KAZALO

Broj/Broj 49/09

LOGO-HSB.JPG

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE

252

ZAKON O SUDU BOSNE I HERCEGOVINE - PRO^I[]ENI TEKST

ZAKON O SUDU BOSNE I HERCEGOVINE - PRE^I[]ENI TEKST

ZAKON O SUDU BOSNE I HERCEGOVINE - PRE^I[]ENI TEKST

253

ZAKON O TU@ITELJSTVU BOSNE I HERCEGOVINE - PRO^I[]ENI TEKST

ZAKON O TU@ILA[TVU BOSNE I HERCEGOVINE - PRE^I[]ENI TEKST

ZAKON O TU@ILA[TVU BOSNE I HERCEGOVINE - PRE^I[]ENI TEKST

254

ZAKON O PARLAMENTARNOM VOJNOM POVJERENIKU BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O PARLAMENTARNOM VOJNOM POVJERENIKU BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O PARLAMENTARNOM VOJNOM POVJERENIKU BOSNE I HERCEGOVINE

255

ZAKON O USVAJANJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPLATAMA NA JEDINSTVENI RA^UN I RASPODJELI PRIHODA

ZAKON O USVAJAWU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPLATAMA NA JEDINSTVENI RA^UN I RASPODJELI PRIHODA

ZAKON O USVAJANJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPLATAMA NA JEDINSTVENI RA^UN I RASPODJELI PRIHODA

256

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPLATAMA NA JEDINSTVENI RA^UN I RASPODJELI PRIHODA

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPLATAMA NA JEDINSTVENI RA^UN I RASPODJELI PRIHODA

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPLATAMA NA JEDINSTVENI RA^UN I RASPODJELI PRIHODA

257

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU NEIZRAVNOG OPOREZIVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU INDIREKTNOG OPOREZIVAWA U BOSNI I HERCEGOVINI

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU INDIREKTNOG OPOREZIVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

258

ZAKON O ZA[TITI DOMA]E PROIZVODNJE UNUTAR SPORAZUMA CEFTA

ZAKON O ZA[TITI DOMA]E PROIZVODWE UNUTAR SPORAZUMA CEFTA

ZAKON O ZA[TITI DOMA]E PROIZVODNJE U OKVIRU SPORAZUMA CEFTA

259

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DR@AVNOJ AGENCIJI ZA ISTRAGE I ZA[TITU

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO DR@AVNOJ AGENCIJI ZA ISTRAGE I ZA[TITU

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DR@AVNOJ AGENCIJI ZA ISTRAGE I ZA[TITU

260

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRAWU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

261

ZAKON O TRO[ARINAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

ZAKON O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

ZAKON O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

VIJE]E MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

262

ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA IZ TEKU]E PRORA^UNSKE PRI^UVE ZA PLA]ANJE RENTE ZA IZGRADNJU OBJEKTA VELEPOSLANSTVA REPUBLIKE TURSKE U SARAJEVU

ODLUKA O IZDVAJAWU SREDSTAVA IZ TEKU]E BUXETSKE REZERVE ZA PLA]AWE RENTE ZA IZGRADWU OBJEKTA AMBASADE REPUBLIKE TURSKE U SARAJEVU

ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA IZ TEKU]E BUD@ETSKE REZERVE ZA PLA]ANJE RENTE ZA IZGRADNJU OBJEKTA AMBASADE REPUBLIKE TURSKE U SARAJEVU

263

ODLUKA O INTERVENTNOM KORI[TENJU SREDSTAVA TEKU]E PRORA^UNSKE PRI^UVE

ODLUKA O INTERVENTNOM KORI[TEWU SREDSTAVA TEKU]E BUXETSKE REZERVE

ODLUKA O INTERVENTNOM KORI[TENJU SREDSTAVA TEKU]E BUD@ETSKE REZERVE

264

RJE[ENJE O IMENOVANJU ZAMJENIKA RAVNATELJA AGENCIJE ZA IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE

RJE[EWE O IMENOVAWU ZAMJENIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE

RJE[ENJE O IMENOVANJU ZAMJENIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA IDENTIFIKACIONE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE

265

RJE[ENJE O IMENOVANJU RAVNATELJA AGENCIJE ZA IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE

RJE[EWE O IMENOVAWU DIREKTORA AGENCIJE ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE

RJE[ENJE O IMENOVANJU DIREKTORA AGENCIJE ZA IDENTIFIKACIONE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE

MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH

266

ODLUKA O FORMIRANJU RADNE SKUPINE ZA KOORDINACIJU SAVJETODAVNIH SLU@BI U BOSNI I HERCEGOVINI

ODLUKA O FORMIRAWU RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU SAVJETODAVNIH SLU@BI U BOSNI I HERCEGOVINI

ODLUKA O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU SAVJETODAVNIH SLU@BI U BOSNI I HERCEGOVINI

VIJE]E ZA STANDARDIZACIJU BOSNE I HERCEGOVINE

PRAVILNIK O PROCEDURI PRIPREMANJA, DONO[ENJA I OBJAVLJIVANJA BOSANSKOHERCEGOVA^KIH STANDARDA

PRAVILNIK O PROCEDURI PRIPREMAWA, DONO[EWA I OBJAVQIVAWA BOSANSKOHERCEGOVA^KIH STANDARDA

PRAVILNIK O PROCEDURI PRIPREMANJA, DONO[ENJA I OBJAVLJIVANJA BOSANSKOHERCEGOVA^KIH STANDARDA

URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

RJE[ENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR PRIPRAVNIKA VII STEPENA STRU^NE SPREME U UREDU KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE PRI UREDU PREDSJEDAVAJU]EG VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE