UgovoriLOGOkontra.JPG


Godina XIII/IX
^etvrtak, 3. rujna/septembra 2009. godine
 

Broj/Broj
8
 


Godina
XIII/IX
^etvrtak, 3. septembra 2009. godine 

PREDSJEDNI[TVO BOSNE I HERCEGOVINE 

133 

Temeljem ~lanka V. 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i suglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH, broj 391/09 od 13. srpnja 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine je na 60. sjednici, odr`anoj 12. kolovoza 2009. godine, donijelo 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VIJE]A MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O UZAJAMNIM PUTOVANJIMA DR@AVLJANA 

^lanak 1. 

Ratificira se Sporazum izme|u Vije}a ministara Bosne i Hercegovine i Vije}a ministara Reublike Albanije o uzajamnim putovanjima dr`avljana, potpisan u Sarajevu, 24. o`ujka 2009. godine, na hrvatskome, srpskom, bosanskom, albanskom i engleskom jeziku. 

^lanak 2. 

Tekst Sporazuma glasi: 

SPORAZUM 

IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VIJE]A MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O UZAJAMNIM PUTOVANJIMA DR@AVLJANA 

Vije}e ministara Bosne i Hercegovine i Vije}e ministara Republike Albanije, u ime njihovih Dr`ava, u nastavku teksta "Ugovorne strane"; 

@ele}i unaprijediti i dalje razvijati postoje}e prijateljske odnose izme|u dviju zemalja; 

Potvr|uju}i da po{tovanje i implementacija ljudskih prava, temeljnih sloboda i principa demokracije, vladavine prava i humanizma, stvaraju osnovu za slobodu, pravdu i mir; 

Sa ciljem da olak{aju me|uljudske kontakte kao va`no oru|e za ja~anje veza i podr`avanje razvoja na svim podru~jima djelovanja; 

Uvjereni da slobodno kretanje ljudi ~ini temelj u daljnjoj konsolidaciji napora svake zemlje za integraciju u Europsku uniju; 

Dogovorili su slijede}e: 

^lanak 1. 

1.    Dr`avljani jedne strane ulaze, izlaze, tranzitiraju i borave na teritoriju dr`ave druge Strane na temelju va`e}ih isprava i viza, izuzev slu~ajeva koji su predvi|eni ovim Sporazumom. 

2.    Dr`avljani jedne Ugovorne strane, nositelji va`e}ih nacionalnih putovnica, oslobo|eni su obveze pribavljanja vize u svrhu ulaska na teritorij druge Ugovorne strane radi boravka na rok do 90 (devedeset) dana u okviru od 180 (stotinu osamdeset) dana od dana prvog ulaska. 

3.    Dr`avljani jedne Ugovorne strane ulaze, tranzitiraju, privremeno borave i izlaze sa teritorija druge Ugovorne strane preko grani~nog prijelaza otvorenog za me|unarodni promet, uz posjedovanje va`e}e putne isprave navedene u Aneksu ovog Sporazuma. 

4.    Dr`avljani jedne Ugovorne strane ulaze, tranzitiraju, privremeno borave i izlaze sa teritorija druge Ugovorne strane u periodu navedenom u stavku 2. ovog ~lanka, bez naplate grani~ne pristojbe. 

^lanak 2. 

Dr`avljani Ugovornih strana koji namjeravaju boraviti na teritoriju druge Ugovorne strane na period du`i od 90 dana se upu}uju na i pridr`avat }e se odredbi doma}eg zakonodavstva druge Ugovorne strane. 

^lanak 3. 

Ukoliko zbog vi{e sile dr`avljanin ne mo`e napustiti teritorij druge Ugovorne strane u roku va`enja njegovog boravka, produ`enje boravka }e regulirati Ugovorna strana prijema bez naknade. 

^lanak 4. 

Dr`avljani koji na teritoriju druge Ugovorne strane borave na period definiran u ~lanku 1. stavak 2., nemaju pravo na rad. 

^lanak 5. 

Dr`avljani Ugovornih strana }e se za vrijeme boravka na teritoriju druge Ugovorne strane pridr`avati zakonodavstva zemlje prijema. 

^lanak 6. 

Svaka Ugovorna strana ima pravo odbiti ulazak ili prekinuti boravak na njenom teritoriju dr`avljaninu druge Ugovorne strane kojeg smatra neprihvatljivim ili nepo`eljnim sukladno doma}em zakonodavstvu. 

^lanak 7. 

1.    Dr`avljani jedne Ugovorne strane koji za vrijeme boravka na teritoriju druge Ugovorne strane izgube putovnicu ili drugu ispravu, navedenu u Aneksu ovog Sporazuma, odmah }e prijaviti slu~aj nadle`nom lokalnom organu, koji }e izdati odgovaraju}e pismeno obavje{tenje. 

2.    Diplomatska misija Ugovornih strana }e svom dr`avljaninu iz stavka 1. ovog ~lanka, izdati novu odgovaraju}u putnu ispravu bez odga|anja i u roku od 7 dana. 

3.    Ukoliko na teritoriju jedne Ugovorne strane ne postoji Diplomatska misija druge Ugovorne strane, dr`avljaninu Ugovorne strane iz stavka 1. ovog ~lanka izdat }e se putni list za strance zemlje prijema, u svrhu povratka. 

4.    Nova putna isprava i obavje{tenje moraju se zajedno predo~iti na grani~nom prijelazu. 

^lanak 8. 

Ugovorne strane }e razmijeniti uzorke va`e}ih putnih isprava diplomatskim putem najkasnije 30 (trideset) dana do stupanja na snagu ovog Sporazuma. 

Kada jedna Ugovorna strana izda nove putne isprave ili izmijeni ve} razmijenjene, druga Ugovorna strana }e biti obavije{tena o navedenim izmjenama diplomatskim putem u roku do 15 (petnaest) dana prije po~etka primjene nove isprave ili izmjene. Obavijest }e sadr`avati uzorak novih ili izmijenjenih isprava te podatke o njihovoj primjenjivosti. 

^lanak 9. 

Ugovorne strane }e uspostaviti Zajedni~ko povjerenstvo, u roku od 60 ({ezdeset) dana od stupanja na snagu ovog Sporazuma, koje }e imati zadatak da: 

Povjerenstvo }e se sastajati kad god je to potrebno, na zahtjev jedne od strana, a najmanje jedanput godi{nje. 

Povjerenstvo }e utvrditi svoja proceduralna pravila na prvom sastanku. 

^lanak 10. 

1.    Svaka Ugovorna strana mo`e obustaviti, u potpunosti ili djelimi~no, va`enje ovog Sporazuma u slu~aju epidemije ili iz razloga vezanih za nacionalnu sigurnost ili javni red. 

2.    O obustavi primjene ovog Sporazuma, odmah }e se obavijestiti druga Ugovorna strana diplomatskim putem. 

3.    Obustava va`enja ovog Sporazuma stupa na snagu na dan slanja i prijema obavijesti. U protivnom, stupa na snagu 3 (tri) dana od dana slanja obavijesti. 

^lanak 11. 

1.    Ovaj Sporazum je zaklju~en na neodre|en vremenski rok i stupa na snagu na dan prijema posljednje pismene obavijesti kojom Ugovorne strane obavijeste jedna drugu diplomatskim putem da su ispunjeni njihovi unutarnji pravni uvjeti za stupanje na snagu ovog Sporazuma. 

2.    Ovaj Sporazum se mo`e izmijeniti obostranim pristankom Ugovornih strana. Izmjene stupaju na snagu u skladu sa ~lankom 11. stavkom 1. ovog Sporazuma. 

3.    Svaka Ugovorna strana mo`e prekinuti va`enje ovog Sporazuma ili njegovog dijela tako {to }e poslati drugoj Ugovornoj strani pismenu obavijest diplomatskim putem. U tom slu~aju, Sporazum ili dio istoga }e se staviti van snage 60 ({ezdeset) dana od dana prijema takve obavijesti. 

Sa~injeno u Sarajevu, dana 24. o`ujka 2009. godine, u dva primjerka, svaki na hrvatskome, srpskom, bosanskom, albanskom i engleskome jeziku, pri ~emu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slu~aju razlika u tuma~enju, tekst na engleskom jeziku }e prevladati. 


Za Vije}e ministara
Bosne i Hercegovine
Ana Tri{i} Babi} 


Za Vije}e ministara
Republike Albanije
Ferit Hoxha 

ANEKS 

SPORAZUMA IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VIJE]A MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O UZAJAMNIM PUTOVANJIMA DR@AVLJANA 

Va`e}i dokumenti, koji potvr|uju identitet, neophodni za uzajamna putovanja dr`avljana Bosne i Hercegovine i dr`avljana Republike Albanije 

1.    Za putovanje dr`avljana Bosne i Hercegovine u Republiku Albaniju va`e}e putne isprave su: 

2.    Za putovanje dr`avljana Republike Albanije u Bosnu i Hercegovinu va`e}e putne isprave su: 

^lanak 3. 

Ova Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na hrvatskome, srpskom, i bosanskom jeziku i stupa na snagu danom objave. 


Broj 01-011-2157-17/09
12. kolovoza 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
@eljko Kom{i}, v. r. Na osnovu ~lana V. 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH, broj 391/09 od 13. jula 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 60. sjednici, odr`anoj 12. avgusta 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZME\U SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I SAVJETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O UZAJAMNIM PUTOVAWIMA DR@AVQANA 

^lan 1. 

Ratifikuje se Sporazum izme|u Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Savjeta ministara Reublike Albanije o uzajamnim putovawima dr`avqana, potpisan u Sarajevu, 24. marta 2009. godine, na srpskom, bosanskom, hrvatskom, albanskom i engleskom jeziku. 

^lan 2. 

Tekst Sporazuma glasi: 

SPORAZUM 

IZME\U SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I SAVJETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O UZAJAMNIM PUTOVAWIMA DR@AVQANA 

Savjet ministara Bosne i Hercegovine i Savjet ministara Republike Albanije, u ime wihovih Dr`ava, u nastavku teksta "Ugovorne strane"; 

@ele}i unaprijediti i daqe razvijati postoje}e prijateqske odnose izme|u dviju zemaqa; 

Potvr|uju}i da po{tovawe i implementacija qudskih prava, temeqnih sloboda i principa demokratije, vladavine prava i humanizma, stvaraju osnovu za slobodu, pravdu i mir; 

Sa ciqem da olak{aju me|uqudske kontakte kao va`no oru|e za ja~awe veza i podr`avawe razvoja na svim podru~jima djelovawa; 

Uvjereni da slobodno kretawe qudi ~ini temeq u daqwoj konsolidaciji napora svake zemqe za integraciju u Evropsku uniju; 

Dogovorili su slijede}e: 

^lan 1. 

1.    Dr`avqani jedne strane ulaze, izlaze, tranzitiraju i borave na teritoriji dr`ave druge strane na osnovu va`e}ih isprava i viza, izuzev slu~ajeva koji su predvi|eni ovim Sporazumom. 

2.    Dr`avqani jedne Ugovorne strane, nosioci va`e}ih nacionalnih paso{a, oslobo|eni su obaveze pribavqawa vize u svrhu ulaska na teritoriju druge Ugovorne strane radi boravka na rok do 90 (devedeset) dana u okviru od 180 (stotinu osamdeset) dana od dana prvog ulaska. 

3.    Dr`avqani jedne Ugovorne strane ulaze, tranzitiraju, privremeno borave i izlaze sa teritorije druge Ugovorne strane preko grani~nog prijelaza otvorenog za me|unarodni saobra}aj, uz posjedovawe va`e}e putne isprave navedene u Aneksu ovog Sporazuma. 

4.    Dr`avqani jedne Ugovorne strane ulaze, tranzitiraju, privremeno borave i izlaze sa teritorije druge Ugovorne strane u periodu navedenom u stavu 2. ovog ~lana, bez naplate grani~ne takse. 

^lan 2. 

Dr`avqani Ugovornih strana koji namjeravaju boraviti na teritoriji druge Ugovorne strane na period du`i od 90 dana se upu}uju na i pridr`avat }e se odredbi doma}eg zakonodavstva druge Ugovorne strane. 

^lan 3. 

Ukoliko zbog vi{e sile dr`avqanin ne mo`e napustiti teritoriju druge Ugovorne strane u roku va`ewa wegovog boravka, produ`ewe boravka }e regulisati Ugovorna strana prijema bez naknade. 

^lan 4. 

Dr`avqani koji na teritoriji druge Ugovorne strane borave na period definisan u ~lanu 1. stav 2., nemaju pravo na rad. 

^lan 5. 

Dr`avqani Ugovornih strana }e se za vrijeme boravka na teritoriji druge Ugovorne strane pridr`avati zakonodavstva zemqe prijema. 

^lan 6. 

Svaka Ugovorna strana ima pravo odbiti ulazak ili prekinuti boravak na wenoj teritoriji dr`avqaninu druge Ugovorne strane kojeg smatra neprihvatqivim ili nepo`eqnim u skladu sa doma}im zakonodavstvom. 

^lan 7. 

1.    Dr`avqani jedne Ugovorne strane koji za vrijeme boravka na teritoriji druge Ugovorne strane izgube paso{ ili drugu ispravu, navedenu u Aneksu ovog Sporazuma, odmah }e prijaviti slu~aj nadle`nom lokalnom organu, koji }e izdati odgovaraju}e pismeno obavje{tewe. 

2.    Diplomatska misija Ugovornih strana }e svom dr`avqaninu iz stava 1. ovog ~lana, izdati novu odgovaraju}u putnu ispravu bez odga|awa i u roku od 7 dana. 

3.    Ukoliko na teritoriju jedne Ugovorne strane ne postoji Diplomatska misija druge Ugovorne strane, dr`avqaninu Ugovorne strane iz stava 1. ovog ~lana izda}e se putni list za strance zemqe prijema, u svrhu povratka. 

4.    Nova putna isprava i obavje{tewe moraju se zajedno predo~iti na grani~nom prelazu. 

^lan 8. 

Ugovorne strane }e razmijeniti uzorke va`e}ih putnih isprava diplomatskim putem najkasnije 30 (trideset) dana do stupawa na snagu ovog Sporazuma. 

Kada jedna Ugovorna strana izda nove putne isprave ili izmijeni ve} razmijewene, druga Ugovorna strana }e biti obavije{tena o navedenim izmjenama diplomatskim putem u roku do 15 (petnaest) dana prije po~etka primjene nove isprave ili izmjene. Obavijest }e sadr`avati uzorak novih ili izmijewenih isprava te podatke o wihovoj primjewivosti. 

^lan 9. 

Ugovorne strane }e uspostaviti Zajedni~ki komitet, u roku od 60 ({ezdeset) dana od stupawa na snagu ovog Sporazuma, koji }e imati zadatak da: 

Komitet }e se sastajati kad god je to potrebno, na zahtjev jedne od strana, a najmawe jedanput godi{we. 

Komitet }e utvrditi svoja proceduralna pravila na prvom sastanku. 

^lan 10. 

1.    Svaka Ugovorna strana mo`e obustaviti, u potpunosti ili djelimi~no, va`ewe ovog Sporazuma u slu~aju epidemije ili iz razloga vezanih za nacionalnu bezbjednost ili javni red. 

2.    O obustavqawu primjene ovog Sporazuma, odmah }e se obavijestiti 

druga Ugovorna strana diplomatskim putem. 

3.    Obustava va`ewa ovog Sporazuma stupa na snagu na dan slawa i prijema obavijesti. U protivnom, stupa na snagu 3 (tri) dana od dana slawa obavijesti. 

^lan 11. 

1.    Ovaj Sporazum je zakqu~en na neodre|en vremenski rok i stupa na snagu na dan prijema posqedwe pismene obavijesti kojom Ugovorne strane obavijeste jedna drugu diplomatskim putem da su ispuweni wihovi unutra{wi pravni uslovi za stupawe na snagu ovog Sporazuma. 

2.    Ovaj Sporazum se mo`e izmijeniti obostranim pristankom Ugovornih strana. Izmjene stupaju na snagu u skladu sa ~lanom 11. stavom 1. ovog Sporazuma. 

3.    Svaka Ugovorna strana mo`e prekinuti va`ewe ovog Sporazuma ili wegovog dijela tako {to }e poslati drugoj Ugovornoj strani pismenu obavijest diplomatskim putem. U tom slu~aju, Sporazum ili dio istoga }e se staviti van snage 60 ({ezdeset) dana od dana prijema takve obavijesti. 

Sa~iweno u Sarajevu, dana 24. marta 2009. godine, u dva primjerka, svaki na srpskom, bosanskom, hrvatskom, albanskom i engleskom jeziku, pri ~emu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slu~aju razlika u tuma~ewu, tekst na engleskom jeziku }e prevladati. 


Za Savjet ministara
Bosne i Hercegovine
Ana Tri{i} Babi} 


Za Savjet ministara
Republike Albanije
Ferit Hoxha 

ANEKS 

SPORAZUMA IZME\U SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I SAVJETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O UZAJAMNIM PUTOVAWIMA DR@AVQANA 

Va`e}i dokumenti, koji potvr|uju identitet, neophodni za uzajamna putovawa dr`avqana Bosne i Hercegovine i dr`avqana Republike Albanije 

1.    Za putovawe dr`avqana Bosne i Hercegovine u Republiku Albaniju va`e}e putne isprave su: 

2.    Za putovawe dr`avqana Republike Albanije u Bosnu i Hercegovinu va`e}e putne isprave su: 

^lan 3. 

Ova Odluka }e biti objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" na srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku i stupa na snagu danom objavqivawa. 


Broj 01-011-2157-17/09
12. avgusta 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
@eqko Kom{i}, s. r. Na osnovu ~lana V. 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH, broj 391/09 od 13. jula 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 60. sjednici, odr`anoj 12. augusta 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VIJE]A MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O UZAJAMNIM PUTOVANJIMA DR@AVLJANA 

^lan 1. 

Ratifikuje se Sporazum izme|u Vije}a ministara Bosne i Hercegovine i Vije}a ministara Republike Albanije o uzajamnim putovanjima dr`avljana, potpisan u Sarajevu, 24. marta 2009. godine, na bosanskom, hrvatskom, srpskom, albanskom i engleskom jeziku. 

^lan 2. 

Tekst Sporazuma glasi: 

SPORAZUM 

IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VIJE]A MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O UZAJAMNIM PUTOVANJIMA DR@AVLJANA 

Vije}e ministara Bosne i Hercegovine i Vije}e ministara Republike Albanije, u ime njihovih Dr`ava, u nastavku teksta "Ugovorne strane"; 

@ele}i unaprijediti i dalje razvijati postoje}e prijateljske odnose izme|u dviju zemalja; 

Potvr|uju}i da po{tovanje i implementacija ljudskih prava, temeljnih sloboda i principa demokratije, vladavine prava i humanizma, stvaraju osnovu za slobodu, pravdu i mir; 

Sa ciljem da olak{aju me|uljudske kontakte kao va`no oru|e za ja~anje veza i podr`avanje razvoja na svim podru~jima djelovanja; 

Uvjereni da slobodno kretanje ljudi ~ini temelj u daljnjoj konsolidaciji napora svake zemlje za integraciju u Evropsku uniju; 

Dogovorili su slijede}e: 

^lan 1. 

1.    Dr`avljani jedne strane ulaze, izlaze, tranzitiraju i borave na teritoriji dr`ave druge Strane na osnovu va`e}ih isprava i viza, izuzev slu~ajeva koji su predvi|eni ovim Sporazumom. 

2.    Dr`avljani jedne Ugovorne strane, nosioci va`e}ih nacionalnih paso{a, oslobo|eni su obaveze pribavljanja vize u svrhu ulaska na teritoriju druge Ugovorne strane radi boravka na rok do 90 (devedeset) dana u okviru od 180 (stotinu osamdeset) dana od dana prvog ulaska. 

3.    Dr`avljani jedne Ugovorne strane ulaze, tranzitiraju, privremeno borave i izlaze sa teritorije druge Ugovorne strane preko grani~nog prijelaza otvorenog za me|unarodni saobra}aj, uz posjedovanje va`e}e putne isprave navedene u Aneksu ovog Sporazuma. 

4.    Dr`avljani jedne Ugovorne strane ulaze, tranzitiraju, privremeno borave i izlaze sa teritorije druge Ugovorne strane u periodu navedenom u stavu 2. ovog ~lana, bez naplate grani~ne takse. 

^lan 2. 

Dr`avljani Ugovornih strana koji namjeravaju boraviti na teritoriji druge Ugovorne strane na period du`i od 90 dana se upu}uju na i pridr`avat }e se odredbi doma}eg zakonodavstva druge Ugovorne strane. 

^lan 3. 

Ukoliko zbog vi{e sile dr`avljanin ne mo`e napustiti teritoriju druge Ugovorne strane u roku va`enja njegovog boravka, produ`enje boravka }e regulirati Ugovorna strana prijema bez naknade. 

^lan 4. 

Dr`avljani koji na teritoriji druge Ugovorne strane borave na period definiran u ~lanu 1. stav 2., nemaju pravo na rad. 

^lan 5. 

Dr`avljani Ugovornih strana }e se za vrijeme boravka na teritoriji druge Ugovorne strane pridr`avati zakonodavstva zemlje prijema. 

^lan 6. 

Svaka Ugovorna strana ima pravo odbiti ulazak ili prekinuti boravak na njenoj teritoriji dr`avljaninu druge Ugovorne strane kojeg smatra neprihvatljivim ili nepo`eljnim u skladu sa doma}im zakonodavstvom. 

^lan 7. 

1.    Dr`avljani jedne Ugovorne strane koji za vrijeme boravka na teritoriji druge Ugovorne strane izgube paso{ ili drugu ispravu, navedenu u Aneksu ovog Sporazuma, odmah }e prijaviti slu~aj nadle`nom lokalnom organu, koji }e izdati odgovaraju}e pismeno obavje{tenje. 

2.    Diplomatska misija Ugovornih strana }e svom dr`avljaninu iz stava 1. ovog ~lana, izdati novu odgovaraju}u putnu ispravu bez odga|anja i u roku od 7 dana. 

3.    Ukoliko na teritoriju jedne Ugovorne strane ne postoji Diplomatska misija druge Ugovorne strane, dr`avljaninu Ugovorne strane iz stava 1. ovog ~lana izdat }e se putni list za strance zemlje prijema, u svrhu povratka. 

4.    Nova putna isprava i obavje{tenje moraju se zajedno predo~iti na grani~nom prijelazu. 

^lan 8. 

Ugovorne strane }e razmijeniti uzorke va`e}ih putnih isprava diplomatskim putem najkasnije 30 (trideset) dana do stupanja na snagu ovog Sporazuma. 

Kada jedna Ugovorna strana izda nove putne isprave ili izmijeni ve} razmijenjene, druga Ugovorna strana }e biti obavije{tena o navedenim izmjenama diplomatskim putem u roku do 15 (petnaest) dana prije po~etka primjene nove isprave ili izmjene. Obavijest }e sadr`avati uzorak novih ili izmijenjenih isprava te podatke o njihovoj primjenjivosti. 

^lan 9. 

Ugovorne strane }e uspostaviti Zajedni~ki komitet, u roku od 60 ({ezdeset) dana od stupanja na snagu ovog Sporazuma, koji }e imati zadatak da: 

Komitet }e se sastajati kad god je to potrebno, na zahtjev jedne od strana, a najmanje jedanput godi{nje. 

Komitet }e utvrditi svoja proceduralna pravila na prvom sastanku. 

^lan 10. 

1.    Svaka Ugovorna strana mo`e obustaviti, u potpunosti ili djelimi~no, va`enje ovog Sporazuma u slu~aju epidemije ili iz razloga vezanih za nacionalnu sigurnost ili javni red. 

2.    O obustavljanju primjene ovog Sporazuma, odmah }e se obavijestiti 

druga Ugovorna strana diplomatskim putem. 

3.    Obustava va`enja ovog Sporazuma stupa na snagu na dan slanja i prijema obavijesti. U protivnom, stupa na snagu 3 (tri) dana od dana slanja obavijesti. 

^lan 11. 

1.    Ovaj Sporazum je zaklju~en na neodre|en vremenski rok i stupa na snagu na dan prijema posljednje pismene obavijesti kojom Ugovorne strane obavijeste jedna drugu diplomatskim putem da su ispunjeni njihovi unutra{nji pravni uvjeti za stupanje na snagu ovog Sporazuma. 

2.    Ovaj Sporazum se mo`e izmijeniti obostranim pristankom Ugovornih strana. Izmjene stupaju na snagu u skladu sa ~lanom 11. stavom 1. ovog Sporazuma. 

3.    Svaka Ugovorna strana mo`e prekinuti va`enje ovog Sporazuma ili njegovog dijela tako {to }e poslati drugoj Ugovornoj strani pismenu obavijest diplomatskim putem. U tom slu~aju, Sporazum ili dio istoga }e se staviti van snage 60 ({ezdeset) dana od dana prijema takve obavijesti. 

Sa~injeno u Sarajevu, dana 24. marta 2009. godine, u dva primjerka, svaki na bosanskom, hrvatskom, srpskom, albanskom i engleskom jeziku, pri ~emu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slu~aju razlika u tuma~enju, tekst na engleskom jeziku }e prevladati. 


Za Vije}e ministara
Bosne i Hercegovine
Ana Tri{i} Babi} 


Za Vije}e ministara
Republike Albanije
Ferit Hoxha 

ANEKS 

SPORAZUMA IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VIJE]A MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O UZAJAMNIM PUTOVANJIMA DR@AVLJANA 

Va`e}i dokumenti, koji potvr|uju identitet, neophodni za uzajamna putovanja dr`avljana Bosne i Hercegovine i dr`avljana Republike Albanije 

1.    Za putovanje dr`avljana Bosne i Hercegovine u Republiku Albaniju va`e}e putne isprave su: 

2.    Za putovanje dr`avljana Republike Albanije u Bosnu i Hercegovinu va`e}e putne isprave su: 

^lan 3. 

Ova Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja. 


Broj 01-011-2157-17/09
12. augusta 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
@eljko Kom{i}, s. r. 


134 

Temeljem ~lanka V. 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i suglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH, broj 318/09 od 26. o`ujka 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine je na 55. sjednici, odr`anoj 8. travnja 2009. godine, donijelo 

ODLUKU 

O RATIFICIRANJU BILATERALNOG SPORAZUMA U OBLASTI OBRAZOVANJA IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE 

^lanak l. 

Ratificira se Bilateralni sporazum u oblasti obrazovanja izme|u Vije}a ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore, potpisan u Sarajevu 1. prosinca 2008. godine na hrvatskome, srpskom, bosanskom i crnogorskom jeziku. 

^lanak 2. 

Tekst Bilateralnog sporazuma glasi: 

BILATERALNI SPORAZUM 

U OBLASTI OBRAZOVANJA IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE 

Vije}e ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Crne Gore (u daljnjem tekstu: dvije strane), 

suglasile su se o sljede}em: 

^lanak 1. 

Dvije strane }e poticati, u okviru svojih va`e}ih pravnih propisa i na temelju uzajamnosti, razvoj suradnje u oblasti obrazovanja. 

^lanak 2. 

Dvije strane }e uzajamno informirati o legislativi u oblasti pred{kolskog, osnovnog, srednjeg obrazovanja, obrazovanja odraslih i visokog obrazovanja. 

^lanak 3. 

Dvije strane }e poticati aktivnu suradnju u okviru UNESCO-a, Vije}a Europe i drugih me|unarodnih organizacija u oblasti obrazovanja. 

^lanak 4. 

Dvije strane }e poticati neposredne kontakte izme|u dr`avnih i obrazovnih ustanova obiju strana. 

^lanak 5. 

Dvije strane }e poticati: 

^lanak 6. 

Imaju}i u vidu izgradnju suvremenog, demokratskog i odr`ivog {kolskog sustava, kao i su{tinsku potporu ekonomskom oporavku, razvoju vrijednosti gra|anskog dru{tva i integraciji u europske i svjetske tokove, dvije strane }e neposredno razmjenjivati iskustva u pred{kolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju iz sljede}ih oblasti: 

^lanak 7. 

Dvije strane }e intenzivirati kontakte izme|u osnovnih i srednjih {kola u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini kroz partnerstva {kola i multilateralnih {kolskih mre`a koje uklju~uju crnogorske i bosansko-hercegova~ke {kole kao partnere. 

^lanak 8. 

Dvije strane }e uspostaviti suradnju na planu uklju~ivanja djece s posebnim obrazovnim potrebama kroz razmjenu informacija, iskustava i znanstvene dokumentacije, kao i putem podr`avanja razvoja partnerstava izme|u {kola. U tom cilju dvije strane }e, sukladno svojim financijskim mogu}nostima, uspostaviti razmjenu stru~njaka u cilju suradnje na razvijanju nacionalnih kurikuluma i realiziranja zajedni~kih projekata i specijaliziranih te~ajeva za nastavno osoblje. 

^lanak 9. 

U cilju unapre|enja obrazovanja i stru~nog usavr{avanja odraslih i poticanja suradnje u ovoj oblasti, dvije strane }e podr`avati razmjenu stru~njaka i informacija. 

^lanak 10. 

Svake godine dvije strane }e, po principu reciprociteta, ponuditi odre|eni broj stipendija za studente dodiplomskih i magistarskih studija, na temelju prethodno objavljenih natje~aja. Odabir kandidata vr{i strana koja {alje. 

^lanak 11. 

Svake godine dvije strane }e, po principu reciprociteta, ponuditi odre|eni broj stipendija za doktorske studije. Prednost }e imati kandidati koji imaju uspostavljene kontakte s sveu~ili{tima i znanstvenim ustanovama zemlje doma}ina. 

^lanak 12. 

Dvije strane }e svake godine uzajamno ponuditi odre|en broj mjeseci za studijske boravke mladim istra`iva~ima u trajanju od 1 - 2 mjeseca. 

^lanak 13. 

Dvije strane }e, po principu reciprociteta, poticati uzajamno izu~avanje jezika i knji`evnosti. U tom cilju dvije strane }e razmotriti mogu}nost razmjene lektora, predava~a, i stru~njaka za jezik i knji`evnost, razmjenu materijala i informacija, kao i organiziranje odgovaraju}ih te~ajeva i seminara. 

^lanak 14. 

1)    Dvije strane }e nastojati da usklade pitanja uzajamnog priznavanja stupnja obrazovanja i zvanja suglasno Lisabonskoj konvenciji o priznavanju kvalifikacija iz oblasti visokog obrazovanja, iz 1997. godine; 

2)    Dvije strane }e poticati suradnju ENIC/NARIC centara, i omogu}iti odr`avanje radnih sastanaka s ciljem razvoja kompatibilnih procedura i kriterija za priznavanje obrazovanja; 

3)    Dvije strane }e na dr`avnim visokoobrazovnim ustanovama omogu}iti razmjenu studenata na dodiplomskim, poslijediplomskim i doktorskim studijama u trajanju od najdu`e jedne {kolske godine i poticati sveu~ili{ta za potpisivanje ugovora o me|usobnom priznavanju ste~enog dijela obrazovanja; 

4)    Dvije strane }e po automatizmu priznavati svjedod`be osnovnog i srednjeg obrazovanja s ciljem nastavka {kolovanja, ste~enih u javno priznatim {kolama. 

^lanak 15. 

U cilju primjene ovog sporazuma, dvije strane }e zaklju~ivati periodi~ne programe suradnje u oblasti obrazovanja, kojima }e se utvrditi konkretne aktivnosti, kao i organizacioni i financijski uvjeti njihove provedbe. 

^lanak 16. 

Za provedbu ovog sporazuma dvije strane }e osnovati Mje{ovito povjerenstvo za suradnju u oblasti obrazovanja (u daljnjem tekstu: Mje{ovito povjerenstvo), koje }e se sastojati od ~lanova koje imenuje svaka strana. 

Zadaci Mje{ovitog povjerenstva iz stavka 1. ovog ~lanka su: 

Mje{ovito povjerenstvo se sastaje po pravilu najmanje jedanput u dvije godine, naizmjeni~no u jednoj od dviju dr`ava ili na zahtjev jedne od ugovorenih strana. 

Svaka strana snosi tro{kove putovanja i boravka za svoje ~lanove, prilikom zasjedanja Mje{ovitog povjerenstva. 

^lanak 17. 

Dvije strane konsultiraju se diplomatskim putem ukoliko pri suradnji do|e do neslaganja u tuma~enju i provedbi ovog sporazuma. 

^lanak 18. 

Ovaj sporazum stupa na snagu na dan kada se dvije strane uzajamno obavijeste diplomatskim putem o ispunjenju uvjeta za njegovo stupanje na snagu sukladno va`e}em zakonodavstvu svake zemlje. 

Ovaj sporazum se zaklju~uje za razdoblje od pet godina. Sporazum se po isteku tog razdoblja automatski produ`ava svakih pet godina, ukoliko jedna od strana ne obavijesti pismenim putem drugu stranu o njegovom otkazivanju, najkasnije {est mjeseci prije isteka roka va`enja sporazuma. 

Potpisano u Sarajevu, dana 1. prosinca 2008. godine u dva originalna primjerka na slu`benim jezicima Bosne i Hercegovine (hrvatskom, bosanskom i srpskom) i crnogorskom jeziku, pri ~emu su svi tekstovi jednako vjerodostojni i imaju istu va`nost. 


Za Vije}e ministara
Bosne i Hercegovine
Mr. Sredoje Novi} 


Za Vladu
Crne Gore
Jusuf Kalamperovi} 

^lan 3. 

Ova Odluka bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na hrvatskome, srpskom i bosanskom jeziku i stupa na snagu danom objave. 


Broj 01-011-1031-33/09
8. travnja 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Neboj{a Radmanovi}, v. r. Na osnovu ~lana V. 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH, broj 318/09 od 26. marta 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 55. sjednici, odr`anoj 8. aprila 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI BILATERALNOG SPORAZUMA U OBLASTI OBRAZOVAWA IZME\U SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE 

^lan 1. 

Ratifikuje se Bilateralni sporazum u oblasti obrazovawa izme|u Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore, potpisan u Sarajevu 1. decembra 2008. godine na srpskom, bosanskom, hrvatskom i crnogorskom jeziku. 

^lan 2. 

Tekst Bilateralnog sporazuma glasi:
 

BILATERALNI SPORAZUM 

U OBLASTI OBRAZOVAWA IZME\U SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE 

Savjet ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Crne Gore (u daqwem tekstu: dvije strane), 

saglasile su se o sqede}em: 

^lan 1. 

Dvije strane }e podsticati, u okviru svojih va`e}ih pravnih propisa i na me|usobnoj osnovi, razvoj saradwe u oblasti obrazovawa. 

^lan 2. 

Dvije strane }e uzajamno informisati o legislativi u oblasti pred{kolskog, osnovnog, sredweg obrazovawa, obrazovawa odraslih i visokog obrazovawa. 

^lan 3. 

Dvije strane }e podsticati aktivnu saradwu u okviru UNESKO-a, Savjeta Evrope i drugih me|unarodnih organizacija u oblasti obrazovawa. 

^lan 4. 

Dvije strane }e podsticati neposredne kontakte izme|u dr`avnih i obrazovnih ustanova obiju strana. 

^lan 5. 

Dvije strane }e podsticati: 

^lan 6. 

Imaju}i u vidu izgradwu savremenog, demokratskog i odr`ivog {kolskog sistema, kao i su{tinsku podr{ku ekonomskom oporavku, razvoju vrijednosti gra|anskog dru{tva i integraciji u evropske i svjetske tokove, dvije strane }e neposredno razmjewivati iskustva u pred{kolskom, osnovnom i sredwem obrazovawu iz sqede}ih oblasti: 

^lan 7. 

Dvije strane }e intenzivirati kontakte izme|u osnovnih i sredwih {kola u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini kroz partnerstva {kola i multilateralnih {kolskih mre`a koje ukqu~uju crnogorske i bosansko-hercegova~ke {kole kao partnere. 

^lan 8. 

Dvije strane }e uspostaviti saradwu na planu ukqu~ivawa djece sa posebnim obrazovnim potrebama kroz razmjenu informacija, iskustava i nau~ne dokumentacije, kao i putem podr`avawa razvoja partnerstava izme|u {kola. U tom ciqu dvije strane }e, u skladu sa svojim finansijskim mogu}nostima, uspostaviti razmjenu stru~waka u ciqu saradwe na razvijawu nacionalnih kurikuluma i realizacije zajedni~kih projekata i specijalizovanih kurseva za nastavno osobqe. 

^lan 9. 

U ciqu unapre|ewa obrazovawa i stru~nog usavr{avawa odraslih i podsticawa saradwe u ovoj oblasti, dvije strane }e podr`avati razmjenu stru~waka i informacija. 

^lan 10. 

Svake godine dvije strane }e, po principu reciprociteta, ponuditi odre|eni broj stipendija za studente dodiplomskih i magistarskih studija, na osnovu prethodno objavqenih konkursa. Selekciju kandidata vr{i strana koja {aqe. 

^lan 11. 

Svake godine dvije strane }e, po principu reciprociteta, ponuditi odre|eni broj stipendija za doktorske studije. Prednost }e imati kandidati koji imaju uspostavqene kontakte sa univerzitetima i nau~nim ustanovama dr`ave doma}ina. 

^lan 12. 

Dvije strane }e svake godine uzajamno ponuditi odre|en broj mjeseci za studijske boravke mladim istra`iva~ima u trajawu od 1 - 2 mjeseca. 

^lan 13. 

Dvije strane }e, po principu reciprociteta, podsticati me|usobno prou~avawe jezika i kwi`evnosti. U tom ciqu dvije strane }e razmotriti mogu}nost razmjene lektora, predava~a, i stru~waka za jezik i kwi`evnost, razmjenu materijala i informacija, kao i organizovawe odgovaraju}ih kurseva i seminara. 

^lan 14. 

1)    Dvije strane }e nastojati da usklade pitawa me|usobnog priznavawa stepena obrazovawa i zvawa saglasno Lisabonskoj konvenciji o priznavawu kvalifikacija iz oblasti visokog obrazovawa, iz 1997. godine; 

2)    Dvije strane }e podsticati saradwu ENIC/NARIC centara, i omogu}iti odr`avawe radnih sastanaka sa ciqem razvoja kompatibilnih procedura i kriterijuma za priznavawe obrazovawa; 

3)    Dvije strane }e na dr`avnim visokoobrazovnim ustanovama omogu}iti razmjenu studenata na dodiplomskim, postdiplomskim i doktorskim studijama u trajawu od najdu`e jedne {kolske godine i podsticati univerzitete na potpisivawe ugovora o me|usobnom priznavawu ste~enog dijela obrazovawa; 

4)    Dvije strane }e po automatizmu priznavati svjedo~anstva osnovnog i sredweg obrazovawa s ciqem nastavka {kolovawa, ste~enih u javno priznatim {kolama. 

^lan 15. 

U ciqu primjene ovog sporazuma, dvije strane }e zakqu~ivati periodi~ne programe saradwe u oblasti obrazovawa, kojima }e se utvrditi konkretne aktivnosti, kao i organizacioni i finansijski uslovi wihovog sprovo|ewa. 

^lan 16. 

Za sprovo|ewe ovog sporazuma dvije strane }e osnovati Mje{ovitu komisiju za saradwu u oblasti obrazovawa (u daqwem tekstu: Mje{ovita komisija), koja }e se sastojati od ~lanova koje imenuje svaka strana. 

Zadaci Mje{ovite komisije iz stava 1. ovog ~lana su: 

Mje{ovita komisija se sastaje po pravilu najmawe jedanput u dvije godine, naizmjeni~no u jednoj od dvije dr`ave ili na zahtjev jedne od ugovorenih strana. 

Svaka strana snosi tro{kove putovawa i boravka za svoje ~lanove, prilikom zasjedawa Mje{ovite komisije. 

^lan 17. 

Dvije strane konsultuju se diplomatskim putem ukoliko pri saradwi do|e do neslagawa u tuma~ewu i sprovo|ewu ovog sporazuma. 

^lan 18. 

Ovaj sporazum stupa na snagu na dan kada se dvije strane uzajamno obavijeste diplomatskim putem o ispuwewu uslova za wegovo stupawe na snagu u skladu sa va`e}im zakonodavstvom svake dr`ave. 

Ovaj sporazum se zakqu~uje na period od pet godina. Sporazum se po isteku tog perioda automatski produ`ava svakih pet godina, ukoliko jedna od strana ne obavijesti pismenim putem drugu stranu o wegovom otkazivawu, najkasnije {est mjeseci prije isteka roka va`ewa sporazuma. 

Potpisano u Sarajevu, dana 1. decembra 2008. godine u dva originalna primjerka na slu`benim jezicima Bosne i Hercegovine (srpskom, bosanskom i hrvatskom) i crnogorskom jeziku, pri ~emu su svi tekstovi jednako vjerodostojni i imaju istu va`nost. 


Za Savjet ministara
Bosne i Hercegovine
Mr Sredoje Novi} 


Za Vladu
Crne Gore
Jusuf Kalamperovi} 

^lan 3. 

Ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" na srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku i stupa na snagu danom objavqivawa. 


Broj 01-011-1031-33/09
8. aprila 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Neboj{a Radmanovi}, s. r. Na osnovu ~lana V. 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH, broj 318/09 od 26. marta 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 55. sjednici, odr`anoj 8. aprila 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI BILATERALNOG SPORAZUMA U OBLASTI OBRAZOVANJA IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE 

^lan l. 

Ratifikuje se Bilateralni sporazum u oblasti obrazovanja izme|u Vije}a ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore, potpisan u Sarajevu 1. decembra 2008. godine na bosanskom, hrvatskom, srpskom i crnogorskom jeziku. 

^lan 2. 

Tekst Bilateralnog sporazuma glasi: 

BILATERALNI SPORAZUM 

U OBLASTI OBRAZOVANJA IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE 

Vije}e ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Crne Gore (u daljnjem tekstu: dvije strane), 

saglasile su se o sljede}em: 

^lan 1. 

Dvije strane }e podsticati, u okviru svojih va`e}ih pravnih propisa i na temelju uzajamnosti, razvoj saradnje u oblasti obrazovanja. 

^lan 2. 

Dvije strane }e uzajamno informisati o legislativi u oblasti pred{kolskog, osnovnog, srednjeg obrazovanja, obrazovanja odraslih i visokog obrazovanja. 

^lan 3. 

Dvije strane }e podsticati aktivnu saradnju u okviru UNESCO-a, Vije}a Evrope i drugih me|unarodnih organizacija u oblasti obrazovanja. 

^lan 4. 

Dvije strane }e podsticati neposredne kontakte izme|u dr`avnih i obrazovnih ustanova obiju strana. 

^lan 5. 

Dvije strane }e podsticati: 

^lan 6. 

Imaju}i u vidu izgradnju savremenog, demokratskog i odr`ivog {kolskog sistema, kao i su{tinsku podr{ku ekonomskom oporavku, razvoju vrijednosti gra|anskog dru{tva i integraciji u evropske i svjetske tokove, dvije strane }e neposredno razmjenjivati iskustva u pred{kolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju iz sljede}ih oblasti: 

^lan 7. 

Dvije strane }e intenzivirati kontakte izme|u osnovnih i srednjih {kola u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini kroz partnerstva {kola i multilateralnih {kolskih mre`a koje uklju~uju crnogorske i bosansko-hercegova~ke {kole kao partnere. 

^lan 8. 

Dvije strane }e uspostaviti saradnju na planu uklju~ivanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama kroz razmjenu informacija, iskustava i nau~ne dokumentacije, kao i putem podr`avanja razvoja partnerstava izme|u {kola. U tom cilju dvije strane }e, u skladu sa svojim finansijskim mogu}nostima, uspostaviti razmjenu stru~njaka u cilju saradnje na razvijanju nacionalnih kurikuluma i realizacije zajedni~kih projekata i specijalizovanih kurseva za nastavno osoblje. 

^lan 9. 

U cilju unapre|enja obrazovanja i stru~nog usavr{avanja odraslih i podsticanja saradnje u ovoj oblasti, dvije strane }e podr`avati razmjenu stru~njaka i informacija. 

^lan 10. 

Svake godine dvije strane }e, po principu reciprociteta, ponuditi odre|eni broj stipendija za studente dodiplomskih i magistarskih studija, na osnovu prethodno objavljenih konkursa. Selekciju kandidata vr{i strana koja {alje. 

^lan 11. 

Svake godine dvije strane }e, po principu reciprociteta, ponuditi odre|eni broj stipendija za doktorske studije. Prednost }e imati kandidati koji imaju uspostavljene kontakte sa univerzitetima i nau~nim ustanovama zemlje doma}ina. 

^lan 12. 

Dvije strane }e svake godine uzajamno ponuditi odre|en broj mjeseci za studijske boravke mladim istra`iva~ima u trajanju od 1 - 2 mjeseca. 

^lan 13. 

Dvije strane }e, po principu reciprociteta, podsticati uzajamno izu~avanje jezika i knji`evnosti. U tom cilju dvije strane }e razmotriti mogu}nost razmjene lektora, predava~a, i stru~njaka za jezik i knji`evnost, razmjenu materijala i informacija, kao i organizovanje odgovaraju}ih kurseva i seminara. 

^lan 14. 

1)    Dvije strane }e nastojati da usklade pitanja uzajamnog priznavanja stepena obrazovanja i zvanja saglasno Lisabonskoj konvenciji o priznavanju kvalifikacija iz oblasti visokog obrazovanja, iz 1997. godine; 

2)    Dvije strane }e podsticati saradnju ENIC/NARIC centara, i omogu}iti odr`avanje radnih sastanaka s ciljem razvoja kompatibilnih procedura i kriterija za priznavanje obrazovanja; 

3)    Dvije strane }e na dr`avnim visokoobrazovnim ustanovama omogu}iti razmjenu studenata na dodiplomskim, poslijediplomskim i doktorskim studijama u trajanju od najdu`e jedne {kolske godine i podsticati univerzitete za potpisivanje ugovora o me|usobnom priznavanju ste~enog dijela obrazovanja; 

4)    Dvije strane }e po automatizmu priznavati svjedo~anstva osnovnog i srednjeg obrazovanja s ciljem nastavka {kolovanja, ste~enih u javno priznatim {kolama. 

^lan 15. 

U cilju primjene ovog sporazuma, dvije strane }e zaklju~ivati periodi~ne programe saradnje u oblasti obrazovanja, kojima }e se utvrditi konkretne aktivnosti, kao i organizacioni i finansijski uvjeti njihovog sprovo|enja. 

^lan 16. 

Za provo|enje ovog sporazuma dvije strane }e osnovati Mje{ovitu komisiju za saradnju u oblasti obrazovanja (u daljnjem tekstu: Mje{ovita komisija), koja }e se sastojati od ~lanova koje imenuje svaka strana. 

Zadaci Mje{ovite komisije iz stava 1. ovog ~lana su: 

Mje{ovita komisija se sastaje po pravilu najmanje jedanput u dvije godine, naizmjeni~no u jednoj od dviju dr`ava ili na zahtjev jedne od ugovorenih strana. 

Svaka strana snosi tro{kove putovanja i boravka za svoje ~lanove, prilikom zasjedanja Mje{ovite komisije. 

^lan 17. 

Dvije strane konsultuju se diplomatskim putem ukoliko pri saradnji do|e do neslaganja u tuma~enju i sprovo|enju ovog sporazuma. 

^lan 18. 

Ovaj sporazum stupa na snagu na dan kada se dvije strane uzajamno obavijeste diplomatskim putem o ispunjenju uvjeta za njegovo stupanje na snagu u skladu sa va`e}im zakonodavstvom svake zemlje. 

Ovaj sporazum se zaklju~uje na period od pet godina. Sporazum se po isteku tog perioda automatski produ`ava svakih pet godina, ukoliko jedna od strana ne obavijesti pismenim putem drugu stranu o njegovom otkazivanju, najkasnije {est mjeseci prije isteka roka va`enja sporazuma. 

Potpisano u Sarajevu, dana 1. decembra 2008. godine u dva originalna primjerka na slu`benim jezicima Bosne i Hercegovine (bosanskom, hrvatskom i srpskom) i crnogorskom jeziku, pri ~emu su svi tekstovi jednako vjerodostojni i imaju istu va`nost. 


Za Vije}e ministara
Bosne i Hercegovine
Mr. Sredoje Novi} 


Za Vladu
Crne Gore
Jusuf Kalamperovi} 

^lan 3. 

Ova Odluka bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja. 


Broj 01-011-1031-33/09
8. aprila 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Neboj{a Radmanovi}, s. r. 


135 

Temeljem ~lanka V. 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i suglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 376/09 od 18. lipnja 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine je na 59. sjednici, odr`anoj 27. srpnja 2009. godine, donijelo 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI DODATNOG PROTOKOLA KAZNENOPRAVNE KONVENCIJE PROTIV KORUPCIJE (ETS 191) STRASBOURG, 15. SVIBNJA 2003. GODINE 

^lanak 1. 

Ratificira se Dodatni protokol Kaznenopravne konvencije protiv korupcije (ETS 191) - Strasbourg, 15. svibnja 2003. godine

^lanak 2. 

Tekst Dodatnog protokola u prijevodu glasi: 

DODATNI PROTOKOL 

KAZNENOPRAVNE KONVENCIJE PROTIV KORUPCIJE
(Strasbourg, 15. 5. 2003. godine) 

Dr`ave ~lanice Vije}a Europe i druge dr`ave potpisnice ovome 

Smatraju}i da je potrebno da se nadopuni Kaznenopravna konvencija protiv korupcije (ETS br. 173, u daljnjem tekstu: "Konvencija") u cilju sprje~avanja i borbe protiv korupcije; 

Smatraju}i da }e ovaj Protokol omogu}iti {iru implementaciju Programa akcije protiv korupcije iz 1996. godine, 

Suglasile su se o slijede}em: 

POGLAVLJE I. UPORABA TERMINA 

^lanak 1. 

Uporaba termina 

Za svrhu ovoga protokola: 

1.    Pojam "arbitar" ima zna~enje sadr`ano u definiciji dr`avnog prava dr`ave ~lanice u ovom Protokolu, ali u svakom slu~aju uklju~uje osobu koja je temeljem arbitra`nog sporazuma pozvana da pru`i zakonski obvezuju}u odluku u sporu koji mu/joj je povjeren od ~lanica u sporazumu. 

2.    Pojam "arbitra`ni ugovor" ozna~ava ugovor priznat od strane dr`avnog prava kojim se ~lanice usugla{avaju da predaju spor arbitru na odluku. 

3.    Pojam "porotnik" ima zna~enje sadr`ano u definiciji dr`avnog prava dr`ave ~lanice u ovom Protokolu ali u svakom slu~aju uklju~uje civilnu osobu u ulozi ~lana kolegijalnog tijela koje ima odgovornost odlu~ivanja o krivici optu`ene osobe u postupku su|enja. 

4.    Tijekom procesa koji uklju~uje stranoga arbitra ili porotnika, tu`iteljska dr`ava mo`e primijeniti definicije arbitra ili porotnika samo onoliko koliko je ta definicija sukladna njenom dr`avnom pravu. 

POGLAVLJE II. MJERE KOJE ]E SE PREUZETI NA NACIONALNOJ RAZINI 

^lanak 2. 

Aktivno podmi}ivanje doma}ih arbitara 

Svaka ~lanica donosi takve zakonske i druge mjere koje su potrebne da se, prema svom doma}em pravu, kaznenim djelima, kada su po~injena svjesno, utvrde obe}avanje, nu|enje ili davanje od bilo koje osobe, izravno ili neizravno, svake nezakonite koristi arbitru koji vr{i svoju du`nost po nacionalnom pravu o arbitra`i strana, njemu ili bilo kome drugom, kako bi on ili ona obavili ili ne obavili neku radnju u vr{enju njegove ili njene funkcije. 

^lanak 3. 

Pasivno podmi}ivanje doma}ih arbitara 

Svaka ~lanica donosi takve zakonske i druge mjere koje su potrebne da se, prema svom doma}em pravu, kaznenim djelima, kada su po~injena svjesno, utvrde tra`enje ili primanje od strane arbitra koji vr{i svoje du`nosti temeljem nacionalnog zakona o arbitra`i strana, izravno ili neizravno, svake nezakonite koristi za njega ili nju ili za bilo koga drugog, ili prihva}anje ponude ili obe}anja takve koristi, da djeluje odnosno nedjelovanje u vr{enju njegovih ili njenih funkcija. 

^lanak 4. 

Podmi}ivanje stranih arbitara 

Svaka ~lanica donosi takve zakonske i druge mjere koje su potrebne da se, prema svom doma}em pravu, kaznenim djelima utvrde postupci navedeni u ~lancima 2. i 3., kada se odnose na arbitra koji vr{i svoju du`nost po nacionalnom pravu o arbitra`i bilo koje druge dr`ave. 

^lanak 5. 

Podmi}ivanje doma}ih porotnika 

Svaka ~lanica donosi takve zakonske i druge mjere koje su potrebne da se, prema svom doma}em pravu, utvrde kaznenim djelima postupci navedeni u ~lancima 2. i 3., kada uklju~uju bilo koju osobu u ulozi porotnika unutar svoga sudskoga sustava. 

^lanak 6. 

Podmi}ivanje stranih porotnika 

Svaka ~lanica donosi takve zakonske i druge mjere koje su potrebne da se, prema svom doma}em pravu, utvrde kaznenim djelima postupci navedeni u ~lancima 2. i 3., kada uklju~uju bilo koju osobu u ulozi porotnika unutar sudskoga sustava bilo koje druge dr`ave. 

POGLAVLJE III. NADZOR PROVEDBE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lanak 7. 

Nadzor provedbe 

Grupa dr`ava protiv korupcije (GRECO) }e nadzirati provedbu ovoga Protokola od ~lanica. 

^lanak 8. 

Veze s Konvencijom 

1.    Izme|u dr`ava ~lanica odredbe ~lanaka 2. i 6. ovoga Protokola }e biti promatrani kao dodatni ~lanci Konvencije. 

2.    Odredbe Konvencije }e se primijeniti u mjeri koliko je sukladna s odredbama ovoga Protokola. 

^lanak 9. 

Izjave i rezervacije 

1.    Ako je ~lanica napravila izjavu sukladno ~lanku 36. Konvencije, ona mo`e napraviti sli~nu izjavu u svezi ~lanaka 4. i 6. ovoga Protokola u vrijeme potpisivanja ili pri polaganju instrumenata ratifikacije, prihvata, odobravanja ili pristupanja. 

2.    Ako je ~lanica dala rezervu sukladno ~lanku 37., stavak 1. Konvencije ograni~avaju}i primjenu prekr{aja pasivnog podmi}ivanja definiranih ~lankom 5. Konvencije, mo`e napraviti sli~nu rezervu u svezi ~lanaka 4. i 6. ovoga Protokola u vrijeme potpisivanja ili polaganja instrumenata o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupanju. Svaka druga rezervacija napravljena od ~lanice, sukladno ~lanku 37. Konvencije }e biti primjenjiva tako|er na ovaj Protokol, izuzev ako ta ~lanica ne izjavi druk~ije u vrijeme potpisivanja ili polaganja instrumenata o ratifikaciji, prihvatu, odobravanju ili pristupanju. 

3.    Nijedna druga rezerva nije mogu}a. 

^lanak 10. 

Potpisivanje i stupanje na snagu 

1.    Ovaj Protokol }e biti otvoren za potpisivanje dr`avama koje su potpisale Konvenciju. Te dr`ave mogu izraziti svoju suglasnost da budu vezane putem: 

a)    potpisom bez rezervi glede ratifikacije, prihvata ili odobravanja; 

b)    potpisom s rezervama glede ratifikacije, prihvata ili odobravanja, poslije kojeg slijedi ratificiranje, prihva}anje ili odobravanje. 

2.    Instrumenti ratifikacije, prihvata ili odobrenja deponirani su kod glavnog tajnika Vije}a Europe. 

3.    Ovaj Protokol stupa na snagu prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon isteka razdoblja od tri mjeseca nakon nadnevka kada pet dr`ava izraze svoju suglasnost da budu vezane Protokolom sukladno odredbama stavaka 1. i 2. i samo nakon {to sama Konvencija stupi na snagu. 

4.    Kada je rije~ o dr`avi potpisnici koja naknadno izrazi suglasnost da bude vezana njime, Protokol stupa na snagu prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon isteka razdoblja od tri mjeseca nakon nadnevka izra`avanja svoje suglasnosti da bude vezana Protokolom sukladno odredbama stavaka 1. i 2. 

5.    Dr`ava potpisnica ne mo`e ratificirati, prihvatiti ili odobriti ovaj Protokol bez izra`avanja suglasnosti, u isto vrijeme ili ranije, da bude vezana Konvencijom. 

^lanak 11. 

Pristupanje Protokolu 

1.    Svaka dr`ava ili Europska zajednica koja je pristupila Konvenciji mo`e pristupiti ovom Protokolu nakon {to je stupio na snagu. 

2.    Glede svake dr`ave ili Europske zajednice koja pristupa Protokolu, stupa na snagu prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon isteka razdoblja od tri mjeseca poslije nadnevka deponiranja instrumenata pristupa kod glavnog tajnika Vije}a Europe. 

^lanak 12. 

Teritorijalno primjenjivanje 

1.    Svaka dr`ava ili Europska zajednica mo`e, u vrijeme potpisivanja ili deponiranja instrumenata ratifikacije, prihvata, odobravanja ili pristupanja odrediti teritorij ili teritorija na koja se ovaj Protokol primjenjuje. 

2.    Svaka ~lanica mo`e, u bilo koje kasnije vrijeme, izjavom upu}enom glavnom tajniku Vije}a Europe, pro{iriti primjenu ovoga Protokola na bilo koji drugi teritorij ili teritorija navedena u izjavi i za ~ije je me|unarodne odnose nadle`na ili u ~ije ime je ovla{tena da preuzima obveze. U odnosu na taj teritorij Protokol stupa na snagu prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon isteka razdoblja od tri mjeseca nakon nadnevka kada glavni tajnik primi tu izjavu. 

3.    Svaka izjava sastavljena sukladno s prethodna dva stavka mo`e, u odnosu na svaki teritorij utvr|en tom izjavom, biti povu~ena obavije{}u upu}enom glavnom tajniku Vije}a Europe. Takvo povla~enje stupa na snagu prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon isteka razdoblja od tri mjeseca nakon nadnevka kada glavni tajnik primi tu obavijest. 

^lanak 13. 

Otkazivanje 

1.    Svaka ~lanica mo`e, u bilo koje vrijeme, otkazati ovaj Protokol putem obavijesti dostavljene glavnom tajniku Vije}a Europe. 

2.    Ovo otkazivanje stupa na snagu prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon isteka razdoblja od tri mjeseca nakon nadnevka kada je glavni tajnik primio tu obavijest. 

3.    Otkazivanje Konvencije automatski povla~i za sobom otkazivanje Protokola. 

^lanak 14. 

Obavje{tavanje 

Glavni tajnik Vije}a Europe obavje{tava dr`ave ~lanice Vije}a Europe i svaku dr`avu, ili Europsku zajednicu, koja je pristupila ovom Protokolu o: 

a)    svakom potpisivanju ovoga Protokola; 

b)    deponiranju instrumenata ratifikacije, prihvata, odobravanja ili pristupanja; 

c)    svakom nadnevku stupanja na snagu ovoga Protokola sukladno ~lancima 10., 11. i 12.; 

d)    svakoj izjavi ili rezervi danim temeljem ~lanaka 9. i 12.; 

e)    svakom drugom aktu, obavijesti ili saop}enju u svezi ovoga Protokola. 

U potvrdu ~ega, mi dolje potpisani, opunomo}enici, potpisujemo ovaj Protokol. 

Sa~injeno u Strasbourgu, ovoga 15. 5. 2003. godine, na engleskom i francuskom jeziku, od kojih su oba teksta jednako vjerodostojna, u jednom primjerku se deponira u arhivama Vije}a Europe. Glavni tajnik Vije}a Europe }e dostaviti ovjereni prijepis svakoj ~lanici potpisnici i pristupnici. 

^lanak 3. 

Ova Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na hrvatskome, srpskom i bosanskom jeziku i stupa na snagu danom objave. 


Broj 01-011-1970-16/09
27. srpnja 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
@eljko Kom{i}, v. r. Na osnovu ~lana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 376/09 od 18. juna 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 59. sjednici, odr`anoj 27. jula 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI DODATNOG PROTOKOLA KRIVI^NOPRAVNE KONVENCIJE PROTIV KORUPCIJE (ETS 191) STRAZBUR, 15. MAJA 2003. GODINE 

^lan 1. 

Ratifikuje se Dodatni protokol Krivi~nopravne konvencije protiv korupcije (ETS 191) - Strazbur, 15. maja 2003. godine

^lan 2. 

Tekst Dodatnog protokola u prevodu glasi: 

DODATNI PROTOKOL 

KRIVI^NO-PRAVNE KONVENCIJE PROTIV KORUPCIJE
(Strazbur, 15.5.2003. godine) 

Dr`ave ~lanice Savjeta Evrope i druge dr`ave potpisnice ovome 

Smatraju}i da je potrebno da se nadopuni Krivi~no-pravna konvencija protiv korupcije (ETS br. 173, u daqwem tekstu: "Konvencija") u ciqu spre~avawa i borbe protiv korupcije; 

Smatraju}i da }e ovaj Protokol omogu}iti {iru implementaciju Programa akcije protiv korupcije iz 1996. godine, 

Usuglasile su se o sqede}em: 

GLAVA I - UPOTREBA TERMINA 

^lan 1. 

Upotreba termina 

Za svrhu ovog Protokola: 

1.    Pojam "arbitar" ima zna~ewe sadr`ano u definiciji dr`avnog prava dr`ave ~lanice u ovom protokolu, ali u svakom slu~aju ukqu~uje lice koje je na osnovu arbitra`nog sporazuma pozvano da pru`i zakonski obavezuju}u odluku u sporu koji mu/joj je povjeren od ~lanica u sporazumu. 

2.    Pojam "arbitra`ni ugovor" ozna~ava ugovor priznat od strane dr`avnog prava kojim se ~lanice usagla{avaju da predaju spor arbitru na odluku. 

3.    Pojam "porotnik" ima zna~ewe sadr`ano u definiciji prava dr`ave ~lanice u ovom protokolu, ali u svakom slu~aju ukqu~uje civilno lice u ulozi ~lana kolegijalnog organa koji ima odgovornost odlu~ivawa o krivici optu`enog lica u postupku su|ewa. 

4.    Tokom procesa koji ukqu~uje stranog arbitra ili porotnika, tu`ila~ka dr`ava mo`e primijeniti definicije arbitra ili porotnika samo onoliko koliko je ta definicija u skladu sa wenim dr`avnim pravom. 

GLAVA II - MJERE KOJE ]E SE PREUZETI NA NACIONALNOM NIVOU 

^lan 2. 

Aktivno podmi}ivawe doma}ih arbitara 

Svaka ~lanica donosi takve zakonske i druge mjere koje su potrebne da se, prema svom doma}em pravu, krivi~nim djelima, kada su po~iwena svjesno, utvrde obe}avawe, nu|ewe ili davawe od bilo kojeg lica, direktno ili indirektno, svake nezakonite koristi arbitru koji vr{i svoju du`nost po nacionalnom pravu o arbitra`i strana, wemu ili bilo kome drugom, kako bi on ili ona obavili ili ne obavili neku radwu u vr{ewu wegove ili wene funkcije. 

^lan 3. 

Pasivno podmi}ivawe doma}ih arbitara 

Svaka ~lanica donosi takve zakonske i druge mjere koje su potrebne da se, prema svom doma}em pravu, krivi~nim djelima, kada su po~iwena svjesno, utvrde tra`ewe ili primawe od strane arbitra koji vr{i svoje du`nosti na osnovu nacionalnog zakona o arbitra`i strana, direktno ili indirektno, svake nezakonite koristi za wega ili wu ili za bilo koga drugog, ili prihvatawe ponude ili obe}awa takve koristi, da djeluje odnosno ne djelovawe u vr{ewu wegovih ili wenih funkcija. 

^lan 4. 

Podmi}ivawe stranih arbitara 

Svaka ~lanica donosi takve zakonske i druge mjere koje su potrebne da se, prema svom doma}em pravu, krivi~nim djelima utvrde postupci navedeni u ~lanovima 2. i 3., kada se odnose na arbitra koji vr{i svoju du`nost po nacionalnom pravu o arbitra`i bilo koje druge dr`ave. 

^lan 5. 

Podmi}ivawe doma}ih porotnika 

Svaka ~lanica donosi takve zakonske i druge mjere koje su potrebne da se, prema svom doma}em pravu, utvrde krivi~nim djelima postupci navedeni u ~lanovima 2. i 3., kada ukqu~uje bilo koje lice u ulozi porotnika unutar svog sudskog sistema. 

^lan 6. 

Podmi}ivawe stranih porotnika 

Svaka ~lanica donosi takve zakonske i druge mjere koje su potrebne da se, prema svom doma}em pravu, utvrde krivi~nim djelima postupci navedeni u ~lanovima 2. i 3., kada ukqu~uju bilo koje lice u ulozi porotnika unutar sudskog sistema bilo koje druge dr`ave. 

GLAVA III - NADZOR SPROVO\EWA I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 7. 

Nadzor sprovo|ewa 

Grupa dr`ava protiv korupcije (GRECO) }e nadzirati sprovo|ewe ovog Protokola od ~lanica. 

^lan 8. 

Veze sa Konvencijom 

1.    Izme|u dr`ava ~lanica odredbe ~lanova 2. i 6. ovog Protokola }e biti posmatrani kao dodatni ~lanovi Konvencije. 

2.    Odredbe Konvencije }e se primijeniti u mjeri koliko je u skladu sa odredbama ovog Protokola. 

^lan 9. 

Izjave i rezerve 

1.    Ako je ~lanica napravila izjavu u skladu sa ~lanom 36. Konvencije, ona mo`e napraviti sli~nu izjavu u vezi ~lanova 4. i 6. ovog Protokola u vrijeme potpisivawa ili pri polagawu instrumenta ratifikacije, prihvatawa, odobravawa ili pristupawa. 

2.    Ako je ~lanica dala rezervu u skladu sa ~lanom 37. stav 1. Konvencije, ograni~avaju}i primjenu prekr{aja pasivnog podmi}ivawa definisanih ~lanom 5. Konvencije, mo`e napraviti sli~nu rezervu u vezi ~lanova 4. i 6. ovog Protokola u vrijeme potpisivawa ili polagawa instrumenta o ratifikaciji, prihvatawu, odobravawu ili pristupawu. Svaka druga rezerva napravqena od ~lanice, u skladu sa ~lanom 37. Konvencije }e biti primjewiva tako|e na ovaj protokol, osim ako ta ~lanica ne izjavi druga~ije u vrijeme potpisivawa ili polagawa instrumenta o ratifikaciji, prihvatawu, odobravawu ili pristupawu. 

3.    Nijedna druga rezerva nije mogu}a. 

^lan 10. 

Potpisivawe i stupawe na snagu 

1.    Ovaj protokol }e biti otvoren za potpisivawe dr`avama koje su potpisale Konvenciju. Te dr`ave mogu izraziti svoju saglasnost da budu vezane putem: 

a)    potpisom bez rezervi u pogledu ratifikacije, prihvatawa ili odobravawa, 

b)    potpisom sa rezervama u pogledu ratifikacije, prihvatawa ili odobravawa, poslije kojeg slijedi ratifikacija, prihvatawe ili odobravawe. 

2.    Instrumenti ratifikacije, prihvatawu ili odobrewa deponovani su kod generalnog sekretara Savjeta Evrope. 

3.    Ovaj protokol stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka perioda od tri mjeseca nakon datuma kada pet dr`ava izraze svoju saglasnost da budu vezane Protokolom u skladu sa odredbama stavova 1. i 2., i samo nakon {to sama Konvencija stupi na snagu. 

4.    Kada je rije~ o dr`avi potpisnici koja naknadno izrazi saglasnost da bude vezana wime, Protokol stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka perioda od tri mjeseca nakon datuma izra`avawa svoje saglasnosti da bude vezana Protokolom u skladu sa odredbama stavova 1. i 2. 

5.    Dr`ava potpisnica ne mo`e ratifikovati, prihvatiti ili odobriti ovaj protokol bez izra`avawa saglasnosti, u isto vrijeme ili ranije, da bude vezana Konvencijom. 

^lan 11. 

Pristupawe Protokolu 

1.    Svaka dr`ava ili Evropska zajednica koja je pristupila Konvenciji mo`e pristupiti ovom protokolu nakon {to je stupio na snagu. 

2.    U pogledu svake dr`ave ili Evropske zajednice koja pristupa Protokolu, stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka perioda od tri mjeseca poslije datuma deponovawa instrumenata pristupawa kod generalnog sekretara Savjeta Evrope. 

^lan 12. 

Teritorijalno primjewivawe 

1.    Svaka dr`ava ili Evropska zajednica mo`e, u vrijeme potpisivawa ili deponovawa instrumenata ratifikacije, prihvatawa, odobravawa ili pristupawa odrediti teritoriju ili teritorije na koje se ovaj protokol primjewuje. 

2.    Svaka ~lanica mo`e, u bilo koje kasnije vrijeme, izjavom upu}enom generalnom sekretaru Savjeta Evrope, pro{iriti primjenu ovog Protokola na bilo koju drugu teritoriju ili teritorije navedene u izjavi i za ~ije je me|unarodne odnose nadle`na ili u ~ije ime je ovla{}ena da preuzima obaveze. U odnosu na tu teritoriju Protokol stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka perioda od tri mjeseca nakon datuma kada generalni sekretar primi tu izjavu. 

3.    Svaka izjava sastavqena u skladu sa prethodna dva stava mo`e, u odnosu na svaku teritoriju utvr|enu tom izjavom, biti povu~ena obavje{tewem upu}enim generalnom sekretaru Savjeta Evrope. Takvo povla~ewe stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka perioda od tri mjeseca nakon datuma kada generalni sekretar primi to obavje{tewe. 

^lan 13. 

Otkazivawe 

1.    Svaka ~lanica mo`e, u bilo koje vrijeme, otkazati ovaj protokol putem obavje{tewa dostavqenog generalnom sekretaru Savjeta Evrope. 

2.    Ovo otkazivawe stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka perioda od tri mjeseca nakon datuma kada je generalni sekretar primio to obavje{tewe. 

3.    Otkazivawe Konvencije automatski povla~i za sobom otkazivawe protokola. 

^lan 14. 

Obavje{tavawe 

Generalni sekretar Savjeta Evrope obavje{tava dr`ave ~lanice Savjeta Evrope i svaku dr`avu ili Evropsku zajednicu koja je pristupila ovom protokolu o: 

a)    svakom potpisivawu ovog Protokola; 

b)    deponovawu instrumenata ratifikacije, prihvatawa, odobravawa ili pristupawa; 

c)    svakom datumu stupawa na snagu ovog Protokola u skladu sa ~lanovima 10., 11. i 12.; 

d)    svakoj izjavi ili rezervi datim na osnovu ~lanova 9. i 12.; 

d)    svakom drugom aktu, obavje{tewu ili saop{tewu u vezi ovog Protokola. 

U potvrdu ~ega, mi doqe potpisani, opunomo}enici, potpisujemo ovaj protokol. 

Sa~iweno u Strazburu, ovog 15. 5. 2003. godine, na engleskom i francuskom jeziku, od kojih su oba teksta podjednako vjerodostojna, u jednom primjerku se deponuje u arhivama Savjeta Evrope. Generalni sekretar Savjeta Evrope }e dostaviti ovjerenu kopiju svakoj ~lanici potpisnici i pristupnici. 

^lan 3. 

Ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" na srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku i stupa na snagu danom objavqivawa. 


Broj 01-011-1970-16/09
27. jula 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
@eqko Kom{i}, s. r. Na osnovu ~lana V 3. (d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 376/09 od 18. juna 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 59. sjednici, odr`anoj 27. jula 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI DODATNOG PROTOKOLA KRIVI^NOPRAVNE KONVENCIJE PROTIV KORUPCIJE (ETS 191) STRAZBUR, 15. MAJA 2003. GODINE 

^lan 1. 

Ratifikuje se Dodatni protokol Krivi~nopravne konvencije protiv korupcije (ETS 191) - Strazbur, 15. maja 2003. godine. 

^lan 2. 

Tekst Dodatnog protokola u prijevodu glasi: 

DODATNI PROTOKOL 

KRIVI^NOPRAVNE KONVENCIJE PROTIV KORUPCIJE
(Strasbourg, 15.5.2003. godine) 

Dr`ave ~lanice Vije}a Evrope i druge dr`ave potpisnice ovome 

Smatraju}i da je potrebno da se nadopuni Krivi~nopravna konvencija protiv korupcije (ETS br. 173, u daljnjem tekstu: "Konvencija") u cilju sprje~avanja i borbe protiv korupcije; 

Smatraju}i da }e ovaj Protokol omogu}iti {iru implementaciju Programa akcije protiv korupcije iz 1996. godine, 

Suglasile su se o sljede}em: 

POGLAVLJE I. UPOTREBA TERMINA 

^lan 1. 

Upotreba termina 

Za svrhu ovog protokola: 

1.    Pojam "arbitar" ima zna~enje sadr`ano u definiciji dr`avnog prava dr`ave ~lanice u ovom protokolu, ali u svakom slu~aju uklju~uje lice koje je na osnovu arbitra`nog sporazuma pozvano da pru`i zakonski obavezuju}u odluku u sporu koji mu/joj je povjeren od ~lanica u sporazumu. 

2.    Pojam "arbitra`ni ugovor" ozna~ava ugovor priznat od strane dr`avnog prava kojim se ~lanice usagla{avanju da predaju spor arbitru na odluku. 

3.    Pojam "porotnik" ima zna~enje sadr`ano u definiciji prava dr`ave ~lanice u ovom protokolu, ali u svakom slu~aju uklju~uje civilno lice u ulozi ~lana kolegijalnog organa koji ima odgovornost odlu~ivanja o krivici optu`enog lica u postupku su|enja. 

4.    Tokom procesa koji uklju~uje stranog arbitra ili porotnika, tu`iteljska dr`ava mo`e primijeniti definicije arbitra ili porotnika samo onoliko koliko je ta definicija u skladu s njenim dr`avnim pravom. 

POGLAVLJE II. MJERE KOJE ]E SE PREUZETI NA NACIONALNOM NIVOU 

^lan 2. 

Aktivno podmi}ivanje doma}ih arbitara 

Svaka ~lanica donosi takve zakonske i druge mjere koje su potrebne da se, prema svom doma}em pravu, krivi~nim djelima, kada su po~injena svjesno, utvrde obe}avanje, nu|enje ili davanje od bilo kojeg lica, direktno ili indirektno, svake nezakonite koristi arbitru koji vr{i svoju du`nost po nacionalnom pravu o arbitra`i strana, njemu ili bilo kome drugom, kako bi on ili ona obavili ili ne obavili neku radnju u vr{enju njegove ili njene funkcije. 

^lan 3. 

Pasivno podmi}ivanje doma}ih arbitara 

Svaka ~lanica donosi takve zakonske i druge mjere koje su potrebne da se, prema svom doma}em pravu, krivi~nim djelima, kada su po~injena svjesno, utvrde tra`enje ili primanje od strane arbitra koji vr{i svoje du`nosti na osnovu nacionalnog zakona o arbitra`i strana, direktno ili indirektno, svake nezakonite koristi za njega ili nju ili za bilo koga drugog, ili prihvatanje ponude ili obe}anja takve koristi, da djeluje odnosno nedjelovanje u vr{enju njegovih ili njenih funkcija. 

^lan 4. 

Podmi}ivanje stranih arbitara 

Svaka ~lanica donosi takve zakonske i druge mjere koje su potrebne da se, prema svom doma}em pravu, krivi~nim djelima utvrde postupci navedeni u ~lanovima 2. i 3., kada se odnose na arbitra koji vr{i svoju du`nost po nacionalnom pravu o arbitra`i bilo koje druge dr`ave. 

^lan 5. 

Podmi}ivanje doma}ih porotnika 

Svaka ~lanica donosi takve zakonske i druge mjere koje su potrebne da se, prema svom doma}em pravu, utvrde krivi~nim djelima postupci navedeni u ~lanovima 2. i 3., kada uklju~uje bilo koje lice u ulozi porotnika unutar svog sudskog sistema. 

^lan 6. 

Podmi}ivanje stranih porotnika 

Svaka ~lanica donosi takve zakonske i druge mjere koje su potrebne da se, prema svom doma}em pravu, utvrde krivi~nim djelima postupci navedeni u ~lanovima 2. i 3., kada uklju~uju bilo koje lice u ulozi porotnika unutar sudskog sistema bilo koje druge dr`ave. 

POGLAVLJE III. NADZOR PROVO\ENJA I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 7. 

Nadzor provo|enja 

Grupa dr`ava protiv korupcije (GRECO) }e nadzirati provo|enje ovog Protokola od ~lanica. 

^lan 8. 

Veze s Konvencijom 

1.    Izme|u dr`ava ~lanica odredbe ~lanova 2. i 6. ovog Protokola }e biti posmatrani kao dodatni ~lanovi Konvencije. 

2.    Odredbe Konvencije }e se primijeniti u mjeri koliko je u skladu s odredbama ovog Protokola. 

^lan 9. 

Izjave i rezerve 

1.    Ako je ~lanica napravila izjavu u skladu s ~lanom 36. Konvencije, ona mo`e napraviti sli~nu izjavu u vezi ~lanova 4. i 6. ovog Protokola u vrijeme potpisivanja ili pri polaganju instrumenta ratifikacije, prihvatanja, odobravanja ili pristupanja. 

2.    Ako je ~lanica dala rezervu u skladu s ~lanom 37. stav 1. Konvencije, ograni~avaju}i primjenu prekr{aja pasivnog podmi}ivanja definiranih ~lanom 5. Konvencije, mo`e napraviti sli~nu rezervu u vezi ~lanova 4. i 6. ovog Protokola u vrijeme potpisivanja ili polaganja instrumenta o ratifikaciji, prihvatanju, odobravanju ili pristupanju. Svaka druga rezerva napravljena od ~lanice, u skladu sa ~lanom 37. Konvencije }e biti primjenjiva tako|er na ovaj protokol, osim ako ta ~lanica ne izjavi druga~ije u vrijeme potpisivanja ili polaganja instrumenta o ratifikaciji, prihvatanju, odobravanju ili pristupanju. 

3.    Nijedna druga rezerva nije mogu}a. 

^lan 10. 

Potpisivanje i stupanje na snagu 

1.    Ovaj protokol }e biti otvoren za potpisivanje dr`avama koje su potpisale Konvenciju. Te dr`ave mogu izraziti svoju saglasnost da budu vezane putem: 

a)    potpisom bez rezervi u pogledu ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja, 

b)    potpisom sa rezervama u pogledu ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja, poslije kojeg slijedi ratifikacija, prihvatanje ili odobravanje. 

2.    Instrumenti ratifikacije, prihvatanju ili odobrenja deponovani su kod generalnog sekretara Vije}a Evrope. 

3.    Ovaj protokol stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka perioda od tri mjeseca nakon datuma kada pet dr`ava izraze svoju saglasnost da budu vezane Protokolom u skladu s odredbama stavova 1. i 2., i samo nakon {to sama Konvencija stupi na snagu. 

4.    Kada je rije~ o dr`avi potpisnici koja naknadno izrazi saglasnost da bude vezana njime, Protokol stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka perioda od tri mjeseca nakon datuma izra`avanja svoje saglasnosti da bude vezana Protokolom u skladu s odredbama stavova 1. i 2. 

5.    Dr`ava potpisnica ne mo`e ratificirati, prihvatiti ili odobriti ovaj protokol bez izra`avanja saglasnosti, u isto vrijeme ili ranije, da bude vezana Konvencijom. 

^lan 11. 

Pristupanje Protokolu 

1.    Svaka dr`ava ili Evropska zajednica koja je pristupila Konvenciji mo`e pristupiti ovom protokolu nakon {to je stupio na snagu. 

2.    U pogledu svake dr`ave ili Evropske zajednice koja pristupa Protokolu, stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka perioda od tri mjeseca poslije datuma deponovanja instrumenata pristupanja kod generalnog sekretara Vije}a Evrope. 

^lan 12. 

Teritorijalno primjenjivanje 

1.    Svaka dr`ava ili Evropska zajednica mo`e, u vrijeme potpisivanja ili deponovanja instrumenata ratifikacije, prihvatanja, odobravanja ili pristupanja odrediti teritoriju ili teritorije na koje se ovaj protokol primjenjuje. 

2.    Svaka ~lanica mo`e, u bilo koje kasnije vrijeme, izjavom upu}enom generalnom sekretaru Vije}a Evrope, pro{iriti primjenu ovog Protokola na bilo koju drugu teritoriju ili teritorije navedene u izjavi i za ~ije je me|unarodne odnose nadle`na ili u ~ije ime je ovla{tena da preuzima obaveze. U odnosu na tu teritoriju Protokol stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka perioda od tri mjeseca nakon datuma kada generalni sekretar primi tu izjavu. 

3.    Svaka izjava sastavljena u skladu sa prethodna dva stava mo`e, u odnosu na svaku teritoriju utvr|enu tom izjavom, biti povu~ena obavje{tenjem upu}enim generalnom sekretaru Vije}a Evrope. Takvo povla~enje stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka perioda od tri mjeseca nakon datuma kada generalni sekretar primi to obavje{tenje. 

^lan 13. 

Otkazivanje 

1.    Svaka ~lanica mo`e, u bilo koje vrijeme, otkazati ovaj protokol putem obavje{tenja dostavljenog generalnom sekretaru Vije}a Evrope. 

2.    Ovo otkazivanje stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon isteka perioda od tri mjeseca nakon datuma kada je generalni sekretar primio to obavje{tenje. 

3.    Otkazivanje Konvencije automatski povla~i za sobom otkazivanje protokola. 

^lan 14. 

Obavje{tavanje 

Generalni sekretar Vije}a Evrope obavje{tava dr`ave ~lanice Vije}a Evrope i svaku dr`avu ili Evropsku zajednicu koja je pristupila ovom protokolu o: 

a)    svakom potpisivanju ovog Protokola; 

b)    deponovanju instrumenata ratifikacije, prihvatanja, odobravanja ili pristupanja; 

c)    svakom datumu stupanja na snagu ovog Protokola u skladu s ~lanovima 10., 11. i 12.; 

d)    svakoj izjavi ili rezervi datim na osnovu ~lanova 9. i 12.; 

d)    svakom drugom aktu, obavje{tenju ili saop}enju u vezi ovog Protokola. 

U potvrdu ~ega, mi dolje potpisani, opunomo}enici, potpisujemo ovaj protokol. 

Sa~injeno u Strasbourgu, ovog 15.5.2003. godine, na engleskom i francuskom jeziku, od kojih su oba teksta podjednako vjerodostojna, u jednom primjerku se deponuje u arhivama Vije}a Evrope. Generalni sekretar Vije}a Evrope }e dostaviti ovjerenu kopiju svakoj ~lanici potpisnici i pristupnici. 

^lan 3. 

Ova Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja. 


Broj 01-011-1970-16/09
27. jula 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
@eljko Kom{i}, s. r. 


136 

Temeljem ~lanka V. 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i suglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH, broj 375/09 od 18. lipnja 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 59. sjednici, odr`anoj 27. srpnja 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI ANEKSA II. SPORAZUMA IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE NORVE[KE O FINANCIRANJU PROJEKATA U KORIST PRAVOSU\A I/ILI SUDOVA I TU@ITELJSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI 

^lanak l. 

Ratificira se Aneks II Sporazuma izme|u Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norve{ke o financiranju projekata u korist pravosu|a i/ili sudova i tu`iteljstava u Bosni i Hercegovini, potpisan u Sarajevu, 30. sije~nja 2009. godine na engleskome jeziku. 

^lanak 2. 

Tekst Aneksa u prijevodu glasi: 

ANEKS II. SPORAZUMA 

IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE NORVE[KE GLEDE FINANCIRANJA PROJEKATA U KORIST SUDSTVA I/ILI SUDOVA I TU@ILA[TAVA U BOSNI I HERCEGOVINI 

zaklju~enog 

19. lipnja 2007. godine 


Bosna i Hercegovina 

Kraljevina Norve{ka 

sporazumjele su se, sukladno ~lanku 1. stavak 3. Sporazuma o financiranju projekata u korist sudstva i/ili sudova i tu`ila{tava u Bosni i Hercegovini od 19. lipnja 2007. godine, (u daljnjem tekstu: "Sporazum"), kao {to slijedi: 

^lanak 1. 

(Dopuna Sporazuma) 

U ~lanku 1., stavak 1., Sporazuma, iza to~ke d) dodaje se to~ka e) koja glasi: 

"e) doprinosa za potporu reformi sudstva u Bosni i Hercegovini utvr|enih Projektom Ministarstva spoljnjih poslova Kraljevine Norve{ke, broj BHZ - 08/006 - u iznosu od 2.530.000,00 eura (slovima: dva milijuna pet stotina trideset tisu}a eura)." 

^lanak 2. 

(Stupanje Aneksa na snagu) 

Ovaj Aneks stupa na snagu na dan prijema zadnje od dvije obavijesti kojom bilo koja od Ugovornih strana, putem diplomatskih kanala, izvje{tava drugu Ugovornu stranu da su zadovoljeni njeni unutarnji zakonski uvjeti za stupanje na snagu ovoga Aneksa. 

Sa~injeno u Sarajevu dana 30. sije~nja 2009. godine, u dva originalna primjerka na engleskome jeziku. 


Za Bosnu i Hercegovinu
Ministar
Dragan Vranki} 


Za Kraljevinu Norve{ku
Ambasador
Jan Braathu 

^lanak 3. 

Ova Odluka bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na hrvatskome, srpskom i bosanskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja. 


Broj 01-011-1970-17/09
27. srpnja 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
@eljko Kom{i}, v. r. Na osnovu ~lana V. 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH, broj 375/09 od 18. juna 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 59. sjednici, odr`anoj 27. jula 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI ANEKSA II SPORAZUMA IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I KRAQEVINE NORVE[KE O FINANSIRAWU PROJEKATA U KORIST PRAVOSU\A I/ILI SUDOVA I TU@ILA[TAVA U BOSNI I HERCEGOVINI 

^lan 1. 

Ratifikuje se Aneks II Sporazuma izme|u Bosne i Hercegovine i Kraqevine Norve{ke o finansirawu projekata u korist pravosu|a i/ili sudova i tu`ila{tava u Bosni i Hercegovini, potpisan u Sarajevu, 30. januara 2009. godine na engleskom jeziku. 

^lan 2. 

Tekst Aneksa u prevodu glasi: 

ANEKS II SPORAZUMA 

IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I KRAQEVINE NORVE[KE O FINANSIRAWU PROJEKATA U KORIST PRAVOSU\A I/ILI SUDOVA I TU@ILA[TAVA U BOSNI I HERCEGOVINI 

zakqu~enog 

19. juna 2007. godine 


Bosna i Hercegovina 

Kraqevina Norve{ka 

sporazumjele su se, u skladu sa ~lanom 1. stav 3. Sporazuma o finansirawu projekata u korist pravosu|a i/ili sudova i tu`ila{tava u Bosni i Hercegovini od 19. juna 2007. godine, (u daqwem tekstu: "Sporazum"), kao {to slijedi: 

^lan 1. 

(Dopuna Sporazuma) 

U ~lanu 1., stav 1., Sporazuma, iza ta~ke d) dodaje se ta~ka e) koja glasi: 

"e) doprinosa za podr{ku reformi pravosu|a u Bosni i Hercegovini utvr|enih Projektom Ministarstva vawskih poslova Kraqevine Norve{ke, broj BHZ - 08/006 - u iznosu od 2.530.000,00 evra (slovima: dva miliona pet stotina trideset hiqada evra)." 

^lan 2. 

(Stupawe Aneksa na snagu) 

Ovaj Aneks stupa na snagu na dan prijema zadweg od dva obavje{tewa kojim bilo koja od Ugovornih strana, putem diplomatskih kanala, obavje{tava drugu Ugovornu stranu da su ispuweni weni unutra{wi zakonski uslovi za stupawe na snagu ovog Aneksa. 

Sa~iweno u Sarajevu dana 30. januara 2009. godine, u dva originalna primjerka na engleskom jeziku. 


Za Bosnu i Hercegovinu
Ministar
Dragan Vranki} 


Za Kraqevinu Norve{ku
Ambasador
Jan Braathu 

 ^lan 3. 

Ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" na srpskom, bosankom i hrvatskom jeziku i stupa na snagu danom objavqivawa. 


Broj 01-011-1970-17/09
27. jula 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
@eqko Kom{i}, s. r. Na osnovu ~lana V. 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH, broj 375/09 od 18. juna 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 59. sjednici, odr`anoj 27. jula 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI ANEKSA II. SPORAZUMA IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE NORVE[KE O FINANSIRANJU PROJEKATA U KORIST PRAVOSU\A I/ILI SUDOVA I TU@ILA[TAVA U BOSNI I HERCEGOVINI 

^lan l. 

Ratifikuje se Aneks II Sporazuma izme|u Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norve{ke o finansiranju projekata u korist pravosu|a i/ili sudova i tu`ila{tava u Bosni i Hercegovini, potpisan u Sarajevu, 30. januara 2009. godine na engleskom jeziku. 

^lan 2. 

Tekst Aneksa u prijevodu glasi: 

ANEKS II. SPORAZUMA 

IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE NORVE[KE O FINANSIRANJU PROJEKATA U KORIST PRAVOSU\A I/ILI SUDOVA I TU@ILA[TAVA U BOSNI I HERCEGOVINI 

zaklju~enog 

19. juna 2007. godine 


Bosna i Hercegovina 

Kraljevina Norve{ka 

sporazumjele su se, u skladu sa ~lanom 1. stav 3. Sporazuma o finansiranju projekata u korist pravosu|a i/ili sudova i tu`ila{tava u Bosni i Hercegovini od 19. juna 2007. godine, (u daljnjem tekstu: "Sporazum"), kao {to slijedi: 

^lan 1.
(Dopuna Sporazuma) 

U ~lanu 1., stav 1., Sporazuma, iza ta~ke d) dodaje se ta~ka e) koja glasi: 

"e) doprinosa za podr{ku reformi pravosu|a u Bosni i Hercegovini utvr|enih Projektom Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norve{ke, broj BHZ - 08/006 - u iznosu od 2.530.000,00 eura (slovima: dva miliona pet stotina trideset hiljada eura)." 

^lan 2. 

(Stupanje Aneksa na snagu) 

Ovaj Aneks stupa na snagu na dan prijema zadnje od dvije obavijesti kojom bilo koja od Ugovornih strana, putem diplomatskih kanala, obavje{tava drugu Ugovornu stranu da su ispunjeni njeni interni zakonski uvjeti za stupanje na snagu ovog Aneksa. Sa~injeno u Sarajevu dana 30. januara 2009. godine, u dva originalna primjerka na engleskom jeziku. 


Za Bosnu i Hercegovinu
Ministar
Dragan Vranki} 


Za Kraljevinu Norve{ku
Ambasador
Jan Braathu 

^lan 3. 

Ova Odluka bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja. 


Broj 01-011-1970-17/09
27. jula 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
@eljko Kom{i}, s. r. 


137 

Na temelju ~lanka V. 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i suglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH, broj 374/09 od 18. lipnja 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine je na 59. sjednici, odr`anoj 27. srpnja 2009. godine, donijelo 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O EKONOMSKOJ SURADNJI IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE 

^lanak l. 

Ratificira se Sporazum o ekonomskoj suradnji izme|u Vije}a ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije, potpisan u Sarajevu, 27. o`ujka 2009. godine na hrvatskome, srpskom i bosanskom jeziku, te na slu`benome jeziku Republike Srbije - srpskom jeziku. 

^lanak 2. 

Tekst Sporazuma glasi: 

SPORAZUM 

O EKONOMSKOJ SURADNJI IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE 

Vije}e ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Srbije, u daljnjem tekstu: "Ugovorne strane", 

U duhu prijateljskih odnosa izme|u dr`ava Ugovornih strana, 

Vo|ene `eljom za daljim razvitkom me|usobne ekonomske suradnje, 

Priznaju}i va`nost i zna~enje nastavljanja i sna`enja postoje}ih tradicionalnih ekonomskih odnosa, 

U cilju razvijanja i intenziviranja obostrano korisne ekonomske, industrijske i tehnolo{ke suradnje, 

Vjeruju}i da intenziviranje ove suradnje stvara povoljne uvjete i odgovaraju}e osnove za njihov daljnji razvitak, 

Po{tuju}i zakonodavstvo Bosne i Hercegovine i Republike Srbije uz puno po{tivanje me|unarodnih obveza, 

Dogovorile su se, radi postizanja ovih ciljeva, o slijede}em: 

^lanak 1.
Predmet i obuhvat Sporazuma 

Ovim Sporazumom uspostavljaju se op}i uvjeti i oblici pro{irenja ekonomske suradnje izme|u Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Ugovorne strane promovirat }e, sukladno sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, razvitak i {irenje me|usobno korisne ekonomske suradnje u svim oblastima od va`nosti za ekonomski i dru{tveni razvitak. 

^lanak 2.
Nadle`ni organi 

Nadle`ni organi - koordinatori iz dr`ava Ugovornih strana sa ciljem realiziranja ovog Sporazuma su: 

Za Bosnu i Hercegovinu: 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine 

Za Republiku Srbiju: 

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. 

^lanak 3.
Oblasti suradnje 

Na temelju analize mogu}nosti za razvitak budu}ih ekonomskih odnosa Ugovorne strane su se dogovorile da suradnju razvijaju u slijede}im oblastima: 

1.    poljoprivreda, {umarstvo i vodoprivreda; 

2.    transport i telekomunikacije; 

3.    zdravstvo; 

4.    `ivotna sredina/okoli{; 

5.    turizam; 

6.    ma{inska industrija; 

7.    kemijska industrija; 

8.    farmaceutska industrija; 

9.    elektrotehni~ka industrija; 

10.    rudarstvo i energetika; 

11.    izgradnja i rekonstruiranje postrojenja za proizvodnju energije, elektri~nih mre`a, plinovoda i naftovoda; 

12.    informacijske i ra~unarske tehnologije; 

13.    razmjena znanja, iskustva i pro{irenje suradnje na razvitku malih i srednjih poduze}a; 

14.    druga podru~ja ekonomske i industrijske suradnje o kojima se me|usobno mo`e posti}i dogovor na temelju ovog Sporazuma. 

^lanak 4.
Oblici razvitka suradnje 

Ugovorne strane {irit }e i razvijati me|usobnu suradnju kroz: 

a)    podr`avanje veza i sna`enje suradnje na razini institucija dr`ava Ugovornih strana, gospodarskih komora, poslovnih udruga, regionalnih i lokalnih subjekata, kroz promoviranje razmjene informacija u gospodarstvu od obostrane koristi; 

b)    razmjenu informacija o razvojnim prioritetima i promoviranje u~estvovanja realizatora razvojnih projekata; 

c)    razmjenu informacija o gospodarstvu, podr{ku u~estvovanju na sajmovima i izlo`bama, organiziranje profesionalnih skupova, seminara, simpozija i konferencija; 

d)    promoviranje anga`iranja u me|usobnim gospodarskim odnosima malih i srednjih poduze}a u privatnom sektoru; 

e)    promoviranje suradnje u pru`anju usluga savjetovanja, marketinga i drugih profesionalnih usluga u oblastima od obostranog interesa; 

f)    promoviranje financijskih institucija i bankarskog sektora pri uspostavljanju bli`ih kontakata, kroz sna`enje njihove suradnje; 

g)    promoviranje investicionih aktivnosti, uspostavljanjem zajedni~kih ulaganja i otvaranjem zastupni{tava i predstavni{tva poduze}a ili filijala; 

h)    promoviranje razvitka me|uregionalne suradnje i suradnje na me|unarodnoj razini u pitanjima od obostranog interesa. 

^lanak 5.
Zajedni~ko povjerenstvo 

1.    Ugovorne strane, u cilju koordiniranja aktivnosti, razvitka me|usobne ekonomske suradnje i realiziranja ciljeva definiranih u ovom Sporazumu, obrazuju Zajedni~ko povjerenstvo za ekonomsku suradnju (u daljnjem tekstu "Povjerenstvo"). Povjerenstvo }e se sastajati na prijedlog Ugovornih strana, naizmjeni~no u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji. Broj ~lanova svake od Ugovornih strana u Povjerenstvu odredit }e nadle`ni organi - koordinatori zajedni~kim dogovorom. 

2.    Povjerenstvo }e posebice pratiti pitanja u svezi sa: 

a)    ocjenom nivoa razvoja me|usobnih ekonomskih odnosa postignutom u prethodnom razdoblju; 

b)    tra`enjem novih oblika za dalji razvitak ekonomske suradnje; 

c)    izradom prijedloga za pobolj{anje uvjeta za me|usobnu ekonomsku suradnju; 

d)    davanjem prijedloga za realiziranje ovog Sporazuma; 

e)    iznala`enjem zajedni~kih rje{enja u slu~ajevima kada se mi{ljenja Ugovornih strana u svezi sa realiziranjem ili tuma~enjem odredbi ovog Sporazuma razlikuju. 

^lanak 6.
Kvalitet pravnih obveza 

Odredbe ovog Sporazuma ne odnose se na prava i obveze koje su Ugovorne strane ve} preuzele ili }e preuzeti na temelju i sukladno sa odredbama drugih me|unarodnih sporazuma, ~ije su potpisnice Bosna i Hercegovina i Republika Srbija, ili ta prava i obveze proizilaze iz njihovog ~lanstva u me|unarodnim organizacijama. 

^lanak 7.
Rje{avanje sporova 

Svi eventualni sporovi nastali u tuma~enju ili realiziranju odredbi ovog Sporazuma rje{avat }e se pregovorima izme|u Ugovornih strana. 

^lanak 8.
Zavr{ne odredbe 

1.    Ovaj Sporazum stupa na snagu trideset (30) dana nakon prijema posljednje pisane obavijesti o ispunjenju svih procedura predvi|enih nacionalnim zakonodavstvom za stupanje sporazuma na snagu i ostat }e na snazi ~etiri (4) godine. Poslije isteka ovog perioda, va`nost sporazuma se automatski produ`ava za jo{ jednu (1) godinu svaki put, ukoliko neka od Ugovornih strana ne izvijesti u pismenom obliku, diplomatskim putem, da raskida sporazum najkasnije {est (6) mjeseci prije njegovog isteka. 

2.    Ovaj Sporazum se mo`e mijenjati uz obostranu suglasnost Ugovornih strana u pismenoj formi. Te promjene stupaju na snagu sukladno sa postupkom navedenim u stavku 1. ovog ~lanka. 

Potpisano u Sarajevu, dana 27. 3. 2009. godine u dva originalna primjerka, na slu`benim jezicima Bosne i Hercegovine: bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku i na srpskom jeziku, pri ~emu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. Za Vije}e ministara
Bosne i Hercegovine
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Mladen Zirojevi} 


Za Vladu
Republike Srbije
Ministar za ekonomiju i regionalni razvitak
Mla|an Dinki} 

^lanak 3. 

Ova Odluka bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na hrvatskome, srpskom i bosanskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja. 


Broj 01-011-1970-20/09
27. srpnja 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
@eljko Kom{i}, v. r. Na osnovu ~lana V. 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH, broj 374/09 od 18. juna 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 59. sjednici, odr`anoj 27. jula 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O EKONOMSKOJ SARADWI IZME\U SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE 

^lan 1. 

Ratifikuje se Sporazum o ekonomskoj saradwi izme|u Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije, potpisan u Sarajevu, 27. marta 2009. godine na srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku, te na slu`benom jeziku Republike Srbije - srpskom jeziku. 

^lan 2. 

Tekst Sporazuma glasi: 

SPORAZUM 

O EKONOMSKOJ SARADWI IZME\U SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE 

Savjet ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Srbije, u daqwem tekstu: "Ugovorne strane", 

U duhu prijateqskih odnosa izme|u dr`ava Ugovornih strana, 

Vo|ene `eqom za daqwim razvojem me|usobne ekonomske saradwe, 

Priznaju}i va`nost i zna~ewe nastavqawa i sna`ewa postoje}ih tradicionalnih ekonomskih odnosa, 

U ciqu razvijawa i intenzivirawa obostrano korisne ekonomske, industrijske i tehnolo{ke saradwe, 

Vjeruju}i da intenzivirawe ove saradwe stvara povoqne uslove i odgovaraju}e osnove za wihov daqwi razvoj, 

Po{tuju}i zakonodavstvo Bosne i Hercegovine i Republike Srbije uz puno po{tivawe me|unarodnih obaveza, 

Dogovorile su se, radi postizawa ovih ciqeva, o sqede}em: 

^lan 1.
Predmet i obuhvat Sporazuma 

Ovim Sporazumom uspostavqaju se op{ti uslovi i oblici pro{irewa ekonomske saradwe izme|u Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Ugovorne strane promovisa}e, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, razvoj i {irewe me|usobno korisne ekonomske saradwe u svim oblastima od va`nosti za ekonomski i dru{tveni razvoj. 

^lan 2.
Nadle`ni organi 

Nadle`ni organi - koordinatori iz dr`ava Ugovornih strana sa ciqem realizovawa ovog Sporazuma su: 

Za Bosnu i Hercegovinu: 

Ministarstvo spoqne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine 

Za Republiku Srbiju: 

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. 

^lan 3.
Oblasti saradwe 

Na osnovu analize mogu}nosti za razvoj budu}ih ekonomskih odnosa Ugovorne strane su se dogovorile da saradwu razvijaju u sqede}im oblastima: 

1.    poqoprivreda, {umarstvo i vodoprivreda; 

2.    transport i telekomunikacije; 

3.    zdravstvo; 

4.    `ivotna sredina/okoli{; 

5.    turizam; 

6.    ma{inska industrija; 

7.    hemijska industrija; 

8.    farmaceutska industrija; 

9.    elektrotehni~ka industrija; 

10.    rudarstvo i energetika; 

11.    izgradwa i rekonstruisawe postrojewa za proizvodwu energije, elektri~nih mre`a, gasovoda i naftovoda; 

12.    informacione i ra~unarske tehnologije; 

13.    razmjena znawa, iskustva i pro{irewe saradwe na razvoju malih i sredwih preduze}a; 

14.    druga podru~ja ekonomske i industrijske saradwe o kojima se me|usobno mo`e posti}i dogovor na osnovu ovog Sporazuma. 

^lan 4.
Oblici razvoja saradwe 

Ugovorne strane }e {iriti i razvijati me|usobnu saradwu kroz: 

a)    podr`avawe veza i sna`ewe saradwe na nivou institucija dr`ava Ugovornih strana, privrednih komora, poslovnih udru`ewa, regionalnih i lokalnih subjekata, kroz promovisawe razmjene informacija u privredi od obostrane koristi; 

b)    razmjenu informacija o razvojnim prioritetima i promovisawe u~estvovawa realizatora razvojnih projekata; 

c)    razmjenu informacija o privredi, podr{ku u~estvovawu na sajmovima i izlo`bama, organizovawe profesionalnih skupova, seminara, simpozijuma i konferencija; 

d)    promovisawe anga`ovawa u me|usobnim privrednim odnosima malih i sredwih preduze}a u privatnom sektoru; 

e)    promovisawe saradwe u pru`awu usluga savjetovawa, marketinga i drugih profesionalnih usluga u oblastima od obostranog interesa; 

f)    promovisawe finansijskih institucija i bankarskog sektora pri uspostavqawu bli`ih kontakata, kroz sna`ewe wihove saradwe; 

g)    promovisawe investicionih aktivnosti, uspostavqawem zajedni~kih ulagawa i otvarawem zastupni{tava i predstavni{tva preduze}a ili filijala; 

h)    promovisawe razvoja me|uregionalne saradwe i saradwe na me|unarodnom nivou u pitawima od obostranog interesa. 

^lan 5.
Zajedni~ka komisija 

1.    Ugovorne strane, u ciqu koordinacije aktivnosti, razvoja me|usobne ekonomske saradwe i realizovawa ciqeva definisanih u ovom Sporazumu, obrazuju Zajedni~ku komisiju za ekonomsku saradwu (u daqwem tekstu: "Komisija"). Komisija }e se sastajati na prijedlog Ugovornih strana, naizmjeni~no u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji. Broj ~lanova svake od Ugovornih strana u Komisiji odredi}e nadle`ni organi - koordinatori zajedni~kim dogovorom. 

2.    Komisija }e posebno pratiti pitawa u vezi sa: 

a)    ocjenom nivoa razvoja me|usobnih ekonomskih odnosa postignutom u prethodnom periodu; 

b)    tra`ewem novih oblika za daqwi razvoj ekonomske saradwe; 

c)    izradom prijedloga za poboq{awe uslova za me|usobnu ekonomsku saradwu; 

d)    davawem prijedloga za realizovawe ovog Sporazuma; 

e)    iznala`ewem zajedni~kih rje{ewa u slu~ajevima kada se mi{qewa Ugovornih strana u vezi sa realizovaweme ili tuma~ewem odredaba ovog Sporazuma razlikuju. 

^lan 6.
Kvalitet pravnih obaveza 

Odredbe ovog Sporazuma ne odnose se na prava i obaveze koje su ugovorne strane ve} preuzele ili }e preuzeti po osnovu i u skladu sa odredbama drugih me|unarodnih sporazuma, ~ije su potpisnice Bosna i Hercegovina i Republika Srbija, ili ta prava i obaveze proizilaze iz wihovog ~lanstva u me|unarodnim organizacijama. 

^lan 7.
Rje{avawe sporova 

Svi eventualni sporovi nastali u tuma~ewu ili realizovawu odredaba ovog Sporazuma rje{ava}e se pregovorima izme|u Ugovornih strana. 

^lan 8.
Zavr{ne odredbe 

1.    Ovaj Sporazum stupa na snagu trideset (30) dana nakon prijema posqedweg pisanog obavje{tewa o ispuwewu svih procedura predvi|enih nacionalnim zakonodavstvom za stupawe sporazuma na snagu i osta}e na snazi ~etiri (4) godine. Poslije isteka ovog perioda, va`nost sporazuma se automatski produ`ava za jo{ jednu (1) godinu svaki put, ukoliko neka od Ugovornih strana ne izvijesti u pismenom obliku, diplomatskim putem, da raskida sporazum najkasnije {est (6) mjeseci prije wegovog isteka. 

2.    Ovaj Sporazum se mo`e mijewati uz obostranu saglasnost Ugovornih strana u pismenoj formi. Te promjene stupaju na snagu u skladu sa postupkom navedenim u stavu 1. ovog ~lana. 

Potpisano u Sarajevu, dana 27.3.2009. godine u dva originalna primjerka, na slu`benim jezicima Bosne i Hercegovine: srpskom, bosanskom, hrvatskom jeziku i na srpskom jeziku, pri ~emu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. 


Za Savjet ministara
Bosne i Hercegovine
Ministar spoqne trgovine i ekonomskih odnosa
Mladen Zirojevi} 


Za Vladu
Republike Srbije
Ministar za ekonomiju i regionalni razvoj
Mla|an Dinki} 

^lan 3. 

Ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" na srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku i stupa na snagu danom objavqivawa. 


Broj 01-011-1970-20/09
27. jula 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
@eqko Kom{i}, s. r. Na osnovu ~lana V. 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH, broj: 374/09 od 18. juna 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 59. sjednici, odr`anoj 27. jula 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O EKONOMSKOJ SARADNJI IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE 

^lan l. 

Ratifikuje se Sporazum o ekonomskoj saradnji izme|u Vije}a ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije, potpisan u Sarajevu, 27. marta 2009. godine na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, te na slu`benom jeziku Republike Srbije - srpskom jeziku. 

^lan 2. 

Tekst Sporazuma glasi: 

SPORAZUM 

O EKONOMSKOJ SARADNJI IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE 

Vije}e ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Srbije, u daljnjem tekstu: "Ugovorne strane", 

U duhu prijateljskih odnosa izme|u dr`ava Ugovornih strana, 

Vo|ene `eljom za daljnjim razvojem me|usobne ekonomske saradnje, 

Priznaju}i va`nost i zna~enje nastavljanja i sna`enja postoje}ih tradicionalnih ekonomskih odnosa, 

U cilju razvijanja i intenziviranja obostrano korisne ekonomske, industrijske i tehnolo{ke saradnje, 

Vjeruju}i da intenziviranje ove saradnje stvara povoljne uvjete i odgovaraju}e osnove za njihov dalji razvoj, 

Po{tuju}i zakonodavstvo Bosne i Hercegovine i Republike Srbije uz puno po{tivanje me|unarodnih obaveza, 

Dogovorile su se, radi postizanja ovih ciljeva, o slijede}em: 

^lan 1.
Predmet i obuhvat Sporazuma 

Ovim Sporazumom uspostavljaju se op}i uvjeti i oblici pro{irenja ekonomske saradnje izme|u Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Ugovorne strane promovirat }e, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, razvoj i {irenje me|usobno korisne ekonomske saradnje u svim oblastima od va`nosti za ekonomski i dru{tveni razvoj. 

^lan 2.
Nadle`ni organi 

Nadle`ni organi - koordinatori iz dr`ava Ugovornih strana sa ciljem realiziranja ovog Sporazuma su: 

Za Bosnu i Hercegovinu: 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine 

Za Republiku Srbiju: 

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 

^lan 3.
Oblasti saradnje 

Na osnovu analize mogu}nosti za razvoj budu}ih ekonomskih odnosa Ugovorne strane su se dogovorile da saradnju razvijaju u slijede}im oblastima: 

1.    poljoprivreda, {umarstvo i vodoprivreda; 

2.    transport i telekomunikacije; 

3.    zdravstvo; 

4.    `ivotna sredina/okoli{; 

5.    turizam; 

6.    ma{inska industrija; 

7.    kemijska industrija; 

8.    farmaceutska industrija; 

9.    elektrotehni~ka industrija; 

10.    rudarstvo i energetika; 

11.    izgradnja i rekonstruiranje postrojenja za proizvodnju energije, elektri~nih mre`a, plinovoda i naftovoda; 

12.    informacione i ra~unarske tehnologije; 

13.    razmjena znanja, iskustva i pro{irenje saradnje na razvoju malih i srednjih preduze}a; 

14.    druga podru~ja ekonomske i industrijske saradnje o kojima se me|usobno mo`e posti}i dogovor na osnovu ovog Sporazuma. 

^lan 4.
Oblici razvoja saradnje 

Ugovorne strane {irit }e i razvijati me|usobnu saradnju kroz: 

a)    podr`avanje veza i sna`enje saradnje na nivou institucija dr`ava Ugovornih strana, privrednih komora, poslovnih udru`enja, regionalnih i lokalnih subjekata, kroz promoviranje razmjene informacija u privredi od obostrane koristi; 

b)    razmjenu informacija o razvojnim prioritetima i promoviranje u~estvovanja realizatora razvojnih projekata; 

c)    razmjenu informacija o privredi, podr{ku u~estvovanju na sajmovima i izlo`bama, organiziranje profesionalnih skupova, seminara, simpozija i konferencija; 

d)    promoviranje anga`iranja u me|usobnim privrednim odnosima malih i srednjih preduze}a u privatnom sektoru; 

e)    promoviranje saradnje u pru`anju usluga savjetovanja, marketinga i drugih profesionalnih usluga u oblastima od obostranog interesa; 

f)    promoviranje finansijskih institucija i bankarskog sektora pri uspostavljanju bli`ih kontakata, kroz sna`enje njihove saradnje; 

g)    promoviranje investicionih aktivnosti, uspostavljanjem zajedni~kih ulaganja i otvaranjem zastupni{tava i predstavni{tva preduze}a ili filijala; 

h)    promoviranje razvoja me|uregionalne saradnje i saradnje na me|unarodnom nivou u pitanjima od obostranog interesa. 

^lan 5.
Zajedni~ka komisija 

1.    Ugovorne strane, u cilju koordiniranja aktivnosti, razvoja me|usobne ekonomske saradnje i realiziranja ciljeva definiranih u ovom Sporazumu, obrazuju Zajedni~ku komisiju za ekonomsku saradnju (u daljnjem tekstu: "Komisija"). Komisija }e se sastajati na prijedlog Ugovornih strana, naizmjeni~no u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji. Broj ~lanova svake od Ugovornih strana u Komisiji odredit }e nadle`ni organi - koordinatori zajedni~kim dogovorom. 

2.    Komisija }e posebno pratiti pitanja vezana za: 

a)    ocjenu nivoa razvoja me|usobnih ekonomskih odnosa postignutom u prethodnom periodu; 

b)    tra`enje novih oblika za daljnji razvoj ekonomske saradnje; 

c)    izradu prijedloga za pobolj{anje uvjeta za me|usobnu ekonomsku saradnju; 

d)    davanje prijedloga za realiziranje ovog Sporazuma; 

e)    iznala`enje zajedni~kih rje{enja u slu~ajevima kada se mi{ljenja Ugovornih strana vezano za realiziranje ili tuma~enje odredbi ovog Sporazuma razlikuju. 

^lan 6.
Kvalitet pravnih obaveza 

Odredbe ovog Sporazuma ne odnose se na prava i obaveze koje su Ugovorne strane ve} preuzele ili }e preuzeti po osnovu i u skladu sa odredbama drugih me|unarodnih sporazuma, ~ije su potpisnice Bosna i Hercegovina i Republika Srbija, ili ta prava i obaveze proizilaze iz njihovog ~lanstva u me|unarodnim organizacijama. 

^lan 7.
Rje{avanje sporova 

Svi eventualni sporovi nastali u tuma~enju ili realiziranju odredbi ovog Sporazuma rje{avat }e se pregovorima izme|u Ugovornih strana. 

^lan 8.
Zavr{ne odredbe 

1.    Ovaj Sporazum stupa na snagu trideset (30) dana nakon prijema posljednje pisane obavijesti o ispunjenju svih procedura predvi|enih nacionalnim zakonodavstvom za stupanje sporazuma na snagu i ostat }e na snazi ~etiri (4) godine. Poslije isteka ovog perioda, va`nost sporazuma se automatski produ`ava za jo{ jednu (1) godinu svaki put, ukoliko neka od Ugovornih strana ne izvijesti u pismenom obliku, diplomatskim putem, da raskida sporazum najkasnije {est (6) mjeseci prije njegovog isteka. 

2.    Ovaj Sporazum se mo`e mijenjati uz obostranu saglasnost Ugovornih strana u pismenoj formi. Te promjene stupaju na snagu u skladu sa postupkom navedenim u stavu 1. ovog ~lana. 

Potpisano u Sarajevu, dana 27. 3. 2009. godine u dva originalna primjerka, na slu`benim jezicima Bosne i Hercegovine: bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku i na srpskom jeziku, pri ~emu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. 


Za Vije}e ministara
Bosne i Hercegovine
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Mladen Zirojevi} 


Za Vladu
Republike Srbije
Ministar za ekonomiju i regionalni razvoj
Mla|an Dinki} 

^lan 3. 

Ova Odluka bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja. 


Broj 01-011-1970-20/09
27. jula 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
@eljko Kom{i}, s. r. 


138 

Temeljem ~lanka V. 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i suglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 377/09 od 18. lipnja 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine je na 59. sjednici, odr`anoj 27. srpnja 2009. godine, donijelo 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI EUROPSKE KONVENCIJE O OBAVJE[TENJIMA O STRANOM PRAVU SA DODATNIM PROTOKOLOM 

^lanak 1. 

Ratificira se Europska konvencija o obavje{tenjima o stranom pravu (London, 7. lipnja 1968. godine) sa Dodatnim protokolom (Strasbourg, 15. o`ujka 1978. godine). 

^lanak 2. 

Tekstovi Konvencije i Dodatnog protokola u prijevodu glase: 

EUROPSKA KONVENCIJA 

O OBAVJE[TENJIMA O STRANOM PRAVU 

(London, 7. lipnja 1968. godine) 

^lanak 1.
Obim konvencije 

1.    Strane ugovornice obvezuju se da jedna drugoj osiguraju, sukladno odredbama ove konvencije, obavje{tenja o svom materijalnom i procesnom pravu u gra|anskopravnoj i gospodarskopravnoj oblasti, kao i o organizaciji pravosu|a. 

2.    Me|utim, dvije ili vi{e strana ugovornica mogu da odlu~e da izme|u sebe pro{ire obim ove konvencije i na druga polja osim onih koja su spomenuta u prethodnom stavku. Tekst takvih sporazuma bit }e proslije|en glavnom tajniku Vije}a Europe. 

^lanak 2.
Nacionalna tijela za vezu 

1.    Radi ostvarivanja odredaba ove konvencije, svaka strana ugovornica ustrojit }e ili imenovati jedno tijelo (u daljnjem tekstu: "agencija za prijem"): 

(a)    da prima zahtjeve za obavje{tenja koja se spominju u ~lanku 1. stavak 1. ove konvencije od neke druge strane ugovornice; 

(b)    da postupa po tim zahtjevima sukladno ~lanku 6. 

    Agencija za prijem mora da bude ministarski resor ili neko drugo dr`avno tijelo. 

2.    Svaka strana ugovornica mo`e ustrojiti ili imenovati jedno tijelo ili vi{e tijela (u daljnjem tekstu:"agencija za prijenos") za prijem zahtjeva za obavje{tenja o stranom pravu od svojih pravosudnih tijela i da ih prenosi nadle`noj stranoj agenciji za prijem. Agencija za prijem mo`e da bude imenovana za agenciju za prijenos. 

3.    Svaka strana ugovornica prenijet }e glavnom tajniku Vije}a Europe ime i adresu svoje agencije za prijem, i prema potrebi, svoje agencije ili agencije za prijenos. 

^lanak 3.
Tijela koja imaju pravo da upute zahtjev za obavje{tenje 

1.    Zahtjev za obavje{tenje uvijek }e potjecati od nekog pravosudnog tijela, ~ak i kad ga nije sa~inilo to tijelo. Zahtjev se mo`e postaviti samo u slu~ajevima kada je postupak zaista pokrenut. 

2.    Svaka strana ugovornica mo`e, ako nije ustrojila ili imenovala agenciju za prijenos, da nazna~i, izjavom upu}enom glavnom tajniku Vije}a Europe, koji }e od svojih tijela smatrati pravosudnim tijelom, u smislu prethodnog stavka. 

3.    Tri strane ili vi{e strana ugovornica mogu da odlu~e da u odnosu na sebe pro{ire ovu konvenciju, pored pravosudnih, i na zahtjeve drugih tijela. Tekst takvih sporazuma proslijedit }e se glavnom tajniku Vije}a Europe. 

^lanak 4.
Sadr`aj zahtjeva za obavje{tenje 

1.    U zahtjevu za obavje{tenje navest }e se pravosudno tijelo od kojeg zahtjev potje~e, kao i narav slu~aja. U njemu }e se, {to je preciznije mogu}e, navesti pitanja glede kojih se `ele obavje{tenja u svezi s pravom zemlje kojoj se zahtjev upu}uje, a ako u toj zemlji postoji vi{e od jednog pravnog sustava, onda i sustav prava za koji se obavje{tenje tra`i. 

2.    U zahtjevu }e se, tako|er, navesti ~injenice potrebne kako za njegovo pravilno razumijevanje tako i za formuliranje to~nog i preciznog odgovora. Po potrebi, mogu se prilo`iti preslike dokumenata da bi se razjasnio cilj zahtjeva. 

3.    Zahtjev mo`e obuhvatiti i pitanja iz drugih podru~ja pored onih koja su spomenuta u ~lanku 1. stavak 1., ako se ona odnose na glavna pitanja precizirana u zahtjevu. 

4.    Ako zahtjev nije sa~inilo neko pravosudno tijelo, bit }e popra}en odlukom tog tijela kojom se zahtjev odobrava. 

^lanak 5.
Prijenos zahtjeva za obavje{tenje 

Zahtjev za obavje{tenje prenijet }e izravno agenciji za prijem zamoljene dr`ave agencija za prijenos ili, u njenom odsustvu, pravosudno tijelo iz kojega je zahtjev potekao. 

^lanak 6.
Tijela ovla{tena za odgovore 

1.    Agencija za prijem zamoljene dr`ave mo`e sama da sa~ini odgovor ili da zahtjev prenese nekom drugom zvani~nom dr`avnom tijelu koji }e da sa~ini odgovor. 

2.    Agencija za prijem mo`e, u odgovaraju}im slu~ajevima ili zbog potreba administrativne organizacije, da zahtjev prenese privatnom tijelu ili ovla{tenom odvjetniku koji }e da sa~ini odgovor. 

3.    Kad je vjerojatno da }e primjena stavka 2. podrazumijevati tro{kove, agencija za prijem }e, prije nego {to izvr{i prijenos spomenut u tom stavku, nazna~iti tijelu od kojega zahtjev potje~e privatno tijelo ili odvjetnika kojemu }e zahtjev biti prenesen, obavijestiti spomenuto tijelo {to je mogu}e preciznije o vjerojatnim tro{kovima i tra`iti njegovu suglasnost. 

^lanak 7.
Sadr`aj odgovora 

Cilj odgovora bit }e davanje obavje{tenja, na objektivan i nepristrasan na~in, o pravu zamoljene dr`ave pravosudnom tijelu od kojega zahtjev potje~e. Odgovor }e sadr`ati, prema potrebi, relevantne zakonske tekstove i relevantne sudske odluke. Bit }e popra}en, onoliko koliko se smatra potrebnim za pravilno obavje{tavanje tijela koje to tra`i, dopunskim dokumentima kao {to su izvodi iz stru~nih radova i pripremnih materijala. Tako|er, mo`e biti popra}en komentarima i obrazlo`enjima. 

^lanak 8.
Efekti odgovora 

Obavje{tenja dana u odgovoru ne}e obvezivati pravosudno tijelo iz kojega je zahtjev potekao. 

^lanak 9.
Prijenos odgovora 

Agencija za prijem uputit }e odgovor agenciji za prijenos ako je zahtjev bio proslije|en preko te agencije ili pravosudnom tijelu ako je ono izravno poslalo zahtjev. 

^lanak 10.
Du`nost da se odgovori 

1.    Agencija za prijem kojoj je poslan zahtjev za obavje{tenje, shodno odredbi ~lanka 11, poduzet }e mjere temeljem zahtjeva sukladno ~lanku 6. 

2.    Ako odgovor ne sa~injava agencija za prijem, ona }e biti obvezna da osigura upu}ivanje odgovora shodno uvjetima iz ~lanka 12. 

^lanak 11.
Izuzeci od obveze da se odgovori 

Zamoljena dr`ava mo`e da odbije da postupi po zahtjevu za obavje{tenje ako slu~aj u svezi s kojim se zahtjev {alje utje~e na njene interese ili ako smatra da bi odgovor mogao da ugrozi njen suverenitet ili sigurnost. 

^lanak 12.
Rok za odgovor 

Odgovor na zahtjev za obavje{tenje bit }e upu}en {to je mogu}e br`e. Me|utim, ako priprema odgovora zahtijeva dugo vrijeme, agencija za prijem }e o tome izvijestiti strano tijelo koje {alje zahtjev i, ako je mogu}e, istodobno nazna~iti vjerojatnim nadnevkom do kog }e odgovor biti proslije|en. 

^lanak 13.
Dodatna obavje{tenja 

1.    Agencija za prijem, kao i tijela ili osobe kojoj je nalo`eno da odgovori, sukladno ~lanku 6, mogu da tra`e od tijela od kojega zahtjev potje~e da osigura eventualna dopunska obavje{tenja koja smatraju potrebnim za sa~injavanje dogovora. 

2.    Zahtjev za dopunska obavje{tenja proslijedit }e agencija za prijem na isti na~in kao {to je predvi|eno ~lankom 9. za proslje|ivanje odgovora. 

^lan 14.
Jezici 

1.    Zahtjev za obavje{tenje i aneksi bit }e sastavljeni na jeziku ili na jednom od zvani~nih jezika zamoljene dr`ave ili }e biti popra}eni prijevodom na taj jezik. Odgovor }e biti sastavljen na jeziku zamoljene dr`ave. 

2.    Me|utim, dvije strane ili vi{e strana ugovornica mogu da odlu~e da u odnosu na sebe odstupe od odredbe prethodnoga stavka. 

^lanak 15.
Tro{kovi 

1.    Odgovor ne}e podrazumijevati pla}anje bilo kakvih naknada ili tro{kova, osim onih koji su spomenuti u ~lanku 6. stavak 3., koje }e snositi dr`ava od koje zahtjev potje~e. 

2.    Me|utim, dvije strane ili vi{e strana ugovornica mogu da odlu~e da u odnosu na sebe odstupe od odredbe prethodnoga stavka. 

^lanak 16.
Federativne dr`ave 

U federativnim dr`avama funkcije agencije za prijem, osim onih koje ostvaruju prema ~lanku 2. stavak 1. to~ka a.), mogu iz ustavnih razloga da se prenesu na druga dr`avna tijela. 

^lanak 17.
Stupanje Konvencije na snagu 

1.    Ova konvencija bit }e otvorena za potpisivanje dr`ava ~lanica Vije}a Europe. Ona podlije`e ratifikaciji ili prihvatu. Instrumenti ratifikacije ili prihvata bit }e deponirani kod glavnog tajnika Vije}a Europe. 

2.    Ova konvencija }e stupiti na snagu tri mjeseca poslije nadnevka deponiranja tre}eg instumenta ratifikacije ili prihvata. 

3.    U odnosu na dr`avu potpisnicu koja je naknadno ratificira ili potpi{e, Konvencija }e stupiti na snagu tri mjeseca poslije nadnevka deponiranja njenoga instrumenta ratifikacije ili prihvata. 

^lanak 18.
Pristupanje dr`ave koja nije ~lanica Vije}a Europe 

1.    Poslije stupanja ove konvencije na snagu, Komitet ministara Vije}a Europe mo`e da pozove bilo koju dr`avu koja nije ~lanica da pristupi Konvenciji. 

2.    Takvo pristupanje izvr{it }e se deponiranjem kod glavnog tajnika Vije}a Europe instrumenta pristupanja, koji }e stupiti na snagu tri mjeseca poslije nadnevka njegova deponiranja. 

^lanak 19.
Teritorijalni obuhvat Konvencije 

1.    Svaka strana ugovornica mo`e, u vrijeme potpisivanja ili prilikom deponiranja instrumenta ratifikacije, prihvata ili pristupanja, da precizira teritorij ili teritorija na koje }e se primjenjivati ova konvencija. 

2.    Svaka strana ugovornica mo`e, prilikom deponiranja svoga instrumenta ratifikacije, prihvata ili pristupanja ili bilo kada poslije toga, izjavom upu}enom glavnom tajniku Vije}a Europe da pro{iri ovu konvenciju na bilo koji drugi teritorij ili teritorija precizirana u izjavi, a za ~ije je me|unarodne odnose ona nadle`na ili u ~ije ime je ovla{tena da preuzima obveze. 

3.    Svaka izjava dana sukladno prethodnom stavku mo`e, u odnosu na svaki teritorij spomenut u takvoj izjavi, da bude povu~ena sukladno postupku izlo`enom u ~lanku 20. ove konvencije. 

^lanak 20.
Trajanje konvencije i otkazivanje 

1.    Ova konvencija }e ostati na snazi neodre|eno vrijeme. 

2.    Svaka strana ugovornica mo`e, u odnosu na sebe, da otka`e ovu konvenciju obavje{tenjem upu}enim glavnom tajniku Vije}a Europe. 

3.    Takvo otkazivanje stupit }e na snagu {est mjeseci po{to glavni tajnik primi takvu obavijest. 

^lanak 21.
Funkcije glavnog tajnika Vije}a Europe 

Glavni tajnik Vije}a Europe obavijestit }e dr`ave ~lanice Vije}a i svaku dr`avu koja je pristupila ovoj konvenciji o: 

a)    svakom potpisivanju; 

b)    svakom deponiranju instrumenta ratifikacije, prihvata ili pristupanja; 

c)    nadnevak stupanja na snagu ove konvencije sukladno njenom ~lanku 17; 

d)    svakoj izjavi primljenoj sukladno odredbama ~lanka 1. stavak 2, ~lanka 2. stavak 3, ~lanka 3. stavak 2. i ~lanka 19. st. 2. i 3; 

e)    svakom obavje{tenju primljenom sukladno odredbama ~lanka 20. i nadnevku kada otkazivanje stupa na snagu. 

Potvr|uju}i navedeno, potpisnici koji su za to propisno ovla{teni, potpisali su ovu konvenciju. 

Sa~injeno u Londonu 7. lipnja 1968., na francuskom i engleskom jeziku, pri ~emu su oba teksta podjednako vjerodostojna, u jednom primjerku koji }e ostati deponiran u arhivima Vije}a Europe. Glavni tajnik Vije}a Europe uputit }e otvorene preslike svakoj dr`avi potpisnici i pristupnici. 

DODATNI PROTOKOL
EUROPSKOJ KONVENCIJI O OBAVJE[TENJIMA O STRANOM PRAVU 

(Strasbourg, 15.3.1978. godine) 

Dr`ave ~lanice Vije}a Europe, potpisnice ovog 

Uzev{i u obzir odredbe Europske konvencije o obavje{tenjima o stranom pravu, otvorene za potpisivanje u Londonu 7. 6. 1968. godine (u daljnjem tekstu: Konvencija); 

Uzev{i u obzir da je potrebno da se pro{iri sustav me|unarodne me|usobne pomo}i ustanovljene tom Konvencijom u polju kaznenoga zakona i procedura, u multilateralnom opsegu otvorenom za sve strane ugovornice Konvencije; 

Uzev{i u obzir da, u vidu otklanjanja postoje}ih ekonomskih zapreka u pravnim postupcima i omogu}avanja osobama u ekonomski slabom polo`aju da lak{e iskoriste svoja prava u dr`avama ~lanicama, tako|er je potrebno da se pro{iri sustav ustanovljen Konvencijom u polju pravne pomo}i i savjetovanja u gra|anskopravnim i gospodarskopravnim pitanjima; 

Imaju}i u vidu da ~lanak 1. stavak 2. Konvencije predvi|a da dvije ili vi{e strane ugovornice mogu odlu~iti da pro{ire izme|u sebe podru~je primjene Konvencije na druga polja izuzev onih spomenutih u Konvenciji; 

Imaju}i u vidu da ~lanak 3. stavak 3. Konvencije predvi|a da dvije ili vi{e strane ugovornice mogu odlu~iti da pro{ire izme|u sebe Konvenciju na zahtjeve ovla{tenim tijelima pored pravosudnih tijela; 

Suglasile su se o slijede}em: 

Poglavlje I. 

^lanak 1. 

Strane ugovornice se obvezuju da jedna drugoj osiguraju, sukladno odredbama Konvencije, obavje{tenja o svom materijalnom i procesnom pravu i ustroju pravosu|a u kaznenoj oblasti, uklju~uju}i tu`iteljska tijela, kao i o zakonu koji se odnosi na izvr{avanje kaznenih mjera. Ova obveza se primjenjuje na sve postupke koji se ti~u prekr{aja ~ije kazneno gonjenje, u vrijeme zahtjeva za informaciju, spada pod nadle`nost sudskih vlasti strane podnositelja zahtjeva. 

^lanak 2. 

Zahtjev za obavje{tenje o pitanjima u polju spomenutom u ~lanku 1. mo`e: 

a)    potjecati ne samo od sudova, nego od bilo kojeg pravosudnoga tijela koje ima nadle`nost gonjenja kaznenih djela ili izvr{avanja kazne koje su izre~ene sa kona~nim i obvezuju}im u~inkom; i 

b)    biti napravljeni ne samo gdje su postupci zapravo bili pokrenuti, ve} tako|er kada je pokretanje postupka predvi|eno. 

Poglavlje II. 

^lanak 3. 

Unutar opsega obveza sadr`anih u ~lanku 1., stavak 1. Konvencije, strane ugovornice se sla`u da zahtjevi za obavje{tenje mogu: 

a)    potjecati ne samo od pravosudnih tijela nego od bilo kojega tijela ili osobe koja djeluje unutar slu`benih sustava pravne pomo}i ili pravnoga savjetodavstva u ime osoba u lo{em ekonomskom polo`aju; 

b)    biti napravljeni ne samo gdje su postupci zapravo bili pokrenuti, ve} tako|er kada je pokretanje postupka predvi|eno. 

^lanak 4. 

1.    Svaka strana ugovornica koja nije osnovala ili imenovala jedno ili vi{e tijela da djeluju kao agencija za prijenos kao {to je predvi|eno ~lankom 2. stavkom 2. Konvencije, }e osnovati ili imenovati takvu agenciju ili agencije, sukladno ~lanku 3. ovoga protokola, u svrhu prijenosa bilo kakvog zahtjeva za obavje{tenje nadle`noj stranoj agenciji za prijem. 

2.    Svaka strana ugovornica }e prenijeti glavnom tajniku Vije}a Europe ime i adresu osnovane ili imenovane agencije ili agencija za prijenos sukladno prethodnim stavcima. 

Poglavlje III. 

^lanak 5. 

1.    Bilo koja dr`ava mo`e, u vrijeme potpisivanja ili polaganja svojih instrumenata o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupanju, izjaviti da }e samo biti vezana putem jednoga ili drugoga od Poglavlja I. ili II. ovoga protokola. 

2.    Svaka dr`ava koja napravi takvu izjavu mo`e, u bilo koje naknadno vrijeme, izjaviti putem obavje{tenja upu}enim glavnom tajniku Vije}a Europe da }e biti vezana odredbama oba Poglavlja I. i II. To obavje{tenje stupa na snagu od dana njegovoga prijema. 

3.    Svaka strana ugovornica koja je vezana odredbama oba Poglavlja I. i II. mo`e u bilo koje vrijeme izjaviti putem obavje{tenja upu}enim glavnom tajniku Vije}a Europe da }e biti vezana samo jednim ili drugim Poglavljem I. i II. T obavijest stupa na snagu {est mjeseci od dana njegovoga prijema. 

4.    Odredbe Poglavlja I. i II, ovisno o slu~aju, se mogu primijeniti samo izme|u strana ugovornica koje su vezane Poglavljem u pitanju. 

^lanak 6. 

1.    Ovaj Protokol }e biti otvoren za potpisivanje dr`avama ~lanicama Vije}a Europe, potpisnicama Konvencije koje mogu postati njene strane putem: 

a)    potpisom bez rezervi glede ratifikacije, prihvata ili odobrenja; 

b)    potpisom s rezervama glede ratifikacije, prihvata ili odobrenja poslije kojeg 

slijedi ratifikacija, prihvat ili odobrenje. 

2.    Instrumenti o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju bit }e deponirani kod glavnog tajnika Vije}a Europe. 

3.    Dr`ava ~lanica Vije}a Europe ne mo`e potpisati ovaj Protokol bez rezervi glede ratifikacije, prihvata ili odobrenja niti je ratificirati, prihvatiti, odobriti, osim ako nije istodobno ili prethodno ratificirala ili prihvatila Konvenciju. 

^lanak 7. 

1.    Ovaj protokol stupa na snagu tri mjeseca nakon datuma kada tri dr`ave ~lanice Vije}a Europe postanu strane Protokola sukladno odredbama ~lanka 6. 

2.    Kada je rije~ o dr`avi ~lanici koja naknadno potpi{e Protokol bez rezervi glede ratifikacije, prihvata ili odobrenja ili koja }e ga ratificirati, prihvatiti ili odobriti, Protokol }e stupiti na snagu tri mjeseca nakon nadnevka takvoga potpisivanja ili nakon nadnevka deponiranja instrumenta o ratifikaciji, prihvatu ili odobrenju. 

^lanak 8. 

1.    Nakon stupanja na snagu ovoga protokola, svaka dr`ava koja pristupi, ili je pozvana da pristupi, Konvenciji, mo`e biti pozvana od Odbora ministara da pristupi tako|er i ovom protokolu. 

2.    Na takvo pristupanje }e utjecati deponiranje instrumenata o pristupanju kod glavnog tajnika Vije}a Europe koje stupa na snagu tri mjeseca nakon nadnevka njegovoga deponiranja. 

^lanak 9. 

1.    Svaka dr`ava mo`e, u vrijeme potpisivanja ili prilikom deponiranja instrumenata o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju, ili pristupanju precizirati teritorij ili teritorija na koja }e se primjenjivati ovaj protokol. 

2.    Svaka dr`ava mo`e, prilikom deponiranja svoga instrumenta o ratifikaciji, prihvatu, odobrenju ili pristupanju ili bilo kada poslije toga, izjavom upu}enom glavnom tajniku Vije}a Europe, pro{iriti ovaj protokol na bilo koji drugi teritorij ili teritorija precizirana u izjavi a za ~ije je me|unarodne odnose ona nadle`na ili u ~ije ime je ovla{tena da preuzima obveze. 

3.    Svaka izjava dana sukladno prethodnom stavku mo`e, u odnosi na svaki teritorij spomenut u takvoj izjavi, biti povu~ena obavje{tenjem upu}enim glavnom tajniku Vije}a Europe. Takvo povla~enje }e stupiti na snagu {est mjeseci nakon nadnevka kada glavni tajnik Vije}a Europe primi takvu obavijest. 

^lanak 10. 

1.    Svaka strana ugovornica mo`e, u odnosu na sebe, da otka`e ovaj protokol obavje{tenjem upu}enim glavnom tajniku Vije}a Europe. 

2.    Takvo otkazivanje stupit }e na snagu {est mjeseci nakon nadnevka kada glavni tajnik Vije}a Europe primi takvu obavijest. 

3.    Otkazivanje Konvencije automatski povla~i za sobom otkazivanje ovoga protokola. 

^lanak 11. 

Glavni tajnik Vije}a Europe obavijestit }e dr`ave ~lanice Vije}a i svaku dr`avu koja je pristupila ovoj Konvenciji o: 

a)    svakom potpisivanju bez rezervi glede ratifikacije, prihvata ili odobrenja; 

b)    svakom potpisivanju s rezervom glede ratifikacije, prihvata ili odobrenja; 

c)    deponiranju bilo kojega instrumenta ratifikacije, prihvata ili odobrenja; 

d)    svakom nadnevku stupanja na snagu ovoga protokola sukladno ~lanku 7. Protokola; 

e)    svakoj obavijesti primljenoj sukladno odredbama ~lanka 4; 

f)    svakoj izjavi ili obavijesti primljenoj sukladno odredbama ~lanka 5; 

g)    svakoj izjavi primljenoj sukladno odredbama ~lanka 9. i bilo kojem povla~enju takve izjave; 

h)    svakoj obavijesti primljenoj sukladno odredbama ~lanka 15. i nadnevku kada otkazivanje stupa na snagu. 

U potvrdu ~ega, mi dolje potpisani, opunomo}enici, potpisujemo ovaj protokol. 

Sa~injeno u Strasbourgu, na dana{nji dan 15. 3. 1978. godine, na engleskom i francuskom jeziku, pri ~emu su oba teksta jednako vjerodostojna, u jednom primjerku koji }e biti deponiran u arhivima Vije}a Europe. Glavni tajnik Vije}a Europe }e uputiti ovjerene preslike svakoj dr`avi potpisnica i pristupnica. 

^lanak 3. 

Ova Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na hrvatskome, srpskom i bosanskom jeziku i stupa na snagu danom objave. 


Broj 01-011-1970-15/09
27. srpnja 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
@eljko Kom{i}, v. r. Na osnovu ~lana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 377/09 od 18. juna 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 59. sjednici, odr`anoj 27. jula 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI EVROPSKE KONVENCIJE O OBAVJE[TEWIMA O STRANOM PRAVU SA DODATNIM PROTOKOLOM 

^lan 1. 

Ratifikuje se Evropska konvencija o obavje{tewima o stranom pravu (London, 7. juni 1968. godine) sa Dodatnim protokolom (Strazbur, 15. mart 1978. godine). 

^lan 2. 

Tekstovi Konvencije i Dodatnog protokola u prevodu glase: 

EVROPSKA KONVENCIJA 

O OBAVJE[TEWIMA O STRANOM PRAVU 

(London, 7. juni 1968. godine) 

^lan 1.
Obim konvencije 

1.    Strane ugovornice obavezuju se da jedna drugoj obezbijede, u skladu sa odredbama ove konvencije, obavje{tewa o svom materijalnom i procesnom pravu u gra|ansko-pravnoj i privredno-pravnoj oblasti, kao i o organizaciji pravosu|a. 

2.    Me|utim, dvije ili vi{e strana ugovornica mogu da odlu~e da izme|u sebe pro{ire obim ove konvencije i na druga poqa osim onih koja su spomenuta u prethodnom stavu. Tekst takvih sporazuma bi}e proslije|en generalnom sekretaru Savjeta Evrope. 

^lan 2.
Nacionalni organi za vezu 

1.    Radi ostvarivawa odredaba ove konvencije, svaka strana ugovornica osnova}e ili imenovati jedan organ (u daqwem tekstu: "agencija za prijem"): 

(a)    da prima zahtjeve za obavje{tewa koja se spomiwu u ~lanu 1. stav 1. ove konvencije od neke druge strane ugovornice; 

(b)    da postupa po tim zahtjevima u skladu sa ~lanom 6. 

    Agencija za prijem mora da bude ministarski resor ili neki drugi dr`avni organ. 

2.    Svaka strana ugovornica mo`e da osnuje ili imenuje jedan organ ili vi{e organa (u daqwem tekstu:"agencija za prenos") za prijem zahtjeva za obavje{tewa o stranom pravu od svojih pravosudnih organa i da ih prenosi nadle`noj stranoj agenciji za prijem. Agencija za prijem mo`e da bude imenovana za agenciju za prenos. 

3.    Svaka strana ugovornica prenije}e generalnom sekretaru Savjeta Evrope ime i adresu svoje agencije za prijem, i prema potrebi, svoje agencije ili agencije za prenos. 

^lan 3.
Organi koji imaju pravo da upute zahtjev za obavje{tewe 

1.    Zahtjev za obavje{tewe uvijek }e poticati od nekog pravosudnog organa, ~ak i kad ga nije sa~inio taj organ. Zahtjev se mo`e postaviti samo u slu~ajevima kada je postupak zaista pokrenut. 

2.    Svaka strana ugovornica mo`e, ako nije osnovala ili imenovala agenciju za prenos, da nazna~i, izjavom upu}enom generalnom sekretaru Savjeta Evrope, koji }e od svojih organa smatrati pravosudnim organom, u smislu prethodnog stava. 

3.    Tri strane ili vi{e strana ugovornica mogu da odlu~e da u odnosu na sebe pro{ire ovu konvenciju, pored pravosudnih, i na zahtjeve drugih organa. Tekst takvih sporazuma proslijedi}e se generalnom sekretaru Savjeta Evrope. 

^lan 4.
Sadr`aj zahtjeva za obavje{tewe 

1.    U zahtjevu za obavje{tewe }e se navesti pravosudni organ od koga zahtjev poti~e, kao i priroda slu~aja. U wemu }e se, {to je preciznije mogu}e, navesti pitawa u pogledu kojih se `ele obavje{tewa u vezi sa pravom zemqe kojoj se zahtjev upu}uje, a ako u toj zemqi postoji vi{e od jednog pravnog sistema, onda i sistem prava za koji se obavje{tewe tra`i. 

2.    U zahtjevu }e se, tako|e, navesti ~iwenice potrebne kako za wegovo pravilno razumijevawe tako i za formulisawe ta~nog i preciznog odgovora. Po potrebi, mogu se prilo`iti kopije dokumenata da bi se razjasnio ciq zahtjeva. 

3.    Zahtjev mo`e obuhvatiti i pitawa iz drugih oblasti pored onih koja su spomenuta u ~lanu 1. stav 1., ako se ona odnose na glavna pitawa precizirana u zahtjevu. 

4.    Ako zahtjev nije sa~inio neki pravosudni organ, bi}e popra}en odlukom tog organa kojom se zahtjev odobrava. 

^lan 5.
Preno{ewe zahtjeva za obavje{tewe 

Zahtjev za obavje{tewe prenije}e direktno agenciji za prijem zamoqene dr`ave agencija za prenos ili, u wenom odsustvu, pravosudni organ iz koga je zahtjev potekao. 

^lan 6.
Organi ovla{}eni za odgovore 

1.    Agencija za prijem zamoqene dr`ave mo`e sama da sa~ini odgovor ili da zahtjev prenese nekom drugom zvani~nom dr`avnom organu koji }e da sa~ini odgovor. 

2.    Agencija za prijem mo`e, u odgovaraju}im slu~ajevima ili zbog potreba administrativne organizacije, da zahtjev prenese privatnom tijelu ili ovla{}enom advokatu koji }e da sa~ini odgovor. 

3.    Kad je vjerovatno da }e primjena stava 2. podrazumijevati tro{kove, agencija za prijem }e, prije nego {to izvr{i prenos spomenut u tom stavu, nazna~iti organu od koga zahtjev poti~e privatno tijelo ili advokata kome }e zahtjev biti prenesen, obavijestiti spomenuti organ {to je mogu}e preciznije o vjerovatnim tro{kovima i tra`iti wegovu saglasnost. 

^lan 7.
Sadr`aj odgovora 

Ciq odgovora bi}e davawe obavje{tewa, na objektivan i nepristrasan na~in, o pravu zamoqene dr`ave pravosudnom organu od koga zahtjev poti~e. Odgovor }e sadr`ati, prema potrebi, relevantne zakonske tekstove i relevantne sudske odluke. Bit }e popra}en, onoliko koliko se smatra potrebnim za pravilno obavje{tavawe organa koji to tra`i, dopunskim dokumentima kao {to su izvodi iz stru~nih radova i pripremnih materijala. Tako|e, mo`e biti popra}en komentarima i obrazlo`ewima. 

^lan 8.
Efekti odgovora 

Obavje{tewa data u odgovoru ne}e obavezivati pravosudni organ iz kog je zahtjev potekao. 

^lan 9.
Preno{ewe odgovora 

Agencija za prijem uputi}e odgovor agenciji za prenos ako je zahtjev bio proslije|en preko te agencije ili pravosudnom organu ako je on direktno poslao zahtjev. 

^lan 10.
Du`nost da se odgovori 

1.    Agencija za prijem kojoj je poslat zahtjev za obavje{tewe, shodno odredbi ~lana 11, preduze}e mjere na osnovu zahtjeva u skladu sa ~lanom 6. 

2.    Ako odgovor ne sa~iwava agencija za prijem, ona }e biti obavezna da obezbijedi upu}ivawe odgovora shodno uslovima iz ~lana 12. 

^lan 11.
Izuzeci od obaveze da se odgovori 

Zamoqena dr`ava mo`e da odbije da postupi po zahtjevu za obavje{tewe ako slu~aj u vezi sa kojim se zahtjev {aqe uti~e na wene interese ili ako smatra da bi odgovor mogao da ugrozi wen suverenitet ili bezbjednost. 

^lan 12.
Rok za odgovor 

Odgovor na zahtjev za obavje{tewe bi}e upu}en {to je mogu}e br`e. Me|utim, ako priprema odgovora zahtijeva dugo vrijeme, agencija za prijem }e o tome obavijestiti strani organ koji {aqe zahtjev i, ako je mogu}e, istovremeno nazna~iti vjerovatnim datumom do kog }e odgovor biti proslije|en. 

^lan 13.
Dodatna obavje{tewa 

1.    Agencija za prijem, kao i organa ili lice kome je nalo`eno da odgovori, u skladu sa ~lanom 6, mogu da tra`e od organa od koga zahtjev poti~e da obezbijedi eventualna dopunska obavje{tewa koja smatraju potrebnim za sa~iwavawe dogovora. 

2.    Zahtjev za dopunska obavje{tewa proslijedi}e agencija za prijem na isti na~in kao {to je predvi|eno ~lanom 9. za prosqe|ivawe odgovora. 

^lan 14.
Jezici 

1.    Zahtjev za obavje{tewe i aneksi bi}e sastavqeni na jeziku ili na jednom od zvani~nih jezika zamoqene dr`ave ili }e biti popra}eni prevodom na taj jezik. Odgovor }e biti sastavqen na jeziku zamoqene dr`ave. 

2.    Me|utim, dvije strane ili vi{e strana ugovornica mogu da odlu~e da u odnosu na sebe odstupe od odredbe prethodnog stava. 

^lan 15.
Tro{kovi 

1.    Odgovor ne}e podrazumijevati pla}awe bilo kakvih naknada ili tro{kova, osim onih koji su spomenuti u ~lanu 6. stav 3., koje }e snositi dr`ava od koje zahtjev poti~e. 

2.    Me|utim, dvije strane ili vi{e strana ugovornica mogu da odlu~e da u odnosu na sebe odstupe od odredbe prethodnog stava. 

^lan 16.
Federativne dr`ave 

U federativnim dr`avama funkcije agencije za prijem, osim onih koje ostvaruju prema ~lanu 2. stav 1. ta~ka a.), mogu iz ustavnih razloga da se prenesu na druge dr`avne organe. 

^lan 17.
Stupawe Konvencije na snagu 

1.    Ova konvencija bi}e otvorena za potpisivawe dr`ava ~lanica Savjeta Evrope. Ona podlije`e ratifikaciji ili prihvatawu. Instrumenti ratifikacije ili prihvatawa bi}e deponovani kod generalnog sekretara Savjeta Evrope. 

2.    Ova konvencija }e stupiti na snagu tri mjeseca poslije datuma deponovawa tre}eg instumenta ratifikacije ili prihvatawa. 

3.    U odnosu na dr`avu potpisnicu koja je naknadno ratifikuje ili potpi{e, Konvencija }e stupiti na snagu tri mjeseca poslije datuma deponovawa wenog instrumenta ratifikacije ili prihvatawa. 

^lan 18.
Pristupawe dr`ave koja nije ~lanica Savjeta Evrope 

1.    Poslije stupawa ove konvencije na snagu, Komitet ministara Savjeta Evrope mo`e da pozove bilo koju dr`avu koja nije ~lanica da pristupi Konvenciji. 

2.    Takvo pristupawe izvr{i}e se deponovawem kod generalnog sekretara Savjeta Evrope instrumenta pristupawa, koji }e stupiti na snagu tri mjeseca poslije datuma wegovog deponovawa. 

^lan 19.
Teritorijalni obuhvat Konvencije 

1.    Svaka strana ugovornica mo`e, u vrijeme potpisivawa ili prilikom deponovawa instrumenta ratifikacije, prihvatawa ili pristupawa, da precizira teritoriju ili teritorije na koje }e se primjewivati ova konvencija. 

2.    Svaka strana ugovornica mo`e, prilikom deponovawa svog instrumenta ratifikacije, prihvatawa ili pristupawa ili bilo kada poslije toga, izjavom upu}enom generalnom sekretaru Savjeta Evrope da pro{iri ovu konvenciju na bilo koju drugu teritoriju ili teritorije precizirane u izjavi, a za ~ije je me|unarodne odnose ona nadle`na ili u ~ije ime je ovla{}ena da preuzima obaveze. 

3.    Svaka izjava data u skladu sa prethodnim stavom mo`e, u odnosu na svaku teritoriju spomenutu u takvoj izjavi, da bude povu~ena u skladu sa postupkom izlo`enim u ~lanu 20. ove konvencije. 

^lan 20.
Trajawe konvencije i otkazivawe 

1.    Ova konvencija }e ostati na snazi neodre|eno vrijeme. 

2.    Svaka strana ugovornica mo`e, u odnosu na sebe, da otka`e ovu konvenciju obavje{tewem upu}enim generalnom sekretaru Savjeta Evrope. 

3.    Takvo otkazivawe }e stupiti na snagu {est mjeseci po{to generalni sekretar primi takvo obavje{tewe. 

^lan 21.
Funkcije generalnog sekretara Savjeta Evrope 

Generalni sekretar Savjeta Evrope }e obavijestiti dr`ave ~lanice Savjeta i svaku dr`avu koja je pristupila ovoj konvenciji o: 

a)    svakom potpisivawu; 

b)    svakom deponovawu instrumenta ratifikacije, prihvatawa ili pristupawa; 

c)    datumu stupawa na snagu ove konvencije u skladu sa wenim ~lanom 17; 

d)    svakoj izjavi primqenoj u skladu sa odredbama ~lana 1. stav 2, ~lana 2. stav 3, ~lana 3. stav 2. i ~lana 19. st. 2. i 3; 

e)    svakom obavje{tewu primqenom u skladu sa odredbama ~lana 20. i datumu kada otkazivawe stupa na snagu. 

Potvr|uju}i navedeno, potpisnici koji su za to propisno ovla{}eni, potpisali su ovu konvenciju. 

Sa~iweno u Londonu 7. juna 1968., na francuskom i engleskom jeziku, pri ~emu su oba teksta podjednako vjerodostojna, u jednom primjerku koji }e ostati deponovan u arhivima Savjeta Evrope. Generalni sekretar Savjeta Evrope }e uputiti otvorene kopije svakoj dr`avi potpisnici i pristupnici. 

DODATNI PROTOKOL EVROPSKOJ KONVENCIJI O OBAVJE[TEWIMA O STRANOM PRAVU 

(Strazbur, 15.3.1978. godine) 

Dr`ave ~lanice Savjeta Evrope, potpisnice ovog 

Uzev{i u obzir odredbe Evropske konvencije o obavje{tewima o stranom pravu, otvorene za potpisivawe u Londonu 7.6.1968. godine (u daqwem tekstu: Konvencija); 

Uzev{i u obzir da je potrebno da se pro{iri sistem me|unarodne me|usobne pomo}i ustanovqene tom Konvencijom u poqu krivi~nog zakona i procedura, u multilateralnom okviru otvorenom za sve strane ugovornice Konvencije; 

Uzev{i u obzir da, u vidu otklawawa postoje}ih ekonomskih zapreka u pravnim postupcima i omogu}avawa licima u ekonomski slabom polo`aju da lak{e iskoriste svoja prava u dr`avama ~lanicama, tako|e je potrebno da se pro{iri sistem ustanovqen Konvencijom u poqu pravne pomo}i i savjetovawa u gra|ansko-pravnim i privredno-pravnim pitawima; 

Imaju}i u vidu da ~lan 1. stav 2. Konvencije predvi|a da dvije ili vi{e strane ugovornice mogu odlu~iti da pro{ire izme|u sebe podru~je primjene Konvencije na druga poqa osim onih pomenutih u Konvenciji; 

Imaju}i u vidu da ~lan 3. stav 3. Konvencije predvi|a da dvije ili vi{e strane ugovornice mogu odlu~iti da pro{ire izme|u sebe Konvenciju na zahtjeve ovla{}enim organima pored pravosudnih organa; 

Saglasile su se o sqede}em: 

GLAVA I 

^lan 1. 

Strane ugovornice se obavezuju da jedna drugoj obezbje|uju, u skladu sa odredbama Konvencije, obavje{tewa o svom materijalnom i procesnom pravu i organizaciji pravosu|a u krivi~noj oblasti, ukqu~uju}i tu`ila~ke organe, kao i o zakonu koji se odnosi na izvr{avawe kaznenih mjera. Ova obaveza se primjewuje na sve postupke koje se ti~u prekr{aja ~ije krivi~no gowewe, u vrijeme zahtjeva za informaciju, spada pod nadle`nost sudskih vlasti strane podnosioca zahtjeva. 

^lan 2. 

Zahtjev za obavje{tewe o pitawima u poqu pomenutom u ~lanu 1. mo`e: 

a)    poticati ne samo od sudova, nego od bilo kojeg pravosudnog organa koji ima nadle`nost gowewa krivi~nih djela ili izvr{avawa kazne koje su izre~ene sa kona~nim i obavezuju}im u~inkom; i 

b)    biti napravqeni ne samo gdje su postupci zapravo bili pokrenuti, ve} tako|e kada je pokretawe postupka predvi|eno. 

GLAVA II 

^lan 3. 

Unutar okvira obaveza sadr`anih u ~lanu 1., stav 1. Konvencije, strane ugovornice se sla`u da zahtjevi za obavje{tewe mogu: 

a)    poticati ne samo od pravosudnih organa nego od bilo kojeg organa ili lica koje djeluje unutar slu`benih sistema pravne pomo}i ili pravnog savjetodavstva u ime lica u lo{em ekonomskom polo`aju; 

b)    biti napravqeni ne samo gdje su postupci zapravo bili pokrenuti, ve} tako|e kada je pokretawe postupka predvi|eno. 

^lan 4. 

1.    Svaka strana ugovornica koja nije osnovala ili imenovala jedno ili vi{e organa da djeluju kao agencija za prenos kao {to je predvi|eno ~lanom 2. stavom 2. Konvencije, }e osnovati ili imenovati takvu agenciju ili agencije, u skladu sa ~lanom 3. ovog Protokola, u svrhu prenosa bilo kakvog zahtjeva za obavje{tewe nadle`noj stranoj agenciji za prijem. 

2.    Svaka strana ugovornica }e prenijeti generalnom sekretaru Savjeta Evrope ime i adresu osnovane ili imenovane agencije ili agencija za prijenos u skladu sa prethodnim stavom. 

GLAVA III 

^lan 5. 

1.    Bilo koja dr`ava mo`e, u vrijeme potpisivawa ili polagawa svojih instrumenata o ratifikaciji, prihvatawu, odobrewu ili pristupawu, izjaviti da }e samo biti vezana putem jednog ili drugog od Glave I ili II ovog Protokola. 

2.    Svaka dr`ava koja napravi takvu izjavu mo`e, u bilo koje naknadno vrijeme, izjaviti putem obavje{tewa upu}enim generalnom sekretaru Savjeta Evrope da }e biti vezana odredbama obje Glave I i II. To obavje{tewe stupa na snagu od dana wegovog prijema. 

3.    Svaka strana ugovornica koja je vezana odredbama obje Glave I i II mo`e u bilo koje vrijeme izjaviti putem obavje{tewa upu}enim generalnom sekretaru Savjeta Evrope da }e biti vezana samo jednom ili drugom Glavom I i II. To obavje{tewe stupa na snagu {est mjeseci od dana wegovog prijema. 

4.    Odredbe Glave I i II, ovisno o slu~aju, se mogu primijeniti samo izme|u strana ugovornica koje su vezane Glavom u pitawu. 

^lan 6. 

1.    Ovaj Protokol }e biti otvoren za potpisivawe dr`avama ~lanicama Savjeta Evrope, potpisnicama Konvencije koje mogu postati wene strane putem: 

a)    potpisom bez rezervi u pogledu ratifikacije, prihvatawa ili odobravawa; 

b)    potpisom sa rezervama u pogledu ratifikacije, prihvatawa ili odobravawa poslije kojeg slijedi ratifikacija, prihvatawe ili odobravawe. 

2.    Instrumenti o ratifikaciji, prihvatawu ili odobravawu bi}e deponovani kod generalnog sekretara Savjeta Evrope. 

3.    Dr`ava ~lanica Savjeta Evrope ne mo`e potpisati ovaj Protokol bez rezervi u pogledu ratifikacije, prihvatawa ili odobrewa niti je ratifikovati, prihvatiti, odobriti, osim ako nije u isto vrijeme ili prethodno ratifikovala ili prihvatila Konvenciju. 

^lan 7. 

1.    Ovaj Protokol stupa na snagu tri mjeseca nakon datuma kada tri dr`ave ~lanice Savjeta Evrope postanu strane Protokola u skladu sa odredbama ~lana 6. 

2.    Kada je rije~ o dr`avi ~lanici koja naknadno potpi{e Protokol bez rezervi u pogledu ratifikacije, prihvatawa ili odobrewa ili koja }e ga ratifikovati, prihvatiti ili odobriti, Protokol }e stupiti na snagu tri mjeseca nakon datuma takvog potpisivawa ili nakon datuma deponovawa instrumenta o ratifikaciji, prihvatawu ili odobravawu. 

^lan 8. 

1.    Nakon stupawa na snagu ovog Protokola, svaka dr`ava koja pristupi, ili je pozvana da pristupi, Konvenciji, mo`e biti pozvana od Odbora ministara da pristupi tako|e i ovom Protokolu. 

2.    Na takvo pristupawe }e uticati deponovawe instrumenata o pristupawu kod generalnog sekretara Savjeta Evrope koje stupa na snagu tri mjeseca nakon datuma wegovog deponovawa. 

^lan 9. 

1.    Svaka dr`ava mo`e, u vrijeme potpisivawa ili prilikom deponovawa instrumenata o ratifikaciji, prihvatawu, odobravawu, ili pristupawu precizirati teritoriju ili teritorije na koje }e se primjewivati ovaj Protokol. 

2.    Svaka dr`ava mo`e, prilikom deponovawa svog instrumenta o ratifikaciji, prihvatawu, odobravawu ili pristupawu ili bilo kada poslije toga, izjavom upu}enom generalnom sekretaru Savjeta Evrope, pro{iriti ovaj Protokol na bilo koju drugu teritoriju ili teritorije precizirane u izjavi a za ~ije je me|unarodne odnose ona nadle`na ili u ~ije ime je ovla{}ena da preuzima obaveze. 

3.    Svaka izjava data u skladu sa prethodnim stavom mo`e, u odnosu na svaku teritoriju spomenutu u takvoj izjavi, biti povu~ena obavje{tewem upu}enim generalnom sekretaru Savjeta Evrope. Takvo povla~ewe }e stupiti na snagu {est mjeseci nakon datuma kada generalni sekretar Savjeta Evrope primi takvo obavje{tewe. 

^lan 10. 

1.    Svaka strana ugovornica mo`e, u odnosu na sebe, da otka`e ovaj Protokol obavje{tewem upu}enim generalnom sekretaru Savjeta Evrope. 

2.    Takvo otkazivawe }e stupiti na snagu {est mjeseci nakon datuma kada generalni sekretar Savjeta Evrope primi takvo obavje{tewe. 

3.    Otkazivawe Konvencije automatski povla~i za sobom otkazivawe ovog Protokola. 

^lan 11. 

Generalni sekretar Savjeta Evrope }e obavijestiti dr`ave ~lanice Savjeta i svaku dr`avu koja je pristupila ovoj Konvenciji o: 

a)    svakom potpisivawu bez rezervi u pogledu ratifikacije, prihvatawa ili odobravawa; 

b)    svakom potpisivawu sa rezervom u pogledu ratifikacije, prihvatawa ili odobravawa; 

c)    deponovawu bilo kojeg instrumenta ratifikacije, prihvatawa ili odobravawa; 

d)    svakom datumu stupawa na snagu ovog Protokola u skladu sa ~lanom 7. Protokola; 

e)    svakom obavje{tewu primqenom u skladu sa odredbama ~lana 4; 

f)    svakoj izjavi ili obavje{tewu primqenoj u skladu sa odredbama ~lana 5; 

g)    svakoj izjavi primqenoj u skladu sa odredbama ~lana 9. i bilo kojem povla~ewu takve izjave; 

h)    svakom obavje{tewu primqenom u skladu sa odredbama ~lana 15. i datumu kada otkazivawe stupa na snagu. 

U potvrdu ~ega, mi dole potpisani, opunomo}enici, potpisujemo ovaj Protokol. 

Sa~iweno u Strazburu, na dana{wi dan 15.3.1978. godine, na engleskom i francuskom jeziku, pri ~emu su oba teksta jednako vjerodostojna, u jednom primjerku koji }e biti deponovan u arhivama Savjeta Evrope. Generalni sekretar Savjeta Evrope }e uputiti ovjerene kopije svakoj dr`avi potpisnica i pristupnica. 

^lan 3. 

Ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" na srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku i stupa na snagu danom objavqivawa. 


Broj 01-011-1970-15/09
27. jula 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
@eqko Kom{i}, s. r. Na osnovu ~lana V 3. (d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 377/09 od 18. juna 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 59. sjednici, odr`anoj 27. jula 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI EVROPSKE KONVENCIJE O OBAVJE[TENJIMA O STRANOM PRAVU SA DODATNIM PROTOKOLOM 

^lan 1. 

Ratifikuje se Evropska konvencija o obavje{tenjima o stranom pravu (London, 7. juni 1968. godine) sa Dodatnim protokolom (Strazbur, 15. mart 1978. godine). 

^lan 2. 

Tekstovi Konvencije i Dodatnog protokola u prijevodu glase: 

EVROPSKA KONVENCIJA 

O OBAVJE[TENJIMA O STRANOM PRAVU 

(London, 7. juni 1968. godine) 

^lan 1.
Obim konvencije 

1.    Strane ugovornice obavezuju se da jedna drugoj osiguraju, u skladu sa odredbama ove konvencije, obavje{tenja o svom materijalnom i procesnom pravu u gra|anskopravnoj i privrednopravnoj oblasti, kao i o organizaciji pravosu|a. 

2.    Me|utim, dvije ili vi{e strana ugovornica mogu da odlu~e da izme|u sebe pro{ire obim ove konvencije i na druga polja osim onih koja su spomenuta u prethodnom stavu. Tekst takvih sporazuma bit }e proslije|en generalnom sekretaru Vije}a Evrope. 

^lan 2.
Nacionalni organi za vezu 

1.    Radi ostvarivanja odredbi ove konvencije, svaka strana ugovornica osnovat }e ili imenovati jedan organ (u daljnjem tekstu: "agencija za prijem"): 

(a)    da prima zahtjeve za obavje{tenja koja se spominju u ~lanu 1. stav 1. ove konvencije od neke druge strane ugovornice; 

(b)    da postupa po tim zahtjevima u skladu s ~lanom 6. 

    Agencija za prijem mora da bude ministarski resor ili neki drugi dr`avni organ. 

2.    Svaka strana ugovornica mo`e da osnuje ili imenuje jedan organ ili vi{e organa (u daljnjem tekstu:"agencija za prijenos") za prijem zahtjeva za obavje{tenja o stranom pravu od svojih pravosudnih organa i da ih prenosi nadle`noj stranoj agenciji za prijem. Agencija za prijem mo`e da bude imenovana za agenciju za prijenos. 

3.    Svaka strana ugovornica prenijet }e generalnom sekretaru Vije}a Evrope ime i adresu svoje agencije za prijem, i prema potrebi, svoje agencije ili agencije za prijenos. 

^lan 3.
Organi koji imaju pravo da upute zahtjev za obavje{tenje 

1.    Zahtjev za obavje{tenje uvijek }e poticati od nekog pravosudnog organa, ~ak i kad ga nije sa~inio taj organ. Zahtjev se mo`e postaviti samo u slu~ajevima kada je postupak zaista pokrenut. 

2.    Svaka strana ugovornica mo`e, ako nije osnovala ili imenovala agenciju za prijenos, da nazna~i, izjavom upu}enom generalnom sekretaru Vije}a Evrope, koji }e od svojih organa smatrati pravosudnim organom, u smislu prethodnog stava. 

3.    Tri strane ili vi{e strana ugovornica mogu da odlu~e da u odnosu na sebe pro{ire ovu konvenciju, pored pravosudnih, i na zahtjeve drugih organa. Tekst takvih sporazuma proslijedit }e se generalnom sekretaru Vije}a Evrope. 

^lan 4.
Sadr`aj zahtjeva za obavje{tenje 

1.    U zahtjevu za obavje{tenje navest }e se pravosudni organ od koga zahtjev poti~e, kao i priroda slu~aja. U njemu }e se, {to je preciznije mogu}e, navesti pitanja u pogledu kojih se `ele obavje{tenja u vezi sa pravom zemlje kojoj se zahtjev upu}uje, a ako u toj zemlji postoji vi{e od jednog pravnog sistema, onda i sistem prava za koji se obavje{tenje tra`i. 

2.    U zahtjevu }e se, tako|er, navesti ~injenice potrebne kako za njegovo pravilno razumijevanje tako i za formulisanje ta~nog i preciznog odgovora. Po potrebi, mogu se prilo`iti kopije dokumenata da bi se razjasnio cilj zahtjeva. 

3.    Zahtjev mo`e obuhvatiti i pitanja iz drugih oblasti pored onih koja su spomenuta u ~lanu 1. stav 1., ako se ona odnose na glavna pitanja precizirana u zahtjevu. 

4.    Ako zahtjev nije sa~inio neki pravosudni organ, bit }e popra}en odlukom tog organa kojom se zahtjev odobrava. 

^lan 5.
Preno{enje zahtjeva za obavje{tenje 

Zahtjev za obavje{tenje prenijet }e direktno agenciji za prijem zamoljene dr`ave agencija za prijenos ili, u njenom odsustvu, pravosudni organ iz koga je zahtjev potekao. 

^lan 6.
Organi ovla{teni za odgovore 

1.    Agencija za prijem zamoljene dr`ave mo`e sama da sa~ini odgovor ili da zahtjev prenese nekom drugom zvani~nom dr`avnom organu koji }e da sa~ini odgovor. 

2.    Agencija za prijem mo`e, u odgovaraju}im slu~ajevima ili zbog potreba administrativne organizacije, da zahtjev prenese privatnom tijelu ili ovla{tenom advokatu koji }e da sa~ini odgovor. 

3.    Kad je vjerovatno da }e primjena stava 2. podrazumijevati tro{kove, agencija za prijem }e, prije nego {to izvr{i prijenos spomenut u tom stavu, nazna~iti organu od koga zahtjev poti~e privatno tijelo ili advokata kome }e zahtjev biti prenesen, obavijestiti spomenuti organ {to je mogu}e preciznije o vjerovatnim tro{kovima i tra`iti njegovu saglasnost. 

^lan 7.
Sadr`aj odgovora 

Cilj odgovora bit }e davanje obavje{tenja, na objektivan i nepristrasan na~in, o pravu zamoljene dr`ave pravosudnom organu od koga zahtjev poti~e. Odgovor }e sadr`ati, prema potrebi, relevantne zakonske tekstove i relevantne sudske odluke. Bit }e popra}en, onoliko koliko se smatra potrebnim za pravilno obavje{tavanje organa koji to tra`i, dopunskim dokumentima kao {to su izvodi iz stru~nih radova i pripremnih materijala. Tako|er, mo`e biti popra}en komentarima i obrazlo`enjima. 

^lan 8.
Efekti odgovora 

Obavje{tenja data u odgovoru ne}e obavezivati pravosudni organ iz kog je zahtjev potekao. 

^lan 9.
Preno{enje odgovora 

Agencija za prijem uputit }e odgovor agenciji za prijenos ako je zahtjev bio proslije|en preko te agencije ili pravosudnom organu ako je on direktno poslao zahtjev. 

^lan 10.
Du`nost da se odgovori 

1.    Agencija za prijem kojoj je poslat zahtjev za obavje{tenje, shodno odredbi ~lana 11, preduzet }e mjere na osnovu zahtjeva u skladu s ~lanom 6. 

2.    Ako odgovor ne sa~injava agencija za prijem, ona }e biti obavezna da osigura upu}ivanje odgovora shodno uvjetima iz ~lana 12. 

^lan 11.
Izuzeci od obaveze da se odgovori 

Zamoljena dr`ava mo`e da odbije da postupi po zahtjevu za obavje{tenje ako slu~aj u vezi sa kojim se zahtjev {alje uti~e na njene interese ili ako smatra da bi odgovor mogao da ugrozi njen suverenitet ili sigurnost. 

^lan 12.
Rok za odgovor 

Odgovor na zahtjev za obavje{tenje bit }e upu}en {to je mogu}e br`e. Me|utim, ako priprema odgovora zahtijeva dugo vrijeme, agencija za prijem }e o tome obavijestiti strani organ koji {alje zahtjev i, ako je mogu}e, istovremeno nazna~iti vjerovatnim datumom do kog }e odgovor biti proslije|en. 

^lan 13.
Dodatna obavje{tenja 

1.    Agencija za prijem, kao i organ ili lice kome je nalo`eno da odgovori, u skladu s ~lanom 6, mogu da tra`e od organa od koga zahtjev poti~e da osigura eventualna dopunska obavje{tenja koja smatraju potrebnim za sa~injavanje dogovora. 

2.    Zahtjev za dopunska obavje{tenja proslijedit }e agencija za prijem na isti na~in kao {to je predvi|eno ~lanom 9. za proslje|ivanje odgovora. 

^lan 14.
Jezici 

1.    Zahtjev za obavje{tenje i aneksi bit }e sastavljeni na jeziku ili na jednom od zvani~nih jezika zamoljene dr`ave ili }e biti popra}eni prijevodom na taj jezik. Odgovor }e biti sastavljen na jeziku zamoljene dr`ave. 

2.    Me|utim, dvije strane ili vi{e strana ugovornica mogu da odlu~e da u odnosu na sebe odstupe od odredbe prethodnog stava. 

^lan 15.
Tro{kovi 

1.    Odgovor ne}e podrazumijevati pla}anje bilo kakvih naknada ili tro{kova, osim onih koji su spomenuti u ~lanu 6. stav 3., koje }e snositi dr`ava od koje zahtjev poti~e. 

2.    Me|utim, dvije strane ili vi{e strana ugovornica mogu da odlu~e da u odnosu na sebe odstupe od odredbe prethodnog stava. 

^lan 16.
Federativne dr`ave 

U federativnim dr`avama funkcije agencije za prijem, osim onih koje ostvaruju prema ~lanu 2. stav 1. ta~ka a.), mogu iz ustavnih razloga da se prenesu na druge dr`avne organe. 

^lan 17.
Stupanje Konvencije na snagu 

1.    Ova konvencija bit }e otvorena za potpisivanje dr`ava ~lanica Vije}a Evrope. Ona podlije`e ratifikaciji ili prihvatanju. Instrumenti ratifikacije ili prihvatanja bit }e deponovani kod generalnog sekretara Vije}a Evrope. 

2.    Ova konvencija }e stupiti na snagu tri mjeseca poslije datuma deponovanja tre}eg instumenta ratifikacije ili prihvatanja. 

3.    U odnosu na dr`avu potpisnicu koja je naknadno ratifikuje ili potpi{e, Konvencija }e stupiti na snagu tri mjeseca poslije datuma deponovanja njenog instrumenta ratifikacije ili prihvatanja. 

^lan 18.
Pristupanje dr`ave koja nije ~lanica Vije}a Evrope 

1.    Poslije stupanja ove konvencije na snagu, Komitet ministara Vije}a Evrope mo`e da pozove bilo koju dr`avu koja nije ~lanica da pristupi Konvenciji. 

2.    Takvo pristupanje izvr{it }e se deponovanjem kod generalnog sekretara Vije}a Evrope instrumenta pristupanja, koji }e stupiti na snagu tri mjeseca poslije datuma njegovog deponovanja. 

^lan 19.
Teritorijalni obuhvat Konvencije 

1.    Svaka strana ugovornica mo`e, u vrijeme potpisivanja ili prilikom deponovanja instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili pristupanja, da precizira teritoriju ili teritorije na koje }e se primjenjivati ova konvencija. 

2.    Svaka strana ugovornica mo`e, prilikom deponovanja svog instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili pristupanja ili bilo kada poslije toga, izjavom upu}enom generalnom sekretaru Vije}a Evrope da pro{iri ovu konvenciju na bilo koju drugu teritoriju ili teritorije precizirane u izjavi, a za ~ije je me|unarodne odnose ona nadle`na ili u ~ije ime je ovla{tena da preuzima obaveze. 

3.    Svaka izjava data u skladu sa prethodnim stavom mo`e, u odnosu na svaku teritoriju spomenutu u takvoj izjavi, da bude povu~ena u skladu sa postupkom izlo`enim u ~lanu 20. ove konvencije. 

^lan 20.
Trajanje konvencije i otkazivanje 

1.    Ova konvencija }e ostati na snazi neodre|eno vrijeme. 

2.    Svaka strana ugovornica mo`e, u odnosu na sebe, da otka`e ovu konvenciju obavje{tenjem upu}enim generalnom sekretaru Vije}a Evrope. 

3.    Takvo otkazivanje stupit }e na snagu {est mjeseci po{to generalni sekretar primi takvo obavje{tenje. 

^lan 21.
Funkcije generalnog sekretara Vije}a Evrope 

Generalni sekretar Vije}a Evrope obavijestit }e dr`ave ~lanice Vije}a i svaku dr`avu koja je pristupila ovoj konvenciji o: 

a)    svakom potpisivanju; 

b)    svakom deponovanju instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili pristupanja; 

c)    datumu stupanja na snagu ove konvencije u skladu s njenim ~lanom 17; 

d)    svakoj izjavi primljenoj u skladu s odredbama ~lana 1. stav 2, ~lana 2. stav 3, ~lana 3. stav 2. i ~lana 19. st. 2. i 3; 

e)    svakom obavje{tenju primljenom u skladu s odredbama ~lana 20. i datumu kada otkazivanje stupa na snagu. 

Potvr|uju}i navedeno, potpisnici koji su za to propisno ovla{teni, potpisali su ovu konvenciju. 

Sa~injeno u Londonu 7. juna 1968., na francuskom i engleskom jeziku, pri ~emu su oba teksta podjednako vjerodostojna, u jednom primjerku koji }e ostati deponovan u arhivima Vije}a Evrope. Generalni sekretar Vije}a Evrope uputit }e otvorene kopije svakoj dr`avi potpisnici i pristupnici. 

DODATNI PROTOKOL EVROPSKOJ KONVENCIJI O OBAVJE[TENJIMA O STRANOM PRAVU 

(Strasbourg, 15.3.1978. godine) 

Dr`ave ~lanice Vije}a Evrope, potpisnice ovog 

Uzev{i u obzir odredbe Evropske konvencije o obavje{tenjima o stranom pravu, otvorene za potpisivanje u Londonu 7.6.1968. godine (u daljnjem tekstu: Konvencija); 

Uzev{i u obzir da je potrebno da se pro{iri sistem me|unarodne me|usobne pomo}i ustanovljene tom Konvencijom u polju krivi~nog zakona i procedura, u multilateralnom okviru otvorenom za sve strane ugovornice Konvencije; 

Uzev{i u obzir da, u vidu otklanjanja postoje}ih ekonomskih zapreka u pravnim postupcima i omogu}avanja licima u ekonomski slabom polo`aju da lak{e iskoriste svoja prava u dr`avama ~lanicama, tako|er je potrebno da se pro{iri sistem ustanovljen Konvencijom u polju pravne pomo}i i savjetovanja u gra|anskopravnim i privrednopravnim pitanjima; 

Imaju}i u vidu da ~lan 1. stav 2. Konvencije predvi|a da dvije ili vi{e strane ugovornice mogu odlu~iti da pro{ire izme|u sebe podru~je primjene Konvencije na druga polja osim onih spomenutih u Konvenciji; 

Imaju}i u vidu da ~lan 3. stav 3. Konvencije predvi|a da dvije ili vi{e strane ugovornice mogu odlu~iti da pro{ire izme|u sebe Konvenciju na zahtjeve ovla{tenim organima pored pravosudnih organa; 

Suglasile su se o sljede}em: 

Poglavlje I. 

^lan 1. 

Strane ugovornice se obavezuju da jedna drugoj osiguraju, u skladu sa odredbama Konvencije, obavje{tenja o svom materijalnom i procesnom pravu i organizaciji pravosu|a u krivi~noj oblasti, uklju~uju}i tu`ila~ke organe, kao i o zakonu koji se odnosi na izvr{avanje kaznenih mjera. Ova obaveza se primjenjuje na sve postupke koji se ti~u prekr{aja ~ije krivi~no gonjenje, u vrijeme zahtjeva za informaciju, spada pod nadle`nost sudskih vlasti strane podnosioca zahtjeva. 

^lan 2. 

Zahtjev za obavje{tenje o pitanjima u polju spomenutom u ~lanu 1. mo`e: 

a)    poticati ne samo od sudova, nego od bilo kojeg pravosudnog organa koji ima nadle`nost gonjenja krivi~nih djela ili izvr{avanja kazne koje su izre~ene sa kona~nim i obavezuju}im u~inkom; i 

b)    biti napravljeni ne samo gdje su postupci zapravo bili pokrenuti, ve} tako|er kada je pokretanje postupka predvi|eno. 

Poglavlje II. 

^lan 3. 

Unutar okvira obaveza sadr`anih u ~lanu 1., stav 1. Konvencije, strane ugovornice se sla`u da zahtjevi za obavje{tenje mogu: 

a)    poticati ne samo od pravosudnih organa nego od bilo kojeg organa ili lica koje djeluje unutar slu`benih sistema pravne pomo}i ili pravnog savjetodavstva u ime lica u lo{em ekonomskom polo`aju; 

b)    biti napravljeni ne samo gdje su postupci zapravo bili pokrenuti, ve} tako|er kada je pokretanje postupka predvi|eno. 

^lan 4. 

1.    Svaka strana ugovornica koja nije osnovala ili imenovala jedno ili vi{e organa da djeluju kao agencija za prijenos kao {to je predvi|eno ~lanom 2. stavom 2. Konvencije, }e osnovati ili imenovati takvu agenciju ili agencije, u skladu sa ~lanom 3. ovog protokola, u svrhu prijenosa bilo kakvog zahtjeva za obavje{tenje nadle`noj stranoj agenciji za prijem. 

2.    Svaka strana ugovornica }e prenijeti generalnom sekretaru Vije}a Evrope ime i adresu osnovane ili imenovane agencije ili agencija za prijenos u skladu sa prethodnim stavom. 

Poglavlje III. 

^lan 5. 

1.    Bilo koja dr`ava mo`e, u vrijeme potpisivanja ili polaganja svojih instrumenata o ratifikaciji, prihvatanju, odobrenju ili pristupanju, izjaviti da }e samo biti vezana putem jednog ili drugog od Poglavlja I. ili II. ovog protokola. 

2.    Svaka dr`ava koja napravi takvu izjavu mo`e, u bilo koje naknadno vrijeme, izjaviti putem obavje{tenja upu}enim generalnom sekretaru Vije}a Evrope da }e biti vezana odredbama oba Poglavlja I. i II. To obavje{tenje stupa na snagu od dana njegovog prijema. 

3.    Svaka strana ugovornica koja je vezana odredbama oba Poglavlja I. i II. mo`e u bilo koje vrijeme izjaviti putem obavje{tenja upu}enim generalnom sekretaru Vije}a Evrope da }e biti vezana samo jednim ili drugim Poglavljem I. i II. To obavje{tenje stupa na snagu {est mjeseci od dana njegovog prijema. 

4.    Odredbe Poglavlja I. i II., ovisno o slu~aju, se mogu primijeniti samo izme|u strana ugovornica koje su vezane Poglavljem u pitanju. 

^lan 6. 

1.    Ovaj protokol }e biti otvoren za potpisivanje dr`avama ~lanicama Vije}a Evrope, potpisnicama Konvencije koje mogu postati njene strane putem: 

a)    potpisom bez rezervi u pogledu ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja; 

b)    potpisom sa rezervama u pogledu ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja poslije kojeg slijedi ratifikacija, prihvatanje ili odobravanje. 

2.    Instrumenti o ratifikaciji, prihvatanju ili odobravanju biti }e deponovani kod generalnog sekretara Vije}a Evrope. 

3.    Dr`ava ~lanica Vije}a Evrope ne mo`e potpisati ovaj protokol bez rezervi u pogledu ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja niti je ratificirati, prihvatiti, odobriti, osim ako nije u isto vrijeme ili prethodno ratificirala ili prihvatila Konvenciju. 

^lan 7. 

1.    Ovaj protokol stupa na snagu tri mjeseca nakon datuma kada tri dr`ave ~lanice Vije}a Evrope postanu strane Protokola u skladu sa odredbama ~lana 6. 

2.    Kada je rije~ o dr`avi ~lanici koja naknadno potpi{e Protokol bez rezervi u pogledu ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja ili koja }e ga ratificirati, prihvatiti ili odobriti, Protokol }e stupiti na snagu tri mjeseca nakon datuma takvog potpisivanja ili nakon datuma deponovanja instrumenta o ratifikaciji, prihvatanju ili odobravanju. 

^lan 8. 

1.    Nakon stupanja na snagu ovog protokola, svaka dr`ava koja pristupi, ili je pozvana da pristupi, Konvenciji, mo`e biti pozvana od Odbora ministara da pristupi tako|er i ovom protokolu. 

2.    Na takvo pristupanje }e uticati deponovanje instrumenata o pristupanju kod generalnog sekretara Vije}a Evrope koje stupa na snagu tri mjeseca nakon datuma njegovog deponovanja. 

^lan 9. 

1.    Svaka dr`ava mo`e, u vrijeme potpisivanja ili prilikom deponovanja instrumenata o ratifikaciji, prihvatanju, odobravanju, ili pristupanju precizirati teritoriju ili teritorije na koje }e se primjenjivati ovaj Protokol. 

2.    Svaka dr`ava mo`e, prilikom deponovanja svog instrumenta o ratifikaciji, prihvatanju, odobravanju ili pristupanju ili bilo kada poslije toga, izjavom upu}enom generalnom sekretaru Vije}a Evrope, pro{iriti ovaj Protokol na bilo koju drugu teritoriju ili teritorije precizirane u izjavi a za ~ije je me|unarodne odnose ona nadle`na ili u ~ije ime je ovla{tena da preuzima obaveze. 

3.    Svaka izjava data u skladu sa prethodnim stavom mo`e, u odnosi na svaku teritoriju spomenutu u takvoj izjavi, biti povu~ena obavje{tenjem upu}enim generalnom sekretaru Vije}a Evrope. Takvo povla~enje }e stupiti na snagu {est mjeseci nakon datuma kada generalni sekretar Vije}a Evrope primi takvo obavje{tenje. 

^lan 10. 

1.    Svaka strana ugovornica mo`e, u odnosu na sebe, da otka`e ovaj Protokol obavje{tenjem upu}enim generalnom sekretaru Vije}a Evrope. 

2.    Takvo otkazivanje stupit }e na snagu {est mjeseci nakon datuma kada generalni sekretar Vije}a Evrope primi takvo obavje{tenje. 

3.    Otkazivanje Konvencije automatski povla~i za sobom otkazivanje ovog Protokola. 

^lan 11. 

Generalni sekretar Vije}a Evrope obavijestit }e dr`ave ~lanice Vije}a i svaku dr`avu koja je pristupila ovoj Konvenciji o: 

a)    svakom potpisivanju bez rezervi u pogledu ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja; 

b)    svakom potpisivanju sa rezervom u pogledu ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja; 

c)    deponovanju bilo kojeg instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja; 

d)    svakom datumu stupanja na snagu ovog protokola u skladu s ~lanom 7. Protokola; 

e)    svakom obavje{tenju primljenom u skladu s odredbama ~lana 4; 

f)    svakoj izjavi ili obavje{tenju primljenoj u skladu s odredbama ~lana 5; 

g)    svakoj izjavi primljenoj u skladu s odredbama ~lana 9. i bilo kojem povla~enju takve izjave; 

h)    svakom obavje{tenju primljenom u skladu s odredbama ~lana 15. i datumu kada otkazivanje stupa na snagu. 

U potvrdu ~ega, mi dolje potpisani, opunomo}enici, potpisujemo ovaj Protokol. 

Sa~injeno u Strasbourgu, na dana{nji dan 15.3.1978. godine, na engleskom i francuskom jeziku, pri ~emu su oba teksta jednako vjerodostojna, u jednom primjerku koji }e biti deponovan u arhivama Vije}a Evrope. Generalni sekretar Vije}a Evrope }e uputiti ovjerene kopije svakoj dr`avi potpisnica i pristupnica. 

^lan 3. 

Ova Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja. 


Broj 01-011-1970-15/09
27. jula 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
@eljko Kom{i}, s. r. 


139 

Temeljem ~lanka V. 3. (d) Ustava Bosne i Hercegovine i suglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 317/09 od 26. o`ujka 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine je na 55. sjednici, odr`anoj 8. travnja 2009. godine, donijelo 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O VOJNOM GRANTU IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE 

^lanak 1. 

Ratificira se Sporazum o vojnom grantu izme|u Vije}a ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, potpisan u Sarajevu 27. studenog 2008. godine i Ankari 1. prosinca 2008. godine na hrvatskome, srpskom, bosanskom, turskom i engleskom jeziku. 

^lanak 2. 

Tekst Sporazuma glasi: 

SPORAZUM O VOJNOM GRANTU 

IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE 

Vije}e ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Turske reafirmiraju}i svoje dugotrajne prijeteljske odnose, a s obzirom na Sporazum o suradnji u podru~ju Vojne obuke, Tehnike i Nauke, datiran od 01. velja~e 2007. godine, i na temelju Sporazuma o Vojnoj suradnji u Obuci datiranog od 22. sije~nja 1996 godine, a u svrhu ja~anja me|usobne vojne suradnje i doprinosa restruktuiranju Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine, dogovorile su se slijede}e: 

^LANAK I 

Vlada Republike Turske }e donirati 605.625 ({est stotina pet tisu}a i {estotina dvadeset pet) YTL ekvivalent u US $ Vije}u ministara Bosne i Hercegovine. Grant }e biti dostupan od godine 2008. 

^LANAK II 

605.625 ({est stotina pet tisu}a i {estotina dvadeset pet) YTL ekvivalent u US $ }e biti osiguran kao materijal i usluge, sukladno odgovaraju}im doma}im zakonima Republike Turske. 

^LANAK III 

Grant od 605.625 ({est stotina pet tisu}a i {estotina dvadeset pet) YTL ekvivalent u US $ }e biti implementiran sukladno Logisti~kim implementacionim protokolom koji }e biti potpisan od strane zvani~nika dvije Stranke, a sukladno sa ovim Sporazumom. 

^LANAK IV 

Vije}e ministara Bosne i Hercegovine se sla`e da ne prebacuje pravo ili posjedovanje predmeta/usluga na drugu dr`avu ili tre}u stranku, bez prethodnog pristanka Republike Turske. 

^LANAK V 

Ovaj Sporazum stupa na snagu datumom prijema posljednje notifikacije o kompletiranju svih internih procedura potrebnih za stupanje na snagu ovog Sporazuma od obje Stranke. 

Ovaj Sporazum ostaje na snazi dok sav materijal i usluge kako je specifizirano u Implementacionom Protokolu ne budu preuzeti sa inventara Ministarstva obrane Vije}a ministara Bosne i Hercegovine. 

Sporazum o Grantu }e implementirati General{tab Turske u ime Republike Turske i od strane Ministarstva obrane u ime Vije}a ministara Bosne i Hercegovine. 

Bilo kakav nesporazum nastao tokom implementacije ovog Sporazuma biti }e rije{en me|usobnim razgovorima i pregovorima. 

Ovaj Sporazum je pripremljen na bosanskom, hrvatskom, engleskom, srpskom i turskom jeziku u po dvije kopije na svakom jeziku. U slu~aju nesporazuma vezano za implementiranje ovog Sporazuma, verzija Sporazuma na engleskom jeziku je mjerodavna. 

Ovaj Sporazum je potpisan 27. studenog 2008. godine u Sarajevu/Bosna i Hercegovina i 1. prosinca 2008. u Ankari/Turska. 
U ime Vije}a ministara
Bosne i Hercegovine
Zamjenik ministra obrane
Bosne i Hercegovine
Igor Crnadak 


U ime Vlade
Republike Turske
Zamjenik {efa Odjela za Menad`ment snagama i resursima General{taba
Rear Admiral (LH)
Semih Çetin 

^lanak 3. 

Ova Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na hrvatskome, srpskom i bosanskom jeziku i stupa na snagu danom objave. 


Broj 01-011-1031-27/09
8. travnja 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Neboj{a Radmanovi}, v. r. Na osnovu ~lana V. 3. (d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 317/09 od 26. marta 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 55. sjednici, odr`anoj 8. aprila 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O VOJNOM GRANTU IZME\U SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE 

^lan 1. 

Ratifikuje se Sporazum o vojnom grantu izme|u Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, potpisan u Sarajevu 27. novembra 2008. godine i u Ankari, 1. decembra 2008. godine, na srpskom, bosanskom, hrvatskom, turskom i engleskom jeziku. 

^lan 2. 

Tekst Sporazuma glasi: 

SPORAZUM O VOJNOM GRANTU 

IZME\U SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE 

Savjet ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Turske reafirmiraju}i svoje dugotrajne prijeteqske odnose, a s obzirom na Sporazum o saradwi u oblasti Vojne obuke, Tehnike i Nauke, datiran od 1. februara 2007. godine, i na osnovu Sporazuma o Vojnoj Saradwi u Obuci datiranog od 22. januara 1996 godine, a u svrhu ja~awa me|usobne vojne saradwe i doprinosa restruktuirawu Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine, dogovorile su se slijede}e: 

^LAN I 

Vlada Republike Turske }e donirati 605.625 ({est stotina pet hiqada i {estotina dvadeset pet) YTL ekvivalent u US $ Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Grant }e biti dostupan od godine 2008. 

^LAN II 

605.625 ({est stotina pet hiqada i {estotina dvadeset pet) YTL ekvivalent u US $ }e biti obezbije|en kao materijal i usluge, u skladu sa odgovaraju}im doma}im zakonima Republike Turske. 

^LAN III 

Grant od 605.625 ({est stotina pet hiqada i {estotina dvadeset pet) YTL ekvivalent u US $ }e biti implementiran u skladu sa Logisti~kim implementacionim protokolom koji }e biti potpisan od strane zvani~nika dvije Strane, a u skladu sa ovim Sporazumom. 

^LAN IV 

Savjet ministara Bosne i Hercegovine se sla`e da ne prebacuje pravo ili posjedovawe predmeta/usluga na drugu dr`avu ili tre}u stranu, bez prethodnog pristanka Republike Turske. 

^LAN V 

Ovaj Sporazunm stupa na snagu datumom prijema posqedwe notifikacije o kompletirawu svih internih procedura potrebnih za stupawe na snagu ovog Sporazuma od obje Strane. 

Ovaj Sporazum ostaje na snazi dok sav materijal i usluge kako je specifizirano u Implementacionom protokolu ne budu preuzeti sa inventara Ministarstva odbrane Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. 

Sporazum o Grantu }e implementirati General{tab Turske u ime Republike Turske i od strane Ministarstva odbrane u ime Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. 

Bilo kakav nesporazum nastao tokom implementacije ovog Sporazuma }e biti rije{en me|usobnim razgovorima i pregovorima. 

Ovaj Sporazum je pripremqen na bosanskom, hrvatskom, engleskom, srpskom i turskom jeziku u po dvije kopije na svakom jeziku. U slu~aju nesporazuma vezano za implementaciju ovog Sporazuma, verzija Sporazuma na engleskom jeziku je mjerodavna. 

Ovaj Sporazum je potpisan 27. novembra 2008. godine u Sarajevu/Bosna i Hercegovina i 1. decembra 2008. u Ankari/Turska. 
U ime Savjeta ministara
Bosne i Hercegovine
Zamjenik ministra odbrane
Bosne i Hercegovine
Igor Crnadak 


U ime Vlade
Republike Turske
Zamjenik {efa Odjela za Menaxment snagama i resursima General{taba
Rear Admiral (LH)
Semih Çetin 

^lan 3. 

Ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" na srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku i stupa na snagu danom objavqivawa. 


Broj 01-011-1031-27/09
8. aprila 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Neboj{a Radmanovi}, s. r. Na osnovu ~lana V. 3. (d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 317/09 od 26. marta 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 55. sjednici, odr`anoj 8. aprila 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O VOJNOM GRANTU IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE 

^lan 1. 

Ratifikuje se Sporazum o vojnom grantu izme|u Vije}a ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, potpisan u Sarajevu 27. novembra 2008. godine i u Ankari, 1. decembra 2008. godine na bosanskom, hrvatskom, srpskom, turskom i engleskom jeziku. 

^lan 2. 

Tekst Sporazuma glasi: 

SPORAZUM O VOJNOM GRANTU 

IZME\U VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE 

Vije}e ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Turske reafirmiraju}i svoje dugotrajne prijeteljske odnose, a s obzirom na Sporazum o saradnji u oblasti Vojne obuke, Tehnike i Nauke, datiran od 1. februara 2007. godine, i na osnovu Sporazuma o Vojnoj saradnji u Obuci datiranog od 22. januara 1996. godine, a u svrhu ja~anja me|usobne vojne saradnje i doprinosa restruktuiranju Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine, dogovorile su se slijede}e: 

^LAN I 

Vlada Republike Turske }e }e donirati 605.625 ({est stotina pet hiljada i {estotina dvadeset pet) YTL ekvivalent u US $ Vije}u ministara Bosne i Hercegovine. Grant }e biti dostupan od godine 2008. 

^LAN II 

605.625 ({est stotina pet hiljada i {estotina dvadeset pet) YTL ekvivalent u US $ }e biti obezbije|en kao materijal i usluge, u skladu sa odgovaraju}im doma}im zakonima Republike Turske. 

^LAN III 

Grant od 605.625 ({est stotina pet hiljada i {estotina dvadeset pet) YTL ekvivalent u US $ }e biti implementiran u skladu sa Logisti~kim implementacionim protokolom koji }e biti potpisan od strane zvani~nika dvije Strane a u skladu sa ovim Sporazumom. 

^LAN IV 

Vije}e ministara Bosne i Hercegovine se sla`e da ne prebacuje pravo ili posjedovanje predmeta/usluga na drugu dr`avu ili tre}u stranu, bez prethodnog pristanka Republike Turske. 

^LAN V 

Ovaj Sporazunm stupa na snagu datumom prijema posljednje notifikacije o kompletiranju svih internih procedura potrebnih za stupanje na snagu ovog Sporazuma od obje Strane. 

Ovaj Sporazum ostaje na snazi dok sav materijal i usluge kako je specificirano u Implementacionom protokolu ne budu preuzeti sa inventara Ministarstva odbrane Vije}a ministara Bosne i Hercegovine. 

Sporazum o Grantu }e implementirati General{tab Turske u ime Republike Turske i od strane Ministarstva odbrane u ime Vije}a ministara Bosne i Hercegovine. 

Bilo kakav nesporazum nastao tokom implementacije ovog Sporazuma }e biti rije{en me|usobnim razgovorima i pregovorima. 

Ovaj Sporazum je pripremljen na bosanskom, hrvatskom, engleskom, srpskom i turskom jeziku u po dvije kopije na svakom jeziku. U slu~aju nesporazuma vezano za implementaciju ovog Sporazuma, verzija Sporazuma na engleskom jeziku je mjerodavna. 

Ovaj Sporazum je potpisan 27. novembra 2008. godine u Sarajevu/Bosna i Hercegovina i 1. decembra 2008. u Ankari/Turska. 
U ime Vije}a ministara
Bosne i Hercegovine
Zamjenik ministra odbrane
Bosne i Hercegovine
Igor Crnadak 


U ime Vlade
Republike Turske
Zamjenik {efa Odjela za Menad`ment snagama i resursima General{taba
Rear Admiral (LH)
Semih Çetin 

^lan 3. 

Ova Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja. 


Broj 01-011-1031-27/09
8. aprila 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Neboj{a Radmanovi}, s. r. 


140 

Temeljem ~lanka V. 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i suglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 372/09 od 18. lipnja 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine je na 59. sjednici, odr`anoj 27. srpnja 2009. godine, donijelo 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI ME\UNARODNIH ZDRAVSTVENIH PROPISA (2005) 

^lanak 1. 

Ratificiraju se Me|unarodni zdravstveni propisi (2005). 

^lanak 2. 

Tekstovi Me|unarodnih zdravstvenih propisa u prijevodu glase: 

ME\UNARODNI
ZDRAVSTVENI PROPISI (2005.) 

DIO I - DEFINIRANJE, SVRHA I OPSEG, PRINCIPI I MJERODAVNA TIJELA 

^lanak 1. Definicije 

1.    U svrhu Me|unarodnih zdravstvenih propisa (u daljnjem tekstu "IHR" ili "Propisi"): 

    "pogo|eni" ozna~ava osobu, prtljag, teret, kontejnere, sredstva prijevoza, robu, po{tanske pakete ili ljudske ostatke koji su zara`eni ili kontaminirani, ili nose izvore infekcije ili kontaminacije, ~ime predstavljaju rizik po javno zdravlje; 

    "pogo|ena oblast" ozna~ava zemljopisnu lokaciju za koju su konkretno preporu~ene mjere od strane SZO u sklopu ovih Propisa; 

    "zrakoplov" ozna~ava zrakoplov koji je na me|unarodnom putovanju; 

    "zra~na luka" ozna~ava svaku zra~nu luku gdje dolaze ili odakle polaze me|unarodni letovi; 

    "dolazak" prijevoznog sredstva ozna~ava: 

(a)    u slu~aju pomorskog plovila, dolazak ili usidrenje u odre|enoj zoni luke; 

(b)    u slu~aju zrakoplova, dolazak u zra~nu luku; 

(c)    u slu~aju plovila za kopnenu navigaciju na me|unarodnom putovanju, dolazak na to~ku ulaska; 

(d)    u slu~aju vlaka ili cestovnog vozila, dolazak na to~ku ulaska; 

    "prtljag" ozna~ava osobne stvari putnika; 

    "teret" ozna~ava robu koja se prijenosi u prijevoznom sredstvu ili kontejneru; 

    "mjerodavno tijelo" ozna~ava tijelo mjerodavno za implementiranje i primjenu zdravstvenih mjera sukladno ovim Propisima; 

    "kontejner" ozna~ava predmet transportne opreme: 

(a)    stalnog karaktera i prema tome i dovoljno jakog da se mo`e koristiti za opetovanu uporabu; 

(b)    posebno dizajniran da olak{ava prijenos robe jednim ili vi{e na~ina transporta, bez pretovaranja; 

(c)    opremljen ure|ajima koji omogu}avaju njegovo pogodno rukovanje, posebno u prijenosu s jednog na~ina transporta na drugi; te 

(d)    posebno dizajniran da se mo`e lako puniti i prazniti; 

    "zona utovara za kontejnere" ozna~ava mjesto ili objekat ostavljen po strani za kontejnere koji se koriste u me|unarodnom prometu; 

    "kontaminacija" ozna~ava prisustvo zaraznog ili toksi~nog agensa ili tvari na povr{ini ljudskog ili `ivotinjskog tijela, u/ili na proizvodu pripremljenom za potro{nju ili na drugim ne`ivim predmetima, uklju~uju}i prijevozna sredstva, koji bi mogli predstavljati rizik po javno zdravlje; 

    "prijevozno sredstvo" ozna~ava zrakoplov, brod, vlak, cestovno vozilo ili drugi na~in transporta na me|unarodnom putovanju; 

    "rukovatelj prijevoznim sredstvom" ozna~ava fizi~ku ili pravnu osobu mjerodavnu za prijevozno sredstvo ili njihov agent; 

    "posada" ozna~ava osobe u prijevoznom sredstvu koje nisu putnici; 

    "dekontaminiranje" ozna~ava proceduru po kojoj se poduzimaju zdravstvene mjere na eliminiranju zaraznog ili toksi~nog agensa ili tvari na povr{ini ljudskog ili `ivotinjskog tijela, u ili na proizvodu pripremljenom za konzumiranje ili na drugim ne`ivim predmetima, uklju~uju}i prijevozna sredstva, koja bi mogla predstavljati rizik po javno zdravlje; 

    "odlazak" ozna~ava, za osobe, prtljag, teret, prijevozna sredstva i robu, akti napu{tanja neke teritorije; 

    "deratiziranje" ozna~ava proceduru po kojoj se poduzimaju zdravstvene mjere za kontrolu ili ubijanje glodara-prijenosnika ljudskih oboljenja prisutnih u prtljagu, teretu, kontejnerima, prijevoznim sredstvima, objektima, robama i po{tanskim paketima na to~ki ulaska; 

    "Generalni tajnik" ozna~ava generalnog tajnika Svjetske zdravstvene organizacije; 

    "oboljenje" ozna~ava bolest ili medicinsko stanje,bez obzira na porijeklo ili izvor, koje predstavlja ili bi moglo biti zna~ajno {kodljivo po ljude; 

    "dezinfekcija" ozna~ava proceduru po kojoj se poduzimaju zdravstvene mjere u cilju kontrole ili ubijanja zaraznih agenasa na povr{ini ljudskog ili `ivotinjskog tijela ili u prtljagu, teretu, kontejnerima, prijevoznim sredstvima, objektima, robama i po{tanskim paketima, direktnim izlaganjem kemijskim ili fizi~kim agensima; 

    "dezinsekcija" ozna~ava proceduru po kojoj se poduzimaju zdravstvene mjere u cilju kontrole ili ubijanja insekata-prijenosnika ljudskih oboljenja, prisutnih u prtljagu, teretu, kontejnerima, prijevoznim sredstvima, objektima, robama i po{tanskim paketima; 

    "doga|aj" ozna~ava manifestaciju oboljenja ili doga|anje koje predstavlja potencijalnu prijetnju oboljenjem; 

    "slobodna praksa" ozna~ava dopu{tenje da brod u|e u luku, da ukrca ili iskrca putnike, da utovari ili istovari teret ili zalihe; dozvolu da zrakoplov, nakon slijetanja, ukrca ili iskrca putnike, da utovari ili istovari teret ili zalihe; te dopu{tenje za vozilo kopnenog prijevoza da, po dolasku, ukrca ili iskrca putnike, istovari ili utovari teret ili zalihe; 

    "roba" ozna~ava materijalne proizvode, uklju~uju}i `ivotinje i biljke, koji se prijevoze na me|unarodnom putovanju, uklju~uju}i i onu koja je za uporabu na prijevoznom sredstvu; 

    "kopneni prijelaz" ozna~ava to~ku ulaska u dr`avu-potpisnicu, uklju~uju}i i onaj koji koriste cestovna vozila i vlakovi; 

    "vozilo kopnenog prijevoza" ozna~ava motorno sredstvo prijevoza za kopneni transport na me|unarodnom putovanju, uklju~uju}i vlakove, autobuse, kamione i automobile; 

    "zdravstvena mjera" ozna~ava procedure koje se koriste u cilju sprje~avanja {irenja oboljenja ili kontaminiranja; zdravstvena mjera ne uklju~uje provedbu zakona i sigurnosne mjere; 

    "bolesna osoba" ozna~ava pojedinca koji pati ili je pogo|en fizi~kom slabo{}u koja bi mogla predstavljati rizik po javno zdravlje; 

    "infekcija" ozna~ava ulazak i razvoj ili razmno`avanje infektivnog agensa u tijelu ljudi i `ivotinja koji mo`e predstavljati rizik po javno zdravlje; 

    "inspekcija" ozna~ava pregled, od strane mjerodavnog tijela ili pod njegovim nadzorom, prostora, prtljaga, kontejnera, prijevoznih sredstava, objekata, roba ili po{tanskih paketa, uklju~uju}i relevantne podatke i dokumentaciju, u cilju utvr|ivanja da li postoji rizik po javno zdravlje; 

    "me|unarodni promet" ozna~ava kretanje osoba, prtljaga, tereta, kontejnera, prijevoznih sredstava, roba ili po{tanskih paketa preko me|unarodne granice, uklju~uju}i me|unarodnu trgovinu; 

    "me|unarodno putovanje" ozna~ava: 

(a)    u slu~aju prijevoznog sredstva, putovanje izme|u to~aka ulaska na teritorij vi{e od jedne dr`ave, ili putovanje izme|u to~aka ulaska na teritoriju ili teritorije iste dr`ave, ako prijevozno sredstvo ima dodira s teritorijom neke druge dr`ave na svom putovanju, ali samo u odnosu na taj dodir; 

(b)    u slu~aju putnika, putovanje gdje se radi o ulasku na teritoriju dr`ave koja nije teritorija dr`ave u kojoj putnik zapo~inje putovanje; 

    "intruzivan" ozna~ava onog koji mogu}e da izaziva neugodnost bliskim ili intimnim kontaktom ili ispitivanjem; 

    "invazivan" ozna~ava punkciju ili rez na ko`i ili umetanje instrumenta ili stranog materijala u tijelo ili pregled neke tjelesne {upljine. U svrhu ovih Propisa, kao neinvazivni }e se smatrati lije~ni~ki pregled uha, nosa i usta, mjerenje temperature putem u{nog, usnog ili ko`nog termometra ili termovizijom; lije~ni~ki pregled; auskultacija; eksterna palpitacija; retinoskopija; eksterno uzimanje uzoraka urina, fekalija ili pljuva~ke; eksterno mjerenje krvnog tlaka; te elektrokardiografija; 

    "izoliranje" ozna~ava razdvajanje bolesnih ili kontaminiranih osoba ili pogo|enog prtljaga, kontejnera, prijevoznih sredstava, roba ili po{tanskih paketa od ostalih, na takav na~in da se sprije~i {irenje infekcije ili kontaminacije; 

    "lije~ni~ki pregled" ozna~ava preliminarni pregled neke osobe od strane ovla{tenog zdravstvenog radnika ili od strane osobe koja je pod direktnim nadzorom mjerodavnog tijela, u cilju utvr|ivanja zdravstvenog stanja te osobe i njenog potencijalnog rizika po javno zdravlje drugih, a mo`e uklju~ivati pregled zdravstvene dokumentacije, te fizi~ki pregled kad je to opravdano okolnostima pojedina~nog slu~aja; 

    "Nacionalna fokalna to~ka za IHR" ozna~ava nacionalni centar, koji odredi svaka dr`ava-potpisnica, koji }e biti u svako vrijeme pristupa~an za komunikaciju sa Kontakt to~akama SZO za IHR sukladno ovim Propisima; 

    "Organizacija" ili "SZO" ozna~ava Svjetsku zdravstvenu organizaciju; 

    "stalno boravi{te" ima zna~enje utvr|eno u nacionalnim zakonima doti~ne dr`ave-potpisnice; 

    "osobni podaci" ozna~avaju sve informacije koje se odnose na fizi~ku osobu koja je identificirana ili se mo`e identificirati; 

    "to~ka ulaska" ozna~ava prolaz za me|unarodni ulazak ili izlazak putnika, prtljaga, tereta, kontejnera, prijevoznih sredstava, roba i po{tanskih paketa, kao i slu`be i prostorije koje im na ulasku ili izlasku pru`aju usluge; 

    "luka" ozna~ava morsku luku ili luku na unutarnjem vodenom tijelu gdje sti`u ili odlaze brodovi na me|unarodnom putovanju; 

    "po{tanski paket" ozna~ava adresiran predmet ili paket koji se prijenosi po{tanskim ili kurirskim slu`bama na me|unarodnoj razini; 

    "izvanredne situacije u polju javnog zdravlja od me|unarodne zabrinutosti" ozna~ava izvanredni doga|aj za koji je utvr|eno, sukladno ovim Propisima: 

(i)    da predstavlja rizik po javno zdravlje u drugim dr`avama putem me|unarodnog {irenja oboljenja, te 

(ii)    da potencijalno zahtijeva koordiniranu me|unarodnu reakciju; 

    "posmatranje javnog zdravlja" ozna~ava pra}enje zdravstvenog stanja putnika s protokom vremena, u cilju utvr|ivanja rizika od prijenosa oboljenja; 

    "rizik po javno zdravlje" ozna~ava vjerovatno}u doga|aja koji bi mogao nepovoljno utjecati na zdravlje ljudske populacije, s naglaskom na onaj koji bi se mogao pro{iriti na me|unarodnoj razini ili bi mogao predstavljati ozbiljnu i direktnu opasnost; 

    "karantin" ozna~ava ograni~enje aktivnosti i/ili izdvajanje od ostalih osoba pod sumnjom koje nisu bolesne ili sumnjivog prtljaga, kontejnera, prijevoznih sredstava ili robe na takav na~in da se sprije~i mogu}e {irenje infekcije ili kontaminiranja; 

    "preporuka" i "preporu~en" odnose se na privremene ili stalne preporuke izdate u okviru ovih Propisa; 

    "rezervoar" ozna~ava `ivotinju, biljku ili supstancu u kojoj infektivni agens obi~no obitava i ~ije prisustvo mo`e predstavljati rizik po javno zdravlje; 

    "cestovno vozilo" ozna~ava vozilo za kopneni transport, a da nije vlak; 

    "znanstveni dokazi" ozna~avaju informacije koje daju jednu razinu dokaza na temelju ustanovljenih i prihva}enih znanstvenih metoda; 

    "znanstveni principi" ozna~avaju prihva}ene temeljne zakone i ~injenice prirode poznate putem znanstvenih metoda; 

    "brod" ozna~ava plovilo za pomorsku ili unutarkopnenu plovidbu na me|unarodnom putovanju; 

    "stalna preporuka" ozna~ava neobavezuju}i savjet koji izdaje SZO u svezi konkretnih rizika po javno zdravlje sukladno s ~lankom 16. a u svezi s odgovaraju}im zdravstvenim mjerama za rutinsku ili povremenu primjenu, potrebnim u cilju sprje~avanja ili smanjenja me|unarodnog {irenja oboljenja i minimiziranja ometanja me|unarodnog prometa; 

    "nadzor" ozna~ava sustavno teku}e prikupljanje, sastavljanje i analizu podataka u svrhe javnog zdravstva i blagovremenu distribuciju informacija u polju javnog zdravlja na procjenu te po potrebi reakciju u tom polju; 

    "sumnjiv" ozna~ava one osobe, prtljag, teret, kontejnere, prijevozna sredstva, robu ili po{tanske pakete za koje dr`ava-potpisnica smatra da su bili izlo`eni ili mo`da bili izlo`eni riziku po javno zdravlje i koji bi mogli biti mogu}im izvorom {irenja oboljenja; 

    "privremena preporuka" ozna~ava neobavezuju}i savjet koji izdaje SZO sukladno s ~lankom 15. za vremenski ograni~enu primjenu i na temelju posebitog rizika, kao reakciju na izvanrednu situaciju u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, u cilju sprje~avanja ili smanjenja pro{irenja oboljenja na me|unarodnoj razini i minimiziranja ometanja me|unarodnog prometa; 

    "privremeno boravi{te" ima zna~enje utvr|eno u nacionalnom zakonu doti~ne dr`ave-potpisnice; 

    "putnik" ozna~ava fizi~ku osobu koja poduzima me|unarodno putovanje; 

    "prijenosnik" ozna~ava insekta ili drugu `ivotinju koja obi~no prijenosi infektivnog agensa koji predstavlja rizik po javno zdravstvo; 

    "potvrda" ozna~ava dostavu informacija od strane dr`ave-potpisnice prema SZO u kojima se potvr|uje status nekog doga|aja u okviru teritorije ili teritorija te dr`ave-potpisnice; 

    "Kontakt-to~ka SZO za IHR" ozna~ava jedinicu u okviru SZO koja }e biti u svako vrijeme pristupa~na za komuniciranje s Nacionalnom fokalnom to~kom za IHR. 

2.    Ako nije druga~ije navedeno ili odre|eno kontekstom, referenca na ove Propise uklju~uje i njihove anekse. 

^lanak 2. Svrha i opseg 

Svrha i opseg ovih Propisa su prevencija, za{tita od, kontrola i osiguranje reakcije u polju javnog zdravstva na me|unarodno {irenje oboljenja na na~in koji je sukladan s rizicima u polju javnog zdravstva i ograni~en na njih, i kojim se izbjegava nepotrebno ometanje me|unarodnog prometa i trgovine. 

^lanak 3. Principi 

1.    Implementiranje ovih Propisa bit }e uz puno po{tivanje dostojanstva, ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba. 

2.    Implementiranje ovih Propisa }e se rukovoditi Poveljom Ujedinjenih nacija i Ustavom Svjetske zdravstvene organizacije. 

3.    Implementiranje ovih Propisa }e se rukovoditi ciljem njihove sveprisutne primjene u cilju za{tite svih ljudi svijeta od {irenja oboljenja na me|unarodnoj razini. 

4.    Dr`ave imaju, sukladno s Poveljom Ujedinjenih nacija i principima me|unarodnog prava, suvereno pravo donijeti zakone i primjeniti ih sukladno svojim zdravstvenim politikama. Pri tome bi one trebale poticati svrhu ovih Propisa. 

^lanak 4. Mjerodavno tijelo 

1.    Svaka dr`ava-potpisnica }e odrediti ili ustanoviti Nacionalnu fokalnu to~ku za IHR i tijela mjerodavna u okviru svoje odnosne jurisdikcije za implementiranje zdravstvenih mjera sukladno ovim Propisima. 

2.    Nacionalne fokalne to~ke za IHR bit }e u svako vrijeme pristupa~ne za komuniciranje s Kontakt-to~kama SZO za IHR, kako je predvi|eno u paragrafu 3. ovog ~lanka. Funkcije Nacionalnih fokalnih to~aka za IHR }e uklju~ivati: 

(a)    slanje Kontakt-to~kama SZO za IHR, u ime doti~ne dr`ave-potpisnice, hitnih priop}enja u svezi s realiziranjem ovih Propisa, posebno po ~lanku 6. i 12; te 

(b)    {irenje informacija prema, te konsolidiranje ulaznih informacija od, relevantnih sektora uprave doti~ne dr`ave-potpisnice, uklju~uju}i one mjerodavne za nadziranje i izvje{tavanje, to~ke ulaska, slu`be javnog zdravstva, klinike i bolnice i druge odjele vlade. 

3.    SZO }e odrediti Kontakt-to~ke za IHR, koje }e u svako vrijeme biti pristupa~ne za komuniciranje s Nacionalnim fokalnim to~kama za IHR. Kontakt-to~ke SZO za IHR mo`e odrediti SZO u glavnom uredu ili na regionalnoj razini Organizacije. 

4.    Dr`ave potpisnice }e SZO-u dostaviti kontakt-podatke za svoju Nacionalnu fokalnu to~ku za IHR, a SZO }e dr`avama potpisnicama dostaviti kontakt-podatke Kontakt-to~aka SZO za IHR. Ti kontakt-podaci }e se kontinuirano a`urirati i potvr|ivati na godi{njoj razini. SZO }e svim dr`avama-~lanicama staviti na raspolaganje kontakt-podatke za Nacionalne fokalne to~ke za IHR koje primi sukladno s ovim ~lankom. 

DIO II - INFORMIRANJE I REAKCIJE U POLJU JAVNOG ZDRAVSTVA 

^lanak 5. Nadzor 

1.    Svaka dr`ava-potpisnica }e razvijati, ja~ati i odr`avati, ~im prije bude mogu}e, ali najkasnije pet godina od stupanja na snagu ovih Propisa za dr`avu-potpisnicu, kapacitet za otkrivanje, procjenu, obavje{tavanje i izvje{tavanje o doga|ajima sukladno s ovim Propisima, kako je navedeno u Aneksu 1. 

2.    Nakon procjene iz paragrafa 1. Dio A Aneksa 1, dr`ava-potpisnica mo`e izvje{tavati SZO na temelju opravdane potrebe i plana implementiranja te pri tome dobiti produ`enje od dvije godine za ispunjenje obveze iz paragrafa 1 ovog ~lanka. U izuzetnim okolnostima, te uz podr{ku novog plana za implementiranje, dr`ava-potpisnica mo`e zahtijevati dalje produ`enje, koje ne}e prema{ivati dvije godine, od generalnog ravnatelja, koji }e donijeti odluku uzimaju}i u obzir tehni~ki savjet Komiteta ustanovljenog po ~lanku 50. (u daljnjem tekstu "Komitet za reviziju"). Nakon razdoblja pomenutog u paragrafu 1. ovog ~lanka, dr`ava-potpisnica koja je dobila produ`enje }e godi{nje izvje{tavati SZO o napretku ostvarenom u cilju punog implementiranja. 

3.    SZO }e pomagati dr`avama-potpisnicama na zahtjev u razvoju, ja~anju i odr`avanju kapaciteta iz paragrafa 1. ovog ~lanka. 

4.    SZO }e prikupljati informacije u svezi s doga|ajima putem svojih nadzornih aktivnosti i procjenjivati njihov potencijal u smislu izazivanja {irenja oboljenja na me|unarodnoj razini i mogu}eg ometanja me|unarodnog prometa. Informacije koje primi SZO sukladno s ovim paragrafom }e se po potrebi obra|ivati sukladno s ~lancima 11. i 45. 

^lanak 6. Obavje{tavanje 

1.    Svaka dr`ava-potpisnica }e vr{iti procjenu doga|aja koji se de{avaju na njenoj teritoriji uporabom instrumenta odlu~ivanja u Aneksu 2. Svaka dr`ava-potpisnica }e obavje{tavati SZO, naju~inkovitijim raspolo`ivim sredstvom komuniciranja, putem Nacionalne fokalne to~ke za IHR, te u roku od 24 sata od procjene informacija vezanih za javno zdravstvo, o svim doga|ajima koji bi mogli predstavljati izvanrednu situaciju u polju javnog zdravlja od me|unarodne zabrinutosti na svojoj teritoriji, sukladno s instrumentom odlu~ivanja, kao i o svakoj zdravstvenoj mjeri provedenoj kao reakcija na te doga|aje. Ako je u obavijesti koju dobije SZO potrebna mjerodavnost Me|unarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), SZO }e odmah obavijestiti IAEA-u. 

2.    Nakon dostavljanja obavijesti, dr`ava-potpisnica }e nastaviti priop}avati SZO blagovremeno, to~no i dovoljno detaljno informacije o javnom zdravstvu koje su joj na raspolaganju a u svezi doga|aja u svezi kojeg je dostavila obavijest, koje }e po mogu}nosti obuhvatati definiciju slu~aja, laboratorijske rezultate, izvor i vrstu rizika, broj slu~ajeva i smrtnih slu~ajeva, uvjete koji utje~u na {irenje oboljenja i uporabljene zdravstvene mjere; te }e dostaviti izvje{}e, po potrebi, o pote{ko}ama s kojima se suo~ava u reagiranju na potencijalne izvanredne situacije u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti. 

^lanak 7. Razmjena informacija tijekom neo~ekivanih ili neuobi~ajenih doga|aja u polju javnog zdravstva 

Ako dr`ava-potpisnica ima dokaze o neo~ekivanom ili neuobi~ajenom doga|aju u polju javnog zdravstva na svojoj teritoriji, bez obzira na podrijetlo i izvor, koji mo`e predstavljati izvanrednu situaciju u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, ona }e SZO-u dostaviti sve relevantne informacije u polju javnog zdravstva. U takvom slu~aju, u potpunosti se primjenjuju odredbe ~lanka 6. 

^lanak 8. Konsultiranja 

U slu~aju doga|aja koji se de{avaju na njenoj teritoriji bez potrebe za dostavljanjem obavijesti sukladno s ~lankom 6, posebno onih doga|aja za koje nema dovoljno raspolo`ivih informacija da bi se popunio instrument odlu~ivanja, dr`ava-potpisnica mo`e ipak dr`ati SZO obavije{tenom o tome putem Nacionalne fokalne to~ke za IHR i konsultirati se sa SZO o odgovaraju}im zdravstvenim mjerama. Takva priop}enja }e biti tretirana sukladno s paragrafima 2. do 4. ~lanka 11. Dr`ava-potpisnica na ~ijoj teritoriji se doga|aj desio mo`e zatra`iti pomo} od SZO u procjeni epidemiolo{kih dokaza koje je eventualno ta dr`ava-potpisnica pribavila. 

^lanak 9. Ostala izvje{}a 

1.    SZO mo`e u obzir uzeti izvje{}a iz izvora koji nisu obavijesti ili konsultiranje, i procijenit }e ta izvje{}a sukladno s ustanovljenim epidemiolo{kim principima, i onda priop}iti informacije o tom doga|aju dr`avi-potpisnici na ~ijoj teritoriji se doga|aj navodno de{ava. Prije poduzimanja bilo kakve akcije na temelju tih izvje{}a, SZO }e se konsultirati i poku{ati dobiti potvrdu od dr`ave-potpisnice na ~ijoj teritoriji se doga|aj navodno de{ava, sukladno s procedurom predvi|enom u ~lanku 10. U tom cilju, SZO }e dati primljene informacije na raspolaganje dr`avama-potpisnicama, a samo gdje je to propisno opravdano, SZO mo`e zadr`ati povjerljivost izvora. Te informacije }e se koristiti sukladno s procedurom predvi|enom u ~lanku 11. 

2.    Dr`ave-potpisnice }e, u prakti~no izvedivoj mjeri, informirati SZO u roku od 24 sata od prijema dokaza o riziku po javno zdravlje identificiranom van njihove teritorije a koji bi mogao izazvati {irenje oboljenja na me|unarodnoj razini, prema pojavama na izvezenim ili uvezenim: 

(a)    ljudskim slu~ajevima; 

(b)    prijenosnicima koji nose infekciju ili kontaminaciju; ili 

(c)    robama koje su kontaminirane. 

^lanak 10. Potvrda 

1.    SZO }e zahtijevati, sukladno s ~lankom 9, potvrdu od dr`ave-potpisnice izvje{}a iz izvora osim obavjesti ili konsultiranja o doga|ajima koji mogu predstavljati izvanrednu situaciju u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti a koji se navodno de{avaju na teritoriji te dr`ave. U takvim slu~ajevima, SZO }e obavijestiti doti~nu dr`avu-potpisnicu u svezi s izvje{}ima koje `eli potvrditi. 

2.    Sukladno s gornjim paragrafom i ~lankom 9, svaka dr`ava-potpisnica, po zahtjevu SZO, potvrdit }e i dostaviti: 

(a)    u roku od 24 sata, po~etni odgovor ili potvrdu prijema zahtjeva od SZO; 

(b)    u roku od 24 sata, raspolo`ive informacije u polju javnog zdravstva o statusu doga|aja iz zahtjeva SZO; te 

(c)    informacije za SZO u kontekstu procjene sukladno s ~lankom 6, uklju~uju}i relevantne informacije opisane u tom ~lanku. 

3.    Kad SZO dobije informacije o doga|aju koji mo`e predstavljati izvanrednu situaciju u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, ona }e ponuditi suradnju s doti~nom dr`avom-potpisnicom u procjeni potencijala {irenja oboljenja na me|unarodnoj razini, mogu}eg ometanja me|unarodnog prometa i adekvatnost kontrolnih mjera. Takve aktivnosti mogu obuhvatati suradnju s drugim organizacijama standardne postavke i ponudu za mobiliziranje me|unarodne pomo}i u cilju davanja podr{ke nacionalnim tijelima u vo|enju i koordiniranju terenskih procjena. Po zahtjevu dr`ave-potpisnice, SZO }e dostaviti informacije koje podr`avaju takvu ponudu. 

4.    Ako dr`ava-potpisnica ne prihvati ponudu o suradnji, SZO mo`e, ako je to opravdano veli~inom rizika po javno zdravlje, razmijeniti s drugim dr`avama-potpisnicama informacije koje su joj na raspolaganju, te poticati dr`avu-potpisnicu da prihvati ponudu o suradnji od SZO, uzev{i u obzir stavove doti~ne dr`ave-potpisnice. 

^lanak 11. Pru`anje informacija od strane SZO 

1.    Sukladno paragrafu 2. ovog ~lanka, SZO }e dostaviti svim dr`avama-potpisnicama i po potrebi relevantnim me|uvladinim organizacijama, ~im je prije mogu}e i naju~inkovitijim raspolo`ivim sredstvom, u povjerenju, one informacije u polju javnog zdravstva koje je primila sukladno ~lancima5. do i uklju~uju}i 10, a koje su neophodne da se omogu}i dr`avama-potpisnicama da reagiraju na rizik u polju javnog zdravstva. SZO bi trebala drugim dr`avama-potpisnicama priop}iti informacije koje bi im mogle pomo}i u sprje~avanju de{avanja sli~nih incidenata. 

2.    SZO }e uporabljati i informacije dobijene sukladno ~lancima 6. i 8. i paragrafom 2. ~lanka 9. za svrhe provjere, procjene i pomo}i sukladno s ovim Propisima te, osim ako nije druga~ije dogovoreno izme|u dr`ava-potpisnica iz tih odredbi, ne}e ove informacije davati op}enito na raspolaganje drugim dr`avama-potpisnicama, do vremena kad: 

(a)    se utvrdi da doga|aj predstavlja izvanrednu situaciju u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, sukladno s ~lankom 12; ili 

(b)    SZO ne potvrdi informacije koje pokazuju {irenje infekcije ili kontaminiranja na me|unarodnoj razini, sukladno s ustanovljenim epidemiolo{kim principima; ili 

(c)    postoje dokazi da: 

(i)    kontrolne mjere protiv {irenja na me|unarodnoj razini vjerovatno ne}e uspjeti zbog prirode kontaminacije, agensa, prenositelja ili rezervoara oboljenja; ili 

(ii)    dr`ava-potpisnica nema dovoljne operativne kapacitete za sprovedbu neophodnih mjera na sprje~avanju daljeg {irenja oboljenja; ili 

(d)    priroda i opseg me|unarodnog kretanja putnika, prtljaga, tereta, kontejnera, prijevoznih sredstava, roba ili po{tanskih paketa koji mogu biti pogo|eni infekcijom ili kontaminiranjem zahtijeva trenuta~nu primjenu me|unarodnih kontrolnih mjera. 

3.    SZO }e se konsultirati s dr`avom-potpisnicom na ~ijoj teritoriji se doga|aj de{ava u smislu njene namjere da stavi informacije na raspolaganje, sukladno s ovim ~lankom. 

4.    Kad se informacije koje primi SZO sukladno s paragrafom 2. ovog ~lanka stave na raspolaganje dr`avama-potpisnicama sukladno s ovim Propisima, SZO ih mo`e tako|er staviti na raspolaganje javnosti ako su druge informacije o istom doga|anju ve} postale na raspolaganju javnosti i postoji potreba za distribucijom pouzdanih i neovisnih informacija. 

^lanak 12. Utvr|ivanje izvanredne situacije u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti 

1.    Generalni ravnatelj }e utvrditi, na temelju primljenih informacija, osobito onih od dr`ava-potpisnica na ~ijoj teritoriji se doga|aj de{ava, da li doga|aj predstavlja izvanrednu situaciju u polju javnog zdravstva sukladno s kriterijima i procedurama predvi|enim u ovim Propisima. 

2.    Ako generalni ravnatelj smatra, na temelju procjene sukladno s ovim Propisima, da se de{ava izvanredna situacija u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, generalni ravnatelj }e se konsultirati s dr`avom-potpisnicom na ~ijoj teritoriji je doga|aj proistekao u svezi s ovim preliminarnim utvr|ivanjem. Ako generalni ravnatelj i dr`ava-~lanica budu slo`ni po pitanju tog utvr|ivanja, generalni ravnatelj }e, sukladno s procedurom predvi|enom u ~lanku 49, tra`iti stavove Komiteta ustanovljenog po ~lanku 48. (u daljnjem tekstu "Komitet za izvanredne situacije") u svezi s prikladnim privremenim preporukama. 

3.    Ako nakon konsultiranja iz paragrafa 2. u gornjem tekstu, generalni ravnatelj i dr`ava-potpisnica na ~ijoj teritoriji je doga|aj proistekao ne postignu konsenzus u roku od 48 sati o tome da li taj doga|aj predstavlja izvanrednu situaciju u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, na~init }e se odre|enje sukladno s procedurom predvi|enom u ~lanku 49. 

4.    Pri utvr|ivanju da li neki doga|aj predstavlja izvanrednu situaciju u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, generalni ravnatelj }e razmotriti: 

(a)    informacije koje je dostavila dr`ava-potpisnica; 

(b)    instrument odlu~ivanja sadr`an u Aneksu 2; 

(c)    savjet Komiteta za izvanredne situacije; 

(d)    znanstvene principe kao i raspolo`ive znanstvene dokaze i druge relevantne informacije; te 

(e)    procjenu rizika po ljudsko zdravlje, rizika od {irenja oboljenja na me|unarodnoj razini te rizika od ometanja me|unarodnog prometa. 

5.    Ako generalni ravnatelj, nakon konsultiranja s dr`avom-potpisnicom na ~ijoj teritoriji je do{lo do de{avanja izvanredne situacije u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, smatra da se izvanredna situacija u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti okon~ala, generalni ravnatelj }e donijeti odluku sukladno s procedurom predvi|enom u ~lanku 49. 

^lanak 13. Reagiranje u polju javnog zdravstva 

1.    Svaka dr`ava potpisnica }e razviti, ja~ati i odr`avati, ~im je prije mogu}e ali najkasnije do pet godina od stupanja na snagu ovih Propisa za tu dr`avu-potpisnicu, kapacitete za promptnu i djelotvornu reakciju na rizike u polju javnog zdravstva i izvanredne situacije u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, predvi|ene u Aneksu 1. SZO }e vr{iti, uz konsultiranje s dr`avama-potpisnicama, smjernice za podr{ku dr`avama-potpisnicama u razvoju kapaciteta za reakciju u polju javnog zdravstva. 

2.    Nakon procjene iz paragrafa 2, Dio A Aneksa 1, dr`ava-potpisnica mo`e dostaviti izvje{}e SZO-u na temelju opravdane potrebe i plana realiziranja, i pri tome dobiti produ`enje od dvije godine u kome }e ispuniti obvezu u paragrafu 1. ovog ~lanka. U izuzetnim okolnostima i uz podr{ku novog plana implementiranja, dr`ava-potpisnica mo`e od generalnog ravnatelja zahtijevati daljnje produ`enje koje ne mo`e prema{ivati dvije godine. SZO }e donijeti tu odluku uzimaju}i u obzir tehni~ki savjet Komiteta za reviziju. Nakon razdoblja spomenutog u paragrafu 1. ovog ~lanka, dr`ava-potpisnica koja je dobila produ`enje }e godi{nje dostavljati izvje{}e SZO-u o napretku ostvarenom ka punom implementiranju. 

3.    Na zahtjev dr`ave-potpisnice, SZO }e sura|ivati u reagiranju na rizike i druge doga|aje u polju javnog zdravstva pru`anjem tehni~kog usmjeravanja i pomo}i i procjenom djelotvornosti postoje}ih kontrolnih mjera, uklju~uju}i po potrebi mobiliziranje me|unarodnih ekspertnih timova za terensku pomo}. 

4.    Ako SZO, uz konsultiranje s doti~nim dr`avama-potpisnicama, prema odredbama ~lanka 12, utvrdi da se de{ava izvanredna situacija u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, ona mo`e ponuditi, pored potpore na koju je ukazano u paragrafu 3. ovog ~lanka, daljnju pomo} dr`avi-potpisnici, uklju~uju}i procjenu ozbiljnosti me|unarodnog rizika i adekvatnosti kontrolnih mjera. Takva suradnja mo`e uklju~ivati ponudu za mobiliziranje me|unarodne pomo}i, u cilju davanja podr{ke nacionalnim organima u sprovedbi i koordiniranju terenskih procjena. Po zahtjevu dr`ave-potpisnice, SZO }e dostaviti informacije kojima se potkrepljuje takva ponuda. 

5.    Na zahtjev SZO, dr`ave-potpisnice bi trebale dostaviti, do mogu}eg omjera, podr{ku aktivnostima reakcije koje koordinira SZO. 

6.    Na zahtjev, SZO }e dostaviti odgovaraju}e usmjeravanje i pomo} ostalim dr`avama-potpisnicama koje su pogo|ene ili kojima prijeti izvanredna situacija u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti. 

^lanak 14. Suradnja SZO sa me|uvladinim organizacijama i me|unarodnim tijelima 

1.    SZO }e sura|ivati i koordinirati svoje aktivnosti, ovisno od potrebe, s drugim mjerodavnim me|uvladinim organizacijama ili me|unarodnim tijelima, u implementiranju ovih Propisa, uklju~uju}i i putem zaklju~ivanja ugovora i drugih sli~nih aran`mana. 

2.    U slu~ajevima u kojima je obavje{tavanje, potvrda ili reagiranje na doga|aj u primarnoj mjerodavnosti drugih me|uvladinih organizacija ili me|unarodnih tijela, SZO }e koordinirati svoje aktivnosti s takvim organizacijama ili tijelima u cilju osiguranja primjene adekvatnih mjera za za{titu javnog zdravlja. 

3.    Bez obzira na gore navedeno, ni~im iz ovih Propisa ne}e se isklju~ivati niti ograni~evati pru`anje od strane SZO savjeta, podr{ke, tehni~ke i druge pomo}i u svrhu javnog zdravstva. 

DIO III - PREPORUKE 

^lanak 15. Privremene preporuke 

1.    Ako je utvr|eno sukladno s ~lankom 12. da se de{ava izvanredna situacija u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, generalni ravnatelj }e izdati privremene preporuke sukladno s procedurom predvi|enom u ~lanku 49. Takve privremene preporuke mogu se po potrebi modificirati ili produ`avati, uklju~uju}i i razdoblje nakon nadnevka kad se utvrdi da se izvanredna situacija u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti okon~ala, u koje vrijeme se po potrebi mogu izdati druge privremene preporuke u svrhu sprje~avanja ili promptnog otkrivanja njene ponovne pojave. 

2.    Privremene preporuke mogu uklju~ivati zdravstvene mjere koje }e implementirati dr`ava-potpisnica u kojoj se de{ava izvanredna situacija u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, ili druge dr`ave-potpisnice, u svezi s osobama, prtljagom, teretom, prijevoznim sredstvima, robama i/ili po{tanskim paketima, u cilju sprje~avanja ili smanjivanja {irenja oboljenja na me|unarodnoj razini i izbjegavanja nepotrebnog ometanja me|unarodnog prometa. 

3.    Privremene preporuke mogu se ukinuti sukladno s procedurom predvi|enom u ~lanku 49. u svako vrijeme, a automatski istje~u nakon tri mjeseca od njihovog izdavanja. One se mogu modificirati ili produ`avati na dodatno razdoblje od tri mjeseca. Privremene preporuke ne mogu se nastaviti nakon druge Svjetske zdravstvene skup{tine, poslije utvr|ivanja izvanredne situacije u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti na koju se one odnose. 

^lanak 16. Stalne preporuke 

SZO mo`e na~initi stalne preporuke o odgovaraju}im zdravstvenim mjerama sukladno s ~lankom 53. za rutinsku ili povremenu primjenu. Te mjere mogu primjenjivati dr`ave-potpisnice u svezi s osobama, prtljagom, teretom, kontejnerima, prijevoznim sredstvima, robama i/ili po{tanskim paketima po pitanju konkretnih teku}ih rizika po javno zdravlje, u cilju sprje~avanja ili smanjivanja {irenja oboljenja na me|unarodnoj razini i izbjegavanja nepotrebnog ometanja me|unarodnog prometa. SZO mo`e, sukladno s ~lankom 53, po potrebi modificirati ili ukinuti takve preporuke. 

^lanak 17. Kriteriji za preporuke 

Kod izdavanja, modificiranja ili ukidanja privremenih ili stalnih preporuka, generalni ravnatelj }e razmatrati: 

(a)    stavove dr`ava-potpisnica kojih se situacija direktno ti~e; 

(b)    savjet Komiteta za izvanredne situacije ili Komiteta za reviziju, ovisno od slu~aja; 

(c)    znanstvene principe, kao i raspolo`ive znanstvene dokaze i informacije; 

(d)    zdravstvene mjere koje su, na temelju procjene rizika prikladne okolnostima, nisu vi{e restriktivne za me|unarodni promet i trgovinu, i nisu vi{e intruzivne po osobe od razumno raspolo`ivih alternativa kojima bi se postigla odgovaraju}a razina zdravstvene za{tite; 

(e)    relevantne me|unarodne standarde i instrumente; 

(f)    aktivnosti koje su poduzele druge relevantne me|uvladine organizacije i me|unarodna tijela, te 

(g)    druge odgovaraju}e i konkretne informacije relevantne za dati doga|aj. 

U odnosu na privremene preporuke, razmatranje od strane generalnog ravnatelja potparagrafa (e) i (f) ovog ~lanka mo`e biti podlo`no ograni~enjima nametnutima hitno{}u okolnosti. 

^lanak 18. Preporuke u odnosu na osobe, prtljag, teret, kontejnere, robe i po{tanske pakete 

1.    Preporuke koje SZO izdaje prema dr`avama-potpisnicama u odnosu na osobe mogu uklju~ivati sljede}e savjete: 

2.    Preporuke koje SZO izdaje prema dr`avama-potpisnicama u odnosu na prtljag, teret, kontejnere, prijevozna sredstva, robe i po{tanske pakete mogu uklju~ivati sljede}e savjete: 

DIO IV. - TO^KE ULASKA 

^lanak 19. Op}e obveze 

Svaka dr`ava-potpisnica }e, pored ostalih obveza predvi|enih sukladno s ovim Propisima: 

(a)    osigurati da se kapaciteti predvi|eni u Aneksu 1. za odre|ene to~ke ulaska razvijaju u vremenskom okviru predvi|enom u paragrafu 1. ~lanak 5. i paragrafu 1. ~lanak 13; 

(b)    odrediti mjerodavna tijela na svakoj odre|enoj to~ki ulaska na svoju teritoriju; te 

(c)    dostaviti SZO-u, ~im je prakti~no prije mogu}e, po zahtjevu u okviru reakcije na konkretni potencijalni rizik po javno zdravlje, relevantne podatke u svezi s izvorima infekcije ili kontaminiranja, uklju~uju}i vektore i rezervoare na svojim to~kama ulaska koji bi mogli rezultirati {irenjem oboljenja na me|unarodnoj razini. 

^lanak 20. Zra~ne luke i luke 

1.    Dr`ave-potpisnice }e odrediti zra~ne luke i luke koji }e razvijati kapacitete predvi|ene u Aneksu 1. 

2.    Dr`ave-~lanice }e osigurati izdavanje Certifikate o izuze}u od sanitarne kontrole broda i Certifikate o sanitarnoj kontroli broda, sukladno sa zahtjevima u ~lanku 39. i modelu datom u Aneksu 3. 

3.    Svaka dr`ava-potpisnica }e poslati SZO listu luka ovla{tenih da ponude: 

(a)    izdavanje Certifikata o sanitarnoj kontroli broda i osiguranje usluga iz Aneksa 1. do 3; ili 

(b)    izdavanje samo Certifikata o izuze}u od sanitarne kontrole broda; te 

(c)    produ`enje Certifikata o izuze}u od sanitarne kontrole broda u razdoblju od mjesec dana, do dolaska broda u luku gdje se Certifikat mo`e pribaviti. 

    Svaka dr`ava-potpisnica }e obavijestiti SZO o svim izmjenama do kojih mo`e do}i u statusu navedenih luka. SZO }e vr{iti informacije primljene sukladno s ovim paragrafom. 

4.    SZO mo`e, na zahtjev doti~ne dr`ave-potpisnice, urediti da se certificira, nakon odgovaraju}e istrage, da zra~na luka ili luka na njenoj teritoriji ispunjavaju zahtjeve iz paragrafa 1. i 3. ovog ~lanka. Ti certifikati mogu biti podlo`ni povremenoj reviziji od strane SZO, uz konsultiranje s dr`avom-~lanicom. 

5.    SZO }e, u suradnji s mjerodavnom me|uvladinim organizacijama i me|unarodnim tijelima, razvijati i objavljivati smjernice za certifikaciju zra~nih luka i luka sukladno s ovim ~lankom. SZO }e tako|er objavljivati listu certificiranih zra~nih luka i luka. 

^lanak 21. Kopneni prijelazi 

1.    Tamo gdje je opravdano iz razloga javnog zdravlja, dr`ava-potpisnica mo`e odrediti kopnene prijelaze koji }e razvijati kapacitete predvi|ene u Aneksu 1, uzimaju}i u obzir: 

(a)    obim i u~estalost razli~itih vrsta me|unarodnog prometa, u odnosu na druge to~ke ulaska, na kopnenim prijelazima dr`ave-potpisnice koji mogu eventualno biti odre|eni; te 

(b)    rizike po javno zdravlje koji postoje u oblastima iz kojih me|unarodni promet potje~e, ili kroz koje prolazi, prije dolaska na odre|eni kopneni prijelaz. 

2.    Dr`ave-potpisnice koje imaju zajedni~ke granice trebale bi razmotriti: 

(a)    stupanje u bilateralne ili multilateralne aran`mane u svezi preveniranja ili kontrole me|unarodnog prijenosa oboljenja na kopnenim prijelazima, sukladno s ~lankom 57; te 

(b)    zajedni~ko odre|ivanje susjednih kopnenih prijelaza za kapacitete u Aneksu 1, sukladno s paragrafom 1. ovog ~lanka. 

^lanak 22. Uloga mjerodavnih tijela 

1.    Mjerodavna tijela }e: 

(a)    biti mjerodavni za pra}enje prtljaga, tereta, kontejnera, prijevoznih sredstava, roba, po{tanskih paketa i ljudskih ostataka koji odlaze ili dolaze u pogo|ene oblasti, tako da se oni mogu dr`ati u takvom stanju da u njima ne bude izvora infekcije ili kontaminiranja, uklju~uju}i prijenosnike i rezervoare; 

(b)    osigurati, koliko je to prakti~ki mogu}e, da se objekti koje koriste putnici na to~kama ulaska odr`avaju u sanitarnom stanju i dr`e tako da u njima nema izvora infekcije ili kontaminiranja, uklju~uju}i prijenosnike i rezervoare; 

(c)    biti odgovorni za nadzor svake eventualne deratizacije, dezinfekcije, dezinsekcije ili dekontaminiranja prtljaga, tereta, kontejnera, prijevoznih sredstava, roba, po{tanskih paketa i ljudskih ostataka ili, po potrebi, sanitarnih mjera za osobe, sukladno s ovim Propisima; 

(d)    obavje{tavati prijevoznike, koliko je god mogu}e unaprijed, o svojoj namjeri primjene kontrolnih mjera prema prijevoznom sredstvu, i dostavljati, tamo gdje su raspolo`ive, pismene informacije u svezi metoda koji }e se koristiti; 

(e)    biti mjerodavni za nadzor u uklanjanju i sigurnom odlaganju sve eventualno kontaminirane vode ili hrane, ljudskih ili `ivotinjskih otpadaka, otpadnih voda i svih drugih kontaminiranih materija iz prijevoznog sredstva; 

(f)    poduzeti sve prakti~no izvodive mjere dosljedne s ovim Propisima na pra}enju i kontroli otpada koji izbacuju brodovi u smislu kanalizacije, sme}a, teretne vode i drugih materija koje mogu potencijalno izazvati oboljenje i kontaminirati vodu luke, rijeke, kanala, tjesnaca, jezera i drugih me|unarodnih vodenih puteva; 

(g)    biti mjerodavni za nadzor davatelja usluga kod usluga koje se pru`aju u svezi putnika, prtljaga, tereta, kontejnera, prijevoznih sredstava, roba, po{tanskih paketa i ljudskih ostataka na to~kama ulaska, uklju~uju}i izvo|enje inspekcija i medicinskih pregleda, ovisno od potrebe; 

(h)    imati djelotvorne aran`mane za slu~aj potrebe, kojima }e se rje{avati neo~ekivani doga|aji u polju javnog zdravstva; te 

(i)    vr{iti komuniciranje s Nacionalnom fokalnom to~kom za IHR po pitanju relevantnih mjera u polju javnog zdravstva poduzetih sukladno s ovim Propisima. 

2.    Zdravstvene mjere koje preporu~i SZO za putnike, prtljag, teret, kontejnere, prijevozna sredstva, robe, po{tanske pakete i ljudske ostatke koji dolaze iz pogo|ene oblasti mogu se ponovno primijeniti po dolasku, ako postoje indikacije koje se mogu provjeriti i/ili dokazi da su mjere primijenjene na polasku iz pogo|ene oblasti bile neuspje{ne. 

3.    Dezinsekcija, deratizacija, dezinfekcija, dekontaminiranje i druge sanitarne procedure sprovodit }e se tako da se izbjegava povrje|ivanje i koliko je god mogu}e nano{enje neugodnosti osobama, o{te}ivanje okoli{a na na~in koji utje~e na javno zdravlje, te o{te}ivanje prtljaga, tereta, kontejnera, prijevoznih sredstava, roba i po{tanskih paketa. 

DIO V - MJERE U POLJU JAVNOG ZDRAVSTVA 

Poglavlje I. - Op}e odredbe 

^lanak 23. Zdravstvene mjere u dolasku i polasku 

1.    Sukladno s va`e}im me|unarodnim sporazumima i relevantnim ~lanovima ovih Propisa, dr`ava-potpisnica mo`e zahtijevati u svrhu javnog zdravstva, u dolasku i polasku: 

(a)    u odnosu na putnike: 

(i)    informacije u svezi odredi{ta putnika, tako da se putnik mo`e kontaktirati; 

(ii)    informacije u svezi itinerera putnika, da bi se provjerilo da li je bilo kakvog putovanja po/ili u blizini pogo|ene oblasti ili drugih mogu}ih dodira s infekcijom ili kontaminacijom prije dolaska, kao i pregled zdravstvenih dokumenata putnika, ako se oni tra`e sukladno s ovim Propisima; i/ili 

(iii)    neinvazivni lije~ni~ki pregled koji je najmanje intruzivan pregled a kojim bi se postigao dati cilj javnog zdravlja; 

(b)    pregled prtljaga, tereta, kontejnera, prijevoznih sredstava, roba, po{tanskih paketa i ljudskih ostataka. 

2.    Na temelju dokaza o riziku po javno zdravstvo pribavljenih putem mjera predvi|eni u paragrafu 1. ovog ~lanka, ili drugim sredstvima, dr`ave-potpisnice mogu primjenjivati dodatne zdravstvene mjere, sukladno s ovim Propisima, a posebice u odnosu na sumnjivog ili pogo|enog putnika, od slu~aja do slu~aja, namanje intruzivan i invazivan lije~ni~ki pregled kojim bi se postigao dati cilj javnog zdravlja u smislu sprje~avanja {irenja oboljenja na me|unarodnoj razini. 

3.    Na putnicima se ne smije sprovoditi nikakav lije~ni~ki pregled, vakcinacija, profilaksa niti zdravstvena mjera sukladno s ovim Propisima bez njihovog prethodnog izri~itog svjesnog pristanka ili pristanka njihovih roditelja ili skrbnika, osim prema odredbama paragrafa 2. ~lanka 31, te sukladno sa zakonom i me|unarodnim obvezama dr`ave-potpisnice. 

4.    Putnici koji }e biti vakcinisani ili }e se nad njima izvr{iti profilaksa sukladno s ovim Propisima, te njihovi roditelji ili skrbnici, moraju biti informirani o svakom eventualnom riziku povezanom s vakcinacijom i nevakcinacijom, te s uporabom i neuporabom profilakse sukladno sa zakonom i me|unarodnim obvezama dr`ave-potpisnice. Dr`ave-potpisnice moraju obavijestiti zdravstene radnike u praksi o tim zahtjevima sukladno sa zakonom dr`ave-potpisnice. 

5.    Svaki lije~ni~ki pregled, medicinski postupak, vakcinacija i druga profilaksa koja uklju~uje rizik od prijenosa oboljenja vr{it }e se nad ili davati putniku samo sukladno s ustanovljenim nacionalnim ili me|unarodnim sigurnosnim smjernicama i standardima, a u cilju minimizacije takvog rizika. 

Poglavlje II. - Specijalne odredbe za prijevozna sredstva i prijevoznike 

^lanak 24. Prijevoznici 

1.    Dr`ave-potpisnice }e poduzeti sve prakti~no izvodive mjere dosljedne s ovim Propisima, u cilju osiguranja da prijevoznici: 

(a)    po{tuju zdravstvene mjere koje je preporu~ila SZO a usvojila dr`ava-potpisnica; 

(b)    obavje{tavaju putnike o zdravstvenim mjerama koje je preporu~ila SZO a usvojila dr`ava-potpisnica za primjenu u/na prijevoznom sredstvu; te 

(c)    stalno odr`avaju prijevozna sredstva za koja su mjerodavni tako da u njima nema izvora infekcije ili kontaminacije, uklju~uju}i prijenosnike i rezervoare. Ako se na|u dokazi, mo`e se nalo`iti primjena mjera za kontroliranje izvora infekcije ili kontaminiranja. 

2.    Konkretne odredbe koje se odnose na prijevozna sredstva i prijevoznike sukladno s ovim ~lankom date su u Aneksu 4. Konkretne mjere koje se odnose na prijevozna sredstva i prijevoznike u odnosu na oboljenja koja nose prijenosnici date su u Aneksu 5. 

^lanak 25. Brodovi i zrakoplovi u provozu 

Sukladno s ~lankom 27. i ~lankom 43, ili ako nije odobreno prema va`e}im me|unarodnim sporazumima, ne}e se primjenjivati nikakve zdravstvene mjere od strane dr`ave-potpisnice na: 

(a)    brod koji ne dolazi iz pogo|ene oblasti a koji prolazi kroz morski kanal ili vodeni put na teritoriji te dr`ave-potpisnice na svom putu ka luci ili teritoriji druge dr`ave. Svakom takvom brodu }e biti dozvoljeno da preuzme, pod nadzorom mjerodavnog tijela, gorivo, vodu, hranu i ostale zalihe; 

(b)    brod koji prolazi kroz vode u okviru njene jurisdikcije bez svra}anja u luku ili na obalu; te 

(c)    zrakoplov u provozu u zra~noj luci u okviru njene jurisdikcije, osim {to se zrakoplov mo`e ograni~iti na konkretnu oblast zra~ne luke bez iskrcavanja i ukrcavanja putnika i bez utovara i istovara. Me|utim, svakom takvom zrakoplovu }e biti dozvoljeno da poduzme, pod nadzorom mjerodavnog tijela, gorivo, vodu, hranu i ostale zalihe. 

^lanak 26. Civilni kamioni, vlakovi i autobusi u provozu 

Sukladno s ~lankom 27. i 43, ili ako nije odobreno prema va`e}im me|unarodnim sporazumima, ne}e se primjenjivati nikakve zdravstvene mjere civilni kamion, vlak ili autobus koji ne dolazi iz pogo|ene oblasti a koji prolazi kroz teritoriju bez iskrcavanja i ukrcavanja putnika, utovara i istovara. 

^lanak 27. Pogo|ena prijevozna sredstva 

1.    Ako se u/na nekom prijevoznom sredstvu na|u klini~ki znaci ili simptomi i informacije temeljene na ~injenici ili dokazima o riziku po javno zdravlje, mjerodavno tijelo }e smatrati to prijevozno sredstvo pogo|enim i mo`e: 

(a)    izvr{iti ovisno od potrebe dezinficiranje, dekontaminiranje, dezinsekciju ili deratiziranje prijevoznog sredstva, ili dovesti do toga da se te mjere sprovedu pod njegovim nadzorom; te 

(b)    odlu~iti u svakom slu~aju koju }e tehniku uporabiti za osiguranje odgovaraju}e razine kontrole rizika po javno zdravlje, sukladno s odredbama ovih Propisa. Tamo gdje postoje metodi i materijali koje je SZO savjetovala za te procedure, oni bi se trebali uporabiti, osim ako mjerodavno tijelo ne utvrdi da su sigurni i pouzdani drugi metodi. 

    Mjerodavno tijelo mo`e provesti dodatne zdravstvene mjere, uklju~uju}i po potrebi izoliranje prijevoznih sredstava, u cilju sprje~avanja {irenja oboljenja. Takve dodatne mjere trebale bi biti prijavljene Nacionalnoj fokalnoj to~ki za IHR. 

2.    Ako mjerodavno tijelo za to~ku ulaska nije u mogu}nosti sprovesti kontrolne mjere koje se tra`e sukladno s ovim ~lankom, pogo|enom prijevoznom sredstvu se ipak mo`e dozvoliti da krene, ovisno od sljede}ih uvjeta: 

(a)    mjerodavnio tijelo }e, u vrijeme polaska, obavijestiti mjerodavni organ za narednu poznatu to~ku ulaska o vrsti informacija iz potparagrafa (b); te (b) u slu~aju broda, na|eni dokaz i zatra`ene kontrolne mjere }e biti unesene u Certifikat o sanitarnoj kontroli broda. 

    Svakom takvom prijevoznom sredstvu }e biti dozvoljeno da preuzme, uz nadzor mjerodavnog tijela, gorivo, vodu, hranu i druge zalihe. 

3.    Prijevozno sredstvo koje se smatra pogo|enim prestat }e se smatrati takvim kad zadovolji mjerodavno tijelo u smislu: 

(a)    da su mjere predvi|ene u paragrafu 1. ovog ~lanka djelotvorno izvr{ene; te 

(b)    da u/na njemu ne postoje uvjeti koji bi predstavljali rizik po javno zdravlje. 

^lanak 28. Brodovi i zrakoplovi na to~ki ulaska 

1.    Sukladno s ~lankom 43, prema odredbama iz va`e}ih me|unarodnih sporazuma, brod ili zrakoplov se ne}e sprje~avati iz razloga javnog zdravlja da svrati na bilo koju to~ku ulaska. Me|utim, ako to~ka ulaska nije opremljena za primjenu zdravstvenih mjera sukladno s ovim Propisima, brodu ili zrakoplovu se mo`e nalo`iti da na svoj vlastiti rizik nastavi do najbli`e mogu}e to~ke ulaska koja mu je na raspolaganju, osim ako brod ili zrakoplov nema problema u radu zbog kojih bi takvo skretanje bilo nesigurno. 

2.    Sukladno s ~lankom 43, prema odredbama iz va`e}ih me|unarodnih sporazuma, brodu ili zrakoplovu dr`ave-potpisnice ne}e odbijati slobodnu praksu iz razloga javnog zdravlja; posebno ih se ne}e sprje~avati u ukrcavanju ili iskrcavanju putnika, istovaru ili utovaru tereta i zaliha, preuzimaju goriva, vode, hrane i ostalih zaliha. Dr`ave-potpisnice mogu na~initi tako da odobravanje slobodne prakse bude podlo`no pregledu, te, ako se u/na prijevoznom sredstvu na|e izvor infekcije ili kontaminiranja, vr{enjem neophodne dezinfekcije, dekontaminiranja, dezinsekcije ili deratizacije, ili drugih mjera neophodnih za sprje~avanje {irenja infekcije ili kontaminiranja. 

3.    Kad god je prakti~no izvodivo i sukladno s prethodnim paragrafom, dr`ava-potpisnica }e odobriti slobodnu praksu radiom ili drugim sredstvom komuniciranja brodu ili zrakoplovu kad, na temelju informacija od njega primljenih prije njegovog dolaska, dr`ava-potpisnica ima mi{ljenje da dolazak broda ili zrakoplova ne}e rezultirati unosom ili {irenjem oboljenja. 

4.    Oficiri koji komanduju brodom ili piloti koji komanduju zrakoplovom, ili njihovi agenti, }e staviti do znanja lu~koj ili zrakoplovnoj kontroli i kontroli ~im je prije mogu}e pred dolazak u odredi{nu luku ili o eventualnim slu~ajevima bolesti koji ukazuju na infektivnu prirodu ili o dokazima o postojanju u/na prijevoznom sredstvu rizika po javno zdravstvo, ~im se takva bolest ili rizik po javno zdravlje stave do znanja tom oficiru ili pilotu. Ove informacije moraju se odmah prenijeti mjerodavnom tijelu za luku ili zra~ne luke. U hitnim okolnostima, takve informacije trebali bi relevantnom lu~kom ili zra~nolu~kom tijelu prenijeti direktno oficiri ili piloti. 

5.    Primjenjuje se sljede}e ako sumnjivi ili pogo|eni zrakoplov ili brod, iz razloga mimo kontrole pilota koji komanduje zrakoplovom ili oficira koji komanduje brodom, sleti drugdje osim na zra~nu luku gdje je zrakoplov trebao sletjeti, ili se usidri drugdje osim u luci gdje je brod trebao da se usidri: 

(a)    pilot koji komanduje zrakoplovom ili oficir koji komanduje brodom, ili druga mjerodavna osoba, na~init }e svaki napor u cilju komuniciranja bez odlaganja s najbli`im mjerodavnim tijelom; 

(b)    ~im je mjerodavno tijelo informirano o slijetanju, on mo`e primijeniti zdravstvene mjere koje je preporu~ila SZO ili druge zdravstvene mjere predvi|ene u ovim Propisima; 

(c)    osim ako to nije potrebno zbog izvanredne situacije ili za komuniciranje s mjerodavnim tijelom, nijedan putnik u zrakoplovu ili na brodu ne}e napu{tati njegovu blizinu, a nikakav teret se ne}e uklanjati iz te blizine, osim ako to ne odobri mjerodavni organ; te 

(d)    kad se obave sve zdravstvene mjere koje zahtijeva mjerodavno tijelo, zrakoplov ili brod mo`e, {to se ti~e zdravstvenih mjera, nastaviti ili do zra~ne luke ili do luke u kojoj se trebao spustiti ili usidriti, ili ako to iz tehni~kih razloga ne mo`e u~initi, do pogodno smje{tene zra~ne luke ili luke. 

6.    Bez obzira na odredbe sadr`ane u ovom ~lanku, oficir koji komanduje brodom ili pilot koji komanduje zrakoplovom mo`e poduzeti takve mjere za izvanredne situacije koje su eventualno neophodne za zdravlje i sigurnost putnika u/na prijevoznom sredstvu. On mora obavijestiti mjerodavno tijelo ~im je prije mogu}e u svezi svake mjere koja je eventualno produzeta u sukladnos ovim paragrafom. 

^lanak 29. Civilni kamioni, vlakovi i autobusi na to~ki ulaska 

SZO }e, uz konsultiranje s dr`avama-potpisnicama, razvijati rukovodne principe za primjenu zdravstvenih mjera na civilne kamione, vlakove i autobuse koji su na to~kama ulaska ili koji prolaze preko kopnenih prijelaza. 

Poglavlje III. - Posebne odredbe za putnike 

^lanak 30. Putnici pod prismotrom u polju javnog zdravstva 

Sukladno s ~lankom 43, ili po ovla{tenju iz va`e}ih me|unarodnih sporazuma, sumnjivi putnik koji je po dolasku stavljen pod prismotru u polju javnog zdravstva mo`e nastaviti me|unarodno putovanje, ako taj putnik ne predstavlja prijetnju riziku po javno zdravlje i ako dr`ava-potpisnica obavijesti mjerodavno tijelo o to~ki ulaska na destinaciji, ako je ona poznata, o~ekivanog dolaska putnika. Po dolasku, putnik se mora javiti tom organu. 

^lanak 31. Zdravstvene mjere vezane za ulazak putnika 

1.    Invazivni lije~ni~ki pregled, vakcinacija i druga profilaksa ne}e se zahtijevati kao uvjet ulaska ni na koji teritorij dr`ave-potpisnice, osim {to se sukladno s ~lancima 32, 42. i 45. ovih Propisa dr`ave-potpisnice ne isklju~uju od toga da zahtijevaju lije~ni~ki pregled, vakcijaciju i drugu profilaksu ili dokaz o vakcinaciji i drugoj profilaksi: 

(a)    kad je to neophodno u cilju utvr|ivanja da li postoji rizik po javno zdravlje; 

(b)    kao uvjet za ulazak putnika koji eventualno tra`e privremeno ili stalno prebivali{te; 

(c)    kao uvjet za ulazak putnika sukladno s ~lankom 43. ili Aneksima 6 i 7; te 

(d)    koji se mogu sprovesti sukladno s ~lankom 23. 

2.    Ako putnik za kog dr`ava-potpisnica eventualno zatra`i lije~ni~ki pregled, vakcinaciju ili drugu profilaksu sukladno s paragrafom 1. ovog ~lanka ne pristane na neku od tih mjera, ili odbije dati informacije ili dokumente iz paragrafa 1(a) ~lanka 23, doti~na dr`ava-potpisnica mo`e, sukladno s ~lankom 32, 42. i 45, odre}i pravo ulaska takvom putniku. Ako postoje dokazi o prijetnji rizikom po javno zdravlje, dr`ava-potpisnica mo`e, sukladno sa svojim nacionalnim pravom i do omjera neophodnog u cilju kontroliranja takvog rizika, primorati putnika da se podvrgne, ili savjetovati putniku, sukladno s paragrafom 3. ~lanka 23, da se podvrgne: 

(a)    najmanje invazivnom i intruzivnom lije~ni~kom pregledu kojim bi se postigao cilj u polju javnog zdravstva; 

(b)    vakcinaciji ili drugoj profilaksi; ili 

(c)    dodatnim ustanovljenim zdravstvenim mjerama kojima se sprje~ava ili kontrolira {irenje oboljenja, uklju~uju}i izoliranje, karantin ili stavljanje putnika pod prismotru u polju javnog zdravstva. 

^lanak 32. Tretman putnika 

U provedbi zdravstvenih mjera sukladno s ovim Propisima, dr`ave-potpisnice moraju tretirati putnike uz {tovanje njihovog dostojanstva, ljudskih prava i temeljnih sloboda, i na najmanju mogu}u mjeru smanjiti svu nelagode i nevolje povezane s takvim mjerama, uklju~uju}i putem: 

(a)    tretmana svih putnika s ljubazno{}u i {tovanjem; 

(b)    uzmanja u obzir spolnih, sociokulturnih, etni~kih ili vjerskih zabrinutosti putnika; te 

(c)    osiguranjem ili ure|ivanjem osiguranja adekvatne hrane i vode, odgovaraju}eg smje{taja i odje}e, za{tite za prtljag i drugu imovinu, odgovaraju}eg lije~ni~kog tretmana, sredstava neophodne komunikacije, po mogu}nosti na jeziku koji oni mogu razumjeti, te druge odgovaraju}e pomo}i za putnike koji su u karantinu, izolirani ili podvrgnuti lije~ni~kim pregledima ili drugim postupcima u svrhe javnog zdravlja. 

Poglavlje IV. - Posebne odredbe za robu, kontejnere i zone za istovar kontejnera 

^lanak 33. Roba u provozu 

Sukladno s ~lankom 43. ili po odobrenju u va`e}im me|unarodnim sporazumima, roba, osim `ivih `ivotinja, u provozu bez prekrcaja ne}e biti podlo`na zdravstvenim mjerama u sklopu ovih Propisa, niti }e biti zadr`avana u svrhu javnog zdravlja. 

^lanak 34. Kontejneri i zone za istovar kontejnera 

1.    Dr`ave-potpisnice }e osigurati, koliko je prakti~no izvodivo, da otpremnici kontejnera koriste kontejnere za me|unarodni promet, koji se dr`e tako da budu bez izvora infekcije ili kontaminacije, uklju~uju}i prijenosnike i rezervoare, posebno u tjeku pakiranja. 

2.    Dr`ave-potpisnice }e osigurati, koliko je prakti~no izvodivo, da se zone za istovar kontejnera dr`e tako da u njima ne bude izvora infekcije ili kontaminiranja, uklju~uju}i prijenosnike i rezervoare. 

3.    Kad god je, prema mi{ljenju dr`ave-potpisnice, obim me|unarodnog kontejnerskog prometa prevelik, mjerodavno tijelo }e poduzeti sve prakti~no izvodive mjere dosljedne s ovim Propisima, uklju~uju}i vr{enje inspekcija, u cilju procjene sanitarnog stanja zona za istovar kontejnera i kontejnera, u cilju osiguranja realiziranja obveza sadr`anih u ovim Propisima. 

4.    Objekti za inspekciju i izoliranje kontejnera }e, koliko je god prakti~no izvodivo, biti na raspolaganju u zonama za istovar kontejnera. 

5.    Primatelji i po{iljaoci kontejnera }e na~initi svaki napor da izbjegnu me|usobnu kontaminaciju kad se koristi vi{estruko utovaranje kontejnera. 

DIO VI. - ZDRAVSTVENI DOKUMENTI 

^lanak 35. Op}e pravilo 

U me|unarodnom prometu ne}e biti potrebni nikakvi zdravstveni dokumenti osim onih predvi|enih u ovim Propisima ili u preporukama koje izda SZO, pod uvjetom me|utim da se ovaj ~lanak ne}e primjenjivati na putnike koji tra`e privremeno ili stalno boravi{te, niti }e se odnositi na zahtjeve za dokumente u svezi sa statusom u smislu javnog zdravlja robe ili tereta u me|unarodnoj trgovini, sukladno s va`e}im me|unarodnim sporazumima. Mjerodavno tijelo mo`e zahtijevati od putnika da popune formulare za kontakt informacije i upite o zdravlju putnika, pod uvjetom da oni ispunjavaju zahtjeve predvi|ene u ~lanku 23. 

^lanak 36. Certifikati o vakcinaciji i ostaloj profilaksi 

1.    Vakcine i profilaksa za putnike koji se daju sukladno s ovim Propisima, ili s preporukama i certifikatima koji se na njih odnose, moraju biti sukladni s odredbama Aneksa 6, te, kad se i on primjenjuje, Aneksa 7. u odnosu na posebna oboljenja. 

2.    Putniku koji ima certifikat o vakcinaciji ili drugoj profilaksi izdan sukladno s Aneksom 6, te, kad se i on primjenjuje, Aneksom 7, ne}e se uskratiti ulazak kao posljedica oboljenja na koje se certifikat odnosi, ~ak i ako dolazi iz pogo|ene oblasti, osim ako mjerodavno tijelo ima indikacije koje mo`e provjeriti i/ili dokaze da vakcinacija ili druga profilaksa nije bila djelotvorna. 

^lanak 37. Pomorska deklaracija o zdravstvenom stanju 

1.    Kapetan broda, prije dolaska u svoju prvu luku svra}anja na teritoriji dr`ave-potpisnice, uvjerit }e se o zdravstvenom stanju na prijevoznom sredstvu, te }e, osim kad to dr`ava-potpisnica ne zahtijeva, po dolasku, ili prije dolaska broda ako je brod tako opremljen i ako dr`ava-potpisnica zahtijeva takvu dostavu unaprijed, popuniti i dostaviti mjerodavnom tijelu za tu luku Pomorsku deklaraciju o zdravstvenom stanju, koju }e uz to potpisati i brodski ljekar, ako ga na brodu ima. 

2.    Kapetan broda, ili brodski lje~nik ako ga na brodu ima, dostavit }e sve informacije koje zahtijeva mjerodavno tijelo u smislu zdravstvenih uvjeta na brodu tijekom me|unarodnog putovanja. 

3.    Pomorska deklaracija o zdravstvenom stanju mora biti sukladna s modelom datim u Aneksu 8. 

4.    Dr`ava-potpisnica mo`e odlu~iti: 

(a)    da ukine podno{enje Pomorske deklaracije o zdravstvenom stanju za sve brodove u dolasku; ili 

(b)    da zahtijeva podno{enje Pomorske deklaracije o zdravstvenom stanju po preporuci vezanoj za brodove koji dolaze iz pogo|enih oblasti, ili to zahtijevati od brodova koji bi ina~e mogli prenositi infekciju ili kontaminaciju. 

    Dr`ava-potpisnica }e obavijestiti brodare ili njihove agente o tim zahtjevima. 

^lanak 38. Zdravstveni dio Op}e zrakoplovne deklaracije 

1.    Pilot koji komanduje zrakoplovom ili pilotov agent, u letu ili po slijetanju na prvu zrakoplovnu luku na teritoriji dr`ave-potpisnice, mora, koliko najbolje mo`e, osim ako to dr`ava-potpisnica ne zahtijeva, popuniti i dostaviti mjerodavnom tijelu za te zra~ne luke Zdravstveni dio Op}e zrakoplovne deklaracije, koji moraju biti sukladne s modelom datim u Aneksu 9. 

2.    Pilot koji komanduje zrakoplovom ili pilotov agent mora dostaviti sve informacije koje tra`i dr`ava-potpisnica u smislu zdravstvenog stanja u zrakoplovu tijekom me|unarodnog putovanja, te o svim zdravstvenim mjerama primijenjenim na zrakoplov. 

3.    Dr`ava-potpisnica mo`e odlu~iti: 

(a)    da ukine podno{enje Zdravstvenog dijela Op}e zrakoplovne deklaracije za sve zrakoplove u dolasku; ili 

(b)    da zahtijeva podno{enje Zdravstvenog dijela Op}e zrakoplovne deklaracije po preporuci vezanoj za zrakoplove koji dolaze iz pogo|enih oblasti, ili da to zahtijeva od zrakoplova koji bi ina~e mogao prenositi infekciju ili kontaminiranje. 

Dr`ava-potpisnica }e obavijestiti avio-prevoznike ili njhove agente o tim zahtjevima. 

^lanak 39. Sanitarni certifikati za brodove 

1.    Certifikati o izuze}u od sanitarne kontrole broda i Certifikati o sanitarnoj kontroli broda va`it }e maksimalno u razdoblju od {est mjeseci. To razdoblje se mo`e produ`iti za mjesec dana ako se mjere pregleda ili kontrole ne mogu vr{iti u luci. 

2.    Ako se ne dostavi Certifikat o izuze}u od sanitarne kontrole broda ili Certifikat o sanitarnoj kontroli broda ili ako se na brodu utvrdi da postoji rizik po javno zdravlje, dr`ava-potpisnica mo`e postupiti po paragrafu 1. ~lanka 27. 

3.    Certifikati iz ovog ~lanka moraju biti sukladni s modelom iz Aneksa 3. 

4.    Kad god je to mogu}e, mjere kontroliranja }e biti izvr{ene kad su brod i brodska skladi{ta prazni. U slu~aju broda pod balastom, one }e se vr{iti prije utovara. 

5.    Kad se kontrolne mjere zahtijevaju i kad su na zadovoljavaju}i na~in izvr{ene, mjerodavno tijelo }e izdati Certifikat o sanitarnoj kontroli broda, bilje`e}i na|ene dokaze i poduzete kontrolne mjere. 

6.    Mjerodavno tijelo mo`e izdati Certifikat o izuze}u od sanitarne kontrole broda u bilo kojoj luci sukladno s ~lankom 20, ako nije zadovoljan u smislu toga da je brod bez infekcije i kontaminiranja, uklju~uju}i prijenosnike i rezervoare. Takav certifikat }e se obi~no izdati samo ako je inspekcija broda izvr{ena, kad su brod i brodska skladi{ta prazni ili kad sadr`avaju samo balast ili drugi materijal takve prirode ili tako raspore|en da omogu}ava detaljnu inspekciju skladi{ta. 

7.    Ako su uvjeti pod kojima se kontrolne mjere sprovode takvi da se, po mi{ljenju mjerodavnog tijela za luku gdje je operacija izvr{ena, ne mo`e dobiti zadovoljavaju}i rezultat, mjerodavnio tjelo }e na~initi zabilje{ku u tom smislu na Certifikatu o sanitarnoj kontroli broda. 

DIO VII - NAKNADE 

^lanak 40. Naknade za zdravstvene mjere vezane za putnike 

1.    Osim za putnike koji tra`e privremeno ili stalno boravi{te, a koji su podlo`ni paragrafu 2. ovog ~lanka, dr`ava-potpisnica ne}e napla}ivati nikakve naknade sukladno s ovim Propisima za sljede}e mjere za{tite javnog zdravlja: 

(a)    bilo koji lije~ni~ki pregled predvi|en u ovim Propisima, ili dopunski pregled koji eventualno tra`i dr`ava-potpisnica da bi se uvjerila da je izvr{en pregled zdravstvenog statusa putnika; 

(b)    bilo koju vakcinaciju i drugu profilaksu koja se daje putniku u dolasku a koja ne predstavlja objavljeni zahtjev, ili predstavlja zahtjev objavljen manje od 10 dana prije obavljanja vakcinacije ili druge profilakse; 

(c)    odgovaraju}e zahtjeve za izoliranje ili karantin putnika; 

(d)    bilo koji certifikat koji se izdaje putniku u kom se navode mjere primjenjene na nadnevak primjene; ili 

(e)    bilo koju mjeru primijenjenu na prtljag koji ide zajedno s putnikom. 

2.    Dr`ave-potpisnice mogu napla}ivati zdravstvene mjere osim onih navedenih u paragrafu 1. ovog ~lanka, uklju~uju}i i one koje su primarno u korist putnika. 

3.    Tamo gdje se naknade napla}uju za primjenu takvih zdravstvenih mjera prema putnicima sukladno s ovim Propisima, u svakoj dr`avi-potpisnici bit }e samo jedna tarifa za takve naknade, a svaka naknada: 

(a)    mora biti sukladna s tom tarifom; 

(b)    ne smije prema{ivati stvarne tro{kove pru`enih usluga; te 

(c)    mora se napla}ivati bez pravljenja razlike u odnosu na dr`avljanstvo, domicil ili boravi{te doti~nog putnika. 

4.    Tarifa i sve njene izmjene i dopune moraju biti izvr{ene najmanje 10 dana unaprijed, prije bilo kakve naplate naknada sukladno njoj. 

5.    Ni~im u ovim Propisima ne}e se dr`ave-potpisnice isklju~iti od zahtijevanja naknade za izdatke ostvarene u osiguranju zdravstvenih mjera iz paragrafa 1. ovog ~lanka: 

(a)    od prijevoznika ili vlasnika u odnosu na njihove uposlenike; ili 

(b)    iz va`e}ih osiguravaju}ih izvora. 

6.    Ni pod kojim okolnostima takvim putnicima ili prijevoznicima ne}e se uskratiti mogu}nost odlaska s teritorije dr`ave-potpisnice prije pla}anja naknada iz paragrafa 1. i 2. ovog ~lanka. 

^lanak 41. Naknade za prtljag, teret, kontejnere, prijevozna sredstva, robe i po{tanske pakete 

1.    Tamo gdje se naknade napla}uju za primjenu zdravstvenih mjera na prtljag, teret, kontejnere, prijevozna sredstva, robe ili po{tanske pakete sukladno s ovim Propisima, u svakoj dr`avi-potpisnici smije biti samo jedna tarifa za takve naknade, a svaka naknada: 

(a)    mora biti sukladna s tom tarifom; 

(b)    ne smije prema{ivati stvarne tro{kove pru`enih usluga; te 

(c)    mora se napla}ivati bez pravljenja razlike u odnosu na dr`avljanstvo, zastavu, registraciju ili vlasni{tvo nad doti~nim prtljagom, teretom, kontejnerima, prijevoznim sredstvima, robama ili po{tanskim paketima. Posebno se ne smije praviti razlika izme|u doma}eg i stranog prtljaga, tereta, kontejnera, prijevoznih sredstava, roba ili po{tanskih paketa. 

2.    Tarifa i sve njene izmjene i dopune moraju biti objavljene najmanje 10 dana unaprijed, prije bilo kakve naplate naknada sukladno s njom. 

DIO VIII. - OP]E ODREDBE 

^lanak 42. Implementiranje zdravstvenih mjera 

Zdravstvene mjere poduzete sukladno s ovim Propisima bit }e pokrenute i izvr{ene bez odlaganja, te }e biti primijenjene na transparentan i nediskriminatoran na~in. 

^lanak 43. Dodatne zdravstvene mjere 

1.    Ovim Propisima se ne isklju~uju dr`ave-potpisnice od sprovedbe zdravstvenih mjera, sukladno s njihovim relevantnim nacionalnim zakonom i obvezama iz me|unarodnog prava, u reagiranju na konkretne rizike u polju javnog zdravstva ili izvanredne situacije u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti: 

(a)    kojima se posti`e ista ili vi{a razina zdravstvene za{tite od preporuka SZO; ili 

(b)    koje su ina~e zabranjene sukladno s ~lankom 25, ~lankom 26, paragrafima 1. i 2. ~lanka 28, ~lankom 30, paragrafom 1(c) ~lanka 31. i ~lankom 33, 

    pod uvjetom da su takve mjere ina~e dosljedne s ovim Propisima. 

    Takve mjere ne smiju biti restriktivnije za me|unarodni promet niti invazivnije i intruzivnije po osobe od razumno raspolo`ivih alternativa kojima bi se postigle odgovaraju}a razina zdravstvene za{tite. 

2.    U utvr|ivanju da li da se primijene zdravstvene mjere iz paragrafa 1. ovog ~lanka ili dopunske zdravstvene mjere sukladno s paragrafom 2. ~lanka 23, paragrafom 1. ~lanka 27, paragrafom 2. ~lanka 28. i paragrafom 2(c) ~lanka 31, dr`ave-potpisnice }e zasnivati svoja odre|enja na: 

(a)    znanstvenim principima; 

(b)    raspolo`ivim znanstvenim dokazima o riziku po ljudsko zdravlje, ili tamo gdje su ti dokazi nedostatni, na raspolo`ivim informacijama, uklju~uju}i i one iz SZO i drugih relevantnih me|uvladinih organizacija i me|unarodnih tijela; te 

(c)    svakoj raspolo`ivoj konkretnoj smjernici iz SZO. 

3.    Dr`ava-potpisnica koja sprovodi dopunske zdravstvene mjere iz paragrafa 1. ovog ~lanka, a kojima se zna~ajno ometa me|unarodni promet, dostavit }e SZO za njih obrazlo`enje temeljeno na javnom zdravstvu i relevantne znanstvene informacije. SZO }e podijeliti te informacije s drugim dr`avama-potpisnicama, a podijelit }e i informacije vezane za provedene zdravstvene mjere. U svrhu ovog ~lanka, zna~ajno ometanje generalno ozna~ava odbijanje ulaska ili odlaska me|unarodnih putnika, prtljaga, tereta, kontejnera, roba, i sli~nog, ili njihovo odlaganje na vi{e od 24 sata. 

4.    Nakon procjene informacija dostavljenih sukladno s paragrafima 3. i 5. ovog ~lanka i drugih relevantnih informacija, SZO mo`e zahtijevati da doti~na dr`ava-potpisnica ponovno razmotri primjenu tih mjera. 

5.    Dr`ava-potpisnica koja sprovodi dopunske zdravstvene mjere iz paragrafa 1. i 2. ovog ~lanka a kojima se zna~ajno ometa me|unarodni promet, obavijestit }e SZO, u roku od 48 sati od provedbe, o tim mjerama i njihovom obrazlo`enju, osim ako one nisu pokrivene nekom privremenom ili stalnom preporukom. 

6.    Dr`ava-potpisnica koja sprovodi zdravstvenu mjeru sukladno s paragrafom 1. ili 2. ovog ~lanka }e u roku od tri mjeseca revidirati takvu mjeru, uzimaju}i u obzir savjet SZO i kriterije u paragrafu 2. ovog ~lanka. 

7.    Bez obzira na svoja prava po ~lanku 56, svaka dr`ava-potpisnica koja je pod utjecajem mjere poduzete po paragrafu 1. ili 2. ovog ~lanka mo`e zahtijevati od dr`ave-potpisnice koja provodi tu mjeru da se s njom konsultira. Svrha takvih konsultiranja je da se pojasne znanstvene informacije i obrazlo`enje temeljeno na javnom zdravlju koji stoje iza te mjere, te da se na|e me|usobno prihvatljivo rje{enje. 

8.    Odredbe ovog ~lanka mogu se primjenjivati na provedbu mjera vezanih za putnike koji u~estvuju u masovnim okupljanjima. 

^lanak 44. Suradnja i pomo} 

1.    Dr`ave-potpisnice obvezuju se da }e sura|ivati jedna s drugom do mogu}eg omjera u: 

(a)    otkrivanju i procjeni, te u reagiranju na doga|aje predvi|ene sukladno s ovim Propisima; 

(b)    pru`anju ili olak{avanju pru`anja tehni~ke suradnje i logisti~ke potpore, posebice u razvoju, ja~anju i odr`avanju kapaciteta u polju javnog zdravstva potrebnih sukladno s ovim Propisima; 

(c)    mobiliziranju financijskih resursa u cilju olak{avanja provedbe svojih obveza sukladno s ovim Propisima; te 

(d)    formuliranje predlo`enih zakona i drugih zakonskih i upravnih odredbi za provedbu ovih Propisa. 

2.    SZO }e na zahtjev sura|ivati s dr`avama-~lanicama do mogu}eg omjera u: 

(a)    evaluaciji i procjeni svojih kapaciteta u polju javnog zdravstva, u cilju olak{avanja djelotvorne sprovedbe ovih Propisa; 

(b)    pru`anju ili olak{avanju pru`anja tehni~ke suradnje i logisti~ke podr{ke dr`avama-potpisnicama; te 

(c)    mobiliziranju financijskih resursa za pru`anje podr{ke zemljama u razvoju u izgradnji, ja~anju i odr`avanju kapaciteta predvi|enih u Aneksu 1. 

3.    Suradnja sukladna s ovim ~lankom mo`e se sprovoditi putem vi{e kanala, uklju~uju}i bilateralno, putem regionalnih mre`a i regionalnih ureda SZO, te putem me|uvladinih organizacija i me|unarodnih tijela. 

^lanak 45. Tretman osobnih podataka 

1.    Zdravstvene informacije koje prikupi ili primi dr`ava-potpisnica s ovim Propisima od druge dr`ave-potpisnice ili od SZO a koje se odnose na identificiranu ili osobu koja se mo`e identificirati bit }e dr`ane povjerljivo i obra|ivane anonimno, prema zahtjevima nacionalnog zakona. 

2.    Bez obzira na paragraf 1, dr`ave-potpisnice mogu prikazivati i obra|ivati osobne podatke tamo gdje je to od temeljne va`nosti za procjenu i upravljanje rizikom po javno zdravlje, ali dr`ave-potpisnice, sukladno s nacionalnim zakonom, te SZO moraju osigurati da ti podaci: 

(a)    budu obra|eni pravi~no i zakonito, i da se ne procesiraju dalje na na~in nespojiv s tom svrhom; 

(b)    budu adekvatni, relevantni i ne pretjerani u odnosu na tu svrhu; 

(c)    to~ni i po potrebi a`urirani; mora se poduzeti svaki razuman korak da se osigura brisanje ili ispravljanje neto~nih ili nekompletiranih podataka; te 

(d)    ne budu du`i nego {to je neophodno. 

3.    Na zahtjev, SZO }e koliko god bude prakti~no izvodivo dostaviti pojedincu njegove osobne podatke iz ovog ~lanka u razumljivom obliku, bez nepotrebnog odlaganja i izdataka, te po potrebi, omogu}iti njihovu korigiranje. 

^lanak 46. Prijevoz i rukovanje biolo{kim supstancama, reagensima i materijalima u dijagnosti~ke svrhe 

Dr`ave-potpisnice }e, ovisno od nacionalnog prava i uzimaju}i u obzir relevantne me|unarodne smjernice, olak{avati prijevoz, ulazak, izlazak, obradu i rukovanje biolo{kim supstancama i dijagnosti~kim primjercima, reagensima i drugim dijagnosti~kim materijalima, u svrhu provjere i reakcije u oblasti javnog zdravstva, sukladno s ovim Propisima. 

DIO IX - LISTA EKSPERATA ZA IHR, KOMITET ZA IZVANREDNE SITUACIJE I KOMITET ZA REVIZIJU 

Poglavlje I. - Lista eksperata za IHR 

^lanak 47. Sastav 

Generalni ravnatelj }e ustanoviti listu sastavljenu od eksperata u svim relevantnim poljima ekspertskih znanja (u daljnjem tekstu "Lista eksperata za IHR"). Generalni ravnatelj }e imenovati ~lanove Liste eksperata za IHR sukladno s Propisima SZO za ekspertna savjetodavna tijela i komitete (u daljnjem tekstu "Propisi SZO o savjetodavnim tijelima"), osim ako nije druga~ije predvi|eno u ovim Propisima. Pored toga, generalni ravnatelj }e imenovati jednog ~lana na zahtjev svake dr`ave-potpisnice i po potrebi eksperte koje predlo`e relevantne me|uvladine i regionalne organizacije za ekonomsku integraciju. Zainteresirane dr`ave-potpisnice }e obavijestiti generalnog ravnatelja o kvalificiranjima i oblastima ekspertskih znanja svakog od eksperata koga predlo`e kao ~lana. Generalni ravnatelj }e povremeno informirati dr`ave-potpisnice, te relevantne me|uvladine i regionalne organizacije za ekonomsko integriranje, o sastavu Liste eksperata za IHR. 

Poglavlje II. - Komitet za izvanredne situacije 

^lanak 48. Opis radnih zadataka i sastav 

1.    Generalni ravnatelj }e ustanoviti Komitet za izvanredne situacije, koji }e na zahtjev generalnog ravnatelja davati svoja mi{ljenja o: 

(a)    tome da li taj doga|aj predstavlja izvanrednu situaciju u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti; 

(b)    okon~avanju izvanredne situacije u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti; 

(c)    predlo`enom izdavanju, modificiranju, produ`enju ili ukidanju privremenih preporuka. 

2.    Komitet za izvanredne situacije bit }e sastavljen od eksperata koje je odabrao generalni ravnatelj sa Liste eksperata za IHR i po potrebi od drugih ekspetskih savjetodavnih tijela Organizacije. Generalni ravnatelj }e utvrditi trajanje ~lanstva u cilju osiguranja njegove kontinuiranosti u razmatranju konkretnog doga|anja i njegovih konsekvenci. Generalni ravnatelj }e birati ~lanove Komiteta za izvanredne situacije na temelju ekspertskih znanja i iskustva potrebnog za konkretnu sesiju i s du`nim po{tivanjem principa zemljopisne zastupljenosti. Najmanje jedan ~lan Komiteta za izvanredne situacije trebao bi biti ekspert kojeg je imenovala dr`ava-potpisnica na ~ijoj teritoriji je doga|aj proistekao. 

3.    Generalni ravnatelj mo`e, na svoju vlastitu inicijativu ili na zahtjev Komiteta za izvanredne situacije, imenovati jednog ili vi{e tehni~kih eksperata radi pru`anja savjeta Komitetu. 

^lanak 49. Procedure 

1.    Generalni ravnatelj }e zakazivati sastanke Komiteta za izvanredne situacije biranjem jednog broja eksperata izme|u onih iz paragrafa 2. ~lanka 48, sukladno s poljima ekspertskih znanja i iskustva najrelevantnijim za konkretni doga|aj koji se de{ava. U svrhu ovog ~lanka, "sastanci" Komiteta za izvanredne situacije mogu obuhvatati telekonferencije, videokonferencije ili elektronska komuniciranja. 

2.    Generalni ravnatelj }e dostavljati Komitetu za izvanredne situacije dnevni red i sve relevantne informacije u svezi doga|aja, uklju~uju}i informacije koje su dostavile dr`ave-potpisnice, kao i sve eventualne privremene preporuke ~ije izdavanje predlo`i generalni ravnatelj. 

3.    Komitet za izvanredne situacije }e izabrati svog predsjedavaju}eg i pripremiti nakon svakog sastanka kratak si`e izvje{taja o svojim postupcima i razmatranjima, uklju~uju}i sve eventualne savjete o preporukama. 

4.    Generalni ravnatelj }e pozvati dr`avu-potpisnicu na ~ijoj teritoriji je doga|aj proistekao da prezentira svoje stavove Komitetu za izvanredne situacije. U tom smislu, generalni ravnatelj }e joj dostaviti obavijest o datumima i dnevnom redu sastanka Komiteta za izvanredne situacije, uz obavijest unaprijed onoliko koliko je neophodno. Doti~na dr`ava-potpisnica me|utim ne mo`e tra`iti odlaganje sastanka Komiteta za izvanredne situacije u svrhu prezentiranja na njemu svojih stavova. 

5.    Stavovi Komiteta za izvanredne situacije bit }e proslije|eni generalnom tajniku na razmatranje. Generalni tajnik }e donijeti kona~nu odluku po ovim predmetima. 

6.    Generalni tajnik }e dr`avama-potpisnicama dostaviti priop}enje o odluci i ukidanju izvanredne situacije u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, svih eventualnih zdravstvenih mjera koje je poduzela doti~na dr`ava-potpisnica, svih privremenih preporuka, skupa sa stavovima Komiteta za izvanredne situacije. Generalni tajnik }e obavijestiti prijevoznike putem dr`ava-potpisnica i relevantnih me|unarodnih agencija o takvim privremenim preporukama, uklju~uju}i njihove modifikacije, produ`enja ili ukidanja. Generalni tajnik }e naknadno dati takve informacije i preporuke na raspolaganje {iroj javnosti. 

7.    Dr`ave-potpisnice na ~ijim se teritorijama doga|aj desio mogu predlo`iti Generalnom tajniku ukidanje izvanredne situacije u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti i/ili privremenih preporuka, a mo`e napraviti i prezentiranje u tom smislu Komitetu za izvanredne situacije. 

Poglavlje III - Komitet za reviziju 

^lanak 50. Opis radnih zadataka i sastav 

1.    Generalni tajnik }e ustanoviti Komitet za reviziju, koji }e izvr{avati sljede}e funkcije: 

(a)    davati tehni~ke preporuke Generalnom tajniku u svezi s amandmanima na ove Propise; 

(b)    davati tehni~ke savjete Generalnom tajniku u odnosu na stalne preporuke, te eventualne njihovo modificiranja ili ukidanja; 

(c)    davati tehni~ke savjete Generalnom tajniku po bilo kom pitanju koje mu uputi Generalni tajnik u svezi s funkcioniranjem ovih Propisa. 

2.    Komitet za reviziju }e se smatrati ekspertnim komitetom i bit }e podlo`an Propisima SZO o savjetodavnim tijelima, osim ako u ovom ~lanku nije druga~ije predvi|eno. 

3.    ^lanovi Komiteta za reviziju bit }e birani i imenovani od strane Generalnog ravnatelja iz redovite osobe koje su na Listi eksperata za IHR, te po potrebi od strane drugih ekspertnih savjetodavnih tijela Organizacije. 

4.    Generalni ravnatelj }e ustanoviti broj ~lanova koji }e biti pozvani na sastanak Komiteta za reviziju, utvrditi njegov nadnevak i trajanje, te sazvati Komitet. 

5.    Generalni ravnatelj }e imenovati ~lanove Komiteta za reviziju samo za razdoblje rada jedne sjednice. 

6.    Generalni ravnatelj }e odabrati ~lanove Komiteta za reviziju na temelju principa ravnopravne zemljopisne zastupljenosti, spolne proporcionalnosti, proporcionalnosti eksperata iz razvijenih i zemalja u razvoju, zastupljenosti razli~itosti znanstvenog mi{ljenja, pristupa i prakti~nog iskustva u raznim dijelovima svijeta, te odgovaraju}e me|udisciplinarne proporcionalnosti. 

^lanak 51. Postupanje 

1.    Odluke Komiteta za reviziju donosit }e se ve}inom prisutnih ~lanova s pravom glasa. 

2.    Generalni ravnatelj }e pozvati dr`ave-potpisnice, Ujedinjene nacije i njihove specijalizirane agencije i druge relevantne me|uvladine organizacije ili nevladine organizacije u slu`benim odnosima sa SZO da odrede predstavnike koji }e prisustvovati sjednicama Komiteta. Ti predstavnici mogu dostavljati memorandume i uz pristanak Predsjedavaju}eg, mogu davati izjave o predmetima diskusije. Oni ne}e imati pravo glasa. 

^lanak 52. Izvje{}a 

1.    Za svaku sjednicu, Komitet za reviziju }e sa~initi izvje{}e u kome se iznose pogledi i savjeti Komiteta. Izvje{}e }e odobriti Komitet za reviziju prije kraja zasjedanja. Njegovi stavovi i savjeti ne}e obvezivati Organizaciju i bit }e formulirani kao savjet Generalnom ravnatelju. Tekst izvje{}a ne mo`e se modificirati bez pristanka Komiteta. 

2.    Ako Komitet za reviziju nije jedinstven u svojim nalazima, svaki ~lan }e imati pravo izra`avati svoje suprotne profesionalne poglede u pojedina~nom ili grupnom izvje{}u, u kom }e se iznijeti razlozi za{to se ima razli~ito mi{ljenje i koji }e formirati dio izvje{}a Komiteta. 

3.    Izvje{}e Komiteta za reviziju }e biti podnesen generalnom ravnatelju, SZO }e priop}iti svoje stavove i savjete Zdravstvenoj skup{tini ili Izvr{nom odboru, na njihovo razmatranje i postupanje. 

^lanak 53. Procedure za stalne preporuke 

Kad generalni ravnatelj smatra da je stalna preporuka neophodna i prikladna za konkretni rizik u polju javnog zdravstva, Generalni ravnatelj }e tra`iti stavove Komiteta za reviziju. Pored relevantnih paragrafa ~lanaka 50. do 52, primjenjuju se sljede}e odredbe: 

(a)    prijedlozi za stalne preporuke, njihovo modificiranje ili ukidanja mogu Komitetu za reviziju dostaviti generalni ravnatelj ili dr`ave-~lanice putem generalnog ravnatelja; 

(b)    svaka dr`ava-potpisnica mo`e dostaviti relevantne informacije na razmatranje od strane Komiteta za reviziju; 

(c)    Generalni ravnatelj mo`e zahtijevati od svake dr`ave-potpisnice, me|uvladine organizacije ili nevladine organizacije u slu`benim odnosima sa SZO da stavi na raspolaganje Komitetu za reviziju informacije koje posjeduje u svezi s predmetom predlo`ene stalne preporuke, prema navodu Komiteta za reviziju; 

(d)    Generalni ravnatelj mo`e, na zahtjev Komiteta za reviziju ili na vlastitu inicijativu generalnog ravnatelja, imenovati jednog ili vi{e tehni~kih eksperata Komiteta za reviziju. Oni ne}e imati pravo glasa; 

(e)    svako izvje{}e koje sadr`i stavove i savjete Komiteta za reviziju u svezi stalnih preporuka bit }e proslije|en generalnom ravnatelju na razmatranje i odlu~ivanje, Generalni ravnatelj }e priop}iti stavove i savjete Komiteta za reviziju Zdravstvenoj skup{tini; 

(f)    Generalni ravnatelj }e priop}iti dr`avama-potpisnicama sve stalne preporuke, kao i modifikacije ili ukidanja takvih preporuka, skupa sa stavovima Komiteta za reviziju; 

(g)    stalne preporuke }e generalni ravnatelj dostavljati naknadnoj Zdravstvenoj skup{tini na razmatranje. 

DIO X - KONA^NE ODREDBE 

^lanak 54. Izvje{}ivanje i revizija 

1.    Dr`ave-potpisnice i generalni ravnatelj }e dostaviti izvje{taj Zdravstvenoj skup{tini o provedbi ovih Propisa prema odluci Zdravstvene skup{tine. 

2.    Zdravstvena skup{tina }e povremeno revidirati funkcioniranje ovih Propisa. U tom cilju, ona mo`e zahtijevati savjet Komiteta za reviziju putem generalnog ravnatelja. Do prve takve revizije do}i }e najkasnije pet godina nakon stupanja na snagu ovih Propisa. 

3.    SZO }e povremeno vr{iti studije u cilju revizije i procjene funkcioniranja Aneksa 2. Prva takva revizija }e po~eti najkasnije jednu godinu nakon stupanja na snagu ovih Propisa. Rezultati ovih revizija podnosit }e se po potrebi Zdravstvenoj skup{tini na njeno razmatranje. 

^lanak 55. Amandmani 

1.    Amandmane na ove Propise mogu predlo`iti bilo koja dr`ava-potpisnica ili generalni ravnatelj. Takvi prijedlozi za amandmane }e se dostavljati Zdravstvenoj skup{tini na njeno razmatranje. 

2.    Tekst svih eventualno predlo`enih amandmana bit }e priop}en svim dr`avama-potpisnicama od strane generalnog ravnatelja najmanje ~etiri mjeseca prije odr`avanja Zdravstvene skup{tine na kojoj su oni predlo`eni za razmatranje. 

3.    Amandmani na ove Propise koje usvoji Zdravstvena skup{tina sukladno s ovim ~lankom stupit }e na snagu za sve dr`ave-potpisnice pod istim uvjetima, te uz ista prava i obveze, kako je predvi|eno u ~lanku 22. Ustava SZO i ~lancima 59. do 64. ovih Propisa. 

^lanak 56. Rje{avanje sporova 

1.    U slu~aju spora izme|u dvaju ili vi{e dr`ava-potpisnica u svezi s tuma~enjem ili primjenom ovih Propisa, doti~ne dr`ave-potpisnice }e tra`iti prvostepeno rje{avanje sporova putem pregovora ili drugih sporazumnih metoda po svom izboru, uklju~uju}i posredovanje, medijaciju ili pomirenje. Ne postizanjem sporazuma strane u sporu ne}e biti razrije{ene odgovornosti da ga i dalje poku{avaju rije{iti. 

2.    U slu~aju da se spor ne rije{i sredstvima opisanim u paragrafu 1. ovog ~lanka, doti~ne dr`ave-potpisnice se mogu slo`iti da upute spor generalnom tajniku, SZO }e u~initi svaki napor da ga rije{i. 

3.    Dr`ava-potpisnica mo`e u svako vrijeme pismenim putem izjaviti generalnom tajniku da prihvata arbitra`u kao obveznu u odnosu na sve sporove vezane za tuma~enje ili primjenu ovih Propisa u kojima je ona strana, ili vezane za konkretan spor u odnosu na neku drugu dr`avu-potpisnicu koja prihvata istu obvezu. Arbitra`a }e se vr{iti sukladno sa Opcionim pravilima za arbitra`u u sporovima izme|u dvaju dr`ava Stalnog arbitra`nog suda koja budu va`e}a u vrijeme podno{enja zahtjeva za arbitra`u. Dr`ave-potpisnice koje su se slo`ile da prihvate arbitra`u kao obveznu moraju prihvatiti arbitra`nu presudu kao kona~nu i obvezuju}u. Generalni tajnik }e po potrebi obavijestiti Zdravstvenu skup{tinu o takvoj radnji. 

4.    Ni~im u ovim Propisima ne}e se ugroziti prava dr`ava-potpisnica po bilo kom me|unarodnom sporazumu u kom su one potpisnice da se obrate na mehanizme rje{avanja sporova drugih me|uvladinih organizacija ili ustanovljene po bilo kom me|unarodnom sporazumu. 

5.    U slu~aju spora izme|u SZO i jedne ili vi{e dr`ava-potpisnica u svezi s tuma~enjem ili primjenom ovih Propisa, predmet }e se dostaviti Zdravstvenoj skup{tini. 

^lanak 57. Odnos s drugim me|unarodnim sporazumima 

1.    Dr`ave-potpisnice spoznaju da bi se IHR i drugi relevantni me|unarodni sporazumi trebali tuma~iti tako da budu kompatibilni. Odredbe IHR-a ne}e utjecati na prava i obveze bilo koje dr`ave-potpisnice koji proisti~u iz drugih me|unarodnih sporazuma. 

2.    Sukladno s paragrafom 1. ovog ~lanka, ni~im u ovim Propisima dr`ave-potpisnice se ne}e sprje~avati da imaju odre|ene zajedni~ke interese zbog svojih zdravstvenih, zemljopisnih, gospodarskih ili ekonomskih uvjeta, u zaklju~ivanju specijalnih sporazuma ili aran`mana u cilju olak{avanja primjene ovih Propisa, a posebno u odnosu na: 

(a)    direktnu i brzu razmjenu informacija o javnom zdravlju izme|u susjednih teritorija razli~itih dr`ava; 

(b)    zdravstvene mjere koje se trebaju primjenjivati na me|unarodni obalski promet i me|unarodni promet u vodama u okviru njihove jurisdikcije; 

(c)    zdravstvene mjere koje se trebaju primjenjivati na susjednim teritorijama razli~itih dr`ava na njihovoj zajedni~koj granici; 

(d)    aran`mane za preno{enje pogo|enih osoba ili pogo|enih ljudskih ostataka putem prijevoznih sredstava posebno prilago|enih za tu svrhu; te 

(e)    deratizaciju, dezinsekciju, dezinfekciju, dekontaminaciju i drugi tretman koji za cilj ima da roba bude bez agenasa koji izazivaju oboljenja. 

3.    Bez obzira na svoje obveze sukladno s ovim Propisima, dr`ave-potpisnice koje su ~lanice regionalne organizacije za ekonomsko integriranje }e u svojim me|usobnim odnosima primjenjivati zajedni~ka pravila na snazi u toj regionalnoj organizaciji za ekonomsko integriranje. 

^lanak 58. Me|unarodni sanitarni sporazumi i propisi 

1.    Ovi Propisi, sukladno s odredbama ~lanka 62. i iznimkama datim u daljnjem tekstu, zamijenit }e u odnosima izme|u dr`ava obvezanim ovim Propisima i izme|u tih Dr`ava i SZO, odredbe sljede}ih me|unarodnih sanitarnih sporazuma i propisa: 

(a)    Me|unarodna sanitarna konvencija, potpisana u Parizu, 21. lipnj 1926; 

(b)    Me|unarodna sanitarna konvencija za zra~nu navigaciju, potpisana u Hagu, 12. travnj 1933; 

(c)    Me|unarodni sporazum za ukidanje uvjerenja o zdravstvenom stanju, potpisan u Parizu, 22. prosinac 1934; 

(d)    Me|unarodni sporazum za ukidanje konzularnih viza na uvjerenja o zdravstvenom stanju, potpisan u Parizu, 22. prosinac 1934; 

(e)    Konvencija kojom se modificira Me|unarodna sanitarna konvencija od 21. juna+ 1926, potpisana u Parizu, 31. listopad 1938; 

(f)    Me|unarodna sanitarna konvencija iz 1944, kojom se modificira Me|unarodna sanitarna konvencija od 21. lipanj 1926, otvorena za potpisivanje u Va{ingtonu 15. prosinac 1944; 

(g)    Me|unarodna sanitarna konvencija za zra~nu navigaciju iz 1944, kojom se modificira Me|unarodna sanitarna konvencija od 12. travanj 1933, otvorena za potpisivanje u Va{ingtonu 15. prosinac 1944; 

(h)    Protokol od 23. travanj 1946. o produ`avanju Me|unarodne sanitarne konvencije iz 1944, potpisan u Va{ingtonu; 

(i)    Protokol od 23. travanj 1946. o produ`avanju Me|unarodne sanitarne konvencije za zra~nu navigaciju iz 1944, potpisan u Va{ingtonu; 

(j)    Me|unarodni sanitarni propisi iz 1951. i Dodatni propisi iz 1955, 1956, 1960, 1963. i 1965; te 

(k)    Me|unarodni zdravstveni propisi iz 1969. i amandmani iz 1973. i 1981. 

2.    Panameri~ki sanitarni kodeks, potpisan u Havani 14. studeni 1924, ostaje na snazi, uz iznimku ~lanaka 2, 9, 10, 11, 16. do i uklju~uju}i 53, 61 i 62, na koje se odnosi relevantni dio paragrafa 1. ovog ~lanka. 

^lanak 59. Stupanje na snagu; rok za odbijanje ili rezerviranje 

1.    Rok predvi|en u izvr{enju ~lanka 22. Ustava SZO za odbijanje ili rezerviranje prema ovim Propisima ili njihovim amandmanima bit }e 18 mjeseci od nadnevka obavijesti od strane generalnog ravnatelja o usvajanju ovih Propisa, ili o amandmanima na ove Propise od strane Zdravstvene skup{tine. Svako odbijanje ili rezervacije koje primi generalni ravnatelj nakon isteka tog roka ne}e vrijediti. 

2.    Ovi Propisi }e stupiti na snagu 24 mjeseca nakon nadnevka dostave obavijesti iz paragrafa 1. ovog ~lanka, osim za: 

(a)    Dr`avu koja je odbila ove Propise ili njihove amandmane, sukladno s ~lankom 61; 

(b)    Dr`avu koja je na~inila rezerviranja, za koju }e ovi Propisi stupiti na snagu prema odredbama predvi|enim u ~lanku 62; 

(c)    Dr`avu koja postane ~lanica SZO nakon nadnevka dostave obavijesti od strane genralnog ravnatelja iz paragrafa 1. ovog ~lanka, a koja nije ve} potpisnica ovih Propisa, za koju }e ovi Propisi stupiti na snagu prema odredbama predvi|enim u ~lanku 60; te 

(d)    Dr`avu koja nije ~lanica SZO koja prihvata ove Propise, za koju }e oni stupiti na snagu sukladno s paragrafom 1. ~lanka 64. 

3.    Ako dr`ava nije u stanju da u potpunosti prilagodi svoje doma}e zakonodavne i upravne aran`mane s ovim Propisima u roku predvi|enom u paragrafu 2. ovog ~lanka, Dr`ava }e u roku navedenom u paragrafu 1. ovog ~lanka dostaviti generalnom ravnatelju izjavu u svezi nerije{enih aran`mana i ostvariti ih najkasnije za 12 mjeseci nakon stupanja na snagu ovih Propisa za doti~nu dr`avu-potpisnicu. 

^lanak 60. Nove dr`ave ~lanice SZO 

Svaka dr`ava koja postane ~lanica SZO nakon nadnevka dostave obavijesti od strane generalnog ravnatelja iz paragrafa 1. ~lanka 59, a koja jo{ nije potpisnica ovih Propisa, mo`e priop}iti svoje odbijanje ili eventualne rezervacije prema ovim Propisima u roku od 12 mjeseci od nadnevka slanja obavijesti od strane generalnog ravnatelja, nakon {to postane ~lanica SZO. Ako ne budu odbijeni, ovi Propisi }e stupiti na snagu u odnosu na tu dr`avu, sukladno s odredbama ~lanaka 62. i 63, po isteku tog razdoblja. Ni u kom slu~aju ovi Propisi ne}e stupiti na snagu u odnosu na tu dr`avu prije isteka 24 mjeseca nakon nadnevka dostave obavijesti iz paragrafa 1. ~lanak 59. 

^lanak 61. Odbijanje 

Ako dr`ava dostavi generalnom ravnatelju obavijest o tome da odbija ove Propise ili neki od njihovih amandmana u roku predvi|enom u paragrafu 1. ~lanka 59, ovi Propisi to jest doti~ni amandmani ne}e stupiti na snagu u odnosu na tu dr`avu. Svaki eventualni me|unarodni sanitarni sporazum ili propisi navedeni u ~lanku 58. ~ija je dr`ava ve} potpisnica ostaju na snazi {to se ti~e te dr`ave. 

^lanak 62. Rezerviranje 

1.    Dr`ave mogu na~initi rezervacije u odnosu na ove Propise sukladno s ovim ~lankom. Takve rezervacije ne smiju biti nespojive s ciljem i svrhom ovih Propisa. 

2.    O rezervacijama prema ovim Propisima }e se dostaviti obavijest generalnom ravnatelju sukladno s paragrafom 1. ~lanka 59. i s ~lankom 60, paragrafom 1. ~lanak 63. ili paragrafom 1. ~lanak 64, ovisno od slu~aja. Dr`ava koja nije ~lanica SZO }e dostaviti generalnom ravnatelju obavijest o eventualnim rezervacijama uz svoju obavijest o prihva}anju ovih Propisa. Dr`ave koje formuliraju rezervacije trebale bi generalnom ravnatelju dostaviti razloge za te rezervacije. 

3.    Djelimi~no odbijanje ovih Propisa smatrat }e se rezervacijom. 

4.    Generalni ravnatelj }e, sukladno s paragrafom 2. ~lanka 65, izdati obavijest o svakoj eventualno primljenoj rezervaciji sukladno s paragrafom 2. ovog ~lanka. Generalni ravnatelj }e: 

(a)    ako je rezervacija na~injena prije stupanja na snagu ovih Propisa, zatra`iti od onih dr`ava-~lanica koje nisu odbile ove Propise da ga se obavijesti u roku od {est mjeseci o eventualnim prigovorima na rezervaciju, ili 

(b)    ako je rezervacija na~injena nakon stupanja na snagu ovih Propisa, zatra`iti od dr`ava-potpisnica da ga obavijeste u roku od {est mjeseci o eventualnim prigovorima na rezervaciju. 

    Dr`ave koje prigovaraju na rezervaciju trebale bi generalnom ravnatelju dostaviti razloge za takav prigovor. 

5.    Nakon tog roka, generalni ravnatelj }e obavijestiti sve dr`ave-potpisnice o prigovorima koje je primio u odnosu na rezervacije. Ako do kraja {estomjese~nog roka od nadnevka obavijesti iz paragrafa 4. ovog ~lanka jedna tre}ina dr`ava iz paragrafa 4. ovog ~lanka dostavi prigovor na neku rezervaciju, ona }e se smatrati prihva}enom i ovi Propisi }e stupiti na snagu za dr`avu rezervacije, sukladno s rezervacijom. 

6.    Ako najmanje jedna tre}ina dr`ava iz paragrafa 4. ovog ~lanka dostavi prigovor na rezervaciju nakon isteka {estomjese~nog roka od nadnevka obavijesti iz paragrafa 4. ovog ~lanka, generalni ravnatelj }e obavijestiti dr`avu rezervacije u smislu toga da razmotri povla~enje rezervacije u tijeku tri mjeseca od obavijesti generalnog ravnatelja. 

7.    Dr`ava rezervacije }e nastaviti ispunjavati eventualne obveze koje odgovaraju predmetu rezerviranja, koju je dr`ava prihvatila sukladno s eventualnim me|unarodnim sanitarnim sporazumima ili propisima navedenim u ~lanku 58. 

8.    Ako dr`ava rezervacije ne povu~e rezervaciju u roku od tri mjeseca od nadnevka obavijesti generalnog ravnatelja iz paragrafa 6. ovog ~lanka, generalni ravnatelj }e zatra`iti mi{ljenje Komiteta za reviziju ako tako zatra`i dr`ava rezervacije. Komitet za reviziju }e obavijestiti generalnog ravnatelja ~im je prije mogu}e i sukladno s ~lankom 50. o prakti~nom efektu rezervacije na funkcioniranje ovih Propisa. 

9.    Generalni ravnatelj }e dostaviti rezervaciju, te eventualne stavove Komiteta za reviziju, Zdravstvenoj skup{tini na razmatranje. Ako se Zdravstvena skup{tina ve}inom glasova usprotivi rezervaciji na temelju toga da je ona nespojiva s ciljem i svrhom ovih Propisa, rezervacija ne}e biti prihva}ena i ovi Propisi }e stupiti na snagu za dr`avu rezervacije tek nakon {to ona povu~e svoju rezervaciju sukladno s ~lankom 63. Ako Zdravstvena skup{tina prihvati rezervaciju, ovi Propisi }e stupiti na snagu za dr`avu rezervacije sukladno s njenom rezervacijom. 

^lanak 63. Povla~enje odbijanja i rezervacije 

1.    Dr`ava mo`e u bilo koje vrijeme povu}i odbijanje izvr{eno sukladno s ~lankom 61. tako {to }e generalnom ravnatelju dostaviti obavijest. U takvim slu~ajevima, ovi Propisi }e stupiti na snagu u odnosu na tu dr`avu nakon prijema te obavijesti od strane generalnog ravnatelja, osim u slu~aju kad dr`ava ~ini rezervaciju kod povla~enja svog odbijanja, u kom slu~aju }e ovi Propisi stupiti na snagu sukladno s ~lankom 62. Ni u kom slu~aju ovi Propisi ne}e stupiti na snagu u odnosu na tu dr`avu prije isteka 24 mjeseca od nadnevka obavijesti iz paragrafa 1. ~lanka 59. 

2.    Doti~na dr`ava-potpisnica mo`e dostavljanjem obavijesti generalnom ravnatelju u svako vrijeme povu}i rezervaciju djelimi~no ili u cjelosti. U takvim slu~ajevima, povla~enje }e stupiti na snagu od nadnevka prijema te obavijesti od strane generalnog ravnatelja. 

^lanak 64. Dr`ave koje nisu ~lanice SZO 

1.    Svaka dr`ava koja nije ~lanica SZO a koja je potpisnica bilo kog me|unarodnog sanitarnog sporazuma ili propisa navedenih u ~lanku 58. ili kojoj je generalni ravnatelj dostavio obavijest o usvajanju ovih Propisa od strane Svjetske zdravstvene skup{tine, mo`e postati potpisnica ovog dokumenta dostavljanjem obavijesti o svom prihvatanju generalnom ravnatelju i, sukladno s odredbama ~lanka 62, takvo prihvatanje stupit }e na snagu nakon nadnevka stupanja na snagu ovih Propisa, ili, ako se o takvom prihvatanju dostavi obavijest nakon tog nadnevka, tri mjeseca nakon nadnevka prijema od strane generalnog ravnatelja obavijesti o prihva}anju. 

2.    Svaka dr`ava koja nije ~lanica SZO a koja je postala potpisnica ovih Propisa mo`e se u bilo koje vrijeme povu}i iz u~e{}a u ovim Propisima, putem obavijesti poslate generalnom ravnatelju, a koja }e stupiti na snagu {est mjeseci nakon njenog prijema od strane generalnog ravnatelja. Dr`ava koja se povukla }e od tog nadnevka nastaviti s primjenom odredbi svih me|unarodnih sanitarnih sporazuma ili propisa navedenog u ~lanku 58, ~ija je potpisnica prethodno bila. 

^lanak 65. Obavijesti od strane generalnog ravnatelja 

1.    Generalni ravnatelj }e obavijestiti sve dr`ave-~lanice i pridru`ene ~lanice SZO, i druge potpisnice me|unarodnih sanitarnih sporazuma ili propisa navedenih u ~lanku 58, o usvajanju ovih Propisa od strane Zdravstvene skup{tine. 

2.    Generalni ravnatelj }e tako|er obavijestiti te dr`ave, kao i sve druge dr`ave koje su postale potpisnice ovih Propisa ili eventualnih amandmana na ove Propise, o svim eventualnim obavijestima koje je SZO primila sukladno s ~lancima 60. do 64, kao i o svim odlukama koje Zdravstvena skup{tina donese sukladno s ~lankom 62. 

^lanak 66. Autenti~nost tekstova 

1.    Tekstovi ovih Propisa na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i {panjolskom jeziku bit }e jednako autenti~ni. Originalni tekstovi ovih bit }e deponovani kod SZO. 

2.    Generalni ravnatelj }e uz obavijest iz paragrafa 1. ~lanak 59, dostaviti ovjerene preslike ovih Propisa svim ~lanicama i pridru`enim ~lanicama, kao i drugim potpisnicama svih eventualnih me|unarodnih sanitarnih sporazuma ili propisa navedenih u ~lanku 58. 

3.    Po stupanju na snagu ovih Propisa, generalni ravnatelj }e dostaviti njihove ovjerene preslike generalnom tajniku Ujedinjenih nacija na registriranje sukladno ~lanku 102. Povelje Ujedinjenih nacija. 

H1_Page_01.JPG H1_Page_02.JPG H1_Page_03.JPG H1_Page_04.JPG H1_Page_05.JPG H1_Page_06.JPG H1_Page_07.JPG H1_Page_08.JPG H1_Page_09.JPG H1_Page_10.JPG H1_Page_11.JPG H1_Page_12.JPG H1_Page_13.JPG H1_Page_14.JPG H1_Page_15.JPG H1_Page_16.JPG H1_Page_17.JPG H1_Page_18.JPG H1_Page_19.JPG H1_Page_20.JPG

^lanak 3. 

Ova Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na hrvatskome, srpskom i bosanskom jeziku i stupa na snagu danom objave. 


Broj 01-011-1970-22/09
27. srpnja 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
@eljko Kom{i}, v. r. Na osnovu ~lana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 372/09 od 18. juna 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 59. sjednici, odr`anoj 27. jula 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI ME\UNARODNIH ZDRAVSTVENIH PROPISA (2005) 

^lan 1. 

Ratifikuju se Me|unarodni zdravstveni propisi (2005). 

^lan 2. 

Tekstovi Me|unarodnih zdravstvenih propisa u prevodu glase: 

ME\UNARODNI
ZDRAVSTVENI PROPISI (2005.) 

DIO I - DEFINICIJE, SVRHA I OBIM, PRINCIPI I NADLE@NI ORGANI 

^lan 1. Definicije 

1.    U svrhu Me|unarodnih zdravstvenih propisa (u daqwem tekstu "IHR" ili "Propisi"): 

    "pogo|eni" ozna~ava lica, prtqag, teret, kontejnere, sredstva prevoza, robu, po{tanske pakete ili qudske ostatke koji su zara`eni ili kontaminirani, ili nose izvore infekcije ili kontaminacije, ~ime predstavqaju rizik po javno zdravqe; 

    "pogo|ena oblast" ozna~ava geografsku lokaciju za koju su konkretno preporu~ene mjere od strane SZO u sklopu ovih Propisa; 

    "avion" ozna~ava avion koji je na me|unarodnom putovawu; 

    "aerodrom" ozna~ava svaki aerodrom gdje dolaze ili odakle polaze me|unarodni letovi; 

    "dolazak" prevoznog sredstva ozna~ava: 

(a)    u slu~aju pomorskog plovila, dolazak ili usidrewe u odre|enoj zoni luke; 

(b)    u slu~aju aviona, dolazak na aerodrom; 

(v)    u slu~aju plovila za kopnenu navigaciju na me|unarodnom putovawu, dolazak na ta~ku ulaska; 

(g)    u slu~aju voza ili putnog vozila, dolazak na ta~ku ulaska; 

    "prtqag" ozna~ava li~ne stvari putnika; 

    "teret" ozna~ava robu koja se prenosi u prevoznom sredstvu ili kontejneru; 

    "nadle`ni organ" ozna~ava tijelo nadle`no za implementaciju i primjenu zdravstvenih mjera u skladu s ovim Propisima; 

    "kontejner" ozna~ava predmet transportne opreme: 

(a)    stalnog karaktera i prema tome i dovoqno jakog da se mo`e koristiti za opetovanu upotrebu; 

(b)    posebno dizajniran da olak{ava prenos robe sa jednim ili vi{e na~ina transporta, bez pretovarawa; 

(v)    opremqen ure|ajima koji omogu}avaju wegovo pogodno rukovawe, posebno u prenosu s jednog na~ina transporta na drugi; te 

(g)    posebno dizajniran da se mo`e lako puniti i prazniti; 

    "zona utovara za kontejnere" ozna~ava mjesto ili objekat ostavqen po strani za kontejnere koji se koriste u me|unarodnom saobra}aju; 

    "kontaminacija" ozna~ava prisustvo zaraznog ili toksi~nog agensa ili tvari na povr{ini qudskog ili `ivotiwskog tijela, u/ili na proizvodu pripremqenom za potro{wu ili na drugim ne`ivim predmetima, ukqu~uju}i prevozna sredstva, koji bi mogli predstavqati rizik za javno zdravqe; 

    "prevozno sredstvo" ozna~ava avion, brod, voz, putno vozilo ili drugi na~in transporta na me|unarodnom putovawu; 

    "rukovalac prevoznim sredstvom" ozna~ava fizi~ko ili pravno lice nadle`no za prevozno sredstvo ili wihov agent; 

    "posada" ozna~ava lica u prevoznom sredstvu koja nisu putnici; 

    "dekontaminacija" ozna~ava proceduru po kojoj se preduzimaju zdravstvene mjere na eliminaciji zaraznog ili toksi~nog agensa ili tvari na povr{ini qudskog ili `ivotiwskog tijela u /ili na proizvodu pripremqenom za konzumaciju ili na drugim ne`ivim predmetima, ukqu~uju}i prevozna sredstva, koja bi mogla predstavqati rizik po javno zdravqe; 

    "odlazak" ozna~ava, za lica, prtqag, teret, prevozna sredstva i robu, akt napu{tawa neke teritorije; 

    "deratizacija" ozna~ava proceduru po kojoj se preduzimaju zdravstvene mjere za kontrolu ili ubijawe glodara-prenosnika qudskih oboqewa prisutnih u prtqagu, teretu, kontejnerima, prevoznim sredstvima, objektima, robama i po{tanskim paketima na ta~ki ulaska; 

    "Generalni direktor" ozna~ava generalnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije; 

    "oboqewe" ozna~ava bolest ili medicinsko stawe, bez obzira na porijeklo ili izvor, koje predstavqa ili bi moglo biti zna~ajno {kodqivo po qude; 

    "dezinfekcija" ozna~ava proceduru po kojoj se preduzimaju zdravstvene mjere u ciqu kontrole ili ubijawa zaraznih agenasa na povr{ini qudskog ili `ivotiwskog tijela ili u prtqagu, teretu, kontejnerima, prevoznim sredstvima, objektima, robama i po{tanskim paketima, direktnim izlagawem hemijskim ili fizi~kim agensima; 

    "dezinsekcija" ozna~ava proceduru po kojoj se preduzimaju zdravstvene mjere u ciqu kontrole ili ubijawa insekata-prenosnika qudskih oboqewa, prisutnih u prtqagu, teretu, kontejnerima, prevoznim sredstvima, objektima, robama i po{tanskim paketima; 

    "doga|aj" ozna~ava manifestaciju oboqewa ili doga|awe koje predstavqa potencijalnu prijetwu oboqewem; 

    "slobodna praksa" ozna~ava dozvolu da brod u|e u luku, da ukrca ili iskrca putnike, da utovari ili istovari teret ili zalihe; dozvolu da avion, nakon slijetawa, ukrca ili iskrca putnike, da utovari ili istovari teret ili zalihe; te dozvolu za vozilo kopnenog prevoza, po dolasku, ukrca ili iskrca putnike, istovari ili utovari teret ili zalihe; 

    "roba" ozna~ava materijalne proizvode, ukqu~uju}i `ivotiwe i biqke, koji se prevoze na me|unarodnom putovawu, ukqu~uju}i i onu koja je za upotrebu na prevoznom sredstvu; 

    "kopneni prelaz" ozna~ava ta~ku ulaska u dr`avu-potpisnicu, ukqu~uju}i i onaj koji koriste putna vozila i vozovi; 

    "vozilo kopnenog prevoza" ozna~ava motorno sredstvo prevoza za kopneni transport na me|unarodnom putovawu, ukqu~uju}i vozove, autobuse, kamione i automobile; 

    "zdravstvena mjera" ozna~ava procedure koje se koriste u ciqu sprje~avawa {irewa oboqewa ili kontaminacije; zdravstvena mjera ne ukqu~uje sprovo|ewe zakona i bezbjedonosne mjere; 

    "bolesna osoba" ozna~ava pojedinca koji pati ili je pogo|en fizi~kom slabo{}u koja bi mogla predstavqati rizik za javno zdravqe; 

    "infekcija" ozna~ava ulazak i razvoj ili razmno`avawe infektivnog agensa u tijelu qudi i `ivotiwa koji mo`e predstavqati rizik po javno zdravqe; 

    "inspekcija" ozna~ava pregled, od strane nadle`nog organa ili pod wegovim nadzorom, prostora, prtqaga, kontejnera, prevoznih sredstava, objekata, roba ili po{tanskih paketa, ukqu~uju}i relevantne podatke i dokumentaciju, u ciqu utvr|ivawa da li postoji rizik za javno zdravqe; 

    "me|unarodni saobra}aj" ozna~ava kretawe osoba, prtqaga, tereta, kontejnera, prevoznih sredstava, roba ili po{tanskih paketa preko me|unarodne granice, ukqu~uju}i me|unarodnu trgovinu; 

    "me|unarodno putovawe" ozna~ava: 

(a)    u slu~aju prevoznog sredstva, putovawe izme|u ta~aka ulaska na teritorij vi{e od jedne dr`ave, ili putovawe izme|u ta~aka ulaska na teritoriju ili teritorije iste dr`ave, ako prevozno sredstvo ima dodira s teritorijom neke druge dr`ave na svom putovawu, ali samo u odnosu na taj dodir; 

(b)    u slu~aju putnika, putovawe gdje se radi o ulasku na teritoriju dr`ave koja nije teritorija dr`ave u kojoj putnik zapo~iwe putovawe; 

    "intruzivan" ozna~ava onog koji potencijalno mo`e da izazove neugodnost bliskim ili intimnim kontaktom ili ispitivawem; 

    "invazivan" ozna~ava punkciju ili rez na ko`i ili umetawe instrumenta ili stranog materijala u tijelo ili pregled neke tjelesne {upqine. U svrhu ovih Propisa, kao neinvazivni }e se smatrati qekarski pregled uha, nosa i usta, mjerewe temperature putem u{nog, usnog ili ko`nog termometra ili termovizijom; qekarski pregled; auskultacija; eksterna palpitacija; retinoskopija; eksterno uzimawe uzoraka urina, fekalija ili pquva~ke; eksterno mjerewe krvnog pritiska; te elektrokardiografija; 

    "izolacija" ozna~ava razdvajawe bolesnih ili kontaminiranih osoba ili pogo|enog prtqaga, kontejnera, prevoznih sredstava, roba ili po{tanskih paketa od ostalih, na takav na~in da se sprije~i {irewe infekcije ili kontaminacije; 

    "qekarski pregled" ozna~ava preliminarni pregled neke osobe od strane ovla{tenog zdravstvenog radnika ili od strane osobe koja je pod direktnim nadzorom nadle`nog organa, u ciqu utvr|ivawa zdravstvenog stawa te osobe i wenog potencijalnog rizika po javno zdravqe drugih, a mo`e ukqu~ivati pregled zdravstvene dokumentacije, te fizi~ki pregled kad je to opravdano okolnostima pojedina~nog slu~aja; 

    "Nacionalna fokalna ta~ka za IHR" ozna~ava nacionalni centar, koji odredi svaka dr`ava-potpisnica, koji }e biti u svako vrijeme pristupa~an za komunikaciju sa Kontakt ta~akama SZO za IHR u skladu s ovim Propisima; 

    "Organizacija" ili "SZO" ozna~ava Svjetsku zdravstvenu organizaciju; 

    "stalno boravi{te" ima zna~ewe utvr|eno u nacionalnim zakonima doti~ne dr`ave-potpisnice; 

    "li~ni podaci" ozna~avaju sve informacije koje se odnose na fizi~ko lice koje je identifikovano ili se mo`e identifikovati; 

    "ta~ka ulaska" ozna~ava prolaz za me|unarodni ulazak ili izlazak putnika, prtqaga, tereta, kontejnera, prevoznih sredstava, roba i po{tanskih paketa, kao i slu`be i prostorije koje im na ulasku ili izlasku pru`aju usluge; 

    "luka" ozna~ava morsku luku ili luku na unutra{wem vodenom tijelu gdje sti`u ili odlaze brodovi na me|unarodnom putovawu; 

    "po{tanski paket" ozna~ava adresiran predmet ili paket koji se prenosi po{tanskim ili kurirskim slu`bama na me|unarodnom nivou; 

    "vanredna situacija u poqu javnog zdravqa od me|unarodne zabrinutosti" ozna~ava vanredni doga|aj za koji je utvr|eno, u skladu s ovim Propisima: 

(i)    da predstavqa rizik po javno zdravqe u drugim dr`avama putem me|unarodnog {irewa oboqewa, te 

(ii)    da potencijalno zahtijeva koordiniraju}u me|unarodnu reakciju; 

    "posmatrawe javnog zdravqa" ozna~ava pra}ewe zdravstvenog stawa putnika s protokom vremena, u ciqu utvr|ivawa rizika od prenosa oboqewa; 

    "rizik po javno zdravqe" ozna~ava vjerovatno}u doga|aja koji bi mogao nepovoqno uticati na zdravqe qudske populacije, s naglaskom na onaj koji bi se mogao pro{iriti na me|unarodnom nivou ili bi mogao predstavqati ozbiqnu i direktnu opasnost; 

    "karantin" ozna~ava ograni~ewe aktivnosti i/ili izdvajawe od ostalih osoba pod sumwom koje nisu bolesne ili sumwivog prtqaga, kontejnera, prevoznih sredstava ili robe na takav na~in da se sprije~i mogu}e {irewe infekcije ili kontaminacije; 

    "preporuka" i "preporu~en" odnose se na privremene ili stalne preporuke izdate u okviru ovih Propisa; 

    "rezervoar" ozna~ava `ivotiwu, biqku ili supstancu u kojoj infektivni agens obi~no boravi i ~ije prisustvo mo`e predstavqati rizik po javno zdravqe; 

    "putno vozilo" ozna~ava vozilo za kopneni transport, a da nije voz; 

    "nau~ni dokazi" ozna~avaju informacije koje daju jedan nivo dokaza na osnovu ustanovqenih i prihva}enih nau~nih metoda; 

    "nau~ni principi" ozna~avaju prihva}ene osnovne zakone i ~iwenice prirode poznate putem nau~nih metoda; 

    "brod" ozna~ava plovilo za pomorsku ili unutarkopnenu plovidbu na me|unarodnom putovawu; 

    "stalna preporuka" ozna~ava neobavezuju}i savjet koji izdaje SZO u vezi konkretnih rizika po javno zravqe u skladu s ~lanom 16. a u vezi s odgovaraju}im zdravstvenim mjerama za rutinsku ili povremenu primjenu, potrebnim u ciqu sprje~avawa ili smawewa me|unarodnog {irewa oboqewa i minimizirawa ometawa me|unarodnog saobra}aja; 

    "nadzor" ozna~ava sistematsko teku}e prikupqawe, sastavqawe i analizu podataka u svrhe javnog zdravstva i blagovremenu distribuciju informacija u poqu javnog zdravqa na procjenu te po potrebi reakciju u tom poqu; 

    "sumwiv" ozna~ava ona lica, prtqag, teret, kontejnere, prevozna sredstva, robu ili po{tanske pakete za koje dr`ava-potpisnica smatra da su bili izlo`eni ili mo`da bili izlo`eni riziku po javno zdravqe i koji bi mogli biti mogu}i izvor {irewa oboqewa; 

    "privremena preporuka" ozna~ava neobavezuju}i savjet koji izdaje SZO u skladu s ~lanom 15. za primjenu vremenski ograni~enu i na osnovu posebnog rizika, kao reakciju na vanrednu situaciju u poqu javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, u ciqu sprje~avawa ili smawewa pro{irewa oboqewa na me|unarodnom nivou i minimizirawa ometawa me|unarodnog saobra}aja; 

    "privremeno boravi{te" ima zna~ewe utvr|eno u nacionalnom zakonu doti~ne dr`ave-potpisnice; 

    "putnik" ozna~ava fizi~ko lice koje preduzima me|unarodno putovawe; 

    "prenosnik" ozna~ava insekta ili drugu `ivotiwu koja obi~no prenosi infektivnog agensa koji predstavqa rizik po javno zdravstvo; 

    "potvrda" ozna~ava dostavu informacija od strane dr`ave-potpisnice prema SZO u kojima se potvr|uje status nekog doga|aja u okviru teritorije ili teritorija te dr`ave-potpisnice; 

    "Kontakt-ta~ka SZO za IHR" ozna~ava jedinicu u okviru SZO koja }e biti u svako vrijeme pristupa~na za komunikaciju s Nacionalnom fokalnom ta~kom za IHR. 

2.    Ako nije druga~ije navedeno ili odre|eno kontekstom, referenca na ove Propise ukqu~uje i wihove anekse. 

^lan 2. Svrha i obim 

Svrha i obim ovih Propisa su prevencija, za{tita od, kontrola i obezbje|ivawe reakcije u poqu javnog zdravstva na me|unarodno {irewe oboqewa na na~in koji je u skladu s rizicima u poqu javnog zdravstva i ograni~en na wih, i kojim se izbjegava nepotrebno ometawe me|unarodnog saobra}aja i trgovine. 

^lan 3. Principi 

1.    Implementacija ovih Propisa bi}e uz puno po{tovawe dostojanstva, qudskih prava i temeqnih sloboda osoba. 

2.    Implementacija ovih Propisa rukovodi}e Poveqom Ujediwenih nacija i Ustavom Svjetske zdravstvene organizacije. 

3.    Implementacija ovih Propisa rukovodi}e ciqem wihove univerzalne primjene u ciqu za{tite svih qudi svijeta od {irewa oboqewa na me|unarodnom nivou. 

4.    Dr`ave imaju, u skladu s Poveqom Ujediwenih nacija i principima me|unarodnog prava, suvereno pravo da donesu zakone i da ih primjewuju u skladu sa svojim zdravstvenim politikama. Pri tome bi one trebale da podr`e svrhu ovih Propisa. 

^lan 4. Nadle`ni organi 

1.    Svaka dr`ava-potpisnica }e odrediti ili ustanoviti Nacionalnu fokalnu ta~ku za IHR i organe nadle`ne u okviru svoje, odnosne jurisdikcije za implementaciju zdravstvenih mjera u skladu s ovim Propisima. 

2.    Nacionalne fokalne ta~ke za IHR bi}e u svako vrijeme pristupa~ne za komunikacije s Kontakt-ta~kama SZO za IHR, kako je predvi|eno u paragrafu 3. ovog ~lana. Funkcije Nacionalnih fokalnih ta~aka za IHR }e ukqu~ivati: 

(a)    slawe Kontakt-ta~kama SZO za IHR, u ime doti~ne dr`ave-potpisnice, hitnih saop{tewa u vezi s realizacijom ovih Propisa, posebno po ~lanu 6. i 12; te 

(b)    {irewe informacija prema, te konsolidacija ulaznih informacija od relevantnih sektora uprave doti~ne dr`ave-potpisnice, ukqu~uju}i one nadle`ne za nadzirawe i izvje{tavawe, ta~ke ulaska, slu`be javnog zdravstva, klinike i bolnice i drugi odjeqewa vlade. 

3.    SZO odredi}e Kontakt-ta~ke za IHR, koje }e u svako vrijeme biti pristupa~ne za komunikaciju s Nacionalnim fokalnim ta~kama za IHR. Kontakt-ta~ke SZO za IHR mo`e odrediti SZO u glavnom uredu ili na regionalnom nivou Organizacije. 

4.    Dr`ave potpisnice }e SZO-u dostaviti kontakt-podatke za svoju Nacionalnu fokalnu ta~ku za IHR, a SZO }e dr`avama potpisnicama dostaviti kontakt-podatke Kontakt-ta~aka SZO za IHR. Ti kontakt-podaci }e se kontinuirano a`urirati i potvr|ivati na godi{wem nivou. SZO }e svim dr`avama-~lanicama staviti na raspolagawe kontakt-podatke za Nacionalne fokalne ta~ke za IHR koje primi u skladu s ovim ~lanom. 

DIO II - INFORMISAWE I REAKCIJE U POQU JAVNOG ZDRAVSTVA 

^lan 5. Nadzor 

1.    Svaka dr`ava-potpisnica razvija}e, ja~ati i odr`avati, ~im prije bude mogu}e, ali najkasnije pet godina od stupawa na snagu ovih Propisa za dr`avu-potpisnicu, kapacitet za otkrivawe, procjenu, obavje{tavawe i izvje{tavawe o doga|ajima u skladu s ovim Propisima, kako je navedeno u Aneksu 1. 

2.    Nakon procjene iz paragrafa 1. Dio A Aneksa 1, dr`ava-potpisnica mo`e izvje{tavati SZO na osnovu opravdane potrebe i plana implementacije, te pri tome dobiti produ`ewe od dvije godine za ispuwewe obaveze iz paragrafa 1 ovog ~lana. U izuzetnim okolnostima, te uz podr{ku novog plana za implementaciju, dr`ava-potpisnica mo`e zahtijevati daqe produ`ewe, koje ne}e prema{ivati dvije godine, od generalnog direktora, koji }e donijeti odluku uzimaju}i u obzir tehni~ki savjet Komiteta ustanovqenog po ~lanu 50. (u daqwem tekstu "Komitet za reviziju"). Nakon perioda pomenutog u paragrafu 1. ovog ~lana, dr`ava-potpisnica koja je dobila produ`ewe }e godi{we izvje{tavati SZO o napretku ostvarenom u ciqu pune implementacije. 

3.    SZO }e pomagati dr`avama-potpisnicama na zathjev u razvoju, ja~awu i odr`avawu kapaciteta iz paragrafa 1. ovog ~lana. 

4.    SZO }e prikupqati informacije vezane za doga|aje putem svojih nadzornih aktivnosti i procjewivati wihov potencijal u smislu izazivawa {irewa oboqewa na me|unarodnom nivou i mogu}eg ometawa me|unarodnog saobra}aja. Informacije koje primi SZO u skladu sa ovim paragrafom }e se po potrebi obra|ivati u skladu s ~lanovima 11. i 45. 

^lan 6. Obavje{tavawe 

1.    Svaka dr`ava-potpisnica obavqa}e procjenu doga|aja koji se de{avaju na wenoj teritoriji upotrebom instrumenta odlu~ivawa u Aneksu 2. Svaka dr`ava-potpisnica obavje{tava}e SZO, najefikasnijim raspolo`ivim sredstvom komunikacije, putem Nacionalne fokalne ta~ke za IHR, te u roku od 24 ~asa od procjene informacija vezanih za javno zdravstvo, o svim doga|ajima koji bi mogli predstavqati vanrednu situaciju u poqu javnog zdravqa od me|unarodne zabrinutosti na svojoj teritoriji, u skladu s instrumentom odlu~ivawa, kao i o svakoj zdravstvenoj mjeri sprovedenoj kao reakcija na te doga|aje. Ako je u obavije{tewu koje dobije SZO potrebna nadle`nost Me|unarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), SZO }e odmah obavijestiti IAEA-u. 

2.    Nakon dostavqawa obavije{tewa, dr`ava-potpisnica nastavi}e saop{tavati SZO blagovremeno, ta~no i dovoqno detaqno informacijama o javnom zdravstvu koje su joj na raspolagawu a u vezi doga|aja o kojem je dostavila obavije{tewe, koje }e po mogu}nosti obuhvatati definiciju slu~aja, laboratorijske rezultate, izvor i vrstu rizika, broj slu~ajeva i smrtnih slu~ajeva, uslove koji uti~u na {irewe oboqewa i upotrijebqene zdravstvene mjere; te }e dostaviti izvje{taj, po potrebi, o pote{ko}ama s kojima se suo~ava u reagovawu na potencijalne vanredne situacije u poqu javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti. 

^lan 7. Razmjena informacija tokom neo~ekivanih ili neuobi~ajenih doga|aja u poqu javnog zdravstva 

Ako dr`ava-potpisnica ima dokaze o neo~ekivanom ili neuobi~ajenom doga|aju u poqu javnog zdravstva na svojoj teritoriji, bez obzira na porijeklo i izvor, koji mo`e predstavqati vanrednu situaciju u poqu javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, ona }e SZO-u dostaviti sve relevantne informacije u poqu javnog zdravstva. U takvom slu~aju, u potpunosti se primjewuju odredbe ~lana 6.. 

^lan 8. Konsultacije 

U slu~aju doga|aja koji se de{avaju na wenoj teritoriji bez potrebe za dostavqawem obavijesti u skladu s ~lanom 6, posebno onih doga|aja za koje nema dovoqno raspolo`ivih informacija da bi se popunio instrument odlu~ivawa, dr`ava-potpisnica mo`e ipak dr`ati SZO obavije{tenom o tome putem Nacionalne fokalne ta~ke za IHR i konsultovati se sa SZO o odgovaraju}im zdravstvenim mjerama. Takva saop{tewa bi}e tretirana u skladu s paragrafima 2. do 4. ~lana 11. Dr`ava-potpisnica na ~ijoj teritoriji se doga|aj desio mo`e zatra`iti pomo} od SZO u procjeni epidemiolo{kih dokaza koje je eventualno ta dr`ava-potpisnica pribavila. 

^lan 9. Ostali izvje{taji 

1.    SZO mo`e u obzir uzeti izvje{taje iz izvora koji nisu obavije{tewa ili konsultacije, i procijeni}e te izvje{taje u skladu sa ustanovqenim epidemiolo{kim principima, i onda saop{titi informacije o tom doga|aju dr`avi-potpisnici na ~ijoj teritoriji se doga|aj navodno de{ava. Prije preduzimawa bilo kakve akcije na osnovu tih izvje{taja, SZO }e se konsultovati i poku{ati dobiti potvrdu od dr`ave-potpisnice na ~ijoj teritoriji se doga|aj navodno de{ava, u skladu s procedurom predvi|enom u ~lanu 10. U tom ciqu, SZO }e dati primqene informacije na raspolagawe dr`avama-potpisnicama, a samo gdje je to propisno opravdano, SZO mo`e zadr`ati povjerqivost izvora. Te informacije }e se koristiti u skladu s procedurom predvi|enom u ~lanu 11. 

2.    Dr`ave-potpisnice }e, u prakti~no izvodivoj mjeri, informisati SZO u roku od 24 ~asa od prijema dokaza o riziku po javno zdravqe identifikovanom van wihove teritorije a koji bi mogao izazvati {irewe oboqewa na me|unarodnom nivou, prema pojavama na izvezenim ili uvezenim: 

(a)    qudskim slu~ajevima; 

(b)    prenosnicima koji nose infekciju ili kontaminaciju; ili 

(v)    robama koje su kontaminirane. 

^lan 10. Potvrda 

1.    SZO }e zahtijevati, u skladu s ~lanom 9, potvrdu od dr`ave-potpisnice izvje{taja iz izvora osim obavje{tewa ili konsultacija o doga|ajima koji mogu predstavqati vanrednu situaciju u poqu javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti a koji se navodno de{avaju na teritoriji te dr`ave. U takvim slu~ajevima, SZO }e obavijestiti doti~nu dr`avu-potpisnicu u vezi s izvje{tajima koje `eli potvrditi. 

2.    U skladu s gore navedenim paragrafom i ~lanom 9, svaka dr`ava-potpisnica, po zahtjevu SZO, potvrdi}e i dostaviti: 

(a)    u roku od 24 ~asa, po~etni odgovor ili potvrdu prijema zahtjeva od SZO; 

(b)    u roku od 24 ~asa, raspolo`ive informacije u poqu javnog zdravstva o statusu doga|aja iz zahtjeva SZO; te 

(v)    informacije za SZO u kontekstu procjene u skladu s ~lanom 6, ukqu~uju}i relevantne informacije opisane u tom ~lanu. 

3.    Kad SZO dobije informacije o doga|aju koji mo`e predstavqati vanrednu situaciju u poqu javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, ona }e ponuditi saradwu s doti~nom dr`avom-potpisnicom u procjeni potencijala {irewa oboqewa na me|unarodnom nivou, mogu}eg ometawa me|unarodnog saobra}aja i adekvatnosti kontrolnih mjera. Takve aktivnosti mogu obuhvatati saradwu s drugim organizacijama standardne postavke i ponudu za mobilizaciju me|unarodne pomo}i u ciqu davawa podr{ke nacionalnim organima u vo|ewu i koordinaciji terenskih procjena. Po zahtjevu dr`ave-potpisnice, SZO }e dostaviti informacije koje podr`avaju takvu ponudu. 

4.    Ako dr`ava-potpisnica ne prihvati ponudu o saradwi, SZO mo`e, ako je to opravdano veli~inom rizika po javno zdravqe, razmijeniti sa drugim dr`avama-potpisnicama informacije koje su joj na raspolagawu, te podsticati dr`avu-potpisnicu da prihvati ponudu o saradwi od SZO, uzev{i u obzir stavove doti~ne dr`ave-potpisnice. 

^lan 11. Pru`awe informacija od strane SZO 

1.    U skladu s paragrafom 2. ovog ~lana, SZO }e dostaviti svim dr`avama-potpisnicama i po potrebi relevantnim me|uvladinim organizacijama, ~im je prije mogu}e i najefikasnijim raspolo`ivim sredstvom, u povjerewu, one informacije u poqu javnog zdravstva koje je primila u skladu s ~lanovima 5. do i ukqu~uju}i 10, a koje su neophodne da se omogu}i dr`avama-potpisnicama da reaguju na rizik u poqu javnog zdravstva. SZO bi trebala drugim dr`avama-potpisnicama saop{titi informacije koje bi im mogle pomo}i u spre~avawu de{avawa sli~nih incidenata. 

2.    SZO }e upotrebqavati informacije dobijene u skladu s ~lanovima 6. i 8. i paragrafom 2. ~lana 9. za svrhu provjere, procjene i pomo}i u skladu sa ovim Propisima te, osim ako nije druga~ije dogovoreno izme|u dr`ava-potpisnica, iz tih odredbi ne}e ove informacije davati na raspolagawe drugim dr`avama-potpisnicama, do vremena kad: 

(a)    se utvrdi da doga|aj predstavqa vanrednu situaciju u poqu javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, u skladu s ~lanom 12; ili 

(b)    SZO ne potvrdi informacije koje pokazuju {irewe infekcije ili kontaminacije na me|unarodnom nivou, u skladu sa ustanovqenim epidemiolo{kim principima; ili 

(v)    postoje dokazi da: 

(g)    kontrolne mjere protiv {irewa na me|unarodnom nivou vjerovatno ne}e uspjeti zbog prirode kontaminacije, agensa, prenosioca ili rezervoara oboqewa; ili 

(ii)    dr`ava-potpisnica nema dovoqne operativne kapacitete za sprovo|ewe neophodnih mjera na sprje~avawu daqeg {irewa oboqewa; ili 

(d)    priroda i opseg me|unarodnog kretawa putnika, prtqaga, tereta, kontejnera, prevoznih sredstava, roba ili po{tanskih paketa koji mogu biti pogo|eni infekcijom ili kontaminacijom zahtijeva trenutnu primjenu me|unarodnih kontrolnih mjera. 

3.    SZO }e se konsultovati sa dr`avom-potpisnicom na ~ijoj teritoriji se doga|aj de{ava u smislu wene namjere da stavi informacije na raspolagawe, u skladu s ovim ~lanom. 

4.    Kad se informacije koje primi SZO u skladu s paragrafom 2. ovog ~lana stave na raspolagawe dr`avama-potpisnicama u skladu s ovim Propisima, SZO ih mo`e tako|e staviti na raspolagawe javnosti ako su druge informacije o istom doga|awu ve} postale na raspolagawu javnosti i postoji potreba za distribucijom pouzdanih i nezavisnih informacija. 

^lan 12. Utvr|ivawe vanredne situacije u poqu javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti 

1.    Generalni direktor }e utvrditi, na osnovu primqenih informacija, posebno onih od dr`ava-potpisnica na ~ijoj teritoriji se doga|aj de{ava, da li doga|aj predstavqa vanrednu situaciju u poqu javnog zdravstva u skladu sa kriterijumima i procedurama predvi|enim u ovim Propisima. 

2.    Ako generalni direktor smatra, na osnovu procjene u skladu sa ovim Propisima, da se de{ava vanredna situacija u poqu javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, generalni direktor }e se konsultovati sa dr`avom-potpisnicom na ~ijoj teritoriji je doga|aj proistekao u vezi sa ovim preliminarnim utvr|ivawem. Ako generalni direktor i dr`ava-~lanica budu slo`ni po pitawu tog utvr|ivawa, generalni direktor }e, u skladu s procedurom predvi|enom u ~lanu 49, tra`iti stavove Komiteta ustanovqenog po ~lanu 48 (u daqwem tekstu "Komitet za vanredne situacije") u vezi sa prikladnim privremenim preporukama. 

3.    Ako nakon konsultacija iz paragrafa 2. u gorwem tekstu, generalni direktor i dr`ava-potpisnica na ~ijoj teritoriji je doga|aj proistekao ne postignu konsenzus u roku od 48 ~asova o tome da li taj doga|aj predstavqa vanrednu situaciju u poqu javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, na~ini}e se odre|ewe u skladu s procedurom predvi|enom u ~lanu 49. 

4.    Pri utvr|ivawu da li neki doga|aj predstavqa vanrednu situaciju u poqu javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, generalni direktor }e razmotriti: 

(a)    informacije koje je dostavila dr`ava-potpisnica; 

(b)    instrument odlu~ivawa sadr`an u Aneksu 2; 

(v)    savjet Komiteta za vanredne situacije; 

(g)    nau~ne principe kao i raspolo`ive nau~ne dokaze i druge relevantne informacije; te 

(d)    procjenu rizika za qudsko zdravqe, rizika od {irewa oboqewa na me|unarodnom nivou te rizika od ometawa me|unarodnog saobra}aja. 

5.    Ako generalni direktor, nakon konsultacija s dr`avom-potpisnicom na ~ijoj teritoriji je do{lo do de{avawa vanredne situacije u poqu javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, smatra da se vanredna situacija u poqu javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti zavr{ila, generalni direktor }e donijeti odluku u skladu s procedurom predvi|enom u ~lanu 49. 

^lan 13. Reakcija u poqu javnog zdravstva 

1.    Svaka dr`ava potpisnica }e razviti, ja~ati i odr`avati, ~im je prije mogu}e ali najkasnije do pet godina od stupawa na snagu ovih Propisa za tu dr`avu-potpisnicu, kapacitete za promptnu i djelotvornu reakciju na rizike u poqu javnog zdravstva i vanredne situacije u poqu javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, predvi|ene u Aneksu 1. SZO }e objavqivati, uz konsultacije s dr`avama-potpisnicama, smjernice za podr{ku dr`avama-potpisnicama u razvoju kapaciteta za reakciju u poqu javnog zdravstva. 

2.    Nakon procjene iz paragrafa 2, Dio A Aneksa 1, dr`ava-potpisnica mo`e dostaviti izvje{taj SZO-u na osnovu opravdane potrebe i plana realizacije, i pri tome dobiti produ`ewe od dvije godine u kome }e ispuniti obavezu u paragrafu 1. ovog ~lana. U izuzetnim okolnostima i uz podr{ku novog plana implementacije, dr`ava-potpisnica mo`e od generalnog direktora zahtijevati daqe produ`ewe koje ne mo`e prema{ivati dvije godine. SZO }e donijeti tu odluku uzimaju}i u obzir tehni~ki savjet Komiteta za reviziju. Nakon perioda spomenutog u paragrafu 1. ovog ~lana, dr`ava-potpisnica koja je dobila produ`ewe, godi{we }e dostavqati izvje{taj SZO-u o napretku ostvarenom prema punoj implementaciji. 

3.    Na zahtjev dr`ave-potpisnice, SZO }e sara|ivati u reakciji na rizike i druge doga|aje u poqu javnog zdravstva pru`awem tehni~kog usmjeravawa i pomo}i i procjenom djelotvornosti postoje}ih kontrolnih mjera, ukqu~uju}i po potrebi mobilizaciju me|unarodnih ekspertnih timova za terensku pomo}. 

4.    Ako SZO, uz konsultacije sa doti~nim dr`avama-potpisnicama, prema odredbama ~lana 12, utvrdi da se de{ava vanredna situacija u poqu javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, ona mo`e ponuditi, pored podr{ke na koju je ukazano u paragrafu 3. ovog ~lana, daqu pomo} dr`avi-potpisnici, ukqu~uju}i procjenu ozbiqnosti me|unarodnog rizika i adekvatnosti kontrolnih mjera. Takva saradwa mo`e ukqu~ivati ponudu za mobilizaciju me|unarodne pomo}i, u ciqu davawa podr{ke nacionalnim organima u sprovo|ewu i koordinaciji terenskih procjena. Po zahtjevu dr`ave-potpisnice, SZO }e dostaviti informacije kojima se potvr|uje takva ponuda. 

5.    Na zahtjev SZO, dr`ave-potpisnice bi trebale dostaviti, do mogu}eg omjera, podr{ku aktivnostima reakcije koje koordini{e SZO. 

6.    Na zahtjev, SZO }e dostaviti odgovaraju}e usmjeravawe i pomo} ostalim dr`avama-potpisnicama koje su pogo|ene ili kojima prijeti vanredna situacija u poqu javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti. 

^lan 14. Saradwa SZO sa me|uvladinim organizacijama i me|unarodnim tijelima 

1.    SZO }e sara|ivati i koordinisati svoje aktivnosti, zavisno od potrebe, s drugim nadle`nim me|uvladinim organizacijama ili me|unarodnim tijelima, u implementaciji ovih Propisa, ukqu~uju}i i putem zakqu~ivawa ugovora i drugih sli~nih aran`mana. 

2.    U slu~ajevima u kojima je obavje{tavawe, potvrda ili reakcija na doga|aj u primarnoj nadle`nosti drugih me|uvladinih organizacija ili me|unarodnih organa, SZO }e koordinisati svoje aktivnosti sa takvim organizacijama ili tijelima u ciqu obezbje|ewa primjene adekvatnih mjera za za{titu javnog zdravqa. 

3.    Bez obzira na gore navedeno, ni~im iz ovih Propisa ne}e se iskqu~ivati niti ograni~avati pru`awe od strane SZO savjeta, podr{ke, tehni~ke i druge pomo}i u svrhu javnog zdravstva. 

DIO III - PREPORUKE 

^lan 15. Privremene preporuke 

1.    Ako je utvr|eno u skladu s ~lanom 12. da se de{ava vanredna situacija u poqu javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, generalni direktor }e izdati privremene preporuke u skladu sa procedurom predvi|enom u ~lanu 49. Takve privremene preporuke mogu se po potrebi modifikovati ili produ`avati, ukqu~uju}i i period nakon datuma kad se utvrdi da se vanredna situacija u poqu javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti zavr{ila, u koje vrijeme se po potrebi mogu izdati druge privremene preporuke u svrhu spre~avawa ili promptnog otkrivawa wene ponovqene pojave. 

2.    Privremene preporuke mogu ukqu~ivati zdravstvene mjere koje }e implementirati dr`ava-potpisnica u kojoj se de{ava vanredna situacija u poqu javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, ili druge dr`ave-potpisnice, u vezi s licima, prtqagom, teretom, prevoznim sredstvima, robama i/ili po{tanskim paketima, u ciqu sprje~avawa ili smawivawa {irewa oboqewa na me|unarodnom nivou i izbjegavawa nepotrebnog ometawa me|unarodnog saobra}aja. 

3.    Privremene preporuke mogu se ukinuti u skladu s procedurom predvi|enom u ~lanu 49. u svako vrijeme, a automatski isti~u nakon tri mjeseca od wihovog izdavawa. One se mogu modifikovati ili produ`avati na dodatni period od tri mjeseca. Privremene preporuke ne mogu se nastaviti nakon druge Svjetske zdravstvene skup{tine, poslije utvr|ivawa vanredne situacije u poqu javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti na koju se one odnose. 

^lan 16. Stalne preporuke 

SZO mo`e na~initi stalne preporuke o odgovaraju}im zdravstvenim mjerama u skladu s ~lanom 53. za rutinsku ili povremenu primjenu. Te mjere mogu primjewivati dr`ave-potpisnice u vezi s licima, prtqagom, teretom, kontejnerima, prevoznim sredstvima, robama i/ili po{tanskim paketima po pitawu konkretnih teku}ih rizika po javno zdravqe, u ciqu sprje~avawa ili smawivawa {irewa oboqewa na me|unarodnom nivou i izbjegavawa nepotrebnog ometawa me|unarodnog saobra}aja. SZO mo`e, u skladu s ~lanom 53, po potrebi modifikovati ili ukinuti takve preporuke. 

^lan 17. Kriterijumi za preporuke 

Kod izdavawa, modifikacije ili ukidawa privremenih ili stalnih preporuka, generalni direktor }e razmatrati: 

(a)    stavove dr`ava-potpisnica kojih se situacija direktno ti~e; 

(b)    savjet Komiteta za vanredne situacije ili Komiteta za reviziju, zavisno od slu~aja; 

(v)    nau~ne principe, kao i raspolo`ive nau~ne dokaze i informacije; 

(g)    zdravstvene mjere koje, na osnovu procjene rizika prikladne okolnostima, nisu vi{e restriktivne za me|unarodni saobra}aj i trgovinu, i nisu vi{e intruzivne po lica od razumno raspolo`ivih alternativa kojima bi se postigao odgovaraju}i nivo zdravstvene za{tite; 

(d)    relevantne me|unarodne standarde i instrumente; 

(|)    aktivnosti koje su preduzele druge relevantne me|uvladine organizacije i me|unarodna tijela, te 

(e)    druge odgovaraju}e i konkretne informacije relevantne za dati doga|aj. 

U odnosu na privremene preporuke, razmatrawe od strane generalnog direktora potparagrafa (d) i (|) ovog ~lana mo`e biti podlo`no ograni~ewima nametnutima hitno{}u okolnosti. 

^lan 18. Preporuke u odnosu na lica, prtqag, teret, kontejnere, robe i po{tanske pakete 

1.    Preporuke koje SZO izdaje prema dr`avama-potpisnicama u odnosu na lica mogu ukqu~ivati sqede}e savjete: 

2.    Preporuke koje SZO iza|e prema dr`avama-potpisnicama u odnosu na prtqag, teret, kontejnere, prevozna sredstva, robe i po{tanske pakete mogu ukqu~ivati sljede}e savjete: 

DIO IV - TA^KE ULASKA 

^lan 19. Op{te obaveze 

Svaka dr`ava-potpisnica }e, pored ostalih obaveza predvi|enih u skladu s ovim Propisima: 

(a)    obezbijediti da se kapaciteti predvi|eni u Aneksu 1. za odre|ene ta~ke ulaska razvijaju u vremenskom okviru predvi|enom u paragrafu 1. ~lana 5. i paragrafu 1. ~lana 13; 

(b)    odrediti nadle`ne organe na svakoj odre|enoj ta~ki ulaska na svoju teritoriju; te 

(v)    dostaviti SZO-u, ~im je prakti~no prije mogu}e, po zahtjevu u okviru reakcije na konkretni potencijalni rizik po javno zdravqe, relevantne podatke u vezi s izvorima infekcije ili kontaminacije, ukqu~uju}i vektore i rezervoare na svojim ta~kama ulaska koji bi mogli rezultovati {irewem oboqewa na me|unarodnom nivou. 

^lan 20. Aerodromi i luke 

1.    Dr`ave-potpisnice }e odrediti aerodrome i luke koje }e razvijati kao kapacitete predvi|ene u Aneksu 1. 

2.    Dr`ave-~lanice }e obezbijediti izdavawe Certifikata o izuze}u od sanitarne kontrole broda i Certifikate o sanitarnoj kontroli broda, u skladu sa zahtjevima u ~lanu 39. i modelu datom u Aneksu 3. 

3.    Svaka dr`ava-potpisnica }e poslati SZO listu luka ovla{tenih da ponude: 

(a)    izdavawe Certifikata o sanitarnoj kontroli broda i obezbje|ivawe usluga iz Aneksa 1. do 3; ili 

(b)    izdavawe samo Certifikata o izuze}u od sanitarne kontrole broda; te 

(v)    produ`ewe Certifikata o izuze}u od sanitarne kontrole broda na period od mjesec dana, do dolaska broda u luku gdje se Certifikat mo`e pribaviti. 

    Svaka dr`ava-potpisnica }e obavijestiti SZO o svim izmjenama do kojih mo`e do}i u statusu navedenih luka. SZO }e objavqivati informacije primqene u skladu s ovim paragrafom. 

4.    SZO mo`e, na zahtjev doti~ne dr`ave-potpisnice, urediti da se certificira, nakon odgovaraju}e istrage, da aerodrom ili luka na wenoj teritoriji ispuwavaju zahtjeve iz paragrafa 1. i 3. ovog ~lana. Ti certifikati mogu biti podlo`ni povremenoj reviziji od strane SZO, uz konsultacije s dr`avom-~lanicom. 

5.    SZO }e, u saradwi s nadle`nim me|uvladinim organizacijama i me|unarodnim tijelima, razvijati i objavqivati smjernice za certifikaciju aerodroma i luka u skladu s ovim ~lanom. SZO }e tako|e objavqivati listu certificiranih aerodrome i luka. 

^lan 21. Kopneni prelaz 

1.    Tamo gdje je opravdano iz razloga javnog zdravqa, dr`ava-potpisnica mo`e odrediti kopnene prelaze koji }e razvijati kapacitete predvi|ene u Aneksu 1, uzimaju}i u obzir: 

(a)    obim i u~estalost razli~itih vrsta me|unarodnog saobra}aja, u odnosu na druge ta~ke ulaska, na kopnenim prelazima dr`ave-potpisnice koji mogu eventualno biti odre|eni; te 

(b)    rizike po javno zdravqe koji postoje u oblastima iz kojih me|unarodni saobra}aj poti~e, ili kroz koje prolazi, prije dolaska na odre|eni kopneni prelaz. 

2.    Dr`ave-potpisnice koje imaju zajedni~ke granice trebale bi razmotriti: 

(a)    stupawe u bilateralne ili multilateralne aran`mane u vezi prevencije ili kontrole me|unarodnog prenosa oboqewa na kopnenim prelazima, u skladu s ~lanom 57; te 

(b)    zajedni~ko odre|ivawe susjednih kopnenih prelaza za kapacitete u Aneksu 1, u skladu s paragrafom 1. ovog ~lana. 

^lan 22. Uloga nadle`nih organa 

1.    Nadle`ni organi }e: 

(a)    biti nadle`ni za pra}ewe prtqaga, tereta, kontejnera, prevoznih sredstava, roba, po{tanskih paketa i qudskih ostataka koji odlaze ili dolaze u pogo|ene oblasti, tako da se oni mogu dr`ati u takvom stawu da u wima ne bude izvora infekcije ili kontaminacije, ukqu~uju}i prenosnike i rezervoare; 

(b)    obezbjediti, koliko je prakti~no mogu}e, da se objekti koje koriste putnici na ta~kama ulaska odr`avaju u sanitarnom stawu i dr`e tako da u wima nema izvora infekcije ili kontaminacije, ukqu~uju}i prenosnike i rezervoare; 

(v)    biti odgovorni za nadzor svake eventualne deratizacije, dezinfekcije, dezinsekcije ili dekontaminacije prtqaga, tereta, kontejnera, prijevoznih sredstava, roba, po{tanskih paketa i qudskih ostataka ili, po potrebi, sanitarnih mjera za lica, u skladu s ovim Propisima; 

(g)    obavje{tavati prevoznike, koliko je god mogu}e unaprijed, o svojoj namjeri primjene kontrolnih mjera prema prevoznom sredstvu, i dostavqati, tamo gdje su raspolo`ive, pismene informacije u vezi metoda koji }e se koristiti; 

(d)    biti nadle`ni za nadzor u uklawawu i bezbjednom odlagawu sve eventualno kontaminirane vode ili hrane, qudskih ili `ivotiwskih otpadaka, otpadnih voda i svih drugih kontaminiranih materija iz prevoznog sredstva; 

(|)    preduzeti sve prakti~no izvodive mjere dosqedne s ovim Propisima na pra}ewu i kontroli otpada koji izbacuju brodovi u smislu kanalizacije, sme}a, teretne vode i drugih materija koje mogu potencijalno izazvati oboqewe i kontaminirati vodu luke, rijeke, kanala, tjesnaca, jezera i drugih me|unarodnih vodenih puteva; 

(e)    biti nadle`ni za nadzor davalaca usluga kod usluga koje se pru`aju u vezi putnika, prtqaga, tereta, kontejnera, prevoznih sredstava, roba, po{tanskih paketa i qudskih ostataka na ta~kama ulaska, ukqu~uju}i izvo|ewe inspekcija i medicinskih pregleda, zavisno od potrebe; 

(`)    imati djelotvorne aran`mane za slu~aj potrebe, kojima }e se rje{avati neo~ekivani doga|aji u poqu javnog zdravstva; te 

(z)    vr{iti komunikaciju s Nacionalnom fokalnom ta~kom za IHR po pitawu relevantnih mjera u poqu javnog zdravstva preduzetih u skladu s ovim Propisima. 

2.    Zdravstvene mjere koje preporu~i SZO za putnike, prtqag, teret, kontejnere, prevozna sredstva, robe, po{tanske pakete i qudske ostatke koji dolaze iz pogo|ene oblasti mogu se ponovno primijeniti po dolasku, ako postoje indikacije koje se mogu provjeriti i/ili dokazi da su mjere primijewene na polasku iz pogo|ene oblasti bile neuspje{ne. 

3.    Dezinsekcija, deratizacija, dezinfekcija, dekontaminacija i druge sanitarne procedure sprovoditi }e se tako da se izbjegava povrje|ivawe i koliko je god mogu}e nano{ewe neugodnosti licima, o{te}ivawe okoli{a na na~in koji utje~e na javno zdravqe, te o{te}ivawe prtqaga, tereta, kontejnera, prevoznih sredstava, roba i po{tanskih paketa. 

DIO V - MJERE U POQU JAVNOG ZDRAVSTVA 

Poglavqe I - Op{te odredbe 

^lan 23. Zdravstvene mjere u dolasku i polasku 

1.    U skladu s va`e}im me|unarodnim sporazumima i relevantnim ~lanovima ovih Propisa, dr`ava-potpisnica mo`e zahtijevati u svrhu javnog zdravstva, u dolasku i polasku: 

(a)    u odnosu na putnike: 

(i)    informacije u vezi odredi{ta putnika, tako da se putnik mo`e kontaktirati; 

(ii)    informacije u vezi itinerera putnika, da bi se provjerilo da li je bilo kakvog putovawa po/ ili u blizini pogo|ene oblasti ili drugih mogu}ih dodira s infekcijom ili kontaminacijom prije dolaska, kao i pregled zdravstvenih dokumenata putnika, ako se oni tra`e u skladu s ovim Propisima; i/ili 

(iii)    neinvazivni lije~ni~ki pregled koji je najmawe intruzivan pregled a kojim bi se postigao dati ciq javnog zdravqa; 

(b)    pregled prtqaga, tereta, kontejnera, prevoznih sredstava, roba, po{tanskih paketa i qudskih ostataka. 

2.    Na osnovu dokaza o riziku po javno zdravstvo pribavqenih putem mjera predvi|eni u paragrafu 1. ovog ~lana, ili drugim sredstvima, dr`ave-potpisnice mogu primjewivati dodatne zdravstvene mjere, u skladu s ovim Propisima, a posebno u odnosu na sumwivog ili pogo|enog putnika, od slu~aja do slu~aja, namawe intruzivan i invazivan lije~ni~ki pregled kojim bi se postigao dati ciq javnog zdravqa u smislu spre~avawa {irewa oboqewa na me|unarodnom nivou. 

3.    Na putnicima se ne smije sprovoditi nikakav qekarski pregled, vakcinacija, profilaksa niti zdravstvena mjera u skladu s ovim Propisima bez wihovog prethodnog izri~itog svjesnog pristanka ili pristanka wihovih roditeqa ili skrbnika, osim prema odredbama paragrafa 2. ~lana 31, te u skladu sa zakonom i me|unarodnim obavezama dr`ave-potpisnice. 

4.    Putnici koji }e biti vakcinisani ili }e se nad wima obaviti profilaksa u skladu s ovim Propisima, te wihovi roditeqi ili skrbnici, moraju biti informisani o svakom eventualnom riziku povezanom s vakcinacijom i nevakcinacijom, te s upotrebom i neupotebom profilakse u skladu sa zakonom i me|unarodnim obavezama dr`ave-potpisnice. Dr`ave-potpisnice moraju obavijestiti zdravstene radnike u praksi o tim zahtjevima u skladu sa zakonom dr`ave-potpisnice. 

5.    Svaki qekarski pregled, medicinski postupak, vakcinacija i druga profilaksa koja ukqu~uje rizik od prenosa oboqewa obavqa}e se nad ili davati putniku samo u skladu s ustanovqenim nacionalnim ili me|unarodnim bezbjednosnim smjernicama i standardima, a u ciqu minimizacije takvog rizika. 

Poglavqe II - Specijalne odredbe za prevozna sredstva i prevoznike 

^lan 24. Prevoznici 

1.    Dr`ave-potpisnice }e preduzeti sve prakti~no izvodive mjere dosqedne s ovim Propisima, u ciqu osigurawa da prevoznici: 

(a)    po{tuju zdravstvene mjere koje je preporu~ila SZO a usvojila dr`ava-potpisnica; 

(b)    obavje{tavaju putnike o zdravstvenim mjerama koje je preporu~ila SZO a usvojila dr`ava-potpisnica za primjenu u/na prevoznom sredstvu; te 

(v)    stalno odr`avaju prevozna sredstva za koja su nadle`ni tako da u wima nema izvora infekcije ili kontaminacije, ukqu~uju}i prenosnike i rezervoare. Ako se na|u dokazi, mo`e se nalo`iti primjena mjera za kontrolu izvora infekcije ili kontaminacije. 

2.    Konkretne odredbe koje se odnose na prevozna sredstva i prevoznike u skladu s ovim ~lanom date su u Aneksu 4. Konkretne mjere koje se odnose na prevozna sredstva i prevoznike u odnosu na oboqewa koja nose prenosnici date su u Aneksu 5. 

^lan 25. Brodovi i avioni u provozu 

U skladu s ~lanom 27. i 43, ili ako nije odobreno prema va`e}im me|unarodnim sporazumima, ne}e se primjewivati nikakve zdravstvene mjere od strane dr`ave-potpisnice na: 

(a)    brod koji ne dolazi iz pogo|ene oblasti a koji prolazi kroz morski kanal ili vodeni put na teritoriji te dr`ave-potpisnice na svom putu ka luci ili teritoriji druge dr`ave. Svakom takvom brodu }e biti dozvoqeno da preuzme, pod nadzorom nadle`nog organa, gorivo, vodu, hranu i ostale zalihe; 

(b)    brod koji prolazi kroz vode u okviru wene jurisdikcije bez svra}awa u luku ili na obalu; te 

(v)    avion u provozu na aerodromu u okviru wene jurisdikcije, osim {to se avion mo`e ograni~iti na konkretnu oblast aerodroma bez iskrcavawa i ukrcavawa putnika i bez utovara i istovara. Me|utim, svakom takvom avionu }e biti dozvoqeno da preuzme, pod nadzorom nadle`nog organa, gorivo, vodu, hranu i ostale zalihe. 

^lan 26. Civilni kamioni, vozovi i autobusi u provozu 

U skladu s ~lanom 27. i 43, ili ako nije odobreno prema va`e}im me|unarodnim sporazumima, ne}e se primjewivati nikakve zdravstvene mjere na civilni kamion, voz ili autobus koji ne dolazi iz pogo|ene oblasti a koji prolazi kroz teritoriju bez iskrcavawa i ukrcavawa putnika, utovara i istovara. 

^lan 27. Pogo|ena prevozna sredstva 

1.    Ako se u/na nekom prevoznom sredstvu na|u klini~ki znaci ili simptomi i informacije zasnovane na ~iwenici ili dokazima o riziku po javno zdravqe, nadle`ni organ }e smatrati to prevozno sredstvo pogo|enim i mo`e: 

(a)    izvr{iti zavisno od potrebe dezinfekciju, dekontaminaciju, dezinsekciju ili deratizaciju prevoznog sredstva, ili dovesti do toga da se te mjere provedu pod wegovim nadzorom; te 

(b)    odlu~iti u svakom slu~aju koju }e tehniku upotrebiti za osigurawe adekvatnog nivoa kontrole rizika po javno zdravqe, u skladu s odredbama ovih Propisa. Tamo gdje postoje metodi i materijali koje je SZO savjetovala za te procedure, oni bi se trebali upotrebiti, osim ako nadle`ni organ ne utvrdi da su bezbjedni i pouzdani drugi metodi. 

    Nadle`ni organ mo`e provesti dodatne zdravstvene mjere, ukqu~uju}i po potrebi izolaciju prevoznih sredstava, u ciqu spre~avawa {irewa oboqewa. Takve dodatne mjere trebale bi biti prijavqene Nacionalnoj fokalnoj ta~ki za IHR. 

2.    Ako nadle`ni organ za ta~ku ulaska nije u mogu}nosti sprovesti kontrolne mjere koje se tra`e u skladu s ovim ~lanom, pogo|enom prevoznom sredstvu se ipak mo`e dozvoliti da krene, zavisno od sqede}ih uslova: 

(a)    nadle`ni organ }e, u vrijeme polaska, obavijestiti nadle`ni organ za narednu poznatu ta~ku ulaska o vrsti informacija iz potparagrafa (b); te (b) u slu~aju broda, na|eni dokaz i zatra`ene kontrolne mjere }e biti unesene u Certifikat o sanitarnoj kontroli broda. 

    Svakom takvom prijevoznom sredstvu }e biti dozvoqeno da preuzme, uz nadzor nadle`nog organa, gorivo, vodu, hranu i druge zalihe. 

3.    Prevozno sredstvo koje se smatra pogo|enim prestat }e se takvim smatrati kad zadovoqi nadle`ni organ u smislu: 

(a)    da su mjere predvi|ene u paragrafu 1. ovog ~lana djelotvorno izvr{ene; te 

(b)    da u/na wemu ne postoje uslovi koji bi predstavqali rizik po javno zdravqe. 

^lan 28. Brodovi i avioni na ta~ki ulaska 

1.    U skladu s ~lanom 43, prema odredbama iz va`e}ih me|unarodnih sporazuma, brod ili avion se ne}e spre~avati iz razloga javnog zdravqa da svrati na bilo koju ta~ku ulaska. Me|utim, ako ta~ka ulaska nije opremqena za primjenu zdravstvenih mjera u skladu s ovim Propisima, brodu ili avionu se mo`e nalo`iti da na svoj vlastiti rizik nastavi do najbli`e mogu}e ta~ke ulaska koja mu je na raspolagawu, osim ako brod ili avion nema problema u radu zbog kojih bi takvo skretawe bilo nebezbjedno. 

2.    U skladu s ~lanom 43, prema odredbama iz va`e}ih me|unarodnih sporazuma, brodu ili avionu dr`ave-potpisnice ne}e odbijati slobodnu praksu iz razloga javnog zdravqa; posebno ih se ne}e spre~avati u ukrcavawu ili iskrcavawu putnika, istovaru ili utovaru tereta i zaliha, preuzimawu goriva, vode, hrane i ostalih zaliha. Dr`ave-potpisnice mogu na~initi tako da odobravawe slobodne prakse bude podlo`no pregledu, te, ako se u/na prijevoznom sredstvu na|e izvor infekcije ili kontaminacije, vr{ewem neophodne dezinfekcije, dekontaminacije, dezinsekcije ili deratizacije, ili drugih mjera neophodnih za spre~avawe {irewa infekcije ili kontaminacije. 

3.    Kad god je prakti~no izvodivo i u skladu s prethodnim paragrafom, dr`ava-potpisnica }e odobriti slobodnu praksu radiom ili drugim sredstvom komunikacije brodu ili avionu kad, na osnovu informacija od wega primqenih prije wegovog dolaska, dr`ava-potpisnica ima mi{qewe da dolazak broda ili aviona ne}e rezultirati unosom ili {irewem oboqewa. 

4.    Oficiri koji komanduju brodom ili piloti koji komanduju avionom, ili wihovi agenti, }e staviti do znawa lu~koj ili aerodromskoj kontroli ~im je prije mogu}e pred dolazak u odredi{nu luku ili aerodrom o eventualnim slu~ajevima bolesti koji ukazuju na infektivnu prirodu ili o dokazima o postojawu u/na prevoznom sredstvu rizika po javno zdravqe, ~im se takva bolest ili rizik po javno zdravqe stave do znawa tom oficiru ili pilotu. Ove informacije moraju se odmah prenijeti nadle`nom organu za luku ili aerodrome. U hitnim okolnostima, takve informacije trebali bi relevantnom lu~kom ili aerodromskom organu prenijeti direktno oficiri ili piloti. 

5.    Primjewuje se sqede}e ako sumwivi ili pogo|eni avion ili brod, iz razloga mimo kontrole pilota koji komanduje avionom ili oficira koji komanduje brodom, sleti drugdje osim na aerodromu gdje je avion trebao sletjeti, ili se usidri drugdje osim u luci gdje je brod trebao da se usidri: 

(a)    pilot koji komanduje avionom ili oficir koji komanduje brodom, ili druga nadle`na osoba, u~ini}e svaki napor u ciqu komunikacije bez odlagawa s najbli`im nadle`nim organom; 

(b)    ~im je nadle`ni organ informisan o slijetawu, on mo`e primijeniti zdravstvene mjere koje je preporu~ila SZO ili druge zdravstvene mjere predvi|ene u ovim Propisima; 

(v)    osim ako to nije potrebno zbog vanredne situacije ili za komunikaciju s nadle`nim tijelom, nijedan putnik u avionu ili na brodu ne}e napu{tati wegovu blizinu, a nikakav teret se ne}e uklawati iz te blizine, osim ako to ne odobri nadle`ni organ; te 

(g)    kad se obave sve zdravstvene mjere koje zahtijeva nadle`ni organ, avion ili brod mo`e, {to se ti~e zdravstvenih mjera, nastaviti ili do aerodroma ili do luke u kom se trebao spustiti ili usidriti, ili ako to iz tehni~kih razloga ne mo`e u~initi, do pogodno smje{tenog aerodroma ili luke. 

6.    Bez obzira na odredbe sadr`ane u ovom ~lanu, oficir koji komanduje brodom ili pilot koji komanduje avionom mo`e preduzeti takve mjere za vanredne situacije koje su eventualno neophodne za zdravqe i bezbjednost putnika u/na prevoznom sredstvu. On mora obavijestiti nadle`ni organ ~im je prije mogu}e u vezi svake mjere koja je eventualno preduzeta u skladu s ovim paragrafom. 

^lan 29. Civilni kamioni, vozovi i autobusi na ta~ki ulaska 

SZO }e, uz konsultacije s dr`avama-potpisnicama, razvijati rukovodne principe za primjenu zdravstvenih mjera na civilne kamione, vozove i autobuse koji su na ta~kama ulaska ili koji prolaze prekkopnenih    prijelaza. 

Poglavqe III - Posebne odredbe za putnike 

^lan 30. Putnici pod prismotrom u poqu javnog zdravstva 

U skladu s ~lanom 43, ili po ovla{tewu iz va`e}ih me|unarodnih sporazuma, sumwivi putnik koji je po dolasku stavqen pod prismotru u poqu javnog zdravstva mo`e nastaviti me|unarodno putovawe, ako taj putnik ne predstavqa prijetwu rizikom po javno zdravqe i ako dr`ava-potpisnica obavijesti nadle`ni organ o ta~ki ulaska na destinaciji, ako je ona poznata, o~ekivanog dolaska putnika. Po dolasku, putnik se mora javiti tom organu. 

^lan 31. Zdravstvene mjere vezane za ulazak putnika 

1.    Invazivni lije~ni~ki pregled, vakcinacija i druga profilaksa ne}e se zahtijevati kao uslov ulaska ni na koju teritoriju dr`ave-potpisnice, osim {to se u skladu s ~lanom 32, 42. i 45. ovih Propisa dr`ave-potpisnice ne iskqu~uju od toga da zahtijevaju lije~ni~ki pregled, vakcijaciju i drugu profilaksu ili dokaz o vakcinaciji i drugoj profilaksi: 

(a)    kad je to neophodno u ciqu utvr|ivawa da li postoji rizik po javno zdravqe; 

(b)    kao uslov za ulazak putnika koji eventualno tra`e privremeno ili stalno prebivali{te; 

(v)    kao uslov za ulazak putnika u skladu s ~lanom 43. ili Aneksima 6 i 7; te 

(g)    koji se mogu sprovesti u skladu s ~lanom 23. 

2.    Ako putnik za kog dr`ava-potpisnica eventualno zatra`i lije~ni~ki pregled, vakcinaciju ili drugu profilaksu u skladu s paragrafom 1. ovog ~lana ne pristane na neku od tih mjera, ili odbije dati informacije ili dokumente iz paragrafa 1(a) ~lana 23, doti~na dr`ava-potpisnica mo`e, u skladu s ~lanovima 32, 42. i 45, odre}i pravo ulaska takvom putniku. Ako postoje dokazi o prijetwi rizikom po javno zdravqe, dr`ava-potpisnica mo`e, u skladu sa svojim nacionalnim pravom i do omjera neophodnog u ciqu kontrole takvog rizika, primorati putnika da se podvrgne, ili savjetovati putniku, u skladu s paragrafom 3. ~lana 23, da se podvrgne: 

(a)    najmawe invazivnom i intruzivnom qekarskom pregledu kojim bi se postigao ciq u poqu javnog zdravstva; 

(b)    vakcinaciji ili drugoj profilaksi; ili 

(v)    dodatnim ustanovqenim zdravstvenim mjerama kojima se spre~ava ili kontroli{e {irewe oboqewa, ukqu~uju}i izolaciju, karantin ili stavqawe putnika pod prismotru u poqu javnog zdravstva. 

^lan 32. Tretman putnika 

U provo|ewu zdravstvenih mjera u skladu s ovim Propisima, dr`ave-potpisnice moraju tretirati putnike uz po{tovawe wihovog dostojanstva, qudskih prava i temeqnih sloboda, i na najmawu mogu}u mjeru smawiti svu neugodnost i nevoqe povezane s takvim mjerama, ukqu~uju}i putem: 

(a)    tretmana svih putnika s qubazno{}u i po{tovawem; 

(b)    uzmawa u obzir spolnih, sociokulturnih, etni~kih ili vjerskih zabrinutosti putnika; te 

(v)    obezbje|ivawem ili ure|ivawem obezbje|ewa adekvatne hrane i vode, odgovaraju}eg smje{taja i odje}e, za{tite za prtqag i drugu imovinu, odgovaraju}eg qekarskog tretmana, sredstava neophodne komunikacije, po mogu}nosti na jeziku koji oni mogu razumjeti, te druge odgovaraju}e pomo}i za putnike koji su u karantinu, izolirani ili podvrgnuti qekarskim pregledima ili drugim postupcima u svrhe javnog zdravqa. 

Poglavqe IV - Posebne odredbe za robu, kontejnere i zone za istovar kontejnera 

^lan 33. Roba u provozu 

U skladu s ~lanom 43. ili po odobrewu u va`e}im me|unarodnim sporazumima, roba, osim `ivih `ivotiwa, u provozu bez prekrcaja ne}e biti podlo`na zdravstvenim mjerama u sklopu ovih Propisa, niti }e biti zadr`avana u svrhu javnog zdravqa. 

^lan 34. Kontejneri i zone za istovar kontejnera 

1.    Dr`ave-potpisnice }e obezbjediti, koliko je prakti~no izvodqivo, da otpremnici kontejnera koriste kontejnere za me|unarodni saobra}aj, koji se dr`e tako da budu bez izvora infekcije ili kontaminacije, ukqu~uju}i prenosnike i rezervoare, posebno u toku pakovawa. 

2.    Dr`ave-potpisnice }e obezbjediti, koliko je prakti~no izvodqivo, da se zone za istovar kontejnera dr`e tako da u wima ne bude izvora infekcije ili kontaminacije, ukqu~uju}i prenosnike i rezervoare. 

3.    Kad god je, prema mi{qewu dr`ave-potpisnice, obim me|unarodnog kontejnerskog saobra}aja prevelik, nadle`ni organi }e preduzeti sve prakti~no izvodqive mjere dosqedne sa ovim Propisima, ukqu~uju}i obavqawe inspekcija, u ciqu procjene sanitarnog stawa zona za istovar kontejnera i kontejnera, u ciqu obezbje|ewa realizacije obaveza sadr`anih u ovim Propisima. 

4.    Objekti za inspekciju i izolaciju kontejnera }e, koliko je god prakti~no izvodqivo, biti na raspolagawu u zonama za istovar kontejnera. 

5.    Primaoci i po{iqaoci kontejnera }e na~initi svaki napor da izbjegnu me|usobnu kontaminaciju kad se koristi vi{estruko utovarawe kontejnera. 

DIO VI - ZDRAVSTVENI DOKUMENTI 

^lan 35. Op{te pravilo 

U me|unarodnom saobra}aju ne}e biti potrebni nikakvi zdravstveni dokumenti osim onih predvi|enih u ovim Propisima ili u preporukama koje izda SZO, pod uslovom da se ovaj ~lan ne}e primjewivati na putnike koji tra`e privremeno ili stalno boravi{te, niti }e se odnositi na zahtjeve za dokumente u vezi sa statusom u smislu javnog zdravqa robe ili tereta u me|unarodnoj trgovini, u skladu s va`e}im me|unarodnim sporazumima. Nadle`ni organ mo`e zahtijevati od putnika da popune formulare za kontakt informacije i upitnike o zdravqu putnika, pod uslovom da oni ispuwavaju zahtjeve predvi|ene u ~lanu 23. 

^lan 36. Certifikati o vakcinaciji i ostaloj profilaksi 

1.    Vakcine i profilaksa za putnike koje se daju u skladu s ovim Propisima, ili sa preporukama i certifikatima koje se na wih odnose, moraju biti u skladu s odredbama Aneksa 6, te, kad se i on primjewuje, Aneksa 7. u odnosu na posebna oboqewa. 

2.    Putniku koji ima certifikat o vakcinaciji ili drugoj profilaksi izdan u skladu s Aneksom 6, te, kad se i on primjewuje, Aneksom 7, ne}e se uskratiti ulazak kao posqedica oboqewa na koje se certifikat odnosi, ~ak i ako dolazi iz pogo|ene oblasti, osim ako nadle`ni organ ima indikacije koje mo`e provjeriti i/ili dokaze da vakcinacija ili druga profilaksa nije bila djelotvorna. 

^lan 37. Pomorska deklaracija o zdravstvenom stawu 

1.    Kapetan broda, prije dolaska u svoju prvu luku svra}awa na teritoriji dr`ave-potpisnice, uvjeri}e se o zdravstvenom stawu na prevoznom sredstvu, te }e, osim kad to dr`ava-potpisnica ne zahtijeva, po dolasku, ili prije dolaska broda ako je brod tako opremqen i ako dr`ava-potpisnica zahtijeva takvu dostavu unaprijed, popuniti i dostaviti nadle`nom organu za tu luku Pomorsku deklaraciju o zdravstvenom stawu, koju }e uz to potpisati i brodski qekar, ako ga na brodu ima. 

2.    Kapetan broda, ili brodski qekar ako ga na brodu ima, dostavi}e sve informacije koje zahtijeva nadle`ni organ u smislu zdravstvenih uslova na brodu tokom me|unarodnog putovawa. 

3.    Pomorska deklaracija o zdravstvenom stawu mora biti u skladu s modelom datim u Aneksu 8. 

4.    Dr`ava-potpisnica mo`e odlu~iti: 

(a)    da ukine podno{ewe Pomorske deklaracije o zdravstvenom stawu za sve brodove u dolasku; ili 

(b)    da zahtijeva podno{ewe Pomorske deklaracije o zdravstvenom stawu po preporuci vezanoj za brodove koji dolaze iz pogo|enih oblasti, ili to zahtijevati od brodova koji bi ina~e mogli prenositi infekciju ili kontaminaciju. 

Dr`ava-potpisnica }e obavijestiti brodare ili wihove agente o tim zahtjevima. 

^lan 38. Zdravstveni dio Op{te vazduhoplovne deklaracije 

1.    Pilot koji komanduje avionom ili pilotov agent, u letu ili po slijetawu na prvi aerodrom na teritoriji dr`ave-potpisnice, mora, koliko najboqe mo`e, osim ako to dr`ava-potpisnica ne zahtijeva, popuniti i dostaviti nadle`nom organu za taj aerodrome Zdravstveni dio Op{te vazduhoplovne deklaracije, koji mora biti u skladu s modelom datim u Aneksu 9. 

2.    Pilot koji komanduje avionom ili pilotov agent mora dostaviti sve informacije koje tra`i dr`ava-potpisnica u smislu zdravstvenog stawa u avionu tokom me|unarodnog putovawa, te o svim zdravstvenim mjerama primijewenim na avion. 

3.    Dr`ava-potpisnica mo`e odlu~iti: 

(a)    da ukine podno{ewe Zdravstvenog dijela Op{te vazduhoplovne deklaracije za sve avione u dolasku; ili 

(b)    da zahtijeva podno{ewe Zdravstvenog dijela Op{te vazduhoplovne deklaracije po preporuci vezanoj za avione koji dolaze iz pogo|enih oblasti, ili da to zahtijeva od aviona koji bi ina~e mogao prenositi infekciju ili kontaminaciju. 

    Dr`ava-potpisnica }e obavijestiti avio-prevoznike ili whove agente o tim zahtjevima. 

^lan 39. Sanitarni certifikati za brodove 

1.    Certifikati o izuzimawu od sanitarne kontrole broda i Certifikati o sanitarnoj kontroli broda va`i}e maksimalno u periodu od {est mjeseci. Taj period se mo`e produ`iti za mjesec dana ako se mjere pregleda ili kontrole ne mogu obaviti u luci. 

2.    Ako se ne dostavi Certifikat o izuzimawu od sanitarne kontrole broda ili Certifikat o sanitarnoj kontroli broda ili ako se na brodu utvrdi da postoji rizik po javno zdravqe, dr`ava-potpisnica mo`e postupiti po paragrafu 1. ~lana 27. 

3.    Certifikati iz ovog ~lana moraju biti u skladu s modelom iz Aneksa 3. 

4.    Kad god je to mogu}e, mjere kontrole bi}e obavqane kad su brod i brodska skladi{ta prazni. U slu~aju broda pod balastom, one }e se obavqati prije utovara. 

5.    Kad se kontrolne mjere zahtijevaju i kad su na zadovoqavaju}i na~in obavqene, nadle`ni organ }e izdati Certifikat o sanitarnoj kontroli broda, biqe`e}i na|ene dokaze i preduzete kontrolne mjere. 

6.    Nadle`ni organ mo`e izdati Certifikat o izuze}u od sanitarne kontrole broda u bilo kojoj luci u skladu s ~lanom 20, ako nije zadovoqan u smislu toga da je brod bez infekcije i kontaminacije, ukqu~uju}i prenosnike i rezervoare. Takav certifikat, obi~no }e se izdati samo ako je inspekcija broda obavqena kad su brod i brodska skladi{ta prazni ili kad sadr`e samo balast ili drugi materijal takve prirode ili tako raspore|en da omogu}ava detaqnu inspekciju skladi{ta. 

7.    Ako su uslovi pod kojima se kontrolne mjere sprovode takvi da se, po mi{qewu nadle`nog organa za luku gdje je operacija obavqena, ne mo`e dobiti zadovoqavaju}i rezultat, nadle`ni organ }e napraviti zabiqe{ku u tom smislu na Certifikatu o sanitarnoj kontroli broda. 

DIO VII - NAKNADE 

^lan 40. Naknade za zdravstvene mjere vezane za putnike 

1.    Osim za putnike koji tra`e privremeno ili stalno boravi{te, a koji su podlo`ni paragrafu 2. ovog ~lana, dr`ava-potpisnica ne}e napla}ivati nikakve naknade u skladu s ovim Propisima za sqede}e mjere za{tite javnog zdravqa: 

(a)    bilo koji qe~ni~ki pregled predvi|en u ovim Propisima, ili dopunski pregled koji eventualno tra`i dr`ava-potpisnica da bi se uvjerila da je izvr{en pregled zdravstvenog statusa putnika; 

(b)    bilo koju vakcinaciju i drugu profilaksu koja se daje putniku u dolasku a koja ne predstavqa objavqeni zahtjev, ili predstavqa zahtjev objavqen mawe od 10 dana prije obavqawa vakcinacije ili druge profilakse; 

(v)    odgovaraju}e zahtjeve za izolaciju ili karantin putnika; 

(g)    bilo koji certifikat koji se izdaje putniku u kom se navode mjere primjewene na datum primjene; ili 

(d)    bilo koju mjeru primjewenu na prtqag koji ide zajedno s putnikom. 

2.    Dr`ave-potpisnice mogu napla}ivati zdravstvene mjere osim onih navedenih u paragrafu 1. ovog ~lana, ukqu~uju}i i one koje su primarno u korist putnika. 

3.    Tamo gdje se naknade napla}uju za primjenu takvih zdravstvenih mjera prema putnicima u skladu s ovim Propisima, u svakoj dr`avi-potpisnici bi}e samo jedna tarifa za takve naknade, a svaka naknada: 

(a)    mora biti u skladu sa tom tarifom; 

(b)    ne smije prema{ivati stvarne tro{kove pru`enih usluga; te 

(v)    mora se napla}ivati bez pravqewa razlike u odnosu na dr`avqanstvo, domicil ili boravi{te doti~nog putnika. 

4.    Tarifa i sve wene izmjene i dopune moraju biti objavqene najmawe 10 dana unaprijed, prije bilo kakve naplate naknada u skladu sa wom. 

5.    Ni~im u ovim Propisima ne}e se dr`ave-potpisnice iskqu~iti od zahtijevawa naknade za izdatke ostvarene u obezbje|ivawu zdravstvenih mjera iz paragrafa 1. ovog ~lana: 

(a)    od prevoznika ili vlasnika u odnosu na wihove zaposlene; ili 

(b)    iz va`e}ih osiguravaju}ih izvora. 

6.    Ni pod kojim okolnostima takvim putnicima ili prevoznicima ne}e se uskratiti mogu}nost odlaska sa teritorije dr`ave-potpisnice prije pla}awa naknada iz paragrafa 1. i 2. ovog ~lana. 

^lan 41. Naknade za prtqag, teret, kontejnere, prevozna sredstva, robe i po{tanske pakete 

1.    Tamo gdje se naknade napla}uju za primjenu zdravstvenih mjera za prtqag, teret, kontejnere, prevozna sredstva, robe ili po{tanske pakete u skladu s ovim Propisima, u svakoj dr`avi-potpisnici smije biti samo jedna tarifa za takve naknade, a svaka naknada: 

(a)    mora biti u skladu s tom tarifom; 

(b)    ne smije prema{ivati stvarne tro{kove pru`enih usluga; te 

(v)    mora se napla}ivati bez pravqewa razlike u odnosu na dr`avqanstvo, zastavu, registraciju ili vlasni{tvo nad doti~nim prtqagom, teretom, kontejnerima, prevoznim sredstvima, robama ili po{tanskim paketima. Posebno se ne smije praviti razlika izme|u doma}eg i stranog prtqaga, tereta, kontejnera, prevoznih sredstava, roba ili po{tanskih paketa. 

2.    Tarifa i sve wene izmjene i dopune moraju biti objavqene najmawe 10 dana unaprijed, prije bilo kakve naplate naknada u skladu s wom. 

DIO VIII - OP[TE ODREDBE 

^lan 42. Implementacija zdravstvenih mjera 

Zdravstvene mjere preduzete u skladu s ovim Propisima bi}e pokrenute i obavqene bez odlagawa, te }e biti primijewene na transparentan i nediskriminatorski na~in. 

^lan 43. Dodatne zdravstvene mjere 

1.    Ovim Propisima se ne iskqu~uju dr`ave-potpisnice od prove|ewa zdravstvenih mjera, u skladu s wihovim relevantnim nacionalnim zakonom i obavezama iz me|unarodnog prava, u reakciji na konkretne rizike u poqu javnog zdravstva ili vanredne situacije u poqu javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti: 

(a)    kojima se posti`e isti ili vi{i nivo zdravstvene za{tite od preporuka SZO; ili 

(b)    koje su ina~e zabrawene u skladu sa ~lanom 25, ~lanom 26, paragrafima 1. i 2. ~lana 28, ~lanom 30, paragrafom 1(v) ~lana 31. i ~lanom 33, 

    pod uslovom da su takve mjere ina~e dosqedne s ovim Propisima. 

    Takve mjere ne smiju biti restriktivnije za me|unarodni saobra}aj niti invazivnije i intruzivnije po lica od razumno raspolo`ivih alternativa kojima bi se postigao odgovaraju}i nivo zdravstvene za{tite. 

2.    U utvr|ivawu da li treba da se primijene zdravstvene mjere iz paragrafa 1. ovog ~lana ili dopunske zdravstvene mjere u skladu s paragrafom 2. ~lana 23, paragrafom 1. ~lana 27, paragrafom 2. ~lana 28. i paragrafom 2(v) ~lana 31, dr`ave-potpisnice zasniva}e svoja odre|ewa na: 

(a)    nau~nim principima; 

(b)    raspolo`ivim nau~nim dokazima o riziku po qudsko zdravqe, ili tamo gdje ti dokazi nedostaju, na raspolo`ivim informacijama, ukqu~uju}i i one iz SZO i drugih relevantnih me|uvladinih organizacija i me|unarodnih tijela; te 

(v)    svakoj raspolo`ivoj konkretnoj smjernici iz SZO. 

3.    Dr`ava-potpisnica koja sprovodi dopunske zdravstvene mjere iz paragrafa 1. ovog ~lana, a kojima se zna~ajno ometa me|unarodni saobra}aj, dostavi}e SZO za wih obrazlo`ewe zasnovano na javnom zdravstvu i relevantne nau~ne informacije. SZO }e podijeliti te informacije s drugim dr`avama-potpisnicama, a podijeli}e i informacije vezane za sprovedene zdravstvene mjere. U svrhu ovog ~lana, zna~ajno ometawe generalno ozna~ava odbijawe ulaska ili odlaska me|unarodnih putnika, prtqaga, tereta, kontejnera, roba, i sli~nog, ili wihovo odlagawe na vi{e od 24 ~asa. 

4.    Nakon procjene informacija dostavqenih u skladu s paragrafima 3. i 5. ovog ~lana i drugih relevantnih informacija, SZO mo`e zahtijevati da doti~na dr`ava-potpisnica ponovo razmotri primjenu tih mjera. 

5.    Dr`ava-potpisnica koja sprovodi dopunske zdravstvene mjere iz paragrafa 1. i 2. ovog ~lana a kojima se zna~ajno ometa me|unarodni saobra}aj, obavijesti}e SZO, u roku od 48 ~asova od provedbe, o tim mjerama i wihovom obrazlo`ewu, osim ako one nisu pokrivene nekom privremenom ili stalnom preporukom. 

6.    Dr`ava-potpisnica koja sprovodi zdravstvenu mjeru u skladu s paragrafom 1. ili 2. ovog ~lana }e u roku od tri mjeseca revidirati takvu mjeru, uzimaju}i u obzir savjet SZO i kriterijume u paragrafu 2. ovog ~lana. 

7.    Bez obzira na svoja prava po ~lanu 56, svaka dr`ava-potpisnica koja je pod uticajem mjere preduzete po paragrafu 1. ili 2. ovog ~lana mo`e zahtijevati od dr`ave-potpisnice koja provodi tu mjeru da se sa wom konsultuje. Svrha takvih konsultacija je da se pojasne nau~ne informacije i obrazlo`ewe zasnovano na javnom zdravqu koje stoje iza te mjere, te da se na|e me|usobno prihvatqivo rje{ewe. 

8.    Odredbe ovog ~lana mogu se primjewivati na sprovo|ewe mjera vezanih za putnike koji u~estvuju u masovnim okupqawima. 

^lan 44. Saradwa i pomo} 

1.    Dr`ave-potpisnice obavezuju se da }e sara|ivati jedna sa drugom do mogu}eg omjera u: 

(a)    otkrivawu i procjeni, te u reakciji na doga|aje predvi|ene u skladu s ovim Propisima; 

(b)    pru`awu ili olak{avawu pru`awa tehni~ke saradwe i logisti~ke podr{ke, posebno u razvoju, ja~awu i odr`avawu kapaciteta u poqu javnog zdravstva potrebnih u skladu s ovim Propisima; 

(v)    mobilizaciji finansijskih resursa u ciqu olak{avawa provo|ewa svojih obaveza u skladu s ovim Propisima; te 

(g)    formulaciji predlo`enih zakona i drugih zakonskih i upravnih odredbi za sprovo|ewe ovih Propisa. 

2.    SZO }e na zahtjev sara|ivati sa dr`avama-~lanicama do mogu}eg omjera u: 

(a)    evaluaciji i procjeni svojih kapaciteta u poqu javnog zdravstva, u ciqu olak{avawa djelotvornog sprovo|ewa ovih Propisa; 

(b)    pru`awu ili olak{avawu pru`awa tehni~ke saradwe i logisti~ke podr{ke dr`avama-potpisnicama; te 

(v)    mobilizaciji finansijskih resursa za pru`awe podr{ke zemqama u razvoju i izgradwi, ja~awu i odr`avawu kapaciteta predvi|enih u Aneksu 1. 

3.    Saradwa u skladu s ovim ~lanom mo`e se sprovoditi putem vi{e kanala, ukqu~uju}i bilateralno, putem regionalnih mre`a i regionalnih ureda SZO, te putem me|uvladinih organizacija i me|unarodnih tijela. 

^lan 45. Tretman li~nih podataka 

1.    Zdravstvene informacije koje prikupi ili primi dr`ava-potpisnica u skladu sa ovim Propisima od druge dr`ave-potpisnice ili od SZO a koje se odnose na identifikovano ili lice koje se mo`e identifikovati bi}e dr`ane povjerqivo i obra|ivane anonimno, prema zahtjevima nacionalnog zakona. 

2.    Bez obzira na paragraf 1, dr`ave-potpisnice mogu prikazivati i obra|ivati li~ne podatke tamo gdje je to od osnovne va`nosti za procjenu i upravqawe rizikom po javno zdravqe, ali dr`ave-potpisnice, u skladu s nacionalnim zakonom, te SZO moraju obezbijediti da ti podaci: 

(a)    budu obra|eni pravedno i zakonito, i da se ne procesuiraju daqe na na~in nespojiv sa tom svrhom; 

(b)    budu adekvatni, relevantni i ne pretjerani u odnosu na tu svrhu; 

(v)    ta~ni i po potrebi a`urirani; mora se preduzeti svaki razuman korak da se obezbjedi brisawe ili ispravqawe neta~nih ili nekompletnih podataka; te 

(g)    ne budu du`i nego {to je neophodno. 

3.    Na zahtjev, SZO }e koliko god bude prakti~no izvodivo dostaviti pojedincu wegove li~ne podatke iz ovog ~lana u razumqivom obliku, bez nepotrebnog odlagawa i izdataka, te po potrebi, omogu}iti wihovu korekciju. 

^lan 46. Prevoz i rukovawe biolo{kim supstancama, reagensima i materijalima u dijagnosti~ke svrhe 

Dr`ave-potpisnice }e, zavisno od nacionalnog prava i uzimaju}i u obzir relevantne me|unarodne smjernice, olak{avati prevoz, ulazak, izlazak, obradu i rukovawe biolo{kim supstancama i dijagnosti~kim primjercima, reagensima i drugim dijagnosti~kim materijalima, u svrhu provjere i reakcije u oblasti javnog zdravstva, u skladu sa ovim Propisima. 

DIO IX - LISTA EKSPERATA ZA IHR, KOMITET ZA VANREDNE SITUACIJE I KOMITET ZA REVIZIJU 

Poglavqe I - Lista eksperata za IHR 

^lan 47. Sastav 

Generalni direktor }e ustanoviti listu sastavqenu od eksperata u svim relevantnim poqima ekspertize (u daqwem tekstu "Lista eksperata za IHR"). Generalni direktor }e imenovati ~lanove Liste eksperata za IHR u skladu s Propisima SZO za ekspertna savjetodavna tijela i komitete (u daqwem tekstu "Propisi SZO o savjetodavnim tijelima"), osim ako nije druga~ije predvi|eno u ovim Propisima. Pored toga, generalni direktor }e imenovati jednog ~lana na zahtjev svake dr`ave-potpisnice i po potrebi eksperte koje predlo`e relevantne me|uvladine i regionalne organizacije za ekonomsku integraciju. Zainteresovane dr`ave-potpisnice }e obavijestiti generalnog direktora o kvalifikacijama i oblastima ekspertize svakog od eksperata koga predlo`e kao ~lana. Generalni direktor }e povremeno informisati dr`ave-potpisnice, te relevantne me|uvladine i regionalne organizacije za ekonomsku integraciju, o sastavu Liste eksperata za IHR. 

Poglavqe II - Komitet za vanredne situacije 

^lan 48. Opis radnih zadataka i sastav 

1.    Generalni direktor }e ustanoviti Komitet za vanredne situacije, koji }e na zahtjev generalnog direktora davati svoja mi{qewa o: 

(a)    tome da li taj doga|aj predstavqa vanrednu situaciju u poqu javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti; 

(b)    okon~avawu vanredne situacije u poqu javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti; 

(v)    predlo`enom izdavawu, modifikaciji, produ`ewu ili ukidawu privremenih preporuka. 

2.    Taj Komitet za vanredne situacije bi}e sastavqen od eksperata koje je odabrao generalni direktor sa Liste eksperata za IHR i po potrebi od drugih ekspertnih savjetodavnih tijela Organizacije. Generalni direktor }e utvrditi trajawe ~lanstva u ciqu obezbje|ewa wegove kontinuiranosti u razmatrawu konkretnog doga|awa i wegovih konsekvenci. Generalni direktor }e birati ~lanove Komiteta za vanredne situacije na osnovu ekspertize i iskustva potrebnog za konkretnu sesiju i sa du`nim po{tovawem principa geografske zastupqenosti. Najmawe jedan ~lan Komiteta za vanredne situacije trebao bi biti ekspert kojeg je imenovala dr`ava-potpisnica na ~ijoj teritoriji je doga|aj proistekao. 

3.    Generalni direktor mo`e, na svoju vlastitu inicijativu ili na zahtjev Komiteta za vanredne situacije, imenovati jednog ili vi{e tehni~kih eksperata radi pru`awa savjeta Komitetu. 

^lan 49. Procedure 

1.    Generalni direktor }e zakazivati sastanke Komiteta za vanredne situacije birawem jednog broja eksperata izme|u onih iz paragrafa 2. ~lana 48, u skladu s poqima ekspertize i iskustva najrelevantnijim za konkretni doga|aj koji se de{ava. U svrhu ovog ~lana, "sastanci" Komiteta za vanredne situacije mogu obuhvatati telekonferencije, videokonferencije ili elektronske komunikacije. 

2.    Generalni direktor }e dostavqati Komitetu za vanredne situacije dnevni red i sve relevantne informacije u vezi doga|aja, ukqu~uju}i informacije koje su dostavile dr`ave-potpisnice, kao i sve eventualne privremene preporuke ~ije izdavawe predlo`i generalni direktor. 

3.    Komitet za vanredne situacije }e izabrati svog predsjedavaju}eg i pripremiti nakon svakog sastanka kratak si`e izvje{taja o svojim postupcima i razmatrawima, ukqu~uju}i sve eventualne savjete o preporukama. 

4.    Generalni direktor }e pozvati dr`avu-potpisnicu na ~ijoj teritoriji je doga|aj proistekao da prezentuje svoje stavove Komitetu za vanredne situacije. U tom smislu, generalni direktor dostavi}e joj obavije{tewe o datumima i dnevnom redu sastanka Komiteta za vanredne situacije, uz obavije{tewe unaprijed onoliko koliko je neophodno. Doti~na dr`ava-potpisnica me|utim ne mo`e tra`iti odlagawe sastanka Komiteta za vanredne situacije u svrhu prezentacije svojih stavova na wemu. 

5.    Stavovi Komiteta za vanredne situacije bi}e proslije|eni generalnom direktoru na razmatrawe. Generalni direktor }e donijeti kona~nu odluku o ovim predmetima. 

6.    Generalni direktor }e dr`avama-potpisnicama dostaviti saop{tewe o odluci i ukidawu vanredne situacije u poqu javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, svih eventualnih zdravstvenih mjera koje je preduzela doti~na dr`ava-potpisnica, svih privremenih preporuka, skupa sa stavovima Komiteta za vanredne situacije. Generalni direktor }e obavijestiti prevoznike putem dr`ava-potpisnica i relevantnih me|unarodnih agencija o takvim privremenim preporukama, ukqu~uju}i wihove modifikacije, produ`ewa ili ukidawa. Generalni direktor }e naknadno dati takve informacije i preporuke na raspolagawe {iroj javnosti. 

7.    Dr`ave-potpisnice na ~ijim se teritorijama doga|aj desio mogu predlo`iti Generalnom direktoru ukidawe vanredne situacije u poqu javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti i/ili privremenih preporuka, a mo`e napraviti i prezentaciju u tom smislu Komitetu za vanredne situacije. 

Poglavqe III - Komitet za reviziju 

^lan 50. Opis radnih zadataka i sastav 

1.    Generalni direktor }e ustanoviti Komitet za reviziju, koji }e izvr{avati sqede}e funkcije: 

(a)    davati tehni~ke preporuke Generalnom direktoru u vezi sa amandmanima na ove Propise; 

(b)    davati tehni~ke savjete Generalnom direktoru u odnosu na stalne preporuke, te eventualne wihove modifikacije ili ukidawa; 

(v)    davati tehni~ke savjete Generalnom direktoru po bilo kom pitawu koje mu uputi Generalni direktor u vezi s funkcionisawem ovih Propisa. 

2.    Komitet za reviziju }e se smatrati ekspertnim komitetom i bi}e podlo`an Propisima SZO o savjetodavnim tijelima, osim ako u ovom ~lanu nije druga~ije predvi|eno. 

3.    ^lanovi Komiteta za reviziju bi}e birani i imenovani od strane Generalnog direktora iz redova lica koja su na Listi eksperata za IHR, te po potrebi od strane drugih ekspertnih savjetodavnih tijela Organizacije. 

4.    Generalni direktor }e ustanoviti broj ~lanova koji }e biti pozvani na sastanak Komiteta za reviziju, utvrditi wegov datum i trajawe, te sazvati Komitet. 

5.    Generalni direktor }e imenovati ~lanove Komiteta za reviziju samo za period rada jedne sjednice. 

6.    Generalni direktor }e odabrati ~lanove Komiteta za reviziju na osnovu principa ravnopravne geografske zastupqenosti, polne proporcionalnosti, proporcionalnosti eksperata iz razvijenih i zemaqa u razvoju, zastupqenosti razli~itog nau~nog mi{qewa, pristupa i prakti~nog iskustva u raznim dijelovima svijeta, te odgovaraju}e me|udisciplinarne proporcionalnosti. 

^lan 51. Postupawe 

1.    Odluke Komiteta za reviziju donosi}e se ve}inom prisutnih ~lanova sa pravom glasa. 

2.    Generalni direktor }e pozvati dr`ave-potpisnice, Ujediwene nacije i wihove specijalizovane agencije i druge relevantne me|uvladine organizacije ili nevladine organizacije u slu`benim odnosima sa SZO da odrede predstavnike koji }e prisustvovati sjednicama Komiteta. Ti predstavnici mogu dostavqati memorandume i uz pristanak Predsjedavaju}eg, mogu da daju izjave o predmetima  diskusije. Oni ne}e imati pravo glasa. 

^lan 52. Izvje{taji 

1.    Za svaku sjednicu, Komitet za reviziju }e napraviti izvje{taj u kome se iznose pogledi i savjeti Komiteta. Izvje{taj }e odobriti Komitet za reviziju prije kraja zasjedawa. Wegovi stavovi i savjeti ne}e obavezivati Organizaciju i bi}e formulisani kao savjeti Generalnom direktoru. Tekst izvje{taja ne mo`e se modifikovati bez pristanka Komiteta. 

2.    Ako Komitet za reviziju nije jedinstven u svojim nalazima, svaki ~lan }e imati pravo izra`avati svoje suprotne profesionalne poglede u pojedina~nom ili grupnom izvje{taju, u kom }e se iznijeti razlozi razli~itog mi{qewe i koji }e formirati dio izvje{taja Komiteta. 

3.    Izvje{taj Komiteta za reviziju }e biti podnesen generalnom direktoru, SZO }e saop{titi svoje stavove i savjete Zdravstvenoj skup{tini ili Izvr{nom odboru, na wihovo razmatrawe i postupawe. 

^lan 53. Proceduree za stalne preporuke 

Kad generalni direktor smatra da je stalna preporuka neophodna i odgovaraju}a za konkretni rizik u poqu javnog zdravstva, Generalni direktor }e tra`iti stavove Komiteta za reviziju. Pored relevantnih paragrafa ~lanova 50. do 52, primjewuju se sqede}e odredbe: 

(a)    prijedlozi za stalne preporuke, wihove modifikacije ili ukidawa mogu Komitetu za reviziju dostaviti generalni direktor ili dr`ave-~lanice putem generalnog direktora; 

(b)    svaka dr`ava-potpisnica mo`e dostaviti relevantne informacije na razmatrawe od strane Komiteta za reviziju; 

(v)    Generalni direktor mo`e zahtijevati od svake dr`ave-potpisnice, me|uvladine organizacije ili nevladine organizacije u slu`benim odnosima sa SZO da stavi na raspolagawe Komitetu za reviziju informacije koje posjeduje u vezi sa predmetom predlo`ene stalne preporuke, prema navodu Komiteta za reviziju; 

(g)    Generalni direktor mo`e, na zahtjev Komiteta za reviziju ili na vlastitu inicijativu generalnog direktora, imenovati jednog ili vi{e tehni~kih eksperata Komiteta za reviziju. Oni ne}e imati pravo glasa; 

(d)    svaki izvje{taj koji sadr`i stavove i savjete Komiteta za reviziju u vezi stalnih preporuka bi}e proslije|en generalnom direktoru na razmatrawe i odlu~ivawe. Generalni direktor }e saop{titi stavove i savjete Komiteta za reviziju Zdravstvenoj skup{tini; 

(|)    Generalni direktor }e saop{titi dr`avama- potpisnicama sve stalne preporuke, kao i modifikacije ili ukidawa takvih preporuka, skupa sa stavovima Komiteta za reviziju; 

(e)    stalne preporuke }e generalni direktor dostavqati naknadno Zdravstvenoj skup{tini na razmatrawe. 

DIO X - KONA^NE ODREDBE 

^lan 54. Izvje{tavawe i revizija 

1.    Dr`ave-potpisnice i generalni direktor }e dostaviti izvje{taj Zdravstvenoj skup{tini o provo|ewu ovih Propisa prema odluci Zdravstvene skup{tine. 

2.    Zdravstvena skup{tina }e povremeno revidirati funkcionisawe ovih Propisa. U tom ciqu, ona mo`e zahtijevati savjet Komiteta za reviziju putem generalnog direktora. Do prve takve revizije do}i }e najkasnije pet godina nakon stupawa na snagu ovih Propisa. 

3.    SZO }e povremeno obavqati studije u ciqu revizije i procjene funkcionisawa Aneksa 2. Prva takva revizija }e po~eti najkasnije jednu godinu nakon stupawa na snagu ovih Propisa. Rezultati ovih revizija podnosi}e se po potrebi Zdravstvenoj skup{tini na weno razmatrawe. 

^lan 55. Amandmani 

1.    Amandmane na ove Propise mogu predlo`iti bilo koja dr`ava-potpisnica ili generalni direktor. Takvi prijedlozi za amandmane }e se dostavqati Zdravstvenoj skup{tini na weno razmatrawe. 

2.    Tekst svih eventualno predlo`enih amandmana bi}e saop{ten svim dr`avama-potpisnicama od strane generalnog direktora najmawe ~etiri mjeseca prije odr`avawa Zdravstvene skup{tine na kojoj su oni predlo`eni za razmatrawe. 

3.    Amandmani na ove Propise koje usvoji Zdravstvena skup{tina u skladu sa ovim ~lanom stupi}e na snagu za sve dr`ave-potpisnice pod istim uslovima, te uz ista prava i obaveze, kako je predvi|eno u ~lanu 22. Ustava SZO i ~lanovima 59. do 64. ovih Propisa. 

^lan 56. Rje{avawe sporova 

1.    U slu~aju spora izme|u dvaju ili vi{e dr`ava-potpisnica u vezi s tuma~ewem ili primjenom ovih Propisa, doti~ne dr`ave-potpisnice }e tra`iti prvostepeno rje{avawe sporova putem pregovora ili drugih sporazumnih metoda po svom izboru, ukqu~uju}i posredovawe, medijaciju ili pomirewe. Nepostizawem sporazuma strane u sporu ne}e biti razrije{ene odgovornosti da ga i daqe poku{avaju rije{iti. 

2.    U slu~aju da se spor ne rije{i sredstvima opisanim u paragrafu 1. ovog ~lana, doti~ne dr`ave-potpisnice se mogu slo`iti da upute spor generalnom direktoru. SZO }e u~initi svaki napor da ga rije{i. 

3.    Dr`ava-potpisnica mo`e u svako vrijeme pismenim putem izjaviti generalnom direktoru da prihvata arbitra`u kao obaveznu u odnosu na sve sporove vezane za tuma~ewe ili primjenu ovih Propisa u kojima je ona strana, ili vezane za konkretan spor u odnosu na neku drugu dr`avu-potpisnicu koja prihvata istu obavezu. Arbitra`a }e se obavqati u skladu sa Opcionim pravilima za arbitra`u u sporovima izme|u dvaju dr`ava Stalnog arbitra`nog suda koja budu va`e}a u vrijeme podno{ewa zahtjeva za arbitra`u. Dr`ave-potpisnice koje su se slo`ile da prihvate arbitra`u kao obaveznu moraju prihvatiti arbitra`nu presudu kao kona~nu i obavezuju}u. Generalni direktor }e po potrebi obavijestiti Zdravstvenu skup{tinu o takvoj radwi. 

4.    Ni~im u ovim Propisima ne}e se ugroziti prava dr`ava-potpisnica po bilo kom me|unarodnom sporazumu u kom su one potpisnice da se obrate mehanizmima rje{avawa sporova drugih me|uvladinih organizacija ili ustanovqene po bilo kom me|unarodnom sporazumu. 

5.    U slu~aju spora izme|u SZO i jedne ili vi{e dr`ava-potpisnica u vezi s tuma~ewem ili primjenom ovih Propisa, predmet }e se dostaviti Zdravstvenoj skup{tini. 

^lan 57. Odnos s drugim me|unarodnim sporazumima 

1.    Dr`ave-potpisnice spoznaju da bi se IHR i drugi relevantni me|unarodni sporazumi trebali tuma~iti tako da budu kompatibilni. Odredbe IHR-a ne}e uticati na prava i obaveze bilo koje dr`ave-potpisnice koji proisti~u iz drugih me|unarodnih sporazuma. 

2.    U skladu sa paragrafom 1. ovog ~lana, ni~im u ovim Propisima dr`ave-potpisnice se ne}e spre~avati da imaju odre|ene zajedni~ke interese zbog svojih zdravstvenih, geografskih, dru{tvenih ili ekonomskih uslova, u zakqu~ivawu specijalnih sporazuma ili aran`mana u ciqu olak{avawa primjene ovih Propisa, a posebno u odnosu na: 

(a)    direktnu i brzu razmjenu informacija o javnom zdravqu izme|u susjednih teritorija razli~itih dr`ava; 

(b)    zdravstvene mjere koje se trebaju primjewivati na me|unarodni obalski saobra}aj i me|unarodni saobra}aj u vodama u okviru wihove jurisdikcije; 

(v)    zdravstvene mjere koje se trebaju primjewivati na susjednim teritorijama razli~itih dr`ava na wihovoj zajedni~koj granici; 

(g)    aran`mane za preno{ewe pogo|enih lica ili pogo|enih qudskih ostataka putem prevoznih sredstava posebno prilago|enih za tu svrhu; te 

(d)    deratizaciju, dezinsekciju, dezinfekciju, dekontaminaciju i drugi tretman koji za ciq ima da roba bude bez agenasa koji izazivaju oboqewa. 

3.    Bez obzira na svoje obaveze u skladu s ovim Propisima, dr`ave-potpisnice koje su ~lanice regionalne organizacije za ekonomsku integraciju }e u svojim me|usobnim odnosima primjewivati zajedni~ka pravila koja su na snazi u toj regionalnoj organizaciji za ekonomsku integraciju. 

^lan 58. Me|unarodni sanitarni sporazumi i propisi 

1.    Ovi Propisi, u skladu s odredbama ~lana 62. i izuzecima datim u daqwem tekstu, zamijeni}e u odnosima izme|u dr`ava obavezanim ovim Propisima i izme|u tih Dr`ava i SZO, odredbe sqede}ih me|unarodnih sanitarnih sporazuma i propisa: 

(a)    Me|unarodna sanitarna konvencija, potpisana u Parizu, 21. juna 1926; 

(b)    Me|unarodna sanitarna konvencija za vazdu{nu navigaciju, potpisana u Hagu, 12. aprila 1933; 

(v)    Me|unarodni sporazum za ukidawe uvjerewa o zdravstvenom stawu, potpisan u Parizu, 22. decembra 1934; 

(g)    Me|unarodni sporazum za ukidawe konzularnih viza na uvjerewa o zdravstvenom stawu, potpisan u Parizu, 22. decembra 1934; 

(d)    Konvencija kojom se modifikuje Me|unarodna sanitarna konvencija od 21. juna 1926, potpisana u Parizu, 31. oktobra 1938; 

(|)    Me|unarodna sanitarna konvencija iz 1944, kojom se modifikuje Me|unarodna sanitarna konvencija od 21. juna 1926, otvorena za potpisivawe u Va{ingtonu 15. decembra 1944; 

(e)    Me|unarodna sanitarna konvencija za vazdu{nu navigaciju iz 1944, kojom se modifikuje Me|unarodna sanitarna konvencija od 12. aprila 1933, otvorena za potpisivawe u Va{ingtonu 15. decembra 1944; 

(`)    Protokol od 23. aprila 1946. o produ`avawu Me|unarodne sanitarne konvencije iz 1944, potpisan u Va{ingtonu; 

(z)    Protokol od 23. aprila 1946. o produ`avawu Me|unarodne sanitarne konvencije za vazdu{nu navigaciju iz 1944, potpisan u Va{ingtonu; 

(i)    Me|unarodni sanitarni propisi iz 1951. i Dodatni propisi iz 1955, 1956, 1960, 1963. i 1965; te 

(j)    Me|unarodni zdravstveni propisi iz 1969. i amandmani iz 1973. i 1981. 

2.    Panameri~ki sanitarni kodeks, potpisan u Havani 14. novembra 1924, ostaje na snazi, uz izuzetke ~lanova 2, 9, 10, 11, 16. do i ukqu~uju}i 53, 61 i 62, na koje se odnosi relevantni dio paragrafa 1. ovog ~lana. 

^lan 59. Stupawe na snagu; rok za odbijawe ili rezervacije 

1.    Rok predvi|en u izvr{ewu ~lana 22. Ustava SZO za odbijawe ili rezervacije prema ovim Propisima ili wihovim amandmanima bi}e 18 mjeseci od datuma obavije{tewa od strane generalnog direktora o usvajawu ovih Propisa, ili o amandmanima na ove Propise od strane Zdravstvene skup{tine. Svako odbijawe ili rezervacije koje primi generalni direktor nakon isteka tog roka ne}e vrijediti. 

2.    Ovi Propisi }e stupiti na snagu 24 mjeseca nakon datuma dostave obavije{tewa iz paragrafa 1. ovog ~lana, osim za: 

(a)    Dr`avu koja je odbila ove Propise ili wihove amandmane, u skladu s ~lanom 61; 

(b)    Dr`avu koja je na~inila rezervacije, za koju }e ovi Propisi stupiti na snagu prema odredbama predvi|enim u ~lanu 62; 

(v)    Dr`avu koja postane ~lanica SZO nakon datuma dostave obavijesti od strane generalnog direktora iz paragrafa 1. ovog ~lana, a koja nije ve} potpisnica ovih Propisa, za koju }e ovi Propisi stupiti na snagu prema odredbama predvi|enim u ~lanu 60; te 

(g)    Dr`avu koja nije ~lanica SZO koja prihvata ove Propise, za koju }e oni stupiti na snagu u skladu s paragrafom 1. ~lana 64. 

3.    Ako dr`ava nije u stawu da u potpunosti prilagodi svoje doma}e zakonodavne i upravne aran`mane sa ovim Propisima u roku predvi|enom u paragrafu 2. ovog ~lana, Dr`ava }e u roku navedenom u paragrafu 1. ovog ~lana dostaviti generalnom direktoru izjavu u vezi nerije{enih aran`mana i ostvariti ih najkasnije za 12 mjeseci nakon stupawa na snagu ovih Propisa za doti~nu dr`avu-potpisnicu. 

^lan 60. Nove dr`ave ~lanice SZO 

Svaka dr`ava koja postane ~lanica SZO nakon datuma dostave obavje{tewa od strane generalnog direktora iz paragrafa 1. ~lana 59, a koja jo{ nije potpisnica ovih Propisa, mo`e saop{titi svoje odbijawe ili eventualne rezervacije prema ovim Propisima u roku od 12 mjeseci od datuma slawa obavije{tewa od strane generalnog direktora, nakon {to postane ~lanica SZO. Ako ne budu odbijeni, ovi Propisi }e stupiti na snagu u odnosu na tu dr`avu, u skladu s odredbama ~lana 62. i 63, po isteku tog perioda. Ni u kom slu~aju ovi Propisi ne}e stupiti na snagu u odnosu na tu dr`avu prije isteka 24 mjeseca nakon datuma dostave obavje{tewa iz paragrafa 1. ~lana 59. 

^lan 61. Odbijawe 

Ako dr`ava dostavi generalnom direktoru obavje{tewe o tome da odbija ove Propise ili neki od wihovih amandmana u roku predvi|enom u paragrafu 1. ~lana 59, ovi Propisi to jest doti~ni amandmani ne}e stupiti na snagu u odnosu na tu dr`avu. Svaki eventualni me|unarodni sanitarni sporazum ili propisi navedeni u ~lanu 58. ~ija je dr`ava ve} potpisnica ostaju na snazi {to se ti~e te dr`ave. 

^lan 62. Rezervacije 

1.    Dr`ave mogu na~initi rezervacije u odnosu na ove Propise u skladu s ovim ~lanom. Takve rezervacije ne smiju biti nespojive s ciqem i svrhom ovih Propisa. 

2.    O rezervacijama prema ovim Propisima dostavi}e se obavije{tewe generalnom direktoru u skladu s paragrafom 1. ~lana 59. i sa ~lanom 60, paragrafom 1. ~lana 63. ili paragrafom 1. ~lana 64, zavisno od slu~aja. Dr`ava koja nije ~lanica SZO dostavi}e generalnom direktoru obavije{tewe o eventualnim rezervacijama uz svoje obavije{tewe o prihvatawu ovih Propisa. Dr`ave koje formuli{u rezervacije trebale bi generalnom direktoru dostaviti razloge za te rezervacije. 

3.    Djelimi~no odbijawe ovih Propisa smatra}e se rezervacijom. 

4.    Generalni direktor }e, u skladu sa paragrafom 2. ~lana 65, izdati obavije{tewe o svakoj eventualno primqenoj rezervaciji u skladu sa paragrafom 2. ovog ~lana. Generalni direktor }e: 

(a)    ako je rezervacija na~iwena prije stupawa na snagu ovih Propisa, zatra`iti od onih dr`ava-~lanica koje nisu odbile ove Propise da ga obavijesti u roku od {est mjeseci o eventualnim prigovorima na rezervaciju, ili 

(b)    ako je rezervacija napravqena nakon stupawa na snagu ovih Propisa, zatra`iti od dr`ava-potpisnica da ga obavijeste u roku od {est mjeseci o eventualnim prigovorima na rezervaciju. 

    Dr`ave koje prigovaraju na rezervaciju trebale bi generalnom direktoru dostaviti razloge za takav prigovor. 

5.    Nakon tog roka, generalni direktor }e obavijestiti sve dr`ave-potpisnice o prigovorima koje je primio u odnosu na rezervacije. Ako do kraja {estomjese~nog roka od datuma obavje{tewa iz paragrafa 4. ovog ~lana jedna tre}ina dr`ava iz paragrafa 4. ovog ~lana dostavi prigovor na neku rezervaciju, ona }e se smatrati prihva}enom i ovi Propisi }e stupiti na snagu za dr`avu rezervacije, u skladu s rezervacijom. 

6.    Ako najmawe jedna tre}ina dr`ava iz paragrafa 4. ovog ~lana dostavi prigovor na rezervaciju nakon isteka {estomjese~nog roka od datuma obavije{tewa iz paragrafa 4. ovog ~lana, generalni direktor }e obavijestiti dr`avu rezervacije u smislu mogu}nosti da razmotri povla~ewe rezervacije u toku tri mjeseca od obavje{tewa generalnog direktora. 

7.    Dr`ava rezervacije }e nastaviti ispuwavati eventualne obaveze koje odgovaraju predmetu rezervacije, koju je dr`ava prihvatila u skladu sa eventualnim me|unarodnim sanitarnim sporazumima ili propisima navedenim u ~lanu 58. 

8.    Ako dr`ava rezervacije ne povu~e rezervaciju u roku od tri mjeseca od datuma obavije{tewa generalnog direktora iz paragrafa 6. ovog ~lana, generalni direktor }e zatra`iti mi{qewe Komiteta za reviziju, ako tako zatra`i dr`ava rezervacije. Komitet za reviziju }e obavijestiti generalnog direktora ~im je prije mogu}e i u skladu sa ~lanom 50. o prakti~nom efektu rezervacije na funkcionisawe ovih Propisa. 

9.    Generalni direktor }e dostaviti rezervaciju, te eventualne stavove Komiteta za reviziju, Zdravstvenoj skup{tini na razmatrawe. Ako se Zdravstvena skup{tina ve}inom glasova usprotivi rezervaciji na osnovu toga da je ona nespojiva sa ciqem i svrhom ovih Propisa, rezervacija ne}e biti prihva}ena i ovi Propisi }e stupiti na snagu za dr`avu rezervacije tek nakon {to ona povu~e svoju rezervaciju u skladu sa ~lanom 63. Ako Zdravstvena skup{tina prihvati rezervaciju, ovi Propisi }e stupiti na snagu za dr`avu rezervacije u skladu sa wenom rezervacijom. 

^lan 63. Povla~ewe odbijawa i rezervacije 

1.    Dr`ava mo`e u bilo koje vrijeme povu}i odbijawe izvr{eno u skladu s ~lanom 61. tako {to }e generalnom direktoru dostaviti obavje{tewe. U takvim slu~ajevima, ovi Propisi }e stupiti na snagu u odnosu na tu dr`avu nakon prijema tog obavje{tewa od strane generalnog direktora, osim u slu~aju kad dr`ava ~ini rezervaciju kod povla~ewa svog odbijawa, i u tom slu~aju }e ovi Propisi stupiti na snagu u skladu sa ~lanom 62. Ni u kom slu~aju ovi Propisi ne}e stupiti na snagu u odnosu na tu dr`avu prije isteka 24 mjeseca od datuma obavje{tewa iz paragrafa 1. ~lana 59. 

2.    Doti~na dr`ava-potpisnica mo`e dostavqawem obavije{tewa generalnom direktoru u svako vrijeme povu}i rezervaciju djelimi~no ili u cjelini. U takvim slu~ajevima, povla~ewe }e stupiti na snagu od datuma prijema tog obavije{tewa od strane generalnog direktora. 

^lan 64. Dr`ave koje nisu ~lanice SZO 

1.    Svaka dr`ava koja nije ~lanica SZO a koja je potpisnica bilo kog me|unarodnog sanitarnog sporazuma ili propisa navedenih u ~lanu 58. ili kojoj je generalni direktor dostavio obavije{tewe o usvajawu ovih Propipsa od strane Svjetske zdravstvene skup{tine, mo`e postati potpisnica ovog dokumenta dostavqawem obavije{tewa o svom prihvatawu generalnom direktoru i, u skladu sa odredbama ~lana 62, takvo prihvatawe stupi}e na snagu nakon datuma stupawa na snagu ovih Propisa, ili, ako se o takvom prihvatawu dostavi obavje{tewe nakon tog datuma, tri mjeseca nakon datuma prijema od strane generalnog direktora obavje{tewa o prihvatawu. 

2.    Svaka dr`ava koja nije ~lanica SZO a koja je postala potpisnica ovih Propisa mo`e se u bilo koje vrijeme povu}i iz u~e{}a u ovim Propisima, putem obavije{tewa poslanog generalnom direktoru, a koja }e stupiti na snagu {est mjeseci nakon wenog prijema od strane generalnog direktora. Dr`ava koja se povukla }e od tog datuma nastaviti sa primjenom odredbi svih me|unarodnih sanitarnih sporazuma ili propisa navedenog u ~lanu 58, ~ija je potpisnica prethodno bila. 

^lan 65. Obavije{tewa od strane generalnog direktora 

1.    Generalni direktor }e obavijestiti sve dr`ave-~lanice i pridru`ene ~lanice SZO, te i druge potpisnice me|unarodnih sanitarnih sporazuma ili propisa navedenih u ~lanu 58, o usvajawu ovih Propisa od strane Zdravstvene skup{tine. 

2.    Generalni direktor }e tako|e obavijestiti te dr`ave, kao i sve druge dr`ave koje su postale potpisnice ovih Propisa ili eventualnih amandmana na ove Propise, o svim eventualnim obavje{tewima koje je SZO primila u skladu s ~lanovima 60. do 64, kao i o svim odlukama koje Zdravstvena skup{tina donese u skladu sa ~lanom 62. 

^lan 66. Autenti~nost tekstova 

1.    Tekstovi ovih Propisa na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i {panskom jeziku bi}e jednako autenti~ni. Originalni tekstovi ovih Propisa bi}e deponovani kod SZO. 

2.    Generalni direktor }e uz obavije{tewe iz paragrafa 1. ~lana 59, dostaviti ovjerene kopije ovih Propisa svim ~lanicama i pridru`enim ~lanicama, kao i drugim potpisnicama svih eventualnih me|unarodnih sanitarnih sporazuma ili propisa navedenih u ~lanu 58. 

3.    Nakon stupawu na snagu ovih Propisa, generalni direktor }e dostaviti wihove ovjerene kopije generalnom sekretaru Ujediwenih nacija na registraciju u skladu s ~lanom 102. Poveqe Ujediwenih nacija. 

S1_Page_01.JPG S1_Page_02.JPG S1_Page_03.JPG S1_Page_04.JPG S1_Page_05.JPG S1_Page_06.JPG S1_Page_07.JPG S1_Page_08.JPG S1_Page_09.JPG S1_Page_10.JPG S1_Page_11.JPG S1_Page_12.JPG S1_Page_13.JPG S1_Page_14.JPG S1_Page_15.JPG S1_Page_16.JPG S1_Page_17.JPG S1_Page_18.JPG S1_Page_19.JPG S1_Page_20.JPG S1_Page_21.JPG

^lan 3. 

Ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" na srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku i stupa na snagu danom objavqivawa. 


Broj 01-011-1970-22/09
27. jula 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
@eqko Kom{i}, s. r. Na osnovu ~lana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 372/09 od 18. juna 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 59. sjednici, odr`anoj 27. jula 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI ME\UNARODNIH ZDRAVSTVENIH PROPISA (2005) 

^lan 1. 

Ratifikuju se Me|unarodni zdravstveni propisi (2005). 

^lan 2. 

Tekstovi Me|unarodnih zdravstvenih propisa u prijevodu glase: 

ME\UNARODNI
ZDRAVSTVENI PROPISI (2005.) 

DIO I. - DEFINICIJE, SVRHA I OPSEG, PRINCIPI I NADLE@NI ORGANI 

^lan 1. Definicije 

1.    U svrhu Me|unarodnih zdravstvenih propisa (u daljnjem tekstu "IHR" ili "Propisi"): 

    "pogo|eni" ozna~ava lica, prtljag, teret, kontejnere, sredstva prijevoza, robu, po{tanske pakete ili ljudske ostatke koji su zara`eni ili kontaminirani, ili nose izvore infekcije ili kontaminacije, ~ime predstavljaju rizik po javno zdravlje; 

    "pogo|ena oblast" ozna~ava geografsku lokaciju za koju su konkretno preporu~ene mjere od strane SZO u sklopu ovih Propisa; 

    "avion" ozna~ava avion koji je na me|unarodnom putovanju; 

    "aerodrom" ozna~ava svaki aerodrome gdje dolaze ili odakle polaze me|unarodni letovi; 

    "dolazak" prijevoznog sredstva ozna~ava: 

(a)    u slu~aju pomorskog plovila, dolazak ili usidrenje u odre|enoj zoni luke; 

(b)    u slu~aju aviona, dolazak na aerodrom; 

(c)    u slu~aju plovila za kopnenu navigaciju na me|unarodnom putovanju, dolazak na ta~ku ulaska; 

(d)    u slu~aju voza ili cestovnog vozila, dolazak na ta~ku ulaska; 

    "prtljag" ozna~ava li~ne stvari putnika; 

    "teret" ozna~ava robu koja se prenosi u prijevoznom sredstvu ili kontejneru; 

    "nadle`ni organ" ozna~ava tijelo nadle`no za implementiranje i primjenu zdravstvenih mjera u skladu s ovim Propisima; 

    "kontejner" ozna~ava predmet transportne opreme: 

(a)    stalnog karaktera i prema tome i dovoljno jakog da se mo`e koristiti za opetovanu upotrebu; 

(b)    posebno dizajniran da olak{ava prijenos robe sa jednim ili vi{e na~ina transporta, bez pretovaranja; 

(c)    opremljen ure|ajima koji omogu}avaju njegovo pogodno rukovanje, posebno u prijenosu s jednog na~ina transporta na drugi; te 

(d)    posebno dizajniran da se mo`e lako puniti i prazniti; 

    "zona utovara za kontejnere" ozna~ava mjesto ili objekat ostavljen po strani za kontejnere koji se koriste u me|unarodnom saobra}aju; 

    "kontaminacija" ozna~ava prisustvo zaraznog ili toksi~nog agensa ili tvari na povr{ini ljudskog ili `ivotinjskog tijela, u/ili na proizvodu pripremljenom za potro{nju ili na drugim ne`ivim predmetima, uklju~uju}i prijevozna sredstva, koji bi mogli predstavljati rizik po javno zdravlje; 

    "prijevozno sredstvo" ozna~ava avion, brod, voz, cestovno vozilo ili drugi na~in transporta na me|unarodnom putovanju; 

    "rukovalac prijevoznim sredstvom" ozna~ava fizi~ko ili pravno lice nadle`no za prijevozno sredstvo ili njihov agent; 

    "posada" ozna~ava lica u prijevoznom sredstvu koja nisu putnici; 

    "dekontaminacija" ozna~ava proceduru po kojoj se poduzimaju zdravstvene mjere na eliminiranju zaraznog ili toksi~nog agensa ili tvari na povr{ini ljudskog ili `ivotinjskog tijela, u/ili na proizvodu pripremljenom za konzumiranje ili na drugim ne`ivim predmetima, uklju~uju}i prijevozna sredstva, koji bi mogao predstavljati rizik po javno zdravlje; 

    "odlazak" ozna~ava, za lica, prtljag, teret, prijevozna sredstva i robu, akt napu{tanja neke teritorije; 

    "deratizacija" ozna~ava proceduru po kojoj se poduzimaju zdravstvene mjere za kontrolu ili ubijanje glodara-prijenosnika ljudskih oboljenja prisutnih u prtljagu, teretu, kontejnerima, prijevoznim sredstvima, objektima, robama i po{tanskim paketima na ta~ki ulaska; 

    "Generalni direktor" ozna~ava generalnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije; 

    "oboljenje" ozna~ava bolest ili medicinsko stanje, bez obzira na porijeklo ili izvor, koje predstavlja ili bi moglo biti zna~ajno {kodljivo po ljude; 

    "dezinfekcija" ozna~ava proceduru po kojoj se poduzimaju zdravstvene mjere u cilju kontrole ili ubijanja zaraznih agenasa na povr{ini ljudskog ili `ivotinjskog tijela ili u prtljagu, teretu, kontejnerima, prijevoznim sredstvima, objektima, robama i po{tanskim paketima, direktnim izlaganjem hemijskim ili fizi~kim agensima; 

    "dezinsekcija" ozna~ava proceduru po kojoj se poduzimaju zdravstvene mjere u cilju kontrole ili ubijanja insekata-prijenosnika ljudskih oboljenja, prisutnih u prtljagu, teretu, kontejnerima, prijevoznim sredstvima, objektima, robama i po{tanskim paketima; 

    "doga|aj" ozna~ava manifestaciju oboljenja ili doga|anje koje predstavlja potencijalnu prijetnju oboljenjem; 

    "slobodna praksa" ozna~ava dozvolu da brod u|e u luku, da ukrca ili iskrca putnike, da utovari ili istovari teret ili zalihe; dozvolu da avion, nakon slijetanja, ukrca ili iskrca putnike, da utovari ili istovari teret ili zalihe; te dozvolu za vozilo kopnenog prijevoza da, po dolasku, ukrca ili iskrca putnike, istovari ili utovari teret ili zalihe; 

    "roba" ozna~ava materijalne proizvode, uklju~uju}i `ivotinje i biljke, koji se prijevoze na me|unarodnom putovanju, uklju~uju}i i onu koja je za upotrebu na prijevoznom sredstvu; 

    "kopneni prijelaz" ozna~ava ta~ku ulaska u dr`avu-potpisnicu, uklju~uju}i i onaj koji koriste cestovna vozila i vozovi; 

    "vozilo kopnenog prijevoza" ozna~ava motorno sredstvo prijevoza za kopneni transport na me|unarodnom putovanju, uklju~uju}i vozove, autobuse, kamione i automobile; 

    "zdravstvena mjera" ozna~ava procedure koje se koriste u cilju sprje~avanja {irenja oboljenja ili kontaminacije; zdravstvena mjera ne uklju~uje provedbu zakona i sigurnosne mjere; 

    "bolesna osoba" ozna~ava pojedinca koji pati ili je pogo|en fizi~kom slabo{}u koja bi mogla predstavljati rizik po javno zdravlje; 

    "infekcija" ozna~ava ulazak i razvoj ili razmno`avanje infektivnog agensa u tijelu ljudi i `ivotinja koji mo`e predstavljati rizik po javno zdravlje; 

    "inspekcija" ozna~ava pregled, od strane nadle`nog organa ili pod njegovim nadzorom, prostora, prtljaga, kontejnera, prijevoznih sredstava, objekata, roba ili po{tanskih paketa, uklju~uju}i relevantne podatke i dokumentaciju, u cilju utvr|ivanja da li postoji rizik po javno zdravlje; 

    "me|unarodni saobra}aj" ozna~ava kretanje osoba, prtljaga, tereta, kontejnera, prijevoznih sredstava, roba ili po{tanskih paketa preko me|unarodne granice, uklju~uju}i me|unarodnu trgovinu; 

    "me|unarodno putovanje" ozna~ava: 

(a)    u slu~aju prijevoznog sredstva, putovanje izme|u ta~aka ulaska na teritorij vi{e od jedne dr`ave, ili putovanje izme|u ta~aka ulaska na teritoriju ili teritorije iste dr`ave, ako prijevozno sredstvo ima dodira s teritorijom neke druge dr`ave na svom putovanju, ali samo u odnosu na taj dodir; 

(b)    u slu~aju putnika, putovanje gdje se radi o ulasku na teritoriju dr`ave koja nije teritorija dr`ave u kojoj putnik zapo~inje putovanje; 

    "intruzivan" ozna~ava onog koji mogu}e da izaziva neugodnost bliskim ili intimnim kontaktom ili ispitivanjem; 

    "invazivan" ozna~ava punkciju ili rez na ko`i ili umetanje instrumenta ili stranog materijala u tijelo ili pregled neke tjelesne {upljine. U svrhu ovih Propisa, kao neinvazivni }e se smatrati ljekarski pregled uha, nosa i usta, mjerenje temperature putem u{nog, usnog ili ko`nog termometra ili termovizijom; ljekarski pregled; auskultacija; eksterna palpitacija; retinoskopija; eksterno uzimanje uzoraka urina, fekalija ili pljuva~ke; eksterno mjerenje krvnog tlaka; te elektrokardiografija; 

    "izolacija" ozna~ava razdvajanje bolesnih ili kontaminiranih osoba ili pogo|enog prtljaga, kontejnera, prijevoznih sredstava, roba ili po{tanskih paketa od ostalih, na takav na~in da se sprije~i {irenje infekcije ili kontaminacije; 

    "ljekarski pregled" ozna~ava preliminarni pregled neke osobe od strane ovla{tenog zdravstvenog radnika ili od strane osobe koja je pod direktnim nadzorom nadle`nog organa, u cilju utvr|ivanja zdravstvenog stanja te osobe i njenog potencijalnog rizika po javno zdravlje drugih, a mo`e uklju~ivati pregled zdravstvene dokumentacije, te fizi~ki pregled kad je to opravdano okolnostima pojedina~nog slu~aja; 

    "Nacionalna fokalna ta~ka za IHR" ozna~ava nacionalni centar, koji odredi svaka dr`ava-potpisnica, koji }e biti u svako vrijeme pristupa~an za komunikaciju sa Kontakt ta~akama SZO za IHR u skladu s ovim Propisima; 

    "Organizacija" ili "SZO" ozna~ava Svjetsku zdravstvenu organizaciju; 

    "stalno boravi{te" ima zna~enje utvr|eno u nacionalnim zakonima doti~ne dr`ave-potpisnice; 

    "li~ni podaci" ozna~avaju sve informacije koje se odnose na fizi~ko lice koje je identificirano ili se mo`e identificirati; 

    "ta~ka ulaska" ozna~ava prolaz za me|unarodni ulazak ili izlazak putnika, prtljaga, tereta, kontejnera, prijevoznih sredstava, roba i po{tanskih paketa, kao i slu`be i prostorije koje im na ulasku ili izlasku pru`aju usluge; 

    "luka" ozna~ava morsku luku ili luku na unutra{njem vodenom tijelu gdje sti`u ili odlaze brodovi na me|unarodnom putovanju; 

    "po{tanski paket" ozna~ava adresiran predmet ili paket koji se prenosi po{tanskim ili kurirskim slu`bama na me|unarodnom nivou; 

    "vanredna situacija u polju javnog zdravlja od me|unarodne zabrinutosti" ozna~ava vanredni doga|aj za koji je utvr|eno, u skladu s ovim Propisima: 

(i)    da predstavlja rizik po javno zdravlje u drugim dr`avama putem me|unarodnog {irenja oboljenja, te 

(ii)    da potencijalno zahtijeva koordiniranu me|unarodnu reakciju; 

    "posmatranje javnog zdravlja" ozna~ava pra}enje zdravstvenog stanja putnika s protokom vremena, u cilju utvr|ivanja rizika od prijenosa oboljenja; 

    "rizik po javno zdravlje" ozna~ava vjerovatno}u doga|aja koji bi mogao nepovoljno utjecati na zdravlje ljudske populacije, s naglaskom na onaj koji bi se mogao pro{iriti na me|unarodnom nivou ili bi mogao predstavljati ozbiljnu i direktnu opasnost; 

    "karantin" ozna~ava ograni~enje aktivnosti i/ili izdvajanje od ostalih osoba pod sumnjom koje nisu bolesne ili sumnjivog prtljaga, kontejnera, prijevoznih sredstava ili robe na takav na~in da se sprije~i mogu}e {irenje infekcije ili kontaminacije; 

    "preporuka" i "preporu~en" odnose se na privremene ili stalne preporuke izdate u okviru ovih Propisa; 

    "rezervoar" ozna~ava `ivotinju, biljku ili supstancu u kojoj infektivni agens obi~no obitava i ~ije prisustvom mo`e predstavljati rizik po javno zdravlje; 

    "cestovno vozilo" ozna~ava vozilo za kopneni transport, a da nije voz; 

    "nau~ni dokazi" ozna~avaju informacije koje daju jedan nivo dokaza na osnovu ustanovljenih i prihva}enih nau~nih metoda; 

    "nau~ni principi" ozna~ava prihva}ene temeljne zakone i ~injenice prirode poznate putem nau~nih metoda; 

    "brod" ozna~ava plovilo za pomorsku ili unutarkopnenu plovidbu na me|unarodnom putovanju; 

    "stalna preporuka" ozna~ava neobavezuju}i savjet koji izdaje SZO u vezi konkretnih rizika po javno zdravlje u skladu s ~lanom 16. a u vezi s odgovaraju}im zdravstvenim mjerama za rutinsku ili povremenu primjenu, potrebnim u cilju sprje~avanja ili smanjenja me|unarodnog {irenja oboljenja i minimiziranja ometanja me|unarodnog saobra}aja; 

    "nadzor" ozna~ava sistematsko teku}e prikupljanje, sastavljanje i analizu podataka u svrhe javnog zdravstva i blagovremenu distribuciju informacija u polju javnog zdravlja na procjenu te po potrebi reakciju u tom polju; 

    "sumnjiv" ozna~ava ona lica, prtljag, teret, kontejnere, prijevozna sredstva, robu ili po{tanske pakete za koje dr`ava-potpisnica smatra da su bili izlo`eni ili mo`da bili izlo`eni riziku po javno zdravlje i koji bi mogli biti mogu}im izvorom {irenja oboljenja; 

    "privremena preporuka" ozna~ava neobavezuju}i savjet koji izdaje SZO u skladu s ~lanom 15. za vremenski ograni~enu primjenu i na osnovu posebnog rizika, kao reakciju na vanrednu situaciju u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, u cilju sprje~avanja ili smanjenja pro{irenja oboljenja na me|unarodnom nivou i minimiziranja ometanja me|unarodnog saobra}aja; 

    "privremeno boravi{te" ima zna~enje utvr|eno u nacionalnom zakonu doti~ne dr`ave-potpisnice; 

    "putnik" ozna~ava fizi~ko lice koje poduzima me|unarodno putovanje; 

    "prijenosnik" ozna~ava insekta ili drugu `ivotinju koja obi~no prenosi infektivnog agensa koji predstavlja rizik po javno zdravstvo; 

    "potvrda" ozna~ava dostavu informacija od strane dr`ave-potpisnice prema SZO u kojima se potvr|uje status nekog doga|aja u okviru teritorije ili teritorija te dr`ave-potpisnice; 

    "Kontakt-ta~ka SZO za IHR" ozna~ava jedinicu u okviru SZO koja }e biti u svako vrijeme pristupa~na za komunikaciju s Nacionalnom fokalnom ta~kom za IHR. 

2.    Ako nije druga~ije navedeno ili odre|eno kontekstom, referenca na ove Propise uklju~uje i njihove Anekse. 

^lan 2. Svrha i opseg 

Svrha i opseg ovih Propisa su prevencija, za{tita od, kontrola i osiguranje reakcije u polju javnog zdravstva na me|unarodno {irenje oboljenja na na~in koji je u skladu s rizicima u polju javnog zdravstva i ograni~en na njih, i kojim se izbjegava nepotrebno ometanje me|unarodnog saobra}aja i trgovine. 

^lan 3. Principi 

1.    Implementiranje ovih Propisa bit }e uz puno po{tivanje dostojanstva, ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba. 

2.    Implementiranje ovih Propisa rukovodit }e se Poveljom Ujedinjenih naroda i Ustavom Svjetske zdravstvene organizacije. 

3.    Implementiranje ovih Propisa rukovodit }e se ciljem njihove univerzalne primjene u cilju za{tite svih ljudi svijeta od {irenja oboljenja na me|unarodnom nivou. 

4.    Dr`ave imaju, u skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda i principima me|unarodnog prava, suvereno pravo da donose zakone i da ih primjenjuju u skladu sa svojim zdravstvenim politikama. Pri tome bi one trebale podr`avati svrhu ovih Propisa. 

^lan 4. Nadle`ni organi 

1.    Svaka dr`ava-potpisnica }e odrediti ili ustanoviti Nacionalnu fokalnu ta~ku za IHR i organe nadle`ne u okviru svoje odnosne jurisdikcije za implementiranje zdravstvenih mjera u skladu s ovim Propisima. 

2.    Nacionalne fokalne ta~ke za IHR bit }e u svako vrijeme pristupa~ne za komunikacije s Kontakt-ta~kama SZO za IHR, kako je predvi|eno u paragrafu 3. ovog ~lana. Funkcije Nacionalnih fokalnih ta~aka za IHR }e uklju~ivati: 

(a)    slanje Kontakt-ta~kama SZO za IHR, u ime doti~ne dr`ave-potpisnice, hitnih saop}enja u vezi s realiziranjem ovih Propisa, posebno po ~lanu 6. i 12; te 

(b)    {irenje informacija prema, te konsolidiranje ulaznih informacija od, relevantnih sektora uprave doti~ne dr`ave-potpisnice, uklju~uju}i one nadle`ne za nadziranje i izvje{tavanje, ta~ke ulaska, slu`be javnog zdravstva, klinike i bolnice i druge odjele vlade. 

3.    SZO }e odrediti Kontakt-ta~ke za IHR, koje }e u svako vrijeme biti pristupa~ne za komuniciranje s Nacionalnim fokalnim ta~kama za IHR. Kontakt-ta~ke SZO za IHR mo`e odrediti SZO u glavnom uredu ili na regionalnom nivou Organizacije. 

4.    Dr`ave potpisnice }e SZO-u dostaviti kontakt-podatke za svoju Nacionalnu fokalnu ta~ku za IHR, a SZO }e dr`avama potpisnicama dostaviti kontakt-podatke Kontakt-ta~aka SZO za IHR. Ti kontakt-podaci }e se kontinuirano a`urirati i potvr|ivati na godi{njem nivou. SZO }e svim dr`avama-~lanicama staviti na raspolaganje kontakt-podatke za Nacionalne fokalne ta~ke za IHR koje primi u skladu s ovim ~lanom. 

DIO II. - INFORMIRANJE I REAKCIJE U POLJU JAVNOG ZDRAVSTVA 

^lan 5. Nadzor 

1.    Svaka dr`ava-potpisnica }e razvijati, ja~ati i odr`avati, ~im prije bude mogu}e, ali najkasnije pet godina od stupanja na snagu ovih Propisa za dr`avu-potpisnicu, kapacitet za otkrivanje, procjenu, obavje{tavanje i izvje{tavanje o doga|ajima u skladu s ovim Propisima, kako je navedeno u Aneksu 1. 

2.    Nakon procjene iz paragrafa 1. Dio A Aneksa 1, dr`ava-potpisnica mo`e izvje{tavati SZO na osnovu opravdane potrebe i plana implementiranja te pri tome dobiti produ`enje od dvije godine za ispunjenje obaveze iz paragrafa 1 ovog ~lana. U izuzetnim okolnostima, te uz podr{ku novog plana za implementiranje, dr`ava-potpisnica mo`e zahtijevati daljnje produ`enje, koje ne}e prema{ivati dvije godine, od generalnog direktora, koji }e donijeti odluku uzimaju}i u obzir tehni~ki savjet Komiteta ustanovljenog po ~lanu 50. (u daljnjem tekstu: "Komitet za reviziju"). Nakon perioda pomenutog u paragrafu 1. ovog ~lana, dr`ava-potpisnica koja je dobila produ`enje godi{nje }e izvje{tavati SZO o napretku ostvarenom u cilju pune implementiranja. 

3.    SZO }e pomagati dr`avama-potpisnicama na zahtjev u razvoju, ja~anju i odr`avanju kapaciteta iz paragrafa 1. ovog ~lana. 

4.    SZO }e prikupljati informacije vezane za doga|aje putem svojih nadzornih aktivnosti i procjenjivati njihov potencijal u smislu izazivanja {irenja oboljenja na me|unarodnom nivou i mogu}eg ometanja me|unarodnog saobra}aja. Informacije koje primi SZO u skladu s ovim paragrafom po potrebi }e se obra|ivati u skladu s ~lanovima 11. i 45. 

^lan 6. Obavje{tavanje 

1.    Svaka dr`ava-potpisnica }e vr{iti procjenu doga|aja koji se de{avaju na njenoj teritoriji upotrebom instrumenta odlu~ivanja u Aneksu 2. Svaka dr`ava-potpisnica }e obavje{tavati SZO, sa najefikasnijim raspolo`ivim sredstvom komuniciranja, putem Nacionalne fokalne ta~ke za IHR, te u roku od 24 sata od procjene informacija vezanih za javno zdravstvo, o svim doga|ajima koji bi mogli predstavljati vanrednu situaciju u polju javnog zdravlja od me|unarodne zabrinutosti na svojoj teritoriji, u skladu s instrumentom odlu~ivanja, kao i o svakoj zdravstvenoj mjeri sprovedenoj kao reakcija na te doga|aje. Ako je u obavijesti koju dobije SZO potrebna nadle`nost Me|unarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), SZO }e odmah obavijestiti IAEA-u. 

2.    Nakon dostavljanja obavijesti, dr`ava-potpisnica }e nastaviti saop}avati SZO blagovremeno, ta~no i dovoljno detaljno informacije o javnom zdravstvu koje su joj na raspolaganju a u vezi doga|aja u vezi kojeg je dostavila obavijest, koje }e po mogu}nosti obuhvatati definiciju slu~aja, laboratorijske rezultate, izvor i vrstu rizika, broj slu~ajeva i smrtnih slu~ajeva, uvjete koji utje~u na {irenje oboljenja i upotrijebljene zdravstvene mjere; te }e dostaviti izvje{taj, po potrebi, o pote{ko}ama s kojima se suo~ava u reagiranju na potencijalne vanredne situacije u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti. 

^lan 7. Razmjena informacija tokom neo~ekivanih ili neuobi~ajenih doga|aja u polju javnog zdravstva 

Ako dr`ava-potpisnica ima dokaze o neo~ekivanom ili neuobi~ajenom doga|aju u polju javnog zdravstva na svojoj teritoriji, bez obzira na porijeklo i izvor, koji mo`e predstavljati vanrednu situaciju u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, ona }e SZO-u dostaviti sve relevantne informacije u polju javnog zdravstva. U takvom slu~aju, u potpunosti se primjenjuju odredbe ~lana 6. 

^lan 8. Konsultacije 

U slu~aju doga|aja koji se de{avaju na njenoj teritoriji bez potrebe za dostavljanjem obavijesti u skladu s ~lanom 6, posebno onih doga|aja za koje nema dovoljno raspolo`ivih informacija da bi se popunio instrument odlu~ivanja, dr`ava-potpisnica mo`e ipak dr`ati SZO obavije{tenom o tome putem Nacionalne fokalne ta~ke za IHR i konsultirati se sa SZO o odgovaraju}im zdravstvenim mjerama. Takva saop}enja }e biti tretirana u skladu s paragrafima 2. do 4. ~lana 11. Dr`ava-potpisnica na ~ijoj teritoriji se doga|aj desio mo`e zatra`iti pomo} od SZO u procjeni epidemiolo{kih dokaza koje je eventualno ta dr`ava-potpisnica pribavila. 

^lan 9. Ostali izvje{taji 

1.    SZO mo`e u obzir uzeti izvje{taje iz izvora koji nisu obavijesti ili konsultacije, i procijenit }e te izvje{taje u skladu s ustanovljenim epidemiolo{kim principima, i onda saop}iti informacije o tom doga|aju dr`avi-potpisnici na ~ijoj teritoriji se doga|aj navodno de{ava. Prije poduzimanja bilo kakve akcije na osnovu tih izvje{taja, SZO }e se konsultirati i poku{ati dobiti potvrdu od dr`ave-potpisnice na ~ijoj teritoriji se doga|aj navodno de{ava, u skladu s procedurom predvi|enom u ~lanu 10. U tom cilju, SZO }e dati primljene informacije na raspolaganje dr`avama-potpisnicama, a samo gdje je to propisno opravdano, SZO mo`e zadr`ati povjerljivost izvora. Te informacije }e se koristiti u skladu s procedurom predvi|enom u ~lanu 11. 

2.    Dr`ave-potpisnice }e, u prakti~no izvedivoj mjeri, informirati SZO u roku od 24 sata od prijema dokaza o riziku po javno zdravlje identificiranom van njihove teritorije a koji bi mogao izazvati {irenje oboljenja na me|unarodnom nivou, prema pojavama na izvezenim ili uvezenim: 

(a)    ljudskim slu~ajevima; 

(b)    prijenosnicima koji nose infekciju ili kontaminaciju; ili 

(c)    robama koje su kontaminirane. 

^lan 10. Potvrda 

1.    SZO }e zahtijevati, u skladu s ~lanom 9, potvrdu od dr`ave-potpisnice izvje{taja iz izvora osim obavijesti ili konsultacija o doga|ajima koji mogu predstavljati vanrednu situaciju u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti a koji se navodno de{avaju na teritoriji te dr`ave. U takvim slu~ajevima, SZO }e obavijestiti doti~nu dr`avu-potpisnicu u vezi s izvje{tajima koje `eli potvrditi. 

2.    U skladu s gornjim paragrafom i ~lanom 9, svaka dr`ava-potpisnica, po zahtjevu SZO, potvrdit }e i dostaviti: 

(a)    u roku od 24 sata, po~etni odgovor ili potvrdu prijema zahtjeva od SZO; 

(b)    u roku od 24 sata, raspolo`ive informacije u polju javnog zdravstva o statusu doga|aja iz zahtjeva SZO; te 

(c)    informacije za SZO u kontekstu procjene u skladu s ~lanom 6, uklju~uju}i relevantne informacije opisane u tom ~lanu. 

3.    Kad SZO dobije informacije o doga|aju koji mo`e predstavljati vanrednu situaciju u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, ona }e ponuditi suradnju s doti~nom dr`avom-potpisnicom u procjeni potencijala {irenja oboljenja na me|unarodnom nivou, mogu}eg ometanja me|unarodnog saobra}aja i adekvatnosti kontrolnih mjera. Takve aktivnosti mogu obuhvatati suradnju s drugim organizacijama standardne postavke i ponudu za mobiliziranje me|unarodne pomo}i u cilju davanja podr{ke nacionalnim organima u vo|enju i koordiniranju terenskih procjena. Po zahtjevu dr`ave-potpisnice, SZO }e dostaviti informacije koje podr`avaju takvu ponudu. 

4.    Ako dr`ava-potpisnica ne prihvati ponudu o suradnji, SZO mo`e, ako je to opravdano veli~inom rizika po javno zdravlje, razmijeniti s drugim dr`avama-potpisnicama informacije koje su joj na raspolaganju, te poticati dr`avu-potpisnicu da prihvati ponudu o suradnji od SZO, uzev{i u obzir stavove doti~ne dr`ave-potpisnice. 

^lan 11. Pru`anje informacija od strane SZO 

1.    U skladu s paragrafom 2. ovog ~lana, SZO }e dostaviti svim dr`avama-potpisnicama i po potrebi relevantnim me|uvladinim organizacijama, ~im je prije mogu}e i najefikasnijim raspolo`ivim sredstvom, u povjerenju, one informacije u polju javnog zdravstva koje je primila u skladu s ~lanovima 5. do i uklju~uju}i 10, a koje su neophodne da se omogu}i dr`avama-potpisnicama da reagiraju na rizik u polju javnog zdravstva. SZO bi trebala drugim dr`avama-potpisnicama saop}iti informacije koje bi im mogle pomo}i u sprje~avanju de{avanja sli~nih incidenata. 

2.    SZO }e upotrebljavati informacije dobijene u skladu s ~lanovima 6. i 8. i paragrafom 2. ~lana 9. za svrhe provjere, procjene i pomo}i u skladu s ovim Propisima te, osim ako nije druga~ije dogovoreno izme|u dr`ava-potpisnica iz tih odredbi, ne}e ove informacije davati op}enito na raspolaganje drugim dr`avama-potpisnicama, do vremena kad: 

(a)    se utvrdi da doga|aj predstavlja vanrednu situaciju u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, u skladu s ~lanom 12; ili 

(b)    SZO ne potvrdi informacije koje pokazuju {irenje infekcije ili kontaminacije na me|unarodnom nivou, u skladu s ustanovljenim epidemiolo{kim principima; ili 

(c)    postoje dokazi da: 

(i)    kontrolne mjere protiv {irenja na me|unarodnom nivou vjerovatno ne}e uspjeti zbog prirode kontaminacije, agensa, prenosioca ili rezervoara oboljenja; ili 

(ii)    dr`ava-potpisnica nema dovoljne operativne kapacitete za sprovo|enje neophodnih mjera na sprje~avanju daljeg {irenja oboljenja; ili 

(d)    priroda i opseg me|unarodnog kretanja putnika, prtljaga, tereta, kontejnera, prijevoznih sredstava, roba ili po{tanskih paketa koji mogu biti pogo|eni infekcijom ili kontaminacijom zahtijeva trenuta~nu primjenu me|unarodnih kontrolnih mjera. 

3.    SZO }e se konsultirati s dr`avom-potpisnicom na ~ijoj teritoriji se doga|aj de{ava u smislu njene namjere da stavi informacije na raspolaganje, u skladu s ovim ~lanom. 

4.    Kad se informacije koje primi SZO u skladu s paragrafom 2. ovog ~lana stave na raspolaganje dr`avama-potpisnicama u skladu s ovim Propisima, SZO ih mo`e tako|er staviti na raspolaganje javnosti ako su druge informacije o istom doga|anju ve} postale na raspolaganju javnosti i postoji potreba za distribucijom pouzdanih i neovisnih informacija. 

^lan 12. Utvr|ivanje vanredne situacije u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti 

1.    Generalni direktor }e utvrditi, na osnovu primljenih informacija, posebno onih od dr`ava-potpisnica na ~ijoj teritoriji se doga|aj de{ava, da li doga|aj predstavlja vanrednu situaciju u polju javnog zdravstva u skladu s kriterijima i procedurama predvi|enim u ovim Propisima. 

2.    Ako generalni direktor smatra, na osnovu procjene u skladu s ovim Propisima, da se de{ava vanredna situacija u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, generalni direktor }e se konsultirati s dr`avom-potpisnicom na ~ijoj teritoriji je doga|aj proistekao u vezi s ovim preliminarnim utvr|ivanjem. Ako generalni direktor i dr`ava-~lanica budu slo`ni po pitanju tog utvr|ivanja, generalni direktor }e, u skladu s procedurom predvi|enom u ~lanu 49, tra`iti stavove Komiteta ustanovljenog po ~lanu 48 (u daljnjem tekstu: "Komitet za vanredne situacije") u vezi s prikladnim privremenim preporukama. 

3.    Ako nakon konsultiranja iz paragrafa 2. u gornjem tekstu, generalni direktor i dr`ava-potpisnica na ~ijoj teritoriji je doga|aj proistekao ne postignu konsenzus u roku od 48 sati o tome da li taj doga|aj predstavlja vanrednu situaciju u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, na~init }e se odre|enje u skladu s procedurom predvi|enom u ~lanu 49. 

4.    Pri utvr|ivanju da li neki doga|aj predstavlja vanrednu situaciju u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, generalni direkor }e razmotriti: 

(a)    informacije koje je dostavila dr`ava-potpisnica; 

(b)    instrument odlu~ivanja sadr`an u Aneksu 2; 

(c)    savjet Komiteta za vanredne situacije; 

(d)    nau~ne principe kao i raspolo`ive nau~ne dokaze i druge relevantne informacije; te 

(e)    procjenu rizika po ljudsko zdravlje, rizika od {irenja oboljenja na me|unarodnom nivou te rizika od ometanja me|unarodnog saobra}aja. 

5.    Ako generalni direktor, nakon konsultacija s dr`avom-potpisnicom na ~ijoj teritoriji je do{lo do de{avanja vanredne situacije u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, smatra da se vanredna situacija u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti okon~ala, generalni direktor }e donijeti odluku u skladu s procedurom predvi|enom u ~lanu 49. 

^lan 13. Reakcija u polju javnog zdravstva 

1.    Svaka dr`ava potpisnica }e razviti, ja~ati i odr`avati, ~im je prije mogu}e ali najkasnije do pet godina od stupanja na snagu ovih Propisa za tu dr`avu-potpisnicu, kapacitete za promptnu i djelotvornu reakciju na rizike u polju javnog zdravstva i vanredne situacije u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, predvi|ene u Aneksu 1. SZO }e objavljivati, uz konsultacije s dr`avama-potpisnicama, smjernice za podr{ku dr`avama-potpisnicama u razvoju kapaciteta za reakciju u polju javnog zdravstva. 

2.    Nakon procjene iz paragrafa 2, Dio A Aneksa 1, dr`ava-potpisnica mo`e dostaviti izvje{taj SZO-u na osnovu opravdane potrebe i plana realiziranja, i pri tome dobiti produ`enje od dvije godine u kome }e ispuniti obavezu u paragrafu 1. ovog ~lana. U izuzetnim okolnostima i uz podr{ku novog plana implementiranja, dr`ava-potpisnica mo`e od generalnog direktora zahtijevati daljnje produ`enje koje ne mo`e prema{ivati dvije godine. SZO }e donijeti tu odluku uzimaju}i u obzir tehni~ki savjet Komiteta za reviziju. Nakon perioda spomenutog u paragrafu 1. ovog ~lana, dr`ava-potpisnica koja je dobila produ`enje }e godi{nje dostavljati izvje{taj SZO-u o napretku ostvarenom ka punom implementiranju. 

3.    Na zahtjev dr`ave-potpisnice, SZO }e sura|ivati u reakciji na rizike i druge doga|aje u polju javnog zdravstva pru`anjem tehni~kog usmjeravanja i pomo}i i procjenom djelotvornosti postoje}ih kontrolnih mjera, uklju~uju}i po potrebi mobiliziranje me|unarodnih ekspertnih timova za terensku pomo}. 

4.    Ako SZO, uz konsultacije s doti~nim dr`avama-potpisnicama, prema odredbama ~lana 12, utvrdi da se de{ava vanredna situacija u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, ona mo`e ponuditi, pored podr{ke na koju je ukazano u paragrafu 3. ovog ~lana, daljnju pomo} dr`avi-potpisnici, uklju~uju}i procjenu ozbiljnosti me|unarodnog rizika i adekvatnosti kontrolnih mjera. Takva suradnja mo`e uklju~ivati ponudu za mobiliziranje me|unarodne pomo}i, u cilju davanja podr{ke nacionalnim organima u sprovo|enju i koordiniranju terenskih procjena. Po zahtjevu dr`ave-potpisnice, SZO }e dostaviti informacije kojima se potkrepljuje takva ponuda. 

5.    Na zahtjev SZO, dr`ave-potpisnice bi trebale dostaviti, do mogu}eg omjera, podr{ku aktivnostima reackije koje koordinira SZO. 

6.    Na zahtjev, SZO }e dostaviti odgovaraju}e usmjeravanje i pomo} ostalim dr`avama-potpisnicama koje su pogo|ene ili kojima prijeti vanredna situacija u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti. 

^lan 14. Suradnja SZO sa me|uvladinim organizacijama i me|unarodnim tijelima 

1.    SZO }e sura|ivati i koordinirati svoje aktivnosti, ovisno od potrebe, s drugim nadle`nim me|uvladinim organizacijama ili me|unarodnim tijelima, u implementiranju ovih Propisa, uklju~uju}i i putem zaklju~ivanja ugovora i drugih sli~nih aran`mana. 

2.    U slu~ajevima u kojima je obavje{tavanje, potvrda ili reakcija na doga|aj u primarnoj nadle`nosti drugih me|uvladinih organizacija ili me|unarodnih organa, SZO }e koordinirati svoje aktivnosti s takvim organizacijama ili tijelima u cilju osiguranja primjene adekvatnih mjera za za{titu javnog zdravlja. 

3.    Bez obzira na gore navedeno, ni~im iz ovih Propisa ne}e se isklju~ivati niti ograni~evati pru`anje od strane SZO savjeta, podr{ke, tehni~ke i druge pomo}i u svrhu javnog zdravstva. 

DIO III. - PREPORUKE 

^lan 15. Privremene preporuke 

1.    Ako je utvr|eno u skladu s ~lanom 12. da se de{ava vanredna situacija u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, generalni direktor }e izdati privremene preporuke u skladu s procedurom predvi|enom u ~lanu 49. Takve privremene preporuke mogu se po potrebi modificirati ili produ`avati, uklju~uju}i i period nakon datuma kad se utvrdi da se vanredna situacija u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti okon~ala, u koje vrijeme se po potrebi mogu izdati druge privremene preporuke u svrhu sprje~avanja ili promptnog otkrivanja njene ponovne pojave. 

2.    Privremene preporuke mogu uklju~ivati zdravstvene mjere koje }e implementirati dr`ava-potpisnica u kojoj se de{ava vanredna situacija u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, ili druge dr`ave-potpisnice, u vezi s licima, prtljagom, teretom, prijevoznim sredstvima, robama i/ili po{tanskim paketima, u cilju sprje~avanja ili smanjivanja {irenja oboljenja na me|unarodnom nivou i izbjegavanja nepotrebnog ometanja me|unarodnog saobra}aja. 

3.    Privremene preporuke mogu se ukinuti u skladu s procedurom predvi|enom u ~lanu 49. u svako vrijeme, a automatski isti~u nakon tri mjeseca od njihovog izdavanja. One se mogu modificirati ili produ`avati na dodatni period od tri mjeseca. Privremene preporuke ne mogu se nastaviti nakon druge Svjetske zdravstvene skup{tine, poslije utvr|ivanja vanredne situacije u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti na koju se one odnose. 

^lan 16. Stalne preporuke 

SZO mo`e na~initi stalne preporuke o odgovaraju}im zdravstvenim mjerama u skladu s ~lanom 53. za rutinsku ili povremenu primjenu. Te mjere mogu primjenjivati dr`ave-potpisnice u vezi s licima, prtljagom, teretom, kontejnerima, prijevoznim sredstvima, robama i/ili po{tanskim paketima po pitanju konkretnih teku}ih rizika po javno zdravlje, u cilju sprje~avanja ili smanjivanja {irenja oboljenja na me|unarodnom nivou i izbjegavanja nepotrebnog ometanja me|unarodnog saobra}aja. SZO mo`e, u skladu s ~lanom 53, po potrebi modificirati ili ukinuti takve preporuke. 

^lan 17. Kriteriji za preporuke 

Kod izdavanja, modificiranja ili ukidanja privremenih ili stalnih preporuka, generalni direktor }e razmatrati: 

(a)    stavove dr`ava-potpisnica kojih se situacija direktno ti~e; 

(b)    savjet Komiteta za vanredne situacije ili Komiteta za reviziju, ovisno od slu~aja; 

(c)    nau~ne principe, kao i raspolo`ive nau~ne dokaze i informacije; 

(d)    zdravstvene mjere koje, na osnovu procjene rizika prikladne okolnostima, nisu vi{e restriktivne za me|unarodni saobra}aj i trgovinu, i nisu vi{e intruzivne po lica od razumno raspolo`ivih alternativa kojima bi se postigao odgovaraju}i nivo zdravstvene za{tite; 

(e)    relevantne me|unarodne standarde i instrumente; 

(f)    aktivnosti koje su poduzele druge relevantne me|uvladine organizacije i me|unarodna tijela, te 

(g)    druge odgovaraju}e i konkretne informacije relevantne za dati doga|aj. 

U odnosu na privremene preporuke, razmatranje od strane generalnog direktora potparagrafa (e) i (f) ovog ~lana mo`e biti podlo`no ograni~enjima nametnutima hitno{}u okolnosti. 

^lan 18. Preporuke u odnosu na lica, prtljag, teret, kontejnere, robe i po{tanske pakete 

1.    Preporuke koje SZO izdaje prema dr`avama-potpisnicama u odnosu na lica mogu uklju~ivati sljede}e savjete: 

2.    Preporuke koje SZO izdaje prema dr`avama-potpisnicama u odnosu na prtljag, teret, kontejnere, prijevozna sredstva, robe i po{tanske pakete mogu uklju~ivati sljede}e savjete: 

DIO IV. - TA^KE ULASKA 

^lan 19. Op}e obaveze 

Svaka dr`ava-potpisnica }e, pored ostalih obaveza predvi|enih u skladu s ovim Propisima: 

(a)    osigurati da se kapaciteti predvi|eni u Aneksu 1. za odre|ene ta~ke ulaska razvijaju u vremenskom okviru predvi|enom u paragrafu 1. ~lana 5. i paragrafu 1. ~lana 13; 

(b)    odrediti nadle`ne organe na svakoj odre|enoj ta~ki ulaska na svoju teritoriju; te 

(c)    dostaviti SZO-u, ~im je prakti~no prije mogu}e, po zahtjevu u okviru reakcije na konkretni potencijalni rizik po javno zdravlje, relevantne podatke u vezi s izvorima infekcije ili kontaminacije, uklju~uju}i vektore i rezervoare na svojim ta~kama ulaska koji bi mogli rezultirati {irenjem oboljenja na me|unarodnom nivou. 

^lan 20. Aerodromi i luke 

1.    Dr`ave-potpisnice }e odrediti aerodrome i luku u koju }e razvijati kapacitete predvi|ene u Aneksu 1. 

2.    Dr`ave-~lanice }e osigurati izdavanje Certifikate o izuze}u od sanitarne kontrole broda i Certifikate o sanitarnoj kontroli broda, u skladu sa zahtjevima u ~lanu 39. i modelu datom u Aneksu 3. 

3.    Svaka dr`ava-potpisnica }e poslati SZO listu luka ovla{tenih da ponude: 

(a)    izdavanje Certifikata o sanitarnoj kontroli broda i osiguranje usluga iz Aneksa 1. do 3; ili 

(b)    izdavanje samo Certifikata o izuze}u od sanitarne kontrole broda; te 

(c)    produ`enje Certifikata o izuze}u od sanitarne kontrole broda na period od mjesec dana, do dolaska broda u luku gdje se Certifikat mo`e pribaviti. 

Svaka dr`ava-potpisnica }e obavijestiti SZO o svim izmjenama do kojih mo`e do}i u statusu navedenih luka. SZO }e objavljivati informacije primljene u skladu s ovim paragrafom. 

4.    SZO mo`e, na zahtjev doti~ne dr`ave-potpisnice, urediti da se certificira, nakon odgovaraju}e istrage, da aerodrom ili luka na njenoj teritoriji ispunjavaju zahtjeve iz paragrafa 1. i 3. ovog ~lana. Ti certifikati mogu biti podlo`ni povremenoj reviziji od strane SZO, uz konsultacije s dr`avom-~lanicom. 

5.    SZO }e, u suradnji s nadle`nim me|uvladinim organizacijama i me|unarodnim tijelima, razvijati i objavljivati smjernice za certifikaciju aerodrome i luka u skladu s ovim ~lanom. SZO }e tako|er objavljivati listu certificiranih aerodroma i luka. 

^lan 21. Kopneni prijelazi 

1.    Tamo gdje je opravdano iz razloga javnog zdravlja, dr`ava-potpisnica mo`e odrediti kopnene prijelaze koji }e razvijati kapacitete predvi|ene u Aneksu 1, uzimaju}i u obzir: 

(a)    obim i u~estalost razli~itih vrsta me|unarodnog saobra}aja, u odnosu na druge ta~ke ulaska, na kopnenim prijelazima dr`ave-potpisnice koji mogu eventualno biti odre|eni; te 

(b)    rizike po javno zdravlje koji postoje u oblastima iz kojih me|unarodni saobra}aj poti~e, ili kroz koje prolazi, prije dolaska na odre|eni kopneni prijelaz. 

2.    Dr`ave-potpisnice koje imaju zajedni~ke granice trebale bi razmotriti: 

(a)    stupanje u bilateralne ili multilateralne aran`mane u vezi prevencije ili kontrole me|unarodnog prijenosa oboljenja na kopnenim prijelazima, u skladu s ~lanom 57; te 

(b)    zajedni~ko odre|ivanje susjednih kopnenih prijelaza za kapacitete u Aneksu 1, u skladu s paragrafom 1. ovog ~lana. 

^lan 22. Uloga nadle`nih organa 

1.    Nadle`ni organi }e: 

(a)    biti nadle`ni za pra}enje prtljaga, tereta, kontejnera, prijevoznih sredstava, roba, po{tanskih paketa i ljudskih ostataka koji odlaze ili dolaze u pogo|ene oblasti, tako da se oni mogu dr`ati u takvom stanju da u njima ne bude izvora infekcije ili kontaminacije, uklju~uju}i prijenosnike i rezervoare; 

(b)    osigurati, koliko je to prakti~no mogu}e, da se objekti koje koriste putnici na ta~kama ulaska odr`avaju u sanitarnom stanju i dr`e tako da u njima nema izvora infekcije ili kontaminacije, uklju~uju}i prijenosnike i rezervoare; 

(c)    biti odgovorni za nadzor svake eventualne deratizacije, dezinfekcije, dezinsekcije ili dekontaminacije prtljaga, tereta, kontejnera, prijevoznih sredstava, roba, po{tanskih paketa i ljudskih ostataka ili, po potrebi, sanitarnih mjera za lica, u skladu s ovim Propisima; 

(d)    obavje{tavati prijevoznike, koliko je god mogu}e unaprijed, o svojoj namjeri primjene kontrolnih mjera prema prijevoznom sredstvu, i dostavljati, tamo gdje su raspolo`ive, pismene informacije u vezi metoda koji }e se koristiti; 

(e)    biti nadle`ni za nadzor u uklanjanju i sigurnom odlaganju sve eventualno kontaminirane vode ili hrane, ljudskih ili `ivotinjskih otpadaka, otpadnih voda i svih drugih kontaminiranih materija iz prijevoznog sredstva; 

(f)    poduzeti sve prakti~no izvodive mjere dosljedne s ovim Propisima na pra}enju i kontroli otpada koji izbacuju brodovi u smislu kanalizacije, sme}a, teretne vode i drugih materija koje mogu potencijalno izazvati oboljenje i kontaminirati vodu luke, rijeke, kanala, tjesnaca, jezera i drugih me|unarodnih vodenih puteva; 

(g)    biti nadle`ni za nadzor davalaca usluga kod usluga koje se pru`aju u vezi putnika, prtljaga, tereta, kontejnera, prijevoznih sredstava, roba, po{tanskih paketa i ljudskih ostataka na ta~kama ulaska, uklju~uju}i izvo|enje inspekcija i medicinskih pregleda, ovisno od potrebe; 

(h)    imati djelotvorne aran`mane za slu~aj potrebe, kojima }e se rje{avati neo~ekivani doga|aji u polju javnog zdravstva; te 

(i)    vr{iti komuniciranje s Nacionalnom fokalnom ta~kom za IHR po pitanju relevantnih mjera u polju javnog zdravstva preduzetih u skladu s ovim Propisima. 

2.    Zdravstvene mjere koje preporu~i SZO za putnike, prtljag, teret, kontejnere, prijevozna sredstva, robe, po{tanske pakete i ljudske ostatke koji dolaze iz pogo|ene oblasti mogu se ponovno primijeniti po dolasku, ako postoje indikacije koje se mogu provjeriti i/ili dokazi da su mjere primijenjene na polasku iz pogo|ene oblasti bile neuspje{ne. 

3.    Dezinsekcija, deratizacija, dezinfekcija, dekontaminiranje i druge sanitarne procedure sprovoditi }e se tako da se izbjegava povrje|ivanje i koliko je god mogu}e nano{enje neugodnosti licima, o{te}ivanje okoli{a na na~in koji utje~e na javno zdravlje, te o{te}ivanje prtljaga, tereta, kontejnera, prijevoznih sredstava, roba i po{tanskih paketa. 

DIO V. - MJERE U POLJU JAVNOG ZDRAVSTVA 

Poglavlje I. - Op}e odredbe 

^lan 23. Zdravstvene mjere u dolasku i polasku 

1.    U skladu s va`e}im me|unarodnim sporazumima i relevantnim ~lanovima ovih Propisa, dr`ava-potpisnica mo`e zahtijevati u svrhu javnog zdravstva, u dolasku i polasku: 

(a)    u odnosu na putnike: 

(i)    informacije u vezi odredi{ta putnika, tako da se putnik mo`e kontaktirati; 

(ii)    informacije u vezi itinerera putnika, da bi se provjerilo da li je bilo kakvog putovanja po/ili u blizini pogo|ene oblasti ili drugih mogu}ih dodira s infekcijom ili kontaminacijom prije dolaska, kao i pregled zdravstvenih dokumenata putnika, ako se oni tra`e u skladu s ovim Propisima; i/ili 

(iii)    neinvazivni lije~ni~ki pregled koji je najmanje intruzivan pregled a kojim bi se postigao dati cilj javnog zdravlja; 

(b)    pregled prtljaga, tereta, kontejnera, prijevoznih sredstava, roba, po{tanskih paketa i ljudskih ostataka. 

2.    Na osnovu dokaza o riziku po javno zdravstvo pribavljenih putem mjera predvi|eni u paragrafu 1. ovog ~lana, ili drugim sredstvima, dr`ave-potpisnice mogu primjenjivati dodatne zdravstvene mjere, u skladu s ovim Propisima, a posebno u odnosu na sumnjivog ili pogo|enog putnika, od slu~aja do slu~aja, namanje intruzivan i invazivan ljekarski pregled kojim bi se postigao dati cilj javnog zdravlja u smislu sprje~avanja {irenja oboljenja na me|unarodnom nivou. 

3.    Na putnicima se ne smije sprovoditi nikakav ljekarski pregled, vakcinacija, profilaksa niti zdravstvena mjera u skladu s ovim Propisima bez njihovog prethodnog izri~itog svjesnog pristanka ili pristanka njihovih roditelja ili skrbnika, osim prema odredbama paragrafa 2. ~lana 31, te u skladu sa zakonom i me|unarodnim obavezama dr`ave-potpisnice. 

4.    Putnici koji }e biti vakcinisani ili }e se nad njima obaviti profilaksa u skladu s ovim Propisima, te njihovi roditelji ili skrbnici, moraju biti informirani o svakom eventualnom riziku povezanom s vakcinacijom i nevakcinacijom, te s upotrebom i neupotebom profilakse u skladu sa zakonom i me|unarodnim obavezama dr`ave-potpisnice. Dr`ave-potpisnice moraju obavijestiti zdravstene radnike u praksi o tim zahtjevima u skladu sa zakonom dr`ave-potpisnice. 

5.    Svaki ljekarski pregled, medicinski postupak, vakcinacija i druga profilaksa koja uklju~uje rizik od prijenosa oboljenja obavljat }e se nad ili davati putniku samo u skladu s ustanovljenim nacionalnim ili me|unarodnim sigurnosnim smjernicama i standardima, a u cilju minimiziranja takvog rizika. 

Poglavlje II. - Specijalne odredbe za prijevozna sredstva i prijevoznike 

^lan 24. Prijevoznici 

1.    Dr`ave-potpisnice }e preduzeti sve prakti~no izvodive mjere dosljedne s ovim Propisima, u cilju osiguranja da prijevoznici: 

(a)    po{tuju zdravstvene mjere koje je preporu~ila SZO a usvojila dr`ava-potpisnica; 

(b)    obavje{tavaju putnike o zdravstvenim mjerama koje je preporu~ila SZO a usvojila dr`ava-potpisnica za primjenu u/na prijevoznom sredstvu; te 

(c)    stalno odr`avaju prijevozna sredstva za koja su nadle`ni tako da u njima nema izvora infekcije ili kontaminacije, uklju~uju}i prijenosnike i rezervoare. Ako se na|u dokazi, mo`e se nalo`iti primjena mjera za kontrolu izvora infekcije ili kontaminacije. 

2.    Konkretne odredbe koje se odnose na prijevozna sredstva i prijevoznike u skladu s ovim ~lanom date su u Aneksu 4. Konkretne mjere koje se odnose na prijevozna sredstva i prijevoznike u odnosu na oboljenja koja nose prijenosnici date su u Aneksu 5. 

^lan 25. Brodovi i avioni u provozu 

U skladu s ~lanom 27. i 43, ili ako nije odobreno prema va`e}im me|unarodnim sporazumima, ne}e se primjenjivati nikakve zdravstvene mjere od strane dr`ave-potpisnice na: 

(a)    brod koji ne dolazi iz pogo|ene oblasti a koji prolazi kroz morski kanal ili vodeni put na teritoriji te dr`ave-potpisnice na svom putu ka luci ili teritoriji druge dr`ave. Svakom takvom brodu }e biti dozvoljeno da preuzme, pod nadzorom nadle`nog organa, gorivo, vodu, hranu i ostale zalihe; 

(b)    brod koji prolazi kroz vode u okviru njene jurisdikcije bez svra}anja u luku ili na obalu; te 

(c)    avion u provozu na aerodromu u okviru njene jurisdikcije, osim {to se avion mo`e ograni~iti na konkretnu oblast aerodrome bez iskrcavanja i ukrcavanja putnika i bez utovara i istovara. Me|utim, svakom takvom avionu }e biti dozvoljeno da poduzme, pod nadzorom nadle`nog organa, gorivo, vodu, hranu i ostale zalihe. 

^lan 26. Civilni kamioni, vozovi i autobusi u provozu 

U skladu s ~lanom 27. i 43, ili ako nije odobreno prema va`e}im me|unarodnim sporazumima, ne}e se primjenjivati nikakve zdravstvene mjere civilni kamion, voz ili autobus koji ne dolazi iz pogo|ene oblasti a koji prolazi kroz teritoriju bez iskrcavanja i ukrcavanja putnika, utovara i istovara. 

^lan 27. Pogo|ena prijevozna sredstva 

1.    Ako se u/na nekom prijevoznom sredstvu na|u klini~ki znaci ili simptomi i informacije zasnovane na ~injenici ili dokazima o riziku po javno zdravlje, nadle`ni organ }e smatrati to prijevozno sredstvo pogo|enim i mo`e: 

(a)    izvr{iti ovisno od potrebe dezinfekciju, dekontaminaciju, dezinsekciju ili deratizaciju prijevoznog sredstva, ili dovesti do toga da se te mjere sprovedu pod njegovim nadzorom; te 

(b)    odlu~iti u svakom slu~aju koju }e tehniku upotrijebiti za osiguranje adekvatnog nivoa kontrole rizika po javno zdravlje, u skladu s odredbama ovih Propisa. Tamo gdje postoje metodi i materijali koje je SZO savjetovala za te procedure, oni bi se trebali upotrijebiti, osim ako nadle`ni organ ne utvrdi da su sigurni i pouzdani drugi metodi. 

    Nadle`ni organ mo`e provesti dodatne zdravstvene mjere, uklju~uju}i po potrebi izolaciju prijevoznih sredstava, u cilju sprje~avanja {irenja oboljenja. Takve dodatne mjere trebale bi biti prijavljene Nacionalnoj fokalnoj ta~ki za IHR. 

2.    Ako nadle`ni organ za ta~ku ulaska nije u mogu}nosti sprovesti kontrolne mjere koje se tra`e u skladu s ovim ~lanom, pogo|enom prijevoznom sredstvu se ipak mo`e dozvoliti da krene, ovisno od sljede}ih uvjeta: 

(a)    nadle`ni organ }e, u vrijeme polaska, obavijestiti nadle`ni organ za narednu poznatu ta~ku ulaska o vrsti informacija iz potparagrafa (b); te (b) u slu~aju broda, na|eni dokaz i zatra`ene kontrolne mjere }e biti unesene u Certifikat o sanitarnoj kontroli broda. 

    Svakom takvom prijevoznom sredstvu }e biti dozvoljeno da preuzme, uz nadzor nadle`nog organa, gorivo, vodu, hranu i druge zalihe. 

3.    Prijevozno sredstvo koje se smatra pogo|enim prestat }e se smatrati takvim kad zadovolji nadle`ni organ u smislu: 

(a)    da su mjere predvi|ene u paragrafu 1. ovog ~lana djelotvorno izvr{ene; te 

(b)    da u/na njemu ne postoje uvjeti koji bi predstavljali rizik po javno zdravlje. 

^lan 28. Brodovi i avioni na ta~ki ulaska 

1.    U skladu s ~lanom 43, prema odredbama iz va`e}ih me|unarodnih sporazuma, brod ili avion se ne}e sprje~avati iz razloga javnog zdravlja da svrati na bilo koju ta~ku ulaska. Me|utim, ako ta~ka ulaska nije opremljena za primjenu zdravstvenih mjera u skladu s ovim Propisima, brodu ili avionu se mo`e nalo`iti da na svoj vlastiti rizik nastavi do najbli`e mogu}e ta~ke ulaska koja mu je na raspolaganju, osim ako brod ili avion nema problema u radu zbog kojih bi takvo skretanje bilo nesigurno. 

2.    U skladu s ~lanom 43, prema odredbama iz va`e}ih me|unarodnih sporazuma, brodu ili avionu dr`ave- potpisnice ne}e odbijati slobodnu praksu iz razloga javnog zdravlja; posebno ih se ne}e sprje~avati u ukrcavanju ili iskrcavanju putnika, istovaru ili utovaru tereta i zaliha, preuzimaju goriva, vode, hrane i ostalih zaliha. Dr`ave-potpisnice mogu na~initi tako da odobravanje slobodne prakse bude podlo`no pregledu, te, ako se u/na prijevoznom sredstvu na|e izvor infekcije ili kontaminacije, vr{enjem neophodne dezinfekcije, dekontaminacije, dezinsekcije ili deratizacije, ili drugih mjera neophodnih za sprje~avanje {irenja infekcije ili kontaminacije. 

3.    Kad god je prakti~no izvodivo i u skladu s prethodnim paragrafom, dr`ava-potpisnica }e odobriti slobodnu praksu radiom ili drugim sredstvom komuniciranja brodu ili avionu kad, na osnovu informacija od njega primljenih prije njegovog dolaska, dr`ava-potpisnica ima mi{ljenje da dolazak broda ili aviona ne}e rezultirati unosom ili {irenjem oboljenja. 

4.    Oficiri koji komanduju brodom ili piloti koji komanduju avionom, ili njihovi agenti, }e staviti do znanja lu~koj ili aerodromskoj kontroli ~im je prije mogu}e pred dolazak u odredi{nu luku ili aerodrom o eventualnim slu~ajevima bolesti koji ukazuju na infektivnu prirodu ili o dokazima o postojanju u/na prijevoznom sredstvu rizika po javno zdravstvo, ~im se takva bolest ili rizik po javno zdravlje stave do znanja tom oficiru ili pilotu. Ove informacije moraju se odmah prenijeti nadle`nom organu za luku ili aerodrome. U hitnim okolnostima, takve informacije trebali bi relevantnom lu~kom ili aerodromskom organu prenijeti direktno oficiri ili piloti. 

5.    Primjenjuje se sljede}e ako sumnjivi ili pogo|eni avion ili brod, iz razloga mimo kontrole pilota koji komanduje avionom ili oficira koji komanduje brodom, sleti drugdje osim na aerodromu gdje je avion trebao sletjeti, ili se usidri drugdje osim u luci gdje je brod trebao da se usidri: 

(a)    pilot koji komanduje avionom ili oficir koji komanduje brodom, ili druga nadle`na osoba, na~init }e svaki napor u cilju komuniciranja bez odlaganja s najbli`im nadle`nim organom; 

(b)    ~im je nadle`ni organ informiran o slijetanju, on mo`e primijeniti zdravstvene mjere koje je preporu~ila SZO ili druge zdravstvene mjere predvi|ene u ovim Propisima; 

(c)    osim ako to nije potrebno zbog vanredne situacije ili za komunikaciju s nadle`nim tijelom, nijedan putnik u avionu ili na brodu ne}e napu{tati njegovu blizinu, a nikakav teret se ne}e uklanjati iz te blizine, osim ako to ne odobri nadle`ni organ; te 

(d)    kad se obave sve zdravstvene mjere koje zahtijeva nadle`ni organ, avion ili brod mo`e, {to se ti~e zdravstvenih mjera, nastaviti ili do aerodroma ili do luke u kom se trebao spustiti ili usidriti, ili ako to iz tehni~kih razloga ne mo`e u~initi, do pogodno smje{tenog aerodroma ili luke. 

6.    Bez obzira na odredbe sadr`ane u ovom ~lanu, oficir koji komanduje brodom ili pilot koji komanduje avionom mo`e poduzeti takve mjere za vanredne situacije koje su eventualno neophodne za zdravlje i sigurnost putnika u/na prijevoznom sredstvu. On mora obavijestiti nadle`ni organ ~im je prije mogu}e u vezi svake mjere koja je eventualno poduzeta u skladu s ovim paragrafom. 

^lan 29. Civilni kamioni, vozovi i autobusi na ta~ki ulaska 

SZO }e, uz konsultacije s dr`avama-potpisnicama, razvijati rukovodne principe za primjenu zdravstvenih mjera na civilne kamione, vozove i autobuse koji su na ta~kama ulaska ili koji prolaze preko kopnenih prijelaza. 

Poglavlje III. - Posebne odredbe za putnike 

^lan 30. Putnici pod prismotrom u polju javnog zdravstva 

U skladu s ~lanom 43, ili po ovla{tenju iz va`e}im me|unarodnih sporazuma, sumnjivi putnik koji je po dolasku stavljen pod prismotru u polju javnog zdravstva mo`e nastaviti me|unarodno putovanje, ako taj putnik ne predstavlja prijetnju rizikom po javno zdravlje i ako dr`ava-potpisnica obavijesti nadle`ni organ o ta~ki ulaska na destinaciji, ako je ona poznata, o~ekivanog dolaska putnika. Po dolasku, putnik se mora javiti tom organu. 

^lan 31. Zdravstvene mjere vezane za ulazak putnika 

1.    Invazivni lije~ni~ki pregled, vakcinacija i druga profilaksa ne}e se zahtijevati kao uvjet ulaska ni na koju teritoriju dr`ave-potpisnice, osim {to se u skladu s ~lanom 32, 42. i 45. ovih Propisa dr`ave-potpisnice ne isklju~uju od toga da zahtijevaju lije~ni~ki pregled, vakcinaciju i drugu profilaksu ili dokaz o vakcinaciji i drugoj profilaksi: 

(a)    kad je to neophodno u cilju utvr|ivanja da li postoji rizik po javno zdravlje; 

(b)    kao uvjet za ulazak putnika koji eventualno tra`e privremeno ili stalno prebivali{te; 

(c)    kao uvjet za ulazak putnika u skladu s ~lanom 43. ili Aneksima 6 i 7; te 

(d)    koji se mogu sprovesti u skladu s ~lanom 23. 

2.    Ako putnik za kog dr`ava-potpisnica eventualno zatra`i ljekarski pregled, vakcinaciju ili drugu profilaksu u skladu s paragrafom 1. ovog ~lana ne pristane na neku od tih mjera, ili odbije dati informacije ili dokumente iz paragrafa 1(a) ~lana 23, doti~na dr`ava-potpisnica mo`e, u skladu s ~lanom 32, 42. i 45, odre}i pravo ulaska takvom putniku. Ako postoje dokazi o prijetnji rizikom po javno zdravlje, dr`ava-potpisnica mo`e, u skladu sa svojim nacionalnim pravom i do omjera neophodnog u cilju kontrole takvog rizika, primorati putnika da se podvrgne, ili savjetovati putniku, u skladu s paragrafom 3. ~lana 23, da se podvrgne: 

(a)    najmanje invazivnom i intruzivnom lije~ni~kom pregledu kojim bi se postigao cilj u polju javnog zdravstva; 

(b)    vakcinaciji ili drugoj profilaksi; ili 

(c)    dodatnim ustanovljenim zdravstvenim mjerama kojima se sprje~ava ili kontrolira {irenje oboljenja, uklju~uju}i izolaciju, karantin ili stavljanje putnika pod prismotru u polju javnog zdravstva. 

^lan 32. Tretman putnika 

U provedbi zdravstvenih mjera u skladu s ovim Propisima, dr`ave-potpisnice moraju tretirati putnike uz po{tovanje njihovog dostojanstva, ljudskih prava i temeljnih sloboda, i na najmanju mogu}u mjeru smanjiti svu neugodnost i nevolje povezane s takvim mjerama, uklju~uju}i putem: 

(a)    tretmana svih putnika s ljubazno{}u i po{tivanjem; 

(b)    uzmanja u obzir spolnih, sociokulturnih, etni~kih ili vjerskih zabrinutosti putnika; te 

(c)    obezbje|ivanjem ili ure|ivanjem osiguranja adekvatne hrane i vode, odgovaraju}eg smje{taja i odje}e, za{tite za prtljag i drugu imovinu, odgovaraju}eg ljekarskog tretmana, sredstava neophodne komunikacije, po mogu}nosti na jeziku koji oni mogu razumjeti, te druge odgovaraju}e pomo}i za putnike koji su u karantinu, izolirani ili podvrgnuti lije~ni~kim pregledima ili drugim postupcima u svrhe javnog zdravlja. 

Poglavlje IV. - Posebne odredbe za robu, kontejnere i zone za istovar kontejnera 

^lan 33. Roba u provozu 

U skladu s ~lanom 43. ili po odobrenju u va`e}im me|unarodnim sporazumima, roba, osim `ivih `ivotinja, u provozu bez prekrcaja ne}e biti podlo`na zdravstvenim mjerama u sklopu ovih Propisa, niti }e biti zadr`avana u svrhu javnog zdravlja. 

^lan 34. Kontejneri i zone za istovar kontejnera 

1.    Dr`ave-potpisnice }e osigurati, koliko je prakti~no izvodivo, da otpremnici kontejnera koriste kontejnere za me|unarodni saobra}aj, koji se dr`e tako da budu bez izvora infekcije ili kontaminacije, uklju~uju}i prijenosnike i rezervoare, posebno u toku pakiranja. 

2.    Dr`ave-potpisnice }e osigurati, koliko je prakti~no izvodivo, da se zone za istovar kontejnera dr`e tako da u njima ne bude izvora infekcije ili kontaminacije, uklju~uju}i prijenosnike i rezervoare. 

3.    Kad god je, prema mi{ljenju dr`ave-potpisnice, obim me|unarodnog kontejnerskog saobra}aja prevelik, nadle`ni organi }e poduzeti sve prakti~no izvodive mjere dosljedne s ovim Propisima, uklju~uju}i obavljanje inspekcija, u cilju procjene sanitarnog stanja zona za istovar kontejnera i kontejnera, u cilju osiguranja realiziranja obaveza sadr`anih u ovim Propisima. 

4.    Objekti za inspekciju i izolaciju kontejnera }e, koliko je god prakti~no izvodivo, biti na raspolaganju u zonama za istovar kontejnera. 

5.    Primaoci i po{iljaoci kontejnera }e na~initi svaki napor da izbjegnu me|usobnu kontaminaciju kad se koristi vi{estruko utovara kontejnera. 

DIO VI. - ZDRAVSTVENI DOKUMENTI 

^lan 35. Op}e pravilo 

U me|unarodnom saobra}aju ne}e biti potrebni nikakvi zdravstveni dokumenti osim onih predvi|enih u ovim Propisima ili u preporukama koje izda SZO, pod uvjetom me|utim da se ovaj ~lan ne}e primjenjivati na putnike koji tra`e privremeno ili stalno boravi{te, niti }e se odnositi na zahtjeve za dokumente u vezi sa statusom u smislu javnog zdravlja robe ili tereta u me|unarodnoj trgovini, u skladu s va`e}im me|unarodnim sporazumima. Nadle`ni organ mo`e zahtijevati od putnika da popune formulare za kontakt informacije i upitnike o zdravlju putnika, pod uvjetom da oni ispunjavaju zahtjeve predvi|ene u ~lanu 23. 

^lan 36. Certifikati o vakcinaciji i ostaloj profilaksi 

1.    Vakcine i profilaksa za putnike koji se daju u skladu s ovim Propisima, ili s preporukama i certifikatima koji se na njih odnose, moraju biti u skladu s odredbama Aneksa 6, te, kad se i on primjenjuje, Aneksa 7. u odnosu na posebna oboljenja. 

2.    Putniku koji ima certifikat o vakcinaciji ili drugoj profilaksi izdan u skladu s Aneksom 6, te, kad se i on primjenjuje, Aneksom 7, ne}e se uskratiti ulazak kao posljedica oboljenja na koje se certifikat odnosi, ~ak i ako dolazi iz pogo|ene oblasti, osim ako nadle`ni organ ima indikacije koje mo`e provjeriti i/ili dokaze da vakcinacija ili druga profilaksa nije bila djelotvorna. 

^lan 37. Pomorska deklaracija o zdravstvenom stanju 

1.    Kapetan broda, prije dolaska u svoju prvu luku svra}anja na teritoriji dr`ave-potpisnice, uvjerit }e se o zdravstvenom stanju na prijevoznom sredstvu, te }e, osim kad to dr`ava-potpisnica ne zahtijeva, po dolasku, ili prije dolaska broda ako je brod tako opremljen i ako dr`ava-potpisnica zahtijeva takvu dostavu unaprijed, popuniti i dostaviti nadle`nom organu za tu luku Pomorsku deklaraciju o zdravstvenom stanju, koju }e uz to potpisati i brodski ljekar, ako ga na brodu ima. 

2.    Kapetan broda, ili brodski ljekar ako ga na brodu ima, dostavit }e sve informacije koje zahtijeva nadle`ni organ u smislu zdravstvenih uvjeta na brodu tokom me|unarodnog putovanja. 

3.    Pomorska deklaracija o zdravstvenom stanju mora biti u skladu s modelom datim u Aneksu 8. 

4.    Dr`ava-potpisnica mo`e odlu~iti: 

(a)    da ukine podno{enje Pomorske deklaracije o zdravstvenom stanju za sve brodove u dolasku; ili 

(b)    da zahtijeva podno{enje Pomorske deklaracije o zdravstvenom stanju po preporuci vezanoj za brodove koji dolaze iz pogo|enih oblasti, ili to zahtijevati od brodova koji bi ina~e mogli prenositi infekciju ili kontaminaciju. 

    Dr`ava-potpisnica }e obavijestiti brodare ili njihove agente o tim zahtjevima. 

^lan 38. Zdravstveni dio Op}e vazduhoplovne deklaracije 

1.    Pilot koji komanduje avionom ili pilotov agent, u letu ili po slijetanju na prvi aerodrom na teritoriji dr`ave-potpisnice, mora, koliko najbolje mo`e, osim ako to dr`ava-potpisnica ne zahtijeva, popuniti i dostaviti nadle`nom organu za taj aerodrome Zdravstveni dio Op}e vazduhoplovne deklaracije, koji mora biti u skladu s modelom datim u Aneksu 9. 

2.    Pilot koji komanduje avionom ili pilotov agent mora dostaviti sve informacije koje tra`i dr`ava-potpisnica u smislu zdravstvenog stanja u avionu tokom me|unarodnog putovanja, te o svim zdravstvenim mjerama primijenjenim na avion. 

3.    Dr`ava-potpisnica mo`e odlu~iti: 

(a)    da ukine podno{enje Zdravstvenog dijela Op}e vazduhoplovne deklaracije za sve avione u dolasku; ili 

(b)    da zahtijeva podno{enje Zdravstvenog dijela Op}e vazduhoplovne deklaracije po preporuci vezanoj za avione koji dolaze iz pogo|enih oblasti, ili da to zahtijeva od aviona koji bi ina~e mogao prenositi infekciju ili kontaminaciju. 

    Dr`ava-potpisnica }e obavijestiti avio-prevoznike ili njihove agente o tim zahtjevima. 

^lan 39. Sanitarni certifikati za brodove 

1.    Certifikati o izuze}u od sanitarne kontrole broda i Certifikati o sanitarnoj kontroli broda va`it }e maksimalno u periodu od {est mjeseci. Taj period se mo`e produ`iti za mjesec dana ako se mjere pregleda ili kontrole ne mogu obaviti u luci. 

2.    Ako se ne dostavi Certifikat o izuze}u od sanitarne kontrole broda ili Certifikat o sanitarnoj kontroli broda ili ako se na brodu utvrdi da postoji rizik po javno zdravlje, dr`ava-potpisnica mo`e postupiti po paragrafu 1. ~lana 27. 

3.    Certifikati iz ovog ~lana moraju biti u skladu s modelom iz Aneksa 3. 

4.    Kad god je to mogu}e, mjere kontrole }e biti obavljane kad su brod i brodska skladi{ta prazni. U slu~aju broda pod balastom, one }e se obavljati prije utovara. 

5.    Kad se kontrolne mjere zahtijevaju i kad su na zadovoljavaju}i na~in obavljene, nadle`ni organ }e izdati Certifikat o sanitarnoj kontroli broda, bilje`e}i na|ene dokaze i poduzete kontrolne mjere. 

6.    Nadle`ni organ mo`e izdati Certifikat o izuze}u od sanitarne kontrole broda u bilo kojoj luci u skladu s ~lanom 20, ako nije zadovoljan u smislu toga da je brod bez infekcije i kontaminacije, uklju~uju}i prijenosnike i rezervoare. Takav certificate }e se obi~no izdati samo ako je inspekcija broda obavljena kad su brod i brodska skladi{ta prazni ili kad sadr`e samo ballast ili drugi materijal takve prirode ili tako raspore|en da omogu}ava detaljnu inspekciju skladi{ta. 

7.    Ako su uvjeti pod kojima se kontrolne mjere sprovode takvi da se, po mi{ljenju nadle`nog organa za luku gdje je operacija obavljena, ne mo`e dobiti zadovoljavaju}i rezultat, nadle`ni organ }e na~initi zabilje{ku u tom smislu na Certifikatu o sanitarnoj kontroli broda. 

DIO VII. - NAKNADE 

^lan 40. Naknade za zdravstvene mjere vezane za putnike 

1.    Osim za putnike koji tra`e privremeno ili stalno boravi{te, a koji su podlo`ni paragrafu 2. ovog ~lana, dr`ava-potpisnica ne}e napla}ivati nikakve naknade u skladu s ovim Propisima za sljede}e mjere za{tite javnog zdravlja: 

(a)    bilo koji ljekarski pregled predvi|en u ovim Propisima, ili dopunski pregled koji eventualno tra`i dr`ava-potpisnica da bi se uvjerila da je izvr{en pregled zdravstvenog statusa putnika; 

(b)    bilo koju vakcinaciju i drugu profilaksu koja se daje putniku u dolasku a koja ne predstavlja objavljeni zahtjev, ili predstavlja zahtjev objavljen manje od 10 dana prije obavljanja vakcinacije ili druge profilakse; 

(c)    odgovaraju}e zahtjeve za izolaciju ili karantin putnika; 

(d)    bilo koji certifikat koji se izdaje putniku u kom se navode mjere primjenjene na datum primjene; ili 

(e)    bilo koju mjeru primijenjenu na prtljag koji ide zajedno s putnikom. 

2.    Dr`ave-potpisnice mogu napla}ivati zdravstvene mjere osim onih navedenih u paragrafu 1. ovog ~lana, uklju~uju}i i one koje su primarno u korist putnika. 

3.    Tamo gdje se naknade napla}uju za primjenu takvih zdravstvenih mjera prema putnicima u skladu s ovim Propisima, u svakoj dr`avi-potpisnici bit }e samo jedna tarifa za takve naknade, a svaka naknada: 

(a)    mora biti u skladu s tom tarifom; 

(b)    ne smije prema{ivati stvarne tro{kove pru`enih usluga; te 

(c)    mora se napla}ivati bez pravljenja razlike u odnosu na dr`avljanstvo, domicil ili boravi{te doti~nog putnika. 

4.    Tarifa i sve njene izmjene i dopune moraju biti objavljene najmanje 10 dana unaprijed, prije bilo kakve naplate naknada u skladu s njom. 

5.    Ni~im u ovim Propisima ne}e se dr`ave-potpisnice isklju~iti od zahtijevanja naknade za izdatke ostvarene u osiguranju zdravstvenih mjera iz paragrafa 1. ovog ~lana: 

(a)    od prijevoznika ili vlasnika u odnosu na njihove zaposlenike; ili 

(b)    iz va`e}ih osiguravaju}ih izvora. 

6.    Ni pod kojim okolnostima takvim putnicima ili prijevoznicima ne}e se uskratiti mogu}nost odlaska s teritorije dr`ave-potpisnice prije pla}anja naknada iz paragrafa 1. i 2. ovog ~lana. 

^lan 41. Naknade za prtljag, teret, kontejnere, prijevozna sredstva, robe i po{tanske pakete 

1.    Tamo gdje se naknade napla}uju za primjenu zdravstvenih mjera na prtljag, teret, kontejnere, prijevozna sredstva, robe ili po{tanske pakete u skladu s ovim Propisima, u svakoj dr`avi-potpisnici smije biti samo jedna tarifa za takve naknade, a svaka naknada: 

(a)    mora biti u skladu s tom tarifom; 

(b)    ne smije prema{ivati stvarne tro{kove pru`enih usluga; te 

(c)    mora se napla}ivati bez pravljenja razlike u odnosu na dr`avljanstvo, zastavu, registraciju ili vlasni{tvo nad doti~nim prtljagom, teretom, kontejnerima, prijevoznim sredstvima, robama ili po{tanskim paketima. Posebno se ne smije praviti razlika izme|u doma}eg i stranog prtljaga, tereta, kontejnera, prijevoznih sredstava, roba ili po{tanskih paketa. 

2.    Tarifa i sve njene izmjene i dopune moraju biti objavljene najmanje 10 dana unaprijed, prije bilo kakve naplate naknada u skladu s njom. 

DIO VIII. - OP]E ODREDBE 

^lan 42. Implementiranje zdravstvenih mjera 

Zdravstvene mjere poduzete u skladu s ovim Propisima bit }e pokrenute i obavljene bez odlaganja, te }e biti primijenjene na transparentan i nediskriminatoran na~in. 

^lan 43. Dodatne zdravstvene mjere 

1.    Ovim Propisima se ne isklju~uju dr`ave-potpisnice od sprovedbe zdravstvenih mjera, u skladu s njihovim relevantnim nacionalnim zakonom i obavezama iz me|unarodnog prava, u reakciji na konkretne rizike u polju javnog zdravstva ili vanredne situacije u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti: 

(a)    kojima se posti`e isti ili vi{i nivo zdravstvene za{tite od preporuka SZO; ili 

(b)    koje su ina~e zabranjene u skladu s ~lanom 25, ~lanom 26, paragrafima 1. i 2. ~lana 28, ~lanom 30, paragrafom 1(c) ~lana 31. i ~lanom 33, 

    pod uvjetom da su takve mjere ina~e dosljedne s ovim Propisima. 

    Takve mjere ne smiju biti restriktivnije za me|unarodni saobra}aj niti invazivnije i intruzivnije po lica od razumno raspolo`ivih alternative kojima bi se postigao odgovaraju}i nivo zdravstvene za{tite. 

2.    U utvr|ivanju da li da se primijene zdravstvene mjere iz paragrafa 1. ovog ~lana ili dopunske zdravstvene mjere u skladu s paragrafom 2. ~lana 23, paragrafom 1. ~lana 27, paragrafom 2. ~lana 28. i paragrafom 2(c) ~lana 31, dr`ave-potpisnice }e zasnivati svoja odre|enja na: 

(a)    nau~nim principima; 

(b)    raspolo`ivim nau~nim dokazima o riziku po ljudsko zdravlje, ili tamo gdje su ti dokazi nedostatni, na raspolo`ivim informacijama, uklju~uju}i i one iz SZO i drugih relevantnih me|uvladinih organizacija i me|unarodnih tijela; te 

(c)    svakoj raspolo`ivoj konkretnoj smjernici iz SZO. 

3.    Dr`ava-potpisnica koja sprovodi dopunske zdravstvene mjere iz paragrafa 1. ovog ~lana, a kojima se zna~ajno ometa me|unarodni saobra}aj, dostavit }e SZO za njih obrazlo`enje zasnovano na javnom zdravstvu i relevantne nau~ne informacije. SZO }e podijeliti te informacije s drugim dr`avama-potpisnicama, a podijelit }e i informacije vezane za provedene zdravstvene mjere. U svrhu ovog ~lana, zna~ajno ometanje generalno ozna~ava odbijanje ulaska ili odlaska me|unarodnih putnika, prtljaga, tereta, kontejnera, roba, i sli~nog, ili njihovo odlaganje na vi{e od 24 sata. 

4.    Nakon procjene informacija dostavljenih u skladu s paragrafima 3. i 5. ovog ~lana i drugih relevantnih informacija, SZO mo`e zahtijevati da doti~na dr`ava-potpisnica ponovno razmotri primjenu tih mjera. 

5.    Dr`ava-potpisnica koja sprovodi dopunske zdravstvene mjere iz paragrafa 1. i 2. ovog ~lana a kojima se zna~ajno ometa me|unarodni saobra}aj, obavijestit }e SZO, u roku od 48 sati od provedbe, o tim mjerama i njihovom obrazlo`enju, osim ako one nisu pokrivene nekom privremenom ili stalnom preporukom. 

6.    Dr`ava-potpisnica koja sprovodi zdravstvenu mjeru u skladu s paragrafom 1. ili 2. ovog ~lana }e u roku od tri mjeseca revidirati takvu mjeru, uzimaju}i u obzir savjet SZO i kriterije u paragrafu 2. ovog ~lana. 

7.    Bez obzira na svoja prava po ~lanu 56, svaka dr`ava-potpisnica koja je pod utjecajem mjere poduzete po paragrafu 1. ili 2. ovog ~lana mo`e zahtijevati od dr`ave-potpisnice koja provodi tu mjeru da se s njom konsultira. Svrha takvih konsultacija je da se pojasne nau~ne informacije i obrazlo`enje zasnovano na javnom zdravlju koji stoje iza te mjere, te da se na|e me|usobno prihvatljivo rje{enje. 

8.    Odredbe ovog ~lana mogu se primjenjivati na sprovo|enje mjera vezanih za putnike koji u~estvuju u masovnim okupljanjima. 

^lan 44. Suradnja i pomo} 

1.    Dr`ave-potpisnice obavezuju se da }e sura|ivati jedna s drugom do mogu}eg omjera u: 

(a)    otkrivanju i procjeni, te u reakciji na doga|aje predvi|ene u skladu s ovim Propisima; 

(b)    pru`anju ili olak{avanju pru`anja tehni~ke suradnje i logisti~ke podr{ke, posebno u razvoju, ja~anju i odr`avanju kapaciteta u polju javnog zdravstva potrebnih u skladu s ovim Propisima; 

(c)    mobilizranju finansijskih resursa u cilju olak{avanja provedbe svojih obaveza u skladu s ovim Propisima; te 

(d)    formulaciji predlo`enih zakona i drugih zakonskih i upravnih odredbi za provedbu ovih Propisa. 

2.    SZO }e na zahtjev sura|ivati s dr`avama-~lanicama do mogu}eg omjera u: 

(a)    evaluaciji i procjeni svojih kapaciteta u polju javnog zdravstva, u cilju olak{avanja djelotvorne sprovedbe ovih Propisa; 

(b)    pru`anju ili olak{avanju pru`anja tehni~ke suradnje i logisti~ke podr{ke dr`avama-potpisnicama; te 

(c)    mobiliziranju finansijskih resursa za pru`anje podr{ke zemljama u razvoju u izgradnji, ja~anju i odr`avanju kapaciteta predvi|enih u Aneksu 1. 

3.    Suradnja u skladu s ovim ~lanom mo`e se sprovoditi putem vi{e kanala, uklju~uju}i bilateralno, putem regionalnih mre`a i regionalnih ureda SZO, te putem me|uvladinih organizacija i me|unarodnih tijela. 

^lan 45. Tretman li~nih podataka 

1.    Zdravstvene informacije koje prikupi ili primi dr`ava-potpisnica u skladu s ovim Propisima od druge dr`ave-potpisnice ili od SZO a koje se odnose na identificiranu ili osobu koja se mo`e identificirati bit }e dr`ane povjerljivo i obra|ivane anonimno, prema zahtjevima nacionalnog zakona. 

2.    Bez obzira na paragraf 1, dr`ave-potpisnice mogu prikazivati i obra|ivati li~ne podatke tamo gdje je to od osnovne va`nosti za procjenu i upravljanje rizikom po javno zdravlje, ali dr`ave-potpisnice, u skladu s nacionalnim zakonom, te SZO moraju osigurati da ti podaci: 

(a)    budu obra|eni pravi~no i zakonito, i da se ne procesiraju dalje na na~in nespojiv s tom svrhom; 

(b)    budu adekvatni, relevantni i ne pretjerani u odnosu na tu svrhu; 

(c)    ta~ni i po potrebi a`urirani; mora se poduzeti svaki razuman korak da se osigura brisanje ili ispravljanje neta~nih ili nekompletiranih podataka; te 

(d)    ne budu du`i nego {to je neophodno. 

3.    Na zahtjev, SZO }e koliko god bude prakti~no izvodivo dostaviti pojedincu njegove li~ne podatke iz ovog ~lana u razumljivom obliku, bez nepotrebnog odlaganja i izdataka, te po potrebi, omogu}iti njihovu korekciju. 

^lan 46. Prijevoz i rukovanje biolo{kim supstancama, reagensima i materijalima u dijagnosti~ke svrhe 

Dr`ave-potpisnice }e, ovisno od nacionalnog prava i uzimaju}i u obzir relevantne me|unarodne smjernice, olak{avati prijevoz, ulazak, izlazak, obradu i rukovanje biolo{kim supstancama i dijagnosti~kim primjercima, reagensima i drugim dijagnosti~kim materijalima, u svrhu provjere i reakcije u oblasti javnog zdravstva, u skladu s ovim Propisima. 

DIO IX. - LISTA EKSPERATA ZA IHR, KOMITET ZA VANREDNE SITUACIJE I KOMITET ZA REVIZIJU 

Poglavlje I. - Lista eksperata za IHR 

^lan 47. Sastav 

Generalni direktor }e ustanoviti listu sastavljenu od eksperata u svim relevantnim poljima ekspertize (u daljnjem tekstu: "Lista eksperata za IHR"). Generalni direktor }e imenovati ~lanove Liste eksperata za IHR u skladu s Propisima SZO za ekspertna savjetodavna tijela i komitete (u daljnjem tekstu: "Propisi SZO o savjetodavnim tijelima"), osim ako nije druga~ije predvi|eno u ovim Propisima. Pored toga, generalni direktor }e imenovati jednog ~lana na zahtjev svake dr`ave-potpisnice i po potrebi eksperte koje predlo`e relevantne me|uvladine i regionalne organizacije za ekonomsku integraciju. Zainteresirane dr`ave-potpisnice }e obavijestiti generalnog direktora o kvalifikacijama i oblastima ekspertskog znanja svakog od eksperata koga predlo`e kao ~lana. Generalni direktor }e povremeno informirati dr`ave-potpisnice, te relevantne me|uvladine i regionalne organizacije za ekonomsku integraciju, o sastavu Liste eksperata za IHR. 

Poglavlje II. - Komitet za vanredne situacije 

^lan 48. Opis radnih zadataka i sastav 

1.    Generalni direktor }e ustanoviti Komitet za vanredne situacije, koji }e na zahtjev generalnog direktora davati svoja mi{ljenja o: 

(a)    tome da li taj doga|aj predstavlja vanrednu situaciju u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti; 

(b)    okon~avanju vanredne situacije u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti; 

(c)    predlo`enom izdavanju, modifikaciji, produ`enju ili ukidanju privremenih preporuka. 

2.    Komitet za vanredne situacije bit }e sastavljen od eksperata koje je odabrao generalni direktor sa Liste eksperata za IHR i po potrebi od drugih ekspertskih savjetodavnih tijela Organizacije. Generalni direktor }e utvrditi trajanje ~lanstva u cilju osiguranja njegove kontinuiranosti u razmatranju konkretnog doga|anja i njegovih konsekvenci. Generalni direktor }e birati ~lanove Komiteta za vanredne situacije na osnovu ekspertskih znanja i iskustva potrebnog za konkretnu sesiju i s du`nim po{tivanjem principa geografske zastupljenosti. Najmanje jedan ~lan Komiteta za vanredne situacije trebao bi biti ekspert kojeg je imenovala dr`ava-potpisnica na ~ijoj teritoriji je doga|aj proistekao. 

3.    Generalni direktor mo`e, na svoju vlastitu inicijativu ili na zahtjev Komiteta za vanredne situacije, imenovati jednog ili vi{e tehni~kih eksperata radi pru`anja savjeta Komitetu. 

^lan 49. Procedure 

1.    Generalni direktor }e zakazivati sastanke Komiteta za vanredne situacije biranjem jednog broja eksperata izme|u onih iz paragrafa 2. ~lana 48, u skladu s poljima ekspertskih znanja i iskustva najrelevantnijim za konkretni doga|aj koji se de{ava. U svrhu ovog ~lana, "sastanci" Komiteta za vanredne situacije mogu obuhvatati telekonferencije, videokonferencije ili elektronske komunikacije. 

2.    Generalni direktor }e dostavljati Komitetu za vanredne situacije dnevni red i sve relevantne informacije u vezi doga|aja, uklju~uju}i informacije koje su dostavile dr`ave-potpisnice, kao i sve eventualne privremene preporuke ~ije izdavanje predlo`i generalni direktor. 

3.    Komitet za vanredne situacije }e izabrati svog predsjedavaju}eg i pripremiti nakon svakog sastanka kratak si`e izvje{taja o svojim postupcima i razmatranjima, uklju~uju}i sve eventualne savjete o preporukama. 

4.    Generalni direktor }e pozvati dr`avu-potpisnicu na ~ijoj teritoriji je doga|aj proistekao da prezentira svoje stavove Komitetu za vanredne situacije. U tom smislu, generalni direktor }e joj dostaviti obavijest o datumima i dnevnom redu sastanka Komiteta za vanredne situacije, uz obavijest unaprijed onoliko koliko je neophodno. Doti~na dr`ava-potpisnica me|utim ne mo`e tra`iti odlaganje sastanka Komiteta za vanredne situacije u svrhu prezentiranja na njemu svojih stavova. 

5.    Stavovi Komiteta za vanredne situacije bit }e proslije|eni generalnom direktoru na razmatranje. Generalni direktor }e donijeti kona~nu odluku po ovim predmetima. 

6.    Generalni direktor }e dr`avama-potpisnicama dostaviti saop}enje o odluci i ukidanju vanredne situacije u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti, svih eventualnih zdravstvenih mjera koje je poduzela doti~na dr`ava-potpisnica, svih privremenih preporuka, skupa sa stavovima Komiteta za vanredne situacije. Generalni direktor }e obavijestiti prijevoznike putem dr`ava-potpisnica i relevantnih me|unarodnih agencija o takvim privremenim preporukama, uklju~uju}i njihove modifikacije, produ`enja ili ukidanja. Generalni direktor }e naknadno dati takve informacije i preporuke na raspolaganje {iroj javnosti. 

7.    Dr`ave-potpisnice na ~ijim se teritorijama doga|aj desio mogu predlo`iti Generalnom direktoru ukidanje vanredne situacije u polju javnog zdravstva od me|unarodne zabrinutosti i/ili privremenih preporuka, a mo`e napraviti i prezentiranje u tom smislu Komitetu za vanredne situacije. 

Poglavlje III. - Komitet za reviziju 

^lan 50. Opis radnih zadataka i sastav 

1.    Generalni direktor }e ustanoviti Komitet za reviziju, koji }e izvr{avati sljede}e funkcije: 

(a)    davati tehni~ke preporuke Generalnom direktoru u vezi s amandmanima na ove Propise; 

(b)    davati tehni~ke savjete Generalnom direktoru u odnosu na stalne preporuke, te eventualne njihove modifikacije ili ukidanja; 

(c)    davati tehni~ke savjete Generalnom direktoru po bilo kom pitanju koje mu uputi Generalni direktor u vezi s funkcioniranjem ovih Propisa. 

2.    Komitet za reviziju }e se smatrati ekspertskim komitetom i bit }e podlo`an Propisima SZO o savjetodavnim tijelima, osim u ovom ~lanu nije druga~ije predvi|eno. 

3.    ^lanovi Komiteta za reviziju bit }e birani i imenovani od strane Generalnog direktora iz redova lica koja su na Listi eksperata za IHR, te po potrebi od strane drugih ekspertnih savjetodavnih tijela Organizacije. 

4.    Generalni direktor }e ustanoviti broj ~lanova koji }e biti pozvani na sastanak Komiteta za reviziju, utvrditi njegov datum i trajanje, te sazvati Komitet. 

5.    Generalni direktor }e imenovati ~lanove Komiteta za reviziju samo za period rada jedne sjednice. 

6.    Generalni direktor }e odabrati ~lanove Komiteta za reviziju na osnovu principa ravnopravne geografske zastupljenosti, spolne proporcionalnosti, proporcionalnosti eksperata iz razvijenih i zemalja u razvoju, zastupljenosti razli~itosti nau~nog mi{ljenja, pristupa i prakti~nog iskustva u raznim dijelovima svijeta, te odgovaraju}e me|udisciplinarne proporcionalnosti. 

^lan 51. Postupanje 

1.    Odluke Komiteta za reviziju donosit }e se ve}inom prisutnih ~lanova s pravom glasa. 

2.    Generalni direktor }e pozvati dr`ave-potpisnice, Ujedinjene nacije i njihove specijalizirane agencije i druge relevantne me|uvladine organizacije ili nevladine organizacije u slu`benim odnosima sa SZO da odrede predstavnike koji }e prisustvovati sjednicama Komiteta. Ti predstavnici mogu dostavljati memorandume i uz pristanak Predsjedavaju}eg, mogu davati izjave o predmetima diskusije. Oni ne}e imati pravo glasa. 

^lan 52. Izvje{taji 

1.    Za svaku sjednicu, Komitet za reviziju }e sa~initi izvje{taj u kome se iznose pogledi i savjeti Komiteta. Izvje{taj }e odobriti Komitet za reviziju prije kraja zasjedanja. Njegovi stavovi i savjeti ne}e obavezivati Organizaciju i bit }e formulirani kao savjet Generalnom direktoru. Tekst izvje{taja ne mo`e se modificirati bez pristanka Komiteta. 

2.    Ako Komitet za reviziju nije jedinstven u svojim nalazima, svaki ~lan }e imati pravo izra`avati svoje suprotne profesionalne poglede u pojedina~nom ili grupnom izvje{taju, u kom }e se iznijeti razlozi za{to se ima razli~ito mi{ljenje i koji }e formirati dio izvje{taja Komiteta. 

3.    Izvje{taj Komiteta za reviziju }e biti podnesen generalnom direktoru, SZO }e saop}iti svoje stavove i savjete Zdravstvenoj skup{tini ili Izvr{nom odboru, na njihovo razmatranje i postupanje. 

^lan 53. Procedure za stalne preporuke 

Kad generalni direktor smatra da je stalna preporuka neophodna i prikladna za konkretni rizik u polju javnog zdravstva, Generalni direktor }e tra`iti stavove Komiteta za reviziju. Pored relevantnih paragrafa ~lanova 50. do 52, primjenjuju se sljede}e odredbe: 

(a)    prijedlozi za stalne preporuke, njihove modifikacije ili ukidanja mogu Komitetu za reviziju dostaviti generalni direktor ili dr`ave-~lanice putem generalnog direktora; 

(b)    svaka dr`ava-potpisnica mo`e dostaviti relevantne informacije na razmatranje od strane Komiteta za reviziju; 

(c)    Generalni direktor mo`e zahtijevati od svake dr`ave-potpisnice, me|uvladine organizacije ili nevladine organizacije u slu`benim odnosima sa SZO da stavi na raspolaganje Komitetu za reviziju informacije koje posjeduje u vezi s predmetom predlo`ene stalne preporuke, prema navodu Komiteta za reviziju; 

(d)    Generalni direktor mo`e, na zahtjev Komiteta za reviziju ili na vlastitu inicijativu generalnog direktora, imenovati jednog ili vi{e tehni~kih eksperata Komiteta za reviziju. Oni ne}e imati pravo glasa; 

(e)    svaki izvje{taj koji sadr`i stavove i savjete Komiteta za reviziju u vezi stalnih preporuka bit }e proslije|en generalnom direktoru na razmatranje i odlu~ivanje, Generalni direktor }e saop}iti stavove i savjete Komiteta za reviziju Zdravstvenoj skup{tini; 

(f)    Generalni direktor }e saop}iti dr`avama-potpisnicama sve stalne preporuke, kao i modificiranja ili ukidanja takvih preporuka, skupa sa stavovima Komiteta za reviziju; 

(g)    stalne preporuke }e generalni direktor dostavljati naknadnoj Zdravstvenoj skup{tini na razmatranje. 

DIO X. - KONA^NE ODREDBE 

^lan 54. Izvje{tavanje i revizija 

1.    Dr`ave-potpisnice i generalni direktor }e dostaviti izvje{taj Zdravstvenoj skup{tini o provedbi ovih Propisa prema odluci Zdravstvene skup{tine. 

2.    Zdravstvena skup{tina }e povremeno revidirati funkcioniranje ovih Propisa. U tom cilju, ona mo`e zahtijevati savjet Komiteta za reviziju putem generalnog direktora. Do prve takve revizije do}i }e najkasnije pet godina nakon stupanja na snagu ovih Propisa. 

3.    SZO }e povremeno obavljati studije u cilju revizije i procjene funkcioniranja Aneksa 2. Prva takva revizija }e po~eti najkasnije jednu godinu nakon stupanja na snagu ovih Propisa. Rezultati ovih revizija podnosit }e se po potrebi Zdravstvenoj skup{tini na njeno razmatranje. 

^lan 55. Amandmani 

1.    Amandmane na ove Propise mogu predlo`iti bilo koja dr`ava-potpisnica ili generalni direktor. Takvi prijedlozi za amandmane }e se dostavljati Zdravstvenoj skup{tini na njeno razmatranje. 

2.    Tekst svih eventualno predlo`enih amandmana bit }e saop}en svim dr`avama-potpisnicama od strane generalnog direktora najmanje ~etiri mjeseca prije odr`avanja Zdravstvene skup{tine na kojoj su oni predlo`eni za razmatranje. 

3.    Amandmani na ove Propise koje usvoji Zdravstvena skup{tina u skladu s ovim ~lanom stupit }e na snagu za sve dr`ave-potpisnice pod istim uvjetima, te uz ista prava i obaveze, kako je predvi|eno u ~lanu 22. Ustava SZO i ~lanovima 59. do 64. ovih Propisa. 

^lan 56. Rje{avanje sporova 

1.    U slu~aju spora izme|u dvaju ili vi{e dr`ava-potpisnica u vezi s tuma~enjem ili primjenom ovih Propisa, doti~ne dr`ave-potpisnice }e tra`iti prvostepeno rje{avanje sporova putem pregovora ili drugih sporazumnih metoda po svom izboru, uklju~uju}i posredovanje, medijaciju ili pomirenje. Nepostizanjem sporazuma strane u sporu ne}e biti razrije{ene odgovornosti da ga i dalje poku{avaju rije{iti. 

2.    U slu~aju da se spor ne rije{i sredstvima opisanim u paragrafu 1. ovog ~lana, doti~ne dr`ave-potpisnice se mogu slo`iti da upute spor generalnom direktoru, SZO }e u~initi svaki napor da ga rije{i. 

3.    Dr`ava-potpisnica mo`e u svako vrijeme pismenim putem izjaviti generalnom direktoru da prihvata arbitra`u kao obaveznuu odnosu na sve sporove vezane za tuma~enje ili primjenu ovih Propisa u kojima je ona strana, ili vezane za konkretan spor u odnosu na neku drugu dr`avu-potpisnicu koja prihvata istu obavezu. Arbitra`a }e se obavljati u skladu sa Opcionim pravilima za arbitra`u u sporovima izme|u dvaju dr`ava Stalnog arbitra`nog suda koja budu va`e}a u vrijeme podno{enja zahtjeva za arbitra`u. Dr`ave-potpisnice koje su se slo`ile da prihvate arbitra`u kao obaveznu moraju prihvatiti arbitra`nu presudu kao kona~nu i obavezuju}u. Generalni direktor }e po potrebi obavijestiti Zdravstvenu skup{tinu o takvoj radnji. 

4.    Ni~im u ovim Propisima ne}e se ugroziti prava dr`ava-potpisnica po bilo kom me|unarodnom sporazumu u kom su one potpisnice da se obrate na mehanizme rje{avanja sporova drugih me|uvladinih organizacija ili ustanovljene po bilo kom me|unarodnom sporazumu. 

5.    U slu~aju spora izme|u SZO i jedne ili vi{e dr`ava-potpisnica u vezi s tuma~enjem ili primjenom ovih Propisa, predmet }e se dostaviti Zdravstvenoj skup{tini. 

^lan 57. Odnos s drugim me|unarodnim sporazumima 

1.    Dr`ave-potpisnice spoznaju da bi se IHR i drugi relevantni me|unarodni sporazumi trebali tuma~iti tako da budu kompatibilni. Odredbe IHR-a ne}e utjecati na prava i obaveze bilo koje dr`ave-potpisnice koji proisti~u iz drugih me|unarodnih sporazuma. 

2.    U skladu s paragrafom 1. ovog ~lana, ni~im u ovim Propisima dr`ave-potpisnice se ne}e sprje~avati da imaju odre|ene zajedni~ke interese zbog svojih zdravstvenih, geografskih, dru{tvenih ili ekonomskih uvjeta, u zaklju~ivanju specijalnih sporazuma ili aran`mana u cilju olak{avanja primjene ovih Propisa, a posebno u odnosu na: 

(a)    direktnu i brzu razmjenu informacija o javnom zdravlju izme|u susjednih teritorija razli~itih dr`ava; 

(b)    zdravstvene mjere koje se trebaju primjenjivati na me|unarodni obalski saobra}aj i me|unarodni saobra}aj u vodama u okviru njihove jurisdikcije; 

(c)    zdravstvene mjere koje se trebaju primjenjivati na susjednim teritorijama razli~itih dr`ava na njihovoj zajedni~koj granici; 

(d)    aran`mane za preno{enje pogo|enih lica ili pogo|enih ljudskih ostataka putem prijevoznih sredstava posebno prilago|enih za tu svrhu; te 

(e)    deratizaciju, dezinsekciju, dezinfekciju, dekontaminaciju i drugi tretman koji za cilj ima da roba bude bez agenasa koji izazivaju oboljenja. 

3.    Bez obzira na svoje obaveze u skladu s ovim Propisima, dr`ave-potpisnice koje su ~lanice regionalne organizacije za ekonomsku integraciju }e u svojim me|usobnim odnosima primjenjivati zajedni~ka pravila na snazi u toj regionalnoj organizaciji za ekonomsku integraciju. 

^lan 58. Me|unarodni sanitarni sporazumi i propisi 

1.    Ovi Propisi, u skladu s odredbama ~lana 62. i iznimkama datim u daljnjem tekstu, zamijenit }e u odnosima izme|u dr`ava obavezanim ovim Propisima i izme|u tih Dr`ava i SZO, odredbe sljede}ih me|unarodnih sanitarnih sporazuma i propisa: 

(a)    Me|unarodna sanitarna konvencija, potpisana u Parizu, 21. juna 1926; 

(b)    Me|unarodna sanitarna konvencija za vazdu{nu navigaciju, potpisana u Hagu, 12. aprila 1933; 

(c)    Me|unarodni sporazum za ukidanje uvjerenja o zdravstvenom stanju, potpisan u Parizu, 22. decembra 1934; 

(d)    Me|unarodni sporazum za ukidanje konzularnih viza na uvjerenja o zdravstvenom stanju, potpisan u Parizu, 22. decembra 1934; 

(e)    Konvencija kojom se modificira Me|unarodna sanitarna konvencija od 21. juna 1926, potpisana u Parizu, 31. oktobra 1938; 

(f)    Me|unarodna sanitarna konvencija iz 1944, kojom se modificira Me|unarodna sanitarna konvencija od 21. juna 1926, otvorena za potpisivanje u Va{ingtonu 15. decembra 1944; 

(g)    Me|unarodna sanitarna konvencija za vazdu{nu navigaciju iz 1944, kojom se modificira Me|unarodna sanitarna konvencija od 12. aprila 1933, otvorena za potpisivanje u Va{ingtonu 15. decembra 1944; 

(h)    Protokol od 23. aprila 1946. o produ`avanju Me|unarodne sanitarne konvencije iz 1944, potpisan u Va{ingtonu; 

(i)    Protokol od 23. aprila 1946. o produ`avanju Me|unarodne sanitarne konvencije za vazdu{nu navigaciju iz 1944, potpisan u Va{ingtonu; 

(j)    Me|unarodni sanitarni propisi iz 1951. i Dodatni propisi iz 1955, 1956, 1960, 1963. i 1965; te 

(k)    Me|unarodni zdravstveni propisi iz 1969. i amandmani iz 1973. i 1981. 

2.    Panameri~ki sanitarni kodeks, potpisan u Havani 14. novembra 1924, ostaje na snazi, uz iznimku ~lanova 2, 9, 10, 11, 16. do i uklju~uju}i 53, 61 i 62, na koje se odnosi relevantni dio paragrafa 1. ovog ~lana. 

^lan 59. Stupanje na snagu; rok za odbijanje ili rezervacije 

1.    Rok predvi|en u izvr{enju ~lana 22. Ustava SZO za odbijanje ili rezervacije prema ovim Propisima ili njihovim amandmanima bit }e 18 mjeseci od datuma obavijesti od strane generalnog direktora o usvajanju ovih Propisa, ili o amandmanima na ove Propise od strane Zdravstvene skup{tine. Svako odbijanje ili rezervacije koje primi generalni direktor nakon isteka tog roka ne}e vrijediti. 

2.    Ovi Propisi }e stupiti na snagu 24 mjeseca nakon datuma dostave obavijesti iz paragrafa 1. ovog ~lana, osim za: 

(a)    Dr`avu koja je odbila ove Propise ili njihove amandmane, u skladu s ~lanom 61; 

(b)    Dr`avu koja je na~inila rezervacije, za koju }e ovi Propisi stupiti na snagu prema odredbama predvi|enim u ~lanu 62; 

(c)    Dr`avu koja postane ~lanica SZO nakon datuma dostave obavijesti od strane generalnog direktora iz paragrafa 1. ovog ~lana, a koja nije ve} potpisnica ovih Propisa, za koju }e ovi Propisi stupiti na snagu prema odredbama predvi|enim u ~lanu 60; te 

(d)    Dr`avu koja nije ~lanica SZO koja prihvata ove Propise, za koju }e oni stupiti na snagu u skladu s paragrafom 1. ~lana 64. 

3.    Ako dr`ava nije u stanju da u potpunosti prilagodi svoje doma}e zakonodavne i upravne aran`mane s ovim Propisima u roku predvi|enom u paragrafu 2. ovog ~lana, Dr`ava }e u roku navedenom u paragrafu 1. ovog ~lana dostaviti generalnom direktoru izjavu u vezi nerije{enih aran`mana i ostvariti ih najkasnije za 12 mjeseci nakon stupanja na snagu ovih Propisa za doti~nu dr`avu-potpisnicu. 

^lan 60. Nove dr`ave ~lanice SZO 

Svaka dr`ava koja postane ~lanica SZO nakon datuma dostave obavijesti od strane generalnog direktora iz paragrafa 1. ~lana 59, a koja jo{ nije potpisnica ovih Propisa, mo`e saop}iti svoje odbijanje ili eventualne rezervacije prema ovim Propisima u roku od 12 mjeseci od datuma slanja obavijesti od strane generalnog direktora, nakon {to postane ~lanica SZO. Ako ne budu odbijeni, ovi Propisi }e stupiti na snagu u odnosu na tu dr`avu, u skladu s odredbama ~lana 62. i 63, po isteku tog perioda. Ni u kom slu~aju ovi Propisi ne}e stupiti na snagu u odnosu na tu dr`avu prije isteka 24 mjeseca nakon datuma dostave obavijesti iz paragrafa 1. ~lana 59. 

^lan 61. Odbijanje 

Ako dr`ava dostavi generalnom direktoru obavijest o tome da odbija ove Propise ili neki od njihovih amandmana u roku predvi|enom u paragrafu 1. ~lana 59, ovi Propisi to jest doti~ni amandmani ne}e stupiti na snagu u odnosu na tu dr`avu. Svaki eventualni me|unarodni sanitarni sporazum ili propisi navedeni u ~lanu 58. ~ija je dr`ava ve} potpisnica ostaju na snazi {to se ti~e te dr`ave. 

^lan 62. Rezervacije 

1.    Dr`ave mogu na~initi rezervacije u odnosu na ove Propise u skladu s ovim ~lanom. Takve rezervacije ne smiju biti nespojive s ciljem i svrhom ovih Propisa. 

2.    O rezervacijama prema ovim Propisima }e se dostaviti obavijest generalnom direktoru u skladu s paragrafom 1. ~lana 59. i s ~lanom 60, paragrafom 1. ~lana 63. ili paragrafom 1. ~lana 64, ovisno od slu~aja. Dr`ava koja nije ~lanica SZO }e dostaviti generalnom direktoru obavijest o eventualnim rezervacijama uz svoju obavijest o prihva}anju ovih Propisa. Dr`ave koje formuliraju rezervacije trebale bi generalnom direktoru dostaviti razloge za te rezervacije. 

3.    Djelimi~no odbijanje ovih Propisa smatrat }e se rezervacijom. 

4.    Generalni direktor }e, u skladu s paragrafom 2. ~lana 65, izdati obavijest o svakoj eventualno primljenoj rezervaciji u skladu s paragrafom 2. ovog ~lana. Generalni direktor }e: 

(a)    ako je rezervacija na~injena prije stupanja na snagu ovih Propisa, zatra`iti od onih dr`ava-~lanica koje nisu odbile ove Propise da ga obavijesti u roku od {est mjeseci o eventualnim prigovorima na rezervaciju, ili 

(b)    ako je rezervacija na~injena nakon stupanja na snagu ovih Propisa, zatra`iti od dr`ava-potpisnica da ga obavijeste u roku od {est mjeseci o eventualnim prigovorima na rezervaciju. 

    Dr`ave koje prigovaraju na rezervaciju trebale bi generalnom direktoru dostaviti razloge za takav prigovor. 

5.    Nakon tog roka, generalni direktor }e obavijestiti sve dr`ave-potpisnice o prigovorima koje je primio u odnosu na rezervacije. Ako do kraja {estomjese~nog roka od datuma obavijesti iz paragrafa 4. ovog ~lana jedna tre}ina dr`ava iz paragrafa 4. ovog ~lana dostavi prigovor na neku rezervaciju, ona }e se smatrati prihva}enom i ovi Propisi }e stupiti na snagu za dr`avu rezervacije, u skladu s rezervacijom. 

6.    Ako najmanje jedna tre}ina dr`ava iz paragrafa 4. ovog ~lana dostavi prigovor na rezervaciju do isteka {estomjese~nog roka od datuma obavijesti iz paragrafa 4. ovog ~lana, generalni direktor }e obavijestiti dr`avu rezervacije u smislu toga da razmotri povla~enje rezervacije u toku od tri mjeseca od obavijesti generalnog direktora. 

7.    Dr`ava rezervacije }e nastaviti ispunjavati eventualne obaveze koje odgovaraju predmetu rezervacije, koju je dr`ava prihvatila u skladu s eventualnim me|unarodnim sanitarnim sporazumima ili propisima navedenim u ~lanu 58. 

8.    Ako dr`ava rezervacije ne povu~e rezervaciju u roku od tri mjeseca od datuma obavijesti generalnog direktora iz paragrafa 6. ovog ~lana, generalni direktor }e zatra`iti mi{ljenje Komiteta za reviziju ako tako zatra`i dr`ava rezervacije. Komitet za reviziju }e obavijestiti generalnog direktora ~im je prije mogu}e i u skladu s ~lanom 50. o prakti~nom efektu rezervacije na funkcioniranje ovih Propisa. 

9.    Generalni direktor }e dostaviti rezervaciju, te eventualne stavove Komiteta za reviziju, Zdravstvenoj skup{tini na razmatranje. Ako se Zdravstvena skup{tina ve}inom glasova usprotivi rezervaciji na temelju toga da je ona nespojiva s ciljem i svrhom ovih Propisa, rezervacija ne}e biti prihva}ena i ovi Propisi }e stupiti na snagu za dr`avu rezervacije tek nakon {to ona povu~e svoju rezervaciju u skladu s ~lanom 63. Ako Zdravstvena skup{tina prihvati rezervaciju, ovi Propisi }e stupiti na snagu za dr`avu rezervacije u skladu s njenom rezervacijom. 

^lan 63. Povla~enje odbijanja i rezervacije 

1.    Dr`ava mo`e u bilo koje vrijeme povu}i odbijanje izvr{eno u skladu s ~lanom 61. tako {to }e generalnom direktoru dostaviti obavijest. U takvim slu~ajevima, ovi Propisi }e stupiti na snagu u odnosu na tu dr`avu nakon prijema te obavijesti od strane generalnog direktora, osim u slu~aju kad dr`ava ~ini rezervaciju kod povla~enja svog odbijanja, u kom slu~aju }e ovi Propisi stupiti na snagu u skladu s ~lanom 62. Ni u kom slu~aju ovi Propisi ne}e stupiti na snagu u odnosu na tu dr`avu prije isteka 24 mjeseca od datuma obavijesti iz paragrafa 1. ~lana 59. 

2.    Doti~na dr`ava-potpisnica mo`e dostavljanjem obavijesti generalnom direktoru u svako vrijeme povu}i rezervaciju djelimi~no ili u cjelini. U takvim slu~ajevima, povla~enje }e stupiti na snagu od datuma prijema te obavijesti od strane generalnog direktora. 

^lan 64. Dr`ave koje nisu ~lanice SZO 

1.    Svaka dr`ava koja nije ~lanica SZO a koja je potpisnica bilo kog me|unarodnog sanitarnog sporazuma ili propisa navedenih u ~lanu 58. ili kojoj je generalni direktor dostavio obavijest o usvajanju ovih Propipsa od strane Svjetske zdravstvene skup{tine, mo`e postati potpisnica ovog dokumenta dostavljanjem obavijesti o svom prihvatanju generalnom direktoru i, u skladu s odredbama ~lana 62, takvo prihvatanje stupit }e na snagu nakon datuma stupanja na snagu ovih Propisa, ili, ako se o takvom prihvatanju dostavi obavijest nakon tog datuma, tri mjeseca nakon datuma prijema od strane generalnog direktora obavijesti o prihva}anju. 

2.    Svaka dr`ava koja nije ~lanica SZO a koja je postala potpisnica ovih Propisa mo`e se u bilo koje vrijeme povu}i iz u~e{}a u ovim Propisima, putem obavijesti poslate generalnom direktoru, a koja }e stupiti na snagu {est mjeseci nakon njenog prijema od strane generalnog direktora. Dr`ava koja se povukla }e od tog datuma nastaviti s primjenom odredbi svih me|unarodnih sanitarnih sporazuma ili propisa navedebug u ~lanu 58, ~ija je potpisnica prethodno bila. 

^lan 65. Obavijesti od strane generalnog direktora 

1.    Generalni direktor }e obavijestiti sve dr`ave-~lanice i pridru`ene ~lanice SZO, te i druge potpisnice me|unarodnih sanitarnih sporazuma ili propisa navedenih u ~lanu 58, o usvajanju ovih Propisa od strane Zdravstvene skup{tine. 

2.    Generalni direktor }e tako|er obavijestiti te dr`ave, kao i sve druge dr`ave koje su postle potpisnice ovih Propisa ili eventualnih amandmana na ove Propise, o svim eventualnim obavijestima koje je SZO primila u skladu s ~lanovima 60. do 64, kao i o svim odlukama koje Zdravstvena skup{tina donese u skladu s ~lanom 62. 

^lan 66. Autenti~nost tekstova 

1.    Tekstovi ovih Propisa na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i {panskom jeziku bit }e jednako autenti~ni. Originalni tekstovi ovih bit }e deponovani kod SZO. 

2.    Generalni direktor }e uz obavijest iz paragrafa 1. ~lana 59, dostaviti ovjerene kopije ovih Propisa svim ~lanicama i pridru`enim ~lanicama, kao i drugim potpisnicama svih eventualnih me|unarodnih sanitarnih sporazuma ili propisa navedenih u ~lanu 58. 

3.    Po stupanju na snagu ovih Propisa, generalni direktor }e dostaviti njihove ovjerene kopnije generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija na registraciju u skladu s ~lanom 102. Povelje Ujedinjenih nacija. 

B1_Page_01.JPG B1_Page_02.JPG B1_Page_03.JPG B1_Page_04.JPG B1_Page_05.JPG B1_Page_06.JPG B1_Page_07.JPG B1_Page_08.JPG B1_Page_09.JPG B1_Page_10.JPG B1_Page_11.JPG B1_Page_12.JPG B1_Page_13.JPG B1_Page_14.JPG B1_Page_15.JPG B1_Page_16.JPG B1_Page_17.JPG B1_Page_18.JPG B1_Page_19.JPG B1_Page_20.JPG

^lan 3. 

Ova Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja. 


Broj 01-011-1970-22/09
27. jula 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
@eljko Kom{i}, s. r. 


141 

Temeljem ~lanka V. 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i suglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 320/09 od 26. o`ujka 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine je na 55. sjednici, odr`anoj 8. travnja 2009. godine, donijelo 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU O BUDU]NOSTI ZDRAVSTVENE MRE@E U JUGOISTO^NOJ EUROPI U OKVIRU PROCESA REGIONALNE SURADNJE U JUGOISTO^NOJ EUROPI 

^lanak 1. 

Ratificira se Memorandum o razumijevanju o budu}nosti zdravstvene mre`e u Jugoisto~noj Europi u okviru Procesa regionalne suradnje u Jugoisto~noj Europi. 

^lanak 2. 

Tekst Memoranduma u prijevodu glasi: 

Zdravstvena mre`a Jugoisto~ne Europe
"Akcija za razvoj zdravstva u Jugoisto~noj Europi" 

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU 

O BUDU]NOSTI ZDRAVSTVENE MRE@E U JUGOISTO^NOJ EUROPI U OKVIRU PROCESA REGIONALNE SURADNJE U JUGOISTO^NOJ EUROPI (2008. I DALJE) 

Potpisano u [mjesto] dana [datum] 

Preambula 

Ministri zdravlja Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Republike Moldavije, Republike Crne Gore, Republike Rumunije, Republike Srbije, Biv{e Jugoslavenske Republike Makedonije, u daljnjem tekstu: ~lanovi Zdravstvene mre`e u Jugoisto~noj Europi (JIE), 

Spoznaju}i da je zbog pozitivnih razvoja doga|anja u Jugoisto~noj Europi (JIE) u protekloj deceniji i zbog potrebe o~uvanja zna~ajnih postignu}a Pakta stabilnosti za Jugoisto~nu Europu neophodno razvijati okvir koji ima ve}i osje}aj regionalne pripadnosti i suradnje vo|ene na regionalnoj razini, uz kontinuiranu potporu me|unarodne zajednice, 

Potvr|uju}i da regionalna suradnja i dalje predstavlja najve}i prioritet u cilju podupiranja politi~ke stabilnosti i ekonomskog oporavka u regionu, u cilju lak{e izgradnje povjerenja i kao instrument potpore za europske i euroatlantske integracije, 

Usuglasiv{i se da je regionalna suradnja u oblasti zdravstva va`na za stremljenja zemalja JIE ka integriranju i pristupanju u EU, te tako|er predstavlja va`an doprinos ekonomskom razvoju tih zemalja, 

Podsje}aju}i se da Zdravstvena mre`a JIE radi i nadzire provedbu regionalnih tehni~kih projekata u polju javnog zdravlja ve} u zadnjih {est godina, i da je regionalna suradnja formalizirana uz dogovor i opredjeljenje ministara zdravlja u JIE prema odredbama Dubrova~kog i Skopskog zavjeta, odobrenih tijekom njihovog Prvog (2001) to jest Drugog (2005) foruma ministara zdravlja, 

Podsje}aju}i se da su Statuti Zdravstvene mre`e JIE usvojeni u Skoplju tijekom Drugog (2005) foruma ministara zdravlja, 

Potvr|uju}i da regionalna suradnja u JIE u oblasti javnog zdravlja ulazi u vrlo va`nu fazu, koja uklju~uje promjene u politi~kim pla{tevima i nove subjekte u pojavi, posebice ustanovljenje Vije}a za regionalnu suradnju, kao i to da su dvije ~lanice Zdravstvene mre`e JIE (Bugarska i Rumunjska) postale ~lanice Europske unije (EU), ona zahtijeva prilago|avanje Zdravstvene mre`e JIE novim realnostima, 

Usuglasili smo se o sljede}em: 

Poglavlje I - Vizija, osnovni cilj i principi Zdravstvene mre`e JIE 

^lanak 1.
Vizija 

1.    Zdravstvena mre`a JIE nastavit }e s koordinacijom i odr`avanjem regionalne suradnje u polju javnog zdravlja u cilju unaprje|ivanja reformi zdravstvenih sustava u zemljama JIE, time doprinose}i ekonomskom razvoju u dvadeset prvom stolje}u. 

2.    Budu}nost institucionalnih i organizacijskih kapaciteta gradit }e se na postoje}im institucionalnim, kadrovskim i resursima znanja u regionu JIE, koji }e postepeno pretvarati Zdravstvenu mre`u JIE u odr`iv, samopouzdan mehanizam koji mo`e opslu`ivati osnovni cilj koji su odobrili Ministri zdravlja JIE u Dubrova~kom i Skopskom zavjetu. 

^lanak 2.
Osnovni cilj 

1.    Unaprje|ivanje zdravlja ljudi u regionu JIE, pru`anjem i odr`avanjem osje}aja pripadnosti i vodstva me|u zemljama regiona, uz provedbu zajedni~ke akcije u prioritetnim zdravstvenim oblastima koje su odredili ministri zdravlja zemalja JIE. 

^lanak 3.
Principi 

1.    Suradnja u okviru Zdravstvene mre`a JIE i dalje }e se rukovoditi sljede}im principima: 

1.1 osje}aj pripadnosti regionu 

1.2 partnerstvo 

1.3 transparentnost i odgovornost 

1.4 komplementarnost 

1.5 odr`ivost 

1.6 jednako i aktivno sudjelovanje svih dr`ava-~lanica JIE 

1.7 raspodjela aktivnosti i resursa na temelju procjene potreba 

1.8 decentralizacija aktivnosti i resursa 

1.9 u~inkovitost 

Poglavlje II - ^lanovi i partneri 

^lanak 4.
^lanovi i partneri 

1.    Zdravstvena mre`a Jugoisto~ne Europe (JIE) predstavlja zajedni~ku inicijativu ministara zdravlja Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Republike Moldavije, Republike Crne Gore, Rumunjske, Srbije, i Biv{e Jugoslovenske Republike Makedonije (u daljnjem tekstu: dr`ave-~lanice JIE). 

2.    Zdravstvena mre`a JIE radi u suradnji s jednim brojem europskih zemalja (Belgija, Francuska, Gr~ka, Ma|arska, Italija, Norve{ka, Slovenija, [vedska i [vicarska - u daljnjem tekstu: partnerske dr`ave), te Vije}em Europe, Razvojnom bankom Vije}a Europe, Regionalnim uredom za Europu Svjetske zdravstvene organizacije i Paktom stabilnosti za JIE (u daljnjem tekstu, kolektivno: partnerske organizacije). 

3.    Regionalni centar za razvoj zdravstva tra`it }e savjetovanje po pitanju sveukupnog znanstveno-tehni~kog usmjeravanja, kao i po pitanju izravne potpore programima regionalne suradnje za razvoj zdravstva. 

4.    Zdravstvena mre`a JIE }e pribavljati stru~no savjetovanje i potporu od niza razli~itih institucija s historijom duge i uspje{ne suradnje i s konkretnim perspektivama zajedni~kih aktivnosti, SZO, VE, CEB, RCC, Europske komisije, EIB, IOM, itd. 

5.    Druge zemlje, organizacije za regionalnu integraciju, kao i me|unarodne i regionalne vladine i nevladine organizacije koje `ele da se u~lane u Zdravstvenu mre`u JIE mogu postati partneri po prihvatanju relevantnih odluka i statuta Zdravstvene mre`e JIE. 

Poglavlje III - Organizacijska struktura 

^lanak 5.
Op}e odredbe 

1.    Organizacije predvi|ene u Statutima Zdravstvene mre`e JIE sastoje se od strukture za upravljanje i vodstvo (funkcija predsjednika, izvr{ni komitet, regionalni sastanci), upravu (Tajni{tvo) i tehni~ke strukture (rukovodni komiteti regionalnih projekata u oblasti javnog zdravlja, regionalni uredi za upravljanje i upravitelji, projektni uredi za zemlju i menad`eri). 

2.    Uloge i nadle`nosti funkcije predsjednika, izvr{nog komiteta, regionalnih sastanaka, Tajni{tva, regionalnih projektnih ureda i projektnih ureda za zemlju ostaju isti oni koji su usugla{eni u Skopskom zavjetu i predvi|eni u Statutima Zdravstvene mre`e JIE. 

^lanak 6.
Upravljanje i vodstvo: funkcija predsjednika, izvr{ni komitet i regionalni sastanci 

1.    Funkciju predsjednika imat }e ministar zdravlja jedne od zemalja JIE. Ona }e se rotirati svakih {est mjeseci i pratiti abecedni red zemalja i princip "trojke" (gdje prethodni, sada{nji i budu}i predstavnik predstavljaju tim). Zemlja JIE koja ima funkciju predsjedatelja Zdravstvene mre`e JIE bit }e doma}in jednom sastanku Zdravstvene mre`e JIE i njenog izvr{nog komiteta. 

2.    Regionalni sastanak Zdravstvene mre`e JIE sastoji se od jednog predstavnika na visokoj razini, u daljnjem tekstu "nacionalni zdravstveni koordinator", te alternativnog ~lana kojeg nominira ministarstvo zdravlja svake zemlje, bilo da je ona dr`ava-~lanica JIE ili partnerska zemlja, kao i jednog predstavnika iz svake od partnerskih organizacija. Nacionalni zdravstveni koordinatori bit }e profesionalci koji donose ili utje~u na odluke na razini doministara i/ili oni koje odrede odnosni ministri zdravlja. 

3.    Izvr{ni komitet se sastoji od pet ~lanova, od kojih tri predstavljaju dr`ave-~lanice JIE, jedan predstavlja partnerske dr`ave a jednog ~lana zajedni~ki nominiraju Vije}e Europe, Razvojna banka Vije}a Europe, te Regionalni ured SZO za Europu. ^lanove izvr{nog komiteta }e iz redova svog ~lanstva birati Zdravstvena mre`a JIE na temelju njihove osobne zaslu`nosti, na razdoblje od dvije godine. Ako bi se neki ~lan povukao ili bio povu~en prije isteka mandata komiteta, Zdravstvena mre`a JIE bit }e mjerodavna da imenuje zamjenu za njega na svom sljede}em regionalnom sastanku. Predstavnici Vije}a Europe, Razvojne banke Vije}a Europe i Regionalnog ureda za Europu, te Vije}a za regionalnu suradnju, prisustvovat }e sastancima kao posmatra~i s pravom davanja doprinosa u diskusijama. 

4.    Zdravstvena mre`a JIE mo`e izabrati savjetnike izvr{nog komiteta na temelju njihove osobne zaslu`nosti, a ~iji }e zadatak biti ja~anje i unaprje|ivanje rada izvr{nog komiteta i Zdravstvene mre`e JIE. 

5.    Izvr{ni komitet imenovat }e predsjedatelja, zamjenika i izvje{ta~a na mandat od dvije godine. Izvje{ta~ }e tako|er biti izvje{ta~ sa polugodi{njeg sastanka SEEHN-a. 

6.    Uloge i nadle`nosti funkcije predsjednika i izvr{nog komiteta sadr`ani su u Dodatku 1. na Statute Zdravstvene mre`e JIE. 

^lanak 7.
Uprava: Tajni{tvo 

1.    Tajni{tvo }e davati upravnu potporu Zdravstvenoj mre`i JIE i izvr{nom komitetu. 

2.    Uloge Tajni{tva su: 

    2.1 pru`ati pomo} izvr{nom komitetu u pripremi prijedloga za dvogodi{nji strate{ki plan; 

    2.2 pru`ati pomo} izvr{nom komitetu u pripremi prijedloga za godi{nji plan rada i prora~un; 

    2.3 davati potporu u provedbi plana rada i rukovoditi aktivnostima Zdravstvene mre`e JIE; 

    2.4 davati potporu naporima na prikupljanju sredstava Zdravstvene mre`e JIE; 

    2.5 pru`ati pomo} izvr{nom komitetu u pripremi godi{njih izvje{}a o tehni~kom i financijskom napretku za redovite sastanke Zdravstvene mre`e JIE; 

    2.6 pru`ati pomo} izvr{nom komitetu u pripremi kratkih privremenih izvje{}a o napretku na polovici svake prora~unske godine; 

    2.7 pru`ati pomo} izvr{nom komitetu u osiguravanju propisnog iskori{tavanja resursa 

    2.8 pru`ati pomo} izvr{nom komitetu i funkciji predsjednika SEEHN-a pripremom polugodi{njih sastanaka SEEHN-a. 

3.    Stalno sjedi{te Tajni{tva bit }e bazirano u jednoj od dr`ava-~lanica Zdravstvene mre`e JIE. 

4.    Lokacija }e se utvrditi putem otvorenog procesa odabira na temelju prijedloga koje podnesu zainteresirane dr`ave-~lanice JIE, uzimaju}i u obzir sve neophodne aran`mane, uklju~uju}i logistiku, kadrovske resurse i druga tehni~ka i sredstva vodstva. Zdravstvena mre`a JIE }e usvojiti procedure, indikatore i kriterije odabira na temelju prijedloga koje dostavi izvr{ni komitet. Prijedloge }e ocjenjivati komitet koji izabere Zdravstvena mre`a JIE, a koji se sastoji od 3 predstavnika zemalja JIE i 2 neovisna ocjenjiva~a (van regiona JIE), uz kori{tenje gore spomenutih procedura, indikatora i kriterija. 

5.    Ponuda izgledne zemlje-doma}ina za Tajni{tvo Zdravstvene mre`e JIE treba da izme|u ostalog ispunjava sljede}e osnovne zahtjeve: 

    5.1 Skica prijedloga za sporazum sa zemljom-doma}inom u kom su prikazane privilegije i imuniteti koji }e se dati Tajni{tvu, a koji izme|u ostalog uklju~uju odredbe u svezi: 

a)    Pravnog svojstva, Tajni{tvu }e biti dato takvo pravno svojstvo koje je neophodno za vr{enje njegovih funkcija 

b)    Sredina sigurnosti i bezbjednosti, uklju~uju}i mjere za sigurnost i za{titu prostorija, imovine i personala 

c)    Nepovredivost i imunitet Tajni{tva, uklju~uju}i imunitet od sudskog postupka 

d)    Izuze}e od poreza i davanja; poput izuze}a od svih izravnih nacionalnih i op}inskih poreza, izuze}a od poreza na dodanu vrijednost i drugih indirektnih poreza (nabave, usluge) 

e)    Komuniciranje; pristup neophodnim javnim uslugama po razumnim uvjetima, olak{avanje komuniciranja 

f)    Izuze}a za zvani~nike Tajni{tva; zvani~nici Tajni{tva koji nisu dr`avljani zemlje-doma}ina niti imaju stalno mjesto boravka u zemlji-doma}inu neposredno prije svog anga`mana u Tajni{tvu u`ivat }e izuze}a od imigracijskih ograni~enja i od poreza na prihod, te od op}ih doprinosa za socijalno osiguranje na pla}u. 

    5.2 Detaljan prijedlog u svezi s pogodnim uredskim prostorijama (koje se nude besplatno), uklju~uju}i odredbu o neophodnoj modernoj infrastrukturi i komunikacijama, kao i eventualnoj administrativnoj pomo}i koju }e pru`ati izgledna zemlja-doma}in, posebno u smislu pokretanja rada Tajni{tva. 

6.    Tajni{tvo }e se popuniti personalom iz regiona JIE koji odabere izvr{ni komitet na temelju tehni~kih vrijednosti. Osoblje }e se anga`irati sukladno s potrebnim sposobnostima, uz uzimanje po potrebi u obzir spolne i zemljopisne ravnote`e, putem otvorenog procesa odabira od strane Zdravstvene mre`e JIE, a na temelju prijava iz svih zemalja regiona JIE. Pored toga, Zdravstvena mre`a JIE mo`e prihvatati delegirano osoblje za posebne zadatke za Tajni{tvo Zdravstvene mre`e JIE. Radni jezik Zdravstvene mre`e JIE, Tajni{tva i drugih tijela je engleski. 

^lanak 8.
Tehni~ke strukture i mre`e: Regionalni centri za razvoj zdravstva 

1.    Provedba programa, projekata i aktivnosti u tehni~kim oblastima o kojima se usuglase ministri zdravlja bit }e organizirana i vr{ena putem odnosnih tehni~kih struktura i mre`a, koje se sastoje od Regionalnih centara za razvoj zdravstva, nacionalnih institucija, nacionalnih projektnih ureda, regionalnih i nacionalnih saradnika, itd. Regionalni centri za razvoj zdravstva postupat }e kao koordinatori odnosne mre`e. 

2.    Zdravstvena mre`a JIE }e odrediti instituciju, bilo da ona jo{ postoji ili je posebno ustanovljena u MS Zdravstvene mre`e JIE, koja }e obavljati aktivnosti u cilju davanja potpore programu Zdravstvene mre`e JIE u konkretnim tehni~kim oblastima koje odrede ministri zdravlja, i koja }e funkcionirati kao Regionalni centar za razvoj zdravstva. 

3.    Funkcije Regionalnog centra za razvoj zdravstva uklju~uju: 

    3.1 promoviranje politika i prioriteta Zdravstvene mre`e JIE, u odnosnim tehni~kim oblastima 

    3.2 prikupljanje, povezivanje i {irenje informacija u svezi, izme|u ostalog: 

a)    Sudjelovanja u saradni~kim istra`ivanjima koja se razvijaju uz vodstvo Zdravstvene mre`e JIE, uklju~uju}i planiranje, obavljanje, pra}enje i evaluaciju istra`ivanja, kao i promoviranje primjene rezultata istra`ivanja, 

b)    Obuke, 

c)    Koordinacije aktivnosti koje sprovodi nekoliko institucija o nekom datom predmetu, 

d)    Uskla|ivanja standarda i smjernica u konkretnim oblastima, 

e)    Razvoja regionalnih politika i dobrih praksi, 

f)    Razvoja regionalnih arhiva i knji`nica u svezi s tehni~kim oblastima zdravstva 

g)    Razvoja programa i aktivnosti, 

h)    Pra}enja i evaluacije postoje}ih praksi, zakonodavstva, politika, strategija, itd., 

i)    Provo|enja projekata relevantnih za tehni~ke oblasti rada 

j)    Olak{avanja umre`avanja i razmjene informacija i ideja me|u zemljama JIE, uklju~uju}i profesionalce, korisnike, 

k)    Promoviranja ljudskih prava i interdisciplinarnih i me|usektorskih pristupa, 

l)    Uspostave projekata s me|unarodnim partnerima, suradnje s me|unarodnim i nacionalnim organizacijama u oblasti tehni~kog rada. 

m)    Odr`avanje i pro{irivanje Mre`a nacionalnim institucijama JIE u odnosnim tehni~kim oblastima zdravstva (osnivanje i odr`avanje mre`a tehni~kih stru~njaka i institucija). 

4.    Regionalni centar za razvoj zdravstva vodi aktivnosti na temelju godi{njeg plana rada, koji priprema Regionalni centar za razvoj zdravstva, a odobrava Zdravstvena mre`a JIE, sukladno s procedurama Zdravstvene mre`e JIE, a uz uzimanje u obzir potreba zemalja JIE i preporuka me|unarodnih partnera, kao i aktivnosti koje se de{avaju u toj zemlji i na regionalnoj razini. 

5.    Kriteriji koji }e se primjenjivati u odabiru/izgradnji Regionalnog centra za razvoj zdravstva su: 

    5.1 ugra|eni tehni~ki kapaciteti s posebnim osvrtom na tehni~ku oblast rada, 

    5.2 mogu}nost davanja doprinosa regionalnim programima za razvoj zdravstva, 

    5.3 kvaliteta znanstvenog i tehni~kog vodstva Regionalnog centra za razvoj zdravstva, broj i kvalificiranje osoblja, adekvatnost opreme, nastavnih prostorija i drugih objekata od osnovne va`nosti za tehni~ku oblast rada, 

    5.4 perspektiva Regionalnog centra za razvoj zdravstva, te njegova stabilnost u smislu aktivnosti i financiranja personala, 

    5.5 odr`iva potpora na nacionalnoj i regionalnoj razini, 

    5.6 stabilnost institucije i spremnost davanja individualnog, kao i doprinosa u okviru programskih aktivnosti Zdravstvene mre`e JIE, bilo kao potpora programima po zemljama ili kao sudjelovanje u aran`manima me|unarodne suradnje, 

    5.7 tehni~ka i geografska relevantnost Regionalnog centra za razvoj zdravstva i mandata i programskih prioriteta Zdravstvene mre`e JIE, 

    5.8 Regionalni centar za razvoj zdravstva }e po mogu}nosti razvijati svoj vlastiti potencijal uz znanstvenu i tehni~ku potporu me|unarodnih partnera u konkretnim tehni~kim oblastima, 

    5.9 mogu}nost i spremnost Regionalnog centra za razvoj zdravstva da radi na neograni~en rok i ne samo na jedinstvenom i ograni~enom zadatku, 

    5.10 kapacitet obavljanja pra}enja i evaluacije programiranih aktivnosti 

    Kapaciteti upravljanja fondovima za vo|enje aktivnosti u sklopu potpore programu Zdravstvene mre`e JIE 

6.    SEEHN je nadle`an za uspostavu/odre|ivanje Regionalnih centara za razvoj zdravstva u regionu JIE. Inicijativa za taj prijedlog mo`e do}i samo od dr`ava-~lanica JIE. Prijedloge za odre|ivanje razmatra Zdravstvena mre`a JIE u smislu kriterija odabira uspostavljenih u ovom dokumentu. Kao prvi korak u procesu odre|ivanja, dr`ave-~lanice Zdravstvene mre`e JIE }e u konsultacijama sa Zdravstvenom mre`om JIE izraditi plan rada, u kome se utvr|uju proizvodi i aktivnosti u odobrenoj tehni~koj oblasti rada Zdravstvene mre`e JIE u kojoj bi Regionalni centar za razvoj zdravstva bio u mogu}nosti i voljan da sura|uje. Zdravstvena mre`a JIE odobrava uspostavu/odre|ivanje Regionalnog centra za razvoj zdravstva na svom sastanku, pod uvjetom da su ispunjeni kriteriji odabira uspostavljeni u ovom dokumentu, te obavje{tava dr`avu-~lanicu koja je dostavila prijedlog. 

7.    Regionalni centar za razvoj zdravstva ima odgovornost za pra}enje i evaluaciju ustanovljenog plana rada sukladno s izra|enim indikatorima. Pra}enje aktivnosti }e se vr{iti tijekom cijelog procesa njihove provedbe. Regionalni centar za razvoj zdravstva }e dostavljati Zdravstvenoj mre`i JIE redovita izvje{}a o napretku programa i financiranju dva puta godi{nje. 

8.    Za svaki program }e biti osmi{ljene revizije i interne evaluacije u cilju prikupljanja informacija o procesu i ishodu aktivnosti/programa, tj. u cilju procjene do koje mjere su ostvareni programski zadaci, te u cilju izrade prijedloga o daljnjem razvoju programa u naknadnim fazama Regionalni centar za razvoj zdravstva bit }e mjerodavan za programske revizije i interne evaluacije, tj. za osmi{ljavanje internih sredstava za evaluaciju, te za zakazivanje i vr{enje procesa evaluacije. 

9.    Vanjsku evaluaciju Regionalnog centra za razvoj zdravstva }e osmi{ljavati i vr{iti neovisni konsultanti koji budu anga`irani putem Zdravstvene mre`e JIE. 

Poglavlje IV - Financijske odredbe 

^lanak 9.
Tajni{tvo 

1.    Godi{nji prora~un Tajni{tva Zdravstvene mre`e JIE obuhvatat }e tro{kove aktivnosti Tajni{tva Zdravstvene mre`e JIE (uklju~uju}i sastanke izvr{nog komiteta, ali ne i regionalne mre`ne sastanke) s personalom od ~etvoro osoba (dva tehni~ka profesionalca iz polja javnog zdravlja, jedan financijski referent i jedan administrativni pomo}nik). Tajni{tvo Zdravstvene mre`e JIE mogao bi se i pro{irivati ovisno od radnog optere}enja i razvoja doga|anja u narednom razdoblju. 

2.    Tajni{tvo Zdravstvene mre`e JIE primat }e doprinose iz razli~itih izvora: a) od zemalja u regionu JIE: ti doprinosi predstavljaju postotak od njihovog BDP-a po glavi stanovnika. Dodatno na taj minimalni iznos, doprinos zavisi od mogu}nosti i voljnosti davanja doprinosa od strane zemalja u regionu, posebice novih ~lanica EU (Bugarske i Rumunije). b) od strane donatora i drugih zainteresiranih partnerskih organizacija. 

3.    Zemlja koja bude odabrana za doma}ina Tajni{tvu Zdravstvene mre`e JIE dati }e materijalni doprinos osiguranjem uredskog prostora, uredske opreme, komuniciranja i drugih materijala potrebnih uredu Tajni{tva Zdravstvene mre`e JIE. 

4.    Godi{nji iznos za rad Tajni{tva Zdravstvene mre`e JIE i za sastanke izvr{nog komiteta procjenjuje se na 202.000. Taj doprinos }e na godi{njoj osnovi pla}ati u obliku doprinosa sve zemlje JIE. 

5.    Iznos koji }e kao doprinos davati svaka od zemalja JIE bit }e procijenjen na temelju metodologije izra|ene za doprinose Vije}u za regionalnu suradnju, gdje su zemlje JIE kategorizirane u ~etiri grupe, na temelju razine njihovog BDP-a, a ti doprinosi }e se pla}ati u iznosima kao postotak njihovog BDP-a, i navedeni su u Aneksu 1. 

6.    Sve zemlje JIE }e upla}ivati financijski doprinos Tajni{tvu Zdravstvene mre`e JIE po~etkom svake godine, a najkasnije do 1. travnja. 

7.    Lokalne tro{kove za organiziranje i odr`avanje regionalnih sastanaka snosit }e zemlja koja ima funkciju predsjednika u razdoblju tijekom kog se sastanci odr`avaju, i to za sljede}e stavke: logistika sastanka (transport do i sa zra~ne luke, lokalni prijevoz, aran`mani vezani za mjesto sastanka), reprodukcija materijala za sastanak, uklju~uju}i i izvje{}e sa sastanka. 

8.    Sve tro{kove vezane za sudjelovanje ~lanova snosit }e odnosna ministarstva zdravlja, {to uklju~uje avionske karte, smje{taj i dnevnice. 

^lanak 10.
Regionalni centri za razvoj zdravstva 

1.    U po~etnoj fazi, Regionalni centar za razvoj zdravstva }e financirati doma}i resursi i donatori, uklju~uju}i organizacije za regionalnu integraciju, me|unarodne organizacije i partnere u tehni~koj oblasti rada. Zemlje JIE }e sudjelovati putem materijalnog i financijskog doprinosa na temelju BDP-a kao minimalnog iznosa prihvatljivog za rad RCRZ-a, sli~no doprinosima za Tajni{tva Zdravstvene mre`e JIE. 

2.    Ministarstvo zdravlja odnosne zemlje }e delegirati, ovlastiti i osigurati sredstva za Regionalni centar za razvoj zdravstva nakon njegovog odre|enja. 

^lanak 11.
Doprinosi 

1.    Doprinosi ~lanova ili partnera mogu biti u obliku izravnih financijskih doprinosa Tajni{tvu Zdravstvene mre`e JIE ili Regionalnim centrima za razvoj zdravstva, financiranja konkretnih elemenata prora~una (npr. pozicija za osoblje) ili nenov~anog financiranja (npr. kroz administrativnu potporu, delegiranje tehni~kog osoblja, fizi~ku infrastrukturu, itd). Priroda i vrijednost doprinosa svakog od ~lanova ili partnera koji ga daju navedeni su u planu rada i prora~unu. 

2.    Doprinosi }e se isklju~ivo koristiti za vr{enje aktivnosti Tajni{tva ili Regionalnih centara za razvoj zdravstva odre|enih u godi{njem planu rada. Tajni{tvo }e se konsultirati s izvr{nim komitetom po pitanju toga da li }e, u sklopu Zdravstvene mre`e JIE, poduzimati konkretne aktivnosti koje }e biti financirane iz drugih eksternih izvora (a koje ina~e potpadaju u opseg poslova Zdravstvene mre`e JIE). 

Poglavlje V - Zavr{ne odredbe 

^lanak 12.
Amandmani 

1.    Amandmani na ovaj Memorandum o razumijevanju }e se obavljati samo pismenim putem uz me|usobni dogovor izme|u strana. 

^lanak 13.
Trajanje 

1.    Bez utjecaja na pravo povla~enja predvi|eno u Skopskom zavjetu i u Statutima Zdravstvene mre`e JIE, Tajni{tvo Zdravstvene mre`e JIE i Regionalni centri za razvoj zdravstva imat }e neograni~eno trajanje i ~lanovi i partneri se u principu usugla{avaju da }e za njih davati financijski doprinos u razdoblju od minimalno pet godina. 

2.    U odsustvu odluke o ukidanju doprinosa od strane ~lanova, Tajni{tvo Zdravstvene mre`e JIE i/ili Regionalni centri za razvoj zdravstva obnavljat }e se na naknadni petogodi{nji rok. 

POTVR\UJU]I GORE NAVEDENO, donji potpisnici, uz propisno odobrenje svoje odnosne Vlade, potpisuju ovaj MoR: 

U _______________ dana _______________ u jednom autenti~nom primjerku, na engleskom jeziku. 

Za Republiku Albaniju 

Za Republiku Moldaviju 

Za Bosnu i Hercegovinu 

Za Republiku Crnu Goru 

Za Republiku Bugarsku 

Za Republiku Rumunjsku 

Za Republiku Hrvatsku 

Za Republiku Srbiju 

Za Biv{u Jugoslavensku Republiku Makedoniju 

H2

^lanak 3. 

Ova Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na hrvatskome, srpskom i bosanskom jeziku i stupa na snagu danom objave. 


Broj 01-011-1031-32/09
8. travnja 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Neboj{a Radmanovi}, v. r. Na osnovu ~lana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 320/09 od 26. marta 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 55. sjednici odr`anoj 8. aprila 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O RAZUMIJEVAWU O BUDU]NOSTI ZDRAVSTVENE MRE@E U JUGOISTO^NOJ EVROPI U OKVIRU PROCESA REGIONALNE SARADWE U JUGOISTO^NOJ EVROPI 

^lan 1. 

Ratifikuje se Memorandum o razumijevawu o budu}nosti zdravstvene mre`e u Jugoisto~noj Evropi u okviru procesa regionalne saradwe u Jugoisto~noj Evropi. 

^lan 2. 

Tekst Memoranduma u prevodu glasi: 

Zdravstvena mre`a Jugoisto~ne Evrope
"Akcija za razvoj zdravstva u Jugoisto~noj Evropi" 

MEMORANDUM O RAZUMIJEVAWU 

O BUDU]NOSTI ZDRAVSTVENE MRE@E U JUGOISTO^NOJ EVROPI U OKVIRU PROCESA REGIONALNE SARADWE U JUGOISTO^NOJ EVROPI (2008. I DAQE) 

Potpisano u [mjesto] dana [datum] 

Preambula 

Ministri zdravqa Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Republike Moldavije, Republike Crne Gore, Republike Rumunije, Republike Srbije, Biv{e Jugoslovenske Republike Makedonije, u daqwem tekstu: ~lanovi Zdravstvene mre`e u Jugoisto~noj Evropi (JIE), 

Spoznaju}i da je zbog pozitivnih razvoja doga|awa u jugoisto~noj Evropi (JIE) u protekloj deceniji i zbog potrebe o~uvawa zna~ajnih postignu}a Pakta stabilnosti za Jugoisto~nu Evropu neophodno razvijati okvir koji ima ve}i osje}aj regionalne pripadnosti i saradwe vo|ene na regionalnom nivou, uz kontinuiranu podr{ku me|unarodne zajednice, 

Potvr|uju}i da regionalna saradwa i daqe predstavqa najve}i prioritet u ciqu podr{ke politi~koj stabilnosti i ekonomskog oporavka u regionu, u ciqu lak{e izgradwe povjerewa i kao instrument podr{ke za evropske i evroatlantske integracije, 

Usaglasiv{i se da je regionalna saradwa u oblasti zdravstva va`na za te`wu zemaqa JIE ka integraciji i pristupawu u EU, te tako|e predstavqa va`an doprinos ekonomskom razvoju tih zemaqa, 

Podsje}aju}i se da Zdravstvena mre`a JIE radi i nadzire provo|ewe regionalnih tehni~kih projekata u poqu javnog zdravqa ve} u zadwih {est godina, i da je regionalna saradwa formalizovana uz dogovor i opredjeqewe ministara zdravqa u JIE prema odredbama Dubrova~kog i Skopskog zavjeta, odobrenih tokom wihovog Prvog (2001) to jest Drugog (2005) foruma ministara zdravqa, 

Podsje}aju}i se da su Statuti Zdravstvene mre`e JIE usvojeni u Skopqu tokom Drugog (2005) foruma ministara zdravqa, 

Potvr|uju}i da regionalna saradwa u JIE u oblasti javnog zdravqa ulazi u vrlo va`nu fazu, koja ukqu~uje promjene u politi~kim pla{tevima i nove subjekte u pojavi, posebno ustanovqewe Savjeta za regionalnu saradwu, kao i to da su dvije ~lanice Zdravstvene mre`e JIE (Bugarska i Rumunija) postale ~lanice Evropske unije (EU), ona zahtijeva prilago|avawe Zdravstvene mre`e JIE novim realnostima, 

Usaglasili smo se o sqede}em: 

Poglavqe I - Vizija, osnovni ciq i principi Zdravstvene mre`e JIE 

^lan 1.
Vizija 

1.    Zdravstvena mre`a JIE nastavi}e s koordinacijom i odr`avawem regionalne saradwe u poqu javnog zdravqa u ciqu unaprje|ivawa reformi zdravstvenih sistema u zemqama JIE, time doprinose}i ekonomskom razvoju u dvadeset prvom vijeku. 

2.    Budu}nost institucionalnih i organizacionih kapaciteta gradi}e se na postoje}im institucionalnim, kadrovskim i resursima znawa u regionu JIE, koji }e postepeno pretvarati Zdravstvenu mre`u JIE u odr`iv, samopouzdan mehanizam koji mo`e opslu`ivati osnovni ciq koji su odobrili Ministri zdravqa JIE u Dubrova~kom i Skopskom zavjetu. 

^lan 2.
Osnovni ciq 

1.    Unaprje|ivawe zdravqa qudi u regionu JIE, pru`awem i odr`avawem osje}aja pripadnosti i vodstva me|u zemqama regiona, uz provo|ewe zajedni~ke akcije u prioritetnim zdravstvenim oblastima koje su odredili ministri zdravqa zemaqa JIE. 

^lan 3.
Principi 

1.    Saradwa u okviru Zdravstvene mre`a JIE i daqe }e se rukovoditi sqede}im principima: 

1.1 osje}aj pripadnosti regionu 

1.2 partnerstvo 

1.3 transparentnost i odgovornost 

1.4 komplementarnost 

1.5 odr`ivost 

1.6 jednako i aktivno u~e{}e svih dr`ava-~lanica JIE 

    1.7 raspodjela aktivnosti i resursa na osnovu procjene potreba 

1.8 decentralizacija aktivnosti i resursa 

1.9 efikasnost 

Poglavqe II - ^lanovi i partneri 

^lan 4.
^lanovi i partneri 

1.    Zdravstvena mre`a Jugoisto~ne Evrope (JIE) predstavqa zajedni~ku inicijativu ministara zdravqa Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Republike Moldavije, Republike Crne Gore, Rumunije, Srbije, i Biv{e Jugoslovenske Republike Makedonije (u daqwem tekstu: dr`ave-~lanice JIE). 

2.    Zdravstvena mre`a JIE radi u saradwi s jednim brojem evropskih zemaqa (Belgija, Francuska, Gr~ka, Ma|arska, Italija, Norve{ka, Slovenija, [vedska i [vajcarska - u daqwem tekstu: partnerske dr`ave), te Savjetom Evrope, Razvojnom bankom Savjeta Evrope, Regionalnim uredom za Evropu Svjetske zdravstvene organizacije i Paktom stabilnosti za JIE (u daqwem tekstu, kolektivno: partnerske organizacije). 

3.    Regionalni centar za razvoj zdravstva tra`i}e savjetovawe po pitawu sveukupnog nau~no-tehni~kog usmjeravawa, kao i po pitawu direktne podr{ke programima regionalne saradwe za razvoj zdravstva. 

4.    Zdravstvena mre`a JIE }e pribavqati stru~no savjetovawe i podr{ku od niza razli~itih institucija s istorijom duge i uspje{ne saradwe i s konkretnim perspektivama zajedni~kih aktivnosti, SZO, SE, CEB, RCC, Evropske komisije, EIB, IOM, itd. 

5.    Druge zemqe, organizacije za regionalnu integraciju, kao i me|unarodne i regionalne vladine i nevladine organizacije koje `ele da se u~lane u Zdravstvenu mre`u JIE mogu postati partneri po prihvatawu relevantnih odluka i statuta Zdravstvene mre`e JIE. 

Poglavqe III - Organizaciona struktura 

^lan 5.
Op{te odredbe 

1.    Organizacije predvi|ene u Statutima Zdravstvene mre`e JIE sastoje se od strukture za upravqawe i vodstvo (funkcija predsjednika, izvr{ni komitet, regionalni sastanci), upravu (Sekretarijat) i tehni~ke strukture (rukovodni komiteti regionalnih projekata u oblasti javnog zdravqa, regionalni uredi za upravqawe i upraviteqi, projektni uredi za zemqu i menaxeri). 

2.    Uloge i nadle`nosti funkcije predsjednika, izvr{nog komiteta, regionalnih sastanaka, sekretarijata, regionalnih projektnih ureda i projektnih ureda za zemqu ostaju isti oni koji su usugla{eni u Skopskom zavjetu i predvi|eni u Statutima Zdravstvene mre`e JIE. 

^lan 6.
Upravqawe i vodstvo: funkcija predsjednika, izvr{ni komitet i regionalni sastanci 

1.    Funkciju predsjednika ima}e ministar zdravqa jedne od zemaqa JIE. Ona }e se rotirati svakih {est mjeseci i pratiti abecedni red zemaqa i princip "trojke" (gdje prethodni, sada{wi i budu}i predstavnik predstavqaju tim). Zemqa JIE koja ima funkciju predsjedavaju}e Zdravstvene mre`e JIE bi}e doma}in jednom sastanku Zdravstvene mre`e JIE i wenog izvr{nog komiteta. 

2.    Regionalni sastanak Zdravstvene mre`e JIE sastoji se od jednog predstavnika na visokom nivou, u daqwem tekstu "nacionalni zdravstveni koordinator", te alternativnog ~lana kojeg nominuje ministarstvo zdravqa svake zemqe, bilo da je ona dr`ava-~lanica JIE ili partnerska zemqa, kao i jednog predstavnika iz svake od partnerskih organizacija. Nacionalni zdravstveni koordinatori bi}e profesionalci koji donose ili uti~u na odluke na nivou zamjenika ministara i/ili oni koje odrede odnosni ministri zdravqa. 

3.    Izvr{ni komitet se sastoji od pet ~lanova, od kojih tri predstavqaju dr`ave-~lanice JIE, jedan predstavqa partnerske dr`ave a jednog ~lana zajedni~ki nominuju Savjet Evrope, Razvojna banka Savjeta Evrope, te Regionalni ured SZO za Evropu. ^lanove izvr{nog komiteta }e iz redova svog ~lanstva birati Zdravstvena mre`a JIE na osnovu wihove li~ne zaslu`nosti, na period od dvije godine. Ako bi se neki ~lan povukao ili bio povu~en prije isteka mandata komiteta, Zdravstvena mre`a JIE bi}e nadle`na da imenuje zamjenu za wega na svom sqede}em regionalnom sastanku. Predstavnici Savjeta Evrope, Razvojne banke Savjeta Evrope i Regionalnog ureda za Evropu, te Savjeta za regionalnu saradwu, prisustvova}e sastancima kao posmatra~i s pravom davawa doprinosa u diskusijama. 

4.    Zdravstvena mre`a JIE mo`e izabrati savjetnike izvr{nog komiteta na osnovu wihove li~ne zaslu`nosti, a ~iji }e zadatak biti ja~awe i unaprje|ivawe rada izvr{nog komiteta i Zdravstvene mre`e JIE. 

5.    Izvr{ni komitet imenova}e predsjedavaju}eg, zamjenika i izvje{ta~a na mandat od dvije godine. Izvje{ta~ }e tako|e biti izvje{ta~ sa polugodi{weg sastanka SEEHN-a. 

6.    Uloge i nadle`nosti funkcije predsjednika i izvr{nog komiteta sadr`ani su u Dodatku 1. na Statute Zdravstvene mre`e JIE. 

^lan 7.
Uprava: Sekretarijat 

1.    Sekretarijat }e davati upravnu podr{ku Zdravstvenoj mre`i JIE i izvr{nom komitetu. 

2.    Uloge Sekretarijata su: 

    2.1 pru`ati pomo} izvr{nom komitetu u pripremi prijedloga za dvogodi{wi strate{ki plan; 

    2.2 pru`ati pomo} izvr{nom komitetu u pripremi prijedloga za godi{wi plan rada i buxet; 

    2.3 davati podr{ku u provo|ewu plana rada i rukovoditi aktivnostima Zdravstvene mre`e JIE; 

    2.4 davati podr{ku u naporima na prikupqawu sredstava Zdravstvene mre`e JIE; 

    2.5 pru`ati pomo} izvr{nom komitetu u pripremi godi{wih izvje{taja o tehni~kom i finansijskom napretku za redovne sastanke Zdravstvene mre`e JIE; 

    2.6 pru`ati pomo} izvr{nom komitetu u pripremi kratkih privremenih izvje{taja o napretku na polovini svake buxetske godine; 

    2.7 pru`ati pomo} izvr{nom komitetu u obezbje|ewu propisnog iskori{tavawa resursa 

    2.8 pru`ati pomo} izvr{nom komitetu i funkciji predsjednika SEEHN-a pripremom polugodi{wih sastanaka SEEHN-a. 

3.    Stalno sjedi{te Sekretarijata bi}e bazirane u jednoj od dr`ava-~lanica Zdravstvene mre`e JIE. 

4.    Lokacija }e se utvrditi putem otvorenog procesa odabirawa na osnovu prijedloga koje podnesu zainteresovane dr`ave-~lanice JIE, uzimaju}i u obzir sve neophodne aran`mane, ukqu~uju}i logistiku, kadrovske resurse i druga tehni~ka i sredstva vodstva. Zdravstvena mre`a JIE }e usvojiti procedure, indikatore i kriterijume odabirawa na osnovu prijedloga koje dostavi izvr{ni komitet. Prijedloge }e ocjewivati komitet koji izabere Zdravstvena mre`a JIE, a koji se sastoji od 3 predstavnika zemaqa JIE i 2 nezavisna ocjewiva~a (van regiona JIE), uz kori{tewe gore spomenutih procedura, indikatora i kriterijuma. 

5.    Ponuda izgledne zemqe-doma}ina za Sekretarijat Zdravstvene mre`e JIE treba da izme|u ostalog ispuwava sqede}e osnovne zahtjeve: 

    5.1 Skica prijedloga za sporazum sa zemqom-doma}inom u kom su prikazane privilegije i imuniteti koji }e se dati sekretarijatu, a koji izme|u ostalog ukqu~uju odredbe u vezi: 

a)    Pravnog svojstva, Sekretarijatu }e biti dato takvo pravno svojstvo koje je neophodno za vr{ewe wegovih funkcija 

b)    Sredina sigurnosti i bezbjednosti, ukqu~uju}i mjere za bezbjednost i za{titu prostorija, imovine i personala 

c)    Nepovredivost i imunitet Sekretarijata, ukqu~uju}i imunitet od sudskog postupka 

d)    Izuzetak od poreza i davawa; poput izuzeci od svih direktnih nacionalnih i op{tinskih poreza, izuzeci od poreza na dodanu vrijednost i drugih indirektnih poreza (nabavke, usluge) 

e)    Komunikacije; pristup neophodnim javnim uslugama po razumnim uslovima, olak{avawe komunikacije 

f)    Izuzeci za zvani~nike Sekretarijata; zvani~nici Sekretarijata koji nisu dr`avqani zemqe-doma}ina niti imaju stalno mjesto boravka u zemqi-doma}inu neposredno prije svog anga`mana u Sekretarijatu u`iva}e izuzetke od imigracijskih ograni~ewa i od poreza na prihod, te od op{tih doprinosa za socijalno osigurawe na platu. 

    5.2 Detaqan prijedlog u vezi s pogodnim kancelarijskim prostorijama (koje se nude besplatno), ukqu~uju}i odredbu o neophodnoj modernoj infrastrukturi i komunikacijama, kao i eventualnoj administrativnoj pomo}i koju }e pru`ati izgledna zemqa-doma}in, posebno u smislu pokretawa rada Sekretarijata. 

6.    Sekretarijat }e se popuniti personalom iz regiona JIE koji odabere izvr{ni komitet na osnovu tehni~kih vrijednosti. Osobqe }e se anga`ovati u skladu s potrebnim sposobnostima, uz uzimawe po potrebi u obzir polne i geografske ravnote`e, putem otvorenog procesa odabirawa od strane Zdravstvene mre`e JIE, a na osnovu prijava iz svih zemaqa regiona JIE. Pored toga, Zdravstvena mre`a JIE mo`e prihvatati delegirano osobqe za posebne zadatke za sekretarijat Zdravstvene mre`e JIE. Radni jezik Zdravstvene mre`e JIE, Sekretarijata i drugih tijela je engleski. 

^lan 8.
Tehni~ke strukture i mre`e: Regionalni centri za razvoj zdravstva 

1.    Provo|ewe programa, projekata i aktivnosti u tehni~kim oblastima o kojima se usaglase ministri zdravqa bi}e organizovana i obavqana putem odnosnih tehni~kih struktura i mre`a, koje se sastoje od Regionalnih centara za razvoj zdravstva, nacionalnih institucija, nacionalnih projektnih ureda, regionalnih i nacionalnih saradnika, itd. Regionalni centri za razvoj zdravstva postupa}e kao koordinatori odnosne mre`e. 

2.    Zdravstvena mre`a JIE }e odrediti instituciju, bilo da ona jo{ postoji ili je posebno ustanovqena u MS Zdravstvene mre`e JIE, koja }e obavqati aktivnosti u ciqu davawa podr{ke programu Zdravstvene mre`e JIE u konkretnim tehni~kim oblastima koje odrede ministri zdravqa, i koja }e funkcionisati kao Regionalni centar za razvoj zdravstva. 

3.    Funkcije Regionalnog centra za razvoj zdravstva ukqu~uju: 

    3.1 promovisawe politika i prioriteta Zdravstvene mre`e JIE, u odnosnim tehni~kim oblastima 

3.2 prikupqawe, povezivawe i {irewe informacija u vezi, izme|u ostalog: 

a)    U~e{}a u saradni~kim istra`ivawima koja se razvijaju uz vodstvo Zdravstvene mre`e JIE, ukqu~uju}i planirawe, obavqawe, pra}ewe i evaluaciju istra`ivawa, kao i promovisawe primjene rezultata istra`ivawa, 

b)    Obuke, 

c)    Koordinacije aktivnosti koje sprovodi nekoliko institucija o nekom datom predmetu, 

d)    Uskla|ivawa standarda i smjernica u konkretnim oblastima, 

e)    Razvoja regionalnih politika i dobrih praksi, 

f)    Razvoja regionalnih arhiva i biblioteka u vezi s tehni~kim oblastima zdravstva 

g)    Razvoja programa i aktivnosti, 

h)    Pra}ewa i evaluacije postoje}ih praksi, zakonodavstva, politika, strategija, itd., 

i)    Provo|ewa projekata relevantnih za tehni~ke oblasti rada 

j)    Olak{avawa umre`avawa i razmjene informacija i ideja me|u zemqama JIE, ukqu~uju}i profesionalce, korisnike, 

k)    Promovisawe qudskih prava i interdisciplinarnih i me|usektorskih pristupa, 

l)    Uspostavqawa projekata s me|unarodnim partnerima, saradwe s me|unarodnim i nacionalnim organizacijama u oblasti tehni~kog rada. 

m)    Odr`avawe i pro{irivawe Mre`a nacionalnim institucijama JIE u odnosnim tehni~kim oblastima zdravstva (osnivawe i odr`avawe mre`a tehni~kih stru~waka i institucija). 

4.    Regionalni centar za razvoj zdravstva vodi aktivnosti na osnovu godi{weg plana rada, koji priprema Regionalni centar za razvoj zdravstva, a odobrava Zdravstvena mre`a JIE, u skladu s procedurama Zdravstvene mre`e JIE, a uz uzimawe u obzir potreba zemaqa JIE i preporuka me|unarodnih partnera, kao i aktivnosti koje se de{avaju u toj zemqi i na regionalnom nivou. 

5.    Kriterijumi koji }e se primjewivati u odabirawu/izgradwi Regionalnog centra za razvoj zdravstva su: 

    5.1 ugra|eni tehni~ki kapaciteti s posebnim osvrtom na tehni~ku oblast rada, 

    5.2 mogu}nost davawa doprinosa regionalnim programima za razvoj zdravstva, 

    5.3 kvalitet nau~nog i tehni~kog vodstva Regionalnog centra za razvoj zdravstva, broj i kvalifikacije osobqa, adekvatnost opreme, nastavnih prostorija i drugih objekata od osnovne va`nosti za tehni~ku oblast rada, 

    5.4 perspektiva Regionalnog centra za razvoj zdravstva, te wegova stabilnost u smislu aktivnosti i finansirawa personala, 

    5.5 odr`iva podr{ka na nacionalnom i regionalnom nivou, 

    5.6 stabilnost institucije i spremnost davawa individualnog, kao i doprinosa u okviru programskih aktivnosti Zdravstvene mre`e JIE, bilo kao podr{ka programima po zemqama ili kao u~e{}e u aran`manima me|unarodne saradwe, 

    5.7 tehni~ka i geografska relevantnost Regionalnog centra za razvoj zdravstva i mandata i programskih prioriteta Zdravstvene mre`e JIE, 

    5.8 Regionalni centar za razvoj zdravstva }e po mogu}nosti razvijati svoj vlastiti potencijal uz nau~nu i tehni~ku podr{ku me|unarodnih partnera u konkretnim tehni~kim oblastima, 

    5.9 mogu}nost i spremnost Regionalnog centra za razvoj zdravstva da radi na neograni~en rok i ne samo na jedinstvenom i ograni~enom zadatku, 

    5.10 kapacitet obavqawa pra}ewa i evaluacije programiranih aktivnosti 

    Kapaciteti upravqawa fondovima za vo|ewe aktivnosti u sklopu podr{ke programu Zdravstvene mre`e JIE 

6.    SEEHN je nadle`an za uspostavqawe/odre|ivawe Regionalnih centara za razvoj zdravstva u regionu JIE. Inicijativa za taj prijedlog mo`e do}i samo od dr`ava-~lanica JIE. Prijedloge za odre|ivawe razmatra Zdravstvena mre`a JIE u smislu kriterijuma odabirawa uspostavqenih u ovom dokumentu. Kao prvi korak u procesu odre|ivawa, dr`ave-~lanice Zdravstvene mre`e JIE }e u konsultacijama sa Zdravstvenom mre`om JIE izraditi plan rada, u kome se utvr|uju proizvodi i aktivnosti u odobrenoj tehni~koj oblasti rada Zdravstvene mre`e JIE u kojoj bi Regionalni centar za razvoj zdravstva bio u mogu}nosti i voqan da sara|uje. Zdravstvena mre`a JIE odobrava uspostavu/odre|ivawe Regionalnog centra za razvoj zdravstva na svom sastanku, pod uslovom da su ispuweni kriterijumi odabirawa uspostavqeni u ovom dokumentu, te obavje{tava dr`avu-~lanicu koja je dostavila prijedlog. 

7.    Regionalni centar za razvoj zdravstva ima odgovornost za pra}ewe i evaluaciju ustanovqenog plana rada u skladu s izra|enim indikatorima. Pra}ewe aktivnosti }e se obavqati tokom cijelog procesa wihovog provo|ewa. Regionalni centar za razvoj zdravstva }e dostavqati Zdravstvenoj mre`i JIE redovne izvje{taje o napretku programa i finansirawu dva puta godi{we. 

8.    Za svaki program }e biti osmi{qene revizije i interne evaluacije u ciqu prikupqawa informacija o procesu i ishodu aktivnosti/programa, tj. u ciqu procjene do koje mjere su ostvareni programski zadaci, te u ciqu izrade prijedloga o daqem razvoju programa u naknadnim fazama Regionalni centar za razvoj zdravstva bi}e nadle`an za programske revizije i interne evaluacije, tj. za osmi{qavawe internih sredstava za evaluaciju, te za zakazivawe i obavqawe procesa evaluacije. 

9. Spoqwu evaluaciju Regionalnog centra za razvoj zdravstva }e osmi{qavati i obavqati nezavisni konsultanti koji budu anga`ovani putem Zdravstvene mre`e JIE. 

Poglavqe IV - Finansijske odredbe 

^lan 9.
Sekretarijat 

1.    Godi{wi buxet Sekretarijata Zdravstvene mre`e JIE obuhvata}e tro{kove aktivnosti Sekretarijata Zdravstvene mre`e JIE (ukqu~uju}i sastanke izvr{nog komiteta, ali ne i regionalne mre`ne sastanke) s personalom od ~etvoro lica (dva tehni~ka profesionalca iz poqa javnog zdravqa, jedan finansijski referent i jedan administrativni pomo}nik). Sekretarijat Zdravstvene mre`e JIE mogao bi se i pro{irivati zavisno od radnog optere}ewa i razvoja doga|awa u narednom periodu. 

2.    Sekretarijat Zdravstvene mre`e JIE prima}e doprinose iz razli~itih izvora: a) od zemaqa u regionu JIE: ti doprinosi predstavqaju postotak od wihovog BDP-a po glavi stanovnika. Dodatno na taj minimalni iznos, doprinos zavisi od mogu}nosti i voqnosti davawa doprinosa od strane zemaqa u regionu, posebno novih ~lanica EU (Bugarske i Rumunije). b) od strane donatora i drugih zainteresovanih partnerskih organizacija. 

3.    Zemqa koja bude odabrana za doma}ina Sekretarijatu Zdravstvene mre`e JIE da}e materijalni doprinos obezbje|enju kancelarijskog prostora, kancelarijske opreme, komunikacija i drugih materijala potrebnih uredu Sekretarijata Zdravstvene mre`e JIE. 

4.    Godi{wi iznos za rad Sekretarijata Zdravstvene mre`e JIE i za sastanke izvr{nog komiteta procjewuje se na 202.000. Taj doprinos }e na godi{woj osnovi pla}ati u obliku doprinosa sve zemqe JIE. 

5.    Iznos koji }e kao doprinos davati svaka od zemaqa JIE bi}e procijewen na osnovu metodologije izra|ene za doprinose Savjetu za regionalnu saradwu, gdje su zemqe JIE kategorizovane u ~etiri grupe, na osnovu nivoa wihovog BDP-a, a ti doprinosi }e se pla}ati u iznosima kao postotak wihovog BDP-a, i navedeni su u Aneksu 1. 

6.    Sve zemqe JIE }e upla}ivati finansijski doprinos Sekretarijatu Zdravstvene mre`e JIE po~etkom svake godine, a najkasnije do 1. aprila. 

7.    Lokalne tro{kove za organizovawe i odr`avawe regionalnih sastanaka snosi}e zemqa koja ima funkciju predsjednika u periodu tokom kog se sastanci odr`avaju, i to za sqede}e stavke: logistika sastanka (transport do i sa aerodroma, lokalni prevoz, aran`mani vezani za mjesto sastanka), reprodukcija materijala za sastanak, ukqu~uju}i i izvje{taj sa sastanka. 

8.    Sve tro{kove vezane za u~e{}e ~lanova snosi}e odnosna ministarstva zdravqa, {to ukqu~uje avionske karte, smje{taj i dnevnice. 

^lan 10.
Regionalni centri za razvoj zdravstva 

1.    U po~etnoj fazi, Regionalni centar za razvoj zdravstva }e finansirati doma}i resursi i donatori, ukqu~uju}i organizacije za regionalnu integraciju, me|unarodne organizacije i partnere u tehni~koj oblasti rada. Zemqe JIE }e u~estvovati putem materijalnog i finansijskog doprinosa na osnovu BDP-a kao minimalnog iznosa prihvatqivog za rad RCRZ-a, sli~no doprinosima za Sekretarijat Zdravstvene mre`e JIE. 

2.    Ministarstvo zdravqa odnosne zemqe }e delegirati, ovlastiti i obezbijediti sredstva za Regionalni centar za razvoj zdravstva nakon wegovog odre|ewa. 

^lan 11.
Doprinosi 

1.    Doprinosi ~lanova ili partnera mogu biti u obliku direktnih finansijskih doprinosa Sekretarijatu Zdravstvene mre`e JIE ili Regionalnim centrima za razvoj zdravstva, finansirawa konkretnih elemenata buxeta (npr. pozicija za osobqe) ili nenov~anog finansirawa (npr. kroz administrativnu podr{ku, delegirawe tehni~kog osobqa, fizi~ku infrastrukturu, itd). Priroda i vrijednost doprinosa svakog od ~lanova ili partnera koji ga daju navedeni su u planu rada i buxetu. 

2.    Doprinosi }e se iskqu~ivo koristiti za obavqawe aktivnosti Sekretarijata ili Regionalnih centara za razvoj zdravstva odre|enih u godi{wem planu rada. Sekretarijat }e se konsultovati s izvr{nim komitetom po pitawu toga da li }e, u sklopu Zdravstvene mre`e JIE, preduzimati konkretne aktivnosti koje }e biti finansirane iz drugih eksternih izvora (a koje ina~e potpadaju u opseg poslova Zdravstvene mre`e JIE). 

Poglavqe V - Zavr{ne odredbe 

^lan 12.
Amandmani 

1.    Amandmani na ovaj Memorandum o razumijevawu }e se obavqati samo pismenim putem uz me|usobni dogovor izme|u strana. 

^lan 13.
Trajawe 

1.    Bez uticaja na pravo povla~ewa predvi|eno u Skopskom zavjetu i u Statutima Zdravstvene mre`e JIE, Sekretarijat Zdravstvene mre`e JIE i Regionalni centri za razvoj zdravstva ima}e neograni~eno trajawe i ~lanovi i partneri se u principu usagla{avaju da }e za wih davati finansijski doprinos u periodu od minimalno pet godina. 

2.    U odsustvu odluke o ukidawu doprinosa od strane ~lanova, Sekretarijat Zdravstvene mre`e JIE i/ili Regionalni centri za razvoj zdravstva obnavqa}e se na naknadni petogodi{wi rok. 

POTVR\UJU]I GORE NAVEDENO, dowi potpisnici, uz propisno odobrewe svoje odnosne Vlade, potpisuju ovaj MoR: 

U _______________ dana _______________ u jednom autenti~nom primjerku, na engleskom jeziku. 

Za Republiku Albaniju         

Za Republiku Moldaviju 

Za Bosnu i Hercegovinu         

Za Republiku Crnu Goru 

Za Republiku Bugarsku         

Za Republiku Rumuniju 

Za Republiku Hrvatsku         

Za Republiku Srbiju 

Za Biv{u Jugoslovensku Republiku Makedoniju          


S2

^lan 3. 

Ova Odluka bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" na srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku i stupa na snagu danom objavqivawa. 


Broj 01-011-1031-32/09
8. aprila 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Neboj{a Radmanovi}, s. r. Na osnovu ~lana V 3. (d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 320/09 od 26. marta 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 55. sjednici, odr`anoj 8. aprila 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU O BUDU]NOSTI ZDRAVSTVENE MRE@E U JUGOISTO^NOJ EVROPI U OKVIRU PROCESA REGIONALNE SARADNJE U JUGOISTO^NOJ EVROPI 

^lan 1. 

Ratifikuje se Memorandum o razumijevanju o budu}nosti zdravstvene mre`e u Jugoisto~noj Evropi u okviru procesa regionalne saradnje u Jugoisto~noj Evropi. 

^lan 2. 

Tekst Memoranduma u prijevodu glasi: 

Zdravstvena mre`a Jugoisto~ne Evrope
"Akcija za razvoj zdravstva u Jugoisto~noj Evropi" 

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU 

O BUDU]NOSTI ZDRAVSTVENE MRE@E U JUGOISTO^NOJ EVROPI U OKVIRU PROCESA REGIONALNE SARADNJE U JUGOISTO^NOJ EVROPI (2008. I DALJE) 

Potpisano u [mjesto] dana [datum] 

Preambula 

Ministri zdravlja Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Republike Moldavije, Republike Crne Gore, Republike Rumunije, Republike Srbije, Biv{e Jugoslovenske Republike Makedonije, u daljnjem tekstu: ~lanovi Zdravstvene mre`e u Jugoisto~noj Evropi (JIE), 

Spoznaju}i da je zbog pozitivnih razvoja doga|anja u Jugoisto~noj Evropi (JIE) u protekloj deceniji i zbog potrebe o~uvanja zna~ajnih postignu}a Pakta stabilnosti za Jugoisto~nu Evropu neophodno razvijati okvir koji ima ve}i osje}aj regionalne pripadnosti i saradnje vo|ene na regionalnom nivou, uz kontinuiranu podr{ku me|unarodne zajednice, 

Potvr|uju}i da regionalna saradnja i dalje predstavlja najve}i prioritet u cilju podupiranja politi~ke stabilnosti i ekonomskog oporavka u regionu, u cilju lak{e izgradnje povjerenja i kao instrument podr{ke za evropske i euroatlantske integracije, 

Usuglasiv{i se da je regionalna saradnja u oblasti zdravstva va`na za stremljenja zemalja JIE ka integriranju i pristupanju u EU, te tako|er predstavlja va`an doprinos ekonomskom razvoju tih zemalja, 

Podsje}aju}i se da Zdravstvena mre`a JIE radi i nadzire provedbu regionalnih tehni~kih projekata u polju javnog zdravlja ve} u zadnjih {est godina, i da je regionalna saradnja formalizirana uz dogovor i opredjeljenje ministara zdravlja u JIE prema odredbama Dubrova~kog i Skopskog zavjeta, odobrenih tokom njihovog Prvog (2001) to jest Drugog (2005) foruma ministara zdravlja, 

Podsje}aju}i se da su Statuti Zdravstvene mre`e JIE usvojeni u Skoplju tokom Drugog (2005) foruma ministara zdravlja, 

Potvr|uju}i da regionalna saradnja u JIE u oblasti javnog zdravlja ulazi u vrlo va`nu fazu, koja uklju~uje promjene u politi~kim pla{tevima i nove subjekte u pojavi, posebno ustanovljenje Vije}a za regionalnu saradnju, kao i to da su dvije ~lanice Zdravstvene mre`e JIE (Bugarska i Rumunija) postale ~lanice Evropske unije (EU), ona zahtijeva prilago|avanje Zdravstvene mre`e JIE novim realnostima, 

Usuglasili smo se o sljede}em: 

Poglavlje I - Vizija, osnovni cilj i principi Zdravstvene mre`e JIE 

^lan 1.
Vizija 

1.    Zdravstvena mre`a JIE nastavit }e s koordinacijom i odr`avanjem regionalne saradnje u polju javnog zdravlja u cilju unaprje|ivanja reformi zdravstvenih sistema u zemljama JIE, time doprinose}i ekonomskom razvoju u dvadeset prvom stolje}u. 

2.    Budu}nost institucionalnih i organizacionih kapaciteta gradit }e se na postoje}im institucionalnim, kadrovskim i resursima znanja u regionu JIE, koji }e postepeno pretvarati Zdravstvenu mre`u JIE u odr`iv, samopouzdan mehanizam koji mo`e opslu`ivati osnovni cilj koji su odobrili Ministri zdravlja JIE u Dubrova~kom i Skopskom zavjetu. 

^lan 2.
Osnovni cilj 

1.    Unaprje|ivanje zdravlja ljudi u regionu JIE, pru`anjem i odr`avanjem osje}aja pripadnosti i vodstva me|u zemljama regiona, uz provedbu zajedni~ke akcije u prioritetnim zdravstvenim oblastima koje su odredili ministri zdravlja zemalja JIE. 

^lan 3.
Principi 

1.    Saradnja u okviru Zdravstvene mre`a JIE i dalje }e se rukovoditi sljede}im principima: 

    1.1 osje}aj pripadnosti regionu 

    1.2 partnerstvo 

    1.3 transparentnost i odgovornost 

    1.4 komplementarnost 

    1.5 odr`ivost 

    1.6 jednako i aktivno u~e{}e svih dr`ava-~lanica JIE 

    1.7 raspodjela aktivnosti i resursa na osnovu procjene potreba 

    1.8 decentralizacija aktivnosti i resursa 

    1.9 efikasnost 

Poglavlje II - ^lanovi i partneri 

^lan 4.
^lanovi i partneri 

1.    Zdravstvena mre`a Jugoisto~ne Evrope (JIE) predstavlja zajedni~ku inicijativu ministara zdravlja Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Republike Moldavije, Republike Crne Gore, Rumunije, Srbije, i Biv{e Jugoslovenske Republike Makedonije (u daljnjem tekstu: dr`ave-~lanice JIE). 

2.    Zdravstvena mre`a JIE radi u saradnji s jednim brojem evropskih zemalja (Belgija, Francuska, Gr~ka, Ma|arska, Italija, Norve{ka, Slovenija, [vedska i [vicarska - u daljnjem tekstu: partnerske dr`ave), te Vije}em Evrope, Razvojnom bankom Vije}a Evrope, Regionalnim uredom za Evropu Svjetske zdravstvene organizacije i Paktom stabilnosti za JIE (u daljnjem tekstu, kolektivno: partnerske organizacije). 

3.    Regionalni centar za razvoj zdravstva tra`it }e savjetovanje po pitanju sveukupnog nau~no-tehni~kog usmjeravanja, kao i po pitanju direktne podr{ke programima regionalne saradnje za razvoj zdravstva. 

4.    Zdravstvena mre`a JIE }e pribavljati stru~no savjetovanje i podr{ku od niza razli~itih institucija s historijom duge i uspje{ne saradnje i s konkretnim perspektivama zajedni~kih aktivnosti, SZO, VE, CEB, RCC, Evropske komisije, EIB, IOM, itd. 

5.    Druge zemlje, organizacije za regionalnu integraciju, kao i me|unarodne i regionalne vladine i nevladine organizacije koje `ele da se u~lane u Zdravstvenu mre`u JIE mogu postati partneri po prihvatanju relevantnih odluka i statuta Zdravstvene mre`e JIE. 

Poglavlje III - Organizaciona struktura 

^lan 5.
Op}e odredbe 

1.    Organizacije predvi|ene u Statutima Zdravstvene mre`e JIE sastoje se od strukture za upravljanje i vodstvo (funkcija predsjednika, izvr{ni komitet, regionalni sastanci), upravu (Sekretarijat) i tehni~ke strukture (rukovodni komiteti regionalnih projekata u oblasti javnog zdravlja, regionalni uredi za upravljanje i upravitelji, projektni uredi za zemlju i menad`eri). 

2.    Uloge i nadle`nosti funkcije predsjednika, izvr{nog komiteta, regionalnih sastanaka, Sekretarijata, regionalnih projektnih ureda i projektnih ureda za zemlju ostaju isti oni koji su usugla{eni u Skopskom zavjetu i predvi|eni u Statutima Zdravstvene mre`e JIE. 

^lan 6.
Upravljanje i vodstvo: funkcija predsjednika, izvr{ni komitet i regionalni sastanci 

1.    Funkciju predsjednika imat }e ministar zdravlja jedne od zemalja JIE. Ona }e se rotirati svakih {est mjeseci i pratiti abecedni red zemalja i princip "trojke" (gdje prethodni, sada{nji i budu}i predstavnik predstavljaju tim). Zemlja JIE koja ima funkciju predsjedavaju}e Zdravstvene mre`e JIE bit }e doma}in jednom sastanku Zdravstvene mre`e JIE i njenog izvr{nog komiteta. 

2.    Regionalni sastanak Zdravstvene mre`e JIE sastoji se od jednog predstavnika na visokom nivou, u daljnjem tekstu "nacionalni zdravstveni koordinator", te alternativnog ~lana kojeg nominira ministarstvo zdravlja svake zemlje, bilo da je ona dr`ava-~lanica JIE ili partnerska zemlja, kao i jednog predstavnika iz svake od partnerskih organizacija. Nacionalni zdravstveni koordinatori bit }e profesionalci koji donose ili uti~u na odluke na nivou zamjenika ministara i/ili oni koje odrede odnosni ministri zdravlja. 

3.    Izvr{ni komitet se sastoji od pet ~lanova, od kojih tri predstavljaju dr`ave-~lanice JIE, jedan predstavlja partnerske dr`ave a jednog ~lana zajedni~ki nominiraju Vije}e Evrope, Razvojna banka Vije}a Evrope, te Regionalni ured SZO za Evropu. ^lanove izvr{nog komiteta }e iz redova svog ~lanstva birati Zdravstvena mre`a JIE na osnovu njihove li~ne zaslu`nosti, na period od dvije godine. Ako bi se neki ~lan povukao ili bio povu~en prije isteka mandata komiteta, Zdravstvena mre`a JIE bit }e nadle`na da imenuje zamjenu za njega na svom sljede}em regionalnom sastanku. Predstavnici Vije}a Evrope, Razvojne banke Vije}a Evrope i Regionalnog ureda za Evropu, te Vije}a za regionalnu saradnju, prisustvovat }e sastancima kao posmatra~i s pravom davanja doprinosa u diskusijama. 

4.    Zdravstvena mre`a JIE mo`e izabrati savjetnike izvr{nog komiteta na osnovu njihove li~ne zaslu`nosti, a ~iji }e zadatak biti ja~anje i unaprje|ivanje rada izvr{nog komiteta i Zdravstvene mre`e JIE. 

5.    Izvr{ni komitet imenovat }e predsjedavaju}eg, zamjenika i izvje{ta~a na mandat od dvije godine. Izvje{ta~ }e tako|er biti izvje{ta~ sa polugodi{njeg sastanka SEEHN-a. 

6.    Uloge i nadle`nosti funkcije predsjednika i izvr{nog komiteta sadr`ani su u Dodatku 1. na Statute Zdravstvene mre`e JIE. 

^lan 7.
Uprava: Sekretarijat 

1.    Sekretarijat }e davati upravnu podr{ku Zdravstvenoj mre`i JIE i izvr{nom komitetu. 

2.    Uloge Sekretarijata su: 

    2.1 pru`ati pomo} izvr{nom komitetu u pripremi prijedloga za dvogodi{nji strate{ki plan; 

    2.2 pru`ati pomo} izvr{nom komitetu u pripremi prijedloga za godi{nji plan rada i bud`et; 

    2.3 davati podr{ku u provedbi plana rada i rukovoditi aktivnostima Zdravstvene mre`e JIE; 

    2.4 davati podr{ku u naporima na prikupljanju sredstava Zdravstvene mre`e JIE; 

    2.5 pru`ati pomo} izvr{nom komitetu u pripremi godi{njih izvje{taja o tehni~kom i finansijskom napretku za redovne sastanke Zdravstvene mre`e JIE; 

    2.6 pru`ati pomo} izvr{nom komitetu u pripremi kratkih privremenih izvje{taja o napretku na polovini svake bud`etske godine; 

    2.7 pru`ati pomo} izvr{nom komitetu u osiguravanju propisnog iskori{tavanja resursa 

    2.8 pru`ati pomo} izvr{nom komitetu i funkciji predsjednika SEEHN-a pripremom polugodi{njih sastanaka SEEHN-a. 

3.    Stalno sjedi{te Sekretarijata bit }e bazirano u jednoj od dr`ava-~lanica Zdravstvene mre`e JIE. 

4.    Lokacija }e se utvrditi putem otvorenog procesa odabira na osnovu prijedloga koje podnesu zainteresirane dr`ave-~lanice JIE, uzimaju}i u obzir sve neophodne aran`mane, uklju~uju}i logistiku, kadrovske resurse i druga tehni~ka i sredstva vodstva. Zdravstvena mre`a JIE }e usvojiti procedure, indikatore i kriterije odabira na osnovu prijedloga koje dostavi izvr{ni komitet. Prijedloge }e ocjenjivati komitet koji izabere Zdravstvena mre`a JIE, a koji se sastoji od 3 predstavnika zemalja JIE i 2 nezavisna ocjenjiva~a (van regiona JIE), uz kori{tenje gore spomenutih procedura, indikatora i kriterija. 

5.    Ponuda izgledne zemlje-doma}ina za Sekretarijat Zdravstvene mre`e JIE treba da izme|u ostalog ispunjava sljede}e osnovne zahtjeve: 

    5.1 Skica prijedloga za sporazum sa zemljom-doma}inom u kom su prikazane privilegije i imuniteti koji }e se dati sekretarijatu, a koji izme|u ostalog uklju~uju odredbe u vezi: 

a)    Pravnog svojstva, Sekretarijatu }e biti dato takvo pravno svojstvo koje je neophodno za vr{enje njegovih funkcija 

b)    Sredina sigurnosti i bezbjednosti, uklju~uju}i mjere za bezbjednost i za{titu prostorija, imovine i personala 

c)    Nepovredivost i imunitet Sekretarijata, uklju~uju}i imunitet od sudskog postupka 

d)    Izuze}e od poreza i davanja; poput izuze}a od svih direktnih nacionalnih i op}inskih poreza, izuze}a od poreza na dodanu vrijednost i drugih indirektnih poreza (nabavke, usluge) 

e)    Komunikacije; pristup neophodnim javnim uslugama po razumnim uvjetima, olak{avanje komunikacije 

f)    Izuze}a za zvani~nike Sekretarijata; zvani~nici Sekretarijata koji nisu dr`avljani zemlje-doma}ina niti imaju stalno mjesto boravka u zemlji-doma}inu neposredno prije svog anga`mana u Sekretarijatu u`ivat }e izuze}a od imigracijskih ograni~enja i od poreza na prihod, te od op}ih doprinosa za socijalno osiguranje na pla}u. 

    5.2 Detaljan prijedlog u vezi s pogodnim uredskim prostorijama (koje se nude besplatno), uklju~uju}i odredbu o neophodnoj modernoj infrastrukturi i komunikacijama, kao i eventualnoj administrativnoj pomo}i koju }e pru`ati izgledna zemlja-doma}in, posebno u smislu pokretanja rada Sekretarijata. 

6.    Sekretarijat }e se popuniti personalom iz regiona JIE koji odabere izvr{ni komitet na osnovu tehni~kih vrijednosti. Osoblje }e se anga`irati u skladu s potrebnim sposobnostima, uz uzimanje po potrebi u obzir spolne i geografske ravnote`e, putem otvorenog procesa odabira od strane Zdravstvene mre`e JIE, a na osnovu prijava iz svih zemalja regiona JIE. Pored toga, Zdravstvena mre`a JIE mo`e prihvatati delegirano osoblje za posebne zadatke za sekretarijat Zdravstvene mre`e JIE. Radni jezik Zdravstvene mre`e JIE, Sekretarijata i drugih tijela je engleski. 

^lan 8.
Tehni~ke strukture i mre`e: Regionalni centri za razvoj zdravstva 

1.    Provedba programa, projekata i aktivnosti u tehni~kim oblastima o kojima se usuglase ministri zdravlja bit }e organizirana i obavljana putem odnosnih tehni~kih struktura i mre`a, koje se sastoje od Regionalnih centara za razvoj zdravstva, nacionalnih institucija, nacionalnih projektnih ureda, regionalnih i nacionalnih saradnika, itd. Regionalni centri za razvoj zdravstva postupat }e kao koordinatori odnosne mre`e. 

2.    Zdravstvena mre`a JIE }e odrediti instituciju, bilo da ona jo{ postoji ili je posebno ustanovljena u MS Zdravstvene mre`e JIE, koja }e obavljati aktivnosti u cilju davanja podr{ke programu Zdravstvene mre`e JIE u konkretnim tehni~kim oblastima koje odrede ministri zdravlja, i koja }e funkcionirati kao Regionalni centar za razvoj zdravstva. 

3.    Funkcije Regionalnog centra za razvoj zdravstva uklju~uju: 

    3.1 promoviranje politika i prioriteta Zdravstvene mre`e JIE, u odnosnim tehni~kim oblastima 

    3.2 prikupljanje, povezivanje i {irenje informacija u vezi, izme|u ostalog: 

a)    U~e{}a u saradni~kim istra`ivanjima koja se razvijaju uz vodstvo Zdravstvene mre`e JIE, uklju~uju}i planiranje, obavljanje, pra}enje i evaluaciju istra`ivanja, kao i promoviranje primjene rezultata istra`ivanja, 

b)    Obuke, 

c)    Koordinacije aktivnosti koje sprovodi nekoliko institucija o nekom datom predmetu, 

d)    Uskla|ivanja standarda i smjernica u konkretnim oblastima, 

e)    Razvoja regionalnih politika i dobrih praksi, 

f)    Razvoja regionalnih arhiva i biblioteka u vezi s tehni~kim oblastima zdravstva 

g)    Razvoja programa i aktivnosti, 

h)    Pra}enja i evaluacije postoje}ih praksi, zakonodavstva, politika, strategija, itd., 

i)    Provo|enja projekata relevantnih za tehni~ke oblasti rada 

j)    Olak{avanja umre`avanja i razmjene informacija i ideja me|u zemljama JIE, uklju~uju}i profesionalce, korisnike, 

k)    Promoviranja ljudskih prava i interdisciplinarnih i me|usektorskih pristupa, 

l)    Uspostave projekata s me|unarodnim partnerima, saradnje s me|unarodnim i nacionalnim organizacijama u oblasti tehni~kog rada. 

m)    Odr`avanje i pro{irivanje Mre`a nacionalnim institucijama JIE u odnosnim tehni~kim oblastima zdravstva (osnivanje i odr`avanje mre`a tehni~kih stru~njaka i institucija). 

4.    Regionalni centar za razvoj zdravstva vodi aktivnosti na osnovu godi{njeg plana rada, koji priprema Regionalni centar za razvoj zdravstva, a odobrava Zdravstvena mre`a JIE, u skladu s procedurama Zdravstvene mre`e JIE, a uz uzimanje u obzir potreba zemalja JIE i preporuka me|unarodnih partnera, kao i aktivnosti koje se de{avaju u toj zemlji i na regionalnom nivou. 

5.    Kriteriji koji }e se primjenjivati u odabiru/izgradnji Regionalnog centra za razvoj zdravstva su: 

    5.1 ugra|eni tehni~ki kapaciteti s posebnim osvrtom na tehni~ku oblast rada, 

    5.2 mogu}nost davanja doprinosa regionalnim programima za razvoj zdravstva, 

    5.3 kvalitet nau~nog i tehni~kog vodstva Regionalnog centra za razvoj zdravstva, broj i kvalifikacije osoblja, adekvatnost opreme, nastavnih prostorija i drugih objekata od osnovne va`nosti za tehni~ku oblast rada, 

    5.4 perspektiva Regionalnog centra za razvoj zdravstva, te njegova stabilnost u smislu aktivnosti i finansiranja personala, 

    5.5 odr`iva podr{ka na nacionalnom i regionalnom nivou, 

    5.6 stabilnost institucije i spremnost davanja individualnog, kao i doprinosa u okviru programskih aktivnosti Zdravstvene mre`e JIE, bilo kao podr{ka programima po zemljama ili kao u~e{}e u aran`manima me|unarodne saradnje, 

    5.7 tehni~ka i geografska relevantnost Regionalnog centra za razvoj zdravstva i mandata i programskih prioriteta Zdravstvene mre`e JIE, 

    5.8 Regionalni centar za razvoj zdravstva }e po mogu}nosti razvijati svoj vlastiti potencijal uz nau~nu i tehni~ku podr{ku me|unarodnih partnera u konkretnim tehni~kim oblastima, 

    5.9 mogu}nost i spremnost Regionalnog centra za razvoj zdravstva da radi na neograni~en rok i ne samo na jedinstvenom i ograni~enom zadatku, 

    5.10 kapacitet obavljanja pra}enja i evaluacije programiranih aktivnosti 

    Kapaciteti upravljanja fondovima za vo|enje aktivnosti u sklopu podr{ke programu Zdravstvene mre`e JIE 

6.    SEEHN je nadle`an za uspostavu/odre|ivanje Regionalnih centara za razvoj zdravstva u regionu JIE. Inicijativa za taj prijedlog mo`e do}i samo od dr`ava-~lanica JIE. Prijedloge za odre|ivanje razmatra Zdravstvena mre`a JIE u smislu kriterija odabira uspostavljenih u ovom dokumentu. Kao prvi korak u procesu odre|ivanja, dr`ave-~lanice Zdravstvene mre`e JIE }e u konsultacijama sa Zdravstvenom mre`om JIE izraditi plan rada, u kome se utvr|uju proizvodi i aktivnosti u odobrenoj tehni~koj oblasti rada Zdravstvene mre`e JIE u kojoj bi Regionalni centar za razvoj zdravstva bio u mogu}nosti i voljan da sara|uje. Zdravstvena mre`a JIE odobrava uspostavu/odre|ivanje Regionalnog centra za razvoj zdravstva na svom sastanku, pod uvjetom da su ispunjeni kriteriji odabira uspostavljeni u ovom dokumentu, te obavje{tava dr`avu-~lanicu koja je dostavila prijedlog. 

7.    Regionalni centar za razvoj zdravstva ima odgovornost za pra}enje i evaluaciju ustanovljenog plana rada u skladu s izra|enim indikatorima. Pra}enje aktivnosti }e se obavljati tokom cijelog procesa njihove provedbe. Regionalni centar za razvoj zdravstva }e dostavljati Zdravstvenoj mre`i JIE redovne izvje{taje o napretku programa i finansiranju dva puta godi{nje. 

8.    Za svaki program }e biti osmi{ljene revizije i interne evaluacije u cilju prikupljanja informacija o procesu i ishodu aktivnosti/programa, tj. u cilju procjene do koje mjere su ostvareni programski zadaci, te u cilju izrade prijedloga o daljnjem razvoju programa u naknadnim fazama Regionalni centar za razvoj zdravstva bit }e nadle`an za programske revizije i interne evaluacije, tj. za osmi{ljavanje internih sredstava za evaluaciju, te za zakazivanje i obavljanje procesa evaluacije. 

9.    Vanjsku evaluaciju Regionalnog centra za razvoj zdravstva }e osmi{ljavati i obavljati nezavisni konsultanti koji budu anga`irani putem Zdravstvene mre`e JIE. 

Poglavlje IV - Finansijske odredbe 

^lan 9.
Sekretarijat 

1.    Godi{nji bud`et Sekretarijata Zdravstvene mre`e JIE obuhvatat }e tro{kove aktivnosti Sekretarijata Zdravstvene mre`e JIE (uklju~uju}i sastanke izvr{nog komiteta, ali ne i regionalne mre`ne sastanke) s personalom od ~etvoro lica (dva tehni~ka profesionalca iz polja javnog zdravlja, jedan finansijski referent i jedan administrativni pomo}nik). Sekretarijat Zdravstvene mre`e JIE mogao bi se i pro{irivati zavisno od radnog optere}enja i razvoja doga|anja u narednom periodu. 

2.    Sekretarijat Zdravstvene mre`e JIE primat }e doprinose iz razli~itih izvora: a) od zemalja u regionu JIE: ti doprinosi predstavljaju postotak od njihovog BDP-a po glavi stanovnika. Dodatno na taj minimalni iznos, doprinos zavisi od mogu}nosti i voljnosti davanja doprinosa od strane zemalja u regionu, posebno novih ~lanica EU (Bugarske i Rumunije). b) od strane donatora i drugih zainteresiranih partnerskih organizacija. 

3.    Zemlja koja bude odabrana za doma}ina Sekretarijatu Zdravstvene mre`e JIE dati }e materijalni doprinos osiguranjem uredskog prostora, uredske opreme, komunikacija i drugih materijala potrebnih uredu Sekretarijata Zdravstvene mre`e JIE. 

4.    Godi{nji iznos za rad Sekretarijata Zdravstvene mre`e JIE i za sastanke izvr{nog komiteta procjenjuje se na 202.000. Taj doprinos }e na godi{njoj osnovi pla}ati u obliku doprinosa sve zemlje JIE. 

5.    Iznos koji }e kao doprinos davati svaka od zemalja JIE bit }e procijenjen na osnovu metodologije izra|ene za doprinose Vije}u za regionalnu saradnju, gdje su zemlje JIE kategorizirane u ~etiri grupe, na osnovu nivoa njihovog BDP-a, a ti doprinosi }e se pla}ati u iznosima kao postotak njihovog BDP-a, i navedeni su u Aneksu 1. 

6.    Sve zemlje JIE }e upla}ivati finansijski doprinos Sekretarijatu Zdravstvene mre`e JIE po~etkom svake godine, a najkasnije do 1. aprila. 

7.    Lokalne tro{kove za organiziranje i odr`avanje regionalnih sastanaka snosit }e zemlja koja ima funkciju predsjednika u periodu tokom kog se sastanci odr`avaju, i to za sljede}e stavke: logistika sastanka (transport do i sa aerodroma, lokalni prijevoz, aran`mani vezani za mjesto sastanka), reprodukcija materijala za sastanak, uklju~uju}i i izvje{taj sa sastanka. 

8.    Sve tro{kove vezane za u~e{}e ~lanova snosit }e odnosna ministarstva zdravlja, {to uklju~uje avionske karte, smje{taj i dnevnice. 

^lan 10.
Regionalni centri za razvoj zdravstva 

1.    U po~etnoj fazi, Regionalni centar za razvoj zdravstva }e finansirati doma}i resursi i donatori, uklju~uju}i organizacije za regionalnu integraciju, me|unarodne organizacije i partnere u tehni~koj oblasti rada. Zemlje JIE }e u~estvovati putem materijalnog i finansijskog doprinosa na osnovu BDP-a kao minimalnog iznosa prihvatljivog za rad RCRZ-a, sli~no doprinosima za Sekretarijat Zdravstvene mre`e JIE. 

2.    Ministarstvo zdravlja odnosne zemlje }e delegirati, ovlastiti i obezbijediti sredstva za Regionalni centar za razvoj zdravstva nakon njegovog odre|enja. 

^lan 11.
Doprinosi 

1.    Doprinosi ~lanova ili partnera mogu biti u obliku direktnih finansijskih doprinosa Sekretarijatu Zdravstvene mre`e JIE ili Regionalnim centrima za razvoj zdravstva, finansiranja konkretnih elemenata bud`eta (npr. pozicija za osoblje) ili nenov~anog finansiranja (npr. kroz administrativnu podr{ku, delegiranje tehni~kog osoblja, fizi~ku infrastrukturu, itd). Priroda i vrijednost doprinosa svakog od ~lanova ili partnera koji ga daju navedeni su u planu rada i bud`etu. 

2.    Doprinosi }e se isklju~ivo koristiti za obavljanje aktivnosti Sekretarijata ili Regionalnih centara za razvoj zdravstva odre|enih u godi{njem planu rada. Sekretarijat }e se konsultirati s izvr{nim komitetom po pitanju toga da li }e, u sklopu Zdravstvene mre`e JIE, poduzimati konkretne aktivnosti koje }e biti finansirane iz drugih eksternih izvora (a koje ina~e potpadaju u opseg poslova Zdravstvene mre`e JIE). 

Poglavlje V - Zavr{ne odredbe 

^lan 12.
Amandmani 

1.    Amandmani na ovaj Memorandum o razumijevanju }e se obavljati samo pismenim putem uz me|usobni dogovor izme|u strana. 

^lan 13.
Trajanje 

1.    Bez utjecaja na pravo povla~enja predvi|eno u Skopskom zavjetu i u Statutima Zdravstvene mre`e JIE, Sekretarijat Zdravstvene mre`e JIE i Regionalni centri za razvoj zdravstva imat }e neograni~eno trajanje i ~lanovi i partneri se u principu usugla{avaju da }e za njih davati finansijski doprinos u periodu od minimalno pet godina. 

2.    U odsustvu odluke o ukidanju doprinosa od strane ~lanova, Sekretarijat Zdravstvene mre`e JIE i/ili Regionalni centri za razvoj zdravstva obnavljat }e se na naknadni petogodi{nji rok. 

POTVR\UJU]I GORE NAVEDENO, donji potpisnici, uz propisno odobrenje svoje odnosne Vlade, potpisuju ovaj MoR: 

U _______________ dana _______________ u jednom autenti~nom primjerku, na engleskom jeziku. 

Za Republiku Albaniju         

Za Republiku Moldaviju 

Za Bosnu i Hercegovinu         

Za Republiku Crnu Goru 

Za Republiku Bugarsku         

Za Republiku Rumuniju 

Za Republiku Hrvatsku         

Za Republiku Srbiju 

Za Biv{u Jugoslovensku Republiku Makedoniju          

B2

^lan 3. 

Ova odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja. 


Broj 01-011-1031-32/09
8. aprila 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Neboj{a Radmanovi}, s. r. 


142 

Temeljem ~lanka V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i suglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 408/09 od 23. srpnja 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine je na 60. sjednici, odr`anoj 12. kolovoza 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O PROCJENI OKOLI[NIH UTJECAJA U PREKOGRANI^NOM KONTEKSTU ESPOO (FINSKA), 25. VELJA^E 1991. GODINE 

^lanak 1. 

Ratificira se Konvencija o procjeni okoli{nih utjecaja u prekograni~nom kontekstu - Espoo, (Finska), 25. velja~e 1991. godine. 

^lanak 2. 

Tekst Konvencije u prijevodu glasi: 

KONVENCIJA 

O PROCJENI OKOLI[NIH UTJECAJA U PREKOGRANI^NOM KONTEKSTU 

U Espoou (Finska), 25. velja~e 1991. 

Strane ove Konvencije, 

Svjesne me|uodnosa izme|u ekonomskih aktivnosti i njihovih konsekvenci po okoli{, 

Afirmiraju}i potrebu za osiguranjem okoli{no ispravnog i odr`ivog razvitka, 

Odlu~ne u unapre|ivanju me|unarodne saradnje u procjeni okoli{nih utjecaja u prekograni~nom kontekstu, 

Vode}i ra~una o potrebi i va`nosti razvitka politika kojima se predvi|aju doga|anja i spre~avanja, ubla`avanja i pra}enja zna~ajnih nepovoljnih okoli{nih utjecaja generalno, a posebice u prekograni~nom kontekstu, 

Podsje}aju}i na relevantne odredbe Povelje Ujedinjenih naroda, Deklaraciju [tokholmske konferencije o ljudskom okoli{u, Kona~ni akt Konferencije o sigurnosti i suradnju u Europi (CSCE) i Zaklju~ne dokumente Madridskog i Be~kog sastanka predstavnika dr`ava-u~esnica u CSCE-u, 

Pohvaljuju}i teku}e aktivnosti Dr`ava kojima se osigurava, putem njihovih nacionalnih zakonskih i upravnih odredbi i putem njihovih nacionalnih politika, sprovedba procjene utjecaja na okoli{, 

Svjesne potrebe izri~itog razmatranja okoli{nih faktora u ranoj fazi procesa odlu~ivanja primjenom procjene okoli{nih utjecaja, na svim odgovaraju}im upravnim razinama, kao neophodnog sredstva za unapre|ivanje kvaliteta informacija koje se predstavljaju organima odlu~ivanja, tako da se mogu donositi okoli{no ispravne odluke uz obra}anje pozorne pa`nje na minimiziranje zna~ajnih nepovoljnih utjecaja, posebice u prekograni~nom kontekstu, 

Imaju}i na umu napore me|unarodnih organizacija na promoviranju kori{tenja procjene okoli{nih utjecaja i na nacionalnoj i na me|unarodnoj razini, te uzimaju}i u obzir rad na procjeni okoli{nih utjecaja koji se obavlja pod pokroviteljstvom Ekonomske komisije za Europu Ujedinjenih naroda, posebice rezultate postignute na Seminaru o procjeni okoli{nih utjecaja (rujan 1987., Var{ava, Poljska) kao i zapa`aju}i Ciljeve i Principe procjene okoli{nih utjecaja usvojene od strane Upravnog vije}a Okoli{nog programa Ujedinjenih naroda, te Ministarsku deklaraciju o odr`ivom razvitku (svibanj 1990., Bergen, Norve{ka), 

Slo`ile su se o slijede}em: 

^lanak 1. 

DEFINICIJE 

U svrhu ove Konvencije, 

(i)    "Strane" ozna~ava, osim ako se u tekstu ne ukazuje druga~ije, Ugovorne strane ove Konvencije; 

(ii)    "Strana podrijetla" ozna~ava Ugovornu stranu ili strane ove Konvencije pod ~ijom jurisdikcijom se predlo`ena aktivnost treba odvijati; 

(iii)    "Pogo|ena strana" ozna~ava Ugovornu stranu ili strane ove Konvencije koje }e vjerojatno biti pogo|ene prekograni~nim utjecajem predlo`ene aktivnosti; 

(iv)    "Doti~ne strane" ozna~ava Stranu podrijetla i Pogo|enu stranu u procjeni okoli{nog utjecaja sukladno sa ovom Konvencijom; 

(v)    "Predlo`ena aktivnost" ozna~ava svaku eventualnu aktivnost ili svaku eventualnu zna~ajnu izmjenu u aktivnosti za koju je potrebita odluka nadle`nog organa sukladno sa va`e}om nacionalnom procedurom; 

(vi)    "Procjena okoli{nih utjecaja" ozna~ava nacionalnu proceduru za ocjenu vjerojatnog utjecaja predlo`ene aktivnosti na okoli{; 

(vii)    "Utjecaj" ozna~ava efekat koji proizvodi predlo`ena aktivnost na okoli{, uklju~uju}i ljudsko zdravlje i sigurnost, floru, faunu, tlo, zrak, vodu, klimu, pejsa` i povijesne spomenike i druge fizi~ke strukture, ili interakciju me|u tim faktorima; on tako|er uklju~uje efekte na kulturno naslije|e ili dru{tveno-ekonomske uvjete koji nastanu kao posljedica izmjena tih faktora; 

(viii)    "Prekograni~ni utjecaj" ozna~ava svaki eventualni utjecaj, ne isklju~ivo globalne prirode, u okviru neke oblasti pod jurisdikcijom jedne Strane izazvan predlo`enom aktivno{}u ~ije se fizi~ko podrijetlo nalazi u cjelini ili djelimi~no u okviru oblasti pod jurisdikcijom neke druge Strane; 

(ix)    "Nadle`ni organ" ozna~ava nacionalni organ ili organe koje je Strana odredila kao nadle`ne za obavljanje zadataka obuhva}enih Konvencijom i/ili organ ili organe kojima je Strana povjerila ovlasti odlu~ivanja u smislu predlo`ene aktivnosti; 

(x)    "Javnost" ozna~ava jedno ili vi{e fizi~kih ili pravnih osoba. 

^lanak 2. 

OP]E ODREDBE 

1.    Strane }e, bilo pojedina~no bili skupuno, poduzeti sve odgovaraju}e i u~inkovite mjere u cilju spre~avanja, smanjivanja i kontroliranja zna~ajnih nepovoljnih prekograni~nih okoli{nih utjecaja od predlo`enih aktivnosti. 

2.    Svaka Strana }e preduzeti neophodne zakonske, upravne ili druge mjere u cilju primjene odredbi ove Konvencije, uklju~uju}i, u odnosu na predlo`ene aktivnosti navedene u Privitku I koje }e vjerojatno uzrokovati zna~ajan nepovoljan prekograni~ni utjecaj, ustanovljenje procedure za procjenu okoli{nih utjecaja koja omogu}uje u~e{}e javnosti i javnu pripremu dokumentacije o procjeni okoli{nih utjecaja opisanu u Privitku II. 

3.    Strana podrijetla }e osigurati da se sukladno sa odredbama ove Konvencije preduzme procjena okoli{nih utjecaja prije odluke kojom se odobrava ili poduzima predlo`ena aktivnost navedena u Privitku I koja }e vjerojatno uzrokovati zna~ajan nepovoljan prekograni~ni utjecaj. 

4.    Strana podrijetla }e, dosljedno s odredbama ove Konvencije, osigurati da pogo|ene Strane budu obavije{tene o predlo`enoj aktivnosti navedenoj u Privitku I koja }e vjerojatno uzrokovati zna~ajan nepovoljan prekograni~ni utjecaj. 

5.    Doti~ne Strane }e, na inicijativu bilo koje od takvih Strana, stupiti u diskusiju o tome da li }e jedna ili vi{e takvih aktivnosti vjerojatno izazvati zna~ajan nepovoljan prekograni~ni utjecaj i da li se stoga trebaju tretirati kao da su takvima navedene. Tamo gdje se te Strane o tome slo`e, aktivnost ili aktivnosti }e biti na taj na~in tretirane. Op}e smjernice za utvr|ivanje kriterija za odre|ivanje zna~ajnog nepovoljnog utjecaja date su u Privitku III. 

6.    Strana podrijetla }e, sukladno sa odredbama ove Konvencije, pru`iti mogu}nost javnosti u oblastima koje }e vjerojatno biti pogo|ene da u~estvuje u relevantnim procedurama za procjenu okoli{nog utjecaja u odnosu na predlo`ene aktivnosti i osigurat }e da mogu}nost data javnosti pogo|ene Strane bude jednaka mogu}nosti pru`enoj javnosti Strane podrijetla. 

7.    Procjene okoli{nog utjecaja koje se zahtijevaju po ovoj Konvenciji }e, kao minimum, biti poduzimane na projektnoj razini predlo`ene aktivnosti. Do odgovaraju}eg omjera, Strane }e poku{ati primjenjivati principe procjene okoli{nih utjecaja na politike, planove i programe. 

8.    Odredbe ove Konvencije ne}e utjecati na pravo Strana na primjenu nacionalnih zakona, propisa, upravnih odredbi ili prihva}enih zakonskih praksi kojima se {tite informacije ~ija bi dostava bila presudna za industrijsku i trgovinsku tajnost ili za nacionalnu sigurnost. 

9.    Odredbe ove Konvencije ne}e utjecati na pravo odre|ene Strane na primjenu, prema potrebi putem bilateralnog ili multulateralnog sporazuma, stro`ijih mjera od mjera iz ove Konvencije. 

10.    Odredbe ove Konvencije ne}e presudno utjecati ni na kakve obveze Strana po me|unarodnom pravu u odnosu na aktivnosti koje imaju ili }e vjerojatno imati prekograni~ni utjecaj. 

^lanak 3. 

OBAVJE[TAVANJE 

1.    Za predlo`enu aktivnost navedenu u Privitku I, koja }e vjerojatno izazvati zna~ajan nepovoljni prekograni~ni utjecaj, Strana podrijetla }e, u svrhu osiguranja adekvatnih i u~inkovitih konzultacija po ~lanku 5, obavijestiti svaku Stranu za koju smatra da mo`e biti pogo|ena Strana {to je ranije mogu}no, a najkasnije onda kad informira i svoju javnost o toj predlo`enoj aktivnosti. 

2.    Ta obavijest }e izme|u ostalog sadr`avati: 

(a)    Informacije o predlo`enoj aktivnosti, uklju~uju}i sve eventualno raspolo`ive informacije o njenom mogu}em prekograni~nom utjecaju; 

(b)    Prirodu mogu}e odluke; te 

(c)    Indikaciju razumnog roka u kome je potrebit odgovor po paragrafu 3. ovog ~lanka, uzimaju}i u obzir prirodu predlo`ene aktivnosti, 

    i mo`e obuhvatati informacije navedene u paragrafu 5. ovog ~lanka. 

3.    Pogo|ena Strana }e odgovoriti Strani podrijetla u roku navedenom u obavijesti, potvr|uju}i prijem obavijesti, i nazna~it }e da li namjerava u~estvovati u proceduri procjene okoli{nih utjecaja. 

4.    Ako pogo|ena Strana nazna~i da ne namjerava u~estvovati u proceduri procjene okoli{nih utjecaja, ili ako ne odgovori u roku navedenom u obavijesti, ne}e se primjenjivati odredbe iz paragrafa 5., 6., 7. i 8. ovog ~lanka, te iz ~lanaka 4. do 7. U takvim okolnostima, nije upitno pravo Strane podrijetla da utvrdi da li sprovoditi procjenu okoli{nog utjecaja na temelju svog nacionalnog zakona i prakse. 

5.    Po prijemu odgovora od pogo|ene Strane kojim se ukazuje njena `elja da u~estvuje u proceduri procjene okoli{nih utjecaja, Strana podrijetla }e, ako ve} to nije uradila, dostaviti pogo|enoj Strani: 

(a)    Relevantne informacije u svezi postupka procjene okoli{nih utjecaja, uklju~uju}i naznaku vremenskog rasporeda za dostavu komentara; te 

(b)    Relevantne informacije o predlo`enoj aktivnosti i njenom mogu}em zna~ajnom nepovoljnom prekograni~nom utjecaju. 

6.    Pogo|ena Strana }e, na zahtjev Strane podrijetla, doti~noj dostaviti informacije koje se mogu razumno pribaviti a koje su u svezi sa mogu}im pogo|enim okoli{om pod jurisdikcijom pogo|ene Strane, tamo gdje su takve informacije neophodne u cilju pripreme dokumentacije za procjenu okoli{nih utjecaja. Te informacije }e se dostaviti promptno i, po potrebi, putem zajedni~kog tima tamo gdje ono postoji. 

7.    Kada jedna Strana smatra da }e biti pogo|ena zna~ajnim nepovoljnim prekograni~nim utjecajem neke predlo`ene aktivnosti navedene u Privitku I, a kad nije do{lo do obavijesti sukladno sa paragrafom 1. ovog ~lanka, doti~ne Strane }e, na zahtjev pogo|ene Strane, razmijeniti dostatne informacije u svrhu odr`avanja diskusija o tome da li }e vjerojatno do}i do zna~ajnog nepovoljnog prekograni~nog utjecaja. Ako se te Strane slo`e o tome da }e vjerojatno do}i do zna~ajnog nepovoljnog prekograni~nog utjecaja, shodno tome }e se primjenjivati odredbe ove Konvencije. Ako se te Strane ne mogu slo`iti o tome da li }e do}i do zna~ajnog nepovoljnog prekograni~nog utjecaja, svaka takva Strana mo`e dostaviti to pitanje ispitnom povjerenstvu sukladno sa odredbama Privitka IV, u cilju obavje{tavanja o vjerojatno}i zna~ajnog nepovoljnog prekograni~nog utjecaja, osim ako se one ne slo`e o drugom metodu za rja{avanje tog pitanja. 

8.    Doti~ne Strane }e osigurati da javnost pogo|ene Strane u oblastima koja }e vjerojatno biti pogo|ene bude obavije{tena i da joj se pru`e mogu~nosti za davanje komentara ili prigovora o predlo`enoj aktivnosti, te za dostav u tih komentara ili prigovora nadle`nom organu Strane podrijetla, bilo izravno tom organu, ili po potrebi, putem Strane podrijetla. 

^lanak 4. 

PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA PROCJENU OKOLI[NIH UTJECAJA 

1.    Dokumentacija za procjenu okoli{nih utjecaja koja se treba dostaviti nadle`nom organu Strane podrijetla }e minimalno sadr`avati informacije opisane u Privitku II. 

2.    Strana podrijetla }e dostaviti pogo|enoj Strani, po potrebi putem zajedni~kog tijela tamo gdje ono postoji, dokumentaciju za procjenu okoli{nih utjecaja. Doti~ne Strane }e urediti raspodjelu dokumentacije organima i vlasti ugro`ene Strane u oblastima koje }e vjerojatno biti pogo|ene i za dostavu komentara nadle`nom organu Strane podrijetla, bilo izravno tom ogranu, ili po potrebi, putem Strane podrijetla, u razumnom roku prije dono{enja kona~ne odluke o predlo`enoj aktivnosti. 

^lanak 5. 

KONZULTACIJE NA TEMELJU DOKUMENTACIJE ZA PROCJENU OKOLI[NIH UTJECAJA 

Strana podrijetla }e, nakon kompletiranja dokumentacije za procjenu okoli{nih utjecaja, bez nepotrebnog odlaganja stupiti u konzultacije s pogo|enom Stranom u svezi, izme|u ostalog, mogu}eg prekograni~nog utjecaja predlo`ene aktivnosti i mjera za smanjenje ili eliminaciju njenog utjecaja. Konzultacije se mogu odnositi na: 

(a)    Mogu}e alternative za predlo`enu aktivnost, uklju~uju}i alternativu nepostupanja i mogu}e mjere za ubla`avanje zna~ajnog nepovoljnog prekograni~nog utjecaja, te za mjerenje efekata takvih mjera na teret Strane podrijetla; 

(b)    Ostale oblike mogu}e me|usobne pomo}i u smanjenju eventualnih zna~ajnih nepovoljnih prekograni~nih utjecaja predlo`ene aktivnosti; te 

(c)    Sve ostale odgovaraju}e predmete u svezi sa predlo`enom aktivno{}u. 

Strane }e se, na po~etku takvih konzultacija, slo`iti o razumnom roku za trajanje ratzdoblja konzultacija. Sve takve konzultacije mogu se vr{iti putem odgovaraju}eg zajedni~kog tijela tamo gdje ono postoji. 

^lanak 6. 

KONA^NA ODLUKA 

1.    Strane }e osigurati da se u kona~noj odluci o predlo`enoj aktivnosti u du`ni obzir uzme ishod procjene okoli{nih utjecaja, uklju~uju}i dokumentaciju o okoli{nim utjecajima, kao i komentare na nju dobivene sukladno sa ~lankom 3., paragraf 8. i ~lankom 4, paragraf 2., te ishod konzultacija navedenih u ~lanku 6. 

2.    Strana podrijetla }e dostaviti pogo|enoj Strani kona~nu odluku o predlo`enoj aktivnosti uz razloge i razmatranja na kojima je ona zasnovana. 

3.    Ako dodatne informacije o zna~ajnom prekograni~nom utjecaju predlo`ene aktivnosti, koje nisu bile raspolo`ive u vrijeme dono{enja odluke u odnosu na tu aktivnost a koje bi mogle imati materijalnog utjecaja na odluku, postanu raspolo`ive doti~noj Strani prije nego {to po~ne rad na toj aktivnosti, ta Strana }e odmah informirati drugu doti~nu Stranu ili Strane. Ako jedna od doti~nih Strana to bude zahtjevala, odr`at }e se konzultacije u smislu toga da li odluku treba revidirati. 

^lanak 7. 

POST-PROJEKTNA ANALIZA 

1.    Doti~ne Strane, na zahtjev bilo koje od takvih Strana, utvrdit }e da li }e se i do koje mjere vr{iti post-projektna analiza, uzimaju}i u obzir vjerojatno zna~ajni nepovoljni prekograni~ni utjecaj aktivnosti za koju je poduzeta procjena okoli{nih utjecaja sukladno sa ovom Konvencijom. Svaka eventualna post-projektna analiza }e obuhvatiti osobito nadziranje aktivnosti i utvr|ivanje svakog eventualnog nepovoljnog prekograni~nog utjecaja. Takav nadzor i utvr|ivanje mogu se poduzimati u namjeri postizanja ciljeva navedenih u Privitku V. 

2.    Kad, kao rezultat post-projektne analize, Strana podrijetla ili pogo|ena Strana ima razuman temelj za zaklju~ak da postoji zna~ajan nepovoljan prekograni~ni utjecaj ili da su otkriveni faktori koji bi mogli rezultirati takvim utjecajem, ona }e odmah informirati drugu Stranu. Doti~ne Strane }e se onda konzultirati po pitanju neophodnih mjera za smanjenje ili eliminaciju tog utjecaja. 

^lanak 8. 

BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA 

Strane mogu nastaviti postoje}i ili stupiti u novi bilateralni ili multilateralni sporazum ili drugi aran`man u cilju sprovedbe svojih obveza po ovoj Konvenciji. Takvi sporazumi ili drugi aran`mani mogu biti zasnovani na elementima navedenim u Privitku VI. 

^lanak 9. 

ISTRA@IVA^KI PROGRAMI 

Strane }e posebice razmotriti mogu}nost ustanovljavanja, ili poja~avanja, konkretnih istra`iva~kih programa usmjerenih na: 

(a)    Unapre|ivanje postoje}ih kvalitativnih i kvantitativnih metoda za procjenu utjecaja predlo`enih aktivnosti; 

(b)    Postizanje boljeg razumijevanja uzro~no-posljedi~nih efekata i njihove uloge u integralnom upravljanju okoli{em; 

(c)    Analizu i pra}enje efikasne sprovedbe odluka o predlo`enim aktivnostima s namjerom minimiziranja ili spre~avanja utjecaja; 

(d)    Razvoj metoda za stimulaciju kreativnih pristupa u potrazi za okoli{no ispravnim alternativama za predlo`ene aktivnosti, obrasce proizvodnje i potro{nje; 

(e)    Razvoj metodologija za primjenu principa procjene okoli{nih utjecaja na makroekonomskoj razini. 

Strane }e razmijeniti rezultate gore navedenih programa. 

^lanak 10. 

STATUS PRIVITAKA 

Privici prilo`eni uz ovu Konvenciju predstavlaju sastavni dio Konvencije. 

^lanak 11. 

SASTANCI STRANA 

1.    Strane }e se koliko je mogu}no sastajati u svezi s godi{njim zasjedanjima Vi{ih savjetnika Vlada ECE za okoli{ne i probleme vode. Prvi sastanak Strana bit }e sazvan najkasnije godinu dana od nadnevka stupanja na snagu ove Konvencije. Nakon toga, sastanci Strana }e se odr`avati u svako drugo vrijeme kad ih zasjedanja Strana. 

2.    Strane }e pod stalnim nadzorom dr`ati sprovedbu ove Konvencije i s tim na umu }e: 

(a)    Razmatrati politike i metodolo{ke pristupe procjeni okoli{nih utjecaja od strane Strana u cilju daljnjeg unapre|ivanja procedura procjene okoli{nih utjecaja u prekograni~nom kontekstu; 

(b)    Vr{iti razmjenu informacija u svezi sa iskustvom ste~enim u zaklju~ivanju i sprovedbi bilateralnih i multilateralnih sporazuma ili drugih aran`mana vezanih za kori{tenje procjene okoli{nih utjecaja u prekograni~nom kontekstu u kojoj su jedna ili vi{e Strana strane; 

(c)    Tra`iti, po potrebi, usluge nadle`nih me|unarodnih tijela i znanstvenih komiteta u metodolo{kim i tehni~kim aspektima relavantnim za ostvarivanje ciljeva ove Konvencije; 

(d)    Na svom prvom sastanku, razmotriti i konsenzusom usvojiti poslovnik za svoje sastanke; 

(e)    Razmotriti i po potrebi usvojiti prijedloge amandmana na ovu Konvenciju; 

(f)    Razmotriti i poduzeti sve dodatne radnje koje bi mogle biti potrebite za ostvarivanje ciljeva ove Konvencije. 

^lanak 12. 

PRAVO GLASA 

1.    Svaka Strana ove Konvencije ima pravo na jedan glas. 

2.    Osim u slu~aju odredbi paragrafa 1. ovog ~lanka, regionalne organizacije za ekonomske integracije, u predmetima u okviru svoje nadle`nosti, ostvarivat }e svoje pravo glasa brojem glasova jednakim broju svojih dr`ava-~lanica koje su Strane ove Konvencije. Takve organizacije ne}e vr{iti svoje pravo glasa ako ga vr{e njihove dr`ave-~lanice i obrnuto. 

^lanak 13. 

TAJNI[TVO 

Izvr{ni tajnik Ekonomskog povjerenstva za Europu }e vr{iti slijede}e funkcije tajni{tva: 

(a)    Sazivanje i pripremu sastanaka Strana; 

(b)    Dostavu Stranama izvje{}a i drugih informacija dobivenih sukladno sa odredbama ove Konvencije; te 

(c)    Obavljanje drugih funkcija koje mogu biti predvi|ene u ovoj Konvenciji ili koje mogu utvrditi Strane. 

^lanak 14. 

AMANDMANI NA KONVENCIJU 

1.    Svaka Strana mo`e predlagati amandmane na ovu Konvenciju. 

2.    Predlo`eni amandmani }e se pismeno dostavljati tajni{tvu, koji }e ih dostavljati svim Stranama. O predlo`enim amandmanima }e se diskutirati na narednom sastanku Strana, pod uvjetom da te prijedloge tajni{tvo raspodijeli Stranama najmanje devedeset dana unaprijed. 

3.    Strane }e na~initi svaki napor da postignu sporazum o svim predlo`enim amandmanima na ovu Konvenciju konsenzusom. Ako se iscrpe svi napori za postizanje konsezusa, a ne postigne se sporazum, kao krajnji izlaz amandman }e biti usvojen tro~etvrtinskom ve}inom glasova prsutnih Strana koje glasuju na sastanku. 

4.    Amandmani na ovu Konvenciju usvojeni sukladno sa paragrafom 3. ovog ~lanka bit }e dostavljeni od strane Depozitara svim Stranama na ratifikaciju, odobrenje ili prihvatanje. Oni }e stupiti na snagu za Strane koje su ih ratificirale, odobrile ili prihvatile devedesetog dana nakon prijema od strane Depozitara obavijesti o njihovoj ratifikaciji, odobrenju ili prihvatanju od strane najmanje tri ~etvrtine tih Strana. Nakon toga, oni }e stupati na snagu za svaku drugu Stranu devedesetog dana nakon {to ta Strana deponira instrument ratifikacije, odobrenja ili prihvatanja amandmana. 

5.    U svrhu ovog ~lanka "Strane prisutne i s pravom glasa" ozna~ava Strane koje su prisutne i daju potvrdan ili negativan glas. 

6.    Procedura glasanja odre|ena u paragrafu 3. ovog ~lanka nije namijenjena da bi predstavljala presedan za budu}e sporazume koji se dogovore u okviru Ekonomskog povjerenstva za Europu. 

^lanak 15. 

RJE[AVANJE SPOROVA 

1.    Ako do|e do spora izme|u dvaju ili vi{e Strana o tuma~enju ili primjeni ove Konvencije, one }e tra`iti rje{enje dogovorom ili bilo kojim drugim metodom rje{avanja sporova prihvatljivim stranama u sporu. 

2.    Kod potpisivanja, ratifikacije, prihvatanja, odobravanja ili pristupanja ovoj Konvenciji, ili u bilo koje vrijeme nakon toga, Strana mo`e izjaviti pismeno Depozitaru da za spor koji nije rije{en sukladno sa paragrafom 1. ovog ~lanka, ona prihvata jedno ili vi{e od narednih sredstava rje{avanja spora kao obvezno u odnosu na bilo koju Stranu koja prihvata istu obvezu: 

(a)    Podno{enje spora Me|unarodnom sudu pravde; 

(b)    Arbitra`a sukladno sa procedurom navedenom u Privitku VII. 

3.    Ako su strane u sporu prihvatile oba na~ina za rje{avanje spora navedena u paragrafu 2. ovog ~lanka, spor se mo`e predati samo Me|unarodnom sudu pravde, osim ako se strane ne slo`e druga~ije. 

^lanak 16. 

POTPISIVANJE 

Ova Konvencija bit }e otvorena za potpisivanje u Espoou (Finska) od 25. velja~e do 1. o`ujka 1991., a nakon toga u sjedi{tu Ujedinjenih naroda u Njujorku do 2. rujna 1991., za dr`ave-~lanice Ekonomskog povjerenstva za Europu, kao i dr`ave koje imaju konsultativni status pri Ekonomskom povjerenstvu za Europu sukladno sa paragrafom 8. rezolucije 36 (IV) Ekonomskog i socijalnog vije}a 28. o`ujka 1947, te za organizacije za regionalnu ekonomsku integraciju koje osnuju suverene dr`ave-~lanice Ekonomskog povjerenstva za Europu na koje su njihove dr`ave-~lanice prenijele nadle`nost za predmete koji se rukovode ovom Konvencijom, uklju~uju}i nadle`nosti stupanja u sporazume u svezi sa tim programima. 

^lanak 17. 

RATIFIKACIJA, PRIHVATANJE, ODOBRAVANJE I PRISTUPANJE 

1.    Ova Konvencija }e biti predmetom ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja dr`ava-potpisnica i regionalnih organizacija za ekonomsku integraciju. 

2.    Ova Konvencija }e biti otvorena za pristupanja od 3. rujna 1991. za dr`ave i organizacije navedene u ~lanku 16. 

3.    Instrumenti ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja bit }e deponirani kod generalnog tajnika Ujedinjenih naroda, koji }e obavljati funkcije Depozitara. 

4.    Svaka organizacija navedena u ~lanku 16. koja postane Strana ove Konvencije a da nijedna od njenih dr`ava-~lanica ne postaje Stranom, bit }e obvezana svim obvezama po ovoj Konvenciji. U slu~aju takvih organizacija, ~ija su jedna ili vi{e dr`ava-~lanica Strane ove Konvencije, organizacija i njene dr`ave-~lanice }e odlu~iti o svojim odnosnim odgovornostima za obavljanje svojih obveza po ovoj Konvenciji. U takvim slu~ajevima, organizacija i dr`ave- ~lanice ne}e imati pravo vr{iti prava po ovoj Konvenciji istovremeno. 

5.    U svojim instrumentima ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja, regionalne organizacije za ekonomsku integraciju navedene u ~lanku l6. Izjavit }e omjer svoje nadle`nosti u odnosu na predmete koji se rukovode ovom Konvencijom. Te organizacije }e tako|er informirati Depozitara o svim relevantnim modifikacijama omjera svoje nadle`nosti. 

^lanak 18. 

STUPANJE NA SNAGU 

1.    Ova Konvencija }e stupiti na snagu devedesetog dana nakon nadnevka deponiranja {esnaestog instrumenta ratifikacije, prihvatanja, odobravanja ili pristupanja. 

2.    U svrhu paragrafa 1. ovog ~lanka, svaki instrument koji deponira regionalna organizacija za ekonomsku integraciju ne}e se brojati dodatno na one koje su ve} deponirale dr`ave-~lanice takve organizacije. 

3.    Za svaku dr`avu ili organizaciju spomenutu u ~lanku 16. koja ratificira, prihvata ili odobrava ovu Konvenciju ili joj pristupa nakon deponiranja {esnaestog instrumenta ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja, ova Konvencija stupa na snagu devedesetog dana nakon nadnevka deponiranja od strane takve dr`ave ili organizacije instrumenta ratifikacije, prihvatanja, odobrenja ili pristupanja. 

^lanak 19. 

POVLA^ENJE 

U bilo koje vrijeme nakon ~etiri godine od nadnevka na koji ova Konvencija stupa na snagu u odnosu na neku Stranu, ta Strana se mo`e povu}i iz ove Konvencije davanjem pismene obavijesti Depozitaru. Svako takvo povla~enje stupa na snagu devedesetog dana nakon nadnevka njegovog prijema od strane Depozitara. Svako takvo povla~enje ne}e utjecati na primjenu ~lanaka 3. do 6. ove Konvencije na predlo`enu aktivnost u odnosu na koju je obavijest dostavljena sukladno sa ~lankom 3. paragraf 1., ili je ulo`en zahtjev sukladno sa ~lankom 3. paragraf 7. prije stupanja na snagu takvog povla~enja. 

^lanak 20. 

VJERODOSTOJNOST TEKSTOVA 

Original ove Konvencije, ~iji su tekstovi na engleskom, francuskom i ruskom jeziku jednako vjerodostojni, bit }e deponirani kod generalnog tajnika Ujedinjenih naroda. 

KAO POTVRDU TOGA, dolje potpisani, propisno ovla{teni u tu svrhu, potpisali su ovu Konvenciju. 

U Espoou (Finska), dvadeset petog velja~e tisu}u devet stotina devedeset prve godine. 

PRIVICI 

PRIVITAK I LISTA AKTIVNOSTI 

1.    Rafinerije sirove nafte (isklju~uju}i poduze}a koja proizvode samo maziva od sirove nafte) i instalacije za gasifikaciju i likvefakciju 500 tona ili vi{e uglja ili bituminozne troske na dan. 

2.    Termoelektrane ili druge stanice na sagorijevanje s toplotnim produktom od 300 megavata ili vi{e, i nuklearne elektrane i drugi nuklearni reaktori (osim istra`iva~kih instalacija za proizvodnju i konverziju fisionih i fertilnih materijala, ~ija maksimalna snaga ne prelazi 1 kilovat kontinuiranog toplinskog optere}enja). 

3.    Instalacije isklju~ivo namijenjene za proizvodnju ili oboga}ivanje nuklearnih goriva, za obradu ozra~enih nuklearnih goriva ili za ~uvanje, odlaganje ili obradu radioaktivnog otpada. 

4.    Velike instalacije za inicijalno taljenje valjanog `eljeza i ~elika i za proizvodnju ne`eljenih metala. 

5.    Instalacije za va|enje azbesta i za obradu i transformaciju azbesta i proizvoda koji sadr`e azbest; za azbestno-cementne proizvode, s godi{njom proizvodnjom od preko 20.000 tona gotovog proizvoda; za frikcioni materijal, s godi{njom proizvodnjom od preko 50 tona gotovog proizvoda; te za druge upotrebe azbesta od preko 200 tona godi{nje. 

6.    Integralne kemijske instalacije. 

7.    Izgradnja autoputeva, brzih cesta */i traka za `eljezni~ki saobra}aj na ve}e udaljenosti, te zra~nih luka s osnovnom du`inom piste od 2.100 metara ili vi{e. 

8.    Naftovodi i gasovodi velikog promjera. 

9.    Trgova~ke luke i tako|er kopneni vodeni putevi i luke za kopneni vodeni saobra}aj koji omogu}avaju prolaz plovila od preko 1.350 tona. 

10.    Instalacije za odlaganje otpada za sagorijevanje, kemijski tretman ili deponije otrovnog i opasnog otpada. 

11.    Velike brane i rezervoari. 

12.    Aktivnosti izdvajanja podzemnih voda u slu~ajevima gdje godi{nji obim voda koje se izdvajaju iznosi 10 milijuna kubi~nih metara ili vi{e. 

13.    Proizvodnja pulpe i papira od 200 zra~no su{enih metri~kih tona ili vi{e dnevno. 

14.    Veliki rudnici, povr{inski kopovi ili obrada metalnih ruda~a ili uglja. 

15.    Priobalna proizvodnja vodougljika. 

16.    Veliki objekti za ~uvanje benzina, petrokemijskih i kemijskih proizvoda. 

17.    Deferestacija velikih oblasti.*/ 

U svrhu ove Konvencije: 

(a)    ima, osim na specijalnim to~kama ili privremeno, posebne trake za dva smjera saobra}aja, me|usobno odvojena razdvojnom trakom koja nije namijenjena saobra}aju, ili, izuzetno, drugim sredstvima; 

(b)    Ne kre}a se ni na kojoj razini ni sa kojim drugim putem, `eljezni~kom ili tramvajskom prugom, ili pje{a~kom stazom; i 

(c)    specijalno je znakom ozna~en kao autocesta. 

PRIVITAK II 

SADR@AJ DOKUMENTACIJE ZA PROCJENU OKOLI[NIH UTJECAJA 

Informacije koje se uklju~uju u dokumentaciju za procjenu okoli{nih utjecaja }e minimalno, sukladno sa ~lankom 4, sadr`avati: 

(a)    Opis predlo`ene aktivnosti i njene svrhe; 

(b)    Opis, po potrebi, razumnih alternativa (na primjer, lokacijskih ili tehnolo{kih) predlo`enoj aktivnosti kao i alternativu nepostupanja; 

(c)    Opis okoli{a koji }e vjerojatno biti zna~ajno pogo|en predlo`enom aktivno{}u i njenim alternativama; 

(d)    Opis potencijalnog okoli{nog utjecaja predlo`ene aktivnosti i njenih alternativa te procjenu njegovog zna~aja; 

(e)    Opis mjera ubla`avanja u cilju odr`avanja nepovoljnih okoli{nih utjecaja na minimumu; 

(f)    Izri~itu indikaciju kori{tenih metoda predvi|anja i propratnih pretpostavki, kao i relevantnih okoli{nih podataka; 

(g)    Identifikaciju jazova u znanju i nesigurnosti na koje se nai{lo u prikupljanju potrebnih informacija; 

(h)    Po potrebi, skicu programa za pra}enje i upravljanje i eventualne planove za post-projektnu analizu; te 

(i)    Netehni~ki si`e u kome }e biti vizuelna prezentacija (mape, grafikoni, itd). 

PRIVITAK III 

OP]I KRITERIJI KAO POMO] U UTVR\IVANJU OKOLI[NOG ZNA^AJA AKTIVNOSTI KOJE NISU NAVEDENE U PRIVITKU I 

1.    U razmatranju predlo`enih aktivnosti na koje se primjenjuje ~lanak 2. paragrafa 5. doti~ne Strane mogu razmatrati to da li }e aktivnosti vjerojatno imati zna~ajan nepovoljan prekograni~ni utjecaj, posebice posredstvom jednog ili vi{e od slijede}ih kriterija: 

(a)    Veli~ina: predlo`ene aktivnosti koje su velike za tu vrstu aktivnosti; 

(b)    Lokacija: predlo`ene aktivnosti koje su locirane u okviru ili u blizini oblasti posebne okoli{ne osjetljivosti ili va`nosti (poput mo~varnih zemlji{ta odre|enih po Ramsarskoj konvenciji, nacionalnih parkova, prirodnih rezervata, lokacija od posebnog znanstvenog interesa, ili lokacija od arheolo{ke, kulturne ili povijesne va`nosti); tako|er, predlo`ene aktivnosti na lokacijama gdje bi karakteristike predlo`enog razvitka vjerojatno imale zna~ajan utjecaj na stanovni{tvo; 

(c)    Efekti: predlo`ene aktivnosti s posebno kompleksnim i potencijalno nepovoljnim efektima, uklju~uju}i i takve koje bi izazvale ozbiljne posljedice po ljude ili po vrijedne vrste ili organizme, one koje predstavljaju prijetnju postoje}em ili potencijalnom kori{tenju pogo|ene oblasti, te one koje izazivaju dodatno optere}enje koje nosivost okoli{a ne mo`e izdr`ati. 

2.    Doti~ne Strane }e u tu svrhu razmatrati predlo`ene aktivnosti koje su locirane u blizini me|unarodne granice, kao i udaljenije predlo`ene aktivnosti koje bi mogle izazvati zna~ajne prekograni~ne efekte jako udaljene od lokacije razvitka. 

PRIVITAK IV 

ISPITNA PROCEDURA 

1.    Strana ili Strane koje dostavljaju zahtjev }e obavijestiti tajni{tvo da ona ili one dostavljaju pitanje o tome da li }e predlo`ena aktivnost navedena u Privitku I vjerojatno imati zna~ajan nepovoljan prekograni~ni utjecaj ispitnom povjerenstvu ustanovljenom sukladno sa odredbama ovog Privitka. U toj obavijesti }e biti naveden predmet ispitivanja. Tajni{tvo }e odmah obavijestiti sve Strane Konvencije o tom podnesku. 

2.    Ispitno povjerenstvo }e se sastojati od tri ~lana. I strana koja dostavlja zahtjev i druga strana u procesu ispitivanja odredit }e znanstvenog ili tehni~kog eksperta, te }e tako odre|ena dva eksperta zajedni~kim sporazumom odrediti tre}eg eksperta, koji }e biti predsjednik ispitnog povjerenstva. On ne smije biti dr`avljanin ni jedne od strana u procesu ispitivanja, niti njegovo uobi~ajeno mjesto boravka smije biti na teritoriju ijedne od tih strana, niti on smije biti zaposlen kod ijedne od tih strana, niti smije biti da je radio na tom predmetu u nekom drugom svojstvu. 

3.    Ako se predsjednik ispitnog povjerenstva ne odredi u roku od dva mjeseca od odre|ivanja drugog eksperta, izvr{ni tajnik Ekonomskog povjerenstva za Europu }e, na zahtjev bilo koje od strana, odrediti predsjednika u daljnjem dvomjese~nom roku 

4.    Ako neka od strana u postupku ispitivanja ne odredi eksperta u roku od mjesec dana od prijema obavijesti od tajnika, druga strana mo`e informirati izvr{nog tajnika Ekonomskog povjerenstva za Europu, koji }e odrediti predsjednika ispitnog povjerenstva u daljnjem dvomjese~nom roku. Po postavljanju, predsjednik ispitnog povjerenstva }e zahtijevati od strane koja nije odredila eksperta da to u~ini u roku od mjesec dana. Nakon tog razdoblja, predsjednik }e informirati izvr{nog tajnika Ekonomskog povjerenstva za Europu, koji }e obaviti odre|ivanje u daljnjem dvomjese~nom roku. 

5.    Ispitno povjerenstvo }e usvojiti svoj vlastiti poslovnik. 

6.    Ispitno povjerenstvo mo`e preduzeti sve odgovaraju}e mjere u cilju izvr{avanja svojih funkcija. 

7.    Strane u postupku ispitivanja moraju olak{ati rad ispitnog povjerenstva, a osobito kori{tenjem svih sredstava koja su im na raspolaganju, one moraju: 

(a)    Dostaviti joj sve relevantne dokumente, sredstva i informacije; te 

(b)    Omogu}iti joj, gdje je to neophodno, da poziva svjedoke ili vje{take i od njih pribavlja dokaze. 

8.    Strane i eksperti }e za{tititi povjerljivost svih informacija koje dobivaju u povjerenju tijekom rada ispitnog povjerenstva. 

9.    Ako se jedna od strana u proceduri ispitivanja ne pojavi pred ispitnim povjerenstvom ili ne predstavi svoj predmet, druga strana mo`e zahtijevati od ispitnog povjerenstva da nastavi postupak i zavr{i svoj rad. Odsutnost jedne strane ili nepredstavljanje predmeta jedne strane ne}e predstavljati prepreku za nastavak i okon~anje rada ispitnog povjerenstva. 

10.    Osim ako ispitno povjerenstvo ne odredi druga~ije zbog posebnih okolnosti predmeta, izdatke ispitnog povjerenstva, uklju~uju}i naknade za rad njenim ~lanovima, snosit }e strane u proceduri ispitivanja u jednakim omjerima. Ispitno povjerenstvo }e voditi evidenciju svih svojih izdataka, te }e stranama dostaviti njihov kona~ni obra~un. 

11.    Svaka Strana koja ima interese za ~injeni~nu prirodu predmeta procedure ispitivanja, i koja bi mogla biti pogo|ena mi{ljenjem u tom predmetu, mo`e intervenirati u postupku uz pristanak ispitnog povjerenstva. 

12.    Odluke ispitnog povjerenstva o predmetima postupka donosit }e se ve}inskim glasanjem njenih ~lanova. Kona~no mi{ljenje ispitnog povjerenstva }e odra`avati pogled ve}ine njenih ~lanova i uklju~ivat }e sve eventualne poglede u kojima se izra`ava neslaganje. 

13.    Ispitno povjerenstvo }e predstaviti svoje kona~no mi{ljenje u roku od dva mjeseca od nadnevka kad je osnovana, osim ako ne utvrdi za neophodno da produ`i taj rok na vremensko razdoblje koji ne bi trebao prema{ivati dva mjeseca. 

14.    Kona~no mi{ljenje ispitnog povjerenstva bit }e utemeljeno na prihva}enim znanstvenim principima. Kona~no mi{ljenje }e ispitno povjerenstvo dostaviti stranama u postupku ispitivanja i tajni{tvu. 

PRIVITAK V 

POST-PROJEKTNA ANALIZA 

Ciljevi obuhvataju: 

(a)    Pra}enje uskla|enosti s uvjetima odre|enih u ovla{tenju ili odobrenju aktivnosti i u~inkovitosti mjera ubla`avanja; 

(b)    Razmatranje utjecaja u smislu propisnog upravljanja te u cilju rje{avanja eventualnih neizvjesnih situacija; 

(c)    Potvrdu prethodnih predvi|anja u cilju prijenosa iskustva na budu}e aktivnosti iste vrste. 

PRIVITAK VI 

ELEMENTI BILATERALNE I MULTILATERALNE SURADNJE 

1.    Doti~ne strane mogu uspostaviti, po potrebi, institucionalne aran`mane ili pro{iriti mandat postoje}ih institucionalnih aran`mana u okviru bilateralnih i multilateralnih sporazuma u cilju davanja pune snage ovoj Konvenciji. 

2.    Bilateralni i multilateralnih sporazumi i drugi aran`mani mogu obuhvatati: 

(a)    Sve dodatne zahtjeve za sprovedbu ove Konvencije, uzimaju}i u obzir posebne uvjete datog podregiona; 

(b)    Institucionalne, upravne i druge aran`mane, koji }e se sa~injavati na recipro~noj i ekvivalentnoj osnovi; 

(c)    Uskla|ivanje njihovih politika i mjera za za{titu okoli{a u cilju postizanja najve}e mogu}e sli~nosti u standardima i metodima u svezi sa sprovedbom procjene okoli{nih utjecaja; 

(d)    Razvitak, unapre|ivanje, i/ili uskla|ivanje metoda identifikacije, mjerenja, predvi|anja i procjene utjecaja, te post-projektne analize; 

(e)    Razvitak i/ili unapre|ivanje metoda i programa za prikupljanje, analizu, ~uvanje i blagovremenu distribuciju uporedivih podataka vezanih za kvalitet okoli{a u cilju davanja priloga za procjenu okoli{nih utjecaja; 

(f)    Ustanovljenje pragova i konkretnijih kriterija za definiranje zna~aja prekograni~nih utjecaja vezanih za lokaciju, prirodu ili veli~inu predlo`enih aktivnosti, na koje }e se primjenjivati procjena okoli{nih utjecaja sukladno sa odredbama ove Konvencije; te ustanovljenje kriti~nih optere}enja u smislu prekograni~nog zaga|enja; 

(g)    Poduzimanje, po potrebi, zajedni~kih procjena okoli{nih utjecaja, razvitak zajedni~kih programa za pra}enje stanja, me|ukalibracija sredstava za pra}enje stanja i uskla|ivanje metodologija u cilju uporedivosti pribavljenih podataka i informacija. 

PRIVITAK VII 

ARBITRA@A 

1.    Strana ili Strane koje dostavljaju zahtjev obavijestit }e tajni{tvo da su se strane slo`ile o tome da podnesu spor na arbitra`u po ~lanku 15., paragraf 2. ove Konvencije. U toj obavijesti }e se navesti predmet arbitra`e i bit }e posebno uklju~eni ~lanovi ove Konvencije ~ije su tuma~enje ili primjena u pitanju. Tajni{tvo }e proslijediti primljene informacije svim Stranama ove Konvencije. 

2.    Arbitra`ni tribunal }e se sastojati od tri ~lana. I Strana ili strane koje dostavljaju zahtjev i druga strana ili Strane u sporu }e odrediti arbitara, te }e dva tako odre|ena arbitara zajedni~kim dogovorom odrediti tre}eg arbitara, koji }e biti predsjednik arbitra`nog tribunala. On ne smije biti dr`avljanin ni jedne od strana u procesu ispitivanja, niti njegovo uobi~ajeno mjesto boravka smije biti na teritoriju ijedne od tih strana, niti on smije biti zaposlen kod ijedne od tih strana, niti smije biti da je radio na tom predmetu u nekom drugom svojstvu. 

3.    Ako se predsjednik arbitra`nog tribunala ne odredi u roku od dva mjeseca od odre|ivanja drugog arbitara, izvr{ni tajnik Ekonomskog povjerenstva za Europu }e, na zahtjev bilo koje od strana u sporu, odrediti predsjednika u daljnjem dvomjese~nom roku. 

4.    Ako neka od strana u sporu ne odredi arbitara u roku od dva mjeseca od prijema zahtjeva, druga strana mo`e informirati izvr{nog tajnika Ekonomskog povjerenstva za Europu, koj }e odrediti predsjednika arbitra`nog tribunala u daljnjem dvomjese~nom roku. Po postavljanju, predsjednik arbitra`nog tribunala }e zahtijevati od strane koja nije odredila arbitrara da to u~ini u roku od dva mjeseca. Nakon tog razdoblja, predsjednik }e informirati izvr{nog tajnika Ekonomskog povjerenstva za Europu, koji }e obaviti odre|ivanje u daljnjem dvomjese~nom roku. 

5.    Arbitra`ni tribunal }e donijeti svoju odluku sukladno sa me|unarodnim pravom i sukladno sa odredbama ove Konvencije. 

6.    Svaki arbitra`ni tribunal osnovan sukladno sa odredbama ovog dokumenta }e uspostaviti svoj vlastiti poslovnik. 

7.    Odluke arbitra`nog tribunala, i proceduralne i materijalne, donosit }e se ve}inom glasova njegovih ~lanova. 

8.    Tribunal mo`e preduzeti sve neophodne mjere u cilju ustanovljavanja ~injeni~nog stanja. 

9.    Strane u sporu }e olak{avati rad arbitra`nog tribunala, a osobito }e, kori{tenjem svih sredstava koja su im na raspolaganju: 

(a)    Dostaviti mu sve relevatne dokumente, sredstva informacije; te 

(b)    Omogu}iti mu, gdje je to neophodno, da poziva svjedoke i vje{take i od njih pribavlja dokaze. 

10.    Strane i arbitari }e za{tititi povjerljivost svih informacija koje prime u povjerenju tijekom postupka arbitra`nog tribunala. 

11.    Arbitra`ni tribunal mo`e, na zahtjev bilo koje od strana, preporu~iti privremene mjere za{tite. 

12.    Ako se jedna od strana ne pojavi pred arbitra`nim tribunalom ili ne bude odbranila svoj predmet, druga strana mo`e zahtijevati od tribunala da nastavi postupak i donese svoju kona~nu odluku. Odsustvo strane ili njeno nebranjenje svog predmeta ne}e predstavljati prepreku za postupak. Prije dono{enja svoje kona~ne odluke, arbitra`ni tribunal mora biti zadovoljan u smislu toga da je zahtjev ~injeni~no i zakonski osnovan. 

13.    Arbitra`ni tribunal mo`e saslu{ati i utvrditi protuzahtjeve koji proizlaze izravno iz predmeta spora. 

14.    Osim ako arbitra`ni tribunal ne odredi druga~ije zbog posebnih okolnosti predmeta, izdatke tribunala, uklju~uju}i neknade za rad njegovim ~lanovima, snosit }e strane u sporu u jednakim omjerima. Tribunal }e voditi evidenciju svih svojih izdataka, te }e stranama dostaviti njihov kona~ni obra~un. 

15.    Svaka strana ove Konvencije koja ima interese za pravnu prirodu predmeta spora, i koja bi mogla biti pogo|ena odlukom u tom predmetu, mo`e intervenirati u postupku uz pristanak tribunala. 

16.    Arbitra`ni tribunal }e donijeti svoju odluku u roku od pet mjeseci od nadnevka kad je osnovan, osim ako ne bude smatrao neophodnim da produ`i taj rok na period koji ne bi trebao prema{ivati pet mjeseci. 

17.    Odluka arbitra`nog tribunala }e biti propra}ena obrazlo`enjem. Ona }e biti pravosna`na i obvezuju}a po sve strane u sporu. Odluku }e tribunal dostaviti stranama u sporu i tajni{tvu. Tajni{tvo }e proslijediti primljene informacije svim Stranama ove Konvencije. 

18.    Svaki spor koji bi mogao proiza}i izme|u strana u svezi sa tuma~enjem ili izvr{enjem odluke bilo koja strana mo`e podnijeti arbitra`nom tribunalu koji je donio tu odluku, ili ako se do njega ne mo`e do}i, drugom arbitra`nom tribunalu osnovanom u tu svrhu na isti na~in kao i prvi. 

^lanak 3. 

Ova Odluka }e biti objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" na hrvatskome, srpskom i bosanskom jeziku i stupa na snagu danom objave. 


Broj 01-011-2157-32/09
12. kolovoza 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
@eljko Kom{i}, v. r. Na osnovu ~lana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH, broj 408/09 od 23. jula 2009. godine), Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 60. sjednici, odr`anoj 12. avgusta 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O PROCJENI OKOLINSKIH UTICAJA U PREKOGRANI^NOM KONTEKSTU ESPOO (FINSKA), 25. FEBRUARA 1991. GODINE 

^lan 1. 

Ratifikuje se Konvencija o procjeni okolinskih uticaja u prekograni~nom kontekstu - Espoo, (Finska), 25.februara 1991. godine. 

^lan 2. 

Tekst Konvencije u prevodu glasi: 

KONVENCIJA 

O PROCJENI OKOLINSKIH UTICAJA U PREKOGRANI^NOM KONTEKSTU 

U Espoou (Finska), 25. februara 1991. 

Strane ove Konvencije, 

Svjesne me|uodnosa izme|u ekonomskih aktivnosti i wihovih konsekvenci po okolinu/`ivotnu sredinu, 

Afirmi{u}i potrebu za osigurawem okolinskog ispravnog i odr`ivog razvoja, 

Odlu~ne u unapre|ivawu me|unarodne saradwe u procjeni okolinskih uticaja u prekograni~nom kontekstu, 

Vode}i ra~una o potrebi i va`nosti razvoja politika kojima se predvi|aju doga|awa i spre~avawa, ubla`avawa i pra}ewa zna~ajnih nepovoqnih okolinskih uticaja generalno, a posebno u prekograni~nom kontekstu, 

Podsje}aju}i na relevantne odredbe Poveqe Ujediwenih nacija, Deklaraciju [tokholmske konferencije o qudskoj okolini, Kona~ni akt Konferencije o sigurnosti i saradwu u Evropi (CSCE) i Zakqu~ne dokumente Madridskog i Be~kog sastanka predstavnika dr`ava-u~esnica u CSCE-u, 

Pohvaquju}i teku}e aktivnosti Dr`ava kojima se osigurava, putem wihovih nacionalnih zakonskih i upravnih odredbi i putem wihovih nacionalnih politika, sprovedba procjene uticaja na okolinu, 

Svjesne potrebe izri~itog razmatrawa okolinskih faktora u ranoj fazi procesa odlu~ivawa primjenom procjene okolinskih uticaja, na svim odgovaraju}im upravnim nivoima, kao neophodnog sredstva za unapre|ivawe kvaliteta informacija koje se predstavqaju organima odlu~ivawa, tako da se mogu donositi okolinski ispravne odluke uz obra}awe velike pa`we na minimizirawe zna~ajnih nepovoqnih uticaja, posebno u prekograni~nom kontekstu, 

Imaju}i na umu napore me|unarodnih organizacija na promovisawu kori{tewa procjene okolinskih uticaja i na nacionalnom i na me|unarodnom nivou, te uzimaju}i u obzir rad na procjeni okolinskih uticaja koji se obavqa pod pokroviteqstvom Ekonomske komisije za Evropu Ujediwenih nacija, posebno rezultate postignute na Seminaru o procjeni okolinskih uticaja (septembar 1987, Var{ava, Poqska) kao i zapa`aju}i Ciqeve i Principe procjene okolinskih uticaja usvojene od strane Upravnog savjeta Okolinskog programa Ujediwenih nacija, te Ministarsku deklaraciju o odr`ivom razvoju (maj 1990, Bergen, Norve{ka), 

Slo`ile su se o sqede}em: 

^lan 1. 

DEFINICIJE 

U svrhu ove Konvencije, 

(i)    "Strane" ozna~ava, osim ako se u tekstu ne ukazuje druga~ije, Ugovorne strane ove Konvencije; 

(ii)    "Strana porijekla" ozna~ava Ugovornu stranu ili strane ove Konvencije pod ~ijom jurisdikcijom se predlo`ena aktivnost treba odvijati; 

(iii)    "Pogo|ena strana" ozna~ava Ugovornu stranu ili strane ove Konvencije koje }e vjerovatno biti pogo|ene prekograni~nim uticajem predlo`ene aktivnosti; 

(iv)    "Doti~ne strane" ozna~ava Stranu porijekla i Pogo|enu stranu u procjeni okolinskog uticaja u skladu sa ovom Konvencijom; 

(v)    "Predlo`ena aktivnost" ozna~ava svaku eventualnu aktivnost ili svaku eventualnu zna~ajnu izmjenu u aktivnosti za koju je potrebna odluka nadle`nog organa u skladu sa va`e}om nacionalnom procedurom; 

(vi)    "Procjena okolinskih uticaja" ozna~ava nacionalnu proceduru za ocjenu vjerovatnog uticaja predlo`ene aktivnosti na okolinu; 

(vii)    "Uticaj" ozna~ava efekat koji proizvodi predlo`ena aktivnost na okolinu, ukqu~uju}i qudsko zdravqe i sigurnost, floru, faunu, tlo, vazduh, vodu, klimu, pejsa` i istorijske spomenike i druge fizi~ke strukture, ili interakciju me|u tim faktorima; on tako|e ukqu~uje efekte na kulturno naslije|e ili dru{tveno-ekonomske uslove koji nastanu kao posqedica izmjena tih faktora; 

(viii)    "Prekograni~ni uticaj" ozna~ava svaki eventualni uticaj, ne iskqu~ivo globalne prirode, u okviru neke oblasti pod jurisdikcijom jedne Strane izazvan predlo`enom aktivno{}u ~ije se fizi~ko porijeklo nalazi u cjelini ili djelimi~no u okviru oblasti pod jurisdikcijom neke druge Strane; 

(ix)    "Nadle`ni organ" ozna~ava nacionalni organ ili organe koje je Strana odredila kao nadle`ne za obavqawe zadataka obuhva}enih Konvencijom i/ili organ ili organe kojima je Strana povjerila ovla{}ewa odlu~ivawa u smislu predlo`ene aktivnosti; 

(x)    "Javnost" ozna~ava jedno ili vi{e fizi~kih ili pravnih lica. 

^lan 2. 

OP[TE ODREDBE 

1.    Strane }e, bilo pojedina~no bili grupno, poduzeti sve odgovaraju}e i djelotvorne mjere u ciqu spre~avawa, smawivawa i kontrolisawa zna~ajnih nepovoqnih prekograni~nih okoli{nih uticaja od predlo`enih aktivnosti. 

2.    Svaka Strana }e preduzeti neophodne zakonske, upravne ili druge mjere u ciqu primjene odredbi ove Konvencije, ukqu~uju}i, u odnosu na predlo`ene aktivnosti navedene u Dodatku I koje }e vjerovatno uzrokovati zna~ajan nepovoqan prekograni~ni uticaj, ustanovqewe procedure za procjenu okolinskih uticaja koja omogu}ava u~e{}e javnosti i javnu pripremu dokumentacije o procjeni okolinskih uticaja opisanu u Dodatku II

3.    Strana porijekla }e osigurati da se u skladu s odredbama ove Konvencije preduzme procjena okolinskih uticaja prije odluke kojom se odobrava ili poduzima predlo`ena aktivnost navedena u Dodatku I koja }e vjerovatno uzrokovati zna~ajan nepovoqan prekograni~ni uticaj. 

4.    Strana porijekla }e, dosqedno s odredbama ove Konvencije, osigurati da pogo|ene Strane budu obavije{tene o predlo`enoj aktivnosti navedenoj u Dodatku I koja }e vjerovatno uzrokovati zna~ajan nepovoqan prekograni~ni uticaj. 

5.    Doti~ne Strane }e, na inicijativu bilo koje od takvih Strana, stupiti u diskusiju o tome da li }e jedna ili vi{e takvih aktivnosti vjerovatno izazvati zna~ajan nepovoqan prekograni~ni uticaj i da li se stoga trebaju tretirati kao da su takvima navedene. Tamo gdje se te Strane o tome slo`e, aktivnost ili aktivnosti }e biti na taj na~in tretirane. Op{te smjernice za utvr|ivawe kriterijuma za odre|ivawe zna~ajnog nepovoqnog uticaja date su u Dodatku III

6.    Strana porijekla }e, u skladu s odredbama ove Konvencije, pru`iti mogu}nost javnosti u oblastima koje }e vjerovatno biti pogo|ene da u~estvuje u relevantnim procedurama za procjenu okolinskog uticaja u odnosu na predlo`ene aktivnosti i osigura}e da mogu}nost data javnosti pogo|ene Strane bude jednaka mogu}nosti pru`enoj javnosti Strane porijekla. 

7.    Procjene okolinskog uticaja koje se zahtijevaju po ovoj Konvenciji }e, kao minimum, biti poduzimane na projektnom nivou predlo`ene aktivnosti. Do odgovaraju}eg omjera, Strane }e poku{ati primjewivati principe procjene okolinskih uticaja na politike, planove i programe. 

8.    Odredbe ove Konvencije ne}e uticati na pravo Strana na primjenu nacionalnih zakona, propisa, upravnih odredbi ili prihva}enih zakonskih praksi kojima se {tite informacije ~ija bi dostava bila presudna za industrijsku i trgovinsku tajnost ili za nacionalnu bezbjednost. 

9.    Odredbe ove Konvencije ne}e uticati na pravo odre|ene Strane na primjenu, prema potrebi putem bilateralnog ili multulateralnog sporazuma, stro`ijih mjera od mjera iz ove Konvencije. 

10.    Odredbe ove Konvencije ne}e presudno uticati ni na kakve obaveze Strana po me|unarodnom pravu u odnosu na aktivnosti koje imaju ili }e vjerovatno imati prekograni~ni uticaj. 

^lan 3. 

OBAVJE[TAVAWE 

1.    Za predlo`enu aktivnost navedenu u Dodatku I, koja }e vjerovatno izazvati zna~ajan nepovoqni prekograni~ni uticaj, Strana porijekla }e, u svrhu osigurawa adekvatnih i djelotvornih konsultacija po ~lanu 5, obavijestiti svaku Stranu za koju smatra da mo`e biti pogo|ena Strana {to je ranije mogu}e, a najkasnije onda kad informi{e i svoju javnost o toj predlo`enoj aktivnosti. 

2.    To obavje{tewe }e izme|u ostalog sadr`avati: 

(a)    Informacije o predlo`enoj aktivnosti, ukqu~uju}i sve eventualno raspolo`ive informacije o wenom mogu}em prekograni~nom uticaju; 

(b)    Prirodu mogu}e odluke; te 

(c)    Indikaciju razumnog roka u kome je potreban odgovor po paragrafu 3. ovog ~lana, uzimaju}i u obzir prirodu predlo`ene aktivnosti, 

    i mo`e obuhvatati informacije navedene u paragrafu 5. ovog ~lana. 

3.    Pogo|ena Strana }e odgovoriti Strani porijekla u roku navedenom u obavje{tewu, potvr|uju}i prijem obavje{tewa, i nazna~i}e da li namjerava u~estvovati u proceduri procjene okolinskih uticaja. 

4.    Ako pogo|ena Strana nazna~i da ne namjerava u~estvovati u proceduri procjene okolinskih uticaja, ili ako ne odgovori u roku navedenom u obavje{tewu, ne}e se primjewivati odredbe iz paragrafa 5, 6, 7. i 8. ovog ~lana, te iz ~lanova 4. do 7. U takvim okolnostima, nije upitno pravo Strane porijekla da utvrdi da li sprovoditi procjenu okolinskog uticaja na osnovu svog nacionalnog zakona i prakse. 

5.    Po prijemu odgovora od pogo|ene Strane kojim se ukazuje wena `eqa da u~estvuje u proceduri procjene okolinskih uticaja, Strana porijekla }e, ako ve} to nije uradila, dostaviti pogo|enoj Strani: 

(a)    Relevantne informacije vezane za postupak procjene okolinskih uticaja, ukqu~uju}i naznaku vremenskog rasporeda za dostavu komentara; te 

(b)    Relevantne informacije o predlo`enoj aktivnosti i wenom mogu}em zna~ajnom nepovoqnom prekograni~nom uticaju. 

6.    Pogo|ena Strana }e, na zahtjev Strane porijekla, doti~noj dostaviti informacije koje se mogu razumno pribaviti a koje su u vezi sa mogu}im pogo|enom okolinom pod jurisdikcijom pogo|ene Strane, tamo gdje su takve informacije neophodne u ciqu pripreme dokumentacije za procjenu okolinskih uticaja. Te informacije }e se dostaviti promptno i, po potrebi, putem zajedni~kog tima tamo gdje ono postoji. 

7.    Kada jedna Strana smatra da }e biti pogo|ena zna~ajnim nepovoqnim prekograni~nim uticajem neke predlo`ene aktivnosti navedene u Dodatku I, a kad nije do{lo do obavje{tewa u skladu s paragrafom 1. ovog ~lana, doti~ne Strane }e, na zahtjev pogo|ene Strane, razmijeniti dostatne informacije u svrhu odr`avawa diskusija o tome da li }e vjerovatno do}i do zna~ajnog nepovoqnog prekograni~nog uticaja. Ako se te Strane slo`e o tome da }e vjerovatno do}i do zna~ajnog nepovoqnog prekograni~nog uticaja, shodno tome }e se primjewivati odredbe ove Konvencije. Ako se te Strane ne mogu slo`iti o tome da li }e do}i do zna~ajnog nepovoqnog prekograni~nog uticaja, svaka takva Strana mo`e dostaviti to pitawe ispitnoj komisiji u skladu s odredbama Dodatka IV, u ciqu obavje{tavawa o vjerovatno}i zna~ajnog nepovoqnog prekograni~nog uticaja, osim ako se one ne slo`e o drugom metodu za rja{avawe tog pitawa. 

8.    Doti~ne Strane }e osigurati da javnost pogo|ene Strane u oblastima koja }e vjerovatno biti pogo|ene bude obavije{tena i da joj se pru`e mogu~nosti za davawe komentara ili prigovora o predlo`enoj aktivnosti, te za dostav u tih komentara ili prigovora nadle`nom organu Strane porijekla, bilo direktno tom organu, ili po potrebi, putem Strane porijekla. 

^lan 4. 

PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA PROCJENU OKOLINSKIH UTICAJA 

1.    Dokumentacija za procjenu okolinskih uticaja koja se treba dostaviti nadle`nom organu Strane porijekla }e minimalno sadr`avati informacije opisane u Dodatku II

2.    Strana porijekla }e dostaviti pogo|enoj Strani, po potrebi putem zajedni~kog tijela tamo gdje ono postoji, dokumentaciju za procjenu okolinskih uticaja. Doti~ne Strane }e urediti raspodjelu dokumentacije organima i vlasti ugro`ene Strane u oblastima koje }e vjerovatno biti pogo|ene i za dostavu komentara nadle`nom organu Strane porijekla, bilo direktno tom ogranu, ili po potrebi, putem Strane porijekla, u razumnom roku prije dono{ewa kona~ne odluke o predlo`enoj aktivnosti. 

^lan 5. 

KONSULTACIJE NA OSNOVU DOKUMENTACIJE ZA PROCJENU OKOLINSKIH UTICAJA 

Strana porijekla }e, nakon kompletirawa dokumentacije za procjenu okolinskih uticaja, bez nepotrebnog odlagawa stupiti u konsultacije s pogo|enom Stranom u vezi, izme|u ostalog, mogu}eg prekograni~nog uticaja predlo`ene aktivnosti i mjera za smawewe ili eliminaciju wenog uticaja. Konsultacije se mogu odnositi na: 

(a)    Mogu}e alternative za predlo`enu aktivnost, ukqu~uju}i alternativu nepostupawa i mogu}e mjere za ubla`avawe zna~ajnog nepovoqnog prekograni~nog uticaja, te za mjerewe efekata takvih mjera na teret Strane porijekla; 

(b)    Ostale oblike mogu}e me|usobne pomo}i u smawewu eventualnih zna~ajnih nepovoqnih prekograni~nih uticaja predlo`ene aktivnosti; te 

(c)    Sve ostale odgovaraju}e predmete koji su u vezi sa predlo`enom aktivno{}u. 

Strane }e se, na po~etku takvih konsultacija, slo`iti o razumnom roku za trajawe perioda konsultacija. Sve takve konsultacije mogu se vr{iti putem odgovaraju}eg zajedni~kog tijela tamo gdje ono postoji. 

^lan 6. 

KONA^NA ODLUKA 

1.    Strane }e osigurati da se u kona~noj odluci o predlo`enoj aktivnosti u du`ni obzir uzme ishod procjene okolinskih uticaja, ukqu~uju}i dokumentaciju o okolinskim uticajima, kao i komentare na wu dobijene u skladu sa ~lanom 3, paragraf 8. i ~lanom 4, paragraf 2, te ishod konsultacija navedenih u ~lanu 6. 

2.    Strana porijekla }e dostaviti pogo|enoj Strani kona~nu odluku o predlo`enoj aktivnosti uz razloge i razmatrawa na kojima je ona zasnovana. 

3.    Ako dodatne informacije o zna~ajnom prekograni~nom uticaju predlo`ene aktivnosti, koje nisu bile raspolo`ive u vrijeme dono{ewa odluke u odnosu na tu aktivnost a koje bi mogle imati materijalnog uticaja na odluku, postanu raspolo`ive doti~noj Strani prije nego {to po~ne rad na toj aktivnosti, ta Strana }e odmah informisati drugu doti~nu Stranu ili Strane. Ako jedna od doti~nih Strana to bude zahtijevala, odr`a}e se konsultacije u smislu toga da li odluku treba revidirati. 

^lan 7. 

POST-PROJEKTNA ANALIZA 

1.    Doti~ne Strane, na zahtjev bilo koje od takvih Strana, utvrdi}e da li }e se i do koje mjere vr{iti post-projektna analiza, uzimaju}i u obzir vjerovatno zna~ajni nepovoqni prekograni~ni uticaj aktivnosti za koju je poduzeta procjena okolinskih uticaja u skladu s ovom Konvencijom. Svaka eventualna post-projektna analiza }e obuhvatiti naro~ito nadzirawe aktivnosti i utvr|ivawe svakog eventualnog nepovoqnog prekograni~nog uticaja. Takav nadzor i utvr|ivawe mog