawa i za{titi prava na organizovawe (usvojena 1948. godine), Konvencije o pravu na organizovawe i kolektivno pregovarawe (usvojena 1949. godine), Konvencije o jednakim naknadama (usvojena 1951. godine), Konvencije o zabrani prisilnog rada (usvojena 1957. godine), te Konvencije o diskriminaciji u zaposlewu i zanimawu (usvojena 1958. godine), podsta}i stvarawe kvalitetnih mogu}nosti zapo{qavawa u malim i sredwim preduze}ima, a pogotovo da }e unaprje|ewe po{tivawa Konvencije i Preporuke o dowoj starosnoj granici (iz 1973. godine), pomo}i ~lanicama u nastojawima da se iskorijeni rad djece, 

tako|e, uvjereni da }e usvajawe novih propisa o otvarawu radnih mjesta u malim i sredwim preduze}ima, koji bi se primjewivali zajedno sa: 

(a)    odgovaraju}im odredbama ostalih me|unarodnih konvencija i preporuka o radu, kao {to su Konvencija i Preporuka o politici zapo{qavawa (1964. godine) i Preporuka o politici zapo{qavawa (dopunske odredbe) (1984. godine), Preporuka o zadrugarstvu (zemqe u razvoju) (1966. godine), Konvencija i Preporuka o usavr{avawu osobqa (1975. godine), i Konvencija i Preporuka o sigurnosti i zdravqu na radu (1981. godine); te 

(b)    ostalim provjerenim inicijativama MOR-a koje promovi{u ulogu malih i sredwih preduze}a u otvarawu radnih mjesta i podsti~u adekvatnu i op{tu primjenu programa socijalne za{tite, u {to spadaju Pokreni i razvij svoj biznis i ostali programi, te rad Me|unarodnog centra za obuku MOR-a u podsticawu obuke i razvijawa vje{tina, 

dati korisno uputstvo ~lanicama u izradi i provo|ewu politike otvarawa radnih mjesta u malim i sredwim preduze}ima, te 

odlu~iv{i se na usvajawe odre|enih prijedloga u vezi sa op{tim uslovima za stimulisawe otvarawa radnih mjesta u malim i sredwim preduze}ima, {to je ~etvrta ta~ka dnevnog reda zasjedawa, te 

utvrdiv{i da }e ti prijedlozi biti u formi preporuke; 

usvaja ovog sedamnaestog dana juna godine hiqadu devetsto devedeset i osme sqede}u preporuku, koja se mo`e navesti pod nazivom Preporuka o otvarawu radnih mjesta u malim i sredwim preduze}ima (1998. godine). 

I. DEFINICIJA, SVRHA I OBIM 

1.    ^lanice treba da, u konsultacijama sa najreprezentativnijim organizacijama poslodavaca i radnika, defini{u mala i sredwa preduze}a navode}i kriterije koji se mogu smatrati odgovaraju}im, a uzimaju}i u obzir doma}e dru{tveno-ekonomske prilike, {to podrazumijeva da ta fleksibilnost ne treba da spre~ava ~lanice da se dogovore o zajedni~kim definicijama za potrebe prikupqawa podataka i pravqewa analiza. 

2.    ^lanice treba da usvoje mjere u skladu sa doma}im uslovima i dosqedne doma}oj praksi kako bi se prepoznala i promovisala osnovna uloga koju mala i sredwa preduze}a mogu imati u vezi sa: 

(a)    promovisawem produktivnog i slobodnom voqom izabranog zaposlewa na puno radno vrijeme; 

(b)    ve}im pristupom mogu}nostima zaposlewa koje pru`a priliku za ostvarivawe dohotka i sticawe bogatstva {to vodi produktivnom i odr`ivom zapo{qavawu; 

(c)    odr`ivim privrednim rastom i sposobno{}u prilago|avawa promjenama; 

(d)    ve}im u~e{}em u privredi grupa koje su u nepovoqnijem pola`aju ili su marginalizovane u dru{tvu; 

(e)    pove}awem doma}e {tedwe i investirawa; 

(f)    obukom i usavr{avawem osobqa; 

(g)    uravnote`enim regionalnim i lokalnim razvojem; 

(h)    obezbje|ivawem roba i usluga koje su boqe prilago|ene potrebama lokalnog tr`i{ta; 

(i)    pristupom kvalitetnijim poslovima i boqim radnim usovima {to mo`e doprinijeti boqem kvalitetu `ivota, te omogu}iti da veliki broj qudi ima pristup programima socijalne za{tite; 

(j)    podsticawem inovacija, preduzetni{tva, tehnolo{kog razvoja i istra`ivawa; 

(k)    pristupom doma}em i me|unarodnom tr`i{tu; te 

(l)    promovisawem dobrih odnosa izme|u poslodavaca i radnika. 

3.    U ciqu promovisawa osnovne uloge malih i sredwih preduze}a navedene u stavu 2., ~lanice treba da usvoje odgovaraju}e mjere i mehanizme provo|ewa da bi se za{titili interesi radnika u ovim preduze}ima pru`aju}i im na taj na~in osnovnu za{titu u skladu sa ostalim relevantnim instrumentima. 

4.    Odredbe ove preporuke primjewiva}e se na sve grane privrednih djelatnosti i sve vrste malih i sredwih preduze}a nezavisno od vrste vlasni{tva (na primjer privatna ili javna preduze}a, zadruge, partnerstva, porodi~na preduze}a te potpuno vlasni{tvo). 

II. POLITIKA DJELOVAWA I PRAVNI OSNOV 

5.    U ciqu stvarawa klime pogodne za rast i razvoj malih i sredwih preduze}a, ~lanice treba da: 

(a)    usvoje i tra`e odgovaraju}u fiskalnu i monetarnu politiku, te politiku zapo{qavawa kako bi se promovisala optimalna privredna klima (naro~ito u vezi sa pitawima inflacije, kamatnih i kursnih stopa, oporezivawa, stabilnosti u zapo{qavawu i dru{tvene stabilnosti); 

(b)    ustanove i primijewuju odgovaraju}e propise naro~ito u vezi sa imovinskim pravima, u {to spada intelektualno vlasni{tvo, lokacija preduze}a, provo|ewe ugovora, fer konkurencija, te odgovaraju}a socijalna i radni~ka za{tita; 

(c)    u~ine preduzetni{tvo privla~nijim tako {to }e izbjegavati politiku djelovawa i pravne mjere koje stavqaju u nepovoqan polo`aj one koji `ele da postanu preduzetnici. 

6.    Mjere navedene u stavu 5. treba da budu dopuwene djelovawem u svrhu promovisawa efikasnih i konkurentnih malih i sredwih preduze}a sposobnih da pru`e produktivno i odr`ivo zaposlewe pod odgovaraju}im socijalnim uslovima. U tu svrhu, ~lanice treba da razmotre pravce djelovawa koji: 

(1)    stvaraju uslove koji: 

(a)    omogu}avaju svim preduze}ima bez obzira na wihovu veli~inu i vrstu: 

(i)    jednake mogu}nosti naro~ito u vezi sa pristupom kreditima, deviznim sredstvima i uvoznim dijelovima; te 

(ii)    pravi~no oporezivawe; 

(b)    obezbije|uju nediskriminatornu primjenu zakona o radu kako bi se pove}ao kvalitet zapo{qavawa u malim i sredwim preduze}ima; 

(c)    podsti~u mala i sredwa preduze}a na po{tivawe me|unarodnih radni~kih standarda koji se odnose na rad djece; 

(2)    uklawaju prepreke za razvoj i rast malih i sredwih preduze}a, naro~ito one koje nastaju usqed: 

(a)    pote{ko}a u vezi sa pristupom kreditima i tr`i{tu kapitala; 

(b)    niskog nivoa osposobqenosti tehni~kog i rukovode}eg kadra; 

(c)    nedovoqne informisanosti; 

(d)    niskog nivoa produktivnosti i kvaliteta; 

(e)    nedovoqnog pristupa tr`i{tima; 

(f)    pote{ko}a u vezi sa pristupom novim tehnologijama; 

(g)    nedostatka saobra}ajne infrastrukture i infrastrukture za komunikacije; 

(h)    neodgovaraju}ih, neadekvatnih i pretjerano optere}uju}ih uslova za registrovawe, licencirawe, izvje{tavawe, te ostalih administrativnih uslova u koje spadaju i nepovoqnosti u vezi sa zapo{qavawem osobqa ne dovode}i u pitawe nivo uslova efikasnosti zapo{qavawa od strane inspekcije rada ili sistema nadgledawa radnih uslova i sli~nih pitawa; 

(i)    nedovoqne pomo}i istra`ivawu i razvoju; 

(j)    pote{ko}a u vezi sa pristupom javnim i privatnim mogu}nostima nabavke; 

(3)    uvode konkretne mjere i podsticaje s ciqem da pomognu i poboq{aju neformalni sektor kako bi postao dio organizovanog sektora. 

7.    U pogledu formulisawa takvih pravaca djelovawa, ~lanice po potrebi treba da: 

(1)    prikupe podatke na dr`avnom nivou koji se odnose na sektor malih i sredwih preduze}a, koji bi, izme|u ostalog, pokrili i kvantitativne i kvalitativne aspekte zapo{qavawa, a s druge strane osigurali da to ne bude neprimjeren administrativni teret za mala i sredwa preduze}a; 

(2)    naprave sveobuhvatan pregled uticaja postoje}ih politika djelovawa i propisa na mala i sredwa preduze}a, obra}aju}i posebnu pa`wu na uticaj programa reorganizovawa na otvarawe radnih mjesta; 

(3)    izvr{e pregled propisa o radni~koj i socijalnoj za{titi, u konsultacijama sa najreprezentativnijim organizacijama poslodavaca i radnika, da bi se utvrdilo da li: 

(a)    ti propisi zadovoqavaju potrebe malih i sredwih preduze}a, i u isto vrijeme obezbije|uju odgovaraju}u za{titu i odgovaraju}e radne uslove za svoje radnike; 

(b)    postoji potreba za dodatnim mjerama u vezi sa socijalnom za{titom, kao {to su dobrovoqni programi, zadru`ne inicijative i ostalo; 

(c)    se takva socijalna za{tita odnosi i na radnike u malim i sredwim preduze}ima i da li postoje odgovaraju}e odredbe koje bi obezbijedile po{tivawe odredbi programa socijalne sigurnosti u oblastima kao {to su beneficije koje se odnose na zdravstvenu za{titu, bolovawe, starosnu dob, povrede na radu, porodicu, porodiqstvo, invalidnost, te beneficije koje imaju nasqednici. 

8.    U vrijeme ekonomskih pote{ko}a, organi vlasti treba da poku{aju da obezbijede sna`nu i djelotvornu pomo} malim i sredwim preduze}ima i wihovim radnicima. 

9.    Prilikom formulisawa ovih pravaca djelovawa, ~lanice: 

(1)    se mogu konsultovati, pored najreprezentativnijih organizacija poslodavaca i radnika, i sa ostalim zainteresovanim i kompetentnim stranama kada smatraju da je to potrebno; 

(2)    treba da uzmu u obzir ostale politike djelovawa u oblastima kao {to su fiskalna i monetarna pitawa, trgovina i industrija, zapo{qavawe, rad, socijalna za{tita, ravnopravnost polova, sigurnost i za{tita zdravqa na radu, te izgradwa kapaciteta kroz obrazovawe i obuku; 

(3)    treba da uspostave mehanizme za pregledawe ovih politika djelovawa u konsultacijama sa najreprezentativnijim organizacijama poslodavaca i radnika, te da ih redovno obavje{tavaju. 

III. RAZVOJ TRADICIJE PREDUZETNI[TVA 

10.    ^lanice treba da usvoje mjere, u konsultacijama sa najreprezentativnijim organizacijama poslodavaca i radnika, kako bi se stvorila i osna`ila tradicija preduzetni{tva koja podr`ava inicijative, otvarawe preduze}a, produktivnost, svijest o ~ovjekovoj okolini, kvalitet, dobre radne i industrijske odnose, te odgovaraju}e pravi~ne socijalne prakse. U tu svrhu, ~lanice treba da: 

(1)    nastoje da razviju preduzetni~ko mi{qewe kroz obrazovni sistem i programe, te preduzetni{tvo i obuku u skladu sa potrebom za odre|enim profilima i postizawem privrednog rasta i razvoja, posebno isti~u}i zna~aj dobrih radnih odnosa i vi{estrukih stru~nih i rukovode}ih vje{tina koje su potrebne malim i sredwim preduze}ima; 

(2)    poku{aju da, uz kori{tewe odgovaraju}ih sredstava, podstaknu pozitivniji stav prema preuzimawu rizika i poslovnom neuspjehu priznaju}i wihovu vrijednost u smislu u~ewa kroz iskustvo, a u isto vrijeme priznaju}i wihov uticaj kako na preduzetnike tako i na radnike; 

(3)    podstaknu cjelo`ivotno u~ewe za sve kategorije radnika i preduzetnika; 

(4)    izrade i provedu, uz puno u~e{}e zainteresovanih organizacija poslodavaca i radnika, informativne kampawe kojima bi promovisale: 

(a)    po{tivawe vladavine zakona i prava radnika, boqe radne uslove, ve}u produktivnost i boqi kvalitet roba i usluga; 

(b)    preduzetni~ke obrasce i programe nagra|ivawa, uzimaju}i u obzir posebne potrebe `ena te grupa koje su u nepovoqnijem polo`aju i marginalizovanih grupa. 

IV. RAZVOJ EFIKASNE USLU@NE INFRASTRUKTURE 

11.    U ciqu podsticawa rasta malih i sredwih preduze}a, te wihovog potencijala za otvarawe radnih mjesta i wihove konkurentnosti, treba razmotriti postojawe i pristup nizu posrednih i neposrednih slu`bi podr{ke koje su na raspolagawu wima i wihovim radnicima, a u koje spadaju: 

(a)    pomo} u pripremnim aktivnostima za pokretawe posla, te u pokretawu i razvijawu posla; 

(b)    izrada i pra}ewe poslovnog plana; 

(c)    organizacije koje podr`avaju preduzetni{tvo ("biznis inkubatori"); 

(d)    slu`be informacija, u koje spada i davawe savjeta u vezi sa politikom djelovawa organa vlasti; 

(e)    usluge koje se odnose na konsultacije i istra`ivawe; 

(f)    unapre|ewe rukovode}ih i stru~nih vje{tina; 

(g)    promovisawe i razvoj obuke u samim preduze}ima; 

(h)    pomo} pri obuci iz oblasti sigurnosti i za{tite zdravqa na radu; 

(i)    pomo} pri postizawu ve}eg nivoa pismenosti i numeri~ke pismenosti, poznavawa rada na ra~unaru, te ve}eg osnovnog nivoa obrazovawa rukovodilaca i zaposlenih; 

(j)    pristup energetskoj, telekomunikacionoj i ostaloj infrastrukturi, kao {to su voda, struja, poslovne prostorije, transport i putevi, bilo da je obezbije|en direktno ili preko posrednika iz privatnog sektora; 

(k)    pomo} u tuma~ewu i primjeni zakona o radu, u {to spadaju i odredbe o pravima radnika, te pomo} u usavr{avawu kadra i promovisawu jednakosti polova u razvoju kadrovske politike; 

(l)    pravne, ra~unovodstvene i finansijske usluge; 

(m)    pomo} pronalaza{tvu i osavremewivawu; 

(n)    savjeti u vezi sa tehnologijom; 

(o)    savjeti o efikasnoj primjeni informacionih i komunikacijskih tehnologija u procesu poslovawa; 

(p)    pristup tr`i{tu kapitala, te garancijama za kredite i zajmove; 

(q)    savjeti u vezi sa upravqawem finansijama, kreditima i dugom; 

(r)    promovisawe izvoza i mogu}nosti trgovine na doma}em i inostranom tr`i{tu; 

(s)    istra`ivawe tr`i{ta i pomo} u marketingu; 

(t)    pomo} pri dizajnirawu proizvoda, wihovoj izradi i prezentaciji; 

(u)    kvalitetan menaxment, u {to spada i testirawe i mjerewe kvaliteta; 

(v)    usluge pakovawa; 

(w)    usluge upravqawa okoli{em. 

12.    Usluge podr{ke navedene u stavu 11. treba da u najve}oj mogu}oj mjeri budu projektovane i pru`ene na na~in da obezbijede optimalnu relevantnost i efikasnost tako {to }e se na primjer: 

(a)    usluge i wihovo pru`awe prilagoditi konkretnim potrebama malih i sredwih preduze}a, uzimaju}i u obzir preovla|uju}e ekonomske, dru{tvene i kulturne uslove, kao {to su razlike u pogledu veli~ine, sektora i stadija razvoja; 

(b)    obezbijediti aktivno u~e{}e malih i sredwih preduze}a i najreprezentativnijih organizacija poslodavaca i radnika u odre|ivawu usluga koje }e biti ponu|ene; 

(c)    u obezbije|ewe takvih usluga ukqu~iti javni i privatni sektor preko, na primjer, organizacija poslodavaca i radnika, polujavnih organizacija, privatnih konsultanata, tehnolo{kih zona, organizacija koje podr`avaju preduzetni{tvo ("biznis inkubatori"), te sama mala i sredwa preduze}a; 

(d)    decentralizovati isporuku usluga, i tako usluge u~initi {to je mogu}e fizi~ki bli`im malim i sredwim preduze}ima; 

(e)    promovisati jednostavan pristup integrisanom spektru efikasnih usluga koje bi bile ponu|ene na jednom mjestu ili putem sistema upu}ivawa; 

(f)    imati za ciq postizawe samoodr`ivosti pru`alaca usluga putem razumne nadoknade tro{kova od strane malih i sredwih preduze}a i drugih izvora, na na~in da se izbjegne mijewawe tr`i{ta tih usluga, te pove}awe potencijala malih i sredwih preduze}a za otvarawe radnih mjesta; 

(g)    obezbijediti profesionalizam i odgovoran stav pri upravqawu procesom pru`awa usluga; 

(h)    uspostaviti mehanizme za stalno pra}ewe, procjewivawe i a`urirawe usluga. 

13.    Usluge treba da budu osmi{qene na na~in da ukqu~uju ja~awe produktivnosti i ostale metode koje promovi{u efikasnost i poma`u malim i sredwim preduze}a da odr`e nivo konkurentnosti na doma}em i inostranom tr`i{tu, dok u isto vrijeme poboq{avaju radni~ku praksu i uslove rada. 

14.    ^lanice treba da malim i sredwim preduze}ima olak{aju pristup finansijama i kreditima po povoqnim usovima. S tim u vezi: 

(1)    krediti i ostale finansijske usluge treba da budu u najve}oj mogu}oj mjeri pru`ene po komercijalnim uslovima kako bi se osigurala wihova odr`ivost, osim u slu~ajevima posebno ugro`enih preduzetni~kih grupa; 

(2)    treba preduzeti dodatne mjere kako bi se pojednostavile administrativne procedure, smawili tro{kovi izvr{ewa i prevazi{li problemi u vezi sa neodgovaraju}im sajemstvom za, na primjer, formirawe nevladinih agencija za mikrokreditirawe i razvojnih finansijskih institucija koje se bave pitawem smawewa siroma{tva; 

(3)    treba ohrabriti mala i sredwa preduze}a da se organizuju u zajedni~ka jemstvena udru`ewa; 

(4)    treba ohrabriti stvarawe organizacija za pomo} novim i neobi~nim preduzetni~kim inicijativama i ostalih organizacija specijalizovanih u pru`awu pomo}i inovativnim malim i sredwim preduze}ima. 

15.    ^lanice treba da razmotre odgovaraju}e politike rada kako bi se poboq{ali svi aspekti zapo{qavawa u malim i sredwim preduze}ima tako {to }e obezbijediti nediskriminatornu primjenu propisa o radni~koj i socijalnoj za{titi. 

16.    Pored toga, ~lanice treba da: 

(1)    pomognu, gdje je to potrebno, razvoj organizacija i institucija koje mogu efikasno podr`ati rast i konkurentnost malih i sredwih preduze}a. U vezi s tim, treba razmotriti i mogu}nost konsultovawa sa najreprezentativnijim organizacijama poslodavaca i radnika; 

(2)    razmotre odgovaraju}e mjere kojima bi se promovisale mogu}nosti saradwe izme|u malih i sredwih preduze}a i ve}ih preduze}a. U tom smislu, treba preduzeti mjere da bi se za{titili interesi malih i sredwih preduze}a i wihovih radnika; 

(3)    razmotre mjere kojima bi se promovisala veza izme|u malih i sredwih preduze}a u smislu podsticawa razmjene iskustava, te dijeqewa resursa i rizika. S tim u vezi, mala i sredwa preduze}a mogu biti ohrabrivana da formiraju strukture kao {to su konzorcijumi, mre`e, te proizvodne i uslu`ne zadruge, imaju}i u vidu va`nost uloge koju imaju organizacije poslodavaca i radnika; 

(4)    razmotre konkretne mjere i podsticaje za osobe koje `ele da postanu preduzetnici iz odre|enih kategorija stanovni{tva, kao {to su `ene, osobe koje su bez posla dugo vremena, osobe pogo|ene organizacionim prilago|avawima ili restriktivnom i diskriminiraju}om praksom, osobe sa invaliditetom, demobilisano vojno osobqe, mladi qudi, ukqu~uju}i i one koji su tek diplomirali, stariji radnici, pripadnici etni~kih mawina, te domoroda~ki i plemenski narodi. Detaqnije utvr|ivawe ovih kategorija treba da se izvr{i nakon {to se uzmu u obzir dru{tveno-ekonomski prioriteti i okolnosti u datoj dr`avi; 

(5)    razmotre konkretne mjere kojima bi se poboq{ala komunikacija i odnosi izme|u vladinih agencija i malih i sredwih preduze}a, te najreprezentativnijih organizacija takvih preduze}a u ciqu poboq{awa efikasnosti i vladinih politika djelovawa u vezi sa otvarawem radnih mjesta; 

(6)    podstaknu podr{ku preduzetni{tvu `ena, priznaju}i tako sve ve}i zna~aj koji `ene imaju u privredi, te provode mjere koje su posebno predvi|ene za `ene koje jesu ili `ele da postanu preduzetnici. 

V. ULOGA ORGANIZACIJA POSLODAVACA I RADNIKA 

17.    Organizacije poslodavaca i radnika treba da razmotre i da daju svoj doprinos razvoju malih i sredwih preduze}a na sqede}i na~in: 

(a)    da po potrebi obavije{tavaju organe vlasti o problemima malih i sredwih preduze}a ili wihovih radnika; 

(b)    da pru`aju direktne usluge podr{ke u oblastima kao {to su obuka, konsulatacije, jednostavniji pristup kreditirawu, marketingu, savjeti o industrijskim odnosima i promovisawe veza sa ve}im preduze}ima; 

(c)    da sara|uju sa dr`avnim, regionalnim i lokalnim institucijama, te me|uvladinim regionalnim organizacijama, koje pru`aju podr{ku malim i sredwim preduze}ima u oblastima kao {to su obuka, konsultacije, pokretawe biznisa i kontrola kvaliteta; 

(d)    da u~estvuju u radu vije}a, radnih grupa i drugih tijela na dr`avnom, regionalnom i lokalnom nivou koja su osnovana da bi se bavila va`nim ekonomskim i socijalnim pitawima u koja spadaju politike i programi rada koji uti~u na mala i sredwa preduze}a; 

(e)    da promovi{u i u~estvuju u razvoju ekonomski povoqnog i dru{tveno napreduju}eg restrukturirawa (na primjer putem prekvalifikacije i promovisawa samozapo{qavawa) uz odgovaraju}e programe socijalne za{tite ; 

(f)    da u~estvuju u promovisawu razmjene iskustava i uspostavqawu veza izme|u malih i sredwih preduze}a; 

(g)    da u~estvuju u pra}ewu i analizirawu dru{tvenih pitawa, te pitawa tr`i{ta rada, koja uti~u na mala i sredwa preduze}a, u vezi sa na primjer uslovima zapo{qavawa, radnim uslovima, socijalnom za{titom i stru~nom obukom, te po potrebi sa promovisawem korektivnih mjera; 

(h)    da u~estvuju u aktivnostima kojima se poboq{ava kvalitet i produktivnost, te promovi{u eti~ki standardi, jednakost polova i nediskriminacija; 

(i)    da pripremaju studije o malim i sredwim preduze}ima, prikupqaju statisti~ke i ostale podatke koji se ti~u ovog sektora, u {to spadaju i statisti~ki podaci razdvojeni po polnoj pripadnosti i starosnoj dobi, te da razmijewuju ove podatke, kao i dobre primjere iz prakse, sa ostalim dr`avnim i me|unarodnim organizacijama poslodavaca i radnika; 

(j)    da pru`aju usluge i daju savjete u vezi sa radni~kim pravima, zakonima o radu i socijalnoj za{titi radnika u malim i sredwim preduze}ima. 

18.    Treba podsticati mala i sredwa preduze}a i wihove radnike da budu adekvatno zastupqeni, uz puno po{tivawe slobode udru`ivawa. S tim u vezi, organizacije poslodavaca i radnika treba da razmotre pro{irewe osnove svog ~lanstva kako bi obuhvatile mala i sredwa preduze}a. 

VI. ME\UNARODNA SARADWA 

19.    Treba podsticati odgovaraju}u me|unarodnu saradwu u sqede}im oblastima: 

(a)    ustanovqavawu zajedni~kih pristupa prikupqawu uporedivih podataka koji bi bili od pomo}i pri odre|ivawu politika rada; 

(b)    razmjeni podataka - razdvojenih po polnoj pripadnosti, starosnoj dobi i ostalim relevantnim varijabilama - o dobrim primjerima iz prakse u vezi sa politikom rada i programima za otvarawe radnih mjesta i poboq{awe kvaliteta zapo{qavawa u malim i sredwim preduze}ima; 

(c)    uspostavqawu veza izme|u dr`avnih i me|unarodnih tijela i institucija koje su ukqu~ene u razvoj malih i sredwih preduze}a, a u koje spadaju i organizacije poslodavaca i radnika, kako bi se stvorili uslovi za: 

(i)    razmjenu osobqa, iskustava i ideja; 

(ii)    razmjenu materijala i metodologija za obuku, te referentnih materijala; 

(iii)    sakupqawe rezultata istra`ivawa i ostalih kvantitativnih i kvalitativnih podataka - razdvojenih po polnoj pripadnosti i starosnoj dobi - o malim i sredwim preduze}ima i wihovom razvoju; 

(iv)    uspostavqawe me|unarodnih partnerstava i saveza malih i sredwih preduze}a, podugovornih grupacija, te ostvarivawe drugih komercijalnih veza; 

(d)    razvoj novih mehanizama - uz kori{tewe savremene informativne tehnologije - za razmjenu informacija izme|u organa vlasti, organizacija poslodavaca i organizacija radnika o ste~enom iskustvu u pogledu promovisawa malih i sredwih preduze}a; 

(e)    organizovawe me|unarodnih sastanaka i grupa za diskusiju o razli~itim pristupima pitawu otvarawa radnih mjesta putem razvoja malih i sredwih preduze}a, u {to spada i preduzetni{tvo `ena. Sli~ni pristupi otvarawu radnih mjesta i preduzetni{tvu koristili bi i grupama u nepovoqnijem polo`aju i marginalizovanim grupama; 

(f)    sistemsko istra`ivawe - u razli~itom kontekstu i razli~itim zemqama - kqu~nih faktora uspjeha za promovisawe malih i sredwih preduze}a koji su se pokazali djelotvornim i kojima se mogu stvoriti uslovi za otvarawe radnih mjesta koja pru`aju dobre radne uslove i socijalnu za{titu; 

(g)    promovisawe pristupa malih i sredwih preduze}a i wihovih radnika doma}im i me|unarodnim bazama podataka o pitawima kao {to su mogu}nosti zapo{qavawa, tr`i{ne informacije, zakoni i propisi, tehnolo{ki standardi i standardi proizvoda. 

20.    ^lanice treba da promovi{u sadr`aj ove preporuke kod ostalih me|unarodnih organa. ^lanice tako|e treba da po potrebi budu otvorene za saradwu sa tim organima pri procjewivawu i primjeni odredbi ove Preporuke, te da imaju u vidu zna~ajnu ulogu MOR-a u promovisawu otvarawa radnih mjesta u malim i sredwim preduze}ima. 

^lan 3. 

Ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" na srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku i stupa na snagu danom objavqivawa. 


Broj 01-011-2157-34/09
12. avgusta 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
@eqko Kom{i}, s. r. Na osnovu ~lana V 3. (d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 410/09 od 13. jula 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 60. sjednici, odr`anoj 12. augusta 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI PREPORUKE O OTVARANJU RADNIH MJESTA U MALIM I SREDNJIM PREDUZE]IMA, BROJ 189 IZ 1998. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA 

^lan 1. 

Ratifikuje se Preporuka o otvaranju radnih mjesta u malim i srednjim preduze}ima, broj 189 iz 1998. godine, Me|unarodne organizacije rada. 

^lan 2. 

Tekst Preporuke u prijevodu glasi: 

PREPORUKA 

O OTVARANJU RADNIH MJESTA U MALIM I SREDNJIM PREDUZE]IMA, 1998., BROJ 189 

Generalna konferencija Me|unarodne organizacije rada, 

Sazvana u @enevi od strane Upravnog tijela Me|unarodne kancelarije za rad, okupljena na zasjedanju od 2. juna 1998. godine, te 

Spoznaju}i potrebu te`nje za ekonomskim, dru{tvenim i duhovnim blagostanjem i razvojem pojedinaca, porodica, zajednica i naroda, 

Svjesni va`nosti stvaranja radnih mjesta u malim i srednjim preduze}ima, 

Pozivaju}i se na rezoluciju o promoviranju malih i srednjih preduze}a koju je usvojila Me|unarodna konferencija rada na svom 72. zasjedanju 1986. godine, te zaklju~ke date u rezoluciji u vezi sa politikom zapo{ljavanja na globalnom planu, koju je Konferencija usvojila na svom 83. zasjedanju 1996. godine, 

Napominju}i da su mala i srednja preduze}a, kao klju~ni faktor u privrednom rastu i razvoju, sve vi{e odgovorna za stvaranje najve}eg broja radnih mjesta u svijetu i da ista mogu pomo}i da se stvori povoljna klima za pronalaza{tvo i preduzetni{tvo, 

Razumijevaju}i posebnu vrijednost produktivnih, odr`ivih i kvalitetnih radnih mjesta, 

Spoznaju}i da mala i srednja preduze}a pru`aju mogu}nost `enama i ostalim grupama, koje su tradicionalno u nepovoljnijem polo`aju, da imaju pristup produktivnim, odr`ivim i kvalitetnim poslovima pod boljim uvjetima, 

Uvjereni da }e unaprje|enje po{tivanja Konvencije o prisilnom radu (usvojena 1930. godine), Konvencije o slobodi udru`ivanja i za{titi prava na organizovanje (usvojena 1948. godine), Konvencije o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje (usvojena 1949. godine), Konvencije o jednakim naknadama (usvojena 1951. godine), Konvencije o zabrani prisilnog rada (usvojena 1957. godine), te Konvencije o diskriminaciji u zaposlenju i zanimanju (usvojena 1958. godine), podsta}i stvaranje kvalitetnih mogu}nosti zapo{ljavanja u malim i srednjim preduze}ima, a pogotovo da }e unaprje|enje po{tivanja Konvencije i Preporuke o donjoj starosnoj granici (iz 1973. godine), pomo}i ~lanicama u nastojanjima da se iskorijeni rad djece, 

Tako|e, uvjereni da }e usvajanje novih propisa o otvaranju radnih mjesta u malim i srednjim preduze}ima, koji bi se primjenjivali zajedno sa: 

(a)    odgovaraju}im odredbama ostalih me|unarodnih konvencija i preporuka o radu, kao {to su Konvencija i Preporuka o politici zapo{ljavanja (1964. godine) i Preporuka o politici zapo{ljavanja (dopunske odredbe) (1984. godine), Preporuka o zadrugarstvu (zemlje u razvoju) (1966. godine), Konvencija i Preporuka o usavr{avanju osoblja (1975. godine), i Konvencija i Preporuka o sigurnosti i zdravlju na radu (1981. godine); te 

(b)    ostalim provjerenim inicijativama MOR-a koje promoviraju ulogu malih i srednjih preduze}a u otvaranju radnih mjesta i podsti~u adekvatnu i op}u primjenu programa socijalne za{tite, u {to spadaju Pokreni i razvij svoj biznis i ostali programi, te rad Me|unarodnog centra za obuku MOR-a u podsticanju obuke i razvijanja vje{tina, 

Dati korisno uputstvo ~lanicama u izradi i sprovo|enju politike otvaranja radnih mjesta u malim i srednjim preduze}ima, te 

Odlu~iv{i se na usvajanje odre|enih prijedloga u vezi sa op}im uvjetima za stimulisanje otvaranja radnih mjesta u malim i srednjim preduze}ima, {to je ~etvrta ta~ka dnevnog reda zasjedanja, te 

Utvrdiv{i da }e ti prijedlozi biti u formi Preporuke; 

Usvaja ovog sedamnaestog dana juna godine hiljadu devetsto devedeset i osme sljede}u preporuku, koja se mo`e navoditi pod nazivom Preporuka o otvaranju radnih mjesta u malim i srednjim preduze}ima (1998. godine). 

I.    DEFINICIJA, SVRHA I OBIM 

1.    ^lanice treba da, u konsultiranjima sa najreprezentativnijim organizacijama poslodavaca i radnika, definiraju mala i srednja preduze}a navode}i kriterije koji se mogu smatrati odgovaraju}im, a uzimaju}i u obzir doma}e dru{tveno-ekonomske prilike, {to podrazumijeva da ta fleksibilnost ne treba da sprje~ava ~lanice da se dogovore o zajedni~kim definicijama za potrebe prikupljanja podataka i pravljenja analiza. 

2.    ^lanice treba da usvoje mjere u skladu sa doma}im uvjetima i dosljedne doma}oj praksi kako bi se prepoznala i promovirala osnovna uloga koju mala i srednja preduze}a mogu imati u vezi sa: 

(a)    promoviranjem produktivnog i slobodnom voljom izabranog zaposlenja na puno radno vrijeme; 

(b)    ve}im pristupom mogu}nostima zaposlenja koje pru`a priliku za ostvarenje dohotka i sticanje bogatstva {to vodi produktivnom i odr`ivom zapo{ljavanju; 

(c)    odr`ivim privrednim rastom i sposobno{}u prilago|avanja promjenama; 

(d)    ve}im u~e{}em u privredi grupa koje su u nepovoljnijem pola`aju ili su marginalizovane u dru{tvu; 

(e)    pove}anjem doma}e {tednje i investiranja; 

(f)    obukom i usavr{avanjem osoblja; 

(g)    uravnote`enim regionalnim i lokalnim razvojem; 

(h)    obezbje|ivanjem roba i usluga koje su bolje prilago|ene potrebama lokalnog tr`i{ta; 

(i)    pristupom kvalitetnijim poslovima i boljim radnim usovima {to mo`e doprinijeti boljem kvalitetu `ivota, te omogu}iti da veliki broj ljudi ima pristup programima socijalne za{tite; 

(j)    podsticanjem pronalaza{tva, preduzetni{tva, tehnolo{kog razvoja i istra`ivanja; 

(k)    pristupom doma}em i me|unarodnom tr`i{tu; te 

(l)    promoviranjem dobrih odnosa izme|u poslodavaca i radnika. 

3.    U cilju promoviranja osnovne uloge malih i srednjih preduze}a navedene u stavu 2., ~lanice treba da usvoje odgovaraju}e mjere i mehanizme provo|enja da bi se za{titili interesi radnika u ovim preduze}ima pru`aju}i im na taj na~in osnovnu za{titu u skladu sa ostalim relevantnim instrumentima. 

4.    Odredbe ove Preporuke primjenjiva}e se na sve grane privrednih djelatnosti i sve vrste malih i srednjih preduze}a neovisno od vrste vlasni{tva (na primjer privatna ili javna preduze}a, zadruge, partnerstva, porodi~na preduze}a te potpuno vlasni{tvo). 

II. POLITIKA DJELOVANJA I PRAVNI OSNOV 

5.    U cilju stvaranja klime pogodne za rast i razvoj malih i srednjih preduze}a, ~lanice treba da: 

(a)    usvoje i tra`e odgovaraju}u fiskalnu i monetarnu politiku, te politiku zapo{ljavanja kako bi se promovirala optimalna privredna klima (naro~ito u vezi sa pitanjima inflacije, kamatnih i kursnih stopa, oporezivanja, stabilnosti u zapo{ljavanju i dru{tvene stabilnosti); 

(b)    ustanove i primijenjuju odgovaraju}e propise naro~ito u vezi sa imovinskim pravima, u {to spada intelektualno vlasni{tvo, lokacija preduze}a, provo|enje ugovora, fer konkurencija, te odgovaraju}a socijalna i radni~ka za{tita; 

(c)    u~ine preduzetni{tvo privla~nijim tako {to }e izbjegavati politiku djelovanja i pravne mjere koje stavljaju u nepovoljan polo`aj one koji `ele da postanu preduzetnici. 

6.    Mjere navedene u stavu 5. treba da budu dopunjene djelovanjem u svrhu promoviranja efikasnih i konkurentnih malih i srednjih preduze}a sposobnih da pru`e produktivno i odr`ivo zaposlenje pod odgovaraju}im socijalnim uvjetima. U tu svrhu, ~lanice treba da razmotre pravce djelovanja koji: 

(1)    stvaraju uvjete koji: 

(a)    omogu}avaju svim preduze}ima bez obzira na njihovu veli~inu i vrstu: 

(i)    jednake mogu}nosti naro~ito u vezi sa pristupom kreditima, deviznim sredstvima i uvoznim dijelovima; te 

(ii)    pravi~no oporezivanje; 

(b)    obezbije|uju nediskriminatornu primjenu zakona o radu kako bi se pove}ao kvalitet zapo{ljavanja u malim i srednjim preduze}ima; 

(c)    podsti~u mala i srednja preduze}a na po{tivanje me|unarodnih radni~kih standarda koji se odnose na rad djece; 

(2)    uklanjaju prepreke za razvoj i rast malih i srednjih preduze}a, naro~ito one koje nastaju usljed: 

(a)    pote{ko}a u vezi sa pristupom kreditima i tr`i{tu kapitala; 

(b)    niskog nivoa osposobljenosti tehni~kog i rukovode}eg kadra; 

(c)    nedovoljne informiranosti; 

(d)    niskog nivoa produktivnosti i kvaliteta; 

(e)    nedovoljnog pristupa tr`i{tima; 

(f)    pote{ko}a u vezi sa pristupom novim tehnologijama; 

(g)    nedostatka saobra}ajne infrastrukture i infrastrukture za komunikacije; 

(h)    neodgovaraju}ih, neadekvatnih i pretjerano optere}uju}ih uvjeta za registriranje, licenciranje, izvje{tavanje, te ostalih administrativnih uvjeta u koje spadaju i nepovoljnosti u vezi sa zapo{ljavanjem osoblja ne dovode}i u pitanje nivo uvjeta efikasnosti zapo{ljavanja od strane inspekcije rada ili sistema nadgledanja radnih uvjeta i sli~nih pitanja; 

(i)    nedovoljne pomo}i istra`ivanju i razvoju; 

(j)    pote{ko}a u vezi sa pristupom javnim i privatnim mogu}nostima nabavke; 

(3)    uvode konkretne mjere i podsticaje s ciljem da pomognu i pobolj{aju neformalni sektor kako bi postao dio organizovanog sektora. 

7.    U pogledu formuliranja takvih pravaca djelovanja, ~lanice po potrebi treba da: 

(1)    prikupe podatke na dr`avnom nivou koji se odnose na sektor malih i srednjih preduze}a, koji bi, izme|u ostalog, pokrili i kvantitativne i kvalitativne aspekte zapo{ljavanja, a s druge strane osigurali da to ne bude neprimjeren administrativni teret za mala i srednja preduze}a; 

(2)    naprave sveobuhvatan pregled utjecaja postoje}ih politika djelovanja i propisa na mala i srednja preduze}a, obra}aju}i posebnu pa`nju na utjecaj programa reorganiziranja na otvaranje radnih mjesta; 

(3)    izvr{e pregled propisa o radni~koj i socijalnoj za{titi, u konsultacijama sa najreprezentativnijim organizacijama poslodavaca i radnika, da bi se utvrdilo da li: 

(a)    ti propisi zadovoljavaju potrebe malih i srednjih preduze}a, i u isto vrijeme obezbije|uju odgovaraju}u za{titu i odgovaraju}e radne uvjete za svoje radnike; 

(b)    postoji potreba za dodatnim mjerama u vezi sa socijalnom za{titom, kao {to su dobrovoljni programi, zadru`ne inicijative i ostalo; 

(c)    se takva socijalna za{tita odnosi i na radnike u malim i srednjim preduze}ima i da li postoje odgovaraju}e odredbe koje bi obezbijedile po{tivanje odredbi programa socijalne sigurnosti u oblastima kao {to su beneficije koje se odnose na zdravstvenu za{titu, bolovanje, starosnu dob, povrede na radu, porodicu, porodiljstvo, invalidnost, te beneficije koje imaju nasljednici. 

8.    U vrijeme ekonomskih pote{ko}a, organi vlasti treba da poku{aju da obezbijede sna`nu i djelotvornu pomo} malim i srednjim preduze}ima i njihovim radnicima. 

9.    Prilikom formuliranja ovih pravaca djelovanja, ~lanice: 

(1)    se mogu konsultovati, pored najreprezentativnijih organizacija poslodavaca i radnika, i sa ostalim zainteresiranim i kompetentnim stranama kada smatraju da je to potrebno; 

(2)    treba da uzmu u obzir ostale politike djelovanja u oblastima kao {to su fiskalna i monetarna pitanja, trgovina i industrija, zapo{ljavanje, rad, socijalna za{tita, ravnopravnost polova, sigurnost i za{tita zdravlja na radu, te izgradnja kapaciteta kroz obrazovanje i obuku; 

(3)    treba da uspostave mehanizme za pregledanje ovih politika djelovanja u konsultacijama sa najreprezentativnijim organizacijama poslodavaca i radnika, te da ih redovno obavje{tavaju. 

III. RAZVOJ TRADICIJE PREDUZETNI[TVA 

10.    ^lanice treba da usvoje mjere, u konsultacijama sa najreprezentativnijim organizacijama poslodavaca i radnika, kako bi se stvorila i osna`ila tradicija preduzetni{tva koja podr`ava inicijative, otvaranje preduze}a, produktivnost, svijest o ~ovjekovoj okolini, kvalitet, dobre radne i industrijske odnose, te odgovaraju}e pravi~ne socijalne prakse. U tu svrhu, ~lanice treba da: 

(1)    nastoje da razviju preduzetni~ko mi{ljenje kroz obrazovni sistem i programe, te preduzetni{tvo i obuku u skladu sa potrebom za odre|enim profilima i postizanjem privrednog rasta i razvoja, posebno isti~u}i zna~aj dobrih radnih odnosa i vi{estrukih stru~nih i rukovode}ih vje{tina koje su potrebne malim i srednjim preduze}ima; 

(2)    poku{aju da, uz kori{tenje odgovaraju}ih sredstava, podstaknu pozitivniji stav prema preuzimanju rizika i poslovnom neuspjehu priznaju}i njihovu vrijednost u smislu u~enja kroz iskustvo, a u isto vrijeme priznaju}i njihov utjecaj kako na preduzetnike tako i na radnike; 

(3)    podstaknu cjelo`ivotno u~enje za sve kategorije radnika i preduzetnika; 

(4)    izrade i provedu, uz puno u~e{}e zainteresiranih organizacija poslodavaca i radnika, informativne kampanje kojima bi promovisale: 

(a)    po{tivanje vladavine zakona i prava radnika, bolje radne uvjete, ve}u produktivnost i bolji kvalitet roba i usluga; 

(b)    preduzetni~ke obrasce i programe nagra|ivanja, uzimaju}i u obzir posebne potrebe `ena te grupa koje su u nepovoljnijem polo`aju i marginalizovanih grupa. 

IV. RAZVOJ EFIKASNE USLU@NE INFRASTRUKTURE 

11.    U cilju podsticanja rasta malih i srednjih preduze}a, te njihovog potencijala za otvaranje radnih mjesta i njihove konkurentnosti, treba razmotriti postojanje i pristup nizu posrednih i neposrednih slu`bi podr{ke koje su na raspolaganju njima i njihovim radnicima, a u koje spadaju: 

(a)    pomo} u pripremnim aktivnostima za pokretanje posla, te u pokretanju i razvijanju posla; 

(b)    izrada i pra}enje poslovnog plana; 

(c)    organizacije koje podr`avaju preduzetni{tvo ("biznis inkubatori"); 

(d)    slu`be informacija, u koje spada i davanje savjeta u vezi sa politikom djelovanja organa vlasti; 

(e)    usluge koje se odnose na konsultacije i istra`ivanje; 

(f)    unaprje|enje rukovode}ih i stru~nih vje{tina; 

(g)    promoviranje i razvoj obuke u samim preduze}ima; 

(h)    pomo} pri obuci iz oblasti sigurnosti i za{tite zdravlja na radu; 

(i)    pomo} pri postizanju ve}eg nivoa pismenosti i numeri~ke pismenosti, poznavanja rada na ra~unaru, te ve}eg osnovnog nivoa obrazovanja rukovodilaca i zaposlenih; 

(j)    pristup energetskoj, telekomunikacionoj i ostaloj infrastrukturi, kao {to su voda, struja, poslovne prostorije, transport i putevi, bilo da je obezbije|en direktno ili preko posrednika iz privatnog sektora; 

(k)    pomo} u tuma~enju i primjeni zakona o radu, u {to spadaju i odredbe o pravima radnika, te pomo} u usavr{avanju kadra i promovisanju jednakosti polova u razvoju kadrovske politike; 

(l)    pravne, ra~unovodstvene i finansijske usluge; 

(m)    pomo} pronalaza{tvu i osavremenjivanju; 

(n)    savjeti u vezi sa tehnologijom; 

(o)    savjeti o efikasnoj primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija u procesu poslovanja; 

(p)    pristup tr`i{tu kapitala, te jemstvima za kredite i zajmove; 

(q)    savjeti u vezi sa upravljanjem finansijama, kreditima i dugom; 

(r)    promoviranje izvoza i mogu}nosti trgovine na doma}em i inostranom tr`i{tu; 

(s)    istra`ivanje tr`i{ta i pomo} u marketingu; 

(t)    pomo} pri dizajniranju proizvoda, njihovoj izradi i prezentiranju; 

(u)    kvalitetan menad`ment, u {to spada i testiranje i mjerenje kvaliteta; 

(v)    usluge pakovanja; 

(w)    usluge upravljanja okoli{em. 

12.    Usluge podr{ke navedene u stavu 11. treba da u najve}oj mogu}oj mjeri budu projektovane i pru`ene na na~in da obezbijede optimalnu relevantnost i efikasnost tako {to }e se na primjer: 

(a)    usluge i njihovo pru`anje prilagoditi konkretnim potrebama malih i srednjih preduze}a, uzimaju}i u obzir preovla|uju}e ekonomske, dru{tvene i kulturne uvjete, kao {to su razlike u pogledu veli~ine, sektora i stadija razvoja; 

(b)    obezbijediti aktivno u~e{}e malih i srednjih preduze}a i najreprezentativnijih organizacija poslodavaca i radnika u odre|ivanju usluga koje }e biti ponu|ene; 

(c)    u obezbije|enje takvih usluga uklju~iti javni i privatni sektor preko, na primjer, organizacija poslodavaca i radnika, polujavnih organizacija, privatnih konsultanata, tehnolo{kih zona, organizacija koje podr`avaju preduzetni{tvo ("biznis inkubatori"), te sama mala i srednja preduze}a; 

(d)    decentralizovati isporuku usluga, i tako usluge u~initi {to je mogu}e fizi~ki bli`im malim i srednjim preduze}ima; 

(e)    promovirati jednostavan pristup integriranom spektru efikasnih usluga koje bi bile ponu|ene na jednom mjestu ili putem sistema upu}ivanja; 

(f)    imati za cilj postizanje samoodr`ivosti pru`alaca usluga putem razumne nadoknade tro{kova od strane malih i srednjih preduze}a i drugih izvora, na na~in da se izbjegne mijenjanje tr`i{ta tih usluga, te pove}anje potencijala malih i srednjih preduze}a za otvaranje radnih mjesta; 

(g)    obezbijediti profesionalizam i odgovoran stav pri upravljanju procesom pru`anja usluga; 

(h)    uspostaviti mehanizme za stalno pra}enje, procjenjivanje i a`uriranje usluga. 

13.    Usluge treba da budu osmi{ljene na na~in da uklju~uju ja~anje produktivnosti i ostale metode koje promoviraju efikasnost i poma`u malim i srednjim preduze}a da odr`e nivo konkurentnosti na doma}em i inostranom tr`i{tu, dok u isto vrijeme pobolj{avaju radni~ku praksu i uvjete rada. 

14.    ^lanice treba da malim i srednjim preduze}ima olak{aju pristup finansijama i kreditima po povoljnim uvjetima. S tim u vezi: 

(1)    krediti i ostale finansijske usluge treba da budu u najve}oj mogu}oj mjeri pru`ene po komercijalnim uvjetima kako bi se osigurala njihova odr`ivost, osim u slu~ajevima posebno ugro`enih preduzetni~kih grupa; 

(2)    treba preduzeti dodatne mjere kako bi se pojednostavile administrativne procedure, smanjili tro{kovi izvr{enja i prevazi{li problemi u vezi sa neodgovaraju}im jemstvom za, na primjer, formiranje nevladinih agencija za mikrokreditiranje i razvojnih finansijskih institucija koje se bave pitanjem smanjenja siroma{tva; 

(3)    treba ohrabriti mala i srednja preduze}a da se organiziraju u zajedni~ka jemstvena udru`enja; 

(4)    treba ohrabriti stvaranje organizacija za pomo} novim i neobi~nim preduzetni~kim inicijativama i ostalih organizacija specijaliziranih u pru`anju pomo}i inovativnim malim i srednjim preduze}ima. 

15.    ^lanice treba da razmotre odgovaraju}e politike rada kako bi se pobolj{ali svi aspekti zapo{ljavanja u malim i srednjim preduze}ima tako {to }e obezbijediti nediskriminatornu primjenu propisa o radni~koj i socijalnoj za{titi. 

16.    Pored toga, ~lanice treba da: 

(1)    pomognu, gdje je to potrebno, razvoj organizacija i institucija koje mogu efikasno podr`ati rast i konkurentnost malih i srednjih preduze}a. S tim u vezi, treba razmotriti i mogu}nost konsultiranja sa najreprezentativnijim organizacijama poslodavaca i radnika; 

(2)    razmotre odgovaraju}e mjere kojima bi se promovirale mogu}nosti suradnje izme|u malih i srednjih preduze}a i ve}ih preduze}a. U tom smislu, treba preduzeti mjere da bi se za{titili interesi malih i srednjih preduze}a i njihovih radnika; 

(3)    razmotre mjere kojima bi se promovirala veza izme|u malih i srednjih preduze}a u smislu podsticanja razmjene iskustava, te dijeljenja resursa i rizika. S tim u vezi, mala i srednja preduze}a mogu biti ohrabrivana da formiraju strukture kao {to su konzorcijumi, mre`e, te proizvodne i uslu`ne zadruge, imaju}i u vidu va`nost uloge koju imaju organizacije poslodavaca i radnika; 

(4)    razmotre konkretne mjere i podsticaje za osobe koje `ele da postanu preduzetnici iz odre|enih kategorija stanovni{tva, kao {to su `ene, osobe koje su bez posla dugo vremena, osobe pogo|ene organizacijskim prilago|avanjima ili restriktivnom i diskriminiraju}om praksom, osobe sa invaliditetom, demobilisano vojno osoblje, mladi ljudi, uklju~uju}i i one koji su tek diplomirali, stariji radnici, pripadnici etni~kih manjina, te domoroda~ki i plemenski narodi. Detaljnije utvr|ivanje ovih kategorija treba da se izvr{i nakon {to se uzmu u obzir dru{tveno-ekonomski prioriteti i okolnosti u datoj dr`avi; 

(5)    razmotre konkretne mjere kojima bi se pobolj{ala komunikacija i odnosi izme|u vladinih agencija i malih i srednjih preduze}a, te najreprezentativnijih organizacija takvih preduze}a u cilju pobolj{anja efikasnosti i vladinih politika djelovanja u vezi sa otvaranjem radnih mjesta; 

(6)    podstaknu podr{ku preduzetni{tvu `ena, priznaju}i tako sve ve}i zna~aj koji `ene imaju u privredi, te provode mjere koje su posebno predvi|ene za `ene koje jesu ili `ele da postanu preduzetnici. 

V.    ULOGA ORGANIZACIJA POSLODAVACA I RADNIKA 

17.    Organizacije poslodavaca i radnika treba da razmotre da daju svoj doprinos razvoju malih i srednjih preduze}a na sljede}i na~in: 

(a)    da po potrebi obavije{tavaju organe vlasti o problemima malih i srednjih preduze}a ili njihovih radnika; 

(b)    da pru`aju direktne usluge podr{ke u oblastima kao {to su obuka, konsulatacije, jednostavniji pristup kreditiranju, marketingu, savjeti o industrijskim odnosima i promoviranje veza sa ve}im preduze}ima; 

(c)    da sura|uju sa dr`avnim, regionalnim i lokalnim institucijama, te me|uvladinim regionalnim organizacijama, koje pru`aju podr{ku malim i srednjim preduze}ima u oblastima kao {to su obuka, konsultacije, pokretanje biznisa i kontrola kvaliteta; 

(d)    da u~estvuju u radu vije}a, radnih grupa i drugih tijela na dr`avnom, regionalnom i lokalnom nivou koja su osnovana da bi se bavila va`nim ekonomskim i socijalnim pitanjima u koja spadaju politike i programi rada koji utije~u na mala i srednja preduze}a; 

(e)    da promoviraju i u~estvuju u razvoju ekonomski povoljnog i dru{tveno napreduju}eg restrukturiranja (na primjer putem prekvalifikacije i promovisanja samozapo{ljavanja) uz odgovaraju}e programe socijalne za{tite ; 

(f)    da u~estvuju u promovisanju razmjene iskustava i uspostavljanju veza izme|u malih i srednjih preduze}a; 

(g)    da u~estvuju u pra}enju i analiziranju dru{tvenih pitanja, te pitanja tr`i{ta rada, koja uti~u na mala i srednja preduze}a, u vezi sa na primjer uvjetima zapo{ljavanja, radnim uvjetima, socijalnom za{titom i stru~nom obukom, te po potrebi sa promovisanjem korektivnih mjera; 

(h)    da u~estvuju u aktivnostima kojima se pobolj{ava kvalitet i produktivnost, te promovi{u eti~ki standardi, jednakost polova i nediskriminacija; 

(i)    da pripremaju studije o malim i srednjim preduze}ima, prikupljaju statisti~ke i ostale podatke koji se ti~u ovog sektora, u {to spadaju i statisti~ki podaci razdvojeni po polnoj pripadnosti i starosnoj dobi, te da razmijenjuju ove podatke, kao i dobre primjere iz prakse, sa ostalim dr`avnim i me|unarodnim organizacijama poslodavaca i radnika; 

(j)    da pru`aju usluge i daju savjete u vezi sa radni~kim pravima, zakonima o radu i socijalnoj za{titi radnika u malim i srednjim preduze}ima. 

18.    Treba podsticati mala i srednja preduze}a i njihove radnike da budu adekvatno zastupljeni, uz puno po{tivanje slobode udru`ivanja. S tim u vezi, organizacije poslodavaca i radnika treba da razmotre pro{irenje osnove svog ~lanstva kako bi obuhvatile mala i srednja preduze}a. 

VI. ME\UNARODNA SURADNJA 

19.    Treba podsticati odgovaraju}u me|unarodnu suradnju u sljede}im oblastima: 

(a)    ustanovljavanju zajedni~kih pristupa prikupljanju uporedivih podataka koji bi bili od pomo}i pri odre|ivanju politika rada; 

(b)    razmjeni podataka - razdvojenih po polnoj pripadnosti, starosnoj dobi i ostalim relevantnim varijabilama - o dobrim primjerima iz prakse u vezi sa politikom rada i programima za otvaranje radnih mjesta i pobolj{anje kvaliteta zapo{ljavanja u malim i srednjim preduze}ima; 

(c)    uspostavljanju veza izme|u dr`avnih i me|unarodnih tijela i institucija koje su uklju~ene u razvoj malih i srednjih preduze}a, a u koje spadaju i organizacije poslodavaca i radnika, kako bi se stvorili uvjeti za: 

(i)    razmjenu osoblja, iskustava i ideja; 

(ii)    razmjenu materijala i metodologija za obuku, te referentnih materijala; 

(iii)    sakupljanje rezultata istra`ivanja i ostalih kvantitativnih i kvalitativnih podataka - razdvojenih po spolnoj pripadnosti i starosnoj dobi - o malim i srednjim preduze}ima i njihovom razvoju; 

(iv)    uspostavljanje me|unarodnih partnerstava i saveza malih i srednjih preduze}a, podugovornih grupacija, te ostvarivanje drugih komercijalnih veza; 

(v)    razvoj novih mehanizama - uz kori{tenje savremene informativne tehnologije - za razmjenu informacija izme|u organa vlasti, organizacija poslodavaca i organizacija radnika o ste~enom iskustvu u pogledu promoviranja malih i srednjih preduze}a; 

(d)    organizovanje me|unarodnih sastanaka i grupa za diskusiju o razli~itim pristupima pitanju otvaranja radnih mjesta putem razvoja malih i srednjih preduze}a, u {to spada i preduzetni{tvo `ena. Sli~ni pristupi otvaranju radnih mjesta i preduzetni{tvu koristili bi i grupama u nepovoljnijem polo`aju i marginalizovanim grupama; 

(e)    sistemsko istra`ivanje - u razli~itom kontekstu i razli~itim zemljama - klju~nih faktora uspjeha za promoviranje malih i srednjih preduze}a koji su se pokazali djelotvornim i kojima se mogu stvoriti uvjeti za otvaranje radnih mjesta koja pru`aju dobre radne uvjete i socijalnu za{titu; 

(f)    promoviranje pristupa malih i srednjih preduze}a i njihovih radnika doma}im i me|unarodnim bazama podataka o pitanjima kao {to su mogu}nosti zapo{ljavanja, tr`i{ne informacije, zakoni i propisi, tehnolo{ki standardi i standardi proizvoda. 

20.    ^lanice treba da promoviraju sadr`aj ove Preporuke kod ostalih me|unarodnih organa. ^lanice tako|e treba da po potrebi budu otvorene za suradnju sa tim organima pri procjenjivanju i primjeni odredbi ove Preporuke, te da imaju u vidu zna~ajnu ulogu MOR-a u promoviranju u otvaranja radnih mjesta u malim i srednjim preduze}ima. 

^lan 3. 

Ova Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja. 


Broj 01-011-2157-34/09
12. augusta 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
@eljko Kom{i}, s. r. Temeljem ~lanka V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i suglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 410/09 od 13. srpnja 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine je na 60. sjednici, odr`anoj 12. kolovoza 2009. godine, donijelo 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI PREPORUKE O OTVARANJU RADNIH MJESTA U MALIM I SREDNJIM PODUZE]IMA, BROJ 189 IZ 1998. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA 

^lanak 1. 

Ratificira se Preporuka o otvaranju radnih mjesta u malim i srednjim poduze}ima, broj 189 iz 1998. godine, Me|unarodne organizacije rada. 

^lanak 2. 

Tekst Preporuke u prijevodu glasi: 

PREPORUKA 

O OTVARANJU RADNIH MJESTA U MALIM I SREDNJIM PODUZE]IMA, 1998, BROJ 189 

Op}a konferencija Me|unarodne organizacije rada, 

koju je u @enevi sazvalo Upravno tijelo Me|unarodnoga ureda za rad, okupljena na zasjedanju 2. lipnja 1998. godine, 

spoznaju}i potrebu te`nje za ekonomskim, dru{tvenim i duhovnim blagostanjem i razvojem pojedinaca, obitelji, zajednica i naroda, 

svjesni va`nosti stvaranja radnih mjesta u malim i srednjim poduze}ima, 

pozivaju}i se na rezoluciju o promoviranju malih i srednjih poduze}a koju je usvojila Me|unarodna konferencija rada na svome 72. zasjedanju 1986. godine, te zaklju~ke date u rezoluciji u svezi sa politikom upo{ljavanja na globalnom planu, koju je Konferencija usvojila na svome 83. zasjedanju 1996. godine, 

napominju}i da su mala i srednja poduze}a, kao klju~ni ~imbenik u gospodarskom rastu i razvoju, sve vi{e odgovorna za stvaranje najve}eg broja radnih mjesta u svijetu i da ona mogu pomo}i stvaranju povoljne klime za pronalaza{tvo i poduzetni{tvo, 

razumijevaju}i posebnu vrijednost produktivnih, odr`ivih i kvalitetnih radnih mjesta, 

spoznaju}i da mala i srednja poduze}a pru`aju mogu}nost `enama i ostalim skupinama, koje su tradicionalno u nepovoljnijem polo`aju, da imaju pristup produktivnim, odr`ivim i kvalitetnim poslovima pod boljim uvjetima, 

uvjereni da }e unapre|enje po{tivanja Konvencije o prisilnome radu (usvojena 1930. godine), Konvencije o slobodi udru`ivanja i za{titi prava na organiziranje (usvojena 1948. godine), Konvencije o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje (usvojena 1949. godine), Konvencije o jednakim naknadama (usvojena 1951. godine), Konvencije o zabrani prisilnoga rada (usvojena 1957. godine), te Konvencije o diskriminiranju u zaposlenju i zanimanju (usvojena 1958. godine), potaknuti stvaranje kvalitetnih mogu}nosti upo{ljavanja u malim i srednjim poduze}ima, a pogotovu da }e unapre|enje po{tivanja Konvencije i Preporuke o donjoj starosnoj granici (iz 1973. godine), pomo}i ~lanicama u nastojanjima da se iskorijeni rad djece, 

tako|er, uvjereni da }e usvajanje novih propisa o otvaranju radnih mjesta u malim i srednjim poduze}ima, koji bi se primjenjivali zajedno sa: 

(a)    odgovaraju}im odredbama ostalih me|unarodnih konvencija i preporuka o radu, kao {to su Konvencija i Preporuka o politici upo{ljavanja (1964. godine) i Preporuka o politici upo{ljavanja (dopunske odredbe) (1984. godine), Preporuka o zadrugarstvu (zemlje u razvoju) (1966. godine), Konvencija i Preporuka o usavr{avanju osoblja (1975. godine) i Konvencija i Preporuka o sigurnosti i zdravlju na radu (1981. godine); te 

(b)    ostalim provjerenim inicijativama MOR-a koje promoviraju ulogu malih i srednjih poduze}a u otvaranju radnih mjesta i poti~u adekvatnu i op}u primjenu programa socijalne skrbi, u {to spadaju Pokreni i razvij svoj biznis i ostali programi, te rad Me|unarodnoga centra za obuku MOR-a u poticanju obuke i razvijanja vje{tina, 

dati korisnu uputu ~lanicama u izradi i provedbi politike otvaranja radnih mjesta u malim i srednjim poduze}ima, 

odlu~iv{i se na usvajanje odre|enih prijedloga u svezi s op}im uvjetima za stimuliranje otvaranja radnih mjesta u malim i srednjim poduze}ima, {to je ~etvrta to~ka dnevnoga reda zasjedanja, 

utvrdiv{i da }e ti prijedlozi biti u formi preporuke, 

usvaja ovog sedamnaestog dana lipnja godine tisu}u devetsto devedeset i osme sljede}u preporuku, koja se mo`e navoditi pod nazivom Preporuka o otvaranju radnih mjesta u malim i srednjim poduze}ima (1998. godine). 

I.    DEFINICIJA, SVRHA I OPSEG 

1.    ^lanice trebaju, uz konzultiranje sa najreprezentativnijim organizacijama poslodavaca i djelatnika, definirati mala i srednja poduze}a navode}i kriterije koji se mogu smatrati odgovaraju}im, a uzimaju}i u obzir doma}e dru{tveno-ekonomske prilike, {to podrazumijeva da ta fleksibilnost ne treba spre~avati ~lanice u dogovaranju o zajedni~kim definicijama za potrebe prikupljanja podataka i pravljenja analiza. 

2.    ^lanice trebaju usvojiti mjere sukladno doma}im uvjetima i dosljednoj doma}oj praksi kako bi se prepoznala i promovirala temeljna uloga koju mala i srednja poduze}a mogu imati u svezi sa: 

(a)    promoviranjem produktivnog i slobodnom voljom izabranog uposlenja na puno radno vrijeme; 

(b)    ve}im pristupom mogu}nostima uposlenja koje pru`a priliku za ostvarivanje dohotka i stjecanje bogatstva {to vodi produktivnom i odr`ivom upo{ljavanju; 

(c)    odr`ivim gospodarskim rastom i sposobno{}u prilagodbe promjenama; 

(d)    ve}im sudjelovanjem u gospodarstvu skupina koje su u nepovoljnijem polo`aju ili su marginalizirane u dru{tvu; 

(e)    pove}anjem doma}e {tednje i investiranja; 

(f)    obukom i usavr{avanjem osoblja; 

(g)    uravnote`enim regionalnim i lokalnim razvojem; 

(h)    osiguravanjem roba i usluga koje su bolje prilago|ene potrebama lokalnog tr`i{ta; 

(i)    pristupom kvalitetnijim poslovima i boljim radnim uvjetima {to mo`e doprinijeti boljoj kvaliteti `ivota, te omogu}iti da veliki broj ljudi ima pristup programima socijalne skrbi; 

(j)    poticanjem pronalaza{tva, poduzetni{tva, tehnolo{kog razvoja i istra`ivanja; 

(k)    pristupom doma}em i me|unarodnom tr`i{tu; te 

(l)    promoviranjem dobrih odnosa izme|u poslodavaca i djelatnika. 

3.    S ciljem promoviranja temeljne uloge malih i srednjih poduze}a navedene u stavku 2, ~lanice trebaju usvojiti odgovaraju}e mjere i mehanizme provedbe da bi se za{titili interesi djelatnika u ovim poduze}ima i pru`ila im se na taj na~in temeljna za{tita sukladna ostalim relevantnim instrumentima. 

4.    Odredbe ove Preporuke primjenjivat }e se na sve grane gospodarskih djelatnosti i sve vrste malih i srednjih poduze}a neovisno o vrsti vlasni{tva (primjerice privatna ili javna poduze}a, zadruge, partnerstva, obiteljska poduze}a te potpuno vlasni{tvo). 

II. POLITIKA DJELOVANJA I PRAVNA OSNOVA 

5.    S ciljem stvaranja klime pogodne za rast i razvoj malih i srednjih poduze}a, ~lanice trebaju: 

(a)    usvojiti i tra`iti odgovaraju}u fiskalnu i monetarnu politiku, te politiku upo{ljavanja kako bi se promovirala optimalna gospodarska klima (osobito u svezi sa pitanjima inflacije, kamatnih i te~ajnih stopa, oporezivanja, stabilnosti u upo{ljavanju i dru{tvene stabilnosti); 

(b)    ustanoviti i primjenjivati odgovaraju}e propise osobito u svezi sa imovinskim pravima, u {to spada intelektualno vlasni{tvo, lokacija poduze}a, provedba ugovora, fer konkurencija, te odgovaraju}a socijalna i radni~ka za{tita; 

(c)    u~initi poduzetni{tvo privla~nijim tako {to }e izbjegavati politiku djelovanja i pravne mjere koje stavljaju u nepovoljan polo`aj one koji `ele postati poduzetnici. 

6.    Mjere navedene u stavku 5. trebaju biti dopunjene djelovanjem u svrhu promoviranja u~inkovitih i konkurentnih malih i srednjih poduze}a sposobnih za pru`anje produktivnog i odr`ivog uposlenja pod odgovaraju}im socijalnim uvjetima. U tu svrhu, ~lanice trebaju razmotriti pravce djelovanja koji: 

(1)    stvaraju uvjete za: 

(a)    omogu}avanje svim poduze}ima bez obzira na njihovu veli~inu i vrstu: 

(i)    jednakih mogu}nosti, osobito u svezi sa pristupom kreditima, deviznim sredstvima i uvoznim dijelovima; te 

(ii)    pravi~no oporezivanje; 

(b)    osiguranu nediskriminacijsku primjenu zakona o radu kako bi se pove}ala kvaliteta upo{ljavanja u malim i srednjim poduze}ima; 

(c)    poti~u mala i srednja poduze}a na po{tivanje me|unarodnih radni~kih standarda koji se odnose na rad djece; 

(2)    uklanjaju prepreke za razvoj i rast malih i srednjih poduze}a, osobito one koje nastaju uslijed: 

(a)    pote{ko}a u svezi s pristupom kreditima i tr`i{tu kapitala; 

(b)    niske razine osposobljenosti tehni~kog i rukovode}eg kadra; 

(c)    nedovoljne informiranosti; 

(d)    niske razine produktivnosti i kvalitete; 

(e)    nedostatnog pristupa tr`i{tima; 

(f)    pote{ko}a u svezi s pristupom novim tehnologijama; 

(g)    nedostatka prometne infrastrukture i infrastrukture za komunikacije; 

(h)    neodgovaraju}ih, neadekvatnih i pretjerano optere}uju}ih uvjeta za registriranje, licenciranje, izvje{tavanje, te ostalih administrativnih uvjeta u koje spadaju i nepovoljnosti u svezi sa upo{ljavanjem osoblja ne dovode}i u pitanje razinu uvjeta u~inkovitosti upo{ljavanja koje zahtijevaju inspekcija rada ili sustav nadgledanja radnih uvjeta i sli~nih pitanja; 

(i)    nedovoljne pomo}i istra`ivanju i razvoju; 

(j)    pote{ko}a u svezi s pristupom javnim i privatnim mogu}nostima nabavke; 

(3)    uvode konkretne mjere i poticaje s ciljem pomaganja i pobolj{anja neformalnog sektora kako bi postao dio organiziranog sektora. 

7.    Glede formuliranja takvih pravaca djelovanja, ~lanice po potrebi trebaju: 

(1)    prikupiti podatke na dr`avnoj razini koji se odnose na sektor malih i srednjih poduze}a, koji bi, izme|u ostalog, pokrili i kvantitativne i kvalitativne aspekte upo{ljavanja, a s druge strane osigurali da to ne bude neprimjeren administrativni teret za mala i srednja poduze}a; 

(2)    napraviti sveobuhvatan pregled utjecaja postoje}ih politika djelovanja i propisa na mala i srednja poduze}a, obra}aju}i posebnu pozornost na utjecaj programa reorganiziranja na otvaranje radnih mjesta; 

(3)    izvr{iti pregled propisa o radni~koj i socijalnoj skrbi, uz konzultiranja sa najreprezentativnijim organizacijama poslodavaca i djelatnika, da bi se utvrdilo: 

(a)    zadovoljavaju li ti propisi potrebe malih i srednjih poduze}a, i u isto vrijeme osiguravaju li odgovaraju}u za{titu i odgovaraju}e radne uvjete za svoje djelatnike; 

(b)    postoji li potreba za dodatnim mjerama u svezi sa socijalnom skrbi, kao {to su dobrovoljni programi, zadru`ne inicijative i ostalo; 

(c)    odnosi li se takva socijalna skrb i na djelatnike u malim i srednjim poduze}ima i postoje li odgovaraju}e odredbe koje bi osigurale po{tivanje odredbi programa socijalne sigurnosti u oblastima kao {to su beneficije koje se odnose na zdravstvenu skrb, bolovanje, starosnu dob, povrede na radu, obitelj, porodiljstvo, invalidnost, te beneficije koje imaju nasljednici. 

8.    U vrijeme ekonomskih pote{ko}a, tijela vlasti trebaju poku{ati osigurati sna`nu i u~inkovitu pomo} malim i srednjim poduze}ima i njihovim djelatnicima. 

9.    Prilikom formuliranja ovih pravaca djelovanja, ~lanice: 

(1)    se mogu konzultirati, pored najreprezentativnijih organizacija poslodavaca i djelatnika, i sa ostalim zainteresiranim i kompetentnim stranama kada smatraju da je to potrebito; 

(2)    treba uzeti u obzir ostale politike djelovanja u oblastima kao {to su fiskalna i monetarna pitanja, trgovina i industrija, upo{ljavanje, rad, socijalna skrb, jednakopravnost spolova, sigurnost i za{tita zdravlja na radu, te izgradnja kapaciteta kroz obrazovanje i obuku; 

(3)    treba uspostaviti mehanizme za pregledanje ovih politika djelovanja uz konzultiranje sa najreprezentativnijim organizacijama poslodavaca i djelatnika, te ih redovito obavje{tavati. 

III. RAZVOJ TRADICIJE PODUZETNI[TVA 

10.    ^lanice trebaju usvojiti mjere, uz konzultiranje sa najreprezentativnijim organizacijama poslodavaca i djelatnika, kako bi se stvorila i osna`ila tradicija poduzetni{tva koja podr`ava inicijative, otvaranje poduze}a, produktivnost, svijest o ~ovjekovoj okolini, kvalitetu, dobre radne i industrijske odnose, te odgovaraju}e pravi~ne socijalne prakse. U tu svrhu, ~lanice trebaju: 

(1)    nastojati razviti poduzetni~ko mi{ljenje kroz obrazovni sustav i programe, te poduzetni{tvo i obuku sukladno potrebi za odre|enim profilima i postizanjem gospodarskog rasta i razvoja, posebice isti~u}i zna~aj dobrih radnih odnosa i vi{estrukih stru~nih i rukovode}ih vje{tina koje su potrebite malim i srednjim poduze}ima; 

(2)    poku{ati, uz kori{tenje odgovaraju}ih sredstava, potaknuti pozitivniji stav prema preuzimanju rizika i poslovnom neuspjehu priznaju}i njihovu vrijednost u smislu u~enja kroz iskustvo, a u isto vrijeme priznaju}i njihov utjecaj kako na poduzetnike tako i na djelatnike; 

(3)    potaknuti cjelo`ivotno u~enje za sve kategorije djelatnika i poduzetnika; 

(4)    izraditi i provoditi, uz puno sudjelovanje zainteresiranih organizacija poslodavaca i djelatnika, informativne kampanje kojima bi promovirale: 

(a)    po{tivanje vladavine zakona i prava djelatnika, bolje radne uvjete, ve}u produktivnost i bolju kvalitetu roba i usluga; 

(b)    poduzetni~ke obrasce i programe nagra|ivanja, uzimaju}i u obzir posebne potrebe `ena te skupina koje su u nepovoljnijem polo`aju i marginaliziranih skupina. 

IV. RAZVOJ EFIKASNE USLU@NE INFRASTRUKTURE 

11.    S ciljem poticanja rasta malih i srednjih poduze}a, te njihovoga potencijala za otvaranje radnih mjesta i njihove konkurentnosti, treba razmotriti postojanje i pristup nizu posrednih i neposrednih slu`bi podr{ke koje su na raspolaganju njima i njihovim djelatnicima, a u koje spadaju: 

(a)    pomo} u pripremnim aktivnostima za pokretanje posla, te u pokretanju i razvijanju posla; 

(b)    izrada i pra}enje poslovnog plana; 

(c)    organizacije koje podr`avaju poduzetni{tvo ("biznis inkubatori"); 

(d)    slu`be informacija, u koje spada i davanje savjeta u svezi sa politikom djelovanja tijela vlasti; 

(e)    usluge koje se odnose na konzultiranje i istra`ivanje; 

(f)    unapre|enje rukovode}ih i stru~nih vje{tina; 

(g)    promoviranje i razvoj obuke u samim poduze}ima; 

(h)    pomo} pri obuci iz oblasti sigurnosti i za{tite zdravlja na radu; 

(i)    pomo} pri postizanju ve}e razine pismenosti i numeri~ke pismenosti, poznavanja rada na ra~unalu, te ve}e osnovne razine obrazovanja rukovoditelja i uposlenih; 

(j)    pristup energetskoj, telekomunikacijskoj i ostaloj infrastrukturi, kao {to su voda, struja, poslovne prostorije, transport i putovi, bilo da je osigurano izravno ili preko posrednika iz privatnoga sektora; 

(k)    pomo} u tuma~enju i primjeni zakona o radu, u {to spadaju i odredbe o pravima djelatnika, te pomo} u usavr{avanju kadra i promoviranju jednakosti spolova u razvoju kadrovske politike; 

(l)    pravne, ra~unovodstvene i financijske usluge; 

(m)    pomo} izumiteljstvu i osuvremenjivanju; 

(n)    savjeti u svezi s tehnologijom; 

(o)    savjeti o u~inkovitoj primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija u procesu poslovanja; 

(p)    pristup tr`i{tu kapitala, te jamstvima za kredite i zajmove; 

(q)    savjeti u svezi s upravljanjem financijama, kreditima i dugom; 

(r)    promoviranje izvoza i mogu}nosti trgovine na doma}em i inozemnom tr`i{tu; 

(s)    istra`ivanje tr`i{ta i pomo} u marketingu; 

(t)    pomo} pri dizajniranju proizvoda, njihovoj izradi i prezentiranju; 

(u)    kvalitetan menad`ment, u {to spada i testiranje i mjerenje kvalitete; 

(v)    usluge pakiranja; 

(w)    usluge upravljanja okoli{em. 

12.    Usluge podr{ke navedene u stavku 11. trebaju u najve}oj mogu}oj mjeri biti projektirane i pru`ene da osiguraju optimalnu relevantnost i u~inkovitost tako {to }e se, primjerice: 

(a)    usluge i njihovo pru`anje prilagoditi konkretnim potrebama malih i srednjih poduze}a, uzimaju}i u obzir prevladavaju}e ekonomske, dru{tvene i kulturne uvjete, kao {to su razlike glede veli~ine, sektora i stadija razvoja; 

(b)    osigurati aktivno sudjelovanje malih i srednjih poduze}a i najreprezentativnijih organizacija poslodavaca i djelatnika u odre|ivanju usluga koje }e biti ponu|ene; 

(c)    u osiguravanje takvih usluga uklju~iti javni i privatni sektor preko, primjerice, organizacija poslodavaca i djelatnika, polujavnih organizacija, privatnih konzultanata, tehnolo{kih zona, organizacija koje podr`avaju poduzetni{tvo ("biznis inkubatori"), te sama mala i srednja poduze}a; 

(d)    decentralizirati isporuku usluga i tako usluge u~initi {to je mogu}e fizi~ki bli`im malim i srednjim poduze}ima; 

(e)    promovirati jednostavan pristup integriranom spektru u~inkovitih usluga koje bi bile ponu|ene na jednome mjestu ili sustavom upu}ivanja; 

(f)    imati za cilj da se postigne samoodr`ivost pru`atelja usluga razumnom nadoknadom tro{kova od malih i srednjih poduze}a i drugih izvora, tako da se izbjegne mijenjanje tr`i{ta tih usluga, te pove}anje potencijala malih i srednjih poduze}a za otvaranje radnih mjesta; 

(g)    osigurati profesionalizam i odgovoran stav pri upravljanju procesom pru`anja usluga; 

(h)    uspostaviti mehanizme za stalno pra}enje, procjenjivanje i a`uriranje usluga. 

13.    Usluge trebaju biti osmi{ljene tako da uklju~uju ja~anje produktivnosti i ostale metode koje promoviraju u~inkovitost i poma`u malim i srednjim poduze}ima u odr`avanju razine konkurentnosti na doma}em i inozemnom tr`i{tu, dok u isto vrijeme pobolj{avaju radni~ku praksu i uvjete rada. 

14.    ^lanice trebaju malim i srednjim poduze}ima olak{ati pristup financijama i kreditima po povoljnim uvjetima. S tim u svezi: 

(1)    krediti i ostale financijske usluge trebaju biti u najve}oj mogu}oj mjeri pru`ene po komercijalnim uvjetima kako bi se osigurala njihova odr`ivost, osim u slu~ajevima posebice ugro`enih poduzetni~kih skupina; 

(2)    treba poduzeti dodatne mjere kako bi se pojednostavile administrativne procedure, smanjili tro{kovi izvr{enja i prevazi{li problemi u svezi sa neodgovaraju}om suodgovorno{}u za, primjerice, formiranje nevladinih agencija za mikrokreditiranje i razvojnih financijskih institucija koje se bave pitanjem smanjenja siroma{tva; 

(3)    treba ohrabriti mala i srednja poduze}a da se organiziraju u zajedni~ke jamstvene udruge; 

(4)    treba ohrabriti stvaranje organizacija za pomo} novim i neobi~nim poduzetni~kim inicijativama i ostalih organizacija specijaliziranih za pru`anje pomo}i inovativnim malim i srednjim poduze}ima. 

15.    ^lanice trebaju razmotriti odgovaraju}e politike rada kako bi se pobolj{ali svi aspekti upo{ljavanja u malim i srednjim poduze}ima tako {to }e osigurati nediskriminacijsku primjenu propisa o radni~koj i socijalnoj skrbi. 

16.    Pored toga, ~lanice trebaju: 

(1)    pomagati, gdje je to potrebito, razvoju organizacija i institucija koje mogu u~inkovito podr`ati rast i konkurentnost malih i srednjih poduze}a. U svezi s tim, treba razmotriti i mogu}nost konzultiranja sa najreprezentativnijim organizacijama poslodavaca i djelatnika; 

(2)    razmotriti odgovaraju}e mjere kojima bi se promovirale mogu}nosti suradnje izme|u malih, srednjih i ve}ih poduze}a. U tome smislu, treba poduzeti mjere da bi se za{titili interesi malih i srednjih poduze}a i njihovih djelatnika; 

(3)    razmotriti mjere kojima bi se promovirala veza izme|u malih i srednjih poduze}a u smislu poticanja razmjene iskustava, te dijeljenja resursa i rizika. S tim u svezi, mala i srednja poduze}a mogu biti ohrabrivana u formiranju struktura kao {to su konzorciji, mre`e, te proizvodne i uslu`ne zadruge, imaju}i u vidu va`nost uloge koju imaju organizacije poslodavaca i djelatnika; 

(4)    razmotriti konkretne mjere i poticaje za osobe koje `ele postati poduzetnici iz odre|enih kategorija stanovni{tva, kao {to su `ene, osobe koje su bez posla dugo vremena, osobe pogo|ene organizacijskim prilagodbama ili restriktivnom i diskriminiraju}om praksom, osobe sa invaliditetom, demobilizirano vojno osoblje, mladi ljudi uklju~uju}i i one koji su tek diplomirali, stariji djelatnici, pripadnici etni~kih manjina, te domoroda~ki i plemenski narodi. Detaljnije utvr|ivanje ovih kategorija treba se izvr{iti nakon {to se uzmu u obzir dru{tveno-ekonomski prioriteti i okolnosti u datoj dr`avi; 

(5)    razmotriti konkretne mjere kojima bi se pobolj{ala komunikacija i odnosi izme|u vladinih agencija i malih i srednjih poduze}a, te najreprezentativnijih organizacija takvih poduze}a s ciljem pobolj{anja u~inkovitosti i vladinih politika djelovanja u svezi sa otvaranjem radnih mjesta; 

(6)    potaknuti podr{ku poduzetni{tvu `ena, priznaju}i tako sve ve}i zna~aj koji `ene imaju u gospodarstvu, te provoditi mjere koje su posebice predvi|ene za `ene koje jesu ili `ele postati poduzetnice. 

V.    ULOGA ORGANIZACIJA POSLODAVACA I DJELATNIKA 

17.    Organizacije poslodavaca i djelatnika trebaju razmotriti davanje svoga doprinosa razvoju malih i srednjih poduze}a na sljede}i na~in: 

(a)    po potrebi obavje{tavati tijela vlasti o problemima malih i srednjih poduze}a ili njihovih djelatnika; 

(b)    pru`ati izravne usluge podr{ke u oblastima kao {to su obuka, konzultacije, jednostavniji pristup kreditiranju, marketingu, savjeti o industrijskim odnosima i promoviranje veza sa ve}im poduze}ima; 

(c)    sura|ivati sa dr`avnim, regionalnim i lokalnim institucijama, te me|uvladinim regionalnim organizacijama koje pru`aju podr{ku malim i srednjim poduze}ima u oblastima kao {to su obuka, konzultacije, pokretanje biznisa i kontrola kvalitete; 

(d)    sudjelovati u radu vije}a, radnih skupina i drugih tijela na dr`avnoj, regionalnoj i lokalnoj razini koja su utemeljena da bi se bavila va`nim ekonomskim i socijalnim pitanjima u koja spadaju politike i programi rada koji uti~u na mala i srednja poduze}a; 

(e)    promovirati i sudjelovati u razvoju ekonomski povoljnog i dru{tveno napreduju}eg restrukturiranja (primjerice prekvalificiranjem i promoviranjem samozapo{ljavanja) uz odgovaraju}e programe socijalne skrbi; 

(f)    sudjelovati u promoviranju razmjene iskustava i uspostavi veza izme|u malih i srednjih poduze}a; 

(g)    sudjelovati u pra}enju i analiziranju dru{tvenih pitanja, te pitanja tr`i{ta rada, koja uti~u na mala i srednja poduze}a, u svezi sa, primjerice, uvjetima upo{ljavanja, radnim uvjetima, socijalnom skrbi i stru~nom obukom, te po potrebi sa promoviranjem korektivnih mjera; 

(h)    sudjelovati u aktivnostima kojima se pobolj{avaju kvaliteta i produktivnost, te promoviraju eti~ki standardi, jednakost spolova i nediskriminacija; 

(i)    pripremati studije o malim i srednjim poduze}ima, prikupljati statisti~ke i ostale podatke koji se ti~u ovoga sektora, u {to spadaju i statisti~ki podaci razdvojeni po spolnoj pripadnosti i starosnoj dobi, te razmjenjivati ove podatke, kao i dobre primjere iz prakse, sa ostalim dr`avnim i me|unarodnim organizacijama poslodavaca i djelatnika; 

(j)    pru`ati usluge i davati savjete u svezi sa radni~kim pravima, zakonima o radu i socijalnoj skrbi djelatnika u malim i srednjim poduze}ima. 

18.    Treba poticati mala i srednja poduze}a i njihove djelatnike u adekvatnoj zastupljenosti, uz puno po{tivanje slobode udru`ivanja. S tim u svezi, organizacije poslodavaca i djelatnika trebaju razmotriti pro{irenje osnove svoga ~lanstva kako bi obuhvatile mala i srednja poduze}a. 

VI. ME\UNARODNA SURADNJA 

19.    Treba poticati odgovaraju}u me|unarodnu suradnju u sljede}im oblastima: 

(a)    ustanovljavanju zajedni~kih pristupa prikupljanju usporedivih podataka koji bi bili od pomo}i pri odre|ivanju politika rada; 

(b)    razmjeni podataka - razdvojenih po spolnoj pripadnosti, starosnoj dobi i ostalim relevantnim varijablama - o dobrim primjerima iz prakse u svezi sa politikom rada i programima za otvaranje radnih mjesta i pobolj{anje kvalitete upo{ljavanja u malim i srednjim poduze}ima; 

(c)    uspostavi veza izme|u dr`avnih i me|unarodnih tijela i institucija koje su uklju~ene u razvoj malih i srednjih poduze}a, a u koje spadaju i organizacije poslodavaca i djelatnika, kako bi se stvorili uvjeti za: 

(i)    razmjenu osoblja, iskustava i ideja; 

(ii)    razmjenu materijala i metodologija za obuku, te referentnih materijala; 

(iii)    sakupljanje rezultata istra`ivanja i ostalih kvantitativnih i kvalitativnih podataka - razdvojenih po spolnoj pripadnosti i starosnoj dobi - o malim i srednjim poduze}ima i njihovom razvoju; 

(iv)    uspostavu me|unarodnih partnerstava i saveza malih i srednjih poduze}a, podugovornih grupacija, te ostvarivanje drugih komercijalnih veza; 

(v)    razvoj novih mehanizama - uz kori{tenje suvremene informativne tehnologije - za razmjenu informacija izme|u tijela vlasti, organizacija poslodavaca i organizacija djelatnika o ste~enom iskustvu glede promoviranja malih i srednjih poduze}a; 

(d)    organiziranje me|unarodnih sastanaka i skupina za diskusiju o razli~itim pristupima pitanju otvaranja radnih mjesta razvojem malih i srednjih poduze}a, u {to spada i poduzetni{tvo `ena. Sli~ni pristupi otvaranju radnih mjesta i poduzetni{tvu koristili bi i skupinama u nepovoljnijem polo`aju i marginaliziranim skupinama; 

(e)    sustavno istra`ivanje - u razli~itom kontekstu i razli~itim zemljama - klju~nih faktora uspjeha za promoviranje malih i srednjih poduze}a koji su se pokazali u~inkovitim i kojima se mogu stvoriti uvjeti za otvaranje radnih mjesta koja pru`aju dobre radne uvjete i socijalnu skrb; 

(f)    promoviranje pristupa malih i srednjih poduze}a i njihovih djelatnika doma}im i me|unarodnim bazama podataka o pitanjima kao {to su mogu}nosti upo{ljavanja, tr`i{ne informacije, zakoni i propisi, tehnolo{ki standardi i standardi proizvoda. 

20.    ^lanice trebaju promovirati sadr`aj ove Preporuke kod ostalih me|unarodnih tijela. ^lanice tako|er trebaju po potrebi biti otvorene za suradnju sa tim tijelima pri procjenjivanju i primjeni odredbi ove Preporuke, te imati u vidu zna~ajnu ulogu MOR-a u promoviranju otvaranja radnih mjesta u malim i srednjim poduze}ima. 

^lanak 3. 

Ova Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na hrvatskome, srpskom i bosanskom jeziku i stupa na snagu danom objave. 


Broj 01-011-2157-34/09
12. kolovoza 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
@eljko Kom{i}, v. r. 


173 

Na osnovu ~lana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 413/09 od 13. jula 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 60. sjednici, odr`anoj 12. avgusta 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI PREPORUKE O RAZVOJU QUDSKIH RESURSA, OBRAZOVAWU, OSPOSOBQAVAWU I STALNOM USAVR[AVAWU, BROJ 195 IZ 2004. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA 

^lan 1. 

Ratifikuje se Preporuka o razvoju qudskih resursa, obrazovawu, osposobqavawu i stalnom usavr{avawu, broj 195 iz 2004. godine, Me|unarodne organizacije rada. 

^lan 2. 

Tekst Preporuke u prevodu glasi: 

PREPORUKA 

O RAZVOJU QUDSKIH RESURSA, OBRAZOVAWU, OSPOSOBQAVAWU I STALNOM USAVR[AVAWU, 2004. GODINE, BROJ 195 

Generalna konferencija Me|unarodne organizacije rada, koju je u @enevi sazvao Administrativni savjet Me|unarodnog biroa rada i koja se sastala na 92. zasjedawu 1. juna 2004. godine, i 

Konstatuju}i da obrazovawe, osposobqavawe i stalno usavr{avawe zna~ajno doprinose unapre|ewu interesa pojedinaca, preduze}a, ekonomije i dru{tva u cjelini, i imaju}i u vidu presudni zna~aj odr`avawa pune zaposlenosti, iskorjewivawa siroma{tva, socijalne ukqu~enosti i odr`ivog ekonomskog rasta u globalnoj ekonomiji, i 

Pozivaju}i vlade, poslodavce i radnike da obnove svoju opredijeqenost za stalno usavr{avawe: vlada da ulagawem i stvarawem uslova poja~aju obrazovawe i osposobqavawe na svim nivoima; preduze}a da osposobqavaju svoje zaposlenike; i pojedinaca da koriste obrazovawe, osposobqavawe i mogu}nosti za stalno usavr{avawe, i 

Konstatuju}i da su obrazovawe, osposobqavawe i stalno usavr{avawe od fundamentalnog zna~aja, i da treba da budu sastavni dio opse`nih ekonomskih, poreznih i socijalnih politika i programa, i politika i programa tr`i{ta rada koji su va`ni za odr`ivi ekonomski rast i stvarawe zaposlewa, te dru{tveni razvoj, kao i usagla{eni sa istim, i 

Konstatuju}i da je mnogim zemqama u razvoju potrebna podr{ka u izradi, finansirawu i sprovo|ewu odgovaraju}ih politika obrazovawa i osposobqavawa u svrhu odr`avawa qudskog razvoja, rasta ekonomije i zapo{qavawa, te iskorjewivawa siroma{tva, i 

Konstatuju}i da su obrazovawe, osposobqavawe i stalno usavr{avawe faktori koji doprinose li~nom razvoju, pristup kulturi i aktivnom gra|anstvu, 

Konstatuju}i da je ostvarivawe pristojnog rada za radnike ma gdje oni bili glavni ciq Me|unarodne organizacije rada, i 

Priznaju}i prava i principe sadr`ane u va`nim instrumentima Me|unarodne organizacije rada, a posebno u: 

(a)    Konvenciji o razvoju qudskih resursa, 1975.; Konvenciji i Preporuci o politici zapo{qavawa, 1964.; Preporuci o politici zapo{qavawa (dopunske odredbe), 1984.; i Konvenciji i Preporuci o pla}enom odsustvu u svrhe obrazovawa, 1974.;Deklaraciji MOR-a o osnovnim principima i pravima na radu; 

(b)    Tripartitnoj deklaraciji o principima koji se odnose na multinacionalna preduze}a i socijalnu politiku; 

(c)    Zakqu~cima u vezi sa osposobqavawem i razvojem qudskih resursa koje je usvojila Me|unarodna konferencija rada na 88. zasjedawu (2000. godine), i 

Odlu~iv{i da usvoji izvjesne prijedloge u vezi sa osposobqavawem i razvojem qudskih resursa, koji su sadr`ani u ~etvrtoj ta~ci dnevnog reda zasjedawa, i 

Odlu~iv{i da ti prijedlozi budu u obliku preporuke 

Usvaja dana sedamnaestog juna dvije hiqade ~etvrte godine sqede}u preporuku koja se mo`e nazvati Preporuka o razvoju qudskih resursa, 2004. 

I. CIQ, OBIM I DEFINICIJE 

1.    ^lanice treba da putem socijalnog dijaloga formuli{u, primjewuju i vr{e pregled razvoja nacionalnih qudskih resursa, politika obrazovawa, osposobqavawa i stalnog usavr{avawa koje su saglasne sa ekonomskim, poreznim i socijalnim politikama. 

2.    U svrhe ove preporuke: 

(a)    izraz ''stalno usavr{avawe'' obuhvata sve aktivnosti u vezi sa sticawem znawa koje se preduzimaju tokom `ivotnog vijeka radi razvijawa kompetencija i kvalifikacija; 

(b)    izraz ''kompetencije'' obuhvata znawe, vje{tine i prakti~no iskustvo, i vladawe odre|enim kontekstom; 

(v)    izraz ''kvalifikacije'' podrazumijeva formalno izra`ene stru~ne ili profesionalne sposobnosti radnika koje su priznate na me|unarodnom, nacionalnom ili nivou sektora; 

(g)    izraz ''sposobnost za zapo{qavawe'' se odnosi na prenosive kompetencije i kvalifikacije kojima se usavr{avaju sposobnosti pojedinca da koristi mogu}nosti za obrazovawe i osposobqavawe koje mu stoje na raspolagawu, da bi obezbijedio i zadr`ao pristojan posao, napredovao u preduze}u i izme|u poslova, i uspje{no se nosdio sa tehnologijom koja je podlo`na promjeni i okolnostima na tr`i{tu rada. 

3.    ^lanice treba da utvrde politike u vezi sa razvojem qudskih resursa, obrazovawem, osposobqavawem i stalnim usavr{avawem kojima se: 

(a)    omogu}ava stalno usavr{avawe i sposobnost za zapo{qavawe kao jedna od mjera politika namijewenih stvarawu pristojnih poslova, kao i postizawa odr`ivog ekonomskog i dru{tvenog razvoja; 

(b)    pridaje isti zna~aj ekonomskim i socijalnim ciqevima, nagla{ava odr`ivi ekonomski razvoj u kontekstu globaliziraju}e ekonomije i dru{tva utemeqenog na znawu i vje{tinama, kao i razvoj kompetencija, afirmacija pristojnog rada, odr`avawe zaposlenosti, dru{tveni razvoj, socijalna ukqu~enost i smawewe siroma{tva; 

(v)    nagla{ava va`nost inovacije, konkurentnosti, produktivnosti, ekonomskog rasta, stvarawa pristojnih poslova i mogu}nosti za zapo{qavawe lica, smatraju}i da se inovacijama stvaraju nove mogu}nosti za zapo{qavawe, i da se tako|e zahtijeva novi pristup obrazovawu i osposobqavawu da bi se zadovoqile potrebe za novim vje{tinama; 

(g)    bave izazovima nametnutim transformacijom rada u neformalnoj ekonomiji u pristojan rad koji je u cijelosti integrisan u glavni tok ekonomskog `ivota; politike i programi treba da se razvijaju u svrhu stvarawa pristojnih poslova i mogu}nosti za obrazovawe i osposobqavawe, kao i priznavawa prethodnih znawa i vje{tina ste~enih u pomagawu radnicima i poslodavcima pri prelasku u formalnu ekonomiju, 

(d)    promovi{u i odr`avaju javna i privatna ulagawa u infrastrukturu koja je potrebna za kori{tewe informacione i komunikacione tehnologije u obrazovawu i osposobqavawu, kao i u osposobqavawu nastavnika i instruktora, kori{tewem lokalnih, nacionalnih i me|unarodnih mre`a za saradwu; 

(|)    smawuje neravnopravnost u pristupu obrazovawu i osposobqavawu. 

4.    ^lanice treba da: 

(a)    svima priznaju pravo na obrazovawe i osposobqavawe, i da u saradwi sa socijalnim partnerima rade na tome da svima omogu}e pristup stalnom usavr{avawu; 

(b)    priznaju da stalno usavr{avawe treba da bude zasnovano na jasnoj obavezi: vlada da ula`u i stvaraju uslove za unapre|ivawe obrazovawa i osposobqavawa na svim nivoima; preduze}a da osposobqavaju svoje zaposlenike; i pojedinaca da usavr{avaju svoje kompetencije i karijere. 

II. POLITIKE RAZVOJA I SPROVO\EWE OBRAZOVAWA I OSPOSOBQAVAWA 

5.    ^lanice treba da: 

(a)    utvrde, uz u~e{}e socijalnih partnera, nacionalnu strategiju obrazovawa i osposobqavawa, kao i okvir za vo|ewe politika koje se odnose na osposobqavawe na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, te nivoima sektora i preduze}a; 

(b)    razvijaju podsticajne socijalne i druge politike, i stvaraju ekonomsko okru`ewe i stimulanse radi podsticawa preduze}a na ulagawe u obrazovawe i osposobqavawe, pojedinaca na razvijawe svojih kompetencija i karijera, i omogu}avaju svima i podsti~u ih da u~estvuju u programima obrazovawa i osposobqavawa; 

(v)    omogu}e razvoj sistema obrazovawa i osposobqavawa koji je saglasan nacionalnim uslovima i praksi; 

(g)    preuzmu najve}u odgovornost za ulagawe u kvalitet obrazovawa i osposobqavawa prije zapo{qavawa, konstatuju}i fundamentalnu va`nost stru~nih nastavnika i instruktora koji rade u pristojnim uslovima; 

(d)    uspostave nacionalni okvir za sticawe kvalifikacija kako bi se omogu}ilo stalno usavr{avawe, pomoglo preduze}ima i agencijama za zapo{qavawe da uskla|uju ponudu i potra`wu za vje{tinama, pojedinci vodili pri izboru obuke i karijere, i omogu}ilo priznavawe prija{weg obrazovawa i prethodno ste~enih vje{tina, kompetencija i iskustva; ovaj okvir treba da bude otvoren promjenqivim tehnologijama i tokovima tr`i{ta rada, te uva`ava regionalne i lokalne razlike ~ime se ne gubi transparentnost na nacionalnom nivou; 

(|)    ja~aju socijalni dijalog i kolektivno pregovarawe u vezi sa osoposobqavawem na me|unarodnom, nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, te nivou sektora i preduze}a kao osnovnog principa za razvijawe sistema, relevantnosti programa, kvaliteta i isplativosti; 

(e)    promovi{u mogu}nosti za `ene i mu{karce u obrazovawu, osposobqavawu i stalnom usavr{avawu; 

(`)    promovi{u pristup obrazovawu, osposobqavawu i stalnom usavr{avawu lica ~ije su posebne potrebe utvr|ene na nacionalnom nivou, poput mladih, lica sa ni`im stepenom kvalifikacija, migranata, starijih radnika, domoroda~kog stanovni{tva, etni~kih mawina i socijalno iskqu~enih; te radnika u malim i sredwim preduze}ima, neformalnoj ekonomiji, seoskom sektoru i onih koji obavqaju samostalnu djelatnost; 

(z)    obezbje|uju podr{ku socijalnim partnerima kako bi ih osposobili da u~estvuju u socijalnom dijalogu u vezi sa osposobqavawem; 

(i)    podr`e i pru`e pomo} pojedincima putem obrazovawa, osposobqavawa i stalnog usavr{avawa, te drugih politika i programa u razvijawu i primjewivawu preduzetni~kih vje{tina, kako bi sebi i drugima omogu}ili pristojan rad. 

6.    (1) ^lanice treba da uspostavqaju, odr`avaju i unapre|uju koordiniran sistem obrazovawa i osposobqavawa u okviru koncepcije stalnog usavr{avawa, vode}i ra~una o primarnoj odgovornosti vlade za obrazovawe i osposobqavawe koje prethodi zapo{qavawu i osposobqavawu nezaposlenih, kao i uva`avawu uloge socijalnih partnera u daqwem usavr{avawu, posebno su{tinske uloge poslodavaca u obezbje|ivawu mogu}nosti za sticawe radnog iskustva. 

    (2) Obrazovawe i osposobqavawe koje prethodi zapo{qavawu obuhvataju obavezno osnovno obrazovawe koje podrazumijeva osnovna znawa, pismenost i vje{tine ra~unawa, i odgovaraju}e kori{tewe informacionih i komunikacionih tehnologija. 

7.    Pri dono{ewu odluka o ulagawu u obrazovawe i osposobqavawe, ^lanice treba da razmotre standarde u odnosu na sli~ne zemqe, regije i sektore. 

III. OBRAZOVAWE I OSPOSOBQAVAWE KOJE PRETHODI ZAPO[QAVAWU 

8.    ^lanice treba da: 

(a)    prihvate odgovornost za obrazovawe i osposobqavawe koje prethodi zapo{qavawu i, u saradwi sa socijalnim partnerima, pru`aju pomo} svima da razvijaju svoje sposobnosti za zapo{qavawe, i omogu}e im socijalno ukqu~ivawe; 

(b)    razviju metode neformalnog obrazovawa i osposobqavawa, naro~ito za odrasle kojima su u mladosti bile uskra}ene mogu}nosti za obrazovawe i osposobqavawe; 

(c)    podsti~u kori{tewe novih informacionih i komunikacionih tehnologija u obrazovawu i osposobqavawu, u mjeri u kojoj je to mogu}e; 

(d)    obezbijede informacije u vezi sa stru~nim osposobqavawem, tr`i{tem rada i karijerom, te usmjeravawu i davawu savjeta u vezi sa zapo{qavawem, koje su dopuwene informacijama o pravima i obavezama svih zainteresovanih koje proisti~u iz zakona o radu i drugih propisa o radu; 

(e)    obezbijede va`nost programa o obrazovawu i osposobqavawu koji prethode zapo{qavawu, i odr`avawe wihovog kvaliteta; 

(f)    obezbijede uspostavqawe i razvijawe sistema stru~nog obrazovawa i osposobqavawa radi stvarawa odgovaraju}ih mogu}nosti za razvoj i formalno priznavawe vje{tina koje su od zna~aja za tr`i{te rada. 

IV. RAZVOJ SPOSOBNOSTI 

9.    ^lanice bi trebale: 

(a)    promovisati, uz anga`ovawe socijalnih partnera, teku}e utvr|ivawe trendova u sposobnostima koje su potrebne pojedincima, preduze}ima, ekonomiji i dru{tvu u cjelini; 

(b)    prepoznati ulogu socijalnih partnera, preduze}a i radnika u obuci; 

(c)    podr`avati inicijative socijalnih partnera u oblasti obuke iz bipartitnog dijaloga, ukqu~uju}i kolektivno dogovarawe; 

(d)    obezbje|ivati pozitivne mjere u ciqu stimulisawa ulagawa i u~e{}a u obuci; 

(e)    prepoznati potrebu u~ewa na radnom mjestu, ukqu~uju}i formalno i neformalno u~ewe, te radno iskustvo; 

(f)    promovisati {irewe u~ewa i obuke na radnom mjestu kroz: 

(i)    upotrebu visoko efikasne radne prakse kojom se poboq{avaju vje{tine; 

(ii)    organizovawe na radnom mjestu i van wega uz pru`aoce obuke iz javnog i privatnog sektora, te ve}im kori{tewem informacionih i komunikacijskih tehnologija, te 

(iii)    upotrebu novih oblika u~ewa zajedno s odgovaraju}im socijalnim politikama i mjerama u ciqu stvarawa uslova za lak{e u~e{}e u obuci; 

(g)    podsticati poslodavce u privatnom i javnom sektoru da usvajaju najboqe prakse u razvoju qudskih resursa; 

(h)    razvijati strategije, mjere i programe za jednake mogu}nosti, u ciqu promovisawa i provo|ewa obuka za `ene, kao i za posebne grupe i ekonomske sektore, te za lica sa posebnim potrebama, s ciqem smawivawa nejednakosti; 

(i)    promovisati jednake mogu}nosti i pristup profesionalnoj orijentaciji i specijalizaciji vje{tina za sve radnike, kao i podr{ke za prekvalifikaciju zaposlenih ~ija radna mjesta su ugro`ena; 

(j)    pozivati multinacionalna preduze}a da obezbijede obuku za sve nivoe svojih zaposlenih u svojim domovinama i zemqama-doma}inima, u ciqu ispuwavawa potreba preduze}a i davawa doprinosa razvoju zemqe; 

(k)    promovisati razvoj politika ravnopravnosti u obu~avawu i pru`awu prilika za sve zaposlene u javnom sektoru, uz priznavawe uloge socijalnih partnera u tom sektoru; 

(l)    promovisati politike podr{ke kako bi se pojedincima omogu}ilo da usklade svoje interese vezane za radno mjesto, porodicu i cjelo`ivotno u~ewe. 

V. OSPOSOBQAVAWE ZA PRISTOJAN RAD I SOCIJALNU UKQU^ENOST 

10.    ^lanice treba da prihvate: 

(a)    da se glavna odgovornost vlada u osposobqavawu nezaposlenih, onih koji `ele da se ukqu~e ili ponovo ukqu~e u tr`i{te rada i lica sa posebnim potrebama, sastoji u razvijawu i usavr{avawu wihove sposobnosti za zapo{qavawe da bi im se obezbijedio pristojan rad u privatnim i javnim sektorima, mjerama kao {to su stimulansi i pomo}i; 

(b)    ulogu socijalnih partnera u pru`awu podr{ke zapo{qavawu nezaposlenih lica i lica sa posebnim potrebama putem politika razvoja qudskih resursa i drugih mjera; 

(v)    ulogu lokalnih vlasti, zajednica i drugih zainteresovanih strana u sprovo|ewu programa za lica sa posebnim potrebama. 

VI. OKVIR ZA PRIZNAVAWE I IZDAVAWE SVJEDO^ANSTAVA O VJE[TINAMA 

11. 

(1)    U konsultaciji sa socijalnim partnerima i kori{tewem nacionalnog okvira kvalifikacija treba da se usvoje mjere radi promovisawa uspostavqawa, sprovo|ewa i finansirawa transparentnog mehanizma ocjewivawa, izdavawa svjedo~anstava i priznavawa vje{tina, ukqu~uju}i prethodno obrazovawe i iskustvo, bez obzira gdje su ste~eni, i da li su ste~eni formalno ili neformalno. 

(2)    Takva ocjewiva~ka metodologija treba da bude objektivna, nediskriminitorska i zasnovana na standardima. 

(3)    Nacionalni okvir treba da obuhvati vjerodostojan sistem izdavawa svjedo~anstava kojim }e se obezbijediti prenosivost i priznavawe vje{tina u sektorima, industrijama, preduze}ima i obrazovnim ustanovama. 

12.    Treba da se usvoje posebni propisi da bi se obezbijedilo priznavawe i izdavawe svjedo~anstava o vje{tinama i kvalifikacijama radnika migranata. 

VII. INSTITUCIJE ZA OBUKU 

13.    ^lanice bi trebale da promovi{u, u saradwi sa socijalnim partnerima, pru`awe raznovrsne obuke radi zadovoqavawa razli~itih li~nih potreba pojedinaca i preduze}a, te obezbje|ewa najvi{ih standarda, priznavawe i prenosivost kompetencija i kvalifikacija unutar nacionalnog okvira koji garantuje kvalitet. 

^lanice treba da: 

(a)    uspostave okvir za izdavawe svjedo~anstava o kvalifikacijama od strane institucija za obuku; 

(b)    utvrde uloge vlade i socijalnih partnera u promovisawu rasprostrawenosti i razli~itosti obuke; 

(v)    ugrade garanciju kvaliteta u javnom sistemu i unapre|uju wegov razvoj unutar privatnih tr`i{ta za obuku, i procjewuju rezultate obrazovawa i osposobqavawa; 

(g)    ustanove standarde kvaliteta za instruktore i stvore mogu}nosti da isti zadovoqe te standarde. 

VIII. USLUGE USMJERAVAWA U KARIJERI I OSPOSOBQAVAWU 

15.    ^lanice treba da: 

(a)    garantuju i omogu}e pojedincu da u toku `ivotnog vijeka u~estvuje i ima pristup informacijama, profesionalnoj orijentaciji, usmjeravawu u karijeri, zapo{qavawu i tehnikama tra`ewa zaposlewa, te uslugama kojima se pru`a podr{ka osposobqavawu; 

(b)    promovi{u i omogu}avaju upotrebu informaciske i komunikaciske tehnologije, kao i najboqih iskustava u informisawu i usmjeravawu u karijeri, te uslugama kojima se pru`a podr{ka osposobqavawu; 

(v)    utvr|uju u konsultaciji sa socijalnim partnerima zadatke i odgovornosti slu`bi za zapo{qavawe, institucija i drugih va`nih slu`bi za stru~no osposobqavawe, informisawe i usmjeravawa u karijeri; 

(g)    obezbje|uju informacije i smjernice o preduzetni{tvu, unapre|ewu preduzetni~ke vje{tine, i podi`u svijest nastavnika i instruktora o va`noj ulozi preduze}a, izme|u ostalog, i o pove}awu i stvarawu pristojnih zaposlewa. 

IX. ISTRA@IVAWE U RAZVOJU QUDSKIH RESURSA, OBRAZOVAWU, OSPOSOBQAVAWU I STALNOM USAVR[AVAWU 

16.    ^lanice treba da ocjewuju dejstvo svojih politika obrazovawa, osposobqavawa i stalnog usavr{avawa i napretka koji je ostvaren u postizawu {irih ciqeva qudskog razvoja, poput stvarawa pristojnih zaposlewa i iskorjewivawa siroma{tva. 

17.    ^lanice treba da razvijaju svoje nacionalne kapacitete, kao i da omogu}e i pru`e pomo} u razvijawu kapaciteta socijalnih partnera, analiziraju kretawa na tr`i{tima rada i razvoju qudskih resursa i osposobqavawa. 

^lanice treba da: 

(a)    prikupqaju informacije, svrstane prema polnoj i starosnoj strukturi i drugim posebnim socio-ekonomskim karakteristikama, obrazovnim nivoima, kvalifikacijama, aktivnostima osposobqavawa i prihodima od zaposlewa, naro~ito prilikom organizovawa redovnih istra`ivawa stanovni{tva, tako da se mogu ustanoviti kretawa i vr{iti uporedne analize radi vo|ewa politike razvoja; 

(b)    uspostave baze podataka i kvantitativne i kvalitativne pokazateqe svrstane prema polnoj i starosnoj strukturi i drugim karakteristikama unutar sistema nacionalnog osposobqavawa, i prikupqaju podatke u privatnom sektoru, uzimaju}i u obzir uticaj prikupqawa podataka na preduze}a; 

(v)    prikupqaju informacije iz razli~itih izvora o kompetencijama i kretawima na tr`i{tu rada, ukqu~uju}i longitudinalna istra`ivawa, s tim da ih ne ograni~avaju na tradicionalne klasifikacije zanimawa. 

19.    ^lanice treba da u konsultaciji sa socijalnim partnerima i uzimaju}i u obzir uticaj prikupqenih podataka na preduze}a, podr`e i omogu}e istra`ivawe razvoja qudskih resursa i osposobqavawa, koji bi mogli da obuhvate: 

(a)    metodologije obrazovawa i osposobqavawa, ukqu~uju}i potrebu informaciskih i komunikaciskih tehnologija u osposobqavawu; 

(b)    okvire za priznavawe stru~nosti i kvalifikacija; 

(v)    politike, strategije i okvire za razvoj qudskih resursa i osposobqavawe; 

(g)    ulagawe u osposobqavawe, kao i efikasnost i dejstvo osposobqavawa; 

(d)    utvr|ivawe, mjerewe i predvi|awe kretawa u ponudi i potra`wi za kompetencijama i kvalifikacijama na tr`i{tu rada; 

(|)    identifikaciju i prevazila`ewe prepreka u pristupawu osposobqavawu i obrazovawu; 

(e)    utvr|ivawe i prevazila`ewe predrasuda zasnovanih na polnoj pripadnosti prilikom evaluacije kompetencija; 

(`)    pripremawe, objavqivawe i distribuciju izvje{taja i dokumentacije o politikama, istra`ivawima i dostupnim podacima. 

20.    ^lanice treba da koriste informacije dobijene istra`ivawem u ciqu vo|ewa, planirawa, sprovo|ewa i evaluacije programa. 

X. ME\UNARODNA I TEHNI^KA SARADWA 

21.    Me|unarodna i tehni~ka saradwa u razvoju qudskih resursa, obrazovawu, osposobqavawu i stalnom usavr{avawu treba da: 

(a)    razvija mehanizme kojima se ubla`ava nepo`eqan uticaj na zemqe u razvoju nastao usqed odlivawa obrazovanih lica zbog migracija, ukqu~uju}i strategije namijewene ja~awu sistema razvoja qudskih resursa u zemqama porijekla, uz priznavawe da }e stvarawe uslova koji omogu}avaju ekonomski rast, ulagawe, stvarawe pristojnih zaposlewa i qudskog razvoja imati pozitivno dejstvo na zadr`avawe obrazovane radne snage; 

(b)    unapre|uju mogu}nosti za `ene i mu{karce da dobiju pristojno zaposlewe; 

(v)    promovi{u izgradwu nacionalnih kapaciteta radi reformisawa i razvijawa politika i programa osposobqavawa, ukqu~uju}i razvijawe kapaciteta za socijalni dijalog i izgradwi partnerskog odnosa u osposobqavawu; 

(g)    promovi{u razvoj preduzetni{tva i pristojnog zaposlewa, te razmjewuju iskustva o najboqim me|unarodnim praksama; 

(d)    ja~aju kapacitet socijalnih partnera u smislu potpomagawa dinami~nih politika stalnog usavr{avawa, naro~ito u odnosu na nove dimenzije regionalnih ekonomskih strategija, migracija i pojave multikulturalnog dru{tva; 

(|)    promovi{u priznawe i prenosivost vje{tina, kompetencija i kvalifikacija na nacionalnom i me|unarodnom nivou; 

(e)    pove}avaju tehni~ku i finansijsku pomo} zemqama u razvoju i promovi{u, na nivou me|unarodnih finansijskih institucija i finansijskih agencija, koherentne politike i programe koje obrazovawe, osposobqavawe i stalno usavr{avawe stavqaju u sredi{te svojih razvojnih politika; 

(`)    ispituju i primjewuju inovativne pristupe radi obezbje|ewa dodatnih sredstava za razvoj qudskih resursa uzimaju}i u obzir posebne probleme u vezi sa zadu`eno{}u zemaqa u razvoju; 

(z)    promovi{u saradwu izme|u vlada, i izme|u wih i socijalnih partnera, privatnog sektora i me|unarodnih organizacija o svim drugim pitawima i strategijama koji su sadr`ani u ovom dokumentu. 

XI. ZAVR[NA ODREDBA 

22.    Postoje}a preporuka revidira i zamjewuje Preporuku o razvoju qudskih resursa, 1975. 

^lan 3. 

Ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" na srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku i stupa na snagu danom objavqivawa. 


Broj 01-011-2157-38/09
12. avgusta 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
@eqko Kom{i}, s. r. Na osnovu ~lana V 3. (d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 413/09 od 13. jula 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 60. sjednici, odr`anoj 12. augusta 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI PREPORUKE O RAZVOJU LJUDSKIH RESURSA, OBRAZOVANJU, OSPOSOBLJAVANJU I STALNOM USAVR[AVANJU, BROJ 195 IZ 2004. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA 

^lan 1. 

Ratifikuje se Preporuka o razvoju ljudskih resursa, obrazovanju, osposobljavanju i stalnom usavr{avanju, broj 195 iz 2004. godine, Me|unarodne organizacije rada. 

^lan 2. 

Tekst Preporuke u prijevodu glasi: 

PREPORUKA 

O RAZVOJU LJUDSKIH RESURSA, OBRAZOVANJU, OSPOSOBLJAVANJU I STALNOM USAVR[AVANJU, 2004. GODINE, BROJ 195 

Generalna konferencija Me|unarodne organizacije rada, koju je u @enevi sazvalo Upravno tijelo Me|unarodne kancelarije za rad i koja se sastala na 92. zasjedanju 1. juna 2004. godine, i 

Konstatuju}i da obrazovanje, osposobljavanje i stalno usavr{avanje zna~ajno doprinose unapre|enju interesa pojedinaca, preduze}a, ekonomije i dru{tva u cjelini, i imaju}i u vidu presudni zna~aj odr`avanja pune zaposlenosti, iskorjenjivanja siroma{tva, socijalne uklju~enosti i odr`ivog ekonomskog rasta u globalnoj ekonomiji, i 

Pozivaju}i vlade, poslodavce i radnike da obnove svoju opredijeljenost za stalno usavr{avanje: vlada da ulaganjem i stvaranjem uvjeta poja~aju obrazovanje i osposobljavanje na svim nivoima; preduze}a da osposobljavaju svoje zaposlenike; i pojedinaca da koriste obrazovanje, osposobljavanje i mogu}nosti za stalno usavr{avanje, i 

Konstatuju}i da su obrazovanje, osposobljavanje i stalno usavr{avanje od fundamentalnog zna~aja, i da treba da budu sastavni dio opse`nih ekonomskih, poreznih i socijalnih politika i programa, i politika i programa tr`i{ta rada koji su va`ni za odr`ivi ekonomski rast i stvaranje zaposlenja, te dru{tveni razvoj, kao i usagla{eni sa istim, i 

Konstatuju}i da je mnogim zemljama u razvoju potrebna podr{ka u izradi, finansiranju i sprovo|enju odgovaraju}ih politika obrazovanja i osposobljavanja u svrhu odr`avanja ljudskog razvoja, rasta ekonomije i zapo{ljavanja, te iskorjenjivanja siroma{tva, i 

Konstatuju}i da su obrazovanje, osposobljavanje i stalno usavr{avanje faktori koji doprinose li~nom razvoju, pristup kulturi i aktivnom gra|anstvu, 

Konstatuju}i da je ostvarivanje pristojnog rada za radnike ma gdje oni bili glavni cilj Me|unarodne organizacije rada, i 

Priznaju}i prava i principe sadr`ane u va`nim instrumentima Me|unarodne organizacije rada, a posebno u: 

(a)    Konvenciji o razvoju ljudskih resursa, 1975.; Konvenciji i Preporuci o politici zapo{ljavanja, 1964.; Preporuci o politici zapo{ljavanja (dopunske odredbe), 1984.; i Konvenciji i Preporuci o pla}enom odsustvu u svrhe obrazovanja, 1974.; 

(b)    Deklaraciji MOR-a o osnovnim principima i pravima na radu; 

(c)    Tripartitnoj deklaraciji o principima koji se odnose na multinacionalna preduze}a i socijalnu politiku; 

(d)    Zaklju~cima u vezi sa osposobljavanjem i razvojem ljudskih resursa koje je usvojila Me|unarodna konferencija rada na svom 88. zasjedanju (2000. godine), i 

Odlu~iv{i da usvoji izvjesne prijedloge u vezi sa osposobljavanjem i razvojem ljudskih resursa, koji su sadr`ani u ~etvrtoj ta~ki dnevnog reda zasjedanja, i 

Odlu~iv{i da ti prijedlozi budu u obliku preporuke 

Usvaja dana sedamnaestog juna dvije hiljade ~etvrte godine sljede}u preporuku koja se mo`e nazvati Preporuka o razvoju ljudskih resursa, 2004. 

I.    CILJ, OBIM I DEFINICIJE 

1.    ^lanice treba da putem socijalnog dijaloga formuli{u, primjenjuju i vr{e pregled razvoja nacionalnih ljudskih resursa, politika obrazovanja, osposobljavanja i stalnog usavr{avanja koje su saglasne sa ekonomskim, poreznim i socijalnim politikama. 

2.    U svrhe ove preporuke: 

(a)    izraz ''stalno usavr{avanje'' obuhvata sve aktivnosti u vezi sa sticanjem znanja koje se preduzimaju tokom `ivotnog vijeka radi razvijanja kompetencija i kvalifikacija; 

(b)    izraz ''kompetencije'' obuhvata znanje, vje{tine i prakti~no iskustvo, i vladanje odre|enim kontekstom; 

(c)    izraz ''kvalifikacije'' podrazumijeva formalno izra`ene stru~ne ili profesionalne sposobnosti radnika koje su priznate na me|unarodnom, nacionalnom ili nivou sektora; 

(d)    izraz ''sposobnost za zapo{ljavanje'' se odnosi na prenosive kompetencije i kvalifikacije kojima se usavr{avaju sposobnosti pojedinca da koristi mogu}nosti za obrazovanje i osposobljavanje koje mu stoje na raspolaganju, da bi obezbijedio i zadr`ao pristojan posao, napredovao u preduze}u i izme|u poslova, i uspje{no se nosio sa tehnologijom koja je podlo`na promjeni i okolnostima na tr`i{tu rada. 

3.    ^lanice treba da utvrde politike u vezi sa razvojem ljudskih resursa, obrazovanjem, osposobljavanjem i stalnim usavr{avanjem kojima se: 

(a)    omogu}ava stalno usavr{avanje i sposobnost za zapo{ljavanje kao jedna od mjera politika namijenjenih stvaranju pristojnih poslova, kao i postizanja odr`ivog ekonomskog i dru{tvenog razvoja; 

(b)    pridaje isti zna~aj ekonomskim i socijalnim ciljevima, nagla{ava odr`ivi ekonomski razvoj u kontekstu globaliziraju}e ekonomije i dru{tva utemeljenog na znanju i vje{tinama, kao i razvoj kompetencija, afirmacija pristojnog rada, odr`avanje zaposlenosti, dru{tveni razvoj, socijalna uklju~enost i smanjenje siroma{tva; 

(c)    nagla{ava va`nost inovacije, konkurentnosti, produktivnosti, ekonomskog rasta, stvaranja pristojnih poslova i mogu}nosti za zapo{ljavanje lica, smatraju}i da se inovacijama stvaraju nove mogu}nosti za zapo{ljavanje, i da se tako|er zahtijeva novi pristup obrazovanju i osposobljavanju da bi se zadovoljile potrebe za novim vje{tinama; 

(d)    bave izazovima nametnutim transformacijom rada u neformalnoj ekonomiji u pristojan rad koji je u cijelosti integriran u glavni tok ekonomskog `ivota; politike i programi treba da se razvijaju u svrhu stvaranja pristojnih poslova i mogu}nosti za obrazovanje i osposobljavanje, kao i priznavanja prethodnih znanja i vje{tina ste~enih u pomaganju radnicima i poslodavcima pri prelasku u formalnu ekonomiju, 

(e)    promoviraju i odr`avaju javna i privatna ulaganja u infrastrukturu koja je potrebna za kori{tenje informacione i komunikacione tehnologije u obrazovanju i osposobljavanju, kao i u osposobljavanju nastavnika i instruktora, kori{tenjem lokalnih, nacionalnih i me|unarodnih mre`a za saradnju; 

(f)    smanjuje neravnopravnost u pristupu obrazovanju i osposobljavanju. 

4.    ^lanice treba da: 

(a)    svima priznaju pravo na obrazovanje i osposobljavanje, i da u suradnji sa socijalnim partnerima rade na tome da svima omogu}e pristup stalnom usavr{avanju; 

(b)    priznaju da stalno usavr{avanje treba da bude zasnovano na jasnoj obavezi: vlada da ula`u i stvaraju uvjetima za unapre|ivanje obrazovanja i osposobljavanja na svim nivoima; preduze}a da osposobljavaju svoje zaposlenike; i pojedinaca da usavr{avaju svoje kompetencije i karijere. 

II. POLITIKE RAZVOJA I SPROVO\ENJE OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA 

5.    ^lanice treba da: 

(a)    utvrde, uz u~e{}e socijalnih partnera, nacionalnu strategiju obrazovanja i osposobljavanja, kao i okvir za vo|enje politika koje se odnose na osposobljavanje na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, te nivoima sektora i preduze}a; 

(b)    razvijaju podsticajne socijalne i druge politike, i stvaraju ekonomsko okru`enje i stimulanse radi podsticanja preduze}a na ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje, pojedinaca na razvijanje svojih kompetencija i karijera, i omogu}avaju svima i podsti~u ih da u~estvuju u programima obrazovanja i osposobljavanja; 

(c)    omogu}e razvoj sistema obrazovanja i osposobljavanja koji je suglasan nacionalnim uvjetima i praksi; 

(d)    preuzmu najve}u odgovornost za ulaganje u kvalitet obrazovanja i osposobljavanja prije zapo{ljavanja, konstatuju}i fundamentalnu va`nost stru~nih nastavnika i instruktora koji rade u pristojnim uvjetima; 

(e)    uspostave nacionalni okvir za sticanje kvalifikacija kako bi se omogu}ilo stalno usavr{avanje, pomoglo preduze}ima i agencijama za zapo{ljavanje da uskla|uju ponudu i potra`nju za vje{tinama, pojedinci vodili pri izboru obuke i karijere, i omogu}ilo priznavanje prija{njeg obrazovanja i prethodno ste~enih vje{tina, kompetencija i iskustva; ovaj okvir treba da bude otvoren promjenljivim tehnologijama i tokovima tr`i{ta rada, te uva`ava regionalne i lokalne razlike ~ime se ne gubi transparentnost na nacionalnom nivou; 

(f)    ja~aju socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje u vezi sa osposobljavanjem na me|unarodnom, nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, te nivou sektora i preduze}a kao osnovnog principa za razvijanje sistema, relevantnosti programa, kvaliteta i isplativosti; 

(g)    promoviraju mogu}nosti za `ene i mu{karce u obrazovanju, osposobljavanju i stalnom usavr{avanju; 

(h)    promoviraju pristup obrazovanju, osposobljavanju i stalnom usavr{avanju lica ~ije su posebne potrebe utvr|ene na nacionalnom nivou, poput mladih, lica sa ni`im stepenom kvalifikacija, migranata, starijih radnika, domoroda~kog stanovni{tva, etni~kih manjina i socijalno isklju~enih; te radnika u malim i srednjim preduze}ima, neformalnoj ekonomiji, seoskom sektoru i onih koji obavljaju samostalnu djelatnost; 

(i)    obezbje|uju podr{ku socijalnim partnerima kako bi ih osposobili da u~estvuju u socijalnom dijalogu u vezi sa osposobljavanjem; 

(j)    podr`e i pru`e pomo} pojedincima putem obrazovanja, osposobljavanja i stalnog usavr{avanja, te drugih politika i programa u razvijanju i primjenjivanju preduzetni~kih vje{tina, kako bi sebi i drugima omogu}ili pristojan rad. 

6.    (1) ^lanice treba da uspostavljaju, odr`avaju i unapre|uju koordiniran sistem obrazovanja i osposobljavanja u okviru koncepcije stalnog usavr{avanja, vode}i ra~una o primarnoj odgovornosti vlade za obrazovanje i osposobljavanje koje prethodi zapo{ljavanju i osposobljavanju nezaposlenih, kao i uva`avanju uloge socijalnih partnera u daljnjem usavr{avanju, posebno su{tinske uloge poslodavaca u obezbje|ivanju mogu}nosti za sticanje radnog iskustva. 

    (2) Obrazovanje i osposobljavanje koje prethodi zapo{ljavanju obuhvataju obavezno osnovno obrazovanje koje podrazumijeva osnovna znanja, pismenost i vje{tine ra~unanja, i odgovaraju}e kori{tenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija. 

7.    Pri dono{enju odluka o ulaganju u obrazovanje i osposobljavanje, ^lanice treba da razmotre standarde u odnosu na sli~ne zemlje, regije i sektore. 

III. OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE KOJE PRETHODI ZAPO[LJAVANJU 

8.    ^lanice treba da: 

(a)    prihvate odgovornost za obrazovanje i osposobljavanje koje prethodi zapo{ljavanju i, u saradnji sa socijalnim partnerima, pru`aju pomo} svima da razvijaju svoje sposobnosti za zapo-{ljavanje, i omogu}e im socijalno uklju~ivanje; 

(b)    razviju metode neformalnog obrazovanja i osposobljavanja, naro~ito za odrasle kojima su u mladosti bile uskra}ene mogu}nosti za obrazovanje i osposobljavanje; 

(c)    podsti~u kori{tenje novih informacionih i komunikacionih tehnologija u obrazovanju i osposobljavanju, u mjeri u kojoj je to mogu}e; 

(d)    obezbijede informacije u vezi sa stru~nim osposobljavanjem, tr`i{tem rada i karijerom, te usmjeravanju i davanju savjeta u vezi sa zapo{ljavanjem, koje su dopunjene informacijama o pravima i obavezama svih zainteresovanih koje proisti~u iz zakona o radu i drugih propisa o radu; 

(e)    obezbijede va`nost programa o obrazovanju i osposobljavanju koji prethode zapo{ljavanju, i odr`avanje njihovog kvaliteta; 

(f)    obezbijede uspostavljanje i razvijanje sistema stru~nog obrazovanja i osposobljavanja radi stvaranja odgovaraju}ih mogu}nosti za razvoj i formalno priznavanje vje{tina koje su od zna~aja za tr`i{te rada. 

IV. RAZVOJ SPOSOBNOSTI 

9.    ^lanice bi trebale: (a) promovisati, uz anga`ovanje socijalnih partnera, teku}e utvr|ivanje trendova u sposobnostima koje su potrebne pojedincima, preduze}ima, ekonomiji i dru{tvu u cjelini; 

(b)    prepoznati ulogu socijalnih partnera, preduze}a i radnika u obuci; 

(c)    podr`avati inicijative socijalnih partnera u oblasti obuke iz bipartitnog dijaloga, uklju~uju}i kolektivno dogovaranje; 

(d)    obezbje|ivati pozitivne mjere u cilju stimulisanja ulaganja i u~e{}a u obuci; 

(e)    prepoznati potrebu u~enja na radnom mjestu, uklju~uju}i formalno i neformalno u~enje, te radno iskustvo; 

(f)    promovisati {irenje u~enja i obuke na radnom mjestu kroz: 

(i)    upotrebu visoko efikasne radne prakse kojom se pobolj{avaju vje{tine; 

(ii)    organizovanje na radnom mjestu i van njega uz pru`aoce obuke iz javnog i privatnog sektora, te ve}im kori{tenjem informacionih i komunikacijskih tehnologija, te 

(iii)    upotrebu novih oblika u~enja zajedno s odgovaraju}im socijalnim politikama i mjerama u cilju stvaranja uslova za lak{e u~e{}e u obuci; 

(g)    podsticati poslodavce u privatnom i javnom sektoru da usvajaju najbolje prakse u razvoju ljudskih resursa; 

(h)    razvijati strategije, mjere i programe za jednake mogu}nosti, u cilju promovisanja i provo|enja obuka za `ene, kao i za posebne grupe i ekonomske sektore, te za lica sa posebnim potrebama, s ciljem smanjivanja nejednakosti; 

(i)    promovisati jednake mogu}nosti i pristup profesionalnoj orijentaciji i specijalizaciji vje{tina za sve radnike, kao i podr{ke za prekvalifikaciju zaposlenih ~ija radna mjesta su ugro`ena; 

(j)    pozivati multinacionalna preduze}a da obezbijede obuku za sve nivoe svojih zaposlenih u svojim domovinama i zemljama-doma}inima, u cilju ispunjavanja potreba preduze}a i davanja doprinosa razvoju zemlje; 

(k)    promovisati razvoj politika ravnopravnosti u obu~avanju i pru`anju prilika za sve zaposlene u javnom sektoru, uz priznavanje uloge socijalnih partnera u tom sektoru; 

(l)    promovisati politike podr{ke kako bi se pojedincima omogu}ilo da usklade svoje interese vezane za radno mjesto, porodicu i cjelo`ivotno u~enje. 

V.    OSPOSOBLJAVANJE ZA PRISTOJAN RAD I SOCIJALNU UKLJU^ENOST 

10.    ^lanice treba da prihvate: 

(a)    da se glavna odgovornost vlada u osposobljavanju nezaposlenih, onih koji `ele da se uklju~e ili ponovo uklju~e u tr`i{te rada i lica sa posebnim potrebama, sastoji u razvijanju i usavr{avanju njihove sposobnosti za zapo{ljavanje da bi im se obezbijedio pristojan rad u privatnim i javnim sektorima, mjerama kao {to su stimulansi i pomo}i; 

(b)    ulogu socijalnih partnera u pru`anju podr{ke zapo{ljavanju nezaposlenih lica i lica sa posebnim potrebama putem politika razvoja ljudskih resursa i drugih mjera; 

(c)    ulogu lokalnih vlasti, zajednica i drugih zainteresiranih strana u sprovo|enju programa za lica sa posebnim potrebama. 

VI. OKVIR ZA PRIZNAVANJE I IZDAVANJE SVJEDOD@BI O VJE[TINAMA 

11. 

(1)    U konsultaciji sa socijalnim partnerima i kori{tenjem nacionalnog okvira kvalifikacija treba da se usvoje mjere radi promoviranja uspostavljanja, sprovo|enja i finansiranja transparentnog mehanizma ocjenjivanja, izdavanja svjedod`bi i priznavanja vje{tina, uklju~uju}i prethodno obrazovanje i iskustvo, bez obzira gdje su ste~eni, i da li su ste~eni formalno ili neformalno. 

(2)    Takva ocjenjiva~ka metodologija treba da bude objektivna, nediskriminitorska i zasnovana na standardima. 

(3)    Nacionalni okvir treba da obuhvati vjerodostojan sistem izdavanja svjedod`bi kojim }e se obezbijediti prenosivost i priznavanje vje{tina u sektorima, industrijama, preduze}ima i obrazovnim ustanovama. 

12.    Treba da se usvoje posebni propisi da bi se obezbijedilo priznavanje i izdavanje svjedod`bi o vje{tinama i kvalifikacijama radnika migranata. 

VII. INSTITUCIJE ZA OBUKU 

13.    ^lanice treba da promoviraju, u suradnji sa socijalnim partnerima, pru`anje raznovrsne obuke radi zadovoljavanja razli~itih li~nih potreba pojedinaca i preduze}a, te obezbje|enja najvi{ih standarda, priznavanje i prenosivost kompetencija i kvalifikacija unutar nacionalnog okvira koji garantuje kvalitet. 

^lanice treba da: 

(a)    uspostave okvir za izdavanje svjedod`bi o kvalifikacijama od strane institucija za obuku; 

(b)    utvrde uloge vlade i socijalnih partnera u promoviranju rasprostranjenosti i razli~itosti obuke; 

(c)    ugrade garanciju kvaliteta u javnom sistemu i unapre|uju njegov razvoj unutar privatnih tr`i{ta za obuku, i procjenjuju rezultate obrazovanja i osposobljavanja; 

(d)    ustanove standarde kvaliteta za instruktore i stvore mogu}nosti da isti zadovolje te standarde. 

VIII. USLUGE USMJERAVANJA U KARIJERI I OSPOSOBLJAVANJU 

15.    ^lanice treba da: 

(a)    garantuju i omogu}e pojedincu da u toku `ivotnog vijeka u~estvuje i ima pristup informacijama, profesionalnoj orijentaciji, usmjeravanju u karijeri, zapo{ljavanju i tehnikama tra`enja zaposlenja, te uslugama kojima se pru`a podr{ka osposobljavanju; 

(b)    promoviraju i omogu}avaju upotrebu informacijske i komunikacijske tehnologije, kao i najboljih iskustava u informisanju i usmjeravanju u karijeri, te uslugama kojima se pru`a podr{ka osposobljavanju; 

(c)    utvr|uju u konsultaciji sa socijalnim partnerima zadatke i odgovornosti slu`bi za zapo{ljavanje, institucija i drugih va`nih slu`bi za stru~no osposobljavanje, informisanje i usmjeravanja u karijeri; 

(d)    obezbje|uju informacije i smjernice o preduzetni{tvu, unapre|enju poduzetni~ke vje{tine, i podi`u svijest nastavnika i instruktora o va`noj ulozi preduze}a, izme|u ostalog, i o pove}anju i stvaranju pristojnih zaposlenja. 

IX. ISTRA@IVANJE U RAZVOJU LJUDSKIH RESURSA, OBRAZOVANJU, OSPOSOBLJAVANJU I STALNOM USAVR[AVANJU 

16.    ^lanice treba da ocjenjuju dejstvo svojih politika obrazovanja, osposobljavanja i stalnog usavr{avanja i napretka koji je ostvaren u postizanju {irih ciljeva ljudskog razvoja, poput stvaranja pristojnih zaposlenja i iskorjenjivanja siroma{tva. 

17.    ^lanice treba da razvijaju svoje nacionalne kapacitete, kao i da omogu}e i pru`e pomo} u razvijanju kapaciteta socijalnih partnera, analiziraju kretanja na tr`i{tima rada i razvoju ljudskih resursa i osposobljavanja. 

^lanice treba da: 

(a)    prikupljaju informacije, svrstane prema spolnoj i starosnoj strukturi i drugim posebnim socio-ekonomskim karakteristikama, obrazovnim nivoima, kvalifikacijama, aktivnostima osposobljavanja i prihodima od zaposlenja, naro~ito prilikom organiziranja redovnih istra`ivanja stanovni{tva, tako da se mogu ustanoviti kretanja i vr{iti uporedne analize radi vo|enja politike razvoja; 

(b)    uspostave baze podataka i kvantitativne i kvalitativne pokazatelje svrstane prema spolnoj i starosnoj strukturi i drugim karakteristikama unutar sistema nacionalnog osposobljavanja, i prikupljaju podatke u privatnom sektoru, uzimaju}i u obzir uticaj prikupljanja podataka na preduze}a; 

(c)    prikupljaju informacije iz razli~itih izvora o kompetencijama i kretanjima na tr`i{tu rada, uklju~uju}i longitudinalna istra`ivanja, s tim da ih ne ograni~avaju na tradicionalne klasifikacije zanimanja. 

19.    ^lanice treba da u konsultaciji sa socijalnim partnerima i uzimaju}i u obzir uticaj prikupljenih podataka na preduze}a, podr`e i omogu}e istra`ivanje razvoja ljudskih resursa i osposobljavanja, koji bi mogli da obuhvate: 

(a)    metodologije obrazovanja i osposobljavanja, uklju~uju}i potrebu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u osposobljavanju; 

(b)    okvire za priznavanje stru~nosti i kvalifikacija; 

(c)    politike, strategije i okvire za razvoj ljudskih resursa i osposobljavanje; 

(d)    ulaganje u osposobljavanje, kao i efikasnost i dejstvo osposobljavanja; 

(e)    utvr|ivanje, mjerenje i predvi|anje kretanja u ponudi i potra`nji za kompetencijama i kvalifikacijama na tr`i{tu rada; 

(f)    identifikaciju i prevazila`enje prepreka u pristupanju osposobljavanju i obrazovanju; 

(g)    utvr|ivanje i prevazila`enje predrasuda zasnovanih na spolnoj pripadnosti prilikom evaluacije kompetencija; 

(h)    pripremanje, objavljivanje i distribuciju izvje{taja i dokumentacije o politikama, istra`ivanjima i dostupnim podacima. 

20.    ^lanice treba da koriste informacije dobijene istra`ivanjem u cilju vo|enja, planiranja, sprovo|enja i evaluacije programa. 

X.    ME\UNARODNA I TEHNI^KA SURADNJA 

21.    Me|unarodna i tehni~ka suradnja u razvoju ljudskih resursa, obrazovanju, osposobljavanju i stalnom usavr{avanju treba da: 

(a)    razvija mehanizme kojima se ubla`ava nepo`eljan uticaj na zemlje u razvoju nastao usljed odlivanja obrazovanih lica zbog migracija, uklju~uju}i strategije namijenjene ja~anju sistema razvoja ljudskih resursa u zemljama porijekla, uz priznavanje da }e stvaranje uvjeta koji omogu}avaju ekonomski rast, ulaganje, stvaranje pristojnih zaposlenja i ljudskog razvoja imati pozitivno dejstvo na zadr`avanje obrazovane radne snage; 

(b)    unapre|uju mogu}nosti za `ene i mu{karce da dobiju pristojno zaposlenje; 

(c)    promoviraju izgradnju nacionalnih kapaciteta radi reformisanja i razvijanja politika i programa osposobljavanja, uklju~uju}i razvijanje kapaciteta za socijalni dijalog i izgradnji partnerskog odnosa u osposobljavanju; 

(d)    promoviraju razvoj preduzetni{tva i pristojnog zaposlenja, te razmjenjuju iskustva o najboljim me|unarodnim praksama; 

(e)    ja~aju kapacitet socijalnih partnera u smislu potpomaganja dinami~nih politika stalnog usavr{avanja, naro~ito u odnosu na nove dimenzije regionalnih ekonomskih strategija, migracija i pojave multikulturalnog dru{tva; 

(f)    promoviraju priznanje i prenosivost vje{tina, kompetencija i kvalifikacija na nacionalnom i me|unarodnom nivou; 

(g)    pove}avaju tehni~ku i finansijsku pomo} zemljama u razvoju i promoviraju, na nivou me|unarodnih finansijskih institucija i finansijskih agencija, koherentne politike i programe koje obrazovanje, osposobljavanje i stalno usavr{avanje stavljaju u sredi{te svojih razvojnih politika; 

(h)    ispituju i primjenjuju inovativne pristupe radi obezbje|enja dodatnih sredstava za razvoj ljudskih resursa uzimaju}i u obzir posebne probleme u vezi sa zadu`eno{}u zemalja u razvoju; 

(i)    promoviraju suradnju izme|u vlada, i izme|u njih i socijalnih partnera, privatnog sektora i me|unarodnih organizacija o svim drugim pitanjima i strategijama koji su sadr`ani u ovom dokumentu. 

XI. ZAVR[NA ODREDBA 

22.    Postoje}a preporuka revidira i zamjenjuje Preporuku o razvoju ljudskih resursa, 1975. 

^lan 3. 

Ova Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja. 


Broj 01-011-2157-38/09
12. augusta 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
@eljko Kom{i}, s. r. Temeljem ~lanka V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i suglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 413/09 od 13. srpnja 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine je na 60. sjednici, odr`anoj 12. kolovoza 2009. godine, donijelo 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI PREPORUKE O RAZVOJU LJUDSKIH RESURSA, OBRAZOVANJU, OSPOSOBLJAVANJU I STALNOM USAVR[AVANJU, BROJ 195 IZ 2004. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA 

^lanak 1. 

Ratificira se Preporuka o razvoju ljudskih resursa, obrazovanju, osposobljavanju i stalnom usavr{avanju, broj 195 iz 2004. godine, Me|unarodne organizacije rada. 

^lanak 2. 

Tekst Preporuke u prijevodu glasi: 

PREPORUKA 

O RAZVOJU LJUDSKIH RESURSA, OBRAZOVANJU, OSPOSOBLJAVANJU I STALNOM USAVR[AVANJU, 2004. GODINE, BROJ 195 

Op}a konferencija Me|unarodne organizacije rada, koju je u @enevi sazvalo Administrativno vije}e Me|unarodnoga ureda rada i koja se sastala na 92. zasjedanju 1. lipnja 2004. godine, 

konstatiraju}i da obrazovanje, osposobljavanje i stalno usavr{avanje zna~ajno doprinose unapre|enju interesa pojedinaca, poduze}a, ekonomije i dru{tva u cjelini, i imaju}i u vidu presudni zna~aj odr`avanja pune uposlenosti, iskorjenjivanja siroma{tva, socijalne uklju~enosti i odr`ivog ekonomskog rasta u globalnoj ekonomiji, 

pozivaju}i vlade, poslodavce i djelatnike da obnove svoju opredijeljenost za stalno usavr{avanje: vlada da ulaganjem i stvaranjem uvjeta poja~aju obrazovanje i osposobljavanje na svim razinama; poduze}a da osposobljavaju svoje uposlenike; i pojedinaca da koriste obrazovanje, osposobljavanje i mogu}nosti za stalno usavr{avanje, 

konstatiraju}i da su obrazovanje, osposobljavanje i stalno usavr{avanje od fundamentalnog zna~aja, i da trebaju biti sastavni dio opse`nih ekonomskih, poreznih i socijalnih politika i programa, i politika i programa tr`i{ta rada koji su va`ni za odr`ivi ekonomski rast i stvaranje uposlenja, te dru{tveni razvoj, kao i usugla{eni sa njima, 

konstatiraju}i da je mnogim zemljama u razvoju potrebna podr{ka u izradi, financiranju i provedbi odgovaraju}ih politika obrazovanja i osposobljavanja u svrhu odr`avanja ljudskog razvoja, rasta ekonomije i upo{ljavanja, te iskorjenjivanja siroma{tva, 

konstatiraju}i da su obrazovanje, osposobljavanje i stalno usavr{avanje ~imbenici koji doprinose osobnom razvoju, pristupu kulturi i aktivnom gra|anstvu, 

konstatiraju}i da je ostvarivanje pristojnog rada za djelatnike ma gdje oni bili glavni cilj Me|unarodne organizacije rada, 

priznaju}i prava i na~ela sadr`ana u va`nim instrumentima Me|unarodne organizacije rada, a posebice u: 

(a)    Konvenciji o razvoju ljudskih resursa, 1975; Konvenciji i Preporuci o politici upo{ljavanja, 1964; Preporuci o politici upo{ljavanja (dopunske odredbe), 1984. i Konvenciji i Preporuci o pla}enom odsustvu u svrhe obrazovanja, 1974; 

(b)    Deklaraciji MOR-a o temeljnim na~elima i pravima na rad; 

(c)    Tripartitnoj deklaraciji o na~elima koji se odnose na multinacionalna poduze}a i socijalnu politiku; 

(d)    Zaklju~cima u svezi sa osposobljavanjem i razvojem ljudskih resursa koje je usvojila Me|unarodna konferencija rada na 88. zasjedanju (2000. godine), 

odlu~iv{i se za usvajanje izvjesnih prijedloga u svezi sa osposobljavanjem i razvojem ljudskih resursa, koji su sadr`ani u ~etvrtoj to~ki dnevnoga reda zasjedanja, 

odlu~iv{i da ti prijedlozi budu u obliku preporuke, 

usvaja dana sedamnaestog lipnja dvije tisu}e ~etvrte godine sljede}u preporuku koja se mo`e nazvati Preporuka o razvoju ljudskih resursa, 2004. 

I.    CILJ, OPSEG I DEFINICIJE 

1.    ^lanice trebaju kroz socijalni dijalog formulirati, primjenjivati i vr{iti pregled razvoja nacionalnih ljudskih resursa, politika obrazovanja, osposobljavanja i stalnog usavr{avanja koje su suglasne sa ekonomskim, poreznim i socijalnim politikama. 

2.    U svrhe ove preporuke: 

(a)    izraz ''stalno usavr{avanje'' obuhva}a sve aktivnosti u svezi sa stjecanjem znanja koje se poduzimaju tijekom `ivotnoga vijeka radi razvijanja kompetencija i kvalifikacija; 

(b)    izraz ''kompetencije'' obuhva}a znanje, vje{tine i prakti~no iskustvo, te vladanje odre|enim kontekstom; 

(c)    izraz ''kvalifikacije'' podrazumijeva formalno izra`ene stru~ne ili profesionalne sposobnosti djelatnika koje su priznate na me|unarodnoj, nacionalnoj ili razini sektora; 

(d)    izraz ''sposobnost za upo{ljavanje'' se odnosi na prenosive kompetencije i kvalifikacije kojima se usavr{avaju sposobnosti pojedinca u kori{tenju mogu}nosti za obrazovanje i osposobljavanje koje mu stoje na raspolaganju, da bi osigurao i zadr`ao pristojan posao, napredovao u poduze}u i izme|u poslova, i uspje{no se nosio sa tehnologijom koja je podlo`na promjeni i okolnostima na tr`i{tu rada. 

3.    ^lanice trebaju utvrditi politike u svezi sa razvojem ljudskih resursa obrazovanjem, osposobljavanjem i stalnim usavr{avanjem kojima se: 

(a)    omogu}uje stalno usavr{avanje i sposobnost za upo{ljavanje kao jedna od mjera politika namijenjenih stvaranju pristojnih poslova, kao i postizanja odr`ivog ekonomskog i dru{tvenog razvoja; 

(b)    pridaje isti zna~aj ekonomskim i socijalnim ciljevima, nagla{ava odr`ivi ekonomski razvoj u kontekstu globaliziraju}e ekonomije i dru{tva utemeljenog na znanju i vje{tinama, kao i razvoj kompetencija, afirmiranje pristojnog rada, odr`avanje uposlenosti, dru{tveni razvoj, socijalnu uklju~enost i smanjenje siroma{tva; 

(c)    nagla{ava va`nost inoviranja, konkurentnosti, produktivnosti, ekonomskog rasta, stvaranja pristojnih poslova i mogu}nosti za upo{ljavanje osoba, smatraju}i da se inovacijama stvaraju nove mogu}nosti za upo{ljavanje, i da se tako|er zahtijeva novi pristup obrazovanju i osposobljavanju da bi se zadovoljile potrebe za novim vje{tinama; 

(d)    bave izazovima nametnutim transformacijom rada u neformalnoj ekonomiji u pristojan rad koji je u cijelosti integriran u glavni tijek ekonomskoga `ivota; politike i programi se trebaju razvijati u svrhu stvaranja pristojnih poslova i mogu}nosti za obrazovanje i osposobljavanje, kao i priznavanja prethodnih znanja i vje{tina ste~enih u pomaganju djelatnicima i poslodavcima pri prelasku u formalnu ekonomiju; 

(e)    promoviraju i odr`avaju javna i privatna ulaganja u infrastrukturu koja je potrebna za kori{tenje informacijske i komunikacijske tehnologije u obrazovanju i osposobljavanju, kao i u osposobljavanju nastavnika i instruktora, kori{tenjem lokalnih, nacionalnih i me|unarodnih mre`a za suradnju; 

(f)    smanjuje neravnopravnost u pristupu obrazovanju i osposobljavanju. 

4.    ^lanice trebaju: 

(a)    svima priznati pravo na obrazovanje i osposobljavanje i, u suradnji sa socijalnim partnerima, raditi na tome da svima omogu}e pristup stalnom usavr{avanju; 

(b)    priznati kako stalno usavr{avanje treba biti utemeljeno na razvidnoj obvezi vlada u ulaganju i stvaranju uvjeta za unapre|ivanje obrazovanja i osposobljavanja na svim razinama; poduze}a u osposobljavaju svojih uposlenika; i pojedinaca u usavr{avanju svoje kompetencije i karijere. 

II. POLITIKE RAZVOJA I PROVEDBA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA 

5.    ^lanice trebaju: 

(a)    utvrditi, uz sudjelovanje socijalnih partnera, nacionalnu strategiju obrazovanja i osposobljavanja, kao i okvir za vo|enje politika koje se odnose na osposobljavanje na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, te razinama sektora i poduze}a; 

(b)    razvijati poticajne socijalne i druge politike, stvarati ekonomsko okru`enje i stimulanse radi poticanja poduze}a na ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje pojedinaca, razvijati svoje kompetencije i karijere, i omogu}avati svima i poticati ih na sudjelovanje u programima obrazovanja i osposobljavanja; 

(c)    omogu}iti razvoj sustava obrazovanja i osposobljavanja koji je suglasan nacionalnim uvjetima i praksi; 

(d)    preuzimati najve}u odgovornost za ulaganje u kvalitetu obrazovanja i osposobljavanja prije upo{ljavanja, konstatiraju}i fundamentalnu va`nost stru~nih nastavnika i instruktora koji rade u pristojnim uvjetima; 

(e)    uspostaviti nacionalni okvir za stjecanje kvalifikacija kako bi se omogu}ilo stalno usavr{avanje, pomoglo poduze}ima i agencijama za upo{ljavanje u uskla|ivanju ponuda i potra`nji za vje{tinama, pojedincima vo|enje pri izboru obuke i karijere, i omogu}ilo priznavanje prija{njeg obrazovanja i prethodno ste~enih vje{tina, kompetencija i iskustava; ovaj okvir treba biti otvoren promjenljivim tehnologijama i tijekovima tr`i{ta rada, te uva`avati regionalne i lokalne razlike ~ime se ne gubi transparentnost na nacionalnoj razini; 

(f)    ja~ati socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje u svezi sa osposobljavanjem na me|unarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, te razini sektora i poduze}a kao temeljnog na~ela za razvijanje sustava, relevantnosti programa, kvalitete i isplativosti; 

(g)    promovirati mogu}nosti za `ene i mu{karce u obrazovanju, osposobljavanju i stalnom usavr{avanju; 

(h)    promovirati pristup obrazovanju, osposobljavanju i stalnom usavr{avanju osoba ~ije su posebne potrebe utvr|ene na nacionalnoj razini, poput mladih, osoba sa ni`im stupnjem kvalifikacija, migranata, starijih djelatnika, domoroda~kog stanovni{tva, etni~kih manjina i socijalno isklju~enih; te djelatnika u malim i srednjim poduze}ima, neformalnoj ekonomiji, seoskom sektoru i onih koji obavljaju samostalnu djelatnost; 

(i)    osigurati podr{ku socijalnim partnerima kako bi ih osposobili za sudjelovanje u socijalnom dijalogu u svezi sa osposobljavanjem; 

(j)    podr`ati i pru`iti pomo} pojedincima kroz obrazovanje, osposobljavanje i stalno usavr{avanje, te druge politike i programe u razvijanju i primjenjivanju poduzetni~kih vje{tina, kako bi sebi i drugima omogu}ili pristojan rad. 

6.    (1) ^lanice trebaju uspostavljati, odr`avati i unapre|ivati koordiniran sustav obrazovanja i osposobljavanja u okviru koncepcije stalnog usavr{avanja, vode}i ra~una o primarnoj odgovornosti vlade za obrazovanje i osposobljavanje koje prethodi upo{ljavanju i osposobljavanju neuposlenih, kao i uva`avanju uloge socijalnih partnera u daljnjem usavr{avanju, posebice su{tinske uloge poslodavaca u garantiranju mogu}nosti za stjecanje radnoga iskustva. 

    (2) Obrazovanje i osposobljavanje koje prethodi upo{ljavanju obuhva}aju obvezno osnovno obrazovanje koje podrazumijeva temeljna znanja, pismenost i vje{tine ra~unanja, i odgovaraju}e kori{tenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija. 

7.    Pri dono{enju odluka o ulaganju u obrazovanje i osposobljavanje, ~lanice trebaju razmotriti standarde u odnosu na sli~ne zemlje, regije i sektore. 

III. OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE KOJE PRETHODI ZAPO[LJAVANJU 

8.    ^lanice treba da: 

(a)    prihvate odgovornost za obrazovanje i osposobljavanje koje prethodi zapo{ljavanju i, u suradnji sa socijalnim partnerima, pru`aju pomo} svima da razvijaju svoje sposobnosti za zapo-{ljavanje, i omogu}e im socijalno uklju~ivanje; 

(b)    razviju metode neformalnog obrazovanja i osposobljavanja, naro~ito za odrasle kojima su u mladosti bile uskra}ene mogu}nosti za obrazovanje i osposobljavanje; 

(c)    podsti~u kori{tenje novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija u obrazovanju i osposobljavanju, u mjeri u kojoj je to mogu}e; 

(d)    osiguraju informacije u vezi sa stru~nim osposobljavanjem, tr`i{tem rada i karijerom, te usmjeravanju i davanju savjeta u svezi sa zapo{ljavanjem, koje su dopunjene informacijama o pravima i obvezama svih zainteresiranih koje proistje~u iz zakona o radu i drugih propisa o radu; 

(e)    osigurati va`nost programa o obrazovanju i osposobljavanju koji prethode zapo{ljavanju, i odr`avanje njihovog kvaliteta; 

(f)    osiguraju uspostavu i razvijanje sustava stru~nog obrazovanja i osposobljavanja radi stvaranja odgovaraju}ih mogu}nosti za razvoj i formalno priznavanje vje{tina koje su od zna~aja za tr`i{te rada. 

IV. RAZVOJ SPOSOBNOSTI 

9.    ^lanice bi trebale: (a) promovirati, uz anga`man socijalnih partnera, teku}e utvr|ivanje trendova u sposobnostima koje su potrebne pojedincima, poduze}ima, ekonomiji i dru{tvu u cjelini; 

(b)    priznati ulogu socijalnih partnera, poduze}a i radnika u obuci; 

(c)    podr`avati inicijative socijalnih partnera u oblasti obuke iz bipartitnog dijaloga, uklju~uju}i kolektivno dogovaranje; 

(d)    osigurati pozitivne mjere u cilju stimuliranja ulaganja u obuku i sudjelovanja u njoj; 

(e)    priznati u~enje na radnom mjestu, uklju~uju}i formalno i neformalno u~enje, te radno iskustvo; 

(f)    promovirati {irenje u~enja i obuke na radnom mjestu putem: 

(i)    uporabe visoko efikasne radne prakse kojom se pobolj{avaju vje{tine; 

(ii)    organiziranje treninga na radnom mjestu i van njega uz pru`aoce obuke iz javnog i privatnog sektora, te ve}im kori{tenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija, te 

(iii)    uporabe novih oblika u~enja zajedno s odgovaraju}im socijalnim politikama i mjerama u cilju stvaranja uvjeta za lak{e sudjelovanje u obuci; 

(g)    poticati poslodavce u privatnom i javnom sektoru da usvajaju najbolju praksu u razvoju ljudskih resursa; 

(h)    razvijati strategije, mjere i programe za jednake mogu}nosti, u cilju promoviranja i provedbe obuka za `ene, kao i za posebne skupine i ekonomske sektore, te za osobe sa posebnim potrebama, s ciljem smanjivanja nejednakosti; 

(i)    promovirati jednake mogu}nosti u pristupu profesionalnoj orijentaciji i specijalizaciji vje{tina za sve radnike, kao i podr{ke za preobuku zaposlenika ~ija radna mjesta su ugro`ena; 

(j)    pozivati multinacionalna poduze}a da osiguraju obuku za sve razine svojih zaposlenika u svojim domovinama i zemljama-doma}inima, u cilju ispunjavanja potreba poduze}a i davanja doprinosa razvoju zemlje; 

(k)    promovirati razvoj politika ravnopravnosti u obuci i pru`anju prilika za sve zaposlenike u javnom sektoru, uz priznavanje uloge socijalnih partnera u tom sektoru; 

(l)    promovirati politike podr{ke kako bi se pojedincima omogu}ilo da usklade svoje interese vezane za radno mjesto, obitelj i cjelo`ivotno u~enje. 

V.    OSPOSOBLJAVANJE ZA PRISTOJAN RAD I SOCIJALNU UKLJU^ENOST 

10.    ^lanice trebaju prihvatiti: 

(a)    da se glavna odgovornost vlada u osposobljavanju neuposlenih, onih koji se `ele uklju~iti ili ponovno uklju~iti u tr`i{te rada i osoba sa posebnim potrebama, sastoji u razvijanju i usavr{avanju njihove sposobnosti za upo{ljavanje kako bi im se osigurao pristojan rad u privatnim i javnim sektorima, mjerama kao {to su stimulansi i pomo}i; 

(b)    ulogu socijalnih partnera u pru`anju podr{ke upo{ljavanju neuposlenih osoba i osoba sa posebnim potrebama politikama razvoja ljudskih resursa i drugih mjera; 

(c)    ulogu lokalnih vlasti, zajednica i drugih zainteresiranih strana u provedbi programa za osobe s posebnim potrebama. 

VI. OKVIR ZA PRIZNAVANJE I IZDAVANJE SVJEDOD@BI O VJE[TINAMA 

11. 

(1)    Uz konzultiranje sa socijalnim partnerima i kori{tenjem nacionalnog okvira kvalifikacija trebaju se usvojiti mjere radi promoviranja uspostave, provedbe i financiranja transparentnog mehanizma ocjenjivanja, izdavanja svjedod`bi i priznavanja vje{tina, uklju~uju}i prethodno obrazovanje i iskustvo, bez obzira gdje su ste~eni i jesu li ste~eni formalno ili neformalno. 

(2)    Takva ocjenjiva~ka metodologija treba biti objektivna, nediskriminacijska i utemeljena na standardima. 

(3)    Nacionalni okvir treba obuhvatiti vjerodostojan sustav izdavanja svjedod`bi kojima }e se osigurati prenosivost i priznavanje vje{tina u sektorima, industrijama, poduze}ima i obrazovnim ustanovama. 

12.    Treba usvojiti posebne propise kako bi se osiguralo priznavanje i izdavanje svjedod`bi o vje{tinama i kvalifikacijama djelatnika migranata. 

VII. INSTITUCIJE ZA OBUKU 

13.    ^lanice trebaju promovirati, u suradnji sa socijalnim partnerima, pru`anje raznovrsne obuke radi zadovoljavanja razli~itih osobnih potreba pojedinaca i poduze}a, te garantiranja najvi{ih standarda, priznavanje i prenosivost kompetencija i kvalifikacija unutar nacionalnog okvira koji garantira kvalitetu. 

^lanice trebaju: 

(a)    uspostaviti okvir u kojemu }e institucije za obuku izdavati svjedod`be o kvalifikacijama; 

(b)    utvrditi uloge vlade i socijalnih partnera u promoviranju rasprostranjenosti i razli~itosti obuke; 

(c)    ugraditi garanciju kvalitete u javni sustav, unapre|ivati njegov razvoj unutar privatnih tr`i{ta za obuku i procjenjivati rezultate obrazovanja i osposobljavanja; 

(d)    ustanoviti standarde kvalitete za instruktore i stvoriti mogu}nosti da se zadovolje ti standardi. 

VIII. USLUGE USMJERAVANJA U KARIJERI I OSPOSOBLJAVANJU 

15.    ^lanice trebaju: 

(a)    garantirati i omogu}iti pojedincu da tijekom `ivotnoga vijeka sudjeluje i ima pristup informacijama, profesionalnoj orijentaciji, usmjeravanju u karijeri, upo{ljavanju i tehnikama tra`enja uposlenja, te uslugama kojima se pru`a podr{ka osposobljavanju; 

(b)    promovirati i omogu}iti uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije, kao i najboljih iskustava u informiranju i usmjeravanju u karijeri, te uslugama kojima se pru`a podr{ka osposobljavanju; 

(c)    utvr|ivati uz konzultiranje sa socijalnim partnerima zada}e i odgovornosti slu`bi za upo{ljavanje, institucija i drugih va`nih slu`bi za stru~no osposobljavanje, informiranje i usmjeravanje u karijeri; 

(d)    osiguravati informacije i smjernice o poduzetni{tvu, unapre|enju poduzetni~ke vje{tine, te podizanje svijesti nastavnika i instruktora o va`noj ulozi poduze}a, izme|u ostalog, i o pove}anju i stvaranju pristojnih uposlenja. 

IX. ISTRA@IVANJE U RAZVOJU LJUDSKIH RESURSA, OBRAZOVANJU, OSPOSOBLJAVANJU I STALNOM USAVR[AVANJU 

16.    ^lanice trebaju ocjenjivati djelovanje svojih politika obrazovanja, osposobljavanja i stalnog usavr{avanja i napretka koji je ostvaren u postizanju {irih ciljeva ljudskog razvoja, poput stvaranja pristojnih uposlenja i iskorjenjivanja siroma{tva. 

17.    ^lanice trebaju razvijati svoje nacionalne kapacitete, kao i omogu}iti i pru`ati pomo} u razvijanju kapaciteta socijalnih partnera, analizirati kretanja na tr`i{tima rada i razvoju ljudskih resursa i osposobljavanja. 

^lanice trebaju: 

(a)    prikupljati informacije, svrstane prema spolnoj i starosnoj strukturi i drugim posebnim socioekonomskim karakteristikama, obrazovnim razinama, kvalifikacijama, aktivnostima osposobljavanja i prihodima od uposlenja, osobito prigodom organiziranja redovitih istra`ivanja stanovni{tva, tako da se mogu ustanoviti kretanja i vr{iti usporedne analize radi vo|enja politike razvoja; 

(b)    uspostaviti baze podataka i kvantitativne i kvalitativne pokazatelje svrstane prema spolnoj i starosnoj strukturi i drugim karakteristikama unutar sustava nacionalnog osposobljavanja i prikupljati podatke u privatnom sektoru, uzimaju}i u obzir utjecaj prikupljanja podataka na poduze}a; 

(c)    prikupljati informacije iz razli~itih izvora o kompetencijama i kretanjima na tr`i{tu rada, uklju~uju}i longitudinalna istra`ivanja, s tim da ih se ne ograni~ava na tradicionalne klasifikacije zanimanja. 

19.    ^lanice trebaju uz konzultiranje sa socijalnim partnerima i uzimaju}i u obzir utjecaj prikupljenih podataka na poduze}a podr`ati i omogu}iti istra`ivanje razvoja ljudskih resursa i osposobljavanja koji bi mogli obuhvatiti: 

(a)    metodologije obrazovanja i osposobljavanja, uklju~uju}i potrebu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u osposobljavanju; 

(b)    okvire za priznavanje stru~nosti i kvalifikacija; 

(c)    politike, strategije i okvire za razvoj ljudskih resursa i osposobljavanje; 

(d)    ulaganje u osposobljavanje, kao i u~inkovitost i djelovanje osposobljavanja; 

(e)    utvr|ivanje, mjerenje i predvi|anje kretanja u ponudi i potra`nji za kompetencijama i kvalifikacijama na tr`i{tu rada; 

(f)    identificiranje i prevazila`enje prepreka u pristupanju osposobljavanju i obrazovanju; 

(g)    utvr|ivanje i prevazila`enje predrasuda utemeljenih na spolnoj pripadnosti prigodom evaluacije kompetencija; 

(h)    pripremanje, objavljivanje i distribuiranje izvje{}a i dokumentacije o politikama, istra`ivanjima i dostupnim podacima. 

20.    ^lanice trebaju koristiti informacije dobijene istra`ivanjem s ciljem vo|enja, planiranja, provedbe i evaluacije programa. 

X.    ME\UNARODNA I TEHNI^KA SURADNJA 

21.    Me|unarodna i tehni~ka suradnja u razvoju ljudskih resursa, obrazovanju, osposobljavanju i stalnom usavr{avanju treba: 

(a)    razvijati mehanizme kojima se ubla`ava nepo`eljan utjecaj na zemlje u razvoju nastao uslijed odlijevanja obrazovanih osoba zbog migracija, uklju~uju}i strategije namijenjene ja~anju sustava razvoja ljudskih resursa u zemljama podrijetla, uz priznavanje da }e stvaranje uvjeta koji omogu}uju ekonomski rast, ulaganje, stvaranje pristojnih uposlenja i ljudskog razvoja imati pozitivno djelovanje na zadr`avanje obrazovane radne snage; 

(b)    unapre|ivati mogu}nosti za `ene i mu{karce u dobijanju pristojnog uposlenja; 

(c)    promovirati izgradnju nacionalnih kapaciteta radi reformiranja i razvijanja politika i programa osposobljavanja, uklju~uju}i razvijanje kapaciteta za socijalni dijalog i izgradnju partnerskog odnosa u osposobljavanju; 

(d)    promovirati razvoj poduzetni{tva i pristojnog uposlenja, te razmjenjivati iskustva o najboljim me|unarodnim praksama; 

(e)    ja~ati kapacitet socijalnih partnera u smislu potpomaganja dinami~nih politika stalnog usavr{avanja, osobito u odnosu na nove dimenzije regionalnih ekonomskih strategija, migracija i pojave multikulturalnog dru{tva; 

(f)    promovirati priznanje i prenosivost vje{tina, kompetencija i kvalifikacija na nacionalnoj i me|unarodnoj razini; 

(g)    pove}avati tehni~ku i financijsku pomo} zemljama u razvoju i promoviranje, na razini me|unarodnih financijskih institucija i financijskih agencija, koherentne politike i programa koje obrazovanje, osposobljavanje i stalno usavr{avanje stavljaju u sredi{te svojih razvojnih politika; 

(h)    ispitivati i primjenjivati inovativne pristupe radi osiguranja dodatnih sredstava za razvoj ljudskih resursa uzimaju}i u obzir posebne probleme u svezi sa zadu`eno{}u zemalja u razvoju; 

(i)    promovirati suradnju izme|u vlada, i izme|u njih i socijalnih partnera, privatnog sektora i me|unarodnih organizacija o svim drugim pitanjima i strategijama sadr`anim u ovome dokumentu. 

XI. ZAVR[NA ODREDBA 

22.    Postoje}a preporuka revidira i zamjenjuje Preporuku o razvoju ljudskih resursa, 1975. 

^lanak 3. 

Ova Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na hrvatskome, srpskom i bosanskom jeziku i stupa na snagu danom objave. 


Broj 01-011-2157-38/09
12. kolovoza 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
@eljko Kom{i}, v. r. 


174 

Na osnovu ~lana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 323/09 od 26. marta 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 55. sjednici, odr`anoj 8. aprila 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI DEKLARACIJE O DUGORO^NOM PROGRAMU REGIONALNE SARADWE I RAZVOJA MENTALNOG ZDRAVQA U ZEMQAMA JUGOISTO^NE EVROPE 

^lan 1. 

Ratifikuje se Deklaracija o dugoro~nom programu regionalne saradwe i razvoja mentalnog zdravqa u zemqama Jugoisto~ne Evrope. 

^lan 2. 

Tekst Deklaracije u prevodu glasi: 

SOUTH-EASTERN EUROPE HEALTH NETWORK 

"HEALTH DEVELOPMENT ACTION FOR SOUTH-EASTERN EUROPE

DEKLARACIJA 

O DUGORO^NOM PROGRAMU REGIONALNE SARADWE I RAZVOJA U MENTALNOM ZDRAVQU 

Ministara zdravstva zemaqa Jugoisto~ne Evrope 

Mi, Ministri zdravqa Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Republike Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Srbije i Biv{e Jugoslovenske Republike Makedonije, sastali smo se sa Savjetom Evrope i SZO Regionalnim uredom za Evropu, u okviru Inicijative za socijalnu koheziju Pakta za stabilnost, u Sofiji, Bugarska 21-23 juna 2007. godine, na 16. sastanku SEE Health Network-a (Zdravstvene mre`e). 

RAZUMIJEVAJU]I da je nedavno pro{irewe Evropske unije pove}alo zna~aj javnog mentalnog zdravqa u Regionu, kao i da Evropska komisija (EK) priprema svoju strategiju za mentalno zdravqe, ~ime demonstrira da mentalno zdravqe predstavqa jedan od prioriteta politike javnog zdravstva EK. 

PRISJE]AJU]I se da je u Evropskoj Deklaraciji Svjetske zdravstvene organizacije o mentalnom zdravqu, Facing Challenges, Building Solutions"(Helsinki15.01.05), izra`ena zabrinutost da se teret mentalnih poreme}aja u Jugoisto~noj Evropi ne smawuje i da mnoge osobe sa problemima mentalnog zdravqa ne primaju tretman i wegu koja im je potrebna. 

SVJESNI vrlo velikih potreba stanovni{tva za uslugama mentalnog zdravqa u na{im dr`avama, posebno za probleme kao {to su stres, depresija i posttraumatski stresni poreme}aj i specifi~nih potreba vulnerabilne populacije, te tako|e svjesni izazova koji se moraju zadovoqiti u ciqu pru`awa adekvatne i efekasne wege licima koja pate od ozbiqnih i dugotrajnih mentalnih problema, od kojih mnogi jo{ uvijek `ive u mentalnim institucijama. 

OSVR]U]I se sa zadovoqstvom na postignu}a Projekta mentalnog zdravqa u Jugoisto~noj Evropi, koji je dao zna~ajan doprinos ukazivawem na neke od ovih potreba, kroz razvijawe modernih nacionalnih politika mentalnog zdravqa i zakonskih okvira; uspostavqawe jednog pilot centra za mentalno zdravqe u zajednici u svakoj od devet zemaqa; te izradu i provo|ewe obuke qudskih resursa u mentalnom zdravqu. 

VISOKO POSVE]ENI konsolidovawu rezultata koji su postignuti do sada u uspostavqawu informacionih sistema vezanih za prikupqawe i obradu podataka usluga mentalnog zdravqa u svakoj od zemaqa Mre`e. 

IZRA@AVAJU]I zadovoqstvo postignu}ima u mentalnom zdravqu koja su bila sredstvo gra|ewa mira i pomirewa, te koja su pridonijela poboq{awu dobrostawa stanovni{tva Jugoisto~ne Evrope. 

ZABRINUTI da navedene dobiti i prilike ne}e biti izgubqene, te da }e zemqe u~esnice nastaviti s izgra|ivawem ostvarenog uspjeha, te da }e ujediniti svoje napore u oblasti mentalnog zdravqa, s ciqem da zakora~e u eru odr`ivosti, me|unarodne saradwe, samodeterminisanosti i rasta. 

NADAJU]I se da }e Politika javnog zdravstva za zemqe Jugoisto~ne Evrope unutar Evropske unije pru`iti mogu}nosti za razvijawe koordinacionih inicijativa u oblasti mentalnog zdravqa u Regionu; 

PRIZNAJU]I potrebu za transformisawem Projekta mentalnog zdravqa u dugoro~ni program regionalne saradwe u ciqu zadr`avawa mentalnog zdravqa kao prioriteta u javnim politikama; 

UZ PUNU ZAHVALNOST i sna`no podr`avawe inicijative Bosne i Hercegovine za uspostavqawe Regionalnog centra za saradwu u oblasti mentalnog zdravqa; 

ZAHVALNO UVA@AVAJU]I da sve zemqe Jugoisto~ne Evrope i me|uvladine organizacije koje su dosad bile ukqu~ene u Projekt mentalnog zdravqa podr`avaju uspostavqawe takvog regionalnog centra za saradwu u oblasti mentalnog zdravqa. 

POTVR\UJU]I na{u potpunu predanost provo|ewu Evropske Deklaracije Svjetske zdravstvene organizacije o mentalnom zdravqu, koja je usvojena od strane Ministara zdravstva svih na{ih zemaqa u Helsinkiju, 15. januara 2005, kao i preporuka i zakqu~aka Drugog ministarskog foruma, odr`anog u Skopqu studenog 2005, i Preporuka Savjeta Evrope R(2004) 10 o za{titi qudskih prava i dignitetu osoba sa mentalnim poreme}ajima. 

Mi, Ministri prihva}amo slijede}u: 

DEKLARACIJU 

O DUGORO^NOM PROGRAMU REGIONALNE SARADWE I RAZVOJA U MENTALNOM ZDRAVQU 

Mi potvr|ujemo transformisawe Projekta mentalnog zdravqa za Jugoisto~nu Evropu u dugoro~ni program regionalne saradwe i razvoja u oblasti mentalnog zdravqa, pod uslovima koji su izlo`eni u Prijedlogu regionalnih procesa saradwe u Jugoisto~noj Evropi. 

Mi podr`avamo uspostavqawe Regionalnog centra za saradwu u oblasti mentalnog zdravqa, sa sjedi{tem u Bosni i Hercegovini, te da }e uloga Centra biti da: planira, koordinira i evaluira aktivnosti koje pridonose razvijawu promocije mentalnog zdravqa, prevencije, pru`awa usluga i socijalne ukqu~enosti kroz: 

Stoga preporu~ujemo da se slijede}i koraci preduzmu: 

Mi potvr|ujemo na{u posve}enost uvo|ewu odr`ivih reformi u mentalnom zdravqu Jugoisto~ne Evrope; 

Pozivamo Savjet Evrope, Razvojnu banku Savjeta Evrope i Svjetsku zdravstvenu organizaciju (Regionalni ured za Evropu) da nam pru`e stalno vodstvo i tehni~ku pomo} u implementirawu nacionalnih i regionalnih obaveza; 

Da iskazujemo na{u zahvalnost onima koji su doprinijeli postignu}ima u protekle ~etiri godine kao ~lanovi Upravnog i Izvr{nog odbora, Donatorima i Partnerskim organizacijama, kao i pojedina~nim ekspertima koji su u~estvovali u radu; i 

Da pozivamo Donatore i Partnerske organizacije da razmotre pru`awe podr{ke transformaciji uspje{ne inicijative Projekta mentalnog zdravqa u dugoro~ni program kroz uspostavqawe Centra za regionalnu saradwu u oblasti mentalnog zdravqa; i stim u vezi, pozdravqamo interes za saradwom u mentalnom zdravqu koji je izrazila Me|unarodna organizacija za migracije. 

POTPISNICI: 

ALBANIJA 

BOSNA I HERCEGOVINA 

BUGARSKA 

HRVATSKA 

CRNA GORA 

REPUBLIKA MOLDAVIJA 

RUMUNIJA 

SRBIJA 

BIV[A JUGOSLOVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA 

^lan 3. 

Ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" na srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku i stupa na snagu danom objavqivawa. 


Broj 01-011-1031-31/09
8. aprila 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Neboj{a Radmanovi}, s. r. Na osnovu ~lana V 3. (d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 323/09 od 26. marta 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 55. sjednici, odr`anoj 08. aprila 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI DEKLARACIJE O DUGORO^NOM PROGRAMU REGIONALNE SARADNJE I RAZVOJA MENTALNOG ZDRAVLJA U ZEMLJAMA JUGOISTO^NE EVROPE 

^lan 1. 

Ratifikuje se Deklaracija o dugoro~nom programu regionalne saradnje i razvoja mentalnog zdravlja u zemaljama Jugoisto~ne Evrope. 

^lan 2. 

Tekst Deklaracije u prijevodu glasi: 

South-eastern Europe Health Network 

"Health development action for South-eastern Europe" 

DEKLARACIJA 

O DUGORO^NOM PROGRAMU REGIONALNE SARADNJE I RAZVOJA U MENTALNOM ZDRAVLJU 

Ministara zdravstva zemalja Jugoisto~ne Evrope 

Mi, Ministri zdravstva Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Republike Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Srbije i Biv{e Jugoslovenske Republike Makedonije, sastali smo se sa Vije}em Evrope i SZO Regionalnim uredom za Evropu, u okviru Inicijative za socijalnu koheziju Pakta za stabilnost, u Sofiji, Bugarska 21-23 juna 2007. godine, na 16. sastanku SEE Health Network-a (Zdravstvene mre`e). 

RAZUMIJEVAJU]I da je nedavno pro{irenje Evropske unije pove}alo zna~aj javnog mentalnog zdravlja u Regionu, kao i da Evropska komisija (EK) priprema svoju strategiju za mentalno zdravlje, ~ime demonstrira da mentalno zdravlje predstavlja jedan od prioriteta politike javnog zdravstva EK. 

PRISJE]AJU]I se da je u Evropskoj Deklaraciji Svjetske zdravstvene organizacije o mentalnom zdravlju, "Facing Challenges, Building Solutions" (Helsinki 15.01.05), izra`ena zabrinutost da se teret mentalnih poreme}aja u Jugoisto~noj Evropi ne smanjuje i da mnoge osobe sa problemima mentalnog zdravlja ne primaju tretman i njegu koja im je potrebna. 

SVJESNI vrlo velikih potreba stanovni{tva za uslugama mentalnog zdravlja u na{im dr`avama, osobito za probleme kao {to su stres, depresija i posttraumatski stresni poreme}aj i specifi~nih potreba vulnerabilne populacije, te tako|er svjesni izazova koji se moraju zadovoljiti u cilju pru`anja adekvatne i efekasne njege osobama koje pate od ozbiljnih i dugotrajnih mentalnih problema, od kojih mnogi jo{ uvijek `ive u mentalnim institucijama. 

OSVR]U]I se sa zadovoljstvom na postignu}a Projekta mentalnog zdravlja u Jugoisto~noj Evropi, koji je dao zna~ajan doprinos ukazivanjem na neke od ovih potreba, kroz razvijanje modernih nacionalnih politika mentalnog zdravlja i zakonskih okvira; uspostavljanje jednog pilot centra za mentalno zdravlje u zajednici u svakoj od devet zemalja; te izradu i provedbu obuke ljudskih resursa u mentalnom zdravlju. 

VISOKO POSVE]ENI konsolidiranju rezultata koji su postignuti do sada u uspostavljanju informacionih sistema vezanih za prikupljanje i obradu podataka usluga mentalnog zdravlja u svakoj od zemalja Mre`e. 

IZRA@AVAJU]I zadovoljstvo postignu}ima u mentalnom zdravlju koja su bila sredstvo gra|enja mira i pomirenja, te koja su pridonijela pobolj{anju dobrostanja stanovni{tva Jugoisto~ne Evrope. 

ZABRINUTI da navedene dobiti i prilike ne}e biti izgubljene, te da }e zemlje u~esnice nastaviti s izgra|ivanjem ostvarenog uspjeha, te da }e ujediniti svoje napore u oblasti mentalnog zdravlja, s ciljem da zakora~e u eru odr`ivosti, me|unarodne saradnje, samodeterminiranosti i rasta. 

NADAJU]I se da }e Politika javnog zdravstva za zemlje Jugoisto~ne Evrope unutar Evropske unije pru`iti mogu}nosti za razvijanje koordiniranih inicijativa u oblasti mentalnog zdravlja u Regionu; 

PRIZNAJU]I potrebu za transformiranjem Projekta mentalnog zdravlja u dugoro~ni program regionalne saradnje u cilju zadr`avanja mentalnog zdravlja kao prioriteta u javnim politikama; 

UZ PUNU ZAHVALNOST i sna`no podr`avanje inicijative Bosne i Hercegovine za uspostavljanje Regionalnog centra za saradnju u oblasti mentalnog zdravlja; 

ZAHVALNO UVA@AVAJU]I da sve zemlje Jugoisto~ne Evrope i me|uvladine organizacije koje su dosad bile uklju~ene u Projekt mentalnog zdravlja podr`avaju uspostavljanje takvog regionalnog centra za saradnju u oblasti mentalnog zdravlja. 

POTVR\UJU]I na{u potpunu predanost provedbi Evropske Deklaracije Svjetske zdravstvene organizacije o mentalnom zdravlju, koja je usvojena od strane Ministara zdravstva svih na{ih zemalja u Helsinkiju, 15. januara 2005, kao i preporuka i zaklju~aka Drugog ministarskog foruma, odr`anog u Skopju novembra 2005, i Preporuka Vije}a Evrope R(2004) 10 o za{titi ljudskih prava i dignitetu osoba sa mentalnim poreme}ajima. 

Mi, Ministri prihva}amo slijede}u: 

DEKLARACIJU 

O DUGORO^NOM PROGRAMU REGIONALNE SARADNJE I RAZVOJA U MENTALNOM ZDRAVLJU 

Mi potvr|ujemo transformiranje Projekta mentalnog zdravlja za Jugoisto~nu Evropu u dugoro~ni program regionalne saradnje i razvoja u oblasti mentalnog zdravlja, pod uvjetima koji su izlo`eni u Prijedlogu regionalnih procesa saradnje u Jugoisto~noj Evropi. 

Mi podr`avamo uspostavljanje Regionalnog centra za saradnju u oblasti mentalnog zdravlja, sa sjedi{tem u Bosni i Hercegovini, te da }e uloga Centra biti da: planira, koordinira i evaluira aktivnosti koje pridonose razvijanju promocije mentalnog zdravlja, prevencije, pru`anja usluga i socijalne uklju~enosti kroz: 

Stoga preporu~ujemo da se slijede}i koraci preduzmu: 

Mi potvr|ujemo na{u posve}enost uvo|enju odr`ivih reformi u mentalnom zdravlju Jugoisto~ne Evrope; 

Pozivamo Vije}e Evrope, Razvojnu banku Vije}a Evrope i Svjetsku zdravstvenu organizaciju (Regionalni ured za Evropu) da nam pru`e stalno vodstvo i tehni~ku pomo} u implementiranju nacionalnih i regionalnih obaveza; 

Da iskazujemo na{u zahvalnost onima koji su doprinijeli postignu}ima u protekle ~etiri godine kao ~lanovi Upravnog i Izvr{nog odbora, Donatorima i Partnerskim organizacijama, kao i pojedina~nim ekspertima koji su u~estvovali u radu; i 

Da pozivamo Donatore i Partnerske organizacije da razmotre pru`anje podr{ke transformiranju uspje{ne inicijative Projekta mentalnog zdravlja u dugoro~ni program kroz uspostavljanje Centra za regionalnu saradnju u oblasti mentalnog zdravlja; i stim u vezi, pozdravljamo interes za saradnjom u mentalnom zdravlju koji je izrazila Me|unarodna organizacija za migracije. 

POTPISNICI: 

ALBANIJA 

BOSNA I HERCEGOVINA 

BUGARSKA 

HRVATSKA 

CRNA GORA 

REPUBLIKA MOLDAVIJA 

RUMUNIJA 

SRBIJA 

BIV[A JUGOSLOVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA 


^lan 3. 

Ova Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja. 


Broj 01-011-1031-31/09
8. aprila 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Neboj{a Radmanovi}, s. r. Temeljem ~lanka V. 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i suglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 323/09 od 26. o`ujka 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine je na 55. sjednici, odr`anoj 8. travnja 2009. godine, donijelo 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI DEKLARACIJE O DUGORO^NOM PROGRAMU REGIONALNE SURADNJE I RAZVOJA MENTALNOG ZDRAVLJA U ZEMLJAMA JUGOISTO^NE EUROPE 

^lanak 1. 

Ratificira se Deklaracija o dugoro~nom programu regionalne suradnje i razvoja mentalnog zdravlja u zemljama Jugoisto~ne Europe. 

^lanak 2. 

Tekst Deklaracije u prijevodu glasi: 

South-eastern Europe Health Network 

"Health development action for South-eastern Europe" 

DEKLARACIJA 

O DUGORO^NOM PROGRAMU REGIONALNE SURADNJE I RAZVOJA U MENTALNOM ZDRAVLJU 

Ministara zdravstva zemalja Jugoisto~ne Europe 

Mi, Ministri zdravstva Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Republike Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Srbije i Biv{e Jugoslavenske Republike Makedonije, sastali smo se sa Vije}em Europe i SZO Regionalnim uredom za Europu, u okviru Inicijative za socijalnu koheziju Pakta za stabilnost, u Sofiji, Bugarska 21-23 lipnja 2007. godine, na 16. sastanku SEE Health Network-a (Zdravstvene mre`e). 

RAZUMIJEVAJU]I da je nedavno pro{irenje Europske unije pove}alo zna~aj javnog mentalnog zdravlja u Regionu, kao i da Europska komisija (EK) priprema svoju strategiju za mentalno zdravlje, ~ime demonstrira da mentalno zdravlje predstavlja jedan od prioriteta politike javnog zdravstva EK. 

PRISJE]AJU]I se da je u Europskoj Deklaraciji Svjetske zdravstvene organizacije o mentalnom zdravlju, "Facing Challenges, Building Solutions" (Helsinki 15.01.05), izra`ena zabrinutost da se teret mentalnih poreme}aja u Jugoisto~noj Europi ne smanjuje i da mnoge osobe sa problemima mentalnog zdravlja ne primaju tretman i njegu koja im je potrebna. 

SVJESNI vrlo velikih potreba stanovni{tva za uslugama mentalnog zdravlja u na{im dr`avama, osobito za probleme kao {to su stres, depresija i posttraumatski stresni poreme}aj i specifi~nih potreba vulnerabilne populacije, te tako|er svjesni izazova koji se moraju zadovoljiti u cilju pru`anja adekvatne i u~inkovite njege osobama koje pate od ozbiljnih i dugotrajnih mentalnih problema, od kojih mnogi jo{ uvijek `ive u mentalnim institucijama. 

OSVR^U]I se sa zadovoljstvom na postignu}a Projekta mentalnog zdravlja u Jugoisto~noj Europi, koji je dao zna~ajan doprinos ukazivanjem na neke od ovih potreba, kroz razvijanje modernih nacionalnih politika mentalnog zdravlja i zakonskih okvira; uspostava jednog pilot centra za mentalno zdravlje u zajednici u svakoj od devet zemalja; te izradu i provedbu obuke ljudskih resursa u mentalnom zdravlju. 

VISOKO POSVE]ENI konsolidiranju rezultata koji su postignuti do sada u uspostavi informacionih sustava vezanih za prikupljanje i obradu podataka usluga mentalnog zdravlja u svakoj od zemalja Mre`e. 

IZRA@AVAJU]I zadovoljstvo postignu}ima u mentalnom zdravlju koja su bila sredstvo gra|enja mira i pomirenja, te koja su pridonijela pobolj{anju dobrostanja stanovni{tva Jugoisto~ne Europe. 

ZABRINUTI da navedene dobiti i prilike ne}e biti izgubljene, te da }e zemlje sudionici nastaviti s izgra|ivanjem ostvarenog uspjeha, te da }e ujediniti svoje napore u oblasti mentalnog zdravlja, s ciljem da zakora~e u eru odr`ivosti, me|unarodne suradnje, samodeterminiranosti i rasta. 

NADAJU]I se da }e Politika javnog zdravstva za zemlje Jugoisto~ne Europe unutar Europske unije pru`iti mogu}nosti za razvijanje koordiniranih inicijativa u oblasti mentalnog zdravlja u Regionu; 

PRIZNAJU]I potrebu za transformiranjem Projekta mentalnog zdravlja u dugoro~ni program regionalne suradnje u cilju zadr`avanja mentalnog zdravlja kao prioriteta u javnim politikama; 

UZ PUNU ZAHVALNOST i sna`no podr`avanje inicijative Bosne i Hercegovine za uspostavljanje Regionalnog centra za suradnju u oblasti mentalnog zdravlja; 

ZAHVALNO UVA@AVAJU]I da sve zemlje Jugoisto~ne Europe i me|uvladine organizacije koje su dosad bile uklju~ene u Projekt mentalnog zdravlja podr`avaju uspostavu takvog regionalnog centra za suradnju u oblasti mentalnog zdravlja. 

POTVR\UJU]I na{u potpunu predanost provedbi Europske Deklaracije Svjetske zdravstvene organizacije o mentalnom zdravlju, koja je usvojena od strane Ministara zdravstva svih na{ih zemalja u Helsinkiju, 15. sije~nja 2005, kao i preporuka i zaklju~aka Drugog ministarskog foruma, odr`anog u Skopju studenog 2005, i Preporuka Vije}a Europe R(2004) 10 o za{titi ljudskih prava i dignitetu osoba sa mentalnim poreme}ajima. 

Mi, Ministri prihva}amo slijede}u: 

DEKLARACIJU 

O DUGORO^NOM PROGRAMU REGIONALNE SURADNJE I RAZVOJA U MENTALNOM ZDRAVLJU 

Mi potvr|ujemo transformiranje Projekta mentalnog zdravlja za Jugoisto~nu Europu u dugoro~ni program regionalne suradnje i razvoja u oblasti mentalnog zdravlja, pod uvjetima koji su izlo`eni u Prijedlogu regionalnih procesa suradnje u Jugoisto~noj Europi. 

Mi podr`avamo uspostavu Regionalnog centra za suradnju u oblasti mentalnog zdravlja, sa sjedi{tem u Bosni i Hercegovini, te da }e uloga Centra biti da: planira, koordinira i evaluira aktivnosti koje pridonose razvijanju promocije mentalnog zdravlja, prevencije, pru`anja usluga i socijalne uklju~enosti kroz: 

Stoga preporu~ujemo da se slijede}i koraci poduzmu: 

Mi potvr|ujemo na{u posve}enost uvo|enju odr`ivih reformi u mentalnom zdravlju Jugoisto~ne Europe; 

Pozivamo Vije}e Europe, Razvojnu banku Vije}a Europe i Svjetsku zdravstvenu organizaciju (Regionalni ured za Europu) da nam pru`e stalno vodstvo i tehni~ku pomo} u implementiranju nacionalnih i regionalnih obveza; 

Da iskazujemo na{u zahvalnost onima koji su doprinijeli postignu}ima u protekle ~etiri godine kao ~lanovi Upravnog i Izvr{nog odbora, Donatorima i Partnerskim organizacijama, kao i pojedina~nim ekspertima koji su sudjelovali u radu; i 

Da pozivamo Donatore i Partnerske organizacije da razmotre pru`anje potpore transformiranju uspje{ne inicijative Projekta mentalnog zdravlja u dugoro~ni program kroz uspostavu Centra za regionalnu suradnju u oblasti mentalnog zdravlja; i s tim u svezi, pozdravljamo interes za suradnjom u mentalnom zdravlju koji je izrazila Me|unarodna organizacija za migracije. 

POTPISNICI: 

ALBANIJA 

BOSNA I HERCEGOVINA 

BUGARSKA 

HRVATSKA 

CRNA GORA 

REPUBLIKA MOLDAVIJA 

RUMUNIJA 

SRBIJA 

BIV[A JUGOSLOVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA 

^lanak 3. 

Ova Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na hrvatskome, srpskom i bosanskom jeziku i stupa na snagu danom objave. 


Broj 01-011-1031-31/09
8. travnja 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Neboj{a Radmanovi}, v. r. 


175 

Na osnovu ~lana V. 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH, broj 431/09 od 1. oktobra 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 62. sjednici, odr`anoj 8. oktobra 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRAWU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ (IDA) - DRUGI PROJEKAT UPRAVQAWA ^VRSTIM OTPADOM - 

^lan 1. 

Ratifikuje se Sporazum o finansirawu izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne asocijacije za razvoj (IDA) - Drugi projekat upravqawa ~vrstim otpadom, potpisan u Sarajevu, 25. juna 2009. godine na engleskom jeziku. 

^lan 2. 

Tekst Sporazuma u prevodu glasi: 

KREDIT BROJ 4540 BA 

SPORAZUM O FINANSIRAWU 

(DRUGI PROJEKAT UPRAVQAWA ^VRSTIM OTPADOM) IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ 

Datum: 25. juni, 2009. godine 

SPORAZUM, od 25. juna 2009. godine izme|u BOSNE I HERCEGOVINE ("Primalac") i ME\UNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ ("Asocijacija"). Primalac i Asocijacija izra`avaju svoju saglasnost sa sqede}im: 

S OBZIROM DA JE Primalac tako|e zatra`io od Me|unarodne banke za obnovu i razvoj (Banka) dodatnu pomo} u svrhu finansirawa Projekta na osnovu sporazuma sa~iwenog istog dana kao i ovaj dokument izme|u Primaoca i Banke (Sporazum o zajmu), Banka se sla`e da odobri tra`enu pomo} u ukupnom iznosu glavnice od sedamnaest miliona Evra (17.000.000 EUR) (Zajam). 

^LAN I - OP[TI USLOVI; DEFINICIJE 

1.01. Op{ti uslovi (kako su definisani u Prilogu ovog Sporazuma) ~ine sastavni dio ovog Sporazuma. 

1.02. Ukoliko kontekst ne zahtijeva druga~ije, termini napisani velikim slovima kori{teni u Sporazumu o finansirawu imaju zna~ewa koja su im data u Op{tim uslovima ili u Prilogu ovog Sporazuma. 

^LAN II - FINANSIRAWE 

2.01. Asocijacija je saglasna da da Primaocu, pod uslovima i u rokovima navedenim u ovom Sporazumu ili na koje se poziva ovaj Sporazum, kredit u iznosu u protivvrijednosti od devet miliona i {est stotina hiqada Specijalnih prava vu~ewa (9.600.000 SDR) (u razli~itim kontekstima, "Kredit" ili "Finansirawe") za pomo} pri finansirawu projekta opisanog u Rasporedu 1 ovog Sporazuma ("Projekat"). 

2.02. Primalac mo`e povla~iti sredstva Finansirawa u skladu s Odjeqkom IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

2.03. Maksimalna stopa naknade za neiskori{teni dio kredita koju pla}a Primalac na nepovu~eni saldo Finansirawa iznosi jednu polovinu jednog procenta (1/2 od 1%) godi{we. 

2.04. Tro{kovi servisirawa koje pla}a Primalac na povu~eni saldo Kredita iznose tri ~etvrtine jednog procenta (3/4 od 1%) godi{we. 

2.05. Datumi pla}awa su 15. juni i 15. decembar svake godine. 

2.06. Iznos glavnice Kredita }e se otpla}ivati u skladu s rasporedom otplate navedenim u Rasporedu 3 ovog Sporazuma. 

2.07. Valuta pla}awa je evro. 

^LAN III - PROJEKAT 

3.01. Primalac iskazuje svoju opredijeqenost u pogledu ciqeva Projekta. U tu svrhu }e se Primalac pobrinuti da Dio 1 Projekta izvr{i Federacija, a da Dio 2 Projekta izvr{i RS u skladu s odredbama ~lana IV Op{tih uslova, Sporazumom o projektu za Federaciju i Sporazumom o projektu za RS. 

3.02. Ne dovode}i u pitawe odredbe Odjeqka 3.01 ovog Sporazuma i osim ako se Primalac i Asocijacija dogovore druga~ije, Primalac }e osigurati da se Projekat sprovede u skladu s odredbama Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

^LAN IV - PRAVNI LIJEKOVI ASOCIJACIJE 

4.01. Dodatni doga|aji za suspenziju se sastoje od sqede}eg: 

(a)    Bilo koji Entitet koji implementira Projekat nije uspio izvr{iti bilo koju od svojih obaveza iz svog pripadaju}eg Sporazuma o projektu ili Supsidijarnog sporazuma. 

(b)    Kao rezultat doga|aja koji se dese nakon datuma sklapawa ovog Sporazuma, pojavila se vanredna situacija usqed koje }e biti nemogu}e da bilo koji od Entiteta koji implementiraju Projekat bude u stawu da izvr{i svoje obaveze iz svog pripadaju}eg Sporazuma o projektu ili Supsidijarnog sporazuma o finansirawu. 

(c)    Supsidijarni sporazum o finansirawu za Federaciju ili Supsidijarni sporazum o finansirawu za RS su izmijeweni bez prethodnog odobrewa Asocijacije. 

4.02. Dodatni doga|aji za ubrzawe se sastoje od sqede}eg: to jest, ako se bilo koji doga|aj naveden u stavovima (a) i (c) Odjeqka 4.01 ovog  Sporazuma dese i traju u periodu od {ezdeset (60) dana nakon {to Asocijacija dostavi Primaocu obavje{tewe o takvom doga|aju. 

^LAN V - STUPAWE NA SNAGU; PREKID 

5.01. Dodatni Uslovi za stupawe na snagu se sastoje od sqede}eg: 

(a)    Sporazum o projektu je potpisan u ime Asocijacije, Banke i Entiteta, u skladu sa uslovima i rokovima zadovoqavaju}im za Asocijaciju; 

(b)    Supsidijarni sporazum o finansirawu za Entitet naveden u stavu (a) ovog Odjeqka 5.01 je potpisan u ime Primaoca i svakog od Entiteta koji implementiraju Projekat, u skladu sa uslovima i rokovima zadovoqavaju}im za Asocijaciju; 

(c)    Supsidijarni sporazum o kreditu je potpisan u ime svakog od dva Entiteta koji implementira Projekat sa najmawe jednim Komunalnim preduze}em koje u~estvuje u Projektu, u skladu sa uslovima i rokovima zadovoqavaju}im za Asocijaciju; 

(d)    Primalac je usvojio Operativni priru~nik; 

(e)    Sporazum o zajmu je potpisan i isporu~en i svi uslovi koji prethode stupawu na snagu (osim stupawa na snagu ovog Sporazuma) su ispuweni; 

(f)    Jedinica za upravqawe projektom Federacije (PMU Federacije) je dogradila softver za vo|ewe ra~unovodstva za Projekat na zadovoqavaju}i na~in za Asocijaciju; 

(g)    Jedinica za upravqawe projektom RS (PMU RS) je uspostavila softver za vo|ewe ra~unovodstva za Projekat na zadovoqavaju}i na~in za Asocijaciju. 

5.02. Dodatna pravna pitawa se sastoje od sqede}eg: 

(a)    Sporazum o projektu naveden u stavu (a) Odjeqka 5.01 ovog Sporazuma je propisno potvr|en ili ratifikovan i od strane datog Entiteta i pravno je obavezuju}i za dati Entitet u skladu sa svojim uslovima; 

(b)    Supsidijarni sporazum o finansirawu naveden u stavu (b) Odjeqka 5.01 ovog Sporazuma je propisno potvr|en ili ratifikovan od strane Primaoca i relevantnog Entiteta i pravno je obavezuju}i za Primaoca i za relevantni Entitet u skladu sa svojim uslovima; i 

(c)    Supsidijarni sporazum o kreditu pomenut u stavu (c) Odjeqka 5.01 ovog Sporazuma je propisno potvr|en ili ratifikovan od strane relevantnog Entiteta i relevantnog Komunalnog preduze}a koje u~estvuje u Projektu i pravno je obavezuju}i za relevantni Entitet i relevantno Komunalno preduze}e koje u~estvuje u skladu sa svojim uslovima. 

5.03. Rok za stupawe na snagu je datum koji je stotinu i dvadeset (120) dana nakon datuma potpisivawa ovog Sporazuma. 

5.04. Za potrebe Odjeqka 8.05. (b) Op{tih uslova, datum obaveze Primaoca iz ovog Sporazuma (izuzev obaveza koje se odnose na pla}awe) presta}e da va`e za dvadeset (20) godina nakon datuma potpisivawa ovog Sporazuma. 

^LAN VI - PREDSTAVNICI; ADRESE 

6.01. Predstavnik Primaoca je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine. 

6.02. Adresa Primaoca je: 

Trg BiH 1 

71000 Sarajevo 

Bosna i Hercegovina 

Faks

(387-33) 202-930 

6.03. Adresa Asocijacije je: 

International Development Association (Me|unarodna asocijacija za razvoj) 

1818 H Street, N.W

Washington, D.C. 20433 

United States of America (Sjediwene Ameri~ke Dr`ave) 

Kablogram:    Teleks:    Faks

INDEVAS    248423 (MCI)    1-202-477-6391 

Washington, D.C

  

DOGOVORENO u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, na dan i godinu navedene gore na po~etku. 

BOSNA I HERCEGOVINA 

Ovla{teni predstavnik 

Ministar financija i trezora 

Dragan Vranki} 

ME\UNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ 

Ovla{teni predstavnik 

Direktorica za zemqu i regionalni koordinator za 

Jugoisto~nu Evropu, region Evrope i Centralne Azije 

Jane Armitage 

RASPORED 1 

Opis Projekta 

Ciq projekta je da se unaprijedi raspolo`ivost, kvalitet, zdrava `ivotna sredina i finansijska sposobnost usluga u upravqawu ~vrstim otpadom koje pru`aju komunalna preduze}a koja u~estvuju u projektu. 

Projekat se sastoji sqede}ih dijelova: 

Dio 1: Federacija 

A.    Upravqawe otpadom 

Izvo|ewe gra|evinskih radova i nabavka opreme i konsultantskih usluga, ukqu~uju}i finansirawe operativnih tro{kova za rad PIT-ova, za; (i) popravku postoje}ih deponija i unaprije|ewe infrastrukture do potrebnih sanitarnih standarda; (ii) permanentno zatvarawe divqih deponija sme}a na zdrav na~in po `ivotnu sredinu i uspostavqawe sistema dugoro~nog monitoringa `ivotne sredine; (iii) ja~awe infrastrukture i opreme za prikupqawe otpada, ukqu~uju}i kante za prikupqawe, dodatna vozila i prate}u opremu; (iv) pretvarawe postoje}ih malih deponija u optimalan broj stanica za transfer otpada od stanovni{tva, trgovine i institucija radi konsolidirawa u regionalne deponije za odlagawe otpada; (v) usavr{avawe procesa u razvijenim regionalnim deponijama ukqu~uju}i sortirawe, recikla`u i apsorpciju plinova; i (vi) prethodni tretman otpada. 

B.    Izgradwa kapaciteta 

Pru`awe tehni~ke pomo}i i provo|ewe aktivnosti obuke, pomo}i i izgradwe kapaciteta u korist entitetskih institucija koje se bave razvijawem, planirawem, provo|ewem i procjenom op{tinskih politika i programa upravqawa otpadom i kontrolom sektora za dono{ewe politike i propisa, ukqu~uju}i: (i) podr{ku dugoro~nom planirawu Federacije u okviru sistema za upravqawe ~vrstim otpadom Primaoca, ukqu~uju}i zakonske mjere i postepeno dogra|ivawe do me|unarodnih standarda; (ii) razvijawe kapaciteta finansijskog upravqawa navedenim sistemom kako bi funkcionisao na komercijalnoj osnovi i postigao najpovoqnije tro{kove kao i wihovo pokri}e; (iii) promociju sudjelovawa privatnog sektora gdje to odgovara; (iv) obuku o odlagawu, radu deponija, zatvarawu postoje}ih deponija i projektima budu}ih deponija; (v) pripremu studije izvodqivosti i finansijske, dru{tvene procjene za deponije kao i procjenu uticaj na `ivotnu sredinu; (vi) pripremu finalnih nacrta i tenderskih dokumenata te podr{ku u tenderskoj proceduri za nabavku investicija i usluga u sklopu Dijela 1.A Projekta; (vii) provo|ewe informisawa javnosti i monitoringa `ivotne sredine radi postizawa konsenzusa o projektu te promovisawe lokalnog vlasni{tva nad sistemom za upravqawe ~vrstim otpadom kao i koncepta o me|uop{tinskim deponijama, te podizawe svijesti o koristima sigurnog prikupqawa i odlagawa ku}nog sme}a, te motivisawe doma}instava i industrije da pla}aju komunalnu naknadu; (viii) procjenu alternativa za odvajawe, prikupqawe i odlagawe opasnog otpada; i (ix) sastavqawe strategije za opasni otpad, ukqu~uju}i opcije promovisawa me|udr`avne saradwe u upravqawu ~vrstim otpadom i zajedni~kim sanitarnim deponijama sa susjednim op{tinama u susjednim zemqama. 

C.    Upravqawe projektom i operativni tro{kovi 

Pru`awe tehni~ke pomo}i, obuke i roba te finansirawe operativnih tro{kova kao podr{ka PMU Federacije u izvo|ewu Projekta. 

Dio 2. Republika Srpska 

A.    Upravqawe otpadom 

Izvo|ewe gra|evinskih radova i nabavka opreme i konsultantskih usluga, ukqu~uju}i finansirawe operativnih tro{kova za rad PIT-ova, za; (i) popravku postoje}ih deponija i unaprije|ewe infrastrukture do potrebnih sanitarnih standarda; (ii) permanentno zatvarawe divqih deponija sme}a na zdrav na~in po `ivotnu sredinu i uspostavqawe sistema dugoro~nog monitoringa `ivotne sredine; (iii) ja~awe infrastrukture i opreme za prikupqawe otpada, ukqu~uju}i kante za prikupqawe, dodatna vozila i prate}u opremu; (iv) pretvarawe postoje}ih malih deponija u optimalan broj stanica za transfer otpada od stanovni{tva, trgovine i institucija radi konsolidirawa u regionalne deponije za odlagawe otpada; (v) usavr{avawe procesa u razvijenim regionalnim deponijama ukqu~uju}i sortirawe, recikla`u i apsorpciju plinova; i (vi) prethodni tretman otpada. 

B.    Izgradwa kapaciteta 

Pru`awe tehni~ke pomo}i i provo|ewe aktivnosti obuke, pomo}i i izgradwe kapaciteta u korist entitetskih institucija koje se bave razvijawem, planirawem, provo|ewem i procjenom op}inskih politika i programa upravqawa otpadom i kontrolom sektora za dono{ewe politike i propisa, ukqu~uju}i: (i) podr{ku dugoro~nom planirawu RS u okviru sistema za upravqawe ~vrstim otpadom Primaoca, ukqu~uju}i zakonske mjere i postepeno dogra|ivawe do me|unarodnih standarda; (ii) razvijawe kapaciteta finansijskog upravqawa navedenim sistemom kako bi funkcionisao na komercijalnoj osnovi i postigao najpovoqnije tro{kove kao i wihovo pokri}e; (iii) promociju sudjelovawa privatnog sektora gdje to odgovara; (iv) obuku o odlagawu, radu deponija, zatvarawu postoje}ih deponija i projektima budu}ih deponija; (v) pripremu studije izvodqivosti i finansijske, dru{tvene procjene za deponije kao i procjenu uticaj na `ivotnu sredinu; (vi) pripremu finalnih nacrta i tenderskih dokumenata te podr{ku u tenderskoj proceduri za nabavku investicija i usluga u sklopu Dijela 2.A Projekta; (vii) provo|ewe informisawa javnosti i monitoringa `ivotne sredine radi postizawa konsenzusa o projektu te promovisawe lokalnog vlasni{tva nad sistemom za upravqawe ~vrstim otpadom kao i koncepta o me|uop{tinskim deponijama, te podizawe svijesti o koristima sigurnog prikupqawa i odlagawa ku}nog sme}a, te motivisawe doma}instava i industrije da pla}aju komunalnu naknadu; (viii) procjenu alternativa za odvajawe, prikupqawe i odlagawe opasnog otpada; i (ix) sastavqawe strategije za opasni otpad, ukqu~uju}i opcije promovisawa me|udr`avne saradwe u upravqawu ~vrstim otpadom i zajedni~kim sanitarnim deponijama sa susjednim op{tinama u susjednim zemqama. 

C.    Upravqawe projektom i operativni tro{kovi 

Pru`awe tehni~ke pomo}i, obuke i roba te finansirawe operativnih tro{kova kao podr{ka PMU RS u izvo|ewu Projekta. 

RASPORED 2 

Izvo|ewe Projekta 

Odjeqak I. Aran`mani za izvo|ewe 

A.    Institucionalni aran`mani 

Primalac }e izvoditi i u~initi da i Entiteti izvedu Projekat u skladu sa sqede}im institucionalnim i drugim aran`manima: 

1.    U Federaciji punu nadle`nost za provo|ewe projekta ima FMET a u RS to je MPPCE. PMU-e koje direktno odgovaraju FMET-u, odnosno MPPCE-u, bi}e nadle`ne za upravqawe Projektom, ukqu~uju}i nabavku i finansijsko upravqawe u Federaciji, odnosno u RS. 

2.    Formira}e se PIT-ovi u svakom Komunalnom preduze}u koje }e upravqati deponijom iz Projekta. PIT-ovi }e vr{iti nabavku i finansijske aspekte vezano za deponiju iz Projekta u wihovoj nadle`nosti. Odgovorne PMU }e vr{iti pregled kako bi se osiguralo po{tovawe smjernica i procedura Asocijacije. PIT-ovi {aqu izvje{taje odgovaraju}oj PMU najmawe kvartalno. 

B.    Ugovori i za{titine mjere za izvo|ewe 

1.    Primalac }e se pobrinuti da svaki Entitet ima svoj PMU koji }e biti aktivan cijelo vrijeme tokom izvo|ewa Projekta, sa opisom poslova i resursima koji su zadovoqavaju}i za Asocijaciju i sa dovoqnim brojem adekvatnog osobqa. 

2.    Primalac }e sam uraditi i pobrinu}e se da i Entiteti urade sqede}e: 

(a)    vaqano obavqaju sve obaveze iz Operativnog priru~nika i EF-a blagovremeno i u skladu sa odgovaraju}im uslovima, da primjewuju i provode, zavisno od slu~aja, radwe, kriterijume, politike, procedure i aran`mane u wima predvi|ene; i 

(b)    ne mijewaju niti se odreknu, ili dozvole da se mijewa ili odbaci Operativni priru~nik ili EF ili bilo koja wihova odredba, osim uz prethodno pismeno odobrewe Asocijacije. 

3.    Primalac }e osigurati i pobrinuti se da Entiteti osiguraju da Projektom ne bude pogo|ena ni~ija privatna zemqa te da ne}e biti potrebna kupovina zemqi{ta ili preseqavawe. 

4.    Primalac }e putem PMU, u roku od osamnaest (18) mjeseci od Datuma stupawa na snagu, pripremiti i dostaviti Asocijaciji izvje{taj o napredovawu izvr{ewa Projekta, u obliku i sa sadr`ajem koji su zadovoqavaju}i za Asocijaciju u kojem }e, izme|u ostalog, preporu~iti, kako bude potrebno, na temequ kvalifikacionih kriterijuma za tehni~ku pomo} i kvalifikacionih kriterijuma za finansirawe investicija, svaku potrebu da se sredstva Supsidijarnih kredita preusmjere me|u komunalnim preduze}ima koji u~estvuju u Projektu. Odluku o takvoj realokaciji sredstava donose zajedni~ki FMET i MPPCE nakon odobrewa dobijenog od Asocijacije. 

C.    Supsidijarni sporazumi 

1.    Da bi se omogu}ilo izvr{avawe i finansirawe Dijela 1 Projekta, Primalac }e obezbijediti da dio sredstava Finansirawa, bude dostupan Federaciji na osnovu supsidijarnog sporazuma sklopqenog izme|u Primaoca i Federacije ("Supsidijarni sporazum o finansirawu za Federaciju") pod istim uslovima i rokovima kao {to su u Finansirawu, uz odobrewe Asocijacije i ukqu~uju}i antikorupcijske smjernice, za davawe sredstava u podzajam od strane Federacije Komunalnim preduze}ima koja u~estvuju u Projektu pod istim uslovima i rokovima koji su navedeni u Dijelu D ovoga Odjeqka I

2.    Da bi se omogu}ilo izvr{avawe i finansirawe Dijela 2 Projekta, Primalac }e obezbijediti da dio sredstava Finansirawa, bude dostupan Republici Srpskoj na osnovu Supsidijarnog sporazuma sklopqenog izme|u Primaoca i Republike Srpske ("Supsidijarni sporazum o finansirawu za RS") pod istim uslovima i rokovima kao {to su u Finansirawu, uz odobrewe Asocijacije i ukqu~uju}i antikorupcijske smjernice, za davawe sredstava u pod-zajam od strane RS Komunalnim preduze}ima koja u~estvuju u Projektu pod istim uslovima i rokovima koji su navedeni u Dijelu D ovoga Odjeqka I

3.    Primalac }e vr{iti svoja prava u okviru Supsidijarnih sporazuma o finansirawu na na~in kojim se {tite interesi Primaoca i Asocijacije i posti`e svrha Finansirawa. Osim ako se Asocijacija druga~ije ne saglasi, Primalac ne}e dodjeqivati, mijewati, ukinuti ili se odre}i Supsidijarnih sporazuma o finansirawu ili bilo koje wihove odredbe. 

D.    potprojekti 

1.    Za potrebe Dijelova 1.A, 1.B, 2.A i 2.B Projekta, Primalac }e se pobrinuti da Entiteti proslijede kao podzajam sredstva finansirawa svojim odgovaraju}im Komunalnim preduze}ima koja u~estvuju u Projektu u skladu sa Supsidijarnim sporazumom o finansirawu koji }e biti zakqu~en izme|u Federacije i svakog Komunalnog preduze}a koje u~estvuje u Projektu i izme|u RS i svakog Komunalnog preduze}a koje u~estvuje u Projektu, u skladu sa kvalifikacionim kriterijumima i procedurama navedenim u Operativnom vodi~u, pod uslovima koje odobri Asocijacija ukqu~uju}i antikorupcijske smjernice, {to ukqu~uje sqede}e: 

(a)    Za potrebe Dijelova 1.A i 2.A Projekta, svaki prijedlog potprojekta }e obuhvatiti studiju izvodqivosti i procjenu uticaj na `ivotnu sredinu za predlo`ene deponije, pripremqene u skladu sa EF i u obliku i sa sadr`ajem koji su zadovoqavaju}i za Asocijaciju; 

(b)    prijedlozi potprojekata }e biti izabrani, procijeweni, sprovedeni i ocijeweni u skladu sa principima i procedurama predvi|enim u Operativnom vodi~u, Vodi~u za nabavke, Antikorupcijskim smjernicama i EF-u i na temequ relevantne Procjene uticaj na `ivotnu sredinu, Kvalifikacionih kriterijuma za tehni~ku pomo} i Kvalifikacionih kriterijuma za finansirawe investicija; 

(c)    u roku od osamnaest (18) mjeseci od dana stupawa na snagu odgovaraju}eg Supsidijarnog sporazuma o kreditu, napredak u sprovo|ewu svakog potprojekta }e mjeriti odgovaraju}a PMU i PIT na osnovu akcionog plana i izvedbenih ciqeva navedenih u tom Sporazumu, koji }e biti zadovoqavaju}i za Asocijaciju. U slu~aju da napredak ne ispuwava navedeni plan i ciqeve, odgovorna PMU }e u saradwi sa FMET ili MPPCE, zavisno od slu~aja, i Asocijacijom, odlu~iti da li }e neiskori{teni iznos kredita biti preba~en drugom Komunalnom preduze}u koje u~estvuje u Projektu; i 

(d)    za potrebe Dijelova 1.A(ii) i 2.A(ii) Projekta, zahtjevi finansirawa za zatvarawe divqih deponija u pojedina~nim op{tinama }e pokazati da: (i) je data op{tina ~lan me|uop{tinskog odbora regionalnog Komunalnog preduze}a za ~vrsti otpad; i da (ii) se ~vrstim otpadom prethodno odlo`enim na divqu deponiju upravqa u okviru regionalne sanitarne deponije. 

2.    Primalac }e dobiti i pobrinu}e se da i Entiteti dobiju adekvatna prava za za{titu svojih interesa i interesa Asocijacije, ukqu~uju}i pravo da: 

(a)    suspenduje ili prekine pravo Komunalnog preduze}a koje u~estvuje u Projektu da koristi sredstva iz Supsidijarnog kredita ili da ubrza ili dobije povrat svih ili dijela sredstava iz navedenog kredita, zbog toga {to Komunalno preduze}e nije izvr{ilo bilo koju obavezu koju ima prema Supsidijarnom sporazumu o kreditu; 

(b)    zatra`i povrat ukupnog ili dijela Supsidijarnog kredita u slu~aju da napredovawe provo|ewa odre|enog potprojekta koji se finansira u okviru kredita ne ispuwava plan i ciqeve predvi|ene u odgovaraju}em Supsidijarnom sporazumu o kreditu; i 

(c)    da zahtijeva od svakog Komunalnog preduze}a koje u~estvuje u Projektu da: (i) izvr{i sve svoje obaveze iz Supsidijarnog sporazuma o kreditu sa du`nom pa`wom i efikasno{}u i u skladu sa zdravim tehni~kim, ekonomskim, finansijskim, upravqa~kim, socijalnim standardima i standardima `ivotne sredine i praksama koje su zadovoqavaju}e za Asocijaciju, ukqu~uju}i i uskla|enost sa odredbama Smjernica za borbu protiv korupcije koje su primjenqive na primaoce sredstava Finansirawa koji nije Primalac, i EF-a; (ii) nabavi odmah, po potrebi, neophodne resurse za datu namjenu; (iii) da nabavi robu, radove i usluge koji }e se finansirati prema Supsidijarnom sporazumu o kreditu u skladu sa odredbama ovog Sporazuma i Vodi~a o nabavkama; (iv) odr`ava politike i procedure koje su adekvatne za monitoring i procjewivawe u skladu sa pokazateqima koji su prihvatqivi za Asocijaciju, napretka potprojekta i postizawe wegovih ciqeva; (v) (A) odr`ava sistem za finansijsko upravqawe i priprema finansijske izvje{taje u skladu sa konsistentno primijewenim ra~unovodstvenim standardima prihvatqivim za Asocijaciju, na na~in koji je adekvatan da odrazi operacije, resurse i rashode vezane za potprojekt; i (B) da, na zahtjev Asocijacije ili Primaoca osigura da takvi finansijski izvje{taji pro|u reviziju nezavisnih revizora koji su prihvatqivi za Asocijaciju, u skladu sa konsistentno primijewenim standardima revizije prihvatqivim za Asocijaciju, te da bez odlagawa dostavi izvje{taje, tako revidirane, Primaocu i Asocijaciji; (vi) omogu}i Primaocu i Asocijaciji da vr{e inspekciju potprojekata, wihovog rada i svih evidencija i dokumenata; (vii) pripremi i dostavi Primaocu i Asocijaciji sve informacije koje razumno zatra`e Primalac ili Asocijacija u vezi gore navedenog. 

3.    Primalac }e se pobrinuti da Entiteti primjewuju svoja prava iz svakog Supsidijarnog sporazuma o kreditu na na~in da {tite interese Primaoca i Asocijacije i ostvaruju namjenu Finansirawa. Osim ako se Asocijacija druga~ije ne saglasi, Primalac }e se pobrinuti da Entiteti ne dodjequju, mijewaju, ukidaju ili se odri~u bilo kojeg Supsidijarnog sporazuma o kreditu niti ijedne wegove odredbe. 

E.    Za{titni mehanizam protiv korupcije 

Primalac }e osigurati da se projekat izvodi u skladu s odredbama Smjernica protiv korupcije. 

Odjeqak II. Monitoring, izvje{tavawe i ocjewivawe Projekta 

A.    Izvje{taji o Projektu 

1.    Primalac }e, preko PMU-a, provoditi monitoring i ocjewivawe napretka Projekta i pripremu izvje{taja o Projektu u skladu s odredbama Odjeqka 4.08 Op{tih uslova i na osnovu pokazateqa usagla{enih s Asocijacijom. Svaki izvje{taj o Projektu }e obuhvatati period od jednog (1) kalendarskog semestra i dostavqa}e se Asocijaciji najkasnije jedan (1) mjesec dana nakon isteka perioda obuhva}enog tim izvje{tajem. 

2.    Za potrebe Odjeqka 4.08 (c) Op{tih uslova, izvje{taj o izvo|ewu Projekta i prate}i plan potreban u skladu sa ovim Odjeqkom bi}e dostavqen Asocijaciji najkasnije {est (6) mjeseci nakon Datuma zatvarawa. 

B.    Finansijsko upravqawe, finansijski izvje{taji i revizije 

1.    Primalac }e odr`avati i osigura}e da Entiteti odr`avaju putem wihovih PMU, sistem finansijskog upravqawa u skladu s odredbama Odjeqka 4.09 Op{tih uslova. 

2.    Bez ograni~ewa u pogledu odredbi Dijela A ovog Odjeqka, Primalac }e se pobrinuti da Entiteti putem svojih PMU pripreme i dostave Asocijaciji najkasnije u roku od ~etrdeset i pet (45) dana po zavr{etku svakog kalendarskog kvartala, privremene nerevidirane finansijske izvje{taje za Projekat koji obuhvataju taj kvartal, u obliku i sa sadr`ajem zadovoqavaju}im za Asocijaciju. 

3.    Primalac }e se pobrinuti da Entiteti putem svojih PMU daju svoje Finansijske izvje{taje na reviziju u skladu s odredbama Odjeqka 4.09 (b) Op{tih uslova. Svaka revizija finansijskih obra~una }e obuhvatati period od jedne (1) fiskalne godine Primaoca. Revidirani finansijski izvje{taji za svaki takav period }e se dostavqati Asocijaciji najkasnije {est (6) mjeseci po zavr{etku tog perioda. 

Odjeqak III. Nabavke 

A.    Op{ta pitawa 

1.    Roba i radovi. Sve robe i radovi koji su potrebni za Projekat i koji }e se finansirati iz sredstava Finansirawa nabavqa}e se u skladu sa zahtjevima navedenim u Odjeqku I Vodi~a za nabavke i u skladu s odredbama ovog Odjeqka. 

2.    Konsultantske usluge. Sve konsultantske usluge koje su potrebne za Projekat i koje }e se finansirati iz sredstava Finansirawa, nabavqa}e se u skladu sa zahtjevima navedenim u Odjeqcima I i IV Vodi~a za izbor konsultanata i u skladu s odredbama ovog Odjeqka. 

3.    Definicije. Termini napisani velikim slovima kori{teni ispod u ovom Odjeqku za opis pojedinih nabavnih metoda ili metoda za pregled pojedinih ugovora od strane Asocijacije odnose se na odgovaraju}e metode opisane u Vodi~u za nabavke ili u Vodi~u za izbor konsultanata, zavisno od slu~aja. 

B.    Pojedine metode nabavke roba i radova 

1.    Me|unarodno konkurentno nadmetawe (International Competitive Bidding -ICB). Osim ukoliko nije druga~ije odre|eno u stavu 2 ispod, robe i radovi }e se nabavqati po ugovorima dodijeqenim na osnovu Me|unarodnog konkurentnog nadmetawa. 

2.    Ostale metode nabavke roba i radova. Sqede}a tabela navodi metode nabavke, osim Me|unarodnog konkurentnog nadmetawa, koje se mogu koristiti za robe i radove. Plan nabavke }e navesti konkretne prilike u kojima se mogu koristiti te metode: 

Metod nabavke 

(a)    Doma}e konkurentno nadmetawe (NCB), u zavisnosti od izmjena navedenih u stavu 3 doqe. 

(b)    Kupovina (Shopping

(c)    Direktno ugovarawe (Direct Contracting

3.    Procedure Doma}eg konkurentnog nadmetawa provodi}e se koriste}i jedno od sqede}eg: (a) standardne dokumente za natje~aj Asocijacije; ili (b) tenderske dokumente, prihvatqive za Asocijaciju, koje pripreme PMU na temequ Otvorenog tenderskog postupka prema Zakonu o javnim nabavkama Primaoca (Slu`beni glasnik, 2. novembar 2004., br. 49/04), a sve je predmet sqede}ih odredbi: 

(1)    Registracija 

(a)    Ponuda se ne}e ograni~avati na unaprijed registrovane firme; 

(b)    Gdje se registracija zahtijeva, ponu|a~ima (i) }e biti omogu}eno razumno vrijeme da obave proces registracije i (ii) ne}e im biti uskra}ena registracija iz razloga koji nisu vezani za wihovu sposobnost i resurse za uspje{no izvr{ewe ugovora, {to }e biti potvr|eno postkvalifikacijom; i 

(c)    Stranim ponu|a~ima ne}e biti onemogu}eno da daju ponude. Gdje se zahtijeva proces registracije, stranom ponu|a~u, koji bude imao najni`e ocijewenu ponudu, }e se dati razumna prilika za registraciju. 

(2)    Ogla{avawe 

Pozivi za dostavqawe ponude }e se ogla{avati u najmawe jednim doma}im dnevnim novinama sa {irokom distribucijom, omogu}avaju}i najmawe trideset (30) dana za pripremu i dostavqawe ponude. 

(3)    Pretkvalifikacije 

Kada se tra`i pretkvalifikacija za velike ili slo`ene radove, pozivi za dostavqawe ponude }e se ogla{avati u najmawe jednim doma}im dnevnim novinama sa {irokom distribucijom, omogu}avaju}i najmawe trideset (30) dana prije krajweg roka za podno{ewe pretkvalifikacijskih dokumenata. Minimalno iskustvo kao i tehni~ki i finansijski uslovi jasno }e se definisati u pretkvalifikacijskim dokumentima. 

(4)    U~estvovawe preduze}a u dr`avnom vlasni{tvu 

Preduze}a u dr`avnom vlasni{tvu u Bosni i Hercegovini, ukqu~uju}i i Federaciju i Republiku Srpsku, }e biti podobna za u~estvovawe u ponudi samo ako mogu dokazati da su pravno i finansijski autonomna, da posluju po komercijalnom zakonu i da nisu zavisne agencije organa koji vr{i ugovarawe. Nadaqe, na wih }e se primjewivati isti zahtjevi osigurawa ponude i izvr{ewa kao i na ostale ponu|a~e. 

(5)    Ponudbena dokumentacija 

Organi koji vr{e nabavku }e koristiti odgovaraju}u standardnu ponudbenu dokumentaciju za nabavku roba, radova i usluga, prihvatqivu za Asocijaciju. 

(6)    Otvarawe ponuda i ocjewivawe ponuda 

(a)    Ponude }e se otvarati javno, neposredno po isteku roka za dostavqawe ponuda; 

(b)    Ocjewivawe ponuda }e se vr{iti strogo se pridr`avaju}i kriterija koji se mogu monetarno kvantificirati i koji su navedeni u ponudbenoj dokumentaciji; 

(c)    Ugovori }e se dodjeqivati kvalifikovanom ponu|a~u koji dostavi najni`e ocijewenu ponudu, koja su{tinski odgovara i ne}e se vr{iti pregovarawe. 

Metoda nabavke 

(7)    Uskla|ivawe cijena 

Ugovori za gra|evinske radove dugog trajawa (du`e od 18 mjeseci) }e sadr`avati odgovaraju}u klauzulu o uskla|ivawu cijena. 

(8)    Odbacivawe ponuda 

Ne}e se odbaciti sve ponude i tra`iti nove bez prethodne saglasnosti Asocijacije. 

(9)    Garancije 

(a)    Garancija ponude i garancija izvr{ewa treba da prate generalno usvojenu praksu koja se koristi na lokalnom tr`i{tu; 

(b)    prihvatqive su i druge metode kao {to je izjava o osigurawu ponude, i u tom slu~aju Primalac mo`e zatra`iti od ponu|a~a da potpi{u izjavu da prihvataju da budu iskqu~eni iz nu|ewa za bilo koji ugovor kojeg objavi jedinica za implementaciju u slu~aju da povuku ili izmijene svoju ponudu tokom perioda validnosti ponude ili im se dodijeli ugovor ali ga ne potpi{u ili ne dostave garanciju za izvr{ewe prije krajweg roka navedenog u ponudbenim dokumentima; i 

(c)    Nema nikakvih isplata avansa bez prethodno dostavqene odgovaraju}e garancije za avans. Garancije trebaju biti ukqu~ene u ponudbene dokumente sa tekstom i u obliku koji su prihvatqivi za Asocijaciju. 

(10)    Pravo na inspekciju i reviziju 

Svaki ugovor koji se finansira iz sredstava Kredita predvidjet }e da svi dobavqa~i, izvo|a~i i podizvo|a~i omogu}e Asocijaciji, po wenom zahtjevu, da izvr{i inspekciju wihovih ra~una i evidencija vezano za nabavku i izvr{ewe ugovora i da navedene ra~une da na reviziju revizorima koje odredi Asocijacija. Namjerno ili materijalno kr{ewe te odredbe od strane dobavqa~a, izvo|a~a ili podizvo|a~a mo`e dovesti do opstruktivne prakse. 

(11)    Prijevara i korupcija 

Asocijacija }e proglasiti firmu ili pojedinca neprihvatqivim, za stalno ili privremeno, za dobijawe ugovora koje finansira Asocijacija, ako ona u bilo koje vrijeme odlu~i da je firma ili pojedinac, direktno ili preko agenta, bio umije{an u praksu korupcije, prijevare, zavjere, prinude ili opstrukcije bore}i se za, ili pri izvr{ewu, ugovora koje finansira grupa Svjetske banke. 

C.    Pojedine metode nabavke konsultantskih usluga 

1.    Izbor na osnovu kvaliteta i cijene (Quality and Cost-based Selection). Osim ukoliko nije druga~ije odre|eno stavom 2 doqe, konsultantske usluge }e se nabavqati po ugovorima dodijeqenim na osnovu Izbora na osnovu kvaliteta i cijene. 

2.    Ostale metode nabavke konsultantskih usluga. Sqede}a tabela navodi pojedine metode nabavke, osim Izbora na osnovu kvaliteta i cijene, koje se mogu koristiti za konsultantske usluge. Plan nabavke }e navesti konkretne prilike u kojima se te metode mogu koristiti. 

Metod nabavke 

(a)    Izbor u okviru fiksnog buxeta (Selection under a Fixed Budget

(b)    Izbor po najni`oj cijeni (Least Cost Selection

(c)    Izbor na osnovu kvalifikacije konsultanta (Selection Based on Consultants' Qualification

(d)    Procedure navedene u stavovima 5.2 i 5.3 Vodi~a za izbor konsultanata o izboru individualnih konsultanata 

(e)    Izbor iz jednog izvora za individualne konsultante (Single Source Procedures for the Selection of Individual Consultants

D.    Pregled odluka o nabavci od strane Asocijacije 

Plan nabavke }e navesti na koje }e se ugovore primjewivati Prethodni pregled od strane Asocijacije. Na sve ostale ugovore }e se primjewivati Naknadni pregled od strane Asocijacije. 

Osim ako Asocijacija druga~ije ne odlu~i u pismenoj obavijesti za Primaoca, sqede}i ugovori bi}e predmet Prethodnog pregleda Asocijacije: 

 

Metod nabavke 

Prag za Prethodni pregled 

1. 

ICB (Roba i radovi) 

Svi ugovori 

2. 

NCB (Roba) 

Prva dva ugovora 

3. 

NCB (Radovi) 

Svi ugovori u procijewenoj vrijednosti ekvivalentnoj 500.000 USD ili vi{e 

4. 

Direktni ugovori 

Svi ugovori 

 

Metod izbora 

Prag za Prethodni pregled 

1. 

Metod natje~aja (firme) 

Svi ugovori u procijewenoj vrijednosti ekvivalentnoj 100.000 USD ili vi{e 

2. 

Izbor iz jednog izvora (firme i pojedinci) 

Svi ugovori 

3. 

Kvalifikacije konsultanta 

Prva dva ugovora 

4. 

Pojedinci 

Svi ugovori u procijewenoj vrijednosti ekvivalentnoj 50.000 USD ili vi{e 

Odjeqak IV. Povla~ewe sredstava finansirawa 

A.    Op{ta pitawa 

1.    Primalac mo`e povla~iti sredstva finansirawa u skladu s odredbama ~lana II Op{tih uslova, ovim Odjeqkom i dodatnim instrukcijama koje Asocijacija mo`e konkretno navesti u obavje{tewu Primaocu (ukqu~uju}i "Smjernice Svjetske banke za isplate za projekte" iz maja 2006. godine sa povremenim revizijama od strane Asocijacije i onim {to je progla{eno primjenqivim na ovaj Sporazum u skladu sa takvim instrukcijama), za finansirawe Prihvatqivih rashoda kako je navedeno u tabeli u stavu 2 ispod. 

2.    Sqede}a tabela navodi kategorije Prihvatqivih rashoda koji se mogu finansirati iz sredstava Finansirawa ("Kategorija"), alokacije iznosa Finansirawa za svaku Kategoriju i procenat rashoda koji }e se finansirati za Prihvatqive rashode u svakoj Kategoriji: 

Kategorija  

Iznos alociranog Zajma (izra`eno u SDR) 

Procenat rashoda koji }e se finansirati  

(1) Roba, radovi, konsultantske usluge i operativni tro{kovi za Dio 1.A Projekta 

4.370.000 

90% 

(2) Roba, radovi, konsultantske usluge i operativni tro{kovi za Dijelove 1.B i 1.C Projekta 

630.000 

100% 

(3) Operativni tro{kovi za Dio 1.C Projekta 

280.000 

100% 

(4) Neraspore|eno za Dio 1 Projekta 

 

(5) Roba, radovi, konsultantske usluge i operativni tro{kovi za Dio 2.A Projekta 

3.580.000 

90% 

(6) Roba, radovi, konsultantske usluge i operativni tro{kovi za Dijelove 2.B i 2.C Projekta 

510.000 

100% 

(7) Operativni tro{kovi za Dio 2.C Projekta 

230.000 

100% 

(8) Neraspore|eno za Dio 2 Projekta 

 

UKUPNI IZNOS 

9.600.000 

 

B.    Uslovi povla~ewa; Period povla~ewa 

1.    Bez obzira na odredbe Dijela A ovog Odjeqka, ne}e se vr{iti povla~ewa: 

(a)    za pla}awa izvr{ena prije datuma ovog Sporazuma; ili 

(b)    za rashode iz Kategorija (1), (2), (3) i (4) iz tabele u Dijelu A.2, Odjeqak IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma, osim ukoliko: 

(i)    Sporazum o projektu za Federaciju ne bude proveden pod uslovima i u rokovima koji zadovoqavaju Asocijaciju: 

(ii)    Supsidijarni sporazum o finansirawu izme|u Primaoca i Federacije ne bude proveden pod uslovima i u rokovima koji zadovoqavaju Asocijaciju; i 

(iii)    Asocijaciji ne bude dostavqeno mi{qewe u kojem se potvr|uje da su Sporazum o projektu za Federaciju i Supsidijarni sporazum o finansirawu za Federaciju vaqano odobreni i ratificirani, u zavisnosti od slu~aja, od strane Federacije i Primaoca, i da su za wih zakonski obavezuju}i u skladu sa wihovim uslovima; ili 

(c)    za rashode iz Kategorija (5), (6), (7) i (8) iz tabele u Dijelu A.2, Odjeqak IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma, osim ukoliko: 

(i)    Sporazum o projektu za RS ne bude proveden pod uslovima i u rokovima koji zadovoqavaju Asocijaciju: 

(ii)    Supsidijarni sporazum o finansirawu izme|u Primaoca i Republike Srpske ne bude proveden pod uslovima i u rokovima koji zadovoqavaju Asocijaciju; i 

(iii)    Asocijaciji ne bude dostavqeno mi{qewe u kojem se potvr|uje da su Sporazum o projektu za RS i Supsidijarni sporazum o finansirawu za RS vaqano odobreni i ratificirani, u zavisnosti od slu~aja, od strane RS i Primaoca, i da su za wih zakonski obavezuju}i u skladu sa wihovim uslovima; ili 

(d)    za rashode iz Kategorija (1), (2), (5) i (6) koje bude imalo odre|eno Komunalno preduze}e koje u~estvuje u Projektu osim ukoliko je to Komunalno preduze}e zakqu~ilo Supsidijarni sporazum o kreditu. 

2.    Datum zatvarawa je 28. februar 2014. godine. 

RASPORED 3 

Raspored otplate 

Datum dospije}a pla}awa 

Plativi iznos glavnice Zajma (izra`en kao postotak)* 

Na svaki 15. juni i 15. decembar, po~ev{i 15. decembra, 2018.godine do i ukqu~uju}i 15. juni, 2028.godine: 

5% 

* Procenat predstavqa procenat iznosa glavnice Kredita koji treba biti otpla}en, osim ukoliko Asocijacija ne navede druga~ije u skladu s Odjeqkom 3.03 (b) Op{tih uslova. 

RASPORED 4 

Kvalifikovani kriterijumi za tehni~ku pomo} i finansirawe investicija 

1.    Kvalifikovani kriterijumi za tehni~ku pomo} u okviru Dijela 1.B i 2.B Projekta 

Komunalna preduze}a koja u~estvuju u Projektu i koja zadovoqavaju sqede}a ~etiri (4) kriterijuma mogu se kvalifikovati za prijavqivawe za tehni~ku pomo} u okviru Projekta: 

(a)    Pokazana dosqednost sa odgovaraju}om entitetskom strategijom za upravqawe ~vrstim otpadom. 

(b)    Postoje najmawe tri (3) op{tine sa izra`enim interesom za saradwu u upravqawu ~vrstim otpadom. 

(c)    Komunalno preduze}e koje u~estvuje u Projektu obuhvata najmawe ukupno 100.000 stanovnika. 

(d)    Formiran je odgovaraju}i me|uop{tinski odbor. 

2.    Kvalifikovani kriterijumi za finansirawe investicija u okviru Dijela 1.A i 2.A Projekta 

Komunalna preduze}a koja u~estvuju u Projektu i koja zadovoqavaju najmawe ~etiri (4) kriterijuma od sqede}ih {est (6) kriterijuma mogu se kvalifikovati za prijavqivawe za finansirawe investicije u okviru Projekta 

(a)    Formirana je regionalna firma za upravqawe ~vrstim otpadom. 

(b)    Odabrana je lokacija za regionalnu sanitarnu deponiju. 

(c)    Lokalna zajednica je propisno konsultovana u procesu izbora lokacije za regionalnu sanitarnu deponiju. 

(d)    Pripremqena je odgovaraju}a studija izvodqivosti. 

(e)    Pripremqeni su detaqni nacrti i tenderski dokumenti za predlo`eni potprojekat. 

(f)    Pripremqena je odgovaraju}a Procjena o utjecaju na `ivotnu sredinu i smawewu rizika za `ivotnu sredinu. 

PRILOG 

Definicije 

1.    "Smjernice za borbu protiv korupcije" predstavqa dokument "Smjernice za sprije~avawe i borbu protiv prijevara i korupcije u projektima koji se finansiraju iz zajmova IBRD-a i kredita i grantova IDA-e" ("Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants"), od 15. oktobra 2006. godine. 

2.    "Kategorija" predstavqa kategoriju koja je navedena u tabeli u Odjeqku IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

3.    "Smjernice za izbor konsultanata" predstavqa dokument "Smjernice: Izbor i zapo{qavawe konsultanata od strane primalaca Svjetske banke" ("Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers") koje je Svjetska banka objavila u maju 2004. godine i revidirala u oktobru 2006. godine. 

4.    "Kvalifikovani kriterijumi za tehni~ku pomo}" predstavqa kriterijume navedene u Rasporedu 4 ovog Sporazuma, koje trebaju ispuniti Komunalna preduze}a koja u~estvuju u projektu kako bi bili kvalifikovani za tehni~ku pomo} u okviru Dijela 1.B i 2.B Projekta. 

5.    "Kvalifikovani kriterijumi za finansirawe investicije" predstavqa kriterijume navedene u Rasporedu 4 ovog Sporazuma, koje trebaju ispuniti Komunalna preduze}a koja u~estvuju u projektu kako bi bili kvalifikovani za finansirawe investicije u okviru Dijela 1.A i 2.A Projekta. 

6.    "Entitet" predstavqa ili Federaciju ili RS, zavisno od slu~aja, a Entiteti predstavqa zajedno Federaciju i RS. 

7.    "Procjena o utjecaju na `ivotnu sredinu" predstavqa procjenu o utjecaju na `ivotnu sredinu koju treba pripremiti u skladu sa Dijelom D.1(a), Odjeqak I Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

8.    "Okvir za planove za upravqawe za{titom `ivotne sredine" i "EF" predstavqa okvirni plan za upravqawe za{titom `ivotne sredine koji je zadovoqavaju}i za Asocijaciju, od 11. marta 2008. godine, kojeg je Primalac usvojio, a u kojem se opisuje ubla`avawe uticaj na `ivotnu sredinu, monitoring i institucionalne mjere u okviru Projekta 

9.    "Federacija" predstavqa Federaciju Bosne i Hercegovine, konstitutivnu jedinicu Primaoca i ukqu~uje svakog wenog nasqednika i sve wene nasqednike. 

10.    "PMU Federacije" predstavqa Jedinicu za upravqawe projektom Federacije kojom rukovodi Direktor i koja se sastoji jo{ od kvalifikovanog rukovodioca nabavke, slu`benika za nabavke, direktora finansija, ra~unovo|e, projektnog in`ewera i drugog kvalifikovanog osobqa, po potrebi, a koja je formirana u okviru FMET-a. 

11.    "Sporazum o projektu za Federaciju" predstavqa Sporazum o projektu izme|u Banke, Asocijacije i Federacije datiran istog dana kao i ovaj Sporazum, i to sa mogu}im povremenim izmjenama, a taj izraz ukqu~uje i sve rasporede i sporazume koji dopuwavaju Sporazum o projektu za Federaciju. 

12.    "Supsidijarni sporazum o kreditu za Federaciju" predstavqa Supsidijarni sporazum o kreditu izme|u Primaoca i Federacije, u skladu sa kojim }e Primalac u~initi dostupnim Federaciji dio sredstava Finansirawa za izvr{avawe Projekta, i to sa mogu}im povremenim izmjenama uz prethodno odobrewe Asocijacije, a taj izraz ukqu~uje i sve rasporede i sporazume koji dopuwavaju Supsidijarni sporazum o kreditu za Federaciju. 

13.    "Priru~nik FM" predstavqa Priru~nik o finansijskom upravqawu koji pripremaju Primalac i Entiteti za Projekat, kao integralni dio Operativnog priru~nika koji zadovoqava Asocijaciju, i u kojem se postavqaju politike i procedure za finansijsko upravqawe i internu kontrolu kao i finansijsko izvje{tavawe za Projekat. 

14.    "FMET" predstavqa Ministarstvo za `ivotnu sredinu i turizam Federacije i obuhvata sve nasqednike istog. 

15.    "Op{ti uslovi" predstavqa dokument "Op{ti uslovi Asocijacije za me|unarodni razvoj za kredite i grantove" ("("International Development Association General Conditions for Credits and Grants"), od 1. jula 2005. godine (uz izmjene do 15. oktobra 2006. godine). 

16.    "Me|uop{tinski odbor" predstavqa tijelo koje se sastoji od predstavnika op{tina u Federaciji i RS, zavisno od slu~aja, koje u~estvuju u Projektu i dijele regionalnu deponiju, koje usvaja politiku i finansijske mehanizme za svoja Komunalna preduze}a. 

17.    "KM" ili konvertibilna marka predstavqa zakonitu valutu Primaoca. 

18.    "Sporazum o zajmu" predstavqa sporazum o zajmu za Projekat sklopqen izme|u Primaoca i Banke, istog datuma kao i ovaj dokument, sa svim povremenim izmjenama. "Sporazum o zajmu" ukqu~uje sve priloge, rasporede i sporazume uz Sporazum o zajmu. 

19.    "MPPCE" predstavqa Ministarstvo prostornog planirawa, gra|evinarstva i ekologije Republike Srpske i obuhvata sve nasqednike istog. 

20.    "Operativni tro{kovi" predstavqa razumne i neophodne rashode vezane za rad PMU-a i PIT-ova, radi izvo|ewa, upravqawa, koordinacije, monitoringa i evaluacije, kako odobri Asocijacija na temequ buxeta prihvatqivih za Asocijaciju i koji obuhvataju, izme|u ostalog, tro{kove: (i) odr`avawa i rada opreme i vozila nabavqenih i kori{tenih za upravqawe Projektom; (ii) plata osobqa uposlenog u svrhu izvo|ewa Projekta, izuzev plata dr`avnih slu`benika; (iii) putnih tro{kova i dnevnica; (iv) potro{nog kancelarijskog materijala; (v) komunikacije, {tampawa i publikacija; i (vi) tro{kova prevo|ewa i tuma~ewa. 

21.    "Operativni priru~nik" predstavqa priru~nik kojeg je usvojio Primalac u skladu sa Odjeqkom 5.01(d) ovog Sporazuma, koji je zadovoqavaju}i za Asocijaciju i koji propisuje operativne i administrativne odgovornosti, procedure i pravila za implementaciju Projekta, ukqu~uju}i, izme|u ostalog, Priru~nik za finansijsko upravqawe, EF i kvalifikacijske kriterijume, proceduru izbora, uslove i rokove i aran`mane nabavki za Supsidijarne kredite. 

22.    "Komunalno preduze}e koje u~estvuje u Projektu" predstavqa Komunalno preduze}e koje treba da u~estvuje u izvr{avawu Projekta u Federaciji ili Komunalno preduze}e koje treba da u~estvuje u izvr{avawu Projekta u RS. 

23.    "Komunalna preduze}a koja u~estvuju u Projektu" predstavqa zajedno Komunalna preduze}a koja u~estvuju u Projektu u Federaciji i Komunalna preduze}a koja u~estvuju u Projektu u RS. 

24.    "Komunalna preduze}a koja u~estvuja u Projektu u Federaciji" predstavqa Komunalna preduze}a u Federaciji koje treba da u~estvuju u izvr{avawu Projekta prema Supsidijarnom sporazumu o kreditu izme|u Federacije i svakog takvog Komunalnog preduze}a. 

25.    "Komunalna preduze}a koja u~estvuju u Projektu u RS" predstavqa Komunalna preduze}a u RS koja treba da u~estvuja u izvr{avawu Projekta prema Supsidijarnom sporazumu o kreditu izme|u RS i svakog takvog Komunalnog preduze}a. 

26.    "PIT" predstavqa Tim za implementaciju Projekta koji se sastoji od kvalifikovanog slu`benika za nabavke i ra~unovo|e, te drugog kvalifikovanog osobqa, po potrebi, koji je formiran u svakom Komunalnom preduze}u koje upravqa deponijom iz Projekta. 

27.    "PMU" predstavqa ili PMU Federacije ili PMU RS, zavisno od slu~aja, a PMU-e predstavqa navedene PMU zajedno. 

28.    "Smjernice za nabavke" predstavqa dokument "Smjernice: nabavke u okviru Zajmova IBRD-a i kredita IDA-e" ("Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits") kojeg je Svjetska banka objavila u maju 2004. godine i revidirala u oktobru 2006. godine. 

29.    "Plan nabavke" predstavqa plan nabavke Primaoca za Projekat, datiran 22. septembra, 2008. godine, koji se spomiwe u stavu 1.16 Smjernica za nabavku i stavu 1.24 Smjernica za izbor konsultanata, i to sa mogu}im povremenim izmjenama u skladu sa odredbama navedenih stavova. 

30.    "Sporazum o projektu" predstavqa ili Sporazum o projektu za Federaciju ili Sporazum o projektu za RS, prema konkretnom slu~aju, a "Sporazumi o projektu" predstavqa zajedno navedene sporazume. 

31.    "Republika Srpska" ili "RS" predstavqa Republiku Srpsku, konstitutivnu jedinicu Primaoca i ukqu~uje svakog wenog nasqednika i sve wene nasqednike. 

32.    "PMU RS" predstavqa Jedinicu za upravqawe projektom RS kojom rukovodi Direktor i koja se sastoji jo{ od kvalifikovanog rukovodioca nabavke, slu`benika za nabavke, direktora finansija, ra~unovo|e, projektnog in`ewera i drugog kvalifikovanog osobqa, po potrebi, a koja je formirana u okviru MPPCE-a. 

33.    "Sporazum o projektu za RS" predstavqa Sporazum o projektu izme|u Banke, Asocijacije i RS datiran istog dana kao i ovaj Sporazum, i to sa mogu}im povremenim izmjenama, a taj izraz ukqu~uje i sve rasporede i sporazume koji dopuwavaju Sporazum o projektu za RS. 

34.    "Supsidijarni sporazum o finansirawu za RS" predstavqa Supsidijarni sporazum o finansirawu izme|u Primaoca i RS, u skladu sa kojim }e Primalac u~initi dostupnim RS dio sredstava Finansirawa za izvr{avawe Projekta, i to sa mogu}im povremenim izmjenama uz prethodno odobrewe Asocijacije, a taj izraz ukqu~uje i sve rasporede i sporazume koji dopuwavaju Supsidijarni sporazum za RS. 

35.    "Supsidijarni kredit" predstavqa kredit kojeg svaki Entitet obezbje|uje za Komunalno preduze}e koje u~estvuje u projektu u okviru Supsidijarnog sporazuma o kreditu. 

36.    "Supsidijarni sporazum o kreditu" predstavqa sporazum kojeg sklope Federacija i svako Komunalno preduze}e koje u~estvuje u Federaciji, i RS i svako Komunalno preduze}e koje u~estvuje u RS, i taj termin obuhvata sve rasporede uz Supsidijarni sporazum o kreditu. 

37.    "Komunalno preduze}e" predstavqa lokalni organ u svakom Entitetu koji je odgovoran za odlagawe op{tinskog otpada i upravqawe radom regionalne deponije, a Komunalna preduze}a predstavqa vi{e od jednog Komunalnog preduze}a. 

^lan 3. 

Ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" na srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku i stupa na snagu danom objavqivawa. 


Broj 01-011-2562-36/09
8. oktobra 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
@eqko Kom{i}, s. r. Na osnovu ~lana V. 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH, broj 431/09 od 1. oktobra 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 62. sjednici, odr`anoj 8. oktobra 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ (IDA) - DRUGI PROJEKAT UPRAVLJANJA ^VRSTIM OTPADOM - 

^lan 1. 

Ratifikuje se Sporazum o finansiranju izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne asocijacije za razvoj (IDA) - Drugi projekat upravljanja ~vrstim otpadom, potpisan u Sarajevu, 25. juna 2009. godine na engleskom jeziku. 

^lan 2. 

Tekst Sporazuma u prijevodu glasi: 

KREDIT BROJ 4540 BA 

SPORAZUM O FINANSIRANJU 

(DRUGI PROJEKT UPRAVLJANJA ^VRSTIM OTPADOM) IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ 

Datum: 25. juni, 2009. godine 

SPORAZUM, od 25. juna 2009. godine izme|u BOSNE I HERCEGOVINE ("Primalac") i ME\UNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ ("Asocijacija"). Primalac i Asocijacija izra`avaju svoju saglasnost sa sljede}im: 

S OBZIROM DA JE Primalac tako|e zatra`io od Me|unarodne banke za obnovu i razvoj (Banka) dodatnu pomo} u svrhu finansiranja Projekta na osnovu sporazuma sa~injenog istog dana kao i ovaj dokument izme|u Primaoca i Banke (Sporazum o zajmu), Banka se sla`e da odobri tra`enu pomo} u ukupnom iznosu glavnice od sedamnaest miliona Eura (17.000.000 EUR) (Zajam). 

^LAN I - OP]I UVJETI; DEFINICIJE 

1.01. Op}i uvjeti (kako su definirani u Prilogu ovog Sporazuma) ~ine sastavni dio ovog Sporazuma. 

1.02. Ukoliko kontekst ne zahtijeva druga~ije, termini napisani velikim slovima kori{teni u Sporazumu o finansiranju imaju zna~enja koja su im data u Op}im uvjetima ili u Prilogu ovog Sporazuma. 

^LAN II - FINANSIRANJE 

2.01. Asocijacija je saglasna da da Primaocu, pod uvjetima i u rokovima navedenim u ovom Sporazumu ili na koje se poziva ovaj Sporazum, kredit u iznosu u protivvrijednosti od devet miliona i {est stotina hiljada Specijalnih prava vu~enja (9.600.000 SDR) (u razli~itim kontekstima, "Kredit" ili "Finansiranje") za pomo} pri finansiranju projekta opisanog u Rasporedu 1 ovog Sporazuma ("Projekt"). 

2.02. Primalac mo`e povla~iti sredstva Finansiranja u skladu s Odjeljkom IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

2.03. Maksimalna stopa naknade za neiskori{teni dio kredita koju pla}a Primalac na nepovu~eni saldo Finansiranja iznosi jednu polovinu jednog procenta (1/2 od 1%) godi{nje. 

2.04. Tro{kovi servisiranja koje pla}a Primalac na povu~eni saldo Kredita iznose tri ~etvrtine jednog procenta (3/4 od 1%) godi{nje. 

2.05. Datumi pla}anja su 15. juni i 15. decembar svake godine. 

2.06. Iznos glavnice Kredita }e se otpla}ivati u skladu s rasporedom otplate navedenim u Rasporedu 3 ovog Sporazuma. 

2.07. Valuta pla}anja je euro. 

^LAN III - PROJEKT 

3.01. Primalac iskazuje svoju opredijeljenost u pogledu ciljeva Projekta. U tu svrhu }e se Primalac pobrinuti da Dio 1 Projekta izvr{i Federacija, a da Dio 2 Projekta izvr{i RS u skladu s odredbama ~lana IV Op}ih uvjeta, Sporazumom o projektu za Federaciju i Sporazumom o projektu za RS. 

3.02. Ne dovode}i u pitanje odredbe Odjeljka 3.01 ovog Sporazuma i osim ako se Primalac i Asocijacija dogovore druga~ije, Primalac }e osigurati da se Projekt sprovede u skladu s odredbama Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

^LAN IV - PRAVNI LIJEKOVI ASOCIJACIJE 

4.01. Dodatni doga|aji za suspenziju se sastoje od sljede}eg: 

(a)    Bilo koji Entitet koji implementira Projekt nije uspio izvr{iti bilo koju od svojih obaveza iz svog pripadaju}eg Sporazuma o projektu ili Supsidijarnog sporazuma. 

(b)    Kao rezultat doga|aja koji se dese nakon datuma sklapanja ovog Sporazuma, pojavila se vanredna situacija usljed koje }e biti nemogu}e da bilo koji od Entiteta koji implementiraju Projekt bude u stanju da izvr{i svoje obaveze iz svog pripadaju}eg Sporazuma o projektu ili Supsidijarnog sporazuma o finansiranju. 

(c)    Supsidijarni sporazum o finansiranju za Federaciju ili Supsidijarni sporazum o finansiranju za RS su izmijenjeni bez prethodnog odobrenja Asocijacije. 

4.02. Dodatni doga|aji za ubrzanje se sastoje od sljede}eg: to jest, ako se bilo koji doga|aj naveden u stavovima (a) i (c) Odjeljka 4.01 ovog Sporazuma dese i traju u periodu od {ezdeset (60) dana nakon {to Asocijacija dostavi Primaocu obavje{tenje o takvom doga|aju. 

^LAN V - STUPANJE NA SNAGU; PREKID 

5.01. Dodatni Uvjeti za stupanje na snagu se sastoje od sljede}eg: 

(a)    Sporazum o projektu je potpisan u ime Asocijacije, Banke i Entiteta, u skladu sa uvjetima i rokovima zadovoljavaju}im za Asocijaciju; 

(b)    Supsidijarni sporazum o finansiranju za Entitet naveden u stavu (a) ovog Odjeljka 5.01 je potpisan u ime Primaoca i svakog od Entiteta koji implementiraju Projekt, u skladu sa uvjetima i rokovima zadovoljavaju}im za Asocijaciju; 

(c)    Supsidijarni sporazum o kreditu je potpisan u ime svakog od dva Entiteta koji implementira Projekt sa najmanje jednim Komunalnim preduze}em koje u~estvuje u Projektu, u skladu sa uvjetima i rokovima zadovoljavaju}im za Asocijaciju; 

(d)    Primalac je usvojio Operativni priru~nik; 

(e)    Sporazum o zajmu je potpisan i isporu~en i svi uvjeti koji prethode stupanju na snagu (osim stupanja na snagu ovog Sporazuma) su ispunjeni; 

(f)    Jedinica za upravljanje projektom Federacije (PMU Federacije) je dogradila softver za vo|enje ra~unovodstva za Projekt na zadovoljavaju}i na~in za Asocijaciju; 

(g)    Jedinica za upravljanje projektom RS (PMU RS) je uspostavila softver za vo|enje ra~unovodstva za Projekt na zadovoljavaju}i na~in za Asocijaciju. 

5.02. Dodatna pravna pitanja se sastoje od sljede}eg: 

(a)    Sporazum o projektu naveden u stavu (a) Odjeljka 5.01 ovog Sporazuma je propisno potvr|en ili ratificiran i od strane datog Entiteta i pravno je obavezuju}i za dati Entitet u skladu sa svojim uvjetima; 

(b)    Supsidijarni sporazum o finansiranju naveden u stavu (b) Odjeljka 5.01 ovog Sporazuma je propisno potvr|en ili ratificiran od strane Primaoca i relevantnog Entiteta i pravno je obavezuju}i za Primaoca i za relevantni Entitet u skladu sa svojim uvjetima; i 

(c)    Supsidijarni sporazum o kreditu pomenut u stavu (c) Odjeljka 5.01 ovog Sporazuma je propisno potvr|en ili ratificiran od strane relevantnog Entiteta i relevantnog Komunalnog preduze}a koje u~estvuje u Projektu i pravno je obavezuju}i za relevantni Entitet i relevantno Komunalno preduze}e koje u~estvuje u skladu sa svojim uvjetima. 

5.03. Rok za efektivnost je datum koji je stotinu i dvadeset (120) dana nakon datuma potpisivanja ovog Sporazuma. 

5.04. Za potrebe Odjeljka 8.05. (b) Op}ih uvjeta, datum obaveze Primaoca iz ovog Sporazuma (izuzev obaveza koje se odnose na pla}anje) prestat }e da va`e za dvadeset (20) godina nakon datuma potpisivanja ovog Sporazuma. 

^LAN VI - PREDSTAVNICI; ADRESE 

6.01. Predstavnik Primaoca je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine. 

6.02. Adresa Primaoca je: 

Trg BiH 1 

71000 Sarajevo 

Bosna i Hercegovina 

Fax: 

(387-33) 202-930 

6.03. Adresa Asocijacije je: 

International Development Association (Me|unarodna asocijacija za razvoj) 

1818 H Street, N.W. 

Washington, D.C. 20433 

United States of America (Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave) 

Kablogram:    Telex:    Fax: 

INDEVAS    248423 (MCI)    1-202-477-6391 

Washington, D.C. 

  

DOGOVORENO u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, na dan i godinu navedene gore na po~etku. 

BOSNA I HERCEGOVINA 

Ovla{teni predstavnik 

Ministar finansija i trezora 

Dragan Vranki} 

ME\UNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ 

Ovla{teni predstavnik 

Direktorica za zemlju i regionalni koordinator za 

Jugoisto~nu Evropu, region Evrope i Centralne Azije 

Jane Armitage 

RASPORED 1 

Opis Projekta 

Cilj projekta je da se unaprijedi raspolo`ivost, kvalitet, zdrav okoli{ i finansijska sposobnost usluga u upravljanju ~vrstim otpadom koje pru`aju Komunalna poduze}a koja u~estvuju u projektu. 

Projekt se sastoji sljede}ih dijelova: 

Dio 1: Federacija 

A.    Upravljanje otpadom 

Izvo|enje gra|evinskih radova i nabavka opreme i konsultantskih usluga, uklju~uju}i finansiranje operativnih tro{kova za rad PIT-ova, za; (i) popravku postoje}ih deponija i unaprije|enje infrastrukture do potrebnih sanitarnih standarda; (ii) permanentno zatvaranje divljih deponija sme}a na zdrav na~in po okoli{ i uspostavljanje sistema dugoro~nog monitoringa okoli{a; (iii) ja~anje infrastrukture i opreme za prikupljanje otpada, uklju~uju}i kante za prikupljanje, dodatna vozila i prate}u opremu; (iv) pretvaranje postoje}ih malih deponija u optimalan broj stanica za transfer otpada od stanovni{tva, trgovine i institucija radi konsolidiranja u regionalne deponije za odlaganje otpada; (v) usavr{avanje procesa u razvijenim regionalnim deponijama uklju~uju}i sortiranje, recikla`u i apsorpciju plinova; i (vi) prethodni tretman otpada. 

B.    Izgradnja kapaciteta 

Pru`anje tehni~ke pomo}i i provo|enje aktivnosti obuke, pomo}i i izgradnje kapaciteta u korist entitetskih institucija koje se bave razvijanjem, planiranjem, provo|enjem i procjenom op}inskih politika i programa upravljanja otpadom i kontrolom sektora za dono{enje politike i propisa, uklju~uju}i: (i) podr{ku dugoro~nom planiranju Federacije u okviru sistema za upravljanje ~vrstim otpadom Primaoca, uklju~uju}i zakonske mjere i postepeno dogra|ivanje do me|unarodnih standarda; (ii) razvijanje kapaciteta finansijskog upravljanja navedenim sistemom kako bi funkcionirao na komercijalnom temelju i postigao najpovoljnije tro{kove kao i njihovo pokri}e; (iii) promociju sudjelovanja privatnog sektora gdje to odgovara; (iv) obuku o odlaganju, radu deponija, zatvaranju postoje}ih deponija i projektima budu}ih deponija; (v) pripremu studije izvodljivosti i finansijske, dru{tvene procjene za deponije kao i procjenu utjecaja na okoli{; (vi) pripremu finalnih nacrta i tenderskih dokumenata te podr{ku u tenderskoj proceduri za nabavku investicija i usluga u sklopu Dijela 1.A Projekta; (vii) provo|enje informiranja javnosti i monitoringa okoli{a radi postizanja konsenzusa o projektu te promoviranje lokalnog vlasni{tva nad sistemom za upravljanje ~vrstim otpadom kao i koncepta o me|uop}inskim deponijama, te podizanje svijesti o koristima sigurnog prikupljanja i odlaganja ku}nog sme}a, te motiviranje doma}instava i industrije da pla}aju komunalnu naknadu; (viii) procjenu alternativa za odvajanje, prikupljanje i odlaganje opasnog otpada; i (ix) sastavljanje strategije za opasni otpad, uklju~uju}i opcije promoviranja me|udr`avne saradnje u upravljanju ~vrstim otpadom i zajedni~kim sanitarnim deponijama sa susjednim op}inama u susjednim zemljama. 

C.    Upravljanje projektom i operativni tro{kovi 

Pru`anje tehni~ke pomo}i, obuke i roba te finansiranje operativnih tro{kova kao podr{ka PMU Federacije u izvo|enju Projekta. 

Dio 2. Republika Srpska 

A.    Upravljanje otpadom 

Izvo|enje gra|evinskih radova i nabavka opreme i konsultantskih usluga, uklju~uju}i finansiranje operativnih tro{kova za rad PIT-ova, za; (i) popravku postoje}ih deponija i unaprije|enje infrastrukture do potrebnih sanitarnih standarda; (ii) permanentno zatvaranje divljih deponija sme}a na zdrav na~in po okoli{ i uspostavljanje sistema dugoro~nog monitoringa okoli{a; (iii) ja~anje infrastrukture i opreme za prikupljanje otpada, uklju~uju}i kante za prikupljanje, dodatna vozila i prate}u opremu; (iv) pretvaranje postoje}ih malih deponija u optimalan broj stanica za transfer otpada od stanovni{tva, trgovine i institucija radi konsolidiranja u regionalne deponije za odlaganje otpada; (v) usavr{avanje procesa u razvijenim regionalnim deponijama uklju~uju}i sortiranje, recikla`u i apsorpciju plinova; i (vi) prethodni tretman otpada. 

B.    Izgradnja kapaciteta 

Pru`anje tehni~ke pomo}i i provo|enje aktivnosti obuke, pomo}i i izgradnje kapaciteta u korist entitetskih institucija koje se bave razvijanjem, planiranjem, provo|enjem i procjenom op}inskih politika i programa upravljanja otpadom i kontrolom sektora za dono{enje politike i propisa, uklju~uju}i: (i) podr{ku dugoro~nom planiranju RS u okviru sistema za upravljanje ~vrstim otpadom Primaoca, uklju~uju}i zakonske mjere i postepeno dogra|ivanje do me|unarodnih standarda; (ii) razvijanje kapaciteta finansijskog upravljanja navedenim sistemom kako bi funkcionirao na komercijalnom temelju i postigao najpovoljnije tro{kove kao i njihovo pokri}e; (iii) promociju sudjelovanja privatnog sektora gdje to odgovara; (iv) obuku o odlaganju, radu deponija, zatvaranju postoje}ih deponija i projektima budu}ih deponija; (v) pripremu studije izvodljivosti i finansijske, dru{tvene procjene za deponije kao i procjenu utjecaja na okoli{; (vi) pripremu finalnih nacrta i tenderskih dokumenata te podr{ku u tenderskoj proceduri za nabavku investicija i usluga u sklopu Dijela 2.A Projekta; (vii) provo|enje informiranja javnosti i monitoringa okoli{a radi postizanja konsenzusa o projektu te promoviranje lokalnog vlasni{tva nad sistemom za upravljanje ~vrstim otpadom kao i koncepta o me|uop}inskim deponijama, te podizanje svijesti o koristima sigurnog prikupljanja i odlaganja ku}nog sme}a, te motiviranje doma}instava i industrije da pla}aju komunalnu naknadu; (viii) procjenu alternativa za odvajanje, prikupljanje i odlaganje opasnog otpada; i (ix) sastavljanje strategije za opasni otpad, uklju~uju}i opcije promoviranja me|udr`avne saradnje u upravljanju ~vrstim otpadom i zajedni~kim sanitarnim deponijama sa susjednim op}inama u susjednim zemljama. 

C.    Upravljanje projektom i operativni tro{kovi 

Pru`anje tehni~ke pomo}i, obuke i roba te finansiranje operativnih tro{kova kao podr{ka PMU RS u izvo|enju Projekta. 

RASPORED 2 

Izvo|enje Projekta 

Odjeljak I. Aran`mani za izvo|enje 

A.    Institucionalni aran`mani 

Primalac }e izvoditi i u~initi da i Entiteti izvedu Projekt u skladu sa sljede}im institucionalnim i drugim aran`manima: 

1.    U Federaciji punu nadle`nost za provo|enje projekta ima FMET a u RS to je MPPCE. PMU-e koje direktno odgovaraju FMET-u, odnosno MPPCE-u, bit }e nadle`ne za upravljanje Projektom, uklju~uju}i nabavku i finansijsko upravljanje u Federaciji, odnosno u RS. 

2.    Formirat }e se PIT-ovi u svakom Komunalnom preduze}u koje }e upravljati deponijom iz Projekta. PIT-ovi }e vr{iti nabavku i finansijske aspekte vezano za deponiju iz Projekta u njihovoj nadle`nosti. Odgovorne PMU }e vr{iti pregled kako bi se osiguralo po{tovanje smjernica i procedura Asocijacije. PIT-ovi {alju izvje{taje odgovaraju}oj PMU najmanje kvartalno. 

B.    Ugovori i za{titine mjere za izvo|enje 

1.    Primalac }e se pobrinuti da svaki Entitet ima svoj PMU koji }e biti aktivan cijelo vrijeme tokom izvo|enja Projekta, sa opisom poslova i resursima koji su zadovoljavaju}i za Asocijaciju i sa dovoljnim brojem adekvatnog osoblja. 

2.    Primalac }e sam uraditi i pobrinut }e se da i Entiteti urade sljede}e: 

(a)    valjano obavljaju sve obaveze iz Operativnog priru~nika i EF-a blagovremeno i u skladu sa odgovaraju}im uvjetima, da primjenjuju i provode, zavisno od slu~aja, radnje, kriterijume, politike, procedure i aran`mane u njima predvi|ene; i 

(b)    ne mijenjaju niti se odreknu, ili dozvole da se mijenja ili odbaci Operativni priru~nik ili EF ili bilo koja njihova odredba, osim uz prethodno pismeno odobrenje Asocijacije. 

3.    Primalac }e osigurati i pobrinuti se da Entiteti osiguraju da Projektom ne bude pogo|ena ni~ija privatna zemlja te da ne}e biti potrebna kupovina zemlji{ta ili preseljavanje. 

4.    Primalac }e putem PMU, u roku od osamnaest (18) mjeseci od Datuma stupanja na snagu, pripremiti i dostaviti Asocijaciji izvje{taj o napredovanju izvr{enja Projekta, u obliku i sa sadr`ajem koji su zadovoljavaju}i za Asocijaciju u kojem }e, izme|u ostalog, preporu~iti, kako bude potrebno, na temelju kvalifikacijskih kriterijuma za tehni~ku pomo} i kvalifikacijskih kriterijuma za finansiranje investicija, svaku potrebu da se sredstva Supsidijarnih kredita preusmjere me|u komunalnim preduze}ima koji u~estvuju u Projektu. Odluku o takvoj realokaciji sredstava donose zajedni~ki FMET i MPPCE nakon odobrenja dobijenog od Asocijacije. 

C.    Supsidijarni sporazumi 

1.    Da bi se omogu}ilo izvr{avanje i finansiranje Dijela 1 Projekta, Primalac }e obezbijediti da dio sredstava Finansiranja, bude dostupan Federaciji na osnovu supsidijarnog sporazuma sklopljenog izme|u Primaoca i Federacije ("Supsidijarni sporazum o finansiranju za Federaciju") pod istim uvjetima i rokovima kao {to su u Finansiranju, uz odobrenje Asocijacije i uklju~uju}i antikorupcijske smjernice, za davanje sredstava u podzajam od strane Federacije Komunalnim preduze}ima koja u~estvuju u Projektu pod istim uvjetima i rokovima koji su navedeni u Dijelu D ovoga Odjeljka I. 

2.    Da bi se omogu}ilo izvr{avanje i finansiranje Dijela 2 Projekta, Primalac }e obezbijediti da dio sredstava Finansiranja, bude dostupan Republici Srpskoj na osnovu supsidijarnog sporazuma sklopljenog izme|u Primaoca i Republike Srpske ("Supsidijarni sporazum o finansiranju za RS") pod istim uvjetima i rokovima kao {to su u Finansiranju, uz odobrenje Asocijacije i uklju~uju}i antikorupcijske smjernice, za davanje sredstava u pod-zajam od strane RS Komunalnim preduze}ima koja u~estvuju u Projektu pod istim uvjetima i rokovima koji su navedeni u Dijelu D ovoga Odjeljka I. 

3.    Primalac }e vr{iti svoja prava u okviru Supsidijarnih sporazuma o finansiranju na na~in kojim se {tite interesi Primaoca i Asocijacije i posti`e svrha Finansiranja. Osim ako se Asocijacija druga~ije ne saglasi, Primalac ne}e dodjeljivati, mijenjati, ukinuti ili se odre}i Supsidijarnih sporazuma o finansiranju ili bilo koje njihove odredbe. 

D.    potprojekti 

1.    Za potrebe Dijelova 1.A, 1.B, 2.A i 2.B Projekta, Primalac }e se pobrinuti da Entiteti proslijede kao podzajam sredstva finansiranja svojim odgovaraju}im Komunalnim poduze}ima koja u~estvuju u Projektu u skladu sa Supsidijarnim sporazumom o finansiranju koji }e biti zaklju~en izme|u Federacije i svakog Komunalnog preduze}a koje u~estvuje u Projektu i izme|u RS i svakog Komunalnog preduze}a koje u~estvuje u Projektu, u skladu sa kvalifikacijskim kriterijumima i procedurama navedenim u Operativnom vodi~u, pod uvjetima koje odobri Asocijacija uklju~uju}i antikorupcijske smjernice, {to uklju~uje sljede}e: 

(a)    Za potrebe Dijelova 1.A i 2.A Projekta, svaki prijedlog potprojekta }e obuhvatiti studiju izvodljivosti i procjenu utjecaja na okoli{ za predlo`ene deponije, pripremljene u skladu sa EF i u obliku i sa sadr`ajem koji su zadovoljavaju}i za Asocijaciju; 

(b)    prijedlozi potprojekata }e biti izabrani, procijenjeni, sprovedeni i ocijenjeni u skladu sa principima i procedurama predvi|enim u Operativnom vodi~u, Vodi~u za nabavke, Antikorupcijskim smjernicama i EF-u i na temelju relevantne Procjene utjecaja na okoli{, Kvalifikacijskih kriterijuma za tehni~ku pomo} i Kvalifikacijskih kriterijuma za finansiranje investicija; 

(c)    u roku od osamnaest (18) mjeseci od dana stupanja na snagu odgovaraju}eg Supsidijarnog sporazuma o kreditu, napredak u sprovo|enju svakog potprojekta }e mjeriti odgovaraju}a PMU i PIT na osnovu akcionog plana i izvedbenih ciljeva navedenih u tom Sporazumu, koji }e biti zadovoljavaju}i za Asocijaciju. U slu~aju da napredak ne ispunjava navedeni plan i ciljeve, odgovorna PMU }e u saradnji sa FMET ili MPPCE, zavisno od slu~aja, i Asocijacijom, odlu~iti da li }e neiskori{teni iznos kredita biti preba~en drugom Komunalnom poduze}u koje u~estvuje u Projektu; i 

(d)    za potrebe Dijelova 1.A(ii) i 2.A(ii) Projekta, zahtjevi finansiranja za zatvaranje divljih deponija u pojedina~nim op}inama }e pokazati da: (i) je data op}ina ~lan me|uop}inskog odbora regionalnog Komunalnog preduze}a za ~vrsti otpad; i da (ii) se ~vrstim otpadom prethodno odlo`enim na divlju deponiju upravlja u okviru regionalne sanitarne deponije. 

2.    Primalac }e dobiti i pobrinut }e se da i Entiteti dobiju adekvatna prava za za{titu svojih interesa i interesa Asocijacije, uklju~uju}i pravo da: 

(a)    suspenduje ili prekine pravo Komunalnog preduze}a koje u~estvuje u Projektu da koristi sredstva iz Supsidijarnog kredita ili da ubrza ili dobije povrat svih ili dijela sredstava iz navedenog kredita, zbog toga {to Komunalno preduze}e nije izvr{ilo bilo koju obavezu koju ima prema Supsidijarnom sporazumu o kreditu; 

(b)    zatra`i povrat ukupnog ili dijela Supsidijarnog kredita u slu~aju da napredovanje provo|enja odre|enog potprojekta koji se finansira u okviru kredita ne ispunjava plan i ciljeve predvi|ene u odgovaraju}em Supsidijarnom sporazumu o kreditu; i 

(c)    da zahtijeva od svakog Komunalnog preduze}a koje u~estvuje u Projektu da: (i) izvr{i sve svoje obaveze iz Supsidijarnog sporazuma o kreditu sa du`nom pa`njom i efikasno{}u i u skladu sa zdravim tehni~kim, ekonomskim, finansijskim, upravlja~kim, socijalnim standardima i standardima okoli{a i praksama koje su zadovoljavaju}e za Asocijaciju, uklju~uju}i i uskla|enost sa odredbama Smjernica za borbu protiv korupcije koje su primjenljive na primaoce sredstava Finansiranja koji nije Primalac, i EF-a; (ii) nabavi odmah, po potrebi, neophodne resurse za datu namjenu; (iii) da nabavi robu, radove i usluge koji }e se finansirati prema Supsidijarnom sporazumu o kreditu u skladu sa odredbama ovog Sporazuma i Vodi~a o nabavkama; (iv) odr`ava politike i procedure koje su adekvatne za monitoring i procjenjivanje u skladu sa pokazateljima koji su prihvatljivi za Asocijaciju, napretka potprojekta i postizanje njegovih ciljeva; (v) (A) odr`ava sistem za finansijsko upravljanje i priprema finansijske izvje{taje u skladu sa konsistentno primijenjenim ra~unovodstvenim standardima prihvatljivim za Asocijaciju, na na~in koji je adekvatan da odrazi operacije, resurse i rashode vezane za potprojekt; i (B) da, na zahtjev Asocijacije ili Primaoca osigura da takvi finansijski izvje{taji pro|u reviziju nezavisnih revizora koji su prihvatljivi za Asocijaciju, u skladu sa konsistentno primijenjenim standardima revizije prihvatljivim za Asocijaciju, te da bez odlaganja dostavi izvje{taje, tako revidirane, Primaocu i Asocijaciji; (vi) omogu}i Primaocu i Asocijaciji da vr{e inspekciju potprojekata, njihovog rada i svih evidencija i dokumenata; (vii) pripremi i dostavi Primaocu i Asocijaciji sve informacije koje razumno zatra`e Primalac ili Asocijacija u vezi gore navedenog. 

3.    Primalac }e se pobrinuti da Entiteti primjenjuju svoja prava iz svakog Supsidijarnog sporazuma o kreditu na na~in da {tite interese Primaoca i Asocijacije i ostvaruju namjenu Finansiranja. Osim ako se Asocijacija druga~ije ne saglasi, Primalac }e se pobrinuti da Entiteti ne dodjeljuju, mijenjaju, ukidaju ili se odri~u bilo kojeg Supsidijarnog sporazuma o kreditu niti ijedne njegove odredbe. 

E.    Za{titni mehanizam protiv korupcije 

Primalac }e osigurati da se projekt izvodi u skladu s odredbama Smjernica protiv korupcije. 

Odjeljak II. Monitoring, izvje{tavanje i ocjenjivanje Projekta 

A.    Izvje{taji o Projektu 

1.    Primalac }e, preko PMU-a, provoditi monitoring i ocjenjivanje napretka Projekta i pripremu izvje{taja o Projektu u skladu s odredbama Odjeljka 4.08 Op}ih uvjeta i na osnovu pokazatelja usagla{enih s Asocijacijom. Svaki izvje{taj o Projektu }e obuhvatati period od jednog (1) kalendarskog semestra i dostavljat }e se Asocijaciji najkasnije jedan (1) mjesec dana nakon isteka perioda obuhva}enog tim izvje{tajem. 

2.    Za potrebe Odjeljka 4.08 (c) Op}ih uvjeta, izvje{taj o izvo|enju Projekta i prate}i plan potreban u skladu sa ovim Odjeljkom bit }e dostavljen Asocijaciji najkasnije {est (6) mjeseci nakon Datuma zatvaranja. 

B.    Finansijsko upravljanje, finansijski izvje{taji i revizije 

1.    Primalac }e odr`avati i osigurat }e da Entiteti odr`avaju putem njihovih PMU, sistem finansijskog upravljanja u skladu s odredbama Odjeljka 4.09 Op}ih uvjeta. 

2.    Bez ograni~enja u pogledu odredbi Dijela A ovog Odjeljka, Primalac }e se pobrinuti da Entiteti putem svojih PMU pripreme i dostave Asocijaciji najkasnije u roku od ~etrdeset i pet (45) dana po zavr{etku svakog kalendarskog kvartala, privremene nerevidirane finansijske izvje{taje za Projekt koji obuhvataju taj kvartal, u obliku i sa sadr`ajem zadovoljavaju}im za Asocijaciju. 

3.    Primalac }e se pobrinuti da Entiteti putem svojih PMU daju svoje Finansijske izvje{taje na reviziju u skladu s odredbama Odjeljka 4.09 (b) Op}ih uvjeta. Svaka revizija finansijskih obra~una }e obuhvatati period od jedne (1) fiskalne godine Primaoca. Revidirani finansijski izvje{taji za svaki takav period }e se dostavljati Asocijaciji najkasnije {est (6) mjeseci po zavr{etku tog perioda. 

Odjeljak III. Nabavke 

A.    Op}a pitanja 

1.    Roba i radovi. Sve robe i radovi koji su potrebni za Projekt i koji }e se finansirati iz sredstava Finansiranja nabavljat }e se u skladu sa zahtjevima navedenim u Odjeljku I Vodi~a za nabavke i u skladu s odredbama ovog Odjeljka. 

2.    Konsultantske usluge. Sve konsultantske usluge koje su potrebne za Projekt i koje }e se finansirati iz sredstava Finansiranja, nabavljat }e se u skladu sa zahtjevima navedenim u Odjeljcima I i IV Vodi~a za izbor konsultanata i u skladu s odredbama ovog Odjeljka. 

3.    Definicije. Termini napisani velikim slovima kori{teni ispod u ovom Odjeljku za opis pojedinih nabavnih metoda ili metoda za pregled pojedinih ugovora od strane Asocijacije odnose se na odgovaraju}e metode opisane u Vodi~u za nabavke ili u Vodi~u za izbor konsultanata, zavisno od slu~aja. 

B.    Pojedine metode nabavke roba i radova 

1.    Me|unarodno konkurentno nadmetanje (International Competitive Bidding-ICB). Osim ukoliko nije druga~ije odre|eno u stavu 2 ispod, robe i radovi }e se nabavljati po ugovorima dodijeljenim na osnovu Me|unarodnog konkurentnog nadmetanja. 

2.    Ostale metode nabavke roba i radova. Sljede}a tabela navodi metode nabavke, osim Me|unarodnog konkurentnog nadmetanja, koje se mogu koristiti za robe i radove. Plan nabavke }e navesti konkretne prilike u kojima se mogu koristiti te metode: 

Metod nabavke 

(a)    Doma}e konkurentno nadmetanje (NCB), u zavisnosti od izmjena navedenih u stavu 3 dolje. 

(b)    Kupovina (Shopping) 

(c)    Direktno ugovaranje (Direct Contracting) 

3.    Procedure Doma}eg konkurentnog nadmetanja provodit }e se koriste}i jedno od sljede}eg: (a) standardne dokumente za natje~aj Asocijacije; ili (b) tenderske dokumente, prihvatljive za Asocijaciju, koje pripreme PMU na temelju Otvorenog tenderskog postupka prema Zakonu o javnim nabavkama Primaoca (Slu`beni glasnik, 2. novembar 2004., br. 49/04), a sve je predmet sljede}ih odredbi: 

(1)    Registracija 

(a)    Ponuda se ne}e ograni~avati na unaprijed registrirane firme; 

(b)    Gdje se registracija zahtijeva, ponu|a~ima (i) }e biti omogu}eno razumno vrijeme da obave proces registracije i (ii) ne}e im biti uskra}ena registracija iz razloga koji nisu vezani za njihovu sposobnost i resurse za uspje{no izvr{enje ugovora, {to }e biti potvr|eno postkvalifikacijom; i 

(c)    Stranim ponu|a~ima ne}e biti onemogu}eno da daju ponude. Gdje se zahtjeva proces registracije, stranom ponu|a~u, koji bude imao najni`e ocijenjenu ponudu, }e se dati razumna prilika za registraciju. 

(2)    Ogla{avanje 

Pozivi za dostavljanje ponude }e se ogla{avati u najmanje jednim doma}im dnevnim novinama sa {irokom distribucijom, omogu}avaju}i najmanje trideset (30) dana za pripremu i dostavljanje ponude. 

(3)    Pretkvalifikacije 

Kada se tra`i pretkvalifikacija za velike ili slo`ene radove, pozivi za dostavljanje ponude }e se ogla{avati u najmanje jednim doma}im dnevnim novinama sa {irokom distribucijom, omogu}avaju}i najmanje trideset (30) dana prije krajnjeg roka za podno{enje pretkvalifikacijskih dokumenata. Minimalno iskustvo kao i tehni~ki i finansijski uvjeti jasno }e se definirati u pretkvalifikacijskim dokumentima. 

(4)    U~estvovanje poduze}a u dr`avnom vlasni{tvu 

Preduze}a u dr`avnom vlasni{tvu u Bosni i Hercegovini, uklju~uju}i i Federaciju i Republiku Srpsku, }e biti podobna za u~estvovanje u ponudi samo ako mogu dokazati da su pravno i finansijski autonomna, da posluju po komercijalnom zakonu i da nisu zavisne agencije organa koji vr{i ugovaranje. Nadalje, na njih }e se primjenjivati isti zahtjevi osiguranja ponude i izvr{enja kao i na ostale ponu|a~e. 

(5)    Ponudbena dokumentacija 

Organi koji vr{e nabavku }e koristiti odgovaraju}u standardnu ponudbenu dokumentaciju za nabavku roba, radova i usluga, prihvatljivu za Asocijaciju. 

(6)    Otvaranje ponuda i ocjenjivanje ponuda 

(a)    Ponude }e se otvarati javno, neposredno po isteku roka za dostavljanje ponuda; 

(b)    Ocjenjivanje ponuda }e se vr{iti strogo se pridr`avaju}i kriterija koji se mogu monetarno kvantificirati i koji su navedeni u ponudbenoj dokumentaciji; 

(c)    Ugovori }e se dodjeljivati kvalificiranom ponu|a~u koji dostavi najni`e ocijenjenu ponudu, koja su{tinski odgovara i ne}e se vr{iti pregovaranje. 

Metod nabavke 

(7)    Uskla|ivanje cijena 

Ugovori za gra|evinske radove dugog trajanja (du`e od 18 mjeseci) }e sadr`avati odgovaraju}u klauzulu o uskla|ivanju cijena. 

(8)    Odbacivanje ponuda 

Ne}e se odbaciti sve ponude i tra`iti nove bez prethodne saglasnosti Asocijacije. 

(9)    Garancije 

(a)    Garancija ponude i garancija izvr{enja treba da prate generalno usvojenu praksu koja se koristi na lokalnom tr`i{tu; 

(b)    prihvatljive su i druge metode kao {to je izjava o osiguranju ponude, i u tom slu~aju Primalac mo`e zatra`iti od ponu|a~a da potpi{u izjavu da prihvataju da budu isklju~eni iz nu|enja za bilo koji ugovor kojeg objavi jedinica za implementaciju u slu~aju da povuku ili izmijene svoju ponudu tokom perioda validnosti ponude ili im se dodijeli ugovor ali ga ne potpi{u ili ne dostave garanciju za izvr{enje prije krajnjeg roka navedenog u ponudbenim dokumentima; i 

(c)    Nema nikakvih isplata avansa bez prethodno dostavljene odgovaraju}e garancije za avans. Garancije trebaju biti uklju~ene u ponudbene dokumente sa tekstom i u obliku koji su prihvatljivi za Asocijaciju. 

(10)    Pravo na inspekciju i reviziju 

Svaki ugovor koji se finansira iz sredstava Kredita predvidjet }e da svi dobavlja~i, izvo|a~i i podizvo|a~i omogu}e Asocijaciji, po njenom zahtjevu, da izvr{i inspekciju njihovih ra~una i evidencija vezano za nabavku i izvr{enje ugovora i da navedene ra~une da na reviziju revizorima koje odredi Asocijacija. Namjerno ili materijalno kr{enje te odredbe od strane dobavlja~a, izvo|a~a ili podizvo|a~a mo`e dovesti do opstruktivne prakse. 

(11)    Prijevara i korupcija 

Asocijacija }e proglasiti firmu ili pojedinca neprihvatljivim, za stalno ili privremeno, za dobijanje ugovora koje finansira Asocijacija, ako ona u bilo koje vrijeme odlu~i da je firma ili pojedinac, direktno ili preko agenta, bio umije{an u praksu korupcije, prijevare, zavjere, prinude ili opstrukcije bore}i se za, ili pri izvr{enju, ugovora koje finansira grupa Svjetske banke. 

C.    Pojedine metode nabavke konsultantskih usluga 

1.    Izbor na osnovu kvaliteta i cijene (Quality and Cost-based Selection). Osim ukoliko nije druga~ije odre|eno stavom 2 dole, konsultantske usluge }e se nabavljati po ugovorima dodijeljenim na osnovu Izbora na osnovu kvaliteta i cijene. 

2.    Ostale metode nabavke konsultantskih usluga. Sljede}a tabela navodi pojedine metode nabavke, osim Izbora na osnovu kvaliteta i cijene, koje se mogu koristiti za konsultantske usluge. Plan nabavke }e navesti konkretne prilike u kojima se te metode mogu koristiti. 

Metod nabavke 

(a)    Izbor u okviru fiksnog bud`eta (Selection under a Fixed Budget) 

(b)    Izbor po najni`oj cijeni (Least Cost Selection) 

(c)    Izbor na osnovu kvalifikacije konsultanta (Selection Based on Consultants' Qualification) 

(d)    Procedure navedene u stavovima 5.2 i 5.3 Vodi~a za izbor konsultanata o izboru individualnih konsultanata 

(e)    Izbor iz jednog izvora za individualne konsultante (Single Source Procedures for the Selection of Individual Consultants) 

D.    Pregled odluka o nabavci od strane Asocijacije 

Plan nabavke }e navesti na koje }e se ugovore primijenjivati Prethodni pregled od strane Asocijacije. Na sve ostale ugovore }e se primjenjivati Naknadni pregled od strane Asocijacije. 

Osim ako Asocijacija druga~ije ne odlu~i u pismenoj obavijesti za Primaoca, sljede}i ugovori bit }e predmet Prethodnog pregleda Asocijacije: 

 

Metod nabavke 

Prag za Prethodni pregled 

1. 

ICB (Roba i radovi) 

Svi ugovori 

2. 

NCB (Roba) 

Prva dva ugovora 

3. 

NCB (Radovi) 

Svi ugovori u procijenjenoj vrijednosti ekvivalentnoj 500.000 USD ili vi{e 

4. 

Direktni ugovori 

Svi ugovori 

 

Metod izbora 

Prag za Prethodni pregled 

1. 

Metod natje~aja (firme) 

Svi ugovori u procijenjenoj vrijednosti ekvivalentnoj 100.000 USD ili vi{e 

2. 

Izbor iz jednog izvora (firme i pojedinci) 

Svi ugovori 

3. 

Kvalifikacije konsultanta 

Prva dva ugovora 

Pojedinci 

Svi ugovori u procijenjenoj vrijednosti ekvivalentnoj 50.000 USD ili vi{e 

Odjeljak IV. Povla~enje sredstava finansiranja 

A.    Op}a pitanja 

1.    Primalac mo`e povla~iti sredstva finansiranja u skladu s odredbama ~lana II Op}ih uvjeta, ovim Odjeljkom i dodatnim instrukcijama koje Asocijacija mo`e konkretno navesti u obavje{tenju Primaocu (uklju~uju}i "Smjernice Svjetske banke za isplate za projekte" iz maja 2006. godine sa povremenim revizijama od strane Asocijacije i onim {to je progla{eno primjenljivim na ovaj Sporazum u skladu sa takvim instrukcijama), za finansiranje Prihvatljivih rashoda kako je navedeno u tabeli u stavu 2 ispod. 

2.    Sljede}a tabela navodi kategorije Prihvatljivih rashoda koji se mogu finansirati iz sredstava Finansiranja ("Kategorija"), alokacije iznosa Finansiranja za svaku Kategoriju i procenat rashoda koji }e se finansirati za Prihvatljive rashode u svakoj Kategoriji: 

Kategorija  

Iznos alociranog Zajma (izra`eno u SDR) 

Procenat rashoda koji }e se finansirati  

(1) Roba, radovi, konsultantske usluge i operativni tro{kovi za Dio 1.A Projekta 

4.370.000 

90% 

(2) Roba, radovi, konsultantske usluge i operativni tro{kovi za Dijelove 1.B i 1.C Projekta 

630.000 

100% 

(3) Operativni tro{kovi za Dio 1.C Projekta 

280.000 

100% 

(4) Neraspore|eno za Dio 1 Projekta 

 

(5) Roba, radovi, konsultantske usluge i operativni tro{kovi za Dio 2.A Projekta 

3.580.000 

90% 

(6) Roba, radovi, konsultantske usluge i operativni tro{kovi za Dijelove 2.B i 2.C Projekta 

510.000 

100% 

(7) Operativni tro{kovi za Dio 2.C Projekta 

230.000 

100% 

(8) Neraspore|eno za Dio 2 Projekta 

 

UKUPNI IZNOS 

9.600.000 

 

B.    Uvjeti povla~enja; Period povla~enja 

1.    Bez obzira na odredbe Dijela A ovog Odjeljka, ne}e se vr{iti povla~enja: 

(a)    za pla}anja izvr{ena prije datuma ovog Sporazuma; ili 

(b)    za rashode iz Kategorija (1), (2), (3) i (4) iz tabele u Dijelu A.2, Odjeljak IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma, osim ukoliko: 

(i)    Sporazum o projektu za Federaciju ne bude proveden pod uvjetima i u rokovima koji zadovoljavaju Asocijaciju: 

(ii)    Supsidijarni sporazum o finansiranju izme|u Primaoca i Federacije ne bude proveden pod uvjetima i u rokovima koji zadovoljavaju Asocijaciju; i 

(iii)    Asocijaciji ne bude dostavljeno mi{ljenje u kojem se potvr|uje da su Sporazum o projektu za Federaciju i Supsidijarni sporazum o finansiranju za Federaciju valjano odobreni i ratificirani, u zavisnosti od slu~aja, od strane Federacije i Primaoca, i da su za njih zakonski obavezuju}i u skladu sa njihovim uvjetima; ili 

(c)    za rashode iz Kategorija (5), (6), (7) i (8) iz tabele u Dijelu A.2, Odjeljak IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma, osim ukoliko: 

(i)    Sporazum o projektu za RS ne bude proveden pod uvjetima i u rokovima koji zadovoljavaju Asocijaciju: 

(ii)    Supsidijarni sporazum o finansiranju izme|u Primaoca i Republike Srpske ne bude proveden pod uvjetima i u rokovima koji zadovoljavaju Asocijaciju; i 

(iii)    Asocijaciji ne bude dostavljeno mi{ljenje u kojem se potvr|uje da su Sporazum o projektu za RS i Supsidijarni sporazum o finansiranju za RS valjano odobreni i ratificirani, u zavisnosti od slu~aja, od strane RS i Primaoca, i da su za njih zakonski obavezuju}i u skladu sa njihovim uvjetima; ili 

(d)    za rashode iz Kategorija (1), (2), (5) i (6) koje bude imalo odre|eno Komunalno preduze}e koje u~estvuje u Projektu osim ukoliko je to Komunalno preduze}e zaklju~ilo Supsidijarni sporazum o kreditu. 

2.    Datum zatvaranja je 28. februar 2014. godine. 

RASPORED 3 

Raspored otplate 

Datum dospje}a pla}anja 

Plativi iznos glavnice Zajma (izra`en kao postotak)* 

Na svaki 15. juni i 15. decembar, po~ev{i 15. decembra, 2018.godine do i uklju~uju}i 15. juni, 2028.godine: 

5% 

* Procenat predstavlja procenat iznosa glavnice Kredita koji treba biti otpla}en, osim ukoliko Asocijacija ne navede druga~ije u skladu s Odjeljkom 3.03 (b) Op}ih uvjeta. 

RASPORED 4 

Kvalifikacijski kriterijumi za tehni~ku pomo} i finansiranje investicija 

1.    Kvalifikacijski kriterijumi za tehni~ku pomo} u okviru Dijela 1.B i 2.B Projekta 

Komunalna preduze}a koja u~estvuju u Projektu i koja zadovoljavaju sljede}a ~etiri (4) kriterijuma mogu se kvalificirati za prijavljivanje za tehni~ku pomo} u okviru Projekta: 

(a)    Pokazana dosljednost sa odgovaraju}om entitetskom strategijom za upravljanje ~vrstim otpadom. 

(b)    Postoje najmanje tri (3) op}ine sa izra`enim interesom za saradnju u upravljanju ~vrstim otpadom. 

(c)    Komunalno preduze}e koje u~estvuje u Projektu obuhvata najmanje ukupno 100.000 stanovnika. 

(d)    Formiran je odgovaraju}i me|uop}inski odbor. 

2.    Kvalifikacijski kriterijumi za finansiranje investicija u okviru Dijela 1.A i 2.A Projekta 

Komunalna preduze}a koja u~estvuju u Projektu i koja zadovoljavaju najmanje ~etiri (4) kriterijuma od sljede}ih {est (6) kriterijuma mogu se kvalificirati za prijavljivanje za finansiranje investicije u okviru Projekta 

(a)    Formirana je regionalna firma za upravljanje ~vrstim otpadom. 

(b)    Odabrana je lokacija za regionalnu sanitarnu deponiju. 

(c)    Lokalna zajednica je propisno konsultirana u procesu izbora lokacije za regionalnu sanitarnu deponiju. 

(d)    Pripremljena je odgovaraju}a studija izvodljivosti. 

(e)    Pripremljeni su detaljni nacrti i tenderski dokumenti za predlo`eni potprojekt. 

(f)    Pripremljena je odgovaraju}a Procjena o utjecaju na okoli{ i smanjenju rizika za okoli{. 

PRILOG 

Definicije 

1.    "Smjernice za borbu protiv korupcije" predstavlja dokument "Smjernice za sprje~avanje i borbu protiv prijevara i korupcije u projektima koji se finansiraju iz zajmova IBRD-a i kredita i grantova IDA-e" ("Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants"), od 15. oktobra 2006. godine. 

2.    "Kategorija" predstavlja kategoriju koja je navedena u tabeli u Odjeljku IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

3.    "Smjernice za izbor konsultanata" predstavlja dokument "Smjernice: Izbor i zapo{ljavanje konsultanata od strane primalaca Svjetske banke" ("Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers") koje je Svjetska banka objavila u maju 2004. godine i revidirala u oktobru 2006. godine. 

4.    "Kvalifikacijski kriterijumi za tehni~ku pomo}" predstavlja kriterijume navedene u Rasporedu 4 ovog Sporazuma, koje trebaju ispuniti Komunalna preduze}a koja u~estvuju u projektu kako bi bili kvalificirani za tehni~ku pomo} u okviru Dijela 1.B i 2.B Projekta. 

5.    "Kvalifikacijski kriterijumi za finansiranje investicije" predstavlja kriterijume navedene u Rasporedu 4 ovog Sporazuma, koje trebaju ispuniti Komunalna preduze}a koja u~estvuju u projektu kako bi bili kvalificirani za finansiranje investicije u okviru Dijela 1.A i 2.A Projekta. 

6.    "Entitet" predstavlja ili Federaciju ili RS, zavisno od slu~aja, a Entiteti predstavlja zajedno Federaciju i RS. 

7.    "Procjena o utjecaju na okoli{" predstavlja procjenu o utjecaju na okoli{ koju treba pripremiti u skladu sa Dijelom D.1(a), Odjeljak I Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

8.    "Okvir za planove za upravljanje za{titom okoli{a" i "EF" predstavlja okvirni plan za upravljanje za{titom okoli{a koji je zadovoljavaju}i za Asocijaciju, od 11. marta 2008. godine, kojeg je Primalac usvojio, a u kojem se opisuje ubla`avanje utjecaja na okoli{, monitoring i institucionalne mjere u okviru Projekta 

9.    "Federacija" predstavlja Federaciju Bosne i Hercegovine, konstitutivnu jedinicu Primaoca i uklju~uje svakog njenog nasljednika i sve njene nasljednike. 

10.    "PMU Federacije" predstavlja Jedinicu za upravljanje projektom Federacije kojom rukovodi Direktor i koja se sastoji jo{ od kvalificiranog rukovodioca nabavke, slu`benika za nabavke, direktora finansija, ra~unovo|e, projektnog in`enjera i drugog kvalificiranog osoblja, po potrebi, a koja je formirana u okviru FMET-a. 

11.    "Sporazum o projektu za Federaciju" predstavlja Sporazum o projektu izme|u Banke, Asocijacije i Federacije datiran istog dana kao i ovaj Sporazum, i to sa mogu}im povremenim izmjenama, a taj izraz uklju~uje i sve rasporede i sporazume koji dopunjavaju Sporazum o projektu za Federaciju. 

12.    "Supsidijarni sporazum o kreditu za Federaciju" predstavlja Supsidijarni sporazum o kreditu izme|u Primaoca i Federacije, u skladu sa kojim }e Primalac u~initi dostupnim Federaciji dio sredstava Finansiranja za izvr{avanje Projekta, i to sa mogu}im povremenim izmjenama uz prethodno odobrenje Asocijacije, a taj izraz uklju~uje i sve rasporede i sporazume koji dopunjavaju Supsidijarni sporazum o kreditu za Federaciju. 

13.    "Priru~nik FM" predstavlja Priru~nik o finansijskom upravljanju koji pripremaju Primalac i Entiteti za Projekt, kao integralni dio Operativnog priru~nika koji zadovoljava Asocijaciju, i u kojem se postavljaju politike i procedure za finansijsko upravljanje i internu kontrolu kao i finansijsko izvje{tavanje za Projekt. 

14.    "FMET" predstavlja Ministarstvo za okoli{ i turizam Federacije i obuhvata sve nasljednike istog. 

15.    "Op}i uvjeti" predstavlja dokument "Op}i uvjeti Asocijacije za me|unarodni razvoj za kredite i grantove" ("International Development Association General Conditions for Credits and Grants"), od 1. jula 2005. godine (uz izmjene do 15. oktobra 2006. godine). 

16.    "Me|uop}inski odbor" predstavlja tijelo koje se sastoji od predstavnika op}ina u Federaciji i RS, zavisno od slu~aja, koje u~estvuju u Projektu i dijele regionalnu deponiju, koje usvaja politiku i finansijske mehanizme za svoja Komunalna poduze}a. 

17.    "KM" ili Konvertibilna Marka predstavlja zakonitu valutu Primaoca. 

18.    "Sporazum o zajmu" predstavlja sporazum o zajmu za Projekt sklopljen izme|u Primaoca i Banke, istog datuma kao i ovaj dokument, sa svim povremenim izmjenama. "Sporazum o zajmu" uklju~uje sve priloge, rasporede i sporazume uz Sporazum o zajmu. 

19.    "MPPCE" predstavlja Ministarstvo prostornog planiranja, gra|evinarstva i ekologije Republike Srpske i obuhvata sve nasljednike istog. 

20.    "Operativni tro{kovi" predstavlja razumne i neophodne rashode vezane za rad PMU-a i PIT-ova, radi izvo|enja, upravljanja, koordinacije, monitoringa i evaluacije, kako odobri Asocijacija na temelju bud`eta prihvatljivih za Asocijaciju i koji obuhvataju, izme|u ostalog, tro{kove: (i) odr`avanja i rada opreme i vozila nabavljenih i kori{tenih za upravljanje Projektom; (ii) pla}a osoblja uposlenog u svrhu izvo|enja Projekta, izuzev pla}a dr`avnih slu`benika; (iii) putnih tro{kova i dnevnica; (iv) potro{nog kancelarijskog materijala; (v) komunikacije, {tampanja i publikacija; i (vi) tro{kova prevo|enja i tuma~enja. 

21.    "Operativni priru~nik" predstavlja priru~nik kojeg je usvojio Primalac u skladu sa Odjeljkom 5.01(d) ovog Sporazuma, koji je zadovoljavaju}i za Asocijaciju i koji propisuje operativne i administrativne odgovornosti, procedure i pravila za implementaciju Projekta, uklju~uju}i, izme|u ostalog, Priru~nik za finansijsko upravljanje, EF i kvalifikacijske kriterijume, proceduru izbora, uvjete i rokove i aran`mane nabavki za Supsidijarne kredite. 

22.    "Komunalno preduze}e koje u~estvuje u Projektu" predstavlja Komunalno poduze}e koje treba da u~estvuje u izvr{avanju Projekta u Federaciji ili Komunalno preduze}e koje treba da u~estvuje u izvr{avanju Projekta u RS. 

23.    "Komunalna preduze}a koja u~estvuju u Projektu" predstavlja zajedno Komunalna poduze}a koja u~estvuju u Projektu u Federaciji i Komunalna poduze}a koja u~estvuju u Projektu u RS. 

24.    "Komunalna preduze}a koja u~estvuja u Projektu u Federaciji" predstavlja Komunalna preduze}a u Federaciji koje treba da u~estvuju u izvr{avanju Projekta prema Supsidijarnom sporazumu o kreditu izme|u Federacije i svakog takvog Komunalnog poduze}a. 

25.    "Komunalna preduze}a koja u~estvuju u Projektu u RS" predstavlja Komunalna preduze}a u RS koja treba da u~estvuja u izvr{avanju Projekta prema Supsidijarnom sporazumu o kreditu izme|u RS i svakog takvog Komunalnog poduze}a. 

26.    "PIT" predstavlja Tim za implementaciju Projekta koji se sastoji od kvalificiranog slu`benika za nabavke i ra~unovo|e, te drugog kvalificiranog osoblja, po potrebi, koji je formiran u svakom Komunalnom preduze}u koje upravlja deponijom iz Projekta. 

27.    "PMU" predstavlja ili PMU Federacije ili PMU RS, zavisno od slu~aja, a PMU-e predstavlja navedene PMU zajedno. 

28.    "Smjernice za nabavke" predstavlja dokument "Smjernice: nabavke u okviru Zajmova IBRD-a i kredita IDA-e" ("Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits") kojeg je Svjetska banka objavila u maju 2004. godine i revidirala u oktobru 2006. godine. 

29.    "Plan nabavke" predstavlja plan nabavke Primaoca za Projekt, datiran 22. septembra, 2008. godine, koji se spominje u stavu 1.16 Smjernica za nabavku i stavu 1.24 Smjernica za izbor konsultanata, i to sa mogu}im povremenim izmjenama u skladu sa odredbama navedenih stavova. 

30.    "Sporazum o projektu" predstavlja ili Sporazum o projektu za Federaciju ili Sporazum o projektu za RS, prema konkretnom slu~aju, a "Sporazumi o projektu" predstavlja zajedno navedene sporazume. 

31.    "Republika Srpska" ili "RS" predstavlja Republiku Srpsku, konstitutivnu jedinicu Primaoca i uklju~uje svakog njenog nasljednika i sve njene nasljednike. 

32.    "PMU RS" predstavlja Jedinicu za upravljanje projektom RS kojom rukovodi Direktor i koja se sastoji jo{ od kvalificiranog rukovodioca nabavke, slu`benika za nabavke, direktora finansija, ra~unovo|e, projektnog in`enjera i drugog kvalificiranog osoblja, po potrebi, a koja je formirana u okviru MPPCE-a. 

33.    "Sporazum o projektu za RS" predstavlja Sporazum o projektu izme|u Banke, Asocijacije i RS datiran istog dana kao i ovaj Sporazum, i to sa mogu}im povremenim izmjenama, a taj izraz uklju~uje i sve rasporede i sporazume koji dopunjavaju Sporazum o projektu za RS. 

34.    "Supsidijarni sporazum o finansiranju za RS" predstavlja Supsidijarni sporazum o finansiranju izme|u Primaoca i RS, u skladu sa kojim }e Primalac u~initi dostupnim RS dio sredstava Finansiranja za izvr{avanje Projekta, i to sa mogu}im povremenim izmjenama uz prethodno odobrenje Asocijacije, a taj izraz uklju~uje i sve rasporede i sporazume koji dopunjavaju Supsidijarni sporazum za RS. 

35.    "Supsidijarni kredit" predstavlja kredit kojeg svaki Entitet obezbje|uje za Komunalno poduze}e koje u~estvuje u projektu u okviru Supsidijarnog sporazuma o kreditu. 

36.    "Supsidijarni sporazum o kreditu" predstavlja sporazum kojeg sklope Federacija i svako Komunalno poduze}e koje u~estvuje u Federaciji, i RS i svako Komunalno poduze}e koje u~estvuje u RS, i taj termin obuhvata sve rasporede uz Supsidijarni sporazum o kreditu. 

37.    "Komunalno preduze}e" predstavlja lokalni organ u svakom Entitetu koji je odgovoran za odlaganje op}inskog otpada i upravljanje radom regionalne deponije, a Komunalna preduze}a predstavlja vi{e od jednog Komunalnog preduze}a. 

^lan 3. 

Ova Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja. 


Broj 01-011-2562-36/09
8. oktobra 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
@eljko Kom{i}, s. r. Temeljem ~lanka V. 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i suglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH, broj 431/09 od 1. listopada 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 62. sjednici, odr`anoj 8. listopada 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ (IDA) - DRUGI PROJEKT UPRAVLJANJA KRUTIM OTPADOM - 

^lanak 1. 

Ratificira se Sporazum o financiranju izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne asocijacije za razvoj (IDA) - Drugi projekt upravljanja ~vrstim otpadom, potpisan u Sarajevu, 25. lipnja 2009. godine na engleskome jeziku. 

^lanak 2. 

Tekst Sporazuma u prijevodu glasi: 

KREDIT BROJ 4540 BA 

SPORAZUM O FINANCIRANJU 

(DRUGI PROJEKT UPRAVLJANJA ^VRSTIM OTPADOM) IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ 

Datum: 25. lipanj, 2009. godine 

SPORAZUM, od 25. lipnja 2009. godine izme|u BOSNE I HERCEGOVINE ("Primalac") i ME\UNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ ("Asocijacija"). Primalac i Asocijacija izra`avaju svoju suglasnost sa sljede}im: 

S OBZIROM DA JE Primalac tako|er zatra`io od Me|unarodne banke za obnovu i razvoj (Banka) dodatnu pomo} u svrhu financiranja Projekta na temelju sporazuma sa~injenog istog dana kao i ovaj dokument izme|u Primaoca i Banke (Sporazum o zajmu), Banka se sla`e da odobri tra`enu pomo} u ukupnom iznosu glavnice od sedamnaest milijuna Eura (17.000.000 EUR) (Zajam). 

^LANAK I - OP]I UVJETI; DEFINICIJE 

1.01. Op}i uvjeti (kako su definirani u Prilogu ovog Sporazuma) ~ine sastavni dio ovog Sporazuma. 

1.02. Ukoliko kontekst ne zahtijeva druga~ije, termini napisani velikim slovima kori{teni u Sporazumu o financiranju imaju zna~enja koja su im data u Op}im uvjetima ili u Prilogu ovog Sporazuma. 

^LANAK II - FINANCIRANJE 

2.01. Asocijacija je suglasna da da Primaocu, pod uvjetima i u rokovima navedenim u ovom Sporazumu ili na koje se poziva ovaj Sporazum, kredit u iznosu u protivvrijednosti od devet milijuna i {est stotina hiljada Specijalnih prava vu~enja (9.600.000 SDR) (u razli~itim kontekstima, "Kredit" ili "Financiranje") za pomo} pri financiranju projekta opisanog u Rasporedu 1 ovog Sporazuma ("Projekt"). 

2.02. Primalac mo`e povla~iti sredstva Financiranja u sukladnosti s Odjeljkom IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

2.03. Maksimalna stopa naknade za neiskori{teni dio kredita koju pla}a Primalac na nepovu~eni saldo Financiranja iznosi jednu polovinu jednog procenta (1/2 od 1%) godi{nje. 

2.04. Tro{kovi servisiranja koje pla}a Primalac na povu~eni saldo Kredita iznose tri ~etvrtine jednog procenta (3/4 od 1%) godi{nje. 

2.05. Datumi pla}anja su 15. lipanj i 15. prosinac svake godine. 

2.06. Iznos glavnice Kredita }e se otpla}ivati u sukladnosti s rasporedom otplate navedenim u Rasporedu 3 ovog Sporazuma. 

2.07. Valuta pla}anja je euro. 

^LANAK III - PROJEKT 

3.01. Primalac iskazuje svoju opredijeljenost u pogledu ciljeva Projekta. U tu svrhu }e se Primalac pobrinuti da Dio 1 Projekta izvr{i Federacija, a da Dio 2 Projekta izvr{i RS u sukladnosti s odredbama ~lanka IV Op}ih uvjeta, Sporazumom o projektu za Federaciju i Sporazumom o projektu za RS. 

3.02. Ne dovode}i u pitanje odredbe Odjeljka 3.01 ovog Sporazuma i osim ako se Primalac i Asocijacija dogovore druga~ije, Primalac }e osigurati da se Projekt sprovede u sukladnosti s odredbama Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

^LANAK IV - PRAVNI LIJEKOVI ASOCIJACIJE 

4.01. Dodatni doga|aji za suspenziju se sastoje od sljede}eg: 

(a)    Bilo koji Entitet koji implementira Projekt nije uspio izvr{iti bilo koju od svojih obaveza iz svog pripadaju}eg Sporazuma o projektu ili Supsidijarnog sporazuma. 

(b)    Kao rezultat doga|aja koji se dese nakon datuma sklapanja ovog Sporazuma, pojavila se vanredna situacija usljed koje }e biti nemogu}e da bilo koji od Entiteta koji implementiraju Projekt bude u stanju da izvr{i svoje obveze iz svog pripadaju}eg Sporazuma o projektu ili Supsidijarnog sporazuma o financiranju. 

(c)    Supsidijarni sporazum o financiranju za Federaciju ili Supsidijarni sporazum o financiranju za RS su izmijenjeni bez prethodnog odobrenja Asocijacije. 

4.02. Dodatni doga|aji za ubrzanje se sastoje od sljede}eg: to jest, ako se bilo koji doga|aj naveden u stavovima (a) i (c) Odjeljka 4.01 ovog Sporazuma dese i traju u periodu od {ezdeset (60) dana nakon {to Asocijacija dostavi Primaocu obavje{tenje o takvom doga|aju. 

^LANAK V - STUPANJE NA SNAGU; PREKID 

5.01. Dodatni Uvjeti za stupanje na snagu se sastoje od sljede}eg: 

(a)    Sporazum o projektu je potpisan u ime Asocijacije, Banke i Entiteta,u sukladnosti s uvjetima i rokovima zadovoljavaju}im za Asocijaciju; 

(b)    Supsidijarni sporazum o financiranju za Entitet naveden u stavu (a) ovog Odjeljka 5.01 je potpisan u ime Primaoca i svakog od Entiteta koji implementiraju Projekt,u sukladnosti s uvjetima i rokovima zadovoljavaju}im za Asocijaciju; 

(c)    Supsidijarni sporazum o kreditu je potpisan u ime svakog od dva Entiteta koji implementira Projekt sa najmanje jednim Komunalnim poduze}em koje u~estvuje u Projektu,u sukladnosti s uvjetima i rokovima zadovoljavaju}im za Asocijaciju; 

(d)    Primalac je usvojio Operativni priru~nik; 

(e)    Sporazum o zajmu je potpisan i isporu~en i svi uvjeti koji prethode stupanju na snagu (osim stupanja na snagu ovog Sporazuma) su ispunjeni; 

(f)    Jedinica za upravljanje projektom Federacije (PMU Federacije) je dogradila softver za vo|enje ra~unovodstva za Projekt na zadovoljavaju}i na~in za Asocijaciju; 

(g)    Jedinica za upravljanje projektom RS (PMU RS) je uspostavila softver za vo|enje ra~unovodstva za Projekt na zadovoljavaju}i na~in za Asocijaciju. 

5.02. Dodatna pravna pitanja se sastoje od sljede}eg: 

(a)    Sporazum o projektu naveden u stavu (a) Odjeljka 5.01 ovog Sporazuma je propisno potvr|en ili ratificiran i od strane datog Entiteta i pravno je obavezuju}i za dati Entitetu sukladnosti s svojim uvjetima; 

(b)    Supsidijarni sporazum o financiranju naveden u stavu (b) Odjeljka 5.01 ovog Sporazuma je propisno potvr|en ili ratificiran od strane Primaoca i relevantnog Entiteta i pravno je obavezuju}i za Primaoca i za relevantni Entitetu sukladnosti s svojim uvjetima; i 

(c)    Supsidijarni sporazum o kreditu pomenut u stavu (c) Odjeljka 5.01 ovog Sporazuma je propisno potvr|en ili ratificiran od strane relevantnog Entiteta i relevantnog Komunalnog poduze}a koje u~estvuje u Projektu i pravno je obavezuju}i za relevantni Entitet i relevantno Komunalno poduze}e koje u~estvujeu sukladnosti s svojim uvjetima. 

5.03. Rok za efektivnost je datum koji je stotinu i dvadeset (120) dana nakon datuma potpisivanja ovog Sporazuma. 

5.04. Za potrebe Odjeljka 8.05. (b) Op}ih uvjeta, datum obveze Primaoca iz ovog Sporazuma (izuzev obaveza koje se odnose na pla}anje) prestat }e da va`e za dvadeset (20) godina nakon datuma potpisivanja ovog Sporazuma. 

^LANAK VI - PREDSTAVNICI; ADRESE 

6.01. Predstavnik Primaoca je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine. 

6.02. Adresa Primaoca je: 

Trg BiH 1 

71000 Sarajevo 

Bosna i Hercegovina 

Fax: 

(387-33) 202-930 

6.03. Adresa Asocijacije je: 

International Development Association (Me|unarodna asocijacija za razvoj) 

1818 H Street, N.W. 

Washington, D.C. 20433 

United States of America (Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave) 

Kablogram:    Telex:    Fax: 

INDEVAS    248423 (MCI)    1-202-477-6391 

Washington, D.C. 

  

DOGOVORENO u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, na dan i godinu navedene gore na po~etku. 

BOSNA I HERCEGOVINA 

Ovla{teni predstavnik 

Ministar financija i trezora 

Dragan Vranki} 

ME\UNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ 

Ovla{teni predstavnik 

Direktorica za zemlju i regionalni koordinator za 

Jugoisto~nu Europu, region Europe i Centralne Azije 

Jane Armitage 

RASPORED 1 

Opis Projekta 

Cilj projekta je da se unaprijedi raspolo`ivost, kvalitet, zdrav okoli{ i finansijska sposobnost usluga u upravljanju ~vrstim otpadom koje pru`aju komunalna poduze}a koja u~estvuju u projektu. 

Projekt se sastoji sljede}ih dijelova: 

Dio 1: Federacija 

A.    Upravljanje otpadom 

Izvo|enje gra|evinskih radova i nabavka opreme i konsultantskih usluga, uklju~uju}i financiranje operativnih tro{kova za rad PIT-ova, za; (i) popravku postoje}ih deponija i unaprije|enje infrastrukture do potrebnih sanitarnih standarda; (ii) permanentno zatvaranje divljih deponija sme}a na zdrav na~in po okoli{ i uspostavljanje sistema dugoro~nog monitoringa okoli{a; (iii) ja~anje infrastrukture i opreme za prikupljanje otpada, uklju~uju}i kante za prikupljanje, dodatna vozila i prate}u opremu; (iv) pretvaranje postoje}ih malih deponija u optimalan broj stanica za transfer otpada od stanovni{tva, trgovine i institucija radi konsolidiranja u regionalne deponije za odlaganje otpada; (v) usavr{avanje procesa u razvijenim regionalnim deponijama uklju~uju}i sortiranje, recikla`u i apsorpciju plinova; i (vi) prethodni tretman otpada. 

B.    Izgradnja kapaciteta 

Pru`anje tehni~ke pomo}i i provo|enje aktivnosti obuke, pomo}i i izgradnje kapaciteta u korist entitetskih institucija koje se bave razvijanjem, planiranjem, provo|enjem i procjenom op}inskih politika i programa upravljanja otpadom i kontrolom sektora za dono{enje politike i propisa, uklju~uju}i: (i) podr{ku dugoro~nom planiranju Federacije u okviru sistema za upravljanje ~vrstim otpadom Primaoca, uklju~uju}i zakonske mjere i postepeno dogra|ivanje do me|unarodnih standarda; (ii) razvijanje kapaciteta financijskog upravljanja navedenim sistemom kako bi funkcionirao na komercijalnom temelju i postigao najpovoljnije tro{kove kao i njihovo pokri}e; (iii) promociju sudjelovanja privatnog sektora gdje to odgovara; (iv) obuku o odlaganju, radu deponija, zatvaranju postoje}ih deponija i projektima budu}ih deponija; (v) pripremu studije izvodljivosti i financijske, dru{tvene procjene za deponije kao i procjenu utjecaja na okoli{; (vi) pripremu finalnih nacrta i tenderskih dokumenata te podr{ku u tenderskoj proceduri za nabavu investicija i usluga u sklopu Dijela 1.A Projekta; (vii) provo|enje informiranja javnosti i monitoringa okoli{a radi postizanja konsenzusa o projektu te promoviranje lokalnog vlasni{tva nad sistemom za upravljanje ~vrstim otpadom kao i koncepta o me|uop}inskim deponijama, te podizanje svijesti o koristima sigurnog prikupljanja i odlaganja ku}nog sme}a, te motiviranje doma}instava i industrije da pla}aju komunalnu naknadu; (viii) procjenu alternativa za odvajanje, prikupljanje i odlaganje opasnog otpada; i (ix) sastavljanje strategije za opasni otpad, uklju~uju}i opcije promoviranja me|udr`avne suradnje u upravljanju ~vrstim otpadom i zajedni~kim sanitarnim deponijama sa susjednim op}inama u susjednim zemljama. 

C.    Upravljanje projektom i operativni tro{kovi 

Pru`anje tehni~ke pomo}i, obuke i roba te financiranje operativnih tro{kova kao podr{ka PMU Federacije u izvo|enju Projekta. 

Dio 2. Republika Srpska 

A.    Upravljanje otpadom 

Izvo|enje gra|evinskih radova i nabavka opreme i konsultantskih usluga, uklju~uju}i financiranje operativnih tro{kova za rad PIT-ova, za; (i) popravku postoje}ih deponija i unaprije|enje infrastrukture do potrebnih sanitarnih standarda; (ii) permanentno zatvaranje divljih deponija sme}a na zdrav na~in po okoli{ i uspostavljanje sistema dugoro~nog monitoringa okoli{a; (iii) ja~anje infrastrukture i opreme za prikupljanje otpada, uklju~uju}i kante za prikupljanje, dodatna vozila i prate}u opremu; (iv) pretvaranje postoje}ih malih deponija u optimalan broj stanica za transfer otpada od stanovni{tva, trgovine i institucija radi konsolidiranja u regionalne deponije za odlaganje otpada; (v) usavr{avanje procesa u razvijenim regionalnim deponijama uklju~uju}i sortiranje, recikla`u i apsorpciju plinova; i (vi) prethodni tretman otpada. 

B.    Izgradnja kapaciteta 

Pru`anje tehni~ke pomo}i i provo|enje aktivnosti obuke, pomo}i i izgradnje kapaciteta u korist entitetskih institucija koje se bave razvijanjem, planiranjem, provo|enjem i procjenom op}inskih politika i programa upravljanja otpadom i kontrolom sektora za dono{enje politike i propisa, uklju~uju}i: (i) podr{ku dugoro~nom planiranju RS u okviru sistema za upravljanje ~vrstim otpadom Primaoca, uklju~uju}i zakonske mjere i postepeno dogra|ivanje do me|unarodnih standarda; (ii) razvijanje kapaciteta financijskog upravljanja navedenim sistemom kako bi funkcionirao na komercijalnom temelju i postigao najpovoljnije tro{kove kao i njihovo pokri}e; (iii) promociju sudjelovanja privatnog sektora gdje to odgovara; (iv) obuku o odlaganju, radu deponija, zatvaranju postoje}ih deponija i projektima budu}ih deponija; (v) pripremu studije izvodljivosti i financijske, dru{tvene procjene za deponije kao i procjenu utjecaja na okoli{; (vi) pripremu finalnih nacrta i tenderskih dokumenata te podr{ku u tenderskoj proceduri za nabavu investicija i usluga u sklopu Dijela 2.A Projekta; (vii) provo|enje informiranja javnosti i monitoringa okoli{a radi postizanja konsenzusa o projektu te promoviranje lokalnog vlasni{tva nad sistemom za upravljanje ~vrstim otpadom kao i koncepta o me|uop}inskim deponijama, te podizanje svijesti o koristima sigurnog prikupljanja i odlaganja ku}nog sme}a, te motiviranje doma}instava i industrije da pla}aju komunalnu naknadu; (viii) procjenu alternativa za odvajanje, prikupljanje i odlaganje opasnog otpada; i (ix) sastavljanje strategije za opasni otpad, uklju~uju}i opcije promoviranja me|udr`avne suradnje u upravljanju ~vrstim otpadom i zajedni~kim sanitarnim deponijama sa susjednim op}inama u susjednim zemljama. 

C.    Upravljanje projektom i operativni tro{kovi 

Pru`anje tehni~ke pomo}i, obuke i roba te financiranje operativnih tro{kova kao podr{ka PMU RS u izvo|enju Projekta. 

RASPORED 2 

Izvo|enje Projekta 

Odjeljak I. Aran`mani za izvo|enje 

A.    Institucionalni aran`mani 

Primalac }e izvoditi i u~initi da i Entiteti izvedu Projektu sukladnosti s sljede}im institucionalnim i drugim aran`manima: 

1.    U Federaciji punu nadle`nost za provo|enje projekta ima FMET a u RS to je MPPCE. PMU-e koje direktno odgovaraju FMET-u, odnosno MPPCE-u, bit }e nadle`ne za upravljanje Projektom, uklju~uju}i nabavu i financijsko upravljanje u Federaciji, odnosno u RS. 

2.    Formirat }e se PIT-ovi u svakom Komunalnom preduze}u koje }e upravljati deponijom iz Projekta. PIT-ovi }e vr{iti nabavu i financijske aspekte vezano za deponiju iz Projekta u njihovoj nadle`nosti. Odgovorne PMU }e vr{iti pregled kako bi se osiguralo po{tivanje smjernica i procedura Asocijacije. PIT-ovi {alju izvije{}a odgovaraju}oj PMU najmanje kvartalno. 

B.    Ugovori i za{titine mjere za izvo|enje 

1.    Primalac }e se pobrinuti da svaki Entitet ima svoj PMU koji }e biti aktivan cijelo vrijeme tijekom izvo|enja Projekta, sa opisom poslova i resursima koji su zadovoljavaju}i za Asocijaciju i sa dovoljnim brojem adekvatnog osoblja. 

2.    Primalac }e sam uraditi i pobrinut }e se da i Entiteti urade sljede}e: 

(a)    valjano obavljaju sve obveze iz Operativnog priru~nika i EF-a blagovremeno i u sukladnosti s odgovaraju}im uvjetima, da primjenjuju i provode, ovisno od slu~aja, radnje, kriterijume, politike, procedure i aran`mane u njima predvi|ene; i 

(b)    ne mijenjaju niti se odreknu, ili dozvole da se mijenja ili odbaci Operativni priru~nik ili EF ili bilo koja njihova odredba, osim uz prethodno pismeno odobrenje Asocijacije. 

3.    Primalac }e osigurati i pobrinuti se da Entiteti osiguraju da Projektom ne bude pogo|ena ni~ija privatna zemlja te da ne}e biti potrebna kupovina zemlji{ta ili preseljavanje. 

4.    Primalac }e putem PMU, u roku od osamnaest (18) mjeseci od Datuma stupanja na snagu, pripremiti i dostaviti Asocijaciji izvje{}e o napredovanju izvr{enja Projekta, u obliku i sa sadr`ajem koji su zadovoljavaju}i za Asocijaciju u kojem }e, izme|u ostalog, preporu~iti, kako bude potrebno, na temelju kvalifikacijskih kriterijuma za tehni~ku pomo} i kvalifikacijskih kriterijuma za financiranje investicija, svaku potrebu da se sredstva Supsidijarnih kredita preusmjere me|u komunalnim poduze}ima koji u~estvuju u Projektu. Odluku o takvoj realokaciji sredstava donose zajedni~ki FMET i MPPCE nakon odobrenja dobijenog od Asocijacije. 

C.    Supsidijarni sporazumi 

1.    Da bi se omogu}ilo izvr{avanje i financiranje Dijela 1 Projekta, Primalac }e obezbijediti da dio sredstava Financiranja, bude dostupan Federaciji na temelju supsidijarnog sporazuma sklopljenog izme|u Primaoca i Federacije ("Supsidijarni sporazum o financiranju za Federaciju") pod istim uvjetima i rokovima kao {to su u Financiranju, uz odobrenje Asocijacije i uklju~uju}i antikorupcijske smjernice, za davanje sredstava u podzajam od strane Federacije Komunalnim poduze}ima koja u~estvuju u Projektu pod istim uvjetima i rokovima koji su navedeni u Dijelu D ovoga Odjeljka I. 

2.    Da bi se omogu}ilo izvr{avanje i financiranje Dijela 2 Projekta, Primalac }e obezbijediti da dio sredstava Financiranja, bude dostupan Republici Srpskoj na temelju supsidijarnog sporazuma sklopljenog izme|u Primaoca i Republike Srpske ("Supsidijarni sporazum o financiranju za RS") pod istim uvjetima i rokovima kao {to su u Financiranju, uz odobrenje Asocijacije i uklju~uju}i antikorupcijske smjernice, za davanje sredstava u pod-zajam od strane RS Komunalnim poduze}ima koja u~estvuju u Projektu pod istim uvjetima i rokovima koji su navedeni u Dijelu D ovoga Odjeljka I. 

3.    Primalac }e vr{iti svoja prava u okviru Supsidijarnih sporazuma o financiranju na na~in kojim se {tite interesi Primaoca i Asocijacije i posti`e svrha Financiranja. Osim ako se Asocijacija druga~ije ne suglasi, Primalac ne}e dodjeljivati, mijenjati, ukinuti ili se odre}i Supsidijarnih sporazuma o financiranju ili bilo koje njihove odredbe. 

D.    potprojekti 

1.    Za potrebe Dijelova 1.A, 1.B, 2.A i 2.B Projekta, Primalac }e se pobrinuti da Entiteti proslijede kao podzajam sredstva financiranja svojim odgovaraju}im Komunalnim poduze}ima koja u~estvuju u Projektuu sukladnosti s Supsidijarnim sporazumom o financiranju koji }e biti zaklju~en izme|u Federacije i svakog Komunalnog poduze}a koje u~estvuje u Projektu i izme|u RS i svakog Komunalnog poduze}a koje u~estvuje u Projektu,u sukladnosti s kvalifikacijskim kriterijumima i procedurama navedenim u Operativnom vodi~u, pod uvjetima koje odobri Asocijacija uklju~uju}i antikorupcijske smjernice, {to uklju~uje sljede}e: 

(a)    Za potrebe Dijelova 1.A i 2.A Projekta, svaki prijedlog potprojekta }e obuhvatiti studiju izvodljivosti i procjenu utjecaja na okoli{ za predlo`ene deponije, pripremljene u sukladnosti s EF i u obliku i sa sadr`ajem koji su zadovoljavaju}i za Asocijaciju; 

(b)    prijedlozi potprojekata }e biti izabrani, procijenjeni, sprovedeni i ocijenjeni u sukladnosti s principima i procedurama predvi|enim u Operativnom vodi~u, Vodi~u za nabave, Antikorupcijskim smjernicama i EF-u i na temelju relevantne Procjene utjecaja na okoli{, Kvalifikacijskih kriterijuma za tehni~ku pomo} i Kvalifikacijskih kriterijuma za financiranje investicija; 

(c)    u roku od osamnaest (18) mjeseci od dana stupanja na snagu odgovaraju}eg Supsidijarnog sporazuma o kreditu, napredak u sprovo|enju svakog potprojekta }e mjeriti odgovaraju}a PMU i PIT na temelju akcionog plana i izvedbenih ciljeva navedenih u tom Sporazumu, koji }e biti zadovoljavaju}i za Asocijaciju. U slu~aju da napredak ne ispunjava navedeni plan i ciljeve, odgovorna PMU }e u suradnji sa FMET ili MPPCE, ovisno od slu~aja, i Asocijacijom, odlu~iti da li }e neiskori{teni iznos kredita biti preba~en drugom Komunalnom poduze}u koje u~estvuje u Projektu; i 

(d)    za potrebe Dijelova 1.A(ii) i 2.A(ii) Projekta, zahtjevi financiranja za zatvaranje divljih deponija u pojedina~nim op}inama }e pokazati da: (i) je data op}ina ~lan me|uop}inskog odbora regionalnog Komunalnog poduze}a za ~vrsti otpad; i da (ii) se ~vrstim otpadom prethodno odlo`enim na divlju deponiju upravlja u okviru regionalne sanitarne deponije. 

2.    Primalac }e dobiti i pobrinut }e se da i Entiteti dobiju adekvatna prava za za{titu svojih interesa i interesa Asocijacije, uklju~uju}i pravo da: 

(a)    suspendira ili prekine pravo Komunalnog poduze}a koje u~estvuje u Projektu da koristi sredstva iz Supsidijarnog kredita ili da ubrza ili dobije povrat svih ili dijela sredstava iz navedenog kredita, zbog toga {to Komunalno poduze}e nije izvr{ilo bilo koju obvezu koju ima prema Supsidijarnom sporazumu o kreditu; 

(b)    zatra`i povrat ukupnog ili dijela Supsidijarnog kredita u slu~aju da napredovanje provo|enja odre|enog potprojekta koji se financira u okviru kredita ne ispunjava plan i ciljeve predvi|ene u odgovaraju}em Supsidijarnom sporazumu o kreditu; i 

(c)    da zahtijeva od svakog Komunalnog poduze}a koje u~estvuje u Projektu da: (i) izvr{i sve svoje obveze iz Supsidijarnog sporazuma o kreditu sa du`nom pa`njom i efikasno{}u iu sukladnosti s zdravim tehni~kim, ekonomskim, finansijskim, upravlja~kim, socijalnim standardima i standardima okoli{a i praksama koje su zadovoljavaju}e za Asocijaciju, uklju~uju}i i uskla|enost sa odredbama Smjernica za borbu protiv korupcije koje su primjenljive na primaoce sredstava Financiranja koji nije Primalac, i EF-a; (ii) nabavi odmah, po potrebi, neophodne resurse za datu namjenu; (iii) da nabavi robu, radove i usluge koji }e se financirati prema Supsidijarnom sporazumu o kredituu sukladnosti s odredbama ovog Sporazuma i Vodi~a o nabavama; (iv) odr`ava politike i procedure koje su adekvatne za monitoring i procjenjivanje u sukladnosti s pokazateljima koji su prihvatljivi za Asocijaciju, napretka potprojekta i postizanje njegovih ciljeva; (v) (A) odr`ava sustav za financijsko upravljanje i priprema financijska izvje{}a u sukladnosti s konzistentno primijenjenim ra~unovodstvenim standardima prihvatljivim za Asocijaciju, na na~in koji je adekvatan da odrazi operacije, resurse i rashode vezane za Potprojekt; i (B) da, na zahtjev Asocijacije ili Primaoca osigura da takvi financijska izvje{}a pro|u reviziju neovisnih revizora koji su prihvatljivi za Asocijaciju, u sukladnosti s konsistentno primijenjenim standardima revizije prihvatljivim za Asocijaciju, te da bez odlaganja dostavi izvije{}a, tako revidirana, Primaocu i Asocijaciji; (vi) omogu}i Primaocu i Asocijaciji da vr{e inspekciju potprojekata, njihovog rada i svih evidencija i dokumenata; (vii) pripremi i dostavi Primaocu i Asocijaciji sve informacije koje razumno zatra`e Primalac ili Asocijacija u vezi gore navedenog. 

3.    Primalac }e se pobrinuti da Entiteti primjenjuju svoja prava iz svakog Supsidijarnog sporazuma o kreditu na na~in da {tite interese Primaoca i Asocijacije i ostvaruju namjenu Financiranja. Osim ako se Asocijacija druga~ije ne suglasi, Primalac }e se pobrinuti da Entiteti ne dodjeljuju, mijenjaju, ukidaju ili se odri~u bilo kojeg Supsidijarnog sporazuma o kreditu niti ijedne njegove odredbe. 

E.    Za{titni mehanizam protiv korupcije 

Primalac }e osigurati da se projekt izvodi u sukladnosti s odredbama Smjernica protiv korupcije. 

Odjeljak II. Monitoring, izvje{tavanje i ocjenjivanje Projekta 

A.    Izvje{taji o Projektu 

1.    Primalac }e, preko PMU-a, provoditi monitoring i ocjenjivanje napretka Projekta i pripremu izvje{}a o Projektu u sukladnosti s odredbama Odjeljka 4.08 Op}ih uvjeta i na temelju pokazatelja usagla{enih s Asocijacijom. Svako izvje{}e o Projektu }e obuhvatati period od jednog (1) kalendarskog semestra i dostavljat }e se Asocijaciji najkasnije jedan (1) mjesec dana nakon isteka perioda obuhva}enog tim izvje{tajem. 

2.    Za potrebe Odjeljka 4.08 (c) Op}ih uvjeta, izvje{}e o izvo|enju Projekta i prate}i plan potrebanu sukladnosti s ovim Odjeljkom bit }e dostavljen Asocijaciji najkasnije {est (6) mjeseci nakon Datuma zatvaranja. 

B.    Financijsko upravljanje, financijska izvje{}a i revizije 

1.    Primalac }e odr`avati i osigurat }e da Entiteti odr`avaju putem njihovih PMU, sustav financijskog upravljanja u sukladnosti s odredbama Odjeljka 4.09 Op}ih uvjeta. 

2.    Bez ograni~enja u pogledu odredbi Dijela A ovog Odjeljka, Primalac }e se pobrinuti da Entiteti putem svojih PMU pripreme i dostave Asocijaciji najkasnije u roku od ~etrdeset i pet (45) dana po zavr{etku svakog kalendarskog kvartala, privremene nerevidirane financijska izvje{}a za Projekt koji obuhvataju taj kvartal, u obliku i sa sadr`ajem zadovoljavaju}im za Asocijaciju. 

3.    Primalac }e se pobrinuti da Entiteti putem svojih PMU daju svoje Financijska izvje{}a na reviziju u sukladnosti s odredbama Odjeljka 4.09 (b) Op}ih uvjeta. Svaka revizija financijskih obra~una }e obuhvatati period od jedne (1) fiskalne godine Primaoca. Revidirani financijska izvje{}a za svaki takav period }e se dostavljati Asocijaciji najkasnije {est (6) mjeseci po zavr{etku tog perioda. 

Odjeljak III. Nabave 

A.    Op}a pitanja 

1.    Roba i radovi. Sve robe i radovi koji su potrebni za Projekt i koji }e se financirati iz sredstava Financiranja nabavljat }e se u sukladnosti sa zahtjevima navedenim u Odjeljku I Vodi~a za nabave i u sukladnosti s odredbama ovog Odjeljka. 

2.    Konsultantske usluge. Sve konsultantske usluge koje su potrebne za Projekt i koje }e se financirati iz sredstava Financiranja, nabavljat }e se u sukladnosti sa zahtjevima navedenim u Odjeljcima I i IV Vodi~a za izbor konsultanata i u sukladnosti s odredbama ovog Odjeljka. 

3.    Definicije. Termini napisani velikim slovima kori{teni ispod u ovom Odjeljku za opis pojedinih nabavnih metoda ili metoda za pregled pojedinih ugovora od strane Asocijacije odnose se na odgovaraju}e metode opisane u Vodi~u za nabave ili u Vodi~u za izbor konsultanata, ovisno od slu~aja. 

B.    Pojedine metode nabave roba i radova 

1.    Me|unarodno konkurentno nadmetanje (International Competitive Bidding-ICB). Osim ukoliko nije druga~ije odre|eno u stavu 2 ispod, robe i radovi }e se nabavljati po ugovorima dodijeljenim na temelju Me|unarodnog konkurentnog nadmetanja. 

2.    Ostale metode nabave roba i radova. Sljede}a tabela navodi metode nabave, osim Me|unarodnog konkurentnog nadmetanja, koje se mogu koristiti za robe i radove. Plan nabave }e navesti konkretne prilike u kojima se mogu koristiti te metode: 

Metod nabave 

(a)    Doma}e konkurentno nadmetanje (NCB), u zavisnosti od izmjena navedenih u stavu 3 dolje. 

(b)    Kupovina (Shopping) 

(c)    Direktno ugovaranje (Direct Contracting) 

3.    Procedure Doma}eg konkurentnog nadmetanja provodit }e se koriste}i jedno od sljede}eg: (a) standardne dokumente za natje~aj Asocijacije; ili (b) tenderske dokumente, prihvatljive za Asocijaciju, koje pripreme PMU na temelju Otvorenog tenderskog postupka prema Zakonu o javnim nabavama Primaoca (Slu`beni glasnik, 2. studeni 2004., br. 49/04), a sve je predmet sljede}ih odredbi: 

(1)    Registracija 

(a)    Ponuda se ne}e ograni~avati na unaprijed registrirane firme; 

(b)    Gdje se registracija zahtijeva, ponu|a~ima (i) }e biti omogu}eno razumno vrijeme da obave proces registracije i (ii) ne}e im biti uskra}ena registracija iz razloga koji nisu vezani za njihovu sposobnost i resurse za uspje{no izvr{enje ugovora, {to }e biti potvr|eno postkvalifikacijom; i 

(c)    Stranim ponu|a~ima ne}e biti onemogu}eno da daju ponude. Gdje se zahtjeva proces registracije, stranom ponu|a~u, koji bude imao najni`e ocijenjenu ponudu, }e se dati razumna prilika za registraciju. 

(2)    Ogla{avanje 

Pozivi za dostavljanje ponude }e se ogla{avati u najmanje jednim doma}im dnevnim novinama sa {irokom distribucijom, omogu}avaju}i najmanje trideset (30) dana za pripremu i dostavljanje ponude. 

(3)    Pretkvalifikacije 

Kada se tra`i pretkvalifikacija za velike ili slo`ene radove, pozivi za dostavljanje ponude }e se ogla{avati u najmanje jednim doma}im dnevnim novinama sa {irokom distribucijom, omogu}avaju}i najmanje trideset (30) dana prije krajnjeg roka za podno{enje pretkvalifikacijskih dokumenata. Minimalno iskustvo kao i tehni~ki i financijski uvjeti jasno }e se definirati u pretkvalifikacijskim dokumentima. 

(4)    U~estvovanje poduze}a u dr`avnom vlasni{tvu 

Poduze}a u dr`avnom vlasni{tvu u Bosni i Hercegovini, uklju~uju}i i Federaciju i Republiku Srpsku, }e biti podobna za u~estvovanje u ponudi samo ako mogu dokazati da su pravno i financijski autonomna, da posluju po komercijalnom zakonu i da nisu zavisne agencije organa koji vr{i ugovaranje. Nadalje, na njih }e se primjenjivati isti zahtjevi osiguranja ponude i izvr{enja kao i na ostale ponu|a~e. 

(5)    Ponudbena dokumentacija 

Organi koji vr{e nabavu }e koristiti odgovaraju}u standardnu ponudbenu dokumentaciju za nabavu roba, radova i usluga, prihvatljivu za Asocijaciju. 

(6)    Otvaranje ponuda i ocjenjivanje ponuda 

(a)    Ponude }e se otvarati javno, neposredno po isteku roka za dostavljanje ponuda; 

(b)    Ocjenjivanje ponuda }e se vr{iti strogo se pridr`avaju}i kriterija koji se mogu monetarno kvantificirati i koji su navedeni u ponudbenoj dokumentaciji; 

(c)    Ugovori }e se dodjeljivati kvalificiranom ponu|a~u koji dostavi najni`e ocijenjenu ponudu, koja su{tinski odgovara i ne}e se vr{iti pregovaranje. 

Metod nabave 

(7)    Uskla|ivanje cijena 

Ugovori za gra|evinske radove dugog trajanja (du`e od 18 mjeseci) }e sadr`avati odgovaraju}u klauzulu o uskla|ivanju cijena. 

(8)    Odbacivanje ponuda 

Ne}e se odbaciti sve ponude i tra`iti nove bez prethodne saglasnosti Asocijacije. 

(9)    Garancije 

(a)    Garancija ponude i garancija izvr{enja treba da prate generalno usvojenu praksu koja se koristi na lokalnom tr`i{tu; 

(b)    prihvatljive su i druge metode kao {to je izjava o osiguranju ponude, i u tom slu~aju Primalac mo`e zatra`iti od ponu|a~a da potpi{u izjavu da prihvataju da budu isklju~eni iz nu|enja za bilo koji ugovor kojeg objavi jedinica za implementaciju u slu~aju da povuku ili izmijene svoju ponudu tijekom perioda validnosti ponude ili im se dodijeli ugovor ali ga ne potpi{u ili ne dostave garanciju za izvr{enje prije krajnjeg roka navedenog u ponudbenim dokumentima; i 

(c)    Nema nikakvih isplata avansa bez prethodno dostavljene odgovaraju}e garancije za avans. Garancije trebaju biti uklju~ene u ponudbene dokumente sa tekstom i u obliku koji su prihvatljivi za Asocijaciju. 

(10)    Pravo na inspekciju i reviziju 

Svaki ugovor koji se financira iz sredstava Kredita predvidjet }e da svi dobavlja~i, izvo|a~i i podizvo|a~i omogu}e Asocijaciji, po njenom zahtjevu, da izvr{i inspekciju njihovih ra~una i evidencija vezano za nabavu i izvr{enje ugovora i da navedene ra~une da na reviziju revizorima koje odredi Asocijacija. Namjerno ili materijalno kr{enje te odredbe od strane dobavlja~a, izvo|a~a ili podizvo|a~a mo`e dovesti do opstruktivne prakse. 

(11)    Prijevara i korupcija 

Asocijacija }e proglasiti firmu ili pojedinca neprihvatljivim, za stalno ili privremeno, za dobijanje ugovora koje financira Asocijacija, ako ona u bilo koje vrijeme odlu~i da je firma ili pojedinac, direktno ili preko agenta, bio umije{an u praksu korupcije, prijevare, zavjere, prinude ili opstrukcije bore}i se za, ili pri izvr{enju, ugovora koje financira grupa Svjetske banke. 

C.    Pojedine metode nabave konsultantskih usluga 

1.    Izbor na temelju kvalitete i cijene (Quality and Cost-based Selection). Osim ukoliko nije druga~ije odre|eno stavom 2 dolje, konsultantske usluge }e se nabavljati po ugovorima dodijeljenim na temelju Izbora na temelju kvaliteta i cijene. 

2.    Ostale metode nabave konsultantskih usluga. Sljede}a tabela navodi pojedine metode nabave, osim Izbora na temelju kvaliteta i cijene, koje se mogu koristiti za konsultantske usluge. Plan nabave }e navesti konkretne prilike u kojima se te metode mogu koristiti. 

Metod nabave 

(a)    Izbor u okviru fiksnog bud`eta (Selection under a Fixed Budget) 

(b)    Izbor po najni`oj cijeni (Least Cost Selection) 

(c)    Izbor na temelju kvalifikacije konsultanta (Selection Based on Consultants' Qualification) 

(d)    Procedure navedene u stavovima 5.2 i 5.3 Vodi~a za izbor konsultanata o izboru individualnih konsultanata 

(e)    Izbor iz jednog izvora za individualne konsultante (Single Source Procedures for the Selection of Individual Consultants) 

D.    Pregled odluka o nabavi od strane Asocijacije 

Plan nabave }e navesti na koje }e se ugovore primjenjivati Prethodni pregled od strane Asocijacije. Na sve ostale ugovore }e se primjenjivati Naknadni pregled od strane Asocijacije. 

Osim ako Asocijacija druga~ije ne odlu~i u pismenoj obavijesti za Primaoca, sljede}i ugovori bit }e predmet Prethodnog pregleda Asocijacije: 

 

Metod nabave 

Prag za Prethodni pregled 

1. 

ICB (Roba i radovi) 

Svi ugovori 

2. 

NCB (Roba) 

Prva dva ugovora 

3. 

NCB (Radovi) 

Svi ugovori u procijenjenoj vrijednosti ekvivalentnoj 500.000 USD ili vi{e 

4. 

Izravni ugovori 

Svi ugovori 

 

Metod izbora 

Prag za Prethodni pregled 

1. 

Metod natje~aja (firme) 

Svi ugovori u procijenjenoj vrijednosti ekvivalentnoj 100.000 USD ili vi{e 

2. 

Izbor iz jednog izvora (firme i pojedinci) 

Svi ugovori 

3. 

Kvalifikacije konsultanta 

Prva dva ugovora 

Pojedinci 

Svi ugovori u procijenjenoj vrijednosti ekvivalentnoj 50.000 USD ili vi{e 

Odjeljak IV.    Povla~enje sredstava financiranja 

A.    Op}a pitanja 

1.    Primalac mo`e povla~iti sredstva financiranja u sukladnosti s odredbama ~lana II Op}ih uvjeta, ovim Odjeljkom i dodatnim instrukcijama koje Asocijacija mo`e konkretno navesti u obavje{tenju Primaocu (uklju~uju}i "Smjernice Svjetske banke za isplate za projekte" iz maja 2006. godine sa povremenim revizijama od strane Asocijacije i onim {to je progla{eno primjenljivim na ovaj Sporazumu sukladnosti s takvim instrukcijama), za financiranje Prihvatljivih rashoda kako je navedeno u tabeli u stavu 2 ispod. 

2.    Sljede}a tabela navodi kategorije Prihvatljivih rashoda koji se mogu financirati iz sredstava Financiranja ("Kategorija"), alokacije iznosa Financiranja za svaku Kategoriju i procenat rashoda koji }e se financirati za Prihvatljive rashode u svakoj Kategoriji: 

Kategorija  

Iznos alociranog Zajma (izra`eno u SDR) 

Procenat rashoda koji }e se financirati  

(1) Roba, radovi, konsultantske usluge i operativni tro{kovi za Dio 1.A Projekta 

4.370.000 

90% 

(2) Roba, radovi, konsultantske usluge i operativni tro{kovi za Dijelove 1.B i 1.C Projekta 

630.000 

100% 

(3) Operativni tro{kovi za Dio 1.C Projekta 

280.000 

100% 

(4) Neraspore|eno za Dio 1 Projekta 

 

(5) Roba, radovi, konsultantske usluge i operativni tro{kovi za Dio 2.A Projekta 

3.580.000 

90% 

(6) Roba, radovi, konsultantske usluge i operativni tro{kovi za Dijelove 2.B i 2.C Projekta 

510.000 

100% 

(7) Operativni tro{kovi za Dio 2.C Projekta 

230.000 

100% 

(8) Neraspore|eno za Dio 2 Projekta 

 

UKUPNI IZNOS 

9.600.000 

 

B.    Uvjeti povla~enja; Period povla~enja 

1.    Bez obzira na odredbe Dijela A ovog Odjeljka, ne}e se vr{iti povla~enja: 

(a)    za pla}anja izvr{ena prije datuma ovog Sporazuma; ili 

(b)    za rashode iz Kategorija (1), (2), (3) i (4) iz tabele u Dijelu A.2, Odjeljak IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma, osim ukoliko: 

(i)    Sporazum o projektu za Federaciju ne bude proveden pod uvjetima i u rokovima koji zadovoljavaju Asocijaciju: 

(ii)    Supsidijarni sporazum o financiranju izme|u Primaoca i Federacije ne bude proveden pod uvjetima i u rokovima koji zadovoljavaju Asocijaciju; i 

(iii)    Asocijaciji ne bude dostavljeno mi{ljenje u kojem se potvr|uje da su Sporazum o projektu za Federaciju i Supsidijarni sporazum o financiranju za Federaciju valjano odobreni i ratificirani, u zavisnosti od slu~aja, od strane Federacije i Primaoca, i da su za njih zakonski obavezuju}i u sukladnosti s njihovim uvjetima; ili 

(c)    za rashode iz Kategorija (5), (6), (7) i (8) iz tabele u Dijelu A.2, Odjeljak IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma, osim ukoliko: 

(i)    Sporazum o projektu za RS ne bude proveden pod uvjetima i u rokovima koji zadovoljavaju Asocijaciju: 

(ii)    Supsidijarni sporazum o financiranju izme|u Primaoca i Republike Srpske ne bude proveden pod uvjetima i u rokovima koji zadovoljavaju Asocijaciju; i 

(iii)    Asocijaciji ne bude dostavljeno mi{ljenje u kojem se potvr|uje da su Sporazum o projektu za RS i Supsidijarni sporazum o financiranju za RS valjano odobreni i ratificirani, u zavisnosti od slu~aja, od strane RS i Primaoca, i da su za njih zakonski obavezuju}iu sukladnosti s njihovim uvjetima; ili 

(d)    za rashode iz Kategorija (1), (2), (5) i (6) koje bude imalo odre|eno Komunalno poduze}e koje u~estvuje u Projektu osim ukoliko je to Komunalno poduze}e zaklju~ilo Supsidijarni sporazum o kreditu. 

2.    Datum zatvaranja je 28. velja~a 2014. godine. 

RASPORED 3 

Raspored otplate 

Datum dospje}a pla}anja 

Plativi iznos glavnice Zajma (izra`en kao postotak)* 

Na svaki 15. lipanj i 15. prosinac, po~ev{i 15. prosinca, 2018.godine do i uklju~uju}i 15. lipanj, 2028.godine: 

5% 

* Procenat predstavlja procenat iznosa glavnice Kredita koji treba biti otpla}en, osim ukoliko Asocijacija ne navede druga~ije u sukladnosti s Odjeljkom 3.03 (b) Op}ih uvjeta. 

RASPORED 4 

Kvalifikacijski kriterijumi za tehni~ku pomo} i financiranje investicija 

1.    Kvalifikacijski kriterijumi za tehni~ku pomo} u okviru Dijela 1.B i 2.B Projekta 

Komunalna poduze}a koja u~estvuju u Projektu i koja zadovoljavaju sljede}a ~etiri (4) kriterijuma mogu se kvalificirati za prijavljivanje za tehni~ku pomo} u okviru Projekta: 

(a)    Pokazana dosljednost sa odgovaraju}om entitetskom strategijom za upravljanje ~vrstim otpadom. 

(b)    Postoje najmanje tri (3) op}ine sa izra`enim interesom za saradnju u upravljanju ~vrstim otpadom. 

(c)    Komunalno poduze}e koje u~estvuje u Projektu obuhvata najmanje ukupno 100.000 stanovnika. 

(d)    Formiran je odgovaraju}i me|uop}inski odbor. 

2.    Kvalifikacijski kriterijumi za financiranje investicija u okviru Dijela 1.A i 2.A Projekta 

Komunalna poduze}a koja u~estvuju u Projektu i koja zadovoljavaju najmanje ~etiri (4) kriterijuma od sljede}ih {est (6) kriterijuma mogu se kvalificirati za prijavljivanje za financiranje investicije u okviru Projekta 

(a)    Formirana je regionalna firma za upravljanje ~vrstim otpadom. 

(b)    Odabrana je lokacija za regionalnu sanitarnu deponiju. 

(c)    Lokalna zajednica je propisno konsultovana u procesu izbora lokacije za regionalnu sanitarnu deponiju. 

(d)    Pripremljena je odgovaraju}a studija izvodljivosti. 

(e)    Pripremljeni su detaljni nacrti i tenderski dokumenti za predlo`eni potprojekt. 

(f)    Pripremljena je odgovaraju}a Procjena o utjecaju na okoli{ i smanjenju rizika za okoli{. 

PRILOG 

Definicije 

1.    "Smjernice za borbu protiv korupcije" predstavlja dokument "Smjernice za sprije~avanje i borbu protiv prijevara i korupcije u projektima koji se finansiraju iz zajmova IBRD-a i kredita i grantova IDA-e" ("Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants"), od 15. listopada 2006. godine. 

2.    "Kategorija" predstavlja kategoriju koja je navedena u tabeli u Odjeljku IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

3.    "Smjernice za izbor konsultanata" predstavlja dokument "Smjernice: Izbor i zapo{ljavanje konsultanata od strane primalaca Svjetske banke" ("Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers") koje je Svjetska banka objavila u svibnju 2004. godine i revidirala u listopadu 2006. godine. 

4.    "Kvalifikacijski kriterijumi za tehni~ku pomo}" predstavlja kriterijume navedene u Rasporedu 4 ovog Sporazuma, koje trebaju ispuniti Komunalna poduze}a koja u~estvuju u projektu kako bi bili kvalificirani za tehni~ku pomo} u okviru Dijela 1.B i 2.B Projekta. 

5.    "Kvalifikacijski kriterijumi za financiranje investicije" predstavlja kriterijume navedene u Rasporedu 4 ovog Sporazuma, koje trebaju ispuniti Komunalna poduze}a koja u~estvuju u projektu kako bi bili kvalificirani za financiranje investicije u okviru Dijela 1.A i 2.A Projekta. 

6.    "Entitet" predstavlja ili Federaciju ili RS, ovisno od slu~aja, a Entiteti predstavlja zajedno Federaciju i RS. 

7.    "Procjena o utjecaju na okoli{" predstavlja procjenu o utjecaju na okoli{ koju treba pripremitiu sukladnosti s Dijelom D.1(a), Odjeljak I Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

8.    "Okvir za planove za upravljanje za{titom okoli{a" i "EF" predstavlja okvirni plan za upravljanje za{titom okoli{a koji je zadovoljavaju}i za Asocijaciju, od 11. o`ujka 2008. godine, kojeg je Primalac usvojio, a u kojem se opisuje ubla`avanje utjecaja na okoli{, monitoring i institucionalne mjere u okviru Projekta 

9.    "Federacija" predstavlja Federaciju Bosne i Hercegovine, konstitutivnu jedinicu Primaoca i uklju~uje svakog njenog nasljednika i sve njene nasljednike. 

10.    "PMU Federacije" predstavlja Jedinicu za upravljanje projektom Federacije kojom rukovodi Direktor i koja se sastoji jo{ od kvalificiranog rukovodioca nabave, slu`benika za nabave, direktora finansija, ra~unovo|e, projektnog in`enjera i drugog kvalificiranog osoblja, po potrebi, a koja je formirana u okviru FMET-a. 

11.    "Sporazum o projektu za Federaciju" predstavlja Sporazum o projektu izme|u Banke, Asocijacije i Federacije datiran istog dana kao i ovaj Sporazum, i to sa mogu}im povremenim izmjenama, a taj izraz uklju~uje i sve rasporede i sporazume koji dopunjavaju Sporazum o projektu za Federaciju. 

12.    "Supsidijarni sporazum o kreditu za Federaciju" predstavlja Supsidijarni sporazum o kreditu izme|u Primaoca i Federacije,u sukladnosti s kojim }e Primalac u~initi dostupnim Federaciji dio sredstava Financiranja za izvr{avanje Projekta, i to sa mogu}im povremenim izmjenama uz prethodno odobrenje Asocijacije, a taj izraz uklju~uje i sve rasporede i sporazume koji dopunjavaju Supsidijarni sporazum o kreditu za Federaciju. 

13.    "Priru~nik FM" predstavlja Priru~nik o finansijskom upravljanju koji pripremaju Primalac i Entiteti za Projekt, kao integralni dio Operativnog priru~nika koji zadovoljava Asocijaciju, i u kojem se postavljaju politike i procedure za financijsko upravljanje i internu kontrolu kao i financijsko izvje{tavanje za Projekt. 

14.    "FMET" predstavlja Ministarstvo za okoli{ i turizam Federacije i obuhvata sve nasljednike istog. 

15.    "Op}i uvjeti" predstavlja dokument "Op}i uvjeti Asocijacije za me|unarodni razvoj za kredite i grantove" ("International Development Association General Conditions for Credits and Grants"), od 1. srpnja 2005. godine (uz izmjene do 15. listopada 2006. godine). 

16.    "Me|uop}inski odbor" predstavlja tijelo koje se sastoji od predstavnika op}ina u Federaciji i RS, ovisno od slu~aja, koje u~estvuju u Projektu i dijele regionalnu deponiju, koje usvaja politiku i financijske mehanizme za svoja Komunalna poduze}a. 

17.    "KM" ili Konvertibilna Marka predstavlja zakonitu valutu Primaoca. 

18.    "Sporazum o zajmu" predstavlja sporazum o zajmu za Projekt sklopljen izme|u Primaoca i Banke, istog datuma kao i ovaj dokument, sa svim povremenim izmjenama. "Sporazum o zajmu" uklju~uje sve priloge, rasporede i sporazume uz Sporazum o zajmu. 

19.    "MPPCE" predstavlja Ministarstvo prostornog planiranja, gra|evinarstva i ekologije Republike Srpske i obuhvata sve nasljednike istog. 

20.    "Operativni tro{kovi" predstavlja razumne i neophodne rashode vezane za rad PMU-a i PIT-ova, radi izvo|enja, upravljanja, koordinacije, monitoringa i evaluacije, kako odobri Asocijacija na temelju bud`eta prihvatljivih za Asocijaciju i koji obuhvataju, izme|u ostalog, tro{kove: (i) odr`avanja i rada opreme i vozila nabavljenih i kori{tenih za upravljanje Projektom; (ii) pla}a osoblja uposlenog u svrhu izvo|enja Projekta, izuzev pla}a dr`avnih slu`benika; (iii) putnih tro{kova i dnevnica; (iv) potro{nog kancelarijskog materijala; (v) komunikacije, {tampanja i publikacija; i (vi) tro{kova prevo|enja i tuma~enja. 

21.    "Operativni priru~nik" predstavlja priru~nik kojeg je usvojio Primalacu sukladnosti s Odjeljkom 5.01(d) ovog Sporazuma, koji je zadovoljavaju}i za Asocijaciju i koji propisuje operativne i administrativne odgovornosti, procedure i pravila za implementaciju Projekta, uklju~uju}i, izme|u ostalog, Priru~nik za financijsko upravljanje, EF i kvalifikacijske kriterijume, proceduru izbora, uvjete i rokove i aran`mane nabavki za Supsidijarne kredite. 

22.    "Komunalno poduze}e koje u~estvuje u Projektu" predstavlja Komunalno poduze}e koje treba da u~estvuje u izvr{avanju Projekta u Federaciji ili Komunalno poduze}e koje treba da u~estvuje u izvr{avanju Projekta u RS. 

23.    "Komunalna poduze}a koja u~estvuju u Projektu" predstavlja zajedno Komunalna poduze}a koja u~estvuju u Projektu u Federaciji i Komunalna poduze}a koja u~estvuju u Projektu u RS. 

24.    "Komunalna poduze}a koja u~estvuja u Projektu u Federaciji" predstavlja Komunalna poduze}a u Federaciji koje treba da u~estvuju u izvr{avanju Projekta prema Supsidijarnom sporazumu o kreditu izme|u Federacije i svakog takvog Komunalnog poduze}a. 

25.    "Komunalna poduze}a koja u~estvuju u Projektu u RS" predstavlja Komunalna poduze}a u RS koja treba da u~estvuja u izvr{avanju Projekta prema Supsidijarnom sporazumu o kreditu izme|u RS i svakog takvog Komunalnog poduze}a. 

26.    "PIT" predstavlja Tim za implementaciju Projekta koji se sastoji od kvalificiranog slu`benika za nabave i ra~unovo|e, te drugog kvalificiranog osoblja, po potrebi, koji je formiran u svakom Komunalnom poduze}u koje upravlja deponijom iz Projekta. 

27.    "PMU" predstavlja ili PMU Federacije ili PMU RS, ovisno od slu~aja, a PMU-e predstavlja navedene PMU zajedno. 

28.    "Smjernice za nabave" predstavlja dokument "Smjernice: nabave u okviru Zajmova IBRD-a i kredita IDA-e" ("Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits") kojeg je Svjetska banka objavila u svibnju 2004. godine i revidirala u listopadu 2006. godine. 

29.    "Plan nabave" predstavlja plan nabave Primaoca za Projekt, datiran 22. rujna, 2008. godine, koji se spominje u stavku 1.16 Smjernica za nabavu i stavku 1.24 Smjernica za izbor konsultanata, i to sa mogu}im povremenim izmjenamau sukladnosti s odredbama navedenih stavova. 

30.    "Sporazum o projektu" predstavlja ili Sporazum o projektu za Federaciju ili Sporazum o projektu za RS, prema konkretnom slu~aju, a "Sporazumi o projektu" predstavlja zajedno navedene sporazume. 

31.    "Republika Srpska" ili "RS" predstavlja Republiku Srpsku, konstitutivnu jedinicu Primaoca i uklju~uje svakog njenog nasljednika i sve njene nasljednike. 

32.    "PMU RS" predstavlja Jedinicu za upravljanje projektom RS kojom rukovodi Direktor i koja se sastoji jo{ od kvalificiranog rukovodioca nabave, slu`benika za nabave, direktora finansija, ra~unovo|e, projektnog in`enjera i drugog kvalificiranog osoblja, po potrebi, a koja je formirana u okviru MPPCE-a. 

33.    "Sporazum o projektu za RS" predstavlja Sporazum o projektu izme|u Banke, Asocijacije i RS datiran istog dana kao i ovaj Sporazum, i to sa mogu}im povremenim izmjenama, a taj izraz uklju~uje i sve rasporede i sporazume koji dopunjavaju Sporazum o projektu za RS. 

34.    "Supsidijarni sporazum o financiranju za RS" predstavlja Supsidijarni sporazum o financiranju izme|u Primaoca i RS,u sukladnosti s kojim }e Primalac u~initi dostupnim RS dio sredstava Financiranja za izvr{avanje Projekta, i to sa mogu}im povremenim izmjenama uz prethodno odobrenje Asocijacije, a taj izraz uklju~uje i sve rasporede i sporazume koji dopunjavaju Supsidijarni sporazum za RS. 

35.    "Supsidijarni kredit" predstavlja kredit kojeg svaki Entitet obezbje|uje za Komunalno poduze}e koje u~estvuje u projektu u okviru Supsidijarnog sporazuma o kreditu. 

36.    "Supsidijarni sporazum o kreditu" predstavlja sporazum kojeg sklope Federacija i svako Komunalno poduze}e koje u~estvuje u Federaciji, i RS i svako Komunalno poduze}e koje u~estvuje u RS, i taj termin obuhvata sve rasporede uz Supsidijarni sporazum o kreditu. 

37.    "Komunalno poduze}e" predstavlja lokalni organ u svakom Entitetu koji je odgovoran za odlaganje op}inskog otpada i upravljanje radom regionalne deponije, a Komunalna poduze}a predstavlja vi{e od jednog Komunalnog poduze}a. 

^lanak 3. 

Ova Odluka }e biti objavljena u "Slu`benome glasniku BiH" na hrvatskome, srpskom i bosanskom jeziku i stupa na snagu danom objave. 


Broj 01-011-2562-36/09
8. listopada 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
@eljko Kom{i}, v. r. 


176 

Na osnovu ~lana V. 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH, broj 430/09 od 1. oktobra 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 62. sjednici, odr`anoj 8. oktobra 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ - DRUGI PROJEKAT UPRAVQAWA ^VRSTIM OTPADOM 

^lan 1. 

Ratifikuje se Sporazum o zajmu izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne banke za obnovu i razvoj - Drugi projekat upravqawa ~vrstim otpadom, potpisan u Sarajevu, 25. juna 2009. godine na engleskom jeziku. 

^lan 2. 

Tekst Sporazuma u prevodu glasi: 

ZAJAM BROJ 7629 BA 

SPORAZUM O ZAJMU 

(DRUGI PROJEKAT UPRAVQAWA ^VRSTIM OTPADOM) IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ 

Datum: 25. juni, 2009. godine 

SPORAZUM, od 25. juna 2009. godine izme|u BOSNE I HERCEGOVINE ("Zajmoprimac") i ME\UNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Banka"). Zajmoprimac i Banka izra`avaju svoju saglasnost sa sqede}im: 

S OBZIROM DA JE Zajmoprimac tako|e zatra`io od Me|unarodne asocijacije za razvoj (Asocijacija) dodatnu pomo} u svrhu finansirawa Projekta na osnovu sporazuma sa~iwenog istog dana kao i ovaj dokument izme|u Zajmoprimca i Asocijacije (Sporazum o finansirawu), Asocijacija se sla`e da odobri tra`enu pomo} u ukupnom iznosu glavnice od devet miliona i {est stotina hiqada specijalnih prava vu~ewa (9.600.000 SDR) (Kredit ili Finansirawe). 

^LAN I - OP[TI USLOVI; DEFINICIJE 

1.01. Op{ti uslovi (kako su definisani u Prilogu ovog Sporazuma) ~ine sastavni dio ovog Sporazuma. 

1.02. Ukoliko kontekst ne zahtijeva druga~ije, termini napisani velikim slovima kori{teni u Sporazumu o finansirawu imaju zna~ewa koja su im data u Op{tim uslovima ili u Prilogu ovog Sporazuma. 

^LAN II - ZAJAM 

2.01. Banka je saglasna da pozajmi Zajmoprimcu, pod uslovima i u rokovima navedenim u ovom Sporazumu iznos od sedamnaest miliona Evra (17.000.000 EUR), koji se povremeno mo`e konvertovati putem Konverzije valute u skladu sa odredbama Odjeqka 2.07 ovog Sporazuma ("Zajam"), kao pomo} pri finansirawu projekta opisanog u Rasporedu 1 ovog Sporazuma ("Projekat"). 

2.02. Zajmoprimac mo`e povla~iti sredstva Finansirawa u skladu s Odjeqkom IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

2.03. Po~etna naknada koju Zajmoprimac pla}a jednaka je jednoj ~etvrtini jednog procenta (0,25%) iznosa Zajma. 

2.04. Kamata koju pla}a Zajmoprimac za svaki Kamatni period bi}e po stopi jednakoj LIBOR-u za Valutu zajma uve}anu za Promjewivu kamatnu mar`u; pod uvjetom da }e, nakon Konverzije ukupnog ili dijela iznosa glavnice Zajma, kamata koju pla}a Zajmoprimac tokom Perioda konverzije na taj iznos biti odre|ena u skladu sa odgovaraju}im odredbama ^lana IV Op{tih uslova. Bez obzira na navedeno, ukoliko bilo koji iznos povu~enog salda Zajma ne bude otpla}en u predvi|enom roku i ako se to nepla}awe nastavi u periodu od trideset dana, tada }e kamata koju pla}a Zajmoprimac biti izra~unata kako je predvi|eno u Odjeqku 3.02 (d) Op{tih uslova. 

2.05. Datumi pla}awa su 15. juni i 15. decembar svake godine. 

2.06. Iznos glavnice Zajma }e se otpla}ivati u skladu s rasporedom otplate navedenim u Rasporedu 3 ovog Sporazuma. 

2.07.    (a)    Zajmoprimac mo`e u bilo koje vrijeme zatra`iti bilo koju od sqede}ih konverzija uslova Zajma kako bi olak{ao razborito upravqawe dugom: (i) promjenu Valute Zajma ukupnog iznosa ili bilo kojeg dijela iznosa glavnice Zajma, bilo da je povu~en ili nije povu~en, u Odobrenu valutu; (ii) izmjenu osnovice za kamatnu stopu koja se primjewuje na ukupan iznos ili bilo koji dio iznosa glavnice Zajma, koji je povu~en i neizmiren, sa Promjewive stope na Fiksnu stopu, ili obrnuto; i (iii) uspostavu limita Promjewive stope koja se primjewuje na ukupni iznos ili bilo koji dio iznosa glavnice Zajma povu~enog i neotpla}enog uspostavom gorwe ili dowe granice kamatne stope na Promjewivu stopu. 

(b)    Svaka konverzija koja se tra`i u skladu sa stavom (a) ovog Odjeqka, a koju Banka prihvati smatra}e se "Konverzijom", kako je definisano u Op{tim uslovima i bi}e izvr{ena u skladu sa odredbama ^lana IV Op{tih uslova i Smjernica za konverziju. 

(c)    Odmah nakon Datuma izvr{ewa gorwe ili dowe granice kamatne stope, za koju je Zajmoprimac tra`io da se premija isplati iz sredstava Zajma, Banka }e, u ime Zajmoprimca, povu}i s ra~una Zajma i sebi isplatiti iznose potrebne za pla}awe bilo koje premije koja se pla}a u skladu sa Odjeqkom 4.5 (c) Op{tih uslova do iznosa koji se s vremena na vrijeme odredi za potrebe navedene u tabeli iz Odjeqka IV Rasporeda 2, ovog Sporazuma. 

^LAN III - PROJEKAT 

3.01. Zajmoprimac iskazuje svoju opredijeqenost u pogledu ciqeva Projekta. U tom smislu }e se Zajmoprimac pobrinuti da Dio 1 Projekta izvr{i Federacija, a da Dio 2 Projekta izvr{i RS u skladu s odredbama ~lana IV Op{tih uslova, Sporazumom o projektu za Federaciju i Sporazumom o projektu za RS. 

3.02. Ne dovode}i u pitawe odredbe Odjeqka 3.01 ovog Sporazuma i osim ako se Zajmoprimac i Banka dogovore druga~ije, Zajmoprimac }e osigurati da se Projekat sprovede u skladu s odredbama Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

^LAN IV - PRAVNI LIJEKOVI BANKE 

4.01. Dodatni doga|aji za suspenziju se sastoje od sqede}eg: 

(a)    Bilo koji Entitet koji implementira Projekat nije uspio izvr{iti bilo koju od svojih obaveza iz svog pripadaju}eg Sporazuma o projektu ili Supsidijarnog sporazuma. 

(b)    Kao rezultat doga|aja koji se dese nakon datuma sklapawa ovog Sporazuma, pojavila se vanredna situacija usqed koje }e biti nemogu}e da bilo koji od Entiteta koji implementiraju Projekat bude u stawu da izvr{i svoje obaveze iz svog pripadaju}eg Sporazuma o projektu ili Supsidijarnog sporazuma o finansirawu. 

(c)    Supsidijarni sporazum o finansirawu za Federaciju ili Supsidijarni sporazum o finansirawu za RS su izmijeweni bez prethodnog odobrewa Banke. 

4.02. Dodatni doga|aji za ubrzawe se sastoje od sqede}eg: to jest, ako se bilo koji doga|aj naveden u stavovima (a) i (c) Odjeqka 4.01 ovog Sporazuma dese i traju u periodu od {ezdeset (60) dana nakon {to Banka dostavi Zajmoprimcu obavje{tewe o takvom doga|aju. 

^LAN V - STUPAWE NA SNAGU; PREKID 

5.01. Dodatni Uslovi efektivnosti se sastoje od sqede}eg: 

(a)    Sporazum o projektu je potpisan u ime Banke, Asocijacije i Entiteta, u skladu sa uslovima i rokovima zadovoqavaju}im za Banku; 

(b)    Supsidijarni sporazum o finansirawu za Entitet naveden u stavu (a) ovog Odjeqka 5.01 je potpisan u ime Zajmoprimca i svakog od Entiteta koji implementiraju Projekat, u skladu sa uslovima i rokovima zadovoqavaju}im za Banku; 

(c)    Supsidijarni sporazum o kreditu je potpisan u ime svakog od dva Entiteta koji implementira Projekat sa najmawe jednim Komunalnim poduze}em koje u~estvuje u Projektu, u skladu sa uslovima i rokovima zadovoqavaju}im za Banku; 

(d)    Zajmoprimac je usvojio Operativni priru~nik; 

(e)    Sporazum o finansirawu je potpisan i isporu~en i svi uslovi koji prethode stupawu na snagu (osim stupawa na snagu ovog Sporazuma) su ispuweni; 

(f)    Jedinica za upravqawe projektom Federacije (PMU Federacije) je dogradila softver za vo|ewe ra~unovodstva za Projekat na zadovoqavaju}i na~in za Banku; 

(g)    Jedinica za upravqawe projektom RS (PMU RS) je instalirala softver za vo|ewe ra~unovodstva za Projekat na zadovoqavaju}i na~in za Banku. 

5.02. Dodatna pravna pitawa se sastoje od sqede}eg: 

(a)    Sporazum o projektu naveden u stavu (a) Odjeqka 5.01 ovog Sporazuma je propisno potvr|en ili ratifikovan od strane datog Entiteta i pravno je obavezuju}i za dati Entitet u skladu sa svojim uslovima; 

(b)    Supsidijarni sporazum o finansirawu naveden u stavu (b) Odjeqka 5.01 ovog Sporazuma je propisno potvr|en ili ratifikovan od strane Zajmoprimca i relevantnog Entiteta i pravno je obavezuju}i za Zajmoprimca i za relevantni Entitet u skladu sa svojim uslovima; i 

(c)    Supsidijarni sporazum o kreditu pomenut u stavu (c) Odjeqka 5.01 ovog Sporazuma je propisno potvr|en ili ratifikovan od strane relevantnog Entiteta i relevantnog Komunalnog preduze}a koje u~estvuje u Projektu i pravno je obavezuju}i za relevantni Entitet i relevantno Komunalno preduze}e koje u~estvuje u skladu sa svojim uslovima. 

5.03. Rok za stupawe na snagu je datum koji je stotinu i dvadeset (120) dana nakon datuma potpisivawa ovog Sporazuma. 

^LAN VI - PREDSTAVNICI; ADRESE 

6.01. Predstavnik Zajmoprimca je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine. 

6.02. Adresa Zajmoprimca je: 

Trg BiH 1 

71000 Sarajevo 

Bosna i Hercegovina 

Fax

(387-33) 202-930 

6.03. Adresa Banke je: 

International Bank for reconstruction and Development (Me|unarodna banka za obnovu i razvoj) 

1818 H Street, N.W

Washington, D.C. 20433 

United States of America (Sjediwene Ameri~ke Dr`ave) 

Kablogram:    Telex:    Fax

INTBAFRAD    248423 (MCI)    ili 1-202-477-6391 

Washington, D.C.    64145 (MCI

DOGOVORENO u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, na dan i godinu navedene gore na po~etku. 

BOSNA I HERCEGOVINA 

Ovla{teni predstavnik 

Ministar finansija i trezora 

Dragan Vranki} 

ME\UNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ 

Ovla{teni predstavnik 

Direktorica za zemqu i regionalni koordinator za 

Jugoisto~nu Evropu, region Evrope i Centralne Azije 

Jane Armitage 

RASPORED 1 

Opis Projekta 

Ciq projekta je da se unaprijedi raspolo`ivost, kvalitet, zdrava `ivotna sredina i finansijska sposobnost usluga u upravqawu ~vrstim otpadom koje pru`aju Komunalna preduze}a koja u~estvuju u projektu. 

Projekat se sastoji sqede}ih dijelova: 

Dio 1: Federacija 

A.    Upravqawe otpadom 

Izvo|ewe gra|evinskih radova i nabavka opreme i konsultantskih usluga, ukqu~uju}i finansirawe operativnih tro{kova za rad PIT-ova, za; (i) popravku postoje}ih deponija i unaprije|ewe infrastrukture do potrebnih sanitarnih standarda; (ii) permanentno zatvarawe divqih deponija sme}a na zdrav na~in po `ivotnu sredinu i uspostavqawe sistema dugoro~nog monitoringa `ivotne sredine; (iii) ja~awe infrastrukture i opreme za prikupqawe otpada, ukqu~uju}i kante za prikupqawe, dodatna vozila i prate}u opremu; (iv) pretvarawe postoje}ih malih deponija u optimalan broj stanica za transfer otpada od stanovni{tva, trgovine i institucija radi konsolidirawa u regionalne deponije za odlagawe otpada; (v) usavr{avawe procesa u razvijenim regionalnim deponijama ukqu~uju}i sortirawe, recikla`u i apsorpciju plinova; i (vi) prethodni tretman otpada. 

B.    Izgradwa kapaciteta 

Pru`awe tehni~ke pomo}i i provo|ewe aktivnosti obuke, pomo}i i izgradwe kapaciteta u korist entitetskih institucija koje se bave razvijawem, planirawem, provo|ewem i procjenom op{tinskih politika i programa upravqawa otpadom i kontrolom sektora za dono{ewe politike i propisa, ukqu~uju}i: (i) podr{ku dugoro~nom planirawu Federacije u okviru sistema za upravqawe ~vrstim otpadom Zajmoprimca, ukqu~uju}i zakonske mjere i postepeno dogra|ivawe do me|unarodnih standarda; (ii) razvijawe kapaciteta finansijskog upravqawa navedenim sistemom kako bi funkcionisao na komercijalnoj osnovi i postigao najpovoqnije tro{kove kao i wihovo pokri}e; (iii) promociju sudjelovawa privatnog sektora gdje to odgovara; (iv) obuku o odlagawu, radu deponija, zatvarawu postoje}ih deponija i projektima budu}ih deponija; (v) pripremu studije izvodqivosti i finansijske, dru{tvene procjene za deponije kao i procjenu uticaj na `ivotnu sredinu; (vi) pripremu finalnih nacrta i tenderskih dokumenata te podr{ku u tenderskoj proceduri za nabavku investicija i usluga u sklopu Dijela 1.A Projekta; (vii) provo|ewe informisawa javnosti i monitoringa `ivotne sredine radi postizawa konsenzusa o projektu te promovisawe lokalnog vlasni{tva nad sistemom za upravqawe ~vrstim otpadom kao i koncepta o me|uop{tinskim deponijama, te podizawe svijesti o koristima sigurnog prikupqawa i odlagawa ku}nog sme}a, te motivisawe doma}instava i industrije da pla}aju komunalnu naknadu; (viii) procjenu alternativa za odvajawe, prikupqawe i odlagawe opasnog otpada; i (ix) sastavqawe strategije za opasni otpad, ukqu~uju}i opcije promovisawa me|udr`avne saradwe u upravqawu ~vrstim otpadom i zajedni~kim sanitarnim deponijama sa susjednim op{tinama u susjednim zemqama. 

C.    Upravqawe projektom i operativni tro{kovi 

Pru`awe tehni~ke pomo}i, obuke i roba te finansirawe operativnih tro{kova kao podr{ka PMU Federacije u izvo|ewu Projekta. 

Dio 2. Republika Srpska 

A.    Upravqawe otpadom 

Izvo|ewe gra|evinskih radova i nabavka opreme i konsultantskih usluga, ukqu~uju}i finansirawe operativnih tro{kova za rad PIT-ova, za; (i) popravku postoje}ih deponija i unaprije|ewe infrastrukture do potrebnih sanitarnih standarda; (ii) permanentno zatvarawe divqih deponija sme}a na zdrav na~in po `ivotnu sredinu i uspostavqawe sistema dugoro~nog monitoringa `ivotne sredine; (iii) ja~awe infrastrukture i opreme za prikupqawe otpada, ukqu~uju}i kante za prikupqawe, dodatna vozila i prate}u opremu; (iv) pretvarawe postoje}ih malih deponija u optimalan broj stanica za transfer otpada od stanovni{tva, trgovine i institucija radi konsolidirawa u regionalne deponije za odlagawe otpada; (v) usavr{avawe procesa u razvijenim regionalnim deponijama ukqu~uju}i sortirawe, recikla`u i apsorpciju plinova; i (vi) prethodni tretman otpada. 

B.    Izgradwa kapaciteta 

Pru`awe tehni~ke pomo}i i provo|ewe aktivnosti obuke, pomo}i i izgradwe kapaciteta u korist entitetskih institucija koje se bave razvijawem, planirawem, provo|ewem i procjenom op{tinskih politika i programa upravqawa otpadom i kontrolom sektora za dono{ewe politike i propisa, ukqu~uju}i: (i) podr{ku dugoro~nom planirawu RS u okviru sistema za upravqawe ~vrstim otpadom Zajmoprimca, ukqu~uju}i zakonske mjere i postepeno dogra|ivawe do me|unarodnih standarda; (ii) razvijawe kapaciteta finansijskog upravqawa navedenim sistemom kako bi funkcionisao na komercijalnoj osnovi i postigao najpovoqnije tro{kove kao i wihovo pokri}e; (iii) promociju sudjelovawa privatnog sektora gdje to odgovara; (iv) obuku o odlagawu, radu deponija, zatvarawu postoje}ih deponija i projektima budu}ih deponija; (v) pripremu studije izvodqivosti i finansijske, dru{tvene procjene za deponije kao i procjenu uticaj na `ivotnu sredinu; (vi) pripremu finalnih nacrta i tenderskih dokumenata te podr{ku u tenderskoj proceduri za nabavku investicija i usluga u sklopu Dijela 2.A Projekta; (vii) provo|ewe informisawa javnosti i monitoringa `ivotne sredine radi postizawa konsenzusa o projektu te promovisawe lokalnog vlasni{tva nad sistemom za upravqawe ~vrstim otpadom kao i koncepta o me|uop{tinskim deponijama, te podizawe svijesti o koristima sigurnog prikupqawa i odlagawa ku}nog sme}a, te motivisawe doma}instava i industrije da pla}aju komunalnu naknadu; (viii) procjenu alternativa za odvajawe, prikupqawe i odlagawe opasnog otpada; i (ix) sastavqawe strategije za opasni otpad, ukqu~uju}i opcije promovisawa me|udr`avne saradwe u upravqawu ~vrstim otpadom i zajedni~kim sanitarnim deponijama sa susjednim op{tinama u susjednim zemqama. 

C.    Upravqawe projektom i operativni tro{kovi 

Pru`awe tehni~ke pomo}i, obuke i roba te finansirawe operativnih tro{kova kao podr{ka PMU RS u izvo|ewu Projekta. 

RASPORED 2 

Izvo|ewe Projekta 

Odjeqak I. Aran`mani za izvo|ewe 

A.    Institucionalni aran`mani 

Zajmoprimac }e izvoditi i u~initi da Entiteti izvedu Projekat u skladu sa sqede}im institucionalnim i drugim aran`manima: 

1.    U Federaciji punu nadle`nost za provo|ewe projekta ima FMET a u RS to je MPPCE. PMU-e koje direktno odgovaraju FMET-u, odnosno MPPCE-u, bi}e nadle`ne za upravqawe Projektom, ukqu~uju}i nabavku i finansijsko upravqawe u Federaciji, odnosno u RS. 

2.    Formira}e se PIT-ovi u svakom Komunalnom preduze}u koje }e upravqati deponijom iz Projekta. PIT-ovi }e vr{iti nabavku i finansijske aspekte vezano za deponiju iz Projekta u wihovoj nadle`nosti. Odgovorne PMU }e vr{iti pregled kako bi se osiguralo po{tovawe smjernica i procedura Banke. PIT-ovi {aqu izvje{taje odgovaraju}oj PMU najmawe kvartalno. 

B.    Ugovori i za{titine mjere za izvo|ewe 

1.    Zajmoprimac }e se pobrinuti da svaki Entitet ima svoj PMU koji }e biti aktivan cijelo vrijeme tokom izvo|ewa Projekta, sa opisom poslova i resursima koji su zadovoqavaju}i za Banku i sa dovoqnim brojem adekvatnog osobqa. 

2.    Zajmoprimac }e sam uraditi i pobrinu}e se da i Entiteti urade sqede}e: 

(a)    vaqano obavqaju sve obaveze iz Operativnog priru~nika i EF-a blagovremeno i u skladu sa odgovaraju}im uslovima, da primjewuju i provode, zavisno od slu~aja, radwe, kriterijume, politike, procedure i aran`mane u wima predvi|ene; i 

(b)    ne mijewaju niti se odreknu, ili dozvole da se mijewa ili odbaci Operativni priru~nik ili EF ili bilo koja wihova odredba, osim uz prethodno pismeno odobrewe Banke. 

3.    Zajmoprimac }e osigurati i pobrinuti se da Entiteti osiguraju da Projektom ne bude pogo|ena ni~ija privatna zemqa te da ne}e biti potrebna kupovina zemqi{ta ili preseqavawe. 

4.    Zajmoprimac }e putem PMU, u roku od osamnaest (18) mjeseci od Datuma stupawa na snagu, pripremiti i dostaviti Banci izvje{taj o napredovawu izvr{ewa Projekta, u obliku i sa sadr`ajem koji su zadovoqavaju}i za Banku u kojem }e, izme|u ostalog, preporu~iti, kako bude potrebno, na temequ kvalifikacionih kriterijuma za tehni~ku pomo} i kvalifikacionih kriterijuma za finansirawe investicija, svaku potrebu da se sredstva Supsidijarnih kredita preusmjere me|u komunalnim poduze}ima koji u~estvuju u Projektu. Odluku o takvoj realokaciji sredstava donose zajedni~ki FMET i MPPCE nakon odobrewa dobijenog od Asocijacije. 

C.    Supsidijarni sporazumi 

1.    Da bi se omogu}ilo izvr{avawe i finansirawe Dijela 1 Projekta, Zajmoprimac }e obezbijediti da dio sredstava Zajma, bude dostupan Federaciji na osnovu supsidijarnog sporazuma sklopqenog izme|u Zajmoprimca i Federacije ("Supsidijarni sporazum za Federaciju") pod istim uslovima i rokovima kao {to su u Zajmu, uz odobrewe Banke i ukqu~uju}i antikorupcijske smjernice, za davawe sredstava u podzajam od strane Federacije Komunalnim poduze}ima koja u~estvuju u Projektu pod istim uslovima i rokovima koji su navedeni u Dijelu D ovoga Odjeqka I

2.    Da bi se omogu}ilo izvr{avawe i finansirawe Dijela 2 Projekta, Zajmoprimac }e obezbijediti da dio sredstava Zajma, bude dostupan Republici Srpskoj na osnovu supsidijarnog sporazuma sklopqenog izme|u Zajmoprimca i Republike Srpske ("Supsidijarni sporazum za RS") pod istim uslovima i rokovima kao {to su u Zajmu, uz odobrewe Banke i ukqu~uju}i antikorupcijske smjernice, za davawe sredstava u pod-zajam od strane RS Komunalnim poduze}ima koja u~estvuju u Projektu pod istim uslovima i rokovima koji su navedeni u Dijelu D ovoga Odjeqka I

3.    Zajmoprimac }e vr{iti svoja prava u okviru Supsidijarnih sporazuma na na~in kojim se {tite interesi Zajmoprimca i Banke i posti`e svrha Zajma. Osim ako se Banka druga~ije ne saglasi, Zajmoprimac ne}e dodjeqivati, mijewati, ukinuti ili se odre}i Supsidijarnih sporazuma ili bilo koje wihove odredbe. 

D.    Potprojekti 

1.    Za potrebe Dijelova 1.A, 1.B, 2.A i 2.B Projekta, Zajmoprimac }e se pobrinuti da Entiteti proslijede kao podzajam sredstva finansirawa svojim odgovaraju}im Komunalnim preduze}ima koja u~estvuju u Projektu u skladu sa Supsidijarnim sporazumom o finansirawu koji }e biti zakqu~en izme|u Federacije i svakog Komunalnog preduze}a koje u~estvuje u Projektu i izme|u RS i svakog Komunalnog preduze}a koje u~estvuje u Projektu, u skladu sa kvalifikacionim kriterijumima i procedurama navedenim u Operativnom vodi~u, pod uslovima koje odobri Banka ukqu~uju}i antikorupcijske smjernice, {to ukqu~uje sqede}e: 

(a)    Za potrebe Dijelova 1.A i 2.A Projekta, svaki prijedlog potprojekta }e obuhvatiti studiju izvodqivosti i procjenu uticaj na `ivotnu sredinu za predlo`ene deponije, pripremqene u skladu sa EF i u obliku i sa sadr`ajem koji su zadovoqavaju}i za Banku; 

(b)    prijedlozi potprojekata }e biti izabrani, procijeweni, sprovedeni i ocijeweni u skladu sa principima i procedurama predvi|enim u Operativnom vodi~u, Vodi~u za nabavke, Antikorupcijskim smjernicama i EF-u i na temequ relevantne Procjene uticaj na `ivotnu sredinu, Kvalifikacionih kriterijuma za tehni~ku pomo} i Kvalifikacionih kriterijuma za finansirawe investicija; 

(c)    u roku od osamnaest (18) mjeseci od dana stupawa na snagu odgovaraju}eg Supsidijarnog sporazuma o kreditu, napredak u sprovo|ewu svakog potprojekta }e mjeriti odgovaraju}a PMU i PIT na osnovu akcionog plana i izvedbenih ciqeva navedenih u tom Sporazumu, koji }e biti zadovoqavaju}i za Banku. U slu~aju da napredak ne ispuwava navedeni plan i ciqeve, odgovorna PMU }e u saradwi sa FMET ili MPPCE, zavisno od slu~aja, i Bankom, odlu~iti da li }e neiskori{teni iznos kredita biti preba~en drugom Komunalnom poduze}u koje u~estvuje u Projektu; i 

(d)    za potrebe Dijelova 1.A(ii) i 2.A(ii) Projekta, zahtjevi finansirawa za zatvarawe divqih deponija u pojedina~nim op{tinama }e pokazati da: (i) je data op{tina ~lan me|uop}inskog odbora regionalnog Komunalnog preduze}a za ~vrsti otpad; i da (ii) se ~vrstim otpadom prethodno odlo`enim na divqu deponiju upravqa u okviru regionalne sanitarne deponije. 

2.    Zajmoprimac }e dobiti i pobrinu}e se da i Entiteti dobiju adekvatna prava za za{titu svojih interesa i interesa Banke, ukqu~uju}i pravo da: 

(a)    suspenduje ili prekine pravo Komunalnog preduze}a koje u~estvuje u Projektu da koristi sredstva iz Supsidijarnog kredita ili da ubrza ili dobije povrat svih ili dijela sredstava iz navedenog kredita, zbog toga {to Komunalno preduze}e nije izvr{ilo bilo koju obavezu koju ima prema Supsidijarnom sporazumu o kreditu; 

(b)    zatra`i povrat ukupnog ili dijela Supsidijarnog kredita u slu~aju da napredovawe provo|ewa odre|enog potprojekta koji se finansira u okviru kredita ne ispuwava plan i ciqeve predvi|ene u odgovaraju}em Supsidijarnom sporazumu o kreditu; i 

(c)    da zahtijeva od svakog Komunalnog preduze}a koje u~estvuje u Projektu da: (i) izvr{i sve svoje obaveze iz Supsidijarnog sporazuma o kreditu sa du`nom pa`wom i efikasno{}u i u skladu sa zdravim tehni~kim, ekonomskim, finansijskim, upravqa~kim, socijalnim standardima i standardima `ivotne sredine i praksama koje su zadovoqavaju}e za Banku, ukqu~uju}i i uskla|enost sa odredbama Smjernica za borbu protiv korupcije koje su primjenqive na primaoce sredstava zajma koji nije Zajmoprimac, i EF-a; (ii) nabavi odmah, po potrebi, neophodne resurse za datu namjenu; (iii) da nabavi robu, radove i usluge koji }e se finansirati prema Supsidijarnom sporazumu o kreditu u skladu sa odredbama ovog Sporazuma i Vodi~a o nabavkama; (iv) odr`ava politike i procedure koje su adekvatne za monitoring i procjewivawe u skladu sa pokazateqima koji su prihvatqivi za Banku, napretka potprojekta i postizawe wegovih ciqeva; (v) (A) odr`ava sistem za finansijsko upravqawe i priprema finansijske izvje{taje u skladu sa konsistentno primijewenim ra~unovodstvenim standardima prihvatqivim za Banku, na na~in koji je adekvatan da odrazi operacije, resurse i rashode vezane za Potprojekt; i (B) da, na zahtjev Banke ili Zajmoprimca osigura da takvi finansijski izvje{taji pro|u reviziju nezavisnih revizora koji su prihvatqivi za Banku, u skladu sa konsistentno primijewenim standardima revizije prihvatqivim za Banku, te da bez odlagawa dostavi izvje{taje, tako revidirane, Zajmoprimcu i Banci; (vi) omogu}i Zajmoprimcu i Banci da vr{e inspekciju potprojekata, wihovog rada i svih evidencija i dokumenata; (vii) pripremi i dostavi Zajmoprimcu i Banci sve informacije koje razumno zatra`e Zajmoprimac ili Banka u vezi gore navedenog. 

3.    Zajmoprimac }e se pobrinuti da Entiteti primjewuju svoja prava iz svakog Supsidijarnog sporazuma o kreditu na na~in da {tite interese Zajmoprimca i Banke i ostvaruju namjenu Zajma. Osim ako se Banka druga~ije ne saglasi, Zajmoprimac }e se pobrinuti da Entiteti ne dodjequju, mijewaju, ukidaju ili se odri~u bilo kojeg Supsidijarnog sporazuma o kreditu niti ijedne wegove odredbe. 

E.    Za{titni mehanizam protiv korupcije 

Zajmoprimac }e osigurati da se projekat izvodi u skladu s odredbama Smjernica protiv korupcije. 

Odjeqak II. Monitoring, izvje{tavawe i ocjewivawe Projekta 

A.    Izvje{taji o Projektu 

1.    Zajmoprimac }e, preko PMU-a, provoditi monitoring i ocjewivawe napretka Projekta i pripremu izvje{taja o Projektu u skladu s odredbama Odjeqka 4.08 Op{tih uslova i na osnovu pokazateqa usagla{enih s Bankom. Svaki izvje{taj o Projektu }e obuhvatati period od jednog (1) kalendarskog semestra i dostavqa}e se Banci najkasnije jedan (1) mjesec dana nakon isteka perioda obuhva}enog tim izvje{tajem. 

2.    Za potrebe Odjeqka 4.08 (c) Op{tih uslova, izvje{taj o izvo|ewu Projekta i prate}i plan potreban u skladu sa ovim Odjeqkom bi}e dostavqen Banci najkasnije {est (6) mjeseci nakon Datuma zatvarawa. 

B.    Finansijsko upravqawe, finansijski izvje{taji i revizije 

1.    Zajmoprimac }e odr`avati i osigura}e da Entiteti odr`avaju putem wihovih PMU, sistem finansijskog upravqawa u skladu s odredbama Odjeqka 5.09 Op{tih uslova. 

2.    Bez ograni~ewa u pogledu odredbi Dijela A ovog Odjeqka, Zajmoprimac }e se pobrinuti da Entiteti putem svojih PMU pripreme i dostave Banci najkasnije u roku od ~etrdeset i pet (45) dana po zavr{etku svakog kalendarskog kvartala, privremene nerevidirane finansijske izvje{taje za Projekat koji obuhvataju taj kvartal, u obliku i sa sadr`ajem zadovoqavaju}im za Banku. 

3.    Zajmoprimac }e se pobrinuti da Entiteti putem svojih PMU daju svoje Finansijske izvje{taje na reviziju u skladu s odredbama Odjeqka 5.09 (b) Op{tih uslova. Svaka revizija finansijskih obra~una }e obuhvatati period od jedne (1) fiskalne godine Zajmoprimca. Revidirani finansijski izvje{taji za svaki takav period }e se dostavqati Banci najkasnije {est (6) mjeseci po zavr{etku tog perioda. 

Odjeqak III. Nabavke 

A.    Op{ta pitawa 

1.    Roba i radovi. Sve robe i radovi koji su potrebni za Projekat i koji }e se finansirati iz sredstava Zajma nabavqa}e se u skladu sa zahtjevima navedenim u Odjeqku I Vodi~a za nabavke i u skladu s odredbama ovog Odjeqka. 

2.    Konsultantske usluge. Sve konsultantske usluge koje su potrebne za Projekat i koje }e se finansirati iz sredstava Zajma, nabavqa}e se u skladu sa zahtjevima navedenim u Odjeqcima I i IV Vodi~a za izbor konsultanata i u skladu s odredbama ovog Odjeqka. 

3.    Definicije. Termini napisani velikim slovima kori{teni ispod u ovom Odjeqku za opis pojedinih nabavnih metoda ili metoda za pregled pojedinih ugovora od strane Banke odnose se na odgovaraju}e metode opisane u Vodi~u za nabavke ili u Vodi~u za izbor konsultanata, zavisno od slu~aja. 

B.    Pojedine metode nabavke roba i radova 

1.    Me|unarodno konkurentno nadmetawe (International Competitive Bidding-). Osim ukoliko nije druga~ije odre|eno u stavu 2 ispod, robe i radovi }e se nabavqati po ugovorima dodijeqenim na osnovu Me|unarodnog konkurentnog nadmetawa. 

2.    Ostale metode nabavke roba i radova. Sqede}a tabela navodi metode nabavke, osim Me|unarodnog konkurentnog nadmetawa, koje se mogu koristiti za robe i radove. Plan nabavke }e navesti konkretne prilike u kojima se mogu koristiti te metode: 

Metod nabavke 

(a)    Doma}e konkurentno nadmetawe (NCB), u zavisnosti od izmjena navedenih u stavu 3 doqe. 

(b)    Kupovina (Shopping

(c)    Direktno ugovarawe (Direct Contracting

3.    Procedure Doma}eg konkurentnog nadmetawa provodi}e se koriste}i jedno od sqede}eg: (a) standardne dokumente za natje~aj prihvatqive za Banku; ili (b) tenderske dokumente, prihvatqive za Banku, koje pripreme PMU na temequ Otvorenog tenderskog postupka prema Zakonu o javnim nabavkama Zajmoprimca (Slu`beni glasnik, 2. novembar 2004., br. 49/04), a sve je predmet sqede}ih odredbi: 

(1)    Registracija 

(a)    Ponuda se ne}e ograni~avati na unaprijed registrovane firme; 

(b)    Gdje se registracija zahtijeva, ponu|a~ima (i) }e biti omogu}eno razumno vrijeme da obave proces registracije i (ii) ne}e im biti uskra}ena registracija iz razloga koji nisu vezani za wihovu sposobnost i resurse za uspje{no izvr{ewe ugovora, {to }e biti potvr|eno postkvalifikacijom; i 

(c)    Stranim ponu|a~ima ne}e biti onemogu}eno da daju ponude. Gdje se zahtijeva proces registracije, stranom ponu|a~u, koji bude imao najni`e ocijewenu ponudu, }e se dati razumna prilika za registraciju. 

(2)    Ogla{avawe 

Pozivi za dostavqawe ponude }e se ogla{avati u najmawe jednim doma}im dnevnim novinama sa {irokom distribucijom, omogu}avaju}i najmawe trideset (30) dana za pripremu i dostavqawe ponude. 

(3)    Pretkvalifikacije 

Kada se tra`i pretkvalifikacija za velike ili slo`ene radove, pozivi za dostavqawe ponude }e se ogla{avati u najmawe jednim doma}im dnevnim novinama sa {irokom distribucijom, omogu}avaju}i najmawe trideset (30) dana prije krajweg roka za podno{ewe pretkvalifikacijskih dokumenata. Minimalno iskustvo kao i tehni~ki i finansijski uslovi jasno }e se definisati u pretkvalifikacijskim dokumentima. 

(4) U~estvovawe preduze}a u dr`avnom vlasni{tvu 

Preduze}a u dr`avnom vlasni{tvu u Bosni i Hercegovini, ukqu~uju}i i Federaciju i Republiku Srpsku, }e biti podobna za u~estvovawe u ponudi samo ako mogu dokazati da su pravno i finansijski autonomna, da posluju po komercijalnom zakonu i da nisu zavisne agencije organa koji vr{i ugovarawe. Nadaqe, na wih }e se primjewivati isti zahtjevi osigurawa ponude i izvr{ewa kao i na ostale ponu|a~e. 

(5)    Ponudbena dokumentacija 

Organi koji vr{e nabavku }e koristiti odgovaraju}u standardnu ponudbenu dokumentaciju za nabavku roba, radova i usluga, prihvatqivu za Banku. 

(6)    Otvarawe ponuda i ocjewivawe ponuda 

(a)    Ponude }e se otvarati javno, neposredno po isteku roka za dostavqawe ponuda; 

(b)    Ocjewivawe ponuda }e se vr{iti strogo se pridr`avaju}i kriterija koji se mogu monetarno kvantificirati i koji su navedeni u ponudbenoj dokumentaciji; 

(c)    Ugovori }e se dodjeqivati kvalifikovanom ponu|a~u koji dostavi najni`e ocijewenu ponudu, koja su{tinski odgovara i ne}e se vr{iti pregovarawe. 

Metod nabavke 

(7)    Uskla|ivawe cijena 

Ugovori za gra|evinske radove dugog trajawa (du`e od 18 mjeseci) }e sadr`avati odgovaraju}u klauzulu o uskla|ivawu cijena. 

(8)    Odbacivawe ponuda 

Ne}e se odbaciti sve ponude i tra`iti nove bez prethodne saglasnosti Banke. 

(9)    Garancije 

(a)    Garancija ponude i garancija izvr{ewa treba da prate generalno usvojenu praksu koja se koristi na lokalnom tr`i{tu; 

(b)    prihvatqive su i druge metode kao {to je izjava o osigurawu ponude, i u tom slu~aju Zajmoprimac mo`e zatra`iti od ponu|a~a da potpi{u izjavu da prihvataju da budu iskqu~eni iz nu|ewa za bilo koji ugovor kojeg objavi jedinica za implementaciju u slu~aju da povuku ili izmijene svoju ponudu tokom perioda validnosti ponude ili im se dodijeli ugovor ali ga ne potpi{u ili ne dostave garanciju za izvr{ewe prije krajweg roka navedenog u ponudbenim dokumentima; i 

(c)    Nema nikakvih isplata avansa bez prethodno dostavqene odgovaraju}e garancije za avans. Garancije trebaju biti ukqu~ene u ponudbene dokumente sa tekstom i u obliku koji su prihvatqivi za Banku. 

(10)    Pravo na inspekciju i reviziju 

Svaki ugovor koji se finansira iz sredstava Zajma predvidjet }e da svi dobavqa~i, izvo|a~i i podizvo|a~i omogu}e Banci, po wenom zahtjevu, da izvr{i inspekciju wihovih ra~una i evidencija vezano za nabavku i izvr{ewe ugovora i da navedene ra~une da na reviziju revizorima koje odredi Banka. Namjerno ili materijalno kr{ewe te odredbe od strane dobavqa~a, izvo|a~a ili podizvo|a~a mo`e dovesti do opstruktivne prakse. 

(11)    Prijevara i korupcija 

Banka }e proglasiti firmu ili pojedinca neprihvatqivim, za stalno ili privremeno, za dobijawe ugovora koje finansira Banka, ako ona u bilo koje vrijeme odlu~i da je firma ili pojedinac, direktno ili preko agenta, bio umije{an u praksu korupcije, prijevare, zavjere, prinude ili opstrukcije bore}i se za, ili pri izvr{ewu, ugovora koje finansira grupa Svjetske banke. 

C.    Pojedine metode nabavke konsultantskih usluga 

1.    Izbor na osnovu kvaliteta i cijene (Quality and Cost-based Selection). Osim ukoliko nije druga~ije odre|eno stavom 2 dole, konsultantske usluge }e se nabavqati po ugovorima dodijeqenim na osnovu Izbora na osnovu kvaliteta i cijene. 

2.    Ostale metode nabavke konsultantskih usluga. Sqede}a tabela navodi pojedine metode nabavke, osim Izbora na osnovu kvaliteta i cijene, koje se mogu koristiti za konsultantske usluge. Plan nabavke }e navesti konkretne prilike u kojima se te metode mogu koristiti. 

Metod nabavke 

(a)    Izbor u okviru fiksnog buxeta (Selection under a Fixed Budget

(b)    Izbor po najni`oj cijeni (Least Cost Selection

(c)    Izbor na osnovu kvalifikacije konsultanta (Selection Based on Consultants' Qualification

(d)    Procedure navedene u stavovima 5.2 i 5.3 Vodi~a za izbor konsultanata o izboru individualnih konsultanata 

(e)    Izbor iz jednog izvora za individualne konsultante (Single Source Procedures for the Selection of Individual Consultants

D.    Pregled odluka o nabavci od strane Banke 

Plan nabavke }e navesti na koje }e se ugovore primjewivati Prethodni pregled od strane Banke. Na sve ostale ugovore }e se primjewivati Naknadni pregled od strane Banke. 

Osim ako Banka druga~ije ne odlu~i u pismenoj obavijesti za Zajmoprimca, sqede}i ugovori bi}e predmet Prethodnog pregleda Banke: 

 

Metod nabavke 

Prag za Prethodni pregled 

1. 

ICB (Roba i radovi) 

Svi ugovori 

2. 

NCB (Roba) 

Prva dva ugovora 

3. 

NCB (Radovi) 

Svi ugovori u procijewenoj vrijednosti ekvivalentnoj 500.000 USD ili vi{e 

4. 

Direktni ugovori 

Svi ugovori 

 

Metod izbora 

Prag za Prethodni pregled 

1. 

Metod natje~aja (firme) 

Svi ugovori u procijewenoj vrijednosti ekvivalentnoj 100.000 USD ili vi{e 

2. 

Izbor iz jednog izvora (firme i pojedinci) 

Svi ugovori 

3. 

Kvalifikacije konsultanta 

Prva dva ugovora 

Pojedinci 

Svi ugovori u procijewenoj vrijednosti ekvivalentnoj 50.000 USD ili vi{e 

Odjeqak IV. Povla~ewe sredstava Zajma 

A.    Op{ta pitawa 

1.    Zajmoprimac mo`e povla~iti sredstva Zajma u skladu s odredbama ^lana II Op{tih uslova, ovim Odjeqkom i dodatnim instrukcijama koje Banka mo`e konkretno navesti u obavje{tewu Zajmoprimcu (ukqu~uju}i "Smjernice Svjetske banke za isplate za projekte" iz maja 2006. godine sa povremenim revizijama od strane Banke i onim {to je progla{eno primjenqivim na ovaj Sporazum u skladu sa takvim instrukcijama), za finansirawe Prihvatqivih rashoda kako je navedeno u tabeli u stavu 2 ispod. 

2.    Sqede}a tabela navodi kategorije Prihvatqivih rashoda koji se mogu finansirati iz sredstava Zajma ("Kategorija"), alokacije iznosa Zajma za svaku Kategoriju i procenat rashoda koji }e se finansirati za Prihvatqive rashode u svakoj Kategoriji: 

Kategorija  

Iznos alociranog Zajma (izra`eno u EUR) 

Procenat rashoda koji }e se finansirati  

(1) Roba, radovi, konsultantske usluge i operativni tro{kovi za Dio 1.A Projekta 

3.820.000 

90% 

(2) Roba, radovi i konsultantske usluge za Dijelove 1.B i 1.C Projekta 

440.000 

100% 

(3) Operativni tro{kovi za Dio 1.C Projekta 

70.000 

100% 

(4) Neraspore|eno za Dio 1 Projekta 

4.998.750 

 

(5) Roba, radovi, konsultantske usluge i operativni tro{kovi za Dio 2.A Projekta 

3.710.000 

90% 

(6) Roba, radovi i konsultantske usluge za Dijelove 2.B i 2.C Projekta 

360.000 

100% 

(7) Operativni tro{kovi za Dio 2.C Projekta 

60.000 

100% 

(8) Neraspore|eno za Dio 2 Projekta 

3.498.750 

 

(9) Po~etna naknada 

42.500 

Iznos koji se pla}a prema Odjeqku 2.03 ovog Sporazuma u skladu sa Odjeqkom 2.07(b) Op{tih uslova 

(10) Premija za gorwe i dowe granice kamatne stope 

Iznos koji se pla}a prema Odjeqku 2.07(c) ovog Sporazuma u skladu sa Odjeqkom 4.05(c) Op{tih uslova 

UKUPNI IZNOS 

17.000.000 

 

B.    Uslovi povla~ewa; Period povla~ewa 

1.    Bez obzira na odredbe Dijela A ovog Odjeqka, ne}e se vr{iti povla~ewa: 

(a)    za pla}awa izvr{ena prije datuma ovog Sporazuma; ili 

(b)    za rashode iz Kategorija (1), (2), (3) i (4) iz tabele u Dijelu A.2, Odjeqak IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma, osim ukoliko: 

(i)    Sporazum o projektu za Federaciju ne bude proveden pod uslovima i u rokovima koji zadovoqavaju Banku: 

(ii)    Supsidijarni sporazum izme|u Zajmoprimca i Federacije ne bude proveden pod uslovima i u rokovima koji zadovoqavaju Banku; i 

(iii)    Banci ne bude dostavqeno mi{qewe u kojem se potvr|uje da su Sporazum o projektu za Federaciju i Supsidijarni sporazum o finansirawu za Federaciju vaqano odobreni i ratificirani, u zavisnosti od slu~aja, od strane Federacije i Zajmoprimca, i da su za wih zakonski obavezuju}i u skladu sa wihovim uslovima; ili 

(c)    za rashode iz Kategorija (5), (6), (7) i (8) iz tabele u Dijelu A.2, Odjeqak IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma, osim ukoliko: 

(i)    Sporazum o projektu za RS ne bude proveden pod uslovima i u rokovima koji zadovoqavaju Banku: 

(ii)    Supsidijarni sporazum izme|u Zajmoprimca i Republike Srpske ne bude proveden pod uslovima i u rokovima koji zadovoqavaju Banku; i 

(iii)    Banci ne bude dostavqeno mi{qewe u kojem se potvr|uje da su Sporazum o projektu za RS i Supsidijarni sporazum o finansirawu za RS vaqano odobreni i ratificirani, u zavisnosti od slu~aja, od strane RS i Zajmoprimca, i da su za wih zakonski obavezuju}i u skladu sa wihovim uslovima; ili 

(d)    za rashode iz Kategorija (1), (2), (5) i (6) koje bude imalo odre|eno Komunalno preduze}e koje u~estvuje u Projektu osim ukoliko je to Komunalno preduze}e zakqu~ilo Supsidijarni sporazum o kreditu. 

2.    Datum zatvarawa je 28. februar 2014. godine. 

RASPORED 3 

Raspored otplate 

1.    Sqede}a tabela navodi Datume otplate glavnice Zajma i procenat ukupnog iznosa glavnice koji se pla}a na svaki datum otplate glavnice ("Plativi iznos glavnice"). Ukoliko su sredstva Zajma u cijelosti povu~ena do prvog datuma otplate glavnice, iznos glavnice Zajma kojeg Zajmoprimac treba otplatiti na svaki Datum otplate glavnice odredit }e Banka mno`ewem: (a) povu~enog salda Zajma na prvi Datum otplate glavnice; sa (b) plativim iznosom glavnice na svaki Datum otplate glavnice, a taj iznos koji treba otplatiti po potrebi }e se uskladiti kako bi se odbili svi iznosi navedeni u stavu 4 ovog Rasporeda, na koji se odnosi Konverzija valute. 

Datum otplate glavnice 

Plativi iznos glavnice
(izra`en kao postotak)
 

15. decembar, 2016. god. 

4,17% 

15. juni, 2017.god. 

4,17% 

15. decembar, 2017. god. 

4,17% 

15. juni, 2018.god. 

4,17% 

15. decembar, 2018. god. 

4,17% 

15. juni, 2019.god. 

4,17% 

15. decembar, 2019. god. 

4,17% 

15. juni, 2020.god. 

4,17% 

15. decembar, 2020. god. 

4,17% 

15. juni, 2021.god. 

4,17% 

15. decembar, 2021. god. 

4,17% 

15. juni, 2022.god. 

4,17% 

15. decembar, 2022. god. 

4,17% 

15. juni, 2023.god. 

4,17% 

15. decembar, 2023. god. 

4,17% 

15. juni, 2024.god. 

4,17% 

15. decembar, 2024. god. 

4,17% 

15. juni, 2025.god. 

4,17% 

15. decembar, 2025. god. 

4,17% 

15. juni, 2026.god. 

4,17% 

15. decembar, 2026. god. 

4,17% 

15. juni, 2027.god. 

4,17% 

15. decembar, 2027. god. 

4,17% 

15. juni, 2028.god. 

4,09% 

2.    Ukoliko sredstva Zajma ne budu povu~ena u cijelosti do prvog Datuma otplate glavnice, iznos glavnice Zajma kojeg Zajmoprimac treba otplatiti na svaki Datum otplate glavnice odredi}e se na sqede}i na~in: 

(a)    U onoj mjeri u kojoj su bilo koja sredstva Zajma povu~ena do prvog Datuma otplate glavnice, Zajmoprimac }e otplatiti Povu~eni saldo Zajma do tog datum u skladu sa stavom 1 ovog Rasporeda. 

(b)    Svaki iznos povu~en nakon prvog Datuma otplate glavnice bi}e otpla}en na svaki Datum otplate glavnice koji pada nakon datuma tog povla~ewa u iznosima koje odredi Banka mno`e}i iznos svakog takvog povla~ewa razlomkom ~iji je brojnik prvobitni plativi iznos glavnice Zajma naveden u tabeli u stavu 1 ovog Rasporeda za taj Datum otplate glavnice ("prvobitni platii iznos glavnice Zajma") a nazivnik zbir svih preostalih prvobitnih plativih iznosa glavnice Zajma na Datume otplate glavnice koji padaju na taj datum ili iza wega, i takve plative iznose treba po potrebi uskladiti, kako bi se odbili bilo koji iznosi navedeni u stavu 4 ovog Rasporeda, na koje se primjewuje Konverzija valute. 

3.    (a)    Iznosi Zajma povu~eni tokom dva kalendarska mjeseca prije svakog Datuma otplate glavnice, iskqu~ivo za potrebe obra~una iznosa glavnice plativog na Datum otplate glavnice, tretira}e se kao povu~eni i neotpla}eni na drugi Datum otplate glavnice koji slijedi nakon datuma povla~ewa i koji }e biti plativ na svaki Datum otplate glavnice koji po~iwe sa drugim Datumom otplate glavnice nakon datuma povla~ewa. 

(b)    Bez obzira na odredbe iz podstava (a) ovog stava, ako Banka u bilo koje vrijeme usvoji sistem ispostavqawa faktura prema datumu dospije}a, prema kojem se fakture izdaju na odgovaraju}i Datum otplate glavnice ili nakon wega, odredbe tog podstava se ne}e vi{e primjewivati na povla~ewa izvr{ena nakon usvajawa takvog sistema ispostavqawa faktura. 

4.    Bez obzira na odredbe stavova 1 i 2 ovog Rasporeda, nakon Konverzije valute ukupnog salda ili dijela povu~enog salda Zajma u Odobrenu valutu, iznos koji }e se tako konvertirati u odobrenu valutu, a koji je plativ na bilo koji Datum otplate glavnice koji nastupi tokom Perioda konverzije, Banka }e odrediti mno`ewem tog iznosa u wegovoj valuti denominacije neposredno prije Konverzije sa: (i) sa kursom koji odra`ava iznose glavnice u Odobrenoj valuti koje Banka treba platiti putem transakcije za{tite valute koja se odnosi na Konverziju; ili (ii) ukoliko Banka tako odredi u skladu sa Smjernicama za konverziju , sa kursom koja je komponenta stope tzv. "Screen Rate".. 

RASPORED 4 

Kvalifikovani kriterijumi za tehni~ku pomo} i finansirawe investicija 

1.    Kvalifikovani kriterijumi za tehni~ku pomo} u okviru Dijela 1.B i 2.B Projekta 

Komunalna preduze}a koja u~estvuju u Projektu i koja zadovoqavaju sqede}a ~etiri (4) kriterijuma mogu se kvalifikovati za prijavqivawe za tehni~ku pomo} u okviru Projekta: 

(a)    Pokazana dosqednost sa odgovaraju}om entitetskom strategijom za upravqawe ~vrstim otpadom. 

(b)    Postoje najmawe tri (3) op{tine sa izra`enim interesom za saradwu u upravqawu ~vrstim otpadom. 

(c)    Komunalno preduze}e koje u~estvuje u Projektu obuhvata najmawe ukupno 100.000 stanovnika. 

(d)    Formiran je odgovaraju}i me|uop{tinski odbor. 

2.    Kvalifikovani kriterijumi za finansirawe investicija u okviru Dijela 1.A i 2.A Projekta 

Komunalna preduze}a koja u~estvuju u Projektu i koja zadovoqavaju najmawe ~etiri (4) kriterijuma od sqede}ih {est (6) kriterijuma mogu se kvalifikovati za prijavqivawe za finansirawe investicije u okviru Projekta 

(a)    Formirana je regionalna firma za upravqawe ~vrstim otpadom. 

(b)    Odabrana je lokacija za regionalnu sanitarnu deponiju. 

(c)    Lokalna zajednica je propisno konsultovana u procesu izbora lokacije za regionalnu sanitarnu deponiju. 

(d)    Pripremqena je odgovaraju}a studija izvodqivosti. 

(e)    Pripremqeni su detaqni nacrti i tenderski dokumenti za predlo`eni potprojekt. 

(f)    Pripremqena je odgovaraju}a Procjena o utjecaju na `ivotnu sredinu i smawewu rizika za `ivotnu sredinu. 

PRILOG 

Definicije 

1.    "Smjernice za borbu protiv korupcije" predstavqa dokument "Smjernice za spre~avawe i borbu protiv prijevara i korupcije u projektima koji se finansiraju iz zajmova IBRD-a i kredita i grantova IDA-e" ("Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants "), od 15. oktobra 2006. godine. 

2.    "Kategorija" predstavqa kategoriju koja je navedena u tabeli u Odjeqku IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

3.    "Smjernice za izbor konsultanata" predstavqa dokument "Smjernice: Izbor i zapo{qavawe konsultanata od strane primalaca Svjetske banke" ("Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers ") koje je Svjetska banka objavila u maju 2004. godine i revidirala u oktobru 2006. godine. 

4.    "Kvalifikovani kriterijumi za tehni~ku pomo}" predstavqa kriterijume navedene u Rasporedu 4 ovog Sporazuma, koje trebaju ispunit i Komunalna preduze}a koja u~estvuju u projektu kako bi bili kvalifikovani za tehni~ku pomo} u okviru Dijela 1.B i 2.B Projekta. 

5.    "Kvalifikovani kriterijumi za finansirawe investicije" predstavqa kriterijume navedene u Rasporedu 4 ovog Sporazuma, koje trebaju ispuniti Komunalna preduze}a koja u~estvuju u projektu kako bi bili kvalifikovani za finansirawe investicije u okviru Dijela 1.A i 2.A Projekta. 

6.    "Entitet" predstavqa ili Federaciju ili RS, zavisno od slu~aja, a Entiteti predstavqa zajedno Federaciju i RS. 

7.    "Procjena o utjecaju na `ivotnu sredinu" predstavqa procjenu o utjecaju na `ivotnu sredinu koju treba pripremiti u skladu sa Dijelom D.1(a), Odjeqak I Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

8.    "Okvir za planove za upravqawe za{titom `ivotne sredine" i "EF" predstavqa okvirni plan za upravqawe za{titom `ivotne sredine koji je zadovoqavaju}i za Banku, od 11. marta 2008. godine, kojeg je Zajmoprimac usvojio, a u kojem se opisuje ubla`avawe uticaja na `ivotnu sredinu, monitoring i institucionalne mjere u okviru Projekta. 

9.    "Federacija" predstavqa Federaciju Bosne i Hercegovine, konstitutivnu jedinicu Zajmoprimca i ukqu~uje svakog wenog nasqednika i sve wene nasqednike. 

10.    "PMU Federacije" predstavqa Jedinicu za upravqawe projektom Federacije kojom rukovodi Direktor i koja se sastoji jo{ od kvalifikovanog rukovodioca nabavke, slu`benika za nabavke, direktora finansija, ra~unovo|e, projektnog in`ewera i drugog kvalifikovanog osobqa, po potrebi, a koja je formirana u okviru FMET-a. 

11.    "Sporazum o projektu za Federaciju" predstavqa Sporazum o projektu izme|u Banke, Asocijacije i Federacije datiran istog dana kao i ovaj Sporazum, i to sa mogu}im povremenim izmjenama, a taj izraz ukqu~uje i sve rasporede i sporazume koji dopuwavaju Sporazum o projektu za Federaciju. 

12.    "Supsidijarni sporazum za Federaciju" predstavqa Supsidijarni sporazum izme|u Zajmoprimca i Federacije, u skladu sa kojim }e Zajmoprimac u~initi dostupnim Federaciji dio sredstava Zajma za izvr{avawe Projekta, i to sa mogu}im povremenim izmjenama uz prethodno odobrewe Banke, a taj izraz ukqu~uje i sve rasporede i sporazume koji dopuwavaju Supsidijarni sporazum za Federaciju. 

13.    "Sporazum o finansirawu" predstavqa sporazum o finansirawu Projekta izme|u Zajmoprimca i Me|unarodne asocijacije za razvoj, sa istim datumom kao i ovaj dokument, to sa mogu}im povremenim izmjenama. "Sporazum o finansirawu" obuhvata sbe priloge, rasporede i sporazume koji dopuwavaju Sporazum o finansirawu. 

14.    "Priru~nik FM" predstavqa Priru~nik o finansijskom upravqawu koji pripremaju Zajmoprimac i Entiteti za Projekat, kao integralni dio Operativnog priru~nika koji zadovoqava Banku, i u kojem se postavqaju politike i procedure za finansijsko upravqawe i internu kontrolu kao i finansijsko izvje{tavawe za Projekat. 

15.    "FMET" predstavqa Ministarstvo za `ivotnu sredinu i turizam Federacije i obuhvata sve nasqednike istog. 

16.    "Op{ti uslovi" predstavqa dokument "Op{ti uslovi za zajmove Me|unarodne banke za obnovu i razvoj" ("International Bank for reconstruction and Development General Conditions for Loans "), od 1. jula 2005. godine (uz izmjene do 12. februara 2008. godine). 

17.    "Me|uop{tinski odbor" predstavqa tijelo koje se sastoji od predstavnika op{tina u Federaciji i RS, zavisno od slu~aja, koje u~estvuju u Projektu i dijele regionalnu deponiju, koje usvaja politiku i finansijske mehanizme za svoja Komunalna preduze}a. 

18.    "KM" ili Konvertibilna Marka predstavqa zakonitu valutu Zajmoprimca. 

19.    "MPPCE" predstavqa Ministarstvo prostornog planirawa, gra|evinarstva i ekologije Republike Srpske i obuhvata sve nasqednike istog. 

20.    "Operativni tro{kovi" predstavqa razumne i neophodne rashode vezane za rad PMU-a i PIT-ova, radi izvo|ewa, upravqawa, koordinacije, monitoringa i evaluacije, kako odobri Banka na temequ buxeta prihvatqivih za Banku i koji obuhvataju, izme|u ostalog, tro{kove: (i) odr`avaja i rada opreme i vozila nabavqenih i kori{tenih za upravqawe Projektom; (ii) pla}a osobqa uposlenog u svrhu izvo|ewa Projekta, izuzev pla}a dr`avnih slu`benika; (iii) putnih tro{kova i dnevnica; (iv) potro{nog kancelarijskog materijala; (v) komunikacije, {tampawa i publikacija; i (vi) tro{kova prevo|ewa i tuma~ewa. 

21.    "Operativni priru~nik" predstavqa priru~nik kojeg je usvojio Zajmoprimac u skladu sa Odjeqkom 5.01(d) ovog Sporazuma, koji je zadovoqavaju}i za Banku i koji propisuje operativne i administrativne odgovornosti, procedure i pravila za implementaciju Projekta, ukqu~uju}i, izme|u ostalog, Priru~nik za finansijsko upravqawe, EF i kvalifikacijske kriterijume, proceduru izbora, uslove i rokove i aran`mane nabavki za Supsidijarne kredite. 

22.    "Komunalno preduze}e koje u~estvuje u Projektu" predstavqa Komunalno preduze}e koje u~estvuje u izvr{avawu Projekta u Federaciji ili Komunalno preduze}e koje u~estvuje u izvr{avawu Projekta u RS. 

23.    "Komunalna preduze}a koja u~estvuju u Projektu" predstavqa zajedno Komunalna preduze}a koja u~estvuju u Projektu u Federaciji i Komunalna preduze}a koja u~estvuju u Projektu u RS. 

24.    "Komunalna preduze}a koja u~estvuja u Projektu u Federaciji" predstavqa Komunalna preduze}a u Federaciji koja treba da u~estvuju u izvr{avawu Projekta prema Supsidijarnom sporazumu o kreditu izme|u Federacije i svakog takvog Komunalnog preduze}a. 

25.    "Komunalna preduze}a koja u~estvuju u Projektu u RS" predstavqa Komunalna preduze}a u RS koja treba da u~estvuja u izvr{avawu Projekta prema Supsidijarnom sporazumu o kreditu izme|u RS i svakog takvog Komunalnog preduze}a. 

26.    "PIT" predstavqa Tim za implementaciju Projekta koji se sastoji od kvalifikovanog slu`benika za nabavke i ra~unovo|e, te drugog kvalifikovanog osobqa, po potrebi, koji je formiran u svakom Komunalnom poduze}u koje upravqa deponijom iz Projekta. 

27.    "PMU" predstavqa ili PMU Federacije ili PMU RS, zavisno od slu~aja, a PMU-e predstavqa navedene PMU zajedno. 

28.    "Smjernice za nabavke" predstavqa dokument "Smjernice: nabavke u okviru Zajmova IBRD-a i kredita IDA-e" ("Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits") kojeg je Svjetska banka objavila u maju 2004. godine i revidirala u oktobru 2006. godine. 

29.    "Plan nabavke" predstavqa plan nabavke Zajmoprimca za Projekat, datiran 22. septembra, 2008. godine, koji se spomiwe u stavu 1.16 Smjernica za nabavku i stavu 1.24 Smjernica za izbor konsultanata, i to sa mogu}im povremenim izmjenama u skladu sa odredbama navedenih stavova. 

30.    "Sporazum o projektu" predstavqa ili Sporazum o projektu za Federaciju ili Sporazum o projektu za RS, prema konkretnom slu~aju, a "Sporazumi o projektu" predstavqa zajedno navedene sporazume. 

31.    "Republika Srpska" ili "RS" predstavqa Republiku Srpsku, konstitutivnu jedinicu Zajmoprimca i ukqu~uje svakog wenog nasqednika i sve wene nasqednike. 

32.    "PMU RS" predstavqa Jedinicu za upravqawe projektom RS kojom rukovodi Direktor i koja se sastoji jo{ od kvalifikovanog rukovodioca nabavke, slu`benika za nabavke, direktora finansija, ra~unovo|e, projektnog in`ewera i drugog kvalifikovanog osobqa, po potrebi, a koja je formirana u okviru MPPCE-a. 

33.    "Sporazum o projektu za RS" predstavqa Sporazum o projektu izme|u Banke, Asocijacije i RS datiran istog dana kao i ovaj Sporazum, i to sa mogu}im povremenim izmjenama, a taj izraz ukqu~uje i sve rasporede i sporazume koji dopuwavaju Sporazum o projektu za RS. 

34.    "Supsidijarni sporazum o finansirawu za RS" predstavqa Supsidijarni sporazum o finansirawu izme|u Zajmoprimca i RS, u skladu sa kojim }e Zajmoprimac u~initi dostupnim RS dio sredstava Finansirawa za izvr{avawe Projekta, i to sa mogu}im povremenim izmjenama uz prethodno odobrewe Banke, a taj izraz ukqu~uje i sve rasporede i sporazume koji dopuwavaju Supsidijarni sporazum za RS. 

35.    "Supsidijarni kredit" predstavqa kredit kojeg svaki Entitet obezbje|uje za Komunalno preduze}e koje u~estvuje u projektu u okviru Supsidijarnog sporazuma o kreditu. 

36.    "Supsidijarni sporazum o kreditu" predstavqa sporazum kojeg sklope Federacija i svako Komunalno preduze}e koje u~estvuje u Federaciji, i RS i svako Komunalno preduze}e koje u~estvuje u RS, i taj termin obuhvata sve rasporede uz Supsidijarni sporazum o kreditu. 

37.    "Komunalno preduze}e" predstavqa lokalni organ u svakom Entitetu koji je odgovoran za odlagawe op}inskog otpada i upravqawe radom regionalne deponije, a Komunalna preduze}a predstavqa vi{e od jednog Komunalnog preduze}a. 

^lan 3. 

Ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" na srpskom, bosanskom i hrvatskom i jeziku i stupa na snagu danom objavqivawa. 


Broj 01-011-2562-35/09
8. oktobra 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
@eqko Kom{i}, s. r. Na osnovu ~lana V. 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH, broj 430/09 od 1. oktobra 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 62. sjednici, odr`anoj 8. oktobra 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ - DRUGI PROJEKAT UPRAVLJANJA ^VRSTIM OTPADOM 

^lan 1. 

Ratifikuje se Sporazum o zajmu izme|u Bosne i Hercegovine i Me|unarodne banke za obnovu i razvoj - Drugi projekat upravljanja ~vrstim otpadom, potpisan u Sarajevu, 25. juna 2009. godine na engleskom jeziku. 

^lan 2. 

Tekst Sporazuma u prijevodu glasi: 

ZAJAM BROJ 7629 BA 

SPORAZUM O ZAJMU 

(DRUGI PROJEKT UPRAVLJANJA ^VRSTIM OTPADOM) IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I ME\UNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ 

Datum: 25. juni, 2009. godine 

SPORAZUM, od 25. juna 2009. godine izme|u BOSNE I HERCEGOVINE ("Zajmoprimac") i ME\UNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Banka"). Zajmoprimac i Banka izra`avaju svoju saglasnost sa sljede}im: 

S OBZIROM DA JE Zajmoprimac tako|e zatra`io od Me|unarodne asocijacije za razvoj (Asocijacija) dodatnu pomo} u svrhu finansiranja Projekta na osnovu sporazuma sa~injenog istog dana kao i ovaj dokument izme|u Zajmoprimca i Asocijacije (Sporazum o finansiranju), Asocijacija se sla`e da odobri tra`enu pomo} u ukupnom iznosu glavnice od devet miliona i {est stotina hiljada specijalnih prava vu~enja (9.600.000 SDR) (Kredit ili Finansiranje). 

^LAN I - OP]I UVJETI; DEFINICIJE 

1.01. Op}i uvjeti (kako su definirani u Prilogu ovog Sporazuma) ~ine sastavni dio ovog Sporazuma. 

1.02. Ukoliko kontekst ne zahtijeva druga~ije, termini napisani velikim slovima kori{teni u Sporazumu o finansiranju imaju zna~enja koja su im data u Op}im uvjetima ili u Prilogu ovog Sporazuma. 

^LAN II - ZAJAM 

2.01. Banka je saglasna da pozajmi Zajmoprimcu, pod uvjetima i u rokovima navedenim u ovom Sporazumu iznos od sedamnaest miliona Eura (17.000.000 EUR), koji se povremeno mo`e konvertovati putem Konverzije valute u skladu sa odredbama Odjeljka 2.07 ovog Sporazuma ("Zajam"), kao pomo} pri finansiranju projekta opisanog u Rasporedu 1 ovog Sporazuma ("Projekt"). 

2.02. Zajmoprimac mo`e povla~iti sredstva Finansiranja u skladu s Odjeljkom IV Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

2.03. Po~etna naknada koju Zajmoprimac pla}a jednaka je jednoj ~etvrtini jednog procenta (0,25%) iznosa Zajma. 

2.04. Kamata koju pla}a Zajmoprimac za svaki Kamatni period bit }e po stopi jednakoj LIBOR-u za Valutu zajma uve}anu za Promjenjivu kamatnu mar`u; pod uvjetom da }e, nakon Konverzije ukupnog ili dijela iznosa glavnice Zajma, kamata koju pla}a Zajmoprimac tokom Perioda konverzije na taj iznos biti odre|ena u skladu sa odgovaraju}im odredbama ^lana IV Op}ih uvjeta. Bez obzira na navedeno, ukoliko bilo koji iznos povu~enog salda Zajma ne bude otpla}en u predvi|enom roku i ako se to nepla}anje nastavi u periodu od trideset dana, tada }e kamata koju pla}a Zajmoprimac biti izra~unata kako je predvi|eno u Odjeljku 3.02 (d) Op}ih uvjeta. 

2.05. Datumi pla}anja su 15. juni i 15. decembar svake godine. 

2.06. Iznos glavnice Zajma }e se otpla}ivati u skladu s rasporedom otplate navedenim u Rasporedu 3 ovog Sporazuma. 

2.07.    (a)    Zajmoprimac mo`e u bilo koje vrijeme zatra`iti bilo koju od sljede}ih konverzija uvjeta Zajma kako bi olak{ao razborito upravljanje dugom: (i) promjenu Valute Zajma ukupnog iznosa ili bilo kojeg dijela iznosa glavnice Zajma, bilo da je povu~en ili nije povu~en, u Odobrenu valutu; (ii) izmjenu osnovice za kamatnu stopu koja se primjenjuje na ukupan iznos ili bilo koji dio iznosa glavnice Zajma, koji je povu~en i neizmiren, sa Promjenjive stope na Fiksnu stopu, ili obrnuto; i (iii) uspostavu limita Promjenjive stope koja se primjenjuje na ukupni iznos ili bilo koji dio iznosa glavnice Zajma povu~enog i neotpla}enog uspostavom gornje ili donje granice kamatne stope na Promjenjivu stopu. 

(b)    Svaka konverzija koja se tra`i u skladu sa stavom (a) ovog Odjeljka, a koju Banka prihvati smatrat }e se "Konverzijom", kako je definirano u Op}im uvjetima i bit }e izvr{ena u skladu sa odredbama ^lana IV Op}ih uvjeta i Smjernica za konverziju. 

(c)    Odmah nakon Datuma izvr{enja gornje ili donje granice kamatne stope, za koju je Zajmoprimac tra`io da se premija isplati iz sredstava Zajma, Banka }e, u ime Zajmoprimca, povu}i s ra~una Zajma i sebi isplatiti iznose potrebne za pla}anje bilo koje premije koja se pla}a u skladu sa Odjeljkom 4.5 (c) Op}ih uvjeta do iznosa koji se s vremena na vrijeme odredi za potrebe navedene u tabeli iz Odjeljka IV Rasporeda 2, ovog Sporazuma. 

^LAN III - PROJEKT 

3.01. Zajmoprimac iskazuje svoju opredijeljenost u pogledu ciljeva Projekta. U tom smislu }e se Zajmoprimac pobrinuti da Dio 1 Projekta izvr{i Federacija, a da Dio 2 Projekta izvr{i RS u skladu s odredbama ~lana IV Op}ih uvjeta, Sporazumom o projektu za Federaciju i Sporazumom o projektu za RS. 

3.02. Ne dovode}i u pitanje odredbe Odjeljka 3.01 ovog Sporazuma i osim ako se Zajmoprimac i Banka dogovore druga~ije, Zajmoprimac }e osigurati da se Projekt sprovede u skladu s odredbama Rasporeda 2 ovog Sporazuma. 

^LAN IV - PRAVNI LIJEKOVI BANKE 

4.01. Dodatni doga|aji za suspenziju se sastoje od sljede}eg: 

(a)    Bilo koji Entitet koji implementira Projekt nije uspio izvr{iti bilo koju od svojih obaveza iz svog pripadaju}eg Sporazuma o projektu ili Supsidijarnog sporazuma. 

(b)    Kao rezultat doga|aja koji se dese nakon datuma sklapanja ovog Sporazuma, pojavila se vanredna situacija usljed koje }e biti nemogu}e da bilo koji od Entiteta koji implementiraju Projekt bude u stanju da izvr{i svoje obaveze iz svog pripadaju}eg Sporazuma o projektu ili Supsidijarnog sporazuma o finansiranju. 

(c)    Supsidijarni sporazum o finansiranju za Federaciju ili Supsidijarni sporazum o finansiranju za RS su izmijenjeni bez prethodnog odobrenja Banke. 

4.02. Dodatni doga|aji za ubrzanje se sastoje od sljede}eg: to jest, ako se bilo koji doga|aj naveden u stavovima (a) i (c) Odjeljka 4.01 ovog Sporazuma dese i traju u periodu od {ezdeset (60) dana nakon {to Banka dostavi Zajmoprimcu obavje{tenje o takvom doga|aju. 

^LAN V - STUPANJE NA SNAGU; PREKID 

5.01. Dodatni Uvjeti efektivnosti se sastoje od sljede}eg: 

(a)    Sporazum o projektu je potpisan u ime Banke, Asocijacije i Entiteta, u skladu sa uvjetima i rokovima zadovoljavaju}im za Banku; 

(b)    Supsidijarni sporazum o finansiranju za Entitet naveden u stavu (a) ovog Odjeljka 5.01 je potpisan u ime Zajmoprimca i svakog od Entiteta koji implementiraju Projekt, u skladu sa uvjetima i rokovima zadovoljavaju}im za Banku; 

(c)    Supsidijarni sporazum o kreditu je potpisan u ime svakog od dva Entiteta koji implementira Projekt sa najmanje jednim Komunalnim poduze}em koje u~estvuje u Projektu, u skladu sa uvjetima i rokovima zadovoljavaju}im za Banku; 

(d)    Zajmoprimac je usvojio Operativni priru~nik; 

(e)    Sporazum o finansiranju je potpisan i isporu~en i svi uvjeti koji prethode stupanju na snagu (osim stupanja na snagu ovog Sporazuma) su ispunjeni; 

(f)    Jedinica za upravljanje projektom Federacije (PMU Federacije) je dogradila softver za vo|enje ra~unovodstva za Projekt na zadovoljavaju}i na~in za Banku; 

(g)    Jedinica za upravljanje projektom RS (PMU RS) je instalirala softver za vo|enje ra~unovodstva za Projekt na zadovoljavaju}i na~in za Banku. 

5.02. Dodatna pravna pitanja se sastoje od sljede}eg: 

(a)    Sporazum o projektu naveden u stavu (a) Odjeljka 5.01 ovog Sporazuma je propisno potvr|en ili ratificiran od strane datog Entiteta i pravno je obavezuju}i za dati Entitet u skladu sa svojim uvjetima; 

(b)    Supsidijarni sporazum o finansiranju naveden u stavu (b) Odjeljka 5.01 ovog Sporazuma je propisno potvr|en ili ratificiran od strane Zajmoprimca i relevantnog Entiteta i pravno je obavezuju}i za Zajmoprimca i za relevantni Entitet u skladu sa svojim uvjetima; i 

(c)    Supsidijarni sporazum o kreditu pomenut u stavu (c) Odjeljka 5.01 ovog Sporazuma je propisno potvr|en ili ratificiran od strane relevantnog Entiteta i relevantnog Komunalnog preduze}a koje u~estvuje u Projektu i pravno je obavezuju}i za relevantni Entitet i relevantno Komunalno preduze}e koje u~estvuje u skladu sa svojim uvjetima. 

5.03. Rok za efektivnost je datum koji je stotinu i dvadeset (120) dana nakon datuma potpisivanja ovog Sporazuma. 

^LAN VI - PREDSTAVNICI; ADRESE 

6.01. Predstavnik Zajmoprimca je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine. 

6.02. Adresa Zajmoprimca je: 

Trg BiH 1 

71000 Sarajevo 

Bosna i Hercegovina 

Fax: 

(387-33) 202-930 

6.03. Adresa Banke je: 

International Bank for reconstruction and Development (Me|unarodna banka za obnovu i razvoj) 

1818 H Street, N.W. 

Washington, D.C. 20433 

United States of America (Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave) 

Kablogram:    Telex:    Fax: 

INTBAFRAD    248423 (MCI) ili    1-202-477-6391 

Washington, D.C.    64145 (MCI) 

DOGOVORENO u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, na dan i godinu navedene gore na po~etku. 

BOSNA I HERCEGOVINA 

Ministar finansija i trezora 

Dragan Vranki} 

ME\UNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ 

Ovla{teni predstavnik 

Direktorica za zemlju i regionalni koordinator za 

Jugoisto~nu Evropu, region Evrope i Centralne Azije 

Jane Armitage 

 RASPORED 1 

Opis Projekta 

Cilj projekta je da se unaprijedi raspolo`ivost, kvalitet, zdrav okoli{ i finansijska sposobnost usluga u upravljanju ~vrstim otpadom koje pru`aju Komunalna poduze}a koja u~estvuju u projektu. 

Projekt se sastoji sljede}ih dijelova: 

Dio 1: Federacija 

A.    Upravljanje otpadom 

Izvo|enje gra|evinskih radova i nabavka opreme i konsultantskih usluga, uklju~uju}i finansiranje operativnih tro{kova za rad PIT-ova, za; (i) popravku postoje}ih deponija i unaprije|enje infrastrukture do potrebnih sanitarnih standarda; (ii) permanentno zatvaranje divljih deponija sme}a na zdrav na~in po okoli{ i uspostavljanje sistema dugoro~nog monitoringa okoli{a; (iii) ja~anje infrastrukture i opreme za prikupljanje otpada, uklju~uju}i kante za prikupljanje, dodatna vozila i prate}u opremu; (iv) pretvaranje postoje}ih malih deponija u optimalan broj stanica za transfer otpada od stanovni{tva, trgovine i institucija radi konsolidiranja u regionalne deponije za odlaganje otpada; (v) usavr{avanje procesa u razvijenim regionalnim deponijama uklju~uju}i sortiranje, recikla`u i apsorpciju plinova; i (vi) prethodni tretman otpada. 

B.    Izgradnja kapaciteta 

Pru`anje tehni~ke pomo}i i provo|enje aktivnosti obuke, pomo}i i izgradnje kapaciteta u korist entitetskih institucija koje se bave razvijanjem, planiranjem, provo|enjem i procjenom op}inskih politika i programa upravljanja otpadom i kontrolom sektora za dono{enje politike i propisa, uklju~uju}i: (i) podr{ku dugoro~nom planiranju Federacije u okviru sistema za upravljanje ~vrstim otpadom Zajmoprimca, uklju~uju}i zakonske mjere i postepeno dogra|ivanje do me|unarodnih standarda; (ii) razvijanje kapaciteta finansijskog upravljanja navedenim sistemom kako bi funkcionirao na komercijalnom temelju i postigao najpovoljnije tro{kove kao i njihovo pokri}e; (iii) promociju sudjelovanja privatnog sektora gdje to odgovara; (iv) obuku o odlaganju, radu deponija, zatvaranju postoje}ih deponija i projektima budu}ih deponija; (v) pripremu studije izvodljivosti i finansijske, dru{tvene procjene za deponije kao i procjenu utjecaja na okoli{; (vi) pripremu finalnih nacrta i tenderskih dokumenata te podr{ku u tenderskoj proceduri za nabavku investicija i usluga u sklopu Dijela 1.A Projekta; (vii) provo|enje informiranja javnosti i monitoringa okoli{a radi postizanja konsenzusa o projektu te promoviranje lokalnog vlasni{tva nad sistemom za upravljanje ~vrstim otpadom kao i koncepta o me|uop}inskim deponijama, te podizanje svijesti o koristima sigurnog prikupljanja i odlaganja ku}nog sme}a, te motiviranje doma}instava i industrije da pla}aju komunalnu naknadu; (viii) procjenu alternativa za odvajanje, prikupljanje i odlaganje opasnog otpada; i (ix) sastavljanje strategije za opasni otpad, uklju~uju}i opcije promoviranja me|udr`avne saradnje u upravljanju ~vrstim otpadom i zajedni~kim sanitarnim deponijama sa susjednim op}inama u susjednim zemljama. 

C.    Upravljanje projektom i operativni tro{kovi 

Pru`anje tehni~ke pomo}i, obuke i roba te finansiranje operativnih tro{kova kao podr{ka PMU Federacije u izvo|enju Projekta. 

Dio 2. Republika Srpska 

A.    Upravljanje otpadom 

Izvo|enje gra|evinskih radova i nabavka opreme i konsultantskih usluga, uklju~uju}i finansiranje operativnih tro{kova za rad PIT-ova, za; (i) popravku postoje}ih deponija i unaprije|enje infrastrukture do potrebnih sanitarnih standarda; (ii) permanentno zatvaranje divljih deponija sme}a na zdrav na~in po okoli{ i uspostavljanje sistema dugoro~nog monitoringa okoli{a; (iii) ja~anje infrastrukture i opreme za prikupljanje otpada, uklju~uju}i kante za prikupljanje, dodatna vozila i prate}u opremu; (iv) pretvaranje postoje}ih malih deponija u optimalan broj stanica za transfer otpada od stanovni{tva, trgovine i institucija radi konsolidiranja u regionalne deponije za odlaganje otpada; (v) usavr{avanje procesa u razvijenim regionalnim deponijama uklju~uju}i sortiranje, recikla`u i apsorpciju plinova; i (vi) prethodni tretman otpada. 

B.    Izgradnja kapaciteta 

Pru`anje tehni~ke pomo}i i provo|enje aktivnosti obuke, pomo}i i izgradnje kapaciteta u korist entitetskih institucija koje se bave razvijanjem, planiranjem, provo|enjem i procjenom op}inskih politika i programa upravljanja otpadom i kontrolom sektora za dono{enje politike i propisa, uklju~uju}i: (i) podr{ku dugoro~nom planiranju RS u okviru sistema za upravljanje ~vrstim otpadom Zajmoprimca, uklju~uju}i zakonske mjere i postepeno dogra|ivanje do me|unarodnih standarda; (ii) razvijanje kapaciteta finansijskog upravljanja navedenim sistemom kako bi funkcionirao na komercijalnom temelju i postigao najpovoljnije tro{kove kao i njihovo pokri}e; (iii) promociju sudjelovanja privatnog sektora gdje to odgovara; (iv) obuku o odlaganju, radu deponija, zatvaranju postoje}ih deponija i projektima budu}ih deponija; (v) pripremu studije izvodljivosti i finansijske, dru{tvene procjene za deponije kao i procjenu utjecaja na okoli{; (vi) pripremu finalnih nacrta i tenderskih dokumenata te podr{ku u tenderskoj proceduri za nabavku investicija i usluga u sklopu Dijela 2.A Projekta; (vii) provo|enje informiranja javnosti i monitoringa okoli{a radi postizanja konsenzusa o projektu te promoviranje lokalnog vlasni{tva nad sistemom za upravljanje ~vrstim otpadom kao i koncepta o me|uop}inskim deponijama, te podizanje svijesti o koristima sigurnog prikupljanja i odlaganja ku}nog sme}a, te motiviranje doma}instava i industrije da pla}aju komunalnu naknadu; (viii) procjenu alternativa za odvajanje, prikupljanje i odlaganje opasnog otpada; i (ix) sastavljanje strategije za opasni otpad, uklju~uju}i opcije promoviranja me|udr`avne saradnje u upravljanju ~vrstim otpadom i zajedni~kim sanitarnim deponijama sa susjednim op}inama u susjednim zemljama. 

C.    Upravljanje projektom i operativni tro{kovi 

Pru`anje tehni~ke pomo}i, obuke i roba te finansiranje operativnih tro{kova kao podr{ka PMU RS u izvo|enju Projekta. 

RASPORED 2 

Izvo|enje Projekta 

Odjeljak I. Aran`mani za izvo|enje 

A.    Institucionalni aran`mani 

Zajmoprimac }e izvoditi i u~initi da Entiteti izvedu Projekt u skladu sa sljede}im institucionalnim i drugim aran`manima: 

1.    U Federaciji punu nadle`nost za provo|enje projekta ima FMET a u RS to je MPPCE. PMU-e koje direktno odgovaraju FMET-u, odnosno MPPCE-u, bit }e nadle`ne za upravljanje Projektom, uklju~uju}i nabavku i finansijsko upravljanje u Federaciji, odnosno u RS. 

2.    Formirat }e se PIT-ovi u svakom Komunalnom preduze}u koje }e upravljati deponijom iz Projekta. PIT-ovi }e vr{iti nabavku i finansijske aspekte vezano za deponiju iz Projekta u njihovoj nadle`nosti. Odgovorne PMU }e vr{iti pregled kako bi se osiguralo po{tovanje smjernica i procedura Banke. PIT-ovi {alju izvje{taje odgovaraju}oj PMU najmanje kvartalno. 

B.    Ugovori i za{titine mjere za izvo|enje 

1.    Zajmoprimac }e se pobrinuti da svaki Entitet ima svoj PMU koji }e biti aktivan cijelo vrijeme tokom izvo|enja Projekta, sa opisom poslova i resursima koji su zadovoljavaju}i za Banku i sa dovoljnim brojem adekvatnog osoblja. 

2.    Zajmoprimac }e sam uraditi i pobrinut }e se da i Entiteti urade sljede}e: 

(a)    valjano obavljaju sve obaveze iz Operativnog priru~nika i EF-a blagovremeno i u skladu sa odgovaraju}im uvjetima, da primjenjuju i provode, zavisno od slu~aja, radnje, kriterijume, politike, procedure i aran`mane u njima predvi|ene; i 

(b)    ne mijenjaju niti se odreknu, ili dozvole da se mijenja ili odbaci Operativni priru~nik ili EF ili bilo koja njihova odredba, osim uz prethodno pismeno odobrenje Banke. 

3.    Zajmoprimac }e osigurati i pobrinuti se da Entiteti osiguraju da Projektom ne bude pogo|ena ni~ija privatna zemlja te da ne}e biti potrebna kupovina zemlji{ta ili preseljavanje. 

4.    Zajmoprimac }e putem PMU, u roku od osamnaest (18) mjeseci od Datuma stupanja na snagu, pripremiti i dostaviti Banci izvje{taj o napredovanju izvr{enja Projekta, u obliku i sa sadr`ajem koji su zadovoljavaju}i za Banku u kojem }e, izme|u ostalog, preporu~iti, kako bude potrebno, na temelju kvalifikacijskih kriterijuma za tehni~ku pomo} i kvalifikacijskih kriterijuma za finansiranje investicija, svaku potrebu da se sredstva Supsidijarnih kredita preusmjere me|u komunalnim poduze}ima koji u~estvuju u Projektu. Odluku o takvoj realokaciji sredstava donose zajedni~ki FMET i MPPCE nakon odobrenja dobijenog od Asocijacije. 

C.    Supsidijarni sporazumi 

1.    Da bi se omogu}ilo izvr{avanje i finansiranje Dijela 1 Projekta, Zajmoprimac }e obezbijediti da dio sredstava Zajma, bude dostupan Federaciji na osnovu supsidijarnog sporazuma sklopljenog izme|u Zajmoprimca i Federacije ("Supsidijarni sporazum za Federaciju") pod istim uvjetima i rokovima kao {to su u Zajmu, uz odobrenje Banke i uklju~uju}i antikorupcijske smjernice, za davanje sredstava u podzajam od strane Federacije Komunalnim poduze}ima koja u~estvuju u Projektu pod istim uvjetima i rokovima koji su navedeni u Dijelu D ovoga Odjeljka I. 

2.    Da bi se omogu}ilo izvr{avanje i finansiranje Dijela 2 Projekta, Zajmoprimac }e obezbijediti da dio sredstava Zajma, bude dostupan Republici Srpskoj na osnovu supsidijarnog sporazuma sklopljenog izme|u Zajmoprimca i Republike Srpske ("Supsidijarni sporazum za RS") pod istim uvjetima i rokovima kao {to su u Zajmu, uz odobrenje Banke i uklju~uju}i antikorupcijske smjernice, za davanje sredstava u pod-zajam od strane RS Komunalnim poduze}ima koja u~estvuju u Projektu pod istim uvjetima i rokovima koji su navedeni u Dijelu D ovoga Odjeljka I. 

3.    Zajmoprimac }e vr{iti svoja prava u okviru Supsidijarnih sporazuma na na~in kojim se {tite interesi Zajmoprimca i Banke i posti`e svrha Zajma. Osim ako se Banka druga~ije ne saglasi, Zajmoprimac ne}e dodjeljivati, mijenjati, ukinuti ili se odre}i Supsidijarnih sporazuma ili bilo koje njihove odredbe. 

D.    Potprojekti 

1.    Za potrebe Dijelova 1.A, 1.B, 2.A i 2.B Projekta, Zajmoprimac }e se pobrinuti da Entiteti proslijede kao podzajam sredstva finansiranja svojim odgovaraju}im Komunalnim poduze}ima koja u~estvuju u Projektu u skladu sa Supsidijarnim sporazumom o finansiranju koji }e biti zaklju~en izme|u Federacije i svakog Komunalnog poduze}a koje u~estvuje u Projektu i izme|u RS i svakog Komunalnog poduze}a koje u~estvuje u Projektu, u skladu sa kvalifikacijskim kriterijumima i procedurama navedenim u Operativnom vodi~u, pod uvjetima koje odobri Banka uklju~uju}i antikorupcijske smjernice, {to uklju~uje sljede}e: 

(a)    Za potrebe Dijelova 1.A i 2.A Projekta, svaki prijedlog potprojekta }e obuhvatiti studiju izvodljivosti i procjenu utjecaja na okoli{ za predlo`ene deponije, pripremljene u skladu sa EF i u obliku i sa sadr`ajem koji su zadovoljavaju}i za Banku; 

(b)    prijedlozi potprojekata }e biti izabrani, procijenjeni, sprovedeni i ocijenjeni u skladu sa principima i procedurama predvi|enim u Operativnom vodi~u, Vodi~u za nabavke, Antikorupcijskim smjernicama i EF-u i na temelju relevantne Procjene utjecaja na okoli{, Kvalifikacijskih kriterijuma za tehni~ku pomo} i Kvalifikacijskih kriterijuma za finansiranje investicija; 

(c)    u roku od osamnaest (18) mjeseci od dana stupanja na snagu odgovaraju}eg Supsidijarnog sporazuma o kreditu, napredak u sprovo|enju svakog potprojekta }e mjeriti odgovaraju}a PMU i PIT na osnovu akcionog plana i izvedbenih ciljeva navedenih u tom Sporazumu, koji }e biti zadovoljavaju}i za Banku. U slu~aju da napredak ne ispunjava navedeni plan i ciljeve, odgovorna PMU }e u saradnji sa FMET ili MPPCE, zavisno od slu~aja, i Bankom, odlu~iti da li }e neiskori{teni iznos kredita biti preba~en drugom Komunalnom poduze}u koje u~estvuje u Projektu; i 

(d)    za potrebe Dijelova 1.A(ii) i 2.A(ii) Projekta, zahtjevi finansiranja za zatvaranje divljih deponija u pojedina~nim op}inama }e pokazati da: (i) je data op}ina ~lan me|uop}inskog odbora regionalnog Komunalnog poduze}a za ~vrsti otpad; i da (ii) se ~vrstim otpadom prethodno odlo`enim na divlju deponiju upravlja u okviru regionalne sanitarne deponije. 

2.    Zajmoprimac }e dobiti i pobrinut }e se da i Entiteti dobiju adekvatna prava za za{titu svojih interesa i interesa Banke, uklju~uju}i pravo da: 

(a)    suspenduje ili prekine pravo Komunalnog poduze}a koje u~estvuje u Projektu da koristi sredstva iz Supsidijarnog kredita ili da ubrza ili dobije povrat svih ili dijela sredstava iz navedenog kredita, zbog toga {to Komunalno poduze}e nije izvr{ilo bilo koju obavezu koju ima prema Supsidijarnom sporazumu o kreditu; 

(b)    zatra`i povrat ukupnog ili dijela Supsidijarnog kredita u slu~aju da napredovanje provo|enja odre|enog potprojekta koji se finansira u okviru kredita ne ispunjava plan i ciljeve predvi|ene u odgovaraju}em Supsidijarnom sporazumu o kreditu; i 

(c)    da zahtijeva od svakog Komunalnog poduze}a koje u~estvuje u Projektu da: (i) izvr{i sve svoje obaveze iz Supsidijarnog sporazuma o kreditu sa du`nom pa`njom i efikasno{}u i u skladu sa zdravim tehni~kim, ekonomskim, finansijskim, upravlja~kim, socijalnim standardima i standardima okoli{a i praksama koje su zadovoljavaju}e za Banku, uklju~uju}i i uskla|enost sa odredbama Smjernica za borbu protiv korupcije koje su primjenljive na primaoce sredstava zajma koji nije Zajmoprimac, i EF-a; (ii) nabavi odmah, po potrebi, neophodne resurse za datu namjenu; (iii) da nabavi robu, radove i usluge koji }e se finansirati prema Supsidijarnom sporazumu o kreditu u skladu sa odredbama ovog Sporazuma i Vodi~a o nabavkama; (iv) odr`ava politike i procedure koje su adekvatne za monitoring i procjenjivanje u skladu sa pokazateljima koji su prihvatljivi za Banku, napretka potprojekta i postizanje njegovih ciljeva; (v) (A) odr`ava sistem za finansijsko upravljanje i priprema finansijske izvje{taje u skladu sa konsistentno primijenjenim ra~unovodstvenim standardima prihvatljivim za Banku, na na~in koji je adekvatan da odrazi operacije, resurse i rashode vezane za Potprojekt; i (B) da, na zahtjev Banke ili Zajmoprimca osigura da takvi finansijski izvje{taji pro|u reviziju nezavisnih revizora koji su prihvatljivi za Banku, u skladu sa konsistentno primijenjenim standardima revizije prihvatljivim za Banku, te da bez odlaganja dostavi izvje{taje, tako revidirane, Zajmoprimcu i Banci; (vi) omogu}i Zajmoprimcu i Banci da vr{e inspekciju potprojekata, njihovog rada i svih evidencija i dokumenata; (vii) pripremi i dostavi Zajmoprimcu i Banci sve informacije koje razumno zatra`e Zajmoprimac ili Banka u vezi gore navedenog. 

3.    Zajmoprimac }e se pobrinuti da Entiteti primjenjuju svoja prava iz svakog Supsidijarnog sporazuma o kreditu na na~in da {tite in