LOGO-HSB.JPG

Godina XIII
Ponedjeljak, 22. lipnja/juna 2009. godine
 

Broj/Broj
49 

Godina XIII
Ponedjeqak, 22. juna 2009. godine
 

ISSN 1512-7494 -    hrvatski jezik
ISSN 1512-7508 -    srpski jezik
ISSN 1512-7486 -    bosanski jezik
 

PARLAMENTARNA SKUP[TINA
BOSNE I HERCEGOVINE 

252 

Temeljem ovla{tenja Zastupni~kog doma, broj: 01-50-1-15-40/08 od 8. prosinca 2008. godine i ovla{tenja datog na 23. sjednici Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine od 4. prosinca 2008. godine; ~lanka 41. stavak (1) to~ka i) Poslovnika Zastupni~kog doma i ~lanka 26. stavak (1) to~ka i) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, ustavnopravna povjerenstva obaju domova Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine na drugoj sjednici, odr`anoj 18. svibnja 2009. , utvrdila su pro~i{}eni tekst Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 29/00, 16/02, 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 4/04, 9/04, 35/04, 61/04 i 32/07) u kojem su nazna~eni dani stupanja na snagu navedenog zakona i njegovih izmjena i dopuna 

ZAKON 

O SUDU BOSNE I HERCEGOVINE 

PRO^I[]ENI TEKST 

OP]I DIO 

^lanak 1.
(Osnivanje) 

(1)    Radi osiguranja u~inkovitog ostvarivanja nadle`nosti dr`ave Bosne i Hercegovine i po{tovanja ljudskih prava i vladavine zakona na njezinom teritoriju, osniva se Sud Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sud). 

(2)    Sjedi{te Suda je u Sarajevu. 

^lanak 2.
(Sastav Suda) 

Sud ~ini predsjednik i odre|eni broj ostalih sudaca, kako je to propisano ovim Zakonom. 

^lanak 3.
(Jezik) 

U postupku pred Sudom i u obra}anju Suda strankama u uporabi su slu`beni jezici Bosne i Hercegovine - bosanski, hrvatski i srpski jezik, te oba pisma - latini~no i }irili~no pismo. Sudionici u postupku imaju pravo rabiti bilo koji od slu`benih jezika i pisama u svim radnjama postupka. 

^lanak 4.
(Poslovnik Suda) 

(1)    Poslovnikom Suda ure|uju se postupci pred svim odjelima Suda u mjeri u kojoj nisu ure|eni zakonima na koje se ovim Zakonom upu}uje. U vo|enju postupka po{tuju se temeljna na~ela predvi|ena ovim Zakonom. 

(2)    Poslovnik Suda objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH". 

^lanak 5.
(Prora~un Suda) 

(1)    Sud ima svoj prora~un, koji je sastavni dio prora~una Bosne i Hercegovine. Prije po~etka svake prora~unske godine, predsjednik Suda podnosi Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine prijedlog prora~una. Predsjednik Suda ima pravo biti nazo~an sjednicama Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine i odgovaraju}ih odbora Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine i zastupati prijedlog Visokog sudbenog i tu`iteljskog vije}a kad god se vodi rasprava i odlu~uje o pitanjima prora~una koja se odnose na Sud. 

(2)    Predsjednik Suda zadu`en je, uz pomo} glavnog tajnika, za pripremu i izvr{avanje prora~una Suda. 

(3)    Prora~un Suda sadr`i posebne stavke kojima se preciziraju prora~unske potrebe za rad Odjela I. za ratne zlo~ine i Odjela II. za organizirani kriminal, kriminal u gospodarstvu i korupciju Kaznenog i Apelacijskog odjeljenja (u daljnjem tekstu: Odjel I. i Odjel II. Kaznenog i Apelacijskog odjeljenja). 

(4)    Na kraju svake prora~unske godine predsjednik Suda obavje{tava Parlamentarnu skup{tinu Bosne i Hercegovine o izvr{avanju prora~una Suda. 

^lanak 6.
(Punomo}nici) 

(1)    Da bi se punomo}nik pojavio, odnosno postupao pred Sudom, mora biti upisan u imenik odvjetnika nadle`nog tijela u Bosni i Hercegovini priznatog od Suda. 

(2)    Sud mo`e u svakom pojedina~nom slu~aju posebno dopustiti postupanje pred Sudom punomo}niku koji ne ispunjava uvjete iz stavka (1) ovoga ~lanka. Poslovnikom Suda utvr|uje se postupak za posebno postupanje punomo}nika, kao i za priznavanje tijela koje odvjetnicima izdaje odobrenja. 

(3)    Poslovnikom Suda odre|uju se uvjeti i na~in obavljanja rada svih punomo}nika u postupku pred Sudom, naro~ito uklju~uju}i pravo, po vlastitoj ocjeni, izricanja sankcije punomo}niku u postupku pred Sudom. 

(4)    Sankcije iz stavka (3) ovoga ~lanka mogu uklju~iti suspenziju ili ukidanje odobrenja za rad pred Sudom, kao i svaku drugu sankciju utvr|enu zakonom i Poslovnikom Suda. 

(5)    Ured registrara Odjela I. i Odjela II. Kaznenog odjeljenja i Odjela I. i Odjela II. Apelacijskog odjeljenja (u daljnjem tekstu: Ured registrara Odjela I. i Odjela II.) mo`e propisati dodatna pravila za odvjetnike koji postupaju pred Odjelom I. i Odjelom II. Kaznenog i Apelacijskog odjeljenja, koja ~ine sastavni dio Poslovnika Suda. 

NADLE@NOST 

^lanak 7.
(Kaznena nadle`nost) 

(1)    Sud je nadle`an za kaznena djela utvr|ena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine i drugim zakonima Bosne i Hercegovine. 

(2)    Sud je dalje nadle`an za kaznena djela utvr|ena zakonima Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine kada ta kaznena djela: 

a)    ugro`avaju suverenitet, teritorijalni integritet, politi~ku neovisnost, nacionalnu sigurnost i me|unarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine; 

b)    mogu imati ozbiljne reperkusije ili {tetne posljedice na gospodarstvo Bosne i Hercegovine, ili mogu izazvati druge {tetne posljedice za Bosnu i Hercegovinu ili mogu izazvati ozbiljnu ekonomsku {tetu ili druge {tetne posljedice izvan teritorija toga entiteta ili Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. 

(3)    U nadle`nosti Suda tako|er je: 

a)    zauzimanje kona~nog i pravnoobvezuju}eg stava u vezi s provedbom zakona Bosne i Hercegovine i me|unarodnih ugovora na zahtjev bilo kojeg suda entiteta ili bilo kojeg suda Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine kojem je povjerena provedba zakona Bosne i Hercegovine; 

b)    dono{enje prakti~nih uputa za primjenu kaznenog materijalnog prava Bosne i Hercegovine iz nadle`nosti Suda u vezi s kaznenim djelima genocida, zlo~ina protiv ~ovje~nosti, ratnih zlo~ina i kr{enje zakona i obi~aja rata, te pojedina~nom kaznenom odgovorno{}u vezano za ova djela, po slu`benoj du`nosti ili na zahtjev bilo kojeg entitetskoga suda ili suda Distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine; 

c)    odlu~ivanje o pitanjima koja se ti~u provedbe me|unarodnih i me|uentitetskih kaznenih propisa, uklju~uju}i i odnose s Interpolom i drugim me|unarodnim policijskim organima, kakvi su transfer osu|ene osobe, izru~enje i predaja osobe, {to od bilo kojeg tijela na podru~ju Bosne i Hercegovine zahtijeva druga dr`ava, odnosno me|unarodni sud ili tribunala; 

d)    rje{avanje sukoba nadle`nosti izme|u sudova entiteta, izme|u sudova entiteta i Suda Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, te izme|u Suda Bosne i Hercegovine i bilo kojeg drugog suda; 

e)    odlu~ivanje o ponavljanju kaznenog postupka za kaznena djela predvi|ena zakonima dr`ave Bosne i Hercegovine. 

^lanak 8.
(Upravna nadle`nost) 

(1)    Sud je nadle`an odlu~ivati po tu`bama protiv kona~nih upravnih akata, odnosno kada se radi o upravnoj {utnji institucija Bosne i Hercegovine i njezinih tijela, javnih agencija, javnih korporacija, institucija Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine i drugih organizacija utvr|enih zakonom dr`ave Bosne i Hercegovine, donesenih u provo|enju javnih ovlasti. 

(2)    Sud je naro~ito nadle`an: 

a)    ocjenjivati zakonitost pojedina~nih i op}ih provedbenih upravnih akata donesenih na temelju dr`avnog zakona u obavljanju javnih du`nosti tijela vlasti Bosne i Hercegovine iz stavka (1) ovoga ~lanka, za koje zakonom nije predvi|eno sudsko ispitivanje; 

b)    rje{avati imovinske sporove izme|u dr`ave i entiteta, izme|u dr`ave i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, izme|u entiteta, izme|u entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine i izme|u institucija Bosne i Hercegovine koje su povezane s provo|enjem javnih ovlasti; 

c)    rje{avati sukob nadle`nosti izme|u sudova iz entiteta, sudova entiteta i sudova Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, te izme|u Suda i bilo kojeg drugog suda; 

d)    odlu~ivati o ponavljanju postupka u sporovima iz stavka (1) i stavka (2) to~. a) i b). 

^lanak 9.
(Apelacijska nadle`nost) 

(1)    Sud je nadle`an odlu~ivati po: 

a)    `albama protiv presuda ili odluka koje donese Kazneno odjeljenje ovoga Suda; 

b)    `albama protiv presuda ili odluka koje donese Upravno odjeljenje ovoga Suda; 

c)    izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomo}nih odluka koje su donijela odjeljenja Suda, osim zahtjeva za ponavljanje postupka. 

(2)    Sud je tako|er nadle`an i za: 

a)    rje{avanje po prigovorima koji se odnose na kr{enje izbornog zakona i dodatnih propisa i uputa koje donosi Sredi{nje izborno povjerenstvo; 

b)    rje{avanje u svim drugim predmetima kada je to predvi|eno zakonom Bosne i Hercegovine. 

USTROJSTVO SUDA 

^lanak 10.
(Ustrojstvo Suda) 

(1)    Sud ima op}u sjednicu i tri odjeljenja. 

(2)    Odjeljenja Suda su: 

a)    Kazneno odjeljenje; 

b)    Upravno odjeljenje; 

c)    Apelacijsko odjeljenje (uklju~uju}i nadle`nost po `albi u postupku provedbe izbora). 

(3)    Kazneno odjeljenje i Apelacijsko odjeljenje imaju po tri odjela, sukladno odredbama ovoga Zakona. 

(4)    Sukladno Poslovniku Suda, predsjednik Suda nadle`an je raspore|ivati suce na op}e i posebne zadatke u bilo koje odjeljenje, vije}e ili predmet, osim ako zakonom nije druk~ije propisano. 

^lanak 11.
(Odgovornosti predsjednika Suda) 

(1)    Predsjednik Suda odgovoran je za: 

a)    predstavljanje Suda u odnosima s dr`avnim tijelima i organizacijama; 

b)    imenovanje sudaca u razli~ita odjeljenja i vije}a, osim ako ovim Zakonom nije druk~ije propisano; 

c)    odre|ivanje zamjene za suca u slu~aju izuze}a suca kako se dogovori na op}oj sjednici Suda; 

d)    odre|ivanje datuma sjednica, vo|enje predmeta i raspore|ivanje predmeta ~lanovima Suda i, po potrebi, odre|ivanje nadle`nog odjeljenja; 

e)    sazivanje i rukovo|enje radom op}e sjednice Suda; 

f)    izvr{enje prora~una Suda; 

g)    rukovo|enje osobljem Suda; 

h)    pokretanje stegovnog postupka protiv glavnog tajnika. 

(2)    Predsjednik na op}oj sjednici Suda predla`e radni plan koji se priprema na po~etku svake kalendarske godine i kojim se unaprijed utvr|uje na~in rasporeda predmeta sukladno objektivnim kriterijima. 

^lanak 12.
(Op}a sjednica Suda) 

(1)    Op}u sjednicu Suda ~ine svi suci Suda. Na op}oj sjednici odluke se donose ve}inom glasova svih sudaca Suda. 

(2)    Sud na op}oj sjednici: 

a)    izra|uje i usvaja Poslovnik o radu Suda; 

b)    izra|uje i usvaja Poslovnik o radu Odjela III. Kaznenog i Apelacijskog odjeljenja i Upravnog odjeljenja; 

c)    bira glavnog tajnika; 

d)    usvaja radni plan koji predla`e predsjednik; 

e)    usvaja prijedlog prora~una Suda. 

^lanak 13.
(Sudska odjeljenja) 

1.    Upravno odjeljenje ima najmanje pet sudaca. 

2.    Kazneno odjeljenje ima najmanje deset sudaca. 

3.    Apelacijsko odjeljenje ima najmanje deset sudaca. 

4.    Odjeljenja sude u vije}ima koja broje po tri suca. 

5.    Od suca iz drugog odjeljenja mo`e se tra`iti da sudi u Apelacijskom odjeljenju. 

^lanak 14.
(Kazneno odjeljenje) 

(1)    Kazneno odjeljenje sastoji se od tri odjela: 

a)    Odjel I. za ratne zlo~ine, 

b)    Odjel II. za organizirani kriminal, kriminal u gospodarstvu i korupciju, 

c)    Odjel III. za sva ostala kaznena djela iz nadle`nosti Suda. 

(2)    Suci pojedinci iz svojih odjela mogu obavljati i du`nosti suca za prethodni postupak ili suca za prethodno saslu{anje. 

(3)    Odjelom III. Kaznenog odjeljenja predsjeda predsjednik kojeg biraju svi suci Odjela III. na mandat od pet godina. 

^lanak 15.
(Upravno odjeljenje) 

(1)    Upravno odjeljenje vodi predsjednik kojeg biraju svi suci toga Odjeljenja na mandat od pet godina. 

(2)    Protiv odluke kojom se prihva}a ili odbija sastav vije}a ne mo`e se ulo`iti `alba, {to ne utje~e na pravo podno{enja prigovora na odluku pri ulaganju pravnog lijeka protiv kona~ne odluke. 

^lanak 16.
(Apelacijsko odjeljenje) 

(1)    Apelacijsko odjeljenje sastoji se od tri odjela: 

a)    Odjel I. odlu~uje po `albama na odluke Odjela I. Kaznenog odjeljenja, 

b)    Odjel II. odlu~uje po `albama na odluke Odjela II. Kaznenog odjeljenja, 

c)    Odjel III. odlu~uje po `albama na odluke Odjela III. Kaznenog odjeljenja i na odluke Upravnog odjeljenja. Odjel III. tako|er rje{ava po prigovorima koji se odnose na izborna pitanja sukladno ~lanku 15. stavak (2) to~ka a). 

(2)    Odjelom III. Apelacijskog odjeljenja predsjeda predsjednik kojeg biraju svi suci Odjela na mandat od pet godina. 

^lanak 17.
(Ured registrara) 

(1)    Sud ima Zajedni~ko tajni{tvo i Ured registrara Odjela I. i Odjela II. Kaznenog i Apelacijskog odjeljenja. 

(2)    Zajedni~ko tajni{tvo nadle`no je za upravljanje i servisiranje rada Odjela III. Kaznenog i Apelacijskog odjeljenja i Upravnog odjeljenja. 

(3)    Zajedni~kim tajni{tvom rukovodi glavni tajnik, pod nadzorom predsjednika Suda i sukladno uvjetima utvr|enim Poslovnikom Suda. Osnovna pla}a i naknade za glavnog tajnika iznose 80% od osnovne pla}e i naknada koje primaju suci Suda. 

(4)    Glavnom tajniku poma`u dva pomo}nika. 

(5)    Registrar rukovodi Uredom registrara Odjela I. i Odjela II. Kaznenog i Apelacijskog odjeljenja i nadle`an je, u suradnji s predsjednikom Suda, za upravljanje i pru`anje usluga podr{ke Odjelu I. i Odjelu II. Kaznenog i Apelacijskog odjeljenja. 

^lanak 18.
(Tajnik Odjela III. Kaznenog odjeljenja) 

(1)    Tajnik Odjela III. Kaznenog odjeljenja, pod nadzorom glavnog tajnika, poma`e sucima u radu. 

(2)    Tajnik Odjela III. Kaznenog odjeljenja radi u ime i sukladno nalozima Odjela III. Kaznenog odjeljenja i sudaca toga Odjela. 

^lanak 19.
(Tajnik Odjela III. Upravnog odjeljenja) 

(1)    Tajnik Upravnog odjeljenja, pod nadzorom glavnog tajnika, poma`e sucima u radu. 

(2)    Tajnik postupa u ime i temeljem zahtjeva Upravnog odjeljenja i suca toga Odjeljenja. 

(3)    Tajnik poma`e Upravnom odjeljenju u provedbi odluka toga Odjeljenja. 

^lanak 20.
(Tajnik Odjela III. Apelacijskog odjeljenja) 

(1)    Tajnik Odjela III. Apelacijskog odjeljenja, pod nadzorom glavnog tajnika, poma`e sucima u radu. 

(2)    Tajnik Odjela III. Apelacijskog odjeljenja radi u ime i sukladno nalozima Odjela III. Apelacijskog odjeljenja i sudaca toga Odjela. 

^lanak 21.
(Administrativno osoblje) 

(1)    Sud ima administrativnu slu`bu. Sud Poslovnikom utvr|uje organizacijsku strukturu slu`be. 

(2)    Sud utvr|uje poslove i zadatke, razloge za odsutnost sa sjednica, pitanja zamjene, dopusta, godi{njih i kra}ih odmora koji se odnose na administrativno osoblje. 

UPRAVNI POSTUPAK 

^lanak 22.
(Sukob nadle`nosti) 

(1)    U slu~ajevima sukoba upravne nadle`nosti izme|u Suda Bosne i Hercegovine i drugog suda u Bosni i Hercegovini, entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, nadle`nost ima ovaj Sud. 

(2)    U slu~ajevima iz ~lanka 14. stavak (1) ovoga Zakona Sud mo`e preuzeti i prenijeti postupak od svakog drugog suda na podru~ju Bosne i Hercegovine. Ta je odluka kona~na i obvezuju}a. 

APELACIJSKO ODJELJENJE 

^lanak 23.
(Postupak po izbornim `albama) 

(1)    Protiv odluke bilo kojega tijela u Bosni i Hercegovini, u entitetima i protiv odluke sudova posljednje instancije u Br~ko Distriktu Bosne i Hercegovine mo`e se ulo`iti `alba Odjelu III. Apelacijskog odjeljenja, u smislu ~lanka 15. stavak (2) to~ka a), ukoliko to nije predmetom druge redovne `albe. 

(2)    Prigovor mogu ulo`iti pojedinci, politi~ke stranke i politi~ke koalicije. Odjel III. Apelacijskog odjeljenja ne postupa po anonimnim prigovorima. Svi prigovori se objavljuju, ako u iznimnim okolnostima nije druk~ije odre|eno Poslovnikom. 

(3)    @alba se ula`e u roku od 15 dana od dana dono{enja odluke posljednje instancije. @alba se ula`e pismeno, sadr`i kratak opis razloga i potpis podnositelja. 

(4)    Odjel III. Apelacijskog odjeljenja rje{ava po `albi u roku od 10 dana. 

ZAVR[NI DIO 

^lanak 24.
(Prijelazne odredbe) 

(1)    U prijelaznom razdoblju me|unarodni registrar imenuje se kao glavni registrar Odjela I. i Odjela II. nadle`an za upravljanje i pru`anje usluga podr{ke Odjelu I. i Odjelu II. Kaznenog i Apelacijskog odjeljenja. Prijelazno razdoblje ne}e trajati dulje od pet godina. 

(2)    Predsjednik Suda, nakon konzultacija s me|unarodnim registrarom, raspore|uje suce Odjela I. i Odjela II. Kaznenog i Apelacijskog odjeljenja u bilo koje vije}e. Vije}a Odjela I. i Odjela II. ~ine doma}i i me|unarodni suci. 

(3)    Me|unarodni registrar donosi Poslovnik za Odjel I. i Odjel II. Kaznenog i Apelacijskog odjeljenja, koji postaje sastavni dio Poslovnika o radu Suda. Ured registrara uspostavlja sustav dodjele predmeta Odjelu I. i Odjelu II. Kaznenog i Apelacijskog odjeljenja. 

(4)    U prijelaznom razdoblju vi{e me|unarodnih sudaca mo`e biti imenovano u Odjel I. i Odjel II. Kaznenog i Apelacijskog odjeljenja. Me|unarodni sudac mo`e biti imenovan i u Odjel I. i u Odjel II. Kaznenog i Apelacijskog odjeljenja. Me|unarodni suci ne smiju biti dr`avljani Bosne i Hercegovine ili bilo koje susjedne zemlje. 

(5)    Me|unarodni sudac Odjela I. i Odjela II. Kaznenog i Apelacijskog odjeljenja mo`e obavljati du`nosti suca za prethodni postupak, suca za prethodno saslu{anje ili suca pojedinca u postupcima pred Odjelom I. i Odjelom II. Kaznenog i Apelacijskog odjeljenja. 

(6)    Me|unarodni sudac Odjela I. i Odjela II. Kaznenog i Apelacijskog odjeljenja mo`e obavljati du`nosti suca u vije}u sukladno odredbama ~lanka 24. stavak 6. Zakona o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine, uklju~uju}i i vije}e sukladno odredbama ~lanka 16. Zakona o za{titi svjedoka pod prijetnjom i ugro`enih svjedoka Bosne i Hercegovine, u postupcima pred Odjelom I. i Odjelom II. Kaznenog i Apelacijskog odjeljenja. 

(7)    Me|unarodni sudac ne sudjeluje u radu bilo kojeg drugog vije}a Kaznenog, Apelacijskog ili Upravnog odjeljenja, osim onih propisanih prethodnim stavcima. 

(8)    Me|unarodni suci ne}e biti kazneno gonjeni, uhi}eni ili pritvarani niti mogu odgovarati u gra|anskom postupku za mi{ljenja koja daju ili odluke koje donose u granicama svojih slu`benih du`nosti. 

(9)    Me|unarodni suci ovla{teni su rabiti engleski jezik u svim postupcima pred Sudom Bosne i Hercegovine. Prijevod na jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine osigurava sudski tuma~. 

^lanak 25.
(Objava Zakona) 

Pro~i{}eni tekst ovog Zakona odmah se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH". 


Broj 01,02-02-5-51/09
18. svibnja 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Ustavnopravnog povjerenstva
Zastupni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
[efik D`aferovi}, v. r. 


Predsjedatelj
Ustavnopravnog povjerenstva
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ivo Miro Jovi}, v. r. Na osnovu ovla{tewa Predstavni~kog doma, broj: 01-50-1-15-40/08 od 8. decembra 2008. godine i ovla{tewa datog na 23. sjednici Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine od 4. decembra 2008. godine; ~lana 41. stav 1) ta~ka i) Poslovnika Predstavni~kog doma i ~lana 26. stav 1) ta~ka (i) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, ustavno-pravne komisije oba doma Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, na drugoj zajedni~koj sjednici, odr`anoj 18. maja 2009. godine , utvrdile su u pre~i{}eni tekst Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 29/00, 16/02, 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 4/04, 9/04, 35/04, 61/04 i 32/07) u kojem su nazna~eni dani stupawa na snagu navedenog zakona i wegovih izmjena i dopuna 

ZAKON 

O SUDU BOSNE I HERCEGOVINE 

PRE^I[]ENI TEKST 

OP[TI DIO 

^lan 1.
(Osnivawe) 

(1)    Da bi se obezbijedilo efikasno ostvarivawe nadle`nosti dr`ave Bosne i Hercegovine i po{tovawe qudskih prava i vladavine zakona na wenoj teritoriji, osniva se Sud Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: "Sud"). 

(2)    Sjedi{te Suda je u Sarajevu. 

^lan 2.
(Sastav Suda) 

Sud ~ine predsjednik i odre|eni broj ostalih sudija kako je to propisano ovim zakonom. 

^lan 3.
(Jezik) 

U postupku pred Sudom i u obra}awu Suda sa strankama u upotrebi su slu`beni jezici Bosne i Hercegovine - bosanski, hrvatski i srpski jezik, te oba pisma - latini~no i }irili~no pismo. U~esnici u postupku imaju pravo da upotrebqavaju bilo koji od slu`benih jezika i pisama u svim radwama postupka. 

^lan 4.
(Poslovnik Suda) 

(1)    Poslovnikom Suda ure|uju se postupci pred svim odjeqewima Suda u onoj mjeri u kojoj nisu ure|eni zakonima na koje se u ovom zakonu upu}uje. Pri vo|ewu postupka po{tuju se osnovni principi predvi|eni ovim zakonom. 

(2)    Poslovnik Suda objavquje se u "Slu`benom glasniku BiH". 

^lan 5.
(Buxet Suda) 

(1)    Sud ima svoj buxet, koji je sastavni dio Buxeta Bosne i Hercegovine. Prije po~etka svake buxetske godine, predsjednik Suda Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine podnosi predlog o buxetu. Predsjednik Suda ima pravo da prisustvuje i zastupa prijedlog Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta na sjednicama Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine i odgovaraju}ih komisija Parlamentarne skup{tine kad god se vodi rasprava i odlu~uje o pitawima buxeta koja se odnose na Sud. 

(2)    Predsjednik Suda je zadu`en, uz pomo} generalnog sekretara, za pripremu i izvr{avawe buxeta Suda. 

(3)    Buxet Suda sadr`i posebne stavke kojim se preciziraju buxetske potrebe za rad Odjela I za ratne zlo~ine i Odjela II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivi~nog i Apelacionog odjeqewa (u daqwem tekstu: Odjel I i Odjel II Krivi~nog i Apelacionog odjeqewa.) 

(4)    Na kraju svake buxetske godine predsjednik Suda obavje{tava Parlamentarnu skup{tinu Bosne i Hercegovine o izvr{avawu buxeta Suda. 

^lan 6.
(Opunomo}enici) 

(1)    Da bi se opunomo}enik pojavio, odnosno postupao pred Sudom, mora biti upisan u imenik advokata nadle`nog organa u Bosni i Hercegovini priznatog od Suda. 

(2)    Sud mo`e u svakom pojedina~nom slu~aju posebno dozvoliti postupawe pred Sudom opunomo}eniku koji ne ispuwava uslove iz prethodnog stava. Poslovnikom Suda utvr|uje se postupak za posebno postupawe opunomo}enika, kao i za priznavawe organa koji izdaje dozvole za advokate. 

(3)    Poslovnikom Sud odre|uje uslove i na~in obavqawa rada svih opunomo}enika u postupku pred Sudom, naro~ito ukqu~uju}i pravo da, po sopstvenoj ocjeni, izrekne sankciju opunomo}eniku u postupku pred Sudom. 

(4)    Sankcije iz prethodnog stava mogu ukqu~iti suspenziju ili ukidawe dozvole za rad pred Sudom kao i svaku drugu sankciju utvr|enu zakonom i Poslovnikom Suda. 

(5)    Kancelarija registrara Odjela I i Odjela II Krivi~nog odjeqewa i Odjela I i Odjela II Apelacionog odjeqewa (u daqwem tekstu: Kancelarija registrara Odjela I i Odjela II) mo`e propisati dodatna pravila za advokate koji postupaju pred Odjelom I i Odjelom II Krivi~nog i Apelacionog odjeqewa, koja ~ine sastavni dio Poslovnika Suda. 

NADLE@NOST 

^lan 7.
(Krivi~na nadle`nost) 

(1)    Sud je nadle`an za krivi~na djela utvr|ena Krivi~nim zakonom Bosne i Hercegovine i drugim zakonima Bosne i Hercegovine. 

(2)    Sud je daqe nadle`an za krivi~na djela utvr|ena zakonima Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine kada ta krivi~na djela: 

a)    ugro`avaju suverenitet, teritorijalni integritet, politi~ku nezavisnost, dr`avnu bezbjednost i me|unarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine; 

b)    mogu imati ozbiqne reperkusije ili {tetne posqedice na privredu Bosne i Hercegovine, ili mogu izazvati druge {tetne posqedice za Bosnu i Hercegovinu ili mogu izazvati ozbiqnu ekonomsku {tetu ili druge {tetne posqedice van teritorije datog entiteta ili Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. 

(3)    U nadle`nosti Suda je tako|e da: 

a)    zauzima kona~an i pravno obavezuju}i stav vezan za sprovo|ewe zakona Bosne i Hercegovine i me|unarodnih ugovora na zahtjev bilo kojeg suda entiteta ili bilo kojeg suda Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine kojem je povjereno sprovo|ewe zakona Bosne i Hercegovine; 

b)    Sud je tako|e nadle`an za dono{ewe prakti~nih uputstava za primjenu krivi~nog materijalnog prava Bosne i Hercegovine iz nadle`nosti Suda u vezi s krivi~nim djelima genocida, zlo~ina protiv ~ovje~nosti, ratnih zlo~ina i kr{ewe zakona i obi~aja rata, te pojedina~nom krivi~nom odgovorno{}u vezano za ova djela, po slu`benoj du`nosti ili na zahtjev bilo kojeg entitetskog suda ili suda Distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine; 

c)    odlu~uje o pitawima koja se ti~u provo|ewa me|unarodnih i me|uentitetskih krivi~nih propisa, ukqu~uju}i i odnose sa Interpolom i drugim me|unarodnim policijskim organima, kao {to su transfer osu|enog lica, izru~ewe i predaja lica, koje druga dr`ava odnosno me|unarodni sud ili tribunal zahtijevaju od bilo kojeg organa na teritoriji Bosne i Hercegovine; 

d)    rje{ava sukob nadle`nosti izme|u sudova entiteta, izme|u sudova entiteta i Suda Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, te izme|u Suda i bilo kojeg drugog suda; 

e)    odlu~uje o ponavqawu krivi~nog postupka za krivi~na djela predvi|ena zakonima dr`ave Bosne i Hercegovine. 

^lan 8.
(Upravna nadle`nost) 

(1)    Sud je nadle`an da odlu~uje po tu`bama protiv kona~nih upravnih akata, odnosno kada se radi o }utawu uprave, institucija Bosne i Hercegovine i wenih organa, javnih agencija, javnih korporacija, institucija Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine i drugih organizacija utvr|enih zakonom dr`ave Bosne i Hercegovine, donesenih u vr{ewu javnih ovla{}ewa. 

(2)    Sud je naro~ito nadle`an da: 

a)    ocjewuje zakonitost pojedina~nih i op{tih izvr{nih upravnih akata donesenih na osnovu dr`avnog zakona, pri vr{ewu javnih funkcija organa vlasti Bosne i Hercegovine iz stava (1) ovog ~lana, za koje zakonom nije predvi|eno sudsko ispitivawe; 

b)    rje{ava imovinske sporove izme|u dr`ave i entiteta, izme|u dr`ave i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, izme|u entiteta, izme|u entiteta i Br~ko Distrikta i izme|u institucija Bosne i Hercegovine koje su povezane sa vr{ewem javnih ovla{}ewa; 

c)    rje{ava sukob nadle`nosti izme|u sudova iz entiteta i sudova entiteta i sudova Br~ko Distrikta, te izme|u Suda Bosne i Hercegovine i bilo kojeg drugog suda; 

d)    odlu~uje o ponavqawu postupka u sporovima iz stava (1) i stava (2) ta~aka a) i b). 

^lan 9.
(Apelaciona nadle`nost) 

(1)    Sud je nadle`an da odlu~uje po: 

a)    `albama protiv presuda ili odluka koje donese Krivi~no odjeqewe ovog suda; 

b)    `albama protiv presuda ili odluka koje donese Upravno odjeqewe ovog suda; 

c)    vanrednim pravnim lijekovima protiv pravosna`nih odluka koje su donijela odjeqewa Suda, osim zahtjeva za ponavqawe postupka. 

(2)    Sud je tako|e nadle`an i za: 

a)    rje{avawe po prigovorima koji se odnose na kr{ewe izbornog zakona i dodatnih propisa i uputstava koje donosi Centralna izborna komisija BiH; 

b)    rje{avawe u svim drugim predmetima kada je to predvi|eno zakonom Bosne i Hercegovine. 

ORGANIZACIJA SUDA 

^lan 10.
(Organizacija Suda) 

(1)    Sud ima op{tu sjednicu i tri odjeqewa. 

(2)    Sudska odjeqewa su: 

a)    Krivi~no odjeqewe; 

b)    Upravno odjeqewe; 

c)    Apelaciono odjeqewe (ukqu~uju}i nadle`nost po `albi u postupku sprovo|ewa izbora). 

(3)    Krivi~no i Apelaciono odjeqewe imaju po tri odjela, u skladu s odredbama ovog zakona. 

(4)    U skladu sa Poslovnikom Suda, predsjednik Suda nadle`an je da sudije raspore|uje na op{te i posebne zadatke u bilo koje odjeqewe, vije}e ili predmet, osim ako zakonom nije druga~ije propisano. 

^lan 11.
(Odgovornosti predsjednika Suda) 

(1)    Predsjednik Suda odgovoran je za: 

a)    predstavqawe Suda u odnosima s dr`avnim organima i organizacijama; 

b)    imenovawe sudija u razli~ita odjeqewa i vije}a, osim ako je druga~ije propisano ovim zakonom; 

c)    odre|ivawe zamjene za sudiju u slu~aju izuze}a sudije kako se dogovori na op{toj sjednici Suda; 

d)    odre|ivawe datuma sjednica, vo|ewe predmeta i raspore|ivawe predmeta ~lanovima Suda i, po potrebi, odre|ivawe nadle`nog odjeqewa; 

e)    sazivawe i rukovo|ewe radom op{te sjednice Suda; 

f)    izvr{ewe buxeta Suda; 

g)    rukovo|ewe osobqem Suda; 

h)    pokretawe disciplinskog postupka protiv generalnog sekretara. 

(2)    Predsjednik na op{toj sjednici Suda predla`e plan rada koji se priprema na po~etku svake kalendarske godine i kojim se unaprijed utvr|uje na~in rasporeda predmeta u skladu s objektivnim kriterijumima. 

^lan 12.
(Op{ta sjednica Suda) 

(1)    Op{tu sjednicu Suda sa~iwavaju sve sudije Suda. Na op{toj sjednici odluke se donose ve}inom glasova svih sudija Suda. 

(2)    Na op{toj sjednici Sud: 

a)    izra|uje i usvaja Poslovnik o radu Suda; 

b)    izra|uje i usvaja Poslovnik o radu Odjela III Krivi~nog i Apelacionog odjeqewa i Upravnog odjeqewa; 

c)    bira generalnog sekretara; 

d)    usvaja plan rada koji predla`e predsjednik; 

e)    usvaja prijedlog buxeta Suda. 

^lan 13.
(Sudska odjeqewa) 

1.    Upravno odjeqewe sastoji se od najmawe pet sudija. 

2.    Krivi~no odjeqewe sastoji se od najmawe deset sudija. 

3.    Apelaciono odjeqewe sastoji se od najmawe deset sudija. 

4.    Odjeqewa sude u vije}ima sastavqenim od po trojice sudija. 

5.    Od sudije iz drugog odjeqewa mo`e se tra`iti da sudi u Apelacionom odjeqewu. 

^lan 14.
(Krivi~no odjeqewe) 

(1)    Krivi~no odjeqewe sastoji se od tri odjela: 

a)    Odjel I za ratne zlo~ine, 

b)    Odjel II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, 

c)    Odjel III za sva ostala krivi~na djela iz nadle`nosti Suda. 

(2)    Sudije pojedinci iz svojih odjela mogu obavqati i du`nosti sudije za prethodni postupak ili sudije za prethodno saslu{awe. 

(3)    Odjelom III Krivi~nog odjeqewa predsjedava predsjednik kojeg biraju sve sudije Odjela III, na mandat od pet godina. 

^lan 15.
(Upravno odjeqewe) 

(1)    Upravno odjeqewe vodi predsjednik kojeg biraju sve sudije tog odjeqewa, na mandat od pet godina. 

(2)    Protiv odluke kojom se prihvata ili odbija sastav vije}a ne mo`e se ulo`iti `alba, {to ne uti~e na pravo da se izjavi prigovor na odluku prilikom ulagawa pravnog lijeka protiv kona~ne odluke. 

^lan 16.
(Apelaciono odjeqewe) 

(1)    Apelaciono odjeqewe sastoji se od tri odjela: 

a)    Odjel I odlu~uje po `albama na odluke Odjela I Krivi~nog odjeqewa, 

b)    Odjel II odlu~uje po `albama na odluke Odjela II Krivi~nog odjeqewa, 

c)    Odjel III odlu~uje po `albama na odluke Odjela III Krivi~nog odjeqewa i na odluke Upravnog odjeqewa. Odjel III tako|e rje{ava po prigovorima koji se odnose na izborna pitawa u skladu sa ~lanom 15. stav (2) ta~ka a). 

(2)    Odjelom III Apelacionog odjeqewa predsjedava predsjednik kojeg biraju sve sudije Odjela, na mandat od pet godina. 

^lan 17.
(Kancelarija registrara) 

(1)    Sud ima Zajedni~ki sekretarijat i Kancelariju registrara Odjela I i Odjela II Krivi~nog i Apelacionog odjeqewa. 

(2)    Zajedni~ki sekretarijat nadle`an je za upravqawe i servisirawe rada Odjela III Krivi~nog i Apelacionog odjeqewa i Upravnog odjeqewa. 

(3)    Zajedni~kim sekretarijatom rukovodi generalni sekretar, pod nadzorom predsjednika Suda i u skladu sa uslovima utvr|enim Poslovnikom Suda. Osnovna plata i naknade za generalnog sekretara iznose 80% od osnovne plate i naknada koje primaju sudije Suda. 

(4)    Generalnom sekretaru poma`u dva pomo}nika. 

(5)    Registrar rukovodi Kancelarijom registrara Odjela I i Odjela II Krivi~nog i Apelacionog odjeqewa, i nadle`an je, u saradwi s predsjednikom Suda, za upravqawe i pru`awe usluga podr{ke Odjelu I i Odjelu II Krivi~nog i Apelacionog odjeqewa. 

^lan 18.
(Sekretar Odjela III Krivi~nog odjeqewa) 

(1)    Sekretar Odjela III Krivi~nog odjeqewa, pod nadzorom generalnog sekretara, poma`e u radu sudija. 

(2)    Sekretar Odjela III Krivi~nog odjeqewa radi u ime i u skladu s nalozima Odjela III Krivi~nog odjeqewa i sudija tog odjela. 

^lan 19.
(Sekretar Odjela III Upravnog odjeqewa) 

(1)    Sekretar upravnog odjeqewa, pod nadzorom generalnog sekretara, poma`e sudijama u radu. 

(2)    Sekretar postupa u ime i na osnovu zahtjeva upravnog odjeqewa i sudije tog odjeqewa. 

(3)    Sekretar poma`e upravnom odjeqewu u izvr{ewu odluka tog odjeqewa. 

^lan 20.
(Sekretar Odjela III Apelacionog odjeqewa) 

(1)    Sekretar Odjela III Apelacionog odjeqewa, pod nadzorom generalnog sekretara, poma`e u radu sudija. 

(2)    Sekretar Odjela III Apelacionog odjeqewa radi u ime i u skladu s nalozima Odjela III Apelacionog odjeqewa i sudija tog odjela. 

^lan 21.
(Administrativno osobqe) 

(1)    Sud ima administrativnu slu`bu. Sud Poslovnikom utvr|uje organizacionu strukturu slu`be. 

(2)    Sud utvr|uje poslove i zadatke, razloge odsustvovawa sa sjednica, pitawa zamjene, odsustva, godi{wih i kra}ih odmora koji se odnose na administrativno osobqe. 

UPRAVNI POSTUPAK 

^lan 22.
(Sukob nadle`nosti) 

(1)    U slu~ajevima sukoba upravne nadle`nosti izme|u Suda Bosne i Hercegovine i drugog suda u Bosni i Hercegovini, entiteta i Br~ko Distrikta, nadle`nost ima ovaj sud. 

(2)    U slu~ajevima iz ~lana 14. stav (1) ovog zakona Sud mo`e preuzeti i prenijeti postupak od svakog drugog suda na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ova Odluka je kona~na i obavezuju}a. 

APELACIONO ODJEQEWE 

^lan 23.
(Postupak po izbornim `albama) 

(1)    Protiv odluke bilo kojeg organa u Bosni i Hercegovini, u entitetima i protiv odluke sudova posqedwe instance u Br~ko Distriktu mo`e se ulo`iti `alba Odjelu III Apelacionog odjeqewa, u smislu ~lana 15. stav (2) ta~ka a), ako to nije predmet druge redovne `albe. 

(2)    Prigovor mogu ulo`iti pojedinci, politi~ke partije i politi~ke koalicije. Odjel III Apelacionog odjeqewa ne postupa po anonimnim prigovorima. Svi prigovori se objavquju, ako u izuzetnim okolnostima nije druga~ije odre|eno poslovnikom. 

(3)    @alba se ula`e u roku od 15 dana od dana dono{ewa odluke posqedwe instance. @alba se ula`e pismeno, sadr`i kratak opis razloga i potpis podnosioca. 

(4)    Odjel III Apelacionog odjeqewa rje{ava po `albi u roku od 10 dana. 

ZAVR[NI DIO 

^lan 24.
(Prelazne odredbe) 

(1)    U prelaznom periodu, me|unarodni registrar imenuje se kao glavni registrar Odjela I i Odjela II nadle`an za upravqawe i pru`awe usluga podr{ke Odjelu I i Odjelu II Krivi~nog i Apelacionog odjeqewa. Prelazni period ne}e trajati du`e od pet godina. 

(2)    Predsjednik Suda, nakon konsultacija s me|unarodnim registrarom, raspore|uje sudije Odjela I i Odjela II Krivi~nog i Apelacionog odjeqewa u bilo koje vije}e. Vije}a Odjela I i Odjela II ~ine doma}e i me|unarodne sudije. 

(3)    Me|unarodni registrar donosi Poslovnik za Odjel I i Odjel II Krivi~nog i Apelacionog odjeqewa, koji postaje sastavni dio Poslovnika o radu Suda. Kancelarija registrara uspostavqa sistem dodjele predmeta za Odjel I i Odjel II Krivi~nog i Apelacionog odjeqewa. 

(4)    U prelaznom periodu, vi{e me|unarodnih sudija mo`e biti imenovano u Odjel I i Odjel II Krivi~nog i Apelacionog odjeqewa. Me|unarodni sudija mo`e biti imenovan i u Odjel I i u Odjel II Krivi~nog i Apelacionog odjeqewa. Me|unarodne sudije ne smiju biti dr`avqani Bosne i Hercegovine ili bilo koje od susjednih zemaqa. 

(5)    Me|unarodni sudija Odjela I i Odjela II Krivi~nog i Apelacionog odjeqewa mo`e obavqati du`nosti sudije za prethodni postupak, sudije za prethodno saslu{awe ili sudije pojedinca u postupcima pred Odjelom I i Odjelom II Krivi~nog i Apelacionog odjeqewa. 

(6)    Me|unarodni sudija Odjela I i Odjela II Krivi~nog i Apelacionog odjeqewa mo`e obavqati du`nosti sudije u vije}u u skladu sa odredbama ~lana 24. stav 6. Zakona o krivi~nom postupku Bosne i Hercegovine, ukqu~uju}i i vije}e u skladu s odredbama ~lana 16. Zakona o za{titi svjedoka pod prijetwom i ugro`enih svjedoka Bosne i Hercegovine, u postupcima pred Odjelom I i Odjelom II Krivi~nog i Apelacionog odjeqewa. 

(7)    Me|unarodni sudija ne u~estvuje u radu bilo kojeg drugog vije}a Krivi~nog, Apelacionog ili Upravnog odjeqewa, osim onih propisanih u prethodnim stavovima ovog ~lana. 

(8)    Me|unarodne sudije ne}e biti krivi~no gowene, hap{ene ili pritvarane, niti mogu odgovarati u gra|anskom postupku za mi{qewa koja daju ili odluke koje donose u okviru svojih slu`benih du`nosti. 

(9)    Me|unarodne sudije ovla{}ene su da koriste engleski jezik u svim postupcima pred Sudom. Prevod na jedan od jezika u slu`benoj upotrebi u Bosni i Hercegovini obezbje|uje sudski tuma~. 

^lan 25.
(Objavqivawe zakona) 

Pre~i{}eni tekst zakona bi}e objavqen odmah u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH". 


Broj 01,02-02-5-51/09
18. maja 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Ustavnopravne komisije
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
[efik Xaferovi}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Ustavnopravne komisije
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine
Ivo Miro Jovi}, s. r. Na osnovu ovla{tenja Predstavni~kog doma, broj 01-50-1-15-40/08 od 8. decembra 2008. godine i ovla{tenja datog na 23. sjednici Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine od 4. decembra 2008. godine; te ~lana 41. stav 1) ta~ka (i) Poslovnika Predstavni~kog doma i ~lana 26. stav 1) ta~ka (i) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, ustavnopravne komisije oba doma Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine na drugoj zajedni~koj sjednici, odr`anoj 18. maja 2009., utvrdile su pre~i{}eni tekst Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 29/00, 16/02, 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 4/04, 9/04, 35/04, 61/04 i 32/07) u kojem su nazna~eni dani stupanja na snagu navedenog zakona i njegovih izmjena i dopuna 

ZAKON 

O SUDU BOSNE I HERCEGOVINE 

PRE^I[]ENI TEKST 

OP]I DIO 

^lan 1.
(Osnivanje) 

(1)    Da bi se osiguralo efikasno ostvarivanje nadle`nosti dr`ave Bosne i Hercegovine i po{tivanje ljudskih prava i vladavine zakona na njenoj teritoriji, osniva se Sud Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sud). 

(2)    Sjedi{te Suda je u Sarajevu. 

^lan 2.
(Sastav Suda) 

Sud ~ine predsjednik i odre|eni broj ostalih sudija, kako je to propisano ovim zakonom. 

^lan 3.
(Jezik) 

U postupku pred Sudom i u obra}anju Suda sa strankama u upotrebi su slu`beni jezici Bosne i Hercegovine - bosanski, hrvatski i srpski, te oba pisma - latini~no i }irili~no. U~esnici u postupku imaju pravo koristiti bilo koji od slu`benih jezika i pisama u svim radnjama postupka. 

^lan 4.
(Poslovnik Suda) 

(1)    Poslovnikom Suda ure|uju se postupci pred svim odjeljenjima Suda u onoj mjeri u kojoj nisu ure|eni zakonima na koje se u ovom Zakonu upu}uje. Kod vo|enja postupka po{tuju se osnovni principi predvi|eni ovim zakonom. 

(2)    Poslovnik Suda objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH". 

^lan 5.
(Bud`et Suda) 

(1)    Sud ima svoj bud`et, koji je sastavni dio bud`eta Bosne i Hercegovine. Prije po~etka svake bud`etske godine, predsjednik Suda Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine podnosi prijedlog bud`eta. Predsjednik Suda ima pravo prisustvovati i zastupati prijedlog Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a na sjednicama Parlamentarne skup{tine BiH i odgovaraju}ih komisija Parlamentarne skup{tine BiH kad god se vodi rasprava i odlu~uje o pitanjima bud`eta koja se odnose na Sud. 

(2)    Predsjednik Suda zadu`en je, uz pomo} generalnog sekretara, za pripremu i izvr{avanje bud`eta Suda. 

(3)    Bud`et Suda sadr`i posebne stavke kojima se preciziraju bud`etske potrebe za rad Odjela I. za ratne zlo~ine i Odjela II. za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivi~nog i Apelacionog odjeljenja (u daljnjem tekstu: Odjel I. i Odjel II. Krivi~nog i Apelacionog odjeljenja). 

(4)    Na kraju svake bud`etske godine, predsjednik Suda obavje{tava Parlamentarnu skup{tinu Bosne i Hercegovine o izvr{avanju bud`eta Suda. 

^lan 6.
(Opunomo}enici) 

(1)    Da bi se opunomo}enik pojavio, odnosno postupao pred Sudom, mora biti upisan u imenik advokata nadle`nog organa u Bosni i Hercegovini priznatog od Suda. 

(2)    Sud mo`e u svakom pojedina~nom slu~aju posebno dozvoliti postupanje pred Sudom opunomo}eniku koji ne ispunjava uslove iz prethodnog stava. Poslovnikom Suda utvr|uje se postupak za posebno postupanje opunomo}enika, kao i za priznavanje tijela koje izdaje dozvole za advokate. 

(3)    Poslovnikom Sud odre|uje uslove i na~in obavljanja rada svih opunomo}enika u postupku pred Sudom, naro~ito uklju~uju}i pravo da, po vlastitoj ocjeni, izrekne sankciju opunomo}eniku u postupku pred Sudom. 

(4)    Sankcije iz stava (3) ovog ~lana mogu uklju~iti suspenziju ili ukidanje dozvole za rad pred Sudom kao i svaku drugu sankciju utvr|enu zakonom i Poslovnikom Suda. 

(5)    Ured registrara Odjela I. i Odjela II. Krivi~nog odjeljenja i Odjela I. i Odjela II. Apelacionog odjeljenja (u daljnjem tekstu: Ured registrara Odjela I. i Odjela II.) mo`e propisati dodatna pravila za advokate koji postupaju pred Odjelom I. i Odjelom II. Krivi~nog i Apelacionog odjeljenja, koja ~ine sastavni dio Poslovnika Suda. 

NADLE@NOST 

^lan 7.
(Krivi~na nadle`nost) 

(1)    Sud je nadle`an za krivi~na djela utvr|ena Krivi~nim zakonom BiH i drugim zakonima Bosne i Hercegovine. 

(2)    Sud je dalje nadle`an za krivi~na djela utvr|ena zakonima Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine kada ta krivi~na djela: 

a)    ugro`avaju suverenitet, teritorijalni integritet, politi~ku nezavisnost, nacionalnu sigurnost i me|unarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine; 

b)    mogu imati ozbiljne reperkusije ili {tetne posljedice na privredu Bosne i Hercegovine, ili mogu izazvati druge {tetne posljedice za Bosnu i Hercegovinu ili mogu izazvati ozbiljnu ekonomsku {tetu ili druge {tetne posljedice izvan teritorije datog entiteta ili Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. 

(3)    U nadle`nosti Suda je tako|er da: 

a)    zauzima kona~an i pravno obvezuju}i stav u vezi s provo|enjem zakona Bosne i Hercegovine i me|unarodnih ugovora na zahtjev bilo kojeg suda entiteta ili bilo kojeg suda Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine kojem je povjereno provo|enje zakona Bosne i Hercegovine; 

b)    Sud je tako|er nadle`an za dono{enje prakti~nih uputstava za primjenu krivi~nog materijalnog prava Bosne i Hercegovine iz nadle`nosti Suda u vezi s krivi~nim djelima genocida, zlo~ina protiv ~ovje~nosti, ratnih zlo~ina i kr{enje zakona i obi~aja rata, te pojedina~nom krivi~nom odgovorno{}u vezano za ova djela, po slu`benoj du`nosti ili na zahtjev bilo kojeg entitetskog suda ili suda Distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine; 

c)    odlu~uje o pitanjima koja se ti~u provo|enja me|unarodnih i me|uentitetskih krivi~nih propisa, uklju~uju}i i odnose s Interpolom i drugim me|unarodnim policijskim tijelima, kao {to su transfer osu|enog lica, izru~enje i predaja lica, koje druga dr`ava, odnosno me|unarodni sud ili tribunal zahtijevaju od bilo kojeg organa na teritoriji Bosne i Hercegovine; 

d)    rje{ava sukob nadle`nosti izme|u sudova entiteta, izme|u sudova entiteta i Suda Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, te izme|u Suda i bilo kojeg drugog suda; 

e)    odlu~uje o ponavljanju krivi~nog postupka za krivi~na djela predvi|ena zakonima dr`ave Bosne i Hercegovine. 

^lan 8.
(Upravna nadle`nost) 

(1)    Sud je nadle`an da odlu~uje po tu`bama protiv kona~nih upravnih akata, odnosno kada se radi o {utnji administracije, institucija Bosne i Hercegovine i njenih organa, javnih agencija, javnih korporacija, institucija Distrikta Br~ko i drugih organizacija utvr|enih zakonom dr`ave Bosne i Hercegovine, donesenih u vr{enju javnih ovla{tenja. 

(2)    Sud je naro~ito nadle`an da: 

a)    ocjenjuje zakonitost pojedina~nih i op}ih izvr{nih upravnih akata donesenih na osnovu dr`avnog zakona, pri obavljanju javnih du`nosti organa vlasti Bosne i Hercegovine iz stava (1) ovog ~lana, za koje zakonom nije predvi|eno sudsko ispitivanje; 

b)    rje{ava imovinske sporove izme|u dr`ave i entiteta, izme|u dr`ave i Distrikta Br~ko, izme|u entiteta, izme|u entiteta i Distrikta Br~ko i izme|u institucija Bosne i Hercegovine koje su povezane sa vr{enjem javnih ovla{tenja; 

c)    rje{ava sukob nadle`nosti izme|u sudova iz entiteta, i sudova entiteta i sudova Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, te izme|u Suda Bosne i Hercegovine i bilo kojeg drugog suda; 

d)    odlu~uje o ponavljanju postupka u sporovima iz stava (1) i stava (2) ta~. a) i b). 

^lan 9.
(Apelaciona nadle`nost) 

(1)    Sud je nadle`an da odlu~uje po: 

a)    `albama protiv presuda ili odluka koje donese Krivi~no odjeljenje ovog suda; 

b)    `albama protiv presuda ili odluka koje donese Upravnoodjeljenje ovog suda; 

c)    vanrednim pravnim lijekovima protiv pravosna`nih odluka koje su donijela odjeljenja Suda, osim zahtjeva za ponavljanje postupka. 

(2)    Sud je tako|er nadle`an i za: 

a)    rje{avanje po prigovorima koji se odnose na kr{enje izbornog zakona i dodatnih propisa i uputstava koja donosi Centralna izborna komisija BiH; 

b)    rje{avanje u svim drugim predmetima kada je to predvi|eno zakonom Bosne i Hercegovine. 

ORGANIZACIJA SUDA 

^lan 10.
(Organizacija Suda) 

(1)    Sud ima op}u sjednicu i tri odjeljenja. 

(2)    Sudska odjeljenja su: 

a)    krivi~no odjeljenje; 

b)    upravno odjeljenje; 

c)    apelaciono odjeljenje (uklju~uju}i nadle`nost po `albi u postupku provo|enja izbora). 

(3)    Krivi~no odjeljenje i Apelaciono odjeljenje imaju po tri odjela, u skladu s odredbama ovog zakona. 

(4)    U skladu s Poslovnikom Suda, predsjednik Suda nadle`an je da raspore|uje sudije na op}e i posebne zadatke u bilo koje odjeljenje, vije}e ili predmet, osim ako zakonom nije druga~ije propisano. 

^lan 11.
(Odgovornosti predsjednika Suda) 

(1)    Predsjednik Suda odgovoran je za: 

a)    predstavljanje Suda u odnosima s dr`avnim tijelima i organizacijama; 

b)    imenovanje sudija u razli~ita odjeljenja i vije}a, osim ako je druga~ije propisano ovim zakonom; 

c)    odre|ivanje zamjene za sudiju u slu~aju izuze}a sudije kako se dogovori na op}oj sjednici Suda; 

d)    odre|ivanje datuma sjednica, vo|enje predmeta i raspore|ivanje predmeta ~lanovima Suda i, po potrebi, odre|ivanje nadle`nog odjeljenja; 

e)    sazivanje i rukovo|enje radom op}e sjednice Suda; 

f)    izvr{enje bud`eta Suda; 

g)    rukovo|enje osobljem Suda; 

h)    pokretanje disciplinskog postupka protiv generalnog sekretara. 

(2)    Predsjednik na op}oj sjednici Suda predla`e plan rada koji se priprema na po~etku svake kalendarske godine i kojim se unaprijed utvr|uje na~in rasporeda predmeta u skladu s objektivnim kriterijima. 

^lan 12.
(Op}a sjednica Suda) 

(1)    Op}u sjednicu Suda ~ine sve sudije Suda. Na op}oj sjednici odluke se donose ve}inom glasova svih sudija Suda. 

(2)    Na op}oj sjednici Sud: 

a)    izra|uje i usvaja Poslovnik o radu Suda; 

b)    izra|uje i usvaja Poslovnik o radu Odjela III. Krivi~nog i Apelacionog odjeljenja i Upravnog odjeljenja; 

c)    bira generalnog sekretara; 

d)    usvaja plan rada koji predla`e predsjednik; 

e)    usvaja prijedlog bud`eta Suda. 

^lan 13.
(Sudska odjeljenja) 

1.    Upravno odjeljenje sastoji se od najmanje pet sudija. 

2.    Kazneno odjeljenje sastoji se od najmanje deset sudija. 

3.    Apelaciono odjeljenje sastoji se od najmanje deset sudija. 

4.    Odjeljenja sude u vije}ima sastavljenim od po trojice sudija. 

5.    Od sudije iz drugog odjeljenja mo`e se tra`iti da sudi u Apelacionom odjeljenju. 

^lan 14.
(Kazneno odjeljenje) 

(1)    Kazneno odjeljenje sastoji se od tri odjela: 

a)    Odjel I. za ratne zlo~ine, 

b)    Odjel II. za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju, 

c)    Odjel III. za sva ostala krivi~na djela iz nadle`nosti Suda. 

(2)    Sudije pojedinci iz svojih odjela mogu obavljati i du`nosti sudije za prethodni postupak ili sudije za prethodno saslu{anje. 

(3)    Odjelom III. Krivi~nog odjeljenja predsjedava predsjednik kojeg biraju sve sudije Odjela III., na mandat od pet godina. 

^lan 15.
(Upravno odjeljenje) 

(1)    Upravno odjeljenje vodi predsjednik kojeg biraju sve sudije tog odjeljenja, na mandat od pet godina. 

(2)    Protiv odluke kojom se prihvata ili odbija sastav vije}a ne mo`e se ulo`iti `alba, {to ne uti~e na pravo da se izjavi prigovor na odluku prilikom ulaganja pravnog lijeka protiv kona~ne odluke. 

^lan 16.
(Apelaciono odjeljenje) 

(1)    Apelaciono odjeljenje sastoji se od tri odjela: 

a)    Odjel I. odlu~uje po `albama na odluke Odjela I. Krivi~nog odjeljenja, 

b)    Odjel II. odlu~uje po `albama na odluke Odjela II. Krivi~nog odjeljenja, 

c)    Odjel III. odlu~uje po `albama na odluke Odjela III. Krivi~nog odjeljenja i na odluke Upravnog odjeljenja. Odjel III. tako|er rje{ava po prigovorima koji se odnose na izborna pitanja u skladu s ~lanom 15. stav 2. ta~ka a). 

(2)    Odjelom III. Apelacionog odjeljenja predsjedava predsjednik kojeg biraju sve sudije Odjela, na mandat od pet godina. 

^lan 17.
(Ured registrara) 

(1)    Sud ima Zajedni~ki sekretarijat i Ured registrara Odjela I. i Odjela II. Krivi~nog i Apelacionog odjeljenja. 

(2)    Zajedni~ki sekretarijat nadle`an je za upravljanje i servisiranje rada Odjela III. Kaznenog i Apelacionog odjeljenja i Upravnog odjeljenja. 

(3)    Zajedni~kim sekretarijatom rukovodi generalni sekretar, pod nadzorom predsjednika Suda i u skladu sa uslovima utvr|enim Poslovnikom Suda. Osnovna pla}a i naknade za generalnog sekretara iznose 80% od osnovne pla}e i naknada koje primaju sudije Suda. 

(4)    Generalnom sekretaru poma`u dva pomo}nika. 

(5)    Registrar rukovodi Uredom registrara Odjela I. i Odjela II. Krivi~nog i Apelacionog odjeljenja i nadle`an je, u saradnji s predsjednikom Suda, za upravljanje i pru`anje usluga podr{ke Odjelu I. i Odjelu II. Krivi~nog i Apelacionog odjeljenja. 

^lan 18.
(Sekretar Odjela III. Krivi~nog odjeljenja) 

(1)    Sekretar Odjela III. Krivi~nog odjeljenja, pod nadzorom generalnog sekretara, poma`e u radu sudija. 

(2)    Sekretar Odjela III. Krivi~nog odjeljenja radi u ime i u skladu s nalozima Odjela III. Krivi~nog odjeljenja i sudija tog odjela. 

^lan 19.
(Sekretar Odjela III. Upravnog odjeljenja) 

(1)    Sekretar upravnog odjeljenja, pod nadzorom generalnog sekretara, poma`e sudijama u radu. 

(2)    Sekretar postupa u ime i na osnovu zahtjeva upravnog odjeljenja i sudija tog odjeljenja. 

(3)    Sekretar poma`e upravnom odjeljenju u izvr{enju odluka tog odjeljenja. 

^lan 20.
(Sekretar Odjela III. Apelacionog odjeljenja) 

(1)    Sekretar Odjela III. Apelacionog odjeljenja, pod nadzorom generalnog sekretara, poma`e u radu sudija. 

(2)    Sekretar Odjela III. Apelacionog odjeljenja radi u ime i u skladu s nalozima Odjela III. Apelacionog odjeljenja i sudija tog odjela. 

^lan 21.
(Administrativno osoblje) 

(1)    Sud ima administrativnu slu`bu. Sud Poslovnikom utvr|uje organizacionu strukturu slu`be. 

(2)    Sud utvr|uje poslove i zadatke, razloge za neprisustvovanje sjednicama, pitanja zamjene, odsustva, godi{njih i kra}ih odmora koji se odnose na administrativno osoblje. 

UPRAVNI POSTUPAK 

^lan 22.
(Sukob nadle`nosti) 

(1)    U slu~ajevima sukoba upravne nadle`nosti izme|u Suda Bosne i Hercegovine i drugog suda u Bosni i Hercegovini, entiteta i Distrikta Br~ko, nadle`nost ima ovaj sud. 

(2)    U slu~ajevima iz ~lana 14. stav (1) ovog zakona, Sud mo`e preuzeti i prenijeti postupak od svakog drugog suda na podru~ju Bosne i Hercegovine. Ova odluka je kona~na i obvezuju}a. 

APELACIONO ODJELJENJE 

^lan 23.
(Postupak po izbornim `albama) 

(1)    Protiv odluke bilo kojeg tijela u Bosni i Hercegovini, u entitetima i protiv odluke sudova posljednje instance u Br~ko Distriktu BiH mo`e se ulo`iti `alba Odjelu III. Apelacionog odjeljenja, u smislu ~lana 15. stav (2) ta~ka a), ako to nije predmet druge redovne `albe. 

(2)    Prigovor mogu ulo`iti pojedinci, politi~ke stranke i politi~ke koalicije. Odjel III. Apelacionog odjeljenja ne postupa po anonimnim prigovorima. Svi prigovori se objavljuju, ako u izuzetnim okolnostima nije druga~ije odre|eno Poslovnikom. 

(3)    @alba se ula`e u roku od 15 dana od dana dono{enja odluke posljednje instance. @alba se ula`e pismeno, sadr`i kratak opis razloga i potpis podnosioca. 

(4)    Odjel III. Apelacionog odjeljenja rje{ava po `albi u roku od 10 dana. 

ZAVR[NI DIO 

^lan 24.
(Prijelazne odredbe) 

(1)    U prijelaznom periodu, me|unarodni registrar imenuje se kao glavni registrar Odjela I. i Odjela II. nadle`an za upravljanje i pru`anje usluga podr{ke Odjelu I. i Odjelu II. Krivi~nog i Apelacionog odjeljenja. Prijelazni period ne}e trajati du`e od pet godina. 

(2)    Predsjednik Suda, nakon konsultacija s me|unarodnim registrarom, raspore|uje sudije Odjela I. i Odjela II. Krivi~nog i Apelacionog odjeljenja u bilo koje vije}e. Vije}a Odjela I. i Odjela II. ~ine doma}e i me|unarodne sudije. 

(3)    Me|unarodni registrar donosi Poslovnik za Odjel I. i Odjel II. Krivi~nog i Apelacionog odjeljenja, koji postaje sastavni dio Poslovnika o radu Suda. Ured registrara uspostavlja sistem dodjele predmeta za Odjel I. i Odjel II. Krivi~nog i Apelacionog odjeljenja. 

(4)    U prijelaznom periodu, vi{e me|unarodnih sudija mo`e biti imenovano u Odjel I. i Odjel II. Krivi~nog i Apelacionog odjeljenja. Me|unarodni sudija mo`e biti imenovan i u Odjel I. i u Odjel II. Krivi~nog i Apelacionog odjeljenja. Me|unarodne sudije ne smiju biti dr`avljani Bosne i Hercegovine ili bilo koje od susjednih zemalja. 

(5)    Me|unarodni sudija Odjela I. i Odjela II. Krivi~nog i Apelacionog odjeljenja mo`e obavljati du`nosti sudije za prethodni postupak, sudije za prethodno saslu{anje ili sudije pojedinca u postupcima pred Odjelom I. i Odjelom II. Krivi~nog i Apelacionog odjeljenja. 

(6)    Me|unarodni sudija Odjela I. i Odjela II. Krivi~nog i Apelacionog odjeljenja mo`e obavljati du`nosti sudije u vije}u u skladu s odredbama ~lana 24. stav 6. Zakona o krivi~nom postupku BiH, uklju~uju}i i vije}e u skladu s odredbama ~lana 16. Zakona o za{titi svjedoka pod prijetnjom i ugro`enih svjedoka Bosne i Hercegovine, u postupcima pred Odjelom I. i Odjelom II. Krivi~nog i Apelacionog odjeljenja. 

(7)    Me|unarodni sudija ne u~estvuje u radu bilo kojeg drugog vije}a Krivi~nog, Apelacionog ili Upravnog odjeljenja, osim onih propisanih u prethodnim stavovima ovog ~lana. 

(8)    Me|unarodne sudije ne}e biti krivi~no gonjene, uhap{ene ili pritvarane, niti mogu odgovarati u gra|anskom postupku za mi{ljenja koja daju ili odluke koje donose u okviru svojih slu`benih du`nosti. 

(9)    Me|unarodne sudije ovla{tene su da koriste engleski jezik u svim postupcima pred Sudom. Prijevod na jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine osigurava sudski tuma~. 

^lan 25.
(Objavljivanje Zakona) 

Pre~i{}eni tekst zakona bit }e objavljen odmah u "Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine", "Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH". 


Broj 01,02-02-5-51/09
18. maja 2009. godine Predsjedavaju}i
Ustavnopravne komisije
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
[efik D`aferovi}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Ustavnopravne komisije
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ivo Miro Jovi}, s. r. 


253 

Temeljem ovla{tenja Zastupni~kog doma, broj: 01-50-1-15-40/08 od 8. prosinca 2008. godine i ovla{tenja datog na 23. sjednici Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine od 4. prosinca 2008. godine; ~lanka 41. stavak 1) to~ka (i) Poslovnika Zastupni~kog doma i ~lanka 26. stavak 1) to~ka (i) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, ustavnopravna povjerenstva obaju domova Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine na drugoj sjednici, odr`anoj 18. svibnja 2009., utvrdila su pro~i{}eni tekst Zakona o Tu`iteljstvu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04 i 61/04) u kojem su nazna~eni dani stupanja na snagu navedenog zakona i njegovih izmjena i dopuna 

ZAKON 

O TU@ITELJSTVU BOSNE I HERCEGOVINE 

PRO^I[]ENI TEKST 

OP]E ODREDBE 

^lanak 1.
(Osnivanje) 

(1)    Radi osiguranja u~inkovitog ostvarivanja nadle`nosti dr`ave Bosne i Hercegovine i po{tovanja ljudskih prava i zakonitosti na njezinom teritoriju, ovim se Zakonom osniva Tu`iteljstvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Tu`iteljstvo). 

(2)    Sjedi{te Tu`iteljstva je u Sarajevu. 

^lanak 2.
(Neovisnost) 

Tu`iteljstvo djeluje samostalno, kao posebno tijelo Bosne i Hercegovine. 

^lanak 3.
(Ustrojstvo Tu`iteljstva) 

(1)    Poslovi Tu`iteljstva obavljaju se sukladno Ustavu i zakonima Bosne i Hercegovine, a obavljaju ih glavni tu`itelj Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: glavni tu`itelj), ~etiri zamjenika glavnog tu`itelja Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: zamjenici glavnog tu`itelja) i odre|eni broj tu`itelja Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: tu`itelji). 

(2)    Glavnog tu`itelja i zamjenike glavnog tu`itelja bira i imenuje Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine izme|u tu`itelja u Tu`iteljstvu. 

(3)    U sklopu Tu`iteljstva osniva se Posebni odjel za ratne zlo~ine, kao i Posebni odjel za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju (u daljnjem tekstu: posebni odjeli), kako je utvr|eno zakonom. 

^lanak 4.
(Jezik) 

U Tu`iteljstvu su u ravnopravnoj uporabi bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik i latini~no i }irili~no pismo. 

^lanak 5.
(Glavni tu`itelj, zamjenici glavnog tu`itelja i tu`itelji) 

(1)    Glavni tu`itelj predstavlja Tu`iteljstvo i rukovodi njegovim radom. 

(2)    Kada je glavni tu`itelj odsutan ili sprije~en obavljati svoje poslove, zamjenjuje ga zamjenik glavnog tu`itelja kojeg odredi Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine. 

(3)    Zamjenici glavnog tu`itelja i tu`itelji mogu obavljati svaku radnju u postupku pokrenutom pred Sudom Bosne i Hercegovine, za koju je, prema zakonu Bosne i Hercegovine, ovla{ten glavni tu`itelj. 

^lanak 6.
(Sastav posebnih odjela) 

(1)    Posebne odjele ~ine voditelj odjela i tu`itelji. 

(2)    Zamjenici glavnog tu`itelja obavljaju du`nost voditelja posebnih odjela (u daljnjem tekstu: voditelji posebnih odjela). Voditelji posebnih odjela imaju zamjenike, koji se biraju izme|u tu`itelja u posebnim odjelima. 

^lanak 7.
(Kolegij tu`itelja) 

Kolegij tu`itelja ~ine glavni tu`itelj, zamjenici glavnog tu`itelja i tu`itelji. 

^lanak 8.
(Trajanje funkcije) 

(1)    Glavnom tu`itelju i zamjenicima glavnog tu`itelja mandat traje {est godina uz mogu}nost ponovnog imenovanja; me|utim, mandat mo`e prestati podno{enjem ostavke, navr{avanjem dobi propisane za obvezatan odlazak u mirovinu ili smjenom s funkcije iz opravdanih razloga. 

(2)    Nakon isteka mandata glavnog tu`itelja i njegovih zamjenika, izuzev ako nisu ponovno imenovani na tu funkciju, ili nakon {to glavni tu`itelj ili zamjenik glavnog tu`itelja podnese ostavku, oni nastavljaju obavljati svoje du`nosti kao tu`itelji. 

(3)    Tu`itelji se imenuju za obna{anje funkcije bez ograni~enja trajanja mandata; me|utim, mandat mo`e prestati podno{enjem ostavke, navr{avanjem dobi propisane za obvezatan odlazak u mirovinu ili smjenom s funkcije iz opravdanih razloga. 

^lanak 9.
(Prora~un Tu`iteljstva) 

(1)    Tu`iteljstvo ima svoj prora~un, koji je sastavni dio prora~una Bosne i Hercegovine. Prije po~etka prora~unske godine glavni tu`itelj podnosi prijedlog prora~una Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine. Glavni tu`itelj ima pravo nazo~iti sjednicama Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine i odgovaraju}ih odbora Parlamentarne skup{tine i zastupati prijedlog Visokog sudbenog i tu`iteljskog vije}a kad god se vodi rasprava i odlu~uje o pitanjima prora~una koja se odnose na Tu`iteljstvo. 

(2)    Glavni tu`itelj, u suradnji s tajnikom, nadle`an je za pripremu i izvr{enje prora~una. 

(3)    Dio prora~una su posebne stavke kojima se utvr|uju prora~unske potrebe za rad posebnih odjela. Voditelj posebnog odjela planira i realizira stavku prora~una posebnog odjela. 

(4)    Na kraju svake prora~unske godine glavni tu`itelj obavje{tava Parlamentarnu skup{tinu Bosne i Hercegovine o izvr{enju prora~una Tu`iteljstva. 

^lanak 10.
(Izvje{}ivanje dr`avnih tijela) 

  Tu`iteljstvo ima pravo i du`nost, u granicama ostvarivanja svojih funkcija, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev izvje{}ivati Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine, Parlamentarnu skup{tinu Bosne i Hercegovine i Vije}e ministara Bosne i Hercegovine o svome radu i primjeni zakona Bosne i Hercegovine. 

^lanak 11.
(Obavje{tavanje javnosti) 

(1)    Tu`iteljstvo putem sredstava informiranja i na drugi na~in obavje{tava javnost o pojavama i problemima od op}eg zna~aja koje je zapazilo u svome radu. 

(2)    U granicama i u skladu s interesima postupka, Tu`iteljstvo mo`e obavje{tavati javnost i zainteresirane osobe i o pojedinim predmetima u kojima postupa. 

NADLE@NOST 

^lanak 12.
(Kaznena nadle`nost) 

(1)    Tu`iteljstvo je tijelo nadle`no za provo|enje istrage za kaznena djela za koja je nadle`an Sud Bosne i Hercegovine, te za gonjenje po~initelja pred Sudom Bosne i Hercegovine, sukladno Zakonu o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine i drugim primjenjivim zakonima. 

(2)    Tu`iteljstvo je tijelo nadle`ni za zaprimanje zahtjeva za me|unarodnu pravnu pomo} u kaznenim stvarima, sukladno zakonima, multilateralnim i bilateralnim sporazumima i konvencijama, uklju~uju}i i zahtjeve za izru~enje ili predaju tra`enih osoba od strane sudova ili organa na podru~ju Bosne i Hercegovine i drugih dr`ava, odnosno me|unarodnih sudova ili tribunala. U slu~aju kada je za provo|enje zahtjeva potrebna sudska odluka, Tu`iteljstvo je ovla{teno podnijeti zahtjev za dono{enje takve odluke. 

(3)    Posebni odjeli, izme|u ostaloga, poduzimaju zakonom odre|ene mjere za ispitivanje i gonjenje po~initelja kaznenih djela ratnih zlo~ina, organiziranog kriminala, gospodarskog kriminala i korupcije predvi|enih zakonom, kada je navedenim zakonima za ta djela predvi|ena nadle`nost Suda Bosne i Hercegovine. 

DODATNI POSLOVI 

^lanak 13.
(Godi{nje izvje{}ivanje i statistika) 

(1)    Na kraju svake prora~unske godine glavni tu`itelj sastavlja statisti~ki pregled svojih aktivnosti koje se odnose na: 

a)    nerije{ene i rije{ene predmete (opis kaznenog djela, datum ~injenja djela, ime, prezime i datum ro|enja navodnog po~initelja, datum evidentiranja); 

b)    broj predmeta koji pristi`u u teku}oj godini (vidi to~ku a)); 

c)    datum i vrstu kona~ne ili privremene odluke u nerije{enim predmetima u Tu`iteljstvu; 

d)    datum i vrstu kona~ne ili privremene odluke u predmetima pod optu`nicom na Sudu Bosne i Hercegovine, odnosno nakon izricanja sudske presude. 

(2)    Na kraju svake prora~unske godine, glavni tu`itelj na temelju statisti~kog pregleda izvje{}uje Parlamentarnu skup{tinu Bosne i Hercegovine. Glavni tu`itelj obrazla`e stanje kriminaliteta u Bosni i Hercegovini i ukazuje na tendencije u njegovom kretanju. U zaklju~nom dijelu ove informacije glavni tu`itelj mo`e iznijeti prijedloge zakonskih reformi. Ti se zaklju~ci objavljuju u medijima i ostalih odgovaraju}ih sredstava informiranja. 

(3)    Tu`itelj Federacije Bosne i Hercegovine, tu`itelj Republike Srpske i tu`itelj Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine daju glavnom tu`itelju potrebne podatke u svrhe navedene u stavku (2). 

(4)    Voditelj svakog posebnog odjela izvje{}uje o svojim aktivnostima utvr|enim ~lankom 12. ovoga Zakona. Njegova se izvje{}a uvr{tavaju u izvje{}a utvr|ena stavkom (2). 

UNUTARNJE USTROJSTVO 

^lanak 14.
(Pravilnik) 

(1)    Pravilnikom Tu`iteljstva izme|u ostaloga se ure|uje ustrojstvo Tu`iteljstva, broj administrativno-tehni~kog osoblja i uvjeti za obavljanje tih poslova. 

(2)    Pravilnik Tu`iteljstva donosi glavni tu`itelj uz odobrenje Kolegija tu`itelja i Visokog sudbenog i tu`iteljskog vije}a Bosne i Hercegovine. 

(3)    Unutarnje ustrojstvo posebnih odjela ure|uje voditelj svakog posebnog odjela, internim pravilnikom. 

^lanak 15.
(Uprava Tu`iteljstva) 

(1)    Upravom Tu`iteljstva rukovodi glavni tu`itelj. Glavni tu`itelj donosi op}e upute za rad tu`iteljskih i administrativnih odjela Tu`iteljstva u skladu s Pravilnikom. 

(2)    Po~etkom svake godine glavni tu`itelj sastavlja Op}i plan o raspore|ivanju predmeta i upravnim stvarima. Glede raspore|ivanja predmeta, planom se obvezno utvr|uju objektivni kriteriji prema kojima se provodi raspore|ivanje. Tijekom godine u plan se mogu unijeti izmjene i dopune, ukoliko to zahtijeva promjena broja predmeta koji pristi`u, odnosno srodnih upravnih stvari, ili zbog pojave ostalih nepredvi|enih okolnosti. 

(3)    Posebni odjeli raspola`u vlastitom upravom. Stavci (1) i (2) na odgovaraju}i se na~in primjenjuju na upravu posebnih odjela. 

^lanak 16.
(Tajnik Tu`iteljstva) 

(1)    Tu`iteljstvo ima tajnika te ostalo osoblje odgovorno za stru~ne, administrativne i tehni~ke poslove. 

(2)    Tajnik Tu`iteljstva poma`e glavnom tu`itelju u obavljanju administrativnih poslova i pri izradi administrativnog dijela plana iz ~lanka 15. stavak (2). 

(3)    Osoba koja je diplomirani pravnik i ima najmanje pet godina relevantnog radnog iskustva na pravnim poslovima obavlja du`nosti tajnika. Osnovna pla}a i naknade za tajnika u visini su 80% od osnovne pla}e i naknada koje primaju tu`itelji u Tu`iteljstvu. 

(4)    Tajnik Tu`iteljstva poma`e glavnom tu`itelju u pripremi i izvr{enju prora~una Tu`iteljstva. 

^lanak 17.
(Registar) 

(1)    Upravni odjel Tu`iteljstva vodi evidenciju predmeta. Pri podno{enju predmeta Tu`iteljstvu, predmet se upisuje u registar u kojem su, izme|u ostaloga, utvr|eni sljede}i podaci: 

(2)    Glavni tu`itelj utvr|uje administrativne pojedinosti Pravilnikom koji se izra|uje u suradnji s tajnikom, u mjeri u kojoj one nisu obra|ene op}im uputama i planom rasporeda. 

PRIJELAZNA ODREDBA 

^lanak 18.
(Prijelazna odredba) 

Nakon osnivanja Tu`iteljstva svi sudovi i tu`iteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Br~ko Distriktu Bosne i Hercegovine kod kojih je u tijeku rje{avanje kaznenih predmeta koji, na temelju izmijenjenog i dopunjenog ~lanka 13. Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine, spadaju u nadle`nost Suda Bosne i Hercegovine, u kojima optu`nica nije potvr|ena ili nije postala pravomo}na, obvezni su o tim predmetima obavijestiti Tu`iteljstvo. 

^lanak 19.
(Me|unarodni tu`itelji) 

(1)    U prijelaznom razdoblju vi{e me|unarodnih tu`itelja mo`e biti imenovano u Posebni odjel za ratne zlo~ine i Posebni odjel za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju. Me|unarodni tu`itelj mo`e biti imenovan i u Posebni odjel za ratne zlo~ine i Posebni odjel za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju. Me|unarodni tu`itelji ne mogu biti dr`avljani Bosne i Hercegovine niti bilo koje susjedne dr`ave. Prijelazno razdoblje ne mo`e trajati dulje od pet godina. 

(2)    Me|unarodni zamjenici glavnog tu`itelja obavljaju du`nost voditelja posebnih odjela. 

(3)    Me|unarodni tu`itelji ne}e biti kazneno gonjeni, uhi}ivani ili pritvarani niti }e odgovarati u gra|anskom postupku za mi{ljenja koja daju ili odluke koje donose u granicama svojih slu`benih du`nosti. 

(4)    Iznimno od relevantnih odredaba Zakona o kaznenom postupku, me|unarodni tu`itelji ovla{teni su rabiti engleski jezik u svim postupcima pred Sudom Bosne i Hercegovine ili u granicama njihova djelokruga poslova. Prijevod/tuma~enje na jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine osigurava sudski tuma~, a prema izboru stranke koja odre|uje na koji }e slu`beni jezik Bosne i Hercegovine prevesti ili tuma~iti s engleskog jezika. 

^lanak 20.
(Me|unarodni registrar) 

Tijekom prijelaznog razdoblja me|unarodni registrar imenuje se za glavnog registrara Ureda registrara za posebne odjele i odgovoran je za pru`anje usluga podr{ke posebnim odjelima. 

ZAVR[NE ODREDBE 

^lanak 21.
(Propisi o radnim odnosima) 

Propisi Bosne i Hercegovine o radnim odnosima zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine shodno se primjenjuju i na djelatnike Tu`iteljstva, ako ovim Zakonom nije druk~ije odre|eno. 

^lanak 22.
(Odgovornost) 

(1)    Za sve {tete koje nastanu kao posljedica radnji koje slu`benici Tu`iteljstva poduzimaju u obavljanju svojih poslova, odgovorna je Bosna i Hercegovina. 

(2)    Bosna i Hercegovina zadr`ava pravo na od{tetu od slu`benika ukoliko se procijeni da je slu`benik namjerno poduzeo radnje s ciljem izazivanja {tete ili povrede, odnosno {teta ili povreda jest posljedica nesavjesnog obavljanja poslova slu`benika. 

(3)    Do dono{enja posebnog zakona o obvezama Bosne i Hercegovine, Pravilnikom se ure|uju pojedinosti vezane za od{tetni postupak i uvjeti. 

(4)    Propisi Bosne i Hercegovine o upravi koji se odnose na rukovo|enje i odgovornosti nositelja funkcija shodno se primjenjuju i na glavnog tu`itelja, ako ovim Zakonom nije druk~ije odre|eno. 

^lanak 23.
(Osnivanje Tu`iteljstva) 

Tu`iteljstvo se osniva na dan koji ustanovi Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine. Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine javno objavljuje datum osnivanja. 

^lanak 24.
(Objava Zakona) 

Pre~i{}eni tekst zakona bit }e objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH". 


Broj 01,02-02-5-52/09
18. svibnja 2009. godine Predsjedatelj
Ustavnopravnog povjerenstva
Zastupni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
[efik D`aferovi}, v. r. 


Predsjedatelj
Ustavnopravnog povjerenstva
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ivo Miro Jovi}, v. r. Na osnovu ovla{tewa Predstavni~kog doma, broj: 01-50-1-15-40/08 od 8. decembra 2008. godine i ovla{tewa datog na 23. sjednici Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine od 4. decembra 2008. godine; ~lana 41. stav 1) ta~ka (i) Poslovnika Predstavni~kog doma i ~lana 26. stav 1) ta~ka (i) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, ustavnopravne komisije oba doma Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, na drugoj zajedni~koj sjednici, odr`anoj 18. maja 2009. godine, utvrdile su pre~i{}eni tekst Zakona o Tu`ila{tvu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04 i 61/04) u kojem su nazna~eni dani stupawa na snagu navedenog zakona i wegovih izmjena i dopuna 

ZAKON 

O TU@ILA[TVU BOSNE I HERCEGOVINE 

PRE^I[]ENI TEKST 

OP[TE ODREDBE 

^lan 1.
(Osnivawe) 

(1)    Da bi se obezbijedilo efikasno ostvarivawe nadle`nosti dr`ave Bosne i Hercegovine i po{tovawe qudskih prava i zakonitosti na wenoj teritoriji, ovim zakonom osniva se Tu`ila{tvo Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Tu`ila{tvo). 

(2)    Sjedi{te Tu`ila{tva je u Sarajevu. 

^lan 2.
(Nezavisnost) 

Tu`ila{tvo djeluje samostalno, kao poseban organ Bosne i Hercegovine. 

^lan 3.
(Organizacija Tu`ila{tva) 

(1)    Poslovi Tu`ila{tva vr{e se u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine a obavqaju ih glavni tu`ilac Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: glavni tu`ilac), ~etiri zamjenika glavnog tu`ioca Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: zamjenici glavnog tu`ioca) i odre|eni broj tu`ilaca Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: tu`ioci). 

(2)    Glavnog tu`ioca i zamjenike glavnog tu`ioca bira i imenuje Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine izme|u tu`ilaca u Tu`ila{tvu. 

(3)    U okviru Tu`ila{tva osniva se Poseban odjel za ratne zlo~ine, kao i Poseban odjel za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju (u daqwem tekstu: posebni odjeli), kako je utvr|eno zakonom. 

^lan 4.
(Jezik) 

U Tu`ila{tvu su u ravnopravnoj upotrebi bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik i latini~no i }irili~no pismo. 

^lan 5.
(Glavni tu`ilac, zamjenici glavnog tu`ioca i tu`ioci) 

(1)    Glavni tu`ilac predstavqa Tu`ila{tvo i rukovodi wegovim radom. 

(2)    Kada je glavni tu`ilac odsutan ili sprije~en da obavqa svoje poslove, zamjewuje ga zamjenik glavnog tu`ioca kojeg odredi Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine. 

(3)    Zamjenici glavnog tu`ioca i tu`ioci mogu vr{iti svaku radwu u postupku pokrenutom pred Sudom Bosne i Hercegovine za koju je po zakonu Bosne i Hercegovine ovla{}en glavni tu`ilac. 

^lan 6.
(Sastav posebnih odjela) 

1.    Posebne odjele ~ine rukovodilac odjela i tu`ioci. 

2.    Zamjenici glavnog tu`ioca obavqaju funkciju rukovodilaca posebnih odjela (u daqwem tekstu: rukovodioci posebnih odjela). Rukovodioci posebnih odjela imaju zamjenike, koji se biraju izme|u tu`ilaca posebnih odjela. 

^lan 7.
(Kolegijum tu`ilaca) 

Kolegijum tu`ilaca ~ine glavni tu`ilac, zamjenici glavnog tu`ioca i tu`ioci. 

^lan 8.
(Trajawe funkcije) 

(1)    Glavnom tu`iocu i zamjenicima glavnog tu`ioca mandat traje {est godina, uz mogu}nost ponovnog imenovawa; me|utim, mandat mo`e prestati zbog podnesene ostavke, navr{ene starosne dobi propisane za obavezan odlazak u penziju ili smjewivawa sa funkcije iz opravdanih razloga. 

(2)    Nakon isticawa mandata glavnog tu`ioca i wegovih zamjenika, izuzev ako nisu ponovo imenovani na tu funkciju, ili nakon podno{ewa ostavke glavnog tu`ioca ili zamjenika glavnog tu`ioca, oni nastavqaju da obavqaju svoje du`nosti kao tu`ioci. 

(3)    Tu`ioci se imenuju za vr{ewe funkcije bez ograni~ewa trajawa mandata; me|utim, mandat mo`e prestati usqed podnesene ostavke, navr{ene starosne dobi propisane za obavezan odlazak u penziju ili smjewivawa sa funkcije iz opravdanih razloga. 

^lan 9.
(Buxet Tu`ila{tva) 

(1)    Tu`ila{tvo ima svoj buxet koji je sastavni dio buxeta Bosne i Hercegovine. Prije po~etka buxetske godine glavni tu`ilac podnosi predlog buxeta Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine. Glavni tu`ilac ima pravo da prisustvuje i zastupa predlog Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta na sjednicama Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine i odgovaraju}ih komisija Parlamentarne skup{tine kad god se vodi rasprava i odlu~uje o pitawima buxeta koja se odnose na Tu`ila{tvo. 

(2)    Glavni tu`ilac je, u saradwi sa sekretarom, nadle`an za pripremu i izvr{ewe buxeta. 

(3)    U okviru buxeta nalaze se posebne stavke kojima se utvr|uju buxetske potrebe za rad posebnih odjela. Rukovodilac posebnog odjela planira i realizuje stavku buxeta posebnog odjela. 

(4)    Na kraju svake buxetske godine glavni tu`ilac obavje{tava Parlamentarnu skup{tinu Bosne i Hercegovine o izvr{ewu buxeta Tu`ila{tva. 

^lan 10.
(Izvje{tavawe dr`avnih organa) 

Tu`ila{tvo ima pravo i du`nost da, u okviru ostvarivawa svojih funkcija, na soptvenu inicijativu ili na zahtjev, izvje{tava Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine, Parlamentarnu skup{tinu Bosne i Hercegovine i Savjet ministara Bosne i Hercegovine o svom radu i o primjeni zakona Bosne i Hercegovine. 

^lan 11.
(Obavje{tavawe javnosti) 

(1)    Tu`ila{tvo putem sredstava informisawa i na drugi na~in obavje{tava javnost o pojavama i problemima od op{teg zna~aja koje je zapazilo u svom radu. 

(2)    U granicama i u skladu sa interesima postupka, Tu`ila{tvo mo`e obavje{tavati javnost i zainteresovana lica i o pojedinim predmetima u kojima postupa. 

NADLE@NOST 

^lan 12.
(Krivi~na nadle`nost) 

(1)    Tu`ila{tvo je organ nadle`an za sprovo|ewe istrage za krivi~na djela za koja je nadle`an Sud Bosne i Hercegovine, te za gowewe po~inilaca pred Sudom Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o krivi~nom postupku Bosne i Hercegovine i drugim primjewivim zakonima. 

(2)    Tu`ila{tvo je organ nadle`an za primawe zahtjeva za me|unarodnu pravnu pomo} u krivi~nim stvarima, u skladu sa zakonima, multilateralnim i bilateralnim sporazumima i konvencijama, ukqu~uju}i i zahtjeve za izru~ewe ili predaju tra`enih lica od strane sudova ili organa na teritoriji Bosne i Hercegovine i drugih dr`ava, odnosno me|unarodnih sudova ili tribunala. U slu~aju da je za sprovo|ewe zahtjeva potrebna sudska odluka, Tu`ila{tvo je ovla{}eno da podnese zahtjev za dono{ewe takve odluke. 

(3)    Posebni odjeli, izme|u ostalog, preduzimaju zakonom odre|ene mjere za ispitivawe i gowewe po~inilaca krivi~nih djela ratnih zlo~ina, organizovanog kriminala, privrednog kriminala i korupcije predvi|enih zakonom, kada je u navedenim zakonima za ta djela predvi|ena nadle`nost Suda Bosne i Hercegovine. 

DODATNI POSLOVI 

^lan 13.
(Godi{we izvje{tavawe i statistika) 

(1)    Na kraju svake buxetske godine glavni tu`ilac sastavqa statisti~ki pregled svojih aktivnosti koje se odnose na: 

a)    nerije{ene i rije{ene predmete (opis krivi~nog djela, datum izvr{ewa djela, ime, prezime i datum ro|ewa navodnog izvr{ioca, datum evidentirawa), 

b)    broj predmeta koji pristi`u u teku}oj godini (vidi ta~ku a), 

c)    datum i vrsta kona~ne ili privremene odluke u nerije{enim predmetima u Tu`ila{tvu, 

d)    datum i vrsta kona~ne ili privremene odluke u predmetima pod optu`nicom na Sudu Bosne i Hercegovine, odnosno nakon izricawa sudske presude. 

(2)    Na kraju svake buxetske godine, na osnovu statisti~kog pregleda, glavni tu`ilac izvje{tava Parlamentarnu skup{tinu Bosne i Hercegovine. Glavni tu`ilac obrazla`e stawe kriminaliteta u Bosni i Hercegovini i ukazuje na tendencije u wegovom kretawu. U zakqu~nom dijelu ove informacije glavni tu`ilac mo`e iznijeti predloge zakonskih reformi. Ovi zakqu~ci objavquju se putem medija i ostalih odgovaraju}ih sredstava informisawa. 

(3)    Tu`ilac Federacije Bosne i Hercegovine, tu`ilac Republike Srpske i tu`ilac Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine daju glavnom tu`iocu neophodne podatke u svrhe navedene u stavu (2). 

(4)    Rukovodilac svakog od posebnih odjela izvje{tava o svojim aktivnostima utvr|enim u ~lanu 12. ovog zakona. Wegovi izvje{taji uvr{tavaju se u izvje{taje utvr|ene u stavu (2). 

UNUTRA[WA ORGANIZACIJA 

^lan 14.
(Pravilnik) 

(1)    Pravilnikom Tu`ila{tva reguli{e se, izme|u ostalog, organizacija Tu`ila{tva, broj administrativno-tehni~kog osobqa i uslovi obavqawa tih poslova. 

(2)    Pravilnik Tu`ila{tva donosi glavni tu`ilac uz odobrewe Kolegijuma tu`ilaca i Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta Bosne i Hercegovine. 

(3)    Unutra{wu organizaciju posebnih odjela ure|uje rukovodilac svakog od posebnih odjela, internim pravilnikom. 

^lan 15.
(Uprava Tu`ila{tva) 

(1)    Upravom Tu`ila{tva rukovodi glavni tu`ilac. Glavni tu`ilac donosi op{ta uputstva za rad tu`ila~kih i administrativnih odjela Tu`ila{tva u skladu sa Pravilnikom. 

(2)    Po~etkom svake godine glavni tu`ilac sastavqa Op{ti plan o raspodjeli predmeta i upravnim stvarima. Po pitawu raspodjele predmeta planom se obavezno utvr|uju objektivni kriterijumi prema kojima se sprovodi raspodjela. Tokom godine u plan se mogu unijeti izmjene i dopune ukoliko to zahtijeva promjena broja predmeta koji pristi`u, odnosno srodnih upravnih stvari, ili usqed pojave ostalih nepredvi|enih okolnosti. 

(3)    Posebni odjeli imaju svoju upravu. Stavovi (1) i (2) primjewuju se na odgovaraju}i na~in na upravu posebnih odjela. 

^lan 16.
(Sekretar Tu`ila{tva) 

(1)    Tu`ila{tvo ima sekretara, te ostalo osobqe odgovorno za stru~ne, administrativne i tehni~ke poslove. 

(2)    Sekretar Tu`ila{tva poma`e glavnom tu`iocu u obavqawu administrativnih poslova i pri izradi administrativnog dijela plana iz ~lana 15. stav (2). 

(3)    Lice koje je diplomirani pravnik i ima najmawe pet godina relevantnog radnog iskustva na pravnim poslovima obavqa du`nosti sekretara. Osnovna plata i naknade sekretara su u visini 80% osnovne plate i naknada koje primaju tu`ioci Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine. 

(4)    Sekretar Tu`ila{tva poma`e glavnom tu`iocu u pripremi i izvr{ewu buxeta Tu`ila{tva. 

^lan 17.
(Registar) 

(1)    Upravni odjel Tu`ila{tva vodi evidenciju predmeta. Pri podno{ewu predmeta Tu`ila{tvu, predmet se upisuje u registar u kojem su, izme|u ostalog, utvr|eni sqede}i podaci: 

(2)    Glavni tu`ilac utvr|uje administrativne pojedinosti u pravilniku koji se izra|uje u saradwi sa sekretarom, u mjeri u kojoj one nisu obra|ene u op{tim uputstvima i planu raspodjele. 

PRELAZNA ODREDBA 

^lan 18.
(Prelazna odredba) 

Nakon formirawa Tu`ila{tva, svi sudovi i tu`ila{tva u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Br~ko Distriktu Bosne i Hercegovine kod kojih je u toku rje{avawe krivi~nih predmeta koji spadaju u nadle`nost Suda Bosne i Hercegovine, na osnovu izmijewenog i dopuwenog ~lana 13. Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine, u kojima optu`nica nije potvr|ena ili nije postala pravosna`na, obavezni su o tim predmetima obavijestiti Tu`ila{tvo. 

^lan 19.
(Me|unarodni tu`ioci) 

(1)    U prelaznom periodu vi{e me|unarodnih tu`ilaca mo`e biti imenovano u Posebni odjel za ratne zlo~ine i Posebni odjel za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju. Me|unarodni tu`ilac mo`e biti imenovan i u Posebni odjel za ratne zlo~ine i u Posebni odjel za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju. Me|unarodni tu`ioci ne mogu biti dr`avqani Bosne i Hercegovine ni bilo koje od susjednih dr`ava. Ovaj prelazni period ne mo`e trajati du`e od pet godina. 

(2)    Me|unarodni zamjenici glavnog tu`ioca obavqaju du`nost rukovodilaca posebnih odjela. 

(3)    Me|unarodni tu`ioci ne}e biti krivi~no goweni, hap{eni ili pritvarani, ni odgovarati u gra|anskom postupku za mi{qewa koja daju ili odluke koje donose u okviru svojih slu`benih du`nosti. 

(4)    Izuzetno od relevantnih odredaba Zakona o krivi~nom postupku, me|unarodni tu`ioci su ovla{}eni da koriste engleski jezik u svim postupcima pred Sudom Bosne i Hercegovine ili u okviru wihovog djelokruga. Prevod/tuma~ewe na jedan od jezika u slu`benoj upotrebi u Bosni i Hercegovini obezbje|uje sudski tuma~, a po izboru stranke koja odre|uje na koji od jezika u slu`benoj upotrebi u Bosni i Hercegovini }e se izvr{iti prevod ili tuma~ewe sa engleskog jezika. 

^lan 20.
(Me|unarodni registrar) 

U toku prelaznog perioda me|unarodni registrar imenuje se kao glavni registrar Kancelarije registrara za posebne odjele, odgovoran za pru`awe usluga podr{ke posebnim odjelima. 

ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 21.
(Propisi o radnim odnosima) 

Propisi Bosne i Hercegovine o radnim odnosima zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine shodno se primjewuju i na radnike Tu`ila{tva, ako ovim zakonom nije druga~ije odre|eno. 

^lan 22.
(Odgovornost) 

(1)    Za sve {tete koje nastanu kao posqedica radwi koje slu`benici Tu`ila{tva preduzimaju pri obavqawu svojih poslova odgovorna je Bosna i Hercegovina. 

(2)    Bosna i Hercegovina zadr`ava pravo na od{tetu od strane slu`benika ako se procijeni da je slu`benik namjerno preduzeo radwe s ciqem da izazove {tetu ili povredu, odnosno ako je {teta ili povreda posqedica nesavjesnog obavqawa poslova slu`benika. 

(3)    Do dono{ewa posebnog zakona o obavezama Bosne i Hercegovine, pojedinosti vezane za od{tetni postupak i uslove ure|uju se pravilnikom. 

(4)    Propisi Bosne i Hercegovine o upravi, koji se odnose na rukovo|ewe i odgovornosti nosilaca funkcija, shodno se primjewuju i na glavnog tu`ioca, ako ovim zakonom nije druga~ije odre|eno. 

^lan 23.
(Stupawe na snagu) 

(1)    Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". 

(2)    Tu`ila{tvo se osniva na dan koji ustanovi Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine. Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine javno objavquje datum osnivawa. 

^lan 24.
(Objavqivawe zakona) 

Pre~i{}eni tekst zakona bi}e objavqen u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH". 


Broj 01,02-02-5-52/09
18. maja 2009. godine Predsjedavaju}i
Ustavnopravne komisije
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
[efik Xaferovi}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Ustavnopravne komisije
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ivo Miro Jovi}, s. r. Na osnovu ovla{tenja Predstavni~kog doma, broj: 01-50-1-15-40/08 od 8. decembra 2008. godine i ovla{tenja datog na 23. sjednici Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine od 4. decembra 2008. godine; ~lana 41. stav 1) ta~ka (i) Poslovnika Predstavni~kog doma i ~lana 26. stav 1) ta~ka (i) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, ustavnopravne komisije oba doma Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, na drugoj sjednici, odr`anoj 18. maja 2009., utvrdile su pre~i{}eni tekst Zakona o Tu`ila{tvu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04 i 61/04) u kojem su nazna~eni dani stupanja na snagu navedenog zakona i njegovih izmjena i dopuna 

ZAKON 

O TU@ILA[TVU BOSNE I HERCEGOVINE 

PRE^I[]ENI TEKST 

OP]E ODREDBE 

^lan 1.
(Osnivanje) 

(1)    Da bi se osiguralo efikasno ostvarivanje nadle`nosti dr`ave Bosne i Hercegovine i po{tovanje ljudskih prava i zakonitosti na njenoj teritoriji, ovim zakonom osniva se Tu`ila{tvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Tu`ila{tvo). 

(2)    Sjedi{te Tu`ila{tva je u Sarajevu. 

^lan 2.
(Nezavisnost) 

Tu`ila{tvo djeluje samostalno kao poseban organ Bosne i Hercegovine. 

^lan 3.
(Organizacija Tu`ila{tva) 

(1)    Poslovi Tu`ila{tva vr{e se u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine a obavljaju ih glavni tu`ilac Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: glavni tu`ilac), ~etiri zamjenika glavnog tu`ioca Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: zamjenici glavnog tu`ioca) i odre|eni broj tu`ilaca Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: tu`ioci). 

(2)    Glavnog tu`ioca i zamjenike glavnog tu`ioca bira i imenuje Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine iz reda tu`ilaca u Tu`ila{tvu. 

(3)    U okviru Tu`ila{tva osniva se Posebni odjel za ratne zlo~ine, kao i Posebni odjel za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju (u daljnjem tekstu: posebni odjeli), kako je utvr|eno zakonom. 

^lan 4.
(Jezik) 

U Tu`ila{tvu su u ravnopravnoj upotrebi bosanski, hrvatski i srpski jezik te latini~no i }irili~no pismo. 

^lan 5.
(Glavni tu`ilac, zamjenici glavnog tu`ioca i tu`ioci) 

(1)    Glavni tu`ilac predstavlja Tu`ila{tvo i rukovodi njegovim radom. 

(2)    Kada je glavni tu`ilac odsutan ili sprije~en da obavlja svoje poslove, zamjenjuje ga zamjenik glavnog tu`ioca kojeg odredi Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine. 

(3)    Zamjenici glavnog tu`ioca i tu`ioci mogu vr{iti svaku radnju u postupku pokrenutom pred Sudom Bosne i Hercegovine za koju je, po zakonu Bosne i Hercegovine, ovla{ten glavni tu`ilac. 

^lan 6.
(Sastav posebnih odjela) 

(1)    Posebne odjele ~ine rukovodilac odjela i tu`ioci. 

(2)    Zamjenici glavnog tu`ioca obavljaju du`nost rukovodilaca posebnih odjela (u daljnjem tekstu: rukovodioci posebnih odjela). Rukovodioci posebnih odjela imaju zamjenike, koji se biraju me|u tu`iocima posebnih odjela. 

^lan 7.
(Kolegij tu`ilaca) 

Kolegij tu`ilaca ~ine: glavni tu`ilac, zamjenici glavnog tu`ioca i tu`ioci. 

^lan 8.
(Trajanje funkcije) 

(1)    Glavnom tu`iocu i zamjenicima glavnog tu`ioca mandat traje {est godina uz mogu}nost ponovnog imenovanja; me|utim, mandat mo`e prestati zbog podnesene ostavke, navr{ene starosne dobi propisane za obavezan odlazak u penziju ili smjenjivanja s funkcije iz opravdanih razloga. 

(2)    Po isticanju mandata glavnog tu`ioca i njegovih zamjenika, izuzev ako nisu ponovo imenovani na tu du`nost, ili po podno{enju ostavke glavnog tu`ioca ili zamjenika glavnog tu`ioca, oni nastavljaju da obavljaju svoje du`nosti kao tu`ioci. 

(3)    Tu`ioci se imenuju za obavljanje du`nosti bez ograni~enja trajanja mandata; me|utim, mandat mo`e prestati zbog podnesene ostavke, navr{ene starosne dobi propisane za obavezan odlazak u penziju ili smjenjivanja s du`nosti iz opravdanih razloga. 

^lan 9.
(Bud`et Tu`ila{tva) 

(1)    Tu`ila{tvo ima svoj bud`et koji je sastavni dio bud`eta Bosne i Hercegovine. Prije po~etka bud`etske godine glavni tu`ilac podnosi prijedlog bud`eta Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine. Glavni tu`ilac ima pravo prisustvovati i zastupati prijedlog Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine na sjednicama Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine i odgovaraju}ih komisija Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine kad god se vodi rasprava i odlu~uje o pitanjima bud`eta koja se odnose na Tu`ila{tvo. 

(2)    Glavni tu`ilac je, u saradnji sa sekretarom, nadle`an za pripremu i izvr{enje bud`eta. 

(3)    U sastavu bud`eta nalaze se posebne stavke kojima se utvr|uju bud`etske potrebe za rad posebnih odjela. Rukovodilac Posebnog odjela planira i realizira stavku bud`eta Posebnog odjela. 

(4)    Na kraju svake bud`etske godine glavni tu`ilac obavje{tava Parlamentarnu skup{tinu Bosne i Hercegovine o izvr{enju bud`eta Tu`ila{tva. 

^lan 10.
(Izvje{tavanje dr`avnih organa) 

Tu`ila{tvo ima pravo i du`nost da, u okviru ostvarivanja svojih funkcija, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev, izvje{tava Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine, Parlamentarnu skup{tinu Bosne i Hercegovine i Vije}e ministara Bosne i Hercegovine o svom radu i o primjeni zakona Bosne i Hercegovine. 

^lan 11.
(Obavje{tavanje javnosti) 

(1)    Tu`ila{tvo putem sredstava informiranja i na drugi na~in obavje{tava javnost o pojavama i problemima od op}eg zna~aja koje je zapazilo u svom radu. 

(2)    U granicama i u skladu s interesima postupka, Tu`ila{tvo mo`e obavje{tavati javnost i zainteresirana lica i o pojedinim predmetima u kojima postupa. 

NADLE@NOST 

^lan 12.
(Krivi~na nadle`nost) 

(1)    Tu`ila{tvo je organ nadle`an za provo|enje istrage za krivi~na djela za koja je nadle`an Sud Bosne i Hercegovine, te za gonjenje po~inilaca pred Sudom Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o krivi~nom postupku Bosne i Hercegovine i drugim primjenjivim zakonima. 

(2)    Tu`ila{tvo je organ nadle`an za primanje zahtjeva za me|unarodnu pravnu pomo} u krivi~nim stvarima, u skladu sa zakonima, multilateralnim i bilateralnim sporazumima i konvencijama, uklju~uju}i i zahtjeve za izru~enje ili predaju tra`enih lica od strane sudova ili organa na teritoriji Bosne i Hercegovine i drugih dr`ava, odnosno me|unarodnih sudova ili tribunala. U slu~aju da je za provo|enje zahtjeva potrebna sudska odluka, Tu`ila{tvo je ovla{teno da podnese zahtjev za dono{enje takve odluke. 

(3)    Posebni odjeli, izme|u ostalog, preduzimaju zakonom odre|ene mjere za ispitivanje i gonjenje po~inilaca krivi~nih djela ratnih zlo~ina, organiziranog kriminala, privrednog kriminala i korupcije predvi|enih zakonom, kada je u navedenim zakonima za ta djela predvi|ena nadle`nost Suda Bosne i Hercegovine. 

DODATNI POSLOVI 

^lan 13.
(Godi{nje izvje{tavanje i statistika) 

(1)    Na kraju svake bud`etske godine glavni tu`ilac sastavlja statisti~ki pregled svojih aktivnosti koje se odnose na: 

a)    nerije{ene i rije{ene predmete (opis krivi~nog djela, datum izvr{enja djela, ime, prezime i datum ro|enja navodnog izvr{ioca, datum evidentiranja), 

b)    broj predmeta koji pristi`u u teku}oj godini (vidi ta~ku a), 

c)    datum i vrstu kona~ne ili privremene odluke u nerije{enim predmetima u Tu`ila{tvu, 

d)    datum i vrstu kona~ne ili privremene odluke u predmetima pod optu`nicom na Sudu Bosne i Hercegovine, odnosno nakon izricanja sudske presude. 

(2)    Na kraju svake bud`etske godine, na osnovu statisti~kog pregleda, glavni tu`ilac izvje{tava Parlamentarnu skup{tinu Bosne i Hercegovine. Glavni tu`ilac obrazla`e stanje kriminaliteta u Bosni i Hercegovini i ukazuje na tendencije u njegovom kretanju. U zaklju~nom dijelu ove informacije glavni tu`ilac mo`e iznijeti prijedloge zakonskih reformi. Ovi zaklju~ci objavljuju se putem medija i ostalih odgovaraju}ih sredstava informiranja. 

(3)    Tu`ilac Federacije Bosne i Hercegovine, tu`ilac Republike Srpske i tu`ilac Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine daju glavnom tu`iocu neophodne podatke u svrhe navedene u stavu (2) ovog ~lana. 

(4)    Rukovodilac svakog od posebnih odjela izvje{tava o svojim aktivnostima utvr|enim u ~lanu 12. ovog zakona. Njegovi izvje{taji uklju~uju se u izvje{taje utvr|ene u stavu (2) ovog ~lana. 

UNUTRA[NJA ORGANIZACIJA 

^lan 14.
(Pravilnik) 

(1)    Pravilnikom Tu`ila{tva se, izme|u ostalog, regulira organizacija Tu`ila{tva, broj administrativno-tehni~kog osoblja i uslovi obavljanja tih poslova. 

(2)    Pravilnik Tu`ila{tva donosi glavni tu`ilac uz odobrenje Kolegija tu`ilaca i Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine. 

(3)    Unutra{nju organizaciju posebnih odjela ure|uje rukovodilac svakog od posebnih odjela, internim pravilnikom. 

^lan 15.
(Uprava Tu`ila{tva) 

(1)    Upravom Tu`ila{tva rukovodi glavni tu`ilac. Glavni tu`ilac donosi op}a uputstva za rad tu`ila~kih i administrativnih odjela Tu`ila{tva u skladu s Pravilnikom. 

(2)    Po~etkom svake godine glavni tu`ilac sastavlja op}i plan o raspodjeli predmeta i upravnim stvarima. Po pitanju raspodjele predmeta, planom se obavezno utvr|uju objektivni kriteriji prema kojima se provodi raspodjela. Tokom godine u plan se mogu unijeti izmjene i dopune ako to zahtijeva promjena broja predmeta koji pristi`u, odnosno srodnih upravnih stvari, ili zbog pojave ostalih nepredvi|enih okolnosti. 

(3)    Posebni odjeli imaju svoju upravu. Stavovi (1) i (2) ovog ~lana primjenjuju se na odgovaraju}i na~in na upravu posebnih odjela. 

^lan 16.
(Sekretar Tu`ila{tva) 

(1)    Tu`ila{tvo ima sekretara, te ostalo osoblje odgovorno za stru~ne, administrativne i tehni~ke poslove. 

(2)    Sekretar Tu`ila{tva poma`e glavnom tu`iocu u obavljanju administrativnih poslova i pri izradi administrativnog dijela plana iz ~lana 15. stav (2). 

(3)    Lice koje je diplomirani pravnik i ima najmanje pet godina relevantnog radnog iskustva na pravnim poslovima obavlja du`nosti sekretara. Osnovna pla}a i naknade sekretara su u visini 80% osnovne pla}e i naknada koje primaju tu`ioci Tu`ila{tva. 

(4)    Sekretar Tu`ila{tva poma`e glavnom tu`iocu kod pripreme i izvr{enja bud`eta Tu`ila{tva. 

^lan 17.
(Registar) 

(1)    Upravni odjel Tu`ila{tva vodi evidenciju predmeta. Pri podno{enju predmeta Tu`ila{tvu, predmet se upisuje u registar u kojem su, izme|u ostalog, utvr|eni sljede}i podaci: 

(2)    Glavni tu`ilac utvr|uje administrativne pojedinosti u Pravilniku koji se izra|uje u saradnji sa sekretarom, u mjeri u kojoj one nisu obra|ene u op}im uputstvima i planu raspodjele. 

PRIJELAZNA ODREDBA 

^lan 18.
(Prijelazna odredba) 

Nakon formiranja Tu`ila{tva, svi sudovi i tu`ila{tva u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Br~ko Distriktu Bosne i Hercegovine kod kojih je u toku rje{avanje krivi~nih predmeta koji spadaju u nadle`nost Suda Bosne i Hercegovine, na osnovu izmijenjenog i dopunjenog ~lana 13. Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine, u kojima optu`nica nije potvr|ena ili nije postala pravosna`na, obavezni su o tim predmetima obavijestiti Tu`ila{tvo. 

^lan 19.
(Me|unarodni tu`ioci) 

(1)    U prijelaznom periodu vi{e me|unarodnih tu`ilaca mo`e biti imenovano u Posebni odjel za ratne zlo~ine i Posebni odjel za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju. Me|unarodni tu`ilac mo`e biti imenovan i u Posebni odjel za ratne zlo~ine i u Posebni odjel za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju. Me|unarodni tu`ioci ne mogu biti dr`avljani Bosne i Hercegovine niti bilo koje od susjednih dr`ava. Ovaj prijelazni period ne mo`e trajati du`e od pet godina. 

(2)    Me|unarodni zamjenici glavnog tu`ioca obavljaju du`nost rukovodilaca posebnih odjela. 

(3)    Me|unarodni tu`ioci ne}e biti krivi~no gonjeni, hap{eni ili pritvarani, niti }e odgovarati u gra|anskom postupku za mi{ljenja koja daju ili odluke koje donose u okviru svojih slu`benih du`nosti. 

(4)    Izuzetno od relevantnih odredbi Zakona o krivi~nom postupku BiH, me|unarodni tu`ioci ovla{teni su da koriste engleski jezik u svim postupcima pred Sudom Bosne i Hercegovine ili u okviru njihovog djelokruga poslova. Prijevod/tuma~enje na jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine osigurava sudski tuma~, a po izboru stranke koja odre|uje na koji od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine }e se izvr{iti prijevod ili tuma~enje s engleskog jezika. 

^lan 20.
(Me|unarodni registrar) 

U toku prijelaznog perioda me|unarodni registrar imenuje se kao glavni registrar Ureda registrara za posebne odjele, odgovoran za pru`anje usluga podr{ke posebnim odjelima. 

ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 21.
(Propisi o radnim odnosima) 

Propisi Bosne i Hercegovine o radnim odnosima zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine shodno se primjenjuju i na zaposlene u Tu`ila{tvu, ako ovim zakonom nije druga~ije odre|eno. 

^lan 22.
(Odgovornost) 

(1)    Za sve {tete koje nastanu kao posljedica radnji koje slu`benici Tu`ila{tva preduzimaju pri obavljanju svojih poslova odgovorna je Bosna i Hercegovina. 

(2)    Bosna i Hercegovina zadr`ava pravo na od{tetu od strane slu`benika ako se procijeni da je slu`benik namjerno preduzeo radnje s ciljem da izazove {tetu ili povredu, odnosno {teta ili povreda jeste posljedica nesavjesnog obavljanja poslova slu`benika. 

(3)    Do dono{enja posebnog zakona o obavezama Bosne i Hercegovine pojedinosti vezane za od{tetni postupak i uslove ure|uju se pravilnikom. 

(4)    Propisi Bosne i Hercegovine o upravi, koji se odnose na rukovo|enje i odgovornosti nosilaca funkcija, shodno se primjenjuju i na glavnog tu`ioca, ako ovim zakonom nije druga~ije odre|eno. 

^lan 23.
(Osnivanje Tu`ila{tva) 

Tu`ila{tvo se osniva na dan koji ustanovi Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine. Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine javno objavljuje datum osnivanja. 

^lan 24.
(Objavljivanje Zakona) 

Pre~i{}eni tekst zakona bit }e objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH". 


Broj 01,02-02-5-52/09
18. maja 2009. godine Predsjedavaju}i
Ustavnopravne komisije
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
[efik D`aferovi}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Ustavnopravne komisije
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ivo Miro Jovi}, s. r. 


254 

Temeljem ~lanka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 55. sjednici Zastupni~kog doma, odr`anoj 10. lipnja 2009. godine, i na 31. sjednici Doma naroda, odr`anoj 18. lipnja 2009. godine, usvojila je 

ZAKON 

O PARLAMENTARNOM VOJNOM POVJERENIKU BOSNE I HERCEGOVINE 

DIO PRVI 

POGLAVLJE I. OP]E ODREDBE 

^lanak 1.
(Predmet) 

(1)    Ovim se Zakonom propisuje na~in izbora, imenovanja i razrje{enja parlamentarnog vojnog povjerenika Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: vojni povjerenik), nadle`nosti i na~in rada te druga bitna pitanja za njegov rad i administrativnu podr{ku. 

(2)    Pozicija vojnog povjerenika uspostavljena je u svrhu ja~anja vladavine prava, za{tite ljudskih prava i sloboda vojnih osoba i kadeta u Oru`anim snagama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH) i Ministarstvu obrane BiH, kako je to zajam~eno Ustavom BiH i me|unarodnim sporazumima u njegovom dodatku. 

(3)    Na sva pitanja u vezi s ustrojavanjem i upravljanjem, te druga pitanja bitna za rad vojnog povjerenika ~ija je pozicija uspostavljena ovim Zakonom i odnosa prema institucijama BiH, pravnim i fizi~kim osobama, u mjeri u kojoj nisu propisana ovim Zakonom, primjenjuje se Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH i Zakon o upravi. 

POGLAVLJE II. VOJNI POVJERENIK 

^lanak 2.
(Definicija) 

(1)    Vojni povjerenik je neovisni povjerenik Parlamentarne skup{tine BiH s nadle`nostima propisanim ~lankom 3. ovoga Zakona. 

(2)    Postupak i na~in rada vojnog povjerenika, u mjeri u kojoj nisu propisani ovim Zakonom, utvr|uju se podzakonskim aktom koji, na prijedlog vojnog povjerenika, usvaja Parlamentarna skup{tina BiH. 

(3)    Zajedni~ka slu`ba Tajni{tva Parlamentarne skup{tine BiH pru`a administrativno-tehni~ku podr{ku vojnom povjereniku. 

(4)    Sredstva za rad vojnog povjerenika i njegova ureda osiguravaju se u prora~unu Parlamentarne skup{tine BiH. 

(5)    Vojni povjerenik radi isklju~ivo na profesionalnim osnovama, ne zastupaju}i, ne {tite}i niti podrivaju}i interese bilo koje politi~ke stranke, registrirane organizacije ili udruge ili bilo kojeg naroda u BiH. 

POGLAVLJE III. NADLE@NOSTI I OVLASTI 

^lanak 3.
(Nadle`nosti) 

U obavljanju parlamentarnog nadzora nad radom i drugim pitanjima u podru~ju za{tite ljudskih prava i sloboda vezanih uz vojne osobe i kadete u Oru`anim snagama BiH i Ministarstvu obrane BiH, vojni povjerenik nadle`an je za: 

a)    Istra`ivanje specifi~nih pitanja prema uputama Parlamentarne skup{tine BiH i Zajedni~kog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH (u daljnjem tekstu: Zajedni~ko povjerenstvo). Upute se mogu izdati samo ako se pitanje ne razmatra u okviru djelovanja Zajedni~kog povjerenstva, a vojni povjerenik mo`e i sam zatra`iti da Zajedni~ko povjerenstvo izda upute za istra`ivanje specifi~nih pitanja; 

b)    Poduzimanje aktivnosti na temelju vlastite procjene kada u provedbi svojih nadle`nosti dobije informacije od ~lanova Parlamentarne skup{tine BiH ili razmatranjem pritu`bi vojnih osoba i kadeta, te na bilo koji drugi na~in uo~i okolnosti koje upu}uju na kr{enje ljudskih prava i sloboda vojnih osoba i kadeta. 

^lanak 4.
(Ovlasti) 

U obavljanju poslova iz svoje nadle`nosti vojni povjerenik ima sljede}e ovlasti: 

a)    Od ministra obrane BiH i osoblja podre|enog ministru zahtijevati informacije i pristup evidenciji. Ovo pravo mo`e mu biti uskra}eno samo u slu~aju va`nih razloga za ~uvanje tajnosti. U tom slu~aju odbijanje utvr|uje ministar obrane BiH, a razloge odbijanja du`an je obrazlo`iti Zajedni~kom povjerenstvu; 

b)    Na osnovi upute izdane sukladno ~lanku 3. stavak (1) to~ka a) ovoga Zakona i u slu~aju pritu`be podnositelja, saslu{ati podnositelja, kao i svjedoke i stru~njake; 

c)    Nadle`noj instituciji u predmetu pru`iti priliku za rje{avanje pitanja; 

d)    Pitanje proslijediti nadle`nim tijelima za kaznene ili stegovne postupke; 

e)    U bilo kojem trenutku posjetiti postrojbe i zapovjedni{tva Oru`anih snaga BiH i organizacijske jedinice Ministarstva obrane BiH, bez prethodne najave. Ovo pravo isklju~ivo je osobno vezano uz vojnog povjerenika; 

f)    Nazo~iti sjednicama domova Parlamentarne skup{tine BiH ili Zajedni~kog povjerenstva; 

g)    Od ministra obrane BiH zahtijevati izvje{}a iz djelokruga svoje nadle`nosti; 

h)    U slu~aju provo|enja stegovnog postupka, imati mogu}nost nazo~enja te pristupa evidenciji povezanoj s predmetom. 

POGLAVLJE IV. DU@NOSTI I ODGOVORNOSTI 

^lanak 5.
(Du`nosti i odgovornosti) 

(1)    Vojni povjerenik podnosi Parlamentarnoj skup{tini BiH pisano izvje{}e za kalendarsku godinu (godi{nje izvje{}e). 

(2)    Vojni povjerenik mo`e u bilo kojem trenutku Parlamentarnoj skup{tini BiH ili Zajedni~kom povjerenstvu dostaviti pojedina~no izvje{}e. 

(3)    Kada vojni povjerenik djeluje prema uputi izdanoj sukladno ~lanku 3. to~ka a) ovoga Zakona, na zahtjev podnosi pojedina~no izvje{}e o rezultatima istrage. 

(4)    Parlamentarna skup{tina BiH i Zajedni~ko povjerenstvo mogu u bilo kojem trenutku zahtijevati prisutnost vojnog povjerenika. 

^lanak 6.
(Obveza ~uvanja tajnosti) 

(1)    Vojni povjerenik obvezan je ~uvati tajnost podataka koji su mu slu`beno dani na uvid, ~ak i nakon zavr{etka njegova mandata, sukladno Zakonu o za{titi tajnih podataka. To se ne odnosi na slu`benu komunikaciju ili na pitanja koja su op}epoznata javnosti ili koja o~ito ne zahtijevaju tajnost sa stajali{ta zna~aja koji im je dodijeljen. 

(2)    Vojni povjerenik ne mo`e, ~ak i ako vi{e nije na du`nosti, davati izjave o slu`benim pitanjima vezanim uz njegovu du`nost pred sudom ili izvan suda bez odobrenja. Ovo odobrenje daje Zajedni~ki kolegij obaju domova Parlamentarne skup{tine BiH uz konzultacije sa Zajedni~kim povjerenstvom. 

DIO DRUGI 

POGLAVLJE I. ODNOSI S DRUGIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA 

^lanak 7.
(Suradnja s drugim institucijama) 

(1)    U obavljanju poslova iz svoje nadle`nosti vojni povjerenik sura|uje s: 

a)    Ministarstvom obrane BiH, 

b)    Glavnim inspektoratom Ministarstva obrane BiH, 

c)    Oru`anim snagama BiH, 

d)    Institucijom ombudsmana za ljudska prava BiH. 

(2)    Institucije i tijela iz stavka (1) ovoga ~lanka obvezni su obavijestiti vojnog povjerenika o postupcima koji su zapo~eti po njegovom zahtjevu ili zahtjevu drugoga tijela, te o ishodu postupka. 

(3)    Sudska tijela i tijela uprave obvezna su obavijestiti vojnog povjerenika o zapo~injanju postupka, o podizanju optu`nice i ishodu postupka pokrenutog na njegov prijedlog. 

(4)    Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH mo`e, uz suglasnost podnositelja pritu`be, ustupiti predmet vojnom povjereniku na daljnje postupanje. Vojni povjerenik obvezan je obavijestiti Instituciju ombudsmana za ljudska prava BiH o provedbi i ishodu postupka. 

POGLAVLJE II. PRAVO NA PRITU@BU 

^lanak 8.
(Pravo pritu`be) 

(1)    Svaka vojna osoba ili kadet u Oru`anim snagama BiH ima pravo neposredno kontaktirati vojnog povjerenika, bez posredovanja zvani~nih slu`bi, te podnijeti pritu`bu. Podnositelj pritu`be ne}e biti predmetom stegovnog postupka niti diskriminatornog odnosa zbog podnesene pritu`be. 

(2)    Anonimne pritu`be ne}e biti uzete u rad. 

(3)    Kada djeluje po podnesenoj pritu`bi, vojni povjerenik ne}e otkrivati ove informacije u javnosti ako to zahtijeva podnositelj i ako njegov zahtjev nije ograni~en zakonskim odredbama. 

(4)    Ministarstvo obrane BiH i Oru`ane snage BiH du`ne su osigurati svim vojnim osobama i kadetima pristup informacijama o nadle`nostima vojnog povjerenika. Ova obveza uklju~uje i informaciju o postupku za podno{enje pritu`bi, kao i o za{titi podnositelja od bilo kakvih stegovnih mjera ili diskriminacije zbog njezinog podno{enja. 

POGLAVLJE III. IZBOR, IMENOVANJE, MANDAT I DRUGA STATUSNA PITANJA 

^lanak 9.
(Izbor) 

(1)    Vojnog povjerenika bira Parlamentarna skup{tina BiH na prijedlog Zajedni~kog povjerenstva. 

(2)    Kandidate za vojnog povjerenika predla`u ~lanovi Zajedni~kog povjerenstva, klubovi zastupnika u Zastupni~kom domu i klubovi naroda u Domu naroda Parlamentarne skup{tine BiH. 

^lanak 10.
(Uvjeti za izbor) 

(1)    Kandidat za vojnog povjerenika, osim {to mora ispunjavati op}e uvjete, ne mo`e: 

a)    biti ~lanom upravnih i drugih odbora politi~kih stranaka i ne smije slijediti instrukcije politi~kih stranaka; 

b)    biti osu|ivan za kazneno djelo; 

c)    obavljati dodatne poslove za koje se pla}a naknada. 

(2)    Vojni povjerenik treba biti osoba s duljim parlamentarnim iskustvom, visokim moralnim ugledom, te dobrim poznavanjem pitanja iz podru~ja obrane. 

^lanak 11.
(Imenovanje i mandat) 

(1)    Parlamentarna skup{tina BiH imenuje vojnog povjerenika. 

(2)    Mandat vojnog povjerenika traje pet godina, s mogu}no{}u jednog ponovnog izbora. 

(3)    Mandat vojnog povjerenika po~et }e polaganjem prisege u Zastupni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH. 

(4)    Mandat vojnog povjerenika, osim u slu~aju iz stavka (2) ovoga ~lanka ili smrti, prestaje u slu~aju: 

a)    razrje{enja; 

b)    ostavke. 

(5)    Na zahtjev Zajedni~kog povjerenstva za razrje{enjem vojnog povjerenika, kona~nu odluku donosi Parlamentarna skup{tina BiH. 

(6)    Vojni povjerenik mo`e podnijeti ostavku u bilo kojem trenutku. U tom slu~aju odluku o razrje{enju donosi Zajedni~ki kolegij obaju domova Parlamentarne skup{tine BiH. 

^lanak 12.
(Status i naknade) 

(1)    Vojni povjerenik ostvaruje pravo na jednaku pla}u i naknade kao i zamjenici ministara u Vije}u ministara BiH. 

(2)    Potrebno osoblje i oprema za obna{anje funkcije vojnog povjerenika bit }e prikazani u odvojenom poglavlju prora~una Parlamentarne skup{tine BiH. 

DIO TRE]I 

POGLAVLJE I. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lanak 13.
(Izbor prvog vojnog povjerenika) 

(1)    Izbor i imenovanje prvog vojnog povjerenika, na prijedlog ~lanova Zajedni~kog povjerenstva, klubova zastupnika u Zastupni~kom domu i klubova naroda u Domu naroda Parlamentarne skup{tine BiH, provodi Zajedni~ko povjerenstvo. 

(2)    Mandat prvog vojnog povjerenika po~et }e polaganjem prisege u Zastupni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH, a trajat }e do 30. lipnja 2012. godine. 

(3)    Postupak izbora i imenovanja prvog vojnog povjerenika pokrenut }e Zajedni~ko povjerenstvo u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a okon~at }e se najkasnije u roku od 90 dana. 

^lanak 14.
(Dono{enje podzakonskih akata) 

(1)    Zajedni~ki kolegij obaju domova Parlamentarne skup{tine BiH potvr|uje podzakonske akte koje }e donijeti vojni povjerenik, a kojima se ure|uju njegovi odnosi s Ministarstvom obrane BiH, Glavnim inspektoratom Ministarstva obrane BiH, Oru`anim snagama BiH i Institucijom ombudsmana za ljudska prava BiH. 

(2)    Ministar obrane BiH, na prijedlog Glavnog inspektorata, donijet }e podzakonske akte potrebne za primjenu ovoga Zakona u Ministarstvu obrane BiH i Oru`anim snagama BiH. 

(3)    Podzakonski akti iz st. (1) i (2) ovoga ~lanka bit }e doneseni u roku od {est mjeseci nakon stupanja na snagu ovoga Zakona. 

^lanak 15.
(Stupanje Zakona na snagu) 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". 


PSBiH, broj 363/09
18. lipnja 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Beriz Belki} , v. r. 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, v. r. Na osnovu ~lana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne Hercegovine, na 55. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 10. juna 2009. godine, i na 31. sjednici Doma naroda, odr`anoj 18. juna 2009. godine, usvojila je 

ZAKON 

O PARLAMENTARNOM VOJNOM POVJERENIKU BOSNE I HERCEGOVINE 

DIO PRVI 

GLAVA I - OP[TE ODREDBE 

^lan 1.
(Predmet) 

(1)    Ovim Zakonom propisuje se na~in izbora, imenovawa i razrje{ewa parlamentarnog vojnog povjerenika Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: vojni povjerenik), nadle`nosti i na~in rada i druga pitawa neophodna za wegov rad i administrativnu podr{ku. 

(2)    Pozicija vojnog povjerenika uspostavqena je s ciqem ja~awa vladavine prava, za{tite qudskih prava i sloboda vojnih lica i kadeta u Oru`anim snagama Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: BiH) i Ministarstvu odbrane BiH, kako je to garantovano Ustavom BiH i me|unarodnim sporazumima u wegovom dodatku. 

(3)    Na sva pitawa organizacije i upravqawa, te druga pitawa zna~ajna za rad vojnog povjerenika ~ija je pozicija uspostavqena ovim zakonom i odnos prema institucijama BiH, pravnim i fizi~kim licima, u mjeri u kojoj nisu propisana ovim zakonom, primjewuje se Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH i Zakon o upravi. 

GLAVA II - VOJNI POVJERENIK 

^lan 2.
(Definicija) 

(1)    Vojni povjerenik nezavisan je povjerenik Parlamentarne skup{tine BiH sa nadle`nostima propisanim ~lanom 3. ovog Zakona. 

(2)    Postupak i na~in rada vojnog povjerenika, u mjeri u kojoj nisu propisani ovim Zakonom, odre|uju se podzakonskim aktom, koji na predlog vojnog povjerenika usvaja Parlamentarna skup{tina BiH. 

(3)    Zajedni~ka slu`ba Sekretarijata Parlamentarne skup{tine BiH pru`a administrativno-tehni~ku podr{ku vojnom povjereniku. 

(4)    Sredstva za rad vojnog povjerenika i wegove kancelarije obezbje|uju se u buxetu Parlamentarne skup{tine BiH. 

(5)    Vojni povjerenik radi iskqu~ivo na profesionalnim osnovama, ne zastupaju}i, ne {tite}i niti podrivaju}i interese bilo koje politi~ke partije, registrovane organizacije ili udru`ewa, ili bilo kojeg naroda u BiH. 

GLAVA III - NADLE@NOSTI I OVLA[]EWA 

^lan 3.
(Nadle`nosti) 

Vojni povjerenik, u vr{ewu parlamentarne kontrole rada i drugih pitawa u oblasti za{tite qudskih prava i sloboda vezanih za vojna lica i kadete u Oru`anim snagama BiH i Ministarstvu odbrane BiH, nadle`an je za: 

a)    istra`ivawe specifi~nih pitawa po uputstvu Parlamentarne skup{tine BiH i Zajedni~ke komisije za odbranu i bezbjednost BiH (u daqwem tekstu: Zajedni~ka komisija). Uputstva se mogu izdati samo ako se pitawe ne razmatra u okviru djelovawa Zajedni~ke komisije, a vojni povjerenik mo`e i sam zatra`iti da Zajedni~ka komisija izda uputstva za istra`ivawe specifi~nih pitawa; 

b)    preduzimawe aktivnosti na osnovu sopstvene procjene kada u sprovo|ewu svojih nadle`nosti dobije informacije od ~lanova Parlamentarne skup{tine BiH, ili kroz razmatrawe pritu`bi vojnih lica i kadeta, te na bilo koji drugi na~in uo~i okolnosti koje upu}uju na kr{ewe qudskih prava i sloboda vojnih lica i kadeta. 

^lan 4.
(Ovla{}ewa) 

U obavqawu poslova iz svoje nadle`nosti vojni povjerenik ima sqede}a ovla{}ewa: 

a)    da od ministra odbrane BiH i osobqa podre|enog ministru zahtijeva informacije i pristup evidenciji. Ovo pravo mo`e mu se uskratiti samo u slu~aju va`nih razloga za ~uvawe tajnosti. U tom slu~aju odbijawe utvr|uje ministar odbrane BiH, a razloge za odbijawe du`an je obrazlo`iti pred Zajedni~kom komisijom; 

b)    na osnovu uputstva izdatog u skladu sa ~lanom 3. stav (1) ta~ka a) ovog zakona, i u slu~aju pritu`be podnosioca, saslu{a podnosioca, kao i svjedoke i stru~wake; 

c)    da nadle`noj instituciji u predmetu pru`i priliku da rije{i pitawe; 

d)    pitawe proslijedi nadle`nim organima za krivi~ne ili disciplinske postupke; 

e)    da u bilo kojem trenutku posjeti jedinice i komande Oru`anih snaga BiH i organizacione jedinice Ministarstva odbrane BiH, bez prethodne najave. Ovo pravo vezano je iskqu~ivo za vojnog povjerenika; 

f)    da prisustvuje sjednicama Parlamentarne skup{tine BiH ili Zajedni~ke komisije; 

g)    da, iz djelokruga svoje nadle`nosti, zahtijeva izvje{taje od ministra odbrane BiH; 

h)    da mu u slu~aju sprovo|ewa disciplinskog postupka bude omogu}eno prisustvo, kao i pristup evidenciji koja je u vezi s predmetom. 

GLAVA IV - DU@NOSTI I ODGOVORNOSTI 

^lan 5.
(Du`nosti i odgovornosti) 

(1)    Vojni povjerenik podnosi Parlamentarnoj skup{tini BiH pisani izvje{taj za kalendarsku godinu (godi{wi izvje{taj). 

(2)    Vojni povjerenik mo`e u bilo kojem trenutku dostaviti pojedina~ni izvje{taj Parlamentarnoj skup{tini BiH ili Zajedni~koj komisiji. 

(3)    Kada vojni povjerenik djeluje po uputstvu izdatom u skladu sa ~lanom 3. ta~ka a) ovog zakona, podnosi, na zahtjev, pojedina~ni izvje{taj o rezultatima istrage. 

(4)    Parlamentarna skup{tina BiH i Zajedni~ka komisija mogu u bilo kojem trenutku zahtijevati prisustvo vojnog povjerenika. 

^lan 6.
(Obaveza ~uvawa tajnosti) 

(1)    Vojni povjerenik obavezan je da ~uva tajnost podataka koji su mu zvani~no dati na uvid ~ak i nakon zavr{etka wegovog mandata, u skladu sa Zakonom o za{titi tajnih podataka. To se ne odnosi na zvani~nu komunikaciju ili na pitawa koja su op{tepoznata javnosti ili koja o~igledno ne zahtijevaju tajnost s gledi{ta zna~aja koji im je dodijeqen. 

(2)    Vojni povjerenik ne mo`e, ~ak i ako vi{e nije na du`nosti, davati izjave o slu`benim pitawima vezano za wegovu du`nost pred sudom ili van suda bez odobrewa. Ovo odobrewe daje Zajedni~ki kolegijum oba doma Parlamentarne skup{tine BiH, uz konsultacije sa Zajedni~kom komisijom. 

DIO DRUGI 

GLAVA I - ODNOSI S DRUGIM INSTITUCIJAMA I ORGANIMA 

^lan 7.
(Saradwa s drugim institucijama) 

(1)    Prilikom obavqawa poslova iz svoje nadle`nosti, vojni povjerenik sara|uje sa: 

a)    Ministarstvom odbrane BiH, 

b)    Generalnim inspektoratom Ministarstva odbrane BiH, 

c)    Oru`anim snagama BiH, 

d)    Institucijom ombudsmena za qudska prava BiH. 

(2)    Institucije i organi iz stava (1) ovog ~lana obavezni su da obavijeste vojnog povjerenika o postupcima koji su pokrenuti na wegov zahtjev ili zahtjev drugog organa, te o ishodu postupka. 

(3)    Sudski organi i organi uprave obavezni su da obavijeste vojnog povjerenika o po~etku postupka, podizawu optu`nice i ishodu postupka pokrenutog na wegov predlog. 

(4)    Institucija ombudsmena za qudska prava BiH mo`e, uz saglasnost podnosioca pritu`be, predmet ustupiti vojnom povjereniku na daqe postupawe. Vojni povjerenik obavezan je da obavijesti Instituciju ombudsmena za qudska prava BiH o sprovo|ewu i ishodu postupka. 

GLAVA II - PRAVO NA PRITU@BU 

^lan 8.
(Pravo pritu`be) 

(1)    Svako vojno lice ili kadet u Oru`anim snagama BiH ima pravo da neposredno kontaktira vojnog povjerenika, bez posredovawa zvani~nih slu`bi, te da podnese pritu`bu. Podnosilac pritu`be ne}e biti predmet disciplinskog postupka niti diskriminiraju}eg odnosa zbog podnesene pritu`be. 

(2)    Anonimne pritu`be ne}e biti uzimane u rad. 

(3)    Kada djeluje po podnesenoj pritu`bi, vojni povjerenik ne}e otkrivati ove informacije u javnosti ako to zahtijeva podnosilac i ako wegov zahtjev nije ograni~en zakonskim odredbama. 

(4)    Ministarstvo odbrane BiH i Oru`ane snage BiH du`ne su da obezbijede svim vojnim licima i kadetima pristup informacijama o nadle`nostima vojnog poverenika. Ova obaveza ukqu~uje i informaciju o postupku za podno{ewe pritu`bi, kao i za{titi podnosioca od bilo kakvih disciplinskih mjera ili diskriminacije zbog podno{ewa pritu`be. 

GLAVA III - IZBOR, IMENOVAWE, MANDAT I DRUGA STATUSNA PITAWA 

^lan 9.
(Izbor) 

(1)    Vojnog povjerenika bira Parlamentarna skup{tina BiH, na predlog Zajedni~ke komisije. 

(2)    Kandidate za vojnog povjerenika predla`u ~lanovi Zajedni~ke komisije, klubovi poslanika u Predstavni~kom domu i klubovi naroda u Domu naroda Parlamentarne skup{tine BiH. 

^lan 10.
(Uslovi za izbor) 

(1)    Kandidat za vojnog povjerenika, osim {to mora ispuwavati op{te uslove, ne mo`e: 

a)    biti ~lan upravnih i drugih odbora politi~kih partija i ne smije slijediti instrukcije politi~kih partija; 

b)    biti lice osu|ivano za krivi~no djelo; 

c)    obavqati dodatnu aktivnost za koju se pla}a naknada. 

(2)    Vojni povjerenik treba da bude lice s du`im parlamentarnim iskustvom, visokim moralnim ugledom, te da dobro poznaje pitawa iz oblasti odbrane. 

^lan 11.
(Imenovawe i mandat) 

(1)    Parlamentarna skup{tina BiH vr{i imenovawe vojnog povjerenika. 

(2)    Mandat vojnog povjerenika traje pet godina, s mogu}no{}u jednog ponovnog izbora. 

(3)    Mandat vojnog povjerenika po~e}e polagawem zakletve u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH. 

(4)    Mandat vojnog povjerenika, osim u slu~aju iz stava (2) ovog ~lana ili smrti, prestaje u slu~aju: 

a)    razrje{ewa; 

b)    ostavke. 

(5)    Na zahtjev Zajedni~ke komisije za razrje{ewe vojnog povjerenika, kona~nu odluku donosi Parlamentarna skup{tina BiH. 

(6)    Vojni povjerenik mo`e podnijeti ostavku u bilo kojem trenutku. U tom slu~aju odluku o razrje{ewu donosi Zajedni~ki kolegijum oba doma Parlamentarne skup{tine BiH. 

^lan 12.
(Status i naknade) 

(1)    Vojni povjerenik ostvaruje pravo na jednaku platu i naknade kao i zamjenici ministara u Savjetu ministara BiH. 

(2)    Potrebno osobqe i oprema za obavqawe funkcije vojnog povjerenika bi}e prikazana u odvojenom poglavqu buxeta Parlamentarne skup{tine BiH. 

DIO TRE]I 

GLAVA I - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 13.
(Izbor prvog vojnog povjerenika) 

(1)    Izbor i imenovawe prvog vojnog povjerenika, na predlog ~lanova Zajedni~ke komisije, klubova poslanika u Predstavni~kom domu i klubova naroda u Domu naroda Parlamentarne skup{tine BiH, vr{i Zajedni~ka komisija. 

(2)    Mandat prvog vojnog povjerenika po~e}e polagawem zakletve u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH, a traja}e do 30. juna 2012. godine. 

(3)    Postupak izbora i imenovawa prvog vojnog povjerenika pokrenu}e Zajedni~ka komisija u roku od 30 dana od dana stupawa na snagu ovog zakona, a bi}e okon~an najdaqe u roku od 90 dana. 

^lan 14.
(Dono{ewe podzakonskih akata) 

(1)    Zajedni~ki kolegijum oba doma Parlamentarne skup{tine BiH potvr|uje podzakonska akta koja }e donijeti vojni povjerenik, a kojim se utvr|uju wegovi odnosi sa Ministarstvom odbrane BiH, Generalnim inspektoratom pri Ministarstvu odbrane BiH, Oru`anim snagama BiH i Institucijom ombudsmena za qudska prava BiH. 

(2)    Ministar odbrane BiH, na predlog Generalnog inspektorata, donije}e podzakonska akta potrebna za primjenu ovog zakona u Ministarstvu odbrane BiH i Oru`anim snagama BiH. 

(3)    Podzakonski akti iz st. (1) i (2) ovog ~lana bi}e doneseni u roku od {est mjeseci nakon stupawa na snagu ovog zakona. 

^lan 15.
(Stupawe zakona na snagu) 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". 


PSBiH, broj 363/09
18. juna 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Beriz Belki}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. Na osnovu ~lana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 55. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 10. juna 2009. godine, i na 31. sjednici Doma naroda, odr`anoj 18. juna 2009. godine, usvojila je 

ZAKON 

O PARLAMENTARNOM VOJNOM POVJERENIKU BOSNE I HERCEGOVINE 

DIO PRVI 

POGLAVLJE I. OP]E ODREDBE 

^lan 1.
(Predmet) 

(1)    Ovim Zakonom propisuje se na~in izbora, imenovanja i razrje{enja parlamentarnog vojnog povjerenika Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: vojni povjerenik), nadle`nosti i na~in rada i druga pitanja zna~ajna za njegov rad i administrativnu podr{ku. 

(2)    Pozicija vojnog povjerenika uspostavljena je s ciljem ja~anja vladavine prava, za{tite ljudskih prava i sloboda vojnih lica i kadeta u Oru`anim snagama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH) i Ministarstvu odbrane BiH, kako je to garantirano Ustavom BiH i me|unarodnim sporazumima u njegovom dodatku. 

(3)    Na sva pitanja organizacije i upravljanja, te na druga pitanja zna~ajna za rad vojnog povjerenika ~ija je pozicija uspostavljena ovim zakonom i odnosa prema institucijama BiH, pravnim i fizi~kim licima, u mjeri u kojoj nisu propisana ovim zakonom, primjenjuje se Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH i Zakon o upravi. 

POGLAVLJE II. VOJNI POVJERENIK 

^lan 2.
(Definicija) 

(1)    Vojni povjerenik nezavisan je povjerenik Parlamentarne skup{tine BiH s nadle`nostima propisanim ~lanom 3. ovog Zakona. 

(2)    Postupak i na~in rada vojnog povjerenika, u mjeri u kojoj nisu propisani ovim zakonom, definiraju se podzakonskim aktom, koji, na prijedlog vojnog povjerenika, usvaja Parlamentarna skup{tina BiH. 

(3)    Zajedni~ka slu`ba Sekretarijata Parlamentarne skup{tine BiH pru`a administrativno-tehni~ku podr{ku vojnom povjereniku. 

(4)    Sredstva za rad vojnog povjerenika i njegovog ureda osiguravaju se u bud`etu Parlamentarne skup{tine BiH. 

(5)    Vojni povjerenik radi isklju~ivo na profesionalnim osnovama, ne zastupaju}i, ne {tite}i niti podrivaju}i interese bilo koje politi~ke stranke, registrirane organizacije ili udru`enja, ili bilo kojeg naroda u BiH. 

POGLAVLJE III. NADLE@NOSTI I OVLA[TENJA 

^lan 3.
(Nadle`nosti) 

U provo|enju parlamentarne kontrole rada i drugih pitanja u oblasti za{tite ljudskih prava i sloboda vezanih za vojna lica i kadete u Oru`anim snagama BiH i Ministarstvu odbrane BiH, vojni povjerenik nadle`an je za: 

a)    istra`ivanje specifi~nih pitanja po uputstvu Parlamentarne skup{tine BiH i Zajedni~ke komisije za odbranu i sigurnost BiH (u daljnjem tekstu: Zajedni~ka komisija). Uputstva se mogu izdati samo ako se pitanje ne razmatra u okviru djelovanja Zajedni~ke komisije, a vojni povjerenik mo`e i sam zatra`iti da Zajedni~ka komisija izda uputstva za istra`ivanje specifi~nih pitanja; 

b)    preduzimanje aktivnosti na osnovu vlastite procjene kada u vr{enju svojih nadle`nosti dobije informacije od ~lanova Parlamentarne skup{tine BiH, ili kroz razmatranje pritu`bi vojnih lica i kadeta, te na bilo koji drugi na~in uo~i okolnosti koje upu}uju na kr{enje ljudskih prava i sloboda vojnih lica i kadeta. 

^lan 4.
(Ovla{tenja) 

U obavljanju poslova iz svoje nadle`nosti vojni povjerenik ima sljede}a ovla{tenja: 

a)    da od ministra odbrane BiH i osoblja podre|enog ministru zahtijeva informacije i pristup evidenciji. Ovo pravo mo`e mu biti uskra}eno samo u slu~aju va`nih razloga za ~uvanje tajnosti. U tom slu~aju odbijanje utvr|uje ministar odbrane BiH, a razloge za odbijanje du`an je obrazlo`iti pred Zajedni~kom komisijom; 

b)    na osnovu uputstva izdatog u skladu s ~lanom 3. stav (1) ta~ka a) ovog zakona i u slu~aju pritu`be podnosioca saslu{a podnosioca, kao i svjedoke i stru~njake; 

c)    da nadle`noj instituciji u predmetu pru`i priliku da rije{i pitanje; 

d)    pitanje proslijedi nadle`nim organima za krivi~ne ili disciplinske postupke; 

e)    da u bilo kojem trenutku posjeti jedinice i komande Oru`anih snaga BiH i organizacione jedinice Ministarstva odbrane BiH, bez prethodne najave. Ovo pravo ima isklju~ivo vojni povjerenik; 

f)    da prisustvuje sjednicama Parlamentarne skup{tine BiH ili Zajedni~ke komisije; 

g)    da, iz djelokruga svoje nadle`nosti, zahtijeva izvje{taje od ministra odbrane BiH; 

h)    da mu, u slu~aju provo|enja disciplinskog postupka, bude omogu}eno prisustvo, kao i pristup evidenciji koja je u vezi s predmetom. 

POGLAVLJE IV. DU@NOSTI I ODGOVORNOSTI 

^lan 5.
(Du`nosti i odgovornosti) 

(1)    Vojni povjerenik podnosi Parlamentarnoj skup{tini BiH pisani izvje{taj za kalendarsku godinu (godi{nji izvje{taj). 

(2)    Vojni povjerenik mo`e, u bilo kojem trenutku, dostaviti pojedina~ni izvje{taj Parlamentarnoj skup{tini BiH ili Zajedni~koj komisiji. 

(3)    Kada vojni povjerenik djeluje po uputstvu izdatom u skladu s ~lanom 3. ta~ka a) ovog zakona, podnosi, na zahtjev, pojedina~ni izvje{taj o rezultatima istrage. 

(4)    Parlamentarna skup{tina BiH i Zajedni~ka komisija mogu u bilo kojem trenutku zahtijevati prisustvo vojnog povjerenika. 

^lan 6.
(Obaveza ~uvanja tajnosti) 

(1)    Vojni povjerenik obavezan je ~uvati tajnost podataka koji su mu zvani~no dati na uvid ~ak i nakon zavr{etka njegovog mandata, u skladu sa Zakonom o za{titi tajnih podataka. To se ne odnosi na zvani~nu komunikaciju ili na pitanja koja su op}epoznata javnosti ili koja o~ito ne zahtijevaju tajnost sa stanovi{ta zna~aja koji im je dodijeljen. 

(2)    Vojni povjerenik ne mo`e, ~ak i ako vi{e nije na du`nosti, davati izjave o slu`benim pitanjima vezano za njegovu du`nost pred sudom ili izvan suda bez odobrenja. Ovo odobrenje daje Zajedni~ki kolegij oba doma Parlamentarne skup{tine BiH, uz konsultacije sa Zajedni~kom komisijom. 

DIO DRUGI 

POGLAVLJE I. ODNOSI S DRUGIM INSTITUCIJAMA I ORGANIMA 

^lan 7.
(Saradnja s drugim institucijama) 

(1)    Prilikom obavljanja poslova iz svoje nadle`nosti, vojni povjerenik sara|uje sa: 

a)    Ministarstvom odbrane BiH, 

b)    Generalnim inspektoratom Ministarstva odbrane BiH, 

c)    Oru`anim snagama BiH, 

d)    Institucijom ombudsmena za ljudska prava BiH. 

(2)    Institucije i organi iz stava (1) ovog ~lana obavezni su obavijestiti vojnog povjerenika o postupcima koji su zapo~eti po njegovom zahtjevu ili zahtjevu drugog organa, te o ishodu postupka. 

(3)    Sudski organi i organi uprave obavezni su obavijestiti vojnog povjerenika o zapo~injanju postupka, podizanju optu`nice i ishodu postupka pokrenutog na njegov prijedlog. 

(4)    Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH mo`e, uz saglasnost podnosioca pritu`be, predmet ustupiti vojnom povjereniku na daljnje postupanje. Vojni povjerenik obavezan je obavijestiti Instituciju ombudsmena za ljudska prava BiH o provo|enju i ishodu postupka. 

POGLAVLJE II. PRAVO NA PRITU@BU 

^lan 8.
(Pravo pritu`be) 

(1)    Svako vojno lice ili kadet u Oru`anim snagama BiH ima pravo neposredno kontaktirati s vojnim povjerenikom, bez posredovanja zvani~nih slu`bi, te podnijeti pritu`bu. Podnosilac pritu`be ne}e biti predmet disciplinskog postupka niti diskriminacijskog odnosa zbog podnesene pritu`be. 

(2)    Anonimne pritu`be ne}e biti uzete u rad. 

(3)    Kada djeluje po podnesenoj pritu`bi, vojni povjerenik ne}e otkrivati ove informacije u javnosti ako to zahtijeva podnosilac i ako njegov zahtjev nije ograni~en zakonskim odredbama. 

(4)    Ministarstvo odbrane BiH i Oru`ane snage BiH du`ne su osigurati svim vojnim licima i kadetima pristup informacijama o nadle`nostima vojnog povjerenika. Ova obaveza uklju~uje i informaciju o postupku za podno{enje pritu`bi, kao i za{titi podnosioca od bilo kakvih disciplinskih mjera ili diskriminacije zbog njihovog podno{enja. 

POGLAVLJE III. IZBOR, IMENOVANJE, MANDAT I DRUGA STATUSNA PITANJA 

^lan 9.
(Izbor) 

(1)    Vojnog povjerenika bira Parlamentarna skup{tina BiH, na prijedlog Zajedni~ke komisije. 

(2)    Kandidate za vojnog povjerenika predla`u ~lanovi Zajedni~ke komisije, klubovi poslanika u Predstavni~kom domu i klubovi naroda u Domu naroda Parlamentarne skup{tine BiH. 

^lan 10.
(Uslovi za izbor) 

(1)    Kandidat za vojnog povjerenika, osim {to mora ispunjavati op}e uslove, ne mo`e: 

a)    biti ~lan upravnih i drugih odbora politi~kih stranaka i ne smije slijediti instrukcije politi~kih stranaka; 

b)    biti osu|ivan za krivi~no djelo; 

c)    obavljati dodatnu aktivnost za koju se pla}a naknada. 

(2)    Vojni povjerenik treba da bude lice s du`im parlamentarnim iskustvom, visokim moralnim ugledom, te dobrim poznavanjem pitanja iz oblasti odbrane. 

^lan 11.
(Imenovanje i mandat) 

(1)    Parlamentarna skup{tina BiH imenuje vojnog povjerenika. 

(2)    Mandat vojnog povjerenika traje pet godina, s mogu}no{}u jednog ponovnog izbora. 

(3)    Mandat vojnog povjerenika po~et }e s polaganjem zakletve u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH. 

(4)    Mandat vojnog povjerenika, osim u slu~aju iz stava (2) ovog ~lana ili smrti, prestaje u slu~aju: 

a)    razrje{enja; 

b)    ostavke. 

(5)    Na zahtjev Zajedni~ke komisije za razrje{enjem vojnog povjerenika, kona~nu odluku donosi Parlamentarna skup{tina BiH. 

(6)    Vojni povjerenik mo`e podnijeti ostavku u bilo kojem trenutku. U tom slu~aju odluku o razrje{enju donosi Zajedni~ki kolegij oba doma Parlamentarne skup{tine BiH. 

^lan 12.
(Status i naknade) 

(1)    Vojni povjerenik ostvaruje pravo na jednaku pla}u i naknade kao i zamjenici ministara u Vije}u ministara BiH. 

(2)    Potrebno osoblje i oprema za obavljanje du`nosti vojnog povjerenika bit }e prikazana u odvojenom poglavlju bud`eta Parlamentarne skup{tine BiH. 

DIO TRE]I 

POGLAVLJE I. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 13.
(Izbor prvog vojnog povjerenika) 

(1)    Izbor i imenovanje prvog vojnog povjerenika, na prijedlog ~lanova Zajedni~ke komisije, klubova poslanika u Predstavni~kom domu i klubova naroda u Domu naroda Parlamentarne skup{tine BiH, vr{i Zajedni~ka komisija. 

(2)    Mandat prvog vojnog povjerenika po~et }e polaganjem zakletve u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH, a trajat }e do 30. juna 2012. godine. 

(3)    Postupak izbora i imenovanja prvog vojnog povjerenika pokrenut }e Zajedni~ka komisija u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, a bit }e zavr{en najkasnije u roku od 90 dana. 

^lan 14.
(Dono{enje podzakonskih akata) 

(1)    Zajedni~ki kolegij oba doma Parlamentarne skup{tine BiH potvr|uje podzakonske akte koje }e donijeti vojni povjerenik, a kojim se definiraju njegovi odnosi s Ministarstvom odbrane BiH, Generalnim inspektoratom pri Ministarstvu odbrane BiH, Oru`anim snagama BiH i Institucijom ombudsmena za ljudska prava BiH. 

(2)    Ministar odbrane BiH, na prijedlog Generalnog inspektorata, donijet }e podzakonske akte potrebne za primjenu ovog zakona u Ministarstvu odbrane BiH i Oru`anim snagama BiH. 

(3)    Podzakonski akti iz st. (1) i (2) ovog ~lana bit }e doneseni u roku od {est mjeseci nakon stupanja na snagu ovog zakona. 

^lan 15.
(Stupanje zakona na snagu) 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 


PSBiH, broj 363/09
18. juna 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Beriz Belki}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. 

255 

Temeljem ~lanka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 54. sjednici Zastupni~kog doma, odr`anoj 27. svibnja 2009. godine, i na 31. sjednici Doma naroda, odr`anoj 18. lipnja 2009. godine, usvojila je 

ZAKON 

O USVAJANJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPLATAMA NA JEDINSTVENI RA^UN I RASPODJELI PRIHODA 

^lanak 1. 

(1)    Ovim se Zakonom usvaja Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni ra~un i raspodjeli prihoda, koji je na privremenim osnovama donio Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", broj 34/07. 

(2)    Zakon i svi prate}i propisi doneseni sukladno ovome Zakonu primjenjuju se od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni ra~un i raspodjeli prihoda ("Slu`beni glasnik BiH", broj 34/07). 

^lanak 2. 

Ovaj Zakon objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH". 


PSBiH, broj 364/09
18. lipnja 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Beriz Belki}, v. r. 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, v. r. Na osnovu ~lana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne Hercegovine, na 54. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 27. maja 2009. godine, i na 31. sjednici Doma naroda, odr`anoj 18. juna 2009. godine, usvojila je 

ZAKON 

O USVAJAWU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPLATAMA NA JEDINSTVENI RA^UN I RASPODJELI PRIHODA 

^lan 1. 

(1)    Ovim Zakonom usvaja se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni ra~un i raspodjeli prihoda, koji je na privremenim osnovama donio visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, objavqen u "Slu`benom glasniku BiH", broj 34/07. 

(2)    Zakon i svi prate}i propisi doneseni u skladu sa ovim zakonom primjewuju se od dana stupawa na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni ra~un i raspodjeli prihoda ("Slu`beni glasnik BiH", broj 34/07). 

^lan 2. 

Ovaj Zakon bi}e objavqen u "Slu`benom glasniku BiH". 


PSBiH, broj 364/09
18. juna 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Beriz Belki}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r.  Na osnovu ~lana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 27. maja 2009. godine, i na 31. sjednici Doma naroda, odr`anoj 18. juna godine, usvojila je 

ZAKON 

O USVAJANJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPLATAMA NA JEDINSTVENI RA^UN I RASPODJELI PRIHODA 

^lan 1. 

(1)    Ovim Zakonom usvaja se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni ra~un i raspodjeli prihoda, koji je na privremenim osnovama donio visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", br. 34/07. 

(2)    Zakon i svi prate}i propisi, doneseni u skladu s ovim zakonom, primjenjuju se od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni ra~un i raspodjeli prihoda ("Slu`beni glasnik BiH", br. 34/07). 

^lan 2. 

Ovaj Zakon bit }e objavljen u "Slu`benom glasniku BiH". 


PSBiH, broj 364/09
18. juna 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Beriz Belki}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. 


256 

Temeljem ~lanka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 54. sjednici Zastupni~kog doma, odr`anoj 27. svibnja 2009. godine, i na 31. sjednici Doma naroda, odr`anoj 18. lipnja 2009. godine, usvojila je 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPLATAMA NA JEDINSTVENI RA^UN I RASPODJELI PRIHODA 

^lanak 1. 

U Zakonu o uplatama na jedinstveni ra~un i raspodjeli prihoda ("Slu`beni glasnik BiH", br. 55/04 i 34/07) ~lanak 3. mijenja se i glasi: 

"^lanak 3. 

Svi prihodi za koje je odgovorna Uprava upla}uju se na jedinstveni ra~un. 

Cestarina u iznosu od 0,10 KM za autoceste upla}uje se posebnim platnim nalogom na poseban podra~un unutar jedinstvenog ra~una. 

Uprava, u ime i za ra~un dr`ave, entiteta i Distrikta, otvara i vodi jedinstveni ra~un koji ~ine ra~uni kod jedne ili vi{e komercijalnih banaka (u daljnjem tekstu: banke) za prikupljanje pojedina~nih prihoda i ra~uni kod Centralne banke Bosne i Hercegovine. 

Ra~uni kod Centralne banke Bosne i Hercegovine slu`e za evidenciju, dr`anje i raspodjelu prihoda prema dr`avi, entitetima i Distriktu (u daljnjem tekstu: korisnici prihoda), za dr`anje minimalne pri~uve i za dr`anje i raspodjelu prihoda od cestarine u iznosu od 0,10 KM za autoceste. 

Na ra~un kod Centralne banke Bosne i Hercegovine banke }e svakodnevno posebno prenositi ukupno prikupljene prihode od cestarine u iznosu od 0,10 KM za autoceste i posebno prenositi ostale ukupno prikupljene prihode od neizravnih poreza. 

Uprava }e s Centralnom bankom Bosne i Hercegovine zaklju~iti Ugovor o obavljanju poslova bankarskog i fiskalnog agenta sukladno stavku 4. ovoga ~lanka." 

^lanak 2. 

U ~lanku 9. dodaje se novi stavak 1, koji glasi: 

"Prihod od cestarine u iznosu od 0,10 KM za autoceste koji Uprava naplati prenosi se u ukupnom iznosu na poseban podra~un unutar jedinstvenog ra~una, a prihodi od cestarine za autoceste raspodjeljuju se prema metodologiji koju posebnim aktom propisuje Upravni odbor." 

U dosada{njem stavku 1, koji postaje stavak 2, iza rije~i: "po odbitku" dodaju se rije~i: "prihoda od cestarine iz stavka 1. ovoga ~lanka i". 

Dosada{nji st. 2, 3, 4, 5. i 6. postaju st. 3, 4, 5, 6. i 7. 

U dosada{njem stavku 6. koji postaje stavak 7. rije~i: "stavkom 1." zamjenjuju se rije~ima: "stavkom 2.". 

^lanak 3. 

U ~lanku 11. u stavku 1. rije~i: "stavak 3." zamjenjuju se rije~ima: "stavak 4.". 

^lanak 4. 

U ~lanku 12. stavak 2. mijenja se i glasi: 

"Iznos koji je dozna~en u dr`avnom prora~unu za servisiranje stranog duga bit }e iznos odre|en u dr`avnom prora~unu za svaki entitet i Distrikt za teku}u godinu. Ministarstvo financija i trezora obavijestit }e Upravu o iznosima koji }e se odbijati od dijelova preostalog iznosa entiteta i Distrikta, i u koje }e se radne dane vr{iti ovo odbijanje." 

^lanak 5. 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". 


PSBiH, broj 365/09
18. lipnja 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Beriz Belki} , v. r.  


Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, v. r. Na osnovu ~lana IV.4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 27. maja 2009. godine, i na 31. sjednici Doma naroda, odr`anoj 18. juna 2009. godine, usvojila je 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPLATAMA NA JEDINSTVENI RA^UN I RASPODJELI PRIHODA 

^lan 1. 

U Zakonu o uplatama na jedinstveni ra~un i raspodjeli prihoda ("Slu`beni glasnik BiH", br. 55/04 i 34/07) ~lan 3. mijewa se i glasi: 

"^lan 3. 

Svi prihodi za koje je odgovorna Uprava upla}uju se na jedinstveni ra~un. 

Putarina u iznosu od 0,10 KM za autoputeve upla}uje se posebnim platnim nalogom na poseban podra~un u okviru jedinstvenog ra~una. 

Uprava, u ime i za ra~un dr`ave, entiteta i Distrikta, otvara i vodi jedinstveni ra~un koji ~ine ra~uni kod jedne ili vi{e komercijalnih banaka (u daqwem tekstu: banke) za prikupqawe pojedina~nih prihoda i ra~uni kod Centralne banke Bosne i Hercegovine. 

Ra~uni kod Centralne banke Bosne i Hercegovine slu`e za evidenciju, dr`awe i raspodjelu prihoda prema dr`avi, entitetima i Distriktu (u daqwem tekstu: korisnici prihoda), za dr`awe minimalne rezerve i za dr`awe i raspodjelu prihoda od putarine u iznosu od 0,10 KM za autoputeve. 

Na ra~un kod Centralne banke Bosne i Hercegovine banke }e svakodnevno vr{iti posebno prenos ukupno prikupqenih prihoda od putarine u iznosu od 0,10 KM za autoputeve i posebno prenos ostalih ukupno prikupqenih prihoda od indirektnih poreza. 

Uprava }e sa Centralnom bankom Bosne i Hercegovine zakqu~iti Ugovor o obavqawu poslova bankarskog i fiskalnog agenta u skladu sa stavom 4. ovog ~lana." 

^lan 2. 

U ~lanu 9. dodaje se novi stav 1, koji glasi: 

"Prihod od putarine u iznosu od 0,10 KM za autoputeve, koji Uprava naplati, prenosi se u ukupnom iznosu na poseban podra~un u okviru jedinstvenog ra~una, a raspodjela prihoda od putarine za autoputeve vr{i se po metodologiji koju propisuje Upravni odbor posebnim aktom." 

U dosada{wem stavu 1, koji postaje stav 2, iza rije~i: "po odbitku" dodaju se rije~i: "prihoda od putarine iz stava 1. ovog ~lana i". 

Dosada{wi st. 2, 3, 4, 5. i 6. postaju st. 3, 4, 5, 6. i 7. 

U dosada{wem stavu 6. koji postaje stav 7. rije~i: "stavom 1." zamijewuju se rije~ima: "stavom 2.". 

^lan 3. 

U ~lanu 11. stav 1. rije~i: "stav 3." zamjewuju se rije~ima: "stav 4.". 

^lan 4. 

U ~lanu 12. stav 2. mijewa se i glasi: 

"Iznos koji je dozna~en u buxet dr`ave za servisirawe inostranog duga bi}e iznos odre|en u dr`avnom buxetu za svaki entitet i Distrikt za teku}u godinu. Ministarstvo finansija i trezora obavijesti}e Upravu o iznosima koji }e se odbijati od dijelova preostalog iznosa entiteta i Distrikta, i kojim radnim danima }e se vr{iti ovo odbijawe." 

^lan 5. 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". 


PSBiH, broj 365/09
18. juna 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Beriz Belki}, s. r.  


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. Na osnovu ~lana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 27. maja 2009. godine, i na 31. sjednici Doma naroda, odr`anoj 18. juna 2009. godine, usvojila je 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPLATAMA NA JEDINSTVENI RA^UN I RASPODJELI PRIHODA 

^lan 1. 

U Zakonu o uplatama na jedinstveni ra~un i raspodjeli prihoda ("Slu`beni glasnik BiH", br. 55/04 i 34/07) ~lan 3. mijenja se i glasi: 

"^lan 3. 

Svi prihodi za koje je odgovorna Uprava upla}uju se na jedinstveni ra~un. 

Putarina u iznosu od 0,10 KM za autoputeve upla}uje se posebnim platnim nalogom na poseban podra~un u okviru jedinstvenog ra~una. 

Uprava, u ime i za ra~un dr`ave, entiteta i Distrikta, otvara i vodi jedinstveni ra~un koji ~ine ra~uni kod jedne ili vi{e komercijalnih banaka (u daljnjem tekstu: banke) za prikupljanje pojedina~nih prihoda i ra~uni kod Centralne banke Bosne i Hercegovine. 

Ra~uni kod Centralne banke Bosne i Hercegovine slu`e za evidenciju, dr`anje i raspodjelu prihoda prema dr`avi, entitetima i Distriktu (u daljnjem tekstu: korisnici prihoda), za dr`anje minimalne rezerve i za dr`anje i raspodjelu prihoda od putarine u iznosu od 0,10 KM za autoputeve. 

Na ra~un kod Centralne banke Bosne i Hercegovine banke }e svakodnevno vr{iti posebno prijenos ukupno prikupljenih prihoda od putarine u iznosu od 0,10 KM za autoputeve i posebno prijenos ostalih ukupno prikupljenih prihoda od indirektnih poreza. 

Uprava }e sa Centralnom bankom Bosne i Hercegovine zaklju~iti Ugovor o obavljanju poslova bankarskog i fiskalnog agenta u skladu sa stavom 4. ovog ~lana." 

^lan 2. 

U ~lanu 9. dodaje se novi stav 1., koji glasi: 

"Prihod od putarine u iznosu od 0,10 KM za autoputeve, koji Uprava naplati, prenosi se u ukupnom iznosu na poseban podra~un u okviru jedinstvenog ra~una, a raspodjela prihoda od putarine za autoputeve vr{i se po metodologiji koju propisuje Upravni odbor posebnim aktom." 

U dosada{njem stavu 1., koji postaje stav 2., iza rije~i: "po odbitku" dodaju se rije~i: "prihoda od putarine iz stava 1. ovog ~lana i". 

Dosada{nji st. 2., 3., 4., 5. i 6. postaju st. 3., 4., 5., 6. i 7. 

U dosada{njem stavu 6. koji postaje stav 7. rije~i: "stavom 1." zamjenjuju se rije~ima: "stavom 2.". 

^lan 3. 

U ~lanu 11. stav 1. rije~i: "stav 3." zamjenjuju se rije~ima: "stav 4.". 

^lan 4. 

U ~lanu 12. stav 2. mijenja se i glasi: 

"Iznos koji je dozna~en u bud`et dr`ave za servisiranje stranog duga bit }e iznos odre|en u dr`avnom bud`etu za svaki entitet i Distrikt za teku}u godinu. Ministarstvo finansija i trezora obavijestit }e Upravu o iznosima koji }e biti odbijani od dijelova preostalog iznosa entiteta i Distrikta i u koje radne dane }e se vr{iti ovo odbijanje." 

^lan 5. 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 


PSBiH, broj 365/09
18. juna 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Beriz Belki}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. 


257 

Temeljem ~lanka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 54. sjednici Zastupni~kog doma, odr`anoj 27. svibnja 2009. godine, i na 31. sjednici Doma naroda, odr`anoj 18. lipnja 2009. godine, usvojila je 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU NEIZRAVNOG OPOREZIVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI 

^lanak 1. 

U Zakonu o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07 i 4/08), u ~lanku 21. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3, koji glasi: 

"Cestarina u iznosu od 0,10 KM za autoceste upla}uje se posebnim platnim nalogom na poseban podra~un unutar jedinstvenog ra~una, a prihodi od cestarine za autoceste raspodjeljuju se prema metodologiji koju posebnim aktom propisuje Upravni odbor." 

U dosada{njem stavku 3. koji postaje stavak 4. to~ka (iv) mijenja se i glasi: 

"(iv) da se iznos koji je potreban za financiranje obveza vanjskoga duga oduzme od udjela Federacije, Republike Srpske i Distrikta, te da se izravno upla}uje u prora~un institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obveza Bosne i Hercegovine." 

Dosada{nji stavak 4. postaje stavak 5. 

^lanak 2. 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH." 


PSBiH, broj 366/09
18. lipnja 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Beriz Belki}, v. r. 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, v. r. Na osnovu ~lana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 27. maja 2009. godine, i na 31. sjednici Doma naroda, odr`anoj 18. juna 2009. godine, usvojila je 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU INDIREKTNOG OPOREZIVAWA U BOSNI I HERCEGOVINI 

^lan 1. 

U Zakonu o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07 i 4/08) u ~lanu 21. iza stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi: 

"Putarina u iznosu od 0,10 KM za autoputeve upla}uje se posebnim platnim nalogom na poseban podra~un u okviru jedinstvenog ra~una, a raspodjela prihoda od putarine za autoputeve vr{i se po metodologiji koju propisuje Upravni odbor posebnim aktom." 

U dosada{wem stavu 3. koji postaje stav 4. ta~ka (iv) mijewa se i glasi: 

"(iv) da se iznos koji je potreban za finansirawe obaveza spoqnog duga oduzme od udjela Federacije, Republike Srpske i Distrikta, te da se direktno upla}uje u buxet institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine." 

Dosada{wi stav 4. postaje stav 5. 

^lan 2. 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". 


PSBiH, broj 366/09
18. juna 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Beriz Belki}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. Na osnovu ~lana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 27. maja 2009. godine, i na 31. sjednici Doma naroda, odr`anoj 18. juna 2009. godine, usvojila je 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU INDIREKTNOG OPOREZIVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI 

^lan 1. 

U Zakonu o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07 i 4/08) u ~lanu 21. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: 

"Putarina u iznosu od 0,10 KM za autoputeve upla}uje se posebnim platnim nalogom na poseban podra~un u okviru jedinstvenog ra~una, a raspodjela prihoda od putarine za autoputeve se vr{i po metodologiji koju propisuje Upravni odbor posebnim aktom." 

U dosada{njem stavu 3. koji postaje stav 4. ta~ka (iv) mijenja se i glasi: 

"(iv) da se iznos koji je potreban za finansiranje obaveza vanjskog duga oduzme od udjela Federacije, Republike Srpske i Distrikta, te da se direktno upla}uje u Bud`et institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine." 

Dosada{nji stav 4. postaje stav 5. 

^lan 2. 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH." 


PSBiH, broj 366/09
18. juna 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Beriz Belki}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. 


258 

Na temelju ~lanka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 46. sjednici Zastupni~kog doma, odr`anoj 18. velja~e 2009. godine, i na 31. sjednici Doma naroda, odr`anoj 18. lipnja 2009. godine, usvojila je 

ZAKON 

O ZA[TITI DOMA]E PROIZVODNJE UNUTAR SPORAZUMA CEFTA 

^lanak 1.
(Predmet Zakona) 

Ovim se Zakonom ure|uju na~in provo|enja Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini, a posebno primjena Poglavlja V. pod C.- Grupna pravila za{tite. 

^lanak 2.
(Primjena) 

Pravila iz ~lanka 1. ovoga Zakona i ~l. 22. i 23. Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini primjenjuju se sukladno Zakonu o vanjskotrgovinskoj politici ("Slu`beni glasnik BiH", broj 7/98), Odluci o mjerama za{tite doma}e proizvodnje od prekomjernog uvoza ("Slu`beni glasnik BiH", broj 30/02) i Odluci o postupku i na~inu utvr|ivanja antidampin{ke i kompenzatorne da`bine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 77/05). 

^lanak 3.
(Podnositelj) 

Prijedlog za pokretanje primjene pravila iz ~lanka 23.bis Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini podnose Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine jedan ili vi{e poljoprivrednih proizvo|a~a iste ili sli~ne grupe proizvoda na carinskom podru~ju Bosne i Hercegovine. 

^lanak 4.
(Na~in podno{enja) 

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku, i to za iste ili sli~ne grupe poljoprivrednih proizvoda za koje se doka`e da uslijed uvoza iste ili sli~ne grupe poljoprivrednih proizvoda iz jedne ili vi{e dr`ava potpisnica Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini postoji veliki trgovinski deficit. 

^lanak 5.
(Naplata pune MFN carine) 

Carinske vlasti }e pri uvozu na robu iz glava carinske tarife 02, 04, 16.01, 16.02, 20 i 22 podrijetlom iz Republike Hrvatske i Republike Srbije napla}ivati pune MFN carine navedene u stupcu 4. Carinske tarife Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 91/05). 

^lanak 6.
(Stupanje na snagu) 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". 


PSBiH, broj 367/09
18. lipnja 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Beriz Belki}, v. r. 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, v. r. Na osnovu ~lana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 46. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 18. februara 2009. godine, i na 31. sjednici Doma naroda, odr`anoj 18. juna 2009. godine, usvojila je 

ZAKON 

O ZA[TITI DOMA]E PROIZVODWE UNUTAR SPORAZUMA CEFTA 

^lan 1.
(Predmet Zakona) 

Ovim zakonom ure|uju se na~in sprovo|ewa Sporazuma o izmjeni i pristupawu Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini, a posebno primjena Glave V, pod C - Grupna pravila za{tite. 

^lan 2.
(Primjena) 

Pravila iz ~lana 1. ovog zakona i ~l. 22. i 23. Sporazuma o izmjeni i pristupawu Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini primjewuju se u skladu sa Zakonom o spoqnotrgovinskoj politici ("Slu`beni glasnik BiH", broj 7/98), Odlukom o mjerama za{tite doma}e proizvodwe od prekomjernog uvoza ("Slu`beni glasnik BiH", broj 30/02) i Odlukom o postupku i na~inu utvr|ivawa antidampin{ke i kompenzatorne da`bine ("Slu`beni glasnik BiH," broj 77/05). 

^lan 3.
(Podnosilac) 

Predlog za pokretawe primjene pravila iz ~lana 23bis Sporazuma o izmjeni i pristupawu Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini podnose Ministarstvu spoqne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine jedan ili vi{e poqoprivrednih proizvo|a~a iste ili sli~ne grupe proizvoda na carinskom podru~ju Bosne i Hercegovine. 

^lan 4.
(Na~in podno{ewa) 

Predlog se podnosi u pisanoj formi, i to za iste ili sli~ne grupe poqoprivrednih proizvoda za koje se doka`e da usqed uvoza iste ili sli~ne grupe poqoprivrednih proizvoda iz jedne ili vi{e dr`ava potpisnica Sporazuma o izmjeni i pristupawu Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini postoji veliki trgovinski deficit. 

^lan 5.
(Naplata pune MFN carine) 

Carinske vlasti }e pri uvozu na robu iz glava carinske tarife 02, 04, 16.01, 16.02, 20 i 22 porijeklom iz Republike Hrvatske i Republike Srbije napla}ivati pune MFN carine navedene u koloni 4 Carinske tarife Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 91/05). 

^lan 6.
(Stupawe na snagu) 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". 


PSBiH, broj 367/09
18. juna 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Beriz Belki}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r.  Na osnovu ~lana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 46. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 18. februara 2009. godine, i na 31. sjednici Doma naroda, odr`anoj 18. juna 2009. godine, usvojila je 

ZAKON 

O ZA[TITI DOMA]E PROIZVODNJE U OKVIRU SPORAZUMA CEFTA 

^lan 1.
(Predmet Zakona) 

Ovim zakonom ure|uju se na~in provo|enja Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini, a posebno primjena Poglavlja V., pod C. Grupna pravila za{tite. 

^lan 2.
(Primjena) 

Pravila iz ~lana 1. ovog zakona i ~l. 22. i 23. Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini primjenjuju se u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskoj politici ("Slu`beni glasnik BiH", br. 7/98), Odlukom o mjerama za{tite doma}e proizvodnje od prekomjernog uvoza ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/02) i Odlukom o postupku i na~inu utvr|ivanja antidampin{ke i kompenzatorne da`bine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 77/05). 

^lan 3.
(Podnosilac) 

Prijedlog za pokretanje primjene pravila iz ~lana 23.bis Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini podnose Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine jedan ili vi{e poljoprivrednih proizvo|a~a iste ili sli~ne grupe proizvoda na carinskom podru~ju Bosne i Hercegovine. 

^lan 4.
(Na~in podno{enja) 

Prijedlog se podnosi u pisanoj formi i to za iste ili sli~ne grupe poljoprivrednih proizvoda za koje se doka`e da usljed uvoza iste ili sli~ne grupe poljoprivrednih proizvoda iz jedne ili vi{e dr`ava potpisnica Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini postoji veliki trgovinski deficit. 

^lan 5.
(Naplata pune MFN carine) 

Carinske vlasti }e, prilikom uvoza, na robu iz glava Carinske tarife 02, 04, 16.01, 16.02, 20, 22, porijeklom iz Republike Hrvatske i Republike Srbije, napla}ivati pune MFN carine navedene u koloni 4 carinske tarife Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 91/05). 

^lan 6.
(Stupanje na snagu) 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 


PSBiH, broj 367/09
18. juna 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Beriz Belki}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. 


259 

Temeljem ~lanka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 54. sjednici Zastupni~kog doma, odr`anoj 27. svibnja 2009. godine, i na 31. sjednici Doma naroda, odr`anoj 18. lipnja 2009. godine, usvojila je 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DR@AVNOJ AGENCIJI ZA ISTRAGE I ZA[TITU 

^lanak 1. 

U Zakonu o Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu ("Slu`beni glasnik BiH", br. 27/04 i 35/05) u ~lanku 1. u stavku (2) iza rije~i: "policijskoga tijela", rije~i: "kao {to su policijske ovlasti, radni odnosi, obrazovanje i stru~no usavr{avanje policijskih slu`benika u SIPA-i" bri{u se, a iza rije~i: "Zakon o policijskim slu`benicima BiH" dodaju se rije~i: "Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podr{ku policijskoj strukturi BiH, Zakon o neovisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH i drugi zakoni koje SIPA primjenjuje u svome radu". 

U stavku (3) na kraju teksta rije~ "BiH" bri{e se. 

^lanak 2. 

U ~lanku 3. u stavku (1) to~ka 4. bri{e se. 

Dosada{nje to~ke 1, 2, 3, 5, 6, 7. i 8. postaju to~ke a), b, c), d), e), f) i g). 

^lanak 3. 

U ~lanku 4. u stavku (3) iza rije~i: "ministara" dodaju se rije~i: "BiH (u daljnjem tekstu: Vije}e ministara)". 

U stavku (5) iza rije~i: "ustrojstvu" dodaju se rije~i: "Dr`avne agencije za istrage i za{titu (u daljnjem tekstu: Pravilnik)", a rije~i: "koji se donosi prema Zakonu o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH" bri{u se. 

^lanak 4. 

U ~lanku 5. stavak (1) mijenja se i glasi: 

"(1)    Uposleni u SIPA-i su policijski slu`benici, dr`avni slu`benici, uposlenici i ostali uposleni sukladno Pravilniku." 

Stavak (3) mijenja se i glasi: 

"(3)    Na radne odnose dr`avnih slu`benika primjenjuje se Zakon o dr`avnoj slu`bi u institucijama BiH, a na radne odnose uposlenika Zakon o radu u institucijama BiH." 

U stavku (4) iza rije~i: "dr`avnih slu`benika" stavlja se zarez i dodaje rije~ "uposlenika", a rije~i: "o unutarnjem ustrojstvu" bri{u se. 

^lanak 5. 

^lanak 7. mijenja se i glasi: 

"^lanak 7.
Rukovo|enje, imenovanje i razrje{enje 

(1)    SIPA-om rukovodi ravnatelj SIPA-e (u daljnjem tekstu: ravnatelj). 

(2)    Ravnatelj ima jednog zamjenika i pomo}nike ravnatelja, koji za svoj rad odgovaraju ravnatelju. 

(3)    Ravnatelja i zamjenika ravnatelja imenuje Vije}e ministara na prijedlog ministra sigurnosti BiH (u daljnjem tekstu: ministar), s kandidatske liste koju dostavi Neovisni odbor, na mandat od ~etiri godine, uz mogu}nost ponovnog imenovanja u drugom slijede}em mandatu. 

(4)    Vije}e ministara razrje{uje ravnatelja i zamjenika ravnatelja prema uvjetima i procedurama koje provodi Neovisni odbor. 

(5)    Ravnatelj i zamjenik ravnatelja mogu biti razrije{eni du`nosti prije isteka mandata: 

a)    na osobni zahtjev; 

b)    ako mu je kona~nom odlukom izre~ena stegovna mjera zbog u~injene te`e povrede radne du`nosti; 

c)    ako je osu|en za kazneno djelo, osim za kazneno djelo iz podru~ja sigurnosti prometa; 

d)    ako se utvrdi da je aktivni ~lan politi~ke stranke; 

e)    ako se na temelju mi{ljenja nadle`ne zdravstvene ustanove utvrdi da je trajno sprije~en obavljati du`nost. 

(6)    Ravnatelj i zamjenik ravnatelja ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda." 

^lanak 6. 

U ~lanku 8. u stavku (2) to~ka a) mijenja se i glasi: 

"a)    dono{enje Pravilnika uz suglasnost Vije}a ministara, te drugih propisa predvi|enih zakonom, koji su potrebni za obavljanje poslova iz nadle`nosti SIPA-e;". 

U to~ki b) veznik "i" zamjenjuje se zarezom, iza rije~i "na~elnicima" dodaju se rije~i: "i ostalim rukovoditeljima osnovnih organizacijskih jedinica", a rije~i: "o unutarnjem ustrojstvu" bri{u se. 

U to~ki c) rije~i: "uposlenika SIPA-e" zamjenjuju se rije~ima: "uposlenih u SIPA-i", iza rije~i "sukladno" dodaje se rije~ "odgovaraju}im", a rije~i: "Zakonu o policijskim slu`benicima BiH i drugim" bri{u se. 

To~ke d) i e) mijenjaju se i glase: 

"d)    provo|enje aktivnosti za nabavu oru`ja i streljiva u suradnji s Agencijom za policijsku podr{ku, a uz suglasnost ministra; 

e)    provo|enje aktivnosti u vezi s programima obuke i stru~nog usavr{avanja uposlenih u SIPA-i, a prema Zakonu o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o Agencijama za podr{ku policijskoj strukturi BiH i Zakonu o policijskim slu`benicima BiH;". 

Iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4), koji glasi: 

"(4)    Ravnatelj je za svoj rad i rad SIPA-e, te za situaciju na podru~jima iz nadle`nosti SIPA-e odgovaran ministru i Vije}u ministara." 

^lanak 7. 

U ~lanku 9. st. (3) i (4) mijenjaju se i glase: 

"(3)    Pomo}nici ravnatelja i ostali rukovode}i slu`benici osnovnih organizacijskih jedinica postavljaju se, imenuju i prestaje im radni odnos sukladno Zakonu o policijskim slu`benicima BiH i Zakonu o dr`avnoj slu`bi u institucijama BiH. 

(4)    Nakon isteka mandata pomo}nika ravnatelja, policijski slu`benik koji je bio na takvom polo`aju raspore|uje se na polo`aj za koji je potreban ~in glavnog inspektora." 

^lanak 8. 

U ~lanku 10. stavak (2) mijenja se i glasi: 

"(2)    Ako ravnatelj ne mo`e ponovno preuzeti svoje du`nosti i odgovornosti, provodi se postupak sukladno odredbama ~lanka 7. stavak (3) ovoga Zakona." 

^lanak 9. 

U ~lanku 11. to~ka 3. bri{e se. 

U to~ki 7. rije~i: "o unutarnjem ustrojstvu" bri{u se. 

Dosada{nje to~ke 1, 2, 4, 5, 6. i 7. postaju to~ke a), b), c), d), e) i f). 

^lanak 10. 

U ~lanku 12. naziv ~lanka mijenja se i glasi: "Poslovi i zadaci Kriminalisti~ko-istra`nog odjela". 

U stavku (1) rije~i: "(u daljem tekstu: KIO)" bri{u se. 

^lanak 11. 

U ~lanku 13. naziv ~lanka mijenja se i glasi: "Poslovi i zadaci Financijsko-obavje{tajnog odjela". 

U stavku (1) rije~i: "(u daljnjem tekstu: FOO)" bri{u se. 

^lanak 12. 

^lanci 14, 15. i 16. bri{u se. 

^lanak 13. 

U ~lanku 17. naziv ~lanka mijenja se i glasi: "Poslovi i zadaci Odjela za za{titu svjedoka". 

U stavku (1) rije~i: "(u daljnjem tekstu: OZS)" bri{u se. 

^lanak 14. 

U ~lanku 18. naziv ~lanka mijenja se i glasi: "Poslovi i zadaci Jedinice za specijalnu za{titu". 

U stavku (1) rije~i: "(u daljnjem tekstu: JSP)" bri{u se. 

^lanak 15. 

U ~lanku 19. naziv ~lanka mijenja se i glasi: "Poslovi i zadaci Odjela za unutarnju kontrolu". 

U stavku (1) rije~i: "(u daljnjem tekstu: OUK)" bri{u se. 

^lanak 16. 

^lanak 20. mijenja se i glasi: 

"^lanak 20.
Dodatni poslovi i zadaci organizacijskih jedinica 

Dodatni poslovi i zadaci organizacijskih jedinica mogu se detaljnije urediti Pravilnikom sukladno ovlastima propisanim Zakonom." 

^lanak 17. 

U ~lanku 21. u stavku (1) rije~i: "vezu s Interpolom" zamjenjuju se rije~ima: "me|unarodnu operativnu policijsku suradnju". 

^lanak 18. 

U ~lanku 22. u st. (1) i (2) rije~i: "mjerodavna tijela u BiH" zamjenjuju se rije~ima: "tijela iz ~lanka 21. stavak (1) ovoga Zakona". 

^lanak 19. 

U ~lanku 23. stavak (1) rije~i: "svojih poslova po ovome zakonu" zamjenjuju se rije~ima: "poslova utvr|enih ~lankom 3. ovoga Zakona". 

U stavku (3) rije~i: "Ureda za suradnju s Interpolom" zamjenjuju se rije~ima: "nadle`nih tijela i institucija BiH". 

U stavku (4) rije~i: "Bez obzira na stavak", zamjenjuju se rije~ima: "Iznimno od odredaba stavka". 

U stavku (5) iza rije~i "postupku" stavlja se zarez i dodaju rije~i: "Zakonom o za{titi osobnih podataka i Zakonom o za{titi tajnih podataka". 

^lanak 20. 

Iza ~lanka 24. dodaje se novi ~lanak 24.a, koji glasi: 

"^lanak 24.a.
Prijelazno razdoblje 

(1)    U prijelaznom razdoblju, organiziranje i provo|enje fizi~ke i tehni~ke za{tite osoba i objekata tijela BiH i diplomatsko-konzularnih organa koji se posebno {tite sukladno odgovaraju}im zakonima, me|unarodnim obvezama i drugim propisima koje donosi Vije}e ministara obavljat }e SIPA do ostvarivanja uvjeta da ih preuzme Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, a najkasnije u roku od 90 dana od po~etka rada Direkcije. 

(2)    Za{ti}ene osobe u smislu ovoga Zakona su: ~lanovi Predsjedni{tva BiH; predsjedatelj Vije}a ministara; ministri u Vije}u ministara; predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH; predsjedatelj Zastupni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH; predsjednik Suda BiH; glavni tu`itelj BiH; strani du`nosnici u posjetu BiH i druge osobe prema odluci Vije}a ministara. 

(3)    Kada to situacija nala`e, prema odluci ravnatelja, a na temelju stru~ne procjene SIPA-e, SIPA mo`e pru`iti za{titu: ostalim ~lanovima Parlamentarne skup{tine BiH, ostalim sucima u Sudu BiH, zamjeniku tu`itelja i ostalim tu`iteljima u Tu`iteljstvu BiH, osobama uposlenim u institucijama BiH, u diplomatskim i konzularnim predstavni{tvima BiH, te osobama u posjetu BiH. 

(4)    Za{ti}eni objekti i druga imovina u smislu ovoga Zakona su objekti i druga imovina kojoj je BiH obvezna pru`iti za{titu prema me|unarodnom pravu i zakonu, ili prema odluci Vije}a ministara." 

^lanak 21. 

U ~lanku 25. stavak (1) mijenja se i glasi: 

"(1)    Pravilnik se donosi u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona." 

U stavku (2) iza rije~i "prema" dodaju se rije~i: "Zakonu o Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu ("Slu`beni glasnik BiH", br. 27/04 i 35/05)", a rije~i: "zakonima iz ~lanka 24. ovoga zakona" bri{u se. 

^lanak 22. 

Iza ~lanka 26. dodaje se novi ~lanak 26.a, koji glasi: 

"^lanak 26.a.
Mandat imenovanih osoba 

(1)    Mandat osoba koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju funkciju ravnatelja i zamjenika ravnatelja ne mo`e trajati dulje od vremena propisanog ~lankom 7. stavak (3) ovoga Zakona. 

(2)    Mandat osoba koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju funkciju pomo}nika ravnatelja za Kriminalisti~ko-istra`ni odjel i pomo}nika ravnatelja za Odjel za unutarnju kontrolu trajat }e do isteka mandata na koji su imenovani. 

(3)    Trajanje mandata osobama iz st. (1) i (2) ovoga ~lanka ra~una se od dana kada su ravnatelj, zamjenik ravnatelja, pomo}nik ravnatelja za Kriminalisti~ko-istra`ni odjel i pomo}nik ravnatelja za Odjel za unutarnju kontrolu preuzeli svoje du`nosti." 

^lanak 23. 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". 


PS BiH, broj 368/09
18. lipnja 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Beriz Belki}, v. r. 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, v. r. Na osnovu ~lana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 27. maja 2009. godine i na 31. sjednici Doma naroda, odr`anoj 18. juna 2009. godine, usvojila je 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO DR@AVNOJ AGENCIJI ZA ISTRAGE I ZA[TITU 

^lan 1. 

U Zakonu o Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu ("Slu`beni glasnik BiH", br. 27/04 i 35/05) u ~lanu 1. stav (2), iza rije~i: "policijskog organa", rije~i: "kao {to su policijska ovla{}ewa, radni odnosi, obrazovawe i stru~no usavr{avawe policijskih slu`benika u SIPA-i" bri{u se, a iza rije~i: "Zakon o policijskim slu`benicima BiH" dodaju se rije~i: "Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podr{ku policijskoj strukturi BiH, Zakon o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH i drugi zakoni koje primjewuje SIPA u svom radu". 

U stavu (3) na kraju teksta rije~ "BiH" bri{e se. 

^lan 2. 

U ~lanu 3. stav (1) ta~ka 4. bri{e se. 

Dosada{we ta~ke 1, 2, 3, 5, 6, 7. i 8. postaju ta~ke a), b, c), d), e), f) i g). 

^lan 3. 

U ~lanu 4. stav (3) iza rije~i "ministara" dodaju se rije~i: "BiH (u daqem tekstu: Savjet ministara)". 

U stavu (5) iza rije~i "organizaciji" dodaju se rije~i: "Dr`avne agencije za istrage i za{titu (u daqem tekstu: Pravilnik)", a rije~i: "koji se donosi prema Zakonu o ministarstvima i drugim organima uprave BiH" bri{u se. 

^lan 4. 

U ~lanu 5. stav (1) mijewa se i glasi: 

"(1)    Zaposleni u SIPA-i su policijski slu`benici, dr`avni slu`benici, zaposlenici i ostali zaposleni u skladu sa Pravilnikom." 

Stav (3) mijewa se i glasi: 

"(3)    Na radne odnose dr`avnih slu`benika primjewuje se Zakon o dr`avnoj slu`bi u institucijama BiH, a na radne odnose zaposlenika Zakon o radu u institucijama BiH". 

U stavu (4) iza rije~i: "dr`avnih slu`benika" stavqa se zapeta i dodaje se rije~ "zaposlenika", a rije~i: "o unutra{woj organizaciji" bri{u se. 

^lan 5. 

^lan 7. mijewa se i glasi: 

"^lan 7.
Rukovo|ewe, imenovawe i razrje{ewe 

(1)    SIPA-om rukovodi direktor SIPA-e ( u daqem tekstu: direktor). 

(2)    Direktor ima jednog zamjenika i pomo}nike direktora, koji za svoj rad odgovaraju direktoru. 

(3)    Direktora i zamjenika direktora imenuje Savjet ministara na predlog ministra bezbjednosti BiH (u daqem tekstu: ministar), sa liste kandidata koju dostavi Nezavisni odbor, na mandat od ~etiri godine, uz mogu}nost reimenovawa u drugom narednom mandatu. 

(4)    Savjet ministara razrje{ava direktora i zamjenika direktora prema uslovima i procedurama koje sprovodi Nezavisni odbor. 

(5)    Direktor i zamjenik direktora mogu biti razrije{eni du`nosti prije isteka mandata: 

a)    na li~ni zahtjev; 

b)    ako mu je kona~nom odlukom izre~ena disciplinska mjera zbog u~iwene te`e povrede radne du`nosti; 

c)    ako je osu|en za krivi~no djelo, osim za krivi~no djelo iz oblasti bezbjednosti saobra}aja; 

d)    ako se utvrdi da je aktivni ~lan politi~ke partije; 

e)    ako se na osnovu mi{qewa nadle`ne zdravstvene ustanove utvrdi da je trajno sprije~en da obavqa du`nost. 

(6)    Direktor i zamjenik direktora ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda." 

^lan 6. 

U ~lanu 8. stav (2) ta~ka a) mijewa se i glasi: 

"a)    dono{ewe Pravilnika uz saglasnost Savjeta ministara, kao i drugih propisa predvi|enih zakonom, koji su potrebni radi obavqawa poslova iz nadle`nosti SIPA-e". 

U ta~ki b) veznik "i" zamjewuje se zapetom, iza rije~i "na~elnicima" dodaju se rije~i: "i ostalim rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica", a rije~i: "o unutra{woj organizaciji" bri{u se. 

U ta~ki c) rije~i: "zaposlenika SIPA-e" zamjewuju se rije~ima: "zaposlenih u SIPA-i", iza rije~i: "u skladu sa" dodaje se rije~ "odgovaraju}im", a rije~i: "Zakonom o policijskim slu`benicima BiH i drugim" bri{u se. 

Ta~ke d) i e) mijewaju se i glase: 

"d)    sprovo|ewe aktivnosti za nabavku oru`ja i municije u saradwi s Agencijom za policijsku podr{ku, a uz saglasnost ministra; 

e)    sprovo|ewe aktivnosti u vezi s programima obuke i stru~nog usavr{avawa zaposlenih u SIPA-i, a shodno Zakonu o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o Agencijama za podr{ku policijskoj strukturi BiH i Zakonu o policijskim slu`benicima BiH;". 

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: 

"(4)    Direktor je za svoj rad i rad SIPA-e, te za situaciju na podru~jima iz nadle`nosti SIPA-e odgovoran ministru i Savjetu ministara." 

^lan 7. 

U ~lanu 9. st. (3) i (4) mijewaju se i glase: 

"(3)    Pomo}nici direktora i ostali rukovode}i slu`benici osnovnih organizacionih jedinica se postavqaju, imenuju, prestaje im radni odnos u skladu sa Zakonom o policijskim slu`benicima BiH i Zakonom o dr`avnoj slu`bi u institucijama BiH. 

(4)    Nakon isteka mandata pomo}nika direktora, policijski slu`benik koji je bio na takvom polo`aju raspore|uje se na polo`aj za koji je potreban ~in glavnog inspektora." 

^lan 8. 

U ~lanu 10. stav (2) mijewa se i glasi: 

"(2)    Ako direktor ne mo`e ponovo preuzeti svoje du`nosti i odgovornosti, sprovodi se postupak u skladu s odredbama ~lana 7. stav (3) ovog zakona." 

^lan 9. 

U ~lanu 11. ta~ka 3. bri{e se. 

U ta~ki 7. rije~i: "o unutra{woj organizaciji" bri{u se. 

Dosada{we ta~ke 1, 2, 4, 5, 6. i 7. postaju ta~ke a), b), c), d), e) i f). 

^lan 10. 

U ~lanu 12. naziv ~lana mijewa se i glasi: "Poslovi i zadaci Kriminalisti~ko-istra`nog odjela". 

U stavu (1) rije~i: "(u daqem tekstu: KIO)" bri{u se. 

^lan 11. 

U ~lanu 13. naziv ~lana mijewa se i glasi: "Poslovi i zadaci Finansijsko-obavje{tajnog odjela". 

U stavu (1) rije~i: "(u daqem tekstu: FOO)" bri{u se. 

^lan 12. 

^lanovi 14, 15. i 16. bri{u se. 

^lan 13. 

U ~lanu 17. naziv ~lana mijewa se i glasi: "Poslovi i zadaci Odjela za za{titu svjedoka". 

U stavu (1) rije~i: "(u daqem tekstu: OZS)" bri{u se. 

^lan 14. 

U ~lanu 18. naziv ~lana mijewa se i glasi: "Poslovi i zadaci Jedinice za specijalnu za{titu". 

U stavu (1) rije~i: "(u daqem tekstu: JSP)" bri{u se. 

^lan 15. 

U ~lanu 19. naziv ~lana mijewa se i glasi: "Poslovi i zadaci Odjela za unutra{wu kontrolu". 

U stavu (1) rije~i: "(u daqem tekstu: OUK)" bri{u se. 

^lan 16. 

^lan 20. mijewa se i glasi: 

"^lan 20.
Dodatni poslovi i zadaci organizacionih jedinica 

Dodatni poslovi i zadaci organizacionih jedinica mogu se detaqnije urediti Pravilnikom, u skladu s ovla{}ewima propisanim Zakonom". 

^lan 17. 

U ~lanu 21. stav (1) rije~i: "vezu s Interpolom" zamjewuju se rije~ima: "me|unarodnu operativnu policijsku saradwu". 

^lan 18. 

U ~lanu 22. u st. (1) i (2) rije~i: "nadle`na tijela u BiH" zamjewuju se rije~ima: "tijela iz ~lana 21. stav (1) ovog zakona". 

^lan 19. 

U ~lanu 23. stav (1) rije~i: "svojih poslova po ovom zakonu" zamjewuju se rije~ima: "poslova utvr|enih u ~lanu 3. ovog zakona". 

U stavu (3) rije~i: "Kancelarija za saradwu s Interpolom" zamjewuju se rije~ima: "nadle`nih organa i institucija BiH". 

U stavu (4) rije~i: "Bez obzira na stav", zamjewuju se rije~ima: "Izuzetno od odredaba stava". 

U stavu (5) iza rije~i "postupku" stavqa se zapeta i dodaju rije~i: "Zakonom o za{titi li~nih podataka i Zakonom o za{titi tajnih podataka". 

^lan 20. 

Iza ~lana 24. dodaje se novi ~lan 24a. koji glasi: 

"^lan 24a.
Prelazni period 

(1)    U prelaznom periodu, organizovawe i sprovo|ewe fizi~ke i tehni~ke za{tite lica i objekata organa BiH i diplomatsko-konzularnih organa koji se posebno {tite u skladu s odgovaraju}im zakonima, me|unarodnim obavezama i drugim propisima koje donosi Savjet ministara obavqa}e SIPA do ostvarivawa uslova da ih preuzme Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, a najkasnije u roku od 90 dana od po~etka rada Direkcije. 

(2)    Za{ti}ena lica u smislu ovog zakona su: ~lanovi Predsjedni{tva BiH; predsjedavaju}i Savjeta ministara; ministri u Savjetu ministara; predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH; predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH; predsjednik Suda BiH; glavni tu`ilac BiH; strani zvani~nici u posjeti BiH i druga lica po odluci Savjeta ministara. 

(3)    Kada to situacija nala`e, po odluci direktora, a na osnovu stru~ne procjene SIPA-e, SIPA mo`e pru`iti za{titu: ostalim ~lanovima Parlamentarne skup{tine BiH, ostalim sudijama Suda BiH, zamjeniku tu`ioca i ostalim tu`iocima Tu`ila{tva BiH, licima zaposlenim u institucijama BiH, u diplomatskim i konzularnim predstavni{tvima BiH, te licima u posjeti BiH. 

(4)    Za{ti}eni objekti i druga imovina u smislu ovog zakona su objekti i druga imovina kojoj je BiH obavezna da pru`i za{titu prema me|unarodnom pravu i zakonu, ili po odluci Savjeta ministara". 

^lan 21. 

U ~lanu 25. stav (1) mijewa se i glasi: 

"(1)    Pravilnik }e biti donesen u roku od 60 dana od dana stupawa na snagu ovog zakona." 

U stavu (2) iza rije~i "prema" dodaju se rije~i: "Zakonu o Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu ("Slu`beni glasnik BiH", br. 27/04 i 35/05)", a rije~i: "zakonima iz ~lana 24. ovog zakona", bri{u se. 

^lan 22. 

Iza ~lana 26. dodaje se novi ~lan 26a. koji glasi: 

"^lan 26a.
Mandat imenovanih lica 

(1)    Mandat lica koja na dan stupawa na snagu ovog zakona obavqaju funkciju direktora i zamjenika direktora ne mo`e trajati du`e od perioda koji je propisan ~lanom 7. stav (3) ovog zakona. 

(2)    Mandat lica koja na dan stupawa na snagu ovog zakona obavqaju funkciju pomo}nika direktora za Kriminalisti~ko-istra`ni odjel i pomo}nika direktora za Odjel za unutra{wu kontrolu traja}e do isteka mandata na koji su imenovani. 

(3)    Trajawe mandata licima iz st. (1) i (2) ovog ~lana ra~una se od dana kada su direktor, zamjenik direktora, pomo}nik direktora za Kriminalisti~ko-istra`ni odjel i pomo}nik direktora za Odjel za unutra{wu kontrolu preuzeli svoje du`nosti." 

^lan 23. 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". 


PSBiH, broj 368/09
18. juna 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Beriz Belki}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. Na osnovu ~lana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 27. maja 2009. godine, i na 31. sjednici Doma naroda, odr`anoj 18. juna 2009. godine, usvojila je 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DR@AVNOJ AGENCIJI ZA ISTRAGE I ZA[TITU 

^lan 1. 

U Zakonu o Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu ("Slu`beni glasnik BiH", br. 27/04 i 35/05) u ~lanu 1. stav (2) iza rije~i: "policijskog organa", rije~i: "kao {to su policijska ovla{tenja, radni odnosi, obrazovanje i stru~no usavr{avanje policijskih slu`benika u SIPA-i" bri{u se, a iza rije~i: "Zakon o policijskim slu`benicima BiH" dodaju se rije~i: "Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podr{ku policijskoj strukturi BiH, Zakon o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH i drugi zakoni koje primjenjuje SIPA u svom radu". 

U stavu (3) na kraju teksta rije~ "BiH" bri{e se. 

^lan 2. 

U ~lanu 3. stav (1) ta~ka 4. bri{e se. 

Dosada{nje ta~ke 1., 2., 3., 5., 6., 7. i 8. postaju ta~ke a), b, c), d), e), f) i g). 

^lan 3. 

U ~lanu 4. stav (3) iza rije~i "ministara" dodaju se rije~i: "BiH (u daljnjem tekstu: Vije}e ministara)". 

U stavu (5) iza rije~i "organizaciji" dodaju se rije~i: "Dr`avne agencije za istrage i za{titu (u daljnjem tekstu: Pravilnik)", a rije~i: "koji se donosi prema Zakonu o ministarstvima i drugim organima uprave BiH" bri{u se. 

^lan 4. 

U ~lanu 5. stav (1) mijenja se i glasi: 

"(1)    Zaposleni u SIPA-i su policijski slu`benici, dr`avni slu`benici, zaposlenici i ostali zaposleni u skladu s Pravilnikom". 

Stav (3) mijenja se i glasi: 

"(3)    Na radne odnose dr`avnih slu`benika primjenjuje se Zakon o dr`avnoj slu`bi u institucijama BiH, a na radne odnose zaposlenika Zakon o radu u institucijama BiH". 

U stavu (4) iza rije~i: "dr`avnih slu`benika" stavlja se zarez i dodaje se rije~ "zaposlenika", a rije~i: "o unutra{njoj organizaciji" bri{u se. 

^lan 5. 

^lan 7. mijenja se i glasi: 

"^lan 7.
Rukovo|enje, imenovanje i razrje{enje 

(1)    SIPA-om rukovodi direktor SIPA-e (u daljnjem tekstu: direktor). 

(2)    Direktor ima jednog zamjenika i pomo}nike direktora, koji za svoj rad odgovaraju direktoru. 

(3)    Direktora i zamjenika direktora imenuje Vije}e ministara, na prijedlog ministra sigurnosti BiH (u daljnjem tekstu: ministar), sa liste kandidata koju dostavi Nezavisni odbor, na mandat od ~etiri godine, uz mogu}nost reimenovanja u drugom narednom mandatu. 

(4)    Vije}e ministara razrje{ava direktora i zamjenika direktora prema uslovima i procedurama koje provodi Nezavisni odbor. 

(5)    Direktor i zamjenik direktora mogu biti razrije{eni du`nosti prije isteka mandata: 

a)    na li~ni zahtjev; 

b)    ako mu je kona~nom odlukom izre~ena disciplinska mjera zbog u~injene te`e povrede radne du`nosti; 

c)    ako je osu|en za krivi~no djelo, osim za krivi~no djelo iz oblasti sigurnosti saobra}aja; 

d)    ako se utvrdi da je aktivni ~lan politi~ke stranke; 

e)    ako se na osnovu mi{ljenja nadle`ne zdravstvene ustanove utvrdi da je trajno sprije~en da obavlja du`nost. 

(6)    Direktor i zamjenik direktora ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda". 

^lan 6. 

U ~lanu 8. stav (2) ta~ka a) mijenja se i glasi: 

"a)    dono{enje Pravilnika uz saglasnost Vije}a ministara, kao i drugih propisa predvi|enih zakonom, koji su potrebni radi obavljanja poslova iz nadle`nosti SIPA-e;". 

Ta~ka b) veznik "i" zamjenjuje se zarezom, iza rije~i "na~elnicima" dodaju se rije~i: "i ostalim rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica", a rije~i: "o unutra{njoj organizaciji" bri{u se. 

Ta~ka c) rije~i: "zaposlenika SIPA-e" zamjenjuju se rije~ima: "zaposlenih u SIPA-i", iza rije~i: "u skladu sa" dodaje se rije~ "odgovaraju}im", a rije~i: "Zakonom o policijskim slu`benicima BiH i drugim" bri{u se. 

Ta~ke d) i e) mijenjaju se i glase: 

"d)    provo|enje aktivnosti za nabavku oru`ja i municije u saradnji s Agencijom za policijsku podr{ku, a uz saglasnost ministra; 

e)    provo|enje aktivnosti u vezi s programima obuke i stru~nog usavr{avanja zaposlenih u SIPA-i, a shodno Zakonu o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podr{ku policijskoj strukturi BiH i Zakonu o policijskim slu`benicima BiH;". 

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: 

"(4)    Direktor je za svoj rad i rad SIPA-e, te za situaciju na podru~jima iz nadle`nosti SIPA-e odgovaran ministru i Vije}u ministara". 

^lan 7. 

U ~lanu 9. st. (3) i (4) mijenjaju se i glase: 

"(3)    Pomo}nici direktora i ostali rukovode}i slu`benici osnovnih organizacionih jedinica se postavljaju, imenuju, prestaje im radni odnos u skladu sa Zakonom o policijskim slu`benicima BiH i Zakonom o dr`avnoj slu`bi u institucijama BiH. 

(4)    Po isteku mandata pomo}nika direktora, policijski slu`benik koji je bio na takvom polo`aju raspore|uje se na polo`aj za koji je potreban ~in glavnog inspektora". 

^lan 8. 

U ~lanu 10. stav (2) mijenja se i glasi: 

"(2)    Ako direktor ne mo`e ponovo preuzeti svoje du`nosti i odgovornosti, provodi se postupak u skladu s odredbama ~lana 7. stav (3) ovog zakona". 

^lan 9. 

U ~lanu 11. ta~ka 3. bri{e se. 

U ta~ki 7. rije~i: "o unutra{njoj organizaciji" bri{u se. 

Dosada{nje ta~ke 1., 2., 4., 5., 6. i 7. postaju ta~ke a), b), c), d), e) i f). 

^lan 10. 

U ~lanu 12. naziv ~lana mijenja se i glasi: "Poslovi i zadaci Kriminalisti~ko-istra`nog odjela". 

U stavu (1) rije~i: "(u daljem tekstu: KIO)" bri{u se. 

^lan 11. 

U ~lanu 13. naziv ~lana mijenja se i glasi: "Poslovi i zadaci Finansijsko-obavje{tajnog odjela". 

U stavu (1) rije~i: "(u daljnjem tekstu: FOO)" bri{u se. 

^lan 12. 

^lanovi 14., 15. i 16. bri{u se. 

^lan 13. 

U ~lanu 17. naziv ~lana mijenja se i glasi: "Poslovi i zadaci Odjela za za{titu svjedoka". 

U stavu (1) rije~i: "(u daljem tekstu: OZS)" bri{u se. 

^lan 14. 

U ~lanu 18. naziv ~lana mijenja se i glasi: "Poslovi i zadaci Jedinice za specijalnu za{titu". 

U stavu (1) rije~i: "(u daljem tekstu: JSP)" bri{u se. 

^lan 15. 

U ~lanu 19. naziv ~lana mijenja se i glasi: "Poslovi i zadaci Odjela za unutra{nju kontrolu". 

U stavu (1) rije~i: "(u daljem tekstu: OUK)" bri{u se. 

^lan 16. 

^lan 20. mijenja se i glasi: 

"^lan 20.
Dodatni poslovi i zadaci organizacionih jedinica 

Dodatni poslovi i zadaci organizacionih jedinica mogu se detaljnije urediti Pravilnikom u skladu s ovla{tenjima propisanim Zakonom". 

^lan 17. 

U ~lanu 21. stav (1) rije~i: "vezu s Interpolom" zamjenjuju se rije~ima: "me|unarodnu operativnu policijsku saradnju". 

^lan 18. 

U ~lanu 22. u st. (1) i (2) rije~i: "nadle`na tijela u BiH" zamjenjuju se rije~ima: "tijela iz ~lana 21. stav (1) ovog zakona". 

^lan 19. 

U ~lanu 23. stav (1) rije~i: "svojih poslova po ovom zakonu" zamjenjuju se rije~ima: "poslova utvr|enih u ~lanu 3. ovog zakona". 

U stavu (3) rije~i: "Ureda za saradnju s Interpolom" zamjenjuju se rije~ima: "nadle`nih organa i institucija BiH". 

U stavu (4) rije~i: "Bez obzira na stav" zamjenjuju se rije~ima: "Izuzetno od odredbi stava". 

U stavu (5) iza rije~i "postupku" stavlja se zarez i dodaju rije~i: "Zakonom o za{titi li~nih podataka i Zakonom o za{titi tajnih podataka". 

^lan 20. 

Iza ~lana 24. dodaje se novi ~lan 24a. koji glasi: 

"^lan 24a.
Prijelazni period 

(1)    U prijelaznom periodu, organiziranje i provo|enje fizi~ke i tehni~ke za{tite lica i objekata organa BiH i diplomatsko-konzularnih organa koji se posebno {tite u skladu s odgovaraju}im zakonima, me|unarodnim obavezama i drugim propisima koje donosi Vije}e ministara, obavljat }e SIPA do ostvarivanja uslova da ih preuzme Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, a najkasnije u roku od 90 dana od po~etka rada Direkcije. 

(2)    Za{ti}ena lica, u smislu ovog zakona su: ~lanovi Predsjedni{tva BiH; predsjedavaju}i Vije}a ministara; ministri u Vije}u ministara; predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH; predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH; predsjednik Suda BiH; glavni tu`ilac BiH; strani zvani~nici u posjeti BiH i druga lica po odluci Vije}a ministara. 

(3)    Kada to situacija nala`e, po odluci direktora, a na osnovu stru~ne procjene SIPA-e, SIPA mo`e pru`iti za{titu: ostalim ~lanovima Parlamentarne skup{tine BiH, ostalim sudijama Suda BiH, zamjeniku tu`ioca i ostalim tu`iocima Tu`ila{tva BiH, licima zaposlenim u institucijama BiH, u diplomatskim i konzularnim predstavni{tvima BiH, te licima u posjeti BiH. 

(4)    Za{ti}eni objekti i druga imovina u smislu ovog zakona su objekti i druga imovina kojoj je BiH obavezna pru`iti za{titu prema me|unarodnom pravu i zakonu, ili po odluci Vije}a ministara." 

^lan 21. 

U ~lanu 25. stav (1) mijenja se i glasi: 

"(1)    Pravilnik }e se donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona". 

U stavu (2) iza rije~i "prema" dodaju se rije~i: "Zakonu o Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu ("Slu`beni glasnik BiH", br. 27/04 i 35/05)", a rije~i: "zakonima iz ~lana 24. ovog zakona" bri{u se. 

^lan 22. 

Iza ~lana 26. dodaje se novi ~lan 26a. koji glasi: 

"^lan 26a.
Mandat imenovanih lica 

(1)    Mandat lica koja na dan stupanja na snagu ovog zakona obavljaju du`nost direktora i zamjenika direktora ne mo`e trajati du`e od perioda koji je propisan ~lanom 7. stav (3) ovog zakona. 

(2)    Mandat lica koja na dan stupanja na snagu ovog zakona obavljaju du`nost pomo}nika direktora za Kriminalisti~ko-istra`ni odjel i pomo}nika direktora za Odjel za unutra{nju kontrolu }e trajati do isteka mandata na koji su imenovani. 

(3)    Trajanje mandata licima iz st. (1) i (2) ovog ~lana ra~una se od dana kada su direktor, zamjenik direktora, pomo}nik direktora za Kriminalisti~ko-istra`ni odjel i pomo}nik direktora za Odjel za unutra{nju kontrolu preuzeli svoje du`nosti." 

^lan 23. 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 


PSBiH, broj 368/09
18. juna 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Beriz Belki}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. 


260 

Na temelju ~lanka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 55. sjednici Zastupni~kog doma, odr`anoj 10. lipnja 2009. godine, i na 31. sjednici Doma naroda, odr`anoj 18. lipnja 2009. godine, usvojila je 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
FINANCIRANJU INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE 

^lanak 1. 

U Zakonu o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 61/04), u ~lanku 2. stavak (1) iza to~ke p) dodaju se nove to~. r), s), t), u) i v), koje glase: 

"r)    Program: grupiranje sli~nih aktivnosti ili usluga koje obavlja resorno ministarstvo ili prora~unski korisnik u odre|enom vremenskom roku kako bi postigao svoje strate{ke ciljeve; 

s)    Dokument okvirnog prora~una: akt koji sadr`i makroekonomske prognoze, projekcije prihoda, politike potro{nje i prora~unske gornje granice rashoda za prora~unske korisnike za sljede}u i idu}e dvije fiskalne godine i predstavlja preliminarni nacrt prora~una za sljede}u godinu; 

t)    Gornja granica rashoda: najve}i iznos rashoda odobrenih prora~unskom korisniku u fiskalnoj godini; 

u)    Prora~unski kalendar: odgovaraju}i akt Ministarstva financija i trezora s definiranim klju~nim zahtjevima za izradu izvje{}a i rokovima za pripremu Dokumenta okvirnog prora~una i godi{njeg prora~una; 

v)    Interni nadzor: sustav kojim se propisuju i provjeravaju primjene procedura i odgovornosti koje koriste institucije Bosne i Hercegovine kako bi se minimizirale mogu}nosti pojave prijevara i zloporaba." 

^lanak 2. 

U ~lanku 3. stavak (1) u zagradi, rije~i: "broj 5/03" zamjenjuju se rije~ima: "br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07 i 35/09)". 

Iza ~lanka 3. dodaje se novi ~lanak 3.a, koji glasi: 

"^lanak 3.a.
Status prora~unskog korisnika 

(1)    Status prora~unskog korisnika stje~e se na temelju Ustava Bosne i Hercegovine i zakona. 

(2)    Novi prora~unski korisnik upisuje se u Registar prora~unskih korisnika, koji vodi Ministarstvo financija i trezora. 

(3)    Tijelo ili organ koje nema status prora~unskog korisnika financira se putem prora~unskog korisnika u ~ijem je sastavu." 

^lanak 3. 

Naziv ~lanka 5. mijenja se i glasi: "Okvir srednjoro~nog planiranja prora~una"

U stavku (1), na kraju dodaje se nova re~enica, koja glasi: "Ministarstvo financija i trezora obvezno je pripremiti prora~un sukladno srednjoro~nom okvirnom planu prihoda i rashoda". 

Stavci (2), (3) i (4) bri{u se. 

^lanak 4. 

Iza ~lanka 5. dodaje se novi ~lanak 5.a, koji glasi: 

"^lanak 5.a.
Priprema Dokumenta okvirnog prora~una 

(1)    Najkasnije do 31. sije~nja teku}e godine, Ministarstvo financija i trezora obvezno je prora~unskim korisnicima dostaviti prora~unske instrukcije s prora~unskim kalendarom za pripremu Dokumenta okvirnog prora~una i godi{njeg prora~una, te smjernicama za pripremu tablica prioriteta prora~unskih korisnika po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, koje su ulazni elementi za izradu Dokumenta okvirnog prora~una. 

(2)    Najkasnije do 31. o`ujka, Direkcija za ekonomsko planiranje obvezna je izraditi Nacrt makroekonomskih projekcija za teku}u i tri idu}e godine, sukladno ~lanku 27.a. i 27.b. Zakona o Vije}u ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08). 

(3)    Najkasnije do 15. travnja, Odjel za makroekonomsku analizu Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje obvezno je izraditi Nacrt projekcija prihoda od neizravnih poreza za teku}u i tri idu}e godine. 

(4)    Najkasnije do 15. travnja teku}e godine, prora~unski korisnici dostavljaju tablice pregleda prioriteta Ministarstvu financija i trezora za sljede}u i idu}e dvije fiskalne godine, u obliku i sa sadr`ajem koje }e propisati Ministarstvo financija i trezora. 

(5)    Najkasnije do 28. travnja, Ministarstvo financija i trezora obvezno je izraditi Nacrt odjeljaka Dokumenta okvirnog prora~una koje sadr`e makroekonomske i fiskalne projekcije za teku}u i tri idu}e godine. 

(6)    Sukladno ~lanku 7. Zakona o Fiskalnom vije}u u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 63/08) i usvojenog "Globalnog okvira fiskalne bilance i politika u Bosni i Hercegovini" koji se odnose na institucije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo financija i trezora obvezno je dostaviti Dokument okvirnog prora~una Vije}u ministara na usvajanje najkasnije do 15. lipnja teku}e godine. 

(7)    Vije}e ministara obvezno je usvojiti Dokument okvirnog prora~una najkasnije do 30. lipnja, a Ministarstvo financija i trezora obvezno je objaviti usvojeni Dokument okvirnog prora~una na oficijelnoj web-stranici Ministarstva financija i trezora najkasnije do 15. srpnja." 

^lanak 5. 

^lanak 6. mijenja se i glasi: 

"^lanak 6.
Prora~unske instrukcije za prora~unske korisnike 

(1)    Najkasnije do 1. srpnja teku}e godine, Ministarstvo financija i trezora prora~unskim korisnicima dostavlja prora~unske instrukcije za sljede}u godinu, koje obvezatno sadr`e: 

a)    Gornje granice rashoda po svakom prora~unskom korisniku za sljede}u fiskalnu godinu; 

b)    Instrukcije vezane za pripremu prora~unskih zahtjeva za raspodjelu sredstava iz prora~una za sljede}u godinu, sukladno navedenim gornjim granicama i u obliku koji je utvrdilo Ministarstvo financija i trezora, uklju~uju}i prikaz tra`enih sredstava po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji; 

c)    Prora~un se usvaja po ekonomskoj klasifikaciji rashoda, dok dostavljenu programsku klasifikaciju Ministarstvo financija i trezora prila`e kao dodatnu informaciju uz obrazlo`enje prora~una u proceduri usvajanja prora~una institucija BiH. 

(2)    Ako Vije}e ministara ne usvoji Dokument okvirnog prora~una do 1. srpnja teku}e godine, Ministarstvo financija i trezora uputit }e instrukcije iz stavka (1) ovoga ~lanka s gornjim granicama rashoda sukladno planu utvr|enom u Nacrtu dokumenta okvirnog prora~una, a sukladno parametrima odre|enim u Globalnom okviru fiskalne bilance i politika u Bosni i Hercegovini, koji usvoji Fiskalno vije}e. 

(3)    Ako Fiskalno vije}e ne usvoji Globalni okvir fiskalne bilance i politika u Bosni i Hercegovini do 1. srpnja teku}e godine, Ministarstvo financija i trezora uputit }e prora~unskim korisnicima instrukcije iz stavka (1) ovoga ~lanka s gornjim granicama rashoda na razini odobrenog prora~una za teku}u godinu." 

^lanak 6. 

U ~lanku 7. stavak (2) mijenja se i glasi: 

"(2)    Procjene prihoda i zahtjevi za odobrenje rashoda koje dostave prora~unski korisnici obvezatno se temelje na analizama planiranih tro{kova, te odgovaraju}im cost-benefit analizama, analizama prioritetnosti i elementima o~ekivanih rezultata i ciljeva. Za vi{egodi{nje kapitalne investicijske programe, koje je usvojilo Vije}e ministara, u prvoj godini zahtjev }e sadr`avati ukupni iznos izdataka projekta, a bit }e popra}en faznim planovima projektnog upravljanja i procjenama tro{kova za svaku od idu}ih godina. U slu~aju ostalih vi{egodi{njih projekata, zahtjevi za budu}e ovlasti moraju imati upori{te u prvotnom prora~unskom zahtjevu i a`urirani u budu}im prora~unima kroz procjene ukupnih tro{kova tijekom svih godina." 

Iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4), koji glasi: 

"(4)    Ako Direkcija za ekonomsko planiranje ili Odjel za makroekonomsku analizu Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje tijekom godine, nakon roka utvr|enog u ~lanku 5.a. st. (2) i (3) ovoga zakona, revidira makroekonomske i fiskalne projekcije koje su kori{tene za procjenu prihoda, a Fiskalno vije}e usvoji odluku o eventualnim izmjenama ranije usvojenih prora~unskih okvira, Ministarstvo financija i trezora tako|er }e revidirati procjenu prihoda u nacrtu prora~una za sljede}u godinu, koji se dostavlja Vije}u ministara." 

U dosada{njem stavku (4), koji postaje stavak (5), rije~ "prora~una" zamjenjuje se rije~ima: "Zakona o prora~unu institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obveza Bosne i Hercegovine". 

^lanak 7. 

U ~lanku 8. stavak (2) u to~ki d) druga alineja mijenja se i glasi: 

"- Pregled projektiranih kapitalnih rashoda za fiskalnu godinu za koju se prora~un usvaja, a koji su dio vi{egodi{njeg kapitalnog investicijskog programa, koji je usvojilo Vije}e ministara i ~ije je trajanje dulje od jedne fiskalne godine;". 

U to~ki e) prva alineja mijenja se i glasi: 

"- Kada Vije}e ministara usvoji vi{egodi{nji kapitalni investicijski program, kapitalni rashodi smatrat }e se budu}im optere}enjima prora~unskih pozicija prema kriteriju vremenske dinamike utvr|ene kao sastavni dio investicijskog programa;". 

^lanak 8. 

U ~lanku 9. u stavku (5) iza rije~i: "Iznos odobrenih prora~unskih sredstava regulatornog organa" dodaju se rije~i: "iz ~lanka 2. stavak (1) to~ka n) ovoga zakona", a rije~i: "prora~una regulatornog organa" zamjenjuju se rije~ima: "ukupno planiranih vlastitih prihoda za teku}u godinu". 

Stavak (6) bri{e se. 

Dosada{nji st. (7) i (8) postaju st. (6) i (7). 

Iza ~lanka 9. naziv odjeljka: "Dono{enje Prora~una" mijenja se i glasi: "Dono{enje Zakona o prora~unu institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obveza Bosne i Hercegovine". 

^lanak 9. 

Naziv ~lanka 10. mijenja se i glasi: "Usvajanje Zakona o prora~unu institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obveza Bosne i Hercegovine". 

Ispred stavka (1) dodaje se novi stavak (1), koji glasi: 

"(1)    Zakon o prora~unu institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obveza Bosne i Hercegovine sadr`i prora~un sa~injen sukladno ~lanku 8. ovoga zakona i odredbe koje propisuju specifi~nosti izvr{enja prora~una u teku}oj godini." 

U dosada{njim st. (1), (2) i (3), koji postaju st. (2), (3) i (4), rije~ "prora~una" zamjenjuje se rije~ima: "Zakona o prora~unu institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obveza Bosne i Hercegovine". 

U dosada{njem stavku (3), koji postaje stavak (4), rije~i: "sukladno odobrenom prora~unu za tu godinu" bri{u se. 

^lanak 10. 

U ~lanku 11. u stavku (2) rije~i: "srazmjerno sredstvima utro{enim prema tromjese~nom prosjeku za prethodnu fiskalnu godinu" zamjenjuju se rije~ima: "na razini jedne ~etvrtine sredstava u usvojenom prora~unu za prethodnu fiskalnu godinu". 

U stavku (6) druga re~enica bri{e se. 

^lanak 11. 

U ~lanku 13. st. (1), (2) i (3) mijenjaju se i glase: 

"(1)    Prikupljanje, alokacija i distribucija prihoda iz neizravnih poreza, ostalih prihoda i davanja za koje je nadle`nost dodijeljena Upravi za neizravno oporezivanje ure|uje se Zakonom o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04 i 32/07), Zakonom o uplatama na Jedinstveni ra~un i raspodjeli prihoda ("Slu`beni glasnik BiH", broj 55/04) i ostalim podzakonskim aktima i propisima. 

(2)    Neporezni prihodi te ostali prihodi namijenjeni financiranju institucija Bosne i Hercegovine prikupljaju se putem sustava Jedinstvenog ra~una trezora sukladno ovome zakonu. 

(3)    Prihodi od entitetskih prora~una, prora~una Distrikta i prora~una institucija Bosne i Hercegovine namijenjeni otplati duga prikupljaju se sukladno odredbama Zakona o zadu`ivanju, dugu i jamstvima Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 52/05), prora~unskim projekcijama i vremenskim okvirom koje odredi Ministarstvo financija i trezora u suradnji s odgovornim ministarstvima entiteta i Distrikta i sukladno planiranim obvezama vezanim za otplatu duga." 

U stavku (4) druga re~enica bri{e se. 

Stavak (5) mijenja se i glasi: 

"(5)    Primici koji nastaju iz prodaje sredstava (imovine), prihodi od iznajmljivanja sredstava (imovine), te prihodi od pru`enih usluga, kao i pristojbe (naknade), nov~ane kazne i druge vrste prihoda priznaju se tek nakon izvr{ene naplate." 

Iza stavka (5) dodaje se novi stavak (6) koji glasi: 

"(6)    Primici od prodaje stalnih sredstava (imovine) mogu se koristiti u istoj godini u kojoj su ostvareni ako su bili planirani u prora~unu, sukladno ~lanku 8. stavak (2), to~ka a) ovoga zakona, uz suglasnost Ministarstva financija i trezora. Na~in i oblik odobrenja za tro{enje primitaka iz prodaje stalnih sredstava (imovine) utvr|uje se instrukcijama koje donosi Ministarstvo financija i trezora." 

^lanak 12. 

U ~lanku 14. stavak (4) mijenja se i glasi: 

"(4)    Rashode ili optere}enja prora~unskih pozicija koja se pla}aju iz dozna~enih dotacija, zajmova ili upla}enih donacija prora~unskim korisnicima ne mogu se realizirati prije dobivanja odobrenja od Ministarstva financija i trezora. Na~in i oblik takvoga odobrenja utvr|uje se instrukcijama koje donosi Ministarstvo financija i trezora." 

U stavku (5) iza rije~i "optere}enja" dodaju se rije~i: "iz teku}e fiskalne godine". 

Stavak (6) mijenja se i glasi: 

"(6)    Aproprijacije se mogu prenositi u sljede}u fiskalnu godinu za financiranje projekata iz posebnih fondova, za financiranje projekata od posebnog zna~aja za razvoj gospodarstva ili pobolj{anje efikasnosti, za financiranje projekata financiranih iz donacija, te za financiranje vi{egodi{njih kapitalnih investicijskih programa koje usvoji Vije}e ministara, iskazanih u aneksu prora~una." 

Stavak (7) bri{e se. 

^lanak 13. 

U ~lanku 18. u stavku (2) rije~i: "u Zakonu o dugu i jamstvima BiH" zamjenjuju se rije~ima: "u Zakonu o zadu`ivanju, dugu i jamstvima Bosne i Hercegovine". 

^lanak 14. 

U ~lanku 22. u stavku (1) rije~i: "20 dana" zamjenjuju se rije~ima: "30 dana". 

U stavku (2) u prvoj re~enici rije~i: "i Predsjedni{tvu Bosne i Hercegovine" bri{u se. 

U stavku (8) rije~i: "poglavljima II. i III. ovoga zakona" zamjenjuju se rije~ima: "poglavlju II. ovoga zakona". 

^lanak 15. 

^lanak 23. mijenja se i glasi: 

"^lanak 23.
Interna revizija i kontrola 

(1)    Ministarstvo financija i trezora uredit }e sustav interne revizije i interne kontrole prora~unskih korisnika sukladno Zakonu o unutarnjoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 27/08). 

(2)    Ministarstvo financija i trezora propisivat }e i provoditi sustav internog nadzora kod prora~unskih korisnika kako bi se osiguralo da prora~unski korisnici obavljaju aktivnosti sukladno zakonima i omogu}ila uspostava efikasnog sustava financijskog upravljanja i kontrole. 

(3)    Ministarstvo financija i trezora ima pravo uvida u svu dokumentaciju, koja je osnova za izmirenje obveza prora~unskog korisnika. Ministarstvo financija i trezora ima pravo i obvezu odbiti zahtjev koji nije sukladan zakonu, opsegu, strukturi i dinamici odobrenih prora~unskih rashoda i koji nije utemeljen na odgovaraju}im procedurama, te o tome, bez odgode, obavijestiti prora~unskog korisnika." 

^lanak 16. 

U ~lanku 24. stavak (1) mijenja se i glasi: 

"(1)    Prora~un kao i svaka izmjena i dopuna prora~una, te godi{nje izvje{}e o izvr{enju prora~una objavljuju se u "Slu`benom glasniku BiH" u roku od deset dana nakon njihovog dono{enja odnosno usvajanja." 

Stavak (3) bri{e se. 

Dosada{nji stavak (4) koji postaje stavak (3), mijenja se i glasi: 

"(3)    Svi dokumenti iz stavka (1) ovoga ~lanka, Dokument okvirnog prora~una iz ~lanka 5. ovoga zakona, tromjese~na i polugodi{nja izvje{}a o izvr{enju prora~una, te pravilnik o ra~unovodstvu i financijskom izvje{}ivanju objavljuju se na slu`benoj internet - stranici Ministarstva financija i trezora u roku od 10 dana nakon njihovog usvajanja." 

^lanak 17. 

U ~lanku 25. u stavku (1) rije~i: "investicijskog i rezervnog ra~una te" bri{u se. 

Stavak (2) mijenja se i glasi: 

"(2)    Depozitni ra~un je jedan ili vi{e ra~una otvorenih kod poslovnih banaka i Centralne banke Bosne i Hercegovine i namjenjenih prikupljanju prihoda za institucije Bosne i Hercegovine." 

Stavak (3) bri{e se. 

U dosada{njem stavku (4), koji postaje stavak (3), rije~i: "investicijski ra~un" zamjenjuju se rije~ima: "depozitni ra~un u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine". 

U dosada{njem stavku (5), koji postaje stavak (4), rije~ "podigla" zamjenjuje se rije~ju "koristila". 

Dosada{nji stavak (6) postaje stavak (5). 

^lanak 18. 

U ~lanku 27. st. (2) i (3) mijenjaju se i glase: 

"(2)    Odabir poslovnih banaka za pru`anje usluga vezanih za upravljanje raspolo`ivim sredstvima provodi se javnim nadmetanjem sukladno ovome zakonu. 

(3)    Nakon provedenog odabira poslovnih banaka po javnom nadmetanju, Ministarstvo financija i trezora s odabranim bankama potpisuje ugovore kojima se utv|uju me|usobna prava i obveze." 

^lanak 19. 

U ~lanku 28. u stavku (2) druga re~enica bri{e se. 

^lanak 20. 

U ~lanku 29. iza stavka (9) dodaje se novi stavak (10), koji glasi: 

"(10)    Ministarstvo financija i trezora osigurava gotovinu za isplatu tro{kova slu`benih putovanja i ostalih sitnih materijalnih tro{kova. Gotovina se podi`e na temelju dostavljenog mjese~nog plana, utvr|enog tjedno, potrebne gotovine i posebnog zahtjeva, sa specifikacijom planiranih isplata. Prora~unski korisnik du`an je donijeti interni akt kojim odre|uje visinu blagajni~kog maksimuma, na~in kori{tenja i odgovornost za materijalno i fizi~ko osiguranje gotovine, ako ih nije ranije dostavio Ministarstvu financija i trezora. Ministarstvo financija i trezora daje suglasnost na interni akt o blagajni~kom maksimumu prora~unskog korisnika, ovisno o opsegu i specifi~nosti djelatnosti koju obavlja prora~unski korisnik." 

^lanak 21. 

U ~lanku 30. stavak (2) mijenja se i glasi: 

"(2)    Prora~unski korisnici su u podru~ju centralizirane isplate pla}a du`ni primjenjivati odgovaraju}e odredbe ~lanka 52. Zakona o pla}ama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/08 i 35/09)." 

^lanak 22. 

U ~lanku 31. stavak (3) u to~ki c) iza rije~i: "Bosne i Hercegovine" dodaju se rije~i: "kao i kod Centralne banke Bosne i Hercegovine;". 

Stavci (6) i (7) mijenjaju se i glase: 

"(6)    Sve odobrene investicije moraju biti regulirane pisanim ugovorima. 

(7)    U svrhu diversificiranja rizika, najvi{e 25% javnih sredstava, kao odobrena investicija, mo`e se ulo`iti u vrijednosne papire jednog emitenta ili kao polog kod jedne poslovne banke." 

^lanak 23. 

^lanak 32. mijenja se i glasi: 

"^lanak 32.
Investicijski menad`er i depozitar 

(1)    Pod investicijskim menad`erom podrazumijeva se fizi~ka osoba, brokerska ku}a i banka s kojom Ministarstvo financija i trezora sklopi ugovor o obavljanju poslova investicijskog menad`era. Fizi~ka ili pravna osoba koja obavlja ulogu investicijskog menad`era mora posjedovati dozvolu za obavljanje poslova investicijskog menad`era izdanu od nadle`nog povjerenstva za vrijednosne papire. 

(2)    Iznimno od odredaba stavka (1) ovoga ~lanka, poslove investicijskog menad`era mo`e obavljati i ministar financija i trezora ako se javna sredstva investiraju isklju~ivo u odobrene investicije iz ~lanka 31. stavak (3) to~ka c) ovoga zakona. 

(3)    Poslove investicijskog menad`era mo`e obavljati i Centralna banka Bosne i Hercegovine na temelju posebnog ugovora sklopljenog s Ministarstvom financija i trezora. 

(4)    Pod pojmom depozitara podrazumijeva se banka koja u svojstvu tre}e strane dr`i na ~uvanju prenosive otkupljene vrijednosne papire iz ~lanka 31. ovoga zakona. 

(5)    Izbor investicijskog menad`era i depozitara, isklju~uju}i Centralnu banku Bosne i Hercegovine, provodi se javnim nadmetanjem sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine. 

(6)    Investicijski menad`er upravlja i raspola`e sredstvima i odlu~uje o investicijama s pa`njom dobrog gospodarstvenika i u najboljem interesu Ministarstva financija i trezora, po{tuju}i na~ela sigurnosti, likvidnosti i rentabilnosti. 

(7)    Investicijski menad`er donosi odluke o investiranju u ime Ministarstva financija i trezora. Investicijski menad`er ne mo`e se odre}i niti na bilo koji na~in prenijeti odgovornosti utvr|ene ovim zakonom. Ukoliko investicijski menad`er ulo`i javna sredstva u odobrene investicije sukladno propisanim pravilima i propisima, on ne snosi odgovornost za gubitke ili umanjenje javnih sredstava." 

^lanak 24. 

U ~lanku 33. u stavku (1) rije~ "izravno" bri{e se. 

^lanak 25. 

U ~lanku 37. stavak (2) mijenja se i glasi: 

"(2)    Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaje va`iti Zakon o trezoru institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 27/00)." 

Stavci (3) i (4) bri{u se. 

^lanak 26. 

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". 


PSBiH broj 369/09
18. lipnja 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Beriz Belki}, v. r. 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, v. r. Na osnovu ~lana IV 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 55. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 10. juna 2009. godine, i na 31. sjednici Doma naroda, odr`anoj 18. juna 2009. godine, usvojila je 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRAWU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

^lan 1. 

U Zakonu o finansirawu institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 61/04), u ~lanu 2. stav (1) iza ta~ke p), dodaju se nove ta~. r), s), t), u) i v), koje glase: 

"r)    Program: podrazumijeva grupisawe sli~nih aktivnosti ili usluga koje obavqa resorno ministarstvo ili buxetski korisnik u odre|enom vremenskom roku kako bi postigao svoje strate{ke ciqeve; 

s)    Dokument okvirnog buxeta: je akt koji sadr`i makroekonomske prognoze, projekcije prihoda, politike potro{we i buxetske gorwe granice rashoda za buxetske korisnike za sqede}u i naredne dvije fiskalne godine i predstavqa preliminarni nacrt buxeta za narednu godinu; 

t)    Gorwa granica rashoda: je najve}i iznos rashoda odobrenih buxetskom korisniku u fiskalnoj godini; 

u)    Buxetski kalendar: odgovaraju}i akt Ministarstva finansija i trezora sa definisanim kqu~nim zahtjevima za izradu izvje{taja i rokovima za pripremu Dokumenta okvirnog buxeta i godi{weg buxeta; 

v)    Interni nadzor: podrazumijeva sistem kojim se propisuju i provjeravaju primjene procedura i odgovornosti koje koriste institucije Bosne i Hercegovine kako bi se minimizirale mogu}nosti pojave prevara i zloupotreba." 

^lan 2. 

U ~lanu 3. stav (1) u zagradi rije~i: "broj 5/03" zamjewuju se rije~ima: "br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07 i 35/09)". 

Iza ~lana 3. dodaje se novi ~lan 3a, koji glasi: 

"^lan 3a.
Status buxetskog korisnika 

(1)    Status buxetskog korisnika sti~e se na osnovu Ustava Bosne i Hercegovine i zakona. 

(2)    Novi buxetski korisnik upisuje se u Registar buxetskih korisnika koji vodi Ministarstvo finansija i trezora. 

(3)    Tijelo ili organ koje nema status buxetskog korisnika finansira se putem buxetskog korisnika u ~ijem se sastavu nalazi." 

^lan 3. 

Naziv ~lana 5. mijewa se i glasi: "Okvir sredworo~nog planirawa buxeta"

U stavu (1) na kraju dodaje se nova re~enica koja glasi: "Ministarstvo finansija i trezora obavezno je da pripremi buxet u skladu sa sredworo~nim okvirnim planom prihoda i rashoda". 

Stavovi (2), (3) i (4) bri{u se. 

^lan 4. 

Iza ~lana 5. dodaje se novi ~lan 5a, koji glasi: 

"^lan 5a.
Priprema Dokumenta okvirnog buxeta 

(1)    Najkasnije do 31. januara teku}e godine, Ministarstvo finansija i trezora je obavezno da buxetskim korisnicima dostavi buxetske instrukcije s buxetskim kalendarom za pripremu Dokumenta okvirnog buxeta i godi{weg buxeta, te smjernicama za pripremu tabela prioriteta buxetskih korisnika po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, koje su ulazni elementi za izradu Dokumenta okvirnog buxeta. 

(2)    Najkasnije do 31. marta, Direkcija za ekonomsko planirawe obavezna je da sa~ini Nacrt makroekonomskih projekcija za teku}u i tri naredne godine, u skladu sa ~lanom 27a. i 27b. Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08). 

(3)    Najkasnije do 15. aprila, Odjeqewe za makroekonomsku analizu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe obavezno je da sa~ini Nacrt projekcija prihoda od indirektnih poreza za teku}u i tri naredne godine. 

(4)    Najkasnije do 15. aprila teku}e godine, buxetski korisnici dostavqaju tabele pregleda prioriteta Ministarstvu finansija i trezora za sqede}u i naredne dvije fiskalne godine, u formi i sa sadr`ajem koje }e propisati Ministarstvo finansija i trezora. 

(5)    Najkasnije do 28. aprila, Ministarstvo finansija i trezora obavezno je da sa~ini Nacrt odjeqaka Dokumenta okvirnog buxeta koje sadr`e makroekonomske i fiskalne projekcije za teku}u i tri naredne godine. 

(6)    U skladu sa ~lanom 7. Zakona o Fiskalnom savjetu u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 63/08) i usvojenim "Globalnim okvirom fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini" koji se odnose na institucije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo finansija i trezora obavezno je da dostavi Dokument okvirnog buxeta Savjetu ministara na usvajawe najkasnije do 15. juna teku}e godine. 

(7)    Savjet ministara obavezan je da usvoji Dokument okvirnog buxeta najkasnije do 30. juna, a Ministarstvo finansija i trezora je obavezno da objavi usvojeni Dokument okvirnog buxeta na oficijelnoj veb-stranici Ministarstva finansija i trezora najkasnije do 15. jula." 

^lan 5. 

^lan 6. mijewa se i glasi: 

"^lan 6.
Buxetske instrukcije za buxetske korisnike 

(1)    Najkasnije do 01. jula teku}e godine, Ministarstvo finansija i trezora buxetskim korisnicima dostavqa buxetske instrukcije za sqede}u godinu, koje obavezno sadr`e: 

a)    gorwe granice rashoda po svakom buxetskom korisniku za sqede}u fiskalnu godinu; 

b)    instrukcije vezane za pripremu buxetskih zahtjeva za raspodjelu sredstava iz buxeta za narednu godinu, u skladu s navedenim gorwim granicama i u formi koju je utvrdilo Ministarstvo finansija i trezora, ukqu~uju}i prikaz tra`enih sredstava po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji; 

c)    buxet se usvaja po ekonomskoj klasifikaciji rashoda, dok dostavqenu programsku klasifikaciju Ministarstvo finansija i trezora prila`e kao dodatnu informaciju uz obrazlo`ewe buxeta u proceduri usvajawa buxeta institucija Bosne i Hercegovine. 

(2)    Ako Savjet ministara ne usvoji Dokument okvirnog buxeta do 01. jula teku}e godine, Ministarstvo finansija i trezora }e instrukcije iz stava (1) ovog ~lana uputiti s gorwim granicama rashoda u skladu s planom definisanim u Nacrtu dokumenta okvirnog buxeta, a prema parametrima definisanim u Globalnom okviru fiskalog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini, koji usvoji Fiskalni savjet. 

(3)    Ako Fiskalni savjet ne usvoji Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini do 01. jula teku}e godine, Ministarstvo finansija i trezora }e buxetskim korisnicima uputiti instrukcije iz stava (1) ovog ~lana s gorwim granicama rashoda na nivou odobrenog buxeta za teku}u godinu." 

^lan 6. 

U ~lanu 7. stav (2) mijewa se i glasi: 

"(2)    Procjene prihoda i zahtjevi za odobrewe rashoda koje dostave buxetski korisnici obavezno se zasnivaju na analizama planiranih tro{kova, te odgovaraju}im cost-benefit analizama, analizama prioritetnosti i elementima o~ekivanih rezultata i ciqeva. Za vi{egodi{we kapitalne investicione programe, koje je usvojio Savjet ministara, u prvoj godini zahtjev }e sadr`avati ukupan iznos izdataka projekta, a bi}e popra}en faznim planovima projektnog upravqawa i procjenama tro{kova za svaku od narednih godina. U slu~aju ostalih vi{egodi{wih projekata, zahtjevi za budu}a ovla{}ewa moraju imati upori{te u prvobitnom buxetskom zahtjevu i a`urirani u narednim buxetima kroz procjene ukupnih tro{kova tokom svih godina." 

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi: 

"(4)    Ako Direkcija za ekonomsko planirawe ili Odjeqewe za makroekonomsku analizu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe tokom godine, nakon roka utvr|enog u ~lanu 5a. st. (2) i (3) ovog zakona, revidira makroekonomske i fiskalne projekcije koje su kori{}ene za procjenu prihoda, a Fiskalni savjet usvoji odluku o eventualnim izmjenama ranije usvojenih buxetskih okvira, Ministarstvo finansija i trezora }e tako|e revidirati procjenu prihoda u nacrtu buxeta za narednu godinu koji se dostavqa Savjetu ministara." 

U dosada{wem stavu (4) koji postaje stav (5) rije~ "buxeta" zamjewuje se rije~ima: "Zakona o buxetu institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine". 

^lan 7. 

U ~lanu 8. u stavu (2) u ta~ki d) druga alineja mijewa se i glasi: 

" - Pregled projektovanih kapitalnih rashoda za fiskalnu godinu za koju se buxet usvaja, a koji su dio vi{egodi{weg kapitalnog investicionog programa, koje je usvojio Savjet ministara i ~ije trajawe je du`e od jedne fiskalne godine;". 

U ta~ki e) prva alineja mijewa se i glasi: 

" - Kada Savjet ministara usvoji vi{egodi{wi kapitalni investicioni program, kapitalni rashodi smatra}e se budu}im optere}ewima buxetskih pozicija prema kriterijumu vremenske dinamike utvr|ene kao sastavni dio investicionog programa;". 

^lan 8. 

U ~lanu 9. u stavu (5) iza rije~i: "Iznos odobrenih buxetskih sredstava regulatornog organa" dodaju se rije~i: "iz ~lana 2. stav (1) ta~ka n) ovog zakona", a rije~i: "buxeta regulatornog organa" zamjewuju se rije~ima: "ukupno planiranih sopstvenih prihoda za teku}u godinu". 

Stav (6) bri{e se. 

Dosada{wi st. (7) i (8) postaju st. (6) i (7). 

Iza ~lana 9. naziv odjeqka: "Dono{ewe Buxeta" mijewa se i glasi: "Dono{ewe Zakona o buxetu institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine". 

^lan 9. 

Naziv ~lana 10. mijewa se i glasi: "Usvajawe Zakona o buxetu institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine". 

Ispred stava (1) dodaje se novi stav (1) koji glasi: 

"(1)    Zakon o buxetu institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine sadr`i buxet sa~iwen u skladu sa ~lanom 8. ovog zakona i odredbe koje reguli{u specifi~nosti izvr{ewa buxeta u teku}oj godini." 

U dosada{wim st. (1), (2) i (3) koji postaju st. (2), (3) i (4) rije~ "buxeta" zamjewuje se rije~ima: "Zakona o buxetu institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine". 

U dosada{wem stavu (3) koji postaje stav (4) rije~i: "u skladu sa odobrenim buxetom za tu godinu" bri{u se. 

^lan 10. 

U ~lanu 11. u stavu (2) rije~i: "srazmjerno sredstvima utro{enim prema tromjese~nom prosjeku za prethodnu fiskalnu godinu" zamjewuju se rije~ima: "na nivou jedne ~etvrtine sredstava u usvojenom buxetu za prethodnu fiskalnu godinu". 

U stavu (6) druga re~enica bri{e se. 

^lan 11. 

U ~lanu 13. st. (1), (2) i (3) mijewaju se i glase: 

"(1)    Prikupqawe, alokacija i distribucija prihoda iz indirektnih poreza, ostalih prihoda i da`bina za koje je nadle`nost dodijeqena Upravi za indirektno oporezivawe ure|uje se Zakonom o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04 i 32/07), Zakonom o uplatama na Jedinstveni ra~un i raspodjeli prihoda ("Slu`beni glasnik BiH", broj 55/04) i ostalim podzakonskim aktima i propisima. 

(2)    Neporezni prihodi kao i ostali prihodi namijeweni za finansirawe institucija Bosne i Hercegovine prikupqaju se preko sistema Jedinstvenog ra~una trezora u skladu s ovim zakonom. 

(3)    Prihodi od entitetskih buxeta, buxeta Distrikta i buxeta institucija Bosne i Hercegovine namijeweni za otplatu duga prikupqaju se prema odredbama Zakona o zadu`ivawu, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 52/05), buxetskim projekcijama i vremenskim okvirom koje odredi Ministarstvo finansija i trezora u saradwi s odgovornim ministarstvima entiteta i Distrikta i u skladu s planiranim obavezama vezanim za otplatu duga." 

U stavu (4) druga re~enica bri{e se. 

Stav (5) mijewa se i glasi: 

"(5)    Prihodi koji nastaju iz prodaje sredstava (imovine), prihodi od iznajmqivawa sredstava (imovine), te prihodi od pru`enih usluga, kao i takse (naknade), nov~ane kazne i druge vrste prihoda priznaju se tek nakon izvr{ene naplate." 

Iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi: 

"(6)    Prihodi od prodaje stalnih sredstava (imovine) mogu se koristiti u istoj godini u kojoj su ostvareni, ukoliko su bili planirani u buxetu, u skladu sa ~lanom 8. stav (2), ta~ka a) ovog zakona, uz saglasnost Ministarstva finansija i trezora. Na~in i forma odobrewa utro{ka prihoda iz prodaje stalnih sredstava (imovine) utvr|uje se instrukcijama koje donosi Ministarstvo finansija i trezora." 

^lan 12. 

U ~lanu 14. stav (4) mijewa se i glasi: 

"(4)    Rashode ili optere}ewa buxetskih pozicija koja se pla}aju iz dozna~enih grantova, zajmova ili upla}enih donacija buxetskim korisnicima ne mogu se realizovati prije dobijawa odobrewa od Ministarstva finansija i trezora. Na~in i forma takvog odobrewa utvr|uje se instrukcijama koje donosi Ministarstvo finansija i trezora." 

U stavu (5) iza rije~i "optere}ewa" dodaju se rije~i: "iz teku}e fiskalne godine". 

Stav (6) mijewa se i glasi: 

"(6)    Aproprijacije se mogu prenositi u narednu fiskalnu godinu za finansirawe projekata iz posebnih fondova, za finansirawe projekata od posebnog zna~aja za razvoj privrede ili poboq{awe efikasnosti, za finansirawe projekata finansiranih iz donacija, te za finansirawe vi{egodi{wih kapitalnih investicionih programa usvojenih od Savjeta ministara i iskazanih u Aneksu buxeta." 

Stav (7) bri{e se. 

^lan 13. 

U ~lan 18. u stavu (2) rije~i: "u Zakonu o dugu i garancijama BiH" zamjewuju se rije~ima: "u Zakonu o zadu`ivawu, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine". 

^lan 14. 

U ~lanu 22. u stavu (1) rije~i: "20 dana" zamjewuju se rije~ima: "30 dana". 

U stavu (2) u prvoj re~enici rije~i: "i Predsjedni{tvu Bosne i Hercegovine" bri{u se. 

U stavu (8) rije~i: "sa glavama II i III ovog zakona" zamjewuju se rije~ima: "sa glavom II ovog zakona". 

^lan 15. 

^lan 23. mijewa se i glasi: 

"^lan 23.
Interna revizija i kontrola 

(1)    Ministarstvo finansija i trezora uredi}e sistem interne revizije i interne kontrole bixetskih korisnika na osnovu Zakona o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 27/08). 

(2)    Ministarstvo finansija i trezora propisiva}e i sprovoditi sistem internog nadzora kod buxetskih korisnika kako bi se obezbijedilo da buxetski korisnici obavqaju aktivnosti u skladu sa zakonima i omogu}ilo uspostavqawe efikasnog sistema finansijskog upravqawa i kontrole. 

(3)    Ministarstvo finansija i trezora ima pravo uvida u svu dokumentaciju, koja je osnova za izmirewe obaveza buxetskog korisnika. Ministarstvo finansija i trezora ima pravo i obavezu da odbije zahtjev koji nije u skladu sa zakonom, obimom, strukturom i dinamikom odobrenih buxetskih rashoda i koji nije zasnovan na odgovaraju}im procedurama, te da o tome, bez odga|awa, obavijesti buxetskog korisnika." 

^lan 16. 

U ~lanu 24. stav (1) mijewa se i glasi: 

"(1)    Buxet kao i svaka izmjena i dopuna buxeta, te godi{wi izvje{taj o izvr{ewu buxeta objavquju se u "Slu`benom glasniku BiH" u roku od deset dana nakon wihovog dono{ewa odnosno usvajawa." 

Stav (3) bri{e se. 

Dosada{wi stav (4) koji postaje stav (3) mijewa se i glasi: 

"(3)    Svi dokumenti navedeni u stavu (1) ovog ~lana, Dokument okvirnog buxeta naveden u ~lanu 5. ovog zakona, tromjese~ni i polugodi{wi izvje{taji o izvr{ewu buxeta, te pravilnik o ra~unovodstvu i finansijskom izvje{tavawu objavquju se na slu`benoj internet stranici Ministarstva finansija i trezora u roku od deset (10) dana nakon wihovog usvajawa." 

^lan 17. 

U ~lanu 25. u stavu (1) rije~i: "investicionog i rezervnog ra~una te" bri{u se. 

Stav (2) mijewa se i glasi: 

"(2)    Depozitni ra~un je jedan ili vi{e ra~una otvorenih kod poslovnih banaka i Centralne banke Bosne i Hercegovine koji su namijeweni za prikupqawe prihoda za institucije Bosne i Hercegovine." 

Stav (3) bri{e se. 

U dosada{wem stavu (4) koji postaje stav (3) rije~i: "investicioni ra~un" zamjewuju se rije~ima: "depozitni ra~un u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine". 

U dosada{wem stavu (5) koji postaje stav (4) rije~ "podigla" zamjewuje se rije~ju "koristila". 

Dosada{wi stav (6) postaje stav (5). 

^lan 18. 

U ~lanu 27. st. (2) i (3) mijewaju se i glase: 

"(2)    Izbor poslovnih banaka za pru`awe usluga vezanih za upravqawe raspolo`ivim sredstvima vr{i se javnim nadmetawem u skladu sa ovim zakonom. 

(3)    Nakon izvr{enog izbora poslovnih banaka po javnom nadmetawu, Ministarstvo finansija i trezora sa izabranim bankama potpisuje ugovore u kojima se reguli{u me|usobna prava i obaveze." 

^lan 19. 

U ~lanu 28. u stavu (2) druga re~enica bri{e se. 

^lan 20. 

U ~lanu 29. iza stava (9) dodaje se novi stav (10) koji glasi: 

"(10)    Ministarstvo finansija i trezora obezbje|uje gotovinu za isplatu tro{kova slu`benih putovawa i ostalih sitnih materijalnih tro{kova. Gotovina se podi`e na osnovu dostavqenog mjese~nog plana, utvr|enog sedmi~no, potrebne gotovine i posebnog zahtjeva, sa specifikacijom planiranih isplata. Buxetski korisnik du`an je da donese interni akt kojim odre|uje visinu blagajni~kog maksimuma, na~in kori{}ewa i odgovornost za materijalno i fizi~ko obezbje|ewe gotovine, ukoliko ih nije ranije dostavio Ministarstvu finansija i trezora. Ministarstvo finansija i trezora daje saglasnost na interni akt o blagajni~kom maksimumu buxetskog korisnika, zavisno od obima i specifi~nosti djelatnosti koju obavqa buxetski korisnik." 

^lan 21. 

U ~lanu 30. stav (2) mijewa se i glasi: 

"(2)    U oblasti centralizovane isplate plata buxetski korisnici du`ni su da primjewuju odgovaraju}e odredbe ~lana 52. Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/08 i 35/09)." 

^lan 22. 

U ~lanu 31. u stavu (3) u ta~ki c) iza rije~i: "Bosne i Hercegovine" dodaju se rije~i: "kao i kod Centralne banke Bosne i Hercegovine;". 

Stavovi (6) i (7) mijewaju se i glase: 

"(6)    Sve odobrene investicije moraju biti regulisane pisanim ugovorima. 

(7)    U svrhu diversifikovawa rizika, najvi{e 25% javnih sredstava mo`e se ulo`iti, kao odobrena investicija, u hartije od vrijednosti jednog emitenta ili u polog kod jedne poslovne banke." 

^lan 23. 

^lan 32. mijewa se i glasi: 

"^lan 32.
Investicioni menaxer i depozitar 

(1)    Pod investicionim menaxerom podrazumijeva se fizi~ko lice, brokerska ku}a i banka, s kojim Ministarstvo finansija i trezora zakqu~i ugovor o obavqawu poslova investicionog menaxera. Fizi~ko ili pravno lice koje ima ulogu investicionog menaxera mora imati dozvolu za obavqawe poslova investicionog menaxera izdatu od nadle`ne komisije za hartije od vrijednosti. 

(2)    Izuzetno od odredaba stava (1) ovog ~lana, poslove investicionog menaxera mo`e obavqati i ministar finansija i trezora, ako se investirawe javnih sredstava vr{i iskqu~ivo u odobrene investicije iz ~lana 31. stava (3) ta~ka c) ovog zakona. 

(3)    Poslove investicionog menaxera mo`e obavqati i Centralna banka Bosne i Hercegovine na osnovu posebnog ugovora zakqu~enog s Ministarstvom finansija i trezora. 

(4)    Pod pojmom depozitara podrazumijeva se banka koja u svojstvu tre}e strane dr`i na ~uvawu prenosive otkupqene hartije od vrijednosti iz ~lana 31. ovog zakona. 

(5)    Izbor investicionog menaxera i depozitara, iskqu~uju}i Centralnu banku Bosne i Hercegovine, vr{i se javnim nadmetawem u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

(6)    Investicioni menaxer upravqa i raspola`e sredstvima i odlu~uje o investicijama s pa`wom dobrog privrednika i u najboqem interesu Ministarstva finansija i trezora po{tuju}i principe bezbjednosti, likvidnosti i rentabilnosti. 

(7)    Investicioni menaxer donosi odluke o investirawu u ime Ministarstva finansija i trezora. Investicioni menaxer ne mo`e se odre}i niti na bilo koji na~in prenijeti odgovornosti utvr|ene ovim zakonom. Ako investicioni menaxer ulo`i javna sredstva u odobrene investicije u skladu s propisanim pravilima i propisima, on ne snosi odgovornost za gubitke ili umawewe javnih sredstava." 

^lan 24. 

U ~lanu 33. u stavu (1) rije~ "direktno" bri{e se. 

^lan 25. 

U ~lanu 37. stav (2) mijewa se i glasi: 

"(2)    Stupawem na snagu ovog zakona prestaje va`iti Zakon o trezoru institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 27/00)." 

Stavovi (3) i (4) bri{u se. 

^lan 26. 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". 


PSBiH, broj 369/09
18. juna 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Beriz Belki}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. Na osnovu ~lana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 55. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 10. juna 2009. godine, i na 31. sjednici Doma naroda, odr`anoj 18. juna 2009. godine, usvojila je 

ZAKON 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
FINANSIRANJU INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE 

^lan 1. 

U Zakonu o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 61/04), u ~lanu 2. stav (1) iza ta~ke p), dodaju se nove ta~. r), s), t), u) i v), koje glase: 

"r)    Program: grupisanje sli~nih aktivnosti ili usluga koje obavlja resorno ministarstvo ili bud`etski korisnik u odre|enom vremenskom roku kako bi postigao svoje strate{ke ciljeve; 

s)    Dokument okvirnog bud`eta: akt koji sadr`i makroekonomske prognoze, projekcije prihoda, politike potro{nje i bud`etske gornje granice rashoda za bud`etske korisnike za sljede}u i naredne dvije fiskalne godine i predstavlja preliminarni nacrt bud`eta za narednu godinu; 

t)    Gornja granica rashoda: najve}i iznos rashoda odobrenih bud`etskom korisniku u fiskalnoj godini; 

u)    Bud`etski kalendar: odgovaraju}i akt Ministarstva finansija i trezora s definiranim klju~nim zahtjevima za izradu izvje{taja i rokovima za pripremu Dokumenta okvirnog bud`eta i godi{njeg bud`eta; 

v)    Interni nadzor: predstavlja sistem kojim se propisuju i provjeravaju primjene procedura i odgovornosti koje koriste institucije Bosne i Hercegovine kako bi se minimizirale mogu}nosti pojave prevara i zloupotreba." 

^lan 2. 

U ~lanu 3. stav (1) u zagradi, rije~i: "broj 5/03" zamjenjuju se rije~ima: "br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07 i 35/09)". 

Iza ~lana 3. dodaje se novi ~lan 3a. koji glasi: 

"^lan 3a.
Status bud`etskog korisnika 

(1)    Status bud`etskog korisnika sti~e se na osnovu Ustava Bosne i Hercegovine i zakona. 

(2)    Novi bud`etski korisnik upisuje se u Registar bud`etskih korisnika koji vodi Ministarstvo finansija i trezora. 

(3)    Tijelo ili organ koje nema status bud`etskog korisnika finansira se preko bud`etskog korisnika u ~ijem se sastavu nalazi." 

^lan 3. 

Naziv ~lana 5. mijenja se i glasi: "Okvir srednjoro~nog planiranja bud`eta"

U stavu (1) na kraju dodaje se nova re~enica koja glasi: "Ministarstvo finansija i trezora obavezno je pripremiti bud`et u skladu sa srednjoro~nim okvirnim planom prihoda i rashoda." 

St. (2), (3) i (4) bri{u se. 

^lan 4. 

Iza ~lana 5. dodaje se novi ~lan 5a., koji glasi: 

"^lan 5a.
Priprema Dokumenta okvirnog bud`eta 

(1)    Najkasnije do 31. januara teku}e godine, Ministarstvo finansija i trezora obavezno je bud`etskim korisnicima dostaviti bud`etske instrukcije s bud`etskim kalendarom za pripremu Dokumenta okvirnog bud`eta i godi{njeg bud`eta, te smjernicama za pripremu tabela prioriteta bud`etskih korisnika po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, koje su ulazni elementi za izradu Dokumenta okvirnog bud`eta. 

(2)    Najkasnije do 31. marta, Direkcija za ekonomsko planiranje obavezna je izraditi nacrt makroekonomskih projekcija za teku}u i tri naredne godine, u skladu s ~l. 27a. i 27b. Zakona o Vije}u ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08). 

(3)    Najkasnije do 15. aprila, Odjel za makroekonomsku analizu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje obavezan je izraditi nacrt projekcija prihoda od indirektnih poreza za teku}u i tri naredne godine. 

(4)    Najkasnije do 15. aprila teku}e godine, bud`etski korisnici dostavljaju tabele pregleda prioriteta Ministarstvu finansija i trezora za sljede}u i naredne dvije fiskalne godine, u formi i sa sadr`ajem koje }e propisati Ministarstvo finansija i trezora. 

(5)    Najkasnije do 28. aprila, Ministarstvo finansija i trezora obavezno je sa~initi nacrt odjeljaka Dokumenta okvirnog bud`eta koje sadr`e makroekonomske i fiskalne projekcije za teku}u i tri naredne godine. 

(6)    U skladu s ~lanom 7. Zakona o Fiskalnom vije}u u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 63/08) i usvojenog "Globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini" koji se odnose na institucije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo finansija i trezora obavezno je dostaviti Dokument okvirnog bud`eta Vije}u ministara na usvajanje najkasnije do 15. juna teku}e godine. 

(7)    Vije}e ministara obavezno je usvojiti Dokument okvirnog bud`eta najkasnije do 30. juna, a Ministarstvo finansija i trezora obavezno je objaviti usvojeni Dokument okvirnog bud`eta na zvani~noj veb-stranici Ministarstva finansija i trezora najkasnije do 15. jula." 

^lan 5. 

^lan 6. mijenja se i glasi: 

"^lan 6.
Bud`etske instrukcije za bud`etske korisnike 

(1)    Najkasnije do 1. jula teku}e godine, Ministarstvo finansija i trezora bud`etskim korisnicima dostavlja bud`etske instrukcije za sljede}u godinu, koje obavezno sadr`e: 

a)    gornje granice rashoda po svakom bud`etskom korisniku za sljede}u fiskalnu godinu; 

b)    instrukcije vezane za pripremu bud`etskih zahtjeva za raspodjelu sredstava iz bud`eta za narednu godinu, u skladu s navedenim gornjim granicama i u formi koju je utvrdilo Ministarstvo finansija i trezora, uklju~uju}i prikaz tra`enih sredstava po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji; 

c)    bud`et se usvaja po ekonomskoj klasifikaciji rashoda, dok dostavljenu programsku klasifikaciju Ministarstvo finansija i trezora prila`e kao dodatnu informaciju uz obrazlo`enje bud`eta u proceduri usvajanja bud`eta institucija Bosne i Hercegovine. 

(2)    Ako Vije}e ministara ne usvoji Dokument okvirnog bud`eta do 1. jula teku}e godine, Ministarstvo finansija i trezora }e instrukcije iz stava (1) ovog ~lana uputiti s gornjim granicama rashoda u skladu s planom definiranim u nacrtu dokumenta okvirnog bud`eta, a u skladu s parametrima definiranim u Globalnom okviru fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini, koji je usvojilo Fiskalno vije}e. 

(3)    Ako Fiskalno vije}e ne usvoji Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini do 1. jula teku}e godine, Ministarstvo finansija i trezora }e bud`etskim korisnicima uputiti instrukcije iz stava (1) ovog ~lana s gornjim granicama rashoda na nivou bud`eta odobrenog za teku}u godinu." 

^lan 6. 

U ~lanu 7. stav (2) mijenja se i glasi: 

"(2)    Procjene prihoda i zahtjevi za odobrenje rashoda koje dostave bud`etski korisnici obavezno se zasnivaju na analizama planiranih tro{kova, te odgovaraju}im cost-benefit analizama, analizama prioritetnosti i elementima o~ekivanih rezultata i ciljeva. Za vi{egodi{nje kapitalne investicione programe, koje je usvojilo Vije}e ministara, u prvoj godini zahtjev }e sadr`avati ukupan iznos izdataka projekta, a bit }e popra}en faznim planovima projektnog upravljanja i procjenama tro{kova za svaku od narednih godina. U slu~aju ostalih vi{egodi{njih projekata, zahtjevi za budu}a ovla{tenja moraju imati upori{te u provobitnom bud`etskom zahtjevu i biti a`urirani u narednim bud`etima kroz procjene ukupnih tro{kova tokom svih godina." 

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi: 

"(4)    Ako Direkcija za ekonomsko planiranje ili Odjel za makroekonomsku analizu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje tokom godine, nakon roka utvr|enog ~lanom 5a. st. (2) i (3) ovog zakona, revidira makroekonomske i fiskalne projekcije koje su kori{tene za procjenu prihoda, a Fiskalno vije}e usvoji odluku o eventualnim izmjenama ranije usvojenih bud`etskih okvira, Ministarstvo finansija i trezora }e tako|er revidirati procjenu prihoda u nacrtu bud`eta za narednu godinu koji se dostavlja Vije}u ministara." 

U dosada{njem stavu (4) koji postaje stav (5) rije~ "bud`eta" zamjenjuje se rije~ima: "Zakona o bud`etu institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine". 

^lan 7. 

U ~lanu 8. stav (2) ta~ka d) alineja druga mijenja se i glasi: 

"- Pregled projektiranih kapitalnih rashoda za fiskalnu godinu za koju se bud`et usvaja, a koji su dio vi{egodi{njeg kapitalnog investicionog programa, koje je usvojilo Vije}e ministara i ~ije je trajanje du`e od jedne fiskalne godine;". 

U ta~ki e) alineja prva mijenja se i glasi: 

"- Kada Vije}e ministara usvoji vi{egodi{nji kapitalni investicioni program, kapitalni rashodi smatrat }e se budu}im optere}enjima bud`etskih pozicija prema kriteriju vremenske dinamike utvr|ene kao sastavni dio investicionog programa;". 

^lan 8. 

U ~lanu 9. stav (5) iza rije~i: "Iznos odobrenih bud`etskih sredstava regulatornog organa" dodaju se rije~i: "iz ~lana 2. stav (1) ta~ka n) ovog zakona", a rije~i: "bud`eta regulatornog organa" zamjenjuju se rije~ima: "ukupno planiranih vlastitih prihoda za teku}u godinu". 

Stav (6) bri{e se. 

Dosada{nji st. (7) i (8) postaju st. (6) i (7). 

Iza ~lana 9. naziv odjeljka "Dono{enje Bud`eta" mijenja se i glasi: "Dono{enje Zakona o bud`etu institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine". 

^lan 9. 

Naziv ~lana 10. mijenja se i glasi: "Usvajanje Zakona o bud`etu institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine". 

Ispred stava (1) dodaje se novi stav (1) koji glasi: 

"(1)    Zakon o bud`etu institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine sadr`i bud`et sa~injen u skladu s ~lanom 8. ovog zakona i odredbe koje reguliraju specifi~nosti izvr{enja bud`eta u teku}oj godini. 

U dosada{njim st. (1), (2) i (3) koji postaju st. (2), (3) i (4) rije~ "bud`eta" zamjenjuje se rije~ima: "Zakona o bud`etu institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine". 

U dosada{njem stavu (3) koji postaje stav (4) rije~i: "u skladu s odobrenim bud`etom za tu godinu" bri{u se. 

^lan 10. 

U ~lanu 11. stav (2) rije~i: "srazmjerno sredstvima utro{enim prema tromjese~nom prosjeku za prethodnu fiskalnu godinu" zamjenjuju se rije~ima: "na nivou jedne ~etvrtine sredstava u usvojenom bud`etu za prethodnu fiskalnu godinu". 

U stavu (6) druga re~enica bri{e se. 

^lan 11. 

U ~lanu 13. st. (1), (2) i (3) mijenjaju se i glase: 

"(1)    Prikupljanje, alokacija i distribucija prihoda iz indirektnih poreza, ostalih prihoda i da`bina za koje je nadle`nost dodijeljena Upravi za indirektno oporezivanje ure|uje se Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04 i 32/07), Zakonom o uplatama na Jedinstveni ra~un i raspodjeli prihoda ("Slu`beni glasnik BiH", br. 55/04) i ostalim podzakonskim aktima i propisima. 

(2)    Neporeski prihodi kao i ostali prihodi namijenjeni za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine prikupljaju se preko sistema Jedinstvenog ra~una trezora u skladu s ovim zakonom. 

(3)    Prihodi od entitetskih bud`eta, bud`eta Distrikta i bud`eta institucija Bosne i Hercegovine namijenjeni za otplatu duga prikupljaju se u skladu s odredbama Zakona o zadu`ivanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 52/05), bud`etskim projekcijama i vremenskim okvirom koje odredi Ministarstvo finansija i trezora, u saradnji s odgovornim ministarstvima entiteta i Distrikta i u skladu s planiranim obavezama vezanim za otplatu duga." 

U stavu (4) druga re~enica bri{e se. 

Stav (5) mijenja se i glasi: 

"(5)    Primici koji nastaju iz prodaje sredstava (imovine), prihodi od iznajmljivanja sredstava (imovine), te prihodi od pru`enih usluga, kao i takse (naknade), nov~ane kazne i druge vrste prihoda priznaju se tek nakon izvr{ene naplate." 

Iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi: 

"(6)    Primici od prodaje stalnih sredstava (imovine) mogu se koristiti u istoj godini u kojoj su ostvareni, ako su bili planirani u bud`etu, u skladu s ~lanom 8. stav (2) ta~ka a) ovog zakona, uz saglasnost Ministarstva finansija i trezora. Na~in i forma odobrenja utro{ka primitaka iz prodaje stalnih sredstava (imovine) utvr|uje se instrukcijama koje donosi Ministarstvo finansija i trezora." 

^lan 12. 

U ~lanu 14. stav (4) mijenja se i glasi: 

"(4)    Rashode ili optere}enja bud`etskih pozicija koji se pla}aju iz dozna~enih grantova, zajmova ili upla}enih donacija bud`etskim korisnicima ne mogu se realizirati prije dobivanja odobrenja od Ministarstva finansija i trezora. Na~in i oblik takvog odobrenja utvr|uje se instrukcijama koje donosi Ministarstvo finansija i trezora." 

U stavu (5) iza rije~i "optere}enja" dodaju se rije~i: "iz teku}e fiskalne godine". 

Stav (6) mijenja se i glasi: 

"(6)    Aproprijacije se mogu prenositi u narednu fiskalnu godinu za finansiranje projekata iz posebnih fondova, za finansiranje projekata od posebnog zna~aja za razvoj privrede ili pobolj{anje efikasnosti, za finansiranje projekata finansiranih iz donacija, te za finansiranje vi{egodi{njih kapitalnih investicionih programa usvojenih od Vije}a ministara i iskazanih u aneksu bud`eta." 

Stav (7) bri{e se. 

^lan 13. 

U ~lanu 18. stav (2) rije~i: "u Zakonu o dugu i garancijama BiH" zamjenjuju se rije~ima: "u Zakonu o zadu`ivanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine". 

^lan 14. 

U ~lanu 22. stav (1) rije~i: "20 dana" zamjenjuju se rije~ima: "30 dana". 

U stavu (2) u prvoj re~enici rije~i: "i Predsjedni{tvu Bosne i Hercegovine" bri{u se. 

U stavu (8) rije~i: "s poglavljima II. i III. ovog zakona" zamjenjuju se rije~ima: "s poglavljem II. ovog zakona". 

^lan 15. 

^lan 23. mijenja se i glasi: 

"^lan 23.
Interna revizija i kontrola 

(1)    Ministarstvo finansija i trezora uredit }e sistem interne revizije i interne kontrole bud`etskih korisnika u skladu sa Zakonom o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 27/08). 

(2)    Ministarstvo finansija i trezora propisivat }e i provoditi sistem internog nadzora kod bud`etskih korisnika kako bi se osiguralo da bud`etski korisnici obavljaju aktivnosti u skladu sa zakonima i omogu}ila uspostava efikasnog sistema finansijskog upravljanja i kontrole. 

(3)    Ministarstvo finansija i trezora ima pravo uvida u svu dokumentaciju, koja je osnov za izmirenje obaveza bud`etskog korisnika. Ministarstvo finansija i trezora ima pravo i obavezu odbiti zahtjev koji nije u skladu sa zakonom, obimom, strukturom i dinamikom odobrenih bud`etskih rashoda i koji nije zasnovan na odgovaraju}im procedurama, te o tome, bez odga|anja, obavijestiti bud`etskog korisnika." 

^lan 16. 

U ~lanu 24. stav (1) mijenja se i glasi: 

"(1)    Bud`et kao i svaka izmjena i dopuna bud`eta, te godi{nji izvje{taj o izvr{enju bud`eta objavljuju se u "Slu`benom glasniku BiH" u roku od deset dana od dana njihovog dono{enja, odnosno usvajanja." 

Stav (3) bri{e se. 

Dosada{nji stav (4) koji postaje stav (3) mijenja se i glasi: 

"(3)    Svi dokumenti navedeni u stavu (1) ovog ~lana, Dokument okvirnog bud`eta naveden u ~lanu 5. ovog zakona, tromjese~ni i polugodi{nji izvje{taji o izvr{enju bud`eta, te pravilnik o ra~unovodstvu i finansijskom izvje{tavanju objavljuju se na slu`benoj internet-stranici Ministarstva finansija i trezora u roku od deset dana nakon njihovog usvajanja." 

^lan 17. 

U ~lanu 25. stav (1) rije~i: "investicionog i rezervnog ra~una te" bri{u se. 

Stav (2) mijenja se i glasi: 

"(2)    Depozitni ra~un je jedan ili vi{e ra~una otvorenih kod poslovnih banaka i Centralne banke Bosne i Hercegovine koji su namjenjeni za prikupljanje prihoda za institucije Bosne i Hercegovine." 

Stav (3) bri{e se. 

U dosada{njem stavu (4) koji postaje stav (3) rije~i: "investicioni ra~un" zamjenjuju se rije~ima: "depozitni ra~un u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine". 

U dosada{njem stavu (5) koji postaje stav (4) rije~ "podigla" zamjenjuje se rije~ju "koristila". 

Dosada{nji stav (6) postaje stav (5). 

^lan 18. 

U ~lanu 27. st. (2) i (3) mijenjaju se i glase: 

"(2)    Izbor poslovnih banaka za pru`anje usluga vezanih za upravljanje raspolo`ivim sredstvima vr{i se javnim nadmetanjem u skladu s ovim zakonom. 

(3)    Nakon izvr{enog izbora poslovnih banaka po javnom nadmetanju, Ministarstvo finansija i trezora sa izabranim bankama potpisuje ugovore u kojima se reguliraju me|usobna prava i obaveze." 

^lan 19. 

U ~lanu 28. stav (2) druga re~enica bri{e se. 

^lan 20. 

U ~lanu 29. iza stava (9) dodaje se novi stav (10) koji glasi: 

"(10)    Ministarstvo finansija i trezora osigurava gotovinu za isplatu tro{kova slu`benih putovanja i ostalih sitnih materijalnih tro{kova. Gotovina se podi`e na osnovu dostavljenog mjese~nog plana, utvr|enog sedmi~no, potrebne gotovine i posebnog zahtjeva, sa specifikacijom planiranih isplata. Bud`etski korisnik du`an je donijeti interni akt kojim odre|uje visinu blagajni~kog maksimuma, na~in kori{tenja i odgovornost za materijalno i fizi~ko osiguranje gotovine, ako ih ranije nije dostavio Ministarstvu finansija i trezora. Ministarstvo finansija i trezora daje saglasnost na interni akt o blagajni~kom maksimumu bud`etskog korisnika, zavisno od obima i specifi~nosti djelatnosti koju obavlja bud`etski korisnik." 

^lan 21. 

U ~lanu 30. stav (2) mijenja se i glasi: 

"(2)    U oblasti centralizirane isplate pla}a bud`etski korisnici du`ni su primjenjivati odgovaraju}e odredbe ~lana 52. Zakona o pla}ama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 50/08 i 35/09)." 

^lan 22. 

U ~lanu 31. stav (3) ta~ka c) iza rije~i: "Bosne i Hercegovine" dodaju se rije~i: "kao i kod Centralne banke Bosne i Hercegovine;". 

St. (6) i (7) mijenjaju se i glase: 

"(6)    Sve odobrene investicije moraju biti regulirane pisanim ugovorima. 

(7)    U svrhu diverzifikacije rizika, najvi{e 25% javnih sredstava mo`e se ulo`iti kao odobrena investicija u vrijednosne papire jednog emitenta ili u polog kod jedne poslovne banke." 

^lan 23. 

^lan 32. mijenja se i glasi: 

"^lan 32.
Investicioni menad`er i depozitar 

(1)    Pod investicionim menad`erom podrazumijeva se fizi~ko lice, brokerska ku}a i banka s kojim Ministarstvo finansija i trezora zaklju~i ugovor o obavljanju poslova investicionog menad`era. Fizi~ko ili pravno lice koje obavlja ulogu investicionog menad`era mora posjedovati dozvolu za obavljanje poslova investicionog menad`era izdatu od nadle`ne komisije za vrijednosne papire. 

(2)    Izuzetno od odredbi stava (1) ovog ~lana, poslove investicionog menad`era mo`e obavljati i ministar finansija i trezora, ako se investiranje javnih sredstava vr{i isklju~ivo u odobrene investicije iz ~lana 31. stav (3) ta~ka c) ovog zakona. 

(3)    Poslove investicionog menad`era mo`e obavljati i Centralna banka Bosne i Hercegovine na osnovu posebnog ugovora zaklju~enog s Ministarstvom finansija i trezora. 

(4)    Pod pojmom depozitara podrazumijeva se banka koja u svojstvu tre}e strane dr`i na ~uvanju prenosive otkupljene vrijednosne papire iz ~lana 31. ovog zakona. 

(5)    Izbor investicionog menad`era i depozitara, isklju~uju}i Centralnu banku Bosne i Hercegovine, vr{i se javnim nadmetanjem u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

(6)    Investicioni menad`er upravlja i raspola`e sredstvima i odlu~uje o investicijama s pa`njom dobrog privrednika i u najboljem interesu Ministarstva finansija i trezora, po{tuju}i principe sigurnosti, likvidnosti i rentabilnosti. 

(7)    Investicioni menad`er donosi odluke o investiranju u ime Ministarstva finansija i trezora. Investicioni menad`er ne mo`e se odre}i niti na bilo koji na~in prenijeti odgovornosti utvr|ene ovim zakonom. Ako investicioni menad`er ulo`i javna sredstva u odobrene investicije u skladu s propisanim pravilima i propisima, on ne snosi odgovornost za gubitke ili umanjenje javnih sredstava." 

^lan 24. 

U ~lanu 33. stav (1) rije~ "direktno" bri{e se. 

^lan 25. 

U ~lanu 37. stav (2) mijenja se i glasi: 

"(2)    Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje va`iti Zakon o trezoru institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 27/00)." 

St. (3) i (4) bri{u se. 

^lan 26. 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 


PSBiH, broj 369/09
18. juna 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Beriz Belki}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. 


261 

Na temelju ~lanka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 54. sjednici Zastupni~kog doma, odr`anoj 27. svibnja 2009. godine, i na 31. sjednici Doma naroda, odr`anoj 18. lipnja 2009. godine, usvojila je 

ZAKON 

O TRO[ARINAMA U BOSNI I HERCEGOVINI 

DIO PRVI - TEMELJNE ODREDBE 

^lanak 1.
(Predmet) 

(1)    Ovim se Zakonom ure|uje oporezivanje prometa i/ili uvoza odre|enih vrsta proizvoda (u daljnjem tekstu: tro{arinski proizvodi) na teritoriju Bosne i Hercegovine posebnim oblikom poreza - tro{arinom. 

(2)    Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na cestarinu. 

^lanak 2.
(Uplata i raspodjela) 

(1)    Prihodi po osnovi tro{arina i cestarina upla}uju se na Jedinstveni ra~un Uprave za neizravno oporezivanje, a raspodjeljuju se sukladno Zakonu o uplatama na jedinstveni ra~un i raspodjeli prihoda ("Slu`beni glasnik BiH", br. 55/04 i 34/07). 

(2)    Za naplatu prihoda od cestarine u iznosu od 0,10 KM za autoceste Uprava za neizravno oporezivanje BiH otvorit }e poseban podra~un unutar Jedinstvenog ra~una UNO-a, a prihodi od cestarine raspodjeljuju se prema metodologiji koju posebnim aktom propisuje Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje BiH. 

^lanak 3.
(Pojmovi) 

Pojmovi kori{teni u ovome Zakonu imaju sljede}e zna~enje: 

a)    pravna osoba jest svaka pravna osoba koja je, sukladno va`e}im propisima, registrirana za proizvodnju, uvoz i/ili promet tro{arinskih proizvoda iz ~lanka 4. ovoga Zakona; 

b)    poduzetnik jest svaka fizi~ka osoba koja je kod nadle`nog tijela registrirana za proizvodnju i/ili promet tro{arinskih proizvoda iz ~lanka 4. ovoga Zakona; 

c)    gra|anin - proizvo|a~ jest fizi~ka osoba s prebivali{tem u Bosni i Hercegovini koja se bavi proizvodnjom tro{arinskih proizvoda; 

d)    UNO jest Uprava za neizravno oporezivanje; 

e)    Upravni odbor jest Upravni odbor UNO-a uspostavljen Zakonom o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04 i 34/07). 

DIO DRUGI - TRO[ARINA 

POGLAVLJE I. PREDMET OPOREZIVANJA 

^lanak 4.
(Tro{arinski proizvodi) 

(1)    Predmet oporezivanja je promet tro{arinskih proizvoda koji su proizvedeni u Bosni i Hercegovini kada proizvo|a~ prvi puta njima prometuje i/ili uvoz tro{arinskih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu (u daljnjem tekstu: BiH). 

(2)    Tro{arinskim proizvodima u smislu stavka (1) ovoga ~lanka smatraju se: 

a)    naftni derivati; 

b)    duhanske prera|evine; 

c)    bezalkoholni napici; 

d)    alkohol, alkoholni napici i prirodna vo}na rakija; 

e)    pivo i vino; 

f)    kava. 

^lanak 5.
(Naftni derivati) 

Naftni derivati u smislu ~lanka 4. stavak (2) to~ka a) ovoga Zakona smatraju se: 

a)    motorni benzini, uklju~uju}i i bezolovni, neovisno o oktanskoj vrijednosti i komercijalnom nazivu; 

b)    dizel-goriva i ostala plinska ulja; 

c)    petrolej (kerozin); 

d)    lo`ivo ulje, ekstra lako i lako specijalno (EL i LS). 

^lanak 6.
(Duhanske prera|evine) 

(1)    Duhanskim prera|evinama u smislu ~lanka 4. stavak (2) to~ka b) ovoga Zakona smatraju se cigarete i ostali duhanski proizvodi. 

(2)    Cigaretama se smatraju: 

a)    smotuljci duhana prikladni za pu{enje, obavijeni omota~em koji nije od prirodnog duhana; 

b)    proizvodi sli~ni cigaretama koji se sastoje od smotuljaka duhana obavijenih jednostrukim i dvostrukim omota~em. Vanjski omota~ izra|en je od materijala koji nije list prirodnog duhana i postavljen je u pravoj liniji uzdu`no; 

c)    duhanski {tapi}i koji se jednostavnim neindustrijskim postupkom stavljaju u papirnati omot za cigarete ili se umataju u papirnate listi}e; 

d)    duhanski proizvodi stavljeni u promet pod nazivom cigarete. 

(3)    Ostalim duhanskim proizvodima smatraju se: 

a)    cigare i cigarilosi; 

b)    duhan za lulu i duhan za pu{enje; 

c)    duhan za {mrkanje, `vakanje i drugi duhanski proizvodi. 

^lanak 7.
(Bezalkoholni napici) 

(1)    Bezalkoholnim napicima u smislu ~lanka 4. stavak (2) to~ka c) ovoga Zakona smatraju se osvje`avaju}i bezalkoholni napici od vo}nog soka, vo}ne baze, biljnih ekstrakata, `itarica i sirutke, umjetni osvje`avaju}i bezalkoholni napici i niskoenergetski osvje`avaju}i bezalkoholni napici. 

(2)    Pod bezalkoholnim napicima u smislu stavka (1) ovoga ~lanka ne smatraju se: 

a)    prirodne mineralne, gazirane i negazirane vode, izvorske doma}e i uvozne vode i stolne vode; 

b)    100% prirodni sokovi od vo}a i povr}a i njihovih mje{avina; 

c)    sokovi od vo}a i povr}a te njihove mje{avine s ili bez dodatka vode, s ili bez dodanog {e}era, s ili bez konzervansa, s ili bez CO2, s ili bez umjetnih boja, s ili bez umjetnih aroma i drugih umjetnih dodataka, sa stvarnim i deklariranim udjelom od 50% i vi{e vo}a i/ili povr}a u suhoj tvari; 

d)    sirupi, pra{ci i pastile namijenjeni pripravi bezalkoholnih napitaka razbla`ivanjem u vodi. 

^lanak 8.
(Alkohol, alkoholni napici i prirodna vo}na rakija) 

(1)    Alkoholom u smislu ~lanka 4. stavak (2) to~ka d) ovoga Zakona smatraju se sve vrste alkohola neovisno o sirovini iz koje se dobiva i postupku dobivanja. 

(2)    Alkoholnim napicima u smislu ~lanka 4. stavak (2) to~ka d) ovoga Zakona smatraju se napici koji sadr`e vi{e od 2% alkohola. 

(3)    Prirodnom vo}nom rakijom u smislu ~lanka 4. stavak (2) to~ka d) ovoga Zakona smatra se proizvod dobiven destilacijom prevrelog soka, masulja ili koma gro`|a ili drugog vo}a na manje od 86% vol. alkohola, u kojem se ne smije osjetiti miris i okus druga~iji od onoga koji potje~e od upotrijebljenih sirovina, kojem se ne smiju dodavati arome niti etilni alkohol poljoprivrednog porijekla, {e}er i drugi uglji~ni hidrati. 

^lanak 9.
(Pivo i vino) 

(1)    Pivom u smislu ~lanka 4. stavak (2) to~ka e) ovoga Zakona smatra se osvje`avaju}i pjenu{avi napitak dobiven od vode, je~menog slada, kvasca, nezasla|enih `itarica i hmelja, bez obzira na koncentraciju ekstrakta u sladu ili koncentraciju alkohola u pivu. 

(2)    Vinom u smislu ~lanka 4. stavak (2) to~ke e) ovoga Zakona smatra se vino od gro`|a (uklju~uju}i poja~ana vina), vermut i ostala vina od gro`|a aromatizirana biljem ili aromatskim tvarima. 

^lanak 10.
(Kava) 

Kavom u smislu ~lanka 4. stavak (2) to~ka f) ovoga Zakona smatra se: 

a)    sirova kava (s ili bez kofeina); 

b)    pr`ena kava (s ili bez kofeina) u zrnu ili mljevena; 

c)    ljuske i opne pr`ene kave; 

d)    ostali proizvodi od kave koji u sebi sadr`e 50% i vi{e kave. 

^lanak 11.
(Bli`e odre|enje proizvoda) 

Upravni odbor propisat }e pravilnikom bli`e odre|enje proizvoda iz ~l. od 4. do 10. ovoga Zakona koji se oporezuju tro{arinom. 

POGLAVLJE II. POREZNI OBVEZNIK I REGISTRACIJA 

^lanak 12.
(Porezni obveznik) 

(1)    Porezni obveznik je pravna osoba ili poduzetnik koji tro{arinske proizvode iz ~lanka 4. stavak (2) to~. a), b), c), d) i e) ovoga Zakona uvozi i/ili proizvodi na teritoriju BiH. 

(2)    Porezni obveznik za proizvode iz ~lanka 4. stavak (2) to~ka f) ovoga Zakona je uvoznik. 

(3)    Pravna osoba ili poduzetnik koji nabavi alkoholne napitke, prirodne vo}ne rakije i vina neposredno od gra|anina - proizvo|a~a koji nije tro{arinski obveznik smatra se poreznim obveznikom u smislu ovoga Zakona. 

^lanak 13.
(Registracija poreznog obveznika) 

(1)    Porezni obveznik koji se bavi proizvodnjom i/ili uvozom tro{arinskih proizvoda, kao i pravna osoba ili poduzetnik iz ~lanka 12. stavak (3) ovoga Zakona, du`ni su se registrirati kod UNO-a prije po~etka obavljanja djelatnosti iz koje mo`e proizi}i porezna obveza prema ovome Zakonu. 

(2)    Registracija iz stavka (1) ovoga ~lanka provodi se upisom u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza prema propisima kojima se ure|uje taj upis. 

(3)    Upravni odbor nadle`an je za propisivanje uvjeta za registraciju i prestanak registracije poreznog obveznika iz stavka (1) ovoga ~lanka. 

^lanak 14.
(Prijava proizvodnih pogona i skladi{ta) 

(1)    Porezni obveznik - proizvo|a~ tro{arinskih proizvoda du`an je UNO-u prijaviti pogon u kojem }e proizvoditi tro{arinske proizvode. 

(2)    Porezni obveznik iz ~lanka 12. ovoga Zakona du`an je UNO-u prijaviti skladi{te u kojem se skladi{te tro{arinski proizvodi i/ili sirovine za proizvodnju tro{arinskih proizvoda. 

POGLAVLJE III. OSNOVICA TRO[ARINE 

^lanak 15.
(Osnovica tro{arine) 

(1)    Osnovica tro{arine odre|ena je: 

a)    koli~inom za tro{arinske proizvode za koje se tro{arina pla}a po mjernoj jedinici; 

b)    maloprodajnom cijenom i koli~inom po mjernoj jedinici za duhanske prera|evine. 

(2)    Osnovica tro{arine u slu~aju utvr|ivanja manjka i rashoda odre|ena je koli~inom manjka koji se ne mo`e pravdati vi{om silom, odnosno koli~inom rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) iznad koli~ine odre|ene posebnim aktom Upravnog odbora. 

(3)    Tro{arina na naftne derivate pla}a se po litri derivata na koli~inu utvr|enu pri temperaturi +15°C. Upravni odbor utvrdit }e posebnim aktom bli`e odredbe o odre|ivanju ekvivalenta za prera~unavanje iz jedinice mase u volumensku jedinicu. 

(4)    Tro{arina na kavu pla}a se za jedan kilogram neto te`ine kave. Ako se kava stavlja u promet u pakiranjima ve}im ili manjim od jednog kilograma, tro{arina se pla}a razmjerno koli~ini u pakiranju. 

(5)    Na promet alkohola, alkoholnih napitaka i prirodne vo}ne rakije tro{arina se pla}a po litri apsolutnog alkohola. Ako se proizvodi iz ~lanka 8. ovoga Zakona stavljaju u promet u pakiranjima ve}im ili manjim od jednog litre, tro{arina se pla}a razmjerno koli~ini apsolutnog alkohola u pakiranju. 

POGLAVLJE IV. IZNOSI I STOPE TRO[ARINE 

^lanak 16.
(Iznosi i stope tro{arine) 

Tro{arina se obra~unava i pla}a u apsolutnom iznosu po mjernoj jedinici i/ili po proporcionalnoj stopi. 

^lanak 17.
(Iznosi tro{arine za naftne derivate) 

Za naftne derivate tro{arina se pla}a po litri, i to na: 

a)    dizel-gorivo i ostala plinska ulja    0,30 KM; 

b)    petrolej (kerozin)    0,30 KM; 

c)    motorni benzin - bezolovni     0,35 KM; 

d)    motorni benzin    0,40 KM; 

e)    lo`ivo ulje, ekstra lako i         lako specijalno (EL i LS)     0,30 KM. 

^lanak 18.
(Iznosi tro{arine za bezalkoholne napitke, pivo i vina) 

Za sljede}e tro{arinske proizvode tro{arina se pla}a po litri, i to: 

a)    bezalkoholni napici    0,10 KM; 

b)    pivo    0,20 KM; 

c)    vino    0,25 KM. 

^lanak 19.
(Iznosi tro{arine za alkohol i alkoholne napitke
i prirodnu vo}nu rakiju) 

Za alkohol, alkoholne napitke i prirodnu vo}nu rakiju tro{arina se pla}a po litri apsolutnog alkohola, i to: 

a)    alkohol    15,00 KM; 

b)    alkoholni napici    15,00 KM; 

c)    prirodna vo}na rakija    8,00 KM. 

^lanak 20.
(Iznosi tro{arine za kavu) 

Za kavu tro{arina se pla}a prilikom uvoza po kilogramu, i to za: 

a)    sirovu kavu    1,50 KM; 

b)    pr`enu kavu (u zrnu ili mljevena)    3,00 KM; 

c)    ljuske i opne pr`ene kave         i ostali proizvodi od kave    3,50 KM. 

^lanak 21.
(Iznosi tro{arine za duhanske prera|evine) 

(1)    Na cigarete tro{arina se pla}a, i to: 

a)    proporcionalna po stopi od 42% na osnovicu utvr|enu sukladno ~lanku 15. stavak (1) to~ka b) ovoga Zakona i posebna tro{arina u iznosu od 7,50 KM na 1.000 cigareta, odnosno 0,15 KM za pakiranje cigareta od 20 komada; 

b)    za pakiranja razli~ita od navedenog u to~ki a) ovoga stavka tro{arina se pla}a razmjerno broju komada u pakiranju. 

(2)    Tro{arina na ostale duhanske proizvode pla}a se po stopi od 42% na osnovicu utvr|enu sukladno ~lanku 15. stavak (1) to~ka b) ovoga Zakona. 

(3)    Ukoliko je obra~unata tro{arina na cigarete prema stavku (1) ovoga ~lanka ni`a od minimalne tro{arine utvr|ene ovim Zakonom, pla}a se minimalna tro{arina. 

(4)    Minimalna tro{arina iz stavka (3) ovoga ~lanka ~ini ukupnu tro{arinu (proporcionalnu i specifi~nu) utvr|enu sukladno stavku (1) ovoga ~lanka za 1.000 komada, odnosno za pakiranje od 20 komada najpopularnije cjenovne kategorije cigareta. 

(5)    Najpopularnijom cjenovnom kategorijom cigareta u smislu stavka (4) ovoga ~lanka smatra se maloprodajna cijena za 1.000 komada, odnosno za pakiranje od 20 komada one kategorije cigareta koje imaju najve}i opseg prodaje u Bosni i Hercegovini. Minimalnu tro{arinu utvr|uje Upravni odbor najkasnije do 30. listopada teku}e godine, na temelju podataka Uprave za neizravno oporezivanje o izdanim poreznim markicama za razdoblje od 1. srpnja prethodne godine do 30. lipnja teku}e kalendarske godine, koja prethodi godini u kojoj }e se primjenjivati najni`a tro{arina. 

(6)    Za svaku godinu nakon 31. prosinca 2009. godine Upravni odbor UNO-a utvrdit }e iznos posebne tro{arine sve dok ukupno tro{arinsko optere}enje najpopularnije cjenovne kategorije cigareta ne dostigne iznos od 126,00 KM za 1.000 komada. 

(7)    Za porezna razdoblja, po~ev{i od 1. sije~nja 2010. godine, Upravni odbor UNO-a najkasnije do 30. rujna prethodne kalendarske godine utvr|uje stope posebne tro{arine na cigarete tako {to godi{nje povi{nje specifi~ne tro{arine ne mo`e biti ni`e od 7,50 KM za 1.000 komada, odnosno 0,15 KM za pakiranje od 20 komada, radi osiguranja pravovremenog uskla|ivanja tro{arinskih stopa s relevantnim europskim direktivama. 

(8)    Za porezna razdoblja nakon 1. sije~nja 2010. godine Upravni odbor UNO-a utvrdit }e stope i iznose tro{arina za ostale duhanske proizvode iz stavka (2) ovoga ~lanka tako da osigura pravovremeno uskla|ivanje tro{arinskih stopa s relevantnim europskim direktivama i istovremeno s uskla|ivanjem tro{arina na cigarete. 

POGLAVLJE V. NASTANAK OBVEZE OBRA^UNAVANJA I PLA]ANJA TRO[ARINE 

^lanak 22.
(Nastanak obveze obra~unavanja tro{arine) 

Obveza obra~unavanja tro{arine na temelju prometa tro{arinskih proizvoda nastaje u trenutku: 

a)    izdavanja ra~una proizvo|a~a pri prvoj prodaji ili u trenutku isporuke proizvoda ako je isporuka obavljena prije izdavanja ra~una; 

b)    uvoza tro{arinskih proizvoda na teritorij BiH, osim za duhanske prera|evine, te alkoholne napitke, prirodne vo}ne rakije i vina koja podlije`u obvezi obilje`avanja tro{arinskim markicama; 

c)    podno{enja zahtjeva za tiskanje tro{arinskih markica za duhanske prera|evine; 

d)    preuzimanja tro{arinskih markica za alkoholne napitke, prirodne vo}ne rakije i vina; 

e)    utvr|ivanja manjka koji se ne mo`e pravdati vi{om silom; 

f)    rashodovanja (kalo, rastur, kvar i lom) iznad koli~ine odre|ene aktom Upravnog odbora koji }e se zasnivati na op}im trgovinskim na~elima; 

g)    kori{tenja tro{arinskih proizvoda od strane proizvo|a~a za vlastitu potro{nju. 

^lanak 23.
(Pla}anje tro{arine) 

(1)    Obra~unatu tro{arinu iz ~lanka 22. ovoga Zakona porezni obveznik du`an je uplatiti u rokovima propisanim st. od (2) do (6) ovoga ~lanka. 

(2)    U slu~ajevima iz ~lanka 22. stavak (1) to~ka a) ovoga Zakona porezni obveznik du`an je platiti tro{arinu u roku od deset dana nakon isteka mjeseca u kojem je nastala obveza obra~unavanja tro{arine. 

(3)    U slu~ajevima iz ~lanka 22. stavak (1) to~ka b) i kod uvoza tro{arinskih proizvoda iz to~ke d) ovoga Zakona porezni obveznik du`an je platiti tro{arinu u roku propisanom za pla}anje uvoznih davanja. 

(4)    U slu~ajevima iz ~lanka 22. stavak (1) to~ke d) ovoga Zakona za proizvode koji ne podlije`u pla}anju tro{arine prema stavku (3) ovoga ~lanka porezni obveznik du`an je platiti tro{arinu u roku od deset dana nakon isteka mjeseca u kojem je do{lo do izdavanja ra~una proizvo|a~a pri prvoj prodaji ili u trenutku isporuke proizvoda ako je isporuka obavljena prije izdavanja ra~una. 

(5)    Za duhanske prera|evine porezni obveznik du`an je platiti tro{arinu u trenutku preuzimanja tro{arinskih markica. 

(6)    U slu~ajevima iz ~lanka 22. stavak (1) to~. e), f) i g) ovoga Zakona porezni obveznik du`an je platiti tro{arinu u roku od deset dana nakon isteka mjeseca u kojem je nastala obveza obra~unavanja tro{arine. 

POGLAVLJE VI. OBILJE@AVANJE I UVJETI PROMETOVANJA TRO[ARINSKIH PROIZVODA 

^lanak 24.
(Deklaracija proizvoda) 

Proizvo|a~, odnosno uvoznik du`an je na deklaraciji proizvoda (etiketi) i drugom dokumentu koji prati tro{arinske proizvode ozna~iti: sirovinski sastav, vrstu, kvalitetu i druga svojstva tro{arinskih proizvoda bitna za utvr|ivanje porezne obveze. 

^lanak 25.
(Tro{arinske markice) 

(1)    Duhanske prera|evine, alkoholni napici, prirodna vo}na rakija, kava i vina koja se stavljaju u promet u pakiranjima predvi|enim za prodaju na malo u BiH moraju biti obilje`eni tro{arinskim markicama. 

(2)    Iznimno od odredaba stavka (1) ovoga ~lanka, alkoholni napici, prirodna vo}na rakija i vina koja sadr`e manje od 5% alkohola ne moraju biti obilje`ena tro{arinskim markicama. 

(3)    Upravni odbor propisat }e posebnim aktom: oblik, sadr`aj i za{titu tro{arinskih markica, proceduru njihovog tiskanja, ~uvanja i postupanja, te obilje`avanje proizvoda, kao i postupanje s proizvodima koji su obilje`eni markicama izdanim prema ranije va`e}im propisima. 

(4)    Tro{arinske markice izdaje UNO. 

(5)    Maloprodajne cijene duhanskih prera|evina, koje }e se tiskati na tro{arinskim markicama, porezni obveznik mora prijaviti UNO-u prije njihovog stavljanja u promet. 

(6)    Duhanske prera|evine, kava, alkoholni napici, prirodne vo}ne rakije i vina, izuzev alkoholnog napitka, prirodne vo}ne rakije i vina iz stavka (2) ovoga ~lanka, koja nisu obilje`ena tro{arinskim markicama, kao i proizvodi nepravilno obilje`eni markicama, smatraju se tro{arinskim proizvodima na koje nije obra~unata i pla}ena tro{arina. 

(7)    Duhanske prera|evine, kava, alkoholni napici, prirodne vo}ne rakije i vino koji se izvoze ili prodaju u bescarinskim prodavaonicama ne moraju biti obilje`eni tro{arinskim markicama, ali na ambala`i ili na posebnoj markici moraju imati utisnute rije~i: "samo za izvoz" ili na engleskom jeziku: "for export only". 

(8)    Upravni odbor, ukoliko to smatra potrebnim, mo`e uvesti obilje`avanje tro{arinskim markicama i drugih tro{arinskih proizvoda. 

POGLAVLJE VII. POREZNE EVIDENCIJE I POREZNA PRIJAVA 

^lanak 26.
(Evidencije) 

(1)    Porezni obveznik du`an je voditi posebnu evidenciju o uvozu, prometu, potro{nji i stanju tro{arinskih proizvoda te imati urednu i pravodobnu knjigovodstvenu i izvanknjigovodstvenu dokumentaciju. 

(2)    Upravni odbor propisat }e pravilnikom bli`e odredbe o na~inu vo|enja evidencije, sadr`aju evidencija i na~inu dostave UNO-u, te oblik i sadr`aj porezne prijave za tro{arinu. 

^lanak 27.
(Prijava tro{arine) 

(1)    Porezno razdoblje obuhva}a vrijeme jednog kalendarskog mjeseca. 

(2)    Porezni obveznik - proizvo|a~ du`an je obvezu nastalu na temelju tro{arine prijaviti u poreznom razdoblju u kojem je obveza i nastala. 

(3)    Prijavu iz stavka (2) ovoga ~lanka porezni obveznik podnosi UNO-u do desetog u mjesecu nakon isteka poreznog razdoblja. 

(4)    Iznimno od stavka (2) ovoga ~lanka, porezni obveznik du`an je podnijeti prijavu tro{arine bez obzira je li obvezan pla}ati tro{arinu u razdoblju za koji je prijava podnesena. 

POGLAVLJE VIII. NADZOR NAD OBRA^UNAVANJEM I PLA]ANJEM TRO[ARINA 

^lanak 28.
(Nadzor nad obra~unavanjem i pla}anjem) 

Nadzor nad obra~unavanjem, prijavljivanjem i pla}anjem tro{arine provodi UNO sukladno ovome Zakonu i drugim zakonima iz podru~ja neizravnog oporezivanja. 

^lanak 29.
(Privremeno oduzimanje tro{arinskih proizvoda) 

(1)    Tro{arinski proizvodi zate~eni u prometu bez tro{arinskih markica ili nepravilno obilje`eni tro{arinskim markicama, kao i tro{arinski proizvodi zate~eni u prometu bez vjerodostojne dokumentacije o pravnom poslu na temelju koje se stje~e pravo raspolaganja predmetnim proizvodima, bit }e privremeno oduzeti do okon~anja postupka. 

(2)    Ovlast za privremeno oduzimanje tro{arinskih proizvoda iz stavka (1) ovoga ~lanka imaju ovla{tene slu`bene osobe UNO-a i ovla{tene slu`bene osobe iz drugih tijela u granicama njihove nadle`nosti. 

POGLAVLJE IX. OSLOBA\ANJE, POVRAT i UMANJENJE TRO[ARINE 

^lanak 30.
(Osloba|anje) 

(1)    Sljede}i su tro{arinski proizvodi oslobo|eni pla}anja tro{arina: 

a)    proizvodi koji se izvoze; 

b)    proizvodi koji se isporu~uju u bescarinske prodavaonice radi prodaje putnicima koji odlaze u inozemstvo; 

c)    proizvodi koji se uvoze, unose ili primaju iz inozemstva, a koji su prema carinskim propisima oslobo|eni pla}anja uvoznih davanja; 

d)    proizvodi koji se isporu~uju diplomatskim i konzularnim predstavni{tvima i njihovom osoblju po na~elu reciprociteta, a na temelju akta Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine; 

e)    proizvodi koji se isporu~uju osobama koje su na temelju Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i aneksa uz taj Sporazum te ratificiranih me|unarodnih ugovora i konvencija oslobo|ene pla}anja ove vrste poreza; 

f)    gorivo za zrakoplove i brodove u me|unarodnom prometu; 

g)    na uvoz i/ili isporuku alkohola koji se koristi kao repromaterijal za proizvodnju alkoholnih napitaka osobi registriranoj za proizvodnju, sukladno ~lanku 13. ovoga Zakona. 

(2)    Upravni odbor propisat }e pravilnikom postupak po kojem se ostvaruju prava na osloba|anja iz stavka (1) ovoga ~lanka. 

^lanak 31.
(Povrat) 

(1)    Fizi~ke i pravne osobe koje koriste lo`ivo ulje za zagrijavanje stambenih i poslovnih objekata i objekata za poljoprivrednu proizvodnju (staklenici i plastenici) imaju pravo na povrat tro{arine pla}ene na lo`ivo ulje. 

(2)    Poduzetnik i pravne osobe koje koriste alkohol za proizvodnju lijekova i/ili u medicinske svrhe, te etilni alkohol koji koriste kao repromaterijal u proizvodnji sredstava za ~i{}enje i pranje, kozmeti~kih proizvoda i ostalih proizvoda na koje se ne pla}a tro{arina, imaju pravo na povrat upla}enog iznosa tro{arine. 

(3)    Pravna osoba koja je izvezla tro{arinske proizvode za koje je prethodno pla}ena tro{arina ima pravo na povrat upla}enog iznosa. 

(4)    Zahtjev za povrat upla}ene tro{arine podnosi se UNO-u. 

(5)    UNO je du`an izvr{iti povrat upla}ene tro{arine najkasnije u roku od 30 dana od dana podno{enja zahtjeva. 

(6)    Upravni odbor propisat }e uvjete i postupak po kojem se ostvaruje pravo na povrat tro{arine na temelju normativa potro{nje po metru kvadratnom povr{ine koja se zagrijava. 

POGLAVLJE X. OGRANI^ENJE U PROMETU ODRE\ENIH PROIZVODA 

^lanak 32.
(Ograni~enja u prometu lo`ivog ulja) 

(1)    Porezni obveznici iz ~lanka 12. stavak (1) ovoga Zakona du`ni su, prije pu{tanja u promet (ukoliko se radi o proizvo|a~u iz BiH) ili uvoza lo`ivog ulja, obojiti ga crvenom bojom uz dodavanje indikatora (markera) prema va`e}im propisima i standardima. 

(2)    Na lo`ivo ulje koje je prometovano, a nije obojeno crvenom bojom sukladno stavku (1) ovoga ~lanka, napla}uje se tro{arina u iznosu od 0,30 KM po litri i za njega se ne mo`e ostvariti povrat. 

(3)    Zabranjena je upotreba lo`ivog ulja u svrhe suprotne njegovoj osnovnoj namjeni. 

(4)    Ako se pri kontroli vozila na motorni pogon, plovnih objekata na motorni pogon ili drugih prometnih sredstava na motorni pogon, odnosno za pogon drugih motora, utvrdi da se lo`ivo ulje koristi kao pogonsko gorivo, tro{arina }e biti obra~unata i napla}ena od vlasnika predmetnog sredstva u iznosu od 0,30 KM po litri na koli~inu koja odgovara obujmu spremnika uve}ano za deset puta. 

^lanak 33.
(Promet lo`ivog ulja) 

(1)    Dozvoljen je promet lo`ivim uljem (ekstra lako i lako specijalno - EL i LS) na benzinskim crpkma u za to posebno predvi|enom skladi{tu izdvojenom od mjesta predvi|enog za opskrbu pogonskim gorivom motornih vozila i vozila na motorni pogon ili iz samostalnih posebnih skladi{ta ili izravnom isporukom potro{a~u. 

(2)    Skladi{ta iz stavka (1) ovoga ~lanka moraju biti registrirana kod UNO-a. 

(3)    UNO }e posebnim aktom propisati uvjete i na~in prijave i davanja suglasnosti za registraciju skladi{ta iz stavka (1) ovoga ~lanka. 

(4)    Dr`alac skladi{ta za prodaju lo`ivog ulja iz stavka (1) ovoga ~lanka du`an je lo`ivo ulje dostavljati autocisternama na adresu kupca te o svim isporukama voditi urednu evidenciju. 

(5)    Evidencija iz stavka (4) ovoga ~lanka obvezatno mora sadr`avati podatke o nabavljenim koli~inama lo`ivog ulja te to~ne podatke o isporukama kupcima. 

(6)    Upravni odbor }e posebnim aktom propisati bli`e odredbe o na~inu vo|enja evidencije, sadr`aju evidencija i na~inu dostave nadle`nome tijelu, te njihov oblik i sadr`aj. 

^lanak 34.
(Nadzor nad prometom lo`ivog ulja) 

(1)    Nadzor nad upotrebom i kori{tenjem lo`ivog ulja u smislu odredaba ~l. 32. i 33. ovoga Zakona provode ovla{tene osobe UNO-a i ovla{tene slu`bene osobe iz drugih tijela u granicama njihove nadle`nosti. 

(2)    U slu~aju utvr|ivanja nepravilnosti postupak obra~una i naplate tro{arina u nadle`nosti je UNO-a. 

DIO TRE]I - CESTARINA 

^lanak 35.
(Osnovica i stopa) 

(1)    Cestarina kao vrsta neizravnog poreza pla}a se na naftne derivate iz ~lanka 5. stavak (1) to~. a) i b) ovoga Zakona. 

(2)    Cestarina iz stavka (1) ovoga ~lanka pla}a se u iznosu od 0,15 KM po jednoj litri proizvoda za ceste i 0,10 KM za izgradnju autocesta. 

^lanak 36.
(Osloba|anje) 

(1)    Cestarina se ne pla}a na dizel-gorivo koje se koristi za potrebe rudnika, termoelektrana i `eljeznica (za pogon tra~nih vozila) u koli~ini koju odobri Upravni odbor na prijedlog vlada entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. 

(2)    Upravni odbor propisat }e pravilnikom bli`e odredbe o uvjetima i postupku za ostvarivanje osloba|anja pla}anja cestarine iz stavka (1) ovoga ~lanka. 

^lanak 37.
(Naknadna naplata) 

(1)    Ako se pri kontroli prometa utvrdi da se lo`ivim uljem prometuje suprotno odredbama ~l. 32. i 33. ovoga Zakona, obra~unava se cestarina iz ~lanka 35. stavak (2) ovoga Zakona. 

(2)    Ako se pri kontroli vozila na motorni pogon, plovnih objekata na motorni pogon ili drugih prometnih sredstava na motorni pogon, odnosno za pogon drugih motora, utvrdi da se lo`ivo ulje koristi kao pogonsko gorivo, cestarina iz ~lanka 35. stavak (2) ovoga Zakona obra~unava se i napla}uje od vlasnika predmetnog sredstva na koli~inu koja odgovara obujmu spremnika uve}ana za deset puta. 

^lanak 38.
(Ostale odredbe) 

(1)    Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na tro{arinu, a ti~u se poreznog obveznika, porezne osnovice, na~ina pla}anja, osloba|anja i povrata tro{arine te drugih pitanja koja za cestarinu nisu propisana odredbama ~l. 35, 36. i 37. ovoga Zakona, primjenjuju se mutatis mutandis i na cestarinu. 

(2)    Kontrolu, obra~un, naplatu, osloba|anje, povrat, prisilnu naplatu cestarine i druga pitanja koja se odnose na cestarinu obavlja UNO. 

DIO ^ETVRTI - PRAVNA SREDSTVA 

^lanak 39.
(@alba) 

(1)    Protiv rje{enja donesenog u postupku obra~una i naplate tro{arine i/ili cestarine porezni obveznik ima pravo `albe u roku od 15 dana od dana primitka rje{enja. 

(2)    @alba se podnosi i postupak po `albi provodi na na~in propisan Zakonom o postupku neizravnog oporezivanja ("Slu`beni glasnik BiH", broj 89/05). 

(3)    @alba ne odga|a izvr{enje rje{enja. 

^lanak 40.
(Primjena postupovnog zakona) 

Na postupke i procedure koji nisu ure|eni ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o postupku neizravnog oporezivanja. 

DIO PETI - KAZNENE ODREDBE 

^lanak 41.
(Prekr{aji) 

(1)    Nov~anom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 200.000 KM kaznit }e se za prekr{aj pravna osoba, a nov~anom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 20.000 KM poduzetnik ako: 

a)    se na dokumentu koji prati tro{arinski proizvod ili na tro{arinskom proizvodu ne nalaze podaci o sirovinskom sastavu, vrsti, kvaliteti i drugim svojstvima bitnim za utvr|ivanje porezne obveze ili ako su ti podaci neto~ni; 

b)    ne obra~una ili neto~no obra~una tro{arinu; 

c)    stavi u promet tro{arinske proizvode prije nego {to izvr{i registraciju iz ~lanka 13. ovoga Zakona; 

d)    ne prijavi maloprodajne cijene duhanskih prera|evina UNO-u prije pu{tanja u promet ili ako ih prodaje po vi{im cijenama od prijavljenih; 

e)    prometuje lo`ivim uljem suprotno odredbama ~lanka 33. ovoga Zakona; 

f)    ne prijavi skladi{te UNO-u i ne vodi evidencije o nabavljenim i prodanim koli~inama lo`ivog ulja; 

g)    koristi lo`ivo ulje kao pogonsko gorivo za pogon motornih vozila, plovnih objekata na motorni pogon ili drugih prometnih sredstava na motorni pogon, odnosno ako je lo`ivo ulje kori{eno suprotno njegovoj osnovnoj namjeni; 

h)    duhanske prera|evine, alkoholne napitke, prirodne vo}ne rakije, vina i kavu stavi u promet, a tro{arinski proizvod nije obilje`en tro{arinskom markicom na propisani na~in; 

i)    tro{arinske proizvode stavi u promet bez vjerodostojne dokumentacije; 

j)    ne plati tro{arinu u roku predvi|enim ~lankom 23. ovoga Zakona; 

k)    ne vodi evidencije propisane ~lankom 26. ovoga Zakona; 

l)    crvenom bojom uz dodavanje indikatora ne oboji isporu~ene koli~ine lo`ivog ulja; 

m)    ne obavi popis zaliha u smislu ~lanka 45. ovoga Zakona. 

(2)    Nov~anom kaznom u iznosu od 300 KM kaznit }e se za prekr{aj pravna osoba i poduzetnik ako ne podnese prijavu tro{arine u roku iz ~lanka 27. ovoga Zakona. 

(3)    Za prekr{aj iz st. (1) i (2) ovoga ~lanka kaznit }e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi nov~anom kaznom u iznosu od 300 KM do 10.000 KM. 

(4)    Nov~anom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM kaznit }e se fizi~ka osoba koja koristi lo`ivo ulje kao pogonsko gorivo za pogon motornih vozila, plovnih objekata na motorni pogon ili drugih prometnih sredstava na motorni pogon. 

^lanak 42.
(Za{titna mjera) 

(1)    Osim nov~ane kazne, pravnoj i fizi~koj osobi bit }e izre~ena i za{titna mjera oduzimanja tro{arinskih proizvoda kojima je po~injen prekr{aj iz ~lanka 41. stavak (1) to~. h) i i) ovoga Zakona. 

(2)    Upravni odbor }e posebnim aktom propisati postupak s oduzetom robom. 

DIO [ESTI - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lanak 43.
(Podzakonski akti) 

Upravni odbor donijet }e pravilnik o primjeni ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana njegova stupanja na snagu. 

^lanak 44.
(Prijava poreznog obveznika i skladi{ta) 

(1)    Porezni obveznik koji je prema propisima koji su bili na snazi prije dono{enja ovoga Zakona registrirao proizvodnju tro{arinskih proizvoda kod UNO-a stupanjem na snagu ovoga Zakona nije se du`an ponovno registrirati u smislu odredbe ~lanka 13. stavak (1) ovoga Zakona, osim ako nije do{lo do promjena u obavljanju djelatnosti. 

(2)    Porezni obveznik iz stavka (1) ovoga ~lanka du`an je prijaviti proizvodni pogon i skladi{te iz ~lanka 14. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana po~etka primjene Zakona. 

^lanak 45.
(Popis zaliha, obra~un i uplata) 

(1)    Porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom tro{arinskih proizvoda du`ni su popisati zalihe tro{arinskih proizvoda na dan po~etka primjene ovoga Zakona i popisne liste dostaviti UNO-u u roku od sedam dana. 

(2)    Porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom tro{arinskih proizvoda du`ni su na zate~ene zalihe utvr|ene u popisnim listama iz stavka (1) ovoga ~lanka obra~unati tro{arine prema odredbama ovoga Zakona te u roku od deset dana od dana dostave popisnih lista iz stavka (1) ovoga ~lanka na Jedinstveni ra~un UNO-a uplatiti razliku izme|u obra~unate i ve} upla}ene tro{arine. 

(3)    Porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom naftnih derivata du`ni su na Jedinstveni ra~un UNO-a uplatiti razliku cestarine na zate~ene zalihe naftnih derivata, na koje se sukladno ovome Zakonu pla}a dodana cestarina od 0,10 KM, u roku od deset dana od dana dostave popisnih lista iz stavka (1) ovoga ~lanka. 

(4)    Iznimno od st. (2) i (3) ovoga ~lanka u pogledu roka pla}anja, doma}i proizvo|a~i tro{arinskih proizvoda uplatit }e obra~unate tro{arine i/ili cestarine na zate~ene zalihe vlastitih proizvoda prilikom prometa tih proizvoda. 

(5)    Porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom duhanskih prera|evina du`ni su prijaviti nove maloprodajne cijene UNO-u u roku od sedam dana od dana izvr{enog popisa i na novu osnovicu obra~unati i uplatiti tro{arinu u roku iz stavka (2) ovoga ~lanka. 

(6)    Porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom duhanskih prera|evina du`ni su prodavati zate~ene zalihe duhanskih prera|evina po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu u maloprodajnom objektu. 

(7)    Duhanskim prera|evinama ozna~enim starim poreznim markicama te alkoholnim napicima, prirodnim vo}nim rakijama i vinima ozna~enim starim kontrolnim markicama mo`e se prometovati najdulje {est mjeseci od dana po~etka primjene ovoga Zakona. 

(8)    Kava zate~ena na zalihama namijenjena maloprodaji ne}e se ozna~avati tro{arinskim markicama i njome kao takvom mo`e se prometovati najdulje tri mjeseca od dana po~etka primjene ovoga Zakona. 

^lanak 46.
(Okon~anje ranije zapo~etih postupaka) 

Postupak kontrole obra~una i naplate tro{arine, povrata tro{arine, prisilne naplate, obnove postupka i drugi upravni postupci zapo~eti prije po~etka primjene ovoga Zakona, a koji nisu okon~ani pravomo}nim rje{enjima, tijela kod kojih je postupak pokrenut okon~at }e ih prema ranije va`e}im propisima. 

^lanak 47.
(Prestanak primjene ranijeg Zakona) 

Po~etkom primjene ovoga Zakona prestaje primjena Zakona o tro{arinama u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 62/04, 48/05 i 72/05). 

^lanak 48.
(Stupanje na snagu) 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH", a primjenjivat }e se od prvog radnog dana u mjesecu koji slijedi nakon stupanja na snagu ovoga Zakona. 


PS BiH broj 370/09
18. lipnja 2009. godine
Sarajevo Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Beriz Belki}, v. r. 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, v. r. Na osnovu ~lana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 27. maja 2009. godine, i na 31. sjednici Doma naroda, odr`anoj 18. juna 2009. godine, usvojila je 

ZAKON 

O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI 

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE 

^lan 1.
(Predmet) 

(1)    Ovim zakonom ure|uje se oporezivawe prometa i/ili uvoza odre|enih vrsta proizvoda (u daqwem tekstu: akcizni proizvodi) na teritoriji Bosne i Hercegovine, posebnim oblikom poreza - akcizom. 

(2)    Odredbe ovog zakona primjewuju se i na putarinu. 

^lan 2.
(Uplata i raspodjela) 

(1)    Prihodi po osnovu akciza i putarina upla}uju se na Jedinstveni ra~un Uprave za indirektno oporezivawe BiH, a wihova raspodjela vr{i se u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni ra~un i raspodjeli prihoda ("Slu`beni glasnik BiH", br. 55/04 i 34/07). 

(2)    Za naplatu prihoda od putarine u iznosu od 0,10 KM za autoputeve Uprava za indirektno oporezivawe BiH otvori}e poseban podra~un u okviru Jedinstvenog ra~una UIO, a raspodjela prihoda od putarine vr{i se prema metodologiji koju propisuje Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivawe BiH posebnim aktom. 

^lan 3.
(Pojmovi) 

Pojmovi kori{}eni u ovom zakonu imaju sqede}e zna~ewe: 

a)    pravno lice - svako pravno lice koje je, u skladu sa va`e}im propisima, registrovano za proizvodwu, uvoz i/ili promet akciznih proizvoda iz ~lana 4. ovog zakona; 

b)    preduzetnik - svako fizi~ko lice koje je kod nadle`nog organa registrovano za proizvodwu i/ili promet akciznih proizvoda iz ~lana 4. ovog zakona; 

c)    gra|anin-proizvo|a~ - fizi~ko lice koje ima prebivali{te u Bosni i Hercegovini, a bavi se proizvodwom akciznih proizvoda; 

d)    UIO - Uprava za indirektno oporezivawe; 

e)    Upravni odbor - Upravni odbor UIO uspostavqen Zakonom o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04 i 34/07). 

DIO DRUGI - AKCIZA 

GLAVA I - PREDMET OPOREZIVAWA 

^lan 4.
(Akcizni proizvodi) 

(1)    Predmet oporezivawa je promet akciznih proizvoda koji su proizvedeni u Bosni i Hercegovini kada ih proizvo|a~ prvi put stavqa u promet i/ili uvoz akciznih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu (u daqwem tekstu: BiH). 

(2)    Akciznim proizvodima, u smislu stava (1) ovog ~lana, smatraju se: 

a)    naftni derivati; 

b)    duvanske prera|evine; 

c)    bezalkoholna pi}a; 

d)    alkohol, alkoholna pi}a i vo}na prirodna rakija; 

e)    pivo i vino; 

f)    kafa. 

^lan 5.
(Naftni derivati) 

Naftnim derivatima u smislu ~lana 4. stav (2) ta~ka a) ovog zakona, smatraju se: 

a)    motorni benzini, ukqu~uju}i i bezolovni, nezavisno od oktanske vrijednosti i komercijalnog naziva; 

b)    dizel goriva i ostala gasna uqa; 

c)    petrolej (kerozin); 

d)    lo`-uqe ekstra lako i lako specijalno (EL i LS). 

^lan 6.
(Duvanske prera|evine) 

(1)    Duvanskim prera|evinama u smislu ~lana 4. stav (2) ta~ka b) ovog zakona smatraju se cigarete i ostali duvanski proizvodi. 

(2)    Cigaretama se smatraju: 

a)    smotuqci duvana prikladni za pu{ewe, obavijeni omotom koji nije od prirodnog duvana; 

b)    proizvodi sli~ni cigaretama koji se sastoje od smotuqaka duvana obavijenih jednostrukim i dvostrukim omota~em. Spoqni omota~ je izra|en od materijala koji nije list prirodnog duvana i postavqen je u pravoj liniji uzdu`no; 

c)    duvanski {tapi}i koji se jednostavnim neindustrijskim postupkom stavqaju u papirni omot za cigarete ili se umotavaju u papirne listi}e; 

d)    duvanski proizvodi stavqeni u promet pod nazivom cigarete. 

(3)    Ostalim duvanskim proizvodima smatraju se: 

a)    cigare i cigarilosi; 

b)    duvan za lulu i duvan za pu{ewe; 

c)    duvan za {mrkawe, `vakawe i drugi duvanski proizvodi. 

^lan 7.
(Bezalkoholna pi}a) 

(1)    Bezalkoholnim pi}ima u smislu ~lana 4. stav (2) ta~ka c) ovog zakona smatraju se osvje`avaju}a bezalkoholna pi}a od vo}nog soka, vo}ne baze, biqnih ekstrakata, `itarica i surutke, umjetna osvje`avaju}a bezalkoholna pi}a i nisko energetska osvje`avaju}a bezalkoholna pi}a. 

(2)    Pod bezalkoholnim pi}ima u smislu stava (1) ovog ~lana, ne smatraju se: 

a)    prirodne mineralne, gazirane i negazirane vode, izvorske doma}e i uvozne vode i stone vode; 

b)    100% prirodni sokovi od vo}a i povr}a i wihovih mje{avina; 

c)    sokovi od vo}a i povr}a, te wihove mje{avine, sa dodatkom vode ili bez we, sa dodatim {e}erom ili bez wega, sa konzervansom ili bez wega, sa CO2 ili bez wega, sa umjetnim bojama ili bez wih, sa umjetnim aromama i drugim umjetnim dodacima ili bez wih, sa stvarnim i deklarisanim udjelom 50% i vi{e vo}a i/ili povr}a u suvoj tvari; 

d)    sirupi, pra{ci i pastile namijeweni za pripremu bezalkoholnih pi}a razbla`ivawem u vodi. 

^lan 8.
(Alkohol, alkoholna pi}a i vo}na prirodna rakija) 

(1)    Alkoholom u smislu ~lana 4. stav (2) ta~ka d) ovog zakona smatraju se sve vrste alkohola, nezavisno od sirovine iz koje se dobija i postupka dobijawa. 

(2)    Alkoholnim pi}ima u smislu ~lana 4. stav (2) ta~ka d) ovog zakona smatraju se pi}a koja sadr`e vi{e od 2% alkohola. 

(3)    Vo}nom prirodnom rakijom u smislu ~lana 4. stav (2) ta~ka d) ovog zakona smatra se proizvod dobijen destilacijom prevrelog soka, masuqa ili komine gro`|a ili drugog vo}a na mawe od 86 % vol. alkohola, u kojem se ne smije osjetiti miris i ukus druga~iji od onoga koji proisti~e iz upotrijebqenih sirovina, kojem se ne smiju dodavati arome niti etilni alkohol poqoprivrednog porijekla, {e}er i drugi ugqeni hidrati. 

^lan 9.
(Pivo i vino) 

(1)    Pivom u smislu ~lana 4. stav (2) ta~ka e) ovog zakona smatra se osvje`avaju}e pjenu{avo pi}e dobijeno od vode, je~menog slada, kvasca, nezasla|enih `itarica i hmeqa, bez obzira na koncentraciju ekstrakta u sladu ili koncentraciju alkohola u pivu. 

(2)    Vinom u smislu ~lana 4. stav (2) ta~ke e) ovog zakona smatra se vino od gro`|a (ukqu~uju}i poja~ana vina), vermut i ostala vina gro`|a aromatizovana biqem ili aromatskim tvarima. 

^lan 10.
(Kafa) 

Kafom u smislu ~lana 4. stav (2) ta~ka f) ovog zakona smatra se: 

a)    sirova kafa (sa ili bez kofeina); 

b)    pr`ena kafa (sa ili bez kofeina), u zrnu ili mqevena; 

c)    quske i opne pr`ene kafe; 

d)    ostali proizvodi od kafe koji u sebi sadr`e 50% i vi{e kafe. 

^lan 11.
(Bli`e odre|ewe proizvoda) 

Bli`e odre|ewe proizvoda iz ~l. 4. do 10. ovog zakona koji se oporezuju akcizom propisa}e Upravni odbor pravilnikom. 

GLAVA II - PORESKI OBVEZNIK I REGISTRACIJA 

^lan 12.
(Poreski obveznik) 

(1)    Poreski obveznik je pravno lice ili preduzetnik koji akcizne proizvode iz ~lana 4. stav (2) ta~. a), b), c) d) i e) ovog zakona uvozi i/ili proizvodi na teritoriju BiH. 

(2)    Poreski obveznik za proizvode iz ~lana 4. stav (2) ta~ka f) ovog zakona je uvoznik. 

(3)    Pravno lice ili preduzetnik koji nabavi alkoholna pi}a, vo}ne prirodne rakije i vina neposredno od gra|anina - proizvo|a~a koji nije obveznik akcize, smatra se poreskim obveznikom u smislu ovog zakona. 

^lan 13.
(Registracija poreskog obveznika) 

(1)    Poreski obveznik koji se bavi proizvodwom i/ili uvozom akciznih proizvoda, kao i pravno lice ili preduzetnik iz ~lana 12. stava (3) ovog zakona, du`ni su da se registruju kod UIO prije po~etka obavqawa djelatnosti iz koje mo`e proiste}i poreska obaveza po ovom zakonu. 

(2)    Registracija iz stava (1) ovog ~lana vr{i se upisom u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, prema propisima kojima se reguli{e taj upis. 

(3)    Za propisivawe uslova za registraciju i prestanak registracije poreskog obveznika iz stava (1) ovog ~lana nadle`an je Upravni odbor. 

^lan 14.
(Prijava proizvodnih pogona i skladi{ta) 

(1)    Poreski obveznik proizvo|a~ akciznih proizvoda je du`an da UIO prijavi pogon u kojem }e vr{iti proizvodwu akciznih proizvoda. 

(2)    Poreski obveznik iz ~lana 12. ovog zakona du`an je da UIO prijavi skladi{te u kojem se skladi{te akcizni proizvodi i/ili sirovine za proizvodwu akciznih proizvoda. 

GLAVA III - OSNOVICA AKCIZE 

^lan 15.
(Osnovica akcize) 

(1)    Osnovica akcize je odre|ena: 

a)    koli~inom, za akcizne proizvode za koje se akciza pla}a po mjernoj jedinici; 

b)    maloprodajnom cijenom i koli~inom po mjernoj jedinici za duvanske prera|evine. 

(2)    Osnovica akcize u slu~aju utvr|ivawa mawka i rashoda odre|ena je koli~inom mawka koji se ne mo`e pravdati vi{om silom, odnosno koli~inom rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) iznad koli~ine odre|ene posebnim aktom Upravnog odbora. 

(3)    Akciza na naftne derivate pla}a se po litru derivata na koli~inu utvr|enu pri temperaturi +15°C. Bli`e odredbe o odre|ivawu ekvivalenta za prera~unavawe iz jedinice mase u volumensku jedinicu utvrdi}e Upravni odbor posebnim aktom. 

(4)    Akciza na kafu pla}a se za jedan kilogram neto te`ine kafe. Ako se kafa stavqa u promet u pakovawima ve}im ili mawim od jednog kilograma, akciza se pla}a proporcionalno koli~ini u pakovawu. 

(5)    Na promet alkohola, alkoholnih pi}a i vo}ne prirodne rakije, akciza se pla}a po litru apsolutnog alkohola. Ako se proizvodi iz ~lana 8. ovog zakona stavqaju u promet u pakovawima ve}im ili mawim od jednog litra, akciza se pla}a proporcionalno koli~ini apsolutnog alkohola u pakovawu. 

GLAVA IV - IZNOSI I STOPE AKCIZE 

^lan 16.
(Iznosi i stope akcize) 

Akciza se obra~unava i pla}a u apsolutnom iznosu po mjernoj jedinici i/ili po proporcionalnoj stopi. 

^lan 17.
(Iznosi akcize za naftne derivate) 

Za naftne derivate, akciza se pla}a po litru, i to na: 

a)    dizel-gorivo i ostala gasna uqa    0,30 KM; 

b)    petrolej (kerozin)    0,30 KM; 

c)    motorni benzin - bezolovni    0,35 KM; 

d)    motorni benzin    0,40 KM; 

e)    lo`-uqe ekstra lako         i lako specijalno (EL i LS)    0,30 KM. 

^lan 18.
(Iznosi akcize za bezalkoholna pi}a, pivo i vina) 

Za sqede}e akcizne proizvode akciza se pla}a po litru, i to: 

a)    bezalkoholna pi}a    0,10 KM; 

b)    pivo    0,20 KM; 

c)    vino    0,25 KM. 

^lan 19.
(Iznosi akcize za alkohol i alkoholna pi}a i vo}nu prirodnu rakiju) 

Za alkohol, alkoholna pi}a i vo}nu prirodnu rakiju akciza se pla}a po litru apsolutnog alkohola, i to: 

a)    alkohol    15,00 KM; 

b)    alkoholna pi}a    15,00 KM; 

c)    vo}na prirodna rakija    8,00 KM. 

^lan 20.
(Iznosi akcize za kafu) 

Za kafu, akciza se pla}a prilikom uvoza po kilogramu, i to za: 

a)    sirovu kafu    1,50 KM; 

b)    pr`enu kafu (u zrnu ili mqevena)    3,00 KM; 

c)    quske i opne pr`ene kafe         i ostali proizvodi od kafe    3,50 KM. 

^lan 21.
(Iznosi akcize za duvanske prera|evine) 

(1)    Na cigarete se pla}a akciza, i to: 

a)    proporcionalna, po stopi od 42% na osnovicu utvr|enu u skladu sa ~lanom 15. stav (1) ta~ka b) ovog zakona i posebna akciza u iznosu od 7,50 KM na 1.000 cigareta, odnosno 0,15 KM za pakovawe cigareta od 20 komada; 

b)    za pakovawa razli~ita od navedenog u ta~ki a) ovog stava, akciza se pla}a srazmjerno broju komada u pakovawu. 

(2)    Akciza na ostale duvanske proizvode pla}a se po stopi od 42% na osnovicu utvr|enu u skladu sa ~lanom 15. stav (1) ta~ka b) ovog zakona. 

(3)    Ako je obra~unata akciza na cigarete prema stavu (1) ovog ~lana mawa od minimalne akcize utvr|ene ovim zakonom, pla}a se minimalna akciza. 

(4)    Minimalna akciza iz stava (3) ovog ~lana ~ini ukupnu akcizu (proporcionalna i specifi~na) utvr|enu u skladu sa stavom (1) ovog ~lana za 1.000 komada, odnosno za pakovawe od 20 komada najpopularnije cjenovne kategorije cigareta. 

(5)    Najpopularnijom cjenovnom kategorijom cigareta, u smislu stava (4) ovog ~lana, smatra se maloprodajna cijena za 1.000 komada, odnosno za pakovawe od 20 komada one kategorije cigareta koje imaju najve}i obim prodaje u Bosni i Hercegovini. Minimalnu akcizu utvr|uje Upravni odbor najkasnije do 30. oktobra teku}e godine, na osnovu podataka Uprave za indirektno oporezivawe o izdatim poreskim markicama za period od 1. jula prethodne godine do 30. juna teku}e kalendarske godine, koja prethodi godini u kojoj }e se primjewivati najni`a akciza. 

(6)    Za svaku godinu nakon 31. decembra 2009. godine Upravni odbor UIO utvrdi}e iznos posebne akcize, sve dok ukupno akcizno optere}ewe najpopularnije cjenovne kategorije cigareta ne dostigne iznos od 126,00 KM za 1.000 komada. 

(7)    Za poreske periode po~ev{i od 01. januara 2010. godine, Upravni odbor UIO najkasnije do 30. septembra prethodne kalendarske godine utvr|uje stope posebne akcize na cigarete, na na~in da godi{we pove}awe specifi~ne akcize ne mo`e biti mawe od 7,50 KM za 1.000 komada, odnosno 0,15 KM za pakovawe od 20 komada, kako bi se obezbijedila dinamika uskla|ivawa stopa akciza s relevantnim evropskim direktivama. 

(8)    Za poreske periode nakon 1. januara 2010. godine, Upravni odbor UIO utvrdi}e stope i iznose akciza za ostale duvanske proizvode iz stava 2. ovog ~lana, na na~in da obezbijedi dinamiku uskla|ivawa stopa akciza s relaventim evropskim direktivama istovremeno s uskla|ivawem akciza na cigarete. 

GLAVA V - NASTANAK OBAVEZE OBRA^UNAVAWA I PLA]AWA AKCIZE 

^lan 22.
(Nastanak obaveze obra~unavawa akcize) 

Obaveza obra~unavawa akcize po osnovu prometa akciznih proizvoda nastaje u trenutku: 

a)    izdavawa ra~una proizvo|a~a pri prvoj prodaji ili u trenutku isporuke proizvoda, ako je isporuka obavqena prije izdavawa ra~una; 

b)    uvoza akciznih proizvoda na teritoriji BiH, osim za duvanske prera|evine, kao i alkoholna pi}a, vo}ne prirodne rakije i vina koja podlije`u obavezi obiqe`avawa akciznim markicama; 

c)    podno{ewa zahtjeva za {tampawe akciznih markica za duvanske prera|evine; 

d)    preuzimawa akciznih markica za alkoholna pi}a, vo}ne prirodne rakije i vina; 

e)    utvr|ivawa mawka, koji se ne mo`e pravdati vi{om silom; 

f)    rashodovawa (kalo, rastur, kvar i lom) iznad koli~ine odre|ene aktom Upravnog odbora koji }e se zasnivati na op{tim trgovinskim principima; 

g)    kori{}ewa akciznih proizvoda od strane proizvo|a~a za sopstvenu potro{wu. 

^lan 23.
(Pla}awe akcize) 

(1)    Obra~unatu akcizu iz ~lana 22. ovog zakona poreski obveznik du`an je da uplati u rokovima propisanim u st. (2) do (6) ovog ~lana. 

(2)    U slu~ajevima iz ~lana 22. stava (1) ta~ka a) ovog zakona, poreski obveznik du`an je da plati akcizu u roku od deset dana po isteku mjeseca u kojem je nastala obaveza obra~unavawa akcize. 

(3)    U slu~ajevima iz ~lana 22. stava (1) ta~ka b) i pri uvozu akciznih proizvoda iz ta~ke d) ovog zakona, poreski obveznik du`an je da plati akcizu u roku propisanom za pla}awe uvoznih da`bina. 

(4)    U slu~ajevima iz ~lana 22. stava (1) ta~ka d) ovog zakona, za proizvode koji ne podlije`u pla}awu akcize prema stavu (3) ovog ~lana, poreski obveznik du`an je da plati akcizu u roku od deset dana po isteku mjeseca u kojem je proizvo|a~ izdao ra~un pri prvoj prodaji ili u trenutku isporuke proizvoda, ako je isporuka obavqena prije izdavawa ra~una. 

(5)    Za duvanske prera|evine, poreski obveznik du`an je da plati akcizu u trenutku preuzimawa akciznih markica. 

(6)    U slu~ajevima iz ~lana 22. stava (1) ta~. e), f) i g) ovog zakona poreski obveznik du`an je da plati akcizu u roku od deset dana po isteku mjeseca u kojem je nastala obaveza obra~unavawa akcize. 

GLAVA VI - OBIQE@AVAWE I USLOVI PROMETOVAWA AKCIZNIH PROIZVODA 

^lan 24.
(Deklaracija proizvoda) 

Proizvo|a~, odnosno uvoznik, du`an je na deklaraciji proizvoda (etiketi) i drugom dokumentu koji prati akcizne proizvode ozna~iti sirovinski sastav, vrstu, kvalitet i druga svojstva akciznih proizvoda bitna za utvr|ivawe poreske obaveze. 

^lan 25.
(Akcizne markice) 

(1)    Duvanske prera|evine, alkoholna pi}a, vo}na prirodna rakija, kafa i vina koja se stavqaju u promet u pakovawima predvi|enim za prodaju na malo u BiH moraju biti obiqe`eni akciznim markicama. 

(2)    Izuzetno od odredaba stava (1) ovog ~lana, alkoholna pi}a, vo}na prirodna rakija i vina koja sadr`e mawe od 5% alkohola ne moraju biti obiqe`ene akciznim markicama. 

(3)    Upravni odbor propisa}e posebnim aktom formu, sadr`aj i za{titu akciznih markica, proceduru {tampawa, ~uvawa i postupawa s wima, te obiqe`avawe proizvoda, kao i postupawe s proizvodima koji su obiqe`eni markicama izdatim prema ranije va`e}im propisima. 

(4)    Akcizne markice izdaje UIO. 

(5)    Poreski obveznik mora prijaviti UIO maloprodajne cijene duvanskih prera|evina koje }e se {tampati na akciznim markicama prije wihovog stavqawa u promet. 

(6)    Duvanske prera|evine, kafa, alkoholna pi}a, vo}ne prirodne rakije i vina, izuzev alkoholnog pi}a, vo}ne prirodne rakije i vina iz stava (2) ovog ~lana, koji nisu obiqe`eni akciznim markicama, kao i proizvodi nepravilno obiqe`eni markicama, smatraju se akciznim proizvodima na koje nije obra~unata i pla}ena akciza. 

(7)    Duvanske prera|evine, kafa, alkoholna pi}a, vo}ne prirodne rakije i vino koji se izvoze ili prodaju u bescarinskim prodavnicama ne moraju biti obiqe`eni akciznim markicama, ali na ambala`i ili na posebnoj markici moraju imati utisnute rije~i: "samo za izvoz", ili na engleskom jeziku: "for export only"

(8)    Upravni odbor mo`e uvesti obiqe`avawe akciznim markicama i drugih akciznih proizvoda ako to smatra potrebnim. 

GLAVA VII - PORESKE EVIDENCIJE I PORESKA PRIJAVA 

^lan 26.
(Evidencije) 

(1)    Poreski obveznik du`an je da vodi posebnu evidenciju o uvozu, prometu, potro{wi i stawu akciznih proizvoda, te da ima urednu i a`urnu kwigovodstvenu i vankwigovodstvenu dokumentaciju. 

(2)    Bli`e odredbe o na~inu vo|ewa evidencije, sadr`aju evidencija i na~inu dostavqawa UIO kao i formu i sadr`aj poreske prijave za akcizu propisa}e Upravni odbor pravilnikom. 

^lan 27.
(Prijava akcize) 

(1)    Poreski period obuhvata vrijeme jednog kalendarskog mjeseca. 

(2)    Poreski obveznik - proizvo|a~ du`an je da obavezu nastalu po osnovu akcize prijavi u poreskom periodu u kojem je obaveza i nastala. 

(3)    Prijavu iz stava (2) ovog ~lana poreski obveznik podnosi UIO do desetog u mjesecu nakon isteka poreskog perioda. 

(4)    Izuzetno od stava (2) ovog ~lana, poreski obveznik du`an je da podnese prijavu akcize, bez obzira da li ima obavezu pla}awa akcize u periodu za koji je prijava podnesena. 

GLAVA VIII - KONTROLA OBRA^UNAVAWA I PLA]AWA AKCIZE 

^lan 28.
(Kontrola obra~unavawa i pla}awa) 

Kontrolu obra~unavawa, prijavqivawa i pla}awa akcize vr{i UIO u skladu s ovim zakonom i drugim zakonima iz oblasti indirektnog oporezivawa. 

^lan 29.
(Privremeno oduzimawe akciznih proizvoda) 

(1)    Akcizni proizvodi zate~eni u prometu bez akciznih markica ili nepravilno obiqe`eni akciznim markicama, kao i akcizni proizvodi zate~eni u prometu bez vjerodostojne dokumentacije o pravnom poslu na osnovu kojeg se sti~e pravo raspolagawa predmetnim proizvodima, bi}e privremeno oduzeti do okon~awa postupka. 

(2)    Ovla{}ewe za privremeno oduzimawe akciznih proizvoda iz stava (1) ovog ~lana imaju ovla{}ena slu`bena lica UIO i ovla{}ena slu`bena lica iz drugih organa u okviru wihove nadle`nosti. 

GLAVA IX - OSLOBA\AWE, POVRAT I UMAWEWE AKCIZE 

^lan 30.
(Osloba|awe) 

(1)    Sqede}i akcizni proizvodi su oslobo|eni od pla}awa akciza: 

a)    proizvodi koje se izvoze, 

b)    proizvodi koji se isporu~uju u bescarinske prodavnice radi prodaje putnicima koji odlaze u inostranstvo, 

c)    proizvodi koji se uvoze, unose ili primaju iz inostranstva, a koji su po carinskim propisima oslobo|eni od pla}awa uvoznih da`bina, 

d)    proizvodi koji se isporu~uju diplomatskim i konzularnim predstavni{tvima i wihovom osobqu, po principu reciprociteta, a na osnovu akta Ministarstva spoqnih poslova Bosne i Hercegovine, 

e)    proizvodi koji se isporu~uju licima koja su po osnovu Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i Aneksa uz taj sporazum, te ratifikovanih me|unarodnih ugovora i konvencija, oslobo|ena od pla}awa ove vrste poreza, 

f)    gorivo za avione i brodove u me|unarodnom saobra}aju, 

g)    na uvoz i/ili isporuku alkohola koji se koristi kao repromaterijal za proizvodwu alkoholnih pi}a, licu registrovanom za proizvodwu u skladu sa ~lanom 13. ovog zakona. 

(2)    Upravni odbor }e pravilnikom propisati postupak po kojem se ostvaruju prava na osloba|awa iz stava (1) ovog ~lana. 

^lan 31.
(Povrat) 

(1)    Fizi~ka i pravna lica koja koriste lo`-uqe za zagrijavawe stambenih i poslovnih objekata i objekata za poqoprivrednu proizvodwu (staklenici i plastenici) imaju pravo na povrat akcize pla}ene na lo`-uqe. 

(2)    Preduzetnik i pravna lica koja koriste alkohol za proizvodwu lijekova i/ili u medicinske svrhe, kao i etil-alkohol koji koriste kao repromaterijal u proizvodwi sredstava za ~i{}ewe i prawe, kozmeti~kih proizvoda i ostalih proizvoda na koje se ne pla}a akciza, imaju pravo na povrat upla}enog iznosa akcize. 

(3)    Pravno lice koje je izvezlo akcizne proizvode za koje je prethodno pla}ena akciza ima pravo na povrat upla}enog iznosa. 

(4)    Zahtjev za povrat upla}ene akcize podnosi se UIO. 

(5)    UIO je du`an da izvr{i povrat upla}ene akcize najkasnije u roku od 30 dana od dana podno{ewa zahtjeva. 

(6)    Upravni odbor }e propisati uslove i postupak po kojem se ostvaruje pravo na povrat akcize na osnovu normativa potro{we po metru kvadratnom povr{ine koja se zagrijava. 

GLAVA X - OGRANI^EWE U PROMETU ODRE\ENIH PROIZVODA 

^lan 32.
(Ograni~ewa u prometu lo`-uqa) 

(1)    Poreski obveznici iz ~lana 12. stav (1) ovog zakona du`ni su da prije pu{tawa u promet (ukoliko se radi o proizvo|a~u iz BiH) ili uvoza, lo`-uqe oboje crvenom bojom uz dodavawe indikatora (markera) prema va`e}im propisima i standardima. 

(2)    Na lo`-uqe koje je stvaqeno u promet a nije obojeno crvenom bojom u skladu sa stavom (1) ovog ~lana naplati}e se akciza u iznosu od 0,30 KM po litru i za wega se ne mo`e ostvariti povrat. 

(3)    Lo`-uqe se ne smije koristiti u svrhe suprotne wegovoj osnovnoj namjeni. 

(4)    Ako se pri kontroli vozila na motorni pogon, plovnih objekata na motorni pogon ili drugih transportnih sredstava na motorni pogon, odnosno za pogon drugih motora, utvrdi da se lo`-uqe koristi kao pogonsko gorivo, akciza }e se obra~unati i naplatiti od vlasnika predmetnog sredstva u iznosu od 0,30 KM po litru, na koli~inu koja odgovara zapremini rezervoara uve}anoj deset puta. 

^lan 33.
(Promet lo`-uqa) 

(1)    Promet lo`-uqa (ekstra lako i lako specijalno, EL i LS) mo`e se vr{iti na benzinskim pumpama, u za to posebno predvi|enom skladi{tu izdvojenom od mjesta predvi|enog za snabdijevawe pogonskim gorivom motornih vozila i vozila na motorni pogon, ili iz samostalnih posebnih skladi{ta ili direktnom isporukom potro{a~u. 

(2)    Skladi{ta iz stava (1) ovog ~lana moraju biti registrovana kod UIO. 

(3)    UIO }e posebnim aktom propisati uslove i na~in prijavqivawa i davawa saglasnosti za registraciju skladi{ta iz stava (1) ovog ~lana. 

(4)    Dr`alac skladi{ta za prodaju lo`-uqa iz stava (1) ovog ~lana du`an je da lo`-uqe dostavqa auto-cisternama na adresu kupca, te da o svim isporukama vodi urednu evidenciju. 

(5)    Evidencija iz stava (4) ovog ~lana obavezno mora sadr`avati podatke o nabavqenim koli~inama lo`-uqa, te ta~ne podatke o isporukama kupcima. 

(6)    Upravni odbor }e posebnim aktom propisati bli`e odredbe o na~inu vo|ewa evidencije, sadr`aju evidencija i na~inu dostavqawa nadle`nom organu, formu i i sadr`aj. 

^lan 34.
(Kontrola prometa lo`-uqa) 

(1)    Kontrolu nad upotrebom i kori{}ewem lo`-uqa u smislu odredaba ~l. 32. i 33. ovog zakona vr{e ovla{}ena lica UIO i ovla{}ena slu`bena lica iz drugih organa u okviru wihove nadle`nosti. 

(2)    U slu~aju utvr|ivawa nepravilnosti, postupak obra~una i naplate akcize je u nadle`nosti UIO. 

DIO TRE]I - PUTARINA 

^lan 35.
(Osnovica i stopa) 

(1)    Putarina kao vrsta indirektnog poreza pla}a se na naftne derivate iz ~lana 5. stav (1) ta~. a) i b) ovog zakona. 

(2)    Putarina iz stava (1) ovog ~lana pla}a se u iznosu od: 0,15 KM po jednom litru proizvoda za puteve i 0,10 KM za izgradwu autoputeva. 

^lan 36.
(Osloba|awe) 

(1)    Putarina se ne pla}a na dizel gorivo koje se koristi za potrebe rudnika, termoelektrana i `eqeznica (za pogon {inskih vozila), u koli~ini koju odobri Upravni odbor na predlog vlada entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. 

(2)    Upravni odbor propisa}e pravilnikom bli`e odredbe o uslovima i postupku za ostvarivawe osloba|awa pla}awa putarine iz stava (1) ovog ~lana. 

^lan 37.
(Naknadna naplata) 

(1)    Ako se pri kontroli prometa utvrdi da se promet lo`-uqa vr{i suprotno odredbama ~l. 32. i 33. ovog zakona, obra~una}e se putarina iz ~lana 35. stav (2) ovog zakona. 

(2)    Ako se pri kontroli vozila na motorni pogon, plovnih objekata na motorni pogon ili drugih transportnih sredstava na motorni pogon, odnosno za pogon drugih motora, utvrdi da se lo`-uqe koristi kao pogonsko gorivo, putarina iz ~lana 35. stav (2) ovog zakona bi}e obra~unata i napla}ena od vlasnika predmetnog sredstva, na koli~inu koja odgovara zapremini rezervoara uve}anoj deset puta. 

^lan 38.
(Ostale odredbe) 

(1)    Odredbe ovog zakona koje se odnose na akcizu, a ti~u se poreskog obveznika, poreske osnovice, na~ina pla}awa, osloba|awa i povrata akcize, te drugih pitawa koja nisu za putarinu regulisana odredbama ~l. 35, 36. i 37. ovog zakona, primjewuju se mutatis mutandis i na putarinu. 

(2)    Kontrolu, obra~un, naplatu, osloba|awe, povrat, prinudnu naplatu putarine i drugo koje se odnosi na putarinu vr{i UIO. 

DIO ^ETVRTI - PRAVNA SREDSTVA 

^lan 39.
(@alba) 

(1)    Protiv rje{ewa donesenog u postupku obra~una i naplate akcize i/ili putarine, poreski obveznik ima pravo `albe u roku od 15 dana od dana prijema rje{ewa. 

(2)    @alba se podnosi i postupak po `albi sprovodi na na~in propisan Zakonom o postupku indirektnog oporezivawa ("Slu`beni glasnik BiH", broj 89/05). 

(3)    @alba ne odga|a izvr{ewe rje{ewa. 

^lan 40
(Primjena procesnog zakona) 

Na postupke i procedure koji nisu regulisani ovim zakonom primjewuju se odredbe Zakona o postupku indirektnog oporezivawa. 

DIO PETI - KAZNENE ODREDBE 

^lan 41.
(Prekr{aji) 

(1)    Nov~anom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 200.000 KM kazni}e se za prekr{aj pravno lice a nov~anom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 20.000 KM preduzetnik ako: 

a)    se na dokumentu koji prati akcizni proizvod ili na akciznom proizvodu ne nalaze podaci o sirovinskom sastavu, vrsti, kvalitetu i drugim svojstvima bitnim za utvr|ivawe poreske obaveze ili ako su ti podaci neta~ni; 

b)    ne obra~una ili neta~no obra~una akcizu; 

c)    stavi u promet akcizne proizvode prije izvr{ene registracije iz ~lana 13. ovog zakona; 

d)    ne prijavi maloprodajne cijene duvanskih prera|evina UIO prije pu{tawa u promet ili ako ih prodaje po cijenama vi{im od prijavqenih; 

e)    vr{i promet lo`-uqa suprotno odredbama ~lana 33. ovog zakona; 

f)    ne prijavi skladi{te kod UIO i ne vodi evidencije o nabavqenim i prodanim koli~inama lo`-uqa; 

g)    koristi lo`-uqe kao pogonsko gorivo za pogon motornih vozila, plovnih objekata na motorni pogon ili drugih transportnih sredstava na motorni pogon, odnosno ako se lo`-uqe koristilo suprotno wegovoj osnovnoj namjeni; 

h)    duvanske prera|evine, alkoholna pi}a, vo}ne prirodne rakije, vina i kafu stavi u promet, a da akcizni proizvod nije na propisan na~in obiqe`en akciznom markicom; 

i)    akcizne proizvode stavi u promet bez vjerodostojne dokumentacije; 

j)    ne plati akcizu u roku predvi|enim ~lanom 23. ovog zakona; 

k)    ne vodi evidencije propisane ~lanom 26. ovog zakona; 

l)    crvenom bojom uz dodavawe indikatora ne oboji isporu~ene koli~ine lo`-uqa; 

m)    ne izvr{i popis zaliha u smislu ~lana 45. ovog zakona. 

(2)    Nov~anom kaznom u iznosu od 300 KM kazni}e se za prekr{aj pravno lice i preduzetnik ako ne podnese prijavu akcize u roku iz ~lana 27. ovog zakona. 

(3)    Za prekr{aj iz st. (1) i (2) ovog ~lana kazni}e se i odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 300 KM do 10.000 KM. 

(4)    Nov~anom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM kazni}e se fizi~ko lice koje koristi lo`-uqe kao pogonsko gorivo za pogon motornih vozila, plovnih objekata na motorni pogon ili drugih transportnih sredstava na motorni pogon. 

^lan 42.
(Za{titna mjera) 

(1)    Uz nov~anu kaznu pravnom i fizi~kom licu izre}i }e se i za{titna mjera oduzimawe akciznih proizvoda kojima je u~iwen prekr{aj iz ~lana 41. stav (1) ta~. h) i i) ovog zakona. 

(2)    Upravni odbor propisa}e posebnim aktom postupak sa oduzetom robom. 

DIO [ESTI - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 43.
(Podzakonski akti) 

Upravni odbor }e donijeti pravilnik o primjeni ovog zakona u roku od 30 dana od dana wegovog stupawa na snagu. 

^lan 44.
(Prijava poreskog obveznika i skladi{ta) 

(1)    Poreski obveznik koji je prema propisima koji su bili na snazi prije dono{ewa ovog zakona registrovao proizvodwu akciznih proizvoda kod UIO, stupawem na snagu ovog zakona nije du`an da se ponovo registruje u smislu odredbe ~lana 13. stav (1) ovog zakona, osim ako nije do{lo do promjena u obavqawu djelatnosti. 

(2)    Poreski obveznik iz stava (1) ovog ~lana du`an je da prijavi proizvodni pogon i skladi{te iz ~lana 14. ovog zakona u roku od 30 dana od dana po~etka wegove primjene. 

^lan 45.
(Popis zaliha, obra~un i uplata) 

(1)    Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom akciznih proizvoda du`ni su da popi{u zalihe akciznih proizvoda na dan po~etka primjene ovog zakona i popisne liste dostave UIO u roku od sedam dana. 

(2)    Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom akciznih proizvoda du`ni su da na zate~ene zalihe utvr|ene u popisnim listama iz stava (1) ovog ~lana izvr{e obra~un akcize prema odredbama ovog zakona, te u roku od deset dana od dana dostavqawa popisnih lista iz stava (1) ovog ~lana uplate na Jedinstveni ra~un UIO razliku izme|u obra~unate i ve} upla}ene akcize. 

(3)    Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom naftnih derivata du`ni su da uplate razliku putarine na zate~ene zalihe naftnih derivata na koje se u skladu sa ovim zakonom pla}a dodatna putarina od 0,10 KM, u roku od deset dana od dana dostavqawa popisnih lista iz stava (1) ovog ~lana na Jedinstveni ra~un UIO. 

(4)    Izuzetno od st. (2) i (3) ovog ~lana u pogledu roka pla}awa, doma}i proizvo|a~i akciznih proizvoda ivr{i}e uplatu obra~unate akcize i/ili putarine na zate~ene zalihe svojih proizvoda prilikom prometa tih proizvoda. 

(5)    Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom duvanskih prera|evina du`ni su da prijave nove maloprodajne cijene UIO u roku od sedam dana od dana izvr{enog popisa i na novu osnovicu obra~unati i uplatiti akcizu u roku iz stava (2) ovog ~lana. 

(6)    Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom duvanskih prera|evina du`ni su da prodaju zate~ene zalihe duvanskih prera|evina po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta. 

(7)    Duvanske prera|evine, ozna~ene starim poreskim markicama, te alkoholna pi}a, vo}ne prirodne rakije i vina, ozna~eni starim kontrolnim markicama, mogu se staviti u promet najdu`e {est mjeseci od dana po~etka primjene ovog zakona. 

(8)    Kafa zate~ena na zalihama, namijewena za maloprodaju, ne}e se ozna~avati akciznim markicama i kao takva mo`e se staviti u promet najdu`e tri mjeseca od dana po~etka primjene ovog zakona. 

^lan 46.
(Okon~awe ranije zapo~etih postupaka) 

Postupak kontrole obra~una i naplate akcize, povrata akcize, prinudne naplate, obnove postupka i drugi upravni postupci, zapo~eti prije po~etka primjene ovog zakona, a koji nisu okon~ani pravosna`nim rje{ewima, bi}e okon~ani prema ranije va`e}im propisima organa kod kojih je postupak pokrenut. 

^lan 47.
(Prestanak va`ewa ranijeg zakona) 

Po~etkom primjene ovog zakona prestaje da va`i Zakon o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 62/04, 48/05 i 72/05). 

^lan 48.
(Stupawe na snagu) 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH", a primjewiva}e se od prvog radnog dana mjeseca koji slijedi nakon stupawa na snagu ovog zakona. 


PSBiH broj 370/09
18. juna 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Beriz Belki}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. Na osnovu ~lana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 27. maja 2009. godine, i na 31. sjednici Doma naroda, odr`anoj 18. juna 2009. godine, usvojila je 

ZAKON 

O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI 

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE 

^lan 1.
(Predmet) 

(1)    Ovim zakonom ure|uje se oporezivanje prometa i/ili uvoza odre|enih vrsta proizvoda (u daljnjem tekstu: akcizni proizvodi) na teritoriji Bosne i Hercegovine posebnim oblikom poreza - akcizom. 

(2)    Odredbe ovog zakona primjenjuju se i na putarinu. 

^lan 2.
(Uplata i raspodjela) 

(1)    Prihodi po osnovu akciza i putarina upla}uju se na Jedinstveni ra~un Uprave za indirektno oporezivanje BiH, a njihova raspodjela vr{i se u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni ra~un i raspodjeli prihoda ("Slu`beni glasnik BiH", br. 55/04 i 34/07). 

(2)    Za naplatu prihoda od putarine u iznosu od 0,10 KM za autoputeve Uprava za indirektno oporezivanje BiH otvorit }e poseban podra~un u okviru Jedinstvenog ra~una UIO, a raspodjela prihoda od putarine vr{i se prema metodologiji koju propisuje Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH posebnim aktom. 

^lan 3.
(Pojmovi) 

Pojmovi kori{teni u ovom zakonu imaju sljede}e zna~enje: 

a)    pravno lice - svako pravno lice koje je, u skladu s va`e}im propisima, registrirano za proizvodnju, uvoz i/ili promet akciznih proizvoda iz ~lana 4. ovog zakona; 

b)    preduzetnik - svako fizi~ko lice koje je kod nadle`nog organa registrirano za proizvodnju i/ili promet akciznih proizvoda iz ~lana 4. ovog zakona; 

c)    gra|anin-proizvo|a~ - fizi~ko lice koje ima prebivali{te u Bosni i Hercegovini, a bavi se proizvodnjom akciznih proizvoda; 

d)    UIO - Upravu za indirektno oporezivanje; 

e)    Upravni odbor - Upravni odbor UIO uspostavljen Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04 i 34/07). 

DIO DRUGI - AKCIZA 

POGLAVLJE I. PREDMET OPOREZIVANJA 

^lan 4.
(Akcizni proizvodi) 

(1)    Predmet oporezivanja je promet akciznih proizvoda koji su proizvedeni u Bosni i Hercegovini kada proizvo|a~ prvi put njima prometuje i/ili uvoz akciznih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu (u daljnjem tekstu: BiH). 

(2)    Akciznim proizvodima, u smislu stava (1) ovog ~lana, smatraju se: 

a)    naftni derivati; 

b)    duhanske prera|evine; 

c)    bezalkoholna pi}a; 

d)    alkohol, alkoholna pi}a i vo}na prirodna rakija; 

e)    pivo i vino; 

f)    kafa. 

^lan 5.
(Naftni derivati) 

Naftnim derivatima, u smislu ~lana 4. stav (2) ta~ka a) ovog zakona, smatraju se: 

a)    motorni benzini, uklju~uju}i i bezolovni, nezavisno od oktanske vrijednosti i komercijalnog naziva; 

b)    dizel goriva i ostala plinska ulja; 

c)    petrolej (kerozin); 

d)    lo`-ulje ekstra lako i lako specijalno (EL i LS). 

^lan 6.
(Duhanske prera|evine) 

(1)    Duhanskim prera|evinama, u smislu ~lana 4. stav (2) ta~ka b) ovog zakona, smatraju se cigarete i ostali duhanski proizvodi. 

(2)    Cigaretama se smatraju: 

a)    smotuljci duhana prikladni za pu{enje, obavijeni omota~em koji nije od prirodnog duhana; 

b)    proizvodi sli~ni cigaretama koji se sastoje od smotuljaka duhana obavijenih jednostrukim i dvostrukim omota~em. Vanjski omota~ izra|en je od materijala koji nije list prirodnog duhana i postavljen je u pravoj liniji uzdu`no; 

c)    duhanski {tapi}i koji se jednostavnim neindustrijskim postupkom stavljaju u papirni omot za cigarete ili se umotavaju u papirne listi}e; 

d)    duhanski proizvodi stavljeni u promet pod nazivom cigarete. 

(3)    Ostalim duhanskim proizvodima smatraju se: 

a)    cigare i cigarilosi; 

b)    duhan za lulu i duhan za pu{enje; 

c)    duhan za {mrkanje, `vakanje i drugi duhanski proizvodi; 

^lan 7.
(Bezalkoholna pi}a) 

(1)    Bezalkoholnim pi}ima se, u smislu ~lana 4. stav (2) ta~ka c) ovog zakona, smatraju osvje`avaju}a bezalkoholna pi}a od vo}nog soka, vo}ne baze, biljnih ekstrakata, `itarica i surutke, umjetna osvje`avaju}a bezalkoholna pi}a i niskoenergetska osvje`avaju}a bezalkoholna pi}a. 

(2)    Pod bezalkoholnim pi}ima, u smislu stava (1) ovog ~lana, ne smatraju se: 

a)    prirodne mineralne, gazirane i negazirane vode, izvorske doma}e i uvozne vode i stone vode; 

b)    100 % prirodni sokovi od vo}a i povr}a i njihovih mje{avina; 

c)    sokovi od vo}a i povr}a, te njihove mje{avine, sa ili bez dodatka vode, sa ili bez dodatog {e}era, sa ili bez konzervansa, sa ili bez CO2, sa ili bez umjetnih boja, sa ili bez umjetnih aroma i drugih umjetnih dodataka, sa stvarnim i deklariranim udjelom 50% i vi{e vo}a i/ili povr}a u suhoj tvari; 

d)    sirupi, pra{ci i pastile namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pi}a razbla`ivanjem u vodi. 

^lan 8.
(Alkohol, alkoholna pi}a i vo}na prirodna rakija) 

(1)    Alkoholom se, u smislu ~lana 4. stav (2) ta~ka d) ovog zakona, smatraju sve vrste alkohola, nezavisno od sirovine iz koje se dobiva i postupka dobivanja. 

(2)    Alkoholnim pi}ima se, u smislu ~lana 4. stav (2) ta~ka d) ovog zakona, smatraju pi}a koja sadr`e vi{e od 2% alkohola. 

(3)    Vo}nom prirodnom rakijom se, u smislu ~lana 4. stav (2) ta~ka d) ovog zakona, smatra proizvod dobiven destilacijom prevrelog soka, masulja ili komine gro`|a ili drugog vo}a na manje od 86% vol. alkohola, u kojem se ne smije osjetiti miris i okus druga~iji od onoga koji proisti~e od upotrijebljenih sirovina, kojem se ne smiju dodavati arome ni etilni alkohol poljoprivrednog porijekla, {e}er i drugi ugljeni hidrati. 

^lan 9.
(Pivo i vino) 

(1)    Pivom se, u smislu ~lana 4. stav (2) ta~ka e) ovog zakona, smatra osvje`avaju}e pjenu{avo pi}e dobiveno od vode, je~menog slada, kvasca, nezasla|enih `itarica i hmelja, bez obzira na koncentraciju ekstrakta u sladu ili koncentraciju alkohola u pivu. 

(2)    Vinom se, u smislu ~lana 4. stav (2) ta~ke e) ovog zakona, smatra vino od gro`|a (uklju~uju}i poja~ana vina), vermut i ostala vina gro`|a aromatizirana biljem ili aromatskim tvarima. 

^lan 10.
(Kafa) 

Kafom se, u smislu ~lana 4. stav (2) ta~ka f) ovog zakona, smatra: 

a)    sirova kafa (sa ili bez kofeina); 

b)    pr`ena kafa (sa ili bez kofeina), u zrnu ili mljevena; 

c)    ljuske i opne pr`ene kafe; 

d)    ostali proizvodi od kafe koji u sebi sadr`e 50% i vi{e kafe. 

^lan 11.
(Bli`e odre|enje proizvoda) 

Bli`e odre|enje proizvoda iz ~l. 4. do 10. ovog zakona koji se oporezuju akcizom propisat }e Upravni odbor pravilnikom. 

POGLAVLJE II. PORESKI OBVEZNIK I REGISTRACIJA 

^lan 12.
(Poreski obveznik) 

(1)    Poreski obveznik je pravno lice ili preduzetnik koji akcizne proizvode iz ~lana 4. stav (2) ta~. a), b), c) d) i e) ovog zakona uvozi i/ili proizvodi na teritoriji BiH. 

(2)    Poreski obveznik za proizvode iz ~lana 4. stav (2) ovog zakona ta~ka f) je uvoznik. 

(3)    Pravno lice ili preduzetnik koji nabavi alkoholna pi}a, vo}ne prirodne rakije i vina neposredno od gra|anina - proizvo|a~a koji nije obveznik akcize smatra se poreskim obveznikom u smislu ovog zakona. 

^lan 13.
(Registracija poreskog obveznika) 

(1)    Poreski obveznik koji se bavi proizvodnjom i/ili uvozom akciznih proizvoda, kao i pravno lice ili preduzetnik iz ~lana 12. stava (3) ovog zakona, du`ni su prije po~etka obavljanja djelatnosti iz koje mo`e proiste}i poreska obaveza po ovom zakonu da se registriraju kod UIO. 

(2)    Registracija iz stava (1) ovog ~lana vr{i se upisom u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, prema propisima koji reguliraju taj upis. 

(3)    Za propisivanje uslova za registraciju i prestanak registracije poreskog obveznika iz stava (1) ovog ~lana nadle`an je Upravni odbor. 

^lan 14.
(Prijava proizvodnih pogona i skladi{ta) 

(1)    Poreski obveznik - proizvo|a~ akciznih proizvoda du`an je UIO prijaviti pogon u kojem }e vr{iti proizvodnju akciznih proizvoda. 

(2)    Poreski obveznik iz ~lana 12. ovog zakona du`an je UIO prijaviti skladi{te u kojem se vr{i skladi{tenje akciznih proizvoda i/ili sirovine za proizvodnju akciznih proizvoda. 

POGLAVLJE III. OSNOVICA AKCIZE 

^lan 15.
(Osnovica akcize) 

(1)    Osnovica akcize odre|ena je: 

a)    koli~inom, za akcizne proizvode za koje se akciza pla}a po mjernoj jedinici; 

b)    maloprodajnom cijenom i koli~inom po mjernoj jedinici za duhanske prera|evine. 

(2)    Osnovica akcize u slu~aju utvr|ivanja manjka i rashoda odre|ena je koli~inom manjka koji se ne mo`e pravdati vi{om silom, odnosno koli~inom rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) iznad koli~ine odre|ene posebnim aktom Upravnog odbora. 

(3)    Akciza na naftne derivate pla}a se po litru derivata na koli~inu utvr|enu pri temperaturi +15°C. Bli`e odredbe o odre|ivanju ekvivalenta za prera~unavanje iz jedinice mase u volumensku jedinicu utvrdit }e Upravni odbor posebnim aktom. 

(4)    Akciza na kafu pla}a se za jedan kilogram netote`ine kafe. Ako se kafa stavlja u promet u pakovanjima ve}im ili manjim od jednog kilograma, akciza se pla}a proporcionalno koli~ini u pakovanju. 

(5)    Na promet alkohola, alkoholnih pi}a i vo}ne prirodne rakije akciza se pla}a po litru apsolutnog alkohola. Ako se proizvodi iz ~lana 8. ovog zakona stavljaju u promet u pakovanjima ve}im ili manjim od jednog litra, akciza se pla}a proporcionalno koli~ini apsolutnog alkohola u pakovanju. 

POGLAVLJE IV. IZNOSI I STOPE AKCIZE 

^lan 16.
(Iznosi i stope akcize) 

Akciza se obra~unava i pla}a u apsolutnom iznosu po mjernoj jedinici i/ili po proporcionalnoj stopi. 

^lan 17.
(Iznosi akcize za naftne derivate) 

Za naftne derivate akciza se pla}a po litru, i to na: 

a)    dizel-gorivo i ostala plinska ulja    0,30 KM; 

b)    petrolej (kerozin)    0,30 KM; 

c)    motorni benzin - bezolovni    0,35 KM; 

d)    motorni benzin    0,40 KM; 

e)    lo`-ulje ekstra lako         i lako specijalno (EL i LS)    0,30 KM. 

^lan 18.
(Iznosi akcize za bezalkoholna pi}a, pivo i vina) 

Za sljede}e akcizne proizvode akciza se pla}a po litru, i to: 

a)    bezalkoholna pi}a    0,10 KM; 

b)    pivo    0,20 KM; 

c)    vino    0,25 KM. 

^lan 19.
(Iznosi akcize za alkohol i alkoholna pi}a i vo}nu prirodnu rakiju) 

Za alkohol, alkoholna pi}a i vo}nu prirodnu rakiju akciza se pla}a po litru apsolutnog alkohola, i to: 

a)    alkohol    15,00 KM; 

b)    alkoholna pi}a    15,00 KM; 

c)    vo}na prirodna rakija    8,00 KM. 

^lan 20.
(Iznosi akcize za kafu) 

Za kafu akciza se pla}a prilikom uvoza po kilogramu, i to za: 

a)    sirovu kafu    1,50 KM; 

b)    pr`enu kafu (u zrnu ili mljevena)    3,00 KM; 

c)    ljuske i opne pr`ene kafe         i ostale proizvode od kafe    3,50 KM. 

^lan 21.
(Iznosi akcize za duhanske prera|evine) 

(1)    Na cigarete akciza se pla}a, i to: 

a)    proporcionalna, po stopi od 42 % na osnovicu utvr|enu u skladu s ~lanom 15. stav (1) ta~ka b) ovog zakona i posebna akciza u iznosu od 7,50 KM na 1.000 cigareta, odnosno 0,15 KM za pakovanje cigareta od 20 komada; 

b)    za pakovanja razli~ita od navedenog u ta~ki a) ovog stava, akciza se pla}a srazmjerno broju komada u pakovanju. 

(2)    Akciza na ostale duhanske proizvode pla}a se po stopi od 42% na osnovicu utvr|enu u skladu s ~lanom 15. stav 1. ta~ka b) ovog zakona. 

(3)    Ako je obra~unata akciza na cigarete prema stavu (1) ovog ~lana manja od minimalne akcize utvr|ene ovim zakonom, pla}a se minimalna akciza. 

(4)    Minimalna akciza iz stava (3) ovog ~lana ~ini ukupnu akcizu (proporcionalna i specifi~na) utvr|enu u skladu sa stavom (1) ovog ~lana za 1.000 komada, odnosno za pakovanje od 20 komada najpopularnije cjenovne kategorije cigareta. 

(5)    Najpopularnijom cjenovnom kategorijom cigareta, u smislu stava (4) ovog ~lana, smatra se maloprodajna cijena za 1.000 komada, odnosno za pakovanje od 20 komada one kategorije cigareta koje imaju najve}i obim prodaje u Bosni i Hercegovini. Minimalnu akcizu utvr|uje Upravni odbor najkasnije do 30. oktobra teku}e godine, na osnovu podataka Uprave za indirektno oporezivanje o izdatim poreskim markicama za period od 1. jula prethodne godine do 30. juna teku}e kalendarske godine, koja prethodi godini u kojoj }e se primjenjivati najni`a akciza. 

(6)    Za svaku godinu nakon 31. decembra 2009. godine Upravni odbor UIO utvrdit }e iznos posebne akcize, sve dok ukupno akcizno optere}enje najpopularnije cjenovne kategorije cigareta ne dostigne iznos od 126,00 KM za 1.000 komada. 

(7)    Za poreske periode po~ev{i od 1. januara 2010. godine Upravni odbor UIO najkasnije do 30. septembra prethodne kalendarske godine utvr|uje stope posebne akcize na cigarete, na na~in da godi{nje pove}anje specifi~ne akcize ne mo`e biti manje od 7,50 KM za 1.000 komada, odnosno 0,15 KM za pakovanje od 20 komada, kako bi se osigurala dinamika uskla|ivanja stopa akciza s relevantnim evropskim direktivama. 

(8)    Za poreske periode nakon 1. januara 2010. godine Upravni odbor UIO utvrdit }e stope i iznose akciza za ostale duhanske proizvode iz stava (2) ovog ~lana, tako {to }e osigurati dinamiku uskla|ivanja stopa akciza s relevantnim evropskim direktivama, istovremeno sa uskla|ivanjem akciza na cigarete. 

POGLAVLJE V. NASTANAK OBAVEZE OBRA^UNAVANJA I PLA]ANJA AKCIZE 

^lan 22.
(Nastanak obaveze obra~unavanja akcize) 

Obaveza obra~unavanja akcize na osnovu prometa akciznih proizvoda nastaje u trenutku: 

a)    izdavanja ra~una proizvo|a~a pri prvoj prodaji ili u trenutku isporuke proizvoda, ako je isporuka obavljena prije izdavanja ra~una; 

b)    uvoza akciznih proizvoda na teritoriju BiH, osim za duhanske prera|evine, kao i alkoholna pi}a, vo}ne prirodne rakije i vina koja podlije`u obavezi obilje`avanja akciznim markicama; 

c)    podno{enja zahtjeva za {tampanje akciznih markica za duhanske prera|evine; 

d)    preuzimanja akciznih markica za alkoholna pi}a, vo}ne prirodne rakije i vina; 

e)    utvr|ivanja manjka, koji se ne mo`e pravdati vi{om silom; 

f)    rashodovanja (kalo, rastur, kvar i lom), iznad koli~ine odre|ene aktom Upravnog odbora koji }e se zasnivati na op}im trgovinskim principima; 

g)    kori{tenja akciznih proizvoda od strane proizvo|a~a za vlastitu potro{nju. 

^lan 23.
(Pla}anje akcize) 

(1)    Obra~unatu akcizu iz ~lana 22. ovog zakona poreski obveznik du`an je uplatiti u rokovima propisanim u st. (2) do (6) ovog ~lana. 

(2)    U slu~ajevima iz ~lana 22. stava (1) ta~ka a) ovog zakona, poreski obveznik du`an je platiti akcizu u roku od deset dana po isteku mjeseca u kojem je nastala obaveza obra~unavanja akcize. 

(3)    U slu~ajevima iz ~lana 22. stav (1) ta~ka b) i kod uvoza akciznih proizvoda iz ta~ke d) ovog zakona, poreski obveznik du`an je platiti akcizu u roku propisanom za pla}anje uvoznih da`bina. 

(4)    U slu~ajevima iz ~lana 22. stav (1) ta~ka d) ovog zakona, za proizvode koji ne podlije`u pla}anju akcize prema stavu (3) ovog ~lana poreski obveznik du`an je akcizu platiti u roku od deset dana po isteku mjeseca u kojem je do{lo do izdavanja ra~una proizvo|a~a pri prvoj prodaji ili u trenutku isporuke proizvoda, ako je isporuka obavljena prije izdavanja ra~una. 

(5)    Za duhanske prera|evine poreski obveznik du`an je platiti akcizu u trenutku preuzimanja akciznih markica. 

(6)    U slu~ajevima iz ~lana 22. stav (1) ta~. e), f) i g) ovog zakona, poreski obveznik du`an je platiti akcizu u roku od deset dana po isteku mjeseca u kojem je nastala obaveza obra~unavanja akcize. 

POGLAVLJE VI. OBILJE@AVANJE I USLOVI PROMETOVANJA AKCIZNIH PROIZVODA 

^lan 24.
(Deklaracija proizvoda) 

Proizvo|a~, odnosno uvoznik du`an je na deklaraciji proizvoda (etiketi) i drugom dokumentu koji prati akcizne proizvode ozna~iti sirovinski sastav, vrstu, kvalitet i druga svojstva akciznih proizvoda bitna za utvr|ivanje poreske obaveze. 

^lan 25.
(Akcizne markice) 

(1)    Duhanske prera|evine, alkoholna pi}a, vo}na prirodna rakija, kafa i vina koja se stavljaju u promet u pakovanjima predvi|enim za prodaju na malo u BiH moraju biti obilje`ene akciznim markicama. 

(2)    Izuzetno od odredbi stava (1) ovog ~lana, alkoholna pi}a, vo}na prirodna rakija i vina, koja sadr`e manje od 5% alkohola, ne moraju biti obilje`ene akciznim markicama. 

(3)    Oblik, sadr`aj i za{titu akciznih markica, proceduru {tampanja, ~uvanja i postupanja s njima, te obilje`avanje proizvoda, kao i postupanje s proizvodima koji su obilje`eni markicama izdatim prema ranije va`e}im propisima propisat }e Upravni odbor posebnim aktom. 

(4)    Akcizne markice izdaje UIO. 

(5)    Maloprodajne cijene duhanskih prera|evina koje }e se {tampati na akciznim markicama poreski obveznik mora prijaviti UIO prije njihovog stavljanja u promet. 

(6)    Duhanske prera|evine, kafa, alkoholna pi}a, vo}ne prirodne rakije i vina, izuzev alkoholnog pi}a, vo}ne prirodne rakije i vina iz stava (2) ovog ~lana, koja nisu obilje`ena akciznim markicama, kao i proizvodi nepravilno obilje`eni markicama, smatraju se akciznim proizvodima na koje nije obra~unata i pla}ena akciza. 

(7)    Duhanske prera|evine, kafa, alkoholna pi}a, vo}ne prirodne rakije i vino, koji se izvoze ili prodaju u bescarinskim prodavnicama, ne moraju biti obilje`eni akciznim markicama, ali na ambala`i ili na posebnoj markici moraju imati utisnute rije~i: "samo za izvoz" ili na engleskom jeziku: "for export only". 

(8)    Upravni odbor, ako smatra da je to potrebno, mo`e uvesti obilje`avanje akciznim markicama i drugih akciznih proizvoda. 

POGLAVLJE VII. PORESKE EVIDENCIJE I PORESKA PRIJAVA 

^lan 26.
(Evidencije) 

(1)    Poreski obveznik du`an je voditi posebnu evidenciju o uvozu, prometu, potro{nji i stanju akciznih proizvoda, te imati urednu i a`urnu knjigovodstvenu i vanknjigovodstvenu dokumentaciju. 

(2)    Bli`e odredbe o na~inu vo|enja evidencije, sadr`aju evidencija i na~inu dostavljanja UIO kao i oblik i sadr`aj poreske prijave za akcizu propisat }e Upravni odbor pravilnikom. 

^lan 27.
(Prijava akcize) 

(1)    Poreski period obuhvata vrijeme jednog kalendarskog mjeseca. 

(2)    Poreski obveznik - proizvo|a~ du`an je da obavezu nastalu po osnovu akcize prijavi u poreskom periodu u kojem je obaveza i nastala. 

(3)    Prijavu iz stava (2) ovog ~lana poreski obveznik podnosi UIO do 10. u mjesecu po isteku poreskog perioda. 

(4)    Izuzetno od stava (2) ovog ~lana, poreski obveznik du`an je da podnese prijavu akcize, bez obzira da li ima obavezu pla}anja akcize u periodu za koji je prijava podnesena. 

POGLAVLJE VIII. KONTROLA OBRA^UNAVANJA I PLA]ANJA AKCIZE 

^lan 28.
(Kontrola obra~unavanja i pla}anja) 

Kontrolu obra~unavanja, prijavljivanja i pla}anja akcize vr{i UIO u skladu s ovim zakonom i drugim zakonima iz oblasti indirektnog oporezivanja. 

^lan 29.
(Privremeno oduzimanje akciznih proizvoda) 

(1)    Akcizni proizvodi zate~eni u prometu bez akciznih markica ili nepravilno obilje`eni akciznim markicama, kao i akcizni proizvodi zate~eni u prometu bez vjerodostojne dokumentacije o pravnom poslu na osnovu kojeg se sti~e pravo raspolaganja predmetnim proizvodima bit }e privremeno oduzeti do okon~anja postupka. 

(2)    Ovla{tenje za privremeno oduzimanje akciznih proizvoda iz stava (1) ovog ~lana imaju ovla{tena slu`bena lica UIO i ovla{tena slu`bena lica iz drugih organa u okviru svoje nadle`nosti. 

POGLAVLJE IX. OSLOBA\ANJE, POVRAT I UMANJENJE AKCIZE 

^lan 30.
(Osloba|anje) 

(1)    Od pla}anja akciza oslobo|eni su sljede}i akcizni proizvodi: 

a)    proizvodi koje se izvoze; 

b)    proizvodi koji se isporu~uju u bescarinske prodavnice radi prodaje putnicima koji odlaze u inozemstvo; 

c)    proizvodi koji se uvoze, unose ili primaju iz inozemstva, a koji su po carinskim propisima oslobo|eni od pla}anja uvoznih da`bina; 

d)    proizvodi koji se isporu~uju diplomatskim i konzularnim predstavni{tvima i njihovom osoblju, po principu reciprociteta, a na osnovu akta Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine; 

e)    proizvodi koji se isporu~uju licima koja su po osnovu Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i Aneksa uz taj sporazum, te ratificiranih me|unarodnih ugovora i konvencija oslobo|ena od pla}anja ove vrste poreza; 

f)    gorivo za avione i brodove u me|unarodnom saobra}aju; 

g)    na uvoz i/ili isporuku alkohola koji se koristi kao repromaterijal za proizvodnju alkoholnih pi}a, licu registriranom za proizvodnju u skladu s ~lanom 13. ovog zakona. 

(2)    Upravni odbor propisat }e pravilnikom postupak po kojem se ostvaruju prava na osloba|anja iz stava (1) ovog ~lana. 

^lan 31.
(Povrat) 

(1)    Fizi~ka i pravna lica koja koriste lo`-ulje za zagrijavanje stambenih i poslovnih objekata i objekata za poljoprivrednu proizvodnju (staklenici i plastenici) imaju pravo na povrat akcize pla}ene na lo`-ulje. 

(2)    Preduzetnik i pravna lica koja koriste alkohol za proizvodnju lijekova i/ili u medicinske svrhe, kao i etil alkohol koji koriste kao repromaterijal u proizvodnji sredstava za ~i{}enje i pranje, kozmeti~kih proizvoda i ostalih proizvoda na koje se ne pla}a akciza imaju pravo na povrat upla}enog iznosa akcize. 

(3)    Pravno lice koje je izvezlo akcizne proizvode za koje je prethodno pla}ena akciza ima pravo na povrat upla}enog iznosa. 

(4)    Zahtjev za povrat upla}ene akcize podnosi se UIO. 

(5)    UIO je du`an da izvr{i povrat upla}ene akcize najkasnije u roku od 30 dana od dana podno{enja zahtjeva. 

(6)    Upravni odbor propisat }e uslove i postupak po kojem se ostvaruje pravo na povrat akcize na bazi normativa potro{nje po metru kvadratnom povr{ine koja se zagrijava. 

POGLAVLJE X. OGRANI^ENJE U PROMETU ODRE\ENIH PROIZVODA 

^lan 32.
(Ograni~enja u prometu lo`-ulja) 

(1)    Poreski obveznici iz ~lana 12. stav (1) ovog zakona du`ni su prije pu{tanja u promet (ako se radi o proizvo|a~u iz BiH) ili uvoza lo`-ulje obojiti crvenom bojom uz dodavanje indikatora (markera) prema va`e}im propisima i standardima. 

(2)    Na lo`-ulje koje je prometovano a nije obojeno crvenom bojom u skladu sa stavom (1) ovog ~lana bit }e napla}ena akciza u iznosu od 0,30 KM po litru i za njega se ne mo`e ostvariti povrat. 

(3)    Lo`-ulje se ne smije koristiti u svrhe suprotne njegovoj osnovnoj namjeni. 

(4)    Ako se pri kontroli vozila na motorni pogon, plovnih objekata na motorni pogon ili drugih transportnih sredstava na motorni pogon, odnosno za pogon drugih motora, utvrdi da se lo`-ulje koristi kao pogonsko gorivo, akciza }e biti obra~unata i napla}ena od vlasnika predmetnog sredstva u iznosu od 0,30 KM po litru, na koli~inu koja odgovara zapremini rezervoara uve}anoj za deset puta. 

^lan 33.
(Promet lo`-ulja) 

(1)    Promet lo`-ulja (ekstra lako i lako specijalno EL i LS) mo`e se vr{iti na benzinskim pumpama, u za to posebno predvi|enom skladi{tu izdvojenom od mjesta predvi|enog za snabdijevanje pogonskim gorivom motornih vozila i vozila na motorni pogon, ili iz samostalnih posebnih skladi{ta ili direktnom isporukom potro{a~u. 

(2)    Skladi{ta iz stava (1) ovog ~lana moraju biti registrirana kod UIO. 

(3)    Uslove i na~in prijavljivanja i davanja saglasnosti za registraciju skladi{ta iz stava (1) ovog ~lana propisat }e UIO posebnim aktom. 

(4)    Dr`alac skladi{ta za prodaju lo`-ulja iz stava (1) ovog ~lana du`an je lo`-ulje dostavljati autocisternama na adresu kupca, te o svim isporukama voditi urednu evidenciju. 

(5)    Evidencija iz stava (4) ovog ~lana obavezno mora sadr`avati podatke o nabavljenim koli~inama lo`-ulja, te ta~ne podatke o isporukama kupcima. 

(6)    Bli`e odredbe o na~inu vo|enja evidencije, sadr`aju evidencija i na~inu dostavljanja nadle`nom organu, te oblik i sadr`aj propisat }e Upravni odbor posebnim aktom. 

^lan 34.
(Kontrola prometa lo`-ulja) 

(1)    Kontrolu nad upotrebom i kori{tenjem lo`-ulja u smislu odredbi ~l. 32. i 33. ovog zakona vr{e ovla{tena lica UIO i ovla{tena slu`bena lica iz drugih organa u okviru svoje nadle`nosti. 

(2)    U slu~aju utvr|ivanja nepravilnosti, postupak obra~una i naplate akcize je u nadle`nosti UIO. 

DIO TRE]I - PUTARINA 

^lan 35.
(Osnovica i stopa) 

(1)    Putarina kao vrsta indirektnog poreza pla}a se na naftne derivate iz ~lana 5. stav (1) ta~. a) i b) ovog zakona. 

(2)    Putarina iz stava (1) ovog ~lana pla}a se u iznosu od 0,15 KM po jednom litru proizvoda za puteve i 0,10 KM za izgradnju autoputeva. 

^lan 36.
(Osloba|anje) 

(1)    Putarina se ne pla}a na dizel-gorivo koje se koristi za potrebe rudnika, termoelektrana i `eljeznica (za pogon {inskih vozila), u koli~ini koju odobri Upravni odbor na prijedlog vlada entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. 

(2)    Bli`e odredbe o uslovima i postupku za ostvarivanje osloba|anja pla}anja putarine iz stava (1) ovog ~lana propisat }e pravilnikom Upravni odbor. 

^lan 37.
(Naknadna naplata) 

(1)    Ako se pri kontroli prometa utvrdi da se promet lo`-ulja vr{i suprotno odredbama ~l. 32. i 33. ovog zakona, obra~unat }e se putarina iz ~lana 35. stav (2) ovog zakona. 

(2)    Ako se pri kontroli vozila na motorni pogon, plovnih objekata na motorni pogon ili drugih transportnih sredstava na motorni pogon, odnosno za pogon drugih motora utvrdi da se lo`-ulje koristi kao pogonsko gorivo, putarina iz ~lana 35. stav (2) ovog zakona bit }e obra~unata i napla}ena od vlasnika predmetnog sredstva, na koli~inu koja odgovara zapremini rezervoara uve}anoj za deset puta. 

^lan 38.
(Ostale odredbe) 

(1)    Odredbe ovog zakona koje se odnose na akcizu, a ti~u se poreskog obveznika, poreske osnovice, na~ina pla}anja, osloba|anja i povrata akcize, te drugih pitanja koja nisu za putarinu regulirana odredbama ~l. 35., 36. i 37. ovog zakona primjenjuju se mutatis mutandis i na putarinu. 

(2)    Kontrolu, obra~un, naplatu, osloba|anje, povrat, prinudnu naplatu putarine i ostalo {to se odnosi na putarinu vr{i UIO. 

DIO ^ETVRTI - PRAVNA SREDSTVA 

^lan 39.
(@alba) 

(1)    Protiv rje{enja donesenog u postupku obra~una i naplate akcize i/ili putarine poreski obveznik ima pravo `albe u roku od 15 dana od dana primanja rje{enja. 

(2)    @alba se podnosi i postupak po `albi provodi na na~in propisan Zakonom o postupku indirektnog oporezivanja ("Slu`beni glasnik BiH", br. 89/05). 

(3)    @alba ne odga|a izvr{enje rje{enja. 

^lan 40.
(Primjena procesnog zakona) 

Na postupke i procedure koji nisu regulirani ovim zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o postupku indirektnog oporezivanja. 

DIO PETI - KAZNENE ODREDBE 

^lan 41.
(Prekr{aji) 

(1)    Nov~anom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 200.000 KM kaznit }e se za prekr{aj pravno lice a nov~anom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 20.000 KM preduzetnik ako: 

a)    se na dokumentu koji prati akcizni proizvod ili na akciznom proizvodu ne nalaze podaci o sirovinskom sastavu, vrsti, kvalitetu i drugim svojstvima bitnim za utvr|ivanje poreske obaveze ili ako su ti podaci neta~ni; 

b)    ne obra~una ili neta~no obra~una akcizu; 

c)    stavi u promet akcizne proizvode prije izvr{ene registracije iz ~lana 13. ovog zakona; 

d)    ne prijavi maloprodajne cijene duhanskih prera|evina UIO prije pu{tanja u promet ili ako ih prodaje po cijenama vi{im od prijavljenih; 

e)    vr{i promet lo`-ulja suprotno odredbama ~lana 33. ovog zakona; 

f)    ne prijavi skladi{te kod UIO i ne vodi evidencije o nabavljenim i prodatim koli~inama lo`-ulja; 

g)    koristi lo`-ulje kao pogonsko gorivo za pogon motornih vozila, plovnih objekata na motorni pogon ili drugih transportnih sredstava na motorni pogon, odnosno ako se lo`-ulje koristilo suprotno njegovoj osnovnoj namjeni; 

h)    duhanske prera|evine, alkoholna pi}a, vo}ne prirodne rakije, vina i kafu stavi u promet, a da akcizni proizvod nije na propisan na~in obilje`en akciznom markicom; 

i)    akcizne proizvode stavi u promet bez vjerodostojne dokumentacije; 

j)    ne plati akcizu u roku predvi|enim ~lanom 23. ovog zakona; 

k)    ne vodi evidencije propisane ~lanom 26. ovog zakona; 

l)    crvenom bojom uz dodavanje indikatora ne oboji isporu~ene koli~ine lo`-ulja; 

m)    ne izvr{i popis zaliha u smislu ~lana 45. ovog zakona. 

(2)    Nov~anom kaznom u iznosu od 300 KM kaznit }e se za prekr{aj pravno lice i preduzetnik ako ne podnesu prijavu akcize u roku iz ~lana 27. ovog zakona. 

(3)    Za prekr{aj iz st. (1) i (2) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 300 KM do 10.000 KM. 

(4)    Nov~anom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM kaznit }e se fizi~ko lice koje koristi lo`-ulje kao pogonsko gorivo za pogon motornih vozila, plovnih objekata na motorni pogon ili drugih transportnih sredstava na motorni pogon. 

^lan 42.
(Za{titna mjera) 

(1)    Uz nov~anu kaznu pravnom i fizi~kom licu izre}i }e se i za{titna mjera oduzimanja akciznih proizvoda kojima je u~injen prekr{aj iz ~lana 41. stav (1) ta~ke h) i i) ovog zakona. 

(2)    Postupak s oduzetom robom propisat }e posebnim aktom Upravni odbor. 

DIO [ESTI - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 43.
(Podzakonski akti) 

Upravni odbor donijet }e pravilnik o primjeni ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. 

^lan 44.
(Prijava poreskog obveznika i skladi{ta) 

(1)    Poreski obveznik koji je prema propisima koji su bili na snazi prije dono{enja ovog zakona registrirao proizvodnju akciznih proizvoda kod UIO stupanjem na snagu ovog zakona nije du`an ponovo se registrirati u smislu odredbe ~lana 13. stav (1) ovog zakona, osim ako nije do{lo do promjena u obavljanju djelatnosti. 

(2)    Poreski obveznik iz stava (1) ovog ~lana du`an je izvr{iti prijavu proizvodnog pogona i skladi{ta iz ~lana 14. ovog zakona u roku od 30 dana od dana po~etka primjene ovog zakona. 

^lan 45.
(Popis zaliha, obra~un i uplata) 

(1)    Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom akciznih proizvoda du`ni su da popi{u zalihe akciznih proizvoda na dan po~etka primjene ovog zakona i popisne liste dostave UIO u roku od sedam dana. 

(2)    Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom akciznih proizvoda du`ni su da na zate~ene zalihe utvr|ene u popisnim listama iz stava (1) ovog ~lana izvr{e obra~un akcize prema odredbama ovog zakona, te da, u roku od deset dana od dana dostavljanja popisnih listi iz stava (1) ovog ~lana, uplate na Jedinstveni ra~un UIO razliku izme|u obra~unate i ve} upla}ene akcize. 

(3)    Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom naftnih derivata du`ni su uplatiti razliku putarine na zate~ene zalihe naftnih derivata na koje se u skladu s ovim zakonom pla}a dodatna putarina od 0,10 KM, u roku od deset dana od dana dostavljanja popisnih listi iz stava (1) ovog ~lana na Jedinstveni ra~un UIO. 

(4)    Izuzetno od st. (2) i (3) ovog ~lana u pogledu roka pla}anja, doma}i proizvo|a~i akciznih proizvoda }e uplatu obra~unate akcize i/ili putarine na zate~ene zalihe vlastitih proizvoda izvr{iti prilikom prometa tih proizvoda. 

(5)    Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom duhanskih prera|evina du`ni su prijaviti nove maloprodajne cijene UIO u roku od sedam dana od dana izvr{enog popisa i na novu osnovicu obra~unati i uplatiti akcizu u roku iz stava (2) ovog ~lana. 

(6)    Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom duhanskih prera|evina du`ni su prodavati zate~ene zalihe duhanskih prera|evina po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta. 

(7)    Duhanske prera|evine, ozna~ene starim poreskim markicama, te alkoholna pi}a, vo}ne prirodne rakije i vina, ozna~ena starim kontrolnim markicama, mogu se prometovati najdu`e {est mjeseci od dana po~etka primjene ovog zakona. 

(8)    Kafa zate~ena na zalihama, namijenjena za maloprodaju, ne}e se ozna~avati akciznim markicama i kao takva mo`e se prometovati najdu`e tri mjeseca od dana po~etka primjene ovog zakona. 

^lan 46.
(Okon~anje ranije zapo~etih postupaka) 

Postupak kontrole obra~una i naplate akcize, povrata akcize, prinudne naplate, obnove postupka i drugi upravni postupci, zapo~eti prije po~etka primjene ovog zakona, a koji nisu okon~ani pravosna`nim rje{enjima, okon~at }e, prema ranije va`e}im propisima, organi kod kojih je postupak pokrenut. 

^lan 47.
(Prestanak va`enja ranijeg zakona) 

Po~etkom primjene ovog zakona prestaje da va`i Zakon o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 62/04, 48/05 i 72/05). 

^lan 48.
(Stupanje na snagu) 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", a primjenjivat }e se od prvog radnog dana mjeseca koji slijedi nakon stupanja na snagu ovog zakona. 


PSBiH broj 370/09
18. juna 2009. godine
Sarajevo Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamentarne skup{tine BiH
Beriz Belki}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamentarne skup{tine BiH
Ilija Filipovi}, s. r. 

VIJE]E MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE 

262 

Na temelju ~lanka 17. Zakona o Vije}u ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i ~lanka 11. Protokola izme|u Vije}a ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o me|usobnoj zamjeni nekretnina - zemlji{ta za izgradnju diplomatskih zastupni{tava u Sarajevu i Ankari ("Slu`beni glasnik BiH - Me|unarodni ugovori", broj 8/05), Vije}e ministara Bosne i Hercegovine, na 86. sjednici odr`anoj 7. svibnja 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 

O IZDVAJANJU SREDSTAVA IZ TEKU]E PRORA^UNSKE PRI^UVE ZA PLA]ANJE RENTE ZA IZGRADNJU OBJEKTA VELEPOSLANSTVA REPUBLIKE TURSKE U SARAJEVU 

^lanak 1.
(Predmet i cilj Odluke) 

Ovom Odlukom dodjeljuju se sredstva Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u iznosu od 231.800,75 KM (dvijestotinetridesetjednatisu}aosamsto i 75/100 konvertibilnihmaraka), u svrhu pla}anja naknade Op}ini Novo Sarajevo, na ime polo`ajne pogodnosti gradskog gra|evinskog zemlji{ta (rente), za izgradnju objekta veleposlanstva Republike Turske u Sarajevu. 

^lanak 2.
(Na~in izvr{enja) 

Sredstva iz ~lanka 1. ove Odluke izdvojit }e se iz sredstava teku}e pri~uve Prora~una institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2009. godinu. 

^lanak 3.
(Ovlast za izvr{enje) 

Za realiziranje ove Odluke zadu`uju se Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine. 

^lanak 4.
(Stupanje na snagu) 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH". 


VM broj 127/09
7. svibnja 2009. godine
Sarajevo 


Predsjedatelj
Vije}a ministara BiH
Dr. Nikola [piri}, v. r. Na osnovu ~lana 17. Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i ~lana 11. Protokola izme|u Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o me|usobnoj zamjeni nekretnina - zemqi{ta za izgradwu diplomatskih predstavni{tava u Sarajevu i Ankari ("Slu`beni glasnik BiH - Me|unarodni ugovori", broj 8/05), Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na 86. sjednici odr`anoj 7. maja 2009. godine donio je 

ODLUKU 

O IZDVAJAWU SREDSTAVA IZ TEKU]E BUXETSKE REZERVE ZA PLA]AWE RENTE ZA IZGRADWU OBJEKTA AMBASADE REPUBLIKE TURSKE U SARAJEVU 

^lan 1.
(Predmet i ciq Odluke) 

Ovom Odlukom dodjequju se sredstva Ministarstvu inostranih poslova Bosne i Hercegovine u iznosu od 231.800,75 KM (dvijestotinetridesetjednahiqadaosamsto i 75/100 konvertibilnihmaraka), u svrhu pla}awa naknade Op{tini Novo Sarajevo, na ime polo`ajne pogodnosti gradskog gra|evinskog zemqi{ta (rente), za izgradwu objekta ambasade Republike Turske u Sarajevu. 

^lan 2.
(Na~in izvr{ewa) 

Sredstva iz ~lana 1. ove Odluke izdvoji}e se iz sredstava teku}e rezerve Buxeta institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2009. godinu. 

^lan 3.
(Ovla{tewe za izvr{ewe) 

Za realizaciju ove Odluke zadu`uju se Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine. 

^lan 4.
(Stupawe na snagu) 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavquje se u "Slu`benom glasniku BiH". 


SM broj 127/09
7. maja 2009. godine
Sarajevo 


Predsjedavaju}i
Savjeta ministara BiH
Dr Nikola [piri}, s. r. Na osnovu ~lana 17. Zakona o Vije}u ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i ~lana 11. Protokola izme|u Vije}a ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o me|usobnoj zamjeni nekretnina - zemlji{ta za izgradnju diplomatskih predstavni{tava u Sarajevu i Ankari ("Slu`beni glasnik BiH - Me|unarodni ugovori", broj 8/05), Vije}e ministara Bosne i Hercegovine, na 86. sjednici odr`anoj 7. maja 2009. godine donijelo je 

ODLUKU 

O IZDVAJANJU SREDSTAVA IZ TEKU]E BUD@ETSKE REZERVE ZA PLA]ANJE RENTE ZA IZGRADNJU OBJEKTA AMBASADE REPUBLIKE TURSKE U SARAJEVU 

^lan 1.
(Predmet i cilj odluke) 

Ovom Odlukom dodjeljuju se sredstva Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u iznosu od 231.800,75 KM (dvijestotinetridesetjednahiljadaosamsto i 75/100 konvertibilnihmaraka), u svrhu pla}anja naknade Op}ini Novo Sarajevo, na ime polo`ajne pogodnosti gradskog gra|evinskog zemlji{ta (rente), za izgradnju objekta ambasade Republike Turske u Sarajevu. 

^lan 2.
(Na~in izvr{enja) 

Sredstva iz ~lana 1. ove Odluke izdvojit }e se iz sredstava teku}e rezerve Bud`eta institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2009. godinu. 

^lan 3.
(Ovla{tenje za izvr{enje) 

Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine. 

^lan 4.
(Stupanje na snagu) 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH". 


VM broj 127/09
7. maja 2009. godine
Sarajevo 


Predsjedavaju}i
Vije}a ministara BiH
Dr. Nikola [piri}, s. r. 


263 

Temeljem ~lanka 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 61/04), a u svezi ~lanka 15. stavak (3) Zakona o Prora~unu institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2009. godinu ("Slu`beni glasnik BiH", broj 7/09), te Odluke o prijenosu ovlasti predsjedatelju i zamjenicima predsjedatelja Vije}a ministara Bosne i Hercegovine za interventno kori{tenje sredstava teku}e prora~unske pri~uve ("Slu`beni glasnik BiH", broj 24/09), predsjedatelj Vije}a ministara Bosne i Hercegovine donio je 

ODLUKU 

O INTERVENTNOM KORI[TENJU SREDSTAVA TEKU]E PRORA^UNSKE PRI^UVE 

^lanak 1. 

Odobravaju se sredstva za interventno kori{tenje teku}e prora~unske pri~uve Prora~una institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, u iznosu od 4.950,00 KM u korist [tamparije GRAFID d.o.o. Banja Luka, za {tampanje Monografija Manastira Rmnja u Martin Brodu i Parohije prekajske. 

^lanak 2. 

Za realizaciju ove Odluke zadu`eno je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu }e izvr{iti na `iro ra~un [tamparije GRAFID d.o.o. Banja Luka broj 567-162-11002220-63 kod Volksbank a.d. Banja Luka. 

^lanak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 01-16-804-3/09
9. lipnja 2009. godine
Sarajevo 


Predsjedatelj
Vije}a ministara BiH
Dr. Nikola [piri}, v. r. Na osnovu ~lana 17. Zakona o finansirawu institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 61/04), a u vezi ~lana 15. stav (3) Zakona o Buxetu institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2009. godinu ("Slu`beni glasnik BiH", broj 7/09), te Odluke o prenosu ovla{tewa predsjedavaju}em i zamjenicima predsjedavaju}eg Savjeta ministara Bosne i Hercegovine za interventno kori{tewe sredstava teku}e buxetske rezerve ("Slu`beni glasnik BiH", broj 24/09), predsjedavaju}i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine donio je 

ODLUKU 

O INTERVENTNOM KORI[TEWU SREDSTAVA TEKU]E BUXETSKE REZERVE 

^lan 1. 

Odobravaju se sredstva za interventno kori{tewe teku}e buxetske rezerve Buxeta institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, u iznosu od 4.950,00 KM u korist [tamparije GRAFID d.o.o. Bawa Luka, za {tampawe Monografija Manastira Rmwa u Martin Brodu i Parohije prekajske. 

^lan 2. 

Za realizaciju ove Odluke zadu`eno je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansirawu institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu }e izvr{iti na `iro ra~un [tamparije GRAFID d.o.o. Bawa Luka broj 567-162-11002220-63 kod Volksbank a.d. Bawa Luka. 

^lan 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavquje se u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 01-16-804-3/09
9. juna 2009. godine
Sarajevo 


Predsjedavaju}i
Savjeta ministara BiH
Dr Nikola [piri}, s. r. Na osnovu ~lana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 61/04), a u vezi ~lana 15. stav (3) Zakona o Bud`etu institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2009. godinu ("Slu`beni glasnik BiH", broj 7/09), te Odluke o prenosu ovlasti predsjedavaju}em i zamjenicima predsjedavaju}eg Vije}a ministara Bosne i Hercegovine za interventno kori{tenje sredstava teku}e bud`etske rezerve ("Slu`beni glasnik BiH", broj 24/09), predsjedavaju}i Vije}a ministara Bosne i Hercegovine donio je 

ODLUKU 

O INTERVENTNOM KORI[TENJU SREDSTAVA TEKU]E BUD@ETSKE REZERVE 

^lan 1. 

Odobravaju se sredstva za interventno kori{tenje teku}e bud`etske rezerve Bud`eta institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, u iznosu od 4.950,00 KM u korist [tamparije GRAFID d.o.o. Banja Luka, za {tampanje Monografija Manastira Rmnja u Martin Brodu i Parohije prekajske. 

^lan 2. 

Za realizaciju ove Odluke zadu`eno je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu }e izvr{iti na `iro ra~un [tamparije GRAFID d.o.o. Banja Luka broj 567-162-11002220-63 kod Volksbank a.d. Banja Luka. 

^lan 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 01-16-804-3/09
9. juna 2009. godine
Sarajevo 


Predsjedavaju}i
Vije}a ministara BiH
Dr. Nikola [piri}, s. r. 


264 

Na temelju ~lanka 17. Zakona o Vije}u ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), i ~lanka 16. Zakona o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 56/08), Vije}e ministara Bosne i Hercegovine, na 89. sjednici odr`anoj 4. lipnja 2009. godine, donijelo je 

RJE[ENJE 

O IMENOVANJU ZAMJENIKA RAVNATELJA AGENCIJE ZA IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE 

1.    MIRSAD D@AFEROVI], imenuje se za zamjenika ravnatelja Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. 

2.    Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH". 


VM broj 128/09
4. lipnja 2009. godine
Sarajevo 


Predsjedatelj
Vije}a ministara BiH
Dr. Nikola [piri}, v. r. Na osnovu ~lana 17. Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), i ~lana 16. Zakona o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 56/08), Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na 89. sjednici odr`anoj 4. juna 2009. godine, donio je 

RJE[EWE 

O IMENOVAWU ZAMJENIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE 

1.    MIRSAD XAFEROVI], imenuje se za zamjenika direktora Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. 

2.    Ovo Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavquje se u "Slu`benom glasniku BiH". 


SM broj 128/09
4. juna 2009. godine
Sarajevo 


Predsjedavaju}i
Savjeta ministara BiH
Dr Nikola [piri}, s. r. Na osnovu ~lana 17. Zakona o Vije}u ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), i ~lana 16. Zakona o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 56/08), Vije}e ministara Bosne i Hercegovine, na 89. sjednici odr`anoj 4. juna 2009. godine, donijelo je 

RJE[ENJE 

O IMENOVANJU ZAMJENIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA IDENTIFIKACIONE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE 

1.    MIRSAD D@AFEROVI], imenuje se za zamjenika direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. 

2.    Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH". 


VM broj 128/09
4. juna 2009. godine
Sarajevo 


Predsjedavaju}i
Vije}a ministara BiH
Dr. Nikola [piri}, s. r. 


265 

Na temelju ~lanka 17. Zakona o Vije}u ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), i ~lanka 16. Zakona o Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 56/08), Vije}e ministara Bosne i Hercegovine, na 89. sjednici odr`anoj 4. lipnja 2009. godine, donijelo je 

RJE[ENJE 

O IMENOVANJU RAVNATELJA AGENCIJE ZA IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE 

1.    SINI[A MACAN, imenuje se za ravnatelja Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. 

2.    Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH". 


VM broj 129/09
4. lipnja 2009. godine
Sarajevo 


Predsjedatelj
Vije}a ministara BiH
Dr. Nikola [piri}, v. r. Na osnovu ~lana 17. Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), i ~lana 16. Zakona o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 56/08), Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na 89. sjednici odr`anoj 4. juna 2009. godine, donio je 

RJE[EWE 

O IMENOVAWU DIREKTORA AGENCIJE ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE 

1.    SINI[A MACAN, imenuje se za direktora Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. 

2.    Ovo Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavquje se u "Slu`benom glasniku BiH". 


SM broj 129/09
4. juna 2009. godine
Sarajevo 


Predsjedavaju}i
Savjeta ministara BiH
Dr Nikola [piri}, s. r. Na osnovu ~lana 17. Zakona o Vije}u ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), i ~lana 16. Zakona o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 56/08), Vije}e ministara Bosne i Hercegovine, na 89. sjednici odr`anoj 4. juna 2009. godine, donijelo je 

RJE[ENJE 

O IMENOVANJU DIREKTORA AGENCIJE ZA IDENTIFIKACIONE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE 

1.    SINI[A MACAN, imenuje se za direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. 

2.    Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH". 


VM broj 129/09
4. juna 2009. godine
Sarajevo 


Predsjedavaju}i
Vije}a ministara BiH
Dr. Nikola [piri}, s. r. 

MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH 

266 

Na temelju ~lanka 4. stavak (2) Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 42/04, 45/06 i 88/07) a sukladno sa Odlukom o na~inu formiranja stru~nih povjerenstava i drugih radnih tijela i utvr|ivanju kriterija za nov~ane naknade osobama anga`iranim u povjerenstvima i drugim radnim tijelima iz nadle`nosti Vije}a ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 81/07) i na temelju ~lanka 19. Zakona o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvitku ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/08), ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine donosi 

ODLUKU 

O FORMIRANJU RADNE SKUPINE ZA
KOORDINACIJU SAVJETODAVNIH SLU@BI U
BOSNI I HERCEGOVINI 

^lanak 1.
(Osnivanje) 

Ovom Odlukom se osniva Radna skupina za koordinaciju savjetodavnih slu`bi u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Radna skupina), imenuju se ~lanovi, utvr|uju zadaci i uvjeti rada. 

^lanak 2.
(^lanovi Radne skupine) 

Za ~lanove Radne skupine imenuju se: 

1.    NINA RABI^ TUR^ILO - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo); 

2.    AMIRA TURKOVI] - Direkcija za europske integracije; 

3.    IRENA JERKI] - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva; 

4.    DRAGOLJUB MALINOVI] - Agencija za pru`anje stru~nih usluga u poljoprivredi Republike Srpske; 

5.    BLA@ENKA NINKOVI] - Odjel za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. 

^lanak 3.
(Zadaci i obveze ~lanova Radne skupine) 

Radna skupina se formira sa zadatkom da: 

a)    usmjerava aktivnosti pri izradi strategija za savjetodavne slu`be zajedno sa koordinatorom za rad savjetodavnih slu`bi; 

b)    utvr|uje i definira standard za kvalitet usluga koje osiguravaju javne i privatne savjetodavne slu`be; 

c)    priprema i implementira okvir potrebit za uspostavljanje uvjeta za implementiranje sustava kvaliteta savjetodavnih usluga u Bosni i Hercegovini; 

d)    osigurava jednak kvalitet usluga na svim razinama vlasti; 

e)    uspostavlja konzultacije sa potro{a~ima u cilju pobolj{anja kvaliteta pru`anja usluga savjetodavnih slu`bi; 

f)    koordinira i standardizira aran`mane za usavr{avanje i obuke savjetnika; 

g)    pru`a podr{ku projektima u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvitka koji se odnose na savjetodavne slu`be; 

h)    pru`a podr{ku implementaciji politika i programa poljoprivrede i ruralnog razvitka u Bosni i Hercegovini; 

i)    utvr|uje mehanizme za koordinaciju i promoviranje privatnih i javnih savjetodavnih slu`bi; 

j)    pru`a podr{ku politici transfera tehnologije; 

k)    priprema polugodi{nje izvje{}e o radu u cilju podr`avanja razvitka postoje}ih i novih savjetodavnih slu`bi. 

^lanak 4.
(Uvjeti rada) 

(1)    Ministarstvo osigurava potrebite uvjete rada Radne skupine a prema ~lanku 19. stavak (4) Zakona o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvitku ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/08). 

(2)    Administrativno-tehni~ku pomo} Radnoj skupini pru`a Sektor za poljoprivredu, prehranu, {umarstvo i ruralni razvitak. 

^lanak 5.
(Naknada) 

(1)    ^lanovima radne skupine iz ~lanka 2. ove Odluke tro{kove slu`benog putovanja, dnevnica, no}enja, prehrane i druge tro{kove u svezi sa radom u radnoj skupini, snosi institucija iz koje dolaze. 

(2)    Vanjskim suradnicima - ekspertima anga`iranim za potrebe radne skupine pripada nov~ana naknada koju }e ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine utvrditi posebno ugovorom o djelu. 

^lanak 6.
(Stupanje na snagu) 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 08-4-02-4658/09
27. svibnja 2009. godine
Sarajevo Ministar
Mladen Zirojevi}, v. r. Na osnovu ~lana 4. stav (2) Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 42/04, 45/06 i 88/07), u skladu sa Odlukom o na~inu formirawa stru~nih komisija i drugih radnih tijela i utvr|ivawu kriterijuma za nov~ane naknade licima anga`ovanim u komisijama i drugim radnim tijelima iz nadle`nosti Savjeta ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 81/07) i na osnovu ~lana 19. Zakona o poqoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/08), ministar spoqne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine  donosi 

ODLUKU 

O FORMIRAWU RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU
SAVJETODAVNIH SLU@BI U
BOSNI I HERCEGOVINI 

^lan 1.
(Osnivawe) 

Ovom Odlukom se osniva Radna grupa za koordinaciju savjetodavnih slu`bi u Bosni i Hercegovini (u daqwem tekstu: Radna grupa), imenuju se ~lanovi, utvr|uju zadaci i uslovi rada. 

^lan 2.
(^lanovi Radne grupe) 

Za ~lanove Radne grupe imenuju se: 

1.    NINA RABI^ TUR^ILO - Ministarstvo spoqne trgovine i ekonomskih odnosa (u daqwem tekstu: Ministarstvo); 

2.    AMIRA TURKOVI] - Direkcija za evropske integracije; 

3.    IRENA JERKI] - Federalno ministarstvo poqoprivrede, vodoprivrede i {umarstva; 

4.    DRAGOQUB MALINOVI] - Agencija za pru`awe stru~nih usluga u poqoprivredi Republike Srpske; 

5.    BLA@ENKA NINKOVI] - Odjeqewe za poqoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. 

^lan 3.
(Zadaci i obaveze ~lanova Radne grupe) 

Radna grupa se formira sa zadatkom da: 

a)    usmjerava aktivnosti pri izradi strategija za savjetodavne slu`be zajedno sa koordinatorom za rad savjetodavnih slu`bi; 

b)    utvr|uje i defini{e standard za kvalitet usluga koje obezbje|uju javne i privatne savjetodavne slu`be; 

c)    priprema i implementira okvir potreban za uspostavqawe uslova za implementaciju sistema kvaliteta savjetodavnih usluga u Bosni i Hercegovini; 

d)    osigurava jednak kvalitet usluga na svim nivoima vlasti; 

e)    uspostavqa konsultacije sa potro{a~ima u ciqu poboq{awa kvaliteta pru`awa usluga savjetodavnih slu`bi; 

f)    koordinira i standardizuje aran`mane za usavr{avawe i obuke savjetnika; 

g)    pru`a podr{ku projektima u oblasti poqoprivrede i ruralnog razvoja koji se odnose na savjetodavne slu`be; 

h)    pru`a podr{ku implementaciji politika i programa poqoprivrede i ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini; 

i)    utvr|uje mehanizme za koordinaciju i promovisawe privatnih i javnih savjetodavnih slu`bi; 

j)    pru`a podr{ku politici transfera tehnologije; 

k)    priprema polugodi{wi izvje{taj o radu u ciqu podr`avawa razvoja postoje}ih i novih savjetodavnih slu`bi. 

^lan 4.
(Uslovi rada) 

(1)    Ministarstvo obezbje|uje potrebne uslove rada Radne grupe a prema ~lanu 19. stav (4) Zakona o poqoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/08). 

(2)    Administrativno-tehni~ku pomo} Radnoj grupi daje Sektor za poqoprivredu, ishranu, {umarstvo i ruralni razvoj. 

^lan 5.
(Naknada) 

(1)    ^lanovima radne grupe iz ~lana 2. ove Odluke tro{kove slu`benog putovawa, dnevnica, no}ewa, ishrane i druge tro{kove u vezi sa radom u radnoj grupi, snosi institucija iz koje dolaze. 

(2)    Spoqnim saradnicima - ekspertima anga`ovanim za potrebe radne grupe pripada nov~ana naknada koju }e ministar spoqne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine utvrditi posebno ugovorom o djelu. 

^lan 6.
(Stupawe na snagu) 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH" 


Broj 08-4-02-4658/0
27. maja 2009. godine
Sarajevo Ministar
Mladen Zirojevi}, s .r . Na osnovu ~lana 4. stav (2) Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/03, 42/03, 42/04, 45/06 i 88/07), a u skladu sa Odlukom o na~inu formiranja stru~nih komisija i drugih radnih tijela i utvr|ivanju kriterija za nov~ane naknade licima anga`iranim u komisijama i drugim radnim tijelima iz nadle`nosti Vije}a ministara Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 81/07) i na osnovu ~lana 19. Zakona o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/08), ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine donosi 

ODLUKU 

O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU SAVJETODAVNIH SLU@BI U BOSNI I HERCEGOVINI 

^lan 1.
(Osnivanje) 

Ovom Odlukom se osniva Radna grupa za koordinaciju savjetodavnih slu`bi u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Radna grupa), imenuju se ~lanovi, utvr|uju zadaci i uslovi rada. 

^lan 2.
(^lanovi Radne grupe) 

Za ~lanove Radne grupe imenuju se: 

1.    NINA RABI^ TUR^ILO - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo); 

2.    AMIRA TURKOVI] - Direkcija za evropske integracije; 

3.    IRENA JERKI] - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva; 

4.    DRAGOLJUB MALINOVI] - Agencija za pru`anje stru~nih usluga u poljoprivredi Republike Srpske; 

5.    BLA@ENKA NINKOVI] - Odjel za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. 

^lan 3.
(Zadaci i obaveze ~lanova Radne grupe) 

Radna grupa se formira sa zadatkom da: 

a)    usmjerava aktivnosti pri izradi strategija za savjetodavne slu`be zajedno sa koordinatorom za rad savjetodavnih slu`bi; 

b)    utvr|uje i definira standard za kvalitet usluga koje osiguravaju javne i privatne savjetodavne slu`be; 

c)    priprema i implementira okvir potreban za uspostavljanje uslova za implementiranje sistema kvaliteta savjetodavnih usluga u Bosni i Hercegovini; 

d)    osigurava jednak kvalitet usluga na svim nivoima vlasti; 

e)    uspostavlja konsultacije sa potro{a~ima u cilju pobolj{anja kvaliteta pru`anja usluga savjetodavnih slu`bi; 

f)    koordinira i standardizira aran`mane za usavr{avanje i obuke savjetnika; 

g)    pru`a podr{ku projektima u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja koji se odnose na savjetodavne slu`be; 

h)    pru`a podr{ku implementaciji politika i programa poljoprivrede i ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini; 

i)    utvr|uje mehanizme za koordinaciju i promoviranje privatnih i javnih savjetodavnih slu`bi; 

j)    pru`a podr{ku politici transfera tehnologije; 

k)    priprema polugodi{nji izvje{taj o radu u cilju podr`avanja razvoja postoje}ih i novih savjetodavnih slu`bi. 

^lan 4.
(Uslovi rada) 

(1)    Ministarstvo osigurava potrebne uslove rada Radne grupe a prema ~lanu 19. stav (4) Zakona o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/08). 

(2)    Administrativno-tehni~ku pomo} Radnoj grupi pru`a Sektor za poljoprivredu, prehranu, {umarstvo i ruralni razvoj. 

^lan 5.
(Naknada) 

(1)    ^lanovima radne grupe iz ~lana 2. ove Odluke tro{kove slu`benog putovanja, dnevnica, no}enja, prehrane i druge tro{kove vezane za rad u radnoj grupi, snosi institucija iz koje dolaze. 

(2)    Vanjskim saradnicima - ekspertima anga`iranim za potrebe radne grupe pripada nov~ana naknada koju }e ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine utvrditi posebno ugovorom o djelu. 

^lan 6.
(Stupanje na snagu) 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 


Broj 08-4-02-4658/09
27. maja 2009. godine
Sarajevo Ministar
Mladen Zirojevi}, s. r. 

VIJE]E ZA STANDARDIZACIJU
BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lanka 7. Zakona o standardizaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 19/01), na prvoj konstituiraju}oj sjednici odr`anoj 28. travnja 2009. godine, Vije}e za standardizaciju Bosne i Hercegovine donijelo je 

PRAVILNIK 

O PROCEDURI PRIPREMANJA, DONO[ENJA I OBJAVLJIVANJA BOSANSKOHERCEGOVA^KIH STANDARDA 

DIO PRVI - OP]E ODREDBE 

^lanak 1.
(Predmet) 

Ovim se Pravilnikom ure|uju procedure za: osnivanje i rad stru~nih tijela Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine, planiranje, pripremu, dono{enje i objavljivanje bosanskohercegova~kih (BAS) standarda i drugih dokumenata bh standardizacije i pravila za ozna~avanje i registriranje BAS standarda i drugih dokumenata. 

^lanak 2.
(Pojmovi) 

Pojmovi kori{teni u ovome Pravilniku (izvod iz BAS EN 45020:2009) imaju sljede}a zna~enja: 

a)    normativni dokument je dokument koji utvr|uje pravila, smjernice ili karakteristike aktivnosti ili njihovih rezultata; 

b)    standard je dokument za op}u i vi{ekratnu uporabu, donesen konsenzusom i kojega je odobrilo priznato tijelo, on sadr`i pravila, smjernice ili karakteristike aktivnosti, ili njihove rezultate i koji za cilj ima postizanje optimalnoga stupnja ure|enosti u datomu kontekstu; 

c)    me|unarodni standard je standard, dostupan javnosti, kojega je usvojila neka me|unarodna organizacija za standardizaciju/standarde; 

d)    regionalni standard je standard, dostupan javnosti, kojega je usvojila neka regionalna organizacija za standardizaciju/ standarde; 

e)    nacionalni standard je standard, dostupan javnosti, kojega je usvojilo nacionalno tijelo za standarde; 

f)    pokrajinski standard je standard, dostupan javnosti, koji je usvojen na razini dijela neke dr`ave; 

g)    konsenzus je op}a suglasnost koju karakterizira odsustvo trajnoga suprotstavljanja zainteresiranih strana o bitnim pitanjima rasprave, a koja se posti`e u procesu koji nastoji uzeti u obzir gledi{ta svih u~esnika rasprave, te usagla{avanjem svih spornih ~injenica, a koji nu`no ne zna~i jednoglasnost; 

h)    preuzimanje nekoga me|unarodnoga standarda (u nacionalni normativni dokument) jeste procedura objavljivanja nacionalnoga normativnoga dokumenta, utemeljenog na odgovaraju}emu me|unarodnomu standardu, ili potvrda da taj me|unarodni standard ima isti status kao i nacionalni normativni dokument, s tim da se nazna~e sva odstupanja od toga me|unarodnoga standarda, ukoliko postoje; 

i)    program standarda je plan rada tijela za standarde, s popisom teku}ih zadataka iz standardizacije; 

j)    projekt standarda je pojedina~ni radni zadatak u sklopu programa standarda; 

k)    nacrt standarda je predlo`eni standard koji se daje na raspravu, glasanje ili odobrenje; 

l)    korekcija je uklanjanje tiskovnih, jezi~kih i sli~nih pogre{aka iz objavljenoga teksta nekoga normativnoga dokumenta; 

m)    amandman je promjena, dodavanje ili izostavljanje odre|enih dijelova iz sadr`aja nekoga normativnoga dokumenta; 

n)    revizija je uno{enje svih potrebnih promjena u sadr`aj i na~in izlaganja nekoga normativnoga dokumenta; 

o)    dr`avni (nacionalni) standard Bosne i Hercegovine (BAS) jeste standard kojega je usvojio i objavio Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine; 

p)    zainteresirane strane su pravne i fizi~ke osobe zainteresirane za procese i rezultate standardizacije (na primjer: privredna poduze}a, nau~no-istra`iva~ke ustanove, dru{tvene organizacije, upravni organi, strukovne udruge, tijela za ocjenjivanje uskla|enosti, itd); 

r)    stru~na tijela Instituta jesu tijela u okviru kojih se realiziraju projekti standardizacije i uskla|uju se interesi zainteresiranih strana. 

^lanak 3.
(Nadle`nost) 

Za programiranje je i pripremanje BAS standarda i obavljanje drugih zadataka u vezi sa standardizacijom nadle`an Institut za standardizaciju BiH (u daljnjemu tekstu: Institut) uz podr{ku entitetskih institucija za standarde i Vije}a za standardizaciju Bosne i Hercegovine (u daljnjemu tekstu: Vije}e). 

^lanak 4.
(Javnost rada) 

Institut osigurava javnost rada na pripremi, izdavanju i odr`avanju BAS standarda putem: 

^lanak 5.
(U~e{}e u procesima standardizacije) 

(1)    Zainteresirane strane i stru~na javnost mogu u~estvovati u procesima standardizacije izravno, uklju~ivanjem svojih stru~njaka u stru~na tijela Instituta i neizravno, putem pisanih prijedloga, komentara i primjedbi koje dostavljaju Institutu. 

(2)    Pisani se podnesci iz stavka (1) ovog ~lanka podnose ravnatelju Instituta u roku navedenom u dokumentu, ili najkasnije 15 dana nakon prijema zvani~ne obavijesti. 

^lanak 6.
(Postupanje po podnescima) 

(1)    Institut je du`an na pisane prigovore i komentare odgovoriti u roku od 30 (trideset) dana od dana njihovoga prijama. 

(2)    O pisanomu prijedlogu zainteresiranih strana za rad na novim oblastima, za osnivanje novih Tehni~kih komiteta te za rad na novim standardima, Institut je du`an dati svoj stav u roku od 90 (devedeset) dana od dana prijama istog. 

DIO DRUGI - OSNIVANJE I RAD STRU^NIH TIJELA INSTITUTA 

^lanak 7.
(Vrste stru~nih tijela) 

(1)    Stru~na tijela Instituta su: 

a)    tehni~ki komiteti (TC), 

b)    radne grupe (WG), 

c)    ad hoc grupe (AG) i 

d)    unifikacione grupe (UG). 

(2)    Institut osniva tehni~ke komitete za odre|ena podru~ja rada, a za rje{avanje posebnih zadataka mo`e osnovati ad hoc grupu. 

(3)    Tehni~ki komiteti (TC) mogu osnivati svoje stalne radne grupe (WG) i ad hoc grupe (AG) kako bi u~inkovitije obavljali planom utvr|ene zadatke. 

(4)    Vije}e za standardizaciju po potrebi mo`e osnovati neko drugo stru~no tijelo radi ostvarivanja postavljenih ciljeva i zadataka u podru~ju standardizacije. 

^lanak 8.
(Postupak osnutka stru~nih tijela) 

(1)    Institut osniva stru~na tijela na osnovu prijedloga za rad na novomu podru~ju standardizacije, kojega daju zainteresirane strane, Institut, Vije}e i entitetske institucije za standarde. 

(2)    Odluku o pokretanju procedure za osnutak stru~noga tijela donosi ravnatelj Instituta na osnovu relevantnih informacija o potrebama i interesima Bosne i Hercegovine i zainteresiranih strana. 

^lanak 9.
(Poziv i prijava za u~e{}e u radu stru~nih tijela) 

(1)    Poziv za u~e{}e u radu novoga tehni~koga komiteta objavljuje se na web strani Instituta i/ili u Glasniku Instituta. 

(2)    Uz poziv se daju informacije o predlo`enomu nazivu i podru~ju rada komiteta, oznake i nazivi korespondentnih tijela me|unarodnih/europskih organizacija za standardizaciju te informacije o na~inu i roku za prijavljanje, kontakt osobi u Institutu i ostali podaci potrebni radi komuniciranja sa Institutom. 

(3)    Prijavljivanje za u~e{}e u radu stru~noga tijela vr{i se pomo}u obrasca "Prijava", koji je stalno raspolo`iv na web strani Instituta, a objavljuje se i u Glasniku Instituta. Uz Prijavu za rad u stru~nomu tijelu potrebno je dostaviti radni `ivotopis stru~njaka kojega zainteresirana strana predla`e. 

^lanak 10.
(Uvjeti za osnutak radnih tijela) 

(1)    Uvjeti za osnutak novoga TC-a jesu: 

(2)    Kad navedeni uvjeti nisu ispunjeni, poziv se za u~e{}e u radu TC-a obnavlja. 

(3)    Za osnutak radnih (WG) i ad hoc (AG) grupa dovoljna su tri ~lana. 

(4)    Institut ima pravo da se i neizravno obrati organizacijama s pozivom za u~estvovanjem u radu stru~nih tijela Instituta. 

^lanak 11.
(Sastav stru~nih tijela) 

(1)    Stru~na tijela Instituta ~ine ~lanovi i predsjednik. 

(2)    ^lanovi tijela su stru~njaci, dr`avljani Bosne i Hercegovine, predstavnici zainteresiranih strana za rad na standardizaciji. 

(3)    Stru~na tijela mogu imati najmanje pet, a najvi{e 15 ~lanova. 

(4)    Ravnatelj Instituta mo`e odobriti u~e{}e za vi{e od 15 ~lanova u tehni~komu komitetu, ukoliko tehni~ki komitet pokriva {iroko podru~je rada koje zahtijeva ve}i broj stru~njaka iz razli~itih oblasti. 

(5)    Pri izboru ~lanova tijela mora se voditi ra~una o ravnomjernoj zastupljenosti svih zainteresiranih strana. 

(6)    Rad u stru~nim i koordinacionim tijelima podrazumijeva: zainteresiranost, dobrovoljnost, kompetentnost i djelovanje u interesu bosanskohercegova~ke standardizacije. 

^lanak 12.
(Sekretari i koordinatori stru~nih tijela) 

(1)    Radom stru~nih tijela rukovode predsjednici, a stru~no-tehni~ku i administrativnu podr{ku tehni~kim komitetima i njihovim radnim grupama pru`aju sekretarijati i koordinatori. 

(2)    Sekretarijati TC smje{teni su u Institutu, a koordinatori su stru~ni suradnici Instituta. 

(3)    Institut mo`e vo|enje sekretarijata dodijeliti organizaciji, ~iji stru~njaci aktivno u~estvuju u radu komiteta, a koja izrazi spremnost da poslove sekretarijata obavlja sukladno s utvr|enim obvezama i odgovornostima. 

(4)    Vo|enje sekretarijata TC mo`e se dodijeliti samo organizacijama koje su osnovane po zakonima Bosne i Hercegovine i imaju sjedi{te na njenomu teritoriju. 

(5)    Dokaze o spremnosti za vo|enje sekretarijata organizacije iskazuju na posebnomu obrascu i predla`u predsjednika i tehni~koga sekretara. 

^lanak 13.
(Rje{enje o osnutku TC

(1)    Na konstitutivnoj sjednici TC-a, koju organizira Institut, predstavnici zainteresiranih strana utvr|uju prijedloge (naziv TC-a, podru~je rada TC-a, predsjednika TC-a, ~lanove TC-a, sjedi{te sekretarijata TC-a, sekretara TC-a i koordinatora TC-a) na osnovu kojih ravnatelj Instituta donosi rje{enje o osnutku tehni~koga komiteta. 

(2)    Rje{enje iz stavka jedan ovog ~lanka sadr`i: 

^lanak 14.
(Prestanak ~lanstva u stru~nomu tijelu) 

^lanstvo u stru~nomu tijelu prestaje: 

^lanak 15.
(Mandat predsjednika TC-a) 

Mandat predsjednika traje 4 (~etiri) godine. Na prijedlog ~lanova komiteta, mandat se mo`e produ`avati vi{e puta za period od 2 (dvije) godine ili se mo`e uskratiti. (Detalji su o odgovornostima predsjednika stru~nih tijela dati u internom uputstvu Instituta1). 

^lanak 16.
(Rje{enje o promjenama u stru~nomu tijelu) 

(1)    Nakon svake promjene u stru~nomu tijelu, Institut izdaje rje{enje o promjenama koje, osim aktualnih informacija u vezi sa stavkama navedenim u ~lanku 13. ovoga Pravilnika sadr`i informacije o datumu osnutka i broj rje{enja o osnutku, te informaciju o provedenim promjenama i razlozima provedenih promjena. 

(2)    Predsjednik TC-a potpisuje odluke o osnutku i promjenama u WG-a i AG-a koje formira TC

^lanak 17.
(Status stru~nih tijela) 

(1)    Stru~na tijela mogu imati status aktivnoga tijela (A), tijela u mirovanju (M) i prestati s radom (U). 

(2)    Prijedlog o promjeni statusa tijela mogu dati njegovi ~lanovi, sekretarijat i/ili Institut. Prijedlog moraju podr`ati dvije tre}ine ~lanova tijela. 

(3)    Rje{enje o promjeni statusa TC-a donosi ravnatelj Instituta. 

(4)    U toku mirovanja TC-a sekretarijat i koordinator prate rad korespondentnih tijela me|unarodnih/europskih organizacija za standardizaciju i odr`avaju komunikaciju s predsjednikom i ~lanovima TC-a. 

^lanak 18.
(Evidencija o osnovanim stru~nim tijelima) 

(1)    Institut vodi i redovno a`urira registre o osnovanim stru~nim tijelima. U registru/ima se evidentiraju svi relevantni podaci iz rje{enja. Podaci su o stru~nim tijelima Instituta raspolo`ivi na web strani Instituta. 

(2)    Na web strani se Instituta i/ili Glasniku Instituta obavezno objavljuju podaci o stru~nim tijelima nakon njihovog osnutka i bilo koje provedene promjene. Aktualni se podaci o svim stru~nim tijelima mogu objaviti kao dodatak Glasniku Instituta, ili kao posebna publikacija. 

(3)    Detalji o ozna~avanju i registriranju stru~nih tijela dati su u internome uputstvu Instituta koje donosi ravnatelj Instituta. 

^lanak 19.
(Zadaci i odgovornost stru~nih tijela) 

Zadaci i odgovornosti stru~nih tijela, njihovih ~lanova, predsjednika, koordinatora i sekretarijata, te pojedinosti o na~inu osnutka i rada dati su u internome uputstvu Instituta kojega donosi ravnatelj Instituta. 

^lanak 20.
(Na~in rada i odlu~ivanja stru~nih tijela) 

Rad se ~lanova stru~nih tijela odvija na sjednicama i prepiskom, a odluke se donose konsenzusom ili dvotre}inskom ve}inom, ako se ~lanovi tijela izja{njavaju pismeno ili na sjednici. Detalji o radu i odlu~ivanju u stru~nim tijelima dati su u Poslovniku o radu stru~nih tijela Instituta. 

^lanak 21.
(Unifikaciona grupa) 

(1)    Institut osniva Unifikacionu grupu kako bi osigurao da BAS standardi budu uskla|eni sa BAS uputstvima, ve} donesenim standardima i drugim aktima. 

(2)    Stalni ~lanovi unifikacione grupe su prevodilac, lektor, predstavnik Instituta, a promjenljivi ~lanovi su jedan ili dva ~lana TC-a ~ijem podru~ju rada pripada standard u razmatranju. 

DIO TRE]I - PRIPREMANJE, DONO[ENJE I OBJAVLJIVANJE BAS STANDARDA 

^lanak 22.
(Priprema, dono{enje i objavljivanje BAS standarda) 

(1)    Institut priprema i donosi BAS standarde kao izvorne i kao preuzete odgovaraju}e me|unarodne/europske standarde ili nacionalne standarde drugih dr`ava. 

(2)    Svi BAS standardi pripremaju se, donose i objavljuju u skladu s utvr|enim postupkom. 

(3)    Detaljan opis aktivnosti potrebnih za pripremu i dono{enje BAS standarda dati su u internome uputstvu Instituta koje donosi ravnatelj Instituta. 

^lanak 23.
(Preuzimanje me|unarodnih/europskih standarda) 

(1)    Me|unarodni/europski se standardi preuzimaju u sustav bosanskohercegova~ke standardizacije po osnovu ~lanstva u tim organizacijama, a sukladno s odgovaraju}im dokumentima/ugovorima. Nacionalni standardi drugih dr`ava preuzimaju se sukladno s odredbama ugovora koje Institut sklapa s organizacijama za standarde tih dr`ava. 

(2)    Pri preuzimanju standarda koriste se sljede}e metode: 

(3)    O izboru metode preuzimanja odlu~uje ravnatelj Instituta na osnovu prijedloga odgovaraju}eg TC- a, a sukladno s politikom i planovima preuzimanja standarda te raspolo`ivim resursima. 

(4)    Detaljan opis navedenih metoda i preporuke o njihovomu kori{}enju dati su u internom uputstvu Instituta koje donosi ravnatelj Instituta. 

^lanak 24.
(Stupanj uskla|enosti preuzetoga standarda) 

(1)    BAS standard koji je preuzeti me|unarodni/europski standard u odnosu na prvotan dokument mo`e imati sljede}e stepene uskla|enosti: 

(2)    ^lanovi stru~nih tijela utvr|uju potrebne modifikacije u BAS standardu u odnosu na prvotni me|unarodni/euopski standard i predla`u njihov sadr`aj. 

(3)    Detaljan opis kriterija i na~ina za odre|ivanje stupnja uskla|enosti i pravila o unosu modifikacije u BAS standard, dati su u internomu uputstvu Instituta kojega donosi ravnatelj Instituta. 

^lanak 25.
(Proces pripremanja i dono{enja standarda) 

(1)    Proces pripremanja i dono{enja standarda odvija se u etapama. 

Etapa I - Prihvatanje prijedloga i planiranje 

Etapa II - Utvr|ivanje nacrta BAS standarda 

Etapa III - Utvr|ivanje prijedloga BAS standarda 

    Etapa IV - Dono{enje (odobravanje) i objavljivanje BAS standarda. 

(2)    Rezultat su svake etape odgovaraju}i dokumenti. 

^lanak 26.
(Prijedlog za rad na novim BAS standardima) 

(1)    Prijedloge za rad na novim BAS standardima daju zainteresirane strane, Institut, Vije}e i entitetske institucije za standarde. Uz obrazlo`enje prijedloga treba prilo`iti dokument koji se mo`e prihvatiti kao prednacrt standarda (PN) i/ili dati dovoljno informacija o dokumentu koji se mo`e koristiti kao osnova novoga standarda. 

(2)    Prijedloge za rad na novim BAS standardima razmatraju stru~na tijela i suradnici Instituta sa stanovi{ta: 

(3)    Kad ne postoji odgovaraju}e stru~no tijelo, Institut mo`e osnovati nadle`no privremeno tijelo koje }e dati mi{ljenje i predlo`iti odgovaraju}a rje{enja u vezi s datom temom. 

^lanak 27.
(Odluka o prijedlogu rada na novim BAS standardima) 

(1)    Ravnatelj Instituta donosi odluku o prihvatanju prijedloga na osnovu mi{ljenja stru~nih tijela, te utvr|uje obim i sadr`aj aktivnosti kako bi se osigurao potreban kvalitet prednacrta standarda i njegovo uklju~ivanje u plan rada komiteta. 

(2)    Prijedlozi se iz ~lanka 24 dostavljaju i razmatraju u Institutu i njegovim tijelima tijekom cijele godine i sukladno sa utvr|enim prioritetom uklju~uju u planove rada odgovaraju}eg TC-a. 

^lanak 28.
(Notifikacija prihva}enih prijedloga) 

Svi prihva}eni prijedlozi za rad na novim BAS standardima i/ili amandmanima BAS standarda, koji nisu identi~no preuzeti me|unarodni/europski standardi moraju se notificirati (prijaviti) sukladno s odredbama va`e}e me|unarodne i europske legislative o notificiranju. 

^lanak 29.
(Plan rada TC

(1)    Planovi su rada TC-a dio programa rada dr`avne standardizacije kojega predla`e Institut, a utvr|uje Vije}e za standardizaciju. 

(2)    Plan rada standardizacije za svaki pojedina~ni standard ili drugi dokument sadr`i sljede}e podatke: 

(3)    Plan se rada standardizacije objavljuje na web strani Instituta i u posebnoj publikaciji o ~emu treba informirati u Glasniku Instituta. 

(4)    Institut nadzire izvr{enje plana rada i o tome izvje{tava Vije}e i javnost. 

^lanak 30.
(Priprema programa rada) 

(1)    Pri pripremi programa rada Institut uzima u obzir va`e}e standarde i druga dokumenta te teku}e aktivnosti stru~nih tijela me|unarodnih/europskih organizacija za standardizaciju i dokumenta drugih dr`ava ukoliko zadovoljavaju zahtjeve BiH u pogledu zdravlja, sigurnosti i za{tite okoli{a. 

(2)    Standardi ne mogu sadr`avati odredbe koje bi sprje~avale slobodan protok roba i usluga. 

^lanak 31.
(Prednacrt BAS standarda) 

Prednacrt BAS standarda mo`e biti: 

^lanak 32.
(Razmatranje i odlu~ivanje o prednacrtu BAS standarda) 

(1)    Ovisno od na~ina organiziranja rada u komitetu i sukladno s Poslovnikom, prednacrte standarda razmatraju ~lanovi TC-a i/ili WG-a ili AG-a i utvr|uju nacrte standarda. Sve odluke u vezi s nacrtima standarda, koje donesu ~lanovi WG-a ili AG-a, mora verificirati mati~ni TC

(2)    Verificiranje odluka iz prethodnoga stavka mo`e se obaviti i pismeno ukoliko nije bilo spornih pitanja i ako iste podr`e vi{e od dvije tre}ine ~lanova komiteta. 

(3)    Odluku o upu}ivanju nacrta BAS standarda na javnu raspravu donosi tehni~ki komitet (TC). 

^lanak 33.
(Aktualne informacije o dokumentu koji je predmet razmatranja) 

(1)    U slu~aju da aktualne informacije kojima se raspola`e osporavaju to~ke ili cijeli dokument koji se razmatra, TC mo`e dokument vratiti predlaga~u radi dorade, ili predlo`iti Institutu da se prekine dalji rad na BAS standardu. 

(2)    Aktualne informacije iz prethodnoga stavka obuhvataju i informacije koje se odnose na pripremu me|unarodnih/europskih standarda u vezi s BAS standardom koji je u pripremi. 

^lanak 34.
(Javna rasprava o nacrtima BAS standarda) 

Prijedlozi TC-a za javnu raspravu o nacrtima standarda dostavljaju se Institutu gdje se provjerava cjelovitost dokumenata i utvr|uje po~etak javne rasprave koji se objavljuje na web strani Instituta i/ili u Glasniku Instituta. Pri objavljivanju javne rasprave daju se op}e informacije o dostupnosti dokumenata u Institutu kamo treba dostaviti komentare o nacrtima standarda u definiranom roku i sljede}e posebne informacije: 

^lanak 35.
(Primjedbe/komentari na nacrt(e) BAS standarda) 

(1)    Rok je za dostavljanje primjedbi/komentara na predlo`eni(e) nacrt(e) standarda najmanje 30 (trideset) dana od dana objavljivanja javne rasprave na web strani Instituta i/ili u Glasniku Instituta. 

(2)    Primjedbe/komentari o nacrtima standarda dostavljaju se Institutu, a suradnici Instituta pripremaju izvje{}e o provedenoj javnoj raspravi. 

(3)    ^lanovi TC-a razmatraju primjedbe/komentare o nacrtu standarda, prispjele tijekom javne rasprave i prihvataju ih ili odbacuju. 

^lanak 36.
(Odluka o utvr|ivanju prijedloga standarda) 

(1)    Odluka se o utvr|ivanju prijedloga standarda (PS) i njegovomu upu}ivanju u dalju proceduru donosi dvotre}inskom ve}inom svih ~lanova komiteta. 

(2)    Predsjednik TC-a mo`e donijeti odluku o utvr|ivanju PS-a i upu}ivanju dokumenta(ata) u dalju proceduru na osnovu pismenoga izja{njavanja ~lanova TC-a. ^lanovi komiteta tako|er mogu ovlastiti predsjednika da donese odluku o utvr|ivanju prijedloga standarda i njihovomu upu}ivanju u dalju proceduru. 

(3)    Odluke iz prethodnoga stavka mogu se donijeti samo ako tijekom javne rasprave nije bilo komentara, ili su se komentari odnosili na tiskovne gre{ke, koje nemaju utjecaj na sadr`aj standarda. 

(4)    Predsjednik TC-a o odlukama iz prethodnoga stavka podnosi izvje{}e na prvoj narednoj sjednici. 

^lanak 37.
(Odluka o odobravanju i objavljivanju BAS standarda) 

(1)    Ravnatelj Instituta donosi odluku o odobravanju i objavljivanju BAS standarda na osnovu: 

(2)    Dokumente iz prethodnoga stavka potpisuju i odobravaju sukladno sa ovlastima: 

^lanak 38.
(Izdavanje i arhiviranje BAS standarda) 

(1)    BAS standard i ostali dokumenti standardizacije izdaju se kao posebne publikacije Instituta, a njihovo izdavanje se objavljuje na web strani Instituta i/ili u Glasniku Instituta. 

(2)    Tekst BAS standarda i kopija odluke ravnatelja o odobravanju i objavljivanju arhiviraju se u Sektoru za informaciono-dokumentacione poslove. 

^lanak 39.
(Preuzimanje drugih dokumenata) 

(1)    Tehni~ki komiteti mogu predlo`iti preuzimanje i drugih dokumenata koje pripremaju i objavljuju me|unarodne/europske organizacije za standardizaciju. 

(2)    Dokumenti iz prethodnog stavka mogu imati normativni i/ili informativni karakter, a nakon preuzimanja zadr`avaju vrstu i namjenu koje imaju kao izvorni dokumenti. 

DIO ^ETVRTI - AMANDMANI, KOREKCIJE I PREISPITIVANJE STANDARDA 

^lanak 40.
(Korekcije i amandmani na standarde) 

(1)    Korekcije i amandmani na izvorne BAS standarde pripremaju se i izdaju po istoj proceduri kao i izvorni standardi. 

(2)    Korekcije i amandmani na me|unarodne/europske standarde koji su preuzeti kao BAS standardi, preuzimaju se kao posebni dokumenti po istoj proceduri i dodaju uz osnovni standard. 

(3)    Me|unarodni/europski standardi s ve} objavljenim korekcijama i amandmanima preuzimaju se kao jedinstven dokument, ili kao posebni dokumenti, ovisno od metode primijenjene pri preuzimanju. 

^lanak 41.
(Odluka o odobravanju i objavljivanju korekcije teksta BAS standarda) 

(1)    Propusti u kona~nomu tekstu BAS standarda, nastali tijekom njegove kona~ne obrade, mogu se otkloniti korekcijom. 

(2)    Ravnatelj Instituta donosi odluku o odobravanju i objavljivanju korekcije na osnovu prijedloga predsjednika TC-a. 

^lanak 42.
(Preispitivanje BAS standarda) 

(1)    Tehni~ki komiteti moraju preispitivati standarde u svomu podru~ju rada i uskla|ivati ih s najnovijim nau~no-tehnolo{kim saznanjima, najnovijim me|unarodnim/europskim standardima i zahtjevima zainteresiranih strana. Preispitivanja se izvornih BAS standarda vr{e jedanput tijekom 5 godina. Preispitivanja BAS standarda nastalih preuzimanjem me|unarodnih/europskih standarda u vezi su s odgovaraju}im aktivnostima korespondentnih tijela koja su pripremila izvorni dokument. Zbog toga je neophodno pratiti i/ili u~estvovati u radu korespondentnih tijela me|unarodnih/europskih organizacija za standardizaciju. 

(2)    Preispitivanja su standarda planirana i dio su redovnih aktivnosti ~iji su rezultati: 

(3)    Revidiranje se standarda vr{i po istom postupku kao pripremanje i izdavanje novoga standarda. 

(4)    Odluku o zamjeni i/ili povla~enju standarda, koji se nakon pregleda stavljaju van uporabe, donosi ravnatelj Instituta na prijedlog odgovaraju}eg TC-a. Informacije o potvr|enim, zamijenjenim i/ili povu~enim BAS standardima objavljuju se na web strani Instituta i/ili u Glasniku Instituta. 

^lanak 43.
(Objavljivanje BAS standarda) 

(1)    BAS standard kao i njegovi amandmani, korekcije i drugi dokumenti standardizacije objavljuju se kao posebne publikacije na jezicima u slu`benoj up?rabi u BiH i/ili jeziku(cima) izvornoga dokumenta. Nacionalni predgovor mora sadr`avati informaciju o tome koja je od verzija va`e}a u slu~aju spora. 

(2)    Struktura i na~in izlaganja u BAS standardima trebaju biti jednoobrazni i sukladni s va`e}im unutarnjim uputstvima Instituta. 

(3)    Format i kvalitet papira za {tampanje BAS standarda trebaju biti u skladu sa internim uputstvima Instituta. 

DIO PETI - OZNA^AVANJE BOSANSKOHERCEGOVA^KIH STANDARDA I DRUGIH DOKUMENATA STANDARDIZACIJE 

^lanak 44.
(Ozna~avanje izvornih standarda) 

(1)    Oznaka bosanskohercegova~kih izvornih standarda sastoji se od alfabetskoga i numeri~koga dijela. 

(2)    Alfabetski dio oznake predstavlja skra}enica "BAS" koja, upisana bez dodatnih alfabetskih znakova, dokument klasificira kao izvorni bosanskohercegova~ki standard. 

(3)    Numeri~ki dio oznake ukazuje na broj u mati~nome registru pod kojim je standard registriran. 

(4)    Registriranje izvornih BAS standarda po~inje od broja 1000. 

(5)    Referentni broj standarda nastaje kad se osnovnoj oznaci standarda doda godina/datum izdanja, odvojena dvoto~jem. Referentni se broj navodi u katalozima, pregledima i pri datiranom upu}ivanju na standarde. Referentni broj standarda mo`e sadr`avati i oznake jezika izdanja. 

(5)    Godina je izdanja godina/datum kad je standard objavljen. 

Primjer: 

BAS 1002:2000 

^lanak 45.
(Ozna~avanje preuzetih standarda) 

(1)    Oznaka bosanskohercegova~koga standarda, koji je nastao preuzimanjem me|unarodnog/europskog standarda te standarda preuzetih od drugih dr`ava i organizacija za standarde, formira se tako {to se ispred oznake preuzetoga standarda upi{e skra}enica BAS, odvojena jednim praznim mjestom. 

(2)    Referentni broj BAS standarda iz prethodnog stavka, a sukladno s ~lankom 44. ovog Pravilnika, formira se tako {to se oznaci dodaje godina/datum izdanja kao bosanskohercegova~koga standarda. 

^lanak 46.
(Primjeri ozna~avanja preuzetih standarda) 

U katalozima, pregledima i na naslovnoj strani standarda uz referentni broj BAS standarda koji je preuzeti me|unarodni/europski standard na pogodnom mjestu, potrebno je upisati referentni broj izvornog me|unarodnog/europskog standarda i oznaku stupnja uskla|enosti, me|usobno odvojene zarezom. 

Primjeri: 

BAS EN 45020:2009 (EN45020:2006, IDT; ISO/IEC Guide 2:2006, IDT) 

BAS EN ISO 9001:2009 (EN ISO 9001:2008, IDT; ISO 9001:2008, IDT) 

BAS EN ISO/IEC 17025:2006 (EN ISO/IEC 17025:2005, IDT; ISO/IEC 17025:1995, IDT) 

BAS ISO 3833:2003 (ISO 3383:1977, MOD) 

BAS DIN 30681:2007 (DIN 30681:1998, IDT) 

^lanak 47.
(Ozna~avanje drugih dokumenata standardizacije) 

^lanak 45. ovog Pravilnika primjenjuje se i kod ozna~avanja drugih dokumenata bosanskohercegova~ke standardizacije koji su nastali preuzimanjem odgovaraju}ih dokumenata me|unarodnih/europskih organizacija za standardizaciju. 

Primjeri: 

BAS IEC/TR 3 60664-4:2000 (IEC/TR 3 60664-4:1997, IDT) 

BAS CR ISO 15608:2001 (CR ISO15608:2000,IDT; ISO/TR 15608:2000, IDT) 

^lanak 48. 

(Ozna~avanje amandmana i korekcija izvornih standarda) 

(1)    Oznake amandmana i korekcija na izvorne BAS standarde formiraju se tako {to se referentnomu broju osnovnog BAS standarda dodaju dopunske alfabetske i numeri~ke oznake: 

(2)    Numeri~ka oznaka ozna~ava broj amandmana/korekcije. 

(3)    Dopunska se oznaka od referentnoga broja osnovnog BAS standarda odvaja kosom crtom. 

^lanak 49.
(Primjer ozna~avanja amandmana i korekcija izvornih standarda) 

Referentni broj amandmana/korekcija izvornih BAS standarda sadr`i njegovu oznaku, (vidi ~lan 44.) i godinu izdanja amandmana/korekcije. 

Primjeri: 

BAS 1002:2000/A1:2009 

^lanak 50.
(Referentni broj preuzetoga standarda) 

Referentni broj BAS standarda koji je preuzeti me|unarodni/europski standard s uklju~enim svim amandmanima izdatim prije preuzimanja sadr`i samo oznaku preuzetoga standarda s godinom u kojoj je objavljen kao BAS standard. Na pogodnomu mjestu treba upisati referentne oznake preuzetoga standarda i svih uklju~enih amandmana me|usobno povezanih znakom sabiranja, te oznaku stupnja uskla|enosti. 

Primjeri: 

BAS EN 26:2003 (EN 26:1997+AC:1998+A1:2000, IDT) 

BAS EN 125:2003 (EN 125:1991+A1:1996, IDT) 

^lanak 51.
(Registar BAS standarda) 

Institut vodi registar svih BAS standarda, koji sadr`i oznaku i naziv BAS standarda/dokumenta na jednomu od slu`benih jezika u BiH, broj i godinu izdanja, oznaku/e jezika izdanja, ICS oznaku, referentni broj i naziv preuzetoga standarda/dokumenta, status standarda, oznaku tehni~koga komiteta koji je pripremio standard, broj odluke o odobravanju BAS standarda i broj Glasnika u kojemu je standard objavljen, te oznake standarda koje navedeni standard zamjenjuje. 

^lanak 52.
(Katalog objavljenih BAS standarda) 

Institut jednom godi{nje izdaje katalog objavljenih BAS standarda, koji sadr`i referentne brojeve i nazive standarda, oznake izdanja i jezika, te broj strana standarda, ICS oznaku, a kod preuzetih standarda, oznake izvornih dokumenata i oznake stupnja uskla|enosti BAS standarda s preuzetim standardom. 

DIO [ESTI - ZAVR[NE ODREDBE 

^lanak 53.
(Objavljivanje) 

Ovaj Pravilnik objavljuje se u "Slu`benomu glasniku BiH". 

^lanak 54.
(Stupanje na snagu) 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Slu`benomu glasniku BiH". 


VS broj 002-P/09
28. travnja 2009. godine
Sarajevo 


Predsjednik Vije}a
za standardizaciju BiH
Prof. dr. Sonja Bijeljac, v. r. Na osnovu ~lana 7. Zakona o standardizaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 19/01), na prvoj konstitutivnoj sjednici odr`anoj 28. aprila 2009. godine, Savjet za standardizaciju Bosne i Hercegovine donio je 

PRAVILNIK 

O PROCEDURI PRIPREMAWA, DONO[EWA I OBJAVQIVAWA BOSANSKOHERCEGOVA^KIH STANDARDA 

DIO PRVI - OP[TE ODREDBE 

^lan 1.
(Predmet) 

Ovim Pravilnikom ure|uju se procedure za: osnivawe i rad stru~nih tijela Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine, planirawe, pripremu, dono{ewe i objavqivawe bosanskohercegova~kih (BAS) standarda i drugih dokumenata bh standardizacije i pravila za ozna~avawe i registrovawe BAS standarda i drugih dokumenata. 

^lan 2.
(Pojmovi) 

Pojmovi kori{teni u ovom Pravilniku (izvod iz BAS EN 45020:2009) imaju sqede}e zna~ewe: 

a)    normativni dokument je dokument koji utvr|uje pravila, smjernice ili karakteristike za aktivnosti ili wihove rezultate; 

b)    standard je dokument za op{tu i vi{ekratnu upotrebu, donesen konsenzusom i odobren od priznatog tijela, koji sadr`i pravila, smjernice ili karakteristike aktivnosti, ili wihove rezultate i koji ima za ciq postizawe optimalnog stepena ure|enosti u datom kontekstu; 

c)    me|unarodni standard je standard, dostupan javnosti, kojeg je usvojila neka me|unarodna organizacija za standardizaciju/standarde; 

d)    regionalni standard je standard, dostupan javnosti, kojeg je usvojila neka regionalna organizacija za standardizaciju/standarde; 

e)    nacionalni standard je standard, dostupan javnosti, kojeg je usvojilo nacionalno tijelo za standarde; 

f)    pokrajinski standard je standard, dostupan javnosti, koji je usvojen na nivou dijela neke dr`ave; 

g)    konsenzus je op{ta saglasnost koju karakteri{e odsustvo trajnog suprotstavqawa zainteresovanih strana o bitnim pitawima rasprave, a koja se posti`e u procesu koji nastoji uzeti u obzir gledi{ta svih u~esnika rasprave, te usagla{avawem svih spornih ~iwenica, a koji nu`no ne zna~i jednoglasnost; 

h)    preuzimawe nekog me|unarodnog standarda (u nacionalni normativni dokument) je procedura objavqivawa nacionalnog normativnog dokumenta, utemeqenog na odgovaraju}em me|unarodnom standardu, ili potvrda da taj me|unarodni standard ima isti status kao i nacionalni normativni dokument, s tim da se nazna~e sva odstupawa od tog me|unarodnog standarda, ako postoje; 

i)    program standarda je plan rada tijela za standarde, s popisom teku}ih zadataka iz standardizacije; 

j)    projekat standarda je pojedina~ni radni zadatak u sklopu programa standarda; 

k)    nacrt standarda je predlo`eni standard koji se daje na raspravu, glasawe ili odobrewe; 

l)    korekcija je uklawawe {tamparskih, jezi~kih i sli~nih pogre{aka iz objavqenog teksta nekog normativnog dokumenta; 

m)    amandman je promjena, dodavawe ili izostavqawe odre|enih dijelova iz sadr`aja nekog normativnog dokumenta; 

n)    revizija je uno{ewe svih potrebnih promjena u sadr`aj i na~in izlagawa nekog normativnog dokumenta; 

o)    dr`avni (nacionalni) standard Bosne i Hercegovine (BAS) je standard kojeg je usvojio i objavio Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine; 

p)    zainteresovane strane su pravna i fizi~ka lica zainteresovana za procese i rezultate standardizacije (na primjer: privredna preduze}a, nau~no-istra`iva~ke ustanove, dru{tvene organizacije, upravni organi, strukovna udru`ewa, tijela za ocjewivawe uskla|enosti, itd); 

r)    stru~na tijela Instituta su tijela u okviru kojih se realizuju projekti standardizacije i uskla|uju interesi zainteresovanih strana. 

^lan 3.
(Nadle`nost) 

Za programirawe i pripremawe BAS standarda i obavqawe drugih zadataka u vezi sa standardizacijom nadle`an je Institut za standardizaciju BiH (u daqwem tekstu: Institut) uz podr{ku entitetskih institucija za standarde i Savjeta za standardizaciju Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Savjet). 

^lan 4.
(Javnost rada) 

Institut osigurava javnost rada na pripremi, izdavawu i odr`avawu BAS standarda putem: 

^lan 5.
(U~e{}e u procesima standardizacije) 

(1)    Zainteresovane strane i stru~na javnost mogu u~estvovati u procesima standardizacije direktno, ukqu~ivawem svojih stru~waka u stru~na tijela Instituta i indirektno, putem pisanih prijedloga, komentara i primjedbi koje dostavqaju Institutu. 

(2)    Pisani podnesci iz stava (1) ovog ~lana podnose se direktoru Instituta u roku navedenom u dokumentu, ili najkasnije 15 dana nakon prijema zvani~ne obavijesti. 

^lan 6.
(Postupawe po podnescima) 

(1)    Institut je du`an na pisane prigovore i komentare odgovoriti u roku od 30 (trideset) dana od dana wihovog prijema. 

(2)    O pisanom prijedlogu zainteresovanih strana za rad na novim oblastima, za osnivawe novih Tehni~kih komiteta te za rad na novim standardima, Institut je du`an dati svoj stav u roku od 90 (devedeset) dana od dana prijema istog. 

DIO DRUGI - OSNIVAWE I RAD STRU^NIH TIJELA INSTITUTA 

^lan 7.
(Vrste stru~nih tijela) 

(1)    Stru~na tijela Instituta su: 

a)    tehni~ki komiteti (TC), 

b)    radne grupe (WG), 

c)    ad hoc grupe (AG) i 

d)    unifikacione grupe (UG). 

(2)    Institut osniva tehni~ke komitete za odre|ena podru~ja rada, a za rje{avawe posebnih zadataka mo`e osnovati ad hoc grupu. 

(3)    Tehni~ki komiteti (TC) mogu osnivati svoje stalne radne grupe (WG) i ad hoc grupe (AG) kako bi efektivnije obavqali planom utvr|ene zadatke. 

(4)    Savjet za standardizaciju po potrebi mo`e da osnuje neko drugo stru~no tijelo radi ostvarivawa postavqenih ciqeva i zadataka u oblasti standardizacije. 

^lan 8.
(Postupak osnivawa stru~nih tijela) 

(1)    Institut osniva stru~na tijela na osnovu prijedloga za rad na novom podru~ju standardizacije, koje daju zainteresovane strane, Institut, Savjet i entitetske institucije za standarde. 

(2)    Odluku o pokretawu procedure za osnivawe stru~nog tijela donosi direktor Instituta na osnovu relevantnih informacija o potrebama i interesima Bosne i Hercegovine i zainteresovanih strana. 

^lan 9.
(Poziv i prijava za u~e{}e u radu stru~nih tijela) 

(1)    Poziv za u~e{}e u radu novog tehni~kog komiteta objavquje se na web strani Instituta i/ili u Glasniku Instituta. 

(2)    Uz poziv se daju informacije o predlo`enom nazivu i podru~ju rada komiteta, oznake i nazivi korespondentnih tijela me|unarodnih/evropskih organizacija za standardizaciju te informacije o na~inu i roku za prijavqivawe kontakt osobi u Institutu i ostali podaci potrebni radi komunikacije sa Institutom. 

(3)    Prijavqivawe za u~e{}e u radu stru~nog tijela vr{i se pomo}u obrasca "Prijava", koji je stalno raspolo`iv na web strani Instituta, a objavquje se i u Glasniku Instituta. Uz Prijavu za rad u stru~nom tijelu potrebno je dostaviti radnu biografiju stru~waka kojeg zainteresovana strana predla`e. 

^lan 10.
(Uslovi za osnivawe radnih tijela) 

(1)    Uslovi za osnivawe novog TC-a su: 

(2)    Kad navedeni uslovi nisu ispuweni, poziv za u~e{}e u radu TC-a se obnavqa. 

(3)    Za osnivawe radnih (WG) i ad hoc (AG) grupa dovoqna su tri ~lana. 

(4)    Institut ima pravo da se i neposredno obrati organizacijama s pozivom da u~estvuju u radu stru~nih tijela Instituta. 

^lan 11.
(Sastav stru~nih tijela) 

(1)    Stru~na tijela Instituta ~ine ~lanovi i predsjednik. 

(2)    ^lanovi tijela su stru~waci, dr`avqani Bosne i Hercegovine, predstavnici zainteresovanih strana za rad na standardizaciji. 

(3)    Stru~na tijela mogu da imaju najmawe pet, a najvi{e 15 ~lanova. 

(4)    Direktor Instituta mo`e odobriti u~e{}e vi{e od 15 ~lanova u tehni~kom komitetu, ako tehni~ki komitet pokriva {iroko podru~je rada koje zahtijeva ve}i broj eksperata iz razli~itih oblasti. 

(5)    Pri izboru ~lanova tijela mora se voditi ra~una o ravnomjernoj zastupqenosti svih zainteresovanih strana. 

(6)    Rad u stru~nim i koordinacionim tijelima podrazumijeva: zainteresovanost, dobrovoqnost, kompetentnost i djelovawe u interesu bosanskohercegova~ke standardizacije. 

^lan 12.
(Sekretari i koordinatori stru~nih tijela) 

(1)    Radom stru~nih tijela rukovode predsjednici, a stru~no-tehni~ku i administrativnu podr{ku tehni~kim komitetima i wihovim radnim grupama pru`aju sekretarijati i koordinatori. 

(2)    Sekretarijati TC smje{teni su u Institutu, a koordinatori su stru~ni saradnici Instituta. 

(3)    Institut mo`e vo|ewe sekretarijata da dodijeli organizaciji, ~iji stru~waci aktivno u~estvuju u radu komiteta, a koja izrazi spremnost da poslove sekretarijata obavqa u skladu s utvr|enim obavezama i odgovornostima. 

(4)    Vo|ewe sekretarijata TC mo`e se dodijeliti samo organizacijama koje su osnovane po zakonima Bosne i Hercegovine i imaju sjedi{te na wenoj teritoriji. 

(5)    Dokaze o spremnosti za vo|ewe sekretarijata organizacije iskazuju na posebnom obrascu i predla`u predsjednika i tehni~kog sekretara. 

^lan 13.
(Rje{ewe o osnivawu TC

(1)    Na konstitutivnoj sjednici TC, koju organizuje Institut, predstavnici zainteresovanih strana utvr|uju prijedloge (naziv TC, podru~je rada TC, predsjednika TC, ~lanove TC, sjedi{te sekretarijata TC, sekretara TC i koordinatora TC) na osnovu kojih direktor Instituta donosi rje{ewe o osnivawu tehni~kog komiteta. 

(2)    Rje{ewe iz stava jedan ovog ~lana sadr`i: 

^lan 14.
(Prestanak ~lanstva u stru~nom tijelu) 

^lanstvo u stru~nom tijelu prestaje: 

^lan 15.
(Mandat predsjednika TC-a) 

Mandat predsjednika traje 4 (~etiri) godine. Na prijedlog ~lanova komiteta, mandat se mo`e produ`avati vi{e puta za period od 2 (dvije) godine ili se mo`e uskratiti. (Detaqi o odgovornostima predsjednika stru~nih tijela dati su u internom uputstvu Instituta1). 

^lan 16.
(Rje{ewe o promjenama u stru~nom tijelu) 

(1)    Nakon svake promjene u stru~nom tijelu, Institut izdaje rje{ewe o promjenama koje osim aktuelnih informacija u vezi sa stavkama navedenim u ~lanu 13. ovog Pravilnika sadr`i informacije o datumu osnivawa i broj rje{ewa o osnivawu, te informaciju o provedenim promjenama i razlozima provedenih promjena. 

(2)    Predsjednik TC-a potpisuje odluke o osnivawu i promjenama u WG-a i AG-a koje formira TC

^lan 17.
(Status stru~nih tijela) 

(1)    Stru~na tijela mogu imati status aktivnog tijela (A), tijela u mirovawu (M) i prestati s radom (U). 

(2)    Prijedlog o promjeni statusa tijela mogu dati wegovi ~lanovi, sekretarijat i/ili Institut. Prijedlog moraju podr`ati dvije tre}ine ~lanova tijela. 

(3)    Rje{ewe o promjeni statusa TC donosi direktor Instituta. 

(4)    U toku mirovawa TC-a sekretarijat i koordinator prate rad korespondentnih tijela me|unarodnih/evropskih organizacija za standardizaciju i odr`avaju komunikaciju s predsjednikom i ~lanovima TC-a. 

^lan 18.
(Evidencija o osnovanim stru~nim tijelima) 

(1)    Institut vodi i redovno a`urira registre o osnovanim stru~nim tijelima. U registru/ima se evidentiraju svi relevantni podaci iz rje{ewa. Podaci o stru~nim tijelima Instituta raspolo`ivi su na web strani Instituta. 

(2)    Na web strani Instituta i/ili Glasniku Instituta se obavezno objavquju podaci o stru~nim tijelima nakon wihovog osnivawa i bilo koje provedene promjene. Aktuelni podaci o svim stru~nim tijelima mogu se objaviti kao dodatak Glasniku Instituta, ili kao posebna publikacija. 

(3)    Detaqi o ozna~avawu i registrovawu stru~nih tijela dati su u internom uputstvu Instituta koje donosi direktor Instituta. 

^lan 19.
(Zadaci i odgovornost stru~nih tijela) 

Zadaci i odgovornosti stru~nih tijela, wihovih ~lanova, predsjednika, koordinatora i sekretarijata, te pojedinosti o na~inu osnivawa i rada dati su u internom uputstvu Instituta koje donosi direktor Instituta. 

^lan 20.
(Na~in rada i odlu~ivawa stru~nih tijela) 

Rad ~lanova stru~nih tijela odvija se na sjednicama i putem prepiske, a odluke se donose konsenzusom ili dvotre}inskom ve}inom, ako se ~lanovi tijela izja{wavaju bilo pismeno bilo na sjednici. Detaqi o radu i odlu~ivawu u stru~nim tijelima dati su u Poslovniku o radu stru~nih tijela Instituta. 

^lan 21.
(Unifikaciona grupa) 

(1)    Institut osniva Unifikacionu grupu kako bi osigurao da BAS standardi budu uskla|eni s BAS uputstvima, ve} donesenim standardima i drugim aktima. 

(2)    Stalni ~lanovi unifikacione grupe su prevodilac, lektor, predstavnik Instituta, a promjenqivi ~lanovi su jedan ili dva ~lana TC-a ~ijem podru~ju rada pripada standard koji se razmatra. 

DIO TRE]I - PRIPREMAWE, DONO[EWE I OBJAVQIVAWE BAS STANDARDA 

^lan 22.
(Priprema, dono{ewe i objavqivawe BAS standarda) 

(1)    Institut priprema i donosi BAS standarde kao izvorne i kao preuzete odgovaraju}e me|unarodne/evropske standarde ili nacionalne standarde drugih dr`ava. 

(2)    Svi BAS standardi pripremaju se, donose i objavquju u skladu s utvr|enom procedurom. 

(3)    Detaqan opis aktivnosti potrebnih za pripremu i dono{ewe BAS standarda dati su u internom uputstvu Instituta koje donosi direktor Instituta. 

^lan 23.
(Preuzimawe me|unarodnih/evropskih standarda) 

(1)    Me|unarodni/evropski standardi se preuzimaju u sistem bosanskohercegova~ke standardizacije po osnovu ~lanstva u tim organizacijama, a u skladu sa odgovaraju}im dokumentima/ugovorima. Nacionalni standardi drugih dr`ava preuzimaju se u skladu sa odredbama ugovora koje Institut sklapa s organizacijama za standarde tih dr`ava. 

(2)    Pri preuzimawu standarda koriste se sqede}e metode: 

(3)    O izboru metode preuzimawa odlu~uje direktor Instituta na osnovu prijedloga odgovaraju}eg TC- a, a u skladu s politikom i planovima preuzimawa standarda te raspolo`ivim resursima. 

(4)    Detaqan opis navedenih metoda i preporuke o wihovom kori{}ewu dati su u internom uputstvu Instituta koje donosi direktor Instituta. 

^lan 24.
(Stepen uskla|enosti preuzetog standarda) 

(1)    BAS standard koji je preuzeti me|unarodni/evropski standard u odnosu na originalni dokument mo`e imati sqede}e stepene uskla|enosti: 

(2)    ^lanovi stru~nih tijela utvr|uju potrebne modifikacije u BAS standardu u odnosu na originalni me|unarodni/evropski standard i predla`u wihov sadr`aj. 

(3)    Detaqan opis kriterija i na~ina za odre|ivawe stepena uskla|enosti i pravila kako se unose modifikacije u BAS standard dati su u internom uputstvu Instituta koje donosi direktor Instituta. 

^lan 25.
(Proces pripremawa i dono{ewa standarda) 

(1)    Proces pripremawa i dono{ewa standarda odvija se u fazama. 

Faza I - Prihvatawe prijedloga i planirawe 

Faza II - Utvr|ivawe nacrta BAS standarda 

Faza III - Utvr|ivawe prijedloga BAS standarda 

    Faza IV - Dono{ewe (odobravawe) i objavqivawe BAS standarda. 

(2)    Rezultat svake faze su odgovaraju}i dokumenti. 

^lan 26.
(Prijedlog za rad na novim BAS standardima) 

(1)    Prijedloge za rad na novim BAS standardima daju zainteresovane strane, Institut, Savjet i entitetske institucije za standarde. Uz obrazlo`ewe prijedloga treba prilo`iti dokument koji se mo`e prihvatiti kao prednacrt standarda (PN) i/ili dati dovoqno informacija o dokumentu koji se mo`e koristiti kao osnova novog standarda. 

(2)    Prijedloge za rad na novim BAS standardima razmatraju stru~na tijela i saradnici Instituta s aspekta: 

(3)    Kad ne postoji odgovaraju}e stru~no tijelo, Institut mo`e osnovati kompetentno privremeno tijelo koje }e dati mi{qewe i predlo`iti odgovaraju}a rje{ewa u vezi s datom temom. 

^lan 27.
(Odluka o prijedlogu rada na novim BAS standardima) 

(1)    Direktor Instituta donosi odluku o prihvatawu prijedloga na temequ mi{qewa stru~nih tijela, te utvr|uje obim i sadr`aj aktivnosti kako bi se osigurao potreban kvalitet prednacrta standarda i wegovo ukqu~ivawe u plan rada komiteta. 

(2)    Prijedlozi iz ~lana 24. se dostavqaju i razmatraju u Institutu i wegovim tijelima tokom cijele godine i u skladu s utvr|enim prioritetom ukqu~uju u planove rada odgovaraju}eg TC

^lan 28.
(Notifikacija prihva}enih prijedloga) 

Svi prihva}eni prijedlozi za rad na novim BAS standardima i/ili amandmanima BAS standarda, koji nisu identi~no preuzeti me|unarodni/evropski standardi moraju se notificirati (prijaviti) u skladu sa odredbama va`e}e me|unarodne i evropske legislative o notificirawu. 

^lan 29.
(Plan rada TC

(1)    Planovi rada TC dio su programa rada dr`avne standardizacije koji predla`e Institut, a utvr|uje Savjet za standardizaciju. 

(2)    Plan rada standardizacije sadr`i za svaki pojedina~ni standard ili drugi dokument sqede}e podatke: 

(3)    Plan rada standardizacije objavquje se na web strani Instituta i u posebnoj publikaciji o ~emu treba dati informaciju u Glasniku Instituta. 

(4)    Institut nadzire izvr{ewe plana rada i o tome izvje{tava Savjet i javnost. 

^lan 30.
(Priprema programa rada) 

(1)    Pri pripremi programa rada Institut uzima u obzir va`e}e standarde i druga dokumenta te teku}e aktivnosti stru~nih tijela me|unarodnih/evropskih organizacija za standardizaciju i dokumenta drugih dr`ava ukoliko zadovoqavaju zahtjeve BiH u pogledu zdravqa, sigurnosti i za{tite okoline. 

(2)    Standardi ne mogu sadr`avati odredbe koje bi spre~avale slobodan protok roba i usluga. 

^lan 31.
(Prednacrt BAS standarda) 

Prednacrt BAS standarda mo`e biti: 

^lan 32.
(Razmatrawe i odlu~ivawe o prednacrtu BAS standarda) 

(1)    Zavisno od na~ina organizovawa rada u komitetu i u skladu s Poslovnikom, prednacrte standarda razmatraju ~lanovi TC-a i/ili WG-a ili AG-a i utvr|uju nacrte standarda. Sve odluke u vezi s nacrtima standarda, koje donesu ~lanovi WG-a ili AG-a, mora verifikovati mati~ni TC

(2)    Verifikacija odluka iz prethodnog stava mo`e se obaviti i pismeno ukoliko nije bilo spornih pitawa i ako iste podr`i vi{e od dvije tre}ine ~lanova komiteta. 

(3)    Odluku o upu}ivawu nacrta BAS standarda na javnu raspravu donosi tehni~ki komitet (TC). 

^lan 33.
(Aktuelne informacije o dokumentu koji je predmet razmatrawa) 

(1)    U slu~aju da aktuelne informacije kojima se raspola`e osporavaju ta~ke ili cijeli dokument koji se razmatra, TC mo`e dokument vratiti predlaga~u radi dorade, ili predlo`iti Institutu da se prekine daqi rad na BAS standardu. 

(2)    Aktuelne informacije iz prethodnog stava obuhvataju i informacije koje se odnose na pripremu me|unarodnih/evropskih standarda u vezi s BAS standardom u pripremi. 

^lan 34.
(Javna rasprava o nacrtima BAS standarda) 

Prijedlozi TC-a za javnu raspravu o nacrtima standarda dostavqaju se Institutu gdje se provjerava kompletnost dokumenata i utvr|uje po~etak javne rasprave koji se objavquje na web strani Instituta i/ili u Glasniku Instituta. Pri objavqivawu javne rasprave daju se op{te informacije da su dokumenti dostupni u Institutu gdje treba dostaviti komentare na nacrte standarda u definisanom roku i sqede}e posebne informacije: 

^lan 35.
(Primjedbe/komentari na nacrt(e) BAS standarda) 

(1)    Rok za dostavqawe primjedbi/komentara na predlo`eni(e) nacrt(e) standarda je najmawe 30 (trideset) dana od dana objavqivawa javne rasprave na web strani Instituta i/ili u Glasniku Instituta. 

(2)    Primjedbe/komentari na nacrte standarda dostavqaju se Institutu, a saradnici Instituta pripremaju izvje{taj o provedenoj javnoj raspravi. 

(3)    ^lanovi TC-a razmatraju primjedbe/komentare na nacrt standarda, prispjele tokom javne rasprave i prihvataju ih ili odbacuju. 

^lan 36.
(Odluka o utvr|ivawu prijedloga standarda) 

(1)    Odluka o utvr|ivawu prijedloga standarda (PS) i wegovom upu}ivawu u daqu proceduru donosi se dvotre}inskom ve}inom svih ~lanova komiteta. 

(2)    Predsjednik TC-a mo`e donijeti odluku o utvr|ivawu PS-a i upu}ivawu dokumenta(ata) u daqu proceduru na osnovu pismenog izja{wavawa ~lanova TC-a. ^lanovi komiteta tako|e mogu ovlastiti predsjednika da donese odluku o utvr|ivawu prijedloga standarda i wihovom upu}ivawu u daqu proceduru. 

(3)    Odluke iz prethodnog stava mogu se donijeti samo ako u toku javne rasprave nije bilo komentara, ili su se komentari odnosili na {tamparske gre{ke, koje nemaju uticaj na sadr`aj standarda. 

(4)    Predsjednik TC-a o odlukama iz prethodnog stava podnosi izvje{taj na prvoj narednoj sjednici. 

^lan 37.
(Odluka o odobravawu i objavqivawu BAS standarda) 

(1)    Direktor Instituta donosi odluku o odobravawu i objavqivawu BAS standarda na osnovu: 

(2)    Dokumente iz prethodnog stava potpisuju i odobravaju u skladu sa ovla{}ewima: 

^lan 38.
(Izdavawe i arhivirawe BAS standarda) 

(1)    BAS standard i ostali dokumenti standardizacije izdaju se kao posebne publikacije Instituta, a wihovo izdavawe se objavquje na web strani Instituta i/ili u Glasniku Instituta. 

(2)    Tekst BAS standarda i kopija odluke direktora o odobravawu i objavqivawu arhiviraju se u Sektoru za informaciono-dokumentacione poslove. 

^lan 39.
(Preuzimawe drugih dokumenata) 

(1)    Tehni~ki komiteti mogu predlo`iti preuzimawe i drugih dokumenata koje pripremaju i objavquju me|unarodne/evropske organizacije za standardizaciju. 

(2)    Dokumenti iz prethodnog stava mogu imati normativni i/ili informativni karakter, a nakon preuzimawa zadr`avaju vrstu i namjenu koje imaju kao originalni dokumenti. 

DIO ^ETVRTI - AMANDMANI, KOREKCIJE I PREISPITIVAWE STANDARDA 

^lan 40.
(Korekcije i amandmani na standarde) 

(1)    Korekcije i amandmani na izvorne BAS standarde pripremaju se i izdaju po istoj proceduri kao i izvorni standardi. 

(2)    Korekcije i amandmani na me|unarodne/evropske standarde koji su preuzeti kao BAS standardi, preuzimaju se kao posebni dokumenti po istoj proceduri i dodaju uz osnovni standard. 

(3)    Me|unarodni/evropski standardi s ve} objavqenim korekcijama i amandmanima preuzimaju se kao jedinstven dokument, ili kao posebni dokumenti, zavisno od metode primijewene pri preuzimawu. 

^lan 41.
(Odluka o odobravawu i objavqivawu korekcije teksta BAS standarda) 

(1)    Propusti u kona~nom tekstu BAS standarda, nastali u toku wegove finalne obrade, mogu se otkloniti korekcijom. 

(2)    Direktor Instituta donosi odluku o odobravawu i objavqivawu korekcije na osnovu prijedloga predsjednika TC-a. 

^lan 42.
(Preispitivawe BAS standarda) 

(1)    Tehni~ki komiteti moraju preispitivati standarde u svom podru~ju rada i uskla|ivati ih s najnovijim nau~no-tehnolo{kim saznawima, najnovijim me|unarodnim/evropskim standardima i zahtjevima zainteresovanih strana. Preispitivawa izvornih BAS standarda vr{e se jedanput u toku 5 godina. Preispitivawa BAS standarda koji su nastali preuzimawem me|unarodnih/evropskih standarda u vezi su s odgovaraju}im aktivnostima korespondentnih tijela koja su pripremila originalni dokument. Zbog toga je neophodno pratiti i/ili u~estvovati u radu korespondentnih tijela me|unarodnih/evropskih organizacija za standardizaciju. 

(2)    Preispitivawa standarda su planirana i dio su redovnih aktivnosti ~iji su rezultati: 

(3)    Revidirawe standarda se vr{i po istoj proceduri kao pripremawe i izdavawe novog standarda. 

(4)    Odluku o zamjeni i/ili povla~ewu standarda, koji se nakon pregleda stavqaju van upotrebe, donosi direktor Instituta na prijedlog odgovaraju}eg TC. Informacije o potvr|enim, zamijewenim i/ili povu~enim BAS standardima objavquju se na web strani Instituta i/ili u Glasniku Instituta. 

^lan 43.
(Objavqivawe BAS standarda) 

(1)    BAS standard kao i wegovi amandmani, korekcije i drugi dokumenti standardizacije objavquju se kao posebne publikacije na jezicima koji su u slu`benoj upotrebi u BiH i/ili jeziku(cima) izvornog dokumenta. Nacionalni predgovor mora sadr`avati informaciju o tome koja je od verzija va`e}a u slu~aju spora. 

(2)    Struktura i na~in izlagawa u BAS standardima trebaju biti jednoobrazni i u skladu s va`e}im internim uputstvima Instituta. 

(3)    Format i kvalitet papira za {tampawe BAS standarda trebaju biti u skladu s internim uputstvima Instituta. 

DIO PETI - OZNA^AVAWE BOSANSKOHERCEGOVA^KIH STANDARDA I DRUGIH DOKUMENATA STANDARDIZACIJE 

^lan 44.
(Ozna~avawe izvornih standarda) 

(1)    Oznaka bosanskohercegova~kih izvornih standarda sastoji se od alfabetskog i numeri~kog dijela. 

(2)    Alfabetski dio oznake predstavqa skra}enica "BAS" koja, upisana bez dodatnih alfabetskih znakova, dokument klasifikuje kao izvorni bosanskohercegova~ki standard. 

(3)    Numeri~ki dio oznake ukazuje na broj u mati~nom registru pod kojim je standard registrovan. 

(4)    Registrovawe izvornih BAS standarda po~iwe od broja 1000. 

(5)    Referentni broj standarda nastaje kad se osnovnoj oznaci standarda doda godina/datum izdawa, odvojena dvota~kom. Referentni broj se navodi u katalozima, pregledima i pri datiranom upu}ivawu na standarde. Referentni broj standarda mo`e sadr`avati i oznake jezika izdawa. 

(5)    Godina izdawa je godina/datum kad je standard objavqen. 

Primjer: 

BAS 1002:2000 

^lan 45.
(Ozna~avawe preuzetih standarda) 

(1)    Oznaka bosanskohercegova~kog standarda, koji je nastao preuzimawem me|unarodnog/evropskog standarda te standarda koji se preuzimaju od drugih dr`ava i organizacija za standarde, formira se tako {to se ispred oznake preuzetog standarda upi{e skra}enica BAS, odvojena jednim praznim mjestom. 

(2)    Referentni broj BAS standarda iz prethodnog stava, a u skladu sa ~lanom 44. ovog Pravilnika, formira se tako {to se oznaci dodaje godina/datum izdawa kao bosanskohercegova~kog standarda. 

^lan 46.
(Primjeri ozna~avawa preuzetih standarda) 

U katalozima, pregledima i na naslovnoj strani standarda uz referentni broj BAS standarda koji je preuzeti me|unarodni/evropski standard na pogodnom mjestu potrebno je upisati referentni broj orginalnog me|unarodnog/evropskog standarda i oznaku stepena uskla|enosti, me|usobno odvojene zarezom. 

Primjeri: 

BAS EN 45020:2009 (EN45020:2006, IDT; ISO/IEC Guide 2:2006, IDT) 

BAS EN ISO 9001:2009 (EN ISO 9001:2008, IDT; ISO 9001:2008, IDT) 

BAS EN ISO/IEC 17025:2006 (EN ISO/IEC 17025:2005, IDT; ISO/IEC 17025:1995, IDT) 

BAS ISO 3833:2003 (ISO 3383:1977, MOD) 

BAS DIN 30681:2007 (DIN 30681:1998, IDT) 

^lan 47.
(Ozna~avawe drugih dokumenata standardizacije) 

^lan 45. ovog Pravilnika primjewuje se i kod ozna~avawa drugih dokumenata bosanskohercegova~ke standardizacije koji su nastali preuzimawem odgovaraju}ih dokumenata me|unarodnih/evropskih organizacija za standardizaciju. 

Primjeri: 

BAS IEC/TR 3 60664-4:2000 (IEC/TR 3 60664-4:1997, IDT) 

BAS CR ISO 15608:2001 (CR ISO15608:2000,IDT; ISO/TR 15608:2000, IDT) 

^lan 48.
(Ozna~avawe amandmana i korekcija izvornih standarda) 

(1)    Oznake amandmana i korekcija na izvorne BAS standarde formiraju se tako {to se referentnom broju osnovnog BAS standarda dodaju dopunske alfabetske i numeri~ke oznake: 

(2)    Numeri~ka oznaka ozna~ava broj amandmana/korekcije. 

(3)    Dopunska oznaka se od referentnog broja osnovnog BAS standarda odvaja kosom crtom 

^lan 49.
(Primjer ozna~avawa amandmana i korekcija izvornih standarda) 

Referentni broj amandmana/korekcije izvornih BAS standarda sadr`i wegovu oznaku, (vidi ~lan 44.), i godinu izdawa amandmana/korekcije. 

Primjeri: 

BAS 1002:2000/A1:2009 

^lan 50.
(Referentni broj preuzetog standarda) 

Referentni broj BAS standarda koji je preuzeti me|unarodni/evropski standard s ukqu~enim svim amandmanima koji su izdati prije preuzimawa sadr`i samo oznaku preuzetog standarda s godinom kad je on objavqen kao BAS standard. Na pogodnom mjestu treba upisati referentne oznake preuzetog standarda i svih ukqu~enih amandmana me|usobno povezanih znakom sabirawa, te oznaku stepena uskla|enosti. 

Primjeri: 

BAS EN 26:2003 (EN 26:1997+AC:1998+A1:2000, IDT) 

BAS EN 125:2003 (EN 125:1991+A1:1996, IDT) 

^lan 51.
(Registar BAS standarda) 

Institut vodi registar svih BAS standarda, koji sadr`i oznaku i naziv BAS standarda/dokumenta na jednom od slu`benih jezika u BiH, broj i godinu izdawa, oznaku/e jezika izdawa, ICS oznaku, referentni broj i naziv preuzetog standarda/dokumenta, status standarda, oznaku tehni~kog komiteta koji je pripremio standard, broj odluke o odobravawu BAS standarda i broj Glasnika u kojem je standard objavqen, te oznake standarda koje navedeni standard zamjewuje. 

^lan 52.
(Katalog objavqenih BAS standarda) 

Institut jednom godi{we izdaje katalog objavqenih BAS standarda, koji sadr`i referentne brojeve i nazive standarda, oznake izdawa i jezika, te broj strana standarda, ICS oznaku, a kod preuzetih standarda, oznake originalnih dokumenata i oznake stepena uskla|enosti BAS standarda s preuzetim standardom. 

DIO [ESTI - ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 53.
(Objavqivawe) 

Ovaj Pravilnik objavquje se u "Slu`benom glasniku BiH". 

^lan 54.
(Stupawe na snagu) 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". 


CC broj 002-P/09
28. aprila 2009. godine
Sarajevo 


Predsjednik Savjeta
za standardizaciju BiH
Prof dr. Sowa Bijeqac, s. r. Na osnovu ~lana 7. Zakona o standardizaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 19/01), na prvoj konstitutivnoj sjednici odr`anoj 28. aprila 2009.godine, Vije}e za standardizaciju Bosne i Hercegovine donio je 

PRAVILNIK 

O PROCEDURI PRIPREMANJA, DONO[ENJA I OBJAVLJIVANJA BOSANSKOHERCEGOVA^KIH STANDARDA 

DIO PRVI - OP]E ODREDBE 

^lan 1.
(Predmet) 

Ovim Pravilnikom ure|uju se procedure za: osnivanje i rad stru~nih tijela Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine, planiranje, pripremu, dono{enje i objavljivanje bosanskohercegova~kih (BAS) standarda i drugih dokumenata bh standardizacije i pravila za ozna~avanje i registrovanje BAS standarda i drugih dokumenata. 

^lan 2.
(Pojmovi) 

Pojmovi kori{teni u ovom Pravilniku (izvod iz BAS EN 45020:2009) imaju sljede}e zna~enje: 

a)    normativni dokument je dokument koji utvr|uje pravila, smjernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate; 

b)    standard je dokument za op}u i vi{ekratnu upotrebu, donesen konsenzusom i odobren od priznatog tijela, koji sadr`i pravila, smjernice ili karakteristike aktivnosti, ili njihove rezultate i koji ima za cilj postizanje optimalnog stepena ure|enosti u datom kontekstu; 

c)    me|unarodni standard je standard dostupan javnosti, kojeg je usvojila neka me|unarodna organizacija za standardizaciju/standarde; 

d)    regionalni standard je standard, dostupan javnosti, kojeg je usvojila neka regionalna organizacija za standardizaciju/standarde; 

e)    nacionalni standard je standard, dostupan javnosti, kojeg je usvojilo nacionalno tijelo za standarde; 

f)    pokrajinski standard je standard, dostupan javnosti, koji je usvojen na nivou dijela neke dr`ave; 

g)    konsenzus je op}a saglasnost koju karakterizira odsustvo trajnog suprotstavljanja zainteresiranih strana o bitnim pitanjima rasprave, a koja se posti`e u procesu koji nastoji uzeti u obzir gledi{ta svih u~esnika rasprave, te usagla{avanjem svih spornih ~injenica, a koji nu`no ne zna~i jednoglasnost; 

h)    preuzimanje nekog me|unarodnog standarda (u nacionalni normativni dokument) jeste procedura objavljivanja nacionalnog normativnog dokumenta, utemeljenog na odgovaraju}em me|unarodnom standardu, ili potvrda da taj me|unarodni standard ima isti status kao i nacionalni normativni dokument, s tim da se nazna~e sva odstupanja od tog me|unarodnog standarda, ako postoje; 

i)    program standarda je plan rada tijela za standarde, s popisom teku}ih zadataka iz standardizacije; 

j)    projekt standarda je pojedina~ni radni zadatak u sklopu programa standarda; 

k)    nacrt standarda je predlo`eni standard koji se daje na raspravu, glasanje ili odobrenje; 

l)    korekcija je uklanjanje {tamparskih, jezi~kih i sli~nih pogre{aka iz objavljenog teksta nekog normativnog dokumenta; 

m)    amandman je promjena, dodavanje ili izostavljanje odre|enih dijelova iz sadr`aja nekog normativnog dokumenta; 

n)    revizija je uno{enje svih potrebnih promjena u sadr`aj i na~in izlaganja nekog normativnog dokumenta; 

o)    dr`avni (nacionalni) standard Bosne i Hercegovine (BAS) jeste standard koji je usvojio i objavio Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine; 

p)    zainteresirane strane su pravna i fizi~ka lica zainteresirana za procese i rezultate standardizacije (na primjer: privredna preduze}a, nau~no-istra`iva~ke ustanove, dru{tvene organizacije, upravni organi, strukovna udru`enja, tijela za ocjenjivanje uskla|enosti, itd); 

r)    stru~na tijela Instituta su tijela u okviru kojih se realiziraju projekti standardizacije i uskla|uju interesi zainteresiranih strana. 

^lan 3.
(Nadle`nost) 

Za programiranje i pripremanje BAS standarda i obavljanje drugih zadataka u vezi sa standardizacijom nadle`an je Institut za standardizaciju BiH (u daljnjem tekstu: Institut) uz podr{ku entitetskih institucija za standarde i Vije}a za standardizaciju Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vije}e). 

^lan 4.
(Javnost rada) 

Institut osigurava javnost rada na pripremi, izdavanju i odr`avanju BAS standarda putem: 

^lan 5.
(U~e{}e u procesima standardizacije) 

(1)    Zainteresirane strane i stru~na javnost mogu u~estvovati u procesima standardizacije direktno, uklju~ivanjem svojih stru~njaka u stru~na tijela Instituta i indirektno, putem pisanih prijedloga, komentara i primjedbi koje dostavljaju Institutu. 

(2)    Pisani podnesci iz stava (1) ovog ~lana podnose se direktoru Instituta u roku navedenom u dokumentu, ili najkasnije 15 dana nakon prijema zvani~ne obavijesti. 

^lan 6.
(Postupanje po podnescima) 

(1)    Institut je du`an na pisane prigovore i komentare odgovoriti u roku od 30 (trideset) dana od dana njihovog prijema. 

(2)    O pisanom prijedlogu zainteresiranih strana za rad na novim oblastima, za osnivanje novih Tehni~kih komiteta te za rad na novim standardima, Institut je du`an dati svoj stav u roku od 90 (devedeset) dana od dana prijema istog. 

DIO DRUGI - OSNIVANJE I RAD STRU^NIH TIJELA INSTITUTA 

^lan 7.
(Vrste stru~nih tijela) 

(1)    Stru~na tijela Instituta su: 

a)    tehni~ki komiteti (TC), 

b)    radne grupe (WG), 

c)    ad hoc grupe (AG) i 

d)    unifikacione grupe (UG). 

(2)    Institut osniva tehni~ke komitete za odre|ena podru~ja rada, a za rje{avanje posebnih zadataka mo`e osnovati ad hoc grupu. 

(3)    Tehni~ki komiteti (TC) mogu osnivati svoje stalne radne grupe (WG) i ad hoc grupe (AG) kako bi efektivnije obavljali planom utvr|ene zadatke. 

(4)    Vije}e za standardizaciju po potrebi mo`e da osnuje neko drugo stru~no tijelo radi ostvarivanja postavljenih ciljeva i zadataka u oblasti standardizacije. 

^lan 8.
(Postupak osnivanja stru~nih tijela) 

(1)    Institut osniva stru~na tijela na osnovu prijedloga za rad na novom podru~ju standardizacije, koje daju zainteresirane strane, Institut, Vije}e i entitetske institucije za standarde. 

(2)    Odluku o pokretanju procedure za osnivanje stru~nog tijela donosi direktor Instituta na osnovu relevantnih informacija o potrebama i interesima Bosne i Hercegovine i zainteresiranih strana. 

^lan 9.
(Poziv i prijava za u~e{}e u radu stru~nih tijela) 

(1)    Poziv za u~e{}e u radu novog tehni~kog komiteta objavljuje se na web-strani Instituta i/ili u Glasniku Instituta. 

(2)    Uz poziv se daju informacije o predlo`enom nazivu i podru~ju rada komiteta, oznake i nazivi korespondentnih tijela me|unarodnih/evropskih organizacija za standardizaciju te informacije o na~inu i roku za prijavljivanje kontakt osobi u Institutu i ostali podaci potrebni radi komuniciranja sa Institutom. 

(3)    Prijavljivanje za u~e{}e u radu stru~nog tijela vr{i se pomo}u obrasca "Prijava", koji je stalno raspolo`iv na web-strani Instituta, a objavljuje se i u Glasniku Instituta. Uz Prijavu za rad u stru~nom tijelu potrebno je dostaviti radnu biografiju stru~njaka kojeg zainteresovana strana predla`e. 

^lan 10.
(Uvjeti za osnivanje radnih tijela) 

(1)    Uvjeti za osnivanje novog TC-a su: 

(2)    Kad navedeni uvjeti nisu ispunjeni, poziv se za u~e{}e u radu TC-a obnavlja. 

(3)    Za osnivanje radnih (WG) i ad hoc (AG) grupa dovoljna su tri ~lana. 

(4)    Institut ima pravo da se i neposredno obrati organizacijama s pozivom da u~estvuju u radu stru~nih tijela Instituta. 

^lan 11.
(Sastav stru~nih tijela) 

(1)    Stru~na tijela Instituta ~ine ~lanovi i predsjednik. 

(2)    ^lanovi tijela su stru~njaci, dr`avljani Bosne i Hercegovine, predstavnici zainteresiranih strana za rad na standardizaciji. 

(3)    Stru~na tijela mogu da imaju najmanje pet, a najvi{e 15 ~lanova. 

(4)    Direktor Instituta mo`e odobriti u~e{}e vi{e od 15 ~lanova u tehni~kom komitetu, ako tehni~ki komitet pokriva {iroko podru~je rada koje zahtijeva ve}i broj eksperata iz razli~itih oblasti. 

(5)    Pri izboru ~lanova tijela mora se voditi ra~una o ravnomjernoj zastupljenosti svih zainteresiranih strana. 

(6)    Rad u stru~nim i koordinacionim tijelima podrazumijeva: zainteresiranost, dobrovoljnost, kompetentnost i djelovanje u interesu bosanskohercegova~ke standardizacije. 

^lan 12.
(Sekretari i koordinatori stru~nih tijela) 

(1)    Radom stru~nih tijela rukovode predsjednici, a stru~no-tehni~ku i administrativnu podr{ku tehni~kim komitetima i njihovim radnim grupama pru`aju sekretarijati i koordinatori. 

(2)    Sekretarijati TC smje{teni su u Institutu, a koordinatori su stru~ni saradnici Instituta. 

(3)    Institut mo`e vo|enje sekretarijata dodijeliti organizaciji, ~iji stru~njaci aktivno u~estvuju u radu komiteta, a koja izrazi spremnost da poslove sekretarijata obavlja u skladu s utvr|enim obavezama i odgovornostima. 

(4)    Vo|enje sekretarijata TC mo`e se dodijeliti samo organizacijama koje su osnovane po zakonima Bosne i Hercegovine i imaju sjedi{te na njenoj teritoriji. 

(5)    Dokaze o spremnosti za vo|enje sekretarijata organizacije iskazuju na posebnom obrascu i predla`u predsjednika i tehni~kog sekretara. 

^lan 13.
(Rje{enje o osnivanju TC

(1)    Na konstitutivnoj sjednici TC, koju organizira Institut, predstavnici zainteresiranih strana utvr|uju prijedloge (naziv TC, podru~je rada TC, predsjednika TC, ~lanove TC, sjedi{te sekretarijata TC, sekretara TC i koordinatora TC) na osnovu kojih direktor Instituta donosi rje{enje o osnivanju tehni~kog komiteta. 

(2)    Rje{enje iz stava jedan ovog ~lana sadr`i: 

^lan 14.
(Prestanak ~lanstva u stru~nom tijelu) 

^lanstvo u stru~nom tijelu prestaje: 

^lan 15.
(Mandat predsjednika TC-a) 

Mandat predsjednika traje 4 (~etiri) godine. Na prijedlog ~lanova komiteta, mandat se mo`e produ`avati vi{e puta za period od 2 (dvije) godine ili se mo`e uskratiti. (Detalji o odgovornostima predsjednika stru~nih tijela dati su u internom uputstvu Instituta1). 

^lan 16.
(Rje{enje o promjenama u stru~nom tijelu) 

(1)    Nakon svake promjene u stru~nom tijelu, Institut izdaje rje{enje o promjenama koje osim aktuelnih informacija u vezi sa stavkama navedenim u ~lanu 13. ovog Pravilnika sadr`i informacije o datumu osnivanja i broj rje{enja o osnivanju, te informaciju o provedenim promjenama i razlozima provedenih promjena. 

(2)    Predsjednik TC-a potpisuje odluke o osnivanju i promjenama u WG-a i AG-a koje formira TC

^lan 17.
(Status stru~nih tijela) 

(1)    Stru~na tijela mogu imati status aktivnog tijela (A), tijela u mirovanju (M) i prestati s radom (U). 

(2)    Prijedlog o promjeni statusa tijela mogu dati njegovi ~lanovi, sekretarijat i/ili Institut. Prijedlog moraju podr`ati dvije tre}ine ~lanova tijela. 

(3)    Rje{enje o promjeni statusa TC donosi direktor Instituta. 

(4)    U toku mirovanja sekretarijat TC-a i koordinator prate rad korespondentnih tijela me|unarodnih/evropskih organizacija za standardizaciju i odr`avaju komunikaciju s predsjednikom i ~lanovima TC-a. 

^lan 18.
(Evidencija o osnovanim stru~nim tijelima) 

(1)    Institut vodi i redovno a`urira registre o osnovanim stru~nim tijelima. U registru/ima se evidentiraju svi relevantni podaci iz rje{enja. Podaci o stru~nim tijelima Instituta raspolo`ivi su na web-strani Instituta. 

(2)    Na web-strani Instituta i/ili Glasniku Instituta objavljuju se obavezno podaci o stru~nim tijelima nakon njihovog osnivanja i bilo koje provedene promjene. Aktuelni podaci o svim stru~nim tijelima mogu se objaviti kao dodatak Glasniku Instituta, ili kao posebna publikacija. 

(3)    Detalji o ozna~avanju i registriranju stru~nih tijela dati su u internom uputstvu Instituta koje donosi direktor Instituta. 

^lan 19.
(Zadaci i odgovornost stru~nih tijela) 

Zadaci i odgovornosti stru~nih tijela, njihovih ~lanova, predsjednika, koordinatora i sekretarijata, te pojedinosti o na~inu osnivanja i rada dati su u internom uputstvu Instituta koje donosi direktor Instituta. 

^lan 20.
(Na~in rada i odlu~ivanja stru~nih tijela) 

Rad ~lanova stru~nih tijela odvija se na sjednicama i putem prepiske, a odluke se donose konsenzusom ili dvotre}inskom ve}inom, ako se ~lanovi tijela izja{njavaju bilo pismeno bilo na sjednici. Detalji o radu i odlu~ivanju u stru~nim tijelima dati su u Poslovniku o radu stru~nih tijela Instituta. 

^lan 21.
(Unifikaciona grupa) 

(1)    Institut osniva Unifikacionu grupu kako bi osigurao da BAS standardi budu uskla|eni s BAS uputstvima, ve} donesenim standardima i drugim aktima. 

(2)    Stalni ~lanovi unifikacione grupe su prevodilac, lektor, predstavnik Instituta, a promjenljivi ~lanovi su jedan ili dva ~lana TC-a ~ijem podru~ju rada pripada standard koji se razmatra. 

DIO TRE]I - PRIPREMANJE, DONO[ENJE I OBJAVLJIVANJE BAS STANDARDA 

^lan 22.
(Priprema, dono{enje i objavljivanje BAS standarda) 

(1)    Institut priprema i donosi BAS standarde kao izvorne i kao preuzete odgovaraju}e me|unarodne/evropske standarde ili nacionalne standarde drugih dr`ava. 

(2)    Svi BAS standardi pripremaju se, donose i objavljuju u skladu s utvr|enom procedurom. 

(3)    Detaljan opis aktivnosti potrebnih za pripremu i dono{enje BAS standarda dati su u internom uputstvu Instituta koje donosi direktor Instituta. 

^lan 23.
(Preuzimanje me|unarodnih/evropskih standarda) 

(1)    Me|unarodni/evropski standardi se preuzimaju u sistem bosanskohercegova~ke standardizacije po osnovu ~lanstva u tim organizacijama, a u skladu s odgovaraju}im dokumentima/ugovorima. Nacionalni standardi drugih dr`ava preuzimaju se u skladu sa odredbama ugovora koje Institut sklapa s organizacijama za standarde tih dr`ava. 

(2)    Pri preuzimanju standarda koriste se sljede}e metode: 

(3)    O izboru metode preuzimanja odlu~uje direktor Instituta na osnovu prijedloga odgovaraju}eg TC- a, a u skladu s politikom i planovima preuzimanja standarda te raspolo`ivim resursima. 

(4)    Detaljan opis navedenih metoda i preporuke o njihovom kori{tenju dati su u internom uputstvu Instituta koje donosi direktor Instituta. 

^lan 24.
(Stepen uskla|enosti preuzetog standarda) 

(1)    BAS standard koji je preuzeti me|unarodni /evropski standard u odnosu na originalni dokument mo`e imati sljede}e stepene uskla|enosti: 

(2)    ^lanovi stru~nih tijela utvr|uju potrebne modifikacije u BAS standardu u odnosu na originalni me|unarodni/evopski standard i predla`u njihov sadr`aj. 

(3)    Detaljan opis kriterija i na~ina za odre|ivanje stepena uskla|enosti te pravila unosa modifikacije u BAS standard dati su u internom uputstvu Instituta koje donosi direktor Instituta. 

^lan 25.
(Proces pripremanja i dono{enja standarda) 

(1)    Proces pripremanja i dono{enja standarda odvija se u fazama. 

Faza I - Prihvatanje prijedloga i planiranje 

Faza II - Utvr|ivanje nacrta BAS standarda 

Faza III - Utvr|ivanje prijedloga BAS standarda 

    Faza IV - Dono{enje (odobravanje) i objavljivanje BAS standarda. 

(2)    Rezultat svake faze su odgovaraju}i dokumenti. 

^lan 26.
(Prijedlog za rad na novim BAS standardima) 

(1)    Prijedloge za rad na novim BAS standardima daju zainteresirane strane, Institut, Vije}e i entitetske institucije za standarde. Uz obrazlo`enje prijedloga treba prilo`iti dokument koji se mo`e prihvatiti kao prednacrt standarda (PN) i/ili dati dovoljno informacija o dokumentu koji se mo`e koristiti kao osnova novog standarda. 

(2)    Prijedloge za rad na novim BAS standardima razmatraju stru~na tijela i saradnici Instituta s aspekta: 

(3)    Kad ne postoji odgovaraju}e stru~no tijelo, Institut mo`e osnovati kompetentno privremeno tijelo koje }e dati mi{ljenje i predlo`iti odgovaraju}a rje{enja u vezi s datom temom. 

^lan 27.
(Odluka o prijedlogu rada na novim BAS standardima) 

(1)    Direktor Instituta donosi odluku o prihvatanju prijedloga na temelju mi{ljenja stru~nih tijela, te utvr|uje obim i sadr`aj aktivnosti kako bi se osigurao potreban kvalitet prednacrta standarda i njegovo uklju~ivanje u plan rada komiteta. 

(2)    Prijedlozi iz ~lana 24 se dostavljaju i razmatraju u Institutu i njegovim tijelima tokom cijele godine i u skladu s utvr|enim prioritetom uklju~uju u planove rada odgovaraju}eg TC

^lan 28.
(Notifikacija prihva}enih prijedloga) 

Svi prihva}eni prijedlozi za rad na novim BAS standardima i/ili amandmanima BAS standarda, koji nisu identi~no preuzeti me|unarodni/evropski standardi moraju se notificirati (prijaviti) u skladu s odredbama va`e}e me|unarodne i evropske legislative o notificiranju. 

^lan 29.
(Plan rada TC

(1)    Planovi rada TC dio su programa rada dr`avne standardizacije koji predla`e Institut, a utvr|uje Vije}e za standardizaciju. 

(2)    Plan rada standardizacije sadr`i za svaki pojedina~ni standard ili drugi dokument sljede}e podatke: 

(3)    Plan rada standardizacije objavljuje se na web-strani Instituta i u posebnoj publikaciji o ~emu treba dati informaciju u Glasniku Instituta. 

(4)    Institut nadzire izvr{enje plana rada i o tome izvje{tava Vije}e i javnost. 

^lan 30.
(Priprema programa rada) 

(1)    Pri pripremi programa rada Institut uzima u obzir va`e}e standarde i druga dokumenta te teku}e aktivnosti stru~nih tijela me|unarodnih/evropskih organizacija za standardizaciju i dokumenta drugih dr`ava ukoliko zadovoljavaju zahtjeve BiH u pogledu zdravlja, sigurnosti i za{tite okoline. 

(2)    Standardi ne mogu sadr`avati odredbe koje bi sprje~avale slobodan protok roba i usluga. 

^lan 31.
(Prednacrt BAS standarda) 

Prednacrt BAS standarda mo`e biti: 

^lan 32.
(Razmatranje i odlu~ivanje o prednacrtu BAS standarda) 

(1)    Zavisno od na~ina organiziranja rada u komitetu i u skladu s Poslovnikom, prednacrte standarda razmatraju ~lanovi TC-a i/ili WG-a ili AG-a i utvr|uju nacrte standarda. Sve odluke u vezi s nacrtima standarda, koje donesu ~lanovi WG-a ili AG-a, mora verifikovati mati~ni TC

(2)    Verifikacija odluka iz prethodnog stava mo`e se obaviti i pismeno ukoliko nije bilo spornih pitanja i ako iste podr`i vi{e od dvije tre}ine ~lanova komiteta. 

(3)    Odluku o upu}ivanju nacrta BAS standarda na javnu raspravu donosi tehni~ki komitet (TC). 

^lan 33.
(Aktuelne informacije o dokumentu koji je predmet razmatranja) 

(1)    U slu~aju da aktuelne informacije kojima se raspola`e osporavaju ta~ke ili cijeli dokument koji se razmatra, TC mo`e dokument vratiti predlaga~u radi dorade, ili predlo`iti Institutu da se prekine dalji rad na BAS standardu. 

(2)    Aktuelne informacije iz prethodnog stava obuhvataju i informacije koje se odnose na pripremu me|unarodnih/evropskih standarda u vezi s BAS standardom u pripremi. 

^lan 34.
(Javna rasprava o nacrtima BAS standarda) 

Prijedlozi TC-a za javnu raspravu o nacrtima standarda dostavljaju se Institutu gdje se provjerava kompletnost dokumenata i utvr|uje po~etak javne rasprave koji se objavljuje na web-strani Instituta i/ili u Glasniku Instituta. Pri objavljivanju javne rasprave daju se op}e informacije da su dokumenti dostupni u Institutu gdje treba dostaviti komentare na nacrte standarda u definiranom roku i sljede}e posebne informacije: 

^lan 35.
(Primjedbe/komentari na nacrt(e) BAS standarda) 

(1)    Rok za dostavljanje primjedbi/komentara na predlo`eni(e) nacrt(e) standarda jeste najmanje 30 (trideset) dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-strani Instituta i/ili u Glasniku Instituta. 

(2)    Primjedbe/komentari na nacrte standarda dostavljaju se Institutu, a saradnici Instituta pripremaju izvje{taj o provedenoj javnoj raspravi. 

(3)    ^lanovi TC-a razmatraju primjedbe/komentare na nacrt standarda, prispjele tokom javne rasprave i prihvataju ih ili odbacuju. 

^lan 36.
(Odluka o utvr|ivanju prijedloga standarda) 

(1)    Odluka o utvr|ivanju prijedloga standarda (PS) i njegovom upu}ivanju u dalju proceduru donosi se dvotre}inskom ve}inom svih ~lanova komiteta. 

(2)    Predsjednik TC-a mo`e donijeti odluku o utvr|ivanju PS-a i upu}ivanju dokumenta(ata) u dalju proceduru na osnovu pismenog izja{njavanja ~lanova TC-a. ^lanovi komiteta tako|er mogu ovlastiti predsjednika da donese odluku o utvr|ivanju prijedloga standarda i njihovom upu}ivanju u dalju proceduru. 

(3)    Odluke iz prethodnog stava mogu se donijeti samo ako u toku javne rasprave nije bilo komentara, ili su se komentari odnosili na {tamparske gre{ke, koje nemaju utjecaj na sadr`aj standarda. 

(4)    Predsjednik TC-a o odlukama iz prethodnog stava podnosi izvje{taj na prvoj narednoj sjednici. 

^lan 37. 

(Odluka o odobravanju i objavljivanju BAS standarda) 

(1)    Direktor Instituta donosi odluku o odobravanju i objavljivanju BAS standarda na osnovu: 

(2)    Dokumente iz prethodnog stava potpisuju i odobravaju u skladu s ovlastima: 

^lan 38.
(Izdavanje i arhiviranje BAS standarda) 

(1)    BAS standard i ostali dokumenti standardizacije izdaju se kao posebne publikacije Instituta, a njihovo izdavanje se objavljuje na web-strani Instituta i/ili u Glasniku Instituta. 

(2)    Tekst BAS standarda i kopija odluke direktora o odobravanju i objavljivanju arhiviraju se u Sektoru za informaciono-dokumentacione poslove. 

^lan 39.
(Preuzimanje drugih dokumenata) 

(1)    Tehni~ki komiteti mogu predlo`iti preuzimanje i drugih dokumenata koje pripremaju i objavljuju me|unarodne/evropske organizacije za standardizaciju. 

(2)    Dokumenti iz prethodnog stava mogu imati normativni i/ili informativni karakter, a nakon preuzimanja zadr`avaju vrstu i namjenu koje imaju kao originalni dokumenti. 

DIO ^ETVRTI - AMANDMANI, KOREKCIJE I PREISPITIVANJE STANDARDA 

^lan 40.
(Korekcije i amandmani na standarde) 

(1)    Korekcije i amandmani na izvorne BAS standarde pripremaju se i izdaju po istoj proceduri kao i izvorni standardi. 

(2)    Korekcije i amandmani na me|unarodne/evropske standarde koji su preuzeti kao BAS standardi, preuzimaju se kao posebni dokumenti po istoj proceduri i dodaju uz osnovni standard. 

(3)    Me|unarodni/evropski standardi s ve} objavljenim korekcijama i amandmanima preuzimaju se kao jedinstveni dokument, ili kao posebni dokumenti, zavisno od metode primijenjene pri preuzimanju. 

^lan 41.
(Odluka o odobravanju i objavljivanju korekcije teksta BAS standarda) 

(1)    Propusti u kona~nom tekstu BAS standarda, nastali u toku njegove finalne obrade, mogu se otkloniti korekcijom. 

(2)    Direktor Instituta donosi odluku o odobravanju i objavljivanju korekcije na osnovu prijedloga predsjednika TC-a. 

^lan 42.
(Preispitivanje BAS standarda) 

(1)    Tehni~ki komiteti moraju preispitivati standarde u svom podru~ju rada i uskla|ivati ih s najnovijim nau~no-tehnolo{kim saznanjima, najnovijim me|unarodnim/evropskim standardima i zahtjevima zainteresiranih strana. Preispitivanja izvornih BAS standarda vr{e se jedanput u toku 5 godina. Preispitivanja BAS standarda koji su nastali preuzimanjem me|unarodnih/evropskih standarda u vezi su s odgovaraju}im aktivnostima korespondentnih tijela koja su pripremila originalni dokument. Zbog toga je neophodno pratiti i/ili u~estvovati u radu korespondentnih tijela me|unarodnih/evropskih organizacija za standardizaciju. 

(2)    Preispitivanja standarda planirana su i dio su redovnih aktivnosti ~iji su rezultati: 

(3)    Revidiranje standarda vr{i se po istoj proceduri kao pripremanje i izdavanje novog standarda. 

(4)    Odluku o zamjeni i/ili povla~enju standarda, koji se nakon pregleda stavljaju van upotrebe, donosi direktor Instituta na prijedlog odgovaraju}eg TC. Informacije o potvr|enim, zamijenjenim i/ili povu~enim BAS standardima objavljuju se na web-strani Instituta i/ili u Glasniku Instituta. 

^lan 43.
(Objavljivanje BAS standarda) 

(1)    BAS standard kao i njegovi amandmani, korekcije i drugi dokumenti standardizacije objavljuju se kao posebne publikacije na jezicima koji su u slu`benoj upotrebi u BiH i/ili jeziku(cima) izvornog dokumenta. Nacionalni predgovor mora sadr`avati informaciju o tome koja je od verzija va`e}a u slu~aju spora. 

(2)    Struktura i na~in izlaganja u BAS standardima trebaju biti jednoobrazni i u skladu s va`e}im internim uputstvima Instituta. 

(3)    Format i kvalitet papira za {tampanje BAS standarda trebaju biti u skladu s internim uputstvima Instituta. 

DIO PETI - OZNA^AVANJE BOSANSKOHERCEGOVA^KIH STANDARDA I DRUGIH DOKUMENATA STANDARDIZACIJE 

^lan 44.
(Ozna~avanje izvornih standarda) 

(1)    Oznaka bosanskohercegova~kih izvornih standarda sastoji se od alfabetskog i numeri~kog dijela. 

(2)    Alfabetski dio oznake predstavlja skra}enica "BAS" koja, upisana bez dodatnih alfabetskih znakova, dokument klasificira kao izvorni bosanskohercegova~ki standard. 

(3)    Numeri~ki dio oznake ukazuje na broj u mati~nom registru pod kojim je standard registriran. 

(4)    Registriranje izvornih BAS standarda po~inje od broja 1000. 

(5)    Referentni broj standarda nastaje kad se osnovnoj oznaci standarda doda godina/datum izdanja, odvojena dvota~kom. Referentni broj navodi se u katalozima, pregledima i pri datiranom upu}ivanju na standarde. Referentni broj standarda mo`e sadr`avati i oznake jezika izdanja. 

(5)    Godina izdanja jeste godina/datum kad je standard objavljen. 

Primjer: 

BAS 1002:2000 

^lan 45. 

(Ozna~avanje preuzetih standarda) 

(1)    Oznaka bosanskohercegova~kog standarda, koji je nastao preuzimanjem me|unarodnog/evropskog standarda te standarda koji se preuzimaju od drugih dr`ava i organizacija za standarde, formira se tako {to se ispred oznake preuzetog standarda upi{e skra}enica BAS, odvojena jednim praznim mjestom. 

(2)    Referentni broj BAS standarda iz prethodnog stava, a u skladu sa ~lanom 44. ovog Pravilnika, formira se tako {to se oznaci dodaje godina/datum izdanja kao bosanskohercegova~kog standarda. 

^lan 46.
(Primjeri ozna~avanja preuzetih standarda) 

U katalozima, pregledima i na naslovnoj strani standarda uz referentni broj BAS standarda koji je preuzeti me|unarodni/evropski standard na pogodnom mjestu potrebno je upisati referentni broj orginalnog me|unarodnog/evropskog standarda i oznaku stepena uskla|enosti, me|usobno odvojene zarezom. 

Primjeri: 

BAS EN 45020:2009 (EN45020:2006, IDT; ISO/IEC Guide 2:2006, IDT) 

BAS EN ISO 9001:2009 (EN ISO 9001:2008, IDT; ISO 9001:2008, IDT) 

BAS EN ISO/IEC 17025:2006 (EN ISO/IEC 17025:2005, IDT; ISO/IEC 17025:1995, IDT) 

BAS ISO 3833:2003 (ISO 3383:1977, MOD) 

BAS DIN 30681:2007 (DIN 30681:1998, IDT) 

^lan 47.
(Ozna~avanje drugih dokumenata standardizacije) 

^lan 45. ovog Pravilnika primjenjuje se i kod ozna~avanja drugih dokumenata bosanskohercegova~ke standardizacije koji su nastali preuzimanjem odgovaraju}ih dokumenata me|unarodnih/evropskih organizacija za standardizaciju. 

Primjeri: 

BAS IEC/TR 3 60664-4:2000 (IEC/TR 3 60664-4:1997, IDT) 

BAS CR ISO 15608:2001 (CR ISO15608:2000,IDT; ISO/TR 15608:2000, IDT) 

^lan 48. 

(Ozna~avanje amandmana i korekcija izvornih standarda) 

(1)    Oznake amandmana i korekcija na izvorne BAS standarde formiraju se tako {to se referentnom broju osnovnog BAS standarda dodaju dopunske alfabetske i numeri~ke oznake: 

(2)    Numeri~ka oznaka ozna~ava broj amandmana/korekcije. 

(3)    Dopunska oznaka se od referentnog broja osnovnog BAS standarda odvaja kosom crtom 

^lan 49.
(Primjer ozna~avanja amandmana i korekcija izvornih standarda) 

Referentni broj amandmana/korekcije izvornih BAS standarda sadr`i njegovu oznaku, (vidi ~lan 44.), i godinu izdanja amandmana/korekcije. 

Primjeri: 

BAS 1002:2000/A1:2009 

^lan 50.
(Referentni broj preuzetog standarda) 

Referentni broj BAS standarda koji je preuzeti me|unarodni/evropski standard s uklju~enim svim amandmanima izdatim prije preuzimanja sadr`i samo oznaku preuzetog standarda s godinom kad je on objavljen kao BAS standard. Na pogodnom mjestu treba upisati referentne oznake preuzetog standarda i svih uklju~enih amandmana me|usobno povezanih znakom sabiranja, te oznaku stepena uskla|enosti. 

Primjeri: 

BAS EN 26:2003 (EN 26:1997+AC:1998+A1:2000, IDT) 

BAS EN 125:2003 (EN 125:1991+A1:1996, IDT) 

^lan 51.
(Registar BAS standarda) 

Institut vodi registar svih BAS standarda, koji sadr`i oznaku i naziv BAS standarda/dokumenta na jednom od slu`benih jezika u BiH, broj i godinu izdanja, oznaku/e jezika izdanja, ICS oznaku, referentni broj i naziv preuzetog standarda/dokumenta, status standarda, oznaku tehni~kog komiteta koji je pripremio standard, broj odluke o odobravanju BAS standarda i broj Glasnika u kojem je standard objavljen, te oznake standarda koje navedeni standard zamjenjuje. 

^lan 52.
(Katalog objavljenih BAS standarda) 

Institut jednom godi{nje izdaje katalog objavljenih BAS standarda, koji sadr`i referentne brojeve i nazive standarda, oznake izdanja i jezika, te broj strana standarda, ICS oznaku, a kod preuzetih standarda, oznake originalnih dokumenata i oznake stepena uskla|enosti BAS standarda s preuzetim standardom. 

DIO [ESTI - ZAVR[NE ODREDBE 

^lan 53.
(Objavljivanje) 

Ovaj Pravilnik objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH". 

^lan 54.
(Stupanje na snagu) 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". 


VS broj 002-P/09
28. aprila 2009. godine
Sarajevo 


Predsjednik Vije}a
za standardizaciju BiH
Prof. dr. Sonja Bijeljac, s. r. 

URED KOORDINATORA
ZA REFORMU JAVNE UPRAVE 

Na osnovu ~lana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 26/04, 7/05 i 48/05), ~l. 9. i 10. Odluke o uslovima i na~inu prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 52/05), Odluke o potrebi prijema u radni odnos pripravnika VII stepena stru~ne spreme u Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavaju}eg Vije}a ministara Bosne i Hercegovine broj 01-34-181/09 od 15. maja 2009. godine, a u vezi sa ~lanom 6h Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji Ureda predsjedavaju}eg Vije}a ministara Bosne i Hercegovine (broj 01-1-547/2003 od 24. decembra 2003. godine, broj 01-02-1424/05 od 17. maja 2005. godine i VM broj 280/05 od 8. decembra 2005. godine, broj 01-02-954/08 od 24. aprila 2008. godine i VM broj 59/08 od 24. aprila 2008. godine i broj 01-02-86/09 od 16. aprila 2009. godine i VM broj 103/09 od 16. aprila 2009. godine), Koordinator za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavaju}eg Vije}a ministara Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR PRIPRAVNIKA VII STEPENA STRU^NE SPREME U UREDU KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE PRI UREDU PREDSJEDAVAJU]EG VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE 

^lan 1. 

Imenuje se Komisija za izbor pripravnika VII stepena stru~ne spreme putem Javnog oglasa u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavaju}eg Vije}a ministara Bosne i Hercegovine u sastavu: 

1.    AZRA BUSULAD@I], dr`avni slu`benik iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave 

2.    BRANISLAV ZIMONJI], dr`avni slu`benik iz drugih institucija BiH, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 

3.    ZDRAVKO KUJUND@IJA, dr`avni slu`benik iz Agencije za dr`avnu slu`bu BiH 

^lan 2. 

Imenuje se EMINA DERVI[EVI], dr`avni slu`benik iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave, za sekretara Komisije za izbor pripravnika VII stepena stru~ne spreme putem Javnog oglasa u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavaju}eg Vije}a ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija). 

^lan 3. 

Naknada za rad ~lanovima Komisije i sekretaru Komisije iz ~lana 1. i 2. ovog Rje{enja odredi}e se posebnim aktom, nakon okon~anja rada Komisije i podno{enja Izvje{taja o radu, a u skladu sa odredbama Odluke o kriterijima za utvr|ivanje nov~ane naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim odborima i drugim radnim tijelima iz nadle`nosti institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 19/09). 

^lan 4. 

Komisija }e ve}inom glasova usvojiti poslovnik i izabrati predsjedavaju}eg me|u svojim ~lanovima. 

^lan 5. 

Odluku o na~inu provjere znanja kandidata donosi Komisija. 

^lan 6. 

Komisija razmatra pristigle prijave kandidata i utvr|uje redosljed kandidata u skladu sa ispunjavanjem uslova iz Javnog oglasa i pokazanim znanjem kandidata. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju op}e i posebne uslove, Komisija }e odbaciti, o ~emu }e obavijestiti podnosioce takvih prijava. 

^lan 7. 

Odluku o izboru pripravnika izme|u kandidata prijavljenih na Javni oglas donosi rukovodilac institucije, u skladu sa rezultatom koji su kundidati postigli u izbornom procesu, a na osnovu koje se sa pripravnikom zaklju~uje ugovor o radu na period od jedne godine. 

^lan 8. 

O izvr{enom izboru pripravnika predsjednik Komisije pismeno obavje{tava kandidate koji su su prijavili na Javni oglas. 

^lan 9. 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. 


Broj 01-34-181-4/09
8. juna 2009. godine
Sarajevo 


Koordinator
za reformu javne uprave
Nevenka Savi}, s. r. K A Z A L O PARLAMENTARNA SKUP[TINA
BOSNE I HERCEGOVINE 

252 

Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine - Pro~i{}eni tekst (hrvatski jezik) 

Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine - Pre~i{}eni tekst (srpski jezik) 

Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine - Pre~i{}eni tekst (bosanski jezik) 

253 

Zakon o Tu`iteljstvu Bosne i Hercegovine - Pre~i{}eni tekst (hrvatski jezik) 

Zakon o Tu`ila{tvu Bosne i Hercegovine - Pre~i{}eni tekst (srpski jezik) 

12 

Zakon o Tu`ila{tvu Bosne i Hercegovine - Pre~i{}eni tekst (bosanski jezik) 

14 

254 

Zakon o parlamentarnom vojnom povjereniku Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 

16 

Zakon o parlamentarnom vojnom povjereniku Bosne i Hercegovine (srpski jezik) 

18 

Zakon o parlamentarnom vojnom povjereniku Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 

20 

255 

Zakon o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni ra~un i raspodjeli prihoda (hrvatski jezik) 

22 

Zakon o usvajawu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni ra~un i raspodjeli prihoda (srpski jezik) 

22 

Zakon o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni ra~un i raspodjeli prihoda (bosanski jezik) 

22 

256 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni ra~un i raspodjeli prihoda (hrvatski jezik) 

23 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni ra~un i raspodjeli prihoda (srpski jezik) 

23 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni ra~un i raspodjeli prihoda (bosanski jezik) 

24 

257 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) 

24 

Zakon  o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) 

25 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) 

25 

258 

Zakon o za{titi doma}e proizvodnje unutar sporazuma CEFTA (hrvatski jezik) 

25 

Zakon o za{titi doma}e proizvodwe unutar sporazuma CEFTA (srpski jezik) 

26 

Zakon o za{titi doma}e proizvodnje u okviru sporazuma CEFTA (bosanski jezik) 

26 

259 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dr`avnoj Agenciji za istrage i za{titu (hrvatski jezik) 

27 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dr`avnoj Agenciji za istrage i za{titu (srpski jezik) 

28 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dr`avnoj Agenciji za istrage i za{titu (bosanski jezik) 

30 

260 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 

32 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansirawu institucija Bosne i Hercegovine (srpski jezik) 

35 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 

38 

261 

Zakon o tro{arinama u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) 

41 

Zakon o akcizama  u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) 

46 

Zakon o akcizama  u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) 

51 

VIJE]E MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE 

262 

Odluka o izdvajanju sredstava iz teku}e prora~unske pri~uve za pla}anje rente za izgradnju objekta veleposlanstva Republike Turske u Sarajevu (hrvatski jezik) 

56 

Odluka o izdvajawu sredstava iz teku}e buxetske rezerve za pla}awe rente za izgradwu objekta ambasade  Republike Turske u Sarajevu (srpski jezik) 

57 

Odluka o izdvajanju sredstava iz teku}e bud`etske rezerve za pla}anje rente za izgradnju objekta ambasade  Republike Turske u Sarajevu (bosanski jezik) 

57 

263 

Odluka o interventnom kori{tenju sredstava teku}e prora~unske pri~uve (hrvatski jezik) 

57 

Odluka o interventnom kori{tewu sredstava teku}e buxetske rezerve (srpski jezik) 

58 

Odluka o interventnom kori{tenju sredstava teku}e bud`etske rezerve (bosanski jezik) 

58 

264 

Rje{enje o imenovanju zamjenika ravnatelja Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 

58 

Rje{ewe o imenovawu zamjenika direktora Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (srpski jezik) 

58 

Rje{enje o imenovanju zamjenika direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine  (bosanski jezik) 

58 

265 

Rje{enje o imenovanju ravnatelja Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 

59 

Rje{ewe o imenovawu direktora Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (srpski jezik) 

59 

Rje{enje o imenovanju direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 

59 

MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I
EKONOMSKIH ODNOSA BiH 

266 

Odluka o formiranju Radne skupine za koordinaciju savjetodavnih slu`bi u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik) 

59 

Odluka o formirawu Radne grupe za koordinaciju savjetodavnih slu`bi u Bosni i Hercegovini (srpski jezik) 

60 

Odluka o formiranju Radne grupe za koordinaciju savjetodavnih slu`bi u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik) 

60 

VIJE]E ZA STANDARDIZACIJU
BOSNE I HERCEGOVINE 

Pravilnik o proceduri pripremanja, dono{enja i objavljivanja bosanskohercegova~kih standarda (hrvatski jezik) 

61 

Pravilnik o proceduri pripremawa, dono{ewa i objavqivawa bosanskohercegova~kih standarda (srpski jezik) 

66 

Pravilnik o proceduri pripremanja, dono{enja i objavljivanja bosanskohercegova~kih standarda (bosanski jezik) 

72 

URED KOORDINATORA ZA REFORMU
JAVNE UPRAVE 

Rje{enje o imenovanju Komisije za izbor pripravnika VII stepena stru~ne spreme u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavaju}eg Vije}a ministara Bosne i Hercegovine 

77 


Nakladnik: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za nakladnika: tajnik Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja  - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, Magribija 3 - Ravnatelj: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Ravnatelj: 554-150 - Pretplata: 554-570, faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Pravna slu`ba: 554-151 - Ra~unovodstvo: 558-440, faks 550-295 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: UNICREDIT BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Br~ko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - Tisak: UNIONINVESTPLASTIKA  d. d. Semizovac - Za tiskaru: Ned`ad Kara~i} - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/
I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obvezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.
Pretplata za
I polugodi{te 2009. za "Slu`beni glasnik BiH" i "Me|unarodne ugovore" 120,00 KM, "Slu`bene novine Federacije BiH" 110,00 KM.
Web izdanje: http: //www.sluzbenilist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM