K A Z A L O 

BROJ/BROJ  8/09

UgovoriLOGOkontra.JPG

PREDSJEDNI[TVO BOSNE I HERCEGOVINE

133

ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VIJE]A MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O UZAJAMNIM PUTOVANJIMA DR@AVLJANA

ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZME\U SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I SAVJETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O UZAJAMNIM PUTOVAWIMA DR@AVQANA

ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VIJE]A MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O UZAJAMNIM PUTOVANJIMA DR@AVLJANA

134

ODLUKA O RATIFICIRANJU BILATERALNOG SPORAZUMA U OBLASTI OBRAZOVANJA IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE

ODLUKA O RATIFIKACIJI BILATERALNOG SPORAZUMA U OBLASTI OBRAZOVAWA IZME\U SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE

ODLUKA O RATIFIKACIJI BILATERALNOG SPORAZUMA U OBLASTI OBRAZOVANJA IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE

135

ODLUKA O RATIFIKACIJI DODATNOG PROTOKOLA KAZNENOPRAVNE KONVENCIJE PROTIV KORUPCIJE (ETS 191) STRASBOURG, 15. SVIBNJA 2003. GODINE

ODLUKA O RATIFIKACIJI DODATNOG PROTOKOLA KRIVI^NOPRAVNE KONVENCIJE PROTIV KORUPCIJE (ETS 191) STRAZBUR, 15. MAJA 2003. GODINE

ODLUKA O RATIFIKACIJI DODATNOG PROTOKOLA KRIVI^NOPRAVNE KONVENCIJE PROTIV KORUPCIJE (ETS 191) STRAZBUR, 15. MAJA 2003. GODINE

136

ODLUKA O RATIFIKACIJI ANEKSA II. SPORAZUMA IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE NORVE[KE O FINANCIRANJU PROJEKATA U KORIST PRAVOSU\A I/ILI SUDOVA I TU@ITELJSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

ODLUKA O RATIFIKACIJI ANEKSA II SPORAZUMA IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I KRAQEVINE NORVE[KE O FINANSIRAWU PROJEKATA U KORIST PRAVOSU\A I/ILI SUDOVA I TU@ILA[TAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

ODLUKA O RATIFIKACIJI ANEKSA II. SPORAZUMA IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE NORVE[KE O FINANSIRANJU PROJEKATA U KORIST PRAVOSU\A I/ILI SUDOVA I TU@ILA[TAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

137

ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O EKONOMSKOJ SURADNJI IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE

ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O EKONOMSKOJ SARADWI IZME\U SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE

ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O EKONOMSKOJ SARADNJI IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE

138

ODLUKA O RATIFIKACIJI EUROPSKE KONVENCIJE O OBAVJE[TENJIMA O STRANOM PRAVU SA DODATNIM PROTOKOLOM

ODLUKA O RATIFIKACIJI EVROPSKE KONVENCIJE O OBAVJE[TEWIMA O STRANOM PRAVU SA DODATNIM PROTOKOLOM

ODLUKA O RATIFIKACIJI EVROPSKE KONVENCIJE O OBAVJE[TENJIMA O STRANOM PRAVU SA DODATNIM PROTOKOLOM

139

ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O VOJNOM GRANTU IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE

ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O VOJNOM GRANTU IZME\U SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE

ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O VOJNOM GRANTU IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE

140

ODLUKA O RATIFIKACIJI ME\UNARODNIH ZDRAVSTVENIH PROPISA (2005)

ODLUKA O RATIFIKACIJI ME\UNARODNIH ZDRAVSTVENIH PROPISA (2005)

ODLUKA O RATIFIKACIJI ME\UNARODNIH ZDRAVSTVENIH PROPISA (2005)

141

ODLUKA O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU O BUDU]NOSTI ZDRAVSTVENE MRE@E U JUGOISTO^NOJ EUROPI U OKVIRU PROCESA REGIONALNE SURADNJE U JUGOISTO^NOJ EUROPI

ODLUKA O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O RAZUMIJEVAWU O BUDU]NOSTI ZDRAVSTVENE MRE@E U JUGOISTO^NOJ EVROPI U OKVIRU PROCESA REGIONALNE SARADWE U JUGOISTO^NOJ EVROPI

ODLUKA O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU O BUDU]NOSTI ZDRAVSTVENE MRE@E U JUGOISTO^NOJ EVROPI U OKVIRU PROCESA REGIONALNE SARADNJE U JUGOISTO^NOJ EVROPI

142

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O PROCJENI OKOLI[NIH UTJECAJA U PREKOGRANI^NOM KONTEKSTU ESPOO (FINSKA), 25. VELJA^E 1991. GODINE

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O PROCJENI OKOLINSKIH UTICAJA U PREKOGRANI^NOM KONTEKSTU ESPOO (FINSKA), 25. FEBRUARA 1991. GODINE

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O PROCJENI OKOLI[NIH UTICAJA U PREKOGRANI^NOM KONTEKSTU ESPOO (FINSKA), 25. FEBRUARA 1991. GODINE

143

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O ZA[TITI I KORI[TENJU PREKOGRANI^NIH VODOTOKOVA I ME\UNARODNIH JEZERA HELSINKI, 17. O@UJKA 1992. GODINE

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O ZA[TITI I KORI[TEWU PREKOGRANI^NIH VODOTOKOVA I ME\UNARODNIH JEZERA HELSINKI, 17. MARTA 1992. GODINE

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O ZA[TITI I KORI[TENJU PREKOGRANI^NIH VODOTOKOVA I ME\UNARODNIH JEZERA HELSINKI, 17. MARTA 1992. GODINE

144

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O KLAUZULAMA O RADU (JAVNI UGOVORI), BROJ 94 IZ 1949. GODINE, I PREPORUKE O KLAUZULAMA O RADU (JAVNI UGOVORI), BROJ 84 IZ 1949. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O KLAUZULAMA O RADU (JAVNI UGOVORI), BROJ 94 IZ 1949. GODINE, I PREPORUKA O KLAUZULAMA O RADU (JAVNI UGOVORI), BROJ 84 IZ 1949. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O KLAUZULAMA O RADU (JAVNI UGOVORI), BROJ 94 IZ 1949. GODINE, I PREPORUKE O KLAUZULAMA O RADU (JAVNI UGOVORI), BROJ 84 IZ 1949. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

145

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O SPRJE^AVANJU VE]IH INDUSTRIJSKIH NEZGODA, BROJ 174 IZ 1993. GODINE, I PREPORUKE O SPRJE^AVANJU VE]IH INDUSTRIJSKIH NEZGODA, BROJ 181 IZ 1993. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O SPRE^AVAWU VE]IH INDUSTRIJSKIH NEZGODA, BROJ 174 IZ 1993. GODINE, I PREPORUKE O SPRE^AVAWU VE]IH INDUSTRIJSKIH NEZGODA, BROJ 181 IZ 1993. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O SPRE^AVANJU VE]IH INDUSTRIJSKIH NEZGODA, BROJ 174 IZ 1993. GODINE, I PREPORUKE O SPRE^AVANJU VE]IH INDUSTRIJSKIH NEZGODA, BROJ 181 IZ 1993. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

146

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O RADU NA NEPUNO RADNO VRIJEME, BROJ 175 IZ 1994. GODINE I PREPORUKE O RADU NA NEPUNO RADNO VRIJEME, BROJ 182 IZ 1994. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O RADU NA NEPUNO RADNO VRIJEME, BROJ 175 IZ 1994. GODINE I PREPORUKE O RADU NA NEPUNO RADNO VRIJEME, BROJ 182 IZ 1994. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O RADU NA NEPUNO RADNO VRIJEME, BROJ 175 IZ 1994. GODINE I PREPORUKE O RADU NA NEPUNO RADNO VRIJEME, BROJ 182 IZ 1994. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

147

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O SIGURNOSTI I ZDRAVLJU U RUDNICIMA, BROJ 176 IZ 1995. GODINE, I PREPORUKE O SIGURNOSTI I ZDRAVLJU U RUDNICIMA, BROJ 183 IZ 1995. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O SIGURNOSTI I ZDRAVQU U RUDNICIMA, BROJ 176 IZ 1995. GODINE, I PREPORUKE O SIGURNOSTI I ZDRAVQU U RUDNICIMA, BROJ 183 IZ 1995. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O SIGURNOSTI I ZDRAVLJU U RUDNICIMA, BROJ 176 IZ 1995. GODINE, I PREPORUKE O SIGURNOSTI I ZDRAVLJU U RUDNICIMA, BROJ 183 IZ 1995. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

148

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O RADU KOD KU]E, BROJ 177 IZ 1996. GODINE, I PREPORUKE O RADU KOD KU]E, BROJ 184 IZ 1996. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O RADU KOD KU]E, BROJ 177 IZ 1996. GODINE, I PREPORUKE O RADU KOD KU]E, BROJ 184 IZ 1996. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O RADU KOD KU]E, BROJ 177 IZ 1996. GODINE, I PREPORUKE O RADU KOD KU]E, BROJ 184 IZ 1996. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

149

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O PRIVATNIM AGENCIJAMA ZA UPO[LJAVANJE, BROJ 181 IZ 1997. GODINE I PREPORUKE O PRIVATNIM AGENCIJAMA ZA UPO[LJAVANJE, BROJ 188 IZ 1997. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O PRIVATNIM AGENCIJAMA ZA ZAPO[QAVAWE, BROJ 181 IZ 1997. GODINE I PREPORUKE O PRIVATNIM AGENCIJAMA ZA ZAPO[QAVAWE, BROJ 188 IZ 1997. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O PRIVATNIM AGENCIJAMA ZA ZAPO[LJAVANJE, BROJ 181 IZ 1997. GODINE I PREPORUKE O PRIVATNIM AGENCIJAMA ZA ZAPO[LJAVANJE, BROJ 188 IZ 1997. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

150

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O ZA[TITI MATERINSTVA, BR. 183 IZ 2000. GODINE I PREPORUKE O ZA[TITI MATERINSTVA, BR. 191 IZ 2000. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O ZA[TITI MAJ^INSTVA, BR. 183 IZ 2000. GODINE I PREPORUKE O ZA[TITI MAJ^INSTVA, BR. 191 IZ 2000. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O ZA[TITI MATERINSTVA, BR. 183 IZ 2000. GODINE I PREPORUKE O ZA[TITI MATERINSTVA, BR. 191 IZ 2000. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

151

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O SIGURNOSTI I ZDRAVLJU U POLJOPRIVREDI, BROJ 184 IZ 2001. GODINE, I PREPORUKE O SIGURNOSTI I ZDRAVLJU U POLJOPRIVREDI, BROJ 192 IZ 2001. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O SIGURNOSTI I ZDRAVQU U POQOPRIVREDI, BROJ 184 IZ 2001. GODINE, I PREPORUKE O SIGURNOSTI I ZDRAVQU U POQOPRIVREDI, BROJ 192 IZ 2001. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O SIGURNOSTI I ZDRAVLJU U POLJOPRIVREDI, BROJ 184 IZ 2001. GODINE, I PREPORUKE O SIGURNOSTI I ZDRAVLJU U POLJOPRIVREDI, BROJ 192 IZ 2001. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

152

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O RADU U RIBOLOVU, BROJ 188 IZ 2007. GODINE, I PREPORUKE O RADU U RIBOLOVU, BROJ 199 IZ 2007. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O RADU U RIBOLOVU, BROJ 188 IZ 2007. GODINE, I PREPORUKE O RADU U RIBOLOVU, BROJ 199 IZ 2007. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O RADU U RIBOLOVU, BROJ 188 IZ 2007. GODINE, I PREPORUKE O RADU U RIBOLOVU, BROJ 199 IZ 2007. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

153

ODLUKA O RATIFIKACIJI PREPORUKE O PROMOVIRANJU ZADRUGA, BROJ 193 IZ 2002. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA O RATIFIKACIJI PREPORUKE O PROMOVISAWU ZADRUGA, BROJ 193 IZ 2002. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA O RATIFIKACIJI PREPORUKE O PROMOVIRANJU ZADRUGA, BROJ 193 IZ 2002. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

154

ODLUKA O RATIFIKACIJI PREPORUKE KOJA SE ODNOSI NA LISTU PROFESIONALNIH OBOLJENJA, BROJ 194 IZ 2002. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA O RATIFIKACIJI PREPORUKE KOJA SE ODNOSI NA LISTU PROFESIONALNIH OBOQEWA, BROJ 194 IZ 2002. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA O RATIFIKACIJI PREPORUKE KOJA SE ODNOSI NA LISTU PROFESIONALNIH OBOLJENJA, BROJ 194 IZ 2002. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

155

ODLUKA O RATIFIKACIJI PREPORUKE KOJA SE TI^E RADNOG ODNOSA, BROJ 198 IZ 2006. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA O RATIFIKACIJI PREPORUKE KOJA SE TI^E RADNOG ODNOSA, BROJ 198 IZ 2006. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA O RATIFIKACIJI PREPORUKE KOJA SE TI^E RADNOG ODNOSA, BROJ 198 IZ 2006. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

156

ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE DR@AVE IZRAEL O UKIDANJU VIZA ZA NOSITELJE DIPLOMATSKIH I SLU@BENIH PUTOVNICA

ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZME\U SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE DR@AVE IZRAEL O UKIDAWU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLU@BENIH PASO[A

ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE DR@AVE IZRAEL O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLU@BENIH PASO[A

157

ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O USPOSTAVLJANJU REGIONALNE [KOLE ZA JAVNU UPRAVU (ReSPA)

ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O USPOSTAVQAWU REGIONALNE [KOLE ZA JAVNU UPRAVU (ReSPA)

ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O USPOSTAVLJANJU REGIONALNE [KOLE ZA JAVNU UPRAVU (ReSPA)

158

ODLUKA O RATIFIKACIJI DODATKA NA MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZME\U VLADE KRALJEVINE HOLANDIJE I VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O PROGRAMU ZA SURADNJU S TR@I[TIMA U NASTAJANJU (PSOM)

ODLUKA O RATIFIKACIJI DODATKA NA MEMORANDUM O RAZUMIJEVAWU IZME\U VLADE KRAQEVINE HOLANDIJE I SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O PROGRAMU ZA SARADWU S TR@I[TIMA U NASTAJAWU (PSOM)

ODLUKA O RATIFIKACIJI DODATKA NA MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZME\U VLADE KRALJEVINE HOLANDIJE I VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O PROGRAMU ZA SARADNJU S TR@I[TIMA U NASTAJANJU (PSOM)

159

ODLUKA O RATIFIKACIJI DODATNOG PROTOKOLA EUROPSKOJ KONVENCIJI O UZAJAMNOJ POMO]I U KAZNENIM STVARIMA (ETS No. 99) STRASBOURG, 17. O@UJKA 1978. GODINE

ODLUKA O RATIFIKACIJI DODATNOG PROTOKOLA EVROPSKOJ KONVENCIJI O UZAJAMNOJ POMO]I U KRIVI^NIM STVARIMA (ETS No. 99) STRAZBUR, 17. MARTA 1978. GODINE

ODLUKA O RATIFIKACIJI DODATNOG PROTOKOLA EVROPSKOJ KONVENCIJI O UZAJAMNOJ POMO]I U KRIVI^NIM STVARIMA (ETS No. 99) STRAZBUR, 17. MARTA 1978. GODINE

160

ODLUKA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA IZME\U MINISTARSTVA SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE O ODR@AVANJU REDOVITIH SASTANAKA PREDSTAVNIKA GRANI^NIH POLICIJA NA DR@AVNOM, REGIONALNOM I LOKALNOM NIVOU

ODLUKA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA IZME\U MINISTARSTVA BEZBJEDNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA UNUTRA[WIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE O ODR@AVAWU REDOVNIH SASTANAKA PREDSTAVNIKA GRANI^NIH POLICIJA NA DR@AVNOM, REGIONALNOM I LOKALNOM NIVOU

ODLUKA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA IZME\U MINISTARSTVA SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA UNUTRA[NJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE O ODR@AVANJU REDOVNIH SASTANAKA PREDSTAVNIKA GRANI^NIH POLICIJA NA DR@AVNOM, REGIONALNOM I LOKALNOM NIVOU

161

ODLUKA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA IZME\U MINISTARSTVA SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE O SPROVO\ENJU ZAJEDNI^KIH PATROLA UZ ZAJEDNI^KU DR@AVNU GRANICU

ODLUKA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA IZME\U MINISTARSTVA BEZBJEDNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA UNUTRA[WIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE O SPROVO\EWU ZAJEDNI^KIH PATROLA UZ ZAJEDNI^KU DR@AVNU GRANICU

ODLUKA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA IZME\U MINISTARSTVA SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA UNUTRA[NJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE O PROVO\ENJU ZAJEDNI^KIH PATROLA UZ ZAJEDNI^KU DR@AVNU GRANICU

162

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O RADU NA MORU (MLC) IZ 2006. GODINE ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O RADU NA MORU (MLC) IZ 2006. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ODLUKA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O RADU NA MORU (MLC) IZ 2006. GODINE, ME\UNARODNE ORGANIZACIJE RADA

ISPRAVKE

ZAKLJU^AK broj 01-011-1970

ZAKQU^AK broj 01-011-1970

ZAKLJU^AK broj 01-011-1970