LOGO-FED_2007.JPG


Godina XVI – Broj 24 

^etvrtak, 9. 4. 2009. godine
S A R A J E V O
 


ISSN 1512-7079
 

PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE 

301 

Temeljem ~lanka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[ENJU IZMJENA I DOPUNA PRORA^UNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2009. GODINU 

Progla{avaju se izmjene i dopune Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu koje je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupni~kog doma od 6. travnja 2009. godine i na sjednici Doma naroda od 1. travnja 2009. godine. 


Broj 01-02-182/09
8. travnja 2009. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, v. r. 

IZMJENE I DOPUNE 

PRORA^UNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2009. GODINU 

^lanak 1. 

Izmjene i dopune Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu sastoje se od: 

 tabelaprva bos hrvbudzet2 hrvbudzet3 hrvbudzet4 hrvbudzet5 hrvbudzet6 hrvbudzet7 hrvbudzet8 hrvbudzet9 hrvbudzet10 hrvbudzet11 hrvbudzet12 hrvbudzet13 hrvbudzet14 hrvbudzet15 hrvbudzet16 hrvbudzet17 hrvbudzet18 hrvbudzet19 hrvbudzet20

^lanak 4. 

Izmjene i dopune Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu stupaju na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, v. r. 


Predsjedatelj
Zastupni~koga doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, v. r. 

hrvbudzet21


Na osnovu ~lana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[ENJU IZMJENA I DOPUNA BUD@ETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA
2009. GODINU 

Progla{avaju se izmjene i dopune Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu koje je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 6. aprila 2009. godine i na sjednici Doma naroda od 1. aprila 2009. godine. 


Broj 01-02-182/09
8. aprila 2009. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, s. r. 

IZMJENE I DOPUNE 

BUD@ETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA  2009. GODINU 

^lan 1. 

Izmjene i dopune Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu sastoje se od: 

b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 b15 b16 b17 b18 b19 b20

^lan 4. 

Izmjene i dopune Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, s. r. 

b21

302 

Temeljem ~lanka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[ENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZVR[AVANJU PRORA^UNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2009. GODINU 

Progla{ava se Zakon o izmjeni Zakona o izvr{avanju Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu koje je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupni~kog doma od 6. travnja 2009. godine i na sjednici Doma naroda od 1. travnja 2009. godine. 


Broj 01-02-183/09
8. travnja 2009. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, v. r. 

ZAKON 

O IZMJENI ZAKONA O IZVR[AVANJU PRORA^UNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA
2009. GODINU 

^lanak 1. 

U Zakonu o izvr{avanju Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 87/08), ~lanak 12. mijenja se i glasi: 

"Prioritet izvr{avanja Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu je izmirenje obveza/deficita nastalog u Prora~unu Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, utvr|en izmjenama i dopunama Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu." 

^lanak 2. 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, v. r. 


Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, v. r. Na osnovu ~lana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[EWU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZVR[AVAWU BUXETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2009. GODINU 

Progla{ava se Zakon o izmjeni Zakona o izvr{avawu Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu koje je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 6. aprila 2009. godine i na sjednici Doma naroda od 1. aprila 2009. godine. 


Broj 01-02-183/09
8. aprila 2009. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, s. r. 

ZAKON 

O IZMJENI ZAKONA O IZVR[AVAWU BUXETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA
2009. GODINU 

^lan 1. 

U Zakonu o izvr{avawu Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 87/08), ~lan 12. mijewa se i glasi: 

"Prioritet izvr{avawa Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu je izmirewe obaveza/deficita nastalog u Buxetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, utvr|en izmjenama i dopunama Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu." 

^lan 2. 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, s. r. Na osnovu ~lana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[ENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZVR[AVANJU BUD@ETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2009. GODINU 

Progla{ava se Zakon o izmjeni Zakona o izvr{avanju Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu koje je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 6. aprila 2009. godine i na sjednici Doma naroda od 1. aprila 2009. godine. 


Broj 01-02-183/09
8. aprila 2009. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, s. r. 

ZAKON 

O IZMJENI ZAKONA O IZVR[AVANJU BUD@ETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE  ZA
2009. GODINU 

^lan 1. 

U Zakonu o izvr{avanju Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 87/08), ~lan 12. mijenja se i glasi: 

"Prioritet izvr{avanja Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu je izmirenje obaveza/deficita nastalog u Bud`etu Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, utvr|en izmjenama i dopunama Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu." 

^lan 2. 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, s. r. 


303 

Temeljem ~lanka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[ENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DUGU, ZADU@IVANJU I JAMSTVIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

Progla{ava  se Zakon o izmjeni Zakona o dugu, zadu`ivanju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine koje je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupni~kog doma od 6. travnja 2009. godine i na sjednici Doma naroda od 1. travnja 2009. godine. 


Broj 01-02-184/09
8. travnja 2009. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, v. r. 

ZAKON 

O IZMJENI ZAKONA O DUGU, ZADU@IVANJU I JAMSTVIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

^lanak 1. 

U Zakonu o dugu, zadu`ivanju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 86/07) ~lanak 9. mijenja se i glasi: 

"Kratkoro~ni dug nastao radi financiranja deficita nastaloga iz gotovinskoga toka otplatit }e se u fiskalnoj godini u kojoj je zadu`enje i nastalo. Ovaj dug ne}e biti predmetom refinanciranja ili produ`enja nakon isteka te fiskalne godine; te ni u kojem vremenskom razdoblju tijekom te fiskalne godine ne}e pre}i 5% prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini i ne}e biti nikakvog neizmirenog kratkoro~nog zadu`enja u razdoblju od uzastopnih 30 dana u okviru te fiskalne godine. Kratkoro~ni dug koji je nastao radi financiranja deficita nastalog iz gotovinskoga toka i koji se otplati ne}e se smatrati neizmirenim u svrhe utvr|ivanja ograni~enja iz ~lanka 7. stavak 5. ovoga Zakona." 

^lanak 2. 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, v. r. 


Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, v. r. Na osnovu ~lana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[EWU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DUGU, ZADU@IVAWU I GARANCIJAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

Progla{ava  se Zakon o izmjeni Zakona o dugu, zadu`ivawu i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine koje je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 6. aprila 2009. godine i na sjednici Doma naroda od 1. aprila  2009. godine. 


Broj 01-02-184/09
8. aprila 2009. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, s. r. 

ZAKON 

O IZMJENI ZAKONA O DUGU, ZADU@IVAWU I GARANCIJAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

^lan 1. 

U Zakonu o dugu, zadu`ivawu i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 86/07) ~lan 9. mijewa se i glasi: 

"Kratkoro~ni dug nastao radi finansirawa deficita nastalog iz gotovinskog toka otplati}e se u fiskalnoj godini u kojoj je zadu`ewe i nastalo. Ovaj dug ne}e biti predmet refinansirawa ili produ`ewa nakon isteka te fiskalne godine; te ni u kom vremenskom periodu tokom te fiskalne godine ne}e pre}i 5% prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini i ne}e biti nikakvog neizmirenog kratkoro~nog zadu`ewa u periodu od uzastopnih 30 dana u okviru te fiskalne godine. Kratkoro~ni dug koji je nastao radi finansirawa deficita nastalog iz gotovinskog toka i koji se otplati ne}e se smatrati neizmirenim u svrhe utvr|ivawa ograni~ewa iz ~lana 7. stav 5. ovog Zakona." 

^lan 2. 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, s. r. Na osnovu ~lana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim 

UKAZ 

O PROGLA[ENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DUGU, ZADU@IVANJU I GARANCIJAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

Progla{ava  se Zakon o izmjeni Zakona o dugu, zadu`ivanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine koje je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 6. aprila 2009. godine i na sjednici Doma naroda od 1. aprila 2009. godine. 


Broj 01-02-184/09
8. aprila 2009. godine
Sarajevo Predsjednica
Borjana Kri{to, s. r. 

ZAKON 

O IZMJENI ZAKONA O DUGU, ZADU@IVANJU I GARANCIJAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

^lan 1. 

U Zakonu o dugu, zadu`ivanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 86/07) ~lan 9. mijenja se i glasi: 

"Kratkoro~ni dug nastao radi finansiranja deficita nastalog iz gotovinskog toka otplatit }e se u fiskalnoj godini u kojoj je zadu`enje i nastalo. Ovaj dug ne}e biti predmet refinansiranja ili produ`enja nakon isteka te fiskalne godine; te ni u kom vremenskom periodu tokom te fiskalne godine ne}e pre}i 5% prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini i ne}e biti nikakvog neizmirenog kratkoro~nog zadu`enja u periodu od uzastopnih 30 dana u okviru te fiskalne godine. Kratkoro~ni dug koji je nastao radi finansiranja deficita nastalog iz gotovinskog toka i koji se otplati ne}e se smatrati neizmirenim u svrhe utvr|ivanja ograni~enja iz ~lana 7. stav 5. ovog Zakona." 

^lan 2. 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH." 


Predsjedavaju}i
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Kre{i}, s. r. 


Predsjedavaju}i
Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi}, s. r. 

KAZALO 

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

301 

Izmjena i dopuna Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (hrvatski jezik) 

Izmjena i dopuna Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (bosanski jezik) 

22 

302 

Zakon o izmjeni Zakona o izvr{avanju Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (hrvatski jezik) 

43 

Zakon o izmjeni Zakona o izvr{avawu Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (srpski jezik) 

43 

Zakon o izmjeni Zakona o izvr{avanju Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (bosanski jezik) 

43 

303 

Zakon o izmjeni Zakona o dugu, zadu`ivanju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 

43 

Zakon o izmjeni Zakona o dugu, zadu`ivawu i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (srpski jezik) 

44 

Zakon o izmjeni Zakona o dugu, zadu`ivanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 

44 


Nakladnik: Javno poduze}e Novinsko-izdava~ka organizacija Slu`beni list BiH - Sarajevo, ulica Magribija 3 - Po{tanski fah 3 - Ravnatelj i odgovorni urednik: Dragan Prusina - Telefon - Ravnatelj: 554-150 - Pretplata: 554-570, fax: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, fax: 554-110 - Pravna slu`ba: 554-151 - Ra~unovodstvo: 558-440, 558-441 - Centrala: 554-160, 554-161 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: UNICREDIT BANK DD 338 320 22000052 11 - VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160 200 00005746 51 - HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka filijala Br~ko 552-000-00000017-12 - RAIFFEISEN BANK dd BiH Sarajevo 161-000- 00071700-57 - Grafi~ka priprema: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Tisak: "UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Semizovac - Za tiskaru: Semir Prguda - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska lista. "Slu`bene novine Federacije BiH", su upisane u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 414. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002.
Molimo pretplatnike da obvezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.
Izdanje na hrvatskom, srpskom i bosanskom jeziku. Pretplata za I polugodi{te 2009. godine na "Slu`bene novine Federacije BiH" 110,00 KM. Pretplata za I polugodi{te 2009. godine na "Slu`beni glasnik BiH" i "Me|unarodne ugovore" 120,00 KM.
Web izdanje: http: //www.sluzbenilist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM po korisniku